ERGONOMIA - Ergonomia Visual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "370639 - ERGONOMIA - Ergonomia Visual"

Transcripción

1 Unitat responsable: FOOT - Facultat d'òptica i Optometria de Terrassa Unitat que imparteix: OO - Departament d'òptica i Optometria Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (Pla 2009). (Unitat docent Optativa) Crèdits ECTS: 6 Idiomes docència: Català, Castellà, Anglès Professorat Responsable: Altres: José Luis Alvarez Muñoz Montserrat Tàpias Anton, Aurora Torrents Gómez Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura Específiques: 9. ANGLÈS TÈCNIC APLICAT A L'ÒPTICA I L'OPTOMETRIA 16. Analitzar l'estat de la binocularitat 1. Analitzar l'estat refractiu monocular a través de tècniques objectives i subjectives 2. Anatomia, histologia, fisiologia, neurofisiologia i bioquímica del sistema visual i el procés de la visió 4. Aplicar dels protocols de salut pública en relació a la salut visual. 3. Aplicar la geometria, el càlcul i l'estadística per a la modelització i resolució de problemes relacionats amb l'òptica i l'optometria. 5. Col laborar interdisciplinàriament amb altres professionals per aconseguir una atenció visual integral 6. Comprendre el mecanisme de la formació d'imatges i el processat de la informació en el sistema visual. 20. Comprendre les diferents funcions que poden tenir unes ulleres: compensació d'ametropies, protecció ocular d'ús general i laboral, ajudes per baixa visió. 21. Determinar en funció de la prescripció, les necessitats visuals o de protecció, i les característiques del pacient, el tipus de lent (també filtre, prisma o ajuda òptica) i muntura més adients. Assessorar i orientar al pacient sobre la millor solució. 15. Determinar la capacitat de visió utilitzant proves i tècniques adients com la mesura de l'agudesa visual, la sensibilitat al contrast Determinar la capacitat de visió utilitzant proves i tècniques adients com la mesura de l'agudesa visual, la sensibilitat al contrast Dissenyar protocols de prevenció de salut visual 8. Dissenyar protocols de prevenció de salut visual 18. Fer correctament els exàmens de la funció binocular i acomodativa 17. Fer correctament els exàmens visuals refractius 26. Fer el seguiment del tractament i valorar la satisfacció de l'usuari 1 / 11

2 12. Prevenir alteracions de la salut visual 22. Reconèixer els trets característics de diferents grups de població atenent a l'edat, o a les demandes o necessitats visuals. 23. Reconèixer si les ulleres compleixen la normativa referida a l'òptica oftàlmica, les ajudes òptiques i la protecció ocular 19. Saber interpretar els resultats de les proves funcionals i de salut del sistema visual 13. Ser capaç de dissenyar i crear l'entorn de treball òptim per a prevenir el desenvolupament de problemes visuals 10. Ser capaç de prendre, tractar, representar i interpretar dades experimentals. "Utilitzar material i tècniques bàsiques de laboratori" 11. Ser capaç de realitzar cerques bibliogràfiques. 24. Transmetre a l'usuari la informació necessària per tal que pugui fer un bon ús del seu sistema compensador (ulleres de prescripció, de protecció o ajudes òptiques) 25. Valorar els efectes (canvis perceptius) provocats per les ulleres, les ajudes òptiques i els elements de protecció en el sistema visual. Genèriques: 27. Adquirir les tècniques de comunicació adequades per garantir l'èxit del treball en equip 28. Ampliar i actualitzar les capacitats per al exercici professional i els coneixements mitjançant formació continuada 29. Analitzar i relacionar els coneixements i les habilitats adquirides. 30. Aplicar els principis de la intel ligència emocional per desenvolupar un treball en equip 31. Capacitat d'assumir diferents papers dins l'equip, lideratge, coordinació amb els altres membres 32. Definir els objectius generals i específics per realitzar un treball en grup 33. Desenvolupar metodologies de treball en equip que fomentin la participació dels seus membres, l esperit crític, el respecte mutu, la capacitat de negociació,.. per assolir objectius comuns 34. Exposar la informació de forma oral i escrita de forma raonada i coherent. 35. Extreure les idees principals d un text o de qualsevol font d informació (oral o escrita) 36. Flexibilitat per a integrar-se en ambients dinàmics, pluridisciplinars i multiculturals. 37. Incentivar el treball metòdic, rigorós, constant i innovador 38. Reflexionar i ser capaç de fer una crítica dels coneixements i habilitats desenvolupats i el nivell d assoliment. 39. Ser capaç de participar en grups de treball de caràcter pluridisciplinar, multicultural i multilingüe 40. Sintetitzar i estructurar la informació per transmetre-la eficaçment de forma oral i/o escrita 41. Situar la informació nova i la interpretació de la mateixa al seu context. 43. Valorar els mètodes utilitzats per assolir els objectius proposats. 2 / 11

3 44. Valorar i incorporar les millores tecnològiques necessàries per al correcte desenvolupament de l activitat professional 42. Valorar l'adquisició dels objectius proposats al curs. Metodologies docents... Objectius d'aprenentatge de l'assignatura... Hores totals de dedicació de l'estudiantat Dedicació total: 144h Hores grup gran: 0h 0.00% Hores grup mitjà: 48h 33.33% Hores grup petit: 12h 8.33% Hores activitats dirigides: 0h 0.00% Hores aprenentatge autònom: 84h 58.33% 3 / 11

4 Continguts (CAT) -INTRODUCCIÓN A LA ERGONOMÍA Dedicació: 4h 30m Aprenentatge autònom: 2h 30m Definición y evolución de la ergonomía. Objetivos y principios básicos de la ergonomía. Metodología y recogida de datos. Áreas de estudio de la ergonomía. (CAT) Se llevan a cabo las actividades 9, 11 y 12 (CAT) -RELACIONES EN EL SISTEMA PERSONA- MÁQUINA Dedicació: 10h 30m 30m Grup petit: 1h Sistemas P-M. Interfaces P-M. Dispositivos informativos visuales. Dispositivos informativos auditivos. Dispositivos informativos táctiles. Controles. Relación control/dispositivo y tipos de compatibilidad. (CAT) Se llevan a cabo las actividades 2, 9, 11 y 12 (CAT) -RELACIONES DIMENSIONALES DEL LUGAR DE TRABAJO Dedicació: 12h Grup petit: 3h Aprenentatge autònom: 7h Antropometría estática. Antropometría dinámica. Aspectos a tener en cuenta en un estudio antropométrico. Principios de diseño del lugar de trabajo. (CAT) Se llevan a cabo las actividades 1, 2, 9, 11 y 12 4 / 11

5 (CAT) -AMBIENTE TÉRMICO Dedicació: 4h Aprenentatge autònom: 2h Equilibrio térmico. Sobrecarga y tensión térmica. Índice de sobrecarga calórica. Medidas de actuación contra la tensión térmica. Aislamiento térmico. (CAT) Se llevan a cabo las actividades 9, 11 y 12 (CAT) -AMBIENTE ACÚSTICO Y VIBRACIONES Dedicació: 4h Aprenentatge autònom: 2h Características del sonido. Escalas normalizadas del sonido. El ruido y sus consecuencias. Medidas de actuación contra el ruido. Aislamiento acústico. Vibraciones. (CAT) Se llevan a cabo las actividades 9, 11 y 12 (CAT) -CARGA FÍSICA, CARGA MENTAL Y ORGANIZACIÓN Dedicació: 10h Grup petit: 2h Capacidad de trabajo físico. Límite de gasto energético. Carga mental. Fatiga mental. Organización del trabajo. (CAT) Se llevan a cabo las actividades 3, 9, 11 y 12 5 / 11

6 (CAT) -FUENTES DE LUZ Dedicació: 9h Grup mitjà: 4h Aprenentatge autònom: 5h Características comunes de las fuentes de luz. Lámparas incandescentes y halógenas. Lámparas de mercurio. Lámparas fluorescentes tubulares y compactas. Lámparas de sodio. Lámparas y flashes de xenón. LEDs. (CAT) Se llevan a cabo las actividades 9, 11 y 12 (CAT) -EFECTOS DE LA ILUMINACIÓN SOBRE EL ORGANISMO HUMANO Dedicació: 6h Aprenentatge autònom: 3h Fotometría fotópica y fotometría escotópica: cociente S/P. Modelos de fotometría mesópica. Curvas de ponderación espectral de efecto térmico y efecto fotoquímico. Transmisión de la radiación electromagnética en los medios oculares según la edad. Curva espectral de sensibilidad al deslumbramiento. Fototoxicidad de la radiación electromagnética. Alteración de los ritmos circadianos. (CAT) Se llevan a cabo las actividades 9, 11 y 12 (CAT) -ILUMINACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO Dedicació: 10h 30m 30m Grup petit: 1h Luminarias y control de la luz. Características de las luminarias. Sistemas de iluminación. Niveles de iluminación recomendados. Tipos de luz recomendada. Influencia del color de la iluminación. (CAT) Se llevan a cabo las actividades 4, 9, 11 y 12 6 / 11

7 (CAT) -CÁLCULO DEL ALUMBRADO Dedicació: 10h Grup petit: 1h Método de los lúmenes. Método punto a punto. (CAT) Se llevan a cabo las actividades 4, 9, 11 y 12 (CAT) -DESLUMBRAMIENTO Dedicació: 10h Grup petit: 2h Tipos de deslumbramiento. Índices de medida del deslumbramiento. Control del deslumbramiento. (CAT) Se llevan a cabo las actividades 5, 10, 11 y 12 (CAT) -CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Dedicació: 3h Grup mitjà: 1h 30m Aprenentatge autònom: 1h 30m Efectos sobre las personas. Efectos sobre la biodiversidad. Recomendaciones y normativa vigente. (CAT) Se llevan a cabo las actividades 10, 11 y 12 7 / 11

8 (CAT) -PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS Dedicació: 9h Grup petit: 1h Aprenentatge autònom: 5h Definición de PVD. Pantallas TRC. Pantallas LCD y TFT. Pantallas de plasma. Pantallas de tinta electrónica. (CAT) Se llevan a cabo las actividades 6, 10, 11 y 12 (CAT) -TRABAJO CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS Dedicació: 10h Grup petit: 1h Legislación española y europea vigente. Dimensiones y posturas en el lugar de trabajo. Capacidades visuales implicadas en el trabajo con PVD. Elementos del equipo de trabajo con PVD. Ambiente luminoso. Ambiente sonoro y microclima. (CAT) Se llevan a cabo las actividades 6, 10, 11 y 12 (CAT) -SÍNDROME OCULAR DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN Dedicació: 4h Aprenentatge autònom: 2h Sintomatología general. Etiopatogenia. Sintomatología ocular. Tratamiento preventivo mediante ejercicios. (CAT) Se llevan a cabo las actividades 10, 11 y 12 8 / 11

9 (CAT) -PROTECCIÓN OCULAR EN EL LUGAR DE TRABAJO Dedicació: 11h 30m Grup petit: 2h 30m Lesiones oculares mecánicas. Lesiones oculares no mecánicas. Prevención de las lesiones oculares. Niveles máximos de exposición a radiaciones ópticas coherentes e incoherentes. Protectores oculares. Reglamentación y normativa relativa a los equipos de protección ocular. (CAT) Se llevan a cabo las actividades 7, 10, 11 y 12 (CAT) -ERGONOMÍA VISUAL EN LA CONDUCCIÓN Dedicació: 6h 30m Aprenentatge autònom: 3h 30m Legislación vigente sobre capacidades visuales requeridas en la conducción de vehículos. Capacidades visuales y rendimiento en la conducción. Aspectos ergonómicos del diseño de los vehículos. Aspectos ergonómicos relevantes en las vías públicas. Conducción nocturna. (CAT) Se llevan a cabo las actividades 10, 11 y 12 (CAT) -ERGONOMÍA VISUAL EN LA ACTIVIDAD ESCOLAR Dedicació: 4h 30m Aprenentatge autònom: 2h 30m Desarrollo del sistema visual y aprendizaje en la población infantil. Iluminación de las aulas. Recomendaciones sobre mobiliario y pintura de las aulas. Ergonomía de las posturas. Consejos ergonómicos para la población infantil. (CAT) Se llevan a cabo las actividades 10, 11 y 12 9 / 11

10 (CAT) -: DISCONFORT VISUAL Y EPILEPSIA FOTOSENSITIVA Dedicació: 3h Grup mitjà: 1h 30m Aprenentatge autònom: 1h 30m Estímulos visuales que provocan disconfort y dolores de cabeza. Causas de la epilepsia fotosensitiva. Estímulos que provocan ataques de epilepsia fotosensitiva. (CAT) Se llevan a cabo las actividades 10, 11 y 12 (CAT) -FATIGA OCULAR EN LA LECTURA Dedicació: 8h Grup petit: 2h Aprenentatge autònom: 4h Medida del patrón de lectura. Efectos de la lectura en la fatiga ocular. Prevención de la fatiga ocular en la lectura. (CAT) Se llevan a cabo las actividades 8, 10, 11 y 12 Sistema de qualificació / 11

11 Bibliografia Bàsica: Anshel, Jeffrey. Visual ergonomics in the workplace. London: Taylor & Francis, cop ISBN Anshel, Jeffrey (ed.). Visual ergonomics handbook. Boca Raton, FL: CRC Press: Taylor & Francis, cop ISBN Dapena, M.T.; Lavín, C. Síndrome ocular de pantallas de visualización. Barcelona: Ciba Visión, ISBN Mondelo, Pedro R. [et al.]. Ergonomía [en línia]. 3ª ed. Barcelona: Edicions UPC: Mútua Universal, 1999 [Consulta: 03/04/2014]. Disponible a: < ISBN North, Rachel V. Trabajo y ojo. Barcelona [etc.]: Masson, DL ISBN Wilkins, Arnold J. Visual stress [en línia]. Oxford [etc.]: Oxford University Press, 1995 [Consulta: 03/04/2014]. Disponible a: < ISBN X. Complementària: González Gallego, S. La ergonomía y el ordenador. Barcelona: Marcombo Boixareu, cop ISBN X. Mondelo, Pedro R. [et al.]. Ergonomía [en línia]. 2a ed. Barcelona: Edicions UPC: Mútua Universal, [Consulta: 03/04/2014]. Disponible a: < ISBN Panero, J.; Zelnik, M. Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Barcelona: Gustavo Gili, ISBN Péninou, G; Monod, H; Kapitaniak, B. Prévention et ergonomie. Paris [et.]: Masson, ISBN Manual de alumbrado. Eindhoven: Philips, DL ISBN / 11

220240 - Estructures de Formigó

220240 - Estructures de Formigó Unitat responsable: 220 - ETSEIAT - Escola Tècnica Superior d'enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa Unitat que imparteix: 737 - RMEE - Departament de Resistència de Materials i Estructures a

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

DSREAHABIL - Deficiència Visual Severa: Rehabilitació

DSREAHABIL - Deficiència Visual Severa: Rehabilitació Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 370 - FOOT - Facultat d'òptica i Optometria de Terrassa 731 - OO - Departament d'òptica i Optometria MÀSTER UNIVERSITARI EN

Más detalles

ANATOGENE - Anatomia General

ANATOGENE - Anatomia General Unitat responsable: 370 - FOOT - Facultat d'òptica i Optometria de Terrassa Unitat que imparteix: 731 - OO - Departament d'òptica i Optometria Curs: Titulació: 2017 GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (Pla 2009).

Más detalles

340126 - SIDI-K5O10 - Sistemes Digitals

340126 - SIDI-K5O10 - Sistemes Digitals Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2015 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Vilanova i la Geltrú 710 - EEL - Departament d'enginyeria Electrònica

Más detalles

VPC - Visió per Computador

VPC - Visió per Computador Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 739 - TSC - Departament de

Más detalles

LD - Lideratge i Direcció

LD - Lideratge i Direcció Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est 732 - OE - Departament d'organització d'empreses GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

ATMB - Avaluació de Tecnologies Mèdiques. Aspectes Tècnics, Ètics i Socials

ATMB - Avaluació de Tecnologies Mèdiques. Aspectes Tècnics, Ètics i Socials Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 820 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 710 - EEL - Departament d'enginyeria Electrònica GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària

L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària Universitat de les Illes Balears Facultat d Educació L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària Curs 2011-2012 Assignatura troncal Segon quadrimestre

Más detalles

Descobrim l aprenentatge autònom com a eina docent

Descobrim l aprenentatge autònom com a eina docent www.upc.edu/rima Descobrim l aprenentatge autònom Jornades d Innovació docent de RIMA Barcelona, 11 de juliol del 2011 Jordi.marce@upc.edu Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA

Más detalles

205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa MAT - Departament de Matemàtiques

205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa MAT - Departament de Matemàtiques Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 749 - MAT - Departament de

Más detalles

Geodèsia Física

Geodèsia Física Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 310 - EPSEB - Escola Politècnica Superior d'edificació de Barcelona 748 - FIS - Departament de Física 751 - DECA - Departament

Más detalles

MTCD - Màrqueting, Tecnologia i Competències Directives a l'empresa

MTCD - Màrqueting, Tecnologia i Competències Directives a l'empresa Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 230 - ETSETB - Escola Tècnica Superior d'enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 732 - OE - Departament d'organització d'empreses

Más detalles

RIVC - Robòtica Industrial i Visió per Computador

RIVC - Robòtica Industrial i Visió per Computador Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est 707 - ESAII - Departament d'enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

Abordatge estratègic de situacions professionals

Abordatge estratègic de situacions professionals Guia d aprenentatge (3 ECTS) Any acadèmic 2015-2016 Semestre: 2n Grau en Educació Social / Grau en Treball Social Mòdul: Espais professionals Professor: Dr. Paco López Pàgina 1 de 7 Rev. 4 (21.09.2015)

Más detalles

FOTOGRAF - Fotografia i Processament de la Imatge

FOTOGRAF - Fotografia i Processament de la Imatge Unitat responsable: 370 - FOOT - Facultat d'òptica i Optometria de Terrassa Unitat que imparteix: 731 - OO - Departament d'òptica i Optometria Curs: Titulació: 2016 GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (Pla 2009).

Más detalles

370508 - PSICO - Psicología en Atención Visual

370508 - PSICO - Psicología en Atención Visual Unidad responsable: 370 - FOOT - Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa Unidad que imparte: 731 - OO - Departamento de Óptica y Optometría Curso: Titulación: 2015 GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA (Plan

Más detalles

CURS: 4t QUADRIMESTRE: 1er CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català

CURS: 4t QUADRIMESTRE: 1er CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: SICOLOGIA CODI: 102827 MATÈRIA: Trastorns d audició i llenguatge MÒDUL: Optativitat ROFESSOR/A RESONSABLE: José Luis Navarro Sierra EQUI

Más detalles

Profesorado: Ricardo Ros Mar Marino Martinez Gamarra

Profesorado: Ricardo Ros Mar Marino Martinez Gamarra MASTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES MODULO 6: ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL MATERIA: ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA ASIGNATURA: ERGONOMÍA Asignatura Optativa 2º Semestre 5 Créditos INFORMACIÓN

Más detalles

IEAP - Instal lacions Elèctriques i Autòmates Programables

IEAP - Instal lacions Elèctriques i Autòmates Programables Unitat responsable: 330 - EPSEM - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Manresa Unitat que imparteix: 709 - EE - Departament d'enginyeria Elèctrica Curs: Titulació: 2016 GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig 2012 2 PRESENTACIÓ

Más detalles

SSCMOB - Sistemes de Suport a les Comunicacions Mòbils

SSCMOB - Sistemes de Suport a les Comunicacions Mòbils Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 230 - ETSETB - Escola Tècnica Superior d'enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 744 - ENTEL - Departament d'enginyeria

Más detalles

DMD - Disseny Microelectrònic

DMD - Disseny Microelectrònic Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est 710 - EEL - Departament d'enginyeria Electrònica GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA

Más detalles

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015_2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

5º.Que el alumno sepa estimar las condiciones de almacenamiento y transporte frigorífico adecuadas para distintos productos hortofrutícolas.

5º.Que el alumno sepa estimar las condiciones de almacenamiento y transporte frigorífico adecuadas para distintos productos hortofrutícolas. 1.- DATOS INICIALES Asignatura: Frigoconservación de frutas y hortalizas. Créditos plan 2001: 4,5 Créditos ECTS: 3,5 Titulación: Ingeniero Técnico Agrícola. Especialidad: Industrias Agrarias y Alimentarias.

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Delinqüència i psicopatologia 2013/2014 Codi: 100447 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Francisco Collazos Sanchez Correu electrònic: Francisco.Collazos@uab.cat

Más detalles

Titulación(es) Titulación Centro Curso Periodo 1313 - Grado de Administración y Dirección de Empresas

Titulación(es) Titulación Centro Curso Periodo 1313 - Grado de Administración y Dirección de Empresas Guía Docente 35804 Matemática Financiera FICHA IDENTIFICATIVA Datos de la Asignatura Código 35804 Nombre Matemática Financiera Ciclo Grado Créditos ECTS 6.0 Curso académico 2015-2016 Titulación(es) Titulación

Más detalles

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ 20 DE GRADUATS I GRADUADES

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ 20 DE GRADUATS I GRADUADES EQUESTA DE SATSFACCÓ 20 DE GRADUATS GRADUADES 14 . FORME DETALLAT PER ÍTEM ESEYAMET Ítem 1 La titulació ha respost a les meves expectatives Ítem 2 L estructura del pla d estudis ha permès una progressió

Más detalles

SMA - Selecció de Materials

SMA - Selecció de Materials Unitat responsable: 330 - EPSEM - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Manresa Unitat que imparteix: 750 - EMIT - Departament d'enginyeria Minera, Industrial i TIC Curs: Titulació: 2017 GRAU EN

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període 2191 - M.U. en Psicologia General Sanitària

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període 2191 - M.U. en Psicologia General Sanitària FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 44188 Nom Intervenció en psicologia de la salut Cicle Màster Crèdits ECTS 12.0 Curs acadèmic 2015-2016 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període

Más detalles

Atenció sanitària. CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència. Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM.APD.M02/0.

Atenció sanitària. CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència. Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM.APD.M02/0. Serveis socioculturals i a la comunitat Atenció sanitària CFGM.APD.M02/0.13 CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció

Más detalles

ACM - Àlgebra i Càlcul Multivariable

ACM - Àlgebra i Càlcul Multivariable Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est 749 - MAT - Departament de Matemàtiques GRAU EN ENGINYERIA BIOMÈDICA (Pla

Más detalles

Proporcionar als futurs mestres una visió general de l educació física, dels principals corrents i de les tendències didàctiques actuals.

Proporcionar als futurs mestres una visió general de l educació física, dels principals corrents i de les tendències didàctiques actuals. UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Diplomatura de Mestre Llengua Estrangera CODI: 40030 ASSIGNATURA: Educació Física i la seva didàctica PROFESSOR/A: Pere Blanco i Felip

Más detalles

Año académico 2014-15. GUÍA DOCENTE GESTIÓN DE TURISMO RURAL Y DE MONTAÑA Grado en Turismo. Profesorado: Antoni Colom

Año académico 2014-15. GUÍA DOCENTE GESTIÓN DE TURISMO RURAL Y DE MONTAÑA Grado en Turismo. Profesorado: Antoni Colom Año académico 2014-15 GUÍA DOCENTE GESTIÓN DE TURISMO RURAL Y DE MONTAÑA Grado en Turismo Profesorado: Antoni Colom Información general de la asignatura Denominación Carácter GESTIÓN DE TURISMO RURAL Y

Más detalles

MT3 - Matemàtiques III

MT3 - Matemàtiques III Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2013 860 - EEI - Escola d'enginyeria d'igualada 709 - EE - Departament d'enginyeria Elèctrica 710 - EEL - Departament d'enginyeria

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) Informe de seguimiento del Grado en Psicología (Curso 2009-2010) Departament de Psicologia Barcelona, abril 2011 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

AMV - Aerodinàmica i Mecànica de Vol

AMV - Aerodinàmica i Mecànica de Vol Unitat responsable: 300 - EETAC - Escola d'enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels Unitat que imparteix: 300 - EETAC - Escola d'enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Más detalles

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

370516 - DISFUNCION - Disfunciones de la Visión Binocular

370516 - DISFUNCION - Disfunciones de la Visión Binocular Unidad responsable: 370 - FOOT - Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa Unidad que imparte: 731 - OO - Departamento de Óptica y Optometría Curso: Titulación: 2015 GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA (Plan

Más detalles

Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges

Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges 2013/2014 Codi: 101031 Crèdits: 4 Titulació Tipus Curs Semestre 2500254 Geologia OB 2 1 Professor de contacte Nom: Julien Babault Correu electrònic:

Más detalles

Logística de Transport i Emmagatzematge

Logística de Transport i Emmagatzematge Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 707 - ESAII - Departament

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

Recursos humans i responsabilitat social corporativa Administració i gestió Recursos humans i responsabilitat social corporativa CFGS.AFI.M04/0.12 CFGS - Administració i finances Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquest material ha estat

Más detalles

CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)

CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020) CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020) I. Identificadores de la asignatura Instituto: Instituto de Ingeniería y Tecnología Modalidad: Presencial Departamento: Materia: Eléctrica

Más detalles

320174 - CM - CAD Mecánico

320174 - CM - CAD Mecánico Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2014 320 - EET - Escuela de Ingeniería de Terrassa 717 - EGE - Departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería GRADO EN INGENIERÍA

Más detalles

LES FUNCIONS DE SUPORT A L ESCOLA. Principis en l atenció a l alumnat i continguts per a la formació

LES FUNCIONS DE SUPORT A L ESCOLA. Principis en l atenció a l alumnat i continguts per a la formació JORNADA DE FORMACIÓ EN XARXA DEL PROFESSORAT D EDUCACIÓ ESPECIAL DE LA ZONA Barcelona, 12 de maig de 2010 LES FUNCIONS DE SUPORT A L ESCOLA. Principis en l atenció a l alumnat i continguts per a la formació

Más detalles

Medicina Marítima

Medicina Marítima Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 280 - FNB - Facultat de Nàutica de Barcelona 742 - CEN - Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Fundamentos históricos del diseño. Curs Curso 1.º. Historia de las Artes y el Diseño

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Fundamentos históricos del diseño. Curs Curso 1.º. Historia de las Artes y el Diseño GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

320026 - IEBT - Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión

320026 - IEBT - Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión Unidad responsable: 320 - EET - Escuela de Ingeniería de Terrassa Unidad que imparte: 709 - EE - Departamento de Ingeniería Eléctrica Curso: Titulación: 2015 GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009).

Más detalles

ANATOS - Anatomia del Sistema Visual

ANATOS - Anatomia del Sistema Visual Unitat responsable: 370 - FOOT - Facultat d'òptica i Optometria de Terrassa Unitat que imparteix: 731 - OO - Departament d'òptica i Optometria Curs: Titulació: 2017 GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (Pla 2009).

Más detalles

Año académico 2014-15. GUÍA DOCENTE PERITAGES Y VALORACIONES Grado en Arquitectura Técnica. Profesorado: Lluís Pueyo Sisó Javier Lujan Egea

Año académico 2014-15. GUÍA DOCENTE PERITAGES Y VALORACIONES Grado en Arquitectura Técnica. Profesorado: Lluís Pueyo Sisó Javier Lujan Egea Año académico 2014-15 GUÍA DOCENTE PERITAGES Y VALORACIONES Grado en Arquitectura Técnica Profesorado: Lluís Pueyo Sisó Javier Lujan Egea Información general de la asignatura Denominación Carácter Peritages

Más detalles

GRAU EN ENGINYERIA EN GEOINFORMACIÓ I GEOMÀTICA (Pla 2016). (Unitat docent Obligatòria) 6 Idiomes docència: Català, Castellà

GRAU EN ENGINYERIA EN GEOINFORMACIÓ I GEOMÀTICA (Pla 2016). (Unitat docent Obligatòria) 6 Idiomes docència: Català, Castellà Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 310 - EPSEB - Escola Politècnica Superior d'edificació de Barcelona 751 - DECA - Departament d'enginyeria Civil i Ambiental

Más detalles

Máster Universitario en Diseño Industrial Curso 2014/2015. Asignatura: Seguridad y Ergonomía Código: MAO105

Máster Universitario en Diseño Industrial Curso 2014/2015. Asignatura: Seguridad y Ergonomía Código: MAO105 Máster Universitario en Diseño Industrial Curso 2014/2015 Asignatura: Seguridad y Ergonomía Código: MAO105 Asignatura: Seguridad y Ergonomía Formación: Optativa Créditos: 4 Curso: 1º Semestre: Segundo

Más detalles

FIBSYS - Sistemes de Telecomunicació de Fibra-Óptica per a Internet (IP Sobre Wdm)

FIBSYS - Sistemes de Telecomunicació de Fibra-Óptica per a Internet (IP Sobre Wdm) Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 230 - ETSETB - Escola Tècnica Superior d'enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 739 - TSC - Departament de Teoria del Senyal

Más detalles

370711 - ATENCIO - Atención Global a la Discapacidad Visual

370711 - ATENCIO - Atención Global a la Discapacidad Visual Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 370 - FOOT - Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa 731 - OO - Departamento de Óptica y Optometría MÁSTER UNIVERSITARIO

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 DISEÑO BÁSICO (PRODUCTO) Curs Curso. Fundamentos del diseño

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 DISEÑO BÁSICO (PRODUCTO) Curs Curso. Fundamentos del diseño GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignaturadatos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

1 La prevención de riesgos laborales en el contexto internacional y en la Unión Europea: fuentes

1 La prevención de riesgos laborales en el contexto internacional y en la Unión Europea: fuentes Ficha Técnica Titulación: Grado en Ingeniería en Organización Industrial Plan BOE: BOE número 75 de 28 de marzo de 2012 Asignatura: Módulo: Administración de empresas y economía Curso: 2.º Créditos ECTS:

Más detalles

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL Denominación Denominació Name Curso Curs Course Modulo Mòdul Modulate Materia Matèria Matter Periocidad Periocitat Period Economia social Economia social Social economy MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL

Más detalles

Empresa i iniciativa emprenedora

Empresa i iniciativa emprenedora Transversal Empresa i iniciativa emprenedora CFGM.TRAN.EIE/0.09 CFGM - Cicle formatiu de grau mitjà Aquesta col lecció està dissenyada i coordinada des de l Institut Obert de Catalunya. Coordinació de

Más detalles

GUIA DOCENT APLICACIONS BIOMÈDIQUES DE LA BIOTECNOLOGIA LLICENCIATURA DE BIOTECNOLOGIA UNIVERSITAT DE LLEIDA

GUIA DOCENT APLICACIONS BIOMÈDIQUES DE LA BIOTECNOLOGIA LLICENCIATURA DE BIOTECNOLOGIA UNIVERSITAT DE LLEIDA GUIA DOCENT APLICACIONS BIOMÈDIQUES DE LA BIOTECNOLOGIA LLICENCIATURA DE BIOTECNOLOGIA UNIVERSITAT DE LLEIDA 1. DADES GENERALS DE IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Biotecnologia Microbiana Nombre de

Más detalles

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100700 MATÈRIA: rocessos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I MÒDUL:

Más detalles

390325 - OBIA - Operaciones Básicas en la Industria Alimentaria

390325 - OBIA - Operaciones Básicas en la Industria Alimentaria Unidad responsable: 390 - ESAB - Escuela Superior de Agricultura de Barcelona Unidad que imparte: 745 - EAB - Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología Curso: Titulación: 2015 GRADO EN

Más detalles

FORMACIÓ ÀREA TIC SEMI PRESENCIAL ( ANY 2011)

FORMACIÓ ÀREA TIC SEMI PRESENCIAL ( ANY 2011) FORMACIÓ ÀREA TIC SEMI PRESENCIAL ( ANY 2011) FORMACIÓ I CERTIFICACIÓ OFICIAL EN EINES TIC A NIVELL D USUARI/ÀRIA FORMACIÓ I CERTIFICACIÓ OFICIAL EN EINES TIC A NIVELL TÈCNIC MICROSOFT OFFICE 2010 (MICROSOFT)

Más detalles

GUIA DOCENT AVALUACIO, DIAGNOSTIC I INTERVENCIO PSICOLOGICA EN L'ADULTESA Màster

GUIA DOCENT AVALUACIO, DIAGNOSTIC I INTERVENCIO PSICOLOGICA EN L'ADULTESA Màster Any acadèmic 2014-15 GUIA DOCENT AVALUACIO, DIAGNOSTIC I INTERVENCIO PSICOLOGICA EN L'ADULTESA Màster Professorat: Dr. Anton Aluja Sr. Salvador Gallart Informació general de l'assignatura Denominació Caràcter

Más detalles

INFORME D'AVALUACIÓ DELS TÍTOLS OFICIALS. CURS: (Enquesta a professorat) GRADUADO EN TURISMO

INFORME D'AVALUACIÓ DELS TÍTOLS OFICIALS. CURS: (Enquesta a professorat) GRADUADO EN TURISMO .- GRADUADO EN TURISMO Categoria com a professor: CU TU CEU TEU Contr. Dr. Ajud. Dr. Associat Ajudant Altres 0 8 1 1 0 5 15 0 0,00% 27,00% 3,00% 3,00% 0,00% 17,00% 50,00% 0,00% Tipus de docència en aquest

Más detalles

Gramàtica històrica de l'espanyol avançada

Gramàtica històrica de l'espanyol avançada Gramàtica històrica de l'espanyol avançada 2014/2015 Codi: 100609 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500248 Llengua i literatura espanyoles OT 3 0 2500248 Llengua i literatura espanyoles OT 4 0

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313785 Gestió Aeronàutica OB 0 1

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313785 Gestió Aeronàutica OB 0 1 Presa de Decisions en Logística 2015/2016 Codi: 42876 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 4313785 Gestió Aeronàutica OB 0 1 Professor de contacte Nom: Juan José Ramos González Correu electrònic: JuanJose.Ramos@uab.cat

Más detalles

CIÈNCIES DE LA NATURALESA

CIÈNCIES DE LA NATURALESA CIÈNCIES DE LA NATURALESA Introducció Un dels objectius de l educació secundària obligatòria (ESO), que prescriu la Llei orgànica d educació, és el de concebre el coneixement científic de manera integrada

Más detalles

MD - Metodologia del Disseny

MD - Metodologia del Disseny Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 717 - EGE - Departament d'expressió

Más detalles

PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ

PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ PROTOCOL PER AL MANEIG DEL TRASTORN PER DÈFICIT D ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT (TDAH) INFANTO JUVENIL EN EL SISTEMA SANITARI CATALÀ Barcelona, 6 de Maig del 2015 Què és el TDAH? Característiques Trastorns

Más detalles

TDOP - Taller de Disseny d'objectes de Plàstic

TDOP - Taller de Disseny d'objectes de Plàstic Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 702 - CMEM - Departament de

Más detalles

Metodologia de la intervenció social

Metodologia de la intervenció social Serveis socioculturals i a la comunitat Metodologia de la intervenció social CFGS.ISO.M02/0.14 CFGS - Integració social Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

XAC - Xarxes d'accés Cel lular

XAC - Xarxes d'accés Cel lular Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: 2014 Crèdits ECTS: 5 230 - ETSETB - Escola Tècnica Superior d'enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 744 - ENTEL - Departament d'enginyeria Telemàtica

Más detalles

Jornada d'innovació Docent UPC 2010

Jornada d'innovació Docent UPC 2010 Jornada d'innovació Docent UPC 2010 El Sistema de Garantia de la Qualitat a l aula: una eina imprescindible per a la millora de la docència Jordi Hernández Marco Coordinador del grup GIQUAL ETSEIB 11-Febrer-2010

Más detalles

Interiors Tercer Segon Específica 4 (2.2 presencial)

Interiors Tercer Segon Específica 4 (2.2 presencial) GUIA DOCENT ASSIGNATURA: EDI15-INSTAL LACIONS II 2014-2015 1. Dades de l assignatura ESPECIALITAT CURS SEMESTRE TIPUS ECTS Interiors Tercer Segon Específica 4 (2.2 presencial) Departament: Ciència i tecnologia

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

INTRODUCCIÓN. Examen visual específico a esquiadores del Club Tecalp. Tienen los esquiadores potenciadas algunas habilidades visuales?

INTRODUCCIÓN. Examen visual específico a esquiadores del Club Tecalp. Tienen los esquiadores potenciadas algunas habilidades visuales? HABILIDADES VISUALES EN EL ESQUÍ E INFLUENCIA DE LOS FILTROS ÓPTICOS M A R I A J ES Ú S C A B A C A N O Y PAU L A M A LO N DA P E L L I C E R INTRODUCCIÓN Examen visual específico a esquiadores del Club

Más detalles

Expressió Gràfica I

Expressió Gràfica I Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 717 - EGE - Departament d'expressió

Más detalles

T.10.- Anàlisi i descripció de llocs de treball

T.10.- Anàlisi i descripció de llocs de treball T.10.- Anàlisi i descripció de llocs de treball Anàlisi i descripció de llocs de treball 1. Objectius 2. Utilitats 3. Definicions 4.Procés i característiques 5.Interrogants que s han de respondre 6. Bibliografia

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. Curs Curso

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. Curs Curso GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Mobiliario ergonómico para oficinas

Mobiliario ergonómico para oficinas Trabajo, salud y confort Mobiliario ergonómico para oficinas El mobiliario ergonómico para el trabajo de oficina es clave para realizar una tarea eficaz porque se adapta a las posturas, así como al movimiento

Más detalles

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ. MATERIA: Trabajo social en el ámbito de la salud mental

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ. MATERIA: Trabajo social en el ámbito de la salud mental UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓN: Grado en Trabajo Social CÓDIGO: 101734 MATERIA: Trabajo social en el ámbito de la salud mental MÓDULO: XVII. Optatvitdad PROFESOR/A

Más detalles

Ergonomía, Psicosociología, Higiene y Medicina en la Edificación

Ergonomía, Psicosociología, Higiene y Medicina en la Edificación Unidad responsable: 310 - EPSEB - Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas Curso: Titulación: 2011 GRADO EN CIENCIAS

Más detalles

XACO-C4O44 - Xarxes de Computadors

XACO-C4O44 - Xarxes de Computadors Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Vilanova i la Geltrú 744 - ENTEL - Departament d'enginyeria Telemàtica

Más detalles

390330 - OPA - Operaciones de Procesado de Alimentos

390330 - OPA - Operaciones de Procesado de Alimentos Unidad responsable: 390 - ESAB - Escuela Superior de Agricultura de Barcelona Unidad que imparte: 745 - EAB - Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología Curso: Titulación: 2015 GRADO EN

Más detalles

Titulació Pla Tipus Curs Semestre. 2500257 Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 2 1

Titulació Pla Tipus Curs Semestre. 2500257 Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 2 1 Dret penal general 2012/2013 Codi: 100459 Crèdits ECTS: 6 Titulació Pla Tipus Curs Semestre 2500257 Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 2 1 Professor de contacte Nom: Maria Jose Rodriguez

Más detalles

PEDAGOGIA. PLA DOCENT

PEDAGOGIA. PLA DOCENT PEDAGOGIA. PLA DOCENT Curs: 4t Especialitat: Escenografia/Direcció i Dramatúrgia/Interpretació Escola: ESAD Codi de l assignatura: 540001 Assignatura (nom): Pedagogia Tipus d assignatura (Obligatòria,Optativa):

Más detalles

TEMA 03 LA ARQUITECTURA Y LA LUZ. Panteón de Roma 27 ac. Agripa D= 43.2m e # 6m

TEMA 03 LA ARQUITECTURA Y LA LUZ. Panteón de Roma 27 ac. Agripa D= 43.2m e # 6m TEMA 03 LA ARQUITECTURA Y LA LUZ Panteón de Roma 27 ac. Agripa D= 43.2m e # 6m TEMA 03 La arquitectura y la luz..al incorporar a los volúmenes la noción de utilidad, al incorporar al hombre como usuario

Más detalles

NAV - Narrativa Audiovisual

NAV - Narrativa Audiovisual Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 804 - CITM - Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia 804 - CITM - Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia GRAU EN DISSENY

Más detalles

UNA AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ BASADA EN EL BRANDING. UNA AGENCIA DE COMUNICACIÓN BASADA EN EL BRANDING

UNA AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ BASADA EN EL BRANDING. UNA AGENCIA DE COMUNICACIÓN BASADA EN EL BRANDING BCN FERLANDINA 45 08001 BARCELONA TEL. +34 931 663 085 FAX +34 934 411 905 AND ANTIC CAMÍ RAL 1 BAIXOS AD500 ANDORRA LA VELLA TEL. +376 866 513 FAX +376 864 001 fuelmail@fuelgrafics.com www.fuelgrafics.com

Más detalles

F2 - Física II

F2 - Física II Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 748 - FIS - Departament de

Más detalles

DEM - Dinàmica d'estructures

DEM - Dinàmica d'estructures Unitat responsable: 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est Unitat que imparteix: 737 - RMEE - Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'enginyeria Curs: Titulació: 2015 GRAU

Más detalles

IA - Intel ligència Artificial

IA - Intel ligència Artificial Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 270 - FIB - Facultat d'informàtica de Barcelona 723 - CS - Departament de Ciències de la Computació GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

Más detalles

Cuerpo Técnico, Especialidad Ergonomía y Psicosociología Aplicada

Cuerpo Técnico, Especialidad Ergonomía y Psicosociología Aplicada Cuerpo Técnico, Especialidad Ergonomía y Psicosociología Aplicada TEMARIO ESPECÍFICO: Tema 1. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales I. Objeto, ámbito de aplicación y definición.

Más detalles

Guia docent. Identificació de l'assignatura. Professors. Contextualització. Requisits. Recomanables. Competències. Específiques.

Guia docent. Identificació de l'assignatura. Professors. Contextualització. Requisits. Recomanables. Competències. Específiques. 8, 1S, GEAM Identificació de l'assignatura Assignatura 22455 - Mecanització Agrària Crèdits 2,4 de presencials (60 hores) 3,6 de no presencials (90 hores) 6 de totals (150 hores). 8, 1S, GEAM (Campus Extens)

Más detalles

ASIGNATURA: TEORÍA DE MÁQUINAS

ASIGNATURA: TEORÍA DE MÁQUINAS Página 1 de 5 CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: DESCRIPCIÓN Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Semestral Semestre/s: 4 Número de créditos ECTS:

Más detalles