108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an."

Transcripción

1 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak banatzeko obra-kontratua publizidaderik bako prozedura negoziauaren bidez kontratetako administrazino-espedientea. Horretarako, honako enpresei egin jaken konbita: OINARRIA: lizitatzaileek euren proposamenak epearen barruan aurkeztu ebezan, eta kontratazino-organoak proposamen horreek aztertu dauz 2011ko maiatzaren 30ean, edukia baloretako. OINARRIA: 2011ko bagilaren 8an, eskaintza ekonomikorik onuragarriena egin eban lizitatzaileak Larrabetzuko Udalean aurkeztu eban alkatzetza-dekretuaren bidez 2011ko maiatzaren 30ean eskatu jakon dokumentazinoa. Dokumentazino horren barruan, adjudikazino-zenbatekoaren % 5eko behin betiko bermea dago. Aztertu da espedienteko dokumentazinoa eta, Sektore Publikoko Kontratuen ganeko urriaren 30eko 30/2007 Legeko 135. artikulua eta bat datozan gainerakoak kontuan hartuta, lege-testu bereko 2. xedapen gehigarrian ezarritakoak emoten deustazan eskumenen arabera, honakoa EBATZI DOT: LEHENENGOA.- Construcciones ) adjudikauko jako Larrabetzuko ikastetxe publikoan saneamentu-sareak banatzeko obra-kontratua, publizidade bako DECRETO Nº 108/11: En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Larrabetzu, a 9 de junio de VISTO que con fecha 13 de mayo de 2011 por Decreto de Alcaldía nº 78/11 se aprobó el expediente administrativo para la contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad del contrato de obras del proyecto de separación de las redes de saneamiento en el colegio público de Larrabetzu, al cual se invitó a las siguientes empresas: VISTO que los licitadores presentaron sus propuestas en plazo, habiendo sido examinadas sus proposiciones por el órgano de contratación a efectos de valorar su contenido con fecha 30 de mayo de VISTO que con fecha 8 de junio de 2011 el licitador con la oferta económica más ventajosa presento en el Ayuntamiento de Larrabetzu la documentación requerida el 30 de mayo de 2011 por Decreto de Alcaldía, entre la cual se encuentra la garantía definitiva del 5% del importe de adjudicación. Examinada la documentación obrante en el expediente y atendiendo a lo establecido en los artículos 135 y concordantes de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, en virtud de las competencias que me son atribuidas por lo establecido en la Disposiciones Adicional 2ª del mismo cuerpo legal, RESUELVO: PRIMERO.- Adjudicar a la empresa Construcciones Ibargoitia S.A., con CIF número A del contrato de obras de separación de las redes de saneamiento en el colegio público de Larrabetzu por 1

2 prozedura negoziauaren bidez. BIGARRENA.- Gastua erabiliko da, udalaurrekontuko partidearen arabera. HIRUGARRENA.- Adjudikazinoaren barri emongo jake adjudikazinodun izan ez diran lizitatzaileei, eta baimena emongo da eurek aurkeztutako behin-behineko bermea bueltetako. LAUGARRENA.- Kontratuaren adjudikazinoduna dan Construcciones ) jakinarazoko jako ebazpen hau, eta kontratua sinatzeko deituko jako 2011ko bagilaren 16an, 09:00etan. BOSGARRENA.- Larrabetzuko ikastetxe publikoko saneamentu-sareak banatzeko obra-kontratuaren formalizazinoa argitaratuko da kontratatzailearen profilean. SEIGARRENA.- Kontratua formalizau ondoren, kontratisteak Obrearen Segurtasun eta Osasun Plana aurkeztu beharko dau, Proiektuaren Segurtasun eta Osasunaren ganeko Azterlanari egokitua, udalak ontzat emon daian; aurretiaz, Segurtasun eta Osasunaren koordinatzailearen txostena beharko da, eta, gero, lan-arloko agintaritzeari jakinarazoko jako. Izapide horreek egin ostean obrearen zuinketa-aktea egin eta obrea hasi egingo da. procedimiento negociado sin publicidad. SEGUNDO.- Disponer el gasto conforme a la partída número del presupuesto municipal. TERCERO.- Notificar la adjudicación a los candidatos que no han resultado adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos prestada. CUARTO.- Notificar a Construcciones Ibargoitia S.A., con CIF número A , adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en fecha de 16 de junio de 2011 a las 9:00 horas. QUINTO.- Publicar la formalización del contrato de obra de separación de las redes de saneamiento en el colegio público de Larrabetzu en el Perfil de contratante. SEXTO.- Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para su aprobación por el Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud y su posterior comunicación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. Tomas Ordeñana Egileor Alkatea Idazkariak O.E. /VºBº El Secretario 2

3 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak banatzeko obra-kontratua publizidaderik bako prozedura negoziauaren bidez kontratetako administrazino-espedientea. Horretarako, honako enpresei egin jaken konbita: OINARRIA: lizitatzaileek euren proposamenak epearen barruan aurkeztu ebezan, eta kontratazino-organoak proposamen horreek aztertu dauz 2011ko maiatzaren 30ean, edukia baloretako. OINARRIA: 2011ko bagilaren 8an, eskaintza ekonomikorik onuragarriena egin eban lizitatzaileak Larrabetzuko Udalean aurkeztu eban alkatzetza-dekretuaren bidez 2011ko maiatzaren 30ean eskatu jakon dokumentazinoa. Dokumentazino horren barruan, adjudikazino-zenbatekoaren % 5eko behin betiko bermea dago. Aztertu da espedienteko dokumentazinoa eta, Sektore Publikoko Kontratuen ganeko urriaren 30eko 30/2007 Legeko 135. artikulua eta bat datozan gainerakoak kontuan hartuta, lege-testu bereko 2. xedapen gehigarrian ezarritakoak emoten deustazan eskumenen arabera, honakoa EBATZI DOT: LEHENENGOA.- Construcciones ) adjudikauko jako Larrabetzuko ikastetxe publikoan saneamentu-sareak banatzeko obra-kontratua, publizidade bako DECRETO Nº 108/11: En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Larrabetzu, a 9 de junio de VISTO que con fecha 13 de mayo de 2011 por Decreto de Alcaldía nº 78/11 se aprobó el expediente administrativo para la contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad del contrato de obras del proyecto de separación de las redes de saneamiento en el colegio público de Larrabetzu, al cual se invitó a las siguientes empresas: VISTO que los licitadores presentaron sus propuestas en plazo, habiendo sido examinadas sus proposiciones por el órgano de contratación a efectos de valorar su contenido con fecha 30 de mayo de VISTO que con fecha 8 de junio de 2011 el licitador con la oferta económica más ventajosa presento en el Ayuntamiento de Larrabetzu la documentación requerida el 30 de mayo de 2011 por Decreto de Alcaldía, entre la cual se encuentra la garantía definitiva del 5% del importe de adjudicación. Examinada la documentación obrante en el expediente y atendiendo a lo establecido en los artículos 135 y concordantes de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, en virtud de las competencias que me son atribuidas por lo establecido en la Disposiciones Adicional 2ª del mismo cuerpo legal, RESUELVO: PRIMERO.- Adjudicar a la empresa Construcciones Ibargoitia S.A., con CIF número A del contrato de obras de separación de las redes de saneamiento en el colegio público de Larrabetzu por 1

4 prozedura negoziauaren bidez. BIGARRENA.- Gastua erabiliko da, udalaurrekontuko partidearen arabera. HIRUGARRENA.- Adjudikazinoaren barri emongo jake adjudikazinodun izan ez diran lizitatzaileei, eta baimena emongo da eurek aurkeztutako behin-behineko bermea bueltetako. LAUGARRENA.- Kontratuaren adjudikazinoduna dan Construcciones ) jakinarazoko jako ebazpen hau, eta kontratua sinatzeko deituko jako 2011ko bagilaren 16an, 09:00etan. BOSGARRENA.- Larrabetzuko ikastetxe publikoko saneamentu-sareak banatzeko obra-kontratuaren formalizazinoa argitaratuko da kontratatzailearen profilean. SEIGARRENA.- Kontratua formalizau ondoren, kontratisteak Obrearen Segurtasun eta Osasun Plana aurkeztu beharko dau, Proiektuaren Segurtasun eta Osasunaren ganeko Azterlanari egokitua, udalak ontzat emon daian; aurretiaz, Segurtasun eta Osasunaren koordinatzailearen txostena beharko da, eta, gero, lan-arloko agintaritzeari jakinarazoko jako. Izapide horreek egin ostean obrearen zuinketa-aktea egin eta obrea hasi egingo da. procedimiento negociado sin publicidad. SEGUNDO.- Disponer el gasto conforme a la partída número del presupuesto municipal. TERCERO.- Notificar la adjudicación a los candidatos que no han resultado adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos prestada. CUARTO.- Notificar a Construcciones Ibargoitia S.A., con CIF número A , adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en fecha de 16 de junio de 2011 a las 9:00 horas. QUINTO.- Publicar la formalización del contrato de obra de separación de las redes de saneamiento en el colegio público de Larrabetzu en el Perfil de contratante. SEXTO.- Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para su aprobación por el Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud y su posterior comunicación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. Tomas Ordeñana Egileor Alkatea Idazkariak O.E. /VºBº El Secretario 2

5 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak banatzeko obra-kontratua publizidaderik bako prozedura negoziauaren bidez kontratetako administrazino-espedientea. Horretarako, honako enpresei egin jaken konbita: OINARRIA: lizitatzaileek euren proposamenak epearen barruan aurkeztu ebezan, eta kontratazino-organoak proposamen horreek aztertu dauz 2011ko maiatzaren 30ean, edukia baloretako. OINARRIA: 2011ko bagilaren 8an, eskaintza ekonomikorik onuragarriena egin eban lizitatzaileak Larrabetzuko Udalean aurkeztu eban alkatzetza-dekretuaren bidez 2011ko maiatzaren 30ean eskatu jakon dokumentazinoa. Dokumentazino horren barruan, adjudikazino-zenbatekoaren % 5eko behin betiko bermea dago. Aztertu da espedienteko dokumentazinoa eta, Sektore Publikoko Kontratuen ganeko urriaren 30eko 30/2007 Legeko 135. artikulua eta bat datozan gainerakoak kontuan hartuta, lege-testu bereko 2. xedapen gehigarrian ezarritakoak emoten deustazan eskumenen arabera, honakoa EBATZI DOT: LEHENENGOA.- Construcciones ) adjudikauko jako Larrabetzuko ikastetxe publikoan saneamentu-sareak banatzeko obra-kontratua, publizidade bako DECRETO Nº 108/11: En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Larrabetzu, a 9 de junio de VISTO que con fecha 13 de mayo de 2011 por Decreto de Alcaldía nº 78/11 se aprobó el expediente administrativo para la contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad del contrato de obras del proyecto de separación de las redes de saneamiento en el colegio público de Larrabetzu, al cual se invitó a las siguientes empresas: VISTO que los licitadores presentaron sus propuestas en plazo, habiendo sido examinadas sus proposiciones por el órgano de contratación a efectos de valorar su contenido con fecha 30 de mayo de VISTO que con fecha 8 de junio de 2011 el licitador con la oferta económica más ventajosa presento en el Ayuntamiento de Larrabetzu la documentación requerida el 30 de mayo de 2011 por Decreto de Alcaldía, entre la cual se encuentra la garantía definitiva del 5% del importe de adjudicación. Examinada la documentación obrante en el expediente y atendiendo a lo establecido en los artículos 135 y concordantes de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, en virtud de las competencias que me son atribuidas por lo establecido en la Disposiciones Adicional 2ª del mismo cuerpo legal, RESUELVO: PRIMERO.- Adjudicar a la empresa Construcciones Ibargoitia S.A., con CIF número A del contrato de obras de separación de las redes de saneamiento en el colegio público de Larrabetzu por 1

6 prozedura negoziauaren bidez. BIGARRENA.- Gastua erabiliko da, udalaurrekontuko partidearen arabera. HIRUGARRENA.- Adjudikazinoaren barri emongo jake adjudikazinodun izan ez diran lizitatzaileei, eta baimena emongo da eurek aurkeztutako behin-behineko bermea bueltetako. LAUGARRENA.- Kontratuaren adjudikazinoduna dan Construcciones ) jakinarazoko jako ebazpen hau, eta kontratua sinatzeko deituko jako 2011ko bagilaren 16an, 09:00etan. BOSGARRENA.- Larrabetzuko ikastetxe publikoko saneamentu-sareak banatzeko obra-kontratuaren formalizazinoa argitaratuko da kontratatzailearen profilean. SEIGARRENA.- Kontratua formalizau ondoren, kontratisteak Obrearen Segurtasun eta Osasun Plana aurkeztu beharko dau, Proiektuaren Segurtasun eta Osasunaren ganeko Azterlanari egokitua, udalak ontzat emon daian; aurretiaz, Segurtasun eta Osasunaren koordinatzailearen txostena beharko da, eta, gero, lan-arloko agintaritzeari jakinarazoko jako. Izapide horreek egin ostean obrearen zuinketa-aktea egin eta obrea hasi egingo da. procedimiento negociado sin publicidad. SEGUNDO.- Disponer el gasto conforme a la partída número del presupuesto municipal. TERCERO.- Notificar la adjudicación a los candidatos que no han resultado adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos prestada. CUARTO.- Notificar a Construcciones Ibargoitia S.A., con CIF número A , adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en fecha de 16 de junio de 2011 a las 9:00 horas. QUINTO.- Publicar la formalización del contrato de obra de separación de las redes de saneamiento en el colegio público de Larrabetzu en el Perfil de contratante. SEXTO.- Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para su aprobación por el Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud y su posterior comunicación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. Tomas Ordeñana Egileor Alkatea Idazkariak O.E. /VºBº El Secretario 2

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco BIZKAIA 1. Texto convenio colectivo 2012-2016. 2. Revisión salarial 2014. 3. Calendario laboral 2014. 4. Revisión salarial 2015-2016. 5. Calendario laboral 2015. BAO. 19. zk. 2013, urtarrilak 28. Astelehena

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 198/2012 Resolución nº 211/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 26 de septiembre de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. J.C.M.L. en

Más detalles

RESOLUCIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN 1. PRIMERO.- El Ayuntamiento de es propietario del siguiente bien inmueble de carácter patrimonial:

RESOLUCIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN 1. PRIMERO.- El Ayuntamiento de es propietario del siguiente bien inmueble de carácter patrimonial: RESOLUCIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN 1. PRIMERO.- El Ayuntamiento de es propietario del siguiente bien inmueble de carácter patrimonial: SEGUNDO.- Este bien no cumple actualmente ninguna función

Más detalles

PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATAR LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL, EDIFICIOS Y VEHICULOS MUNICIPALES

PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATAR LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL, EDIFICIOS Y VEHICULOS MUNICIPALES SECRETARIA PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATAR LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL, EDIFICIOS Y VEHICULOS MUNICIPALES CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación Es

Más detalles

V.- ANUNCIOS ADMINISTRACIÓN LOCAL. Ayuntamiento de Corral de Almaguer (Toledo)

V.- ANUNCIOS ADMINISTRACIÓN LOCAL. Ayuntamiento de Corral de Almaguer (Toledo) AÑO XXXII Núm. 155 12 de agosto de 2013 22572 V.- ANUNCIOS ADMINISTRACIÓN LOCAL Ayuntamiento de Corral de Almaguer (Toledo) Anuncio de 05/08/2013, del Ayuntamiento de Corral de Almaguer (Toledo), sobre

Más detalles

INTRODUCCIÓN 1.- OBJETO DEL CONTRATO.

INTRODUCCIÓN 1.- OBJETO DEL CONTRATO. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO PRIVADO DE SEGUROS DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO GESTIONADOS POR LA BOLSA DE VIVIENDA JOVEN

Más detalles

PODER ADJUDICADOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA. CONTRATOS OBRAS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA.

PODER ADJUDICADOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA. CONTRATOS OBRAS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA. PODER ADJUDICADOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA. CONTRATOS OBRAS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA. MODELO TIPO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS ADAPTADO

Más detalles

ARTÍCULO 2.- ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN Y COMPETENCIAS

ARTÍCULO 2.- ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN Y COMPETENCIAS INSTRUCCIONES DE CONTRATACION DE LA EMT SAM ART.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 1.1. Las presentes normas tienen por objeto regular el procedimiento interno de contratación de la sociedad Empresa Malagueña

Más detalles

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4160 AGINDUA, 2008ko ekainaren

Más detalles

2.1 El objeto del presente Pliego está tipificado como contrato PRIVADO DE SERVICIOS, dentro de la categoría 6.a) y se regirá:

2.1 El objeto del presente Pliego está tipificado como contrato PRIVADO DE SERVICIOS, dentro de la categoría 6.a) y se regirá: Glorieta de España, 1 30004 Murcia T: 968 358 600 (C.I.F. P-3003000A) PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE UNA PÓLIZA

Más detalles

LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, TEXTO REFUNDIDO

LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, TEXTO REFUNDIDO lcap LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, TEXTO REFUNDIDO Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE de 21 de junio y 21 de septiembre de 2000), con las modificaciones introducidas

Más detalles

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE del día 26 de octubre de 2001.

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE del día 26 de octubre de 2001. REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINIS- TRACIONES PÚBLICAS aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE del día 26 de octubre de 2001. Correcciones de errores en BOE de

Más detalles

INDICE. 1. CONTENIDO DEL PROYECTO 1. MEMORIA 1.01 - DATOS PREVIOS 1.01.01 - OBJETO DEL PROYECTO 1.01.02 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

INDICE. 1. CONTENIDO DEL PROYECTO 1. MEMORIA 1.01 - DATOS PREVIOS 1.01.01 - OBJETO DEL PROYECTO 1.01.02 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS M E M O R I A 1 / 1 INDICE. 1. CONTENIDO DEL PROYECTO 1. MEMORIA 1.01 - DATOS PREVIOS 1.01.01 - OBJETO DEL PROYECTO 1.01.02 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 1.02 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1.02.01 SITUACIÓN

Más detalles

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA CAPITULO SEGUNDO

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA CAPITULO SEGUNDO SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Más detalles

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SEGURO MÉDICO COLECTIVO DE ASISTENCIA SANITARIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO, EMPLEADOS PUBLICOS,

Más detalles

Código CPV-2008: 66514110

Código CPV-2008: 66514110 PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SERVICIO DE SEGUROS DE VEHÍCULOS ADSCRITOS A LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

Más detalles

BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA El Ayuntamiento de La Rinconada, a través del área de Participación Ciudadana, concede anualmente subvenciones con

Más detalles

inserta a continuación.

inserta a continuación. DECRETO 201/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. El artículo 19 del Estatuto de Autonomía

Más detalles

» PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES EDUCATIVAS

» PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES EDUCATIVAS PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB «MURCIA EDUCADORA» PARA LA GESTIÓN

Más detalles

30 de diciembre de 2014. FEMP c/ Nuncio, 8 28005 Madrid (T) 913 643 702 (F) 913 655 482 www.femp.es femp@femp.es

30 de diciembre de 2014. FEMP c/ Nuncio, 8 28005 Madrid (T) 913 643 702 (F) 913 655 482 www.femp.es femp@femp.es PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DE UNA SEDE WEB Y LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA QUE DEFINA LA PRESENCIA EN LA RED DE LA SECCIÓN DE LA FEMP DENOMINADA VILLAS TERMALES Y MATERIAL

Más detalles

Documento Descriptivo: CLÁUSULA 1.- Objeto del Contrato

Documento Descriptivo: CLÁUSULA 1.- Objeto del Contrato Documento Descriptivo: CONTRATO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENERGÉTICOS EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE SOTO

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID B.O.C.M. Núm. 156 VIERNES 3 DE JULIO DE 2015 Pág. 15 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Economía y Hacienda 1 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2015, del Secretario eneral Técnico

Más detalles

1. Justificación del procedimiento de adjudicación y carácter jurídico del contrato.

1. Justificación del procedimiento de adjudicación y carácter jurídico del contrato. (APROBADO POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN) PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO SOBRE LA FLOTA DE VEHÍCULOS OFICIALES DE LA ASAMBLEA DE

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 276 Miércoles 16 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág. 117729 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 17887 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 97 de 28-IV-2015 1/8 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Bienestar Social y Vivienda Resolución de 23 de abril de 2015, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda,

Más detalles

NOTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO

NOTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO NOTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO Un concepto que debe tenerse en cuenta en relación con los umbrales de procedencia del recurso especial en materia de contratación

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 48 Miércoles 25 de febrero de 2015 Sec. III. Pág. 16031 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 1910 Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de

Más detalles

ALCALDÍA MUNICIPAL ESPINAL TOLIMA

ALCALDÍA MUNICIPAL ESPINAL TOLIMA INVITACION PÚBLICA De conformidad con el articulo 1 y 2 del Decreto 3576 de 2009, el Municipio de El Espinal realiza la invitación No. 97 del 2010 para contratar el suministro para la compra de SOAT y

Más detalles

Contraloría General de la República División de Coordinación e Información Jurídica

Contraloría General de la República División de Coordinación e Información Jurídica Contraloría General de la República División de Coordinación e Información Jurídica Dictamen 010858N14 Estado - Nuevo SI Carácter NNN NumDict 10858 Fecha emisión 12-02-2014 Orígenes MUN Referencias 86711/2013

Más detalles

Ayuntamiento de Fuengirola

Ayuntamiento de Fuengirola Ayuntamiento de Fuengirola Secretaría General Contratación Expte. nº 000049/2013-CONTR www.fuengirola.org PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

Más detalles