Enhancement of Soil Aquifer Treatment to Improve the Quality of Recharge Water in the Llobregat River Delta Aquifer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Enhancement of Soil Aquifer Treatment to Improve the Quality of Recharge Water in the Llobregat River Delta Aquifer"

Transcripción

1 Enhancement of Soil Aquifer Treatment to Improve the Quality of Recharge Water in the Llobregat River Delta Aquifer Layman s Report With the contribution of the Life financial instrument of the European Community 1

2 Enhancement of Soil Aquifer Treatment to Improve the Quality of Recharge Water in the Llobregat River Delta Aquifer The Life+ ENSAT project ( ) has demonstrated the efficiency of an innovative technology in Managed Aquifer Recharge (MAR): the vegetal compost-made reactive organic layer. Throughout the three years of the project several laboratory experiments were carried out to design and validate the reactive layer to eliminate organic micropollutants from the recharge water. Almost two years after the installation of the layer in a full-scale recharge system (Sant Vicenç dels Horts, Barcelona), an improvement in the elimination of some pollutants which are present in the recharge water coming from the Llobregat River was seen and the positive impact of aquifer recharge in quantity and quality was quantified. The development of hydrol (hydrogeochemical modelling tool) allowed the transfer of knowledge to other European sites. This easy desktop software will allow operators to model the hydrochemistry features of their facilities and predict variations. The joint work between CETaqua, ACA, IDAEA-CSIC and AMB has allowed the execution of this successful project, which has been presented to society and scientific community in numerous events. The results of Life+ ENSAT will contribute to make MAR a better known and reliable technique to increase water resources to face climate change. El Projecte Life+ ENSAT ( ) ha demostrat l eficiència d una tècnica innovadora en la recàrrega d aqüífers: la capa reactiva de compost vegetal. Durant els tres anys de projecte s ha experimentat al laboratori per al disseny i la validació de la capa reactiva per eliminar els microcontaminants orgànics de l aigua de recàrrega. Després de gairebé dos anys des de la instal ació de la capa en un el sistema de dimensions reals (Sant Vicenç dels Horts, Barcelona), es va poder comprovar la millora en l eliminació d alguns contaminants presents en l aigua del riu Llobregat. També es va quantificar l impacte positiu de la recàrrega tant en quantitat com en qualitat. El desenvolupament de hydrol (eina de modelització hidrogeoquímica), ha permès la transferència dels coneixements a d altres emplaçaments europeus. Aquest software de fàcil utilització permetrà apropar la hidrogeoquímica als operadors d instal lacions, que podran modelitzar els seus sistemes per a comprendre millor el funcionament i predir-ne variacions. El treball conjunt de CETAqua, ACA, IDAEA-CSIC i AMB ha permès executar aquest projecte exitós, que s ha presentat a la societat i la comunitat científica en nombroses ocasions. Els resultats de Life+ ENSAT contribuiran a fer de la recàrrega d aqüífers una tècnica més coneguda i confiable per tenir més recursos per fer front al canvi climàtic. El proyecto Life+ ENSAT ( ) ha demostrado la eficiencia de una técnica innovadora en la recarga de acuíferos: la capa reactiva de compost vegetal. Durante los tres años de proyecto se ha experimentado en el laboratorio para el diseño y validación de la capa reactiva paraeliminar los microcontaminantes orgánicos del agua de recarga. Después de casi dos años desde la instalación de la capa en un sistema de dimensiones reales (Sant Vicenç dels Horts, Barcelona) se constató la mejora en la eliminación de algunos contaminantes presentes en el agua del río Llobregat. También se cuantificó el impacto positivo de la recarga tanto en cantidad como en calidad. El desarrollo de hydrol (herramienta de modelación hidrogeoquímica) ha permitido la transferencia de los conocimientos a otros emplazamientos europeos. Este software de fácil utilización permitirá acercar la hidrogeoquímica a los operadores de instalaciones, que podrán modelar sus sistemas para comprender mejor el funcionamiento y predecir variaciones. El trabajo conjunto de CETaqua, ACA, IDAEA-CSIC y AMB ha permitido ejecutar este proyecto exitoso, que se ha presentado a la sociedad y comunidad científica en numerosas ocasiones. Los resultados de Life+ ENSAT contribuirán a hacer de la recarga de acuíferos una técnica más conocida y confiable para tener más recursos para hacer frente al cambio climático. 02

3 REPORT INDEX Context: MAR Context: la recàrrega artificial d aqüífers Contexto: La recarga artificial de acuíferos The idea: a reactive layer La idea: una capa reactiva La idea: Una capa reactiva The project: How it was possible El projecte: Com es va fer possible El proyecto: Cómo se hizo posible An strategic consortium Un consorci estratègic Un consorcio estratégico The recharge system of SVH El sistema de recàrrega de SVH El sistema de recarga de SVH The reactive organic layer design El disseny de la capa reactiva El diseño de la capa reactiva The installation of the layer La instal lació de la capa La instalación de la capa Monitoring of chemical quality Seguiment de la qualitat de l aigua Seguimiento de la calidad del agua The results Els resultats Los resultados Hydrochemical evolution of the system Evolució hidroquímica del sistema Evolución hidroquímica del sistema Assessment of organic micro pollutants Estudi dels microcontaminants Estudio de los microcontaminantes Efficiency of the reactive layer Eficiencia de la capa reactiva Eficiencia de la capa reactiva Potential applications Aplicacions potencials Aplicaciones potenciales Communication activities Activitats de comunicació Actividades de comunicación Workshop Workshop Workshop Publications Publicacions Publicaciones International Conferences Conferències internacionals Conferencias internacionales Digital dissemination Difusió digital Difusión digital New challenges Nous reptes Nuevos retos

4 1.0 CONTEXT Managed aquifer recharge (MAR) Context: La recàrrega artificial d aqüífers (MAR) Contexto: La recarga artificial de acuíferos (MAR) Managed aquifer recharge (MAR) is a technique used worldwide. It consists in the express introduction of water to the aquifer through infiltration ponds, deep recharge wells, trenches and many other techniques (see Figure 01). These recharge techniques are not only used in water scarce countries of southern Europe (Portugal, Spain, Greece ) but they are also widespread in central Europe and Nordic countries (Germany, Finland ). The benefits of using groundwater have been clearly demonstrated; aquifers provide a store of water, which, if utilised and managed effectively, can play a vital role in: Poverty reduction/livelihood stability Risk reduction; both economic and health Increased agricultural yields resulting from reliable irrigation Increased economic returns Distributive equity (higher water levels mean more access for everyone) Reduced vulnerability (to drought, variations in precipitation) La recàrrega artificial d aqüífers és una tècnica estesa a nivell mundial. Consisteix en la introducció expressa d aigua a l aqüífer mitjançant sistemes de basses d infiltració, pous de recàrrega profunda, rases i múltiple varietat de mecanismes (veure Figura 01). Aquestes tècniques es practiquen no només a països amb elevada escassetat hídrica, com els del sud d Europa (Portugal, Espanya, Grècia...) sinó que també estan molt esteses a països centre europeus i nòrdics (Alemanya, Finlàndia...). Els beneficis de l ús de l aigua subterrània estan clarament demostrats, ja que els aqüífers actuen com emmagatzematge d aigua que, gestionats de manera eficient, tenen un paper clau en: Reducció de la pobresa i increment del nivell de vida Augment de la sostenibilitat Reducció dels riscos econòmics i sanitaris Increment del potencial d irrigació Distribució equilibrada de la riquesa Reducció de la vulnerabilitat davant episodis climàtics adversos (ex. sequeres) La recarga artificial de acuíferos es una técnica extendida a nivel mundial. Consiste en la introducción expresa de agua al acuífero, mediante sistemas de balsas de infiltración, pozos de recarga profunda, zanjas y múltiple variedad de mecanismos (ver Figura 01). Estas técnicas se practican no sólo en países con escasez hídrica, como los del sur de Europa (Portugal, España, Grecia ) sino que también están muy extendidas en países centro-europeos y nórdicos (Alemania, Finlandia ). Los beneficios del uso de agua subterránea están claramente demostrados, ya que los acuíferos funcionan como un almacenamiento de agua que, gestionados de manera eficiente, juegan un papel crucial en: Reducción de la pobreza e incremento del nivel de vida Aumento de la sostenibilidad Reducción de riesgos económicos y sanitarios Incremento del potencial de irrigación Distribución equilibrada de la riqueza Reducción de la vulnerabilidad ante episodios climáticos adversos (ej. sequías) DECANTATION POND INFILTRATION POND Fig 01. General scheme of the infiltration pond system Esquema general del funcionament de les basses d infiltració Esquema general del funcionamiento de las balsas de infiltración 04

5 1. Aquifer Storage and Recovery (ASR) Injecció profunda i recuperació Inyección profunda y recuperacion Aquifer StorageTransfer and Recovery (ASTR) Bank filtration Injecció profunda amb transport Filtració a través del llit del riu Inyección profunda con transporte Filtración a través del lecho del río Dune filtration Filtració en dunes Filtración en dunas Infiltration pond Percolation tank Bassa de recàrrega Dic de retenció Balsa de recarga Diques de retención Rain water harversting Retenció i recàrrega d aigües pluvials Almacenamiento y recarga de aguas pluviales Soil Aquifer Treatment Underground dam Tractament Sòl-Aqüífer Dic subsuperficial Tratamiento Suelo-Acuífero Dique subsuperficial Sand dam Presa de sorra Presa de arena 11. Rechage releases Dic permeable Dique permeable Fig 02. MAR techniques Tècniques de recàrrega artificial Técnicas de recarga artificial (Dillon, 2005 ) One of the most common methods of artificial aquifer recharge is the use of superficial infiltration ponds. It requires excavation of permeable terrain close to the water source (river channel, water treatment plant outlet of sufficient quality, surplus of stored rain-water ). These systems also often have a decantation pond to improve water quality through deposition of suspended solids. The main advantages of infiltration ponds compared to other recharge techniques include: Low construction and maintenance costs Long residence time in non-saturated zone Improvement of water quality during infiltration Easy monitoring of infiltration rates Environmental enhancement of natural areas Durable infrastructure The main disadvantage is the need for large areas of permeable ground. Some sites can occupy up to 10 Ha, such as the ponds planned by the ACA in Santa Coloma de Cervelló, Barcelona. Una de les modalitats més usuals en la recàrrega artificial és l ús de basses d infiltració en superfície. Es tracta d excavacions en terreny permeable a prop de la font d aigua disponible (cursos de rius, efluents de depuradora convenientment tractats, excedents de pluja emmagatzemats...). Sovint es compta amb basses auxiliars de decantació per la millora de la qualitat de l aigua (sedimentació de sòlids en suspensió). Els avantatges principals de les basses d infiltració davant d altres sistemes de recàrrega són: Baixos costos de construcció i manteniment Elevats temps de residència a la zona no saturada Millora de la qualitat de l aigua durant la infiltració Seguiment senzill de la taxa d infiltració Valorització ambiental d espais naturals Vida útil elevada de les instal lacions Per contra, un dels majors inconvenients és la necessitat de grans extensions de superfície permeable disponible. Algunes instal lacions poden arribar a ocupar al voltant de 10 Ha de terreny (com per exemple les basses projectades per l ACA a Santa Coloma de Cervelló, Barcelona). Una de las modalidades más usuales en la recarga artificial es el uso de balsas de infiltración en superficie. Se trata de excavaciones en terreno permeable cerca de la fuente de agua disponible (cauces de río, efluentes de depuradora convenientemente tratados, excedentes de lluvia almacenados ). A menudo cuentan con balsas auxiliares de decantación para la mejora de la calidad del agua (deposición de sólidos en suspensión). Las ventajas principales de las balsas de infiltración frente a otros sistemas de recarga son: Bajos costes de construcción y mantenimiento Elevados tiempos de residencia en la zona no saturada Mejora de la calidad del agua durante la infiltración Seguimiento sencillo de las tasas de infiltración Valorización ambiental de espacios naturales Vida útil elevada de las instalaciones Por el contrario, la mayor desventaja es la necesidad de grandes extensiones de superficie permeable disponible. Algunas instalaciones pueden llegar a ocupar alrededor de 10 Ha de terreno (como, por ejemplo, las balsas proyectadas por el ACA en Santa Coloma de Cervelló, Barcelona). 05

6 2.0 THE IDEA A reactive layer to improve natural processes La idea: Una capa reactiva per millorar els processos naturals La idea: Una capa reactiva para mejorar los procesos naturales Fig 03. Scheme of the idea of the project Esquema de la idea del projecte Esquema de la idea del proyecto Experience shows that the processes which take place between the recharge water and the soil enhance the quality of the groundwater resources. Such processes are referred to as Soil Aquifer Treatment (SAT), and they include physical processes such as decantation and filtration of suspended solids, chemical precipitation processes and biological biodegradation processes. These processes occur naturally since the recharge implies long residence time which favors these interactions. Denitrification and reduction of organic matterin water are good examples of water treatment processes which are achieved through recharge. These processes are boosted by the microbiological activity of the non-saturated zone. They require sufficient residence time and the presence of easily degradable organic carbon to facilitate the growth of microorganisms. However, recalcitrant compounds exist, which resist to advanced treatment processes as well as artificial recharge processes, such as organic micro pollutants. The water used for aquifer recharge usually has a low organic content (e.g. 4 mg/l of dissolved organic carbon in the Llobregat River). Thus, microorganisms are not in the optimal conditions to develop. The idea of the ENSAT Life+ project is to enhance the creation of more favourable conditions for the elimination of micro pollutants through a reactive layer at the bottom of the infiltration pond. This can help: Biodegradation, by increasing the organic matter available Adsorption, by increasing the contact area 06

7 Existeixen diverses experiències de recàrrega artificial que demostren que els processos que es produeixen entre l aigua de recàrrega i el sòl contribueixen a millorar la qualitat dels recursos subterranis. Són els anomenats processos Sòl-Aqüífer (Soil Aqüífer Treatment en anglès, SAT), que inclouen tant processos físics, com la decantació i filtració de sòlids en suspensió, com processos químics de precipitació i els processos biològics de biodegradació. Aquests processos passen de manera natural, ja que la recàrrega té l avantatge de llargs temps de residència que afavoreixen aquestes interaccions. Un exemple clar de depuració d aigua a través de la recàrrega és la desnitrificació, o la reducció de la càrrega orgànica de l aigua. Aquests processos estan fomentats per l activitat microbiològica de la zona no saturada. Per això, és necessari un temps de residència adequat i una font de carboni orgànic fàcilment degradable perquè puguin créixer les comunitats de microorganismes. No obstant, existeixen compostos recalcitrants que són molt persistents, tant en els sistemes avançats de tractament com durant la recàrrega artificial. Alguns d ells estan dins el grup dels microcontaminants orgànics. L aigua de recàrrega té normalment poca càrrega orgànica (p.e. el riu Llobregat té una mitja de 4 mg/l de carboni orgànic dissolt). Per això, els microorganismes potencialment degradadors no tenen les condicions òptimes per desenvolupar-se en aquest medi. La idea desenvolupada en el projecte Life+ ENSAT és promoure la creació de condicions més favorables per a l eliminació dels microcontaminants mitjançant la instal lació d una capa reactiva en el llit de la bassa d infiltració per promoure: Biodegradació mitjançat l augment de la matèria orgànica disponible Adsorció per l augment de la superfície de contacte Existen múltiples experiencias de recarga artificial que demuestran que los procesos que se producen entre el agua de recarga y el suelo ayudan a mejorar la calidad de los recursos subterráneos. Son los llamados procesos Suelo-Acuífero (Soil Aquifer Treatment en inglés, SAT), que incluyen tanto procesos físicos, como la decantación y filtración de sólidos en suspensión, los procesos químicos de precipitación y procesos biológicos de biodegradación. Estos procesos ocurren de manera natural, ya que la recarga tiene la ventaja de largos tiempos de residencia que favorecer estas interacciones. Un ejemplo claro de depuración del agua a través de la recarga es la desnitrificación, o la reducción de carga orgánica del agua. Estos procesos están fomentados por la actividad microbiológica de la zona no saturada. Para ello es necesario un tiempo de residencia adecuado y una fuente de carbono orgánico fácilmente degradable para que puedan crecer las comunidades de microorganismos. Sin embargo, existen compuestos recalcitrantes, que son muy persistentes, tanto en los sistemas avanzados de tratamiento como durante la recarga artificial. Algunos de ellos están dentro del grupo de microcontaminantes orgánicos. El agua de recarga tiene normalmente poca carga orgánica (p.e. Río Llobregat 4 mg/l de carbón orgánico disuelto). Por ello, los microorganismos potencialmente degradadores no tienen las condiciones óptimas para desarrollarse en este medio. La idea desarrollada en el proyecto Life+ ENSAT es promover la creación de condiciones más favorables para la eliminación de los microcontaminantes mediante la instalación de una capa reactiva en el lecho de la balsa de infiltración, para promover: Biodegradación a través del aumento de materia orgánica disponible Adsorción por el aumento de la superficie de contacto Fig 04. Emerging pollutants of low quality waters can be removed through the reactive layer. Els compostos emergents en aigües de baixa qualitat poden ser eliminats a través de la capa reactiva. Los compuestos emergentes en aguas de baja calidad pueden ser eliminados mediante la capa reactiva. 07

8 3.0 THE PROJECT El projecte El proyecto 3.1 An strategic consortium Un consorci estratègic Un consorcio estratégico Under the coordination of Cetaqua, the project was done in collaboration between several entities: ACA, AMB and IDAEA-CSIC. Each of the different partners brought technical and economic resources to the project. The European Commission brought financial support by funding 50% of the project s budget. Figure 05 displays the organizational structure of the project and the participation of each of the partners. Sota la coordinació de Cetaqua, han participat de manera col laborativa les entitats ACA, AMB i IDAEA-CSIC. Aquests quatres socis han aportat recursos tècnics i econòmics per la seva execució. La Comissió Europea ha contribuït cofinançant el projecte amb una subvenció del 50% del total. La Figura 05 mostra de forma gràfica la participació de cada un dels socis del projecte. Bajo la coordinación de Cetaqua, han participado de manera colaborativa las entidades ACA, AMB e IDAEA- CSIC. Estos cuatro socios del proyecto han aportado recursos técnicos y económicos para su ejecución. La Comisión Europea ha contribuido cofinanciando el proyecto, con una subvención del 50% del total. La Figura 05 muestra de forma gráfica la participación de cada uno de los socios del proyecto. 189 k 397 k Management of Aquifer Recharge in Catalunya. Interest in improving the quality of groundwater and resource availability 335 k 239 k Fig 05. Potential of the project consortium Potencialitats del consorci estratègic del projecte Potencialidades del consorcio estratégico del proyecto 3.2 The recharge system of Sant Vicenç dels Horts El sistema de recàrrega de Sant Vicenç dels Horts El sistema de recarga de Sant Vicenç dels Horts The recharge system of Sant Vicenç dels Horts is located in the Low Llobregat Delta, which is one of the pioneer zones in Spain in terms of artificial aquifer recharge. Figure 06 displays all the measures taken to improve the quality and quantity of groundwater in that area: (1) scarification of the river bed at Pallejà; (2) deep injection to Cornella s reversible wells, by SGAB; (3) recharge systems with ponds; 3.1 Castellbisbal; 3.2 Sant Vicenç dels Horts; 3.3 Santa Coloma de Cervelló; (4) barrier against the sea water intrusion; (5) Planning of water extractions. 08

9 More precisely, the system of Sant Vicenç was built in 2007 and started functioning between 2008 and 2009, under the management of the Catalan Water Agency (ACA). The system includes a decantation pond of m 2 and an infiltration pond of m 2. The extraction rate reaches 1m 3 /m 2 /day. The system is designed to receive water from the Llobregat River via the deviation of Molins de Rei, and reused water from El Prat del Llobregat treatment plant. During the ENSAT Life+ Project the water recharged was taken from the Llobregat River and its characteristics are summarized in Table 01. El sistema de recàrrega de Sant Vicenç dels Horts se situa a la Vall Baixa del Llobregat, que és una de les zones pioneres a nivell espanyol en realitzar recàrrega artificial d aqüífers. A la Figura 06 es mostren totes les mesures per la millora de la qualitat i quantitat de les aigües subterrànies a la zona: (1) escarificat del llit del riu a Pallejà; (2) injecció profunda de SGAB als pous reversibles de Cornellà; (3) sistemes de recàrrega mitjançant basses; 3.1 Castellbisbal; 3.2 Sant Vicenç dels Horts; 3.3 Santa Coloma de Cervelló; (4) barrera contra la intrusió salina; (5) Pla d ordenació d extraccions al territori. En concret, el sistema de Sant Vicenç es va construir el 2007 i va ser posat en marxa entre el 2008 i el 2009, sota la gestió de l Agència Catalana de l Aigua (ACA). Compta amb una bassa de decantació de m 2 i una bassa d infiltració de m 2. La taxa d infiltració està al voltant de 1m 3 /m 2 /dia. El sistema està preparat per rebre aigua del riu Llobregat (a través de la derivació de l assut de Molins) i aigua regenerada (procedent de la Planta de Tractament del Prat del Llobregat). Durant el projecte Life+ ENSAT s ha recarregat aigua del riu Llobregat amb els paràmetres de control llistats a la Taula Experimental site El sistema de recarga de Sant Vicenç dels Horts se sitúa en el Valle Bajo del Llobregat, que es una de las zonas pioneras a nivel español en realizar recarga artificial de acuíferos. En la Figura 06 se muestran todas las medidas para la mejora de la calidad y cantidad de las aguas subterráneas en la zona: (1) escarificado del lecho del río en Pallejà; (2) inyección profunda de SGAB en los pozos reversibles de Cornellà; (3) sistemas de recarga mediante balsas; 3.1 Castellbisbal; 3.2 Sant Vicenç dels Horts; 3.3 Santa Coloma de Cervelló; (4) barrera contra la intrusión salina; (5) Plan de ordenación de extracciones en el territorio. En concreto, el sistema de Sant Vicenç fue construido en 2007 y puesto en marcha entre 2008 y 2009, bajo la gestión de la Agencia Catalana del Agua. Cuenta con una balsa de decantación de m 2 y una balsa de infiltración de m 2. La tasa de infiltración es de alrededor 1m 3 /m 2 / día. El sistema está preparado para recibir agua del río Llobregat (a través de la derivación del azud de Molins de Rei) y agua regenerada (procedente de la Planta de Tratamiento de El Prat del Llobregat). Durante el proyecto Life+ ENSAT se ha recargado agua del río Llobregat con los parámetros de control listados en la Tabla 01. Decantation pond (4.000 m2) Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) experimental site Infiltration pond (5.600 m2) Fig 06. Map of facilities of MAR in the Lower Llobregat Valley and in the Llobregat Delta. View of the recharge systems in Sant Vicenç dels Horts. Mapa d actuacions de recàrrega de la VallBaixa i Delta del Llobregat. Detall del sistema de recàrrega de Sant Vicenç dels Horts. Mapa de actuaciones derecarga en el Valle Bajo y Delta del Llobregat. 1 Detalle ENSAT: del sistema Overview de recarga of the de project Sant Vicenç dels Horts. 09

10 General data / Dades generals / Datos generales Infiltration surface / Superfície infiltració / Superficie infiltración m 2 Design flow / Cabal disseny / Caudal diseño 250 m 3 /h Infiltration rate / Taxa inifiltració / Tasa infiltración 1 m 3 /m 2 /d Operational flow / Cabal d operació / Caudal de operación m 3 /h Recharged volume and operation days / Volum infiltrat i dies d operació / Volumen infiltrado y días de operación 2010 (01/01 31/12) m 3 / 14 d 2011 (01/01 31/12) m 3 / 169 d 2012 (01/01 30/09) m 3 / 141 d Control parameters / Paràmetres de control / Parámetros de control Ammonia / Amoni / Amonio Electric conductivity / Conductivitat/ Conductivitat River turbidity / Terbolesa riu / Turbidez río Entrance turbidity / Terbolesa infiltració / Turbidez infiltración 1.5 mg/l µs/cm 100 NTU 25 NTU Table 01. Details of the operation in the recharge system Detalls d operació al sistema de recàrrega Detalles de operación en el sistema de recarga. The dimensions of the pond of Sant Vicenç enable to work under real conditions and with a high level of control of the system. The studied zone is equipped with 16 control points where piezometric levels are measured both outside and inside the pond. In addition, during the ENSAT project a third measurement point inside the pond was added to the existing control equipment (Fig 07, left). The network of piezometers was also extended (Fig 07, right). Some of the piezometers installed are enviromental piezometers, in order to obtain samples of the entire profile. Some other piezometers are multilevel piezometers, located at specific depths to analyse the variation in depth (codes BSV in Figure 08). In order to measure the chemical parameters during the recharge process, porous cups were buried under the pond at 1, 2 and 5 meters depth (CA, CB, and CC in Figure 08). These capsules enable to gather water samples in the non-saturated zone. Other devices such as tensiometers and humidity sensors were also placed to measure the saturation conditions of the terrain. Les dimensions de la bassa de recàrrega de Sant Vicenç permeten poder experimentar en condicions reals, però amb un elevat control del sistema. La zona experimental està equipada amb 16 punts de control per seguir les evolucions en els nivells piezomètrics dins i fora de la bassa. A més, durant el projecte ENSAT s ha complementat la instrumentació existent amb la construcció d una tercera estació de mostreig a l interior de la bassa (Fig 07 esquerra) i amb l ampliació de la xarxa piezomètrica (Fig 07 dreta). Alguns dels piezòmetres instal lats són ambientals, per obtenir mostra de tot el perfil. També es compta amb piezòmetresmultitub, estratègicament situats, per conèixer els canvis en profunditat (codis BSV en la Figura 08). Per al seguiment de la qualitat química durant la recàrrega, es compta amb càpsules de succió enterrades sota la bassa, a 1, 2 i 5 metres de profunditat (codis CA, CB i CC en la Figura 08). Aquestes càpsules permeten prendre mostres d aigua a la zona no saturada. Per controlar les condicions de saturació del terreny hi ha aparells enterrats com tensiòmetres i sensors d humitat. Las dimensiones de la balsa de recarga de Sant Vicenç permiten poder experimentar en condiciones reales, pero con un elevado control del sistema. La zona experimental está equipada con 16 puntos de control para seguir las evoluciones en los niveles piezométricos dentro y fuera de la balsa. Además durante el proyecto ENSAT se ha complementado la instrumentación existente con la construcción de una tercera estación de muestreo en el interior de la balsa (Fig 07 izquierda) y con la ampliación de la red piezométrica (Fig 07 derecha). Algunos de los piezómetros instalados son ambientales, para obtener muestra de todo el perfil. También se cuenta con piezómetros multitubo, estratégicamente ubicados, para conocer los cambios en profundidad (códigos BSV en la Figura 08). Para el seguimiento de la calidad química durante la recarga, se cuenta con cápsulas de succión enterradas bajo la balsa, a 1, 2 y 5 metros de profundidad (códigos CA, CB y CC en la Figura 08). Estas cápsulas permiten tomar muestras de agua en la zona no saturada. Para controlar las condiciones de saturación del terreno hay aparatos enterrados como tensiómetros y sensores de humedad. 10

11 Fig 07. Improvement of the monitoring network (July 2010 February 2011) Ampliació de la instrumentació (juliol 2010 febrer 2011) Ampliación de la instrumentación (julio 2010 febrero 2011) Decantation pond Bassa de decantació Balsa de decantación Infiltration pond Balsa de infiltració Balsa de infiltración Impermeable basement (blue marls) Sòcol impermeable (margues blaves) Zócalo (margas azules) Fig 08.Cross section of the instrumentation Perfil transversal de la instrumentació Perfil transversal de la instrumentación 11

Aguas subterráneas y recarga artificial de acuíferos: la experiencia de Sant Vicenç dels Horts

Aguas subterráneas y recarga artificial de acuíferos: la experiencia de Sant Vicenç dels Horts Aguas subterráneas y recarga artificial de acuíferos: la experiencia de Sant Vicenç dels Horts J. Carrera 1*, C. Valhondo 1, C. Ayora 1, M. Barbieri 1, K. Nödler 2, T. Licha 2, M. Köck-Schulmeyer 1, M.

Más detalles

ADAPTACIÓN DE REAL TIME WORKSHOP AL SISTEMA OPERATIVO LINUX

ADAPTACIÓN DE REAL TIME WORKSHOP AL SISTEMA OPERATIVO LINUX ADAPTACIÓN DE REAL TIME WORKSHOP AL SISTEMA OPERATIVO LINUX Autor: Tomás Murillo, Fernando. Director: Muñoz Frías, José Daniel. Coordinador: Contreras Bárcena, David Entidad Colaboradora: ICAI Universidad

Más detalles

80 hm 3 de agua al año. 80 hm 3 water annually DESALINATION PLANT DESALADORA TORREVIEJA ALICANTE (ESPAÑA) ALICANTE (SPAIN)

80 hm 3 de agua al año. 80 hm 3 water annually DESALINATION PLANT DESALADORA TORREVIEJA ALICANTE (ESPAÑA) ALICANTE (SPAIN) 80 hm 3 de agua al año 80 hm 3 water annually DESALADORA DESALINATION PLANT TORREVIEJA ALICANTE (ESPAÑA) ALICANTE (SPAIN) SITUACIÓN SITUATION La desaladora de Torrevieja, situada en la localidad del mismo

Más detalles

UTILIZACIÓN DE UN BOLÍGRAFO DÍGITAL PARA LA MEJORA DE PROCEDIMIENTOS DE CAMPO EN UNA CENTRAL NUCLEAR.

UTILIZACIÓN DE UN BOLÍGRAFO DÍGITAL PARA LA MEJORA DE PROCEDIMIENTOS DE CAMPO EN UNA CENTRAL NUCLEAR. UTILIZACIÓN DE UN BOLÍGRAFO DÍGITAL PARA LA MEJORA DE PROCEDIMIENTOS DE CAMPO EN UNA CENTRAL NUCLEAR. Autor: Ruiz Muñoz, Rafael. Director: Muñoz García, Manuel. Entidad Colaboradora: Empresarios Agrupados.

Más detalles

FIREWALL: controlando el acceso a la red

FIREWALL: controlando el acceso a la red FIREWALL: controlando el acceso a la red AUTOR: Jairo de la Fuente Vilaltella DIRECTOR: Carlos Molina Clemente Adreça electrònica: Jairo.deLaFuente@estudiants.urv.es Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica

Más detalles

WLAB SISTEMA DE CONTROL REMOTO EN TIEMPO REAL DE EQUIPOS DE LABORARIO. Directores: Rodríguez Pecharromán, Ramón. Palacios Hielscher, Rafael.

WLAB SISTEMA DE CONTROL REMOTO EN TIEMPO REAL DE EQUIPOS DE LABORARIO. Directores: Rodríguez Pecharromán, Ramón. Palacios Hielscher, Rafael. WLAB SISTEMA DE CONTROL REMOTO EN TIEMPO REAL DE EQUIPOS DE LABORARIO. Autor: Rodríguez de la Rosa, Alicia. Directores: Rodríguez Pecharromán, Ramón. Palacios Hielscher, Rafael. Entidad Colaboradora: ICAI

Más detalles

LA EXPERIENCIA DE AGUAS DE BARCELONA EN LA RECARGA DEL VALLE BAJO DEL RÍO LLOBREGAT. Josep Lluís Armenter Madrid, 14 de abril de 2011

LA EXPERIENCIA DE AGUAS DE BARCELONA EN LA RECARGA DEL VALLE BAJO DEL RÍO LLOBREGAT. Josep Lluís Armenter Madrid, 14 de abril de 2011 LA EXPERIENCIA DE AGUAS DE BARCELONA EN LA RECARGA DEL VALLE BAJO DEL RÍO LLOBREGAT Josep Lluís Armenter Madrid, 14 de abril de 2011 XX de XX de 2005 Sistema hidrológico de Cataluña Sistema Ter - Llobregat

Más detalles

SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA Y ROCIO 4.1. RAINWATER (AND DEW) HARVESTING SYSTEMS 4.1. SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA Y ROCIO La Región de Murcia es una de las principales zonas productoras

Más detalles

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA BIG DATA

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA BIG DATA ANÁLISIS Y DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA BIG DATA Autor: de la Cierva Perreau de Pinninck, Leticia Director: Sonia García, Mario Tenés Entidad Colaboradora: VASS RESUMEN DEL PROYECTO Tras la realización

Más detalles

VALORIZACIÓN DE PURINES PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

VALORIZACIÓN DE PURINES PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE VALORIZACIÓN DE PURINES PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE Participantes: 1) Departamento de Química Ambiental (IDAEA-CSIC). Barcelona. España. 2) Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología.

Más detalles

SCADA BASADO EN LABVIEW PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ICAI

SCADA BASADO EN LABVIEW PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ICAI SCADA BASADO EN LABVIEW PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ICAI Autor: Otín Marcos, Ana. Directores: Rodríguez Pecharromán, Ramón. Rodríguez Mondéjar, José Antonio. Entidad Colaboradora: ICAI Universidad

Más detalles

Contents. Introduction. Aims. Software architecture. Tools. Example

Contents. Introduction. Aims. Software architecture. Tools. Example ED@CON Control Results Management Software Control with Remote Sensing Contents Introduction Aims Software architecture Tools Example Introduction Control results management software (Ed@con) is a computer

Más detalles

Presentación de Entidades y Propuestas para su participación en el 7º Programa Marco

Presentación de Entidades y Propuestas para su participación en el 7º Programa Marco Presentación de Entidades y Propuestas para su participación en el 7º Programa Marco Madrid, 22 de junio de 2010 JORNADA DE OPORTUNIDADES DEL SECTOR 1. Presentación de la empresa Plan Estratégico de Irradia

Más detalles

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE UNA CENTRAL MINI-HIDROELÉCTRICA

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE UNA CENTRAL MINI-HIDROELÉCTRICA Resumen I EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE UNA CENTRAL MINI-HIDROELÉCTRICA Autor: Ágreda Chinea, Isabel Director: Madera Sánchez, Alfonso. Entidad Colaboradora: ICAI - Universidad Pontificia Comillas. El

Más detalles

From e-pedagogies to activity planners. How can it help a teacher?

From e-pedagogies to activity planners. How can it help a teacher? From e-pedagogies to activity planners. How can it help a teacher? Elena de Miguel, Covadonga López, Ana Fernández-Pampillón & Maria Matesanz Universidad Complutense de Madrid ABSTRACT Within the framework

Más detalles

Universidad de Guadalajara

Universidad de Guadalajara Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas Maestría en Tecnologías de Información Ante-proyecto de Tésis Selection of a lightweight virtualization framework to

Más detalles

PERSISTENT ORGANIC COMPOUNDS (POC S) ARE VERY TOXIC AND THEY PROVOKE DISEASES LIKE: -- Genetics damage from the birth.

PERSISTENT ORGANIC COMPOUNDS (POC S) ARE VERY TOXIC AND THEY PROVOKE DISEASES LIKE: -- Genetics damage from the birth. 1 COMPARATIVE STUDY OF THE BIOACUMULATION OF POC S AND GENETIC DAMAGE IN LIVER OF Goodea atripinnis FISH And THE PELECAN Pelicanus erythrorhyncus OF THE LAKE OF CHAPALA AND OF THE LAGOON OF SAYULA According

Más detalles

Este proyecto tiene como finalidad la creación de una aplicación para la gestión y explotación de los teléfonos de los empleados de una gran compañía.

Este proyecto tiene como finalidad la creación de una aplicación para la gestión y explotación de los teléfonos de los empleados de una gran compañía. SISTEMA DE GESTIÓN DE MÓVILES Autor: Holgado Oca, Luis Miguel. Director: Mañueco, MªLuisa. Entidad Colaboradora: Eli & Lilly Company. RESUMEN DEL PROYECTO Este proyecto tiene como finalidad la creación

Más detalles

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) INGENIERO INDUSTRIAL RESUMEN. Resumen

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) INGENIERO INDUSTRIAL RESUMEN. Resumen RESUMEN Resumen 1 RESUMEN El uso de túneles de viento ha ido proliferando al mismo ritmo que la aeronáutica y otras disciplinas relacionadas con la ingeniería lo han hecho a lo largo del s. XX. Este tipo

Más detalles

Los ensayos que se van a desarrollar son los siguientes:

Los ensayos que se van a desarrollar son los siguientes: I Resumen El objetivo principal del proyecto es desarrollar un software que permita analizar unos datos correspondientes a una serie de ensayos militares. Con este objetivo en mente, se ha decidido desarrollar

Más detalles

RESUMEN DE TRABAJO DE GRADO

RESUMEN DE TRABAJO DE GRADO RESUMEN DE TRABAJO DE GRADO Universidad Nueva Esparta. Facultad de Ciencias de la Informática. Escuela de Computación. Autores: Barrios M. Cesar E, Céspedes Nelson Tutor: Gabriel Méndez Titulo: Implantación

Más detalles

Final Project (academic investigation)

Final Project (academic investigation) Final Project (academic investigation) MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Final Project (academic

Más detalles

iclef-2002 at Universities of Alicante and Jaen University of Alicante (Spain)

iclef-2002 at Universities of Alicante and Jaen University of Alicante (Spain) iclef-2002 at Universities of Alicante and Jaen University of Alicante (Spain) ! Introduction! Passage Retrieval Systems! IR-n system! IR-n system at iclef-2002! Conclusions and Future works ! Introduction!

Más detalles

DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE PROYECTOS: PLANIFICACIÓN OPERATIVA, PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN.

DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE PROYECTOS: PLANIFICACIÓN OPERATIVA, PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN. DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE PROYECTOS: PLANIFICACIÓN OPERATIVA, PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN. Autor: Ramírez Vargas, Gema. Director: Muñoz García, Manuel.

Más detalles

http://mvision.madrid.org

http://mvision.madrid.org Apoyando el desarrollo de carrera de investigadores en imagen biomédica Supporting career development of researchers in biomedical imaging QUÉ ES M+VISION? WHAT IS M+VISION? M+VISION es un programa creado

Más detalles

Investigación, Ciencia y Tecnología en Medio Ambiente y Cambio Climático. Environmental and Climate Change related Research and Technology Programme

Investigación, Ciencia y Tecnología en Medio Ambiente y Cambio Climático. Environmental and Climate Change related Research and Technology Programme Programa de: Investigación, Ciencia y Tecnología en Medio Ambiente y Cambio Climático MECANISMO FINANCIERO DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO PARA ESPAÑA Programme on: Environmental and Climate Change related

Más detalles

Sistema de Control Domótico

Sistema de Control Domótico UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y AUTOMATICA PROYECTO FIN DE CARRERA Sistema de Control Domótico a través del bus USB Directores:

Más detalles

DESCLASIFICACIÓN DE UN TERRENO CONTAMINADO RADIACTIVAMENTE.

DESCLASIFICACIÓN DE UN TERRENO CONTAMINADO RADIACTIVAMENTE. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) INGENIERO ELÉCTRICO DESCLASIFICACIÓN DE UN TERRENO CONTAMINADO RADIACTIVAMENTE. Autora: Blanca Martínez de Lecea Cuadrado Director: Carlos Pérez Jiménez Madrid

Más detalles

Propiedades del Mineral en Molinos SAG y AG Ahorrando tiempo y dinero con MetSMART: Probando y Simulando la Dureza del Mineral

Propiedades del Mineral en Molinos SAG y AG Ahorrando tiempo y dinero con MetSMART: Probando y Simulando la Dureza del Mineral Propiedades del Mineral en Molinos SAG y AG Ahorrando tiempo y dinero con MetSMART: Probando y Simulando la Dureza del Mineral Ore Properties in AG/SAG Mill Saving Time and Money with MetSMART: Testing

Más detalles

ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE

ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN SOLAR EN FUNCIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA Autor: Laura García Martín Director: Francisco Fernández Daza Mijares Entidad colaboradora: ICAI Universidad

Más detalles

PROYECTO - WLAB. SISTEMA DE CONTROL REMOTO EN TIEMPO REAL DE EQUIPOS DE LABOROTORIO AUTORA: Sara Mira Fernández. Resumen

PROYECTO - WLAB. SISTEMA DE CONTROL REMOTO EN TIEMPO REAL DE EQUIPOS DE LABOROTORIO AUTORA: Sara Mira Fernández. Resumen PROYECTO - WLAB. SISTEMA DE CONTROL REMOTO EN TIEMPO REAL DE EQUIPOS DE LABOROTORIO AUTORA: Sara Mira Fernández Resumen La idea de la que parte este proyecto es la de permitir acceder al Laboratorio de

Más detalles

Fusion Energy Engineering Laboratory (FEEL) Nuclear Engineering Research Group (NERG) http://www-sen.upc.es/fusion

Fusion Energy Engineering Laboratory (FEEL) Nuclear Engineering Research Group (NERG) http://www-sen.upc.es/fusion Departament de Física i Enginyeria Nuclear UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Secció d Enginyeria Nuclear Escola Técnica Superior D Enginyeria Industrial de Barcelona Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona

Más detalles

Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos.

Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos. Universidad Nueva Esparta Facultad de Ciencias Administrativas Escuela de Administración de Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos. Tutor: Lic. Beaujon, María Beatriz

Más detalles

Descripción de contenidos del E-FORM Capítulo Proyectos de cooperación europea

Descripción de contenidos del E-FORM Capítulo Proyectos de cooperación europea Descripción de contenidos del E-FORM Capítulo Proyectos de cooperación europea DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD* *Documento-resumen del formulario online (eform) de la 2ª convocatoria de

Más detalles

IMPLANTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN PLM QUE GARANTICE LAS CLAVES Y PRINCIPIOS RECOGIDOS POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SIX SIGMA

IMPLANTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN PLM QUE GARANTICE LAS CLAVES Y PRINCIPIOS RECOGIDOS POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SIX SIGMA IMPLANTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN PLM QUE GARANTICE LAS CLAVES Y PRINCIPIOS RECOGIDOS POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SIX SIGMA Autor: Prats Sánchez, Juan. Director: Díaz Carrillo, Gerardo. Entidad

Más detalles

APLICACIÓN WEB BASADA EN UNA SOLUCIÓN EN SAP R/3 PARA EL MANTENIMIENTO DE TRENES

APLICACIÓN WEB BASADA EN UNA SOLUCIÓN EN SAP R/3 PARA EL MANTENIMIENTO DE TRENES APLICACIÓN WEB BASADA EN UNA SOLUCIÓN EN SAP R/3 PARA EL MANTENIMIENTO DE TRENES Autor: Alberny, Marion. Director: Alcalde Lancharro, Eduardo. Entidad Colaboradora: CGI. RESUMEN DEL PROYECTO La mayoría

Más detalles

Gestión del Mantenimiento de una Planta de Tratamiento de Aguas. Autor: Albarrán Cuevas, Sergio. Directora: Fernández Membrillera, Vanesa.

Gestión del Mantenimiento de una Planta de Tratamiento de Aguas. Autor: Albarrán Cuevas, Sergio. Directora: Fernández Membrillera, Vanesa. Gestión del Mantenimiento de una Planta de Tratamiento de Aguas. Autor: Albarrán Cuevas, Sergio. Directora: Fernández Membrillera, Vanesa. Resumen La tendencia actual en la industria es un aumento en el

Más detalles

Adobe Acrobat Reader X: Manual to Verify the Digital Certification of a Document

Adobe Acrobat Reader X: Manual to Verify the Digital Certification of a Document dobe crobat Reader X: Manual de verificación de Certificación Digital de un documento dobe crobat Reader X: Manual to Verify the Digital Certification of a Document support@bioesign.com Desarrollado por:

Más detalles

La importancia de la recarga de acuíferos en el Valle Bajo y Delta del Llobregat, recurso estratégico para el abastecimiento del área de Barcelona

La importancia de la recarga de acuíferos en el Valle Bajo y Delta del Llobregat, recurso estratégico para el abastecimiento del área de Barcelona La importancia de la recarga de acuíferos en el Valle Bajo y Delta del Llobregat, recurso estratégico para el abastecimiento del área de Barcelona Josep Lluís Armenter Can Serra, 28 de septiembre de 2012

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA i UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO MAESTRIA EN GESTIÓN AMBIENTAL ASPECTOS SANITARIOS EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS EN

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN SISTEMA DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN Autor: Barral Bello, Alfredo Director: Alcalde Lancharro, Eduardo Entidad Colaboradora: Media Value S.L. RESUMEN DEL PROYECTO El presente proyecto

Más detalles

BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES

BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES 19 th International Congress on Project Management and Engineering XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos AEIPRO (Asociación Española de

Más detalles

obtenida se observó con el composito TiO 2 /clinoptilolita con proporción en peso de 99/1. Los experimentos con los diferentes catalizadores

obtenida se observó con el composito TiO 2 /clinoptilolita con proporción en peso de 99/1. Los experimentos con los diferentes catalizadores RESUMEN En este trabajo de investigación se lleva a cabo la evaluación en procesos de degradación fotocatalítica heterogénea, de materiales de TiO 2 y TiO 2 /clinoptilolita sintetizados por la técnica

Más detalles

DISEÑO DE UN CRONOTERMOSTATO PARA CALEFACCIÓN SOBRE TELÉFONOS MÓVILES. Entidad Colaboradora: ICAI Universidad Pontificia Comillas.

DISEÑO DE UN CRONOTERMOSTATO PARA CALEFACCIÓN SOBRE TELÉFONOS MÓVILES. Entidad Colaboradora: ICAI Universidad Pontificia Comillas. DISEÑO DE UN CRONOTERMOSTATO PARA CALEFACCIÓN SOBRE TELÉFONOS MÓVILES Autor: Sánchez Gómez, Estefanía Dolores. Directores: Pilo de la Fuente, Eduardo. Egido Cortés, Ignacio. Entidad Colaboradora: ICAI

Más detalles

Karina Ocaña Izquierdo

Karina Ocaña Izquierdo Estudié Ingeniería en Sistemas Computacionales (1997) y una Maestría en Ingeniería de Cómputo con especialidad en Sistemas Digitales (2000), ambas en el Instituto Politécnico Nacional (México). En el 2003,

Más detalles

Facilities and manufacturing

Facilities and manufacturing Facilities and manufacturing diseño y producción design and production Roomdimensions Ibérica,s.l (RDI) es una empresa experta en la fabricación de mobiliario técnico, diseño integral de soluciones arquitectónicas

Más detalles

CETaqua, a model of collaborative R&D, an example of corporate innovation evolution

CETaqua, a model of collaborative R&D, an example of corporate innovation evolution CETaqua, a model of collaborative R&D, an example of corporate innovation evolution CETaqua: manage projects, create value Tomas Michel General Manager, CETaqua September 2011 1. AGBAR: R&D indicators

Más detalles

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL TECNOLOGÍA DE PETRÓLEOS TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE TECNÓLOGO EN PETRÓLEOS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL TECNOLOGÍA DE PETRÓLEOS TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE TECNÓLOGO EN PETRÓLEOS UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL TECNOLOGÍA DE PETRÓLEOS TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE TECNÓLOGO EN PETRÓLEOS OPTIMIZACION DEL GAS NATURAL COMO COMBUSTIBLE PARA LA GENERACIÓN ELECTRICA EN

Más detalles

Sistemas de impresión y tamaños mínimos Printing Systems and minimum sizes

Sistemas de impresión y tamaños mínimos Printing Systems and minimum sizes Sistemas de impresión y tamaños mínimos Printing Systems and minimum sizes Para la reproducción del Logotipo, deberán seguirse los lineamientos que se presentan a continuación y que servirán como guía

Más detalles

Plan de negocio para la explotación de un sistema de alquiler de bicicletas en la Comunidad de Madrid

Plan de negocio para la explotación de un sistema de alquiler de bicicletas en la Comunidad de Madrid Plan de negocio para la explotación de un sistema de alquiler de bicicletas en la Comunidad de Madrid Autor: Directores: Lago Vázquez, Óscar. Ortíz Marcos, Susana. Entidad Colaboradora: ICAI-Universidad

Más detalles

Dispositivos Lab-on-a-chip y ópticos para mediciones distribuidas con aplicaciones en biomedicina.

Dispositivos Lab-on-a-chip y ópticos para mediciones distribuidas con aplicaciones en biomedicina. UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE CIENCIAS Sección de Posgrado y Segunda Especialización Profesional Dispositivos Lab-on-a-chip y ópticos para mediciones distribuidas con aplicaciones en biomedicina.

Más detalles

SÉPTIMA REUNIÓN DELGRUPO DE EXPERTOS EN ASUNTOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y JURÍDICOS DEL TRANSPORTE AÉREO (GEPEJTA/7)

SÉPTIMA REUNIÓN DELGRUPO DE EXPERTOS EN ASUNTOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y JURÍDICOS DEL TRANSPORTE AÉREO (GEPEJTA/7) CLAC/GEPEJTA/7-NE/19 16/03/01 SÉPTIMA REUNIÓN DELGRUPO DE EXPERTOS EN ASUNTOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y JURÍDICOS DEL TRANSPORTE AÉREO (GEPEJTA/7) (La Habana, Cuba, 28 al 30 de marzo de 2001) Cuestión 7

Más detalles

RTD SUPPORT TO AERONAUTICS IN SPAIN

RTD SUPPORT TO AERONAUTICS IN SPAIN RTD SUPPORT TO AERONAUTICS IN SPAIN Juan Francisco Reyes Sánchez International Programmes Bonn, 11 st December 2013 Index 1. CDTI 2. RTDI funding 3. CDTI support to aeronautics R&D 1. CDTI Center for Industrial

Más detalles

RFID TEMPERATURE SENSOR. Autor: Polo Tascón, David. Director: Kramer, Kathleen. Entidad colaboradora: Advantageous Systems LLC.

RFID TEMPERATURE SENSOR. Autor: Polo Tascón, David. Director: Kramer, Kathleen. Entidad colaboradora: Advantageous Systems LLC. RFID TEMPERATURE SENSOR. Autor: Polo Tascón, David. Director: Kramer, Kathleen. Entidad colaboradora: Advantageous Systems LLC. RESUMEN DEL PROYECTO Existen casos en la industria de la tecnología, medicina,

Más detalles

STEEL WORKS -AN EXAMPLE OF IPPC PERMIT-

STEEL WORKS -AN EXAMPLE OF IPPC PERMIT- STEEL WORKS -AN EXAMPLE OF IPPC PERMIT- IPPC UNIT: INTEGRATED POLLUTION CONTROL SECTION REGIONAL MINISTRY OF ENVIRONMENT AND LAND PLANNING REGION OF MADRID Angela Pérez Rizaldos Area de Control Integrado

Más detalles

WLAB SISTEMA DE CONTROL REMOTO EN TIEMPO REAL DE EQUIPOS DE LABORARIO. Directores: Rodríguez Pecharromán, Ramón. Palacios Hielscher, Rafael.

WLAB SISTEMA DE CONTROL REMOTO EN TIEMPO REAL DE EQUIPOS DE LABORARIO. Directores: Rodríguez Pecharromán, Ramón. Palacios Hielscher, Rafael. WLAB SISTEMA DE CONTROL REMOTO EN TIEMPO REAL DE EQUIPOS DE LABORARIO. Autor: Rodríguez de la Rosa, Alicia. Directores: Rodríguez Pecharromán, Ramón. Palacios Hielscher, Rafael. Entidad Colaboradora: ICAI

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR TESIS DE MAGISTER EN INGENIERIA DE PROCESOS PETROQUIMICOS Estudio de Viabilidad de la Producción de GTL en Punta Loyola. Evaluación privada y social María Florencia Arnaudo

Más detalles

Caso de Exito: PMO en VW Argentina

Caso de Exito: PMO en VW Argentina Georgina Abdala Caso de Exito PMO en VW Argentina Octubre 2010 Caso de Exito: PMO en VW Argentina IBM Presentation Template Full Version Contenido Principales necesidades del negocio Estructura de la solución

Más detalles

Preliminary approach to the methodology of Ecuador`s water account, and

Preliminary approach to the methodology of Ecuador`s water account, and Preliminary approach to the methodology of Ecuador`s water account, and Sistema de Contabilidad Ambiental Nacional (SCAN) Ministry of Environment, Ecuador July - 2014 The objectives of SCAN To calculate

Más detalles

Aplicación web para el modelado de redes eléctricas

Aplicación web para el modelado de redes eléctricas Aplicación web para el modelado de redes eléctricas Autores: Sergio Burgos González Carlos Mateo (Director) Tomás Gómez San Román (Director) Resumen: El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

Estudio y analisis en el diseño de una canal de comunicaciones para el desarrollo de la interactividad en la televisión digital RESUMEN

Estudio y analisis en el diseño de una canal de comunicaciones para el desarrollo de la interactividad en la televisión digital RESUMEN Estudio y analisis en el diseño de una canal de comunicaciones para el desarrollo de la interactividad en la televisión digital Autor: Alberto Cuesta Gómez Director: Dr. Sadot Alexandres Fernández RESUMEN

Más detalles

ESTUDIO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA BIG DATA PARA LA MONITORIZACIÓN EXTREMO A EXTREMO DE SERVICIOS DE CLIENTE

ESTUDIO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA BIG DATA PARA LA MONITORIZACIÓN EXTREMO A EXTREMO DE SERVICIOS DE CLIENTE ESTUDIO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA BIG DATA PARA LA MONITORIZACIÓN EXTREMO A EXTREMO DE SERVICIOS DE CLIENTE Autor: Giménez González, José Manuel. Director: Romero Orobio,

Más detalles

PROCEDURES MANUAL OF ARCAL

PROCEDURES MANUAL OF ARCAL ACUERDO REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PROCEDURES MANUAL OF ARCAL ANNUAL REPORT Country: Jamaica Rev. Republic of Panama

Más detalles

13. Project Integration Management

13. Project Integration Management 13. Project Integration Management 13.1 Un pieza importante para el exito de un proyecto: " Excelente Project Integration Management" Project managers deben coordinar todas las áreas de conocimiento durante

Más detalles

DISEÑO DE UN MOLDE DE INYECCIÓN DE PIEZAS DE PLÁSTICO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PROTOTIPADO RÁPIDO

DISEÑO DE UN MOLDE DE INYECCIÓN DE PIEZAS DE PLÁSTICO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PROTOTIPADO RÁPIDO DISEÑO DE UN MOLDE DE INYECCIÓN DE PIEZAS DE PLÁSTICO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PROTOTIPADO RÁPIDO Autor: Arribas Gridilla, Pedro. Director: Manini Gumz, Javier. Entidad Colaboradora: ICAI

Más detalles

HERRAMIENTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PORFOLIO DE PRODUCTOS DE LAS REDES DE VENTAS DE UN LABORATORIO FARMACÉUTICO

HERRAMIENTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PORFOLIO DE PRODUCTOS DE LAS REDES DE VENTAS DE UN LABORATORIO FARMACÉUTICO HERRAMIENTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PORFOLIO DE PRODUCTOS DE LAS REDES DE VENTAS DE UN LABORATORIO FARMACÉUTICO Autor: Tárano Pastor, Ramón. Director: Moreno Alonso, Pablo. Director: Ruiz del Palacio,

Más detalles

Certificación en España según normas UNE-EN-ISO 9000 y 14000

Certificación en España según normas UNE-EN-ISO 9000 y 14000 Certificación en España según normas UNE-EN-ISO 9000 y 14000 Sexto informe de Forum Calidad Es este el sexto informe que Forum Calidad presenta sobre el número y distribución de las organizaciones españolas

Más detalles

Tesis de Maestría titulada

Tesis de Maestría titulada Tesis de Maestría titulada EL ANALISIS DE CONFIABILIDAD COMO HERRAMIENTA PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA LÍNEA DE FLOTACIÓN EN UN CENTRO MINERO RESUMEN En la presente investigación

Más detalles

TECNOLOGÍAS DE VALORIZACIÓN DE RECHAZO DE RSU, APROVECHAMIENTO COMO COMBUSTIBLE DERIVADO DE RESIDUO (CDR)

TECNOLOGÍAS DE VALORIZACIÓN DE RECHAZO DE RSU, APROVECHAMIENTO COMO COMBUSTIBLE DERIVADO DE RESIDUO (CDR) TECNOLOGÍAS DE VALORIZACIÓN DE RECHAZO DE RSU, APROVECHAMIENTO COMO COMBUSTIBLE DERIVADO DE RESIDUO (CDR) Autor: Sanaú Graus, Ana Director: Guijarro Castro, Carlos Entidad Colaboradora: Valoriza Servicios

Más detalles

Tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través de la pagina de inscripción al curso. (En Argentina no se acepta Amex)

Tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través de la pagina de inscripción al curso. (En Argentina no se acepta Amex) Terminos y Condiciones PAGOS El pago del curso deberá en todos los casos efectivizado como mínimo - 72 horas antes del comienzo del mismo. La vacante será confirmada contra el pago del curso, hasta ese

Más detalles

REST BACK END Y APLICACIÓN PARA ios PARA OPTIMIZAR TIEMPO Y RECOMENDAR NUEVOS EVENTOS

REST BACK END Y APLICACIÓN PARA ios PARA OPTIMIZAR TIEMPO Y RECOMENDAR NUEVOS EVENTOS REST BACK END Y APLICACIÓN PARA ios PARA OPTIMIZAR TIEMPO Y RECOMENDAR NUEVOS EVENTOS Autor: Balduz Bernal, Carlos Director: Contreras Bárcena, David Entidad Colaboradora: ICAI Universidad Pontificia Comillas.

Más detalles

Agustiniano Ciudad Salitre School Computer Science Support Guide - 2015 Second grade First term

Agustiniano Ciudad Salitre School Computer Science Support Guide - 2015 Second grade First term Agustiniano Ciudad Salitre School Computer Science Support Guide - 2015 Second grade First term UNIDAD TEMATICA: INTERFAZ DE WINDOWS LOGRO: Reconoce la interfaz de Windows para ubicar y acceder a los programas,

Más detalles

ENTERPRISE EUROPE NETWORK. Apoyo innovación pymes, SME instrument/kam Alvaro Bort Alonso EEN MADRIMASD Gran Canaria 25 de Junio de 2015

ENTERPRISE EUROPE NETWORK. Apoyo innovación pymes, SME instrument/kam Alvaro Bort Alonso EEN MADRIMASD Gran Canaria 25 de Junio de 2015 ENTERPRISE EUROPE NETWORK Apoyo innovación pymes, SME instrument/kam Alvaro Bort Alonso EEN MADRIMASD Gran Canaria 25 de Junio de 2015 Consorcio y distribución Consorcio EEN Madrimasd EEN: 8 socios AECIM,

Más detalles

PEMEX E&P South Region OMC 2015

PEMEX E&P South Region OMC 2015 PEMEX E&P South Region OMC 2015 Austin, TX. USA Por: Mario Alejandro Mosqueda Thompson (PEMEX) Juan D. Osorio Monsalve (OVS GROUP MEXICO) The system is based on integrating databases and capture of different

Más detalles

Por tanto, la aplicación SEAH (Sistema Experto Asistente para Hattrick) ofrece las siguientes opciones:

Por tanto, la aplicación SEAH (Sistema Experto Asistente para Hattrick) ofrece las siguientes opciones: SEAH: SISTEMA EXPERTO ASISTENTE PARA HATTRICK Autor: Gil Mira, Alfredo Director: Olivas Varela, Jose Ángel Entidad Colaboradora: ICAI Universidad Pontificia Comillas RESUMEN DEL PROYECTO Hatrick es un

Más detalles

RDA in BNE. Mar Hernández Agustí Technical Process Department Manager Biblioteca Nacional de España

RDA in BNE. Mar Hernández Agustí Technical Process Department Manager Biblioteca Nacional de España RDA in BNE Mar Hernández Agustí Technical Process Department Manager Biblioteca Nacional de España RDA at the National Library of Spain: BNE preparation for new Cataloguing Rules Since 2007 BNE has been

Más detalles

Forex ebook "My Book of Trading. Forex."

Forex ebook My Book of Trading. Forex. Forex ebook "My Book of Trading. Forex." "Dedicado a todos aquellos que piensan, que la vida es un continuo análisis de riesgo, que hay que ir valorando." "Dedicated to those who think that life is a continuous

Más detalles

Reporte de Prensa: elaborado el 4 de junio, 12:00 (GMT+2) www.euroclima.org. -Reporte de Prensa-

Reporte de Prensa: elaborado el 4 de junio, 12:00 (GMT+2) www.euroclima.org. -Reporte de Prensa- Este reporte recoge algunas de las notas de los medios de comunicación y de varias instituciones de América Latina y de la Unión Europea sobre la visita a la Comisión Europea del Director Ejecutivo del

Más detalles

SH 68 Project. Fact Sheet

SH 68 Project. Fact Sheet SH 68 Project Fact Sheet Why SH 68 Is Needed SH 68 is a proposed 22 mile new road that will connect I-2/US 83 to I-69C/US 281. The proposed new road will connect with I-2/US 83 between Alamo and Donna

Más detalles

Sistema!de!iluminación!de!un!longboard!

Sistema!de!iluminación!de!un!longboard! Sistemadeiluminacióndeunlongboard RESUMEN JuanJacoboMonteroMuñoz GradoenIngenieríaelectromecánica,electrónicaindustrial DoblediplomaconSupélecParís. Este proyecto ha sido desarrollado en París, en la Ecole

Más detalles

NAP PROCESS: CHALLENGES AND CAPACITY NEEDS FROM A NON LDC COUNTRY POINT OF VIEW

NAP PROCESS: CHALLENGES AND CAPACITY NEEDS FROM A NON LDC COUNTRY POINT OF VIEW NAP PROCESS: CHALLENGES AND CAPACITY NEEDS FROM A NON LDC COUNTRY POINT OF VIEW Presented by Alejandra Martínez - Geophysical Institute of Peru in coordination with the Ministry of Environment of Peru

Más detalles

Título del Proyecto: Sistema Web de gestión de facturas electrónicas.

Título del Proyecto: Sistema Web de gestión de facturas electrónicas. Resumen Título del Proyecto: Sistema Web de gestión de facturas electrónicas. Autor: Jose Luis Saenz Soria. Director: Manuel Rojas Guerrero. Resumen En la última década se han producido muchos avances

Más detalles

BANCO DE ELECTROVÁLVULAS DEL CENTER Y ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MODELOS DE ELECTROVÁLVULA SOMETIDAS A DIFERENTES PRESIONES, TENSIONES Y TEMPERATURAS

BANCO DE ELECTROVÁLVULAS DEL CENTER Y ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MODELOS DE ELECTROVÁLVULA SOMETIDAS A DIFERENTES PRESIONES, TENSIONES Y TEMPERATURAS C-05 BANCO DE ELECTROVÁLVULAS DEL CENTER Y ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MODELOS DE ELECTROVÁLVULA SOMETIDAS A DIFERENTES PRESIONES, TENSIONES Y TEMPERATURAS Cervantes Díaz-Toledo,A. (1) (P) 1 Ingeniero Técnico

Más detalles

PROYECTO INFORMÁTICO PARA LA CREACIÓN DE UN GESTOR DOCUMENTAL PARA LA ONG ENTRECULTURAS

PROYECTO INFORMÁTICO PARA LA CREACIÓN DE UN GESTOR DOCUMENTAL PARA LA ONG ENTRECULTURAS PROYECTO INFORMÁTICO PARA LA CREACIÓN DE UN GESTOR DOCUMENTAL PARA LA ONG ENTRECULTURAS Autor: García Lodares, Victor. Director: Castejón Silvo, Pedro. Entidad Colaboradora: Entreculturas. Resumen del

Más detalles

RESUMEN. (Palabras clave: Creditos hipotecarios, UDI, Peso, Doiar.)

RESUMEN. (Palabras clave: Creditos hipotecarios, UDI, Peso, Doiar.) RESUMEN Ante la creacion y apertura de multiples opciones de creditos hipotecarios se plantea la necesidad de analizar que tip0 de credito es la mejor opcion entre 10s realizados en UDIS, en Pesos y en

Más detalles

La resolución de este proyecto pasa por realizar un tratamiento de los datos en el dominio de la frecuencia.

La resolución de este proyecto pasa por realizar un tratamiento de los datos en el dominio de la frecuencia. RESUMEN DE PROYECTO Hace años que se empezaron a aprovechar las líneas eléctricas para el transporte de datos además de su ya utilización para el transporte de energía eléctrica. Sin embargo, esta tecnología

Más detalles

DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA Y UNA HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA Y UNA HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA Y UNA HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Autor: Villarroya Borda, Marta. Director: Muñoz García, Manuel. Entidad Colaboradora: ICAI Universidad Pontificia

Más detalles

Our microorganisms that initiate fermentation ensure a homogeneous final product, less time to initiate the process and a fewer unwanted alterations.

Our microorganisms that initiate fermentation ensure a homogeneous final product, less time to initiate the process and a fewer unwanted alterations. Nuestros microorganismos iniciadores de la fermentación, garantizan una homogeneidad en el acabado, un menor plazo de inicio del proceso y una reducción de las alteraciones indeseadas. Our microorganisms

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

SAFETY ROAD SHOW 2015 Paul Teboul Co Chairman HST México

SAFETY ROAD SHOW 2015 Paul Teboul Co Chairman HST México SAFETY ROAD SHOW 2015 Paul Teboul Co Chairman HST México How did started the Safety Road Show? Airbus Helicopters and others manufacturers did invest since a long time in improving Aviation Safety. In

Más detalles

Autor: Arrieta Martínez, Gonzalo. RESUMEN DEL PROYECTO

Autor: Arrieta Martínez, Gonzalo. RESUMEN DEL PROYECTO ESTUDIO Y SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE LOS TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD EN REDES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA Autor: Arrieta Martínez, Gonzalo. Directores: Sanchez Mingarro, Matías.

Más detalles

Desarrollo y estado de la norma ISO 50001

Desarrollo y estado de la norma ISO 50001 Desarrollo y estado de la norma ISO 50001 Seminario Innovación en gestión de la energía: Norma ISO 50001 oportunidades y desafíos Michel de Laire Peirano michel.de.laire@duam.cl 12 de Enero 2011 INTRODUCCIÓN

Más detalles

GESTIÓN DE ACTIVOS APLICADO A UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN

GESTIÓN DE ACTIVOS APLICADO A UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN Ingeniería Técnica Industrial: Especialidad Electrónica Industrial GESTIÓN DE ACTIVOS APLICADO A UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN Manuel Águila García Jordi Ayza OTOÑO 2008 Gestión de activos aplicado a una línea

Más detalles

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET FUSIBLES NH PARA LA PROTECCIÓN DE BATERIAS NH FUSE-LINKS FOR BATTERY PROTECTION FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET NH gs 440/ DF, S.A C/. Silici, 67-69 08940 CORNELLA DEL LLOBREGAT BARCELONA (SPAIN)

Más detalles

Introduction to Sustainable Construction

Introduction to Sustainable Construction Introduction to Sustainable Construction Module 2. Research, Development and Innovation in Construction Elena Blanco Fernández This topic is published under License: Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Introduction

Más detalles

STUDY OF FEASIBILITY OF A COMBINED CYCLE POWER PLANT IN ALMERIA (SPAIN)

STUDY OF FEASIBILITY OF A COMBINED CYCLE POWER PLANT IN ALMERIA (SPAIN) STUDY OF FEASIBILITY OF A COMBINED CYCLE POWER PLANT IN ALMERIA (SPAIN) Autor: Juan López Barceló Director: Dr. Rizwan-uddin Entidad Colaboradora: ICAI Universidad Pontifica de Comillas RESUMEN DE PROYECTO

Más detalles

PROGRAMA. Operaciones de Banca y Bolsa SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS

PROGRAMA. Operaciones de Banca y Bolsa SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS PROGRAMA 4º Curso. Grado en Administración y Dirección SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS 4 rd year. Pág. 1 / 8 Colegio Universitario de Estudios Financieros Leonardo Prieto Castro, 2 Tel. +34

Más detalles

Título de grado en Fisioterapia: valoración de las competencias por parte del estudiante

Título de grado en Fisioterapia: valoración de las competencias por parte del estudiante Fisioterapia 2010;32(2):73 79 www.elsevier.es/ft ORIGINAL Título de grado en Fisioterapia: valoración de las competencias por parte del estudiante M.A. Cebria i Iranzo,B.Díaz Díaz y C. Igual Camacho Departament

Más detalles

OPTIMIZACIÓN DE UN PROCESO PRODUCTIVO MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN SIMUL8

OPTIMIZACIÓN DE UN PROCESO PRODUCTIVO MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN SIMUL8 OPTIMIZACIÓN DE UN PROCESO PRODUCTIVO MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN SIMUL8 Autor: González Fernández-Medina, César. Director: Richi de Zavala, Manuel. Entidad colaboradora: Invesyde Control y Automatización

Más detalles