CONCELLOS CERVO. Anuncio

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CONCELLOS CERVO. Anuncio"

Transcripción

1 MIÉRCOLES, 8 DE ENERO DE 2014 Nº 005 CONCELLOS CERVO Diante da imposibilidade de efectuar, nos casos que a continuación se indican, a notificación da resolución recaída no expediente de caducidade de inscricións padroais de estranxeiros non comunitarios sen autorización de residencia permanente, comunícaselles a través do presente anuncio que D. Alfonso Villares Bermúdez, Alcalde do Concello de Cervo, ditou o 26 de decembro de 2013, a Resolución 756/2013, na que RESOLVE: 1º.- Declarar, con referencia á data que en cada caso se sinala, a caducidade das inscricións padroais que a continuación se indican, xa que transcorridos dous anos desde a data de alta no Padrón, non foron renovadas polos interesados: Nome Documento Data caducidade Dª. VIVIANA FLEITAS VEGA PO º.- Acordar a baixa no Padrón Municipal de Habitantes das inscricións que anteceden. 3º.- Notificar a presente resolución ás partes interesadas coa indicación de que pon fin á vía administrativa e que contra ela poden interpoñer os seguintes recursos: Con carácter potestativo recurso de reposición no prazo dun mes desde que reciba a notificación, diante do mesmo órgano que o dictou. No caso de recorrer mediante este recurso de reposición, non poderá interpoñer recurso Contencioso - Administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto. Poderá Vde. recorrer directamente á vía xurisdiccional contencioso - administrativa, durante o prazo de dous meses a partir do día seguinte ó da data da notificación, advertíndolle que tamén poderá utilizar, pola súa conta, calquera outro recurso ou alegación que estime conveniente. Este recurso Contencioso - Administrativo pódese interpoñer diante do Xulgado do Contencioso Administrativo, con sede na capital da provincia, de acordo co art. 8.1 da Lei 29/98, de 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso administrativa nos recursos que se deduzan fronte ós actos das entidades locais ou das entidades e corporacións dependentes ou vinculadas ás mesmas, excluídas as impugnacións de calquera clase de instrumento de planeamento urbanístico. Todo isto sen prexuízo de que poida exercita-las accións que considere pertinentes na defensa dos seus dereitos. Cervo, 26 de decembro de O Alcalde, Alfonso Villares Bermúdez. R LUGO Por imposibilidade de notificar á mercantil PROYGESA, no último domicilio coñecido desta, sito na rúa Virxen dos Peligros, 8-2º, C.P de Madrid, a Providencia ditada polo Xefe do Servizo de Urbanismo deste Concello, con data do do seguinte teor literal: Vistos los escritos presentados por don Fernando Nistal Puerto, en nombre y representación de la entidad urbanística colaboradora Junta de compensación del sector nº 1 del SUNP Norte-B do PXOU, de fechas y , en el que solicita exacción e cobro pola vía de apremio de cantidades adeudadas a la citada Junta de Compensación por la mercantil Promoción y Gestión Proyge, S.A., por la presente, concédase trámite de audiencia, por el plazo de diez días, con traslado de copia de los escritos de referencia ( así como del citado en el escrito de fecha , registrado de entrada en este Ayuntamiento el ), para que, durante el mismo, pueda formular las alegaciones y presentar los documentos y

2 2 Núm. 005 Miércoles, 8 de Enero de 2014 B.O.P de Lugo justificaciones que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en el articulo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.. Conforme ó previsto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, durante o devandito prazo poderán examinar o expediente no Servizo de Urbanismo-Negociado de Planeamento (Ronda Muralla, 197-1º - Lugo) e presentar as reclamacións ou suxestións que desexen. Lugo, 30 de Decembro de O ALCALDE, P.D. O Tenente-Alcalde Delegado da Área de Urbanismo e Medio Ambiente, (Decreto número ) Luis Manuel Álvarez Martinez R MONFORTE DE LEMOS APROBACION PADRÓN PREZOS PUBLICOS ESCOLAS MUSICA E DANZA (DECEMBRO 2013) Por Xunta de Goberno Local do día 30 de decembro de 2013aprobouse o Padrón dos Prezos Públicos Escolas Música e Danza decembro 2013 De acordo co disposto no artigo da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, notifícanse colectivamente os recibos derivados deste padrón De conformidade coa Ordenanza Xeral de ingresos municipais de dereito público, exporanse ao público nun prazo de 20 días, contados a partir do primeiro día do período de pago en voluntaria deste padrón, para que se poidan presentar as reclamacións pertinentes De acordo co artigo 14.2 c) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei das Facendas Locais, contra o acordo de aprobación dos padróns e das súas liquidacións poderase interpor recurso de reposición no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao remate da exposición pública dos padrón. Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu caso se formule, poderase interpor recurso contencioso-administrativo na forma e prazos que a tal efecto se establecen na Lei 25/98 de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa. De acordo co disposto no artigo 62.3 da Lei Xeral Tributaria, fíxase como prazo de pago en período voluntario dende o 13 de xaneiro ata o 13 de marzo de 2014 Advírtese que transcorrido o prazo de ingreso en período voluntario, as débedas serán esixidas pola vía de constrinximento, e deveñaranse as correspondentes recargas do período executivo, os xuros de mora, e no seu caso, as costas que se produzan Monforte de Lemos, 30 de decembro de O Alcalde-Presidente, Severino Rodríguez Díaz R O PÁRAMO Aprobado por Decreto de 20/12/2013 o padrón polo servicio de axuda a domicilio do mes de decembro de 2013, por medio do presente exponse ao público por prazo de 15 días, contados a partir do día seguinte ó da súa inserción no BOP, ao obxecto de que poida ser examinado e presentar as reclamacións que estimen pertinentes, considerándose definitivamente aprobado se, transcorrido o prazo de exposición pública non se formulara ningunha reclamación contra o mesmo. Contra o acordo de aprobación do devandito padrón poderá interpoñerse recurso de reposición ante o propio alcalde polo prazo de un mes, contado dende o día inmediato seguinte ó de finalización do período de exposición ó público. Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo na forma e prazos que a tal efecto se establecen na Lei reguladora da referida xurisdicción. O mesmo tempo establécese un período de cobranza en fase de ingreso voluntario de dous meses. Transcorrido o prazo de pago en período voluntario, iniciarase o período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da lei 58/2003 de 17 de decembro, Xeral Tributaria; procedéndose a súa recadación pola vía de constrinxemento. A presente publicación, no suposto de exposición ó público do padrón e anuncio de cobranza, ten o carácter de notificación colectiva ó amparo do establecido no artigo da Lei Xeral Tributaria.

3 3 Núm. 005 Miércoles, 8 de Enero de 2014 B.O.P de Lugo En O Páramo a 23 de decembro de O Alcalde, Gumersindo A. Rodríguez Liz R INFORMACIÓN PÚBLICA.- Formalización de Contrato RIBEIRA DE PIQUÍN De conformidade co establecido no artigo da Lei 30/2007, de 30 de Outubro, de Contratos do Sector Público, faise público a formalización do seguinte contrato: 1) Entidade adxudicataria: Concello de Ribeira de Piquín. a) Dirección de Internet do perfil do contratante: https://perfilesdecontratante.com/list/concelloderibeiradepiquin. 2) Obxecto do contrato: a) Tipo de contrato:obra Pública b) Descrición do obxecto: Reposición de Cuberta con Pizarra na Casa Consistorial de Ribeira de Piquín 3) Proxecto base de licitación: ,00 uros ( uros valor estimado do contrato e 2.247,00 uros de IVE.) 4) Formalización do Contrato: a) Data de adxudicación 16 de decembro de b) Data de formalización 20 de decembro de 2013 c) Contratante: Cubierta de pizarra Díaz S.L. d) Importe de adxudicación: ,00 uros Ribeira de Piquín a 30 de decembro de O Alcalde, Sabino Díaz Fernández R ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE LUGO CEDULA DE NOTIFICACIÓN DOÑA MARÍA DEL CARMEN VARELA REBOLO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO DOS DE LUGO Y SU PROVINCIA. CERTIFICO: Que en los autos nº 82/13, seguidos a instancias de SIMEÓN LYUBOMIROV SPASSOV contra REGUERA TRANS, S.L. y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA IFRE, S.L. sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen: En Lugo, a dieciséis de diciembre del año dos mil trece.- Vistos, por la Ilma. Sra. Dña. Aurelia Bello Fernández, Jueza sustituta del Juzgado de lo Social número Dos de los de Lugo, los presentes autos número 82/13 sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, en el que son partes como demandante DON SIMEÓN LYUBOMIROV SPASSOV, representado por el letrado D. Juan Carlos Vilariño Monterroso, y como parte demandada las empresas REGUERA TRANS, S.L. y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA IFRE, S.L., y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, que no comparecieron.- F A L L O: Que, estimando la demanda presentada por DON SIMEÓN LYUBOMIROV SPASSOV contra las empresas, REGUERA TRANS S.L. y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA IFRE S.L. y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, debo condenar y condeno a las empresas demandadas a abonar al actor la cantidad de 5.911,83 euros más el interés por mora. Procede la absolución del FOGASA, sin perjuicio de la ulterior responsabilidad que pudiera alcanzarle en los casos legalmente previstos.- Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértase de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN para ante la SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA, debiendo en su

4 4 Núm. 005 Miércoles, 8 de Enero de 2014 B.O.P de Lugo caso, anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este Juzgado, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado o representante al hacerle la notificación de la sentencia, de su propósito de entablar el recurso, pudiendo también anunciarse el recurso por comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o representante ante este Juzgado y en el indicado plazo y, si fuese la empresa demandada quien lo hiciese, acreditando, al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado de lo Social en la Entidad Banco Español de Crédito (Banesto), oficina principal. cta. núm , pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que consta la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo, si fuera la empresa demandada quien intentase interponer el recurso de SUPLICACIÓN, deberá consignar el depósito de 300,00 euros, en la cuenta corriente denominada recurso de suplicación que, con el núm mantiene este Juzgado de lo Social en la misma Entidad Bancaria, debiendo el recurrente entregar en la Secretaria del Juzgado el correspondiente resguardo al tiempo de interponer el recurso de suplicación.- Se advierte además a las partes que deberán hacer constar en los escritos de interposición del recurso y de impugnación, en su caso, un domicilio en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a efectos de notificaciones, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.- Así por esta mí sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.. CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE CON EL ORIGINAL AL QUE ME REMITO, y para que sirva de notificación a REGUERA TRANS, S.L., cuyo último domicilio conocido lo tuvo en San Cristóbal de Chamoso, 39, O Corgo, Lugo, hallándose actualmente en paradero desconocido, y a la que se le advierte de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento, expido y firmo la presente en Lugo, a veinte de diciembre de dos mil trece. LA SECRETARIA R CEDULA DE NOTIFICACIÓN DOÑA MARÍA DEL CARMEN VARELA REBOLO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO DOS DE LUGO Y SU PROVINCIA. CERTIFICO: Que en los autos nº 89/13, seguidos a instancias de JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ SANTIN, JOSÉ IGNACIO TALLO FERNÁNDEZ y MANUEL JESÚS RODRÍGUEZ BLANCO contra REGUERA TRANS, S.L. y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA IFRE, S.L. sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen: En Lugo, a dieciséis de diciembre del año dos mil trece.- Vistos, por la Ilma. Sra. Dña. Aurelia Bello Fernández, Jueza sustituta del Juzgado de lo Social número Dos de los de Lugo, los presentes autos número 89/13 sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, en el que son partes como demandante DON JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ SANTIN, DON JOSÉ IGNACIO TALLÓN FERNÁNDEZ y DON MANUEL JESÚS RODRÍGUEZ BLANCO, representados por el letrado D. German Vázquez Díaz, y como parte demandada las empresas REGUERA TRANS, S.L. y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA IFRE, S.L., y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, que no comparecieron.- F A L L O: Que, estimando la demanda presentada por DON JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ SANTÍN, DON IGNACIO TALLÓN FERNÁNDEZ y DON MANUEL JESÚS RODRÍGUEZ BLANCO, contra las empresas, REGUERA TRANS S.L. y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA IFRE S.L. y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, debo condenar y condeno a las empresas demandadas a abonar a los actores las siguientes cantidades: 4.247,45 euros a don José Antonio Núñez Santín; 3.904,83 euros a don José Ignacio Tallón Fernández y 3.389,56 euros a don Manuel Jesús Rodríguez Blanco, más el interés por mora. Procede la absolución del FOGASA, sin perjuicio de la ulterior responsabilidad que pudiera alcanzarle en los casos legalmente previstos.- Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértase de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN para ante la SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA, debiendo en su caso, anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este Juzgado, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado o representante al hacerle la notificación de la sentencia, de su propósito de entablar el recurso, pudiendo también anunciarse el recurso por comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o representante ante este Juzgado y en el indicado plazo y, si fuese la empresa demandada quien lo hiciese, acreditando, al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado

5 5 Núm. 005 Miércoles, 8 de Enero de 2014 B.O.P de Lugo de lo Social en la Entidad Banco Español de Crédito (Banesto), oficina principal. cta. núm , pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que consta la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo, si fuera la empresa demandada quien intentase interponer el recurso de SUPLICACIÓN, deberá consignar el depósito de 300,00 euros, en la cuenta corriente denominada recurso de suplicación que, con el núm mantiene este Juzgado de lo Social en la misma Entidad Bancaria, debiendo el recurrente entregar en la Secretaria del Juzgado el correspondiente resguardo al tiempo de interponer el recurso de suplicación.- Se advierte además a las partes que deberán hacer constar en los escritos de interposición del recurso y de impugnación, en su caso, un domicilio en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a efectos de notificaciones, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.- Así por esta mí sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.. CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE CON EL ORIGINAL AL QUE ME REMITO, y para que sirva de notificación a REGUERA TRANS, S.L., cuyo último domicilio conocido lo tuvo en San Cristóbal de Chamoso, 39, O Corgo, Lugo, hallándose actualmente en paradero desconocido, y a la que se le advierte de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento, expido y firmo la presente en Lugo, a veinte de diciembre de dos mil trece. LA SECRETARIA R CEDULA DE NOTIFICACIÓN DOÑA MARÍA DEL CARMEN VARELA REBOLO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO DOS DE LUGO Y SU PROVINCIA. CERTIFICO: Que en los autos nº 182/13, seguidos a instancias de JOSE ANTONIO NOVO BARREIRA contra REGUERA TRANS, S.L. y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA IFRE, S.L. sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen: En Lugo, a dieciséis de diciembre del año dos mil trece.- Vistos, por la Ilma. Sra. Dña. Aurelia Bello Fernández, Jueza sustituta del Juzgado de lo Social número Dos de los de Lugo, los presentes autos número 182/13 sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, en el que son partes como demandante DON JOSÉ ANTONIO NOVO B BARREIRA, representado por el letrado D. Carlos María Veiguela Lastra, y como parte demandada las empresas REGUERA TRANS, S.L. y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA IFRE, S.L., y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, que no comparecieron.- F A L L O: Que, estimando la demanda presentada por DON JOSÉ ANTONIO NOVO BARREIRA contra las empresas, REGUERA TRANS S.L. y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA IFRE S.L. y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, debo condenar y condeno a las empresas demandadas a abonar al actor la cantidad de 4.287,60 euros más el interés por mora. Procede la absolución del FOGASA, sin perjuicio de la ulterior responsabilidad que pudiera alcanzarle en los casos legalmente previstos.- Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértase de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN para ante la SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA, debiendo en su caso, anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este Juzgado, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado o representante al hacerle la notificación de la sentencia, de su propósito de entablar el recurso, pudiendo también anunciarse el recurso por comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o representante ante este Juzgado y en el indicado plazo y, si fuese la empresa demandada quien lo hiciese, acreditando, al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado de lo Social en la Entidad Banco Español de Crédito (Banesto), oficina principal. cta. núm , pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que consta la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo, si fuera la empresa demandada quien intentase interponer el recurso de SUPLICACIÓN, deberá consignar el depósito de 300,00 euros, en la cuenta corriente denominada recurso de suplicación que, con el núm mantiene este Juzgado de lo Social en la misma Entidad Bancaria, debiendo el recurrente entregar en la Secretaria del Juzgado el correspondiente resguardo al tiempo de interponer el recurso de suplicación.- Se advierte además a las partes que deberán hacer constar en los escritos de interposición del recurso y de impugnación, en su caso, un domicilio en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a efectos de notificaciones, dando cumplimiento

6 6 Núm. 005 Miércoles, 8 de Enero de 2014 B.O.P de Lugo a lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.- Así por esta mí sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.. CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE CON EL ORIGINAL AL QUE ME REMITO, y para que sirva de notificación a REGUERA TRANS, S.L., cuyo último domicilio conocido lo tuvo en San Cristóbal de Chamoso, 39, O Corgo, Lugo, hallándose actualmente en paradero desconocido, y a la que se le advierte de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento, expido y firmo la presente en Lugo, a veinte de diciembre de dos mil trece. LA SECRETARIA R. 0018

A Xunta de Goberno Local en sesión Ordinaria de 16 de maio de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

A Xunta de Goberno Local en sesión Ordinaria de 16 de maio de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: r. 1.900 iv. entidades locais iv. entidades locales ourense Benestar Social A Xunta de Goberno Local en sesión Ordinaria de 16 de maio de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: BASES E CONVOCATORIA

Más detalles

Boletín oficial. Provincia de ourense

Boletín oficial. Provincia de ourense Boletín oficial Provincia de ourense n.º 106 sábado, 10 maio 2014 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario ii. administración xeral do estado subdelegación do Goberno ourense Notificación

Más detalles

Número 97. JUNTA DE ANDALUCÍA: Consejería de Fomento y Vivienda: Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio

Número 97. JUNTA DE ANDALUCÍA: Consejería de Fomento y Vivienda: Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio Publicación diaria, excepto festivos Lunes 29 de abril de 2013 Depósito Legal SE-1-1958 Número 97 S u m a r i o MINISTERIO DE DEFENSA: Secretaría de Estado de Defensa: Instituto de Vivienda, Infraestructura

Más detalles

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA: Subdelegación del Gobierno en Sevilla: Notificaciones... 3

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA: Subdelegación del Gobierno en Sevilla: Notificaciones... 3 Publicación diaria, excepto festivos Depósito Legal SE--958 Miércoles 7 de junio de 205 Número 38 S u m a r i o DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA: Subdelegación del Gobierno en Sevilla: Notificaciones.......................................

Más detalles

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense Boletín Oficial Provincia de N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 SUMARIO I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Convocatoria e bases de selección, como persoal laboral

Más detalles

Número 168. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA: Subdelegación del Gobierno en Sevilla: Área de Fomento: Notificación... 12

Número 168. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA: Subdelegación del Gobierno en Sevilla: Área de Fomento: Notificación... 12 Publicación diaria, excepto festivos Martes 22 de julio de 2014 Depósito Legal SE-1-1958 Número 168 S u m a r i o DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA: Subdelegación del Gobierno en Sevilla: Área de Fomento:

Más detalles

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DE LUGO. Anuncio

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DE LUGO. Anuncio VIERNES, 22 DE AGOSTO DE 2014 Nº 192 XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DE LUGO CONVENIOS COLECTIVOS Visto o texto do Convenio Colectivo da empresa GALIMPLANT,

Más detalles

Delegación para celebración boda civil

Delegación para celebración boda civil B.O.P. número 63 n Granada, martes, miércoles, 11 de 22 septiembre de julio de de 2015 2008 n Año 2015 Miércoles, 22 de julio 138 ANUNCIOS OFICIALES Pág. JUNTA DE ANDALUCIA. CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION,

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense

Boletín oficial. provincia de ourense Boletín oficial provincia de ourense n.º 32 xoves, 7 febreiro 2013 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da primeira convocatoria

Más detalles

Número 227. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA: Subdelegación del Gobierno en Sevilla: Área de Fomento: Notificaciones... 5

Número 227. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA: Subdelegación del Gobierno en Sevilla: Área de Fomento: Notificaciones... 5 Publicación diaria, excepto festivos Martes 30 de septiembre de 2014 Depósito Legal SE-1-1958 Número 227 S u m a r i o DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA: Subdelegación del Gobierno en Sevilla: Área

Más detalles

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 0002048 /2012 JDO. DE LO SOCIAL n.º 002 de TOLEDO

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 0002048 /2012 JDO. DE LO SOCIAL n.º 002 de TOLEDO BASE DE DATOS NORMACEF SOCIO-LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA Sentencia 685/2014, de 2 de junio de 2014 Sala de lo Social Rec. n.º 326/2014 SUMARIO: PRECEPTOS: PONENTE: Despido.

Más detalles

Boletín Oficial de la Provincia de Palencia

Boletín Oficial de la Provincia de Palencia Boletín Oficial de la Provincia de Palencia DIPUTACIÓN DE PALENCIA. Calle Burgos, 1.Teléfono 979 715100 DEPÓSITO LEGAL: P-1-1958 Año CXVIII Lunes, 27 de diciembre de 2004 Núm. 155 SE PUBLICA LOS LUNES,

Más detalles

T.S.J.ILLES BALEARS SALA SOCIAL PALMA DE MALLORCA SENTENCIA: 00580/2013 NIG

T.S.J.ILLES BALEARS SALA SOCIAL PALMA DE MALLORCA SENTENCIA: 00580/2013 NIG Roj: STSJ BAL 1423/2013 - ECLI:ES:TSJBAL:2013:1423 Id Cendoj: 07040340012013100526 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social Sede: Palma de Mallorca Sección: 1 Nº de Recurso: 11/2013 Nº

Más detalles

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

Boletín oficial de la Provincia de valladolid Boletín oficial de la Provincia de valladolid Núm. 96 Martes, 28 de abril de 2015 Pág. 158 IV.-ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA JUZGADO DE LO SOCIAL. VALLADOLID NUMERO 1 D/Dª CARMEN OLALLA GARCIA, Secretario/a

Más detalles

CURSO SECRETARIOS JUDICIALES NUEVAS FUNCIONES PROCESALES Madrid, 16 de febrero de 2010 LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y LOS INCIDENTES EN MATERIA DE COSTAS

CURSO SECRETARIOS JUDICIALES NUEVAS FUNCIONES PROCESALES Madrid, 16 de febrero de 2010 LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y LOS INCIDENTES EN MATERIA DE COSTAS MINISTERIO DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS CURSO SECRETARIOS JUDICIALES NUEVAS FUNCIONES PROCESALES Madrid, 16 de febrero de 2010 LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y LOS INCIDENTES EN MATERIA DE COSTAS

Más detalles

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA 24215 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA ORDEN de 30 de julio de 2014 por la que se convocan las subvenciones de fomento de los seguros agrarios en el año 2014. (2014050187)

Más detalles

PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATAR LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL, EDIFICIOS Y VEHICULOS MUNICIPALES

PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATAR LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL, EDIFICIOS Y VEHICULOS MUNICIPALES SECRETARIA PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATAR LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL, EDIFICIOS Y VEHICULOS MUNICIPALES CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación Es

Más detalles

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: SEGURIDAD SOCIAL 0000328 /2011 JDO. DE LO SOCIAL n.º 001 de MURCIA

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: SEGURIDAD SOCIAL 0000328 /2011 JDO. DE LO SOCIAL n.º 001 de MURCIA BASE DE DATOS NORMACEF SOCIO-LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA REGIÓN DE MURCIA Sentencia 1246/2013, de 19 de diciembre de 2013 Sala de lo Social Rec. n.º 592/2013 SUMARIO: PRECEPTOS: PONENTE:

Más detalles

Texto Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección nº 03 de lo Social

Texto Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección nº 03 de lo Social Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 3ª, Sentencia de 17 Dic. 2013, rec. 1741/2013 Ponente: Ruiz-Jarabo Quemada, Emilia. Nº de Sentencia: 1095/2013 Nº de Recurso: 1741/2013

Más detalles

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 0000793 /2011 JDO. DE LO SOCIAL n.º 004 de BADAJOZ

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 0000793 /2011 JDO. DE LO SOCIAL n.º 004 de BADAJOZ BASE DE DATOS NORMACEF SOCIO-LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA Sentencia 116/2014, de 27 de febrero de 2014 Sala de lo Social Rec. n.º 5/2014 SUMARIO: PRECEPTOS: PONENTE: Mejoras voluntarias.

Más detalles

M.I. AYUNTAMIENTO DE CAUDETE

M.I. AYUNTAMIENTO DE CAUDETE M.I. AYUNTAMIENTO DE CAUDETE NORMA Ordenanza fiscal número 25 Ordenanza reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público a favor de empresas o entidades que utilicen el dominio público

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Roj: SAN 5517/2013 - ECLI:ES:AN:2013:5517 Id Cendoj: 28079240012013100231 Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 326/2013 Nº de Resolución: 231/2013 Procedimiento:

Más detalles

El acceso personal a la justicia civil

El acceso personal a la justicia civil El acceso personal a la justicia civil Este folleto tiene carácter orientativo e informativo. No prejuzga las decisiones que en el curso de los procesos puedan adoptar los Juzgados y Tribunales en su función

Más detalles

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE PRECIOS PÚBLICOS

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE PRECIOS PÚBLICOS Artículo 1º ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE PRECIOS PÚBLICOS Esta ordenanza tiene por finalidad regular con carácter general el establecimiento, la fijación, la administración y el cobro de los precios

Más detalles

b) La realización de campañas periódicas de velocidad en casco urbano y travesías con un Cinemómetro radar doppler a bordo de vehículo con operador.

b) La realización de campañas periódicas de velocidad en casco urbano y travesías con un Cinemómetro radar doppler a bordo de vehículo con operador. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO Y ASISTENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD, DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO. 1. CONTENIDO DEL CONTRATO. 1.1

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. CONTRACTUALES Recurso 301/2014 Resolución 177/2015 RESOLUCIÓN DEL. Sevilla, 12 de mayo de 2015 VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad INNOVA DATA CENTER, S.L. (INNOVA)

Más detalles

PLAN DE APOYO A EMPRENDEDORES-AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 2014

PLAN DE APOYO A EMPRENDEDORES-AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 2014 Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén) C.I.F. P-2306600-D PLAN DE APOYO A EMPRENDEDORES-AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 2014 Debido a la situación económica en la que nos encontramos, con tasa de desempleo cercana

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 112 VIERNES 24 DE ABRIL DE 2015 B.O.C.M. Núm. 96 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 36 ORDEN 605/2015, de 12 de marzo, de la Consejería de Educación,

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Roj: STS 5716/2014 - ECLI:ES:TS:2014:5716 Id Cendoj: 28079140012014100821 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 505/2012 Nº de Resolución: Procedimiento: SOCIAL

Más detalles

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

Boletín oficial de la Provincia de valladolid Núm. 43 Sabado, 21 de febrero de 2015 Pág. 5 III.-ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID ÁREA DE ECONOMÍA, TURISMO Y PERSONAL BASES POR LAS QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA LA DINAMIZACIÓN

Más detalles