BASES BASES RULES 1. Condicions generals. 1. Condiciones generales. 1. Rules and Conditions.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "BASES BASES RULES 1. Condicions generals. 1. Condiciones generales. 1. Rules and Conditions."

Transcripción

1 Convocatòria de proves d ingrés per a ocupar una plaça de Pianista correpetidor Convocatoria de pruebas de ingreso para ocupar una plaza de Pianista correpetidor Open competition for one position of pianist-répétiteur BASES BASES RULES 1. Condicions generals. 1. Condiciones generales. 1. Rules and Conditions El Gran Teatre del Liceu convoca el procés selectiu per cobrir una plaça de Pianista correpetidor El Gran Teatre del Liceu convoca el proceso selectivo para cubrir la plaza de Pianista correpetidor The Gran Teatre del Liceu opens the selection process to fill a vacancy of pianist-répétiteur La retribució així com la resta de condicions laborals de la plaça es troben regulades al Conveni Col lectiu. El sou brut anual orientatiu és de , La retribución y demás condiciones laborales de la plaza se encuentran reguladas en el Convenio Colectivo. El sueldo bruto anual orientativo es de , The remuneration and the rest of conditions of the vacancy are regulated by the Collective Agreement. The gross annual salary is approximately , El procés selectiu es desenvoluparà d acord amb el següent calendari: - 17 de juny de 2015: data límit per enviar les sol licituds. - Abans del dia 22 de juny de 2015: comunicació de l admissió o exclusió de les candidatures El proceso selectivo se desarrollará de acuerdo con el siguiente calendario: - 17 de junio de 2015: fecha límite para enviar las solicitudes. - Antes del día 22 de junio de 2015: comunicación de la admisión o exclusión de las candidaturas The selection process will be developed according to the following schedule: - 17 th June 2015: Deadline for sending applications. - Before the 22 nd of June 2015: communication of the admission or exclusion of candidates de juliol de 2015: data audició de julio de 2015: fecha audición th July 2015: Audition date. - A partir del dia 1 de setembre del 2015: inici de la 4a ronda (període de col laboracions previ a la contractació definitiva) amb els candidat/s seleccionat/s Un cop finalitzat el procés, el/s candidat/s seleccionat/s que hagin superat el període de col laboracions (4a ronda), seran contractats amb caràcter indefinit per la Fundació del Gran Teatre del Liceu. - A partir del día 1 de septiembre de 2015: inicio de la 4ª ronda (período de colaboraciones previo al ingreso) con el/los candidato/s seleccionado/s Una vez concluido el proceso, el/los candidato/s seleccionado/s que hayan superado el período de colaboraciones o 4ª ronda, serán contratados con carácter indefinido por la Fundació del Gran Teatre del Liceu. From 1st September 2015: Start of the 4th Round with the accepted candidate/s (trial period of collaborations before admission) Once the process is concluded, the candidate/s who have surpassed the trial period of collaborations (4th round) will be employed permanently by the Foundation of the Gran Teatre del Liceu.

2 2. Requisits dels candidats. 2. Requisitos de los candidatos. 2. Requirements for candidates Per participar al procés selectiu, els aspirants hauran d estar en possessió dels següents requisits: (des del dia de la finalització del termini de presentació de candidatures i mantenir-los fins al moment de formalitzar-se el contracte de treball) 2.1. Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes deberán estar en posesión de los siguientes requisitos: (desde el día de la finalización del plazo de presentación de candidaturas y hasta el momento de formalizar el contrato de trabajo) 2.1. In order to participate in the selection process, applicants must be in possession of the following requirements: (From the deadline for submission of applications and until the time of formalizing the contract) Ser ciutadà de la Unió Europea o de l Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, o familiar d aquests ciutadans de manera que se ls apliqui el règim de ciutadans de la Unió, o bé disposar d un permís de residència legal a Espanya en el moment d accedir a la quarta fase Ser ciudadano de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o de Suiza, o familiar de dichos ciudadanos de manera que se les aplique el régimen de ciudadanos de la Unión, o bien disponer de un permiso de residencia legal en España en el momento de acceder a la cuarta fase Being a Citizen of the European Union or the European Economic Area or of Switzerland, or being a relative of these citizens, or having a legal residence permit in Spain at the moment of acceptance to the fourth round Tenir almenys 16 anys i comptar amb la capacitat legal per contractar la prestació del seu treball, d acord amb l article 7 de l Estatut dels Treballadors Posseir la capacitat funcional per l execució de les tasques pròpies del lloc de treball Tener al menos 16 años y contar con la capacidad legal para poder contratar la prestación de su trabajo, de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores Poseer la capacidad funcional para la ejecución de las tareas propias del puesto de trabajo Being at least 16 years of age and having the legal capacity to contract and provide his/her work, in accordance with the Article 7 of the Statute of Workers Possessing the functional capacity for executing the required type of work Acreditar un títol superior de piano o equivalent Acreditar un título superior de piano o equivalente Possessing Music Degree in piano performance or equivalent Domini de la llengua anglesa. També es valorarà el domini d altres idiomes Dominio de la lengua inglesa. También se valorará el dominio de otros idiomas Extensive knowledge of English language. Mastery of other languages will be also valued No incórrer en cap de les causes d incapacitat per incompatibilitats legals No incurrir en ninguna de las causas de incapacidad por incompatibilidades legales Not incurring in any of the causes of disability for legal incompatibilities.

3 2.2. El Tribunal avaluador podrà requerir, en qualsevol moment del procés selectiu, l acreditació dels requisits als candidats. En aquest sentit, si el Tribunal tingués coneixement de que algun dels aspirants no compleix qualsevol dels requisits exigits en la convocatòria, podrà excloure l del procés El Tribunal evaluador podrá requerir a los candidatos, en cualquier momento del proceso selectivo, la acreditación de los requisitos mencionados. En este sentido, si el Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria, podrá excluírsele del proceso The Competition Jury may require, at any time of the selection process, the accreditation of the requirements. If the Competition Jury was to detect any non-compliance of the competition requirements, the candidate/s incurring those may be excluded. 3. Sol licituds. 3. Solicitudes. 3. Application process Les sol licituds i les comunicacions de tots els expedients es canalitzaran mitjançant la plataforma web No es tindran en compte les sol licituds que es presentin per cap altre canal que no sigui aquest Els candidats hauran d indicar de manera detallada a la plataforma web Muv.ac la següent informació: 3.1. Las solicitudes y comunicaciones de todos los expedientes se canalizarán a través de la plataforma web No se tendrán en cuenta las solicitudes que se presenten por cualquier otro canal que no sea éste Los candidatos deberán completar en la plataforma web Muv.ac la información detallada a continuación: 3.1. Application forms and any communications must be managed through the platform Applications or requirements made through other channels will not be accepted Applicants must clearly indicate at Muv.ac the following information: - Nom i cognoms - Nombre y apellidos - Full Name and Surname - Adreça - Dirección - Address - Telèfon de contacte - Teléfono de contacto - Phone - Adreça de correu electrònic - Dirección de correo electrónico - - Nacionalitat - Nacionalidad - Nationality - Data de naixement - Fecha de nacimiento - Date of birth - Currículum detallat - Currículum detallado - Detailed Curriculum - Idiomes - Idiomas - Languages 3.3. Els candidats hauran de pujar al seu perfil de Muv.ac els següents documents escanejats: - DNI, passaport o document d identificació anàleg Los candidatos deberán subir a su perfil de la plataforma web Muv.ac los siguientes documentos escaneados: - DNI, pasaporte o documento identificativo similar 3.3. Applicants must upload to their Muv.ac profiles the following documents: - ID card, passport or similar identification - Títol superior de piano o equivalent. - Título superior de piano o equivalente - Music Degree in piano performance certification or equivalent.

4 3.4. La data límit d admissió de les sol licituds serà el 14 de juny de La fecha límite de admisión de las solicitudes será el 14 de junio de Deadline of admission of applications is 14 th of June El Gran Teatre del Liceu podrà en qualsevol moment exigir la presentació dels documents originals per verificar-ne l autenticitat, o exigir la presentació d una còpia compulsada El Gran Teatre del Liceu podrá en cualquier momento exigir la presentación de los documentos originales para verificar su autenticidad, o exigir la presentación de una copia compulsada The Gran Teatre del Liceu may require at any time the handing of original documents in order to verify their authenticity, or demand the presentation of a certified copy. 4. Admissió provisional d aspirants. 4. Admisión provisional de aspirantes. 4. Provisional Admission of candidates El 22 de juny de 2015, un cop transcorregut el termini per la presentació de sol licituds pel canal esmentat, es convidarà als aspirants admesos a que participin en el procés de selecció mitjançant la mateixa plataforma El 22 de junio de 2015, una vez finalizado el plazo para la presentación de solicitudes a través de la plataforma web antes mencionada, se procederá a invitar a los aspirantes admitidos a participar en el proceso de selección a través del mismo portal On the 22 nd of June 2015, once the deadline for the submission of applications is closed, candidates will receive the invitations through the same applications channel Les despeses de viatge i d allotjament aniran a càrrec dels propis candidats Los gastos de viaje y de alojamiento correrán a cargo de los propios candidatos 4.2. Travel and accommodation expenses will be covered by the candidates themselves 5. Procediment de les proves d ingrés Els candidats hauran d estar en condicions d interpretar les obres que s indiquen a l Annex I. La Fundació del Gran Teatre del Liceu facilitarà els extractes de les obres detallades als candidats que hagin estat seleccionats per a realitzar les audicions. 5. Procedimiento de las pruebas de ingreso Los candidatos deberán estar en condiciones de interpretar las obras que se indican en el Anexo I. La Fundació del Gran Teatre del Liceu facilitará los fragmentos a los candidatos que hayan sido seleccionados para realizar las audiciones. 5. Procedure of the competition Applicants must be able to perform the works listed in Appendix I. The Foundation of the Gran Teatre del Liceu will provide with the musical excerpts to the invited candidates.

5 5.2. Els candidats no podran tenir cap mena de contacte amb els membres del Tribunal (llevat de la Secretaria que no té vot i no intervé en el procés artístic de l elecció) ni abans ni durant la celebració de les audicions, sota penalització de desqualificació Les audicions seran públiques i es realitzaran el dia 10 de juliol en l horari que es comunicarà oportunament Es realitzaran tres rondes eliminatòries. També es durà a terme una quarta ronda detallada en els punts 1.3, 5.9 i 7.1 d aquestes bases Los candidatos no podrán tener ningún tipo de contacto con los miembros del Tribunal (a excepción de la Secretaría que no tiene voto y no interviene en el proceso artístico de la elección) ni antes ni durante la celebración de las audiciones, bajo penalización de descalificación Las audiciones serán públicas y se realizarán el día 10 de julio en las horas que serán comunicadas oportunamente Se realizarán tres rondas eliminatorias. Además tendrá lugar una cuarta ronda que se detalla en los puntos 1.3, 5.9 y 7.1 de estas bases Candidates are not allowed contact any of the members of the Jury (with exception of the Secretary, who has no vote and is not involved in the artistic process of the election) before or at the conclusion of the process, under penalty of disqualification The auditions will be public and will be held on July the 10. A detailed schedule will be communicated in due course There will be run three eliminatory rounds. A fourth round will also be run, which is specified on the points 1.3, 5.9 and 7.1 of these rules La 1a ronda es realitzarà sense cortina i serà eliminatòria. Els candidats que obtinguin almenys el 50% dels vots del Tribunal passaran a la 2a ronda La 1ª ronda se realizará sin cortina y será eliminatoria. Los candidatos que obtengan al menos el 50% de los votos del Tribunal pasarán a la 2ª ronda The 1 st round will run with no curtain and will be eliminatory. The candidates who obtain at least 50% of the votes, will proceed to the 2nd round La 2a ronda es durà a terme a continuació, un cop conclosa la 1a ronda d audicions de tots els candidats. Serà igualment eliminatòria La 3a ronda es durà a terme a continuació, un cop conclosa la 2a ronda d audicions dels candidats. Serà igualment eliminatòria La 2ª ronda se llevará a cabo a continuación, una vez concluida la 1ª ronda de audiciones de todos los candidatos. Será igualmente eliminatoria La 3ª ronda se llevará a cabo a continuación, una vez concluida la 2ª ronda de audiciones de los candidatos. Será igualmente eliminatoria 5.6. The 2 nd round will take place immediately after the first round is finished. It will also be eliminatory The 3 rd round will take place immediately after the 2 nd round is finished. It will also be eliminatory Per superar la 2a i 3a ronda i conseqüentment assolir l accés a la 4a ronda, els candidats hauran d obtenir almenys un 70% dels vots del Tribunal Para superar la 2ª y 3ª ronda y consecuentemente lograr el acceso a la 4ª ronda, los candidatos deberán obtener al menos un 70% de los votos del Tribunal To successfully complete the 2 nd and 3 rd rounds and gain access to the 4 th round, candidates need to obtain at least 70% of the Jury votes.

6 5.9. La 4a ronda consistirà en la col laboració en determinades produccions de la temporada 2015/16. D acord amb la legislació laboral aplicable, durant aquesta ronda, el Liceu pot exigir als candidats seleccionats que se sotmetin a un examen mèdic que determinarà, també, la seva aptitud per a desenvolupar la tasca corresponent al lloc de treball a ocupar La 4ª ronda consistirá en la colaboración en determinadas producciones durante la temporada 2015/16. De acuerdo con la legislación laboral aplicable, durante esta ronda, el Liceo puede exigir a los candidatos seleccionados que se sometan a un examen médico que determinará, también, su aptitud para desarrollar la tarea correspondiente al puesto de trabajo que deberá desempeñar The 4 th round consists of collaboration in certain productions during 2015/16 season. In accordance with the current labour legislation, during this round, the Liceu may require the candidates to undergo a medical examination in order to determine their ability to perform the appropriate tasks related to the position Finalitzades aquestes col laboracions, i prèvia consulta a les seccions implicades, la Direcció Musical decidirà finalment la idoneïtat del/s candidat/s per ser contractat/s de manera permanent al Teatre Finalizadas estas colaboraciones y, previa consulta a las secciones implicadas, la Dirección Musical decidirá finalmente la idoneidad del/ de los candidato/s para ingresar de manera permanente en el Teatro Once finished this collaboration period and after consultation with the concerned sections, the Musical Direction will decide the suitability of the candidate/s for the permanent position at the Theatre. 6. Tribunal. 6. Tribunal. 6. Jury El Tribunal avaluador de les proves d ingrés estarà constituït per diferents representants dels departaments musicals i artístics del Liceu i serà presidit pel Director Musical del Teatre En cas d estimar-ho necessari, el Tribunal es reserva el dret d interrompre l actuació d un candidat. Contràriament, si ho creu oportú, el Tribunal podrà proposar al candidat la realització d una nova audició La convocatòria podrà ésser declarada deserta. Les decisions del Tribunal seran inapel lables El Tribunal de las pruebas de ingreso estará constituido por diferentes representantes de los departamentos musicales y artísticos del Liceu y estará presidido por el Director Musical del Teatro En caso de creerlo necesario, el Tribunal se reserva el derecho a interrumpir la actuación de un candidato. Contrariamente, si lo cree oportuno, el Tribunal podrá proponer al candidato la realización de una nueva audición La convocatoria podrá ser declarada desierta. Las decisiones del Tribunal serán inapelables The Jury will be formed by members of the Liceu Artistic and Musical Departments and will be chaired by the Musical Director of the theatre The Jury has the right to interrupt the audition of any candidate if they find it necessary. If it deems appropriate, the Jury may propose a new audition date The competition could be declared null and void. The Jury decisions will be final and unquestionable.

7 7. Incorporació al Teatre i període de prova. 7. Incorporación al Teatro y período de prueba. 7. Entry date and trial period La data d incorporació del/s candidat/s seleccionat/s serà determinada per la Fundació del Gran Teatre del Liceu. A partir del moment de la incorporació, el/s candidat/s seleccionat/s passaran un període de prova de dotze mesos, del que es descomptarà el temps efectiu de col laboració en la 4a ronda, tal com disposa l article 56 del Conveni Col lectiu La fecha de incorporación del/ de los candidato/s seleccionado/s será determinada por la Fundació del Gran Teatre del Liceu. A partir del momento de la incorporación, el/los candidato/s seleccionados pasarán un período de prueba de doce meses, del que se descontará el tiempo efectivo de colaboración de la 4ª ronda, tal como dispone el artículo 56 del Convenio Colectivo The candidate/s date of incorporation will be determined by the Fundació Gran Teatre del Liceu. Candidates will need pass a twelve months trial period before the final contract. The productions executed during the 4 th round will be deducted from this period as stated in Article 56 of the Collective Agreement. 8. Acceptació de les bases 8. Aceptación de las bases 8. Acceptance of these rules 8.1. La Inscripció i participació en el procés selectiu significa l acceptació expressa dels candidats de la totalitat d aquestes bases. Qualsevol aspecte no contemplat o qualsevol dubte en la seva interpretació serà resolt inapel lablement pel Tribunal L única versió vinculant d aquestes bases és l original en català La inscripción y participación en el proceso selectivo significa la aceptación expresa de los candidatos de la totalidad de estas bases. Cualquier aspecto no contemplado o cualquier duda en su interpretación se resolverá inapelablemente por el Tribunal La única versión vinculante de estas bases es la original en catalán The enrolment and participation in the selection process implies that candidates accept all these rules. Any matter not included in these rules or any doubt concerning its interpretation shall be resolved by the Jury The only binding version of these rules is the original one in Catalan.

8 ANNEX I ANEXO I APPENDIX I Els aspirants convidats hauran de preparar i interpretar el repertori següent: Los aspirantes invitados deberán preparar e interpretar el siguiente repertorio: Invited candidates will be asked to prepare and play the following repertoire: Fase I Round I 1- Obertures / oberturas / overtures: a. Die Zauberflöte (W. A. Mozart) b. La forza del destino (G. Verdi) 2- Escenes d`òpera (Tocar i cantar tots el papers possibles) Escenas de ópera (Tocar y cantar todos los papeles posibles) Opera scenes: (Play and sing all possible roles simultaneously) a. Le nozze di Figaro (W. A. Mozart): Final acte II, Esci omai... b. La bohème (G. Puccini): Inici fins l entrada de Benoît / Inicio hasta entrada de Benoît /From the beginning until Benoît s entrance. c. Die Walküre (R. Wagner): Acte I, escena 3, des de l entrada de Sieglinde Schläfst du Gast? fins al final de l acte / Acto I, escena 3, desde la entrada de Sieglinde Schläfst du Gast? hasta el final del acto / Act I, escene 3, from Sieglinde s entrance Schläfst du Gast? until the end of act I. Fase II Round II 1- Lectura a vista / lectura a vista / sight-reading. 2- Tocar sota direcció d`un mestre algunes de les obres de la Fase I. Tocar bajo la dirección de un maestro algunas de las obras de la fase I. Playing under maestro guidance some of the works from Round I. Fase III Round III 1- Acompanyament d un cantant proporcionat pel jurat i sense assaig previ, treballant la interpretació dels següents fragments: Acompañamiento a un cantante proporcionado por el jurado y sin ensay previo, trabajando la interpretación de los siguientes fragmentos: Accompanying a singer provided by the jury with no previous rehearsal, working interpretative aspects from the following excerpts: a. Tosca (G. Puccini): Vissi d`arte (ària de Tosca) b. Pagliacci (R. Leoncavallo): Qual fiamma avea nel guardo (recitatiu i ària de Nedda)

9 c. La bohème (G. Puccini): Acte III, núm. 30 des d Addio dolce svegliare... fins al final de l acte. L unic cantant present serà la soprano que canta la part de Mimì / Acto III, Nº 20 desde Addio dolce svegliare... hasta el final del acto. El único cantante presente será la soprano que canta la parte de Mimì / Act III, N 20 from Addio dolce svegliare... until the end of act III. There will only be a soprano singing Mimì s role. d. Il barbiere di Siviglia (G. Rossini): La calunnia (ària de Basilio, en Do major / in C) e. Don Giovanni (W. A. Mozart): Madamina (ària de Leporello) f. Don Giovanni (W. A. Mozart): Duet Là ci darem la mano (Don Giovanni/Zerlina) 2- Recitatiu / Recitativo /recitative: (tocar i cantar a l hora / tocar y cantar a la vez / play and sing simultaneously) a. Così fan tutte (W. A. Mozart): acte II, escena V, Oh, che bella giornata!

1. Condicions generals 1. Condiciones generales

1. Condicions generals 1. Condiciones generales Convocatòria d audicions per a confeccionar una llista de col laboradors de CLARINET BAIX per la T. 2015/16 Convocatoria de audiciones para elaborar una lista de colaboradores de CLARINETE BAJO para la

Más detalles

http://mvision.madrid.org

http://mvision.madrid.org Apoyando el desarrollo de carrera de investigadores en imagen biomédica Supporting career development of researchers in biomedical imaging QUÉ ES M+VISION? WHAT IS M+VISION? M+VISION es un programa creado

Más detalles

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE UA-SGE-FT-05-FI-IE FORM REGARDING NATURAL PERSONS DATA FOR THE UA SUPPLIERS DATABASE

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE UA-SGE-FT-05-FI-IE FORM REGARDING NATURAL PERSONS DATA FOR THE UA SUPPLIERS DATABASE INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE UA-SGE-FT-05-FI-IE FORM REGARDING NATURAL PERSONS DATA FOR THE UA SUPPLIERS DATABASE This form is for use by both Spanish and foreign natural persons. Due to the new requirements

Más detalles

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE UA_SGE_FT_03_FI_IE FORM REGARDING NATURAL PERSONS DATA FOR THE UA SUPPLIERS DATABASE

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE UA_SGE_FT_03_FI_IE FORM REGARDING NATURAL PERSONS DATA FOR THE UA SUPPLIERS DATABASE INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE UA_SGE_FT_03_FI_IE FORM REGARDING NATURAL PERSONS DATA FOR THE UA SUPPLIERS DATABASE This form is for use by both Spanish and foreign natural persons. Due to the new requirements

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Excmo. Ayuntamiento de Navia

Excmo. Ayuntamiento de Navia BASES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL TEMPORAL POR LAS QUE SE REGIRAN LAS PRUEBAS PARA LA SELECCIÓN DE 4 AUXILIARES DE POLICÍA. 1º- OBJETO.- La contratación de 4 auxiliares de Policía como personal

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA 2015/16

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA 2015/16 *English text below PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA 2015/16 El presente procedimiento describe los pasos a seguir para solicitar la admisión como

Más detalles

IMMIGRATION Canada. Temporary Resident Visa. Mexico City Visa Office Instructions. Table of Contents IMM 5878 E (10-2015)

IMMIGRATION Canada. Temporary Resident Visa. Mexico City Visa Office Instructions. Table of Contents IMM 5878 E (10-2015) IMMIGRATION Canada Table of Contents Document Checklist Temporary resident visa (available in Spanish) Emergency Processing Request Form Temporary Resident Visa Mexico City Visa Office Instructions This

Más detalles

LAC-2009-09 Modificación 2.3.3.3. DIRECT ALLOCATIONS TO ISPs DISTRIBUCIONES INICIALES A ISPs

LAC-2009-09 Modificación 2.3.3.3. DIRECT ALLOCATIONS TO ISPs DISTRIBUCIONES INICIALES A ISPs LAC-2009-09 Modificación 2.3.3.3 DIRECT ALLOCATIONS TO ISPs DISTRIBUCIONES INICIALES A ISPs Current Policy 2.3.3.3. Direct Allocations to Internet Service Providers LACNIC may grant this type of allocation

Más detalles

FIREWALL: controlando el acceso a la red

FIREWALL: controlando el acceso a la red FIREWALL: controlando el acceso a la red AUTOR: Jairo de la Fuente Vilaltella DIRECTOR: Carlos Molina Clemente Adreça electrònica: Jairo.deLaFuente@estudiants.urv.es Titulació: Enginyeria Tècnica en Informàtica

Más detalles

Cómo comprar en la tienda en línea de UDP y cómo inscribirse a los módulos UDP

Cómo comprar en la tienda en línea de UDP y cómo inscribirse a los módulos UDP Cómo comprar en la tienda en línea de UDP y cómo inscribirse a los módulos UDP Sistema de registro y pago Este sistema está dividido en dos etapas diferentes*. Por favor, haga clic en la liga de la etapa

Más detalles

1. Lista de verificación para Admisión/ Admission Check List

1. Lista de verificación para Admisión/ Admission Check List 1. Lista de verificación para Admisión/ Admission Check List 1 Formato de Solicitud de Admisión completado/ Complete Application Form 2 Copia de Título/ Copy of degree certificate 3 Certificados de Notas/

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

LAC-2009-09 Modificación 2.3.3.3. DIRECT ALLOCATIONS TO ISPs DISTRIBUCIONES DIRECTAS A ISPs

LAC-2009-09 Modificación 2.3.3.3. DIRECT ALLOCATIONS TO ISPs DISTRIBUCIONES DIRECTAS A ISPs LAC-2009-09 Modificación 2.3.3.3 DIRECT ALLOCATIONS TO ISPs DISTRIBUCIONES DIRECTAS A ISPs Current Policy Política Actual 2.3.3.3. Direct Allocations to Internet Service Providers LACNIC may grant this

Más detalles

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO Formulario de admisión para estudiantes internacionales Application form for International Students PHOTO Semestre 1 (marzo-julio) / Semester 1 (March-July) Año/ Year Semestre

Más detalles

Peru Tourist visa Application for citizens of Costa Rica living in Ontario - Ottawa, Gatineau

Peru Tourist visa Application for citizens of Costa Rica living in Ontario - Ottawa, Gatineau Peru Tourist visa Application for citizens of Costa Rica living in Ontario - Ottawa, Gatineau Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned

Más detalles

PROGRAMA DE INTERCAMBIOS INTERNACIONALES: Formulario de Postulación INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAM: Application Form

PROGRAMA DE INTERCAMBIOS INTERNACIONALES: Formulario de Postulación INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAM: Application Form PROGRAMA DE INTERCAMBIOS INTERNACIONALES: Formulario de Postulación INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAM: Application Form INFORMACIÓN PERSONAL DEL ALUMNO STUDENT PERSONAL INFORMATION Nombre / Name Género /

Más detalles

Formulario de Postulación Estudiante de Intercambio Application Form / Exchange Student

Formulario de Postulación Estudiante de Intercambio Application Form / Exchange Student Formulario de Postulación Estudiante de Intercambio Application Form / Exchange Student Información Personal Personal Information Nombres First Name Apellidos Last Name Dirección permanente Permanent Address

Más detalles

XI ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

XI ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA CONVOCATORIA Con el objetivo principal de propiciar el contacto directo entre proyectos cinematográficos en desarrollo de Iberoamérica con profesionales de la industria audiovisual, fondos de financiamiento,

Más detalles

BASES PARA LAS AUDICIONES DE LA JOVEN ORQUESTA BARROCA DE ANDALUCÍA 2015-2017 (JOBA)

BASES PARA LAS AUDICIONES DE LA JOVEN ORQUESTA BARROCA DE ANDALUCÍA 2015-2017 (JOBA) BASES PARA LAS AUDICIONES DE LA JOVEN ORQUESTA BARROCA DE ANDALUCÍA 2015-2017 (JOBA) EL CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA, dependiente del Ayuntamiento de Málaga y de la Junta de Andalucía, realiza la

Más detalles

Este proyecto tiene como finalidad la creación de una aplicación para la gestión y explotación de los teléfonos de los empleados de una gran compañía.

Este proyecto tiene como finalidad la creación de una aplicación para la gestión y explotación de los teléfonos de los empleados de una gran compañía. SISTEMA DE GESTIÓN DE MÓVILES Autor: Holgado Oca, Luis Miguel. Director: Mañueco, MªLuisa. Entidad Colaboradora: Eli & Lilly Company. RESUMEN DEL PROYECTO Este proyecto tiene como finalidad la creación

Más detalles

CONCURSO DE LARGOMETRAJES DE CINE DOCUMENTAL VIIº Festival Internacional de Cine Documental y Derechos Humanos de Valencia.

CONCURSO DE LARGOMETRAJES DE CINE DOCUMENTAL VIIº Festival Internacional de Cine Documental y Derechos Humanos de Valencia. CONCURSO DE LARGOMETRAJES DE CINE DOCUMENTAL VIIº Festival Internacional de Cine Documental y Derechos Humanos de Valencia. La Fundación por la Justicia de la Comunidad Valenciana, organización dedicada

Más detalles

RECIBIRÁS EN TU CUENTA INSTITUCIONAL, UNA CARTA DE PREADJUDICACIÓN CON LOS DATOS DE TU MOVILIDAD. SI NO SON CORRECTOS, COMUNÍCALO A erasmus@upm.

RECIBIRÁS EN TU CUENTA INSTITUCIONAL, UNA CARTA DE PREADJUDICACIÓN CON LOS DATOS DE TU MOVILIDAD. SI NO SON CORRECTOS, COMUNÍCALO A erasmus@upm. UNA VEZ PUBLICADA LA RESOLUCIÓN RECTORAL CON LOS LISTADOS DE ADMITIDOS, TIENES UN PLAZO DE 15 DÍAS PARA PODER RENUNCIAR A LA MOVILIDAD ADJUDICADA, ENTREGANDO EL DOCUMENTO DE RENUNCIA EN LA OFICINA DE MOVILIDAD

Más detalles

Tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través de la pagina de inscripción al curso. (En Argentina no se acepta Amex)

Tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través de la pagina de inscripción al curso. (En Argentina no se acepta Amex) Terminos y Condiciones PAGOS El pago del curso deberá en todos los casos efectivizado como mínimo - 72 horas antes del comienzo del mismo. La vacante será confirmada contra el pago del curso, hasta ese

Más detalles

CURSO DE CERTIFICACIÓN MCPD

CURSO DE CERTIFICACIÓN MCPD MCPD: Enterprise Applications Developer The Microsoft Certified Professional Developer: Enterprise Applications Developer (MCPD: Enterprise Applications Developer) certification demonstrates that you have

Más detalles

Lump Sum Final Check Contribution to Deferred Compensation

Lump Sum Final Check Contribution to Deferred Compensation Memo To: ERF Members The Employees Retirement Fund has been asked by Deferred Compensation to provide everyone that has signed up to retire with the attached information. Please read the information from

Más detalles

\RESOURCE\ELECTION.S\PROXY.CSP

\RESOURCE\ELECTION.S\PROXY.CSP The following is an explanation of the procedures for calling a special meeting of the shareholders. Enclosed are copies of documents, which you can use for your meeting. If you have any questions about

Más detalles

APPLICATION FORM FOR INTERNATIONAL STUDENTS. 3. Número de Pasaporte / Passport Number: 4. Dirección de Residencia / Present Address:

APPLICATION FORM FOR INTERNATIONAL STUDENTS. 3. Número de Pasaporte / Passport Number: 4. Dirección de Residencia / Present Address: . Nombres / Name: Photo. Apellidos / Last Name:. Número de Pasaporte / Passport Number:. Dirección de Residencia / Present Address:. Teléfono: (incluya prefijo del país y ciudad) Phone number including

Más detalles

BONSPIEL INTERNACIONAL DE CURLING CIUDAD DE GRANADA

BONSPIEL INTERNACIONAL DE CURLING CIUDAD DE GRANADA BONSPIEL INTERNACIONAL DE CURLING CIUDAD DE GRANADA Pabellón Universitario Fuentenueva Paseo Profesor Juan Osorio 4 - Granada 16-17-18 de Enero de 2015 Se jugará por sistema Schenkel. El campeonato estará

Más detalles

En virtud de las competencias legalmente atribuidas por el art. 21 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

En virtud de las competencias legalmente atribuidas por el art. 21 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, C A N I L L A S A C E I T U N O RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE FECHA 16.05.2014 Estando próxima la apertura de la piscina municipal en la temporada de verano y vista la necesidad de contratación de personal

Más detalles

Campeonato Panamericano de Esgrima Cadetes y Juvenil 2016 Cancún, México del 27 de Febrero al 4 de Marzo de 2016

Campeonato Panamericano de Esgrima Cadetes y Juvenil 2016 Cancún, México del 27 de Febrero al 4 de Marzo de 2016 Campeonato Panamericano de Esgrima Cadetes y Juvenil 2016 Cancún, México del 27 de Febrero al 4 de Marzo de 2016 2016 Cadet-Junior Panamerican Fencing Championships Cancún, México February 27 th March

Más detalles

Paper Reference. Paper Reference(s) 6811/01 Edexcel GCE Spanish Advanced Subsidiary/Advanced Unit 1 Listening and Writing

Paper Reference. Paper Reference(s) 6811/01 Edexcel GCE Spanish Advanced Subsidiary/Advanced Unit 1 Listening and Writing Centre No. Candidate No. Paper Reference 6 8 1 1 0 1 Paper Reference(s) 6811/01 Edexcel GCE Spanish Advanced Subsidiary/Advanced Unit 1 Listening and Writing Tuesday 19 May 2009 Morning Time: 1 hour Materials

Más detalles

www.deltadentalins.com/language_survey.html

www.deltadentalins.com/language_survey.html Survey Code: Survey 1 February 6, 2008 Dear Delta Dental Enrollee: Recent changes in California law will require that all health care plans provide language assistance to their plan enrollees beginning

Más detalles

Are you interested in helping to GOVERN the Authority, DEVELOP current and future programs, and APPROVE contracts?

Are you interested in helping to GOVERN the Authority, DEVELOP current and future programs, and APPROVE contracts? Albany Housing Authority RESIDENT COMMISSIONER ELECTION Are you interested in helping to GOVERN the Authority, DEVELOP current and future programs, and APPROVE contracts? RUN FOR RESIDENT COMMISSIONER

Más detalles

Show your professionalism. de la Construc

Show your professionalism. de la Construc Show your professionalism ional s fe ro P ta je r a T ción de la Construc Entrega esta hoja al responsable de MCA-UGT en tu empresa, o si no, remítela al sindicato de UGT más cercano o, directamente, a:

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones

Más detalles

Adobe Acrobat Reader X: Manual to Verify the Digital Certification of a Document

Adobe Acrobat Reader X: Manual to Verify the Digital Certification of a Document dobe crobat Reader X: Manual de verificación de Certificación Digital de un documento dobe crobat Reader X: Manual to Verify the Digital Certification of a Document support@bioesign.com Desarrollado por:

Más detalles

DANCE, CANTE, GUITAR AND RITMO&COMPÁS

DANCE, CANTE, GUITAR AND RITMO&COMPÁS La Guarida del Ángel and Faro Producciones with Centro Andaluz de Flamenco PROGRAMME OF THE COURSES, CANTE, GUITAR AND RITMO&COMPÁS From 22 February to 4 March : Farrucos Family (La Farruca, Farru and

Más detalles

FilmControl WorkFlow

FilmControl WorkFlow FilmControl WorkFlow AUTOR: Emili Ciurana Simó DIRECTOR: Pere Millán Marco Adreça electrònica:ak_24_7_milio@hotmail.com Resum: Descripció del projecte (100-300 paraules). Resumen: Descripción del proyecto

Más detalles

Nuestra ref.: WDS/AN/WTRA/COSP-UK-2015 GINEBRA, 28 de julio de 2015

Nuestra ref.: WDS/AN/WTRA/COSP-UK-2015 GINEBRA, 28 de julio de 2015 Nuestra ref.: WDS/AN/WTRA/COSP-UK-2015 GINEBRA, 28 de julio de 2015 Anexos: 2 (disponibles en inglés solamente) Asunto: Seminario sobre aviación de la Organización Meteorológica Mundial y de la Oficina

Más detalles

MANUAL EASYCHAIR. A) Ingresar su nombre de usuario y password, si ya tiene una cuenta registrada Ó

MANUAL EASYCHAIR. A) Ingresar su nombre de usuario y password, si ya tiene una cuenta registrada Ó MANUAL EASYCHAIR La URL para enviar su propuesta a la convocatoria es: https://easychair.org/conferences/?conf=genconciencia2015 Donde aparece la siguiente pantalla: Se encuentran dos opciones: A) Ingresar

Más detalles

Convocatoria Call for entries. 4 9 Marzo 2016 4 9 March, 2016

Convocatoria Call for entries. 4 9 Marzo 2016 4 9 March, 2016 Convocatoria Call for entries 4 9 Marzo 2016 4 9 March, 2016 Convocatoria para proyectos fílmicos en estado de postproducción Con el objetivo de contribuir a la conclusión de largometrajes de ficción iberoamericano

Más detalles

MASTER EN INTERPRETACIÓN OPERÍSTICA

MASTER EN INTERPRETACIÓN OPERÍSTICA Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia MASTER EN INTERPRETACIÓN OPERÍSTICA INFORMACIÓN GENERAL CURSO 2014/2015 1 I. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO DENOMINACIÓN DEL TÍTULO: Máster en Enseñanzas Artísticas

Más detalles

Creating your Single Sign-On Account for the PowerSchool Parent Portal

Creating your Single Sign-On Account for the PowerSchool Parent Portal Creating your Single Sign-On Account for the PowerSchool Parent Portal Welcome to the Parent Single Sign-On. What does that mean? Parent Single Sign-On offers a number of benefits, including access to

Más detalles

El Centro Inglés Circular

El Centro Inglés Circular . Estimadas familias: El Centro Inglés Circular 4 de febrero de 2015 Siguiendo con la Actividad de Final de Bachillerato, establecida en el Plan Anual, tenemos previsto llevar a cabo un viaje a Berlín

Más detalles

Modificación de la ENS acorde con la KEL 28

Modificación de la ENS acorde con la KEL 28 Modificación de la ENS acorde con la KEL 28 Se va a modificar la Declaración Sumaria de Entrada para ajustarse a las modificaciones de la nueva KEL 28. La aplicación de las nuevas reglas será obligatoria

Más detalles

Name: Credit Requested: $ Address: City/Zip Code: Credit Manager: E-Mail Address: Fleet Manager: E-Mail Address:

Name: Credit Requested: $ Address: City/Zip Code: Credit Manager: E-Mail Address: Fleet Manager: E-Mail Address: Name: Credit Requested: $ Address: City/Zip Code: Credit Manager: E-Mail Address: Fleet Manager: E-Mail Address: Phone Numbers: Fax Number: Business Type: Sole Proprietor Partnership Corporation How long

Más detalles

Guide to Health Insurance Part II: How to access your benefits and services.

Guide to Health Insurance Part II: How to access your benefits and services. Guide to Health Insurance Part II: How to access your benefits and services. 1. I applied for health insurance, now what? Medi-Cal Applicants If you applied for Medi-Cal it will take up to 45 days to find

Más detalles

PRINTING INSTRUCTIONS

PRINTING INSTRUCTIONS PRINTING INSTRUCTIONS 1. Print the Petition form on 8½ X 11inch paper. 2. The second page (instructions for circulator) must be copied on the reverse side of the petition Instructions to print the PDF

Más detalles

CONVOCATORIA DE BECAS FUNDACIÓN AFI BASES PARA EL CURSO ACADÉMICO 2015-2016

CONVOCATORIA DE BECAS FUNDACIÓN AFI BASES PARA EL CURSO ACADÉMICO 2015-2016 C/ Españoleto, 19 28010 Madrid info@fundacionafi.org CONVOCATORIA DE BECAS FUNDACIÓN AFI BASES PARA EL CURSO ACADÉMICO 2015-2016 Madrid, 17 de febrero de 2015 Ante la creciente complejidad de los mercados

Más detalles

PROGRAMA DUAL DE DOS SENDEROS TWO-WAY DUAL LANGUAGE PROGRAM. Parent EXPO Night February 12, 2015

PROGRAMA DUAL DE DOS SENDEROS TWO-WAY DUAL LANGUAGE PROGRAM. Parent EXPO Night February 12, 2015 PROGRAMA DUAL DE DOS SENDEROS TWO-WAY DUAL LANGUAGE PROGRAM Parent EXPO Night February 12, 2015 El ser bilingüe abre nuevos mundos Being bilingual opens you to new worlds Qué es el Programa Dual de Dos

Más detalles

Events Men (12) Women (6) Freestyle 57 kg 65 kg 74 kg 86 kg 97 kg 125 kg Greco-Roman 59 kg 66 kg

Events Men (12) Women (6) Freestyle 57 kg 65 kg 74 kg 86 kg 97 kg 125 kg Greco-Roman 59 kg 66 kg 1 QUALIFICATION SYSTEM WRESTLING Events Men (12) Women (6) Freestyle 57 kg 65 kg 74 kg 86 kg 97 kg 125 kg Greco-Roman 59 kg 66 kg 85 kg 98 kg 130 kg Freestyle 48 kg 53 kg 58 kg 63 kg 69 kg Quota Qualification*

Más detalles

Programa de Especialización Profesional BECAS PARA ESTANCIAS EN EMPRESAS EN EL EXTRANJERO Cambra de Comerç Mallorca www.cambramallorca.com Programa d Especialització Professional BEQUES PER ESTÀNCIES EN

Más detalles

II OPEN COMUNIDAD DE MADRID AGUAS ABIERTAS

II OPEN COMUNIDAD DE MADRID AGUAS ABIERTAS II OPEN COMUNIDAD DE MADRID AGUAS ABIERTAS FECHA 6 y 7 de junio de 2009 LUGAR HORARIO Lago Casa de Campo MADRID A partir de las 11.00 horas (sábado) 5000 m categoría masculina A partir de las 11.05 horas

Más detalles

IRS DATA RETRIEVAL NOTIFICATION DEPENDENT STUDENT ESTIMATOR

IRS DATA RETRIEVAL NOTIFICATION DEPENDENT STUDENT ESTIMATOR IRS DATA RETRIEVAL NOTIFICATION DEPENDENT STUDENT ESTIMATOR Subject: Important Updates Needed for Your FAFSA Dear [Applicant], When you completed your 2012-2013 Free Application for Federal Student Aid

Más detalles

I understand that I must request that this waiver be reconsidered annually, each school year. Parent/Guardian Signature: Date:

I understand that I must request that this waiver be reconsidered annually, each school year. Parent/Guardian Signature: Date: Page 1 of 7 PARENTAL EXCEPTION WAIVER EDUCATION CODE 311(a): Children who know English (Exhibit 1) Name: School: Grade: Date of Birth: Language Designation: My child possesses good English language skills

Más detalles

Aula Inglés SOLICITUD FAMILIA para AU PAIRS - FAMILY APPLICATION for AU PAIRS DETALLES DE CONTACTO -CONTACT DETAILS Nombre /Full Name Dirección/Address FOTO/PHOTO Provincia / Region Ciudad - City: País/Country

Más detalles

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE NCF 1,2 / CERTIFICATE OF GMP COMPLIANCE OF A MANUFACTURER 1,2. Parte 1 / Part 1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE NCF 1,2 / CERTIFICATE OF GMP COMPLIANCE OF A MANUFACTURER 1,2. Parte 1 / Part 1 Certificado Nº / Certificate No: ES/072/15 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE NCF 1,2 / CERTIFICATE OF GMP COMPLIANCE OF A MANUFACTURER 1,2 Parte 1 / Part 1 Emitido en virtud de una inspección según artículo

Más detalles

Excmo. Ayuntamiento de Puebla del Maestre (Badajoz)

Excmo. Ayuntamiento de Puebla del Maestre (Badajoz) BASES DE SELECCIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE PROFESOR/A PARA EL CURSO DE PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS (P09), CURSO ACADÉMICO 2015-2016. PRIMERA.- OBJETO DE

Más detalles

Disfruten su verano! Hola estudiantes,

Disfruten su verano! Hola estudiantes, Hola estudiantes, We hope that your experience during Spanish 1 was enjoyable and that you are looking forward to improving your ability to communicate in Spanish. As we all know, it is very difficult

Más detalles

ORIENTACIONES PARA LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES 2011 CUERPOS DE MAESTROS EN EXTREMADURA

ORIENTACIONES PARA LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES 2011 CUERPOS DE MAESTROS EN EXTREMADURA ORIENTACIONES PARA LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES 2011 CUERPOS DE MAESTROS EN EXTREMADURA Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se convoca procedimiento

Más detalles

Certificado de Asistente de Oficina

Certificado de Asistente de Oficina Certificado de Asistente de Oficina Los estudiantes interesados en obtener este Certificado deben cumplir con los siguientes requisitos: Ser estudiante activo en la Facultad de Administración de Empresas,

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA ENVIAR SU PELICULA PARA LA VIDEOLIBRERIA

INSTRUCCIONES PARA ENVIAR SU PELICULA PARA LA VIDEOLIBRERIA For English version, please scroll down to page 11 (eleven) INSTRUCCIONES PARA ENVIAR SU PELICULA PARA LA VIDEOLIBRERIA Especificaciones técnicas Container format:.mp4 / tamaño de archivo no superior a

Más detalles

PROCEDIMIENTOS: QUÉ HACER CON EL PEDIMENTO UNA VEZ QUE SE HA COMPLETADO

PROCEDIMIENTOS: QUÉ HACER CON EL PEDIMENTO UNA VEZ QUE SE HA COMPLETADO CENTRO DE AUTOSERVICIO PROCEDIMIENTOS: QUÉ HACER CON EL PEDIMENTO UNA VEZ QUE SE HA COMPLETADO PASO 1: COPIAS Y SOBRES. Haga tres (3) copias de las páginas siguientes del pedimento; Haga dos (2) copias

Más detalles

DECRETO DE ALCALDIA. 1-.Objeto

DECRETO DE ALCALDIA. 1-.Objeto DECRETO DE ALCALDIA Visto el informe preceptivo de Secretaría que entiende conforme a Derecho la propuesta de Bases y Convocatoria de pruebas selectivas para la provisión mediante concurso- oposición de

Más detalles

Orden de domiciliación o mandato para adeudos directos SEPA. Esquemas Básico y B2B

Orden de domiciliación o mandato para adeudos directos SEPA. Esquemas Básico y B2B Orden de domiciliación o mandato para adeudos directos SEPA. Esquemas Básico y B2B serie normas y procedimientos bancarios Nº 50 Abril 2013 INDICE I. Introducción... 1 II. Orden de domiciliación o mandato

Más detalles

Final Project (academic investigation)

Final Project (academic investigation) Final Project (academic investigation) MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Final Project (academic

Más detalles

Se da contestación a las preguntas en el idioma que han sido realizadas.

Se da contestación a las preguntas en el idioma que han sido realizadas. Estimados Sres/Sras: En atención a las distintas preguntas que hemos recibido por parte de licitadores interesados en la licitación relativa a los servicios de consultoría de sistemas informáticos y de

Más detalles

Pinche's Salsa Awesome prices with Pinche's salsas!

Pinche's Salsa Awesome prices with Pinche's salsas! Pinche's Salsa Awesome prices with Pinche's salsas! Every time you buy your pinche's salsas you will reveive a ticket for any of the three sweeps takes that will take place in differnt stores inel Paso,

Más detalles

Convocatoria de proceso selectivo para la cobertura de una plaza de personal laboral en la FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO

Convocatoria de proceso selectivo para la cobertura de una plaza de personal laboral en la FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO Convocatoria de proceso selectivo para la cobertura de una plaza de personal laboral en la FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO PUESTO A CUBRIR: ADMINISTRADOR REVISTA GOYA, GESTOR DE INGRESOS Y EVENTOS GRUPO DE CLASIFICACIÓN

Más detalles

A rough guide through the wilderness of the RyC on-line application forms!

A rough guide through the wilderness of the RyC on-line application forms! ! A rough guide through the wilderness of the RyC on-line application forms!! First, go to! http://cort.as/moiq!! Next, click on! Solicitud. Convocatoria 2014! in order to unfold a menu. You will see a

Más detalles

Contenido REQUISITOS PARA OFERTA PROVENIENTE DEL EXTERIOR... 1 REQUIREMENTS FOR INTERNATIONAL PURCHASES... 4

Contenido REQUISITOS PARA OFERTA PROVENIENTE DEL EXTERIOR... 1 REQUIREMENTS FOR INTERNATIONAL PURCHASES... 4 Contenido REQUISITOS PARA OFERTA PROVENIENTE DEL EXTERIOR... 1 REQUIREMENTS FOR INTERNATIONAL PURCHASES... 4 REQUISITOS PARA OFERTA PROVENIENTE DEL EXTERIOR La Pro forma inicial que proviene del proveedor

Más detalles

Peru Business visa Application

Peru Business visa Application Peru Business visa Application Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time for your travel: Peru business visa checklist Filled

Más detalles

DEPARTAMENTO ESTATAL DE SERVICIOS DE SALUD DE TEXAS

DEPARTAMENTO ESTATAL DE SERVICIOS DE SALUD DE TEXAS DEPARTAMENTO ESTATAL DE SERVICIOS DE SALUD DE TEXAS DAVID L. LAKEY, M.D. DIRECTOR P.O. Box 149347 Austin, Texas 78714-9347 1-888-963-7111 TTY (teletipo): 1-800-735-2989 www.dshs.state.tx.us 1 de marzo,

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Registro de Semilla y Material de Plantación

Registro de Semilla y Material de Plantación Registro de Semilla y Material de Plantación Este registro es para documentar la semilla y material de plantación que usa, y su estatus. Mantenga las facturas y otra documentación pertinente con sus registros.

Más detalles

EL CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES DE MÚNICH CONVOCA, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, UN PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE

EL CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES DE MÚNICH CONVOCA, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, UN PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE El Instituto Cervantes es un organismo público español, creado por la Ley 7/1991, de 21 de marzo, para la promoción y la enseñanza de la lengua española y para la difusión de la cultura española e hispanoamericana.

Más detalles

BOLETÍN DE PRENSA. No. OMH-0042 JUNIO 2015. Convocatoria IME-Becas

BOLETÍN DE PRENSA. No. OMH-0042 JUNIO 2015. Convocatoria IME-Becas BOLETÍN DE PRENSA No. OMH-0042 JUNIO 2015 Convocatoria IME-Becas Omaha, Nebraska a 17 de Junio de 2015 El Consulado de México se complace en lanzar por segunda vez consecutiva en Omaha, Nebraska, el programa

Más detalles

! This is not an official document - only an English translation for support!

! This is not an official document - only an English translation for support! ! This is not an official document - only an English translation for support! EX-18 Solicitud de certificado de registro de residencia comunitaria Application for Certificate of Registration EU residence

Más detalles

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES Sec. III. - Pág. 17388 Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES 6125 Resolución del Director General

Más detalles

ANTECEDENTES. 1. DEFINICIÓN.

ANTECEDENTES. 1. DEFINICIÓN. DEFINICIÓN, CRITERIOS Y REGULACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA (CONCURSO DE MERITOS) La presente convocatoria

Más detalles

CONVOCATORIA ERASMUS.ES

CONVOCATORIA ERASMUS.ES -Novedad de la convocatoria: 1 de Abril de 2014 financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Erasmus + - El plazo finalizaba el 23 del mismo mes!! -La estancia

Más detalles

CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL GRUPO CORAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA PARA LOS CURSOS 2015/2016 Y 2016/2017

CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL GRUPO CORAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA PARA LOS CURSOS 2015/2016 Y 2016/2017 CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL GRUPO CORAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA PARA LOS CURSOS 2015/2016 Y 2016/2017 Bases de la convocatoria El Vicerrectorado de Extensión

Más detalles

7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015

7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015 7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015 Aquest document és un resum de les bases del 7è premi del Consell Municipal d Immigració de Barcelona. Conté, a més, informació

Más detalles

Summer Reading Program. June 1st - August 10th, 2015

Summer Reading Program. June 1st - August 10th, 2015 June 1st - August 10th, 2015 Dear Educator, Attached you will find three flyer templates. You can use any of these templates to share your Group Number (GN) with your group participants. 1. 2. 3. The first

Más detalles

Vermont Mini-Lessons: Leaving A Voicemail

Vermont Mini-Lessons: Leaving A Voicemail Vermont Mini-Lessons: Leaving A Voicemail Leaving a Voice Mail Message Learning Objective 1) When to leave a message 2) How to leave a message Materials: 1) Voice Mail Template blanks & samples 2) Phone

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. B) Autoridades y Personal. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. B) Autoridades y Personal. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Pág. 118 MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2014 B.O.C.M. Núm. 300 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio NUEVO ARPEGIO, S. A. 8 RESOLUCIÓN

Más detalles

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TÉCNICO FINANCIERO PROYECTOS I+D+i

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TÉCNICO FINANCIERO PROYECTOS I+D+i CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TÉCNICO FINANCIERO PROYECTOS I+D+i La Fundación InnDEA, entidad de derecho público dependiente del Ayuntamiento de Valencia, convoca un concurso para la provisión

Más detalles

BASES DE LA CONVOCATORIA

BASES DE LA CONVOCATORIA RESOLUCIÓN de 13 de Febrero de 2015, del Consejero-Delegado de la Empresa Pública MADRID ACTIVA S.A.U., por la que se convoca procedimiento selectivo para la cobertura de una plaza vacante de Oficial Administrativo

Más detalles

C/. Vitoria, 17-09004 Burgos - Telf.: 947 20 75 40 - Fax 947 20 37 14

C/. Vitoria, 17-09004 Burgos - Telf.: 947 20 75 40 - Fax 947 20 37 14 RESOLUCIÓN DE DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE BURGOS, POR LA QUE SE EFECTUA OFERTA DE EMPLEO TEMPORAL DOS PLAZA DE ASESOR LINGÜISTICO EN EL CENTRO JUECES DE CASTILLA

Más detalles

U 6 RULES OF PLAY REGLAS DE JUEGO BAJO 6. Home team is listed first on the schedule. El equipo de casa es nombrado primero en el horario de juego

U 6 RULES OF PLAY REGLAS DE JUEGO BAJO 6. Home team is listed first on the schedule. El equipo de casa es nombrado primero en el horario de juego U 6 RULES OF PLAY REGLAS DE JUEGO BAJO 6 Home team is listed first on the schedule El equipo de casa es nombrado primero en el horario de juego Home team changes shirt in case of color conflict El equipo

Más detalles

5. Ambas convocatorias tendrán jurados y procesos distintos, con diferentes premios y categorías, tal como se expone más adelante.

5. Ambas convocatorias tendrán jurados y procesos distintos, con diferentes premios y categorías, tal como se expone más adelante. FIESTA DE LA MÚSICA CORAL 1. La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana anuncia la organización de la Fiesta de la Música Coral, retomando la que el Orfeó Català organizó entre 1904 y 1922. 2.

Más detalles

Historic Architectural

Historic Architectural Historic Architectural Rehabilitation Grant Program 50/50 GRANT PROGRAM 75/25 GRANT PROGRAM EXTERIOR PAINT PROGRAM CITY OF Elgin PLANNING & NEIGHBORHOOD SERVICES CITY OF Elgin Historic Architectural Rehabilitation

Más detalles

OJO: Todos los formularios deberán llenarse en inglés. De lo contrario, no se le permitirá presentar sus documentos ante la Secretaría del Tribunal.

OJO: Todos los formularios deberán llenarse en inglés. De lo contrario, no se le permitirá presentar sus documentos ante la Secretaría del Tribunal. OJO: Todos los formularios deberán llenarse en inglés. De lo contrario, no se le permitirá presentar sus documentos ante la Secretaría del Tribunal. For Clerk s Use Only (Para uso de la Secretaria solamente)

Más detalles

La Escuela de Equitación de la Real Maestranza de Caballería de Ronda convoca seis plazas becadas para el Curso de Jinete Profesor 2015

La Escuela de Equitación de la Real Maestranza de Caballería de Ronda convoca seis plazas becadas para el Curso de Jinete Profesor 2015 La Escuela de Equitación de la Real Maestranza de Caballería de Ronda convoca seis plazas becadas para el Curso de Jinete Profesor 2015 La beca, valorada en diecisiete mil euros anuales, cubre la mayoría

Más detalles

Spanish Version provided Below

Spanish Version provided Below Spanish Version provided Below Greater Waltown United Holy Church s Summer Reading and Math Program 706 Belvin Avenue Durham, N. C. 27712 (919) 220-7087 May 3, 2015 Dear Parent/Guardian: Summer can be

Más detalles

PABLO JARNE MUÑOZ V JORNADAS DE DERECHO Y TECNOLOGÍA XVII ENCUENTRO IBERO-LATINO AMERICANO SOBRE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INCLUSIÓN DIGITAL

PABLO JARNE MUÑOZ V JORNADAS DE DERECHO Y TECNOLOGÍA XVII ENCUENTRO IBERO-LATINO AMERICANO SOBRE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INCLUSIÓN DIGITAL PABLO JARNE MUÑOZ V JORNADAS DE DERECHO Y TECNOLOGÍA XVII ENCUENTRO IBERO-LATINO AMERICANO SOBRE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INCLUSIÓN DIGITAL - Existencia de un acentuado desequilibrio de poder entre las partes.

Más detalles

Passaic County Technical Institute 45 Reinhardt Road Wayne, New Jersey 07470

Passaic County Technical Institute 45 Reinhardt Road Wayne, New Jersey 07470 Note: Instructions in Spanish immediately follow instructions in English (Instrucciones en español inmediatamente siguen las instrucciónes en Inglés) Passaic County Technical Institute 45 Reinhardt Road

Más detalles

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE BECAS INSTITUCIONALES CONSIDERACIONES GENERALES

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE BECAS INSTITUCIONALES CONSIDERACIONES GENERALES REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE BECAS INSTITUCIONALES CONSIDERACIONES GENERALES El programa de Becas Institucionales forma parte de las acciones que la Universidad Autónoma de Coahuila tiene contempladas con

Más detalles

Hourly Time Reporting

Hourly Time Reporting Hourly Time Reporting GOAL: Hourly Employees able to report 1.Benefits Time 2.Regular Work Time 3.Compensatory Time Objetivo: Los empleados que reciben un sueldo por hora pueden reportar lo siguiente:

Más detalles