DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "DECLARACIÓN / DECLARACIÓN"

Transcripción

1 FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA / EJEMPLAR PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

2 FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O CONSERVATORIO DE DANZA / EJEMPLAR PARA EL CONSERVATORIO DE DANZA

3 FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE RECADACIÓN / EJEMPLAR PARA EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN

4 FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O INTERESADO / EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

5 1. O prazo da matrícula anual do Conservatorio de Danza para o curso escolar 2016/2017, será do 16 ó 30 de xuño de Terase que presentar Declaración de solicitude de matrícula Conservatorio de Danza e Autoliquidación matrícula Conservatorio de Danza. Con todo, no suposto de modalidade de matrícula Familia numerosa categoría especial soamente se presentará a Declaración de solicitude de matrícula Conservatorio de Danza. Excepcionalmente, para aqueles alumnos/as que se presenten ás probas de acceso en setembro, o prazo da matrícula anual do Conservatorio de Danza para o curso escolar 2016/2017, será do 1 ó 15 de setembro de Están obrigados a declarar as persoas físicas ou xurídicas do servizo de ensino impartido no Conservatorio de Danza. Se os usuarios foran menores de idade, estarán obrigados ao pagamento os seus pais ou titores. 3. O importe fixado nas tarifas establecidas na Ordenanza nº 10, reguladora da taxa por servizos do Conservatorio de Danza para o curso 2016/2017, é o seguinte: MATRÍCULA ANUAL... 42,05 EUROS Nas taxas correspondentes aos servizos no Conservatorio de Danza estabelécese un réxime de exención do 100% aos membros das familias numerosas clasificadas na categoría especial e unha bonificación do 50% para os de categoría xeral. Estes beneficios fiscais deberán seren solicitados expresamente polo suxeito pasivo ante a Deputación Provincial no momento de presentación da declaración de solicitude de matrícula Conservatorio de Danza. Para estes efectos deberá acompañarse documentación xustificativa da súa condición de membro de familia numerosa e da categoría na que se clasifique, na correspondente data do devengo. 4. As baixas superiores a un mes eximirano de pagamento, sempre que se comuniquen á Sección de Recursos Propios, a través do Rexistro Xeral da Excma. Deputación Provincial dentro dos 10 primeiros días do mes; as que se comuniquen a partir do día 11 do mes, producirán efectos no mes seguinte (art. 7.4 da Ordenanza fiscal nº 10). 1. El plazo de la matrícula anual del Conservatorio de Danza para el curso escolar 2016/2017, será del 16 al 30 de junio de Se tendrá que presentar Declaración de solicitud de matrícula Conservatorio de Danza y Autoliquidación matrícula Conservatorio de Danza. No obstante, en el supuesto de la modalidad de matrícula Familia numerosa de categoría especial solamente se presentará la Declaración de solicitud de matrícula Conservatorio de Danza. Excepcionalmente, para aquellos alumnos/as que se presenten a las pruebas de acceso en septiembre, el plazo de la matrícula anual del Conservatorio de Danza para el curso escolar 2016/2017, será del 1 al 15 de septiembre de Están obligados a declarar las personas físicas o jurídicas usuarias del servicio de enseñanza impartida en el Conservatorio de Danza. Si los usuarios fueran menores de edad, estarán obligados al pago sus padres o tutores. 3. El importe fijado en las tarifas establecidas en la Ordenanza nº 10, reguladora de la tasa por servicios en el Conservatorio de Danza para el curso 2016/2017 es el siguiente: MATRÍCULA ANUAL... 42,05 EUROS En las tasas correspondientes a los Servicios en el Conservatorio de Danza se establece un régimen de exención del 100% a los miembros de las familias numerosas clasificadas en la categoría especial y una bonificación del 50% para los de categoría general. Estos beneficios fiscales deberán ser solicitados expresamente por el sujeto pasivo ante la Diputación en el momento de presentación de la declaración de solicitud de matrícula Conservatorio de Danza. A estos efectos deberá acompañarse documentación justificativa de su condición de miembro de familia numerosa y de la categoría en la que se clasifique, en la correspondiente fecha de devengo. 4. Las bajas superiores a un mes eximirán del pago, siempre que se comuniquen a la Sección de Recursos Propios, a través del Registro General de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña dentro de los 10 primeros días del mes; las que se comuniquen a partir del día 11 del mes, surtirán efectos en el mes siguiente (art. 7.4 de la Ordenanza fiscal nº 10).

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

Ordenanza Nº 40: Ordenanza Reguladora dos. Prezos Públicos das escolas municipais. de musica e artes escénicas. Ano 2017

Ordenanza Nº 40: Ordenanza Reguladora dos. Prezos Públicos das escolas municipais. de musica e artes escénicas. Ano 2017 Ordenanza Nº 40: Ordenanza Reguladora dos das escolas municipais de musica e artes escénicas. Ano 2017 Ensinanzas Especiais Páx 1 ARTIGO 1.- CONCEPTO Consideraranse Servizos abranguidos no ámbito de aplicación

Más detalles

Rfª.-pr-19/08. Artigo 1.- Natureza e fundamento.

Rfª.-pr-19/08. Artigo 1.- Natureza e fundamento. Rfª.-pr-19/08 Ordenanza fiscal reguladora da taxa por instalación de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreo, situados en terreo de uso público municipal, así como industrias

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL CON MESAS, CADEIRAS, TRIBUNAS, TABOADOS E OUTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDADE LUCRATIVA Artigo 1º. Natureza e fundamento

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

en Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas ou equivalente.

en Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas ou equivalente. INSTRUCIÓNS PARA A TOMA DE POSESIÓN DO PROFESORADO DO CORPO DE CATEDRÁTICOS E PROFESORES DE ENSINO SECUNDARIO, PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, CATEDRÁTICOS E PROFESORES DE ESCOLAS OFICIAIS

Más detalles

INFORMACIÓN AUTOLIQUIDACIÓN DE TAXAS

INFORMACIÓN AUTOLIQUIDACIÓN DE TAXAS INFORMACIÓN AUTOLIQUIDACIÓN DE TAXAS ÍNDICE 1. Pagamento de taxa por participar nas probas selectivas...2 2. Contía que se debe aboar...2 3. Exención no pago da taxa...3 4. Bonificación no pago da taxa...3

Más detalles

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN DESTINADA AO FOMENTO DO DEPORTE FEDERADO. ANO 2017

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN DESTINADA AO FOMENTO DO DEPORTE FEDERADO. ANO 2017 Espazo reservado para o Rexistro Xeral do Concello SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN DESTINADA AO FOMENTO DO DEPORTE FEDERADO. ANO 2017 1 Datos da Entidade: Denominación... CIF:.. Enderezo... Tfno.:.. Fax... e-mail...

Más detalles

Ordenanzas fiscais Páxina 1

Ordenanzas fiscais Páxina 1 Ordenanzas fiscais Páxina 1 ORDENANZA 3.17 TAXA POLO ESTACIONAMENTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS Artigo 1º. Natureza e fundamento En uso das facultades concedidas polos

Más detalles

Ordenanzas fiscais Páxina 1

Ordenanzas fiscais Páxina 1 Ordenanzas fiscais Páxina 1 ORDENANZA 4.27 PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS E REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS Artigo 1º. Fundamento e natureza De conformidade

Más detalles

Ordenanzas fiscais Páxina 1

Ordenanzas fiscais Páxina 1 Ordenanzas fiscais Páxina 1 ORDENANZA 3.18 TAXA POLA RETIRADA E RECOLLIDA DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA NAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPAIS Artigo 1º. Fundamento e natureza No uso das facultades concedidas

Más detalles

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia.

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia. MISIÓN COMERCIAL A TORONTO (Canadá) y CHICAGO (EEUU) FOEXGA 2009 Organiza: Colaboran: Cofinancia: Cámara de Comercio de Vigo. Cámaras de Comercio de Galicia. Direccion Xeral de Comercio. Consellería de

Más detalles

NOTA INFORMATIVA PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAS TRIBUTARIAS DE

NOTA INFORMATIVA PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAS TRIBUTARIAS DE NOTA INFORMATIVA PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAS TRIBUTARIAS DE BINGO DENDE O 01/01/2014. Como consecuencia da modificación do réxime tributario do xogo do bingo pola lei de orzamentos para o 2014, que entro

Más detalles

ASIGNACIÓNS AOS GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS

ASIGNACIÓNS AOS GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS SERVIZO DE ORZAMENTOS E ASISTENCIA ECONÓMICA A CONCELLOS SECCIÓN I ASIGNACIÓNS AOS GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS Base 63 de execución do Orzamento Provincial do exercicio 2017 GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA

Más detalles

LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO.

LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO. LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CON MOTIVO DA APERTURA DE ESTABLECEMENTOS. No uso das facultades concedidas

Más detalles

Ayuntamiento de Monflorite-Lascasas Plaza Mayor nº 8 Teléfono 974 280 146 22.111 Monflorite (Huesca) Fax 974 280 056

Ayuntamiento de Monflorite-Lascasas Plaza Mayor nº 8 Teléfono 974 280 146 22.111 Monflorite (Huesca) Fax 974 280 056 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL ÍNDICE DE ARTÍCULOS ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE ARTÍCULO 3. SUJETOS

Más detalles

ASIGNACIÓNS AOS GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS

ASIGNACIÓNS AOS GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS SERVIZO DE ORZAMENTOS E ASISTENCIA ECONÓMICA A CONCELLOS SECCIÓN I ASIGNACIÓNS AOS GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS Base 63 de execución do Orzamento Provincial do exercicio 2017 GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA

Más detalles

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios)

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) - A todas as Delegacións (*) - A todolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada (*) Para a súa distribución entre todos

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Núm. 232 Lunes 28 de septiembre de 2015 Supl. N. Pág. 1 Suplemento de Notificaciones ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Ayuntamiento de Santa Comba Anuncio de notificación de 24 de septiembre de 2015 en procedimiento

Más detalles

ORDENANZA FISCAL DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (ARTIGOS 92 E SEGUINTES LEI REGULADORA DAS FACENDAS LOCAIS)

ORDENANZA FISCAL DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (ARTIGOS 92 E SEGUINTES LEI REGULADORA DAS FACENDAS LOCAIS) ORDENANZA FISCAL DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (ARTIGOS 92 E SEGUINTES LEI REGULADORA DAS FACENDAS LOCAIS) Natureza e feito impoñible 1. O imposto sobre vehículos de tracción mecánica

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA INSTALACION DE QUIOSCOS NA VIA PUBLICA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA INSTALACION DE QUIOSCOS NA VIA PUBLICA NORMATIVA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA INSTALACION DE HISTORIAL DE CAMBIOS FECHA Órgano Actuación PUBLICACIÓN Boletín Nº Fecha 18/11/2005 Pleno Corporación Aprobación BOP 270 01/01/2006 13/11/2006

Más detalles

Proceso selectivo para a contratación de 2 peós de servizos múltiples e 1 Auxiliar Administrativo

Proceso selectivo para a contratación de 2 peós de servizos múltiples e 1 Auxiliar Administrativo Escrito por Concello de Negueira Perfil del Contratante Lunes, 16 de Julio de 2018 07:29 Actualizado Lunes, 16 de Julio de 2018 07:40 O Concello de Negueira de Muñiz abre un novo proceso de selección destinado

Más detalles

ASIGNACIÓNS AOS GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS

ASIGNACIÓNS AOS GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS SERVIZO DE ORZAMENTOS E ASISTENCIA ECONÓMICA A CONCELLOS SECCIÓN I ASIGNACIÓNS AOS GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS Base 63 de execución do Orzamento Provincial do exercicio 2017 GRUPO POLÍTICO PROVINCIAL

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 9

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 9 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Debuxo técnico Código CSPEB01 Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test

Más detalles

NUM-CONSULTA: V ÓRGANO: SECRETARIA XERAL TÉCNICA E DO PATRIMONIO DATA DE SAIDA: 12/05/2014 NORMATIVA:

NUM-CONSULTA: V ÓRGANO: SECRETARIA XERAL TÉCNICA E DO PATRIMONIO DATA DE SAIDA: 12/05/2014 NORMATIVA: NUM-CONSULTA: V0007-14 ÓRGANO: SECRETARIA XERAL TÉCNICA E DO PATRIMONIO DATA DE SAIDA: 12/05/2014 NORMATIVA: Artigo 3.Un, artigo 15.Dous e artigo 23.Un do texto refundido das disposicións legais da Comunidade

Más detalles

Exemplar para a Administración EUROS I. Modelo

Exemplar para a Administración EUROS I. Modelo Modelo IMPOSTO SOBRE TRANSMISIÓNS PATRIMONIAIS E ACTOS XURÍDICOS DOCUMENTADOS TRANSMISIÓN DE DETERMINADOS MEDIOS Delegación da Axencia Tributaria de Galicia de Oficina liquidadora de 620 EUROS DE TRANSPORTE

Más detalles

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA DESCRIPCIÓN ACCION FORMATIVA CURSO EN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA (con expedición del certificado oficial Operador de Instalaciones con Riesgo de Legionella

Más detalles

CARPETA CIDADÁ concellaría delegada de informática

CARPETA CIDADÁ concellaría delegada de informática novas funcionalidades CARPETA CIDADÁ concellaría delegada de informática servizo de informática servizo de informática Creada no ano 2005 Situación inicial 7 tipos de trámites dispoñibles inicialmente

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR E REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR E REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN N DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN N DE MATERIAL ESCOLAR E REALIZACIÓN N DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. -Curso 2017-2018 2018- CONCEPTO Bases para a concesión de bolsas de

Más detalles

Artigo 48. Imposto sobre actividades de xogo (Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo)

Artigo 48. Imposto sobre actividades de xogo (Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo) Artigo 48. Imposto sobre actividades de xogo (Lei 13/2011, do 27 de maio, de regulación do xogo) 1. Feito impoñible. Constitúe o feito impoñible a autorización, celebración ou organización dos xogos, rifas,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008 Número 590 VII lexislatura SUMARIO (Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es) 1. Procedementos de natureza normativa 1.1 Leis e outras normas 1.1.1. Leis Lei galega de medidas tributarias en relación

Más detalles

ORDENANZA FISCAL Nº 30

ORDENANZA FISCAL Nº 30 AYUNTAMIENTO ORNANZA FISCAL Nº 30 ACTIVIDAS EXTRAESCOLARES, PLAN MEJORA Y EXTENSIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS, CURSOS Y TALLERES FORMACIÓN. APROBADA 4/11/2011 PRECIO PÚBLICO ACTIVIDAS EXTRAESCOLARES, PLAN MEJORA

Más detalles

CONCELLO DE FOZ (LUGO) Avd. Álvaro Cunqueiro, Foz (Lugo) Tlf: Fax:

CONCELLO DE FOZ (LUGO) Avd. Álvaro Cunqueiro, Foz (Lugo) Tlf: Fax: ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS Artigo 1.-Fundamento e Natureza.- No uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85, de

Más detalles

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN ÁREA DE IDENTIFICACIÓN CÓDIGO DA SERIE: 9.1-222 DENOMINACIÓN: Relacións diarias por unidades administrativas das anotacións de saída de documentos no Rexistro Xeral da FUNCIÓN: Administracións Públicas.

Más detalles

Orde do 17 de marzo de 2004 pola que se regulan os prezos privados dos productos de difusión do Instituto Galego de Estatística.

Orde do 17 de marzo de 2004 pola que se regulan os prezos privados dos productos de difusión do Instituto Galego de Estatística. Orde do 17 de marzo de 2004 pola que se regulan os prezos privados dos productos de difusión do Instituto Galego de Estatística. A Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia regula a actividade

Más detalles

DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 121 Martes, 23 de xuño de 2009

DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 121 Martes, 23 de xuño de 2009 10.816 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 121 Martes, 23 de xuño de 2009 PRESIDENCIA ANEXO II PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO AXUDAS PARA PROMOVER A REALIZACIÓN DE EXPOSICIÓNS, CONFERENCIAS, CURSOS

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA, GAS, ELECTRICIDADE E OUTROS ABASTECEMENTOS PÚBLICOS INCLUÍDOS OS DEREITOS DE ENGANCHE DE LIÑAS E COLOCACIÓN E UTILIZACIÓN DE CONTADORES

Más detalles

BASES DO SERVIZO CAMPAMENTOS DE VERÁN 2018

BASES DO SERVIZO CAMPAMENTOS DE VERÁN 2018 BASES DO SERVIZO CAMPAMENTOS DE VERÁN 2018 ARTIGO 1.- CONCEPTO Os campamentos de verán son unha oferta lúdica e formativa de desenvolvemento persoal concibida para, de xeito progresivo, dotar a nenos/as

Más detalles

Ocupada: Si Non Ocupante: Propietario Inquilino Teléfono: Ocupada: Si Non Ocupante: Propietario Inquilino Teléfono:

Ocupada: Si Non Ocupante: Propietario Inquilino Teléfono: Ocupada: Si Non Ocupante: Propietario Inquilino Teléfono: 1. Datos da/o/s solicitante/s A) Riscar segundo proceda: C.P. legalmente constituida M.P. legalmente constituida Agrupación de propietarios Propietario único C.P.: comunidade de propietarios / M.P.: mancomunidade

Más detalles

REGULAMENTO BAREMO DE ACTIVIDADES

REGULAMENTO BAREMO DE ACTIVIDADES REGULAMENTO BAREMO DE ACTIVIDADES FEDERACIÓN GALEGA DE VELA Aprobado en Comisión Delegada 21.12.2017 Ratificado Asamblea 27.12.2017 Página 1 de 5 BAREMO DE ACTIVIDADES O Baremo de actividades da Federación

Más detalles

A cota desta taxa será a que figura no anexo desta ordenanza.

A cota desta taxa será a que figura no anexo desta ordenanza. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA INSTALACIÓN E UTILIZACIÓN NA VÍA PÚBLICA DE MESAS, CADEIRAS, PARASOLES E INSTALACIÓNS COMPLEMENTARIAS QUE CONSTITÚAN ACTIVIDADE DE HOSTELERÍA CON FINALIDADE LUCRATIVA.

Más detalles

1.- Unha empresa presenta uns custos fixos de 800 unidades monetarias. Ademais os custos variables para cada nivel de produción son os seguintes:

1.- Unha empresa presenta uns custos fixos de 800 unidades monetarias. Ademais os custos variables para cada nivel de produción son os seguintes: 1.- Unha empresa presenta uns custos fixos de 800 unidades monetarias. Ademais os custos variables para cada nivel de produción son os seguintes: Pídese: a) Calcular os custos totais, medios e marxinais

Más detalles

DOG Núm. 229 Mércores, 30 de novembro de 2011 Páx

DOG Núm. 229 Mércores, 30 de novembro de 2011 Páx DOG Núm. 229 Mércores, 30 de novembro de 2011 Páx. 35275 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO DECRETO 219/2011, do 17 de novembro, polo que se fixan os prezos públicos e as normas

Más detalles

CONVOCATORIA DOS PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN E RENDEMENTO DEPORTIVO NO CENTRO GALEGO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA CURSO 2012/13

CONVOCATORIA DOS PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN E RENDEMENTO DEPORTIVO NO CENTRO GALEGO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA CURSO 2012/13 CONVOCATORIA DOS PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN E RENDEMENTO DEPORTIVO NO CENTRO GALEGO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA CURSO 2012/13 14 DE MAIO DE 2012 1. DOCUMENTACIÓN E PLAZOS: 1.1. As federacións deportivas

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

Concello da Pobra do Caramiñal I Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro Rúa Gasset, A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

Concello da Pobra do Caramiñal I Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro Rúa Gasset, A Pobra do Caramiñal (A Coruña) I Premio Carlos Mosteiro Literatura Infantil Concello da Pobra do Caramiñal 2018 BASES Primeira Poderán concorrer ao premio todas as autoras e autores de calquera nacionalidade que presenten os orixinais

Más detalles

Artículo 1º- Fundamento y naturaleza:

Artículo 1º- Fundamento y naturaleza: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POR ASISTENCIA Y ESTANCIA EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL Artículo 1º- Fundamento y naturaleza: En uso de las facultades concedidas

Más detalles

NOTA INFORMATIVA SOBRE A CAPACIDADE FINANCEIRA DOS MEDIADORES DE SEGUROS

NOTA INFORMATIVA SOBRE A CAPACIDADE FINANCEIRA DOS MEDIADORES DE SEGUROS NOTA INFORMATIVA SOBRE A CAPACIDADE FINANCEIRA DOS MEDIADORES DE SEGUROS Nesta nota recóllese a interpretación que realiza a Subdirección Xeral de Supervisión de Caixas de Aforro e Entidades Financeiras,

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DA REDE DE SUMIDOIROS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DA REDE DE SUMIDOIROS ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DA REDE DE SUMIDOIROS ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de

Más detalles

Ordenanzas fiscais Páxina 1

Ordenanzas fiscais Páxina 1 Ordenanzas fiscais Páxina 1 ORDENANZA 3.15 TAXA POLA SUBMINISTRACION DE AUGA E CONSERVACION DE CONTADORES Artigo 1º. Fundamento e natureza No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da

Más detalles

TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos albergues de peregrinos do Camiño de Santiago.

TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos albergues de peregrinos do Camiño de Santiago. https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codcons=tu&codproc=987b&procedemento=tu987b 25/01/2018 01:39:36 Guía de procedementos e servizos TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos

Más detalles

Ordenanzas fiscais Páxina 1

Ordenanzas fiscais Páxina 1 Ordenanzas fiscais Páxina 1 ORDENANZA 3.07 TAXA POLA EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Artigo 1º. Fundamento e natureza En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución

Más detalles

VIVENDAS DE USO TURÍSTICO. Abril 2016

VIVENDAS DE USO TURÍSTICO. Abril 2016 VIVENDAS DE USO TURÍSTICO Abril 2016 DEFINICIÓN Apartamentos turísticos. Vivendas turísticas. Vivendas de Uso turístico. Artigo 5. Concepto de vivenda de uso turístico 1. Son vivendas de uso turístico

Más detalles

ADMISIÓN DE ALUMNOS CURSO 2017/2018 ED. INFANTIL ED. PRIMARIA E.S.O.

ADMISIÓN DE ALUMNOS CURSO 2017/2018 ED. INFANTIL ED. PRIMARIA E.S.O. ADMISIÓN DE ALUMNOS CURSO 2017/2018 ED. INFANTIL ED. PRIMARIA E.S.O. NORMATIVA REGULADORA SOBRE O PROCEDO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO: DECRETO 254/2012,DO 13 DE DECEMBRO (DOG DO 26 DE DECEMBRO 2012) ORDE DO

Más detalles

EDITA: Xunta de Galicia Consellería de Política Social Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

EDITA: Xunta de Galicia Consellería de Política Social Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado EDITA: Xunta de Galicia Consellería de Política Social Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado DESEÑO E MAQUETACIÓN: www.dunagroup.es INTRODUCIÓN A campaña de verán que a Consellería

Más detalles

INSTRUCCIÓN DA SECRETARÍA XERAL 2/2004 SOBRE A DECLARACIÓN DE INTERESES DOS ALTOS CARGOS DA USC

INSTRUCCIÓN DA SECRETARÍA XERAL 2/2004 SOBRE A DECLARACIÓN DE INTERESES DOS ALTOS CARGOS DA USC INSTRUCCIÓN DA SECRETARÍA XERAL 2/2004 SOBRE A DECLARACIÓN DE INTERESES DOS ALTOS CARGOS DA USC O artigo 71 dos Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela dispón no seu apartado 2 que a universidade

Más detalles

- Exclusión da tributación de todas as herdanzas inferiores a

- Exclusión da tributación de todas as herdanzas inferiores a NUM-CONSULTA: V0001-08 ÓRGANO: DIRECCIÓN XERAL DE TRIBUTOS DATA DE SAÍDA: 03/03/2009 NORMATIVA: - Lei 9/2008, do 28 de xullo, galega de medidas tributarias en relación co imposto sobre sucesións e doazóns.

Más detalles

IDENTIFICACIÓN EN GANDO PORCINO

IDENTIFICACIÓN EN GANDO PORCINO MANUAIS PARA O CUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE IDENTIFICACIÓN EN GANDO PORCINO 1.- O QUE VOSTEDE TEN QUE CUMPRIR REQUISITO 1.- Ter a explotación porcina correctamente rexistrada no Rexistro Xeral de Explotacións

Más detalles

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2018 Páx. 45077 III. Outras disposicións Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2018, conxunta da Dirección Xeral

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO RURAL. Comunidad Valenciana

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO RURAL. Comunidad Valenciana ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE ÍNDICE DE ARTÍCULOS ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza ARTÍCULO 2. Tipos de Alojamiento Turístico Rural ARTÍCULO 3. Hecho Imponible ARTÍCULO

Más detalles

Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 1 Mércores, 2 xaneiro nesta.

Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 1 Mércores, 2 xaneiro nesta. 10 ANEXO I SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS PARA A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPOR TIVOS PARA O ANO 2019 DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE NOME DO SOLICITANTE CIF ENDEREZO LOCALIDADE CÓD. POSTAL PROVINCIA TELÉFONO

Más detalles

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

Reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica ORDENANZAFISCALI3 ReguladoradoImpostosobreVehículosdeTracción Mecánica Artigo1.Fundamentolegalefeitoimpoñible 1. De conformidade co disposto nos artigos 92 e seguintes do RD Lexistalivo 2/2004, de 5 de

Más detalles

Responsábel da contratación: Secretaría Técnica do INGACAL CADRO DE CARACTERÍSTICAS A.- OBXECTO DO CONTRATO

Responsábel da contratación: Secretaría Técnica do INGACAL CADRO DE CARACTERÍSTICAS A.- OBXECTO DO CONTRATO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERÁN NA CONTRATACIÓN POLO PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE PARA SUBMINISTRO DE TRES VEHÍCULOS PARA O ENTE PÚBLICO INSTITUTO GALEGO DA CALIDADE

Más detalles

PAU XUŃO 2014 DEBUXO ARTÍSTICO

PAU XUŃO 2014 DEBUXO ARTÍSTICO XUŃO 2014 Cualificación para as dúas opcións: Cuestión 1Ş = 5 puntos; cuestión 2Ş = 5 puntos. OPCIÓN A 1. Realizar un debuxo de tres prismas de base rectangular. Deberase ter en conta a organización do

Más detalles

REGULAMENTO DE XUÍCES,OFICIAIS E ÁRBITROS DE REGATAS A VELA FEDERACIÓN GALEGA DE VELA

REGULAMENTO DE XUÍCES,OFICIAIS E ÁRBITROS DE REGATAS A VELA FEDERACIÓN GALEGA DE VELA REGULAMENTO DE XUÍCES,OFICIAIS E ÁRBITROS DE REGATAS A VELA 2017-2020 FEDERACIÓN GALEGA DE VELA REVISADO : DECEMBRO 2016 Pax 1 de 8 Limiar 1 - Competencias 2 - Especialidades 3 - Denominación 4 - Situación

Más detalles

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL DA TAXA POR ASISTENCIA E ESTANCIA EN GARDERÍA INFANTÍS

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL DA TAXA POR ASISTENCIA E ESTANCIA EN GARDERÍA INFANTÍS MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL DA TAXA POR ASISTENCIA E ESTANCIA EN GARDERÍA INFANTÍS Primeiro: Modifica-la Ordenanza Fiscal da taxa por Asistencia e estancia en Gardería infantís, que queda redactada

Más detalles

A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta.

A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta. Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta. Puntuación Puntuación: 0.50

Más detalles

"OBRADOIROS DE INGLÉS PARA O TURISMO RURAL, TERMAL E HOSTALEIRO

OBRADOIROS DE INGLÉS PARA O TURISMO RURAL, TERMAL E HOSTALEIRO "OBRADOIROS DE INGLÉS PARA O TURISMO RURAL, TERMAL E HOSTALEIRO A Deputación de Pontevedra, a través do Servizo de Cohesión Social e Xuventude, promove e organiza actividades destinadas á xuventude. A

Más detalles

PROGRAMA DE AXUDAS 2010: CONCELLO DE MUROS SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

PROGRAMA DE AXUDAS 2010: CONCELLO DE MUROS SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROCEDEMENTO SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN A CLUBS E A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DOCUMENTO SOLICITUDE DON/DONA 1.- DATOS DA ENTIDADE NTE NIF PRESIDENTE/A

Más detalles

I.E.S. SÁNCHEZ CANTÓN (PONTEVEDRA)

I.E.S. SÁNCHEZ CANTÓN (PONTEVEDRA) I.E.S. SÁNCHEZ CANTÓN (PONTEVEDRA) ENSEÑANZAS DEPORTIVAS. CICLOS FORMATIVOS DEPORTIVOS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS. CICLOS FORMATIVOS DEPORTIVOS CICLO MEDIO: TÉCNICO DEPORTIVO EN BALONMÁN (NIVEL 1 Y 2) CICLO

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA FUNDAMENTO LEGAL ARTICULO 1.- En virtud del artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Más detalles

RESOLUCIÓN POLA QUE SE ESTABLECEN DOUS PERIODOS DE PAGO EN PERIODO VOLUNTARIO PARA OS RECIBOS DO IBI URBANO DOS CONCELLOS DE AMES E BRIÓN

RESOLUCIÓN POLA QUE SE ESTABLECEN DOUS PERIODOS DE PAGO EN PERIODO VOLUNTARIO PARA OS RECIBOS DO IBI URBANO DOS CONCELLOS DE AMES E BRIÓN TESOURERÍA DEPUTACIÓN PROVINCIAL A CORUÑA RESOLUCIÓN POLA QUE SE ESTABLECEN DOUS PERIODOS DE PAGO EN PERIODO VOLUNTARIO PARA OS RECIBOS DO IBI URBANO DOS CONCELLOS DE AMES E BRIÓN D. Valentín González

Más detalles

REGULAMENTO DE XUICES,OFICIAIS E ÁRBITROS DE REGATAS A VELA 2015 FEDERACIÓN GALEGA DE VELA

REGULAMENTO DE XUICES,OFICIAIS E ÁRBITROS DE REGATAS A VELA 2015 FEDERACIÓN GALEGA DE VELA REGULAMENTO DE XUICES,OFICIAIS E ÁRBITROS DE REGATAS A VELA 2015 FEDERACIÓN GALEGA DE VELA REVISADO: 22 DICIEMBRE 2014 Limiar 1 - Competencias 2 - Especialidades 3 - Denominación 4 - Situación 5 - Requisitos

Más detalles

CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR E REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. - Curso 2018/2019 -

CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR E REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. - Curso 2018/2019 - CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR E REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. - Curso 2018/2019 - INFORME DE XESTIÓN INICIAL A 7 DE AGOSTO DE 2018 CONCEPTO

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS MUNICIPALES

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS MUNICIPALES Nº 17 ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS MUNICIPALES CURSO 2011/2012 437 438 ARTÍCULO 1º.- CONCEPTO De conformidad con lo

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR TENENCIA Y PROTECCION DE ANIMALES DE COMPAÑIA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR TENENCIA Y PROTECCION DE ANIMALES DE COMPAÑIA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR TENENCIA Y PROTECCION DE ANIMALES DE COMPAÑIA -255- ORDENANZA FISCAL NUMERO 31 REGULADORA DE LA TASA POR TENENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. Art.1º

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DE RECOLLIDA E TRATAMENTO DE LIXO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DE RECOLLIDA E TRATAMENTO DE LIXO ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DE RECOLLIDA E TRATAMENTO DE LIXO Artigo 1. Fundamento e natureza No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei

Más detalles

NORMAS XERAIS E CONVOCATORIA... 2 PROGRAMA I ASOCIACIÓNS DE COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS... 4

NORMAS XERAIS E CONVOCATORIA... 2 PROGRAMA I ASOCIACIÓNS DE COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS... 4 NORMAS XERAIS E CONVOCATORIA... 2 PROGRAMA I ASOCIACIÓNS DE COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAIS... 4 PROGRAMA II ASOCIACIÓNS DE CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO E DE EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL... 5 IMPORTANTE:

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANCO DE ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANCO DE ESPAÑA Suplemento en lingua galega ao núm. 32 Sábado 6 de febreiro de 2016 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS BANCO DE ESPAÑA 1183 Circular 1/2016, do 29 de xaneiro, do Banco de España, pola que se modifica

Más detalles

Praza de Europa, 5 A 4º Polígono de Fontiñas SANTIAGO DE COMPOSTELA

Praza de Europa, 5 A 4º Polígono de Fontiñas SANTIAGO DE COMPOSTELA Resolución do 10 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se fai pública a relación de prazas correspondentes ao ámbito de Galicia que se lles ofrecen aos aspirantes aprobados nas probas

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 46 Luns, 9 de marzo de 2015 Páx. 9525 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 18 de febreiro de 2015 pola que se regula o procedemento de consolidación

Más detalles

PRECIO PUBLICO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL DE GRADO MEDIO Y DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA

PRECIO PUBLICO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL DE GRADO MEDIO Y DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA Artículo 1. Nº 26 PRECIO PUBLICO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL DE GRADO MEDIO Y DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA FUNDAMENTO Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto

Más detalles

En base ó establecido con anterioridade DISPOÑO: Artigo 1.- Obxecto

En base ó establecido con anterioridade DISPOÑO: Artigo 1.- Obxecto Orde do 17 de xuño de 2004, pola que se regulan as permutas provisionais, a petición dos interesados, dos funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación

Más detalles

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas

Más detalles

ORGANIZACIÓN DE COMPETICIÓNS DE NATACIÓN POLOS CLUBES E CAMPIONATOS GALEGOS

ORGANIZACIÓN DE COMPETICIÓNS DE NATACIÓN POLOS CLUBES E CAMPIONATOS GALEGOS ORGANIZACIÓN DE COMPETICIÓNS DE NATACIÓN POLOS CLUBES E CAMPIONATOS GALEGOS Tempada 2017/18. Circular 17-05. 1. Organización de competicións de natación polos clubes Todas as competicións oficiais organizadas

Más detalles

Edificio Administrativo San Caetano, s/n Santiago de Compostela

Edificio Administrativo San Caetano, s/n Santiago de Compostela Por Real decreto 132/2010, do 12 de febreiro, establécense os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria.

Más detalles

(...) Rematada a realización do exame e realizada a corrección, o tribunal avaliador, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda:

(...) Rematada a realización do exame e realizada a corrección, o tribunal avaliador, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda: MARÍA SIEIRA RÍOS, SECRETARIA DO TRIBUNAL AVALIADOR DO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA LISTAXE PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO PERSOAL PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SALVAMENTO E SOCORRISMO

Más detalles

ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA

ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS.. SOBRE A APLICACIÓN AO PERSOAL DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR DO V CONVENIO COLECTIVO

Más detalles

ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. Fundamento legal y Hecho Imponible.

ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. Fundamento legal y Hecho Imponible. ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. Artículo 1º. Fundamento legal y Hecho Imponible. 1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 1 c) y 92 y siguientes

Más detalles

DIRECÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS - DGCI DSRI - Direcção de Serviços das Relações Internacionais

DIRECÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS - DGCI DSRI - Direcção de Serviços das Relações Internacionais I REPÚBLICA PORTUGUESA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO EFECTIVO DOS RENDIMENTOS IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS RENDIMIENTOS DIRECÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS - DGCI DSRI

Más detalles

XESTION DE SERVIZOS PARA O CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS ( Nivel 3)

XESTION DE SERVIZOS PARA O CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS ( Nivel 3) Listaxes definitivas de persoas admitidas XESTION DE SERVIZOS PARA O CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS ( Nivel 3) Inicio da fase de asesoramento Ao lado de cada candidato/a, figura o lugar, data e a hora onde

Más detalles

Oficina Virtual Tributaria

Oficina Virtual Tributaria Oficina Virtual Tributaria Nova aplicación para o pago de taxas e prezos Nomedoarquivo.ptt e data Nova aplicación para o pago de taxas e prezos Índice pax. 1. Pago de taxas e prezos na Oficina Virtual

Más detalles