FUNCIONALITAT / FUNCIONALIDAD / FUNCIONALITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "FUNCIONALITAT / FUNCIONALIDAD / FUNCIONALITY"

Transcripción

1 PUNT VERD

2

3 PROPOSTES DE MILLORA FUNCIONALITAT / FUNCIONALIDAD / FUNCIONALITY Percepció de l espai per part de l usuari / percepción del espacio por parte del usuario / perception from the user of the space Operativitat de la deposició dels residus / operatividad de la deposición de residuos / operability of the waste depositions Accessos per a la recollida de residus / accesos para la recogida de residuos / access to the waste collection SOSTENIBILITAT / SOSTENIBILIDAD / SUSTAINABILITY Impacte ambiental dels Punts Verds / impacto ambiental de los Puntos Verdes / environmental impact of the green spots Recursos endògens locals/ recursos endógenos locales / local endogenous resources Adaptació en l entorn / adaptación al entorno / environment adaptation GESTIÓ / GESTIÓN /MANAGEMENT Horari / horario / schedule Espai i condicions dels operaris / espacio y condiciones para los operarios / space and conditions for the operators Procediment de recollida / procedimiento de recogida / collection preceedure COMUNICACIÓ AMBIENTAL / COMUNICACIÓN AMBIENTAL / ENVIRONMENTAL COMUNICATION Identificació gràfica de les fraccions / identificación gráfica de las fracciones / graphical identification of the fractions Informació de quins residus i quines quantitats / información de qué residuos y qué cantidades / information about which waste and the quantities Aula ambiental / aula ambiental / environmental class

4

5

6 1. ÀGORA / ÁGORA / AGORA Espai per l usuari / espacio para los usuarios / user s space 2. AULA AMBIENTAL / AULA AMBIENTAL / ENVIRONMENTAL CLASSROOM 3. ZONA DE RECOLLIDA DE LES FRACCIONS / ZONA DE RECOGIDA DE LAS FRACCIONES / FRACTIONS COLLECTION S ZONE 4. OFICINA I SANITARIS / OFICINA Y SANITARIOS / OFFICE AND TOILET accés usuaris / acceso usuarios / users acces 5. PUPITRES+ELEMENTS DE CONTAINERITZACIÓ / PUPITRES Y ELEMENTOS DE CONTENERIZACIÓN / DESKS+CONTAINERIZATION ELEMENTS 6. ACCESSOS / ACCESOS / ACCESS accés manteniment / acceso mantenimiento / maintenance access

7

8 ANÀLISI AMBIENTAL El concepte del nou PV incorpora aspectes ambientals clau com: la desmaterialització (per exemple en el cas del contenidor tèxtil - canvi de l armari actual per una gàbia amb rodes-) la modularitat, i per tant la multifunció l aprofitament de llum natural, i en conseqüencia una disminució de les necessitats energètiques la integració de la vegetació com a element separador. A nivell d analisis ambiental del proojecte de PV, s han analitzat: la viabilitat d aprofitament de pluvials l impacte ambiental de diferents propostes materials per la coberta, el pupitre y la solució de pavimentat, per establir un criteri de selecció. ANÁLISIS AMBIENTAL El concepto del nuevo PV incorpora aspectos ambientales clave como: la desmaterialización (per ejemplo en el caso del contenedor textil - cambio del armario actual por una jaula con ruedas-) la modularidad, y por tanto la multifunción el aprovechamiento de luz natural, y en consecuencia una disminución de las necesidades energéticas la integración de la vegetación como elemento separador. A nivel de analisis ambiental del proyecto de PV, se han analizado: la viabilidad de aprovechamiento de pluviales el impacto ambiental de diferentes propuestas materiales para la cobierta, el pupitre y la solución de pavimentado, para establecer un criterio de selección. ENVIRONMENTAL ANALYSIS The concept of the new PV incorporates key environmental aspects as: Dematerialization (for example in the case of the textile container - current wardrobe changed for a cage with wheels-) Modularity, and thus multifunction The use of natural light, and consequently a decrease of the energy needs Integrating vegetation as spacer element. Concerning the environmental analysis of the proposed PV, we have analyzed: The feasibility of collecting rainwater. The environmental impact of different materials proposed for the roof, the desk and the pavement solution to establish a selection criterion. VEGETACIÓ / VEGETACIÓN / VEGETATION absorció de CO 2 absorción de CO 2 CO 2 absorption efecte de refredament efecto de enfriamiento cooling effect

9 AIGUA / AGUA / WATER reutilització aigües pluvials reutilitzación aguas pluviales rainwater reutilization ENERGIA / ENERGÍA / ENERGY protecció solar protección solar solar protection

10 Se n recuperen els diferents materials metàl lics que es fonen per a fer objectes nous. Se recuperan los diferentes materiales metálicos que se funden para hacer objetos nuevos. They recover the different metallic materials which are merged for doing new objects. Es recicla per a fer biodiesel. Se recicla para hacer biodiesel. It is recicled for doing biodiesel. METALLS DIVERSOS METALES DIVERSOS SEVERAL METALS OLI DE CUINA ACEITA DE COCINA KITCHEN OIL El programa Roba Amiga, on participen empreses d inserció, recupera calçat usat. El programa Roba Amiga, donde participan empresas de inserción, recupera calzado usado. The program, Roba Amiga, where insertion companies participate, recovers used footwear. Es netegen i es reutilitzen. Així s aconsegueix un gran estalvi energètic i de matèries primeres. Se limpian y se reutilizan. Así se consigue un gran ahorro energético y de materias primas. They are cleaned and reused. This way we achieve a big energetic saving and of raw materials. CALÇAT CALZADO FOOTWEAR AMPOLLES DE CAVA BOTELLAS DE CAVA CAVA BOTTLES Contenen sals de plata i altres substàncies contaminants. Es separen per a la seva recuperació. Contienen sales de plata y otras sustancias contaminantes. se separan para su recuperación. The contain silver salts and other pollutant substances They are separated for their recuperation. Si no estan buits, es recupera el propel lent que conten. Si l envàs està buit es recicla. Si no están vacios, se recupera el propelente que contienen. Si el envase está vacío se recicla. If they are not empty, the propellant they contain is recovered. if it is empty it is recicled. RADIOGRAFIES RADIOGRAFÍAS RADIOGRAPHIES AEROSOLS I ESPRAIS AEROSOLES Y ESPRAIS SPAYS Se n recicla l envàs. El contingut es tracta segons les seves característiques. Se recicla el envase. El contenido se trata según sus características. The container in recycled. The content is treated according to its characteristics. Se n recicla l envàs. El contingut es tracta segons les seves característiques. Se recicla el envase. El contenido se trata según sus características. The container in recycled. The content is treated according to its characteristics. PRODUCTES COMBURENTS PRODUCTOS COMBURENTES OXIDIZING PRODUCTS FITOSANITARI FITOSANITARIO PHYTOSANITARY

11

12 Aquests panells estan fabricats amb OSB, un material format per capes entrecreuades d encenalls de fusta residual. Estos paneles están prefabricados con OSB, un material formado por capas entrecruzadas de virutas de madera residual. These panels are fabricated with OSB, a material formed by crisscrossed layers of residual wood shavings. Aquest Punt Verd recull d aigua pluvial que s utilita per a la cisterna del vater. Este Punto Verde recoge agua pluvial que se utiliza para la cisterna del vater. This Green Spot recovers rainwater for its use in the WC. El 80% dels elements que conformen aquests equipaments són reutilitzables gràcies a la seva modularitat. El 80% de los elementos que conforman este equipamiento son reutilizables gracias a su modularidad. The 80% of the elements conforming this equipment are reusable thanks to its modularity. La coberta de policarbonat permet el pas de la llum. Així, s aconsegueixen reduir el consum energètic per a la il luminació i climatització del Punt Verd. És, a més a més, un material amb meny impacte ecològic que d altres com el vidre o el metacrilat. La cubierta de policarbonato permite el paso de la luz. Así, se consigue reducir el consumo energético para la iluminación y climatización del Punto Verde. Es, además, un material con menos impacto ecológico que otros como el vidrio o el metacrilato. Polycarbonate covers allow the passage of light. This way we can reduce the energetic consumption for illumination and air conditioning. It is, also, a material with less ecologic impact than others such as glass or metacrilate. Aquest Punt Verd es basa en un doble circuit, per una banda, un espai central on els usuaris desen els seus residus i, per l altra, un espai perimetral per a la recollida de les diferents fraccions. D aquesta manera s aconsegueix un equipament ciutadà més operatiu, comunicador i net. Este Punto Verde se basa en un doble circuito, por una banda, un espacio central donde los usuarios depositan los residuos y, por otro, un espacio permetral de recogida de las diferentes fracciones. De esta manera se consigue un equipamiento ciutadano más operativo, comunicador y limpio. This Green Spot is based in a doble circuit, on one hand, a central space where users place the waste and, on the other hand perimetral space of waste collection. this way, you get a more operative, communicative and clean citizen equipment. La integració de la vegetació en el tancament ens serveix per a protegir el Punt Verd de les inclemències meteorològiques i millorar el microclima de l espai. La integración de la vegetación en el cerramiento nos sirve para proteger el Punto Verde de las inclemencias meteorológicas y mejorar el microclima del espacio. The integration of the vegetation in the enclosure serves to protect the Green Spot from the inclemences of theweather and improve the microclimate of the space.

13

14

15

16 TIPUS 1 / TIPO 1 /TYPE 1_150m 2 TIPUS 2 / TIPO 2 / TYPE 2_100m 2 TIPUS 3 / TIPO 3 / TYPE 3_50m 2

17

18

19 informació i consultes / información y consultas / information and demands:

PUNT VERD DE CAN CALVET

PUNT VERD DE CAN CALVET PUNT VERD PUNTO VERDE EL PUNT VERD AL COSTAT DE CASA EL PUNTO VERDE CERCA DE TU CASA THE CAN CALVET GREEN POINT QUÈ ÉS? És un petit centre de recuperació de residus al costat de casa. Un equipament ambiental

Más detalles

Agustiniano Ciudad Salitre School Computer Science Support Guide - 2015 Second grade First term

Agustiniano Ciudad Salitre School Computer Science Support Guide - 2015 Second grade First term Agustiniano Ciudad Salitre School Computer Science Support Guide - 2015 Second grade First term UNIDAD TEMATICA: INTERFAZ DE WINDOWS LOGRO: Reconoce la interfaz de Windows para ubicar y acceder a los programas,

Más detalles

Palabras clave: adoquines, agregado RCD, agregado natural, flexo-tracción y método Füller.

Palabras clave: adoquines, agregado RCD, agregado natural, flexo-tracción y método Füller. RESUMEN El objetivo general del presente estudio consiste en estudiar el uso de agregados reciclados de residuos de construcción y demolición (RCD) provenientes de la ciudad de Cali en la construcción

Más detalles

Este proyecto tiene como finalidad la creación de una aplicación para la gestión y explotación de los teléfonos de los empleados de una gran compañía.

Este proyecto tiene como finalidad la creación de una aplicación para la gestión y explotación de los teléfonos de los empleados de una gran compañía. SISTEMA DE GESTIÓN DE MÓVILES Autor: Holgado Oca, Luis Miguel. Director: Mañueco, MªLuisa. Entidad Colaboradora: Eli & Lilly Company. RESUMEN DEL PROYECTO Este proyecto tiene como finalidad la creación

Más detalles

SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA Y ROCIO 4.1. RAINWATER (AND DEW) HARVESTING SYSTEMS 4.1. SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA Y ROCIO La Región de Murcia es una de las principales zonas productoras

Más detalles

El nombre del proyecto es el de REHABILITACIÓN DE UNA QUITANA ASTURIANA PARA USO HOTELERO.

El nombre del proyecto es el de REHABILITACIÓN DE UNA QUITANA ASTURIANA PARA USO HOTELERO. ÍNDICE 1. 2. 2.1. 2.2. A 3. C 4. B 5. C 4 1. OBJETO DEL PROYECTO El presente proyecto tiene como objetivo la realización del Trabajo de Fin de Grado en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica,

Más detalles

GESTIÓN DE ACTIVOS APLICADO A UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN

GESTIÓN DE ACTIVOS APLICADO A UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN Ingeniería Técnica Industrial: Especialidad Electrónica Industrial GESTIÓN DE ACTIVOS APLICADO A UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN Manuel Águila García Jordi Ayza OTOÑO 2008 Gestión de activos aplicado a una línea

Más detalles

Entrevista: el medio ambiente. A la caza de vocabulario: come se dice en español?

Entrevista: el medio ambiente. A la caza de vocabulario: come se dice en español? A la caza de vocabulario: come se dice en español? Entrevista: el medio ambiente 1. There are a lot of factories 2. The destruction of the ozone layer 3. In our city there is a lot of rubbish 4. Endangered

Más detalles

Imjac creates enthusiasm. Imjac crea ilusión. Imjac crea il.lusió. La felicidad de nuestros clientes es nuestra razón de ser.

Imjac creates enthusiasm. Imjac crea ilusión. Imjac crea il.lusió. La felicidad de nuestros clientes es nuestra razón de ser. IMJAC és una empresa familiar. El seu fundador,, Joan Serrano i la seva dona Carmen Solves, han impregnat des dels inicis els valors de servei i dedicació exclusiva. La força de IMJAC és la il lusió dels

Más detalles

PROPUESTA PARA UNA ESCUELA EN GUINEA ECUATORIAL. Septiembre 2012 + SBG

PROPUESTA PARA UNA ESCUELA EN GUINEA ECUATORIAL. Septiembre 2012 + SBG PROPUESTA PARA UNA ESCUELA EN GUINEA ECUATORIAL Septiembre 2012 El Proyecto Dentro de las importantes acciones que el gobierno está llevando a cabo para el desarrollo de las infraestructuras de Guinea

Más detalles

Sistema basado en firma digital para enviar datos por Internet de forma segura mediante un navegador.

Sistema basado en firma digital para enviar datos por Internet de forma segura mediante un navegador. Sistema basado en firma digital para enviar datos por Internet de forma segura mediante un navegador. Autor: David de la Fuente González Directores: Rafael Palacios, Javier Jarauta. Este proyecto consiste

Más detalles

Diseño y fabricación de expositores PLV. Design and fabrication of POP displays

Diseño y fabricación de expositores PLV. Design and fabrication of POP displays Diseño y fabricación de expositores PLV Design and fabrication of POP displays Empresa Company Soluciones para el diseño y fabricación de expositores PLV Solutions design and manufacture POP displays Con

Más detalles

Aportación de los productos INALCO a la obtención de puntos Leed. INALCO product contribution towards obtaining Leed points.

Aportación de los productos INALCO a la obtención de puntos Leed. INALCO product contribution towards obtaining Leed points. Aportación de los productos INALCO a la obtención de puntos Leed INALCO product contribution towards obtaining Leed points Always slim Contenidos Contents Aportación de los productos INALCO a la obtención

Más detalles

INNOWATER Catalogue of technology providers

INNOWATER Catalogue of technology providers INNOWATER Catalogue of technology providers Name of the technology provider: Country: Idata Sistemas de Control S.L. Spain Provide a description for each technology Tick the need or needs that cover this

Más detalles

*Lights in common areas, store rooms and fridges with motion detectors. * In the rooms, customers are asked to collaborate to reduce water use.

*Lights in common areas, store rooms and fridges with motion detectors. * In the rooms, customers are asked to collaborate to reduce water use. BUENAS PRÁCTICAS INSTAURADAS EN EL HOTEL *Lights in common areas, store rooms and fridges with motion detectors. * In the rooms, customers are asked to collaborate to reduce water use. * Water flow reducers

Más detalles

3er CONCURSO REGIONAL DE PROYECTOS DE CIENCIAS

3er CONCURSO REGIONAL DE PROYECTOS DE CIENCIAS 3er CONCURSO REGIONAL DE PROYECTOS DE CIENCIAS MUSEO DE LAS CIENCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA Proyecto: INSTITUTO SOSTENIBLE Tutor: Carlos Navarro Calderón Centro: I.E.S. JULIO VERNE Curso: 1º A, Bachillerato

Más detalles

AUDITORÍA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS

AUDITORÍA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS European Energy Forum PANEL B10: LAS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Barcelona, 18 de abril de 2008 - Ponencia: AUDITORÍA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS QUÉ ES UNA AUDITORÍA-DIAGNÓSTICO

Más detalles

Las pesas se utilizan para realizar pesajes con balanzas mecánicas y más frecuentemente para el ajuste y la comprobación de balanzas electrónicas. La Organización Internacional de Metrología Legal (OIML)

Más detalles

RECOLLIDA DE VIDRE. Qui arreplega el vidre a Mutxamel? Quin tipus de vidre és el que hem de reciclar i en quin contenidor hem de depositar-lo?

RECOLLIDA DE VIDRE. Qui arreplega el vidre a Mutxamel? Quin tipus de vidre és el que hem de reciclar i en quin contenidor hem de depositar-lo? RECOLLIDA DE VIDRE Qui arreplega el vidre a Mutxamel? Per a que els envasos de vidre tinguen una gestió adequada, l Ajuntament Ple va aprovar en la sessión del 8 d agost de 2005 l acord de renovació de

Más detalles

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN FOTOVOLTAICO

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN FOTOVOLTAICO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN FOTOVOLTAICO ; INTEGRACIÓN FOTOVOLTAICA EN EDIFICIOS 100% REDUCCIÓN DEMANDA ENERGÉTICA

Más detalles

MANUAL EASYCHAIR. A) Ingresar su nombre de usuario y password, si ya tiene una cuenta registrada Ó

MANUAL EASYCHAIR. A) Ingresar su nombre de usuario y password, si ya tiene una cuenta registrada Ó MANUAL EASYCHAIR La URL para enviar su propuesta a la convocatoria es: https://easychair.org/conferences/?conf=genconciencia2015 Donde aparece la siguiente pantalla: Se encuentran dos opciones: A) Ingresar

Más detalles

TRATAMIENTO MECÁNICO RSU: CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS MSW MECHANICAL-TREATMENT: WASTE SORTING

TRATAMIENTO MECÁNICO RSU: CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS MSW MECHANICAL-TREATMENT: WASTE SORTING TRATAMIENTO MECÁNICO RSU: CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS MSW MECHANICAL-TREATMENT: WASTE SORTING METROCOMPOST METROCOMPOST, S.L. centra su actividad en el diseño y la construcción de instalaciones

Más detalles

INDEX PORCELAIN TILES CARPET FUEL LUMBER RAFTER REMIND SONAR IN DETAIL

INDEX PORCELAIN TILES CARPET FUEL LUMBER RAFTER REMIND SONAR IN DETAIL PORCELAIN TILES INDEX CARPET 4 FUEL 28 LUMBER 26 PORCELAIN TILES RAFTER 12 REMIND 8 SONAR 16 IN DETAIL 30 CARPET Tapestries have been a key element in interior decoration for a very long time. Given their

Más detalles

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN DEL TURISMO ANÁLISIS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO

Más detalles

M DJ SERIES. User Manual/Manual de Uso

M DJ SERIES. User Manual/Manual de Uso M DJ SERIES User Manual/Manual de Uso User Manual Installation 1. In order to enhance the cast function of listening to space sound, it is appropriate to set the center part of tweeter right to the position

Más detalles

Introducción a la Ingeniería de Software. Diseño Interfaz de Usuario

Introducción a la Ingeniería de Software. Diseño Interfaz de Usuario Introducción a la Ingeniería de Software Diseño Interfaz de Usuario Diseño de la Interfaz de Usuario Normalmente no se contratan especialistas Hay casos en los cuales es más normal: videojuegos y sitiosweb

Más detalles

REUTILIZACIÓN DEL AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LAS CÁMARAS FRIGORIFICAS 4.2. RE-USE OF REFRIGERATING WATER FROM COLD-STORAGE CHAMBERS 4.2. REUTILIZACIÓN DEL AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LAS CÁMARAS FRIGORIFICAS

Más detalles

CURSO DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE Y CERTIFICACION LEED ORGANIZA: CAPITULO ARQUIANDINOS

CURSO DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE Y CERTIFICACION LEED ORGANIZA: CAPITULO ARQUIANDINOS CURSO DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE Y CERTIFICACION LEED FECHA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE HORA: 6:00PM LUGAR: SEDE NACIONAL CALLE 92 16 11 ORGANIZA: CAPITULO ARQUIANDINOS RESUMEN DEL TEMA: OBJETIVOS ESPECIFICOS

Más detalles

Sistemas de impresión y tamaños mínimos Printing Systems and minimum sizes

Sistemas de impresión y tamaños mínimos Printing Systems and minimum sizes Sistemas de impresión y tamaños mínimos Printing Systems and minimum sizes Para la reproducción del Logotipo, deberán seguirse los lineamientos que se presentan a continuación y que servirán como guía

Más detalles

Sistema de Control Domótico

Sistema de Control Domótico UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y AUTOMATICA PROYECTO FIN DE CARRERA Sistema de Control Domótico a través del bus USB Directores:

Más detalles

manual de buenas prácticas ambientales guía para alumnos y profesores de eoi www.eoi.es V20111114

manual de buenas prácticas ambientales guía para alumnos y profesores de eoi www.eoi.es V20111114 manual de buenas prácticas ambientales 2/6 Este Manual de pretende mejorar el comportamiento medioambiental de EOI mediante una serie de pautas o recomendaciones dirigidas al control de los aspectos ambientales

Más detalles

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE UNA CENTRAL MINI-HIDROELÉCTRICA

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE UNA CENTRAL MINI-HIDROELÉCTRICA Resumen I EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE UNA CENTRAL MINI-HIDROELÉCTRICA Autor: Ágreda Chinea, Isabel Director: Madera Sánchez, Alfonso. Entidad Colaboradora: ICAI - Universidad Pontificia Comillas. El

Más detalles

Los seres vivos/ living things. CONOCIMIENTO DEL MEDIO 3º DE PRIMARIA

Los seres vivos/ living things. CONOCIMIENTO DEL MEDIO 3º DE PRIMARIA CONOCIMIENTO DEL MEDIO 3º DE PRIMARIA Los contenidos de la asignatura Conocimiento del Medio se agrupan en tres bloques, uno por trimestre y constan de 5 unidades cada uno. Teniendo en cuenta la temporalización

Más detalles

Preliminary approach to the methodology of Ecuador`s water account, and

Preliminary approach to the methodology of Ecuador`s water account, and Preliminary approach to the methodology of Ecuador`s water account, and Sistema de Contabilidad Ambiental Nacional (SCAN) Ministry of Environment, Ecuador July - 2014 The objectives of SCAN To calculate

Más detalles

VALE LA PENA INVERTIR EN TECNOLOGÍAS RENOVABLES?

VALE LA PENA INVERTIR EN TECNOLOGÍAS RENOVABLES? Palabras Clave Conservar renovable invertir proceder maximizar!!! Únete al debate nacional! VALE LA PENA INVERTIR EN TECNOLOGÍAS RENOVABLES? WORD GENERATION Unidad 2.15 Lectura Semanal! El!BigBelly!es!una!papelera!(o!basurero)!

Más detalles

FCC Information : Warning: RF warning statement:

FCC Information : Warning: RF warning statement: FCC Information : This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must

Más detalles

Life Functions and Cell Functions

Life Functions and Cell Functions Class: Date: Life Functions and Cell Functions 1. Las plantas obtienen dióxido de carbono de los animales. Los animales obtienen el oxígeno de las plantas (page 192) 2. Cuáles son las seis características

Más detalles

AGENCIA DE RECURSOS AMBIENTALES GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 1. TAREAS REALIZADAS EN LA 1.1 Descripción general de las actividades Entre las labores realizadas por los profesionales de la fontanería

Más detalles

FilmControl WorkFlow

FilmControl WorkFlow FilmControl WorkFlow AUTOR: Emili Ciurana Simó DIRECTOR: Pere Millán Marco Adreça electrònica:ak_24_7_milio@hotmail.com Resum: Descripció del projecte (100-300 paraules). Resumen: Descripción del proyecto

Más detalles

CAPCOVERS, más que seguridad, tu tranquilidad.

CAPCOVERS, más que seguridad, tu tranquilidad. CAPCOVERS, más que seguridad, tu tranquilidad. CAPCOVERS, peace of mind and relax. AUTOMATIC POOL COVERS IN JUST 30 SECONDS EN SÓLO 30 SEGUNDOS Un baño, dos, tres... disfrutar en cualquier momento de

Más detalles

New! Solvent-free The new MiniSystem is here... New cap design for easier sample collection!! New! New! 1. Ready to Use 2. One Step 3. Disposable 4. Closed Process 5. Save space and reagents 6. Fast Protocol

Más detalles

VALORIZACIÓN DE PURINES PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

VALORIZACIÓN DE PURINES PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE VALORIZACIÓN DE PURINES PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE Participantes: 1) Departamento de Química Ambiental (IDAEA-CSIC). Barcelona. España. 2) Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología.

Más detalles

PROBLEMAS PARA LA CLASE DEL 20 DE FEBRERO DEL 2008

PROBLEMAS PARA LA CLASE DEL 20 DE FEBRERO DEL 2008 PROBLEMAS PARA LA CLASE DEL 20 DE FEBRERO DEL 2008 Problema 1 Marketing estimates that a new instrument for the analysis of soil samples will be very successful, moderately successful, or unsuccessful,

Más detalles

T.I.L. IMPROVEMENTS HOUSING AUTHORITY OF SAN BUENAVENTURA

T.I.L. IMPROVEMENTS HOUSING AUTHORITY OF SAN BUENAVENTURA T.I.L. IMPROVEMENTS HOUSING AUTHORITY OF SAN BUENAVENTURA PRESENTER BILL AMADOR MAIN OBJECTIVES OF BUILDING REHABILITATION 1. RAISE THE LEVEL OF COMFORT BY UPGRADING FINISHES AND CASEWORK 2. DECREASE THE

Más detalles

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

UNIVERSIDAD DE OVIEDO UNIVERSIDAD DE OVIEDO ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE GIJÓN MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA TRABAJO FIN DE MÁSTER SPRING ROO ADD-ONS PARA PROTOTIPADO RÁPIDO JAVIER MENÉNDEZ ÁLVAREZ JULIO 2014 UNIVERSIDAD

Más detalles

Universidad de Guadalajara

Universidad de Guadalajara Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas Maestría en Tecnologías de Información Ante-proyecto de Tésis Selection of a lightweight virtualization framework to

Más detalles

ADAPTACIÓN DE REAL TIME WORKSHOP AL SISTEMA OPERATIVO LINUX

ADAPTACIÓN DE REAL TIME WORKSHOP AL SISTEMA OPERATIVO LINUX ADAPTACIÓN DE REAL TIME WORKSHOP AL SISTEMA OPERATIVO LINUX Autor: Tomás Murillo, Fernando. Director: Muñoz Frías, José Daniel. Coordinador: Contreras Bárcena, David Entidad Colaboradora: ICAI Universidad

Más detalles

Tesis de Maestría titulada

Tesis de Maestría titulada Tesis de Maestría titulada EL ANALISIS DE CONFIABILIDAD COMO HERRAMIENTA PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA LÍNEA DE FLOTACIÓN EN UN CENTRO MINERO RESUMEN En la presente investigación

Más detalles

Sistema de Luminarias Tecnológica - Verde - Eficiente

Sistema de Luminarias Tecnológica - Verde - Eficiente Sistema de Luminarias Tecnológica - Verde - Eficiente En qué consiste el Sistema de Luminarias? Consiste en un control inteligente de iluminación y de ahorro (Pack de iluminación verde) logra un ahorro

Más detalles

Sostenibilidad Turística

Sostenibilidad Turística Sostenibilidad Turística Qué es sostenibilidad? Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones futuras.

Más detalles

Sierra Club Presentación: Basura Cero http://puertorico.sierraclub.org/ scconservacion@gmail.com

Sierra Club Presentación: Basura Cero http://puertorico.sierraclub.org/ scconservacion@gmail.com Sierra Club Presentación: Basura Cero http://puertorico.sierraclub.org/ scconservacion@gmail.com 2005 Preparado por: Jose Luis Alsina Perez Email: jalsina21@gmail.com Teléfono: 787-630-0660 Sierra Club

Más detalles

NeoRomántico Liviano 100% Aluminio

NeoRomántico Liviano 100% Aluminio NeoRomántico Liviano 100% Aluminio Miguel Milá 2002 ADI FAD PLATA 2003 ADI FAD PLATA 2005 The NeoRomántico Liviano 100% Aluminio bench ADI is the FAD first piece of street furniture in SELECCIÓN 1991 Spain

Más detalles

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO. Fundamentación Estructural y Ambiental Arq. Jorge Luis Plazas H.

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO. Fundamentación Estructural y Ambiental Arq. Jorge Luis Plazas H. Construcción Ecológica La interrelación Vivienda-Entorno que cuida la salud de sus moradores Cada día que pasa nos damos cuenta de la importancia que supone el vivir de una manera más armónica y saludable,

Más detalles

Catálogo productos decoración Decoration catalogue

Catálogo productos decoración Decoration catalogue Catálogo productos decoración Decoration catalogue Módulos de luz / Lighting modules Estructura de aluminio con ruedas, forrado con licra. Iluminación con luces de led, con la opción que cambien de color

Más detalles

Reinforcement Plan. Day 27 Month 03 Year 2015

Reinforcement Plan. Day 27 Month 03 Year 2015 BETHLEMITAS SCHOOL Reinforcement Plan Day 27 Month 03 Year 2015 TERM: I Date: COMPREHENSION GOAL: The students develop comprehension about the Living and Non- living things, plants, animals and their main

Más detalles

Nuevos sistemas para cubiertas ajardinadas con láminas drenantes retenedoras de agua. Andrés Fernández Ingeniero agrónomo

Nuevos sistemas para cubiertas ajardinadas con láminas drenantes retenedoras de agua. Andrés Fernández Ingeniero agrónomo Nuevos sistemas para cubiertas ajardinadas con láminas drenantes retenedoras de agua Andrés Fernández Ingeniero agrónomo INDICE PONENCIA CUBIERTAS AJARDINADAS TIPOS COMPONENTES PRINCIPALES BENEFICIOS GESTION

Más detalles

BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES

BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES 19 th International Congress on Project Management and Engineering XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos AEIPRO (Asociación Española de

Más detalles

PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS

PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS PLAN DE MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE DE ABASTECIMIENTO

Más detalles

Steps to Understand Your Child s Behavior. Customizing the Flyer

Steps to Understand Your Child s Behavior. Customizing the Flyer Steps to Understand Your Child s Behavior Customizing the Flyer Hello! Here is the PDF Form Template for use in advertising Steps to Understanding Your Child s Behavior (HDS Behavior Level 1B). Because

Más detalles

HOUSING FOR TEACHERS AND CHILDREN S SCHOOL BIXQUERT Y VICENTE, IRENE PR2-T4

HOUSING FOR TEACHERS AND CHILDREN S SCHOOL BIXQUERT Y VICENTE, IRENE PR2-T4 HOUSING FOR TEACHERS AND CHILDREN S SCHOOL BIXQUERT Y VICENTE, IRENE PR2-T4 TABLE OF CONTENTS 1.- Environment 2.- References 3.- Intenciones 4.- General floors 5.- Sections 6.- Structure 7.- Building typologies

Más detalles

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET FUSIBLES NH PARA LA PROTECCIÓN DE BATERIAS NH FUSE-LINKS FOR BATTERY PROTECTION FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET NH gs 440/ DF, S.A C/. Silici, 67-69 08940 CORNELLA DEL LLOBREGAT BARCELONA (SPAIN)

Más detalles

TYPE SUITABLE FOR INPUT VOLTAGE. 1 ~ 3 leds 1W 100-240 VAC 2-12 VDC 350 ma IP67 Blanco White FUSCC-4-350T TYPE POWER INPUT VOLTAGE.

TYPE SUITABLE FOR INPUT VOLTAGE. 1 ~ 3 leds 1W 100-240 VAC 2-12 VDC 350 ma IP67 Blanco White FUSCC-4-350T TYPE POWER INPUT VOLTAGE. Nuestros distintos productos basados en los diodos leds no estarían completos sin una gama de drivers y fuentes de alimentación lo más completa posible. Hemos querido dotar a nuestros clientes del máximo

Más detalles

Other verbs that have irregular stems in the future tense are: A. Look at each sentence and write the infinitive form of the underlined verb.

Other verbs that have irregular stems in the future tense are: A. Look at each sentence and write the infinitive form of the underlined verb. Fecha Guided Vocabulary Practice Activities Check, Sheet 9B-1 1 The future tense: other irregular verbs (p. 484) Other verbs that have irregular stems in the future tense are: decir dir- salir saldrponer

Más detalles

DESDE 1926 GRUPO ZAPATA ENVASE SANIT ARIO S A NIT A R Y FOOD CAN S

DESDE 1926 GRUPO ZAPATA ENVASE SANIT ARIO S A NIT A R Y FOOD CAN S DESDE 1926 GRUPO ZAPATA ENVASE SANIT ARIO S A NIT A R Y FOOD CAN S STRAIGHT-SIDED BODY SANITARY ROUND CONTAINER INCHES (") MILIMETERS (MM) BODY WALL HEIGHT HEIGHT HEIGHT STRAIGHT BEADED 114 114/16 48 204

Más detalles

Welcome to lesson 2 of the The Spanish Cat Home learning Spanish course.

Welcome to lesson 2 of the The Spanish Cat Home learning Spanish course. Welcome to lesson 2 of the The Spanish Cat Home learning Spanish course. Bienvenidos a la lección dos. The first part of this lesson consists in this audio lesson, and then we have some grammar for you

Más detalles

Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos.

Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos. Universidad Nueva Esparta Facultad de Ciencias Administrativas Escuela de Administración de Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos. Tutor: Lic. Beaujon, María Beatriz

Más detalles

Residuos: separación y reciclado

Residuos: separación y reciclado Ecología y Medio Ambiente PIENSA Cada vez es mayor el número de productos que se recogen por separado para posibilitar su reciclaje: vidrio, papel y cartón, envases (plásticos, latas y tetrabriks), pilas,

Más detalles

Qué es la Recogida Selectiva?

Qué es la Recogida Selectiva? Qué es la Recogida Selectiva? Reciclar es la clasificación correcta de los residuos desde el hogar, para que puedan ser reciclados o tratados adecuadamente. Para colaborar en la recogida selectiva debes

Más detalles

Ecoalmunia.net RESTAURACION DE UNA HORTICULTURA ECOLOGICA EN ARAGON ECOLOGICAL RESTORATION OF HORTICULTURE IN ARAGON

Ecoalmunia.net RESTAURACION DE UNA HORTICULTURA ECOLOGICA EN ARAGON ECOLOGICAL RESTORATION OF HORTICULTURE IN ARAGON Ecoalmunia.net RESTAURACION DE UNA HORTICULTURA ECOLOGICA EN ARAGON ECOLOGICAL RESTORATION OF HORTICULTURE IN ARAGON ECO = BIO = BIOLÓGICO = ECOLÓGICO ALMUNIA = JARDÍN N = HUERTO = GARDEN NET = RED Objetivo

Más detalles

FIREWALL: controlando el acceso a la red

FIREWALL: controlando el acceso a la red FIREWALL: controlando el acceso a la red AUTOR: Jairo de la Fuente Vilaltella DIRECTOR: Carlos Molina Clemente Adreça electrònica: Jairo.deLaFuente@estudiants.urv.es Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica

Más detalles

Software TRENDnetVIEW Pro. Guía de instalación rápida de TRENDnetVIEW Pro (1)

Software TRENDnetVIEW Pro. Guía de instalación rápida de TRENDnetVIEW Pro (1) Software TRENDnetVIEW Pro Guía de instalación rápida de TRENDnetVIEW Pro (1) TRENDnetVIEW Pro/10.08.2013 Índice Requisitos del software de gestión TRENDnetVIEW Pro... 19 Instalación de TRENDnetVIEW Pro...

Más detalles

PELICULAS CLAVES DEL CINE DE CIENCIA FICCION LOS DIRECTORES LOS ACTORES LOS ARGUMENTOS Y LAS ANECD

PELICULAS CLAVES DEL CINE DE CIENCIA FICCION LOS DIRECTORES LOS ACTORES LOS ARGUMENTOS Y LAS ANECD PELICULAS CLAVES DEL CINE DE CIENCIA FICCION LOS DIRECTORES LOS ACTORES LOS ARGUMENTOS Y LAS ANECD 8 Feb, 2016 PCDCDCFLDLALAYLAHARG-PDF33-0 File 4,455 KB 96 Page If you want to possess a one-stop search

Más detalles

Convenient recycling Right Where you live

Convenient recycling Right Where you live Sunnyvale Welcome New Multi-family Residents Convenient recycling Right Where you live In our community we provide a convenient recycling collection program so that you can recycle right where you live.

Más detalles

Conjuntos anclaje para cables de fibra óptica. Dead end set for fibre optic cables.

Conjuntos anclaje para cables de fibra óptica. Dead end set for fibre optic cables. Conjuntos anclaje para cables de fibra óptica. Dead end set for fibre optic cables. Conjuntos anclaje para cables de fibra óptica. Dead end set for fibre optic cables. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL

Más detalles

PLACES OF CELEBRATIONS

PLACES OF CELEBRATIONS PLACES OF CELEBRATIONS Casa del Trigo's Hotel has different areas to celebrate every kind of event which can be adapted to your necessities. El Graneros' hall: for events up to 45 people. It is our usual

Más detalles

APLICACIÓN WEB BASADA EN UNA SOLUCIÓN EN SAP R/3 PARA EL MANTENIMIENTO DE TRENES

APLICACIÓN WEB BASADA EN UNA SOLUCIÓN EN SAP R/3 PARA EL MANTENIMIENTO DE TRENES APLICACIÓN WEB BASADA EN UNA SOLUCIÓN EN SAP R/3 PARA EL MANTENIMIENTO DE TRENES Autor: Alberny, Marion. Director: Alcalde Lancharro, Eduardo. Entidad Colaboradora: CGI. RESUMEN DEL PROYECTO La mayoría

Más detalles

Extension Cords Extensiones Eléctricas We light your world

Extension Cords Extensiones Eléctricas We light your world We light your world 07.14.1 Household Domésticas 3 outlet indoor cords allow use of up to three items in one small place. This provides flexibility, while allowing multiple devices to be use without the

Más detalles

Cuenca Experience in Emerging and Sustainable Cities Initiative (ESCI) of the IDB

Cuenca Experience in Emerging and Sustainable Cities Initiative (ESCI) of the IDB Cuenca Experience in Emerging and Sustainable Cities Initiative (ESCI) of the IDB Assessing climate vulnerability of cities and urban infrastructure: What works? Sebastián Izquierdo Abad Former Director

Más detalles

FUSIBLES CILÍNDRICOS MT PARA APLICACIONES DE ALUMBRADO MV CYLINDRICAL FUSE-LINKS FOR LIGHTING PURPOSES

FUSIBLES CILÍNDRICOS MT PARA APLICACIONES DE ALUMBRADO MV CYLINDRICAL FUSE-LINKS FOR LIGHTING PURPOSES FUSIBLES CILÍNDRICOS MT PARA APLICACIONES DE ALUMBRADO MV CYLINDRICAL FUSE-LINKS FOR LIGHTING PURPOSES DF, S.A C/. Silici, 67-69 08940 CORNELLA DEL LLOBREGAT BARCELONA (SPAIN) www.df-sa.es Telf.: +34-93

Más detalles

equipos de elevación de cargas load handing equipment

equipos de elevación de cargas load handing equipment equipos de elevación de cargas load handing equipment sistemas de amarre elevación de cargas 30 seguridad laboral guantes fastening system lifting system safety at work gloves ESLINGAS PLANAS Las eslingas

Más detalles

UTILIZACIÓN DE UN BOLÍGRAFO DÍGITAL PARA LA MEJORA DE PROCEDIMIENTOS DE CAMPO EN UNA CENTRAL NUCLEAR.

UTILIZACIÓN DE UN BOLÍGRAFO DÍGITAL PARA LA MEJORA DE PROCEDIMIENTOS DE CAMPO EN UNA CENTRAL NUCLEAR. UTILIZACIÓN DE UN BOLÍGRAFO DÍGITAL PARA LA MEJORA DE PROCEDIMIENTOS DE CAMPO EN UNA CENTRAL NUCLEAR. Autor: Ruiz Muñoz, Rafael. Director: Muñoz García, Manuel. Entidad Colaboradora: Empresarios Agrupados.

Más detalles

power Li polymer BATteries (SOMABAT).

power Li polymer BATteries (SOMABAT). Development of novel SOlid MAterials for high power Li polymer BATteries (SOMABAT). Recyclability of components. Mayte Gil Agustí/Instituto Tecnológico de la Energía ÍNDICE Visión general del proyecto

Más detalles

PEMEX E&P South Region OMC 2015

PEMEX E&P South Region OMC 2015 PEMEX E&P South Region OMC 2015 Austin, TX. USA Por: Mario Alejandro Mosqueda Thompson (PEMEX) Juan D. Osorio Monsalve (OVS GROUP MEXICO) The system is based on integrating databases and capture of different

Más detalles

CONSENUR forma parte del grupo. que dispone de empresas por todo el. mundo dedicadas a la gestión de residuos

CONSENUR forma parte del grupo. que dispone de empresas por todo el. mundo dedicadas a la gestión de residuos CONSENUR forma parte del grupo empresarial norteamericano STERICYCLE, que dispone de empresas por todo el mundo dedicadas a la gestión de residuos sanitarios y actividades complementarias. PAÍS Autoclave

Más detalles

PUNTO LIMPIO. Figueruelas

PUNTO LIMPIO. Figueruelas PUNTO LIMPIO Figueruelas Saluda del Alcalde Reciclar es una meta individual y una responsabilidad de futuro con las generaciones venideras. La puesta en marcha del Punto Limpio supone un gran avance en

Más detalles

Guía para la prevención y el reciclaje de residuos en Terrassa

Guía para la prevención y el reciclaje de residuos en Terrassa Guía para la prevención y el reciclaje de residuos en Terrassa REDUCIR LA FRACCIÓN RESTA, UN OBJETIVO COMÚN! QUÉ ENCONTRAREMOS EN ESTA GUÍA? Qué recogemos, hoy, de forma selectiva? Qué podríamos recoger?

Más detalles

MINIMIZACION,TRATAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS. Por: Agr.Abrahan Valladares Grupo # 1

MINIMIZACION,TRATAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS. Por: Agr.Abrahan Valladares Grupo # 1 MINIMIZACION,TRATAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS. Por: Agr.Abrahan Valladares Grupo # 1 Que es desarrollo sustentable. La comision mundial de medio ambiente y desarrollo definió el desarrollo

Más detalles

CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE EDIFICACIÓN SOSTENIBLE

CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE EDIFICACIÓN SOSTENIBLE SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE EDIFICACIÓN SOSTENIBLE Gestión energética de edificios. PARTE PRIMERA. Edificación sostenible.

Más detalles

1 municipio de 64.848 habitantes en la primera corona metropolitana.

1 municipio de 64.848 habitantes en la primera corona metropolitana. Ámbito 2005: 5 municipios con un total de 47.926 habitantes en el área metropolitana de Barcelona 1 municipio de 64.848 habitantes en la primera corona metropolitana. Ámbito territorial de la experiencia

Más detalles

Trabajo de investigación

Trabajo de investigación Ekogras trabajo de investigación Trabajo de investigación Miren García Noelia Misiego Mayo 2014 ÍNDICE 1. Introducción 2. Conocemos la empresa Ekogras 3. Huella ecológica 4. Ciclo de vida del aceite 5.

Más detalles

TU EMBARAZO Y EL NACIMIENTO DEL BEBE GUIA PARA ADOLESCENTES EMBARAZADAS TEEN PREGNANCY AND PARENTI

TU EMBARAZO Y EL NACIMIENTO DEL BEBE GUIA PARA ADOLESCENTES EMBARAZADAS TEEN PREGNANCY AND PARENTI TU EMBARAZO Y EL NACIMIENTO DEL BEBE GUIA PARA ADOLESCENTES EMBARAZADAS TEEN PREGNANCY AND PARENTI 8 Feb, 2016 TEYENDBGPAETPAPWWET-PDF33-0 File 4,455 KB 96 Page If you want to possess a one-stop search

Más detalles

del Litoral, 1977. Profesor de ESPOL desde 1979, email: edonosop@porta.net.

del Litoral, 1977. Profesor de ESPOL desde 1979, email: edonosop@porta.net. Cálculo de la Carga de Enfriamiento y Selección de la Capacidad de los Equipos Climatizadores para un Edificio de Labores Administrativas aplicado al Diseño de un Sistema de Agua Enfriada por Aire, con

Más detalles

ARMARIOS PARA INSTALACIONES INTEGRADAS ENCLOSURES FOR INTEGRATED INSTALATIONS

ARMARIOS PARA INSTALACIONES INTEGRADAS ENCLOSURES FOR INTEGRATED INSTALATIONS Wall mounted A605002 cabinet Wall mounted A607002 cabinet Wall mounted A307002 cabinet Wall mounted A212825 wifi cabinet Armario mural plano A605002 Armario mural plano A607002 Armario mural plano A307002

Más detalles

80 hm 3 de agua al año. 80 hm 3 water annually DESALINATION PLANT DESALADORA TORREVIEJA ALICANTE (ESPAÑA) ALICANTE (SPAIN)

80 hm 3 de agua al año. 80 hm 3 water annually DESALINATION PLANT DESALADORA TORREVIEJA ALICANTE (ESPAÑA) ALICANTE (SPAIN) 80 hm 3 de agua al año 80 hm 3 water annually DESALADORA DESALINATION PLANT TORREVIEJA ALICANTE (ESPAÑA) ALICANTE (SPAIN) SITUACIÓN SITUATION La desaladora de Torrevieja, situada en la localidad del mismo

Más detalles

Different types of energy

Different types of energy ByMe Natural Sciences Unidad 8 Estimados padres o tutores: Esta unidad tiene por título Energy, en esta unidad aprenderemos que es la energía, los distintos tipos de energía que podemos encontrarnos. En

Más detalles

w w w. a h a s o c i a d o s. c o m industrial industrial

w w w. a h a s o c i a d o s. c o m industrial industrial w w w. a h a s o c i a d o s. c o m industrial industrial asociados Since its beginnings ah asociados has been related to the industry developing several works of a great complexity and different scale.

Más detalles

Spanish Advanced Unit 4: Research, Understanding and Written Response

Spanish Advanced Unit 4: Research, Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Spanish Advanced Unit 4: Research, Understanding and Written Response Tuesday 12 June 2012 Afternoon Time: 2 hours 30

Más detalles

Contents. Introduction. Aims. Software architecture. Tools. Example

Contents. Introduction. Aims. Software architecture. Tools. Example ED@CON Control Results Management Software Control with Remote Sensing Contents Introduction Aims Software architecture Tools Example Introduction Control results management software (Ed@con) is a computer

Más detalles

Respect local inhabitants, their customs and traditions. Respetar a los habitantes de la zona, sus costumbres y tradiciones

Respect local inhabitants, their customs and traditions. Respetar a los habitantes de la zona, sus costumbres y tradiciones Respect local inhabitants, their customs and traditions Attempt to become acquainted with their culture, enrich your travel experience. As a result, it is more likely that local people will treat you like

Más detalles

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS LA BASURA NO ES NUEVA, NACE CON EL HOMBRE De acuerdo al DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE ASEO PÚBLICO EN COLOMBIA realizado en 1998 por orden del Ministerio del Medio Ambiente, se

Más detalles