U.1: TEORIA ATÓMICO-MOLECULAR

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "U.1: TEORIA ATÓMICO-MOLECULAR"

Transcripción

1 1.- LLEIS PONDERALS : FORMACIÓ DE COMPOSTOS A les reaccions químiques, els àtoms s uneixen mitjançant certs tipus d enllaços formant molècules o cristalls. Aquestes reaccions (combinacions d àtoms) compleixen les lleis ponderals. Aquestes lleis estan enunciades en termes de masses dels reactius i productes. Són lleis generals empíriques, això és, basades en l experimentació. i. Llei de Lavoisier o de Conservació de la massa A un sistema tancat, la massa total de les substàncies es conserva. És a dir, a una reacció química la massa dels REACTIUS (substàncies inicials) és igual a la massa dels PRODUCTES (substàncies resultants). ii. Llei de Proust o de les Proporcions definides Quan es combinen dos o més elements per a formar un determinat compost sempre ho fan en una proporció fixa (relació de masses constant). Des del punt de vista atòmic, ens dona un relació numèrica simple entre els reactius que intervenen en la reacció. Exemple: 2H 2 + O 2 2H 2 O iii. Llei de Dalton o de les Proporcions múltiples Dos elements es poden combinar entre si en més d una proporció per a donar compostos diferents. La relació numèrica entre les diferents quantitats del mateix element en aquestes combinacions també és senzilla. Exemple: 2S + O 2 2SO 2S + 2O 2 2SO 2 2S + 3O 2 2SO 3

2 2.- LLEIS VOLUMÈTRIQUES (vàlides per a gasos) HIPOTESI D AVOGADRO - TEORIA ATÒMICO-MOLECULAR La mida dels àtoms (o molècules) és menyspreable respecte del volum que ocupa el gas que formen, aleshores, diferents gasos que ocupen el mateix volums (mesurats en les mateixes condicions de Pressió i Temperatura) contenen el mateix nombre de partícules. Els elements gasosos poden estar formats per molècules en lloc d àtoms. LLEI DE GAY-LUSSAC O DELS VOLUMS DE COMBINACIÓ Quan dos gasos es combinen per a formar un compost gasós, els volums dels gasos que reaccionen i els dels gasos obtinguts (mesurats en les mateixes condicions de Pressió i Temperatura) mantenen una relació de nombres enters i senzills. Exemple: 2H 2 + O 2 2H 2 O La relació és de 3 litres (2L + 1L) a 2 litres, això és, 3:2 Es fonamenta en la hipòtesi d Avogadro 3.- CONCEPTE DE MOL MOL: En química, és una unitat de mesura de quantitats. A quina quantitat equival? Un mol equival a 6 023x10 23 partícules (àtoms, molècules...) D on surt aquesta quantitat? És la quantitat d àtoms que hi ha en 12 g de C-12 Nombre d Avogadro N A : És exactament eixe mateix valor, 6 023x10 23 Llavors, direm que en 1 mol de molècules d aigua, tenim 6 023x10 23 molècules d aigua. Altres conceptes importants relacionats Massa Molar: és la massa en grams d un mol de certs àtoms, molècules... Es representa per Mr i s expressa en g/mol

3 Massa atòmica (relativa) d un element: és la massa en u.m.a que li correspon a un àtom d eixe element (comparada amb el C-12). Com a idea, podem suposar que fa referència al número de partícules que té al nucli. La massa atòmica i la massa molar coincideixen en valor, però, el primer en u.m.a i el segon en grams. Fórmula Molecular: representa els elements que conté una substància i la relació que hi ha entre els àtoms dels seus elements. Exemple: H 2 O Massa molecular: Quan tinc una molècula en compte d un element. És la suma de les masses atòmiques dels elements que formen la molècula, multiplicades pel nombre de vegades que apareix l element. Exemple: H 2 O te una massa molecular de 2x = 18 uma 4.- COMPOSICIÓ CENTESIMAL La composició centesimal d'un compost químic és la proporció expressada en tant per cent en massa que hi ha de cada un dels elements que formen aquest compost. És, doncs, un percentatge. Per exemple, la composició centesimal de l' hidròxid de sodi, NaOH, és de 57.5% de sodi, 40% d'oxigen i 2.5% d'hidrogen. Això vol dir que en una mostra de 100 g de NaOH hi ha 57,5 g de sodi, 40 g d'oxigen i 2.5 g d'hidrogen. La composició centesimal és una característica de cada compost, independent de la massa de la mostra considerada, i es pot calcular a partir de la fórmula del compost. Com podem calcular-la? Per calcular la composició centesimal de cada element, s'aplica la següent expressió: 100 On n indica el número d'àtoms d'element considerat i Ar la seva massa atòmica. El denominador, Mr, és la massa molecular del compost. En conclusió, es tracta de calcular el % en pes de cada tipus d element respecte del total que pesa la molècula. ACTIVITAT: Comprova amb el NaOH que ho tens clar i fes també la descomposició centesimal de HNO 3 Solució : H : 1 58%; N : 22 2%; O : 76 4%

4 5.- FORMULA EMPÍRICA I MOLECULAR Fórmula Empírica: és la que indica la relació més senzilla en que estan combinats els àtoms de cada element per a un determinat compost. Fórmula Molecular: expressa la relació existent entre els nombres dels diferents àtoms que formen part de la molècula real d un compost. Com les determine? Fent el següent procés. 1.- Calcule la composició centesimal 2.- Dividim cada percentatge per la massa atòmica de l element 3.- Si els resultats no són enters, busque els múltiples o divisors equivalents més simples. Aquests valors donen la F. Empírica. 4.- Per a la F. Molecular he de fer on Cal, doncs, conèixer la massa molar real í Veiem un exemple: Un hidrocarbur, de massa molar 42 g/mol, té un 85,7 % de carboni i la resta Hidrogen. Calcula la fórmula empírica i la fórmula molecular % de carboni vol dir que por cada 100 g de compost tenim 85 7g de carboni, la resta fins 100g serà la massa d hidrogen, 14 3g., llavors, com parlem sobre 100 g, el compost té un 14 3 % d hidrogen. Si ara dividim cada quantitat per la Ar de l element que és, obtenim la quantitat de mols que hi ha en eixa massa. 85,7/12 = 7,14 mols de C i 14,3/1 = 14,3 mols d H. Tenim 7 14 mols de C per cada 14 3 mols d H Ara, en la pràctica, podem determinar la relació de proporció entre la quantitat d àtoms d un element i l altre, dividint les dues quantitats per la més petita. 7 14/7 14 = 1 i 14 3/7 14 =2 Cosa que significa que, en eixe compost, por cada 1 àtom de C tindrem 2 àtoms d H, això és, la fórmula empírica es CH 2 Per a determinar la fórmula molecular hem de conèixer la massa molar real que, en aquest cas es de 42 g/mol, i la massa molar empírica és = 14, llavors n = 42/14 = 3, i per tant, la formula molecular és, què s anomena, propé. Activitat proposada: Tenim 5 g d un compost de Mr = 74 uma on 2 43 g és de C, 2 16 g d O i 0 41 g d H. Calcula les Femp i Fmolec.

5 6.- LES LLEIS DELS GASOS Són lleis experimentals que relacionen diferents magnituds característiques dels gasos, com ara la Temperatura, T, la pressió, P, la quantitat de gas, n (en mols), i el volum que ocupa, V. a.- LLEI DE BOYLE Es comprova que a Temperatura constant, el VOLUM que ocupa certa quantitat de gas és inversament proporcional a la PRESSIÓ que exerceix eixe gas sobre les parets del recipient que el conté. V = k / P on K representa una ctt P 1 V 1 = P 2 V 2 En conclusió, a Temperatura constant el producte de la PRESSIÓ pel VOLUM d un gas roman constant. b.- LLEI DE CHARLES i GAY-LUSSAC Es comprova que a Pressió constant, el VOLUM de certa quantitat de gas és directament proporcional a la seua TEMPERATURA. V = kt on K representa una ctt V 1 / T 1 = V 2 / T 2 En conclusió, a Pressió constant la divisió entre el VOLUM i la TEMPERATURA d un gas roman constant. c.- LLEI D AVOGADRO Es comprova que a Temperatura i Pressió constant, el VOLUM que ocupa certa quantitat de gas és directament proporcional a eixa QUANTITAT de gas, n. V = k n on K representa una ctt V 1 /n 1 = V 2 /n 2 En conclusió, a Pressió i Temperatura constant la divisió entre el VOLUM i la QUANTITAT de gas roman constant.

6 LLEI DELS GASOS IDEALS A partir de les lleis anteriors podem deduir una expressió general que contempla totes les situacions analitzades, aquesta expressió és la Llei dels gasos ideals. Equació General dels Gasos Ideals: PV =nrt T.- Temperatura absoluta (en Kelvin) n.- Quantitat de gas (en mols) V.- Volum del gas (en litres) P.- Pressió del gas (en atmosferes) Per últim, R.- Constant Molar dels gasos = 0,082 atm L /mol si la resta tenen les unitats que hem indicat. 7.- LLEI DE DALTON DE LES PRESSIONS PARCIALS Si tenim una barreja de gasos, cadascun dels gasos exerceix una pressió parcial igual a la que faria ell sol si ocupés tot el volum a la mateixa temperatura. A més, la Pressió total de la mescla és igual a la suma de les pressions parcials de tots els gasos que la formen. P 1 V =n 1 RT P 2 V =n 2 RT P 1 + P 2 = P T També podem calcular cada pressió parcial a partir de la total coneixent la quantitat de mols de cada tipus de gas, això és,

1,94% de sucre 0,97% de glucosa

1,94% de sucre 0,97% de glucosa EXERCICIS DE QUÍMICA 1. Es prepara una solució amb 2 kg de sucre, 1 kg de glucosa i 100 kg d aigua destil lada. Calcula el tant per cent en massa de cada solut en la solució obtinguda. 1,94% de sucre 0,97%

Más detalles

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions UNITAT LES FRACCIONS 1 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions 1. Concepte de fracció La fracció es representa per dos nombres enters que s anomenen

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

LEYES DE LOS GASES. Leyes de los gases. Leyes de los gases

LEYES DE LOS GASES. Leyes de los gases. Leyes de los gases LEYES DE LOS GASES Estado gaseoso Medidas en gases Ley de Avogadro Ley de Boyle y Mariotte Ley de Charles y Gay-Lussac (1ª) Ley de Charles y Gay-Lussac (2ª) Ecuación n general de los gases ideales Teoría

Más detalles

TEMA 2: LEYES Y CONCEPTOS BÁSICOS EN QUÍMICA

TEMA 2: LEYES Y CONCEPTOS BÁSICOS EN QUÍMICA 1. SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS 2. LEYES PONDERALES DE LAS COMBINACIONES QUÍMICAS 2.1. LEY DE CONSERVACIÓN DE LA MATERIA Enunciada en 1783 por Lavoisier: La materia ni se crea ni se destruye, únicamente

Más detalles

PROVES D ACCÉS A CFGS

PROVES D ACCÉS A CFGS PROVES D ACCÉS A CFGS QUÍMICA TEMARI BLOC 1: ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA 1.1 Introducció històrica: l atomisme 1.2 Lleis ponderals de les reaccions químiques: Llei de conservació de la massa o de Lavoisier

Más detalles

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius.

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius. Mòdul Cubs i nombres senars Edat mínima recomanada A partir de 1er d ESO, tot i que alguns conceptes relacionats amb el mòdul es poden introduir al cicle superior de primària. Descripció del material 15

Más detalles

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35 ESO Divisibilitat 1 ESO Divisibilitat 2 A. El significat de les paraules. DIVISIBILITAT Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 = 7 5 35 = 5 7 35 7 0 5 35

Más detalles

Estequiometría y Leyes Ponderales

Estequiometría y Leyes Ponderales Estequiometría y Leyes Ponderales Equipo de Educación en Química Verde Centro Interdisciplinario de Líquidos Iónicos Programa de Educación Continua para el Magisterio Introducción Leyes fundamentales de

Más detalles

LA MATERIA 1. Teoría atómica de Dalton. 2. La materia. 3. Leyes químicas. 4. El mol. 5. Leyes de los gases ideales. 6. Símbolos y fórmulas.

LA MATERIA 1. Teoría atómica de Dalton. 2. La materia. 3. Leyes químicas. 4. El mol. 5. Leyes de los gases ideales. 6. Símbolos y fórmulas. LA MATERIA 1. Teoría atómica de Dalton. 2. La materia. 3. Leyes químicas. 4. El mol. 5. Leyes de los gases ideales. 6. Símbolos y fórmulas. Química 1º bachillerato La materia 1 1. TEORÍA ATÓMICA DE DALTON

Más detalles

Semblança. Teorema de Tales

Semblança. Teorema de Tales Semblança. Teorema de Tales Dos polígons són semblants si el angles corresponents són iguals i els costats corresponents són proporcionals. ABCDE A'B'C'D'E' si: Â = Â',Bˆ = Bˆ', Ĉ = Ĉ', Dˆ = Dˆ', Ê = Ê'

Más detalles

Unidad 0 CÁLCULOS QUÍMICOS. Unidad 0. Cálculos químicos

Unidad 0 CÁLCULOS QUÍMICOS. Unidad 0. Cálculos químicos Unidad 0 CÁLCULOS QUÍMICOS Unidad 0. Cálculos químicos 1 0. Leyes ponderales Leyes que rigen las combinaciones químicas. Se basan en la experimentación y miden cuantitativamente la cantidad de materia

Más detalles

todoesquimica.bligoo.cl

todoesquimica.bligoo.cl todoesquimica.bligoo.cl Ley de conservación de la masa (Lavoisier) Ley de proporciones definidas (Proust) Ley de proporciones múltiples (Dalton). Ley de proporciones recíprocas (Ritcher) Ley de volúmenes

Más detalles

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS El treball fet per les forces del camp per a traslladar una partícula entre dos punts, no depèn del camí seguit, només depèn de la posició inicial i final. PROPIETATS: 1. El treball fet pel camp quan la

Más detalles

1 Problemes de física per a batxillerat... // M. L. Escoda, J. Planella, J. J. Suñol // ISBN: 84-8458-220-5

1 Problemes de física per a batxillerat... // M. L. Escoda, J. Planella, J. J. Suñol // ISBN: 84-8458-220-5 1 Problemes de física per a batxillerat... // M. L. Escoda, J. Planella, J. J. Suñol // ISBN: 84-8458-0-5 MESURA FÍSICA: MAGNITUDS i UNITATS Índex P.1. P.. P.3. P.4. P.5. Magnituds físiques. Unitats Anàlisi

Más detalles

TEORIA I QÜESTIONARIS

TEORIA I QÜESTIONARIS ENGRANATGES Introducció Funcionament Velocitat TEORIA I QÜESTIONARIS Júlia Ahmad Tarrés 4t d ESO Tecnologia Professor Miquel Estruch Curs 2012-13 3r Trimestre 13 de maig de 2013 Escola Paidos 1. INTRODUCCIÓ

Más detalles

Seguretat informàtica

Seguretat informàtica Informàtica i comunicacions Seguretat informàtica CFGM.SMX.M06/0.09 CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

Es important dir que, dos vectors, des del punt de vista matemàtic, són iguals quan els seus mòduls, sentits i direccions són equivalents.

Es important dir que, dos vectors, des del punt de vista matemàtic, són iguals quan els seus mòduls, sentits i direccions són equivalents. 1 CÀLCUL VECTORIAL Abans de començar a parlar de vectors i ficar-nos plenament en el seu estudi, hem de saber distingir els dos tipus de magnituds que defineixen la física: 1. Magnituds escalars: magnituds

Más detalles

- Leyes ponderales: Las leyes ponderales relacionan las masas de las sustancias que intervienen en una reacción química.

- Leyes ponderales: Las leyes ponderales relacionan las masas de las sustancias que intervienen en una reacción química. FÍSICA Y QUÍMICA 4ºESO COLEGIO GIBRALJAIRE CÁLCULOS QUÍMICOS 1.- LA REACCIÓN QUÍMICA. LEYES PONDERALES Una reacción química es el proceso en el que, mediante una reorganización de enlaces y átomos, una

Más detalles

8 Geometria analítica

8 Geometria analítica Geometria analítica INTRODUCCIÓ Els vectors s utilitzen en diverses branques de la física que fan servir magnituds vectorials, per això és important que els alumnes en coneguin els elements i les operacions.

Más detalles

C: GASES Y PRESIÓN DE VAPOR DEL AGUA

C: GASES Y PRESIÓN DE VAPOR DEL AGUA hecho el vacío. Calcula a) Cantidad de gas que se tiene ; b) la presión en los dos recipientes después de abrir la llave de paso y fluir el gas de A a B, si no varía la temperatura. C) Qué cantidad de

Más detalles

TEMA 2: LEYES Y CONCEPTOS BÁSICOS EN QUÍMICA

TEMA 2: LEYES Y CONCEPTOS BÁSICOS EN QUÍMICA TEMA 2: LEYES Y CONCEPTOS BÁSICOS EN QUÍMICA 1. Sustancias, mezclas y combinaciones La materia puede aparecer en dos formas: Homogénea, cuando sus propiedades y su composición son idénticas en cualquier

Más detalles

LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA

LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA SUSTANCIAS PURAS Cambios físicos Cambios Químicos TRANSFORMACIÓN No implican cambio de composición Ejemplo: Cambio de fase COMPUESTOS COMBINACIONES QUIMICAS DE ELEMENTOS

Más detalles

ESTEQUIOMETRÍA. 3.- LEYES VOLUMÉTRICAS: 3.1. Ley de los volúmenes de combinación de gases o de Gay-Lussac. 3.2. Ley de Avogadro.

ESTEQUIOMETRÍA. 3.- LEYES VOLUMÉTRICAS: 3.1. Ley de los volúmenes de combinación de gases o de Gay-Lussac. 3.2. Ley de Avogadro. ESTEQUIOMETRÍA 1.- ECUACIONES. SÍMBOLOS Y FÓRMULAS QUÍMICAS. 2.- LEYES PONDERALES DE LAS COMBINACIONES QUÍMICAS: 2.1. Ley de la conservación de la masa o de Lavoisier. 2.2. Ley de las proporciones constantes

Más detalles

LA TAULA PERIÒDICA. Sessió 2

LA TAULA PERIÒDICA. Sessió 2 LA TAULA PERIÒDICA Sessió 2 La classificació periòdica de Mendeléiev Quan els químics del segle XIX es van posar a estudiar les propietats físiques i químiques dels elements i els seus compostos, van descobrir

Más detalles

V 1 P V T V n V V V 1 P (con T y n constantes) (Ley de Boyle) T (con P y n constantes) (Ley de Charles) n (con T y P constantes) (Ley de Avogadro) V V nt P nt R P PV o nrt R 1 atm 22 414 L 0 08206 Latm

Más detalles

GUÍA DE EJERCICIOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES

GUÍA DE EJERCICIOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES GUÍA DE EJERCICIOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES Área Resultados de aprendizaje Identifica, conecta y analiza conceptos básicos de química para la resolución de ejercicios, desarrollando pensamiento lógico y

Más detalles

GASES 09/06/2011. La Tierra está rodeada por una mezcla de gases que se denomina atmósfera, cuya composición es la siguiente: La atmósfera

GASES 09/06/2011. La Tierra está rodeada por una mezcla de gases que se denomina atmósfera, cuya composición es la siguiente: La atmósfera La Tierra está rodeada por una mezcla de gases que se denomina atmósfera, cuya composición es la siguiente: GASES Nitrógeno 78% Oxígeno 21% Otros gases 1% La atmósfera también almacena otros gases Vapor

Más detalles

UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton

UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton Generalitat de Catalunya Departament d educació i universitats IES FLIX DEPARTAMENT DE CIÈNCIES BLOC 2_ Objectius 1ER BAT. 1. OBJECTIUS UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton Comprendre el concepte de

Más detalles

CLASE Nº 2 ESTEQUIOMETRÍA

CLASE Nº 2 ESTEQUIOMETRÍA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE VICERRECTORADO BARQUISIMETO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA QUÍMICA GENERAL CLASE Nº 2 ESTEQUIOMETRÍA 1 Estequiometría Leyes que rigen

Más detalles

SOLUCIONARI Unitat 1

SOLUCIONARI Unitat 1 SOLUCIONARI Unitat 1 Magnituds físiques Qüestions 1. L alegria és una magnitud física? I la força muscular del braç d un atleta? I la intel. ligència? Raoneu les respostes. Les magnituds físiques són totes

Más detalles

8. Com es pot calcular la constant d Avogadro?

8. Com es pot calcular la constant d Avogadro? 8. Objectius Fer una estimació del valor de la constant d Avogadro. Analitzar les fonts d error més importants del mètode proposat. Introducció La idea bàsica del mètode és la següent: si sabem el volum

Más detalles

PRÁCTICA 4: DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE UNIVERSAL DE LOS GASES

PRÁCTICA 4: DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE UNIVERSAL DE LOS GASES PRÁCTICA 4: DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE UNIVERSAL DE LOS GASES Prof. Elizabeth K. Galván Miranda Prof. Ximena Villegas Pañeda Facultad de Química, UNAM Departamento de Fisicoquímica Laboratorio de Termodinámica

Más detalles

Relaciones de masa en las reacciones químicas

Relaciones de masa en las reacciones químicas Relaciones de masa en las reacciones químicas Capítulo 3 Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. Micro-mundo Átomos y moléculas Macro-mundo gramos La

Más detalles

La uma, por ser una unidad de masa, tiene su equivalencia en gramos:

La uma, por ser una unidad de masa, tiene su equivalencia en gramos: UNIDAD 2 Magnitudes atómico-moleculares Introducción Teórica La masa de un átomo depende del átomo en cuestión, es decir del número de protones y neutrones que contenga su núcleo. Dicha magnitud es muy

Más detalles

Parte I. Escoge la mejor contestación 1) Cuál es la unidad básica para medir cantidades de sustancias? a. Depende del tipo de sustancia que quieras

Parte I. Escoge la mejor contestación 1) Cuál es la unidad básica para medir cantidades de sustancias? a. Depende del tipo de sustancia que quieras Parte I. Escoge la mejor contestación 1) Cuál es la unidad básica para medir cantidades de sustancias? a. Depende del tipo de sustancia que quieras medir b. Litros c. Moles d. Kilogramos 2) Cuál es la

Más detalles

Conceptos básicos en estequiometría

Conceptos básicos en estequiometría Conceptos básicos en estequiometría Tomado de: http://www.eis.uva.es/~qgintro/esteq/tutorial-01.html El Mol Un mol se define como la cantidad de materia que tiene tantos objetos como el número de átomos

Más detalles

VALORACIÓ D EXISTÈNCIES / EXPLICACIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES DONADES A CLASSE.

VALORACIÓ D EXISTÈNCIES / EXPLICACIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES DONADES A CLASSE. VALORACIÓ D EXISTÈNCIES / EXPLICACIONS COMPLEMENTÀRIES DE LES DONADES A CLASSE. Existeix una massa patrimonial a l actiu que s anomena Existències. Compren el valor de les mercaderies (i altres bens) que

Más detalles

LOS GASES Y SUS LEYES DE

LOS GASES Y SUS LEYES DE EMA : LOS GASES Y SUS LEYES DE COMBINACIÓN -LAS LEYES DE LOS GASES En el siglo XII comenzó a investigarse el hecho de que los gases, independientemente de su naturaleza, presentan un comportamiento similar

Más detalles

GUÍA DE EJERCICIOS FÓRMULA EMPÍRICA Y MOLÉCULAR

GUÍA DE EJERCICIOS FÓRMULA EMPÍRICA Y MOLÉCULAR GUÍA DE EJERCICIOS FÓRMULA EMPÍRICA Y MOLÉCULAR Área Química Resultados de aprendizaje Identifica, conecta y analiza conceptos básicos de química para la resolución de ejercicios, desarrollando pensamiento

Más detalles

Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 1 OPERACIONS AMB ENTERS

Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 1 OPERACIONS AMB ENTERS UNITAT 1 OPERACIONS AMB ENTERS 1 Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de... Sumar, restar, multiplicar i dividir nombres enters. Entendre i saber utilitzar les propietats de la suma i

Más detalles

r 1 El benefici (en euros) està determinat per la funció objectiu següent: 1. Calculem el valor d aquest benefici en cadascun 150 50 =

r 1 El benefici (en euros) està determinat per la funció objectiu següent: 1. Calculem el valor d aquest benefici en cadascun 150 50 = SOLUIONRI 6 La gràfica de la regió factible és: r2 r3= ( 150, 0) r3 r5= ( 150, 50) r4 r5= ( 110, 90) r1 r4= D( 0, 90) r r = E( 0, 0) 1 2 160 120 80 40 E D 40 80 120 160 El benefici (en euros) està determinat

Más detalles

EL TRANSPORT DE MERCADERIES

EL TRANSPORT DE MERCADERIES EL TRANSPORT DE MERCADERIES En primer terme s ha d indicar que en tot el que segueix, ens referirem al transport per carretera o via pública, realitzat mitjançant vehicles de motor. El transport de mercaderies,

Más detalles

Ley de Boyle. A temperatura constante, el volumen de una muestra dada de gas es inversamente proporcional a su presión

Ley de Boyle. A temperatura constante, el volumen de una muestra dada de gas es inversamente proporcional a su presión LOS GASES Un gas es una porción de materia cuya forma y volumen son variables ya que se adaptan a la del recipiente que lo contiene, el cual ocupan totalmente. LEYES DE LOS GASES Ley de Boyle Robert Boyle,

Más detalles

LEYES PONDERALES. ESTEQUIOMETRÍA

LEYES PONDERALES. ESTEQUIOMETRÍA LEYES PONDERALES. ESTEQUIOMETRÍA 1 Vamos a aprender Qué son las leyes ponderales. Cómo contribuyeron al establecimiento de las bases de la Química. La importancia del mol como unidad de medida para la

Más detalles

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu

Más detalles

Matemàtiques 1r d'eso Professora: Lucía Clar Tur DOSSIER DE REPÀS

Matemàtiques 1r d'eso Professora: Lucía Clar Tur DOSSIER DE REPÀS DOSSIER DE REPÀS 1. Ordena els nombres de més petit a més gran: 01 0 01 101 0 001 0 001 0 1. Converteix els nombres fraccionaris en nombres decimals i representa ls en la recta: /4 1/ 8/ 11/10. Efectua

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2013 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2013 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 013 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA Junio, Ejercicio 4, Opción A Reserva 1, Ejercicio, Opción B Reserva, Ejercicio, Opción B Reserva 3, Ejercicio 6,

Más detalles

Gases. Sustancias que existen como gases a 1.0 atm y 25 C. Características físicas de los gases

Gases. Sustancias que existen como gases a 1.0 atm y 25 C. Características físicas de los gases Sustancias que existen como gases a 1.0 atm y 25 C Gases Basado en Capítulo 5 de Química (Chang, 2007) Dr. Hernández-Castillo Características físicas de los gases Toman la forma y volumen de sus recipientes

Más detalles

LEY CERO DE LA TERMODINÁMICA Y TEMPERATURA.

LEY CERO DE LA TERMODINÁMICA Y TEMPERATURA. ara aprender Termodinámica resolviendo problemas Silvia érez Casas RESIÓN. F La presión se define como:. La presión ejercida por un gas se debe al A incesante choque de las moléculas que lo constituyen

Más detalles

QUÍMICA. La MATERIA REPRESENTACIÓN. Observación Datos Ley Hipótesis Teoría DEFINICIONES BÁSICAS. Propiedades

QUÍMICA. La MATERIA REPRESENTACIÓN. Observación Datos Ley Hipótesis Teoría DEFINICIONES BÁSICAS. Propiedades QUÍMICA La MATERIA Relación constante TEORÍA EXPERIMENTACIÓN Ciencia básica - Estructura - Composición - Propiedades - Transformaciones REPRESENTACIÓN OBSERVACIÓN mundo macroscópico Técnica sistemática

Más detalles

LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA

LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA CONTENIDOS LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA 1.- La Química en la antigüedad. La Alquimia. 2.- Sustancias homogéneas y heterogéneas. Elementos y compuestos. (Repaso)..- Leyes fundamentales de la Química..1.

Más detalles

EJERCICIOS RESUELTOS DE LEYES PONDERALES

EJERCICIOS RESUELTOS DE LEYES PONDERALES EJERCICIOS RESUELTOS DE LEYES PONDERALES 1. Clasifique las siguientes afirmaciones como hechos, leyes o teorías: a) El volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión ejercida sobre él, al

Más detalles

UNIDAD 3 ESTADO GASEOSO

UNIDAD 3 ESTADO GASEOSO UNIDAD DIDÁCTICA 3 UNIDAD 3 ESTADO GASEOSO En la naturaleza, las sustancias se puede presentar en tres diferentes estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso, cada uno de los cuales se distingue por

Más detalles

1. CONFIGURAR LA PÀGINA

1. CONFIGURAR LA PÀGINA 1 1. CONFIGURAR LA PÀGINA El format de pàgina determina l aspecte global d un document i en modifica els elements de conjunt com són: els marges, la mida del paper, l orientació del document i l alineació

Más detalles

TEMA 4: Equacions de primer grau

TEMA 4: Equacions de primer grau TEMA 4: Equacions de primer grau Full de preparació Aquest full s ha de lliurar el dia de la prova Nom:... Curs:... 1. Expressa algèbricament les operacions següents: a) Nombre de rodes necessàries per

Más detalles

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE En aquest tutorial aprendrem: a) Primer, com fer que un pendrive sigui autoarrancable b) Després, com guardar la imatge d'un portàtil

Más detalles

TALLER: TEMAS IMPORTANTES DE QUIMICA http://cap7-teoriacuantica.blogspot.com/p/s-isoelectronicos.html Refuerzo, ver video: http://www.quimitube.com/videos/comparacion-radio-ionicoiones-isoelectronico/

Más detalles

2.- Ley de la conservación de la masa

2.- Ley de la conservación de la masa La materia. Leyes fundamentales de la Química. Disoluciones. Leyes de los gases. Contenidos P Introducción P Ley de la conservación de la masa P Ley de las proporciones definidas P Ley de las proporciones

Más detalles

TEMA 2.- ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA. GASES (I).

TEMA 2.- ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA. GASES (I). TEMA 2.- ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA. GASES (I). 1. Introducción. 2. Leyes de los gases ideales. Concepto de presión. Relación entre p y V de un gas. Ley de Boyle. Relación entre T y V de un gas.

Más detalles

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Una assignatura pendent.. Girona Novembre 2011 Carles Ferrer Juanola Director www.altas-buscadores.com Les empreses necessiten visibilitat

Más detalles

2010 2011 Quadrimestre de tardor

2010 2011 Quadrimestre de tardor 20102011 Quadrimestredetardor Approfondissementdenotionsde mécaniquedesroches: Confrontationdemodèlesmécaniques etgéologiquesàlaréalitéd unchantier ducreusementd untunneldansun massifrocheuxfracturé. Autora:CarlaSolsonaAccensi

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2007 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2007 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 007 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA Junio, Ejercicio 4, Opción A Junio, Ejercicio 5, Opción B Reserva 1, Ejercicio, Opción B Reserva, Ejercicio 5, Opción

Más detalles

Electricidad y calor. Dr. Roberto Pedro Duarte Zamorano. Departamento de Física

Electricidad y calor. Dr. Roberto Pedro Duarte Zamorano. Departamento de Física Electricidad y calor Dr. Roberto Pedro Duarte Zamorano Departamento de Física 2011 A. Termodinámica Temario 1. Temperatura y Ley Cero. (3horas) 2. Calor y transferencia de calor. (5horas) 3. Gases ideales

Más detalles

Para la solución de algunos de los ejercicios propuestos, se adjunta una parte del sistema periódico hasta el elemento Nº 20.

Para la solución de algunos de los ejercicios propuestos, se adjunta una parte del sistema periódico hasta el elemento Nº 20. Programa Estándar Anual Nº Guía práctica Estequiometría I: leyes y conceptos de la estequiometría Ejercicios PSU Para la solución de algunos de los ejercicios propuestos, se adjunta una parte del sistema

Más detalles

MAGNITUDES MOLARES COMPOSICIÓN DE LAS DISOLUCIONES. Actividad 7. Actividad 1. Actividad 8. Actividad 2. Actividad 9. Actividad 3.

MAGNITUDES MOLARES COMPOSICIÓN DE LAS DISOLUCIONES. Actividad 7. Actividad 1. Actividad 8. Actividad 2. Actividad 9. Actividad 3. MAGNITUDES MOLARES {Respuesta: [a] 0, mol; [b] 0,82 mol; [c] 0,56 mol} Actividad [a] En qué se parecen y en qué se diferencian las siguientes magnitudes: masa molecular relativa y masa molar? [b] Calcula

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

ASPECTOS CUANTITATIVOS EN QUÍMICA

ASPECTOS CUANTITATIVOS EN QUÍMICA 5 ASPECTOS CUANTITATIVOS EN QUÍMICA SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DE FINAL DE UNIDAD Cantidades en Química. La masa atómica de la plata que encontramos en las tablas es de 07,87 u. Determina la abundancia

Más detalles

ELS PLANETES DEL SISTEMA SOLAR

ELS PLANETES DEL SISTEMA SOLAR ELS PLANETES DEL SISTEMA SOLAR Les característiques més importants. MERCURI És el planeta més petit del Sistema Solar i el més proper al Sol. Des de la Terra a l alba i al crepuscle es veu molt brillant.

Más detalles

DOSSIER DE FRANQUICIA

DOSSIER DE FRANQUICIA DOSSIER DE FRANQUICIA QUI SOM?. A LA VAQUERÍA D OSONA contem amb una granja de producció lletera des de fa dècades: El CAMP GRAN, situada a OSONA. En el nostre afany per donar valor al nostre producte

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

Masas atómicas (g/mol): O = 16; S = 32; Zn = 65,4. Sol: a) 847 L; b) 710,9 g; c) 1,01 atm.

Masas atómicas (g/mol): O = 16; S = 32; Zn = 65,4. Sol: a) 847 L; b) 710,9 g; c) 1,01 atm. 1) Dada la siguiente reacción química: 2 AgNO3 + Cl2 N2O5 + 2 AgCl + ½ O2. a) Calcule los moles de N2O5 que se obtienen a partir de 20 g de AgNO3. b) Calcule el volumen de O2 obtenido, medido a 20 ºC y

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2014 Biologia Sèrie 1 Fase específica Opció: Ciències Opció: Ciències de la salut Exercici 1 Exercici 2 Exercici 3 Qualificació a

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID DE 10 DE MARÇ 2015 SOBRE LES DESPESES DEDUÏBLES DELS AUTONOMS.

NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID DE 10 DE MARÇ 2015 SOBRE LES DESPESES DEDUÏBLES DELS AUTONOMS. NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID DE 10 DE MARÇ 2015 SOBRE LES DESPESES DEDUÏBLES DELS AUTONOMS. Barcelona, 22 juny 2015. Benvolguts associats/ades Avui anem a analitzar

Más detalles

GASES IDEALES. 1 atm = 760 mmhg = 760 Torr = 1013 hpa

GASES IDEALES. 1 atm = 760 mmhg = 760 Torr = 1013 hpa GASES IDEALES Para comprender los problemas de este capítulo es necesario leer previamente la Teoría Cinética de los Gases, el concepto de Variables de Estado y las Leyes de los Gases. Ecuación general

Más detalles

Ley de conservación de la masa (Ley de Lavoisier) La suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos de la

Ley de conservación de la masa (Ley de Lavoisier) La suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos de la Prof.- Juan Sanmartín 4º E.S.O ESO 1 3 Ley de conservación de la masa (Ley de Lavoisier) La suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos de la reacción, es decir,

Más detalles

Fórmulas químicas y Composición Centesimal de un Compuesto químico. 1º bachillerato

Fórmulas químicas y Composición Centesimal de un Compuesto químico. 1º bachillerato Fórmulas químicas y Composición Centesimal de un Compuesto químico. 1º bachillerato Hagamos una recapitulación de lo visto hasta el momento dentro de la Química: a) Conocemos las partículas y subpartículas

Más detalles

Acuerdo 286. Química. Disoluciones. Recopiló: M.C. Macaria Hernández Chávez

Acuerdo 286. Química. Disoluciones. Recopiló: M.C. Macaria Hernández Chávez Acuerdo 286 Química Disoluciones Recopiló: M.C. Macaria Hernández Chávez Disolución: Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. La sustancia que se encuentra en mayor proporción se llama disolvente

Más detalles

GASES IDEALES. P. V = n. R. T

GASES IDEALES. P. V = n. R. T GASES IDEALES Lic. Lidia Iñigo A esta altura de tus estudios seguramente ya sabés que hay muchas sustancias formadas por moléculas, qué es una molécula, y que una sustancia determinada puede presentarse

Más detalles

Dossier d Energia, Treball i Potència

Dossier d Energia, Treball i Potència Dossier d Energia, Treball i Potència Tipus de document: Elaborat per: Adreçat a: Dossier de problemes Departament de Tecnologia (LLHM) Alumnes 4 Curs d ESO Curs acadèmic: 2007-2008 Elaborat per: LLHM

Más detalles

F A P = F A ESTADOS DE LA MATERIA ESTADO GASEOSO PROPIEDADES DE LOS GASES

F A P = F A ESTADOS DE LA MATERIA ESTADO GASEOSO PROPIEDADES DE LOS GASES ESTADO GASEOSO ROIEDADES DE LOS GASES ESTADOS DE LA MATERIA Estados de la materia Sólido Líquido Gaseoso Bibliografía: Química la Ciencia Central - T.Brown, H.Lemay y B. Bursten. Química General - McMurry-Fay

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION NOMBRE ALUMNA: AREA : CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL ASIGNATURA: QUIMICA DOCENTE: OSCAR GIRALDO HERNANDEZ TIPO DE GUIA: CONCEPTUAL - EJERCITACION PERIODO

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2003 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2003 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 00 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA Junio, Ejercicio, Opción B Junio, Ejercicio 5, Opción A Reserva 1, Ejercicio, Opción B Reserva, Ejercicio 5, Opción

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2010 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2010 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 010 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA Junio, Ejercicio, Opción B Reserva 1, Ejercicio 5, Opción A Reserva 1, Ejercicio 5, Opción B Reserva, Ejercicio

Más detalles

Mesures d estalvi d aigua

Mesures d estalvi d aigua Mesures d estalvi d aigua La falta de pluges en els darrers mesos ha fet baixar les reserves d aigua dels embassaments i dels aqüífers. Tots els municipis que rebem aigua potable de la xarxa Ter-Llobregat,

Más detalles

Ejercicios 4 (Gases)

Ejercicios 4 (Gases) Profesor Bernardo Leal Química Ejercicios 4 (Gases) Leyes de los gases: 1) Una cantidad fija de gas a 23 ºC exhibe una presión de 748 torr y ocupa un volumen de 10,3 L. a) Utilice la ley de Boyle para

Más detalles

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8)

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) Els centres privats concertats no tenen capacitat per a generar els impresos de taxes (046) acadèmiques. No obstant

Más detalles

Objectius Explicitació A v a l u a c i ó Concreció (què volem avaluar) Comentaris i material necessari

Objectius Explicitació A v a l u a c i ó Concreció (què volem avaluar) Comentaris i material necessari 3. PROCÉS DE TREBALL 3.1. D on partim? De l anàlisi de l experiència feta durant el curs 97/98 i del com es van passar les proves als alumnes, així com de la recollida d opinió dels mestres, vàrem arribar

Más detalles

Tema 1: Equacions i problemes de primer grau.

Tema 1: Equacions i problemes de primer grau. Tema 1: Equacions i problemes de primer grau. 1.1. Igualtats, identitats i equacions. Dues expressions separades pel signe = és una igualtat. Les igualtats poden ser numèriques (només contenen números)

Más detalles

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup...

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I TECNOLOGIA DE MÀQUINES Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... 1. La figura representa una màquina trefiladora de fil de coure. El fil

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA -Valdepeñas de Jaén-

FÍSICA Y QUÍMICA -Valdepeñas de Jaén- Formulación: 0.- Formule o nombre los compuestos siguientes: a) Cromato de litio b) Carbonato de amonio c) 2,3-dimetilbutano d) Na 2 O 2 e) H 3 PO 4 f) CH 2 =CHCH 2 CH 2 CH 2 CHO Res. a) Li 2 CrO 4 ; b)

Más detalles

Física y Química 1ºBachillerato Ejemplo Examen. Formulación. (1 puntos) Formula correctamente los siguientes compuestos: Ioduro de Calcio:

Física y Química 1ºBachillerato Ejemplo Examen. Formulación. (1 puntos) Formula correctamente los siguientes compuestos: Ioduro de Calcio: Física y Química 1ºBachillerato Ejemplo Examen Formulación. (1 puntos) Formula correctamente los siguientes compuestos: Óxido Fosfórico: Silano: Carburo Potásico: Ácido perclórico: Fosfato de Sodio: Hidruro

Más detalles

Interferències lingüístiques

Interferències lingüístiques Interferències lingüístiques L ús habitual de dues o més llengües pot provocar fàcilment interferències lingüístiques, és a dir, la substitució de la paraula adequada (per exemple, malaltia) per l equivalent

Más detalles

Dpto. de Física y Química 1º BCH FÍSICA Y QUÍMICA. Formulación:

Dpto. de Física y Química 1º BCH FÍSICA Y QUÍMICA. Formulación: Formulación: 0.- Formule o nombre los compuestos siguientes: a) Cromato de plata b) Hidróxido de bismuto (III) c) 2,2-dimetilbutano d) K 2 O 2 e) PbHPO 4 f) CH 2 =CHCH 2 CH 2 CH 2 CH 3 Res. a) Ag 2 CrO

Más detalles

La solució natural per tornar a somriure. Implants dentals. Per estètica, per seguretat, la solució òptima per a tots.

La solució natural per tornar a somriure. Implants dentals. Per estètica, per seguretat, la solució òptima per a tots. Implants dentals La solució natural per tornar a somriure Per estètica, per seguretat, la solució òptima per a tots. Implant System Tornar a somriure. Sentir-se bé amb un mateix. Gaudir de la pròpia imatge.

Más detalles

BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III

BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III La entidad financiera CaixaBank, S.A., en adelante "la Caixa", realizará una promoción dirigida a clientes, personas físicas y jurídicas, con residencia

Más detalles