BASES BASES RULES 1. Condicions generals. 1. Condiciones generales. 1. Rules and Conditions.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "BASES BASES RULES 1. Condicions generals. 1. Condiciones generales. 1. Rules and Conditions."

Transcripción

1 Convocatòria de proves d ingrés per a ocupar una plaça de Pianista correpetidor Convocatoria de pruebas de ingreso para ocupar una plaza de Pianista correpetidor Open competition for one position of pianist-répétiteur BASES BASES RULES 1. Condicions generals. 1. Condiciones generales. 1. Rules and Conditions El Gran Teatre del Liceu convoca el procés selectiu per cobrir una plaça de Pianista correpetidor El Gran Teatre del Liceu convoca el proceso selectivo para cubrir la plaza de Pianista correpetidor The Gran Teatre del Liceu opens the selection process to fill a vacancy of pianist-répétiteur La retribució així com la resta de condicions laborals de la plaça es troben regulades al Conveni Col lectiu. El sou brut anual orientatiu és de , La retribución y demás condiciones laborales de la plaza se encuentran reguladas en el Convenio Colectivo. El sueldo bruto anual orientativo es de , The remuneration and the rest of conditions of the vacancy are regulated by the Collective Agreement. The gross annual salary is approximately , El procés selectiu es desenvoluparà d acord amb el següent calendari: - 17 de juny de 2015: data límit per enviar les sol licituds. - Abans del dia 22 de juny de 2015: comunicació de l admissió o exclusió de les candidatures El proceso selectivo se desarrollará de acuerdo con el siguiente calendario: - 17 de junio de 2015: fecha límite para enviar las solicitudes. - Antes del día 22 de junio de 2015: comunicación de la admisión o exclusión de las candidaturas The selection process will be developed according to the following schedule: - 17 th June 2015: Deadline for sending applications. - Before the 22 nd of June 2015: communication of the admission or exclusion of candidates de juliol de 2015: data audició de julio de 2015: fecha audición th July 2015: Audition date. - A partir del dia 1 de setembre del 2015: inici de la 4a ronda (període de col laboracions previ a la contractació definitiva) amb els candidat/s seleccionat/s Un cop finalitzat el procés, el/s candidat/s seleccionat/s que hagin superat el període de col laboracions (4a ronda), seran contractats amb caràcter indefinit per la Fundació del Gran Teatre del Liceu. - A partir del día 1 de septiembre de 2015: inicio de la 4ª ronda (período de colaboraciones previo al ingreso) con el/los candidato/s seleccionado/s Una vez concluido el proceso, el/los candidato/s seleccionado/s que hayan superado el período de colaboraciones o 4ª ronda, serán contratados con carácter indefinido por la Fundació del Gran Teatre del Liceu. From 1st September 2015: Start of the 4th Round with the accepted candidate/s (trial period of collaborations before admission) Once the process is concluded, the candidate/s who have surpassed the trial period of collaborations (4th round) will be employed permanently by the Foundation of the Gran Teatre del Liceu.

2 2. Requisits dels candidats. 2. Requisitos de los candidatos. 2. Requirements for candidates Per participar al procés selectiu, els aspirants hauran d estar en possessió dels següents requisits: (des del dia de la finalització del termini de presentació de candidatures i mantenir-los fins al moment de formalitzar-se el contracte de treball) 2.1. Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes deberán estar en posesión de los siguientes requisitos: (desde el día de la finalización del plazo de presentación de candidaturas y hasta el momento de formalizar el contrato de trabajo) 2.1. In order to participate in the selection process, applicants must be in possession of the following requirements: (From the deadline for submission of applications and until the time of formalizing the contract) Ser ciutadà de la Unió Europea o de l Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, o familiar d aquests ciutadans de manera que se ls apliqui el règim de ciutadans de la Unió, o bé disposar d un permís de residència legal a Espanya en el moment d accedir a la quarta fase Ser ciudadano de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o de Suiza, o familiar de dichos ciudadanos de manera que se les aplique el régimen de ciudadanos de la Unión, o bien disponer de un permiso de residencia legal en España en el momento de acceder a la cuarta fase Being a Citizen of the European Union or the European Economic Area or of Switzerland, or being a relative of these citizens, or having a legal residence permit in Spain at the moment of acceptance to the fourth round Tenir almenys 16 anys i comptar amb la capacitat legal per contractar la prestació del seu treball, d acord amb l article 7 de l Estatut dels Treballadors Posseir la capacitat funcional per l execució de les tasques pròpies del lloc de treball Tener al menos 16 años y contar con la capacidad legal para poder contratar la prestación de su trabajo, de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores Poseer la capacidad funcional para la ejecución de las tareas propias del puesto de trabajo Being at least 16 years of age and having the legal capacity to contract and provide his/her work, in accordance with the Article 7 of the Statute of Workers Possessing the functional capacity for executing the required type of work Acreditar un títol superior de piano o equivalent Acreditar un título superior de piano o equivalente Possessing Music Degree in piano performance or equivalent Domini de la llengua anglesa. També es valorarà el domini d altres idiomes Dominio de la lengua inglesa. También se valorará el dominio de otros idiomas Extensive knowledge of English language. Mastery of other languages will be also valued No incórrer en cap de les causes d incapacitat per incompatibilitats legals No incurrir en ninguna de las causas de incapacidad por incompatibilidades legales Not incurring in any of the causes of disability for legal incompatibilities.

3 2.2. El Tribunal avaluador podrà requerir, en qualsevol moment del procés selectiu, l acreditació dels requisits als candidats. En aquest sentit, si el Tribunal tingués coneixement de que algun dels aspirants no compleix qualsevol dels requisits exigits en la convocatòria, podrà excloure l del procés El Tribunal evaluador podrá requerir a los candidatos, en cualquier momento del proceso selectivo, la acreditación de los requisitos mencionados. En este sentido, si el Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria, podrá excluírsele del proceso The Competition Jury may require, at any time of the selection process, the accreditation of the requirements. If the Competition Jury was to detect any non-compliance of the competition requirements, the candidate/s incurring those may be excluded. 3. Sol licituds. 3. Solicitudes. 3. Application process Les sol licituds i les comunicacions de tots els expedients es canalitzaran mitjançant la plataforma web No es tindran en compte les sol licituds que es presentin per cap altre canal que no sigui aquest Els candidats hauran d indicar de manera detallada a la plataforma web Muv.ac la següent informació: 3.1. Las solicitudes y comunicaciones de todos los expedientes se canalizarán a través de la plataforma web No se tendrán en cuenta las solicitudes que se presenten por cualquier otro canal que no sea éste Los candidatos deberán completar en la plataforma web Muv.ac la información detallada a continuación: 3.1. Application forms and any communications must be managed through the platform Applications or requirements made through other channels will not be accepted Applicants must clearly indicate at Muv.ac the following information: - Nom i cognoms - Nombre y apellidos - Full Name and Surname - Adreça - Dirección - Address - Telèfon de contacte - Teléfono de contacto - Phone - Adreça de correu electrònic - Dirección de correo electrónico - - Nacionalitat - Nacionalidad - Nationality - Data de naixement - Fecha de nacimiento - Date of birth - Currículum detallat - Currículum detallado - Detailed Curriculum - Idiomes - Idiomas - Languages 3.3. Els candidats hauran de pujar al seu perfil de Muv.ac els següents documents escanejats: - DNI, passaport o document d identificació anàleg Los candidatos deberán subir a su perfil de la plataforma web Muv.ac los siguientes documentos escaneados: - DNI, pasaporte o documento identificativo similar 3.3. Applicants must upload to their Muv.ac profiles the following documents: - ID card, passport or similar identification - Títol superior de piano o equivalent. - Título superior de piano o equivalente - Music Degree in piano performance certification or equivalent.

4 3.4. La data límit d admissió de les sol licituds serà el 14 de juny de La fecha límite de admisión de las solicitudes será el 14 de junio de Deadline of admission of applications is 14 th of June El Gran Teatre del Liceu podrà en qualsevol moment exigir la presentació dels documents originals per verificar-ne l autenticitat, o exigir la presentació d una còpia compulsada El Gran Teatre del Liceu podrá en cualquier momento exigir la presentación de los documentos originales para verificar su autenticidad, o exigir la presentación de una copia compulsada The Gran Teatre del Liceu may require at any time the handing of original documents in order to verify their authenticity, or demand the presentation of a certified copy. 4. Admissió provisional d aspirants. 4. Admisión provisional de aspirantes. 4. Provisional Admission of candidates El 22 de juny de 2015, un cop transcorregut el termini per la presentació de sol licituds pel canal esmentat, es convidarà als aspirants admesos a que participin en el procés de selecció mitjançant la mateixa plataforma El 22 de junio de 2015, una vez finalizado el plazo para la presentación de solicitudes a través de la plataforma web antes mencionada, se procederá a invitar a los aspirantes admitidos a participar en el proceso de selección a través del mismo portal On the 22 nd of June 2015, once the deadline for the submission of applications is closed, candidates will receive the invitations through the same applications channel Les despeses de viatge i d allotjament aniran a càrrec dels propis candidats Los gastos de viaje y de alojamiento correrán a cargo de los propios candidatos 4.2. Travel and accommodation expenses will be covered by the candidates themselves 5. Procediment de les proves d ingrés Els candidats hauran d estar en condicions d interpretar les obres que s indiquen a l Annex I. La Fundació del Gran Teatre del Liceu facilitarà els extractes de les obres detallades als candidats que hagin estat seleccionats per a realitzar les audicions. 5. Procedimiento de las pruebas de ingreso Los candidatos deberán estar en condiciones de interpretar las obras que se indican en el Anexo I. La Fundació del Gran Teatre del Liceu facilitará los fragmentos a los candidatos que hayan sido seleccionados para realizar las audiciones. 5. Procedure of the competition Applicants must be able to perform the works listed in Appendix I. The Foundation of the Gran Teatre del Liceu will provide with the musical excerpts to the invited candidates.

5 5.2. Els candidats no podran tenir cap mena de contacte amb els membres del Tribunal (llevat de la Secretaria que no té vot i no intervé en el procés artístic de l elecció) ni abans ni durant la celebració de les audicions, sota penalització de desqualificació Les audicions seran públiques i es realitzaran el dia 10 de juliol en l horari que es comunicarà oportunament Es realitzaran tres rondes eliminatòries. També es durà a terme una quarta ronda detallada en els punts 1.3, 5.9 i 7.1 d aquestes bases Los candidatos no podrán tener ningún tipo de contacto con los miembros del Tribunal (a excepción de la Secretaría que no tiene voto y no interviene en el proceso artístico de la elección) ni antes ni durante la celebración de las audiciones, bajo penalización de descalificación Las audiciones serán públicas y se realizarán el día 10 de julio en las horas que serán comunicadas oportunamente Se realizarán tres rondas eliminatorias. Además tendrá lugar una cuarta ronda que se detalla en los puntos 1.3, 5.9 y 7.1 de estas bases Candidates are not allowed contact any of the members of the Jury (with exception of the Secretary, who has no vote and is not involved in the artistic process of the election) before or at the conclusion of the process, under penalty of disqualification The auditions will be public and will be held on July the 10. A detailed schedule will be communicated in due course There will be run three eliminatory rounds. A fourth round will also be run, which is specified on the points 1.3, 5.9 and 7.1 of these rules La 1a ronda es realitzarà sense cortina i serà eliminatòria. Els candidats que obtinguin almenys el 50% dels vots del Tribunal passaran a la 2a ronda La 1ª ronda se realizará sin cortina y será eliminatoria. Los candidatos que obtengan al menos el 50% de los votos del Tribunal pasarán a la 2ª ronda The 1 st round will run with no curtain and will be eliminatory. The candidates who obtain at least 50% of the votes, will proceed to the 2nd round La 2a ronda es durà a terme a continuació, un cop conclosa la 1a ronda d audicions de tots els candidats. Serà igualment eliminatòria La 3a ronda es durà a terme a continuació, un cop conclosa la 2a ronda d audicions dels candidats. Serà igualment eliminatòria La 2ª ronda se llevará a cabo a continuación, una vez concluida la 1ª ronda de audiciones de todos los candidatos. Será igualmente eliminatoria La 3ª ronda se llevará a cabo a continuación, una vez concluida la 2ª ronda de audiciones de los candidatos. Será igualmente eliminatoria 5.6. The 2 nd round will take place immediately after the first round is finished. It will also be eliminatory The 3 rd round will take place immediately after the 2 nd round is finished. It will also be eliminatory Per superar la 2a i 3a ronda i conseqüentment assolir l accés a la 4a ronda, els candidats hauran d obtenir almenys un 70% dels vots del Tribunal Para superar la 2ª y 3ª ronda y consecuentemente lograr el acceso a la 4ª ronda, los candidatos deberán obtener al menos un 70% de los votos del Tribunal To successfully complete the 2 nd and 3 rd rounds and gain access to the 4 th round, candidates need to obtain at least 70% of the Jury votes.

6 5.9. La 4a ronda consistirà en la col laboració en determinades produccions de la temporada 2015/16. D acord amb la legislació laboral aplicable, durant aquesta ronda, el Liceu pot exigir als candidats seleccionats que se sotmetin a un examen mèdic que determinarà, també, la seva aptitud per a desenvolupar la tasca corresponent al lloc de treball a ocupar La 4ª ronda consistirá en la colaboración en determinadas producciones durante la temporada 2015/16. De acuerdo con la legislación laboral aplicable, durante esta ronda, el Liceo puede exigir a los candidatos seleccionados que se sometan a un examen médico que determinará, también, su aptitud para desarrollar la tarea correspondiente al puesto de trabajo que deberá desempeñar The 4 th round consists of collaboration in certain productions during 2015/16 season. In accordance with the current labour legislation, during this round, the Liceu may require the candidates to undergo a medical examination in order to determine their ability to perform the appropriate tasks related to the position Finalitzades aquestes col laboracions, i prèvia consulta a les seccions implicades, la Direcció Musical decidirà finalment la idoneïtat del/s candidat/s per ser contractat/s de manera permanent al Teatre Finalizadas estas colaboraciones y, previa consulta a las secciones implicadas, la Dirección Musical decidirá finalmente la idoneidad del/ de los candidato/s para ingresar de manera permanente en el Teatro Once finished this collaboration period and after consultation with the concerned sections, the Musical Direction will decide the suitability of the candidate/s for the permanent position at the Theatre. 6. Tribunal. 6. Tribunal. 6. Jury El Tribunal avaluador de les proves d ingrés estarà constituït per diferents representants dels departaments musicals i artístics del Liceu i serà presidit pel Director Musical del Teatre En cas d estimar-ho necessari, el Tribunal es reserva el dret d interrompre l actuació d un candidat. Contràriament, si ho creu oportú, el Tribunal podrà proposar al candidat la realització d una nova audició La convocatòria podrà ésser declarada deserta. Les decisions del Tribunal seran inapel lables El Tribunal de las pruebas de ingreso estará constituido por diferentes representantes de los departamentos musicales y artísticos del Liceu y estará presidido por el Director Musical del Teatro En caso de creerlo necesario, el Tribunal se reserva el derecho a interrumpir la actuación de un candidato. Contrariamente, si lo cree oportuno, el Tribunal podrá proponer al candidato la realización de una nueva audición La convocatoria podrá ser declarada desierta. Las decisiones del Tribunal serán inapelables The Jury will be formed by members of the Liceu Artistic and Musical Departments and will be chaired by the Musical Director of the theatre The Jury has the right to interrupt the audition of any candidate if they find it necessary. If it deems appropriate, the Jury may propose a new audition date The competition could be declared null and void. The Jury decisions will be final and unquestionable.

7 7. Incorporació al Teatre i període de prova. 7. Incorporación al Teatro y período de prueba. 7. Entry date and trial period La data d incorporació del/s candidat/s seleccionat/s serà determinada per la Fundació del Gran Teatre del Liceu. A partir del moment de la incorporació, el/s candidat/s seleccionat/s passaran un període de prova de dotze mesos, del que es descomptarà el temps efectiu de col laboració en la 4a ronda, tal com disposa l article 56 del Conveni Col lectiu La fecha de incorporación del/ de los candidato/s seleccionado/s será determinada por la Fundació del Gran Teatre del Liceu. A partir del momento de la incorporación, el/los candidato/s seleccionados pasarán un período de prueba de doce meses, del que se descontará el tiempo efectivo de colaboración de la 4ª ronda, tal como dispone el artículo 56 del Convenio Colectivo The candidate/s date of incorporation will be determined by the Fundació Gran Teatre del Liceu. Candidates will need pass a twelve months trial period before the final contract. The productions executed during the 4 th round will be deducted from this period as stated in Article 56 of the Collective Agreement. 8. Acceptació de les bases 8. Aceptación de las bases 8. Acceptance of these rules 8.1. La Inscripció i participació en el procés selectiu significa l acceptació expressa dels candidats de la totalitat d aquestes bases. Qualsevol aspecte no contemplat o qualsevol dubte en la seva interpretació serà resolt inapel lablement pel Tribunal L única versió vinculant d aquestes bases és l original en català La inscripción y participación en el proceso selectivo significa la aceptación expresa de los candidatos de la totalidad de estas bases. Cualquier aspecto no contemplado o cualquier duda en su interpretación se resolverá inapelablemente por el Tribunal La única versión vinculante de estas bases es la original en catalán The enrolment and participation in the selection process implies that candidates accept all these rules. Any matter not included in these rules or any doubt concerning its interpretation shall be resolved by the Jury The only binding version of these rules is the original one in Catalan.

8 ANNEX I ANEXO I APPENDIX I Els aspirants convidats hauran de preparar i interpretar el repertori següent: Los aspirantes invitados deberán preparar e interpretar el siguiente repertorio: Invited candidates will be asked to prepare and play the following repertoire: Fase I Round I 1- Obertures / oberturas / overtures: a. Die Zauberflöte (W. A. Mozart) b. La forza del destino (G. Verdi) 2- Escenes d`òpera (Tocar i cantar tots el papers possibles) Escenas de ópera (Tocar y cantar todos los papeles posibles) Opera scenes: (Play and sing all possible roles simultaneously) a. Le nozze di Figaro (W. A. Mozart): Final acte II, Esci omai... b. La bohème (G. Puccini): Inici fins l entrada de Benoît / Inicio hasta entrada de Benoît /From the beginning until Benoît s entrance. c. Die Walküre (R. Wagner): Acte I, escena 3, des de l entrada de Sieglinde Schläfst du Gast? fins al final de l acte / Acto I, escena 3, desde la entrada de Sieglinde Schläfst du Gast? hasta el final del acto / Act I, escene 3, from Sieglinde s entrance Schläfst du Gast? until the end of act I. Fase II Round II 1- Lectura a vista / lectura a vista / sight-reading. 2- Tocar sota direcció d`un mestre algunes de les obres de la Fase I. Tocar bajo la dirección de un maestro algunas de las obras de la fase I. Playing under maestro guidance some of the works from Round I. Fase III Round III 1- Acompanyament d un cantant proporcionat pel jurat i sense assaig previ, treballant la interpretació dels següents fragments: Acompañamiento a un cantante proporcionado por el jurado y sin ensay previo, trabajando la interpretación de los siguientes fragmentos: Accompanying a singer provided by the jury with no previous rehearsal, working interpretative aspects from the following excerpts: a. Tosca (G. Puccini): Vissi d`arte (ària de Tosca) b. Pagliacci (R. Leoncavallo): Qual fiamma avea nel guardo (recitatiu i ària de Nedda)

9 c. La bohème (G. Puccini): Acte III, núm. 30 des d Addio dolce svegliare... fins al final de l acte. L unic cantant present serà la soprano que canta la part de Mimì / Acto III, Nº 20 desde Addio dolce svegliare... hasta el final del acto. El único cantante presente será la soprano que canta la parte de Mimì / Act III, N 20 from Addio dolce svegliare... until the end of act III. There will only be a soprano singing Mimì s role. d. Il barbiere di Siviglia (G. Rossini): La calunnia (ària de Basilio, en Do major / in C) e. Don Giovanni (W. A. Mozart): Madamina (ària de Leporello) f. Don Giovanni (W. A. Mozart): Duet Là ci darem la mano (Don Giovanni/Zerlina) 2- Recitatiu / Recitativo /recitative: (tocar i cantar a l hora / tocar y cantar a la vez / play and sing simultaneously) a. Così fan tutte (W. A. Mozart): acte II, escena V, Oh, che bella giornata!

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 45/2014, de 30 desembre, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, en què es regula i convoca la concessió de subvencions de

Más detalles

Valencia, 26 de marzo de 2010. El director general de Ordenación y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris

Valencia, 26 de marzo de 2010. El director general de Ordenación y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 26 de març del 2010 de la Direcció General d Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions per a les proves d accés a cada curs, diferent del primer,

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d'infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d'infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d'infraestructures, Territori i Medi Ambient RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2014, de la consellera d'infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s'aprova la convocatòria ordinària

Más detalles

AUTORIDADES Y PERSONAL

AUTORIDADES Y PERSONAL AUTORIDADES Y PERSONAL Oposiciones y concursos DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 784 ORDEN de 11 de febrero de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 6/2015, de 24 de març, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del programa

Más detalles

For use by an INDIVIDUAL resident of Spain receiving pensions, purchased annuities, interest or royalties arising in the UK.

For use by an INDIVIDUAL resident of Spain receiving pensions, purchased annuities, interest or royalties arising in the UK. Form Spain-Individual United Kingdom/Spain Double Taxation Convention (SI 1976 Number 1919) APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 62 página 16 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 31 de marzo 2015 1. Disposiciones generales Consejería de Educación, Cultura y Deporte Orden de 23 de marzo de 2015, por la que se efectúa convocatoria

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge ORDRE de 10 de març de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es convoquen i s aproven les bases reguladores

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 32/2013, de 26 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 11523 2. OPOSICIONES Y CONCURSOS CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso

Más detalles

Resolución del Rectorado de la Universidad de León, de fecha 3 de julio de 2015, por la que se convoca una plaza de Profesor Ayudante Doctor.

Resolución del Rectorado de la Universidad de León, de fecha 3 de julio de 2015, por la que se convoca una plaza de Profesor Ayudante Doctor. Resolución del Rectorado de la Universidad de León, de fecha 3 de julio de 2015, por la que se convoca una plaza de Profesor Ayudante Doctor. De conformidad con lo establecido en el art. 80 k del Estatuto

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 81 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Educación, Juventud y Deporte 3 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca

Más detalles

Sus. derechos. como paciente hospitalizado estado de Nueva York

Sus. derechos. como paciente hospitalizado estado de Nueva York Sus como paciente hospitalizado estado de Nueva York derechos Susen el Conserve este folleto como referencia. Revíselo cuidadosamente y comparta la información con los familiares y amigos que estén involucrados

Más detalles

Houston Independent School District Title I, Part A Parental Involvement Policy 2014 2015

Houston Independent School District Title I, Part A Parental Involvement Policy 2014 2015 Houston Independent School District Title I, Part A Parental Involvement Policy 2014 2015 Houston Independent School District will implement the following No Child Left Behind requirements: 1. HISD with

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales 27 de abril 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 79 página 27 1. Disposiciones generales Consejería de Educación, Cultura y Deporte Orden de 8 de abril de 2015, por la que se convoca para

Más detalles

Nicanor Floro ANDRÉS RODRÍGUEZ, Rosario GARCÍA RIESTRA, María Teresa OCAMPO HERMIDA, Fernando FERNÁNDEZ-LLIMÓS SOMOZA

Nicanor Floro ANDRÉS RODRÍGUEZ, Rosario GARCÍA RIESTRA, María Teresa OCAMPO HERMIDA, Fernando FERNÁNDEZ-LLIMÓS SOMOZA ORIGINAL Perfil de los integrantes de los grupos de trabajo del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra Profile of the working group of members of the Pontevedra Society of Pharmacists Nicanor Floro ANDRÉS

Más detalles

Prácticas Internacionales- Documento actualizado a enero 2015 Recopilado por EURES España

Prácticas Internacionales- Documento actualizado a enero 2015 Recopilado por EURES España Prácticas Internacionales- Documento actualizado a enero 2015 PRÁCTIICAS IINTERNACIIONALES Índice 1. Introducción 33 2. Webs que gestionan prácticas 55 3. Becas de prácticas internacionales en España 88

Más detalles

Valencia, 2 de setembre de 1997. Valencia, 2 de septiembre de 1997

Valencia, 2 de setembre de 1997. Valencia, 2 de septiembre de 1997 14198 1997 09 08 DOGV - Núm. 3.073 DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA Els funcionaris docents que a l'entrada en vigor d'aquest decret estiguen exercint el cimec de director o la funció d'assessor tecnicopedagogic

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 8/2015, de 24 de marzo, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del Programa

Más detalles

SECONDARY SCHOOL ABROAD SPAIN APPLICATION FORM

SECONDARY SCHOOL ABROAD SPAIN APPLICATION FORM EIL Intercultural Learning 1 Empress Place Summerhill North Cork, Ireland Tel: +353 (0) 21 4551535 Fax: +353 (0) 21 4551587 info@studyabroad.ie www.studyabroad.ie www.volunteerabroad.ie a not-for-profit

Más detalles

Fundación IFRS: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES. Módulo 35: Transición a la NIIF para las PYMES

Fundación IFRS: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES. Módulo 35: Transición a la NIIF para las PYMES 2009 Fundación IFRS: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES Módulo 35: Transición a la NIIF para las PYMES IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of

Más detalles

Eleccions sindicals (per al personal laboral) Delegats de personal i comitès d empresa (Treballadors regulats per l Estatut dels treballadors)

Eleccions sindicals (per al personal laboral) Delegats de personal i comitès d empresa (Treballadors regulats per l Estatut dels treballadors) t Eleccions sindicals (per al personal laboral) Delegats de personal i comitès d empresa (Treballadors regulats per l Estatut dels treballadors) Formació Sindical Unió General de Treballadors de Catalunya

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 205 Martes 25 de agosto de 2009 Sec. I. Pág. 72704 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 13781 Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 155 de 6-VII-2015 1/8 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejerías de Economía y Empleo y de Educación, Cultura y Deporte Resolución de 24 de junio de 2015, de la Consejería de Educación,

Más detalles

DISEÑO DE UNA BOLSA DE TRABAJO EN UNA UNIVERSIDAD DESIGN OF A JOB IN A UNIVERSITY AUTORES:

DISEÑO DE UNA BOLSA DE TRABAJO EN UNA UNIVERSIDAD DESIGN OF A JOB IN A UNIVERSITY AUTORES: DISEÑO DE UNA BOLSA DE TRABAJO EN UNA UNIVERSIDAD DESIGN OF A JOB IN A UNIVERSITY AUTORES: RESPONSABLE: MTRA. GABRIELA MARÍA SAUCEDA GASTÉLUM gsauceda@itson.mx COLABORADORES: MTRA. CELIA YANETH QUIROZ

Más detalles

AUTORIDADES Y PERSONAL

AUTORIDADES Y PERSONAL 13640 II AUTORIDADES Y PERSONAL 2. OPOSICIONES Y CONCURSOS UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2015, del Rector, por la que se convoca concurso público para cubrir varias plazas de

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 9/2015, de 30 de març, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aprova el protocol de vigilància i control

Más detalles

Módulo 8: Notas a los Estados Financieros

Módulo 8: Notas a los Estados Financieros NIIF para las PYMES (2009) + Preguntas y respuestas Fundación IFRS: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES Módulo 8: Notas a los Estados Financieros Fundación IFRS: Material de formación sobre

Más detalles

ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE COSTA RICA, REPÚBLICA DOMINICANA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA

ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE COSTA RICA, REPÚBLICA DOMINICANA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE COSTA RICA, REPÚBLICA DOMINICANA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE COOPERACION AMBIENTAL AGREEMENT AMONG THE GOVERNMENTS OF COSTA

Más detalles