DICTAMEN. Identificació de l expedient

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "DICTAMEN. Identificació de l expedient"

Transcripción

1 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns DICTAMEN Identificació de l expedient Tipus de resolució: Aprovació inicial del Pressupost General per a l exercici de 2019 i de la plantilla del personal al servei de l ajuntament i els seus organismes autònoms Òrgan que resol: L Ajuntament Ple Caràcter de la resolució: No exhaureix la via administrativa Núm. expedient: GE-INF2018/ El Text refós de la Llei d Hisendes Locals aprovat mitjançant RDL 2/2004, de 5 de març, en els seus articles 162 a 171 i el Reial Decret 500/1990 de 20 d abril, regulen el procediment d elaboració i aprovació i el contingut del Pressupost Municipal. La llei 2/2012, en el seu article 30 estableix que les Corporacions Locals aprovaran un límit de despesa no financera, coherent amb l objectiu d estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, que marcarà el sostre d assignació de recursos als seus pressupostos. La 1ra. tinent d Alcaldia: Regidora de l Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge, en virtut de les delegacions conferides mitjançant decret d Alcaldia de data 25 de juny de 2018, complint les disposicions esmentades, i amb les assistències tècniques necessàries, ha confeccionat el Pressupost General per l any 2019 integrat pel propi de l Ajuntament, per les Bases d Execució, pels pressupostos dels seus Organismes Autònoms i previsions d ingressos i despeses de les Societats Municipals, i el Pressupost Consolidat. D acord al redactat que estableix la disposició final segona de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l administració local, per la qual s afegeix una nova disposició addicional vigèsima a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i donat que el Consorci Badalona Sud, ha estat adscrit a aquesta Corporació al complir les condicions que s estableixen a l apartat 2 de l esmentada disposició, segons l apartat 4, el Consorci ha de formar part del pressupost general. Per tant forma part de l expedient com annex, si bé, l aprovació del seu pressupost haurà de fer-se també segons estableixen els seus estatuts vigents. L article 90 de la Llei 7/1985 de 2 d abril, de Bases de Règim Local, estableix que correspon a cada Corporació Local aprovar anualment, a través del Pressupost, la plantilla, que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a personal funcionari, laboral i eventual, i en el mateix sentit es pronuncia l article 291 de la Llei 8/1987 de 15 d abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. Vist el que preveuen l article 74 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d octubre, per el que s aprova el text refós de la Llei de l Estatut Bàsic de l Empleat Públic, l article 16 de la Llei 30/1984 de 2 d agost, que estableix que les entitats locals han d aprovar la relació de llocs de treball a la seva organització; els articles 26, 29 i següents del Decret 214/1990, pel qual s aprova el Reglament de personal de les entitats locals que estableixen l aprovació 1

2 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns anual de la plantilla i de la relació de llocs de treball respectivament, i l article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d abril, en el qual es disposa que el Ple és l òrgan competent per aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball. S ha elaborat la plantilla de personal de la Corporació, així com la relació de llocs de treball, d acord amb el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d octubre pel qual s aprova la refosa de text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i normativa concordant. Vist l informe de la Intervenció General relatiu a l expedient i al compliment de l objectiu d estabilitat. En virtut de l exposat, aquesta Comissió Informativa de l àmbit de Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge, proposa a l Excm. Ajuntament Ple l adopció dels següents acords: Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l Ajuntament de Badalona per a l exercici de 2019, el resum del qual per capítols de la classificació econòmica de cadascun dels pressupostos que l integren és el següent: PRESSUPOST DE L ENTITAT 2019 Estat de Despeses Crèdits Cap. Descripció Inicials 1 Despeses de Personal ,02 2 Despeses corrents en bens i serveis ,27 3 Despeses financeres ,41 4 Transferències corrents ,37 5 Fons de contingència ,18 6 Inversions Reals ,00 7 Transferències de capital ,00 8 Variació Actius Financers ,00 9 Variació Passius Financers ,00 Total , Estat d'ingressos Previsions Cap. Descripció Inicials 1 Impostos Directes ,75 2 Impostos Indirectes ,87 3 Taxes Preus públics i Altres Ingressos ,11 4 Transferències Corrents ,21 5 Ingressos Patrimonials ,49 6 Alienació d Inversions Reals 0,00 7 Transferències de Capital 0,00 8 Actius Financers ,82 2

3 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns 9 Passius Financers ,00 Total ,25 PRESSUPOSTOS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PATRONAT DE LA MÚSICA DE BADALONA 2019 Estat de Despeses Crèdits Cap. Descripció Inicials 1 Despeses de Personal ,68 2 Despeses corrents en bens i serveis ,00 3 Despeses financeres 2.000,00 4 Transferències corrents ,00 5 Fons de contingència ,32 8 Variació Actius Financers ,00 9 Variació Passius Financers 0,00 Total , Estat d'ingressos Previsions Cap. Descripció Inicials 1 Impostos Directes 0,00 2 Impostos Indirectes 0,00 3 Taxes Preus públics i Altres Ingressos ,25 4 Transferències Corrents ,75 5 Ingressos Patrimonials 550,00 6 Alienació d Inversions Reals 0,00 7 Transferències de Capital 0,00 8 Actius Financers ,00 9 Passius Financers 0,00 Total ,00 INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS PERSONALS 2019 Estat de Despeses Crèdits Cap. Descripció Inicials 1 Despeses de Personal ,81 2 Despeses corrents en bens i serveis ,81 3 Despeses financeres ,78 4 Transferències corrents 1.157,28 5 Fons de contingència ,91 8 Variació Actius Financers 5.000,00 9 Variació Passius Financers 0,00 Total ,59 3

4 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns 2019 Estat d'ingressos Previsions Cap. Descripció Inicials 1 Impostos Directes 0,00 2 Impostos Indirectes 0,00 3 Taxes Preus públics i Altres Ingressos ,00 4 Transferències Corrents ,59 5 Ingressos Patrimonials 500,00 6 Alienació d Inversions Reals 0,00 7 Transferències de Capital 0,00 8 Actius Financers 5.000,00 9 Passius Financers 0,00 Total ,59 MUSEU DE BADALONA 2019 Estat de Despeses Crèdits Cap. Descripció Inicials 1 Despeses de Personal ,46 2 Despeses corrents en bens i serveis ,51 3 Despeses financeres 500,00 4 Transferències corrents 0,00 5 Fons de contingència 5.699,03 8 Variació Actius Financers 6.300,00 9 Variació Passius Financers 0,00 Total , Estat d'ingressos Previsions Cap. Descripció Inicials 1 Impostos Directes 0,00 2 Impostos Indirectes 0,00 3 Taxes Preus públics i Altres Ingressos ,00 4 Transferències Corrents ,00 5 Ingressos Patrimonials 406,00 6 Alienació d Inversions Reals 0,00 7 Transferències de Capital 0,00 8 Actius Financers 6.300,00 9 Passius Financers 0,00 Total ,00 4

5 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA 2019 Estat de Despeses Crèdits Cap. Descripció Inicials 1 Despeses de Personal ,41 2 Despeses corrents en bens i serveis ,71 3 Despeses financeres ,11 4 Transferències corrents 0,00 5 Fons de contingència 0,00 6 Inversions Reals ,00 7 Transferències de capital 0,00 8 Variació Actius Financers 0,00 9 Variació Passius Financers ,69 Total , Estat d'ingressos Previsions Cap. Descripció Inicials 1 Impostos Directes 0,00 2 Impostos Indirectes 0,00 3 Taxes Preus públics i Altres Ingressos ,92 4 Transferències Corrents ,00 5 Ingressos Patrimonials 0,00 6 Alienació d Inversions Reals 0,00 7 Transferències de Capital 0,00 8 Actius Financers 0,00 9 Passius Financers 0,00 Total ,92 BADALONA COMUNICACIÓ, SA 2019 Estat de Despeses Crèdits Cap. Descripció Inicials 1 Despeses de Personal ,74 2 Despeses corrents en bens i serveis ,49 3 Despeses financeres 245,35 4 Transferències corrents 0,00 5 Fons de contingència 0,00 6 Inversions Reals 0,00 5

6 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns 2019 Estat de Despeses Crèdits Cap. Descripció Inicials 7 Transferències de capital 0,00 8 Variació Actius Financers 0,00 9 Variació Passius Financers ,59 Total , Estat d'ingressos Previsions Cap. Descripció Inicials 1 Impostos Directes 0,00 2 Impostos Indirectes 0,00 3 Taxes Preus públics i Altres Ingressos ,33 4 Transferències Corrents ,64 5 Ingressos Patrimonials 0,00 6 Alienació d Inversions Reals 0,00 7 Transferències de Capital 0,00 8 Actius Financers 0,00 9 Passius Financers 0,00 Total ,97 REACTIVACIÓ DE BADALONA, SA 2019 Estat de Despeses Crèdits Cap. Descripció Inicials 1 Despeses de Personal ,09 2 Despeses corrents en bens i serveis ,95 3 Despeses financeres 0,00 4 Transferències corrents 0,00 5 Fons de contingència 0,00 6 Inversions Reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 8 Variació Actius Financers 0,00 9 Variació Passius Financers 0,00 Total , Estat d'ingressos Previsions Cap. Descripció Inicials 1 Impostos Directes 0,00 2 Impostos Indirectes 0,00 3 Taxes Preus públics i Altres ,04 6

7 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns 2019 Estat d'ingressos Previsions Cap. Descripció Inicials Ingressos 4 Transferències Corrents ,00 5 Ingressos Patrimonials 0,00 6 Alienació d Inversions Reals 0,00 7 Transferències de Capital 0,00 8 Actius Financers 0,00 9 Passius Financers 0,00 Total ,04 ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 2019 Estat de Despeses Crèdits Cap. Descripció Inicials 1 Despeses de Personal ,80 2 Despeses corrents en bens i serveis ,61 3 Despeses financeres ,61 4 Transferències corrents 0,00 5 Fons de contingència 0,00 6 Inversions Reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 8 Variació Actius Financers 0,00 9 Variació Passius Financers ,96 Total , Estat d'ingressos Previsions Cap. Descripció Inicials 1 Impostos Directes 0,00 2 Impostos Indirectes 0,00 3 Taxes Preus públics i Altres Ingressos ,20 4 Transferències Corrents ,00 5 Ingressos Patrimonials 1.706,89 6 Alienació d Inversions Reals 0,00 7 Transferències de Capital 0,00 8 Actius Financers 0,00 9 Passius Financers 0,00 Total ,09 7

8 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns BADALONA CULTURA, SL 2019 Estat de Despeses Crèdits Cap. Descripció Inicials 1 Despeses de Personal ,73 2 Despeses corrents en bens i serveis ,64 3 Despeses financeres 1.048,32 4 Transferències corrents 0,00 5 Fons de contingència 0,00 6 Inversions Reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 8 Variació Actius Financers 0,00 9 Variació Passius Financers ,73 Total , Estat d'ingressos Previsions Cap. Descripció Inicials 1 Impostos Directes 0,00 2 Impostos Indirectes 0,00 3 Taxes Preus públics i Altres Ingressos ,73 4 Transferències Corrents ,63 5 Ingressos Patrimonials 0,00 6 Alienació d Inversions Reals 0,00 7 Transferències de Capital 0,00 8 Actius Financers 0,00 9 Passius Financers 0,00 Total ,36 PRESSUPOST GENERAL ABANS DE LA CONSOLIDACIÓ 2019 Estat de Despeses Crèdits Cap. Descripció Inicials 1 Despeses de Personal ,74 2 Despeses corrents en bens i serveis ,99 3 Despeses financeres ,58 4 Transferències corrents ,65 5 Fons de contingència ,44 6 Inversions Reals ,00 7 Transferències de capital ,00 8

9 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns 2019 Estat de Despeses Crèdits Cap. Descripció Inicials 8 Variació Actius Financers ,00 9 Variació Passius Financers ,97 Total , Estat d'ingressos Crèdits Cap. Descripció Inicials 1 Impostos Directes ,75 2 Impostos Indirectes ,87 3 Taxes Preus públics i Altres Ingressos ,58 4 Transferències Corrents ,82 5 Ingressos Patrimonials ,38 6 Alienació d Inversions Reals 0,00 7 Transferències de Capital 0,00 8 Actius Financers ,82 9 Passius Financers ,00 Total ,22 TRANSFERÈNCIES INTERNES 2019 Estat de Despeses Transf.internes Cap. Descripció Consolidació 1 Despeses de Personal 0,00 2 Despeses corrents en bens i serveis ,52 3 Despeses financeres ,49 4 Transferències corrents ,28 5 Fons de contingència 0,00 6 Inversions Reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 8 Variació Actius Financers 0,00 9 Variació Passius Financers ,68 Total , Estat d'ingressos Transf.internes Cap. Descripció Consolidació 1 Impostos Directes ,52 2 Impostos Indirectes 3 Taxes Preus públics i Altres Ingressos 4 Transferències Corrents ,28 5 Ingressos Patrimonials ,49 6 Alienació d Inversions Reals 9

10 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns 2019 Estat d'ingressos Transf.internes Cap. Descripció Consolidació 7 Transferències de Capital 0,00 8 Actius Financers ,68 9 Passius Financers Total ,97 PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT 2019 Estat de Despeses Transf.internes Pressupost Cap. Descripció Consolidació Consolidat 1 Despeses de Personal 0, ,74 2 Despeses corrents en bens i serveis , ,47 3 Despeses financeres , ,09 4 Transferències corrents , ,37 5 Fons de contingència 0, ,44 6 Inversions Reals 0, ,00 7 Transferències de capital 0, ,00 8 Variació Actius Financers 0, ,00 9 Variació Passius Financers , ,29 Total , , Estat d'ingressos Transf.internes Pressupost Cap. Descripció Consolidació Consolidat 1 Impostos Directes , ,23 2 Impostos Indirectes ,87 3 Taxes Preus públics i Altres Ingressos ,58 4 Transferències Corrents , ,54 5 Ingressos Patrimonials , ,89 6 Alienació d Inversions Reals 0,00 7 Transferències de Capital 0,00 0,00 8 Actius Financers , ,14 9 Passius Financers ,00 Total , ,25 Segon.- Aprovar les Bases d execució del Pressupost General de 2019 que figuren a l expedient. Tercer.- Aprovar la plantilla del personal al servei de l ajuntament i dels seus organismes autònoms, d acord amb el detall següent: 10

11 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns AJUNTAMENT DE BADALONA PERSONAL FUNCIONARI Total Possessió Reserva Vacant A Extingir Grup Habilitació Nacional Subescala Secretaria Secretaria General A1 vicesecretari/a A1 Subescala Intervenció-Tresoreria intervenció muncipal A1 Tresoreria municipal A1 viceinterventor/a A1 Administració General Subescala Tècnica T.A.G A1 Subescala Administrativa administratiu/iva C1 Subescala Auxiliar auxiliar administratiu/iva f C2 Subescala Subalterna ordenança f E Subescala Gestió Classe Tècnica Mitjana tècnic/a gestió A2 Administració Especial Subescala Tècnica Classe Tècnica Superior arquitecte/a A1 enginyer/a A1 TAE A1 tècnic/a superior farmàcia A1 tècnic/a superior ciències químiques A1 tècnic/a superior ciències informació A1 tècnic/a superior informàtica A1 biòleg/biològa A1 tècnic/a superior gestió A1 Classe Tècnica Diplomada arquitecte/a tècnic/a A2 enginyer/a tècnic/a o perit A2 tècnic/a grau mitjà sanitari/a A2 11

12 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns PERSONAL FUNCIONARI Total Possessió Reserva Vacant A Extingir Grup professor/a conservatori música A2 tècnic/a grau mitjà f A2 treballador/a social A2 educador/a A2 Classe Tècnica Auxiliar delineant f C1 tècnic/a auxiliar f C1 agent de rendes i exaccions f C1 tècnic/a auxiliar biblioteca f C1 Subescala Serveis Especials Classe Comeses Especials tècnic/a superior (f sub SE) A1 oficial/a comesa especial C2 xofer mecànic/a f C2 operari/ària f E Classe Policia Local superintendent/a A1 intendent/a major A1 intendent/a A1 inspector/a A2 sots inspector/a C1 sergent/a C1 caporal C2 agent C2 TOTAL PLANTILLA FUNCIONARIS PERSONAL LABORAL Total Possessió Reserva Vacant A Extingir Grup Grup conveni Laborals tècnic/a superior l A1 delineant projectista A2 dissenyador/a gràfic/a A2 tècnic/a gestió s/t A2 tècnic/a grau mitjà l A2 delineant l C1 monitor/a C1 oficial/a administratiu/iva C1 tècnic/a auxiliar biblioteca l C1 12

13 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns PERSONAL LABORAL Total Possessió Reserva Vacant A Extingir Grup tècnic/a auxiliar l (c1) C1 auxiliar administratiu/iva l C2 conserge l C2 jardiner/a C2 oficial/a ofici C2 oficial/a primera C2 tècnic/a auxiliar l (c2) C2 xofer mecànic/a l C2 operari/ària l E ordenança l E TOTAL PERSONAL DIRECTIU Total Possessió Provisió Reserva Vacant A Extingir Grup coordinador/a Govern A1 director/a A1 proj.rel.institucionals BDN habitable director/a Gabinet Alcaldia i A1 Comunicació TOTAL PERSONAL EVENTUAL Total Possessió Provisió Reserva Vacant A Extingir Grup coordinador/a districte A2 assessor/a Govern A2 assessor/a grup municipal C1 TOTAL PATRONAT DE LA MÚSICA DE BADALONA Identificació efectius Nombre de places Denominació Grup Nivell Total cobert. vacants a places extingir Pers. gerència A Directiu Quadre cap serveis A laboral generals Quadre administratius C laboral Quadre laboral conserge E

14 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Identificació efectius Nombre de places Denominació Grup Nivell Total cobert. vacants a places extingir Quadre oficial oficis C2 1 1 laboral Quadre professor A laboral conservatori Quadre professor A laboral escola música Quadre professor A laboral adjunt cons. Quadre laboral educadors musicals C INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS PERSONALS PLANTILLA PERSONAL DIRECTIU 2019 Total Possessió Provisió Vacant A Extingir Grup Gerent 1 1 A1 TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI 2019 Total Possessió Reserva Vacant A Extingir Grup Director CSM II 1 1 A1 Psiquiatre Funcionari A1 Aux. Tècnic Esp. en Sanitat 1 1 C1 TOTAL PLANTILLA FUNCIONARIS PLANTILLA PERSONAL LABORAL 2019 Total Possessió Reserva Vacant A Extingir Grup Metge Generalista A1 Assessor jurídic A1 Psicopedagog A1 Pedagog Centres A1 Metge especialista A1 Psiquiatre CSM A1 Psicòleg Centres A1 Psicòleg CSM A1 Director SHJP A1 Director CSMA A1 Director/a CV A1 Director/a Programes A1 Director/a CDIAP A1 Director CSMIJ Nord/Sud A1 Director Centre Delta A1 Director Llar Residència San A1 Cap de gestió jurídica A1 14

15 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns PLANTILLA PERSONAL LABORAL 2019 Total Possessió Reserva Vacant A Extingir Grup Fisioterap escoles A2 Terapèuta ocupacional A2 Tècnic informàtic A2 Tècnic Educació A2 Logopeda Centres A2 Arquitècte tècnic A2 Dipl. Infermer Centres A2 Fisioterapeuta Centres A2 Inserto Laboral A2 Assist Social Centres A2 Educador social A2 Assist Social CSM A2 Dipl. Infermer CSM A2 Tècnic Gestió A2 Logopeda Escoles A2 Mestre A2 Director EAIA A2 Director Escola Can Barriga A2 Director Escola Llevant A2 Director Escola Maregassa A2 Director Res. Can Bosch A2 Cap Gestio Economico-finan A2 Aux. Serv. Gen. CSM AP Aux. Serv. Gen. Centres AP Educador Escoles C1 Deliniant C1 Tecnic gestio Cl C1 Monitor C1 Administratiu Superior C1 Aux. Administ Escoles C2 Aux. Clínica CSM C2 Oficial Oficis C2 Aux. Administ Centres C2 Aux. Administ CSM C2 Cuidador C2 TOTAL PERSONAL LABORAL MUSEU DE BADALONA PERSONAL AL SERVEI DEL MUSEU DE BADALONA 2018 Grup Places Vacants PERSONAL LABORAL Tècnics/ques superiors Tècnic/a superior A1 7 1 Tècnics/ques de grau mitjà Tècnic de grau mitjà A2 1 1 Tècnics/ques especialistes Administratiu/va C

16 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Auxiliars tècnics/ques Personal d oficis Auxiliar tècnic/a administratiu/va C2 2 1 Cap de manteniment i consergeria C2 2 0 Ordenança AP 1 1 PERSONAL EVENTUAL Direcció A1 1 1 Quart.- Sotmetre l acord a informació pública durant un termini de quinze dies comptats a partir del següent al de la publicació de l anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que els interessats puguin presentar, si escau, les reclamacions que considerin oportunes conforme el que preveu l article del TRLRHL, que de produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la corporació. Cinquè.- Cas de no formular-s hi cap reclamació, aquest acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d un nou acord plenari, entenent-se definitivament aprovats el Pressupost General, les seves Bases d execució i la plantilla per l exercici 2019, i, sense més tràmits, es procedirà a publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el resum per capítols de cadascun dels pressupostos que l integren i de les seves plantilles, entrant en vigor en l exercici corresponent una vegada s hagi publicat així. Badalona, 12 de desembre de r. tinent d Alcaldia: Regidora de l Àmbit de Recursos Interns,Participació i Habitatge Teresa González Moreno RESOLUCIÓ Per tant, acceptant els fets i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució formulada i dels informes tècnics precedents, l Ajuntament Ple resol de conformitat i la converteix en resolució. Badalona, 16

17 A N U N C I El Ple de l Ajuntament, en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2018, ha acordat aprovar inicialment la plantilla del personal al servei de l Ajuntament i els seus organismes autònoms i el Pressupost General per a l exercici de 2019 en el qual s integren, tal com es detalla a continuació: a) El pressupost de la pròpia entitat, per un total de ,25 euros. b) Els pressupostos dels organismes autònoms dependents d aquesta: Patronat de la Música de Badalona, per un total de ,00 euros; Institut Municipal de Serveis Personals, per un total de ,59 euros; Museu de Badalona, per un total d ,00 euros. c) Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils de capital íntegrament municipal: Badalona Serveis Assistencials, SA, per un total de ,92 euros; Badalona Comunicació, SA, per un total de ,97 euros d ingressos i ,17 de despeses; Reactivació de Badalona, SA, per un total de ,04 euros d ingressos i ,04 euros de despeses; Ens de Gestió Urbanística, SA, per un total de ,09 euros d ingressos i ,98 euros de despeses; Badalona Cultura, SL, per un total de ,36 euros d ingressos i ,42 euros de despeses. De conformitat amb el que disposa l article del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s exposa al públic aquest acord per un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació d aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant el qual les persones interessades podran examinar l expedient i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació. Si es presentessin reclamacions, el Ple de la corporació disposarà d un termini d un mes per a resoldre-les. Cas de no formular-s hi cap reclamació, aquest acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d un nou acord plenari, entenent-se definitivament aprovats el Pressupost General, les seves Bases d execució i la plantilla per l exercici 2019, i, sense més tràmits, es procedirà a publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el resum per capítols de cadascun dels pressupostos que l integren i de les seves plantilles, entrant en vigor en l exercici corresponent una vegada s hagi publicat així. L expedient instruït es podrà consultar en horari d oficina a les dependències de la Intervenció Municipal situades al carrer de Francesc Layret, núm. 86, 1er pis, així com a la web corporativa, en el següent enllaç Badalona, 19 de desembre de 2018 Isidre Martí Sardà Secretari General

18 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General AJUNTAMENT DE BADALONA PRESSUPOST 2019 INFORME D'INTERVENCIÓ Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 1

19 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General INFORME D INTERVENCIÓ Amb la finalitat de donar compliment a allò que és preceptiu segons l article del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, així com l article 18.4 del Reial Decret 500/19960, de 20 d abril, s informa sobre si el present expedient de Pressupost General de l Ajuntament de Badalona, s ajusta a allò que és preceptiu tant en el seu contingut com en el seu procediment d elaboració. El sotasignat vol posar de manifest, als efectes oportuns, que el projecte de pressupost que s informa, ha tingut entrada en aquesta Intervenció el dia 10 de desembre, a les 12:18 h., i que a causa de la rapidesa amb la que ha hagut d emetre el present informe, tots aquells aspectes als que no hi faci referència, encara que no siguin ajustats a dret, és degut a la falta material de temps pel seu examen i comprovació. La normativa per la que s ha de regir l expedient, són, fonamentalment, les següents disposicions legals: - Llei 7/1985 de 2 d abril Reguladora de les Bases de Règim Local. - Reial Decret 861/1986 de 25 d abril, pel que s estableix el règim de retribucions dels funcionaris de l administració local. - Reial Decreto 500/1990 de 2 de abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè de la Llei d Hisendes Locals. - Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s aprova el Text Refós de la Llei d Hisendes Locals. - Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, d Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. - Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s aprova l estructura dels pressupostos de les EE.LL., modificada por l Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 2

20 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General - Reial Decret-Llei 20/2011 de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic. - Llei Orgànica 2/2012, de 27 d abril d Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modificada per la Llei Orgànica 4/2012 de 28 de setembre. - Llei 16/2013 de 29 d octubre, per la que s estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s adopten altres mesures tributàries i financeres. - Reial Decret Llei 17/2014 de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic. - Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l Estat per al Reglament nº 2223/96 del Consell, de 25 de juny de 1996 relatiu al sistema europeu de comptes nacionals i regionals de la Comunitat - Reial Decret-Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a les entitats locals amb problemes financers. I N F O R M O: I.- ANTECEDENTS El projecte de pressupost, ha estat proposat per a la seva aprovació a l Ajuntament Ple per el Sr. Alcalde, i per tant respon a allò que preveu l art del R.D. Legislatiu 2/2004 pel que s aprova el text refós de la L.R.H.L. Ni els organismes autònoms ni les societats mercantils de capital majoritàriament municipal, han tramès els seus pressupostos i els estats de previsió d ingressos i despeses respectivament, abans del 15 de setembre de 2018, ni com és obvi, tampoc l Ajuntament ha presentat al ple municipal per a la seva aprovació l expedient de pressupost general informat per la Intervenció General abans del 15 d octubre de 2018, ni l ha aprovat definitivament abans del 31 de desembre de 2018, tal i com regula l esmentat article 168 del R.D. Legislatiu 2/2004, pel que s aprova el text refós de la L.R.H.L., en els seus apartats 2, 3 i 4. Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 3

21 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General El Pressupost general es presenta per a la seva aprovació amb el detall de tots els pressupostos que l integren, complint així amb l apartat 5 de l esmentat article 168 del RD 500/1990. II.-SOBRE LA DOCUMENTACIÓ INCORPORADA A L EXPEDIENT DE PRESSUPOST Pel que fa tant a la documentació i el seu contingut, com a l estructura dels estats d ingressos i de despeses, s ajusten a allò que preveuen els articles 164 al 168 del R.D.L. 2/2004 pel que s aprova el text refós de la L.R.H.L. Es proposen nous projectes que conformen el programa d inversions a que es refereix l art. 166 a) de la mateixa llei per un import global de ,00 euros. De la documentació obrant a l expedient, no es desprèn la informació necessària per poder identificar els objectius plantejats i la proposta de indicadors que han de permetre valorar, al final de l exercici, el seu nivell de compliment que permeti desenvolupar l informe previst a l article 211 del R.D.L. 2/2004 de 5 de maig, ni tampoc la identificació necessària de les despeses per a l obtenció fiable dels costos efectius dels serveis als que es refereix l art. 116 ter. de la Llei 7/1985 de 2 d abril reguladora de les bases de règim local. Seria molt convenient que, si no existeixen, s elaboressin el més aviat possible. El Pressupost General de l Ajuntament de Badalona per a l exercici està integrat per: o El de l Ajuntament de Badalona o Els d Organismes Autònoms Administratius Municipals: Patronat de la Música de Badalona Institut Municipal de Serveis Personals. Museu de Badalona. Estats de previsió de despeses e ingressos de les societats mercantils de capital íntegrament de l entitat local: Badalona Serveis Assistencials S.A. Badalona Comunicació S.A. Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 4

22 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General Reactivació Badalona S.A. Ens de Gestió Urbanística S.A. Badalona Cultura S.L. Els Pressupostos dels Organismes Autònoms han estat aprovats en tots els casos pels seus consells d administració, constant en els respectius expedients les certificacions dels acords d aprovació, i la documentació s ajusta a allò que preveuen els articles 165 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el desenvolupament reglamentari del R.D. 500/1990. Figuren els estats de previsió de despeses e ingressos de les societats mercantils i les aprovacions dels seus respectius consells d administració, a excepció de Reactivació Badalona S.A que en sessió de 10/12/2018 no va aprovar la proposta de pressupost, segons consta al certificat de la secretaria del Consell. Així mateix consta a l expedient del Pressupost General els annexos referits a l article 166 del TRLRHL, excepte el que fa referència a programes anuals d actuació, Inversions i finançament de les societats mercantils de les que l entitat local sigui l únic titular o partícip majoritari del seu capital social. Es a dir, consten: 1. Estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb el de tots els pressupostos i estats de previsió dels seus organismes autònoms i societats mercantils. 2. Estat de previsió de moviments i situació del deute comprensiu del detall d operacions de crèdit o d endeutament pendent de reemborsament al principi de l exercici, de les noves operacions previstes a realitzar durant l exercici i del volum d endeutament al tancament de l exercici econòmic, amb distinció de les operacions a curt i a llarg termini, i previsió de possible nou deute destinat a finançar nous programes d inversions. Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 5

23 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General Finalment, s adjunta com document annex el pressupost de l entitat mercantil MARINA BADALONA S.A., en la que l Ajuntament de Badalona participa en el seu capital social en un 50%, i el 50% restant és del Consell Comarcal del Barcelonès Nord. Així mateix s incorpora a l expedient el pressupost del Consorci Badalona Sud en que l Ajuntament de Badalona participa juntament amb la Generalitat de Catalunya, aprovat pel seu ple, òrgan competent segons l article 11.3 h dels seus Estatuts Socials en data de 29 de març de 2017, i el de la Fundació Europea del Bàsquet, per donar-se les circumstàncies previstes a l article 129 de la Llei 40/2015 de 1 d octubre, referent a l adscripció de fundacions. No s aporta la justificació de l aprovació per l òrgan competent. III.- SOBRE EL PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT El Pressupost de l'ajuntament es presenta per a la seva aprovació equilibrat en les seccions de despeses i d ingressos en la quantitat de CENT SETANTA-QUATRE MILIONS SET-CENTS TRENTA-QUATRE MIL DOS-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I- CINC CÈNTIMS ( ,25 Euros) La suficiència financera del pressupost es fonamenta en l informe del Tècnic Superior de l Àrea d Hisenda Figura a l expedient la documentació prevista a l article 165 del TRLRHL, estant formada per: a) Estats de despesa, en els que s inclouen, amb el màxim nivell de desagregació, les partides pressupostàries que posen de manifest els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions. b) Estats d ingressos, en els que es detallen les previsions d ingressos que es preveuen liquidar durant l exercici. Així mateix, a més a més de les Bases d Execució, figuren els documents previstos a l article 168 del TRLRHL, és a dir: a) Memòria explicativa del Pressupost. Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 6

24 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General b) Liquidació del pressupost de l exercici 2017 i execució de l actual. c) Annex de personal. d) Annex de beneficis fiscals en tributs locals contenint-ne informació detallada. Es vol remarcar que la xifra que resulta del seu càlcul és de ,22 Euros, la qual cosa suposa un 2,53% del pressupost d ingressos. e) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les Comunitats Autònomes en matèria de despesa social, amb especificació de les quanties de les obligacions de pagament i dels drets econòmics que s han de reconèixer en l exercici al que es refereix el pressupost general, i de les obligacions pendents de pagament i drets econòmics pendents de cobrament, reconeguts en exercicis anteriors, així com de l aplicació o partides pressupostàries en les que es recullen, i la referència que aquests convenis inclouen la clàusula de retenció de recursos del sistema de finançament a la que es refereix l article 57 bis de la Llei 7/1985 de 2 d abril, reguladora de les Bases de Règim Local. f) Informe Econòmic Financer, en el que s exposen les bases utilitzades per a l avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels Serveis i, en conseqüència, l efectiu anivellament del pressupost. DEL PRESSUPOST DE DESPESES: Pel que fa a l estat de despeses, a l expedient hi figuren els informes exhaustius dels caps de serveis responsables de les àrees de l Ajuntament, en els quals es posa de manifest que amb els recursos que se ls assigna, poden portar-se a terme els programes d actuació previstos per a l exercici 2019, així com atendre les prestacions de serveis obligatoris previstos a la vigent Llei 7/1985 de 2 d abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. Es reitera un any més que no s acompanya la documentació amb els programes que determinen e identifiquen les actuacions previstes a executar durant l exercici, la seva quantificació en unitats físiques i, com a conseqüència d això, la seva valoració econòmica i les possibles rendes que poguessin generar. La inexistència de programes, Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 7

25 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General comporta la falta de proposta de ràtios ó índexs de referència que permetin disposar d una eina vàlida i necessària per una correcta i efectiva valoració de la seva execució, i identificar el seu nivell d eficiència i eficàcia, així com la seva relació cost/benefici social. S ha d entendre que les prestacions de serveis que porten a terme els organismes autònoms i les societats municipals, es troben incloses en els informes-certificats de les coordinacions i gerències de les àrees, esmentats en el paràgraf anterior. Com a resum de la secció de despeses del pressupost, s adjunta el següent quadre en el que s estableix la comparació entre les previsions de les obligacions reconegudes a 31 de desembre del 2018 amb les previsions pressupostàries del 2019 (comparació feta en termes d homogeneïtat). El quadre comparatiu s efectua a nivell de capítol, ja que podria no ser significativa la seva comparació a nivell de partida pressupostària al incidir en ella la classificació orgànica i, per tant, els canvis significatius en la organització derivats de l últim cartipàs del nou consistori Previsions Previsions Estat de Despeses Obligacions variacions sobre Resum del Pressupost per Capítols Proposta Pressupost reconegudes previsions Denominacions Total Capítol Total Capítol Total Capítol 1 Despeses de Personal , , ,70 2 Despeses corrents en bens i serveis , , ,42 3 Despeses financeres , , ,59 4 Transferències corrents , , ,63 5 Fons de contingència ,18 0, ,18 (A)Total Operacions corrents , , ,34 6 Inversions Reals , , ,50 7 Transferències de capital , , ,00 (B)Total operacions de capital ,00 (C)=(A)+(B)Total operacions no financeres , , ,50 8 Variació Actius Financers , ,00 0,00 9 Variació Passius Financers , , ,85 (D)Total operacions financeres , , ,85 (C)+(D)Total Pressupost de despeses , , ,99 Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 8

26 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General DEL CAPÍTOL I: A l expedient figura informe del cap de Servei de de Recursos Humans en el que es posa de manifest que la previsió pressupostària per a l exercici 2019 s ajusta en tots els seus termes a la Llei de Pressupostos 2018 (Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l Estat per a l any 2018), si bé aquesta Intervenció fa constar que, atenint-se a allò que preveu l article 103 bis de la LRBRL introduït per la LRAL, a dia d avui encara no ha estat aprovat per l Ajuntament Ple, -òrgan competent segons l article 22.2 e) de la LBRL i el del Reial Decret 2568/1968 de 28 de novembre pel que s aprova el ROF D ni incorporat cap document que calculi la massa salarial per al present exercici 2019, ni la del anterior, motiu pel qual no puc pronunciar-me sobre el compliment d allò que preveu l esmentada llei. Així mateix figura informe del Servei de Recursos Humans de data 5 de desembre de 2018, en el que figura la valoració que després es reflecteix en el pressupost per a l exercici econòmic 2019, i el compliment dels límits establerts a l article 7 del R.D. 861/1986: Els crèdits destinats per personal funcionari en concepte de complement específic, productivitat i gratificacions, es troben dins dels límits quantitatius fixats per l article 175 del Reglament de Personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i en concret: Complement Específic Productivitats Gratificacions Dotacions , , ,00 Percentatge 66,91% 26,21% 6,51% Com document annex al Pressupost es proposa l aprovació de la plantilla de personal, document confeccionat pel Servei de Recursos Humans i que recull la totalitat dels llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, tot això segons estableix l article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 de abril. Al recollir els llocs de treball previstos per a l exercici 2019 tal com s ha esmentat en el paràgraf anterior, i la seva quantificació econòmica segons el document de valoració de Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 9

27 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General llocs de treball vigent, poden observar-se les places de la plantilla que s amortitzen i les que són de nova creació. Pel que fa al marc legal i contingut del desenvolupament pressupostari del capítol VIII, i per tal de no ser reiteratiu, em remeto a l informe tècnic-jurídic de la tècnica i de la cap del departament de Recursos Humans. De tot això, es posa de manifest el següent: L evolució de la plantilla en l exercici 2019 respecte a la del 2017 que es proposa per a la seva aprovació. El resum de la modificació de la plantilla en aquests termes: Modificació de plantilla Nova creació, amortització, transformació Personal funcionari Quadre Laboral Grup Alta Baixa Total Grup Alta Baixa Total Total A2 1 1 C A2 1 1 AP A2 1 1 A C1 2 2 C C2 2 2 C Increment real Increment de la plantilla del personal laboral amb motiu de la integració a la plantilla del personal laboral de l Institut Municipal de l Ocupació (IMPO): Denominació Grup Nombre Tècnic superiors A1 2 Tècnic/a grau mitjà A2 19 Oficial Administratiu C1 1 Auxiliars C2 Administratius 11 Ordenances AP 3 S hauria de comprovar si l estructura prevista pot donar resposta al compliment dels articles 9.2 del EBEP i l article 92 de la LBRL. pel que fa referència a les funcions reservades a funcionaris. DEL CAPÍTOL II: Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 10

28 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General Es fa constar l esforç realitzat en el pressupost que es proposa aprovar, en la identificació dels costos reals de cadascun dels serveis prestats i el seu reflex en el projecte del pressupost de l exercici Amb caràcter general, aquesta Intervenció no ha disposat de temps ni recursos suficients per analitzar si els serveis previstos per dur a terme durant l exercici 2019 contemplats en el pressupost, corresponen a la totalitat de les competències previstes al Cap. III del Títol II (art. 25-8) de la Llei 7/1985 de 2 d abril, RBRL, entenent que hauran de ser analitzats en cadascun dels expedients de despesa impulsats per la gestió dels serveis a prestar, previstos durant l exercici El capítol II, que preveu els crèdits pressupostaris de despesa corrent i de serveis, a dia d avui s està executant en un percentatge molt elevat, en prestacions de serveis realitzades per empreses, tinguin o no el contracte en vigor, tal com es detalla en l informe específic sobre contractes que figura com epígraf en el document annex de l Informe Econòmic Financer. DEL CAPÍTOL III I IX Recull els interessos i amortitzacions previstos respectivament per a l exercici. Les quantitats que figuren previstes en els capítols III i IX, son suficients per a fer front a les obligacions previstes en l exercici CAPÍTOL IV: Recull les transferències corrents a organismes autònoms, societats municipals i consorcis assignats a l Ajuntament de Badalona segons criteris de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local modificada per la Llei de Racionalitat i Sostenibilitat de l Administració Local. Es considera d extrema urgència, l adaptació dels procediments i sistemes de concessió de subvencions a la Llei de Subvencions, ja que és la que regula el règim jurídic general Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 11

29 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General de les subvencions, fons, ajudes, beques, etc. atorgades per l administració i destinades al compliment d un determinat objectiu, projecte, activitat, etc. I que es considera d interès públic. Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 12

30 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General FINANÇAMENT DE PRESSUPOSTOS D ORGANISMES AUTÒNOMS I SOCIETATS MUNICIPALS Transferències % Codi Ens de l'ajuntament s/ingressos BCO Badalona Comunicació, SA ,75 84,72% BCU Badalona Cultura ,63 78,96% BSA Badalona Serveis Assistencials, SA ,61 8,25% EGE Ens de Gestió Urbanística, SA ,11 50,63% IMS Institut Municipal Serveis Personals ,43 26,39% MUS Museu de Badalona ,00 87,09% PMB Patronat de la Música de Badalona ,75 75,21% RBA Reactivació Badalona, SA ,00 51,39% ,28 CAPÍTOL V.- Atenint-se al contingut de l article 18.4 del R.D.L. 8/2013, s ha dotat convenientment el fons de contingència, amb la possibilitat d utilitzar-lo prèvia modificació pressupostària, en la quantitat de ,18 Euros, que suposa el 0,96 % sobre les despeses no financeres, és a dir, previsions de despeses del capítol I al VII sense considerar el capítol V i les despeses financeres. CAPÍTOL IX.- Correspon a la previsió d amortitzacions de préstecs formalitzats fins al dia d avui per l exercici de 2019, segons queda detallat a l informe d estat del Deute existent a l expedient de pressupost. V.- SOBRE ELS PRESSUPOSTOS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS I SOCIETATS MERCANTILS Els pressupostos dels organismes autònoms i societats mercantils es presenten a aprovació de l Ajuntament Ple equilibrats en les seccions d ingressos i de despeses, pel que fa a l Ajuntament i els seus organismes autònoms i la societat Badalona Serveis Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 13

31 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General Assistencials S.A., d acord amb allò que preveu l art de la L.R.H.L. Pel que fa a les altres societats, el seu estat d ingresos és superior al de despeses. Estat de Despeses Despeses Despeses Despeses Total Corrents de Capital Financeres Estat Despeses AJ Ajuntament de Badalona , , , ,25 IMS Institut Municipal Serveis Personals ,59 0, , ,59 MUS Museu de Badalona ,00 0, , ,00 PMB Patronat de la Música de Badalona ,00 0, , ,00 BCO Badalona Comunicació, SA ,58 0, , ,17 BCU Badalona Cultura ,69 0, , ,42 BSA Badalona Serveis Assistencials, SA , , , ,92 EGE Ens de Gestió Urbanística, SA ,02 0, , ,98 RBA Reactivació Badalona, SA ,04 0,00 0, , , , , ,37 Transferències internes consolidació ,29 0, , ,97 Total Estat de Despeses Consolidat , , , ,40 Estat d'ingressos Ingressos Ingressos Ingressos Total estat Corrents de Capital Financeres Ingressos AJ Ajuntament de Badalona ,43 0, , ,25 IMS Institut Municipal Serveis Personals ,59 0, , ,59 MUS Museu de Badalona ,00 0, , ,00 PMB Patronat de la Música de Badalona ,00 0, , ,00 BCO Badalona Comunicació, SA ,97 0,00 0, ,97 BCU Badalona Cultura ,36 0,00 0, ,36 BSA Badalona Serveis Assistencials, SA ,92 0,00 0, ,92 EGE Ens de Gestió Urbanística, SA ,09 0,00 0, ,09 RBA Reactivació Badalona, SA ,04 0,00 0, , ,40 0, , ,22 Transferències internes consolidació ,29 0, , ,97 Total Estat d'ingressos Consolidat ,11 0, , ,25 Pel que fa a la documentació incorporada, em remeto als comentaris dels capítols I i II que consten a l apartat II. Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 14

32 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General VI.- ÍNDEX D ENDEUTAMENT I ESTALVI NET L article 53 del R.D.L. 2/2004 pel que s aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, regula els nivells d endeutament a partir del quals cal sol licitar autoritzacions als òrgans de tutela financera, la fórmula de l estalvi net i els percentatges del capital contractat a curt i llarg termini sobre el total d ingressos corrents de l últim exercici liquidat. La disposició addicional catorzena del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de novembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic, estableix la regulació especial que les Entitats Locals han de seguir en la concertació d operacions de crèdit a llarg termini. Decimocuarta Modificación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria. Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al citado en el párrafo anterior, no supere al establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales. Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo. Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios. A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado. Las Entidades Locales pondrán a disposición de las entidades financieras que participen en sus procedimientos para la concertación de operaciones de crédito, el informe de la Intervención local regulado en el apartado 2 del artículo 52 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en el que se incluirán los cálculos que acrediten el cumplimiento de los límites citados en los párrafos anteriores y cualesquiera otros ajustes que afecten a la medición de la capacidad de pago, así como el cumplimiento, en los casos que resulte de aplicación, de la autorización preceptiva regulada en el artículo 53.5 de la citada norma y en el artículo 20 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pudiendo las entidades financieras, en su caso, modificar o retirar sus ofertas, una vez conocido el contenido del informe Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 15

33 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General Posteriorment, a la Llei 12/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l Estat per a l any 2012, en la seva disposició final divuitena, modificación del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, es torna a reproduir la normativa, tot i que pel càlcul de l estalvi net i del nivell de deute viu, s han de descomptar els ingressos de caràcter afectat. Dos. La Disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, queda redactada como sigue: «Se prorroga para el año 2012, el apartado Dos del artículo 14 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en la redacción dada por la disposición final decimoquinta de la ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, con las actualizaciones de las referencias temporales que, a continuación, se detallan. Para la determinación del ahorro neto y de los ingresos corrientes a efectos de calcular el nivel de endeudamiento, en los términos del precepto citado en el párrafo anterior y del artículo 53 del Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se tendrán en cuenta la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 y, en su caso, las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción a aquella norma y a la de estabilidad presupuestaria, descontando, en todo caso, en el cálculo del ahorro neto y en el del nivel de endeudamiento, el efecto que, en ambos casos, pueda tener el importe de los ingresos afectados. A efectos del cálculo del capital vivo se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2011, incluido el riesgo deducido de avales e incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada o proyectadas en 2012.» Calculat l estalvi net previst a la legislació abans esmentada, partint del resultat de la liquidació de 2017, últim pressupost liquidat, i del pressupost que es presenta per a la seva aprovació, les dades previstes de l Ajuntament de Badalona són les que es poden observar en el quadre següent: Liquidació consolidada 2017 (anualitat financera a 31/12/2017): Ajuntament, Organismes Autònoms i Consorci Total Càrrega financera (dades a ) consolidat 1 Resultat abans d'impostos ,11 2 Ingressos corrents Aj, OA,CBS ,75 3 Ingressos d'explotació empreses ,66 4 Ingressos corrents consolidats (cp.1-5) ,95 5 Despeses corrents ,14 6 Despeses financeres ,58 7 Desp.finanç.amb romanent líquid tresor ,37 8 Anualitat teòrica ,19 Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 16

34 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General Total Càrrega financera (dades a ) consolidat 9 Anualitat teòrica préstec ICO Aj ,58 10 Anualitat teòrica altra despesa finan ,97 11 Anualitat teòrica avals 0,00 12 Anualitat teòrica total ( ) ,58 13 Estalvi net ((A,OA:2-5+7),(E:1))+(6-12) ,87 %Estalvi net (13/((A,O:2;E:3;Con:2+3) 16,59% 14 Deute viu llarg termini ,28 15 Deute viu ll.t.préstec ICO Aj.a ens mun ,92 16 Deute viu ll.tr.altra despesa financera ,71 17 Deute viu llarg term. ( ) ,07 18 Operacions tresoreria disposades ,31 19 Saldo viu avals llarg term.concedits 0,00 20 Saldo viu avals curt term.concedits 0,00 21 Total deute financer ( ) ,38 22 %Deute financer/ing.corrents (21/4) 32,27% VI.- SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012 DE 27 D ABRIL D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA El Reial Decret 1463/2007 en el seu article 3, concreta la competència de l Institut Nacional d Estadística i de la Intervenció General de l Administració de l Estat en matèria de classificació dels ens depenent de les entitats locals a efectes de compliment del principi d estabilitat pressupostària (en las categories previstes en el article 4.1 i 4.2, coincidents amb les de l article 2, apartat 1c i apartat 2 de la LOEPSF). A través de diferents comunicacions en diferents dates, aquesta Intervenció té coneixement de la classificació de la IGAE referent a l Ajuntament de Badalona, integrant el sector de les Administracions Públiques, i per tant, entre els subjectes inclosos a l art. 2.1 de la LOEPSF, juntament amb l Ajuntament de Badalona, els següents Organismes autònoms administratius i Societats mercantils: Organismes Autònoms Patronat de la Música de Badalona Institut Municipal de Serveis Personals Museu de Badalona Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 17

35 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General Societats Mercantils: Badalona Serveis Assistencials S.A. Badalona Comunicació S.A. Reactivació Badalona S.A. Ens de Gestió Urbanística S.A. Badalona Cultura S.L. Marina Badalona S.A. Així mateix, atenint-se a la vigent legislació que es detalla tot seguit, s incorpora el Consorci Badalona Sud. Art. 5.ºLas Entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto General en el que se integrarán: a) El Presupuesto de la propia Entidad [art , a), LRHL]. b) Los de los Organismos autónomos dependientes de la misma [art , b), LRHL]. c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local [art , c), LRHL]., Pel càlcul de les ràtios, tant d estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s han tingut en compte també les dades del pressupost de la societat Marina Badalona S.A., en la que l Ajuntament participa amb un 50% de capital i ha estat sectoritzada per la Intervenció General de l Estat com municipal a efectes de consolidació per al càlcul de la informació referida, i el Consorci Badalona Sud, conformat per la Generalitat de Catalunya i l Ajuntament de Badalona, atenint-se a allò que preveuen els articles 118, 119 i 120 de la Llei 40/2015, de l 1 d octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. que textualment diu: Artículo 118. Definición y actividades propias. 1. Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias. 2. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes. 3. Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el marco de los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las Administraciones españolas, y de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por España en la materia. 4. En la denominación de los consorcios deberá figurar necesariamente la indicación «consorcio» o su abreviatura «C». Artículo 119. Régimen jurídico. 1. Los consorcios se regirán por lo establecido en esta Ley, en la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos. 2. En lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus Estatutos sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el artículo 97, y en su defecto, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 18

36 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General 3. Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley 27/2013, de 21 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre los Consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en esta Ley. Artículo 120. Régimen de adscripción. 1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo. 2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que: a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno. b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos. c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo. d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial. e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno. f) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año. g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial. h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio. 3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro y estará adscrito a la Administración Pública que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior. 4. Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo no superior a seis meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en se produjo el cambio de adscripción. Així doncs, en base a aquesta referència legal, correspon a l Ajuntament de Badalona tant la seva incorporació als expedients de pressupostos de l Ajuntament, com a l expedient del compte general i tenir-lo en compte a la consolidació pels càlculs anteriorment esmentats. A dia d avui, el Consorci Badalona Sud i la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet, han aportat el seu pressupost aprovat i es pot, per tant, adjuntar-lo com document annex informatiu. El pressupost general que es presenta a aprovació, s ha elaborat considerant el compliment de les magnituds resultants en la determinació de: EQUILIBRI PRESSUPOSTARI SOSTENIBILITAT FINANCERA REGLA DE LA DESPESA PERÍODE MIG DE PAGAMENT Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 19

37 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General a) Sobre l equilibri pressupostari i el principi de transparència D acord amb allò que preveu l art. 27 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d abril, d estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s han efectuat els càlculs necessaris per facilitar la informació que permeti identificar en el pressupost la capacitat o necessitat de finançament calculada d acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, tal com es pot observar en el quadre adjunt, d on es desprèn que el pressupost compleix amb la normativa SEC, ja que té una capacitat de finançament ajustada de ,04 euros: Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 20

38 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General Quadre SEC-10 AJ IMS MUS PMB BCO BCU GRUP SEC-10 Ajuntament de Badalona Institut Municipal Serveis Personals Museu de Badalona Patronat de la Música de Badalona Badalona Comunicació, SA Badalona Cultura 2019 Ingressos No financers , , , , , , , Despeses no financeres , , , , , , ,69 A1 Capacitat/Necessitat de finançament pressupost no ajustada , ,82 0,00 0,00 0, , ,67 SEC-Ajustos GR000 1) Criteri de Caixa Cap I a III Impostos i altres ingressos , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Previsions Inicials , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Impostos directes , ,80 0,00 0,00 0,00 2 Impostos indirectes , ,25 0,00 0,00 0,00 3 Taxes i altres ingressos , ,97 0,00 0,00 0,00 GR021 2) Ajustos per Transf amb Entitats Pub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3) Ajustos per devolucions PTE , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GR Previsió de reintegres exercici , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GR Previsió de reintegres exercici , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GR006 4) Per Meritació Interessos de préstecs i diferències de canvi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GR020 5) Devolucions d'ingressos pendents pag , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Devolucions d'ingressos ordenades , , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Devolucions pagades 8.439,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 GR014 6) Pagaments pendents d'aplicar a Pressupost , , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Compte 413 Saldo Inicial previsió , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Compte 413 Saldo final previsió , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GR015 7) Inexecució de despesa , , , , ,63 0,00 0,00 GR008 8) Ajustos per arrendament financer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GR008 9) Ajustos per pagaments aplaçat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 Total ajustos , , , , ,63 0,00 0,00 A3 Capacitat/Necessitat de finançament ajustada , , , , , , ,67 A4 % Estabilitat ( + ) /No estabilitat ( - ) : Ajustada 3,09% 3,60% 3,43% 3,88% 4,95% 1,32% 4,48% A5 % Límit establert 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 21

39 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General Quadre SEC-10 AJ IMS MUS PMB BCO BCU BS GRUP SEC-10 Ajuntament de Badalona Institut Municipal Serveis Personals Museu de Badalona Patronat de la Música de Badalona Badalona Comunicació, SA Badalona Cultura Badalona Serve Assistencials, S 2019 Ingressos No financers , , , , , , , , Despeses no financeres , , , , , , , ,2 A1 Capacitat/Necessitat de finançament pressupost no ajustada , ,82 0,00 0,00 0, , , ,6 SEC-Ajustos GR000 1) Criteri de Caixa Cap I a III Impostos i altres ingressos , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Previsions Inicials , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 1 Impostos directes , ,80 0,00 0,00 0,00 2 Impostos indirectes , ,25 0,00 0,00 0,00 3 Taxes i altres ingressos , ,97 0,00 0,00 0,00 GR021 2) Ajustos per Transf amb Entitats Pub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 3) Ajustos per devolucions PTE , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 GR Previsió de reintegres exercici , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 GR Previsió de reintegres exercici , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 GR006 4) Per Meritació Interessos de préstecs i diferències de canvi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 GR020 5) Devolucions d'ingressos pendents pag , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Devolucions d'ingressos ordenades , , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Devolucions pagades 8.439,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 GR014 6) Pagaments pendents d'aplicar a Pressupost , , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Compte 413 Saldo Inicial previsió , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Compte 413 Saldo final previsió , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 GR015 7) Inexecució de despesa , , , , ,63 0,00 0,00 0,0 GR008 8) Ajustos per arrendament financer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 GR008 9) Ajustos per pagaments aplaçat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 A2 Total ajustos , , , , ,63 0,00 0,00 0,0 A3 Capacitat/Necessitat de finançament ajustada , , , , , , , ,6 A4 % Estabilitat ( + ) /No estabilitat ( - ) : Ajustada 3,09% 3,60% 3,43% 3,88% 4,95% 1,32% 4,48% 1,31 A5 % Límit establert 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 22

40 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General b) Sobre la sostenibilitat financera S entén per sostenibilitat financera, la capacitat per a finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial, d acord amb el que estableix la llei 2/2012. Pel que fa a la capacitat d endeutament a llarg termini, en el quadre següent s efectuen els càlculs d endeutament consolidat, donant un resultat del 23,73, inferior al 75%, calculat amb els termes definits a la disposició final trigèsima primera de la llei 17/2012 de 27 de desembre de pressupostos generals de l estat per al Projecció del deute viu a 31/12/2019 Informació referida a data de 31/12/2019 Informació referida a data de 31/12/2019 projecció projecció Ingressos corrents liquidació 2017 Ingressos corrents liquidació 2017 Ajuntament de Badalona Deute viu Ajuntament de Badalona Deute viu consolidat Compliment del límit de Deute Compliment del límit de Deute + Operacions vigents a 31/12 de ,61 Operacions vigents a 31/12 de ,10 l'exercici l'exercici + Risc d'avals ,14 Risc d'avals 0,00 + Operacions formalitzades no 0,00 Operacions formalitzades no 0,00 disposades disposades + Import de les operacions 0,00 Import de les operacions projectades 0,00 projectades al Pressupost al Pressupost + Fons finançament pagament a 0,00 Fons finançament pagament a 0,00 proveïdors (FFPP),Fons d'ordenació (FO) i/o Fons d'impuls Econòmica (FIE) proveïdors (FFPP),Fons d'ordenació (FO) i/o Fons d'impuls Econòmica (FIE) = Deute viu total Ajuntament ,75 Deute viu total consolidat ,10 = Ingressos corrents ,60 Ingressos corrents a considerar ,95 = % Deute Viu 34,08% % Deute Viu 23,73% Límit legal (110 %) ,36 Límit legal (110 %) ,55 Diferencia límit legal (euros) ,61 Diferencia límit legal (euros) ,45 % marge límit legal 75,92% % marge límit legal 86,27% Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 23

41 Badalona Democràtica Intervenció General c) Sobre la regla de la despesa Calculada d acord amb el punt 1 de l art. 12 de la llei 2/2012 de 27 d abril, d Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el creixement de la despesa prevista en el pressupost respecte a la preliquidació de l exercici 2018 es situa en 3,12%, superior al màxim permès del 2,7% previst per a l exercici Es posa de manifest que, per a calcular aquest import, d acord amb la norma que regula la regla de la despesa, s ha de disminuir de l import de la despesa previst la mitjana de despesa no executada en els últims tres exercicis respecte del pressupost inicial de cada un, el que suposa aplicar una disminució de la despesa de ,49 euros. Dependrà del grau d execució real durant l exercici de 2019, que la despesa superi al màxim permès del 2,7% en relació a la liquidació de l any Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 24

42 Badalona Democràtica Intervenció General Grup consolidat Grup consolidat 2019 Obligacions Crèdits Cap. Descripció Reconegudes Inicials Regla de Despesa Despeses no financeres , ,21 (-) Interessos del Deute , ,34 Total Operacions no financeres , ,87 (-) Alienació d'immobilitzat 0,00 0,00 Inversions realitzades per compte de la Corporació Local per empreses que no són (+/-) adm.públiques 0,00 0,00 (-) Inversions realitzades per la Corporació Local per compte altres Adm.Pub. 0,00 0,00 (+) Execució d'avals 0,00 0,00 (+) Aportacions de Capital 0,00 0,00 (+) Assumció i cancel.lació de deutes 0,00 0,00 (+/-) Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar al Pressupost 0, ,53 (+) Pagaments a socis privats en el marc d'associacions público-privades 0,00 0,00 (+/-) Adquisicions amb pagament aplaçat 0,00 0,00 (+/-) Arrendament financer 0,00 0,00 (+) Préstes fallits 0,00 0,00 (+/-) Grau d'execució de la Despesa (Import) ,49 (-) Ajustos Consolidació pressupostària , ,28 (-) Despeses finançades amb fons finalistes UE / AAPP , ,29 (-) Inversions Financerament Sostenibles 0,00 0,00 = D) Despesa Computable , ,34 (-) Augments permanents de recaptació (art. 12.4) ,00 (+) Reduccions permanents de recaptació (art. 12.4) ,00 = E) Despesa computable ajustada any n = Gº computable +/- Augment/reducció permanent recaptació ,34 a Variació de la despesa computable ,12% b Taxa de referència creixement PIB m/p ,70% Compleix Regla de Despesa? No compleix b < a ,28 Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 25

43 Badalona Democràtica Intervenció General d) Sobre el control del deute comercial en el sector públic; període mig de pagament Dades PMP 2018 Any 2018 Badalona Ajuntament i Entitats depenents Gener 47,60 Febrer 56,97 Març 58,51 Abril 81,30 Maig 90,46 Juny 58,24 Juliol 65,66 Agost 98,10 Setembre 101,85 Octubre 81,21 Novembre Desembre Del quadre anterior es desprèn l incompliment en l exercici 2018 del període mig de pagament a proveïdors, dels 30 dies previstos segons la llei orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial en el sector públic. La Tresoreria municipal, ha elaborat el pla de tresoreria de l ajuntament, previst per l exercici 2019, atenint-se a les vigents ordenances fiscals per al 2019, les previsions Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 26

44 Badalona Democràtica Intervenció General d ingressos d altres administracions i la secció de despeses del pressupost, s arriba a la conclusió de que si només es tractés de l execució del pressupost que es proposa aprovar, podria complir-se el període de pagament a proveïdors de 30 dies, previst a la llei orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial en el sector públic. De l evolució durant l exercici 2018 de la disponibilitat financera necessària pel compliment del període mig de pagament a proveïdors, s arriba a la conclusió de que l incompliment no ve motivat per la falta de recursos financers, sinó de l eficàcia i eficiència, entre d altres, en els tràmits administratius necessaris per dur a terme amb diligència l aprovació de les factures entrades en el registre de facturació situat a la Intervenció Municipal. PLA DE TRESORERIA PER L EXERCICI 2019 S adjunta com annex, el pla de disposició de fons de la Tresoreria per a l exercici de 2019 amb la previsió de pagaments i cobraments a realitzar a l exercici. VII.- SOBRE L ÒRGAN D APROVACIÓ Atenint-se a allò que preveu l art del R.D. legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s aprova el text refós de la llei reguladora d hisendes locals i l art. 2.2 e) de la llei de bases de règim local de 2 d abril de 1985, la competència d aprovació de l expedient pel que s aproven els pressupostos generals de l Ajuntament per l exercici de 2018, li correspon amb caràcter indelegable a l Ajuntament Ple. VIII.- CONCLUSIONS Per tot el que s ha exposat anteriorment, aquesta Intervenció informa favorablement l expedient de pressupost del corrent exercici 2019, entenent que compleix amb l art. 112 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i amb la resta de legislació aplicable sobre la matèria. Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 27

45 Badalona Democràtica Intervenció General Badalona, 12 de desembre de 2018 L INTERVENTOR GENERAL Julian Alamo Guijarro Ajuntament de Badalona Pressupost 2019 Pàgina número 28

46 PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DE BADALONA PER A L EXERCICI DE 2019 BASES D EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL Presentades d acord amb el que es preveu a l article del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals

47 ÍNDEX Títol primer. Normes generals, crèdits i les seves modificacions Capítol primer. Legislació aplicable.. 3 Capítol segon. Àmbit d aplicació, vigència, abast, informació i estructura pressupostària... 5 Capítol tercer. Modificacions i execució de crèdits 8 Títol segon. Despeses Capítol primer. Normes de tramitació i comptabilitat de les despeses Capítol segon. Procediment administratiu Capítol tercer. Beques i premis Capítol quart. Pagaments: ordres de pagament, pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa Títol tercer. Els ingressos Títol quart. Comptabilitat i liquidació dels pressupostos Títol cinquè. Control i fiscalització Disposicions addicionals Disposicions transitòries Disposicions finals Annexos Annex I. Registre de factures i normativa de gestió Annex II. Model normalitzat de dades bancàries de tercers Annex III. Models de documentació pressupostària Annex IV. Regulació transitòria de les subvencions... 63

48 BASES D EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L AJUNTAMENT DE BADALONA PER A L EXERCICI DE 2019 Article 1. Concepte TÍTOL PRIMER Normes generals, crèdits i les seves modificacions CAPÍTOL PRIMER Legislació aplicable 1. Les presents Bases d execució del pressupost (BEP) són l adaptació de la normativa en matèria pressupostària, a l organització de l Ajuntament de Badalona i als seus organismes autònoms, amb les peculiaritats que s assenyalen, d acord amb els criteris de la màxima eficiència possible. 2 Aquestes Bases d execució del pressupost regulen, entre altres matèries, les que preveu l art. 9 del RD 500/1990, de 20 d abril, de desenvolupament del capítol I del Títol VI del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). Article 2. Jerarquia de fonts 1. Aquestes bases (que s ajusten a les previsions legislatives per a l administració econòmica que adapten, desenvolupen, harmonitzen i/o executen, i que en cap cas les alteren o modifiquen) regeixen la gestió del pressupost municipal. En tot allò que no s hi prevegi, la gestió del pressupost municipal es regirà per: Legislació general : - Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local - Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l Administració Local(LRSAL) - RDL 781/1986, de 18 d abril, pel qual s aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local - Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) - Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d abril, pel qual s aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu reglament aprovat per RD887/2006 3

49 - Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern Legislació en matèria econòmica : - Llei Orgànica 2/2012, de 27 d abril, d estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), modificada per la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre - Ordre HAP 2105/2012, d 1 d octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d informació previstes a la LO 2/2012, modificada per l Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre - RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals - Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals - Ordre ministerial, HAP/419/2014, de 14 de març del Ministeri d Economia i Hisenda, que estableix l'estructura dels pressupostos de les entitats locals - Instrucció del model normal de Comptabilitat aprovada pel mateix Ministeri, HAP/1781/2013, de 20 de setembre ( en endavant IC ) - Llei 25/2013, de 27 de desembre, d impuls de la facturació electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic - Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la que s estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals - Llei general tributària 58/2003, de 17 de desembre - RD 939/2005, de 29 de juliol, pel que s aprova el Reglament General de Recaptació - Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària - Reial Decret 424/2017, de 28 d abril de control intern en les entitats del sector públic local - RD 1065/2007, de 27 de juliol, pel que s aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i el desenvolupament de les normes comuns dels procediments d aplicació dels tributs - RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s aprova el Reglament d organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF). - Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s aprova el Reglament d obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). - Normes d Auditoria del Sector Públic 4

50 La resta de normes aplicables per raó de matèria i jerarquia. CAPÍTOL SEGON Àmbit d aplicació, vigència, abast, informació i estructura pressupostària Article 3. Àmbit d aplicació i vigència 1. Aquestes bases s apliquen amb caràcter general a l execució dels pressupostos de l ajuntament i dels seus organismes autònoms, tenint en compte les particularitats que en cada cas es detallen. 2. La vigència temporal d aquestes bases serà la mateixa del pressupost de 2019 i en cas de pròrroga legal d aquest pressupost, continuaran regint durant tot el temps que duri la pròrroga. Article 4. El Pressupost General 1. El Pressupost General per a l exercici de 2019 està integrat per: a) El pressupost de l'ajuntament i el de cadascú dels seus organismes autònoms (Patronat de la Música de Badalona PMB-, Institut Municipal de Serveis Personals IMS-, Museu de Badalona MUS-. b) Els estats de previsió de despeses ingressos de les societats mercantils de capital íntegrament municipal (Badalona Serveis Assistencials, SA BSA-, Badalona Comunicació SA BCO-, Reactivació de Badalona, SA REB-, Ens de Gestió Urbanística, SA EGE- i Badalona Cultura, SL BCU-), essent els imports respectius els següents: Estat de Despeses Despeses Despeses Despeses Total Corrents de Capital Financeres Estat Despeses AJ Ajuntament de Badalona , , , ,25 IMS Institut Municipal Serveis Personals ,59 0, , ,59 MUS Museu de Badalona ,00 0, , ,00 PMB Patronat de la Música de Badalona ,00 0, , ,00 BCO Badalona Comunicació, SA ,58 0, , ,17 BCU Badalona Cultura ,69 0, , ,42 BSA Badalona Serveis Assistencials, SA , , , ,92 EGE Ens de Gestió Urbanística, SA ,02 0, , ,98 RBA Reactivació Badalona, SA ,04 0,00 0, , , , , ,37 Transferències internes consolidació ,29 0, , ,97 Total Estat de Despeses Consolidat , , , ,40 5

51 Estat d'ingressos Ingressos Ingressos Ingressos Total estat Corrents de Capital Financeres Ingressos AJ Ajuntament de Badalona ,43 0, , ,25 IMS Institut Municipal Serveis Personals ,59 0, , ,59 MUS Museu de Badalona ,00 0, , ,00 PMB Patronat de la Música de Badalona ,00 0, , ,00 BCO Badalona Comunicació, SA ,97 0,00 0, ,97 BCU Badalona Cultura ,36 0,00 0, ,36 BSA Badalona Serveis Assistencials, SA ,92 0,00 0, ,92 EGE Ens de Gestió Urbanística, SA ,09 0,00 0, ,09 RBA Reactivació Badalona, SA ,04 0,00 0, , ,40 0, , ,22 Transferències internes consolidació ,29 0, , ,97 Total Estat d'ingressos Consolidat ,11 0, , ,25 Article 5. Distribució per programes dels crèdits Els crèdits inclosos en l estat de despeses dels pressupostos de l ajuntament i del seus organismes autònoms es distribueixen entre les diferents àrees de despesa definits reglamentàriament de la manera següent: Ajuntament de Badalona Institut Municipal Serveis Personals Museu de Badalona Patronat de la Música de Badalona Àrea Àrea de despesa Crèdits Crèdits Crèdits Crèdits Descripció Inicials Inicials Inicials Inicials 0 Deute Públic , ,00 0,00 0,00 1 Serveis Públics Bàsics ,83 0,00 0,00 0,00 2 Actuacions de Protecció i Promoció Social , ,12 0,00 0,00 3 Producció de Béns Públics de Caràcter Preferent , , , ,76 4 Actuacions de Caràcter Econòmic ,09 0,00 0,00 0,00 9 Actuacions de Caràcter General , , , ,24 Total , , , ,00 Article 6. Abast de les previsions i crèdits pressupostaris 1. L'exercici pressupostari coincidirà amb l'any natural i s hi s'imputaran: a) Els drets liquidats en el mateix exercici, sigui quin sigui el període de què derivin. b) Les obligacions reconegudes durant el mateix exercici. 2. Si en iniciar-se l'exercici econòmic de l any següent no hagués entrat en vigor el pressupost corresponent, es considerarà automàticament prorrogat el de l'exercici actual fins al límit del total dels seus crèdits inicials com a màxim, i només pel que fa als capítols I, II, III, IV VIII (només pel que fa a bestretes del personal) i IX. 6

52 3. El pressupost definitiu s'aprovarà amb efectes d'1 de gener i els crèdits que s hi incloguin tindran la consideració de crèdits inicials. Pel que fa a les despeses i ingressos corrents, les modificacions de transferència de crèdits efectuades sobre el pressupost prorrogat s'entendran incloses en els crèdits inicials del pressupost aprovat, raó per la qual s'hauran d anul lar les realitzades fins a la seva aprovació definitiva. 4. Les aplicacions pressupostàries consignades en el pressupost inicial i les que progressivament s hi vagin incorporant mitjançant expedients de modificacions pressupostàries, destinades a finançar projectes d'inversió o transferències de capital amb noves operacions de crèdit pendents de contractar, no seran disponibles fins que es compleixin les formalitats previstes en els articles 53 i 173 del TRLRHL, considerant que s'hauran complert a partir del moment que, prèvia justificació per escrit de l entitat financera conforme ha concedit el crèdit, s'aprovi la minuta de contracte per part de l òrgan competent, i, si fos el cas, l autorització de la Generalitat de Catalunya. 5. A la fi de l exercici s anul laran les aplicacions pressupostàries del pressupost de despeses corresponents a projectes d inversió o a transferències de capital que a la fi d exercici no disposin de font de finançament. 6. L adquisició de productes classificats per la seva naturalesa econòmica com a immobilitzat d import igual o inferior a 500 EUR (IVA inclòs), es considerarà com consumibles i per tant com a despesa corrent de l exercici susceptible de comptabilitzarse en el capítol II del pressupost de despeses. Article 7. Informació sobre l execució pressupostària 1. Les Gerències dels organismes autònoms, en els primers 10 dies del mes següent a l acabament del trimestre, hauran d'enviar a la Intervenció General els estats d'execució trimestrals de llurs pressupostos, acompanyats amb la informació complementària que permeti valorar-ne els nivells d'execució, d acord amb les instruccions de la Intervenció General. 2. La Intervenció General confeccionarà, durant el mes següent a la fi de cada trimestre, un estat d execució dels pressupostos que integren el pressupost general, i el faran arribar a la Regidoria competent en matèria d Hisenda a l objecte que en doni compte a la Junta de Govern Local i al Ple, perquè en tingui coneixement. Article 8. De l estructura pressupostària 1. L'estructura de cadascú dels pressupostos integrants del Pressupost General s ajustarà a la que es preveu a l'ordre ministerial, HAP/419/2014, de 3 de desembre, tenint en compte la naturalesa econòmica dels ingressos i les despeses (classificació econòmica) i les finalitats o objectius que amb aquestes darreres es pretenen aconseguir (classificació per programes). 2. L aplicació pressupostària de l estat de despeses es defineix, en conseqüència, per l agrupació de les classificacions orgànica (en aquell pressupost on existeix), per programes i econòmica i constitueix la unitat sobre la que s efectuarà el registre comptable de les operacions d execució de la despesa. El control fiscalitzador es realitzarà al nivell de vinculació determinat a l article 15 d aquestes bases. 7

53 3. Els crèdits inclosos en l estat de despeses es detallaran d acord amb els criteris següents: a) Classificació orgànica: distingeix àmbits, àrees, serveis i departaments. b) Classificació per programes: distingeix àrees de despesa, polítiques de despesa, grups de programes i programes. c) Classificació econòmica: distingeix capítols, articles, conceptes, subconceptes i partides. 4. Les previsions de l estat d ingressos es classifiquen únicament d acord amb el criteri de classificació econòmica, distingint capítol, article, concepte i subconcepte. CAPÍTOL TERCER Modificacions i execució de crèdits Article 9. Modificacions de crèdits: tipus i tramitació 1. Les modificacions de crèdit s ajustaran allò que es regula als articles 34 a 51 del RD 500/ Els expedients de modificació de crèdit en els quals l Alcaldia sigui l òrgan competent seran immediatament executius a partir del moment que es resolguin. 3. En els casos d emergència s actuarà de conformitat a l article 120 de la LCSP i de l article 117 del TRRL 4. En les modificacions pressupostàries entre aplicacions pressupostàries no vinculades jurídicament, referides a l article 37 del R.D.500/1990, s inclourà a l expedient un informe emès pels responsables tècnics del servei de l àrea corresponent, on es valori la possible incidència en la consecució dels objectius fixats en el pressupost. Per donar curs a una proposta de modificació de crèdit es requerirà acreditar, com a mínim, els extrems següents: a) Motivació clara i suficient de la necessitat de la modificació. b) Destinació específica de la nova consignació. c) Si es coneixen o se n proposen, quins són els recursos que l han de finançar. d) Impossibilitat d ajornar la despesa a l exercici següent. 5. Les autoritzacions per aprovar expedients de transferències de crèdits comporten la facultat de transferir crèdits a aplicacions pressupostaries no obertes quan concorrin els següents requisits: No existeixi l aplicació pressupostària adequada a la naturalesa de la despesa que es proposa. Existeixi bossa de vinculació jurídica en la que s inclogui l aplicació pressupostària de nova creació. Suposi obertura de concepte o subconcepte nou, dins d una política de despesa i un article ja existents. Respecti l estructura pressupostària vigent aprovada per l Ordre EHA/3565/

54 Article 10. Òrgans competents per a l aprovació de les modificacions pressupostàries 1. En el cas concret del pressupost de l ajuntament, els expedients de modificació de crèdit seran impulsats pel regidor competent previ informe motivat del responsable tècnic i del responsable del servei/departament segons procedeixi. La Regidoria de l Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut valorarà la pertinència de la proposta i la incidència que aquesta pugui tenir en la consecució dels objectius fixats en el moment d aprovar el pressupost. En els casos dels pressupostos dels organismes autònoms, la proposta de modificació correspondrà a la Vicepresidència, previ informe de la Gerència. 2. Prèviament a la seva aprovació, les modificacions de crèdit hauran de ser fiscalitzades per la Intervenció. 3. L òrgan competent de l ajuntament per a aprovar les modificacions de crèdit està en funció del tipus de modificació que s ha de dur a terme : TIPUS DE MODIFICACIÓ Crèdit extraordinari Suplement de crèdit Transferències de crèdit entre àrees de despesa diferents, llevat que afectin a crèdits de personal Baixes per anul lació Ampliacions de crèdit Generacions de crèdit Transferències de crèdit dins del capítol I (Despeses de personal) Transferències de crèdit dins de la mateixa àrea de despesa Incorporació de romanents de crèdit Incorporació de romanent de tresoreria o de nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost ÒRGAN COMPETENT Ple Ple Ple Ple Alcaldia Alcaldia Alcaldia Alcaldia Alcaldia Ple 4. L òrgan competent dels organismes autònoms per a aprovar les modificacions de crèdit està en funció del tipus de modificacions que s ha de dur a terme. Quan la modificació proposada sigui competència del Ple municipal, la seva proposta haurà d aprovar-se abans pel Consell d Administració de l organisme. TIPUS DE MODIFICACIÓ Crèdit extraordinari Suplement de crèdit Transferències de crèdit entre àrees de despesa diferents, llevat que afectin a crèdits de personal ÒRGAN COMPETENT Ple Ple Ple 9

55 TIPUS DE MODIFICACIÓ Baixes per G:\Departament_Comptabilitat\2019-Pressupost 2019\P-2019 Documentació expedient\p-2019_1_documentació Expedient\PLE_18_12_18 EXP GE-INF2018_1anul lació Ampliacions de crèdit Generacions de crèdit Transferències de crèdit dins de la mateixa àrea de despesa Transferències de crèdit dins del capítol I Despeses de personal Incorporació de romanents de crèdit Incorporació de romanent de tresoreria o de nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost ÒRGAN COMPETENT Ple Presidència Presidència Presidència Presidència Presidència Ple No obstant, les modificacions pressupostàries que afectin a l annex d inversions, requeriran acord del Ple. A aquest efecte, s entendrà que modifiquen l annex d inversions municipal, quan afectin als dígits del codi del projecte. Article 11. Disponibilitat pressupostària 1. Quan es contractin operacions de crèdit per finançar aplicacions pressupostàries destinades a l execució de projectes d'inversió ó subvencions de capital, i l'import d aquestes sigui superior al de l'operació concertada, caldrà determinar, mitjançant resolució de l Alcaldia, l assignació concreta de les aplicacions pressupostàries a les que es destinarà. 2. Igualment l Alcaldia podrà reassignar, mitjançant decret, els recursos financers disponibles destinats a finançar projectes d inversions, de tal manera que es podrà considerar com a no disponible un crèdit pressupostari quan el seu finançament es destini a algun altre que, per les seves característiques, es consideri prioritari. 3. Aquest article no és d aplicació per aplicacions pressupostàries provinents de romanents d exercicis anteriors. Article 12. Incorporació de romanents de crèdits 1. Durant el mes de gener, i amb referència a l exercici anterior, la Intervenció elaborarà estat comprensiu dels crèdits susceptibles de ser incorporats d acord amb l article 182 TRLRHL i l article 47 del RD 500/ Aquest estat es sotmetrà a informe dels responsables de cada Àrea gestora a l objecte que formulin proposta raonada d incorporació de romanents, que s haurà d acompanyar de projectes o documents acreditatius de la certesa en l execució de l actuació corresponent durant l exercici. 3. La incorporació de romanents que pugui ser finançada amb ingressos procedents del pressupost de l exercici anterior serà aprovada per l alcalde/l alcaldessa, juntament amb la liquidació del Pressupost. 10

56 4. La incorporació de romanents podrà aprovar-se abans que la liquidació del Pressupost en els casos següents: a) Quan es tracti de crèdits de despeses finançades amb ingressos específics. b) Quan corresponguin a contractes adjudicats en l exercici anterior o a despeses urgents, previ informe d Intervenció en el que s avaluï que la incorporació no produirà dèficit. Article 13. Ampliació de crèdits 1. D acord amb els articles 178 del TRLRHL i 39 del RD 500/1990, les aplicacions pressupostàries que poden ser objecte de crèdit ampliable en el pressupost de l ajuntament són les que es detallen a continuació: Classificació pressupostària Subconcepte econòmic Recurs afectat Codi aplicació Clau econòmica Codi Concepte Descripció Concepte pressupostària /1530/21000 Reparacions, manteniment i CAJAJ000/39905 Construcció i reparació de claveguerons conservació /1534/21000 Reparacions, manteniment i CAJAJ000/39902 Indemnitzacions conservació /1650/21000 Reparacions, manteniment i CAJAJ000/39917 Desplaçaments enllumenat públic conservació /3420/21200 Edificis i altres construccions CAJAJ000/39902 Indemnitzacions /1322/21200 Edificis i altres construccions CAJAJ000/ Generalitat Administració General /3231/21200 Edificis i altres construccions CAJAJ000/39902 Indemnitzacions /1330/21301 Maquinària instal lacions CAJAJ000/39902 Indemnitzacions semafòriques /9203/21400 Elements de transport CAJAJ000/39902 Indemnitzacions /1340/21900 Altre immobilitzat material CAJAJ000/39902 Indemnitzacions /1340/21900 Altra immobilitzat material CAJAJ000/39902 Indemnitzacions /1321/22004 Altre material d'oficina especial no CAJAJ000/ Generalitat Administració General inventariable /1322/22105 Productes alimentaris CAJAJ000/ Generalitat Administració General /4320/22114 Reproduccions i altres articles botiga CAJAJ000/36000 Vendes /9220/22603 Publicacions diaris oficials CAJAJ000/39901 Recursos Eventuals /9320/22604 Despeses jurídiques CAJAJ000/39903 Serveis de Recaptació ROE /1511/22615 Execucions subsidiàries CAJAJ000/39906 Actuacions Subsidiàries /1630/22700 Serveis de neteja CAJAJ000/46403 Agència metropolitana de residus /9340/22708 Serveis de recaptació CAJAJ000/39903 Serveis de Recaptació ROE /9340/22708 Serveis de recaptació CAJAJ000/39211 Recàrrec de Constrenyiment O03E4EGE/1330/44901 Empreses Municipals Servei de grua CAJAJ000/32600 Taxa per la Retirada de Vehicles-ENG O03E4EGE/1330/44902 Empreses Municipals Servei zona CAJAJ000/33000 Taxa d'estacionament de Vehicles blava /9423/46402 Àrea Metropolitana de Barcelona- PTE CAJAJ000/42012 AMB Fons Complementari de Finançament /9204/83002 Bestreta Nòmina de Personal CAJAJ000/83002 Bestreta Nòmina Personal 1. bis. Les aplicacions pressupostàries de les partides (energia elèctrica), (aigua), (gas) i (serveis de telecomunicacions), es consideraran ampliables per a l ajuntament, sent el seus recursos afectats per totes les partides mencionades, el subconcepte econòmic d ingressos (repercussió consums). 11

57 2. Les aplicacions pressupostàries dels conceptes econòmics 122 (Retribucions en espècie del personal funcionari) i 132 (Retribucions en espècie del personal laboral) i del subconcepte (Bestretes reintegrables al personal), es consideraran ampliables per a l ajuntament i per a tots els organismes autònoms, sent els seus recursos afectats: (i) pels conceptes, el subconcepte econòmic d ingressos (interessos bestretes), i (ii) pel subconcepte, el subconcepte econòmic d ingressos (bestretes al personal municipal). 3. El tràmit dels expedients d ampliació de crèdit municipals s ajustarà al que segueix: a) Iniciació a proposta de l àrea responsable de l execució de l aplicació pressupostària ampliable, amb el reconeixement previ en ferm de més drets sobre els previstos en el pressupost d ingressos que es trobin subjectes al crèdit que es vol ampliar. b) Intervenció crítica de l expedient d acord al que prescriuen els articles 213 i següents del text refós de la llei reguladora d hisendes locals. c) Aprovació, si s escau, de l ampliació per part de l Alcaldia. Article 14. Baixa en comptabilitat A proposta de la Tresoreria i mitjançant resolució de la Regidoria de l Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut, la Intervenció procedirà a efectuar la baixa en comptabilitat dels crèdits de tercers transcorreguts dos anys des del reconeixement de l obligació, sense que el creditor hagi procedit al cobrament o reclamació del seu dret, tot això prèvia notificació que la Tresoreria cursarà a la persona interessada, i sense perjudici del posterior reconeixement de l'obligació si aquesta requerís el seu compliment abans del termini de prescripció del dret. Article 15. Vinculació jurídica dels crèdits 1. No es podran adquirir compromisos de despesa d una quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats en l estat de despeses, els quals tenen caràcter limitatiu. El compliment de les limitacions expressades en el paràgraf anterior deurà verificar-se al nivell en què s estableixi en cada cas la vinculació jurídica dels crèdits. 2. S estableixen el nivell de vinculació jurídica següent: a) Despeses de personal: - respecte de la classificació per programes: l àrea de despesa - respecte de la classificació econòmica: el capítol b) Despeses en béns corrents i serveis: - Amb caràcter general: - respecte de la classificació orgànica: el departament - respecte de la classificació por programes: àrea - respecte de la classificació econòmica: el capítol 12

58 - Amb caràcter especial i respecte els contractes el preu del qual depèn del crèdit pressupostari anual, l import del contracte es contreu obligatòriament en una partida exclusiva i no vinculada. c) Transferències corrents i transferències de capital: - Amb caràcter general: - respecte de la classificació orgànica: el departament - respecte de la classificació per programes: el programa - respecte de la classificació econòmica: l article - Amb caràcter especial i respecte de las subvencions que figurin als pressupostos amb caràcter nominatiu i les transferències de l ajuntament als seus organismes autònoms i societats mercantils, la vinculació jurídica s establirà al nivell de desagregació amb que figurin els corresponents crèdits pressupostaris a l estat de despeses. d) Inversions reals: - respecte de la classificació orgànica: el departament - respecte de la classificació per programes: l àrea - respecte de la classificació econòmica: el capítol - el projecte e) Despeses financeres, actius financers i passius financers: - respecte de la classificació por programes: l àrea de despesa - respecte de la classificació econòmica: el capítol 3. En tot cas, tindran caràcter vinculant al nivell de desagregació amb el que figurin als pressupostos els crèdits declarats ampliables. No obstant lo anterior, podran ser objecte de modificació pressupostaria en els imports del pressupost inicial no provinents dels fons en base als quals s amplia la partida pressupostària. 4. El control comptable de les despeses es realitzarà sobre l aplicació pressupostària i el fiscal sobre el nivell de vinculació. 5. En els casos en que, existint dotació pressupostària per a un o més conceptes dintre d un nivell de vinculació, es pretengui imputar despeses a altres subconceptes del mateix nivell de vinculació per als quals no existeixen aplicacions pressupostàries obertes, no serà necessari incoar expedient de crèdit extraordinari sinó que s imputarà al nou subconcepte. En tot cas, haurà de respectar-se l estructura econòmica vigent i la creació de la nova aplicació pressupostària serà ratificada per l acte administratiu d autorització de la despesa o retenció de crèdit. 6. En cas que es creïn noves aplicacions, es podrà determinar un nivell de vinculació específic que ultrapassi el fixat en aquest article. 13

59 TÍTOL SEGON Despeses CAPÍTOL PRIMER Normes de tramitació i comptabilitat de les despeses Article 16. Anualitat pressupostària 1. Amb càrrec als crèdits de l estat de despeses només es podran contreure obligacions derivades de despeses realitzades durant l exercici. 2. Excepcionalment, s aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions que recullen els articles 176 del TRLRHL i el 26 del RD 500/1990. Artículo 176 Temporalidad de los créditos :1. Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes: a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos generales de la entidad local. b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el artículo La despesa a què dona lloc l expedient de reconeixement de deute, s aplicarà pressupostàriament atenint-se a la classificació orgànica, per programes i econòmica de les aplicacions pressupostaries del pressupost vigent. Article 17. Fases d execució 1. La gestió del pressupost de despeses es realitzarà d'acord amb les fases següents: a) Autorització de la despesa (fase A) b) Disposició o compromís de la despesa (fase D) c) Reconeixement i liquidació de l obligació (fase O) d) Ordenació del pagament (fase P) La definició de les diferents fases estan recollides en els articles 54, 56, 58 i 61 del RD 500/1990 respectivament. 2. Un mateix acte administratiu podrà abastar més d una de les fases enumerades anteriorment, d acord amb l article 67 del RD 500/1990 i l article 20 de les presents bases. 14

60 3. Per a la fiscalització dels actes de reconeixement d obligacions, s haurà d aportar, independentment dels documents específics que s esmenten en aquestes bases, l expedient tramitat, acompanyat amb tots els documents que serveixin de base per a la resolució, si no s ha aportat en una fase anterior. 4. La dependència gestora de les despeses té l obligació de dur un control i deixar constància de la seva conformitat amb l encàrrec realitzat, en les factures o documents emprats per al reconeixement de l obligació. S haurà de fer constar en la factura el següent text: Els conceptes i imports de la present fra. corresponen exactament amb l encàrrec realitzat segons l expedient de referència.... Article 18. Compromís de despesa (D) 1. Una vegada adoptats els acords pertinents de realització de la despesa per l òrgan competent, es trametrà a Intervenció el document de disposició, en el qual constarà l'import exacte de l'adjudicació, desglossat en la part corresponent a l'iva, i les dades imprescindibles per a la identificació correcta del contractista, tal com el nom o raó social, domicili, número de NIF, fotocòpia de la declaració d'alta de l'impost sobre activitats econòmiques, així com la indicació del seu compte corrent bancari, d acord amb el model normalitzat que figura en l annex II. 2. La diferència en menys que pugui resultar entre la despesa autoritzada i la disposada com a resultat de les baixes de licitació, serà anul lada de l'autorització a fi de deixar lliure aquesta part del crèdit. 3. Una mateixa autorització podrà donar lloc a més d'una disposició, sempre que el seu import conjunt no ultrapassi la quantia d'aquella. 4. En cas de resoldre's un contracte, l'acord de l'òrgan competent es notificarà a Intervenció a l objecte que es realitzin les anotacions comptables pertinents per l alliberament del saldo que figura en el mateix. Article 19. Reconeixement i liquidació de l obligació (O) 1. Amb caràcter general, el reconeixement i la liquidació d obligacions derivades de compromisos de despeses legalment autoritzades i disposades es farà sobre la base de documents que justifiquin les obligacions esmentades, tals com factures, liquidacions, nòmines, certificacions, etc, degudament acreditats. 2. Les factures hauran de complir els requeriments previstos a les disposicions vigents de la Llei de l impost del valor afegit i del RD 1619/2012, pel què s aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l impost sobre el valor afegit. 3. Les factures s ajustaran al contingut de la Llei 25/2013, de 27 de desembre. 4. Els certificats d obres, signats pel tècnic corresponent i pel contractista, és necessari que es presentin amb les factures corresponents. 15

61 5. Per tal de donar compliment als terminis de pagament previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials modificada pel Reial Decret Llei 4/2013, caldrà que el centre gestor tramiti el corresponent acte administratiu no més tard dels 10 dies naturals següents a la recepció o l entrada al registre dels documents acreditatius oportuns, sempre que això sigui possible. Article 20. Acumulació de fases 1. Aquelles despeses que responguin a compromisos legalment adquirits per l'entitat originaran la tramitació d un document AD per l'import de la despesa imputable a l'exercici. Pertanyen a aquest grup les que es detallen: - Despeses plurianuals, per l'import de l'anualitat compromesa. - Interessos i amortització de préstecs concertats. - Treballs fets per empreses de serveis públics (neteja, recollida d escombraries, manteniment de l enllumenat públic, etc.). - Arrendaments. En aquests casos, els documents O es tramitaran quan s hagi fet efectiva la realització de l'obra, la prestació del servei, o l'adquisició del bé contractat, per a la qual cosa només caldrà la presentació i aprovació de les factures, o el càrrec efectuat en compte bancari. 2. Les adquisicions de béns corrents, així com altres despeses no subjectes a procés de contractació en els quals l exigibilitat de l obligació pugui ser immediata, originaran la tramitació del document ADO. Pertanyen a aquest grup: - Adquisició de petit material. - Dietes. - Despeses de locomoció. - Interessos de demora. - Altres despeses financeres. - Bestretes reintegrables a personal. 3. Les despeses de subministraments i comunicacions que es relacionen a continuació, originaran l operació AD si hi ha contracte, i només A en el cas de que no n hi hagi, a l inici de l exercici per l import previst al pressupost. Quan es presentin les factures, es tramitaran els documents O Energia elèctrica Aigua Gas Combustibles i carburants Serveis de telecomunicacions Les retencions de crèdit d aquestes aplicacions pressupostàries no podran anul lar-se parcialment, excepte si l anul lació està argumentada tècnicament i motivada per transferir el sobrant d alguna d elles a una altra d aquest grup que no tingui saldo suficient. 16

62 Article 21. Despeses amb caràcter plurianual 1. Podran adquirir-se compromisos de despeses que s hagin d estendre s a exercicis posteriors a aquell en què s autoritzen, sempre que la seva execució s iniciï durant aquest exercici i es trobi en els supòsits i les condicions que preveu l article 174 del TRLRHL. 2. En els expedients d'autorització de despeses amb imputació a exercicis futurs a què es refereix el paràgraf anterior, la Intervenció General haurà de certificar que no superen els límits quantitatius assenyalats en l article 174 TRLRHL. Article 22. Òrgans competents L autorització i disposició de l import per despeses per a crèdits autoritzats en el pressupost correspon als diversos òrgans municipals o dels organismes autònoms (llevat que els propis Estatuts indiquin altres límits) d acord amb el detall que s indica en els quadres següents, i de conformitat d allò que es preveu específicament en la LRBRL, la LCSP i les disposicions municipals sobre atribució i/o delegació de funcions vigents. 1.- Competències de l ALCALDIA PRESIDÈNCIA L Alcaldia té competències en les matèries no delegades mitjançant decret d Alcaldia de data 25 de juny de 2018, i 5 de juliol de Competències de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, per acord de delegació d Alcaldia: A) Els contractes d obres, quan el seu valor estimat sigui igual o superior a ,00, els contractes de subministrament o serveis, quan el seu valor estimat sigui igual o superior a ,00. Estan inclosos en aquesta competència els contractes de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que el seu valor estimat acumulat a totes les anualitats (incloses les eventuals pròrrogues) no superi l esmentada quantitat i fins el límit del 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost del primer exercici ni, en qualsevol cas, la quantia de ,00. B) Els encàrrecs a mitjans propis de l ajuntament previstos en l article 31.1 de la LCSP. C) L adjudicació de les concessions sobre els béns municipals, i l adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu pressupost base de licitació (entès com a límit màxim de despesa que es pot comprometre, inclòs IVA) no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l import de D) L alienació de patrimoni quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicada al punt anterior. E) Els convenis interadministratius de col laboració o cooperació i d acords o convenis amb persones físiques o jurídiques privades o públiques, els efectes econòmics dels quals comportin per a l ajuntament una despesa superior a Competències dels TINENTS D ALCALDE, en els seus respectius àmbits d actuació: A). Aprovació dels contractes menors. 17

63 B) Els contractes d obres quan el seu valor estimat no superi la quantitat de ,00, els contractes de subministrament o serveis, quan el seu valor estimat no superi la quantitat de ,00. Estan inclosos en aquesta competència els contractes de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que el seu valor estimat acumulat a totes les anualitats (incloses les eventuals pròrrogues) no superi l esmentada quantitat i fins el límit del 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost del primer exercici. 4.- Competències del PLE: A). Els contractes de tota classe no previstos en els apartats anteriors. B) Els contractes privats, l adjudicació de les concessions sobre béns municipals i l adquisició de béns immobles i drets subjectes a legislació patrimonial així com l alienació de patrimoni quan el pressupost base de licitació ( entès com límit màxim de despesa que es pot comprometre, inclòs IVA ) superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i l import de , i dels béns declarats de valor històric o artístic sigui quin sigui el seu valor. C) L aprovació de les despeses de reconeixement de crèdit. A efectes de gestió pressupostària, els òrgans competents dels Organismes Autònoms seran els que s esmenten en aquestes Bases, sense perjudici que els acords que s adoptin puguin ser objecte de ratificació posterior per part dels òrgans municipals en el seu cas, si així escau per raó de la legislació d aplicació o per les facultats de tutela administrativa que l Ajuntament s hagi reservat de conformitat amb allò previst als Estatuts d aquests organismes. Article 23. Delegació als Tinents d Alcalde La competència dels Tinents d Alcalde per a l'autorització i disposició de la despesa, amb els límits fixats a l'article anterior, prové d'una delegació expressa de l'alcaldia, i el seu exercici estarà sotmès a la regulació i condicions següents: 1. Els expedients d'autorització i/o disposició de la despesa hauran de ser iniciats pel servei corresponent, i ser conformats per la Regidoria de l Àrea abans de traslladar-los a la Intervenció General. 2. L'acte de disposició de despesa dictat en virtut de delegació de l'alcaldia haurà de revestir forma de resolució, dictada davant la Secretaria, una còpia de la qual a efectes informatius, es remetrà a l'alcaldia, que ordenarà seguidament a la Secretaria que es foliï i conservi en un registre al seu càrrec, que tindrà caràcter de públic. A més, caldrà fer-hi esment de la delegació i consignar-hi el nom i cognoms del/de la regidor/a que en té la delegació habilitant. 3. Les persones delegades hauran de donar informació periòdica i sistematitzada de la gestió de la competència delegada a l'alcaldia, i també l'hauran d'informar prèviament de la presa de decisions de transcendència. Article 24. Assignació d atribucions materials pel tràmit de les despeses municipals 1. Els contractes de subministrament de qualsevol tipus de material de l ajuntament, seran tramitats i gestionats de forma centralitzada. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu es 18

64 relacionen les aplicacions del pressupost de despeses amb assignació d atribucions materials pel tràmit de determinades despeses als departaments que s'indiquen: Gestor- Descripció Gestor-Atribució Material Aplicació Pres-2019 Descripció Econòmic Atribució Material Coordinació De Programes De Protocol I /9207/21000 Reparacions, Manteniment I Conservació Relacions Institucionals /3412/21000 Reparacions, Manteniment I Conservació Coordinació De Programes De Comunicació I Imatge /3265/21000 Reparacions, Manteniment I Conservació /231006/21000 Reparacions, Manteniment I Conservació /1700/21000 Reparacions, Manteniment I Conservació /1722/21000 Reparacions, Manteniment I Conservació /4310/21000 Reparacions, Manteniment I Conservació /4330/21000 Reparacions, Manteniment I Conservació /4320/21000 Reparacions, Manteniment I Conservació /3202/21000 Reparacions, Manteniment I Conservació /3301/21000 Reparacions, Manteniment I Conservació /231002/21000 Reparacions, Manteniment I Conservació /3271/21000 Reparacions, Manteniment I Conservació /9240/21000 Reparacions, Manteniment I Conservació /3110/21000 Reparacions, Manteniment I Conservació /231005/22602 Publicitat I Propaganda /1700/22602 Publicitat I Propaganda /4911/22602 Publicitat I Propaganda /4913/22602 Publicitat I Propaganda /1500/22602 Publicitat I Propaganda /1622/22602 Publicitat I Propaganda /1640/22602 Publicitat I Propaganda /4930/22602 Publicitat I Propaganda /9200/22602 Publicitat I Propaganda /241402/22602 Publicitat I Propaganda /241502/22602 Publicitat I Propaganda /3110/22602 Publicitat I Propaganda Dept Informàtica I Tic /9200/20600 Arrendaments Equips Processos D'Informació /9220/20600 Arrendaments Equips Processos D'Informació Àrea D'Alcaldia /9120/23000 Dels Membres Dels Òrgans De Govern /9120/23100 Dels Membres Dels Òrgans De Govern /9220/22601 Atencions Protocol làries I Representatives /231005/22601 Atencions Protocol làries I Representatives /3273/22601 Atencions Protocol làries I Representatives /231006/22601 Atencions Protocol làries I Representatives /231002/22601 Atencions Protocol làries I Representatives /1322/22601 Atencions Protocol làries I Representatives /3110/22601 Atencions Protocol làries I Representatives COI01000/9121/22601 Atencions Protocol làries I Representatives Dept Patrimoni /9220/20200 Arrendaments D'Edificis I Altres Construccions /231006/20200 Arrendaments D'Edificis I Altres Construccions /3200/20200 Arrendaments D'Edificis I Altres Construccions /3300/20200 Arrendaments D'Edificis I Altres Construccions /3400/20200 Arrendaments D'Edificis I Altres Construccions /9220/20200 Arrendaments D'Edificis I Altres Construccions /9310/20200 Arrendaments D'Edificis I Altres Construccions 19

65 Gestor- Atribució Material Descripció Gestor-Atribució Material Aplicació Pres-2019 Descripció Econòmic /231002/20200 Arrendaments D'Edificis I Altres Construccions Dept Ecologia Urbana /1650/22100 Energia Elèctrica Dept Jurídic I Administració General Àmbit De Recursos Interns, Participació I Habitatge /1722/22100 Energia Elèctrica /231002/22100 Energia Elèctrica /231006/22100 Energia Elèctrica /3231/22100 Energia Elèctrica /3330/22100 Energia Elèctrica /3332/22100 Energia Elèctrica /3420/22100 Energia Elèctrica /4392/22100 Energia Elèctrica /9200/22100 Energia Elèctrica /9208/22100 Energia Elèctrica /9200/22401 Assegurances Edificis I Altres Construccions /9200/22403 Assegurances Béns Mobles /9200/22404 Assegurances Responsabilitat Civil General /9202/22404 Assegurances Responsabilitat Civil General /9202/22406 Assegurances Defensa Jurídica /9203/22402 Assegurances Elements De Transport /9208/22401 Assegurances Edificis I Altres Construccions /9220/22405 Assegurances Vida Accidents /9330/22403 Assegurances Béns Mobles Dept Compres /9207/22204 Serveis De Missatgers /9220/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /9220/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /9220/22105 Productes Alimentaris /9220/22110 Productes De Neteja /9220/22199 Altres Subministres /231005/22105 Productes Alimentaris /9220/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /3412/22105 Productes Alimentaris /3412/22107 Material Esportiu No Inventariable /3412/22199 Altres Subministres /3420/22107 Material Esportiu No Inventariable /3420/22110 Productes De Neteja /3420/22199 Altres Subministres /3273/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /3273/22105 Productes Alimentaris /3273/22199 Altres Subministres /231006/22105 Productes Alimentaris /231006/22199 Altres Subministres /1700/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /1700/22199 Altres Subministres /4911/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /4911/22002 Material Informàtic No Inventariable /4911/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /4910/20600 Arrendaments Equips Processos D'Informació /4910/22002 Material Informàtic No Inventariable 20

66 Gestor- Atribució Material Descripció Gestor-Atribució Material Aplicació Pres-2019 Descripció Econòmic /4910/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /1500/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /1500/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /1511/22199 Altres Subministres /9208/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /9208/22199 Altres Subministres /1530/22199 Altres Subministres /1537/22199 Altres Subministres /1711/22199 Altres Subministres /1724/22113 Manutenció D'Animals /1724/22199 Altres Subministres /1723/22199 Altres Subministres /1722/22199 Altres Subministres /3200/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /3231/22107 Material Esportiu No Inventariable /1640/22105 Productes Alimentaris /4310/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /4330/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /4320/22114 Reproduccions I Altres Articles Botiga /9200/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /9200/22002 Material Informàtic No Inventariable /9200/22003 Material Per Equips D'Oficina /9200/22110 Productes De Neteja /9200/22199 Altres Subministres /9200/22204 Serveis De Missatgers /2410/22005 Material D'Oficina Alumnes Cursos /2410/22199 Altres Subministres /2412/22199 Altres Subministres /241402/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /241402/22199 Altres Subministres /241502/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /241502/22199 Altres Subministres /3200/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /3300/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /3300/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /3301/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /3321/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /3321/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /3321/22199 Altres Subministres /3341/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /3341/22199 Altres Subministres /3342/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /3342/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /3347/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /231002/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /231002/22002 Material Informàtic No Inventariable 21

67 Gestor- Atribució Material Total general Descripció Gestor-Atribució Material Aplicació Pres-2019 Descripció Econòmic /231002/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /231002/22105 Productes Alimentaris /231002/22112 Material Electrònic I De Comunicacions /231002/22199 Altres Subministres /3271/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /1321/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /1321/22105 Productes Alimentaris /1322/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /1322/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /1322/22105 Productes Alimentaris /1322/22112 Material Electrònic I De Comunicacions /1322/22199 Altres Subministres /1350/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /1350/22105 Productes Alimentaris /1350/22199 Altres Subministres /9310/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /9310/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /9310/22110 Productes De Neteja /1322/20400 Arrendaments Material De Transport /9207/22204 Serveis De Missatgers /9220/22000 Material Oficina Ordinari No Inventariable /9220/22105 Productes Alimentaris /9220/22603 Publicacions Diaris Oficials /9313/22003 Material Per Equips D'Oficina /9313/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /9340/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /9204/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /9204/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /9204/22105 Productes Alimentaris /9250/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /3341/22199 Altres Subministres /9240/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /9240/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /9240/22105 Productes Alimentaris /9240/22199 Altres Subministres /9201/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /9220/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /9230/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /9312/22001 Premsa, Llibres I Altres Publicacions /3110/22004 Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /3110/22105 Productes Alimentaris /3110/22199 Altres Subministres 22

68 2. Les despeses referents a programes o material informàtic en general dels diferents serveis i dependències de la Corporació, no incloses en el concepte de material fungible, caldrà que prèviament se sotmetin a informe del Servei d Informàtica i TIC. Així mateix, les adquisicions que provenen dels organismes autònoms locals dependents de la Corporació, quan es tracti de despeses motivades per la posada en marxa o ampliació de llurs instal lacions informàtiques, també hauran d'estar prèviament informades pel Servei d Informàtica i TIC. 3. La distribució de despeses de la aplicació pressupostària /9220/22000 per classificació orgànica és la següent: Orgànic- Centre Gestor Orgànic-2019 Crèdits Inicials Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Institucionals 2.000, Servei Feminismes 5.000, Àrea D'Alcaldia 650, Dept Gent Gran I Envelliment Actiu 1.000, Dept Jurídic I Administració General De Govern I Territori 3.000, Coordinació De Programes De Comunicació I Imatge 500, Àrea D'Urbanisme 4.000, Servei Jurídic I Administració General Àmbit De Serveis A Les Persones I Seguretat 2.000, Dept Gestió De Serveis 3.000, Dept Comerç 1.000, Servei Programació, Desenvolupament Econòmic I Promoció De La Ciutat 600, Dept Turisme I Promoció De La Ciutat 600, Dept de Recursos Interns i Administració , Dept d'ocupació 1.900, Servei De Cultura 750, Dept Acció I Promoció Social 9.500, Dept Convivència I Mediació 1.000, Cos De La Guàrdia Urbana 8.000, Àrea D'Hisenda I Recursos Interns 5.000, Dept Compres , Dept Recursos Humans 1.000, Dept Atenció Ciutadana 4.000, Dept Participació Ciutadana 3.000, Secretaria 1.200, Dept Població 600, Intervenció 600, Dept Gestió I Control Ingressos De Dret Públic 2.000,00 COI01000 Defensa Ciutadania 593, ,00 23

69 CAPÍTOL SEGON Procediment administratiu Secció 1a. Procediments en general Article 25. Documents que s han d incorporar en els expedients de contractació 1 Els documents a incorporar en els expedients de contractació són els previstos a la Llei 9/2017, de contractes del sector públic. La Intervenció municipal podrà, si ho considera convenient, mitjançant una instrucció aprovada a tal efecte, fixar el contingut que consideri mínim per a l acompliment d aquest requisit. 2 En el supòsit que la despesa estigui cofinançada amb fons europeus, serà d aplicació la instrucció de l Alcaldia de 14 de juny de 2006 que crea l Òrgan Intermedi de Verificació, gestió i Control dels projectes cofinançats amb fons europeus (OIFC-BAD) Article 26. Actuacions preparatòries i documents específics que cal incorporar a determinats expedients de contractació. A més de la documentació indicada a l article anterior s ha d incloure el següent: Contractes d Obres Elaboració, aprovació i replanteig del projecte, si aquest és preceptiu segons la normativa d aplicació. El contingut mínim d un projecte d obres es troba regulat a l art. 233 de la LCSP i art. 24 ROAS. D obres de primer establiment, reforma o gran reparació S haurà d incorporar els documents indicats a l art. 233 LCSP i als articles 24 a 33 del ROAS. Acreditació de l aprovació del projecte i acta de replanteig, i de la disponibilitat dels terrenys necessaris pel desenvolupament normal del contracte en els termes previstos a l art. 236 LCSP. D obres de reparacions menors de quantia superior a i d obres de conservació i manteniment S incorporarà la documentació prevista als articles 34 i 35 del ROAS. De concessió d obres A més de la documentació indicada pels expedients de contractació de primer establiment, caldrà incloure els documents següents: 24

70 Estudi de viabilitat de les obres (art. 247 LCSP) i estudis econòmics i administratius de les tarifes que hagin d aplicar-se. A més a més aquella documentació que s estableix als articles 247 a 250 de la LCSP. De concessió de serveis públics En els supòsits que afecti a serveis públics, s haurà d establir el règim jurídic del mateix (art.284 LCSP i 159 ROAS). Estudi de viabilitat del servei o, en el seu cas, d un estudi de viabilitat econòmico -financera del projecte. Aprovació de l avantprojecte de construcció i explotació de les obres precises, en el seu cas. Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques de conformitat amb l art. 285 de la LCSP. De serveis Informe del servei interessat en l aprovació del contracte, mitjançant el qual es justifiqui degudament la insuficiència de mitjans i/o la impossibilitat o inconveniència d ampliar els mitjans de què disposa l Administració per a cobrir les necessitats que es tracta d atendre amb el contracte. Article 27. Règim dels subministraments de poca quantia que hagin de verificar-se en establiments comercials oberts al públic Quan el contracte es refereixi a subministraments que hagin de verificar-se en establiments comercials oberts al públic, el plec corresponent podrà substituir-se per una proposta d adquisició raonada. Es consideren subministraments de poca quantia aquells que es refereixen a béns consumibles o de fàcil deteriorament, l import dels quals no excedeixi de 3.000,00. La disposició del paràgraf anterior és especialment aplicable a les compres de queviures, llibres, material d oficina i útils anàlegs per als serveis administratius, que realitzin els habilitats per a aquest efecte, quan l import de cada factura no excedeixi de 3.000,00 i sempre que es faci efectiu mitjançant bestreta de caixa fixa. En les compres directes de subministraments de poca quantia realitzades en establiments comercials oberts al públic, farà a la vegada de document contractual, la factura pertinent quan hi constin els requisits establerts reglamentàriament. En el revers de la factura cal fer constar els requisits següents: a) Òrgan administratiu que verifica l adquisició. b) Definició del subministrament que rep l administració amb referència al servei a què vagi destinat. c) Signatura i identificació del funcionari que acrediti la recepció 25

71 Article 28. Contractes menors 1. Pel que fa als expedients de contractació menor, tant en el seu tràmit com llur quantia, haurà d ajustar-se al que disposa la LCSP. 2. Els llindars aplicables són els determinats a l art. 118 de la LCSP. 3. Els expedients de contractació menor de valor estimat superior a hauran d incorporar la documentació següent: 3.1 Informe justificatiu del Cap del servei /Cap de departament gestor depenent de l òrgan de contractació corresponent, en relació als aspectes següents: Motivació de la necessitat i idoneïtat del contracte, especificant les raons d interès públic que es pretenen satisfer mitjançant el mateix Competència municipal que empara la contractació proposada Insuficiència de mitjans propis Que no s ha alterat o fraccionat l objecte del contracte per evitar les normes de contractació Compliment dels llindars quantitatius aplicables als contractes menors i òrgan competent per a l aprovació del contracte Justificació del preu del contracte, conforme s ajusta al mercat i detall dels costos que determinen el pressupost de licitació 3.2 Prescripcions del contracte ( objecte, termini, import i obligacions derivades del contracte). 3.3 En els contractes d obres s haurà d incorporar a més el pressupost de les obres i l aprovació del projecte quan sigui preceptiu. Així mateix l informe de l Oficina municipal de Supervisió quan els treballs afectin a la estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l obra 3.4 La sol licitud de la retenció de crèdit corresponent 3.5 Acreditació de la sol licitud escrita de tres ofertes, com a mínim, a empresaris amb capacitat i aptitud per a la realització de les prestacions del contracte. S haurà d incorporar també la constància de la recepció de la sol licitud enviada i de les ofertes presentades o la declinació de la invitació a participar. 3.6 Acreditació de la documentació corresponent al contractista al qual es proposa l adjudicació referent a la declaració responsable de capacitat i solvència; declaració de no estar incurs en prohibició de contractar (art 71 LCSP) i certificacions d estar al corrent d les obligacions tributàries, amb la Seguretat social i amb l Ajuntament de Badalona o el seu sector públic. 3.7 Informes tècnic i jurídic amb la conformitat del Servei de proposta d adjudicació a favor de l empresari que hagi presentat l oferta més avantatjosa. 3.8 Informe de secretaria. 3.9 Resolució de l òrgan de contractació competent de conformitat amb els acords de delegació de competències municipals vigents i notificació al contractista. De conformitat amb allò previst a l art. 17 del Real Decret 424/2017 regulador del Règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local, els contractes menors no estan subjectes a fiscalització prèvia. 26

72 Article 29. Despeses de personal Secció 2a. Procediments en particular 1. Respecte les despeses del capítol I, s observaran les regles següents sempre i quan l aplicació informàtica ho permeti: a) L aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball pel Ple suposa l autorització de la despesa dimanant de les retribucions bàsiques i complementàries. Es tramitarà el document AD de les places cobertes i el document RC de les vacants. b) Les retribucions del personal al servei de l ajuntament o els seus organismes autònoms i dels membres de la Corporació es justificaran mitjançant les nòmines mensuals que hauran d ajustar-se a l estructura retributiva i a la relació de llocs de treball aprovades pel Ple. En aquestes nòmines constarà una diligència de l Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut, en el cas de l ajuntament, o de la Gerència, en el cas dels organismes autònoms, acreditativa de que el personal relacionat ha restat efectivament els seus serveis en el període a que es refereix la nòmina. Les nòmines mensuals compliran la funció de document O, que s elevarà a l Alcaldia o persona en qui delegui i a l òrgan competent en el cas dels Organismes Autònoms, que tingui assignada l ordenació del pagament. c) Respecte a les quotes per Seguretat Social, a l inici de l exercici es tramitarà document RC per import igual a les cotitzacions previstes. Les possibles variacions originaran documents complementaris o inversos d aquell. Les cotitzacions a la Seguretat Social i altres mutualitats de previsió es justificaran mitjançant els corresponents documents de liquidació, que tindran la consideració de documents O d) Pel que fa a la resta de despeses del Capítol I, si són obligatòries i conegudes a principi d any, es tramitarà el corresponent document AD. 2. Tramitació de les fases comptables: a) No s hauran de tramitar durant l exercici documents en fase comptable AD(-) com a conseqüència de baixes de personal en la nòmina, si no van acompanyats de documents en fase RC(+) d idèntica quantia, la qual cosa garantirà la cobertura pressupostària de les possibles altes als mateixos llocs de nous empleats, tret dels casos d amortització de places. b) Pel que fa als RC(+) tramitats, garantia dels crèdits destinats al finançament de les vacants dels llocs de treball relacionats a les plantilles de personal, es permetrà la tramitació dels RC(-), només en els següents casos: i. Quan es produeixi una alta a la plantilla, que a més ha de respondre, sense excepció, a l existència de plaça vacant en la mateixa, i que sigui d idèntiques 27

73 característiques funcionals o laborals assenyalades per a ella, es tramitaran els documents en fase AD(+), per import que asseguri la quantia dels havers fins al final de l exercici. ii. També s hauran de comptabilitzar documents RC(-) per l import dels havers que no s hagin acreditat en el moment en que es produeixi l alta en la nòmina, resultant de l import del crèdit retingut a primers d any, per la quantia corresponent al càlcul d havers, des de l 1 de gener fins a l esmentada data d alta. iii. En cap cas s hauran de cursar altes de personal vacant en plantilla, si es segueix aquesta tècnica de control pressupostari de les despeses de personal, si el finançament dels havers de l alta que es proposa cobrir, no s efectua amb càrrec a RC(+) específicament comptabilitzats a primers d any amb aquesta finalitat i, a més, en tots els casos haurà d existir plaça vacant i adequada a la plantilla de personal. iv. La creació de nous llocs de treball durant l exercici, així com l increment de retribucions que puguin produir-se durant el mateix als llocs ja existents, obligarà a tramitar, amb caràcter previ a la seva aprovació i per l import dels crèdits amb els que s hagin de finançar, els documents comptables en fase RC(+) necessaris, que permetin garantir les quanties a que s elevin, tant els havers dels nous llocs creats, com els augments retributius dels ja existents, amb cobertura fins al final d any. v. Els crèdits disponibles que després de les actuacions anteriorment esmentades quedin al capítol I, sempre respectant la vinculació dels mateixos a l estructura econòmica que en ell s ostenti, permetrà finançar totes les demés despeses de personal, tot això prèvia aprovació de la despesa per l òrgan competent, i sempre prèvia tramitació del document comptable en fase RC(+). vi. En cas que els crèdits no fossin suficients, prèviament a l aprovació de noves places o increment de les retribucions de les ja existents, s hauran d efectuar les procedents modificacions de crèdit i la seva comptabilització. 3. Si les despeses fossin variables, en funció de les activitats que realitzi la Corporació o de les circumstàncies personals dels preceptors, es gestionarà d acord amb les normes generals recollides en aquestes bases. 4. Pel que fa a l abonament d'indemnitzacions per raó del servei del personal funcionari i laboral s'adaptaran al RD 462/2002 de 24 de maig, l Ordre EHA/3770/2005 i l'ordre de 8 de novembre de L'import de les esmentades indemnitzacions s'actualitzarà automàticament quan així ho disposin els preceptes reglamentaris que les regulin. Article 30. Indemnitzacions per raó del servei: membres de la Corporació 1. Dietes i desplaçaments: a) Les dietes, per despeses d'estada, es justificaran, a més de les factures corresponents, amb l'ordre i la certificació de la comissió de servei. 28

74 b) Les despeses de viatge es justificaran: Quan el viatge es realitzi per línies regulars, amb el bitllet original, no podent acceptar-se els que no acompleixin dita condició. Si s'utilitza vehicle particular, al marge de l'autorització per utilitzar aquest mitjà de transport posat de manifest a l'ordre de la comissió, s'acompanyarà declaració de la persona interessada en la que s indiqui el vehicle, la matrícula i el nombre de quilometres recorreguts. c) Les despeses d allotjament sempre es justificaran amb la factura original. Aquesta despesa es comptarà per l import realment gastat. No s admetran conceptes com tabac, copes, propina o similars. 2. Indemnitzacions per assistència a òrgans col legiats a) Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col legiats de la Corporació de que formin part, en les quantitats i en la forma aprovades pel Ple en data 20 de juliol de b) Per exercicis successius, els increments seran els mateixos que per la resta del personal funcionari de l ajuntament d acord amb la normativa vigent llevat que el Ple acordi altra cosa. Article 31. Bestretes de remuneracions Atenint-se al contingut de la legislació vigent en relació a l Impost sobre la renda de les persones físiques, les bestretes de remuneracions del personal meritaran l interès que correspongui, el qual formarà part com fins ara, de la mateixa bestreta i anirà a càrrec de l atorgadora. Aquests interessos, seran considerats com una remuneració en espècie i per tant, meritaran un ingrés a compte de l IRPF en un percentatge sobre el seu import, que anirà a càrrec del treballador. El percentatge a considerar serà en cada moment, el que marqui la legislació vigent sobre la matèria. Article 32. Assignacions a grups polítics: Article 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d abril, Reguladora de les Bases de Règim Local Les assignacions a grups polítics no podran destinar-se al pagament de remuneracions del personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a l adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. Així mateix, no es podrà destinar al pagament de les indemnitzacions per raó del servei previstes a l article 30 d aquestes bases, ni a altres no permeses per la legislació vigent. Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació a que fa referència aquesta base, que posaran anualment a disposició del Ple ordinari del mes de febrer, sense perjudici de les obligacions fiscals, comptables i de qualsevol altre mena a que puguin estar obligats en l àmbit del partit polític corresponent. 29

75 Per percebre un nou lliurament per aquest concepte, s haurà d haver justificat l anterior. La justificació s efectuarà en els models definits per la Intervenció. Article 32. Bis. Tramitació de factures a nom de l ajuntament i amb obligació de pagament per part d un tercer. Les factures de subministraments (aigua, llum i gas) i de telèfons a nom de l Ajuntament, emeses correctament i entrades pel registre d entrada de factures, que segons un contracte de cessió d ús, una concessió o mitjançant una resolució on s estableix que els consums aniran a càrrec de l entitat que ocupa el local, pel concessionari o d un tercer, es tramitaran de la següent manera: a. Es demanarà un certificat a l entitat, al concessionari o al tercer que manifesti que les factures han estat pagades. b. Es realitzarà la comprovació amb l empresa subministradora que les factures es troben pagades, per exemple mitjançant amb un correu electrònic. c. Com a mínim una vegada a l any, sempre i quan es compleixin els apartats anteriors, i mitjançant una resolució d alcaldia única s aprovaran el reconeixement d un dret per l import de les factures a tramitar, l expedient d ampliació de crèdit i finalment les factures. d. Finament, es procedirà a fer l ingrés i el pagament mitjançant formalització. Article 33. Premis CAPÍTOL TERCER Beques i premis 1. Els premis en metàl lic que s atorguin als efectes de reconèixer alguns mèrits o promoure alguna activitat en els camps cultural, artístic, literari, social o amb alguna altra finalitat anàloga, no tindran la consideració de subvencions. 2. Els premis hauran d atorgar-se d acord amb els principis de publicitat i lliure concurrència. Prèviament a la realització de la convocatòria de premis, caldrà acreditar l existència i adequació del crèdit pressupostari (RC). 3. L atorgament dels premis requerirà l aprovació d unes bases que regulin, entre altres coses, l objecte dels premis, els requisits, i els criteris i el barem corresponent que han de complir els beneficiaris i la forma d acreditar-los, així com el termini i forma de justificació del compliment de la finalitat dels mateixos. Altrament, la convocatòria caldrà que es publiqui, com a mínim, en un mitjà de difusió local. 4. L aprovació de les bases correspondrà al Ple de l Ajuntament o al consell d administració dels organismes autònoms. 30

76 5. La concessió dels premis tindrà caràcter, als afectes de fases de la despesa, de document ADO. 6. El premi haurà de ser expressament acceptat pel beneficiari. 7. Si el beneficiari del premi és una persona física, caldrà aplicar la retenció corresponent, d acord amb la normativa reguladora de l IRPF. 8. Els concursos d idees es regularan per allò previst a la legislació contractual. 9. Quan s hagi de pagar l import del premi en el mateix moment de la concessió, s emetrà un document P-J a favor de l habilitat de l àrea gestora. Aquest estarà obligat, sota la seva responsabilitat, al pagament del premi i a la pràctica de la retenció, en els casos que procedeixi. Article 34. Beques 1. Les beques d ajut a la realització d estudis, en els diferents nivells educatius, de caràcter oficial i de cursos de formació ocupacional, no tindran la consideració de subvencions. 2. Les beques hauran d atorgar-se d acord amb els principis de publicitat i lliure concurrència, excepte en els casos següents: - Les concedides de forma genèrica als participants de cursos de formació ocupacional - Les concedides a l alumnat d un centre municipal, com a resultat de la selecció realitzada d acord amb les bases de regulació 3. Prèviament a la convocatòria de les beques, caldrà acreditar l'existència de crèdit pressupostari adequat (RC). 4. L atorgament de les beques requerirà l aprovació d unes bases que regulin, entre altres condicions, l objecte de les beques, els requisits que han de complir els beneficiaris i la forma d acreditar-los, els criteris i el barem corresponents, així com el termini i forma de justificació del compliment de la finalitat de la beca. Altrament, la convocatòria caldrà que es publiqui, com a mínim, en un diari de difusió local. 5. L aprovació de les bases correspondrà al Ple de l Ajuntament, o al consell d administració dels organismes autònoms. 6. La concessió de les beques tindrà el caràcter, als afectes de fases de la despesa, de document ADO. 7. Les beques hauran de ser expressament acceptades pel beneficiari. 8. La convocatòria podrà establir la subrogació obligatòria del beneficiari per al pagament directe a la institució docent on se segueixin els estudis becats. 31

77 Article 35. Ajudes o auxilis per a necessitats peremptòries 1. Les ajudes o auxilis per necessitats peremptòries no tindran la consideració de subvencions d acord amb el que prescriu l art. 121, d ) del ROAS. 2. Aquestes ajudes o auxilis s atorguen per tal de pal liar situacions objectives de necessitats peremptòries d individus o col lectius, per tal de remoure els obstacles que n impossibilitin la integració social. Article 36. Responsabilitats i control de perceptors de subvencions, beques i ajudes 1. Les persones perceptores de subvencions, beques i ajudes quedaran sotmeses a les obligacions i responsabilitats regulades als articles 81 i 82 de la Llei general pressupostària. 2. La Intervenció municipal podrà, a iniciativa pròpia o a requeriment de l Alcaldia, realitzar un control financer dels beneficiaris de subvencions. El resultat del control es trametrà al Ple en els termes previstos en l article del TRLRHL. CAPÍTOL QUART Pagaments: Ordres de pagament, pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa Article 37. Ordres de pagament Secció 1a. En general 1. L'ordenació i lliurament de pagaments correspon a l'alcaldia o Regidoria en que delegui, sempre d acord amb la disposició de fons que estableixi l Alcaldia, a proposta de la tresoreria municipal, podent-se tramitar individualment o col lectivament, per relacions. 2. Per delegació correspon a la Regidoria de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut, la resta d'actes i tràmits que es derivin de l'ordenació formal dels pagaments, com són la firma dels xecs, transferències, altres documents bancaris, etc. Article 38. Exigència comuna a tota classe de pagaments 1. La realització material dels pagaments efectius s efectuarà per la Tresoreria, establint-se, com a norma general, l antiguitat del deute com a criteri de prioritat en el pagament. 2. La realització material del pagament efectiu s acreditarà mitjançant els següents sistemes: a) Normalment mitjançant transferència bancària. Les transferències es faran efectives en un compte o dipòsit designat pel tercer i seran autoritzades amb la signatura dels tres clauers: alcalde, interventor i tresorer (titulars o substituts), i la relació que les autoritzi haurà de deixar constància de l entitat bancària i de la data de realització de la transferència. 32

78 b) De forma extraordinària per xec o taló nominatiu a favor del perceptor que correspongui segons l acord d aprovació de la despesa i signat pels tres clauers esmentats anteriorment. c) Excepcionalment i per eficàcia administrativa es podran fer pagaments en metàl lic però només per atendre despeses de petita quantia i de caràcter urgent. El perceptor del pagament haurà de deixar constància de la seva personalitat, exhibint la seva identificació i els poders que té atorgats per a realitzar el cobrament en el cas de persones jurídiques. 3. El perceptor del pagament serà, en tot cas, aquella persona, física o jurídica, a favor de la qual s hagi aprovat el reconeixement de l obligació. Només s atendrà el pagament a persona diferent de l aprovada en els següents supòsits: a) Cessió dels drets de cobrament de certificacions o factures, que recull l art. 200 LCSP. I. Les certificacions i les factures no són títols-valors amb caràcter abstracte sinó títols o crèdits causals, és a dir, que porten com a causa prèvia un contracte administratiu. En conseqüència, totes les excepcions i objeccions que l ajuntament pugui oposar contra el cedent, podran fer-se també contra el cessionari, fins i tot quan les excepcions i objeccions sorgeixin o siguin conegudes amb posterioritat a la cessió. II. III. IV. Si un òrgan judicial o administratiu que legalment tingui potestat per fer-ho, decideix embargar el crèdit d un document de cobrament, que ha estat cedit, l ajuntament complirà l ordre d embargament, i es limitarà a comunicar-ho al cedent i al cessionari. D acord amb l article 1198 del Codi civil, si el cedent té deutes vençuts pendents de pagament amb l ajuntament, aquest pot compensar d ofici els deutes recíprocs si ha conegut la cessió però s hi ha oposat. L acte d oposició requereix la notificació de manera fefaent al cedent i al cessionari d aquesta oposició. Una vegada s hagi aprovat el reconeixement de l obligació enfront el cedent aquest podrà cedir els drets de cobraments quan es compleixin els tràmits següents: i. La cessió s ha d efectuar en el document esmentat en el punt iv. d aquest apartat, i serà intervinguda preferentment per corredor de comerç. ii. La cessió s ha de comunicar de manera fefaent a la Intervenció municipal. Tindrà efectes a partir del tercer dia hàbil d aquesta comunicació, salvat el principi de bona fe en l actuació de l ajuntament. iii. El cedent i el cessionari han d estar identificats amb les següents dades: nom, NIF o CIF, adreça, número d oficina en el cas de les entitats financeres i, en el cas que sigui una persona jurídica, el nom i el DNI de la persona representant/apoderada. 33

79 iv. En el document de cessió, el cedent i el cessionari han de manifestar expressament que coneixen i accepten el contingut de les presents normes. Així mateix, en el document de cessió s hi farà constar els 20 dígits del número de compte corrent que el cessionari designa per a rebre mitjançant transferència l import de la certificació o factura objecte de cessió. v. Si la cessió s efectua en un document diferent de la certificació o factura, caldrà que s identifiqui amb claredat aquesta última, expressant el número de certificació o factura, contracte a que es refereix, data i import. V. Quan hagi incompliment d algun dels tràmits expressats en el punt anterior, l ajuntament actuarà de la següent forma: i Suspendrà cautelarment el pagament de la certificació o factura al cedent titular del crèdit i el requerirà perquè en el termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte observat, amb l advertiment de què transcorregut aquest termini la cessió es considerarà com a no feta. VI. No s acceptaran cessions generals per a tot un contracte ni cessions de futur. La cessió s ha d efectuar per a cada certificació o factura en concret. VII. L òrgan competent per fer la presa de raó sobre el document de la cessió és l interventor o funcionari en qui delegui, o, en el seu defecte, el que el substitueixi. VIII. Si es presenten dues o més comunicacions de cessió d una mateixa certificació o factura, superant conjuntament el seu import, s acceptarà la cessió, en el seu cas, per l ordre d entrada a la Intervenció de les diferents comunicacions, fins l import total del crèdit objecte de cessió. IX. Si s acompleixen tots els tràmits i requisits assenyalats en aquestes normes, el manament de pagament de la certificació o de la factura cedida ha de ser expedit a favor del cessionari, amb indicació del nom del cedent. b) Embargament dels crèdits per qualsevol òrgan judicial o administratiu que legalment tingui potestat per a fer-ho. i. En aquest supòsit, l ordre de pagament de la certificació o de la factura objecte d embarg ha de ser expedida a favor de l òrgan embargant, amb indicació del nom del tercer embargat. 4. La Tresoreria exigirà la identificació de les persones a qui pagui. 5. Els qui efectuïn pagaments a persones que no sàpiguen signar o estiguin impossibilitades, exigiran dos testimonis que ho facin al seu prec, o exigiran la impressió de l empremta dactilar de l interessat en el document. 6. Els qui actuïn com a representants acreditaran, amb la documentació respectiva, que tenen atorgats els poders per fer-ho. 34

80 Article 39. Concepte i tramitació Secció 2a. Ordres de pagament a justificar 1. Tindran el caràcter de "a justificar", d acord amb l article del TRLRHL i el 69.1 del RD 500/1990, les ordres de pagament que, en el moment de la seva expedició, no puguin anar acompanyades dels documents justificatius corresponents. 2. En els expedients de les despeses a justificar, ha de figurar un informe raonat del cap del departament gestor on consti que la despesa que es proposa realitzar és d impossible compliment pel que fa als requeriments previstos a l article del TRLRHL. Igualment, les despeses que s hagin d atendre amb els fons lliurats a justificar seguiran en tots els casos la normativa vigent en matèria de tramitació de la despesa i la que es derivi de les presents Bases d execució. 3. Les ordres de pagament a justificar, s expediran posteriorment a l informe de la Intervenció i amb càrrec als crèdits del pressupost de despeses respectius. 4. Tenint en compte el caràcter excepcional dels expedients de despesa a justificar, la seva aprovació es farà, en tots els casos, mitjançant una resolució de l alcalde/l alcaldessa. 5. El lliurament de les despeses a justificar s expedirà, normalment, a favor dels habilitats nomenats a aquest efecte en cada una de les àrees, organismes autònoms o regidories de districte. 6. En casos concrets i justificats per raó de servei, podrà concedir-se un pagament a justificar a favor d un regidor o d un treballador municipal per atendre una despesa concreta. Article 40. Forma de pagament. Situació dels fons 1. Les quantitats a liquidar derivades de manaments de pagament per justificar, es faran per transferència al compte corrent obert prèviament amb aquesta finalitat en una entitat bancària. Excepcionalment, a criteri de la Tresoreria, el pagament es podrà fer mitjançant un xec nominatiu. 2. El control d aquestes quantitats correspondrà a la Tresoreria, ja que els imports transferits s han de considerar en tots els casos, sense cap excepció, com a fons públics i, per tant, part integrant de la Tresoreria. 3. Els comptes corrents de l apartat anterior podran rebre ingressos únicament de la Tresoreria municipal i, de manera excepcional, els ingressos que pugui reintegrar l habilitat, per despeses satisfetes indegudament. 4. Els interessos i despeses produïts pels comptes corrents abans esmentats, seran liquidats pels habilitats a la Tresoreria, i s imputaran al concepte pressupostari corresponent. 35

81 Article 41. Límits quantitatius Les quantitats màximes que podran ser lliurades a justificar seran de EUR per habilitació, amb els límits màxims, en tots els casos, dels crèdits pressupostaris amb càrrec als quals han estat lliurades. Article 42. Concepte d aplicació Els conceptes econòmics de les aplicacions pressupostàries amb càrrec als quals es podran lliurar despeses a justificar, són els següents: COD I DENOMINACIÓ CONCEPTE 20X Arrendaments i cànons 21X Reparacions, manteniment i conservació 220 Material d oficina 221 Subministraments 222 Comunicacions 223 Transports 226 Despeses diverses 227 Treballs realitzats per altres empreses I professionals 23X Indemnitzacions per raó del servei Article 43. Obligacions dels perceptors Els titulars de les ordres de pagament a justificar queden subjectes als terminis de justificació i al règim de responsabilitats d'acord amb l article 70 del RD 500/1990. Respecte a la forma i el contingut de la justificació, cal que s'ajustin a les instruccions emanades d'intervenció, tenint en compte, en tot cas, que els fons només poden destinar-se a la finalitat per a la qual es van concedir i que els comprovants han de ser documents originals. La Intervenció emetrà l'informe de fiscalització corresponent a la despesa justificada. Si l'informe de fiscalització és positiu, l'ordre de pagament es considerarà justificada, i es procedirà a l aprovació de la liquidació de despeses realitzada. Article 44. Concepte i tramitació Secció 3a. Bestretes de caixa fixa 1. Per les atencions corrents de caràcter periòdic o repetitiu, com dietes, despeses de viatge, materials d oficina no inventariables, conservació i altres de naturalesa similar, els fons lliurats a justificar tindran el caràcter de bestretes de caixa fixa. 2. Per a les bestretes de caixa fixa s aplicarà la regulació prevista en aquestes bases pels pagaments a justificar. 36

82 Article 45. Concepte d aplicació 1. Es podrà atendre mitjançant bestretes de caixa fixa els fons lliurats a justificar per les atencions de caràcter periòdic o repetitiu de les aplicacions pressupostàries que tinguin els conceptes econòmics següents: CONC. DENOMINACIÓ CONCEPTE 212 Reparacions, manteniment i conservació d edificis i altres construccions 213 Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal lacions i utillatge 214 Reparacions, manteniment i conservació d elements de transport 215 Reparacions, manteniment i conservació de mobiliari i equip d oficina 216 Reparacions, manteniment i conservació d equips per a processos d informació 219 Reparacions, manteniment i conservació d altre immobilitzat material 22X Material, subministraments i altres 23X Indemnitzacions per raó del servei (excepte organismes) 359 Altres despeses financeres (*) 480 Atencions benèfiques i assistencials 481 Premis, beques i pensions d estudis i investigació (*) Només aquelles despeses financeres que s originin en el compte associat a la caixa fixa 2. També es podran atendre amb càrrec a les bestretes de caixa fixa les despeses corresponents a les aplicacions pressupostàries del capítol 6 i que s ajustin a la normativa establerta en aquesta secció. 3. A més dels conceptes assenyalats en aquest l article, l'autorització de noves bestretes de caixa fixa per a conceptes que no figuren en el llistat esmentat, requerirà un decret d'alcaldia després que l Àrea que la sol liciti n hagi fet l informe tècnic en què justifiqui la necessitat de la bestreta i previ informe preceptiu i vinculant de la Intervenció municipal. Article 46. Àmbit d aplicació i límits quantitatius 1. Les bestretes de caixa fixa s aplicaran a l ajuntament i als seus organismes autònoms. 2. Les quantitats màximes que podran lliurar-se com a bestreta de caixa fixa per a cadascuna de les habilitacions, seran el 15% dels crèdits assignats als conceptes relacionades a l article 45 de les presents bases d execució, la competència de gestió de les quals els correspongui. 3. A l'inici de l'exercici, les dependències gestores de bestretes de caixa fixa, hauran de proposar a l'alcaldia per a què mitjançant decret determini els crèdits pressupostaris que es consideraran vinculats a la seva gestió. 4. L'habilitat de caixa fixa, mitjançant el sistema d'informació comptable realitzarà les corresponents propostes de retenció de crèdit dels expedients de despesa que es tramitin per caixa fixa. Aquestes seran traslladades a la Intervenció municipal que emetrà, si s'escau, les certificacions de reserva de crèdit a càrrec de les aplicacions pressupostàries en què es prevegi fer la despesa corresponent. Aquestes reserves de crèdit es 37

83 mantindran fins a la justificació i fiscalització posterior de l' expedient de despesa, moment en el qual s'anul laran aquestes per l'import no utilitzat de les corresponents certificacions de reserva de crèdit. 5. Una vegada fiscalitzats els expedients i quan així s'indiqui, la Intervenció municipal expedirà les ordres de pagament de reposició de fons i aplicarà les quantitats justificades als conceptes pressupostaris que corresponguin. 6. Les bestretes s'han de justificar dins l'exercici en el qual s'hagin imputat, i totes les factures han de ser d'aquell mateix any, i es presentaran dins el termini màxim establert cada exercici. La cancel lació d'una bestreta es farà per resolució, i s'haurà d'acompanyar amb la justificació de les despeses i la devolució dels fons sobrants. Article 47. Import màxim de les despeses a satisfer 1. Les àrees de l ajuntament i dels organismes autònoms que disposin de caixa fixa podran tramitar les despeses d'import fins a 3.000,00. Article 48. Disposició dels fons 1. Els fons estaran situats en un compte corrent bancari restringit a nom de l'ajuntament, titulat: Ajuntament de Badalona. Compte corrent restringit de bestretes de caixa fixa núm.,,, i per disposar-ne caldrà la signatura de l'habilitat, i no s'hi podrà efectuar cap altre ingrés que els procedents de les transferències de l'ajuntament a aquest compte per les provisions i reposicions de fons per bestretes de caixa fixa. 2. Les sortides de fons s'efectuaran mitjançant xec nominatiu o ordre de transferència bancària i només es destinaran al pagament de les despeses per a l atenció de les quals es va concedir la bestreta de caixa fixa. 3. Tots els funcionaris habilitats disposaran d'un menú individual en la comptabilitat municipal, on registraran tots els moviments que amb càrrec als esmentats fons realitzin, amb el detall que s'especifiqui en el sistema d'informació comptable. 4. En finalitzar cada exercici, cada responsable de caixa fixa haurà d'informar del seu estat i justificar la totalitat de la despesa realitzada durant l'exercici. Article 49. Provisions de fons 1. Tenen caràcter de provisió de fons els lliuraments que s'hagin de fer a compte de notaris, procuradors dels tribunals i advocats derivats d encàrrecs o altre tipus de relació contractual que requereixin efectuar aquest tipus de dipòsit previ. 2. El tercer presentarà una minuta de provisió de fons que haurà d'aprovar-se segons la normativa i traslladar l'acord a la Intervenció. A continuació i vist l'expedient es procedirà, si s'escau, a emetre la corresponent ordre de pagament que originarà un càrrec no pressupostari al concepte Provisions de fons. Una còpia de la corresponent ordre de pagament serà lliurada al departament gestor de l'expedient. 3. Una vegada arribi la factura de notaris, procuradors i advocats es procedirà a la seva aprovació segons el procediment establert per aquest tipus de despesa. Quan s'aprovi la 38

84 corresponent despesa i factura s'haurà de fer esment de la provisió de fons realitzada amb anterioritat, especificant la data i el número de l operació comptable de l ordre de pagament no pressupostària. 4. Si l'import de la factura és superior a la provisió de fons feta, es procedirà al pagament de la diferència. En cas contrari s'haurà de requerir al tercer el reintegrament de l'import sobrant. Secció 4a. Organismes autònoms Article 50. Tresoreria dels organismes autònoms 1. Els crèdits pressupostaris a favor d organismes autònoms i societats mercantils de capital majoritàriament de l ajuntament, seran abonats a cadascun d ells per dotzenes parts iguals a finals de cada mes. Aquests pagaments podran modificar-se en els casos següents: Si la tresoreria de l organisme manté uns saldos elevats, per raons de gestió financera, podran retardar-se els pagaments mensuals. Si per necessitats de tresoreria es veiessin obligats a sol licitar avançament a l ajuntament, hauran d iniciar un expedient en el que hi figuri com a mínim la següent documentació: - Sol licitud de la Gerència de l organisme autònom o societat dirigida a la Regidoria de l Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut, adjuntant la previsió de tresoreria des de la data de la sol licitud fins al 31 de desembre. - - Informe favorable de la Tresoreria. - Resolució de la Regidoria de l Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut atenent o denegant l avançament sol licitat. 39

85 TÍTOL TERCER Els ingressos Article 51. Ingressos: règim jurídic, la seva fiscalització i beneficis fiscals 1. L'estat d'ingressos conté, valorats amb caràcter preventiu, els recursos que integren la Hisenda municipal i que constitueixen els drets a reclamar o gestionar. 2. En matèria d'ingressos s'entenen incorporades a les ordenances fiscals corresponents les disposicions en matèria de gestió, inspecció i recaptació compreses a la Llei general tributària i al Reglament general de recaptació. 3. Tot acte administratiu de gestió d'ingressos serà controlat per la Intervenció, en compliment de les funcions assignades a l'article 214 i següents del TRLRHL. Els expedients instruïts per a resoldre les sol licituds, reclamacions i/o recursos adreçats contra qualsevol tipus d aquests actes de gestió d ingressos, un cop incorporats els informes tècnics i jurídics preceptius i la proposta de resolució, es remetran als serveis jurídics de l Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut a l efecte de que emetin un informe sobre la legalitat de la proposta i posteriorment a la Intervenció municipal, tal com preveu el paràgraf anterior. 4. No es podrà declarar cap exempció d'impostos, drets, taxes o altres exaccions fora de les que estan concretament previstes i autoritzades per la llei. Article 52. Procediments de gestió Els responsables dels serveis, dependències o institucions on s'hagi de practicar la recaptació d'exaccions periòdiques, formaran prèviament els oportuns padrons, relacions, liquidacions o documents base en què s expressin les quotes a cobrar en els períodes corresponents. Aquesta documentació serà tramesa a la Intervenció per a la nota d intervenció a comptabilitat, un cop l hagi aprovada l òrgan municipal competent, i expressarà, com a mínim, les quotes a cobrar pel temps corresponent i el nom de la persona obligada al pagament, el de la que rep els serveis i la quota periòdica a percebre. Els tributs municipals que es gestionin mitjançant el procediment d autoliquidació, es liquidaran en una única entitat financera designada expressament per aquesta finalitat. El producte dels cobraments s haurà d ingressar en un compte restringit, el titular del qual sigui Ajuntament de Badalona Autoliquidacions La comptabilització s efectuarà mitjançant suport informàtic facilitat per l entitat financera i gravació posterior en el sistema integrat d ingressos de l ajuntament, mitjançant la nota d intervenció a comptabilitat. Article 53. Ingressos atípics 1. Es recorda la prohibició terminant de tenir caixes especials i, per tant, es disposa amb caràcter general que el producte de la recaptació de tota mena de recursos que constitueixen la Hisenda municipal s'ingressarà íntegrament a la caixa municipal, i la 40

86 Intervenció tindrà cura de fer l'aplicació pertinent en els conceptes corresponents del pressupost d'ingressos. 2. Les quantitats que recaptin els serveis, establiments o dependències expressament autoritzats per la Tresoreria, s hauran d'ingressar diàriament en els comptes de recaptació restringida que existeixin o que es creïn a tal fi, fiscalitzades per la Intervenció i fora de la disponibilitat del servei, establiment o dependència que hagin d'efectuar l'ingrés. L'ingrés en la Tresoreria del manament corresponent s'efectuarà en terminis no superiors a un mes, per regla general, tot i que es preveu que, en el cas d'ingressos inferiors a 600,00 EUR per cada concepte pressupostari, el manament podrà ajornar-se fins que assoleixi la xifra esmentada o fins que es compleixi un trimestre. 3. El personal funcionari encarregats de la recaptació als establiments esmentats trametran trimestralment a la Intervenció una relació de les quantitats vençudes i no recaptades, on constin indicades les gestions realitzades per fer-les efectives a l'objecte que es puguin adoptar les resolucions escaients. 4. En tot cas, quan la recaptació s'efectuï mitjançant rebuts, caldrà utilitzar un llibre talonari de rebuts, visat per la Intervenció amb les corresponents matrius numerades correlativament, i disponible per a comprovació i inspecció. Article 54. Fiances, dipòsits i préstecs rebuts Les fiances i els dipòsits que hagin de constituir, a favor de l'ajuntament, els contractistes o altres persones tindran caràcter d'operacions no pressupostàries. Article 55. No liquidació o anul lació i baixa de liquidacions S'autoritza la Regidoria de l Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut per tal que, de conformitat amb allò previst per l'article 41.3 de la Llei general pressupostària, pugui disposar la no liquidació o, en el seu cas, l'anul lació i baixa en comptabilitat de les liquidacions de les quals resultin deutes inferiors a la quantitat o quantitats que es fixin com insuficients per cobrir el cost que l'exacció i recaptació que aquestes comporten. Article 56. Devolucions d ingressos indeguts S autoritza la Regidoria de l Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut per a la implantació i regulació d un procediment abreujat de devolució d ingressos indeguts per import de principal inferior a 600,00 EUR. Article 57. Operacions de crèdit 1. Préstecs a llarg termini i operacions de tresoreria. L ajuntament, els seus organismes autònoms i les societats mercantils dependents podran concertar operacions de crèdit a curt i a llarg termini en els termes regulats als articles 48 a 54 del TRLRHL. La quantia dels préstecs a llarg termini se subordinarà al que es prevegi al pressupost i en tots els casos s haurà de complir la normativa i procediments en matèria de tutela 41

87 financera regulats per l Ordre ECF/138/2007, de 27 d abril i la resta de legislació vigent sobre la matèria. Atès que els contractes relatius a les operacions destinades a l obtenció de fons o capital pels ens, organismes i entitats del sector públic estan exclosos de l àmbit d aplicació del LCSP (art.10), els procediments de preparació i adjudicació de les operacions de crèdit a curt i llarg termini se subjectaran als següents tràmits: - Se sol licitaran ofertes a un mínim de cinc entitats financeres, llevat que causes justificades, que s hauran d acreditar a l expedient, aconsellin l adjudicació directa. - La Tresoreria informarà sobre les ofertes presentades i proposarà a l òrgan competent l adjudicació. - Prèviament a l adjudicació, l expedient haurà de ser informat per la Intervenció. 2. Operacions de cobertura i gestió del risc del tipus d interès. L ajuntament, els seus organismes autònoms i les societats mercantils de capital íntegrament municipal podran concertar operacions de cobertura i gestió del risc del tipus d interès, sempre restant subjecte al compliment dels requisits següents: L import nominal i el període de vigència dels productes derivats no poden ésser superiors en cap moment a les previsions d evolució del deute viu de l operació o operacions d endeutament vinculades. El sentit del risc dels productes derivats ha d ésser contrari al d aquestes operacions. El contracte marc que regularà les condicions generals de la cobertura i gestió del risc de tipus d interès serà l elaborat per l Asociación Española de la Banca Privada. Es faculta l Alcaldia per a la negociació, concertació i signatura de qualsevol contracte de cobertura dels detallats en el contracte marc al que es fa referència en l apartat b) d aquest article. L expedient de contractació de la cobertura incorporarà com a part integrant del mateix, informe de la Tresoreria i de la Intervenció, el qual podrà ser únic. Les operacions financeres de productes derivats que es formalitzin s han de comunicar al Departament d Economia i Finances en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la formalització, en els termes regulats a l article 6 de l Ordre ECF/138/2007, de 27 d abril. 3. Avals a atorgar per les societats de capital íntegrament municipal o majoritari. L atorgament d avals haurà de ser prèviament autoritzat pel Ple previ informe de la Intervenció. 42

88 Article 58. Sistema comptable TÍTOL QUART Comptabilitat i liquidació dels pressupostos El sistema comptable de l ajuntament i els seus organismes autònoms es regirà pel que disposa la Instrucció del model normal de Comptabilitat aprovada pel mateix Ministeri, HAP/1781/2013, de 20 de setembre ( en endavant IC ) i de manera complementària, per la normativa comptable de l Administració General de l Estat. Article 59. De la liquidació del pressupost 1. Correspondrà a l'alcaldia, un cop redactat l'informe de la Intervenció, aprovar la liquidació del pressupost municipal i dels pressupostos dels organismes autònoms. 2. De la liquidació de cadascun dels pressupostos esmentats es donarà compte al Ple en la seva primera sessió posterior. 3. Les operacions de liquidació del pressupost s efectuaran atenint-se al que disposa el TRLRHL i el RD 500/1990 de 20 d abril. 4. La Regidoria de l Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut, a proposta de la Intervenció, aprovarà la normativa específica de tancament d operacions del present exercici. 5. Els criteris per a calcular l import dels drets de dubtós cobrament que es considerin de difícil recaptació s ajustaran als recomanats per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor (DGPFAT). Aquests coeficients proposats són: Exercicis % DGPFAT (Drets pendents cob. cap. 1 a 3 liquidats, llevat de les multes de circulació) n 10% n-1 30% n-2 60% n-3 90% n-4 100% n-5 100% n-6 i anteriors 100% En la taula adjunta es detallen els percentatges en funció de l antiguitat dels drets pendents de cobrament originats en el procediment de recaptació tributària, capítols 1 a 3, llevat de les multes de circulació en què s aplicarà un percentatge diferent en els exercicis n i n-1 del 50%. 6. L amortització de l immobilitzat es realitzarà d acord amb els criteris següents: 43

89 El mètode serà el sistema lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d ells. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideraran nuls els valors residuals. El procés d amortització s inicia en el moment de la posada en funcionament o posada en servei, essent els anys de vida útil estimats els següents: Anys de vida útil estimada Terrenys i bens naturals (*) Construccions 50 Infraestructures 14,25 Instal lacions tècniques i maquinària 8 Elements de transport 5 Mobiliari 6 Equips per al procés d informació 4 Fons bibliogràfic i altres 8 Aplicacions informàtiques 3 Concessions administratives Igual al període de concessió Cessions d ús Igual al període de cessió * Els terrenys no s amortitzen i el bens naturals s amortitzen a raó d un 10%. En cas que s hagués de fer la dotació a l amortització d algun element que no figura en aquest llistat es realitzarà d acord amb els coeficients lineals màxims de l article 12 de la Llei 27/2047, de l impost sobre societats. Article 60. Romanent de tresoreria 1. Tal i com estableix el RDL 2/2004, en el seu art , i el RD 500/1990, en el seu article. 101, el romanent de tresoreria estarà integrat pels fons líquids, els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament, tots ells referits a 31 de desembre. 2. El romanent de tresoreria es calcularà tal i com regirà pel que disposa la Instrucció del model normal de Comptabilitat aprovada pel mateix Ministeri, HAP/1781/2013, de 20 de setembre. Article 61. Aplicació del sistema europeu de comptes. Mentre la Corporació no aprovi un inventari de béns format d acord amb la legislació patrimonial, les altes i baixes que es vagin produint anualment s enregistraran a la comptabilitat municipal incorporant-les al grup II. 44

90 TÍTOL CINQUÉ Control i fiscalització Article 62. Control intern El control intern de la gestió econòmica de la Corporació, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen, s'efectuarà per la Intervenció en la triple accepció de funció interventora, de control financer i control d'eficàcia, de conformitat amb el que disposa l'art. 213 i següents del TRLRHL i les presents bases. La persona titular de la Intervenció podrà delegar totes o part de les seves funcions en un/a interventor/a delegat, que podrà designar entre el personal funcionari de la Intervenció o del propi organisme. Podrà delegar també en personal funcionari de la Intervenció la seva assistència com a vocal, a les Meses de Contractació de conformitat amb el que preveu l art. 326 de la LCSP. La seva funció a les mateixes és independent de la funció interventora i es limitarà a actuar com a vocal de la Mesa signant les corresponents actes. Article 63. Procediment per a l exercici de la funció interventora sobre despeses i pagaments. 1. Normes particulars de fiscalització. a) La fiscalització dels contractes menors, es realitzarà a posteriori de l acord d aprovació del reconeixement de l obligació. b) La funció de control en magatzems municipals l'exerciran els encarregats dels propis magatzems. La fiscalització superior s'exercirà per la Intervenció municipal que podrà delegar en el/la cap de secció de compres. 2. Moment i termini per a l'exercici de la funció interventora. a) Sense perjudici del previst al punt 1.a) anterior, per a la resta d expedients la Intervenció rebrà l'expedient original complert, salvat del disposat en l'article 177 del RD 2568/86 (ROF), una vegada reunits tots els justificants i emesos els informes preceptius i quan estigui en disposició de que es dicti acord o resolució per qui correspongui. b) La intervenció fiscalitzarà l'expedient en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del següent a la data de recepció. Aquest termini es reduirà a cinc dies hàbils computats d'igual forma quan s'hagi declarat urgent la tramitació de l'expedient o s'apliqui el règim de fiscalització limitada prèvia, regulat als articles i 3 del TRLRHL. c) Quan la intervenció requereixi assessorament jurídic o els informes tècnics que consideri necessaris, així com els antecedents i documents necessaris per a 45

91 l'exercici de les seves funcions de control intern, es suspendran els terminis esmentats en els apartats anteriors. 3. Fiscalització de conformitat. a) Si la Intervenció considera que l'expedient objecte de fiscalització s'ajusta a la legalitat, haurà de fer constar la seva conformitat, mitjançant diligència firmada del tenor de "Intervingut i conforme", sense necessitat de motivar-la. 4. Objecció fiscal. a) Si en l'exercici de la funció interventora la Intervenció es manifestés en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats, haurà de formular les seves objeccions per escrit abans de l'adopció de l'acord o resolució. b) Si l'objecció afecta a la disposició de despeses, reconeixement d'obligacions o ordenació de pagaments, es suspendrà la tramitació de l'expedient fins que aquest sigui resolt, en els casos mencionats per l article 216 del TRLRHL. c) Quan la dependència gestora a la que es dirigeixi l'objecció ho accepti, haurà d esmenar les deficiències observades i remetre de nou les actuacions a la Intervenció en el termini de quinze dies. d) La Intervenció podrà fiscalitzar favorablement no obstant els defectes que observi en l'expedient, sempre que els requisits o tràmits incomplets no siguin essencials. e) En aquest cas l'efectivitat de la fiscalització favorable quedarà condicionada a l esmena d'aquells defectes amb anterioritat a l'aprovació de l'expedient. La dependència gestora remetrà a la Intervenció la documentació justificativa d'haverse corregit els esmentats defectes. f) De no resoldre la dependència gestora els condicionaments indicats per a la continuïtat de l'expedient, es considerarà formulada la corresponent objecció. g) El fet de que l ordenador de pagaments alliberi qualsevol dels pagaments en els que hi figuri a l expedient objecció prèvia de la Intervenció, i aquest el conformi, no suposa la seva acceptació. 5. Observacions a) L'òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri adients, les quals no produiran en cap cas efectes suspensius en la tramitació dels expedients corresponents. 6. Resolució de discrepàncies a) Quan la dependència gestora a que afecti l'objecció no estigui d'acord amb la mateixa, podrà plantejar a la Intervenció discrepància, en el termini de quinze dies. La discrepància haurà d'ésser necessàriament motivada, amb cita dels preceptes legals en els que es sustenti el seu criteri. 46

92 b) En el supòsit del punt anterior, correspondrà a la Presidència de la corporació o al Ple de conformitat amb l'establert a l'article 217 del TRLRHL, resoldre la discrepància, essent la seva resolució executiva. Aquesta facultat no serà en cap cas delegable. c) La resolució de discrepàncies efectuada per la Presidència o pel Ple, a favor de les dependències gestores permetrà que l'òrgan que ha de dictar la resolució administrativa continuï la seva tramitació. No obstant això en la part dispositiva de la resolució administrativa haurà de fer-se constar la resolució de la discrepància amb un literal semblant al següent: "Atès que mitjançant resolució de l'alcaldia núm. de data, es va resoldre discrepància formulada per la Intervenció d'aquest ajuntament a favor d'aquesta dependència gestora" 7. Omissió de la intervenció a) En els casos en els que la intervenció fos preceptiva i s'hagués omès, no es podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es conegui i resolgui l'esmentada omissió. b) Si la Intervenció al fiscalitzar un expedient observés discrepàncies o falta de documentació, ho manifestarà així al departament que hagués iniciat aquell i emetrà alhora la seva opinió respecte de la proposta, a fi de que, unint aquest informe a les actuacions, pugui, el titular de la dependència que va iniciar l'expedient, sotmetre allò actuat a la decisió de l'alcaldia o al Ple de la corporació per tal que adopti la resolució que procedeixi (convalidació). c) Quan tot i l'existència de consignació, l'objecció es basi en la manca absoluta de procediment, la convalidació correspondrà a l'òrgan titular de la competència, Alcaldia o Ple, no a l'òrgan que ostenti la competència per delegació. d) En cas que la convalidació l efectuï l Alcaldia, caldrà donar-ne compte al Ple. e) No caldrà seguir la tramitació anteriorment descrita quan l'expedient es trobi en un moment de tramitació que permeti resoldre les omissions amb anterioritat a l adopció de les resolucions que hi posin fi, o, en qualsevol cas, abans de que puguin produir efectes a terceres persones. f) Aquest informe no tindrà naturalesa de fiscalització, haurà de redactar-se de forma que inclogui ordenada i separadament, els següents apartats: I. Descripció detallada de la despesa, amb inclusió de totes les dades necessàries per la seva identificació, fent constar al menys els següents extrems: o Dependència gestora o Objecte de la despesa o Import o Naturalesa jurídica (tipus de contracte, subvenció, conveni, etc..) o Data de realització o Concepte pressupostari i exercici econòmic al que s'imputa. 47

93 II. Exposició dels incompliments normatius que, a judici de la Intervenció, es van produir en el moment en que es va adoptar l'acte amb omissió de la preceptiva fiscalització o intervenció prèvia, enunciant expressament els preceptes infringits. III. Constatació de que les prestacions s'han dut a terme efectivament i de que el seu preu s'ajusta al mercat, per la qual cosa es tindran en compte les valoracions i justificants aportats per la dependència gestora, que haurà de sol licitar els assessoraments o informes tècnics que resultin necessaris per tal finalitat. IV. Comprovació de que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per tal de satisfer l'import de la despesa. g) Per la presentació de l'expedient a l'aprovació de l'òrgan competent en cada cas, per part de les dependències gestores que el va iniciar, podrà unir-se una memòria que inclogui una explicació de l'omissió de la preceptiva fiscalització o intervenció prèvia i, en el seu cas, les observacions que estimi convenients respecte de l'informe de la Intervenció. h) En tot cas, per tal que l'obligació sigui satisfeta necessitarà ésser convalidada, convalidació que es tramitarà, per raons d'economia processal, acudint a la via de la indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de l'administració com a conseqüència d'haver-se produït un enriquiment injust en el seu favor. 8. Informació al Ple. a) La donació de comptes al Plenari pel que fa a la resolució de discrepàncies o a l'omissió de la Intervenció, quan es faci de forma contraria a l'informe de la Intervenció, es farà incorporant un annex al Compte General de cada exercici. Article 64. Control financer. 1. El control financer es podrà exercir respecte dels subjectes següents: a) Serveis propis de l'ajuntament b) Serveis prestats per gestió indirecta per concessió, gestió interessada i altres formes de gestió, d'acord amb el plec de condicions i contracte. c) A organismes autònoms i societats mercantils que en depenen i UTE participades per aquestes. d) Ens locals, entitats, fundacions, mancomunitats, consorcis participats i particulars per raó de les subvencions, crèdits o avals rebuts per part de l'ajuntament. 2. L'òrgan que ha desenvolupat el control financer haurà d'emetre informe escrit compressiu dels fets posats de manifest i de les conclusions que se'n dedueixin, tot valorant la importància relativa del fet, la seva rellevància qualitativa i quantitativa, així com els efectes que se'n puguin derivar. 48

94 3. Aquest informe tindrà el caràcter de provisional i es remetrà a la dependència gestora o ens controlat donant un termini de 15 dies hàbils perquè pugui efectuar les al legacions o observacions que consideri convenients. 4. L'òrgan de control, sobre la base de l'informe provisional, emetrà informe definitiu que inclourà, en el seu cas, les al legacions rebudes de l'ens controlat i serà tramès al Ple pel seu examen. 5. Per a la realització d'aquestes funcions de control financer, i si els mitjans personals de la Intervenció no són suficients, es podran contractar professionals o empreses externes, les quals actuaran sota la direcció de la Intervenció. 6. El control financer té com a finalitat promoure la millora de les tècniques i procediments de gestió econòmica -financera, mitjançant les propostes que es dedueixin dels seus resultats. Dels informes de control es podrà extreure informació que permeti una millor aplicació dels principis d'eficiència i economia en la programació i execució de la despesa pública. 7. Quan en la pràctica d'un control, la Intervenció observi que els fets acreditats en l'expedient podrien ser susceptibles de constituir una infracció administrativa o se'n derivés responsabilitats comptables o penals, ho haurà de posar en coneixement de la Regidoria de l Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut per a la iniciació, si és procedent, dels corresponents procediments. 8. L'ajuntament, mitjançant un Pla d'auditories aprovat pel Ple, determinarà el pla d'actuacions de control financer que es portaran a terme durant l'exercici i s'exercirà mitjançant auditories o altres tècniques de control. Article 65. Fiscalització d ingressos. El control previ d'ingressos quedarà substituït per la presa de raó en comptabilitat. S'utilitzaran tècniques de mostreig o auditoria per fer les comprovacions posteriors, sempre que prèvia proposta de la Intervenció sigui aprovat per l Ajuntament Ple. 49

95 DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. Les participacions en els ingressos de l Estat que, des de l ajuntament, hagin de transferir-se a la Mancomunitat de Municipis de l Àrea Metropolitana de Barcelona en la quantitat que resulti del percentatge aprovat prèviament pel Ple, seran considerades crèdits ampliables i es comptabilitzaran en subconcepte d ingressos diferenciat. Una vegada comptabilitzat l ingrés, es procedirà a l ampliació del crèdit pressupostari a l estat de despeses, d acord amb l article 13 d aquestes bases. Segona. Si una norma específica no indica el contrari, s'entendrà amb caràcter general, que les referències competencials fetes als diferents òrgans municipals, en el cas dels organismes autònoms municipals caldrà entendre-les segons la següent equivalència: AJUNTAMENT ORGANISMES AUTÒNOMS Ple Alcaldia/Junta de Govern Local Tinent d Alcalde Consell d'administració Presidència Vicepresidència Direcció d'ambit Gerència No obstant l anterior, els acords d Organismes Autònoms referent àmpliament a propostes d aprovació de complement d especial rendiment, valoració de llocs de treball, modificació de plantilles i remuneracions en general que a l Ajuntament l òrgan d aprovació és el Ple, en els Organismes Autònoms hauran de ser aprovats en primer lloc pel Consell d Administració, qui proposarà a l Ajuntament Ple la seva aprovació.. 50

96 DISPOSICIONS TRANSITÒRIES Primera. El capítol 2, del títol segon, procediment administratiu, tindrà caràcter supletori en els casos en que s aprovin, per part de l ajuntament, instruccions o normes de tramitació relatives a expedients de contractació. Segona. L aportació municipal als organismes autònoms i societats municipals té per objecte que aquests tinguin la dotació econòmica suficient per poder fer front a les despeses necessàries de funcionament dels serveis i les obligacions que li són encarregades pel govern municipal, d acord amb el pressupost aprovat. No obstant, en la previsió s inclouen diversos conceptes a finançar, l import final dels quals serà diferent del pressupostat. Per tal d aconseguir ajustar al màxim l aportació pressupostada a les seves finalitats, a l inici de l exercici els ens municipals informaran sobre els conceptes següents, amb indicació expressa dels imports i diferències resultants: - places de la plantilla no ocupades i finançades amb l aportació municipal - despesa financera prevista corresponent als capítols 3 (interessos) i 9 (amortitzacions de capital), d acord amb el tipus d interès de mercat existent en el moment. D acord amb aquesta informació, es realitzaran les operacions comptables següents: a) En la comptabilitat de l ajuntament, en l aplicació pressupostària de l aportació municipal a l organisme autònom, la diferència resultant es registrarà com crèdit no disponible. El crèdit disponible posterior serà el que s utilitzarà com a base per a realitzar els abonaments previstos a l article 50 d aquestes bases. b) En la comptabilitat de l organisme autònom, es registraran com crèdits no disponibles els imports corresponents a places no ocupades, en les corresponents aplicacions pressupostàries del capítol 1 (despeses de personal) a que estigui previst imputar-les. Tercera. Mentre no s aprovi l ordenança general de subvencions a que es refereix l article 17.2 de la Llei general de subvencions, el règim aplicable a les subvencions que concedeixin l ajuntament i els seus organismes autònoms serà el que figura a l annex IV d aquestes bases. Quarta. Atesa la recent entrada en vigor del Reial Decret 424/2017, de 28 d abril de control intern en les entitats del sector públic local, en cas de discrepàncies en l aplicació d allò previst en les presents bases, prevaldrà la regulació prevista a l esmentat decret. 51

97 DISPOSICIONS FINALS Primera. Es faculta l Alcaldia perquè a proposta de la Intervenció dicti les resolucions que siguin necessàries per al correcte desenvolupament, execució, interpretació i compliment d'aquestes Bases d'execució. Segona. La modificació d aquestes Bases d execució se sotmetrà a l aprovació del Ple amb sujecció als mateixos tràmits i requisits que l aprovació del pressupost. Tercera. Aquestes Bases d execució entraran en vigor el dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de l acord d aprovació definitiva del Pressupost General per a l exercici de 2019 i regiran durant la vigència d aquest i, en el seu cas, de la seva pròrroga. 52

98 ANNEX I REGISTRE DE FACTURES I NORMATIVA DE GESTIÓ Requisits i presentació de factures Els tercers que hagin de lliurar qualsevol document que revesteixi forma de factura, minuta o altres d igual analogia, hauran de presentar-los, juntament amb la documentació complementària (si s'escau), al Registre general de factures depenent de la Intervenció, ubicat a la primera planta de l edifici del carrer Francesc Layret 86, Intervenció General. Si la tramesa s'efectua per correu ordinari, l'adreça normalitzada a la que s hauran de dirigir, serà la següent Ajuntament de Badalona. Intervenció-Comptabilitat Francesc Layret 86, 1er pis Badalona Queda expressament prohibit que cap dependència gestora accepti documents que revesteixin forma de factura, minuta o similars, llevat de les excepcions establertes en aquesta normativa. La factura haurà de presentar-se per triplicat, bé per correu ordinari o per qualsevol altre mitjà (missatgers, etc.) a la direcció que s indica, i complir com a mínim les següents condicions: 1. Identificació del proveïdor: Nom o raó social NIF Domicili fiscal 2. Identificació del deutor, o sigui, de l Ajuntament de Badalona, tal com es detalla a continuació (o de manera similar, sempre que constin correctament les dades). Ajuntament de Badalona NIF P J Plaça de la Vila, 1 Intervenció General Badalona 3. Número de factura. 4. Data d'emissió 5. Descripció del subministrament o servei efectuat. En el cas de que aquesta descripció no s inclogui a la factura, caldrà adjuntar els albarans de lliurament que justifiquin la recepció material del subministrament o servei realitzat. 6. Import, i si escau, l import facturat amb anterioritat sobre la mateixa despesa, amb indicació de l IVA desglossat de la base si és el que preveu la Llei de l IVA. 53

99 7. Signatura i segell del creditor. 8. Identificació de la dependència gestora que ha fet l'encàrrec, així com de l aplicació pressupostària on s'imputa la despesa i el número de l operació comptable. En el cas de que el sistema de facturació del proveïdor no li permeti d incloure aquestes dades dins de la pròpia factura, podrà adjuntar, senzillament, una fotocòpia de l esmentat full d encàrrec. La notificació de l'encàrrec o adjudicació feta al proveïdor, farà constar sempre el següent text: Les factures o documents anàlegs derivats de l execució de l'encàrrec o adjudicació seran lliurats, per triplicat, al registre general de factures depenent de la Intervenció Municipal ubicat a la primera planta de l edifici del carrer Francesc Layret 86, Intervenció General indicant a la factura l aplicació pressupostària on s'imputa la despesa, el número de l operació comptable i la identificació del departament gestor que ha fet l'encàrrec. En el cas de que el seu sistema de facturació no li permeti d incloure aquestes dades dins de la pròpia factura, podrà adjuntar, senzillament, una fotocòpia de l esmentat full d encàrrec. Excepcions Les factures o documents anàlegs derivats de l execució de l'encàrrec o adjudicació corresponents als següents conceptes, no es presentaran al Registre de factures depenent de la Intervenció i es lliuraran directament a la dependència gestora: - Factures corresponents a subministraments d aigua, gas, electricitat i telèfon, així com també les de pòlisses d assegurances i les corresponents a contractes de manteniment d ascensors i màquines fotocopiadores, que continuaran lliurant-se al departament gestor. - Factures corresponents a expedients de despesa tramitats pel concepte de bestreta de caixa fixa, que continuaran lliurant-se a l'habilitat de la caixa fixa, és a dir, a la persona que l ajuntament hagi autoritzat prèviament per gestionar el tràmit d aquelles despeses. Aquestes factures es cobraran en el mateix moment en que siguin lliurades. Operativitat del Registre de factures En el Registre de factures s hauran de comprovar les dades i enregistrar-les. Un cop feta aquesta feina, l'original es remetrà a la dependència gestora, la primera còpia es quedarà al Departament de Comptabilitat i la segona còpia serà lliurada al tercer una vegada diligenciada pel registre. Aquesta diligència, on constarà la data d entrada en el registre, serà garantia a tots els efectes de la recepció per part de l ajuntament de l esmentada factura, no significant la conformitat, aprovació, recepció del subministrament o servei, o altres efectes que no siguin els de mera constància documental d haver lliurat la factura. Si a la factura no s hi especifica el servei o subministrament a que correspon, caldrà acompanyar-la dels albarans de lliurament que justifiquin la recepció material del subministrament o servei realitzat. Pel que fa a les dades del tercer, es comprovarà que corresponguin amb les que figuren a la base de dades de tercers. En el cas de que s'hagin produït modificacions de dades respecte a les emmagatzemades al registre, es procedirà a la modificació de les mateixes, tenint en compte les següents especificacions: 54

100 La modificació de dades bancàries de pagament només es podrà realitzar si aquestes dades consten a la factura o bé en el document normalitzat de dades bancàries de l'annex II. En cap cas s'anul laran les dades existents a la base de dades, sinó que es procedirà a afegir la nova domiciliació bancària de pagament. Si el tercer no existeix en el registre, es donarà d'alta en el mateix moment, però alhora se li lliurarà el document normalitzat de dades bancàries de l'annex II perquè el retorni complimentat. Una possibilitat per no haver d'efectuar aquest tràmit es que les dades bancàries estiguin ben reflectides a la mateixa factura. Es comprovaran els càlculs referents a la base imposable, IVA i possibles retencions aplicades a la factura i la seva correcta especificació. Tramesa de factures a les dependències gestores La tramesa de factures a les àrees, es realitzarà diàriament mitjançant relacions col lectives de factures registrades, agrupades per dependències gestores destinatàries. Un cop allí, el/la Cap de Servei de l Àrea les haurà de conformar (la qual cosa implica que el servei o subministrament s ha fet d acord amb les condicions contractuals) i posteriorment es procedirà al tràmit d'aprovació de la factura i, si s'escau, a l'acabament de l'expedient de despesa. Els certificats d obres, signats pel tècnic corresponent i pel contractista, es presentaran juntament amb les factures. En el cas de que la factura s'hagi de retornar al tercer per no ser conforme amb les condicions del contracte, aquest retorn es farà directament des de l Àrea gestora, quedant-ne constància a l'expedient i explicant les causes que el motiven. Així mateix, caldrà notificar al responsable del registre de factures aquesta incidència a través del mitjà més flexible a l'abast del Departament gestor (correu electrònic, etc.). Una vegada resolta la incidència amb el tercer, caldrà tornar a presentar la factura al registre de factures. Si una Àrea rep per error factures que no li pertanyen, les haurà de retornar al Registre de factures d'intervenció el més aviat possible. Termini de pagament El termini previst a l article 198 de la LCSP, es considerarà a partir del dia següent de l entrada de la factura en el registre general de factures de l ajuntament. 55

101 ANNEX II MODEL NORMALITZAT DADES BANCÀRIES DE TERCERS SOL LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS A TERCERS N.I.F. COGNOMS I NOM DEL CREDITOR TELÈFON FAX SIGLES CARRER I NÚMERO CODI POSTAL POBLACIÓ PROVÍNCIA Sota la meva responsabilitat declaro que les dades antecedents corresponen al compte corrent o llibreta d estalvis obert a nom meu.,. de..de 20 Diligència de conformitat de l Entitat Les dades antecedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina. El Director, Signat: Signat i segellat: Nota: Cal formalitzar aquest imprès sense cap esmena. Les caselles de codificació bancària s han d emplenar totes amb els números corresponents, sense deixar-ne cap en blanc. 56

102 ANNEX III MODELS DOCUMENTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PROPOSTA DE MODIFICACIO DE PRESSUPOST AREA: DATA PROPOSTA: CRÈDIT EXTRAORDINARI I/O SUPLEMENT DE CRÈDIT BAIXES PER ANUL.LACIÓ Aprovació Alcaldia Aprovació Ajuntament Ple TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT GENERACIÓ DE CRÈDIT (A omplir per Intervenció) NÚM. PROPOSTA: AMPLIACIÓ DE CRÈDIT Data A. Ple: Data aprov. definitiva:. INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT Durant el decurs de l exercici, cal fer front a determinades atencions que no poden ser ajornades fins el proper exercici, i no havent en el pressupost vigent crèdit per aquestes necessitats o per ser insuficient la quantitat consignada, d acord amb allò que disposa el Reglament 500/1990, articles 34 a 49, que desenvolupa el capítol sisè de la TRLRHL i que es defineix en les bases d execució del Pressupost (articles 9 a 13), es proposa la següent modificació pressupostària. Els crèdits que es proposa modificar, i que a continuació es relacionen, compleixen els requeriments previstos a l article 180 del Text Refós de la Llei d Hisendes Locals, és a dir: A) No es tracta de cap aplicació pressupostària ampliable o nodrida prèviament amb crèdits extraordinaris concedits durant aquest exercici. B) No es minoren partides incrementades prèviament amb suplements o transferències, exceptuant que afectin a crèdits de personal. C) No s incrementen aplicacions pressupostàries que hagin estat minorades en transferències anteriors, exceptuant que afectin a crèdits de personal. PRESSUPOST DE DESPESES NÚM. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIO CODI PROJECTE INCREMENTS DISMINUCIONS TOTAL DESPESES PRESSUPOST D INGRESSOS NÚM. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIO IMPORT TOTAL INGRESSOS Badalona, EL/LA DIRECTOR/A DE L ÀREA DE 57

103 MODEL FITXA ACTUACIO PROJECTE ANNEX D INVERSIONS Ens AJ Ajuntament de Badalona Anenx Inversions AI-02 Àmbit Pèriode Servei Descripció curta projecte Descripció del Projecte: Clasifficació pressupostària Tipología de la Inversió Requereix projecte aprovat S/N Projecte aprovat S/N Data aprovació Codi Territorial Districte Inversió nova o reposició Previsió execució pressupostària (1) Detall fase execució anual Total execució plurianyal Total dotacions pressupostàries previstes Finançament de la Inversió (2) Total Finançament plurianyal Entitat Aprovat S/N Endeutament-Recursos pròpis Ajuntament- Contribucions especials Dipuitació de Barcelona Area Metropolitana de Barcelona Generalitat de Catalunya Administració de l'estat N Total Finançament previst 58

104 (3) Detall per conceptes de la inversió a realitzar: Codi Descripció Import 600 Inversions de Terrenys i Expropiacions 601 Altres Inversions noves 609 Altres Inversions noves 610 Inversions en Terrenys 611 Altres Inversions de Reposició 619 Altres Inversions de Reposició 620 Terrenys i Bens Naturals 622 Edificis i Altres Construccions 623 Inversió nova maquinaria, Instit.i utillatge 624 Inversió nova material de transport 625 Inversió nova mobiliari i estris 626 Equips processos d'informació 627 Inversió nova projectes complexos 628 Inversió nova equipaments diversos 629 Altres inversions funcionament operatiu serveis 631 Inversió Rep.Terrenys i béns naturals 632 Inversió rep. edificis i altres construccions 633 Inv. Rep. maquinaria, instal. elec. i utillatge 634 Inversió de reposició de material de transport 635 Inversió de reposició de mobiliari 636 Inversió reposició equips processos informació 637 Inversió reposició projectes complexos 639 Altres inversions funcionament operatiu serveis 640 Despeses d'inversions de caràcter immaterial 641 Despeses d'inversions en aplicacions informàtiques 680 Despeses d'inversions de béns i patrimoni 681 Despeses d'inversions de terrens i béns naturals 682 Despeses d'inversions edificis i altres construcci 683 Inversions Patrimonials Maq.Instal.i utillatge 684 Inversions Patrimonials material de transport 685 Inversió ens béns patrimonials 687 Inversió Patrimonial projectes complexos 689 Altres despesesinversió Patri. projectes complexos 690 Inversions en terrenys i béns naturals 710 Tr.Cap.A O.AUT.Adm.Entitats locals 720 Transferències capital a l'estat 721 Tr.Cap.A O.A.Administració estat 722 TR.CAP.a fundacions estatals 723 TR.CAP.a soc. merc. estatals altres org. Codi Descripció Import 724 TR.CAP.a Empreses públiques estatals 755 TR.CAP.a adm.gral.comunitats Autònomes 761 TR.CAP.a Diputacions, Consells 762 TR.CAP.a Ajuntaments 763 TR.CAP.a mancomunitats 764 TR.CAP.a àrees metropolitanes 765 TR.CAP.a comarques 766 TR.CAP.a altres entitats municipals TR.CAP.a 767 consorcis 59

105 (3) Detall per conceptes de la inversió a realitzar: Codi Descripció Import 768 Transferències Capital a entitats locals menors 770 Transferències capital a empreses privades 780 Transferències capital a famílies i institucions Total Projecte Despeses ordinàries a preveure periode Codi Descrpció Despeses de personal I S.Social 200 Arrendament de terrenys i bens naturals 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions 203 Arrendaments maquinaria instal.lacions i utillatge 204 Arrendaments material de transport 205 Arrendaments de mobiliari i ensers 206 Arrendaments equips processos d'informació 208 Arrendaments altre immobilitzat material 209 Cànons 210 Reparacions, manteniment i conservació 212 Edificis i altres construccions 213 Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge 214 Elements de transport 215 Mobiliari 216 Equips per processos d'informació 219 Altra immobilitzat material 220 Material d'oficina 221 Subministres 222 Comunicacions 223 Transports 224 Primes assegurances 225 Tributs 226 Despeses diverses 227 Treballs realitzats per altres empreses i professi 230 Dietes 231 Locomoció 233 Altres indemnitzacions 240 Despeses d'edició i distribució 411 A OOAA de l'entitat Local 449 Altres transferències corrents a ens i empreses mu 450 Administració general CCAA 451 A OOAA de la CCAA 452 A Fundacions de la CCAA 453 A Ens empreses i altres organismes de la CCAA 461 A Diputacions 462 A Ajuntaments 463 A Mancomunitats 464 Àrees Metropolitanes 465 Comarques i Consells Comarcals 466 Altres Entitats que agrupen municipis 467 A Consorcis 468 A Entitats locals menors 479 Altres subvencions a empreses privades 60

106 Despeses ordinàries a preveure periode Codi Descrpció Atencions benèfiques i assistencials 481 Premis, Beques i Pensions Estudi i Investigació 487 Altres transf. corrents a Families i Institucions 489 Altres transf. corrents a Families i Institucions 490 Transferències corrents a l'exterior Total dotacions pressupostàries a preveure Ingressos Total ingressos a preveure 0,00 Codi Descripció Taxa per Prestació Serveis Públics Bàsics 31 Taxes per Prestació de Serveis Públics Social Pref 32 Taxes per Realització Activitats Competència Local 33 Taxes Utilit. Priv., Aprofi. Especial Domini Públi 34 Preus Públics 35 Contribucions Especials 36 Vendes 39 Altres ingressos 41 Tr.Corr.Organismes Autònoms Adm.Ent.Local 42 Transferències Corrents de l Estat 44 Dels Ens Públics i Societ. Mercantil Entitat Local 45 De les Comunitats Autònomes 46 Transferències Corrents d'entitats Locals Diput 47 Transferències Corrents D Empreses Privades 48 Transferències Corrents de Families i Institucions 49 Transferències Corrents de l'extrerior 52 Interessos de Dipòsits 53 Dividens i Participació de Beneficis 54 Rendes de Bens Immobles 55 Productes de Concess.i Aprofitaments Especials 57 Resultat d' Operacions Comercials 59 Altres Ingressos Patrimonials Total Ingressos a preveure 61

107 Observacions i questions generals: Badalona, El Responsable del Servei Gestor Àmbit 0 Servei 0 Vist i plau del Regidor de l'àmbit Signat; Signat; 62

108 ANNEX IV REGULACIÓ TRANSITÒRIA DE LES SUBVENCIONS TITOL PRELIMINAR Generalitats CAPÍTOL PRIMER Article 1.- Objecte i àmbit d aplicació. L objecte del present capítol és la determinació del règim jurídic aplicable a les subvencions que s atorguin per l Ajuntament de Badalona, els seus organismes autònoms i les seves entitats públiques empresarials en la mesura que les subvencions concedides siguin conseqüència de l exercici de potestats administratives i si així està previst en els seus estatuts, cas contrari, serà necessari autorització de l ajuntament. Les subvencions que es concedeixin tindran per objecte el foment d activitats d utilitat pública o interès social, que complementin o supleixin la competència municipals o siguin d interès local. Així mateix, de conformitat amb l art. 34 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional para el desenvolupament, es podran atorgar subvencions per a l execució de programes i projectes de cooperació per al desenvolupament. Article 2.- Concepte de subvenció, caràcter i exclusions. 1. S entendrà per subvenció qualsevol disposició dinerària efectuada per l ajuntament o entitats que en depenen, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els requisits següents: a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris. b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d un determinat objectiu, l execució d un projecte, la realització d una activitat, l adopció d un comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrència d una situació, en el ben entès que el beneficiari haurà de complir les obligacions materials i formals que se n derivin. c) Que el projecte, l acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d una activitat d utilitat pública o d interès social o de promoció d una finalitat pública. 2. Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a l obtenció d altres subvencions en anys posteriors i no es poden al legar com a precedent. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d interès general a què es condicioni l atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l incompliment de les condicions i càrregues imposades en l acte de concessió. 3. No tindran la consideració de subvenció a efectes de la present normativa: 63

109 a) L atorgament al concessionari d un servei públic de subvencions procedents de dotacions pressupostàries financeres que rebi com a contraprestació del funcionament del servei. b) Les cessions d ús de béns immobles a favor d entitats o institucions públiques, les quals es regeixen per les normes reguladores d aquelles. c) Les subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial aplicable. d) Els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social. e) Les aportacions dineràries entre Administracions Públiques, entre l ajuntament i els organismes y ens públics que en depenen, destinades a finançar globalment l activitat dels mateixos en l àmbit propi de les seves competències, així com les aportacions en concepte de quotes ordinàries o extraordinàries que realitzi l ajuntament a favor de les associacions en las que s integri per a la protecció i promoció dels seus interessos comuns. f) Les subvencions als grups polítics representats a la Corporació per atendre les seves despeses de funcionament. g) Els premis que s atorguin sense prèvia sol licitud de l interessat. Article 3.- Règim jurídic La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d ara endavant LGS). RD 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la Llei general de subvencions (d ara endavant RLGS). La legislació bàsica de l Estat reguladora de l Administració Local (art. 72 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les bases del règim local i arts i del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març). La legislació autonòmica (arts. 239 i 240 del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d abril de 2003), i arts. 118 a 129 del Reglament d obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny). Normativa europea (Tratat de la Unió Europea, arts. 92 i 93, Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants). Les Bases d execució del Pressupost General. Bases, reguladores de l atorgament de subvencions que, en cada cas, s aprovin. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Tanspàrencia, accès a la informació pública i bon govern. (d ara en davant LTAIPBG). CAPÍTOL SEGON Disposicions comunes a les subvencions municipals i prèvies al seu atorgament. 64

110 Article 4.- Principis generals de gestió. La gestió de les subvencions s efectuarà d acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència en l assignació i utilització dels recursos públics. Article 5.- Requisits generals d atorgament. Tot expedient de concessió de subvencions haurà de determinar: a) Objecte de la subvenció. b) Exigència de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions de contingut econòmic derivades de la concessió de la subvenció c) Requisits i obligacions que hauran de complir els beneficiaris, i en el seu cas les entitats col laboradores, i que, sense perjudici dels que determini específicament a la convocatòria, seran els establerts als articles 13, 14 i 15 de la LGS, amb expressa exigència de la circumstància de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social, mitjançant certificats expedits per l Agència Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social. L òrgan gestor comprovarà, així mateix, que es troben al corrent en el compliment de les obligacions fiscals amb l Ajuntament de Badalona, deixant constància en l expedient mitjançant l oportú certificat de la Tresoreria Municipal. Si els certificats caduquessin abans de la data de fiscalització del reconeixement de l obligació el beneficiari haurà de presentar una certificació actualitzada a requeriment dels serveis gestors de l expedient. Aquest requisit s exigirà, en tot cas, amb caràcter previ a la concessió de la subvenció. d) Tramitació del procediment de concessió, en règim de concurrència competitiva o concessió directa, d acord amb les normes que resultin d aplicació. e) Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment. f) Termini de resolució y mitjans de notificació i publicació, aquest últim d acord amb el previst a l art. 18 de la LGS i 30 del RLGS. g) Criteris objectius de valoració h) Despeses subvencionables, que seran les que de manera indubtable responguin a la naturalesa de la subvenció i es realitzin en el termini que es fixi en la convocatòria o en el conveni. A les convocatòries es determinarà, si es subvencionen despeses indirectes, la seva naturalesa i percentatge en el seu cas. i) Forma de justificació pel beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de la aplicació de los fons rebuts. j) El informe de l òrgan gestor en el que consti que de la informació que obra en l expedient es desprèn que els beneficiaris compleixen tots los requisits necessaris per accedir a les mateixes. 65

111 k) Fiscalització prèvia dels actes administratius de contingut econòmic de conformitat amb l art. 214 del TRLHL. l) Aprovació de la despesa per l òrgan competent. m) Les subvencions hauran d ésser acceptades per les persones beneficiaries, en el termini màxim d un mes comptador des de la data de notificació de la concessió, als efectes de donar compliment a les condicions fixades per a la seva aplicació. L acceptació de la subvenció implica la de la present normativa, la de les bases específiques en el seu cas, la de la convocatòria i la de la LGS i altra normativa vigent aplicable. Les lletres a, d, e, f i g hauran d establir-se en la convocatòria, en el supòsit de concurrència competitiva. Article 6.- Consignació pressupostària Les convocatòries de subvencions es realitzaran prèvia certificació, per part de la Intervenció General, de l existència de crèdit adequat i suficient per atendre la despesa pública del cas. Article 7.- Quantia de les subvencions Com a regla general, i llevat que les convocatòries, o bases específiques en el seu cas, disposin una altra cosa i es justifiqui degudament a l expedient, l import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l activitat a la que s apliquin. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada; si es produís aquesta situació es reduirà la subvenció en la proporció que correspongui i, en el cas que el beneficiari ja l hagi rebuda tindrà l obligació de retornar l import que corresponent. En aquest sentit, l atorgament de la subvenció no podrà donar com a resultat que el beneficiari de la subvenció assenyalada pugui oferir preus per sota dels considerats de mercat o que signifiqui una alteració de les condicions de lliure competència. Article 8.- Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvenciones, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d organismes internacionals De conformitat amb l establert a l art. 7 d aquest Annex s estableix la compatibilitat de les subvenciones atorgades per aquest Ajuntament sempre que no s excedeixi el cost de la mateixa i sens perjudici del que al respecte pogués establir la normativa reguladora de les subvenciones concurrents. Article 9.- Condicions, requisits i obligacions dels beneficiaris Podran obtenir la condició de beneficiaris les persones físiques o jurídiques i les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d unitat econòmica o patrimoni separat que tramitin la corresponent sol licitud d acord amb l art. 14 del present annex i que compleixin les condicions i els requisits següents: 1. Condicions Que les estiguin radicades o realitzin les seves tasques en el terme municipal Badalona. 66

112 Que les activitats complementin o supleixin la competència municipal o siguin d interès local en el termes de l art. 1 de les presents Bases. Que les activitats que realitzin siguin sense afany de lucre. 2. Els requisits que s han d acreditar degudament són: Tenir personalitat jurídica de conformitat amb l ordenament jurídic i plena capacitat d obrar; les persones jurídiques hauran d estar legalment constituïdes i inscrites al registre públic que correspongui. Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, hauran de fer-se constar expressament, tant en la sol licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de subvenció a aplicar per cadascun d'ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, haurà de nomenar-se un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders bastants per a complir les obligacions que, com beneficiari, corresponen a l'agrupació. No podrà dissoldre s l'agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003. No podran accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions referides quan concorri alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres. No estar incurs en el règim d incompatibilitats i prohibicions vigent d acord amb l art i 3 LGS en relació a l art. 26 RLGS. Estar al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la seguretat social, i amb l Ajuntament de Badalona, d acord amb l art e) LGS en relació als articles 18 i 19 i 22.1 RLGS. Si la subvenció es sol licita per una persona jurídica es requerirà que la realització de l activitat subvencionada tingui relació directa amb l objecte o finalitats socials de la mateixa. Haver justificat suficientment les ajudes econòmiques rebudes amb anterioritat de l'ajuntament, dintre del termini establert a la convocatòria. Disposar de l'estructura i capacitat suficients per tal de garantir el compliment dels objectius de la subvenció, acreditant l'experiència operativa necessària. No caldrà que l interessat aporti els certificats o altres documents acreditatius de la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o les circumstàncies previstes, quan l òrgan concedent de la subvenció pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l interessat - tret que una norma amb rang de llei autoritzi la cessió perquè es realitzi l esmentada consulta. Les corresponents convocatòries expressaran els requisits específics per sol licitar les subvencions de que es tracti així com la forma d acreditar-los amb indicació dels documents i informacions que han d acompanyar a las referides sol licituds. 3. Els beneficiaris restaran subjectes al compliment de les obligacions establertes per la convocatòria, l acte d atorgament, el present Annex i, en tot cas, per l art. 14 LGS. 67

113 Així mateix, de conformitat amb l'art. 18 de la LGS, en relació amb l'art. 3.4 de la LTAIPBG, els beneficiaris que percebin subvencions o ajuts públics de més de euros anuals o si almenys el quaranta per cent de llurs ingressos anuals procedeixen de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de euros, hauran de donar publicitat de les subvencions y ajuts percebuts en els termes i condicions establerts en la LTAIPBG. Article 10.- Condicions, requisits i obligacions de les Entitats Col laboradores Entitat col laboradora és aquella que, actuant en nom i per compte de l'òrgan concedent amb caràcter general relacionats amb la subvenció, lliuri i distribueixi els fons públics als beneficiaris, o col labori en la gestió de la subvenció sense que es produeixi el previ lliurament i distribució dels fons rebuts. Aquests fons, en cap cas, es consideraran integrants del seu patrimoni. Igualment tindran aquesta condició els quals havent estat denominats beneficiaris, conforme a la normativa comunitària tinguin encomanades, exclusivament, les funcions abans enumerades A les entitats col laboradores els hi resultarà d aplicació els previst en l art. anterior respecte a les condicions i requisits necessaris per a l adquisició de la condició de beneficiari Així mateix, aquestes entitats restaran subjectes al compliment de les obligacions establertes per la convocatòria, l acte d atorgament, el present Annex i, en tot cas, per l Article 15 LGS. A aquests efectes, l Ajuntament formalitzarà els corresponents convenis de col laboració, amb el contingut mínim establert per l art. 16 LGS i una vigència no superior a quatre anys, amb possibilitat de prorroga, de mutu acord entre les parts a bans de la finalització d aquell, sens que la duració total de les pròrrogues pugui se superior a la vigència del termini inicial i sens que en conjunt la duració totals excedeixi de sis anys. Article 11.- L acceptació de les subvenció Les subvencions hauran d ésser acceptades pels seus beneficiaris, en el termini màxim d un mes comptador des de la data de notificació de la concessió, als efectes de donar compliment a les condicions fixades per a la seva aplicació. L acceptació de la subvenció implica la de la normativa reguladora de la corresponent convocatòria, de les Bases d execució del Pressupost General, la LGS i el reglament que la desenvolupa. TÍTOL PRIMER Procediments de concessió CAPÍTOL PRIMER Concessió mitjançant concurrència competitiva Article 12.- Convocatòria a) Prèviament a la convocatòria, s'haurà d'aprovar, per l'ajuntament en Ple, la norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions, amb el contingut mínim preceptuat a l'art LGS. Així mateix, de conformitat amb l'art de la 68

114 LTAIPBG, si l'import de les subvencions que es puguin atorgar és superior a euros, les bases reguladores de la concessió hauran d incloure l obligació dels beneficiaris, si són persones jurídiques, de comunicar als subjectes obligats la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l efecte de fer-les públiques. b) Amb caràcter general, la incoació de l expedient de concessió de la subvenció serà d ofici, mitjançant convocatòria, aprovada per l alcalde o pels regidors o regidores d Àrea d acord amb el seu corresponent àmbit de competències, que desenvoluparan el procediment a seguir per a la concessió de las subvenciones, de conformitat amb l article 23 de la LGS. c) El procediment podrà adoptar la modalitat de convocatòria i procediment selectiu únic, o la de convocatòria oberta amb varis procediments selectius al llarg de l any, segons s especifiqui en les corresponents. d) La convocatòria, aprovada per l'òrgan competent, haurà de recollir necessàriament el contingut establert per l'art de la LGS i ser publicada de conformitat amb el procediment previst a l art de la pròpia Llei. A aquests efectes es comunicarà a el text de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions i aquesta donarà trasllat al diari oficial corresponent de l extracte de la convocatòria. Atenent que una de les condicions requerides per ser beneficiari o beneficiària de les subvencions convocades per aquest Ajuntament és que estiguin radicats o radicades o que realitzin les seves tasques en el terme municipal Badalona, les convocatòries també es publicaran mitjançant anunci al tauler d anuncis i a la premsa local. Article 13.- Quantia màxima o estimada de las subvencions convocades En les respectives convocatòries se indicarà la quantia total màxima de les subvenciones convocades així como la quantia addicional en que es podrà incrementar sin necessitat de nova convocatòria sempre que es compleixin les condicions establertes a l art. 58 del RLGS. L òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el procés de selecció o no esgotar l import total previst o el crèdit disponible de la corresponent aplicació pressupostària. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la que es determini en la convocatòria. Si una vegada atorgades les subvencions existís saldo disponible en l aplicació pressupostària que les finança, es podran realitzar convocatòries complementàries. En el cas de la tramitació anticipada de l'expedient a l'empara de l'article 56 del RLGS, la quantia total màxima que figuri en la convocatòria tindrà caràcter estimat havent de fer-se constar expressament en la mateixa que la concessió de les subvencions queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió. Article 14.- Forma i termini per a la presentació de les sol licituds a) Les sol licituds de subvenció es formalitzaran mitjançant la complimentació de la instància proporcionada per l Ajuntament, i, es podran presentar al Registre General de l Ajuntament, a les Oficines Municipals de Districte o a les oficines registrals 69

115 obertes als efectes a les Àrees Municipals; tot això sens perjudici de que les sol licituds puguin ser presentades per mitjans telemàtics quan l Ajuntament incorpori les insfraestructures adients. Les instàncies tindran el següent contingut: Identificació de qui subscriu la sol licitud i la qualitat en que actua (amb expressió de NIF). Identificació de qui ha de ser beneficiari (amb expressió del NIF o CIF). Domicili, a efectes de les notificacions, i número de telèfon. Declaració de reunir els requisits d aquest Annex i acceptació del contingut de la mateixa. Declaració de les subvencions sol licitades i/o obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l ajuntament les que s obtinguin en el futur. Compromís de complir les condicions de la convocatòria concreta. Petició de la subvenció concreta que es pretén rebre per al finançament de l'activitat projectada Pressupost de l activitat i/o dels programa/es per al/a les qual/s es sol licita subvenció. Lloc, data i signatura del sol licitant i, segell de l entitat en el seu cas. b) A la instància haurà d'adjuntar-se la següent documentació: Fotocòpia del NIF del sol licitant, i en el cas de persones jurídiques del representant de l entitat. Fotocòpia del CIF de l entitat Full de dades bancàries, on es podrà transferir, si s escau, l import de la subvenció en cas que aquestes dades hagin variat respecte l any anterior o si és la primera vegada que es sol licita la subvenció. En cas que l entitat hagués sol licitat subvenció a aquest Ajuntament a l exercici anterior, els tres documents abans referits es podran suplir amb la complimentació del document declaració de vigència de la documentació que s adjuntarà al model de sol licitud de subvenció. Documentació acreditativa de la legal constitució i inscripció de l entitat pel cas que sigui la primera vegada que es sol licita subvenció. Documentació acreditativa de la composició de la Junta Directiva de l entitat i de que la persona sol licitant és la representant legal de l entitat per a la sol licitud de la subvenció (certificats i/o actes corresponents). En cas que l entitat hagués sol licitat subvenció a aquest Ajuntament a l exercici anterior, l esmentada documentació es podrà suplir mitjançant la complimentació del document Certificat de la composició de la Junta, Acord de l entitat de sol licitud de subvenció i atorgament d autorització a la persona que la sol licita, que s adjuntarà al model de sol licitud de subvenció. L acreditació, conforme a la Disposició Addicional Divuitena de la LRJPAC en relació al articles 14.1.e LGS i 22.2 RLGS, d'estar al corrent de llurs obligacions tributàries mitjançant els corresponents certificats de l Agència Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social es realitzarà directament per l òrgan instructor del procediment de concessió excepte que el sol licitant denegés a expressament el consentiment per a que es recabin els referits certificats, en aquest cas s hauran d aportar amb caràcter previ a la concessió de la subvenció. 70

116 Projecte de l activitat o programa a subvencionar amb descripció detallada que permeti comprendre l'abast, la intenció i la importància de la proposta. Memòria explicativa de les activitats realitzades per l entitat durant l exercici anterior, signada i segellada. Comptes aprovats globals i per programes, de l últim exercici tancat, signats i segellats. Declaració responsable de no haver demanat, ni rebut ajuts i/o subvencions per aquest mateix concepte d altres Àrees o organismes autònoms de l Ajuntament de Badalona o d altres administracions o entitats. En cas que l entitat sol liciti subvenció per al seu manteniment i funcionament ordinari i, a més, per a la realització de qualsevol programa serà necessària la complimentació d una declaració signada pel president de l entitat conforme les quantitats que figuren al/s pressupost/os pel/s programa/es no hi consten, en el seu cas, en el pressupost aportat per a la subvenció de manteniment i funcionament ordinari de l entitat. Aquelles que, en el seu cas, es determinin expressament a les convocatòries, en relació amb les finalitats i actuacions de les entitats, àmbit d implantació d aquestes i naturalesa dels programes a subvencionar. c) El termini per a la presentació de les sol licituds es fixarà en les corresponents convocatòries atenent el volum de documentació a presentar i la dificultat per a disposar de la mateixa i no podrà ser inferior a 20 dies hàbils a partir del següent de la publicació de convocatòria al Tauler d Anuncis de l ajuntament. Si en la sol licitud o documentació presentada es detectés la falta de qualsevol dels documents preceptius a la convocatòria s hi trobessin deficiències, de conformitat amb l art LGS, es requerirà a l interessat per tal que en un termini no superior a deu dies les esmeni, amb indicació que, en cas de no fer-ho se l tindrà per desistit de llur petició. Article 15.- Instrucció L òrgan instructor, que serà el regidor competent per l àmbit d actuació al que es destini la subvenció o funcionari en qui delegui, sotmetrà les sol licituds presentades en temps i forma al procés de selecció que es portarà a terme pels serveis tècnics municipals corresponents els quals examinaran i compararan les sol licituds a l objecte d establir una prelació entre les mateixes d acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les bases reguladores, procedint a la concessió de aquelles, d acord amb el crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut la major valoració. Article 16.- Criteris d atorgament de les subvencions. Las subvenciones s atorgaran als qui obtinguin millor valoració de entre els que haguessin acreditat el compliment de les condicions i requisits necessaris per ser beneficiari o beneficiària. Les convocatòries concretaran els criteris de valoració de les sol licituds en funció de la naturalesa de l activitat o interès públic perseguit, i establirà la ponderació dels mateixos de manera que quedi garantit el compliment dels principis establerts en aquest annex. En termes general els referits criteris seran: a) L interès general de l activitat per a la ciutat 71

117 b) La complementarietat d activitats anàlogues al municipi. c) Nombre de destinataris a qui va adreçada Article 17.- Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seva determinació En les convocatòries es fixaran els import màxim de la subvenció que pot atorgar-se a cada sol licitant, de conformitat amb l establert a l art 7 de les presents normes. Per a la determinació de l esmentat import es partirà del cost pressupostat pel sol licitant del que es deduirà, si escau, l'excés sol licitat sobre la quantia màxima subvencionable; l'ordre de preferència per a l'obtenció serà el que resulti de l'ordre de puntuació obtingut en l'avaluació. Article 18.- Fase de preavaluació En els procediments en els que no figurin ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al legacions ni proves que les aportades pels interessats, es podrà prescindir de l atorgament del tràmit d audiència als referits interessats en relació a la proposta de resolució provisional, que passarà a tenir caràcter de definitiva Article 19.- Prorrateig de l'import entre els sol licitants. En aquelles convocatòries en les que, per motius degudament justificats, no sigui possible precisar la ponderació atribuïble als criteris de valoració, es podrà establir, amb caràcter excepcional, el prorrateix del import global màxim destinat a la subvenció entre els beneficiaris. Article 20.- Reformulació de sol licituds. La convocatòria establirà, en el seu cas, la possibilitat de reformulació de sol licituds quan l'objecte de la subvenció sigui el finançament d'activitats a desenvolupar pel beneficiari i l'import de la subvenció concedida sigui inferior a la meitat de la sol licitada. Article 21.- Òrgans competents per a l ordenació, instrucció i resolució del procediment. Els òrgans competents per a la realització de les actuacions del procediment de concessió seran: L òrgan instructor, que serà el regidor competent per l àmbit d actuació al que es destini la subvenció o funcionari en qui delegui. L òrgan col legiat per acordar proposta de resolució serà la Junta de Govern Local La resolució de concessió competerà a l alcalde o alcaldessa o, en el seu cas, als regidors que tinguin delegada la competència, per raó del import de la despesa, en el moment de la seva concessió Article 22.- Resolució definitiva de concessió. La resolució de concessió farà referència, a efectes de motivació, al compliment d aquest Annex y de les condicions de la convocatòria i haurà de contenir l establert a l art. 25 de LGS. 72

118 El termini per a l atorgament de les subvencions no excedirà de tres mesos des de la sol licitud, la manca de resolució dins d aquest termini produirà efectes desestimatoris, tret que les bases prevegin altrament. CAPÍTOL SEGON Concessió directa Article 23.- Subvencions directes i nominatives Les subvencions podran atorgar-se directament, no essent preceptives ni la concurrència competitiva ni la publicitat, en els següents casos: a) Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general inicial de l Ajuntament o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple prèvia la justificació de les raons d interès públic. b) Subvencions, l atorgament o la quantia de les quals, vingui imposada a l Administració per una norma de rang legal. c) Aquelles altres subvencions en les quals s acreditin raons d interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública mitjançant concurrència competitiva. d) Subvencions per remeiar situacions d emergència o d urgència quan aquestes situacions siguin incompatibles amb el tràmit de publicitat. El conveni serà l instrument habitual per canalitzar aquestes subvencions, en aquest o, en el seu cas, en la resolució de concessió, es fixaran, a més del beneficiari i quantia de la subvenció, l objecte, el procediment de concessió, les raons que acreditin l interès públic, social, econòmic o humanitari i les que justifiquin la dificultat de la seva convocatòria pública, el règim jurídic aplicable, el termini i la forma de justificació. Així mateix, de conformitat amb l'art de la LTAIPBG, si l'import de les subvencions que es puguin atorgar és superior a euros, el conveni o, en el seu cas, la resolució de concessió, haurà d incloure l obligació dels beneficiaris, si són persones jurídiques, de comunicar als subjectes obligats la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l efecte de fer-les públiques. Els hi resultarà d aplicació a aquestes subvencions el règim establert al present annex en allò que resulti compatible amb la seva naturalesa i, concretament, de l anterior capítol, l art. 14 quan a la forma per a la presentació de les sol licituds. TÍTOL TERCER Gestió, justificació i publicitat de les subvencions Article 24.- Subcontractació No es podran subcontractar les activitats que integrin els programes subvencionats, a excepció de que es previngui expressament a la convocatòria. 73

119 Article 25.- Despeses subvencionables 1. Les despeses subvencionables seran les que de manera indubtable responguin a la naturalesa de la subvenció, resultin estrictament necessàries, i es realitzin en el termini que es fixi en la convocatòria i que amb caràcter general serà com a màxim fins el 31 de desembre de l any de la convocatòria. 2. Quan l import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la legislació de contractes públics per al contracte menor, el beneficiari ha de sol licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del comprimís per a la prestació del servei o lliurament del bé, llevat que les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s hagi efectuat abans de la sol licitud de subvenció. L elecció entre les ofertes presentades, que s han d aportar en la justificació o, si escau, en la sol licitud de subvenció, s ha de fer d acord amb els criteris d eficiència i economia, s ha de justificar expressament en una memòria l elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 3. Es consideraran despeses subvencionables: a) Les despeses financeres, les d assessoria jurídica o financera, les notarials i registrals y les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d administració específiques que estiguin directament relacionats amb l activitat subvencionada i siguin indispensables per a la adequada execució de la mateixa. b) El IVA y els impostos indirectes quan no siguin susceptibles de recuperació o compensació. c) Los costos indirectes que s imputin pel beneficiari a l activitat subvencionada en la part que raonadament correspongui d acord amb els principis i normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura en que els referits costos corresponguin al termini en que efectivament es realitza l activitat. 4. El béns inventariables, la rehabilitació dels quals s hagués subvencionat, hauran de destinar-se a la finalitat concreta per a la que es va concedir la subvenció durant un termini no inferior a 5 anys en cas de béns inscribibles en un registre públic, ni a 2 per a la resta. Article 26.- Forma i termini de justificació La justificació de les subvencions atorgades per l Ajuntament constitueix una comprovació de l adequat ús dels fons públics rebuts pels beneficiaris, a més a més, de la verificació que els fons s han aplicat a la seva finalitat i que s han acomplert les condicions imposades i els resultats obtinguts. L esmentada justificació de es realitzarà, amb caràcter general, i sense perjudici del que es pugui determinar les convocatòries, mitjançant la rendició del compte justificatiu de la despesa realitzada, que constitueix acte obligatori del beneficiari o entitat col laboradora, davant l òrgan atorgant, i, que consisteix en la justificació de la despesa realitzada, sota responsabilitat del declarant, comprenen els documents que a continuació es relacionen: a) Memòria de l activitat subvencionada, consistent en: 74

120 Declaració subscrita pel beneficiari sobre les activitats realitzades que hagin estat finançades amb la subvenció i el seu cost; Desglossament de cadascuna de les despeses efectuades; Relació numerada correlativament de tots el documents justificatius que s aportin ; En el cas de subvencions pel funcionament general d entitats es presentarà la memòria sobre l activitat realitzada per l entitat, desglossament de les despeses objecte de subvenció, els comptes anuals de l entitat i relació numerada correlativament de tots el documents justificatius que s aportin. b) Factures i demés documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, import dels quals hagi estat abonat amb càrrec a la subvenció concedida, còpia dels quals es compulsarà i conformarà pel servei gestor, retornant els originals als interessats. Els originals dels referits documents quedaran dipositats en la entitat beneficiaria per un període mínim de 4 anys. Las factures hauran de reunir els requisits expressats al Real Decret 1496/2003 de 28 de novembre, pel qual es regula el deure d expedició i lliurament de factures. c) Les despeses de personal hauran d acreditar-se amb els rebuts de nòmines emplenats de conformitat amb la OM i amb els butlletins de cotització de la Seguretat Social (TC1 i TC2). d) Tant les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, com el e) s rebuts de nòmines que es mencionen en els apartat b) i c) d aquest article s acompanyaran amb la documentació acreditativa del pagament. f) D acord amb l article 80 del RLGS, les bases reguladores podran preveure que la subvenció es justifiqui mitjançant la presentació d estats comptables. g) Full publicitari de la col laboració de l Ajuntament en les activitats subvencionades amb la fórmula següent: "Amb el suport de l'ajuntament de Badalona" i el logotip oficial de l'ajuntament de Badalona, d'acord amb els models tipogràfics aprovats per la Corporació. h) Declaració responsable conforme segueix vigent la declaració presentada en el moment de la sol licitud conforme a no haver demanat, ni rebut ajuts i/o subvencions per aquest mateix concepte. En el cas que no es pogués aportar l esmenta full, el coordinador municipal corresponent incorporarà a l expedient declaració conforme en l activitat subvencionada no es va programar la confecció del mateix. Si no es concreta altre termini a la convocatòria, la justificació de la subvenció s haurà de presentar dintre dels tres mesos següents a la data de finalització del termini per a la realització de l activitat i, com a màxim fins el 31 de gener de l any immediatament posterior al qual es va concedir. La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podran comportar l anul lació total o parcial de la subvenció i el reintegrament en les condicions previstes en el presents annex i en la LGS. 75

121 Per tal de possibilitar el control de la concurrència de subvencions, els documents justificatius presentats pels beneficiaris hauran d ésser validats i estampillats pel servei gestor, mitjançant un segell existent a l efecte. Article 27.- Comprovació de les subvencions i pagament El servei gestor de la subvenció comprovarà l adequada justificació de la mateixa, la realització de l activitat i el compliment de la finalitat que va determinar la concessió, i, aquests i per tal de d ordenar el pagament de la subvenció el director de l Àrea responsable del departament que ha impulsat l expedient de concessió, acreditarà fefaentment, davant l òrgan interventor, el compliment fidel de justificació de les subvencions per part dels beneficiaris, mitjançant el model de document previst als efectes a l art del present annex. A més a més, el servei gestor procedirà mitjançant un sistema de validació i estampillament dels justificants de la despesa que permeti el control de la concurrència de la subvenció. Aquest sistema consistirà en l estampillament dels justificants originals presentats, indicant en els mateixos la subvenció per la qual s ha utilitzat i si l import del justificant s imputa total o parcialment a la subvenció. En aquest últim cas s indicarà a més a més la quantia exacta que resulti afectada per la subvenció. La justificació haurà d ésser aprovada per l òrgan competent, que serà el que va concedir la subvenció, arxivant-se pel servei gestor i comunicant-se a la Intervenció General adjuntantse tots els documents que conformen el compte justificatiu i, en tot cas, el document de conformitat previ de l òrgan gestor. Article 28.- Pagaments a compte i pagaments anticipats La presentació de la justificació, en temps i forma, i la seva comprovació de conformitat en els termes establerts a l art. 84 del RLGS, serà condició indispensable per a que es pugui procedir al reconeixement de l obligació a favor del beneficiari i el seu pagament, excepte en els supòsits següents: a) Abonaments a compte. En les convocatòries de les subvencions es podrà preveure el pagament mitjançant el sistema d abonaments a compte, prèvia acceptació de la subvenció per part del beneficiari i sempre que la duració de l execució de l acció subvencionada sigui superior a 24 mesos. En tal cas, els abonaments a compte respondrà al ritme previst d execució de les activitats subvencionades i per quantia equivalent a la justificació presentada, practicant-se una liquidació final dintre del mes següent a l acabament de l objecte subvencionat b) Pagaments anticipats. En les convocatòries de les subvencions es podrà preveure, el pagament anticipat del 50 % de l import subvencionat, prèvia acceptació de la subvenció per part del beneficiari; amb caràcter excepcional i atenent les característiques del programa a subvencionar el pagament anticipat podrà ser del 80% sempre així s hagués sol licitat pel beneficiari o beneficiària i justificat la necessitat d aquest finançament per poder executar el projecte en base la projecció dels moviments de la tresoreria de l entitat. 76

122 No serà exigible la constitució de garanties en cap dels dos supòsits regulats al present article, sens perjudici del reintegrament de les quantitats percebudes en cas d incompliment de les obligacions establertes en aquest Annex, a la convocatòria o a la LGS. Article 29.- Mesures de garantía que, en el seu cas, es consideri necessari constituir, mitjans de constitució i procediment de cancel lació. Las garanties que en el seu cas resultin exigibles, d acord amb la corresponent convocatòria, resolució o conveni pel cas de subvencions per a la rehabilitació de béns inventariables, es constituiran en la Tresoreria municipal mitjançant aval prestat per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca, assegurances de caució entregades per entitats asseguradores i hipoteques, prendes o la inscripció en els registres corresponents del destí dels béns finançats a la finalitat concreta per al que es va concedir la subvenció, així com com l import de la subvenció, per qualsevol de les formes previstes a la normativa vigent. Les esmentades garanties es cancel laran per acord del òrgan concedent una vegada comprovada la justificació del pagament. Les referides garanties respondran de l aplicació del destí dels béns finançats durant el termini previst en la resolució de concessió o conveni. Article 30.- Publicitat de les subvencions concedides La publicació de las subvencions concedides, es realitzarà durant el mes següent a cada trimestre natural y s inclouran totes las concedides durant l esmentat termini. El corresponent anunci, en els termes de l art. 30 RLGS, es publicarà en DOGC, excepte les de import inferior a euros que se publicarà al Tauler d Anuncis de l Ajuntament TÍTOL QUART Gestió pressupostària, reintegrament i control financer Article 31.- Gestió pressupostària 1. Serà requisit previ per a l atorgament de les subvencions l existència de crèdit adequat i suficient. 2. Amb caràcter previ a la convocatòria de la subvenció o a la firma del conveni, s haurà de practicar la corresponent retenció de crèdit pressupostari al que s atribueix la subvenció, mitjançant la documentació comptable RC. 3. La proposta de concessió al beneficiari concret i determinat comportarà l anotació comptable de fase A. 4. L acord o resolució de concessió comportarà la tramitació i aprovació de la disposició de la Despesa, procedint-se a la notació comptable de les fases D i O. 5. La justificació de la subvenció concedida pel departament gestor comportà la fase P, llevat que les bases específiques prevegin algun pagament a compte una vegada aprovada la concessió de la subvenció. 6. Per tal d ordenar el pagament de la subvenció la Direcció de l Àrea responsable del departament que ha impulsat l expedient de concessió, acreditarà fefaentment, davant 77

123 l òrgan interventor, el compliment fidel de justificació de les subvencions per part dels beneficiaris, mitjançant un certificat que textualment dirà el següents: (nom i cognoms), (càrrec), INFORMO: 1. Que, en data, l entitat, amb el NIF ha presentat en el registre de l Àrea de els documents justificatius per l import de objecte d una subvenció destinada a, corresponent a l expedient de concessió amb número de referència, els quals s han registrat amb el número d entrada. 2. Que els nostres serveis del Departament de han revisat convenientment aquesta documentació i que s ajusta, en la seva totalitat, als conceptes i programes d actuació continguts en la memòria que figura a l expedient de sol licitud de la subvenció. 3. Que, així mateix, els tècnics responsables de l activitat han informat favorablement de l adequació de l activitat a la finalitat per la qual es va concedir la subvenció. I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vist-i-plau de. Badalona, Vist i plau El/La (càrrec) (nom i cognoms) Article 32.- Reintegrament. 1. El beneficiari o, si s escau, l entitat col laboradora estarà obligada a procedir al reintegrament de les quantitats atorgades en els següents supòsits previstos als articles 36 i 37 de la LGS: a) Per declaració judicial o administrativa de nul litat o anul lació de la resolució de concessió de conformitat amb l establert a l art i 2 LGS. b) Per obtenció de la subvenció, falsificant les condicions requerides per això, o ocultant les dades que haguessin impedit la seva concessió. c) Per incompliment total o parcial dels objectius, de l activitat o del projecte. d) Per incompliment de l obligació de la justificació o justificació insuficient d acord amb la el previst en la present normativa i a la Llei. e) Per incompliment de l obligació d adoptar les mesures de difusió i publicitat previstes a l art de la LGS. f) Per resistència, excusa, obstrucció o negativa, a les actuacions de comprovació i control financer previstes als articles 14 i 15 de la LGS. g) Per incompliment de les obligacions específiques imposades als beneficiaris o entitats col laboradores. 78

124 h) Per incompliment de les condicions establertes en la concessió de les subvencions. 2. El procediment de reintegrament es regirà pel disposat al Títol II de la LGS, essent l òrgan competent per exigir el reintegrament l atorgant de la subvenció. 3. El beneficiaris i entitats col laboradores, en el supòsits de l art. 37 LGS hauran de reintegrar la totalitat o part de la quantitats percebudes més els corresponents interessos de demora. La referida obligació serà independent de les sancions que el seu cas resultin exigibles. Article 33.- Control financer 1. El control financer s exercirà per la Intervenció respecte de beneficiaris i, en el seu cas, entitats col laboradores per raó de les subvencions atorgades, de conformitat amb el que disposen els arts. 220 a 222 del TRLRHL; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei general pressupostària i demés normes concordants. 2. De conformitat amb el disposat a la disposició addicional quarta de la LGS, la Intervenció podrà sol licitar la col laboració d empreses privades d auditoria per a la realització de controls financers de subvencions concedides en els termes previstos en la Llei general pressupostària, restant reservades a l ajuntament la realització de les actuacions que suposin exercici de potestats administratives. 3. Els beneficiaris, entitats col laboradores i tercers relacionats amb l objecte de la subvenció o de la seva justificació estaran obligats a prestar col laboració i a facilitar la documentació que els sigui requerida pel personal que efectuï el control financer per tal de comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que s estimin adequats, la inversió de les quanties atorgades en relació a les seves adequades finalitats, tenint lliure accés a la comptabilitat del perceptor. 79

125 80

126 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Consolidat Despeses i Ingressos Document:P-2019-V1-07-D166_1C Pressupost General exercici 2019

127 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns AJ IMS MUS PMB BCO Ajuntament de Badalona Institut Municipal Serveis Personals Museu de Badalona Patronat de la Música de Badalona Badalona Comunicació, SA 2019 Pressupost Consolidat Despeses Crèdits Transf.internes Pressupost Crèdits Crèdits Crèdits Crèdits Crèdits Cap. Descripció Inicials Consolidació Consolidat Inicials Inicials Inicials Inicials Inicials 1 Despeses de Personal ,74 0, , , , , , ,74 2 Despeses corrents en bens i serveis , , , , , , , ,49 3 Despeses financeres , , , , ,78 500, ,00 245,35 4 Transferències corrents , , , , ,28 0, ,00 0,00 5 Fons de contingència ,44 0, , , , , ,32 0,00 6 Inversions Reals ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Transferències de capital ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Variació Actius Financers ,00 0, , , , , ,00 0,00 9 Variació Passius Financers , , , ,00 0,00 0,00 0, ,59 Total , , , , , , , , Operacions corrents , , , , , , , , Operacions de capital ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total operacions no financeres , , , , , , , , Operacions d'actius i passius financeres , , , , , , , ,59 Total Despeses del Pressupost , , , , , , , ,17 Pressupost General exercici 2019

128 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns BCU BSA EGE RBA Badalona Cultura Badalona Serveis Ens de Gestió Reactivació Assistencials, SA Urbanística, SA Badalona, SA 2019 Pressupost Consolidat Despeses Crèdits Crèdits Crèdits Crèdits Cap. Descripció Inicials Inicials Inicials Inicials 1 Despeses de Personal , , , ,09 2 Despeses corrents en bens i serveis , , , ,95 3 Despeses financeres 1.048, , ,61 0,00 4 Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Fons de contingència 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Inversions Reals 0, ,00 0,00 0,00 7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Variació Actius Financers 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Variació Passius Financers , , ,96 0,00 Total , , , , Operacions corrents , , , , Operacions de capital 0, ,00 0,00 0,00 Total operacions no financeres , , , , Operacions d'actius i passius financeres , , ,96 0,00 Total Despeses del Pressupost , , , ,04 Pressupost General exercici 2019

129 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns PRESSUPOST CONSOLIDAT D INGRESSOS Pressupost General exercici 2019

130 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns AJ IMS MUS PMB BCO BCU Ajuntament de Badalona Institut Municipal Serveis Personals Museu de Badalona Patronat de la Música de Badalona Badalona Comunicació, SA Badalona Cultura 2019 Pressupost Consolidat Ingressos Crèdits Transf.internes Pressupost Previsions Previsions Previsions Previsions Previsions Previsions Cap. Descripció Inicials Consolidació Consolidat Inicials Inicials Inicials Inicials Inicials Inicials 1 Impostos Directes , , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Impostos Indirectes , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Taxes Preus públics i Altres Ingressos , , , , , , , ,73 4 Transferències Corrents , , , , , , , , ,63 5 Ingressos Patrimonials , , , ,49 500,00 406,00 550,00 0,00 0,00 6 Alienació d Inversions Reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Transferències de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Actius Financers , , , , , , ,00 0,00 0,00 9 Passius Financers , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total , , , , , , , , , Operacions corrents , , , , , , , , , Operacions de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total operacions no financeres , , , , , , , , , Operacions d'actius i passius financeres , , , , , , ,00 0,00 0,00 Total Ingressos del Pressupost , , , , , , , , ,36 Pressupost General exercici 2019

131 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns BSA EGE RBA Badalona Serveis Ens de Gestió Reactivació Assistencials, SA Urbanística, SA Badalona, SA 2019 Pressupost Consolidat Ingressos Previsions Previsions Previsions Cap. Descripció Inicials Inicials Inicials 1 Impostos Directes 0,00 0,00 0,00 2 Impostos Indirectes 0,00 0,00 0,00 3 Taxes Preus públics i Altres Ingressos , , ,04 4 Transferències Corrents , , ,00 5 Ingressos Patrimonials 0, ,89 0,00 6 Alienació d Inversions Reals 0,00 0,00 0,00 7 Transferències de Capital 0,00 0,00 0,00 8 Actius Financers 0,00 0,00 0,00 9 Passius Financers 0,00 0,00 0,00 Total , , , Operacions corrents , , , Operacions de capital 0,00 0,00 0,00 Total operacions no financeres , , , Operacions d'actius i passius financeres 0,00 0,00 0,00 Total Ingressos del Pressupost , , ,04 Pressupost General exercici 2019

132 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Detall Consolidació AJ Ajuntament de Badalona Dades Pressupost de Despeses Ajuntament de Badalona Quadre Consolidació Despeses Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Ens Total BCO Badalona Comunicació, SA 0,00 0,00 0, ,75 0, ,75 BCU Badalona Cultura 0,00 0,00 0, ,63 0, ,63 BSA Badalona Serveis Assistencials, SA 0,00 0,00 0, ,61 0, ,61 CBS Consorci Badalona Sud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EGE Ens de Gestió Urbanística, SA 0,00 0,00 0, ,11 0, ,11 FBC Fundació Badalona Capital Europea del Basket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMP Institut Municipal Promoció Ocupació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMS Institut Municipal Serveis Personals 0,00 0,00 0, ,43 0, ,43 MBA Marina Badalona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUS Museu de Badalona 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 PMB Patronat de la Música de Badalona 0,00 0,00 0, ,75 0, ,75 RBA Reactivació Badalona, SA 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,28 0, ,28 AJ Ajuntament de Badalona Dades Previsions Despeses Societats Mercantils Quadre Consolidació Despeses Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Ens Total BCO Badalona Comunicació, SA 0,00 0,00 245,35 0, , ,94 BCU Badalona Cultura 0, , ,32 0, , ,62 BSA Badalona Serveis Assistencials, SA 0, , ,05 0, , ,25 EGE Ens de Gestió Urbanística, SA 0, , ,77 0, , ,88 FBC Fundació Badalona Capital Europea del Basket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pressupost General exercici 2019

133 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns AJ Ajuntament de Badalona Dades Pressupost de Despeses Ajuntament de Badalona Quadre Consolidació Despeses Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Ens Total MBA Marina Badalona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RBA Reactivació Badalona, SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 0, , ,69 AJ Ajuntament de Badalona Dades Pressupost Despeses OOAA Quadre Consolidació Despeses Capítol Ens Total CBS Consorci Badalona Sud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMP Institut Municipal Promoció Ocupació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMS Institut Municipal Serveis Personals 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 MUS Museu de Badalona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PMB Patronat de la Música de Badalona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Total Empreses i OOAA 0, , ,49 0, , ,69 Total quadre consolidació Despeses 0, , , , , ,97 Pressupost General exercici 2019

134 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns AJ Ajuntament de Badalona Dades Previsions Ingressos Societats Mercantils Quadre Consolidació Ingressos Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Ens Total BCO Badalona Comunicació, SA 0,00 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0, ,75 BCU Badalona Cultura 0,00 0,00 0, ,63 0,00 0,00 0, ,63 BSA Badalona Serveis Assistencials, SA 0,00 0, , ,61 0,00 0,00 0, ,61 EGE Ens de Gestió Urbanística, SA 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0,00 0, ,11 FBC Fundació Badalona Capital Europea del Basket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MBA Marina Badalona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RBA Reactivació Badalona, SA 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 0, ,10 AJ Ajuntament de Badalona Dades Pressupost d'ingressos AJ-OOAA Quadre Consolidació Ingressos Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Ens Total AJ Ajuntament de Badalona ,52 0,00 0,00 0, ,49 0, , ,69 CBS Consorci Badalona Sud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMP Institut Municipal Promoció Ocupació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMS Institut Municipal Serveis Personals 0,00 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0, ,43 MUS Museu de Badalona 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 PMB Patronat de la Música de Badalona 0,00 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0, , ,49 0, , ,87 Total quadre consolidació Ingressos ,52 0, , , ,49 0, , ,97 Pressupost General exercici 2019

135 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Estat de situació del deute Document:P-2019-V1-08-D166_1D Pressupost General exercici 2019

136 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Les previsions de despesa d interessos i amortitzacions del projecte de pressupost de l Ajuntament de Badalona son les següents: Aplicació Pressupostària 2019 Proposta /9341/35200 Interessos de demora 2.849, /9341/35900 altres despeses financeres 5.637, /0110/31000 Interessos préstecs llarg termini , /9341/31001 Interessos préstecs curt termini , /0110/31100 Despeses de formalització,modif.i cancel.lació , /9341/31100 Despeses de formalització,modif.i cancel.lació , /9341/35200 Interessos de demora , /9341/35201 Interessos de demora- morositat cap , /9341/35900 Altes despeses financeres , /0110/91300 Amort.Prest.Mig i Llarg T.Fora S.P , ,41 Per deute a llarg termini La previsió ha estat realitzada amb els últims tipus comunicats a data 01/11/2018. Donada la tendència alcista dels últims anys, es preveu que els tipus a aplicar durant l exercici 2019 puguin pujar lleugerament. Es considera que la consignació pressupostària recollida als pressupostos és suficient per cobrir el interessos i amortitzacions del deute. A l annex es detalla de forma individualitzada la situació actual del deute i les previsions d amortitzacions i Interessos de l exercici. Per deutes a curt termini amb Entitats Financeres No es preveu contractar noves operacions de tresoreria a curt termini, tot i què si l evolució de les previsions inicials de tresoreria ho aconsellessin, atesa la relativa agilitat del procediment de contractació, es podrien concertar. En la mateixa línia que per a 2018, l IMSP preveu contractar una operació de tresoreria a curt termini fins a un import de Euros. Les condicions de contractació haurien de ser les mateixes que per a l Ajuntament, atès què el seu deute consolida com a grup, respectant per tant, les condicions vigents de prudència financera. Pressupost General exercici 2019

137 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Total a contractar: euros Termini: Un any Tipus de referència: Euríbor a tres mesos (E3) + diferencial màxim autoritzat en les disposicions vigents de sostenibilitat del deute i prudència financera. Comissió d obertura: sense comissió Comissió de no disponibilitat: sense comissió Es preveu contractar operacions d endeutament a llarg termini per import de ,00 euros. Les condicions de contractació que es preveuen són les següents: Total a contractar: ,00 euros Termini: 10 anys i carència d un any Tipus de referència: Euríbor a tres mesos (E3) + diferencial màxim autoritzat en les disposicions vigents de sostenibilitat del deute i prudència financera. Comissió d obertura: sense comissió Comissió de no disponibilitat: sense comissió. La disposició de l operació de crèdit, atenent el pla d inversions, les previsions de tresoreria i la previsió d execució no es faria efectiva dins l exercici de 2019 i, per tant, no es preveuen interessos i amortitzacions de la mateixa operació en aquest exercici. Badalona, 27 de març de 2018 El tresorer Aurelio Corella Colás Pressupost General exercici 2019

138 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Estat del deute a 01/01/2019 Per altres deutes amb l Estat per devolucions liquidacions negatives PTE i altres Entitats públiques Total Amortitzacions Interessos Pendent Pendent realitzades Codi quadre Entitat Identificació Deute Desti Import Deute 01/01/ /12/ /12/ /12/2019 AJDEST2008 Ministerio De Economia Y Hacienda Deute Estat Liquidació 2008 Altres-E , , ,84 0, ,01 AJDEST2009 Ministerio De Economia Y Hacienda Deute Estat Liquidació 2009 Altres-E , , ,64 0, ,69 BSABSA-SS1 Tresoreria De La Seguretat Social Deute Seguretat Social Altres , , ,93 0, ,46 BSABSA-SS2 Tresoreria De La Seguretat Social Deute Seguretat Social Altres , , ,24 0, ,92 IMSIMS-SS-1 Tresoreria De La Seguretat Social Deute Seguretat Social Altres , , ,11 0, , , , , ,04 Pendent Amortitzacions Interessos Anualitat Ens Ens Import Deute 01/01/ AJ Ajuntament de Badal ona , , ,48 0, ,48 BSA Badalona Serveis As s is tencial s , , ,17 0, ,17 IMS Institut Municipal de Serveis Pers onals , , ,11 0, ,11 Total OOAA i Emp , , ,28 0, ,28 Total Grup sector públi c , , ,76 0, ,76 Pressupost General exercici 2019

139 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Deute Financer a llarg termini Per deutes a llarg termini amb Entitats Financeres Detall previsions amortitzacions i interessos deute financer amb entitats de crèdit Préstecs actual Total Total Import Préstec Pendent Amortitzacions Interessos Anualitat Pendent Codi Quadre Amort. Ens Nif-Codi Entitat 01/01/ /01/2020 AJ2017_CR1 Ajuntament de Badalona 4707 Banc Sabadell , , , , , ,56 AJ2017_CR2 Ajuntament de Badalona Bankia , , , , , ,47 AJ2017_CR3 Ajuntament de Badalona 1518 Bbva , , , , , ,36 AJ2018_CR1 Ajuntament de Badalona 1518 Bbva , , , , , ,11 AJ2017_CR4 Ajuntament de Badalona Caixa Enginyers , , , , , ,86 AJ2017_CR5 Ajuntament de Badalona Banc Popular , , , , , ,92 AJBS_2015_15071 Ajuntament de Badalona 4707 Banc Sabadell , , , , , ,55 AJCDC Ajuntament de Badalona 1518 Bbva , , ,96 0, , ,78 AJX01-SIMUL Ajuntament de Badalona Ajuntament-Sim , ,00 0, , , ,00 BCOBCO-3 Badalona Comunicació Ajuntament-Ico , , ,59 245, , ,55 BCUBCU-1 Badalona Cultura Ajuntament-Ico , , , , , ,34 BSABSA-2 Badalona Serveis As sistenci Ajuntament-Ico , , , , , ,86 BSABSA-CSC1 Badalona Serveis As sistenci Caixabank , , , , , ,06 EGEENG-1 Ens de Gestió Urbanística 1518 Bbva , , , , , ,86 EGEENG-3 Ens de Gestió Urbanística Ajuntament-Ico , , , , , ,23 EGEENG-AVAL1-JSS Ens de Gestió Urbanística Banc Santander 6.371, , ,64 16, , ,25 EGEENG-AVAL2-ASS Ens de Gestió Urbanística Banc Santander 5.483, , ,84 14, , ,55 EGEENG-AVAL3-MNA Ens de Gestió Urbanística Banc Santander 1.766,59 717,53 357,30 4,54 361,84 360,24 EGEENG-AVAL4-JSC Ens de Gestió Urbanística Banc Santander 5.675, , ,80 14, , ,25 EGEENG-AVAL5-JSM Ens de Gestió Urbanística Banc Santander 6.798, , ,34 18, , ,60 EGEENG-AVAL6-MAF Ens de Gestió Urbanística Banc Santander 5.827, , ,20 15, , ,56 EGEENG-AVAL7-SMM Ens de Gestió Urbanística Banc Santander 8.116, , ,90 23, , ,58 EGEENG-AVAL8-ECC Ens de Gestió Urbanística Banc Santander 6.665, , ,55 19, , , , , , , , ,40 Pressupost General exercici 2019

140 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Préstecs actual Total Total Import Préstec Pendent Amortitzacions Interessos Anualitat Pendent Ens Ens 01/01/ ,00 AJ Ajuntament de Badalona Ajuntament de B , , , , , ,61 AVAL Operacions avalades Ajuntament Avals prestats , , , , , ,06 Total Ajuntament + operacions avaladestotal Ajuntamen , , , , , ,67 BCO Badalona Comunicació Badalona Comu , , ,59 245, , ,55 BCU Badalona Cultura Badalona Cultur , , , , , ,34 BSA Badalona Serveis Assistencials Badalona Serve , , , , , ,92 EGE Ens de Gestió Urbanística Ens de Gestió U , , , , , ,98 Total OOAA i Emp Total Organisme , , , , , ,79 Total Grup s ector públic Total Sector Púb , , , , , ,40 0,00 ICO Consolidació Interna per operacions de Préstec ICO Orga , , , , , ,98 Total Grup s ector públic consolidat Total Grup secto , , , , , ,42 Pressupost General exercici 2019

141 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Informació resum del deute associat al conjunt del Sector Públic Municipal Total Grup sector públi c Previ si ó Amortitzacions i Interes s os per deute financer a l larg termini A I Any Amorti tzac. Interes s os Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 302, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,94 Pressupost General exercici 2019

142 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Previsió de deute viu a 31/12/2019 Altres deutes a llarg termini AJ Total agregat Computa Consolidat Ajuntament Ajuntament Ajuntament Capital Deute Avals Deute+Avals Entitat pendent Expedient Tutela Ens Nif-Codi Entitat Import Prestec 31/12/2019 AJ Ajuntament de Bada 2868 Ministerio De Eco , , ,01 N 0,00 0,00 0,00 0,00 AJ Ajuntament de Bada 2869 Ministerio De Eco , , ,69 N 0,00 0,00 0,00 0,00 AJ Badalona Serveis As 1288 Seg_Social , , ,46 S ,46 0,00 0,00 0,00 AJ Badalona Serveis As 1288 Seg_Social , , ,92 S ,92 0,00 0,00 0,00 AJ Ins titut Municipal d 1288 Seg_Social , , ,96 S ,96 0,00 0,00 0, , , ,04 0, ,34 0,00 0,00 0,00 Operacions endeutament a curt termini AJ Total agregat Computa Consolidat Ajuntament Ajuntament Ajuntament Capital Deute Avals Deute+Avals Entitat pendent Expedient Tutela Ens Nif-Codi Entitat Import Prestec 31/12/2018 L030079/2016 Badalona Serveis As Ca ixabank , , ,84 S ,84 0,00 0,00 0,00 Ens de Gestió Urban 4708 Banc Sabadell , , ,42 S ,42 0, , ,42 Ens de Gestió Urban Ca ixabank , , ,24 S ,24 0,00 0,00 0,00 Ens de Gestió Urban Bankia , , ,18 S ,18 0,00 0,00 0,00 Ens de Gestió Urban 1518 Bbva , , ,66 S ,66 0, , ,66 Institut Municipal d 4707 Banc Sabadell ,00 0,00 0,00 S 0,00 0,00 0,00 0, , , ,34 0, ,34 0, , ,08 Pressupost General exercici 2019

143 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Deute Financer a llarg termini AJ Total agregat Computa Consolidat Ajuntament Ajuntament Ajuntament Capital Deute Avals Deute+Avals Entitat pendent Expedient Tutela Ens Nif-Codi Entitat Import Prestec 31/12/2018 L020223/2017 Ajuntament de Bada 4707 Banc Sabadell , , ,56 S , ,56 0, ,56 L020032/2018 Ajuntament de Bada Bankia , , ,47 S , ,47 0, ,47 L020034/2018 Ajuntament de Bada 1518 Bbva , , ,36 S , ,36 0, ,36 Ajuntament de Bada 1518 Bbva , , ,11 S , ,11 0, ,11 L020031/2018 Ajuntament de Bada Caixa Enginyers , , ,86 S , ,86 0, ,86 L020033/2018 Ajuntament de Bada Banc Popular , , ,92 S , ,92 0, ,92 L020018/2017 Ajuntament de Bada 4707 Banc Sabadell , , ,55 S , ,55 0, ,55 L020868/2002 Ajuntament de Bada 1518 Bbva , , ,78 S , ,78 0, ,78 Simulacio Ajuntament de Bada 2868 Simulacio_ , , ,00 S , ,00 0, ,00 NOTF Badalona Comunica Ajuntament-Ico , , ,55 N 0,00 0,00 0,00 0,00 NOTF Badalona Cultura Ajuntament-Ico , , ,34 N 0,00 0,00 0,00 0,00 NOTF Badalona Serveis As Ajuntament-Ico , , ,86 N 0,00 0,00 0,00 0, /0613 Badalona Serveis As Caixabank , , ,06 S ,06 0, , ,06 L130176/2013 Ens de Gestió Urban 1518 Bbva , , ,86 S ,86 0,00 0,00 0,00 NOTF Ens de Gestió Urban Ajuntament-Ico , , ,23 N 0,00 0,00 0,00 0,00 L130187/2013 Ens de Gestió Urban Banc Santander , , ,25 S 1.299,25 0,00 0,00 0,00 L130186/2013 Ens de Gestió Urban Banc Santander , , ,55 S 1.214,55 0,00 0,00 0,00 L130186/2013 Ens de Gestió Urban Banc Santander ,42 360,24 360,24 S 360,24 0,00 0,00 0,00 L130178/2013 Ens de Gestió Urban Banc Santander , , ,25 S 1.157,25 0,00 0,00 0,00 L130177/2013 Ens de Gestió Urban Banc Santander , , ,60 S 1.477,60 0,00 0,00 0,00 L130179/2013 Ens de Gestió Urban Banc Santander , , ,56 S 1.266,56 0,00 0,00 0,00 L130174/2013 Ens de Gestió Urban Banc Santander , , ,58 S 2.071,58 0,00 0,00 0,00 L130175/2013 Ens de Gestió Urban Banc Santander , , ,86 S 1.700,86 0,00 0,00 0, , , ,40 0, , , , , , , , , ,75 Pressupost General exercici 2019

144 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Informació referida a data de projecció 31/12/2019 Informació referida a data de projecció 31/12/2019 Ingressos corrents liquidació 2017 Ingressos corrents liquidació 2017 Ajuntament de Badalona Deute viu Ajuntament de Badalona Deute viu consolidat Compliment del límit de Deute Compliment del límit de Deute Operaci ons vi gents a 31/12 de l 'exerci ci ,61 Operacions vigents a 31/12 de l'exercici ,10 Ri s c d'aval s ,14 Ris c d'avals 0,00 Operaci ons formal itzades no di s pos ades 0,00 Operacions formali tzades no dis pos ades 0,00 Import de l es operaci ons projectades al 0,00 Import de les operacions projectades al 0,00 Fons finançament pagament a proveïdors 0,00 Fons finançament pagament a proveïdors 0,00 Deute viu total Ajuntament ,75 Deute viu total consolidat ,10 Ingressos corrents ,60 Ingressos corrents a considerar ,95 % Deute Viu 34,08% % Deute Viu 23,73% Di ferenci a límit l egal (euros ) ,61 Diferencia l ími t legal (euros ) ,45 % marge límit legal 75,92% % marge lími t l egal 86,27% Pressupost General exercici 2019

145 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Pla de Tresoreria Document:P-2019-V1-09-D168_1GT Pressupost General exercici 2019

146 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Tresoreria S adjunta, com annex, el Pla de Tresoreria per a l exercici de 2019 amb la previsió de pagaments i cobraments a realitzar a l exercici, això permetrà una adequada distribució temporal dels pagaments acomodant-los a les disponibilitats d efectiu. La gestió dels fons d aquesta tresoreria, es realitzarà sota el principi d unitat de caixa amb la centralització de tots els fons i valors generats per operacions tant pressupostàries com no pressupostàries. Aquest Pla de Tresoreria podrà ser revisat a llarg de l exercici segons les disponibilitats líquides efectives o previstes. El pla contempla el següent: No es preveu la formalització de noves operacions a curt termini atesa la disponibilitat de saldos a les entitats financeres, tot i que, si calgués, es podria tramitar satisfactòriament. Es preveu la contractació d una operació de crèdit a llarg termini per un import de ,00.- euros. El cobrament dels compromisos d ingrés per part d altres administracions derivades de contractes, programes i altres ingressos de programes de finançament afectat. Segons les disponibilitats previstes el resum dels fluxes de Tresoreria seran els que s indiquen en el següent quadre. Dins d aquest annex es detallen els esmentats fluxes per mesos. Flux de Caixa Disponible líquid en comptes corrents ,62 Cobraments press upos taris ,97 Cobros no pres p. y cobros pdtes. De ,00 Total cobraments ,97 Pagaments pres s upostaris ,32 Pagos no pres p. y cobros pdtes. De a ,84 Total pagaments ,16 Cobertura financera + (Operaci ons T 0,00 Cobertura financera - (Operacions T 0,00 Total Saldo cobertura financera 0,00 Saldo net de caixa periode ,43 Badalona, 27 de novembre de 2018 El Tresorer Aurelio Corella Colás Pressupost General exercici 2019

147 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Tresoreria PLA DE TRESORERIA PER A L EXERCICI 2019 ( 1R TRIMESTRE) Disponible Líquid a 1 de Gener ,62 Projecció TOTAL 2019 Capítol Denominació capítol 2019 GENER FEBRER MARÇ Impos tos Di rectes, Indirectes i Taxe , , , ,14 4 Transferències Corrents , , , ,24 5 Ingres s os Patri monials ,49 120,00 120, ,12 6 Ali enació d Invers ions Reals 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Transferències de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Actius Financers , , , ,12 9 Pas s ius Fi nancers ,00 0,00 0, ,00 Distribució total cobraments exercici , , , ,63 Projecció TOTAL 2019 Capítol Denominació capítol 2019 GENER FEBRER MARÇ 1 Despes es de Pers onal , , , ,87 2 Despes es corrents en bens i s erveis , , , ,00 3 Despes es fi nanceres , , , ,46 4 Transferències corrents , , , ,78 6 Invers ions Real s , , , ,67 7 Transferències de Capital , , , ,32 8 Variació Actius Financers , , , ,00 9 Variació Pas s ius Financers ,65 0,00 0, ,04 Distribució total pagaments exercici , , , ,13 Projecció TOTAL 2019 Operacions de Cobertura financera 2019 GENER FEBRER MARÇ NPOTC Cobertura fi nancera + (Operacions T 0,00 0,00 0,00 0,00 NPOTP Cobertura fi nancera - (Operaci ons T 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo net operacions cobertura finance 0,00 0,00 0,00 0,00 Projecció TOTAL 2019 Operacions no pressupostàries 2019 GENER FEBRER MARÇ NPC Cobraments no pres s upos tari s , , , ,67 NPP Pagaments no pres supos tari s , , , ,34 Saldo net operacions , , , ,67 Saldo net de Caixa final de període , , , ,05 Pressupost General exercici 2019

148 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Tresoreria PLA DE TRESORERIA PER A L EXERCICI 2019 (2N TRIMESTRE) Disponible Líquid a 1 de Gener ,62 Projecció TOTAL Capítol Denominació capítol 2019 ABRIL MAIG JUNY Impos tos Di rectes, Indirectes i Taxe , , , ,70 4 Transferències Corrents , , , ,24 5 Ingres s os Patri monials ,49 120,00 120, ,12 6 Ali enació d Invers ions Reals 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Transferències de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Actius Financers , , , ,12 9 Pas s ius Fi nancers ,00 0,00 0,00 0,00 Distribució total cobraments exercici , , , ,19 Projecció TOTAL Capítol Denominació capítol 2019 ABRIL MAIG JUNY 1 Despes es de Pers onal , , , ,30 2 Despes es corrents en bens i s erveis , , , ,00 3 Despes es fi nanceres , , , ,70 4 Transferències corrents , , , ,78 6 Invers ions Real s , , , ,67 7 Transferències de Capital , , , ,32 8 Variació Actius Financers , , , ,00 9 Variació Pas s ius Financers ,65 0,00 0, ,38 Distribució total pagaments exercici , , , ,14 Projecció TOTAL Operacions de Cobertura financera 2019 ABRIL MAIG JUNY NPOTC Cobertura fi nancera + (Operacions T 0,00 0,00 0,00 0,00 NPOTP Cobertura fi nancera - (Operaci ons T 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo net operacions cobertura finance 0,00 0,00 0,00 0,00 Projecció TOTAL Operacions no pressupostàries 2019 ABRIL MAIG JUNY NPC Cobraments no pres s upos tari s , , , ,67 NPP Pagaments no pres supos tari s , , , ,34 Saldo net operacions , , , ,67 Saldo net de Caixa final de període , , , ,32 Pressupost General exercici 2019

149 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Tresoreria PLA DE TRESORERIA PER A L EXERCICI 2019 (3R TRIMESTRE) Disponible Líquid a 1 de Gener ,62 Projecció TOTAL Capítol Denominació capítol 2019 JULIOL AGOST SETEMBRE Impos tos Di rectes, Indirectes i Taxe , , , ,66 4 Transferènci es Corrents , , , ,24 5 Ingres s os Patrimoni als ,49 120,00 120, ,12 6 Alienació d Invers ions Reals 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Transferènci es de Capi tal 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Actius Financers , , , ,12 9 Pas s ius Financers ,00 0,00 0,00 0,00 Distribució total cobraments exercici , , , ,15 Projecció TOTAL Capítol Denominació capítol 2019 JULIOL AGOST SETEMBRE 1 Des pes es de Personal , , , ,47 2 Des pes es corrents en bens i s ervei s , , , ,00 3 Des pes es fi nanceres , , , ,96 4 Transferènci es corrents , , , ,78 6 Invers ions Reals , , , ,67 7 Transferènci es de Capi tal , , , ,32 8 Variació Acti us Financers , , , ,00 9 Variació Pas s ius Financers ,65 0,00 0, ,61 Distribució total pagaments exercici , , , ,80 Projecció TOTAL Operacions de Cobertura financera 2019 JULIOL AGOST SETEMBRE NPOTC Cobertura financera + (Operaci ons T 0,00 0,00 0,00 0,00 NPOTP Cobertura financera - (Operaci ons T 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo net operacions cobertura finance 0,00 0,00 0,00 0,00 Projecció TOTAL Operacions no pressupostàries 2019 JULIOL AGOST SETEMBRE NPC Cobraments no pres s upos taris , , , ,67 NPP Pagaments no press upostari s , , , ,34 Saldo net operacions , , , ,67 Saldo net de Caixa final de període , , , ,20 Pressupost General exercici 2019

150 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Tresoreria PLA DE TRESORERIA PER A L EXERCICI 2019 (4T TRIMESTRE) Disponible Líquid a 1 de Gener ,62 Projecció TOTAL Capítol Denominació capítol 2019 OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE Impos tos Di rectes, Indirectes i Taxe , , , ,61 4 Transferències Corrents , , , ,24 5 Ingres s os Patri monials ,49 120,00 120, ,12 6 Ali enació d Invers ions Reals 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Transferències de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Actius Financers , , , ,12 9 Pas s ius Fi nancers ,00 0,00 0,00 0,00 Distribució total cobraments exercici , , , ,10 Projecció TOTAL Capítol Denominació capítol 2019 OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 1 Despes es de Pers onal , , , ,94 2 Despes es corrents en bens i s erveis , , , ,00 3 Despes es fi nanceres , ,13 760, ,00 4 Transferències corrents , , , ,78 6 Invers ions Real s , , , ,67 7 Transferències de Capital , , , ,32 8 Variació Actius Financers , , , ,00 9 Variació Pas s ius Financers , ,88 0, ,74 Distribució total pagaments exercici , , , ,45 Projecció TOTAL Operacions de Cobertura financera 2019 OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE NPOTC Cobertura fi nancera + (Operacions T 0,00 0,00 0,00 0,00 NPOTP Cobertura fi nancera - (Operaci ons T 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo net operacions cobertura finance 0,00 0,00 0,00 0,00 Projecció TOTAL Operacions no pressupostàries 2019 OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE NPC Cobraments no pres s upos tari s , , , ,67 NPP Pagaments no pres supos tari s , , , ,34 Saldo net operacions , , , ,67 Saldo net de Caixa final de període , , , ,43 Pressupost General exercici 2019

151 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Tresoreria INGRESSOS PRESSUPOSTARIS ( DE GENER DE JUNY) Capítol Codi Denominació Previsió GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY ORGT PAD Padró quioscos ,06 0,00 708,19 834, ,50 0,00 0,00 ORGT PAD Padró guals ,46 49, , , ,93 728,93 753,07 ORGT PAD Padró reserva aparcament ,00 0, , , ,91 319,27 538,05 ORGT PAD Padró cementiris ,14 0, , , ,85 29,69 10,50 ORGT PAD Padró brossa ,98 197,00 78,21 152,82 95, , ,34 ORGT PAD Padró vehicles ,35 48,72 572, , , , ,20 ORGT PAD Padró IBI anual , , , , , , ,83 ORGT PAD Padró IBI domiciliat , , , , , , ,33 ORGT PAD Padró IAE anual , ,47 913,29 892,14 298,00 297,10 296,17 ORGT PAD Padró IAE domiciliat ,24 132,97 132,56 0,00 69,91 0,00 0,00 ORGT LIQ Altres taxes i impostos , , , , , , ,75 ORGT SAN Sancions trànsit , , , , , , ,69 ORGT LIQ Impostos compensats ,42 0, , , ,83 248, ,19 ORGT EXECD Recaptació Executiva ORGT , , , , , , ,86 ORGT CORGT Devolucions , , , , , , ,91 ORGT CORGT A descomptar premi cobrança ORGT , , , , , , ,90 PROPI IAEE IAE nacional i provincial ,44 0,00 0,00 0,00 0, , ,25 PROPI TEL Telefònica ,03 0, ,50 0, ,93 0,00 0,00 PROPI GRU Grua municipal i parquímetres ,76 0, , , , , ,28 PROPI 9 Endeutament finançament Inversions ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 PROPI 8 Retorn bestretes nòmina , , , , , , ,17 PROPI 8 Reintegre préstecs municipals , , ,96 PROPI 4 PIE Fons Cooperació Estatal , , , , , , ,03 PROPI 4 FCLC De la Generalitat de Catalunya Fons Coo ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROPI 5 IP Interessos préstecs ICO , , ,12 PROPI 5 IP Interessos financers 1.440,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 PROPI ALTR1 Altres ingressos , , , , , , ,00 TRADM 4 GENE De la Generalitat de Catalunya , , , , , , ,88 TRADM 4 DIP De la Diputació de Barcelona , , , , , , ,33 TRADM 4 CC Del Consell Comarcal ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 TRADM 4 AMB Area Metropolitana Barcelona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRADM 4 EST De l'estat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total , , , , , , ,19 Pressupost General exercici 2019

152 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Tresoreria INGRESSOS PRESSUPOSTÀRIES (DE JULIOL A DESEMBRE) Capítol Codi Denominació Previsió JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ORGT PAD Padró quioscos ,06 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0,00 ORGT PAD Padró guals ,46 503,54 523,89 310,94 73,80 0,00 0,00 ORGT PAD Padró reserva aparcament ,00 317,29 316,29 315,30 314, ,09 0,00 ORGT PAD Padró cementiris ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 ORGT PAD Padró brossa , ,57 701,44 686,56 381, ,96 0,00 ORGT PAD Padró vehicles , ,42 959,95 558,56 427, ,13 0,00 ORGT PAD Padró IBI anual , , , , , ,12 0,00 ORGT PAD Padró IBI domiciliat , , , , , ,90 395,15 ORGT PAD Padró IAE anual ,17 295,27 294, , , ,73 0,00 ORGT PAD Padró IAE domiciliat ,24 0,00 0,00 0, , , ,52 ORGT LIQ Altres taxes i impostos , , , , , , ,00 ORGT SAN Sancions trànsit , , , , ,78 0,00 0,00 ORGT LIQ Impostos compensats , ,09 0,00 0,00 0, , ,23 ORGT EXECD Recaptació Executiva ORGT , , , , , , ,09 ORGT CORGT Devolucions , , , , ,94 0,00 0,00 ORGT CORGT A descomptar premi cobrança ORGT , , , , , , ,38 PROPI IAEE IAE nacional i provincial ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROPI TEL Telefònica ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 PROPI GRU Grua municipal i parquímetres , , , , , , ,00 PROPI 9 Endeutament finançament Inversions ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROPI 8 Retorn bestretes nòmina , , , , , , ,17 PROPI 8 Reintegre préstecs municipals , , ,96 PROPI 4 PIE Fons Cooperació Estatal , , , , , , ,03 PROPI 4 FCLC De la Generalitat de Catalunya Fons Coo ,38 0,00 0,00 0, ,38 0,00 PROPI 5 IP Interessos préstecs ICO , , ,12 PROPI 5 IP Interessos financers 1.440,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 PROPI ALTR1 Altres ingressos , , , , , , ,00 TRADM 4 GENE De la Generalitat de Catalunya , , , , , , ,88 TRADM 4 DIP De la Diputació de Barcelona , , , , , , ,33 TRADM 4 CC Del Consell Comarcal ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRADM 4 AMB Area Metropolitana Barcelona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRADM 4 EST De l'estat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total , , , , , , ,10 Pressupost General exercici 2019

153 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Tresoreria PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS (DE GENER A JUNY) Capítol Codi Denominació Previsió GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY 1 NOM Nòmina personal i regidors , , , , , , ,47 1 NOM Nòmina regidors sense dedicac , , , , , , ,00 1 NOM Nòmina plans d'ocupació , , , , , , ,93 1 NOM Seguretat Social , , , , , , ,13 1 NOM Seguretat Social plans d'ocupa , , , , , , ,29 1 NOM IRPF , , , , , , ,62 1 NOM IRPF plans d'ocupació , , , , , , ,87 2 GC Grans Companyies-neteja i res , , , , , , ,00 2 GC Grans Companyies-aigua , , , , , , ,00 2 GC Grans Companyies-gas , , , , , , ,00 2 GC Grans Companyies-telecomuni , , , , , , ,00 2 GC Grans Companyies-energia elè , , , , , , ,00 2 DIV1 Lloguers , , , , , , ,00 2 PROV Proveïdors per bens i serveis , , , , , , ,00 3 OT3 Altres interessos comptes i pré , , , , , , ,70 4 OOAA IMSP , , , , , , ,04 4 OOAA Patronat Música , , , , , , ,81 4 OOAA Museu Badalona , , , , , , ,33 4 OOAA Badalona Serveis Assistencials , , , , , , ,30 4 OOAA Engestur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 OOAA Badalona Cultura , , , , , , ,22 4 OOAA Reactivació Badalona , , , , , , ,67 4 OOAA Badalona Comunicació , , , , , , ,48 4 OOAA Consorci Badalona Sud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 AENS2 Aportació AMB PIE , , , , , , ,93 4 AENS4 Resta altres i subvencions cap , , , , , , ,00 6 INVTC Inversions i transferències cap , , , , , , ,67 7 INVTC Inversions i transferències cap , , , , , , ,32 8 Bestretes nòmina , , , , , , ,00 9 OTP Deute-Amortitzacions ,65 0,00 0, ,04 0,00 0, ,38 Total , , , , , , ,14 Pressupost General exercici 2019

154 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Tresoreria PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS (DE JULIOL A DESEMBRE) Capítol Codi Denominació Previsió JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 1 NOM Nòmina personal i regidors , , , , , , ,00 1 NOM Nòmina regidors sense dedicac , , , , , , ,00 1 NOM Nòmina plans d'ocupació , , , , , , ,90 1 NOM Seguretat Social , , , , , , ,00 1 NOM Seguretat Social plans d'ocupa , , , , , , ,58 1 NOM IRPF , , , , , , ,00 1 NOM IRPF plans d'ocupació , ,13 0, , , , ,46 2 GC Grans Companyies-neteja i res , , , , , , ,00 2 GC Grans Companyies-aigua , , , , , , ,00 2 GC Grans Companyies-gas , , , , , , ,00 2 GC Grans Companyies-telecomuni , , , , , , ,00 2 GC Grans Companyies-energia elè , , , , , , ,00 2 DIV1 Lloguers , , , , , , ,00 2 PROV Proveïdors per bens i serveis , , , , , , ,00 3 OT3 Altres interessos comptes i pré , , , , ,13 760, ,00 4 OOAA IMSP , , , , , , ,04 4 OOAA Patronat Música , , , , , , ,81 4 OOAA Museu Badalona , , , , , , ,33 4 OOAA Badalona Serveis Assistencials , , , , , , ,30 4 OOAA Engestur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 OOAA Badalona Cultura , , , , , , ,22 4 OOAA Reactivació Badalona , , , , , , ,67 4 OOAA Badalona Comunicació , , , , , , ,48 4 OOAA Consorci Badalona Sud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 AENS2 Aportació AMB PIE , , , , , , ,93 4 AENS4 Resta altres i subvencions cap , , , , , , ,00 6 INVTC Inversions i transferències cap , , , , , , ,67 7 INVTC Inversions i transferències cap , , , , , , ,32 8 Bestretes nòmina , , , , , , ,00 9 OTP Deute-Amortitzacions ,65 0,00 0, , ,88 0, ,74 Total , , , , , , ,45 Pressupost General exercici 2019

155 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Tresoreria INGRESSOS I PAGAMENTS OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES (DE GENER A JUNY) Ingressos operacions no pressupostàries 2019 Codi Denominació Previsió GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY NPC Cobrament no pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NPC Fiances rebudes , , , , , , ,67 NPC NPC 0,00 NPC 0,00 NPC 0,00 Total , , , , , , ,67 Pagaments operacions no pressupostàries 2019 Codi Denominació Previsió GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY NPP Pagaments no pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NPP Recàrrec sobre l'ibi (AMB) , , , , , , ,67 NPP IVA , ,62 0,00 0, ,00 0,00 0,00 NPP Fiances retornades , , , , , , ,67 NPP 0,00 Total , , , , , , ,34 Saldo net operacions no pressupostàries , , , , , , ,67 Pressupost General exercici 2019

156 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Tresoreria INGRESSOS I PAGAMENTS OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES (DE JULIOL A DESEMBRE) Ingressos operacions no pressupostàries 2019 Codi Denominació Previsió JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE NPC Cobrament no pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NPC Fiances rebudes , , , , , , ,67 NPC NPC 0,00 NPC 0,00 NPC 0,00 Total , , , , , , ,67 Pagaments operacions no pressupostàries 2019 Codi Denominació Previsió JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE NPP Pagaments no pressupostaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NPP Recàrrec sobre l'ibi (AMB) , , , , , , ,67 NPP IVA , ,19 0,00 0, ,99 0,00 0,00 NPP Fiances retornades , , , , , , ,67 NPP 0,00 Total , , , , , , ,34 Saldo net operacions no pressupostàries , , , , , , ,67 Pressupost General exercici 2019

157 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Tresoreria FLUXES DE TRESORERIA Flux de Caixa GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY Disponible líquid en comptes corrents , , , , , , ,95 Cobraments pres s upos taris , , , , , , ,19 Cobros no presp. y cobros pdtes. De , , , , , , ,67 Total cobraments , , , , , , ,85 Pagaments pres s upostari s , , , , , , ,14 Pagos no pres p. y cobros pdtes. De a , , , , , , ,34 Total pagaments , , , , , , ,48 Cobertura financera + (Operaci ons T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cobertura financera - (Operaci ons T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Saldo cobertura financera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo net de caixa periode , , , , , , ,32 Flux de Caixa JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE Disponible líquid en comptes corrents , , , , , ,45 Cobraments pres supos taris , , , , , ,10 Cobros no presp. y cobros pdtes. De , , , , , ,67 Total cobraments , , , , , ,76 Pagaments pres s upos tari s , , , , , ,45 Pagos no pres p. y cobros pdtes. De a , , , , , ,34 Total pagaments , , , , , ,78 Cobertura financera + (Operaci ons T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cobertura financera - (Operaci ons T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Saldo cobertura financera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo net de caixa periode , , , , , ,43 Pressupost General exercici 2019

158 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Tresoreria FLUXES DE TRESORERIA Pressupost General exercici 2019

159 PRESSUPOST 2019 EL PRESSUPOST CREAT PER A LES PERSONES I LA CIUTAT

160 Pressupost 2019 EL PRESSUPOST PER A LES PERSONES I CIUTAT MENYS CÀRREGA FINANCERA, MÉS DESPESA SOCIAL El pressupost amb més dotació económica en despeses ordinàries de la última década, 167,7 milions d euros sobre un total de 174,7 milions d euros Increment total en un 9,2% respecte any 2018 Disminució passius financers en un 52,13% 2

161 EVOLUCIÓ PRESSUPOST ORDINARI Pressupost 2019 Despeses ordinàries 170,00 167,7 165,00 160,00 163,5 162,5 159,6 156,6 159,9 159,9 155,00 150,00 150,1 150, ,00 140,

162 PRINCIPALS OBJECTIUS DEL PRESSUPOST (1/2) Pressupost 2019 Compliment de la demanda dels serveis socials incrementant els recursos en un 42,38% més que al 2018, per recuperar la situació anterior a la crisi Increment en seguretat i protecció civil en un 216,72%: nous agents i millores tecnològiques Millorar els espais de la ciutat incrementant la neteja i el manteniment dels espais públics en un 5,19% Creació de Brigades Especials de Manteniment amb euros Impuls del servei d igualtat amb un increment de 27,41% 4

163 PRINCIPALS OBJECTIUS DEL PRESSUPOST (2/2) Pressupost 2019 Reactivació de les inversions a la ciutat en 7 milions d euros Increment en el departament de planificació esportiva en un 47,46% Recuperació dels drets laborals i increment de la plantilla al servei de la ciutat en un 11,94% Ajuts al lloguer per l emancipació juvenil 352 milers d euros Tarjeta Rosa T-60 increment en 60 milers d euros 5

164 PRESSUPOST 2019 En milers Pressupost d euros2019 Cap Despeses Inicials 2018 Inicials 2019 Eur Var. % Var. 1 Despeses de Personal , , ,20 11,6% 2 Despeses corrents en bens i serveis , , ,33 15,1% 3 Despeses financeres 1.350, ,49-71,97-5,3% 4 Transferències corrents , ,76 977,43 2,8% 5 Fons de contingència 221,25 168,76-52,49-23,7% 6 Inversions Reals 0, , ,00-7 Transferències de capital 0,00 200,00 200,00-8 Variació Actius Financers 108,18 108,18 0,00 0,0% 9 Variació Passius Financers , , ,03-52,5% Total , , ,47 9,21 % Cap Ingressos Inicials 2018 Inicials 2019 Eur Var. % Var. 1 Impostos Directes , ,75 161,31 0,2% 2 Impostos Indirectes 7.004, , ,28 15,7% 3 Taxes Preus Públics i Altres Ingressos , ,19-168,44-0,9% 4 Transferències Corrents , , ,55 12,7% 5 Ingressos Patrimonials 207,78 156,28-51,50-24,8% 8 Actius Financers 1.446,34 949,61-496,73-34,3% 9 Passius Financers 0, , ,00 - Total , , ,47 9,21 % 6

165 DESPESA ORDINÀRIA PER HABITANT 2019 Pressupost 2019 Despeses ordinàries per habitant - Euros ,00 760, , , ,00 680, ,00 640,00 620,

166 Pressupost 2019 Ingressos 8

167 INGRESSOS Pressupost 2019 INGRESSOS Increment en la participació de tributs de l estat en 3,8 milions d euros Contracte programa pel finançament dels nous projectes de serveis socials SIS i SEREL No increment en tipus impositius 9

168 INGRESSOS Pressupost 2019 Ingressos per conceptes - milions d'euros 70,0 60,0 59,8 63,6 50,0 48,8 48,8 40,0 30,0 20,0 10,0 7,4 7,5 8,8 8,8 7,3 7,4 2,5 2,5 9,1 9,2 9,5 5,5 0,2 0,2 1,4 7,9 9,1 9,3 0,0 IAE IBI IVTM IVTU Preus Públics Taxes Transferèncis corrents Ing. Patrimonials Ingressos financers PTE Altres

169 INGRESSOS Pressupost 2019 Ingressos per font de finançament - milions d'euros 1% 35% Recursos propis Transferències corrents Actius i Passius Financers 64% 11

170 Pressupost 2019 Serveis Socials 12

171 DESPESES Pressupost 2019 SERVEIS SOCIALS Contracte programa 24 treballadors Dotació en 60 milers d euros més respecte al 2018 per les ajudes al transport (tarjeta rosa T-60) Increment aportació BSA: reducció llistes d espera i increment dels serveis a domicili prestats per l entitat al nucli de persones més febles Nous serveis d acció social SIS, que atén a les necessitats socieducatives dels infants i adolescents en situació de risc i SEREL, serveis d estada i reallotjament limitat per a families amb fills menors 13

172 Pressupost 2019 Seguretat i protecció civil 14

173 DESPESES Pressupost 2019 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL Dotació plantilla en 27 places de Guardia Urbana Promoció interna de personal Reactivació voluntaris Badalona en 15 mil euros Inversió Policia del segle XXI en 1,4 milions d euros Instal.lació de càmeres Seguiment GPS Remodelació instal.lacions de la Guardia urbana Sensors a semàfors i radars de trànsit 15

174 Pressupost 2019 Neteja i manteniment 16

175 DESPESES Pressupost 2019 NETEJA I MANTENIMENT Increment total de les despeses de neteja i manteniment en un 5,19%, entre d altres: Verd urbà en 685 milers d euros Recollida de residus 350 milers d euros Neteja acció social 460 milers d euros Manteniment paviments 200 milers d euros Creació de Brigades Especials de Manteniment amb euros 17

176 Pressupost 2019 Igualtat 18

177 DESPESES Pressupost 2019 IGUALTAT Increment en 81 milers d euros respecte l any 2018, el que representa un 27,41% Establiments de punts liles d informació i assesorament Noves campanyes de sensiblilització Desplegament del pla d igualtat Servei d'acolliment d'urgència per a les dones víctimes de violència masclista i llurs fills/es 19

178 Pressupost 2019 Planificació esportiva 20

179 DESPESES Pressupost 2019 DEPARTAMENT DE PLANIFICACIÓ ESPORTIVA Increment en l aportació pressupostària per a la rehabilitació i manteniment de les instal.lacions esportives de la ciutat Dotacions addicionals per utillatge 21

180 Pressupost 2019 Inversions 22

181 INVERSIONS Pressupost Mobiliari SIAD i CRAD 5.000,00 Equipaments Informàtics Hardware i Software ,84 Despeses d'inversions en aplicacions informàtiques ,46 BED - Cultura - Elements de transport ,00 Muebles Rojas ,00 Policia del Segle XXI ,00 Rehabilitació escoles ,00 Remodelació Passeig Marítim ,00 Redacció projectes executius ,00 Execució de sentència Plaça 3 d'abril (pàrking) ,00 Semàfor cruïlla ronda Llefià ,00 Reposició inmobilitzat ,00 Rehabilitació edificis i instal-lacions municipals ,70 Elements de transport protecció civil ,00 TOTAL PROPOSTA INVERSIONS ,00 Inversió infraestructures abocaments+reparació mur del cap Gran Sol Llefià ,00 TOTAL PROPOSTA TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL ,00 TOTAL GENERAL ,00 23

182 Pressupost 2019 Personal 24

183 DESPESES Pressupost 2019 Provisió al 100% de la oferta pública dels exercicis 2016, 2017 i 2018 Previsió contracte programa de serveis socials en 24 treballadors addicionals Dotació de 27 places de guardia urbana Promoció interna total per valor de ,41 euros 25

184 Pressupost 2019 Altres despeses 26

185 DESPESES Pressupost 2019 ESCOLES BRESSOL Increment de l aportació a les escoles bressol per la tarificació social del menjador en un 20% ( euros addicionals) PLANIFICACIÓ EDUCATIVA Increment en les activitats extraescolars, programa de formació a les famílies, promoció i suport a les activitats escolars, programa patis oberts i fira de l ensenyament 27

186 DESPESES Pressupost 2019 HABITATGE Increment de l aportació de 197 a 250 milers euros per la finestreta única d habitatge Dotació de les ajudes socials per l habitatge en euros PARTICIPACIÓ CIUTADANA Increment en 500 euros addicionals a les entitats veïnals (en total 40) Conveni amb la FAVB per euros 28

187 Pressupost 2019 Transferències i subvencions 29

188 DESPESES Pressupost 2019 TRANSFERÈNCIES CORRENTS En milers d euros Inicials 2018 Inicials 2019 Eur Var. % Var. A organismes autònoms , ,59 147,36 0,67% A entitats locals , ,03 595,87 5,84% A entitats privades 4,00 1,80-2,20-55,00% A famílies i institucions sense ànim de lucre 3.115, ,34 241,60 7,75% A l exterior 5,2 0,00-5,20-100,00% , ,76 977,43 2,76% 30

189 Pressupost 2019 Endeutament 31

190 ENDEUTAMENT Pressupost 2019 DEUTE VIU AJUNTAMENT 160,00 135,9 141,62 140,00 120,00 130,58 114,42 123,62 133,2 113,36 100,64 100,00 92,31 80,00 60,00 63,5 61,58 40,00 20,00 0,

191 MEMÒRIA D ALCALDIA PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DE BADALONA PER A L EXERCICI 2019

192 1. INTRODUCCIÓ El pressupost presentat per l equip de govern per a l exercici 2019 per a la ciutat de Badalona és el pressupost amb més dotació econòmica en despeses ordinàries de la última dècada, 167,7 milions d euros sobre un total de 174,7 milions d euros: El pressupost és una eina de la gestió pública on es concreten de forma sistemàtica i ordenada els bens i serveis així com les actuacions que es pretenen dur a terme per tal d assolir els objectius estratègics de l administració. És un pressupost ambiciós, coherent i compromès amb la ciutadania que pren com a premisses la millora del benestar dels habitants de la ciutat en les següents vessants que es consideren bàsiques: Impuls d accions socials Increment de la seguretat Ampliació dels serveis de neteja i manteniment Millora de les instal lacions municipals Aquesta memòria d alcaldia detalla els objectius i compromisos perseguits en els pressupostos formulats per a la ciutat per l any 2019 així com el contingut i les principals modificacions que aquest pressupost representa amb el pressupost vigent en virtut de l establert a a) del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. El pressupost per a l exercici 2019 de l ajuntament de Badalona respecte a l anterior incorpora les següents millores: Compliment de la demanda dels serveis socials incrementant els recursos en un 42,38% més que al 2018, per recuperar la situació anterior a la crisi. Increment en seguretat i protecció civil en un 216,72%: nous agents i millores tecnològiques. Pàgina 2 de 9

193 Millorar els espais de la ciutat incrementant la neteja i el manteniment dels espais públics en un 5,19%. Creació de Brigades Especials de Manteniment amb euros. Impuls del servei d igualtat amb un increment de 27,41%. Reactivació de les inversions a la ciutat en 7 milions d euros. Increment en el departament de planificació esportiva en un 47,46%. Recuperació dels drets laborals i increment de la plantilla al servei de la ciutat en un 11,94%. Ajuts al lloguer per l emancipació juvenil 352 milers d euros. Targeta Rosa T-60 increment en 60 milers d euros. 2. PRESSUPOST AJUNTAMENT DE BADALONA El detall per capítols del pressupost per a l exercici 2019 per a l ajuntament de Badalona és el que es detalla a continuació: Cap Despeses Inicials 2018 Inicials 2019 Eur Var. % Var. 1 Despeses de Personal , , ,20 11,6% 2 Despeses corrents en bens i serveis , , ,33 15,1% 3 Despeses financeres 1.350, ,49-71,97-5,3% 4 Transferències corrents , ,76 977,43 2,8% 5 Fons de contingència 221,25 168,76-52,49-23,7% 6 Inversions Reals 0, , ,00-7 Transferències de capital 0,00 200,00 200,00-8 Variació Actius Financers 108,18 108,18 0,00 0,0% 9 Variació Passius Financers , , ,03-52,5% Total , , ,47 9,21 % Cap Ingressos Inicials 2018 Inicials 2019 Eur Var. % Var. 1 Impostos Directes , ,75 161,31 0,2% 2 Impostos Indirectes 7.004, , ,28 15,7% 3 Taxes Preus Públics i Altres Ingressos , ,19-168,44-0,9% 4 Transferències Corrents , , ,55 12,7% 5 Ingressos Patrimonials 207,78 156,28-51,50-24,8% 8 Actius Financers 1.446,34 949,61-496,73-34,3% 9 Passius Financers 0, , ,00 - Total , , ,47 9,21 % (Imports en milers d euros) Pàgina 3 de 9

194 Els pressupostos de l exercici 2019 representen un increment en la despesa ordinària per habitant de 36 euros respecte a l exercici 2018 tal i com es pot veure en l evolució detallada a continuació: El pressupost de l exercici 2019 addicionalment inclou una recuperació en les inversions en 7 milions d euros finançades amb passius financers, que afegits a les inversions pendents d executar d exercicis anteriors confereix al govern una gran capacitat d actuació per tal de millorar instal lacions així com crear nous eixos vertebradors de l activitat econòmica-social a la ciutat. 2.2 PRESSUPOST CONSOLIDAT El pressupost de l ajuntament així com dels seus ens dependents és el que es detalla a continuació: Despeses 2019 Ingressos 2019 Ajuntament de Badalona ,21 Ajuntament de Badalona ,21 Institut Municipal Serveis Personals ,81 Institut Municipal Serveis Personals ,81 Museu de Badalona 1.152,31 Museu de Badalona 1.152,31 Patronat de la Música de Badalona 3.197,98 Patronat de la Música de Badalona 3.197,98 Badalona Comunicació, SA 2.717,85 Badalona Comunicació, SA 2.741,45 Badalona Cultura 1.773,85 Badalona Cultura 1.800,49 Badalona Serveis Assistencials, SA ,45 Badalona Serveis Assistencials, SA ,45 Ens de Gestió Urbanística, SA 7.107,96 Ens de Gestió Urbanística, SA 7.116,38 Reactivació Badalona, SA 894,94 Reactivació Badalona, SA 908,69 ENTITATS QUE CONSOLIDEN , ,78 Consorci Badalona Sud 635,30 Consorci Badalona Sud 635,30 Fundació Badalona Capital Europea del Basket 953,00 Fundació Badalona Capital Europea del Basket 953,00 Marina Badalona 4.268,13 Marina Badalona 4.274,53 ENTITATS QUE NO CONSOLIDEN 5.856, ,83 TOTAL DESPESES (1) ,80 TOTAL INGRESSOS (1) ,61 (Imports en milers d euros) (1) El diferencial entre el pressupost d ingressos i el de despeses es degut a que el consolidat de l Ajuntament inclou entitats que es regeixen per comptabilitat no pública, el que provoca que s hagin de realitzar ajustos als comptes de pèrdues i guanys d aquestes Pàgina 4 de 9

195 entitats per tal de consolidar, com per exemple l eliminació de les dotacions de les amortitzacions, al no tindre correspondència en la comptabilitat pressupostària. L aportació de cada una de les entitats al pressupost municipal consolidat per a l exercici 2019 és la següent: També cal destacar que el pressupost 2019 s adequa en la seva classificació orgànica a la nova proposta d organigrama aprovat. 3. PRESSUPOST D INGRESSOS L estimació dels ingressos per a l exercici 2019 s ha basat en la premissa de no increment de tipus de gravamen i s han ajustat en funció de la previsió de liquidació dels ingressos de l exercici 2018 seguint en tot cas el criteri de prudència financera. La obtenció dels recursos de l ajuntament es detalla a continuació: Pàgina 5 de 9

196 Els ingressos de l ajuntament per a l exercici 2019 incrementen en un 9,21% bàsicament per dos motius: Increment en passius financers per valor de 7 milions d euros per tal de finançar les inversions pressupostades Increment en transferències corrents en 4 milions d euros, dels quals 1 milió corresponen a transferències per a subvencionar els nous projectes d acció socials SIS i SEREL. Increment en 3,8 milions d euros en les participacions de tributs de l Estat. Pàgina 6 de 9

197 4. PRESSUPOST DE DESPESES El pressupost per a l exercici 2019 contempla les despeses més significatives que es detallen a continuació: 4.1 SERVEIS SOCIALS Contracte programa 24 treballadors Dotació en 60 milers d euros més respecte al 2018 per les ajudes al transport (targeta rosa T-60) Increment aportació BSA: reducció llistes d espera i increment dels serveis a domicili prestats per l entitat al nucli de persones més febles Nous serveis d acció social SIS, que atén a les necessitats socieducatives dels infants i adolescents en situació de risc i SEREL, serveis d estada i reallotjament limitat per a famílies amb fills menors 4.2 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL Dotació plantilla en 27 places de Guardia Urbana Promoció interna de personal Reactivació voluntaris Badalona en 15 mil euros Inversió Policia del segle XXI en 1,4 milions d euros Instal lació de càmeres Seguiment GPS Remodelació instal lacions de la Guardia urbana Sensors a semàfors i radars de trànsit Pàgina 7 de 9

198 4.3 NETEJA I MANTENIMENT Increment total de les despeses de neteja i manteniment en un 5,19%, entre d altres: Verd urbà en 685 milers d euros Recollida de residus 350 milers d euros Neteja acció social 460 milers d euros Manteniment paviments 200 milers d euros Creació de Brigades Especials de Manteniment amb euros 4.4 IGUALTAT Increment en 81 milers d euros respecte l any 2018, el que representa un 27,41% Establiments de punts liles d informació i assessorament Noves campanyes de sensibilització Desplegament del pla d igualtat Servei d'acolliment d'urgència per a les dones víctimes de violència masclista i llurs fills/es 4.5 PLANIFICACIÓ ESPORTIVA Increment en l aportació pressupostària per a la rehabilitació i manteniment de les instal lacions esportives de la ciutat Dotacions addicionals per utillatge 4.6 ALTRES DESPESES Escoles Bressol: Increment de l aportació a les escoles bressol per la tarificació social del menjador en un 20% ( euros addicionals) Planificació educativa: Increment en les activitats extraescolars, programa de formació a les famílies, promoció i suport a les activitats escolars, programa patis oberts i fira de l ensenyament Habitatge: Increment de l aportació de 197 a 250 milers euros per la finestreta única d habitatge Habitatge: Dotació de les ajudes socials per l habitatge en euros Participació ciutadana: Increment en 500 euros addicionals a les entitats veïnals (en total 40) i conveni amb la FAVB per import de euros. Pàgina 8 de 9

199 5. INVERSIONS L Annex d inversions per a l exercici 2019 contempla Inversions per valor de 6,8 milions i una transferència de capital per 0,2 euros. El detall de les inversions és el següent: 6. CONCLUSIONS Les magnituds del pressupost de l exercici 2019 obeeixen a l únic objectiu que és el d assolir el benestar dels ciutadans de Badalona mitjançant polítiques d acció social, seguretat i de posada al dia de les instal lacions municipals i amb aquesta voluntat es presenta el pressupost 2019 al Ple per a la seva aprovació. Badalona, 3 de desembre 2018 L Alcalde, Alejandro Pastor López Pàgina 9 de 9

200 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns PRESSUPOST DE L AJUNTAMENT DE BADALONA PER A L EXERCICI DE 2019 P-2019-V2-02-D168_1B P-2019-V2-02-D168_1B Liquidació del Pressupost Exercici anterior i execució actual Pressupost General exercici 2019

201 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Despeses Resum del Pressupost per Capítols Any 2018 Data actualiutzació Estat de Despeses Crèdit inicials Crèdit definitius Obligacions Rec. Pagaments Pendent Oblig/Credits def Pagam/Oblig Resum del Pressupost per Capítols Pressupost Pressupost Pressupost Pressupost de pagament Denominacions Total Capítol Total Capítol Total Capítol Total Capítol Total Capítol Total Capítol Total Capítol 1 Despeses de Personal , , , , ,98 79,97% 87,68% 2 Despeses corrents en bens i serveis , , , , ,93 48,22% 98,13% 3 Despeses financeres , , , , ,79 19,47% 98,76% 4 Trasnferències corrents , , , , ,26 68,70% 95,20% 5 Fons de contingència , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% (A)Total Opeacions corrents , , , , ,96 63,95% 92,66% 6 Inversions Reals 0, , , ,19 0,00 14,48% 100,00% 7 Transferències de capital 0, , ,97 0, ,97 3,70% 0,00% (B)Total operacions de capital 0, , , , ,97 14,00% 98,84% (C)=(A)+(B)Total operacions no financeres , , , , ,93 50,21% 93,14% 8 Variació Actius Financers , , , , ,00 100,00% 89,73% 9 Variació Passius Financers , , , , ,94 85,25% 98,17% (D)Total operacions financeres , , , , ,94 85,35% 98,11% (C)+(D)Total Pressupost de despeses , , , , ,87 53,72% 93,93% Pressupost General exercici 2019

202 Resum del Pressupost per Capítols Any 2018 Estat de Despeses Pendent/Oblig Romanent Resum del Pressupost per Capítols de crèdit Execució del Pressupost Fase RC Denominacions Total Capítol Pend+ no disp A D Disponible Romanent 1 Despeses de Personal 12,32% , , , , , ,50 2 Despeses corrents en bens i serveis 1,87% , , , , , ,49 3 Despeses financeres 1,24% , , , , , ,19 4 Trasnferències corrents 4,80% , , , , , ,13 5 Fons de contingència 0,00% , ,48 0,00 0,00 0, ,48 (A)Total Opeacions corrents 7,34% , , , , , ,79 6 Inversions Reals 0,00% , , , , , ,87 7 Transferències de capital 100,00% ,98 0, , , , ,98 (B)Total operacions de capital 1,16% , , , , , ,85 (C)=(A)+(B)Total operacions no financeres 6,86% , , , , , ,64 8 Variació Actius Financers 10,27% 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 9 Variació Passius Financers 1,83% , , , , , ,70 (D)Total operacions financeres 1,89% , , , , , ,70 (C)+(D)Total Pressupost de despeses 6,07% , , , , , ,34 3

203 Ingressos Estat d'ingressos Any 2018 Data actualització 05/12/2018 Drets Previsions Previsions Reconeguts Ingressos Pendents Resum del Pressupost per Capítols Inicials Definitives Nets Nets de cobrament Capítol Denominacions Total Capítol Total Capítol Total Capítol Total Capítol Total Capítol Drets Nets/Prev Cob/Drets nets Pend/Drets nets 1 Impostos Directes , , , , ,23 104,16% 89,35% 10,65% 2 Impostos Indirectes , , , , ,84 136,76% 83,92% 16,08% 3 Taxes Preus públics i Altres Ingressos , , , , ,68 105,89% 74,84% 25,16% 4 Transferències Corrents , , , , ,44 79,10% 98,27% 1,73% 5 Ingressos Patrimonials , , , , ,77 133,30% 12,22% 87,78% (A)Total Operacions corrents , , , , ,96 95,66% 90,10% 9,90% 6 Alienació d'inversions Reals 0, , , ,88 0,00 527,00% 100,00% 0,00% 7 Transferències de Capital 0, , , ,10 0,00 27,29% 100,00% 0,00% (B)Total operacions de capital 0, , , ,98 0,00 29,26% 100,00% 0,00% (C)=(A)+(B)Total operacions no financeres , , , , ,96 93,20% 90,22% 9,78% 8 Actius Financers , , , , ,37 3,27% 79,32% 20,68% 9 Passius Financers 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% (D)Total operacions financeres , , , , ,37 1,60% 79,32% 20,68% (C)+(D)Total Pressupost d'ingressos , , , , ,33 66,40% 90,14% 9,86% Per recursos propis , , , , ,52 106,87% 86,06% 13,94% 4+7 Per transferències corrents i de capital , , , , ,44 74,58% 98,33% 1,67% 8+9 Per actius i passius financers , , , , ,37 1,60% 79,32% 20,68% , , , , ,33 66,40% 90,14% 9,86% 4

204 AJUNTAMENT DE BADALONA Estat d'execució de despeses Període: 2018 Data del llistat igual a: 31/12/2018 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 1 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /231003/ ,00 0, ,00 521,16 521,16 0,00 0,00 0, ,84 6,77% 0,00% Subvencions Convocatòria Entitats /231003/4 0, ,00 0,00 521,16 0,00 0,00 0, ,00 0,37% 0,00% /9220/ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Associació Catalana de Municipis /9220/466 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /231003/ , , , , , , , , ,03 19,68% 5,04% Prestacions econòmiques /231003/4 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 2,47% 100,00% /3273/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Prestacions econòmiques /3273/480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3262/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Prestacions econòmiques /3262/480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /3200/ ,00 0, , , , , , , ,56 32,61% 67,30% Arrendaments d'edificis i altres construccions-edu */3*/2* 0,00 0,00 0,00 223,35 0, ,39 24, ,91 67,39% 91,80% /3300/ ,00 0, , , , , , , ,64 23,27% 76,73% Arrendaments d'edificis i altres construccions-cul */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0, ,64 76,73% 91,85% /3400/ ,00 0, , , , , , ,86 281,40 18,76% 81,24% Arrendaments d'edificis i altres construccions-esp */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,74 0,00 281,40 81,24% 95,75% /9220/ ,00 0, , , , , , , ,40 47,16% 52,84% Arrendaments d'edificis i altres construccions-sge */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0, ,40 52,84% 92,18% /9310/ ,00 0, , , , , , , ,76 13,60% 83,10% Arrendaments d'edificis i altres construccions-his */9*/2* 0,00 0,00 0, ,24 0, ,06 0, ,00 86,40% 96,40% /231002/ ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% Arrendaments d'edificis i altres construccions-aso */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% /9220/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Arrendaments d'edificis i altres construccions-alc /9220/202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% O02E1BCO/4912/ , , , , , , , ,96 0,00 0,00% 100,00% Badalona Comunicació-ORD O02E1BCO/ 4912/ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0,00 0,00 100,00% 99,85% O12E2BCU/3303/ ,24 0, , , , , , ,35 0,00 0,00% 100,00% Badalona Cultura S.L-ORD O12E2BCU/ 3303/ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0,00 0,00 100,00% 91,67% O13E3BSA/3110/ ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00% 100,00% BSA - Badalona Serveis Assistencials - ORD O13E3BSA/ 3110/ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100,00% 91,67% O13E3BSA/231002/ , , , , , , , , ,54 24,17% 74,85% BSA-Empreses Municiapls Servei assistencia domicili O13E3BSA*/ 2310*/4* 0,00 0,00 0, ,88 0,00 0,00 0, ,42 75,83% 100,00% O13E3BSA/231002/ ,30 0, , , ,45 0,00 0,00 0, ,85 40,88% 0,00%

205 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr BSA - Badalona Serveis Assistencials - SAD Gestió Página 2 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O O13E3BSA/ / ,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0, ,30 59,12% 0,00% O13E3BSA/231002/ ,00 0, , , , , , ,71 0,00 0,00% 77,16% BSA-Empreses Mpals. Servei Teleassistència i SAD O13E3BSA*/ 2310*/4* 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0, ,29 100,00% 100,00% O14O1CBS/231002/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% A Consorcis-CBS Ap.Ordinària O14O1CBS/ / ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3110/ ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Consell Comarcal del Barcelonès Nord-Conv-Gossera /3110/465 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% /231002/ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Consell Comarcal del Barcelonès Nord T.Adaptat /231002/4 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9433/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% A Consorcis-Riu Besos /9433/467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9432/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% A Consorcis-Consorci Hospitalari /9432/467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9411/ ,01 0, , ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,08 2,47% 0,00% A Consorcis-Consorci Normalització /9411/467 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0,00% 0,00% /4910/ ,00 0, , , , , , , ,36 5,56% 70,83% Arrendaments equips processos d'informació-renting */4*/2* 0,00 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0, ,52 94,44% 100,00% /9208/ , , , , , , , , ,62 44,48% 16,65% Serveis de telecomunicacions-edificis Municipals /9208/222 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 0, ,72 22,33% 100,00% /9207/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Serveis de missatgers-logística /9207/222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9207/ ,00 0, , , , , , , ,80 64,46% 35,54% Serveis de missatgers-logística /9207/222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 35,54% 100,00% /231002/ , , , ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,73 49,70% 0,00% Serveis de neteja-acció social 2044*/*/ ,00 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00% 0,00% /3231/ , , , ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,04 84,66% 0,00% Serveis de neteja-equipaments Escolars 2044*/*/ ,00 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00% 0,00% /3332/ , , , ,47 0,00 0,00 0,00 0, ,69 42,31% 0,00% Serveis de neteja-equipaments culurals 2044*/*/ ,00 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00% 0,00% /9208/ , , , ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,06 72,60% 0,00% Serveis de neteja-edificis municipals 2044*/*/ ,00 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00% 0,00% /3420/ ,00 0, , , , , , , ,10 5,42% 35,23% Serveis de neteja-esports /3420/227 0,00 0, , ,25 0,00 0,00 0, ,16 80,60% 100,00% /3232/ , , , , , , , , ,64 45,22% 47,15% Serveis escoles bressol-educació /3232/227 0,00 0,00 0, ,95 0, ,96 0, ,59 54,78% 33,40% /3412/ ,00 0, , , , , , , ,10 13,94% 55,47% Serveis de monitorarge-esports /3412/227 0,00 422, , ,95 0,00 0,00 0, ,33 75,63% 100,00% /1711/ , , , , , , , , ,25 9,77% 55,37% Manteniment de zones verdes-contracte /1711/210 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0, ,29 71,06% 100,00% /1640/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Manteniment de zones verdes-contracte cementiti /1640/210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9203/ , , , , , , , , ,90 42,36% 25,05% Combustibles i carburants /9203/221 0, ,59 0, ,20 0, ,88 0, ,69 52,77% 74,47%

206 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /1322/ ,77 0, , , , , , , ,96 2,57% 66,05% Arrendaments material de transport Rentig vehicles /1322/204 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0,00 0, ,80 97,43% 100,00% /9203/ , , , , , , , , ,38 5,11% 9,98% Elements de transport-rep. Vehicles /9203/214 0, , , ,98 0,00 0,00 0, ,98 48,94% 100,00% /1330/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Arrendaments maquinaria instal.lacions semàforique /1330/203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9220/ ,00 0, , , , , , , ,60 29,98% 41,35% Manteniment i conservació fotocopiadores */9*/2* 0,00 0,00 0, ,57 0,00 0,00 0, ,17 70,02% 100,00% /9204/ ,00 0, , , , , , , ,16-9,71% 23,47% Estudis i treballs tècnics-servei de prevenció ali */9*/2* 0,00 0, , ,24 0,00 0,00 0, ,74 79,73% 100,00% /9340/ , , , , , , , , ,64 10,74% 83,71% Serveis de recaptació-tresoreria Padrons */9*/2* 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 83,71% 100,00% /1350/ ,68 0, , , , , , , ,37 27,37% 7,55% Serveis de vigilancia de platges /1350/227 0, ,56 0, ,52 0,00 0,00 0, ,45 62,80% 100,00% /1640/ , , , , , , , , ,97 30,42% 15,46% Serveis de cementiris /1640/227 0,00 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,66 15,46% 100,00% /3265/ , , , , , , , , ,64 32,78% 33,77% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */3*/2* 0, , ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,12 29,76% 100,00% /231002/ ,36 0, , , , , , , ,63 36,86% 48,54% Energia elèctrica-accio Social */2*/ 22100* 0, ,94 680,59 0,00 0,00 0,00 0, ,16 48,54% 100,00% /9208/ ,46 74, , , , , , , ,89 38,44% 27,15% Energia elèctrica-edificis administratius /9208/221 0, , ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,50 27,15% 100,00% /3231/ , , , , , , , , ,21 29,66% 31,74% Energia elèctrica-educació */3*/ 22100* 0, , ,72 0,00 0,00 0,00 0, ,91 31,74% 100,00% /3420/ , , , , , , , , ,44 2,77% 45,62% Energia elèctrica-esports */3*/ 22100* 0, , ,91 0,00 0,00 0,00 0, ,63 45,62% 100,00% /1722/ ,03 0, , , , , , , ,50-177,95% 122,41% Energia elèctrica-medi Ambient */1*/ 22100* 0, , ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,94 122,41% 100,00% /3332/ ,12 0, , , , , , , ,99 31,98% 33,66% Energia elèctrica-cultura */3*/ 22100* 0, , ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,15 33,66% 100,00% /3332/ ,00 0, , , , , , , ,81 12,78% 32,79% Aigua-Equipaments culturals /3332/221 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0, ,10 87,22% 100,00% /3332/ , , , , , , , , ,87 42,28% 25,90% Gas-Equipaments culturals /3332/221 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 25,90% 100,00% /1650/ , , , , , , , , ,96 28,17% 35,91% Energia elèctrica-enllumenat Públic */1*/ 22100* 0, , ,78 0, ,31 0,00 0, ,44 35,91% 99,30% /4392/ ,00 347, , , , , , , ,08 15,82% 19,71% Energia elèctrica-promoció Econòmica */4*/ 22100* 0, , ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,32 19,71% 100,00% /3330/ , , , , , , , , ,31 36,72% 31,06% Página 3 de 86

207 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 4 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Energia elèctrica-cultura */3*/ 22100* 0, , ,94 0,00 0,00 0,00 0, ,41 31,06% 100,00% /231006/ ,21 0, , , , , , , ,83 63,23% 26,26% Energia elèctrica-gent Gran */2*/ 22100* 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 26,26% 100,00% /231002/ , , , , , , , , ,00 49,45% 40,66% Aigua-Acció social /231002/2 0,00 0,00 0,00 900,03 0,00 0,00 0, ,03 50,55% 100,00% /231006/ ,00 0, , , , , , ,07 0,00 0,00% 42,42% Aigua-Edificis Municipals Gent Gran /231006/2 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0, ,93 100,00% 100,00% /3231/ ,00 0, , , , , , ,34 0,00 0,00% 63,99% Aigua-Educació /3231/221 0,00 0,00 0, ,66 0,00 0,00 0, ,66 100,00% 100,00% /3420/ ,00 0, , , , , , ,51 0,00 0,00% 72,29% Aigua-Esports /3420/221 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0, ,49 100,00% 100,00% /1711/ , , , , , , , ,61 184,03 0,04% 37,64% Aigua-Medi Ambient-Fonts /1711/221 0,00 0,00 0, ,39 0,00 0,00 0, ,42 99,96% 100,00% /9208/ , , , , , , , , ,82 66,03% 13,01% Aigua-Edificis Municipals /9208/221 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0, ,78 33,97% 100,00% /3231/ ,00 0, , , , , , , ,57 1,74% 34,50% Gas-Educació /3231/221 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,27 34,50% 100,00% /3420/ ,00 0, , , , , , , ,62 9,91% 24,58% Gas-Esports /3420/221 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,62 27,68% 100,00% /9208/ , , , ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,04 25,00% 0,00% Gas-Edificis administratius /9208/221 0, , ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00% 0,00% /231006/ , , , ,78 0,00 0,00 0,00 0, ,42 20,45% 0,00% Gas-Gent Gran /231006/2 0, , ,78 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00% 0,00% /1724/ ,00 0, ,00 803,15 803,15 803,15 803,15 803, ,85 89,96% 10,04% Reparacions, manteniment i conservació */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 10,04% 100,00% /3265/ ,00 705, , , , , , ,77 0,00 0,00% 46,91% Reparacions, manteniment i conservació */3*/2* 0,00 0,00 705, ,23 0,00 0,00 0, ,02 83,22% 100,00% /3110/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Reparacions, manteniment i conservació */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3301/ , , , , , , , , ,99 26,78% 72,94% Reparacions, manteniment i conservació /3301/210 0,00 0,00 0,00 210,22 0,00 0,00 0, ,21 73,22% 100,00% /9240/ , , , , , , , , ,74 19,47% 61,08% Reparacions, manteniment i conservació /9240/210 0,00 0, , ,12 0,00 0,00 0, ,42 70,93% 100,00% /3202/ , , , , , , , , ,98 16,22% 55,70% Reparacions, manteniment i conservació */3*/2* 0,00 0, , ,24 0,00 0,00 0, ,90 72,67% 100,00% /231002/ , , , , , , , , ,98 22,30% 15,66% Reparacions, manteniment i conservació */2*/2* 0,00 0, , ,33 0,00 0,00 0, ,07 66,09% 100,00% /3400/ , , , , , , , , ,00 12,19% 63,47% Reparacions, manteniment i conservació */3*/2* 0,00 0, , ,56 0,00 0,00 0, ,05 70,43% 100,00% /9207/ , , , , , , , , ,46 30,26% 37,36% Reparacions, manteniment i conservació */9*/2* 0,00 0,00 784, ,62 0,00 0,00 0, ,26 63,14% 100,00% /3271/ ,00 0, , , , , , ,21 0,00 0,00% 99,85% Reparacions, manteniment i conservació */3*/2* 0,00 0,00 0,00 6,79 0,00 0,00 0,00 6,79 100,00% 100,00% /231002/ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 33,37% 0,00%

208 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 5 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Entitat Metropolitana del Transport-Conveni Transp /231002/4 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% Engestur-Grua O03E4EGE/1330/ ,20 0, , , , , , , ,58 0,43% 99,57% O03E4EGE/ 1330/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 99,57% 100,00% O03E4EGE/1330/ ,61 0, , , , , , , ,88 20,30% 79,70% Engestur-Servei zona blava O03E4EGE/ 1330/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 79,70% 100,00% /1513/ , , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% A Consorcis - Sant Crist /1513/467 0,00 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00% 0,00% /9436/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Forum Municipis Barcelonès Nord /9436/466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9220/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Federació de Municipis de Catalunya /9220/466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3273/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Fons Català Cooperació al desenvolupament /3273/467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% COI01000/9121/ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Forum de Síndics COI01000/9121/466 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9120/ ,53 0, , , , , , , ,03 50,95% 49,05% Grups Municipals /9120/489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 49,05% 100,00% /9341/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Interessos de demora- morositat cap 2 */9*/3* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9341/ , , ,73 95,36 86,68 86,68 86,68 86, ,37 99,90% 0,09% Interessos de demora */9*/3* 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,09% 100,00% IMPO Projecte Inicia O05O2IMP/2411/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% O05O2IMP/ 2411/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% O05O2IMP/2411/ , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% IMPO-ORD Aportació ordinària O05O2IMP/ 2411/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% O05O2IMP/2411/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% IMPO - OTL Oficina tècnica laboral O05O2IMP/ 2411/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% O05O2IMP/2411/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% IMPO Pactes Territorials O05O2IMP/ 2411/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% O14O3IMS/231008/ ,72 0, , , , , , ,91 0,00 0,00% 100,00% IMSP-ORD Imsp Aportació ordinària IMSP-PLADECO O14O3IMS/ / ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0,00 0,00 100,00% 91,67% O14O3IMS/231008/ ,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 100,00% 0,00% O14O3IMS/ / ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00% 0,00% /9431/ ,00 0, , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 432,78 1,68% 0,00% A Consorcis-Localret /9431/467 0,00 0, ,22 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% O12O4MUS/3331/ ,00 0, , , , , , ,37 0,00 0,00% 100,00% MB-ORD Aportació ordinària O12O4MUS/ 3331/ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00 0,00 100,00% 91,67% /9423/ ,65 0, , , , , , , ,14 19,85% 80,15% Mancomunitat Municipis PTE /9423/464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 80,15% 100,00%

209 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 6 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /9423/ ,56 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 100,00% 0,00% A Mancomunitats de Municipis-ORD-IBI /9423/464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00% 0,00% /4392/ , , , ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,00 53,32% 0,00% Pacte Industrial Regió Metropolitana /4392/466 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0,00% 0,00% O10O5PMB/3263/ ,42 0, , , , , , ,70 0,00 0,00% 100,00% PMB-ORD Aportació ordinària O10O5PMB/ 3263/ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 100,00% 91,67% O05E6RBA/4391/ ,00 0, , , , , , ,63 0,00 0,00% 100,00% Reactivació Badalona-ORD O05E6RBA/ 4391/ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0,00 0,00 100,00% 91,67% /231002/ ,00 0, , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Subvencions Convocatòria Entitats /231002/4 0, , ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3204/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Socialització llibres /3204/489 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3271/ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Subvencions Convocatòria Entitats /3271/489 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /4310/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Subvencions Convocatòria Entitats /4310/489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3347/ ,00 0, , , , , , ,50 0,00 0,00% 54,89% Subvencions Convocatòria Entitats /3347/489 0, ,00 0,00 0, ,50 0,00 0, ,00 54,89% 50,00% /231006/ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Subvencions Convocatòria Entitats /231006/4 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3200/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Subvencions Convocatòria Entitats /3200/489 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3411/ , , , ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,85 7,46% 0,00% Subvencions Convocatòria Entitats /3411/489 0, , ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3265/ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Subvencions Convocatòria Entitats /3265/489 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9241/ ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00% 31,91% Subvencions Convocatòria Entitats /9241/489 0, , ,19 0, , ,00 0, ,00 31,91% 0,00% /3110/ ,00 0, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Subvencions Convocatòria Entitats /3110/489 0,00 2, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3273/ ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Subvencions Convocatòria Entitats /3273/489 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 11,69% 0,00% /3275/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Subvencions Convocatòria Entitats /3275/489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1530/ , , , , , , , , ,87 74,18% 6,36% Reparacions, manteniment i conservació /1530/210 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0, ,83 6,36% 100,00% /1330/ ,00 0, , , , , , , ,29 47,86% 25,88% Maquinària instal.lacions semafòriques /1330/213 0,00 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,73 25,88% 100,00% /1600/ ,00 0, , ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,33 69,41% 0,00% Serveis de neteja-clavegueram /1600/227 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1630/ , , , , , , , , ,56 15,52% 78,52% Serveis de neteja-neteja viària /1630/227 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0, ,85 84,48% 100,00% /1621/ , , , , , , , , ,81 1,08% 96,20% Serveis de recollida de residus /1621/227 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,22 98,89% 100,00%

210 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 7 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /1330/ ,00 0, , , , , , , ,14 13,93% 14,98% Manteniment senyalització viària /1330/210 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,14 86,07% 100,00% /1600/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Manteniment i reparació via pública /1600/210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1532/ , , , ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,59 39,63% 0,00% Manteniment de paviments-contracte /1532/210 0,00 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00% 0,00% /1650/ , , , , , , , , ,31 37,43% 22,48% Manteniment enllumenat públic-contracte /1650/210 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,01 22,48% 100,00% /1534/ ,00 0, , , , , , , ,78 25,63% 5,45% Manteniment mobiliari urbà-contracte /1534/219 0,00 0, ,22 1,31 0,00 0,00 0, ,31 5,45% 100,00% /3347/ ,00 0, , , , , , , ,17-114,21% 21,23% Activitats culturals */3*/2* 0,00 0, , ,01 0,00 0,00 0, ,84 33,86% 100,00% /3347/ ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Estudis i treballs tècnics */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% /3347/ , , , , , , , , ,13 8,03% 91,97% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0, ,13 91,97% 94,54% /3347/ ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00% 11,11% Beques i Premis /3347/481 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 11,11% 100,00% /1500/ ,22 0, ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques i altres personal directiu */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00% 0,00% /1500/ ,40 0, ,40 972,81 972,81 972,81 972,81 972, ,59 76,73% 23,27% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 23,27% 100,00% /1500/ , , , , , , , , ,90 90,41% 9,59% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, ,90 9,59% 74,50% /1500/ ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Maquinària, instal lacions tècniques i utillatge */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% /1500/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 95,28% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */1*/2* 0,00 188,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1500/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-625,06-41,67% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */1*/2* 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1500/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1500/ ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 66,67% 0,00% Despeses jurídiques */1*/2* 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 33,33% 0,00% /1500/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Estudis i treballs tècnics */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1500/ , , , ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,82 44,07% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */1*/2* 0,00 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0,00% 0,00% /1602/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Publicitat i propaganda /1602/226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1602/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Estudis i treballs tècnics /1602/227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1515/ , , , , , , , , ,99 90,44% 9,56% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 9,56% 100,00% /1515/ , , , , , , , , ,00 84,31% 15,69%

211 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 15,69% 100,00% /1515/ ,90 0, , , , , , , ,67 85,72% 14,28% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 14,28% 100,00% /1515/ ,44 0, , , , , , , ,72 86,70% 13,30% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 13,30% 100,00% /1515/ ,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 100,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00% 0,00% /1515/ , , , , , , , , ,02 88,14% 11,86% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,02 11,86% 78,10% /3341/ ,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00% 0,00% /3341/ ,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 100,00% 0,00% Productes alimentaris */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00% 0,00% /3341/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Custòdia, dipòsit i emmagatzematge */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3341/ , , , , , , , , ,88 93,29% 6,71% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 6,71% 100,00% /3342/ ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% /3342/ ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% /3342/ ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% /3342/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Activitats culturals */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3342/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Custòdia, dipòsit i emmagatzematge */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3342/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3346/ , , , ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,44 64,22% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */3*/2* 0, , ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3347/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3347/ ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% Atencions protocolaries i representatives */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% /1500/ ,76 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 100,00% 0,00% Altres remuneracions personal directiu */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00% 0,00% /1500/ , , , , , , , , ,25 76,48% 23,52% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 23,52% 100,00% /1500/ , , , , , , , , ,48 79,88% 20,12% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 20,12% 100,00% /9240/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Indemnitzacions personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1500/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Arr.Maquinària, instal lacions tècniques i utillatge */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% Página 8 de 86

212 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 9 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /9220/ ,24 0, ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 100,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00% 0,00% /9220/ ,76 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 100,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00% 0,00% /3412/ ,00 0, , , , , , , ,49-32,22% 55,56% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */3*/2* 0, , ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,54 55,56% 100,00% COI01000/9121/ ,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 100,00% 0,00% Atencions protocolaries i representatives COI01000*/9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00% 0,00% COI01000/9220/ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ICAB defensa jurídica COI01000/9220/481 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1722/ ,26 0, , , , , , , ,77 28,03% 71,97% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 71,97% 100,00% /9201/ , , , ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,50 38,71% 0,00% Estudis i treballs tècnics */9*/2* 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1531/ , , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 100,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00% 0,00% /1531/ ,88 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 100,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0,00% 0,00% /1600/ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 68,33% 0,00% Manteniment dipòsit aigües pluvials /1600/210 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /4200/ ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */4*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00% 0,00% /4320/ ,00 0, , , , , , ,10-108,21-1,35% 30,40% Reproduccions i altres articles botiga */4*/2* 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 30,40% 100,00% /4200/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */4*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1500/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Diputació de Barcelona-Catàleg de Serveis /1500/461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1534/ ,48 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 100,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0,00% 0,00% /1534/ ,64 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 100,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00% 0,00% /3110/ ,00 943, ,80 943,80 943,80 943,80 943,80 943, ,00 95,15% 4,85% Activitats comunitàries */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4,85% 100,00% /3110/ , , , , , , , , ,97 72,24% 18,10% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */3*/2* 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0, ,47 19,19% 100,00% /3111/ ,00 0, , , , , , ,12 0,06 0,00% 89,91% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */3*/2* 0,00 0,00 0, ,82 0,00 0,00 0, ,88 100,00% 100,00% /3113/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /231001/ ,16 0, , , , , , , ,83 81,46% 18,54% Retribucions bàsiques personal funcionari */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 18,54% 100,00% /231001/ , , , , , , , , ,03 80,19% 19,81% Retribucions complementàries personal funcionari */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 19,81% 100,00% /231001/ ,78 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 100,00% 0,00%

213 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Retribucions bàsiques personal laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0,00% 0,00% /231001/ , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 100,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00% 0,00% /231001/ ,84 0, , , , , , , ,06 72,77% 27,23% Altres conceptes complement productivitat */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 27,23% 100,00% /231001/ , , , , , , , , ,37 89,58% 10,42% Seguretat Social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0, ,37 10,42% 78,95% /231002/ ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% Arrendaments maquinaria instal.lacions i utillatge */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% /231002/ ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% /231002/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1350/ ,62 0, , , , , , , ,94 18,97% 81,03% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 81,03% 100,00% /1350/ ,40 0, , , , , , , ,40 19,38% 80,62% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 80,62% 100,00% /1350/ ,28 0, , , , , , ,14 560,14 14,49% 85,51% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,14 85,51% 100,00% /1350/ ,36 0, , , , , , , ,07 22,22% 77,78% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0, ,07 77,78% 77,36% /1350/ ,00 0, ,00 724,61 724,61 724,61 724,61 724, ,39 63,77% 36,23% Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 36,23% 100,00% /1350/ ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 100,00% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00% 0,00% /1350/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Vestuari de personal /1350/221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1350/ ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Productes alimentaris */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% /1350/ ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Execucions subsidiàries /1350/226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% /1350/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres indemnitzacions */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9341/ ,00 0, , , , , , , ,34 57,48% 42,52% Altes despeses financeres */9*/3* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0, ,34 42,52% 93,81% /4392/ , , , , , , , , ,44 46,38% 53,62% Retribucions bàsiques personal funcionari */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 53,62% 100,00% /4392/ , , , , , , , , ,29 46,68% 53,32% Retribucions complementàries personal funcionari */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 53,32% 100,00% /4392/ ,80 0, , , , , , , ,27 45,56% 54,44% Altres conceptes complement productivitat */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 54,44% 100,00% /4392/ ,05 0, , , , , , , ,65 12,62% 87,38% Seguretat Social */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, ,65 87,38% 77,03% /4930/ , , , , , , , , ,15 53,41% 46,59% Retribucions bàsiques personal funcionari */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 46,59% 100,00% Página 10 de 86

214 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /4930/ , , , , , , , , ,45 42,19% 57,81% Retribucions complementàries personal funcionari */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 57,81% 100,00% /4930/ ,84 0, , , , , , , ,72 21,66% 78,34% Altres conceptes complement productivitat */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 78,34% 100,00% /4930/ ,45 0, , , , , , , ,61 51,76% 48,24% Seguretat Social */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0, ,61 48,24% 74,71% /4930/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Publicitat i propaganda /4930/226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /4930/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Estudis i treballs tècnics */4*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1530/ ,00 0, , , , , , , ,77 33,04% 66,96% Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0, ,77 66,96% 62,01% /1530/ ,00 0, ,00 230,30 230,30 230,30 230,30 230, ,70 81,39% 4,61% Material oficina ordinari no inventariable */1*/2* 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 4,61% 100,00% /9330/ , , , , , , , , ,09 41,18% 58,82% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 58,82% 100,00% /9330/ , , , , , , , , ,09 26,58% 73,42% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 73,42% 100,00% /9330/ ,24 0, , , , , , , ,66 68,83% 31,17% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 31,17% 100,00% /0110/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Despeses de formalització,modif.i cancel.lació */0*/3* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /231003/ , , , , , , , , ,30 28,51% 71,49% Retribucions complementaries per. laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 71,49% 100,00% /231003/ ,58 0, , , , , , , ,38-351,90% 451,90% Retribucions altre personal */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 451,90% 100,00% /231003/ ,92 0, , , , , , , ,11 32,47% 67,53% Altres conceptes complement productivitat */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 67,53% 100,00% /231003/ , , , , , , , , ,46 25,45% 74,55% Seguretat Social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, ,46 74,55% 79,27% O13E3BSA/3110/ , , , , , , , , ,13 3,94% 65,88% BSA - Badalona cap a una ciutat saludable O13E3BSA/ 3110/ ,00 0,00 0, ,58 0,00 0,00 0, ,71 96,06% 100,00% /3261/ ,49 0, , , , , , , ,99 4,60% 58,33% Consell Comarcal Barcelonès Nord-Menjadors escolar /3261/465 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,59 58,33% 100,00% /3200/ , , , , , , , , ,67 20,24% 79,76% Retribucions bàsiques personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 79,76% 100,00% /9220/ ,00 0, ,00 211,75 211,75 211,75 211,75 211, ,25 97,88% 2,12% Premsa, llibres i altres publicacions */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 2,12% 100,00% /9220/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9220/ ,00 0, , , , , , , ,40 20,42% 57,09% Productes alimentaris */9*/2* 0,00 0,00 6, ,76 0,00 0,00 0, ,52 79,53% 100,00% /9220/ ,00 0, , , , , , , ,91 60,21% 6,01% Estudis i treballs tècnics */9*/2* 0, ,50 0, ,00 0,00 0,00 0, ,41 35,25% 100,00% Página 11 de 86

215 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 12 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /9207/ , , , , , , , , ,67 35,96% 64,04% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 64,04% 100,00% /9207/ , , , , , , , , ,01 25,26% 74,74% Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 74,74% 100,00% /9207/ ,25 0, , , , , , , ,55-23,54% 123,54% Retribucions altre personal */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 123,54% 100,00% /9207/ ,00 0, , , , , , , ,38 26,54% 73,46% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 73,46% 100,00% /9207/ , , , , , , , , ,38 37,82% 62,18% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0, ,38 62,18% 78,97% /9240/ ,00 201, ,39 324,99 324,99 324,99 324,99 324, ,40 91,22% 8,78% Productes alimentaris */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 8,78% 100,00% /9240/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres subministres */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9240/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Transports */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9240/ ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% Publicacions diaris oficials */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% /9240/ ,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 100,00% 0,00% Reunions i conferències */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00% 0,00% /9240/ , , , , , , , , ,63 50,26% 31,50% Activitats culturals */9*/2* 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 31,50% 100,00% /9240/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Estudis i treballs tècnics */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9240/ , , , , , , , , ,35 81,51% 6,11% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */9*/2* 0, ,79 324, ,85 0,00 0,00 0, ,03 13,29% 100,00% /9250/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9250/ ,00-174,24 125,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,76 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,76 0,00% 0,00% /9250/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9201/ , , , , , , , , ,67 98,73% 1,27% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 1,27% 100,00% /9201/ , , , , , , , , ,47 99,33% 0,67% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0,67% 100,00% CGM96000/9126/ , , , , , , , , ,17 30,11% 69,89% Retribucions bàsiques i altres Òrgans de Govern */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 69,89% 100,00% CGM96000/9126/ ,56 0, , , , , , , ,37 29,48% 70,52% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0, ,37 70,52% 83,54% CGM94000/9127/ , , , , , , , , ,34 33,39% 66,61% Retribucions bàsiques i altres Òrgans de Govern */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, ,34 66,61% 97,01% CGM94000/9127/ , , , , , , , , ,88 53,48% 46,52% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0, ,88 46,52% 92,55% CGM95000/9128/ ,06 0, , , , , , , ,48 19,38% 80,62%

216 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Retribucions bàsiques i altres Òrgans de Govern */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 80,62% 100,00% CGM95000/9128/ ,76 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 100,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00% 0,00% COI01000/9121/ , , , , , , , , ,90 20,56% 79,44% Retribucions bàsiques i altres Òrgans de Govern */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 79,44% 100,00% COI01000/9121/ ,04 0, , , , , , , ,44 21,80% 78,20% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 78,20% 100,00% COI01000/9121/ ,08 0, , , , , , , ,44 14,64% 85,36% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 85,36% 100,00% COI01000/9121/ ,39 0, , , , , , , ,41 14,64% 85,36% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, ,41 85,36% 78,74% COI01000/9121/ ,00 0,00 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,00 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable COI01000*/9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,00 0,00% 0,00% /9204/ ,84 0, , , , , , , ,62 52,83% 47,17% Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 47,17% 100,00% /1531/ , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 100,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00% 0,00% /9320/ , , , , , , , , ,43 31,41% 68,59% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 68,59% 100,00% /9320/ ,31 0, , , , , , , ,89 66,47% 33,53% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 33,53% 100,00% /9320/ ,76 0, , , , , , , ,88 47,34% 52,66% Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 52,66% 100,00% /9320/ ,72 0, , , , , , , ,50 31,80% 68,20% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 68,20% 100,00% /9320/ , , , , , , , , ,97 32,20% 67,80% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0, ,97 67,80% 78,72% /9320/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 86,77% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */9*/2* 0,00 264,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9340/ , , , , , , , , ,07 74,22% 25,78% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 25,78% 100,00% /9340/ , , , , , , , , ,04 82,01% 17,99% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 17,99% 100,00% /9340/ ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00% 0,00% /9340/ ,88 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 100,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0,00% 0,00% /9340/ ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 100,00% 0,00% Retribucions altre personal */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00% 0,00% /9340/ ,44 0, , , , , , , ,83 66,12% 33,88% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 33,88% 100,00% /9340/ , , , , , , , , ,60 79,88% 20,12% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0, ,60 20,12% 80,25% /9341/ , , ,00 859,95 859,95 859,95 859,95 859, ,05 82,80% 17,20% Interessos préstecs curt termini */9*/3* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,43% 100,00% Página 13 de 86

217 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 14 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /9341/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Despeses de formalització,modif.i cancel.lació */9*/3* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1531/ , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 100,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00% 0,00% /1322/ ,00 0, , , , , , , ,99 77,89% 14,96% Edificis i altres construccions /1322/212 0, ,27 554,40 0,00 0,00 0,00 0, ,66 14,96% 100,00% /1530/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Estudis i treballs tècnics */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3265/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Edificis i altres construccions */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3400/ , , , , , , , , ,90 90,69% 9,31% Retribucions bàsiques personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 9,31% 100,00% /3400/ , , , , , , , , ,59 85,95% 14,05% Retribucions complementàries personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 14,05% 100,00% /3420/ , , , , , , , , ,68 86,17% 11,37% Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge */3*/2* 0, , ,16 251,80 0,00 0,00 0, ,56 11,51% 100,00% /231005/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Subvencions Convocatòria Entitats /231005/4 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /4330/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Subvencions Convocatòria Entitats /4330/489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1533/ , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 100,00% 0,00% Altres Inversions de Reposició /1533/611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00% 0,00% /1533/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres Inversions de Reposició /1533/611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1322/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Inversió nova maquinaria, Instit.i utillatge /1322/623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /9200/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Inversió nova material de transport /9200/624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /9220/ , , , , , , , , ,02 12,37% 11,67% Serveis Assesoria Jurídica /9220/227 0,00 788, , ,80 0,00 0,00 0, ,61 78,94% 100,00% /4911/ , , , , , , , , ,00 47,91% 52,09% Retribucions bàsiques personal funcionari */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 52,09% 100,00% /4911/ , , , , , , , , ,75 39,20% 60,80% Retribucions complementàries personal funcionari */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 60,80% 100,00% /4911/ ,88 0, , , , , , , ,14-72,01% 172,01% Retribucions bàsiques personal laboral fix */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 172,01% 100,00% /4911/ ,50 0, , , , , , , ,59-109,88% 209,88% Retribucions complementaries per. laboral fix */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 209,88% 100,00% /4911/ ,64 0, , , , , , ,09 72,55 0,89% 99,11% Altres conceptes complement productivitat */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,55 99,11% 100,00% /4911/ , , , , , , , ,68 242,44 0,37% 99,63% Seguretat Social */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 0,00 242,44 99,63% 77,66% /4911/ ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */4*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% /4911/ ,00 0, , , , , , , ,74 11,18% 58,81%

218 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Premsa, llibres i altres publicacions */4*/2* 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 58,81% 100,00% /4911/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915,30 91,53% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */4*/2* 0,00 84,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /4911/ , , , , , , , , ,04 61,80% 11,48% Publicitat i propaganda */4*/2* 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,58 11,48% 100,00% /4911/ ,00 0, , , , , , , ,37 51,19% 19,64% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */4*/2* 0, , , ,57 0,00 0,00 0, ,52 35,47% 100,00% /4910/ , , , , , , , , ,75 31,75% 68,25% Retribucions bàsiques personal funcionari */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 68,25% 100,00% /4910/ , , , , , , , , ,90 37,16% 62,84% Retribucions complementàries personal funcionari */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 62,84% 100,00% /4910/ , , , , , , , , ,43 28,21% 71,79% Retribucions bàsiques personal laboral fix */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 71,79% 100,00% /4910/ , , , , , , , , ,91 23,03% 76,97% Retribucions complementaries per. laboral fix */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 76,97% 100,00% /4910/ ,80 0, , , , , , , ,12 20,01% 79,99% Altres conceptes complement productivitat */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 79,99% 100,00% /4910/ , , , , , , , , ,70 29,76% 70,24% Seguretat Social */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0, ,70 70,24% 77,78% /4910/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge */4*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /4910/ , , , , , , , , ,78 81,38% 10,80% Xarxa informàtica */4*/2* 0,00 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0, ,41 10,80% 100,00% /4910/ , , , , , , , , ,13 73,97% 12,46% Manteniment aplicacions informàtiques */4*/2* 0,00 300,00 0, ,15 0,00 0,00 0, ,28 25,80% 100,00% /4910/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-200,00-10,00% 0,00% Material informàtic no inventariable */4*/2* 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /4910/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */4*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /4910/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Estudis i treballs tècnics */4*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /4910/ , , , , , , , , ,51 61,47% 24,12% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */4*/2* 0,00 0, , ,16 0,00 0,00 0, ,47 36,55% 100,00% /9220/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9220/ ,00 0, , , , , , , ,68 37,17% 29,59% Material oficina ordinari no inventariable /9220/220 0, ,07 0, ,30 0,00 0,00 0, ,05 44,46% 100,00% /9312/ , , , , , , , , ,56 84,36% 15,64% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 15,64% 100,00% /9312/ , , , , , , , , ,78 73,85% 26,15% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 26,15% 100,00% /9312/ ,42 0, ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00% 0,00% /9312/ ,84 0, , , , , , , ,90 87,49% 12,51% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 12,51% 100,00% Página 15 de 86

219 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 16 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /9312/ , , , , , , , , ,30 85,67% 14,33% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0, ,30 14,33% 79,23% /9312/ ,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,88 92,81% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */9*/2* 0,00 43,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00% 0,00% /9312/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /0110/ ,00 0, , , , , , , ,24 4,00% 21,91% Interessos préstecs llarg termini */0*/3* 0, ,00 0, ,10 0, ,50 0, ,34 34,09% 99,14% /3200/ ,00 0,00 800,00 715,00 715,00 715,00 715,00 715,00 85,00 10,62% 89,38% Entitats Col laboradores /3200/489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 89,38% 100,00% /3202/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Activitats culturals */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /3400/ , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00% 0,00% /3200/ , , , , , , , , ,20 22,02% 77,98% Retribucions complementàries personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 77,98% 100,00% /1322/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Inversió nova material de transport /1322/624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /9208/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Inversió nova mobiliari i estris /9208/625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /4910/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Despeses d'inversions en aplicacions informàtiques /4910/641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /3271/ ,73 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 100,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00% 0,00% /3271/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3271/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Edificis i altres construccions */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3271/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3271/ ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% /3400/ , , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 67,08% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */3*/1* 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0,00% 0,00% /3400/ ,16 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 100,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00% 0,00% /3400/ , , , , , , , , ,08 79,28% 1,80% Seguretat Social */3*/1* 0, ,00 0,00 0,00 0, ,04 0, ,08 1,80% 79,81% /3400/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Arrendaments maquinaria instal.lacions i utillatge */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3420/ ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 100,00% 0,00% Cànons */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00% 0,00% /3400/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres despeses diverses */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3412/ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00-238,46% 0,00%

220 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Transports */3*/2* 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3412/ ,00 0, , , , , , , ,26-97,51% 139,43% Arrendaments maquinaria instal.lacions i utillatge */3*/2* 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,86 139,43% 100,00% /3412/ ,00 0, ,00 188,32 0,00 0,00 0,00 0, ,68 87,45% 0,00% Productes alimentaris */3*/2* 0,00 0,00 188,32 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3412/ ,00 0, , , , , , , ,79-21,95% 121,95% Altres subministres */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 121,95% 100,00% /3412/ , , , , , , , , ,82 58,19% 22,53% Activitats Esportives */3*/2* 0,00 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,46 22,53% 100,00% /3420/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 87,42% 0,00% Material esportiu no inventariable */3*/2* 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3420/ ,00 0, , , ,17 0,00 0,00 0, ,44-71,74% 0,00% Productes de neteja */3*/2* 0, ,27 0, ,17 0,00 0,00 0, ,00 138,67% 0,00% /9202/ , , , , , , , , ,91-3,64% 62,89% Assegurances resposabilitat civil general */9*/2* 0,00 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,68 62,89% 100,00% /9202/ , , , , , , , , ,00 19,16% 50,96% Assegurances defensa jurídica */9*/2* 0,00 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,53 50,96% 100,00% /9203/ ,00 99, , , , , , , ,41-32,41% 82,81% Assegurances elements de transport */9*/2* 0,00 0, ,59 388,00 0,00 0,00 0, ,18 83,83% 100,00% /9220/ ,00 748, , , , , , , ,81 32,90% 49,34% Arrendaments equips processos d'informació */9*/2* 0,00 0,00 0, ,89 0,00 0,00 0, ,70 67,10% 100,00% /9220/ ,00 0, , , , , , , ,55-41,76% 28,30% Assegurances vida accidents */9*/2* 0, , ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,34 28,30% 100,00% /3420/ , , , , , , , ,99-372,34-0,19% 4,68% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */3*/2* 0, ,79 0,00 0,01 0,00 0,00 0, ,46 4,68% 100,00% /3200/ ,46 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0,00% 0,00% /3200/ , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 100,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00% 0,00% /3200/ , , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00% 0,00% /3200/ , , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 100,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0,00% 0,00% /3200/ , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 100,00% 0,00% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00% 0,00% /3231/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Edificis i altres construccions /3231/212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3231/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Material esportiu no inventariable */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /3300/ , , , , , , , , ,44 96,07% 3,93% Retribucions bàsiques personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 3,93% 100,00% /3300/ , , , , , , , , ,34 93,75% 6,25% Retribucions complementàries personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 6,25% 100,00% /3300/ , , , , , , , , ,80 97,78% 2,22% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0, ,80 2,22% 79,81% Página 17 de 86

221 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 18 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /3300/ ,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00% 0,00% /3300/ ,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00% 0,00% /3300/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3300/ ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Publicacions diaris oficials */3*/2* 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% /3300/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Estudis i treballs tècnics */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3361/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altra immobilitzat material */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3361/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Estudis i treballs tècnics */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /231005/ ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00% 0,00% /231005/ ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 100,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00% 0,00% /231005/ , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0,00% 0,00% /231005/ , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 100,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00% 0,00% /231005/ ,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 100,00% 0,00% Indemnitzacions personal laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00% 0,00% /231005/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /231005/ , , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 100,00% 0,00% Seguretat Social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00% 0,00% /231005/ ,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00% 0,00% Arrendaments maquinaria instal.lacions i utillatge */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00% 0,00% /3200/ ,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 100,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00% 0,00% /231005/ , , , , , , , , ,11 50,15% 7,77% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* 0, , , ,31 0,00 0,00 0, ,41 9,46% 100,00% /231006/ ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441,50 63,07% 0,00% Productes alimentaris */2*/2* 0,00 258,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00% 0,00% /231006/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01-140,47% 0,00% Atencions protocolaries i representatives */2*/2* 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /231006/ ,00 722, , , , , , , ,07 24,62% 13,85% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* 0, , ,91 0,00 0,00 0,00 0, ,98 13,85% 100,00% /3300/ , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00% 0,00% /3300/ , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 100,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0,00% 0,00% /3300/ ,16 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 100,00% 0,00%

222 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Altres conceptes complement productivitat */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00% 0,00% /3301/ ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% /1531/ , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00% 0,00% /1322/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Elements de transport */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1322/ ,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00% 0,00% Mobiliari */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00% 0,00% /1322/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1322/ ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00% 0,00% /1322/ ,00 0, ,00 659,45 659,45 659,45 659,45 659, ,24 94,44% 4,40% Altre material d'oficina especial no inventariable */1*/2* 0,00 174,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 4,40% 100,00% /1322/ ,00 27, , , , , , , ,28-10,92% 61,17% Vestuari de personal */1*/2* 0, , , ,35 0,00 0,00 0, ,64 66,53% 100,00% /1322/ ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Productes alimentaris */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% /1322/ ,00 0, , , , , , , ,62 43,61% 29,96% Altres subministres */1*/2* 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 29,96% 100,00% /1322/ ,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 100,00% 0,00% Atencions protocolaries i representatives */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00% 0,00% /1322/ , , , ,75 303,54 303,54 303,54 303, ,75 93,64% 0,71% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */1*/2* 0,00 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,71% 100,00% /1350/ ,08 0, , , , , , , ,33 31,47% 68,53% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 68,53% 100,00% /1350/ ,02 0, , , , , , , ,15 5,81% 94,19% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 94,19% 100,00% /9310/ , , , , , , , , ,69 86,71% 13,29% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 13,29% 100,00% /9310/ , , , , , , , , ,25 87,17% 12,83% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 12,83% 100,00% /3321/ ,00 0, , , , , , , ,01 87,06% 11,36% Premsa, llibres i altres publicacions */3*/2* 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 11,36% 100,00% /3321/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 60,78% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */3*/2* 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3321/ ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% Atencions protocolaries i representatives */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% /3321/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9204/ ,00 0, , , , , , ,79 861,21 31,90% 68,10% Retribucions en espècie personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,21 68,10% 100,00% /9310/ ,06 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00% 0,00% Página 19 de 86

223 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 20 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /9310/ ,18 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 100,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0,00% 0,00% /9310/ ,60 0, ,60 595,35 595,35 595,35 595,35 595, ,25 78,64% 21,36% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 21,36% 100,00% /9310/ ,92 0, , , , , , , ,81 87,55% 12,45% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0, ,81 12,45% 77,16% /3273/ ,64 0, , , , , ,96 0,00 880,68 34,53% 65,47% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00 880,68 65,47% 0,00% /9204/ ,00 0, ,00 676,98 676,98 676,98 676,98 676,98 623,02 47,92% 52,08% Retribucions en espècie personal laboral */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623,02 52,08% 100,00% /3273/ ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 100,00% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00% 0,00% /3273/ , , ,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165, ,00 98,77% 1,23% Altres subministres */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1,23% 100,00% /3273/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Activitats culturals */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3273/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Activitats comunitàries */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3273/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Estudis i treballs tècnics */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3273/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 92,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */3*/2* 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1700/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1700/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 77,78% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */1*/2* 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% O12O4MUS/3331/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% MUS - Museu de Badalona - Programa d'inversions O12O4MUS/ 3331/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% O05O2IMP/2411/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Tr.Cap.A O.AUT.Adm.Entitats locals-inversions Annnex O05O2IMP/ 2411/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% O14O3IMS/231008/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Tr.Cap.A O.AUT.Adm.Entitats locals O14O3IMS/ / ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% O03E4EGE/1533/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% TR.CAP.ens públics i soc. merc. ens locals O03E4EGE/ 1533/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% O05E6RBA/4391/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% TR.CAP.ens públics i soc. merc. ens locals O05E6RBA/ 4391/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% O02E1BCO/4912/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% TR.CAP.ens públics i soc. merc. ens locals O02E1BCO/ 4912/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /1515/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Altres Inversions noves-estudis i Projectes /1515/601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /1535/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

224 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Altres Inversions noves /1535/601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /3420/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Altres Inversions noves /3420/601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /1600/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres Inversions noves /1600/601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1534/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres Inversions noves /1534/601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1723/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres Inversions noves /1723/601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1711/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Altres Inversions noves /1711/601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /1650/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres Inversions noves /1650/601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1710/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres Inversions noves /1710/601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1535/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres Inversions noves /1535/601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1533/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres Inversions noves /1533/601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1533/ , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 100,00% 0,00% Altres Inversions noves /1533/601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00% 0,00% /1532/ , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 100,00% 0,00% Altres Inversions noves /1532/601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00% 0,00% /231005/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Edificis i Altres Construccions /231005/6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /1701/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Edificis i Altres Construccions /1701/622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /1322/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Edificis i Altres Construccions /1322/622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /9208/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Edificis i Altres Construccions /9208/622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3260/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Edificis i Altres Construccions /3260/622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /3321/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Edificis i Altres Construccions /3321/622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /4312/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Edificis i Altres Construccions /4312/622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3341/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Edificis i Altres Construccions /3341/622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3265/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Edificis i Altres Construccions /3265/622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /3231/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Edificis i Altres Construccions /3231/622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /3420/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Edificis i Altres Construccions /3420/622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Página 21 de 86

225 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 22 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /3210/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Edificis i Altres Construccions /3210/622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /3321/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Inversió rep. edificis i altres construccions /3321/632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /4930/ ,82 0,00 502,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,82 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,82 0,00% 0,00% /4930/ ,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 100,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00% 0,00% /9220/ , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 100,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00% 0,00% /4910/ ,30 0,00 771,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771,30 100,00% 0,00% Indemnitzacions personal laboral fix */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771,30 0,00% 0,00% /1511/ ,30 0,00 771,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771,30 100,00% 0,00% Indemnitzacions personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771,30 0,00% 0,00% /9312/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Indemnitzacions personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3300/ ,06 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 100,00% 0,00% Retribucions altre personal */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00% 0,00% /231006/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Arrendaments d'edificis i altres construccions */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /231006/ , , , , , , , ,80 0,00 0,00% 17,74% Reparacions, manteniment i conservació */2*/2* 0,00 0, , ,20 0,00 0,00 0, ,44 67,31% 100,00% /3412/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Reparacions, manteniment i conservació */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1700/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Reparacions, manteniment i conservació */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9330/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56% 0,00% Edificis i altres construccions */9*/2* 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /4392/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Edificis i altres construccions */4*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3332/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 34,99% 0,00% Edificis i altres construccions */3*/2* 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3321/ ,00 0, , , , , , , ,00 13,75% 14,02% Edificis i altres construccions */3*/2* 0, , ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,70 14,02% 100,00% /3332/ ,00 46, ,16 46,16 46,16 46,16 46,16 46, ,00 97,01% 2,99% Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2,99% 100,00% /1500/ , , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 100,00% 0,00% Cooperació educativa /1500/480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0,00% 0,00% /1534/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 67,62% 0,00% Reparacions, manteniment i conservació */1*/2* 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3275/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Estudis i treballs tècnics */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1610/ , , , , , , , , ,79 36,50% 52,07% Manteniment fonts publiques /1610/210 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0, ,86 52,07% 100,00% /9208/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00%

226 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Premsa, llibres i altres publicacions */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9220/ ,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% /9220/ ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-55,00-7,86% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */9*/2* 0,00 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00% 0,00% /9220/ ,00 0, ,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00-360,00-36,00% 15,00% Productes alimentaris */9*/2* 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 15,00% 100,00% /9220/ ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00% 0,00% Productes de neteja */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00% 0,00% /9220/ , , , , ,85 879,35 879,35 879,35-867,32-7,07% 7,17% Altres subministres */9*/2* 0, ,25 0, ,50 0,00 0,00 0, ,43 25,50% 100,00% /9220/ ,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 100,00% 0,00% Transports */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00% 0,00% /9220/ ,00 382, ,00 520,29 520,29 520,29 520,29 520, ,66 51,25% 3,38% Atencions protocolaries i representatives */9*/2* 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 3,38% 100,00% /9220/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Publicacions diaris oficials */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9220/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Activitats culturals */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9220/ , , , , , , , , ,05 89,15% 8,17% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */9*/2* 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 8,17% 100,00% /3321/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,95 2,80% 0,00% Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge */3*/2* 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9330/ ,34 0, , , , , , , ,19 40,95% 59,05% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, ,19 59,05% 88,02% /1640/ ,00-120, , , , , , , ,11 86,68% 3,52% Edificis i altres construccions */1*/2* 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,85 3,52% 100,00% /1640/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489,25 16,31% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */1*/2* 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1640/ ,00 120, , , , , , ,68 120,00 1,32% 36,30% Aigua-Cementiris /1640/221 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0,00 0, ,32 98,68% 100,00% /1640/ ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-104,20-13,02% 0,00% Productes alimentaris */1*/2* 0,00 904,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00% 0,00% /1640/ ,00 0, , , ,30 0,00 0,00 0,00 467,19 2,03% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */1*/2* 0, , , ,30 0,00 0,00 0, ,00 64,73% 0,00% /4300/ ,82 0, , , , , , , ,79 35,15% 64,85% Retribucions bàsiques personal funcionari */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 64,85% 100,00% /4300/ ,00 0, , , , , , , ,37 56,63% 43,37% Retribucions complementàries personal funcionari */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 43,37% 100,00% /4300/ ,42 0, , , , , , , ,56 43,38% 56,62% Retribucions bàsiques personal laboral fix */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 56,62% 100,00% /4300/ ,10 0, , , , , , ,70 413,40 1,48% 98,52% Retribucions complementaries per. laboral fix */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,40 98,52% 100,00% /231002/ ,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00% 0,00% Página 23 de 86

227 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /231002/ ,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 100,00% 0,00% Material informàtic no inventariable */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00% 0,00% /231002/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 81,62% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */2*/2* 0,00 551,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /231002/ ,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 100,00% 0,00% Productes alimentaris */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00% 0,00% /231002/ ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% Material electrònic i de comunicacions */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% /231002/ ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Altres subministres */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% /231002/ ,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 100,00% 0,00% Atencions protocolaries i representatives */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00% 0,00% /231002/ ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00-370,00-37,00% 0,00% Publicacions diaris oficials */2*/2* 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 137,00% 0,00% /231002/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Reunions i conferències */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /231002/ ,00 0,00 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,00 100,00% 0,00% Festes populars */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,00 0,00% 0,00% /231002/ ,00 0, ,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600, ,00 85,00% 15,00% Activitats comunitàries */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 15,00% 100,00% /231002/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Estudis i treballs tècnics */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /231002/ , , , , , , , , ,50 66,22% 33,52% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* 0,00 890,56 0,00 11,72 0,00 0,00 0, ,78 33,52% 100,00% /231002/ ,00 0, , , , , , ,67 543,33 0,63% 99,37% AMB-Emergències Socials CUESB /231002/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543,33 99,37% 100,00% O03E4EGE/3420/ ,09 0, , , , , , ,37 624,29 0,24% 45,26% Engestur - Encomana estadi O03E4EGE/ 3420/ ,00 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0, ,72 99,76% 100,00% /231003/ , , , , , , , , ,10 37,01% 62,99% Retribucions bàsiques personal funcionari */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 62,99% 100,00% /231003/ , , , , , , , , ,09 31,78% 68,22% Retribucions complementàries personal funcionari */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 68,22% 100,00% /231003/ , , , , , , , , ,97 28,55% 71,45% Retribucions bàsiques personal laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 71,45% 100,00% /3347/ , , , , , , , , ,95 3,42% 66,01% Festes populars */3*/2* 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 66,01% 100,00% /4300/ ,52 0, ,52 834,65 834,65 834,65 834,65 834, ,87 83,64% 16,36% Altres conceptes complement productivitat */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 16,36% 100,00% /4300/ ,65 0, , , , , , , ,42 48,30% 51,70% Seguretat Social */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0, ,42 51,70% 82,77% /4930/ ,00 0, , , , , , ,36-206,36-4,13% 104,13% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */4*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-206,36 104,13% 100,00% /9240/ , , , , , , , , ,91 82,38% 17,62% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 17,62% 100,00% Página 24 de 86

228 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 25 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /9240/ , , , , , , , , ,87 78,04% 21,96% Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 21,96% 100,00% /9240/ , , , , , , , , ,59 85,47% 14,53% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, ,59 14,53% 85,69% /3420/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Estudis i treballs tècnics */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /4310/ , , , , , , , , ,80 16,03% 83,97% Retribucions bàsiques personal funcionari */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 83,97% 100,00% /4310/ , , , , , , , , ,54-10,32% 110,32% Retribucions complementàries personal funcionari */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 110,32% 100,00% /3110/ , , , , , , , , ,72 89,15% 10,85% Retribucions bàsiques personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 10,85% 100,00% /3110/ , , , , , , , , ,45 91,17% 8,83% Retribucions complementàries personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 8,83% 100,00% /3110/ , , , , , , , , ,24 79,84% 20,16% Retribucions bàsiques personal laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 20,16% 100,00% /3110/ , , , , , , , , ,87 76,00% 24,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 24,00% 100,00% /3110/ ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 100,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00% 0,00% /3110/ , , , , , , , , ,39 85,01% 14,99% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0, ,39 14,99% 81,80% /3110/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3110/ ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% Productes alimentaris */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% /3110/ ,00 0, ,00 153,19 153,19 153,19 153,19 153, ,81 82,01% 0,67% Altres subministres */3*/2* 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0,67% 100,00% /3110/ ,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00% 0,00% Atencions protocolaries i representatives */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00% 0,00% /3110/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Reunions i conferències */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /4200/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00-111,75% 0,00% Estudis i treballs tècnics */4*/2* 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /4310/ ,15 0, , , , , , , ,21 20,18% 79,82% Retribucions bàsiques personal laboral fix */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 79,82% 100,00% /1610/ ,00 258, , , , , , , ,46 3,21% 61,36% Aigua-Fonts via pública /1610/221 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0,00 0, ,45 96,79% 100,00% /1340/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Cèl lules identificatives llicències terrasses /1340/221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1630/ , , , , , , , , ,14 63,28% 36,72% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 36,72% 100,00% /1630/ , , , , , , , , ,78 53,10% 46,90% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 46,90% 100,00% /1630/ ,41 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 100,00% 0,00%

229 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00% 0,00% /1630/ ,91 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 100,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00% 0,00% /1630/ ,64 0, , , , , , , ,80 51,90% 48,10% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 48,10% 100,00% /1630/ ,24 0, , , , , , , ,76 65,36% 34,64% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0, ,76 34,64% 81,52% /1650/ ,70 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00% 0,00% /1650/ ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 100,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00% 0,00% /1650/ ,14 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00% 0,00% /4392/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Xarxa Acte /4392/490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9220/ , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0,00% 0,00% /9220/ ,85 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 100,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00% 0,00% /9220/ ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00% 0,00% /9220/ , , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00% 0,00% /9220/ ,00 0, , , , , , , ,94-163,51% 263,51% Hores extraordinàries laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 263,51% 100,00% /9220/ , , , , , , , , ,51 35,00% 65,00% Complement nocturnitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 65,00% 100,00% /9220/ ,00 0, , , , , , , ,87 25,52% 74,48% Complement jornada especial */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 74,48% 100,00% /9220/ , , , , , , , , ,75 25,46% 74,54% Complement jornada festiva */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 74,54% 100,00% /3321/ ,00 0, ,00 283,75 283,75 283,75 283,75 283,75 716,25 71,62% 28,38% Mobiliari */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,25 28,38% 100,00% /3332/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Mobiliari */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9208/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 60,62% 0,00% Mobiliari */9*/2* 0, ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /4910/ , , , , , , , , ,95 46,98% 22,09% Equips per processos d'informació-contracte Arq.Te */4*/2* 0,00 0, , ,28 0,00 0,00 0, ,90 40,68% 100,00% /4392/ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Aigua /4392/221 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /4310/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Aigua /4310/221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3273/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Productes alimentaris */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% Página 26 de 86

230 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 27 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /3341/ ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% Altres subministres */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% /9208/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 61,70% 0,00% Altres subministres */9*/2* 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3321/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Altres subministres */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /9330/ ,00 0, ,00 918,29 918,29 918,29 918,29 0,00 81,71 8,17% 91,83% Tributs */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918,29 0,00 81,71 91,83% 0,00% /1537/ , , , , , , , , ,54 32,55% 14,64% Reparacions, manteniment i conservació (Brigada) */1*/2* 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 8,79% 100,00% /3273/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Atencions protocolaries i representatives */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1640/ ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% Publicitat i propaganda */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% /3110/ ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% Publicitat i propaganda */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% /4913/ , , , , , , , , ,33 0,24% 61,14% Patrocini Ciutat de Badalona */4*/2* 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,33 99,76% 100,00% /3110/ ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Publicacions diaris oficials */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% /4330/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Reunions i conferències */4*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1723/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Execucions subsidiàries */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3412/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres despeses diverses */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9208/ ,00 0, ,00 401,72 401,72 401,72 401,72 401, ,28 95,98% 4,02% Custòdia, dipòsit i emmagatzematge */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 4,02% 100,00% /9330/ ,00 0, , , , , , , ,22-224,52% 324,52% Estudis i treballs tècnics */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 324,52% 100,00% /4310/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Estudis i treballs tècnics */4*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1640/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Estudis i treballs tècnics */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1723/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 87,90% 0,00% Estudis i treballs tècnics */1*/2* 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9230/ ,00 0, , , , , , , ,00 45,05% 54,95% Estudis i treballs tècnics */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 54,95% 100,00% /4330/ , , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 282,85 1,65% 0,00% Estudis i treballs tècnics */4*/2* 0,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1330/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Estudis i treballs tècnics */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /231005/ ,00 0, , , , , , , ,50 90,12% 9,88% Estudis i treballs tècnics */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 9,88% 100,00% /1650/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00%

231 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Estudis i treballs tècnics */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9330/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-936,00-93,60% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */9*/2* 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3400/ ,00 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,80 56,62% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */3*/2* 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1515/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Treballs de topografia */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1340/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 96,80% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */1*/2* 0,00 639,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1350/ ,00 0, , , , , , , ,01 39,08% 53,65% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */1*/2* 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 53,65% 100,00% /3114/ ,20 0, , , , , , ,62 0,00 0,00% 44,15% Pla de drogues */3*/2* 0, ,60 0, ,98 0,00 0,00 0, ,58 92,40% 100,00% /9320/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% O03E4EGE/1330/ ,14 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 100,00% 0,00% Engestur Subvenció explotació O03E4EGE/ 1330/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00% 0,00% /9220/ ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 40,00% 0,00% Altres quotes i convenis entitats supramunicipals /9220/466 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3347/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Consorci del Besos /3347/467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /1513/ ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00% 100,00% Consorci Besós /1513/467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% /4320/ ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00% 100,00% Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella /4320/467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% /4330/ ,00 0, , , , , , , ,00 55,62% 44,38% quota XMESS /4330/470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 44,38% 100,00% /9220/ , , , , , , , , ,55 13,32% 86,68% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 86,68% 100,00% /9220/ , , , , , , , , ,75-45,74% 145,74% Serveis extraordinaris */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 145,74% 100,00% /9220/ , , , , , , , , ,62-15,74% 115,74% Altres gratificacions */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 115,74% 100,00% /9220/ , , , , , , , , ,03-252,03% 352,03% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0, ,03 352,03% 77,91% /9220/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres despeses socials */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9220/ ,00 0, , , ,37 748,50 748,50 748, ,63 46,33% 28,79% Arrendaments maquinaria instal.lacions i utillatge */9*/2* 0,00 0,00 0,00 646,87 0,00 0,00 0, ,50 53,67% 100,00% /9220/ ,11 0, , , , , , , ,92-194,80% 294,80% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 294,80% 100,00% /9311/ , , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0,00% 0,00% /9311/ , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 100,00% 0,00% Página 28 de 86

232 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00% 0,00% /9311/ ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00% 0,00% /1350/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-605,00 0,00% 0,00% Altres subministres */1*/2* 0,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /231016/ , , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 100,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00% 0,00% /231016/ , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 100,00% 0,00% Seguretat Social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0,00% 0,00% /9312/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,73 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00% 100,00% /9312/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,54 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0,00% 100,00% /9220/ ,00 0,00 0, , , , , , ,77 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0,00% 100,00% /3231/ ,00 0,00 0, , , , , , ,50 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00% 100,00% /3231/ ,00 0,00 0, , , , , , ,14 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00% 100,00% /3231/ ,00 0,00 0, , , , , , ,15 0,00% 0,00% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0, ,15 0,00% 78,15% /241500/143 0, , , , , , , , ,90 42,62% 45,67% Retribucions altre personal */2*/1* 0, ,68 0,00 0,00 111,74 0,00 0, ,58 45,67% 99,99% /241500/ , , , , , , , , ,09 68,57% 14,02% Seguretat Social */2*/1* 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 14,02% 100,00% /1711/ , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Diputació de Barcelona-Activació temporal d'espais en desús /1711/461 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00% 0,00% /241583/ ,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% Publicitat i propaganda */2*/2* 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% /1500/ ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Reunions i Conferències */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% /1622/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Publicitat i Propaganda */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /1711/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Indemnitzacions personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3275/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Reunions i conferències */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /231009/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3275/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1640/ ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Publicacions diaris oficials */1*/2* 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% /1500/ ,38 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00% 0,00% Página 29 de 86

233 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 30 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /1500/ ,36 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 100,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00% 0,00% /1500/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Publicitat i propaganda /1500/226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1500/ ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00-65,00% 0,00% Publicacions diaris oficials */1*/2* 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 165,00% 0,00% /1723/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1723/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres subministres */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1723/ ,00 0, , , ,01 749,02 749,02 749, ,89 78,66% 2,50% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */1*/2* 0, , ,10 437,99 0,00 0,00 0, ,98 3,96% 100,00% /1724/ ,18 0, , , , , , , ,51 15,48% 84,52% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 84,52% 100,00% /1724/ ,90 0, , , , , , , ,22 21,09% 78,91% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 78,91% 100,00% /1724/ , , , , , , , , ,02 19,76% 80,24% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 80,24% 100,00% /1724/ , , , , , , , , ,59 22,57% 77,43% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 77,43% 100,00% /1724/ ,60 0, , , , , , ,53 852,07 15,45% 84,55% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852,07 84,55% 100,00% /1724/ , , , , , , , , ,19 34,33% 65,67% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0, ,19 65,67% 73,93% /1724/ ,00 0, ,00 516,37 516,37 516,37 516,37 516,37 87,61 4,38% 25,82% Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge */1*/2* 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 25,82% 100,00% /1724/ ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-93,00-18,60% 0,00% Manutenció d'animals */1*/2* 0,00 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% /1724/ ,00 0, , , ,00 234,43 234,43 200, ,87-47,88% 2,71% Altres subministres */1*/2* 0, ,87 0, ,57 0,00 34,43 0, ,57 17,34% 85,31% /1724/ ,00 0, , , , , , ,30 815,58 4,53% 40,37% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */1*/2* 0, ,26 0, ,86 0,00 0,00 0, ,70 51,66% 100,00% /231009/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Edificis i altres construccions */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /231009/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 87,81% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */2*/2* 0,00 182,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3341/ , , , , , , , , ,44 86,32% 13,68% Edificis i altres construccions */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 13,68% 100,00% /3341/ ,00 0, , , , , , , ,25 88,66% 11,34% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 11,34% 100,00% /9240/ , , , , , , , , ,93 87,69% 12,31% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 12,31% 100,00% /9240/ , , , , , , , , ,57 85,65% 14,35% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 14,35% 100,00% /9240/ ,08 0, , , , , , , ,08 89,74% 10,26%

234 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 10,26% 100,00% /9240/ ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00% 0,00% Arrendaments maquinaria instal.lacions i utillatge */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00% 0,00% /9240/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Edificis i altres construccions */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9240/ ,00 0, ,00 410,49 410,49 410,49 410,49 410, ,51 79,48% 20,52% Material oficina ordinari no inventariable */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 20,52% 100,00% /3271/ ,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 100,00% 0,00% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0,00% 0,00% /9320/ ,00 0,00 100, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00% 0,00% Despese Jurídiques */9*/2* 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 100, ,00% 0,00% /231003/ ,00 0, ,00 606,16 606,16 606,16 606,16 606, ,79 42,53% 13,47% Material oficina ordinari no inventariable */2*/2* 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 13,47% 100,00% /3200/ ,40 0, , , , , , , ,82 39,28% 60,72% Altres conceptes complement productivitat */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 60,72% 100,00% /3200/ ,31 0, , , , , , , ,00 9,64% 90,36% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0, ,00 90,36% 86,43% /3200/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3200/ ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% /3200/ ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 400,00 21,05% 0,00% Publicacions diaris oficials */3*/2* 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 78,95% 0,00% /3200/ , , , , , , , , ,16 15,86% 84,14% Retribucions bàsiques personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 84,14% 100,00% /3200/ , , , , , , , , ,59 31,06% 68,94% Retribucions complementàries personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 68,94% 100,00% /3200/ , , , , , , , , ,49 15,21% 84,79% Retribucions bàsiques personal laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 84,79% 100,00% /3200/ , , , , , , , , ,11 14,01% 85,99% Retribucions complementaries per. laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 85,99% 100,00% /3200/ ,02 0, , , , , , , ,52 47,77% 52,23% Retribucions altre personal */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 52,23% 100,00% /3200/ , , , , , , , , ,50 17,39% 82,61% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, ,50 82,61% 81,22% /3200/ ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% /3200/ ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00% 0,00% Transports */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00% 0,00% /3200/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Activitats educatives */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3200/ ,00 0, , , , , , , ,18-11,15% 111,15% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 111,15% 100,00% /3202/ , , , , , , , , ,73 35,03% 56,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */3*/2* 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 28,27% 100,00% Página 31 de 86

235 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 32 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /3203/ , , , , , , , , ,08 30,61% 65,24% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */3*/2* 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 65,24% 100,00% /3265/ ,16 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00% 0,00% /3265/ ,28 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 100,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00% 0,00% /3265/ ,46 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0,00% 0,00% /3265/ ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 100,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00% 0,00% /3265/ ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 100,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00% 0,00% /3265/ ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 100,00% 0,00% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00% 0,00% /9311/ ,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 100,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00% 0,00% /9311/ ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 100,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00% 0,00% /9311/ , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 100,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00% 0,00% /9313/ ,42 0, , , , , , , ,33 80,42% 19,58% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 19,58% 100,00% /9313/ ,94 0, , , , , , , ,03 79,13% 20,87% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 20,87% 100,00% /9313/ ,77 0, , , , , , , ,35 50,77% 49,23% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 49,23% 100,00% /9313/ , , , , , , , , ,40 43,52% 56,48% Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 56,48% 100,00% /9313/ ,80 0, , , , , , , ,83 36,30% 63,70% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 63,70% 100,00% /9313/ , , , , , , , , ,03 68,17% 31,83% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0, ,03 31,83% 86,10% /9313/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 91,89% 0,00% Material per equips d'oficina */9*/2* 0,00 892,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9313/ ,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 100,00% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00% 0,00% /9330/ ,00 0, , , , , , , ,68 57,57% 26,75% Assegurances béns mobles */9*/2* 0,00 0,00 627,32 0,04 0,00 0,00 0, ,04 26,75% 100,00% /9208/ , , , , , , , , ,46 23,95% 47,51% Assegurances edificis i altres construccions */9*/2* 0,00 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0, ,03 47,51% 100,00% /9340/ ,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 100,00% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00% 0,00% /9290/ , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Fons de Contingencia /9290/500 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0,00% 0,00% /9312/ ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 100,00% 0,00%

236 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00% 0,00% /9220/ ,16 0, , , , , , , ,32-51,87% 151,87% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 151,87% 100,00% /9220/ ,75 0, , , , , , , ,83-48,36% 148,36% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 148,36% 100,00% /9220/ ,58 0, , , , , , , ,20 33,47% 66,53% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 66,53% 100,00% /9220/ ,58 0, , , , , , , ,21 34,06% 65,94% Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 65,94% 100,00% /9220/ ,44 0, , , , , , , ,33-56,76% 156,76% Retribucions altre personal */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 156,76% 100,00% /9220/ ,84 0, , , , , , , ,07 30,88% 69,12% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 69,12% 100,00% /9220/ ,34 0, , , , , , , ,81-4,99% 104,99% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0, ,81 104,99% 83,87% /9220/ , , , , , , , , ,00 19,05% 80,95% Arrendaments maquinaria instal.lacions i utillatge */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 80,95% 100,00% /9220/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,92 8,15% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */9*/2* 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9220/ ,06 0, , , , , , , ,48-375,44% 475,44% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0, ,48 475,44% 53,49% /9250/ ,12 0, , , , , , , ,98 97,16% 2,84% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 2,84% 100,00% /9250/ ,67 0, ,67 952,03 952,03 952,03 952,03 952, ,64 97,52% 2,48% Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 2,48% 100,00% /9250/ ,32 0, , , , , , , ,69 35,56% 64,44% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 64,44% 100,00% /9250/ , , , , , , , , ,91 40,64% 59,36% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0, ,91 59,36% 78,26% /1711/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 93,00% 0,00% Altres subministres */1*/2* 0,00 280,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1700/ ,18 0, , , , , , , ,34-4,03% 104,03% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 104,03% 100,00% /1711/ , , , , , , , , ,00 96,46% 3,54% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3,29% 100,00% /1722/ , , , , , , , , ,69 13,48% 86,52% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 86,52% 100,00% /1722/ , , , , , , , , ,53 4,93% 95,07% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 95,07% 100,00% /3271/ ,70 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 100,00% 0,00% Indemnitzacions personal laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00% 0,00% /3300/ ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 100,00% 0,00% Indemnitzacions personal laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00% 0,00% /1722/ ,58 0, , , , , , , ,36 8,49% 91,51% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 91,51% 100,00% Página 33 de 86

237 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 34 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /1722/ ,40 0, , , , , , ,93 693,47 7,95% 92,05% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693,47 92,05% 100,00% /1722/ , , , , , , , , ,04 9,93% 90,07% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0, ,04 90,07% 77,43% /1722/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Reparacions, manteniment i conservació */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1722/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 78,87% 0,00% Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge */1*/2* 0,00 633,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1722/ ,00 0, , , , , , , ,33-30,87% 21,16% Altres subministres */1*/2* 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 21,16% 100,00% /1722/ ,00 0, , , , , , , ,70 39,53% 2,55% Estudis i treballs tècnics */1*/2* 0,00 0, , ,44 0,00 0,00 0, ,00 29,84% 100,00% /1722/ ,00 0, , , , , , , ,84-87,64% 53,48% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */1*/2* 0, ,44 0,00 234,76 0,00 0,00 0,00 930,36 65,22% 100,00% /1723/ , , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 79,38 0,57% 0,00% Reparacions, manteniment i conservació */1*/2* 0,00 348, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00% 0,00% /9240/ ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00% 0,00% /9240/ ,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */9*/2* 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00% 0,00% /1514/ ,38 0,00 771,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771,38 100,00% 0,00% Indemnitzacions personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771,38 0,00% 0,00% /9310/ ,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00% 0,00% Productes de neteja */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00% 0,00% /9310/ ,00 0,00 180,00 7,02 7,02 7,02 7,02 5,92-39,02-21,68% 3,90% Comunicacions telegràfiques */9*/2* 0,00 212,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 172,98 3,90% 84,33% /9310/ ,00 0, , , , , , ,69-218,40-1,21% 68,54% Publicacions diaris oficials */9*/2* 0,00 218,40 0, ,31 0,00 0,00 0, ,31 100,00% 100,00% /9310/ ,00 24, , , ,01 815,01 815,01 815, ,35 74,61% 5,42% Despeses jurídiques */9*/2* 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,35 25,39% 100,00% /9310/ , , , , , , , , ,81 18,67% 23,68% Estudis i treballs tècnics */9*/2* 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0,00 0, ,89 81,33% 100,00% /9310/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /0110/ , , , , , , , , ,71 0,16% 85,25% Amort.Prest.Mig i Llarg T.Fora S.P. */0*/9* 0, ,00 0, ,99 0, ,94 0, ,70 80,00% 98,17% /9320/ , , , , , , , , ,94 38,93% 61,07% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 61,07% 100,00% /9220/ ,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00% 0,00% /9240/ ,52 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 100,00% 0,00% Retribucions altre personal */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00% 0,00% /9220/ ,48 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 100,00% 0,00% Retribucions altre personal */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0,00% 0,00% /241563/ ,00 332,00 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,00 100,00% 0,00%

238 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Altres despeses diverses */2*/2* 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,00 0,00% 0,00% /241563/ ,00 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 100,00% 0,00% Del personal no directiu_30 PLUS_ */2*/2* 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00% 0,00% /241561/ ,00 903,00 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,00 0,00% 0,00% /241576/143 0, , , , , , , , ,02 38,20% 61,80% Retibucions altra personal */2*/1* ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 61,80% 100,00% /241576/ , , , , , , , , ,76 74,69% 25,31% Seguretat Social */2*/1* 5.688,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 25,31% 100,00% /241576/ ,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */2*/2* 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00% 0,00% /241576/ ,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00% 0,00% Altres subministres */2*/2* 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00% 0,00% /241576/ ,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */2*/2* 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% /241576/ ,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% Material informàtic no inventariable */2*/2* 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% /9313/ ,00 0,00 0, , , , , , ,44 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0,00% 100,00% /9313/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,19 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00% 100,00% /9313/ ,00 0,00 0, , , , , , ,08 0,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0, ,08 0,00% 76,77% /1650/ ,68 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 100,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00% 0,00% CGM90000/9122/ , , , , , , , , ,64 12,57% 87,43% Retribucions bàsiques i altres Òrgans de Govern */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0, ,64 87,43% 98,93% CGM90000/9122/ ,04 0, , , , , , , ,01-4,76% 104,76% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, ,01 104,76% 75,08% CGM93000/9123/ , , , , , , , , ,65 18,43% 81,57% Retribucions bàsiques i altres Òrgans de Govern */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,65 81,57% 93,60% CGM93000/9123/ ,04 0, , , , , , , ,07 12,79% 87,21% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, ,07 87,21% 80,04% CGM92000/9124/ , , , , , , , , ,99-13,24% 113,24% Retribucions bàsiques i altres Òrgans de Govern */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 113,24% 100,00% CGM92000/9124/ ,52 0, , , , , , , ,23-72,39% 172,39% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, ,23 172,39% 79,80% CGM91000/9125/ , , , , , , , , ,28 20,85% 79,15% Retribucions bàsiques i altres Òrgans de Govern */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 79,15% 100,00% CGM91000/9125/ ,04 0, , , , , , , ,01 14,64% 85,36% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0, ,01 85,36% 79,81% /1650/ ,24 0, ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 100,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00% 0,00% /1650/ ,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 100,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00% 0,00% Página 35 de 86

239 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 36 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /1650/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Reparacions, manteniment i conservació /1650/210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1534/ ,00 96, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 100,00% 0,00% Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00% 0,00% /1701/ , , , , , , , , ,01 90,19% 9,25% Edificis i altres construccions */1*/2* 0,00 254,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 9,25% 100,00% /4310/ , , , , , , , , ,01 23,73% 76,27% Retribucions complementaries per. laboral fix */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 76,27% 100,00% /4310/ ,24 0, , , , , , , ,45 47,99% 52,01% Altres conceptes complement productivitat */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 52,01% 100,00% /4310/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */4*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /4310/ ,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */4*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% /4310/ ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Publicacions diaris oficials */4*/2* 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% /4310/ ,00 0, , , , , , , ,93 1,92% 50,66% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */4*/2* 0, ,99 640, ,00 0,00 0,00 0, ,00 92,77% 100,00% /4310/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Federació d'associacions de venedors mercats mpals /4310/489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241583/143 0, , , , , , , ,40-881,43-3,52% 103,52% Retibucions altra personal */2*/1* ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-881,43 103,52% 100,00% /241583/ , , , , , , , , ,00 42,21% 57,79% Seguretat Social */2*/1* 8.266,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 57,79% 100,00% /241583/ ,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% Altres subministres */2*/2* 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% /241582/143 0, , , , , , , , ,04 58,20% 33,36% Retibucions altra personal */2*/1* , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 33,36% 100,00% /241582/ , , , , , , , , ,28 79,30% 12,52% Seguretat Social */2*/1* , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 12,52% 100,00% /241582/ ,00 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */2*/2* 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 0,00% 0,00% /241582/ ,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,73 6,91% 0,00% Altres subministres */2*/2* 300,00 279,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% /241582/ ,00 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 100,00% 0,00% Del personal no directiu_30 PLUS_ */2*/2* 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00% 0,00% /3300/ ,00 0,00 0, , , , , , ,72 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00% 100,00% /3300/ ,00 0,00 0, , , , , , ,96 0,00% 0,00% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0, ,96 0,00% 79,12% /9340/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,22 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00% 100,00% /3420/ , , , ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,38 43,46% 0,00% Concessionari ser.públic Complex Esportiu Montigalà /3420/479 0,00 0, ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00% 0,00% /241564/ ,00 339,50 339,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,50 100,00% 0,00%

240 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Altres despeses diverses */2*/2* 339,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,50 0,00% 0,00% /241567/ ,00 10,50 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 100,00% 0,00% Transports */2*/2* 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00% 0,00% /241567/ , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* 1.725,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0,00% 0,00% /241573/143 0, , ,77 842,55 842,55 842,55 842,55 842,55 451,22 34,88% 65,12% Retibucions altra personal */2*/1* 1.293,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,22 65,12% 100,00% /4320/ , , , , , , , , ,74 32,04% 67,96% Retribucions bàsiques personal funcionari */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 67,96% 100,00% /4320/ ,44 0, , , , , , , ,41 18,23% 81,77% Retribucions complementàries personal funcionari */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 81,77% 100,00% /4320/ ,28 0, , , , , , , ,47 23,46% 76,54% Retribucions bàsiques personal laboral fix */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 76,54% 100,00% /4320/ ,86 0, , , , , , , ,83 27,03% 72,97% Retribucions complementaries per. laboral fix */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 72,97% 100,00% /4320/ ,00 0, , , , , , , ,12 15,34% 84,66% Altres conceptes complement productivitat */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 84,66% 100,00% /9201/ ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00% 0,00% /9201/ ,58 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 100,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00% 0,00% /9201/ ,68 0, ,68 238,14 238,14 238,14 238,14 238, ,54 97,15% 2,85% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 2,85% 100,00% /9201/ , , , , , , , , ,76 98,87% 1,13% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,30 0, ,76 1,13% 98,67% /9201/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 83,46% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */9*/2* 0,00 198,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9201/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67-78,04% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */9*/2* 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9201/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9205/ ,00 0, , , ,23 966,15 966,15 966,15-288,23-28,82% 96,62% Manteniment aplicacions informàtiques */9*/2* 0,00 0,00 0,00 322,08 0,00 0,00 0,00 33,85 128,82% 100,00% /9205/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 52,38% 0,00% Processos electorals /9205/227 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3420/ , , , , , , , , ,41 74,31% 15,41% Edificis i altres construccions */3*/2* 0, , ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,74 15,41% 100,00% /3271/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Estudis i treballs tècnics */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3271/ ,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 100,00% 0,00% Reunions i conferències */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00% 0,00% /3271/ , , ,16 631,08 631,08 631,08 631,08 631, ,08 99,65% 0,35% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,35% 100,00% /3272/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% Página 37 de 86

241 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 38 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /3273/ ,31 0, , , , , , , ,73 46,30% 53,70% Retribucions complementaries per. laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 53,70% 100,00% /9220/ , , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 100,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00% 0,00% /9220/ ,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00% 0,00% /9220/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Estudis i treballs tècnics */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9230/ ,91 0, , , , , , , ,75 26,41% 73,59% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 73,59% 100,00% /9230/ , , , , , , , , ,95 30,18% 69,82% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 69,82% 100,00% /9230/ ,40 0, , , , , , ,66 649,74 14,49% 85,51% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,74 85,51% 100,00% /9230/ , , , , , , , , ,19 19,99% 80,01% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0, ,19 80,01% 80,37% /9230/ ,00 0, ,00 242,61 242,61 242,61 242,61 242, ,39 87,87% 12,13% Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 12,13% 100,00% /9230/ ,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00% 0,00% /9230/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9230/ ,00 0, , , ,33 0,00 0,00 0, ,67 58,91% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */9*/2* 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 0, ,00 41,09% 0,00% /9220/ ,10 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques i altres personal directiu */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00% 0,00% /9220/ , , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 100,00% 0,00% Altres remuneracions personal directiu */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00% 0,00% /9220/ , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 23,68% 0,00% Retribucions bàsiques i altres personal eventual */9*/1* 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00% 0,00% /3271/ , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00% 0,00% /3271/ , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 100,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0,00% 0,00% /3271/ ,78 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0,00% 0,00% /9250/ , , , , , , , , ,85 34,56% 65,44% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 65,44% 100,00% /9250/ , , , , , , , , ,28 38,13% 61,87% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 61,87% 100,00% /1321/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Edificis i altres construccions */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1321/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3420/ , , , , , , , ,14 942,73 23,47% 37,75%

242 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Arrendaments maquinaria instal.lacions i utillatge */3*/2* 0,00 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0, ,00 37,75% 100,00% /1321/ ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 100,00% 0,00% Productes alimentaris */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00% 0,00% /1322/ , , , , , , , , ,37 12,33% 67,48% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 67,48% 100,00% /1322/ , , , , , , , , ,90 22,99% 77,01% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 77,01% 100,00% /1322/ ,72 0, , , , , , , ,14 28,54% 71,46% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 71,46% 100,00% /1322/ ,18 0, , , , , , , ,75 19,72% 80,28% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 80,28% 100,00% /1322/ ,80 0, , , , , , , ,37 21,06% 78,94% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 78,94% 100,00% /1322/ , , , , , , , , ,40 29,32% 70,68% Altres complement jornada */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 70,68% 100,00% /1322/ , , , , , , , , ,83 17,08% 69,64% Seguretat Social */1*/1* 0, ,00 0,00 0,00 0, ,92 0, ,83 69,64% 77,90% /241512/ ,00 348,00 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,00 100,00% 0,00% Altres subministres */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,00 0,00% 0,00% /241512/ ,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 100,00% 0,00% Assegurances cursos_ubicat_ */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00% 0,00% /241504/ ,00 59,23 59,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,02 76,01% 0,00% Altres subministres */2*/2* 49,23 14,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,23 0,00% 0,00% /241504/ ,00 37,71 37,71 38,41 38,41 38,41 38,41 38,41-2,56-6,79% 101,86% Assegurances cursos_tf */2*/2* 27,71 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,70 101,86% 100,00% /241561/ ,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 100,00% 0,00% Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00% 0,00% /241561/ ,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00% 0,00% /231015/143 0,00 0,00 0, , , , , , ,19 0,00% 0,00% Retibucions altre personal */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00% 100,00% /231015/ ,00 0,00 0, , , , , , ,63 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00% 100,00% /231015/ ,00 0,00 0, , , , , , ,15 0,00% 0,00% Seguretat Social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0, ,15 0,00% 78,62% 2016 O14O3IMS/231002/ , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 100,00% 0,00% IMSP-Edificis Serveis Socials O14O3IMS/ /71011( ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00% 0,00% /3321/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Edificis i Altres Construccions /3321/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9240/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Renovació calefacció/aire condicionat centres cívics /9240/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3341/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Edificis i Altres Construccions /3341/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3420/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Página 39 de 86

243 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Renovació calderes i termoacumuladors edificis esports /3420/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3420/ , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 100,00% 0,00% Reposició maquinària, instal lacions i utillatge Esports /3420/ ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00% 0,00% /9240/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Rehabilitació goteres C.C. Sant Roc /9240/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% 2017 O14O3IMS/231008/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Tr.Cap.A O.AUT.Adm.Entitats locals O14O3IMS/ /71000( ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3230/ , , , , , , , , ,88 72,45% 27,54% Adequació antic pati B /3230/ ,97 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0, ,90 27,54% 100,00% 2016 O02E1BCO/4912/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% BCO - Badalona Comunicació - Programa d'inversions O02E1BCO/ 4912/74400(2016) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1724/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Millora lavabos Escola de Natura i capella /1724/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% 2017 O05O2IMP/2411/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Tr.Cap.A O.AUT.Adm.Entitats locals-inversions Annnex O05O2IMP/ 2411/71000(2017) ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /9208/ , , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 99,21% 0,00% Edificis i Altres Construccions /9208/ , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00% 0,00% /231006/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Rehabilitació, reposició obres casals gent gran /231006/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3231/ , , , ,37 0,00 0,00 0,00 0, ,63 90,69% 0,00% Edificis i Altres Construccions /3231/ ,00 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3321/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Inversió rep. edificis i altres construccions /3321/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3231/ , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 100,00% 0,00% Engestur - Actuacions millora escoles públiques /3231/ ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0,00% 0,00% 2017 O12O4MUS/3331/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% MUS - Museu de Badalona - Programa d'inversions O12O4MUS/ 3331/71000(2017) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% 2016 O14O3IMS/3231/ , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 100,00% 0,00% IMSP-8Tr.Cap.A O.AUT.Adm.Entitats locals O14O3IMS/ 3231/71000(2016) ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00% 0,00% 2017 O14O3IMS/231008/ , , , , , ,13 0,00 0, ,82 95,28% 4,72% IMSP-Nous equipaments: cuines, calderes, AFS+ACS O14O3IMS/ /71013( ,95 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0, ,82 4,72% 0,00% 2016 O14O3IMS/3120/ , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 100,00% 0,00% IMSP - 6 Centres O14O3IMS/ 3120/71000(2016) 4.586,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00% 0,00% /1513/ , , , , , , , , ,39 19,22% 80,78% BHA - Expropiacions /1513/ ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 80,78% 100,00% 2016 O14O3IMS/3120/ , , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 100,00% 0,00% IMSP-Projecte bàsic centre salut mental 1 O14O3IMS/ 3120/71004(2016) 2.267,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0,00% 0,00% /1322/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Edificis i Altres Construccions /1322/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% Página 40 de 86

244 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /1533/ , , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 100,00% 0,00% Engestur-Ordenació estecionaments sota C /1533/ ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0,00% 0,00% /1533/ , , , , ,74 0,00 0,00 0,00 779,00 0,04% 0,00% Millora Urbana Urbanitzacions Zona Industrial Badalona Sud /1533/ , , , ,74 0,00 0,00 0, ,50 64,26% 0,00% /231006/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Reposició maquinària, instal lacions i utillatge casals gent gran /231006/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /4312/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Edificis i Altres Construccions /4312/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1534/ , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 100,00% 0,00% MOBILIARI URBA /1534/ ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0,00% 0,00% 2016 O14O3IMS/231002/ , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 100,00% 0,00% IMSP-Projecte bàsic Bova Escola Educació especial O14O3IMS/ /71005( ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0,00% 0,00% /3265/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Edificis i Altres Construccions /3265/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1533/ , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 100,00% 0,00% Infraestructures-Urbanitzacions /1533/ ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0,00% 0,00% /231005/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Edificis i Altres Construccions /231005/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3271/ , , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 100,00% 0,00% Adequació edificis /3271/ ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00% 0,00% /3420/ , , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 100,00% 0,00% Edificis i Altres Construccions /3420/ ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00% 0,00% /1701/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Edificis i Altres Construccions /1701/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3420/ , , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 100,00% 0,00% Equipaments culturals i esportius /3420/ ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00% 0,00% /1513/ , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 100,00% 0,00% EXPROPIACIONS DIVERSES /1513/ ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00% 0,00% /3260/ , , , , ,47 0,00 0,00 0,00 187,34 0,13% 0,00% Edificis i Altres Construccions /3260/ , ,19 0, ,47 0,00 0,00 0, ,00 89,14% 0,00% /241564/ ,00 116,40 116,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,40 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */2*/2* 116,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,40 0,00% 0,00% /241564/ ,00 582,00 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,00 100,00% 0,00% Material informàtic no inventariable */2*/2* 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,00 0,00% 0,00% /241564/ ,00 339,50 339,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,50 100,00% 0,00% Transports */2*/2* 339,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,50 0,00% 0,00% /241567/143 0, , , , , , , , ,07 40,13% 59,87% Retibucions altra personal */2*/1* 7.537,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 43,99% 100,00% /241567/ ,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 100,00% 0,00% Edificis i altres construccions */2*/2* 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00% 0,00% /241567/ ,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */2*/2* 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00% 0,00% /1322/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Cànons */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% Página 41 de 86

245 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 42 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /1322/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Edificis i altres construccions */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1322/ ,00 0, , , , , , , ,39 92,50% 7,50% Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 7,50% 100,00% /9310/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9310/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-259,20-12,96% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */9*/2* 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9310/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1511/ ,45 0, ,45 938,68 938,68 938,68 938,68 938, ,77 96,29% 3,71% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 3,71% 100,00% /1511/ ,28 0, , , , , , , ,33 80,27% 19,73% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 19,73% 100,00% /1511/ , , , , , , , , ,08 85,23% 14,77% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0, ,08 14,77% 84,19% /9204/ , , , , , , , , ,78 47,26% 52,74% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 52,74% 100,00% /9204/ , , , , , , , , ,05 49,11% 50,89% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 50,89% 100,00% /9204/ ,64 0, , , , , , , ,74 55,02% 44,98% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 44,98% 100,00% /9204/ ,18 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 100,00% 0,00% Retribucions altre personal */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0,00% 0,00% /9204/ ,24 0, , , , , , , ,71 44,91% 55,09% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 55,09% 100,00% /9204/ , , , , , , , , ,87 44,05% 55,95% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0, ,87 55,95% 79,27% /9204/ , , , , , , , ,62 774,20 2,45% 60,40% Assegurances de personal */9*/1* 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,18 60,40% 100,00% /9204/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Beques d'estudis */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /231016/143 0, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 100,00% 0,00% Retribucions altre personal */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00% 0,00% /3201/143 0, , , , , , , , ,63 63,64% 36,36% Retribucions altre personal */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 36,36% 100,00% /3201/ , , , , , , , , ,58 67,18% 32,82% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0, ,58 32,82% 65,12% /231003/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,97 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00% 100,00% /231003/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,39 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0,00% 100,00% /231003/ ,00 0,00 0, , , , , , ,33 0,00% 0,00% Seguretat Social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0, ,33 0,00% 86,70% /1530/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,66 0,00% 0,00%

246 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00% 100,00% /1530/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,59 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0,00% 100,00% /1530/ ,00 0,00 0,00 491,67 491,67 491,67 491,67 491,67-491,67 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-491,67 0,00% 100,00% /1530/ ,00 0,00 0, , , , , , ,76 0,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, ,76 0,00% 69,37% /241508/ , , , , , , , , ,47 66,09% 33,91% Seguretat Social */2*/1* ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 33,91% 100,00% /241508/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */2*/2* 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241508/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 64,38% 0,00% Vestuari de personal_tb_17. Dispositius */2*/2* 2.500,00 890,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241508/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 62,69% 0,00% Altres subministres */2*/2* , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241508/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Transports */2*/2* 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241508/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 54,94% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241509/ , , ,00 401,38 401,38 401,38 401,38 401,38 209,57 9,82% 18,81% Seguretat Social */2*/1* 2.134, ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 18,81% 100,00% /241509/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Vestuari de personal_tb_17. Qualificació */2*/2* 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241509/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 78,50% 0,00% Altres subministres */2*/2* 7.000, ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241594/143 0, , , , , , , , ,37 13,81% 85,84% Retibucions altra personal */2*/1* ,66 922,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 85,84% 100,00% /241594/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Transports */2*/2* 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241594/ ,00 331,50 331,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,50 100,00% 0,00% Altres despeses diverses */2*/2* 331,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,50 0,00% 0,00% /241594/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Inversió nova mobiliari i estris_fo_ */2*/6* 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3201/ , , ,05 605,55 605,55 605,55 605,55 605, ,50 90,53% 9,47% Altres conceptes complement productivitat */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 9,47% 100,00% /9208/ ,00 0,00 0, , , , , , ,58 0,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */9*/2* 0,00 94,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00% 100,00% /241501/143 0, , , , , , , , ,63-1,34% 101,34% Retibucions altra personal */2*/1* ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 101,34% 100,00% /241503/143 0, , , , , , , , ,31 18,24% 80,54% Retibucions altra personal */2*/1* , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 80,54% 100,00% /241507/143 0, , , , , , , , ,03-3,11% 102,62% Retibucions altra personal */2*/1* ,57 918,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 102,62% 100,00% /241505/143 0, , , , , , , ,66 308,62 0,24% 96,76% Retibucions altra personal */2*/1* , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 96,76% 100,00% Página 43 de 86

247 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 44 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /241591/143 0, , , , , , , , ,74 14,53% 85,47% Retibucions altra personal */2*/1* ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 85,47% 100,00% /241593/143 0, , , , , , , , ,18 17,51% 82,49% Retibucions altra personal */2*/1* ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 82,49% 100,00% /241503/ , , , , , , , , ,72 64,66% 32,99% Seguretat Social */2*/1* , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 32,99% 100,00% /241591/ , , , , , , , , ,20 45,72% 54,28% Seguretat Social */2*/1* 8.105,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 54,28% 100,00% /241505/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,64 8,93% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* 4.328,64 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00% 0,00% /241501/ , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,54 71,69% 0,00% Altres subministres */2*/2* 1.053,85 298,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00% 0,00% /241503/ ,00 784,62 784,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,75 88,80% 0,00% Altres subministres */2*/2* 784,62 87,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784,62 0,00% 0,00% /241501/ ,00 169,23 169,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,23 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */2*/2* 169,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,23 0,00% 0,00% /241503/ ,00 123,08 123,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,08 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */2*/2* 123,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,08 0,00% 0,00% /241504/ ,00 6,15 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */2*/2* 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 0,00% 0,00% /241507/ ,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */2*/2* 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00% 0,00% /241574/ ,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */2*/2* 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% /241564/ ,00 291,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */2*/2* 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,00 0,00% 0,00% /241567/ ,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 100,00% 0,00% Material informàtic no inventariable */2*/2* 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00% 0,00% /9204/ , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 100,00% 0,00% Aplicacions informàtiques Recursos Humans /9204/ ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00% 0,00% /1533/ , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 100,00% 0,00% URBANITZACIÓ ZONES /1533/ ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00% 0,00% /3332/ , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 100,00% 0,00% EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES CULTURA /3332/ ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0,00% 0,00% /3341/ , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 100,00% 0,00% ADEQUACIO EDIFICS ADMINISTRAT /3341/ ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00% 0,00% /1533/ , , , ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,94 64,82% 0,00% XARXA SANEJAMENT CARRERS /1533/ ,61 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0,00% 0,00% /231001/ , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 100,00% 0,00% Inversió rep. edificis i altres construccions /231001/ ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00% 0,00% /9200/ , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 100,00% 0,00% Inversió rep. edificis i altres construccions /9200/ ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00% 0,00% /9200/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Adequació de la Sala del CPD /9200/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1533/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00%

248 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O INCASOL-CONVENI CARRER DE LA COSTA /1533/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1534/ , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 100,00% 0,00% Urbanisme-Mobiliari Urbà /1534/ ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0,00% 0,00% /1711/ , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 100,00% 0,00% ADQUISICIO ARBRAT I ESPECIES V /1711/ ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00% 0,00% /1700/ , , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 100,00% 0,00% EQUIPAMENT LABORATORI /1700/ ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0,00% 0,00% /4310/ , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 100,00% 0,00% NOU MERCAT MAIGNÓN /4310/ ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00% 0,00% 2016 O03E4EGE/3333/ , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 100,00% 0,00% Engestur - Teatre Zorrilla O03E4EGE/ 3333/74413(2016) ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0,00% 0,00% /1340/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% SEMÀFORS INVIDENTS /1340/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1650/ , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 100,00% 0,00% Xarxa Enllumenat Públic /1650/ ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00% 0,00% /1601/ , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 100,00% 0,00% APROFITAMENT AIGUES FREATIQUES /1601/ ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00% 0,00% /9200/ ,00 65,25 65,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,25 100,00% 0,00% Equipaments Informàtics Hardware i Software /9200/626 65,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,25 0,00% 0,00% /3420/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Vehicles instal lacions esportives /3420/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1513/ , , , , , , , , ,33 91,41% 8,59% Expropiacions /1513/ ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 8,59% 100,00% /3333/ , , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 100,00% 0,00% EQUIPAMENTS TEATRE ZORRILLA /3333/ ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00% 0,00% /9200/ ,00 177,41 177,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,41 100,00% 0,00% Equipaments Informàtics Hardware i Software /9200/ ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,41 0,00% 0,00% /3420/ , , , ,55 0,00 0,00 0,00 0, ,63 33,20% 0,00% Inversió de resposició en edificis d'instal lacions esportives /3420/ , , ,55 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1535/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Supressió barreres arquitectòniques /1535/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3420/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Reposició maquinària, instal lacions i utillatge Esports /3420/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3420/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Inversió nova maquinària, instal lacions i utillatge Esports /3420/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1600/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres Inversions noves /1600/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1533/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Obres Placeta de Pomar /1533/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3420/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Vehicles instal lacions esportives /3420/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3420/ , , , , , , , ,48 0,00 0,00% 100,00% Adquisició gespa estadi municipal de futbol de Montigalà /3420/ ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% /1650/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Página 45 de 86

249 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Substitució làmpades de vapor mercuri /1650/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3420/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Inversió nova mobiliari i estris Esports /3420/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9200/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Inversió nova material de transport /9200/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1521/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Parc Municipal d'habitatge /1521/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1535/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Infraestructures carril bici /1535/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3210/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 96,69% 0,00% Edificis i Altres Construccions /3210/ , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1322/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Inversió nova material de transport /1322/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1330/ , , , ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,00 49,18% 0,00% Semàfors /1330/ , , ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241582/ ,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */2*/2* 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00% 0,00% /241582/ ,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00% 0,00% Serveis de missatgers_30 PLUS_ /241582/2 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00% 0,00% /241582/ ,00 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 100,00% 0,00% Transports */2*/2* 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00% 0,00% /241582/ ,00 358,76 358,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,76 100,00% 0,00% Assegurances cursos_30 PLUS_ */2*/2* 358,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,76 0,00% 0,00% /241582/ ,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 100,00% 0,00% Publicitat i propaganda */2*/2* 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00% 0,00% /241582/ ,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% Altres despeses diverses */2*/2* 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% /241582/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241510/143 0, , , , , , , , ,03 15,65% 84,35% Retibucions altra personal */2*/1* ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 84,35% 100,00% /241510/ , , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 100,00% 0,00% Seguretat Social */2*/1* 6.745,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00% 0,00% /241509/143 0, , , , , , , ,13 589,87 9,12% 90,88% Retibucions altra personal */2*/1* 6.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589,87 90,88% 100,00% /241509/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Transports */2*/2* 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241509/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891,88 59,46% 0,00% Assegurances cursos_tb_17. Qualificació */2*/2* 1.500,00 608,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241509/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241594/ , , , , , , , , ,25 52,69% 29,92% Seguretat Social */2*/1* , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 29,92% 100,00% /241594/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Arrendaments equips processos d'informació */2*/2* 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% Página 46 de 86

250 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 47 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /241594/ ,00 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 100,00% 0,00% Del personal no directiu_fo_ */2*/2* 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00% 0,00% /241594/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241594/ , , , , , , , , ,92 17,10% 28,86% Assegurances cursos_fo_ */2*/2* 8.016, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 28,86% 100,00% /241594/ ,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 100,00% 0,00% Arrendaments maquinaria instal.lacions i utillatge */2*/2* 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00% 0,00% /241594/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Inversió nova maquinaria, instit.i utillatge_fo_ */2*/6* 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1514/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,58 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00% 100,00% /1723/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,35 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0,00% 100,00% /3110/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,98 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00% 100,00% /3200/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,84 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00% 100,00% /3265/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,71 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0,00% 100,00% /3300/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,78 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0,00% 100,00% /3321/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,93 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00% 100,00% /3412/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,92 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00% 100,00% /3420/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,86 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00% 100,00% /4312/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,17 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0,00% 100,00% /9201/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,38 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00% 100,00% /9201/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,28 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00% 100,00% /9201/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,35 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0,00% 100,00% /9204/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,72 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00% 100,00% /9208/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,52 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00% 100,00% /9240/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,18 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0,00% 100,00% /9312/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,60 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00% 100,00% /9312/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,63 0,00% 0,00%

251 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00% 100,00% /231001/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,67 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00% 100,00% /231001/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,26 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0,00% 100,00% /231005/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,57 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0,00% 100,00% /1500/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,98 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00% 100,00% /1500/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,75 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0,00% 100,00% /1514/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,41 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00% 100,00% /4300/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,70 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00% 100,00% /4312/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,33 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00% 100,00% /9220/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,44 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0,00% 100,00% /9240/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,74 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00% 100,00% /9240/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,49 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00% 100,00% /9320/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,50 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00% 100,00% /231001/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,23 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00% 100,00% /231006/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,68 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00% 100,00% /231009/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,75 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0,00% 100,00% /1300/143 0,00 0,00 0, , , , , , ,59 0,00% 0,00% Retribucions altre personal */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0,00% 100,00% /1711/143 0,00 0,00 0, , , , , , ,23 0,00% 0,00% Retibucions altra personal */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00% 100,00% /3300/143 0,00 0,00 0, , , , , , ,27 0,00% 0,00% Retibucions altra personal */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,00% 100,00% /9204/143 0,00 0,00 0, , , , , , ,53 0,00% 0,00% Retibucions altra personal */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0,00% 100,00% /9320/143 0,00 0,00 0, , , , , , ,28 0,00% 0,00% Retibucions altra personal */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00% 100,00% /241594/ , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 100,00% 0,00% Equips processos informació_fo_ */2*/6* 4.693,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00% 0,00% /241503/ , , , , ,70 0,00 0,00 0, ,19 19,51% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* 9.697,97 2, , ,70 0,00 0,00 0, ,97 55,63% 0,00% Página 48 de 86

252 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 49 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /241501/ ,00 71,54 71,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,54 100,00% 0,00% Altres despeses diverses */2*/2* 71,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,54 0,00% 0,00% /241503/ ,00 47,05 47,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,05 100,00% 0,00% Altres despeses diverses */2*/2* 47,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,05 0,00% 0,00% /241507/ ,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 100,00% 0,00% Altres subministres */2*/2* 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00% 0,00% /241501/ ,00 861,54 861,54 722,48 722,48 722,48 722,48 722,48 103,55 12,02% 83,86% Assegurances cursos_trfo17. Línia PANP */2*/2* 861,54 35,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,06 83,86% 100,00% /241503/ ,00 537,18 537,18 115,22 115,22 115,22 115,22 115,22 125,97 23,45% 21,45% Assegurances cursos_trfo17. Línia PANP */2*/2* 537,18 295,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421,96 21,45% 100,00% /241507/ ,00 173,33 173,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,13 16,23% 0,00% Assegurances cursos_trfo17. Línia DONA */2*/2* 173,33 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,33 0,00% 0,00% /241504/ ,00 6,15 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */2*/2* 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 0,00% 0,00% /241503/ ,00 156,41 156,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,41 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */2*/2* 156,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,41 0,00% 0,00% /241501/ ,00 219,23 219,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,23 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */2*/2* 219,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,23 0,00% 0,00% /1723/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres Inversions noves /1723/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1535/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Plataformes autobús /1535/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3232/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Mobiliari escoles bressol /3232/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1533/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres Inversions de Reposició /1533/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1534/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 29,95% 0,00% Altres Inversions noves /1534/ , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1710/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres Inversions noves /1710/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1535/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres Inversions noves /1535/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1513/ , , , , , , , , ,97 13,33% 49,94% BHA - Expropiacions /1513/ , , ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,43 49,94% 100,00% /3420/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Inversió de reposició de mobiliari Esports /3420/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1711/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres Inversions noves /1711/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1533/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres Inversions noves /1533/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1533/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres Inversions de Reposició /1533/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /4910/ , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 19,20% 0,00% Despeses d'inversions en aplicacions informàtiques /4910/ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 68,00% 0,00% /1532/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00%

253 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Altres Inversions noves /1532/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3420/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres Inversions noves /3420/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1533/ , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 99,97% 0,00% Altres Inversions noves /1533/ ,01 471,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00% 0,00% /1322/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Inversió nova maquinaria, Instit.i utillatge /1322/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1515/ , , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 100,00% 0,00% Altres Inversions noves-estudis i Projectes /1515/ ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00% 0,00% /1535/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Mesures Pla de Mobilitat Urbana /1535/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1535/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres Inversions noves /1535/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1650/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres Inversions noves /1650/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1534/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres subministres */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1537/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres subministres */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9204/ , , , , , , , , ,00-254,46% 122,51% Formació i perfeccionament del personal */9*/2* 0, , ,00 0,00 0,00 232,80 0,00-792,30 122,51% 94,60% /1513/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,94 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0,00% 100,00% /3231/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,67 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00% 100,00% /3342/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,45 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0,00% 100,00% /3400/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,95 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00% 100,00% /1515/ ,00 0,00 0, , , , , , ,23 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00% 100,00% /1515/ ,00 0,00 0, , , , , , ,52 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00% 100,00% /1530/ ,00 0,00 0, , , , , , ,86 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00% 100,00% /1530/ ,00 0,00 0, , , , , , ,13 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0,00% 100,00% /1511/ ,00 0,00 0, , , , , , ,57 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0,00% 100,00% /1514/ ,00 0,00 0, , , , , , ,86 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00% 100,00% /1514/ ,00 0,00 0, , , , , , ,29 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00% 100,00% /1700/ ,00 0,00 0, , , , , , ,46 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0,00% 100,00% Página 50 de 86

254 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 51 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /3110/ ,00 0,00 0, , , , , , ,86 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00% 100,00% /3200/ ,00 0,00 0, , , , , , ,40 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00% 100,00% /3265/ ,00 0,00 0, , , , , , ,45 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0,00% 100,00% /3300/ ,00 0,00 0, , , , , , ,46 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0,00% 100,00% /3300/ ,00 0,00 0, , , , , , ,66 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00% 100,00% /3321/ ,00 0,00 0, , , , , , ,98 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00% 100,00% /4300/ ,00 0,00 0, , , , , , ,47 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0,00% 100,00% /9201/ ,00 0,00 0, , , , , , ,19 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00% 100,00% /9201/ ,00 0,00 0, , , , , , ,05 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00% 100,00% /9204/ ,00 0,00 0, , , , , , ,08 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00% 100,00% /9208/ ,00 0,00 0, , , , , , ,39 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0,00% 100,00% /9220/ ,00 0,00 0, , , , , , ,42 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00% 100,00% /9220/ ,00 0,00 0, , , , , , ,80 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00% 100,00% /9220/ ,00 0,00 0, , , , , , ,86 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00% 100,00% /9240/ ,00 0,00 0, , , , , , ,06 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00% 100,00% /9312/ ,00 0,00 0, , , , , , ,06 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00% 100,00% /1530/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,15 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00% 100,00% /9220/ ,00 0,00 0, , , , , , ,18 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques i altres personal eventual */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0,00% 100,00% /1300/ ,00 0,00 0, , , , , , ,16 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00% 100,00% /1500/ ,00 0,00 0, , , , , , ,58 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00% 100,00% /1511/ ,00 0,00 0, , , , , , ,37 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0,00% 100,00% /1650/ ,00 0,00 0, , , , , , ,89 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0,00% 100,00% /3110/ ,00 0,00 0, , , , , , ,37 0,00% 0,00%

255 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Retribucions bàsiques personal laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0,00% 100,00% /3265/ ,00 0,00 0, , , , , , ,77 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0,00% 100,00% /3300/ ,00 0,00 0, , , , , , ,73 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00% 100,00% /3300/ ,00 0,00 0, , , , , , ,21 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0,00% 100,00% /3321/ ,00 0,00 0, , , , , , ,70 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00% 100,00% /3420/ ,00 0,00 0, , , , , , ,72 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00% 100,00% /3420/ ,00 0,00 0, , , , , , ,74 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00% 100,00% /9320/ ,00 0,00 0, , , , , , ,50 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00% 100,00% /231003/ ,00 0,00 0, , , , , , ,57 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0,00% 100,00% /231005/ ,00 0,00 0, , , , , , ,43 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00% 100,00% /231009/ ,00 0,00 0, , , , , , ,63 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00% 100,00% /1511/ ,00 0,00 0, , , , , , ,24 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00% 100,00% /1512/ ,00 0,00 0, , , , , , ,76 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00% 100,00% /1514/ ,00 0,00 0, , , , , , ,53 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0,00% 100,00% /1514/ ,00 0,00 0, , , , , , ,75 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0,00% 100,00% /1530/ ,00 0,00 0, , , , , , ,46 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0,00% 100,00% /1535/ ,00 0,00 0, , , , , , ,92 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00% 100,00% /1650/ ,00 0,00 0, , , , , , ,09 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0,00% 100,00% /3110/ ,00 0,00 0, , , , , , ,32 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00% 100,00% /3265/ ,00 0,00 0, , , , , , ,12 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00% 100,00% /3300/ ,00 0,00 0, , , , , , ,38 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00% 100,00% /3321/ ,00 0,00 0, , , , , , ,95 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00% 100,00% /3420/ ,00 0,00 0, , , , , , ,96 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00% 100,00% Página 52 de 86

256 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /4392/ ,00 0,00 0, , , , , , ,55 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00% 100,00% /9204/ ,00 0,00 0, , , , , , ,82 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00% 100,00% /9240/ ,00 0,00 0, , , , , , ,96 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00% 100,00% /9240/ ,00 0,00 0, , , , , , ,15 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00% 100,00% /231001/ ,00 0,00 0, , , , , , ,41 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00% 100,00% /231003/ ,00 0,00 0, , , , , , ,98 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00% 100,00% /231005/ ,00 0,00 0, , , , , , ,91 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00% 100,00% /231009/ ,00 0,00 0, , , , , , ,53 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0,00% 100,00% /1513/ , , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 100,00% 0,00% Actuacions en el PMSH /1513/601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0,00% 0,00% /9250/ ,00 174,24 174,24 174,24 174,24 174,24 174,24 174,24 0,00 0,00% 100,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% /241508/143 0, , , , , , , , ,18 16,22% 83,78% Retibucions altra personal */2*/1* ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 83,78% 100,00% /241508/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Assegurances cursos_tb_17. Dispositius */2*/2* 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241511/143 0, , , , , , , , ,20 1,68% 80,56% Retibucions altra personal */2*/1* , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 80,56% 100,00% /241511/ , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04-5,09% 0,00% Seguretat Social */2*/1* , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00% 0,00% /241594/ ,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 100,00% 0,00% Arrendaments d'edificis i altres construccions_fo_ */2*/2* 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00% 0,00% /241594/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Edificis i altres construccions */2*/2* 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241594/ , , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 100,00% 0,00% Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge */2*/2* 2.856,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00% 0,00% /241594/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,94 11,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */2*/2* 2.400, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241594/ ,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */2*/2* 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% /241594/ ,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 100,00% 0,00% Material per equips d'oficina_fo_ */2*/2* 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00% 0,00% /241594/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Energia elèctrica-fo_ */2*/ 22100* 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241594/ ,00 660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 100,00% 0,00% Aigua-FO_ /241594/2 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 0,00% 0,00% Página 53 de 86

257 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 54 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /241594/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Gas-FO_ /241594/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241594/ , , , , , , , , ,59 13,04% 40,67% Vestuari de personal_fo_ */2*/2* 8.000, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 40,67% 100,00% /241594/ , , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 563,80 1,66% 0,00% Altres subministres */2*/2* , , ,90 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00% 0,00% /241594/ ,00 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 100,00% 0,00% Serveis de missatgers-fo_ /241594/2 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00% 0,00% /241594/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Publicitat i propaganda */2*/2* 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241582/ ,00 985,29 985,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,29 100,00% 0,00% Inversió nova mobiliari i estris_30_plus_ */2*/6* 985,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,29 0,00% 0,00% /241582/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Equips processos informació_30_plus_ */2*/6* 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9204/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581,82 58,18% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */9*/2* 0,00 418,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9204/ ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% /9204/ ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,70 21,35% 0,00% Altre material d'oficina especial no inventariable */9*/2* 0,00 157,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00% 0,00% /9204/ ,00 0, , , ,12 0,00 0,00 0, ,80 27,07% 0,00% Vestuari de personal /9204/221 0, , , ,12 0,00 0,00 0, ,00 2,52% 0,00% /9204/ ,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 100,00% 0,00% Productes alimentaris */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00% 0,00% /9204/ ,00 0, , , ,00 436,80 436,80 436, ,00-144,44% 9,71% Publicacions diaris oficials */9*/2* 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0, ,20 244,44% 100,00% /9204/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 92,62% 0,00% Formació Continuada */9*/2* 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9204/ ,00 0, , , , , , , ,59-40,94% 36,81% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */9*/2* 0, , , ,76 0,00 0,00 0, ,85 92,44% 100,00% /9204/ ,00 0, , , , , , , ,43 66,21% 24,66% Del personal no directiu */9*/2* 0,00 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 24,66% 100,00% /9204/ ,00 0,00 500,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00-5,00-1,00% 101,00% Del personal directiu */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5,00 101,00% 100,00% /9204/ ,00 0,00 600, , , , , , ,81-408,63% 258,97% Del personal no directiu */9*/2* 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-953,81 258,97% 100,00% /9204/ ,00 0, , , , , , , ,64 47,44% 52,56% Compensació per utilització vehicle propi */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 52,56% 100,00% /9204/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Dietes membres externs tribunals */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9204/ , , , , , , , , ,00 10,27% 89,73% Bestreta Nómina de Personal /9204/830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 89,73% 100,00% /9220/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres despeses diverses */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1512/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00%

258 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Altres treballs realitzats per altres empreses i p */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1514/ , , , , , , , , ,72 84,90% 15,10% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 15,10% 100,00% /1514/ , , , , , , , , ,06 80,61% 19,39% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 19,39% 100,00% /1514/ ,65 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0,00% 0,00% /1514/ , , , , , , , , ,27 88,68% 11,32% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0, ,27 11,32% 79,36% /1531/ , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00% 0,00% /4310/ , , , , , , , , ,72 25,56% 74,44% Seguretat Social */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0, ,72 74,44% 75,47% /4310/ , , , , , , , , ,42 20,41% 45,87% Reparacions, manteniment i conservació */4*/2* 0,00 0, , ,86 0,00 0,00 0, ,82 69,54% 100,00% /4320/ ,95 0, , , , , , , ,24 15,62% 84,38% Seguretat Social */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, ,24 84,38% 78,88% /4320/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-466,73-31,12% 0,00% Reparacions, manteniment i conservació */4*/2* 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1514/ ,89 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 100,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0,00% 0,00% /4320/ ,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */4*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00% 0,00% /4320/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Reunions i conferències */4*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /4320/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Estudis i treballs tècnics */4*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /4320/ , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p /4320/227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00% 0,00% /3112/ , , , , , , , , ,86 36,73% 48,67% Serveis i activitats salut pública /3112/227 0,00 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0, ,54 63,27% 100,00% /3341/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9208/ ,92 0, , , , , , , ,62 47,02% 52,98% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 52,98% 100,00% /9208/ ,54 0, , , , , , , ,27 34,50% 65,50% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 65,50% 100,00% /9208/ ,85 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 100,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00% 0,00% /9208/ ,00 0, , , , , , , ,42 49,45% 50,55% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0, ,42 50,55% 79,25% /9208/ , , , , , , , , ,08 52,12% 44,84% Edificis i altres construccions /9208/212 0, , ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,31 43,07% 100,00% /1511/ , , , , , , , , ,52 84,55% 15,45% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 15,45% 100,00% Página 55 de 86

259 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 56 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /1511/ , , , , , , , , ,27 83,01% 16,99% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 16,99% 100,00% /1511/ ,15 0, ,15 899,12 899,12 899,12 899,12 899, ,03 97,30% 2,70% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 2,70% 100,00% /1514/ ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 100,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00% 0,00% /1511/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Execucions subsidiàries /1511/226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1700/ , , , , , , , , ,29 56,39% 43,61% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 43,61% 100,00% /1700/ , , , , , , , , ,82 51,02% 48,98% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 48,98% 100,00% /1700/ ,60 0, , , , , , , ,65 48,33% 51,67% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 51,67% 100,00% /1700/ ,18 0, , , , , , , ,23 41,12% 58,88% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 58,88% 100,00% /1700/ ,60 0, , , , , , , ,93 40,52% 59,48% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 59,48% 100,00% /1700/ , , , , , , , , ,49 50,70% 49,30% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0, ,49 49,30% 87,19% /1700/ ,00 484, , , , , , ,70 484,00 19,48% 61,38% Reparacions, manteniment i conservació */1*/2* 0,00 0,00 0,00 475,30 0,00 0,00 0,00 959,30 80,52% 100,00% /1700/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Edificis i altres construccions */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1700/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres subministres */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1700/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Publicitat i propaganda */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1700/ ,00 0,00 50,00 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 18,70 37,40% 62,60% Altres despeses diverses */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,70 62,60% 100,00% /1700/ ,96 0, , , , , , , ,67-24,09% 124,09% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 124,09% 100,00% /1700/ ,04 0, , , , , , , ,65-52,29% 152,29% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, ,65 152,29% 82,19% /9204/ ,00 0,00 0,00 454,56 454,56 454,56 454,56 454,56-454,56 0,00% 0,00% Del personal directiu */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-454,56 0,00% 100,00% /231005/ ,00 0,00 0, , , , , , ,09 0,00% 0,00% Seguretat Social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0, ,09 0,00% 78,91% /1500/ ,00 0,00 0, , , , , , ,99 0,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0, ,99 0,00% 87,25% /1500/ ,00 0,00 0, , , , , , ,96 0,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0, ,96 0,00% 78,68% /1513/ ,00 0,00 0, , , , , , ,19 0,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, ,19 0,00% 78,33% /1515/ ,00 0,00 0, , , , , , ,96 0,00% 0,00%

260 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, ,96 0,00% 84,49% /1515/ ,00 0,00 0, , , , , , ,66 0,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0, ,66 0,00% 80,47% /1515/ ,00 0,00 0, , , , , , ,69 0,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, ,69 0,00% 77,22% /1514/ ,00 0,00 0, , , , , , ,57 0,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, ,57 0,00% 79,26% /1530/ ,00 0,00 0, , , , , , ,16 0,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0, ,16 0,00% 76,99% /1530/ ,00 0,00 0, , , , , , ,19 0,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0, ,19 0,00% 76,14% /4312/ ,00 0,00 0, , , , , , ,40 0,00% 0,00% Seguretat Social */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0, ,40 0,00% 80,00% /9204/ ,00 0,00 0, , , , , , ,03 0,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0, ,03 0,00% 71,01% /9220/ ,00 0,00 0, , , , , , ,87 0,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0, ,87 0,00% 62,77% /9313/ ,00 0,00 0, , , , , , ,61 0,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0, ,61 0,00% 49,05% /9240/ ,00 0,00 0, , , , , , ,27 0,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, ,27 0,00% 80,26% /9240/ ,00 0,00 0, , , , , , ,40 0,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, ,40 0,00% 81,37% /9240/ ,00 0,00 0, , , , , , ,11 0,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0, ,11 0,00% 77,78% /3200/ ,00 0,00 0, , , , , , ,03 0,00% 0,00% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0, ,03 0,00% 87,06% /3400/ ,00 0,00 0, , , , , , ,36 0,00% 0,00% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0, ,36 0,00% 78,58% /3412/ ,00 0,00 0, , , , , , ,81 0,00% 0,00% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0, ,81 0,00% 75,80% /3420/ ,00 0,00 0, , , , , , ,72 0,00% 0,00% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0, ,72 0,00% 77,65% /3300/ ,00 0,00 0, , , , , , ,44 0,00% 0,00% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0, ,44 0,00% 82,63% /231009/ ,00 0,00 0, , , , , , ,81 0,00% 0,00% Seguretat Social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, ,81 0,00% 77,31% /231006/ ,00 0,00 0, , , , , , ,89 0,00% 0,00% Seguretat Social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0, ,89 0,00% 78,87% /231006/ ,00 0,00 0, , , , , , ,48 0,00% 0,00% Seguretat Social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0, ,48 0,00% 79,02% /9201/ ,00 0,00 0, , , , , , ,30 0,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0, ,30 0,00% 82,78% /9312/ ,00 0,00 0, , , , , , ,08 0,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0, ,08 0,00% 80,62% Página 57 de 86

261 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 58 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /241561/ ,00 898,11 898,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,11 100,00% 0,00% Vestuari de personal_joves ocupació_ */2*/2* 498,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898,11 0,00% 0,00% /241561/ , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 100,00% 0,00% Altres subministres */2*/2* 256,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00% 0,00% /241561/ ,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% Publicitat i propaganda */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% /241561/ ,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 100,00% 0,00% Serveis de missatgers-joves ocupació_ /241561/2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00% 0,00% /241561/ ,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 100,00% 0,00% Del personal no directiu_joves ocupació_ */2*/2* 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00% 0,00% /241574/ ,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00% 0,00% Altres despeses diverses */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00% 0,00% /241582/ ,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00% 0,00% Arrendaments d'edificis i altres construccions_30 PLUS_ */2*/2* 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00% 0,00% /1700/ ,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Red Española de Ciudades por el Clima /1700/489 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% /1711/ , , , , , , , , ,40 61,50% 38,50% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 38,50% 100,00% /1711/ , , , , , , , , ,54 62,84% 37,16% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 37,16% 100,00% /1711/ , , , , , , , , ,89 37,29% 62,71% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 62,71% 100,00% /1711/ , , , , , , , , ,27 31,90% 68,10% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 68,10% 100,00% /1711/ ,44 0, , , , , , , ,26 46,19% 53,81% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 53,81% 100,00% /1711/ , , , , , , , , ,10 35,56% 64,44% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0, ,10 64,44% 78,30% /1711/ , , , , , , , , ,00 81,92% 18,08% Reparacions, manteniment i conservació */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 18,08% 100,00% /1711/ ,00 0, ,00 949,61 949,61 949,61 949,61 949, ,39 81,01% 18,99% Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 18,99% 100,00% /9120/ ,00 0, ,00 828,50 828,50 828,50 828,50 828, ,50 86,19% 13,81% Dels membres dels órgans de govern */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 13,81% 100,00% /9120/ ,00 0, , , , , , ,32-19,42-0,97% 76,47% Dels membres dels organs de govern */9*/2* 0,00 490,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 470,68 76,47% 100,00% /9207/ ,44 0, , , , , , , ,20 35,12% 64,88% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 64,88% 100,00% /9207/ , , , , , , , ,02 373,24 0,55% 99,45% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 99,45% 100,00% /241512/143 0, , , , , , , , ,78 18,76% 81,24% Retibucions altra personal */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 81,24% 100,00% /241512/ ,00 561,60 561,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,60 100,00% 0,00% Transports */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,60 0,00% 0,00% /241512/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

262 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241561/143 0, , , , , , , , ,50 40,42% 59,58% Retibucions altra personal */2*/1* 6.746,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 59,58% 100,00% /241561/ , , , , , , , , ,93 68,48% 31,52% Seguretat Social */2*/1* 4.620,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 31,52% 100,00% /241561/ ,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00% 0,00% /241561/ ,00 852,50 852,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852,50 100,00% 0,00% Transports */2*/2* 252,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852,50 0,00% 0,00% /241561/ ,00 121,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,00 100,00% 0,00% Altres despeses diverses */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,00 0,00% 0,00% /241561/ ,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 100,00% 0,00% Material per equips d'oficina_joves ocupació_ */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00% 0,00% /241574/ ,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00% 0,00% /241574/ ,00 149,64 149,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,64 100,00% 0,00% Transports */2*/2* 99,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,64 0,00% 0,00% /241574/ , , , ,00 600,00 600,00 600,00 600, ,00 12,43% 2,80% Beques i Premis_Garantia juvenil /241574/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2,80% 100,00% /241574/ ,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 100,00% 0,00% Assegurances cursos_garantia juvenil */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00% 0,00% /241512/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Beques i Premis_UBICAT /241512/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241500/ , , , , , , , , ,77 62,34% 16,33% Assegurances cursos */2*/2* 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 16,33% 100,00% /241500/ , , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 100,00% 0,00% Altres despeses diverses */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0,00% 0,00% /241563/ , , , , , , , , ,16 81,94% 18,06% Seguretat Social */2*/1* ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 18,06% 100,00% /241563/ , , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 100,00% 0,00% Assegurances cursos_30 PLUS_ */2*/2* 1.688,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00% 0,00% /241563/ ,00 5,99 5,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,99 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */2*/2* 5,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,99 0,00% 0,00% /241563/ ,00 186,00 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00 100,00% 0,00% Arrendaments maquinaria instal.lacions i utillatge */2*/2* 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00 0,00% 0,00% /241563/ ,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00% 0,00% Serveis de missatgers_30 PLUS_ /241563/2 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00% 0,00% /241576/ ,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 100,00% 0,00% Altres despeses diverses */2*/2* 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00% 0,00% /241576/ , , , , , , , ,00 0,00 0,00% 72,37% Beques i Premis_Garantia juvenil /241576/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 72,37% 100,00% /241558/ ,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 100,00% 0,00% Arrendaments d'edificis i altres construccions_fem ocupació per a joves_ */2*/2* 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00% 0,00% /241558/ , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 100,00% 0,00% Altres subministres */2*/2* 3.522,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0,00% 0,00% Página 59 de 86

263 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 60 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /241558/ ,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00% 0,00% Serveis de missatgers_fem ocupació per a joves_ /241558/2 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00% 0,00% /241558/ ,00 650,75 650,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,75 100,00% 0,00% Transports */2*/2* 650,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,75 0,00% 0,00% /241558/ ,00 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 100,00% 0,00% Publicitat i propaganda */2*/2* 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00% 0,00% /241558/ ,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% Altres despeses diverses */2*/2* 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% /241558/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241558/ ,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 100,00% 0,00% Del personal no directiu_fem ocupació per a joves_ */2*/2* 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00% 0,00% /241574/ ,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% Material informàtic no inventariable */2*/2* 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% /1723/ , , , , , , , ,90 0,00 0,00% 100,00% Cànons /1723/226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% /241564/ ,00 375,14 375,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,14 100,00% 0,00% Altres subministres */2*/2* 375,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,14 0,00% 0,00% /241564/ ,00 45,73 45,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,73 100,00% 0,00% Edificis i altres construccions */2*/2* 45,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,73 0,00% 0,00% /241567/ ,00 3,60 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */2*/2* 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 0,00% 0,00% /241567/ ,00 10,50 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 100,00% 0,00% Altres despeses diverses */2*/2* 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00% 0,00% /241573/ , , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 100,00% 0,00% Seguretat Social */2*/1* 1.089,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00% 0,00% /241500/ , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 88,40% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00% 0,00% /241500/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Del personal no directiu */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241563/143 0, , , , , , , , ,44 66,39% 33,61% Retibucions altra personal */2*/1* ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 33,61% 100,00% /241563/ ,00 590,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */2*/2* 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00 0,00% 0,00% /241563/ , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 100,00% 0,00% Altres subministres */2*/2* 3.631,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00% 0,00% /241563/ ,00 680,75 680,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,75 100,00% 0,00% Transports */2*/2* 680,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,75 0,00% 0,00% /241563/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241563/ ,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 100,00% 0,00% Arrendaments d'edificis i altres construccions_30 PLUS_ */2*/2* 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00% 0,00% /241563/ ,00 745,00 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745,00 100,00% 0,00% Publicitat i propaganda */2*/2* 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745,00 0,00% 0,00% /241576/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00%

264 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 61 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Assegurances cursos_integrals majors de 30_ */2*/2* 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1722/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% BPS - Inversions reposició en infraestructures /1722/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9240/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% BDE - Participació Ciutadana - Adequació edificis i instal lacions /9240/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1340/ , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 100,00% 0,00% Projecte implantació carril bici Sant Adrià-Montgat /1340/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0,00% 0,00% /9200/ , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 100,00% 0,00% BDE - Compres - maquinària i utillatge /9200/ ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00% 0,00% /3230/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% BED - Elements de transport - Escoles /3230/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1322/ , , , , ,44 0,00 0,00 0, ,33 2,82% 0,00% G.U.-EQUIPS TRANSMISSIONS I MATERIAL TÈCNIC /1322/ , ,75 0, ,44 0,00 0,00 0, ,52 84,34% 0,00% /1650/ , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 100,00% 0,00% BHA - Via Pública - Instal lacions Enllumenat /1650/ ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0,00% 0,00% /3300/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% BED - Cultura - Elements de transport /3300/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1700/ ,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 100,00% 0,00% BPS - Material inventariable /1700/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00% 0,00% /1322/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% ALC - Guàrdia Urbana - Hardware específic /1322/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /4910/ , , , , , , , ,63 383,80 0,07% 65,56% BDE - Equipaments informàtics CPD Hardware, Software base i Comunicacions /4910/ , ,24 0, ,23 0,00 0,00 0, ,27 88,25% 100,00% /1640/ , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 100,00% 0,00% BPS - Material inventariable /1640/ ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0,00% 0,00% /1600/ , , , , , , , , ,00 61,02% 0,49% BHA - Via Pública - Clavegueram /1600/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,49% 100,00% /1535/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% BHA - Via Pública - Infraestructures Mobilitat /1535/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /3300/ , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 100,00% 0,00% Inversió rep. edificis i altres construccions /3300/ ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 0,00% 0,00% /4392/ , , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 100,00% 0,00% BPS - Material inventariable /4392/ ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00% 0,00% /3265/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% ALC - Joventut i Dona - Hardware i Software /3265/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1532/ , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 66,49% 0,00% BHA - Via Pública - Pavimentacions vies públiques, voreres i calçades /1532/ , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 0,00% 0,00% /1700/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% BPS - Inversiós nova elements de transport /1700/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% 2016 O02E1BCO/4912/ , , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 100,00% 0,00% Badalona Comunicació-Instal lacions i equipaments O02E1BCO/ 4912/74402(2016) 2.986,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0,00% 0,00% /1322/ , , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 100,00% 0,00% ALC - Guàrdia Urbana - Adequació edificis i instal lacions /1322/ ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,00% 0,00% /231005/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00%

265 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 62 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O ALC - Joventut i Dona - Hardware i Software /231005/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9240/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% BDE - Participació Ciutadana - Adequació edificis i instal lacions /9240/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1723/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% BPS - Inversions reposició en infraestructures /1723/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /4910/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 77,41% 0,00% BDE - Equipaments informàtics CPD Hardware, Software base i Comunicacions /4910/ , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1722/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 84,22% 0,00% BPS - Material inventariable /1722/ , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1330/ , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 100,00% 0,00% BHA - Via Pública - Instal lacions Enllumenat /1330/ ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00% 0,00% /1640/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% BPS - Inversions reposició elements de transport /1640/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1722/ , , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 3,19% 0,00% BPS - Inversions noves en infraestructures /1722/ , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00% 0,00% 2016 O12O4MUS/3331/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% MUS - Museu de Badalona - Programa d'inversions O12O4MUS/ 3331/71000(2016) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1620/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% BHA - Via Pública - Infraestructures Mobilitat /1620/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1533/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% BHA - Via Pública - Elements de transport /1533/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9204/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,95 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00% 100,00% /9204/ ,00 0,00 0, , , , , , ,02 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00% 100,00% /9204/ ,00 0,00 0, , , , , , ,34 0,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, ,34 0,00% 70,21% /2410/ ,00 0,00 0, , , , , , ,16 0,00% 0,00% Seguretat Social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0, ,16 0,00% 81,62% /2410/ , , , , , , , , ,86 57,26% 42,74% Retribucions bàsiques personal laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 42,74% 100,00% /2410/ ,00 0,00 0, , , , , , ,95 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00% 100,00% /2410/ , , , , , , , , ,04 59,73% 40,27% Retribucions complementaries per. laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 40,27% 100,00% /2410/ ,00 0,00 0, , , , , , ,95 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00% 100,00% /2410/ ,00 0,00 0, , , , , , ,26 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0,00% 100,00% /241558/143 0, , , , , , , , ,57 64,38% 35,62% Retibucions altra personal */2*/1* ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 35,62% 100,00% /241558/ , , , , , , , , ,47 86,20% 13,80% Seguretat Social */2*/1* ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 13,80% 100,00% /241558/ ,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 100,00% 0,00%

266 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Arrendaments maquinaria instal.lacions i utillatge */2*/2* 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00% 0,00% /241558/ ,00 73,80 73,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,80 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */2*/2* 73,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,80 0,00% 0,00% /241558/ ,00 580,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */2*/2* 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00% 0,00% /241558/ , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 100,00% 0,00% Assegurances cursos_fem ocupació per a joves_ */2*/2* 1.704,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00% 0,00% /1322/ , , , , , , , , ,01 30,07% 69,93% ALC - Guàrdia Urbana - Maquinària i utillatge /1322/ ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 69,93% 100,00% /1700/ , , , , , , , , ,71 61,53% 22,13% BPS - Maquinària i utillatge /1700/ , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 22,13% 100,00% /231002/ , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 100,00% 0,00% SUPRESSIO BARRERES /231002/ ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00% 0,00% /9208/ , , ,00 361,77 361,77 361,77 361,77 361, ,00 97,48% 1,81% Inversió nova mobiliari i estris /9208/ ,00 141,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 1,81% 100,00% /3321/ , , , ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,00 66,63% 0,00% BED - Dotació fons biblioteques /3321/ , , ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1723/ , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 100,00% 0,00% SENYALITZACIO I BALISSAMENT /1723/ ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00% 0,00% /1711/ , , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 100,00% 0,00% URBANITZACIONS DIVERSES /1711/ ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0,00% 0,00% /1300/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,66 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00% 100,00% /1500/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,66 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00% 100,00% /1500/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,09 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0,00% 100,00% /1511/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,65 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0,00% 100,00% /1512/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,97 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00% 100,00% /1514/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,81 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0,00% 100,00% /1514/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,24 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00% 100,00% /1515/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 100,00% /1515/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,27 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,00% 100,00% /1515/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,82 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00% 100,00% /1530/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,53 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0,00% 100,00% /1535/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,44 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0,00% 100,00% Página 63 de 86

267 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 64 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /1535/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,35 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0,00% 100,00% /3231/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,69 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0,00% 100,00% /3300/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,60 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00% 100,00% /3300/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,19 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00% 100,00% /4300/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,68 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00% 100,00% /9313/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,81 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0,00% 100,00% /9320/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,74 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00% 100,00% /231009/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,22 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00% 100,00% /1515/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,57 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0,00% 100,00% /1530/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,74 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00% 100,00% /1530/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,74 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00% 100,00% /1535/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,04 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0,00% 100,00% /3265/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,42 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00% 100,00% /3300/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,60 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00% 100,00% /3321/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,34 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00% 100,00% /3342/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,14 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00% 100,00% /3400/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,33 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00% 100,00% /3420/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,74 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00% 100,00% /9201/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,68 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00% 100,00% /9201/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,21 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0,00% 100,00% /9201/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,67 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00% 100,00% /9204/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,02 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00% 100,00% /9208/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,67 0,00% 0,00%

268 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00% 100,00% /9220/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,92 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00% 100,00% /9220/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,64 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00% 100,00% /9220/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,14 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00% 100,00% /9240/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,78 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0,00% 100,00% /4911/143 0,00 0,00 0, , , , , , ,94 0,00% 0,00% Retribucions altre personal */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0,00% 100,00% /9220/ ,00 0,00 0, , , , , , ,42 0,00% 0,00% Altres remuneracions personal directiu */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00% 100,00% /1512/ ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 100,00% /1514/ ,00 0,00 0, , , , , , ,94 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0,00% 100,00% /1514/ ,00 0,00 0, , , , , , ,10 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00% 100,00% /1515/ ,00 0,00 0, , , , , , ,47 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0,00% 100,00% /1515/ ,00 0,00 0, , , , , , ,85 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00% 100,00% /1530/ ,00 0,00 0, , , , , , ,41 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00% 100,00% /1530/ ,00 0,00 0, , , , , , ,80 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00% 100,00% /1530/ ,00 0,00 0, , , , , , ,43 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00% 100,00% /1535/ ,00 0,00 0, , , , , , ,68 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00% 100,00% /9240/ ,00 0,00 0, , , , , , ,68 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00% 100,00% /9240/ ,00 0,00 0, , , , , , ,40 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00% 100,00% /9313/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,83 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 0,00% 100,00% /9313/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,43 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00% 100,00% /9313/ ,00 0,00 0, , , , , , ,56 0,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0, ,56 0,00% 89,80% /9340/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,53 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0,00% 100,00% /9340/ ,00 0,00 0, , , , , , ,49 0,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0, ,49 0,00% 78,16% Página 65 de 86

269 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 66 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /9313/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,77 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0,00% 100,00% /9312/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-158,47 0,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */9*/2* 0,00 158,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /9204/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,14 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00% 100,00% /1530/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,19 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00% 100,00% /1530/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,90 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00% 100,00% /1530/ ,00 0,00 0, , , , , , ,52 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00% 100,00% /1530/ ,00 0,00 0, , , , , , ,06 0,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0, ,06 0,00% 79,40% 2017 O05O2IMP/2410/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% A IMPO-Programa complementari foment ocupació local O05O2IMP/ 2410/41124(2017) ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2017 O05O2IMP/2410/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% A IMPO - Badalona conviu: Plans d'ocupació 2017 O05O2IMP/ 2410/41133(2017) ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2017 O05O2IMP/2411/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% IMPO-Contractació en pràctiques Programa Garantia Juvenil O05O2IMP/ 2411/41132(2017) ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2017 O05O2IMP/2411/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% IMPO-Servei Local d'empresa - Badalona O05O2IMP/ 2411/41113(2017) ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /1511/ , , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 100,00% 0,00% Execucions subsidiàries /1511/ ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00% 0,00% 2017 O05O2IMP/4392/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% IMPO-Impulsem l'economia en clau participativa O05O2IMP/ 4392/41129(2017) ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2017 O05E6RBA/4391/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% REBASA-Servei Local d'empresa - Badalona O05E6RBA/ 4391/44910(2017) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% 2017 O05O2IMP/2411/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% IMPO-Badalona:obrint les portes a l'ocupació O05O2IMP/ 2411/41130(2017) ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /241500/ ,00 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 100,00% 0,00% Edificis i altres construccions */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00% 0,00% /241500/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 73,33% 0,00% Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge */2*/2* 0,00 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241500/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 78,25% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */2*/2* 0, ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241500/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241500/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 84,74% 0,00% Vestuari de personal */2*/2* 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00%

270 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /241500/ , , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 85,52% 0,00% Altres subministres */2*/2* 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00% 0,00% /241500/ ,00 470,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 100,00% 0,00% Serveis de missatgers-joves ocupació /241500/2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 0,00% 0,00% /241500/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 78,80% 0,00% Transports */2*/2* 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3300/ ,00 0,00 0, , , , , , ,15 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00% 100,00% /3300/ ,00 0,00 0,00 317,82 317,82 317,82 317,82 317,82-317,82 0,00% 0,00% Indemnitzacions personal laboral */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-317,82 0,00% 100,00% /241561/ ,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Energia elèctrica-joves ocupació_ */2*/ 22100* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% /241561/ ,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 100,00% 0,00% Aigua-Joves ocupació /241561/2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00% 0,00% /241561/ ,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 100,00% 0,00% Gas-Joves ocupació /241561/2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00% 0,00% /241561/ , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 100,00% 0,00% Beques i Premis_Joves ocupació_ /241561/ ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00% 0,00% /241574/143 0, , , , , , , , ,01 24,48% 75,52% Retibucions altra personal */2*/1* 4.770,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 75,52% 100,00% /241574/ , , , , , , , , ,44 68,86% 31,14% Seguretat Social */2*/1* 1.667,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 31,14% 100,00% /241574/ ,00 321,05 321,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,05 100,00% 0,00% Altres subministres */2*/2* 121,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,05 0,00% 0,00% /9313/ ,00 0,00 0, , , , , , ,41 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00% 100,00% /231001/ ,00 0,00 0, , , , , , ,32 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00% 100,00% /1500/ ,00 0,00 0, , , , , , ,96 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00% 100,00% /1514/ ,00 0,00 0, , , , , , ,28 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00% 100,00% /1515/ ,00 0,00 0, , , , , , ,61 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0,00% 100,00% /1723/ ,00 0,00 0, , , , , , ,80 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00% 100,00% /3231/ ,00 0,00 0, , , , , , ,31 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00% 100,00% /9201/ ,00 0,00 0, , , , , , ,38 0,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0, ,38 0,00% 78,92% /9312/ ,00 0,00 0, , , , , , ,58 0,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0, ,58 0,00% 83,18% /9312/ ,00 0,00 0, , , , , , ,67 0,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0, ,67 0,00% 79,80% Página 67 de 86

271 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /9320/ ,00 0,00 0, , , , , , ,52 0,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0, ,52 0,00% 73,41% /1514/ ,00 0,00 0, , , , , , ,28 0,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0, ,28 0,00% 78,76% /2410/ ,00 0,00 0, , , , , , ,95 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00% 100,00% /9200/ , , , , , , , , ,87-9,12% 109,12% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 109,12% 100,00% /9200/ , , , , , , , , ,16-19,78% 119,78% Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 119,78% 100,00% /9200/ ,00 0,00 0, , , , , , ,14 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00% 100,00% /9341/ , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 100,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00% 0,00% /9200/ ,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Retribucions en espècie personal laboral */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% /9200/ ,00 157,82 157,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,82 100,00% 0,00% Altres gratificacions */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,82 0,00% 0,00% /9341/ ,00 157,82 157,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,82 100,00% 0,00% Altres gratificacions */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,82 0,00% 0,00% /9341/ , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 100,00% 0,00% Seguretat social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00% 0,00% /241502/143 0, , , , , , , , ,99 67,25% 32,75% Retribucions altre personal */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 32,75% 100,00% /241402/143 0, , , , , , , , ,16 38,21% 61,79% Retribucions altre personal */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 61,79% 100,00% /2410/ ,00 315,64 315,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,64 100,00% 0,00% Altres gratificacions */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,64 0,00% 0,00% /241502/ , , , , , , , , ,30 74,99% 25,01% Seguretat social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 25,01% 100,00% /9200/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Arrendaments equips processos informació */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /2412/ ,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 100,00% 0,00% Material d'oficina no inventariable */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00% 0,00% /9200/ , , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 83,24% 0,00% Material d'oficina no inventariable */9*/2* 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00% 0,00% /9200/ ,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00% 0,00% /9200/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Material informàtic no inventariable */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9200/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Material per equips d'oficina */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9200/ , , , ,83 0,00 0,00 0,00 0, ,17 61,98% 0,00% Energia elèctrica */9*/ 22100* 0,00 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% Página 68 de 86

272 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 69 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /9220/ ,00 0,00 0, , , , , , ,26 0,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0, ,26 0,00% 64,29% /1300/ ,00 0,00 0, , , , , , ,68 0,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, ,68 0,00% 82,56% /3265/ ,00 0,00 0, , , , , , ,01 0,00% 0,00% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0, ,01 0,00% 79,07% /1511/ ,00 0,00 0, , , , , , ,65 0,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0, ,65 0,00% 76,40% /1650/ ,00 0,00 0, , , , , , ,05 0,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0, ,05 0,00% 79,94% /9208/ ,00 0,00 0, , , , , , ,37 0,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0, ,37 0,00% 78,88% /1535/ ,00 0,00 0, , , , , , ,98 0,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0, ,98 0,00% 81,24% /1535/ ,00 0,00 0, , , , , , ,35 0,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0, ,35 0,00% 79,64% /4300/ ,00 0,00 0, , , , , , ,81 0,00% 0,00% Seguretat Social */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, ,81 0,00% 83,01% /9200/ , , , , , , , , ,25-6,99% 106,99% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, ,25 106,99% 76,49% /2410/ , , , , , , , , ,40 59,76% 40,24% Seguretat Social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0, ,40 40,24% 78,56% /1723/ ,00 0,00 0, , , , , , ,66 0,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0, ,66 0,00% 79,81% /3231/ ,00 0,00 0, , , , , , ,97 0,00% 0,00% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0, ,97 0,00% 73,47% /231001/ ,00 0,00 0, , , , , , ,24 0,00% 0,00% Seguretat Social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0, ,24 0,00% 79,11% /9201/ ,00 0,00 0, , , , , , ,32 0,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0, ,32 0,00% 79,81% /9205/ ,00 0,00 0,00 782,08 782,08 782,08 782,08 782,08-782,08 0,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-782,08 0,00% 100,00% /241564/143 0, , , , , , , , ,21 47,78% 52,22% Retibucions altra personal */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 52,22% 100,00% /241564/ , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 100,00% 0,00% Seguretat Social */2*/1* 7.570,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00% 0,00% /241512/ , , , , , , , , ,79 68,94% 31,06% Seguretat Social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 31,06% 100,00% /241512/ ,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00% 0,00% /241504/ ,00 5,01 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,01 100,00% 0,00% Altres despeses diverses */2*/2* 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,01 0,00% 0,00% /241504/143 0, , , , , , , , ,54 1,25% 98,55% Retibucions altra personal */2*/1* ,82 603,66 0,00 0,00 82,79 0,00 0, ,20 98,55% 99,97% /241504/ , , , , , , , , ,52 31,91% 67,07%

273 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Seguretat Social */2*/1* , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 67,07% 100,00% /241504/ , , , , ,80 0,00 0,00 0,00 126,95 0,60% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* ,32 1, , ,80 0,00 0,00 0, ,40 59,24% 0,00% /241561/ ,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 100,00% 0,00% Arrendaments equips processos d'informació */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00% 0,00% /241561/ ,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 100,00% 0,00% Edificis i altres construccions */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00% 0,00% /3420/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,78 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0,00% 100,00% /9220/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,80 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00% 100,00% /9220/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,14 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00% 100,00% /9220/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,15 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00% 100,00% /9240/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,33 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00% 100,00% /9240/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,65 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0,00% 100,00% /231006/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,27 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,00% 100,00% /231006/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,89 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0,00% 100,00% /1300/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,76 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00% 100,00% /1511/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,62 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00% 100,00% /1512/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,29 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00% 100,00% /1513/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,64 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00% 100,00% /1514/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 100,00% /1514/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,02 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00% 100,00% /1515/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,95 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00% 100,00% /1515/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,06 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00% 100,00% /1535/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,64 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00% 100,00% /1723/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,76 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00% 100,00% /3110/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,48 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0,00% 100,00% Página 70 de 86

274 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 71 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /3200/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,83 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 0,00% 100,00% /3231/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,21 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0,00% 100,00% /3231/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,88 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0,00% 100,00% /3300/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,38 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00% 100,00% /3300/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,37 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0,00% 100,00% /3412/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,40 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00% 100,00% /3420/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,82 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00% 100,00% /9312/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,79 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00% 100,00% /9312/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,21 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0,00% 100,00% /9313/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,25 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,00% 100,00% /231001/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,93 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00% 100,00% /231005/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,88 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0,00% 100,00% /231006/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,58 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00% 100,00% /1500/ ,00 0,00 0, , , , , , ,52 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques i altres personal directiu */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00% 100,00% /9220/ ,00 0,00 0, , , , , , ,58 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques i altres personal directiu */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00% 100,00% /1500/ ,00 0,00 0, , , , , , ,15 0,00% 0,00% Altres remuneracions personal directiu */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00% 100,00% /4392/ ,00 0,00 0, , , , , , ,17 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0,00% 100,00% /9204/ ,00 0,00 0, , , , , , ,19 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00% 100,00% /231006/ ,00 0,00 0, , , , , , ,82 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00% 100,00% /231006/ ,00 0,00 0, , , , , , ,06 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00% 100,00% /1300/ ,00 0,00 0, , , , , , ,56 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00% 100,00% /1500/ ,00 0,00 0, , , , , , ,88 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0,00% 100,00% /3300/ ,00 0,00 0, , , , , , ,08 0,00% 0,00%

275 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Retribucions complementaries per. laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00% 100,00% /3420/ ,00 0,00 0, , , , , , ,53 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0,00% 100,00% /9313/ ,00 0,00 0, , , , , , ,96 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00% 100,00% /9320/ ,00 0,00 0, , , , , , ,31 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00% 100,00% /231006/ ,00 0,00 0, , , , , , ,27 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,00% 100,00% /231006/ ,00 0,00 0, , , , , , ,56 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00% 100,00% /1300/ ,00 0,00 0, , , , , , ,86 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00% 100,00% /1500/ ,00 0,00 0, , , , , , ,80 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00% 100,00% /1530/ ,00 0,00 0, , , , , , ,12 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00% 100,00% /1530/ ,00 0,00 0, , , , , , ,07 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00% 100,00% /1535/ ,00 0,00 0, , , , , , ,94 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0,00% 100,00% /1650/ ,00 0,00 0, , , , , , ,86 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00% 100,00% /1514/ ,00 0,00 0, , , , , , ,28 0,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0, ,28 0,00% 78,07% /3420/ ,00 0,00 0, , , , , , ,54 0,00% 0,00% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, ,54 0,00% 79,54% /3300/ ,00 0,00 0, , , , , , ,88 0,00% 0,00% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0, ,88 0,00% 79,57% /3321/ ,00 0,00 0, , , , , , ,02 0,00% 0,00% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0, ,02 0,00% 76,85% /3342/ ,00 0,00 0, , , , , , ,43 0,00% 0,00% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, ,43 0,00% 58,34% /231001/ ,00 0,00 0, , , , , , ,39 0,00% 0,00% Seguretat Social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0, ,39 0,00% 84,19% /3110/ ,00 0,00 0, , , , , , ,95 0,00% 0,00% Seguretat Social */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0, ,95 0,00% 78,36% /4910/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 65,51% 0,00% Cànons */4*/2* 0,00 689,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9205/143 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00% 100,00% Retribucions altre personal */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% /9220/ ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 100,00% /9220/ ,00 0,00 0, , , , , , ,40 0,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0, ,40 0,00% 91,13% Página 72 de 86

276 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 73 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /241507/ , , , , , , , , ,33 58,38% 40,62% Seguretat Social */2*/1* ,70 621,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 40,62% 100,00% /241501/ , , , , , , , , ,40 36,43% 63,57% Seguretat Social */2*/1* ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 63,57% 100,00% /241505/ , , , , , , , , ,51 49,81% 41,09% Seguretat Social */2*/1* , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 41,09% 100,00% /241593/ , , , , , , , , ,03 68,26% 31,74% Seguretat Social */2*/1* 6.947,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 31,74% 100,00% /241507/ , , , , ,80 0,00 0,00 0,00-324,45-7,32% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* 4.431,15 0,00 874, ,80 0,00 0,00 0, ,15 87,58% 0,00% /241501/ , , , , ,10 0,00 0,00 0,00 398,53 1,97% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* ,80 4, , ,10 0,00 0,00 0, ,80 30,40% 0,00% /241507/ ,00 16,69 16,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,69 100,00% 0,00% Altres despeses diverses */2*/2* 16,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,69 0,00% 0,00% /241507/ ,00 53,33 53,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,33 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */2*/2* 53,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,33 0,00% 0,00% /241507/ ,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 100,00% 0,00% Transports */2*/2* 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00% 0,00% /241504/ ,00 3,69 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69 100,00% 0,00% Transports */2*/2* 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69 0,00% 0,00% /241503/ ,00 53,85 53,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,85 100,00% 0,00% Transports */2*/2* 53,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,85 0,00% 0,00% /241501/ ,00 101,54 101,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,54 100,00% 0,00% Transports */2*/2* 101,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,54 0,00% 0,00% /241596/143 0, , , , , , , , ,17 15,17% 84,83% Retibucions altra personal */2*/1* ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 84,83% 100,00% /241595/143 0, , , , , , , , ,40 21,76% 78,24% Retibucions altra personal */2*/1* ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 78,24% 100,00% /241596/ , , , , , , , , ,28 67,20% 32,80% Seguretat Social */2*/1* 6.641,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 32,80% 100,00% /241595/ , , , , , , , , ,98 67,42% 32,58% Seguretat Social */2*/1* ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 32,58% 100,00% /241561/ ,00 130,45 130,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,45 100,00% 0,00% Assegurances cursos_joves ocupació_ */2*/2* 130,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,45 0,00% 0,00% /241500/ ,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 100,00% 0,00% Arrendaments d'edificis i altres construccions_fem ocupació per a joves_ */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00% 0,00% /241500/ ,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 100,00% 0,00% Arrendaments maquinaria instal.lacions i utillatge */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00% 0,00% /241500/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Arrendaments equips processos d'informació */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241500/ ,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 100,00% 0,00% Material per equips d'oficina_fem ocupació per joves */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00% 0,00% /241500/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Publicitat i propaganda */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3400/ ,00 0,00 0, , , , , , ,86 0,00% 0,00%

277 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Altres conceptes complement productivitat */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00% 100,00% /3412/ ,00 0,00 0, , , , , , ,17 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0,00% 100,00% /3420/ ,00 0,00 0, , , , , , ,02 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00% 100,00% /3420/ ,00 0,00 0, , , , , , ,20 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00% 100,00% /9240/ ,00 0,00 0, , , , , , ,29 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00% 100,00% /9312/ ,00 0,00 0, , , , , , ,16 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00% 100,00% /9313/ ,00 0,00 0,00 667,17 667,17 667,17 667,17 667,17-667,17 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-667,17 0,00% 100,00% /9313/ ,00 0,00 0, , , , , , ,05 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00% 100,00% /9320/ ,00 0,00 0, , , , , , ,44 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0,00% 100,00% /231001/ ,00 0,00 0, , , , , , ,68 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00% 100,00% /231001/ ,00 0,00 0, , , , , , ,74 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00% 100,00% /231003/ ,00 0,00 0, , , , , , ,72 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00% 100,00% /231005/ ,00 0,00 0,00 947,85 947,85 947,85 947,85 947,85-947,85 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-947,85 0,00% 100,00% /231006/ ,00 0,00 0, , , , , , ,86 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00% 100,00% /231006/ ,00 0,00 0, , , , , , ,84 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00% 100,00% /231009/ ,00 0,00 0, , , , , , ,62 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00% 100,00% /241577/ , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 100,00% 0,00% Seguretat social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00% 0,00% /241577/ ,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 100,00% 0,00% Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00% 0,00% /241577/ ,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 100,00% 0,00% Energia elèctrica */2*/ 22100* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00% 0,00% /241577/ , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 100,00% 0,00% Vestuari de personal */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0,00% 0,00% /241577/ , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00% 0,00% /241577/ ,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 100,00% 0,00% Del personal no directiu */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00% 0,00% /1513/ , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 100,00% 0,00% Página 74 de 86

278 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Expropiacions /1513/600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00% 0,00% /241568/ , , , , , , , , ,50 91,65% 8,35% Seguretat Social */2*/1* 4.316,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 8,35% 100,00% /9240/143 0,00 0,00 0, , , , , , ,63 0,00% 0,00% Retribucions altre personal */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00% 100,00% /1513/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Estudis i treballs tècnics */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% O03E4EGE/231000/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Engestur-Oficina Local Habitatge-Pla atenció vulnerabilitat O03E4EGE/ / ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241580/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Arrendaments equips processos d'informació */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241580/ ,00 156,75 156,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,75 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,75 0,00% 0,00% /241579/ ,00 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00% 0,00% /241579/ ,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00% 0,00% /241579/ ,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 100,00% 0,00% Serveis de missatgers */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00% 0,00% /241579/ ,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 100,00% 0,00% Altres subministres */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00% 0,00% /241579/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241579/ ,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00% 0,00% Del personal no directiu */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00% 0,00% /4392/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Marina Badalona-Conveni sector industrial nàutic i promoció /4392/449 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241577/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Arrendaments maquinaria instal.lacions i utillatge */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241577/ ,00 586,33 586,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,33 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,33 0,00% 0,00% /9200/ , , , , , , , , ,14 81,33% 18,67% Inversió reposició equips processos informació /9200/636 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0, ,15 18,67% 100,00% /9200/ , , , , , , , , ,53 19,44% 80,56% Equips processos d'informació /9200/626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 80,56% 100,00% /9200/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 70,88% 0,00% Inversió nova mobiliari i estris /9200/625 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9200/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Inversió reposició maquinària, instal. i utillatge /9200/633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3420/ ,00 0,00 0, , , , , , ,77 0,00% 0,00% Indemnitzacions personal laboral */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0,00% 100,00% /1514/ ,00 0,00 0,00 351,19 351,19 351,19 351,19 351,19-351,19 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-351,19 0,00% 100,00% /1514/ ,00 0,00 0, , , , ,16 0, ,16 0,00% 0,00% Página 75 de 86

279 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Seguretat social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, ,16 0,00% 0,00% /9341/ , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 100,00% 0,00% Retribucions complementàries personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00% 0,00% /9200/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Formació i perfeccionament del personal */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /2412/143 0, , , , , , , , ,84 16,13% 83,87% Retribucions altre personal */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 83,87% 100,00% /2412/ , , , , , , , , ,79 61,25% 38,75% Seguretat social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 38,75% 100,00% /241402/ , , , , , , , , ,39 64,86% 35,14% Seguretat social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 35,14% 100,00% /2410/ , , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 100,00% 0,00% Acció social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0,00% 0,00% /2410/ , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 100,00% 0,00% Assegurances de personal */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00% 0,00% /9200/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Arrendaments maquinaria instal.lacions i utillatge */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9200/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97-37,48% 0,00% Edificis i altres construccions */9*/2* 0, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9200/ , , , , , , , , ,44 5,33% 34,86% Maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge */9*/2* 0, , ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,54 34,86% 100,00% /9200/ ,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Equips processos d'informació */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% /241500/ ,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 100,00% 0,00% Material d'oficina alumnes cursos */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00% 0,00% /9201/143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Retibucions altra personal */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /1535/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% AMB - Instal lació plataformes autobús /1535/764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9341/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9200/ , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 100,00% 0,00% Productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00% 0,00% /2410/ , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 100,00% 0,00% Productivitat */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00% 0,00% /241502/ ,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 100,00% 0,00% Material d'oficina no inventariable */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00% 0,00% /241402/ ,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 100,00% 0,00% Material d'oficina no inventariable */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00% 0,00% /241502/ ,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00% 0,00% /241402/ ,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00% 0,00% /241402/ ,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 100,00% 0,00% Altres subministres */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00% 0,00% Página 76 de 86

280 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /241502/ ,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 100,00% 0,00% Altres subministres */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00% 0,00% /2412/ ,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00% 0,00% Altres subministres */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00% 0,00% /2412/ ,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 100,00% 0,00% Transports */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00% 0,00% /241402/ ,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 100,00% 0,00% Transports */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00% 0,00% /241502/ ,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00% 0,00% Transports */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00% 0,00% /241502/ ,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00% 0,00% Publicitat i propaganda */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00% 0,00% /241402/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Publicitat i propaganda */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241402/ ,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 100,00% 0,00% Altres despeses diverses */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00% 0,00% /241502/ ,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 100,00% 0,00% Altres despeses diverses */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00% 0,00% /2412/ ,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00% 0,00% Altres despeses diverses */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00% 0,00% /2410/ , , ,20 267,55 267,55 267,55 267,55 267, ,55 57,29% 0,12% Altres despeses diverses */2*/2* 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0,03% 100,00% /241402/ ,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00% 0,00% /241502/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /2410/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Beques i premis */2410*/ 48* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9200/ , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 85,64% 0,00% Serveis de telecomunicacions-edificis Municipals /9200/222 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 14,36% 0,00% /9200/ ,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 100,00% 0,00% Dietes del personal no directiu */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00% 0,00% /1700/ ,00 0,00 0,00 958,52 958,52 958,52 958,52 0,00-958,52 0,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 958,52 0,00-958,52 0,00% 0,00% /9313/ ,00 0,00 0, , , , , , ,34 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00% 100,00% /3273/ ,00 0,00 0, , , , , , ,44 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0,00% 100,00% /9313/ ,00 0,00 0, , , , , , ,68 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00% 100,00% /9201/ ,00 0,00 0, , , , , , ,33 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00% 100,00% /9201/ ,00 0,00 0, , , , , , ,56 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00% 100,00% Página 77 de 86

281 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /9207/ ,00 0,00 0, , , , , , ,12 0,00% 0,00% Indemnitzacions personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00% 100,00% O12E2BCU/3303/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% BDN CULTURA-Remodelació sortida emergència Teatre Zorrilla O12E2BCU/ 3303/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241580/143 0, , , , , , , , ,30 19,74% 80,26% Retribucions altre personal */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 80,26% 100,00% /241580/ , , , , , , , , ,45 38,86% 61,14% Seguretat social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 61,14% 100,00% /241580/ ,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 100,00% 0,00% Altres subministres */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00% 0,00% /241580/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 84,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241580/ ,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 100,00% 0,00% Del personal no directiu */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00% 0,00% /3231/ , , , , , , , , ,49 67,74% 0,91% Inversió rep. edificis i altres construccions /3231/632 0, , , ,14 0,00 0,00 0, ,25 6,85% 100,00% /231006/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0,00% 0,00% Altres subministres */2*/2* 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /231006/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404,21 11,55% 0,00% Inversió de reposició de mobiliari Gent Gran /231006/6 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1533/ , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ADIF - Tancament via ferroviària /1533/724 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3202/ ,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00% 0,00% Altres despeses diverses */3*/2* 0,00 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /3343/ , , , , , , , , ,06-223,26% 109,15% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */3*/2* 0, , ,57 0,00 0,00 0,00 0, ,49 109,15% 100,00% /3342/ ,00 0,00 0,00 687,54 687,54 687,54 687,54 687,54-687,54 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-687,54 0,00% 100,00% /3420/ , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 100,00% 0,00% Sobrecost obres concessió Fitness Llefià /3420/770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0,00% 0,00% /3420/ , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 100,00% 0,00% Altres subministres */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00% 0,00% /3341/ ,00 514,37 514,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,37 100,00% 0,00% Edificis i altres construccions */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,37 0,00% 0,00% /9240/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Associació Xarxa d'entitats i Municipis Medievals /9240/489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9201/ ,00 0,00 0, , , , , , ,32 0,00% 0,00% Seguretat Social */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0, ,32 0,00% 74,78% /1515/ ,00 0,00 0, , , , , , ,24 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00% 100,00% /1515/ ,00 0,00 0, , , , , , ,93 0,00% 0,00% Retribucions complementaries per. laboral fix */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00% 100,00% /9201/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,25 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,00% 100,00% Página 78 de 86

282 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 79 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /1514/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,60 0,00% 0,00% Retribucions complementàries personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00% 100,00% /1514/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,47 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0,00% 100,00% /9208/ , , , , , , , , ,42 78,55% 21,45% Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 21,45% 100,00% /1533/ , , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 99,13% 0,00% Infraestructures-Urbanitzacions /1533/ , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00% 0,00% /231002/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% BJI - Adequació edificis i instal lacions /231002/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1640/ , , ,05 482,79 482,79 482,79 482,79 482, ,26 97,70% 2,30% Material inventariable cementiris /1640/ ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 2,30% 100,00% /9208/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Edificis i Altres Construccions /9208/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1723/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Reparació i rehabilitació instal lació d'aigua de la platja /1723/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3230/ , , , ,57 0,00 0,00 0,00 0, ,00 93,47% 0,00% Renovació calderes i cuina escoles /3230/ , , ,57 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00% 0,00% /231002/ ,00 600,38 600,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,38 100,00% 0,00% Adquisició elements d'accessibilitat sensorial /231002/6 600,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,38 0,00% 0,00% /1513/ , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 100,00% 0,00% ACTUACIONS EN EL PMSH /1513/ ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00% 0,00% /9208/ ,00 503,88 503,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503,88 100,00% 0,00% BHA - Edificis municipals - Adequació edificis i instal lacions /9208/ ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503,88 0,00% 0,00% /3110/ , , , , , , , , ,86 45,56% 54,44% BJI - Adequació edificis i instal lacions /3110/ ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 54,44% 100,00% /9208/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Inversió nova maquinària, instal lacions i utillatge /9208/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3112/ , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 100,00% 0,00% BJI - Adequació edificis i instal lacions /3112/ ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00% 0,00% /1533/ , , , , , , , , ,04 2,44% 46,06% Urbanització C/ Mossèn Anton Romeu /1533/ , , ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,60 46,06% 100,00% /231002/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% BJI - Adequació edificis i instal lacions /231002/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1533/ , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 100,00% 0,00% BHA - Urbanitzacions /1533/ ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00% 0,00% /9330/ , , , , , , , , ,10 24,90% 75,10% BDE - Adequació edificis-patrimoni Municipal i altres elements de patrimoni /9330/ ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 75,10% 100,00% /9208/ , , , , , , , , ,84 91,66% 8,34% BHA - Edificis municipals - Adequació edificis i instal lacions /9208/ ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 8,34% 100,00% /1724/ , , , , , , , , ,64 3,91% 87,36% Rehabilitació capella Can Miravitges /1724/ , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 87,36% 100,00% /1723/ , , , ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,08 71,41% 0,00% Reparació i rehabilitació Pont del Petroli /1723/ , , ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00% 0,00% /3230/ , , , , , , , ,38 0,31 0,00% 7,30%

283 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O BED - Adequació edificis i instal lacions - Escoles /3230/ , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 7,30% 100,00% /9330/ , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 100,00% 0,00% BDE - Adequació edificis-patrimoni Municipal i altres elements de patrimoni /9330/ ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00% 0,00% 2017 O03E4EGE/1533/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% TR.CAP.ens públics i soc. merc. ens locals O03E4EGE/ 1533/74400(2017) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1533/ , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 100,00% 0,00% Infraestructures-Urbanitzacions /1533/ ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00% 0,00% /1640/ , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Construcció columbaris /1640/ , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0,00% 0,00% /9201/ , , , , , , , ,42 0,00 0,00% 100,00% Vídeo acta - software /9201/ ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% /1533/ , , , , , , , , ,65 63,59% 26,19% BHA - Urbanitzacions /1533/ , , , ,41 0,00 0,00 0, ,36 32,40% 100,00% /9208/ , , , , , , , , ,59 15,02% 22,84% BDE - Adequació edificis-patrimoni Municipal i altres elements de patrimoni /9208/ , ,63 0, ,46 0,00 0,00 0, ,68 48,02% 100,00% 2017 O05E6RBA/4391/ , , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 100,00% 0,00% TR.CAP.ens públics i soc. merc. ens locals O05E6RBA/ 4391/74400(2017) ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00% 0,00% /9201/ , , , , , , , , ,69 8,30% 66,01% Vídeo acta - hardware /9201/ ,68 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0, ,57 66,01% 100,00% 2017 O02E1BCO/4912/ , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 100,00% 0,00% TR.CAP.ens públics i soc. merc. ens locals O02E1BCO/ 4912/74400(2017) ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00% 0,00% /1533/ , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,76 67,71% 0,00% Infraestructures-Urbanitzacions-Estudis i Projecte /1533/ , , , ,00 0,00 0,00 0, ,67 4,36% 0,00% /1723/ , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 100,00% 0,00% RECUPERACIO ESPAIS DEGRADATS /1723/ ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00% 0,00% /241578/143 0, , , , , , , , ,72 5,40% 93,58% Retribucions altre personal */2*/1* 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 93,58% 100,00% /241578/ , , , , , , , , ,08 53,56% 43,42% Seguretat Social */2*/1* 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 43,42% 100,00% /241578/ ,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 100,00% 0,00% Edificis i altres construccions */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00% 0,00% /241578/ ,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00% 0,00% Premsa, llibres i altres publicacions */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00% 0,00% /241578/ ,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 100,00% 0,00% Aigua */2*/ 22101* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00% 0,00% /241578/ ,00 272,63 272,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,63 100,00% 0,00% Assegurances cursos */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,63 0,00% 0,00% O14O3IMS/231014/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% IMSP-Actuacions preventives infants i adolescents O14O3IMS/ / ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9240/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Aigua-locals municipals /9240/221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% Página 80 de 86

284 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 81 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /241580/ ,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 100,00% 0,00% Material oficina ordinari no inventariable */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00% 0,00% /241580/ ,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 100,00% 0,00% Serveis de missatgers */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00% 0,00% /9320/ ,00 0,00 0,00 196,02 196,02 196,02 196,02 196,02-196,02 0,00% 0,00% Reunions i conferències */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-196,02 0,00% 100,00% /9200/ ,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00% 0,00% Publicacions diaris oficials */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00% 0,00% /9200/ , , , , , , , , ,04 56,05% 43,95% serveis de neteja */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 43,95% 100,00% /9200/ , , ,30 266,20 266,20 266,20 266,20 266, ,15 92,86% 0,47% Altres treballs realitzats per altres empreses */9*/2* 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,47% 100,00% /9341/ , , , , ,13 0,00 0,00 0,00 304,85 10,70% 0,00% Interessos de demora */9*/3* 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0,00 0, ,98 89,30% 0,00% /1513/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3412/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00% 0,00% Material esportiu no inventariable */3*/2* 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /3321/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% BED - Dotació fons biblioteques /3321/629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /231006/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Mobiliari i equipament casals gent gran /231006/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241507/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Vestuari de personal */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241505/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Vestuari de personal */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241567/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Seguretat Social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /231006/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Adequació edificis casals gent gran /231006/6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241579/143 0, , , , , , , , ,44 33,67% 66,33% Retibucions altra personal */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 57,89% 100,00% /241579/ , , , , , , , ,25 618,51 33,77% 66,23% Seguretat social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618,51 53,67% 100,00% /1322/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-300,00 0,00% 0,00% Material electrònic i de comunicacions */1*/2* 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /3231/143 0,00 0,00 0, , , , , , ,74 0,00% 0,00% Retribucions altre personal */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00% 100,00% /4320/143 0,00 0,00 0, , , , , , ,72 0,00% 0,00% Retribucions altre personal */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00% 100,00% /3411/ , , , , , , , ,00 0,00 0,00% 100,00% Club de Futbol Badalona /3411/489 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 50,00% /9201/ ,00 0,00 0, , , , , , ,65 0,00% 0,00% Retribucions complementàries per laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0,00% 100,00% /241578/ , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 100,00% 0,00%

285 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Altres subministres */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0,00% 0,00% /241578/ ,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% Serveis de telecomunicacions */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% /241578/ ,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 100,00% 0,00% Serveis de missatgers */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00% 0,00% /241578/ ,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00% 0,00% Transports */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00% 0,00% /241585/ , , , , , , , , ,09 33,79% 66,21% Seguretat social */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 66,21% 100,00% /9220/ , , , , , , , , ,57 23,12% 76,88% Despese Jurídiques */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,57 76,88% 96,22% /9200/ ,00 0,00 0, , , , , , ,91 0,00% 0,00% Assegurances resposabilitat civil general */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00% 100,00% /3420/143 0,00 0,00 0, , , , , , ,32 0,00% 0,00% Retibucions altra personal */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00% 100,00% /9201/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,96 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00% 100,00% /3411/ , , , , , , , ,00 0,00 0,00% 100,00% Associació de Futbol Americà Badalona Dracs /3411/489 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 50,00% /9200/ , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Aigua */9*/ 22101* 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% /9200/ ,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57-919,28% 0,00% Productes de neteja */9*/2* 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00% 0,00% /9200/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Serveis de missatgers */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9200/ ,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00% 0,00% Transports */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00% 0,00% /9200/ , , ,00 735,40 735,40 735,40 735,40 735, ,60 80,39% 19,61% Assegurances edificis i altres construccions */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 19,61% 100,00% /9200/ ,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% Publicitat i propaganda */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% /9200/ ,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00% 0,00% Despeses jurídiques */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% /9200/ , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 100,00% 0,00% Altres despeses diverses */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0,00% 0,00% /9200/ , , ,00 64,09 64,09 64,09 64,09 64, ,91 95,73% 4,27% Del personal no directiu */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 4,27% 100,00% /9341/ , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 100,00% 0,00% altres despeses financeres */9*/3* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00% 0,00% /241585/143 0, , , , , , , , ,40 15,33% 84,67% Retibucions altra personal */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 84,67% 100,00% /241577/143 0, , , , , , , , ,71 67,32% 32,68% Retibucions altra personal */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 32,68% 100,00% /241577/ , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 100,00% 0,00% Página 82 de 86

286 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Altres subministres */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0,00% 0,00% /241577/ ,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 100,00% 0,00% Transports */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00% 0,00% /241577/ , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 100,00% 0,00% Altres despeses diverses */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00% 0,00% /241568/143 0, , , , , , , , ,41 15,31% 84,69% Retibucions altra personal */2*/1* ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 84,69% 100,00% /1640/ ,00 0,00 0,00 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34-3,34 0,00% 0,00% Altres subministres */1*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3,34 0,00% 100,00% /9240/143 0,00 0,00 0, , , , , , ,02 0,00% 0,00% Retribucions altre personal */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00% 100,00% /1512/ ,00 0,00 0, , , , , , ,67 0,00% 0,00% Seguretat Social */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0, ,67 0,00% 66,05% /1512/ ,00 0,00 0, , , , , , ,43 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00% 100,00% /4911/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-42,96 0,00% 0,00% Material informàtic no inventariable */4*/2* 0,00 42,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /241500/ ,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00% 0,00% Material informàtic no inventariable */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00% 0,00% /4910/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 81,94% 0,00% Equipaments informàtics Plataforma Administració Electrònica /4910/626 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /4910/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Equipament informàtic videoconferència /4910/626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /231005/ ,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Altres despeses diverses */2*/2* 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00% 0,00% /231005/ ,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Productes alimentaris */2*/2* 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00% 0,00% /231005/ ,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Transports */2*/2* 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% /9240/ ,00 0,00 0, , , , , , ,37 0,00% 0,00% Indemnitzacions personal laboral */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0,00% 100,00% /241501/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Vestuari de personal_(trfo_2017.línia PANP-6) */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241503/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Vestuari de personal */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241504/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Vestuari de personal */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1723/ ,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 100,00% 0,00% Gas-Medi Natural /1723/221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00% 0,00% /241511/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Vestuari de personal */2*/2* 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9220/ ,00 0,00 0,00 817,43 817,43 817,43 817,43 817,43-817,43 0,00% 0,00% Altres conceptes complement productivitat */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-817,43 0,00% 100,00% /1700/120 0,00 0,00 0, , , , , , ,25 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,00% 100,00% Página 83 de 86

287 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 84 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /1700/121 0,00 0,00 0, , , , , , ,82 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal funcionari */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00% 100,00% /241578/ ,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 100,00% 0,00% Maquinària instal.lacions tècniques i utillatge */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 0,00% 0,00% /241578/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Material d'oficina no inventariable */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241578/ ,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 100,00% 0,00% Energia elèctrica */2*/ 22100* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00% 0,00% /241578/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Vestuari de personal */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /241578/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres treballs realitzats per altres empreses i p */2*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9204/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% Oposicions i proves selectives */9*/2* 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /9201/ ,00 0,00 0, , , , , , ,06 0,00% 0,00% Retribucions bàsiques personal laboral fix */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0,00% 100,00% /3420/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres despeses diverses */3*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1535/ ,00 0,00 0,00 667,08 667,08 667,08 667,08 667,08-667,08 0,00% 0,00% Indemnitzacions personal laboral */1*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-667,08 0,00% 100,00% /4910/ , , , , ,70 0,00 0,00 0, ,30 16,71% 0,00% Serveis de Consultoria Informàtica i Cloud /4910/227 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0, ,00 83,29% 0,00% /3341/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 93,00% 0,00% Altres subministres */3*/2* 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3231/ ,00 0,00 0, , , , , , ,31 0,00% 0,00% Indemnitzacions personal laboral */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00% 100,00% /9200/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Gas */9*/ 22102* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9200/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Altres subministres */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9200/ ,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 100,00% 0,00% Comunicacions informàtiques */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00% 0,00% /9200/ ,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100,00% 0,00% Assegurances béns immoble */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00% 0,00% /9200/ ,00 500,00 500,00 689,15 689,15 689,15 689,15 689,15-189,15-37,83% 137,83% Assegurances cursos */9*/2* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-189,15 137,83% 100,00% 2017 O10O5PMB/3263/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% PMB - Funcionament ordinari escola de música O10O5PMB/ 3263/41116(2017) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /231011/ , , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 100,00% 0,00% Prestacions econòmiques-programa pobresa energètica /231011/ ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0,00% 0,00% /3420/ , , , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% ENGESTUR-Construcció estadi municipal /3420/ ,75 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0, ,75 100,00% 0,00% /4320/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00%

288 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Página 85 de 86 Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O Web turística de Badalona /4320/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% O03E4EGE/1521/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Engestur - Rehabilitació Parc Municipal d'habitatge O03E4EGE/ 1521/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3411/ , , , , , , , ,00 0,00 0,00% 100,00% Club Esportiu Seagull /3411/489 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 50,00% /1300/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Forum Español de Prevención y Seguridad Urbana /1300/466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9220/ , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 100,00% 0,00% Barcelona Regional, Agència Metrop de des urb i d /9220/466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0,00% 0,00% /1722/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Red de Ciudades por la Bicicleta /1722/466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /3411/ , , , , , , , ,00 0,00 0,00% 100,00% Consell Esportiu Barcelonès Nord /3411/489 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 50,00% /4320/ ,00 0,00 0, , , , , , ,47 0,00% 0,00% Indemnitzacions personal laboral */4*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0,00% 100,00% /231003/ ,00 0,00 0, , , , , , ,02 0,00% 0,00% Indemnitzacions personal laboral */2*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00% 100,00% /9240/ ,00 0,00 0, , , , , , ,28 0,00% 0,00% Indemnitzacions personal laboral */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00% 100,00% /9220/ ,00 0,00 0,00 455,95 455,95 455,95 455,95 455,95-455,95 0,00% 0,00% Indemnitzacions personal laboral */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-455,95 0,00% 100,00% /1533/ , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 100,00% 0,00% ENGESTUR - Reurbanització carrers /1533/744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00% 0,00% /3321/143 0,00 0,00 0, , , , , , ,02 0,00% 0,00% Retibucions altra personal */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00% 100,00% /1533/ , , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968,00 1,93% 0,00% Reparació mur del cap Gran Sol Llefià /1533/210 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00% 0,00% O10O5PMB/3263/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% PMB - Funcionament ordinari escola de música O10O5PMB/ 3263/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /1535/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% Rehabilitació del pont del Torrent de Vallmajor /1535/619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9220/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Indemnitzacions personal laboral */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /9250/143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Retribucions altre personal */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% O14O3IMS/3230/ , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00% 0,00% IMSP-Funcionament escoles d'educació especial O14O3IMS/ 3230/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% /9200/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Indemnitzacions personal laboral */9*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /1723/ , , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 100,00% 0,00% RECUPERACIO ESPAIS DEGRADATS /1723/601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00% 0,00% /3321/ ,00 0,00 0,00 316,87 316,87 316,87 316,87 316,87-316,87 0,00% 0,00% Indemnitzacions personal laboral */3*/1* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-316,87 0,00% 100,00%

289 Rom Codi de la Partida Inicial Modificació Actual A D O P RP Saldo % %O /Cr Descripció Vinculació Inc. Rom. RC Pdt. + ND A pendent D pendent O pendent P pendent Reintegraments Romanent %Ds/Cr %RPs/O /9320/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-112,22 0,00% 0,00% Altres subministres */9*/2* 0,00 112,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% /241500/ ,00 489,51 489,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489,51 100,00% 0,00% Aigua */2*/ 22101* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489,51 0,00% 0,00% Total Despeses , , , , , , , , ,84 33,94% 51,91% , , , , , , , ,08 56,05% 97,13% Página 86 de 86

290 AJUNTAMENT DE BADALONA Estat d'execució d'ingressos Període: 2018 Data del llistat igual a: 31/12/2018 Codi de Concepte Inicial Actual Compromisos DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo Descripció Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I %DR s/prev % I Neto s/drn CAJAJ000/ , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 Generalitat-Badalona Sud ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 Préstecs rebuts a l/t fora del sector públic - Finançament ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Generalitat-Conveni Ateneu Cooperatiu Barcelonès Nord , ,00 0, ,00 0,00 91,85% 100,00% CAJAJ000/ , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 Diputació-Recull d'activitats suport al teixit empresarial ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,72 0,00 0, , , ,72 Diputació-Salut Pública 0, ,72 0, ,72 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,68 0, , , , ,86 Impost Activitats Econòmiques 0, ,86 0, , ,82 104,05% 69,41% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,73 0,00 0, , , ,73 Interessos Financers 0, ,73 0, ,73 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,65 0, ,50 0,00 0, , , ,15 AMB Fons Complementari de Finançament 0, ,50 0, ,50 0,00 89,40% 100,00% / , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 Treball i formació ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Generalitat-Adquisició de llibres per biblioteques públiques , ,00 0, ,00 0,00 80,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,96 Diputació-Progr.complementari foment ocupació local , ,15 0,00 0, ,15-1,61% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, , , , , , ,17 Taxes per Mercats municipals i Encants 0, ,17 0, , ,39 122,55% 69,10% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,73 0,00 0, , , ,73 Diputació-Sanitat ambiental 0, ,73 0, ,73 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,18 0, , , , ,82 Taxa Utilit.Privativa d'empreses de Serveis Sumini 0, ,18 0, ,09 0,00 99,83% 77,93% CAJAJ000/ , ,00 0, ,30 0, , , , ,30 Serveis Sanitaris Municipals 0, ,30 0, ,86 0,00 144,81% 66,35% CAJAJ000/ , ,56 0, ,38 0,00 0, , , ,96 Impost Sobre Alcohol i Begudes Derivades 0, ,60 0, , ,78 71,29% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Cont.Programa DTSF-Projecte "Instituts oberts" Fitxa , ,00 0, ,00 0,00 72,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,13 0, ,93 0, , , , ,80 Agència metropolitana de residus , ,93 0, ,87 0,00 126,10% 50,38% CAJAJ000/ , ,00 0, , , , , , ,25 Página 1 de 8

291 Codi de Concepte Inicial Actual Compromisos DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo Descripció Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I %DR s/prev % I Neto s/drn Sancions Tributàries 0, ,25 0, ,36 304,65 103,47% 43,21% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,48 0,00 0, , , ,48 Institut nacional d'estadística 0, ,48 0, ,48 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,92 0, ,23 0,00 0, , , ,09 Impost sobre el Tabac i Derivats 0, ,83 0, ,23 873,40 79,22% 100,00% CAJAJ000/ , ,22 0, ,17 0,00 0, , , ,95 Diputació-Programa complementari Garantia Benestar Social , ,17 0, ,17 0,00 101,24% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 SOC - Fem ocupació per a joves , ,00 0, ,00 0,00 80,00% 100,00% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 AMB-Lesbos-Badalona, compromeses amb les persones refugiades 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,55 0, ,14 0,00 0, , , ,21 Fons Complementari de Finançament 0, ,34 0, , ,80 86,58% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,61 0,00 142, , , ,25 Impost sobre Bens Immobles Rústics 0, ,25 0, ,47 392,36 218,46% 97,11% CAJAJ000/ , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 Préstecs l/t fora del sector públic ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ , ,00 0, , , , , , ,45 Altres Preus Públics 0, ,45 0, ,63 108,00 117,45% 95,10% CAJAJ000/ , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 Préstecs l/t fora del sector públic - Finançament annex inversions ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ , ,00 0, , , , , , ,05 Impost sobre Increment Valor dels Terrenys Urbans 0, ,05 0, , ,28 147,91% 85,53% CAJAJ000/ , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 Reserves zones verdes 8.087,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Diputació transferències corrents 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Diputació-PMB-Funcionament ordinari escola música , ,00 0, ,00 0,00 59,84% 100,00% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,25 0,00 0, , , ,25 Indemnitzacions 0, ,25 0, ,25 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, , , , , , ,16 Serveis de cementiris 0, ,84 0, ,85 59,99 85,88% 92,11% / , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 Treball als barris ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Diputació-Recull d'activitats de suport al teixit productiu 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,50 0, , , , ,50 Taxa Utilit.Privativa d'empreses de Serveis Telec 0, ,50 0, ,26 0,00 75,18% 82,73% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,11 0,00 0, , , ,11 Diputació-Seguretat alimentària 0, ,11 0, ,11 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 SOC - Joves en pràctiques ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 Romanent de Tresoreria Incorporació de crèdits FA ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Página 2 de 8

292 Codi de Concepte Inicial Actual Compromisos DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo Página 3 de 8 Descripció Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I %DR s/prev % I Neto s/drn CAJAJ000/ , ,00 0, , , , , , ,80 Impost sobre Construccions Instal lacions i obres 0, ,80 0, , ,92 191,11% 67,11% CAJAJ000/ ,00 0,00 0,00 888,00 16,00 128,00 744,00 744,00-872,00 Llicències Urbanístiques-Plaques 0,00 872,00 0,00 744,00 0,00 0,00% 85,32% CAJAJ000/ , ,20 0, ,62 0,00 0, , , ,58 Taxa per la Retirada de Vehicles-ENG 0, ,62 0, ,62 0,00 99,57% 100,00% CAJAJ000/ ,00 0, , ,28 0,00 0, , , ,28 Cont.Programa DTSF-Fitxa 01 Professionals d'equips bàsics 0, ,28 0, ,28 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,91 0, ,00 0,00 0, , , ,91 Diputació-Servei local d'empresa Badalona , ,00 0, ,00 0,00 70,34% 100,00% CAJAJ000/ ,00 600,38 0,00 600,38 0,00 0,00 600,38 600,38 0,00 Diputació - Foment de l'accessibilitat 600,38 600,38 0,00 600,38 0,00 100,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, , , , , , ,22 Taxes per Serveis Especials i Transports 0, ,78 0, ,18 0,00 89,81% 91,14% CAJAJ000/ , ,32 0, ,69 0,00 0, , ,99-217,67 Impost sobre Productes Intermedis 0, ,99 0, ,69 21,70 117,34% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 AMB-Obres Placeta de Pomar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% / , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 AODL_Exp. B-043/ ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% / , ,17 0, ,00 0,00 0, , , ,17 Xarxa Impulsors , ,00 0, ,00 0,00 95,52% 100,00% CAJAJ000/ , ,76 0, ,66 0,00 0, , , ,10 AMB-Badalona, anem per feina.pla d'ocupació , ,66 0, ,66 0,00 42,28% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, , , , , , ,18 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 0, ,18 0, , ,40 101,47% 81,72% CAJAJ000/ , ,15 0, ,72 0,00 0, , , ,43 Servei d'ocupació de Catalunya-Programa ENFEINA'T , ,72 0, ,72 0,00 80,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,36 0,00 720, , , ,64 Serveis Assistencials 0, ,36 0, ,46 0,00 50,69% 76,30% CAJAJ000/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Diputació-Pla d'atenció a la vulnerabilitat - OLH ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ , ,20 0, ,00 0,00 0, , , ,20 Servei d'ocupació de Catalunya-Programa Garantia Juvenil , ,00 0, ,00 0,00 85,33% 100,00% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Diputació-Desenvolupament cultural 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,25 0,00 0, , , ,25 Diputació-Servei local d'ocupació-badalona , ,25 0, ,25 0,00 176,90% 100,00% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,11 0,00 0, , , ,11 Laboratorio nacional engenharia civil-projecte Bingo 0, ,11 0, ,11 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,50 0,00 0, , , ,50 Diputació-Condicions de seguretat a les platges 0, ,50 0, ,50 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, , , , , , ,60 Recàrrec declaració extemp.sense requeriment 0, ,40 0, ,11 165,51 81,91% 85,59% CAJAJ000/ , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,75

293 Codi de Concepte Inicial Actual Compromisos DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo Descripció Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I %DR s/prev % I Neto s/drn Pla Educatiu Entorn-Pladeco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,33 0,00 0, , , ,33 Parcel les sobrants de la via pública 0, ,33 0, ,33 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 Romanent de Tresoreria per a despeses Generals ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ , ,57 0, ,55 0,00 0, , , ,98 Aprofitament urbanístic , ,55 0, ,55 0,00 367,22% 100,00% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,99 0,00 0, , , ,99 Reurbanització carrer del Mar - XGL , ,99 0, ,99 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 AMB-Projecte implantació carril bici Sant Adrià-Montgat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ , ,00 0, , , , , , ,39 Taxa per Entrada de Vehicles 0, ,39 0, , ,38 102,08% 95,15% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Manteniment de serveis municipals - Consum 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,99 0, , , , , , ,04 Construcció i reparació de claveguerons , ,03 0, , ,85 178,84% 74,46% CAJAJ000/ , ,00 0, , , , , , ,58 Impost sobre Bens Immobles Urbans 0, ,42 0, , ,65 99,72% 93,95% / , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 Formació d'oferta ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,44 0, , , , ,44 Ensenyaments especials municipals 0, ,44 0, ,96 0,00 120,10% 83,53% CAJAJ000/ , ,24 0, ,04 0,00 0, , , ,20 AMB-Suport gestió i coordinació Plans d'ocupació 2018/ , ,04 0, ,04 0,00 49,71% 100,00% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Institut Català de les Dones 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,17 523, , , , ,46 Actuacions Subsidiàries 0, ,46 0, ,42 0,00 0,00% 25,60% CAJAJ000/ , , , ,77 0,00 0, , , ,77 Generalitat Puos , ,77 0, ,77 0,00 50,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 IAE compensació de quotes i rec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ , ,08 0, ,11 0,00 0, , , ,63 Cessió del l'iva 0, ,71 0, , ,40 113,38% 100,00% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Diputació-Esports 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,30 0, ,85 0,00 0, , , ,45 AMB-Badalona: IMPOlsem als joves , ,85 0, ,85 0,00 66,67% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 AMB-Suport transparència Matropolitana 8.000, ,00 0, ,00 0,00 50,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,55 0, ,66 0,00 0, , , ,89 Conveni delegació ORGT 0, ,66 0, ,66 0,00 67,87% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Altres Ingressos (Publicitat) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Página 4 de 8

294 Codi de Concepte Inicial Actual Compromisos DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo Página 5 de 8 Descripció Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I %DR s/prev % I Neto s/drn CAJAJ000/ , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Generalitat Administració General , ,00 0, ,00 0,00 62,69% 100,00% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,93 0,00 0, , , ,93 Urb. terrenys Cordeleria Domènech - XGL , ,93 0, ,93 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , , , ,86 0, , , , ,07 Interessos Financers Empreses Municipals 0, ,86 0, ,51 0,00 53,55% 84,75% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,77 0,00 0, , , ,77 Diputació joventut 0, ,77 0, ,77 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,67 0, ,67 0,00 0, , , ,00 AMB-Badalona conviu: Plans d'ocupació , ,67 0, ,67 0,00 36,84% 100,00% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,13 0,00 0, , , ,13 Anuncis oficials i altres publicacions 0, ,13 0, ,13 20,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Consorci Parc de la Serralada de Marina ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% / , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Programa 30 Plus_ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,28 0,00 0, , , ,44 Energia injectada a la xarxa 0, ,44 0, , , ,87% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,30 0,00 0, , , ,17 Recàrrec de Constrenyiment 0, ,17 0, ,30 67,13 101,69% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,86 0, , , , ,86 Taxa per Aprofitament vol sol i subsòl 0, ,86 0, ,00 0,00 114,79% 94,95% CAJAJ000/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Espais d'estimulació multisensorial a les escoles bressol ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% / , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Integrals majors de 30_ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ , ,90 0, ,29 0, , , , ,39 Productes de Concessions de Domini Públic 9.380, ,29 0, ,87 0,00 158,15% 2,65% CAJAJ000/ , , , ,32 0,00 0, , , ,90 Cont.Programa DBSF , ,32 0, ,32 0,00 92,78% 100,00% / , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Joves per l'ocupació ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Diputació-Participació Ciutadana 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 Diputació-Impulsem l'economia en clau participativa ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,11 0, , , , ,55 Sancions Urbanístiques 0, ,55 0, , ,56 0,00% -315,51% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Diputació-Medi ambient 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,00 101, , , , ,73 Atenció domiciliària i Teleassistència 0, ,73 0, ,43 6,23 112,18% 89,36% CAJAJ000/ , , , ,48 0, , , , ,59 Reintegre préstecs Empreses Municipals 0, ,48 0, ,04 0,00 75,60% 83,85% / , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

295 Codi de Concepte Inicial Actual Compromisos DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo Descripció Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I %DR s/prev % I Neto s/drn Fem ocupació per a joves ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,90 0,00 0, , , ,90 Diputació-Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals , ,90 0, ,90 0,00 119,12% 100,00% CAJAJ000/ , ,92 0, ,50 0,00 0, , , ,42 Fons Complementari de Finançament Liquidacions 0, ,50 0, ,50 0,00 23,28% 100,00% CAJAJ000/ , ,36 0, ,12 0,00 0, , ,12 248,24 Diputació-Finançament àmbit benestar social , ,12 0, ,12 0,00 99,95% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, , , , , , ,95 Taxes per llicències d'activitats 0, ,05 0, , ,20 85,17% 83,20% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,32 0,00 0, , , ,32 Diputació-Gestió servei mpal. escoles bressol 0, ,32 0, ,32 0,00 0,00% 100,00% / , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 Garantia Juvenil ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ , , , ,90 0,00 0, , , ,60 Reintegre préstecs OOAA 0, ,90 0, ,90 0,00 75,15% 100,00% / , ,26 0, ,44 0,00 0, , , ,82 AODL_Exp. B-080/ , ,44 0, ,44 0,00 80,96% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,77 0,00 0, , ,77 484,23 Interessos Bestretes 500, ,77 0, ,77 0,00 83,86% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,58 657, , , , ,02 Taxa per Expedició de Documents 0, ,02 0, ,07 248,20 104,25% 96,79% CAJAJ000/ , ,00 0, , , , , , ,68 Interessos de Demora 0, ,32 0, ,13 51,75 70,36% 96,55% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,38 0,00 0, , , ,38 Pla Xarxa de Governs Locals , ,38 0, ,38 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,44 0,00 0, , , ,44 Diputació - Foment de l'accessibilitat 0, ,44 0, ,44 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, , , , , , ,54 Taxa per ocupació via pública per terrasses 0, ,54 0, ,55 335,04 105,44% 88,89% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,56 0, ,56 0,00 0, ,56 Recollida selectiva 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ , ,68 0, ,15 0,00 0, , , ,03 Impost sobre Hidrocarburs 0, ,65 0, , ,50 95,67% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, , , , , , ,30 Serveis Esportius 0, ,30 0, , ,25 108,74% 74,36% CAJAJ000/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 AMB-projectes de millora d'infraestructures i de competi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,28 0,00 0, , , ,28 Retorn cànon 0, ,28 0, ,28 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , , , ,33 0,00 0, , , ,03 Interessos Financers Organismes Autònoms 0, ,33 0, ,33 0,00 47,71% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 AMB-Pobresa energètica ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 Xarxa de Governs Locals Meses de Concertació ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Página 6 de 8

296 Codi de Concepte Inicial Actual Compromisos DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo Página 7 de 8 Descripció Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I %DR s/prev % I Neto s/drn CAJAJ000/ , ,00 0, , , , , , ,62 Llicències Urbanístiques 0, ,62 0, , ,98 108,12% 95,44% CAJAJ000/ , ,00 0, , , , , , ,26 Altres Multes i Sancions 0, ,26 0, , ,00 206,85% 14,62% CAJAJ000/ , , , ,38 0, ,38 0,00 0, ,62 Fons de Cooperació Local de Catalunya 0, ,38 0,00 0,00 0,00 94,81% 0,00% CAJAJ000/ , ,20 0, ,36 0,00 0, , , ,04 Cessió IRPF 0, ,16 0, , ,20 92,99% 100,00% CAJAJ000/ , ,08 0, ,78 0,00 0, , , ,25 Impost Sobre la Cervesa 0, ,83 0, , ,95 73,44% 100,00% / , ,60 0, ,28 0,00 0, , , ,32 UBICAT , ,28 0, ,28 0,00 80,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,84 0, ,84 0, , , , ,00 Serveis de Recaptació ROE , ,84 0, ,84 0,00 121,31% 82,43% CAJAJ000/ , ,00 0, , , , , , ,03 Altres Taxes per Utilització Privativa Domini Públic 0, ,97 0, ,71 0,00 75,33% 94,95% CAJAJ000/ , ,00 0, , , , , , ,81 Residus Sòlids Urbans 0, ,81 0, , ,15 110,40% 67,10% CAJAJ000/ , ,29 0, ,42 0,00 0, , , ,13 Urbanització C/ Mossèn Anton Romeu - XGL , ,42 0, ,42 0,00 187,07% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,79 201, , , , ,29 Multes Per Infraccions OMC 0, ,29 0, ,18 50,50 111,90% 29,24% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,45 0, , , , ,45 Desplaçaments enllumenat públic 0, ,45 0, ,90 0,00 0,00% 79,09% CAJAJ000/ , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 AMB-Programa Act. Millora Urbana i Social-PAMUS ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,50 0,00 0, , , ,50 Compensació de Telefònica de Espanya S.A 0, ,50 0, ,50 0,00 25,46% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Patronat de la Música 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,62 0,00 0, , , ,62 Recursos Eventuals 0, ,62 0, ,62 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,70 0,00 0, , , ,70 Devolució quotes seguretat social 0, ,70 0, ,70 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,68 0, ,28 0,00 0, , , ,40 Turisme , ,28 0, ,28 0,00 92,44% 100,00% CAJAJ000/ , ,50 0, ,36 0,00 0, , , ,86 AMB-Badalona:obrint portes a l'ocupació-plans 2016/ , ,36 0, ,36 0,00 108,85% 100,00% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,75 0,00 0, , , ,75 Altres Ingressos diversos 0, ,75 0, ,75 0,00 0,00% 100,00% / , ,24 0, ,00 0,00 0, , , ,24 Programa 30 Plus_ , ,00 0, ,00 0,00 82,91% 100,00% CAJAJ000/ , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 MMAMB-Programa PAMUCS ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% CAJAJ000/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

297 Codi de Concepte Inicial Actual Compromisos DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo Descripció Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I %DR s/prev % I Neto s/drn Diputació-Funcionament escoles municipals educació especial ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% / , ,65 0, ,78 0,00 0, , , ,87 Treball i formació , ,78 0, ,78 0,00 71,39% 100,00% CAJAJ000/ , ,61 0, ,73 0,00 0, , , ,88 Taxa d'estacionament de Vehicles 0, ,73 0, ,73 0,00 79,70% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, , , , , , ,00 Multes per Infraccions sobre l'ordenança de Circu 0, ,00 0, ,32 200,00 157,59% 32,40% CAJAJ000/ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Reintegrament Despeses Ex.Ant 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00% 100,00% CAJAJ000/ , ,00 0, ,00 0, , , ,68 0,00 Bestreta Nòmina Personal , ,00 0, ,68 0,00 100,00% 30,39% CAJAJ000/ , ,00 0, ,37 0,00 0, , , ,63 Impost Activitats Econòmiques Quotes Prov i Nac 0, ,37 0, ,37 0,00 64,88% 100,00% Total Ingressos , , , , , , , , , , ,18 0, , ,91 66,40% 90,14% Página 8 de 8

298 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns INGRESSOS I DESPESES DEL PRESSUPOST P-2019-V2-03-D165_1AB Detall Ingressos i despeses_i Pressupost General exercici 2019

299 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns P-2018-V2-03-D165_1AB INGRESSOS Pressupost General exercici 2019

300 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Pressupost 2019 AJ Organisme Estat d'ingressos Ajuntament de Badalona Resum del Pressupost per Capítols-Article-Subconcepte Total Total Total Total Codi Econòmic Descripció Subconcepte Concepte Article Capítol 1 Impostos Directes 0,00 0,00 0, ,75 10 Impostos sobre la Renda 0,00 0, ,75 0,00 Impostos sobre la Renda de les Persones 100 Físiques 0, ,75 0,00 0, Cessió IRPF ,75 0,00 0,00 0,00 11 Impostos sobre el Capital 0,00 0, ,00 0, Impost sobre Bens Immobles Rústics 0, ,00 0,00 0, Impost sobre Bens Immobles Rústics 4.900,00 0,00 0,00 0, Impost sobre Bens Immobles Urbans 0, ,00 0,00 0, Impost sobre Bens Immobles Urbans ,00 0,00 0,00 0, Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 0, ,00 0,00 0, Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica ,00 0,00 0,00 0, Impost sobre Increment Valor dels Terrenys Urbans 0, ,00 0,00 0, Impost sobre Increment Valor dels Terrenys Urbans ,00 0,00 0,00 0,00 13 Impost Activitats Econòmiques 0,00 0, ,00 0, Impost Activitats Econòmiques 0, ,00 0,00 0, Impost Activitats Econòmiques ,00 0,00 0,00 0,00 Impost Activitats Econòmiques Quotes Prov i Nac ,00 0,00 0,00 0,00 2 Impostos Indirectes 0,00 0,00 0, ,87 21 Sobre l'iva 0,00 0, ,89 0, Sobre l'iva 0, ,89 0,00 0, Cessió del l'iva ,89 0,00 0,00 0,00 22 Impostos Sobre Consums Específics 0,00 0, ,98 0, Impostos Especials 0, ,98 0,00 0, Impost Sobre Alcohol i Begudes Derivades ,25 0,00 0,00 0, Impost Sobre la Cervesa ,91 0,00 0,00 0, Impost sobre el Tabac i Derivats ,51 0,00 0,00 0, Impost sobre Hidrocarburs ,12 0,00 0,00 0, Impost sobre Productes Intermedis 1.486,19 0,00 0,00 0,00 29 Altres Impostos Indirectes 0,00 0, ,00 0, Impost sobre Construccions Instal lacions i obres 0, ,00 0,00 0, Impost sobre Construccions Instal lacions i obres ,00 0,00 0,00 0,00 3 Taxes Preus públics i Altres Ingressos 0,00 0,00 0, ,11 30 Taxa per Prestació Serveis Públics Bàsics 0,00 0, ,00 0, Altres Taxes per Prestació de Serveis Bàsics 0, ,00 0,00 0,00 Pressupost General exercici 2019

301 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Pressupost 2019 AJ Organisme Estat d'ingressos Ajuntament de Badalona Resum del Pressupost per Capítols-Article-Subconcepte Total Total Total Total Codi Econòmic Descripció Subconcepte Concepte Article Capítol Serveis de cementiris ,00 0,00 0,00 0,00 Taxes per Prestació de Serveis Públics Social 31 Pref 0,00 0, ,00 0, Serveis Assistencials 0, ,00 0,00 0, Serveis Assistencials 3.500,00 0,00 0,00 0, Serveis Educatius 0, ,00 0,00 0, Ensenyaments especials serveis administratius 7.500,00 0,00 0,00 0, Altre Taxes per Prest. de Serv. Públics Social Pref 0, ,00 0,00 0, Serveis Sanitaris Municipals ,00 0,00 0,00 0,00 Taxes per Realització Activitats Competència 32 Local 0,00 0, ,27 0, Llicències Urbanístiques 0, ,00 0,00 0, Llicències Urbanístiques ,00 0,00 0,00 0, Taxa per Expedició de Documents 0, ,00 0,00 0, Taxa per Expedició de Documents ,00 0,00 0,00 0, Taxa per la Retirada de Vehicles 0, ,27 0,00 0, Taxa per la Retirada de Vehicles-ENG ,27 0,00 0,00 0, Altres Taxes Realit. Activitats de Comp. Local 0, ,00 0,00 0, Taxes per llicències d'activitats ,00 0,00 0,00 0, Taxes per Mercats municipals i Encants ,00 0,00 0,00 0, Taxes per Serveis Especials i Transports ,00 0,00 0,00 0,00 Taxes Utilit. Priv., Aprofi. Especial Domini 33 Públi 0,00 0, ,84 0, Taxa d'estacionament de Vehicles 0, ,84 0,00 0, Taxa d'estacionament de Vehicles ,84 0,00 0,00 0, Taxa per Entrada de Vehicles 0, ,00 0,00 0, Taxa per Entrada de Vehicles ,00 0,00 0,00 0, Taxa Utilit.Privativa d'empreses de Serveis Sumini 0, ,00 0,00 0, Taxa Utilit.Privativa d'empreses de Serveis Sumini ,00 0,00 0,00 0, Taxa Utilit.Privativa d'empr. de Serveis Telecom. 0, ,00 0,00 0, Taxa Utilit.Privativa d'empr. de Serveis Telecom ,00 0,00 0,00 0, Taxa per Ocupació Via Pública per Terrasses 0, ,00 0,00 0, Taxa per Ocupació Via Pública per Terrasses ,00 0,00 0,00 0, Taxa per l'aprofitament del Vol 0, ,00 0,00 0, Taxa per l'aprofitament del Vol Sol i Subsòl ,00 0,00 0,00 0, Compensació de Telefònica de Espanya S.A 0, ,00 0,00 0, Compensació de Telefònica de Espanya S.A ,00 0,00 0,00 0,00 Pressupost General exercici 2019

302 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Pressupost 2019 AJ Organisme Estat d'ingressos Ajuntament de Badalona Resum del Pressupost per Capítols-Article-Subconcepte Total Total Total Total Codi Econòmic Descripció Subconcepte Concepte Article Capítol 339 Altres Taxes per Utilització Privativa Domini Públic 0, ,00 0,00 0, Altres Taxes per Utilització Privativa Domini Públic ,00 0,00 0,00 0,00 34 Preus Públics 0,00 0, ,00 0, Serveis Assistencials 0, ,00 0,00 0, Atenció domiciliària i Teleassistència ,00 0,00 0,00 0, Serveis Esportius 0, ,00 0,00 0, Serveis Esportius ,00 0,00 0,00 0, Altres Preus Públics 0, ,00 0,00 0, Altres Preus Públics ,00 0,00 0,00 0, Residus Sòlids Urbans ,00 0,00 0,00 0,00 36 Vendes 0,00 0, ,00 0, Vendes 0, ,00 0,00 0, Energia injectada a la xarxa ,00 0,00 0,00 0,00 39 Altres ingressos 0,00 0, ,00 0, Multes 0, ,00 0,00 0, Multes per Infraccions Tributàries i Anàlogues ,00 0,00 0,00 0, Multes per Infraccions sobre l'ordenança de Circu ,00 0,00 0,00 0, Multes per Infraccions sobre l'omcivisme ,00 0,00 0,00 0, Altres Multes i Sancions ,00 0,00 0,00 0, Recàrrec de Constrenyiment 0, ,00 0,00 0,00 Recàrrec per Declaració Extemp. sense Requeriment ,00 0,00 0,00 0, Recàrrec de Constrenyiment ,00 0,00 0,00 0, Interessos de Demora 0, ,00 0,00 0, Interessos de Demora ,00 0,00 0,00 0, Altres Ingressos diversos 0, ,00 0,00 0, Serveis de Recaptació ROE ,00 0,00 0,00 0,00 4 Transferències Corrents 0,00 0,00 0, ,21 42 Transferències Corrents de l'estat 0,00 0, ,70 0,00 Transferències Corrents Adm. General de 420 l'estat 0, ,70 0,00 0, Fons Complementari de Financiació ,50 0,00 0,00 0,00 Fons Complementari de Financiació Liquidacions ,00 0,00 0,00 0, AMB Fons Complementari de Financiació ,20 0,00 0,00 0,00 45 De les Comunitats Autònomes 0,00 0, ,95 0,00 De l'administració General de les Com. 450 Autònomes 0, ,95 0,00 0,00 Pressupost General exercici 2019

303 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Pressupost 2019 AJ Organisme Estat d'ingressos Ajuntament de Badalona Resum del Pressupost per Capítols-Article-Subconcepte Total Total Total Total Codi Econòmic Descripció Subconcepte Concepte Article Capítol Fons de Cooperació Local de Catalunya ,38 0,00 0,00 0, Cont.Programa DBSF ,22 0,00 0,00 0,00 Altres Transf.Subjectes a Convenis d'educació ,00 0,00 0,00 0, Pla Educatiu Entorn ,75 0,00 0,00 0,00 Cont.Programa DBSF Addenda S.Socials ,60 0,00 0,00 0, Generalitat Socialització Llibres ,00 0,00 0,00 0, Generalitat de Catalunya Adm.Gral ,00 0,00 0,00 0,00 46 Transferències Corrents d Entitats Locals 0,00 0, ,56 0, Transferències Corrents de Diputació,Consells o Ca 0, ,00 0,00 0, PMB-Funcionament ordinari escola de música ,00 0,00 0,00 0, Diputació-Pla d'atenció a la vulnerabilitat - OLH ,00 0,00 0,00 0, Diputació-Pla d'atenció a la vulnerabilitat S.Socials ,00 0,00 0,00 0, Conveni delegació ORGT ,00 0,00 0,00 0,00 Xarxa de Governs Locals Meses de Concertació ,00 0,00 0,00 0, De Àrees Metropolitanes 0, ,56 0,00 0,00 MMAMB-Programa operacions vertebradores ,56 0,00 0,00 0,00 5 Ingressos Patrimonials 0,00 0,00 0, ,49 51 Interessos Bestretes i Préstams 0,00 0, ,49 0,00 Interessos Bestretes i Préstams Empreses 514 Locals 0, ,49 0,00 0, Interessos préstecs empreses locals ,49 0,00 0,00 0,00 52 Interessos de Dipòsits 0,00 0, ,00 0, Interessos de Bestretes 0, ,00 0,00 0, Interessos de Bestretes 2.500,00 0,00 0,00 0,00 55 Productes de Concess.i Aprofitaments Especials 0,00 0, ,00 0, Productes de Concess.i Adm. Amb Contraprest.Periòd 0, ,00 0,00 0, Productes de Concessions de Domini Públic ,00 0,00 0,00 0,00 8 Actius Financers 0,00 0,00 0, ,82 82 Reintegrament Préstecs Sector Públic 0,00 0, ,82 0, Reintegrament Préstecs D Empreses Locals 0, ,82 0,00 0, Reintegrament Préstecs D Empreses Locals ,82 0,00 0,00 0,00 Reintegrament Préstecs Fora del Sector 83 Públic 0,00 0, ,00 0, Reint.Préstecs Fora Sec. Púb. a Curt Termini 0, ,00 0,00 0,00 Pressupost General exercici 2019

304 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Pressupost 2019 AJ Organisme Estat d'ingressos Ajuntament de Badalona Resum del Pressupost per Capítols-Article-Subconcepte Total Total Total Total Codi Econòmic Descripció Subconcepte Concepte Article Capítol Bestreta Nómina Personal ,00 0,00 0,00 0,00 9 Passius Financers 0,00 0,00 0, ,00 91 Préstecs Rebuts en Euros 0,00 0, ,00 0, Préstecs Rebuts a l/t Fora del Sector Públic 0, ,00 0,00 0, Préstecs Rebuts a l/t Fora del Sector Públic ,00 0,00 0,00 0,00 Total , , , ,25 Pressupost General exercici 2019

305 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Aplicacions del Pressupost d Ingressos Previsions Aplicació Pressupostària Inicials Codi Concepte Descripció Concepte 2019 CAJAJ000/10000 Cessió IRPF ,75 CAJAJ000/11200 Impost sobre Bens Immobles Rústics 4.900,00 CAJAJ000/11300 Impost sobre Bens Immobles Urbans ,00 CAJAJ000/11500 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica ,00 CAJAJ000/11600 Impost sobre Increment Valor dels Terrenys Urbans ,00 CAJAJ000/13000 Impost Activitats Econòmiques ,00 CAJAJ000/13001 Impost Activitats Econòmiques Quotes Prov i Nac ,00 CAJAJ000/21000 Cessió del l'iva ,89 CAJAJ000/22000 Impost Sobre Alcohol i Begudes Derivades ,25 CAJAJ000/22001 Impost Sobre la Cervesa ,91 CAJAJ000/22003 Impost sobre el Tabac i Derivats ,51 CAJAJ000/22004 Impost sobre Hidrocarburs ,12 CAJAJ000/22006 Impost sobre Productes Intermedis 1.486,19 CAJAJ000/29000 Impost sobre Construccions Instal lacions i obres ,00 CAJAJ000/30901 Serveis de cementiris ,00 CAJAJ000/31100 Serveis Assistencials 3.500,00 CAJAJ000/31205 Ensenyaments especials municipals 7.500,00 CAJAJ000/31901 Serveis Sanitaris Municipals ,00 CAJAJ000/32100 Llicències Urbanístiques ,00 CAJAJ000/32500 Taxa per Expedició de Documents ,00 CAJAJ000/32600 Taxa per la Retirada de Vehicles-ENG ,27 CAJAJ000/32901 Taxes per llicències d'activitats ,00 CAJAJ000/32902 Taxes per Mercats municipals i Encants ,00 CAJAJ000/32903 Taxes per Serveis Especials i Transports ,00 CAJAJ000/33000 Taxa d'estacionament de Vehicles ,84 CAJAJ000/33100 Taxa per Entrada de Vehicles ,00 CAJAJ000/33200 Taxa Utilit.Privativa d'empreses de Serveis Sumini ,00 CAJAJ000/33300 Taxa Utilit.Privativa d'empreses de Serveis Telec ,00 CAJAJ000/33500 Taxa per ocupació via pública per terrasses ,00 CAJAJ000/33700 Taxa per Aprofitament vol sol i subsòl ,00 CAJAJ000/33800 Compensació de Telefònica de Espanya S.A ,00 CAJAJ000/33900 Altres Taxes per Utilització Privativa Domini Públic ,00 CAJAJ000/34101 Atenció domiciliària i Teleassistència ,00 CAJAJ000/34300 Serveis Esportius ,00 CAJAJ000/34900 Altres Preus Públics ,00 CAJAJ000/34901 Residus Sòlids Urbans ,00 CAJAJ000/36003 Energia injectada a la xarxa ,00 CAJAJ000/39110 Sancions Tributàries ,00 CAJAJ000/39120 Multes per Infraccions sobre l'ordenança de Circu ,00 CAJAJ000/39121 Multes Per Infraccions OMC ,00 CAJAJ000/39190 Altres Multes i Sancions ,00 CAJAJ000/39200 Recàrrec declaració extemp.sense requeriment ,00 CAJAJ000/39211 Recàrrec de Constrenyiment ,00 CAJAJ000/39300 Interessos de Demora ,00 CAJAJ000/39903 Serveis de Recaptació ROE ,00 CAJAJ000/42010 Fons Complementari de Finançament ,50 Pressupost General exercici 2019

306 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Previsions Aplicació Pressupostària Inicials Codi Concepte Descripció Concepte 2019 CAJAJ000/42011 Fons Complementari de Finançament Liquidacions ,00 CAJAJ000/42012 AMB Fons Complementari de Finançament ,20 CAJAJ000/45000 Fons de Cooperació Local de Catalunya ,38 CAJAJ000/45003 Cont.Programa DBSF ,22 CAJAJ000/45030 Patronat de la Música ,00 CAJAJ000/45032 Pla Educatiu Entorn-Pladeco ,75 CAJAJ000/45035 Cont.Programa DBSF Addenda S.Socials ,60 CAJAJ000/45036 Generalitat Socialització Llibres ,00 CAJAJ000/ Generalitat Administració General ,00 CAJAJ000/ Diputació-PMB-Funcionament ordinari escola música ,00 CAJAJ000/ Diputació-Pla d'atenció a la vulnerabilitat - OLH ,00 CAJAJ000/ Diputació-Pla d'atenció a la vulnerabilitat S.Socials ,00 CAJAJ000/46102 Conveni delegació ORGT ,00 CAJAJ000/46119 Xarxa de Governs Locals Meses de Concertació ,00 CAJAJ000/46406 MMAMB-Programa PAMMU ,56 CAJAJ000/51401 Interessos Financers Empreses Municipals ,49 CAJAJ000/52100 Interessos Bestretes 2.500,00 CAJAJ000/55000 Productes de Concessions de Domini Públic ,00 CAJAJ000/82400 Reintegre préstecs Empreses Municipals ,82 CAJAJ000/83002 Bestreta Nòmina Personal ,00 CAJAJ000/91303 Préstecs l/t fora del sector públic , ,25 Pressupost General exercici 2019

307 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns P-2018-V2-03-D165_1AB DESPESES PROGRAMA-POLÍTIQUES-ÀREA Pressupost General exercici 2019

308 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Pressupost Organisme Ajuntament de Badalona 2019 AJ Resum del Pressupost per Subprograma-Programa-Grup de Funció- Funció Total Total Total Total Política de Àrea de Codi func. Nom Subprograma Programa Despeses Despesa 0 Deuda Pública 0,00 0,00 0, ,00 01 Deuda Pública 0,00 0, ,00 0, Deuda Pública 0, ,00 0,00 0, Deute públic ,00 0,00 0,00 0,00 1 Servicios Públicos Básicos 0,00 0,00 0, ,83 13 Seguridad y movilidad ciudadana 0,00 0, ,18 0, Administración Gral Seguridad y Protección Civil 0, ,50 0,00 0, Administració gral seguretat i protecció civil ,50 0,00 0,00 0, Seguridad y Orden Público 0, ,89 0,00 0, Dipòsit de persones detingudes 8.000,00 0,00 0,00 0, Guàrdia urbana ,89 0,00 0,00 0, Ordenación del tráfico y del estacionamiento 0, ,11 0,00 0, Ordenació del trànsit i de l'estacionament ,11 0,00 0,00 0, Movilidad urbana 0, ,00 0,00 0, Mobilitat urbana ,00 0,00 0,00 0, Protección civil 0, ,68 0,00 0, Protecció civil ,68 0,00 0,00 0,00 15 Vivienda y urbanismo 0,00 0, ,00 0, Administración General de Vivienda y urbanismo 0, ,94 0,00 0, Administració gral habitatge i urbanisme ,94 0,00 0,00 0, Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban. 0, ,59 0,00 0, Urbanisme: planej.,gestió,execució, disciplina urb ,00 0,00 0,00 0, Disciplina urbanística ,79 0,00 0,00 0, Plànol de la ciutat ,55 0,00 0,00 0, Gestió urbanística ,43 0,00 0,00 0, Ordenació urbana ,16 0,00 0,00 0, Projectes urbanístics ,66 0,00 0,00 0, Vivienda 0, ,00 0,00 0, Habitatge ,00 0,00 0,00 0, Vías públicas 0, ,47 0,00 0, Vies públiques ,68 0,00 0,00 0, Pavimentación de vías públicas ,00 0,00 0,00 0, Via pública - infraestructures ,00 0,00 0,00 0, Via pública - Mobiliari urbà ,00 0,00 0,00 0, Via pública - Mobilitat urbana ,79 0,00 0,00 0, Via pública - Brigada ,00 0,00 0,00 0,00 16 Bienestar comunitario 0,00 0, ,66 0,00 Pressupost General exercici 2019

309 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Pressupost Organisme Ajuntament de Badalona 2019 AJ Resum del Pressupost per Subprograma-Programa-Grup de Funció- Funció Total Total Total Total Política de Àrea de Codi func. Nom Subprograma Programa Despeses Despesa 160 Alcantarillado 0, ,00 0,00 0, Clavegueram ,00 0,00 0,00 0, Abastecimiento domiciliario de agua potable 0, ,00 0,00 0, Proveïment domiciliari d'aigua potable ,00 0,00 0,00 0, Recogida, eliminación y tratamiento de residuos 0, ,00 0,00 0, Recogida de residuos ,00 0,00 0,00 0, Gestión de residuos sólidos urbanos ,00 0,00 0,00 0, Limpieza viaria 0, ,37 0,00 0, Neteja viària ,37 0,00 0,00 0, Cementerio y servicios funerarios 0, ,00 0,00 0, Cementiris i serveis funeraris ,00 0,00 0,00 0, Alumbrado público 0, ,29 0,00 0, Enllumenat públic ,29 0,00 0,00 0,00 17 Medio ambiente 0,00 0, ,99 0, Administración general del medio ambiente 0, ,24 0,00 0, Administració general de medi ambient ,24 0,00 0,00 0, Equipaments de medi ambient ,00 0,00 0,00 0, Parques y jardines 0, ,59 0,00 0, Gestió del verd urbà ,59 0,00 0,00 0, Protección y mejora del medio ambiente 0, ,16 0,00 0, Ecologia urbana i sostenibilitat ,14 0,00 0,00 0, Medi natural i paisatge ,64 0,00 0,00 0, Educació ambiental ,38 0,00 0,00 0,00 2 Actuaciones De Protección Y Promoción Social 0,00 0,00 0, ,82 23 Servicios Sociales y promoción social 0,00 0, ,34 0, Asistencia social primaria 0, ,34 0,00 0, Assistència social primària ,00 0,00 0,00 0, Serveis generals de Serveis Socials ,12 0,00 0,00 0, Acció social ,83 0,00 0,00 0, Atenció territorial polivalent ,28 0,00 0,00 0, Polítiques d'igualtat ,10 0,00 0,00 0, Gent gran ,15 0,00 0,00 0, SAIV Dona 5.000,00 0,00 0,00 0, Institut Municipal de Serveis Personals ,43 0,00 0,00 0, Immigració ,83 0,00 0,00 0, Programa de mediciació sociocultural ,16 0,00 0,00 0, Serveis Socials - Contracte Programa ,44 0,00 0,00 0,00 24 Fomento del Empleo 0,00 0, ,48 0,00 Pressupost General exercici 2019

310 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Pressupost Organisme Ajuntament de Badalona 2019 AJ Resum del Pressupost per Subprograma-Programa-Grup de Funció- Funció Total Total Total Total Política de Àrea de Codi func. Nom Subprograma Programa Despeses Despesa 241 Fomento del Empleo 0, ,48 0,00 0, Foment de l'ocupació ,48 0,00 0,00 0, OTL Oficina tècnica laboral 200,00 0,00 0,00 0, Pactes territorials per l'ocupació 1.220,00 0,00 0,00 0, Catalunya Empren (Inicia) ,00 0,00 0,00 0,00 3 Producción De Bienes Públicos De Carácter Preferen 0,00 0,00 0, ,22 31 Sanidad 0,00 0, ,58 0, Protección de la salubridad pública 0, ,58 0,00 0, Protecció de la salubritat pública ,23 0,00 0,00 0, Animals domèstics ,00 0,00 0,00 0, Servei contra les plagues ,35 0,00 0,00 0, Animals peridomèstics ,00 0,00 0,00 0, Salut Pública - Llei Barris ,00 0,00 0,00 0,00 32 Educación 0,00 0, ,12 0, Administración general de educación 0, ,35 0,00 0, Administració general d'educació ,90 0,00 0,00 0, Servei Educació - Contracte Programa ,45 0,00 0,00 0, Projecte educatiu de ciutat ,00 0,00 0,00 0, Socialització llibres ,00 0,00 0,00 0, Func.centros enseñanza preescolar,1ª y espec. 0, ,90 0,00 0, Funcionament centres docents - infantil i primària ,90 0,00 0,00 0, Funcionament centre docents - escoles bressol ,00 0,00 0,00 0, Servicios complementarios de educación 0, ,50 0,00 0, Ajuts i beques - educació infantil i primària ,49 0,00 0,00 0, Patronat de la Música de Badalona ,75 0,00 0,00 0, Joventut ,26 0,00 0,00 0, Fomento de la convivencia ciudadana 0, ,37 0,00 0, Ciutadania i Comvivència ,00 0,00 0,00 0, Pla de Comvivència 1.000,00 0,00 0,00 0, Solidaritat i Cooperació ,37 0,00 0,00 0, Voluntariat ,00 0,00 0,00 0,00 33 Cultura 0,00 0, ,17 0, Administración General de Cultura 0, ,44 0,00 0, Administració general de cultura ,81 0,00 0,00 0, Recursos culturals ,00 0,00 0,00 0, Badalona Cultura SL ,63 0,00 0,00 0, Bibliotecas y Archivos 0, ,05 0,00 0, Bibliotecas públicas ,05 0,00 0,00 0,00 Pressupost General exercici 2019

311 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Pressupost Organisme Ajuntament de Badalona 2019 AJ Resum del Pressupost per Subprograma-Programa-Grup de Funció- Funció Total Total Total Total Política de Àrea de Codi func. Nom Subprograma Programa Despeses Despesa 333 Equipamientos culturales y museos 0, ,08 0,00 0, Equipaments culturals i museus ,56 0,00 0,00 0, Museu de Badalona ,00 0,00 0,00 0, Equipaments culturals ,52 0,00 0,00 0, Promoción cultural 0, ,60 0,00 0, Activitats culturals - Centres cívics ,00 0,00 0,00 0, Activitats culturals - Espai Betúlia ,60 0,00 0,00 0, Activitats culturals - Acció territorial ,00 0,00 0,00 0, Dinamització lectura ,00 0,00 0,00 0, Activitats culturals - temporada ,00 0,00 0,00 0, Protección y gestión del Pat.Histórico-Artíst. 0, ,00 0,00 0, Pla rehabilitació Casc Antic 5.000,00 0,00 0,00 0,00 34 Deporte 0,00 0, ,35 0, Administración General de Deportes 0, ,60 0,00 0, Administració general d'esports ,60 0,00 0,00 0, Promoción y fomento del deporte 0, ,99 0,00 0, Dinamització esportiva ,00 0,00 0,00 0, Programació esportiva ,99 0,00 0,00 0, Instalaciones deportivas 0, ,76 0,00 0, Instal lacions esportives ,76 0,00 0,00 0,00 4 Actuaciones De Carácter Económico 0,00 0,00 0, ,09 42 Industria y energía 0,00 0, ,00 0, Administración General de Industria y energía 0, ,00 0,00 0, Administración General de Industria y energía ,00 0,00 0,00 0,00 43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 0,00 0, ,84 0, Adm.General Comercio,turismo y PIMES 0, ,23 0,00 0, Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa ,23 0,00 0,00 0, Comercio 0, ,88 0,00 0, Comerç ,88 0,00 0,00 0, Información y promoción turística 0, ,24 0,00 0, Informació i promoció turística ,24 0,00 0,00 0, Desarrollo empresarial 0, ,00 0,00 0, Desenvolupament empresarial ,00 0,00 0,00 0, Otras actuaciones sectoriales 0, ,49 0,00 0, Reactivació Badalona ,00 0,00 0,00 0, Foment de l'activitat econòmica general ,49 0,00 0,00 0,00 49 Otras actuaciones de carácter económico 0,00 0, ,25 0, Sociedad de la información 0, ,36 0,00 0,00 Pressupost General exercici 2019

312 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Pressupost Organisme Ajuntament de Badalona 2019 AJ Resum del Pressupost per Subprograma-Programa-Grup de Funció- Funció Total Total Total Total Política de Àrea de Codi func. Nom Subprograma Programa Despeses Despesa 4910 Societat de la informació ,62 0,00 0,00 0, Comunicació corporativa ,99 0,00 0,00 0, Badalona Comunicació ,75 0,00 0,00 0, Patrocini de Cuitat ,00 0,00 0,00 0, Protección de consumidores y usuarios 0, ,89 0,00 0, Protecció de consumidors i usuaris ,89 0,00 0,00 0,00 9 Actuaciones De Carácter General 0,00 0,00 0, ,29 91 Órganos de gobierno 0,00 0, ,90 0, Órganos de gobierno 0, ,90 0,00 0, Òrgans de govern ,53 0,00 0,00 0, Defensa de la ciutadania ,70 0,00 0,00 0, Grup municipal PSC ,19 0,00 0,00 0, Grup municipal PP ,64 0,00 0,00 0, Grup municipal CiU ,08 0,00 0,00 0, Grup municipal ICV-EUA ,57 0,00 0,00 0, Grup municipal ERC ,54 0,00 0,00 0, Grup municipal Guanyem Badalona en comú ,92 0,00 0,00 0, Grup municipal de Ciutadans ,41 0,00 0,00 0, Grup municipal-mixt ,32 0,00 0,00 0,00 92 Servicios de carácter general 0,00 0, ,52 0, Administración General 0, ,35 0,00 0, Administració general ,01 0,00 0,00 0, Secretaria General ,55 0,00 0,00 0, Defensa jurídica ,00 0,00 0,00 0, Parc mòbil ,00 0,00 0,00 0, Recursos Humans ,75 0,00 0,00 0, Processos electorals ,00 0,00 0,00 0, Logística ,31 0,00 0,00 0, Edificis Municipals ,73 0,00 0,00 0, Coordinación-organización institucional ent.local. 0, ,09 0,00 0, Coord i org institucional entitats locals ,09 0,00 0,00 0, Información básica y estadística 0, ,16 0,00 0, Informació bàsica i estadística ,16 0,00 0,00 0, Participación ciudadana 0, ,31 0,00 0, Participació ciutadana ,31 0,00 0,00 0, Desconcentració Municipal ,00 0,00 0,00 0, Atención a los ciudadanos 0, ,43 0,00 0, Atenció a la ciutadania ,43 0,00 0,00 0,00 Pressupost General exercici 2019

313 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Pressupost Organisme Ajuntament de Badalona 2019 AJ Resum del Pressupost per Subprograma-Programa-Grup de Funció- Funció Total Total Total Total Política de Àrea de Codi func. Nom Subprograma Programa Despeses Despesa 929 Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejecución 0, ,18 0,00 0, Imprevistos,situacions transitòries, conting.ejec ,18 0,00 0,00 0,00 93 Administración financiera y tributaria 0,00 0, ,11 0, Política económica y fiscal 0, ,85 0,00 0, Política econòmica i fiscal ,53 0,00 0,00 0, Intervenció ,13 0,00 0,00 0, Compres o contractació ,19 0,00 0,00 0, Gestión del sistema tributario 0, ,87 0,00 0, Gestió del sistema tributari ,87 0,00 0,00 0, Gestión del patrimonio 0, ,68 0,00 0, Gestió del patrimoni ,68 0,00 0,00 0, Gestión de la deuda y de la tesorería 0, ,71 0,00 0, Gestió de tresoreria ,30 0,00 0,00 0, Administració financera ,41 0,00 0,00 0,00 94 Transferencias a otras Administraciones Públicas 0,00 0, ,76 0, Transferencias a Comunidades Autónomas 0, ,00 0,00 0, Consorci Normalització Lingüística ,00 0,00 0,00 0, Transferencias a Entidades Locales territoriales 0, ,76 0,00 0, Àrea Metropolitana de Barcelona ,76 0,00 0,00 0, Transferencias a otras Entidades Locales 0, ,00 0,00 0, Consorci Localret ,00 0,00 0,00 0, Consorci Hospitalari de Catalunya 450,00 0,00 0,00 0, Consorci Conca riu Besòs 1.440,00 0,00 0,00 0, Fòrum Municipis Barcelonès Nord 5.670,00 0,00 0,00 0,00 Total , , , ,25 Pressupost General exercici 2019

314 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns P-2018-V2-03-D165_1AB DESPESES ECONÒMICA Pressupost General exercici 2019

315 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Pressupost 2019 AJ Organisme Ajuntament de Badalona Estat de Despeses Crèdits inicials Resum del Pressupost per Capítols-Article-Subconcepte Total Total Total Total Codi Eco Nom Subconcepte Concepte Article Capítol 1 Despeses de Personal 0,00 0,00 0, ,02 10 Òrgans de Govern i personal directiu 0,00 0, ,55 0, Retribucions bàsiques i altres Òrgans de Govern 0, ,27 0,00 0, Retribucions bàsiques i altres Òrgans de Govern ,27 0,00 0,00 0, Retribucions bàsiques i altres personal directiu 0, ,28 0,00 0, Retribucions bàsiques i altres personal directiu ,31 0,00 0,00 0, Altres remuneracions personal directiu ,97 0,00 0,00 0,00 11 Retribucions personal eventual 0,00 0, ,97 0, Retribucions bàsiques i altres personal eventual 0, ,97 0,00 0, Retribucions bàsiques i altres personal eventual ,97 0,00 0,00 0,00 12 Retribucions personal funcionari 0,00 0, ,00 0, Retribucions bàsiques personal funcionari , ,40 0,00 0,00 Retribucions complementàries personal 121 funcionari , ,18 0,00 0, Retribucions en espècie 0, ,42 0,00 0, Retribucions en espècie personal funcionari 2.836,42 0,00 0,00 0,00 13 Retribucions personal laboral 0,00 0, ,40 0, Retribucions personal laboral fix 0, ,34 0,00 0, Retribucions bàsiques personal laboral fix ,92 0,00 0,00 0, Hores extraordinàries personal laboral fix ,00 0,00 0,00 0, Retribucions complementaries per. laboral fix ,77 0,00 0,00 0, Indemnitzacions personal laboral fix ,65 0,00 0,00 0, Retribucions en espècie pers. laboral 0, ,06 0,00 0, Retribucions en espècie personal laboral 1.366,06 0,00 0,00 0,00 14 Retribucions altre personal 0,00 0, ,34 0, Retribucions altre personal , ,34 0,00 0,00 15 Incentius rendiment 0,00 0, ,10 0, Productivitat 0, ,10 0,00 0, Complement nocturnitat ,07 0,00 0,00 0, Complement jornada especial ,14 0,00 0,00 0, Complement jornada festiva ,70 0,00 0,00 0, Altres conceptes complement productivitat ,31 0,00 0,00 0, Altres complement jornada ,88 0,00 0,00 0, Gratificacions 0, ,00 0,00 0, Serveis extraordinaris ,00 0,00 0,00 0, Altres gratificacions ,00 0,00 0,00 0,00 Pressupost General exercici 2019

316 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Pressupost 2019 AJ Organisme Ajuntament de Badalona Estat de Despeses Crèdits inicials Resum del Pressupost per Capítols-Article-Subconcepte Total Total Total Total Codi Eco Nom Subconcepte Concepte Article Capítol 16 Quotes, prest. i desp.socials a càrrec empresa 0,00 0, ,66 0, Quotes socials 0, ,03 0,00 0, Seguretat Social ,03 0,00 0,00 0, Despeses socials del personal 0, ,63 0,00 0, Assegurances de personal ,95 0,00 0,00 0, Altres despeses socials ,70 0,00 0,00 0, Beques d'estudis ,98 0,00 0,00 0,00 2 Despeses corrents en bens i serveis 0,00 0,00 0, ,27 20 Arrendaments i canons 0,00 0, ,27 0, Arrendaments d'edificis i altres construccions 0, ,00 0,00 0, Arrendaments d'edificis i altres construccions ,00 0,00 0,00 0, Arrendaments maquinaria instal lacions i utillatge 0, ,00 0,00 0, Arrendaments maquinaria instal lacions i utillatge ,00 0,00 0,00 0, Arrendaments material de transport 0, ,77 0,00 0, Arrendaments material de transport ,77 0,00 0,00 0, Arrendaments equips processos d'informació 0, ,00 0,00 0, Arrendaments equips processos d'informació ,00 0,00 0,00 0, Cànons 0, ,50 0,00 0, Cànons 6.220,50 0,00 0,00 0,00 21 Reparacions, manteniment i conservació 0,00 0, ,75 0, Reparacions, manteniment i conservació 0, ,75 0,00 0, Reparacions, manteniment i conservació ,92 0,00 0,00 0, Manteniment de zones verdes ,83 0,00 0,00 0, Manteniment de paviments ,00 0,00 0,00 0, Manteniment enllumenat públic ,00 0,00 0,00 0, Manteniment senyalització viària ,00 0,00 0,00 0, Manteniment i reparació via pública ,00 0,00 0,00 0, Manteniment dipòsit aigües pluvials ,00 0,00 0,00 0, Actuacions urgència plaça Camaron de la Isla ,00 0,00 0,00 0, Edificis i altres construccions 0, ,00 0,00 0, Edificis i altres construccions ,00 0,00 0,00 0, Maquinària instal lacions tècniques i utillatge 0, ,00 0,00 0, Maquinària instal lacions tècniques i utillatge ,00 0,00 0,00 0, Maquinària instal lacions semafòriques ,00 0,00 0,00 0, Elements de transport 0, ,00 0,00 0, Elements de transport ,00 0,00 0,00 0, Mobiliari 0, ,00 0,00 0,00 Pressupost General exercici 2019

317 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Pressupost 2019 AJ Organisme Ajuntament de Badalona Estat de Despeses Crèdits inicials Resum del Pressupost per Capítols-Article-Subconcepte Total Total Total Total Codi Eco Nom Subconcepte Concepte Article Capítol Mobiliari ,00 0,00 0,00 0, Manteniment i conservació fotocopiadores ,00 0,00 0,00 0, Equips per processos d'informació 0, ,00 0,00 0, Equips per processos d'informació ,00 0,00 0,00 0, Xarxa informàtica ,00 0,00 0,00 0, Manteniment aplicacions informàtiques ,00 0,00 0,00 0, Altra immobilitzat material 0, ,00 0,00 0, Altra immobilitzat material ,00 0,00 0,00 0, Manteniment mobiliari urbà ,00 0,00 0,00 0,00 22 Material, subministres i altres 0,00 0, ,25 0, Material d'oficina 0, ,00 0,00 0, Material oficina ordinari no inventariable ,00 0,00 0,00 0, Premsa, llibres i altres publicacions ,00 0,00 0,00 0, Material informàtic no inventariable ,00 0,00 0,00 0, Material per equips d'oficina ,00 0,00 0,00 0,00 Altre material d'oficina especial no inventariable ,00 0,00 0,00 0, Material d'oficina alumnes cursos 4.000, Subministres 0, ,79 0,00 0, Energia elèctrica ,79 0,00 0,00 0, Aigua ,00 0,00 0,00 0, Gas ,00 0,00 0,00 0, Combustibles i carburants ,00 0,00 0,00 0, Vestuari de personal ,00 0,00 0,00 0, Productes alimentaris ,00 0,00 0,00 0, Material esportiu no inventariable ,00 0,00 0,00 0, Cèl lules identificat ives llicències terrasses 5.000,00 0,00 0,00 0, Productes de neteja ,00 0,00 0,00 0, Material electrònic i de comunicacions 3.100,00 0,00 0,00 0, Manutenció d'animals 500,00 0,00 0,00 0, Reproduccions i altres articles botiga 5.000,00 0,00 0,00 0, Altres subministres ,00 0,00 0,00 0, Comunicacions 0, ,00 0,00 0, Serveis de telecomunicacions ,00 0,00 0,00 0, Comunicacions telegràfiques 180,00 0,00 0,00 0, Comunicacions informàtiques 150,00 0,00 0,00 0, Serveis de missatgers ,00 0,00 0,00 0, Transports 0, ,00 0,00 0, Transports 4.530,00 0,00 0,00 0,00 Pressupost General exercici 2019

318 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Pressupost 2019 AJ Organisme Ajuntament de Badalona Estat de Despeses Crèdits inicials Resum del Pressupost per Capítols-Article-Subconcepte Total Total Total Total Codi Eco Nom Subconcepte Concepte Article Capítol 224 Primes assegurances 0, ,00 0,00 0, Assegurances edificis i altres construccions ,00 0,00 0,00 0, Assegurances elements de transport ,00 0,00 0,00 0, Assegurances béns mobles 4.500,00 0,00 0,00 0, Assegurances responsabilitat civil general ,00 0,00 0,00 0, Assegurances vida accidents ,00 0,00 0,00 0, Assegurances defensa jurídica ,00 0,00 0,00 0, Assegurances cursos 2.700,00 0,00 0,00 0, Tributs 0, ,00 0,00 0, Tributs 1.000,00 0,00 0,00 0, Despeses diverses 0, ,49 0,00 0, Atencions protocol làries i representatives ,00 0,00 0,00 0, Publicitat i propaganda ,00 0,00 0,00 0, Publicacions diaris oficials ,00 0,00 0,00 0, Despeses jurídiques ,00 0,00 0,00 0, Formació i perfeccionament del personal ,00 0,00 0,00 0, Reunions i conferències ,96 0,00 0,00 0, Festes populars ,00 0,00 0,00 0, Activitats culturals ,00 0,00 0,00 0, Activitats ,00 0,00 0,00 0, Activitats comunitàries ,00 0,00 0,00 0, Execucions subsidiàries ,00 0,00 0,00 0, Altres despeses diverses ,53 0,00 0,00 0,00 Treballs realitzats per altres empreses i 227 professi 0, ,97 0,00 0, Serveis de neteja ,00 0,00 0,00 0, Serveis de consultoria informàtica ,00 0,00 0,00 0, Custòdia, dipòsit i emmagatzematge ,00 0,00 0,00 0, Processos electorals ,00 0,00 0,00 0, Estudis i treballs tècnics ,00 0,00 0,00 0, Formació Continuada ,00 0,00 0,00 0, Serveis de recaptació ,00 0,00 0,00 0, Serveis de vigilància de platges ,68 0,00 0,00 0, Serveis Assessoria Jurídica ,00 0,00 0,00 0, Serveis de cementiris ,00 0,00 0,00 0, Serveis i activitats salut pública ,35 0,00 0,00 0, Serveis escoles bressol ,00 0,00 0,00 0, Serveis de monitoratge ,00 0,00 0,00 0, Serveis de recollida de residus ,00 0,00 0,00 0,00 Pressupost General exercici 2019

319 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Pressupost 2019 AJ Organisme Ajuntament de Badalona Estat de Despeses Crèdits inicials Resum del Pressupost per Capítols-Article-Subconcepte Total Total Total Total Codi Eco Nom Subconcepte Concepte Article Capítol Altres treballs realitzats per altres empreses i p ,94 0,00 0,00 0,00 23 Indemnitzacions per raó de servei 0,00 0, ,00 0, Dietes 0, ,00 0,00 0, Dels membres dels òrgans de govern 6.000,00 0,00 0,00 0, Del personal directiu 1.000,00 0,00 0,00 0, Del personal no directiu 6.660,00 0,00 0,00 0, Locomoció 0, ,00 0,00 0, Dels membres dels òrgans de govern 2.000,00 0,00 0,00 0, Del personal directiu 1.000,00 0,00 0,00 0, Del personal no directiu 3.500,00 0,00 0,00 0, Compensació per utilització vehicle propi ,00 0,00 0,00 0, Altres indemnitzacions 0, ,00 0,00 0, Altres indemnitzacions 1.000,00 0,00 0,00 0, Dietes membres externs tribunals 8.000,00 0,00 0,00 0,00 3 Despeses financeres 0,00 0,00 0, ,41 De préstecs i altres operacions financeres en 31 Euro 0,00 0, ,00 0, Interessos 0, ,00 0,00 0, Interessos préstecs llarg termini ,00 0,00 0,00 0, Interessos préstecs curt termini ,00 0,00 0,00 0, Despeses de formalització modif i cancel lació 0, ,00 0,00 0, Despeses de formalització modif i cancel lació ,00 0,00 0,00 0,00 Interessos de demora y altres depeses 35 financeres 0,00 0, ,41 0, Interessos de demora 0, ,98 0,00 0, Interessos de demora ,98 0,00 0,00 0, Interessos de demora- morositat cap ,00 0,00 0,00 0, Altres despeses financeres 0, ,43 0,00 0, Altes despeses financeres ,43 0,00 0,00 0,00 4 Transferències corrents 0,00 0,00 0, ,37 41 A OOAA de l'entitat Local 0,00 0, ,18 0, A OOAA de l'entitat Local 0, ,18 0,00 0, A OOAA de l'entitat Local ,75 0,00 0,00 0, A OOAA Pladeco ,43 0,00 0,00 0,00 44 A Ens públics i societats mercantils de l'entitat 0,00 0, ,10 0, Subvencions a preus a pagar per consumidors 0, ,00 0,00 0, BSA-Empreses Mpals. Servei Teleassistència i SAD ,00 0,00 0,00 0, Empreses Municipals Servei assistència domicili ,00 0,00 0,00 0,00 Pressupost General exercici 2019

320 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Pressupost 2019 AJ Organisme Ajuntament de Badalona Estat de Despeses Crèdits inicials Resum del Pressupost per Capítols-Article-Subconcepte Total Total Total Total Codi Eco Nom Subconcepte Concepte Article Capítol 449 Altres transferències corrents a ens i empreses mu 0, ,10 0,00 0, Altres transferències corrents a ens i empreses mu ,68 0,00 0,00 0, Empreses Municipals Servei de grua ,27 0,00 0,00 0, Empreses Municipals Servei zona blava ,84 0,00 0,00 0, BSA - Badalona cap a una ciutat saludable ,31 0,00 0,00 0, Eng-Encomana Estadi Municipal ,00 0,00 0,00 0, ENGESTUR-Oficina Local Habitatge-Pla atenció vulnerabilitat ,00 0,00 0,00 0, Marina Badalona-Conveni sector industrial nàutic i promoció ,00 0,00 0,00 0,00 46 A Entitats Locals 0,00 0, ,56 0, A Diputacions 0, ,00 0,00 0, Diputació de Barcelona 2.000,00 0,00 0,00 0, Àrees Metropolitanes 0, ,76 0,00 0, Entitat Metropolitana del Transport ,00 0,00 0,00 0, Area Metropolitana de Barcelona-PTE ,20 0,00 0,00 0, Area Metropolitana de Barcelona-IBI ,56 0,00 0,00 0, AMB-Emergències Socials CUESB ,00 0,00 0,00 0, Comarques i Consells Comarcals 0, ,49 0,00 0, Consell Comarcal del Barcelonès Nord ,49 0,00 0,00 0, Altres Entitats que agrupen municipis 0, ,00 0,00 0, Fòrum Municipis Barcelonès Nord 5.000,00 0,00 0,00 0, Fòrum Municipis Barcelonès Nord 5.670,00 0,00 0,00 0,00 Fòrum de Síndics i Defensors Locals de Catalunya 1.354,00 0,00 0,00 0, Federació de Municipis de Catalunya ,00 0,00 0,00 0, Associació Catalana de Municipis ,00 0,00 0,00 0, Pacte Industrial Regió Metropolitana ,00 0,00 0,00 0, A Consorcis 0, ,31 0,00 0, A Consorcis ,00 0,00 0,00 0, A Consorcis ,00 0,00 0,00 0, Fons Català Cooperació al desenvolupament 7.500,00 0,00 0,00 0, A Consorcis-Sant Crist ,31 0,00 0,00 0,00 47 A Empreses privades 0,00 0, ,00 0, Subvencions foment ocupació 0, ,00 0,00 0, Subvencions foment ocupació 1.800,00 0,00 0,00 0,00 48 A famílies i Institucions sense fi de lucre 0,00 0, ,53 0, Atencions benèfiques i assistencials 0, ,00 0,00 0, Atencions benèfiques i assistencials ,00 0,00 0,00 0,00 Pressupost General exercici 2019

321 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Pressupost 2019 AJ Organisme Ajuntament de Badalona Estat de Despeses Crèdits inicials Resum del Pressupost per Capítols-Article-Subconcepte Total Total Total Total Codi Eco Nom Subconcepte Concepte Article Capítol Ajuts socials per habitatges ,00 0,00 0,00 0, Prestacions econòmiques ,00 0,00 0,00 0, Premis, Beques i Pensions Estudi i Investigació 0, ,00 0,00 0, Premis, Beques i Pensions Estudi i Investigació 6.000,00 0,00 0,00 0, Beques i Premis ,00 0,00 0,00 0, Icab Defensa Jurídica 3.000,00 0,00 0,00 0, Altres transf. corrents a Famílies i Institucions 0, ,53 0,00 0, Entitats Col laboradores 800,00 0,00 0,00 0, Grups Municipals ,53 0,00 0,00 0, Subvencions Convocatòria Entitats ,00 0,00 0,00 0, Red Española de Ciudades por el Clima 300,00 0,00 0,00 0, Subvencions Entitats 6.000,00 0,00 0,00 0,00 5 Fons de Contingència 0,00 0,00 0, ,18 50 Fons de Contingència 0,00 0, ,18 0, Fons de Contingència 0, ,18 0,00 0, Fons de Contingència ,18 0,00 0,00 0,00 6 Inversions Reals 0,00 0,00 0, ,00 Inversió nova Infraestructura i béns us 60 Generals 0,00 0, ,00 0, Altres Inversions noves 0, ,00 0,00 0, Altres Inversions noves ,00 0,00 0,00 0, Altres Inversions noves-estudis i Projectes ,00 0,00 0,00 0,00 Invers.Nova Associada a Funcionament Op. 62 Serveis 0,00 0, ,00 0, Edificis i Altres Construccions 0, ,70 0,00 0, Edificis i Altres Construccions ,70 0,00 0,00 0, Inversió nova maquinaria, Instit.i utillatge 0, ,00 0,00 0, INSTAL LACIONS SEMAFÒRIQUES ,00 0,00 0,00 0, Inversió nova material de transport 0, ,00 0,00 0, Inversió nova material de transport ,00 0,00 0,00 0, Inversió nova mobiliari i estris 0, ,00 0,00 0, Inversió nova mobiliari i estris 5.000,00 0,00 0,00 0, Equips processos d'informació 0, ,30 0,00 0, Adquisició de software ,84 0,00 0,00 0, Adquisició hardware ,46 0,00 0,00 0, Altres inversions funcionament operatiu serveis 0, ,00 0,00 0, Altres inversions funcionament operatiu serveis ,00 0,00 0,00 0,00 63 Inversión Repos.Asoc.Func.Op.Servicios 0,00 0, ,00 0,00 Pressupost General exercici 2019

322 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Pressupost 2019 AJ Organisme Ajuntament de Badalona Estat de Despeses Crèdits inicials Resum del Pressupost per Capítols-Article-Subconcepte Total Total Total Total Codi Eco Nom Subconcepte Concepte Article Capítol 632 Inversió rep. edificis i altres construccions 0, ,00 0,00 0, Inversió rep. edificis i altres construccions ,00 0,00 0,00 0, Inv. Rep. maquinaria, instal. elec. i utillatge 0, ,00 0,00 0, Inv. Rep. maquinaria, instal. elec. i utillatge ,00 0,00 0,00 0,00 7 Transferències de capital 0,00 0,00 0, ,00 75 TR.CAP.a Comunitats Autònomes 0,00 0, ,00 0, TR.CAP.a Empr.Públ,Comunitats Autònomes 0, ,00 0,00 0, TR.CAP.a Empr.Públ,Comunitats Autònomes ,00 0,00 0,00 0,00 8 Variació Actius Financers 0,00 0,00 0, ,00 83 Concessió Préstecs fora sector Públic 0,00 0, ,00 0, Prèstecs curt termini per sectors 0, ,00 0,00 0, Bestreta Nómina de Personal ,00 0,00 0,00 0,00 9 Variació Passius Financers 0,00 0,00 0, ,00 91 Amortització Préstecs de l'interior 0,00 0, ,00 0, Amort.Prest.Mig i Llarg T.Fora S.P. 0, ,00 0,00 0, Amort.Prest.Mig i Llarg T.Fora S.P ,00 0,00 0,00 0,00 Total , , , ,25 Pressupost General exercici 2019

323 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns P-2018-V2-03-D165_1AB DESPESES ORGÀNIC Pressupost General exercici 2019

324 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Crèdis 2019 Descripció Orgànic Inicials Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Institucionals , Servei De Joventut , Coordinació De Programes D'Autonomia I Emancipació Juvenil , Àrea De Govern , Gab. Planif Estratègica, Qualitat I Programes Transversals , Servei De Comunicació I Imatge , Coordinació De Programes De Comunicació I Imatge , Dept Informàtica I Tic , Dept Jurídic I Administració General Ambit De Serveis A Les Persones I Seguretat , Servei Impuls Municipal De Promoció De L'Ocupació - Impo , Dept de Recursos Interns i Administració , Dept d'ocupació , Dept Convivència I Mediació , Servei De Seguretat , Cos De La Guàrdia Urbana , Dept Protecció Civil , Secretaria , S Jurídic De Secretaria General , Dept Secretaria :Fe Pública, Cartipàs I Arxiu , Dept Administració Electrònica I Simplificació Administrativa , Dept Població , Vicesecretaria , Gabinet Jurídic , Intervenció , Dept Comptabilitat , Dept Fiscalització , Dept Fiscalització I Seguiment Oa/Som , Viceintervenció , Servei Recursos Financers , Dept Tresoreria , Dept Gestió I Control Ingressos De Dret Públic , Dept De Recaptació Executiva , Servei De Salut , Dept Salut , Servei Jurídic I Administració General D'Alcaldia , Dept Jurídic I Administració General D'Alcaldia , Àrea D'Alcaldia , Servei Feminismes , Coordinació De Programes De Drets , Àrea D'Esports I Joventut , Servei D'Esports , Dept D'Actes I Campanyes Esportives , Dept Tècnic , Dept D'Instal lacions Esportives , Servei De Cooperació I Migracions , Dept Cooperació 5.486, Dept Migracions , Servei Gent Gran , Dept Gent Gran I Envelliment Actiu , Servei Jurídic I Adm.General De Govern I Territori , Dept Jurídic I Administració General De Govern I Territori ,51 Pressupost General exercici 2019

325 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Crèdis 2019 Descripció Orgànic Inicials Àrea D'Urbanisme , Servei Ordenació Del Territori , Dept Plànol De La Ciutat , Dept Planejament Urbanístic , Dept Gestió Urbanística , Servei Projectes I Control D Obres , Dept Proj. I Control Obres Municipals , Dept Control Proj. I Obres Supramun , Dept Control Proj. I Obres Urb. Priv , Servei De Llicencies Obres I Activitats Del Territori , Dept Llicencies Obres , Dept De Llicencies D'Activitats , Àrea D'Espais Públics I Mobilitat , Servei De Disciplina I Sancions , Dept Disciplina Ciutat , Dept Sancions , Servei De Manteniment Espais Públics , Dept Manteniment Edificis Administratius , Dept De Manteniment Via Publica , Dept Llicències Via Publica , Dept Neteja Viaria , Dept Neteja Edificis Municipals , Dept Mobilitat , Dept De Manteniment Senyalització Viaria I Mobiliari Urbà , Servei De Medi Ambient, Verd Urbà I Educació Ambiental , Dept Gestió Del Verd Urbà , Dept Educació Ambiental , Dept Medi Natural , Dept Ecologia Urbana , Àmbit De Serveis A Les Persones I Seguretat 6.551, Servei Jurídic I Administració General Ambit De Serveis A Les Persones I Seguretat , Àrea De Programació Econòmica, Comerç, Consum I Turisme , Servei De Comerç I Consum , Dept Gestió De Serveis , Dept Consum , Dept Comerç , Servei Programació, Desenvolupament Econòmic I Promoció De La Ciutat , Dept Turisme I Promoció De La Ciutat , Servei D'Educació , Dept D'Educació I Escolarització , S D'Obres Projectes I Manteniment , Dept Equipaments Educatius , Àrea De Cultura , Servei De Cultura , Dept Programes Territorials De Cultura , Dept Acció Cultural , Àrea De Serveis Socials , Servei De Direcció Estratègica De Serveis Socials , Dept De Programes D'Acció Social De Ciutat , Dept Acció I Promoció Social , Servei Jurídic I Administració General Àmbit De Recursos Interns, Participació I Habitatge ,05 Pressupost General exercici 2019

326 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns Crèdis 2019 Descripció Orgànic Inicials Dept Jurídic I Administració General Àmbit De Recursos Interns, Participació I Habitatge , Àrea D'Hisenda I Recursos Interns , Dept Patrimoni , Servei De Contractació , Dept Compres , Dept Central De Contractació , Dept Contractes I Tramitació Adm , Àrea De Recursos Humans , Servei De Planificació I R Humans , Dept Recursos Humans , Dept De Planificació I Organització En Matèria De Recursos Humans , Dept Atenció Ciutadana , Dept Omd'S , Dept Centres Cívics , Dept Participació Ciutadana , Àmbit De Badalona Educadora , Servei Jurídic I Adm. General Àmbit De Badalona Educadora , Servei Jurídic I Adm.General Àmbit de Badalona Justa I Inclusiva ,58 CCO00000 Corporació ,06 CGM90000 Grup Municipal Socialista ,19 CGM91000 Grup Municipal Icv-Eua ,57 CGM92000 Grup Municipal Convergència I Unió ,08 CGM93000 Grup Municipal Partit Popular ,64 CGM94000 Grup Municipal Guanyem Badalona ,92 CGM95000 Grup Municipal C'S ,41 CGM96000 Grup Municipal Esquerra Republicana ,54 CGM97000 Grup Municipal Mixt ,32 COI01000 Defensa Ciutadania 4.694,00 COI01100 Serveis Generals Corporació ,70 O02E1BCO Badalona Comunicació, SA ,75 O03E4EGE Ens de Gestió Urbanística, SA ,11 O05E6RBA Reactivació Badalona, SA ,00 O10O5PMB Patronat de la Música de Badalona ,75 O12E2BCU Badalona Cultura ,63 O12O4MUS Museu de Badalona ,00 O13E3BSA Badalona Serveis Assistencials, SA ,61 O14O1CBS Consorci Badalona Sud ,00 O14O3IMS Institut Municipal Serveis Personals , ,25 Pressupost General exercici 2019

327 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns P-2019-V2-03-D165_1AB Detall Ingressos i despeses_ii DETALL APLICACIÓN PRESSUPOST ORGÀNIC-FUNCIONAL-ECONÒMIC FUNCIONAL-ECONÒMIC-ORGÀNIC Pressupost General exercici 2019

328 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns ORGÀNIC-FUNCIONAL-ECONÒMIC Pressupost General exercici 2019

329 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Ins 9203 Parc mòbil Elements De Transport /9203/ , Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Ins 9203 Parc mòbil Combustibles I Carburants /9203/ , Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Ins 9207 Logística 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9207/ , Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Ins 9207 Logística 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9207/ , Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Ins 9207 Logística Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /9207/ , Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Ins 9207 Logística Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /9207/ , Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Ins 9207 Logística 143 Retribucions Altre Personal /9207/ , Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Ins 9207 Logística Altres Conceptes Complement Productivitat /9207/ , Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Ins 9207 Logística Seguretat Social /9207/ , Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Ins 9207 Logística Reparacions, Manteniment I Conservació /9207/ , Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Ins 9207 Logística Serveis De Missatgers /9207/ , Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Ins 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Arrendaments D'Edificis I Altres Construccions /9220/ , Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Ins 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Arrendaments Maquinaria Instal.Lacions I Utillatge /9220/ , Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Ins 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Premsa, Llibres I Altres Publicacions /9220/ , Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Ins 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /9220/ , Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Ins 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Productes Alimentaris /9220/ , Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Ins 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Productes De Neteja /9220/ , Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Ins 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Altres Subministres /9220/ , Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Ins 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Transports /9220/ , Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Ins 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Atencions Protocolaries I Representatives /9220/ , Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Ins 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Activitats Culturals /9220/ , Coordinació De Programes De Protocol I Relacions Ins 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /9220/ , Servei Feminismes Polítiques d'igualtat Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /231005/ , Servei Feminismes Polítiques d'igualtat Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /231005/ , Servei Feminismes Polítiques d'igualtat Seguretat Social /231005/ , Servei Feminismes Polítiques d'igualtat Productes Alimentaris /231005/ , Servei Feminismes Polítiques d'igualtat Transports /231005/ , Servei Feminismes Polítiques d'igualtat Atencions Protocolaries I Representatives /231005/ , Servei Feminismes Polítiques d'igualtat Publicitat I Propaganda /231005/ , Servei Feminismes Polítiques d'igualtat Altres Despeses Diverses /231005/ , Servei Feminismes Polítiques d'igualtat Estudis I Treballs Tècnics /231005/ , Servei Feminismes Polítiques d'igualtat Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /231005/ , Servei Feminismes Polítiques d'igualtat Premis, Beques I Pensions Estudi I Investigació /231005/ , Servei Feminismes Polítiques d'igualtat Subvencions Convocatòria Entitats /231005/ , Servei Feminismes SAIV Dona Reunions I Conferències /231007/ , Coordinació De Programes De Drets Polítiques d'igualtat 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /231005/ , Coordinació De Programes De Drets Polítiques d'igualtat 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /231005/ , Coordinació De Programes De Drets Polítiques d'igualtat Altres Conceptes Complement Productivitat /231005/ , Coordinació De Programes De Drets Polítiques d'igualtat Seguretat Social /231005/ , Servei De Joventut 3265 Joventut Reparacions, Manteniment I Conservació /3265/ , Servei De Joventut 3265 Joventut Edificis I Altres Construccions /3265/ , Servei De Joventut 3265 Joventut Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /3265/ , Servei De Joventut 3265 Joventut Subvencions Convocatòria Entitats /3265/ , Coordinació De Programes D'Autonomia I Emancipació 3265 Joventut 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /3265/ , Coordinació De Programes D'Autonomia I Emancipació 3265 Joventut 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /3265/ , Coordinació De Programes D'Autonomia I Emancipació 3265 Joventut Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /3265/ , Coordinació De Programes D'Autonomia I Emancipació 3265 Joventut Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /3265/ , Coordinació De Programes D'Autonomia I Emancipació 3265 Joventut Altres Conceptes Complement Productivitat /3265/ , Coordinació De Programes D'Autonomia I Emancipació 3265 Joventut Seguretat Social /3265/ , Gab. Planif Estratègica, Qualitat I Programes Transver 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9220/ , Gab. Planif Estratègica, Qualitat I Programes Transver 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9220/ , Gab. Planif Estratègica, Qualitat I Programes Transver 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Altres Conceptes Complement Productivitat /9220/ ,67

330 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Gab. Planif Estratègica, Qualitat I Programes Transver 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Seguretat Social /9220/ , Servei De Comunicació I Imatge 4911 Comunicació corporativa 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /4911/ , Servei De Comunicació I Imatge 4911 Comunicació corporativa 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /4911/ , Servei De Comunicació I Imatge 4911 Comunicació corporativa Altres Conceptes Complement Productivitat /4911/ , Servei De Comunicació I Imatge 4911 Comunicació corporativa Seguretat Social /4911/ , Coordinació De Programes De Comunicació I Imatge 4911 Comunicació corporativa 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /4911/ , Coordinació De Programes De Comunicació I Imatge 4911 Comunicació corporativa 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /4911/ , Coordinació De Programes De Comunicació I Imatge 4911 Comunicació corporativa Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /4911/ , Coordinació De Programes De Comunicació I Imatge 4911 Comunicació corporativa Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /4911/ , Coordinació De Programes De Comunicació I Imatge 4911 Comunicació corporativa Altres Conceptes Complement Productivitat /4911/ , Coordinació De Programes De Comunicació I Imatge 4911 Comunicació corporativa Seguretat Social /4911/ , Coordinació De Programes De Comunicació I Imatge 4911 Comunicació corporativa Premsa, Llibres I Altres Publicacions /4911/ , Coordinació De Programes De Comunicació I Imatge 4911 Comunicació corporativa Material Informàtic No Inventariable /4911/ , Coordinació De Programes De Comunicació I Imatge 4911 Comunicació corporativa Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /4911/ , Coordinació De Programes De Comunicació I Imatge 4911 Comunicació corporativa Publicitat I Propaganda /4911/ , Coordinació De Programes De Comunicació I Imatge 4911 Comunicació corporativa Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /4911/ , Coordinació De Programes De Comunicació I Imatge 4913 Patrocini Ciutat de Badalona Publicitat I Propaganda /4913/ , Dept Informàtica I Tic 4910 Societat de la informació 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /4910/ , Dept Informàtica I Tic 4910 Societat de la informació 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /4910/ , Dept Informàtica I Tic 4910 Societat de la informació Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /4910/ , Dept Informàtica I Tic 4910 Societat de la informació Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /4910/ , Dept Informàtica I Tic 4910 Societat de la informació Altres Conceptes Complement Productivitat /4910/ , Dept Informàtica I Tic 4910 Societat de la informació Seguretat Social /4910/ , Dept Informàtica I Tic 4910 Societat de la informació Arrendaments Equips Processos D'Informació /4910/ , Dept Informàtica I Tic 4910 Societat de la informació Cànons /4910/ , Dept Informàtica I Tic 4910 Societat de la informació Maquinària Instal.Lacions Tècniques I Utillatge /4910/ , Dept Informàtica I Tic 4910 Societat de la informació Equips Per Processos D'Informació /4910/ , Dept Informàtica I Tic 4910 Societat de la informació Xarxa Informàtica /4910/ , Dept Informàtica I Tic 4910 Societat de la informació Manteniment Aplicacions Informàtiques /4910/ , Dept Informàtica I Tic 4910 Societat de la informació Material Informàtic No Inventariable /4910/ , Dept Informàtica I Tic 4910 Societat de la informació Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /4910/ , Dept Informàtica I Tic 4910 Societat de la informació Serveis De Consultoria Informàtica /4910/ , Dept Informàtica I Tic 4910 Societat de la informació Estudis I Treballs Tècnics /4910/ , Dept Informàtica I Tic 4910 Societat de la informació Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /4910/ , Dept Informàtica I Tic 9200 Administració general Adquisició De Software /9200/ , Dept Informàtica I Tic 9200 Administració general Adquisició Hardware /9200/ , Dept Informàtica I Tic 9208 Edificis Municipals Serveis De Telecomunicacions /9208/ , S D'Obres Projectes I Manteniment 3231 Funcionament centres docents - infantil i primària 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /3231/ , S D'Obres Projectes I Manteniment 3231 Funcionament centres docents - infantil i primària 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /3231/ , S D'Obres Projectes I Manteniment 3231 Funcionament centres docents - infantil i primària Seguretat Social /3231/ , S D'Obres Projectes I Manteniment 3231 Funcionament centres docents - infantil i primària Inversió Rep. Edificis I Altres Construccions /3231/ , S D'Obres Projectes I Manteniment 3231 Funcionament centres docents - infantil i primària Inv. Rep. Maquinaria, Instal. Elec. I Utillatge /3231/ , Dept Equipaments Educatius 3231 Funcionament centres docents - infantil i primària 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /3231/ , Dept Equipaments Educatius 3231 Funcionament centres docents - infantil i primària 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /3231/ , Dept Equipaments Educatius 3231 Funcionament centres docents - infantil i primària Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /3231/ , Dept Equipaments Educatius 3231 Funcionament centres docents - infantil i primària Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /3231/ , Dept Equipaments Educatius 3231 Funcionament centres docents - infantil i primària Indemnitzacions Personal Laboral Fix /3231/ , Dept Equipaments Educatius 3231 Funcionament centres docents - infantil i primària Altres Conceptes Complement Productivitat /3231/ , Dept Equipaments Educatius 3231 Funcionament centres docents - infantil i primària Seguretat Social /3231/ , Dept Equipaments Educatius 3231 Funcionament centres docents - infantil i primària Edificis I Altres Construccions /3231/ , Dept Equipaments Educatius 3231 Funcionament centres docents - infantil i primària Aigua /3231/ ,00

331 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Dept Equipaments Educatius 3231 Funcionament centres docents - infantil i primària Gas /3231/ , Dept Equipaments Educatius 3231 Funcionament centres docents - infantil i primària Material Esportiu No Inventariable /3231/ , Dept Convivència I Mediació Programa de mediciació sociocultural 143 Retribucions Altre Personal /231015/ , Dept Convivència I Mediació Programa de mediciació sociocultural Altres Conceptes Complement Productivitat /231015/ , Dept Convivència I Mediació Programa de mediciació sociocultural Seguretat Social /231015/ , Dept Convivència I Mediació 3271 Ciutadania i Convivència Reparacions, Manteniment I Conservació /3271/ , Dept Convivència I Mediació 3271 Ciutadania i Convivència Edificis I Altres Construccions /3271/ , Dept Convivència I Mediació 3271 Ciutadania i Convivència Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /3271/ , Dept Convivència I Mediació 3271 Ciutadania i Convivència Reunions I Conferències /3271/ , Dept Convivència I Mediació 3271 Ciutadania i Convivència Estudis I Treballs Tècnics /3271/ , Dept Convivència I Mediació 3271 Ciutadania i Convivència Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /3271/ , Dept Convivència I Mediació 3271 Ciutadania i Convivència Subvencions Convocatòria Entitats /3271/ , Dept Convivència I Mediació 3272 Pla de Convivència Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /3272/ , Dept Convivència I Mediació 3275 Voluntariat Reunions I Conferències /3275/ , Dept Convivència I Mediació 3275 Voluntariat Estudis I Treballs Tècnics /3275/ , Dept Convivència I Mediació 3275 Voluntariat Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /3275/ , Dept Convivència I Mediació 3275 Voluntariat Subvencions Convocatòria Entitats /3275/ , Dept Convivència I Mediació 9240 Participació ciutadana 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9240/ , Dept Convivència I Mediació 9240 Participació ciutadana 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9240/ , Dept Convivència I Mediació 9240 Participació ciutadana Seguretat Social /9240/ , Servei De Seguretat 1300 Administració general seguretat i protecció civil 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1300/ , Servei De Seguretat 1300 Administració general seguretat i protecció civil 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1300/ , Servei De Seguretat 1300 Administració general seguretat i protecció civil Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1300/ , Servei De Seguretat 1300 Administració general seguretat i protecció civil Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1300/ , Servei De Seguretat 1300 Administració general seguretat i protecció civil Altres Conceptes Complement Productivitat /1300/ , Servei De Seguretat 1300 Administració general seguretat i protecció civil Seguretat Social /1300/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1300 Administració general seguretat i protecció civil Adquisició Hardware /1300/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1321 Dipòsit de persones detingudes Edificis I Altres Construccions /1321/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1321 Dipòsit de persones detingudes Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /1321/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1321 Dipòsit de persones detingudes Productes Alimentaris /1321/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1322 Guàrdia urbana 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1322/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1322 Guàrdia urbana 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1322/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1322 Guàrdia urbana Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1322/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1322 Guàrdia urbana Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1322/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1322 Guàrdia urbana Altres Conceptes Complement Productivitat /1322/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1322 Guàrdia urbana Altres Complement Jornada /1322/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1322 Guàrdia urbana Seguretat Social /1322/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1322 Guàrdia urbana Cànons /1322/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1322 Guàrdia urbana Edificis I Altres Construccions /1322/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1322 Guàrdia urbana Maquinària Instal.Lacions Tècniques I Utillatge /1322/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1322 Guàrdia urbana Elements De Transport /1322/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1322 Guàrdia urbana Mobiliari /1322/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1322 Guàrdia urbana Premsa, Llibres I Altres Publicacions /1322/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1322 Guàrdia urbana Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /1322/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1322 Guàrdia urbana Vestuari De Personal /1322/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1322 Guàrdia urbana Productes Alimentaris /1322/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1322 Guàrdia urbana Material Electrònic I De Comunicacions /1322/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1322 Guàrdia urbana Altres Subministres /1322/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1322 Guàrdia urbana Atencions Protocolaries I Representatives /1322/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1322 Guàrdia urbana Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /1322/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1322 Guàrdia urbana Altres Inversions Funcionament Operatiu Serveis /1322/ ,00

332 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Cos De La Guàrdia Urbana 1322 Guàrdia urbana Inversió Rep. Edificis I Altres Construccions /1322/ , Cos De La Guàrdia Urbana 1340 Mobilitat urbana Altres Inversions Funcionament Operatiu Serveis /1340/ , Dept Protecció Civil 1350 Protecció civil 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1350/ , Dept Protecció Civil 1350 Protecció civil 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1350/ , Dept Protecció Civil 1350 Protecció civil Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1350/ , Dept Protecció Civil 1350 Protecció civil Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1350/ , Dept Protecció Civil 1350 Protecció civil Altres Conceptes Complement Productivitat /1350/ , Dept Protecció Civil 1350 Protecció civil Seguretat Social /1350/ , Dept Protecció Civil 1350 Protecció civil Maquinària Instal.Lacions Tècniques I Utillatge /1350/ , Dept Protecció Civil 1350 Protecció civil Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /1350/ , Dept Protecció Civil 1350 Protecció civil Vestuari De Personal /1350/ , Dept Protecció Civil 1350 Protecció civil Productes Alimentaris /1350/ , Dept Protecció Civil 1350 Protecció civil Altres Subministres /1350/ , Dept Protecció Civil 1350 Protecció civil Execucions Subsidiàries /1350/ , Dept Protecció Civil 1350 Protecció civil Serveis De Vigilancia De Platges /1350/ , Dept Protecció Civil 1350 Protecció civil Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /1350/ , Dept Protecció Civil 1350 Protecció civil Altres Indemnitzacions /1350/ , Dept Protecció Civil 1350 Protecció civil Subvencions Convocatòria Entitats /1350/ , Dept Protecció Civil 1350 Protecció civil Inversió Nova Material De Transport /1350/ , Secretaria 9201 Secretaria General 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9201/ , Secretaria 9201 Secretaria General 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9201/ , Secretaria 9201 Secretaria General Seguretat Social /9201/ , Secretaria 9201 Secretaria General Premsa, Llibres I Altres Publicacions /9201/ , Secretaria 9201 Secretaria General Estudis I Treballs Tècnics /9201/ , Secretaria 9201 Secretaria General Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /9201/ , Secretaria 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Despeses Jurídiques /9220/ , Secretaria 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Estudis I Treballs Tècnics /9220/ , Secretaria 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Serveis Assesoria Jurídica /9220/ , S Jurídic De Secretaria General 9201 Secretaria General 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9201/ , S Jurídic De Secretaria General 9201 Secretaria General 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9201/ , S Jurídic De Secretaria General 9201 Secretaria General Altres Conceptes Complement Productivitat /9201/ , S Jurídic De Secretaria General 9201 Secretaria General Seguretat Social /9201/ , S Jurídic De Secretaria General 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Premsa, Llibres I Altres Publicacions /9220/ , Dept Secretaria :Fe Pública, Cartipàs I Arxiu 9201 Secretaria General 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9201/ , Dept Secretaria :Fe Pública, Cartipàs I Arxiu 9201 Secretaria General 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9201/ , Dept Secretaria :Fe Pública, Cartipàs I Arxiu 9201 Secretaria General Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /9201/ , Dept Secretaria :Fe Pública, Cartipàs I Arxiu 9201 Secretaria General Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /9201/ , Dept Secretaria :Fe Pública, Cartipàs I Arxiu 9201 Secretaria General Altres Conceptes Complement Productivitat /9201/ , Dept Secretaria :Fe Pública, Cartipàs I Arxiu 9201 Secretaria General Seguretat Social /9201/ , Dept Administració Electrònica I Simplificació Adminis 9201 Secretaria General 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9201/ , Dept Administració Electrònica I Simplificació Adminis 9201 Secretaria General 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9201/ , Dept Administració Electrònica I Simplificació Adminis 9201 Secretaria General Seguretat Social /9201/ , Dept Població 9205 Processos electorals Manteniment Aplicacions Informàtiques /9205/ , Dept Població 9205 Processos electorals Processos Electorals /9205/ , Dept Població 9230 Informació bàsica i estadística 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9230/ , Dept Població 9230 Informació bàsica i estadística 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9230/ , Dept Població 9230 Informació bàsica i estadística Altres Conceptes Complement Productivitat /9230/ , Dept Població 9230 Informació bàsica i estadística Seguretat Social /9230/ , Dept Població 9230 Informació bàsica i estadística Maquinària Instal.Lacions Tècniques I Utillatge /9230/ , Dept Població 9230 Informació bàsica i estadística Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /9230/ , Dept Població 9230 Informació bàsica i estadística Estudis I Treballs Tècnics /9230/ ,00

333 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Dept Població 9230 Informació bàsica i estadística Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /9230/ , Vicesecretaria 9201 Secretaria General 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9201/ , Vicesecretaria 9201 Secretaria General Seguretat Social /9201/ , Gabinet Jurídic 9201 Secretaria General 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9201/ , Gabinet Jurídic 9201 Secretaria General 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9201/ , Gabinet Jurídic 9201 Secretaria General Altres Conceptes Complement Productivitat /9201/ , Gabinet Jurídic 9201 Secretaria General Seguretat Social /9201/ , Intervenció 9312 Intervenció 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9312/ , Intervenció 9312 Intervenció 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9312/ , Intervenció 9312 Intervenció Altres Conceptes Complement Productivitat /9312/ , Intervenció 9312 Intervenció Seguretat Social /9312/ , Intervenció 9312 Intervenció Premsa, Llibres I Altres Publicacions /9312/ , Intervenció 9312 Intervenció Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /9312/ , Dept Comptabilitat 9312 Intervenció 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9312/ , Dept Comptabilitat 9312 Intervenció 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9312/ , Dept Comptabilitat 9312 Intervenció Altres Conceptes Complement Productivitat /9312/ , Dept Comptabilitat 9312 Intervenció Seguretat Social /9312/ , Dept Fiscalització 9312 Intervenció 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9312/ , Dept Fiscalització 9312 Intervenció 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9312/ , Dept Fiscalització 9312 Intervenció Altres Conceptes Complement Productivitat /9312/ , Dept Fiscalització 9312 Intervenció Seguretat Social /9312/ , Dept Fiscalització I Seguiment Oa/Som 9312 Intervenció 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9312/ , Dept Fiscalització I Seguiment Oa/Som 9312 Intervenció 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9312/ , Dept Fiscalització I Seguiment Oa/Som 9312 Intervenció Seguretat Social /9312/ , Viceintervenció 9312 Intervenció 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9312/ , Viceintervenció 9312 Intervenció 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9312/ , Viceintervenció 9312 Intervenció Seguretat Social /9312/ , Servei Recursos Financers 9340 Gestió del deute i tresoreria 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9340/ , Servei Recursos Financers 9340 Gestió del deute i tresoreria 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9340/ , Servei Recursos Financers 9340 Gestió del deute i tresoreria Seguretat Social /9340/ , Dept Tresoreria 0110 Deute públic Interessos Préstecs Llarg Termini /0110/ , Dept Tresoreria 0110 Deute públic Despeses De Formalització Modif I Cancel.Lació /0110/ , Dept Tresoreria 0110 Deute públic Amort.Prest.Mig I Llarg T.Fora S.P /0110/ , Dept Tresoreria 9290 Imprevistos,situacions transitòries, conting.ejec Fons De Contingència /9290/ , Dept Tresoreria 9340 Gestió del deute i tresoreria 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9340/ , Dept Tresoreria 9340 Gestió del deute i tresoreria 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9340/ , Dept Tresoreria 9340 Gestió del deute i tresoreria Altres Conceptes Complement Productivitat /9340/ , Dept Tresoreria 9340 Gestió del deute i tresoreria Seguretat Social /9340/ , Dept Tresoreria 9340 Gestió del deute i tresoreria Serveis De Recaptació /9340/ , Dept Tresoreria 9341 Administració financera Interessos Préstecs Curt Termini /9341/ , Dept Tresoreria 9341 Administració financera Despeses De Formalització Modif I Cancel.Lació /9341/ , Dept Tresoreria 9341 Administració financera Interessos De Demora /9341/ , Dept Tresoreria 9341 Administració financera Interessos De Demora- Morositat Cap /9341/ , Dept Tresoreria 9341 Administració financera Altres Despeses Financeres /9341/ , Dept Gestió I Control Ingressos De Dret Públic 9320 Gestió del sistema tributari 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9320/ , Dept Gestió I Control Ingressos De Dret Públic 9320 Gestió del sistema tributari 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9320/ , Dept Gestió I Control Ingressos De Dret Públic 9320 Gestió del sistema tributari Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /9320/ , Dept Gestió I Control Ingressos De Dret Públic 9320 Gestió del sistema tributari Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /9320/ , Dept Gestió I Control Ingressos De Dret Públic 9320 Gestió del sistema tributari Altres Conceptes Complement Productivitat /9320/ , Dept Gestió I Control Ingressos De Dret Públic 9320 Gestió del sistema tributari Seguretat Social /9320/ , Dept Gestió I Control Ingressos De Dret Públic 9320 Gestió del sistema tributari Despeses Jurídiques /9320/ ,00

334 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Dept Gestió I Control Ingressos De Dret Públic 9320 Gestió del sistema tributari Reunions I Conferències /9320/ , Dept Gestió I Control Ingressos De Dret Públic 9320 Gestió del sistema tributari Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /9320/ , Dept De Recaptació Executiva 9320 Gestió del sistema tributari 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9320/ , Dept De Recaptació Executiva 9320 Gestió del sistema tributari 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9320/ , Dept De Recaptació Executiva 9320 Gestió del sistema tributari Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /9320/ , Dept De Recaptació Executiva 9320 Gestió del sistema tributari Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /9320/ , Dept De Recaptació Executiva 9320 Gestió del sistema tributari Altres Conceptes Complement Productivitat /9320/ , Dept De Recaptació Executiva 9320 Gestió del sistema tributari Seguretat Social /9320/ , Servei De Salut 3110 Protecció de la salubritat pública 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /3110/ , Servei De Salut 3110 Protecció de la salubritat pública 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /3110/ , Servei De Salut 3110 Protecció de la salubritat pública Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /3110/ , Servei De Salut 3110 Protecció de la salubritat pública Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /3110/ , Servei De Salut 3110 Protecció de la salubritat pública Seguretat Social /3110/ , Dept Salut 3110 Protecció de la salubritat pública 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /3110/ , Dept Salut 3110 Protecció de la salubritat pública 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /3110/ , Dept Salut 3110 Protecció de la salubritat pública Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /3110/ , Dept Salut 3110 Protecció de la salubritat pública Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /3110/ , Dept Salut 3110 Protecció de la salubritat pública Altres Conceptes Complement Productivitat /3110/ , Dept Salut 3110 Protecció de la salubritat pública Seguretat Social /3110/ , Dept Salut 3110 Protecció de la salubritat pública Reparacions, Manteniment I Conservació /3110/ , Dept Salut 3110 Protecció de la salubritat pública Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /3110/ , Dept Salut 3110 Protecció de la salubritat pública Productes Alimentaris /3110/ , Dept Salut 3110 Protecció de la salubritat pública Altres Subministres /3110/ , Dept Salut 3110 Protecció de la salubritat pública Atencions Protocolaries I Representatives /3110/ , Dept Salut 3110 Protecció de la salubritat pública Publicitat I Propaganda /3110/ , Dept Salut 3110 Protecció de la salubritat pública Reunions I Conferències /3110/ , Dept Salut 3110 Protecció de la salubritat pública Activitats Comunitàries /3110/ , Dept Salut 3110 Protecció de la salubritat pública Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /3110/ , Dept Salut 3110 Protecció de la salubritat pública Consell Comarcal Del Barcelonès Nord /3110/ , Dept Salut 3110 Protecció de la salubritat pública Subvencions Convocatòria Entitats /3110/ , Dept Salut 3111 Animals domèstics Estudis I Treballs Tècnics /3111/ , Dept Salut 3111 Animals domèstics Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /3111/ , Dept Salut 3112 Servei contra les plagues Serveis I Activitats Salut Pública /3112/ , Dept Salut 3113 Animals peridomèstics Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /3113/ , Dept Salut 3114 Salut Pública - Llei Barris Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /3114/ , Gabinet Alcaldia 9120 Òrgans de govern Dels Membres Dels Órgans De Govern /9120/ , Gabinet Alcaldia 9120 Òrgans de govern Dels Membres Dels Organs De Govern /9120/ , Gabinet Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Retribucions Bàsiques I Altres Personal Directiu /9220/ , Gabinet Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Altres Remuneracions Personal Directiu /9220/ , Gabinet Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9220/ , Gabinet Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9220/ , Gabinet Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /9220/ , Gabinet Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /9220/ , Gabinet Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals 143 Retribucions Altre Personal /9220/ , Gabinet Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Altres Conceptes Complement Productivitat /9220/ , Gabinet Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Seguretat Social /9220/ , Servei Jurídic I Administració General D'Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9220/ , Servei Jurídic I Administració General D'Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9220/ , Servei Jurídic I Administració General D'Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Altres Conceptes Complement Productivitat /9220/ , Servei Jurídic I Administració General D'Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Seguretat Social /9220/ , Dept Jurídic I Administració General D'Alcaldia Acció social A Consorcis /231002/ ,00

335 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Dept Jurídic I Administració General D'Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Altres Despeses Diverses /9220/ , Dept Jurídic I Administració General D'Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Estudis I Treballs Tècnics /9220/ , Dept Jurídic I Administració General D'Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /9220/ , Dept Jurídic I Administració General D'Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Altres Entitats Que Agrupen Municipis /9220/ , Dept Jurídic I Administració General D'Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Federació De Municipis De Catalunya /9220/ , Dept Jurídic I Administració General D'Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Associació Catalana De Municipis /9220/ , Dept Jurídic I Administració General D'Alcaldia 9431 Consorci Localret A Consorcis /9431/ , Dept Jurídic I Administració General D'Alcaldia 9432 Consorci Hospitalari de Catalunya A Consorcis /9432/ , Dept Jurídic I Administració General D'Alcaldia 9433 Consorci Conca riu Besòs A Consorcis /9433/ , Dept Jurídic I Administració General D'Alcaldia 9436 Fòrum Municipis Barcelonès Nord Forum Municipis Barcelonès Nord /9436/ , Àrea D'Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Retribucions Bàsiques I Altres Personal Directiu /9220/ , Àrea D'Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Altres Remuneracions Personal Directiu /9220/ , Àrea D'Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Seguretat Social /9220/ , Àrea D'Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /9220/ , Àrea D'Alcaldia 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /9220/ , Àrea D'Esports I Joventut 3400 Administració general d'esports 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /3400/ , Àrea D'Esports I Joventut 3400 Administració general d'esports 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /3400/ , Àrea D'Esports I Joventut 3400 Administració general d'esports Altres Conceptes Complement Productivitat /3400/ , Àrea D'Esports I Joventut 3400 Administració general d'esports Seguretat Social /3400/ , Servei D'Esports 3400 Administració general d'esports 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /3400/ , Servei D'Esports 3400 Administració general d'esports 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /3400/ , Servei D'Esports 3400 Administració general d'esports Seguretat Social /3400/ , Servei D'Esports 3400 Administració general d'esports Altres Despeses Diverses /3400/ , Servei D'Esports 3412 Programació esportiva Reparacions, Manteniment I Conservació /3412/ , Servei D'Esports 3420 Instal lacions esportives Cànons /3420/ , Dept D'Actes I Campanyes Esportives 3411 Dinamització esportiva Subvencions Convocatòria Entitats /3411/ , Dept D'Actes I Campanyes Esportives 3412 Programació esportiva 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /3412/ , Dept D'Actes I Campanyes Esportives 3412 Programació esportiva 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /3412/ , Dept D'Actes I Campanyes Esportives 3412 Programació esportiva Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /3412/ , Dept D'Actes I Campanyes Esportives 3412 Programació esportiva Altres Conceptes Complement Productivitat /3412/ , Dept D'Actes I Campanyes Esportives 3412 Programació esportiva Seguretat Social /3412/ , Dept D'Actes I Campanyes Esportives 3412 Programació esportiva Arrendaments Maquinaria Instal.Lacions I Utillatge /3412/ , Dept D'Actes I Campanyes Esportives 3412 Programació esportiva Productes Alimentaris /3412/ , Dept D'Actes I Campanyes Esportives 3412 Programació esportiva Material Esportiu No Inventariable /3412/ , Dept D'Actes I Campanyes Esportives 3412 Programació esportiva Altres Subministres /3412/ , Dept D'Actes I Campanyes Esportives 3412 Programació esportiva Transports /3412/ , Dept D'Actes I Campanyes Esportives 3412 Programació esportiva Activitats Esportives /3412/ , Dept D'Actes I Campanyes Esportives 3412 Programació esportiva Altres Despeses Diverses /3412/ , Dept D'Actes I Campanyes Esportives 3412 Programació esportiva Serveis De Monitorarge /3412/ , Dept D'Actes I Campanyes Esportives 3412 Programació esportiva Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /3412/ , Dept Tècnic 3420 Instal lacions esportives 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /3420/ , Dept Tècnic 3420 Instal lacions esportives 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /3420/ , Dept Tècnic 3420 Instal lacions esportives Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /3420/ , Dept Tècnic 3420 Instal lacions esportives Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /3420/ , Dept Tècnic 3420 Instal lacions esportives Altres Conceptes Complement Productivitat /3420/ , Dept Tècnic 3420 Instal lacions esportives Seguretat Social /3420/ , Dept D'Instal lacions Esportives 3420 Instal lacions esportives 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /3420/ , Dept D'Instal lacions Esportives 3420 Instal lacions esportives 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /3420/ , Dept D'Instal lacions Esportives 3420 Instal lacions esportives Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /3420/ , Dept D'Instal lacions Esportives 3420 Instal lacions esportives Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /3420/ , Dept D'Instal lacions Esportives 3420 Instal lacions esportives Indemnitzacions Personal Laboral Fix /3420/ ,38

336 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Dept D'Instal lacions Esportives 3420 Instal lacions esportives Altres Conceptes Complement Productivitat /3420/ , Dept D'Instal lacions Esportives 3420 Instal lacions esportives Seguretat Social /3420/ , Dept D'Instal lacions Esportives 3420 Instal lacions esportives Arrendaments Maquinaria Instal.Lacions I Utillatge /3420/ , Dept D'Instal lacions Esportives 3420 Instal lacions esportives Edificis I Altres Construccions /3420/ , Dept D'Instal lacions Esportives 3420 Instal lacions esportives Maquinària Instal.Lacions Tècniques I Utillatge /3420/ , Dept D'Instal lacions Esportives 3420 Instal lacions esportives Aigua /3420/ , Dept D'Instal lacions Esportives 3420 Instal lacions esportives Gas /3420/ , Dept D'Instal lacions Esportives 3420 Instal lacions esportives Material Esportiu No Inventariable /3420/ , Dept D'Instal lacions Esportives 3420 Instal lacions esportives Productes De Neteja /3420/ , Dept D'Instal lacions Esportives 3420 Instal lacions esportives Altres Subministres /3420/ , Dept D'Instal lacions Esportives 3420 Instal lacions esportives Serveis De Neteja /3420/ , Dept D'Instal lacions Esportives 3420 Instal lacions esportives Estudis I Treballs Tècnics /3420/ , Dept D'Instal lacions Esportives 3420 Instal lacions esportives Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /3420/ , Servei De Cooperació I Migracions 3273 Solidaritat i Cooperació Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /3273/ , Servei De Cooperació I Migracions 3273 Solidaritat i Cooperació Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /3273/ , Servei De Cooperació I Migracions 3273 Solidaritat i Cooperació Seguretat Social /3273/ , Servei De Cooperació I Migracions 3273 Solidaritat i Cooperació Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /3273/ , Servei De Cooperació I Migracions 3273 Solidaritat i Cooperació Productes Alimentaris /3273/ , Servei De Cooperació I Migracions 3273 Solidaritat i Cooperació Altres Subministres /3273/ , Servei De Cooperació I Migracions 3273 Solidaritat i Cooperació Atencions Protocolaries I Representatives /3273/ , Servei De Cooperació I Migracions 3273 Solidaritat i Cooperació Activitats Culturals /3273/ , Servei De Cooperació I Migracions 3273 Solidaritat i Cooperació Activitats Comunitàries /3273/ , Servei De Cooperació I Migracions 3273 Solidaritat i Cooperació Altres Despeses Diverses /3273/ , Servei De Cooperació I Migracions 3273 Solidaritat i Cooperació Estudis I Treballs Tècnics /3273/ , Servei De Cooperació I Migracions 3273 Solidaritat i Cooperació Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /3273/ , Servei De Cooperació I Migracions 3273 Solidaritat i Cooperació Fons Català Cooperació Al Desenvolupament /3273/ , Servei De Cooperació I Migracions 3273 Solidaritat i Cooperació Prestacions Econòmiques /3273/ , Servei De Cooperació I Migracions 3273 Solidaritat i Cooperació Subvencions Convocatòria Entitats /3273/ , Dept Cooperació 3273 Solidaritat i Cooperació Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /3273/ , Dept Cooperació 3273 Solidaritat i Cooperació Seguretat Social /3273/ , Dept Migracions Immigració 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /231009/ , Dept Migracions Immigració 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /231009/ , Dept Migracions Immigració Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /231009/ , Dept Migracions Immigració Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /231009/ , Dept Migracions Immigració Altres Conceptes Complement Productivitat /231009/ , Dept Migracions Immigració Seguretat Social /231009/ , Dept Migracions Immigració Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /231009/ , Servei Gent Gran Gent gran 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /231006/ , Servei Gent Gran Gent gran 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /231006/ , Servei Gent Gran Gent gran Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /231006/ , Servei Gent Gran Gent gran Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /231006/ , Servei Gent Gran Gent gran Altres Conceptes Complement Productivitat /231006/ , Servei Gent Gran Gent gran Seguretat Social /231006/ , Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Gent gran 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /231006/ , Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Gent gran 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /231006/ , Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Gent gran Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /231006/ , Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Gent gran Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /231006/ , Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Gent gran Altres Conceptes Complement Productivitat /231006/ , Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Gent gran Seguretat Social /231006/ , Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Gent gran Arrendaments D'Edificis I Altres Construccions /231006/ , Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Gent gran Reparacions, Manteniment I Conservació /231006/ ,00

337 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Gent gran Aigua /231006/ , Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Gent gran Gas /231006/ , Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Gent gran Productes Alimentaris /231006/ , Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Gent gran Altres Subministres /231006/ , Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Gent gran Atencions Protocolaries I Representatives /231006/ , Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Gent gran Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /231006/ , Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Gent gran Subvencions Convocatòria Entitats /231006/ , Servei Jurídic I Adm.General De Govern I Territori 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Retribucions Bàsiques I Altres Personal Directiu /1500/ , Servei Jurídic I Adm.General De Govern I Territori 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Altres Remuneracions Personal Directiu /1500/ , Servei Jurídic I Adm.General De Govern I Territori 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1500/ , Servei Jurídic I Adm.General De Govern I Territori 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1500/ , Servei Jurídic I Adm.General De Govern I Territori 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1500/ , Servei Jurídic I Adm.General De Govern I Territori 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1500/ , Servei Jurídic I Adm.General De Govern I Territori 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Altres Conceptes Complement Productivitat /1500/ , Servei Jurídic I Adm.General De Govern I Territori 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Seguretat Social /1500/ , Servei Jurídic I Adm.General De Govern I Territori 1700 Administració general de medi ambient 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1700/ , Servei Jurídic I Adm.General De Govern I Territori 1700 Administració general de medi ambient 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1700/ , Servei Jurídic I Adm.General De Govern I Territori 1700 Administració general de medi ambient Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1700/ , Servei Jurídic I Adm.General De Govern I Territori 1700 Administració general de medi ambient Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1700/ , Servei Jurídic I Adm.General De Govern I Territori 1700 Administració general de medi ambient Altres Conceptes Complement Productivitat /1700/ , Servei Jurídic I Adm.General De Govern I Territori 1700 Administració general de medi ambient Seguretat Social /1700/ , Dept Jurídic I Administració General De Govern I Terri 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1500/ , Dept Jurídic I Administració General De Govern I Terri 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1500/ , Dept Jurídic I Administració General De Govern I Terri 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1500/ , Dept Jurídic I Administració General De Govern I Terri 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1500/ , Dept Jurídic I Administració General De Govern I Terri 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Altres Conceptes Complement Productivitat /1500/ , Dept Jurídic I Administració General De Govern I Terri 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Seguretat Social /1500/ , Dept Jurídic I Administració General De Govern I Terri 1700 Administració general de medi ambient Reparacions, Manteniment I Conservació /1700/ , Dept Jurídic I Administració General De Govern I Terri 1700 Administració general de medi ambient Edificis I Altres Construccions /1700/ , Dept Jurídic I Administració General De Govern I Terri 1700 Administració general de medi ambient Premsa, Llibres I Altres Publicacions /1700/ , Dept Jurídic I Administració General De Govern I Terri 1700 Administració general de medi ambient Altres Subministres /1700/ , Dept Jurídic I Administració General De Govern I Terri 1700 Administració general de medi ambient Publicitat I Propaganda /1700/ , Dept Jurídic I Administració General De Govern I Terri 1700 Administració general de medi ambient Altres Despeses Diverses /1700/ , Àrea D'Urbanisme 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1500/ , Àrea D'Urbanisme 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1500/ , Àrea D'Urbanisme 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Seguretat Social /1500/ , Àrea D'Urbanisme 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Arrendaments Maquinaria Instal.Lacions I Utillatge /1500/ , Àrea D'Urbanisme 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Maquinària Instal.Lacions Tècniques I Utillatge /1500/ , Àrea D'Urbanisme 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Premsa, Llibres I Altres Publicacions /1500/ , Àrea D'Urbanisme 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /1500/ , Àrea D'Urbanisme 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Publicitat I Propaganda /1500/ , Àrea D'Urbanisme 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Despeses Jurídiques /1500/ , Àrea D'Urbanisme 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Reunions I Conferències /1500/ , Àrea D'Urbanisme 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Estudis I Treballs Tècnics /1500/ , Àrea D'Urbanisme 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /1500/ , Àrea D'Urbanisme 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Diputació De Barcelona /1500/ , Àrea D'Urbanisme 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Atencions Benèfiques I Assistencials /1500/ , Àrea D'Urbanisme 1520 Habitatge Atenció Emergències Socials Cuesb /1520/ , Servei Ordenació Del Territori 1510 Urbanisme,planejament,gestió,execució i disciplina Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /1510/ , Servei Ordenació Del Territori 1512 Plànol de la ciutat Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /1512/ , Servei Ordenació Del Territori 1513 Gestió urbanística Estudis I Treballs Tècnics /1513/ ,00

338 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Servei Ordenació Del Territori 1513 Gestió urbanística Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /1513/ , Servei Ordenació Del Territori 1513 Gestió urbanística A Consorcis /1513/ , Servei Ordenació Del Territori 1513 Gestió urbanística A Consorcis-Sant Crist /1513/ , Servei Ordenació Del Territori 1514 Ordenació urbana 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1514/ , Servei Ordenació Del Territori 1514 Ordenació urbana 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1514/ , Servei Ordenació Del Territori 1514 Ordenació urbana Seguretat Social /1514/ , Servei Ordenació Del Territori 3361 Pla rehabilitació Casc Antic Estudis I Treballs Tècnics /3361/ , Dept Patrimoni 3200 Administració general d'educació Arrendaments D'Edificis I Altres Construccions /3200/ , Dept Patrimoni 3300 Administració general de cultura Arrendaments D'Edificis I Altres Construccions /3300/ , Dept Patrimoni 3400 Administració general d'esports Arrendaments D'Edificis I Altres Construccions /3400/ , Dept Patrimoni 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Arrendaments D'Edificis I Altres Construccions /9220/ , Dept Patrimoni 9310 Política econòmica i fiscal Arrendaments D'Edificis I Altres Construccions /9310/ , Dept Patrimoni 9330 Gestió del patrimoni 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9330/ , Dept Patrimoni 9330 Gestió del patrimoni 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9330/ , Dept Patrimoni 9330 Gestió del patrimoni Altres Conceptes Complement Productivitat /9330/ , Dept Patrimoni 9330 Gestió del patrimoni Seguretat Social /9330/ , Dept Patrimoni 9330 Gestió del patrimoni Edificis I Altres Construccions /9330/ , Dept Patrimoni 9330 Gestió del patrimoni Tributs /9330/ , Dept Patrimoni 9330 Gestió del patrimoni Estudis I Treballs Tècnics /9330/ , Dept Patrimoni 9330 Gestió del patrimoni Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /9330/ , Dept Plànol De La Ciutat 1512 Plànol de la ciutat 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1512/ , Dept Plànol De La Ciutat 1512 Plànol de la ciutat 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1512/ , Dept Plànol De La Ciutat 1512 Plànol de la ciutat Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1512/ , Dept Plànol De La Ciutat 1512 Plànol de la ciutat Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1512/ , Dept Plànol De La Ciutat 1512 Plànol de la ciutat Altres Conceptes Complement Productivitat /1512/ , Dept Plànol De La Ciutat 1512 Plànol de la ciutat Seguretat Social /1512/ , Dept Planejament Urbanístic 1514 Ordenació urbana 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1514/ , Dept Planejament Urbanístic 1514 Ordenació urbana 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1514/ , Dept Planejament Urbanístic 1514 Ordenació urbana Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1514/ , Dept Planejament Urbanístic 1514 Ordenació urbana Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1514/ , Dept Planejament Urbanístic 1514 Ordenació urbana Altres Conceptes Complement Productivitat /1514/ , Dept Planejament Urbanístic 1514 Ordenació urbana Seguretat Social /1514/ , Dept Gestió Urbanística 1513 Gestió urbanística 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1513/ , Dept Gestió Urbanística 1513 Gestió urbanística 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1513/ , Dept Gestió Urbanística 1513 Gestió urbanística Seguretat Social /1513/ , Servei Projectes I Control D Obres 1515 Projectes urbanístics 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1515/ , Servei Projectes I Control D Obres 1515 Projectes urbanístics 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1515/ , Servei Projectes I Control D Obres 1515 Projectes urbanístics Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1515/ , Servei Projectes I Control D Obres 1515 Projectes urbanístics Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1515/ , Servei Projectes I Control D Obres 1515 Projectes urbanístics Seguretat Social /1515/ , Servei Projectes I Control D Obres 1515 Projectes urbanístics Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /1515/ , Servei Projectes I Control D Obres 1515 Projectes urbanístics Altres Inversions Noves-Estudis I Projectes /1515/ , Servei Projectes I Control D Obres 1533 Vies públiques - Manteniment i renovació de les infrae Altres Inversions Noves /1533/ , Servei Projectes I Control D Obres 9200 Administració general Adequació I Reforma Edificis /9200/ , Dept Proj. I Control Obres Municipals 1515 Projectes urbanístics 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1515/ , Dept Proj. I Control Obres Municipals 1515 Projectes urbanístics 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1515/ , Dept Proj. I Control Obres Municipals 1515 Projectes urbanístics Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1515/ , Dept Proj. I Control Obres Municipals 1515 Projectes urbanístics Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1515/ , Dept Proj. I Control Obres Municipals 1515 Projectes urbanístics Seguretat Social /1515/ , Dept Proj. I Control Obres Municipals 1515 Projectes urbanístics Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /1515/ , Dept Proj. I Control Obres Municipals 1533 Vies públiques - Manteniment i renovació de les infrae Tr.Cap.A Empr.Públ,Comunitats Autònomes /1533/ ,00

339 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Dept Control Proj. I Obres Supramun Projectes urbanístics 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1515/ , Dept Control Proj. I Obres Supramun Projectes urbanístics 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1515/ , Dept Control Proj. I Obres Supramun Projectes urbanístics Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1515/ , Dept Control Proj. I Obres Supramun Projectes urbanístics Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1515/ , Dept Control Proj. I Obres Supramun Projectes urbanístics Altres Conceptes Complement Productivitat /1515/ , Dept Control Proj. I Obres Supramun Projectes urbanístics Seguretat Social /1515/ , Dept Control Proj. I Obres Urb. Priv 1515 Projectes urbanístics 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1515/ , Dept Control Proj. I Obres Urb. Priv 1515 Projectes urbanístics 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1515/ , Dept Control Proj. I Obres Urb. Priv 1515 Projectes urbanístics Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1515/ , Dept Control Proj. I Obres Urb. Priv 1515 Projectes urbanístics Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1515/ , Dept Control Proj. I Obres Urb. Priv 1515 Projectes urbanístics Seguretat Social /1515/ , Servei De Llicencies Obres I Activitats Del Territori 1514 Ordenació urbana 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1514/ , Servei De Llicencies Obres I Activitats Del Territori 1514 Ordenació urbana 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1514/ , Servei De Llicencies Obres I Activitats Del Territori 1514 Ordenació urbana Altres Conceptes Complement Productivitat /1514/ , Servei De Llicencies Obres I Activitats Del Territori 1514 Ordenació urbana Seguretat Social /1514/ , Dept Llicencies Obres 1514 Ordenació urbana 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1514/ , Dept Llicencies Obres 1514 Ordenació urbana 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1514/ , Dept Llicencies Obres 1514 Ordenació urbana Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1514/ , Dept Llicencies Obres 1514 Ordenació urbana Altres Conceptes Complement Productivitat /1514/ , Dept Llicencies Obres 1514 Ordenació urbana Seguretat Social /1514/ , Dept De Llicencies D'Activitats 1514 Ordenació urbana 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1514/ , Dept De Llicencies D'Activitats 1514 Ordenació urbana 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1514/ , Dept De Llicencies D'Activitats 1514 Ordenació urbana Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1514/ , Dept De Llicencies D'Activitats 1514 Ordenació urbana Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1514/ , Dept De Llicencies D'Activitats 1514 Ordenació urbana Altres Conceptes Complement Productivitat /1514/ , Dept De Llicencies D'Activitats 1514 Ordenació urbana Seguretat Social /1514/ , Àrea D'Espais Públics I Mobilitat 1530 Vies públiques 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1530/ , Àrea D'Espais Públics I Mobilitat 1530 Vies públiques 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1530/ , Àrea D'Espais Públics I Mobilitat 1530 Vies públiques Altres Conceptes Complement Productivitat /1530/ , Àrea D'Espais Públics I Mobilitat 1530 Vies públiques Seguretat Social /1530/ , Servei De Disciplina I Sancions 1511 Disciplina urbanística 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1511/ , Servei De Disciplina I Sancions 1511 Disciplina urbanística 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1511/ , Servei De Disciplina I Sancions 1511 Disciplina urbanística Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1511/ , Servei De Disciplina I Sancions 1511 Disciplina urbanística Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1511/ , Servei De Disciplina I Sancions 1511 Disciplina urbanística Altres Conceptes Complement Productivitat /1511/ , Servei De Disciplina I Sancions 1511 Disciplina urbanística Seguretat Social /1511/ , Dept Disciplina Ciutat 1511 Disciplina urbanística 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1511/ , Dept Disciplina Ciutat 1511 Disciplina urbanística 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1511/ , Dept Disciplina Ciutat 1511 Disciplina urbanística Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1511/ , Dept Disciplina Ciutat 1511 Disciplina urbanística Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1511/ , Dept Disciplina Ciutat 1511 Disciplina urbanística Indemnitzacions Personal Laboral Fix /1511/ , Dept Disciplina Ciutat 1511 Disciplina urbanística Altres Conceptes Complement Productivitat /1511/ , Dept Disciplina Ciutat 1511 Disciplina urbanística Seguretat Social /1511/ , Dept Disciplina Ciutat 1511 Disciplina urbanística Altres Subministres /1511/ , Dept Disciplina Ciutat 1511 Disciplina urbanística Execucions Subsidiàries /1511/ , Dept Sancions 9200 Administració general 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9200/ , Dept Sancions 9200 Administració general 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9200/ , Dept Sancions 9200 Administració general Altres Conceptes Complement Productivitat /9200/ , Dept Sancions 9200 Administració general Seguretat Social /9200/ , Servei De Manteniment Espais Públics 1530 Vies públiques 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1530/ , Servei De Manteniment Espais Públics 1530 Vies públiques 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1530/ ,29

340 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Servei De Manteniment Espais Públics 1530 Vies públiques Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1530/ , Servei De Manteniment Espais Públics 1530 Vies públiques Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1530/ , Servei De Manteniment Espais Públics 1530 Vies públiques Altres Conceptes Complement Productivitat /1530/ , Servei De Manteniment Espais Públics 1530 Vies públiques Seguretat Social /1530/ , Servei De Manteniment Espais Públics 1530 Vies públiques Estudis I Treballs Tècnics /1530/ , Servei De Manteniment Espais Públics 1533 Vies públiques - Manteniment i renovació de les infrae Altres Inversions Noves /1533/ , Servei De Manteniment Espais Públics 1650 Enllumenat públic Estudis I Treballs Tècnics /1650/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 1322 Guàrdia urbana Edificis I Altres Construccions /1322/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 1322 Guàrdia urbana Altra Immobilitzat Material /1322/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 1701 Equipaments de medi ambient Edificis I Altres Construccions /1701/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 1701 Equipaments de medi ambient Altra Immobilitzat Material /1701/ , Dept Manteniment Edificis Administratius Polítiques d'igualtat Inversió Nova Mobiliari I Estris /231005/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 9200 Administració general Adequació I Reforma Edificis /9200/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 9208 Edificis Municipals 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9208/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 9208 Edificis Municipals 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9208/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 9208 Edificis Municipals Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /9208/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 9208 Edificis Municipals Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /9208/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 9208 Edificis Municipals Altres Conceptes Complement Productivitat /9208/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 9208 Edificis Municipals Seguretat Social /9208/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 9208 Edificis Municipals Edificis I Altres Construccions /9208/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 9208 Edificis Municipals Maquinària Instal.Lacions Tècniques I Utillatge /9208/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 9208 Edificis Municipals Mobiliari /9208/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 9208 Edificis Municipals Altra Immobilitzat Material /9208/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 9208 Edificis Municipals Premsa, Llibres I Altres Publicacions /9208/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 9208 Edificis Municipals Aigua /9208/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 9208 Edificis Municipals Gas /9208/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 9208 Edificis Municipals Combustibles I Carburants /9208/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 9208 Edificis Municipals Altres Subministres /9208/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 9208 Edificis Municipals Serveis De Neteja /9208/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 9208 Edificis Municipals Custòdia, Dipòsit I Emmagatzematge /9208/ , Dept Manteniment Edificis Administratius 9208 Edificis Municipals Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /9208/ , Dept De Manteniment Via Publica 1340 Mobilitat urbana Cèl Lules Identificatives Llicències Terrasses /1340/ , Dept De Manteniment Via Publica 1530 Vies públiques 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1530/ , Dept De Manteniment Via Publica 1530 Vies públiques 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1530/ , Dept De Manteniment Via Publica 1530 Vies públiques Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1530/ , Dept De Manteniment Via Publica 1530 Vies públiques Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1530/ , Dept De Manteniment Via Publica 1530 Vies públiques Altres Conceptes Complement Productivitat /1530/ , Dept De Manteniment Via Publica 1530 Vies públiques Seguretat Social /1530/ , Dept De Manteniment Via Publica 1530 Vies públiques Arrendaments Maquinaria Instal.Lacions I Utillatge /1530/ , Dept De Manteniment Via Publica 1530 Vies públiques Arrendaments Material De Transport /1530/ , Dept De Manteniment Via Publica 1530 Vies públiques Reparacions, Manteniment I Conservació /1530/ , Dept De Manteniment Via Publica 1530 Vies públiques Maquinària Instal.Lacions Tècniques I Utillatge /1530/ , Dept De Manteniment Via Publica 1530 Vies públiques Altres Subministres /1530/ , Dept De Manteniment Via Publica 1532 Vies Públiques-Pavimentació de vies públiques Manteniment De Paviments /1532/ , Dept De Manteniment Via Publica 1533 Vies públiques - Manteniment i renovació de les infrae Reparacions, Manteniment I Conservació /1533/ , Dept De Manteniment Via Publica 1534 Vies públiques - Mobiliari urbà Reparacions, Manteniment I Conservació /1534/ , Dept De Manteniment Via Publica 1534 Vies públiques - Mobiliari urbà Maquinària Instal.Lacions Tècniques I Utillatge /1534/ , Dept De Manteniment Via Publica 1534 Vies públiques - Mobiliari urbà Manteniment Mobiliari Urbà /1534/ , Dept De Manteniment Via Publica 1537 Vies públiques - Brigada Reparacions, Manteniment I Conservació /1537/ , Dept De Manteniment Via Publica 1537 Vies públiques - Brigada Altres Subministres /1537/ , Dept De Manteniment Via Publica 1600 Clavegueram Manteniment I Reparació Via Pública /1600/ ,00

341 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Dept De Manteniment Via Publica 1600 Clavegueram Manteniment Dipòsit Aigües Pluvials /1600/ , Dept De Manteniment Via Publica 1600 Clavegueram Serveis De Neteja /1600/ , Dept De Manteniment Via Publica 1610 Proveïment domiciliari d'aigua potable Manteniment De Fonts Públiques /1610/ , Dept De Manteniment Via Publica 1610 Proveïment domiciliari d'aigua potable Aigua /1610/ , Dept De Manteniment Via Publica 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos Publicitat I Propaganda /1622/ , Dept De Manteniment Via Publica 1650 Enllumenat públic Reparacions, Manteniment I Conservació /1650/ , Dept De Manteniment Via Publica 1650 Enllumenat públic Manteniment Enllumenat Públic /1650/ , Dept Llicències Via Publica 1530 Vies públiques 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1530/ , Dept Llicències Via Publica 1530 Vies públiques 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1530/ , Dept Llicències Via Publica 1530 Vies públiques Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1530/ , Dept Llicències Via Publica 1530 Vies públiques Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1530/ , Dept Llicències Via Publica 1530 Vies públiques Altres Conceptes Complement Productivitat /1530/ , Dept Llicències Via Publica 1530 Vies públiques Seguretat Social /1530/ , Dept Llicències Via Publica 1650 Enllumenat públic Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1650/ , Dept Llicències Via Publica 1650 Enllumenat públic Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1650/ , Dept Llicències Via Publica 1650 Enllumenat públic Altres Conceptes Complement Productivitat /1650/ , Dept Llicències Via Publica 1650 Enllumenat públic Seguretat Social /1650/ , Dept Neteja Viaria 1621 Recollida de Resisus Serveis De Recollida De Residus /1621/ , Dept Neteja Viaria 1630 Neteja viària 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1630/ , Dept Neteja Viaria 1630 Neteja viària 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1630/ , Dept Neteja Viaria 1630 Neteja viària Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1630/ , Dept Neteja Viaria 1630 Neteja viària Altres Conceptes Complement Productivitat /1630/ , Dept Neteja Viaria 1630 Neteja viària Seguretat Social /1630/ , Dept Neteja Viaria 1630 Neteja viària Serveis De Neteja /1630/ , Dept Neteja Edificis Municipals Acció social Serveis De Neteja /231002/ , Dept Neteja Edificis Municipals 3231 Funcionament centres docents - infantil i primària Serveis De Neteja /3231/ , Dept Neteja Edificis Municipals 3332 Equipaments culturals Serveis De Neteja /3332/ , Dept Neteja Edificis Municipals 9208 Edificis Municipals 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9208/ , Dept Neteja Edificis Municipals 9208 Edificis Municipals 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9208/ , Dept Neteja Edificis Municipals 9208 Edificis Municipals Seguretat Social /9208/ , Dept Mobilitat 1330 Ordenació del trànsit i de l'estacionament Arrendaments Maquinaria Instal.Lacions I Utillatge /1330/ , Dept Mobilitat 1330 Ordenació del trànsit i de l'estacionament Manteniment Senyalització Viària /1330/ , Dept Mobilitat 1330 Ordenació del trànsit i de l'estacionament Maquinària Instal.Lacions Semafòriques /1330/ , Dept Mobilitat 1330 Ordenació del trànsit i de l'estacionament Estudis I Treballs Tècnics /1330/ , Dept Mobilitat 1340 Mobilitat urbana Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /1340/ , Dept Mobilitat 1535 Vies públiques - Mobilitat urbana 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1535/ , Dept Mobilitat 1535 Vies públiques - Mobilitat urbana 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1535/ , Dept Mobilitat 1535 Vies públiques - Mobilitat urbana Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1535/ , Dept Mobilitat 1535 Vies públiques - Mobilitat urbana Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1535/ , Dept Mobilitat 1535 Vies públiques - Mobilitat urbana Altres Conceptes Complement Productivitat /1535/ , Dept Mobilitat 1535 Vies públiques - Mobilitat urbana Seguretat Social /1535/ , Dept De Manteniment Senyalització Viaria I Mobiliari 1533 Vies públiques - Manteniment i renovació de les infrae Instal Lacions Semafòriques /1533/ , Dept De Manteniment Senyalització Viaria I Mobiliari 1535 Vies públiques - Mobilitat urbana 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1535/ , Dept De Manteniment Senyalització Viaria I Mobiliari 1535 Vies públiques - Mobilitat urbana 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1535/ , Dept De Manteniment Senyalització Viaria I Mobiliari 1535 Vies públiques - Mobilitat urbana Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1535/ , Dept De Manteniment Senyalització Viaria I Mobiliari 1535 Vies públiques - Mobilitat urbana Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1535/ , Dept De Manteniment Senyalització Viaria I Mobiliari 1535 Vies públiques - Mobilitat urbana Seguretat Social /1535/ , Servei De Medi Ambient, Verd Urbà I Educació Ambien 1700 Administració general de medi ambient 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1700/ , Servei De Medi Ambient, Verd Urbà I Educació Ambien 1700 Administració general de medi ambient 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1700/ , Servei De Medi Ambient, Verd Urbà I Educació Ambien 1700 Administració general de medi ambient Seguretat Social /1700/ , Servei De Medi Ambient, Verd Urbà I Educació Ambien 1700 Administració general de medi ambient Reparacions, Manteniment I Conservació /1700/ ,00

342 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Servei De Medi Ambient, Verd Urbà I Educació Ambien 1700 Administració general de medi ambient Red Española De Ciudades Por El Clima /1700/ , Dept Gestió Del Verd Urbà 1711 Gestió del verd urbà 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1711/ , Dept Gestió Del Verd Urbà 1711 Gestió del verd urbà 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1711/ , Dept Gestió Del Verd Urbà 1711 Gestió del verd urbà Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1711/ , Dept Gestió Del Verd Urbà 1711 Gestió del verd urbà Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1711/ , Dept Gestió Del Verd Urbà 1711 Gestió del verd urbà 143 Retribucions Altre Personal /1711/ , Dept Gestió Del Verd Urbà 1711 Gestió del verd urbà Altres Conceptes Complement Productivitat /1711/ , Dept Gestió Del Verd Urbà 1711 Gestió del verd urbà Seguretat Social /1711/ , Dept Gestió Del Verd Urbà 1711 Gestió del verd urbà Reparacions, Manteniment I Conservació /1711/ , Dept Gestió Del Verd Urbà 1711 Gestió del verd urbà Manteniment De Zones Verdes /1711/ , Dept Gestió Del Verd Urbà 1711 Gestió del verd urbà Maquinària Instal.Lacions Tècniques I Utillatge /1711/ , Dept Gestió Del Verd Urbà 1711 Gestió del verd urbà Aigua /1711/ , Dept Gestió Del Verd Urbà 1711 Gestió del verd urbà Altres Subministres /1711/ , Dept Gestió Del Verd Urbà 1711 Gestió del verd urbà Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /1711/ , Dept Educació Ambiental 1724 Educació ambiental 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1724/ , Dept Educació Ambiental 1724 Educació ambiental 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1724/ , Dept Educació Ambiental 1724 Educació ambiental Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1724/ , Dept Educació Ambiental 1724 Educació ambiental Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1724/ , Dept Educació Ambiental 1724 Educació ambiental Altres Conceptes Complement Productivitat /1724/ , Dept Educació Ambiental 1724 Educació ambiental Seguretat Social /1724/ , Dept Educació Ambiental 1724 Educació ambiental Reparacions, Manteniment I Conservació /1724/ , Dept Educació Ambiental 1724 Educació ambiental Maquinària Instal.Lacions Tècniques I Utillatge /1724/ , Dept Educació Ambiental 1724 Educació ambiental Manutenció D'Animals /1724/ , Dept Educació Ambiental 1724 Educació ambiental Altres Subministres /1724/ , Dept Educació Ambiental 1724 Educació ambiental Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /1724/ , Dept Medi Natural 1723 Medi natural i paisatge 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1723/ , Dept Medi Natural 1723 Medi natural i paisatge 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1723/ , Dept Medi Natural 1723 Medi natural i paisatge Altres Conceptes Complement Productivitat /1723/ , Dept Medi Natural 1723 Medi natural i paisatge Seguretat Social /1723/ , Dept Medi Natural 1723 Medi natural i paisatge Reparacions, Manteniment I Conservació /1723/ , Dept Medi Natural 1723 Medi natural i paisatge Maquinària Instal.Lacions Tècniques I Utillatge /1723/ , Dept Medi Natural 1723 Medi natural i paisatge Gas /1723/ , Dept Medi Natural 1723 Medi natural i paisatge Altres Subministres /1723/ , Dept Medi Natural 1723 Medi natural i paisatge Execucions Subsidiàries /1723/ , Dept Medi Natural 1723 Medi natural i paisatge Estudis I Treballs Tècnics /1723/ , Dept Medi Natural 1723 Medi natural i paisatge Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /1723/ , Dept Ecologia Urbana 1650 Enllumenat públic Energia Elèctrica /1650/ , Dept Ecologia Urbana 1722 Ecologia urbana i sostenibilitat 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /1722/ , Dept Ecologia Urbana 1722 Ecologia urbana i sostenibilitat 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /1722/ , Dept Ecologia Urbana 1722 Ecologia urbana i sostenibilitat Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /1722/ , Dept Ecologia Urbana 1722 Ecologia urbana i sostenibilitat Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /1722/ , Dept Ecologia Urbana 1722 Ecologia urbana i sostenibilitat Altres Conceptes Complement Productivitat /1722/ , Dept Ecologia Urbana 1722 Ecologia urbana i sostenibilitat Seguretat Social /1722/ , Dept Ecologia Urbana 1722 Ecologia urbana i sostenibilitat Reparacions, Manteniment I Conservació /1722/ , Dept Ecologia Urbana 1722 Ecologia urbana i sostenibilitat Maquinària Instal.Lacions Tècniques I Utillatge /1722/ , Dept Ecologia Urbana 1722 Ecologia urbana i sostenibilitat Energia Elèctrica /1722/ , Dept Ecologia Urbana 1722 Ecologia urbana i sostenibilitat Altres Subministres /1722/ , Dept Ecologia Urbana 1722 Ecologia urbana i sostenibilitat Estudis I Treballs Tècnics /1722/ , Dept Ecologia Urbana 1722 Ecologia urbana i sostenibilitat Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /1722/ , Dept Ecologia Urbana Acció social Energia Elèctrica /231002/ , Dept Ecologia Urbana Gent gran Energia Elèctrica /231006/ ,80

343 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Dept Ecologia Urbana 3231 Funcionament centres docents - infantil i primària Energia Elèctrica /3231/ , Dept Ecologia Urbana 3330 Equipaments culturals i museus Energia Elèctrica /3330/ , Dept Ecologia Urbana 3332 Equipaments culturals Energia Elèctrica /3332/ , Dept Ecologia Urbana 3420 Instal lacions esportives Energia Elèctrica /3420/ , Dept Ecologia Urbana 4392 Foment de l'activitat econòmica general Energia Elèctrica /4392/ , Dept Ecologia Urbana 4392 Foment de l'activitat econòmica general Aigua /4392/ , Dept Ecologia Urbana 9200 Administració general Energia Elèctrica /9200/ , Dept Ecologia Urbana 9208 Edificis Municipals Energia Elèctrica /9208/ , Àmbit De Serveis A Les Persones I Seguretat 3200 Administració general d'educació 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /3200/ , Àmbit De Serveis A Les Persones I Seguretat 3200 Administració general d'educació 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /3200/ , Àmbit De Serveis A Les Persones I Seguretat 3200 Administració general d'educació Seguretat Social /3200/ , Servei Juridic I Administracio General Ambit De Serve Serveis generals de Serveis Socials 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /231001/ , Servei Juridic I Administracio General Ambit De Serve Serveis generals de Serveis Socials 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /231001/ , Servei Juridic I Administracio General Ambit De Serve Serveis generals de Serveis Socials Altres Conceptes Complement Productivitat /231001/ , Servei Juridic I Administracio General Ambit De Serve Serveis generals de Serveis Socials Seguretat Social /231001/ , Servei Juridic I Administracio General Ambit De Serve 3200 Administració general d'educació 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /3200/ , Servei Juridic I Administracio General Ambit De Serve 3200 Administració general d'educació 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /3200/ , Servei Juridic I Administracio General Ambit De Serve 3200 Administració general d'educació Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /3200/ , Servei Juridic I Administracio General Ambit De Serve 3200 Administració general d'educació Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /3200/ , Servei Juridic I Administracio General Ambit De Serve 3200 Administració general d'educació Altres Conceptes Complement Productivitat /3200/ , Servei Juridic I Administracio General Ambit De Serve 3200 Administració general d'educació Seguretat Social /3200/ , Servei Juridic I Administracio General Ambit De Serve 3200 Administració general d'educació Premsa, Llibres I Altres Publicacions /3200/ , Àrea De Programació Econòmica, Comerç, Consum I T 4300 Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /4300/ , Àrea De Programació Econòmica, Comerç, Consum I T 4300 Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /4300/ , Àrea De Programació Econòmica, Comerç, Consum I T 4300 Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa Seguretat Social /4300/ , Servei De Comerç I Consum 4300 Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /4300/ , Servei De Comerç I Consum 4300 Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /4300/ , Servei De Comerç I Consum 4300 Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa Seguretat Social /4300/ , Dept Gestió De Serveis 1640 Cementiris i serveis funeraris Manteniment De Zones Verdes /1640/ , Dept Gestió De Serveis 1640 Cementiris i serveis funeraris Edificis I Altres Construccions /1640/ , Dept Gestió De Serveis 1640 Cementiris i serveis funeraris Aigua /1640/ , Dept Gestió De Serveis 1640 Cementiris i serveis funeraris Productes Alimentaris /1640/ , Dept Gestió De Serveis 1640 Cementiris i serveis funeraris Publicitat I Propaganda /1640/ , Dept Gestió De Serveis 1640 Cementiris i serveis funeraris Estudis I Treballs Tècnics /1640/ , Dept Gestió De Serveis 1640 Cementiris i serveis funeraris Serveis De Cementiris /1640/ , Dept Gestió De Serveis 1640 Cementiris i serveis funeraris Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /1640/ , Dept Gestió De Serveis 4392 Foment de l'activitat econòmica general 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /4392/ , Dept Gestió De Serveis 4392 Foment de l'activitat econòmica general 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /4392/ , Dept Gestió De Serveis 4392 Foment de l'activitat econòmica general Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /4392/ , Dept Gestió De Serveis 4392 Foment de l'activitat econòmica general Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /4392/ , Dept Gestió De Serveis 4392 Foment de l'activitat econòmica general Altres Conceptes Complement Productivitat /4392/ , Dept Gestió De Serveis 4392 Foment de l'activitat econòmica general Seguretat Social /4392/ , Dept Consum 4930 Protecció de consumidors i usuaris 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /4930/ , Dept Consum 4930 Protecció de consumidors i usuaris 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /4930/ , Dept Consum 4930 Protecció de consumidors i usuaris Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /4930/ , Dept Consum 4930 Protecció de consumidors i usuaris Altres Conceptes Complement Productivitat /4930/ , Dept Consum 4930 Protecció de consumidors i usuaris Seguretat Social /4930/ , Dept Consum 4930 Protecció de consumidors i usuaris Publicitat I Propaganda /4930/ , Dept Consum 4930 Protecció de consumidors i usuaris Estudis I Treballs Tècnics /4930/ , Dept Consum 4930 Protecció de consumidors i usuaris Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /4930/ , Dept Comerç 4310 Comerç 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /4310/ ,06

344 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Dept Comerç 4310 Comerç 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /4310/ , Dept Comerç 4310 Comerç Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /4310/ , Dept Comerç 4310 Comerç Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /4310/ , Dept Comerç 4310 Comerç Indemnitzacions Personal Laboral Fix /4310/ , Dept Comerç 4310 Comerç Altres Conceptes Complement Productivitat /4310/ , Dept Comerç 4310 Comerç Seguretat Social /4310/ , Dept Comerç 4310 Comerç Reparacions, Manteniment I Conservació /4310/ , Dept Comerç 4310 Comerç Premsa, Llibres I Altres Publicacions /4310/ , Dept Comerç 4310 Comerç Aigua /4310/ , Dept Comerç 4310 Comerç Estudis I Treballs Tècnics /4310/ , Dept Comerç 4310 Comerç Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /4310/ , Dept Comerç 4310 Comerç Subvencions Convocatòria Entitats /4310/ , Dept Comerç 4310 Comerç Subvencions Entitats /4310/ , Servei Programació, Desenvolupament Econòmic I Pro 4200 Administració general Industria i Energia Estudis I Treballs Tècnics /4200/ , Servei Programació, Desenvolupament Econòmic I Pro 4200 Administració general Industria i Energia Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /4200/ , Servei Programació, Desenvolupament Econòmic I Pro 4300 Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /4300/ , Servei Programació, Desenvolupament Econòmic I Pro 4300 Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /4300/ , Servei Programació, Desenvolupament Econòmic I Pro 4300 Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /4300/ , Servei Programació, Desenvolupament Econòmic I Pro 4300 Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /4300/ , Servei Programació, Desenvolupament Econòmic I Pro 4300 Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa Altres Conceptes Complement Productivitat /4300/ , Servei Programació, Desenvolupament Econòmic I Pro 4300 Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa Seguretat Social /4300/ , Servei Programació, Desenvolupament Econòmic I Pro 4330 Desenvolupament empresarial Reparacions, Manteniment I Conservació /4330/ , Servei Programació, Desenvolupament Econòmic I Pro 4330 Desenvolupament empresarial Premsa, Llibres I Altres Publicacions /4330/ , Servei Programació, Desenvolupament Econòmic I Pro 4330 Desenvolupament empresarial Despeses Jurídiques /4330/ , Servei Programació, Desenvolupament Econòmic I Pro 4330 Desenvolupament empresarial Reunions I Conferències /4330/ , Servei Programació, Desenvolupament Econòmic I Pro 4330 Desenvolupament empresarial Estudis I Treballs Tècnics /4330/ , Servei Programació, Desenvolupament Econòmic I Pro 4330 Desenvolupament empresarial Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /4330/ , Servei Programació, Desenvolupament Econòmic I Pro 4330 Desenvolupament empresarial Subvencions Foment Ocupació /4330/ , Servei Programació, Desenvolupament Econòmic I Pro 4392 Foment de l'activitat econòmica general Maquinària Instal.Lacions Tècniques I Utillatge /4392/ , Servei Programació, Desenvolupament Econòmic I Pro 4392 Foment de l'activitat econòmica general Marina Badalona-Conveni Sector Industrial Nàutic I Pr /4392/ , Servei Programació, Desenvolupament Econòmic I Pro 4392 Foment de l'activitat econòmica general Pacte Industrial Regió Metropolitana /4392/ , Dept Turisme I Promoció De La Ciutat 4320 Informació i promoció turística 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /4320/ , Dept Turisme I Promoció De La Ciutat 4320 Informació i promoció turística 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /4320/ , Dept Turisme I Promoció De La Ciutat 4320 Informació i promoció turística Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /4320/ , Dept Turisme I Promoció De La Ciutat 4320 Informació i promoció turística Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /4320/ , Dept Turisme I Promoció De La Ciutat 4320 Informació i promoció turística Altres Conceptes Complement Productivitat /4320/ , Dept Turisme I Promoció De La Ciutat 4320 Informació i promoció turística Seguretat Social /4320/ , Dept Turisme I Promoció De La Ciutat 4320 Informació i promoció turística Reparacions, Manteniment I Conservació /4320/ , Dept Turisme I Promoció De La Ciutat 4320 Informació i promoció turística Manteniment Aplicacions Informàtiques /4320/ , Dept Turisme I Promoció De La Ciutat 4320 Informació i promoció turística Reproduccions I Altres Articles Botiga /4320/ , Dept Turisme I Promoció De La Ciutat 4320 Informació i promoció turística Reunions I Conferències /4320/ , Dept Turisme I Promoció De La Ciutat 4320 Informació i promoció turística Altres Despeses Diverses /4320/ , Dept Turisme I Promoció De La Ciutat 4320 Informació i promoció turística Estudis I Treballs Tècnics /4320/ , Dept Turisme I Promoció De La Ciutat 4320 Informació i promoció turística Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /4320/ , Dept Turisme I Promoció De La Ciutat 4320 Informació i promoció turística Consorci De Promoció Enoturística Del Territori Do Ale /4320/ , Servei Impuls Municipal De Promoció De L'Ocupació Foment de l'ocupació Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /2410/ , Servei Impuls Municipal De Promoció De L'Ocupació Foment de l'ocupació Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /2410/ , Servei Impuls Municipal De Promoció De L'Ocupació Foment de l'ocupació Altres Conceptes Complement Productivitat /2410/ , Servei Impuls Municipal De Promoció De L'Ocupació Foment de l'ocupació Seguretat Social /2410/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /9200/ ,65

345 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Altres Conceptes Complement Productivitat /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Seguretat Social /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Arrendaments Maquinaria Instal.Lacions I Utillatge /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Arrendaments Equips Processos D'Informació /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Edificis I Altres Construccions /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Maquinària Instal.Lacions Tècniques I Utillatge /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Equips Per Processos D'Informació /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Premsa, Llibres I Altres Publicacions /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Material Informàtic No Inventariable /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Material Per Equips D'Oficina /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Aigua /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Gas /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Productes De Neteja /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Altres Subministres /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Serveis De Telecomunicacions /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Comunicacions Informàtiques /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Serveis De Missatgers /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Transports /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Assegurances Edificis I Altres Construccions /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Assegurances Béns Mobles /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Assegurances Resposabilitat Civil General /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Assegurances Cursos /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Publicitat I Propaganda /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Despeses Jurídiques /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Altres Despeses Diverses /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Serveis De Neteja /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Del Personal No Directiu /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9200 Administració general Del Personal No Directiu /9200/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9341 Administració financera Interessos De Demora /9341/ , Dept de Recursos Interns i Administració 9341 Administració financera Altres Despeses Financeres /9341/ , Dept d'ocupació 2410 Foment de l'ocupació Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /2410/ , Dept d'ocupació 2410 Foment de l'ocupació Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /2410/ , Dept d'ocupació 2410 Foment de l'ocupació Altres Conceptes Complement Productivitat /2410/ , Dept d'ocupació 2410 Foment de l'ocupació Seguretat Social /2410/ , Dept d'ocupació 2410 Foment de l'ocupació Material D'Oficina Alumnes Cursos /2410/ , Dept d'ocupació 2410 Foment de l'ocupació Altres Subministres /2410/ , Dept d'ocupació 2410 Foment de l'ocupació Transports /2410/ , Dept d'ocupació 2410 Foment de l'ocupació Assegurances Cursos /2410/ , Dept d'ocupació 2410 Foment de l'ocupació Altres Despeses Diverses /2410/ , Dept d'ocupació 2410 Foment de l'ocupació Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /2410/ , Dept d'ocupació 2410 Foment de l'ocupació Beques I Premis /2410/ , Dept d'ocupació 2412 OTL Oficina tècnica laboral Altres Subministres /2412/ , Dept d'ocupació 2412 OTL Oficina tècnica laboral Transports /2412/ , Dept d'ocupació 2412 OTL Oficina tècnica laboral Altres Despeses Diverses /2412/ , Dept d'ocupació Pactes territorials per l'ocupació Premsa, Llibres I Altres Publicacions /241402/ , Dept d'ocupació Pactes territorials per l'ocupació Altres Subministres /241402/ , Dept d'ocupació Pactes territorials per l'ocupació Transports /241402/ , Dept d'ocupació Pactes territorials per l'ocupació Publicitat I Propaganda /241402/ , Dept d'ocupació Pactes territorials per l'ocupació Altres Despeses Diverses /241402/ , Dept d'ocupació Pactes territorials per l'ocupació Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /241402/ ,00

346 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Dept d'ocupació Catalunya Empren (Inicia) Premsa, Llibres I Altres Publicacions /241502/ , Dept d'ocupació Catalunya Empren (Inicia) Altres Subministres /241502/ , Dept d'ocupació Catalunya Empren (Inicia) Transports /241502/ , Dept d'ocupació Catalunya Empren (Inicia) Publicitat I Propaganda /241502/ , Dept d'ocupació Catalunya Empren (Inicia) Altres Despeses Diverses /241502/ , Dept d'ocupació Catalunya Empren (Inicia) Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /241502/ , Servei D'Educació 3200 Administració general d'educació 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /3200/ , Servei D'Educació 3200 Administració general d'educació 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /3200/ , Servei D'Educació 3200 Administració general d'educació Seguretat Social /3200/ , Dept D'Educació I Escolarització 3200 Administració general d'educació 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /3200/ , Dept D'Educació I Escolarització 3200 Administració general d'educació 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /3200/ , Dept D'Educació I Escolarització 3200 Administració general d'educació Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /3200/ , Dept D'Educació I Escolarització 3200 Administració general d'educació Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /3200/ , Dept D'Educació I Escolarització 3200 Administració general d'educació Altres Conceptes Complement Productivitat /3200/ , Dept D'Educació I Escolarització 3200 Administració general d'educació Seguretat Social /3200/ , Dept D'Educació I Escolarització 3200 Administració general d'educació Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /3200/ , Dept D'Educació I Escolarització 3200 Administració general d'educació Transports /3200/ , Dept D'Educació I Escolarització 3200 Administració general d'educació Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /3200/ , Dept D'Educació I Escolarització 3200 Administració general d'educació Entitats Col Laboradores /3200/ , Dept D'Educació I Escolarització 3200 Administració general d'educació Subvencions Convocatòria Entitats /3200/ , Dept D'Educació I Escolarització 3201 Servei Educació - Contracte Programa 143 Retribucions Altre Personal /3201/ , Dept D'Educació I Escolarització 3201 Servei Educació - Contracte Programa Altres Conceptes Complement Productivitat /3201/ , Dept D'Educació I Escolarització 3201 Servei Educació - Contracte Programa Seguretat Social /3201/ , Dept D'Educació I Escolarització 3202 Projecte educatiu de ciutat Reparacions, Manteniment I Conservació /3202/ , Dept D'Educació I Escolarització 3204 Socialització llibres Subvencions Convocatòria Entitats /3204/ , Dept D'Educació I Escolarització 3232 Funcionament centre docents - escoles bressol Serveis Escoles Bressol /3232/ , Dept D'Educació I Escolarització 9411 Consorci Normalització Lingüística A Consorcis /9411/ , Àrea De Cultura 3300 Administració general de cultura 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /3300/ , Àrea De Cultura 3300 Administració general de cultura 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /3300/ , Àrea De Cultura 3300 Administració general de cultura Altres Conceptes Complement Productivitat /3300/ , Àrea De Cultura 3300 Administració general de cultura Seguretat Social /3300/ , Servei De Cultura 3300 Administració general de cultura 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /3300/ , Servei De Cultura 3300 Administració general de cultura 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /3300/ , Servei De Cultura 3300 Administració general de cultura Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /3300/ , Servei De Cultura 3300 Administració general de cultura Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /3300/ , Servei De Cultura 3300 Administració general de cultura Altres Conceptes Complement Productivitat /3300/ , Servei De Cultura 3300 Administració general de cultura Seguretat Social /3300/ , Servei De Cultura 3300 Administració general de cultura Premsa, Llibres I Altres Publicacions /3300/ , Servei De Cultura 3300 Administració general de cultura Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /3300/ , Servei De Cultura 3300 Administració general de cultura Estudis I Treballs Tècnics /3300/ , Servei De Cultura 3301 Recursos culturals Reparacions, Manteniment I Conservació /3301/ , Servei De Cultura 3301 Recursos culturals Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /3301/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3300 Administració general de cultura 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /3300/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3300 Administració general de cultura 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /3300/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3300 Administració general de cultura Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /3300/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3300 Administració general de cultura Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /3300/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3300 Administració general de cultura Altres Conceptes Complement Productivitat /3300/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3300 Administració general de cultura Seguretat Social /3300/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3321 Biblioteques públiques 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /3321/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3321 Biblioteques públiques 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /3321/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3321 Biblioteques públiques Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /3321/ ,05

347 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Dept Programes Territorials De Cultura 3321 Biblioteques públiques Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /3321/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3321 Biblioteques públiques Indemnitzacions Personal Laboral Fix /3321/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3321 Biblioteques públiques Altres Conceptes Complement Productivitat /3321/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3321 Biblioteques públiques Seguretat Social /3321/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3321 Biblioteques públiques Edificis I Altres Construccions /3321/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3321 Biblioteques públiques Maquinària Instal.Lacions Tècniques I Utillatge /3321/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3321 Biblioteques públiques Mobiliari /3321/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3321 Biblioteques públiques Premsa, Llibres I Altres Publicacions /3321/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3321 Biblioteques públiques Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /3321/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3321 Biblioteques públiques Altres Subministres /3321/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3321 Biblioteques públiques Serveis De Telecomunicacions /3321/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3321 Biblioteques públiques Serveis De Neteja /3321/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3332 Equipaments culturals Edificis I Altres Construccions /3332/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3332 Equipaments culturals Maquinària Instal.Lacions Tècniques I Utillatge /3332/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3332 Equipaments culturals Mobiliari /3332/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3332 Equipaments culturals Aigua /3332/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3332 Equipaments culturals Gas /3332/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3341 Activitats culturals - Centres cívics Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /3341/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3341 Activitats culturals - Centres cívics Altres Subministres /3341/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3343 Activitats culturals - Acció territorial Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /3343/ , Dept Programes Territorials De Cultura 3346 Dinamització lectura Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /3346/ , Dept Acció Cultural 3300 Administració general de cultura 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /3300/ , Dept Acció Cultural 3300 Administració general de cultura 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /3300/ , Dept Acció Cultural 3300 Administració general de cultura Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /3300/ , Dept Acció Cultural 3300 Administració general de cultura Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /3300/ , Dept Acció Cultural 3300 Administració general de cultura Seguretat Social /3300/ , Dept Acció Cultural 3300 Administració general de cultura Inversió Nova Material De Transport /3300/ , Dept Acció Cultural 3342 Activitats culturals - Espai Betúlia 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /3342/ , Dept Acció Cultural 3342 Activitats culturals - Espai Betúlia 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /3342/ , Dept Acció Cultural 3342 Activitats culturals - Espai Betúlia Altres Conceptes Complement Productivitat /3342/ , Dept Acció Cultural 3342 Activitats culturals - Espai Betúlia Seguretat Social /3342/ , Dept Acció Cultural 3342 Activitats culturals - Espai Betúlia Maquinària Instal.Lacions Tècniques I Utillatge /3342/ , Dept Acció Cultural 3342 Activitats culturals - Espai Betúlia Premsa, Llibres I Altres Publicacions /3342/ , Dept Acció Cultural 3342 Activitats culturals - Espai Betúlia Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /3342/ , Dept Acció Cultural 3342 Activitats culturals - Espai Betúlia Activitats Culturals /3342/ , Dept Acció Cultural 3342 Activitats culturals - Espai Betúlia Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /3342/ , Dept Acció Cultural 3347 Activitats culturals - temporada Premsa, Llibres I Altres Publicacions /3347/ , Dept Acció Cultural 3347 Activitats culturals - temporada Festes Populars /3347/ , Dept Acció Cultural 3347 Activitats culturals - temporada Activitats Culturals /3347/ , Dept Acció Cultural 3347 Activitats culturals - temporada Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /3347/ , Dept Acció Cultural 3347 Activitats culturals - temporada A Consorcis /3347/ , Dept Acció Cultural 3347 Activitats culturals - temporada Beques I Premis /3347/ , Dept Acció Cultural 3347 Activitats culturals - temporada Subvencions Convocatòria Entitats /3347/ , Àrea De Serveis Socials Serveis generals de Serveis Socials 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /231001/ , Àrea De Serveis Socials Serveis generals de Serveis Socials 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /231001/ , Àrea De Serveis Socials Serveis generals de Serveis Socials Altres Conceptes Complement Productivitat /231001/ , Àrea De Serveis Socials Serveis generals de Serveis Socials Seguretat Social /231001/ , Àrea De Serveis Socials Serveis Socials - Contracte Programa 143 Retribucions Altre Personal /231016/ , Àrea De Serveis Socials Serveis Socials - Contracte Programa Altres Conceptes Complement Productivitat /231016/ , Àrea De Serveis Socials Serveis Socials - Contracte Programa Seguretat Social /231016/ , Servei De Direcció Estratègica De Serveis Socials Serveis generals de Serveis Socials 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /231001/ ,14

348 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Servei De Direcció Estratègica De Serveis Socials Serveis generals de Serveis Socials 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /231001/ , Servei De Direcció Estratègica De Serveis Socials Serveis generals de Serveis Socials Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /231001/ , Servei De Direcció Estratègica De Serveis Socials Serveis generals de Serveis Socials Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /231001/ , Servei De Direcció Estratègica De Serveis Socials Serveis generals de Serveis Socials Altres Conceptes Complement Productivitat /231001/ , Servei De Direcció Estratègica De Serveis Socials Serveis generals de Serveis Socials Seguretat Social /231001/ , Dept De Programes D'Acció Social De Ciutat Atenció territorial polivalent 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /231003/ , Dept De Programes D'Acció Social De Ciutat Atenció territorial polivalent 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /231003/ , Dept De Programes D'Acció Social De Ciutat Atenció territorial polivalent Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /231003/ , Dept De Programes D'Acció Social De Ciutat Atenció territorial polivalent Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /231003/ , Dept De Programes D'Acció Social De Ciutat Atenció territorial polivalent Altres Conceptes Complement Productivitat /231003/ , Dept De Programes D'Acció Social De Ciutat Atenció territorial polivalent Seguretat Social /231003/ , Dept Acció I Promoció Social Acció social Arrendaments D'Edificis I Altres Construccions /231002/ , Dept Acció I Promoció Social Acció social Arrendaments Maquinaria Instal.Lacions I Utillatge /231002/ , Dept Acció I Promoció Social Acció social Reparacions, Manteniment I Conservació /231002/ , Dept Acció I Promoció Social Acció social Maquinària Instal.Lacions Tècniques I Utillatge /231002/ , Dept Acció I Promoció Social Acció social Premsa, Llibres I Altres Publicacions /231002/ , Dept Acció I Promoció Social Acció social Material Informàtic No Inventariable /231002/ , Dept Acció I Promoció Social Acció social Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /231002/ , Dept Acció I Promoció Social Acció social Aigua /231002/ , Dept Acció I Promoció Social Acció social Productes Alimentaris /231002/ , Dept Acció I Promoció Social Acció social Material Electrònic I De Comunicacions /231002/ , Dept Acció I Promoció Social Acció social Altres Subministres /231002/ , Dept Acció I Promoció Social Acció social Atencions Protocolaries I Representatives /231002/ , Dept Acció I Promoció Social Acció social Reunions I Conferències /231002/ , Dept Acció I Promoció Social Acció social Festes Populars /231002/ , Dept Acció I Promoció Social Acció social Activitats Comunitàries /231002/ , Dept Acció I Promoció Social Acció social Estudis I Treballs Tècnics /231002/ , Dept Acció I Promoció Social Acció social Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /231002/ , Dept Acció I Promoció Social Acció social Entitat Metropolitana Del Transport /231002/ , Dept Acció I Promoció Social Acció social Amb-Emergències Socials Cuesb /231002/ , Dept Acció I Promoció Social Acció social Consell Comarcal Del Barcelonès Nord /231002/ , Dept Acció I Promoció Social Acció social Subvencions Convocatòria Entitats /231002/ , Dept Acció I Promoció Social Atenció territorial polivalent 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /231003/ , Dept Acció I Promoció Social Atenció territorial polivalent 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /231003/ , Dept Acció I Promoció Social Atenció territorial polivalent Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /231003/ , Dept Acció I Promoció Social Atenció territorial polivalent Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /231003/ , Dept Acció I Promoció Social Atenció territorial polivalent Indemnitzacions Personal Laboral Fix /231003/ , Dept Acció I Promoció Social Atenció territorial polivalent Altres Conceptes Complement Productivitat /231003/ , Dept Acció I Promoció Social Atenció territorial polivalent Seguretat Social /231003/ , Dept Acció I Promoció Social Atenció territorial polivalent Prestacions Econòmiques /231003/ , Dept Acció I Promoció Social 3261 Ajuts i beques - educació infantil i primària Consell Comarcal Del Barcelonès Nord /3261/ , Servei Jurídic I Administració General Àmbit De Recurs 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9220/ , Servei Jurídic I Administració General Àmbit De Recurs 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9220/ , Servei Jurídic I Administració General Àmbit De Recurs 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Altres Conceptes Complement Productivitat /9220/ , Servei Jurídic I Administració General Àmbit De Recurs 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Seguretat Social /9220/ , Dept Jurídic I Administració General Àmbit De Recurso Atenció territorial polivalent Subvencions Convocatòria Entitats /231003/ , Dept Jurídic I Administració General Àmbit De Recurso 9202 Defensa jurídica Assegurances Resposabilitat Civil General /9202/ , Dept Jurídic I Administració General Àmbit De Recurso 9202 Defensa jurídica Assegurances Defensa Jurídica /9202/ , Dept Jurídic I Administració General Àmbit De Recurso 9203 Parc mòbil Assegurances Elements De Transport /9203/ , Dept Jurídic I Administració General Àmbit De Recurso 9208 Edificis Municipals Assegurances Edificis I Altres Construccions /9208/ , Dept Jurídic I Administració General Àmbit De Recurso 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9220/ ,93

349 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Dept Jurídic I Administració General Àmbit De Recurso 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9220/ , Dept Jurídic I Administració General Àmbit De Recurso 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Altres Conceptes Complement Productivitat /9220/ , Dept Jurídic I Administració General Àmbit De Recurso 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Seguretat Social /9220/ , Dept Jurídic I Administració General Àmbit De Recurso 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Assegurances Vida Accidents /9220/ , Dept Jurídic I Administració General Àmbit De Recurso 9330 Gestió del patrimoni Assegurances Béns Mobles /9330/ , Àrea D'Hisenda I Recursos Interns 9310 Política econòmica i fiscal 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9310/ , Àrea D'Hisenda I Recursos Interns 9310 Política econòmica i fiscal 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9310/ , Àrea D'Hisenda I Recursos Interns 9310 Política econòmica i fiscal Seguretat Social /9310/ , Àrea D'Hisenda I Recursos Interns 9310 Política econòmica i fiscal Premsa, Llibres I Altres Publicacions /9310/ , Àrea D'Hisenda I Recursos Interns 9310 Política econòmica i fiscal Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /9310/ , Àrea D'Hisenda I Recursos Interns 9310 Política econòmica i fiscal Productes De Neteja /9310/ , Àrea D'Hisenda I Recursos Interns 9310 Política econòmica i fiscal Comunicacions Telegràfiques /9310/ , Àrea D'Hisenda I Recursos Interns 9310 Política econòmica i fiscal Despeses Jurídiques /9310/ , Àrea D'Hisenda I Recursos Interns 9310 Política econòmica i fiscal Estudis I Treballs Tècnics /9310/ , Àrea D'Hisenda I Recursos Interns 9310 Política econòmica i fiscal Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /9310/ , Àrea D'Hisenda I Recursos Interns 9423 Mancomunitat de Municipis Area Metropolitana De Barcelona-Pte /9423/ , Àrea D'Hisenda I Recursos Interns 9423 Mancomunitat de Municipis Area Metropolitana De Barcelona-Ibi /9423/ , Servei De Contractació 9313 Compres i contractació 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9313/ , Servei De Contractació 9313 Compres i contractació 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9313/ , Servei De Contractació 9313 Compres i contractació Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /9313/ , Servei De Contractació 9313 Compres i contractació Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /9313/ , Servei De Contractació 9313 Compres i contractació Altres Conceptes Complement Productivitat /9313/ , Servei De Contractació 9313 Compres i contractació Seguretat Social /9313/ , Dept Compres 1322 Guàrdia urbana Arrendaments Material De Transport /1322/ , Dept Compres 9207 Logística Serveis De Missatgers /9207/ , Dept Compres 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Arrendaments Maquinaria Instal.Lacions I Utillatge /9220/ , Dept Compres 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Arrendaments Equips Processos D'Informació /9220/ , Dept Compres 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Maquinària Instal.Lacions Tècniques I Utillatge /9220/ , Dept Compres 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Manteniment I Conservació Fotocopiadores /9220/ , Dept Compres 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Material Oficina Ordinari No Inventariable /9220/ , Dept Compres 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Productes Alimentaris /9220/ , Dept Compres 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Publicacions Diaris Oficilas /9220/ , Dept Compres 9313 Compres i contractació 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9313/ , Dept Compres 9313 Compres i contractació 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9313/ , Dept Compres 9313 Compres i contractació Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /9313/ , Dept Compres 9313 Compres i contractació Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /9313/ , Dept Compres 9313 Compres i contractació Indemnitzacions Personal Laboral Fix /9313/ , Dept Compres 9313 Compres i contractació Altres Conceptes Complement Productivitat /9313/ , Dept Compres 9313 Compres i contractació Seguretat Social /9313/ , Dept Compres 9313 Compres i contractació Material Per Equips D'Oficina /9313/ , Dept Compres 9313 Compres i contractació Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /9313/ , Dept Compres 9340 Gestió del deute i tresoreria Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /9340/ , Dept Central De Contractació 9313 Compres i contractació 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9313/ , Dept Central De Contractació 9313 Compres i contractació 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9313/ , Dept Central De Contractació 9313 Compres i contractació Altres Conceptes Complement Productivitat /9313/ , Dept Central De Contractació 9313 Compres i contractació Seguretat Social /9313/ , Dept Contractes I Tramitació Adm Compres i contractació 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9313/ , Dept Contractes I Tramitació Adm Compres i contractació 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9313/ , Dept Contractes I Tramitació Adm Compres i contractació Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /9313/ , Dept Contractes I Tramitació Adm Compres i contractació Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /9313/ , Dept Contractes I Tramitació Adm Compres i contractació Altres Conceptes Complement Productivitat /9313/ ,82

350 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Dept Contractes I Tramitació Adm Compres i contractació Seguretat Social /9313/ , Àrea De Recursos Humans 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Retribucions Bàsiques I Altres Personal Eventual /9220/ , Àrea De Recursos Humans 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Seguretat Social /9220/ , Servei De Planificació I R Humans 9204 Recursos Humans 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9204/ , Servei De Planificació I R Humans 9204 Recursos Humans 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9204/ , Servei De Planificació I R Humans 9204 Recursos Humans Seguretat Social /9204/ , Dept Recursos Humans 9120 Òrgans de govern Grups Municipals /9120/ , Dept Recursos Humans 9204 Recursos Humans 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9204/ , Dept Recursos Humans 9204 Recursos Humans 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9204/ , Dept Recursos Humans 9204 Recursos Humans Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /9204/ , Dept Recursos Humans 9204 Recursos Humans Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /9204/ , Dept Recursos Humans 9204 Recursos Humans Indemnitzacions Personal Laboral Fix /9204/ , Dept Recursos Humans 9204 Recursos Humans Altres Conceptes Complement Productivitat /9204/ , Dept Recursos Humans 9204 Recursos Humans Seguretat Social /9204/ , Dept Recursos Humans 9204 Recursos Humans Premsa, Llibres I Altres Publicacions /9204/ , Dept Recursos Humans 9204 Recursos Humans Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /9204/ , Dept Recursos Humans 9204 Recursos Humans Vestuari De Personal /9204/ , Dept Recursos Humans 9204 Recursos Humans Productes Alimentaris /9204/ , Dept Recursos Humans 9204 Recursos Humans Formació I Perfeccionament Del Personal /9204/ , Dept Recursos Humans 9204 Recursos Humans Estudis I Treballs Tècnics /9204/ , Dept Recursos Humans 9204 Recursos Humans Formació Continuada /9204/ , Dept Recursos Humans 9204 Recursos Humans Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /9204/ , Dept Recursos Humans 9204 Recursos Humans Del Personal Directiu /9204/ , Dept Recursos Humans 9204 Recursos Humans Del Personal No Directiu /9204/ , Dept Recursos Humans 9204 Recursos Humans Del Personal Directiu /9204/ , Dept Recursos Humans 9204 Recursos Humans Del Personal No Directiu /9204/ , Dept Recursos Humans 9204 Recursos Humans Compensació Per Utilització Vehicle Propi /9204/ , Dept Recursos Humans 9204 Recursos Humans Dietes Membres Externs Tribunals /9204/ , Dept Recursos Humans 9204 Recursos Humans Bestreta Nòmina De Personal /9204/ , Dept Recursos Humans 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Altres Despeses Diverses /9220/ , Dept De Planificació I Organització En Matèria De Recu 9204 Recursos Humans 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9204/ , Dept De Planificació I Organització En Matèria De Recu 9204 Recursos Humans 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9204/ , Dept De Planificació I Organització En Matèria De Recu 9204 Recursos Humans Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /9204/ , Dept De Planificació I Organització En Matèria De Recu 9204 Recursos Humans Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /9204/ , Dept De Planificació I Organització En Matèria De Recu 9204 Recursos Humans 143 Retribucions Altre Personal /9204/ , Dept De Planificació I Organització En Matèria De Recu 9204 Recursos Humans Altres Conceptes Complement Productivitat /9204/ , Dept De Planificació I Organització En Matèria De Recu 9204 Recursos Humans Seguretat Social /9204/ , Dept Atenció Ciutadana 9250 Atenció als ciutadans 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9250/ , Dept Atenció Ciutadana 9250 Atenció als ciutadans 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9250/ , Dept Atenció Ciutadana 9250 Atenció als ciutadans Altres Conceptes Complement Productivitat /9250/ , Dept Atenció Ciutadana 9250 Atenció als ciutadans Seguretat Social /9250/ , Dept Atenció Ciutadana 9250 Atenció als ciutadans Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /9250/ , Dept Atenció Ciutadana 9250 Atenció als ciutadans Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /9250/ , Dept Omd'S 9240 Participació ciutadana 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9240/ , Dept Omd'S 9240 Participació ciutadana 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9240/ , Dept Omd'S 9240 Participació ciutadana Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /9240/ , Dept Omd'S 9240 Participació ciutadana Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /9240/ , Dept Omd'S 9240 Participació ciutadana Altres Conceptes Complement Productivitat /9240/ , Dept Omd'S 9240 Participació ciutadana Seguretat Social /9240/ , Dept Centres Cívics 9240 Participació ciutadana 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9240/ , Dept Centres Cívics 9240 Participació ciutadana 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9240/ ,37

351 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Dept Centres Cívics 9240 Participació ciutadana Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /9240/ , Dept Centres Cívics 9240 Participació ciutadana Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /9240/ , Dept Centres Cívics 9240 Participació ciutadana Altres Conceptes Complement Productivitat /9240/ , Dept Centres Cívics 9240 Participació ciutadana Seguretat Social /9240/ , Dept Participació Ciutadana 3341 Activitats culturals - Centres cívics Edificis I Altres Construccions /3341/ , Dept Participació Ciutadana 3341 Activitats culturals - Centres cívics Altres Subministres /3341/ , Dept Participació Ciutadana 3341 Activitats culturals - Centres cívics Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /3341/ , Dept Participació Ciutadana 9240 Participació ciutadana 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari /9240/ , Dept Participació Ciutadana 9240 Participació ciutadana 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari /9240/ , Dept Participació Ciutadana 9240 Participació ciutadana Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix /9240/ , Dept Participació Ciutadana 9240 Participació ciutadana Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix /9240/ , Dept Participació Ciutadana 9240 Participació ciutadana Altres Conceptes Complement Productivitat /9240/ , Dept Participació Ciutadana 9240 Participació ciutadana Seguretat Social /9240/ , Dept Participació Ciutadana 9240 Participació ciutadana Arrendaments Maquinaria Instal.Lacions I Utillatge /9240/ , Dept Participació Ciutadana 9240 Participació ciutadana Reparacions, Manteniment I Conservació /9240/ , Dept Participació Ciutadana 9240 Participació ciutadana Edificis I Altres Construccions /9240/ , Dept Participació Ciutadana 9240 Participació ciutadana Premsa, Llibres I Altres Publicacions /9240/ , Dept Participació Ciutadana 9240 Participació ciutadana Altre Material D'Oficina Especial No Inventariable /9240/ , Dept Participació Ciutadana 9240 Participació ciutadana Productes Alimentaris /9240/ , Dept Participació Ciutadana 9240 Participació ciutadana Altres Subministres /9240/ , Dept Participació Ciutadana 9240 Participació ciutadana Transports /9240/ , Dept Participació Ciutadana 9240 Participació ciutadana Reunions I Conferències /9240/ , Dept Participació Ciutadana 9240 Participació ciutadana Activitats Culturals /9240/ , Dept Participació Ciutadana 9240 Participació ciutadana Estudis I Treballs Tècnics /9240/ , Dept Participació Ciutadana 9240 Participació ciutadana Altres Treballs Realitzats Per Altres Empreses I P /9240/ , Dept Participació Ciutadana 9241 Desconcentració Municipal Subvencions Convocatòria Entitats /9241/ ,00 CCO00000 Corporació 9200 Administració general 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari CCO00000/9200/ ,78 CCO00000 Corporació 9200 Administració general 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari CCO00000/9200/ ,38 CCO00000 Corporació 9200 Administració general Retribucions En Espècie Personal Funcionari CCO00000/9200/ ,42 CCO00000 Corporació 9200 Administració general Retribucions Bàsiques Personal Laboral Fix CCO00000/9200/ ,20 CCO00000 Corporació 9200 Administració general Hores Extraordinàries Personal Laboral Fix CCO00000/9200/ ,00 CCO00000 Corporació 9200 Administració general Retribucions Complementaries Per. Laboral Fix CCO00000/9200/ ,55 CCO00000 Corporació 9200 Administració general Retribucions En Espècie Personal Laboral CCO00000/9200/ ,06 CCO00000 Corporació 9200 Administració general Complement Nocturnitat CCO00000/9200/ ,07 CCO00000 Corporació 9200 Administració general Complement Jornada Especial CCO00000/9200/ ,14 CCO00000 Corporació 9200 Administració general Complement Jornada Festiva CCO00000/9200/ ,70 CCO00000 Corporació 9200 Administració general Altres Conceptes Complement Productivitat CCO00000/9200/ ,20 CCO00000 Corporació 9200 Administració general Serveis Extraordinaris CCO00000/9200/ ,00 CCO00000 Corporació 9200 Administració general Altres Gratificacions CCO00000/9200/ ,00 CCO00000 Corporació 9200 Administració general Seguretat Social CCO00000/9200/ ,93 CCO00000 Corporació 9200 Administració general Assegurances De Personal CCO00000/9200/ ,95 CCO00000 Corporació 9200 Administració general Altres Despeses Socials CCO00000/9200/ ,70 CCO00000 Corporació 9200 Administració general Beques D'Estudis CCO00000/9200/ ,98 CGM90000 Grup Municipal Socialista 9122 Grup municipal PSC Retribucions Bàsiques I Altres Organs De Govern CGM90000/9122/ ,91 CGM90000 Grup Municipal Socialista 9122 Grup municipal PSC Seguretat Social CGM90000/9122/ ,28 CGM91000 Grup Municipal Icv-Eua 9125 Grup municipal ICV-EUA Retribucions Bàsiques I Altres Organs De Govern CGM91000/9125/ ,80 CGM91000 Grup Municipal Icv-Eua 9125 Grup municipal ICV-EUA Seguretat Social CGM91000/9125/ ,77 CGM92000 Grup Municipal Convergència I Unió 9124 Grup municipal CiU Retribucions Bàsiques I Altres Organs De Govern CGM92000/9124/ ,80 CGM92000 Grup Municipal Convergència I Unió 9124 Grup municipal CiU Seguretat Social CGM92000/9124/ ,28 CGM93000 Grup Municipal Partit Popular 9123 Grup municipal PP Retribucions Bàsiques I Altres Organs De Govern CGM93000/9123/ ,36 CGM93000 Grup Municipal Partit Popular 9123 Grup municipal PP Seguretat Social CGM93000/9123/ ,28

352 Crèdits Centre Gestor-OrgDescripció Subprog Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials CGM94000 Grup Municipal Guanyem Badalona 9127 Grup municipal Guanyem Badalona en comú Retribucions Bàsiques I Altres Organs De Govern CGM94000/9127/ ,50 CGM94000 Grup Municipal Guanyem Badalona 9127 Grup municipal Guanyem Badalona en comú Seguretat Social CGM94000/9127/ ,42 CGM95000 Grup Municipal C'S 9128 Grup municipal de Ciutadans Retribucions Bàsiques I Altres Organs De Govern CGM95000/9128/ ,34 CGM95000 Grup Municipal C'S 9128 Grup municipal de Ciutadans Seguretat Social CGM95000/9128/ ,07 CGM96000 Grup Municipal Esquerra Republicana 9126 Grup municipal ERC Retribucions Bàsiques I Altres Organs De Govern CGM96000/9126/ ,12 CGM96000 Grup Municipal Esquerra Republicana 9126 Grup municipal ERC Seguretat Social CGM96000/9126/ ,42 CGM97000 Grup Municipal Mixt 9129 Grup municipal-mixt-no adscrits Retribucions Bàsiques I Altres Organs De Govern CGM97000/9129/ ,32 COI01000 Defensa Ciutadania 9121 Defensa de la ciutadania Atencions Protocolaries I Representatives COI01000/9121/ ,00 COI01000 Defensa Ciutadania 9121 Defensa de la ciutadania Forum De Síndics I Defensors Locals De Catalunya COI01000/9121/ ,00 COI01000 Defensa Ciutadania 9220 Coordinació-organització institucional ent. locals Icab Defensa Jurídica COI01000/9220/ ,00 COI01100 Serveis Generals Corporació 9121 Defensa de la ciutadania Retribucions Bàsiques I Altres Organs De Govern COI01100/9121/ ,12 COI01100 Serveis Generals Corporació 9121 Defensa de la ciutadania 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcionari COI01100/9121/ ,38 COI01100 Serveis Generals Corporació 9121 Defensa de la ciutadania 121 Retribucions Complementàries Personal Funcionari COI01100/9121/ ,06 COI01100 Serveis Generals Corporació 9121 Defensa de la ciutadania Seguretat Social COI01100/9121/ ,14 O02E1BCO Badalona Comunicació, SA 4912 Badalona Comunicació Altres Transferències Correnst A Ens I Empreses Mu O02E1BCO/4912/ ,75 O03E4EGE Ens de Gestió Urbanística, SA 1330 Ordenació del trànsit i de l'estacionament Altres Transferències Correnst A Ens I Empreses Mu O03E4EGE/1330/ ,00 O03E4EGE Ens de Gestió Urbanística, SA 1330 Ordenació del trànsit i de l'estacionament Empreses Municiapls Servei De Grua O03E4EGE/1330/ ,27 O03E4EGE Ens de Gestió Urbanística, SA 1330 Ordenació del trànsit i de l'estacionament Empreses Municiapls Servei Zona Blava O03E4EGE/1330/ ,84 O03E4EGE Ens de Gestió Urbanística, SA Assistència social primària Engestur-Oficina Local Habitatge-Pla Atenció VulnerabO03E4EGE/231000/ ,00 O03E4EGE Ens de Gestió Urbanística, SA 3420 Instal lacions esportives Engestur-Manteniment Estadi Municipal De Futbol DeO03E4EGE/3420/ ,00 O05E6RBA Reactivació Badalona, SA 4391 Reactivació Badalona Altres Transferències Correnst A Ens I Empreses Mu O05E6RBA/4391/ ,00 O10O5PMB Patronat de la Música de Badalona 3263 Patronat de la Música de Badalona A Ooaa De L'Entitat Local O10O5PMB/3263/ ,75 O12E2BCU Badalona Cultura 3303 Badalona Cultura SL Altres Transferències Correnst A Ens I Empreses Mu O12E2BCU/3303/ ,63 O12O4MUS Museu de Badalona 3331 Museu de Badalona A Ooaa De L'Entitat Local O12O4MUS/3331/ ,00 O13E3BSA Badalona Serveis Assistencials, SA Acció social Bsa-Empreses Mpals. Servei Teleassistència I Sad O13E3BSA/231002/ ,00 O13E3BSA Badalona Serveis Assistencials, SA Acció social Empreses Municiapls Servei Assistencia Domicili O13E3BSA/231002/ ,00 O13E3BSA Badalona Serveis Assistencials, SA Acció social Altres Transferències Correnst A Ens I Empreses Mu O13E3BSA/231002/ ,30 O13E3BSA Badalona Serveis Assistencials, SA 3110 Protecció de la salubritat pública Altres Transferències Correnst A Ens I Empreses Mu O13E3BSA/3110/ ,00 O13E3BSA Badalona Serveis Assistencials, SA 3110 Protecció de la salubritat pública Bsa - Badalona Cap A Una Ciutat Saludable O13E3BSA/3110/ ,31 O14O1CBS Consorci Badalona Sud Acció social A Consorcis O14O1CBS/231002/ ,00 O14O3IMS Institut Municipal Serveis Personals Institut Municipal de Serveis Personals A Ooaa De L'Entitat Local O14O3IMS/231008/ ,00 O14O3IMS Institut Municipal Serveis Personals Institut Municipal de Serveis Personals A Ooaa Pladeco O14O3IMS/231008/ ,43 Total general ,25

353 Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge Àrea d'hisenda i Recursos Interns FUNCIONAL-ECONÒMIC-ORGÀNIC Pressupost General exercici 2019

354 Crèdits Subprog Descripció Centre Gestor Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials 0110 Deute públic Dept Tresoreria Interessos Préstecs Llarg Termini /0110/ , Deute públic Dept Tresoreria Despeses De Formalització Modif I Canc /0110/ , Deute públic Dept Tresoreria Amort.Prest.Mig I Llarg T.Fora S.P /0110/ ,00 Total , Administració general seguretat i protecció civil Servei De Seguretat 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1300/ , Administració general seguretat i protecció civil Servei De Seguretat 121 Retribucions Complementàries Persona /1300/ , Administració general seguretat i protecció civil Servei De Seguretat Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1300/ , Administració general seguretat i protecció civil Servei De Seguretat Retribucions Complementaries Per. Lab /1300/ , Administració general seguretat i protecció civil Servei De Seguretat Altres Conceptes Complement Producti /1300/ , Administració general seguretat i protecció civil Servei De Seguretat Seguretat Social /1300/ , Administració general seguretat i protecció civil Cos De La Guàrdia Urbana Adquisició Hardware /1300/ ,00 Total , Dipòsit de persones detingudes Cos De La Guàrdia Urbana Edificis I Altres Construccions /1321/ , Dipòsit de persones detingudes Cos De La Guàrdia Urbana Altre Material D'Oficina Especial No Inv /1321/ , Dipòsit de persones detingudes Cos De La Guàrdia Urbana Productes Alimentaris /1321/ ,00 Total , Guàrdia urbana Cos De La Guàrdia Urbana 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1322/ , Guàrdia urbana Cos De La Guàrdia Urbana 121 Retribucions Complementàries Persona /1322/ , Guàrdia urbana Cos De La Guàrdia Urbana Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1322/ , Guàrdia urbana Cos De La Guàrdia Urbana Retribucions Complementaries Per. Lab /1322/ , Guàrdia urbana Cos De La Guàrdia Urbana Altres Conceptes Complement Producti /1322/ , Guàrdia urbana Cos De La Guàrdia Urbana Altres Complement Jornada /1322/ , Guàrdia urbana Cos De La Guàrdia Urbana Seguretat Social /1322/ , Guàrdia urbana Cos De La Guàrdia Urbana Cànons /1322/ , Guàrdia urbana Cos De La Guàrdia Urbana Edificis I Altres Construccions /1322/ , Guàrdia urbana Cos De La Guàrdia Urbana Maquinària Instal.Lacions Tècniques I U /1322/ , Guàrdia urbana Cos De La Guàrdia Urbana Elements De Transport /1322/ , Guàrdia urbana Cos De La Guàrdia Urbana Mobiliari /1322/ , Guàrdia urbana Cos De La Guàrdia Urbana Premsa, Llibres I Altres Publicacions /1322/ , Guàrdia urbana Cos De La Guàrdia Urbana Altre Material D'Oficina Especial No Inv /1322/ , Guàrdia urbana Cos De La Guàrdia Urbana Vestuari De Personal /1322/ , Guàrdia urbana Cos De La Guàrdia Urbana Productes Alimentaris /1322/ , Guàrdia urbana Cos De La Guàrdia Urbana Material Electrònic I De Comunicacions /1322/ , Guàrdia urbana Cos De La Guàrdia Urbana Altres Subministres /1322/ , Guàrdia urbana Cos De La Guàrdia Urbana Atencions Protocolaries I Representativ /1322/ , Guàrdia urbana Cos De La Guàrdia Urbana Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /1322/ , Guàrdia urbana Cos De La Guàrdia Urbana Altres Inversions Funcionament Operat /1322/ , Guàrdia urbana Cos De La Guàrdia Urbana Inversió Rep. Edificis I Altres Construcc /1322/ , Guàrdia urbana Dept Manteniment Edificis Admini Edificis I Altres Construccions /1322/ , Guàrdia urbana Dept Manteniment Edificis Admini Altra Immobilitzat Material /1322/ , Guàrdia urbana Dept Compres Arrendaments Material De Transport /1322/ ,77 Total , Ordenació del trànsit i de l'estacionament Dept Mobilitat Arrendaments Maquinaria Instal.Lacion /1330/ , Ordenació del trànsit i de l'estacionament Dept Mobilitat Manteniment Senyalització Viària /1330/ , Ordenació del trànsit i de l'estacionament Dept Mobilitat Maquinària Instal.Lacions Semafòrique /1330/ ,00

355 Crèdits Subprog Descripció Centre Gestor Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials 1330 Ordenació del trànsit i de l'estacionament Dept Mobilitat Estudis I Treballs Tècnics /1330/ , Ordenació del trànsit i de l'estacionament O03E4EGE Ens de Gestió Urbanística, SA Altres Transferències Correnst A Ens I E O03E4EGE/1330/ , Ordenació del trànsit i de l'estacionament O03E4EGE Ens de Gestió Urbanística, SA Empreses Municiapls Servei De Grua O03E4EGE/1330/ , Ordenació del trànsit i de l'estacionament O03E4EGE Ens de Gestió Urbanística, SA Empreses Municiapls Servei Zona BlavaO03E4EGE/1330/ ,84 Total , Mobilitat urbana Cos De La Guàrdia Urbana Altres Inversions Funcionament Operat /1340/ , Mobilitat urbana Dept De Manteniment Via Publica Cèl Lules Identificatives Llicències Terra /1340/ , Mobilitat urbana Dept Mobilitat Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /1340/ ,00 Total , Protecció civil Dept Protecció Civil 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1350/ , Protecció civil Dept Protecció Civil 121 Retribucions Complementàries Persona /1350/ , Protecció civil Dept Protecció Civil Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1350/ , Protecció civil Dept Protecció Civil Retribucions Complementaries Per. Lab /1350/ , Protecció civil Dept Protecció Civil Altres Conceptes Complement Producti /1350/ , Protecció civil Dept Protecció Civil Seguretat Social /1350/ , Protecció civil Dept Protecció Civil Maquinària Instal.Lacions Tècniques I U /1350/ , Protecció civil Dept Protecció Civil Altre Material D'Oficina Especial No Inv /1350/ , Protecció civil Dept Protecció Civil Vestuari De Personal /1350/ , Protecció civil Dept Protecció Civil Productes Alimentaris /1350/ , Protecció civil Dept Protecció Civil Altres Subministres /1350/ , Protecció civil Dept Protecció Civil Execucions Subsidiàries /1350/ , Protecció civil Dept Protecció Civil Serveis De Vigilancia De Platges /1350/ , Protecció civil Dept Protecció Civil Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /1350/ , Protecció civil Dept Protecció Civil Altres Indemnitzacions /1350/ , Protecció civil Dept Protecció Civil Subvencions Convocatòria Entitats /1350/ , Protecció civil Dept Protecció Civil Inversió Nova Material De Transport /1350/ ,00 Total , Administració General d'habitatge i urbanisme Servei Jurídic I Adm.General De Go Retribucions Bàsiques I Altres Personal /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Servei Jurídic I Adm.General De Go Altres Remuneracions Personal Directiu /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Servei Jurídic I Adm.General De Go 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Servei Jurídic I Adm.General De Go 121 Retribucions Complementàries Persona /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Servei Jurídic I Adm.General De Go Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Servei Jurídic I Adm.General De Go Retribucions Complementaries Per. Lab /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Servei Jurídic I Adm.General De Go Altres Conceptes Complement Producti /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Servei Jurídic I Adm.General De Go Seguretat Social /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Dept Jurídic I Administració Genera 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Dept Jurídic I Administració Genera 121 Retribucions Complementàries Persona /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Dept Jurídic I Administració Genera Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Dept Jurídic I Administració Genera Retribucions Complementaries Per. Lab /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Dept Jurídic I Administració Genera Altres Conceptes Complement Producti /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Dept Jurídic I Administració Genera Seguretat Social /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Àrea D'Urbanisme 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Àrea D'Urbanisme 121 Retribucions Complementàries Persona /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Àrea D'Urbanisme Seguretat Social /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Àrea D'Urbanisme Arrendaments Maquinaria Instal.Lacion /1500/ ,00

356 Crèdits Subprog Descripció Centre Gestor Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials 1500 Administració General d'habitatge i urbanisme Àrea D'Urbanisme Maquinària Instal.Lacions Tècniques I U /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Àrea D'Urbanisme Premsa, Llibres I Altres Publicacions /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Àrea D'Urbanisme Altre Material D'Oficina Especial No Inv /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Àrea D'Urbanisme Publicitat I Propaganda /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Àrea D'Urbanisme Despeses Jurídiques /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Àrea D'Urbanisme Reunions I Conferències /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Àrea D'Urbanisme Estudis I Treballs Tècnics /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Àrea D'Urbanisme Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Àrea D'Urbanisme Diputació De Barcelona /1500/ , Administració General d'habitatge i urbanisme Àrea D'Urbanisme Atencions Benèfiques I Assistencials /1500/ ,00 Total , Urbanisme,planejament,gestió,execució i disciplina Servei Ordenació Del Territori Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /1510/ ,00 Total , Disciplina urbanística Servei De Disciplina I Sancions 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1511/ , Disciplina urbanística Servei De Disciplina I Sancions 121 Retribucions Complementàries Persona /1511/ , Disciplina urbanística Servei De Disciplina I Sancions Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1511/ , Disciplina urbanística Servei De Disciplina I Sancions Retribucions Complementaries Per. Lab /1511/ , Disciplina urbanística Servei De Disciplina I Sancions Altres Conceptes Complement Producti /1511/ , Disciplina urbanística Servei De Disciplina I Sancions Seguretat Social /1511/ , Disciplina urbanística Dept Disciplina Ciutat 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1511/ , Disciplina urbanística Dept Disciplina Ciutat 121 Retribucions Complementàries Persona /1511/ , Disciplina urbanística Dept Disciplina Ciutat Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1511/ , Disciplina urbanística Dept Disciplina Ciutat Retribucions Complementaries Per. Lab /1511/ , Disciplina urbanística Dept Disciplina Ciutat Indemnitzacions Personal Laboral Fix /1511/ , Disciplina urbanística Dept Disciplina Ciutat Altres Conceptes Complement Producti /1511/ , Disciplina urbanística Dept Disciplina Ciutat Seguretat Social /1511/ , Disciplina urbanística Dept Disciplina Ciutat Altres Subministres /1511/ , Disciplina urbanística Dept Disciplina Ciutat Execucions Subsidiàries /1511/ ,00 Total , Plànol de la ciutat Servei Ordenació Del Territori Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /1512/ , Plànol de la ciutat Dept Plànol De La Ciutat 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1512/ , Plànol de la ciutat Dept Plànol De La Ciutat 121 Retribucions Complementàries Persona /1512/ , Plànol de la ciutat Dept Plànol De La Ciutat Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1512/ , Plànol de la ciutat Dept Plànol De La Ciutat Retribucions Complementaries Per. Lab /1512/ , Plànol de la ciutat Dept Plànol De La Ciutat Altres Conceptes Complement Producti /1512/ , Plànol de la ciutat Dept Plànol De La Ciutat Seguretat Social /1512/ ,64 Total , Gestió urbanística Servei Ordenació Del Territori Estudis I Treballs Tècnics /1513/ , Gestió urbanística Servei Ordenació Del Territori Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /1513/ , Gestió urbanística Servei Ordenació Del Territori A Consorcis /1513/ , Gestió urbanística Servei Ordenació Del Territori A Consorcis-Sant Crist /1513/ , Gestió urbanística Dept Gestió Urbanística 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1513/ , Gestió urbanística Dept Gestió Urbanística 121 Retribucions Complementàries Persona /1513/ , Gestió urbanística Dept Gestió Urbanística Seguretat Social /1513/ ,79 Total ,43

357 Crèdits Subprog Descripció Centre Gestor Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials 1514 Ordenació urbana Servei Ordenació Del Territori 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1514/ , Ordenació urbana Servei Ordenació Del Territori 121 Retribucions Complementàries Persona /1514/ , Ordenació urbana Servei Ordenació Del Territori Seguretat Social /1514/ , Ordenació urbana Dept Planejament Urbanístic 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1514/ , Ordenació urbana Dept Planejament Urbanístic 121 Retribucions Complementàries Persona /1514/ , Ordenació urbana Dept Planejament Urbanístic Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1514/ , Ordenació urbana Dept Planejament Urbanístic Retribucions Complementaries Per. Lab /1514/ , Ordenació urbana Dept Planejament Urbanístic Altres Conceptes Complement Producti /1514/ , Ordenació urbana Dept Planejament Urbanístic Seguretat Social /1514/ , Ordenació urbana Servei De Llicencies Obres I Activita 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1514/ , Ordenació urbana Servei De Llicencies Obres I Activita 121 Retribucions Complementàries Persona /1514/ , Ordenació urbana Servei De Llicencies Obres I Activita Altres Conceptes Complement Producti /1514/ , Ordenació urbana Servei De Llicencies Obres I Activita Seguretat Social /1514/ , Ordenació urbana Dept Llicencies Obres 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1514/ , Ordenació urbana Dept Llicencies Obres 121 Retribucions Complementàries Persona /1514/ , Ordenació urbana Dept Llicencies Obres Retribucions Complementaries Per. Lab /1514/ , Ordenació urbana Dept Llicencies Obres Altres Conceptes Complement Producti /1514/ , Ordenació urbana Dept Llicencies Obres Seguretat Social /1514/ , Ordenació urbana Dept De Llicencies D'Activitats 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1514/ , Ordenació urbana Dept De Llicencies D'Activitats 121 Retribucions Complementàries Persona /1514/ , Ordenació urbana Dept De Llicencies D'Activitats Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1514/ , Ordenació urbana Dept De Llicencies D'Activitats Retribucions Complementaries Per. Lab /1514/ , Ordenació urbana Dept De Llicencies D'Activitats Altres Conceptes Complement Producti /1514/ , Ordenació urbana Dept De Llicencies D'Activitats Seguretat Social /1514/ ,07 Total , Projectes urbanístics Servei Projectes I Control D Obres 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1515/ , Projectes urbanístics Servei Projectes I Control D Obres 121 Retribucions Complementàries Persona /1515/ , Projectes urbanístics Servei Projectes I Control D Obres Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1515/ , Projectes urbanístics Servei Projectes I Control D Obres Retribucions Complementaries Per. Lab /1515/ , Projectes urbanístics Servei Projectes I Control D Obres Seguretat Social /1515/ , Projectes urbanístics Servei Projectes I Control D Obres Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /1515/ , Projectes urbanístics Servei Projectes I Control D Obres Altres Inversions Noves-Estudis I Projec /1515/ , Projectes urbanístics Dept Proj. I Control Obres Municip 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1515/ , Projectes urbanístics Dept Proj. I Control Obres Municip 121 Retribucions Complementàries Persona /1515/ , Projectes urbanístics Dept Proj. I Control Obres Municip Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1515/ , Projectes urbanístics Dept Proj. I Control Obres Municip Retribucions Complementaries Per. Lab /1515/ , Projectes urbanístics Dept Proj. I Control Obres Municip Seguretat Social /1515/ , Projectes urbanístics Dept Proj. I Control Obres Municip Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /1515/ , Projectes urbanístics Dept Control Proj. I Obres Supramu 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1515/ , Projectes urbanístics Dept Control Proj. I Obres Supramu 121 Retribucions Complementàries Persona /1515/ , Projectes urbanístics Dept Control Proj. I Obres Supramu Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1515/ , Projectes urbanístics Dept Control Proj. I Obres Supramu Retribucions Complementaries Per. Lab /1515/ , Projectes urbanístics Dept Control Proj. I Obres Supramu Altres Conceptes Complement Producti /1515/ , Projectes urbanístics Dept Control Proj. I Obres Supramu Seguretat Social /1515/ , Projectes urbanístics Dept Control Proj. I Obres Urb. Priv 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1515/ ,23

358 Crèdits Subprog Descripció Centre Gestor Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials 1515 Projectes urbanístics Dept Control Proj. I Obres Urb. Priv 121 Retribucions Complementàries Persona /1515/ , Projectes urbanístics Dept Control Proj. I Obres Urb. Priv Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1515/ , Projectes urbanístics Dept Control Proj. I Obres Urb. Priv Retribucions Complementaries Per. Lab /1515/ , Projectes urbanístics Dept Control Proj. I Obres Urb. Priv Seguretat Social /1515/ ,43 Total , Habitatge Àrea D'Urbanisme Atenció Emergències Socials Cuesb /1520/ ,00 Total , Vies públiques Àrea D'Espais Públics I Mobilitat 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1530/ , Vies públiques Àrea D'Espais Públics I Mobilitat 121 Retribucions Complementàries Persona /1530/ , Vies públiques Àrea D'Espais Públics I Mobilitat Altres Conceptes Complement Producti /1530/ , Vies públiques Àrea D'Espais Públics I Mobilitat Seguretat Social /1530/ , Vies públiques Servei De Manteniment Espais Púb 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1530/ , Vies públiques Servei De Manteniment Espais Púb 121 Retribucions Complementàries Persona /1530/ , Vies públiques Servei De Manteniment Espais Púb Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1530/ , Vies públiques Servei De Manteniment Espais Púb Retribucions Complementaries Per. Lab /1530/ , Vies públiques Servei De Manteniment Espais Púb Altres Conceptes Complement Producti /1530/ , Vies públiques Servei De Manteniment Espais Púb Seguretat Social /1530/ , Vies públiques Servei De Manteniment Espais Púb Estudis I Treballs Tècnics /1530/ , Vies públiques Dept De Manteniment Via Publica 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1530/ , Vies públiques Dept De Manteniment Via Publica 121 Retribucions Complementàries Persona /1530/ , Vies públiques Dept De Manteniment Via Publica Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1530/ , Vies públiques Dept De Manteniment Via Publica Retribucions Complementaries Per. Lab /1530/ , Vies públiques Dept De Manteniment Via Publica Altres Conceptes Complement Producti /1530/ , Vies públiques Dept De Manteniment Via Publica Seguretat Social /1530/ , Vies públiques Dept De Manteniment Via Publica Arrendaments Maquinaria Instal.Lacion /1530/ , Vies públiques Dept De Manteniment Via Publica Arrendaments Material De Transport /1530/ , Vies públiques Dept De Manteniment Via Publica Reparacions, Manteniment I Conservac /1530/ , Vies públiques Dept De Manteniment Via Publica Maquinària Instal.Lacions Tècniques I U /1530/ , Vies públiques Dept De Manteniment Via Publica Altres Subministres /1530/ , Vies públiques Dept Llicències Via Publica 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1530/ , Vies públiques Dept Llicències Via Publica 121 Retribucions Complementàries Persona /1530/ , Vies públiques Dept Llicències Via Publica Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1530/ , Vies públiques Dept Llicències Via Publica Retribucions Complementaries Per. Lab /1530/ , Vies públiques Dept Llicències Via Publica Altres Conceptes Complement Producti /1530/ , Vies públiques Dept Llicències Via Publica Seguretat Social /1530/ ,50 Total , Vies Públiques-Pavimentació de vies públiques Dept De Manteniment Via Publica Manteniment De Paviments /1532/ ,00 Total , Vies públiques - Manteniment i renovació de les infrae Servei Projectes I Control D Obres Altres Inversions Noves /1533/ , Vies públiques - Manteniment i renovació de les infrae Dept Proj. I Control Obres Municip Tr.Cap.A Empr.Públ,Comunitats Autòno /1533/ , Vies públiques - Manteniment i renovació de les infrae Servei De Manteniment Espais Púb Altres Inversions Noves /1533/ , Vies públiques - Manteniment i renovació de les infrae Dept De Manteniment Via Publica Reparacions, Manteniment I Conservac /1533/ , Vies públiques - Manteniment i renovació de les infrae Dept De Manteniment Senyalitzaci Instal Lacions Semafòriques /1533/ ,00 Total , Vies públiques - Mobiliari urbà Dept De Manteniment Via Publica Reparacions, Manteniment I Conservac /1534/ ,00

359 Crèdits Subprog Descripció Centre Gestor Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials 1534 Vies públiques - Mobiliari urbà Dept De Manteniment Via Publica Maquinària Instal.Lacions Tècniques I U /1534/ , Vies públiques - Mobiliari urbà Dept De Manteniment Via Publica Manteniment Mobiliari Urbà /1534/ ,00 Total , Vies públiques - Mobilitat urbana Dept Mobilitat 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1535/ , Vies públiques - Mobilitat urbana Dept Mobilitat 121 Retribucions Complementàries Persona /1535/ , Vies públiques - Mobilitat urbana Dept Mobilitat Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1535/ , Vies públiques - Mobilitat urbana Dept Mobilitat Retribucions Complementaries Per. Lab /1535/ , Vies públiques - Mobilitat urbana Dept Mobilitat Altres Conceptes Complement Producti /1535/ , Vies públiques - Mobilitat urbana Dept Mobilitat Seguretat Social /1535/ , Vies públiques - Mobilitat urbana Dept De Manteniment Senyalitzaci 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1535/ , Vies públiques - Mobilitat urbana Dept De Manteniment Senyalitzaci 121 Retribucions Complementàries Persona /1535/ , Vies públiques - Mobilitat urbana Dept De Manteniment Senyalitzaci Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1535/ , Vies públiques - Mobilitat urbana Dept De Manteniment Senyalitzaci Retribucions Complementaries Per. Lab /1535/ , Vies públiques - Mobilitat urbana Dept De Manteniment Senyalitzaci Seguretat Social /1535/ ,98 Total , Vies públiques - Brigada Dept De Manteniment Via Publica Reparacions, Manteniment I Conservac /1537/ , Vies públiques - Brigada Dept De Manteniment Via Publica Altres Subministres /1537/ ,00 Total , Clavegueram Dept De Manteniment Via Publica Manteniment I Reparació Via Pública /1600/ , Clavegueram Dept De Manteniment Via Publica Manteniment Dipòsit Aigües Pluvials /1600/ , Clavegueram Dept De Manteniment Via Publica Serveis De Neteja /1600/ ,00 Total , Proveïment domiciliari d'aigua potable Dept De Manteniment Via Publica Manteniment De Fonts Públiques /1610/ , Proveïment domiciliari d'aigua potable Dept De Manteniment Via Publica Aigua /1610/ ,00 Total , Recollida de Resisus Dept Neteja Viaria Serveis De Recollida De Residus /1621/ ,00 Total , Gestión de residuos sólidos urbanos Dept De Manteniment Via Publica Publicitat I Propaganda /1622/ ,00 Total , Neteja viària Dept Neteja Viaria 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1630/ , Neteja viària Dept Neteja Viaria 121 Retribucions Complementàries Persona /1630/ , Neteja viària Dept Neteja Viaria Retribucions Complementaries Per. Lab /1630/ , Neteja viària Dept Neteja Viaria Altres Conceptes Complement Producti /1630/ , Neteja viària Dept Neteja Viaria Seguretat Social /1630/ , Neteja viària Dept Neteja Viaria Serveis De Neteja /1630/ ,00 Total , Cementiris i serveis funeraris Dept Gestió De Serveis Manteniment De Zones Verdes /1640/ , Cementiris i serveis funeraris Dept Gestió De Serveis Edificis I Altres Construccions /1640/ , Cementiris i serveis funeraris Dept Gestió De Serveis Aigua /1640/ , Cementiris i serveis funeraris Dept Gestió De Serveis Productes Alimentaris /1640/ , Cementiris i serveis funeraris Dept Gestió De Serveis Publicitat I Propaganda /1640/ , Cementiris i serveis funeraris Dept Gestió De Serveis Estudis I Treballs Tècnics /1640/ , Cementiris i serveis funeraris Dept Gestió De Serveis Serveis De Cementiris /1640/ , Cementiris i serveis funeraris Dept Gestió De Serveis Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /1640/ ,00 Total ,00

360 Crèdits Subprog Descripció Centre Gestor Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials 1650 Enllumenat públic Servei De Manteniment Espais Púb Estudis I Treballs Tècnics /1650/ , Enllumenat públic Dept De Manteniment Via Publica Reparacions, Manteniment I Conservac /1650/ , Enllumenat públic Dept De Manteniment Via Publica Manteniment Enllumenat Públic /1650/ , Enllumenat públic Dept Llicències Via Publica Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1650/ , Enllumenat públic Dept Llicències Via Publica Retribucions Complementaries Per. Lab /1650/ , Enllumenat públic Dept Llicències Via Publica Altres Conceptes Complement Producti /1650/ , Enllumenat públic Dept Llicències Via Publica Seguretat Social /1650/ , Enllumenat públic Dept Ecologia Urbana Energia Elèctrica /1650/ ,67 Total , Administració general de medi ambient Servei Jurídic I Adm.General De Go 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1700/ , Administració general de medi ambient Servei Jurídic I Adm.General De Go 121 Retribucions Complementàries Persona /1700/ , Administració general de medi ambient Servei Jurídic I Adm.General De Go Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1700/ , Administració general de medi ambient Servei Jurídic I Adm.General De Go Retribucions Complementaries Per. Lab /1700/ , Administració general de medi ambient Servei Jurídic I Adm.General De Go Altres Conceptes Complement Producti /1700/ , Administració general de medi ambient Servei Jurídic I Adm.General De Go Seguretat Social /1700/ , Administració general de medi ambient Dept Jurídic I Administració Genera Reparacions, Manteniment I Conservac /1700/ , Administració general de medi ambient Dept Jurídic I Administració Genera Edificis I Altres Construccions /1700/ , Administració general de medi ambient Dept Jurídic I Administració Genera Premsa, Llibres I Altres Publicacions /1700/ , Administració general de medi ambient Dept Jurídic I Administració Genera Altres Subministres /1700/ , Administració general de medi ambient Dept Jurídic I Administració Genera Publicitat I Propaganda /1700/ , Administració general de medi ambient Dept Jurídic I Administració Genera Altres Despeses Diverses /1700/ , Administració general de medi ambient Servei De Medi Ambient, Verd Urb 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1700/ , Administració general de medi ambient Servei De Medi Ambient, Verd Urb 121 Retribucions Complementàries Persona /1700/ , Administració general de medi ambient Servei De Medi Ambient, Verd Urb Seguretat Social /1700/ , Administració general de medi ambient Servei De Medi Ambient, Verd Urb Reparacions, Manteniment I Conservac /1700/ , Administració general de medi ambient Servei De Medi Ambient, Verd Urb Red Española De Ciudades Por El Clima /1700/ ,00 Total , Equipaments de medi ambient Dept Manteniment Edificis Admini Edificis I Altres Construccions /1701/ , Equipaments de medi ambient Dept Manteniment Edificis Admini Altra Immobilitzat Material /1701/ ,00 Total , Gestió del verd urbà Dept Gestió Del Verd Urbà 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1711/ , Gestió del verd urbà Dept Gestió Del Verd Urbà 121 Retribucions Complementàries Persona /1711/ , Gestió del verd urbà Dept Gestió Del Verd Urbà Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1711/ , Gestió del verd urbà Dept Gestió Del Verd Urbà Retribucions Complementaries Per. Lab /1711/ , Gestió del verd urbà Dept Gestió Del Verd Urbà 143 Retribucions Altre Personal /1711/ , Gestió del verd urbà Dept Gestió Del Verd Urbà Altres Conceptes Complement Producti /1711/ , Gestió del verd urbà Dept Gestió Del Verd Urbà Seguretat Social /1711/ , Gestió del verd urbà Dept Gestió Del Verd Urbà Reparacions, Manteniment I Conservac /1711/ , Gestió del verd urbà Dept Gestió Del Verd Urbà Manteniment De Zones Verdes /1711/ , Gestió del verd urbà Dept Gestió Del Verd Urbà Maquinària Instal.Lacions Tècniques I U /1711/ , Gestió del verd urbà Dept Gestió Del Verd Urbà Aigua /1711/ , Gestió del verd urbà Dept Gestió Del Verd Urbà Altres Subministres /1711/ , Gestió del verd urbà Dept Gestió Del Verd Urbà Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /1711/ ,00 Total , Ecologia urbana i sostenibilitat Dept Ecologia Urbana 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1722/ ,71

361 Crèdits Subprog Descripció Centre Gestor Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials 1722 Ecologia urbana i sostenibilitat Dept Ecologia Urbana 121 Retribucions Complementàries Persona /1722/ , Ecologia urbana i sostenibilitat Dept Ecologia Urbana Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1722/ , Ecologia urbana i sostenibilitat Dept Ecologia Urbana Retribucions Complementaries Per. Lab /1722/ , Ecologia urbana i sostenibilitat Dept Ecologia Urbana Altres Conceptes Complement Producti /1722/ , Ecologia urbana i sostenibilitat Dept Ecologia Urbana Seguretat Social /1722/ , Ecologia urbana i sostenibilitat Dept Ecologia Urbana Reparacions, Manteniment I Conservac /1722/ , Ecologia urbana i sostenibilitat Dept Ecologia Urbana Maquinària Instal.Lacions Tècniques I U /1722/ , Ecologia urbana i sostenibilitat Dept Ecologia Urbana Energia Elèctrica /1722/ , Ecologia urbana i sostenibilitat Dept Ecologia Urbana Altres Subministres /1722/ , Ecologia urbana i sostenibilitat Dept Ecologia Urbana Estudis I Treballs Tècnics /1722/ , Ecologia urbana i sostenibilitat Dept Ecologia Urbana Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /1722/ ,00 Total , Medi natural i paisatge Dept Medi Natural 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1723/ , Medi natural i paisatge Dept Medi Natural 121 Retribucions Complementàries Persona /1723/ , Medi natural i paisatge Dept Medi Natural Altres Conceptes Complement Producti /1723/ , Medi natural i paisatge Dept Medi Natural Seguretat Social /1723/ , Medi natural i paisatge Dept Medi Natural Reparacions, Manteniment I Conservac /1723/ , Medi natural i paisatge Dept Medi Natural Maquinària Instal.Lacions Tècniques I U /1723/ , Medi natural i paisatge Dept Medi Natural Gas /1723/ , Medi natural i paisatge Dept Medi Natural Altres Subministres /1723/ , Medi natural i paisatge Dept Medi Natural Execucions Subsidiàries /1723/ , Medi natural i paisatge Dept Medi Natural Estudis I Treballs Tècnics /1723/ , Medi natural i paisatge Dept Medi Natural Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /1723/ ,00 Total , Educació ambiental Dept Educació Ambiental 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /1724/ , Educació ambiental Dept Educació Ambiental 121 Retribucions Complementàries Persona /1724/ , Educació ambiental Dept Educació Ambiental Retribucions Bàsiques Personal Laboral /1724/ , Educació ambiental Dept Educació Ambiental Retribucions Complementaries Per. Lab /1724/ , Educació ambiental Dept Educació Ambiental Altres Conceptes Complement Producti /1724/ , Educació ambiental Dept Educació Ambiental Seguretat Social /1724/ , Educació ambiental Dept Educació Ambiental Reparacions, Manteniment I Conservac /1724/ , Educació ambiental Dept Educació Ambiental Maquinària Instal.Lacions Tècniques I U /1724/ , Educació ambiental Dept Educació Ambiental Manutenció D'Animals /1724/ , Educació ambiental Dept Educació Ambiental Altres Subministres /1724/ , Educació ambiental Dept Educació Ambiental Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /1724/ ,00 Total , Assistència social primària O03E4EGE Ens de Gestió Urbanística, SA Engestur-Oficina Local Habitatge-Pla AtO03E4EGE/231000/ ,00 Total , Serveis generals de Serveis Socials Servei Juridic I Administracio Gene 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /231001/ , Serveis generals de Serveis Socials Servei Juridic I Administracio Gene 121 Retribucions Complementàries Persona /231001/ , Serveis generals de Serveis Socials Servei Juridic I Administracio Gene Altres Conceptes Complement Producti /231001/ , Serveis generals de Serveis Socials Servei Juridic I Administracio Gene Seguretat Social /231001/ , Serveis generals de Serveis Socials Àrea De Serveis Socials 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /231001/ , Serveis generals de Serveis Socials Àrea De Serveis Socials 121 Retribucions Complementàries Persona /231001/ , Serveis generals de Serveis Socials Àrea De Serveis Socials Altres Conceptes Complement Producti /231001/ ,55

362 Crèdits Subprog Descripció Centre Gestor Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Serveis generals de Serveis Socials Àrea De Serveis Socials Seguretat Social /231001/ , Serveis generals de Serveis Socials Servei De Direcció Estratègica De S 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /231001/ , Serveis generals de Serveis Socials Servei De Direcció Estratègica De S 121 Retribucions Complementàries Persona /231001/ , Serveis generals de Serveis Socials Servei De Direcció Estratègica De S Retribucions Bàsiques Personal Laboral /231001/ , Serveis generals de Serveis Socials Servei De Direcció Estratègica De S Retribucions Complementaries Per. Lab /231001/ , Serveis generals de Serveis Socials Servei De Direcció Estratègica De S Altres Conceptes Complement Producti /231001/ , Serveis generals de Serveis Socials Servei De Direcció Estratègica De S Seguretat Social /231001/ ,21 Total , Acció social Dept Jurídic I Administració Genera A Consorcis /231002/ , Acció social Dept Neteja Edificis Municipals Serveis De Neteja /231002/ , Acció social Dept Ecologia Urbana Energia Elèctrica /231002/ , Acció social Dept Acció I Promoció Social Arrendaments D'Edificis I Altres Constru /231002/ , Acció social Dept Acció I Promoció Social Arrendaments Maquinaria Instal.Lacion /231002/ , Acció social Dept Acció I Promoció Social Reparacions, Manteniment I Conservac /231002/ , Acció social Dept Acció I Promoció Social Maquinària Instal.Lacions Tècniques I U /231002/ , Acció social Dept Acció I Promoció Social Premsa, Llibres I Altres Publicacions /231002/ , Acció social Dept Acció I Promoció Social Material Informàtic No Inventariable /231002/ , Acció social Dept Acció I Promoció Social Altre Material D'Oficina Especial No Inv /231002/ , Acció social Dept Acció I Promoció Social Aigua /231002/ , Acció social Dept Acció I Promoció Social Productes Alimentaris /231002/ , Acció social Dept Acció I Promoció Social Material Electrònic I De Comunicacions /231002/ , Acció social Dept Acció I Promoció Social Altres Subministres /231002/ , Acció social Dept Acció I Promoció Social Atencions Protocolaries I Representativ /231002/ , Acció social Dept Acció I Promoció Social Reunions I Conferències /231002/ , Acció social Dept Acció I Promoció Social Festes Populars /231002/ , Acció social Dept Acció I Promoció Social Activitats Comunitàries /231002/ , Acció social Dept Acció I Promoció Social Estudis I Treballs Tècnics /231002/ , Acció social Dept Acció I Promoció Social Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /231002/ , Acció social Dept Acció I Promoció Social Entitat Metropolitana Del Transport /231002/ , Acció social Dept Acció I Promoció Social Amb-Emergències Socials Cuesb /231002/ , Acció social Dept Acció I Promoció Social Consell Comarcal Del Barcelonès Nord /231002/ , Acció social Dept Acció I Promoció Social Subvencions Convocatòria Entitats /231002/ , Acció social O13E3BSA Badalona Serveis Assistencials, SA Bsa-Empreses Mpals. Servei TeleassistèO13E3BSA/231002/ , Acció social O13E3BSA Badalona Serveis Assistencials, SA Empreses Municiapls Servei AssistenciaO13E3BSA/231002/ , Acció social O13E3BSA Badalona Serveis Assistencials, SA Altres Transferències Correnst A Ens I E O13E3BSA/231002/ , Acció social O14O1CBS Consorci Badalona Sud A Consorcis O14O1CBS/231002/ ,00 Total , Atenció territorial polivalent Dept De Programes D'Acció Social 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /231003/ , Atenció territorial polivalent Dept De Programes D'Acció Social 121 Retribucions Complementàries Persona /231003/ , Atenció territorial polivalent Dept De Programes D'Acció Social Retribucions Bàsiques Personal Laboral /231003/ , Atenció territorial polivalent Dept De Programes D'Acció Social Retribucions Complementaries Per. Lab /231003/ , Atenció territorial polivalent Dept De Programes D'Acció Social Altres Conceptes Complement Producti /231003/ , Atenció territorial polivalent Dept De Programes D'Acció Social Seguretat Social /231003/ , Atenció territorial polivalent Dept Acció I Promoció Social 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /231003/ , Atenció territorial polivalent Dept Acció I Promoció Social 121 Retribucions Complementàries Persona /231003/ ,04

363 Crèdits Subprog Descripció Centre Gestor Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Atenció territorial polivalent Dept Acció I Promoció Social Retribucions Bàsiques Personal Laboral /231003/ , Atenció territorial polivalent Dept Acció I Promoció Social Retribucions Complementaries Per. Lab /231003/ , Atenció territorial polivalent Dept Acció I Promoció Social Indemnitzacions Personal Laboral Fix /231003/ , Atenció territorial polivalent Dept Acció I Promoció Social Altres Conceptes Complement Producti /231003/ , Atenció territorial polivalent Dept Acció I Promoció Social Seguretat Social /231003/ , Atenció territorial polivalent Dept Acció I Promoció Social Prestacions Econòmiques /231003/ , Atenció territorial polivalent Dept Jurídic I Administració Genera Subvencions Convocatòria Entitats /231003/ ,00 Total , Polítiques d'igualtat Servei Feminismes Retribucions Bàsiques Personal Laboral /231005/ , Polítiques d'igualtat Servei Feminismes Retribucions Complementaries Per. Lab /231005/ , Polítiques d'igualtat Servei Feminismes Seguretat Social /231005/ , Polítiques d'igualtat Servei Feminismes Productes Alimentaris /231005/ , Polítiques d'igualtat Servei Feminismes Transports /231005/ , Polítiques d'igualtat Servei Feminismes Atencions Protocolaries I Representativ /231005/ , Polítiques d'igualtat Servei Feminismes Publicitat I Propaganda /231005/ , Polítiques d'igualtat Servei Feminismes Altres Despeses Diverses /231005/ , Polítiques d'igualtat Servei Feminismes Estudis I Treballs Tècnics /231005/ , Polítiques d'igualtat Servei Feminismes Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /231005/ , Polítiques d'igualtat Servei Feminismes Premis, Beques I Pensions Estudi I Inve /231005/ , Polítiques d'igualtat Servei Feminismes Subvencions Convocatòria Entitats /231005/ , Polítiques d'igualtat Coordinació De Programes De Dret 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /231005/ , Polítiques d'igualtat Coordinació De Programes De Dret 121 Retribucions Complementàries Persona /231005/ , Polítiques d'igualtat Coordinació De Programes De Dret Altres Conceptes Complement Producti /231005/ , Polítiques d'igualtat Coordinació De Programes De Dret Seguretat Social /231005/ , Polítiques d'igualtat Dept Manteniment Edificis Admini Inversió Nova Mobiliari I Estris /231005/ ,00 Total , Gent gran Servei Gent Gran 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /231006/ , Gent gran Servei Gent Gran 121 Retribucions Complementàries Persona /231006/ , Gent gran Servei Gent Gran Retribucions Bàsiques Personal Laboral /231006/ , Gent gran Servei Gent Gran Retribucions Complementaries Per. Lab /231006/ , Gent gran Servei Gent Gran Altres Conceptes Complement Producti /231006/ , Gent gran Servei Gent Gran Seguretat Social /231006/ , Gent gran Dept Gent Gran I Envelliment Actiu 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /231006/ , Gent gran Dept Gent Gran I Envelliment Actiu 121 Retribucions Complementàries Persona /231006/ , Gent gran Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Retribucions Bàsiques Personal Laboral /231006/ , Gent gran Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Retribucions Complementaries Per. Lab /231006/ , Gent gran Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Altres Conceptes Complement Producti /231006/ , Gent gran Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Seguretat Social /231006/ , Gent gran Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Arrendaments D'Edificis I Altres Constru /231006/ , Gent gran Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Reparacions, Manteniment I Conservac /231006/ , Gent gran Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Aigua /231006/ , Gent gran Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Gas /231006/ , Gent gran Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Productes Alimentaris /231006/ , Gent gran Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Altres Subministres /231006/ , Gent gran Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Atencions Protocolaries I Representativ /231006/ ,00

364 Crèdits Subprog Descripció Centre Gestor Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Gent gran Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /231006/ , Gent gran Dept Gent Gran I Envelliment Actiu Subvencions Convocatòria Entitats /231006/ , Gent gran Dept Ecologia Urbana Energia Elèctrica /231006/ ,80 Total , SAIV Dona Servei Feminismes Reunions I Conferències /231007/ ,00 Total , Institut Municipal de Serveis Personals O14O3IMS Institut Municipal Serveis Personal A Ooaa De L'Entitat Local O14O3IMS/231008/ , Institut Municipal de Serveis Personals O14O3IMS Institut Municipal Serveis Personal A Ooaa Pladeco O14O3IMS/231008/ ,43 Total , Immigració Dept Migracions 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /231009/ , Immigració Dept Migracions 121 Retribucions Complementàries Persona /231009/ , Immigració Dept Migracions Retribucions Bàsiques Personal Laboral /231009/ , Immigració Dept Migracions Retribucions Complementaries Per. Lab /231009/ , Immigració Dept Migracions Altres Conceptes Complement Producti /231009/ , Immigració Dept Migracions Seguretat Social /231009/ , Immigració Dept Migracions Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /231009/ ,00 Total , Programa de mediciació sociocultural Dept Convivència I Mediació 143 Retribucions Altre Personal /231015/ , Programa de mediciació sociocultural Dept Convivència I Mediació Altres Conceptes Complement Producti /231015/ , Programa de mediciació sociocultural Dept Convivència I Mediació Seguretat Social /231015/ ,92 Total , Serveis Socials - Contracte Programa Àrea De Serveis Socials 143 Retribucions Altre Personal /231016/ , Serveis Socials - Contracte Programa Àrea De Serveis Socials Altres Conceptes Complement Producti /231016/ , Serveis Socials - Contracte Programa Àrea De Serveis Socials Seguretat Social /231016/ ,62 Total , Foment de l'ocupació Servei Impuls Municipal De Promo Retribucions Bàsiques Personal Laboral /2410/ , Foment de l'ocupació Servei Impuls Municipal De Promo Retribucions Complementaries Per. Lab /2410/ , Foment de l'ocupació Servei Impuls Municipal De Promo Altres Conceptes Complement Producti /2410/ , Foment de l'ocupació Servei Impuls Municipal De Promo Seguretat Social /2410/ , Foment de l'ocupació Dept d'ocupació Retribucions Bàsiques Personal Laboral /2410/ , Foment de l'ocupació Dept d'ocupació Retribucions Complementaries Per. Lab /2410/ , Foment de l'ocupació Dept d'ocupació Altres Conceptes Complement Producti /2410/ , Foment de l'ocupació Dept d'ocupació Seguretat Social /2410/ , Foment de l'ocupació Dept d'ocupació Material D'Oficina Alumnes Cursos /2410/ , Foment de l'ocupació Dept d'ocupació Altres Subministres /2410/ , Foment de l'ocupació Dept d'ocupació Transports /2410/ , Foment de l'ocupació Dept d'ocupació Assegurances Cursos /2410/ , Foment de l'ocupació Dept d'ocupació Altres Despeses Diverses /2410/ , Foment de l'ocupació Dept d'ocupació Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /2410/ , Foment de l'ocupació Dept d'ocupació Beques I Premis /2410/ ,00 Total , OTL Oficina tècnica laboral Dept d'ocupació Altres Subministres /2412/ , OTL Oficina tècnica laboral Dept d'ocupació Transports /2412/ , OTL Oficina tècnica laboral Dept d'ocupació Altres Despeses Diverses /2412/ ,00 Total ,00

365 Crèdits Subprog Descripció Centre Gestor Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Pactes territorials per l'ocupació Dept d'ocupació Premsa, Llibres I Altres Publicacions /241402/ , Pactes territorials per l'ocupació Dept d'ocupació Altres Subministres /241402/ , Pactes territorials per l'ocupació Dept d'ocupació Transports /241402/ , Pactes territorials per l'ocupació Dept d'ocupació Publicitat I Propaganda /241402/ , Pactes territorials per l'ocupació Dept d'ocupació Altres Despeses Diverses /241402/ , Pactes territorials per l'ocupació Dept d'ocupació Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /241402/ ,00 Total , Catalunya Empren (Inicia) Dept d'ocupació Premsa, Llibres I Altres Publicacions /241502/ , Catalunya Empren (Inicia) Dept d'ocupació Altres Subministres /241502/ , Catalunya Empren (Inicia) Dept d'ocupació Transports /241502/ , Catalunya Empren (Inicia) Dept d'ocupació Publicitat I Propaganda /241502/ , Catalunya Empren (Inicia) Dept d'ocupació Altres Despeses Diverses /241502/ , Catalunya Empren (Inicia) Dept d'ocupació Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /241502/ ,00 Total , Protecció de la salubritat pública Servei De Salut 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /3110/ , Protecció de la salubritat pública Servei De Salut 121 Retribucions Complementàries Persona /3110/ , Protecció de la salubritat pública Servei De Salut Retribucions Bàsiques Personal Laboral /3110/ , Protecció de la salubritat pública Servei De Salut Retribucions Complementaries Per. Lab /3110/ , Protecció de la salubritat pública Servei De Salut Seguretat Social /3110/ , Protecció de la salubritat pública Dept Salut 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /3110/ , Protecció de la salubritat pública Dept Salut 121 Retribucions Complementàries Persona /3110/ , Protecció de la salubritat pública Dept Salut Retribucions Bàsiques Personal Laboral /3110/ , Protecció de la salubritat pública Dept Salut Retribucions Complementaries Per. Lab /3110/ , Protecció de la salubritat pública Dept Salut Altres Conceptes Complement Producti /3110/ , Protecció de la salubritat pública Dept Salut Seguretat Social /3110/ , Protecció de la salubritat pública Dept Salut Reparacions, Manteniment I Conservac /3110/ , Protecció de la salubritat pública Dept Salut Altre Material D'Oficina Especial No Inv /3110/ , Protecció de la salubritat pública Dept Salut Productes Alimentaris /3110/ , Protecció de la salubritat pública Dept Salut Altres Subministres /3110/ , Protecció de la salubritat pública Dept Salut Atencions Protocolaries I Representativ /3110/ , Protecció de la salubritat pública Dept Salut Publicitat I Propaganda /3110/ , Protecció de la salubritat pública Dept Salut Reunions I Conferències /3110/ , Protecció de la salubritat pública Dept Salut Activitats Comunitàries /3110/ , Protecció de la salubritat pública Dept Salut Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /3110/ , Protecció de la salubritat pública Dept Salut Consell Comarcal Del Barcelonès Nord /3110/ , Protecció de la salubritat pública Dept Salut Subvencions Convocatòria Entitats /3110/ , Protecció de la salubritat pública O13E3BSA Badalona Serveis Assistencials, SA Altres Transferències Correnst A Ens I E O13E3BSA/3110/ , Protecció de la salubritat pública O13E3BSA Badalona Serveis Assistencials, SA Bsa - Badalona Cap A Una Ciutat SaludaO13E3BSA/3110/ ,31 Total , Animals domèstics Dept Salut Estudis I Treballs Tècnics /3111/ , Animals domèstics Dept Salut Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /3111/ ,00 Total , Servei contra les plagues Dept Salut Serveis I Activitats Salut Pública /3112/ ,35 Total , Animals peridomèstics Dept Salut Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /3113/ ,00

366 Crèdits Subprog Descripció Centre Gestor Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Total , Salut Pública - Llei Barris Dept Salut Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /3114/ ,00 Total , Administració general d'educació Dept Patrimoni Arrendaments D'Edificis I Altres Constru /3200/ , Administració general d'educació Àmbit De Serveis A Les Persones I S 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /3200/ , Administració general d'educació Àmbit De Serveis A Les Persones I S 121 Retribucions Complementàries Persona /3200/ , Administració general d'educació Àmbit De Serveis A Les Persones I S Seguretat Social /3200/ , Administració general d'educació Servei Juridic I Administracio Gene 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /3200/ , Administració general d'educació Servei Juridic I Administracio Gene 121 Retribucions Complementàries Persona /3200/ , Administració general d'educació Servei Juridic I Administracio Gene Retribucions Bàsiques Personal Laboral /3200/ , Administració general d'educació Servei Juridic I Administracio Gene Retribucions Complementaries Per. Lab /3200/ , Administració general d'educació Servei Juridic I Administracio Gene Altres Conceptes Complement Producti /3200/ , Administració general d'educació Servei Juridic I Administracio Gene Seguretat Social /3200/ , Administració general d'educació Servei Juridic I Administracio Gene Premsa, Llibres I Altres Publicacions /3200/ , Administració general d'educació Servei D'Educació 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /3200/ , Administració general d'educació Servei D'Educació 121 Retribucions Complementàries Persona /3200/ , Administració general d'educació Servei D'Educació Seguretat Social /3200/ , Administració general d'educació Dept D'Educació I Escolarització 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /3200/ , Administració general d'educació Dept D'Educació I Escolarització 121 Retribucions Complementàries Persona /3200/ , Administració general d'educació Dept D'Educació I Escolarització Retribucions Bàsiques Personal Laboral /3200/ , Administració general d'educació Dept D'Educació I Escolarització Retribucions Complementaries Per. Lab /3200/ , Administració general d'educació Dept D'Educació I Escolarització Altres Conceptes Complement Producti /3200/ , Administració general d'educació Dept D'Educació I Escolarització Seguretat Social /3200/ , Administració general d'educació Dept D'Educació I Escolarització Altre Material D'Oficina Especial No Inv /3200/ , Administració general d'educació Dept D'Educació I Escolarització Transports /3200/ , Administració general d'educació Dept D'Educació I Escolarització Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /3200/ , Administració general d'educació Dept D'Educació I Escolarització Entitats Col Laboradores /3200/ , Administració general d'educació Dept D'Educació I Escolarització Subvencions Convocatòria Entitats /3200/ ,00 Total , Servei Educació - Contracte Programa Dept D'Educació I Escolarització 143 Retribucions Altre Personal /3201/ , Servei Educació - Contracte Programa Dept D'Educació I Escolarització Altres Conceptes Complement Producti /3201/ , Servei Educació - Contracte Programa Dept D'Educació I Escolarització Seguretat Social /3201/ ,30 Total , Projecte educatiu de ciutat Dept D'Educació I Escolarització Reparacions, Manteniment I Conservac /3202/ ,00 Total , Socialització llibres Dept D'Educació I Escolarització Subvencions Convocatòria Entitats /3204/ ,00 Total , Funcionament centres docents - infantil i primària S D'Obres Projectes I Mantenimen 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /3231/ , Funcionament centres docents - infantil i primària S D'Obres Projectes I Mantenimen 121 Retribucions Complementàries Persona /3231/ , Funcionament centres docents - infantil i primària S D'Obres Projectes I Mantenimen Seguretat Social /3231/ , Funcionament centres docents - infantil i primària S D'Obres Projectes I Mantenimen Inversió Rep. Edificis I Altres Construcc /3231/ , Funcionament centres docents - infantil i primària S D'Obres Projectes I Mantenimen Inv. Rep. Maquinaria, Instal. Elec. I Utill /3231/ , Funcionament centres docents - infantil i primària Dept Equipaments Educatius 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /3231/ , Funcionament centres docents - infantil i primària Dept Equipaments Educatius 121 Retribucions Complementàries Persona /3231/ , Funcionament centres docents - infantil i primària Dept Equipaments Educatius Retribucions Bàsiques Personal Laboral /3231/ ,52

367 Crèdits Subprog Descripció Centre Gestor Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials 3231 Funcionament centres docents - infantil i primària Dept Equipaments Educatius Retribucions Complementaries Per. Lab /3231/ , Funcionament centres docents - infantil i primària Dept Equipaments Educatius Indemnitzacions Personal Laboral Fix /3231/ , Funcionament centres docents - infantil i primària Dept Equipaments Educatius Altres Conceptes Complement Producti /3231/ , Funcionament centres docents - infantil i primària Dept Equipaments Educatius Seguretat Social /3231/ , Funcionament centres docents - infantil i primària Dept Equipaments Educatius Edificis I Altres Construccions /3231/ , Funcionament centres docents - infantil i primària Dept Equipaments Educatius Aigua /3231/ , Funcionament centres docents - infantil i primària Dept Equipaments Educatius Gas /3231/ , Funcionament centres docents - infantil i primària Dept Equipaments Educatius Material Esportiu No Inventariable /3231/ , Funcionament centres docents - infantil i primària Dept Neteja Edificis Municipals Serveis De Neteja /3231/ , Funcionament centres docents - infantil i primària Dept Ecologia Urbana Energia Elèctrica /3231/ ,93 Total , Funcionament centre docents - escoles bressol Dept D'Educació I Escolarització Serveis Escoles Bressol /3232/ ,00 Total , Ajuts i beques - educació infantil i primària Dept Acció I Promoció Social Consell Comarcal Del Barcelonès Nord /3261/ ,49 Total , Patronat de la Música de Badalona O10O5PMB Patronat de la Música de Badalona A Ooaa De L'Entitat Local O10O5PMB/3263/ ,75 Total , Joventut Servei De Joventut Reparacions, Manteniment I Conservac /3265/ , Joventut Servei De Joventut Edificis I Altres Construccions /3265/ , Joventut Servei De Joventut Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /3265/ , Joventut Servei De Joventut Subvencions Convocatòria Entitats /3265/ , Joventut Coordinació De Programes D'Auton 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /3265/ , Joventut Coordinació De Programes D'Auton 121 Retribucions Complementàries Persona /3265/ , Joventut Coordinació De Programes D'Auton Retribucions Bàsiques Personal Laboral /3265/ , Joventut Coordinació De Programes D'Auton Retribucions Complementaries Per. Lab /3265/ , Joventut Coordinació De Programes D'Auton Altres Conceptes Complement Producti /3265/ , Joventut Coordinació De Programes D'Auton Seguretat Social /3265/ ,67 Total , Ciutadania i Convivència Dept Convivència I Mediació Reparacions, Manteniment I Conservac /3271/ , Ciutadania i Convivència Dept Convivència I Mediació Edificis I Altres Construccions /3271/ , Ciutadania i Convivència Dept Convivència I Mediació Altre Material D'Oficina Especial No Inv /3271/ , Ciutadania i Convivència Dept Convivència I Mediació Reunions I Conferències /3271/ , Ciutadania i Convivència Dept Convivència I Mediació Estudis I Treballs Tècnics /3271/ , Ciutadania i Convivència Dept Convivència I Mediació Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /3271/ , Ciutadania i Convivència Dept Convivència I Mediació Subvencions Convocatòria Entitats /3271/ ,00 Total , Pla de Convivència Dept Convivència I Mediació Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /3272/ ,00 Total , Solidaritat i Cooperació Servei De Cooperació I Migracions Retribucions Bàsiques Personal Laboral /3273/ , Solidaritat i Cooperació Servei De Cooperació I Migracions Retribucions Complementaries Per. Lab /3273/ , Solidaritat i Cooperació Servei De Cooperació I Migracions Seguretat Social /3273/ , Solidaritat i Cooperació Servei De Cooperació I Migracions Altre Material D'Oficina Especial No Inv /3273/ , Solidaritat i Cooperació Servei De Cooperació I Migracions Productes Alimentaris /3273/ , Solidaritat i Cooperació Servei De Cooperació I Migracions Altres Subministres /3273/ , Solidaritat i Cooperació Servei De Cooperació I Migracions Atencions Protocolaries I Representativ /3273/ ,00

368 Crèdits Subprog Descripció Centre Gestor Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials 3273 Solidaritat i Cooperació Servei De Cooperació I Migracions Activitats Culturals /3273/ , Solidaritat i Cooperació Servei De Cooperació I Migracions Activitats Comunitàries /3273/ , Solidaritat i Cooperació Servei De Cooperació I Migracions Altres Despeses Diverses /3273/ , Solidaritat i Cooperació Servei De Cooperació I Migracions Estudis I Treballs Tècnics /3273/ , Solidaritat i Cooperació Servei De Cooperació I Migracions Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /3273/ , Solidaritat i Cooperació Servei De Cooperació I Migracions Fons Català Cooperació Al Desenvolupa /3273/ , Solidaritat i Cooperació Servei De Cooperació I Migracions Prestacions Econòmiques /3273/ , Solidaritat i Cooperació Servei De Cooperació I Migracions Subvencions Convocatòria Entitats /3273/ , Solidaritat i Cooperació Dept Cooperació Retribucions Complementaries Per. Lab /3273/ , Solidaritat i Cooperació Dept Cooperació Seguretat Social /3273/ ,41 Total , Voluntariat Dept Convivència I Mediació Reunions I Conferències /3275/ , Voluntariat Dept Convivència I Mediació Estudis I Treballs Tècnics /3275/ , Voluntariat Dept Convivència I Mediació Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /3275/ , Voluntariat Dept Convivència I Mediació Subvencions Convocatòria Entitats /3275/ ,00 Total , Administració general de cultura Dept Patrimoni Arrendaments D'Edificis I Altres Constru /3300/ , Administració general de cultura Àrea De Cultura 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /3300/ , Administració general de cultura Àrea De Cultura 121 Retribucions Complementàries Persona /3300/ , Administració general de cultura Àrea De Cultura Altres Conceptes Complement Producti /3300/ , Administració general de cultura Àrea De Cultura Seguretat Social /3300/ , Administració general de cultura Servei De Cultura 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /3300/ , Administració general de cultura Servei De Cultura 121 Retribucions Complementàries Persona /3300/ , Administració general de cultura Servei De Cultura Retribucions Bàsiques Personal Laboral /3300/ , Administració general de cultura Servei De Cultura Retribucions Complementaries Per. Lab /3300/ , Administració general de cultura Servei De Cultura Altres Conceptes Complement Producti /3300/ , Administració general de cultura Servei De Cultura Seguretat Social /3300/ , Administració general de cultura Servei De Cultura Premsa, Llibres I Altres Publicacions /3300/ , Administració general de cultura Servei De Cultura Altre Material D'Oficina Especial No Inv /3300/ , Administració general de cultura Servei De Cultura Estudis I Treballs Tècnics /3300/ , Administració general de cultura Dept Programes Territorials De Cul 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /3300/ , Administració general de cultura Dept Programes Territorials De Cul 121 Retribucions Complementàries Persona /3300/ , Administració general de cultura Dept Programes Territorials De Cul Retribucions Bàsiques Personal Laboral /3300/ , Administració general de cultura Dept Programes Territorials De Cul Retribucions Complementaries Per. Lab /3300/ , Administració general de cultura Dept Programes Territorials De Cul Altres Conceptes Complement Producti /3300/ , Administració general de cultura Dept Programes Territorials De Cul Seguretat Social /3300/ , Administració general de cultura Dept Acció Cultural 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /3300/ , Administració general de cultura Dept Acció Cultural 121 Retribucions Complementàries Persona /3300/ , Administració general de cultura Dept Acció Cultural Retribucions Bàsiques Personal Laboral /3300/ , Administració general de cultura Dept Acció Cultural Retribucions Complementaries Per. Lab /3300/ , Administració general de cultura Dept Acció Cultural Seguretat Social /3300/ , Administració general de cultura Dept Acció Cultural Inversió Nova Material De Transport /3300/ ,00 Total , Recursos culturals Servei De Cultura Reparacions, Manteniment I Conservac /3301/ , Recursos culturals Servei De Cultura Altre Material D'Oficina Especial No Inv /3301/ ,00

369 Crèdits Subprog Descripció Centre Gestor Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials Total , Badalona Cultura SL O12E2BCU Badalona Cultura Altres Transferències Correnst A Ens I E O12E2BCU/3303/ ,63 Total , Biblioteques públiques Dept Programes Territorials De Cul 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /3321/ , Biblioteques públiques Dept Programes Territorials De Cul 121 Retribucions Complementàries Persona /3321/ , Biblioteques públiques Dept Programes Territorials De Cul Retribucions Bàsiques Personal Laboral /3321/ , Biblioteques públiques Dept Programes Territorials De Cul Retribucions Complementaries Per. Lab /3321/ , Biblioteques públiques Dept Programes Territorials De Cul Indemnitzacions Personal Laboral Fix /3321/ , Biblioteques públiques Dept Programes Territorials De Cul Altres Conceptes Complement Producti /3321/ , Biblioteques públiques Dept Programes Territorials De Cul Seguretat Social /3321/ , Biblioteques públiques Dept Programes Territorials De Cul Edificis I Altres Construccions /3321/ , Biblioteques públiques Dept Programes Territorials De Cul Maquinària Instal.Lacions Tècniques I U /3321/ , Biblioteques públiques Dept Programes Territorials De Cul Mobiliari /3321/ , Biblioteques públiques Dept Programes Territorials De Cul Premsa, Llibres I Altres Publicacions /3321/ , Biblioteques públiques Dept Programes Territorials De Cul Altre Material D'Oficina Especial No Inv /3321/ , Biblioteques públiques Dept Programes Territorials De Cul Altres Subministres /3321/ , Biblioteques públiques Dept Programes Territorials De Cul Serveis De Telecomunicacions /3321/ , Biblioteques públiques Dept Programes Territorials De Cul Serveis De Neteja /3321/ ,00 Total , Equipaments culturals i museus Dept Ecologia Urbana Energia Elèctrica /3330/ ,56 Total , Museu de Badalona O12O4MUS Museu de Badalona A Ooaa De L'Entitat Local O12O4MUS/3331/ ,00 Total , Equipaments culturals Dept Neteja Edificis Municipals Serveis De Neteja /3332/ , Equipaments culturals Dept Ecologia Urbana Energia Elèctrica /3332/ , Equipaments culturals Dept Programes Territorials De Cul Edificis I Altres Construccions /3332/ , Equipaments culturals Dept Programes Territorials De Cul Maquinària Instal.Lacions Tècniques I U /3332/ , Equipaments culturals Dept Programes Territorials De Cul Mobiliari /3332/ , Equipaments culturals Dept Programes Territorials De Cul Aigua /3332/ , Equipaments culturals Dept Programes Territorials De Cul Gas /3332/ ,00 Total , Activitats culturals - Centres cívics Dept Programes Territorials De Cul Altre Material D'Oficina Especial No Inv /3341/ , Activitats culturals - Centres cívics Dept Programes Territorials De Cul Altres Subministres /3341/ , Activitats culturals - Centres cívics Dept Participació Ciutadana Edificis I Altres Construccions /3341/ , Activitats culturals - Centres cívics Dept Participació Ciutadana Altres Subministres /3341/ , Activitats culturals - Centres cívics Dept Participació Ciutadana Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /3341/ ,00 Total , Activitats culturals - Espai Betúlia Dept Acció Cultural 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /3342/ , Activitats culturals - Espai Betúlia Dept Acció Cultural 121 Retribucions Complementàries Persona /3342/ , Activitats culturals - Espai Betúlia Dept Acció Cultural Altres Conceptes Complement Producti /3342/ , Activitats culturals - Espai Betúlia Dept Acció Cultural Seguretat Social /3342/ , Activitats culturals - Espai Betúlia Dept Acció Cultural Maquinària Instal.Lacions Tècniques I U /3342/ , Activitats culturals - Espai Betúlia Dept Acció Cultural Premsa, Llibres I Altres Publicacions /3342/ , Activitats culturals - Espai Betúlia Dept Acció Cultural Altre Material D'Oficina Especial No Inv /3342/ , Activitats culturals - Espai Betúlia Dept Acció Cultural Activitats Culturals /3342/ ,00

370 Crèdits Subprog Descripció Centre Gestor Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials 3342 Activitats culturals - Espai Betúlia Dept Acció Cultural Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /3342/ ,00 Total , Activitats culturals - Acció territorial Dept Programes Territorials De Cul Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /3343/ ,00 Total , Dinamització lectura Dept Programes Territorials De Cul Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /3346/ ,00 Total , Activitats culturals - temporada Dept Acció Cultural Premsa, Llibres I Altres Publicacions /3347/ , Activitats culturals - temporada Dept Acció Cultural Festes Populars /3347/ , Activitats culturals - temporada Dept Acció Cultural Activitats Culturals /3347/ , Activitats culturals - temporada Dept Acció Cultural Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /3347/ , Activitats culturals - temporada Dept Acció Cultural A Consorcis /3347/ , Activitats culturals - temporada Dept Acció Cultural Beques I Premis /3347/ , Activitats culturals - temporada Dept Acció Cultural Subvencions Convocatòria Entitats /3347/ ,00 Total , Pla rehabilitació Casc Antic Servei Ordenació Del Territori Estudis I Treballs Tècnics /3361/ ,00 Total , Administració general d'esports Àrea D'Esports I Joventut 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /3400/ , Administració general d'esports Àrea D'Esports I Joventut 121 Retribucions Complementàries Persona /3400/ , Administració general d'esports Àrea D'Esports I Joventut Altres Conceptes Complement Producti /3400/ , Administració general d'esports Àrea D'Esports I Joventut Seguretat Social /3400/ , Administració general d'esports Servei D'Esports 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /3400/ , Administració general d'esports Servei D'Esports 121 Retribucions Complementàries Persona /3400/ , Administració general d'esports Servei D'Esports Seguretat Social /3400/ , Administració general d'esports Servei D'Esports Altres Despeses Diverses /3400/ , Administració general d'esports Dept Patrimoni Arrendaments D'Edificis I Altres Constru /3400/ ,00 Total , Dinamització esportiva Dept D'Actes I Campanyes Esportiv Subvencions Convocatòria Entitats /3411/ ,00 Total , Programació esportiva Servei D'Esports Reparacions, Manteniment I Conservac /3412/ , Programació esportiva Dept D'Actes I Campanyes Esportiv 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /3412/ , Programació esportiva Dept D'Actes I Campanyes Esportiv 121 Retribucions Complementàries Persona /3412/ , Programació esportiva Dept D'Actes I Campanyes Esportiv Retribucions Complementaries Per. Lab /3412/ , Programació esportiva Dept D'Actes I Campanyes Esportiv Altres Conceptes Complement Producti /3412/ , Programació esportiva Dept D'Actes I Campanyes Esportiv Seguretat Social /3412/ , Programació esportiva Dept D'Actes I Campanyes Esportiv Arrendaments Maquinaria Instal.Lacion /3412/ , Programació esportiva Dept D'Actes I Campanyes Esportiv Productes Alimentaris /3412/ , Programació esportiva Dept D'Actes I Campanyes Esportiv Material Esportiu No Inventariable /3412/ , Programació esportiva Dept D'Actes I Campanyes Esportiv Altres Subministres /3412/ , Programació esportiva Dept D'Actes I Campanyes Esportiv Transports /3412/ , Programació esportiva Dept D'Actes I Campanyes Esportiv Activitats Esportives /3412/ , Programació esportiva Dept D'Actes I Campanyes Esportiv Altres Despeses Diverses /3412/ , Programació esportiva Dept D'Actes I Campanyes Esportiv Serveis De Monitorarge /3412/ , Programació esportiva Dept D'Actes I Campanyes Esportiv Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /3412/ ,00 Total , Instal lacions esportives Servei D'Esports Cànons /3420/ ,50

371 Crèdits Subprog Descripció Centre Gestor Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials 3420 Instal lacions esportives Dept Tècnic 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /3420/ , Instal lacions esportives Dept Tècnic 121 Retribucions Complementàries Persona /3420/ , Instal lacions esportives Dept Tècnic Retribucions Bàsiques Personal Laboral /3420/ , Instal lacions esportives Dept Tècnic Retribucions Complementaries Per. Lab /3420/ , Instal lacions esportives Dept Tècnic Altres Conceptes Complement Producti /3420/ , Instal lacions esportives Dept Tècnic Seguretat Social /3420/ , Instal lacions esportives Dept D'Instal lacions Esportives 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /3420/ , Instal lacions esportives Dept D'Instal lacions Esportives 121 Retribucions Complementàries Persona /3420/ , Instal lacions esportives Dept D'Instal lacions Esportives Retribucions Bàsiques Personal Laboral /3420/ , Instal lacions esportives Dept D'Instal lacions Esportives Retribucions Complementaries Per. Lab /3420/ , Instal lacions esportives Dept D'Instal lacions Esportives Indemnitzacions Personal Laboral Fix /3420/ , Instal lacions esportives Dept D'Instal lacions Esportives Altres Conceptes Complement Producti /3420/ , Instal lacions esportives Dept D'Instal lacions Esportives Seguretat Social /3420/ , Instal lacions esportives Dept D'Instal lacions Esportives Arrendaments Maquinaria Instal.Lacion /3420/ , Instal lacions esportives Dept D'Instal lacions Esportives Edificis I Altres Construccions /3420/ , Instal lacions esportives Dept D'Instal lacions Esportives Maquinària Instal.Lacions Tècniques I U /3420/ , Instal lacions esportives Dept D'Instal lacions Esportives Aigua /3420/ , Instal lacions esportives Dept D'Instal lacions Esportives Gas /3420/ , Instal lacions esportives Dept D'Instal lacions Esportives Material Esportiu No Inventariable /3420/ , Instal lacions esportives Dept D'Instal lacions Esportives Productes De Neteja /3420/ , Instal lacions esportives Dept D'Instal lacions Esportives Altres Subministres /3420/ , Instal lacions esportives Dept D'Instal lacions Esportives Serveis De Neteja /3420/ , Instal lacions esportives Dept D'Instal lacions Esportives Estudis I Treballs Tècnics /3420/ , Instal lacions esportives Dept D'Instal lacions Esportives Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /3420/ , Instal lacions esportives Dept Ecologia Urbana Energia Elèctrica /3420/ , Instal lacions esportives O03E4EGE Ens de Gestió Urbanística, SA Engestur-Manteniment Estadi MunicipaO03E4EGE/3420/ ,00 Total , Administració general Industria i Energia Servei Programació, Desenvolupam Estudis I Treballs Tècnics /4200/ , Administració general Industria i Energia Servei Programació, Desenvolupam Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /4200/ ,00 Total , Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa Àrea De Programació Econòmica, C 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /4300/ , Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa Àrea De Programació Econòmica, C 121 Retribucions Complementàries Persona /4300/ , Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa Àrea De Programació Econòmica, C Seguretat Social /4300/ , Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa Servei De Comerç I Consum 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /4300/ , Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa Servei De Comerç I Consum 121 Retribucions Complementàries Persona /4300/ , Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa Servei De Comerç I Consum Seguretat Social /4300/ , Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa Servei Programació, Desenvolupam 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /4300/ , Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa Servei Programació, Desenvolupam 121 Retribucions Complementàries Persona /4300/ , Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa Servei Programació, Desenvolupam Retribucions Bàsiques Personal Laboral /4300/ , Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa Servei Programació, Desenvolupam Retribucions Complementaries Per. Lab /4300/ , Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa Servei Programació, Desenvolupam Altres Conceptes Complement Producti /4300/ , Adm gral comerç, turisme, petita i mitjana empresa Servei Programació, Desenvolupam Seguretat Social /4300/ ,32 Total , Comerç Dept Comerç 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /4310/ , Comerç Dept Comerç 121 Retribucions Complementàries Persona /4310/ ,39

372 Crèdits Subprog Descripció Centre Gestor Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials 4310 Comerç Dept Comerç Retribucions Bàsiques Personal Laboral /4310/ , Comerç Dept Comerç Retribucions Complementaries Per. Lab /4310/ , Comerç Dept Comerç Indemnitzacions Personal Laboral Fix /4310/ , Comerç Dept Comerç Altres Conceptes Complement Producti /4310/ , Comerç Dept Comerç Seguretat Social /4310/ , Comerç Dept Comerç Reparacions, Manteniment I Conservac /4310/ , Comerç Dept Comerç Premsa, Llibres I Altres Publicacions /4310/ , Comerç Dept Comerç Aigua /4310/ , Comerç Dept Comerç Estudis I Treballs Tècnics /4310/ , Comerç Dept Comerç Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /4310/ , Comerç Dept Comerç Subvencions Convocatòria Entitats /4310/ , Comerç Dept Comerç Subvencions Entitats /4310/ ,00 Total , Informació i promoció turística Dept Turisme I Promoció De La Ciu 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /4320/ , Informació i promoció turística Dept Turisme I Promoció De La Ciu 121 Retribucions Complementàries Persona /4320/ , Informació i promoció turística Dept Turisme I Promoció De La Ciu Retribucions Bàsiques Personal Laboral /4320/ , Informació i promoció turística Dept Turisme I Promoció De La Ciu Retribucions Complementaries Per. Lab /4320/ , Informació i promoció turística Dept Turisme I Promoció De La Ciu Altres Conceptes Complement Producti /4320/ , Informació i promoció turística Dept Turisme I Promoció De La Ciu Seguretat Social /4320/ , Informació i promoció turística Dept Turisme I Promoció De La Ciu Reparacions, Manteniment I Conservac /4320/ , Informació i promoció turística Dept Turisme I Promoció De La Ciu Manteniment Aplicacions Informàtique /4320/ , Informació i promoció turística Dept Turisme I Promoció De La Ciu Reproduccions I Altres Articles Botiga /4320/ , Informació i promoció turística Dept Turisme I Promoció De La Ciu Reunions I Conferències /4320/ , Informació i promoció turística Dept Turisme I Promoció De La Ciu Altres Despeses Diverses /4320/ , Informació i promoció turística Dept Turisme I Promoció De La Ciu Estudis I Treballs Tècnics /4320/ , Informació i promoció turística Dept Turisme I Promoció De La Ciu Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /4320/ , Informació i promoció turística Dept Turisme I Promoció De La Ciu Consorci De Promoció Enoturística Del /4320/ ,00 Total , Desenvolupament empresarial Servei Programació, Desenvolupam Reparacions, Manteniment I Conservac /4330/ , Desenvolupament empresarial Servei Programació, Desenvolupam Premsa, Llibres I Altres Publicacions /4330/ , Desenvolupament empresarial Servei Programació, Desenvolupam Despeses Jurídiques /4330/ , Desenvolupament empresarial Servei Programació, Desenvolupam Reunions I Conferències /4330/ , Desenvolupament empresarial Servei Programació, Desenvolupam Estudis I Treballs Tècnics /4330/ , Desenvolupament empresarial Servei Programació, Desenvolupam Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /4330/ , Desenvolupament empresarial Servei Programació, Desenvolupam Subvencions Foment Ocupació /4330/ ,00 Total , Reactivació Badalona O05E6RBA Reactivació Badalona, SA Altres Transferències Correnst A Ens I E O05E6RBA/4391/ ,00 Total , Foment de l'activitat econòmica general Dept Ecologia Urbana Energia Elèctrica /4392/ , Foment de l'activitat econòmica general Dept Ecologia Urbana Aigua /4392/ , Foment de l'activitat econòmica general Dept Gestió De Serveis 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /4392/ , Foment de l'activitat econòmica general Dept Gestió De Serveis 121 Retribucions Complementàries Persona /4392/ , Foment de l'activitat econòmica general Dept Gestió De Serveis Retribucions Bàsiques Personal Laboral /4392/ , Foment de l'activitat econòmica general Dept Gestió De Serveis Retribucions Complementaries Per. Lab /4392/ , Foment de l'activitat econòmica general Dept Gestió De Serveis Altres Conceptes Complement Producti /4392/ ,04

373 Crèdits Subprog Descripció Centre Gestor Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials 4392 Foment de l'activitat econòmica general Dept Gestió De Serveis Seguretat Social /4392/ , Foment de l'activitat econòmica general Servei Programació, Desenvolupam Maquinària Instal.Lacions Tècniques I U /4392/ , Foment de l'activitat econòmica general Servei Programació, Desenvolupam Marina Badalona-Conveni Sector Indus /4392/ , Foment de l'activitat econòmica general Servei Programació, Desenvolupam Pacte Industrial Regió Metropolitana /4392/ ,00 Total , Societat de la informació Dept Informàtica I Tic 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /4910/ , Societat de la informació Dept Informàtica I Tic 121 Retribucions Complementàries Persona /4910/ , Societat de la informació Dept Informàtica I Tic Retribucions Bàsiques Personal Laboral /4910/ , Societat de la informació Dept Informàtica I Tic Retribucions Complementaries Per. Lab /4910/ , Societat de la informació Dept Informàtica I Tic Altres Conceptes Complement Producti /4910/ , Societat de la informació Dept Informàtica I Tic Seguretat Social /4910/ , Societat de la informació Dept Informàtica I Tic Arrendaments Equips Processos D'Infor /4910/ , Societat de la informació Dept Informàtica I Tic Cànons /4910/ , Societat de la informació Dept Informàtica I Tic Maquinària Instal.Lacions Tècniques I U /4910/ , Societat de la informació Dept Informàtica I Tic Equips Per Processos D'Informació /4910/ , Societat de la informació Dept Informàtica I Tic Xarxa Informàtica /4910/ , Societat de la informació Dept Informàtica I Tic Manteniment Aplicacions Informàtique /4910/ , Societat de la informació Dept Informàtica I Tic Material Informàtic No Inventariable /4910/ , Societat de la informació Dept Informàtica I Tic Altre Material D'Oficina Especial No Inv /4910/ , Societat de la informació Dept Informàtica I Tic Serveis De Consultoria Informàtica /4910/ , Societat de la informació Dept Informàtica I Tic Estudis I Treballs Tècnics /4910/ , Societat de la informació Dept Informàtica I Tic Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /4910/ ,00 Total , Comunicació corporativa Servei De Comunicació I Imatge 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /4911/ , Comunicació corporativa Servei De Comunicació I Imatge 121 Retribucions Complementàries Persona /4911/ , Comunicació corporativa Servei De Comunicació I Imatge Altres Conceptes Complement Producti /4911/ , Comunicació corporativa Servei De Comunicació I Imatge Seguretat Social /4911/ , Comunicació corporativa Coordinació De Programes De Com 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /4911/ , Comunicació corporativa Coordinació De Programes De Com 121 Retribucions Complementàries Persona /4911/ , Comunicació corporativa Coordinació De Programes De Com Retribucions Bàsiques Personal Laboral /4911/ , Comunicació corporativa Coordinació De Programes De Com Retribucions Complementaries Per. Lab /4911/ , Comunicació corporativa Coordinació De Programes De Com Altres Conceptes Complement Producti /4911/ , Comunicació corporativa Coordinació De Programes De Com Seguretat Social /4911/ , Comunicació corporativa Coordinació De Programes De Com Premsa, Llibres I Altres Publicacions /4911/ , Comunicació corporativa Coordinació De Programes De Com Material Informàtic No Inventariable /4911/ , Comunicació corporativa Coordinació De Programes De Com Altre Material D'Oficina Especial No Inv /4911/ , Comunicació corporativa Coordinació De Programes De Com Publicitat I Propaganda /4911/ , Comunicació corporativa Coordinació De Programes De Com Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /4911/ ,00 Total , Badalona Comunicació O02E1BCO Badalona Comunicació, SA Altres Transferències Correnst A Ens I E O02E1BCO/4912/ ,75 Total , Patrocini Ciutat de Badalona Coordinació De Programes De Com Publicitat I Propaganda /4913/ ,00 Total , Protecció de consumidors i usuaris Dept Consum 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /4930/ , Protecció de consumidors i usuaris Dept Consum 121 Retribucions Complementàries Persona /4930/ ,58

374 Crèdits Subprog Descripció Centre Gestor Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials 4930 Protecció de consumidors i usuaris Dept Consum Retribucions Complementaries Per. Lab /4930/ , Protecció de consumidors i usuaris Dept Consum Altres Conceptes Complement Producti /4930/ , Protecció de consumidors i usuaris Dept Consum Seguretat Social /4930/ , Protecció de consumidors i usuaris Dept Consum Publicitat I Propaganda /4930/ , Protecció de consumidors i usuaris Dept Consum Estudis I Treballs Tècnics /4930/ , Protecció de consumidors i usuaris Dept Consum Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /4930/ ,00 Total , Òrgans de govern Gabinet Alcaldia Dels Membres Dels Órgans De Govern /9120/ , Òrgans de govern Gabinet Alcaldia Dels Membres Dels Organs De Govern /9120/ , Òrgans de govern Dept Recursos Humans Grups Municipals /9120/ ,53 Total , Defensa de la ciutadania COI01000 Defensa Ciutadania Atencions Protocolaries I RepresentativCOI01000/9121/ , Defensa de la ciutadania COI01000 Defensa Ciutadania Forum De Síndics I Defensors Locals De COI01000/9121/ , Defensa de la ciutadania COI01100 Serveis Generals Corporació Retribucions Bàsiques I Altres Organs DCOI01100/9121/ , Defensa de la ciutadania COI01100 Serveis Generals Corporació 120 Retribucions Bàsiques Personal FuncionCOI01100/9121/ , Defensa de la ciutadania COI01100 Serveis Generals Corporació 121 Retribucions Complementàries PersonaCOI01100/9121/ , Defensa de la ciutadania COI01100 Serveis Generals Corporació Seguretat Social COI01100/9121/ ,14 Total , Grup municipal PSC CGM90000 Grup Municipal Socialista Retribucions Bàsiques I Altres Organs DCGM90000/9122/ , Grup municipal PSC CGM90000 Grup Municipal Socialista Seguretat Social CGM90000/9122/ ,28 Total , Grup municipal PP CGM93000 Grup Municipal Partit Popular Retribucions Bàsiques I Altres Organs DCGM93000/9123/ , Grup municipal PP CGM93000 Grup Municipal Partit Popular Seguretat Social CGM93000/9123/ ,28 Total , Grup municipal CiU CGM92000 Grup Municipal Convergència I Uni Retribucions Bàsiques I Altres Organs DCGM92000/9124/ , Grup municipal CiU CGM92000 Grup Municipal Convergència I Uni Seguretat Social CGM92000/9124/ ,28 Total , Grup municipal ICV-EUA CGM91000 Grup Municipal Icv-Eua Retribucions Bàsiques I Altres Organs DCGM91000/9125/ , Grup municipal ICV-EUA CGM91000 Grup Municipal Icv-Eua Seguretat Social CGM91000/9125/ ,77 Total , Grup municipal ERC CGM96000 Grup Municipal Esquerra Republica Retribucions Bàsiques I Altres Organs DCGM96000/9126/ , Grup municipal ERC CGM96000 Grup Municipal Esquerra Republica Seguretat Social CGM96000/9126/ ,42 Total , Grup municipal Guanyem Badalona en comú CGM94000 Grup Municipal Guanyem Badalon Retribucions Bàsiques I Altres Organs DCGM94000/9127/ , Grup municipal Guanyem Badalona en comú CGM94000 Grup Municipal Guanyem Badalon Seguretat Social CGM94000/9127/ ,42 Total , Grup municipal de Ciutadans CGM95000 Grup Municipal C'S Retribucions Bàsiques I Altres Organs DCGM95000/9128/ , Grup municipal de Ciutadans CGM95000 Grup Municipal C'S Seguretat Social CGM95000/9128/ ,07 Total , Grup municipal-mixt-no adscrits CGM97000 Grup Municipal Mixt Retribucions Bàsiques I Altres Organs DCGM97000/9129/ ,32 Total , Administració general Dept Informàtica I Tic Adquisició De Software /9200/ , Administració general Dept Informàtica I Tic Adquisició Hardware /9200/ , Administració general Servei Projectes I Control D Obres Adequació I Reforma Edificis /9200/ , Administració general Dept Sancions 120 Retribucions Bàsiques Personal Funcion /9200/ ,83

375 Crèdits Subprog Descripció Centre Gestor Descripció Econòmic Descripció Aplicació Pressupost Inicials 9200 Administració general Dept Sancions 121 Retribucions Complementàries Persona /9200/ , Administració general Dept Sancions Altres Conceptes Complement Producti /9200/ , Administració general Dept Sancions Seguretat Social /9200/ , Administració general Dept Manteniment Edificis Admini Adequació I Reforma Edificis /9200/ , Administració general Dept Ecologia Urbana Energia Elèctrica /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Retribucions Bàsiques Personal Laboral /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Retribucions Complementaries Per. Lab /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Altres Conceptes Complement Producti /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Seguretat Social /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Arrendaments Maquinaria Instal.Lacion /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Arrendaments Equips Processos D'Infor /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Edificis I Altres Construccions /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Maquinària Instal.Lacions Tècniques I U /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Equips Per Processos D'Informació /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Premsa, Llibres I Altres Publicacions /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Material Informàtic No Inventariable /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Material Per Equips D'Oficina /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Aigua /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Gas /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Productes De Neteja /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Altres Subministres /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Serveis De Telecomunicacions /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Comunicacions Informàtiques /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Serveis De Missatgers /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Transports /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Assegurances Edificis I Altres Construcc /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Assegurances Béns Mobles /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Assegurances Resposabilitat Civil Gene /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Assegurances Cursos /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Publicitat I Propaganda /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Despeses Jurídiques /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Altres Despeses Diverses /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Serveis De Neteja /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Altres Treballs Realitzats Per Altres Emp /9200/ , Administració general Dept de Recursos Interns i Adminis Del Personal No Directiu /9200/ , Administració genera