PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. I.E.S. Dr. Antonio González González

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. I.E.S. Dr. Antonio González González"

Transcripción

1 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. D. Ati Gzálz Gzálz Cus 2014 / 2015

2 CONTENIDO DE LA PROGRAMACIÓN 1. Itducó 2. Objtivs Gls d l Et d l ESO 3. Objtivs Escífs dl Á d Tclgís 4. Citis d vluó. 5. Cts Báss l Á d Tclgís 6. Estuctu dl Á d Tclgís d 1º, 2º 3º d l ESO Ctids, Citis d Evluó, Cts Báss Scuó d Ctids 1º ESO. Vió d l Scuó d ctids d 1º d l ESO tvés dl dsll d distits uidds didácts Ctids, Citis d Evluó, Cts Báss Scuó iil d Ctids 2º ESO. Ctids, Citis d Evluó, Cts Báss Scuó d Ctids 3º ESO. 1. Ifát d 4 E.S.O. 2. Mdids d tó l divsidd. 9. Mtdlgí. 10. Rcuss didácts tils utiliz. 11. Citis d clifó dl á. 12. Mdls d vluó sgui. 13. Alud c ás dits d cuss tis. 14. Pct d Mdi Abit. 15. Tclgí Idustil. 16. Tclgí d l Ifó l Cuó (TGD).

3 1. El dtt stá cstituid ls fss: Isbl Mí Álvz Fádz Ali Fádz Dl Cstill Ati Jvi Rdíguz Pulid El ú d gus 1º d l ESO s d 4, 2º d l ESO 4 gus, 3º d l ESO 3 gus d Tclgí; 4º d l ESO 2 gus d Tclgí 2 gus d Ifát, sí c 1 gu d Tclgí Idustil I t d Tclgí Idustil II, sí c u d Tclgís d l Ifó l Cuó d 2º d bchillt. Tbié ts u ATU d 2º ESO. Isbl Mí Álvz Fádz: 2 gu d 1º ESO, 2 gu d 3º ESO, 2 gu d 4º ESO d Tclgí u gu d 1º d bchillt d Tclgí Idustil I, l Jftu d Dtt. Ali Fádz Dl Cstill: 2 gus d 2º ESO, 1 gu d 4 ESO d Ifát, 1 gu d Tclgí Idustil II d 2º d bchillt u gu d ATU d 2º ESO. Ati Jvi Rdíguz Pulid: 2 gus d 1º ESO, 2 gus d 2º ESO, 1 gu d 4º ESO d Ifát, 1 gu d 2º d bchillt d Tclgís d l Ifó l Cuó, u tutí d 2º d l ESO. Sgú l BOC 113/ d jui d 2007 l ESO l BOC 204/2008 d 10 d ctub d 2008 Bchillt, l gó db ct l siguit:

4 2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE ESO. El Dct 127/2007 id qu ls bjtivs d st t ductiv, fulds téis d cdds qu db lcz ls lus, s ls siguits: ) Asui ssblt sus dbs, cc jc sus dchs l st ls dás ss, ct l tl, l có l slididd t ls ss gus, jts l diálg fizd ls dchs hus c vls cus d u sdd lul s l j d l uddí dcát. b) Dsll cslid hábits d disli, studi tbj idividul qui c cdió csi u lizó fz d ls ts dl dizj c di d dsll sl. c) Vl st l dif d sxs l iguldd d dchs tuidds t ls ss. Rchz ls sttis qu sug disió t hbs ujs. d) Ftlc sus cdds fctivs tds ls ábits d l slidd sus ls c ls dás ss, sí c chz l vil, ls juis d culqui ti, ls ctits sxists slv cíft ls cflts. ) Cc vl c stid cít ls scts báss d l cultu l histi is dl st dl ud, sí c st l tii tíst, cultul tul. f) Cc, st ls scts cultuls, histós, ggáfs, tuls, sls ligüísts d l Cuidd Autó d Cis, ctibud ctivt su csvó j. g) Dsll dstzs báss l utilizó d ls futs d ifó, c stid cít, dquii uvs cits. Adquii u ó bás l c d ls tclgís, slt ls d l ifó l cuó. h) Ccbi l cit tíf c u sb itgd, qu s stuctu distits dislis, sí c cc l ls étds idtif ls bls ls divss cs dl cit d l xi. i) Dsll l síitu dd l cfiz sí is, l tió, l stid cít, l iitiv sl l cdd d d, lif, t dsis sui ssbilidds. j) Cd xs c ccó, lt st, l lgu cstll, txts sjs cljs, iis l cit, l lctu l studi d l littu. k) Cd xss u ás lgus xtjs d id. l) Cc ct l fuit dl i cu l d ls ts ss, st ls difs, fiz ls hábits d cuidd slud cls l

5 ducó fís l áct dl dt fvc l dsll sl sl. Cc vl l disió hu d l sxulidd td su divsidd. Vl cítt ls hábits sls lds c l slud, l csu, l cuidd d ls ss vivs l dibit, ctibud su csvó j. ) A l có tíst cd l lguj d ls distits ifsts tísts, utilizd divss dis d xsió stó.

6 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS L sñz d ls Tclgís st t tdá c filidd l dsll d ls siguits cdds: ) Abd c utí ctividd, idividult gu, bls tclógs tbjd d f dd tód studils, cil slc ifó cdt d distits futs, lb l dcutó tit, ccbi, disñ, lif, cstui bjts sists qu sulv l bl studid vlu, l fil, su ididd dsd distits uts d vist. b) Aliz, itvi, disñ, lb iul d f sgu s tils, bjts sists técs-tclógs, dquiid ls cits sufits dslld ls dstzs técs dcuds. c) Aliz ls bjts sists tclógs cd su fuit, cc sus lts ls fus qu liz, d l j f d usls ctlls, td ls cdis fudtls qu h itvid su disñ cstucó. d) Exs cu ids slus técs, sí c xl su vibilidd lcc, utilizd ls dis tclógs, cuss gáfs, l siblgí l vcbuli dcuds. ) Adt ctituds fvbls l sluó d bls técs, dslld ités cuisidd h l ctividd tclóg; lizd vld cítt l ivstigó l dsll tclóg su iflu l sdd, l dibit, l slud l bist sl clctiv; tulizádl ls sfidds d l cuidd. f) Mj c sltu ls ifáts qu it busc, lc, giz, iul, cu, st, cti ubl ifó, cd ls fus d ls cts físs d u dd d ts dissitivs lctós, sí c su fuit fs d cctls. g) El d f hbitul ls ds d cus, vld l it Cis dl us d ls tclgís d l cuó ifát c lt d ct itisul c l st dl ud. h) Asui d f cít ctiv l vc l ió d uvs tclgís, ádls l quhc ctidi l sluó d bls tclógs l ul. i) Actu d f dilgt, flxibl ssbl l tbj qui, l búsqud d slus, l t d dsis l jcuó d ls ts cdds c ctitud d st, có, tl slididd.

7 4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 1. Vl ls csidds dl cs tclóg. El l sluó téc d bls, lizd su ctxt, id slus lttivs dslld l ás id. Elb dcuts técs d u dcud cljidd ld cuss vbls gáfs. Est ti tt d cb l csió dl lud sb l ctividd téc. Est cdd s cct l lbó d u ct téc qu glb u lifó d s, l visió d tis cuss tils, disñs, cálculs ués, suust, lists d izs, xls... S h d vlu tt l tbj idividul c l tbj qui u cli d có d tl h ls ids iis d ls dás. Asiis, s h d cstt si l u vcbuli scíf ds d xsió téct ids. 2. Rliz ls s técs vists u l d tbj utilizd ls cuss tils giztivs c tis d f, cí, sguidd st l dibit, vld ls cdis d d liiz dl t d tbj. S sigu cstt c st ti l cdd dl lud d liz l fs cstuctiv d u ct téc siguid l d cd l l d tbj. Ls uts lcz l gd d dsll fijd s: l cuidd lus d hits, áquis istuts; l d liiz; l vchit d tils; l us d lts clds l st ls s d sguidd stblds. El gd d cbd db ts dt d us ágs disils dfiids stéts ctbls. 3. Idtif cct u dd cts físs, ifés ts dissitivs lctós lds. Mj l t gáf d ls sists tivs c itfz d cuó c l áqui. C st ti s td cb l dquisió d ls cits hbilidds csis gsti u sist ifát sl. El lud h d s cz d cct dissitivs xts, sliz ls ts gáfs, giz chivs, lcd cud l ifó difts sts. Dbá, siis, liz ls ts báss d tiit, istló ctulizó d ls, qu tg l sist u ivl fz d sguidd diit. 4. Cc ls idds báss cctísts d ls tils técs d sus vidds cls (d, tls, tils lásts, cás éts). Idtifls ls cus l técs báss d cfó, uió cbd. C st ti s busc vlu l gd d cit d ls idds cás, lécts, tés d ls tils lds ls cts: d, tls, tils lásts, cás éts. Rl dhs idds c l ló d cd til l fbó d bjts cus, sí c cc ls técs d cfó, uió cbd lds su cs cstuctiv, utiliz dcudt ls vists ls ls d tbj, tid tis d tl disil culid ls s d sguidd.

8 5. Rst dit vists sctivs bjts sists técs slls, ld tis d lizó. Est ti vif l cdd dl lud st dls, bjts sists técs có diéd: lzd, lt fil, sí c, l btó d su sctiv cbll, c hit l dsll d cts técs l lbó d su dcutó. S td vlu l dquisió d ls dstzs csis su lizó tt lzd, c dit istuts d dibuj ls d disñ gáf sistid dd. E sts sts s dbá sgui ls tis lizds d ctó scl. 6. Elb, lc, cu vi c lctó dcuts qu ifó txtul gáf. S td vlu l dstz lb dcuts qu itg ifó txtul, iágs, tbls gáfs utilizd hjs d cálcul csds d txt. El lud h d utiliz dcudt ls cdiits fulidds is d cd ló bt dcuts, siguid uts stblds, gsivt ás cljs, gizds j stds, lcádls sts físs lcls ts viádls sus dstitis. 7. Aliz dsbi stuctus sils ls lts sistts ls sfuzs qu stá stids. Est ti tt d cb si l lud h lgd cd l fuó d ls lts qu ud cstitui ls stuctus: dus, vigs, s, fils, ils, zts, tss, cs idtif ls sfuzs ls qu stá stids: tcó, csió, flxió, studid l fct d tls sfuzs sb ls lts stuctuls d ls ttis fbds l ul-tll sb ls stuctus dl t. 8. Idtif j ss cgds d l tsfó tsisió d viits áquis. Exl su fuit l cjut, su cs, clcul l ló d tsisió. S td vlu l cit d ls áquis sils ls distits ss d tsfó tsisió d viits, sí c su fuó dt dl cjut. El lud db s cz d idtifls áquis cljs, d cstui quts c difts ds cás d liz cálculs dti l ló d tsisió sists cás. 9. Vl ls fcts d l gó, tst us d l gí léct su cdd d cvsió ts ifsts géts. Utiliz cctt istuts d did d gituds lécts báss. Disñ siul cuits c l siblgí dcud t cuits fds ds ltls. C st ti s tt d cb si l lud tid l it d l gó, tst us d l gí léct l ábit dést, idustil úbl su ict l dibit, lizd ls culiidds dl cs. S vlá l gd d cit hbilidd disñ c síbls lizds, siul dit gs scífs cstui cuits lécts qu l cts báss. Adás, s viguá si l lud h dquiid dstzs l us j dl lít. Est

9 il dti vltj, itsidd, sist, t gí léct, ld ccts iis d did d cálcul d gituds. 10. Accd Itt l utilizó d svis báss: vgó, lclizó d ifó, c lctó, cuó itgul ubló d ifó. Vl su it Cis. S sigu vl l cit d ls ccts tilgí fids l vgó Itt l utilizó fz d ls buscds dit sttgis qu ls it l idtifó d futs útils vcs, l lclizó d ifó lvt su lt, l có d clcs d lcs d ités l utilizó d gsts d c lctó hits disñds l cuó gul, ls cuidds vituls l ubló sl d ifó. S csttá, dás, qu l lud cd ls vtjs qu l cuó glblizd t Cis.

10 5. COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS U ct s l cdd ust áct dstd d itg cits, hbilidds ctituds slv bls situs ctxts divss (ust áct d ls cits dquiids, ls cits có, s d, viliz ls cits ls hbilidds u situó dtid, ctiv cuss cits qu s ti). N sl s l lu l cit d sbs técs tífs, si qu l hc tbié c udd, d hí qu db dst u si d ctituds cívs itlctuls qu iliqu l st ls dás, s ssbl, tbj qui, d d. E ust sist ductiv s csid qu ls cts báss qu db t l lu cud filiz su sclidd bligti fts ls ts d su vid sl lbl s ls siguits: COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Su l utilizó dl lguj c istut d cuó l st c istut d dizj d utguló dl sit, ls s l cduct, l qu ctibu, siis, l có d u ig sl sitiv ft ls ls cstuctivs c ls dás c l t. Ad cus s, cscu, stblc lzs c ts ss, ccs ts cultus qu dqui stid vc fct cut qu s cc. E su, st ct ligüíst s fudtl d slv cflts d cvivi. L dquisió d st ct su l dii d l lgu l st últils ctxts l us ful d, l s, u lgu xtj. COMPETENCIA MATEMÁTICA Est ct csist, t td, l hbilidd utiliz ls ús sus s báss, ls síbls ls fs d xsió d zit tát du itt ifs, cc ás sb scts cutittivs sls d l lidd slv bls lds c l vid dii l ud lbl. L dquisió d st ct su, su, l dstzs ctituds qu it z tátt, cd u gutó tát, xss cus l lguj tát itg l cit tát c ts tis d cit. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO Es l hbilidd itctu c l ud fís sus scts tuls ls gds l có hu, d d qu flit l csió d sucss, l dó d cscus l ctividd diigid l j svó d ls cdis d vid i, d ls dás ss dl st d ls ss vivs. E su, st ct il l dquisió d u sit tíf-l qu it itt l ifó t dsis c utí iitiv sl, sí c utiliz vls éts l t d dsis sls sls. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y COMPETENCIA DIGITAL

11 S ls hbilidds busc, bt, cs cu ifó tsfl cit. Iclu scts qu v dsd l ccs slcó d l ifó hst su us tsisió difts sts, lud l utilizó d ls tclgís d l ifó l cuó c u lt sl ifs cus. L dquisió d st ct su, l s, utiliz cuss tclógs slv bls d d fit t u ctitud cít flxiv l vló d l ifó d qu s dis. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA Est ct it vivi sdd, cd l lidd sl dl ud qu s viv jc l uddí dcát u sdd cd vz ás lul. Ic fs d ctit idividul qu ct ls ss cvivi sdd, ls c ls dás, c, cts ft ls cflts, l qu dquiil su s cz d s l lug dl t, ct ls difs, s tlt st ls vls, ls cs, ls cultus l histi sl clctiv d ls ts. E su, il cd l lidd sl qu s viv, ft ls cflts c vls éts jc ls dchs dbs udds dsd u ctitud slidi ssbl. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER Est ct su, u ld, iis l dizj, t, s cz d ctiu did d utó, sí c busc susts qu stisfg ls xigs dl cit l. Asiis, il diti u divsidd d susts sibls t u is bl ct tivó buscls dsd divss fqus tdlógs. E su, il l gstió d ls is cdds dsd u ót d búsqud d f l j d cuss técs d tbj itlctul. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL Est ct s fi l sibilidd d t c ti i llv dlt ls iitivs csis dsll l ó lgid hcs ssbl d ll, tt l ábit sl c l sl lbl. L dquisió d st ct il s ctiv, ivd, ssbl cít l dsll d cts idividuls clctivs. TRABAJO DE LAS COMPETENCIAS EN TECNOLOGÍA COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL Est ct s ud dquii st ti dit l us d ls tclgís d l ifó l cuó, slt l qu s fi l lclizó, csit, lbó, lt stó d l ifó. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO

12 Est ct s dqui st ti dit l cit csió d bjts, css, sists ts tclógs, tvés dl dsll d dstzs hbilidds técs iul bjts. Es cit d ls bjts dl cs qu s ist su fbó l itiá l lu ctu lg u t ás sludbl csui ás lt. COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL Est ct s dqui l ust áct d l tdlgí itísc d st ti bd ls bls tclógs: ltit dl bl, lifó dl ct, jcuó, vluó, usts d j... D l is f, s cs it dsll culidds sls c l iitiv, l suó sl, l sv, l utí, l utcít, l utsti... COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER El dsll d sttgis d sluó d bls tclógs it l lu lcz st ct, sí c filiizs c hbilidds cgitivs qu l flit, gl, l dizj. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA Est ct, l qu ti d hbilidd ls ls hus d cit d l sdd, ud dquiis dit l f qu s ctú ft ls bls tclógs. L xsió d ids zits, l álisis d ltits difts ls is, l t d dsis dit l diálg l gó, l ctó d ts iis, tc., s hbilidds sls qu tsd l us dl étd tíf qu s utilizds tds ls ábits scls, lbls sls. Asiis, l cit d l sdd ud hcs dsd l f qu l dsll tclóg vc cbis cós iflu ls cbis sls. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA E st ti, st ct s lcz dit l dquisió d u vcbuli i utilizd l búsqud, álisis, slcó, su cuó d l ifó, l qu ctibu tbié l lctu, ittó dcó d ifs dcuts. COMPETENCIA MATEMÁTICA Mdit l us istutl d ls hits táts (dió cálcul d gituds, us d scls, lctu ittó d gáfs, sluó d bls...), st ct it qu l lu cub l lbilidd l d ls cits táts su vid dii.

13 6. ESTRUCTURA DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE 1º, 2º Y 3º DE LA ESO. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 1º ESO 1. Vl ls csidds dl cs tclóg. El l sluó téc d bls, lizd su ctxt, id slus lttivs dslld l ás id. Elb dcuts técs d u dcud cljidd ld cuss vbls gáfs. 2. Rliz ls s técs vists u l d tbj utilizd ls cuss tils giztivs c tis d f, cí, sguidd st l dibit, vld ls cdis d d liiz dl t d tbj. 3. Idtif u dd cts físs, ifés ts dissitivs lctós lds. Mj l t gáf d ls sists tivs c itfz d cuó c l áqui. 4. Cc ls idds báss cctísts d ls tils técs d sus vidds cls (d). Idtifls ls cus l técs báss d cfó, uió cbd. 5. Aliz dsbi stuctus sils ls lts sistts ls sfuzs qu stá stids. 6. Vl ls fcts d l gó, tst us d l gí léct su cdd d cvsió ts ifsts géts. Disñ siul cuits c l siblgí dcud t cuits fds ds ltls. 7. Accd Itt l utilizó d svis báss: vgó, lclizó d ifó, c lctó, cuó itgul ubló d ifó. Vl su it Cis. COMPETENCIAS CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BI EN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIEN TE (9-10) Vl ls Cd Cd Cd Cd csidds dl vl c vl gds vl gds vl gds cs uchs sgs, c l sgs, ti sgs, d f tclóg. difultds ud dl d lgus utó, ls El l csitd dct, ls its, scts ás sluó téc ud cstt scts ás ls scts ás ltls d l d bls, dl dct, ls ltls d l ltls d l ctividd téc lizd su scts ás ctividd téc ctividd téc tvés d l ctxt, ltls d l tvés d l tvés d l lbó d u id ctividd téc, lbó d u lbó d u ct téc slus tvés d l ct téc ct téc sll qu lttivs lbó d u sll qu sll qu cul d f dslld l ct téc cul d f cul d f bás c ls ás id. sll qu bás c ls bás c ls fss dl cs Elb cul d f fss dl cs fss dl cs (lifó d C u c ió Li g üí sti c M t áti c C i t it c ó c l u d T t i t d l if ó di git l S c i l u d d C ul tu l tís t A ut í i i ti v s A d d

14 dcuts técs d u dcud cljidd ld cuss vbls gáfs. bás c ls fss dl cs ( lifó d s, tlizó, idtifó lcó cuss, disñs, cálculs, suust, xls, listd d izs, Est ti tt d listd d izs, tc.), qu cb l tc.), qu dsll dsd l csió dl listd d izs, dsll dsd tbj idividul lud sb l tc.), qu idividul d l tbj d qui u ctividd téc. dsll c qui. El, idividul d cli d Est cdd s difultd dsd siguid uts, qui. El có. cct l l tbj su dcó c t, El c lbó d u idividul d xló, l siguid iitiv ct téc qui. El vcbuli its, t, su qu glb u su dcó xsis su dcó dcó lifó d xló, l técs ás xló, l xló, l s, l vcbuli báss, sí c vcbuli vcbuli visió d xsis ts cuss xsis xsis tis cuss téct gáfs. técs ás téct tils, disñs, dcuds, sí báss, sí c dcuds, sí cálculs ués, c ts ts cuss c ts suust, lists Al c cuss gáfs gáfs. cuss gáfs. d izs, dsvis ctid xls... S uqu s l s s h d vlu tt it, l Al d f Al d f d qu s l l tbj idividul sluó téc ctbl l ctbl l it. c l tbj d bls, t sluó sluó téc qui u cli d có d Al situs slls téc bls, d d bls, t t situs ls tl h ls ót l ltds, ls situs siulds, ids iis d sluó téc siulds, slls ls dás. d bls, id Asiis, s h d t situs dslld cstt si l slls slus u vcbuli ltds, ls lttivs scíf ds siulds, jbls. d xsió id téct id. dslld slus lttivs u jbls. (lifó s, tlizó, idtifó lcó d cuss, disñs, cálculs, suust, xls, listd d izs, tc., qu dsll dsd l tbj d lifó d s, s tlizó, tlizó, idtifó idtifó lcó d d lcó d cuss, disñs, cuss, disñs, cálculs, cálculs, suust, suust, xls, xls, id slus lttivs ltds, ls siulds, id tits dslld dcuds slus ivl. lttivs jbls. l fís l COMPETENCIAS CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BI EN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIEN TE (9-10) Rliz ls s técs vists u l d tbj utilizd ls cuss tils giztivs c tis d f, cí, sguidd st dibit, vld ls Rliz, Rliz, Rliz, c l csitd csitd utí i ud ud dl ivl, ls Rliz, c fcut dl csil l s uchs dct, ls dct, ls vists u difultds s s l d tbj csitd vists u vists u dsll u ud cstt, l d tbj l d tbj ct téc ls s dsll u dsll sll, l vists u ct téc u ct qu utiliz l d tbj sll, l qu téc sll, vl c l dsll utiliz vl, l qu utiliz iitiv, tds u ct siguid uts, vl, ti ls cuss téc sll, tds ls cuss d its, tils C u c ió Li g üí sti c M t áti c C i t it c ó c T t i t d l if ó di S c i l u d d C ul tu l tís t A ut í i i ti v A d

15 cdis d d liiz dl t d tbj. S sigu cstt c st ti l cdd dl lud d liz l fs cstuctiv d u ct téc siguid l d cd l l d tbj. Ls uts lcz l gd d dsll fijd s: l cuidd l us d hits, áquis istuts; l d liiz; l vchit d tils; l us d lts clds l st ls s d sguidd stblds. El gd d cbd db ts dt d us ágs disils dfiids stéts ctbls l qu utiliz tils tds ls cuss giztivs f vl sól si s l giztivs f tils ds, l c d uts, tds ds l giztivs f ttis d ls cuss ds l f ( l us tils c d hits, giztivs f ttis áquis ), ds l d f ( l cí quivcáds cstttc us d (vchit d tils, us ctid lgus isist is d f ( l us d hits, hits, itis d áquis ), áquis ), d tils f ( l us cí cí clds ), d hits, (vchit (vchit sguidd (d, áquis ), d tils, us d tils, us liiz s cí d tils d tils d sguidd l (vchit clds ), clds ), t d tbj) d tils, us sguidd (d, sguidd (d, st l di d tils liiz s liiz bit, l vz clds ), d sguidd l s d qu si sguidd (d, t d tbj) sguidd l uv cs liiz s st l di t d vtivs qu d sguidd l bit, l vz tbj) st fvc l t d qu, csis, l di tbj d qui. tbj) st uv cs bit, l vz l di vtivs qu qu bit, l vz fvc l gult Obti cbds qu, csi uc, tbj d qui. uv dl duct uv cs bstt cs vtivs qu ctbls l vtivs qu fvc l ivl ls fvc l tbj d ágs tbj d qui. qui. disils Obti cbds dl duct u jbls sct l ivl ls ágs disils stéts dfiids l ct. Obti cbds dl duct jbls sct l ivl ls ágs disils stéts dfiids l ct. Obti cbds dl duct ctbls l ivl ls ágs disils stéts dfiids l ct stéts dfiids l ct. l u d fís git l s l d COMPETENCIAS CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BI EN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIEN TE (9-10) Idtif c Idtif c l 3. Idtif Idtif c Idtif, uchs ud dl cct u its dl csultd difultds, dct, dd dct ctálgs, s d l difts tis d cts csultd difts tis d ud dl ifés qu físs, ifés ctálgs, ifés qu dct, cct c l ts dissitivs difts tis cct c l difts tis d dd lctós d ifés qu dd ifés qu gsti l sist lds. cct c l gsti l sist cct c l tiv Mj l dd tiv c l dd slitd ud t gáf d gsti l utí gsti l fcut ts ls sists sist tiv dcud l ivl, sist tiv, cñs tivs c slitd istlls si cd istlls itfz d ud ts cfiguls dcudt cfiguls cuó c cñs, fuó d sus ls s, sus fus ás istlls C u c ió Li g üí sti c M t áti c C i t it c ó c l u d T t i t d l if ó di git l S c i l u d d C ul tu l tís t A ut í i i ti v s A d d

16 l áqui. istlls báss sgú sus cfiguls csidds. cfiguls csidds, fuó d sus C st ti s sus fus tbié liz d csidds. Rliz, siguid td ás báss. u its, l cb l Rliz l utd l Rliz, tiit dl dquisió d ls tiit tiit dl siguid istu qui ifát cits dl qui qui ifát cs, l istld hbilidds ifát d istld tiit ctulizd ls csis u ctulizd ls dl qui ls qu gsti u utd ls qu ifát utiliz sist ifát ctid utiliz istld slv ls sl. El s slv ls ctulizd ls difts ts lud h d s fcuts, l difts ts ls qu usts cz d cct istl usts utiliz (csd d dissitivs ctuliz ls (csd d slv ls txts, hjs d xts, ls qu txts, hjs d difts ts cálculs, sliz ls utiliz cálculs, usts sts, ts gáfs, slv ls sts, (csd d gstió d bss d giz chivs, difts ts gstió d bss d txts, hjs d dts, sjí lcd usts dts, sjí cálculs, cuó, cud l (csd d cuó, sts, disñ, ifó txts, hjs d disñ, gstió d bss ivstigó, difts sts. cálculs, ivstigó, d dts, tc.), sí c Dbá, siis, sts, tc.). Ogiz sjí giz chivs, liz ls ts gstió d bss chivs cuó, siguid báss d d dts, lc l disñ, its, tiit, sjí ifó, ivstigó, uqu l istló cuó, ld tc.), Ogiz c iitiv ctulizó d disñ, istucs chivs tis d ls, qu ivstigó, u slls, lc l clsifó, tg l tc.). Ogiz difts sts ifó, lc l sist u ivl chivs si ccd ll tbié ifó fz d sguidd tht ctil. siguid difts sts diit. lc l its, ccd ll ifó, sól difts ctil. si s l d sts uts, ccd ll difts ctil. sts ccd ll ctil. fís l COMPETENCIAS CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BI EN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIEN TE (9-10) Cc ls Idtif Idtif Idtif Idtif idds l, c l, d l, c l, c báss uchs guid iitiv iitiv cctísts d difultds d d f dcud l dcud l ivl, ls tils f u ltl, ivl, lgus d lgus d ls técs d sus ltl, lgus d ls ls idds idds vidds lgus d ls idds báss báss cls idds báss (cás, (cás, (d, tls, báss (cás, lécts, lécts, tils (cás, lécts, tés, ) tés, ) ls lásts, lécts, tés, ) ls ls cctísts d cás tés, ) ls cctísts d éts). Idtifls ls cus l técs báss d cctísts d ls ls tils técs (d, tls, tils técs (d, tls, tils lásts, cás cctísts d ls tils ls tils técs (d, tls, tils tils técs (d, tls, tils lásts, cás C u c ió Li g üí sti c M t áti c C i t it c ó c l u d fís T t i t d l if ó di git l S l u d d C ul tu l tís t A ut í i i ti v s A d d

17 cfó, uió cbd. C st ti s busc vlu l gd d cit d ls idds cás, lécts, tés... d ls tils lds ls cts: d, tls, tils lásts, cás éts. Rl dhs idds c l ló d cd til l fbó d bjts cus, sí c cc ls técs d cfó, uió cbd lds su cs cstuctiv, utiliz dcudt ls vists ls ls d tbj, tid tis d tl disil culid ls s d sguidd. lásts, éts) lásts, éts) cás lds l cás lds l éts) fbó d éts) fbó d lds l bjts cus lds l bjts cus fbó d sus difts fbó d sus difts bjts cus vidds sus difts cls. bjts cus vidds sus difts cls. vidds vidds cls. Cd, c cls. Cd ud, ls técs ti d Cd sól báss d Cd, c jls, ls c ud cfó, ud, ls técs báss cstt ls uió cbd técs báss d cfó, técs báss l fbó d cfó, uió cbd d cfó, d ésts ls uió cbd l fbó uió cbd l, c l fbó d ésts ls l fbó lgus d ésts ls l, c d ésts ls difultds, l, c dstz, l, c cstucs sltu, cstucs difultds, slls, cstucs slls, cstucs slls, culid ctblt slls, culid culid ctblt ulid sct l ivl ctblt sct l ivl tis d tis d sct l ivl tis d tl disil cus ls s sguidd dti ivl. tl tis d tl disil tl disil cus ls disil cus ls d s d cus ls s d qu sguidd. s d sguidd. l sguidd. l COMPETENCIAS CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BI EN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIEN TE (9-10) Rst dit vists sctivs bjts sists técs slls, ld tis d lizó. Est ti vif l cdd dl Rst, ctid uchs s csitd uch ud, dls, bjts sists técs slls dit vists sctivs (có Rst, Rst, Rst, siguid uts siguid siguid csitd uts, dls, its ud, dls, bjts csilt, bjts sists sists técs dls, bjts técs slls slls sists técs dit vists dit vists slls dit sctivs sctivs vists (có (có sctivs diéd, diéd, (có sctiv C u c ió Li g üí sti c M t áti c C i t it c ó c T t i t d l if ó S c i l u d d C ul tu l tís t A ut í i i ti v A d

18 lud st dls, bjts sists técs có dit istuts d dibuj ls d disñ gáf sistid dd. E sts sts s dbá sgui ls tis lizds d ctó scl. diéd, sctiv cbll), l cbll), l d, lt, d, tis lt lizó diéd: lzd, quivcáds, scl, tt lt fil, sí tis c, l btó lizó d lzd c dit d su sctiv scl, tt istuts cbll, c lzd dibuj hit l c dit ls dsll d istuts d disñ gáf, cts técs dibuj l dsll d l lbó d ls d cts su dcutó. disñ gáf, técs usc S td vlu l dsll d ills l l dquisió d ls cts lbó d su dstzs csis técs us dcutó. su lizó lls l tt lbó d su lzd, c dcutó. sctiv diéd, cbll), l sctiv d, c cbll), l d xió d, c iitiv dcud l xió ivl, tis d dcud l ivl, lizó tis d scl, tt lizó d lzd scl, tt c dit lzd c d istuts d dit dibuj istuts d ls d dibuj disñ gáf, ls d l dsll d disñ gáf, cts l dsll d técs us cts técs lls l uslls lbó d su l lbó d dcutó. su dcutó. l u d fís di git l s l d COMPETENCIAS CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BI EN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIEN TE (9-10) Elb, lc, cu vi Elb, d dfit s d l ud cstt, c lctó dcuts dcuts qu slls ifó txtul gáf. Elb, csitd ud, dcuts slls qu cbi ifó txtul gáf Elb c c ud qu dcuts Elb dcuts slls cbi slls qu cbi ifó cbi ifó txtul gáf (txt, iágs, ifó txtul gáf (txt, iágs, tbls, gáfs) txtul gáf (txt, iágs, tbls, gáfs) dit l (txt, iágs, tbls, gáfs) S td vlu dit l l d tbls, gáfs) dit l l dstz l d fus báss dit l l d lb fus báss d csds l d fus báss dcuts qu d csds d txt hjs fus báss d csds itg d txt hjs d cálcul, sigu d csds d txt hjs d ifó txtul, d cálcul, uts, d txt hjs cálcul, sigu iágs, tbls sigu uts c csiguid u d cálcul, uts, c gáfs utilizd uchs gizó sigu uts, c dtll, hjs d cálcul difultds, stó dtll, csiguid, c csds d csiguid u ctbls csiguid u u gizó txt. El lud gizó sct d ls gizó stó h d utiliz stó u iss stó ctbls dcudt ls jbls usts. ctbls sct d ls cdiits sct d ls Ls lc, sct d ls iss fulidds iss siguid istuc iss usts. is d cd usts. s usts. Ls lc, ló Ls lc, ld Ls lc, siguid bt dcut siguid ctgís qu C u c ió Li g üí sti c M t áti c C i t it c ó c l u d fís T t i t d l if ó di git l S c i l u d d C ul tu l tís t A ut í i i ti v s l A d d

19 s, siguid uts scst ltls d siguid istucs stblds, ls istucs clsifó istucs ld gsivt si l búsqud, ld ctgís ás cljs, ctgís sts físs ctgís ltls d gizds j ltls d lcls ts ltls d clsifó stds, clsifó (blgs, wbs, clsifó búsqud, lcádls búsqud, wikis, uls búsqud, sts físs sts físs sts físs vituls, ds sts físs lcls ts lcls ts lcls ts sls, ubs) lcls ts (blgs, wbs, viádls sus (blgs, wbs, tbié ls ví (blgs, wbs, wikis, uls dstitis. wikis, uls sus wikis, uls vituls, ds vituls, ds dstitis vituls, ds sls, ubs) sls, ubs) tvés dl c sls, ubs) tbié ls ví tbié ls ví lctó tbié ls ví sus dstitis sus dstitis culid sus tvés dl c tvés dl c igult dstitis lctó lctó, si ls gls d tvés dl c culid ls éxit, qu ví lctó gls d ví ul ls cuó. culid cuó. gls d ví g did ls cuó. gls d ví cuó. COMPETENCIAS CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BI EN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIEN TE (9-10) Aliz Aliz Aliz dsb Aliz Aliz dsb dsbi dsb, d d u dsb d d stuctus gl gl gl sils ls sufil, lsstuctus stuctus stuctus sils lts stuctus sils ás sils dl dl sistts ls sils dl vidts dl t, idtif t, idtif sfuzs qu t, cti t, idtif d l í d tds ls stá stids. d uchs d d ls lts lts qu ls s l cs lts Est ti tt d qu ls c c idtif ls qu ls c cb si l (dus, (dus, vigs, lts qu ls (dus, vigs, lud h vigs, s, s, fils, c s, fils, lgd cd fils, ils, ils, zts, (dus, vigs, ils, zts, l fuó d ls zts, tss, tss, cs) s, fils, tss, cs) lts qu cs) xl, xl, usd l ils, zts, xl, usd l ud cstitui usd l vcbuli tss, cs) vcbuli ls stuctus: vcbuli téc bás, l xl, c u téc bás, l dus, vigs, téc bás, l fuó qu ésts lguj fuó qu ésts s, fils, fuó qu ésts cul clquil cul ils, zts, cul (stbilidd, itid ids, (stbilidd, tss, cs... (stbilidd, sist, l fuó qu sist, idtif ls sist, igidz, ésts cul igidz, sfuzs ls qu igidz, flxibilidd) ls (stbilidd, flxibilidd) ls stá stids: flxibilidd) ls sfuzs ls qu sist, sfuzs ls qu tcó, sfuzs ls stá stids igidz, stá stids csió, qu stá (tcó, flxió, flxibilidd) ls (tcó, flxió, flxió..., stids sfuzs ls csió). Iv studid l fct csió). Iv (tcó, flxió, qu stá stig it d tls sfuzs stig it stids csió). Iv cclusis sb ls lts cclusis u (tcó, flxió, stig it chtssb stuctuls d ls ltlssb ttis csió). Iv cclusis ls fcts qu ls ls fcts qu ls zblssb sfuzs jc fbds l stig it sfuzs jc ls fcts qu sb ls C u c ió Li g üí sti c M t áti c C i t it c ó c l u d fís T t i t d l if ó di git l S c i l u d d C ul tu l tís t A ut í i i ti v s l A d d

20 ul-tll sb cclusis u sb ls ls sfuzs lts ls stuctus dl ltls lts jc sb ls stuctuls, t. ctdtiss stuctuls, lts dit l b ls fcts dit l stuctuls, cstucó d qu ls sfuzs cstucó d dit l ttis d jc sb ls ttis d cstucó d bjts qu s lts bjts qu s ttis d l d stuctuls, l d bjts qu s sluó dit l sluó l d csidds cstucó d csidds sluó ctidis ttis d ctidis csidds (uts, difis, bjts qu s (uts, difis, ctidis áquis, l d áquis, (uts, bilii, tc.) sluó bilii, tc.) difis, ctbls csidds ujbls áquis, cut l ctidis cut l bilii, tc.) culiit d (uts, culiit d jbls tis d difis, tis d cut l cbd áquis, cbd culiit d disilidd. bilii, tc.) disilidd. tis d ujbls cbd cut l disilid culiit d tis d cbd disilid COMPETENCIAS CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BI EN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIEN TE (9-10) Vl ls fcts d l gó, tst us d l gí léct su cdd cvsió ts ifsts géts. Utiliz cctt istuts Exl, c Exl, c u Exl, difultds u vcbuli ld vcbuli u téc u t ltl, l bás, l it d l it d l gó, gó, d tst us tst us d d l gí l gí léct léct l l ábit ábit dést, dést, idustil idustil úbl, su úbl, su dést, cdd d cdd d idustil d cvsió cvsió úbl, d vcbuli téc bás, l it d l gó, tst us d l gí léct l ábit Exl, u ld dl t g dl vcbuli téc bás, l it d l gó, tst us d l gí léct l ábit dést, idustil úbl, su su cdd d did ts ts cdd d cvsió gituds ifsts ifsts cvsió ts lécts báss. géts, su géts, su ts ifsts Disñ siul ict l ict l ifsts géts, su cuits c l dibit, dibit, géts, su ict l siblgí scíft scíft ict l dibit, dcud l di l di tul dibit, scíft t cuits tul.. scíft l di tul fds ds Disñ siul Disñ siul l di. ltls. cuits u cuits u tul. Disñ siul slls slls dit Disñ siul cuits u C st ti s dit gs cuits u slls dit tt d cb gs scífs, slls gs si l lud scífs usd c dit scífs, tid l ctid isis sí gs usd c cs it d l s, us c bls scífs, isis sí gó, uchs lizds ls usd c bls tst us d isis sí t ld C u c ió Li g üí sti c M t áti c C i t it c ó c l u d fís T t i t d l if ó di git l S c i l u d d C ul tu l tís t A ut í i i ti v s l A d d

21 l gí léct bls cts isis sí lizds ls l ábit lizds. Ls báss ls bls t ld dést, t ld cub lizds cts idustil úbl cts siguid uts ls t báss su ict l báss std u us siguid u csultd dibit, csultd c fluid dl guí guís. Ls lizd ls csttt lít, ld cub culiidds dl u guí dtid c cts siguid uts cs. S quiid s l vltj, báss. Ls dit l us vlá l gd d ud cstt. l sist, l cub, cct dl cit Ls cub, t siguid lít, hbilidd siguid uts, itsidd, uts, dit dtid c disñ c dit l us cuid, c l us ñs scss síbls dsñd dl c dl lít, difultds l lizds, lít, csió, dtid vltj, sist, siul dit dtid c ccts d c lgus t gs s l vltj, did cálcul difultds l itsidd, scífs l sist, l d gituds. vltj, cuid cstui cuits t sist, ccts d lécts qu itsidd, t did cálcul l cuid si itsidd, d gituds. cts cd cuid báss. Adás, s ccts d ccts d viguá si l did cálcul did cálcul lud h d gituds. d gituds. dquiid dstzs l us j dl lít. Est il dti vltj, itsidd, sist, t gí léct, ld ccts iis d did d cálcul d gituds. COMPETENCIAS CRITERIO DE EVALLUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BI EN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIEN TE (9-10) Accd Accd Itt Accd Itt Accd Itt Accd Itt Itt l csitd u c difultds siguid uts csitd cs utilizó d d cstt csitd utiliz c its svis báss: utiliz c uch uts utiliz lgus utiliz c vgó, difultd cs si uch difultdsvi sltuvis lclizó d d ls svis dstzlgu d s svis svis ifó, báss (lclizc ls svis báss (lcliz báss (lcliz c lctó, ió d báss (lcliz ó d ó d ifó cuó ifó ó d ifó ifó lvt d itgul lvt d lvt d lvt d futs útils ubló d futs útils futs útils futs útils vcs, ifó. vcs, vcs, vcs, lt Vl su lt lt lt d ifó, it d ifó, d ifó, d ifó, gstió ví d Cis. gstió ví d gstió ví d gstió ví c lctó, c c lctó, S sigu d c có d lctó, có d lctó, clcs d C u c ió Li g üí sti c M t áti c C i t it c ó c l u d fís T t i t d l if ó di git l S c i l u d d C ul tu l tís t A ut í i i ti v s l A d d

n A r de E n e r g d

n A r de E n e r g d C t t i C t t C FUNDCIÓN CNTRO RGNTINO D NGRM PROF. LUCÍ M. INSRR Psit y Fu CRRR N NTROPOLOGÍ Y MTPSICOLOGÍ: FORMDOR SUPRIOR D NGRM C y ict p LUCÍ MÓNIC INSRR FUNDDOR DL CNTRO RGNTINO D NGRM Mb pfsil I

Más detalles

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Flt HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN G Hiti l At Uivi Jé GRADO EN HISTORIA DEL ARTE PRESENTACIÓN DEL GRADO L Hiti l At iili itífi híti q ti bjtiv iil l álii l títi í tib il t l hiti l lt tit b lvt

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA

PROBLEMAS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA POLEMS ESUELOS E JO Y ENEGÍ Equip dct: ti J. Gc Mi Hádz Puc lfs l lmt POLEM U l d ms qu s mu 4 m/s pt iztlmt u lqu d md st u pfudidd d 5 cm. uál s l fuz mdi qu s lizd s l l p dtl?. F N d m S F l fuz mdi

Más detalles

Centro Medico Nacional Siglo XXI Hospital de Especialidades. Alergia e Inmunología Clínica

Centro Medico Nacional Siglo XXI Hospital de Especialidades. Alergia e Inmunología Clínica t Md N S XXI Hspt d Espdds I INMUNOGLOBULINS R3I D. Pt M O F Rs Méx, D.F. J d 2012 Dfó J 2012 F d pts ds, p déts. I I bás y Psw T t, 2004 D. Rs. R3 I S s pps dds d dd h ft td tp d ss. Ls tbts bós sftvs

Más detalles

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD É U Q DE A S O M A V Y O H R A L HAB N

Más detalles

R U R C N A A R U A N T N E A MA Q ÁREA DE SE

R U R C N A A R U A N T N E A MA Q ÁREA DE SE S) O (O L SDO D S) FCHL (O S) ILIO (O M BLDO) O D G D Z D C S ( I S) CBLL LIS (O SÉ S JO O) S LO XXI (VIG SDO SIG IGO) LBI (V IGO) S VS (V FOLLS O IGO) S X X (V S GO) CL (L S (VIGO) MÍIMO GO) S PIO- SI

Más detalles

SUBSECRETARIA DEL EGRESOS HACIENDA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RELACION ESCALAFONARIA Y/O CADENA DE MANDO

SUBSECRETARIA DEL EGRESOS HACIENDA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RELACION ESCALAFONARIA Y/O CADENA DE MANDO H UBT L G H U V VL UL VLUÓ L UT FH L LBÓ M Ñ o. G G M L UT VL VULG LZ L TM ULTUL TLGÜ L LF Y/ M TUTU LF: G VL M VULG. L.. TLGÜ M: JFTU TMT VULG. L.. TLGÜ VULG. L.. BLGÜ VULG L TM ULTUL LB VLU. GT L TLG

Más detalles

Tema 7: Optimización de redes logísticas.

Tema 7: Optimización de redes logísticas. 7: Ozó s lgss. N : Ls s 7 y 8 sá s ls ls l gó á s ás y sgfvs l g sss: ls s lgss y ls ls sls. P vs f ls ss s l s s s lvs ls q ls ls sll y gó á q g fs l l s lg ls ls l g sss. Es sgf q q s s á s ss ls ls,

Más detalles

DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTACION INTERIOR Y LAS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS NO MÉTRICAS

DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTACION INTERIOR Y LAS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS NO MÉTRICAS DETERMINCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTCION INTERIOR LS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LS CÁMRS FOTOGRÁFICS NO MÉTRICS B D. Díz Ríuz, Gl Ház S S Hé Gzáls Gí Jsé Mul Cvz P GEOCUB IC,, Pl. C.P. 00, CH, Cu,

Más detalles

Tipo de. beneficiarios o. Dirección y teléfono de la oficina y atención al. usuarios del. dependencia que ofrece el servicio público

Tipo de. beneficiarios o. Dirección y teléfono de la oficina y atención al. usuarios del. dependencia que ofrece el servicio público A. 7 d l Ly Ogái d Tspi y As l Ifmió úbli - LOTAI d) Ls s qu f y ls fms d d lls, his d ió y dmás idiis sis, p qu l iuddí pud sus dhs y umpli sus Rquisis p l bió dl Cóm d l dimi Dmiió dl (S dsib l dll dl

Más detalles

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO E d i t o r i a l U n i v e r s i t a r i a, S. A., 1 9 7 0 In s c r i p c i ó n N 3 8. 5 3 5 D e r e c h o s e x c lu s iv o s r e s e r v a d o s p a

Más detalles

PUNTOS DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) ESTADO ARAGUA

PUNTOS DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) ESTADO ARAGUA US D XD D GS UL HCUL (G) SD GU MUC MB DL SBLCM DCCÓ GD L Ó C US CMUL MCY- L G, Z DUSL ÑL. F. DM DL Ó. SUC HZ CGU C C CGU-LL D CU 109-14-01 ZM SS D L LL C CL LL D CU-S JU D LS MS ZM S D L U C CL LL D CU-S

Más detalles

Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique

Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique F r é d é ri q u e A l f o n si G r â c e a u x p o t e n ti alit é s o ff e rt e s p a r la n u m é ri s a ti o n d e s d o n n

Más detalles

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012 AUTOMOVILES

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012 AUTOMOVILES ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) : 2003 A 2012 AUTOMOVILES CODIGO 080 I 13 037 AGRALE FURGON FURGOVAN 6000 120.000 130.000 140.000 144.200 004 I 22

Más detalles

P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015. C o n g e s t i n, s e g u r i d a d y t r a b a j o

P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015. C o n g e s t i n, s e g u r i d a d y t r a b a j o P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015 C o n g e s t i n, s e g u r id a d y t r a b a jo 1 W I L M A N H A R R Y M A R ح N C A S T A ر O H O J A D E V I D A N a c ي e l 1 7 de S e p t ie m b r

Más detalles

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s.

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s. ACTO DE SALUD EN VILADECA N S, 4 DE MARZO DE 2010. B u e n a s tar d e s : E s t a m o s aq u í p a r a h a b l a r de sal u d y d e at e n c i ó n sa n i t a r i a pú b l i c a en el B a i x Ll o b r

Más detalles

I N F O R M E S O B R E V E R I F I C A C I O N D E L V A L O R D E C L A R A D O N 1 1 8-3 D 1 3 1 0-2014- 000122- S U N A T

I N F O R M E S O B R E V E R I F I C A C I O N D E L V A L O R D E C L A R A D O N 1 1 8-3 D 1 3 1 0-2014- 000122- S U N A T S U P E R I N T E N D E N C I A N A C I O N A L D E A D M I N I S T R A C I Ó N T R I B U T A R I A I N T E N D E N C I A D E L A A D U A N A M A R Í T I M A D E L C A L L A O A v e n i d a G u a r d i

Más detalles

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2775

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2775 - 1 - VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - : 2000 A 2009 004 I 21 248 ALFA ROMEO COUPE 159 COUPE BRERA 2.2 JTS 155.000 172.000 190.000 297.300 004 I 21 241 ALFA ROMEO COUPE

Más detalles

(Artículo 1º) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2002 A 2011

(Artículo 1º) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2002 A 2011 ANEXO I (Artículo 1º) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2002 A 2011 AUTOMOVILES CODIGO 4 I 21 248 ALFA ROMEO COUPE 159 COUPE BRERA 2.2 JTS 103.600

Más detalles

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012 I = Importado - 5 - ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - : 2003 A 2012 AUTOMOVILES 080 I 13 037 AGRALE FURGON FURGOVAN 6000 120.000 130.000 140.000 144.200

Más detalles

Valora la madurez y destrezas básicas:

Valora la madurez y destrezas básicas: Etct d l PAU FASE GENERAL (Obligtoi) Vlo l mdz y dtz báic: Compió d mj Uo dl lgj p liz, ittiz y xp id Compió báic d l lg xtj Coocimito y técic d mti d modlidd FASE ESPECÍFICA (Volti) Elció d coocimito

Más detalles

PROFESIOGRAMA CLAVE DENOMINACION DEL PUESTO NIVEL SALARIAL TRAMO DE CONTROL CLAVE REPORTA A NIVEL SALARIAL FUNCIONES

PROFESIOGRAMA CLAVE DENOMINACION DEL PUESTO NIVEL SALARIAL TRAMO DE CONTROL CLAVE REPORTA A NIVEL SALARIAL FUNCIONES ÓG: --19 / Versión: 0 /F.:07/12/04 ÉUL VLUÓ UT ctualización: Febrero 2009 FGM LV M L UT VL LL T MT Y FZ TM TL LV T VL LL T LV UV VL LL JF TMT TBL Y TL UUTL JF TMT V MTTV T T UT UTBÚ HF GU FU G L Gestionar

Más detalles

Historial de Salud del Pasciente

Historial de Salud del Pasciente Ht S Pct Nb Pct: Tf: Dct Cbc: ccó Fch Nct: Fc Fc T Hj/ 504 IEP xpt: S N Ht Mc Pct ADD/ADHD S N Ef Czó S N A S N R Ifcc R S N Pb ñ c S N Sg N S N Tt c g SI N Ní S N Pb tt/tt S N Nct Pt S N Cc/c S N Tt Ep

Más detalles

INMUNIDAD MOLECULAR Y CELULAR EN GEMELOS IDÉNTICOS, INFECTADOS POR UNA MISMA CEPA DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH-1)

INMUNIDAD MOLECULAR Y CELULAR EN GEMELOS IDÉNTICOS, INFECTADOS POR UNA MISMA CEPA DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH-1) INMUNIDAD MOLEULAR ELULAR EN GEMELOS IDÉNTIOS, INFETADOS POR UNA MISMA EPA DEL VIRUS DE LA INMUNODEFIIENIA HUMANA (VIH-1) Ivsgd pcp: D. Xv Mí Pcd : Hsp Uvs Gs Ts Pj Dcó: 3 ñs MEMORIA FINAL 1. Rs L fccó

Más detalles

Servicios de Salud Para Las Escuelas de el Departamento de Educacion del Condado de Monroe

Servicios de Salud Para Las Escuelas de el Departamento de Educacion del Condado de Monroe 2014 Sc S P Ec Dptt Ecc C M FAVOR DE REGRESAR ESTA PAGINA DESPUES DE HAVER MARCADO UNA DE AS OPSIONES QUE SE MENCIONAN ABAJO ME ESTOY INSCRIBIENDO EN A CINICA DIRIGIDA POR A ESCUEA, INCUYENDO AS PRESCRIPCIONES

Más detalles

Charla Software Libre y GNU/Linux

Charla Software Libre y GNU/Linux Crl Sftwr Libr Pr J St IfSc/Lix SAdi Www.jitc.c Www.cilix.rg Www.critfd.if j_t@jitc.c Nvibr Nvibr10, 2014 jitc.c jitc.c Sftwr Libr Rt l Librtd d l ri L ri ti l librtd d jctr, cir, ditribir, tdir, dificr

Más detalles

ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 3050 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2001 A 2010

ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 3050 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2001 A 2010 ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 3050 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2001 A 2010 AUTOMOVILES CODIGO AÑOS DE FABRICACION 4 I 21 248 ALFA ROMEO COUPE

Más detalles

CONTRATOS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES. 06 de Septiembre de 2012

CONTRATOS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES. 06 de Septiembre de 2012 TTS Y GS TLS 06 de Septiembre de 2012 Ms. x. DG M PZ SB bogado Universidad acional sp. dministración de egocios nternacionales Ms x Gestión nternacional de la mpresa andidato a Mg nvestigación Social nterdisciplinaria

Más detalles

El pasado 15 de agosto, el Consejo. Celebramos las bodas de perla. Edición conmemorativa. Rafael Santos, nuevo rector de la U.

El pasado 15 de agosto, el Consejo. Celebramos las bodas de perla. Edición conmemorativa. Rafael Santos, nuevo rector de la U. Edi ctiv Bgtá, D. C., tib 2013, ú 42 ISSN 0124-4078 L Dic Cui Scil Pidi u 30 ñ L itgt l qui ditil NOTICENTRAL h cdid t ági u clg Cui Scil Pidi c l 30 ñ l g. Rfl St Cló Pi c l Fultd Cui Scil Pidi Fd B Chv

Más detalles

IES Mediterráneo de Málaga 2009 Juan Carlos Alonso Gianonatti. DISTRITO UNIVERSITARIO DE Madrid MATEMÁTICAS (Mayores de 25 años).

IES Mediterráneo de Málaga 2009 Juan Carlos Alonso Gianonatti. DISTRITO UNIVERSITARIO DE Madrid MATEMÁTICAS (Mayores de 25 años). IES Mditáo d Málg Ju los loso Giotti DISTRITO UNIVERSITRIO DE Mdid MTEMÁTIS (Mos d ños. OPIÓN Ejcicio.- (. tos. S id l cució ticil do ls tics:. tos. Idic ls dios qu d t l ti.. tos. lcul l is -. c. tos.

Más detalles

CICLISMOSB nº 2. temporada 2012. Resumen de la temporada en datos. Bonita ruta por Navarra PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS NOV.

CICLISMOSB nº 2. temporada 2012. Resumen de la temporada en datos. Bonita ruta por Navarra PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS NOV. CICLISMOSB º 2 NOV. 2012 RESULTADOS tpd 2012 R d tpd dt EN SOLITARIO SANTI Htdd, dd y tj qp PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS EN PORTADA, CICLISTA SB A DESTACAR: M Jd FOTO: OSKAR MATXÍN EN EL RECUERDO:

Más detalles

Cómo es la distribución de los alimentos servidos?

Cómo es la distribución de los alimentos servidos? Cómo s l distribució d los limtos srvis? 5 " Co u bu limt ció, p Los iños y iñs s ppr pr cosumir los limtos 6 CUÁL ES EL OBJETIVO? Promovr y forzr buos hábitos d higi los iños y iñs como l lv d mos ts

Más detalles

ANEXO I (Artículo 2 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2005 A 2014

ANEXO I (Artículo 2 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2005 A 2014 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - : 2005 A 2014 004 I 22 249 ALFA ROMEO SEDAN 3 PUERTAS 147 1.6 MPI 16V T. SPARK 164.500 181.500 199.000 230.000 240.500 004 I 05 249 ALFA

Más detalles

BLOQUE III: INDICADORES Y RESULTADOS CERTIFICACIÓN N ISO Y OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO ERCA. Dr. Juan Manuel Buades Fuster

BLOQUE III: INDICADORES Y RESULTADOS CERTIFICACIÓN N ISO Y OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO ERCA. Dr. Juan Manuel Buades Fuster BLOQUE III: INDICADORES Y RESULTADOS CERTIFICACIÓN N ISO Y OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO ERCA Dr. Juan Manuel Buades Fuster Servicio de Nefrología del Hospital Son Llàtzer Palma de Mallorca Acudir a una consulta

Más detalles

$ 234 $ 55 MODERNA ATR ACTIVA. Higiene es Salud Línea Regular Consulta la Hoja Anexa

$ 234 $ 55 MODERNA ATR ACTIVA. Higiene es Salud Línea Regular Consulta la Hoja Anexa b u t O 2013 x y tu 5 0 ml n l d l. Dub d Tl Oint guni Fl Fg R 8 4 521 PR L T ÚBL CIO P IC O R G U L R 234 d gu 50 ml Futl. ph d Fll Tgni F L TR R 4 4700 PR C ÚB IO P 55 TR CTIV 62 Higin lud Lín Rgul Cnult

Más detalles

ACCIÓN FORMATIVA: INGLÉS AVANZADO MODALIDAD: DISTANCIA DU R AC IÓ N : 2 5 0 h o r a s Nº h o r a s t e ó r i ca s : 1 1 6 h o r a s Nº h o r a s p r á ct i ca s : 1 3 4 h o r a s DE S T IN AT AR IOS :

Más detalles

015-16 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU

015-16 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU APARATO LOCOMOTOR PROFESIÓN ASISTENCIA RE BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN INTERVENCIÓN SALUD RESPUESTA INNOVACIÓN ME DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU NALIDAD PEDIATRÍA PRÁCTICAS

Más detalles

estilo 765 * clásico minimalista tenemos tu tu baño vintage para reformar Tu baño completo por sólo: + grifería lavabo y baño + revestimiento

estilo 765 * clásico minimalista tenemos tu tu baño vintage para reformar Tu baño completo por sólo: + grifería lavabo y baño + revestimiento iilit lái itg til t t f t bñ PRECIS Pi áli ht l 3 iib Ftgfí iág ttl P t l ftgfí bit q tá ili l i Rtiit Blí x0 y it Blí 33,3x33,3 Lb Viti y gif Viti-N C N ily bl xili, j i tll I Viti T bñ lt ól Lb i gifí

Más detalles

PREVENCION DE RIESGOS

PREVENCION DE RIESGOS SS Y UST TBJ SU LT SLS S T Muchos son los riesgos que afectan la salud o la vida de los trabajadores que operan la planta. ara prevenirlos, es imprescindible conocer sus fuentes de riesgo potenciales.

Más detalles

Ecuaciones de Poisson y Laplace

Ecuaciones de Poisson y Laplace Elctc y Mgntsmo / Elctostátc Dfncón Los conuctos n lctostátc. mpo un cg puntul. plccons l Ly Guss Intgls supposcón. Potncl lctostátco Dfncón Intptcón. Intgls supposcón. Ecucons Posson y Lplc. oncons Intfs.oncons

Más detalles

Ededtablero y tarjetas

Ededtablero y tarjetas . s w w w. Jgs b yjs b y js Jgs 1 www..s www..s www..s www..s, 2013 í Bsq (jgs 1, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 y 27) q Bc s (jg 20) X (jgs 4 y 30) s g, fá p Bc y Bz íz (jgs 2, 3, 5, 6, 7, 8,

Más detalles

fundada en 1996 México Nueva York Los Angeles

fundada en 1996 México Nueva York Los Angeles f 1996 Méxic Nv Yrk L Agl r pii pr llv p cr v. gt tj L Crp Prii l t r iñ p c. C r F c ú i b b cfé ILLY t prpr l i c p Tbié v p pii igrit r j tr cr l tr clit, c frt lbl. c fr pr i rrll pr tr f cr pé hbr

Más detalles

D U R A N G O CLAVE: 10105 RUTA : MEX-030 AÑO : 2013

D U R A N G O CLAVE: 10105 RUTA : MEX-030 AÑO : 2013 DURANGO 283 NO. INDICE CARRETERA RUTA ---RED FEDERAL LIBRE--- 1 Bmji - E Pmit MEX-030 2 Dug - Et. L Zc MEX-045 3 Dug - Mzquit MEX-023 4 Dug - Tó MEX-040 5 Dug - i Uió MEX-040 6 Et. L Chich - Cucmé MEX-049

Más detalles

POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES

POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES El POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES Gr Igirí Qíi Iil Uivri Jé GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL PRESENTACIÓN DEL GRADO L titl Gr Igirí Qíi Iil hbilit r l jri l rf rgl Igir Té Iil ili Qíi Iil. Et títl

Más detalles

- Con peatones - Con ciclistas - Extraescolares - Concurso

- Con peatones - Con ciclistas - Extraescolares - Concurso l i v ó i Pl ñ 6 1 y 2 1 P jóv L Fió CNAE lbió l Diió Gl Táfi (DGT) l Fió l Sgi Vil (Fvil) y l Uió Nil Jf Plií y Diiv Plií Ll (Uijl) mh iiiiv l bjiv mj l gi vil l jóv l liv my ig. Aivi Má ifmió: 607 814

Más detalles

n o ó i Mi nombre: Mi numero de orden: Cuadernillo 1 periodo II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES

n o ó i Mi nombre: Mi numero de orden: Cuadernillo 1 periodo II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES l bim cm CACIÓN EDU bim cm DOS TO C u m ó i c c i d r t m m i trá d D qu d r p d i, r u q rd p l rd m p d T d 2 d u g S g prid Mi mbr: Cudrill 1 Mi umr d rd: II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR

Más detalles

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2206 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 1997 A 2006

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2206 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 1997 A 2006 - 1 - VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - : 1997 A 2006 003 I 34 004 ALEKO SIN ESPECIFICACION2141/D 7.500 8.300 9.000 004 I 21 139 ALFA ROMEO COUPE 1300 GT JUNIOR 15.500

Más detalles

CONTROL DEL PAR Calidad Precisión Productividad

CONTROL DEL PAR Calidad Precisión Productividad CONTROL DEL PAR Cli Pisión Putivi SOLUCIONES PARA LOS PROCESOS DE MONTAJE Puts Mntnimint Puts Mntnimint NUESTROS SERVICIOS ORIGINAL GARANTIZAMOS AL 100% EL PRODUCTO OFICIAL y sim n l m. ORIGINAL SERVICIO

Más detalles

Guía promocional de tarifas

Guía promocional de tarifas Guía promocional de tarifas P a q u e te s E s p e c ia les P a q u e te D e s c r ip c ión T a r if a p o r p a q u e t e 1 Ocu la r E x p r e s s A p e r tu r a d e l c o n ten e d o r p o r I P M s

Más detalles

MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA 016.201 EO-NAVIA-NARCEA

MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA 016.201 EO-NAVIA-NARCEA CMI GSTIÓ P L LIZCIÓ TBJS CITÍFIC-TÉCICS PY L SSTIBILI Y PTCCIÓ LS GUS SUBTÁS ctividad 4: Identificación y caracterización de la interrelación que se presenta entre aguas subterráneas, cursos fluviales,

Más detalles

ZN E NENTE Gu 2012 Gg - p 2012 T - V-755 431 V 430 474 4 429 433 428 434 30 V-755 435 427 426 p 22 436 ESTÓN FGV 21 425 438 424 L Nuc y 11 10 439 423 440 422 R g 441 421 í g V-760 pv L G V x T

Más detalles

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL SECTOR PAG1 EN PEÑA DE LAS AGUILAS G AL NORTE DE "CAMINO VIEJO DE CREVILLENTE" Y ESTE DE "CAMINO DE LUCERGA"

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL SECTOR PAG1 EN PEÑA DE LAS AGUILAS G AL NORTE DE CAMINO VIEJO DE CREVILLENTE Y ESTE DE CAMINO DE LUCERGA MDFÓ PUU D P F B 2 1 4 P1 PÑ D U D "M J D " Y D "M D U" É D UBM. PM Y DÓ / Ubr, 1-3º \ : 966659228 \ -mi: st.pmit@yt-ch.s yutmit ch mmri P r X FH D PM Y. U UBZB U UBZB D DD U PD PÑ U P-1

Más detalles

Sesión 1: el universo y la tierra. Qué es geología?

Sesión 1: el universo y la tierra. Qué es geología? Ssó : uvs y t. Qué s ggí? Es qu stud óm s h fmd t, d qué stá hh, su hst y s mbs qu h td ug sb y. E s útms ñs dfó ggí s xtdó tmbé s ts ups d sstm s: L ggí fm tmbé pt d ptgí. Ls pts must u mbt dft t, p put

Más detalles

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS PASUR Forestal, Constructora y Comercial del Pacifico Sur S.A. ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS Correspondientes al periodo terminado al 30 de Septiembre de 2015 - Estados Financieros - Notas a los Estados

Más detalles

Información del concurso al cual se inscribe. Información de la agrupación

Información del concurso al cual se inscribe. Información de la agrupación Á títc p c cc: Fch d cpcó: Ifcó d cc c cb Nb d gpcó: Ifcó d gpcó Nb d ptt: C ctóc: Fcbk ( pc): Twtt ( pc): Pág wb, víc bg ( pc): Ifcó d ptt d gpcó Nb y pd: Dct d dtfccó. Mq X cp q cpd: C.C. C.E. PAS Nú

Más detalles

JUNIO 2013. CIRUGIA PLASTICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JUNIO 2013. CIRUGIA PLASTICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 JUIO 2013. JUIO 2013. SSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D. DGDO UÑ x x D. ICDO FLOS x D. COLI BDLS x D. IGOBO IH x D. COLI HYLOCK x D. JOS OLDO DIZ x

Más detalles

La participación como mecanismo de consenso para la asignación de nuevos derechos

La participación como mecanismo de consenso para la asignación de nuevos derechos Gl p Rdíguz* dé Góz Ry** L ptpó d p l gó d uv dh Ptpt u h f gt f w ght Ru l pt tíul t bjtv t l pt qu p l ptpó, d, l d d l udd l p d gó d uv dh, l tó d u td l d dh h u td btl d dh. t td, tvé dl vluá l ddd

Más detalles

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Este estudio

Más detalles

Reglamento de D i v er s i ones y E s p ec tá c u los P ú b li c os Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo 2007-2009 e n t e M u n i c i Z a t n e j o, J a o, a h a t a n t e m u n i c i o h a g o

Más detalles

*) -. $) /0 $)* /0. $)*)*"1.00"" $)*)$"(20 $)$03 $)4)*- " 5 # $)4)$- " 3 5 # 4) #2 4)*"(6.0 7) 6" 7)* 8" 0" 1 " ( 6

*) -. $) /0 $)* /0. $)*)*1.00 $)*)$(20 $)$03 $)4)*- 5 # $)4)$- 3 5 # 4) #2 4)*(6.0 7) 6 7)* 8 0 1 ( 6 * -. $ /0 $* /0. $**"1.00"" $*$"(20 $$03 $4*- " 5 # $4$- " 3 5 # 4 #2 4*"(6.0 7 6" 7* 8" 0" 1 " ( 6 "( 7$6#9: 748"66 778"06" ; 0

Más detalles

1.8 TBi 6MT Cuero TC (200cv) 224,3 179,0 - - - - - - - - - 1.9 JTD Progression (150cv) - 161,0 143,0 126,0 109,0 - - - - - -

1.8 TBi 6MT Cuero TC (200cv) 224,3 179,0 - - - - - - - - - 1.9 JTD Progression (150cv) - 161,0 143,0 126,0 109,0 - - - - - - 04-01-2010 Alfa Romeo 145 - Los valores están expresados en Pesos ($) 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1.8 T. Spark - - - - - - - - - - 25,3 1.8 TS 16v (L00) - - - - - - - - 28,8

Más detalles

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios. Programa COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.cl Programa XVI Conferencia Internacional de Bibliotecología Buenas

Más detalles

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO GST TS S TTVS TUSTS FH P VT TTVS TUSTS MST TUSM 1. TS GS UST: velyn Piedra ivas FH o. 013 SUPVS VU: inthy Veintimilla Mariño FH: 22/abril/2012 MB TTV: ascadas de Timbiré PPT: Propiedad omunitaria TGÍ:

Más detalles

p m son términos semejantes

p m son términos semejantes Páin dl Colio d Mtmátics d l ENP-UNAM Ocions con monomios olinomios Auto: D. José Mnul Bc Esinos OPERACIONES CON MONOMIOS Y POLINOMIOS UNIDAD IV IV. OPERACIONES CON MONOMIOS Un vil s un lmnto d un ómul,

Más detalles

Tema II: Análisis de circuitos mediante la transformada de Laplace

Tema II: Análisis de circuitos mediante la transformada de Laplace Tema II: Análisis de circuitos mediante la transformada de Laplace La transformada de Laplace... 29 Concepto e interés práctico... 29 Definición... 30 Observaciones... 30 Transformadas de Laplace funcionales...

Más detalles

Herman@s. de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo APOYO

Herman@s. de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo APOYO H@ d p dipidd itltl dl dll PROGRAMA DE APOYO A FAMILIARES COMPROMISOS DE LOS/AS HERMANOS/AS h d p d dd g l idd lid C v tiv p P l g d á h póxi l i Ipl ó p Ag t gó ila b i A COMPARTIR ESTA EXPERIENCIA CON

Más detalles

MODELO DE DESARROLLO ACADÉMICO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

MODELO DE DESARROLLO ACADÉMICO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES MODELO DE DESARROLLO ACADÉMICO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES Mí Guv Amfu, Cult y pf uvt Itduccó L ctt cmb qu ucd dí dí, hc c mptv pp u mdl d dll cdémc

Más detalles

ANEXO II TÍTULO XV- PATENTE DE RODADOS VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACIÓN: 1987 A 2000

ANEXO II TÍTULO XV- PATENTE DE RODADOS VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACIÓN: 1987 A 2000 003 E 02 001 ALEKO SEDAN 4 PUERTAS 2141 798 886 984 1.094 1.215 1.350 1.500 2.250 2.400 2.530 2.662 2.795 2.928 3.060 003 E 02 003 ALEKO SEDAN 4 PUERTAS 2141 D 1.884 2.093 2.325 2.584 2.870 3.190 3.544

Más detalles

s S ä k E l e k t r i s k s ä k e r h e t I n s t a l l a t i o n s s ä k e r h e t R e n g ö r i n g s s ä k e r h e t S p l k L C D d s k ä P l l k P l a c e r i n g I n s t a l l a t i o n E x t e r

Más detalles

Más información: Grupo DIA. Teléfono: 91 398 54 00. Nieves Álvarez. Lara Vadillo. Ginés Cañabate. comunicación@diagroup.com

Más información: Grupo DIA. Teléfono: 91 398 54 00. Nieves Álvarez. Lara Vadillo. Ginés Cañabate. comunicación@diagroup.com Doi pn Má infomción: Gpo DIA. Tléfono: 91 398 54 00 Niv Álvz. L Villo. Giné Cñbt comnicción@igop.com Román y Aocio. Tléfono: 91 591 55 00 Jvi Agil: j.gil@omnyocio. Silvi Sotomyo:.otomyo@omnyocio. INDICE:

Más detalles

1 C ONS UMO DE AG UA 2 E S QUE MA C IC LO 3 C ALIDAD DE L AG UA 4 IMPAC TO AMB IENTAL 5 S ANE AMIE NTO

1 C ONS UMO DE AG UA 2 E S QUE MA C IC LO 3 C ALIDAD DE L AG UA 4 IMPAC TO AMB IENTAL 5 S ANE AMIE NTO 1 C ONS UMO DE AG UA 2 E S QUE MA C IC LO 3 C ALIDAD DE L AG UA 4 IMPAC TO AMB IENTAL 5 S ANE AMIE NTO 1. C ONS UMO DE AG UA D O M S T IC O S E R V IC IO S P B L IC O S CO N SUM O S PUNTUALES C O N S U

Más detalles

2 $ "! "! " # $ % & ' ( " ) " " ( ( " $ * & ' ( " ) " + *, " $ $ - ( " &

2 $ ! ! # $ % & ' ( )  ( ( $ * & ' ( ) + *, $ $ - ( & !"!"# 2 $ "!"!"# $ % &'(") ""(("$* &'(") "+*,"$$ -( " & 3./"", "0. "-( 1 ( 2 3/3 4 5.. 6 * 5 0"3 +"*03-(" 4 -( * 4,"".. 6 7))8!"#% 5 4 -( 2..9:;(99 ?+(>@.#%7A". %7 ".( $%%... %" -=

Más detalles

Temporada Primavera-Verano Ropa Corporativa y de Trabajo

Temporada Primavera-Verano Ropa Corporativa y de Trabajo Temporada Primavera-Verano Ropa Corporativa y de Trabajo TE.(56-2) 2809 2598 Presentación Brandcorp, inicia sus actividades en el año 1993 en la Sexta Región. En sus comienzos se especializa en la confección

Más detalles

ё! " #%$ & ')(*"+,-/.0 "12436572 89: "%;= @?A1BDC=EF@GC=HJIKELNMPOQC=RTS)UVWXLYUZ[L=MP\)]^LJ_`CNEQabI[RcRTLYRYMdeCgf%I[hQi2UHkjlV monlpq C=E)U2C=RXrNs1sut vuwyxz!{,w { }~%~%!&}{!}G{ { +~l4~% &}-X~%;~N,oя

Más detalles

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO MORTALIDAD POR CAPITULO Y SUBCAPÍTULO DE LISTA GBD DE 165 CAUSAS 2009. GBD Total 165.

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO MORTALIDAD POR CAPITULO Y SUBCAPÍTULO DE LISTA GBD DE 165 CAUSAS 2009. GBD Total 165. isdiió d Rsidi GBD T 65 T Dfis T Méxi I Efmdds smisibs, ms, pis y iis A Efmdds ifiss y psiis 35 B Ifis spiis 3 C Css ms 4 D Cis fis igids píd pi 4 E Dfiiis d iió 23 T I Efmdds smisibs, ms, pis y iis 25

Más detalles

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2575

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2575 - 1 - AUTOMOVILES MARCA TIPO MODELO FabMarca Mod 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 003 I 34 004 ALEKO SIN ESPECIFICACION2141/D 7.500 8.300 004 I 21 139 ALFA ROMEO COUPE 1300 GT JUNIOR 15.500

Más detalles

Los acuerdos de reconocimiento de títulos

Los acuerdos de reconocimiento de títulos Los acuerdos de reconocimiento de títulos El Ejercicio profesional en la Globalización Estándares internacionales y Normativa nacional Buenos Aires, Argentina 17 de Septiembre de 2004 De qué títulos hablamos?

Más detalles

014-15 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU

014-15 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU APARATO LOCOMOTOR PROFESIÓN ASISTENCIA RE BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN INTERVENCIÓN SALUD RESPUESTA INNOVACIÓN ME DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU NALIDAD PEDIATRÍA PRÁCTICAS

Más detalles

Perfil Comparativo de la Pobreza en Nicaragua (Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Nivel de Vida) 1993-1998-2001 Programa MECOVI

Perfil Comparativo de la Pobreza en Nicaragua (Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Nivel de Vida) 1993-1998-2001 Programa MECOVI Gb d Ngu Isttut N d Estdísts y Css (INEC) Pf Cmptv d Pbz Ngu (Eust N d Hgs sb Mdó d Nv d Vd) 1993-1998-2001 Pgm MECOVI BANCO MUNDIAL (BM) BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) AGENCIAS INTERNACIONALES

Más detalles

N = Nacional E = Importado Página 2

N = Nacional E = Importado Página 2 ORDENANZA Nº 10528 - ANEXO II TÍTULO XV- PATENTE DE RODADOS VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACIÓN: 1986 A 2000 AUTOMÓVILES CODIGO 003 E 02 001 ALEKO SEDAN

Más detalles

Aplicando la Transformada de Laplace a Redes Eléctricas

Aplicando la Transformada de Laplace a Redes Eléctricas Aplicando la Tranformada de Laplace a Rede Eléctrica J.I. Huircán Univeridad de La Frontera April 5, 006 Abtract Se aplica la Tranformada de Laplace a ditinta rede eléctrica, primero excitacione báica

Más detalles

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO MORTALIDAD POR CAPITULO Y SUBCAPÍTULO DE LISTA GBD DE 165 CAUSAS 2008. GBD Total 165. Total México 63389

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO MORTALIDAD POR CAPITULO Y SUBCAPÍTULO DE LISTA GBD DE 165 CAUSAS 2008. GBD Total 165. Total México 63389 isdiió d Rsidi GBD T 65 T Dfis T Méxi 63389 0 A m I Efmdds smisibs, ms, pis y iis A Efmdds ifiss y psiis 46 B Ifis spiis 76 C Css ms 4 D Cis fis igids píd pi 72 E Dfiiis d iió 33 T I Efmdds smisibs, ms,

Más detalles

Solución Tarea de Aproximaciones y errores de redondeo

Solución Tarea de Aproximaciones y errores de redondeo Métodos numéicos y álgb linl CB0085 Apoximcions y os d dondo T d Apoximcions y os d dondo. Clcul l o bsoluto y l o ltivo si p y p 2.78 dond p s l vlo clculdo. : vlo l vlo clculdo 2.78 o bsoluto : vlo clculdo

Más detalles

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS Con este material se pretende reforzar el reconocimiento de las letras trabajadas en el aula a través del método letrilandia ; este es un paso posterior al conocimiento

Más detalles

El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales. Mejorando el comportamiento medioambiental y los resultados comerciales

El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales. Mejorando el comportamiento medioambiental y los resultados comerciales S / KH-66-05-943-ES-C E / E Sitm Cmiti d Gtió y Adití Mdimbit Mjd cmptmit mdimbit y td cmci > Mj cti d cmptmit mdimbit > Cmpimt d gició mbit > Ifmció vificd tvé d dcció mdimbit > Fáci d impmt Cmiió Ep

Más detalles

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DIRECCIÓN DE TRANSPORTE RUTAS AUXILIARES CD. CHIHUAHUA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DIRECCIÓN DE TRANSPORTE RUTAS AUXILIARES CD. CHIHUAHUA TÍ G GBI IIÓ TPT UT UXII IUU Información revisada el 01/nero/2016 UTI U UX-01 TIP VT G TIP B B T I TIP B B T I I IG Y Q PTIV I TIP B I B U Y U I IV U I T T F TI IT UTI-TGI-T PI V UT UXII I IB TIP TP TIP

Más detalles

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN

SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CAPÍTULO 7 SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN 7.1. INTRODUCCION Estudiaremos el sistema de n ecuaciones lineales de primer orden: x 1 = a 11 (t)x 1 +a 12 (t)x 2 +...+a 1n (t)x n +f 1 (t) x 2 = a 21 (t)x

Más detalles

INESTABILIDAD 6 PROBLEMAS FÍSICOS Y DE GRABACIÓN 7 PROBLEMA DEL MANDO A 160 DAÑO FÍSICO

INESTABILIDAD 6 PROBLEMAS FÍSICOS Y DE GRABACIÓN 7 PROBLEMA DEL MANDO A 160 DAÑO FÍSICO Ó Ó SÍT Ó R Ó SÍT T (*) S ÓS TS "" (*-**) ST TZRS R R SRÓ R SÍT T R SST S ÓS RRÓ R - RS T S ÓS SÍT R.8-00/0 8 STT TRTT SÉS Ú T T RÍ RT Ó RÓ T Ú / / S / S TRR ÍS SÉS RÁ STS / STWR / / S / R / R(S) ST S

Más detalles

Quien tiene un Galaxy antiguo. tiene un tesoro! Con tu antiguo Galaxy tienes hasta 145 de descuento para comprar el nuevo Samsung Galaxy S5

Quien tiene un Galaxy antiguo. tiene un tesoro! Con tu antiguo Galaxy tienes hasta 145 de descuento para comprar el nuevo Samsung Galaxy S5 Desde44 Oportunidades MAYO 2014 Quien tiene un Galaxy antiguo tiene un tesoro! Con tu antiguo Galaxy tienes hasta 14 de descuento para comprar el nuevo Samsung Galaxy S PVP para nuevas altas, portabilidades,

Más detalles

IFAM ELECTRONIC. Diseñado para todo tipo de instalaciones críticas y sensibles donde nunca antes había llegado un control de accesos.

IFAM ELECTRONIC. Diseñado para todo tipo de instalaciones críticas y sensibles donde nunca antes había llegado un control de accesos. Diseñado para todo tipo de instalaciones críticas y sensibles donde nunca antes había llegado un control de accesos. IFM LI SISM IS es un sistema de control de accesos insólito, de cierres electrónicos

Más detalles

Dossier de empresa - Comunicación

Dossier de empresa - Comunicación Di - iió Qé g i iió i ivii q vé ii i, i, v y ivi úbi jv ivii g i i ivii Qié Nió ñ 1998 g ii Uivi ág qi á g jv y iái P ivii ivii qié iigi Pii i ivii, f, i, iiió y ivii, ii, b ivi á ié ig i ivi i á á 500000

Más detalles

8 Límites de sucesiones y de funciones

8 Límites de sucesiones y de funciones Solucioario 8 Límits d sucsios y d ucios ACTIVIDADES INICIALES 8.I. Calcula l térmio gral, l térmio qu ocupa l octavo lugar y la suma d los ocho primros térmios para las sucsios siguits., 6,,,..., 6, 8,,...,,,,...

Más detalles

N/I Mar Tip Mod Marca Tipo Descripción 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 ALTA

N/I Mar Tip Mod Marca Tipo Descripción 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 ALTA 1/185 I 390 14 001 3-STAR CAMION SXZ1041 18600 16800 12800 12000 I 390 14 002 3-STAR CAMION SXZ1041P 19700 17400 13900 13000 I 390 14 005 3-STAR CAMION SXZ1045B 20127 18600 16800 14000 I 390 14 009 3-STAR

Más detalles

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ Para nosot ros la seg urida d d e u s t e d, s u familia y em pl e a d os, s on l o má s im p or t a n t e. FUNDADORES FELIPE ISAAC JUAREZ LUNA Y DAVID JACIM JUAREZ LUNA MISIÓN OBJETIVO Br i n d a r un

Más detalles

AGENDA DE LA REUNIÓN

AGENDA DE LA REUNIÓN Delegación de la nión uropea en Guatemala GM D TDDS LCLS Convocatoria de propuestas fondos 2012-2013 Línea presupuestaria 21 03 01 eferencia: uropeid/ 134-067/L/CT/GT sta presentación es meramente informativa

Más detalles

FORMACIÓN PROFESIONAL

FORMACIÓN PROFESIONAL FOMCIÓN POFIONL DIÑO CUICUL N UNIDD TÉCNIC CUDO 1228 D GOTO D 1985 INTUCCIÓN 0329 D 1986 DOGÓ L INTUCCIÓN 217 D 1972 Oscar Gaboa Carrillo FOMCION POFIONL: POCO MDINT L CUL L PON: DQUI Y DOLL CONOCIMINTO,

Más detalles

Matemática financiera. Material recopilado por el Prof. Enrique Mateus Nieves Doctorando en Educación Matemática.

Matemática financiera. Material recopilado por el Prof. Enrique Mateus Nieves Doctorando en Educación Matemática. Mtátc fnnc. Mtl copldo po l Pof. Enqu Mtus Nvs Doctondo n Educcón Mtátc. 4. TASAS DE INTERES Y EQUIVALENCIA ENTRE TASAS OBJETIVOS. Dstngu y xplc ls dfncs nt ntés pódco, nonl y fctvo. 2. Copnd y xplc los

Más detalles

Manual de Identidad Corporativa Moneytrans

Manual de Identidad Corporativa Moneytrans Mul It Cptv Myts Mul It Cptv Myts 1.1 2 TINTAS PLANAS SOBRE FONDO BLANCO: COLORES: PANTONE 151 C PANTONE 541C 10 % PANTONE 151 C 50% PANTONE 151C 50 % PANTONE 541C El lgtp s tts pls s utlzá qulls css qu

Más detalles

Enterprise Architecture Offering for Telco. Diego Cotignola Sr Architect IBM Global Business Services

Enterprise Architecture Offering for Telco. Diego Cotignola Sr Architect IBM Global Business Services Ei Ai Offi f Tl i il Ai I Gll i vi 1 A Iió Aqi Eil Qé? ál l vl i? Ei Ai Offi f Tl Al Ii lí 2 A Iió Aqi Eil Qé? ál l vl i? Ei Ai Offi f Tl Al Ii lí 3 Aqi Eil l víl l Ei Eil l Ejió Ei Eil Oi Ni Ei N. Ei

Más detalles

Un mundo mejor. p œ 4 œ œ œ. ˆ«j. b b 2. l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l

Un mundo mejor. p œ 4 œ œ œ. ˆ«j. b b 2. l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l œ œ œ œ œ œ œ Letr: bo Benegs To Hbner q = 60 S ============================ bb 2 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ U œ bom E C ============================ bb 2 Ṷ 4 # bom E T ============================ b b 2 œ 4

Más detalles