Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural"

Transcripción

1 Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDRE 7/2015, d 1 de desembre, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria d instal lació de joves agricultors, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana [2015/9862] L estructura agrària de la Comunitat Valenciana que en el passat generava problemes, en l actualitat és un obstacle que condiciona la viabilitat de les explotacions i condueix a l abandó de les terres i a la pèrdua d efectius humans dedicats a l activitat agrària. La crisi econòmica general i el nivell de preus que remunera amb dificultat l esforç dels professionals agraris no és al licient perquè joves amb preparació posen a disposició del sector les seues noves capacitats i visió empresarial. El nou marc de programació que inicia el Reglament (UE) 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005, del Consell, ha permès d analitzar els problemes derivats de l obsolescència que guaita les nostres estructures productives i interpretar, en clau de futur, els elements que poden motivar l entrada de joves com a titulars d una explotació agrària i adquirir-ne la responsabilitat de la gestió. La mesura 6 del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana , adoptat per la Comissió Europea el 28 de juliol de 2015, relativa a la instal lació de joves agricultors, pretén crear condicions adequades per a l entrada d agricultors adequadament formats. No de forma massiva, sinó incentivant selectivament determinats perfils d explotació que, per la seua dimensió i característiques, puguen contribuir a crear explotacions viables. Així, la mesura es construeix entorn d una ajuda en forma de prima estratificada, segons característiques objectives de l explotació, que premia la major dimensió de les explotacions en què s instal larà el jove, o aquelles ubicades en àmbits amb reptes geogràfics, entre altres factors. Aquesta mesura també persegueix millorar els resultats econòmics de les explotacions i facilitar-ne la reestructuració i modernització, en particular a fi d incrementar la seua participació i orientació cap al mercat així com la diversificació agrícola. També pot contribuir a fomentar la inclusió social, la reducció de la pobresa i el desenvolupament econòmic en les zones rurals, facilitant la diversificació, la creació i el desenvolupament de xicotetes empreses i la creació d ocupació. Finalment, pot contribuir a l objectiu transversal del foment de la innovació en les zones rurals, a través de la incorporació de millors tecnologies i l augment de la capacitació i formació d agricultors i ramaders. En aplicació del Reglament (UE) 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l ajuda al Desenvolupament Rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005, del Consell, i del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana , en la part dispositiva d aquesta ordre s arrepleguen les bases reguladores i el procediment de concessió de les subvencions en matèria d instal lació de joves agricultors, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana Per tot això, a proposta del titular de la direcció general competent, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i fent ús de les atribucions conferides per l article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com del Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i pels articles i 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ORDEN 7/2015, de 1 de diciembre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana [2015/9862] La estructura agraria de la Comunitat Valenciana que en el pasado generaba problemas, en la actualidad es un obstáculo que condiciona la viabilidad de las explotaciones y conduce al abandono de las tierras y a la pérdida de efectivos humanos dedicados a la actividad agraria. La crisis económica general y el nivel de precios que remunera con dificultad el esfuerzo de los profesionales agrarios no es aliciente para que jóvenes con preparación pongan a disposición del sector sus nuevas capacidades y visión empresarial. El nuevo marco de programación que inicia el Reglamento (UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda del desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) por el que se deroga el Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, ha permitido analizar los problemas derivados de la obsolescencia que acecha a nuestras estructuras productivas e interpretar en clave de futuro los elementos que pueden motivar la entrada de jóvenes como titulares de una explotación agraria y adquirir la responsabilidad de su gestión. La medida 6 del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana , adoptado por la Comisión Europea el 28 de julio de 2015, relativa a la instalación de jóvenes agricultores, pretende crear condiciones adecuadas para la entrada de agricultores adecuadamente formados. No de forma masiva sino incentivando selectivamente determinados perfiles de explotación que, por su dimensión y características, puedan contribuir a crear explotaciones viables. Así, la medida se construye en torno a una ayuda en forma de prima estratificada, según características objetivas de la explotación, que premia la mayor dimensión de las explotaciones en las que se va a instalar el joven, o aquellas ubicadas en ámbitos con retos geográficos, entre otros factores. Esta medida también persigue mejorar los resultados económicos de las explotaciones y facilitar la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación hacia el mercado así como la diversificación agrícola. También puede contribuir a fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales, facilitando la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo. Finalmente, puede contribuir al objetivo transversal del fomento de la innovación en las zonas rurales, a través de la incorporación de mejores tecnologías y el aumento de la capacitación y formación de agricultores y ganaderos. En aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda del desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) por el que se deroga el Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo y del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana , en la parte dispositiva de esta orden se recogen las bases reguladoras y el procedimiento de concesión de las subvenciones en materia de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana Por todo ello, a propuesta del titular de la dirección general competente, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, así como del Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, del Consell por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y de los artículos y 165 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones,

2 ORDENE Article únic. Aprovació de les bases reguladores S aproven les bases reguladores de l ajuda a la instal lació de joves agricultors en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. No subjecció a la política de la competència de la UE En aplicació dels articles 1.4 i 7.4 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, s especifica que a les ajudes regulades en la present ordre i a les convocatòries que es realitzen en aplicació d aquesta, no els resulta aplicable l article del Tractat de Funcionament de la UE (TFUE), atès que els fons destinats a finançar les actuacions previstes tenen origen comunitari en el marc de les previsions de l article 81 i 82 del Reglament (UE) 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l ajuda al desenvolupament rural a través del fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), ja que són fons que s inclouen dins de l àmbit d aplicació de l article 42 del TFUE en el marc del Programa de Desenvolupament Rural, complint per tant aquesta ordre amb els criteris establits en el Reglament (UE) 1305/2013. Segona. Certificació d explotacions agràries prioritàries i inscripció en el registre de titularitat compartida de la Comunitat Valenciana A l efecte de la verificació dels requisits establits en la Llei 19/1995, per a la certificació d explotacions agràries prioritàries, i en l Ordre 33/2010, de reconeixement de la titularitat compartida pel que fa a les unitats de treball agrari necessàries i els llindars de la renda unitària de treball de les explotacions, s apliquen els mòduls i el procediment de càlcul establits en els annexos d aquesta ordre. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Única Totes aquelles sol licituds de qualificació d explotació prioritària i inscripció en el registre de titularitat compartida de la Comunitat Valenciana, iniciades amb anterioritat a l entrada en vigor d aquesta ordre, es resoldran d acord amb els mòduls establits en l Ordre de 25 de març de 2008, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Única Queda derogada l Ordre de 25 de març de 2008, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria de modernització d explotacions agrícoles i de primera instal lació d agricultors joves, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana DISPOSICIONS FINALS Primera. Disposicions d aplicació i desenvolupament Es faculta el titular de la direcció general competent perquè dicte les disposicions d aplicació tècnica d aquesta ordre que siguen necessàries, en particular per a dictar les directrius d orientació sectorial i productives previstes en l article 8, apartat 3, lletra I. Segona. Entrada en vigor Aquesta ordre entrarà en vigor l endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. València,1 de desembre de 2015 La consellera d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, ELENA CEBRIÁN CALVO ORDENO Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras Se aprueban las bases reguladoras de la ayuda a la instalación de jóvenes agricultores en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. No sujeción a la política de la competencia de la UE En aplicación de los artículos 1.4 y 7.4 del Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, se especifica que a las ayudas reguladas en la presente orden y a las convocatorias que se realicen en aplicación de la misma, no les resulta aplicable el artículo del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), dado que los fondos destinados a financiar las actuaciones previstas tienen origen comunitario en el marco de las previsiones del artículo 81 y 82 del Reglamento (UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del fondo Europeo Agrícola de desarrollo rural (FEADER) ya que son fondos que se incluyen dentro del ámbito de aplicación del artículo 42 del TFUE en el marco del programa de desarrollo rural, cumpliendo por tanto esta orden con los criterios establecidos en el Reglamento (UE) 1305/2013. Segunda. Certificación de explotaciones agrarias prioritarias e inscripción en el registro de titularidad compartida de la Comunitat Valenciana Al efecto de la verificación de los requisitos establecidos en la Ley 19/1995 para la certificación de explotaciones agrarias prioritarias y en la Orden 33/2010, de reconocimiento de la titularidad compartida en lo referente a las unidades de trabajo agrario necesarias y los umbrales de la renta unitaria de trabajo de las explotaciones son de aplicación los módulos y el procedimiento de cálculo establecidos en los anexos de esta orden. DISPOSICIÓN TRANSITORIA Única Todas aquellas solicitudes de calificación de explotación prioritaria e inscripción en el registro de titularidad compartida de la Comunitat Valenciana iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente orden se resolverán de acuerdo a los módulos establecidos en la Orden de 25 de marzo de 2008, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única Queda derogada la Orden de 25 de marzo de 2008, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de modernización de explotaciones agrícolas y de primera instalación de agricultores jóvenes, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana DISPOSICIONES FINALES Primera. Disposiciones de aplicación y desarrollo Se faculta al titular de la dirección general competente para que dicte las disposiciones de aplicación técnica de la presente orden que sean necesarias, en particular para dictar las directrices de orientación sectorial y productivas previstas en el artículo 8, apartado 3, letra I. Segunda. Entrada en vigor Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 1 de diciembre de 2015 La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, ELENA CEBRIÁN CALVO

3 Bases reguladores per a la concessió d ajudes a la instal lació de joves agricultors, en règim de concurrència competitiva, en el marco del programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana CAPÍTOL I Objecte, àmbit d aplicació i definicions Article 1. Objecte i àmbit d aplicació 1. La present ordre desenvolupa, en l àmbit d aplicació del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana , el que preveu l article 19, apartat 1, lletra a, incís i, del Reglament (UE) 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. L objectiu d aquesta mesura és facilitar als joves agricultors la seua instal lació en explotacions agràries viables, sostenibles i competitives. També són objectius de l ajuda el rejoveniment i la millora del nivell de formació dels titulars de les explotacions. 2. Aquest objectiu es materialitza per mitjà de la concessió d una ajuda per a recolzar la primera instal lació en explotacions que aconsegueixen la qualificació de prioritària, i que els beneficiaris de l ajuda arriben a complir amb els requisits per a ser considerats agricultors actius i professionals. 3. La mesura es dirigeix als joves agricultors a fi que puguen instal lar-se com a agricultors professionals per mitjà de titularitat exclusiva, compartida o en règim de cotitularitat d una explotació agrària que arribe a poder ser qualificada de prioritària. 4. Així mateix, es pot accedir a l ajuda a través de la integració com a soci en una entitat associativa amb personalitat jurídica, preexistent o de nova constitució, que siga titular d una explotació agrària que arribe a poder ser qualificada de prioritària i en la qual el control de l explotació recaiga en el beneficiari de l ajuda. En aquest cas, l activitat fonamental de la societat ha de ser l agrària i ha de complir amb els requisits per a ser qualificada de microempresa o petita empresa, segons la definició de la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió. 5. Per a garantir la viabilitat de l explotació, els joves han de presentar un pla empresarial que ha de començar a aplicar-se abans dels nou mesos següents a la concessió de l ajuda, i permetre que abans dels divuit mesos següents a la data de la instal lació el jove agricultor complisca els requisits establits per a poder ser considerat com a agricultor actiu. 6. En general, aquest pla empresarial ha de finalitzar com a màxim 18 mesos després de la data de la instal lació i després de la seua execució ha de permetre que el jove complisca els requisits per a ser considerat agricultor professional i que l explotació puga ser qualificada de prioritària. No obstant això, en funció de les característiques de l explotació i, en particular, de la data d entrada en producció de les inversions a realitzar, pot acceptar-se un període addicional de fins a 18 mesos per a la finalització del pla empresarial. Aquesta ampliació no eximeix de l obligació de complir amb els requisits establits per a ser considerat agricultor actiu abans dels 18 mesos següents a la data de la instal lació. Article 2. Definicions Als efectes de la present disposició s apliquen les definicions contingudes en la Llei de /, de 4 de juliol, de Modernització de les Explotacions Agràries. A més, es defineixen en el context d aquesta ordre els conceptes següents: 1. Activitat agrària El conjunt de treballs que es requereixen per a l obtenció de productes agrícoles, ramaders i forestals. Així mateix, es considera com a activitat agrària la venda directa per part de l agricultor o agricultors de la producció pròpia sense transformació, o la primera transformació d aquesta, el producte final de la qual estiga inclòs en l annex I de l article 38 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, dins dels elements que integren l explotació, en mercats municipals o en llocs que no siguen establiments comercials permanents, considerant-se també activitat agrària tota aquella que implique la gestió o la direcció i gerència de l explotació. 2. Agricultor actiu Un titular d una explotació serà considerat agricultor actiu d acord amb el que preveu el títol II, capítol I, del Reial Decret 1075/2014, Bases reguladoras para la concesión de ayudas a la instalación de jóvenes agricultores, en régimen de concurrencia competitiva, en el marco del programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana CAPÍTULO I Objeto, ámbito de aplicación y definiciones Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 1. La presente orden desarrolla, en el ámbito de aplicación del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana , lo previsto en el artículo 19, apartado 1, letra a, inciso i, del Reglamento (UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda del desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. El objetivo de esta medida es facilitar a los jóvenes agricultores su instalación en explotaciones agrarias viables, sostenibles y competitivas. También son objetivos de la ayuda el rejuvenecimiento y la mejora del nivel de formación de los titulares de las explotaciones. 2. Este objetivo se materializa mediante la concesión de una ayuda para apoyar la primera instalación en explotaciones que alcancen la calificación de prioritaria y que los beneficiarios de la ayuda lleguen a cumplir con los requisitos para ser considerados agricultores activos y profesionales. 3. La medida se dirige a los jóvenes agricultores a fin de que puedan instalarse como agricultores profesionales mediante titularidad exclusiva, compartida o en régimen de cotitularidad de una explotación agraria que llegue a poder ser calificada como prioritaria. 4. Asimismo, se puede acceder a la ayuda a través de la integración como socio en una entidad asociativa con personalidad jurídica, preexistente o de nueva constitución, que sea titular de una explotación agraria que llegue a poder ser calificada como prioritaria y en la que el control de la explotación recaiga en el beneficiario de la ayuda. En este caso, la actividad fundamental de la sociedad debe ser la agraria y debe cumplir con los requisitos para ser calificada como microempresa o pequeña empresa según la definición de la Recomendación 2003/361/ CE, de la Comisión. 5. Para garantizar la viabilidad de la explotación, los jóvenes deben presentar un plan empresarial que debe comenzar a aplicarse antes de los nueve meses siguientes a la concesión de la ayuda, y permitir que antes de los dieciocho meses siguientes a la fecha de la instalación el joven agricultor cumpla los requisitos establecidos para poder ser considerado como agricultor activo. 6. En general, este plan empresarial debe finalizar como máximo 18 meses después de la fecha de la instalación y tras su ejecución debe permitir que el joven cumpla los requisitos para ser considerado agricultor profesional y que la explotación pueda ser calificada como prioritaria. No obstante, en función de las características de la explotación y, en particular, de la fecha de entrada en producción de las inversiones a realizar, puede aceptarse un periodo adicional de hasta 18 meses para la finalización del plan empresarial. Esta ampliación no exime de la obligación de cumplir con los requisitos establecidos para ser considerado como agricultor activo antes de los 18 meses siguientes a la fecha de la instalación. Artículo 2. Definiciones A los efectos de la presente disposición son de aplicación las definiciones contenidas en la Ley de 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. Además, se definen en el contexto de la presente orden los siguientes conceptos: 1. Actividad agraria El conjunto de trabajos que se requieren para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales. Asimismo, se considera como actividad agraria la venta directa por parte del agricultor o agricultores de la producción propia sin transformación o la primera transformación de los mismos, cuyo producto final esté incluido en el anexo I del artículo 38 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, dentro de los elementos que integren la explotación, en mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos comerciales permanentes, considerándose también actividad agraria toda aquella que implique la gestión o la dirección y gerencia de la explotación. 2. Agricultor activo Un titular de una explotación será considerado agricultor activo conforme a lo previsto en el título II, capítulo I, del Real Decreto

4 de 19 de desembre, sobre l aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l agricultura i a la ramaderia, i a altres règims d ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural. Als efectes de l ajuda regulada per aquesta ordre, els beneficiaris han de complir aquest requisit abans dels 18 mesos següents a la data de la instal lació. 3. Agricultor professional És la persona física que, sent titular d una explotació agrària, almenys el 50 per cent de la seua renda total l obté d activitats agràries o altres activitats complementàries, sempre que la part de renda procedent directament de l activitat agrària de la seua explotació no siga inferior al 25 per cent de la seua renda total, i el volum d ocupació dedicat a activitats agràries o complementàries siga igual o superior a la meitat d una Unitat de Treball Agrari. A aquests efectes, es consideren activitats complementàries la participació i presència de la persona titular, com a conseqüència d elecció pública, en institucions de caràcter representatiu, així com en òrgans de representació de caràcter sindical, cooperatiu o professional, sempre que aquests es troben vinculats al sector agrari. També es consideraran activitats complementàries les de transformació dels productes de l explotació agrària i la venda directa dels productes transformats de la seua explotació, sempre que no siga la primera transformació especificada en l apartat A, així com les relacionades amb la conservació de l espai natural i protecció del medi ambient, el turisme rural o agroturisme, igual que les cinegètiques i artesanals realitzades en la seua explotació. 4. Primera Instal lació com a titular d explotació agrària prioritària S entén per primera instal lació la primera vegada que el jove s instal la en una explotació agrària, com a agricultor professional, sota alguna de les modalitats següents: a) Accés a la titularitat exclusiva o compartida d una explotació agrària, que ha d aconseguir la qualificació d explotació prioritària després de l execució del pla empresarial per compra, herència, pacte successori, donació, arrendament o figures jurídiques anàlogues, assumint el jove que s hi instal la, almenys, el 50 % dels riscos i de les responsabilitats civil, fiscal i social de la gestió de l explotació. b) Accés a la cotitularitat d una explotació agrària que ha d aconseguir la qualificació d explotació prioritària després de l execució del pla empresarial, d acord amb el que disposa l article 18 de la Llei 19/1995. c) Integració com a soci en una entitat associativa amb personalitat jurídica, preexistent o de nova constitució, que siga titular d una explotació agrària que abaste la qualificació d explotació prioritària després de l execució del pla empresarial. Els requisits exigits a un jove agricultor que no s instal le com a titular únic de l explotació són els mateixos que els exigits a qui així ho fera. En particular, ha de correspondre-li una dimensió equivalent de, com a mínim, una UTA, en aplicar el seu percentatge de participació en la titularitat de l explotació. En tots els casos el control de l explotació ha de recaure en el jove agricultor. Si la instal lació es realitza en una explotació el titular de la qual és una persona jurídica, el jove agricultor ha d exercir un control efectiu i a llarg termini de la persona jurídica pel que fa a les decisions en termes de gestió, beneficis i riscos financers. En tot cas, el jove ha de formar part dels òrgans de govern de l entitat i quedar inequívocament reflectit en els seus estatuts el control efectiu de l entitat per la seua banda. Per a això, haurà de disposar de com a mínim el 51 % de vots en la presa de decisions de caràcter estratègic de la societat, almenys durant tot el període de temps en què es mantinguen actius els compromisos per al beneficiari. 5. Capacitació i competència professional suficient Per a l aplicació dels beneficis d aquesta ordre, es considera que el jove posseeix prou capacitació i competència professional, si acredita trobar-se en algun dels supòsits següents: 100 hores en cursos de formació impartits en matèries relacionades amb les activitats agrícoles i/o ramaderes, o amb l estalvi d aigua i energia i amb la protecció del medi ambient, o l adaptació de les explotacions al canvi climàtic, incloent-hi cursos de formació professional ocupacional relatius a les matèries esmentades. 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y a otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. A efectos de la ayuda regulada por esta orden, los beneficiarios deben cumplir este requisito antes de los 18 meses siguientes a la fecha de la instalación. 3. Agricultor profesional Es la persona física que siendo titular de una explotación agraria, al menos el 50 por cien de su renta total la obtiene de actividades agrarias u otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria de su explotación no sea inferior al 25 por cien de su renta total y el volumen de empleo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea igual o superior a la mitad de una Unidad de Trabajo Agrario. A estos efectos se consideran actividades complementarias la participación y presencia de la persona titular, como consecuencia de elección pública, en instituciones de carácter representativo, así como en órganos de representación de carácter sindical, cooperativo o profesional, siempre que estos se hallen vinculados al sector agrario. También se considerarán actividades complementarias las de transformación de los productos de la explotación agraria y la venta directa de los productos transformados de su explotación, siempre y cuando no sea la primera transformación especificada en el apartado a así como las relacionadas con la conservación del espacio natural y protección del medio ambiente, el turismo rural o agroturismo, al igual que las cinegéticas y artesanales realizadas en su explotación. 4. Primera Instalación como titular de explotación agraria prioritaria Se entiende por primera instalación la primera vez que el joven se instala en una explotación agraria, como agricultor profesional, bajo alguna de las siguientes modalidades: a) Acceso a la titularidad exclusiva o compartida de una explotación agraria, que debe alcanzar la calificación de explotación prioritaria tras la ejecución del plan empresarial por compra, herencia, pacto sucesorio, donación, arrendamiento o figuras jurídicas análogas, asumiendo el joven que se instala, al menos, el 50 % de los riesgos y de las responsabilidades civil, fiscal y social de la gestión de la explotación. b) Acceso a la cotitularidad de una explotación agraria que debe alcanzar la calificación de explotación prioritaria tras la ejecución del plan empresarial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 19/1995. c) Integración como socio en una entidad asociativa con personalidad jurídica, preexistente o de nueva constitución, que sea titular de una explotación agraria que alcance la calificación de explotación prioritaria tras la ejecución del plan empresarial. Los requisitos exigidos a un joven agricultor que no se instale como titular único de la explotación son los mismos que los exigidos al que así lo hiciera. En particular, debe corresponderle una dimensión equivalente de al menos una UTA al aplicar su porcentaje de participación en la titularidad de la explotación. En todos los casos el control de la explotación debe recaer en el joven agricultor. Si la instalación se realiza en una explotación cuyo titular es una persona jurídica, el joven agricultor debe ejercer un control efectivo y a largo plazo de la persona jurídica en lo que respecta a las decisiones en términos de gestión, beneficios y riesgos financieros. En todo caso, el joven debe formar parte de los órganos de gobierno de la entidad y quedar inequívocamente reflejado en los estatutos de la misma el control efectivo de la entidad por su parte. Para ello deberá disponer de al menos el 51 % de votos en la toma de decisiones de carácter estratégico de la sociedad, al menos durante todo el periodo de tiempo en que se mantengan activos los compromisos para el beneficiario. 5. Capacitación y competencia profesional suficiente Para la aplicación de los beneficios de esta orden, se considera que el joven posee la suficiente capacitación y competencia profesional, si acredita encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: 100 horas en cursos de formación impartidos en materias relacionadas con las actividades agrícolas y/o ganaderas, o con el ahorro de agua y energía y con la protección del medio ambiente, o la adaptación de las explotaciones al cambio climático, incluyendo cursos de formación profesional ocupacional relativos a dichas materias

5 Titulació de Formació Professional de grau bàsic, mitjà o superior en matèries relacionades amb l activitat exercida en l explotació o titulacions equivalents de la família professional agrària. Titulació acadèmica universitària de grau mitjà o superior, grau o màster en matèries relacionades amb l activitat exercida en l explotació. 6. Data d instal lació efectiva Als efectes de l aplicació d aquesta ordre, així com dels possibles compromisos arreplegats en qualsevol normativa reguladora, es considera com a data d instal lació aquella en què l interessat adquireix la titularitat d una explotació que abasta la dimensió equivalent de, com a mínim, una UTA, i estiga donat d alta en el règim d Hisenda i de la Seguretat Social que li corresponga per l activitat exercida en aquella. La data d accés a la titularitat de l explotació correspon a la data en què queda acreditada la propietat o arrendament de l explotació o, en el cas d instal lació per mitjà de cotitularitat o incorporació a una persona jurídica, la de la formalització de l acord de cotitularitat o d adquisició de la qualitat de soci. 7. Pla empresarial És el document que ha de presentar el jove que sol licita ajuda econòmica per a la seua instal lació i en el qual es descriuen els objectius, fases i el desenvolupament de les activitats agrícoles de nova explotació. El pla empresarial ha de contindre, com a mínim: a) Situació inicial de l explotació. Descripció detallada de l explotació en què es pretén realitzar l activitat agrària i en concret: 1r) Descripció cadastral de la base territorial, incloent-hi croquis d aquelles parcel les en què es preveja realitzar inversions, actuacions o millores i règim de la seua tinença. 2n) Descripció dels aprofitaments. La justificació d aquest apartat es realitzarà d acord amb el SIGPAC. 3r) Descripció dels béns mobles i immobles que componen l explotació, fent constar l any d adquisició i el règim de la seua tinença. 4t) Descripció dels mitjans humans empleats en l explotació. b) Objectius a aconseguir en l explotació i fases per a aconseguir-los. c) Actuacions concretes per a aconseguir els objectius, en les matèries següents: 1r) Sostenibilitat mediambiental. 2n) Eficiència dels recursos utilitzats. 3r) Inversions i actuacions a realitzar sobre els elements de l explotació. 4t) Formació. Nivells a aconseguir. Matèries en què se centra. Terminis per a aconseguir la capacitació necessària. 5è) Assessorament que es rebrà per a millorar el resultat econòmic i mediambiental de l explotació i la capacitat d adaptació al canvi climàtic de les explotacions i de les inversions a escometre. 6è) Altres activitats específiques 7è) Terminis en què es produirà la instal lació i finalització del pla. d) Estudi econòmic que acredite l obtenció d una renda procedent de les activitats agrícoles, ramaderes i, si és el cas, de les complementàries igual o superior a l IPREM anual i una RUT igual o superior al 35 % de la renda de referència i inferior al 120 % d aquesta. 8. Unitat de Treball Agrari (UTA) Es defineix com l ocupació equivalent a temps complet, és a dir, el total d hores treballades dividit per la mitjana anual d hores treballades a temps complet, i que s estableix en 1920 hores a l any (8 hores diàries per 240 dies laborables), valor equivalent al de la Unitat de Treball Agrari establida en l Ordre de 13 de desembre de 1995, per la qual es desenvolupa la disposició final sisena de la Llei 19/1995, de 4 de juliol. 9. Directrius d ordenació sectorial Són les orientacions tècniques en matèria d ordenació sectorial i productiva que establisca la Conselleria competent en matèria d agricultura i desenvolupament rural per a l àmbit d aplicació de la mesura de primera instal lació de joves agricultors. Aquestes orientacions s adoptaran després de consulta amb les organitzacions representatives Titulación de Formación Profesional de grado básico, medio o superior en materias relacionadas con la actividad desarrollada en la explotación o titulaciones equivalentes de la familia profesional agraria. Titulación académica universitaria de grado medio o superior, grado o máster en materias relacionadas con la actividad desarrollada en la explotación. 6. Fecha de instalación efectiva A los efectos de la aplicación de la presente orden, así como de los posibles compromisos recogidos en cualquier normativa reguladora, se considera como fecha de instalación aquella en la que el interesado adquiere la titularidad de una explotación que alcance la dimensión equivalente de al menos una UTA, y esté dado de alta en el régimen de Hacienda y de la Seguridad Social que le corresponda por la actividad desarrollada en la misma. La fecha de acceso a la titularidad de la explotación corresponde a la fecha en la queda acreditada la propiedad o arrendamiento de la explotación o, en el caso de instalación mediante cotitularidad o incorporación a una persona jurídica, la de la formalización del acuerdo de cotitularidad o de adquisición de la calidad de socio. 7. Plan empresarial Es el documento que debe presentar el joven que solicita ayuda económica para su instalación y en el que se describen los objetivos, fases y el desarrollo de las actividades agrícolas de nueva explotación. El plan empresarial debe contener como mínimo: a) Situación inicial de la explotación. Descripción detallada de la explotación en la que se pretende realizar la actividad agraria y en concreto: 1.º) Descripción catastral de la base territorial, incluyendo croquis de aquellas parcelas en las que se prevea realizar inversiones, actuaciones o mejoras y régimen de tenencia de las mismas. 2.º) Descripción de los aprovechamientos. La justificación de este apartado se realizará de acuerdo con el SIGPAC. 3.º) Descripción de los bienes muebles e inmuebles que componen la explotación, haciendo constar el año de adquisición y el régimen de tenencia de los mismos. 4.º) Descripción de los medios humanos empleados en la explotación. b) Objetivos a conseguir en la explotación y fases para alcanzarlos. c) Actuaciones concretas para conseguir los objetivos, en las siguientes materias: 1.º) Sostenibilidad medioambiental. 2.º) Eficiencia de los recursos utilizados. 3.º) Inversiones y actuaciones a realizar sobre los elementos de la explotación. 4.º) Formación. Niveles a alcanzar. Materias en las que se centra. Plazos para alcanzar la capacitación necesaria. 5.º) Asesoramiento que se va a recibir para mejorar el resultado económico y medioambiental de la explotación y la capacidad de adaptación al cambio climático de las explotación y de las inversiones a acometer. 6.º) Otras actividades específicas. 7º) Plazos en que se van a producir la instalación y finalización del plan. d) Estudio económico que acredite la obtención de una renta procedente de las actividades agrícolas, ganaderas y, en su caso, de las complementarias igual o superior al IPREM anual y una RUT igual o superior al 35 % de la renta de referencia e inferior al 120 % de la misma. 8. Unidad de Trabajo Agrario (UTA) Se define como el empleo equivalente a tiempo completo, es decir, el total de horas trabajadas dividido por la media anual de horas trabajadas a tiempo completo y que se establece en 1920 horas al año (8 horas diarias por 240 días laborables), valor equivalente al de la Unidad de Trabajo Agrario establecida en la Orden de 13 de diciembre de 1995 por la que se desarrolla la disposición final sexta de la Ley 19/1995, de 4 de julio. 9. Directrices de ordenación sectorial Son las orientaciones técnicas en materia de ordenación sectorial y productiva que establezca la conselleria competente en materia de agricultura y desarrollo rural para el ámbito de aplicación de la medida de primera instalación de jóvenes agricultores. Estas orientaciones se adoptarán tras consulta con las organizaciones representativas del sector

6 del sector agrari de la Comunitat Valenciana i hauran de ser tingudes en compte en els plans empresarials. 10. Explotacions agràries prioritàries Es consideren explotacions agràries prioritàries aquelles que compleixen el que estableixen els articles 4, 5 i 6 de la Llei 19/1995. En particular: a) Les explotacions que possibiliten l ocupació de, almenys, una unitat de treball agrari, la renda unitària de treball de la qual siga igual o superior al 35 per cent de la renda de referència i inferior al 120 per cent d aquesta i el de la qual titular siga una persona física que siga agricultor professional, posseïsca un nivell de capacitació agrària suficient, haja complit divuit anys i no haja complit seixanta-cinc anys, estiga donat d alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o, si és el cas, en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris inclòs en el Règim esmentat i residisca en la comarca on radique l explotació o en les comarques limítrofes, tenint en compte la comercialització agrària establida en el Cens Agrari de l Institut Nacional d Estadística. b) Les explotacions agràries que possibiliten l ocupació, almenys, d una unitat de treball agrari, la renda unitària de treball de la qual siga igual o superior al 35 per cent de la renda de referència i inferior al 120 per cent d aquesta, i el titular de la qual siga una persona jurídica que responga a qualsevol de les alternatives següents: 1r) Societats cooperatives d explotació comunitària de la terra o de treball associat dins de l activitat agrària. 2n) Societats cooperatives, societats agràries de transformació, societats civils, societats laborals o societats mercantils que complisquen els requisits assenyalats en un dels tres guions següents: Que, almenys, el 50 per cent dels socis complisquen els requisits exigits als agricultors professionals. Que els dos terços dels socis que siguen responsables de la gestió i administració complisquen els requisits exigits als agricultors professionals, quant a dedicació al treball i procedència de rendes, referits a l explotació associativa, així com la resta de requisits exigibles a les persones físiques titulars d explotacions agràries prioritàries i que dos terços, almenys, del volum del treball desenvolupat en l explotació siga aportat per socis que complisquen els requisits anteriorment assenyalats. Que l explotació de què siga titular es constituïsca agrupant, almenys, dues terceres parts de la seua superfície sota una sola llinda, sempre que la superfície aportada per un sol soci en cap cas no supere el 40 per cent de la superfície total de l explotació i, almenys, un soci complisca els requisits de procedència de rendes i dedicació de treball establits en la Llei 19/1995, per als agricultors a títol principal, així com la resta de requisits exigibles a les persones físiques titulars d explotacions agràries prioritàries. CAPÍTOL II Requisits dels beneficiaris Article 3. Requisits dels beneficiaris Els beneficiaris de l ajuda han de complir tots els requisits que s arrepleguen en aquest article i acreditar el seu compliment segons s estableix a continuació. Els requisits mínims que han de complir-se en el moment de la sol licitud de l ajuda s arrepleguen en l article 6 d aquesta ordre, els necessaris per a accedir al primer pagament de l ajuda en l article 12, i els requisits per a sol licitar el pagament final en l article 13. No obstant això, els requisits que es complisquen en una fase anterior poden ser acreditats en aqueix moment. 1. Edat entre 18 anys i 40 anys, inclusivament, en el moment de presentar la sol licitud. S acreditarà, previ consentiment per part de l interessat per a demanar les dades esmentades, pels mitjans de què disposa la pròpia Administració. 2. Presentar un pla empresarial, que incloga el contingut mínim que s especifica en l apartat 7 de l article 2. En el pla empresarial han de descriure s els objectius que s aconseguiran i els terminis en què es compliran els requisits exigibles a l explotació i al seu titular, en particular: a) Aconseguir la capacitació i competència professionals suficients, regulades en l apartat 5 de l article 2 d aquesta ordre. agrario de la Comunitat Valenciana y deberán ser tenidas en cuenta en los planes empresariales. 10. Explotaciones agrarias prioritarias Se consideran explotaciones agrarias prioritarias aquellas que cumplen lo establecido en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 19/1995. En particular: a) Las explotaciones que posibiliten la ocupación de, al menos, una unidad de trabajo agrario, cuya renta unitaria de trabajo sea igual o superior al 35 por ciento de la renta de referencia e inferior al 120 por ciento de esta y cuyo titular sea una persona física que sea agricultor profesional, posea un nivel de capacitación agraria suficiente, haya cumplido dieciocho años y no haya cumplido sesenta y cinco años, esté dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios incluido en dicho Régimen y resida en la comarca en donde radique la explotación o en las comarcas limítrofes, teniendo en cuenta la comercialización agraria establecida en el Censo Agrario del Instituto Nacional de Estadística. b) Las explotaciones agrarias que posibiliten la ocupación de, al menos, una unidad de trabajo agrario, cuya renta unitaria de trabajo sea igual o superior al 35 por ciento de la renta de referencia e inferior al 120 por ciento de esta, y cuyo titular sea una persona jurídica que responda a cualquiera de las alternativas siguientes: 1.º) Sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra o de trabajo asociado dentro de la actividad agraria. 2.º) Sociedades cooperativas, sociedades agrarias de transformación, sociedades civiles, sociedades laborales o sociedades mercantiles que cumplan los requisitos señalados en uno de los tres guiones siguientes: Que, al menos, el 50% de los socios cumplan los requisitos exigidos a los agricultores profesionales. Que los dos tercios de los socios que sean responsables de la gestión y administración cumplan los requisitos exigidos a los agricultores profesionales en cuanto a dedicación al trabajo y procedencia de rentas, referidos a la explotación asociativa, así como el resto de requisitos exigibles a las personas físicas titulares de explotaciones agrarias prioritarias y que dos tercios, al menos, del volumen del trabajo desarrollado en la explotación sea aportado por socios que cumplan los requisitos anteriormente señalados. Que la explotación de la que sea titular se constituya agrupando, al menos, dos terceras partes de su superficie bajo una sola linde, siempre que la superficie aportada por un solo socio en ningún caso supere el 40 por ciento de la superficie total de la explotación y, al menos, un socio cumpla los requisitos de procedencia de rentas y dedicación de trabajo establecidos en la Ley 19/1995 para los agricultores a título principal así como el resto de requisitos exigibles a las personas físicas titulares de explotaciones agrarias prioritarias. CAPÍTULO II Requisitos de los beneficiarios Artículo 3. Requisitos de los beneficiarios Los beneficiarios de la ayuda deben cumplir todos los requisitos que se recogen en este artículo y acreditar su cumplimiento según se establece a continuación. Los requisitos mínimos que deben cumplirse en el momento de la solicitud de la ayuda se recogen en el artículo 6 de esta orden, los necesarios para acceder al primer pago de la ayuda en el artículo 12 y los requisitos para solicitar el pago final en el artículo 13. No obstante, los requisitos que se cumplan en una fase anterior pueden ser acreditados en ese momento. 1. Edad entre 18 años y 40 años, inclusive, en el momento de presentar la solicitud Se acreditará, previo consentimiento por parte del interesado para recabar dichos datos, por los medios de que dispone la propia Administración. 2. Presentar un Plan Empresarial, que incluya el contenido mínimo que se especifica en el apartado 7 del artículo 2. En el plan empresarial deben describirse los objetivos que se van a alcanzar y los plazos en que van a cumplirse los requisitos exigibles a la explotación y a su titular, en particular: a) Alcanzar la capacitación y competencia profesionales suficientes, reguladas en el apartado 5 del artículo 2 de esta orden

7 Les hores de cursos o formació acadèmica s acreditaran per mitjà de fotocòpia compulsada dels diplomes, títols o certificat del responsable del centre corresponent, en el qual consten especificades les matèries impartides i la durada de la formació i el seu receptor. En el cas de no comptar en el moment de la sol licitud amb el nivell de capacitació adequat, ha de justificar-se en un període màxim de 27 mesos després de la concessió de l ajuda, sense excedir 18 mesos des de la data de la seua instal lació. b) Arribar a obtindre unes rendes mínimes respecte a la Renda de Referència i a l IPREM. Els índexs que s especifiquen en l epígraf d de l apartat 7 de l article 2 es calcularan aplicant els criteris desenvolupats en els annexos d aquesta ordre. c) Que l explotació tinga una dimensió equivalent mínima d 1 UTA. Per al càlcul de la dimensió equivalent s aplicarà la modulació de l annex 1. En general, el pla empresarial ha de tindre una durada màxima de 18 mesos, a partir de la data de la instal lació i, després de la seua execució, ha de permetre que el jove complisca els requisits per a ser considerat agricultor professional i que l explotació puga ser qualificada de prioritària. No obstant això, en funció de les característiques de l explotació i, en particular, de la data d entrada en producció de les inversions a realitzar, pot acceptar-se un període addicional de fins a 18 mesos per a la finalització del pla empresarial. Aquesta ampliació no eximeix de l obligació de complir amb els requisits establits per a ser considerat com a agricultor actiu abans dels 18 mesos següents a la data de la instal lació. El pla empresarial ha de començar a aplicar-se abans dels nou mesos següents a la data de concessió, i per al pagament total de les ajudes serà necessari que haja acabat d aplicar-se. En tot cas, l execució del pla no pot haver finalitzat en el moment de presentar la sol licitud i, per tant, ha d incloure actuacions a desenvolupar després de la concessió de l ajuda. 3. Identificar un compte corrent per al cobrament de les ajudes i, en cas que no figure el Registre de Tercers de l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, s aportarà el corresponent document de domiciliació bancària de l Organisme Pagador, Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. 4. Justificar estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. S acreditarà, previ consentiment per a demanar les dades oportunes per part de l interessat, pels propis mitjans de què disposa l Administració. 5. No estar incurs en cap dels supòsits previstos en el punt 2 de l article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. S acreditarà, segons el punt 7 de l article 13 de la mencionada llei, per mitjà de declaració responsable per part del beneficiari. 6. Haver iniciat el procés d instal lació en l explotació agrària. El procés d instal lació pot haver-se iniciat en un termini màxim de 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la sol licitud d ajuda. Aquest requisit ha de confirmar-se per mitjà de l acreditació de la titularitat per propietat o arrendament, o l aportació del compromís ferm de compravenda o arrendament acordat amb el titular, de la superfície agrària o instal lacions ramaderes que suposen almenys 0,2 UTA, o aportar el compromís d integració en una entitat associativa amb personalitat jurídica que siga titular d una explotació agrària que abaste la qualificació d explotació prioritària després de l execució del pla empresarial. La instal lació efectiva, segons es descriu en l apartat 6 de l article 2, ha de realitzar-se en un termini màxim de nou mesos a partir de la data de concessió. A més, a fi de verificar que el procés d instal lació no s ha iniciat amb antelació al termini de 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la sol licitud d ajuda, els sol licitants han d aportar còpia de l última declaració de l impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), o document de l Agència Tributària que acredite que el sol licitant no ha presentat mai declaració de l impost sobre la renda de les persones físiques. Las horas de cursos o formación académica se acreditarán mediante fotocopia compulsada de los diplomas, títulos o certificado del responsable del centro correspondiente, en el que consten especificados las materias impartidas y la duración de la formación y el receptor de la misma. En el caso de no contar en el momento de la solicitud con el nivel de capacitación adecuado, debe justificarse en un periodo máximo de 27 meses tras la concesión de la ayuda, sin exceder 18 meses desde la fecha de su instalación. b) Llegar a obtener unas rentas mínimas respecto a la Renta de Referencia y al IPREM. Los índices que se especifican en el epígrafe d del apartado 7 del artículo 2 se calcularán aplicando los criterios desarrollados en los anexos de esta orden. c) Que la explotación alcance una dimensión equivalente mínima de 1 UTA. Para el cálculo de la dimensión equivalente se aplicará la modulación del anexo 1. En general, el plan empresarial debe tener una duración máxima de 18 meses a partir de la fecha de la instalación y tras su ejecución debe permitir que el joven cumpla los requisitos para ser considerado agricultor profesional y que la explotación pueda ser calificada como prioritaria. No obstante, en función de las características de la explotación y, en particular, de la fecha de entrada en producción de las inversiones a realizar, puede aceptarse un periodo adicional de hasta 18 meses para la finalización del plan empresarial. Esta ampliación no exime de la obligación de cumplir con los requisitos establecidos para ser considerado como agricultor activo antes de los 18 meses siguientes a la fecha de la instalación. El plan empresarial debe empezar a aplicarse antes de los nueve meses siguientes a la fecha de concesión, y para el pago total de las ayudas será necesario que haya terminado de aplicarse. En cualquier caso, la ejecución del plan no puede haber finalizado en el momento de presentar la solicitud y, por tanto, debe incluir actuaciones a desarrollar tras la concesión de la ayuda. 3. Identificar una cuenta corriente para el cobro de las ayudas y, en caso, en que no figure el Registro de Terceros de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria debe aportase el correspondiente documento de domiciliación bancaria del Organismo Pagador, Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria. 4. Justificar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. Se acreditará, previo consentimiento para recabar los datos oportunos por parte del interesado, por los propios medios de que dispone la Administración 5. No estar incurso en ninguno de los supuestos previstos en el punto 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones Se acreditará, según el punto 7 del artículo 13 de la mencionada ley, mediante declaración responsable por parte del beneficiario. 6. Haber iniciado el proceso de instalación en la explotación agraria. El proceso de instalación puede haberse iniciado en un plazo máximo de 24 meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de ayuda. Este requisito debe confirmarse mediante la acreditación de la titularidad por propiedad o arrendamiento, o la aportación del compromiso firme de compraventa o arrendamiento acordado con el titular, de la superficie agraria o instalaciones ganaderas que supongan al menos 0,2 UTA, o aportar el compromiso de integración en una entidad asociativa con personalidad jurídica que sea titular de una explotación agraria que alcance la calificación de explotación prioritaria tras la ejecución del plan empresarial. La instalación efectiva, según se describe en el apartado 6 del artículo 2, debe realizarse en un plazo máximo de nueve meses a partir de la fecha de concesión. Además, a fin de verificar que el proceso de instalación no se ha iniciado con antelación al plazo de 24 meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de ayuda, los solicitantes deben aportar copia de la ultima declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) o documento de la Agencia Tributaria que acredite que el solicitante no ha presentado nunca declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

8 7. Estar donat d alta en Hisenda i Seguretat Social en el règim que li corresponga. S acreditarà per mitjà dels corresponents certificats de les administracions competents. 8. Ser titular d una explotació en règim de propietat o arrendament. a) En el cas que el règim de tinença siga l arrendament: 1r) Contracte firmat entre l arrendador i l arrendatari en què s especifique: la descripció cadastral de cada parcel la inclosa la superfície, el preu de l arrendament i la seua durada, que no podrà ser inferior a 5 anys; així com l autorització del propietari, en cas de realitzar-se actuacions en les parcel les arrendades. 2n) Liquidació de l impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. b) En el cas que el règim de tinença siga la propietat: Es demanarà, pels mitjans de què disposa l Administració, la descripció cadastral de cada parcel la, inclosa la superfície. Quan aquesta no coincidisca amb la manifestada pel sol licitant, pot admetre s com a acreditació un certificat recent de la Gerència Territorial de Cadastre, nota simple del Registre de la Propietat o a través de qualsevol altre mitjà vàlid en dret. Així mateix, es demanarà la identificació, aprofitament i superfície dels recintes SIGPAC corresponents. En el cas que no estiguen actualitzats, independentment de l obligació que tinga el seu titular per a tramitar-ne l actualització, la base del càlcul de la mà d obra equivalent als efectes del que disposa l annex 3 d aquesta ordre, serà el cultiu o aprofitament realment existent. c) La titularitat del bestiar s acreditarà per mitjà del llibre d explotació ramadera actualitzat. Es comprovarà per part dels mitjans de què disposa l Administració la inclusió de l explotació en el REREGA. d) Si la instal lació és en una entitat, la titularitat de l explotació s acreditarà de la manera següent: Fotocòpia de la targeta d identificació fiscal. Compromís d indivisió per període de sis anys, si és el cas Acta o escriptura de constitució i reglament de funcionament. Nomenament de representant i el DNI de cada un dels membres. Integració efectiva del jove en la societat on es reconega que aquest assumeix un control efectiu i a llarg termini de la persona jurídica. En tots els casos caldrà tindre en compte allò que s ha especificat en l apartat 4 de l article 2 d aquesta ordre. 9. Utilitzar un servei d assessorament reconegut per l administració. S acreditarà per mitjà de certificat emès per l entitat corresponent. 10. Instal lar-se com a agricultor actiu tal com es defineix en l apartat 2 de l article 2, d aquesta ordre. 11. Instal lar-se com a agricultor professional tal com es defineix en l apartat 3 de l article 2, d aquesta ordre. L acreditació dels apartats 10 i 11 es realitzarà: a) Quant a l acreditació de rendes, per mitjà de la declaració d IR- PF, segons els criteris de la Llei 19/1995, de 4 de juliol de Modernització de les Explotacions Agràries. Si en aquella constaren ingressos procedents d activitats no relacionades amb l activitat exercida en l explotació, bé del beneficiari o de qualsevol altre membre de la unitat familiar, haurà d aportar-se certificat que acredite la procedència dels ingressos esmentats i el seu perceptor. Així mateix, es tindrà en compte el que estableix Ordre APA/171/2006, de 26 de gener, per la qual es modifica l Ordre de 13 de desembre de 1995, que desenvolupa l apartat 1 de l article 16, i la disposició final sexta de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de les Explotacions Agràries, i que estableix el sistema d estimació objectiva per al càlcul de la renda total del titular i de la renda unitària de treball. b) Respecte a l activitat exercida, l acreditació es realitzarà per mitjà d un informe de vida laboral actualitzat que demostre la cotització en el règim corresponent per l activitat exercida en l explotació. Si hi ha cotització per més d un règim, ha de presentar-se certificat de la Seguretat Social que acredite tots els règims pels quals es cotitza. 7. Estar dado de alta en Hacienda y Seguridad Social en el régimen que le corresponda. Se acreditará mediante los correspondientes certificados de las administraciones competentes. 8. Ser titular de una explotación en régimen de propiedad o arrendamiento. a) En caso de que el régimen de tenencia sea el arrendamiento: 1.º) Contrato firmado entre el arrendador y el arrendatario en el que se especifique: La descripción catastral de cada parcela incluida la superficie, el precio del arrendamiento y la duración del mismo que no podrá ser inferior a 5 años; así como la autorización del propietario en caso de realizarse actuaciones en las parcelas arrendadas. 2.º) Liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. b) En el caso de que el régimen de tenencia sea la propiedad: Se recabará, por los medios de que dispone la Administración, la descripción catastral de cada parcela, incluida la superficie. Cuando esta no coincida con la manifestada por el solicitante, puede admitirse como acreditación un certificado reciente de la Gerencia Territorial de Catastro, nota simple del Registro de la Propiedad o mediante cualquier otro medio válido en derecho. Asimismo, se recabará la identificación, aprovechamiento y superficie de los recintos SIGPAC correspondientes. En el caso de que no estén actualizados, independientemente de la obligación que tenga su titular para tramitar su actualización, la base del cálculo de la mano de obra equivalente a efectos de lo dispuesto en el anexo 3 de la presente orden, será el cultivo o aprovechamiento realmente existente. c) La titularidad del ganado se acreditará mediante el libro de explotación ganadera actualizado. Se comprobará por parte de los medios de que dispone la Administración la inclusión de la explotación en el REGA. d) Si la instalación es en una entidad, la titularidad de la explotación se acreditará de la siguiente forma: Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal. Compromiso de indivisión por periodo de seis años, en su caso Acta o escritura de constitución y reglamento de funcionamiento. Nombramiento de representante y el DNI de cada uno de los miembros. Integración efectiva del joven en la sociedad donde se reconozca que el mismo asume un control efectivo y a largo plazo de la persona jurídica. En todos los casos habrá que tener en cuenta lo especificado en el apartado 4 del artículo 2 de la presente orden. 9. Utilizar un servicio de asesoramiento reconocido por la administración Se acreditará mediante certificado emitido por la entidad correspondiente. 10. Instalarse como agricultor activo tal y como se define en el apartado 2 del artículo 2, de la presente orden. 11. Instalarse como agricultor profesional tal y como se define en el apartado 3 del artículo 2, de la presente orden. La acreditación de los apartados 10 y 11 se realizará: a) En lo relativo a la acreditación de rentas, mediante la declaración de IRPF, según los criterios de la Ley 19/1995, de 4 de julio de Modernización de las Explotaciones Agrarias. Si en la misma constaran ingresos procedentes de actividades no relacionadas con la actividad desarrollada en la explotación, bien del beneficiario o de cualquier otro miembro de la unidad familiar, deberá aportarse certificado que acredite la procedencia de dichos ingresos y el perceptor de los mismas. Asimismo, se tendrá en cuenta lo establecido Orden APA/171/2006, de 26 de enero, por la que se modifica la Orden de 13 de diciembre de 1995 que desarrolla el apartado 1 del artículo 16 y la disposición final sexta de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, y que establece el sistema de estimación objetiva para el cálculo de la renta total del titular y de la renta unitaria de trabajo. b) Respecto a la actividad desarrollada, la acreditación se realizará mediante un informe de vida laboral actualizado que demuestre la cotización en el régimen correspondiente por la actividad desarrollada en la explotación. Si existe cotización por más de un régimen, debe presentarse certificado de la Seguridad Social que acredite todos los regímenes por los que se cotiza.

9 L afiliació a la Seguretat Social s acreditarà per mitjà de certificat, informe actualitzat de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social o qualsevol altre document fefaent. 12. Comptar amb la competència i capacitació d acord amb l apartat 5 de l article 2 i amb l epígraf a de l apartat 2 de l article 3. S acreditarà per mitjà del corresponent diploma o certificat emès pel responsable del centre que l imparteix. 13. Instal lar-se en una explotació agrària prioritària. Han d acreditar-se la totalitat dels requisits de la Llei 19/1995, de 4 de juliol de Modernització de les Explotacions Agràries, respecte al titular i la seua explotació i, si és el cas, a l entitat associativa. 14. Complir el que estableix el Decret 32/2006, de 10 de març, del Consell, sobre el Reglament per a l execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d impacte ambiental, per a la determinació de l exigència de la declaració o estimació d impacte mitjà ambiental, segons els casos que la norma determina. S acreditarà amb la presentació de la preceptiva declaració positiva d impacte ambiental junt amb la sol licitud de pagament final de l ajuda. 15. Complir la normativa d integració laboral de persones amb discapacitat conforme el Decret 279/2004, de 17 de desembre. S acreditarà per mitjà de declaració responsable per part del beneficiari. 16. Mà d obra de l explotació. En el cas d explotacions la dimensió equivalent de les quals siga superior a 2 UTA, segons els mòduls de l annex 1, i en tot cas si la instal lació es produeix en una entitat associativa, ha d acreditar-se la mà d obra. La mà d obra assalariada s acredita per mitjà de fotocòpia compulsada dels TC-1 i TC-2, o document de cotització requerit per la Seguretat Social, o per mitjà de justificació de la despesa generada a través d empreses de serveis amb especificació del temps ocupat en l explotació i dels treballs realitzats. 17. Producció ecològica o acollida a altres figures de qualitat diferenciada agroalimentària descrites en l article 16.1.a del Reglament (UE) 1305/2013. Ha d acreditar-se per mitjà de certificat dels corresponents organismes reguladors o òrgans de gestió. 18. Complir el que estableix l article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, respecte a l obligatorietat de donar l adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les actuacions objecte de subvenció, d acord amb el que estableixen els punts 2 i 3 de l article 3 de la Llei 2/2015. CAPÍTOL III Ajudes Article 4. Tipus d ajuda L ajuda consisteix en una prima a un tant alçat l import global de la qual depèn de factors socioeconòmics associats al sol licitant i o/a l explotació. Article 5. Import de les ajudes 1. Les ajudes a la primera instal lació d agricultors joves consisteixen en una prima la quantia bàsica de la qual s estableix en euros, que pot incrementar-se en els imports següents: a) euros quan el jove agricultor s instal la com a membre d una entitat associativa, que no siga unipersonal, amb personalitat jurídica que siga titular d una explotació agrària que abaste la qualificació d explotació prioritària després de l execució del pla empresarial. Les sol licituds que puguen acollir-se a aquest increment de l import base no podran acollir-se als apartats b i c. b) euros quan en la sol licitud d ajuda es preveja la utilització de més de 2 UTA, i fins a 3 UTA després de la implementació del pla empresarial. c) euros quan en la sol licitud d ajuda es preveja la utilització de més de 3 UTA, després de la implementació del pla empresarial. d) euros per a les sol licituds que prevegen la instal lació en una explotació mixta amb almenys 0,5 UTA, en el conjunt d orientacions agrícoles, i 0,5 en el conjunt d orientacions ramaderes. Aquest tipus d explotacions mixtes poden contribuir a millorar la viabilitat de La afiliación a la Seguridad Social se acreditará mediante certificado, informe actualizado de vida laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social o cualquier otro documento fehaciente. 12. Contar con la competencia y capacitación de acuerdo con el apartado 5 del artículo 2 y con el epígrafe a del apartado 2 del artículo 3. Se acreditará mediante el correspondiente diploma o certificado emitido por el responsable del centro que lo imparte. 13. Instalarse en una explotación agraria prioritaria. Deben acreditarse la totalidad de los requisitos de la Ley 19/1995, de 4 de julio de Modernización de las Explotaciones Agrarias, respecto al titular y su explotación y, en su caso, a la entidad asociativa. 14. Cumplir lo establecido en el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat acerca del Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo de la Generalitat, de impacto ambiental para la determinación de la exigencia de la declaración o estimación de impacto medio ambiental, según los casos que la norma determina. Se acreditará con la presentación de la preceptiva declaración positiva de impacto ambiental junto con la solicitud de pago final de la ayuda. 15. Cumplir la normativa de integración laboral de personas con discapacidad conforme el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre. Se acreditará mediante declaración responsable por parte del beneficiario. 16. Mano de obra de la explotación. En el caso de explotaciones cuya dimensión equivalente sea superior a 2 UTA según los módulos del anexo 1, y en todo caso si la instalación se produce en una entidad asociativa, debe acreditarse la mano de obra. La mano de obra asalariada se acredita mediante fotocopia compulsada de los TC-1 y TC-2, o documento de cotización requerido por la Seguridad Social o mediante justificación del gasto generado a través empresas de servicios con especificación del tiempo ocupado en la explotación y de los trabajos realizados. 17. Producción ecológica o acogida a otras figuras de calidad diferenciada agroalimentaria descritas en el artículo 16.1.a del Reglamento (UE) 1305/2013. Debe acreditarse mediante certificado de los correspondientes organismos reguladores u órganos de gestión. 18. Cumplir lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana, respecto a la obligatoriedad de dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de las actuaciones objeto de subvención, de acuerdo con lo establecido en los puntos 2 y 3 del artículo 3 de la Ley 2/2015. CAPÍTULO III Ayudas Artículo 4. Tipo de Ayuda La ayuda consiste en una prima a tanto alzado cuyo importe global depende de factores socioeconómicos asociados al solicitante y/o a la explotación. Artículo 5. Importe de las ayudas 1. Las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes consisten en una prima cuya cuantía básica se establece en euros, que puede incrementarse en los siguientes importes: a) euros cuando el joven agricultor se instala como miembro de una entidad asociativa, que no sea unipersonal, con personalidad jurídica que sea titular de una explotación agraria que alcance la calificación de explotación prioritaria tras la ejecución del plan empresarial. Las solicitudes que puedan acogerse a este incremento del importe base no podrán acogerse a los apartados b y c. b) euros cuando en la solicitud de ayuda se prevea la utilización de más de 2 UTA y hasta 3 UTA tras la implementación del plan empresarial. c) euros cuando en la solicitud de ayuda se prevea la utilización de más de 3 UTA tras la implementación del plan empresarial. d) euros para las solicitudes que prevean la instalación en una explotación mixta con al menos 0,5 UTA en el conjunto de orientaciones agrícolas y 0,5 en el conjunto de orientaciones ganaderas. Este tipo de explotaciones mixtas pueden contribuir a mejorar la viabilidad

10 l explotació, en diversificar la producció, però tenen uns costos d instal lació majors com a conseqüència de les diferents necessitats de cada orientació que escau compensar. e) euros si l explotació es troba ubicada majoritàriament en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, segons el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana , o en zones incloses en la xarxa Natura f) euros si l explotació es troba ubicada majoritàriament en zones de muntanya, segons el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana Aquest apartat és excloent amb l anterior. g) euros si la sol licitud preveu que l explotació dispose d instal lacions per al condicionament i/o transformació, almenys, del 25 % de la producció obtinguda en l explotació. h) euros si el pla empresarial contempla la recuperació de terres en estat d abandó, que suposen almenys l equivalent a 0,3 UTA. El compliment d aquesta condició ha de verificar-se a través del SIGPAC o per mitjà d informe dels serveis tècnics de l Administració. Aquest increment compensa el cost addicional que suposa la instal lació en una explotació en què part de les superfícies que no es troben en producció i, per tant, requereixen inversions addicionals per a la recuperació agronòmica de les terres. 2. En tot cas, l import total de l ajuda pot aconseguir com a màxim els euros. 3. El pagament de l ajuda es realitzarà en dos trams. El primer d ells suposarà el 70 % del total de l ajuda, i s abonarà quan el jove acredite la seua instal lació efectiva. 4. Tal com es defineix en l apartat 6, de l article 2, es considera que el jove està efectivament instal lat i, per tant, pot accedir al primer tram de l ajuda quan puga acreditar la titularitat d una explotació que abaste la dimensió equivalent de com a mínim una UTA, i estiga donat d alta en el règim d Hisenda i de la Seguretat Social que li corresponga per l activitat exercida en aquella. 5. El segon pagament corresponent al 30 % del total de l ajuda està supeditat que l explotació abaste la qualificació d explotació prioritària després de l execució del pla empresarial. 6. Una vegada que el beneficiari de l ajuda comunique la finalització de l execució del pla empresarial, junt amb la presentació de la sol licitud de pagament final de l ajuda, es verificarà que s han complit les condicions que foren valorades en el procés de càlcul de l import de l ajuda, calculant-se el nou import definitiu en el cas que s hi haguera produït cap variació. 7. Si es verifica l incompliment d alguna condició relativa a l import de l ajuda que corresponga també a un criteri de baremació, es procedirà a calcular la nova puntuació de l expedient, podent arribar a la denegació de l ajuda i a sol licitar-se el reintegrament dels imports ja pagats, incrementats amb l interès de demora legalment establit, si després de la nova baremació l interessat perd el dret a l ajuda. CAPÍTOL IV Sol licitants de l ajuda Article 6. Sol licitants 1. Poden sol licitar l ajuda a la primera instal lació els joves que desitgen incorporar-se a l activitat agrària o, si és el cas, que hagen iniciat el procés per a la seua instal lació dins dels 24 mesos anteriors a la presentació de la sol licitud d ajuda, es comprometen a complir amb la resta de requisits de la mesura, i sempre que no hagen tingut ingressos, incloent-hi ajudes, per activitats agràries incompatibles amb el termini màxim de 24 mesos anteriors a la presentació de la sol licitud d ajuda establit per a haver iniciat el procés d instal lació. 2. Els sol licitants de les ajudes han de complir i acreditar segons s estableix en l article 3 d aquesta ordre, com a mínim, els requisits, que es detallen a continuació i que han de ser efectius en el moment de presentació de la sol licitud de l ajuda: a) Edat entre 18 anys i 40 anys, inclusivament. b) Presentar un Pla Empresarial que incloga actuacions o inversions a realitzar en l explotació l execució del qual no haja finalitzat en el moment de presentar la sol licitud i, per tant, incloga actuacions a desenvolupar després de la concessió de l ajuda. c) Identificar un compte corrent per al cobrament de les ajudes. de la explotación al diversificar la producción, pero tienen unos costes de instalación mayores como consecuencia de las diferentes necesidades de cada orientación que procede compensar. e) euros si la explotación se encuentra ubicada en su mayor parte en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, según el Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana o en zonas incluidas en la red Natura f) euros si la explotación se encuentra ubicada en su mayor parte en zonas de montaña, según el Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana Este apartado es excluyente con el anterior. g) euros si la solicitud prevé que la explotación disponga de instalaciones para el acondicionamiento y/o transformación de, al menos, el 25 % de la producción obtenida en la explotación h) euros si el plan empresarial contempla la recuperación de tierras en estado de abandono, que supongan al menos el equivalente a 0,3 UTA. El cumplimiento de esta condición debe verificarse a través del SIGPAC o mediante informe de los servicios técnicos de la Administración. Este incremento compensa el coste adicional que supone la instalación en una explotación en la que parte de las superficies que no se encuentran en producción y, por tanto, requieren inversiones adicionales para la recuperación agronómica de las tierras. 2. En cualquier caso, el importe total de la ayuda puede alcanzar como máximo los EUR. 3. El pago de la ayuda se realizará en dos tramos. El primero de ellos supondrá el 70 % del total de la ayuda, y se abonará cuando el joven acredite su instalación efectiva. 4. Tal y como se define en el apartado 6, del artículo 2, se considera que el joven está efectivamente instalado y, por tanto, puede acceder al primer tramo de la ayuda cuando pueda acreditar la titularidad de una explotación que alcance la dimensión equivalente de al menos una UTA y esté dado de alta en el régimen de Hacienda y de la Seguridad Social que le corresponda por la actividad desarrollada en la misma. 5. El segundo pago correspondiente al 30 % del total de la ayuda está supeditado a que la explotación alcance la calificación de explotación prioritaria tras la ejecución del plan empresarial. 6. Una vez que el beneficiario de la ayuda comunique la finalización de la ejecución del plan empresarial junto con la presentación de la solicitud de pago final de la ayuda, se verificará que se han cumplido las condiciones que fueran valoradas en el proceso de cálculo del importe de la ayuda, calculándose el nuevo importe definitivo en caso de que se hubiera producido alguna variación. 7. Si se verifica el incumplimiento de alguna condición relativa al importe de la ayuda que corresponda también a un criterio de baremación, se procederá a calcular la nueva puntuación del expediente, pudiendo llegar a la denegación de la ayuda y a solicitarse el reintegro de los importes ya pagados, incrementados con el interés de demora legalmente establecido, si tras la nueva baremación el interesado pierde el derecho a la ayuda. CAPÍTULO IV Solicitantes de la ayuda Artículo 6. Solicitantes 1. Pueden solicitar la ayuda a la primera instalación los jóvenes que deseen incorporarse a la actividad agraria o, en su caso, que hayan iniciado el proceso para su instalación dentro de los 24 meses anteriores a la presentación de la solicitud de ayuda, se comprometan a cumplir con el resto de requisitos de la medida y siempre que no hayan tenido ingresos, incluyendo ayudas, por actividades agrarias incompatibles con el plazo máximo de 24 meses anteriores a la presentación de la solicitud de ayuda establecido para haber iniciado el proceso de instalación. 2. Los solicitantes de las ayudas deben cumplir y acreditar según se establece en el artículo 3 de esta orden, como mínimo, los requisitos, que se detallan a continuación y que deben ser efectivos en el momento de presentación de la solicitud de la ayuda: a) Edad entre 18 años y 40 años, inclusive. b) Presentar un plan empresarial que incluya actuaciones o inversiones a realizar en la explotación cuya ejecución no haya finalizado en el momento de presentar la solicitud y, por tanto, incluya actuaciones a desarrollar tras la concesión de la ayuda. c) Identificar una cuenta corriente para el cobro de las ayudas.

11 d) Justificar estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. e) No estar incurs en cap dels supòsits previstos en el punt 2 de l article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. f) Haver iniciat el procés d instal lació en l explotació agrària, segons s estableix en l apartat 6 de l article 3, en un termini màxim de 24 mesos anteriors a la presentació de la sol licitud d ajuda. 3. En el cas de sol licitants en règim de cotitularitat o titularitat compartida d una explotació que complisquen ambdós els requisits per a la primera instal lació, podran sol licitar la condició de beneficiaris de l ajuda i distribuir-la a parts iguals. CAPÍTOL V Sol licitud d ajuda i tramitació de la concessió Article 7. Presentació de sol licituds 1. Es presentaran les sol licituds d ajudes acompanyades de la documentació requerida en les oficines comarcals (d ara en avant OCAPA), en les direccions territorials de la conselleria competent en matèria agrària, o en qualsevol dels altres llocs referits en la legislació vigent sobre procediment administratiu. 2. La conselleria competent en matèria agrària facilitarà models normalitzats específics, podent-se trobar les sol licituds en les OCAPA, en els centres PROP de la Generalitat o en el seu web ( 3. El termini per a la presentació de sol licituds d ajudes, vindrà reflectit en la convocatòria que es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Article 8. Estudi i baremació 1. La instrucció del procediment correspon a les oficines comarcals de la conselleria competent en matèria agrària. En cas de detectar-se deficiències o falta de documentació que haja d esmenar l interessat, se li requerirà per escrit concedint-li un termini de 10 dies per a l aportació de la informació i/o documentació pertinent, informant-lo que de no fer-ho, se l donarà per desistit de la seua sol licitud. Finalitzada la fase d instrucció, per part de les oficines comarcals s emetrà per a cada expedient un informe en què s especifique si, amb la informació que es troba en el seu poder, la sol licitud compleix amb els requisits establits per a accedir a l ajuda. 2. Les ajudes regulades per aquesta disposició es tramitaran en règim de concurrència competitiva. Per a això, les sol licituds presentades que reunisquen els requisits per a la seua aprovació, seran estudiades per una comissió avaluadora integrada pel subdirector general competent en la matèria, el cap de servei responsable de la mesura, i dos tècnics designats pel titular de la direcció general amb competència en aquestes ajudes. 3. Els expedients seran puntuats per la comissió avaluadora seguint els criteris següents, i s ordenaran de major a menor puntuació, constituint l ordre de prioritats per a la seua aprovació: a) Sol licituds en què el pla empresarial preveja la utilització de més de 2 UTA en l explotació, després de la implementació del pla empresarial (10 punts). b) Sol licituds corresponents a joves que s instal len per mitjà de la seua incorporació a entitats associatives que aconsegueixen la qualificació d explotació prioritària, en què el control de l explotació recaiga en el beneficiari de l ajuda (10 punts). c) Sol licituds relatives a explotacions ubicades en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques previstes en l article 32 del R(UE) 1.305/2013, o incloses en la Xarxa Natura 2000 (5 punts). d) Explotacions ubicades en municipis d aplicació de la mesura LEADER no incloses en l apartat anterior (3 punts). e) Sol licituds corresponents a dones que accedisquen a la titularitat de l explotació, de forma individual o per mitjà de titularitat compartida, segons es defineix en la Llei 35/2011, de titularitat compartida de les explotacions agràries (5 punts). f) Sol licituds acollides a la modalitat de titularitat compartida (5 punts). d) Justificar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. e) No estar incurso en ninguno de los supuestos previstos en el punto 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. f) Haber iniciado el proceso de instalación en la explotación agraria, según se establece en el apartado 6 del artículo 3, en un plazo máximo de 24 meses anteriores a la presentación de la solicitud de ayuda. 3. En el caso de solicitantes en régimen de cotitularidad o titularidad compartida de una explotación que cumplan ambos los requisitos para la primera instalación, podrán solicitar la condición de beneficiarios de la ayuda y distribuirla a partes iguales. CAPÍTULO V Solicitud de ayuda y tramitación de la concesión Artículo 7. Presentación de solicitudes 1. Se presentarán las solicitudes de ayudas acompañadas de la documentación requerida en las oficinas comarcales (en adelante OCAPA), en las direcciones territoriales de la conselleria competente en materia agraria, o en cualquiera de los otros lugares referidos en la legislación vigente sobre procedimiento administrativo. 2. La conselleria competente en materia agraria facilitará modelos normalizadados específicos, pudiéndose encontrar las solicitudes en las oficinas comarcales de esta, en los centros PROP de la Generalitat o en la web de la misma ( 3. El plazo para la presentación de solicitudes de ayudas, vendrá reflejado en la convocatoria que se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Artículo 8. Estudio y baremación 1. La instrucción del procedimiento corresponde a las oficinas comarcales de la conselleria competente en materia agraria. En caso de detectarse deficiencias o falta de documentación que deba subsanar el interesado, se le requerirá por escrito concediéndole un plazo de 10 días para la aportación de la información y/o documentación pertinente, informándole que de no hacerlo, se le dará por desistido de su solicitud. Finalizada la fase de instrucción, por parte de las oficinas comarcales se emitirá para cada expediente un informe en el que se especifique si, con la información que obra en su poder, la solicitud cumple con los requisitos establecidos para acceder a la ayuda. 2. Las ayudas reguladas por esta disposición se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva. Para ello, las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos para su aprobación serán estudiadas por una comisión evaluadora integrada por el subdirector general competente en la materia, el jefe de servicio responsable de la medida, y dos técnicos designados por el titular de la dirección general con competencia en estas ayudas. 3. Los expedientes serán puntuados por la comisión evaluadora siguiendo los criterios siguientes, y se ordenarán de mayor a menor puntuación, constituyendo el orden de prioridades para su aprobación: a) Solicitudes en las que el plan empresarial prevea la utilización de más de 2 UTA en la explotación tras la implementación del plan empresarial (10 puntos). b) Solicitudes correspondientes a jóvenes que se instalen mediante su incorporación a entidades asociativas que alcancen la calificación de explotación prioritaria en las que el control de la explotación recaiga en el beneficiario de la ayuda (10 puntos). c) Solicitudes relativas a explotaciones ubicadas en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas contempladas en el artículo 32 del R(UE) 1305/2013 o incluidas en la Red Natura 2000 (5 puntos). d) Explotaciones ubicadas en municipios de aplicación de la medida LEADER no incluidos en el apartado anterior (3 puntos). e) Solicitudes correspondientes a mujeres que accedan a la titularidad de la explotación, de forma individual o mediante titularidad compartida según se define en la Ley 35/2011 de titularidad compartida de las explotaciones agrarias (5 puntos). f) Solicitudes acogidas a la modalidad de titularidad compartida (5 puntos).

12 g) Sol licituds que incloguen actuacions que tinguen un objectiu mediambiental, d estalvi energètic o lluita contra el canvi climàtic (5 punts). h) Sol licituds en què més del 50 % de les UTA de l explotació estiguen dedicades a producció ecològica o altres produccions de qualitat diferenciada, descrites en l article 16.1.a del Reglament (UE) 1.305/2013 (7 punts). i) Sol licituds que contemplen la integració del titular de l explotació en una entitat associativa per a la transformació i/o comercialització, almenys, del 25 % de la producció de l explotació (3 punts). j) Sol licituds que complisquen amb les directrius d orientació sectorial i productives que establisca la Conselleria competent en cada convocatòria (10 punts). 4. Una vegada baremades totes les sol licituds, s ordenaran d acord amb la puntuació total obtinguda. En cas d empat es tindrà en compte l edat del sol licitant, concedint-se prioritat a les sol licituds corresponents als sol licitants de major edat. 5. Per part de la direcció general competent s establirà en cada convocatòria que es realitze un llindar de puntuació, que hauran de superar les sol licituds presentades per a poder tindre dret a la concessió de l ajuda. 6. Les condicions inicialment valorades en el procés de baremació han de mantindre s durant els 5 anys següents a la concessió de l ajuda. Si es verifica l incompliment d alguna d aquestes condicions, es procedirà a calcular la nova puntuació de l expedient, podent arribar a la denegació de l ajuda i a sol licitar-se el reintegrament dels imports ja pagats, incrementats amb l interès de demora legalment establit, si després de la nova baremació l expedient perd el dret a l ajuda. Si l incompliment d un criteri de baremació correspon també a una condició relativa a l import de l ajuda, es procedirà a calcular el nou import definitiu de l ajuda. 7. La comissió avaluadora proposarà l aprovació d aquells expedients que, complint els requisits de la convocatòria, i segons l ordre de prioritat anterior, puguen ser atesos d acord amb la dotació pressupostària prevista. 8. Les propostes de concessió o denegació de les ajudes seran traslladades a l òrgan competent per a la seua resolució. El titular d Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària és el competent per a resoldre sobre la concessió, el pagament, reintegrament i revocació de les ajudes, sense perjuí de les possibles delegacions existents. 9. Al mateix temps, les sol licituds d ajuda que no puguen ser ateses per excedir l import global màxim de la convocatòria seran desestimades, d acord amb el que estableix l article 39 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. Article 9. Concessió de les ajudes 1. S estableix un termini de sis mesos per a resoldre les sol licituds d ajuda, comptats a partir de la data de la publicació de la convocatòria podent entendre s desestimades si transcorregut el termini esmentat no s ha dictat la corresponent resolució. 2. Les resolucions seran notificades als interessats, tot motivant-ne degudament el sentit. Es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del titular de l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d un mes a comptar de l endemà de la notificació, de conformitat amb la legislació vigent sobre procediment administratiu, o bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l endemà a la notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa. Article 10. Modificació de la resolució de concessió 1. En general, ha d entendre s que el projecte d activitat a desenvolupar establit en el pla empresarial és inalterable quant al seu contingut, objectius i termini d execució. No obstant això, considerant la possibilitat que circumstàncies no previstes inicialment facen necessària la introducció d alguna variació en el pla inicialment aprovat, es permet sol licitar canvis quant al contingut o termini d execució del pla empresarial. 2. D aquesta manera, els beneficiaris poden sol licitar un canvi d anualitat pressupostària o modificació dels terminis previstos en la g) Solicitudes que incluyan actuaciones que tengan un objetivo medioambiental, de ahorro energético o lucha contra el cambio climático (5 puntos).. h) Solicitudes en las que más del 50 % de las UTA de la explotación estén dedicadas a producción ecológica u otras producciones de calidad diferenciada descritas en el artículo 16.1.a del Reglamento (UE) 1305/2013 (7 puntos). i) Solicitudes que contemplan la integración del titular de la explotación en una entidad asociativa para la transformación y/o comercialización de, al menos el 25 % de la producción de la explotación (3 puntos). j) Solicitudes que cumplan con las directrices de orientación sectorial y productivas que establezca la conselleria competente en cada convocatoria (10 puntos). 4. Una vez baremadas todas las solicitudes se ordenarán de acuerdo con la puntuación total obtenida. En caso de empate se tendrá en cuenta la edad del solicitante, concediéndose prioridad a las solicitudes correspondientes a los solicitantes de mayor edad. 5. Por parte de la dirección general competente se establecerá en cada convocatoria que se realice un umbral de puntuación que deberán superar las solicitudes presentadas para poder tener derecho a la concesión de la ayuda. 6. Las condiciones inicialmente valoradas en el proceso de baremación deben mantenerse durante los 5 años siguientes a la concesión de la ayuda. Si se verifica el incumplimiento de alguna de estas condiciones, se procederá a calcular la nueva puntuación del expediente, pudiendo llegar a la denegación de la ayuda y a solicitarse el reintegro de los importes ya pagados, incrementados con el interés de demora legalmente establecido, si tras la nueva baremación el expediente pierde el derecho a la ayuda. Si el incumplimiento de un criterio de baremación corresponde también a una condición relativa al importe de la ayuda, se procederá a calcular el nuevo importe definitivo de la ayuda. 7. La comisión evaluadora propondrá la aprobación de aquellos expedientes que cumpliendo los requisitos de la convocatoria y, según el orden de prioridad anterior, puedan ser atendidos de acuerdo con la dotación presupuestaria prevista. 8. Las propuestas de concesión o denegación de las ayudas serán trasladadas al órgano competente para su resolución. El titular de Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria es el competente para resolver sobre la concesión, el pago, reintegro y revocación de las ayudas, sin perjuicio de las posibles delegaciones existentes. 9. Al mismo tiempo, las solicitudes de ayuda que no puedan ser atendidas por exceder el importe global máximo de la convocatoria serán desestimadas, conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. Artículo 9. Concesión de las ayudas 1. Se establece un plazo de seis meses para resolver las solicitudes de ayuda, contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria pudiendo entenderse desestimadas si transcurrido dicho plazo no se ha dictado la correspondiente resolución. 2. Las resoluciones serán notificadas a los interesados, motivando debidamente el sentido de la misma. Se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el titular de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con la legislación vigente sobre procedimiento administrativo, o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Artículo 10. Modificación de la resolución de concesión 1. En general, debe entenderse que el proyecto de actividad a desarrollar establecido en el plan empresarial es inalterable en cuanto a su contenido, objetivos y plazo de ejecución. No obstante, considerando la posibilidad de que circunstancias no previstas inicialmente hagan necesaria la introducción de alguna variación en el plan inicialmente aprobado, se permite solicitar cambios en cuanto al contenido o plazo de ejecución del plan empresarial. 2. De esta forma, los beneficiarios pueden solicitar un cambio de anualidad presupuestaria o modificación de los plazos previstos en la

13 resolució de concessió, justificant degudament tal petició. La sol licitud serà informada per l oficina comarcal de la conselleria competent en matèria agrària, traslladant-la al servei responsable de les ajudes. Aquest servei elevarà proposta de resolució a l òrgan competent per a resoldre, que quedarà supeditada a la disposició de crèdit suficient. En tot cas, la modificació no pot alterar l obligació del beneficiari d iniciar l execució del pla empresarial dins del termini dels nou mesos posteriors a la data de concessió, i de complir el requisit d aconseguir la condició d agricultor actiu en el termini de 18 mesos després de la data de la instal lació. 3. En el cas que se sol liciten modificacions que afecten el contingut del pla empresarial aprovat, ha de tindre s en compte que només poden ser conseqüència de circumstàncies no previstes inicialment, no han d afectar les condicions essencials del projecte ni la concurrència de les sol licituds, i han de permetre garantir el compliment efectiu de l interès públic perseguit per la subvenció. En tot cas, les sol licituds de modificació hauran de ser estudiades i obligaran el beneficiari a presentar un nou pla, que haurà d acreditar el manteniment de les condicions que en van permetre l aprovació inicial i els marges i índexs que es van exigir en el moment de la concessió, una vegada aplicades les modificacions, sense que puguen comportar en cap cas un increment de l ajuda. CAPÍTOL VI Sol licitud i tramitació del pagament Article 11. Sol licitud de pagament de les ajudes 1. El beneficiari està obligat a sol licitar el pagament de les ajudes concedides, segons els termes d aquestes bases reguladores. 2. La sol licitud del pagament anirà acompanyada de la documentació pertinent. Aquestes comunicacions permetran la comprovació i la verificació per personal tècnic de la correcta execució dels compromisos previstos, que comportarà, si és el cas, la resolució d autorització del pagament de les ajudes corresponents. 3. Per incompliment de l objecte de l ajuda concedida, incompliment dels criteris de baremació aplicats, incompliment de compromisos adquirits o qualsevol altre incompliment dels requisits que van motivar la concessió de l ajuda, el personal tècnic que participe en la instrucció de les ajudes emetrà un informe que podrà donar lloc a la resolució de denegació del pagament de les ajudes aprovades. 4. Per part del servei amb competència en aquestes ajudes i d acord amb el que disposa el manual de procediment corresponent, es comprovarà la documentació aportada, junt amb les dades i informes necessaris, formulant-se proposta de resolució motivada, de la qual es donarà trasllat a l òrgan competent per a resoldre sobre l autorització o denegació del pagament de l ajuda. El titular d Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària és el competent per a resoldre sobre la concessió, el pagament, reintegrament i revocació de les ajudes, sense perjuí de les possibles delegacions existents. 5. Contra la resolució anterior es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del titular de l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d un mes a comptar de l endemà de la notificació, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent sobre procediment administratiu, o bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l endemà de la notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa. Article 12. Requisits per a acreditar la instal lació i sol licitar el primer pagament de l ajuda Una vegada realitzada la instal lació, en el termini màxim de nou mesos posteriors a la data de concessió, l interessat presentarà per escrit la sol licitud del primer pagament de l ajuda en l oficina comarcal corresponent. Amb la sol licitud esmentada, haurà de presentar la documentació justificativa que s ha realitzat la instal lació efectiva en l explotació. Per a això, haurà d acreditar, si no ho haguera fet abans, els requisits que es detallen a continuació, segons s estableix en l article 3 d aquesta ordre: a) Alta en el règim d Hisenda i Seguretat Social que li corresponga. b) Titularitat de l explotació. resolución de concesión, justificando debidamente tal petición. La solicitud será informada por la oficina comarcal de la conselleria competente en materia agraria, dando traslado al servicio responsable de las ayudas. Este servicio elevará propuesta de resolución al órgano competente para resolver, que quedará supeditada a la disposición de crédito suficiente. En cualquier caso, la modificación no puede alterar la obligación del beneficiario de iniciar la ejecución del plan empresarial dentro del plazo de los nueve meses posteriores a la fecha de concesión y de cumplir el requisito de alcanzar la condición de agricultor activo en el plazo de 18 meses tras la fecha de la instalación. 3. En el caso de que se soliciten modificaciones que afecten al contenido del plan empresarial aprobado, debe tenerse en cuenta que solo pueden ser consecuencia de circunstancias no previstas inicialmente, no deben afectar a las condiciones esenciales del proyecto ni a la concurrencia de las solicitudes y deben permitir garantizar el efectivo cumplimiento del interés público perseguido por la subvención. En cualquier caso, las solicitudes de modificación deberán ser estudiadas y obligarán al beneficiario a presentar un nuevo plan, que deberá acreditar el mantenimiento de las condiciones que permitieron su aprobación inicial y los márgenes e índices que se exigieron en el momento de la concesión una vez aplicadas las modificaciones, sin que puedan comportar en ningún caso un incremento de la ayuda. CAPÍTULO VI Solicitud y tramitación del pago Artículo 11. Solicitud de pago de las ayudas 1. El beneficiario está obligado a solicitar el pago de las ayudas concedidas, según los términos de estas bases reguladoras. 2. La solicitud del pago irá acompañada de la documentación pertinente. Estas comunicaciones permitirán la comprobación y la verificación por personal técnico de la correcta ejecución de los compromisos previstos, que conllevará, en su caso, la resolución de autorización del pago de las ayudas correspondientes. 3. Por incumplimiento del objeto de la ayuda concedida, incumplimiento de los criterios de baremación aplicados, incumplimiento de compromisos adquiridos o cualquier otro incumplimiento de los requisitos que motivaron la concesión de la ayuda, el personal técnico que participe en la instrucción de las ayudas emitirá informe que podrá dar lugar a la resolución de denegación del pago de las ayudas aprobadas. 4. Por parte del servicio con competencia en estas ayudas y de acuerdo a lo dispuesto en el manual de procedimiento correspondiente, se comprobará la documentación aportada, junto con los datos e informes necesarios, formulándose propuesta de resolución motivada, de la que se dará traslado al órgano competente para resolver sobre la autorización o denegación del pago de la ayuda. El titular de Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria es el competente para resolver sobre la concesión, el pago, reintegro y revocación de las ayudas, sin perjuicio de las posibles delegaciones existentes. 5. Contra la resolución anterior se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el titular de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente sobre procedimiento administrativo, o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Artículo 12. Requisitos para acreditar la instalación y solicitar el primer pago de la ayuda Una vez realizada la instalación, en el plazo máximo de nueve meses posteriores a la fecha de concesión, el interesado presentará por escrito la solicitud del primer pago de la ayuda en la oficina comarcal correspondiente. Junto con dicha solicitud, deberá presentar la documentación justificativa de que se ha realizado la instalación efectiva en la explotación. Para ello, deberá acreditar, si no lo hubiera hecho antes, los requisitos, que se detallan a continuación, según se establece en el artículo 3 de esta orden: a) Alta en el régimen de Hacienda y Seguridad Social que le corresponda b) Titularidad de la explotación

14 c) Acreditació de la utilització d un servei d assessorament reconegut per l Administració. d) Estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. Article 13. Requisits per a acreditar la finalització del pla empresarial i sol licitar el pagament final de l ajuda 1. Una vegada finalitzada l aplicació del pla empresarial, l interessat ha de presentar per escrit la sol licitud del pagament de l ajuda en l oficina comarcal corresponent. Amb la sol licitud esmentada ha d acreditar, si no ho ha fet abans, la resta de requisits indicats en l article 3 d aquesta ordre, que es detallen a continuació, i qualsevol altre extrem arreplegat en el pla empresarial que no haja sigut acreditat amb anterioritat. a) Ser agricultor actiu. b) Ser agricultor professional. c) Comptar amb competència i capacitació suficient. d) Qualificació de la seua explotació com prioritària. e) Complir el que estableix el Decret 32/2006, d Impacte Ambiental, tal com es disposa en l apartat 14 de l article 3 d aquesta ordre. f) Complir el que estableix el Decret 279/2004, d Integració laboral, tal com es disposa en l apartat 15 de l article 3 d aquesta ordre. g) Estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. h) En el cas d explotacions la dimensió equivalent de les quals siga superior a 2 UTA, segons els mòduls de l annex 1, i en tot cas si la instal lació es produeix en una entitat associativa, ha d acreditar la mà d obra. 2. La sol licitud de pagament final ha de presentar-se com a màxim 18 mesos després de la data de la instal lació, i després de l execució del pla empresarial que ha de permetre que el jove complisca els requisits per a ser considerat agricultor professional i l explotació puga ser qualificada de prioritària. 3. No obstant això, en el cas que en funció de les característiques de l explotació i, en particular, de la data d entrada en producció de les inversions a realitzar, s haja autoritzat un termini addicional de fins a 18 mesos per a la finalització del pla empresarial, també s amplia el termini de presentació de la sol licitud de pagament final. No obstant això, en aquest cas, es verificarà el compliment del requisit de ser agricultor actiu en complir-se 18 mesos des de la data de la instal lació. CAPÍTOL VII Compromisos, seguiment i control Article 14. Compromisos 1. El beneficiari de l ajuda a la primera instal lació ha de comprometre s a mantindre la condició d agricultor actiu i agricultor professional, així com les condicions que van permetre el seu accés a l ajuda durant 5 anys des de la data de concessió de l ajuda. 2. El beneficiari de l ajuda està obligat a facilitar en tot moment als serveis tècnics disposats per l Administració, la realització dels controls necessaris per a comprovar la correcta concessió de l ajuda i el compliment de compromisos. Així mateix està obligat a presentar qualsevol documentació requerida pels tècnics competents en la instrucció dels expedients o en el seu control, que acredite el compliment dels compromisos esmentats. 3. També ha d aportar la informació necessària requerida, tècnica, econòmica i laboral per a l elaboració d indicadors de seguiment de la mesura. 4. Qualsevol variació que afecte les dades i documentació entregada a l Administració en el context de tramitació d aquesta ajuda, ha de ser informada immediatament la Conselleria competent en matèria agrària. L incompliment dels compromisos adquirits podrà, excepte cas de força major, donar lloc a l inici de l expedient de reintegrament de les ajudes pagades, incrementades amb l interès de demora legalment establit. Article 15. Seguiment i control 1. Els beneficiaris de les ajudes se sotmetran a controls administratius, sobre el terreny i a posteriori, així com a qualsevol altra actua- c) Acreditación de la utilización de un servicio de asesoramiento reconocido por la Administración d) Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social Artículo 13. Requisitos para acreditar la finalización del plan empresarial y solicitar el pago final de la ayuda 1. Una vez finalizada la aplicación del plan empresarial, el interesado debe presentar por escrito la solicitud del pago de la ayuda en la oficina comarcal correspondiente. Junto con dicha solicitud debe acreditar, si no lo ha hecho antes, el resto de requisitos indicados en el artículo 3 de esta orden, que se detallan a continuación, y cualquier otro extremo recogido en el plan empresarial que no haya sido acreditado con anterioridad. a) Ser agricultor activo b) Ser agricultor profesional c) Contar con competencia y capacitación suficiente d) Calificación de su explotación como prioritaria e) Cumplir lo establecido en el Decreto 32/2006 de Impacto Ambiental, tal como se dispone en el apartado 14 del artículo 3 de esta Orden f) Cumplir lo establecido en el Decreto 279/2004 de Integración laboral, tal como se dispone en el apartado 15 del artículo 3 de esta orden g) Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social h) En el caso de explotaciones cuya dimensión equivalente sea superior a 2 UTA según los módulos del anexo 1, y en todo caso si la instalación se produce en una entidad asociativa, debe acreditar la mano de obra. 2. La solicitud de pago final debe presentarse como máximo 18 meses después de la fecha de la instalación y tras la ejecución del plan empresarial que debe permitir que el joven cumpla los requisitos para ser considerado agricultor profesional y la explotación pueda ser calificada como prioritaria. 3. No obstante, en el caso de que en función de las características de la explotación y, en particular, de la fecha de entrada en producción de las inversiones a realizar, se haya autorizado un plazo adicional de hasta 18 meses para la finalización del plan empresarial, también se amplía el plazo de presentación de la solicitud de pago final. No obstante, en este caso, se verificará el cumplimiento del requisito de ser agricultor activo al cumplirse 18 meses desde la fecha de la instalación. CAPÍTULO VII Compromisos, seguimiento y control Artículo 14. Compromisos 1. El beneficiario de la ayuda a la primera instalación debe comprometerse a mantener la condición de agricultor activo y agricultor profesional así como las condiciones que permitieron su acceso a la ayuda durante 5 años desde la fecha de concesión de la ayuda. 2. El beneficiario de la ayuda está obligado a facilitar en todo momento a los servicios técnicos dispuestos por la Administración, la realización de los controles necesarios para comprobar la correcta concesión de la ayuda y el cumplimiento de compromisos. Asimismo está obligado a presentar cualquier documentación requerida por los técnicos competentes en la instrucción de los expedientes o en el control de los mismos, que acredite el cumplimiento de dichos compromisos. 3. También debe aportar la información necesaria requerida, técnica, económica y laboral para la elaboración de indicadores de seguimiento de la medida. 4. Cualquier variación que afecte a los datos y documentación entregada a la Administración en el contexto de tramitación de esta ayuda debe ser informada de inmediato a la conselleria competente en materia agraria. El incumplimiento de los compromisos adquiridos podrá, salvo caso de fuerza mayor, dar lugar al inicio del expediente de reintegro de las ayudas pagadas, incrementadas con el interés de demora legalmente establecido. Artículo 15. Seguimiento y control 1. Los beneficiarios de las ayudas se someterán a controles administrativos, sobre el terreno y a posteriori, así como cualquier otra

15 ció de comprovació i control financer que corresponga a la Intervenció General, i a qualsevol altre organisme amb competències de control sobre fons FEADER, aportant-hi quanta informació que li siga requerida en l exercici de les actuacions esmentades. 2. L organització i realització dels controls s efectuarà d acord amb les disposicions generals que siguen aplicables, establides en el capítol II del títol IV del Reglament d execució (UE) 809/2014, pel qual s estableixen disposicions d aplicació del Reglament (UE) 1306/2013, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat. En particular, d acord amb el que estableix l article 57 del reglament adés esmentat, es realitzaran controls administratius i controls sobre el terreny per mostreig, a fi de verificar la correcta execució del pla empresarial, de conformitat amb l article 19, apartats 4 i 5 del Reglament (UE) 1305/2013, i amb l article 8 del Reglament d execució (UE) 808/2014, així com el manteniment de la condició d agricultor actiu i agricultor professional i de les condicions que van permetre el seu accés a l ajuda durant els 5 anys següents a la concessió de l ajuda. 3. D acord amb el que estableix l article de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, per part de la direcció general competent s elaborarà un pla de controls que haurà de ser aprovat amb caràcter previ a la seua execució, i en el qual s especificaran els tipus de control a efectuar, els criteris de selecció de la mostra i el percentatge mínim d ajuda a controlar respecte a l import global. 4. En aquests controls es comprovarà el compliment dels objectius, requisits i compromisos adquirits. Així mateix, es verificarà que els sol licitants no han creat artificialment les condicions per a complir els requisits establits per a accedir a l ajuda, o per al compliment dels requisits derivats de la definició d agricultor actiu i agricultor professional, en particular que no s ha produït l adquisició o arrendament de superfícies amb l únic objectiu de justificar la superfície de l explotació, sense que s observe cap finalitat de caràcter empresarial, la inscripció en el registre d explotacions ramaderes REREGA sense justificació d activitat ramadera, o l aportació de declaracions d ingressos a fi de complir els requisits referits a les rendes que no corresponguen a la situació real del sol licitant. Article 16. Incompliments i reintegraments 1. En el cas que, en qualsevol dels controls especificats en l article anterior, s hi detecten incompliments dels requisits o compromisos establits, es podrà denegar l ajuda corresponent, o sol licitar-ne el reintegrament si ja ha sigut abonada, incrementada amb l interès de demora legalment establit, si es considera que no s han respectat els requisits per a accedir a l ajuda o per al seu manteniment. En particular, es perd el dret a l ajuda concedida si transcorreguts els terminis i, si és el cas, les pròrrogues aprovades per a l inici de l activitat i/o la correcta execució del Pla empresarial, no s ha adquirit la competència i capacitació suficient en el termini establit en l article 3.b, o si durant el període de cinc anys posterior a la data de concessió es produeix el cessament de l activitat o la pèrdua de la condició d agricultor actiu o agricultor professional. 2. També seran causes de reintegrament, les previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, entre elles, la resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i control previstes en l article 15. A més, en el cas que es detecten incompliments greus, falsedats, intencionalitat o negligència, el beneficiari pot quedar exclòs de la línia d ajuda durant l any natural en què s haja detectat l incompliment i l any natural següent. 3. En tot cas, no s aplicaran reduccions en casos de força major, com els següents: a) Mort del beneficiari. b) Incapacitat permanent total per a la professió habitual, incapacitat permanent absoluta per al treball o gran invalidesa. c) Abandó de la condició de titular de l explotació, motivat per alguna de les següents causes, que hauran de ser estimades per la Conselleria competent en matèria agrària: 1r) Expropiació total o d una part important de l explotació, si l expropiació esmentada no era previsible el dia en què es van subscriure els compromisos. actuación de comprobación y control financiero que corresponda a la Intervención General y a cualquier otro organismo con competencias de control sobre fondos FEADER, aportando cuanta información que le sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones. 2. La organización y realización de los controles se efectuará de acuerdo con las disposiciones generales que sean aplicables establecidas en el capítulo II del título IV del Reglamento de ejecución (UE) 809/2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1306/2013 en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad. En particular, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de dicho reglamento, se realizarán controles administrativos y controles sobre el terreno por muestreo a fin de verificar la correcta ejecución del plan empresarial, de conformidad con el artículo 19, apartados 4 y 5 del Reglamento (UE) 1305/2013 y con el artículo 8 del Reglamento de Ejecución (UE) 808/2014, así como el mantenimiento de la condición de agricultor activo y agricultor profesional y de las condiciones que permitieron su acceso a la ayuda durante los 5 años siguientes a la concesión de la ayuda. 3. De acuerdo con lo establecido en el artículo de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, por parte de la dirección general competente se elaborará un plan de controles que deberá ser aprobado con carácter previo a su ejecución y en el que se especificarán los tipos de control a efectuar, los criterios de selección de la muestra y el porcentaje mínimo de ayuda a controlar respecto al importe global. 4. En estos controles se comprobará el cumplimiento de los objetivos, requisitos y compromisos adquiridos. Asimismo, se verificará que los solicitantes no han creado artificialmente las condiciones para cumplir los requisitos establecidos para acceder a la ayuda o para el cumplimiento de los requisitos derivados de la definición de agricultor activo y agricultor profesional, en particular que no se ha producido la adquisición o arrendamiento de superficies con el único objetivo de justificar la superficie de la explotación sin que se observe ninguna finalidad de carácter empresarial, la inscripción en el registro de explotaciones ganaderas REGA sin justificación de actividad ganadera o la aportación de declaraciones de ingresos a fin de cumplir los requisitos referidos a las rentas que no correspondan a la situación real del solicitante. Artículo 16. Incumplimientos y reintegros 1. En el caso de que en cualquiera de los controles especificados en el artículo anterior se detecten incumplimientos de los requisitos o compromisos establecidos se podrá denegar la ayuda correspondiente, o solicitar su reintegro si ya ha sido abonada incrementada con el interés de demora legalmente establecido, si se considera que no se han respetado los requisitos para acceder a la ayuda o para su mantenimiento. En particular, se pierde el derecho a la ayuda concedida si transcurridos los plazos y, en su caso, las prórrogas aprobadas para el inicio de la actividad y/o la correcta ejecución del Plan empresarial no se ha adquirido la competencia y capacitación suficiente en el plazo establecido en el artículo 3.b o si durante el periodo de cinco años posterior a la fecha de concesión se produce el cese de la actividad o la pérdida de la condición de agricultor activo o agricultor profesional. 2. También serán causas de reintegro, las contempladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre ellas, la resistencia u obstrucción a las actuaciones de comprobación y control previstas en el artículo 15. Además, en caso de que se detecten incumplimientos graves, falsedades, intencionalidad o negligencia, el beneficiario puede quedar excluido de la línea de ayuda durante el año natural en que se haya detectado el incumplimiento y el año natural siguiente. 3. En cualquier caso, no se aplicarán reducciones en casos de fuerza mayor, como los siguientes: a) Muerte del beneficiario. b) Incapacidad permanente total para la profesión habitual, incapacidad permanente absoluta para el trabajo o gran invalidez. c) Abandono de la condición de titular de la explotación motivado por alguna de las siguientes causas, que deberán ser estimadas por la conselleria competente en materia agraria: 1.º) Expropiación total o de una parte importante de la explotación si dicha expropiación no era previsible el día en que se suscribieron los compromisos.

16 2n) Catàstrofes naturals o accidentals que afecten greument l explotació. 3r) Epizoòtia que afecte la totalitat o una part del bestiar productor. 4t) S assimila a causa de força major la derivada d una decisió administrativa o sentència judicial, que impedisca o limite al beneficiari el compliment dels requisits. CAPÍTOL VIII Finançament, informació i publicitat Article 17. Finançament 1. Les quanties totals màximes aplicables en cada convocatòria es publicaran mitjançant una resolució del director de l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 2. El finançament de la mesura es farà amb càrrec a les assignacions previstes en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana , segons els percentatges de cofinançament que estableix el document esmentat. Article 18. Informació i publicitat 1. En la resolució de concessió s indicarà expressament que l ajuda està subvencionada pel FEADER, en virtut del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana , així com es farà menció de la Submesura 6.1. Ajuda a la instal lació de joves agricultors del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), en el qual s emmarca la mesura objecte d ajuda. 2. D acord amb el que estableix l article 18 de la Llei 38/2003, General de subvencions, l Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, com a autoritat de gestió del PDR, publicarà en versió electrònica o impresa, la relació de beneficiaris, els imports corresponents de les ajudes concedides i la seua finalitat així com la indicació de la convocatòria, el programa i crèdit pressupostari a què s imputen. 2.º) Catástrofes naturales o accidentales que afecten gravemente a la explotación. 3.º) Epizootia que afecte a la totalidad o a una parte del ganado productor. 4.º) Se asimila a causa de fuerza mayor la derivada de una decisión administrativa o sentencia judicial, que impida o limite al beneficiario el cumplimiento de los requisitos. CAPÍTULO VIII Financiación, información y publicidad Artículo 17. Financiación 1. Las cuantías totales máximas aplicables en cada convocatoria se publicarán mediante resolución del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 2. La financiación de la medida se hará con cargo a las asignaciones previstas en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana , según los porcentajes de cofinanciación que establece dicho documento. Artículo 18. Información y publicidad 1. En la resolución de concesión se indicará expresamente que la ayuda está subvencionada por el FEADER en virtud del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana, , así como se hará mención a la Submedida 6.1. Ayuda a la instalación de jóvenes agricultores del Programa de Desarrollo Rural (PDR) en el que se enmarca la medida objeto de ayuda. 2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003 General de subvenciones, la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, como autoridad de gestión del PDR publicará en versión electrónica o impresa, la relación de beneficiarios, los importes correspondientes de las ayudas concedidas y su finalidad así como la indicación de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen.

17 ANNEX 1 Orientacions productives, modulació i valors aplicables als estudis econòmics Orientacions productives Nombre cicles/ any UTA/ha Ha/UTA Producte brut (euros/uta) Marge Brut (euros/uta) Citricultura Mandarines 1 0,294 3, , ,01 Taronja dolça 1 0,235 4, , ,93 Llimes 1 0,294 3, , ,30 Pomelos 1 0,235 4, , ,10 Altres cítrics 1 0,196 5, , ,33 Cultius extensius Cereal secà 1 0,015 68, , ,31 Blat dur regadiu 2 0,063 16, , ,20 Arròs 1 0,125 8, , ,27 Altres de secà 1 0,040 25, , ,19 Altres de regadiu 2 0,050 20, , ,41 Fructicultura Fruiter pinyol regadiu 1 0,213 4, , ,33 Fruiter llavor regadiu 1 0,213 4, , ,96 Caqui regadiu 1 0,294 3, , ,00 Ametler regadiu 1 0,196 5, , ,35 Ametler secà 1 0,100 10, , ,30 Cirera secà 1 0,200 5, , ,52 Cirera regadiu 1 0,400 2, , ,33 Nispro regadiu 1 0,500 2, , ,86 Magraner regadiu 1 0,350 2, , ,86 Figuera regadiu 1 0,350 2, , ,86 Espècies diverses regadiu 1 0,196 5, , ,35 Fruiter pinyol secà 1 0,100 10, , ,82 Fruiter llavor secà 1 0,100 10, , ,42 Espècies diverses secà 1 0,100 10, , ,30 Viver de fruiters 1 1,500 0, , ,68 Cultius industrials Gira-sol 1 0,015 68, , ,37 Tabac 2 0,459 2, , ,95 Aromàtiques plurianuals secà 1 0,023 43, , ,87 Aromàtiques anuals secà 1 0,057 17, , ,95 Aromàtiques plurianuals regadiu 1 0,287 3, , ,16 Aromàtiques anuals regadiu 1 0,574 1, , ,70 Xufa 1,5 0,300 3, , ,95 Cultius hortícoles Hortalisses aire lliure 1,5 0,656 1, , ,50 Hortalisses hivernacle 2 1,000 1, , ,94 Planter hortalisses 1 2,355 0, , ,42 Ornamentals Ornamentals aire lliure 1 1,046 1, , ,59 Ornamentals hivernacle 1 4,184 0, , ,53 Flor tallada aire lliure 1 2,354 0, , ,08 Flor tallada hivernacle 1 4,184 0, , ,60 Palmàcies aire lliure 1 0,254 3, , ,31 Olivicultura Oliverar regadiu 1 0,157 6, , ,02 Oliverar secà 1 0,087 11, , ,78 Oliverar d alta intensitat 1 0,174 5, , ,68 Viticultura Raïm de taula embossat regadiu 1 0,330 3, , ,61 Raïm de taula regadiu 1 0,240 4, , ,77 Raïm de taula secà 1 0,158 6, , ,50 Vinya va vindre 1 0,095 10, , ,31 Vinya va vindre recolzada 1 0,118 8, , ,90 Viver vinya 1 0,395 2, , ,63 Viver estaques vinya 1 0,237 4, , ,22 Tòfona Tòfona 1 0,055 18, , ,00

18 RAMADERIA Orientacions productives Mòdul Nombre cicles/ any UTA/mòdul Producte brut (euros/uta) Marge brut (euros/uta) Apicultura Apicultura 400 ruscos , ,64 Avicultura Pollastres (integració) pollastres , ,98 Pollastres règim extensiu pollastres , ,70 Ponedores poseu , ,63 Ponedores en règim extensiu poseu , ,24 Titots caps 2, , ,07 Estruços ous 8 trios , ,02 Estruços cicle tancat 4 trios , ,08 Estruços enceball 400 caps , ,84 Perdius 300 parelles , ,41 Perdius enceball perdigons , ,10 Bestiar boví Bovins de carn 250 caps 1, , ,38 Vaques alletants 60 vaques , ,61 Bovins de llet 60 vaques , ,22 Oví i caprí De carn-llet 180 mares , ,48 Enceball caps , ,51 Oví extensiu 450 mares , ,84 Cuniculicultura Conills 500 mares , ,26 Equins Producció / enceball 100 caps , ,25 Porcí Porcí enceball (integ.) caps , ,82 Venda de gorrins 120 mares , ,68 Cicle tancat 100 mares , ,26 Helicicultura Cultiu extensiu uds , ,00 Cultiu intensiu uds , ,85 Cèrvids Cèrvids 225 uds , ,00 Lombricultura Cucs 800 m² , ,23 Font: Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, Conselleria de Desenvolupament Econòmic i Competitivitat del País Basc, INE, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Ministeri d Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Institut Navarro de Tecnologies i Infraestructures Agroalimentàries i elaboració pròpia. ANNEX 2 Relació i quantificació de les despeses fixes 1. DESPESES FIXES D EXPLOTACIÓ Concepte Quantia Amortització d edificis i instal lacions 5 per 100 del valor actualitzat (*) Amortització de la maquinària 12,5 per 100 del valor actualitzat (*) Conservació d edificis i instal lacions 1,5 per 100 del valor actualitzat (**) Conservació de maquinària 5 per 100 del valor actualitzat (**) Mà d obra assalariada ,6 euros/ UTA assalariada 2. DESPESES FIXES GENERALS Seguretat Social Mà d obra assalariada Mà d obra no assalariada Segurs de l explotació Costos de comercialització i explotació Terres no pròpies Altres despeses fixes 124,08 euros/uta i mes 203,85 euros/uta i mes 790 euros/uta 152,38 euros/uta Valor unitari renda x nombre d hectàrees Els acreditats (*) Actualització decreixent del valor d adquisició amb un factor del 3 per 100 des de la data d adquisició. (**) Actualització creixent del valor d adquisició amb un factor del 5 per 100 des de la data d adquisició o de la vida útil. * * * * * * *

19 ANEXO 1 Orientaciones productivas, modulación y valores aplicables a los estudios económicos Orientaciones productivas Núm. ciclos/año UTA/ha Ha/UTA Producto bruto (euros/uta) Margen bruto (euros/uta) Citricultura Mandarinas 1 0,294 3, , ,01 Naranja dulce 1 0,235 4, , ,93 Limones 1 0,294 3, , ,30 Pomelos 1 0,235 4, , ,10 Otros cítricos 1 0,196 5, , ,33 Cultivos extensivos Cereal secano 1 0,015 68, , ,31 Trigo duro regadío 2 0,063 16, , ,20 Arroz 1 0,125 8, , ,27 Otros de secano 1 0,040 25, , ,19 Otros de regadío 2 0,050 20, , ,41 Fruticultura Frutal hueso regadío 1 0,213 4, , ,33 Frutal pepita regadío 1 0,213 4, , ,96 Caqui regadío 1 0,294 3, , ,00 Almendro regadío 1 0,196 5, , ,35 Almendro secano 1 0,100 10, , ,30 Cerezo secano 1 0,200 5, , ,52 Cerezo regadío 1 0,400 2, , ,33 Níspero regadío 1 0,500 2, , ,86 Granado regadío 1 0,350 2, , ,86 Higuera regadío 1 0,350 2, , ,86 Especies varias regadío 1 0,196 5, , ,35 Frutal hueso secano 1 0,100 10, , ,82 Frutal pepita secano 1 0,100 10, , ,42 Especies varias secano 1 0,100 10, , ,30 Vivero de frutales 1 1,500 0, , ,68 Cultivos industriales Girasol 1 0,015 68, , ,37 Tabaco 2 0,459 2, , ,95 Aromáticas plurianuales secano 1 0,023 43, , ,87 Aromáticas anuales secano 1 0,057 17, , ,95 Aromáticas plurianuales regadío 1 0,287 3, , ,16 Aromáticas anuales regadío 1 0,574 1, , ,70 Chufa 1,5 0,300 3, , ,95 Cultivos hortícolas Hortalizas aire libre 1,5 0,656 1, , ,50 Hortalizas invernadero 2 1,000 1, , ,94 Semillero hortalizas 1 2,355 0, , ,42 Ornamentales Ornamentales aire libre 1 1,046 1, , ,59 Ornamentales invernadero 1 4,184 0, , ,53 Flor cortada aire libre 1 2,354 0, , ,08 Flor cortada invernadero 1 4,184 0, , ,60 Palmáceas aire libre 1 0,254 3, , ,31 Olivicultura Olivar regadío 1 0,157 6, , ,02 Olivar secano 1 0,087 11, , ,78 Olivar de alta intensidad 1 0,174 5, , ,68 Viticultura Uva de mesa embolsada regadío 1 0,330 3, , ,61 Uva de mesa regadío 1 0,240 4, , ,77 Uva de mesa secano 1 0,158 6, , ,50 Viñedo vino 1 0,095 10, , ,31 Viñedo vino apoyada 1 0,118 8, , ,90 Vivero barbados vid 1 0,395 2, , ,63 Vivero estacas vid 1 0,237 4, , ,22 Trufa Trufa 1 0,055 18, , ,00

20 GANADERIA Orientaciones productivas Módulo Núm. ciclos/año UTA/módulo Producto Bruto (euros/uta) Margen Bruto (euros/uta) Apicultura Apicultura 400 colmenas , ,64 Avicultura Pollos (integración) pollos , ,98 Pollos régimen extensivo pollos , ,70 Ponedoras poned , ,63 Ponedoras en régimen extensivo poned , ,24 Pavos cabezas 2, , ,07 Avestruces huevos 8 tríos , ,02 Avestruces ciclo cerrado 4 tríos , ,08 Avestruces cebo 400 cabezas , ,84 Perdices 300 parejas , ,41 Perdices cebo perdigones , ,10 Ganado vacuno Bovinos de carne 250 cabezas 1, , ,38 Vacas nodrizas 60 vacas , ,61 Bovinos de leche 60 vacas , ,22 Ovino y caprino De carne-leche 180 madres , ,48 Cebo cabezas , ,51 Ovino extensivo 450 madres , ,84 Cunicultura Conejos 500 madres , ,26 Equinos Producción / cebo 100 cabezas , ,25 Porcino Porcino cebo(integ.) cabezas , ,82 Venta de lechones 120 madres , ,68 Ciclo cerrado 100 madres , ,26 Helicicultura Cultivo extensivo uds , ,00 Cultivo intensivo uds , ,85 Cérvidos Cérvidos 225 uds , ,00 Lombricultura Lombrices 800 m² , ,23 Fuente: Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Consejería de Desarrollo Económico y Competitividad del País Vasco, INE, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestruturas Agroalimentarias y elaboración propia. ANEXO 2 Relación y cuantificacion de los gastos fijos 1. GASTOS FIJOS DE EXPLOTACIÓN Concepto Cuantía Amortización de edificios e instalaciones 5 por 100 del valor actualizado (*) Amortización de la maquinaria 12,5 por 100 del valor actualizado (*) Conservación de edificios e instalaciones 1,5 por 100 del valor actualizado (**) Conservación de maquinaria 5 por 100 del valor actualizado (**) Mano de obra asalariada ,6 euros/ U.T.A. asalariada 2. GASTOS FIJOS GENERALES Seguridad Social Mano de obra asalariada Mano de obra no asalariada Seguros de la explotación Costes decomercialización y explotación Tierras no propias Otros gastos fijos 124,08 euros/u.t.a. y mes 203,85 euros/u.t.a. y mes 790 EUR/UTA 152,38 EUR/UTA Valor unitario renta x número de hectáreas Los acreditados (*) actualización decreciente del valor de adquisición con un factor del 3 por 100 desde la fecha de adquisición. (**) actualización creciente del valor de adquisición con un factor del 5 por 100 desde la fecha de adquisición o de la vida útil.

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 20 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix a la Comunitat Valenciana el règim d alternança entre formació i treball en les ensenyances de Formació

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ORDRE 6/2016, de 27 de juny, de la Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s estableixen

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2015, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 24/2013, de 21 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 47/2012, de 21 de juliol, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca i regula la concessió de subvencions públiques destinades

Más detalles

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social Conselleria de Justícia i Benestar Social ORDE 21/2012, de 25 d octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d accés al programa d atenció

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

Ayudas e incentivos para empresas

Ayudas e incentivos para empresas Ayudas e incentivos para empresas Referencia: 51919 Anual: X Actualizado a: 22/04/2016 Se convoca la concesión de ayudas del Plan de I+D+i empresarial para el ejercicio 2016. II. Programa de I+D en cooperación

Más detalles

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ORDRE 6/2016, de 19 de maig, de la Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s aproven les bases

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 11/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural DECRET 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d Agricultura,

Más detalles

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua ORDE 11/2013, de 13 d agost, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que desplega alguns aspectes

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 9/2011, de 8 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per a la concessió dels premis

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDRE 8/2015, de 3 de desembre, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 33/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 17/2014, de 2 de setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ORDRE 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s aproven les

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 2/2015, de 6 de març, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s aproven les bases i es convoquen ajudes per a

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.038 29 06 2005 23209 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat ORDE de 18 d abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació ORDRE de 30 de desembre de 2009, de la Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es convoquen subvencions destinades a la implantació de plans integrals

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 29/2013, de 19 de juliol, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoquen subvencions destinades a la implantació

Más detalles

MEDIDA 2 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, GESTIÓN Y SUSTITUCIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS

MEDIDA 2 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, GESTIÓN Y SUSTITUCIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS MEDIDA 2 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, GESTIÓN Y SUSTITUCIÓN DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS SUBMEDIDA 2.2 AYUDA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, GESTIÓN Y SUSTITUCIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS

Más detalles

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 5 de març de 2014, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoca la concessió d instruments

Más detalles

Servei Valencià d Ocupació i Formació Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Servei Valencià d Ocupació i Formació Servicio Valenciano de Empleo y Formación Servei Valencià d Ocupació i Formació RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2016, de la directora general del Servei Valencià d Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l exercici 2016 les subvencions

Más detalles

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació,

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació,

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

Tipo. Asunto. Unidad. Número 8/2016. Vigencia Campaña 2016. Sustituye o modifica

Tipo. Asunto. Unidad. Número 8/2016. Vigencia Campaña 2016. Sustituye o modifica Tipo Circular de Coordinación Asunto Criterios para la asignación de derechos de pago básico de la reserva nacional Unidad Subdirección General de Ayudas Directas Número 8/2016 Vigencia Campaña 2016 Sustituye

Más detalles

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ORDRE 2/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s estableixen

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR En caso de que el titular haya marcado la casilla correspondiente en el Anexo I autorizando a la Consejería de Agricultura y Ganadería a consultar y obtener datos de carácter

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 39432 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Agricultura y Agua 11783 Orden de 26 de noviembre de 2015, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, por la que se

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició

Más detalles

30176 17 12 2003 DOGV - Núm. 4.652

30176 17 12 2003 DOGV - Núm. 4.652 30176 17 12 2003 DOGV - Núm. 4.652 ORDE de 2 de desembre de 2003, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes per a l any 2004 destinades a finançar programes de formació ocupacional

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 31/2013, de 23 de juliol, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoca un programa d ajudes destinat a

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 31598 13 12 2004 DOGV - Núm. 4.901 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Territori i Habitatge DECRET 266/2004, de 3 de desembre, del Consell

Más detalles

L article 13 de l Ordre de 23 d abril de 1997, de la Conselleria d Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s actualitza el procediment

L article 13 de l Ordre de 23 d abril de 1997, de la Conselleria d Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s actualitza el procediment Conselleria d Indústria, Comerç i Innovació RESOLUCIÓ d 11 de març de 2010, de la Direcció General d Indústria i Innovació, per la qual s aproven les bases de la convocatòria ordinària 1/2010, dels exàmens

Más detalles

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2015, del presidente. RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2015, del president de

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2015, del presidente. RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2015, del president de Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2015, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoca una Borsa de personal

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge DECRET 66/2009, de 15 de maig, del Consell, pel qual s aprova el Pla Autonòmic d Habitatge de la Comunitat Valenciana 2009-2012. [2009/5535] Conselleria

Más detalles

ANNEX II ANEXO II. Viverista / Viverista. Jardineria / Jardinería. Venedor tècnic / Vendedor técnic. Fusteria PVC / Carpintería PVC.

ANNEX II ANEXO II. Viverista / Viverista. Jardineria / Jardinería. Venedor tècnic / Vendedor técnic. Fusteria PVC / Carpintería PVC. 9586 2001 05 04 DOGV - Núm. 3.992 Conselleria de Benestar Social CORRECCIÓ d'errades de l'ordre de 12 d'abril de 2001 de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes per a l'any 2001

Más detalles

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓN ADICIONAL DISPOSICIÓ ADDICIONAL

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓN ADICIONAL DISPOSICIÓ ADDICIONAL Conselleria de Benestar Social ORDE de 16 de desembre de 2008, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual convoca concurs públic per a la concessió d ajudes per a l equipament d empreses creades

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS AL COMERÇ A LA CIUTAT DE BENICARLÓ

BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS AL COMERÇ A LA CIUTAT DE BENICARLÓ BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS AL COMERÇ A LA CIUTAT DE BENICARLÓ Primera: Convocatòria La Regidoria de Comerç i Turisme de l'ajuntament convoca els Premis al Comerç 2015, amb l'objectiu de promoure

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat ORDE 1/2015, d 11 de març, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s aproven les bases i es convoquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció

Más detalles

Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia

Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència ORDE de 7 de maig de 2007, de la Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es convoquen ajudes en el marc del programa de suport a la innovació

Más detalles

Conselleria de Hacienda y Administración Pública Conselleria de Bienestar Social

Conselleria de Hacienda y Administración Pública Conselleria de Bienestar Social Conselleria d Hisenda i Administració Pública Conselleria de Benestar Social ACORD de 27 de març de 2015, del Consell, pel qual s establixen directrius per a l aplicació de clàusules de caràcter social

Más detalles

3.- D'altres disposicions

3.- D'altres disposicions BOIB Num. 38 18-03-2008 11 3.- D'altres disposicions CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ Num. 3931 Resolució de la directora general de Patrimoni d adscripció de la finca denominada Quarter d Intendència

Más detalles

Segundo Aprobar las bases que se adjuntan como anexo de la presente resolución, las cuales regirán dicha convocatoria.

Segundo Aprobar las bases que se adjuntan como anexo de la presente resolución, las cuales regirán dicha convocatoria. Presidència de la Generalitat RESOLUCIÓ d 11 de març de 2015, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoca la concessió d una beca per a la realització de pràctiques professionals en acció

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDRE 16/2010, de 24 de juny, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual regula i convoca les ajudes Dona Empresa, dirigides a fomentar l activitat empresarial de

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es regulen les condicions i el procediment

Más detalles

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia Conselleria de Governació i Justícia DECRET 83/2015, del 29 de maig, del Consell, pel qual es regulen els requisits i el procediment d homologació d accions formatives dirigides al personal de seguretat

Más detalles

CAPITULO PRIMERO Concepto, estructura y organización de los Centros Especiales de Empleo

CAPITULO PRIMERO Concepto, estructura y organización de los Centros Especiales de Empleo REAL DECRETO 2273/1985, de 4 de diciembre (B.O.E. 9-12-1985), por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo definidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración

Más detalles

ORDENO ORDENE. TÍTOL I Disposicions generals. TÍTULO I Disposiciones generales

ORDENO ORDENE. TÍTOL I Disposicions generals. TÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 26/2012, de 18 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes destinades al foment de l ocupació estable

Más detalles

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA A DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ENTITAT Nombre de la entidad / Nom de l entitat CIF Domicilio (calle/plaza, nº) / Domicili (carrer/plaça, nº) C.P. Localidad / localitat

Más detalles

ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana

ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana Conselleria d Educació ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al

Más detalles

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 1/2014, de 8 d agost, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria

Más detalles

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2015, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d estades de formació

Más detalles

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 23 d abril de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans

Más detalles

Circular de Coordinación

Circular de Coordinación Tipo: Asunto: Circular de Coordinación Criterios para la asignación de derechos de pago básico de la reserva nacional Clave temática: 201 Unidad: Subdirección General de Ayudas Directas Número: 7/2015

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1468 2001 01 23 DOGV - Núm. 3.923 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Benestar Social ORDRE d 11 de gener de 2001, de la Conselleria de Benestar

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural DECRET 79/2016, d 1 de juliol, del Consell, pel qual es modifica el Decret 233/1991, de 9 de desembre, pel qual s aprova

Más detalles

Preàmbul. Preámbulo ORDENE ORDENO

Preàmbul. Preámbulo ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 2/2014, de 12 de febrer de 2014, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d ajudes i subvencions per a l atenció a persones

Más detalles

(BOE n. 294 de 9/12/1985, Páginas: 38811 38812)

(BOE n. 294 de 9/12/1985, Páginas: 38811 38812) REAL DECRETO 2273/1985, DE 4 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DEFINIDOS EN EL ARTICULO 42 DE LA LEY 13/1982, DE 7 DE ABRIL, DE INTEGRACION SOCIAL DEL

Más detalles

Disposición derogatoria única

Disposición derogatoria única Conselleria d Educació ORDE 79/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l avaluació de l alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l

Más detalles

Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València

Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ d 1 febrer de 2016, del rector, per la qual es convoca concurs per a la provisió de lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1, sector administració especial,

Más detalles

Hay ayudas a los jóvenes agricultores en la nueva PAC?

Hay ayudas a los jóvenes agricultores en la nueva PAC? NOTA TÉCNICA Nº 05 Política Agrícola Común 2015-2020 Ayudas a los jóvenes agricultores en la nueva PAC Hay ayudas a los jóvenes agricultores en la nueva PAC? En la nueva PAC se va a realizar un esfuerzo

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 19/2014, de 27 de juny, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula i convoca la concessió de subvencions

Más detalles

LLEI 11/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana [2008/8601]

LLEI 11/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana [2008/8601] Presidència de la Generalitat LLEI 11/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana [2008/8601] Presidencia de la Generalitat LEY 11/2008, de 3 de

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s actualitza la normativa que regula l elaboració dels plans de convivència

Más detalles

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació Conselleria d Educació ORDE de 23 de juny de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l organització i el funcionament de l ensenyança d anglés del nivell bàsic i del nivell intermedi,

Más detalles

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2015, de la Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s aprova

Más detalles

Conselleria de Benestar Social. Conselleria de Bienestar Social. Núm. 5.457 / 23.02.2007 9234

Conselleria de Benestar Social. Conselleria de Bienestar Social. Núm. 5.457 / 23.02.2007 9234 Núm. 5.457 / 23.02.2007 9234 Conselleria de Benestar Social ORDE de 13 febrer de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca el I Premi a l Empresa Solidària de la [2007/2036] La

Más detalles

València, 14 de febrer de 2014. El director general: Marcos Sanchis Fernández

València, 14 de febrer de 2014. El director general: Marcos Sanchis Fernández Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2014, del director general de joventut i de l Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove, per la qual es fa pública

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 20/2014, de 1 de juliol, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes destinades al foment

Más detalles

BORRADOR PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE ENTIDADES MEMORIALISTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PREÁMBULO

BORRADOR PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE ENTIDADES MEMORIALISTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PREÁMBULO BORRADOR PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE ENTIDADES MEMORIALISTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PREÁMBULO La Generalitat, en virtud del artículo 49.1.3ª del Estatut d'autonomia de la

Más detalles

MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS

MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS [BOC NÚM. 48, JUEVES 11 DE MARZO DE 2009] MEDIDA Y EJE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CANARIAS Eje 1: Aumento de la competitividad del sector agrícola

Más detalles