Òrgans paritaris i col legiats de consulta i participació dels empleats públics en matèria de prevenció de riscos laborals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Òrgans paritaris i col legiats de consulta i participació dels empleats públics en matèria de prevenció de riscos laborals"

Transcripción

1 Òrgans paritaris i col legiats de consulta i participació dels empleats públics en matèria de prevenció de riscos Març 2013 Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament

2 Índex 1. Òrgans paritaris i col legiats de participació, específics del Departament d Ensenyament 1.1 Comissió paritària de prevenció de riscos... pàg Comitès de seguretat i salut... pàg Òrgans paritaris i col legiats de participació, d àmbit general de l Administració de la Generalitat de Catalunya 2.1 Comissió paritària general de prevenció de riscos... pàg Comissió paritària de prevenció de riscos per al personal d administració, tècnic i laboral... pàg Delegats i delegades de prevenció de riscos... pàg Normativa... pàg. 8 2/8

3 1. Òrgans paritaris i col legiats de participació, específics del Departament d Ensenyament 1.1 Comissió paritària de prevenció de riscos (CPPRL) per al personal del Departament d Ensenyament El punt 14è del Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos en l àmbit de l Administració de la Generalitat de Catalunya (Resolució TRI/2764/2005, de 22 de setembre DOGC núm. 4480, de 30 de setembre de 2005), recull el següent: D acord amb allò que estableix l article 38.3, segon paràgraf, de la Llei de prevenció de riscos, es constituirà una Comissió paritària de prevenció de riscos per al personal d administració i tècnic, i laboral, una per al personal del Departament d Ensenyament i una altra per al personal estatutari de l ICS. Les funcions fonamentals a desenvolupar, a nivell genèric, són les següents: Establir les prioritats generals dels comitès de seguretat i salut. Formular propostes per tal d obtenir una eficàcia en l aplicació del marc normatiu vigent en prevenció laboral. Conèixer i col laborar en els programes de prevenció establerts per cada comitè de seguretat i salut. Participar en el disseny de la formació en prevenció de riscos. Promoure en la difusió i coneixença dels diferents programes de prevenció. Encarregar estudis, amb caràcter general, i sol licitar la col laboració d ens especialitzats. La composició de la part social serà d onze membres i es tindrà en compte la representativitat de les diferents organitzacions sindicals en els àmbits respectius, tant pel que fa al personal funcionari i estatutari com pel que fa al personal laboral. La composició dels membres que representen el Departament d Ensenyament serà d onze membres i es tindrà en compte la representació de totes les unitats directives del Departament, especialment les que tenen incidència més directa en la gestió de la prevenció de riscos, així com membres d altres departaments que intervenen en les polítiques de la Generalitat de Catalunya quant a la prevenció de riscos. Membres del Departament d Ensenyament (9) A la CPPRL hi ha membres de les següents unitats organitzatives: Secretaria General Secretaria de Polítiques Educatives Direcció de Serveis Direcció General de Centres Públics (2) Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial Direcció General d Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat Direcció General d Atenció a la Família i Comunitat Educativa Responsable de la Gestió en matèria de Seguretat i Salut de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. Ha de formar part de la CPPRL, en aplicació del que disposa l article 25 del Decret 269/2007, d 11 de desembre, de reestructuració del Departament d Educació. 3/8

4 Altres departaments (2) Departament de Governació i Relacions Institucionals Direcció General de la Funció Pública Departament d Empresa i Ocupació Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball La gestió administrativa i de suport a aquest òrgan paritari i col legiat pertoca a la Direcció general de Professorat i Personal de Centres Públics. 1.2 Comitès de Seguretat i Salut Tal com determina el punt 13è del Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos en l àmbit de l Administració de la Generalitat de Catalunya, els comitès de seguretat i salut són els òrgans paritaris i col legiats destinats a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l Administració de la Generalitat en matèria de prevenció de riscos. Les funcions a desenvolupar per part dels comitès de seguretat i salut corresponen a les especificades en la normativa vigent i que, a nivell genèric, s'agrupen en les següents: Participar en l'elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i els programes de prevenció de riscos. Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a la prevenció efectiva, així com la millora de les condicions de treball. En l àmbit del Departament d Ensenyament actualment hi ha establerts onze comitès de seguretat i salut: 10 Comitès Territorials de Seguretat i Salut (CSS): per a l àmbit del personal amb funcions docents s estableixen deu comitès d abast territorial, corresponents a Barcelona comarques, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Maresme-Vallès Oriental, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l Ebre i al Consorci d Educació de Barcelona. 1 Comitè de Seguretat i Salut del Personal d Administració, Tècnic i Laboral (CSSPATL): per a l àmbit de tot el personal d administració i tècnic i laboral s estableix un comitè de seguretat i salut. Comitès de Seguretat i Salut (*) Membres de Delegats de Total l Administració prevenció Consorci d Educació de Barcelona Barcelona comarques Baix Llobregat Vallès Occidental Girona Lleida Tarragona Terres de l Ebre Maresme-Vallès Oriental /8

5 Catalunya Central Comitè PATL Total (*)Pel que fa al nombre de delegats i delegades de prevenció, la composició deriva de l aplicació de l escalat que estableix el punt 7è del Pacte, de manera independent sobre el nombre total de treballadors amb funcions docents, el personal d administració i tècnic i el personal laboral inclòs en aquest àmbit. La gestió administrativa i de suport a aquests òrgans paritaris i col legiats pertoca a cadascun dels Serveis Territorials en els quals s adscriu el seu àmbit territorial d actuació, i en el cas del CSSPATL pertoca a la Subdirecció general de Personal d Administració i Serveis. La composició sindical a cada comitè de seguretat i salut és la següent: 5/8

6 2. Òrgans paritaris i col legiats de participació, d àmbit general de l Administració de la Generalitat de Catalunya, o d altres àmbits d activitat 2.1 Comissió paritària general de prevenció de riscos De l aplicació del punt 15è del Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos en l àmbit de l Administració de la Generalitat de Catalunya, es crea la Comissió paritària general de prevenció de riscos com a òrgan superior de participació dels treballadors i treballadores en l elaboració de les polítiques de prevenció de riscos. Representa a tot el personal de l Administració de la Generalitat (funcionari, estatutari, laboral). La gestió administrativa i de suport a aquest òrgan paritari i col legiat pertoca a la Direcció General de Funció Pública, del Departament de Governació i Relacions Institucionals. La composició de la part social serà d onze membres i es tindran en compte la representativitat de les diferents organitzacions sindicals en els àmbits respectius, tant pel que fa al personal funcionari i estatutari com pel que fa al personal laboral. Les funcions fonamentals són: Participar en l elaboració de les polítiques de prevenció de riscos en l àmbit de l Administració de la Generalitat. Coordinar la concreció de les polítiques de prevenció de riscos en les tres comissions paritàries de prevenció de riscos a fi i efecte d aconseguir la seva aplicació homogènia en tots els àmbits de personal. Formular propostes generals a fi d aconseguir una normal i eficaç aplicació de les normes de prevenció de riscos. Participar en el disseny de programes generals de formació anuals. Encarregar estudis de caràcter general. Examinar, resoldre i interpretar totes les qüestions que es derivin de l aplicació del Pacte. 2.2 Comissió paritària de prevenció de riscos per al personal d administració, tècnic i laboral El punt 14è del Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos en l àmbit de l Administració de la Generalitat de Catalunya, assenyala que: D acord amb allò que estableix l article 38.3, segon paràgraf, de la Llei de prevenció de riscos, es constituirà una Comissió paritària de prevenció de riscos per al personal d administració i tècnic, i laboral, (..). S exclou el personal de col lectius específics: docents, sanitaris, penitenciaris, etc... La gestió administrativa i de suport a aquest òrgan paritari i col legiat pertoca a la Direcció General de Funció Pública, del Departament de Governació i Relacions Institucionals. 6/8

7 3. Delegats i delegades de prevenció de riscos Les delegades i els delegats en prevenció de riscos són persones que representen els treballadors i les treballadores i tenen assignades les competències següents: Col laborar amb l'administració en la millora de l acció preventiva, Promoure i fomentar la cooperació del personal en l execució de la normativa de prevenció Ser consultades per l'administració abans d executar decisions relatives a la prevenció de riscos (planificació i organització de la feina, introducció de noves tecnologies, organització i d activitats de protecció de la salut i la prevenció de riscos, designació de les persones encarregades de les mesures d emergència, procediments d informació i documentació, formació en matèria preventiva, etc.), Vigilar i controlar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos i Ser informats i consultats en cas de coordinació d activitats empresarials. Els delegats i les delegades de prevenció de riscos tenen les facultats següents: Acompanyar el personal tècnic en les avaluacions preventives i el personal d inspecció del treball. Accedir a la informació i documentació sobre condicions de treball. Rebre informació de l'administració sobre els danys ocorreguts. Rebre informació de les activitats de prevenció i protecció de l'administració, Visitar els llocs de treball. Aconseguir de l'administració mesures de protecció. Proposar a l òrgan de representació de les persones treballadores l adopció de l acord de paralització de la feina. La informació a què accedeixen aquestes persones la tracten com a confidencial. Les persones designades com a delegades de prevenció s inscriuen en el registre específic de delegats i delegades de prevenció al servei territorial del Departament d Empresa i Ocupació i tenen la credencial justificativa de la seva condició, que els facilita l accés als centres de treball que visiten. 7/8

8 4. Normativa Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció. Resolució TRI/2764/2005, de 22 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos en l'àmbit de l'administració de la Generalitat de Catalunya. Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos en l àmbit de l'administració de la Generalitat de Catalunya. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos. 8/8

SUBPROCESSOS ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA

SUBPROCESSOS ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA SUBPROCESSOS 220.1.3.4.1 AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I RECONEIXEMENT DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR 220.1.3.4.2 MOBILITAT (TRASLLAT I PROMOCIÓ) DEL PERSONAL D ADMINISTRACIONS ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL

Más detalles

Col lecció Quaderns de Legislació, 12

Col lecció Quaderns de Legislació, 12 Col lecció Quaderns de Legislació, 12 LLEI 31/1995, DE 8 DE NOVEMBRE, DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS seguida del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, del Decret 312/1998, d 1 de desembre, de l Ordre

Más detalles

e 2 esplais al quadrat

e 2 esplais al quadrat e 2 esplais al quadrat excel lents pel què fem i per com ho fem Un projecte per fer un pas endavant en la qualitat i responsabilitat, tant social com mediambiental en els centres d esplai. IV Jornada de

Más detalles

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5418 10.7.2009

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5418 10.7.2009 55476 DEPARTAMENT DE SALUT DECRET 105/2009, de 7 de juliol, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental sobre Drogues. En els darrers anys, tant per part de les administracions públiques com de diverses

Más detalles

Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS Sec. III. - Pàg. 18806 Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS 6504 Resolució de la consellera d Educació,

Más detalles

REGLAMENT DEL CONSELL DE COHESIÓ I SERVEIS SOCIALS DE GIRONA

REGLAMENT DEL CONSELL DE COHESIÓ I SERVEIS SOCIALS DE GIRONA REGLAMENT DEL CONSELL DE COHESIÓ I SERVEIS SOCIALS DE GIRONA PREÀMBUL El Consell de Cohesió de Serveis Socials de Girona pren el relleu de l antic Consell per a la Cohesió Social de Girona, creat l any

Más detalles

Pla per a la Inclusió i Cohesió Social de Catalunya

Pla per a la Inclusió i Cohesió Social de Catalunya Pla per a la Inclusió i Cohesió Social de Catalunya 1. L exclusió social a Catalunya Escenaris i reptes que confirmen la necessitat d un Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya 1. l impacte

Más detalles

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears BOIB Num. 189 EXT. 30-12-2006 3 Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears 1.- Disposicions generals CONSELLERIA DE RELACIONS INSTITUCIONALS Num. 23718 Decret 113/2006, de 29 de desembre, de creació i

Más detalles

ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7.

ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7. ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7. EVIDÈNCIES 8. RESPONSABILITATS 9. FITXA RESUM 10. FLUXGRAMA 15 de

Más detalles

DEPARTAMENT D AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL

DEPARTAMENT D AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL 45378 DEPARTAMENT D AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL RESOLUCIÓ AAR/1863/2010, de 7 de juny, per la qual es fa públic l encàrrec de gestió entre el Departament d Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Más detalles

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA.

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA. CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA Curs 2016 2017 PREAMBUL Aquest calendari estableix de manera molt clara l

Más detalles

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 65/2012, de 26 d octubre, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Preàmbul Títol I. Disposicions generals Article 1. Competències de la Conselleria d Hisenda i Model Econòmic

ÍNDICE ÍNDEX. Preàmbul Títol I. Disposicions generals Article 1. Competències de la Conselleria d Hisenda i Model Econòmic Conselleria d Hisenda i Model Econòmic DECRET 153/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d Hisenda i Model Econòmic. [2015/7763] ÍNDEX

Más detalles

FASE 2a. ESTRATÈGICA ESQUEMA PMK PAS 4 OBJECTIUS

FASE 2a. ESTRATÈGICA ESQUEMA PMK PAS 4 OBJECTIUS FASE 2a. ESTRATÈGICA ESQUEMA PMK PAS 4 OBJECTIUS Els Objectius indiquen allò que es vol aconseguir o els efectes i els resultats que s esperen quan es planteja un pmk per modificar una determinada situació

Más detalles

GUÍA PARA LA DESIGNACIÓN DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD

GUÍA PARA LA DESIGNACIÓN DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD GUÍA PARA LA DESIGNACIÓN DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD Financiado por: INTRODUCCIÓN El artículo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales regula los derechos

Más detalles

PRODUCCIÓ AGROALIMENTARIA ECOLÒGICA (PAE)

PRODUCCIÓ AGROALIMENTARIA ECOLÒGICA (PAE) PRODUCCIÓ AGROALIMENTARIA ECOLÒGICA (PAE) Dins del web corporatiu de la Generalitat de Catalunya hi ha un portal temàtic dedicat de forma específica a la producció agroalimentària ecològica. En aquests

Más detalles

Protocol sindical davant la grip A. Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1

Protocol sindical davant la grip A.  Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1 Protocol sindical davant la grip A www.ugt.cat Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1 La Grip A La grip A (H1N1) és una malaltia causada per un subtipus del virus de la grip. Actualment,

Más detalles

per la qual es regula la transició des de l etapa d Educació Primària a l Educació Secundària Obligatòria

per la qual es regula la transició des de l etapa d Educació Primària a l Educació Secundària Obligatòria Conselleria d Educació ORDE 46/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula la transició des de l etapa d Educació Primària a l Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat

Más detalles

Aprovat pel Consell de Govern de 3 de novembre de 2009. ACGUV 189/2009. Modifica l ACGUV 14/2004 del Consell de Govern de 27 de gener de 2004.

Aprovat pel Consell de Govern de 3 de novembre de 2009. ACGUV 189/2009. Modifica l ACGUV 14/2004 del Consell de Govern de 27 de gener de 2004. MODIFICACIÓ DE L ACORD SOBRE EQUIVALÈNCIES ENTRE CERTIFICATS DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ QUE ACTUALMENT EXPEDEIX LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I ALTRES CERTIFICATS, TÍTOLS I DIPLOMES El Servei de Política

Más detalles

EL TRANSPORT DE MERCADERIES

EL TRANSPORT DE MERCADERIES EL TRANSPORT DE MERCADERIES En primer terme s ha d indicar que en tot el que segueix, ens referirem al transport per carretera o via pública, realitzat mitjançant vehicles de motor. El transport de mercaderies,

Más detalles

PEC PROJECTE EDUCATIU DE L INSTITUT FRONT MARÍTIM

PEC PROJECTE EDUCATIU DE L INSTITUT FRONT MARÍTIM PEC PROJECTE EDUCATIU DE L INSTITUT FRONT MARÍTIM INTRODUCCIÓ Aquest document pretén establir els fonaments bàsics de l'ins Front Marítim. També s'ha d'entendre com a eina de treball que resta oberta al

Más detalles

textos legislatius Llei de salut pública

textos legislatius Llei de salut pública textos legislatius Llei de salut pública Llei 18/2009, del 22 d octubre, de salut pública Aprovada pel Ple del Parlament (tramitació núm. 200-00041/08) en la sessió núm. 63, del 14 d octubre de 2009 (Diari

Más detalles

UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton

UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton Generalitat de Catalunya Departament d educació i universitats IES FLIX DEPARTAMENT DE CIÈNCIES BLOC 2_ Objectius 1ER BAT. 1. OBJECTIUS UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton Comprendre el concepte de

Más detalles

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació,

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

Prevenció de Riscos Laborals: Convenis Universitat - Empresa

Prevenció de Riscos Laborals: Convenis Universitat - Empresa Prevenció de Riscos Laborals: Convenis Universitat - Empresa Continguts 1. Marc normatiu. Aplicació a la UPC 2. Informació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals 3. Coordinació d Activitats Empresarials.

Más detalles

I. Disposicions generals

I. Disposicions generals Suplement núm. 12 Dimecres 28 març 2007 1515 I. Disposicions generals CAP DE L ESTAT 6115 LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. («BOE» 71, de 23-3-2007.) JUAN

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions

Más detalles

GUIÓ DE CONTINGUTS PROJECTES D INSTAL LACIONS DE GRUES TORRE

GUIÓ DE CONTINGUTS PROJECTES D INSTAL LACIONS DE GRUES TORRE GUIÓ DE CONTINGUTS PROJECTES D INSTAL LACIONS DE GRUES TORRE INSTAL LACIONS DE GRUES TORRE I. INTRODUCCIÓ El present document és una proposta dels continguts que han de preveure els projectistes en la

Más detalles

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5428 24.7.2009 59013

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5428 24.7.2009 59013 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5428 24.7.2009 59013 DEPARTAMENT DE SALUT ACORD GOV/122/2009, de 14 de juliol, de constitució del Consorci Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat

Más detalles

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4852 29.3.2007

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4852 29.3.2007 11702 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4852 29.3.2007 gurar amb els logotips del Departament de Justícia i del CIRE. Així mateix, tant el Departament de Justícia com el CIRE es comunicaran

Más detalles

FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA ACREDITATIU DE CAPACITACIÓ EN MEDICINA COSMÈTICA I ESTÈTICA

FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA ACREDITATIU DE CAPACITACIÓ EN MEDICINA COSMÈTICA I ESTÈTICA OFICINA TÈCNICA D ACREDITACIÓ FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA ACREDITATIU DE CAPACITACIÓ EN MEDICINA COSMÈTICA I ESTÈTICA Núm. de col legiat:... Nom i cognoms:... Data naixement:.../.../... Sexe:

Más detalles

Oferta de. formació sindical

Oferta de. formació sindical Oferta de formació sindical Entitats col laboradores Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Pompeu Fabra Universitat de Barcelona Consorci per a la Normalització Lingüística Institut Sindical de

Más detalles

Formació de voluntaris

Formació de voluntaris Formació de voluntaris Direcció de Programes i Cooperació Mar Mestres, referent del voluntariat de BB 6a Jornada de Biblioteca Pública i Cohesió Social Voluntaris: implicar-se per compartir 13 d abril

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5314 9.2.2009 9729

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5314 9.2.2009 9729 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5314 9.2.2009 9729 DEPARTAMENT DE SALUT DECRET 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s aproven els Estatuts de l Institut Català de la Salut. L Estatut de Catalunya

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

Programa municipal 2016 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

Programa municipal 2016 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ Programa municipal 2016 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ Índex 1. Introducció i prioritats del Programa 2016 2. Línies estratègiques d actuació 2.1. Girona, ciutat educadora i solidària 2.2. La dimensió transversal

Más detalles

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA SANT FELIU de GUÍXOLS GENT GRAN

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA SANT FELIU de GUÍXOLS GENT GRAN RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA SANT FELIU de GUÍXOLS GENT GRAN Titularitat L entitat titular de la Residència i Centre de Dia Sant Feliu de Guíxols Gent Gran (SFGGG a partir d ara) es l Ajuntament de Sant

Más detalles

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA. (Núm. de registre

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual s estableix el procediment per a la realització de les

Más detalles

DECRET 179/2012, de 14 de desembre, del Consell, pel qual establix l estructura orgànica bàsica de la Presidència

DECRET 179/2012, de 14 de desembre, del Consell, pel qual establix l estructura orgànica bàsica de la Presidència Presidència de la Generalitat DECRET 179/2012, de 14 de desembre, del Consell, pel qual establix l estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. [2012/11622] Presidencia

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Finances Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Finances Junta Consultiva de Contractació Administrativa Informe 9/2009, de 3 de juliol, de la Comissió Permanent de la de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. Assumpte: Abast de l article 8.2 de la Llei 30/2007, de 30 d octubre, de contractes

Más detalles

Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación

Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació DECRET 41/2016, de 15 d abril, del Consell, pel qual s estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis

Más detalles

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU Aquesta carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l atenció sanitària ha estat aprovada amb caràcter de document programàtic a la sessió de govern del Consell Executiu de la Generalitat

Más detalles

GUIA D ACTUACIÓ DEL CRIBRATGE DE CÀNCER DE CÈRVIX A LA COMARCA D OSONA

GUIA D ACTUACIÓ DEL CRIBRATGE DE CÀNCER DE CÈRVIX A LA COMARCA D OSONA GUIA D ACTUACIÓ DEL CRIBRATGE DE CÀNCER DE CÈRVIX A LA COMARCA D OSONA Vic, novembre de 2004 L elaboració d aquesta guia ha finalitzat el novembre de 2004. El grup de treball per a l elaboració d aquesta

Más detalles

Dades de la persona sol licitant Nom i cognoms. Adreça Població Codi postal Adreça electrònica

Dades de la persona sol licitant Nom i cognoms. Adreça Població Codi postal Adreça electrònica Número d expedient Sol licitud d autorització de suspensió de contractes d extinció de contractes de reducció temporal de jornada Dades de la persona sol licitant Nom i cognoms DNI En qualitat 1 Adreça

Más detalles

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació,

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II

MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100701 MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II

Más detalles

Tema 2: L organització política de Catalunya

Tema 2: L organització política de Catalunya En aquest tema aprendràs que : és una de les 17 comunitats autònomes de l estat espanyol. Les comunitats autònomes s autogovernen d acord amb el que estableix el seu estatut i la Constitució espanyola.

Más detalles

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6116 26.4.2012 21469

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6116 26.4.2012 21469 21469 DEPARTAMENT DE SALUT DECRET 43/2012, de 24 d abril, dels laboratoris de salut ambiental i alimentària i dels laboratoris de control oicial. L Estatut d autonomia, a l article 162.1, atribueix a la

Más detalles

1/136 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

1/136 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. 1/136 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. L Estatut d autonomia de

Más detalles

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 NOTA INFORMATIVA REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 Auxiliar de gerontologia Els professionals que estan treballant actualment o s incorporin abans del 31 de

Más detalles

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC núm. 3795-08/01/2003 DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DECRET 355/2002, de 24 de desembre, pel qual es regula la utilització de desfibril ladors

Más detalles

Projecte d especialització i competitivitat territorial

Projecte d especialització i competitivitat territorial Projecte d especialització i competitivitat territorial PLATAFORMA DE DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR ECONÒMIC DE LA BICICLETA DE GIRONA I EL SEU ENTORN TERRITORIAL Ordre del dia 1. Introducció 2. Objectiu

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Suplement en llengua catalana al núm. 190 Divendres 6 d'agost de 2010 Secc. I. Pàg. 1 I. DISPOSICIONS GENERALS MINISTERI D ECONOMIA I HISENDA 12618 Reial decret 1000/2010, de 5 d agost, sobre visat col

Más detalles

Gestió i millora dels serveis 1. OBJECTIU

Gestió i millora dels serveis 1. OBJECTIU PEQ 5944 120 Versió 01 Pàg. 2 de 12 1. OBJECTIU Establir com el centre gestiona i millora els serveis que té al seu abast, a fi de aconseguir el suport adequat pel desenvolupament de l activitat acadèmica

Más detalles

ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 2005-2008 * A partir de l informe Estimació del PIB turístic per Catalunya 2005-2008 realitzat

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Finances Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Finances Junta Consultiva de Contractació Administrativa Informe 4/2008, de 17 d octubre, del Ple de la de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. Assumpte: Projecte de decret pel qual es regula l establiment dels convenis i contractes de

Más detalles

ORPIMO. Nova Ordenança Nou Model d Obres. Ordenança Reguladora dels Procediments d Intervenció Municipal en les Obres. V2.0: 27 de setembre de 2011

ORPIMO. Nova Ordenança Nou Model d Obres. Ordenança Reguladora dels Procediments d Intervenció Municipal en les Obres. V2.0: 27 de setembre de 2011 Ordenança Reguladora dels Procediments d Intervenció Municipal en les Obres Nova Ordenança Nou Model d Obres V2.0: 27 de setembre de 2011 1 Finalitat de l Ordenança Afavorir l activitat econòmica a la

Más detalles

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS Ernest Valls Ajuntament de Tortosa LLEI 3/1998 És la nova Llei d Intervenció Integral de l Administració Ambiental, transposició de la Directiva Europea IPPC,

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d estades de formació

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

IMPLANTACIÓ D UN SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRADA: ISO 9001:00, ISO 14001:04 i OHSAS 18001:07, EN UN CENTRE D ESTÈTICA I PERRUQUERIA

IMPLANTACIÓ D UN SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRADA: ISO 9001:00, ISO 14001:04 i OHSAS 18001:07, EN UN CENTRE D ESTÈTICA I PERRUQUERIA Treball Final de Carrera IMPLANTACIÓ D UN SISTEMA DE GESTIÓ : ISO 9001:00, ISO 14001:04 i OHSAS 18001:07, EN UN CENTRE D ESTÈTICA I PERRUQUERIA Genís Llobet Just Enginyeria d Organització Industrial Directora:

Más detalles

r 1 El benefici (en euros) està determinat per la funció objectiu següent: 1. Calculem el valor d aquest benefici en cadascun 150 50 =

r 1 El benefici (en euros) està determinat per la funció objectiu següent: 1. Calculem el valor d aquest benefici en cadascun 150 50 = SOLUIONRI 6 La gràfica de la regió factible és: r2 r3= ( 150, 0) r3 r5= ( 150, 50) r4 r5= ( 110, 90) r1 r4= D( 0, 90) r r = E( 0, 0) 1 2 160 120 80 40 E D 40 80 120 160 El benefici (en euros) està determinat

Más detalles

Federació catalana pro persones amb discapacitat intel lectual

Federació catalana pro persones amb discapacitat intel lectual Federació catalana pro persones amb discapacitat intel lectual Aportacions a la Llei d Educació de Catalunya des del sector de l educació especial concertada: Federació APPS (titulars d escoles) i FECAPAEE

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Governació i Relacions Institucionals Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals

Generalitat de Catalunya Departament de Governació i Relacions Institucionals Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals NOTA EXPLICATIVA SOBRE L APLICACIÓ A CATALUNYA DE DETERMINATS ASPECTES DE LA LLEI 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE, DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L ADMINISTRACIÓ LOCAL 1. FONAMENTS 2. COMPETÈNCIES:

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

2. La gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses constructores. Aspectes generals

2. La gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses constructores. Aspectes generals Gestió de la prevenció a l obra 2. La gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses constructores. Aspectes generals 2.1 Generalitats L objectiu d aquest llibre és definir la gestió de la prevenció

Más detalles

PROGRAMA DE XERRADES DIJOUS 3 D ABRIL (Matí) ESPAI NAU-3 9.30 a 10.10 Família Professional: IMATGE PERSONAL CFGM - Estètica i bellesa CFGM -

PROGRAMA DE XERRADES DIJOUS 3 D ABRIL (Matí) ESPAI NAU-3 9.30 a 10.10 Família Professional: IMATGE PERSONAL CFGM - Estètica i bellesa CFGM - PROGRAMA DE XERRADES DIJOUS 3 D ABRIL (Matí) 9.30 a 10.10 Família Professional: IMATGE PERSONAL CFGM - Estètica i bellesa CFGM - Perruqueria i cosmètica capil lar Qui ho explica?: Ins. Enric Borràs, Acadèmia

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques DECRET 82/2016, del Consell, pel qual es regula la prestació de serveis en règim de teletreball del personal

Más detalles

MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions. CURS: 3r SEMESTRE: 1r CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D IMPARTICIÓ: Català i/o castellà

MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions. CURS: 3r SEMESTRE: 1r CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D IMPARTICIÓ: Català i/o castellà UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Psicologia CODI: 102821 MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions MÒDUL: VIII. Matèries obligatòries de l'àmbit social

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de maig de 6, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients d incorporació, modificació

Más detalles

7. SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL: LA NORMATIVA ISO 14001:2004

7. SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL: LA NORMATIVA ISO 14001:2004 7. SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL: LA NORMATIVA ISO 14001:2004 En la dècada dels anys 90, neixen els anomenats Sistemes de Gestió Ambiental, SGA, com a instruments de caràcter voluntari adreçats a les empreses

Más detalles

EDICTE de la Mancomunitat de la Vall de Llémena, sobre aprovació deinitiva dels Estatuts.

EDICTE de la Mancomunitat de la Vall de Llémena, sobre aprovació deinitiva dels Estatuts. 28154 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5604 9.4.2010 MANCOMUNITAT DE LA VALL DE LLÉMENA EDICTE de la Mancomunitat de la Vall de Llémena, sobre aprovació deinitiva dels Estatuts. L Assemblea

Más detalles

Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 1 d agost de 2012

Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 1 d agost de 2012 Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris 1 d agost de 2012 Article 2: Definicions 1/2 Al efectes d aquest decret s enten per: Venda proximitat: venda de productes agroalimentaris

Más detalles

Article 2. CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE LES CANDIDATURES

Article 2. CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE LES CANDIDATURES REGLAMENT PER A LA CONCESSIÓ D AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL DE FORMACIÓ EN DOCÈNCIA I RECERCA PER A DEPARTAMENTS DE LA UB EXPOSICIÓ DE MOTIUS Per donar resposta adequada

Más detalles

PLA ANUAL DE CENTRE 2011-2012 INS TIANA INTRODUCCIÓ CONCRECIÓ DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ PROJECTE EDUCATIU

PLA ANUAL DE CENTRE 2011-2012 INS TIANA INTRODUCCIÓ CONCRECIÓ DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ PROJECTE EDUCATIU PLA ANUAL DE CENTRE 2011-2012 INTRODUCCIÓ CONCRECIÓ DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ PROJECTE EDUCATIU Març 2012 ÍNDEX ÍNDEX 1. Introducció... 3 2. Característiques del Centre... 5 2.1. Història... 5 2.2. Indicadors

Más detalles

Sistemes de Benestar

Sistemes de Benestar Guia d aprenentatge (6 ECTS) Any acadèmic 2015-2016 Semestre: 2n Curs: 3r Grau en Treball Social Mòdul C: El context institucional del Treball Social Matèria: Serveis Socials Professor/a: Dra. Esther Álvarez

Más detalles

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100700 MATÈRIA: rocessos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I MÒDUL:

Más detalles

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural DECRET 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d Agricultura,

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

PROGRAMA ONLINE DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT DE PACIENTS

PROGRAMA ONLINE DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT DE PACIENTS PROGRAMA ONLINE DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT DE PACIENTS Estructura El programa s estructura en dos cursos independents: 1. INTRODUCCIÓ A LA SEGURETAT DE PACIENTS 2. GESTIÓ DE LA SEGURETAT DEL PACIENT I PRACTIQUES

Más detalles

INFORME PSICOPEDAGÒGIC INFORME PSICOPEDAGÓGICO DADES PERSONALS DATOS PERSONALES

INFORME PSICOPEDAGÒGIC INFORME PSICOPEDAGÓGICO DADES PERSONALS DATOS PERSONALES ANNEX / ANEXO II INORME PSICOPEDAGÒGIC DADES PERSONALS DATOS PERSONALES NOM / NOMBRE: COGNOMS/ APELLIDOS: CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE: CODI DEL CENTRE/CÓDIGO DEL CENTRO LOCALITAT / LOCALIDAD: DATA /ECHA:

Más detalles

Dossier Exercicis GANTT CPM PERT

Dossier Exercicis GANTT CPM PERT Dossier Exercicis GANTT CPM PERT YATCH LUX, S.L. es dedica a la construcció de iots de luxe. Un client encarrega a la empresa la fabricació del seu veler. Es demana: Activitat Durada (setmanes) Activitats

Más detalles

Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s estableix el currículum de l educació secundària obligatòria a les Illes Balears

Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s estableix el currículum de l educació secundària obligatòria a les Illes Balears Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s estableix el currículum de l educació secundària obligatòria a les Illes Balears La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d educació (BOE núm. 106, de 4 de maig)

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

EL DRET D ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

EL DRET D ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA EL DRET D ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA INFORME EXTRAORDINARI Març 2012 EL DRET D ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA Síndic de Greuges de Catalunya 1a edició: Març de 2012 Informe sobre el dret d accés a la

Más detalles

PRINCIPALS RESULTATS DEL CONJUNT D ESTUDIS D USUARIS DE BIBLIOTEQUES DE MUNICIPIS DE MÉS DE 30.000 HABITANTS

PRINCIPALS RESULTATS DEL CONJUNT D ESTUDIS D USUARIS DE BIBLIOTEQUES DE MUNICIPIS DE MÉS DE 30.000 HABITANTS PRINCIPALS RESULTATS DEL CONJUNT D ESTUDIS D USUARIS DE BIBLIOTEQUES DE MUNICIPIS DE MÉS DE 30.000 HABITANTS XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA Servei de Planificació i Avaluació

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

Perfil lectura i biblioteca escolar

Perfil lectura i biblioteca escolar ENSENY. PÚBLIC PNÚM. 684 MARÇ 2016 Perfil lectura i biblioteca escolar 1. Identificació del lloc de treball 1.1 Cossos docents del lloc: Funcionaris de carrera, en pràctiques i personal interí 1.2 Especialitats

Más detalles

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm 29862 SERVEI d OCUPACIÓ de CATALUNyA RESOLUCIÓ EMO/1092/2012, de 15 de maig, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per dur a terme els plans per a la formació de treballadors/

Más detalles

8 Geometria analítica

8 Geometria analítica Geometria analítica INTRODUCCIÓ Els vectors s utilitzen en diverses branques de la física que fan servir magnituds vectorials, per això és important que els alumnes en coneguin els elements i les operacions.

Más detalles

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI)

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Aquest màster forma part del Programa Oficial de Postgrau

Más detalles

Biblioteca i serveis universitaris

Biblioteca i serveis universitaris Biblioteca i serveis universitaris 275 Biblioteca i serveis universitaris Biblioteca A més del personal fix, format pel director, la cap de bibliotecàries i vuit professionals més, fem constar la presència

Más detalles

Nom assignatura: Psicologia (20405) Titulació: Grau en Medicina Curs: 1r Trimestre: 2n Nombre de crèdits ECTS: 6 Hores dedicació estudiant: 150

Nom assignatura: Psicologia (20405) Titulació: Grau en Medicina Curs: 1r Trimestre: 2n Nombre de crèdits ECTS: 6 Hores dedicació estudiant: 150 Nom assignatura: Psicologia (20405) Titulació: Grau en Medicina Curs: 1r Trimestre: 2n Nombre de crèdits ECTS: 6 Hores dedicació estudiant: 150 Llengua o llengües de la docència: Castellà i català Professorat:

Más detalles