2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles"

Transcripción

1 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2015, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d estalvi i eficiència energètica en la indústria i el sector edificació per a l exercici [2015/4719] Entre els objectius bàsics de la política energètica de la Generalitat es troba la reducció del consum energètic en el conjunt de sectors econòmics de la Comunitat Valenciana, la millora de la competitivitat de les empreses i entitats valencianes, disminuint els seus costos energètics, per mitjà de la introducció de tecnologies més eficients, i la reducció de l impacte mediambiental associat a la utilització de les diferents fonts energètiques, en particular una disminució de les emissions de gasos d efecte d hivernacle. Per Decret 4/2013, de 4 de gener, del Consell, s aprova el Reglament d organització i funcionament de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (d ara en avant IVACE), en el qual s establixen les funcions pròpies d este, entre les quals es troben l anàlisi, l assessorament i l execució de mesures en matèria de conservació, estalvi i diversificació energètica, el foment de l ús racional de l energia i la promoció de les energies renovables i de la qualitat del subministrament energètic. Per això, des de l IVACE, s estan realitzant tot tipus d actuacions tendents a aconseguir els objectius abans exposats, entre les quals destaca l establiment, la gestió i la tramitació de línies d ajuda i incentius dirigits a l estalvi, diversificació i eficiència energètica. Tenint en compte que el sector industrial i el de servicis, consumixen més del 40 per cent del consum total d energia de la Comunitat Valenciana, cal dur a terme polítiques actives d estalvi i eficiència energètica en els esmentats sectors, que contribuïsquen a la reducció dels seus consums. L IVACE, per mitjà de la present resolució, pretén incentivar a través de subvencions a fons perdut, la introducció d equips i instaŀlacions amb major eficiència energètica en les indústries, la millora de l eficiència energètica de les instaŀlacions tèrmiques i d iŀluminació interior en els edificis existents, així com els seus sistemes de control i gestió. Per això i en virtut del que disposa l article 4 del Reglament d organització i funcionament de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), aprovat per Decret 4/2013, de 4 de gener del Consell, i en virtut del que establix l article 1.4 de l Orde 1/2012, de 12 de març, de la Conselleria d Economia, Indústria i Comerç, resolc: Article 1. Objecte de la resolució 1. L objecte d esta resolució és establir, junt amb el que disposa l Orde 1/2012, de 12 de març, de la Conselleria d Economia, Indústria i Comerç, les bases reguladores i la convocatòria per a l exercici 2015 de les ajudes de l IVACE en matèria d estalvi i eficiència energètica en la indústria i el sector edificació. En la present resolució s arrepleguen actuacions encaminades a complir els compromisos internacionals en matèria d estalvi, diversificació energètica i respecte al medi ambient. 2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles següents. Article 2. Marc normatiu Les ajudes arreplegades en la present resolució es concediran d acord amb el que establix: L Orde 1/2012, de 12 de març, de la Conselleria d Economia, Indústria i Comerç, per la qual s establix el procediment i el marc general per a la concessió d ajudes per l Agència Valenciana de l Energia (AVEN). La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i disposicions de desplegament. La Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. En el cas de comptar amb finançament comunitari, seran aplicables el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2015, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de ahorro y eficiencia energética en la industria y el sector edificación para el ejercicio [2015/4719] Entre los objetivos básicos de la política energética de la Generalitat se encuentra la reducción del consumo energético en el conjunto de sectores económicos de la Comunitat Valenciana, la mejora de la competitividad de las empresas y entidades valencianas, disminuyendo los costes energéticos de las mismas, mediante la introducción de tecnologías más eficientes, y la reducción del impacto medioambiental asociado a la utilización de las diferentes fuentes energéticas, en particular una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por Decreto 4/2013, de 4 de enero, del Consell, se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (en adelante IVACE), en el que se establecen las funciones propias del mismo, entre las que se encuentran el análisis, asesoramiento y ejecución de medidas en materia de conservación, ahorro y diversificación energética, el fomento del uso racional de la energía y la promoción de las energías renovables y de la calidad del suministro energético. Por ello, desde el IVACE, se están realizando todo tipo de actuaciones tendentes a conseguir los objetivos antes expuestos, entre las que destaca el establecimiento, gestión y tramitación de líneas de ayuda e incentivos dirigidos al ahorro, diversificación y eficiencia energética. Teniendo en cuenta que el sector industrial y el de servicios, consumen más del 40 por ciento del consumo total de energía de la Comunitat Valenciana, es necesario llevar a cabo políticas activas de ahorro y eficiencia energética en dichos sectores, que contribuyan a la reducción de sus consumos. El IVACE, mediante la presente resolución, pretende incentivar a través de subvenciones a fondo perdido, la introducción de equipos e instalaciones con mayor eficiencia energética en las industrias, la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación interior en los edificios existentes, así como sus sistemas de control y gestión. Por ello y en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de organización y funcionamiento del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), aprobado por Decreto 4/2013, de 4 de enero del Consell, y en virtud de lo establecido en el artículo 1.4 de la Orden 1/2012, de 12 de marzo, de la Consellería de Economía, Industria y Comercio, resuelvo: Artículo 1. Objeto de la resolución 1. El objeto de la presente resolución es establecer, junto con lo dispuesto en la Orden 1/2012, de 12 de marzo, de la Consellería de Economía, Industria y Comercio, las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2015 de las ayudas del IVACE en materia de ahorro y eficiencia energética en la industria y el sector edificación. En la presente resolución se recogen actuaciones encaminadas a cumplir los compromisos internacionales en materia de ahorro, diversificación energética y respeto al medioambiente. 2. El régimen de ayudas será de aplicación tal y como se determina en los siguientes artículos. Artículo 2. Marco normativo Las ayudas recogidas en la presente resolución se concederán de acuerdo con lo establecido en: La Orden 1/2012, de 12 de marzo, de la Consellería de Economía, Industria y Comercio, por la que se establece el procedimiento y el marco general para la concesión de ayudas por la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN). La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y disposiciones de desarrollo. La Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. En el caso de contar con financiación comunitaria, serán de aplicación el Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo

2 Consell de 17 de desembre de 2013 pel qual s establixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s establixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE L ) i la resta de normativa sobre Fons Estructurals. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics. El Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s aprova el Reglament d administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Les ajudes arreplegades en la present resolució s acolliran al que disposa el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013, relatiu a l aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, DO, L 352/1, de , (d ara en avant Reglament (UE) núm. 1407/2013 a les ajudes de minimis), a excepció de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques de determinats beneficiaris (particulars, entitats sense ànim de lucre) que no estaran subjectes a l obligació de notificació prèvia a la Comissió Europea per no reunir tots els requisits de l article Tractat de Funcionament de la Unió Europea, concretament per no suposar un avantatge econòmic per a una determinada empresa. Qualsevol altra normativa que per la matèria li fora d aplicació. Article 3. Línies pressupostàries D acord amb la Llei /, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l exercici 2015, les ajudes concedides per l IVA- CE en matèria d estalvi i eficiència energètica es finançaran a càrrec de la línia pressupostària i per l import global màxim que es detalla a continuació. y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo (DOUE L ) y demás normativa sobre Fondos Estructurales. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. El Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de administración electrónica de la Comunitat Valenciana. Las ayudas recogidas en la presente resolución se acogerán a lo dispuesto en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, DO, L 352/1, de , (en adelante Reglamento (UE) núm. 1407/2013 a las ayudas de minimis), a excepción de las ayudas dirigidas a actividades no económicas de determinados beneficiarios (particulares, entidades sin ánimo de lucro) que no vendrán sujetas a la obligación de notificación previa a la Comisión Europea por no reunir todos los requisitos del artículo Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, concretamente por no suponer una ventaja económica para una determinada empresa. Cualquier otra normativa que por la materia le fuera de aplicación. Artículo 3. Líneas presupuestarias De acuerdo con la Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2015, las ayudas concedidas por el IVACE en materia de Ahorro y Eficiencia Energética se financiarán con cargo a la línea presupuestaria e importe global máximo que se detalla a continuación. Codi de la línia Denominació de la línia Import Código de la línea Denominación de la línea Importe T Estalvi i eficiència energètica Les ajudes previstes podran comptar amb finançament del Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER), en un percentatge del 50 per cent, a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana , a través de l Eix Prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors), Prioritat d Inversió 4.a. (Foment de l eficiència energètica i l ús d energies renovables per part de les empreses) i Objectiu Específic (Avançar en l avaluació i millora de l eficiència energètica de les empreses, en particular les pime), exceptuant les actuacions del Programa d Estalvi i Eficiència Energètica en l Edificació que es duguen a terme en edificis públics, que s inclouran en l Eix Prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors), Prioritat d Inversió 4.b. (Suport de l eficiència energètica, de la gestió inteŀligent de l energia i de l ús d energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en les vivendes) i Objectiu Específic (Millorar l eficiència energètica en l edificació i en les infraestructures i servicis públics). En tot cas, no podran comptar amb finançament FEDER les inversions per a aconseguir la reducció de gasos d efecte d hivernacle procedents d activitats enumerades en l annex I de la Directiva 2003/87/CE, les quals es recolzaran exclusivament amb fons de la Generalitat fins a un màxim de euros. La distribució pressupostària entre les distintes actuacions susceptibles de suport serà la següent: a) Programa d Estalvi i Eficiència Energètica en la Indústria: euros. b) Programa d Estalvi i Eficiència Energètica en l Edificació: euros. Mitjançant una resolució del director adjunt de l IVACE (director general d Energia), es podrà reajustar l esmentada distribució pressupostària entre els distints programes, d acord amb les soŀlicituds d ajuda presentades. T Ahorro y eficiencia energética Las ayudas previstas podrán contar con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en un porcentaje del 50 por ciento, a través del Programa Operativo Feder de la Comunitat Valenciana , a través del Eje Prioritario 4 (Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores), Prioridad de Inversión 4.a (Fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables por parte de las empresas) y Objetivo Específico (Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética de las empresas, en particular las pymes), exceptuando las actuaciones del Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en la Edificación que se lleven a cabo en edificios públicos, que se incluirán en el Eje Prioritario 4 (Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores), Prioridad de Inversión 4.b. (Apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, y en las viviendas) y Objetivo Específico (Mejorar la eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos). En cualquier caso, no podrá contar con financiación Feder las inversiones para lograr la reducción de gases de efecto invernadero procedentes de actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/ CE, las cuales se apoyarán exclusivamente con fondos de la Generalitat hasta un máximo de euros. La distribución presupuestaria entre las distintas actuaciones apoyables será la siguiente: a) Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en la Industria: euros. b) Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en la Edificación: euros. Mediante resolución del director adjunto del IVACE (director general de Energía), se podrá reajustar dicha distribución presupuestaria entre los distintos programas, de acuerdo con las solicitudes de ayuda presentadas.

3 En qualsevol cas es podrà incrementar el finançament quan es produïsca un augment del crèdit disponible procedent d altres convocatòries en què s hagen resolt soŀlicituds per import inferior al gasto inicialment previst, o de les quals es deriven obligacions liquidades o reconegudes per import inferior a l ajuda que va ser concedida al seu dia, o bé quan el mencionat augment siga conseqüència d una generació, ampliació o incorporació de crèdit. L efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit, a l aprovació de la modificació pressupostària que siga procedent, i a la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) amb caràcter previ a la resolució de concessió. En estos casos s aprovaran les modificacions corresponents de la convocatòria que seran publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), sense necessitat d obertura d un termini addicional per a presentar noves soŀlicituds. Article 4. Actuacions susceptibles de suport i ajudes previstes 1. Les actuacions objecte d ajuda es resumixen en el següent quadro, classificades per programes segons el sector d activitat: En cualquier caso se podrá incrementar la financiación cuando se produzca un aumento del crédito disponible procedente de otras convocatorias en las que se hayan resuelto solicitudes por importe inferior al gasto inicialmente previsto, o de las que se deriven obligaciones liquidadas o reconocidas por importe inferior a la ayuda que fue concedida en su día, o bien cuando dicho aumento sea consecuencia de una generación, ampliación o incorporación de crédito. La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito, a la aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, y a su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) con carácter previo a la resolución de concesión. En estos supuestos se aprobarán las correspondientes modificaciones de la convocatoria que serán publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), sin necesidad de apertura de un plazo adicional para presentar nuevas solicitudes. Artículo 4. Actuaciones apoyables y ayudas previstas 1. Las actuaciones objeto de ayuda se resumen en el siguiente cuadro, clasificadas por programas según el sector de actividad: Programa Codi Actuació Programa d Estalvi i Eficiència Energètica en la Indústria Programa d Estalvi i Eficiència Energètica en l Edificació IN12 ED32 ED33 ED37 Inversions en mesures d estalvi d energia en la indústria Millora de l eficiència energètica de les instaŀlacions tèrmiques dels edificis existents Millora de l eficiència energètica de les instaŀlacions d iŀluminació interior en els edificis existents Sistemes de gestió energètica de les instaŀlacions tèrmiques i d iŀluminació dels edificis existents La descripció i particularitats de cada una de les esmentades actuacions s especifiquen en l annex de la present resolució. 2. Les ajudes que s establixen en la present resolució, tindran la consideració de subvenció a fons perdut, i el percentatge màxim d ajuda a aplicar sobre el cost subvencionable del projecte serà l establit en cada cas en l annex d esta resolució. 3. En tot cas, les ajudes descrites estaran subjectes al règim de minimis el que suposa que l ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Als efectes de la present convocatòria, s entendrà per única empresa la definició establida en l apartat 2 de l article 2 del Reglament (CE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. Per a les empreses que realitzen per compte d altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l ajuda total de minimis no serà superior a euros durant eixe mateix període. Estes ajudes de minimis no podran utilitzar-se per a l adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera. Aquells beneficiaris que realitzen per compte d altri operacions de transport de mercaderies per carretera i també altres activitats a què puga aplicar-se el límit màxim de euros, podran optar al dit límit màxim sempre que demostren per mitjà d una comptabilitat separada i analítica, que la part de les ajudes que beneficia l activitat de transport de mercaderies per carretera no excedix de euros i que en tot cas cap de les ajudes de minimis la utilitza per a l adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera. L import total de l ajuda de l IVACE en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics o privats supere el cost de l activitat subvencionada. 4. Els projectes s hauran d executar en el marc d un desenrotllament sostenible i de foment de la protecció i millora del medi ambient, i comptar, quan siga cofinançat per FEDER, amb un certificat que declare la no afecció del projecte a la denominada Xarxa Natura, espai físic Programa Código Actuación Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en la Industria Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en la Edificación IN12 ED32 ED33 ED37 Inversiones en medidas de ahorro de energía en la industria Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios existentes Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior en los edificios existentes Sistemas de gestión energética de las instalaciones térmicas y de iluminación de los edificios existentes La descripción y particularidades de cada una de dichas actuaciones se especifican en el anexo de la presente resolución. 2. Las ayudas que se establecen en la presente resolución, tendrán la consideración de subvención a fondo perdido, siendo el porcentaje máximo de ayuda a aplicar sobre el coste subvencionable del proyecto el establecido en cada caso en el anexo de esta resolución. 3. En cualquier caso, las ayudas descritas estarán sujetas al régimen de minimis lo que supone que la ayuda total de minimis concedida a una única empresa no será superior a euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. A efectos de la presente convocatoria, se entenderá por única empresa la definición establecida en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las Ayudas de minimis. Para las empresas que realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera, la ayuda total de minimis no será superior a euros durante ese mismo periodo. Estas ayudas de minimis no podrán utilizarse para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera. Aquellos beneficiarios que realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera y también otras actividades a las que pueda aplicarse el límite máximo de euros, podrán optar a dicho límite máximo siempre y cuando demuestren mediante una contabilidad separada y analítica, que la parte de las ayudas que beneficia a la actividad de transporte de mercancías por carretera no excede de euros y que en todo caso ninguna de las ayudas de minimis la utiliza para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera. El importe total de la ayuda del IVACE en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados supere el coste de la actividad subvencionada. 4. Los proyectos se deberán ejecutar en el marco de un desarrollo sostenible y de fomento de la protección y mejora del medio ambiente, y contar, cuando sea cofinanciado por Feder, con un certificado que declare la no afección del proyecto a la denominada Red Natura, espacio físi-

4 d especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea. L obtenció de l esmentat certificat es gestionarà per l IVACE. Article 5. Acumulació d ajudes Els beneficiaris de les ajudes previstes en la present resolució hauran de comunicar a l IVACE les subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públics o privats que hagen obtingut o soŀlicitat per als mateixos costos subvencionables. Així mateix i als efectes de computar el límit màxim d ajuda de minimis que podrà percebre l empresa, també hauran de comunicar altres ajudes concedides amb subjecció al règim de minimis en l exercici fiscal en curs i/o en els dos exercicis fiscals anteriors, i independentment de si estes són per als mateixos costos subvencionables recolzats per l IVA- CE com per a qualsevol altre. En cas de concurrència amb altres ajudes s aplicaran les normes d acumulació indicades a continuació i qualsevol altra que determine la normativa comunitària: 1. Sense perjuí del que disposa l apartat 2, 3 i 4 del present article, les ajudes previstes en la present resolució a què els és aplicable el Reglament (CE) núm. 1407/2013 a les ajudes de minimis, podran acumular-se amb: a) Ajudes de minimis concedides d acord amb el Reglament (UE) núm. 360/2012 de la Comissió, de 25 d abril de 2012, relatiu a l aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis concedides a empreses que presten servicis d interés econòmic general (DO L 114 de , p.8) fins al límit màxim establit en este últim reglament. b) Ajudes de minimis concedides d acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim previst en l apartat 4.3 de l article 4 de la present resolució. c) Ajudes estatals en relació amb els mateixos gastos subvencionables o amb ajudes estatals per a la mateixa mesura de finançament de risc, si esta acumulació no excedix de la intensitat d ajuda o de l import d ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. 2. No seran susceptibles de suport aquells projectes els costos subvencionables dels quals hagen sigut finançats amb fons de la Generalitat a través d algun programa d ajudes d esta o qualssevol altra entitat. 3. Esta subvenció serà incompatible amb altres línies financeres regionals, nacionals o comunitàries finançades per fons estructurals diferents de FEDER, per un altre objectiu, per un altre Programa Operatiu, pel Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural (FEADER), o pel Fons Social Europeu (FSE). 4. No seran subvencionables aquells projectes presentats al Programa d Estalvi i Eficiència Energètica en l Edificació que hagen sigut finançats amb les ajudes publicades per l Institut per a la Diversificació i Estalvi de l Energia (IDAE) per a la rehabilitació energètica d edificis. Article 6. Beneficiaris 1. Podrà acollir-se a estes ajudes qualsevol empresa o entitat, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, depenent del que establix l annex per a cada programa i actuació susceptible de suport. No podran ser beneficiaris les empreses de servicis energètics, entesa com a empresa de servicis energètics (ESE), tota aquella persona jurídica que proporcione servicis energètics en les instaŀlacions o locals d un usuari i afronte un cert grau de risc econòmic al fer-ho. 2. Als efectes de la present resolució, es considerarà pime, segons l annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 187/1, de ), tota entitat, independentment de la seua forma jurídica, que exercisca una activitat econòmica que reunisca els requisits següents: Que ocupe menys de 250 persones Que tinga un volum de negoci anual no superior a d euros, o bé un balanç general no superior a d euros. Així mateix, quan siga necessari distingir entre xicotetes empreses i mitjanes empreses, s entendrà per xicoteta empresa aquella unitat econòmica que ocupe menys de 50 persones i que tinga un volum de negoci co de especial protección medioambiental configurado así por la Unión Europea. La obtención de dicho certificado se gestionará por el IVACE. Artículo 5. Acumulación de ayudas Los beneficiarios de las ayudas previstas en la presente resolución deberán comunicar al IVACE las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualquier administración o entes públicos o privados que hubieran obtenido o solicitado para los mismos costes subvencionables. Asimismo y a los efectos de computar el límite máximo de ayuda de minimis que podrá percibir la empresa, deberán también comunicar otras ayudas concedidas con sujeción al régimen de minimis en el ejercicio fiscal en curso y/o en los dos ejercicios fiscales anteriores, e independientemente de si estas son para los mismos costes subvencionables apoyados por el IVACE como para cualquier otro. En caso de concurrencia con otras ayudas se aplicarán las normas de acumulación indicadas a continuación y cualquier otra que determine la normativa comunitaria: 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, 3 y 4 del presente artículo, las ayudas previstas en la presente resolución a las que les es de aplicación el Reglamento (CE) núm. 1407/2013 a las ayudas de minimis, podrán acumularse con: a) Ayudas de minimis concedidas con arreglo al Reglamento (UE) núm. 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general (DO L 114 de , p.8) hasta el límite máximo establecido en este último reglamento. b) Ayudas de minimis concedidas con arreglo a otros reglamentos de minimis hasta el límite máximo previsto en el apartado 4.3 del artículo 4 de la presente resolución. c) Ayudas estatales en relación con los mismos gastos subvencionables o con ayudas estatales para la misma medida de financiación de riesgo, si dicha acumulación no excede de la intensidad de ayuda o del importe de ayudas superior correspondiente fijado en las circunstancias concretas de cada caso por un reglamento de exención por categorías o una decisión adoptados por la Comisión. 2. No serán apoyables aquellos proyectos cuyos costes subvencionables hayan sido financiados con fondos de la Generalitat a través de algún programa de ayudas de esta o cualesquiera otra entidad. 3. Esta subvención será incompatible con otras líneas financieras regionales, nacionales o comunitarias financiadas por fondos estructurales distintos de Feder, por otro objetivo, por otro Programa Operativo, por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), o por el Fondo Social Europeo (FSE). 4. No serán subvencionables aquellos proyectos presentados al Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en la Edificación que hayan sido financiados con las ayudas publicadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para la rehabilitación energética de edificios. Artículo 6. Beneficiarios 1. Podrá acogerse a estas ayudas cualquier empresa o entidad, de naturaleza pública o privada, incluyendo las agrupaciones sin personalidad jurídica y las comunidades de bienes, dependiendo de lo establecido en el anexo para cada programa y actuación apoyable. No podrán ser beneficiarios las empresas de servicios energéticos, entendida como empresa de servicios energéticos (ESE), toda aquella persona jurídica que proporcione servicios energéticos en las instalaciones o locales de un usuario y afronte cierto grado de riesgo económico al hacerlo. 2. A los efectos de la presente resolución, se considerará pyme, según el anexo I del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DOUE L 187/1, de ), toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad económica que reúna los siguientes requisitos: Que emplee a menos de 250 personas Que tenga un volumen de negocio anual no superior a de euros, o bien un balance general no superior a de euros. Asimismo, cuando sea necesario distinguir entre pequeñas empresas y medianas empresas, se entenderá por pequeña empresa aquella unidad económica que emplee a menos de 50 personas y que tenga un volu-

5 anual o un balanç general no superior a d euros; microempresa es considera aquella empresa que ocupe menys de 10 persones i el seu volum de negoci o el seu balanç general anual no supere els d euros. El còmput dels efectius i límits assenyalats, en el cas d empreses associades o vinculades s efectuarà tal com disposa el mencionat annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de Els criteris de còmput esmentats es poden consultar en la pàgina web 3. De conformitat amb allò que disposa l article 1.1 del Reglament (CE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, i sense perjuí del que establix l apartat 2 de l esmentada disposició, no podran obtindre la condició de beneficiàries les empreses l activitat de les quals estiga relacionada amb: Els sectors de la pesca i l aqüicultura regulats en el Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell (DO L17, de , p.22), La producció primària de productes agrícoles. 4. No podran obtindre la condició de beneficiaris els soŀlicitants en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. L IVA- CE podrà realitzar les consultes oportunes per a comprovar l esmentat requisit, incloent-hi la verificació de la situació concursal del soŀlicitant. 5. El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana. 6. En especial, els beneficiaris hauran de trobar-se al corrent en el compliment de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i hòmens, i de la Llei 9/2003, de 2 d abril, per a la Igualtat entre dones i hòmens. Article 7. Termini de presentació de soŀlicituds 1. El termini de presentació de soŀlicituds s iniciarà el 22 de maig de 2015 i finalitzarà el 30 de juny de A fi de potenciar l èxit dels objectius de la present resolució, l IVACE podrà traslladar les soŀlicituds a altres programes o convocatòries d ajudes, així com acollir projectes d altres convocatòries d ajudes de l Institut, sempre que les característiques dels programes ho permeten. Article 8. Presentació de Soŀlicituds i documentació annexa 1. Les soŀlicituds i documentació annexa es presentaran davant del Registre electrònic de la Generalitat. Només s admetrà la presentació de soŀlicituds, escrits i comunicacions davant del Registre electrònic que estiguen firmats electrònicament per mitjà d una firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que disposa el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s aprova el Reglament d administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de servicis de certificació amb què la Generalitat haja firmat l oportú conveni, que poden consultar-se en la pàgina web sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados. D acord amb el que disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny, d Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, i el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s aprova el Reglament d administració electrònica de la Comunitat Valenciana, s incorpora el procediment arreplegat en esta resolució a l annex del mencionat decret, com a procediment susceptible de tramitació a través del Registre electrònic de la Generalitat. 2. Els soŀlicitants hauran de presentar la documentació següent: 2.1. Soŀlicitud d ajuda. La soŀlicitud s adequarà al model normalitzat disponible en la pàgina web Una vegada presentada la soŀlicitud davant del Registre electrònic, este emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la soŀlicitud, que podrà ser arxivat o imprés per l interessat, en els termes que preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny, d Accés Electrònic dels Ciutadans als Ser- men de negocio anual o un balance general no superior a de euros; microempresa se considera a aquella empresa que ocupe a menos de 10 personas y su volumen de negocio o su balance general anual no supere los de euros. El computo de los efectivos y límites señalados, en el caso de empresas asociadas o vinculadas se efectuará tal y como dispone el citado anexo I del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de Dichos criterios de cómputo se pueden consultar en la página web 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1 del Reglamento (CE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las Ayudas de minimis, y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 de dicha disposición, no podrán obtener la condición de beneficiarias las empresas cuya actividad esté relacionada con: Los sectores de la pesca y la acuicultura regulados en el Reglamento (CE) núm. 104/2000 del Consejo (DO L17, de , p.22), La producción primaria de productos agrícolas. 4. No podrán obtener la condición de beneficiarios los solicitantes en los que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El IVACE podrá realizar las consultas oportunas para comprobar dicho requisito, incluyendo la verificación de la situación concursal del solicitante. 5. El proyecto objeto de subvención deberá encontrarse dentro del territorio de la Comunidad Valenciana. 6. En especial, los beneficiarios deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, y de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Artículo 7. Plazo de presentación de solicitudes 1. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el 22 de mayo de 2015 y finalizará el 30 de junio de Con el fin de potenciar el logro de los objetivos de la presente resolución, el IVACE podrá trasladar las solicitudes a otros programas o convocatorias de ayudas, así como acoger proyectos de otras convocatorias de ayudas del Instituto, siempre que las características de los programas lo permitan. Artículo 8. Presentación de solicitudes y documentación anexa. 1. Las solicitudes y documentación anexa se presentarán ante el Registro Electrónico de la Generalitat. Sólo se admitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante el Registro Electrónico que estén firmados electrónicamente mediante una firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, según lo dispuesto en el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de administración electrónica de la Comunitat Valenciana, y expedido por la Generalitat o por cualquier otro prestador de servicios de certificación con el que la Generalitat haya firmado el oportuno convenio, que pueden consultarse en la página web De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y en el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de administración electrónica de la Comunitat Valenciana, se incorpora el procedimiento recogido en esta resolución al anexo de dicho decreto, como procedimiento susceptible de tramitación a través del Registro Electrónico de la Generalitat. 2. Los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación: 2.1. Solicitud de ayuda. La solicitud se adecuará al modelo normalizado disponible en la página web Una vez presentada la solicitud ante el Registro Electrónico, este emitirá automáticamente un resguardo acreditativo de la presentación de la solicitud, que podrá ser archivado o impreso por el interesado, en los términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de

6 vicis Públics, i el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s aprova el Reglament d administració electrònica de la Comunitat Valenciana Documentació que ha d acompanyar a la soŀlicitud. Esta documentació haurà de presentar-se igualment utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l IVACE Memòria tècnica/auditoria energètica. La memòria tècnica s adequarà al model normalitzat disponible en la pàgina web La memòria servirà de referent per a aplicar els criteris de valoració, per això un defectuós o deficient ompliment, o la seua difícil comprensió, generarà una minusvaloració del projecte. En el cas que el beneficiari dispose d una auditoria energètica de l empresa ja realitzada amb anterioritat on es detalle la mesura per a la qual soŀlicita ajuda, i preveja tots els apartats indicats en la memòria tècnica, haurà d aportar-ne una còpia, i en este cas no serà necessària la presentació de la memòria tècnica normalitzada Dades d identificació i compliment de obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. La presentació de la soŀlicitud comportarà l autorització del soŀlicitant, excepte manifestació en contra, que l IVACE obtinga directament les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries enfront de l administració i obligacions enfront de la Seguretat Social, i les dades d identificació personal (DNI o NIE), segons el que preveuen els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d octubre, del Consell pel qual s establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l Administració de la Generalitat i el seu sector públic. En cas de no autoritzar-se s haurà d aportar Fotocòpia del DNI o NIE i certificats d estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. Igualment, i depenent del tipus d entitat que soŀlicite l ajuda, hauran de presentar: a) Empreses i entitats sense ànim de lucre. Còpia de l últim rebut de pagament de l impost sobre activitats econòmiques (IAE). Si el soŀlicitant es troba exempt del pagament del IAE haurà d aportar còpia de la declaració censal d alta (model 036 de l Agència Tributària), així com una declaració responsable amb indicació expressa del motiu de l exempció, d acord amb la legislació vigent. Finalment, si el soŀlicitant realitza una activitat no subjecta a l alta en el IAE haurà d aportar una declaració responsable de l esmentada situació, d acord amb la legislació vigent. Quan es tracte d empreses la inscripció de les quals en el Registre Mercantil siga obligatòria, hauran de presentar Nota Simple del Registre Mercantil competent relativa a les dades del soŀlicitant (incloent-hi les dades identificatives generals, representació social, administradors i apoderats), si bé l IVACE podrà requerir directament al dit soŀlicitant la presentació d algun document concret. Quan es tracte de soŀlicitants la inscripció dels quals en el Registre Mercantil no siga obligatòria, hauran de presentar còpia del poder de representació registrat del firmant de la soŀlicitud o, si és el cas, document equivalent segons les prescripcions legals. Igualment hauran de presentar còpia del contracte/acta de constitució i estatuts vigents registrats. Còpia d un extracte o certificat bancari que justifique la titularitat del compte de cobrament de l ajuda. La titularitat del compte haurà de correspondre al soŀlicitant. b) Entitats públiques. Acreditació de la representació legal del firmant. Còpia d un extracte o certificat bancari que justifique la titularitat del compte de cobrament de l ajuda. La titularitat del compte haurà de correspondre al soŀlicitant. Document de l entitat que reflectisca l existència d una partida pressupostària per a l execució del projecte objecte de subvenció Soŀlicitud de tres ofertes. Quan l import d un gasto subvencionable supere, IVA exclòs, la quantia de ,99 euros en el supòsit de cost per execució d obra, o de ,99 euros en el supòsit de subministrament de béns d equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el soŀlicitant de l ajuda haurà d aportar també justificació d haver soŀlicitat com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors sense vinculació entre ells llevat que per les especials característiques dels gastos subvencionables no hi haja en el mercat suficient nombre d entitats que el subministren o presten, i així los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y en el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de administración electrónica de la Comunitat Valenciana Documentación que debe acompañar a la solicitud. Dicha documentación deberá igualmente presentarse utilizando los medios telemáticos proporcionados por el IVACE Memoria técnica/auditoría Energética. La memoria técnica se adecuará al modelo normalizado disponible en la página web La memoria servirá de referente para aplicar los criterios de valoración, de ahí que una defectuosa o deficiente cumplimentación, o su difícil comprensión, generará una minusvaloración del proyecto. En el caso de que el beneficiario disponga de una auditoría energética de la empresa ya realizada con anterioridad donde se detalle la medida para la que solicita ayuda, y contemple todos los apartados indicados en la memoria técnica, deberá aportar una copia de la misma, y en este caso no será necesaria la presentación de la memoria técnica normalizada Datos de identificación y cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. La presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante, salvo manifestación en contra, a que el IVACE obtenga directamente los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la administración y obligaciones frente a la Seguridad Social, y los datos de identificación personal (DNI o NIE), según lo previsto en los artículos 4 y 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público. En caso de no autorizarse se deberá aportar fotocopia del DNI o NIE y certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Igualmente, y dependiendo del tipo de entidad que solicite la ayuda, deberán presentar: a) Empresas y entidades sin ánimo de lucro. Copia del último recibo de pago del impuesto sobre actividades económicas (IAE). Si el solicitante se encuentra exento del pago del IAE deberá aportar copia de la declaración censal de alta (modelo 036 de la Agencia Tributaria), así como una declaración responsable con indicación expresa del motivo de la exención, de acuerdo con la legislación vigente. Por último, si el solicitante realiza una actividad no sujeta al alta en el IAE deberá aportar una declaración responsable de dicha situación, de acuerdo con la legislación vigente. Cuando se trate de empresas cuya inscripción en el Registro Mercantil sea obligatoria, deberán presentar Nota Simple del Registro Mercantil competente relativa a los datos del solicitante (incluyendo datos identificativos generales, representación social, administradores y apoderados), si bien el IVACE podrá requerir directamente a dicho solicitante la presentación de algún documento concreto. Cuando se trate de solicitantes cuya inscripción en el Registro Mercantil no sea obligatoria, deberán presentar copia del poder de representación registrado del firmante de la solicitud o, en su caso, documento equivalente según las prescripciones legales. Igualmente deberán presentar copia del contrato/acta de constitución y estatutos vigentes registrados. Copia de un extracto o certificado bancario que justifique la titularidad de la cuenta de cobro de la ayuda. La titularidad de la cuenta deberá corresponder al solicitante. b) Entidades públicas. Acreditación de la representación legal del firmante. Copia de un extracto o certificado bancario que justifique la titularidad de la cuenta de cobro de la ayuda. La titularidad de la cuenta deberá corresponder al solicitante. Documento de la entidad que refleje la existencia de una partida presupuestaria para la ejecución del proyecto objeto de subvención Solicitud de tres ofertas. Cuando el importe de un gasto subvencionable supere, IVA excluido, la cuantía de ,99 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de ,99 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el solicitante de la ayuda deberá aportar también justificación de haber solicitado como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores sin vinculación entre ellos salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren

7 es faça constar en un informe firmat pel representant legal que haurà de contindre almenys: quines van ser les característiques dels gastos que van fer impossible la localització d un mínim de tres ofertes. una explicació de com es va realitzar la busca de proveïdors. Este informe no serà admés com a justificant de la no presentació de 3 ofertes si el seu argument es basa en: Les característiques del proveïdor (per exemple: «proveïdor habitual», o «subministrador únic» sense que en este cas s aporten més dades que ho acrediten). Les característiques genèriques del bé o servici (per exemple: «caràcter tecnològic del servici»). Les característiques genèriques de l empresa o entitat beneficiària (per exemple: «política de compres implantada i aprovada per la direcció», etc.). Així mateix hauran d acompanyar un annex a l informe que documente com s ha realitzat la busca de proveïdors del bé o servici. La selecció de les ofertes haurà de realitzar-se entre empreses de les quals almenys dos d elles no siguen empreses associades al beneficiari i membres de la seua junta directiva o consell d administració, ni tinguen drets de vot superiors al 50 per cent. La petició d ofertes procurarà documentar-se de forma escrita, i en tot cas caldrà que en les respostes es consignen les dades i els elements de l oferent de manera que no oferisca dubtes la seua identitat. L elecció entre les ofertes presentades haurà de recaure en la més econòmica, justificant en un informe l elecció en un altre sentit. Les tres ofertes hauran d haver-se soŀlicitat amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servici o l entrega del bé. Únicament quedaran excloses del compliment d este requisit aquelles entitats locals que liciten l actuació subvencionada pel procediment obert d acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s aprova el text refós de la llei de Contractes del Sector Públic Declaració responsable referent a: Totes les altres ajudes de minimis concedides d esta o una altra administració (independentment de si estes són per als mateixos costos subvencionables que els previstos per la present convocatòria com per a qualsevol altre) durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l exercici fiscal en curs que estiguen subjectes al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013 relatiu a l aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis o a altres reglaments de minimis; així com, Totes les ajudes, subvencions ingressos o recursos procedents de qualssevol administració o ens públic o privat per als mateixos costos subvencionables que els previstos en la present convocatòria. Les esmentades declaracions responsables hauran de ser omplides en l apartat destinat per a això en la mateixa soŀlicitud Declaració responsable (implementada en l apartat destinat per a això en la mateixa soŀlicitud) de no estar incursos en cap de les prohibicions de l article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions Ubicació exacta del projecte, indicant les coordenades UTM de la instaŀlació (implementada en l apartat destinat per a això en la mateixa soŀlicitud) Per a aquells projectes amb una inversió superior a euros, en la memòria tècnica hauran d incloure un pla específic de finançament del projecte on es realitze una anàlisi de la capacitat que té el beneficiari per a escometre el projecte presentat. En l esmentat estudi es podran analitzar aspectes com ara relació entre cost del projecte i balanç general anual, cost del projecte i fons de maniobra, etc. En el cas d entitats públiques no serà necessària la presentació de l esmentat informe ja que com s indica en el punt b) del present article el beneficiari haurà d aportar el document que reflectisca l existència d una partida pressupostària per a l execució del projecte objecte de subvenció Declaració responsable (implementada en l apartat destinat per a això en la mateixa soŀlicitud) sobre el compliment de la normativa d integració laboral de persones amb discapacitat o si és el cas, l exempció de la dita obligació, en els termes establits en l article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat. o presten, y así se haga constar en un informe firmado por el representante legal que deberá contener al menos: cuáles fueron las características de los gastos que hicieron imposible la localización de un mínimo de tres ofertas. una explicación de cómo se realizó la búsqueda de proveedores. Este informe no será admitido como justificante de la no presentación de tres ofertas si su argumento se basa en: Las características del proveedor (por ejemplo: «proveedor habitual», o «suministrador único» sin que en este caso se aporten más datos que lo acrediten). Las características genéricas del bien o servicio (por ejemplo: «carácter tecnológico del servicio»). Las características genéricas de la empresa o entidad beneficiaria (por ejemplo: «política de compras implantada y aprobada por la dirección», etc.). Asimismo deberán acompañar un anexo al informe que documente cómo se ha realizado la búsqueda de proveedores del bien o servicio. La selección de las ofertas deberá realizarse entre empresas de las que al menos dos de ellas no sean empresas asociadas al beneficiario y miembros de su junta directiva o consejo de administración, ni ostenten derechos de voto superiores al 50 por ciento. La petición de ofertas procurará documentarse de forma escrita, y en todo caso será necesario que en las respuestas se consignen los datos y elementos del ofertante de manera que no ofrezca dudas su identidad. La elección entre las ofertas presentadas deberá recaer en la más económica, justificando en un informe la elección en otro sentido. Las tres ofertas deberán haberse solicitado con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien. Únicamente quedarán excluidas del cumplimiento de este requisito aquellas entidades locales que liciten la actuación subvencionada por el procedimiento abierto de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público Declaración responsable referente a: Todas las demás ayudas de minimis concedidas de esta u otra administración (independientemente de si estas son para los mismos costes subvencionables que los previstos por la presente convocatoria como para cualquier otro) durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso que estén sujetas al Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis o a otros reglamentos de minimis; así como, Todas las ayudas, subvenciones ingresos o recursos procedentes de cualesquiera administración o ente público o privado para los mismos costes subvencionables que los previstos en la presente convocatoria. Dichas declaraciones responsables deberán ser cumplimentadas en el apartado destinado para ello en la propia solicitud Declaración responsable (implementada en el apartado destinado para ello en la propia solicitud) de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones Ubicación exacta del proyecto, indicando las coordenadas UTM de la instalación (implementada en el apartado destinado para ello en la propia solicitud) Para aquellos proyectos con una inversión superior a euros, en la memoria técnica deberán incluir un plan específico de financiación del proyecto donde se realice un análisis de la capacidad que tiene el beneficiario para acometer el proyecto presentado. En dicho estudio se podrán analizar aspectos tales como relación entre coste del proyecto y balance general anual, coste del proyecto y fondo de maniobra, etc. En el caso de entidades públicas no será necesaria la presentación de dicho informe ya que como se indica en el punto b del presente artículo el beneficiario deberá aportar el documento que refleje la existencia de una partida presupuestaria para la ejecución del proyecto objeto de subvención Declaración responsable (implementada en el apartado destinado para ello en la propia solicitud) sobre el cumplimiento de la normativa de integración laboral de personas con discapacidad o en su caso, la exención de dicha obligación, en los términos establecidos en el artículo 5 del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell de la Generalitat.

8 Còpia del document que acredite que disposen de l autorització per a l inici de l activitat (antiga llicència d obertura o documentació equivalent) Els soŀlicitants d ajudes del programa d estalvi i eficiència energètica en l edificació, hauran de presentar document que acredite la titularitat de la vivenda (escriptura pública de compravenda, nota simple del Registre de la Propietat o Impost de Béns Immobles, etc.) o si és el cas contracte de lloguer de la vivenda Per al cas de les actuacions ED32 i ED33, caldrà presentar, així mateix, el certificat d eficiència energètica emés per un tècnic competent, d acord amb el Reial Decret 235/2013, de 5 d abril, pel qual s aprova el procediment bàsic per a la certificació de l eficiència energètica dels edificis, per mitjà de la utilització d algun dels programes informàtics oficials reconeguts Qualsevol altra documentació que es detalle en l annex segons els diferents programes i actuacions. 3. El sistema de control que l IVACE aplicarà en relació amb les declaracions responsables presentades, serà per mostreig, d acord amb el que establix l article 6.4 del Decret 165/2010, de 8 d octubre del Consell. 4. Examinada la documentació aportada, si esta no reunix els requisits exigits es requerirà l interessat perquè en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la soŀlicitud. Els requeriments a què es fa referència en este article, així com qualsevol altre que puga realitzar l IVACE i que resulten necessaris per a la resolució de l expedient, s efectuaran de forma telemàtica, sense perjuí del que establix l article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos per mitjà de firma electrònica avançada gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes que preveu l article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics s entendran practicades o rebutjades en els termes que s assenyalen en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, i en la resta de la legislació vigent. L aportació de documents en contestació als requeriments referits, s haurà de realitzar a través de Registre electrònic accedint a l adreça web i seran aplicables els mateixos requisits sobre la utilització de firma electrònica avançada que els arreplegats en l apartat 1 del present article. 5. Així mateix, es podrà requerir del soŀlicitant en qualsevol moment qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l expedient. 6. Les soŀlicituds hauran de presentar-se abans de l inici del projecte. Els soŀlicitants podran executar els projectes una vegada presentada la soŀlicitud, sense esperar que la concessió de l ajuda es produïsca i sense que això prejutge la decisió que finalment s adopte. Article 9. Instrucció i avaluació de soŀlicituds L òrgan instructor del procediment de concessió d ajudes serà l Àrea d Eficiència Energètica de l IVACE. Les ajudes es concediran davall el règim de concurrència competitiva, per mitjà d una comparació de les soŀlicituds presentades a les quals s aplicaran els criteris de valoració fixats en l annex de cada actuació i s establirà una prelació segons la puntuació obtinguda respectant els límits pressupostaris disponibles. L òrgan instructor verificarà de cada empresa soŀlicitant i dels projectes presentats el compliment dels requisits exigits en la convocatòria, i en cas de resultar concorde amb esta procedirà a l anàlisi dels projectes presentats i a l aplicació dels criteris de l actuació, i en cas de comptar amb finançament europeu, dels criteris de selecció del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana Com resultat, l òrgan instructor emetrà una preavaluació que serà elevada a la Comissió a què es referix l article següent. L òrgan instructor podrà requerir del soŀlicitant l aportació addicional de qualssevol altres documents, informes o dades complementàries que estime necessaris per a resoldre sobre la soŀlicitud presentada Copia del documento que acredite que disponen de la autorización para el inicio de la actividad (antigua licencia de apertura o documentación equivalente) Los solicitantes de ayudas del programa de ahorro y eficiencia energética en la edificación, deberán presentar documento que acredite la titularidad de la vivienda (escritura pública de compraventa, nota simple del Registro de la Propiedad o impuesto de bienes inmuebles, etc.) o en su caso contrato de alquiler de la vivienda Para el caso de las actuaciones ED32 y ED33, será necesario presentar asimismo, el certificado de eficiencia energética emitido por un técnico competente, de acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos oficiales reconocidos Cualquier otra documentación que se detalle en el anexo según los diferentes programas y actuaciones. 3. El sistema de control que el IVACE aplicará en relación a las declaraciones responsables presentadas, será por muestreo, de acuerdo a lo establecido en el art. 6.4 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre del Consell. 4. Examinada la documentación aportada, si esta no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe la documentación necesaria con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de la solicitud. Los requerimientos a los que se hace referencia en este artículo, así como cualquier otro que pudiera realizarse por el IVACE y que resulten necesarios para la resolución del expediente, se efectuarán de forma telemática, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Los requerimientos, las notificaciones, las comunicaciones o la documentación de los procedimientos emitidos mediante firma electrónica avanzada gozarán de validez y eficacia, en los términos previstos en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las notificaciones que se realicen por medios electrónicos se entenderán practicadas o rechazadas en los términos que se señalan en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y en el resto de la legislación vigente. La aportación de documentos en contestación a los requerimientos referenciados, se deberá realizar a través de Registro Electrónico accediendo a la dirección web siendo aplicables los mismos requisitos sobre la utilización de firma electrónica avanzada que los recogidos en el apartado 1 del presente artículo. 5. Asimismo, se podrá requerir del solicitante en cualquier momento cualesquiera otros datos, documentos e informes complementarios que resulten necesarios para la resolución del expediente. 6. Las solicitudes deberán presentarse antes del inicio del proyecto. Los solicitantes podrán ejecutar los proyectos una vez presentada la solicitud, sin esperar a que la concesión de la ayuda se produzca y sin que ello prejuzgue la decisión que finalmente se adopte. Artículo 9. Instrucción y evaluación de solicitudes El órgano instructor del procedimiento de concesión de ayudas será el Área de Eficiencia Energética del IVACE. Las ayudas se concederán bajo el régimen de concurrencia competitiva, mediante una comparación de las solicitudes presentadas a las que se aplicarán los criterios de valoración fijados en el anexo de cada actuación y se establecerá una prelación según la puntuación obtenida respetando los límites presupuestarios disponibles. El órgano instructor verificará de cada empresa solicitante y de los proyectos presentados el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria, y en caso de resultar conforme a esta procederá al análisis de los proyectos presentados y a la aplicación de de los criterios de la actuación, y en caso de contar con financiación europea, de los criterios de selección del Programa Operativo Feder de la Comunitat Valenciana Como resultado, el órgano instructor emitirá una preevaluación que será elevada a la comisión a la que se refiere el artículo siguiente. El órgano instructor podrá requerir del solicitante la aportación adicional de cualesquiera otros documentos, informes o datos complementarios que estime necesarios para resolver sobre la solicitud presentada.

9 Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tindre una puntuació mínima de 30 punts. Article 10. Concessió de les ajudes Després dels actes d instrucció i l aplicació dels criteris de valoració realitzats per l òrgan instructor, la preavaluació resultant serà sotmesa a una Comissió composta pel personal de l IVACE que s indica a continuació: President: el director adjunt de l IVACE (director general d Energia) Vocals: 2 representants de la Unitat d IVACE Energia i un representant de l Àrea de Suport de l IVACE Secretari: un tècnic de la Unitat d IVACE Energia, sense vot. La Comissió adaptarà el seu funcionament al que establix la convocatòria i, de manera subsidiària, a les regles contingudes en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Si bé la convocatòria fixa una puntuació mínima que hauran d obtindre els projectes per a ser avaluats positivament, la Comissió podrà, quan el nombre de soŀlicituds que superen eixe llindar mínim no permeta concedir el percentatge màxim d ajuda en funció del pressupost disponible: mantindre el percentatge màxim d ajuda, ajustant per a això la nota de tall a l alça, de manera que s equilibre el pressupost disponible amb l import total de les soŀlicituds de subvenció que han superat el llindar mínim (en els casos de soŀlicituds amb idèntica puntuació, es tindrà en compte, als efectes de resoldre l empat, la puntuació obtinguda criteri a criteri seguint un orde decreixent, segons ítems de major ponderació, fins que es produïsca el desempat), o bé, distribuir el pressupost disponible segons la puntuació obtinguda reduint el percentatge d ajuda concedida proporcionalment a la dita puntuació, a fi d arribar a un nombre més gran de beneficiaris. La Comissió optarà per una o altra mesura valorant el màxim efecte de les ajudes. De les reunions de la Comissió s elevarà l acta amb la proposta d adjudicació en ella continguda al president de l IVACE. Vista la proposta continguda en l acta de la Comissió, el president de l IVACE resoldrà sobre l adjudicació de les ajudes, fixant expressament la quantia i incorporant, si és el cas, les condicions i obligacions a què haja de subjectar-se l empresa beneficiària. La resolució de concessió es notificarà de forma individualitzada a cada interessat de forma telemàtica, en els termes que preveuen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. L adjudicació de les ajudes es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) en compliment d allò que s ha establit en Llei /, de 17 de novembre, General de Subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides. El termini màxim per a resoldre i notificar la concessió d ajudes serà de sis mesos comptats des de la finalització del termini de presentació de soŀlicituds. Transcorregut el termini sense que haja recaigut una resolució, s entendrà desestimada la soŀlicitud de concessió d ajuda, en els termes que preveu l article 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, i en l article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d Organització de la Generalitat. Les resolucions a què es referixen els paràgrafs anteriors esgoten la via administrativa i contra estes podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició en el termini d un mes, comptat des de l endemà de la notificació, d acord amb el que establixen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; o bé recurs contenciós administratiu davant del jutjat competent, en el termini de dos mesos comptador des de l endemà de la notificació de la resolució de concessió corresponent, de conformitat amb el que preveu l article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Es delega en el director adjunt de l IVACE (director general d Energia) la resolució dels recursos de reposició Para que un proyecto pueda ser aprobado, tendrá que tener una puntuación mínima de 30 puntos. Artículo 10. Concesión de las ayudas Tras los actos de instrucción y la aplicación de los criterios de valoración realizados por el órgano instructor, la preevaluación resultante será sometida a una comisión compuesta por el personal del IVACE que se indica a continuación: Presidente: el director ajunto del IVACE (director general de Energía). Vocales: 2 representantes de la Unidad de IVACE Energía y un representante del Área de Soporte del IVACE. Secretario: un técnico de la Unidad de IVACE Energía, sin voto. La comisión adaptará su funcionamiento a lo establecido en la convocatoria y, de manera subsidiaria, a las reglas contenidas en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si bien la convocatoria fija una puntuación mínima que deberán obtener los proyectos para ser evaluados positivamente, la comisión podrá, cuando el número de solicitudes que superen ese umbral mínimo no permita conceder el porcentaje máximo de ayuda en función del presupuesto disponible: mantener el porcentaje máximo de ayuda, ajustando para ello la nota de corte al alza, de modo que se equilibre el presupuesto disponible con el importe total de las solicitudes de subvención que han superado el umbral mínimo (en los casos de solicitudes con idéntica puntuación, se tendrá en cuenta, a efectos de resolver el empate, la puntuación obtenida criterio a criterio siguiendo un orden decreciente, según ítems de mayor ponderación, hasta que se produzca el desempate), o bien, distribuir el presupuesto disponible según la puntuación obtenida reduciendo el porcentaje de ayuda concedida proporcionalmente a dicha puntación, con el fin de llegar a un mayor número de beneficiarios. La comisión optará por una u otra medida valorando el máximo efecto de las ayudas. De las reuniones de la comisión se elevará el acta con la propuesta de adjudicación en ella contenida al presidente del IVACE. Vista la propuesta contenida en el acta de la cmisión, el presidente del IVACE resolverá sobre la adjudicación de las ayudas, fijando expresamente la cuantía, e incorporando, en su caso, las condiciones y obligaciones a que deba sujetarse la empresa beneficiaria. La resolución de concesión se notificará de forma individualizada a cada interesado de forma telemática, en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La adjudicación de las ayudas se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) en cumplimiento de lo establecido en Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sobre publicidad de las subvenciones concedidas. El plazo máximo para resolver y notificar la concesión de ayudas será de seis meses contados desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin que haya recaído resolución, se entenderá desestimada la solicitud de concesión de ayuda, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. Las resoluciones a que se refieren los párrafos anteriores agotan la vía administrativa y contra ellas podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de las mismas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; o bien recurso contencioso administrativo ante el juzgado competente, en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución de concesión correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Se delega en el director adjunto del IVACE (director general de Energía) la resolución de los recursos de reposición

10 Article 11. Resolució d incidències 1. És competència del director adjunt de l IVACE (director general d Energia), la resolució de les incidències que es produïsquen amb anterioritat o posterioritat a la concessió, i en especial els supòsits de: Canvis de titularitat. Canvis d ubicació. Pròrrogues per a l execució del projecte i per al compliment de les condicions particulars de la concessió amb caràcter excepcional. Modificacions justificades pel beneficiari del projecte inicial, entre elles, canvis en la denominació del projecte o de les seues característiques tècniques. Pròrrogues del termini per a l aportació de documents acreditatius de l execució del projecte o d altres documents exigits als beneficiaris, als efectes de liquidació de l ajuda. 2. Es delega en el director adjunt de l IVACE (director general d Energia), la resolució dels expedients de desistiment, renúncia, minoració i revocació. 3. En qualsevol moment de la vigència de l expedient, el beneficiari haurà d actualitzar la documentació presentada que haja tingut alguna modificació, i comunicar altres ajudes públiques o privades que haja obtingut o soŀlicitat després de la data de presentació de la soŀlicitud. Article 12. Control de les accions Tant els beneficiaris com els tercers relacionats amb l objecte de la subvenció, hauran de sotmetre s a les actuacions de comprovació, verificació i control financer de l activitat subvencionada efectuades en qualsevol moment tant per l IVACE com per qualsevol òrgan de la Unió Europea i els seus representants autoritzats, de l Administració central de l Estat i de la Generalitat, facilitant en tot moment tota aquella informació que se soŀlicite en l exercici de les esmentades actuacions, i en especial posant a disposició la totalitat de documents necessaris per a una pista d auditoria adequada. Les verificacions abordaran els aspectes administratius, financers, tècnics i físics de les operacions, segons corresponga, i hauran d incloure en tot cas els procediments següents: Verificacions administratives de tots els projectes aprovats. Verificacions sobre el terreny de determinats projectes d una mostra representativa. A resultes de les verificacions efectuades a l empresa beneficiària, el projecte podrà ser objecte de minoració o revocació. Així mateix l incompliment pels beneficiaris de qualsevol de les obligacions establides en esta resolució podrà donar lloc a la minoració o a la revocació de la part de subvenció a fons perdut en funció de les circumstàncies ocorregudes i d una valoració d estes. En el cas que l ajuda haja sigut ja pagada, haurà de procedir-se al reintegrament de la quantitat percebuda i dels interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció en la forma prevista en la legislació sobre subvencions. De conformitat amb esta normativa, l incompliment de l obligació de reintegrament tindrà entre altres efectes la impossibilitat de ser empresa beneficiària en successives convocatòries, sempre que es trobe en període executiu. Article 13. Obligacions dels beneficiaris Seran obligacions del beneficiari: a) Realitzar l activitat objecte de la subvenció i acreditar la seua realització en la forma fixada en la notificació de l ajuda i en el Manual d instruccions de justificació d ajudes aprovat a este efecte per resolució del director adjunt de l IVACE (director general d Energia) que serà publicat en la pàgina web El beneficiari haurà de realitzar el projecte objecte de subvenció en la forma descrita en la memòria presentada junt amb la soŀlicitud normalitzada, i de manera que es complisca la finalitat de les ajudes, respectant els costos subvencionables indicats en la notificació de concessió i pels imports que s hi especifiquen. L execució del projecte haurà de respectar en tot cas el calendari marcat en la memòria inicial o en les seues reformulacions posteriors. Qualsevol modificació del projecte inclòs el canvi de beneficiari a qui competisca la seua execució haurà de comptar amb l aprovació prèvia de l IVACE, soŀlicitada i justificada per escrit fins a dos mesos naturals abans de la finalització del termini de justificació del projecte, Artículo 11. Resolución de incidencias 1. Es competencia del director adjunto del IVACE (director general de Energía), la resolución de las incidencias que se produzcan con anterioridad o posterioridad a la concesión, y en especial los supuestos de: Cambios de titularidad. Cambios de ubicación. Prórrogas para la ejecución del proyecto y para el cumplimiento de las condiciones particulares de la concesión con carácter excepcional. Modificaciones justificadas por el beneficiario del proyecto inicial, entre ellas, cambios en la denominación del proyecto o de las características técnicas del mismo. Prórrogas del plazo para la aportación de documentos acreditativos de la ejecución del proyecto o de otros documentos exigidos a los beneficiarios, a los efectos de liquidación de la ayuda. 2. Se delega en el director adjunto del IVACE (director general de Energía), la resolución de los expedientes de desistimiento, renuncia, minoración y revocación. 3. En cualquier momento de la vigencia del expediente, el beneficiario deberá actualizar la documentación presentada que hubiese sufrido alguna modificación y comunicar, otras ayudas públicas o privadas que hubiera obtenido o solicitado con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. Artículo 12. Control de las acciones Tanto los beneficiarios como los terceros relacionados con el objeto de la subvención, deberán someterse a las actuaciones de comprobación, verificación y control financiero de la actividad subvencionada efectuadas en cualquier momento tanto por el IVACE como por cualquier órgano de la Unión Europea y sus representantes autorizados, de la administración central del Estado y de la Generalitat, facilitando en todo momento cuanta información se solicite en el ejercicio de dichas actuaciones, y en especial poniendo a disposición la totalidad de documentos necesarios para una pista de auditoría adecuada. Las verificaciones abordarán los aspectos administrativos, financieros, técnicos y físicos de las operaciones, según corresponda, y deberán incluir en todo caso los procedimientos siguientes: Verificaciones administrativas de todos los proyectos aprobados. Verificaciones sobre el terreno de determinados proyectos de una muestra representativa. A resultas de las verificaciones efectuadas a la empresa beneficiaria, el proyecto podrá ser objeto de minoración o revocación. Asimismo el incumplimiento por los beneficiarios de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta resolución podrá dar lugar a la minoración o a la revocación de la parte de subvención a fondo perdido en función de las circunstancias ocurridas y de una valoración de las mismas. En el supuesto de que la ayuda hubiera sido ya pagada, deberá procederse al reintegro de la cantidad percibida y de los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención en la forma prevista en la legislación sobre subvenciones. De conformidad con dicha normativa, el incumplimiento de la obligación de reintegro tendrá entre otros efectos la imposibilidad de ser empresa beneficiaria en sucesivas convocatorias, siempre que se encuentre en periodo ejecutivo. Artículo 13. Obligaciones de los beneficiarios Serán obligaciones del beneficiario: a) Realizar la actividad objeto de la subvención y acreditar su realización en la forma fijada en la notificación de la ayuda y en el Manual de instrucciones de justificación de ayudas aprobado al efecto por resolución del director adjunto del IVACE (director general de Energía) que será publicado en la página web El beneficiario deberá realizar el proyecto objeto de subvención en la forma descrita en la memoria presentada junto a la solicitud normalizada, y de manera que se cumpla la finalidad de las ayudas, respetando los costes subvencionables indicados en la notificación de concesión y por los importes que en ella se especifican. La ejecución del proyecto deberá respetar en todo caso el calendario marcado en la memoria inicial o en sus reformulaciones posteriores. Cualquier modificación del proyecto incluido el cambio de beneficiario a quien competa su ejecución deberá contar con la aprobación previa del IVACE, solicitada y justificada por escrito hasta dos meses naturales antes de la finalización del plazo de justificación del proyec-

11 i no podrà suposar en cap cas en una alteració del contingut essencial del projecte o d algun dels aspectes que van ser tinguts en compte per a la seua valoració. Podran validar-se, sense necessitat d autorització prèvia, aquelles modificacions que suposen una variació en els imports recolzats per concepte de gasto inferior o igual al 20 per cent de la quantitat a justificar dels esmentats conceptes, o no afecten qüestions fonamentals, sempre que es justifique adequadament en l Informe Final perquè, a criteri del tècnic de l IVACE que verifica la justificació de l ajuda, pot admetre s. b) Respondre de la veracitat dels documents aportats. c) Actualitzar la documentació presentada que haja tingut alguna modificació o la vigència de la qual haja finalitzat, i comunicar altres ajudes de minimis (independentment de si són per als mateixos costos subvencionables com per a qualsevol altre) i les subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públics o privats que hagen obtingut o soŀlicitat per als mateixos costos subvencionables. d) Complir les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social de manera que quede acreditada esta circumstància en el moment previ a l atorgament de l ajuda i al del reconeixement de l obligació per IVACE, en els termes establits en la normativa vigent en la matèria. e) Acreditar la seua personalitat jurídica, referida al moment de soŀlicitud de l ajuda, en la forma i el termini que establisca l IVACE. f) Disposar de llibres comptables i registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil, així com els estats comptables. En el cas que finalment la present convocatòria compte amb fons FEDER, en l execució de les operacions s haurà de mantindre a més un sistema de comptabilitat separat o un codi comptable adequat en relació amb totes les transaccions relacionades amb l operació (de forma particular per a aquells beneficiaris que realitzen per compte d altri operacions de transport de mercaderies per carretera o la seua activitat o sector es trobe en la situació descrita en l article 1.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió de ), sense perjuí de les normes de comptabilitat nacional. En este sentit hauran de presentar en el compte justificatiu de la subvenció un llistat en què cada apunt que es faça d un gasto, un pagament o un ingrés i un cobrament en el llibre diari de comptabilitat segons el Pla General Comptable (PGC), es reflectisca la quantia de l esmentat apunt que té relació amb la subvenció concedida, reflectint en l esmentat llistat tant el número d apunt i assentament del llibre diari, com el subcompte del PGC i l import del subcompte que correspon a la subvenció concedida, llevat que les empreses beneficiàries ja disposen d un sistema de comptabilitat separada que permeta apreciar la traçabilitat ací referida. g) Indicar si el projecte està subjecte a declaració d impacte ambiental d acord amb la legislació vigent. h) Executar les instaŀlacions complint els reglaments i les normatives que els siguen aplicables i disposar de les llicències i autoritzacions administratives corresponents. i) Respectar en els projectes els principis següents: Per al cas en què la present convocatòria compte amb finançament comunitari, les inversions subvencionades hauran de mantindre s inalterables durant els cinc anys següents al cobrament de la subvenció a fons perdut. Este requisit s incomplirà si s incorre en qualsevol de les circumstàncies següents: a) El cessament excepte en els casos de fallida no fraudulenta o la relocalització d una activitat productiva fora de la Comunitat Valenciana. b) Un canvi en la titularitat d un element d infraestructura que proporcione a una empresa o un organisme públic un avantatge indegut. c) Un canvi substancial que afecte la naturalesa, els objectius o les condicions d execució de l operació, de manera que es menyscaben els seus objectius originals. Els resultats del projecte hauran de mantindre s en el territori de la Comunitat Valenciana. L execució dels projectes no haurà de vulnerar en cap cas el principi de no discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, minusvalideses, edat o orientació sexual, i hauran de facilitar, o almenys no impedir, l accessibilitat per a les persones discapacitades. to, y no podrá suponer en ningún caso en una alteración del contenido esencial del proyecto o de alguno de los aspectos que fueron tenidos en cuenta para su valoración. Podrán validarse, sin necesidad de autorización previa, aquellas modificaciones que supongan una variación en los importes apoyados por concepto de gasto inferior o igual al 20 por ciento de la cantidad a justificar de dichos conceptos, o no afecten a cuestiones fundamentales, siempre que se justifique adecuadamente en el Informe Final para que, a criterio del técnico del IVACE que verifica la justificación de la ayuda, puede admitirse. b) Responder de la veracidad de los documentos aportados. c) Actualizar la documentación presentada que hubiese sufrido alguna modificación o cuya vigencia hubiese finalizado, y comunicar otras ayudas de minimis (independientemente de si son para los mismos costes subvencionables como para cualquier otro) y las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualquier administración o entes públicos o privados que hubieran obtenido o solicitado para los mismos costes subvencionables. d) Cumplir con sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social de forma que quede acreditada esta circunstancia en el momento previo al otorgamiento de la ayuda y al del reconocimiento de la obligación por IVACE, en los términos establecidos en la normativa vigente en la materia. e) Acreditar su personalidad jurídica, referida al momento de solicitud de la ayuda, en la forma y plazo que se establezca por el IVACE. f) Disponer de libros contables y registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil, así como los estados contables. En el caso de que finalmente la presente convocatoria cuente con fondos Feder, en la ejecución de las operaciones se deberá mantener además un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con la operación (de forma particular para aquellos beneficiarios que realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera o su actividad o sector se encuentre en la situación descrita en el artículo 1.2 del Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión de ), sin perjuicio de las normas de contabilidad nacional. En este sentido deberán presentar en la cuenta justificativa de la subvención un listado en el que cada apunte que se haga de un gasto, un pago o un ingreso y un cobro en el libro diario de contabilidad según el Plan General Contable (PGC), se refleje la cuantía de dicho apunte que tiene relación con la subvención concedida, reflejando en dicho listado tanto el número de apunte y asiento del libro diario, como la subcuenta del PGC y el importe de la subcuenta que corresponde a la subvención concedida, salvo que las empresas beneficiarias ya dispongan de un sistema de contabilidad separada que permita apreciar la trazabilidad aquí referida. g) Indicar si el proyecto está sujeto a declaración de impacto ambiental de acuerdo con la legislación vigente. h) Ejecutar las instalaciones cumpliendo los reglamentos y normativas que les sean aplicables y disponer de las licencias y autorizaciones administrativas correspondientes. i) Respetar en los proyectos los siguientes principios: Para el caso en que la presente convocatoria cuente con financiación comunitaria, las inversiones subvencionadas deberán mantenerse inalterables durante los cinco años siguientes al cobro de la subvención a fondo perdido. Este requisito se incumplirá si se incurre en cualquiera de las circunstancias siguientes: a) El cese salvo en los casos de quiebra no fraudulenta o la relocalización de una actividad productiva fuera de la Comunitat Valenciana. b) Un cambio en la titularidad de un elemento de infraestructura que proporcione a una empresa o un organismo público una ventaja indebida. c) Un cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de ejecución de la operación, de modo que se menoscaben sus objetivos originales. Los resultados del proyecto deberán mantenerse en el territorio de la Comunitat Valenciana. La ejecución de los proyectos no deberá vulnerar en ningún caso el principio de no discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, religión, convicciones, minusvalías, edad u orientación sexual, y deberán facilitar, o al menos no impedir, la accesibilidad para las personas discapacitadas.

12 j) Inserir en el material divulgatiu relacionat amb la difusió del projecte el logotip d IVACE disponible en i complir les obligacions relatives a la publicitat comunitària indicades en l article 16 de la present resolució. k) En el cas que la convocatòria compte amb finançament comunitari, els documents justificatius dels gastos corresponents al projecte subvencionat hauran de conservar-se durant el període mínim que s establisca en les regulacions del P.O. FEDER de la C.V Una vegada quede determinat el mencionat període, es concretarà en el Manual d instruccions de justificació o document que ho substituïsca. En eixe sentit, els documents es conservaran o bé en forma d originals o de còpies compulsades d originals, o bé en suports de dades comunament acceptats, en especial versions electròniques de documents originals o documents existents únicament en versió electrònica. Els documents es conservaran en una forma que permeta la identificació dels interessats durant el període necessari per als fins per als quals es van arreplegar les dades o per als que tracten ulteriorment. Quan els documents només existisquen en versió electrònica, els sistemes informàtics utilitzats compliran normes de seguretat acceptades que garantisquen que els documents conservats s ajusten als requisits legals nacionals i són fiables als efectes d auditoria. l) Quan l entitat beneficiària siga una entitat local, haurà d acreditar estar al corrent en el compliment de l obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes. Article 14. Termini per a la realització i documentació justificativa de les inversions 1. La liquidació de les ajudes s efectuarà una vegada executat el projecte en la seua totalitat o en les fases previstes, d acord amb la soŀlicitud presentada i en els termes fixats per a la concessió de l ajuda. Als efectes d esta resolució, es considerarà que l actuació o projecte es troba executat en la seua totalitat quan els equips instaŀlats, així com, si és el cas, les instaŀlacions receptores o de consum final de l energia, es troben en funcionament o, almenys, en capacitat de funcionar; en qualsevol cas serà el criteri de l IVACE el que prevaldrà en cas de dubte. 2. Els beneficiaris hauran d acreditar la realització de l actuació objecte de subvenció amb data límit 26 de febrer de 2016, llevat que per circumstàncies concurrents es determine un termini distint en la resolució de concessió de l ajuda, i hauran de realitzar l esmentada acreditació en la forma fixada en la notificació de l ajuda i en el Manual d instruccions de justificació d ajudes que serà publicat en la pàgina web 3. Als efectes d acreditar la realització de l actuació objecte de subvenció, els beneficiaris hauran de presentar: a) Justificants de gasto, segons s indique en la notificació de concessió de l ajuda o en el conveni de coŀlaboració, presentant factures que hauran de complir el que disposa el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre i la resta de normativa vigent. b) Justificants de pagament, seran vàlids els següents: Pagaments per mitjà d entitat financera: còpia de l extracte bancari junt amb còpia del xec nominatiu o de l orde de transferència que acredite que el destinatari del pagament coincidix amb l emissor de la factura. En el cas que l orde de transferència i/o l apunt de l extracte bancari siguen globals i per tant estiguen referits a diversos justificants de gasto, relacionats o no amb el projecte, caldrà acompanyar una relació d estos degudament detallada en què apareguen el destinatari, la identificació del justificant del gasto (el número de la factura o el concepte d esta) i l import pagat. Esta relació haurà de ser segellada per l entitat financera. No podran ser subvencionats els gastos que siguen finançats per mitjà de mecanismes d arrendament financer, lísing, rènting o semblants, ni aquelles accions finançades per tercers, per mitjà de convenis o contractes en què la propietat dels béns objecte de l acció no pertanga al beneficiari dins del període subvencionable. No es consideraran vàlids els pagaments en efectiu o per caixa. Només es consideraran vàlids els justificants de pagament que es troben referits al soŀlicitant de l ajuda. j) Insertar en el material divulgativo relacionado con la difusión del proyecto el logotipo de IVACE disponible en y cumplir con las obligaciones relativas a la publicidad comunitaria indicadas en el artículo 16 de la presente resolución. k) En caso de que la convocatoria cuente con financiación comunitaria, los documentos justificativos de los gastos correspondientes al proyecto subvencionado deberán conservarse durante el periodo mínimo que se establezca en las regulaciones del P.O. Feder de la C.V Una vez quede determinado el mencionado periodo, se concretará en el Manual de instrucciones de justificación o documento que lo sustituya. En ese sentido, los documentos se conservarán o bien en forma de originales o de copias compulsadas de originales, o bien en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica. Los documentos se conservarán en una forma que permita la identificación de los interesados durante el periodo necesario para los fines para los que se recogieron los datos o para los que traten ulteriormente. Cuando los documentos solo existan en versión electrónica, los sistemas informáticos utilizados cumplirán normas de seguridad aceptadas que garanticen que los documentos conservados se ajustan a los requisitos legales nacionales y son fiables a efectos de auditoría. l) Cuando la entidad beneficiaria sea una entidad local, deberá acreditar estar al corriente en el cumplimiento de la obligación de rendición de sus cuentas anuales ante la Sindicatura de Comptes. Artículo 14. Plazo para la realización y documentación justificativa de las inversiones 1. La liquidación de las ayudas se efectuará una vez ejecutado el proyecto en su totalidad o en las fases previstas, de acuerdo con la solicitud presentada y en los términos fijados para la concesión de la ayuda. A efectos de esta resolución, se considerará que la actuación o proyecto se encuentra ejecutado en su totalidad cuando los equipos instalados, así como, en su caso, las instalaciones receptoras o de consumo final de la energía, se encuentren en funcionamiento o, al menos, en capacidad de funcionar, siendo en cualquier caso el criterio del IVACE el que prevalecerá en caso de duda. 2. Los beneficiarios deberán acreditar la realización de la actuación objeto de subvención con fecha límite 26 de febrero de 2016, salvo que por circunstancias concurrentes se determine un plazo distinto en la resolución de concesión de la ayuda, debiéndose realizar dicha acreditación en la forma fijada en la notificación de la ayuda y en el Manual de instrucciones de justificación de ayudas que será publicado en la página web 3. A los efectos de acreditar la realización de la actuación objeto de subvención, los beneficiarios deberán presentar: a) Justificantes de gasto, según se indique en la notificación de concesión de la ayuda o en el convenio de colaboración, presentando facturas que deberán cumplir lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre y demás normativa vigente. b) Justificantes de pago, siendo válidos los siguientes: Pagos mediante entidad financiera: copia del extracto bancario junto con copia del cheque nominativo o de la orden de transferencia que acredite que el destinatario del pago coincide con el emisor de la factura. En caso de que la orden de transferencia y/o el apunte del extracto bancario sean globales y por lo tanto estén referidos a varios justificantes de gasto, relacionados o no con el proyecto, será necesario acompañar una relación de los mismos debidamente detallada en la que aparezcan el destinatario, la identificación del justificante del gasto (el número de la factura o el concepto de la misma) y el importe pagado. Esta relación deberá ser sellada por la entidad financiera. No podrán ser subvencionados los gastos que sean financiados mediante mecanismos de arrendamiento financiero, «leasing», «renting» o similares, ni aquellas acciones financiadas por terceros, mediante convenios o contratos en los que la propiedad de los bienes objeto de la acción no pertenezca al beneficiario dentro del período subvencionable. No se considerarán válidos los pagos en efectivo o por caja. Sólo se considerarán válidos los justificantes de pago que se encuentren referidos al solicitante de la ayuda.

13 No s acceptaran aquells documents de pagament que, inclús sent conformes amb els requisits formals assenyalats anteriorment, no permeten identificar clarament quines factures estan vinculades. Els gastos presentats en la justificació hauran de documentar-se per mitjà de factures pagades en la seua totalitat. Este requisit s aplicarà amb independència del percentatge d imputació d un gasto al projecte, per tant les factures parcialment pagades no seran admeses. c) Fotografies de la instaŀlació i dels equips principals, en la seua ubicació definitiva. d) Compte justificatiu de les inversions, així com el document sobre relació d apunts comptables, ambdós models seran facilitats per l IVA- CE. e) Declaració responsable d altres ajudes de minimis (independentment de si són per als mateixos costos subvencionables que els del projecte objecte de soŀlicitud d ajuda per a esta convocatòria com per a qualsevol altre) i/o altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públics o privats que hagen obtingut o soŀlicitat per als mateixos costos subvencionables que els presentats a l IVACE per a la justificació del projecte. f) Qualsevol altra documentació que s indique en l annex segons els diferents programes i actuacions. 4. Només seran tinguts en compte els justificants de gasto i de pagament de data posterior al registre d entrada del document de soŀlicitud d ajuda. 5. La liquidació de l ajuda a aquells projectes subjectes a declaració d impacte ambiental d acord amb la legislació vigent, es farà efectiva amb la presentació prèvia, abans del 30 de juny de 2016, del document acreditatiu de la seua resolució, emesa per l òrgan competent. 6. Quan el beneficiari siga una entitat pública, a més de soŀlicitar almenys les tres ofertes indicades en l article 8, haurà de presentar un certificat de l òrgan competent que el procediment de contractació utilitzat ha respectat la normativa vigent, fent referència a la norma aplicada, el procediment utilitzat, la seua justificació, les dades relatives a la publicació, si és el cas, i el número/codi de l expedient de contractació. En tot cas, haurà de compatibilitzar-se i aplicar-se simultàniament el contingut de la Llei General de Subvencions i de la Llei de Contractes del Sector Públic. Article 15. Minoració i revocació de les ajudes 1. L alteració d algunes de les característiques del projecte la subvenció del qual haja sigut aprovada, incloent-hi la disminució de l estalvi energètic realment obtingut, l incompliment de condicions i terminis establits en la resolució, l execució parcial de la inversió, la insuficient justificació dels gastos efectivament realitzats i la concessió després de la presentació de la soŀlicitud d altres ajudes públiques o privades, que en el seu conjunt excedisquen dels límits establits, podrà donar lloc a la minoració de la subvenció concedida. Estos criteris resultaran d aplicació per a determinar la quantitat que finalment haja de percebre el beneficiari i hauran de respondre al principi de proporcionalitat. 2. L incompliment pel beneficiari de qualsevol dels requisits, condicions i la resta de circumstàncies que van donar lloc a l atorgament de la subvenció, la variació de la finalitat de l actuació o la falta de justificació de la realització del projecte, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció i l obligació de reintegrar les ajudes percebudes i els interessos de demora des del moment del seu pagament basant-se en el que disposa el títol II de Llei 38/2003, General de Subvencions. Articule 16. Publicitat comunitària. Obligacions En el cas que la present convocatòria obtinga finançament comunitari, l empresa beneficiària s assegurarà que les parts que intervenen en el projecte han sigut informades del cofinançament en un 50 per cent pel Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) i anunciarà clarament que el projecte ha sigut seleccionat en el marc del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana Per a complir amb este requisit, l empresa beneficiària haurà de: Coŀlocar en els béns tangibles subvencionats adhesius identificatius de la marca FEDER en la forma establida en el Manual d instruccions de justificació. Incloure el logotip FEDER i la declaració «Projecte cofinançat pels Fons FEDER, dins del Programa Operatiu FEDER de la Comu- No se aceptarán aquellos documentos de pago que, aun siendo conformes con los requisitos formales señalados anteriormente, no permitan identificar claramente a que facturas están vinculados. Los gastos presentados en la justificación deberán documentarse mediante facturas pagadas en su totalidad. Este requisito se aplicará con independencia del porcentaje de imputación de un gasto al proyecto, por lo tanto las facturas parcialmente pagadas no serán admitidas. c) Fotografías de la instalación y de los equipos principales, en su ubicación definitiva. d) Cuenta justificativa de las inversiones, así como el documento sobre relación de apuntes contables, siendo ambos modelos facilitados por el IVACE. e) Declaración responsable de otras ayudas de minimis (independientemente de si son para los mismos costes subvencionables que los del proyecto objeto de solicitud de ayuda para esta convocatoria como para cualquier otro) y/o otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualquier administración o entes públicos o privados que hubieran obtenido o solicitado para los mismos costes subvencionables que los presentados al IVACE para la justificación del proyecto. f) Cualquier otra documentación que se indique en el anexo según los diferentes programas y actuaciones. 4. Sólo serán tenidos en cuenta los justificantes de gasto y de pago de fecha posterior al registro de entrada del documento de solicitud de ayuda. 5. La liquidación de la ayuda a aquellos proyectos sujetos a declaración de impacto ambiental de acuerdo a la legislación vigente, se hará efectiva previa presentación, antes del 30 de junio de 2016, del documento acreditativo de su resolución, emitida por el órgano competente. 6. Cuando el beneficiario sea una entidad pública, además de solicitar al menos las tres ofertas indicadas en el artículo 8, deberá presentar un certificado del órgano competente de que el procedimiento de contratación utilizado ha respetado la normativa vigente, haciendo referencia a la norma aplicada, el procedimiento utilizado, la justificación del mismo, los datos relativos a la publicación, en su caso, y el número/ código del expediente de contratación. En todo caso, deberá compatibilizarse y aplicarse simultáneamente el contenido de la Ley General de Subvenciones y de la Ley de Contratos del Sector Público. Artículo 15. Minoración y revocación de las ayudas 1. La alteración de algunas de las características del proyecto cuya subvención haya sido aprobada, incluyendo la disminución del ahorro energético realmente obtenido, el incumplimiento de condiciones y plazos establecidos en la resolución, la ejecución parcial de la inversión, la insuficiente justificación de los gastos efectivamente realizados y la concesión con posterioridad a la presentación de la solicitud de otras ayudas públicas o privadas, que en su conjunto excedan de los límites establecidos, podrá dar lugar a la minoración de la subvención concedida. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario y deberán responder al principio de proporcionalidad. 2. El incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de los requisitos, condiciones y demás circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de la subvención, la variación de la finalidad de la actuación o la falta de justificación de la realización del proyecto, podrá dar lugar a la revocación de la subvención y la obligación de reintegrar las ayudas percibidas y los intereses de demora desde el momento de pago de la misma en base a lo dispuesto en el título II de Ley 38/2003, General de Subvenciones. Articulo 16. Publicidad comunitaria. Obligaciones En caso de que la presente convocatoria obtenga financiación comunitaria, la empresa beneficiaria se asegurará de que las partes que intervienen en el proyecto han sido informadas de la cofinanciación en un 50 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y anunciará claramente que el proyecto ha sido seleccionado en el marco del Programa Operativo Feder de la Comunitat Valenciana Para cumplir con este requisito, la empresa beneficiaria deberá: Colocar en los bienes tangibles subvencionados adhesivos identificativos de la marca Feder en la forma establecida en el Manual de instrucciones de justificación. Incluir el logotipo Feder y la declaración «Proyecto cofinanciado por los Fondos Feder, dentro del Programa Operativo Feder de la Comu-

14 nitat Valenciana » en qualsevol document relacionat amb el projecte o activitat subvencionada. La inclusió del logotip FEDER es realitzarà en qualsevol format en què estiga suportada la documentació del projecte, açò és, paper, DVD, CD, pantalla informàtica, etc. Els logotips de FEDER es poden descarregar de la pàgina < en la zona de descàrregues, carpeta «logotips Fons Europeus i IVACE». DISPOSICIONS FINALS Primera Es faculta el director adjunt de l IVACE (director general d Energia), en qualitat de director adjunt de l IVACE, per a dictar les resolucions necessàries per al desplegament, l eficàcia i execució de la present convocatòria. Segona Esta resolució entrarà en vigor l endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). València, 20 de maig de El president de l IVACE: Máximo Buch Torralva. nitat Valenciana » en cualquier documento relacionado con el proyecto o actividad subvencionada. La inclusión del logotipo Feder se realizará en cualquier formato en que esté soportada la documentación del proyecto, esto es, papel, dvd, cd, pantalla informática, etc. Los logotipos de Feder se pueden descargar de la página en la zona de descargas, carpeta «logotipos Fondos Europeos e IVACE». DISPOSICIONES FINALES Primera Se faculta al director adjunto del IVACE (director general de Energía), en calidad de director adjunto del IVACE, para dictar las resoluciones necesarias para el desarrollo, eficacia y ejecución de la presente convocatoria. Segunda La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). Valencia, 20 de mayo de El presidente del IVACE: Máximo Buch Torralva. ANNEX Descripció i particularitats dels programes i actuacions. 1. Programa d Estalvi i Eficiència Energètica en la Indústria. Actuació IN12: inversions en mesures d estalvi d energia en la indústria. a) Objecte L objectiu d esta mesura és facilitar la viabilitat econòmica de les inversions en estalvi i eficiència energètica en els processos industrials existents en les empreses de la Comunitat Valenciana. b) Actuacions susceptibles de suport Seran susceptibles de suport els projectes d estalvi i eficiència energètica realitzats en empreses pertanyents al sector industrial. Els projectes d estalvi i eficiència energètica que s executen en empreses pertanyents a sectors no industrials seran susceptibles de suport sempre que l esmentat projecte siga assimilable a un procés industrial. Les actuacions energètiques que podran ser objecte d ajuda seran aquelles que produïsquen un estalvi d energia quantificable i que es justifiquen documentalment. Podran ser amb caràcter orientatiu les següents: Substitució d equips i instaŀlacions consumidores d energia per equips i instaŀlacions que utilitzen tecnologies d alta eficiència o la millor tecnologia disponible, a fi de reduir el consum energètic i les emissions de CO 2. Seran susceptibles de suport tant la substitució d equips de procés com la dels equips auxiliars consumidors d energia (calderes, compressors, cremadors, motors elèctrics, etc. Recuperació de calors residuals. Millora del rendiment dels equips existents: variadors de freqüència en motors, incorporació de motors d alta eficiència energètica en equips, etc. Implantació de sistemes de mesura de consums i control, sempre que estos sistemes permeten controlar automàticament els processos optimitzant-los energèticament. Projectes de millora energètica d iŀluminació en fàbriques de producció, magatzems i qualsevol altre tipus d edifici que no es troben dins de l àmbit d aplicació del Codi Tècnic de l Edificació (CTE). En tot cas, els equips adquirits hauran de ser nous. No seran subvencionables, entre altres, les actuacions següents: Projectes de millora energètica dels sistemes de climatització d oficines. En el cas de projectes de millora de les instaŀlacions tèrmiques en edificis existents que es troben dins de l àmbit d aplicació del Codi Tècnic de l Edificació (CTE), hauran de presentar-se dins del programa d estalvi i eficiència energètica en l edificació. Millora de l envolupant tèrmica de les naus de producció, magatzems, oficines així com la substitució de les cobertes. ANEXO Descripción y particularidades de los programas y actuaciones. 1. Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en la Industria. Actuación IN12: inversiones en medidas de ahorro de energía en la industria. a) Objeto El objetivo de esta medida es facilitar la viabilidad económica de las inversiones en ahorro y eficiencia energética en los procesos industriales existentes en las empresas de la Comunitat Valenciana. b) Actuaciones apoyables Serán apoyables los proyectos de ahorro y eficiencia energética realizados en empresas pertenecientes al sector industrial. Los proyectos de ahorro y eficiencia energética que se ejecuten en empresas pertenecientes a sectores no industriales serán apoyables siempre que dicho proyecto sea asimilable a un proceso industrial. Las actuaciones energéticas que podrán ser objeto de ayuda serán aquellas que produzcan un ahorro de energía cuantificable y que se justifiquen documentalmente. Podrán ser con carácter orientativo las siguientes: Sustitución de equipos e instalaciones consumidoras de energía por equipos e instalaciones que utilicen tecnologías de alta eficiencia o la mejor tecnología disponible, con objeto de reducir el consumo energético y las emisiones de CO 2. Serán apoyables tanto la sustitución de equipos de proceso como la de los equipos auxiliares consumidores de energía (calderas, compresores, quemadores, motores eléctricos, etc. Recuperación de calores residuales. Mejora del rendimiento de los equipos existentes: variadores de frecuencia en motores, incorporación de motores de alta eficiencia energética en equipos, etc. Implantación de sistemas de medida de consumos y control, siempre y cuando estos sistemas permitan controlar automáticamente los procesos optimizándolos energéticamente. Proyectos de mejora energética de iluminación en fábricas de producción, almacenes y cualquier otro tipo de edificio que no se encuentren dentro del ámbito de aplicación del Código Técnico de la Edificación (CTE). En cualquier caso, los equipos adquiridos deberán ser nuevos. No serán subvencionables, entre otras, las siguientes actuaciones: Proyectos de mejora energética de los sistemas de climatización de oficinas. En el caso de proyectos de mejora de las instalaciones térmicas en edificios existentes que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del Código Técnico de la Edificación (CTE), deberán presentarse dentro del programa de ahorro y eficiencia energética en la edificación. Mejora de la envolvente térmica de las naves de producción, almacenes, oficinas así como la sustitución de las cubiertas.

15 Implantació d equips el propòsit del qual siga millorar la qualitat de la xarxa elèctrica i no aconseguir un estalvi energètic, com és el cas dels estabilitzadors de tensió, filtres passius i actius de supressors d harmònics, bateries de condensadors, etc. Només es recolzaran aquells equips que tinguen estabilització i control i únicament en la part del sistema que produïsca l estalvi d energia. A més, en este cas, s haurà d aportar un certificat d un laboratori acreditat que confirme l estalvi calculat. Projectes d estalvi i eficiència energètica executats per empreses pertanyents al sector primari (agrícola, ramader, pesca i aqüicultura). Instaŀlacions d evacuació de la calor dels equips a l exterior per a augmentar-ne el rendiment o qualsevol altra actuació realitzada per manteniment o conservació de les instaŀlacions, independentment de si genera o no estalvi d energia. c) Beneficiaris Empreses pertanyents al sector industrial que tinguen la seua seu social o establiment de producció a la Comunitat Valenciana. Aquelles empreses no pertanyents al sector industrial, podran ser beneficiàries de les ajudes, sempre que el projecte que hagen d executar siga assimilable a un procés industrial. d) Cost subvencionable Es considera cost subvencionable: Les inversions en equips i instaŀlacions auxiliars (canonades, línies elèctriques, vàlvules, connexions, etc.) associades directament al projecte d estalvi d energia. En el cas que el projecte d estalvi supose un canvi de combustible a gas natural, es considerarà també cost subvencionable la instaŀlació de gas natural des de comptadors de gas fins als equips consumidors finals, l estació de regulació i mesura, i/o la instaŀlació de gas natural liquat, inclòs el depòsit i elements auxiliars (evaporadors, vàlvules, etc.). El combustible substituït haurà de ser electricitat o un producte derivat del petroli, no serà susceptible de suport si el combustible substituït és biomassa o qualsevol combustible renovable. Les inversions necessàries per al muntatge i posada en marxa dels equips i instaŀlacions auxiliars assenyalats en l apartat anterior. No es considera cost subvencionable: L IVA satisfet per l adquisició de béns i servicis facturats i, en general, qualsevol impost pagat. Els gastos financers conseqüència de la inversió, els de personal propi i els d adquisició d immobles i terrenys. Els costos d adquisició de béns d equip de segona mà. Obra civil Projecte d enginyeria Cost del transport dels materials. Dietes del personal relacionat amb el projecte i formació del personal a càrrec de les instaŀlacions. Desmuntatge de l actual instaŀlació i els servicis de grua per a retirada o instaŀlació dels nous equips. Gestió de residus. Gastos de legalització de les instaŀlacions. En el cas que hi haja canvi de combustible, el cost de portar la connexió de gas natural fins a l empresa/entitat, ni els comptadors. Tots aquells gastos que no estiguen directament relacionats amb la consecució dels objectius d estalvi del projecte; serà en tot cas el criteri de l IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia Es consideraren només projectes el cost subvencionable del qual siga superior a euros. e) Quantia de l ajuda Sense perjuí del que disposa l article 4.3 de la present resolució, la quantia màxima de l ajuda serà del 30 per cent del cost subvencionable, amb un màxim de euros per projecte. f) Criteris de valoració en l aplicació d ajudes públiques A) Característiques del projecte (màxim 80 punts). A1. Relació entre cost subvencionable del projecte i l estalvi obtingut (màxim 60 punts). Es valorarà amb major puntuació aquells projectes que tinguen un major estalvi d energia en funció del seu cost subvencionable. A2. Tipologia d equip consumidor d energia (màxim 10 punts). Es valorarà amb més puntuació l adquisició d equips auxiliars enfront dels equips de procés. Implantación de equipos cuyo propósito sea mejorar la calidad de la red eléctrica y no el conseguir un ahorro energético, como es el caso de los estabilizadores de tensión, filtros pasivos y activos de supresores de armónicos, baterías de condensadores, etc. Solamente se apoyarán aquellos equipos que tengan estabilización y control y únicamente en la parte del sistema que produzca el ahorro de energía. Además, en este caso, se deberá aportar un certificado de un laboratorio acreditado que confirme el ahorro calculado. Proyectos de ahorro y eficiencia energética ejecutados por empresas pertenecientes al sector primario (agrícola, ganadero, pesca y acuicultura). Instalaciones de evacuación del calor de los equipos al exterior para aumentar el rendimiento de los mismos o cualquier otra actuación realizada por mantenimiento o conservación de las instalaciones, independientemente de si genera o no ahorro de energía. c) Beneficiarios Empresas pertenecientes al sector industrial que tengan su sede social o establecimiento de producción en la Comunitat Valenciana. Aquellas empresas no pertenecientes al sector industrial, podrán ser beneficiarias de las ayudas, siempre y cuando el proyecto que vayan a ejecutar sea asimilable a un proceso industrial. d) Coste subvencionable Se considera coste subvencionable: Las inversiones en equipos e instalaciones auxiliares (tuberías, líneas eléctricas, válvulas, conexiones, etc.) asociadas directamente al proyecto de ahorro de energía. En el caso de que el proyecto de ahorro suponga un cambio de combustible a gas natural, se considerará también coste subvencionable la instalación de gas natural desde contadores de gas hasta los equipos consumidores finales, la estación de regulación y medida, y/o la instalación de gas natural licuado, incluido el depósito y elementos auxiliares (evaporadores, válvulas, etc.). El combustible sustituido deberá ser electricidad o un producto derivado del petróleo, no siendo apoyable si el combustible sustituido es biomasa o cualquier combustible renovable. Las inversiones necesarias para el montaje y puesta en marcha de los equipos e instalaciones auxiliares señalados en el apartado anterior. No se considera coste subvencionable: El IVA satisfecho por la adquisición de bienes y servicios facturados y, en general, cualquier impuesto pagado. Los gastos financieros consecuencia de la inversión, los de personal propio y los de adquisición de inmuebles y terrenos. Los costes de adquisición de bienes de equipo de segunda mano. Obra civil Proyecto de ingeniería Coste del transporte de los materiales. Dietas del personal relacionado con el proyecto y formación del personal a cargo de las instalaciones. Desmontaje de la actual instalación y los servicios de grúa para retirada o instalación de los nuevos equipos. Gestión de residuos. Gastos de legalización de las instalaciones. En el caso de que exista cambio de combustible, el coste de llevar la acometida de gas natural hasta la empresa/entidad, ni los contadores. Todos aquellos gastos que no estén directamente relacionados con la consecución de los objetivos de ahorro del proyecto, siendo en todo caso el criterio del IVACE el que prevalecerá en caso de controversia Se consideraran solo proyectos cuyo coste subvencionable sea superior a euros. e) Cuantía de la ayuda Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.3 de la presente resolución, la cuantía máxima de la ayuda será del 30 por ciento del coste subvencionable, con un máximo de euros por proyecto. f) Criterios de valoración en la aplicación de ayudas públicas A) Características del proyecto (máximo 80 puntos). A1. Relación entre coste subvencionable del proyecto y el ahorro obtenido (máximo 60 puntos). Se valorará con mayor puntuación aquellos proyectos que tengan un mayor ahorro de energía en función del coste subvencionable del mismo. A2. Tipología de equipo consumidor de energía (máximo 10 puntos). Se valorará con más puntuación la adquisición de equipos auxiliares frente a los equipos de proceso.

16 A3. Tipus d actuació. Característiques tecnicoenergètiques de la nova instaŀlació (màxim 10 punts) Es valoraran amb major puntuació els projectes de recuperació de calors residuals i els sistemes de regulació i control enfront de la substitució d equips. B) Càlculs energètics (màxim 20 punts). B1. Realització d auditoria energètica (màxim 10 punts). Es valorarà amb major puntuació aquells projectes duts a terme per empreses que hagen realitzat una auditoria energètica global, la qual haurà de contindre un estudi de tots els consums energètics de l empresa i una anàlisi i posterior proposta de mesures d actuació per a la seua reducció. B2. Procediment de càlcul dels estalvis energètics (màxim 10 punts). Es valorarà amb major puntuació els projectes en què el càlcul dels estalvis d energia es realitze a través de mesuraments reals sobre els equips i processos, enfront d estimacions de catàlegs. g) Criteris particulars en l aplicació d ajudes públiques Els projectes emmarcats dins d esta actuació hauran de tindre un període de retorn de la inversió superior a dos anys i una ràtio estalvi d energia primària/cost subvencionable superior a 250 tep/m. En el cas que el projecte supose un canvi de combustible a gas natural, no es tindrà en compte per al càlcul de la ràtio estalvi d energia primària cost/ subvencionable, les inversions corresponents a les infraestructures de gas natural necessàries. En tots els casos s haurà d aportar documentació tècnica (fitxes tècniques o fotografies de la placa de característiques) que reflectisca la potència dels equips que seran objecte de substitució o millora. 2. Programa d Estalvi i Eficiència Energètica en l Edificació. Actuació ED32: millora de l eficiència energètica de les instaŀlacions tèrmiques dels edificis existents. a) Objecte Reduir el consum d energia de les instaŀlacions tèrmiques existents dels edificis (calefacció, climatització i producció d aigua calenta sanitària) d ús terciari. b) Actuacions susceptibles de suport Esta mesura pretén millorar l eficiència energètica de les instaŀlacions de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i producció d aigua calenta sanitària que es renoven, destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones. Les actuacions objecte d ajuda hauran de tindre una reducció mínima del 20 per cent del consum energètic respecte la situació inicial. El càlcul de l estalvi energètic es realitzarà per mitjà de la comparació del consum energètic de la instaŀlació tèrmica objecte en la situació actual i en la situació millorada que es pretén aconseguir després de la reforma. Les actuacions objecte d ajuda podran ser, amb caràcter orientatiu les següents: Substitució de calderes de potència tèrmica nominal superior a 70 kw. Les noves calderes hauran d aconseguir els rendiments a potència nominal i a càrrega parcial que s indiquen a continuació (Pn ve expressada en kw): Calderes de gas entre kw de potència tèrmica nominal: rendiment a potència útil nominal i una temperatura mitjana de l aigua en la caldera de 70 ºC, η 90+2 log Pn i rendiment a càrrega parcial de 0,3Pn i a una temperatura de retorn de l aigua a la caldera de 30 ºC, η 97+ log Pn. Calderes de gas de potència tèrmica nominal major de 400 kw: rendiment a potència útil nominal i una temperatura mitjana de l aigua en la caldera de 70 ºC, η 95,2 i rendiment a càrrega parcial de 0,3Pn i a una temperatura de retorn de l aigua a la caldera de 30 ºC, η 99,6. Calderes de gasoil entre kw de potència tèrmica nominal: rendiment a potència útil nominal i una temperatura mitjana de l aigua en la caldera de 70 ºC, η 90+2 log Pn i rendiment a càrrega parcial de 0,3Pn i a una temperatura mitjana de l aigua de la caldera de 50 ºC, η 86+3 log Pn. Calderes de gasoil de potència tèrmica nominal major de 400 kw: rendiment a potència útil nominal i una temperatura mitjana de l aigua en la caldera de 70 ºC, η 95,2 i rendiment a càrrega parcial de 0,3Pn i a una temperatura mitjana de l aigua de la caldera de 50 ºC, η 93,8. A3. Tipo de actuación. Características técnico-energéticas de la nueva instalación (máximo 10 puntos) Se valorarán con mayor puntuación los proyectos de recuperación de calores residuales y los sistemas de regulación y control frente a la sustitución de equipos. B) Cálculos energéticos (máximo 20 puntos). B1. Realización de auditoría energética (máximo 10 puntos). Se valorará con mayor puntuación aquellos proyectos llevados a cabo por empresas que hayan realizado una auditoría energética global, la cual deberá contener un estudio de todos los consumos energéticos de la empresa y un análisis y posterior propuesta de medidas de actuación para la reducción de los mismos. B2. Procedimiento de cálculo de los ahorros energéticos (máximo 10 puntos). Se valorará con mayor puntuación los proyectos en los que el cálculo de los ahorros de energía se realice a través de mediciones reales sobre los equipos y procesos, frente a estimaciones de catálogos. g) Criterios particulares en la aplicación de ayudas públicas Los proyectos enmarcados dentro de esta actuación deberán tener un periodo de retorno de la inversión superior a dos años y un ratio ahorro de energía primaria/coste subvencionable superior a 250 tep/ M. En el caso de que el proyecto suponga un cambio de combustible a gas natural, no se tendrá en cuenta para el cálculo del ratio ahorro de energía primaria/coste subvencionable, las inversiones correspondientes a las infraestructuras de gas natural necesarias. En todos los casos se deberá aportar documentación técnica (fichas técnicas o fotografías de la placa de características) que refleje la potencia de los equipos que van a ser objeto de sustitución o mejora. 2. Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en la Edificación. Actuación ED32: mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios existentes. a) Objeto Reducir el consumo de energía de las instalaciones térmicas existentes de los edificios (calefacción, climatización y producción de agua caliente sanitaria) de uso terciario. b) Actuaciones apoyables Esta medida pretende mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y producción de agua caliente sanitaria que se renueven, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. Las actuaciones objeto de ayuda deberán tener una reducción mínima del 20 por ciento del consumo energético respecto la situación inicial. El cálculo del ahorro energético se realizará mediante la comparación del consumo energético de la instalación térmica objeto en la situación actual y en la situación mejorada que se pretende alcanzar tras la reforma. Las actuaciones objeto de ayuda podrán ser, con carácter orientativo las siguientes: Sustitución de calderas de potencia térmica nominal superior a 70 kw. Las nuevas calderas deberán alcanzar los rendimientos a potencia nominal y a carga parcial que se indican a continuación (Pn viene expresada en kw): Calderas a gas entre kw de potencia térmica nominal: rendimiento a potencia útil nominal y una temperatura media del agua en la caldera de 70 ºC, η 90+2 log Pn y rendimiento a carga parcial de 0,3Pn y a una temperatura de retorno del agua a la caldera de 30 ºC, η 97+ log Pn. Calderas a gas de potencia térmica nominal mayor de 400 kw: rendimiento a potencia útil nominal y una temperatura media del agua en la caldera de 70 ºC, η 95,2 y rendimiento a carga parcial de 0,3Pn y a una temperatura de retorno del agua a la caldera de 30 ºC, η 99,6. Calderas a gasóleo entre kw de potencia térmica nominal: rendimiento a potencia útil nominal y una temperatura media del agua en la caldera de 70 ºC, η 90+2 log Pn y rendimiento a carga parcial de 0,3Pn y a una temperatura media del agua de la caldera de 50 ºC, η 86+3 log Pn. Calderas a gasóleo de potencia térmica nominal mayor de 400 kw: rendimiento a potencia útil nominal y una temperatura media del agua en la caldera de 70 ºC, η 95,2 y rendimiento a carga parcial de 0,3Pn y a una temperatura media del agua de la caldera de 50 ºC, η 93,8.

17 Substitució d equips per a producció de calor i/o fred (bombes de calor i màquines refrigeradores) amb potència tèrmica total superior a 12 kw per altres seleccionats basant-se en un major rendiment energètic, tant per a instaŀlacions de tipus individual com centralitzades. Els equips que s instaŀlen amb potència tèrmica nominal > 12 kw, hauran d estar certificats en Eurovent o en tràmit d obtindre la certificació Eurovent i hauran de ser equips amb una alta classificació energètica (classe B o superior en mode fred o calor, o tindre un ESEER>4 segons condicions Eurovent). Per als equips de volum refrigerant variable tipus VRV, que no disposen de programa de certificació en Eurovent, se ls exigirà un EER > 3,6 i un COP > 4, o a falta d això valors estacionals d estos rendiments superiors a 5. Les substitucions en què s instaŀlen en un mateix edifici diversos condicionadors d aire la potència tèrmica individual dels quals en mode refrigeració siga 12 kw, hauran de tindre cada un d ells una classe mínima d eficiència energètica A+/A++ (refrigeració/calefacció), segons Reglament 626/2011 de 4 de maig de 2011 de la Comissió Europea. Millora de l eficiència energètica de les instaŀlacions de climatització per mitjà de la instaŀlació de màquines d absorció/adsorció que treballen amb calors residuals o renovables (solar, etc.). Substitució d equips de bombament de fluids caloportadors de cabal constant per equips de bombament de cabal variable. Millora o substitució dels sistemes de ventilació i condicionament d aire. Sistemes de refredament gratuït per aire exterior i de recuperació de calor de l aire d extracció. Sistemes que combinen equips convencionals amb tècniques evaporatives: refredament evaporatiu, condensació evaporativa, prerefredament evaporatiu de l aire de condensació, refredament evaporatiu directe i indirecte previ a la recuperació de calor de l aire d extracció, etc. Millora dels sistemes de climatització de piscines cobertes, inclòs el calfament de l aigua del vas de la piscina. Les noves instaŀlacions de sistemes centralitzats de calefacció i refrigeració urbana o de districte o que donen servici a uns quants edificis, així com la reforma i ampliació de les existents. No seran objecte de subvenció en esta actuació, els projectes en què es reformen les instaŀlacions tèrmiques de processos industrials, tallers o altres edificis en què no s aplique el document HE2 Rendiment de les instaŀlacions tèrmiques del Codi Tècnic de l Edificació. No seran subvencionables aquells projectes que complisquen estrictament els valors de rendiment o nivells d eficiència energètica exigits per la reglamentació que els siga aplicable, per no suposar una millora respecte als nivells mínims que han de complir obligatòriament. c) Beneficiaris Empreses o entitats de naturalesa pública o privada, propietaris o arrendataris d edificis del sector terciari ubicats a la Comunitat Valenciana. d) Cost subvencionable Es considera cost subvencionable: Equips de generació i transport. Canonades de transport dels fluids caloportadors i els seus elements auxiliars. Muntatge i posada en marxa Equips auxiliars de regulació, control i comptabilització. En el cas que el projecte d estalvi supose un canvi de combustible a gas natural, es considerarà també cost subvencionable la instaŀlació de gas natural des de comptadors de gas fins als equips consumidors finals, l Estació de Regulació i Mesura, i/o la instaŀlació de gas natural liquat, inclòs el depòsit i elements auxiliars (evaporadors, vàlvules, etc.). El combustible substituït haurà de ser electricitat o un producte derivat del petroli, no serà susceptible de suport si el combustible substituït és biomassa o qualsevol combustible renovable. No es considera cost subvencionable: L IVA satisfet per l adquisició de béns i servicis facturats i, en general, qualsevol impost pagat. Els gastos financers conseqüència de la inversió, els de personal propi i els d adquisició d immobles i terrenys. Els costos d adquisició de béns d equip de segona mà. Projecte d enginyeria. Sustitución de equipos para producción de calor y/o frío (bombas de calor y máquinas enfriadoras) con potencia térmica total superior a 12 kw por otros seleccionados en base a un mayor rendimiento energético, tanto para instalaciones de tipo individual como centralizadas. Los equipos que se instalen con potencia térmica nominal > 12 kw, deberán estar certificados en Eurovent o en trámite de obtener la certificación Eurovent y deberán ser equipos con una alta clasificación energética (clase B o superior en modo frío o calor, o tener un ESEER>4 según condiciones Eurovent). Para los equipos de volumen refrigerante variable tipo VRV, que no disponen de programa de certificación en Eurovent, se le exigirá un EER > 3,6 y un COP > 4, o en su defecto valores estacionales de estos rendimientos superiores a 5. Las sustituciones en las que se instalen en un mismo edificio varios acondicionadores de aire cuya potencia térmica individual en modo refrigeración sea 12 kw, deberán tener cada uno de ellos una clase mínima de eficiencia energética A+/A++ (refrigeración/calefacción), según Reglamento 626/2011 de 4 de mayo de 2011 de la Comisión Europea. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de climatización mediante la instalación de máquinas de absorción/adsorción que trabajen con calores residuales o renovables (solar, etc.). Sustitución de equipos de bombeo de fluidos caloportadores de caudal constante por equipos de bombeo de caudal variable. Mejora o sustitución de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire. Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperación de calor del aire de extracción. Sistemas que combinen equipos convencionales con técnicas evaporativas: enfriamiento evaporativo, condensación evaporativa, preenfriamiento evaporativo del aire de condensación, enfriamiento evaporativo directo e indirecto previo a la recuperación de calor del aire de extracción, etc. Mejora de los sistemas de climatización de piscinas cubiertas, incluido el calentamiento del agua del vaso de la piscina. Las nuevas instalaciones de sistemas centralizados de calefacción y refrigeración urbana o de distrito o que den servicio a varios edificios, así como la reforma y ampliación de las existentes. No serán objeto de subvención en esta actuación, los proyectos en los que se reformen las instalaciones térmicas de procesos industriales, talleres u otros edificios en los que no sea de aplicación el documento HE2-Rendimiento de las instalaciones térmicas del Código Técnico de la Edificación. No serán subvencionables aquellos proyectos que cumplan estrictamente los valores de rendimiento o niveles de eficiencia energética exigidos por la reglamentación que les sea de aplicación, por no suponer una mejora respecto a los niveles mínimos que deben cumplir obligatoriamente. c) Beneficiarios Empresas o entidades de naturaleza pública o privada, propietarios o arrendatarios de edificios del sector terciario ubicados en la Comunitat Valenciana. d) Coste subvencionable Se considera coste subvencionable: Equipos de generación y transporte. Tuberías de transporte de los fluidos caloportadores y sus elementos auxiliares. Montaje y puesta en marcha Equipos auxiliares de regulación, control y contabilización. En el caso de que el proyecto de ahorro suponga un cambio de combustible a gas natural, se considerará también coste subvencionable la la instalación de gas natural desde contadores de gas hasta los equipos consumidores finales, la estación de regulación y medida, y/o la instalación de gas natural licuado, incluido el depósito y elementos auxiliares (evaporadores, válvulas, etc.). El combustible sustituido deberá ser electricidad o un producto derivado del petróleo, no siendo apoyable si el combustible sustituido es biomasa o cualquier combustible renovable. No se considera coste subvencionable: El IVA satisfecho por la adquisición de bienes y servicios facturados y, en general, cualquier impuesto pagado. Los gastos financieros consecuencia de la inversión, los de personal propio y los de adquisición de inmuebles y terrenos. Los costes de adquisición de bienes de equipo de segunda mano. Proyecto de ingeniería.

18 Obra civil. Cost del transport i emmagatzematge dels materials. Dietes del personal relacionat amb el projecte i formació del personal a càrrec de les instaŀlacions. Desmuntatge de l actual instaŀlació i els servicis de grua per a retirada o instaŀlació del nou equip. Gestió de residus, entre ells la recuperació del refrigerant existent, i el cost de les operacions d arreplega i tractament per gestor autoritzat de residus. Gastos de legalització de les instaŀlacions. En el cas que hi haja canvi de combustible, el cost de portar la connexió de gas natural fins a l empresa/entitat, ni els comptadors. Tots aquells gastos que no estiguen directament relacionats amb la consecució dels objectius d estalvi del projecte; en tot cas serà el criteri de l IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia. Es consideraren només projectes el cost subvencionable dels quals siga superior a euros. e) Quantia de l ajuda Sense perjuí del que disposa l article 4.3 de la present resolució, la quantia màxima de l ajuda serà del 30 per cent del cost subvencionable, amb un màxim de euros per projecte. f) Criteris de valoració en l aplicació d ajudes públiques A) Característiques del projecte (màxim 80 punts). A1. Estalvi energètic amb la nova instaŀlació (màxim 40 punts). Es valorarà amb major puntuació els projectes que aconseguisquen un major percentatge d estalvi d energia respecte la situació inicial. A2. Àrea climatitzada afectada per la nova instaŀlació (màxim 10 punts). Es valoraran amb major puntuació els projectes de climatització que afecten una major superfície. A3. Tipus d actuació. Característiques tecnicoenergètiques de la nova instaŀlació (màxim 30 punts). Es valoraran amb major puntuació aquelles actuacions que utilitzen tecnologies més eficients o aquelles que compten amb diverses mesures d estalvi dins d un mateix projecte. B) Càlculs energètics (màxim 20 punts). B1. Realització d auditoria energètica (màxim 10 punts). Es valoraran amb major puntuació aquells projectes duts a terme per empreses o entitats que hagen realitzat una auditoria energètica global en el seu edifici, la qual haurà de contindre un estudi de tots els consums energètics de l edifici i una anàlisi i posterior proposta de mesures d actuació per a reduir-los. B2. Procediment de càlcul dels estalvis energètics (màxim 10 punts). Es valoraran amb major puntuació els projectes en què el càlcul dels estalvis d energia es realitze a través de mesuraments reals sobre els equips i processos enfront de càlculs estimatius. g) Criteris particulars Totes les reformes d instaŀlacions hauran de complir el Reglament d instaŀlacions tèrmiques dels edificis (RITE) (Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, i les seues posteriors modificacions). Respecte d això, com a documentació complementària a l exigida en l article 14, quan la potència tèrmica nominal a instaŀlar en generació de calor o fred siga major de 70 kw, s haurà d aportar, junt amb la documentació justificativa de les inversions, el projecte de les instaŀlacions tèrmiques subscrit pel facultatiu competent. h) Modalitat de concessió de les ajudes En el cas que els beneficiaris siguen administracions, organismes o entitats públiques, les actuacions que es realitzen, podran desenrotllar-se a través de la subscripció del corresponent conveni entre l IVACE i l entitat beneficiària, i establir les condicions i obligacions concretes que afecten el seu desenrotllament, sense que en cap cas puguen contravindre el que disposa esta resolució. Actuació ED33: millora de l eficiència energètica de les instaŀlacions d iŀluminació interior en els edificis existents. a) Objecte Reduir el consum d energia de les instaŀlacions d iŀluminació interior existents en els edificis d ús terciari. b) Actuacions susceptibles de suport Esta mesura pretén millorar l eficiència energètica de les instaŀlacions d iŀluminació interior que es renoven. Obra civil. Coste del transporte y almacenamiento de los materiales. Dietas del personal relacionado con el proyecto y formación del personal a cargo de las instalaciones. Desmontaje de la actual instalación y los servicios de grúa para retirada o instalación del nuevo equipo. Gestión de residuos, entre ellos la recuperación del refrigerante existente, y el coste de las operaciones de recogida y tratamiento por gestor autorizado de residuos. Gastos de legalización de las instalaciones. En el caso de que exista cambio de combustible, el coste de llevar la acometida de gas natural hasta la empresa/entidad, ni los contadores. Todos aquellos gastos que no estén directamente relacionados con la consecución de los objetivos de ahorro del proyecto, siendo en todo caso el criterio del IVACE el que prevalecerá en caso de controversia. Se consideraran solo proyectos cuyo coste subvencionable sea superior a euros. e) Cuantía de la ayuda Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.3 de la presente resolución, la cuantía máxima de la ayuda será del 30 por ciento del coste subvencionable, con un máximo de euros por proyecto. f) Criterios de valoración en la aplicación de ayudas públicas A) Características del proyecto (máximo 80 puntos). A1. Ahorro energético con la nueva instalación (máximo 40 puntos). Se valorará con mayor puntuación los proyectos que consigan un mayor porcentaje de ahorro de energía respecto la situación inicial. A2. Área climatizada afectada por la nueva instalación (máximo 10 puntos). Se valorarán con mayor puntuación los proyectos de climatización que afecten a una mayor superficie. A3. Tipo de actuación. Características técnico-energéticas de la nueva instalación (máximo 30 puntos). Se valorarán con mayor puntuación aquellas actuaciones que utilicen tecnologías más eficientes o aquellas que cuenten con varias medidas de ahorro dentro de un mismo proyecto. B) Cálculos energéticos (máximo 20 puntos). B1. Realización de auditoría energética (máximo 10 puntos). Se valorarán con mayor puntuación aquellos proyectos llevados a cabo por empresas o entidades que hayan realizado una auditoría energética global en su edificio, la cual deberá contener un estudio de todos los consumos energéticos del edificio y un análisis y posterior propuesta de medidas de actuación para la reducción de los mismos. B2. Procedimiento de cálculo de los ahorros energéticos (máximo 10 puntos). Se valorarán con mayor puntuación los proyectos en los que el cálculo de los ahorros de energía se realice a través de mediciones reales sobre los equipos y procesos frente a cálculos estimativos. g) Criterios particulares Todas las reformas de instalaciones deberán cumplir el Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios (RITE) (Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio y sus posteriores modificaciones). A este respecto, como documentación complementaria a las exigidas en el artículo 14, cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor de 70 kw, se deberá aportar, junto a la documentación justificativa de las inversiones, el proyecto de las instalaciones térmicas suscrito por el facultativo competente. h) Modalidad de concesión de las ayudas En el caso de que los beneficiarios sean administraciones, organismos o entidades públicas, las actuaciones que se realicen, podrán desarrollarse a través de la suscripción del correspondiente convenio entre el IVACE y la entidad beneficiaria, y establecer condiciones y obligaciones concretas que afecten al desarrollo de las mismas, sin que en ningún caso puedan contravenir lo dispuesto en esta resolución. Actuación ED33: mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior en los edificios existentes. a) Objeto Reducir el consumo de energía de las instalaciones de iluminación interior existentes en los edificios de uso terciario. b) Actuaciones apoyables Esta medida pretende mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior que se renueven.

19 Les actuacions objecte d ajuda hauran de tindre una reducció mínima del 30 per cent del consum energètic respecte la situació inicial. El càlcul de l estalvi energètic es realitzarà per mitjà de la comparació del consum energètic de la instaŀlació d iŀluminació interior objecte en la situació actual i en la situació millorada que es pretén aconseguir després de la reforma. Les actuacions energètiques podran ser, amb caràcter orientatiu les següents: Lluminàries, llums i equip: substitució del conjunt per un altre amb lluminàries de major rendiment, llums de major eficiència i reactàncies electròniques regulables, complint els requeriments de qualitat i confort visual reglamentats. Sistemes auxiliars per al control d encesa i regulació de nivell d iŀluminació: inclouran aquells sistemes de control per presència i regulació de nivell d iŀluminació segons l aportació de llum natural. Iŀluminació en expositors, cartells, aparadors i rètols lluminosos publicitaris: substitució dels sistemes d iŀluminació actuals per altres d alta eficiència energètica. No seran subvencionables les actuacions següents: Actuacions en què es reformen les instaŀlacions d iŀluminació existents de processos industrials, tallers, o altres edificis que estiguen fora de l àmbit d aplicació del document HE3-Eficiència Energètica de les Instaŀlacions d Iŀluminació. Reformes d iŀluminació esportiva les instaŀlacions de les quals estiguen fora de l àmbit d aplicació del document HE3-Eficiència Energètica de les Instaŀlacions d Iŀluminació ni les reformes d iŀluminació realitzades en enllumenat d emergència. Actuacions en què la nova instaŀlació d iŀluminació no garantisca uns valors mínims de luminància mitjana mantinguda, en funció de les tasques que s hagen de realitzar en cada zona, de manera que se satisfacen les necessitats de confort i prestacions visuals. Reformes de la instaŀlació d iŀluminació que comporten a una reducció significativa del factor de potència global de la instaŀlació. No seran subvencionables aquells projectes que complisquen estrictament els valors de rendiment o nivells d eficiència energètica exigits per la reglamentació que els siga aplicable, per no suposar una millora respecte als nivells mínims que han de complir obligatòriament. c) Potencials beneficiaris Empreses o entitats de naturalesa pública o privada, propietaris o arrendataris d edificis del sector terciari ubicats a la Comunitat Valenciana. d) Cost subvencionable Es considera cost subvencionable les inversions en lluminàries, llums, equips, sistemes auxiliars de control i regulació i els costos associats a la instaŀlació en la part corresponent a esta mesura. No es considera cost subvencionable: L IVA satisfet per l adquisició de béns i servicis facturats i, en general, qualsevol impost pagat. Els gastos financers conseqüència de la inversió, els de personal propi i els d adquisició d immobles i terrenys. Els costos d adquisició de béns d equip de segona mà. Projecte d enginyeria. Obra civil. Reformes de la instaŀlació elèctrica no associades directament al projecte Cost del transport i emmagatzematge dels materials. Dietes del personal relacionat amb el projecte. Desmuntatge de l actual instaŀlació i els servicis de grua per a retirada o instaŀlació dels equips. Gestió de residus. Gastos de legalització de les instaŀlacions. Tots aquells gastos que no estiguen directament relacionats amb la consecució dels objectius d estalvi del projecte; en tot cas serà el criteri de l IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia. Es consideraren només projectes el cost subvencionable dels quals siga superior a euros. e) Quantia de l ajuda Sense perjuí del que disposa l article 4.3 de la present resolució, la quantia màxima de l ajuda serà del 20 per cent del cost subvencionable, amb un màxim de euros per projecte. f) Criteris de valoració en l aplicació d ajudes públiques A) Característiques del projecte (màxim 80 punts). A1. Estalvi energètic amb la nova instaŀlació (màxim 40 punts). Las actuaciones objeto de ayuda deberán tener una reducción mínima del 30 por ciento del consumo energético respecto la situación inicial. El cálculo del ahorro energético se realizará mediante la comparación del consumo energético de la instalación de iluminación interior objeto en la situación actual y en la situación mejorada que se pretende alcanzar tras la reforma. Las actuaciones energéticas podrán ser, con carácter orientativo las siguientes: Luminarias, lámparas y equipo: sustitución del conjunto por otro con luminarias de mayor rendimiento, lámparas de mayor eficiencia y reactancias electrónicas regulables, cumpliendo con los requerimientos de calidad y confort visual reglamentados. Sistemas auxiliares para el control de encendido y regulación de nivel de iluminación: incluirán aquellos sistemas de control por presencia y regulación de nivel de iluminación según el aporte de luz natural. Iluminación en expositores, carteles, escaparates y rótulos luminosos publicitarios: sustitución de los sistemas de iluminación actuales por otros de alta eficiencia energética No serán subvencionables las siguientes actuaciones: Actuaciones en las que se reformen las instalaciones de iluminación existentes de procesos industriales, talleres, u otros edificios que estén fuera del ámbito de aplicación del documento HE3-Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación. Reformas de iluminación deportiva cuyas instalaciones estén fuera del ámbito de aplicación del documento HE3-Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación ni las reformas de iluminación realizadas en alumbrado de emergencia. Actuaciones en las que la nueva instalación de iluminación no garantice unos valores mínimos de iluminancia media mantenida, en función de las tareas que se vayan a realizar en cada zona, de forma que se satisfagan las necesidades de confort y prestaciones visuales. Reformas de la instalación de iluminación que conlleven a una reducción significativa del factor de potencia global de la instalación. No serán subvencionables aquellos proyectos que cumplan estrictamente los valores de rendimiento o niveles de eficiencia energética exigidos por la reglamentación que les sea de aplicación, por no suponer una mejora respecto a los niveles mínimos que deben cumplir obligatoriamente. c) Potenciales beneficiarios Empresas o entidades de naturaleza pública o privada, propietarios o arrendatarios de edificios del sector terciario ubicados en la Comunitat Valenciana. d) Coste subvencionable Se considera coste subvencionable las inversiones en luminarias, lámparas, equipos, sistemas auxiliares de control y regulación y los costes asociados a la instalación en la parte correspondiente a esta medida. No se considera coste subvencionable: El IVA satisfecho por la adquisición de bienes y servicios facturados y, en general, cualquier impuesto pagado. Los gastos financieros consecuencia de la inversión, los de personal propio y los de adquisición de inmuebles y terrenos. Los costes de adquisición de bienes de equipo de segunda mano. Proyecto de ingeniería. Obra civil. Reformas de la instalación eléctrica no asociadas directamente al proyecto Coste del transporte y almacenamiento de los materiales. Dietas del personal relacionado con el proyecto. Desmontaje de la actual instalación y los servicios de grúa para retirada o instalación de los equipos. Gestión de residuos. Gastos de legalización de las instalaciones. Todos aquellos gastos que no estén directamente relacionados con la consecución de los objetivos de ahorro del proyecto, siendo en todo caso el criterio del IVACE el que prevalecerá en caso de controversia. Se consideraran solo proyectos cuyo coste subvencionable sea superior a euros. e) Cuantía de la ayuda Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.3 de la presente resolución, la cuantía máxima de la ayuda será del 20 por ciento del coste subvencionable, con un máximo de euros por proyecto. f) Criterios de valoración en la aplicación de ayudas públicas A) Características del proyecto (máximo 80 puntos). A1. Ahorro energético con la nueva instalación (máximo 40 puntos).

20 Es valoraran amb major puntuació els projectes que aconseguisquen un major percentatge d estalvi d energia respecte la situació inicial. A2. Àrea iŀluminada afectada per la nova instaŀlació (màxim 10 punts). Es valoraran amb major puntuació els projectes d iŀluminació que afecten una major superfície A3. Tipus d actuació. Característiques tecnicoenergètiques de la nova instaŀlació (màxim 30 punts). Es valoraran amb major puntuació aquelles actuacions que utilitzen tecnologies més eficients o aquelles que compten amb diverses mesures d estalvi dins d un mateix projecte. B) Càlculs energètics (màxim 20 punts). B1. Realització d auditoria energètica (màxim 10 punts). Es valoraran amb major puntuació aquells projectes duts a terme per empreses o entitats que hagen realitzat una auditoria energètica global en el seu edifici, la qual haurà de contindre un estudi de tots els consums energètics de l empresa i una anàlisi i posterior proposta de mesures d actuació per a reduir-los. B2. Procediment de càlcul dels estalvis energètics (màxim 10 punts). Es valoraran amb major puntuació els projectes en què el càlcul dels estalvis d energia es realitze a través de mesuraments reals sobre els equips i processos enfront de càlculs estimatius. g) Criteris particulars Les exigències mínimes d eficiència energètica, en particular el VEEI i la potència màxima instaŀlada, que ha de complir la instaŀlació d iŀluminació que es rehabilite, en funció del tipus i ús de l edifici, són les que figuren en el document HE3-Eficiència Energètica de les Instaŀlacions d Iŀluminació del Codi Tècnic de l Edificació (CTE), segons l Orde FOM/1635/2013, de 10 de setembre. Així mateix, en els següents supòsits s haurà de justificar l existència d un sistema de control i, si és el cas, de regulació que optimitze l aprofitament de la llum natural, complint el que disposa l apartat 2.3 esmentat document HE3: intervenció en edificis existents amb una superfície útil total final (incloses les parts ampliades, si és el cas) superior a 1000 m², on es renova més del 25 per cent de la superfície iŀluminada; altres intervencions en edificis existents en què es renova una part de la instaŀlació, i en este cas s adequarà la part de la instaŀlació renovada perquè es complisquen els valors d eficiència energètica límit en funció de l activitat i, quan la renovació afecte zones de l edifici per a les quals s establisca l obligatorietat de sistemes de control o regulació, es disposaran estos sistemes; canvi d ús característic de l edifici; canvis d activitat en una zona de l edifici que impliquen un valor més baix del Valor d Eficiència Energètica de la Instaŀlació límit, respecte al de l activitat inicial, i en este cas s adequarà la instaŀlació de la dita zona. h) Modalitat de concessió de les ajudes En el cas que els beneficiaris siguen administracions, organismes o entitats públiques, les actuacions que es realitzen, podran desenrotllar-se a través de la subscripció del corresponent conveni entre l IVACE i l entitat beneficiària, i establir condicions i obligacions concretes que afecten el seu desenrotllament, sense que en cap cas puguen contravindre el que disposa esta resolució. Actuació ED37: Sistemes de gestió energètica de les instaŀlacions tèrmiques i d iŀluminació dels edificis existents a) Objecte Reduir el consum d energia i optimitzar el funcionament de les instaŀlacions tèrmiques i d iŀluminació dels edificis existents del sector terciari per mitjà de la implantació de sistemes de control i gestió energètica. b) Actuacions susceptibles de suport Esta mesura pretén reduir el consum energètic de les instaŀlacions de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació), producció d aigua calenta sanitària i d iŀluminació per mitjà de la instaŀlació de sistemes d automatització de l edifici que permeten mesurar, controlar i gestionar l ús òptim d estes instaŀlacions. Este tipus d actuació haurà de permetre gestionar energèticament un edifici, per mitjà d un sistema inteŀligent de gestió d edificis del tipus Building Management System (BMS), Energy Management System Se valorarán con mayor puntuación los proyectos que consigan un mayor porcentaje de ahorro de energía respecto la situación inicial. A2. Área iluminada afectada por la nueva instalación (máximo 10 puntos). Se valorarán con mayor puntuación los proyectos de iluminación que afecten a una mayor superficie A3. Tipo de actuación. Características técnico-energéticas de la nueva instalación (máximo 30 puntos). Se valorarán con mayor puntuación aquellas actuaciones que utilicen tecnologías más eficientes o aquellas que cuenten con varias medidas de ahorro dentro de un mismo proyecto. B) Cálculos energéticos (máximo 20 puntos). B1. Realización de auditoría energética (máximo 10 puntos). Se valorarán con mayor puntuación aquellos proyectos llevados a cabo por empresas o entidades que hayan realizado una auditoría energética global en su edificio, la cual deberá contener un estudio de todos los consumos energéticos de la empresa y un análisis y posterior propuesta de medidas de actuación para la reducción de los mismos. B2. Procedimiento de cálculo de los ahorros energéticos (máximo 10 puntos). Se valorarán con mayor puntuación los proyectos en los que el cálculo de los ahorros de energía se realice a través de mediciones reales sobre los equipos y procesos frente a cálculos estimativos. g) Criterios particulares Las exigencias mínimas de eficiencia energética, en particular el VEEI y la potencia máxima instalada, que debe cumplir la instalación de iluminación que se rehabilite, en función del tipo y uso del edificio, son las que figuran en el documento HE3-Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación del Código Técnico de la Edificación (CTE), según Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. Asimismo, en los siguientes supuestos se deberá justificar la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.3 citado documento HE3: intervención en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las partes ampliadas, en su caso) superior a 1000 m², donde se renueve más del 25 por ciento de la superficie iluminada; otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve una parte de la instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada para que se cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de la actividad y, cuando la renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de control o regulación, se dispondrán estos sistemas; cambio de uso característico del edificio; cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del valor de eficiencia energética de la instalación límite, respecto al de la actividad inicial, en cuyo caso se adecuará la instalación de dicha zona. h) Modalidad de concesión de las ayudas En el caso de que los beneficiarios sean administraciones, organismos o entidades públicas, las actuaciones que se realicen, podrán desarrollarse a través de la suscripción del correspondiente convenio entre el IVACE y la entidad beneficiaria, y establecer condiciones y obligaciones concretas que afecten al desarrollo de las mismas, sin que en ningún caso puedan contravenir lo dispuesto en esta resolución. Actuación ED37: Sistemas de gestión energética de las instalaciones térmicas y de iluminación de los edificios existentes a) Objeto Reducir el consumo de energía y optimizar el funcionamiento de las instalaciones térmicas y de iluminación de los edificios existentes del sector terciario mediante la implantación de sistemas de control y gestión energética. b) Actuaciones apoyables Esta medida pretende reducir el consumo energético de las instalaciones de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación), producción de agua caliente sanitaria y de iluminación mediante la instalación de sistemas de automatización del edificio que permitan medir, controlar y gestionar el uso óptimo de estas instalaciones. Este tipo de actuación deberá permitir gestionar energéticamente un edificio, mediante un sistema inteligente de gestión de edificios del tipo Building Management System (BMS), Energy Management System

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 47/2012, de 21 de juliol, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca i regula la concessió de subvencions públiques destinades

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 107 Viernes 4 de mayo de 2012 Sec. III. Pág. 33826 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 5968 Resolución de 27 de abril de 2012, de la Secretaría General de Industria

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Ayudas e incentivos para empresas

Ayudas e incentivos para empresas Ayudas e incentivos para empresas Referencia: 51919 Anual: X Actualizado a: 22/04/2016 Se convoca la concesión de ayudas del Plan de I+D+i empresarial para el ejercicio 2016. II. Programa de I+D en cooperación

Más detalles

Pel Decret 4/2013, de 4 de gener, del Consell, s aprova el Reglament

Pel Decret 4/2013, de 4 de gener, del Consell, s aprova el Reglament Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2014, del president de l'institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 313 Jueves 31 de diciembre de 2015 Sec. III. Pág. 124397 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 14364 Resolución de 29 de diciembre de 2015, de ICEX España Exportación e

Más detalles

Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia

Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència ORDE de 7 de maig de 2007, de la Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es convoquen ajudes en el marc del programa de suport a la innovació

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 27032 CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES DECRETO 203/2014, de 2 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 149/2012, de 27 de julio, que regula los incentivos destinados a favorecer

Más detalles

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5378 13.5.2009 39213 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA ORDEN MAH/230/2009, de 5 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 144 Sábado 14 de junio de 2014 Sec. I. Pág. 45061 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 6276 Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad

Más detalles

REUNIDOS. Y de otra, el Sr. José Ramón Calpe Saera, con DNI núm. 18.896.351-B, alcalde presidente del Magnífico Ayuntamiento de Burriana.

REUNIDOS. Y de otra, el Sr. José Ramón Calpe Saera, con DNI núm. 18.896.351-B, alcalde presidente del Magnífico Ayuntamiento de Burriana. CONVENIO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS EL CALVARI Y EL AYUNTAMIENTO DE BURRIANA PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES Y COMPROMISOS APLICABLES A LA SUBVENCIÓN PREVISTA CON CARÁCTER NOMINATIVO

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social Conselleria de Justícia i Benestar Social ORDE 21/2012, de 25 d octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d accés al programa d atenció

Más detalles

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 9/2011, de 8 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per a la concessió dels premis

Más detalles

1. CONTEXTO 2. OBJETO 3. BENEFICIARIOS

1. CONTEXTO 2. OBJETO 3. BENEFICIARIOS Convocatoria de ayudas a pequeñas y medianas empresas (Pymes) y autónomos para el desarrollo de planes de sensibilización y apoyo tutorizado a la innovación 1. CONTEXTO El Consejo Superior de Cámaras de

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 11/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

MODELO DE CONVOCATORIA PROGRAMA ADAPTACIÓN DE LA EMPRESA A LA ECONOMÍA DIGITAL

MODELO DE CONVOCATORIA PROGRAMA ADAPTACIÓN DE LA EMPRESA A LA ECONOMÍA DIGITAL MODELO DE CONVOCATORIA PROGRAMA ADAPTACIÓN DE LA EMPRESA A LA ECONOMÍA DIGITAL Convocatoria de ayudas a PYME (pequeñas y medianas empresas, microempresas y autónomos) para la incorporación de las TIC en

Más detalles

Anexo 2. MODELO DE CONVOCATORIA PROGRAMA ecoinnocámaras

Anexo 2. MODELO DE CONVOCATORIA PROGRAMA ecoinnocámaras Anexo 2 MODELO DE CONVOCATORIA PROGRAMA ecoinnocámaras Convocatoria de ayudas a PYMES y autónomos para el desarrollo de planes de apoyo tutorizado a la innovación sostenible. 1. CONTEXTO El Consejo Superior

Más detalles

AYUDAS LEADER ", 2014

AYUDAS LEADER , 2014 AYUDAS LEADER ", 2014 Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad OBJETO Regular la aplicación del «enfoque Leader» en la Comunidad Autónoma del País Vasco, estableciendo el régimen de las ayudas

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

Igualmente, el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados (en adelante, el Plan Anual) aprobado para cada ejercicio por Acuerdo de Consejo de

Igualmente, el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados (en adelante, el Plan Anual) aprobado para cada ejercicio por Acuerdo de Consejo de ORDEN de de de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Aragón a la contratación

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 210 Miércoles 2 de septiembre de 2015 Sec. III. Pág. 77915 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 9547 Orden AAA/1770/2015, de 28 de agosto, por la que se

Más detalles

Convocatoria de ayudas a PYMES y autónomos para el desarrollo de planes de apoyo tutorizado a la innovación sostenible.

Convocatoria de ayudas a PYMES y autónomos para el desarrollo de planes de apoyo tutorizado a la innovación sostenible. Convocatoria de ayudas a PYMES y autónomos para el desarrollo de planes de apoyo tutorizado a la innovación sostenible. 1. CONTEXTO La Cámara de Comercio de España, junto con la Cámara de Comercio de Alicante,

Más detalles

ANEXO I. Mediana Empresa Pequeña Empresa Micrompresa

ANEXO I. Mediana Empresa Pequeña Empresa Micrompresa JUNTA DE EXTREMADURA Consejería de Economía e Infraestructuras Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación ANEXO I SOLICITUD DE AYUDAS DESTINADAS A INCENTIVAR EL USO DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 17 Miércoles 20 de enero de 2016 Sec. III. Pág. 5107 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 515 Orden PRE/20/2016, de 12 de enero, por la que se concretan determinados aspectos del

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIOSANITARIA

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIOSANITARIA 11479 CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIOSANITARIA DECRETO 63/2015, de 7 de abril, de concesión directa de una subvención a ASPACE para la prestación de los servicios de centro ocupacional y centro de

Más detalles

MODELO DE CONVOCATORIA AYUDAS PROGRAMA EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE LA PYME

MODELO DE CONVOCATORIA AYUDAS PROGRAMA EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE LA PYME MODELO DE CONVOCATORIA AYUDAS PROGRAMA EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE LA PYME Convocatoria de ayudas a PYMES para el desarrollo de planes de internacionalización. 1. CONTEXTO La Cámara Oficial de Comercio,

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 20/2014, de 1 de juliol, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes destinades al foment

Más detalles

BONIFICACIONES EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL INVESTIGADOR

BONIFICACIONES EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL INVESTIGADOR BONIFICACIONES EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL INVESTIGADOR Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 115 página 30 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 17 de junio 2016 1. Disposiciones generales Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural Orden de 14 de junio de 2016, por la que se aprueban

Más detalles

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 5 de març de 2014, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoca la concessió d instruments

Más detalles

PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA

PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA Rev. 2 Pág. 1 de 6 PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA QUIÉN LOS PUEDE SOLICITAR? Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, especialmente las PYMES y sus

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

Este Consejo de Seguridad Nuclear dispone lo siguiente:

Este Consejo de Seguridad Nuclear dispone lo siguiente: RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas para la realización de actividades de formación, información y

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 19/2014, de 27 de juny, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula i convoca la concessió de subvencions

Más detalles

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES (2015)

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES (2015) La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Elche, en sesión celebrada el día 16 de enero de 2015, acordó aprobar las siguientes: BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA

Más detalles

Anexo 17 MODELO DE CONVOCATORIA AYUDAS PROGRAMA EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE LA PYME

Anexo 17 MODELO DE CONVOCATORIA AYUDAS PROGRAMA EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE LA PYME Anexo 17 MODELO DE CONVOCATORIA AYUDAS PROGRAMA EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE LA PYME Convocatoria de ayudas a PYMES para el desarrollo de planes de internacionalización. 1. CONTEXTO La Cámara Oficial de

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 4481 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Agricultura y Agua 1324 Orden de 23 de enero de 2014, de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se convocan ayudas por paralización

Más detalles

1. Quién financia el préstamo, quien es la entidad prestataria?

1. Quién financia el préstamo, quien es la entidad prestataria? LA FINANCIACION 1. Quién financia el préstamo, quien es la entidad prestataria? En esta línea financiera, la entidad prestataria es directamente Sodecan. El contrato de préstamo se formaliza exclusivamente

Más detalles

Modelo de Convocatoria Pública de ayudas a pymes

Modelo de Convocatoria Pública de ayudas a pymes Documento 4 Modelo de Convocatoria Pública de ayudas a pymes (a realizar desde Cámaras a empresas) DM0711 Acciones Complementarias de Iniciación Periodo 2007-2013 DM0711 1 Convocatoria de ayudas a pymes

Más detalles

PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES INTERNACIONALES AÑO 2010. Participación en Licitaciones Año 2010 1

PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES INTERNACIONALES AÑO 2010. Participación en Licitaciones Año 2010 1 PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES INTERNACIONALES AÑO 2010 Participación en Licitaciones Año 2010 1 1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA Se busca fomentar la participación de empresas españolas en proyectos en el exterior

Más detalles

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO ORDEN EIE/514/2016, de 19 de mayo, por la que se convocan para el año 2016 las subvenciones para proyectos generadores de empleo reguladas en la Orden EIE/282/2016,

Más detalles

PROGRAMA KZ BACKUP REMOTO

PROGRAMA KZ BACKUP REMOTO PROGRAMA KZ BACKUP REMOTO por el que se establecen medidas de apoyo para impulsar la realización de copias de seguridad remotas y a través de Internet de los datos almacenados en los ordenadores de las

Más detalles

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ORDRE 6/2016, de 27 de juny, de la Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s estableixen

Más detalles

Conselleria de Hacienda y Administración Pública Conselleria de Bienestar Social

Conselleria de Hacienda y Administración Pública Conselleria de Bienestar Social Conselleria d Hisenda i Administració Pública Conselleria de Benestar Social ACORD de 27 de març de 2015, del Consell, pel qual s establixen directrius per a l aplicació de clàusules de caràcter social

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

2ª CONVOCATORIA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL

2ª CONVOCATORIA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 2ª CONVOCATORIA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES DE SAN JUAN DEL PUERTO Y ÁREA DE INFLUENCIA EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 2/2015, de 6 de març, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s aproven les bases i es convoquen ajudes per a

Más detalles

Dentro de AVANTIC cuya implementación y coordinación general compete a la Dirección General de Modernización de la Conselleria

Dentro de AVANTIC cuya implementación y coordinación general compete a la Dirección General de Modernización de la Conselleria Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 13/2010, de 13 d agost, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regulen i convoquen ajudes per a les menudes i

Más detalles

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2015, del presidente. RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2015, del president de

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2015, del presidente. RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2015, del president de Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2015, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoca una Borsa de personal

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DEL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DE BIENESTAR SOCIAL, ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ORDENANZA REGULADORA DEL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DE BIENESTAR SOCIAL, ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ORDENANZA REGULADORA DEL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DE BIENESTAR SOCIAL, ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ARTÍCULO 1.- OBJETO.- TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Es objeto

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 17/2014, de 2 de setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

1. Las fundaciones están obligadas al cumplimiento de obligaciones contables?

1. Las fundaciones están obligadas al cumplimiento de obligaciones contables? 1. Las fundaciones están obligadas al cumplimiento de obligaciones contables? Si. La Ley 50/2002, de aplicación a las Fundaciones de Competencia Estatal y a las Fundaciones de ámbito autonómico que no

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO CALP 2175 APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE FACHADAS El Ayuntamiento Pleno,

Más detalles

www.apmotril.com/patrocinios

www.apmotril.com/patrocinios PLIEGO DE BASES PARA EL PATROCINIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES A REALIZAR DURANTE EL AÑO 2016. www.apmotril.com/patrocinios La Autoridad Portuaria de Motril, desea afianzar y ampliar

Más detalles

Convocatoria 2015. Acción social

Convocatoria 2015. Acción social Convocatoria 2015 Acción social 1 Convocatoria 2015 de Acción Social Fundación Montemadrid y Bankia, mantienen su compromiso con las personas más desfavorecidas apoyando iniciativas que tengan como objetivo

Más detalles

Modelo de Convocatoria Pública de ayudas a pymes

Modelo de Convocatoria Pública de ayudas a pymes Documento 4 Modelo de Convocatoria Pública de ayudas a pymes DM0711 Acciones Complementarias de Iniciación Periodo 2007-2013 DM0711 1 Convocatoria de ayudas a pymes de Huelva para el desarrollo de la Participación

Más detalles

L import total de les resolucions concedides, objecte de la present

L import total de les resolucions concedides, objecte de la present Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2009, del director general d Economia de la Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, per les que es dóna publicitat a les subvencions

Más detalles

ENCUENTRO EMPRESARIAL EN COLOMBIA (Bogotá, 21-24 de septiembre 2015)

ENCUENTRO EMPRESARIAL EN COLOMBIA (Bogotá, 21-24 de septiembre 2015) ENCUENTRO EMPRESARIAL EN COLOMBIA (Bogotá, 21-24 de septiembre 2015) PROGRAMA DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS 1.- CONTEXTO Dentro del Programa de Acciones Complementarias de Iniciación, la Cámara de Comercio

Más detalles

SUBVENCIÓN MÁXIMA Emprendedores, en general Hasta 1.200 Emprendedores menores de 25 años Hasta 1.500 CATEGORÍA

SUBVENCIÓN MÁXIMA Emprendedores, en general Hasta 1.200 Emprendedores menores de 25 años Hasta 1.500 CATEGORÍA BASES REGULADORAS DESTINADAS A LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA 2014-2015 DEL PROGRAMA DE IMPULSO DE LA EMPRENDEDURÍA EN EL MUNICIPIO DE LA MATANZA DE ACENTEJO Artículo

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 19688 Viernes, 20 de octubre 2006 B.O.C. y L. - N.º 203 FORMATO DEL CARTEL RECUADRO 1 COLORES: Líneas del escudo y divisiones de cuarteles: color negro. Fondo de cuarteles con las torres: color PANTONE

Más detalles

ORDEN 679/2007, por la que se aprueban las. (Actualizado a Agosto l 2007)

ORDEN 679/2007, por la que se aprueban las. (Actualizado a Agosto l 2007) ORDEN 679/2007, por la que se aprueban las BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SE CONVOCAN SUBVENCIONES PARA EL

Más detalles

Preàmbul. Preámbulo ORDENE ORDENO

Preàmbul. Preámbulo ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 2/2014, de 12 de febrer de 2014, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d ajudes i subvencions per a l atenció a persones

Más detalles

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa

Más detalles

ORDENE ORDENO. TÍTOL I Disposicions generals. TITULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. TÍTOL I Disposicions generals. TITULO I Disposiciones generales Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 21/2013, de 14 de juny, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes Comerç Innova; Continuïtat

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

NÚMERO 170 Miércoles, 3 de septiembre de 2014

NÚMERO 170 Miércoles, 3 de septiembre de 2014 26784 ORDEN de 27 de agosto de 2014 por la que se aprueba la convocatoria de becas al alumnado participante en la etapa de prácticas profesionales no laborales del Programa de Formación Profesional Dual

Más detalles

Que se puede solicitar? Nombre del trámite. Objeto del trámite

Que se puede solicitar? Nombre del trámite. Objeto del trámite Solicitud de ayudas a trabajadores desempleados que se constituyan en trabajadores autónomos o por cuenta propia (fomento del empleo dirigido a emprendedores para el ejercicio 2015. Servef). Que se puede

Más detalles

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2015, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del

Más detalles

Convocatoria Pública de ayudas a pymes

Convocatoria Pública de ayudas a pymes Convocatoria Pública de ayudas a pymes Encuentro Empresarial Mision Directa Rusia Multisectorial 9 al 13 de Noviembre 2015 Acciones Complementarias de Iniciación Periodo 2007-2013 DM0711 AC07 0935 01 09

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 249 Jueves 17 de octubre de 2013 Sec. III. Pág. 84900 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 10902 Orden AAA/1903/2013, de 9 de octubre, por la que se convoca

Más detalles

Ayudas e incentivos para empresas

Ayudas e incentivos para empresas Ayudas e incentivos para empresas Referencia: 53555 Anual: X Actualizado a: 01/07/2016 Se establecen las bases reguladoras de ayudas del programa Emega para fomento del emprendimiento femenino en Galicia,

Más detalles

Orden de 17 de octubre de 2008 sobre asignación de funciones a los Organismos Intermedios de los Programas Operativos Regionales FEDER, FSE y

Orden de 17 de octubre de 2008 sobre asignación de funciones a los Organismos Intermedios de los Programas Operativos Regionales FEDER, FSE y (Disposición Consolidada) MATERIA: Normas Generales Orden de 17 de octubre de 2008 sobre asignación de funciones a los Organismos Intermedios de los Programas Operativos Regionales FEDER, FSE y La política

Más detalles

Convocatoria Pública de ayudas a pymes

Convocatoria Pública de ayudas a pymes Convocatoria Pública de ayudas a pymes Encuentro Empresarial Sector Piedra Natural Verona 28 de septiembre al 4 de octubre de 2015 Acciones Complementarias de Iniciación Periodo 2007-2013 DM0711 DM0711

Más detalles

El Centro de la Mujer informa de lo siguiente:

El Centro de la Mujer informa de lo siguiente: El Centro de la Mujer informa de lo siguiente: Orden de 18/04/2013, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2013, de las ayudas recogidas en el Decreto

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias 13-ii-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 36 1/5 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Industria y Empleo Resolución de 5 de febrero de 2009, de la Consejería

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES Euskera Convocatoria del programa municipal de subvenciones para promocionar

Más detalles

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA A DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ENTITAT Nombre de la entidad / Nom de l entitat CIF Domicilio (calle/plaza, nº) / Domicili (carrer/plaça, nº) C.P. Localidad / localitat

Más detalles

Las Comunidades o Mancomunidades deberán estar legalmente constituidas, con número de identificación fiscal.

Las Comunidades o Mancomunidades deberán estar legalmente constituidas, con número de identificación fiscal. BASES DE DESARROLLO REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIOS PRIVADOS SITUADOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE FUENLABRADA 1.- OBJETO El objeto de las presentes

Más detalles

AYUDAS DESTINADAS A PRESTAR APOYO FINANCIERO A LAS PYMES MADRILEÑAS PARA MEJORA DE SU COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.

AYUDAS DESTINADAS A PRESTAR APOYO FINANCIERO A LAS PYMES MADRILEÑAS PARA MEJORA DE SU COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. AYUDAS DESTINADAS A PRESTAR APOYO FINANCIERO A LAS PYMES MADRILEÑAS PARA MEJORA DE SU COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. 1 Os comunicamos en el día de hoy, el ACUERDO de 5 de mayo de 2011, del Consejo

Más detalles

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN A LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y APERTURA DE NUEVOS CENTROS DE TRABAJO EN ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN, 2014.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN A LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y APERTURA DE NUEVOS CENTROS DE TRABAJO EN ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN, 2014. ANEXO AL DECRETO 426/2014 CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN A LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y APERTURA DE NUEVOS CENTROS DE TRABAJO EN ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN, 2014. 1. OBJETO Y FINALIDAD La presente convocatoria

Más detalles

Plan de fomento al emprendedor autónomo y pyme destinadas a las iniciativas de autoempleo

Plan de fomento al emprendedor autónomo y pyme destinadas a las iniciativas de autoempleo Plan de fomento al emprendedor autónomo y pyme destinadas a las iniciativas de autoempleo Entidad convocante Beneficiarios/as Materias Ámbito Objeto Cuantía Requisitos Consejería de Empleo y Economía (Castilla-La

Más detalles

Ayuda Estatal N 455/2009 - España Plan de mejora de la calidad del suministro de energía eléctrica de Galicia

Ayuda Estatal N 455/2009 - España Plan de mejora de la calidad del suministro de energía eléctrica de Galicia COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 30.10.2009 C(2009)8482 Asunto: Ayuda Estatal N 455/2009 - España Plan de mejora de la calidad del suministro de energía eléctrica de Galicia Excelentísimo señor Ministro: 1.

Más detalles

En Madrid, a XX de XXXX de 2013 REUNIDOS

En Madrid, a XX de XXXX de 2013 REUNIDOS CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Y EL INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA EL PROYECTO. En Madrid,

Más detalles

Per Decret 4/2013, de 4 de gener, del Consell, s aprova el Reglament

Per Decret 4/2013, de 4 de gener, del Consell, s aprova el Reglament Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2015, del president, per la qual es convoquen ajudes en matèria de mobilitat sostenible i eficiència energètica en el transport

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE LLODIO

AYUNTAMIENTO DE LLODIO AYUNTAMIENTO DE LLODIO Bases por las que se regula el procedimiento que regula la concesión de subvenciones para incentivar la creación de empresas en Llodio En sesión celebrada el 23 de enero de 2015,

Más detalles

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2015, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA

BASES REGULADORAS PARA BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A JÓVENES ESTUDIANTES DE BURJASSOT PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL EXTRANJERO PARA EL CURSO 2011/2012 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más detalles