PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. I.E.S. Dr. Antonio González González

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. I.E.S. Dr. Antonio González González"

Transcripción

1 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. D. Ati Gzálz Gzálz Cus 2014 / 2015

2 CONTENIDO DE LA PROGRAMACIÓN 1. Itducó 2. Objtivs Gls d l Et d l ESO 3. Objtivs Escífs dl Á d Tclgís 4. Citis d vluó. 5. Cts Báss l Á d Tclgís 6. Estuctu dl Á d Tclgís d 1º, 2º 3º d l ESO Ctids, Citis d Evluó, Cts Báss Scuó d Ctids 1º ESO. Vió d l Scuó d ctids d 1º d l ESO tvés dl dsll d distits uidds didácts Ctids, Citis d Evluó, Cts Báss Scuó iil d Ctids 2º ESO. Ctids, Citis d Evluó, Cts Báss Scuó d Ctids 3º ESO. 1. Ifát d 4 E.S.O. 2. Mdids d tó l divsidd. 9. Mtdlgí. 10. Rcuss didácts tils utiliz. 11. Citis d clifó dl á. 12. Mdls d vluó sgui. 13. Alud c ás dits d cuss tis. 14. Pct d Mdi Abit. 15. Tclgí Idustil. 16. Tclgí d l Ifó l Cuó (TGD).

3 1. El dtt stá cstituid ls fss: Isbl Mí Álvz Fádz Ali Fádz Dl Cstill Ati Jvi Rdíguz Pulid El ú d gus 1º d l ESO s d 4, 2º d l ESO 4 gus, 3º d l ESO 3 gus d Tclgí; 4º d l ESO 2 gus d Tclgí 2 gus d Ifát, sí c 1 gu d Tclgí Idustil I t d Tclgí Idustil II, sí c u d Tclgís d l Ifó l Cuó d 2º d bchillt. Tbié ts u ATU d 2º ESO. Isbl Mí Álvz Fádz: 2 gu d 1º ESO, 2 gu d 3º ESO, 2 gu d 4º ESO d Tclgí u gu d 1º d bchillt d Tclgí Idustil I, l Jftu d Dtt. Ali Fádz Dl Cstill: 2 gus d 2º ESO, 1 gu d 4 ESO d Ifát, 1 gu d Tclgí Idustil II d 2º d bchillt u gu d ATU d 2º ESO. Ati Jvi Rdíguz Pulid: 2 gus d 1º ESO, 2 gus d 2º ESO, 1 gu d 4º ESO d Ifát, 1 gu d 2º d bchillt d Tclgís d l Ifó l Cuó, u tutí d 2º d l ESO. Sgú l BOC 113/ d jui d 2007 l ESO l BOC 204/2008 d 10 d ctub d 2008 Bchillt, l gó db ct l siguit:

4 2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE ESO. El Dct 127/2007 id qu ls bjtivs d st t ductiv, fulds téis d cdds qu db lcz ls lus, s ls siguits: ) Asui ssblt sus dbs, cc jc sus dchs l st ls dás ss, ct l tl, l có l slididd t ls ss gus, jts l diálg fizd ls dchs hus c vls cus d u sdd lul s l j d l uddí dcát. b) Dsll cslid hábits d disli, studi tbj idividul qui c cdió csi u lizó fz d ls ts dl dizj c di d dsll sl. c) Vl st l dif d sxs l iguldd d dchs tuidds t ls ss. Rchz ls sttis qu sug disió t hbs ujs. d) Ftlc sus cdds fctivs tds ls ábits d l slidd sus ls c ls dás ss, sí c chz l vil, ls juis d culqui ti, ls ctits sxists slv cíft ls cflts. ) Cc vl c stid cít ls scts báss d l cultu l histi is dl st dl ud, sí c st l tii tíst, cultul tul. f) Cc, st ls scts cultuls, histós, ggáfs, tuls, sls ligüísts d l Cuidd Autó d Cis, ctibud ctivt su csvó j. g) Dsll dstzs báss l utilizó d ls futs d ifó, c stid cít, dquii uvs cits. Adquii u ó bás l c d ls tclgís, slt ls d l ifó l cuó. h) Ccbi l cit tíf c u sb itgd, qu s stuctu distits dislis, sí c cc l ls étds idtif ls bls ls divss cs dl cit d l xi. i) Dsll l síitu dd l cfiz sí is, l tió, l stid cít, l iitiv sl l cdd d d, lif, t dsis sui ssbilidds. j) Cd xs c ccó, lt st, l lgu cstll, txts sjs cljs, iis l cit, l lctu l studi d l littu. k) Cd xss u ás lgus xtjs d id. l) Cc ct l fuit dl i cu l d ls ts ss, st ls difs, fiz ls hábits d cuidd slud cls l

5 ducó fís l áct dl dt fvc l dsll sl sl. Cc vl l disió hu d l sxulidd td su divsidd. Vl cítt ls hábits sls lds c l slud, l csu, l cuidd d ls ss vivs l dibit, ctibud su csvó j. ) A l có tíst cd l lguj d ls distits ifsts tísts, utilizd divss dis d xsió stó.

6 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS L sñz d ls Tclgís st t tdá c filidd l dsll d ls siguits cdds: ) Abd c utí ctividd, idividult gu, bls tclógs tbjd d f dd tód studils, cil slc ifó cdt d distits futs, lb l dcutó tit, ccbi, disñ, lif, cstui bjts sists qu sulv l bl studid vlu, l fil, su ididd dsd distits uts d vist. b) Aliz, itvi, disñ, lb iul d f sgu s tils, bjts sists técs-tclógs, dquiid ls cits sufits dslld ls dstzs técs dcuds. c) Aliz ls bjts sists tclógs cd su fuit, cc sus lts ls fus qu liz, d l j f d usls ctlls, td ls cdis fudtls qu h itvid su disñ cstucó. d) Exs cu ids slus técs, sí c xl su vibilidd lcc, utilizd ls dis tclógs, cuss gáfs, l siblgí l vcbuli dcuds. ) Adt ctituds fvbls l sluó d bls técs, dslld ités cuisidd h l ctividd tclóg; lizd vld cítt l ivstigó l dsll tclóg su iflu l sdd, l dibit, l slud l bist sl clctiv; tulizádl ls sfidds d l cuidd. f) Mj c sltu ls ifáts qu it busc, lc, giz, iul, cu, st, cti ubl ifó, cd ls fus d ls cts físs d u dd d ts dissitivs lctós, sí c su fuit fs d cctls. g) El d f hbitul ls ds d cus, vld l it Cis dl us d ls tclgís d l cuó ifát c lt d ct itisul c l st dl ud. h) Asui d f cít ctiv l vc l ió d uvs tclgís, ádls l quhc ctidi l sluó d bls tclógs l ul. i) Actu d f dilgt, flxibl ssbl l tbj qui, l búsqud d slus, l t d dsis l jcuó d ls ts cdds c ctitud d st, có, tl slididd.

7 4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 1. Vl ls csidds dl cs tclóg. El l sluó téc d bls, lizd su ctxt, id slus lttivs dslld l ás id. Elb dcuts técs d u dcud cljidd ld cuss vbls gáfs. Est ti tt d cb l csió dl lud sb l ctividd téc. Est cdd s cct l lbó d u ct téc qu glb u lifó d s, l visió d tis cuss tils, disñs, cálculs ués, suust, lists d izs, xls... S h d vlu tt l tbj idividul c l tbj qui u cli d có d tl h ls ids iis d ls dás. Asiis, s h d cstt si l u vcbuli scíf ds d xsió téct ids. 2. Rliz ls s técs vists u l d tbj utilizd ls cuss tils giztivs c tis d f, cí, sguidd st l dibit, vld ls cdis d d liiz dl t d tbj. S sigu cstt c st ti l cdd dl lud d liz l fs cstuctiv d u ct téc siguid l d cd l l d tbj. Ls uts lcz l gd d dsll fijd s: l cuidd lus d hits, áquis istuts; l d liiz; l vchit d tils; l us d lts clds l st ls s d sguidd stblds. El gd d cbd db ts dt d us ágs disils dfiids stéts ctbls. 3. Idtif cct u dd cts físs, ifés ts dissitivs lctós lds. Mj l t gáf d ls sists tivs c itfz d cuó c l áqui. C st ti s td cb l dquisió d ls cits hbilidds csis gsti u sist ifát sl. El lud h d s cz d cct dissitivs xts, sliz ls ts gáfs, giz chivs, lcd cud l ifó difts sts. Dbá, siis, liz ls ts báss d tiit, istló ctulizó d ls, qu tg l sist u ivl fz d sguidd diit. 4. Cc ls idds báss cctísts d ls tils técs d sus vidds cls (d, tls, tils lásts, cás éts). Idtifls ls cus l técs báss d cfó, uió cbd. C st ti s busc vlu l gd d cit d ls idds cás, lécts, tés d ls tils lds ls cts: d, tls, tils lásts, cás éts. Rl dhs idds c l ló d cd til l fbó d bjts cus, sí c cc ls técs d cfó, uió cbd lds su cs cstuctiv, utiliz dcudt ls vists ls ls d tbj, tid tis d tl disil culid ls s d sguidd.

8 5. Rst dit vists sctivs bjts sists técs slls, ld tis d lizó. Est ti vif l cdd dl lud st dls, bjts sists técs có diéd: lzd, lt fil, sí c, l btó d su sctiv cbll, c hit l dsll d cts técs l lbó d su dcutó. S td vlu l dquisió d ls dstzs csis su lizó tt lzd, c dit istuts d dibuj ls d disñ gáf sistid dd. E sts sts s dbá sgui ls tis lizds d ctó scl. 6. Elb, lc, cu vi c lctó dcuts qu ifó txtul gáf. S td vlu l dstz lb dcuts qu itg ifó txtul, iágs, tbls gáfs utilizd hjs d cálcul csds d txt. El lud h d utiliz dcudt ls cdiits fulidds is d cd ló bt dcuts, siguid uts stblds, gsivt ás cljs, gizds j stds, lcádls sts físs lcls ts viádls sus dstitis. 7. Aliz dsbi stuctus sils ls lts sistts ls sfuzs qu stá stids. Est ti tt d cb si l lud h lgd cd l fuó d ls lts qu ud cstitui ls stuctus: dus, vigs, s, fils, ils, zts, tss, cs idtif ls sfuzs ls qu stá stids: tcó, csió, flxió, studid l fct d tls sfuzs sb ls lts stuctuls d ls ttis fbds l ul-tll sb ls stuctus dl t. 8. Idtif j ss cgds d l tsfó tsisió d viits áquis. Exl su fuit l cjut, su cs, clcul l ló d tsisió. S td vlu l cit d ls áquis sils ls distits ss d tsfó tsisió d viits, sí c su fuó dt dl cjut. El lud db s cz d idtifls áquis cljs, d cstui quts c difts ds cás d liz cálculs dti l ló d tsisió sists cás. 9. Vl ls fcts d l gó, tst us d l gí léct su cdd d cvsió ts ifsts géts. Utiliz cctt istuts d did d gituds lécts báss. Disñ siul cuits c l siblgí dcud t cuits fds ds ltls. C st ti s tt d cb si l lud tid l it d l gó, tst us d l gí léct l ábit dést, idustil úbl su ict l dibit, lizd ls culiidds dl cs. S vlá l gd d cit hbilidd disñ c síbls lizds, siul dit gs scífs cstui cuits lécts qu l cts báss. Adás, s viguá si l lud h dquiid dstzs l us j dl lít. Est

9 il dti vltj, itsidd, sist, t gí léct, ld ccts iis d did d cálcul d gituds. 10. Accd Itt l utilizó d svis báss: vgó, lclizó d ifó, c lctó, cuó itgul ubló d ifó. Vl su it Cis. S sigu vl l cit d ls ccts tilgí fids l vgó Itt l utilizó fz d ls buscds dit sttgis qu ls it l idtifó d futs útils vcs, l lclizó d ifó lvt su lt, l có d clcs d lcs d ités l utilizó d gsts d c lctó hits disñds l cuó gul, ls cuidds vituls l ubló sl d ifó. S csttá, dás, qu l lud cd ls vtjs qu l cuó glblizd t Cis.

10 5. COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS U ct s l cdd ust áct dstd d itg cits, hbilidds ctituds slv bls situs ctxts divss (ust áct d ls cits dquiids, ls cits có, s d, viliz ls cits ls hbilidds u situó dtid, ctiv cuss cits qu s ti). N sl s l lu l cit d sbs técs tífs, si qu l hc tbié c udd, d hí qu db dst u si d ctituds cívs itlctuls qu iliqu l st ls dás, s ssbl, tbj qui, d d. E ust sist ductiv s csid qu ls cts báss qu db t l lu cud filiz su sclidd bligti fts ls ts d su vid sl lbl s ls siguits: COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Su l utilizó dl lguj c istut d cuó l st c istut d dizj d utguló dl sit, ls s l cduct, l qu ctibu, siis, l có d u ig sl sitiv ft ls ls cstuctivs c ls dás c l t. Ad cus s, cscu, stblc lzs c ts ss, ccs ts cultus qu dqui stid vc fct cut qu s cc. E su, st ct ligüíst s fudtl d slv cflts d cvivi. L dquisió d st ct su l dii d l lgu l st últils ctxts l us ful d, l s, u lgu xtj. COMPETENCIA MATEMÁTICA Est ct csist, t td, l hbilidd utiliz ls ús sus s báss, ls síbls ls fs d xsió d zit tát du itt ifs, cc ás sb scts cutittivs sls d l lidd slv bls lds c l vid dii l ud lbl. L dquisió d st ct su, su, l dstzs ctituds qu it z tátt, cd u gutó tát, xss cus l lguj tát itg l cit tát c ts tis d cit. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO Es l hbilidd itctu c l ud fís sus scts tuls ls gds l có hu, d d qu flit l csió d sucss, l dó d cscus l ctividd diigid l j svó d ls cdis d vid i, d ls dás ss dl st d ls ss vivs. E su, st ct il l dquisió d u sit tíf-l qu it itt l ifó t dsis c utí iitiv sl, sí c utiliz vls éts l t d dsis sls sls. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y COMPETENCIA DIGITAL

11 S ls hbilidds busc, bt, cs cu ifó tsfl cit. Iclu scts qu v dsd l ccs slcó d l ifó hst su us tsisió difts sts, lud l utilizó d ls tclgís d l ifó l cuó c u lt sl ifs cus. L dquisió d st ct su, l s, utiliz cuss tclógs slv bls d d fit t u ctitud cít flxiv l vló d l ifó d qu s dis. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA Est ct it vivi sdd, cd l lidd sl dl ud qu s viv jc l uddí dcát u sdd cd vz ás lul. Ic fs d ctit idividul qu ct ls ss cvivi sdd, ls c ls dás, c, cts ft ls cflts, l qu dquiil su s cz d s l lug dl t, ct ls difs, s tlt st ls vls, ls cs, ls cultus l histi sl clctiv d ls ts. E su, il cd l lidd sl qu s viv, ft ls cflts c vls éts jc ls dchs dbs udds dsd u ctitud slidi ssbl. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER Est ct su, u ld, iis l dizj, t, s cz d ctiu did d utó, sí c busc susts qu stisfg ls xigs dl cit l. Asiis, il diti u divsidd d susts sibls t u is bl ct tivó buscls dsd divss fqus tdlógs. E su, il l gstió d ls is cdds dsd u ót d búsqud d f l j d cuss técs d tbj itlctul. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL Est ct s fi l sibilidd d t c ti i llv dlt ls iitivs csis dsll l ó lgid hcs ssbl d ll, tt l ábit sl c l sl lbl. L dquisió d st ct il s ctiv, ivd, ssbl cít l dsll d cts idividuls clctivs. TRABAJO DE LAS COMPETENCIAS EN TECNOLOGÍA COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL Est ct s ud dquii st ti dit l us d ls tclgís d l ifó l cuó, slt l qu s fi l lclizó, csit, lbó, lt stó d l ifó. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO

12 Est ct s dqui st ti dit l cit csió d bjts, css, sists ts tclógs, tvés dl dsll d dstzs hbilidds técs iul bjts. Es cit d ls bjts dl cs qu s ist su fbó l itiá l lu ctu lg u t ás sludbl csui ás lt. COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL Est ct s dqui l ust áct d l tdlgí itísc d st ti bd ls bls tclógs: ltit dl bl, lifó dl ct, jcuó, vluó, usts d j... D l is f, s cs it dsll culidds sls c l iitiv, l suó sl, l sv, l utí, l utcít, l utsti... COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER El dsll d sttgis d sluó d bls tclógs it l lu lcz st ct, sí c filiizs c hbilidds cgitivs qu l flit, gl, l dizj. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA Est ct, l qu ti d hbilidd ls ls hus d cit d l sdd, ud dquiis dit l f qu s ctú ft ls bls tclógs. L xsió d ids zits, l álisis d ltits difts ls is, l t d dsis dit l diálg l gó, l ctó d ts iis, tc., s hbilidds sls qu tsd l us dl étd tíf qu s utilizds tds ls ábits scls, lbls sls. Asiis, l cit d l sdd ud hcs dsd l f qu l dsll tclóg vc cbis cós iflu ls cbis sls. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA E st ti, st ct s lcz dit l dquisió d u vcbuli i utilizd l búsqud, álisis, slcó, su cuó d l ifó, l qu ctibu tbié l lctu, ittó dcó d ifs dcuts. COMPETENCIA MATEMÁTICA Mdit l us istutl d ls hits táts (dió cálcul d gituds, us d scls, lctu ittó d gáfs, sluó d bls...), st ct it qu l lu cub l lbilidd l d ls cits táts su vid dii.

13 6. ESTRUCTURA DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE 1º, 2º Y 3º DE LA ESO. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 1º ESO 1. Vl ls csidds dl cs tclóg. El l sluó téc d bls, lizd su ctxt, id slus lttivs dslld l ás id. Elb dcuts técs d u dcud cljidd ld cuss vbls gáfs. 2. Rliz ls s técs vists u l d tbj utilizd ls cuss tils giztivs c tis d f, cí, sguidd st l dibit, vld ls cdis d d liiz dl t d tbj. 3. Idtif u dd cts físs, ifés ts dissitivs lctós lds. Mj l t gáf d ls sists tivs c itfz d cuó c l áqui. 4. Cc ls idds báss cctísts d ls tils técs d sus vidds cls (d). Idtifls ls cus l técs báss d cfó, uió cbd. 5. Aliz dsbi stuctus sils ls lts sistts ls sfuzs qu stá stids. 6. Vl ls fcts d l gó, tst us d l gí léct su cdd d cvsió ts ifsts géts. Disñ siul cuits c l siblgí dcud t cuits fds ds ltls. 7. Accd Itt l utilizó d svis báss: vgó, lclizó d ifó, c lctó, cuó itgul ubló d ifó. Vl su it Cis. COMPETENCIAS CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BI EN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIEN TE (9-10) Vl ls Cd Cd Cd Cd csidds dl vl c vl gds vl gds vl gds cs uchs sgs, c l sgs, ti sgs, d f tclóg. difultds ud dl d lgus utó, ls El l csitd dct, ls its, scts ás sluó téc ud cstt scts ás ls scts ás ltls d l d bls, dl dct, ls ltls d l ltls d l ctividd téc lizd su scts ás ctividd téc ctividd téc tvés d l ctxt, ltls d l tvés d l tvés d l lbó d u id ctividd téc, lbó d u lbó d u ct téc slus tvés d l ct téc ct téc sll qu lttivs lbó d u sll qu sll qu cul d f dslld l ct téc cul d f cul d f bás c ls ás id. sll qu bás c ls bás c ls fss dl cs Elb cul d f fss dl cs fss dl cs (lifó d C u c ió Li g üí sti c M t áti c C i t it c ó c l u d T t i t d l if ó di git l S c i l u d d C ul tu l tís t A ut í i i ti v s A d d

14 dcuts técs d u dcud cljidd ld cuss vbls gáfs. bás c ls fss dl cs ( lifó d s, tlizó, idtifó lcó cuss, disñs, cálculs, suust, xls, listd d izs, Est ti tt d listd d izs, tc.), qu cb l tc.), qu dsll dsd l csió dl listd d izs, dsll dsd tbj idividul lud sb l tc.), qu idividul d l tbj d qui u ctividd téc. dsll c qui. El, idividul d cli d Est cdd s difultd dsd siguid uts, qui. El có. cct l l tbj su dcó c t, El c lbó d u idividul d xló, l siguid iitiv ct téc qui. El vcbuli its, t, su qu glb u su dcó xsis su dcó dcó lifó d xló, l técs ás xló, l xló, l s, l vcbuli báss, sí c vcbuli vcbuli visió d xsis ts cuss xsis xsis tis cuss téct gáfs. técs ás téct tils, disñs, dcuds, sí báss, sí c dcuds, sí cálculs ués, c ts ts cuss c ts suust, lists Al c cuss gáfs gáfs. cuss gáfs. d izs, dsvis ctid xls... S uqu s l s s h d vlu tt it, l Al d f Al d f d qu s l l tbj idividul sluó téc ctbl l ctbl l it. c l tbj d bls, t sluó sluó téc qui u cli d có d Al situs slls téc bls, d d bls, t t situs ls tl h ls ót l ltds, ls situs siulds, ids iis d sluó téc siulds, slls ls dás. d bls, id Asiis, s h d t situs dslld cstt si l slls slus u vcbuli ltds, ls lttivs scíf ds siulds, jbls. d xsió id téct id. dslld slus lttivs u jbls. (lifó s, tlizó, idtifó lcó d cuss, disñs, cálculs, suust, xls, listd d izs, tc., qu dsll dsd l tbj d lifó d s, s tlizó, tlizó, idtifó idtifó lcó d d lcó d cuss, disñs, cuss, disñs, cálculs, cálculs, suust, suust, xls, xls, id slus lttivs ltds, ls siulds, id tits dslld dcuds slus ivl. lttivs jbls. l fís l COMPETENCIAS CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BI EN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIEN TE (9-10) Rliz ls s técs vists u l d tbj utilizd ls cuss tils giztivs c tis d f, cí, sguidd st dibit, vld ls Rliz, Rliz, Rliz, c l csitd csitd utí i ud ud dl ivl, ls Rliz, c fcut dl csil l s uchs dct, ls dct, ls vists u difultds s s l d tbj csitd vists u vists u dsll u ud cstt, l d tbj l d tbj ct téc ls s dsll u dsll sll, l vists u ct téc u ct qu utiliz l d tbj sll, l qu téc sll, vl c l dsll utiliz vl, l qu utiliz iitiv, tds u ct siguid uts, vl, ti ls cuss téc sll, tds ls cuss d its, tils C u c ió Li g üí sti c M t áti c C i t it c ó c T t i t d l if ó di S c i l u d d C ul tu l tís t A ut í i i ti v A d

15 cdis d d liiz dl t d tbj. S sigu cstt c st ti l cdd dl lud d liz l fs cstuctiv d u ct téc siguid l d cd l l d tbj. Ls uts lcz l gd d dsll fijd s: l cuidd l us d hits, áquis istuts; l d liiz; l vchit d tils; l us d lts clds l st ls s d sguidd stblds. El gd d cbd db ts dt d us ágs disils dfiids stéts ctbls l qu utiliz tils tds ls cuss giztivs f vl sól si s l giztivs f tils ds, l c d uts, tds ds l giztivs f ttis d ls cuss ds l f ( l us tils c d hits, giztivs f ttis áquis ), ds l d f ( l cí quivcáds cstttc us d (vchit d tils, us ctid lgus isist is d f ( l us d hits, hits, itis d áquis ), áquis ), d tils f ( l us cí cí clds ), d hits, (vchit (vchit sguidd (d, áquis ), d tils, us d tils, us liiz s cí d tils d tils d sguidd l (vchit clds ), clds ), t d tbj) d tils, us sguidd (d, sguidd (d, st l di d tils liiz s liiz bit, l vz clds ), d sguidd l s d qu si sguidd (d, t d tbj) sguidd l uv cs liiz s st l di t d vtivs qu d sguidd l bit, l vz tbj) st fvc l t d qu, csis, l di tbj d qui. tbj) st uv cs bit, l vz l di vtivs qu qu bit, l vz fvc l gult Obti cbds qu, csi uc, tbj d qui. uv dl duct uv cs bstt cs vtivs qu ctbls l vtivs qu fvc l ivl ls fvc l tbj d ágs tbj d qui. qui. disils Obti cbds dl duct u jbls sct l ivl ls ágs disils stéts dfiids l ct. Obti cbds dl duct jbls sct l ivl ls ágs disils stéts dfiids l ct. Obti cbds dl duct ctbls l ivl ls ágs disils stéts dfiids l ct stéts dfiids l ct. l u d fís git l s l d COMPETENCIAS CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BI EN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIEN TE (9-10) Idtif c Idtif c l 3. Idtif Idtif c Idtif, uchs ud dl cct u its dl csultd difultds, dct, dd dct ctálgs, s d l difts tis d cts csultd difts tis d ud dl ifés qu físs, ifés ctálgs, ifés qu dct, cct c l ts dissitivs difts tis cct c l difts tis d dd lctós d ifés qu dd ifés qu gsti l sist lds. cct c l gsti l sist cct c l tiv Mj l dd tiv c l dd slitd ud t gáf d gsti l utí gsti l fcut ts ls sists sist tiv dcud l ivl, sist tiv, cñs tivs c slitd istlls si cd istlls itfz d ud ts cfiguls dcudt cfiguls cuó c cñs, fuó d sus ls s, sus fus ás istlls C u c ió Li g üí sti c M t áti c C i t it c ó c l u d T t i t d l if ó di git l S c i l u d d C ul tu l tís t A ut í i i ti v s A d d

16 l áqui. istlls báss sgú sus cfiguls csidds. cfiguls csidds, fuó d sus C st ti s sus fus tbié liz d csidds. Rliz, siguid td ás báss. u its, l cb l Rliz l utd l Rliz, tiit dl dquisió d ls tiit tiit dl siguid istu qui ifát cits dl qui qui ifát cs, l istld hbilidds ifát d istld tiit ctulizd ls csis u ctulizd ls dl qui ls qu gsti u utd ls qu ifát utiliz sist ifát ctid utiliz istld slv ls sl. El s slv ls ctulizd ls difts ts lud h d s fcuts, l difts ts ls qu usts cz d cct istl usts utiliz (csd d dissitivs ctuliz ls (csd d slv ls txts, hjs d xts, ls qu txts, hjs d difts ts cálculs, sliz ls utiliz cálculs, usts sts, ts gáfs, slv ls sts, (csd d gstió d bss d giz chivs, difts ts gstió d bss d txts, hjs d dts, sjí lcd usts dts, sjí cálculs, cuó, cud l (csd d cuó, sts, disñ, ifó txts, hjs d disñ, gstió d bss ivstigó, difts sts. cálculs, ivstigó, d dts, tc.), sí c Dbá, siis, sts, tc.). Ogiz sjí giz chivs, liz ls ts gstió d bss chivs cuó, siguid báss d d dts, lc l disñ, its, tiit, sjí ifó, ivstigó, uqu l istló cuó, ld tc.), Ogiz c iitiv ctulizó d disñ, istucs chivs tis d ls, qu ivstigó, u slls, lc l clsifó, tg l tc.). Ogiz difts sts ifó, lc l sist u ivl chivs si ccd ll tbié ifó fz d sguidd tht ctil. siguid difts sts diit. lc l its, ccd ll ifó, sól difts ctil. si s l d sts uts, ccd ll difts ctil. sts ccd ll ctil. fís l COMPETENCIAS CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BI EN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIEN TE (9-10) Cc ls Idtif Idtif Idtif Idtif idds l, c l, d l, c l, c báss uchs guid iitiv iitiv cctísts d difultds d d f dcud l dcud l ivl, ls tils f u ltl, ivl, lgus d lgus d ls técs d sus ltl, lgus d ls ls idds idds vidds lgus d ls idds báss báss cls idds báss (cás, (cás, (d, tls, báss (cás, lécts, lécts, tils (cás, lécts, tés, ) tés, ) ls lásts, lécts, tés, ) ls ls cctísts d cás tés, ) ls cctísts d éts). Idtifls ls cus l técs báss d cctísts d ls ls tils técs (d, tls, tils técs (d, tls, tils lásts, cás cctísts d ls tils ls tils técs (d, tls, tils tils técs (d, tls, tils lásts, cás C u c ió Li g üí sti c M t áti c C i t it c ó c l u d fís T t i t d l if ó di git l S l u d d C ul tu l tís t A ut í i i ti v s A d d

17 cfó, uió cbd. C st ti s busc vlu l gd d cit d ls idds cás, lécts, tés... d ls tils lds ls cts: d, tls, tils lásts, cás éts. Rl dhs idds c l ló d cd til l fbó d bjts cus, sí c cc ls técs d cfó, uió cbd lds su cs cstuctiv, utiliz dcudt ls vists ls ls d tbj, tid tis d tl disil culid ls s d sguidd. lásts, éts) lásts, éts) cás lds l cás lds l éts) fbó d éts) fbó d lds l bjts cus lds l bjts cus fbó d sus difts fbó d sus difts bjts cus vidds sus difts cls. bjts cus vidds sus difts cls. vidds vidds cls. Cd, c cls. Cd ud, ls técs ti d Cd sól báss d Cd, c jls, ls c ud cfó, ud, ls técs báss cstt ls uió cbd técs báss d cfó, técs báss l fbó d cfó, uió cbd d cfó, d ésts ls uió cbd l fbó uió cbd l, c l fbó d ésts ls l fbó lgus d ésts ls l, c d ésts ls difultds, l, c dstz, l, c cstucs sltu, cstucs difultds, slls, cstucs slls, cstucs slls, culid ctblt slls, culid culid ctblt ulid sct l ivl ctblt sct l ivl tis d tis d sct l ivl tis d tl disil cus ls s sguidd dti ivl. tl tis d tl disil tl disil cus ls disil cus ls d s d cus ls s d qu sguidd. s d sguidd. l sguidd. l COMPETENCIAS CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BI EN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIEN TE (9-10) Rst dit vists sctivs bjts sists técs slls, ld tis d lizó. Est ti vif l cdd dl Rst, ctid uchs s csitd uch ud, dls, bjts sists técs slls dit vists sctivs (có Rst, Rst, Rst, siguid uts siguid siguid csitd uts, dls, its ud, dls, bjts csilt, bjts sists sists técs dls, bjts técs slls slls sists técs dit vists dit vists slls dit sctivs sctivs vists (có (có sctivs diéd, diéd, (có sctiv C u c ió Li g üí sti c M t áti c C i t it c ó c T t i t d l if ó S c i l u d d C ul tu l tís t A ut í i i ti v A d

18 lud st dls, bjts sists técs có dit istuts d dibuj ls d disñ gáf sistid dd. E sts sts s dbá sgui ls tis lizds d ctó scl. diéd, sctiv cbll), l cbll), l d, lt, d, tis lt lizó diéd: lzd, quivcáds, scl, tt lt fil, sí tis c, l btó lizó d lzd c dit d su sctiv scl, tt istuts cbll, c lzd dibuj hit l c dit ls dsll d istuts d disñ gáf, cts técs dibuj l dsll d l lbó d ls d cts su dcutó. disñ gáf, técs usc S td vlu l dsll d ills l l dquisió d ls cts lbó d su dstzs csis técs us dcutó. su lizó lls l tt lbó d su lzd, c dcutó. sctiv diéd, cbll), l sctiv d, c cbll), l d xió d, c iitiv dcud l xió ivl, tis d dcud l ivl, lizó tis d scl, tt lizó d lzd scl, tt c dit lzd c d istuts d dit dibuj istuts d ls d dibuj disñ gáf, ls d l dsll d disñ gáf, cts l dsll d técs us cts técs lls l uslls lbó d su l lbó d dcutó. su dcutó. l u d fís di git l s l d COMPETENCIAS CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BI EN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIEN TE (9-10) Elb, lc, cu vi Elb, d dfit s d l ud cstt, c lctó dcuts dcuts qu slls ifó txtul gáf. Elb, csitd ud, dcuts slls qu cbi ifó txtul gáf Elb c c ud qu dcuts Elb dcuts slls cbi slls qu cbi ifó cbi ifó txtul gáf (txt, iágs, ifó txtul gáf (txt, iágs, tbls, gáfs) txtul gáf (txt, iágs, tbls, gáfs) dit l (txt, iágs, tbls, gáfs) S td vlu dit l l d tbls, gáfs) dit l l dstz l d fus báss dit l l d lb fus báss d csds l d fus báss dcuts qu d csds d txt hjs fus báss d csds itg d txt hjs d cálcul, sigu d csds d txt hjs d ifó txtul, d cálcul, uts, d txt hjs cálcul, sigu iágs, tbls sigu uts c csiguid u d cálcul, uts, c gáfs utilizd uchs gizó sigu uts, c dtll, hjs d cálcul difultds, stó dtll, csiguid, c csds d csiguid u ctbls csiguid u u gizó txt. El lud gizó sct d ls gizó stó h d utiliz stó u iss stó ctbls dcudt ls jbls usts. ctbls sct d ls cdiits sct d ls Ls lc, sct d ls iss fulidds iss siguid istuc iss usts. is d cd usts. s usts. Ls lc, ló Ls lc, ld Ls lc, siguid bt dcut siguid ctgís qu C u c ió Li g üí sti c M t áti c C i t it c ó c l u d fís T t i t d l if ó di git l S c i l u d d C ul tu l tís t A ut í i i ti v s l A d d

19 s, siguid uts scst ltls d siguid istucs stblds, ls istucs clsifó istucs ld gsivt si l búsqud, ld ctgís ás cljs, ctgís sts físs ctgís ltls d gizds j ltls d lcls ts ltls d clsifó stds, clsifó (blgs, wbs, clsifó búsqud, lcádls búsqud, wikis, uls búsqud, sts físs sts físs sts físs vituls, ds sts físs lcls ts lcls ts lcls ts sls, ubs) lcls ts (blgs, wbs, viádls sus (blgs, wbs, tbié ls ví (blgs, wbs, wikis, uls dstitis. wikis, uls sus wikis, uls vituls, ds vituls, ds dstitis vituls, ds sls, ubs) sls, ubs) tvés dl c sls, ubs) tbié ls ví tbié ls ví lctó tbié ls ví sus dstitis sus dstitis culid sus tvés dl c tvés dl c igult dstitis lctó lctó, si ls gls d tvés dl c culid ls éxit, qu ví lctó gls d ví ul ls cuó. culid cuó. gls d ví g did ls cuó. gls d ví cuó. COMPETENCIAS CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BI EN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIEN TE (9-10) Aliz Aliz Aliz dsb Aliz Aliz dsb dsbi dsb, d d u dsb d d stuctus gl gl gl sils ls sufil, lsstuctus stuctus stuctus sils lts stuctus sils ás sils dl dl sistts ls sils dl vidts dl t, idtif t, idtif sfuzs qu t, cti t, idtif d l í d tds ls stá stids. d uchs d d ls lts lts qu ls s l cs lts Est ti tt d qu ls c c idtif ls qu ls c cb si l (dus, (dus, vigs, lts qu ls (dus, vigs, lud h vigs, s, s, fils, c s, fils, lgd cd fils, ils, ils, zts, (dus, vigs, ils, zts, l fuó d ls zts, tss, tss, cs) s, fils, tss, cs) lts qu cs) xl, xl, usd l ils, zts, xl, usd l ud cstitui usd l vcbuli tss, cs) vcbuli ls stuctus: vcbuli téc bás, l xl, c u téc bás, l dus, vigs, téc bás, l fuó qu ésts lguj fuó qu ésts s, fils, fuó qu ésts cul clquil cul ils, zts, cul (stbilidd, itid ids, (stbilidd, tss, cs... (stbilidd, sist, l fuó qu sist, idtif ls sist, igidz, ésts cul igidz, sfuzs ls qu igidz, flxibilidd) ls (stbilidd, flxibilidd) ls stá stids: flxibilidd) ls sfuzs ls qu sist, sfuzs ls qu tcó, sfuzs ls stá stids igidz, stá stids csió, qu stá (tcó, flxió, flxibilidd) ls (tcó, flxió, flxió..., stids sfuzs ls csió). Iv studid l fct csió). Iv (tcó, flxió, qu stá stig it d tls sfuzs stig it stids csió). Iv cclusis sb ls lts cclusis u (tcó, flxió, stig it chtssb stuctuls d ls ltlssb ttis csió). Iv cclusis ls fcts qu ls ls fcts qu ls zblssb sfuzs jc fbds l stig it sfuzs jc ls fcts qu sb ls C u c ió Li g üí sti c M t áti c C i t it c ó c l u d fís T t i t d l if ó di git l S c i l u d d C ul tu l tís t A ut í i i ti v s l A d d

20 ul-tll sb cclusis u sb ls ls sfuzs lts ls stuctus dl ltls lts jc sb ls stuctuls, t. ctdtiss stuctuls, lts dit l b ls fcts dit l stuctuls, cstucó d qu ls sfuzs cstucó d dit l ttis d jc sb ls ttis d cstucó d bjts qu s lts bjts qu s ttis d l d stuctuls, l d bjts qu s sluó dit l sluó l d csidds cstucó d csidds sluó ctidis ttis d ctidis csidds (uts, difis, bjts qu s (uts, difis, ctidis áquis, l d áquis, (uts, bilii, tc.) sluó bilii, tc.) difis, ctbls csidds ujbls áquis, cut l ctidis cut l bilii, tc.) culiit d (uts, culiit d jbls tis d difis, tis d cut l cbd áquis, cbd culiit d disilidd. bilii, tc.) disilidd. tis d ujbls cbd cut l disilid culiit d tis d cbd disilid COMPETENCIAS CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BI EN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIEN TE (9-10) Vl ls fcts d l gó, tst us d l gí léct su cdd cvsió ts ifsts géts. Utiliz cctt istuts Exl, c Exl, c u Exl, difultds u vcbuli ld vcbuli u téc u t ltl, l bás, l it d l it d l gó, gó, d tst us tst us d d l gí l gí léct léct l l ábit ábit dést, dést, idustil idustil úbl, su úbl, su dést, cdd d cdd d idustil d cvsió cvsió úbl, d vcbuli téc bás, l it d l gó, tst us d l gí léct l ábit Exl, u ld dl t g dl vcbuli téc bás, l it d l gó, tst us d l gí léct l ábit dést, idustil úbl, su su cdd d did ts ts cdd d cvsió gituds ifsts ifsts cvsió ts lécts báss. géts, su géts, su ts ifsts Disñ siul ict l ict l ifsts géts, su cuits c l dibit, dibit, géts, su ict l siblgí scíft scíft ict l dibit, dcud l di l di tul dibit, scíft t cuits tul.. scíft l di tul fds ds Disñ siul Disñ siul l di. ltls. cuits u cuits u tul. Disñ siul slls slls dit Disñ siul cuits u C st ti s dit gs cuits u slls dit tt d cb gs scífs, slls gs si l lud scífs usd c dit scífs, tid l ctid isis sí gs usd c cs it d l s, us c bls scífs, isis sí gó, uchs lizds ls usd c bls tst us d isis sí t ld C u c ió Li g üí sti c M t áti c C i t it c ó c l u d fís T t i t d l if ó di git l S c i l u d d C ul tu l tís t A ut í i i ti v s l A d d

21 l gí léct bls cts isis sí lizds ls l ábit lizds. Ls báss ls bls t ld dést, t ld cub lizds cts idustil úbl cts siguid uts ls t báss su ict l báss std u us siguid u csultd dibit, csultd c fluid dl guí guís. Ls lizd ls csttt lít, ld cub culiidds dl u guí dtid c cts siguid uts cs. S quiid s l vltj, báss. Ls dit l us vlá l gd d ud cstt. l sist, l cub, cct dl cit Ls cub, t siguid lít, hbilidd siguid uts, itsidd, uts, dit dtid c disñ c dit l us cuid, c l us ñs scss síbls dsñd dl c dl lít, difultds l lizds, lít, csió, dtid vltj, sist, siul dit dtid c ccts d c lgus t gs s l vltj, did cálcul difultds l itsidd, scífs l sist, l d gituds. vltj, cuid cstui cuits t sist, ccts d lécts qu itsidd, t did cálcul l cuid si itsidd, d gituds. cts cd cuid báss. Adás, s ccts d ccts d viguá si l did cálcul did cálcul lud h d gituds. d gituds. dquiid dstzs l us j dl lít. Est il dti vltj, itsidd, sist, t gí léct, ld ccts iis d did d cálcul d gituds. COMPETENCIAS CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BI EN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIEN TE (9-10) Accd Accd Itt Accd Itt Accd Itt Accd Itt Itt l csitd u c difultds siguid uts csitd cs utilizó d d cstt csitd utiliz c its svis báss: utiliz c uch uts utiliz lgus utiliz c vgó, difultd cs si uch difultdsvi sltuvis lclizó d d ls svis dstzlgu d s svis svis ifó, báss (lclizc ls svis báss (lcliz báss (lcliz c lctó, ió d báss (lcliz ó d ó d ifó cuó ifó ó d ifó ifó lvt d itgul lvt d lvt d lvt d futs útils ubló d futs útils futs útils futs útils vcs, ifó. vcs, vcs, vcs, lt Vl su lt lt lt d ifó, it d ifó, d ifó, d ifó, gstió ví d Cis. gstió ví d gstió ví d gstió ví c lctó, c c lctó, S sigu d c có d lctó, có d lctó, clcs d C u c ió Li g üí sti c M t áti c C i t it c ó c l u d fís T t i t d l if ó di git l S c i l u d d C ul tu l tís t A ut í i i ti v s l A d d

Organismos Nacionales de Normalización en Países en Desarrollo

Organismos Nacionales de Normalización en Países en Desarrollo Ogim Ncil d Nmlizció Pí Dll 1 Ogizció Itcil p l Nmlizció (ISO) Ogim Ncil d Nmlizció Pí Dll 1 Ctid Pólg 3 Itducció 7 Pt 1 - Mtlgí, mlizció y 11 vlució d l cfmidd Pt 2 L Ogizció Mudil 26 dl Cmci (OMC) y

Más detalles

Ganchos y Destorcedores

Ganchos y Destorcedores t D y y Dt y Dt Cpyigt 2002 T Cby up, I. 81 T l v S-320N izj 319, 320, 322, 316 L qu it p lg l li Cby igul S-319N DISEÑO L pi v tói u g izj b umíim51pgjlb,g j lió y g pig l b, y 4,5:1 p u g pig lió. Ci

Más detalles

Boletín Informativo 6 JUNIO 2010

Boletín Informativo 6 JUNIO 2010 Blí Ifiv 6JUNIO 21 Nv Ml Nv Ml Di 2 l YEES 3 y 4 liil 1 l 2 vi SUTA (ió T) q 6 vi if i 1 l C 45 g 4 vi if i 1 Nv P Sli Ci Pf Ig O Góz Di Téi Tbí, Alixi Liéi Sigi lí li igl á bj i, h ll l fili Si Ci Pf,

Más detalles

I tl cu$ento-c ille rubleren sido dictados por ei rirgaro respectilc' v publlcatlos. a su rei uerilriento, Et ei Dia io t)ñcirl a

I tl cu$ento-c ille rubleren sido dictados por ei rirgaro respectilc' v publlcatlos. a su rei uerilriento, Et ei Dia io t)ñcirl a llt ltlü $Flc At., fistblcinintos dt {F ndis.n' z {} tidr dt 1 ll:lio ll.1:0i} hors. i, rrhlgdr il ir:s dis sábdo,v lridos i ho io cir s á l5 05:üú frutsi; Fr{icidüráÍ dr hss Q intás rcro c s n icis l

Más detalles

Vázquez : Haré Política Desde la Sociedad Civil COLS 1 y 2. Lunes 3 de Febrero de 1997

Vázquez : Haré Política Desde la Sociedad Civil COLS 1 y 2. Lunes 3 de Febrero de 1997 U P Vázquez : Hé Polític Desde l Sociedd Civil CLS 1 y 2 tl4oun ~ Año 44 unddo : Mnuel Sánchez Silv Lunes 3 de ebeo de 1997 Diecto enel : Hécto Sánchez de l Mdid úeo 14,218 Cstñed Es Tie~po de Rcb l Coupción

Más detalles

Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique

Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique F r é d é ri q u e A l f o n si G r â c e a u x p o t e n ti alit é s o ff e rt e s p a r la n u m é ri s a ti o n d e s d o n n

Más detalles

Juegos de Azar y Probabilidad/Estadística

Juegos de Azar y Probabilidad/Estadística Juegos de Az y PobbiliddEstdístic Dí. Puo Az Mixtos Esttegi Rulet Poke Ajedez Ddos Bidge Ds Loteí Doió Ds Chis Blckjck Go Ludo Bckgo Loteí tdiciol: e co u boleto co úeos iesos. Poc viedd de elecció. Peio

Más detalles

Efectos de una intervención cognitivoconductual sobre la adhesión terapéutica y regulación emocional en pacientes con enfermedades gastrointestinales

Efectos de una intervención cognitivoconductual sobre la adhesión terapéutica y regulación emocional en pacientes con enfermedades gastrointestinales Psiología y Salud, Vol. 22, Núm. 2: 257-273, julio-diimb d 212 Eftos d ua itvió ogitivoodutual sob la adhsió tapéutia y gulaió moioal paits o fmdads gastoitstials Effts of a ogitiv-bhavioal itvtio o tatmt

Más detalles

orgmedia PRODUCTOS Y SERVICIOS 2013 www.orgmedia.es Tu socio en internet marketing Optimizados para acelerar tu negocio

orgmedia PRODUCTOS Y SERVICIOS 2013 www.orgmedia.es Tu socio en internet marketing Optimizados para acelerar tu negocio rgmdi Tu ci itrt mrktig Optimizd pr clrr tu gci PRODUCTOS Y SERVICIOS 203 www.rgmdi. rgmdi Etdid l crcimit y u d itrt y td l pibilidd ditit dircci qu prt u uuri, rgmdi c pr frcr hrrmit y rvici glbl d mrktig

Más detalles

El riesgo en el seguro de vida

El riesgo en el seguro de vida 49 El esg e el segu e v Sfí Cu Abg Sum I. Iuó: Cep y lses e segu e v II. El esg e el segu e v: 1. L exse el esg e el segu e v 2. Tme espel el me y e ls ps III. Peules e l esmó el eg e el segu e v: 1. El

Más detalles

Anexos. A n e xo 1 F u e nt e s C o nsult a d a s. Ju a n D a río M u ñ o z

Anexos. A n e xo 1 F u e nt e s C o nsult a d a s. Ju a n D a río M u ñ o z Anexos A n e xo 1 F u e nt e s C o nsult a d a s A l e j a n d ro Va l e n ci a Instructor Proyecto CRC-CRF- DIPECH O A lici a Lu c e ro Docente Institución Educativa Juan Pa blo II A n d r é s Villot

Más detalles

ELEMENTOS GENERALES 1TKGPVCEKÎP'FWECVKXC+ *WOCPKFCFGU $ UKEC EWCVTQ 5GIWPFQUGOGUVTG FUNDAMENTACIÓN

ELEMENTOS GENERALES 1TKGPVCEKÎP'FWECVKXC+ *WOCPKFCFGU $ UKEC EWCVTQ 5GIWPFQUGOGUVTG FUNDAMENTACIÓN ',5(&&,21*(1(5$/'(/%$&+,//(5$72 '(/(67$'2'(+,'$/*2 ',5(&&,Ð1$&$'e0,&$ 352*5$0$'((678',2 ELEMENTOS GENERALES SECRETA RÍA DE EDUCACIÓN PÚB LICA! " # $ % # $ & '" () *+ (, -. %$&+,//(5$72 '(/(67$'2'(+,'$/*2

Más detalles

125 PTS. SALTARIN GNOM PARCHIS CONOCE LA MEMORIA DE TU ORDENADOR TAPPER, BARMAN EFICAZ HARDWARE REALIZACION PRACTICA DELGRABADOR DEEPROM PROGRAMAS

125 PTS. SALTARIN GNOM PARCHIS CONOCE LA MEMORIA DE TU ORDENADOR TAPPER, BARMAN EFICAZ HARDWARE REALIZACION PRACTICA DELGRABADOR DEEPROM PROGRAMAS f>- < RVISTA INDPNDINT PARA USUARIS D RDNADRS SINLAIR 125 PTS. nris 15 pts. ítiia 'hbhy ÍPWSS SA HARDWAR RALIZAIN PRATIA DLGRABADR DPRM PRGRAMAS SALTARIN GNM PARHIS NUV TAPPR, BARMAN FIAZ BASI

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS. BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion. -19 I 'E c A- ESTAD

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS. BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion. -19 I 'E c A- ESTAD BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion -19 I 'E c A- ESTAD BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE 1NVESTlGACIONES

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

Madrid REINO UNIDO IRLANDA FRANCIA ESPAÑA PORTUGAL ARGELIA MARRUECOS. Mar Cantábrico. Mar Mediterráneo. Océano Atlántico. Dublín. Londres.

Madrid REINO UNIDO IRLANDA FRANCIA ESPAÑA PORTUGAL ARGELIA MARRUECOS. Mar Cantábrico. Mar Mediterráneo. Océano Atlántico. Dublín. Londres. Mdrid Espñ IRLANDA Dublín REINO UNIDO Londrs rís FRANCIA Mr Cntábrico ORTUGAL ESAÑA Lisbo Mdrid Mr Mditrráno Océno Atlántico Cut Mlill ARGELIA MARRUECOS A LA CORUÑA 609 Km orlir E Ñ A LV E R Monts Díz

Más detalles

lnstrumentaclc y e s ectlvas'

lnstrumentaclc y e s ectlvas' Fid raza, la p lltlca rbllca de s remesas en Jalisco. Di no, lnstrumentaclc y e s ectlvas' M. B ASILI A V ALEN ZUELA V AREL A E l go blerno d el cstado d e J ailsco, en busqucda de m edic s p ar a p rom

Más detalles

Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009.

Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009. Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009. International IDEA, Strömsborg, 103 34 Stockholm, Sweden Phone +46-8-698

Más detalles

M e d io N a tu ra l, S oc ia l y Cu ltu ra l

M e d io N a tu ra l, S oc ia l y Cu ltu ra l E l c u rríc u lo d e Con oc im ie n to d e l M e d io N a tu ra l, S oc ia l y Cu ltu ra l e n la E d u c a c ió n P rim a ria. ANTONIO DE PRO BUENO PEDRO MIRALLES MARTÍNEZ U n iv e rsidad de M urcia

Más detalles

Guía del Usuario del componente AJAX para el CIISB

Guía del Usuario del componente AJAX para el CIISB Guía del Usuario del componente AJAX para el CIISB Enero 2013 Este manual se basa en la última versión disponible del componente AJAX CIISB a la fecha de publicación. Todas las actualizaciones y cambios

Más detalles

Pautas para el diseño de un sistema de garantía estatal de préstamos para pequeñas y medianas empresas 1

Pautas para el diseño de un sistema de garantía estatal de préstamos para pequeñas y medianas empresas 1 Pautas aa l disño d un sista d gaantía statal d éstaos aa quñas y dianas sas 1 Ricado Bczuk Docunto d Taajo No. 36 Novi 2001 1 Est taajo s at d uno ás xtnso aado aa l concuso n l Pio Manul Blgano dl Consjo

Más detalles

Tema II: Análisis de circuitos mediante la transformada de Laplace

Tema II: Análisis de circuitos mediante la transformada de Laplace Tema II: Análisis de circuitos mediante la transformada de Laplace La transformada de Laplace... 29 Concepto e interés práctico... 29 Definición... 30 Observaciones... 30 Transformadas de Laplace funcionales...

Más detalles

Protocolo S p a n n i n g -T re e con Pa ck e t T ra ce r Jose Esquivel Gerente Técnico L a tinoa m joesquiv@cisco.com érica y C a rib e 1 Objetivos E x p l ica r l a f un ció n d e r ed un d a n cia en

Más detalles

( $ Volumen de Datos Digitales. Variedad de Informacion. Velocidad de toma de Decisiónes " # $

( $ Volumen de Datos Digitales. Variedad de Informacion. Velocidad de toma de Decisiónes  # $ !" # $ % &' ( $! Volumen de Datos Digitales Variedad de Informacion " # $ Velocidad de toma de Decisiónes ) Asuma un Liderazgo Creativo Reinvente las relaciones con el Cliente Construya Destreza Operativa

Más detalles

., " ," 11. 2. LA CONSTRUCCiÓN DEL OBJETO

.,  , 11. 2. LA CONSTRUCCiÓN DEL OBJETO 2. LA CONSTRUCCiÓN DEL OBJETO EL M '.TODO DE LA ECONOM/ A POUTlCA Al resumir, en la ntroducción gen eral di' 1857, los principios de su método, Marx rechaza a la /lez "la ilusión de Hegel" que considera

Más detalles

Entonces, Usted Desea Aprender a Programar?

Entonces, Usted Desea Aprender a Programar? Cpíu : Ccd BASIC-56 Dg H Ec, Ud D Apd Pgm? Sgud Edcó Jm M. Ru, Ph.D. Ac Pf Shw S Uvy Pmuh Oh USA hp://www.bcbk.g Jm M. Ru P.O. Bx 78 Ru, Kucky 469-078 USA P BASIC-56 V.0.0.6 p Pág f Cpíu : Ccd BASIC-56

Más detalles

ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: UNA REA LI DAD POR TRANS FOR MAR

ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: UNA REA LI DAD POR TRANS FOR MAR CIENCIA PARA UNA VIDA MEJOR: DESARROLLANDO PROGRAMAS CIENTÍFICOS REGIONALES EN ÁREAS PRIORITARIAS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE V O L U M E N 4 ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA

Más detalles

Educación y Educadores ISSN: 0123-1294 educacion.educadores@unisabana.edu.co Universidad de La Sabana Colombia

Educación y Educadores ISSN: 0123-1294 educacion.educadores@unisabana.edu.co Universidad de La Sabana Colombia Educción Educdr ISSN: 0123-1294 educcin.educdr@isbn.edu.c Universidd L Sbn Cmbi Sndvl Estupiñn, Luz Ynd El r hcer rgnizción eductiv Educción Educdr, vl. 9, núm. 1, 2006, pp. 33-53 Universidd L Sbn Cdinmrc,

Más detalles