N Zk hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a."

Transcripción

1 13444 EHAA ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren 15eko EHAA, 51 zk.) onartutako deialdiari dagozkion dirulaguntzak esleitzen dituena.. Herrizaingo sailburuaren 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren 15eko EHAA, 51 zk.) onartutako Herri Babesarekin zerikusia duten jarduerak sustatzeko egitarauaz baliatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batzuek aurkeztutako eskaerak ikusi ondoren, eta dagokion Hautaketa Batzordeak aztertu ondoren, eta horren proposamenez, honako hau XEDATU DUT: Lehenengoa. Herrizaingo sailburuaren 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren 15eko EHAA, 51 zk.) onartutako Herri Babesarekin zerikusia duten jarduerak sustatzeko egitarauei dagozkien dirulaguntzak esleitzea, agindu honen eranskinean jasotako udalerriei, bertan ohartemandako zenbatekoz eta jarduera-motagatik. Bigarrena. Eranskinean jasota datozen kopuruak jaso ahal izateko, dirulaguntzaren onuradunek deialdia egiten zuen Aginduaren 10., 12. eta 13. artikuluetan jarduera-mota bakoitzerako ezartzen diren betekizun eta betebeharrak bete beharko dituzte. Hirugarrena. Amurrio eta Barakaldo udalerriek aurkeztu eta eskatutako jarduera eta egitarauetarako dirulaguntzarik ez ematea, ezta udalerri esleipendunak izan arren agindu honen eranskinean agertzen ez direnei ere. Laugarrena. Agindu honen aurka, zeinak administrazio-bidea agortzen baitu, aukerako, berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke egintza eman zuen organo berari hilabeteko epearen barruan, edo egoki iritziz gero, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa bi hilabeteko epean Euskal Herriko Justizi Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko auzietarako salan, bi kasuetan agindu hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. Herrizaingo sailburua, JAVIER BALZA AGUILERA N ORDEN de 9 de julio de 1999, del Consejero de Interior, por la que se adjudican las subvenciones correspondientes a la convocatoria aprobada por Orden de 2 de marzo de 1999 del Consejero de Interior (BOPV n. 51 de 15 de marzo de 1999). A la vista de las peticiones formuladas por diversos municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco con el objetivo de acogerse al programa de fomento de actividades relacionadas con la protección civil, aprobado por Orden de 2 de marzo de 1999 del Consejero de Interior (BOPV n. 51 de 15 de marzo de 1999), examinadas las mismas por la Comisión de Selección correspondiente y a propuesta de ésta DISPONGO: Primero. Adjudicar las subvenciones correspondientes al programa de fomento de actividades relacionadas con la protección civil aprobado por Orden de 2 de marzo de 1999 del Consejero de Interior (BOPV n. 51 de 15 de marzo de 1999) a los municipios, en las cuantías y por el tipo de actividades que se reseñan en el anexo de la presente. Segundo. El abono de las cantidades que se reflejan en el anexo exigirá a los beneficiarios de la subvención el cumplimiento de los requisitos y obligaciones que, para cada tipo de actividades, se establecen en los artículos 10, 12 y 13 de la Orden de convocatoria. Tercero. Denegar subvención a las actividades, y programas presentados y solicitados por los municipios de Amurrio y Barakaldo así como a aquellas que, en todo caso, hayan sido solicitadas por los municipios que han resultado adjudicatarios pero que no se encuentran relacionadas en el anexo de la presente. Cuarto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes o bien, si así lo estimara conveniente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, plazos contados en ambos casos a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el BOPV. En Vitoria-Gasteiz, a 9 de julio de El Consejero de Interior, JAVIER BALZA AGUILERA.

2 EHAA ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de ERANSKINA UDALERRIA EMANDAKO DIRULAGUNTZA PTA GUZTIRA ALEGRIA-DULANTZI Ikastaroa: «Larrialdiekiko Prebentzio eta jokabidea» Iraupena: 25 ordu (12 teoriakoak, 2 teoria-praktikakoak eta 11 praktikakoak) AMOREBIETA-ETXANO Oinarrizko Ikastaroa: «Uholdeak» Iraupena: 10 ordu (6 ordu teoria- praktikakoak eta 4 praktikakoak) Oinarrizko ikastaroa: «Suaren ingurukoa». Iraupena: 10 ordu (2 teoria-praktikakoak eta 8 praktikakoak) Aurrekontua eta emandako dirulaguntza: PTA. BALMASEDA Oinarrizko ikastaroa: Jendetzak mugitzen dituen fenomenoetan eskuhartze psiko-soziala nola egin Aurrekontua eta emandako dirulaguntza: PTA. Oinarrizko ikastaroa: «Eguraldiak eragindako larrialdiak» Iraupena: 10 ordu (6 teoria-praktikako orduak eta 4 praktikakoak) Oinarrizko ikastaroa: «Lehenengo osasun-sorospenak». Iraupena: 20 ordu (8 teoria-praktika orduak eta 12 praktikakoak). Aurrekontua eta emandako dirulaguntza: PTA. BASAURI Ikastaro aurreratua: «Larrialdi medikoak» Iraupena: 20 ordu (8 teoria-praktika orduak eta 12 praktikakoak). Aurrekontua: PTA, eta emandako dirulaguntza: PTA. Iraupena: 10 ordu (4 teoria-praktikako orduak eta 6 praktikakoak). ERANDIO Trebakuntza Ikastaroa: Larrialdietan komunikazioa nola burutu behar den ikasteko entrenamendua. Iraupena: 20 ordu (6 teoria-praktika orduak eta 14 praktikakoak). Iraupena: 10 ordu (4 teoria-praktika orduak eta 6 praktikakoak). GETXO Oinarrizko ikastaroa: «Lehenengo osasun-sorospenak» Iraupena: 20 ordu (8 teoria-praktikako orduak eta 12 praktikakoak). Aurrekontua eta emandako dirulaguntza: PTA. Oinarrizko ikastaroa: «Larrialdien kudeaketa» Iraupena: 20 ordu ordu (6 teoria-praktika orduak eta 14 praktikakoak).

3 13446 EHAA ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 UDALERRIA EMANDAKO DIRULAGUNTZA PTA GUZTIRA IRUN Iraupena: 10 ordu (6 praktikakoak eta 4 teoria-praktika orduak). Iraupena: 10 ordu (4 teoria-praktikako orduak eta 6 praktikakoak). LLODIO Oinarrizko ikastaroa: «Uholdeak» MUNGIA Oinarrizko ikastaroa: «Eguraldiak eragindako larrialdiak» Iraupena: 10 ordu (4 praktikakoak eta 6 teoria-praktikako orduak) Iraupena: 10 ordu (6 praktikakoak eta 4 teoria-praktika orduak). ERRENTERIA Oinarrizko Ikastaroa: «Uholdeak» Oinarrizko ikastaroa: Jendetzak mugitzen dituen fenomenoetan eskuhartze psiko-soziala nola egin Aurrekontua eta emandako dirulaguntza: PTA. SESTAO Oinarrizko ikastaroa: «Herri Babesa» Iraupena: 15 ordu (5 praktikakoak eta 10 teoria-praktikako orduak) Aurrekontua eta emandako dirulaguntza: PTA. SONDIKA Ikastaro praktikoa: «babes-bitartekoak eta elkarteek eskura dituzten gainerako bitartekoak nola erabili suteei aurre egiterakoan» Iraupena: 10 ordu (praktika orduak) Aurrekontua: PTA eta emandako dirulaguntza: PTA. Ikastaroa: «hirietako suteei nola aurre egin erakusteko». Aurrekontua: PTA eta emandako dirulaguntza: PTA. VALDEGOVÍA Oinarrizko ikastaroa: «Herri Babesa» Iraupena: 10 ordu (4 praktikakoak eta 6 teoria-praktikako orduak) ZARAUTZ Oinarrizko Ikastaroa: «Uholdeak»

4 EHAA ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de ANEXO MUNICIPIO SUBVENCIÓN CONCEDIDA TOTAL PTA ALEGRIA-DULANTZI Curso de Prevención y actuación en emergencias de 25 horas de duración (12 teóricas, 2 teórico-prácticas y 11 prácticas) presupuestado y subvencionado en PTA AMOREBIETA-ETXANO Curso Básico de inundaciones 10 horas de duración (6 teórico-prácticas y 4 prácticas) presupuestado Curso Básico de fuego 10 horas de duración (2 teórico-prácticas y 8 prácticas) presupuestado y subvencionado en PTA BALMASEDA Curso Básico de intervención psico-social en fenómenos de masas horas de duración (10 teórico-prácticas) presupuestado y subvencionado en PTA. Curso Básico de emergencias meteorológicas de 10 horas de duración (6 teórico-prácticas y 4 prácticas) presupuestado y subvencionado Curso Básico Primeros Auxilios Sanitarios de 20 horas de duración (8 teórico-prácticas y 12 prácticas) presupuestado y subvencionado en PTA. BASAURI Curso Avanzado de urgencias médicas 20 horas de duración (8 teórico-prácticas y 12 prácticas) presupuestado en y subvencionado en PTA. Curso Básico de orientación y técnicas de rescate de 10 horas de duración (4 teórico-prácticas y 6 prácticas) presupuestado ERANDIO Curso entrenamiento en habilidades de comunicación en emergencias de 20 horas de duración (6 teórico-prácticas y 14 prácticas) presupuestado y subvencionado en PTA. (4 teórico-prácticas y 6 prácticas) presupuestado y subvencionado en PTA GETXO Curso Básico de Primeros Auxilios sanitarios de 20 horas de duración (8 teórico-prácticas y 12 prácticas) presupuestado y subvencionado en PTA. Curso Básico de gestión de emergencias de 20 horas de duración (6 teórico-prácticas y 14 prácticas) presupuestado y subvencionado en PTA. IRUN Curso Básico de orientación y técnicas de rescate de 10 horas de duración (6 prácticas y 4 teórico-prácticas) presupuestado (4 teórico-prácticas y 6 prácticas) presupuestado y subvencionado en PTA.

5 13448 EHAA ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 MUNICIPIO SUBVENCIÓN CONCEDIDA TOTAL PTA LAUDIO-LLODIO Curso Básico de inundaciones de 10 horas de duración (4 prácticas y 6 teórico-prácticas) presupuestado y subvencionado MUNGIA Curso Básico de emergencias meteorológicas de 10 horas de duración (4 prácticas y 6 teórico-prácticas) presupuestado Curso Básico de orientación y técnicas de rescate de 10 horas de duración (6 prácticas y 4 teórico-prácticas) presupuestado RENTERIA Curso Básico de inundaciones de 10 horas de duración (4 prácticas y 6 teórico-prácticas) presupuestado Curso Básico de orientación y técnicas de rescate de 10 horas de duración (6 prácticas y 4 teórico-prácticas) presupuestado Curso básico de intervención psico-social en fenómenos de masas de 10 horas de duración (10 teórico-prácticas) presupuestado y subvencionado en PTA. SESTAO Curso Básico de Protección Civil de 15 horas de duración (5 prácticas y 10 teórico-prácticas) presupuestado y subvencionado en PTA. SONDIKA Curso Práctico de manejo de medios de protección contra incendios y otros medios disponibles en la agrupación de 10 horas prácticas de duración presupuestado en PTA. y subvencionado en PTA. Curso Formativo de incendios urbanos de 10 horas de duración teórico-prácticas presupuestado en PTA. y subvencionado en PTA. VALDEGOVIA Curso Básico de Protección Civil de 10 horas de duración (4 prácticas y 6 teórico-prácticas) presupuestado y subvencionado Curso Básico de orientación y técnicas de rescate de 10 horas de duración (6 prácticas y 4 teórico-prácticas) presupuestado y subvencionado ZARAUTZ Curso Básico de inundaciones de 10 horas de duración (4 prácticas y 6 teórico-prácticas) presupuestado y subvencionado (6 prácticas y 4 teórico-prácticas) presupuestado y subvencionado en PTA.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria

Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria EBAZPENA, 2007ko urriaren 24koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2007-2008 ikasturtean hasteko diren Lanbide Heziketako Zikloetako irakaslegoaren prestakuntzarako ikastaroetarako irakasle onartuen

Más detalles

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 5911 AGINDUA, 2008ko urriaren 8koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza

Más detalles

I. ERANSKINA / ANEXO I II. ERANSKINA / ANEXO II

I. ERANSKINA / ANEXO I II. ERANSKINA / ANEXO II 18042 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Hirugarrena. Ebazpen honek administrazio bidea amaitzen du. Bere aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

mentos sustantivos de su ejercicio, atribuidas a la Viceconsejería

mentos sustantivos de su ejercicio, atribuidas a la Viceconsejería EHAA - 2007ko ekainak 22, ostirala N.º 120 ZK. BOPV - viernes 22 de junio de 2007 15031 edota, eskumen horiek gauzatzean, funtsezko elementuak lagatzen direnik, horiek denak Hezkuntza, Unibertsitate eta

Más detalles

N -1761. Zk-1761. bekak emateko. Euskal Autonomia Erkidegoko lankide boluntarioei

N -1761. Zk-1761. bekak emateko. Euskal Autonomia Erkidegoko lankide boluntarioei 4970 EHAA - 2003ko martxoak 24, astelehena N.º 59 ZK. BOPV - lunes 24 de marzo de 2003 Zk-1761 EBAZPENA, 2002ko abenduaren 30ekoa, Garapen Lankidetzarako zuzendariarena, Nazio Batuen nazioarteko erakundeei

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2999 (1/11) EHAA - 2009ko maiatzak 26, asteartea N.º 98 ZK. BOPV - martes 26 de mayo de 2009

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2999 (1/11) EHAA - 2009ko maiatzak 26, asteartea N.º 98 ZK. BOPV - martes 26 de mayo de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 2999 EBAZPENA, 2009ko maiatzaren 6koa, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordearena, Lanbide Heziketako

Más detalles

de los de Donostia-San Sebastián que corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación.

de los de Donostia-San Sebastián que corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación. EHAA - 2002ko ekainak 10, astelehena N.º 108 ZK. BOPV - lunes 10 de junio de 2002 10059 Donostia-San Sebastiángo epaitegietatik dagokionean. Horretako epea bi hilabetekoa izango da eta jakinarazpena jasotzen

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

WROCLAWEN 2016an EGONALDI ARTISTIKOA EGINGO DUTEN SORTZAILE HAUTATUEN ZERRENDA ARGITARATZEN DUEN EBAZPENA

WROCLAWEN 2016an EGONALDI ARTISTIKOA EGINGO DUTEN SORTZAILE HAUTATUEN ZERRENDA ARGITARATZEN DUEN EBAZPENA WROCLAWEN 2016an EGONALDI ARTISTIKOA EGINGO DUTEN SORTZAILE HAUTATUEN ZERRENDA ARGITARATZEN DUEN EBAZPENA OINARRIAK 2015eko abenduaren 30eko EHAAn, Wroclaw hirian 2016ko udan egonaldi artistiko bat egiteko

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua DORRE BARRIAK San Mames ingurua Junto al nuevo San Mamés, el hospital de Basurto y la estación de autobuses. Junto a todo. Junto al hospital de Basurto, para dar a luz a una nueva vida. Junto al nuevo

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 147. zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena 16929 BOB núm. 147. Miércoles, 1 de agosto de 2012 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/3458 (1/11) EHAA - 2010eko uztailak 16, ostirala N.º 136 ZK. BOPV - viernes 16 de julio de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/3458 (1/11) EHAA - 2010eko uztailak 16, ostirala N.º 136 ZK. BOPV - viernes 16 de julio de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 3458 EBAZPENA, 2010eko ekainaren 18koa, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordearena, Lanbide Heziketako

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

CURSO DE REDACCIÓN ADMINISTRATIVA

CURSO DE REDACCIÓN ADMINISTRATIVA MODALITA TEA: HIZKUNTZA: ERABILERA PLANEKIN LOTUTAKO PRESTAKUNTZA AURREZ AURRE GAZTELANIA INFORMAZIO OROKORRA DATAK Ikusi ikastaro eskaintza IKASGELA/ TOKIA IRAUPENA 16 ordu ORDUTEGIA MATRIKULA EPEA IKASLE

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2685 (1) EHAA - 2009ko maiatzak 15, ostirala N.º 91 ZK. BOPV - viernes 15 de mayo de 2009

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2685 (1) EHAA - 2009ko maiatzak 15, ostirala N.º 91 ZK. BOPV - viernes 15 de mayo de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones 2685 AGINDUA, 2009ko apirilaren 22koa, Kultura Sailburuarena, nazioarte mailako arte-azoketan stand-ak alokatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko arte-galeriei dirulaguntzak

Más detalles

RESUELVO: 2.-Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente.

RESUELVO: 2.-Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente. LEHENDAKARITZA Kanpo Harremanetarko Idazkaritza Nagusia PRESIDENCIA Secretaría General de Acción Exterior RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2011, del Secretario General de Acción Exterior, por la que se

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 177. zk. 2014, irailak 17. Asteazkena 19897 BOB núm. 177. Miércoles, 17 de septiembre de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. www.euskadi.net DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. www.euskadi.net DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN II. alezatia Fascículo II EHAA - 2007ko abuztuak 16, osteguna N.º 157 ZK. BOPV - jueves 16 de agosto de 2007 19105 EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO Itundutako posta-ordaina:

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Diputación Foral de Álava Orden Foral 89/2014, de 9 de julio, por la que se convoca

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60.

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60. EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00 Megabanner 728*90 px 50.00 60.00 Megabanner Inferior 728*90 px 10.00 15.00 20.00 Robapáginas 300*250

Más detalles

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2012 FORU DEKRETUA, abenduaren 18koa. honen bidez, desgaitasunen bat duten pertsonei

Más detalles

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA 2015 2015 SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER ORDINARIO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE KULTURA, KIROLA

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Diputación Foral de Álava Orden Foral 90/2014, de 9 de julio, por la que se convoca

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA. 2012ko urriaren 30a, asteartea

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA. 2012ko urriaren 30a, asteartea BESTELAKO XEDAPENAK HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4794 EBAZPENA, 2012ko urriaren 5ekoa, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordearena, erakundeei bizitza osoan zeharreko

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

Vitoria-Gasteiz, 1998ko abenduaren 4a. En Vitoria-Gasteiz, a 4 de diciembre de 1998. N -172. Zk-172

Vitoria-Gasteiz, 1998ko abenduaren 4a. En Vitoria-Gasteiz, a 4 de diciembre de 1998. N -172. Zk-172 EHAA - 1999ko urtarrilak 15, ostirala N.º 10 ZK. B.O.P.V. - viernes 15 de enero de 1999 695 Bigarrena. Erabaki honetako zerrendan aipatzen ez diren gainerako eskabideak ezestea, aurrekontuetan dauden mugak

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SUBVENCIONALES 2008 EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Dirección de Administración y Gestión Económica. - Conciertos educativos. - Centros en Crisis. - Ayudas de comedor para

Más detalles

I. ERASKINA / ANEXO I

I. ERASKINA / ANEXO I EHAA - 1993ko otsailak 18, osteguna N.º 33 ZK. B.O.P.V. - jueves 18 de febrero de 1993 1363 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 582 AGINDUA, 1992ko abenduaren 30ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta

Más detalles

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu BEHARGINTZAKO AUTONOMO ETA ENPRESA TXIKIENTZAKO IKASTAROAK CURSOS DE BEHARGINTZA PARA AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu MARKETING ONLINE 50

Más detalles

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 25446 EHAA - 2006ko abenduak 27, asteazkena N.º 245 ZK. BOPV - miércoles 27 de diciembre de 2006 JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 6443 255/2006 DEKRETUA, abenduaren 19koa, seme-alabak dituzten

Más detalles

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA N -4332. Zk-4332

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA N -4332. Zk-4332 14576 EHAA - 2003ko uztailak 28, astelehena N.º 146 ZK. BOPV - lunes 28 de julio de 2003 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA Zk-4332 AGINDUA, 2003ko uztailaren

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 563 EBAZPENA, 20eko abenduaren 22koa, Uni bertsi ta te eta Ikerketa sailburuordearena, bikaintasun akademikoko beken

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 6. zk. 2015, urtarrilak 12. Astelehena 191 BOB núm. 6. Lunes, 12 de enero de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA.

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN INMUEBLES RESIDENCIALES EN EL

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/1492 (1) EHAA - 2009ko martxoak 17, asteartea N.º 53 ZK. BOPV - martes 17 de marzo de 2009

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/1492 (1) EHAA - 2009ko martxoak 17, asteartea N.º 53 ZK. BOPV - martes 17 de marzo de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 1492 AGINDUA, 2009ko otsailaren 25ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Honen bidez, diru-laguntzak

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Etxebizitza, Herri Lan eta Garraietako Sailburua Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO FORMULADA POR DÑA. LAURA GARRIDO KNÖRR, PARLAMENTARIO

Más detalles

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria 0 FONDO SOCIAL EUROPEO EUROPAKO GIZARTE FONDOA Eskaera-txostena Informe-solicitud Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao Tel. 94 420 73 00

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRÓNIZ Segurtasun sailburua Consejera de Seguridad

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRÓNIZ Segurtasun sailburua Consejera de Seguridad SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, MISTO-UPYD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, SEGURTASUN SAILAK SINATUTAKO HITZARMENEI BURUZKO INFORMAZIO DOKUMENTATUA ESKATU ZUEN. HONA

Más detalles

14116 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15-VII-2006

14116 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15-VII-2006 14116 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15-VII-2006 puesto por don Abelardo Colunga Alvarez contra el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón, versando el recurso sobre la aprobación

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL BIZKAIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL BIZKAIA Núm. 146 Viernes 17 de junio de 2016 Supl. N. Pág. 1 Suplemento de Notificaciones ADMINISTRACIÓN LOCAL BIZKAIA AYUNTAMIENTO DE ETXEBARRI Anuncio de notificación de 10 de junio de 2016 en procedimiento

Más detalles

LEGE PROIEKTUA Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0

LEGE PROIEKTUA Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN AURREKONTU OROKORRAK Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Proyecto Aurkibidea / Indice : LEGE Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0 - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO.

Más detalles

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila BAO. 228. zk. 2013, azaroak 28. Osteguna 26327 BOB núm. 228. Jueves, 28 de noviembre de 2013 C) «Malmasingo tunela hobetu eta tunelen segurtasunari buruzko Foru Dekretura egokitzea» lanen kontratuaren

Más detalles

Xedapen Orokorrak. Disposiciones Generales 2009/1939 (1) EHAA - 2009ko apirilak 7, asteartea N.º 67 ZK. BOPV - martes 7 de abril de 2009

Xedapen Orokorrak. Disposiciones Generales 2009/1939 (1) EHAA - 2009ko apirilak 7, asteartea N.º 67 ZK. BOPV - martes 7 de abril de 2009 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA 1939 70/2009 DEKRETUA, martxoaren 24koa, etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak

Más detalles

CONSEJERÍA DE SANIDAD

CONSEJERÍA DE SANIDAD 17394 Jueves, 28 de agosto 2008 B.O.C. y L. - N.º 166 CONSEJERÍA DE SANIDAD ORDEN SAN/1512/2008, de 25 de agosto, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir mediante el sistema de libre designación

Más detalles

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de Herri txikien arazoetariko bat Garraio Zerbitzu Publiko egoki baten beharra da, hau da, herri txikien izaerara egokitu daitekeena. Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público,

Más detalles

Boletín Oficial de Canarias núm. 199, viernes 9 de octubre de 2009 22169

Boletín Oficial de Canarias núm. 199, viernes 9 de octubre de 2009 22169 Boletín Oficial de Canarias núm. 199, viernes 9 de octubre de 2009 22169 pirantes seleccionados en virtud de pruebas selectivas para acceder, por promoción interna, al Cuerpo Administrativo (Grupo C, Subgrupo

Más detalles

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 Erakundea Diru-laguntza ( ) Aurrekontuko partida Entidad Subvención ( ) Partida presupuestaria MANCOMUNIDAD MERINDAD

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 10024 III. Otras Resoluciones Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad 1930 ORDEN de 20 de abril de 2015, por la que se efectúa convocatoria de concesión de tres becas destinadas a realizar estudios

Más detalles

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales.

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SOCIAL, IGUALDAD Y JUVENTUD ASÍ COMO PARA EL ACCESO A LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles

CONSEJERÍA DE LOS JÓVENES Y DEL DEPORTE

CONSEJERÍA DE LOS JÓVENES Y DEL DEPORTE 12386 CONSEJERÍA DE LOS JÓVENES Y DEL DEPORTE ORDEN de 16 de abril de 2009 que regula la convocatoria pública de concesión de los premios del Programa Promesas Paralímpicas de Extremadura para el año 2009.

Más detalles

Boletín Oficial de Canarias núm. 219, viernes 12 de noviembre de 2004 19817

Boletín Oficial de Canarias núm. 219, viernes 12 de noviembre de 2004 19817 Boletín Oficial de Canarias núm. 219, viernes 12 de noviembre de 2004 19817 II. AUTORIDADES Y PERSONAL Oposiciones y concursos Consejería de Educación, Cultura y Deportes 1569 ORDEN de 27 de octubre de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 80. zk. 2011, apirilak 28. Osteguna 11617 BOB núm. 80. Jueves, 28 de abril de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Beraz, aurreko paragrafoan esandakoaren arabera, hau

Beraz, aurreko paragrafoan esandakoaren arabera, hau 13162 EHAA - 2005eko uztailak 7, osteguna N.º 129 ZK. BOPV - jueves 7 de julio de 2005 3533 EBAZPENA, 2005eko maiatzaren 19koa, Industria Berritzeko eta Garatzeko sailburuordearena, 2003ko martxoaren 26an

Más detalles

ERAIKUNTZEN IKUSKAPEN TEKNIKOA (EIT) EGITEKO ETA HORREN ONDORIOZKO OBRAK BURUTZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEAKZIOEN.

ERAIKUNTZEN IKUSKAPEN TEKNIKOA (EIT) EGITEKO ETA HORREN ONDORIOZKO OBRAK BURUTZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEAKZIOEN. B NT OA ADORE T SU V. ERANSKNA ANEXO V ERAKUNTEN KUSKAPEN TEKNA (ET) EGTE ETA HORREN ONDORO OBRAK BURUTE DRU-LAGUNTAK EMATE ONARR ARAUTALEAEN. AALPENA Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. B) Autoridades y Personal. Consejería de Educación y Empleo

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. B) Autoridades y Personal. Consejería de Educación y Empleo Pág. 30 LUNES 13 DE AGOSTO DE 2012.O.C.M. Núm. 192 I. COMUNIDAD DE MADRID ) Autoridades y Personal Consejería de Educación y Empleo 5 ORDEN 9007/2012, de de julio, por la que se resuelve la convocatoria

Más detalles

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA. 200/2006 DEKRETUA, urriaren 17koa, Argentinar Errepublikari «Lagun Onari» goraipamena emateko

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA. 200/2006 DEKRETUA, urriaren 17koa, Argentinar Errepublikari «Lagun Onari» goraipamena emateko EHAA - 2006ko urriak 23, astelehena N.º 202 ZK. BOPV - lunes 23 de octubre de 2006 20437 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA 5211 200/2006 DEKRETUA, urriaren 17koa, Argentinar

Más detalles

I. Alezatia Fascículo I. EHAA - 2005eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de 2005. www.euskadi.net. I. Alezatia Fascículo I

I. Alezatia Fascículo I. EHAA - 2005eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de 2005. www.euskadi.net. I. Alezatia Fascículo I I. Alezatia Fascículo I EHAA - 2005eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de 2005 EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO Itundutako posta-ordaina:

Más detalles

AKTA / ACTA BERTARATUAK / ASISTENTES. Jarduneko alkatea / La Alcaldesa en funciones ELENA IGLESIAS

AKTA / ACTA BERTARATUAK / ASISTENTES. Jarduneko alkatea / La Alcaldesa en funciones ELENA IGLESIAS AKTA / ACTA BERTARATUAK / ASISTENTES Jarduneko alkatea / La Alcaldesa en funciones ELENA IGLESIAS Idazkaria / Secretario JOSE IGNACIO ARBERAS Zinegotziak/ Ediles JOSU URRUTIA MIREIA ZARATE MIGUEL ANGEL

Más detalles

EKIPAMENDUAN INBERTSIOAK INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO DOCUMENTACION A ENTREGAR PARA PROCEDER AL PAGO

EKIPAMENDUAN INBERTSIOAK INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO DOCUMENTACION A ENTREGAR PARA PROCEDER AL PAGO Ekonomia Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saila Departamento de Promoción Económica y Administración Foral ORDAINKETA EGITEKO AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA DOCUMENTACION A ENTREGAR PARA PROCEDER

Más detalles

II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal Boletín Oficial de Canarias núm. 232 30224 Miércoles 24 de noviembre de 2010 II. Autoridades y personal Nombramientos, situaciones e incidencias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad 6504 ORDEN

Más detalles

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO D. Carmelo Barrio Baroja Parlamento Vasco Becerro de Bengoa, s/n 01071 VITORIA-GASTEIZ

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO D. Carmelo Barrio Baroja Parlamento Vasco Becerro de Bengoa, s/n 01071 VITORIA-GASTEIZ OSASUN ETA KONTSUMO SAILA Osasun eta Kontsumo Sailburua Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO Consejero de Sanidad y Consumo Dirección del Gabinete del Consejero PRESIDENCIA

Más detalles

Estefania Beltrán de Heredia Arróniz SEGURTASUNEKO SAILBURUA CONSEJERA DE SEGURIDAD

Estefania Beltrán de Heredia Arróniz SEGURTASUNEKO SAILBURUA CONSEJERA DE SEGURIDAD SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MIREN GALLASTEGUI OYARZÁBAL ANDREAK, EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: JENDAURREKO IKUSKIZUNAK ETA JOLAS-

Más detalles

NORMATIVA REGULADORA DE SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN KULTUR-ETXEA DE GERNIKA-LUMO PARA FINANCIAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES.

NORMATIVA REGULADORA DE SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN KULTUR-ETXEA DE GERNIKA-LUMO PARA FINANCIAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES. GERNIKA-LUMOKO KULTUR ETXEA FUNDAZIOAREN DIRU LAGUNTZAK EMATEKO ARAUDIA, KULTURA EGITASMOAK ETA EKINTZAK FINANTZATZEKO. I. ATALBURUA XEDAPEN OROKORRAK 1.artikulua. Dirulaguntzak emateko oinarri espezifikoak.

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK Behin-behineko Esleipen-Ebazpena, 2010eko abenduaren 1ekoa, Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzarena. Ebazpen honen bidez, VITORIA-GASTEIZko TOKI EDER IKASTOLAren handitzea eta eraikin berria eraikitzeko

Más detalles

HERRIZAINGO SAILA DEPARTAMENTO DE INTERIOR

HERRIZAINGO SAILA DEPARTAMENTO DE INTERIOR EHAA - 1996ko maiatzak 23, osteguna N.º 98 ZK. B.O.P.V. - jueves 23 de mayo de 1996 8633 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HERRIZAINGO SAILA 2552 DEKRETUA,108/1996 maiatzaren 14koa, Herrizaingo

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. ANTECEDENTES DE HECHO

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. ANTECEDENTES DE HECHO EKONOMIA ETA OGASUN SAILA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA ORDEN DEL CONSEJERO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES SERVICIO

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 61822 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN A. DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO ORDEN EYE/1126/2010, de 28 de julio, por la que se establecen las Bases Reguladoras de las subvenciones

Más detalles

ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA / AUXILIAR ENFERMERIA TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA / AUXILIAR ENFERMERIA TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE 17818 EHAA - 2000ko urriak 6, ostirala N.º 193 ZK. BOPV - viernes 6 de octubre de 2000 barruan, EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 2000ko irailaren 5a. Osakidetza-Euskal

Más detalles

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa)

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea www.euskadi.net/ikerketa_soziologikoak Gabinete de Prospección Sociológica www.euskadi.net/estudios_sociologicos Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak:

Más detalles

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI 1. Accedemos a la pantalla principal. En caso de no haberse registrado con anterioridad creamos el usuario nuevo aportando todos los datos personales que se muestran

Más detalles

IV. Anuncios. 12820 Boletín Oficial de Canarias núm. 134, sábado 5 de julio de 2008

IV. Anuncios. 12820 Boletín Oficial de Canarias núm. 134, sábado 5 de julio de 2008 12820 Boletín Oficial de Canarias núm. 134, sábado 5 de julio de 2008 de la actividad subvencionada que está supeditada en cuanto a su abono a la paralización definitiva del barco donde el beneficiario

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 62. zk. 2010, apirilak 6. Asteartea 8631 BOB núm. 62. Martes, 6 de abril de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko

Más detalles

Dada cuenta del expediente de contratación tramitado para adjudicar, por procedimiento negociado sin publicidad la citada contratación.

Dada cuenta del expediente de contratación tramitado para adjudicar, por procedimiento negociado sin publicidad la citada contratación. DECRETO.- ADJUDICACION DEFINITIVA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS DE LOS CENTROS DE LA EXCMA. DIPUTACION DE SEGOVIA. Dada cuenta del expediente de contratación

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 184. zk. 2015, irailak 24. Osteguna 20911 BOB núm. 184. Jueves, 24 de septiembre de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO Diputación Foral de Álava Decreto Foral 29/2014, del Consejo de Diputados

Más detalles

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN

Más detalles

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Dirección General de Personal Docente y Planificación Educativa Resolución de 2 de octubre de 2013 Por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para compensación de gastos extraordinarios derivados

Más detalles

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2006, del Viceconsejero

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2006, del Viceconsejero EHAA - 2006ko uztailak 4, asteartea N.º 126 ZK. BOPV - martes 4 de julio de 2006 13959 3428 EBAZPENA, 2006ko ekainaren 12koa, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako sailburuordearena, Lanbide Heziketako

Más detalles