BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA"

Transcripción

1 BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena BOB núm Miércoles, 1 de agosto de 2012 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa / Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia Foru Aldundia / Diputación Foral Kultura Saila Departamento de Cultura Kulturako foru diputatuaren 2449/2012 FORU AGINDUA, uztailaren 25koa, Kulturako foru diputatuaren uztailaren 5eko 2203/2012 Foru Agindua aldatzen duena («Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», 132. zk., uztailaren 10a, asteartea). Foru agindu horrek Bizkaiko Foru Aldundiaren otsailaren 14ko 19/2012 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako beka eta laguntzen eskabideak ebazten ditu. Foru dekretu horren bidez, kultur arloan, urteko ekitaldirako, batetik, beken oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira ikusizko eta ikus-entzunezko arteen eta sintesi-irudiaren, musikaren, arte dramatikoaren, dantzaren eta kultur kudeaketaren modalitateetan, eta, bestetik, laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira bakarrik musikaren, dantzaren, arte dramatikoaren eta kultur kudeaketaren modalitateetan. Kulturako foru diputatuaren 2452/2012 FORU AGINDUA, uztailaren 25koa Honen bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 3ko 67/2012 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako eskabideak ebazten dira. Foru dekretu horren bidez, oinarriak onartzen dira eta deialdia arautzen da erakundeei diru- laguntzak emateko, baldin eta lurralde-eremuan gazteen arloko koordinazio-egituren funtzionamenduaren ondorioz sortutako garrantzi bereziko jarduerak eta zerbitzuak sustatzen badituzte ekitaldian. Kulturako foru diputatuaren 2453 /2012 FORU AGINDUA, uztailaren 25koa. Honen bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 3ko 68/2012 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako eskabideak ebazten dira. Foru dekretu horren bidez, Aldundiaren diru-laguntza batzuen oinarriak onartu eta haien deialdia arautzen da, 2012ko ekitaldian zehar Bizkaian gazteentzako ekitaldi garrantzizkoak sustatzen dituzten Bizkaiko erakundeentzat. ORDEN FORAL de la diputada foral de Cultura 2449/2012, de 25 de julio, por la que se modifica la Orden Foral de la diputada foral de Cultura 2203/2012 de 5 de julio («Boletín Oficial de Bizkaia» número 132, martes, 10 de julio) por la que se resuelven las solicitudes de becas y ayudas presentadas al amparo del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 19/2012, de 14 de febrero, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de becas en las modalidades de Artes Visuales y Audiovisuales e Imagen de Síntesis, Música, Arte Dramático, Danza y Gestión Cultural y Ayudas únicamente en las modalidades de Música, Danza, Arte Dramático y Gestión Cultural en el ámbito cultural para el ejercicio ORDEN FORAL de la diputada foral de Cultura 2452/2012, de 25 de julio, por la que se resuelven las solicitudes de subvención presentadas al amparo del Decreto Foral de la diputación foral de Bizkaia 67/2012, de 3 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales a las Entidades que promuevan actividades y servicios juveniles de especial relevancia generados por el funcionamiento de estructuras juveniles de coordinación en el ámbito territorial, durante el ejercicio ORDEN FORAL de la diputada foral de Cultura 2453/2012, de 25 de julio, por la que se resuelven las solicitudes de subvención presentadas al amparo del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 68/2012, de 3 de abril, por el que se aprueban las bases y se regula la convocatoria de subvenciones forales a las Entidades vizcaínas que promuevan eventos juveniles de especial relevancia en el ámbito territorial durante el ejercicio de Lehendakaritza Saila Formalizatutako kontratu baten iragarkia: Bizkaiko mendietan thaumeatopoea pityocamparen kontrako tratamendurako diflubenzuron oliotsuaren eta bacillus thuringiensis proteina-suspentsioaren hornidura. Formalizatutako kontratu baten iragarkia: mendetasuna duten adineko pertsonentzako Bizkaiko egoitzen foru zerbitzu publikoa emateko ituneko zerbitzu publikoen kudeaketa. 2013, 2014 eta urteetan, Bizkaiko Foru Aldundiko sailetako garbiketa egiteko zerbitzu-kontratuaren lizitazio iragarkia Departamento de Presidencia Anuncio de formalización de contrato de suministro de diflubenzuron oleoso y suspensión de proteína de bacillus thuringiensis para el tratamiento contra la thaumatopoea pityocampa en los montes de Bizkaia. Anuncio de formalización de contrato de gestión de servicios públicos de concierto para la prestación del servicio residencial foral de residencias de Bizkaia para personas mayores dependientes. Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato servicios de limpieza de los departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia. Años 2013, 2014 y Gizarte Ekintza Saila Interesdunei aurkezteko zitazioa egiteko 88/2012 zk. iragarkia. Sailetako diru-sarreren likidazioa 89/2012 iragarkia. Administrazio egintzen jakinerazpenerako 90/2012 iragarkia Departamento de Acción Social Anuncio número 88/2012 de citación de comparecencia a las personas interesadas. Anuncio número 89/2012 de liquidación de ingresos departamentales. Anuncio 90/2012 de notificación de actos administrativos.

2 BAO zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena BOB núm Miércoles, 1 de agosto de 2012 Gizarte Ekintza Saileko Foru Aginduen jakinarazpenerako 91/2012 iragarkia. Foru Aginduen jakinarazpenerako 92/2012 iragarkia. Eskabidea zuzentzeko eta hobetzeko agindeiaren jakinarazpenerako 93/2012 iragarkia. Entzunaldi tramitearen jakinarazpenerako 94/2012 zk. iragarkia. Oinarrizko Errenta/Dirusarrerak Bermatzeko Errentarekiko eta Gizarteratzeko Laguntza Bereziarekiko (familiakoa) errekurtsoen ebazpenei buruzko foru aginduaren jakinarazpena iragartzea. Ekainaren 12ko 32688/2012 Foru Aginduaren jakinarazpena; foru agindu horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Saileko Berdintasunerako Zuzendaritza Nagusiak urtean emandako dirulaguntza bat itzultzeko betebeharra adierazten da. Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia apirilaren 3ko 31949/2012. Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia apirilaren 4ko 21943/2012. Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia apirilaren 4ko 21943/2012. Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia uztailaren 27ko 35905/2012. Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia uztailaren 3eko 36618/2012. Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia martzoaren 16ko 18239/2012. Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia uztailaren 12ko 38637/2012. Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia ekainaren 29ko 36237/2012. Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia uztailaren 3ko 36656/2012. Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia ekainaren 26ko 35604/2012. Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia uztailaren 13ko 38821/2012. Nekazaritza Saila Nekazaritzako foru diputatuaren 2851/2012 FORU AGINDUA, uztailaren 24koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko 2012/2013ko ehiza-denboraldirako ehizarako epealdiak eta ezarri edo luzatzen diren debekualdi bereziak finkatzen dituena. Herri Lan eta Garraio Saila Zigortzeko espediente ebazpenen jakinarazpena Anuncio 91/2012 de notificación de Ordenes Forales del Departamento de Acción Social. Anuncio 92/2012 de notificación de Ordenes Forales. Anuncio 93/2012 de notificación requiriendo subsanación y mejora de solicitud. Anuncio número 94/2012 de notificación de Trámite de Audiencia. Anuncio de notificación de las Orden Forales de Resolución de Recursos en expedientes de Renta Básica/Renta de Garantía de Ingresos y Ayuda Especial a la Inserción (familiar). Notificación de la Orden Foral 32688/2012, de 12 de junio relativa a la obligación de reintegrar la subvención concedida en el año 2011 por la Dirección General de Igualdad del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia. Anuncio de notificación de Orden Foral 21949/2012 de 3 de abril. Anuncio de notificación de Orden Foral 21943/2012 de 4 de abril. Anuncio de notificación de Orden Foral 21943/2012 de 4 de abril. Anuncio de notificación de Orden Foral 35905/2012 de 27 de julio. Anuncio de notificación de Orden Foral 36618/2012 de 3 de julio. Anuncio de notificación de Orden Foral 18239/2012 de 16 de marzo. Anuncio de notificación de Orden Foral 38637/2012 de 12 de julio. Anuncio de notificación de Orden Foral 36237/2012 de 29 de junio. Anuncio de notificación de Orden Foral 36656/2012 de 3 de julio. Anuncio de notificación de Orden Foral 35604/2012 de 26 de junio. Anuncio de notificación de Orden Foral 38821/2012 de 13 de julio. Departamento de Agricultura ORDEN FORAL 2851/2012, de 24 de julio, de la diputada foral de Agricultura, por la que se fijan los periodos hábiles de caza en el Territorio Histórico de Bizkaia y las vedas especiales que se establecen o prorrogan para la temporada cinegética 2012/2013. Departamento de Obras Públicas y Transportes Notificación de Resoluciones de Expedientes Sancionadores. II. Atala / Sección II Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa / Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia Bilboko Udala Abanto-Zierbenako Udala Basauriko Udala Getxoko Udala Bediako Udala Zallako Udala Abadiñoko Udala Busturiko Udala Ortuellako Udala Gueñesko Udala Gernika-Lumoko Udala Ayuntamiento de Bilbao Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana Ayuntamiento de Basauri Ayuntamiento de Getxo Ayuntamiento de Bedia Ayuntamiento de Zalla Ayuntamiento de Abadiño Ayuntamiento de Busturia Ayuntamiento de Ortuella Ayuntamiento de Güeñes Ayuntamiento de Gernika-Lumo

3 BAO zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena BOB núm Miércoles, 1 de agosto de 2012 Leioako Udala AMETX - Zornotzako Kultura eta Euskera Zerbitzurako Herri Erakundea (Amorebieta-Etxano) Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa Ayuntamiento de Leioa AMETX - Zornotzako Kultura eta Euskera Zerbitzurako Herri Erakundea (Amorebieta-Etxano) Mancomunidad de la Merindad de Durango III. Atala / Sección III Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración Autonómica del País Vasco Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila Ur Agentzia Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo Departamento de Empleo y Asuntos Sociales Agencia Vasca del Agua V. Atala / Sección V Justizi Administrazioa / Administración de Justicia Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 2 de Vitoria-Gasteiz (Álava) Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo (Bizkaia)

4 BAO zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena BOB núm Miércoles, 1 de agosto de 2012 I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia Foru Aldundia / Diputación Foral Kultura Saila Departamento de Cultura Kulturako foru diputatuaren 2449/2012 FORU AGINDUA, uztailaren 25koa, Kulturako foru diputatuaren uztailaren 5eko 2203/2012 Foru Agindua aldatzen duena («Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», 132. zk., uztailaren 10a, asteartea). Foru agindu horrek Bizkaiko Foru Aldundiaren otsailaren 14ko 19/2012 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako beka eta laguntzen eskabideak ebazten ditu. Foru dekretu horren bidez, kultur arloan, urteko ekitaldirako, batetik, beken oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira ikusizko eta ikus-entzunezko arteen eta sintesi-irudiaren, musikaren, arte dramatikoaren, dantzaren eta kultur kudeaketaren modalitateetan, eta, bestetik, laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira bakarrik musikaren, dantzaren, arte dramatikoaren eta kultur kudeaketaren modalitateetan. Otsailaren 22an, kultur arloko beka eta laguntzen 2012ko ekitaldiko deialdia argitaratu zen, Bizkaiko Foru Aldundiaren otsailaren 14ko 19/2012 Foru Dekretuaren bidez («Bizkaiko Aldizkari Ofiziala», 37 zk., otsailaren 22a). Foru dekretu arautzaile horren 7. artikuluan xedatutakoarekin bat, epaimahai kalifikatzaileak izendatu ziren Kulturako foru diputatuaren 760/2012 Foru Aginduaren bidez («Bizkaiko Aldizkari Ofiziala», 50 zk., 2012ko martxoaren 12a). Epaimahai horiek dekretu horren 5. artikuluko balorazio-irizpideen arabera eskabideak aztertu eta ebaluatu ondoren, aktak jaso ziren behean adierazten diren egunetan, eta, horrez gainera, ebazpen proposamenak egin ziren, Kulturako foru diputatuari aurkezteko behin betiko ebazpena eman zezan. Musikako epaimahaia: maiatzaren 22a. Dantzako epaimahaia: ekainaren 26a. Kultur kudeaketako epaimahaia: maiatzaren 24a. Arte dramatikoko epaimahaia: maiatzaren 14a. Ikusizko eta ikus-entzunezko arteetako eta sintesi-irudiko epaimahaia: ekainaren 25a urtean bekak eta laguntzak emateko ezarritako aurrekontu-muga hirurehun mila euro da ( ,00 ), 2012ko aurrekontuko honako partida honetatik ordainduko dena: 46200, , 0405, 2007/0213 proiektua. Izan ere, hala behar duela jasotzen du Bizkaiko Foru Aldundiaren 2012ko otsailaren 14ko 19/2012 Foru Dekretuak, bere 14. artikuluan (aurrekontuko partida). Uztailaren 10ean, Kulturako foru diputatuaren uztailaren 5eko 2203/2012 Foru Agindua argitaratu zen («Bizkaiko Aldizkari Ofiziala», 132. zk., uztailaren 10a, asteartea); haren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren otsailaren 14ko 19/2012 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako beka eta laguntzen eskabideak ebazten dira. 2012/07/13an Kultur Ekintzako Zerbitzura sartu zen idazki baten bidez, ohartarazi zen foru agindu horretako I. eranskinean oker bat gertatu zela Patricia Aller Sastreri (NAN zk.: E) musika modalitatean emandako laguntzaren zenbatekoa (1.479,00 ) kalkulatzean. Patricia Aller Sastrek 2012/07/13ko idazkian eginiko eskaera aztertzeko, musikako epaimahaia berriro ere bildu zen 2012/07/16an. Egun horretan eginiko aktan, epaimahaiak dio oker bat gertatu dela Patricia Aller Sastreri emandako laguntzari buruz 2012ko maiatzaren 22ko aktan jasotakoa transkribatzean, eta, ondorioz, orduan ORDEN FORAL de la diputada foral de Cultura 2449/2012, de 25 de julio, por la que se modifica la Orden Foral de la diputada foral de Cultura 2203/2012 de 5 de julio («Boletín Oficial de Bizkaia» número 132, martes, 10 de julio) por la que se resuelven las solicitudes de becas y ayudas presentadas al amparo del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 19/2012, de 14 de febrero, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de becas en las modalidades de Artes Visuales y Audiovisuales e Imagen de Síntesis, Música, Arte Dramático, Danza y Gestión Cultural y Ayudas únicamente en las modalidades de Música, Danza, Arte Dramático y Gestión Cultural en el ámbito cultural para el ejercicio En fecha 22 de febrero se hizo pública la convocatoria de becas y ayudas en el ámbito cultural para el ejercicio correspondiente al año 2012, por medio del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 19/2012 de 14 de febrero («Boletín Oficial de Bizkaia» número 37, de 22 de febrero). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del mencionado Decreto Foral regulador, por Orden Foral de la diputada foral de Cultura 760/2012, de 7 de marzo, («Boletín Oficial de Bizkaia» número 50, de 12 de marzo de 2012), se designaron los Tribunales Calificadores, que tras analizar y evaluar las solicitudes presentadas conforme a los criterios de valoración del artículo 5 del mismo decreto, se levantaron las Actas en las siguientes fechas comprensivas de la propuestas de resolución que elevan a la diputada foral de Cultura con el fin de que ésta dicte resolución definitiva. Tribunal de Música: 22 de mayo. Tribunal de Danza: 26 de junio. Tribunal de Gestión Cultural: 24 de mayo. Tribunal de Arte Dramático: 14 de mayo. Tribunal de Artes Visuales y Audiovisuales e Imagen de Síntesis: 25 de junio. El límite presupuestario asignado para la concesión de becas y ayudas en el año 2012 viene determinado por la cantidad de trescientos mil euros ( ,00 ), con cargo a la partida presupuestaria 46200, , 0405, proyecto 2007/0213, del presupuesto de 2012, tal y como recoge el artículo 14. Partida Presupuestaria, del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 19/2012, de 14 de febrero. En fecha 10 de julio se publicó la Orden Foral de la diputada foral de Cultura 2203/2012 de 5 de julio («Boletín Oficial de Bizkaia» número 132, martes, 10 de julio) por la que se resuelven las solicitudes de becas y ayudas presentadas al amparo del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 19/2012, de 14 de febrero. Mediante escrito con fecha de entrada en el Servicio de Acción cultural 13/07/2012, se advierte de un error en el anexo I de la citada orden foral en relación al cálculo del importe concedido (1.479,00 ) en la modalidad de música, concepto ayuda, a Patricia Aller Sastre (D.N.I E). Con el objeto de analizar la petición formulada por Patricia Aller Sastre en su escrito de fecha 13/07/2012, el Tribunal de Música se constituye nuevamente en fecha 16/07/2012. En el Acta de la misma fecha, el Tribunal considera que ha existido un error de transcripción de lo que constaba en el Acta de fecha 22 de mayo de 2012

5 BAO zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena BOB núm Miércoles, 1 de agosto de 2012 emandako diru-laguntza berretsi egiten du (2.646,93 ). Kopuru hori kalkulatzeko, ondoriozko puntuaren balioari (135,74 euro) aurkeztutako proiektua dela-eta guztira emandako puntuazioa (19,50 puntu) aplikatu zitzaion. Beraz, epaimahaiak proposatzen du Kulturako foru diputatuaren uztailaren 5eko 2203/2012 Foru Aginduaren I.eranskina aldatzea, eta, 1.479,00 dioen lekuan, 2.646,93 jartzea. Horrenbestez, dagozkien epaimahaiaren proposamena aintzat harturik, beheraxeago azaltzen dena xedatuko dut. Horretarako, kontuan hartzen dut zer eskumen ematen dioten honako arau hauek Kultura Sailaren titularrari: Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Araua (39.i eta artikuluak), Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua, Kulturako Foru Sailaren Egitura Organikoaren Araudia onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urriaren 18ko 166/2011 Foru Dekretua, eta arau horiekin bat datozen gainerako xedapenak. Hala, bada, honako hau XEDATZEN DUT: Lehenengoa Kulturako foru diputatuaren uztailaren 5eko 2203/2912 Foru Aginduaren I. eranskina aldatzea («Bizkaiko Aldizkari Ofiziala», 132. zk., uztailaren 10a, asteartea). I. eranskinean, honako hau dioen tokian: en relación con la cuantía de la ayuda concedida a Patricia Aller Sastre, y ratificando el importe de la ayuda concedida (2.646,93 ), cuantía que proviene de la aplicación del valor del punto resultante (por importe de 135,74 euros) al total de puntos concedido al proyecto presentado (19,50 puntos), propone la modificación del Anexo I de la Orden Foral de la diputada foral de Cultura 2203/2012, de 5 de julio, que donde dice 1.479,00 debe decir 2.646,93. En virtud de lo expuesto, de conformidad con la propuesta del tribunal, y habida cuenta de las atribuciones que confieren a la Titular del Departamento Foral de Cultura los artículos 39.i y 67.1 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral y el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 166/2011, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento Foral de Cultura y demás disposiciones concordantes, DISPONGO: Primero Modificar el Anexo I de la Orden Foral de la diputada foral de Cultura 2203/2012 de 5 de julio («Boletín Oficial de Bizkaia» número 132, Martes, 10 de julio). En el Anexo I donde dice: ARLOA: MUSIKA / MODALIDAD: MUSICA LAGUNTZAK / AYUDAS IKF Erakundea Proiektua Proiektuaren zenbatekoa Puntuak Emandako dirulaguntza CIF Entidad Proyecto Importe del Proyeto Puntos Importe concedido E Aller Sastre, Patricia Saxofón: Grado Superior 2.º curso saxofón clásico 9.784,57 19, ,00 (interpretación) a realizar en Musikene en Donostia Honako hau behar du: Debe decir: IKF Erakundea Proiektua Proiektuaren zenbatekoa Puntuak Emandako dirulaguntza CIF Entidad Proyecto Importe del Proyeto Puntos Importe concedido E Aller Sastre, Patricia Saxofón: Grado Superior 2.º curso saxofón clásico 9.784,57 19, ,93 (interpretación) a realizar en Musikene en Donostia Bigarrena Otsailaren 14ko 19/2012 Foru Dekretuaren 8.4 artikuluan xedatutakoa betez («Bizkaiko Aldizkari Ofiziala», 37 zk., 2012ko otsailaren 22a), agintzea ebazpen hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadila. Hirugarrena Kultur Ekintzako Zerbitzuari agintzea interesdunei behar bezala jakinaraz diezaiela ebazpen hau, otsailaren 14ko 19/2012 Foru Dekretuaren 8.4 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako («Bizkaiko Aldizkari Ofiziala», 37 zk., 2012ko otsailaren 22a). Laugarrena Foru agindu honek administrazio bidea agortzen du, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako foru diputatu andreari, jakinarazpena egin eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita hilabeteko (1) epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahalko da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren aurrean, aipatu den modu berean zenbatzen hasiko den bi (2) hilabeteko epean. Bilbon, 2012ko uztailaren 25ean. Kulturako foru diputatua, MIREN JOSUNE ARIZTONDO AKARREGI (I-1149) Segundo Ordenar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.4 del Decreto Foral 19/2012, de 14 de febrero («Boletín Oficial de Bizkaia» número 37, de 22 de febrero de 2012), la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Tercero Ordenar al Servicio de Acción Cultural que, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 8.4 del Decreto Foral 19/2012, de 14 de febrero («Boletín Oficial de Bizkaia» número 37, de 22 de febrero de 2012), proceda a notificar debidamente a los/as interesados/as la presente la resolución. Cuarto Contra la presente Orden Foral, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. diputada foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia en el plazo de un (1) mes a partir del día siguiente a su notificación, o recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos (2) meses contados de igual forma. Bilbao, a 25 de julio de La diputada foral de Cultura, MIREN JOSUNE ARIZTONDO AKARREGI (I-1149)

6 BAO zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena BOB núm Miércoles, 1 de agosto de 2012 Kulturako foru diputatuaren 2452/2012 FORU AGINDUA, uztailaren 25koa Honen bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 3ko 67/2012 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako eskabideak ebazten dira. Foru dekretu horren bidez, oinarriak onartzen dira eta deialdia arautzen da erakundeei diru- laguntzak emateko, baldin eta lurralde-eremuan gazteen arloko koordinazio-egituren funtzionamenduaren ondorioz sortutako garrantzi bereziko jarduerak eta zerbitzuak sustatzen badituzte ekitaldian. 2012ko apirilaren 16an, Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 3ko 67/2012 Foru Dekretuaren bidez (72 zenbakiko «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»), deialdi publikoa argitaratu zen, erakundeei dirulaguntzak emateko, baldin eta lurralde-eremuan gazteen arloko koordinazio-egituren funtzionamenduaren ondorioz sortutako garrantzi bereziko jarduerak eta zerbitzuak sustatzen badituzte ekitaldian. Dekretu hori partez aldatu zuen Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 29ko 100/2012 Foru Dekretuak («Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», 106. zk.), hain zuzen, haren bidez aldatzen da Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 3ko 67/2012 Foru Dekretuaren 5. artikuluan xedatutakoa Irabazteko asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak emateko (Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 3ko 67/2012 Foru Dekretuko 1.1 artikulua), aurrekontuaren muga, gehienez ere, laurogeita bost mila euro (85.000,00 ) izango da; kopuru hori honen kontura ordainduko da: 2012ko ekitaldiko 04.02/ / aurrekontuko partida, 2007/0240 proiektua. Fundazio pribatuei diru-laguntzak emateko (foru dekretu honetako 1. artikuluko 1.2 paragrafoa) aurrekontuaren muga, gehienez ere, hamazortzi mila euro (18.000,00 ) izango da; kopuru hori honen kontura ordainduko da: 04.02/ / aurrekontuko partida, 2007/0240 proiektua, 2011ko ekitaldia. Aurreko hori guztia bat dator 67/2012 Foru Dekretuko 5.3 eta 14. artikuluetan ezartzen denarekin. 67/2012 Foru Dekretuko 7. artikuluak xedatutakoaren arabera, epaimahai kalifikatzaileak ebaluatu zituen aurkeztutako eskabideak, eta Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako foru diputatuari eskabide horien guztien ebazpen-proposamena igorri zion, azter zezan; hala jaso zen 2012ko uztailaren 17ko aktan. Azaldutakoagatik, epaimahaiaren proposamena aintzat hartuta eta Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 39.i eta artikuluek, Kulturako Foru Sailaren Egitura Organikoaren Araudia onetsi duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urriaren 18ko 166/2011 Foru Dekretuak era gai bereko gainerako xedapenek Kulturako Foru Saileko titularrari ematen dizkioten eskumenak baliatuta, honako hau XEDATZEN DUT: Lehenengoa Apirilaren 3ko 67/2012 Foru Dekretuaren babesean, foru agindu honetako I. eranskinean agertzen diren diru-laguntzen eskabideak baiestea; horrez gainera, dagozkien laguntza-zenbatekoak ematea, foru dekretu arautzaileko 5.1 A) artikuluan xedatutakoa aplikatuta -foru dekretu horren bidez, deialdia arautzen da erakundeei diru-laguntzak emateko, baldin eta lurralde-eremuan gazteen arloko koordinazio-egituren funtzionamenduaren ondorioz (elkarte eta erakundeak biltzen dituzten lurralde eremuko elkarte, elkarteen federazio eta fundazioak) sortutako garrantzi bereziko jarduerak eta zerbitzuak sustatzen badituzte ekitaldian; horrez gainera, dirulaguntzak emango dira erakundeon programak sustatzeko. Bigarrena Apirilaren 3ko 67/2012 Foru Dekretuaren babesean, foru agindu honetako II. eranskinean agertzen diren diru-laguntzen eskabideak ezestea, foru dekretu arautzaileko 2.1 artikuluan eta hitzaurrean xedatutakoa aplikatuta. 67/2012 Foru Dekretuaren bidez, deialdia arautzen da erakundeei diru-laguntzak emateko, baldin eta lurralde-eremuan gazteen arloko koordinazio-egituren funtzionamenduaren ondorioz (elkarte eta erakundeak biltzen dituzten lurralde eremuko ORDEN FORAL de la diputada foral de Cultura 2452/2012, de 25 de julio, por la que se resuelven las solicitudes de subvención presentadas al amparo del Decreto Foral de la diputación foral de Bizkaia 67/2012, de 3 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales a las Entidades que promuevan actividades y servicios juveniles de especial relevancia generados por el funcionamiento de estructuras juveniles de coordinación en el ámbito territorial, durante el ejercicio Con fecha de 16 de abril de 2012 se hizo pública la convocatoria de subvenciones destinadas a las entidades que promuevan actividades y servicios juveniles de especial relevancia generados por el funcionamiento de estructuras juveniles de coordinación en el ámbito territorial, durante el ejercicio 2012, por medio del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 67/2012, de 3 de abril («Boletín Oficial de Bizkaia» número 72). Dicho Decreto fue parcialmente modificado en fecha 4 de junio de 2012, mediante el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 100/2012 de 29 de mayo («Boletín Oficial de Bizkaia» número 106), por el que se modifica lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 67/2012 de 3 de abril. El límite presupuestario para la concesión a las entidades sin ánimo de lucro de subvenciones para el apartado 1.1 del artículo 1.1 del Decreto Foral 67/2012 de 3 de abril, vendrá determinado por la cantidad máxima de ochenta y cinco mil euros (85.000,00 ), cuyo abono se imputará a la partida presupuestaria 04.02/ /451.00, proyecto 2007/0240 del ejercicio 2012 y, para la concesión a las Fundaciones privadas de subvenciones para el apartado 1.2 del artículo 1.1 del citado Decreto Foral vendrá determinado por la cantidad máxima de dieciocho mil euros (18.000,00 ), cuyo abono se imputará con cargo a la partida presupuestaria 04.02/ / proyecto 2007/0240; del ejercicio 2012, todo ello de conformidad con los artículos 5.3 y 14 del Decreto Foral 67/2012. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 del Decreto Foral 67/2012, las solicitudes presentadas se evaluaron por el Tribunal calificador, que eleva a la consideración de la diputada foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia propuesta de resolución según consta en el Acta de fecha 17 de julio de En virtud de lo expuesto, en atención a la propuesta de tal Tribunal calificador y habida cuenta de las atribuciones que confieren a la Titular del Departamento Foral de Cultura los artículos 39.i y 67.1 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 166/2011, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento Foral de Cultura,y demás disposiciones concordantes, DISPONGO: Primero Estimar, al amparo del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 67/2012 de 3 de abril, que regula la convocatoria de subvenciones forales a las Entidades que promuevan actividades y servicios juveniles de especial relevancia generados por el funcionamiento de estructuras juveniles de coordinación en el ámbito territorial, durante el ejercicio 2012, tales como Federaciones, Coordinadoras y Fundaciones territoriales que agrupen a Entidades y Asociaciones, así como para los programas generados por las mismas, las solicitudes de subvención que figuran en el Anexo I de esta Orden Foral, concediéndoseles los respectivos importes de subvención, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.1.A) del Decreto Foral regulador. Segundo Desestimar, al amparo del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 67/2012 de 3 de abril, que regula la convocatoria de subvenciones forales a las Entidades que promuevan actividades y servicios juveniles de especial relevancia generados por el funcionamiento de estructuras juveniles de coordinación en el ámbito territorial, durante el ejercicio 2012, tales como Federaciones, Coordinadoras y Fundaciones territoriales que agrupen a Entidades y Asocve: BAO-BOB-2012a147

7 BAO zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena BOB núm Miércoles, 1 de agosto de 2012 elkarte, elkarteen federazio eta fundazioak) sortutako garrantzi bereziko jarduerak eta zerbitzuak sustatzen badituzte ekitaldian; horrez gainera, diru-laguntzak emango dira erakundeon programak sustatzeko. Hirugarrena Apirilaren 3ko 67/2012 Foru Dekretuaren babesean, foru agindu honetako III. eranskinean agertzen diren diru-laguntzen eskabideak baiestea; horrez gainera, dagozkien laguntza-zenbatekoak ematea, foru dekretu arautzaileko 5.1 B) artikuluan xedatutakoa aplikatuta (foru dekretu horren bidez, Bizkaian zentroren bat duten fundazio pribatuen mendeko gazte-informaziorako zerbitzuak mantentzeko diru-laguntzak arautzen dira, baldin eta zerbitzu horiek gazte-informaziorako bulegoaren aitorpen ofiziala badute). Laugarrena Gazteria Zerbitzuari agindua ematea interesdunei behar bezala jakinarazteko aurkeztutako eskabideak baietsi edo ezetsi diren, Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 3ko 67/2012 Foru Dekretuko 8.4 artikuluan ezarritako ondorioetarako. Bostgarrena Ebazpen hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzeko agindua ematea. Seigarrena Administrazio-bidea amaitzen duen foru agindu honen aurka, erakunde interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako foru diputatuari hilabeteko (1) epearen barruan; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi (2) hilabeteko epearen barruan; epe biak jakinarazpena jaso edo agindua argitaratu eta biharamunean zenbatzen hasiko dira. Bilbon, 2012ko uztailaren 25ean. Kulturako foru diputatua, MIREN JOSUNE ARIZTONDO AKARREGI ciaciones, así como para los programas generados por las mismas, las solicitudes de subvención que figuran en el Anexo II de esta Orden Foral, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.1 y Preámbulo del decreto regulador. Tercero Estimar, al amparo del Decreto Foral 67/2012, de 3 de abril, que regula la concesión de subvenciones destinadas al mantenimiento de los Servicios de Información Juvenil dependientes de Fundaciones privadas con centro radicado en Bizkaia que se hallen oficialmente reconocidos como Oficina de Información Juvenil, la solicitud de subvención que figura en el Anexo III de esta Orden Foral, concediéndoseles los respectivos importes de subvención, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.1.B) del Decreto Foral regulador. Cuarto Ordenar al Servicio de Juventud, a los efectos del artículo 8.4 del Decreto Foral 67/2012, que proceda a notificar debidamente a los/las interesados/as la estimación o desestimación, según corresponda, de las solicitudes presentadas. Quinto Ordenar la publicación de esta Orden Foral en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Sexto La presente Orden Foral, que agota la vía administrativa, podrá ser recurrida por las entidades interesadas interponiendo contra ella, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Ilma. Sra. diputada foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, en el plazo de un (1) mes a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos (2) meses, contados de igual forma. Bilbao, a 25 de julio de La diputada foral de Cultura, MIREN JOSUNE ARIZTONDO AKARREGI I. ERANSKINA / ANEXO I KOORDINAZIO-EGITURAK: EMANDAKOAK / ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN: CONCEDIDAS Eskaera Proiektuaren Aurrekontu Dirulaguntzaren IKF Erakundea Proiektua Data zenbatekoa zaindua Puntuak zenbatekoa CIF Entidad Proyecto Fecha Importe Presupuesto Puntos Importe Solicitud proyecto depurado Concedido G ASOC PARA EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE ALEVINES VASCOS Koordinazio-egiturak mantentzea 16/05/ , , , AISIARAKO ELKARTEA Mantenimiento de estructura de coordinación G ASOC SOCIOEDUCATIVA KIRIBIL SAREA Koordinazio-egiturak mantentzea 14/05/ , , ,01 Mantenimiento de estructura de coordinación G ASOCIACION GITANA KALE DOR KAYIKO Koordinazio-egiturak mantentzea 16/05/ , , ,00 Mantenimiento de estructura de coordinación G ASOCIACION JUVENIL EGIA EUSKAL GAZTE IKASLE. Koordinazio-egiturak mantentzea 07/05/ ,00 700, ,00 ALKARTASUNA DE BILBAO Mantenimiento de estructura de coordinación G ASOCIACION JUVENIL LURGORRI IKASLE ELKARTEA Koordinazio-egiturak mantentzea 16/05/ , , ,00 Mantenimiento de estructura de coordinación G ASOCIACION URTXINTXA ATSEDENALDIKO Koordinazio-egiturak mantentzea 16/05/ , , ,29 ESKOLA-BIZKAIA DE BILBAO Mantenimiento de estructura de coordinación G COORDINADORA DE GAZTETXOS BIZKAIA Koordinazio-egiturak mantentzea 15/05/ , , ,41 Mantenimiento de estructura de coordinación G EUSKALERRIKO ESKAUTAK BIZKAIA DE BILBAO Koordinazio-egiturak mantentzea 16/05/ , , ,41 Mantenimiento de estructura de coordinación V FEDERACION BOSKO TALDEA DE EUSKADI Koordinazio-egiturak mantentzea 15/05/ , , ,51 Mantenimiento de estructura de coordinación G FUNDACION AISI-HEZI FUNDAZIOA Koordinazio-egiturak mantentzea 16/05/ , , ,00 Mantenimiento de estructura de coordinación G FUNDACION ITAKA-ESCOLAPIOS ITAKA ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA Koordinazio-egiturak mantentzea 16/05/ , , ,77 Mantenimiento de estructura de coordinación G FUNDACION SUSTRAIAK FUNDAZIOA Koordinazio-egiturak mantentzea 16/05/ , , ,11 Mantenimiento de estructura de coordinación R I MOVIMIENTO DE ACCION CATOLICA GENERAL DE LA Koordinazio-egiturak mantentzea 15/05/ , , ,34 DIOCESIS DE BILBAO Mantenimiento de estructura de coordinación G ZERBIKAS FUNDAZIOA Koordinazio-egiturak mantentzea 10/05/ , , ,66 Mantenimiento de estructura de coordinación GUZTIRA / TOTAL ,38

8 BAO zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena BOB núm Miércoles, 1 de agosto de 2012 II. ERANSKINA / ANEXO II KOORDINAZIO-EGITURAK: EZESTAPENA / ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN: DESESTIMADAS IKF Eskatzailea Proiektua Eskaera Data Ezesteko arrazoia Puntuak CIF Solicitante Proyecto Fecha de solicitud Motivo de desestimación Puntos G PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Koordinazio-egiturak mantentzea 16/05/2012 Erakunde eskatzaileak ez dauka helburu nagusitzat gazteriaren arloa 0 (2.1. art. Onuradunak. Hitzaurrea. Mantenimiento de estructura de coordinación La Entidad solicitante no tiene como objeto principal el ámbito juvenil (Art Entidades beneficiarias. Preámbulo). III. ERANSKINA / ANEXO III FUNDAZIO PRIBATUA. GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA: EMANDAKOA FUNDACIÓN PRIVADA. OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL: CONCEDIDA Eskaera Proiektuaren Aurrekontu Dirulaguntzaren IKF Erakundea Proiektua Data zenbatekoa zaindua Puntuak zenbatekoa CIF Entidad Proyecto Fecha Importe Presupuesto Puntos Importe Solicitud proyecto depurado Concedido R G FUNDACION CANÓNICA AUTÓNOMA EDE Gazte-informaziorako zerbitzua mantentzea 11/05/ , , ,98 Mantenimiento del Servicio de Información Juvenil Kulturako foru diputatuaren 2453 /2012 FORU AGINDUA, uztailaren 25koa. Honen bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 3ko 68/2012 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako eskabideak ebazten dira. Foru dekretu horren bidez, Aldundiaren diru-laguntza batzuen oinarriak onartu eta haien deialdia arautzen da, 2012ko ekitaldian zehar Bizkaian gazteentzako ekitaldi garrantzizkoak sustatzen dituzten Bizkaiko erakundeentzat. (I-1150) ORDEN FORAL de la diputada foral de Cultura 2453/2012, de 25 de julio, por la que se resuelven las solicitudes de subvención presentadas al amparo del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 68/2012, de 3 de abril, por el que se aprueban las bases y se regula la convocatoria de subvenciones forales a las Entidades vizcaínas que promuevan eventos juveniles de especial relevancia en el ámbito territorial durante el ejercicio de ko apirilaren 16an, Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 3ko 68/2012 Foru Dekretuaren bidez (72 zenbakiko «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»), deialdi publikoa argitaratu zen, 2011ko ekitaldian zehar Bizkaian gazteentzako ekitaldi garrantzizkoak sustatzen dituzten Bizkaiko erakundeei diru-laguntzak emateko. Foru dekretu honetako 1. artikuluko 1.1 eta 1.2 paragrafoetan aipatzen diren irabazteko asmorik gabeko erakundeei emango zaizkien diru-laguntzetarako aurrekontuko muga ehun eta hogeita hamabost mila euro ( ) izango da. Kopuru hori honako partida honen kontura ordainduko da: 04.02/ / aurrekontupartida, 2007/0240 proiektua, 2012ko ekitaldia. Aurreko hori guztia bat dator 68/2012 Foru Dekretuko 5.3. eta 14. artikuluetan ezartzen denarekin bat. 68/2012 Foru Dekretuko 7. artikuluak xedatutakoaren arabera, epaimahai kalifikatzaileak ebaluatu zituen aurkeztutako eskabideak, eta Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako foru diputatuari eskabide horien guztien ebazpen-proposamena igorri zion, azter zezan; hala jaso zen 2012ko uztailaren 17ko aktan. Azaldutakoagatik, epaimahaiaren proposamena aintzat hartuta eta Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 39.i eta artikuluek, Kulturako Foru Sailaren Egitura Organikoaren Araudia onetsi duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urriaren 18ko 166/2011 Foru Dekretuak era gai bereko gainerako xedapenek Kulturako Foru Saileko titularrari ematen dizkioten eskumenak baliatuta, honako hau XEDATZEN DUT: Lehenengoa Apirilaren 3ko 68/2012 Foru Dekretuaren babesean, foru agindu honetako I. eranskinean agertzen diren diru-laguntzen eskabideak baiestea; horrez gainera, dagozkien laguntza-zenbatekoak ematea, foru dekretu arautzaileko 4.2 A) artikuluan xedatutakoa aplikatuta (foru dekretu horren bidez, oinarriak onartzen dira eta deialdia arautzen da egun zehatzetan egin beharreko ekitaldi bereziak, hau da, jarduera puntualak egiteko diru-laguntzak emateko. Jarduerok Bizkaiko Lurralde Historikoa izan behar dute jarduera-eremua, eta 14 urtetik 30 urtera bitarteko gazteentzat izan; gizartean gaurko- Con fecha 16 de abril de 2012 se hizo pública la convocatoria de subvenciones forales destinadas a las Entidades vizcaínas que promuevan eventos de especial relevancia en el ámbito territorial durante el ejercicio 2012, por medio del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 68/2012, de 3 de abril («Boletín Oficial de Bizkaia» número 72). El límite presupuestario para la concesión de las subvenciones de la presente convocatoria a las entidades sin ánimo de lucro de subvenciones para los apartados 1.1 y 1.2 del artículo 1 del presente Decreto Foral vendrá determinado por la cantidad máxima de ciento treinta y cinco mil euros ( ), cuyo abono se imputará a la partida presupuestaria 04.02/ /451.00, proyecto 2007/0240, del ejercicio 2012, todo ello de conformidad con los artículos 5.3 y 14 del Decreto Foral 68/2012. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 del Decreto Foral 68/2012, las solicitudes presentadas se evaluaron por el Tribunal calificador, que eleva a la consideración de la diputada foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia propuesta de resolución según consta en el Acta de fecha 17 de julio de 2012 En virtud de lo expuesto, en atención a la propuesta de tal Tribunal calificador y habida cuenta de las atribuciones que confieren a la Titular del Departamento Foral de Cultura los artículos 39.i y 67.1 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 166/2011, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento Foral de Cultura,y demás disposiciones concordantes, DISPONGO: Primero Estimar, al amparo del Decreto Foral 68/2012, de 3 de abril, por el que se aprueban las bases y se regula la convocatoria de subvenciones forales destinadas a la realización de eventos singulares de actuación puntual, es decir, a desarrollar en fechas definidas, dirigidos a jóvenes de entre 14 y 30 años cuyo ámbito de actuación sea el Territorio Histórico de Bizkaia, que hagan referencia a temas de actualidad en el entorno social y que, por sus contenidos y características, posean una especial importancia y relevancia en el ámbito del ocio y tiempo libre juvenil, las solicitudes de subcve: BAO-BOB-2012a147

9 BAO zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena BOB núm Miércoles, 1 de agosto de 2012 tasuna duten gaiei buruzkoak izan behar dute, eta, beren ezaugarriengatik, gazteriaren arloan garrantzi berezia izan). Bigarrena Apirilaren 3ko 68/2012 Foru Dekretuaren babesean, foru agindu honetako II. eranskinean agertzen diren diru-laguntzen eskabideak ezestea; horrez gainera, dagozkien laguntza-zenbatekoak ematea, foru dekretu arautzaileko 5.1 A) artikuluan xedatutakoa aplikatuta (foru dekretu horren bidez, oinarriak onartzen dira eta deialdia arautzen da egun zehatzetan egin beharreko ekitaldi bereziak, hau da, jarduera puntualak egiteko diru-laguntzak emateko. Jarduerok Bizkaiko Lurralde Historikoa izan behar dute jarduera-eremua, eta 14 urtetik 30 urtera bitarteko gazteentzat izan; gizartean gaurkotasuna duten gaiei buruzkoak izan behar dute, eta, beren ezaugarriengatik, gazteriaren arloan garrantzi berezia izan). Hirugarrena Apirilaren 3ko 68/2012 Foru Dekretuaren babesean, foru agindu honetako III. eranskinean agertzen diren diru-laguntzen eskabideak baiestea; horrez gainera, dagozkien laguntza-zenbatekoak ematea, foru dekretu arautzaileko 5.1.B) artikuluan xedatutakoa aplikatuta (foru dekretu horren bidez, oinarriak onartzen dira eta deialdia arautzen da komunikazioa eta informazioa eskuratzeko lurraldean interesa duten gazte-ekitaldiak egiteko diru-laguntzak emateko. Ekitaldiok ikusentzunezkoen, informatikaren eta teknologia berrien arloko aisia-programak garatu behar dituzte, jolas- eta hezkuntza-esparru baten barruan. Horrez gainera, ekitaldi horiek gauzatzeko jardunaldietara gaztek baino gehiagok bertaratu eta parte hartu behar dute. Laugarrena Gazteria Zerbitzuari agindua ematea interesdunei behar bezala jakinarazteko aurkeztutako eskabideak baietsi, ezetsi edo atzera egindakotzat jo diren, Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren hiruko 68/2012 Foru Dekretuko 8.4 artikuluan ezarritako ondorioetarako. Bosgarrena Ebazpen hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzeko agindua ematea. vención que figuran en el Anexo I de esta Orden Foral, concediéndoseles los respectivos importes de subvención, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.1 A) del Decreto Foral regulador. Segundo Desestimar, al amparo del Decreto Foral 68/2012, de 3 de abril, por el que se aprueban las bases y se regula la convocatoria de subvenciones forales destinadas a la realización de eventos singulares de actuación puntual, es decir, a desarrollar en fechas definidas, dirigidos a jóvenes de entre 14 y 30 años cuyo ámbito de actuación sea el Territorio Histórico de Bizkaia, que hagan referencia a temas de actualidad en el entorno social y que, por sus contenidos y características, posean una especial importancia y relevancia en el ámbito del ocio y tiempo libre juvenil, las solicitudes de subvención que figuran en el Anexo II de esta Orden Foral, concediéndoseles los respectivos importes de subvención, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 4 y 5.1.A) del Decreto Foral regulador. Tercero Estimar, al amparo del Decreto Foral 68/2012 de 3 de abril, por el que se aprueban las bases y se regula la convocatoria de subvenciones forales destinadas a la realización de eventos juveniles de interés territorial de acceso a la comunicación e información, que desarrollen programas de ocio audiovisual, informático y de nuevas tecnologías dentro de un marco lúdico-formativo, a celebrar en jornadas que cuenten con una participación, con presencia física, superior a las personas jóvenes, las solicitudes de subvención que figuran en el Anexo III de esta Orden Foral, concediéndoseles los respectivos importes de subvención, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.1.B) del Decreto Foral regulador. Cuarto Ordenar al Servicio de Juventud que, a los efectos del artículo 8.4 del Decreto Foral 68/2012 de 3 de abril, proceda a notificar debidamente a los/las interesados/as la estimación, desestimación o desistimiento según corresponda, de las solicitudes presentadas. Quinto Ordenar la publicación de esta Orden Foral en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Seigarrena Administrazio-bidea amaitzen duen foru agindu honen aurka, erakunde interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako foru diputatuari hilabeteko (1) epearen barruan; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi (2) hilabeteko epearen barruan; epe biak jakinarazpena jaso edo agindua argitaratu eta biharamunean zenbatzen hasiko dira. Sexto La presente Orden Foral, que agota la vía administrativa, podrá ser recurrida por las Entidades interesadas interponiendo contra ella, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Ilma. Sra. diputada foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, en el plazo de un (1) mes a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos (2) meses, contados de igual forma. Bilbao, a 25 de julio de Bilbon, 2011ko uztailaren 25ean. Kulturako foru diputatua, MIREN JOSUNE ARIZTONDO AKARREGI I. ERANSKINA / ANEXO I EKITALDI BEREZIAK: EMANDAKOAK / EVENTOS SINGULARES: CONCEDIDAS La diputada foral de Cultura, MIREN JOSUNE ARIZTONDO AKARREGI Eskaera Proiektuaren Aurrekontu Dirulaguntzaren IKF Erakundea Proiektua Data zenbatekoa zaindua Puntuak zenbatekoa CIF Entidad Proyecto Fecha Importe Presupuesto Puntos Importe Solicitud Proyecto depurado Concedido G A ASOC AZ ARGIBIDE ZERBITZUA EUROPA CLICK 16/05/ , , ,57 G A ASOC AZKEN ZARATA MUNGIA ROCK ELKARTEA ATZEKALDETA FEST. MUNGIA 15/05/ , , ,98 G A ASOC CREATIVITY ZENTRUM BIZKAIA GAZTEA SOUND 16/05/ , , ,18 G A ASOC JUVENIL GAZTEPOLIS GAZTE ELKARTEA UDABERRIKO UNIBERTSITATEA: HIRI PARTAIDETZAREN 14/05/ , , ,66 EGIAK ETA GEZURRAK G B ASOC SOCIOEDUCATIVA KIRIBIL SAREA ENCUENTROS INTERCULTURALES POR LA PAZ 14/05/ , , ,50 Y EL DESARROLLO G A ASOCIACION ARRIOLA KULTUR ARETOA DE ELORRIO BAKEA ETA KULTURA 03/05/ , , ,00 G A ASOCIACION UNESCO ETXEA CENTRO UNESCO MATERIAL DIDÁCTICO DEL CONCURSO DE PIEZAS DEL PAIS VASCO AUDIOVISUALES:DAME UN MINUTO... 16/05/ , , ,51 G A KILIMILIKLIK KULTUR ELKARTEA ELKARTRUKEAK 04/05/ , , ,62 V A TOPAGUNEA EUSKARA ELKARTEEN FEDERAZIOA ASTEBURUETAN.COM GAZTEAK PROTAGONISTA 16/05/ , , ,25 V B TOPAGUNEA EUSKARA ELKARTEEN FEDERAZIOA GAZTEEN PARTE HARTZEA ELIKATZEKO LABORATEGIA 16/05/ , , ,00 GUZTIRA / TOTAL ,27

10 BAO zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena BOB núm Miércoles, 1 de agosto de 2012 II. ERANSKINA / ANEXO II EKITALDI BEREZIAK: EZESTAPENA / EVENTOS SINGULARES: DESESTIMADAS Eskaera IKF Eskatzailea Proiektua Data Ezesteko arrazoia Puntuak CIF Solicitante Proyecto Fecha de Motivo de desestimación Puntos solicitud G A «EDEX» CENTRO DE RECURSOS LOHACEMOS2012. LA HORA DEL EMPRENDIZAJE Norgehiagoka araubidearen arabera lorturiko puntuazioa ez da nahikoa. COMUNITARIOS Y LA INNOVACIÓN SOCIAL JUVENIL. 10/05/ art., 1 A). Ebaluazio-irizpideak. En régimen de concurrencia competitiva obtiene puntuación insuficiente. Art. 5, 1 A). Criterios de valoración. 39 G A ASOC. CULTURAL ESPACIO PLAZA GAZTE SAREAN /05/2012 Norgehiagoka araubidearen arabera lorturiko puntuazioa ez da nahikoa. 5. art., 1 A). Ebaluazio-irizpideak. En régimen de concurrencia competitiva obtiene puntuación insuficiente. Art. 5, 1 A). Criterios de valoración. 37 G A ASOC. ZARAMARI PARA LA COMUNICACION BAT Bizikidetzarako Arkitektura Topaketak. 16/05/2012 Norgehiagoka araubidearen arabera lorturiko puntuazioa ez da nahikoa. Y EDUCACION SOBRE SOSTENIBILIDAD 5. art., 1 A). Ebaluazio-irizpideak. EN EL ENTORNO URBANO En régimen de concurrencia competitiva obtiene puntuación insuficiente. Art. 5, 1 A). Criterios de valoración. 46 G A ASOCIACION DE MUSICA LA CALDERA MuVi_ /05/2012 Norgehiagoka araubidearen arabera lorturiko puntuazioa ez da nahikoa. 5. art., 1 A). Ebaluazio-irizpideak. En régimen de concurrencia competitiva obtiene puntuación insuficiente. Art. 5, 1 A). Criterios de valoración. 39 G A ASOCIACION GOITIBERA JORNADAS FORMATIVAS ABIERTAS: 14/05/2012 Norgehiagoka araubidearen arabera lorturiko puntuazioa ez da nahikoa. GOITIBERA ALDIZKARIA. 5. art., 1 A). Ebaluazio-irizpideak. En régimen de concurrencia competitiva obtiene puntuación insuficiente. Art. 5, 1 A). Criterios de valoración. 40 G A EUSKALERRIKO ESKAUTAK BIZKAIA BIZIA: MUGARIK GABEKO IBILBIDEA 16/05/2012 Norgehiagoka araubidearen arabera lorturiko puntuazioa ez da nahikoa. DE BILBAO 5. art., 1 A). Ebaluazio-irizpideak. En régimen de concurrencia competitiva obtiene puntuación insuficiente. Art. 5, 1 A). Criterios de valoración. 45 V A FEDERACION BOSKO TALDEA DE EUSKADI BAKEA ETA KULTURA 15/05/2012 Norgehiagoka araubidearen arabera lorturiko puntuazioa ez da nahikoa. 5. art., 1 A). Ebaluazio-irizpideak. En régimen de concurrencia competitiva obtiene puntuación insuficiente. Art. 5, 1 A). Criterios de valoración. 45 G A SOCIEDAD CULTURAL RMO ASKOTARIKO UNIBERTSOA 16/05/2012 Norgehiagoka araubidearen arabera lorturiko puntuazioa ez da nahikoa. 5. art., 1 A). Ebaluazio-irizpideak. En régimen de concurrencia competitiva obtiene puntuación insuficiente. Art. 5, 1 A). Criterios de valoración. 32 G B ASOCIACION URTXINTXA ATSEDENALDIKO KULUNKAN IKAS/JOLAS GUNEA 28/05/ artikulua. Eskabideak eta epeak 2. puntua. Eskabidea epez kanpo aurkeztua. ESKOLA-BIZKAIA DE BILBAO Artículo 4. Solicitudes y plazos, punto 2. Solicitud presentada fuera de plazo. 0 III. ERANSKINA / ANEXO III GAZTE EKITALDI INFORMATIKOA: EMANDAKOA / EVENTOS INFORMATICOS: CONCEDIDA IKF Erakundea Proiektua Eskaera Data Proiektuaren zenbatekoa Aurrekontu zaindua Puntuak Dirulaguntzaren zenbatekoa CIF Entidad Proyecto Fecha Solicitud Importe Proyecto Presupuesto depurado Puntos Importe Concedido G FUNDACION EUSKALTEL EUSKAL ENCOUNTER 28/03/ , , ,41 Lehendakaritza Saila Departamento de Presidencia (I-1151) Formalizatutako kontratu baten iragarkia: Bizkaiko mendietan thaumeatopoea pityocamparen kontrako tratamendurako diflubenzuron oliotsuaren eta bacillus thuringiensis proteina-suspentsioaren hornidura. 1. Erakunde adjudikatzailea a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua. c) Espediente zenbakia: 2012/008/072/02. d) Kontratatzailearen profilaren Interneteko helbidea: 2. Kontratuaren xedea a) Mota: Hornidura. b) Deskribapena: Bizkaiko mendietan thaumeatopoea pityocamparen kontrako tratamendurako diflubenzuron oliotsua eta bacillus thuringiensis proteina-suspentsioa. c) Erloa (hala badagokio): Bai. 2. d) CPV (nomenklatura-erreferentzia): e) Esparru-hitzarmena (hala badagokio): Ez. Anuncio de formalización de contrato de suministro de diflubenzuron oleoso y suspensión de proteína de bacillus thuringiensis para el tratamiento contra la thaumatopoea pityocampa en los montes de Bizkaia. 1. Entidad adjudicadora a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. c) Número de expediente: 2012/008/072/02. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: 2. Objeto del contrato a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Diflubenzuron oleoso y suspensión de proteína de bacillus thuringiensis para el tratamiento contra la thaumatopoea pityocampa en los montes de Bizkaia. c) Lote (en su caso): Sí. 2. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): e) Acuerdo marco (si procede): No.

11 BAO zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena BOB núm Miércoles, 1 de agosto de 2012 f) Erosteko sistema dinamikoa (hala badagokio): Ez. g) Zer aldizkaritan publikatu den lizitazio-iragarkia: EBAO. h) Zer egunetan publikatu den lizitazio-iragarkia: 2012 /03/ Izapidetzea eta prozedura a) Izapidetzea: Arrunta. b) Prozedura: Irekia. 4. Kontratuaren balio zenbatetsia ,00 euro. 5. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua ,00 euro. Zenbateko osoa: ,60 euro. 6. Kontratuaren formalizazioa a) Adjudikazioaren data: 2012/06/14. b) Kontratuaren formalizazio-data: 2012/07/23. c) Kontratista: Kenogard, S.A. (erlo biak). d) Adjudikazioaren zenbatekoa edo kanona: 1 erloa: Zenbateko garbia: 11,08 euro. Zenbateko osoa: 11,97 euro. 2 erloa: Zenbateko garbia:10,25 euro. Zenbateko osoa: 11,07 euro. e) Eskaintza adjudikaziodunaren abantailak: Ekonomikoki onuragarriena den eskaintza. Bilbon, 2012ko uztailaren 23an. Lehendakaritza foru diputatua, Juan María Aburto Rike (I-1154) Formalizatutako kontratu baten iragarkia: mendetasuna duten adineko pertsonentzako Bizkaiko egoitzen foru zerbitzu publikoa emateko ituneko zerbitzu publikoen kudeaketa. 1. Erakunde adjudikatzailea a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua. c) Espediente zenbakia: 2012/009/071/03. d) Kontratatzailearen profilaren Interneteko helbidea: 2. Kontratuaren xedea a) Mota: Zerbitzu publikoen kudeaketa. b) Deskripzioa: Mendetasuna duten adineko pertsonentzako Bizkaiko egoitzen foru zerbitzu publikoa emateko ituna. c) Erloa (hala badagokio): Ez. d) CPV (nomenklatura-erreferentzia):. e) Esparru-hitzarmena (hala badagokio): Ez. f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): Ez. 3. Izapidetzea eta prozedura a) Tramitazioa: Arrunta. b) Prozedura: Publizitaterik gabeko prozedura negoziatua. 4. Kontratuaren balio zenbatetsia ,60 euro. 5. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua Zenbateko garbia: ,23 euro. Zenbateko osoa: ,00 euro. 6. Kontratuaren formalizazioa a) Adjudikazioaren data: 2012/06/26. b) Kontratuak formalizatzen diren data: 2012/06/28. f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31/03/ Tramitación y procedimiento a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato ,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación ,00 euros. Importe total ,60 euros. 6. Formalización del contrato a) Fecha de adjudicación: 14/06/2012. b) Fecha de formalización del contrato: 23/07/2012. c) Contratista: Kenogard, S.A. (ambos lotes). d) Importe o canon de adjudicación: Lote 1: Importe neto 11,08 euros. Importe total 11,97 euros. Lote 2: Importe neto 10,25 euros. Importe total 11,07 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa. Bilbao, 23 de julio de El diputado foral de Presidencia, Juan María Aburto Rike (I-1154) Anuncio de formalización de contrato de gestión de servicios públicos de concierto para la prestación del servicio residencial foral de residencias de Bizkaia para personas mayores dependientes. 1. Entidad adjudicadora a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. c) Número de expediente: 2012/009/071/03. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: 2. Objeto del contrato a) Tipo: Gestión de servicios públicos. b) Descripción: Concierto para la prestación del servicio residencial foral de residencias de Bizkaia para personas mayores dependientes. c) Lote (en su caso): No. d) CPV (Referencia de Nomenclatura):. e) Acuerdo marco (si procede): No. f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No. 3. Tramitación y procedimiento a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 4. Valor estimado del contrato ,60 euros. 5. Presupuesto base de licitación Importe neto ,23 euros. Importe total ,00 euros. 6. Formalización del contrato a) Fecha de adjudicación: 26/06/2012. b) Fecha de formalización de los contratos: 28/06/2012.

12 BAO zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena BOB núm Miércoles, 1 de agosto de 2012 c) Kontratistak: Anai-Artean, S.L.; Residencia Asistida Andramari, S.L.; Udazkena, S.L.; Fundación Beato Domingo Iturrate; Residencia Biotz Sakratu Franciscanas Misioneras de la Inmaculada Concepción; Caser Residencial, S.A.U.; Centro Abando, S.L.; Centro Residencial El Carmen, S.L.; Fundación Vizcaína de Caridad-Residencia Conde de Aresti; Residencia de Vizcaya, S.A.; Fundación Aspaldiko; Fundación Elorduy; Fundación Residencia Calzada; Santa María de Gatika Residencia Geriátrica, S.L.; Geriátrico Aitzea, S.L.; Geriátrico Biotzak, S.A.; Geriátrico Indautxu Siglo XXI, S.A.; Geriátrico Loreak, S.L.; Residencias Aita y Ama Barakaldo, S.L.U.; Hospital Asilo de Nuestra Señora de los Desamparados del Valle de Carranza; Asociación La Alegría atención a los mayores; La Arena 95, S.L.; Fundación León Trucíos Iraskundea; Residencial Aulaga, S.L.; Fundación Miranda; Olabe Egotetxea, S.L.; Residencia Bidearte, S.L.; Residencia Alai, S.L.; Residencia Amatxu de Begoña, S.L.; Anai-Cantero, S.L.; Residencia Andia, S.L.; Residencia Centro de Día Astarloa, S.L.; Sarrikue, S.L.; Residencia Arbildu, S.A.; Residencia Arbolantxa, S.L.; Residencia Argaluza, S.L.; Ciudad Residencial Atsoa, S.L.; Residencia Encartaciones, S.L.; Residencia Lezeaga Basurto, S.L.; Residencia Begoñako Ama, S.L.; Residencia Bidebieta, S.L.; Residencia Bolueta, S.L.; Egoitz Alai, S.L.; Residencia El Pilar de Barakaldo, S.L.; Serinte Tercera Edad, S.L.; Residencia Elguezabal, S.L.; Residencia Olaedi, S.L.; Emilia Michelena, S.L.; Residencia Ercilla, S.L.; Etxe Giroa, S.L.; Fundación Benéfica don Nicólas Domingo de Arrotegui; Residencia Geriátrica Las Magnolias, S.A.; Residencia Geriátrica Zure Etxea, S.L.; Residencia Gure Etxea, S.L.; Residencia Ibarrekolanda, S.L.; Igurco Residencias Sociosanitarias, S.L.; Izaro XXI Residencias Geriátricas, S.L.; Residencia Jado Egoitza, S.L.; Jandoniz Residencia de Bedia para mayores, S.A.; Torre Gorostizaga, S.L.; Residencia Lombardia, S.L.; Sanitas Residencial País Vasco, S.A.; Residencia Miravilla, S.L.; Artxanda Bass, S.L.; Olimpia Bass, S.L.; Residencia Orue, S.L.; Residencia Piñudi, S.L.; Residencial General, S.A.; Residencia Etxeder, S.L.; Antepeya 2002, S.L.; Obvium Omnis, S.A.; Centro Residencial Sanfuentes, S.L.; Sanjurjo & González Asociados, S.L.; Sociedad Geriátrica Santa Agueda, S.L.; Enemaite, S.L.; Residencia Santa María de Getxo, S.L.; Beurko Residencial Vitalitas, S.L.; Residencia Santamariñe, S.L.; Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.; Residencia Sopelana, S.L.; Residencia Tabira, S.L.; Beaskoa, Elorriaga eta Iribar, S.L.; Servicios Integrales Gerontológicos y Sanitarios, S.A.; Residencia Usansolo, S.L.; Gestora de Negocios Begoñalde, S.L.; Hermanos Castro-Granado, S.L.; Zelaigane, S.L.; Zoragarri, S.L.; Residencia Zuetxe-Bakio, S.L.; Geriátrico Zurbaran, S.L.; Residencia Eguileor, S.L.; Santa Casa de Misericordia Entidad Benéfica de Bilbao; Servicios Geriátricos Indautxu, S.L.; Residencia Uribarren Abaroa. d) Adjudikazioaren zenbatekoa edo kanona: Zenbateko garbia: 75,71 euro. Zenbateko osoa: 78,74 euro. Bilbon, 2012ko uztailaren 20an. Lehendakaritzako foru diputatua, Juan María Aburto Rike (I-1155) 2013, 2014 eta urteetan, Bizkaiko Foru Aldundiko sailetako garbiketa egiteko zerbitzu-kontratuaren lizitazio iragarkia. 1. Erakunde adjudikatzailea Datu orokorrak eta informazioa eskuratzeko datuak: a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua. c) Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko: 1) Bulegoa: Kontratazio Zerbitzua. 2) Helbidea: Kale Nagusia 25, beheko solairua. c) Contratistas: Anai-Artean, S.L.; Residencia Asistida Andramari, S.L.; Udazkena, S.L.; Fundación Beato Domingo Iturrate; Residencia Biotz Sakratu Franciscanas Misioneras de la Inmaculada Concepción; Caser Residencial, S.A.U.; Centro Abando, S.L.; Centro Residencial El Carmen, S.L.; Fundación Vizcaína de Caridad-Residencia Conde de Aresti; Residencia de Vizcaya, S.A.; Fundación Aspaldiko; Fundación Elorduy; Fundación Residencia Calzada; Santa María de Gatika Residencia Geriátrica, S.L.; Geriátrico Aitzea, S.L.; Geriátrico Biotzak, S.A.; Geriátrico Indautxu Siglo XXI, S.A.; Geriátrico Loreak, S.L.; Residencias Aita y Ama Barakaldo, S.L.U.; Hospital Asilo de Nuestra Señora de los Desamparados del Valle de Carranza; Asociación La Alegría atención a los mayores; La Arena 95, S.L.; Fundación León Trucíos Iraskundea; Residencial Aulaga, S.L.; Fundación Miranda; Olabe Egotetxea, S.L.; Residencia Bidearte, S.L.; Residencia Alai, S.L.; Residencia Amatxu de Begoña, S.L.; Anai-cantero, S.L.; Residencia Andia, S.L.; Residencia Centro de Día Astarloa, S.L.; Sarrikue, S.L.; Residencia Arbildu, S.A.; Residencia Arbolantxa, S.L.; Residencia Argaluza, S.L.; Ciudad Residencial Atsoa, S.L.; Residencia Encartaciones, S.L.; Residencia Lezeaga Basurto, S.L.; Residencia Begoñako Ama, S.L.; Residencia Bidebieta, S.L.; Residencia Bolueta, S.L.; Egoitz Alai, S.L.; Residencia El Pilar de Barakaldo, S.L.; Serinte Tercera Edad, S.L.; Residencia Elguezabal, S.L.; Residencia Olaedi, S.L.; Emilia Michelena, S.L.; Residencia Ercilla, S.L.; Etxe Giroa, S.L.; Fundación Benéfica don Nicólas Domingo de Arrotegui; Residencia Geriátrica Las Magnolias, S.A.; Residencia Geriátrica Zure Etxea, S.L.; Residencia Gure Etxea, S.L.; Residencia Ibarrekolanda, S.L.; Igurco Residencias Sociosanitarias, S.L.; Izaro XXI Residencias Geriátricas, S.L.; Residencia Jado Egoitza, S.L.; Jandoniz Residencia de Bedia para mayores, S.A.; Torre Gorostizaga, S.L.; Residencia Lombardia, S.L.; Sanitas Residencial País Vasco, S.A.; Residencia Miravilla, S.L.; Artxanda Bass, S.L.; Olimpia Bass, S.L.; Residencia Orue, S.L.; Residencia Piñudi, S.L.; Residencial General, S.A.; Residencia Etxeder, S.L.; Antepeya 2002, S.L.; Obvium Omnis, S.A.; Centro Residencial Sanfuentes, S.L.; Sanjurjo & González Asociados, S.L.; Sociedad Geriátrica Santa Agueda, S.L.; Enemaite, S.L.; Residencia Santa María de Getxo, S.L.; Beurko Residencial Vitalitas, S.L.; Residencia Santamariñe, S.L.; Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.; Residencia Sopelana, S.L.; Residencia Tabira, S.L.; Beaskoa, Elorriaga eta Iribar, S.L.; Servicios Integrales Gerontológicos y Sanitarios, S.A.; Residencia Usansolo, S.L.; Gestora de Negocios Begoñalde, S.L.; Hermanos Castro-Granado, S.L.; Zelaigane, S.L.; Zoragarri, S.L.; Residencia Zuetxe-Bakio, S.L.; Geriátrico Zurbaran, S.L.; Residencia Eguileor, S.L.; Santa Casa de Misericordia Entidad Benéfica de Bilbao; Servicios Geriátricos Indautxu, S.L.; Residencia Uribarren Abaroa. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto 75,71 euros. Importe total 78,74 euros. Bilbao, a 20 de julio de El diputado foral de Presidencia, Juan María Aburto Rike (I-1155) Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato servicios de limpieza de los departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia. Años 2013, 2014 y Entidad adjudicadora Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Diputación Foral Bizkaia. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Contratación. 2) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.

13 BAO zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena BOB núm Miércoles, 1 de agosto de ) Herria eta posta kodea: Bilbao, ) Telefonoa: ) Telefaxa: ) Posta elektronikoa: 7) Kontratatzailearen profilaren Interneteko helbidea: 8) Agiriak eta argibideak lortzeko azken eguna: eskaintzak hartzeko azken data. d) Espediente zenbakia: 2012/035/071/ Kontratuaren xedea a) Mota : zerbitzuak. b) Deskripzioa: Bizkaiko Foru Aldundiko sailetako garbiketa. 2013, 2014 eta urteak. c) Loteak eta lote/unitate zenbakiak: bai, 8. 3) Localidad y código postal: Bilbao, ) Teléfono: ) Telefax: ) Correo electrónico: 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El de la fecha límite de recepción de ofertas. d) Número de expediente: 2012/035/071/ Objeto del Contrato a) Tipo: servicios. b) Descripción: Limpieza de los departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia. Años 2013, 2014 y c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Sí, 8. Lotea Lotearen deskribapena Lote Descripción Lote 01 GIZARTE EKINTZA 02 NEKAZARITZA 03 KULTURA 04 OGASUNA ETA FINANTZAK 05 HERRI LAN ETA GARRAIOAK 06 LEHENDAKARITZA 07 EKONOMI SUSTAPENA 08 INGURUMENA d) Zerbitzua egin/emateko lekua: 1) Helbidea: Bizkaia. e) Zerbitzua egiteko edo emateko epea: 2013ko urtarrilaren 1etik 2015eko abenduaren 31ra. f) Luzapenik: Ez. g) Esparru-hitzarmena ezartzea (hala badagokio): Ez. h) Eskuratze sistema dinamikoa (hala badagokio): Ez. i) CPV (nomenklatura-erreferentzia): Izapidetzea eta prozedura a) Izapidetzea: arrunta. b) Prozedura: irekia. c) Enkante elektronikoa: Ez. d) Adjudikazio-irizpideak. Eskainitako prezioa: %60 Lan programa: %35. Zerbitzua emateko beste hobekuntza batzuk: 5%. 4. Kontratuaren balio zenbatetsia: ,06 euro. 5. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua a) Zenbateko garbia: ,55 euro. Zenbateko osoa: ,74 euro. 6. Eskatzen diren bermeak Behin-behinekoa: Ez. Behin betikoa: Lote bakoitzaren adjudikazioaren %5, BEZik gabe. 7. Kontratistaren betekizun espezifikoak a) Sailkapena (taldea, azpitaldea eta kategoria, hala badagokio): 01 ACCIÓN SOCIAL 02 AGRICULTURA 03 CULTURA 04 HACIENDA Y FINANZAS 05 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 06 PRESIDENCIA 07 PROMOCIÓN ECONÓMICA 08 MEDIO AMBIENTE d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Bizkaia. e) Plazo de ejecución/entrega: Desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de f) Admisión de prórroga: No. g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No. h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Tramitación y procedimiento a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Subasta electrónica: No. d) Criterios de adjudicación. Precio ofertado: 60%. Programa de trabajo: 35%. Mejoras en la prestación del servicio: 5%. 4. Valor estimado del contrato: ,06 euros. 5. Presupuesto base de licitación a) Importe neto: ,55 euros. Importe total: ,74 euros. 6. Garantías exigidas Provisional: No. Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A., de cada lote. 7. Requisitos específicos del contratista a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): Taldea Azpitaldea Kategoria U 1 A: Bataz besteko urtekoa (BEZa barne) euro baino gutxiagokoa denean. U 1 B: Bataz besteko urtekoa (BEZa barne) euro edo gehiago eta euro baino gutxiago denean. U 1 C: Bataz besteko urtekoa (BEZa barne) euro edo gehiago eta euro baino gutxiago denean. U 1 D: Bataz besteko urtekoa (BEZa barne) euro edo gehiago denean. Grupo Subgrupo Categoría U 1 A: Cuando la anualidad media, I.V.A. incluido, sea inferior a euros. U 1 B: Cuando la anualidad media, I.V.A. incluido, sea igual o superior a euros e inferior a euros. U 1 C: Cuando la anualidad media, I.V.A. incluido, sea igual o superior a euros e inferior a euros. U 1 D: Cuando la anualidad media, I.V.A. incluido, sea igual o superior a euros.

14 BAO zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena BOB núm Miércoles, 1 de agosto de 2012 Kasu horretan zein kategoria aplikatu jakiteko, lizitatzaileak aurkezten diren lotearen edo loteen urteko saria (B.E.Z.a barne) kontuan hartuz eskatu daitekeenari begiratuko zaio. b) Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa, eta kaudimen teknikoa eta profesionala (hala badagokio): c) Beste betekizun espezifiko batzuk: d) Isilpeko kontratuak: Ez. 8. Parte hartzeko eskarien edo eskaintzen aurkezpena a) Aurkezteko azken eguna: 2012ko irailaren 4ko hamabiak (12:00) arte. b) Nola aurkeztu eskabideak: paperean. c) Non aurkeztu: 1) Bulegoa: Kontratazio Zerbitzua. 2) Helbidea: Kale Nagusia, 25, beheko solairua. 3) Herria eta posta kodea: Bilbao, ) Helbide elektronikoa: d) Zenbat enpresa gonbidatzea aurrez ikusten den, beren eskaintzak aurkez ditzaten (prozedura murriztua): e) Aldagaien onarpena, hala badagokio: Ez. f) Zer epetan eutsi behar dion lizitatzaileak bere eskaintzari nahitaez: Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen testu bategineko 161. artikuluaren arabera. 9. Eskaintzak zabaltzea a) Deskripzioa: Irizpide automatikoei eta ez automatikoei buruzko eskaintzak zabaltzea. b) Helbidea: Kale Nagusia, 25, beheko solairua. b) Herria eta posta kodea: Bilbao, c) Eguna eta ordua: aurrerago jakinaraziko da. 10. Publizitate gastuak Prentsan eta «B.O.E.n» jarriko diren iragarkien gastuak adjudikaziodunaren kontura izango dira. 11. Zer egunetan bidali den «iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera» (bidali baldin bada): 2012ko uztailaren 26an. 12. Informazio osagarria a) Errekurtsoak aurkeztea: Errekurtso berezia, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen testu bategineko 40. artikuluaren arabera. b) Errekurtsoetarako organo eskuduna: Kontratuei buruzko Errekurtsoen Auzitegi Administratibo Forala. 1) Bulegoa: Kontratazio Zerbitzua. 2) Helbidea: Kale Nagusia, 25, beheko solairua. 3) Herria eta posta kodea: Bilbao, ) Telefonoa: ) Telefaxa: ) Posta elektronikoa: 7) Kontratatzailearen profilaren Interneteko helbidea: c) Errekurtsoak aurkeztea: hamabost egun baliodun, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategineko 44. artikuluan xedatutakoaren arabera zenbatuta. Lehenago, kontratazio organoari jakinarazi behar zaio errekurtsoa jartzeko asmoa, idazki bidez, errekurtsoa aurkezteko ezarritako epearen barruan. d) Errekurtsoak aurkezteari buruzko informazioa eman dezakeen zerbitzua: 1. atalean ezarritako toki bera. Bilbo, 2012ko uztailaren 25ean. Lehendakaritza Saileko foru diputatua, Juan María Aburto Rike (I-1169) La categoría aplicable será la exigible en función de la anualidad media, I.V.A. incluido, del lote o suma de lotes a los que se presenten los licitadores. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): c) Otros requisitos específicos: d) Contratos reservados: No. 8. Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación a) Fecha límite de presentación. Hasta las doce (12:00) horas del 4 de septiembre de b) Modalidad de presentación: Soporte papel. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Servicio de Contratación. 2) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja. 3) Localidad y código postal: Bilbao, ) Dirección electrónica: d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): e) Admisión de variantes, si procede: No. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según el artículo 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 9. Apertura de Ofertas a) Descripción. Apertura de ofertas relativas a criterio/s no automático/s y automático/s. b) Dirección: Gran Vía 25, planta baja. b) Localidad y código postal: Bilbao, c) Fecha y hora: Se comunicará. 10. Gastos de Publicidad A cargo del adjudicatario los gastos de publicación en «Boletín Oficial del Estado» y Prensa. 11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» (en su caso) 26 de julio de Otras Informaciones a) Procedimientos de recurso: Recurso especial conforme al artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. b) Órgano competente para los procedimientos de recurso: Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales. 1) Dependencia: Servicio de Contratación. 2) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja. 3) Localidad y código postal: Bilbao, ) Teléfono: ) Telefax: ) Correo electrónico: 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: c) Presentación de recursos: quince días hábiles contados conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, debiendo ser anunciado previamente mediante escrito ante el órgano de contratación en el plazo previsto para la interposición del recurso. d) Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos: El mismo que figura en el apartado 1.b). Bilbao, a 25 de julio de El diputado foral de Presidencia, Juan María Aburto Rike (I-1169)

15 BAO zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena BOB núm Miércoles, 1 de agosto de 2012 Gizarte Ekintza Saila Departamento de Acción Social Interesdunei aurkezteko zitazioa egiteko 88/2012 zk. iragarkia. Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da honako iragarki hau. Interesdunek beren esku izango dituzte Gizarte Ekintza Sailean dagozkien jakinarazpenak honako iragarpena egiten den dataren ondoko 10 egunetako epean zehar, agiriaren ezagutza osoa izan dezaten. Anuncio número 88/2012 de citación de comparecencia a las personas interesadas. No habiéndose podido practicar la notificación de forma expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se hace público el presente anuncio. Las personas interesadas tendrán a su disposición en el Departamento de Acción Social las notificaciones correspondientes durante el plazo de 10 días a contar desde la presente publicación a fin de tener conocimiento íntegro del documento. Izena / Nombre IFZ / NIF Agiria / Documento Mota / Tipo Organo Arduraduna / Órgano Reponsable LOPEZ MARTINEZ ISIDORO ZK Bertaratzeko zit. / Cit. Comparecencia Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap. Oinarrizko Zentroa / Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzua: Marcelino Oreja 3 y 5, Bilbao Centro Base / Servicio de Valoración y Orientación: Marcelino Oreja 3 y 5, Bilbao Bilbon, 2012ko uztailaren 16an. (I-1108) Bilbao, a 16 de julio de (I-1108) Sailetako diru-sarreren likidazioa 89/2012 iragarkia Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da honako iragarki hau. Interesdunek beren esku izango dituzte Gizarte Ekintza Sailean dagozkien jakinarazpenak honako iragarpena egiten den dataren ondoko 10 egunetako epean zehar, agiriaren ezagutza osoa izan dezaten. Anuncio número 89/2012 de liquidación de ingresos departamentales No habiéndose podido practicar la notificación de forma expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se hace público el presente anuncio. Las personas interesadas tendrán a su disposición en el Departamento de Acción Social las notificaciones correspondientes durante el plazo de 10 días a contar desde la presente publicación a fin de tener conocimiento íntegro del documento. Izena / Nombre IFZ / NIF Agiria / Documento Mota / Tipo Organo Arduraduna / Órgano Reponsable ALONSO LORENZO AURELIA X Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales ALTUBE SUBIÑAS MARIA ISABEL B Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales ANTUNEZ FERREIRA MARIA DE LA LUZ Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales ASENCOR SANTAMARIA IGNACIO D Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales BENGOA BENGOECHEA JULIANA W Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales BUSTO GAGO ALBERTO D Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales CAMPELO VAZQUEZ MARIA NATIVIDAD Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales DIAZ SANJIAO JAVIER ANGEL D Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales ECHEVARRIA GABARRI ARTURO R Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales FRANCO LUMBRERAS AMPARO D Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales GOMEZ GALAN ISABEL MARIA Q Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales IRAETA OREGUI MARIA NIEVES D Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales IRASTORZA FERNANDEZ-PIÑERUA EVA D D Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales IRASTORZA FERNANDEZ-PIÑERUA EVA D Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales LAVADO GONZALEZ CARMEN S Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales LOPEZ VARGAS SANDRA MILENA X Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales MARCO LOPEZ HERMENEGILDO Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales MARTIN FERNANDEZ JOSE L Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales MESONERO GONZALEZ CIPRIANO ALBERTO E Y Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales MORENO HIGUERAS ENCARNACION NAZARET D A Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales NAJARRO LEON SIMONA Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales OLEAGA GOROSPE SANTIAGO W Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales PEÑA RUIZ VICTOR X Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales RESIDENCIA AMISTAD SL P Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales RUIZ AGUADO DANIEL L Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales SANCHEZ VIOR BARBARA D Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales URGOITI CANO IRACHE D K Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales ZORRAQUINO MARIN LUISA F Diru-sarreren Likid. / Liquidac. Ingresos Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales Gizartekintzako Zerbituzu Orokorren Zerbitzua: Camino de Ugasko 3 (bis), Bilbao Bilbon, 2012ko uztailaren 16an. (I-1109) Servicio de Servicios Generales: Camino de Ugasko 3 (bis), Bilbao Bilbao, a 16 de julio de (I-1109)

16 BAO zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena BOB núm Miércoles, 1 de agosto de 2012 Administrazio egintzen jakinerazpenerako 90/2012 iragarkia Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da honako iragarki hau Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren administrazio egintzei dagokienez beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitazioa egiten jarraitu ahal izateko. Anuncio 90/2012 de notificación de actos administrativos No habiéndose podido practicar la notificación de forma expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de los actos administrativos que se citan en la relación, adoptados en los procedimientos seguidos en el Departamento de Acción Social, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes. Izena / Nombre IFZ / NIF Agiria / Documento Mota / Tipo Organo Arduraduna / Órgano Reponsable ALEGRIA CALZACORTA DOLORES O Beste jakinarazpenak / Otras comunicac. Prest., Laguntz. eta Ebaluaz. / Prest., Ayudas y Valorac. ELENA ARMONIA BENGOA DOMENECH O Beste jakinarazpenak / Otras comunicac. Prest., Laguntz. eta Ebaluaz. / Prest., Ayudas y Valorac. KONSTANTINOVNA TSAREGRADSKAYA OLGA O Beste jakinarazpenak / Otras comunicac. Prest., Laguntz. eta Ebaluaz. / Prest., Ayudas y Valorac. LAUIGAN BIRUNG SUSANA Y O Beste jakinarazpenak / Otras comunicac. Prest., Laguntz. eta Ebaluaz. / Prest., Ayudas y Valorac. MARTIN NIETO ENRIQUETA O Beste jakinarazpenak / Otras comunicac. Prest., Laguntz. eta Ebaluaz. / Prest., Ayudas y Valorac. MIHAI HORVATH X O Beste jakinarazpenak / Otras comunicac. Prest., Laguntz. eta Ebaluaz. / Prest., Ayudas y Valorac. NECHITA GHEORGHE Y O Beste jakinarazpenak / Otras comunicac. Prest., Laguntz. eta Ebaluaz. / Prest., Ayudas y Valorac. OULD LEBATT EL MOUSTAPHA X O Beste jakinarazpenak / Otras comunicac. Prest., Laguntz. eta Ebaluaz. / Prest., Ayudas y Valorac. PEREZ HERRERO PILAR O Beste jakinarazpenak / Otras comunicac. Prest., Laguntz. eta Ebaluaz. / Prest., Ayudas y Valorac. SABORIT LARREA MARIA ARANZAZU O Beste jakinarazpenak / Otras comunicac. Prest., Laguntz. eta Ebaluaz. / Prest., Ayudas y Valorac. SALKA BRAHIM SIDI ELY X O Beste jakinarazpenak / Otras comunicac. Prest., Laguntz. eta Ebaluaz. / Prest., Ayudas y Valorac. SEPTIEN MARTINEZ ANGELES O Beste jakinarazpenak / Otras comunicac. Prest., Laguntz. eta Ebaluaz. / Prest., Ayudas y Valorac. VILLANUEVA LOZANO ANA JULIA Y O Beste jakinarazpenak / Otras comunicac. Prest., Laguntz. eta Ebaluaz. / Prest., Ayudas y Valorac. Gizarte Inklusioa Sustatzeko Zerbitzua: Nikolas Alkorta 4, Bilbao Servicio para la Inclusión Social: Nikolas Alkorta 4, Bilbao Bilbon, 2012ko uztailaren 16an. (I-1110) Bilbao, a 16 de julio de (I-1110) Gizarte Ekintza Saileko Foru Aginduen jakinarazpenerako 91/2012 iragarkia. Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da honako iragarki hau Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren administrazio egintzei dagokienez beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitazioa egiten jarraitu ahal izateko. Anuncio 91/2012 de notificación de Ordenes Forales del Departamento de Acción Social. No habiéndose podido practicar la notificación de forma expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de los actos administrativos que se citan en la relación, adoptados en los procedimientos seguidos en el Departamento de Acción Social, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes. Izena / Nombre IFZ / NIF Agiria / Documento Mota / Tipo Organo Arduraduna / Órgano Reponsable KONATE MOUSSA D NC Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Prestazioak / Prestaciones BERNARDO SAN CRISTOBAL LOMBERA NC Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Prestazioak / Prestaciones HORMIGO ROLDAN FRANCISCO NC Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Prestazioak / Prestaciones AGUIRRE CALDERON JOSE RAMON ZK Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap. ARIF MOHAMMAD X ZK Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap. CASTRILLO LOZANO CONSTANCIO ANDRES AVEL ZK Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap. COBOS DELGADO MARIA TERESA ZK Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap. CORDOBA VARGAS MARIA DOLORES ZK Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap. CORTES CASTELLON ANGEL ZK Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap. DAHMANE BAH TAWALOU X ZK Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap. ECHEBARRIA MOJA JOSE ANGEL ZK Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap. ESPAÑA ESTEBAN FRANCISCO DE BORJA ZK Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap. FERNANDEZ BERNAL IBAI ZK Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap. FERNANDEZ IGLESIAS IKER ZK Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap. GOROSTIZA GARAY FELIPE ZK Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap. MOURA PEREIRA CARLOS FELIPE K ZK Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap. MOYA FUENTES MARIA LUISA ZK Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap. PORTILLO VEGA JORGE ZK Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap. SANTIAGO MARTINEZ M PILAR ZK Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap. SERGIO DOS SANTOS EDINALVA Y ZK Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap. URIARTE SAN EMETERIO JON KOLDO ZK Lan Arloko Ebazpena / Resoluc. Vía Social Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap. Oinarrizko zentroa / Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzua: Marcelino Oreja 3 y 5, Bilbao Prestazioen eta diru-laguntzen Zerbitzua: Lersundi 14, Bilbao Interesdunek beren esku izango dute Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailean foru aginduen testu osoa. Centro Base / Servicio de Valoración y Orientación: Marcelino Oreja 3 y 5, Bilbao Servicio de Prestaciones y Subvenciones: Lersundi 14, Bilbao Las personas interesadas tendrán a su disposición en el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia el texto íntegro de las Ordenes Forales.

17 BAO zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena BOB núm Miércoles, 1 de agosto de 2012 Lan Prozeduraren Legearen Testu Bategina onetsi zuen apirilaren 7ko 2/1995 Legegintzazko EDko 71 artikuluaren arabera, iragarki honen bidez jakinarazten den ebazpenaren aurka interesatuek lan-jurisdikzio bidera jo aurreko erreklamazioa aurkez dezakete Gizarte Ekintza Sailean, idazkia Gizarte Ekintzako foru diputatuari zuzenduta, egitatzezko arrazoiak eta eskubidezko oinarriak azalduz eta beren eskubidearen alde egiteko egokitzat jotzen dituzten agiriak aurkeztuz; horretarako, 30 eguneko epea dute honako iragarkia argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita. Bilbon, 2012ko uztailaren 16an. (I-1111) Foru Aginduen jakinarazpenerako 92/2012 iragarkia Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da honako iragarki hau Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren administrazio egintzei dagokienez beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitazioa egiten jarraitu ahal izateko. De conformidad con lo dispuesto el artículo 71 del R.D. Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, contra la resolución que se les notifica por medio de este anuncio podrán las personas interesadas interponer, ante el propio Departamento de Acción Social, Reclamación Previa a la vía Jurisdiccional-Social, mediante escrito dirigido a la diputada foral del Departamento de Acción Social, dentro del plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, exponiendo las razones de hecho y fundamentos de derecho en que se base y aportando cuantos medios convenga a derecho. Bilbao, a 16 de julio de (I-1111) Anuncio 92/2012 de notificación de Ordenes Forales No habiéndose podido practicar la notificación de forma expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de los actos administrativos que se citan en la relación, adoptados en los procedimientos seguidos en el Departamento de Acción Social, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes. Izena / Nombre IFZ / NIF Agiria / Documento Mota / Tipo Organo Arduraduna / Órgano Reponsable ALVAREZ BUENO AURELIO ANTOLIN O Ebazpena / Resolución Prestaz. eta Diru-laguntzak / Ayudas y Subvenciones ALVAREZ MARIN ROBERTO O Ebazpena / Resolución Prestaz. eta Diru-laguntzak / Ayudas y Subvenciones EDESA BOLLAIN ANTOLINA O Ebazpena / Resolución Prestaz. eta Diru-laguntzak / Ayudas y Subvenciones NZUMBA BALILI GLODIS X O Ebazpena / Resolución Prestaz. eta Diru-laguntzak / Ayudas y Subvenciones SIERRA URIA MIKEL O Ebazpena / Resolución Prestaz. eta Diru-laguntzak / Ayudas y Subvenciones ALVAREZ ALVAREZ BENITO T Ebazpena / Resolución Zentroak / Centros CAAMAÑO TRILLO BAUTISTA T Ebazpena / Resolución Zentroak / Centros DOMINGUEZ PEREZ MARIA BEGOÑA T Ebazpena / Resolución Zentroak / Centros GOMEZ OLAVARRIA ROSARIO T Ebazpena / Resolución Zentroak / Centros HERRERO MAYORDOMO DIONISIO US Ebazpena / Resolución Zentroak / Centros NICOLAS MEDINA ROSAURA T Ebazpena / Resolución Zentroak / Centros PAZO FOLGUEIRA MARIA CELIA T Ebazpena / Resolución Zentroak / Centros RIOJA JUEZ ROSARIO T Ebazpena / Resolución Zentroak / Centros RUIZ DE LOS HEROS MARIA ARANZAZU US Ebazpena / Resolución Zentroak / Centros SAGASTAGOYA REMENTERIA MARIA BEGOÑA US Ebazpena / Resolución Zentroak / Centros SEGUIN LOPEZ JOAQUINA T Ebazpena / Resolución Zentroak / Centros UGARTE GONDRA JUANA T Ebazpena / Resolución Zentroak / Centros VALLINAS ROJO ASUNCION US Ebazpena / Resolución Zentroak / Centros VAZQUEZ PASTOR JUAN FRANCISCO T Ebazpena / Resolución Zentroak / Centros ZAPATA BALAGA MARIA PILAR T Ebazpena / Resolución Zentroak / Centros ZUFIA PLATERO SANTIAGO T Ebazpena / Resolución Zentroak / Centros ARRUZAS CAJIGAS JOSE US Ebazpena / Resolución Ezgaitas. Pertson. Zentroak / Centros Pers. Discapacidad DE EIZAGUIRRE GUTIERREZ JABIER US Ebazpena / Resolución Ezgaitas. Pertson. Zentroak / Centros Pers. Discapacidad GARAY OLEAGA JUAN JOSE US Ebazpena / Resolución Ezgaitas. Pertson. Zentroak / Centros Pers. Discapacidad HELGUERA ORTIZ BLANCA NIEVES US Ebazpena / Resolución Ezgaitas. Pertson. Zentroak / Centros Pers. Discapacidad SOLOGUREN ORTIZ DE ZARATE JACINTA US Ebazpena / Resolución Ezgaitas. Pertson. Zentroak / Centros Pers. Discapacidad STAN MARIA Y US Ebazpena / Resolución Ezgaitas. Pertson. Zentroak / Centros Pers. Discapacidad AIT ALLALI GHILLAN Y O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión BENZERGA TILIOUINE M O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión BOUSNINA EL HOUSSINE Y O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión DARMOUH MOHAMED Y O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión FAOUZY LHOUSSAINE Y O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión FAOUZY LHOUSSAINE Y O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión FERNANDEZ HERRERA FERNANDO O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión JAAD SELAYMANE Y O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión KUMA NTONGONO ANGELA AYETEBE M O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión LAARAJ ADIL X O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión LOPEZ SANCHEZ TRISTANA O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión MOUHOU ZAID Y O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión MUSTAPHA MANTAR Y O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión MUSTAPHA MANTAR Y O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión NEJJARI ABDELKOUDOUS X O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión OUCHBAB JAMAL X O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión OUHRAICHOU MHAMED X O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión OUKHOUYA ALI ABDELWAHED Y O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión OUMHI HASSANE X O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión PEREZ NOVALES JOSE ANTONIO O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión RODRIGUEZ FERNANDEZ TERESA O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión RODRIGUEZ FERNANDEZ TERESA O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión RUA SEGADE JOSE MARIA O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión TACHOUTE MOHAMED X O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión TIRECH HAMZA W O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión TOME RUIZ JOSE RAMON O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión TXAKARTE UNAMUNO MARIA NIEVES O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión

18 BAO zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena BOB núm Miércoles, 1 de agosto de 2012 Izena / Nombre IFZ / NIF Agiria / Documento Mota / Tipo Organo Arduraduna / Órgano Reponsable ZENNOU ISMAIL X O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión ZENNOU ISMAIL X O Ebazpena / Resolución Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión ANTONIANO MARTINEZ MARIA NIEVES O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones ARETXABALETA GABIOLA MARCELINO O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones BALTANAS AYUELA MARIA MERCEDES O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones BRAGADO PANIAGUA JULEN K O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones CALLE ABASCAL MARIA JESUS O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones COBO NUÑEZ JOSE IGNACIO O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones DACOSTA GOROSTEGI XABIER K O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones DE LA CASA SOTILLO ANA MARIA O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones EGUIZABAL SAEZ LORENZA O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones ESTEVEZ RODRIGUEZ JESUSA O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones GALLASTEGUI ZOBARAN JOSE ANDRES O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones GOMEZ CUBERO ISABEL O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones HERNANDEZ PESCADOR MARIA ROSARIO O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones HORMAECHE GUILISASTI ISABEL O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones JEAN LEON ALBERT SOGNY X O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones LADISLAO GOIRI ICIAR O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones LAMAS GARCIA ROMAN A Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones LENO RODRIGUEZ ELENA O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones LINDO GARCIA PEDRO O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones LIZARRAGA MARAÑON JESUS MARIA O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones LOPEZ VALENCIA JESUS IGNACIO O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones LOPEZ VILLARES ROSA MARIA O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones MARIA TERESA ORTIZ DE ZARATE GALIACHO O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones VERGARA ARRIAGA MARIA O Ebazpena / Resolución Prestazioak / Prestaciones ABRISQUETA PEÑA MARIA BEGOÑA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación ARACELI ORTIZ DE URBINA ORTEGA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación ARANOA FERNANDEZ JOSE MARIA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación AYASTUY GOGORZA ALBERTO O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación CAMARA VALLEJO MARIA ESTHER O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación CAMPOS MARTINEZ MARIA MAGDALENA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación CANO CENICEROS ADELA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación CARNERO QUINTAIROS MARIA LUISA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación CASTILLO RAMOS ANTONIA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación CEJUDO ALVARO MARIA NIEVES O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación CLAVER ROBLES FILOMENA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación CORTAJARENA RUIZ CARMEN O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación CHIMENO MIGUELEZ VICTORIA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación DE LA PEÑA MEDINA BORJA K O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación DOMINGUEZ MARTIN OLIVIA SALVADORA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación DOMINGUEZ MARTIN OLIVIA SALVADORA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación ENRIQUEZ TORRES ARGENTINA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación ESCOBAR FRIAS ROSARIO O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación ESCUDERO ERRAHALI AIMAN K O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación ESTEBAN VICARIO NICOLASA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación EUGENIA ITURBE-ORMAECHEA SAGARNA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación FERNANDEZ GOMEZ RAQUEL O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación GANGOITI AGUIRREGOITIA LUISA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación GARZON LUCAS SALUD O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación GIL LEMOS ALEJANDRO O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación GONZALEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación GONZALEZ GARCIA VICENTA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación GUTIERREZ BONILLA JOAQUIN O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación GUTIERREZ VEGA FRANCISCA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación IGLESIAS VAZQUEZ FERNANDO JOAQUIN O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación IRUS ZALDIBAR JUAN BAUTISTA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación ITURBE LETONA FELIX O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación JOKIN MARCELLAN ORTIZ DE ZARATE K O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación LAUDELINA MERINO PEREZ O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación LUCAS GONZALEZ SANTIAGO O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación LLANO ROMAÑA MARIA ANGELES O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación MADRAZO HOYOS ELIAS O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación MARTINEZ GONZALEZ VICTORIA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación MARTINEZ PEREZ JOSE ANTONIO O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación MARTINEZ PEREZ JOSE ANTONIO O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación MIREN SAENZ DE ARGANDOÑA LAFUENTE O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación MOHAMED EMBAREK AICHA Y O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación NIETO GARCIA SANTOS LADISLAO O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación OMAR LACAMBRA JESUS O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación PATRICIA MACEDONIA MARIA ARECHAVALA ROTA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación PEDRUEZA PEREZ EDUARDO O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación PRIETO PEREZ MARIA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación RENOVALES MIGUEL ROSARIO O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación REVILLA ESCAÑO JAVIER K O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación RODRIGUEZ HURTADO EULALIA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación SAAVEDRA CORREDOIRA VENERANDA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación SANCHEZ PEÑA POLICARPIO O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación SERRANO JIMENEZ ENCARNACION O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación TABOADA BENDAÑA MARIA VIRTUDES O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación TOFET ALEJANDRE MAGDALENA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación UCELAY GOMEZ JON BORJA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación URIARTE BILBAO BALBINA O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación URRECHA GUEREDIAGA ERNESTO O Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación GONZALEZ ESKUDERO BEGOÑA LD Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación IZURZA ABASOLO SANTIAGO LD Ebazpena / Resolución Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación

19 BAO zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena BOB núm Miércoles, 1 de agosto de 2012 Prestazioen eta diru-laguntzen Zerbitzua: Lersundi 14, Bilbao Zentroen Zerbitzua: Ugasko 5 (bis), Bilbao Gizarte Inklusioa Sustatzeko Zerbitzua: Nikolas Alkorta 4, Bilbao Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzua: Ugasko 5 (bis), Bilbao Interesdunek beren esku izango dute Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailean foru aginduen testu osoa, Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri ahal izateko Euskal Herriko Justizi Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salaren aurrean jakinerazpena egiten zaien dataren biharamunetik zenbatutako bi (2) hilabeteren barruan Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa araupetzen duen ekainaren 13ko 29/1.998 Legeko 46. artikuluan ezarritakoaren eta berarekin bat datorren urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua izan zen Herri-Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 109c) artikuluaren arabera. Hala ere, interesdunek, nahi izanez gero, iragarki honen bidez jakitera ematen zaien berariazko ebazpenaren aurka, Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri aurretik, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Gizarte Egintzako foru diputatu jn. tx. argiari, jakinarazpen honen biharamunetik hasita zenbatuko den hilabeteko epearen barruan. Guzti hori urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua izan zen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 116 eta 117. artikuluetan ezarritakoaren arabera. (I-1112) Eskabidea zuzentzeko eta hobetzeko agindeiaren jakinarazpenerako 93/2012 iragarkia. Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da honako iragarki hau Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren administrazio egintzei dagokienez beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitazioa egiten jarraitu ahal izateko. Servicio de Prestaciones y Subvenciones: Lersundi 14, Bilbao Servicio de Centros: Ugasko 5 (bis), Bilbao Servicio para la Inclusión Social: Nikolas Alkorta 4, Bilbao Servicio de Valoración y Orientación: Ugasko 5 (bis), Bilbao Las personas interesadas tendrán a su disposición en el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia el texto íntegro de las Ordenes Forales, a fin de que en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio puedan interponer Recurso Contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y en concordancia con el artículo 109.c de la ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. No obstante, con carácter potestativo, previo al recurso contencioso-administrativo contra la resolución expresa que se les notifica por medio de este anuncio, podrán las personas interesadas interponer Recurso de reposición ante la diputada foral del Departamento de Acción Social en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio. Todo ello conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 de la ley 30 /1992,de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. (I-1112) Anuncio 93/2012 de notificación requiriendo subsanación y mejora de solicitud. No habiéndose podido practicar la notificación de forma expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de los actos administrativos que se citan en la relación, adoptados en los procedimientos seguidos en el Departamento de Acción Social, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes. Izena / Nombre IFZ / NIF Agiria / Documento Mota / Tipo Organo Arduraduna / Órgano Reponsable BERDUGO RIOS MARIA T Eskariaren zuzenketa / Subsanac. solicit. Zentroak / Centros CHIMENO MIGUELEZ VICTORIA T Eskariaren zuzenketa / Subsanac. solicit. Zentroak / Centros FERNANDEZ GOMEZ RAQUEL T Eskariaren zuzenketa / Subsanac. solicit. Zentroak / Centros TABOADA BENDAÑA MARIA VIRTUDES T Eskariaren zuzenketa / Subsanac. solicit. Zentroak / Centros BOUICHLIF ABDESSAMAD X O Eskariaren zuzenketa / Subsanac. solicit. Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión DIALLO IBRAHIMA Y O Eskariaren zuzenketa / Subsanac. solicit. Inklusiorako Zentr. eta Prog. / Centr. y Progr. Inclusión ANTONIA NOGALES ALGABA FRANCISCA NC Eskariaren zuzenketa / Subsanac. solicit. Prestazioak / Prestaciones GALLARRETA DIAZ RAQUEL NC Eskariaren zuzenketa / Subsanac. solicit. Prestazioak / Prestaciones GARCIA MENENDEZ BLANCA AURORA NC Eskariaren zuzenketa / Subsanac. solicit. Prestazioak / Prestaciones GARZON MARTIN JOSE LUIS NC Eskariaren zuzenketa / Subsanac. solicit. Prestazioak / Prestaciones MORA CARDADOR DIEGO NC Eskariaren zuzenketa / Subsanac. solicit. Prestazioak / Prestaciones ORTEGA HORTIGUELA ANASTASIO NC Eskariaren zuzenketa / Subsanac. solicit. Prestazioak / Prestaciones VALDES GIMENEZ ANTONIO NC Eskariaren zuzenketa / Subsanac. solicit. Prestazioak / Prestaciones ASUA PALACIOS NAROA O Eskariaren zuzenketa / Subsanac. solicit. Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación CAMARERO ORTEGA MARTINA O Eskariaren zuzenketa / Subsanac. solicit. Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación GARCIA MARTINEZ JULENE K O Eskariaren zuzenketa / Subsanac. solicit. Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación MARTINEZ OSTIKOETXEA MARIA ANGELES O Eskariaren zuzenketa / Subsanac. solicit. Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación TORRONTEGUI AZCOAGA NATIVIDAD O Eskariaren zuzenketa / Subsanac. solicit. Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación VELEZ LOPEZ JOSEFINA O Eskariaren zuzenketa / Subsanac. solicit. Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación Prestazioen eta diru-laguntzen Zerbitzua: Lersundi 14, Bilbao Zentroen Zerbitzua: Ugasko 5 (bis), Bilbao Gizarte Inklusioa Sustatzeko Zerbitzua: Nikolas Alkorta 4, Bilbao Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzua: Ugasko 5 (bis), Bilbao Servicio de Prestaciones y Subvenciones: Lersundi 14, Bilbao Servicio de Centros: Ugasko 5 (bis), Bilbao Servicio para la Inclusión Social: Nikolas Alkorta 4, Bilbao Servicio de Valoración y Orientación: Ugasko 5 (bis), Bilbao

20 BAO zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena BOB núm Miércoles, 1 de agosto de 2012 Interesdunei ohartarazten zaie 30/1992 Legeko 71 artikuluaren arabera, iragarki hau argitaratzen den datatik zenbatuko diren 10 egun baliodunen barruan ez badute akatsa zuzentzen edota beharrezko agiriak aurkezten, gaitz iritzitzat joko dela eskabidea ebazpena eman ondoren. Bilbon, 2012ko uztailaren 16an. (I-1113) Entzunaldi tramitearen jakinarazpenerako 94/2012 zk. iragarkia Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da honako iragarki hau Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren administrazio egintzei dagokienez beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitazioa egiten jarraitu ahal izateko. De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992 se advierte a las personas interesadas de que si en el plazo de 10 días hábiles, contados desde la presente publicación, no subsanan la falta o acompañan los documentos preceptivos se les tendrá por desistidas de su petición previa resolución. Bilbao, a 16 de julio de (I-1113) Anuncio número 94/2012 de notificación de Trámite de Audiencia No habiéndose podido practicar la notificación de forma expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de los actos administrativos que se citan en la relación, adoptados en los procedimientos seguidos en el Departamento de Acción Social, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes. Izena / Nombre IFZ / NIF Agiria / Documento Mota / Tipo Organo Arduraduna / Órgano Reponsable RICA DEL VAL MIGUEL ANGEL US Entzunaldi tram. / Trám. Audiencia Zentroak / Centros Zentroen Zerbitzua: Ugasko 5 (bis), Bilbao Interesdunek 10 eguneko epean egokitzat jo ditzaten alegazioak egin eta agiriak aurkeztu ahal izango dituzte. Bilbon, 2012ko uztailaren 16an. (I-1114) Oinarrizko Errenta/Dirusarrerak Bermatzeko Errentarekiko eta Gizarteratzeko Laguntza Bereziarekiko (familiakoa) errekurtsoen ebazpenei buruzko foru aginduaren jakinarazpena iragartzea. Ondoren adierazten diren interesatuei Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera jakinaraztea ezinezkoa gertatu denez gero, aipaturiko 30/1992 Legeko 59.4 artikulua betez, honako iragarkia argitaratzen da administrazio-espedienteetan hartu diren eta aurrerago aipatu diren foru aginduak jakinarazteko. Izan ere, espediente horiek Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Gizarte Inklusioa Sustatzeko Zerbitzuan jarraitzen dira, Bilboko Nicolas Alcorta kaleko 4. Zenbakian. Servicio de Centros: Ugasko 5 (bis), Bilbao Las personas interesadas en un plazo de 10 días podrán alegar y presentar los documentos que estimen pertinentes. En Bilbao, a 16 de julio de (I-1114) Anuncio de notificación de las Orden Forales de Resolución de Recursos en expedientes de Renta Básica/Renta de Garantía de Ingresos y Ayuda Especial a la Inserción (familiar). No habiéndose podido practicar la notificación de forma expresa a las personas interesadas que se relacionan a continuación, conforme a los artículos 59.1 y 59.2, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/92 de 26 de noviembre y de conformidad con los dispuesto en el artículo 59.4 de la citada ley 30/1992, se hace público el presente anuncio, a fin de que sirva de notificación de las Órdenes Forales adoptadas en los expedientes administrativos que se indican, seguidos en el Servicio para la Inclusión Social del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, calle Nicolás Alcorta, 4 de Bilbao. Interesduna Erreferentzia Gaia Norma Beatriz Núñez González Errekurtsoaren ebazpena Benedicta Rodríguez Bacones Errekurtsoaren ebazpena María del Carmen Gandiaga Ereño Errekurtsoaren ebazpena Cora Regina Cripaldi Errekurtsoaren ebazpena María Aranzazu Cambra Ortiz Errekurtsoaren ebazpena Wilfrido Ramón Orozco Escalante Errekurtsoaren ebazpena Dale Richard Marsden Errekurtsoaren ebazpena Rosemary okwinsu Errekurtsoaren ebazpena Rosemary okwinsu Errekurtsoaren ebazpena Efrén Loaiza Grajales Errekurtsoaren ebazpena Elizabet Flores Mier Errekurtsoaren ebazpena Persona interesada Referencia Asunto Norma Beatriz Núñez González Resolución de Recurso Benedicta Rodríguez Bacones Resolución de Recurso María del Carmen Gandiaga Ereño Resolución de Recurso Cora Regina Cripaldi Resolución de Recurso María Aranzazu Cambra Ortiz Resolución de Recurso Wilfrido Ramón Orozco Escalante Resolución de Recurso Dale Richard Marsden Resolución de Recurso Rosemary okwinsu Resolución de Recurso Rosemary okwinsu Resolución de Recurso Efrén Loaiza Grajales Resolución de Recurso Elizabet Flores Mier Resolución de Recurso

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia BAO. 132. zk. 2012, uztailak 10. Asteartea 15505 BOB núm. 132. Martes, 10 de julio de 2012 I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa Administración Foral del Territorio Histórico

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 74. zk. 2014, apirilak 16. Asteazkena 9033 BOB núm. 74. Miércoles, 16 de abril de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 148. zk. 2010, abuztuak 4. Asteazkena 19371 BOB núm. 148. Miércoles, 4 de agosto de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Foral de Bizkaia 146/2014, de 2 de diciembre («Boletín Oficial

Foral de Bizkaia 146/2014, de 2 de diciembre («Boletín Oficial BAO. 108. zk. 2015, ekainak 9. Asteartea 14124 BOB núm. 108. Martes, 9 de junio de 2015 Kulturako foru diputatuaren 1991/2015 FORU AGINDUA, ekainaren 3koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 2ko 146/2014

Más detalles

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA 2015 2015 SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER ORDINARIO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE KULTURA, KIROLA

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 80. zk. 2011, apirilak 28. Osteguna 11617 BOB núm. 80. Jueves, 28 de abril de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 6. zk. 2007, urtarrilak 9. Asteartea 625 BOB núm. 6. Martes, 9 de enero de 2007

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 74. zk. 2015, apirilak 21. Asteartea 8963 BOB núm. 74. Martes, 21 de abril de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ROTULOS EXTERIORES Y PAGINAS WEB EN EUS- KERA. 2014

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ROTULOS EXTERIORES Y PAGINAS WEB EN EUS- KERA. 2014 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ROTULOS EXTERIORES Y PAGINAS WEB EN EUS- KERA. 2014 Publicación en el B.O.B: 27 de mayo de 2014 (nº 99) Plazo de presentación de solicitudes: último día, 31 de octubre

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 177. zk. 2014, irailak 17. Asteazkena 19897 BOB núm. 177. Miércoles, 17 de septiembre de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 Erakundea Diru-laguntza ( ) Aurrekontuko partida Entidad Subvención ( ) Partida presupuestaria MANCOMUNIDAD MERINDAD

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 242. zk. 2010, abenduak 20. Astelehena 30645 BOB núm. 242. Lunes, 20 de diciembre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua.

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua. BAO. 31. zk. 2015, otsailak 16. Astelehena 3291 BOB núm. 31. Lunes, 16 de febrero de 2015 Bizkaiko Foru Aldundiaren 142015 FORU DEKRETUA, otsailaren 10ekoa. Honen bidez, oinarri arautzaileak eta deialdia

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 101. zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala 13387 BOB núm. 101. Viernes, 29 de mayo de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila BAO. 228. zk. 2013, azaroak 28. Osteguna 26327 BOB núm. 228. Jueves, 28 de noviembre de 2013 C) «Malmasingo tunela hobetu eta tunelen segurtasunari buruzko Foru Dekretura egokitzea» lanen kontratuaren

Más detalles

miércoles 22 de abril de 2015 SUMARIO

miércoles 22 de abril de 2015 SUMARIO BOPV BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO www.euskadi.net N.º 74 SUMARIO DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2015, del Director de Gestión

Más detalles

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2012 FORU DEKRETUA, abenduaren 18koa. honen bidez, desgaitasunen bat duten pertsonei

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN,

Más detalles

Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaiko Foru Aldundia SE DISPONE

Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaiko Foru Aldundia SE DISPONE Decreto Foral nº 75/99, de 11 de mayo, de la, de subvenciones a los ayuntamientos u organismos La viene realizando durante los últimos años una clara política de apoyo a la formación de nuevos jóvenes

Más detalles

IV. Anuncios. 12820 Boletín Oficial de Canarias núm. 134, sábado 5 de julio de 2008

IV. Anuncios. 12820 Boletín Oficial de Canarias núm. 134, sábado 5 de julio de 2008 12820 Boletín Oficial de Canarias núm. 134, sábado 5 de julio de 2008 de la actividad subvencionada que está supeditada en cuanto a su abono a la paralización definitiva del barco donde el beneficiario

Más detalles

Bases para el VII Premio literario BizkaIdatz (2014-2015). ESTA HISTORIA LA ESCRIBES TÚ

Bases para el VII Premio literario BizkaIdatz (2014-2015). ESTA HISTORIA LA ESCRIBES TÚ Bases para el VII Premio literario BizkaIdatz (2014-2015). ESTA HISTORIA LA ESCRIBES TÚ El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, a través de la Biblioteca Foral de Bizkaia, con el

Más detalles

14116 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15-VII-2006

14116 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15-VII-2006 14116 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15-VII-2006 puesto por don Abelardo Colunga Alvarez contra el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón, versando el recurso sobre la aprobación

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 209. zk. 2013, urriak 31. Osteguna 24049 BOB núm. 209. Jueves, 31 de octubre de 2013 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

1. artikulua. Xedea. Artículo 1. Objeto

1. artikulua. Xedea. Artículo 1. Objeto BAO. 239. zk. 2014, abenduak 15. Astelehena 25977 BOB núm. 239. Lunes, 15 de diciembre de 2014 Bizkaiko Foru Aldundiaren 150/2014 FORU DEKRETUA, abenduaren 9ko, diru-laguntzak emateko oinarri-arauak eta

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 6. zk. 2015, urtarrilak 12. Astelehena 191 BOB núm. 6. Lunes, 12 de enero de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 184. zk. 2015, irailak 24. Osteguna 20911 BOB núm. 184. Jueves, 24 de septiembre de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 53. zk. 2006, martxoak 16. Osteguna 6577 BOB núm. 53. Jueves, 16 de marzo de 2006

Más detalles

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES RESOLUCIÓN DICTADA POR EL DELEGADO TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN EL

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 147 Miércoles 18 de junio de 2014 Sec. III. Pág. 46201 III. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 6441 Acuerdo de 10 de junio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.ª Objeto y finalidad. El objeto de las presentes bases es regular la concesión de subvenciones del Ayuntamiento

Más detalles

REGISTRO GENERAL Salida Nº 201500100009167 Presentación:

REGISTRO GENERAL Salida Nº 201500100009167 Presentación: CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN FUERA DE ESPAÑA DE LAS PRACTICAS EXTERNAS CURRICULARES EN ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, CURSO 2014 2015. UNIVERSIDAD

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 241. zk. 2011, abenduak 21. Asteazkena 27665 BOB núm. 241. Miércoles, 21 de diciembre de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

El texto de la convocatoria, según el BOPB, es el siguiente:

El texto de la convocatoria, según el BOPB, es el siguiente: La Gerencia del Área Metropolitana de Barcelona, en fecha 13 de febrero de 2015, ha resuelto aprobar la Convocatoria del año 2015 para la concesión de subvenciones para la rehabilitación de edificios de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 12. zk. 2013, urtarrilak 17. Osteguna 1529 BOB núm. 12. Jueves, 17 de enero de 2013 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 21. zk. 2014, urtarrilak 31. Ostirala 2399 BOB núm. 21. Viernes, 31 de enero de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 12. zk. 2014, urtarrilak 20. Astelehena 925 BOB núm. 12. Lunes, 20 de enero de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE BUSINESS

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 241. zk. 2009, abenduak 17. Osteguna 1 BOB núm. 241. Jueves, 17 de diciembre de 2009 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 25. zk. 2003, otsailak 6. Osteguna 2433 BOB núm. 25. Jueves, 6 de febrero de 2003

Más detalles

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 19 de mayo de 2006, se aprobó la siguiente

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 19 de mayo de 2006, se aprobó la siguiente ASUNTO: CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS VITORIA- GASTEIZ A LAS MEJORES TRADUCCIONES AL EUSKERA DE OBRAS DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL. CONVOCATORIA DEL AÑO 2006. En sesión ordinaria celebrada por la

Más detalles

c) Etorkinen euskara-gaitasuna lantzeko egitarauak.

c) Etorkinen euskara-gaitasuna lantzeko egitarauak. BAO. 238. zk. 2013, abenduak 13. Ostirala 27997 BOB núm. 238. Viernes, 13 de diciembre de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2013 FORU DEKRETUA abenduaren 10ekoa, diru-laguntzak emateko oinarriarauak eta

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 62. zk. 2010, apirilak 6. Asteartea 8631 BOB núm. 62. Martes, 6 de abril de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko

Más detalles

Boletín Oficial de Canarias núm. 251, martes 18 de diciembre de 2007 27473

Boletín Oficial de Canarias núm. 251, martes 18 de diciembre de 2007 27473 Boletín Oficial de Canarias núm. 251, martes 18 de diciembre de 2007 27473 tirá el acceso de la entidad a los datos del fichero correspondiente del Servicio Canario de Empleo, con la finalidad de gestionar

Más detalles

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PÁGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 67. zk. 2008, apirilak 9. Asteazkena 8849 BOB núm. 67. Miércoles, 9 de abril de

Más detalles

En particular, la concesión de ayudas y subvenciones irá dirigida a los siguientes fines y actuaciones:

En particular, la concesión de ayudas y subvenciones irá dirigida a los siguientes fines y actuaciones: CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CON DESTINO A ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y PARTICULALES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES DE ÁMBITO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA, AÑO 2013. 1.-

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 194. zk. 2014, urriak 10. Ostirala 21307 BOB núm. 194. Viernes, 10 de octubre de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 233. zk. 2010, abenduak 3. Ostirala 29427 BOB núm. 233. Viernes, 3 de diciembre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRÓNIZ Segurtasun sailburua Consejera de Seguridad

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRÓNIZ Segurtasun sailburua Consejera de Seguridad SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, MISTO-UPYD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, SEGURTASUN SAILAK SINATUTAKO HITZARMENEI BURUZKO INFORMAZIO DOKUMENTATUA ESKATU ZUEN. HONA

Más detalles

martes 7 de abril de 2015 SUMARIO

martes 7 de abril de 2015 SUMARIO BOPV BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO www.euskadi.net N.º 63 SUMARIO DISPOSICIONES GENERALES ORDEN de 1 de abril de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se fija

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 108. zk. 2008, ekainak 6. Ostirala 14705 BOB núm. 108. Viernes, 6 de junio de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL GIPUZKOA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL GIPUZKOA Núm. 257 Miércoles 25 de octubre de 2017 Supl. N. Pág. 1 Suplemento de Notificaciones ADMINISTRACIÓN LOCAL GIPUZKOA AYUNTAMIENTO DE PASAIA Anuncio de notificación de 5 de octubre de 2017 en procedimiento

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

CONVOCATORIA CURSO 2013 2014

CONVOCATORIA CURSO 2013 2014 AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN FUERA DE ESPAÑA DE LAS PRACTICAS EXTERNAS CURRICULARES EN ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA REGISTRO GENERAL Salida

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 219. zk. 2012, azaroak 15. Osteguna 23407 BOB núm. 219. Jueves, 15 de noviembre de 2012 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Vitoria-Gasteizen, 2007ko ekainaren 13an. Gabriel Mª Inclán Iribar OSASUN SAILBURUA

Vitoria-Gasteizen, 2007ko ekainaren 13an. Gabriel Mª Inclán Iribar OSASUN SAILBURUA OSASUN SAILA Osasun Sailburua DEPARTAMENTO DE SANIDAD Consejero de Sanidad INFORMAZIO DOKUMENTATUAREN ESKAERAREN ERANTZUNA, itxaronzerrendak txikiagotzeko erakunde pribatuekin sinatutako hitzarmenei buruz

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 41592 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones 14490 Orden de 11 de noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se convocan los Premios Extraordinarios

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA. SECCIÓN I ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA Diputación Foral de Bizkaia

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA. SECCIÓN I ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA Diputación Foral de Bizkaia Pág. 1 SECCIÓN I ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA Diputación Foral de Bizkaia Departamento de Euskera y Cultura ORDEN FORAL 2020/2018, de 23 de julio, de la diputada foral de Euskera

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6203 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko

Más detalles

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN. En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN. En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012 La Alcaldesa ha dictado el siguiente decreto: ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012 Dada cuenta del expediente para la contratación del SERVICIO DE COMUNICACIONES: TELEFONÍA

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. miércoles 12 de septiembre de 2012

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. miércoles 12 de septiembre de 2012 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEPARTAMENTO DE CULTURA 4106 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2012, de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública y de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 20. zk. 2016, otsailak 1. Astelehena 2283 BOB núm. 20. Lunes, 1 de febrero de 2016 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 65. zk. 2004, apirilak 5. Astelehena 7041 BOB núm. 65. Lunes, 5 de abril de 2004

Más detalles

AYUDAS PARA OBRAS DE ACCESIBILIDAD PARA COLOCACION DE ASCENSORES y PLATAFORMAS ELEVADORAS

AYUDAS PARA OBRAS DE ACCESIBILIDAD PARA COLOCACION DE ASCENSORES y PLATAFORMAS ELEVADORAS AYUDAS PARA OBRAS DE ACCESIBILIDAD PARA COLOCACION DE ASCENSORES y PLATAFORMAS ELEVADORAS Publicación B.O.B.: nº 250, de 31/12/2014 Ayudas para Obras de accesibilidad para colocación de ascensores y plataformas

Más detalles

BAO. 82. zk. 2006, maiatzak 2. Asteartea 9927 BOB núm. 82. Martes, 2 de mayo de 2006

BAO. 82. zk. 2006, maiatzak 2. Asteartea 9927 BOB núm. 82. Martes, 2 de mayo de 2006 BAO. 82. zk. 2006, maiatzak 2. Asteartea 9927 BOB núm. 82. Martes, 2 de mayo de 2006 67/2006 FORU DEKRETUA, apirilaren 11koa, Lan eta Trebakuntza Sailaren Lan-Sustraiak Egitaraua arautzeko oinarriak ezarri

Más detalles

WROCLAWEN 2016an EGONALDI ARTISTIKOA EGINGO DUTEN SORTZAILE HAUTATUEN ZERRENDA ARGITARATZEN DUEN EBAZPENA

WROCLAWEN 2016an EGONALDI ARTISTIKOA EGINGO DUTEN SORTZAILE HAUTATUEN ZERRENDA ARGITARATZEN DUEN EBAZPENA WROCLAWEN 2016an EGONALDI ARTISTIKOA EGINGO DUTEN SORTZAILE HAUTATUEN ZERRENDA ARGITARATZEN DUEN EBAZPENA OINARRIAK 2015eko abenduaren 30eko EHAAn, Wroclaw hirian 2016ko udan egonaldi artistiko bat egiteko

Más detalles

TORRECILLA DE ALCAÑIZ Plaza de España, 1 Tfno. y Fax 978 85 21 27 NIF P-4423400-C Cod. Postal 44640 (Teruel)

TORRECILLA DE ALCAÑIZ Plaza de España, 1 Tfno. y Fax 978 85 21 27 NIF P-4423400-C Cod. Postal 44640 (Teruel) BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL MUNICIIPIO DE TORRECILLA DE ALCAÑIZ (TERUEL) Primera: Objeto, condiciones y finalidad de la subvención.

Más detalles

miércoles 8 de abril de 2015 SUMARIO

miércoles 8 de abril de 2015 SUMARIO BOPV BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO www.euskadi.net N.º 64 SUMARIO DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA DECRETO 39/2015, de 31 de marzo, por el que se aprueba el catalogo

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 9. zk. 2009, urtarrilak 15. Osteguna 1 BOB núm. 9. Jueves, 15 de enero de 2009

Más detalles

Ayuntamiento de Gumiel de Izán (Burgos) Alcaldía

Ayuntamiento de Gumiel de Izán (Burgos) Alcaldía BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES AÑO 2015. PRIMERO. Bases reguladoras. Las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a las asociaciones culturales radicadas en

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES PARA LAS ASOCIACIONES CULTURALES, JUVENILES Y COMISIONES FALLERAS DE SEDAVI

ORDENANZA REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES PARA LAS ASOCIACIONES CULTURALES, JUVENILES Y COMISIONES FALLERAS DE SEDAVI ORDENANZA REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES PARA LAS ASOCIACIONES CULTURALES, JUVENILES Y COMISIONES FALLERAS DE SEDAVI CAPITULO I DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL ARTICULO 1.- Esta Ordenanza tiene por objeto

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 13477 III. Otras Resoluciones Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 2231 Dirección General de Personal.- Resolución de 14 de mayo de 2014, por la que se convocan licencias por estudios

Más detalles

Departamento de Euskera y Cultura. Euskara eta Kultura Saila. Turno promoción interna. Barne igoerako txanda

Departamento de Euskera y Cultura. Euskara eta Kultura Saila. Turno promoción interna. Barne igoerako txanda BAO. 235. zk. 2016, abenduak 13. Asteartea 22707 BOB núm. 235. Martes, 13 de diciembre de 2016 Kiri-Zk. Deiturak eta izena NAN N.º Orden Apellidos y nombre DNI 2016/526 GARAI ZARRAGA, SAIOA 78.886.532

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANARES EL REAL

ORDENANZA MUNICIPAL DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANARES EL REAL ORDENANZA MUNICIPAL DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANARES EL REAL La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos,

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 51. zk. 2005, martxoak 15. Asteartea 6225 BOB núm. 51. Martes, 15 de marzo de

Más detalles

Estas bases se dictan en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 7 de la normativa municipal de concesión de subvenciones vigente.

Estas bases se dictan en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 7 de la normativa municipal de concesión de subvenciones vigente. BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES 1. Objeto. Es objeto de la presente convocatoria, la regulación de la concesión de subvenciones y ayudas a entidades

Más detalles

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA 6461 EBAZPENA,2010eko uztailaren 29koa, Mondragón Uni ber tsi ta teko errektorearena, Enpresa Berrikuntza eta Proiektu Zuzendaritzako Masterraren

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 232. zk. 2013, abenduak 4. Asteazkena 26897 BOB núm. 232. Miércoles, 4 de diciembre de 2013 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LANBIDE

Más detalles

N -1761. Zk-1761. bekak emateko. Euskal Autonomia Erkidegoko lankide boluntarioei

N -1761. Zk-1761. bekak emateko. Euskal Autonomia Erkidegoko lankide boluntarioei 4970 EHAA - 2003ko martxoak 24, astelehena N.º 59 ZK. BOPV - lunes 24 de marzo de 2003 Zk-1761 EBAZPENA, 2002ko abenduaren 30ekoa, Garapen Lankidetzarako zuzendariarena, Nazio Batuen nazioarteko erakundeei

Más detalles

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 5911 AGINDUA, 2008ko urriaren 8koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza

Más detalles

EDICTO. Resolución Antecedentes

EDICTO. Resolución Antecedentes EDICTO RESOLUCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA DE CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTES, DE 30 DE JULIO DE 2014, RELATIVA A LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2014 PARA LAS ACTIVIDADES

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 162. zk. 2005, abuztuak 26. Ostirala 18433 BOB núm. 162. Viernes, 26 de agosto

Más detalles