BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA"

Transcripción

1 BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI ISSN BAO zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena BOB núm Lunes, 2 de agosto de 2004 Lehenengo zatia / Primera parte Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa / Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia Foru Aldundia / Diputación Foral Xedapen orokorrak / Disposiciones generales Nekazaritza Saila 120/2004 FORU DEKRETUA Foru Aldundiarena, uztailaren 6koa, Bizkaiko nekazaritza aldeen garapenerako diru-laguntzak araupetzeko oinarriei buruzko martxoaren 18ko 58/2002 Dekretua aldatu duena; aldi berean, azken dekretu hori martxoaren 25eko 62/2003 Foru Dekretuaren eta apirilaren 6ko 63/2004 Foru Dekretuaren bidez aldarazi zen. Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saila 126/2004 FORU DEKRETUA, uztailaren 13koa, zeinaren bitartez aldatzen baita martxoaren 2ko 27/2004 Dekretu Forala, 2004ko Enpresa Ekimen Berriak Sustatzeko Sustatu Programa arautzen duena. Gizarte Ekintza Saila Bizkaiko Foru Aldundiaren uztailaren 20ko 131/2004 FORU DEKRE- TUA, abenduaren 10eko 202/2002 Foru Dekretuak araupetutako Emakumeen Babes Zentroetan sartzeko banakakoei dirulaguntzak emateari dagokionean urterako aurrekontuen kredituaren eta esleipenaren muga ezartzen duen abenduaren 16ko 256/2003 Foru Dekretua aldatzen duena Departamento de Agricultura DECRETO FORAL de la Diputación Foral 120/2004, de 6 de julio, por el que se modifica el Decreto 58/2002, de 18 de marzo, sobre bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de las zonas rurales de Bizkaia, modificado a su vez, por el Decreto Foral 62/2003, de 25 de marzo y por el Decreto Foral 63/2004, de 6 de abril. Departamento de Innovación y Promoción Económica DECRETO FORAL 126/2004, de 13 de julio, por el que se modifica el Decreto Foral 27/2004, de 2 de marzo, por el que se regula, para el 2004, el programa Sustatu, Promoción de Nuevas Iniciativas Empresariales. Departamento de Acción Social DECRETO FORAL 131/2004, de 20 de julio, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se modifica el Decreto Foral 256/2003, de 16 de diciembre, en el que se fija el límite de crédito y asignación presupuestaria correspondiente al año 2004 en cuanto a la concesión de ayudas económicas individuales para el ingreso en Centros de Acogimiento de la Mujer, reguladas en el Decreto Foral 202/2002, de 10 de diciembre. Iragarkiak / Anuncios Ogasun eta Finantza Saila Berriatuan bi lur-sailen jabetza lagatzeari buruzko jendaurreko informazioa. Galdakaoko Makineria-Parkeko lurren eta instalazioen herri jabariaren jaregiteari buruzko jendaurreko informazioa. Gizarte Ekintza Saila Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.ren arteko hitzarmen zehatza Departamento de Hacienda y Finanzas Información pública de cesión de propiedad de dos porciones de terreno en Berriatua. Información pública de desafectación del dominio público de los terrenos e instalaciones del Parque Maquinaria de Galdakao. Departamento de Acción Social Convenio Específico entre Diputación Foral de Bizkaia y Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. PAPER BIRZIKLATUA

2 BAO zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena BOB núm Lunes, 2 de agosto de 2004 Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.ren arteko hitzarmen zehatza. Oinarrizko Errentaren berrikuspenaren jakinarazpena iragartzea. BLHGZFEari loturiko administrazio espedientearen baitako errekerimendua jakinarazteko iragarkia Convenio Específico entre Diputación Foral de Bizkaia y Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. Anuncio de notificación de revisión de Renta Básica. Anuncio de notificación de requerimiento de documentación en relación al expediente administrativo de RFSSTHB. II. Atala / Sección II Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa / Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia Bilboko Udala Bilbao Kirolak Barakaldoko Udala Abanto-Zierbenako Udala Sopelanako Udala Arratzuko Udala Lemoizko Udala Urdulizko Udala Ayuntamiento de Bilbao Bilbao Kirolak Ayuntamiento de Barakaldo Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana Ayuntamiento de Sopelana Ayuntamiento de Arratzu Ayuntamiento de Lemoiz Ayuntamiento de Urduliz III. Atala / Sección III Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración Autonómica del País Vasco Herri-Kontuen Euskal Epaitegia Tribunal Vasco de Cuentas Públicas V. Atala / Sección V Justizi Administrazioa / Administración de Justicia Audiencia Provincial de Bizkaia Juzgado de lo Social número 1 de Bizkaia Juzgado de lo Social número 2 de Bizkaia Juzgado de lo Social número 3 de Bizkaia Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia Juzgado de lo Social número 5 de Bizkaia Juzgado de lo Social número 6 de Bizkaia Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia Juzgado de lo Social número 9 de Bizkaia Juzgado de lo Social número 16 de Madrid Juzgado de Primera Instancia número 3 de Barakaldo Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo Juzgado de Instrucción número 2 de Barakaldo VII. Atala / Sección VII Beste zenbait / Varios Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. Bizkaiko Garraio Partzuergoarena Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. Consorcio de Transportes de Bizkaia

3 BAO zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena BOB núm Lunes, 2 de agosto de 2004 I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia Foru Aldundia / Diputación Foral Xedapen orokorrak / Disposiciones generales Nekazaritza Saila Departamento de Agricultura 120/2004 FORU DEKRETUA Foru Aldundiarena, uztailaren 6koa, Bizkaiko nekazaritza aldeen garapenerako diru- -laguntzak araupetzeko oinarriei buruzko martxoaren 18ko 58/2002 Dekretua aldatu duena; aldi berean, azken dekretu hori martxoaren 25eko 62/2003 Foru Dekretuaren eta apirilaren 6ko 63/2004 Foru Dekretuaren bidez aldarazi zen. Martxoaren 18ko 58/2002 Foru Dekretuan Bizkaiko nekazaritza aldeen garapenerako diru-laguntzak araupetzeko oinarriak ezarri ziren.. Aldi berean, delako dekretu hori martxoaren 25eko 62/2003 Foru Dekretuaren eta apirilaren 6ko 63/2004 Foru Dekretuaren bidez aldarazi zen, foru dekretu honetan ezarri diren laguntzen kudeaketan egun esku hartzen duten erakunde laguntzaileen kasuan aplikagarria den araubide juridikoan gertatu diren aldaketen ondorioz, alegia. Hori guztia nekazaritzako garapenerako elkarteen araubide juridikoari buruz Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza eta Arrantza Sailaren ekainaren 25eko 158/2002 Foru Dekretuan bildu zen. Halaber, aldaketa horien bidez hobekuntzak ezarri ziren laguntzetan. Aldarazpen honen xede nagusia honako dekretu hau Bizkaian Emakume eta Gizonen arteko Aukera Berdintasunerako eta Genero Politiketarako Foru Plana ( ) delakoari egokitzea da. Plan hori Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak onetsi zuen 2003ko abenduaren 30ean egin zuen bileran. Zeharkakotasunaren edo mainstreamingaren estrategia eraginkor bihurtzea da arestian adierazi den foru plan horretan ezarri diren ekintzak eta helburuak betetzen direla aztertzeko bidea. Esparru horretan, eta bertan ezarri diren helburuen barruan, zehatzago esateko 5. helburuan, kokatu behar da foru dekretu honen aldarazpenaren arrazoia. Aldarazpen honen xedea landa esparruan emakumeek duten laguntza areagotzea da. Halaber, dekretu honek biltzen dituen laguntza guztien kudeaketaren arloko esperientzia eta eraginkortasuna kontuan hartuta uste da egokia dela testuan beste aldarazpen batzuk egitea. Aldarazpen hauek erakunde laguntzaileak ukitzen dituzte, hain zuzen ere Sail honentzat interes berezikotzat diren ekintzak egiteko laguntzen eskatzaileak diren neurrian. Halaber, asmoa da diru-laguntza horien xede diren objektuen artean eskatzaileek egin ditzaketen azterlanak eta proiektuak sartzea. Aldarazpen hauek ez dute eragingo gehikuntzarik martxoaren 18ko 58/2002 Foru Dekretuari lotuta dauden aurrekontuko partidetan. Hori guztia dela eta, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Erakundeen eta Lurralde Historikoen Foru erakundeen arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legeko 7.b.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Nekazaritzaren Garapen Jasangarrirako Planean ezarritako nekazaritzako politikarekin eta Kontseiluaren 1257/1999 Araudian, Batzordearen 1750/1999 Araudian eta Eusko Jaurlaritzaren uztailaren 28ko 166/2000 Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 87/3 Foru Arauaren 17 eta 64.3 artikuluek emandako ahalmenak erabiliz, Nekazaritza Sailak proposatu eta Foru Aldundiak bi mila eta lauko uztailaren 6ko bileran eztabaidatu ondoren, hauxe DECRETO FORAL de la Diputación Foral 120/2004, de 6 de julio, por el que se modifica el Decreto 58/2002, de 18 de marzo, sobre bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de las zonas rurales de Bizkaia, modificado a su vez, por el Decreto Foral 62/2003, de 25 de marzo y por el Decreto Foral 63/2004, de 6 de abril. Mediante Decreto Foral 58/2002, de 18 de marzo, se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de las zonas rurales de Bizkaia. Dicho Decreto Foral fue modificado por el Decreto Foral 62/2003, de 25 de marzo, y Decreto Foral 63/2004, de 6 de abril, con motivo de los cambios en el régimen jurídico aplicable a las Entidades Colaboradoras que actualmente participan en la gestión de las Ayudas contempladas en el presente Decreto Foral, plasmado en el Decreto 158/2002, de 25 de junio, del Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, sobre régimen específico de las Asociaciones de Desarrollo Rural, así como se incluyeron mejoras en la gestión de las ayudas. La presente modificación tiene como objeto principal ajustar el presente Decreto al Plan Foral para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Políticas de Género en Bizkaia ( ), aprobado por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral en sesión celebrada el 30 de diciembre de Hacer operativa la estrategia de la transversalidad o mainstreaming es el medio a través del cual hay que observar las acciones y objetivos establecidos en el citado Plan Foral. En dicho marco, y dentro de los objetivos marcados en el mismo, concretamente en el objetivo 5, es donde se enmarca la razón de ser de la modificación de este Decreto Foral, que tiene como objeto intensificar el apoyo a las mujeres en el ámbito rural. Asimismo, razones de experiencia y de eficacia en la gestión de las distintas ayudas contenidas en el presente Decreto aconsejan realizar otras modificaciones en el mismo.tales modificaciones afectan a las Entidades Colaboradoras en tanto en cuanto actúen como solicitantes de ayuda para realizar acciones de especial interés para este Departamento, así como incluir entre los objetos subvencionables los distintos estudios, proyectos que se puedan realizar por los y las solicitantes. Las presentes modificaciones no suponen incremento en las partidas presupuestarias relacionadas con el Decreto Foral 58/2002, de 18 de marzo. Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.b.1. de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, la política agrícola europea en base al Plan de Desarrollo Rural sostenible de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con lo establecido en los reglamentos (CE) 1.257/1999 del Consejo y Reglamento (CE) 1.750/1999 de la Comisión, y con lo dispuesto en el Decreto 166/2000, de 28 de julio, del Gobierno Vasco, en uso de las facultades conferidas por los artículos 17 y 64.3 de la Norma Foral n. o 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta del Departamento de Agricultura y previa deliberación de la Diputación Foral en su reunión de 6 de julio de 2004.

4 BAO zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena BOB núm Lunes, 2 de agosto de 2004 XEDATU DUT: 1. artikulua Bizkaiko nekazaritza aldeen garapenerako diru-laguntzak araupetzeko oinarriei buruzko martxoaren 18ko 58/2002 Dekretuko jarraiko artikulu hauek aldatu dira eta honela geratu dira: 2. artikulua. Laguntzen ildoak Ondoko neurriak eta diru-laguntzetarako gastuak ezarri dira: A. N.B.B.E.F.-Bermearen finantzakidetasuna duten laguntzak. a) Landa esparruan eta arlo baliokideetan jarduerak aniztea. b) Artisautza lanen sustapena. c) Landa ekonomia eta biztanleentzako oinarrizko hornikuntzako zerbitzuak. d) Lurren hobekuntza. e) Landa azpiegituren garapena eta hobekuntza. Neurri hauek Europako Batzordeko C zuzentarauaren itzalpean daude (2000) 2930 azkena, 2000ko urriaren 5ekoa. Horren bidez onetsi egin zen Euskadiko Autonomia Erkidegoko Landa Garapen Iraunkorraren Plana, Halaber, hau guztia bat dator Kontseiluaren (EE) 1.257/1999 zenbakiko Araudiarekin, 1999ko maiatzaren 17koa, Nekazaritza Bideratu eta Bermatzeko Europako Funtsa (NBBEF) pentzudan egiten den landa garapenerako laguntzei buruzkoa. B. E.G.E.F.ren finantzakidetasuna duten laguntzak. a) Landa esparruak garatzeko azpiegitura turistikoak eta kulturalak. b) Toki garapena bultzatzeko azpiegiturak. Neurri hauek Programaziorako Dokumentu Bakarraren itzalpean garatu dira, Euskadiko 2. zenbakiko helburua, , hain zuzen ere Eskualde Garapenerako Europako Funtsari (E.G.E.F.) dagokiona. C. Laguntza nazionalak. 10. artikulua. Diru-laguntza jaso dezaketen inbertsioak Diru-laguntzaren zio izango da inbertsioen kopurua, eta horien barruan sartuko da proiektu edo azterlan teknikoen kostua, eta hori horrela da azterlan horiek lotuta dituzten inbertsioak espediente berean diru-laguntzaren eskabidearen xedea izan zein ez izan, baina Balio Erantsiaren gaineko Zerga bazter utzita, erakunde publikoek izan ezik. Gehieneko diru-laguntza eurokoa izango da artikulua. Laguntzak Inbertsio publikoak badira, edo irabazteko asmorik ez duten elkarte, erakunde edo izakienak eta baldin eta sarrerarik eragiten ez duten inbertsioak badira, laguntzaren gehieneko zenbatekoa inbertsioaren %100 artekoa izan daiteke. 24. artikulua. laguntzak Inbertsio publikoak badira, edo irabazteko asmorik ez duten elkarte, erakunde edo izakienak eta baldin eta sarrerarik eragiten ez duten inbertsioak badira, laguntzaren gehieneko zenbatekoa inbertsio oso aukeragarriaren %60 artekoa izan daiteke. 2. helburuko landa esparruetan inbertsioa enpresa txiki eta ertainek egingo dituzte (ETE), eta laguntza gehienez inbertsio oso aukeragarriaren %35 izan daiteke, eta gainerako alde edo esparruetan gehienez inbertsio oso aukeragarriaren % artikulua. Laguntzak Inbertsio publikoak badira, edo sarrerarik eragiten ez duten inbertsioak badira, laguntzaren gehieneko zenbatekoa inbertsio oso aukeragarriaren %60 artekoa izan daiteke. 2. helburuko landa esparruetan, baldin eta inbertsioa enpresa txiki eta ertainek egiten badute (ETE) laguntza horien gehieneko intentsitatea inbertsio oso aukeragarriaren %30 izan daiteke, eta gainerako alde edo esparruetan gehienez inbertsio oso aukeragarriaren %20. DISPONGO: Artículo 1 Los artículos que se indican del Decreto Foral 58/2002, de 18 de marzo, sobre bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de las zonas rurales de Bizkaia, quedan redactados como sigue: Artículo 2. Línea de Ayudas Se establecen las siguientes medidas y gastos subvencionables: A. Ayudas cofinanciadas por el FEOGA-Garantía. a) Diversificación de las actividades en el ámbito agrario y ámbitos afines. b) Fomento del artesanado. c) Servicios de abastecimiento básicos para la economía y población rurales. d) Mejora de Tierras. e) Desarrollo y mejora de las infraestructuras agrarias. Estas medidas están amparadas por la Dirección de la Comisión Europea C (2000) 2930 final, de 5 de octubre de 2000, de aprobación del Plan de Desarrollo Rural Sostenible de la Comunidad Autónoma del País Vasco conforme al Reglamento (CE) número 1.257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999 sobre la Ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). B. Ayudas Cofinanciadas por el FEDER. a) Infraestructuras turísticas y culturales para el desarrollo de zonas rurales. b) Infraestructuras de potenciación del desarrollo local. Estas medidas están amparadas por el Documento Unico de Programación, objetivo número 2 del País Vasco correspondiente al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). C. Ayudas Nacionales. Artículo 10. Inversión Auxiliable Será auxiliable el importe de las inversiones, incluyendo el costo de los proyectos o estudios técnicos, con independencia de que las inversiones que conlleven dichos estudios sean o no objeto de solicitud de ayuda en el mismo expediente, y excluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo en el caso de Entidades Públicas. La ayuda máxima a conceder será de hasta euros. Artículo Ayudas En el caso de inversiones públicas o de asociaciones, instituciones u organismos sin fines de lucro y siempre que sean inversiones no generadoras de ingresos, el importe máximo de la ayuda podrá ser hasta el 100% de la inversión. Artículo 24. Ayudas En el caso de inversiones públicas o de asociaciones, instituciones u organismos sin fines de lucro y siempre que sean inversiones no generadoras de ingresos, las ayudas podrán llegar hasta el 60% sobre la inversión total elegible. En las zonas Rurales Objetivo 2, la inversión se realizará por Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), pudiendo alcanzar la ayuda un máximo del 35% de la inversión total elegible y en otras zonas un máximo del 25% de la inversión total elegible. Artículo 61. Ayudas En el caso de inversiones públicas o de inversiones no generadoras de ingresos, la ayuda podrá llegar hasta el 60% sobre la inversión total elegible. En las zonas rurales Objetivo 2, si la inversión se realiza por Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), la intensidad de las ayuda podrá alcanzar un máximo del 30% de la inversión total elegible y en otras zonas un máximo del 20% de la inversión total elegible.

5 BAO zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena BOB núm Lunes, 2 de agosto de 2004 Ekoizpenezko inbertsioak egiten dituzten pertsona onuradun pribatuen laguntzen kasuan aplikagarria izango da gutxieneko laguntzei buruzko Batzordearen jakinarazpena. 2. artikulua IV. titulu berria sortu da - «Laguntza nazionalak». Atal honek artikulu bakarra du eta, aldaketa honen ondorioz, V. tituluan prozedurari buruzko atalak sartzen dira. 66 Bis. artikulua. Laguntza nazionalak Eskualdearen garapenari dagokionez interes orokorrekoak izango diren proiektuek, Nekazaritza Sailak sustatuko dituztenak, aurrez horri buruzko adierazpena foru aginduaren bidez egin ostean inbertsioaren %100 arteko laguntza jaso dezakete. Halaber, eskualdearen garapenari dagokionez interes orokorrekoak izango diren proiektuek eta irabazteko asmorik ez duten elkarte, erakunde edo izakiek sustatu dituztenak, baldin eta sarrerarik eragiten ez duten inbertsioak badira eta aurrez deskribatu diren neurrien barruan sartzen badira, inbertsioaren %60 arteko laguntza jaso dezakete. Baldin eta proiektu horiek Landa Garapenerako Elkarteek sutatuta badaude laguntza horretan Balio Erantsiaren gaineko Zerga sartuta dagoela ulertuko da. Halaber, sarrerarik eragiten ez duten jarduerek, baldin eta landa esparruan aukera berdintasuna sustatzeko badira, gehienez inbertsioaren %60 jaso dezakete. XEDAPEN IRAGANKORRA Honako foru dekretu hau indarrean jarriko den unean tramitatzen ari diren espedienteetan aplikatuko da. AZKEN XEDAPENAK Lehenengoa Nekazaritza Saileko foru diputatuari ahalmena eman zaio foru dekretu honetan ezarritakoa garatzeko eta betearazteko behar diren xedapen eta egintza guztiak emateko. Bigarrena Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean. Bilbon, 2004ko uztailaren 6an. Nekazaritzako foru diputatua, EUSEBIO LARRAZABAL OLABARRI Ahaldun Nagusia, JOSE LUIS BILBAO EGUREN (I-1.206) Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saila En las ayudas a personas beneficiarias privadas que realicen inversiones productivas será de aplicación la comunicación de la Comisión relativa a las ayudas mínimas. Artículo 2 Se crea un nuevo Título IV. - «Ayudas Nacionales» de artículo único, pasando el Título V a recoger los aspectos de Procedimiento. Artículo 66 Bis. Ayudas Nacionales Aquellos proyectos que sean de interés general para el desarrollo de la comarca y sean promovidos por el Departamento de Agricultura, previa declaración al respecto mediante Orden Foral, podrán ser subvencionados con hasta el 100% de la inversión auxiliable. Asimismo, aquellos proyectos que sean de interés para el desarrollo rural de la comarca, y sean promovidos por asociaciones, instituciones u organismos sin fines de lucro, y siempre y cuando sean inversiones no generadoras de ingresos, y no tengan cabida en las medidas descritas anteriormente, podrán ser subvencionados con hasta el 60% de la inversión auxiliable. En el caso en que dichos proyectos sean promovidos por Asociaciones de Desarrollo Rural, en la inversión auxiliable se entenderá incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. De igual modo, las actividades no generadoras de ingresos tendentes a potenciar la igualdad de oportunidades en el medio rural serán subvencionados con hasta el 60 % de la inversión auxiliable. DISPOSICION TRANSITORIA El presente Decreto Foral será aplicable a los expedientes en tramitación en el momento de su entrada en vigor. DISPOSICIONES FINALES Primera Se faculta al diputado Foral titular del Departamento de Agricultura para dictar las disposiciones y actos necesarios para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Decreto Foral. Segunda El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Dado en Bilbao, a 6 de julio de El Diputado Foral de Agricultura, EUSEBIO LARRAZABAL OLABARRI El Diputado General, JOSE LUIS BILBAO EGUREN (I-1.206) Departamento de Innovación y Promoción Económica 126/2004 FORU DEKRETUA, uztailaren 13koa, zeinaren bitartez aldatzen baita martxoaren 2ko 27/2004 Dekretu Forala, 2004ko Enpresa Ekimen Berriak Sustatzeko Sustatu Programa arautzen duena. Bizkaiko Foru Aldundiaren 27/2004 Foru Dekretuak, martxoaren 2koak, urterako arautzen du Sustatu Programa, Enpresa Ekimen Berriak Sustatzekoa. Bestalde, eta ISBSren bitartez, Eusko Jaurlaritzak abian jarri du Ekintzaile Programa, 2004ko martxoaren 23an Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zena. Bi programek helburu berberak dituztela eta, beharrezkoa da haien bien arteko koordinazioa, Bizkaiko Lurralde Historikoan albait atarramentu onena atera dadin enpresa berrientzako eskaintzetik. Sustatu eta Ekintzaile programetako laguntzak bateragarri izan daitezen, beharrezkoa da martxoaren 2ko 27/2004 Foru Dekretuaren 37. artikulua aldatzea. DECRETO FORAL 126/2004, de 13 de julio, por el que se modifica el Decreto Foral 27/2004, de 2 de marzo, por el que se regula, para el 2004, el programa Sustatu, Promoción de Nuevas Iniciativas Empresariales. El Decreto Foral 27/2004 de 2 de marzo de la Diputación Foral de Bizkaia, regula para el año 2004 el Programa Sustatu, Promoción de Nuevas Iniciativas Empresariales. Por otro lado, el Gobierno Vasco a través de la SPRI, ha puesto en marcha el Programa Ekintzaile el cual, fue publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el 23 de marzo de La coincidencia de los objetivos que persiguen ambos programas hace necesario una coordinación entre ellos, a los efectos de optimizar la oferta ofrecida a las nuevas empresas del Territorio Histórico de Bizkaia. La necesidad de compatibilizar las ayudas provenientes del Programa Sustatu con las provenientes del Programa Ekintzaile requiere proceder a la modificación del artículo 37 del Decreto Foral 27/2004 de 2 de marzo.

6 BAO zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena BOB núm Lunes, 2 de agosto de 2004 Aldaketak egin behar dira, halaber, Foru Dekretu bereko 7.2, 31.6 eta 39. artikuluetan eta II. Eranskinean. Modu horretan bat etorriko dira dagozkion gastuak egin behar zireneko epeak eta dokumentazioa Beaz, SA Erakunde Kudeatzaileari aurkezteko epeak, hala nola diru-laguntza jaso zezaketen gastuen fakturen datak, balioa izan dezaten. Berrikuntza eta Ekonomi Sustapeneko Foru Diputatuak hala proposaturik Foru Aldundi honen Gobernu Kontseiluak ere aztertu eta hala erabaki zuenez 2004ko uztailaren 13ko bileran ONDOKO HAU XEDATU DUT: Artikulu bakarra Ondoren zehazten direnak aldatzea martxoaren 2ko 27/2004 Foru Dekretuan: 7. artikuluaren 2. idazatia, 31.aren 6. idazatia, 37. eta 39. artikuluak eta II. Eranskineko bigarren lerroaldea. Horrenbestez, honela geratuko dira erredaktaturik: 7. artikulua. Diruz lagundu daitekeen egitatea. 1. Diruz lagungarritzat joko dira enpresa proiektu berritzaileak, hau da, produktu edota prozeduretan berrikuntzak txertatzen dituzten enpresa ekimenak, baldin eta ekimenok bideragarri agertzen badira eta lagungarri badira programa honen oinarrizko helburuetarako. 2. Deialdiaren amaiera egunean hasita, 15 hilabeteko epea emango da, gehienez, proiektuak gauzatu daitezen. Onartuko dira, era berean, 2003ko urriaren 1etik 2004ko abenduaren 31ra bitartean egindako gastuak. 3. Proiektua garatua badute, 6. artikuluaren 1. eta 2. puntuetan aipatzen diren pertsonek ondoren zehazten diren baldintzak bete beharko dituzte enpresa berria eratu eta abian jartzeko asmorik izatekotan: Sozietate eta zerga egoitza Bizkaian izatea. Planta nagusia Bizkaian jartzea. Izaera juridikoari dagokionez, sortu berriak diren enpresak merkataritza sozietate edo kooperatiba gisa eratuko dira. Beraz, eta Dekretu honen ondorioetarako, ez da ondasun erkidegorik edo sozietate zibilik onartuko, duten forma dutela ere. Sustatzaileak pertsona, enpresa edo erakunde izan gutxienez akzioen %25 izango du enpresa berrian. 31.artikulua. Erakunde kudeatzailearen eginkizunak. Erakunde kudeatzailea den aldetik, Beaz, SAri ondoko eginkizunak dagozkio: 1. Berrikuntza eta Ekonomi Sustapenerako Sailari proposatuko dio erabaki dezala Foru Dekretu honekin bat etorriz aurkezten diren espedienteez. 2. Ezarritako baldintzak betetzeagatik jasotzen den dirua helaraziko die pertsona eta enpresa onuradunei. 3. Aztertu eta egiaztatuko du, hala badagokio, laguntza jasotzeko baldintzak eta eskakizunak betetzen diren. 4. Jasotako dirua zertan erabili den azalduko dio Berrikuntza eta Ekonomi Sustapenerako Sailari, eta hala badagokio, pertsona eta enpresa onuradunek aurkeztutako ziurtagiriak entregatuko ditu. Pertsona edo enpresa sustatzaileak kanpo-gasturen bat egingo badu proiektua garatzeko, Beaz, SAren onespena beharko du. 5. Ondoren zehazten diren dokumentuak aurkeztuko ditu Berrikuntza eta Ekonomi Sustapenerako Sailaren aurrean: a) 5.1 Laguntza ematean ezarritako epea amaitu ondoren, proiektu bakoitzak izan duen emaitzari buruzko txostena. b) 5.2 Beaz, SA erakunde kudeatzaileko Zuzendaritzak emandako ziurtagiria, proiektua gauzatzean behar bezala frogatutako gastuei buruzkoa. Ziurtagirian xehe azalduko dira zein diren gastu horiek (prototipoak, bidaiak, merkatu azterketak, eta abarrekoak, edota inbertsioak), hala nola zein izan den hornitzailea eta gastuen zenbatekoa, euroetan adierazia. Asimismo, también deben ser modificados los artículos 7.2, 31.6, 39 y el Anexo II del dicho Decreto Foral, a los efectos de ajustar los plazos en que los gastos correspondientes han debido ser realizados, los relativos a la presentación de documentación ante la Entidad Gestora Beaz, S.A., así como las fechas de las facturas relativas a los gastos subvencionables a efectos de su validez. A propuesta del Diputado Foral de Innovación y Promoción Económica y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno de esta Diputación Foral, en reunión de 13 de julio de 2004 DISPONGO: Artículo único Modificar los artículos 7 apartado 2; 31 apartado 6, 37, 39 y el párrafo segundo del anexo II del Decreto Foral 27/2004 de 2 de marzo, quedando redactados de la siguiente forma: Artículo 7. Hecho subvencionable. 1. Se considerarán hechos subvencionables los proyectos empresariales innovadores, entendidos como aquellas iniciativas empresariales que incorporen elementos de innovación en productos y/o procesos, tengan expectativas de viabilidad y favorezcan los objetivos básicos de este programa. 2. El desarrollo de los proyectos deberá realizarse en un período máximo de 15 meses desde la fecha de cierre de la convocatoria. Se admitirán, asimismo, los gastos realizados en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2003 y el 31 de diciembre de Las personas y entidades señaladas en el artículo 6 puntos 1 y 2, que habiendo desarrollado el proyecto, decidan proceder a la constitución y puesta en marcha de la nueva empresa, ésta deberá reunir los siguientes requisitos: Tener su domicilio social y fiscal en Bizkaia. Establecer en Bizkaia la planta principal. Las empresas de nueva creación deberán revestir forma jurídica de Sociedad Mercantil o Cooperativa, con personalidad jurídica. Por tanto, no se admitirá a efectos del presente Decreto la creación de comunidades de bienes, ni sociedades civiles cualquiera que sea la forma que revistan. El grupo de personas promotoras, empresa o entidad promotora deberá tener al menos la propiedad del 25% de las acciones de la nueva empresa. Artículo 31. Funciones de la entidad gestora. Beaz, S.A., como entidad gestora, realizará las siguientes actividades: 1. Proponer al Departamento de Innovación y Promoción Económica la resolución de los expedientes presentados de acuerdo a lo establecido en el presente Decreto Foral. 2. Entregar a las personas y empresas beneficiarias los fondos recibidos de acuerdo a los requisitos establecidos. 3. Analizar y verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones y requisitos determinantes para su otorgamiento. 4. Justificar la aplicación de los fondos recibidos ante el Departamento de Innovación y promoción Económica y, en su caso, entregar la justificación presentada por las personas y empresas beneficiarias. Todos los gastos externos que las personas o empresas promotoras realicen para el desarrollo del proyecto deberán contar con la aprobación de la entidad gestora Beaz, S.A. 5. Presentar ante el Departamento de Innovación y Promoción Económica los siguientes documentos: a) 5.1 Informe final sobre el resultado de cada proyecto, una vez transcurrido el plazo previsto en el otorgamiento. b) 5.2 Certificación de la Dirección de la entidad gestora Beaz, S.A. relativa a los gastos efectivamente justificados a lo largo de todo el proyecto, incluyéndose una relación pormenorizada de dichos gastos, agrupados por el concepto del gasto (prototipos, viajes, estudios de mercado, etc., y/o inversiones) indicándose el proveedor y el importe en euros.

7 BAO zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena BOB núm Lunes, 2 de agosto de 2004 Aurrekoez gain, egindako gastuen fakturak eta frogagiriak aurkeztuko dira. Agiri horien bidez adierazten bada behar bezala egiaztatutzat eta erakunde kudeatzaileak egokitzat jotako gastuak jaso den dirulaguntza baino txikiagoak izan direla, dirulaguntza osoa edo dagokion zatia itzultzeko proposamena ere aurkeztuko da. 6. Beaz, SAk 2005eko urtarrilaren 31 baino lehenago aurkeztuko du, Berrikuntza eta Ekonomi Sustapenerako Sailean, 5. puntuan adierazten den dokumentazioa; e.bit kasuetan azaroaren 15a baino lehen egingo du. 7. Enpresa sortzeagatik ematen den prima ordaindu eta urtebetera, Segimendu Txosten bat aurkeztuko du Berrikuntza eta Ekonomi Sustapenerako Sailean, bertan enpresa bakoitzaren garapena zertan izan den azalduz. 8. Erabili gabeko diru kopuruak itzuliko ditu hala eskatzen badu laguntza eman duen erakundeak, hots, Berrikuntza eta Ekonomi Sustapenerako Sailak. 9. Laguntza eman duen erakundeak hala eskatzen badu, behar diren egiaztapenak egitea onartuko du diru funtsen kudeaketari buruz; berdin jokatuko du Ogasun eta Finantzen Sailak egiten dituen finantza-kontrolekin eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak abian jartzen dituen fiskalizazio-prozeduretan. 37. artikulua. Laguntza bat baino gehiago batera jasotzea. Dekretu honek arautzen dituen laguntzak eta beste edozein Erakunde publikok edo pribatuk nazionala edo nazioartekoa izan ematen dituenak bateraezinak izango dira egitate edo inbertsio berbera badute helburu. Salbuespen gisa hartzen dira Ekintzaile Programatik datozen laguntzak (programa hori argitaratuta dago 2004ko martxoaren 23ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria Ofizialean). Horrelako kasuetan, bi Administrazioek emandako laguntzen batuketak ez du gaindituko arau honetan mugatzat ezartzen den dirulaguntzaren zenbatekoa. Laguntzak eskatu eta jaso dituzten pertsonek, enpresek eta erakundeek adierazi egin beharko diote Berrikuntza eta Ekonomi Sustapenerako Sailari zein laguntza jaso dituzten edo jaso ditzaketen beste Erakundeetatik eta egitate berberagatik. 39. artikulua. Eskabideak aurkezteko epea eta lekua. Dekretu honen laguntzetarako eskabideak aurkezteko epea, Dekretua BAOn argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta ondoren zehazten diren egunetan amaituko da: Sustatu bideberri (II. Tituluko 1. Kapitulua - Laguntza Planak): 2004ko irailaren 30a. Sustatu kide (II. Tituluko 2. Kapitulua - Laguntza Planak): 2004ko ekainaren 30a. Sustatu e.bit (II. Tituluko 3. Kapitulua - Laguntza Planak): 2004ko irailaren 30a. Eskabideak behar bezala beteak eta Dekretu honetan nahitaezkotzat adierazten den dokumentazioa Bizkaiko Foru Aldundiko Berrikuntza eta Ekonomi Sustapenerako Saileko erregistroan aurkeztuko dira, erregistro horren ordutegian (8.30etik 13.30era bitartean); onartuko dira, halaber, azaroaren 26ko 30/92 Legeak (Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Arruntari buruzkoa) 38.4 artikuluan aurreikusten dituen aurkezteko bideak. II. Eranskina. Dekretu honetako 8. artikuluan ezarritakoaren arabera, Sustatu Bideberriren onuradun diren pertsonek eta erakundeek ondoren azaltzen den dokumentazioa aurkeztuko dute Berrikuntza eta Ekonomi Sustapenerako Sailean: Dirulaguntza jaso zezaketen eta burutuak izan diren gastuen fakturak; bakarrik onartuko dira ondoren adierazten den epekoak direnak, baldin eta beherago ezartzen diren lege-baldintzak betetzen badituzte: 2003ko urriaren 1etik 2004ko abenduaren 31ra bitartekoak. Se deberán aportar igualmente las facturas y demás documentos justificativos de los gastos efectuados. A esta certificación deberá acompañar, en su caso, propuesta de reintegro total o parcial de la subvención abonada, si de la certificación se deduce que la subvención abonada resulta superior a los gastos efectivamente justificados y asumidos como correctos por la entidad gestora. 6. La documentación indicada en el punto 5 del presente artículo deberá ser presentada por la Entidad Gestora Beaz, S.A. en el Departamento de Innovación y Promoción Económica antes del 31 de enero de En caso de e.bit antes del 15 de noviembre. 7. Presentar ante el Departamento de Innovación y Promoción Económica un Informe de Seguimiento indicando la evolución de cada empresa una vez transcurrido un año desde el pago de la prima por creación de empresa. 8. En todo caso, proceder a la devolución de las cantidades no aplicadas a requerimiento del Departamento de Innovación y Promoción Económica, entidad concedente de las ayudas. 9. Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar la entidad concedente y a las de control financiero que realice el Departamento de Hacienda y Finanzas, así como a los procedimientos fiscalizadores del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Artículo 37. Concurrencia de ayudas. Las ayudas reguladas al amparo del presente Decreto serán incompatibles con cualesquiera otras provenientes de otros Organismos públicos o privados, nacional o internacional cuando correspondan a los mismos gastos e inversiones subvencionables, a excepción de las provenientes del Programa Ekintzaile publicado en el Boletín Oficial del País Vasco de 23 de marzo de En este caso, la suma de las ayudas otorgadas por ambas Administraciones no podrá superar los límites máximos de subvención establecidos en la presente regulación. Las personas, empresas y entidades solicitantes y beneficiarias de las ayudas deberán informar al Departamento de Innovación y Promoción Económica de las ayudas que por los mismos hechos subvencionables hayan obtenido o puedan obtener de otros Organismos. Artículo 39. Plazo y lugar de presentación de solicitudes. El plazo de presentación de solicitudes para acogerse a los beneficios del presente Decreto comenzará el día siguiente al de su publicación y en el B.O.B. y finalizará en las siguientes fechas: Sustatu bideberri (Capítulo 1 del Título II Planes de apoyo): 30 de septiembre de Sustatu kide (Capítulo 2 del Título II Planes de apoyo): 30 de junio de Sustatu e.bit (Capítulo 3 del Título II Planes de apoyo): 30 de septiembre de Las solicitudes debidamente cumplimentadas en todos sus términos, junto con la documentación preceptiva indicada en el presente Decreto, deberán ser presentadas en el Registro del Departamento de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, dentro del horario de funcionamiento del citado Registro (de 8.30 a h), sin perjuicio de los medios de presentación previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Anexo II. De acuerdo con lo indicado en el artículo 8 de este Decreto las personas y entidades beneficiarias en Sustatu Bideberri deberán presentar en el Departamento de Innovación y Promoción Económica, la siguiente documentación: Facturas de los gastos subvencionables realizados, considerándose como válidas únicamente las comprendidas en los siguientes periodos y que cumplan los requisitos legales: Fecha entre el 1 de octubre de 2003 y el 31 de diciembre de 2004.

8 BAO zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena BOB núm Lunes, 2 de agosto de 2004 Fakturak dirulaguntzaren esleipenduna den pertsona edo enpresaren izenean egindakoak izango dira, edo dirulaguntza jaso duen proiektuaren ondoriozko enpresa berriaren izenean egindakoak. Gastuen froga-txostena. Edozein jarduera laguntzadun gauzatzeko sinatu diren kontratuen kopia horrelakorik egin bada, edo haren ordez, dagozkion eskaintza eta eskaera. Horrelakorik egin bada, txosten edo azterketaren kopia. Egoki jotzen bada, aurkeztutako fakturak ordaindu izanaren frogagiriak eskatu ahalko dira. Laguntza jaso dezaketen kontzeptuak: banan-banako frogagiri zehatzak A) Enpresa-proiektua garatzeko gastuak 1. Bideragarritasun eta merkatu azterketak. Ondoren aipatzen diren lanak atal honen barrukotzat jotzen dira, dagokion alorrean adituak diren aholkulari profesionalek, enpresek zein erakundeek eginak badira: bideragarritasun planak, bazkide bilaketa, merkatu azterketak, estrategia eta marketing lerroen zehaztapenak, hala nola merkaturatzeko eta banatzeko azterketak Dirulaguntza jaso dezaketen kontzeptuak: Beste enpresei azpikontratatutako azterketak. Ez dute laguntzarako eskubiderik izango talde sustatzaileko kideek egindako lanek, ezta enpresa sustatzaileko langileek edo bazkideek egindakoek ere. Behin erabakita zein enpresa izango den hornitzailea, beharrezkoa izango da esleipena burutu dadin pertsona edo enpresa sustatzaileak oniritzia ematea. Hori kontratu baten bidez egingo da, eta bertan azalduko da zein motatako lana egingo den, hala nola prezioa, egiteko epea, ordaintzeko era, etab Frogagiriak: Fakturekin batera, egindako lanaren kopia aurkeztuko da. Kopuruaren %25 ordaindu ahalko da, gehienez, egingo den lanaren eskaintza aurkeztean eta berau onartzean. Gainontzekoa lana bukatu eta entregatutakoan ordainduko da. Kasu berezietan bitarteko ordainketa osagarriak onar litezke; horretarako, ordainketa horiek jasota agertuko dira dagokion kontratuan. 2. Prototipoak. Prototipoak zehaztea eta garatzea aurreikusten da, baldin eta prototipo horiek ezin badira amaierako produktutzat joak izan Dirulaguntza jaso dezaketen kontzeptuak: Prototipoa talde sustatzaileak berak egin dezake, edo hirugarrenei azpikontratatu. Talde sustatzaileak egina bada, dirulaguntza beharrezkoak ziren materialetarako gastuengatik emango da. Ezaugarri bereziak dituzten proiektuez gain, atal honetan aztertuko da, banan-banan eta lana egin baino lehen, prototipoa garatzeko lanen zati bat ordainduko ote den, baldin eta prototipoa enpresako langileek berek egina bada enpresa bat denean edo pertsona sustatzaileak egina bada pertsona fisiko bat denean. Prototipoa azpikontrataturik egiten bada, dirulaguntza hirugarrenei kontratatutako lanagatik emango da Mugak: Dirulaguntza bakarrik emango da lehen prototiporako. Ez da laguntzarik emango prototipo horren gainean oinarriturik egiten diren aldaketa, hobekuntza, edo abarrekoengatik. Prototipoa egiteko molde, aurremolde, tresna, trokel, edo horrelako materialik behar izanez gero, bakarrik ordainduko da aurremolde bat, gutxieneko pieza kopuru bat egin ondoren erabiltezin geratuko dena. Las facturas deberán estar a nombre de la persona o empresa adjudicataria de la subvención o de la nueva empresa creada como resultado del proyecto subvencionado. Memoria justificativa del gasto efectuado. En su caso, copia de los contratos que hayan sido firmados para la realización de cualquiera de las actividades apoyadas o, en su defecto, la oferta y el pedido correspondiente. En su caso, copia del estudio o informe realizado. Cuando se estime oportuno, se podrá requerir justificación de haber efectuado los pagos correspondientes a las facturas presentadas. Justificaciones específicas relativas a los diferentes conceptos subvencionables A) Gastos de desarrollo del proyecto de empresa 1. Estudios de viabilidad y de mercado. Se incluyen en este apartado los planes de viabilidad, búsqueda de socios, estudios y prospecciones de mercado, establecimiento de estrategias y políticas de marketing, estudios de comercialización y distribución, realizados por consultores y consultoras profesionales, empresas o entidades especializadas en el área correspondiente 1.1. Conceptos subvencionables: Subcontratación de los estudios a terceras empresas. No se admitirán como subvencionables los trabajos realizados por miembros del grupo promotor, ni por personas trabajadoras o socias de la empresa promotora Una vez decidida la empresa proveedora, su adjudicación será, previa aceptación por la persona o empresa promotora, mediante un contrato donde se indique, descripción del trabajo a realizar, precio, plazo de realización, condiciones de pago, etc Justificantes: Se acompañará a las facturas una copia del trabajo realizado. Con la presentación de la oferta del trabajo y su aceptación, se puede abonar hasta un 25% del total. El resto, se pagará una vez concluido y entregado el mismo. En casos especiales se podrán aprobar pagos intermedios adicionales, debiendo estar expresamente previstos en el correspondiente contrato. 2. Prototipos. Se incluye la definición y desarrollo de prototipos siempre y cuando no puedan ser considerados como producto final Conceptos subvencionables: El prototipo puede ser elaborado directamente por el propio grupo promotor, o puede subcontratarse a terceros. Cuando el prototipo sea elaborado directamente por el grupo promotor, se subvencionarán los gastos de los materiales necesarios para su elaboración. Además en proyectos de características especiales en este apartado, se estudiará, caso por caso y previamente a la realización del trabajo, la posibilidad de abonar parte de los trabajos en el desarrollo de los prototipos que hayan sido realizados por el personal propio de las empresas, cuando estas existan, o por los promotores individuales en caso de personas físicas. Cuando se subcontrate la elaboración, se subvencionará el trabajo contratado a terceros Limitaciones: Únicamente se subvenciona la realización del primer prototipo. Quedan excluidas las modificaciones, mejoras, etc. sobre la base del primer prototipo. En el caso de prototipos que necesiten de moldes, premoldes, utillajes, troqueles, etc., únicamente se abona la realización de un premolde que permita producir un número mínimo de piezas y que posteriormente queda inservible.

9 BAO zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena BOB núm Lunes, 2 de agosto de Frogagiriak: Ordainketa egin aurretik txosten bat aurkeztuko da, eta bertan zehatz azalduko da egingo den prototipoa, haren osagaiak, planoak etab. 3. Berariazko Txostenak eta Azterlanak. Prozesuei buruzko txostenak edota azterlanak dira, eta ez dute zerikusirik prototipoarekin Dirulaguntza jaso dezaketen kontzeptuak. Atal honetan jasotzen diren txostenak eta azterlanak: a) Industri Jabetza: Industri Asmakuntzak, Industri Diseinuak eta Produktuen eta Zerbitzuen Bereizgarriak. b) Analisiak eta Entseguak. c) Homologazioak. d) Ziurtagiriak. e) Proiektu Teknikoak. f) Azterlanak: proiektuak Interneten bidez garatzeko dituen aukerak Mugak: Industri Asmakuntzen kasuan, dirulaguntza eman ahalko da patente nazionalerako, Europakorako edo PCT nazioartekorako, bai eta haien teknika-egoerari buruzko txostenetarako. Prototipoen probak eta testak egin izana frogatu beharko da. Proiektu bakoitzaren behar orokorrak azterturik, Beazek zehaztuko du zenbateko dirulaguntza emango den, gehienez, kontzeptu honengatik. Edonola ere, lehenbiziko inskripzio gastuak ordaintzen dira; ez dira onartzen, ordea, berritzeei, marken bosturtekoei eta abarrekoei lotutako gastuak. Ez dira diruz laguntzeko modukotzat joko talde sustatzaileko kideek egindako lanak, ezta enpresa sustatzaileko langileek edo bazkideek egindakoak ere, non eta ez diren euskal teknologia-sareko kideak, fakultateak edo unibertsitate sailak. Fakturekin batera, egindako lanaren kopia bat aurkeztuko da. 4. Azokak eta bidaiak. a) Ibilbide luzeak: Garraiobide publiko, tren, autobus eta hegazkinez egindakoak. Ez da onartzen ibilgailuen alogera, ezta taxiei edo norberaren ibilgailuei lotutako gastuak ere. b) Ostatu hartzea: Hotelean, ostatua eta gosaria. Ez dira onartzen otordu, telefono dei eta hoteleko apartekoei lotutako gastuak. c) Dirulaguntza emango da talde sustatzaileko pertsonen gastuetarako, pertsona horiek fisikoak nahiz juridikoak izan. Kasu batean zein bestean, pertsona horiek eskabide-txostenean jasota ageri direnak izango dira. d) Pertsona juridikoei emandako dirulaguntzen kasuan, enpresako beste pertsona batzuen gastuak onar litezke; horrelakoetan, egiaztatu egin beharko da, Beaz, SAren aurrean, nolako lotura duten enpresarekin (merkataritza kontratua, Gizarte Segurantzaren buletina, bazkide berria). Onartzen dira frogagiritzat garraiobide publikoetako txartelak. e) Diruz laguntzeko moduko bidaien frogagiriekin batera, behar den informazioa azaldu beharko da; irizpide gisa, honelakoak onar litezke informazio gisa: Bidaia egin duten talde sustatzaileko pertsonen izenak. Bidaiaren helburua. Izandako solaskideak. Ateratako ondorioak. 5. Proiektuarekiko ardurak pertsona sustatzaileari eragindako gastuak. Banako enpresa ez badira, sustatzaileak eta pertsona fisiko den sustatzaileak prima bat jaso ahalko du proiektuarekiko arduragatik Dirulaguntza jaso dezakeen kontzeptua: Sustatzaileek eta pertsona fisiko diren sustatzaileek proiektuarekiko duten ardura Justificantes: Previo al pago se deberá presentar un informe-memoria que contenga una descripción detallada, componentes, planos, etc. del prototipo a realizar. 3. Informes y Estudios Específicos. Se trata de informes y/o estudios técnicos de procesos, que no forman parte del prototipo Conceptos subvencionables. Informes y estudios, incluidos en este apartado: a) Propiedad Industrial: Invenciones Industriales, Diseños Industriales y Signos Distintivos de Productos y Servicios. b) Análisis y Ensayos. c) Homologaciones. d) Certificaciones. e) Proyectos Técnicos. f) Estudios sobre las posibilidades que presenta el proyecto de ser desarrollado en Internet Limitaciones: En el caso de Invenciones Industriales, se podrá subvencionar la patente nacional, la solicitud de patente europea o la internacional PCT, y sus correspondientes informes sobre el estado de la técnica. Deberá acreditarse la realización de pruebas y testeos sobre prototipos. Beaz determinará en función de las necesidades globales de cada proyecto el importe máximo a subvencionar por este concepto. En todos los casos, se cubren los gastos de la primera inscripción y quedan excluidos todos los gastos referidos a renovaciones, quinquenios en el caso de marcas, etc. No se admitirán como subvencionables los trabajos realizados por los miembros del grupo promotor, ni por el personal o personas socias de la empresa promotora, excepto en el caso de que éstos sean entidades de la red vasca de tecnología o facultades o departamentos universitarios. Se acompañará a las facturas una copia del trabajo realizado. 4. Ferias y Viajes. a) Desplazamiento de largo recorrido: En transporte público, tren, autobús y avión. Se excluyen expresamente gastos de alquiler de vehículos, taxi y vehículo propio. b) Alojamiento: En hotel, en régimen de alojamiento y desayuno. Se excluyen expresamente gastos de comidas, teléfono y extras de hotel. c) Se subvencionarán los gastos realizados por las personas incluidas en el grupo promotor, tanto ene. Caso de personas físicas como promotores personas jurídicas, entendiendo en ambos casos que son las que figuran en el informe de solicitud. d) En los casos de subvenciones adjudicadas a personas jurídicas, se podrán aceptar los gastos correspondientes a otras personas de la empresa, debiendo acreditarse ante Beaz, S.A. el vínculo con la misma (contrato mercantil, boletín seguridad social, nuevo socio). Se admitirán como justificantes los billetes correspondientes a los transportes públicos. e) Los justificantes de los viajes subvencionables deberán acompañarse de información suficiente y que a título orientativo será: Nombre de las personas del grupo promotor que han viajado. Objetivo del viaje. Interlocutores. Conclusiones. 5. Gastos por la dedicación al proyecto de la persona promotora. En el caso de promotoras y promotores personas físicas, que no sean empresas individuales, se podrá conceder una prima por su dedicación al proyecto. 5.1 Concepto subvencionable: La dedicación de los promotores y promotoras personas físicas al proyecto.

10 BAO zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena BOB núm Lunes, 2 de agosto de Mugak: Horretarako diru kopurua garapenerako gastuen barruan dago, eta ez du kanpo-gastuen %15 gaindituko. Ordainketa benetan egindako gastuaren araberakoa izango da Frogagiriak: Beazen txostena; bertan, egindako jarduerez gain, ordaintzeko diru kopuru bat proposatuko da ardura-prima gisa. 6. Beazen aholkularitza. Beaz, SAren aholkularitza-lanari dagokion zenbatekoa, dirulaguntza ematen duen Foru Aginduan zehazten da, eta Foru Agindu horrek ezartzen dituen aldietan ordainduko da Dirulaguntza jaso dezakeen kontzeptua: Beaz, SAk proiektua egoki garatu dadin egiten dituen aholkularitza-lanak, bai zuzeneko laguntza eta aholkularitzarakoak eta bai behar diren kanpoko adituak bilatzekoak ere. Aurreko guztia enpresa-proiektuaren aztertze eta abiatze-aldiari dagokionez Frogagiriak: Beaz, SAren faktura, eta harekin batera, Beazek ere egindako txostena, proiektua garatzean burututako jarduera eta ekintzei buruzkoa. 7. Ezagutarazte kanpainak. Jarduera berria ezagutarazteko kanpainek dakartzaten kanpo-gastuak Dirulaguntza jaso dezakeen kontzeptua: a) Korporazioaren Irudia: enpresa berriaren Korporazio Irudia, aholkulari profesionalek edo alorrean aditu diren erakundeek egina. b) Azoka eta Kongresuetara agertzea: azoka edota kongresuetarako standen alogera; jarduera berria aurkezteko alokatutako aretoak, eta behar denean, prototipoak eta beharrezkoak diren materialak garraiatzeko alokatutako ibilgailuak. c) Katalogoen, diptikoen, triptikoen, aurkezpenen, eta abarrekoen diseinua, euskarri desberdinetan egina (papera, digitala, bideoa). Bakarrik joko da diruz laguntzeko modukotzat lehenbiziko argitaraldia, eta aztertuko da zenbat ale behar diren kasu bakoitzean. d) Mailing, telemarketinga. e) Publizitatea: publizitate-iragarkiak (prentsa, aldizkari espezializatuak, irratia, telebista, Internet). f) Interneta: web orrien diseinua eta urtebetez zerbitzari batean kokatzea. Domeinuaren erregistroa Frogagiriak: Fakturekin batera, egindako lanaren kopiaz gain txosten bat ere aurkeztuko da, ezagutarazteko ekintzak eta horien emaitza/balorazioa azaltzekoa. B) Enpresa eratu eta abian jartzeagatik ematen diren primak Behin enpresa eraturik, dagokion prima eska daiteke. Izaera juridikoari dagokionez, enpresa berria Merkataritza Sozietatea edo Kooperatiba izango da. 1. Dirulaguntza jaso dezakeen kontzeptua. Oro har, sozietate berria eratzeak eta abian jartzeak eragindako gastuak. 2. Mugak. Ez da Banako Enpresak sortzea onartzen, ezta Ondasun Erkidegoak edo Sozietate Zibilak eratzea ere, duten forma juridikoa dutela ere. Enpresa sortu eta abian jartzeagatik ematen den primak ez du gaindituko gastatutako Sozietatearen Kapitalaren % Frogagiriak. Ondoren azaltzen den dokumentazioa aurkeztuko da, eskatutakoa aurrerakina edo zenbateko osoa izan: 5.2. Limitaciones: La cantidad destinada está integrada en el importe total de los gastos de desarrollo, no pudiendo exceder del 15% de los gastos externos y abonándose según el gasto realmente ejecutado Justificantes: Informe de Beaz en el que se detallan las actuaciones desarrolladas, y se propone el pago de una cantidad en concepto de prima por dedicación. 6. Asesoramiento en Beaz. El importe de la cantidad correspondiente al asesoramiento de Beaz, S.A. queda establecido en la Orden Foral de concesión de la subvención y se abonará en tantos pagos como quede reflejado en la citada Orden Foral Concepto Subvencionable: El conjunto de actividades de asesoramiento realizadas por Beaz, S.A. tendentes a facilitar el adecuado desarrollo del proyecto, tanto en lo que a apoyo y asesoramiento directo concierno, así como a la búsqueda de especialistas externos que se requiera, todo ello en su fase de estudio y puesta en marcha del proyecto empresarial Justificantes: Factura de Beaz, S.A., acompañada de los informes realizados por esta empresa conforme a las actuaciones y actividades surgidas en el desarrollo del proyecto. 7. Campañas de Lanzamiento. Se incluyen los gastos externos derivados de Campañas de Lanzamiento de la nueva actividad Conceptos subvencionables: a) Imagen Corporativa: diseño de la Imagen Corporativa de la nueva empresa, realizados por consultores y consultoras profesionales o entidades especializadas en el área correspondiente. b) Presencia en ferias y congresos: alquiler de stands en ferias y/o congresos, alquiler de salas para presentaciones de la nueva actividad y, en su caso, alquiler de vehículos necesarios para el transporte de prototipos y materiales necesarios. c) Catálogos, dípticos, trípticos, presentaciones, etc.: diseño e impresión de los mismos en diferentes soportes (papel, digital, vídeo). Solo se considerará subvencionable el gasto de la primera edición (estudiándose para cada caso el n. o de ejemplares necesarios). d) Mailing, telemárketing. e) Publicidad: inserción de anuncios publicitarios en prensa, revistas especializadas, radio, televisión, Internet. f) Internet: diseño de páginas web y alojamiento en un servidor durante el primer año. Registro de dominio Justificantes: Se acompañará a las facturas una copia del trabajo realizado y un informe con las acciones de lanzamiento llevadas a cabo y el resultado/valoración de las mismas. B) Prima por la constitución y puesta en marcha de la empresa Una vez constituida la empresa se puede solicitar la prima correspondiente. La nueva empresa debe tener forma jurídica de Sociedad Mercantil o Cooperativa. 1. Concepto subvencionable. Se contemplan de forma genérica los gastos derivados de la constitución y puesta en marcha de la nueva sociedad. 2. Limitaciones. No se admite la creación de Empresas Individuales, Comunidades de Bienes o Sociedades Civiles cualquiera que sea la forma que revistan. La prima por constitución y puesta en marcha no excederá del 50% del Capital Social desembolsado 3. Justificantes. Se aportará la siguiente documentación en función de que se pida un anticipo o se pida el importe total:

11 BAO zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena BOB núm Lunes, 2 de agosto de 2004 a) Konturako aurrerakina: Enpresa berriak ahalordetutako pertsonaren gutuna, eratze-primaren lehen ordainketa eskatuz. Aurrerakina eskatu arteko gastuen froga, behar bezala osatua. Eskabide txostenaren orria, behar bezala betea. Sozietatearen eratze-eskriturak (fotokopia). IFKren fotokopia. Ahalordedunaren NANaren fotokopia. Ahalordetze-eskriturak (fotokopia). Sozietate berriaren Gizarte Segurantzaren ziurtagiria. Sozietate berriaren zordun-fitxa. Zentsu-aitorpena (036 eredua). b) Ordainketa bakarra edo azken ordainketa eskatzen bada: Enpresa berriak ahalordetutako pertsonaren gutuna, eratze-primaren ordainketa bakarra edo azken ordainketa eskatuz. Egindako gastuen azkeneko frogagiria. Sozietatearen eratze-eskriturak (fotokopia), Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatuak. IFKren fotokopia (ordainketa bakarra izanez gero). Ahaldunaren NANaren fotokopia (ordainketa bakarra izanez gero). Ahalordetze-eskriturak (fotokopia), Merkataritza erregistroa behar bezala inskribatuak. Sozietate berriaren Gizarte Segurantzaren ziurtagiria. Sozietate berriaren zordun-fitxa (ordainketa bakarra izanez gero). Lehenago aurkeztu ez bada: jardueraren hasierako Zentsu-aitorpenaren fotokopia (036 eredua). Gizarte Segurantzari egindako azken aitorpen-likidazioaren fotokopia (TC-1 eta TC-2); bazkide-langileen kasuan, autonomoen ordainagiria. AZKEN XEDAPENA Foru Dekretu hau indarrean hasiko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean. Bilbon emana, 2004ko uztailaren 13an. a) En caso de solicitar un anticipo a cuenta: Carta de la persona apoderada por la nueva empresa solicitando el primer pago por prima por constitución. Justificación suficiente de los gastos ejecutados hasta la fecha de solicitud del anticipo. Hoja del informe de solicitud correspondiente debidamente cumplimentada. Escrituras de constitución de la sociedad (fotocopia). Fotocopia del C.I.F. Fotocopia del D.N.I. del apoderado. Escrituras de apoderamiento (fotocopia). Certificado de la Seguridad Social de la nueva sociedad. Ficha de acreedor de la nueva sociedad. Declaración Censal (modelo 036). b) En caso de solicitar el pago único o el pago final: Carta de la persona apoderada de la nueva empresa solicitando el pago (único o final) de la prima por constitución. Justificación final de los gastos ejecutados. Escrituras de constitución de la sociedad (fotocopia) debidamente inscritas en el Registro Mercantil. Fotocopia del C.I.F. (si es pago único). Fotocopia del D.N.I. del apoderado. (si es pago único). Escrituras de apoderamiento (fotocopia) debidamente inscritas en el Registro Mercantil. Certificado de la Seguridad Social de la nueva sociedad. Ficha de acreedor de la nueva sociedad. (si es pago único). Fotocopia de la Declaración Censal de inicio de actividad (modelo 036), en el caso de no haberse presentado con anterioridad. Fotocopia de la última declaración-liquidación a la Seguridad social (TC-1 y TC-2) o recibo de autónomos en caso de socios trabajadores. DISPOSICION FINAL El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Dado en Bilbao, el 13 de julio de Berrikuntza eta Ekonomi Sustapeneko foru diputatua, JOSE ANTONIO CAMPOS GRANADOS El Diputado Foral de Innovación y Promoción Económica, JOSE ANTONIO CAMPOS GRANADOS Bizkaiko Ahaldun Nagusia, JOSE LUIS BILBAO EGUREN (I-1.216) El Diputado General de Bizkaia, JOSE LUIS BILBAO EGUREN (I-1.216) Gizarte Ekintza Saila Departamento de Acción Social Bizkaiko Foru Aldundiaren uztailaren 20ko 131/2004 FORU DEKRETUA, abenduaren 10eko 202/2002 Foru Dekretuak araupetutako Emakumeen Babes Zentroetan sartzeko banakakoei dirulaguntzak emateari dagokionean urterako aurrekontuen kredituaren eta esleipenaren muga ezartzen duen abenduaren 16ko 256/2003 Foru Dekretua aldatzen duena. Zioen azalpena: Emakumeen Babes Zentroetan sartzeko banakakoei dirulaguntzak emateko sistema araupetzen duen abenduaren 10eko 202/2002 Foru Dekretuak beraren Lehenengo Xedapen Iragankorrean urteari dagokion aurrekontuen kredituaren eta esleipenaren muga ezartzen du; eta hori dirulaguntzaren eta laguntzen emakidaren oinarriak araupetzen dituzten Foru Dekretuetan laguntzaren ordainketa tramitatzeko bide izango den aurrekontu zehatzaren kredituaren eta esleipenaren muga zehaztu behar dela agintzen duen Bizkaiko Lurralde Historikoko Ekonomi Araubideari buruzko urriaren 14ko 10/97 Foru Dekretuko 96. artikulua betez. DECRETO FORAL 131/2004, de 20 de julio, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se modifica el Decreto Foral 256/2003, de 16 de diciembre, en el que se fija el límite de crédito y asignación presupuestaria correspondiente al año 2004 en cuanto a la concesión de ayudas económicas individuales para el ingreso en Centros de Acogimiento de la Mujer, reguladas en el Decreto Foral 202/2002, de 10 de diciembre. Exposición de motivos: El Decreto Foral 202/2002, de 10 de diciembre, regulador de las condiciones del sistema de acceso y la concesión de ayudas económicas individuales para el ingreso en Centros de Acogimiento de la Mujer, fija en su Disposición Transitoria Primera, el límite de crédito y asignación presupuestaria correspondiente para año 2003, en cumplimiento del artículo 96 de la Norma Foral 10/97, de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio Histórico de Bizkaia que determina que se debe especificar en los Decretos Forales reguladores de las bases de la concesión de las subvenciones y ayudas, el límite de crédito y de la asignación presupuestaria concreta, desde la que se deberá tramitar el abono de la ayuda.

12 BAO zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena BOB núm Lunes, 2 de agosto de 2004 Aipaturiko 10/97 Foru Dekretuko 96. artikuluan datorren betebehar horren ondorioz, abenduaren 16ko 256/2003 Foru Dekretuak aldatu egiten du abenduaren 10eko 202/2002 Foru Dekretua Hirugarren Xedapen Gehigarria erantsiz, urterako aurrekontuen kredituaren eta esleipenaren muga eguneratuz, egin-eginean ere euroko zenbatekoan ezarriz. Kasu honetan, eta hasiera batean aurrez ikusitako aurrekontuen partidaren betetze maila kontuan izanik, abenduaren 16ko 256/2003 Foru Dekretuan erantsitako Hirugarren Xedapen Gehigarria aldatu beharra ikusi da. Egin-eginean ere 256/2003 Foru Dekretuak 202/2002 Foru Dekretuari erantsitako Hirugarren Xedapen Gehigarria hurrengo era honetan idatzita geratzen delarik: «Hirugarrena. Bizkaiko Lurralde Historikoko Ekonomi Araubideari buruzko urriaren 14ko 10/1997 Foru Arauko 57. artikuluan xedatutakoaren arabera, honako Foru Dekretu honen babespean banakakoei emango zaizkien laguntza ekonomikoen zenbateko osoak Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuen pentsutan ordainduko dira, hurrengo partida hau ezarriko zaielarik: Saila (03), Organikoa (0307), Egitaraua (310304), Ekonomikoa (461.00) eta esleipen horrek urterako hasierako mugatzat euroko kopurua izango duela». Horregatik, Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuak proposatu eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 2004ko uztailaren 20ko bileran eztabaidatu eta onetsi ondoren, ondokoa XEDATU DUT: Artikulu bakarra. Kreditu mugari dagokionean, abenduaren 16ko 256/2003 Foru Dekretuak Emakumeen Babes Zentroetan sartzeko banakakoei dirulaguntzak emateko sistema araupetzen duen abenduaren 10eko 202/2002 Foru Dekretuari eransten dion Hirugarren Xedapen Iragankorra aldatzea, Hirugarren Xedapen hau hurrengo era honetan idatzita geratuko delarik: «Hirugarrena. Bizkaiko Lurralde Historikoko Ekonomi Araubideari buruzko urriaren 14ko 10/1997 Foru Arauko 57. artikuluan xedatutakoaren arabera, honako Foru Dekretu honen babespean banakakoei emango zaizkien laguntza ekonomikoen zenbateko osoak Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuen pentsutan ordainduko dira, hurrengo partida hau ezarriko zaielarik: Saila (03), Organikoa (0307), Egitaraua (310304), Ekonomikoa (461.00) eta esleipen horrek urterako hasierako mugatzat euroko kopurua izango duela». AZKEN XEDAPENA Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunean hasiko da indarrean. Bilbon, 2004ko uztailaren 20an. Gizarte Ekintzako foru diputatua, JUAN MARIA ABURTO RILKE Ahaldun Nagusia, JOSE LUIS BILBAO EGUREN (I-1.217) En virtud de esta obligación recogida en el citado artículo 96 de la Norma Foral 10/97, el Decreto Foral 256/2003, de 16 de diciembre, modifica, añadiendo una Disposición Adicional Tercera, el Decreto Foral 202/2002, de 10 de diciembre, en orden a actualizar para el año 2004, el límite de crédito y asignación presupuestaria, fijándolo en la cantidad de euros. En el presente caso, y teniendo en cuenta, el grado de ejecución de la partida presupuestaria inicialmente prevista, se procede a modificar la Disposición Adicional Tercera, añadida en el Decreto Foral 256/2003, de 16 de diciembre. De tal forma que la Disposición Adicional Tercera añadida por el Decreto Foral 256/2003, al Decreto Foral 202/2002, queda redactada de la siguiente forma: «Tercera. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 de la Norma Foral 10/1997, de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio Histórico de Bizkaia el cómputo total de ayudas económicas individuales que se concedan al amparo del presente Decreto Foral, se harán efectivas con cargo a los Presupuestos del Territorio Histórico de Bizkaia partida consignada como: Departamento (03), Orgánico (0307), Programa (310304), Económico (461.00), cuya asignación tendrá como límite en origen para el año 2004 la cantidad de euros». Por todo ello, a propuesta del Diputado Foral de Acción Social, y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, en su reunión de fecha 20 de julio de SE DISPONE: Artículo único. Modificar en lo que se refiere al límite de crédito, la Disposición Adicional Tercera que el Decreto Foral 256/2003, de 16 de diciembre, añade al decreto Foral 202/2002, de 10 de diciembre, regulador de las condiciones del sistema de acceso y la concesión de ayudas económicas individuales para ingreso en Centros de Acogimiento de la Mujer, quedando redactada esta Disposición Tercera como sigue: «Tercera. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 de la Norma Foral 10/1997, de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio Histórico de Bizkaia el cómputo total de ayudas económicas individuales que se concedan al amparo del presente Decreto Foral, se harán efectivas con cargo a los Presupuestos del Territorio Histórico de Bizkaia partida consignada como: Departamento (03), Orgánico (0307), Programa (310304), Económico (461.00), cuya asignación tendrá como límite en origen para el año 2004 la cantidad de euros». DISPOSICION FINAL El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Dado en Bilbao, el 20 de julio de El Diputado Foral de Acción Social, JUAN MARIA ABURTO RIKE El Diputado General, JOSE LUIS BILBAO EGUREN (I-1.217) Iragarkiak / Anuncios Ogasun eta Finantza Saila Departamento de Hacienda y Finanzas Berriatuan bi lur-sailen jabetza lagatzeari buruzko jendaurreko informazioa. Bizkaiko Foru Aldundiak, 2004ko ekainaren 28an eginiko bileran (Eguneko aztergaien 15. gaia) IFK G duen Lea-Artibaiko Mankomunitateari hiri-hondakinen bilketarekin zerikusia duen interes orokorreko proiektu bat burutzeko asmoz jarraian deskribatzen diren lur-sailak lagatzea erabaki du. Información pública de cesión de propiedad de dos porciones de terreno en Berriatua. La Diputación Foral, en reunión celebrada el 28 de junio de 2004 (Asunto 15 del Orden del Día), ha acordado ceder a la Mancomunidad de Lea Artibai, n. o de CIF G, con la finalidad de llevar a cabo un proyecto de interés general relacionado con la recogida de residuos urbanos, los terrenos que a continuación se describen:

13 BAO zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena BOB núm Lunes, 2 de agosto de 2004 A lur-zatia: «Baserri izaerako ondare-lurra, Berriatua udalerriko Laka alderdian kokatuta dagoena; gutxi gorabehera m 2 ditu eta triangelu egitura ditu; Plazakola-Oletako foru errepidean, 55,000 k.g. 58,200 k.g. bitartean, zorua hobetzea eta zabaltzea deituriko obren bidezko trazaketa abiabidean jartzearen ondorioz banatuta geratutakoa da eta honako mugakideok ditu: iparretik eta sortaldetik Blanka Murgaren lurrak; hegoaldetik BI-2405 foru errepidea (Oleta-Plazakola) eta, baita, Lea-Artibaiko Mankomunitatearen lurrak; eta mendebaldetik Blanca Murgaren eta Lea-Artibai Mankomunitatearen jabetzako lurrak». Bizkaiko Foru Aldundiaren Ondasun eta Eskubideen Inbentarioaren identifikazio zenbakia IM du. Markinako Jabetza Erregistroan inskribatu gabe dago, indarrean den hipoteka legeko 206. artikuluan xedatutakoaren arabera. B lur-zatia: «Baserri izaerako ondare-lurra, Berriatua udalerriko Laka alderdian kokatuta dagoena; gutxi gorabehera m 2 ditu eta triangeluzko eta luzetako egitura du eta antzinako eskualdeko Plazakola-Oleta BI-2405 errepideko, 55,200 k.g.an dago; Plazakola-Oletako foru errepidean, 55,000 k.g. 58,200 k.g. bitartean, zorua hobetzea eta zabaltzea deituriko obren bidezko trazaketa abiabidean jartzearen ondorioz banatuta geratutakoa da, eta honako mugakideok ditu: iparraldetik eta mendebaletik Blanka Murgaren lurrak; eta hegoalde eta sortaldetik Lea-Artibaiko Mankomunitatearen eta Blanca Murgaren lurrak». Bizkaiko Foru Aldundiaren Ondasun eta Eskubideen Inbentarioaren identifikazio zenbakia IM du. Markinako Jabetza Erregistroan inskribatu gabe dago, indarrean den Hipoteka Legeko 206. artikuluan xedatutakoaren arabera. Indarrean den Toki Erakundeen Ondasunen Araudiko f) artikuluan aurretiaz ikusten diren ondorioetarako lagapen espedientea jendaurrean izango da honako argitalpen hau egiten den datatik zenbatuko den hilabeteko epean, Basurtuko Kaputxinoak k/ko 2-2an kokatutako Bizkaiko Foru Aldundiaren Ondare Zerbitzuko bulegoetan. Aipaturiko epea inolako erreklamaziorik edo alegaziorik izan gabe igarotzen bada, lagapena Lea-Artibai Mankomunitatearen alde egiteari ekingo zaio Foru Aldundiaren 2004ko ekainaren 28ko aipaturiko Erabakian ezarritako terminoetan. Bilbon, 2004ko uztailaren 7an. Ogasun eta Finantzen foru diputatua, José María Iruarrizaga Artaraz (I ) Galdakaoko Makineria-Parkeko lurren eta instalazioen herri jabariaren jaregiteari buruzko jendaurreko informazioa. Bizkaiko Foru Aldundiak, 2004ko uztailaren 6an eginiko bileran (Eguneko aztergaien 26. gaia) jarraian deskribatzen den ondasunaren herri jabariaren jaregitea egiteko espedienteari hasiera ematea erabaki du, aurrerantzean zerbitzu publikoa eman beharrik ez duelako izango: «Galdakaoko Makineria-parkeko lurrak eta instalazioak; Bizkaiko Foru Aldundiaren Ondasun eta Eskubide Orokorren Inbentarioan IM zk. dutela, eta Bilboko 4. Jabetza Erregistroan, Galdakaoko 67. liburuan, 193. folioan, zk. duen finka modura inskribatuta daude». Bizkaiko Lurralde Historikoko Ondarea araupetzen duen 1/89 Foru Arauko 8-2 artikuluan eta indarrean den Toki Erakundeen Ondasunen Araudiko 8-1-f) artikuluan aurretiaz ikusten diren ondorioetarako jaregite espedientea jendaurrean izango da honako argitalpen hau egiten den datatik zenbatuko den hilabeteko epean, Basurtuko Kaputxinoak k/ko 2-2an kokatutako Bizkaiko Foru Aldundiaren Ondare Zerbitzuko bulegoetan. Parcela A: «Terreno patrimonial de naturaleza rústica sito en el paraje de Laka en el municipio de Berriatua, que mide aproximadamente m 2, de forma triangular, procedente de la antigua carretera comarcal BI-2405 Plazakola-Oleta p.k. 56,200, desafectada como consecuencia de la entrada en funcionamiento del nuevo trazado resultante de las obras de Mejora y ensanche del firme de la carretera foral de Plazakola-Oleta, p.k. 55,000 al 58,200, que linda: al norte, y este, con terreno de Blanca Murga; al sur, con la carretera foral BI-2405 (Oleta-Plazakola), así como terreno de la Mancomunidad de Lea Artibai; al oeste, con terrenos propiedad de Blanca Murga y la Mancomunidad de Lea-Artibai». Identificada en el Inventario de Bienes y Derechos de la Diputación Foral de Bizkaia con el n. o IM Pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad de Markina, con arreglo a lo dispuesto en el art. 206 de la vigente Ley Hipotecaria. Parcela B: «Terreno patrimonial de naturaleza rústica sito en el paraje de Laka en el municipio de Berriatua, que mide aproximadamente m 2, de forma irregular y alargada, procedente de la antigua carretera comarcal BI-2405 Plazakola-Oleta p.k. 56,200, desafectada como consecuencia de la entrada en funcionamiento del nuevo trazado resultante de las obras de Mejora y ensanche del firme de la carretera foral de Plazakola-Oleta, p.k. 55,000 al 58,200, que linda: al norte, y oeste, con terreno de Blanca Murga; al sur y este, con terrenos de la Mancomunidad de Lea Artibai y Blanca Murga.» Identificada en el Inventario de Bienes y Derechos de la Diputación Foral de Bizkaia con el n. o IM Pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad de Markina, con arreglo a lo dispuesto en el art. 206 de la vigente Ley Hipotecaria. A los efectos previstos en el artículo o, f) del vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el expediente de cesión se encuentra expuesto a información pública, durante el plazo de un mes, contado desde la fecha de la presente publicación, en las oficinas del Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral de Bizkaia, sitas en Capuchinos de Basurto, n. o 2, 2. o. Transcurrido el expresado plazo, sin que haya habido reclamación o alegación alguna, se procederá a formalizar dicha cesión a favor de la Mancomunidad de Lea Artibai, en los términos establecidos en el mencionado Acuerdo de la Diputación Foral, de fecha 28 de junio de En Bilbao, a 7 de julio de El Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga Artaraz (I ) Información pública de desafectación del dominio público de los terrenos e instalaciones del Parque Maquinaria de Galdakao. La Diputación Foral, en reunión celebrada el 6 de julio de 2004 (Asunto n. o 26 del Orden del Día), ha acordado iniciar expediente de desafectación del dominio público, por haber dejado de estar afecto a la prestación de un servicio público, del bien que a continuación se describe: «Terrenos e Instalaciones del Parque Maquinaria de Galdakao, incluidos en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Diputación Foral de Bizkaia con el n. o IM , e inscritos en el Registro de la Propiedad n. o 4 de Bilbao, Libro 67 de Galdakao, Folio 193, Finca n. o 4071.» A los efectos previstos en el artículo 8-2 de la Norma Foral 1/89 por la que se regula el Patrimonio del Territorio Histórico de Bizkaia, y en el artículo 8-2. o del vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el expediente de desafectación se encuentra expuesto a información pública, durante el plazo de un mes, contado desde la fecha de la presente publicación, en las oficinas del Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral de Bizkaia, sitas en Capuchinos de Basurto, n. o 2, 2. o.

14 BAO zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena BOB núm Lunes, 2 de agosto de 2004 Aipaturiko epea inolako erreklamaziorik edo alegaziorik izan gabe igarotzen bada, herri jabariaren jaregite espedientea amaitutzat joko da, aipaturiko eraikina Ondare Ondasuna Edota Jabari Pribatukoa izateari dagokion kalifikazio juridikoa izatera aldatuko delarik. Bilbon, 2004ko uztailaren 9an. Ogasun eta Finantzen foru diputatua, José María Iruarrizaga Artaraz (I ) Gizarte Ekintza Saila Transcurrido el expresado plazo, sin que haya habido reclamación o alegación alguna, se dará por concluido el expediente de desafectación del dominio público, obteniendo el citado inmueble la calificación jurídica de Bien Patrimonial o de Dominio Privado. En Bilbao, a 9 de julio de El Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga Artaraz (I ) Departamento de Acción Social Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.ren arteko hitzarmen zehatza. Bilbon, 2004ko uztailaren 15ean. BILDU DIRA: Batetik Juan María Aburto Rike Jaun Txit Argia, Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkari gisa. Bestetik, José Ignacio Ortiz Etxebarria Jauna, Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. kide bakarreko herri sozietatearen ordezkari gisa, sozietatearen Administrazio Kontseiluaren 2003ko uztailaren 30eko erabakiak beren beregi ahaldundurik. Sozietateak Bilboko Astarloa kaleko 6.eko 3. solairuan du egoitza, eta Bizkaiko Merkataritzako Erregistroan dago inskribaturik, liburukian, 0 liburuan, 204. folioan, 8. atalean, BI orrian. Ordezkatzen dituzten erakundeen izenean hitzarmen zehatz hau sinatzeko legezko gaitasuna aintzatetsi diote elkarri. Hitzarmenaren aurrekariak ondokoak dira: AURREKARIAK I. 1998ko uztailaren 11n ekainaren 30eko 6/1998 Foru Araua jarri zen indarrean. Haren bidez Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumeneko errepide eta azpiegituren eraikuntza edota ustiapenetarako aginduetan foru sozietate publikoek aginduzko eduki beharko dituzten oinarrizko erregelak ezarri ziren. II. Halaber, Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateko akziodunen batzar nagusiak bere sozietate-xedea zabaldu zuen 2000ko apirilaren 3an, Bizkaiko Foru Aldundiak, Gizarte Ekintza Sailak eskaturik, horren eskumeneko eremuan agintzen dizkion gizarte azpiegiturak egin ahal izateko, besteak beste. III. Foru arau horretako bigarren artikuluan ezarri da agindu edo mandatu guztiak Bizkaiko Foru Aldundiarekin egingo diren hitzarmen zehatzen bidez gauzatuko direla. Hitzarmen horietan jarraikoak zehaztuko dira gutxienez: a) Herri lanen edo zerbitzuen eraikitze- edota ustiapenaraubidea. b) Lanen zuzendaritzan, ikuskapenean, kontrolean eta jasoketan Foru Administrazioak duen ahalmena; lanen titulartasuna berarena izango da beti. c) Hitzarmen zehatzetan, Foru Administrazioak foru sozietate publikoari eman behar dizkion diru-ekarpenak. Horretarako Administrazioak behar den kopurua gastatzeko konpromisoa hartuko du, urte askotakoa zein bestelakoak. IV. Hori guztia betetzeko: a) 2002ko maiatzaren 2an, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.k hitzarmen orokorra sinatu zuten. Hitzarmen horren xedea bien arteko harremanak arautzeko erregela orokorrak ezartzea zen, betiere, Bizkaiko Foru Aldundiak sozietate publikoari agintzen dizkionak behar bezala gauzatzeko. b) Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietatearen Administrazio Kontseiluak -2004ko uztailaren 15ean egindako bileran- eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 2004ko ekinaren 28an egindako bileran- hitzarmen zehatz hau onartu dute, ondorengo oinarri-arauetan hizpatutakoaren arabera: Convenio Específico entre Diputación Foral de Bizkaia y Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. Bilbao, 15 de julio de REUNIDOS: De una parte, Ilmo. Sr. don Juan María Aburto Rike, en representación de la Diputación Foral de Bizkaia. De la otra, don José Ignacio Ortiz Etxebarria, en representación de Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. Sociedad Pública Unipersonal, domiciliada en Bilbao, Astarloa, n. o 6, 3. a planta, inscrita al Registro Mercantil de Bizkaia en el tomo 3.496, libro 0, folio 204, sección 8. a, hoja BI , expresamente facultado al efecto por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 30 de julio de Se reconocen la capacidad legal necesaria, en función de la representación que tienen encomendada, para suscribir el presente convenio específico, en virtud de los siguientes: ANTECEDENTES I. Con fecha 11 de julio de 1998 entró en vigor la Norma Foral 6/1998, de 30 de junio, por la que se establecen las reglas fundamentales que habrán de regir en las encomiendas para la construcción y/o explotación de carreteras y otras infraestructuras de competencia de la Diputación Foral de Bizkaia por Sociedades Públicas Forales. II. Asimismo, la Junta General de accionistas de la Sociedad Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. amplió su objeto social, el día 3 de abril de 2000, con el fin de poder acometer, entre otras, las infraestructuras sociales que le encomiende la Diputación Foral de Bizkaia a instancias del Departamento de Acción Social y en el ámbito de su competencia. III. En el artículo segundo de la citada Norma Foral se establece que la encomienda se instrumentará mediante la conclusión de los correspondientes convenios generales y/o específicos, que habrán de ser celebrados por la Diputación Foral y en los que se preverán, al menos, los siguientes extremos: a) El régimen de construcción y/o explotación de las obras públicas y/o servicios de que se trate. b) Las potestades que ostente la Administración Foral en relación con la dirección, inspección, control y recepción de las obras, cuya titularidad corresponderá en todo caso a la misma. c) En los convenios específicos, las aportaciones económicas que, en su caso, haya de realizar la Administración Foral a la Sociedad Pública Foral, a cuyo efecto aquella adquirirá los compromisos de gasto, plurianuales o no que resulten pertinentes. IV. En cumplimiento de tal previsión: a) Con fecha 2 de mayo de 2002, la Diputación Foral de Bizkaia y Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. suscribieron un Convenio General cuyo objeto fue el establecimiento de las reglas generales reguladoras de las relaciones entre ambas partes, en orden a la correcta realización de las encomiendas que a esta última le fueran efectuadas por la Diputación Foral de Bizkaia. b) El Consejo de Administración de Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., en su reunión de fecha 15 de julio de 2004, y el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, a propuesta y elevado por el Diputado de Acción Social, en su reunión de fecha 28 de junio de 2004,han aprobado el presente Convenio Específico junto con sus anexos, de acuerdo con lo estipulado en las siguientes:

15 BAO zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena BOB núm Lunes, 2 de agosto de 2004 OINARRIAK Lehenengoa. Enkargua 1. Hitzarmen zehatz honen bidez, Bizkaiko Foru Aldundiak Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateari enkargatu dio berak edo besteren batek Santa Ana auzoko (Ermua) Abeletxe Plan Partzialean eguneko zentroa izango duen adinekoentzako egoitza baten proiektua egin dezala eta, gero, egoitza hori eraiki, hornitu, ustiatu eta manten dezala, foru arauko bigarren artikuluan xedatutakoaren arabera. I. eranskinean enkarguaren xehetasunak ematen dira. 2. Lan hau egiterakoan, Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietatea bere izenean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren kontura arituko da. Bigarrena. Prezioa eta burutzeko epea Eguneko zentroa izango duen egoitzaren proiektua egiteko eta gero eraiki eta hornitzeko kostua adjudikatarioak ordainduko du; halaber, burutzeko epea hogeita zazpi (27) hilabetekoa izango da. Hirugarrena. Enkarguaren burutzapena 1. Enkarguaren ondoriozko kontratazioetan Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateak ondoko arau hauek beteko ditu: a) Enpresen ahalmenari, publizitateari, lizitazio-prozedurari eta adjudikatzeko moduei buruz ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzazko Errege Dekretuak onetsi duen Herri Administrazioen Kontratuen Legeko Testu Bateginaren eta honen garapen-arauen preskripzioak ezarriko dira. b) Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.k eta Bizkaiko Foru Aldundiak ukitutako herri interesak era egokian defendatzeko behar diren klausulak sartuko dira. 2. Oro har, Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.k adjudikatarioarekin egiten dituen kontratuetan ondoko edukiak edo antzekoak dituzten klausulak agertu behar dira: a) Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. Bizkaiko Foru Aldundiaren Kide bakarreko Sozietate Publiko moduan eratu zen, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 1996ko azaroaren 19an hartu zuen erabakiaren bidez alegia. Eraketa José María Arriola Arana notarioak 1997ko otsailaren 21ean baimendu zuen eskrituraren bidez gauzatu zen eta Sozietate Anonimoei buruzko Legearen eta aplikagarria izan daitekeen gainerako xedapenen bidez eraentzen da. b) Bere sozietate-xedearekin bat etorriz, Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietatea bere izenean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren kontura arituko da, aginduari loturik. c) Bizkaiko Foru Aldundiak, 2004ko ekainaren 28ko Gobernu Kontseiluak hartutako erabakiaren bidez, Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., sozietateari enkargatu dio berak edo besteren batek Santa Ana auzoko (Ermua) Abeletxe Plan Partzialean eguneko zentroa izango duen adinekoentzako egoitza baten proiektua egin dezala eta, gero, egoitza hori eraiki, hornitu, ustiatu eta manten dezala. d) Kontratu hau estatu espainiarreko legeria zibil, merkataritzakoa eta auzibidezkoari lotuta dago. Hori gorabehera, obren burutzapenari dagozkionetan espainiar estatuan obra publikoak burutzea eraentzen duten indarreko arauak hartuko dira kontuan, baldin eta aplikatu ahal badira, lehen aipatu diren legeek (zibilek eta merkataritzakoek) eta kontratu honek araupetu ez dutenari dagokionez. e) Honako kontratu honen interpretazio eta betearazpenean egon daitekeen edozein ezpai ebazteko, bi alderdiek Bilboko Epaitegi eta Auzitegien jurisdikzio eta gaitasunaren pentzutan jarri dituzte euren buruak eta uko egiten diote dagozkien foru guztiei. 3. Herri interesa babesteko, kontratuak hertsiki beteko direla bermatuko duten klausulak sartuko dira, bereziki ondore horretarako ezarri diren terminoetan obrak era egokian betearazteari dagokionean. 4. Lizitazioari ekin aurretik, Gizarte Ekintza Sailak Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateari enkargua burutzeko beharrezkoak diren administrazio-jarduketen berri emango dio. BASES Primera. Encargo 1. En virtud del presente Convenio Específico la Diputación Foral de Bizkaia encomienda a Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. la realización por si misma o por terceros del proyecto, construcción, equipamiento, explotación y mantenimiento de una Residencia con Centro de Día para Personas mayores, en el Plan Parcial Abeletxe del barrio Santa Ana (Ermua), en virtud de lo dispuesto en el artículo segundo de la Norma Foral, precisando en el Anexo I los detalles del encargo. 2. En la ejecución del encargo Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. actuará en nombre propio y por cuenta de la Diputación Foral de Bizkaia. Segunda. Precio y Plazo de ejecución El coste del proyecto, construcción y equipamiento de la Residencia con Centro de Día será por cuenta del adjudicatario, y habrá de ejecutarse en el plazo de ventisiete (27) meses. Tercera. Ejecución del encargo 1. En las contrataciones derivadas del encargo Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. se ajustará a las reglas siguientes: a) Se aplicarán las prescripciones del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000 de 16 de junio, y de sus normas de desarrollo en lo concerniente a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimiento de licitación y formas de adjudicación. b) Se incluirán las cláusulas que resulten pertinentes para la adecuada defensa por Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A y por la Diputación Foral de Bizkaia de los intereses públicos afectados. 2. De forma general, en los contratos que Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. suscriba con el adjudicatario, deberán constar cláusulas con el siguiente o análogo contenido: a) Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. es una Sociedad Pública Unipersonal de la Diputación Foral de Bizkaia, constituida por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia de fecha 19 de noviembre de 1996, mediante escritura autorizada el día 21 de febrero de 1997 por el Notario José María Arriola Arana y se rige por la Ley de Sociedades Anónimas, y cualquier otra disposición que le sea de aplicación. b) De acuerdo con su objeto social, Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. actúa en nombre propio y por cuenta de la Diputación Foral de Bizkaia según los términos del encargo. c) La Diputación Foral de Bizkaia, por acuerdo adoptado en el Consejo de Gobierno de fecha 28 de junio de 2004, ha encargado a Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., la realización por si misma o por terceros del proyecto, construcción, equipamiento, explotación y mantenimiento de una Residencia con Centro de Día para Personas mayores, en el Plan Parcial Abeletxe del barrio Santa Ana (Ermua). d) El presente contrato queda sujeto a la legislación civil, mercantil y procesal del Estado español. Sin perjuicio de lo antedicho, en las materias relativas a la ejecución de las obras se tendrá en consideración siempre que su aplicación sea posible, y en todo aquello que no quede regulado por la referida legislación civil y mercantil ni por el presente contrato, las normas que rigen para la ejecución de obras públicas en el Estado español. e) Para resolver cualquier discrepancia que pueda surgir en la interpretación y ejecución del presente contrato ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Bilbao, con renuncia de cualquier fuero que les corresponda. 3. Con el fin de preservar el interés público se incluirán cláusulas que garanticen el estricto cumplimiento de los contratos, especialmente en lo que se refiere a la correcta ejecución de las obras en los términos establecidos al respecto. 4. Antes de proceder a la licitación, el Departamento de Acción Social informará a Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. del estado de las actuaciones administrativas necesarias para la ejecución del encargo.

16 BAO zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena BOB núm Lunes, 2 de agosto de Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.k Sailak egiteko dituen administrazio-jarduketen arabera programatuko du lizitazioa. Laugarrena. Enkargua jasotzea 1. Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateak mandatari gisa jarduten du Bizkaiko Foru Aldundiaren kontura. Bada, bidezko ikuskapena egin aurretik, Inbertsioaren Egiaztapen Akta egingo du, egutegiko hilabetea igaro baino lehen, enkarguko xede diren obrak eta hornidura bukatzen dituenean. Bosgarrena. Enkarguaren bermaketa 1. Orokorrean, Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateak bere kontratuen adjudikatarioari eskatuko dio aseguru poliza egin dezala ondoko arriskuak estaltzeko: Obrari berari eta hornidurari egindako kalteak eta haien ondoreak; eraikintzako arrisku guztietarako estaldura beharko da, obraren eta horniduraren adjudikazio balioa hartzen duena, eraikitze eta ustiapen denboraldian zehar. Gainontzekoei egiten zaizkien kalteak; horretarako erantzukizun zibileko asegurua beharko da eraikitze eta ustiapen denboraldian zehar. 2. Aseguru hartzailea kontratuaren adjudikatarioa izango da, eta aseguratuak Bizkaiko Foru Aldundia, Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., adjudikatarioa, consulting, laguntza teknikoa ematen dutenak, kontrataria, azpikontratariak eta, oro har, kontratuaren burutzapenean esku hartzen duen oro (dena delakoa beraren lankidetza). 3. Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.k aseguru konpainiek eurenganatzen dituzten arriskuen gehieneko kopurua ezarri ahal izango du obren, haien eremua eta burutzapen baldintzen arabera. 4. Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.ren kontura izango dira gainontzekoek enkargua egitean aurkezten dituzten erreklamazioak tramitatzea, aztertzea eta ebaztea. Seigarrena. Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.ren ustiapen kontua Enkarguari dagokionez, Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateak bere sarrera gisa zenbatuko du enkargurako inbertsioaren zenbatekoaren ehuneko seia (%6), BEZ kenduta. Kopuru hori Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateak adjudikatarioari fakturatuko dio. Zazpigarrena. Gizarte Ekintza Sailaren jarraipena eta kontrola 1. Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateak enkarguaren garapenari buruzko informazioa eman beharko du Gizarte Ekintza Saileko titularrak horrelakorik behar duenean. Zortzigarrena. Lurrak eta ondasun higiezinak Bizkaiko Foru Aldundiak Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateari eman edo laga ahal izango dizkio, eta honek adjudikatarioari, enkarguko jarduerak burutzean hartu behar diren lurren eta ondasun higiezinen gainean dituen eskubide eta titulartasun guztiak. Bederatzigarrena. Lankidetza Hitzarmena Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateak bi alderdien arteko ustiapenerako baldintzak arautuko dituen Lankidetza Hitzarmena egingo dutela azaldu dute; alabaina, Lankidetza Hitzarmen horretako terminoek eta baldintzek ezin izango dute inolaz ere hitzarmen zehatz honetan xedatutakorik aldatu. Hamargarrena. Ustiapenaren prezioak. Bermatutako okupazio mailak. Kudeaketaren gaineko bermeak. Kreditu-eskubideen erabilera A. Ustiapenaren prezioak: 1. Bizkaiko Foru Aldundiak diru kopuru jakin bat ordaindu beharko dio Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateari hitzarmen zehatz honen gizarte ekipamendurako hitzartu den plaza/egun bakoitzagatik. Kopuru horiek ondokoak izango dira: urterako prezioak, egoitzetan aplikatu beharreko prezioak ezarri dituen 1/2004 Foru Dekretuan aurreikusitakoak izango dira: 5. Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. efectuará la programación de la licitación en función de las actuaciones administrativas pendientes de realizar por dicho Departamento. Cuarta. Recepción del objeto del encargo 1. Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. que actúa como mandatario y por cuenta de la Diputación Foral de Bizkaia, y previa la inspección correspondiente, levantará Acta de Comprobación de la Inversión en un plazo no superior al mes natural una vez terminadas las obras y el equipamiento objeto del encargo. Quinta. Aseguramiento del objeto del encargo 1. Con carácter general, Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. exigirá al adjudicatario de su contrato la suscripción a su cargo de una Póliza de seguro que garantice los siguientes riesgos: Daños materiales a la propia obra y equipamiento y sus consecuencias, amparados por medio de cobertura de todo riesgo construcción por valor de la adjudicación de obra y equipamiento, durante el periodo de construcción y explotación. Daños causados a terceras personas, amparados por medio de cobertura de responsabilidad civil, durante el período de construcción y explotación. 2. Figurará como Tomador del seguro el adjudicatario del contrato y tendrá la condición de Asegurado la Diputación Foral de Bizkaia, Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. así como el adjudicatario, consulting, asistencias técnicas, contratista, subcontratistas y, en general, toda persona que intervenga en la ejecución del contrato, cualquiera que sea su colaboración. 3. Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. podrá fijar el límite de los diversos riesgos asumidos por las Compañías de Seguros en función de las obras, su entorno y circunstancias de ejecución. 4. Serán por cuenta de Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. la tramitación, estudio y resolución de cuantas reclamaciones de terceros se produzcan durante la ejecución del encargo. Sexta. Cuenta de explotación de Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. En relación con el encargo, Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. computará como ingreso propio el seis por ciento (6%) sobre el importe total de la inversión de la encomienda, excluido el IVA. La cantidad correspondiente será facturada por Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. al adjudicatario. Séptima. Seguimiento y control del Departamento de Acción Social 1. Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. atenderá cualquier petición de información, en relación con el desarrollo del encargo, que le sea formulada por el titular del Departamento de Acción Social. Octava. Terrenos y bienes inmuebles La Diputación Foral de Bizkaia podrá transmitir o ceder a Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., y ésta al adjudicatario, cuantos derechos y titularidades ostente respecto a los terrenos y bienes inmuebles donde vaya a ejecutar las actuaciones de esta encomienda. Novena. Convenio de Colaboración La Diputación Foral de Bizkaia y Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. manifiestan su intención de formalizar el Convenio de Colaboración que regulará entre ambas instituciones las condiciones de explotación, sin que en ningún caso los términos y condiciones de tal Convenio de Colaboración puedan modificar o alterar en modo alguno lo dispuesto en este Convenio Específico. Décima. Precios de explotación. Niveles de ocupación garantizados. Garantías sobre la gestión. Disposición de los derechos de crédito A. Precios de explotación: 1. Los precios que la Diputación Foral de Bizkaia pagará a Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. por plaza/día concertada en relación con el equipamiento social objeto del presente Convenio Específico serán los siguientes: Los precios para el ejercicio 2004, serán los previstos en el Decreto Foral 1/2004, que establece los precios de aplicación en Residencias:

17 BAO zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena BOB núm Lunes, 2 de agosto de 2004 Besteren laguntza behar dutenen plazetan: 53,51 euro egunean (B.E.Z. barne). Eta besteren laguntza behar duten adinekoentzako eguneko zentroetan urtean aplikatu beharreko prezioak ezarri dituen 3/2004 Foru Dekretuan aurreikusitakoak hauexek dira: Erotasuna dutenei arreta emateko plazetan: 39,59 euro egunean (B.E.Z. barne). Gaigabezi fisikoa dutenei arreta emateko plazetan: 36,62 euro egunean (B.E.Z. barne). Plaza itunduak guztirakoaren %70ekoak izango dira egoitzetan, eta %100ekoak eguneko zentroetan. 2. Plaza eta egun bakoitzeko prezio horiek urtero igo egingo dira 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera, Bizkaiko Foru Aldundiak urte horretarako ezartzen dituen prezioen arabera. Betiere, bermatu egingo da Euskal Autonomia Erkidegoko Kontsumorako Prezioen Indizeak denboraldian izandako gehikuntza, estatistikaren arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako organoaren datuei jarraituz. 3. Bizkaiko Foru Aldundiak behar den gehieneko kopurua zainpetuko du bere aurrekontuetan, hitzarmen zehatz honen ondorioz egin beharreko urte anitzeko edo bestelako gastuaren konpromisoei aurre egiteko. Aurrekontuko zainpeketa horren estaldura nahikoa izan behar da plaza eta egun bakoitzeko aplikagarria izan daitekeen gehieneko prezioa eta gizarte ekipamendurako bidezko azpiegiturarako aurreikusitako plaza guztiak estaltzeko. B. Bermatutako okupazio mailak: 1. Gizarte Ekintzak Sailak kopuru jakin batzuk ordainduko dizkio Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateari: a) Enkargu honen xede diren gizarte zerbitzuetako azpiegituren obrak burutu zirenetik hiru hilabete igaro direnean edo b) Lehenago, azpiegituraren benetako kudeaketa hasi den egunetik eta hurrengo 12 hilabeteetan, ondoko kopuruak ordainduko dizkio: Plazen %45 betetzeraino prezio osoa ordainduko da, bete diren plaza itunduak/eguneko eta bete ez direnak aintzat hartuta. Baina gehieneko muga plaza guztien %45 izango da. Plazen %45etik %80ra bitartean betetzen bada, betetako plaza itundu/egun bakoitzari dagokion prezio osoa ordainduko da, eta bete gabe gelditu den plaza itundu/egun bakoitzeko prezio horren %75. Baina gehieneko muga plaza itundu guztien %80 izango da. Plazen %80 baino gehiago betetzen badira, benetan betetako plaza itunduen prezioa baino ez da ordainduko. 12 hilabeteak igaro direnean eta hitzarmen zehatz hau indarrean dagoen denboraldi osoan zehar, Bizkaiko Foru Aldundiak hilero ordainduko dio Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateari: Plaza itunduen okupazioa %95etik gorakoa ez bada, plaza itunduen/egunen %95ari dagokion prezio osoa, plazak beterik egon zein ez; eta Okupazioa %95etik gorakoa bada, benetan betetako plaza itundu/egun bakoitzagatiko prezio osoa. 2. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateak sinatuko duten lankidetza hitzarmenean zehaztu beharreko behin betiko plaza kopurua aintzat hartuta ezarriko dira 1. idatz-zatian zehazten diren ehuneko horiek, Hamabigarren Oinarrian ezarritakoa betez; bestela, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateak xede horretarako aldez aurretik sinatuko duten agiri batean zehaztutako plaza kopurua aintzat hartuta ezarriko dira. Egun, eta orientazio moduan, egoitzetarako 100 plaza aurreikusi dira eta eguneko zentroetarako 30 plaza. 3. Dena dela, aurreko ataletan aurreikusitakoaren arabera Bizkaiko Foru Aldundiak Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateari ordaindu beharreko kopurutik, Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.k dagokion gizarte ekipamenduko erabiltzaileengandik jasotzen dituen zenbatekoak kenduko dira, bai zuzeneko kobrantzaren bidez jasotakoak eta bai erakunde kudeatzailearen bitartez kobratutakoak, baldin eta Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateari zenbateko horiek banku kontuan abonatu bazaizkio, alegia, sozietate horrek hitzar- Plazas de asistido: 53,51 euros/día (I.V.A. incluido). Y en el Decreto Foral 3/2004 que establece los precios de aplicación en Centros de Día para Personas mayores dependientes para el ejercicio 2004: Plazas de atención a personas con demencia: 39,59 euros/día (I.V.A. incluido). Plazas de atención a personas con discapacidad física: 36,62 euros/día (I.V.A incluido). Las plazas concertadas serán el 70% del total de las de la Residencia, y el 100% de las del Centro de Día. 2. Los anteriores precios por plaza y día serán revisados al alza anualmente a partir del 1 de enero del año 2007, de acuerdo con los determinados por la Diputación Foral de Bizkaia para ese año, garantizando ésta, en todo caso, el incremento del Índice de Precios al Consumo de la Comunidad Autónoma Vasca producido dentro del periodo , según datos del órgano competente en materia de estadística del Gobierno Vasco. 3. La Diputación Foral de Bizkaia consignará en sus presupuestos la cantidad máxima necesaria para hacer frente a los compromisos de gasto, plurianuales o no, que se deriven de este Convenio Específico, de forma que la cobertura de dicha consignación presupuestaria se extienda al precio máximo por plaza/día que pudiera resultar de aplicación y a la totalidad de las plazas previstas para la correspondiente infraestructura de equipamiento social. B. Niveles de ocupación garantizados: 1. El Departamento de Acción Social abonará a Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., desde: a) La fecha en que, a su vez, se cumplan 3 meses desde la finalización de las obras correspondientes a la infraestructura de servicios sociales objeto de esta encomienda, o b) Si fuera anterior, desde aquella otra fecha en que se inicie la gestión efectiva de tal infraestructura, y durante los siguientes 12 meses las cantidades que se establecen a continuación: Hasta alcanzar el 45% de ocupación, se abonará el precio total correspondiente, tanto con referencia a las plazas/día concertadas ocupadas como a las no ocupadas, y ello siempre con el límite citado del 45% de las plazas totales. Superado el 45% de ocupación hasta alcanzar el 80% de la ocupación, se abonará el precio total correspondiente por cada una de las plazas/día concertadas ocupadas y el 75% de ese precio por cada una de las plazas/día concertadas no ocupadas, con el límite antedicho del 80% de las plazas totales concertadas. Superado el 80% de ocupación sólo se abonará el precio correspondiente a las plazas concertadas efectivamente ocupadas. Una vez cumplidos 12 meses, y durante el plazo restante de vigencia de este Convenio Específico, la Diputación Foral de Bizkaia abonará mensualmente a Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.: Hasta alcanzar el 95% de ocupación de las plazas concertadas, el precio total correspondiente al 95% de las plazas/día concertadas, se encuentren éstas ocupadas o no; y Superado el 95% de ocupación, el precio total correspondiente por cada una de las plazas/día concertadas efectivamente ocupadas. 2. Los porcentajes previstos en el apartado 1. precedente se aplicarán sobre el número de plazas definitivo que se determine en el correspondiente Convenio de Colaboración a suscribir entre la Diputación Foral de Bizkaia y Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. según lo previsto en la Base Duodécima o, en su caso, mediante un documento previo que la Diputación Foral de Bizkaia y Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. suscriban al efecto, estando actualmente previstas, con carácter orientativo, un mínimo de 100 plazas en la Residencia y 30 plazas en el Centro de Día. 3. En todo caso, las cantidades que deba abonar la Diputación Foral de Bizkaia a Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. según lo previsto en los apartados anteriores se verán minoradas en una cuantía equivalente a los importes efectivamente recibidos por Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. de los usuarios del equipamiento social de que se trate, ya sea mediante cobro directo o mediante cobro a través de la correspondiente entidad gestora, siempre que la recepción de tales importes por Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. hubiera tenido lugar mediante

18 BAO zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena BOB núm Lunes, 2 de agosto de 2004 menaren xede den gizarte ekipamenduaren azpiegitura-proiektua finantzatzen duten erakundeekin berariaz hitzartutako banku kontuan. C. Kudeaketaren gaineko bermeak: 1. Enkarguari dagozkion obren amaieratik 3 hilabete betetzen diren egunetik aurrera, edo, egoitzaren kudeaketa eraginkorra lehenago hasten bada, hura hasten den egunetik aurrera, hamabi 12 hilabetetan zehar, Bizkaiko Foru Aldundiak Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.ri ordainduko dizkio, etorkizuneko kudeaketaren kargura erregularizatu beharreko «jardueraren hasierako» gastuengatik (zehazki, Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.k kudeaketa horren ondorioz hurrengo ekitaldietako bakoitzean lortzen dituen sarreren kargura, horien gerakinik egonez gero, behin sozietate horrek ustiapen kostuei aurre egin eta printzipala, korrituak eta beste kontzeptu batzuk gizarte ekipamenduaren azpiegitura-proiektua finantzatzen duten erakundeei ordaintzeko betebeharrak bete eta gero), behar diren kopuruak, Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.k, hitzartutako epeetan, printzipala, korrituak eta beste kontzeptu batzuk aipatutako erakunde finantzatzaileei ordaintzeko betebeharrak bete ahal izan ditzan. 2. Bizkaiko Foru Aldundiak aurreko 1. idatz-zatian bere gain hartutako betebeharra, alegia, Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.ri «jardueraren hasierako» gastuengatik funtsak ordaindu beharra, berdin aplikatuko da, halaber, hitzarmen zehatz honen xede den gizarte ekipamenduaren azpiegituraren kudeaketa eraginkorra 2007ko iraila baino lehenago hasten ez bada, edozein izanik ere kudeaketa eraginkorra hasi gabe egotearen arrazoia, azpiegitura aurreikusitako baldintzen arabera eraiki ez izana barne dela. 3. Gerta liteke hitzarmen zehatz honetan aipatzen den gizarte ekipamendurako azpiegituraren kudeaketatik sortu eta aurreko B. 3 idatz-zatiko 3. zenbakiko c) atalean adierazitako eran Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.k hartutako finantza-baliabideak, aurreko B atalean eta C atal honetako 1. eta 2. zenbakietan xedatutakoaren arabera Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.k Bizkaiko Foru Aldundiarengandik jasotzen dituen ekarpenei gehituta, nahikoa ez izatea Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.k printzipala, korrituak edo beste kontzeptu batzuk gizarte ekipamendurako azpiegituraren proiektua finantzatzen duten erakundeei ordaintzeko betebeharrak hitzartutako epeetan bete ditzan. Bada, Bizkaiko Foru Aldundiak hitz eman dio Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.ri, horrelakorik gertatzen bada, behar diren neurriak sustatu, garatu eta ahalbidetuko dituela Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.ri behar diren ekarpen gehigarriak egiteko, horretara sozietate honek ordaindu behar dituenak ordaindu ahal izan ditzan hitzartutako epeetan. 4 Bizkaiko Foru Aldundiak konpromiso hauek hartu ditu: a) Ez du hartuko Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.ren oraingo akzio-banaketa edo izaera juridikoa aldaraz dezakeen neurririk, ez eta sozietate horren desegitea edo likidazioa ekar dezakeenik ere, baldin eta aldez aurretik ez badira oso-osorik betetzen, edo hitzarmen zehatz honen xede den gizarte ekipamendurako azpiegitura proiektuaren erakunde finantzatzaileek onartutako moduan bermatzen, printzipala, korrituak eta Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.k haiei ordaindu beharreko bestelako kontzeptuak ordaintzeko betebehar guztiak. b) Ez du deuseztatu, hutsaldu edo aldaraziko (erakunde finantzatzaileek beren beregi eta aho batez hala onartu ezik) hitzarmen zehatz honetako IV. aurrekariko (a) hizkian azaldutako hitzarmen orokorra, aldez aurretik ez badira oso-osorik betetzen, edo erakunde finantzatzaileek onartutako moduan bermatzen, printzipala, korrituak eta Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.k haiei ordaindu beharreko bestelako kontzeptuak ordaintzeko betebehar guztiak. c) Inoiz Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. ordainketa-etendura edo porrot egoeran dagoela adierazten bada epai bidez, behar diren neurriak hartuko dira Bizkaiko Foru Aldundiak bere gain har ditzan su abono en la cuenta bancaria que esta sociedad acuerde a estos efectos con las entidades financiadoras del proyecto de infraestructura de equipamiento social objeto de este Convenio Específico. C. Garantías sobre la gestión: 1. Durante los 12 meses siguientes a aquella fecha en que se cumplan 3 meses desde la finalización de las obras correspondientes a la presente encomienda, o, si fuera anterior, a aquella otra fecha en que se inicie la gestión efectiva de la correspondiente infraestructura, la Diputación Foral de Bizkaia abonará a Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., en concepto de gastos de «inicio de la actividad» a regularizar con cargo a la gestión futura (más concretamente, con cargo a los ingresos que, como consecuencia de dicha gestión, obtenga Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. en cada uno de sus ejercicios sucesivos en la medida en que existan excedentes de los mismos una vez atendidos por dicha sociedad los costes de explotación y sus obligaciones de pago de principal, intereses u otros conceptos frente a las entidades financiadoras del correspondiente proyecto de infraestructura de equipamiento social) las cantidades que, en su caso, resulten necesarias para que Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. pueda cumplir en los plazos pactados sus obligaciones de pago de principal, intereses u otros conceptos frente a las citadas entidades financiadoras. 2. La obligación de abono de fondos a Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. en concepto de gastos de «inicio de actividad» asumida por la Diputación Foral de Bizkaia en el apartado 1. precedente resultará asimismo de aplicación, en idénticos términos, en el supuesto de que la gestión efectiva de la infraestructura de equipamiento social objeto de este Convenio Específico no se hubiera iniciado con anterioridad al inicio del mes de septiembre de 2007, con independencia de la causa que motive dicha falta de inicio de la gestión efectiva, incluida la posibilidad de que la infraestructura no sea construida según lo previsto. 3. Para el caso de que se prevea que los recursos financieros que hayan sido generados por la gestión de la infraestructura de equipamiento social a la que se refiere este Convenio Específico y hayan sido percibidos por Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. en la forma prevista en el apartado B. 3. anterior, unidos a las aportaciones que Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. reciba de la Diputación Foral de Bizkaia de conformidad con lo dispuesto en el apartado B. precedente y en los números 1. y 2. de este apartado C., vayan a ser insuficientes para que Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. pueda cumplir en los plazos pactados sus obligaciones de pago de principal, intereses u otros conceptos frente a las entidades financiadoras del mencionado proyecto de infraestructura de equipamiento social, la Diputación Foral de Bizkaia se compromete frente a Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. a promover, desarrollar y propiciar las medidas que se requieran para realizar las aportaciones adicionales a Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. que resulten necesarias para que esta sociedad cumpla tales obligaciones de pago en los plazos pactados. 4 La Diputación Foral de Bizkaia se compromete a: a) No adoptar ninguna medida que pudiera suponer una modificación en la actual composición accionarial de Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. o en su naturaleza jurídica, o que pudiera dar lugar a la disolución o liquidación de dicha sociedad, sin que previamente hayan sido íntegramente satisfechas, o hayan quedado garantizadas en forma satisfactoria para las entidades financiadoras del proyecto de infraestructura de equipamiento social objeto de este Convenio Específico la totalidad de las obligaciones de pago de principal, intereses u otros conceptos que incumban a Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. frente a las mismas; b) No anular, rescindir o modificar (salvo que tal circunstancia haya sido aceptada, de forma expresa y unánime, por las entidades financiadoras) ni el Convenio General descrito en la letra (a) del Antecedente IV ni el presente Convenio Específico, sin que previamente hayan sido íntegramente satisfechas, o hayan quedado garantizadas en forma satisfactoria para tales entidades financiadoras la totalidad de las obligaciones de pago de principal, intereses u otros conceptos que incumban a Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. frente a las mismas; y c) Para el supuesto de que Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. fuera declarada judicialmente en situación de quiebra o suspensión de pagos, llevar a cabo las medidas necesarias para la plena asun-

19 BAO zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena BOB núm Lunes, 2 de agosto de 2004 Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateari dagozkion ordaintzeko betebehar guztiak. D. Kreditu-eskubideen erabilera: Aurreko A., B. eta C. idatz-zatietan ezarritakoaren indarrez Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateak Bizkaiko Foru Aldundiarekiko izan litzakeen kreditu-eskubideak Hamalaugarren Oinarriaren menpean egongo dira. Hamaikagarrena. Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.k, hitzarmen zehatz hau dela eta, Bizkaiko Foru Aldundiarekiko dituen kreditu-eskubideak xedatzea 1. Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.k hitzarmen zehatz honen arabera Bizkaiko Foru Aldundiarekin dituen edo etorkizunean izan ditzakeen kreditu eskubideak pignoratu ahal izango dizkio gainontzeko bati, behin zein behin baino gehiagotan, salerosketa, trukaketa, ordainketarako emate, ordaindutako emate edo edozein negozio juridikoren bitartez. Gainera, hasierako eta hurrengo lagapen-hartzaileek kreditu eskubide horiek pignoratu, salerosi, trukatu, ordainketarako ematean nahiz ordaindutako edo bermeko, edo bahiko ematean eman ahal izango dituzte. 2. Bizkaiko Foru Aldundiak, Kode Zibileko artikuluan xedatutakoaren arabera, oraintxetik bere baimen ezeztaezina ematen die, hitzarmen zehatz hau dela bide, Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.k harekin orain dituen edo etorkizunean izan ditzakeen kreditu eskubideen lehendabiziko eta hurrengo lagapenei eta pignorazioei. Bizkaiko Foru Aldundiak pignorazio eta lagapen horiek onartzeko betebeharra hartu du. Lagapen edo pignorazio horiek onartutzat joko dira Bizkaiko Foru Aldundiak bahi-kontratua edo lagapen-erabakia sinatzen duenean edo hark pignorazioaren edo lagapenaren berriemate-idazkia sinatzen duenean. Behin bahia edo lagapena onartutakoan aurrean adierazitako moduetako baten bidez, Bizkaiko Foru Aldundiak behar diren kopuruak transferitu beharko ditu behar den eguneko goizeko 11,00ak baino lehen kasuan kasuko pignorazio-hartzekodunak edo lagapen-hartzaileak adierazten dion kontura, hitzarmen zehatz honen bosgarren oinarrian ezarritakoa betetzeko. 3. Bizkaiko Foru Aldundiak hitzarmen zehatz honetan edo beraren xede den enkarguan bere gain hartu dituen ordainketa-betebeharrak ez dira ezertan aldatuko Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.k hitzarmen zehatz hau dela bide dituen eta izango dituen kreditu-eskubideak osorik edo zati batean pignoratzen edo lagatzen baditu. Era berean, lanaren burutzapenean gerta litezkeen gorabeherak, Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. eta gainontzekoen arteko kontratu-harremanen existentzia, eduki eta ondoreen inguruko gorabeherak eta gainerako ustekabeak ez dira zio izango Bizkaiko Foru Aldundiaren ordainketa-betebeharrak aldatzeko. Ondorioz, aurrekoetako bat, edo beste zerbait, gertatuz gero, Bizkaiko Foru Aldundiak lagapena egitean edo bahi-eskubidea eratzean aurreikusitako kopuruak, eta haien korrituak, emakidadunei edota pignorazio-hartzekodunei ordaindu beharra izango du, orduan finkatutako egutegiaren arabera. Hamabigarrena. Indarraldia Hitzarmen zehatz hau sinatzen den egunetik 2057ko ekainaren 1era arte egongo da indarrean. Hala ere, hitzarmen honen ondorio ekonomikoak 2007ko ekainaren 1etik 2057ko ekainaren 1era arte izango dira. Indarraldia amaitu aurretik alderdiek, elkar hartuta, beste hamar (10) urterako luzatzea hitzartu ahal izango dute, batek hiru (3) hilabete lehenago berariaz eta modu sinesgarrian salatu ezean. Luzamendua eta, behar denean, prezioen berrikuspena tramitatzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak hitzarmen hau onesteko emandako erabakian xedatutakoa egingo da eta kontuan izango da Bizkaiko Foru Aldundiaren eta beraren foru erakunde autonomiadunen ción por parte de la Diputación Foral de Bizkaia de la totalidad de las obligaciones de pago que incumban a Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. D. Disposición de los derechos de crédito: Cualesquiera derechos de crédito que Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. ostente frente a la Diputación Foral de Bizkaia en virtud de los apartados A., B. y C. anteriores quedan sujetos al régimen prevenido en la Base Decimocuarta siguiente. Undécima. Disposición de los derechos de crédito que ostenta Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. frente a la Diputación Foral de Bizkaia en virtud del presente Convenio Específico 1. Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. podrá pignorar en favor de cualesquiera terceros o ceder en una o varias veces a éstos, a título de compraventa, permuta, dación para pago, dación en pago o cualquiera que sea el negocio jurídico subyacente, los derechos de crédito presentes o futuros que ostente frente a la Diputación Foral de Bizkaia conforme a lo previsto en el presente Convenio Específico. A su vez, tales derechos de crédito podrán ser objeto de pignoración, compraventa, permuta, dación para pago, dación en pago o cesión en garantía por parte de sus cesionarios iniciales y sucesivos. 2. A efectos de lo dispuesto por el artículo 1198 del Código Civil, la Diputación Foral de Bizkaia presta desde este momento su consentimiento irrevocable a las cesiones primeras o sucesivas, así como a la pignoración, de los derechos de crédito presentes o futuros ostentados frente a ella por Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. en virtud del presente Convenio Específico. La Diputación Foral de Bizkaia se obliga a aceptar dichas pignoraciones y cesiones. Tal aceptación se entenderá producida, bien mediante la firma por la Diputación Foral de Bizkaia del correspondiente contrato de prenda o acuerdo de cesión, bien mediante la firma por aquélla del correspondiente escrito de comunicación de la pignoración o cesión. Una vez que haya sido aceptada la prenda o cesión en cualquiera de las formas indicadas, la Diputación Foral de Bizkaia sólo quedará válidamente liberada de las obligaciones pecuniarias asumidas en virtud de este Convenio Específico mediante la transferencia de las cantidades necesarias a la cuenta designada por el correspondiente acreedor pignoraticio o, según sea el caso, por el cesionario de que se trate, antes de las horas de la mañana del día de que se trate, con valor de ese mismo día. 3. Las obligaciones de pago asumidas por la Diputación Foral de Bizkaia en el presente Convenio Específico o en el encargo objeto del mismo no resultarán afectadas en ningún sentido en el supuesto en que se hayan pignorado o cedido, total o parcialmente, los correlativos derechos de crédito presentes o futuros correspondientes a Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. en virtud del Convenio Específico, por razón de cualesquiera vicisitudes que pudieran producirse en el curso de la ejecución del presente Convenio Específico o del encargo objeto del mismo o relativas a la existencia, contenido o efectos de las relaciones contractuales entre las partes o Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. y terceros, ni por razón de ninguna otra circunstancia sobrevenida. En consecuencia, en tales hipótesis, así como en cualesquiera otras, la Diputación Foral de Bizkaia quedará obligada a abonar a los correspondientes cesionarios y/o acreedores pignoraticios las cantidades previstas en el momento de la cesión o, según sea el caso, en el momento de la constitución del derecho de prenda, comprendidos los intereses correspondientes, con arreglo al calendario establecido en dicho momento. Duodécima. Vigencia La vigencia del presente Convenio Específico se extenderá desde la fecha de su firma hasta el 1 de junio de No obstante, tendrá efectos económicos desde el 1 de junio de 2007 hasta el 1 de junio de Antes de la finalización del plazo, se podrá acordar por mutuo acuerdo una prórroga por el plazo máximo de diez (10) años, salvo que cualquiera de las partes denuncie expresa y fehacientemente el mismo con una antelación mínima de tres (3) meses. Para la tramitación de la prórroga y, en su caso, revisión de precios se procederá de acuerdo a lo dispuesto por la Diputación Foral de Bizkaia en el acuerdo aprobatorio del presente convenio, y a lo establecido en el Decreto Foral 105/2001, de 5 de junio, por

20 BAO zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena BOB núm Lunes, 2 de agosto de 2004 laguntza eta diru-laguntza publikoen gastuak fiskalizatzeko araudia onetsi duen ekainaren 5eko 105/2001 Foru Dekretuan ezarritakoa. Hamahirugarrena. Gainontzekoentzako hizpatua Kode Zibileko artikuluko bigarren paragrafoan xedatutakoaren itzalpean, Bizkaiko Foru Aldundiak onartu du eta aintzatetsi du hitzarmen hau dela bide bere gain hartu dituen konpromiso eta betebehar guztiak Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.ri ez ezik hitzarmenaren xede gizarte ekipamenduaren proiektua finantzatuko duten erakundeei ere badagozkiela. Bertaratu direnek agiri honen bi ale sinatu dituzte. Bizkaiko Foru Aldundia, JUAN MARIA ABURTO RIKE Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., JOSE IGNACIO ORTIZ ETXEBARRIA el que se aprueba el Reglamento de fiscalización del gasto en materia de ayudas y subvenciones públicas de la Diputación Foral de Bizkaia y sus Organismos Autónomos Forales. Decimotercera. Estipulaciones a favor de terceros Al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.257, segundo párrafo, del Código Civil, la Diputación Foral de Bizkaia reconoce y acepta que los compromisos y obligaciones de cualquier índole asumidos por ella en virtud del presente Convenio Específico se entenderán contraídos no sólo frente a Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., sino, asimismo, en beneficio de las entidades financiadoras del proyecto de infraestructura de equipamiento social objeto del mismo. Lo que firman los comparecientes por duplicado ejemplar. Diputación Foral de Bizkaia, JUAN MARIA ABURTO RIKE Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., JOSE IGNACIO ORTIZ ETXEBARRIA I. eranskina Ekainaren 30eko 6/98 Foru Arauaren bigarren artikuluan Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumeneko errepide eta azpiegituren eraikuntza edota ustiapenetarako aginduetan foru sozietate publikoek aginduzko eduki beharko dituzten oinarrizko erregelak ezarri ziren. Halaber, Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateko akziodunen batzar nagusiak bere sozietate-xedea zabaldu zuen 2000ko apirilaren 3an, Bizkaiko Foru Aldundiak, Gizarte Ekintza Sailak eskaturik, horren eskumeneko eremuan agintzen dizkion gizarte-azpiegiturak egin ahal izateko, besteak beste. Hori dela bide, Bizkaiko Foru Aldundiak Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateari enkargatu dio berak edo besteren batek Santa Ana auzoko (Ermua) Abeletxe Plan Partzialean adinekoentzako eguneko zentroa duen egoitza baten proiektua egin dezala eta, gero, egoitza hori eraiki, hornitu, ustiatu eta manten dezala, eranskin honetan mandatuaren xehetasunak ematen dira. Enkargua burutzean, Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietatea Bizkaiko Foru Aldundiaren kontura arituko da. ENKARGUAREN XEHETASUNAK: Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateari egindako enkargu honen xedea da berak edo besteren batek Santa Ana auzoko (Ermua) Abeletxe Plan Partzialean eguneko zentroa izango duen adinekoentzako egoitza baten proiektua egin dezala eta, gero, egoitza hori eraiki, hornitu, ustiatu eta manten dezala, enkargua, gainera, Ermuko Udalak Bizkaiko Foru Aldundiari laga dion m 2 inguruko lur-zatian egingo da. Aurreikusitakoaren arabera, egoitzak gutxienez 100 plaza izango ditu eta eguneko zentroak 30. Egoitzaren eta eguneko zentroaren azalerak eta ezaugarriak adinekoentzako egoitzazko gizarte zerbitzuei buruzko martxoaren 10eko 41/1998 Dekretuan zehazten dira, baita besteren laguntza behar duten adinekoentzako eguneko zentroei buruzko urriaren 17ko 202/2000 Dekretuan ere. II. eranskina Ekainaren 30eko 6/98 Foru arauaren bigarren artikuluan Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumeneko errepide eta bestelako azpiegituren eraikuntza edota ustiapenetarako aginduetan foru sozietate publikoek aginduzko eduki beharko dituzten oinarrizko erregelak ezarri ziren. Enkarguak foru administrazioak foru sozietate publikoari egin behar dizkion, horrelakorik dagoenean, ekonomi ekarpenak aurreikusi behar dituzten hitzarmen orokor edota zehatz egokiak burutuz bideratuko dira. Ildo beretik, ekainaren 30eko 6/1998 Foru Arauko bigarren artikuluan ezarritakoaren arabera, Bizkaiko Foru Aldundiak Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. sozietateari egin beharreko ekarpen ekonomikoak (halakorik egin behar bada) hitzarmen zehatzetan aurreikusi behar dira. Horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiak hartu beharreko gastu konpromisoak hartuko ditu. Anexo I En el artículo segundo de la Norma Foral n. o 6/98, de 30 de junio, se establecen las reglas fundamentales que habrán de regir en las encomiendas para la construcción y/o explotación de carreteras y otras infraestructuras de competencia de la Diputación Foral de Bizkaia por Sociedades Públicas Forales. Asimismo, la Junta General de accionistas de la Sociedad Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. amplió su objeto social, el día 3 de abril de 2000, con el fin de poder acometer entre otras las infraestructuras sociales que le encomiende la Diputación Foral de Bizkaia a instancias del Departamento de Acción Social y en el ámbito de su competencia. En su virtud, la Diputación Foral de Bizkaia encomienda a Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A la realización por si misma o por terceros del proyecto, construcción, equipamiento, explotación y mantenimiento de una Residencia con Centro de Día para Personas mayores en el Plan Parcial Abeletxe del barrio Santa Ana (Ermua), precisando en este Anexo los detalles del encargo. En la ejecución del encargo Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. actuará por cuenta de la Diputación Foral de Bizkaia. DETALLES DEL ENCARGO: El objeto de este encargo a Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., es la realización por si misma o por terceros del proyecto, construcción, equipamiento, explotación y mantenimiento de una Residencia con Centro de Día para Personas mayores en el Plan Parcial Abeletxe del barrio Santa Ana (Ermua), en una parcela de aproximadamente m 2, propiedad cedida por el Ayuntamiento de Ermua a la Diputación Foral de Bizkaia. La capacidad de esta Residencia se ha previsto con un mínimo de 100 plazas, y 30 plazas para el Centro de Día. Las superficies de cada uno de los espacios requeridos, así como las características de estos, son los que determina el Decreto 41/1998 de 10 de marzo, sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad, así como el Decreto 202/2000 de 17 de octubre, sobre los centros de día para personas mayores dependientes. Anexo II En el artículo segundo de la Norma Foral n. o 6/98, de 30 de junio, se establecen las reglas fundamentales que habrán de regir en las encomiendas para la construcción y/o explotación de carreteras y otras infraestructuras de competencia de la Diputación Foral de Bizkaia por Sociedades Públicas Forales, las encomiendas se instrumentarán mediante la conclusión de los correspondientes convenios general y/o específicos que deben prever las aportaciones económicas que en su caso, haya de realizar la Administración Foral a la Sociedad Pública Foral. En este mismo sentido, en el artículo segundo de la Norma Foral 6/1998, de 30 de junio se establece, que los convenios específicos habrán de prever las aportaciones económicas que, en su caso, haya de realizar la Diputación Foral de Bizkaia a Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. a cuyo efecto adquirirá los compromisos de gasto que resulten pertinentes.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2012 FORU DEKRETUA, abenduaren 18koa. honen bidez, desgaitasunen bat duten pertsonei

Más detalles

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 Erakundea Diru-laguntza ( ) Aurrekontuko partida Entidad Subvención ( ) Partida presupuestaria MANCOMUNIDAD MERINDAD

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

Azken urteetan, krisi ekonomikoak eragina izan du Bizkaiko enpresa-sarean, eta haren ondorio larrienak langabezian islatu dira.

Azken urteetan, krisi ekonomikoak eragina izan du Bizkaiko enpresa-sarean, eta haren ondorio larrienak langabezian islatu dira. BAO. 243. zk. 2014, abenduak 19. Ostirala 26492 BOB núm. 243. Viernes, 19 de diciembre de 2014 Hirugarrena. Indarrean sartzea Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila BAO. 228. zk. 2013, azaroak 28. Osteguna 26327 BOB núm. 228. Jueves, 28 de noviembre de 2013 C) «Malmasingo tunela hobetu eta tunelen segurtasunari buruzko Foru Dekretura egokitzea» lanen kontratuaren

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PROMOCIÓN ECONÓMICA Convocatoria del programa municipal de ayudas económicas a la creación, innovación y mejora

Más detalles

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua.

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua. BAO. 31. zk. 2015, otsailak 16. Astelehena 3291 BOB núm. 31. Lunes, 16 de febrero de 2015 Bizkaiko Foru Aldundiaren 142015 FORU DEKRETUA, otsailaren 10ekoa. Honen bidez, oinarri arautzaileak eta deialdia

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE NEGOZIOA PORTUGALETEKO HISTORIAGUNEAN KOKATURIK DUTEN ENPRESETARAKO DIRU-LAGUNTZA BEREZIEN / AYUDAS ECONÓMICAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPRESAS CON UBICACIÓN DE NEGOCIO EN EL CASCO

Más detalles

Ekonomia Sustatzeko Saila. Departamento de Promoción Económica

Ekonomia Sustatzeko Saila. Departamento de Promoción Económica BAO. 243. zk. 2014, abenduak 19. Ostirala 26451 BOB núm. 243. Viernes, 19 de diciembre de 2014 Ekonomia Sustatzeko Saila Departamento de Promoción Económica Bizkaiko Foru Aldundiaren 163/2014 FORU DEKRETUA,

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 232. zk. 2013, abenduak 4. Asteazkena 26897 BOB núm. 232. Miércoles, 4 de diciembre de 2013 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 235. zk. 2013, abenduak 10. Asteartea 27347 BOB núm. 235. Martes, 10 de diciembre de 2013 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 5911 AGINDUA, 2008ko urriaren 8koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 147. zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena 16929 BOB núm. 147. Miércoles, 1 de agosto de 2012 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 242. zk. 2010, abenduak 20. Astelehena 30645 BOB núm. 242. Lunes, 20 de diciembre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 74. zk. 2014, apirilak 16. Asteazkena 9033 BOB núm. 74. Miércoles, 16 de abril de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA 2015 2015 SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER ORDINARIO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE KULTURA, KIROLA

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN 2000.eko urtarrila Lehen argitalpena Enero 2000 Primera Edición 1 Eusko Jaurlaritzako Lurralde

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 673/2014, del Diputado de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 241. zk. 2011, abenduak 21. Asteazkena 27665 BOB núm. 241. Miércoles, 21 de diciembre de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

652 eredua Modelo 652

652 eredua Modelo 652 652 eredua Modelo 652 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Bizitza aseguruen polizak Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Pólizas de seguro de vida Jarraibideak Instrucciones 652 eredua Aurkeztu

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 65. zk. 2004, apirilak 5. Astelehena 7041 BOB núm. 65. Lunes, 5 de abril de 2004

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60.

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60. EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00 Megabanner 728*90 px 50.00 60.00 Megabanner Inferior 728*90 px 10.00 15.00 20.00 Robapáginas 300*250

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

1. artikulua. Xedea. Artículo 1. Objeto

1. artikulua. Xedea. Artículo 1. Objeto BAO. 239. zk. 2014, abenduak 15. Astelehena 25977 BOB núm. 239. Lunes, 15 de diciembre de 2014 Bizkaiko Foru Aldundiaren 150/2014 FORU DEKRETUA, abenduaren 9ko, diru-laguntzak emateko oinarri-arauak eta

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 53. zk. 2006, martxoak 16. Osteguna 6577 BOB núm. 53. Jueves, 16 de marzo de 2006

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 49. zk. 2004, martxoak 11. Osteguna 5425 BOB núm. 49. Jueves, 11 de marzo de 2004

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 101. zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala 13387 BOB núm. 101. Viernes, 29 de mayo de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Xedapen Orokorrak. Disposiciones Generales 2009/1939 (1) EHAA - 2009ko apirilak 7, asteartea N.º 67 ZK. BOPV - martes 7 de abril de 2009

Xedapen Orokorrak. Disposiciones Generales 2009/1939 (1) EHAA - 2009ko apirilak 7, asteartea N.º 67 ZK. BOPV - martes 7 de abril de 2009 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA 1939 70/2009 DEKRETUA, martxoaren 24koa, etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak

Más detalles

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 10998 ZUZENBIDEKO OINARRIAK Sail honek eskumena du aztergai den espediente hau ebazteko, ekainaren 11ko Diputatuen Kontseiluaren 42/2008 Foru Dekretuarekin bat etorriz. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaiko Foru Aldundia SE DISPONE

Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaiko Foru Aldundia SE DISPONE Decreto Foral nº 75/99, de 11 de mayo, de la, de subvenciones a los ayuntamientos u organismos La viene realizando durante los últimos años una clara política de apoyo a la formación de nuevos jóvenes

Más detalles

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 6294

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 6294 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA 6294 AGINDUA, 2009ko azaroaren 25ekoa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan langabezian dauden

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 80. zk. 2011, apirilak 28. Osteguna 11617 BOB núm. 80. Jueves, 28 de abril de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

c) Etorkinen euskara-gaitasuna lantzeko egitarauak.

c) Etorkinen euskara-gaitasuna lantzeko egitarauak. BAO. 238. zk. 2013, abenduak 13. Ostirala 27997 BOB núm. 238. Viernes, 13 de diciembre de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2013 FORU DEKRETUA abenduaren 10ekoa, diru-laguntzak emateko oinarriarauak eta

Más detalles

BAO. 82. zk. 2006, maiatzak 2. Asteartea 9927 BOB núm. 82. Martes, 2 de mayo de 2006

BAO. 82. zk. 2006, maiatzak 2. Asteartea 9927 BOB núm. 82. Martes, 2 de mayo de 2006 BAO. 82. zk. 2006, maiatzak 2. Asteartea 9927 BOB núm. 82. Martes, 2 de mayo de 2006 67/2006 FORU DEKRETUA, apirilaren 11koa, Lan eta Trebakuntza Sailaren Lan-Sustraiak Egitaraua arautzeko oinarriak ezarri

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 30. zk. 2007, otsailak 12. Astelehena 4433 BOB núm. 30. Lunes, 12 de febrero de

Más detalles

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de Herri txikien arazoetariko bat Garraio Zerbitzu Publiko egoki baten beharra da, hau da, herri txikien izaerara egokitu daitekeena. Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público,

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 67. zk. 2008, apirilak 9. Asteazkena 8849 BOB núm. 67. Miércoles, 9 de abril de

Más detalles

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA.

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN INMUEBLES RESIDENCIALES EN EL

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PROMOCIÓN ECONÓMICA Convocatoria del programa municipal de becas para emprender. Año 2015 En sesión celebrada

Más detalles

INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+)

INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+) PROGRAMA EVE-IDAE 2008 DE AYUDAS PÚBLICAS A INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+) CONDICIONES GENERALES PROGRAMA EVE-IDAE 2008 DE AYUDAS PÚBLICAS A INVERSIONES

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 233. zk. 2010, abenduak 3. Ostirala 29427 BOB núm. 233. Viernes, 3 de diciembre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación Foral de Gipuzkoa

Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación Foral de Gipuzkoa 1 30 Maiatzaren 17ko 15/1988 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako Foru Diputazioaren foru abonu-agirien sorrerari eta lehenengo jaulkipenari buruzkoa (G.A.O. 95 zbka.; 20-5; 2277 orr.).(*) Martxoaren18ko 1/1988 Foru

Más detalles

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak NEKAZARITZA SAILA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak NEKAZARITZA SAILA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 3979 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Araugintzako Foru Dekretuak NEKAZARITZA SAILA 1781 10/2010 FORU DEKRETUA, diputatuen kontseiluarena,

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 74. zk. 2015, apirilak 21. Asteartea 8963 BOB núm. 74. Martes, 21 de abril de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 29. zk. 2007, otsailak 9. Ostirala 4305 BOB núm. 29. Viernes, 9 de febrero de

Más detalles

GORKA MANEIRO LABAYEN MISTOA- UPYD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERA HAU EGITEN DU MONTEVIDEORA EGINDAKO BIDAIARI BURUZ.

GORKA MANEIRO LABAYEN MISTOA- UPYD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERA HAU EGITEN DU MONTEVIDEORA EGINDAKO BIDAIARI BURUZ. INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA SAILBURUA LA CONSEJERA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA GORKA MANEIRO LABAYEN MISTOA- UPYD TALDEKO

Más detalles

NORMATIVA REGULADORA DE SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN KULTUR-ETXEA DE GERNIKA-LUMO PARA FINANCIAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES.

NORMATIVA REGULADORA DE SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN KULTUR-ETXEA DE GERNIKA-LUMO PARA FINANCIAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES. GERNIKA-LUMOKO KULTUR ETXEA FUNDAZIOAREN DIRU LAGUNTZAK EMATEKO ARAUDIA, KULTURA EGITASMOAK ETA EKINTZAK FINANTZATZEKO. I. ATALBURUA XEDAPEN OROKORRAK 1.artikulua. Dirulaguntzak emateko oinarri espezifikoak.

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 6. zk. 2015, urtarrilak 12. Astelehena 191 BOB núm. 6. Lunes, 12 de enero de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 51. zk. 2005, martxoak 15. Asteartea 6225 BOB núm. 51. Martes, 15 de marzo de

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA NEKAZARITZA SAILA. 2013ko apirilaren 15a, astelehena ALHAO 43 BOTHA Lunes, 15 de abril de 2013

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA NEKAZARITZA SAILA. 2013ko apirilaren 15a, astelehena ALHAO 43 BOTHA Lunes, 15 de abril de 2013 3979 partaidetza horiek taldeko erakundetako, talde anitzetako eta elkartuetako ondare-partaidetza gisa kalifikatu aurretik inbertsioak egin direnean. Balioespen-doikuntza horiek ondarearen emaitza ekonomikoaren

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 6. zk. 2007, urtarrilak 9. Asteartea 625 BOB núm. 6. Martes, 9 de enero de 2007

Más detalles

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PÁGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio

Más detalles

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 196 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Foru Aginduak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 6562 Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko

Más detalles

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales.

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SOCIAL, IGUALDAD Y JUVENTUD ASÍ COMO PARA EL ACCESO A LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES

Más detalles

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria 0 FONDO SOCIAL EUROPEO EUROPAKO GIZARTE FONDOA Eskaera-txostena Informe-solicitud Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao Tel. 94 420 73 00

Más detalles

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA 2014

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA 2014 El Ayuntamiento de Balmaseda, mediante Decreto de Alcaldía nº 158/14, de fecha 11 de marzo, aprobó las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la contratación de personas trabajadoras

Más detalles

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL. 2014ko martxoaren 7a, ostirala ALHAO 27 BOTHA Viernes, 7 de marzo de 2014

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL. 2014ko martxoaren 7a, ostirala ALHAO 27 BOTHA Viernes, 7 de marzo de 2014 3298 saihestuko dira eta bultzatuko da aniztasuna sexuetan, roletan eta genero identitateetan. 16.2. Ezarritako betebehar horiek nahiz indarrean dagoen legerian onartutako edozein betebehar ez betetzeak

Más detalles

de los de Donostia-San Sebastián que corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación.

de los de Donostia-San Sebastián que corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación. EHAA - 2002ko ekainak 10, astelehena N.º 108 ZK. BOPV - lunes 10 de junio de 2002 10059 Donostia-San Sebastiángo epaitegietatik dagokionean. Horretako epea bi hilabetekoa izango da eta jakinarazpena jasotzen

Más detalles

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa.

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa. HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Hezkuntza Sailburuordetza Lanbide Heziketa Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Viceconsejería de Educación Dirección de Formación

Más detalles

LEGE PROIEKTUA Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0

LEGE PROIEKTUA Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN AURREKONTU OROKORRAK Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Proyecto Aurkibidea / Indice : LEGE Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0 - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO.

Más detalles

Administrazio Xedapenak. Disposiciones Administrativas DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

Administrazio Xedapenak. Disposiciones Administrativas DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 6342 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Diputatuen Kontseiluaren Foru Dekretuak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 2870 18/2013

Más detalles

BCAM and Baltogar will develop a software tool to undertake applied research projects

BCAM and Baltogar will develop a software tool to undertake applied research projects news Bilbao, December 20, 2012 BCAM and Baltogar will develop a software tool to undertake applied research projects Through this project, funded by Biscay Regional Council, the Basque Center for Applied

Más detalles

Anuncios. Iragarkiak. Pribatuen Iragarkiak. Anuncios Particulares 2011/3443 (1/21)

Anuncios. Iragarkiak. Pribatuen Iragarkiak. Anuncios Particulares 2011/3443 (1/21) Iragarkiak Pribatuen Iragarkiak SPRI SA 3443 IRAGARKIA, industria, merkataritza eta turismo arloetan diharduten enpresei finantza- gaikuntza eta - babesa emateko Programari buruzkoa. Eraldaketa Lehiakorrerako

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

Iragarkiak. Anuncios. Anuncios Particulares. Pribatuen Iragarkiak 2011/389 (1/33)

Iragarkiak. Anuncios. Anuncios Particulares. Pribatuen Iragarkiak 2011/389 (1/33) Iragarkiak Pribatuen Iragarkiak SPRI SA 389 IRAGARKIA, Euskal Autonomia Erkidegoko Enpresetan Berrikuntzari Laguntzeko «+Innova» Programa onartu dela jakitera emateko dena. Industria Sustapen eta Eraldaketarako

Más detalles

Iragarkiak. Anuncios. Anuncios Particulares. Pribatuen Iragarkiak 2011/2480 (1/9)

Iragarkiak. Anuncios. Anuncios Particulares. Pribatuen Iragarkiak 2011/2480 (1/9) Iragarkiak Pribatuen Iragarkiak SPRI SA 2480 IRAGARKIA, «EPM- Ekipamendu Produktiboak Modernizatzeko» laguntza- programaren araudia aldatzeko dena. Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzua SAren

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 9. zk. 2009, urtarrilak 15. Osteguna 1 BOB núm. 9. Jueves, 15 de enero de 2009

Más detalles

Existe la posibilidad de emitir en desconexión, consultar departamento comercial

Existe la posibilidad de emitir en desconexión, consultar departamento comercial RADIO EUSKADI Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 208 67 9:00 10:00 130 130 14:00 103 15:00 95 20:00 22:00 102 * 67

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

ERAIKUNTZEN IKUSKAPEN TEKNIKOA (EIT) EGITEKO ETA HORREN ONDORIOZKO OBRAK BURUTZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEAKZIOEN.

ERAIKUNTZEN IKUSKAPEN TEKNIKOA (EIT) EGITEKO ETA HORREN ONDORIOZKO OBRAK BURUTZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEAKZIOEN. B NT OA ADORE T SU V. ERANSKNA ANEXO V ERAKUNTEN KUSKAPEN TEKNA (ET) EGTE ETA HORREN ONDORO OBRAK BURUTE DRU-LAGUNTAK EMATE ONARR ARAUTALEAEN. AALPENA Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako

Más detalles

RESUELVO: 2.-Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente.

RESUELVO: 2.-Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente. LEHENDAKARITZA Kanpo Harremanetarko Idazkaritza Nagusia PRESIDENCIA Secretaría General de Acción Exterior RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2011, del Secretario General de Acción Exterior, por la que se

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 241. zk. 2009, abenduak 17. Osteguna 1 BOB núm. 241. Jueves, 17 de diciembre de 2009 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Txostena Memoria. Seed Capital Bizkaia Mikro, A.B. Seed Capital Bizkaia Mikro S.A

Txostena Memoria. Seed Capital Bizkaia Mikro, A.B. Seed Capital Bizkaia Mikro S.A Seed Capital Sozietate Kudeatzailea, SA Europako Batasunak Funtsak Sustatzeko Europako Seed Capital Egitarauaren atala da, zertarako-eta enpresa proiektu berritzaileen garapena, abian jartzeko faseari

Más detalles

BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto Urien

BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto Urien BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS DIRIGIDAS A EMPRESAS Y COMERCIOS PARA PROMOVER EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE GÜEÑES 2014. BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2685 (1) EHAA - 2009ko maiatzak 15, ostirala N.º 91 ZK. BOPV - viernes 15 de mayo de 2009

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2685 (1) EHAA - 2009ko maiatzak 15, ostirala N.º 91 ZK. BOPV - viernes 15 de mayo de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones 2685 AGINDUA, 2009ko apirilaren 22koa, Kultura Sailburuarena, nazioarte mailako arte-azoketan stand-ak alokatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko arte-galeriei dirulaguntzak

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA La documentación expresada se cumplimentará mediante la presentación

Más detalles