CONCELLOS CERVO. Anuncio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CONCELLOS CERVO. Anuncio"

Transcripción

1 MIÉRCOLES, 8 DE ENERO DE 2014 Nº 005 CONCELLOS CERVO Diante da imposibilidade de efectuar, nos casos que a continuación se indican, a notificación da resolución recaída no expediente de caducidade de inscricións padroais de estranxeiros non comunitarios sen autorización de residencia permanente, comunícaselles a través do presente anuncio que D. Alfonso Villares Bermúdez, Alcalde do Concello de Cervo, ditou o 26 de decembro de 2013, a Resolución 756/2013, na que RESOLVE: 1º.- Declarar, con referencia á data que en cada caso se sinala, a caducidade das inscricións padroais que a continuación se indican, xa que transcorridos dous anos desde a data de alta no Padrón, non foron renovadas polos interesados: Nome Documento Data caducidade Dª. VIVIANA FLEITAS VEGA PO º.- Acordar a baixa no Padrón Municipal de Habitantes das inscricións que anteceden. 3º.- Notificar a presente resolución ás partes interesadas coa indicación de que pon fin á vía administrativa e que contra ela poden interpoñer os seguintes recursos: Con carácter potestativo recurso de reposición no prazo dun mes desde que reciba a notificación, diante do mesmo órgano que o dictou. No caso de recorrer mediante este recurso de reposición, non poderá interpoñer recurso Contencioso - Administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto. Poderá Vde. recorrer directamente á vía xurisdiccional contencioso - administrativa, durante o prazo de dous meses a partir do día seguinte ó da data da notificación, advertíndolle que tamén poderá utilizar, pola súa conta, calquera outro recurso ou alegación que estime conveniente. Este recurso Contencioso - Administrativo pódese interpoñer diante do Xulgado do Contencioso Administrativo, con sede na capital da provincia, de acordo co art. 8.1 da Lei 29/98, de 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso administrativa nos recursos que se deduzan fronte ós actos das entidades locais ou das entidades e corporacións dependentes ou vinculadas ás mesmas, excluídas as impugnacións de calquera clase de instrumento de planeamento urbanístico. Todo isto sen prexuízo de que poida exercita-las accións que considere pertinentes na defensa dos seus dereitos. Cervo, 26 de decembro de O Alcalde, Alfonso Villares Bermúdez. R LUGO Por imposibilidade de notificar á mercantil PROYGESA, no último domicilio coñecido desta, sito na rúa Virxen dos Peligros, 8-2º, C.P de Madrid, a Providencia ditada polo Xefe do Servizo de Urbanismo deste Concello, con data do do seguinte teor literal: Vistos los escritos presentados por don Fernando Nistal Puerto, en nombre y representación de la entidad urbanística colaboradora Junta de compensación del sector nº 1 del SUNP Norte-B do PXOU, de fechas y , en el que solicita exacción e cobro pola vía de apremio de cantidades adeudadas a la citada Junta de Compensación por la mercantil Promoción y Gestión Proyge, S.A., por la presente, concédase trámite de audiencia, por el plazo de diez días, con traslado de copia de los escritos de referencia ( así como del citado en el escrito de fecha , registrado de entrada en este Ayuntamiento el ), para que, durante el mismo, pueda formular las alegaciones y presentar los documentos y

2 2 Núm. 005 Miércoles, 8 de Enero de 2014 B.O.P de Lugo justificaciones que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en el articulo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.. Conforme ó previsto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, durante o devandito prazo poderán examinar o expediente no Servizo de Urbanismo-Negociado de Planeamento (Ronda Muralla, 197-1º - Lugo) e presentar as reclamacións ou suxestións que desexen. Lugo, 30 de Decembro de O ALCALDE, P.D. O Tenente-Alcalde Delegado da Área de Urbanismo e Medio Ambiente, (Decreto número ) Luis Manuel Álvarez Martinez R MONFORTE DE LEMOS APROBACION PADRÓN PREZOS PUBLICOS ESCOLAS MUSICA E DANZA (DECEMBRO 2013) Por Xunta de Goberno Local do día 30 de decembro de 2013aprobouse o Padrón dos Prezos Públicos Escolas Música e Danza decembro 2013 De acordo co disposto no artigo da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, notifícanse colectivamente os recibos derivados deste padrón De conformidade coa Ordenanza Xeral de ingresos municipais de dereito público, exporanse ao público nun prazo de 20 días, contados a partir do primeiro día do período de pago en voluntaria deste padrón, para que se poidan presentar as reclamacións pertinentes De acordo co artigo 14.2 c) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei das Facendas Locais, contra o acordo de aprobación dos padróns e das súas liquidacións poderase interpor recurso de reposición no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao remate da exposición pública dos padrón. Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu caso se formule, poderase interpor recurso contencioso-administrativo na forma e prazos que a tal efecto se establecen na Lei 25/98 de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa. De acordo co disposto no artigo 62.3 da Lei Xeral Tributaria, fíxase como prazo de pago en período voluntario dende o 13 de xaneiro ata o 13 de marzo de 2014 Advírtese que transcorrido o prazo de ingreso en período voluntario, as débedas serán esixidas pola vía de constrinximento, e deveñaranse as correspondentes recargas do período executivo, os xuros de mora, e no seu caso, as costas que se produzan Monforte de Lemos, 30 de decembro de O Alcalde-Presidente, Severino Rodríguez Díaz R O PÁRAMO Aprobado por Decreto de 20/12/2013 o padrón polo servicio de axuda a domicilio do mes de decembro de 2013, por medio do presente exponse ao público por prazo de 15 días, contados a partir do día seguinte ó da súa inserción no BOP, ao obxecto de que poida ser examinado e presentar as reclamacións que estimen pertinentes, considerándose definitivamente aprobado se, transcorrido o prazo de exposición pública non se formulara ningunha reclamación contra o mesmo. Contra o acordo de aprobación do devandito padrón poderá interpoñerse recurso de reposición ante o propio alcalde polo prazo de un mes, contado dende o día inmediato seguinte ó de finalización do período de exposición ó público. Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo na forma e prazos que a tal efecto se establecen na Lei reguladora da referida xurisdicción. O mesmo tempo establécese un período de cobranza en fase de ingreso voluntario de dous meses. Transcorrido o prazo de pago en período voluntario, iniciarase o período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da lei 58/2003 de 17 de decembro, Xeral Tributaria; procedéndose a súa recadación pola vía de constrinxemento. A presente publicación, no suposto de exposición ó público do padrón e anuncio de cobranza, ten o carácter de notificación colectiva ó amparo do establecido no artigo da Lei Xeral Tributaria.

3 3 Núm. 005 Miércoles, 8 de Enero de 2014 B.O.P de Lugo En O Páramo a 23 de decembro de O Alcalde, Gumersindo A. Rodríguez Liz R INFORMACIÓN PÚBLICA.- Formalización de Contrato RIBEIRA DE PIQUÍN De conformidade co establecido no artigo da Lei 30/2007, de 30 de Outubro, de Contratos do Sector Público, faise público a formalización do seguinte contrato: 1) Entidade adxudicataria: Concello de Ribeira de Piquín. a) Dirección de Internet do perfil do contratante: 2) Obxecto do contrato: a) Tipo de contrato:obra Pública b) Descrición do obxecto: Reposición de Cuberta con Pizarra na Casa Consistorial de Ribeira de Piquín 3) Proxecto base de licitación: ,00 uros ( uros valor estimado do contrato e 2.247,00 uros de IVE.) 4) Formalización do Contrato: a) Data de adxudicación 16 de decembro de b) Data de formalización 20 de decembro de 2013 c) Contratante: Cubierta de pizarra Díaz S.L. d) Importe de adxudicación: ,00 uros Ribeira de Piquín a 30 de decembro de O Alcalde, Sabino Díaz Fernández R ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE LUGO CEDULA DE NOTIFICACIÓN DOÑA MARÍA DEL CARMEN VARELA REBOLO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO DOS DE LUGO Y SU PROVINCIA. CERTIFICO: Que en los autos nº 82/13, seguidos a instancias de SIMEÓN LYUBOMIROV SPASSOV contra REGUERA TRANS, S.L. y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA IFRE, S.L. sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen: En Lugo, a dieciséis de diciembre del año dos mil trece.- Vistos, por la Ilma. Sra. Dña. Aurelia Bello Fernández, Jueza sustituta del Juzgado de lo Social número Dos de los de Lugo, los presentes autos número 82/13 sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, en el que son partes como demandante DON SIMEÓN LYUBOMIROV SPASSOV, representado por el letrado D. Juan Carlos Vilariño Monterroso, y como parte demandada las empresas REGUERA TRANS, S.L. y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA IFRE, S.L., y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, que no comparecieron.- F A L L O: Que, estimando la demanda presentada por DON SIMEÓN LYUBOMIROV SPASSOV contra las empresas, REGUERA TRANS S.L. y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA IFRE S.L. y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, debo condenar y condeno a las empresas demandadas a abonar al actor la cantidad de 5.911,83 euros más el interés por mora. Procede la absolución del FOGASA, sin perjuicio de la ulterior responsabilidad que pudiera alcanzarle en los casos legalmente previstos.- Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértase de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN para ante la SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA, debiendo en su

4 4 Núm. 005 Miércoles, 8 de Enero de 2014 B.O.P de Lugo caso, anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este Juzgado, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado o representante al hacerle la notificación de la sentencia, de su propósito de entablar el recurso, pudiendo también anunciarse el recurso por comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o representante ante este Juzgado y en el indicado plazo y, si fuese la empresa demandada quien lo hiciese, acreditando, al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado de lo Social en la Entidad Banco Español de Crédito (Banesto), oficina principal. cta. núm , pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que consta la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo, si fuera la empresa demandada quien intentase interponer el recurso de SUPLICACIÓN, deberá consignar el depósito de 300,00 euros, en la cuenta corriente denominada recurso de suplicación que, con el núm mantiene este Juzgado de lo Social en la misma Entidad Bancaria, debiendo el recurrente entregar en la Secretaria del Juzgado el correspondiente resguardo al tiempo de interponer el recurso de suplicación.- Se advierte además a las partes que deberán hacer constar en los escritos de interposición del recurso y de impugnación, en su caso, un domicilio en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a efectos de notificaciones, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.- Así por esta mí sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.. CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE CON EL ORIGINAL AL QUE ME REMITO, y para que sirva de notificación a REGUERA TRANS, S.L., cuyo último domicilio conocido lo tuvo en San Cristóbal de Chamoso, 39, O Corgo, Lugo, hallándose actualmente en paradero desconocido, y a la que se le advierte de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento, expido y firmo la presente en Lugo, a veinte de diciembre de dos mil trece. LA SECRETARIA R CEDULA DE NOTIFICACIÓN DOÑA MARÍA DEL CARMEN VARELA REBOLO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO DOS DE LUGO Y SU PROVINCIA. CERTIFICO: Que en los autos nº 89/13, seguidos a instancias de JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ SANTIN, JOSÉ IGNACIO TALLO FERNÁNDEZ y MANUEL JESÚS RODRÍGUEZ BLANCO contra REGUERA TRANS, S.L. y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA IFRE, S.L. sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen: En Lugo, a dieciséis de diciembre del año dos mil trece.- Vistos, por la Ilma. Sra. Dña. Aurelia Bello Fernández, Jueza sustituta del Juzgado de lo Social número Dos de los de Lugo, los presentes autos número 89/13 sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, en el que son partes como demandante DON JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ SANTIN, DON JOSÉ IGNACIO TALLÓN FERNÁNDEZ y DON MANUEL JESÚS RODRÍGUEZ BLANCO, representados por el letrado D. German Vázquez Díaz, y como parte demandada las empresas REGUERA TRANS, S.L. y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA IFRE, S.L., y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, que no comparecieron.- F A L L O: Que, estimando la demanda presentada por DON JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ SANTÍN, DON IGNACIO TALLÓN FERNÁNDEZ y DON MANUEL JESÚS RODRÍGUEZ BLANCO, contra las empresas, REGUERA TRANS S.L. y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA IFRE S.L. y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, debo condenar y condeno a las empresas demandadas a abonar a los actores las siguientes cantidades: 4.247,45 euros a don José Antonio Núñez Santín; 3.904,83 euros a don José Ignacio Tallón Fernández y 3.389,56 euros a don Manuel Jesús Rodríguez Blanco, más el interés por mora. Procede la absolución del FOGASA, sin perjuicio de la ulterior responsabilidad que pudiera alcanzarle en los casos legalmente previstos.- Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértase de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN para ante la SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA, debiendo en su caso, anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este Juzgado, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado o representante al hacerle la notificación de la sentencia, de su propósito de entablar el recurso, pudiendo también anunciarse el recurso por comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o representante ante este Juzgado y en el indicado plazo y, si fuese la empresa demandada quien lo hiciese, acreditando, al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado

5 5 Núm. 005 Miércoles, 8 de Enero de 2014 B.O.P de Lugo de lo Social en la Entidad Banco Español de Crédito (Banesto), oficina principal. cta. núm , pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que consta la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo, si fuera la empresa demandada quien intentase interponer el recurso de SUPLICACIÓN, deberá consignar el depósito de 300,00 euros, en la cuenta corriente denominada recurso de suplicación que, con el núm mantiene este Juzgado de lo Social en la misma Entidad Bancaria, debiendo el recurrente entregar en la Secretaria del Juzgado el correspondiente resguardo al tiempo de interponer el recurso de suplicación.- Se advierte además a las partes que deberán hacer constar en los escritos de interposición del recurso y de impugnación, en su caso, un domicilio en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a efectos de notificaciones, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.- Así por esta mí sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.. CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE CON EL ORIGINAL AL QUE ME REMITO, y para que sirva de notificación a REGUERA TRANS, S.L., cuyo último domicilio conocido lo tuvo en San Cristóbal de Chamoso, 39, O Corgo, Lugo, hallándose actualmente en paradero desconocido, y a la que se le advierte de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento, expido y firmo la presente en Lugo, a veinte de diciembre de dos mil trece. LA SECRETARIA R CEDULA DE NOTIFICACIÓN DOÑA MARÍA DEL CARMEN VARELA REBOLO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO DOS DE LUGO Y SU PROVINCIA. CERTIFICO: Que en los autos nº 182/13, seguidos a instancias de JOSE ANTONIO NOVO BARREIRA contra REGUERA TRANS, S.L. y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA IFRE, S.L. sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen: En Lugo, a dieciséis de diciembre del año dos mil trece.- Vistos, por la Ilma. Sra. Dña. Aurelia Bello Fernández, Jueza sustituta del Juzgado de lo Social número Dos de los de Lugo, los presentes autos número 182/13 sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, en el que son partes como demandante DON JOSÉ ANTONIO NOVO B BARREIRA, representado por el letrado D. Carlos María Veiguela Lastra, y como parte demandada las empresas REGUERA TRANS, S.L. y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA IFRE, S.L., y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, que no comparecieron.- F A L L O: Que, estimando la demanda presentada por DON JOSÉ ANTONIO NOVO BARREIRA contra las empresas, REGUERA TRANS S.L. y EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA IFRE S.L. y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, debo condenar y condeno a las empresas demandadas a abonar al actor la cantidad de 4.287,60 euros más el interés por mora. Procede la absolución del FOGASA, sin perjuicio de la ulterior responsabilidad que pudiera alcanzarle en los casos legalmente previstos.- Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértase de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN para ante la SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA, debiendo en su caso, anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este Juzgado, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado o representante al hacerle la notificación de la sentencia, de su propósito de entablar el recurso, pudiendo también anunciarse el recurso por comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o representante ante este Juzgado y en el indicado plazo y, si fuese la empresa demandada quien lo hiciese, acreditando, al anunciar el recurso, haber consignado la cantidad objeto de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado de lo Social en la Entidad Banco Español de Crédito (Banesto), oficina principal. cta. núm , pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que consta la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo, si fuera la empresa demandada quien intentase interponer el recurso de SUPLICACIÓN, deberá consignar el depósito de 300,00 euros, en la cuenta corriente denominada recurso de suplicación que, con el núm mantiene este Juzgado de lo Social en la misma Entidad Bancaria, debiendo el recurrente entregar en la Secretaria del Juzgado el correspondiente resguardo al tiempo de interponer el recurso de suplicación.- Se advierte además a las partes que deberán hacer constar en los escritos de interposición del recurso y de impugnación, en su caso, un domicilio en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a efectos de notificaciones, dando cumplimiento

6 6 Núm. 005 Miércoles, 8 de Enero de 2014 B.O.P de Lugo a lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.- Así por esta mí sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.. CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE CON EL ORIGINAL AL QUE ME REMITO, y para que sirva de notificación a REGUERA TRANS, S.L., cuyo último domicilio conocido lo tuvo en San Cristóbal de Chamoso, 39, O Corgo, Lugo, hallándose actualmente en paradero desconocido, y a la que se le advierte de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento, expido y firmo la presente en Lugo, a veinte de diciembre de dos mil trece. LA SECRETARIA R. 0018

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Núm. 232 Lunes 28 de septiembre de 2015 Supl. N. Pág. 1 Suplemento de Notificaciones ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Ayuntamiento de Santa Comba Anuncio de notificación de 24 de septiembre de 2015 en procedimiento

Más detalles

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE TRABALLO. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LUGO. Anuncio

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE TRABALLO. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LUGO. Anuncio VIERNES, 21 DE FEBRERO DE 2014 Nº 043 Disolución de Asociación XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE TRABALLO. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LUGO En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei 19/1977, do 1 de abril,

Más detalles

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

Boletín oficial de la Provincia de valladolid Boletín oficial de la Provincia de valladolid Núm. 96 Martes, 28 de abril de 2015 Pág. 158 IV.-ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA JUZGADO DE LO SOCIAL. VALLADOLID NUMERO 1 D/Dª CARMEN OLALLA GARCIA, Secretario/a

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 9193 IV ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 5 DE CÁCERES ANUNCIO de 3 de diciembre de 2013 sobre notificación de sentencia dictada en el procedimiento ordinario n.º 681/2012.

Más detalles

NOTIFICADO PROCURADOR: 13-3-13 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA

NOTIFICADO PROCURADOR: 13-3-13 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA NOTIFICADO PROCURADOR: 13-3-13 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA Avenida DEL SALER,14 5º-ZONA ROJA 46071 VALENCIA TELÉFONO: 961927207 FAX JUZGADO: 96 192 72 08 INC.CONC. RES. CONTR.POR INCUMPL.(62)

Más detalles

PRIMERO: TOMAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR

PRIMERO: TOMAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR Extracto de acuerdos adoptados Junta de Gobierno de la Ciudad de Telde, sesión extraordinaria de fecha 20/03/2015, para su publicación en la página web corporativa. 1º.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE GOBIERNO

Más detalles

Id. Cendoj: 41091330012015100002 Organo: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Sevilla Sección: 1 Tipo de Resolución: Sentencia

Id. Cendoj: 41091330012015100002 Organo: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Sevilla Sección: 1 Tipo de Resolución: Sentencia Id. Cendoj: 41091330012015100002 Organo: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Sevilla Sección: 1 Tipo de Resolución: Sentencia Fecha de resolución: 02/06/2015 Nº Recurso: 496/2014

Más detalles

TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 1.- SERÁN RECURRIBLES LOS SIGUIENTES

Más detalles

VISTO por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el recurso num. 187/2007

VISTO por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el recurso num. 187/2007 Madrid, a diecisiete de septiembre de dos mil ocho. VISTO por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el recurso num. 187/2007 interpuesto por D. Ramón representado

Más detalles

EDICTO SUBASTA JUDICIAL D./Dª MARIA ANTONIA MATAIX FERRE, SECRETARIO/A JUDICIAL DE JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 DE LA RODA, HAGO SABER:

EDICTO SUBASTA JUDICIAL D./Dª MARIA ANTONIA MATAIX FERRE, SECRETARIO/A JUDICIAL DE JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 DE LA RODA, HAGO SABER: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 DE LA RODA - AVENIDA REINA SOFÍA S/N (JUNTO ESTACIÓN DE AUTOBUSES) LA RODA Teléfono: 967445530/967445529 Fax: 967443577 Y00010 N.I.G.: 02069 41 1 2010 0100918 EJECUCION HIPOTECARIA

Más detalles

13.2 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

13.2 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Propuesta Concejalía Delegada de Bienestar Social Expte. Área de Bienestar Social Asunto: BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL

Más detalles

CAPITULO I. Objeto Artículo 1.

CAPITULO I. Objeto Artículo 1. Acuerdo de 18 de junio de 1996, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre asistencia jurídica gratuita en los procesos de amparo constitucional (BOE núm. 174, de 19 de julio) El artículo 80 de la Ley

Más detalles

Impugnación de la lista de acreedores. Exclusión de crédito reconocido a favor de ayuntamiento (Incluye Modelo de Impugnación)

Impugnación de la lista de acreedores. Exclusión de crédito reconocido a favor de ayuntamiento (Incluye Modelo de Impugnación) Casos Prácticos Impugnación de la lista de acreedores. Exclusión de crédito reconocido a favor de ayuntamiento (Incluye Modelo de Impugnación) www.ksolucion.es info@economistjurist.es 01 EL CASO 1.1. Supuesto

Más detalles

Novedades Jurídicas. A continuación os dejamos un resumen del contenido de la Resolución publicada:

Novedades Jurídicas. A continuación os dejamos un resumen del contenido de la Resolución publicada: ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE EXTINCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN EN LAS EMPRESAS DE MENOS DE 25 TRABAJADORES. 1 Hoy trataremos sobre la publicación

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO. Anuncio

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO. Anuncio SÁBADO, 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 Nº 268 XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO Resolución do 11 de novembro de 2015 da Xefatura Territorial de la Consellería

Más detalles

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA D.L.: C-1-1958 MARTES, 26 DE ABRIL DE 2011 BOP NUMERO 78 Sumario Administración

Más detalles

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SÉPTIMA SENTENCIA Nº

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SÉPTIMA SENTENCIA Nº TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SÉPTIMA RECURSO Nº 2139/03 SENTENCIA Nº En la Villa de Madrid, a Veinte de julio del año dos mil cinco. VISTO el recurso

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO Expte. RA-34/2010: Abogados de Vigo.

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO Expte. RA-34/2010: Abogados de Vigo. RESOLUCIÓN DE ARCHIVO Expte. RA-34/2010: Abogados de Vigo. Pleno Sres.: D. Francisco Hernández Rodríguez, Presidente D. Fernando Varela Carid, Vocal D. Alfonso Vez Pazos, Vocal En Santiago de Compostela,

Más detalles

DERECHO PROCESAL CIVIL A) RECURSO DE REPOSICIÓN.

DERECHO PROCESAL CIVIL A) RECURSO DE REPOSICIÓN. DERECHO PROCESAL CIVIL ESTUDIO DE LA REFORMA EN LOS RECURSOS CIVILES A) RECURSO DE REPOSICIÓN. RESOLUCIONES RECURRIBLES EN REPOSICIÓN (ART. 451) 1. Contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos

Más detalles

CONCELLOS PEDRAFITA DO CEBREIRO. Anuncio

CONCELLOS PEDRAFITA DO CEBREIRO. Anuncio MARTES, 30 DE JUNIO DE 2015 Nº 148 CONCELLOS PEDRAFITA DO CEBREIRO Aprobación definitiva de modificación de crédito 5/2015 por concesión de créditos extraordinario 2/CE/2015. Finalizado o período de exposición

Más detalles

III REUNION SOBRE INSPECCION Y VIGILANCIA DE MERCADOS Y ENTIDADES

III REUNION SOBRE INSPECCION Y VIGILANCIA DE MERCADOS Y ENTIDADES III REUNION SOBRE INSPECCION Y VIGILANCIA DE MERCADOS Y ENTIDADES Mayte de Miguel Ruiz Subdirectora de la Dirección del Servicio Contencioso y del Régimen Sancionador de la CNMV La Antigua, Guatemala,

Más detalles

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 10 Y MERCANTIL A U T O

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 10 Y MERCANTIL A U T O JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 10 Y MERCANTIL CONCURSO VOLUNTARIO Nº 503/2008 A U T O María Del Mar Hernández Rodríguez, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 10 (Mercantil) de Santander. En Santander,

Más detalles

4.1.- SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE ALGECIRAS, EN P.A.L. CONTRA ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO.

4.1.- SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE ALGECIRAS, EN P.A.L. CONTRA ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO. 4.1.- SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE ALGECIRAS, EN P.A. Nº 259/13 INTERPUESTO POR LA MERCANTIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JUAN RODRÍGUEZ, S.L. CONTRA ESTE EXCMO.

Más detalles

14116 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15-VII-2006

14116 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15-VII-2006 14116 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15-VII-2006 puesto por don Abelardo Colunga Alvarez contra el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón, versando el recurso sobre la aprobación

Más detalles

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN GRANADA SALA DE LO SOCIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN GRANADA SALA DE LO SOCIAL Roj: STSJ AND 2689/2013 - ECLI:ES:TSJAND:2013:2689 Id Cendoj: 18087340012013100428 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social Sede: Granada Sección: 1 Nº de Recurso: 104/2013 Nº de Resolución:

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES. A los efectos de esta Ordenanza tendrán la consideración de solares:

ORDENANZA REGULADORA DE LA LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES. A los efectos de esta Ordenanza tendrán la consideración de solares: ORDENANZA REGULADORA DE LA LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1. La presente Ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por el artículo 25.2 letras

Más detalles

Bases para la selección de un monitor para impartir la acción formativa. enmarcado en la Subvención Global del Fondo Social Europeo, del que

Bases para la selección de un monitor para impartir la acción formativa. enmarcado en la Subvención Global del Fondo Social Europeo, del que Bases para la selección de un monitor para impartir la acción formativa de Auxiliar de ayuda a domicilio, del Proyecto PROEMPLEO-LORCA III, enmarcado en la Subvención Global del Fondo Social Europeo, del

Más detalles

MANUAL de SUPERVIVENCIA del CONTRIBUYENTE. Caldevilla & Asociados. (Guía práctica para relacionarse con Hacienda)*

MANUAL de SUPERVIVENCIA del CONTRIBUYENTE. Caldevilla & Asociados. (Guía práctica para relacionarse con Hacienda)* MANUAL de SUPERVIVENCIA del CONTRIBUYENTE (Guía práctica para relacionarse con Hacienda)* Elaborado por el departamento fiscal de Caldevilla & Asociados *Actualizada con los últimos cambios recién introducidos

Más detalles

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 10 Y MERCANTIL A U T O

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 10 Y MERCANTIL A U T O JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 10 Y MERCANTIL CONCURSO VOLUNTARIO Nº 35/2010 A U T O María Del Mar Hernández Rodríguez, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 10 (Mercantil) de Santander. En Santander,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 184 VIERNES 25 DE ENERO DE 2013 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 47 COBEÑA RÉGIMEN ECONÓMICO Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

ETICIÓN NICIAL EN EL ROCESO ONITORIO

ETICIÓN NICIAL EN EL ROCESO ONITORIO Este folleto tiene carácter orientativo e informativo. No prejuzga las decisiones que en el curso de los procesos puedan adoptar los Juzgados y Tribunales en su función de interpretación y aplicación de

Más detalles

Fiscal Impuestos BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE

Fiscal Impuestos BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE Referencia: NFJ053836 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA Sentencia 13/2014, de 20 de enero de 2014 Sala de lo Contencioso-Administrativo Rec. n.º 153/2010

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Roj: STS 1225/2015 - ECLI:ES:TS:2015:1225 Id Cendoj: 28079140012015100116 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 903/2014 Nº de Resolución: Procedimiento: SOCIAL

Más detalles

6.1.- DECRETO DICTADO POR EL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 1 DE ALGECIRAS, EN P.O. Nº 40/15 INTERPUESTO POR BANCO POPULAR ESPAÑOL CONTRA ESTE EXCMO.

6.1.- DECRETO DICTADO POR EL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 1 DE ALGECIRAS, EN P.O. Nº 40/15 INTERPUESTO POR BANCO POPULAR ESPAÑOL CONTRA ESTE EXCMO. 6.1.- DECRETO DICTADO POR EL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 1 DE ALGECIRAS, EN P.O. Nº 40/15 INTERPUESTO POR BANCO POPULAR ESPAÑOL CONTRA ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO. CARMEN FONSECA VALLEJO, Letrada Coordinadora

Más detalles

El Proceso Monitorio en la jurisdicción social

El Proceso Monitorio en la jurisdicción social El Proceso Monitorio en la jurisdicción social Este folleto tiene carácter orientativo e informativo. No prejuzga las decisiones que en el curso de los procesos puedan adoptar los Juzgados y Tribunales

Más detalles

FUNDAMENTOS DE DERECHO

FUNDAMENTOS DE DERECHO AJA: T.S.J.CASTILLA-LEON SOCIAL VALLADOLID SENTENCIA: 01795/2009 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LEON SALA DE LO SOCIAL 001 (C/ANGUSTIAS S/N) N.I.G: 47186 34 4 2009 0101923, MODELO: 46050 TIPO

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES AYUNTAMIENTO DE ALICANTE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES APROBACIÓN: Texto definitivo aprobado por el Pleno de 26 de febrero de 2015 PUBLICACIÓN: BOP: nº 40, de 27 de febrero

Más detalles

Alfredo Alcañiz Rodríguez Secretario Judicial. 1.- Reformas en la tramitación de un procedimiento ordinario

Alfredo Alcañiz Rodríguez Secretario Judicial. 1.- Reformas en la tramitación de un procedimiento ordinario INCIDENCIA DE LA LEY 13/2009 DE 3 de noviembre de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial en el Proceso Contencioso Administrativo 1.- Reformas en la tramitación

Más detalles

JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.3 SEGOVIA

JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.3 SEGOVIA JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.3 SEGOVIA SENTENCIA: 00058/2015 J.ORDINARIO Nº 341/2014 SENTENCIA MARTA B. PEREZ GARCIA Procurador C/ José Zorrilla nº 47 2º B 40002 SEGOVIA.- Telf./Fax: 921 44 28 72 MOVIL:

Más detalles

PROCEDIMIENTO ABREVIADO NÚM. 1/9, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de

PROCEDIMIENTO ABREVIADO NÚM. 1/9, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de rft>) JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N.ll MADRID 81120 GRAN VIA 19 Número de Identificación Único:28079 3 0045393 /2009 Procedimiento:PROCEDIMIENTO ABREVIADO 1 /2009 SobreOTRAS CUESTIONES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA

Más detalles

ANUNCIO. DON ANASTASIO AREVALILLO MARTÍN, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Torrijos (Toledo),

ANUNCIO. DON ANASTASIO AREVALILLO MARTÍN, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Torrijos (Toledo), ANUNCIO En relación con el proceso selectivo para la selección y contratación laboral temporal de dos profesores/as: un/a profesor/ de música (especialidad de canto) y de un/a profesor/a de danza en la

Más detalles

SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DIA 10 DE ENERO DE 2014 --------------------------------

SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DIA 10 DE ENERO DE 2014 -------------------------------- SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DIA 10 DE ENERO DE 2014 -------------------------------- 1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Pregunta el Sr. Presidente si existe alguna observación

Más detalles

A U T O. María Del Mar Hernández Rodríguez, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander. En Santander, a 20 de julio de 2011 HECHOS

A U T O. María Del Mar Hernández Rodríguez, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander. En Santander, a 20 de julio de 2011 HECHOS JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 CONCURSO VOLUNTARIO Nº 285/2011 A U T O María Del Mar Hernández Rodríguez, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander. En Santander, a 20 de julio de 2011 HECHOS

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CONTRACTUALES Recurso 275/2014 Resolución 147/2015 RESOLUCIÓN DEL Sevilla, 21 de abril de 2015 VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad AUTOCARES DE SANTA MARTA,

Más detalles

Tribunal Superior de Justicia. TSJ de Madrid, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª) Sentencia num. 848/2015 de 15 julio JUR\2015\207453

Tribunal Superior de Justicia. TSJ de Madrid, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª) Sentencia num. 848/2015 de 15 julio JUR\2015\207453 Tribunal Superior de Justicia TSJ de Madrid, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª) Sentencia num. 848/2015 de 15 julio JUR\2015\207453 Extinción de la deuda y garantías del crédito tributario.

Más detalles

Ley 58/2003 (LGT), art. 43.1 f). RD 939/2005 (RGR), art. 126. RD 1065/2007 (Rgto de gestión e inspección tributaria), arts. 74, 75.1, 126.3.

Ley 58/2003 (LGT), art. 43.1 f). RD 939/2005 (RGR), art. 126. RD 1065/2007 (Rgto de gestión e inspección tributaria), arts. 74, 75.1, 126.3. BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE Referencia:NFJ053463 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA Sentencia 751/2013, de 13 de noviembre de 2013 Sala de lo Contencioso-Administrativo Rec. n.º 15015/2013

Más detalles

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO DOS DE ALICANTE SENTENCIA Nº 228/2015

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO DOS DE ALICANTE SENTENCIA Nº 228/2015 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO DOS DE ALICANTE RECURSO ORDINARIO: 000526/2014 DEMANDANTE: D/Dª COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID ABOGADO: ; PROCURADOR: D/Dª ESTHER PEREZ HERNANDEZ

Más detalles

A U T O NÚM. 68/06. En la ciudad de Alicante, a veintiuno de septiembre de dos mil seis.

A U T O NÚM. 68/06. En la ciudad de Alicante, a veintiuno de septiembre de dos mil seis. TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA, DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS ROLLO DE SALA Nº 331-C16/06 PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 949/05 JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA-1 A U T O NÚM. 68/06 Iltmos.: Presidente: Don

Más detalles

Procedimiento de Valoración del grado y nivel de dependencia. Obtener el reconocimiento del grado y nivel de dependencia.

Procedimiento de Valoración del grado y nivel de dependencia. Obtener el reconocimiento del grado y nivel de dependencia. Procedimiento de Valoración del grado y nivel de dependencia Código Descripción 200750241 Obtener el reconocimiento del grado y nivel de dependencia. Tipo de servicio Certificados Quién lo puede solicitar?

Más detalles

El acceso personal a la justicia civil

El acceso personal a la justicia civil El acceso personal a la justicia civil Este folleto tiene carácter orientativo e informativo. No prejuzga las decisiones que en el curso de los procesos puedan adoptar los Juzgados y Tribunales en su función

Más detalles

guía práctica del Procedimiento monitorio en la jurisdicción social Guías DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PARA CIUDADANOS

guía práctica del Procedimiento monitorio en la jurisdicción social Guías DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PARA CIUDADANOS guía práctica del Procedimiento monitorio en la jurisdicción social Nº2 COLECCIÓN PAJ Guías DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PARA CIUDADANOS SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 1ª Qué es el

Más detalles

SENTENCIA número 349/15

SENTENCIA número 349/15 S.LLOPIS PROCURADOR D/Dña. JUAN ANDRES BARTOLOME HERNANDEZ Su Ref: ; Mi ref; 338 Aviso: Notificación LexNet. No se remitirá impresa en papel. NOTIFICADO: 26/0/5 ROLLO núm. 575/5 - K - SENTENCIA número

Más detalles

Sevilla, 29 de julio de 2004.- La Directora General, María José Vázquez Morillo.

Sevilla, 29 de julio de 2004.- La Directora General, María José Vázquez Morillo. Página núm. 17.806 BOJA núm. 156 Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de la vista el día 14 de diciembre de 2004 alas 10,10 horas. Publicándose la presente para notificación a todos

Más detalles

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 ALBACETE SENTENCIA Nº 227 SENTENCIA: 00227/2011 - NOTIFICACIÓN: 28/7/11. En ALBACETE, a veinticinco de Julio de 2011.

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 ALBACETE SENTENCIA Nº 227 SENTENCIA: 00227/2011 - NOTIFICACIÓN: 28/7/11. En ALBACETE, a veinticinco de Julio de 2011. JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 ALBACETE SENTENCIA: 00227/2011 - N11600 C/ TINTE, 3 4ª PLANTA N.I.G: 02003 45 3 2010 0000515 Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000246 /2010 / Sobre: ADMINISTRACION LOCAL

Más detalles

ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL ORDENANZAS FISCALES MUNICIPALES TEXTO REFUNDIDO ORDENANZA FISCAL Nº 1 ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Artículo.-1 Este Ayuntamiento ajustará

Más detalles

Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2008

Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2008 Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2008 ANTECEDENTES DE HECHO Primero. En el proceso contencioso-administrativo antes referido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior

Más detalles

Aplicación de la disposición transitoria 3ª de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

Aplicación de la disposición transitoria 3ª de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Aplicación de la disposición transitoria 3ª de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. 1 Hoy trataremos sobre la publicación que el BOE realizo

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN AJUDA BEBÉ

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN AJUDA BEBÉ BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN AJUDA BEBÉ Siendo uno de los objetivos de este Ayuntamiento favorecer la proximidad a los ciudadanos de Torrent y propiciar las medidas políticas y administrativas

Más detalles

XXXII CONCURSO DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2015

XXXII CONCURSO DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2015 XXXII CONCURSO DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2015 BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2015 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES DE LA EXCMA.

Más detalles

RESOLUCIÓN número 00571/15, 04 de marzo de 2015

RESOLUCIÓN número 00571/15, 04 de marzo de 2015 RESOLUCIÓN número 00571/15, 04 de marzo de 2015 Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del recurso de alzada número 14-03270, interpuesto por DON... contra notificación

Más detalles

ojo anexo x 4 paginas BOA Número 25 28 de febrero de 2007 3503

ojo anexo x 4 paginas BOA Número 25 28 de febrero de 2007 3503 BOA Número 25 28 de febrero de 2007 3503 establezca un límite en el número de entidades colaboradoras que puedan actuar en su territorio. Por todo lo expuesto, resuelvo: Primero. Conceder la habilitación

Más detalles

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES CONVOCATORIA DEL VICERRECTORADO DE PROFESORADO Y ORDENACIÓN ACADÉMICA AYUDA PARA ESTUDIOS DE FORMACIÓN CONTINUA (Enseñanzas Propias de la Universidad de Almería) Curso 2014-2015 (Competencia delegada del

Más detalles

Tribunal Supremo. TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia num. 335/2014 de 23 junio

Tribunal Supremo. TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia num. 335/2014 de 23 junio Tribunal Supremo TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia num. 335/2014 de 23 junio RJ\2014\3472 Jurisdicción: Civil Recurso de Casación 1437/2013 Ponente: Excmo Sr. José Antonio Seijas Quintana El

Más detalles

TORRECILLA DE ALCAÑIZ Plaza de España, 1 Tfno. y Fax 978 85 21 27 NIF P-4423400-C Cod. Postal 44640 (Teruel)

TORRECILLA DE ALCAÑIZ Plaza de España, 1 Tfno. y Fax 978 85 21 27 NIF P-4423400-C Cod. Postal 44640 (Teruel) BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL MUNICIIPIO DE TORRECILLA DE ALCAÑIZ (TERUEL) Primera: Objeto, condiciones y finalidad de la subvención.

Más detalles

El acceso personal a la justicia civil

El acceso personal a la justicia civil El acceso personal a la justicia civil Este folleto tiene carácter orientativo e informativo. No prejuzga las decisiones que en el curso de los procesos puedan adoptar los Juzgados y Tribunales en su función

Más detalles

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 9ª, Sentencia de 4 Jun. 2012, rec. 1703/2009.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 9ª, Sentencia de 4 Jun. 2012, rec. 1703/2009. 1/5 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 9ª, Sentencia de 4 Jun. 2012, rec. 1703/2009 Ponente: Massigoge Benegiú, Juan Miguel. Nº de Sentencia: 388/2012

Más detalles

Ayuntamiento de Illescas

Ayuntamiento de Illescas ANUNCIO LISTAS DEFINITIVAS PARA LA ADMISIÓN EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE NIÑOS/AS NO EMPADRONADOS/AS - CURSO 2015/2016 - Con fecha 30 de junio de 2015, por el Alcalde-Presidente del, se dicta

Más detalles

SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DIA 24 DE ENERO DE 2014 --------------------------------

SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DIA 24 DE ENERO DE 2014 -------------------------------- SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DIA 24 DE ENERO DE 2014 -------------------------------- 1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Pregunta el Sr. Presidente si existe alguna observación

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES E DE MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 163/2012 Resolución nº 182/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 6 de septiembre de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. A. E.Q. en representación

Más detalles

ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Recurso nº 39/2012 Resolución nº 46/2012 ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID En Madrid, a 3 de mayo de 2012. VISTO el recurso interpuesto por Don C.I.S.

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES Recurso 82/2015 Resolución 155/2015 RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Sevilla, 28 de abril de 2015

Más detalles

TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 361/2014 de 8 julio Jurisdicción: Civil Ponente: Excmo Sr. Ignacio Sancho Gargallo

TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 361/2014 de 8 julio Jurisdicción: Civil Ponente: Excmo Sr. Ignacio Sancho Gargallo Tribunal Supremo TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 361/2014 de 8 julio Jurisdicción: Civil Ponente: Excmo Sr. Ignacio Sancho Gargallo SENTENCIA En la Villa de Madrid, a ocho de Julio de

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1

I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1 Reglamento por el que se regula la Composición, Competencias, Organización, Funcionamiento y Procedimiento Del Tribunal Económico- Administrativo de Bilbao Pág. 1 Índice Reglamento por el que se regula

Más detalles

En el recurso contencioso administrativo número 20/03 interpuesto por DOÑA Milagros representada por la Procuradora Doña Beatriz Domínguez Cuesta y

En el recurso contencioso administrativo número 20/03 interpuesto por DOÑA Milagros representada por la Procuradora Doña Beatriz Domínguez Cuesta y Id. Cendoj: 09059330022004100210 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Burgos Sección: 2 Nº de Resolución: 177/2004 Fecha de Resolución: 16/04/2004 Nº de Recurso: 20/2003

Más detalles

2.1.- DECRETO DICTADO POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS, EN PROCEDIMIENTO SOCIAL ORDINARIO INTERPUESTO POR ARDID SAMRAA Y OTROS CONTRA

2.1.- DECRETO DICTADO POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS, EN PROCEDIMIENTO SOCIAL ORDINARIO INTERPUESTO POR ARDID SAMRAA Y OTROS CONTRA 2.1.- DECRETO DICTADO POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS, EN PROCEDIMIENTO SOCIAL ORDINARIO INTERPUESTO POR ARDID SAMRAA Y OTROS CONTRA ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO. Jurídicos del Excmo. Ayuntamiento

Más detalles

1.- OBJETO 2.- BENEFICIARIOS

1.- OBJETO 2.- BENEFICIARIOS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CON DESTINO A ENTIDADES, ASOCIACIONES Y PERSONAS FÍSICAS DEL ÁMBITO SOCIAL Y CULTURAL CON DOMICILIO SOCIAL EN LA VICTORIA DE ACENTEJO PARA EL DESARROLLO

Más detalles

Procedimiento: JUICIO DECLARATIVO ORDINARIO 131/2013-1 S E N T E N C I A Nº 213/2013

Procedimiento: JUICIO DECLARATIVO ORDINARIO 131/2013-1 S E N T E N C I A Nº 213/2013 MONTSERRAT PALLAS GARCIA Procuradora dels Tribunals Tel.: 932073544 Fax: 934578122 E-Mail: mpallas@barcelona.cgpe.net Ldo.: JOAN TAMAYO SALA Fax.: 937339596 Mª CARMEN BURGOS MARTINEZ Vs. CAJAMAR CAJA RURAL

Más detalles

MODELO GENERAL DE DEMANDA DE JUICIO VERBAL

MODELO GENERAL DE DEMANDA DE JUICIO VERBAL MODELO GENERAL DE DEMANDA DE JUICIO VERBAL AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE Q.P.T.C. Don, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Don (se consignarán los datos y circunstancias de

Más detalles

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE Referencia: NFJ053828 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID Sentencia 204/2014, de 19 de febrero de 2014 Sala de lo Contencioso-Administrativo Rec. n.º 235/2012

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA

AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA BOLSA DE TRABAJO COMPLEMENTARIA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA (GRANADA) 1. PREVISIÓN DE NECESIDADES La Bolsa de Trabajo

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Consell Tributari Expediente: 157/2 El Consell Tributari, reunido en sesión de 18 de noviembre de 2002, conociendo de los recursos presentados por Sucesores de W.H., S.A., ha estudiado la propuesta elaborada

Más detalles

En la Villa de Madrid, a uno de Abril de dos mil catorce.

En la Villa de Madrid, a uno de Abril de dos mil catorce. Tribunal Superior de Justicia de Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Sexta Cí General Castaños, 1-28004 33009730 NIG: 28.079.33.3-2011/0176032 Procedimiento Ordinario 1612/2011 Demandante:

Más detalles

EXPTE. NÚM.: 101.047 /2009

EXPTE. NÚM.: 101.047 /2009 INSTITUTO NACIONAL DE EXPTE. NÚM.: 101.047 /2009 En la Sede de la Junta Arbitral Nacional de Consumo a 22 de marzo 2010, se reúne el Colegio Arbitral para dictar laudo en el procedimiento arbitral en el

Más detalles

ORDENANZA GENERAL SOBRE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DEL COBRO DE CREDITOS TRIBUTARIOS Y DEMAS DE DERECHO PUBLICO

ORDENANZA GENERAL SOBRE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DEL COBRO DE CREDITOS TRIBUTARIOS Y DEMAS DE DERECHO PUBLICO ORDENANZA GENERAL SOBRE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DEL COBRO DE CREDITOS TRIBUTARIOS Y DEMAS DE DERECHO PUBLICO Artículo 1- El Ayuntamiento de Vila-real, de acuerdo con lo establecido en el artículo

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 198/2012 Resolución nº 211/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 26 de septiembre de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. J.C.M.L. en

Más detalles

a) Bases reguladoras y diario oficial en que están publicadas: c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención:

a) Bases reguladoras y diario oficial en que están publicadas: c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención: CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS MUNICIPALES A PERSONAS INMIGRANTES, PARA FACILITAR EL PAGO DE FIANZA EN ALQUILER DE VIVIENDA EN EL EJERCICIO 2010. Por la presente convocatoria se inicia el procedimiento

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE CONCESION DE SUBVENCIONES A INVERSIONES EN INSTALACION Y AMPLIACION DE EMPRESAS. Exposición de motivos

ORDENANZA REGULADORA DE CONCESION DE SUBVENCIONES A INVERSIONES EN INSTALACION Y AMPLIACION DE EMPRESAS. Exposición de motivos ORDENANZA REGULADORA DE CONCESION DE SUBVENCIONES A INVERSIONES EN INSTALACION Y AMPLIACION DE EMPRESAS. Exposición de motivos El artículo 35 de la Constitución Española proclama el derecho de todos los

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EDICTO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EDICTO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Pág. 221 IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA JUZGADO DE LO SOCIAL DE 133 MADRID NÚMERO 26 EDICTO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Don Fernando Alonso de Lera, secretario judicial del Juzgado de lo social número 26 de

Más detalles

Texto. En Madrid, a veintinueve de noviembre de dos mil siete T.S.J.MADRID CON/AD SEC.3 MADRID SENTENCIA: 00975/2007. Recurso nº.

Texto. En Madrid, a veintinueve de noviembre de dos mil siete T.S.J.MADRID CON/AD SEC.3 MADRID SENTENCIA: 00975/2007. Recurso nº. Página 1 de 5 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 29 Nov. 2007, rec. 1575/2005 Ponente: Pérez Alférez, Juan Ignacio. Nº de sentencia:

Más detalles

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES CONSELLERIA D HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA SOLICITUD DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN MODELO PAG. 1 A Espacio reservado para la etiqueta identificativa (Si no dispone de etiquetas, haga constar

Más detalles

"1. La comunicación ha de contener un requerimiento de pago de renta o cantidad asimilada.

1. La comunicación ha de contener un requerimiento de pago de renta o cantidad asimilada. TS, Sala Primera, de lo Civil, 335/2014, de 23 de junio Recurso 1437/2013. Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA. SP/SENT/769163 A efectos de la enervación de la acción de desahucio, no se trata de un

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 404/2015 C. Valenciana 80/2015 Resolución nº 493/2015 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 29 de mayo de 2015. VISTO el recurso interpuesto por D. C.G.T.,

Más detalles

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011 ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011 1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2011. El Sr. Alcalde Presidente inicia la sesión

Más detalles

BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA El Ayuntamiento de La Rinconada, a través del área de Participación Ciudadana, concede anualmente subvenciones con

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 147 Miércoles 18 de junio de 2014 Sec. III. Pág. 46201 III. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 6441 Acuerdo de 10 de junio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General

Más detalles

EL PROCESO MONITORIO COMO VÍA DE RECLAMACIÓN JUDICIAL DE UN CRÉDITO EN LA VENTA DE UN AUTOMÓVIL

EL PROCESO MONITORIO COMO VÍA DE RECLAMACIÓN JUDICIAL DE UN CRÉDITO EN LA VENTA DE UN AUTOMÓVIL EL PROCESO MONITORIO COMO VÍA DE RECLAMACIÓN JUDICIAL DE UN CRÉDITO EN LA VENTA DE UN AUTOMÓVIL El Proceso Monitorio se crea para conseguir una protección rápida y eficaz de los acreedores de esos Créditos

Más detalles

SENTENCIA Nº 169 T.S.J.ILLES BALEARS SALA CON/AD PALMA DE MALLORCA. APELACIÓN Rollo Sala Nº 29/2014S Autos Juzgado Nº PO 97/2013

SENTENCIA Nº 169 T.S.J.ILLES BALEARS SALA CON/AD PALMA DE MALLORCA. APELACIÓN Rollo Sala Nº 29/2014S Autos Juzgado Nº PO 97/2013 T.S.J.ILLES BALEARS SALA CON/AD PALMA DE MALLORCA SENTENCIA: 00169/2014 APELACIÓN Rollo Sala Nº 29/2014S Autos Juzgado Nº PO 97/2013 SENTENCIA Nº 169 En Palma de Mallorca, a 26 de marzo de 2014. ILMOS

Más detalles

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE Referencia: NFJ057009 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID Sentencia 1201/2014, de 3 de octubre de 2014 Sala de lo Contencioso-Administrativo Rec. n.º 964/2012

Más detalles