Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua"

Transcripción

1 Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua RESOLUCIÓ de 4 d abril de 2014, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, per la qual es disposa la publicació de l acord de modificació i actualització per a 2014, 2015 i 2016 del conveni d assistència sanitària derivada d accidents de trànsit en l àmbit de la sanitat pública de la Generalitat, subscrit el 21 d abril de 2008 entre el Consorci de Compensació d Assegurances, la Unió Espanyola d Entitats Asseguradores i Reasseguradores (UNESPA) i l Agència Valenciana de Salut. [2014/3050] La Generalitat, el Consorci de Compensació d Assegurances i la Unió Espanyola d Entitats Asseguradores i Reasseguradores (UNESPA) han subscrit, prèvia tramitació reglamentària, el 12 de febrer de 2014, l acord de modificació i actualització per a 2014, 2015 i 2016 del conveni d assistència sanitària derivada d accidents de trànsit en l àmbit de la sanitat pública de la Generalitat, subscrit el 21 d abril de En compliment del que establix l article 8.2 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, procedix la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de l esmentat acord, que ha quedat inscrit en el Registre de Convenis de la Generalitat amb el número 498/2014 i que figura com a annex d esta resolució. València, 4 d abril de La directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts: Marta Martí Arador. Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2014, de la directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts, por la que se dispone la publicación del acuerdo de modificación y actualización para 2014, 2015 y 2016 del convenio de asistencia sanitaria derivada de accidentes de tráfico en el ámbito de la sanidad pública de la Generalitat, suscrito el 21 de abril de 2008 entre el Consorcio de Compensación de Seguros, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) y la Agència Valenciana de Salut. [2014/3050] La Generalitat, el Consorcio de Compensación de Seguros y la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNES- PA) han suscrito, previa tramitación reglamentaria, el día 12 de febrero de 2014, el Acuerdo de modificación y actualización para 2014, 2015 y 2016 del convenio de asistencia sanitaria derivada de accidentes de tráfico en el ámbito de la sanidad pública de la Generalitat, suscrito el 21 de abril de En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de dicho Acuerdo, que ha quedado inscrito en el Registro de Convenios de la Generalitat con el número 498/2014 y que figura como anexo de esta resolución. Valencia, 4 de abril de La directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts: Marta Martí Arador. Acord de modificació i actualització per a 2014, 2015 i 2016 del conveni d assistència sanitària derivada d accidents de trànsit en l àmbit de la sanitat pública de la Generalitat Valenciana València, 12 de febrer de 2014 Reunits Manuel Llombart Fuertes, conseller de Sanitat, en virtut del que disposa l article 2 del Decret 20/2012, de 7 de desembre, del president de la Generalitat, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6919, de 10 de desembre de 2012, i com a president del Consell de Govern del Consorci de l Hospital General Universitari de València, facultat per a la firma d este acord de modificació per Acord de 12 de desembre de 2003, del Consell de Govern, apartat 6.2, de conformitat amb el que establix l article 14 en relació amb els articles 13 i 15 dels Estatuts del Consorci Hospital General Universitari, i autoritzat per l Acord de 18 d abril de 2008, del Consell, de conformitat amb el que disposa l article 2.2 del Decret 20/1993, pel qual es regula el Registre de Convenis i s establix el règim juridicopressupostari dels convenis que subscriga la Generalitat Valenciana en el marc de les seues competències. Alejandro Izuzquiza Ibáñez de Aldecoa, en representació del Consorci de Compensació d Assegurances, com a director d operacions d este, en virtut dels poders atorgats a favor seu per mitjà d escriptura de data 19 de febrer de 1997 davant del notari Luis Núñez Boluda. Pilar González de Frutos, en representació de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), com a presidenta, en virtut del poder protocol litzat per mitjà d escriptura atorgada pel notari de Madrid Andrés Sanz Tobes, en data 9 de gener de Les parts, en la representació que tenen, es reconeixen capacitat mútua per a obligar-se i convindre i Manifesten 1r. Amb data 21 d abril de 2008 es va firmar un conveni entre el Consorci de Compensació d Assegurances, la Generalitat Valenciana i UNESPA, pel qual es regulava l assistència sanitària derivada d accidents de trànsit en l àmbit de la sanitat pública. 2n. L estipulació quinze del conveni esmentat establix que este té vigència fins al 31 de desembre de 2009, i que és prorrogable tàcita- Acuerdo de modificación y actualización para 2014, 2015 y 2016 del convenio de asistencia sanitaria derivada de accidentes de tráfico en el ámbito de la sanidad pública de la Generalitat Valenciana Valencia, 12 de febrero de 2014 Reunidos Manuel Llombart Fuertes, conseller de Sanidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 20/2012, de 7 de diciembre, del presidente de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6919, de 10 de diciembre de 2012, y como presidente del Consejo de Gobierno del Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia, facultado para la firma del presente por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 12 de diciembre de 2003, apartado 6.2, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 en relación con los artículos 13 y 15 de los Estatutos del Consorcio Hospital General Universitario, y autorizado por Acuerdo del Consell de fecha 18 de abril de 2008, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Decreto 20/1993, por el que se regula el Registro de Convenios y se establece el régimen jurídico-presupuestario de los convenios que suscriba la Generalitat Valenciana en el marco de sus competencias. Alejandro Izuzquiza Ibáñez de Aldecoa, en representación del Consorcio de Compensación de Seguros, como director de operaciones del mismo, en virtud de los poderes otorgados a su favor mediante escritura de fecha 19 de febrero de 1997 ante el notario Luis Núñez Boluda. Pilar González de Frutos, en representación de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), como presidenta, en virtud del poder protocolizado mediante escritura otorgada por el notario de Madrid, Andrés Sanz Tobes, en fecha nueve de enero de dos mil cuatro. Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y Manifiestan 1.º. Con fecha 21 de abril de 2008 se firmó un convenio entre el Consorcio de Compensación de Seguros, la Generalitat Valenciana y UNESPA, por el que se regulaba la asistencia sanitaria derivada de accidente de tráfico en el ámbito de la sanidad pública. 2.º. La estipulación decimoquinta del citado convenio establece que el mismo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009, siendo prorrogable

2 ment per períodes anuals, excepte denúncia expressa per qualsevol de les parts subscriptores. Este conveni ha sigut modificat en la redacció i actualitzat en els imports per mitjà d acords successius subscrits el 25 de gener de 2010, el 19 de gener de 2011 i el 13 de febrer de r. Pel fet que no s ha formulat cap denúncia del conveni, és voluntat de les parts firmants, a través d este acord, fer una nova redacció de l estipulació quinta del conveni que regula els mòduls econòmics que s han d aplicar com a contraprestació per l assistència prestada a lesionats per accidents de trànsit. A este efecte, les parts acorden reduir els dos mòduls existents a un només, el mòdul únic, i, en conseqüència, fer una nova redacció de l estipulació quinta del conveni. L import d este mòdul es mantindrà durant els exercicis 2014 i 2015, i s incrementarà per a l exercici 2016 en el percentatge de variació anual que experimente l índex general de preus de consum. Per això, adopten els següents ACORDS Primer Les parts firmants acorden, amb efectes per als exercicis 2014, 2015 i 2016, modificar la redacció de l estipulació quinta del conveni, que queda redactada de la manera següent: «Quinta 1. Per la prestació d assistència sanitària que s efectua als lesionats a què fa referència este conveni, la Conselleria de Sanitat efectuarà una liquidació per servicis sanitaris prestats per import d un mòdul únic de huit-cents huitanta-sis euros (886 ) per cada lesionat a qui es preste assistència, independentment que es tracte d una assistència inicial d urgència, se n produïsca l hospitalització o es tracte de consultes successives o de reingressos posteriors, incloent-hi el tractament rehabilitador que el lesionat necessite. En el mòdul esmentat de 886 quedarà inclosa la totalitat dels gastos assistencials fins a la finalització del procés, incloent-hi el transport i l assistència que puga ser prestada en el lloc de l accident, mòdul que serà aplicat a totes les assistències sanitàries prestades als lesionats per fets de la circulació. 2. Quan un lesionat atés d urgències en un centre sanitari dependent de la Conselleria de Sanitat haja de ser remés, per causes de força major, a un centre no dependent d esta, no s efectuarà cap facturació per l assistència sanitària urgent, i aniran a càrrec de l entitat asseguradora corresponent. A estos efectes, s entendran com a causes de força major aquelles situacions d especial emergència en què el lesionat necessite un tipus d atencions que no poden ser prestades per centres adscrits a la Conselleria. 3. Els gastos extrasanitaris, com ara conferències telefòniques, cafeteria, etc., aniran sempre a càrrec del lesionat, i el centre sanitari, si és el cas, els facturarà a este, amb independència del mòdul de gastos assistencials a càrrec de l entitat asseguradora.» Segon Este acord s aplicarà a partir de l 1 de gener de 2014 i fins al 31 de desembre de 2016, sempre que l assistència sanitària prestada en el sistema sanitari públic valencià s inicie en el període comprés entre ambdós dates. No obstant això, l import del mòdul econòmic que s ha d aplicar per a la liquidació de les prestacions sanitàries realitzades durant l exercici 2016 serà el resultat d incrementar l import del mòdul de 886 euros en el percentatge de variació anual que experimente l índex general de preus de consum, publicat per l Institut Nacional d Estadística al mes de novembre de 2015, aplicant al resultat l arredoniment a la unitat d euro més pròxima. I perquè així conste, firmen les parts este acord, en cinc exemplars i a un sol efecte, en el lloc abans indicat. El conseller de Sanitat: Manuel Llombart Fuertes. El director d operacions del Consorci de Compensació d Assegurances: Alejandro Izuzquiza Ibáñez de Aldecoa. La presidenta de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras UNESPA: Pilar González de Frutos. tácitamente por periodos anuales, salvo denuncia expresa por cualquiera de las partes suscriptoras. Este convenio ha sido modificado en su redacción y actualizado en sus importes mediante sucesivos acuerdos suscritos el 25 de enero de 2010, el 19 de enero de 2011 y 13 de febrero de º. No habiéndose formulado denuncia alguna del convenio, es voluntad de las partes firmantes, a través del presente acuerdo, dar una nueva redacción a la Estipulación Quinta del convenio que regula los módulos económicos a aplicar como contraprestación por la asistencia prestada a lesionados por accidentes de tráfico. A tal efecto, las partes acuerdan reducir los dos módulos existentes a uno solo, el módulo único, y, en consecuencia, dar una nueva redacción a la estipulación quinta del convenio. El importe de este módulo se mantendrá durante los ejercicios 2014 y 2015, incrementándose para el ejercicio 2016 en el porcentaje de variación anual que experimente el Índice General de Precios al Consumo. Por ello, adoptan los siguientes ACUERDOS Primero Las partes firmantes acuerdan, con efectos para el ejercicio 2014, 2015 y 2016, modificar la redacción de la estipulación quinta del convenio, que queda redactada de la siguiente forma: «Quinta 1. Por la prestación de asistencia sanitaria que se efectúa a los lesionados a que se refiere el presente convenio, la Consellería de Sanidad efectuará una liquidación por servicios sanitarios prestados, por importe de un módulo único de ochocientos ochenta y seis euros (886 ), por cada lesionado al que se preste asistencia, independientemente de que se trate de una asistencia inicial de urgencia, se produzca la hospitalización del mismo, o se trate de consultas sucesivas o posteriores reingresos, incluyendo el tratamiento rehabilitador que el lesionado precise. En el referido módulo de 886 quedará incluida la totalidad de los gastos asistenciales hasta la finalización del proceso, incluido el transporte y la asistencia que pudiera prestarse en el lugar del accidente, siendo de aplicación a todas las asistencias sanitarias prestadas a los lesionados por hechos de la circulación. 2. Cuando un lesionado atendido de urgencias en un centro sanitario dependiente de la Consellería de Sanidad tenga que ser remitido, por causas de fuerza mayor, a un centro no dependiente de la misma, no se efectuará facturación alguna por la asistencia sanitaria urgente, debiendo correr a cargo de la entidad aseguradora correspondiente la asunción de los gastos asistenciales generados por los servicios prestados en dicho centro. A estos efectos, se entenderán como causas de fuerza mayor aquellas situaciones de especial emergencia en las que el lesionado precisara de un tipo de atenciones que no pudieran ser prestadas por centros adscritos a la Consellería. 3. Los gastos extrasanitarios, tales como conferencias telefónicas, cafetería, etc, serán siempre por cuenta del lesionado y el centro sanitario, en su caso, los facturará a este, con independencia del módulo de gastos asistenciales con cargo a la entidad aseguradora.» Segundo El presente acuerdo se aplicará a partir del 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2016, siempre que la asistencia sanitaria prestada en el sistema sanitario público valenciano se inicie en el periodo comprendido entre ambas fechas. No obstante lo anterior, el importe del módulo económico a aplicar para la liquidación de las prestaciones sanitarias realizadas durante el ejercicio 2016 será el resultado de incrementar el importe del módulo de 886 euros en el porcentaje de variación anual que experimente el Índice General de Precios al Consumo, publicado por el Instituto Nacional de Estadística en el mes de noviembre de 2015, aplicando al resultado el redondeo a la unidad de euro más próxima. Y para que conste, firman las partes el presente acuerdo, por quintuplicado y a un solo efecto, en el lugar arriba indicado. El conseller de Sanidad: Manuel Llombart Fuertes. El director de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros: Alejandro Izuzquiza Ibáñez de Aldecoa. La presidenta de la Unión Española de Entidades Aseguradores y Reaseguradoras UNESPA: Pilar González de Frutos.

3 CENTRES SANITARIS CENTROS SANITARIOS SALUT DE VINARÒS SALUD DE VINARÒS Hospital Comarcal de Vinaròs Av. Gil d Atrosillo, s/n Vinaròs Vinaròs Av. Gil d Atrosillo, s/n Vinaròs Hospital Comarcal de Vinaròs Av. Gil de Atrocillo, s/n Vinaròs de Av. Gil de Atrocillo, s/n Vinaròs Vinaròs SALUT DE CASTELLÓ SALUD DE CASTELLÓN Hospital General de Castelló Av. Benicàssim, s/n Castelló C/ Trullols, Castelló de Castelló de Hospital General de Av. Benicàssim, s/n Castellón de C/Trullols, Castellón Castellón de Castellón de SALUT DE LA PLANA SALUD DE LA PLANA Hospital de Ctra. Vila-real- Borriana, km 0, Vila-real Vila-real C/ Torrehermosa, Vila-real Hospital La Plana Ctra. Vila-real-Borriana km 0, Vila-real Vila-real C/ Torrehermosa Vila-real SALUT DE SAGUNT SALUD DE SAGUNTO Hospital de Sagunt Av. Ramón y Cajal, s/n Sagunt l Port de Sagunt Centre Sanitari Integrat CSI de l Alt Palància Av. de la Hispanitat, s/n C/ Cronista Jaime Faus y Faus, s/n El Port de Sagunt Segorbe Hospital de Sagunto Av. Ramón y Cajal s/n Sagunto Port de Sagunt Centro Sanitario Integrado CSI Alto Palancia Av. De la Hispanidad s/n C/ Cronista Jaime Faus y Faus s/n Port de Sagunt Segorbe SALUT DE VALÈNCIA CLÍNIC MALVA-ROSA SALUD DE VALENCIA- CLINICO-MALVARROSA Hospital Clínic Universitari Av. Blasco Ibáñez, València Hospital la Malva-rosa C/ Isabel de Villena, València l Grau C/ Pare Porta, València Hospital Clínico Universitario Av. Blasco Ibáñez Valencia Hospital La Malvarrosa C/Isabel de Villena Valencia El Grao C/Padre Porta Valencia SALUT DE VALÈNCIA ARNAU DE VILANOVA LLÍRIA SALUD DE VALENCIA- ARNAU DE VILANOVA-LLIRIA Hospital Arnau de Vilanova C/ Sant Climent, València Burjassot C/ Beniferri, s/n Burjassot Hospital Arnau de Vilanova C/San Clemente Valencia de C/Beniferri, s/n Burjassot Burjassot SALUT VALÈNCIA LA FE SALUD VALENCIA-LA FE Hospital Universitari la Fe Av. de Campanar, València Hospital Universitario La Fe Av. Campanar Valencia

4 l c/ C/ Alboraia, València Alboraia c/ C/ Alboraya Valencia Alboraya SALUT DE MANISES SALUD DE MANISES Hospital de Manises C/ Roses, s/n Manises d Aldaia C/ Tres d Abril, s/n Aldaia Hospital de Manises C/ Roses, s/n Manises de Aldaia C/ Tres de abril s/n Aldaia SALUT DE REQUENA SALUD DE REQUENA Hospital de Requena Paratge Casablanca, s/n Requena Requena Paratge Casablanca, s/n Requena Hospital de Requena Paraje Casablanca s/n Requena De Requena Paraje Casablanca s/n Requena SALUT DE VALÈNCIA HOSPITAL GENERAL SALUD DE VALENCIA HOSPITAL GENERAL Hospital Consorci General Universitari Av. Tres Creus, s/n València Juan Llorens C/ Juan Llorens, València Torrent C/ Sants Patrons, Torrent Hospital Consorcio General Universitario Av. Tres Cruces s/n Valencia Juan Llorens C/ Juan Llorens Valencia Torrent C/ Santos Patronos Torrent SALUT DE VALÈNCIA DOCTOR PESET SALUD DE VALENCIA DOCTOR PESET Hospital Universitari Doctor Peset Av. Gaspar Aguilar, València Montolivet C/ Escultor José Capuz, València Hospital Universitario Doctor Peset Av. Gaspar Aguilar Valencia Monteolivete C/ Escultor José Capuz Valencia SALUT DE LA RIBERA SALUD DE LA RIBERA Hospital de la Ribera Ctra. de Corbera, km Alzira Centre Sanitari Integrat CSI Alzira II C/ Hort dels Frares, Alzira Centre Sanitari Integrat CSI Sueca C/ les Palmeres, s/n Sueca Hospital La Ribera Ctra. Corbera km Alzira Centro Sanitario Integrado CSI Alzira II C/ Hort dels Frares Alzira Centro Sanitario Integrado CSI Sueca C/ Les Palmeres s/n Sueca SALUT DE GANDIA SALUD DE GANDIA Hospital Francesc de Borja de Gandia Gandia Passeig de Germanies, Gandia C/ Sant Pere, Gandia Hospital Francesc de Borja de Gandia Paseo Germanías Gandia De Gandia C/ San Pedro Gandia

5 SALUT DE DÉNIA SALUD DE DENIA Hospital la Pedrera Partida Plana Est, Dénia Hospital de Dénia Partida de Beniatlà, s/n Dénia Dénia C/ Marqués de Campo, Dénia Hospital La Pedrera Ptda. Plana Est Dénia Hospital de Denia Ptda. De Beniatlá, s/n Dénia Dénia C/ Marqués de Campo Dénia SALUT DE XÀTIVA ONTINYENT SALUD DE XATIVA- ONTINYENT Hospital General d Ontinyent C/ Francisco Cerdá, Ontinyent Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva Ctra. Xàtiva-Silla, km Xàtiva d Ontinyent Xàtiva C/ José Simó Marín, s/n Ontinyent Pl. de l Espanyoleto, Xàtiva Centres de salut i consultoris locals del Departament Hospital General d Ontinyent C/ Francisco Cerdá Ontinyent Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva Ctra. Xàtiva-Silla km Xàtiva Ontinyent C/ José Simó Marín s/n Ontinyent Xàtiva Pl. Españoleto Xàtiva SALUT D ALCOI SALUD DE ALCOY Hospital Mare de Déu dels Lliris d Alcoi Alcoi Polígon de Caramanxell, s/n Alcoi C/ Alcoleja, Alcoi Hospital Virgen de los Lirios de Alcoi Alcoi Polígono Caramanxell s/n Alcoi C/ Alcoleja Alcoi SALUT DE LA MARINA BAIXA SALUD DE LA MARINA BAIXA Hospital Marina Baixa de la Vila Joiosa Benidorm Av. Alcalde En Jaume Botella Major, La Vila Joiosa C/ Veneçuela, s/n Benidorm Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa Benidorm Av. Alcalde En Botella Mayor Villajoyosa C/ Venezuela s/n Benidorm SALUT D ALACANT SANT JOAN D ALACANT SALUD DE ALICANTE- SANT JOAN D ALACANT Hospital de Sant Joan d Alacant la Santa Faç Ctra. Alacant-València, s/n Sant Joan d Alacant C/ Girona, Alacant Hospital de San Juan de Alicante Santa Faz Ctra. Alicante-Valencia s/n Sant Joan d Alacant C/ Gerona Alicante SALUT D ELDA SALUD DE ELDA Hospital General Mare de Déu de la Salut d Elda d Elda Centre Sanitari Integrat CSI de Villena Ctra. Elda-Sax, partida de la Torreta Elda C/ Pare Manjón, Elda C/ Prado de la Vila, 92, ctra. Villena-Caudete Villena Hospital Virgen de la Salud de General de Elda de Elda Centro Sanitario Integrado CSI Villena Ctra. Elda-Sax, ptda. La Torreta Elda C/ Padre Manjón Elda C/ Padro de la Villa, 92, Ctra. Villena-Caudete Villena

6 SALUT D ALACANT HOSPITAL GENERAL SALUD DE ALICANTE HOSPITAL GENERAL Hospital General d Alacant C/ Pintor Baeza, Alacant Babel C/ Fernando Madroñal, 5 i Alacant Hospital General de Alicante C/ Pintor Baeza Alicante Babel C/ Fernando Madroñal 5 y Alicante SALUT D ELX HOSPITAL GENERAL SALUD DE ELCHE HOSPITAL GENERAL Hospital General d Elx Camí de l Almàssera, Elx d Elx C/ Jorge Juan, Elx Hospital General de Elche Camino de la Almazara Elche Elche C/ Jorge Juan Elche SALUT D ORIHUELA Hospital Vega Baja d Orihuela Ctra. Orihuela- Almoradí, s/n (partida S. Bart.) Orihuela Av. Teodomiro, Orihuela d Orihuela SALUT DE TORREVIEJA SALUD DE ORIHUELA Hospital Vega Baja de Orihuela Ctra. Orihuela- Almoradí s/n (Ptda.S.Bart.) Orihuela Av. Teodomiro Orihuela Orihuela SALUD DE TORREVIEJA Hospital de Torrevieja Ctra. CV-95 Torrevieja- San Miguel de Salinas Torrevieja Partida.Señuela Hospital de Torrevieja Ctra. CV-95 Torrevieja-S. Miguel de Torrevieja Salinas. Ptda.Señuela SALUT D ELX VINALOPÓ SALUD DE ELX-VINALOPÓ Hospital del Vinalopó Tonico Sansano Mora, 14, Elx Hospital del Vinalopó Tónico Sansano Mora, 14, Elche HOSPITALS SOCIOSANITARIS HOSPITALES SOCIO-SANITARIOS Hospital Dr. Moliner C/ Portaceli, s/n Serra Hospital la Magdalena Ctra. de Borriol, s/n Castelló de Hospital Pare Jofré C/ Sant Llàtzer, s/n València Hospital Sant Vicent del Raspeig C/ Lillo Juan, Alacant Hospital Dr. Moliner C/ Portaceli, s/n Serra Hospital La Magdalena Ctra. Borriol, s/n Castellón de Hospital Pare Jofré C/ San Lázaro, s/n Valencia Hospital San Vicente del Raspeig C/ Lillo Juan, Alicante SERVICIS D EMERGÈNCIES SANITÀRIES SERVICIOS DE EMERGENCIAS SANITARIAS SES València Av. de Campanar (Escola d Infermeria), València 21 SES Alacant C/ l Aaiun, s/n Alacant SES Castelló Av. Rei En Jaume, 15, 3r Castelló de SES Valencia Av. Campanar (Esc. Enfermería), Valencia SES Alicante C/ Aaiun, s/n Alicante SES Castellón AV. Rey D. Jaime, 15, 3.º Castellón de

7 RELACIÓ D ENTITATS ADHERIDES A CONVENI RELACIÓN ENTIDADES ADHERIDAS A CONVENIO A I ACM IARD, SA 34 Rue Du Wacken67906 Strasbourg Cedex 9 - A I ACM IARD, SA 34 Rue Du Wacken67906 Strasbourg Cedex 9 - W D ADMIRAL INSURANCE COMPANY SUCURSAL A ESPANYA Albert Einstein, s/n Sevilla W D ADMIRAL INSURANCE COMPANY SUCURSAL EN ESPAÑA Albert Einstein, S/N Sevilla W E AIG EUROPE LIMITED SUCURSAL A ESPANYA Passeig de la Castellana, 216 4T W E AIG EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA Pº de la Castellana, º A ALLIANZ, Tarragona, Barcelona A ALLIANZ, Tarragona, Barcelona G AMA, AGRUPACIÓN MUTUAL MUTUA DE Vía de los Poblados, Madrid G AMA, AGRUPACIÓN MUTUAL MUTUA DE Vía de los Poblados, Madrid A AMIC SEGUROS Passeig de la Castellana, 257 4A Pta A AMIC SEGUROS Paseo de la Castellana, ª Pta. A ASEFA, SA, DE Avinguda de Manoteras, 32 Edifici A A ASEFA, SA, DE Avenida de Manoteras, 32 Edificio A A ASEGURADORES AGRUPADOS, SA, DE SEGUROS Teniente General Gómez Zamalloa, 2-4, 1R B A Coruña A ASEGURADORES AGRUPADOS, SA, DE SEGUROS Teniente General Gómez Zamalloa, 2-4, 1.º B A Coruña A ATLANTIS Carrer d Aragó, Barcelona A ATLANTIS Calle Arago, Barcelona A AXA SEGUROS, DE Camino Fuente de la Mora, 1 Edifici Axa A AXA SEGUROS, DE Camino Fuente De La Mora, 1 Edificio Axa A BILBAO, CA, DE Passeig del Puerto, Neguri Getxo Vizcaya A BILBAO, CA, DE Paseo del Puerto, Neguri Getxo Vizcaya BTA INSURANCE COMPANY K.Valdemara Street Riga BTA INSURANCE COMPANY K.Valdemara Street Riga A CAI SEGUROS GENERALES DE Passeig d Isabel La Católica, Zaragoza A CAI SEGUROS GENERALES DE Paseo de Isabel La Católica, Zaragoza A CAJA DE SEGUROS REUNIDOS,, (CASER) Av. de Burgos, 109 A CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, (CASER) Av. de Burgos, 109 A CAJASOL SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD DE Pl. de San Francisco, Sevilla A CAJASOL SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD DE Pl. de San Francisco, Sevilla A CAJASOL VIDA Y PENSIONES DE Pl. de San Francisco, Sevilla A CAJASOL VIDA Y PENSIONES DE Pl. de San Francisco, Sevilla A CAN SEGUROS Avenida Carlos III, Pamplona Navarra A CAN SEGUROS Avenida Carlos III, Pamplona Navarra

8 A CATALUNYACAIXA ASSEGURANCES GENERALS SA D`ASSEGURANCES I REASSEGURANCES Roure, 6-8 Polígon Mas Mateu El Prat de Llobregat Barcelona A CATALUNYACAIXA Roure, 6-8 ASSEGURANCES Polígon Mas Mateu GENERALS SA, D`ASSEGURANCES Y REASSEGURANCES El Prat de Llobregat Barcelona A CLICKSEGUROS, Santa Leonor, 65 Edifici F-4A Madrid A CLICKSEGUROS, Santa Leonor, 65 Edificio F-4.ª Madrid A DIRECT & QUIXA U Camino Fuente de la Mora, 1 Edif. Axa A DIRECT & QUIXA U Camino Fuente de la Mora, 1 Edif. Axa A ETERNA SA, COMPAÑÍA DE Princesa, Madrid A ETERNA SA, COMPAÑÍA DE Princesa, Madrid EURO INSURANCES LIMITED Floor 2 Blook C Central Park Leopardos Town Dublín 18 (Irlanda) - EURO INSURANCES LIMITED Floor 2 Blook C Central Park Leopardos Town Dublín 18 (Irlanda) - A FÉNIX DIRECTO, Ramírez de Arellano, Madrid A FÉNIX DIRECTO, Ramírez de Arellano, Madrid G FIATC, MUTUA DE APF Av. Diagonal, Barcelona G FIATC, MUTUA DE APF Av. Diagonal, Barcelona W I FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, SA, (PORTUGUESA) SUCURSAL EN ESPAÑA Juan Ignacio Luca de Tena, Madrid W I FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, SA (PORTUGUESA) SUCURSAL EN ESPAÑA Juan Ignacio Luca de Tena, Madrid A GENERALI ESPAÑA, SA, DE Orense, Madrid A GENERALI ESPAÑA, SA, DE Orense, Madrid A GES, Pl. de las Cortes, 2 A GES, Plaza de las Cortes, 2 A HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, SA, DE Passeig de Cristóbal Colón, Sevilla A HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, SA, DE Paseo de Cristóbal Colón, Sevilla A LA UNIÓN ALCOYANA, SA, DE Gonzalo Barrachina, Alcoi Alacant A LA UNIÓN ALCOYANA, SA, DE Gonzalo Barrachina, Alcoy Alicante A LIBERTY SEGUROS, Passeig de las Doce Estrellas, Madrid A LIBERTY SEGUROS, Paseo de las Doce Estrellas, Madrid A LÍNEA DIRECTA SA. COMPAÑÍA DE Isaac Newton, 7 (Parc Tecnològic) Tres Cantos Madrid A LÍNEA DIRECTA SA, COMPAÑÍA DE Isaac Newton, 7 (Parque Tecnológico) Tres Cantos Madrid A MAPFRE FAMILIAR, Ctra. de Pozuelo, Majadahonda Madrid A MAPFRE FAMILIAR, Ctra. de Pozuelo, Majadahonda Madrid A MEDITERRÁNEO SEGUROS DIVERSOS, Arquebisbe Loaces, 3 7M Alacant A MEDITERRÁNEO Arzobispo Locaes, SEGUROS DIVERSOS, 3 7º Alicante

9 A METRÓPOLIS, SA, COMPAÑÍA NACIONAL DE Alcalá, 39 A METRÓPOLIS, SA, COMPAÑÍA NACIONAL DE Alcalá, 39 A MGS Av. Diagonal, Barcelona A MGS Av. Diagonal, Barcelona A MM GLOBALIS, SAU, Passeig de la Castellana, 33 A MM GLOBALIS, SAU, Paseo De La Castellana, 33 G MUSSAP, MUTUA DE APF Vía Laietana, Barcelona G MUSSAP, MUTUA DE APF Vía Laietana, Barcelona V MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, SOCIEDAD DE Paseo de la Castellana, 33 V MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, SOCIEDAD DE Paseo De La Castellana, 33 G MUTUA MMT SEGUROS, SOCIEDAD MUTUA DE Trafalgar, 11 G MUTUA MMT SEGUROS, SOCIEDAD MUTUA DE Trafalgar, 11 V MUTUA SEGORBINA DE Pl. General Giménez Salas, Segorbe Castelló V MUTUA SEGORBINA DE Plaza General Giménez Salas, Segorbe Castellón G MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE APF Puerta Canseco, Santa Cruz de Tenerife G MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE APF Puerta Canseco, Santa Cruz De Tenerife G MUTUALIDAD DE LEVANTE, ENTIDAD DE Roger de Lluria, Alcoi Alacant G MUTUALIDAD DE LEVANTE, ENTIDAD DE Roger de Lluria, Alcoy Alicante A NACIONAL SUIZA, Aragó, Barcelona A NACIONAL SUIZA, Aragó, Barcelona A PATRIA HISPANA, SA, DE Serrano, Madrid A PATRIA HISPANA, SA, DE Serrano, Madrid G PELAYO, MUTUA DE APF Santa Engracia, G PELAYO, MUTUA DE APF Santa Engracia, A PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, SA, DE Pl. de las Cortes, 8 A PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, SA, DE Plaza de las Cortes, 8 N F PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED Jacinto Benavente, 2 Edifici B 3.ª Pl. Las Rozas Las Rozas Madrid N F PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED Jacinto Benavente, 2 Edificio B 3.ª Pl. Las Rozas Las Rozas Madrid W E QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED SUC EN ESPAÑA Passeig de la Castellana, 40 W E QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED SUC EN ESPAÑA Pº De La Castellana, 40 A RACC SEGUROS, Av. Diagonal, 687 Edifici B Planta Barcelona A RACC SEGUROS, Av. Diagonal, 687 Edificio B Planta Barcelona A REALE SEGUROS Santa Engracia, A REALE SEGUROS Santa Engracia, A SEGURCAIXA ADESLAS, SA, DE Juan Gris, Complex Torres Cerdá Torre Nord Barcelona A SEGURCAIXA ADESLAS, SA, DE Juan Gris, Barcelona Complejo Torres Cerdá Torre Norte

EL SEMANARIO LÍDER DE BOLSA, ECONOMÍA Y GESTIÓN DE PATRIMONIOS LOS DATOS PRINCIPALES DE TODAS LAS COMPAÑÍAS QUE OPERAN EN ESPAÑA GUÍA DEL SEGURO

EL SEMANARIO LÍDER DE BOLSA, ECONOMÍA Y GESTIÓN DE PATRIMONIOS LOS DATOS PRINCIPALES DE TODAS LAS COMPAÑÍAS QUE OPERAN EN ESPAÑA GUÍA DEL SEGURO EL SEMANARIO LÍDER DE BOLSA, ECONOMÍA Y GESTIÓN DE PATRIMONIOS LOS DATOS PRINCIPALES DE TODAS LAS COMPAÑÍAS QUE OPERAN EN ESPAÑA GUÍA DEL SEGURO El 94% de las personas que vienen a la Mutua, se quedan

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 192 Lunes 12 de agosto de 2013 Sec. III. Pág. 58922 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 8922 Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos

Más detalles

SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dimarts, 8 de febrer de 2005 / Martes, 8 de febrero de 2005 Núm. 4.941 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS

SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dimarts, 8 de febrer de 2005 / Martes, 8 de febrero de 2005 Núm. 4.941 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS DIARI OFICIAL Any XXVIII Dimarts, 8 febrer 2005 / Martes, 8 febrero 2005 Núm. 4.941 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 10/2014, de 23 de maig, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es modifica l Orde 5/2013, de 2 d abril, per

Más detalles

así como la metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación. [2015/669] PREÁMBULO PREÀMBUL

así como la metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación. [2015/669] PREÁMBULO PREÀMBUL Conselleria d Hisenda i Administració Pública ORDE 1/2015, de 27 de gener, de la Conselleria d Hisenda i Administració Pública, per la qual s establixen els coeficients aplicables en 2015 al valor cadastral

Más detalles

INFORME DEL SERVICIO DE RECLAMACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES 2013 ÍNDICE

INFORME DEL SERVICIO DE RECLAMACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES 2013 ÍNDICE INFORME DEL SERVICIO DE RECLAMACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES 2013 PRESENTACIÓN. ÍNDICE CAPÍTULO I. INFORME ESTADÍSTICO 2013. 1. Cifras generales. 2. Seguros. 3. Mediación.

Más detalles

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET 63/2015, de 8 de maig, del Consell, pel qual es regula el règim de dietes i indemnitzacions a percebre pels membres de l Administració electoral, personal

Más detalles

Any XXXV Dijous, 19 de gener de 2012 / Jueves, 19 de enero de 2012 Núm. 6695 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS

Any XXXV Dijous, 19 de gener de 2012 / Jueves, 19 de enero de 2012 Núm. 6695 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS Any XXXV Dijous, 19 de gener de 2012 / Jueves, 19 de enero de 2012 Núm. 6695 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Conselleria de Presidència CORRECCIÓ d errades del Decret Llei 2/2012, de

Más detalles

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat.

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat. Presidència de la Generalitat LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat. [2014/11805] Sia notori i manifest a tots els

Más detalles

LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011. [2010/14188]

LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011. [2010/14188] Presidència de la Generalitat LLEI 17/2010, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l exercici 2011. [2010/14188] Presidencia de la Generalitat LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos

Más detalles

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc:

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc: Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de març de 2015, de la directora territorial d Educació, Cultura i Esport de València, per la qual s establix el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2015, de la consellera d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d ajudes de menjador escolar en els centres

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 6/2015, de 24 de març, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del programa

Más detalles

CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA DERIVADA DE ACCIDENTES DE TRÁFICO PARA LOS EJERCICIOS 2014/2016 ESTIPULACIONES

CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA DERIVADA DE ACCIDENTES DE TRÁFICO PARA LOS EJERCICIOS 2014/2016 ESTIPULACIONES CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA DERIVADA DE ACCIDENTES DE TRÁFICO PARA LOS EJERCICIOS 2014/2016 PRIMERA.- OBJETO ESTIPULACIONES 1.- Objeto.- El presente Convenio regula las relaciones entre

Más detalles

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 42/2014, de 30 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d'ajudes i subvencions per a l'atenció a persones

Más detalles

MEMORIA DE ACTIVIDADES

MEMORIA DE ACTIVIDADES MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 ÍNDICE Presentación Áctividades Realizadas Principales Datos de Gestión PRESENTACIÓN Presentación de ICEA Servicios que ofrece ICEA a sus Asociados Comité de Dirección Entidades

Más detalles

SERVICIO DE RECLAMACIONES

SERVICIO DE RECLAMACIONES MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES SERVICIO DE RECLAMACIONES SERVICIO DE RECLAMACIONES INFORME ANUAL 2004 2 I N D I C

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 8/2015, de 24 de marzo, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del Programa

Más detalles

DECRET 42/2011, de 15 d abril, del Consell, pel qual s aprova el Reglament d Apostes de la Comunitat Valenciana. [2011/4621]

DECRET 42/2011, de 15 d abril, del Consell, pel qual s aprova el Reglament d Apostes de la Comunitat Valenciana. [2011/4621] Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació DECRET 42/2011, de 15 d abril, del Consell, pel qual s aprova el Reglament d Apostes de la Comunitat Valenciana. [2011/4621] Conselleria de Economía, Hacienda

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547 DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547 Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència ORDE de 4 de desembre de 2006, del conseller d Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a l organització

Más detalles

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria Conselleria d Hisenda i Administració Pública ORDE 1/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d Hisenda i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d accés al subgrup A1, sector

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 52/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establixen els procediments per a l autorització als centres sostinguts

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 45/2014, de 30 desembre, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, en què es regula i convoca la concessió de subvencions de

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 4.479 11 04 2003 10681 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Presidència de la Generalitat LLEI 11/2003, de 10 d abril, de la Generalitat, sobre

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge ORDRE de 10 de març de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es convoquen i s aproven les bases reguladores

Más detalles

El sector de los hospitales y clínicas privadas en España: un negocio en alza

El sector de los hospitales y clínicas privadas en España: un negocio en alza Análisis Sectorial Año IX - - Abril 2008 Boletín Económico Financiero Versión electrónica: www.fundacioncajamar.es El sector de los hospitales y clínicas privadas en España: un negocio en alza Introducción

Más detalles

Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia en los centros escolares de la Comunidad Valenciana

Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia en los centros escolares de la Comunidad Valenciana PLAN PREVI Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia en los centros escolares de la Comunidad Valenciana ÍNDICE Medidas de prevención dirigidas al sistema educativo 1. Protocolos

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l obtenció

Más detalles

1.- OBJETO. 2.- GENERALIDADES. 3.- ÁMBITO.

1.- OBJETO. 2.- GENERALIDADES. 3.- ÁMBITO. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, ACCESO A INTERNET Y RED PRIVADA VIRTUAL DE umivale 1.- OBJETO.

Más detalles

CONTRATO DE SEGURO SUBSIDIO POR RETIRADA DE CARNÉ. Póliza Nº BGDG028803. Tomador del Seguro

CONTRATO DE SEGURO SUBSIDIO POR RETIRADA DE CARNÉ. Póliza Nº BGDG028803. Tomador del Seguro CONTRATO DE SEGURO SUBSIDIO POR RETIRADA DE CARNÉ Póliza Nº BGDG028803 Tomador del Seguro Nombre BANKINTER Domicilio Paseo De la Castellana 39 Código Postal 28046 Localidad Madrid Provincia Madrid NIF

Más detalles