1. Condicions generals 1. Condiciones generales

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1. Condicions generals 1. Condiciones generales"

Transcripción

1 Convocatòria d audicions per a confeccionar una llista de col laboradors de CLARINET BAIX per la T. 2015/16 Convocatoria de audiciones para elaborar una lista de colaboradores de CLARINETE BAJO para la T. 2015/16 BASES BASES 1. Condicions generals 1. Condiciones generales 1.1. Es convoca el procés selectiu extraordinari per elaborar una llista de col laboradors de clarinet baix amb obligació de clarinet (La i Si b) i corno di bassetto, per cobrir la vacant per excedència de les produccions previstes per la temporada 2015/ Se convoca el proceso selectivo extraordinario para elaborar una lista de colaboradores de clarinete bajo con obligación de clarinete (La y Si b) y corno di bassetto, para cubrir la vacante por excedencia de las producciones previstas para la temporada 2015/ La retribució i la resta de condicions laborals son les establertes en el règim d assistències del Teatre La retribución y demás condiciones laborales son las establecidas en el régimen de asistencias del Teatro El procés selectiu es desenvoluparà d acord amb el següent calendari: 1.3. El proceso selectivo se desarrollará de acuerdo con el siguiente calendario: - 22 de Novembre de 2015: data límit per enviar les sol licituds. - Abans del dia 27 de novembre de 2015: comunicació de l admissió o exclusió de la candidatura de Noviembre de 2015: fecha límite para enviar las solicitudes. - Antes del día 27 de noviembre de 2015: comunicación de la admisión o exclusión de la candidatura de desembre de 2015: data d audició de diciembre de 2015: fecha de la audición. A partir de gener de 2016 es farà efectiva la contractació per produccions del/s candidat/s seleccionats en el procés, segons les necessitats de la programació. A partir de enero de 2016 se hará efectiva la contratación por producciones del/los candidato/s seleccionados en el proceso, según las necesidades de la programación. 2. Requisits dels candidats 2. Requisitos de los candidatos 2.1. Per participar al procés selectiu, els aspirants hauran d estar en possessió el dia de la finalització del termini de presentació de candidatures i mantenir fins al moment de formalitzar-se el contracte de treball els següents requisits: 2.1. Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes deberán estar en posesión de los siguientes requisitos desde el día de la finalización del plazo de presentación de candidaturas y hasta el momento de formalizar el contrato de trabajo:

2 Ser ciutadà de la Unió Europea o de l Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, o familiar d aquests ciutadans de manera que se ls apliqui el règim de ciutadans de la Unió, o bé disposar d un permís de residència legal a Espanya en el moment de la contractació Tenir almenys 16 anys d edat i comptar amb la capacitat legal per contractar la prestació del seu treball, d acord amb l article 7 de l Estatut dels Treballadors Posseir la capacitat funcional per l execució de les tasques pròpies del lloc de treball Ser ciudadano de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o de Suiza, o familiar de dichos ciudadanos de manera que se les aplique el régimen de ciudadanos de la Unión, o bien disponer de un permiso de residencia legal en España en el momento de la contratación Tener al menos 16 años y contar con la capacidad legal para poder contratar la prestación de su trabajo, de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores Poseer la capacidad funcional para la ejecución de las tareas propias del puesto de trabajo Acreditar un títol superior o equivalent Acreditar un título superior o equivalente No incórrer en cap de les causes d incapacitat per incompatibilitats legals El Tribunal podrà requerir, en qualsevol moment del procés selectiu, l acreditació dels requisits als candidats. En aquest sentit, si el Tribunal tingués coneixement de que algun dels aspirants no compleix qualsevol dels requisits exigits en la convocatòria, podrà excloure l del procés No incurrir en ninguna de las causas de incapacidad por incompatibilidades legales El Tribunal podrá requerir a los candidatos, en cualquier momento del proceso selectivo, la acreditación de los requisitos mencionados. En este sentido, si el Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria, podrá excluírsele del proceso. 3. Sol licituds 3. Solicitudes 3.1. Els candidats que vulguin participar en el procés han d enviar un correu a l adreça on rebran les instruccions per a la inscripció Los candidatos que quieran participar en el proceso deberán enviar un correo a la dirección donde recibirán las instrucciones para la inscripción Els candidats hauran d indicar ben clarament a la plataforma d inscripció web que se ls comunicarà, la següent informació: 3.2. Los candidatos deberán completar en la plataforma de inscripción web que se comunicará, la información detallada a continuación: - Nom i cognoms - Nombre y apellidos - Adreça - Dirección - Telèfon de contacte - Teléfono de contacto - Adreça de correu electrònic - Dirección de correo electrónico - Nacionalitat - Nacionalidad - Data de naixement - Fecha de nacimiento - Currículum detallat - Currículum detallado - Descripció de l instrument - Descripción del instrumento (Veure punt 5.6.) (Ver punto 5.6.)

3 3.3. Els candidats hauran de pujar al seu perfil de de la plataforma d inscripció web els següents documents escanejats: 3.3. Los candidatos deberán subir a su perfil de la plataforma de inscripción web, los siguientes documentos escaneados: a) DNI, passaport o document d identificació anàleg. b) Títol superior o equivalent. a) DNI, pasaporte o documento identificativo similar. b) Título superior o equivalente La data límit d admissió de les sol licituds serà el 22 de novembre de La fecha límite de admisión de las solicitudes será el 22 de noviembre de El Liceu podrà en qualsevol moment exigir la presentació dels documents originals per verificar-ne l autenticitat, o exigir la presentació d una còpia compulsada El Liceu podrá en cualquier momento exigir la presentación de los documentos originales para verificar su autenticidad, o exigir la presentación de una copia compulsada. 4. Admissió provisional d aspirants 4. Admisión provisional de aspirantes 4.1. El 27 de novembre de 2015, un cop transcorregut el termini per la presentació de sol licituds, a través de la plataforma web abans indicada es convidarà als aspirants admesos a que participin en el procés de selecció El 27 de noviembre de 2015, una vez transcurrido el plazo para la presentación de solicitudes, a través de la plataforma web antes mencionada, se procederá a invitar a los aspirantes admitidos a participar en el proceso de selección Els candidats convidats hauran d especificar si portaran pianista propi o bé voldrà ser acompanyat del pianista del Gran Teatre del Liceu Les despeses de viatge i d allotjament seran a càrrec dels propis candidats i també les despeses derivades del pianista acompanyant si aquest fos designat per l aspirant Los candidatos invitados deberán especificar si van utilizar el pianista acompañante proporcionado por el Teatro o bien designarán uno propio Los gastos de viaje y de alojamiento correrán a cargo de los propios candidatos y también los gastos derivados del pianista acompañante, si éste fuera designado por el aspirante. 5. Procediment de les proves d ingrés 5. Procedimiento de las pruebas de ingreso 5.1. Els candidats hauran d estar en condicions d interpretar les obres que s indiquen a l Annex I. La Fundació del Gran Teatre del Liceu facilitarà els passatges orquestrals als candidats que hagin estat seleccionats per a realitzar les audicions Los candidatos deberán estar en condiciones de interpretar las obras que se indican en el Anexo I. La Fundació del Gran Teatre del Liceu facilitará los fragmentos orquestales a los candidatos que hayan sido seleccionados para realizar las audiciones.

4 5.2. Els candidats no podran tenir cap mena de contacte amb els membres del Tribunal (llevat de la Secretaria que no té vot i no intervé en el procés artístic de l elecció) ni abans ni durant la celebració de les audicions, sota penalització de desqualificació Los candidatos no podrán tener ningún tipo de contacto con los miembros del Tribunal (a excepción de la Secretaría que no tiene voto y no interviene en el proceso artístico de la elección) ni antes ni durante la celebración de las audiciones, bajo penalización de descalificación Les audicions seran públiques i es realitzaran els dies i hores que es comunicaran oportunament Las audiciones serán públicas y se realizarán en los días y horas que se comunicarán oportunamente Hi haurà una ronda eliminatòria i una segona ronda facultativa Els candidats disposaran d un pianista acompanyant que haurà previst el Gran Teatre del Liceu o bé podran optar per triar un pianista personal. En aquest segon supòsit, hauran d aportar-lo el dia de l audició. No hi haurà possibilitat d assaig previ amb el pianista del Gran Teatre del Liceu, ni tampoc es podrà fer ús de la sala on es faran les audicions per assajar amb el pianista personal Se realizará una primera ronda eliminatoria y una segunda ronda facultativa Los candidatos dispondrán de un pianista acompañante que habrá previsto el Gran Teatre del Liceu o bien podrán optar por elegir un pianista personal. En este segundo supuesto, deberán aportarlo el día de la audición. No habrá posibilidad de ensayo previo con el pianista del Gran Teatre del Liceu, ni tampoco se podrá utilizar la sala donde se realizarán las audiciones para ensayar con el pianista personal Els candidats utilitzaran, en totes les rondes de les audicions, l instrument que utilitzarien si efectivament son convidats per col laborar amb l Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu. Si finalment, un cop convidats, haguessin de canviar d instrument, aquest no podrà ser d inferior qualitat que l utilitzat en les audicions i hauran de notificar-ho anticipadament a la Direcció de la Fundació Los candidatos utilizarán, en todas las rondas de las audiciones, el instrumento (o instrumentos) que utilizarían si efectivamente se incorporaran a la Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceu. Si finalmente, una vez incorporados a la Orquesta, tuvieran que cambiar de instrumento, éste no podrá ser de inferior calidad que el utilizado en las audiciones y deberán notificarlo anticipadamente a la Dirección de la Fundación La 1a ronda es realitzarà amb cortina, amb acompanyament de piano i serà eliminatòria. Els candidats que obtinguin almenys el 50% dels vots del Tribunal passaran a la 2a ronda, si aquesta es determina necessària pel mateix La 1ª ronda se realizará con cortina, con acompañamiento de piano y será eliminatoria. Los candidatos que obtengan al menos el 50% de los votos del Tribunal pasarán a la 2ª ronda, si esta fuese determinada necesaria por el mismo La 2a ronda serà facultativa. El Tribunal determinarà la seva necessitat i, en el propi decurs de les audicions, decidirà quina o quines de les obres relacionades al Annex I hauran de ser interpretades per cada un dels candidats. Es realitzarà sense cortina La 2ª ronda será facultativa. El Tribunal determinará su necesidad y, en el propio desarrollo del proceso, decidirá qué obras relacionadas en el Anexo I deberán ser interpretadas por cada uno de los candidatos. Se realizará sin cortina.

5 5.9. Les persones escollides per formar part de la llista de col laboradors hauran d obtenir almenys el 70% dels vots favorables dels membres del tribunal La persona que sea escogida como ganadora del proceso deberá obtener al menos el 70% de los votos favorables del tribunal. 6. Tribunal 6. Tribunal 6.1. El Tribunal de les proves d ingrés estarà constituït pel Director Musical del Gran Teatre del Liceu o persona en qui delegui, un solista de clarinet de l Orquestra del Gran Teatre del Liceu, un assistent de solista de clarinet de l orquestra, així com representants de la secció de vent fusta de l orquestra. Les funcions de secretaria seran desenvolupades pel Director del Departament Musical del Gran Teatre del Liceu o persona en qui delegui El Tribunal de las pruebas de ingreso estará constituido por el Director Artístico del Gran Teatre del Liceu o persona que quien delegue, un solista de clarinete de la Orquestra del Gran Teatre del Liceu, un asistente de solista de clarinete de la orquesta, así como representantes de la sección de viento-madera de la orquesta. Las funciones de secretario serán llevadas a cabo por el Director del Departamento musical del Gran Teatre del Liceu o persona en quien delegue En cas d estimar-ho necessari, el Tribunal es reserva el dret d interrompre l actuació d un candidat. Contràriament, si ho creu oportú, el Tribunal podrà proposar al candidat la realització d una nova audició En caso de creerlo necesario, el Tribunal se reserva el derecho a interrumpir la actuación de un candidato. Contrariamente, si lo cree oportuno, el Tribunal podrá proponer al candidato la realización de una nueva audición La convocatòria podrà ésser declarada deserta. Les decisions del Tribunal seran inapel lables La convocatoria podrá ser declarada desierta. Las decisiones del Tribunal serán inapelables. 7. Incorporació a l Orquestra 7. Incorporación a la Orquesta 7.1. La data d incorporació a l Orquestra del/s candidat/s seleccionat/s serà determinada per la Fundació del Gran Teatre del Liceu 7.1. La fecha de incorporación a la Orquesta de los candidatos seleccionados será determinada por la Fundació del Gran Teatre del Liceu. 8. Acceptació de les bases 8. Aceptación de las bases 8.1. La participació en el procés selectiu significa que l acceptació expressa dels candidats de la totalitat d aquestes bases. Qualsevol aspecte no contemplat o qualsevol dubte en la seva interpretació serà resolt inapel lablement pel Tribunal La participación en el proceso selectivo significa la aceptación expresa de los candidatos de la totalidad de estas bases. Cualquier aspecto no contemplado o cualquier duda en su interpretación se resolverá inapelablemente por el Tribunal L única versió vinculant d aquestes bases és l original en català La única versión vinculante de estas bases es la original en catalán.

6 Convocatòria d audicions per a confeccionar una llista de col laboradors de CLARINET BAIX per la T. 2015/16 Convocatoria de audiciones para elaborar una lista de colaboradores de CLARINETE BAJO para la T. 2015/16 ANNEX I ANEXO I Ronda I A. Bush, Suite per clarinet baix op. 37ª. Moviment II. W. A. Mozart, Concert per a clarinet i orquestra en La major, Kv 622. Moviments I i II. Ronda II (Facultativa) Passatges orquestrals Relació de passatges orquestrals Clarinet baix G. Verdi Aida, Acte IV, escena II. D. Xostakóvitx Concert per a violí núm. 1 en la menor, op. 77. Moviment II. D. Xostakóvitx Simfonía núm. 8 en do menor. Moviment V. R. Strauss Don Quixote, Op. 53. Mäβig. Clarinet sib / la L. v Beethoven Simfonia núm. 4 en si b major, moviment IV. L. v Beethoven Simfonia núm. 6 en fa major, moviments I, II i III. G. Puccini Tosca, Acte III Andante lento appassionato molto.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

Boletín oficial de la Provincia de valladolid Núm. 57 Martes, 10 de marzo de 2015 Pág. 19 III.-ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CULTURA Servicio de Educación y Cultura CONCURSO INTERNACIONAL

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

PRUEBAS DE ADMISIÓN (JULIO 2015)

PRUEBAS DE ADMISIÓN (JULIO 2015) CONVOCATORIA Y BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DE FORMA TEMPORAL PUESTOS DE PROFESORES/AS MÚSICOS DE LA PLANTILLA DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA, CORRESPONDIENTE

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD Primera.- Objeto de la convocatoria. Es objeto de la presente convocatoria la creación

Más detalles

ORDEN DEL CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS

ORDEN DEL CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS ORDEN DEL CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Discapacidad, en la que con motivo de la concesión de subvención del Servicio Extremeño de Salud para la puesta

Más detalles

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO/A PARA EL PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO/A PARA EL PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO/A PARA EL PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 1.- Objeto. Es objeto de la presente convocatoria, la selección de un/a administrativo/a para el Programa

Más detalles

BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE PARA EL AYUNTAMIENTO DE NAVIA

BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE PARA EL AYUNTAMIENTO DE NAVIA BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE PARA EL AYUNTAMIENTO DE NAVIA PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA El objeto de la presente convocatoria es la creación de una

Más detalles

De cada aspirante se consignarán su nombre y apellidos, Documento Nacional de Identidad, domicilio, teléfonos de contacto y puntuación obtenida.

De cada aspirante se consignarán su nombre y apellidos, Documento Nacional de Identidad, domicilio, teléfonos de contacto y puntuación obtenida. BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DE BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR PUESTOS DE LIMPIADORAS DE CENTROS MUNICIPALES POR NECESIDAD DEL SERVICIO - AYUNTAMIENTO DE LA CABRERA Bases de selección para la realización

Más detalles

24.289,15 euros brutos/ año (veinticuatro mil doscientos ochenta y nueve con quince céntimos)

24.289,15 euros brutos/ año (veinticuatro mil doscientos ochenta y nueve con quince céntimos) BASES DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR LA SOCIEDAD MUNICIPAL SERVIMAN LUCENA S.L. PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL, CON CARÁCTER INDEFINIDO, DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO (SERVICIO JURIDICO). Primera.-

Más detalles

Visto el informe del Sr. Interventor de fecha 02 de febrero de 2016, conteniendo partida presupuestaria para dicho fin

Visto el informe del Sr. Interventor de fecha 02 de febrero de 2016, conteniendo partida presupuestaria para dicho fin Vista la propuesta de la Concejala Delegada de la Escuela Infantil Municipal, en la que comunica que se han producido bajas por incapacidad temporal en la Escuela Infantil y a fin de cumplir la ratio que

Más detalles

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE 24 PROFESORES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA PARA EL CURSO ESCOLAR

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE 24 PROFESORES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA PARA EL CURSO ESCOLAR DECRETO Vistas las bases de convocatoria, para la contratación de 24 profesores de las Escuelas Municipales de Música, convocadas con fecha 9 de junio de 2.008, en virtud de las atribuciones que me confiere

Más detalles

El objeto de la presente convocatoria es la contratación de un (1) técnico de apoyo en el

El objeto de la presente convocatoria es la contratación de un (1) técnico de apoyo en el BASES DE LA CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO DE APOYO EN EL PROYECTO FLL (FIRST LEGO LEAGUE) 2015 PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA ENTIDAD MERCANTIL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A. (PCTT) PRIMERA.

Más detalles

EL CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES DE ROMA CONVOCA, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, UN PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA INTERINA DE

EL CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES DE ROMA CONVOCA, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, UN PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA INTERINA DE El Instituto Cervantes es un organismo público español, creado por la ley 7/1991, de 21 de marzo, para la promoción y la enseñanza de la lengua española y para la difusión de la cultura española e hispanoamericana.

Más detalles

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN, INSTRUCCIONES GENERALES

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN, INSTRUCCIONES GENERALES BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN, INSTRUCCIONES GENERALES (INGENIERO DE MANTENIMIENTO) ÍNDICE 1. Política de Selección de Personal.... 3 1.1 Objetivo de Selección 3 1.2 Puesto de trabajo objeto del proceso

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO IBI 9521 APROBACIÓN BASES Y CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO CONDUCTOR OPERARIO MEDIO AMBIENTE Por resolución de esta Tenencia de Alcaldía de fecha 20 de mayo de 2015,

Más detalles

EMBELLECIMIENTO DE ZONAS NATURALES : 4 Oficial/a 1ª jardinería y 10 Peón/a

EMBELLECIMIENTO DE ZONAS NATURALES : 4 Oficial/a 1ª jardinería y 10 Peón/a BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE 49 TRABAJADORES/AS PARA LOS PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL AL AMPARO DE LA ORDEN HAC/48/2014 POR LA QUE

Más detalles

CONVOCATORIA DE PLAZAS VACANTES ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LORIGUILLA.CURSO 2015-2016.

CONVOCATORIA DE PLAZAS VACANTES ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LORIGUILLA.CURSO 2015-2016. CONVOCATORIA DE PLAZAS VACANTES ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LORIGUILLA.CURSO 2015-2016. Base primera. OBJETO 1.1.- Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas por las que se han de regir

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN BASES QUE DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE PROFESORES PARA LA ESCUELA DE MÚSICA 1.- OBJETO.- 1.1.- Es objeto de la presente

Más detalles

BASES PARA LAS AUDICIONES DE LA JOVEN ORQUESTA BARROCA DE ANDALUCÍA 2015-2017 (JOBA)

BASES PARA LAS AUDICIONES DE LA JOVEN ORQUESTA BARROCA DE ANDALUCÍA 2015-2017 (JOBA) BASES PARA LAS AUDICIONES DE LA JOVEN ORQUESTA BARROCA DE ANDALUCÍA 2015-2017 (JOBA) EL CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA, dependiente del Ayuntamiento de Málaga y de la Junta de Andalucía, realiza la

Más detalles

A N U N C I O. Bases para la contratación laboral temporal de un Trabajador Social, mediante concurso público.

A N U N C I O. Bases para la contratación laboral temporal de un Trabajador Social, mediante concurso público. A N U N C I O Bases para la contratación laboral temporal de un Trabajador Social, mediante concurso público. Primera-. Objeto de la convocatoria.- Es objeto de la presente convocatoria, la contratación

Más detalles

BASES. Nacional. El proceso de selección se realizará íntegramente en Madrid.

BASES. Nacional. El proceso de selección se realizará íntegramente en Madrid. EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ES DESDE EL DÍA 2 HASTA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009 (AMBOS INCLUSIVE). CONCURSO-OPOSICIÓN PÚBLICO LIBRE PARA CUBRIR UN PUESTO DE JEFE DE SECTOR EN EL DEPARTAMENTO

Más detalles

a través de la sede electrónica de la que se dará cuenta al Instituto

a través de la sede electrónica de la que se dará cuenta al Instituto REGLAMENTO DE LAS NORMAS DE CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSAS DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL LABORAL / FUNCIONARIO INTERINO DE LA COMARCA DE LA LITERA/LA LLITERA 1 Art. 1

Más detalles

22º CONCURSO JOSEP MIRABENT I MAGRANS

22º CONCURSO JOSEP MIRABENT I MAGRANS 22º CONCURSO JOSEP MIRABENT I MAGRANS INFORMACIÓN GENERAL Concurso organizado por la familia Mirabent i Magrans y la Asociación Concertante con la finalidad de ayudar a la formación de jóvenes músicos.

Más detalles

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA Concejalía de Cultura Centro Cultural Joaquín Sorolla C/ Carrera del Señor, 7 28470 CERCEDILLA (Madrid)

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA Concejalía de Cultura Centro Cultural Joaquín Sorolla C/ Carrera del Señor, 7 28470 CERCEDILLA (Madrid) ASUNTOS PERSONAL 2015/40 2621 BASES DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN/A PROFESOR/A DE PIANO, MÚSICA Y MOVIMIENTO Y LENGUAJE MUSICAL ADSCRITO/A A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE

Más detalles

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA BASES DE LA CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO DE EMPRENDIMIENTO DE APOYO EN EL PROYECTO TF INVIERTE PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA ENTIDAD MERCANTIL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A. (PCTT) PRIMERA.

Más detalles

7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015

7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015 7è PREMI CONSELL MUNICIPAL D IMMIGRACIÓ DE BARCELONA BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015 Aquest document és un resum de les bases del 7è premi del Consell Municipal d Immigració de Barcelona. Conté, a més, informació

Más detalles

3. Duración El periodo de disfrute de las becas se extenderá desde el 5 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017.

3. Duración El periodo de disfrute de las becas se extenderá desde el 5 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017. CONVOCATORIA DE BECAS DE EXCELENCIA QUEVEDO DE RESIDENCIA PARA ESTUDIOS DE GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, CURSO 2016/2017 La Universidad de Alcalá convoca 30 Becas de Excelencia Quevedo dirigidas a

Más detalles

PROCESO DE SELECCIÓN NÚMERO 11/08

PROCESO DE SELECCIÓN NÚMERO 11/08 BASES QUE RIGEN EL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA CUBRIR, EN RÉGIMEN LABORAL EVENTUAL A TIEMPO COMPLETO, UN PUESTO DE TRABAJO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PROCESO DE SELECCIÓN NÚMERO 11/08 PRIMERA.- Constituye

Más detalles

SMV. Superintendencia del Mercado de Valores

SMV. Superintendencia del Mercado de Valores BASES PARA PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAPÍTULO I Disposiciones Generales 1.1 Objeto 1.2 Modalidad de contratación 1.3 Órgano responsable 1.4 Requisitos del postulante CAPITULO

Más detalles

CONVOCATORIA 2015 PARA LA FORMACIÓN DE LA ORQUESTRA DEL CASTELL D ALAQUÀS

CONVOCATORIA 2015 PARA LA FORMACIÓN DE LA ORQUESTRA DEL CASTELL D ALAQUÀS CONVOCATORIA 2015 PARA LA FORMACIÓN DE LA ORQUESTRA DEL CASTELL D ALAQUÀS BASES OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA Dada la gran cantidad de actividad musical, el éxito de los ciclos de Música al Castell de estas

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE MONTEALEGRE DEL CASTILLO

AYUNTAMIENTO DE MONTEALEGRE DEL CASTILLO AYUNTAMIENTO DE MONTEALEGRE DEL CASTILLO BASES DE CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR EL SISTEMA DE CONCURSO, PARA LA CONTRATACION TEMPORAL POR UN MES, DE UN ARQUEOLOGO, UN TECNICO DE SISTEMAS

Más detalles

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE CINCO EDUCADORAS PARA LA ESCUELA INFANTIL

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE CINCO EDUCADORAS PARA LA ESCUELA INFANTIL BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE CINCO EDUCADORAS PARA LA ESCUELA INFANTIL 1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Es objeto de las presentes bases la contratación mediante contrato laboral temporal, de cinco Educador/as

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 SESSIÓ INFORMATIVA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D INVESTIGACIÓ DEL PLAN ESTATAL 2014 Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 Projectes d Investigació Fonamental no orientada El pressupost La pregunta

Más detalles

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS GAVAMÓN, es un festival de cine y derechos humanos, que pretende visualizar los esfuerzos e iniciativas que personas e instituciones llevan a cabo para mejorar

Más detalles

PROCEDIMIENTO E IMPRESO DE SOLICITUD

PROCEDIMIENTO E IMPRESO DE SOLICITUD PROCEDIMIENTO E IMPRESO DE SOLICITUD Para presentar la solicitud de beca, se debe enviar toda la documentación requerida a la dirección postal siguiente en un sobre: Programa de becas Assistència Sanitària

Más detalles

Ayuntamiento de Aznalcázar

Ayuntamiento de Aznalcázar DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado mediante Resolución de Alcaldía DECRETO 2014-0432 de fecha 12/08/2014. Y para que así conste expido la presente a fecha de la firma.

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 275 Martes 17 de noviembre de 2015 Sec. III. Pág. 108066 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 12420 Orden AEC/2426/2015, de 6 de noviembre, por la que se convoca

Más detalles

TERCERA.- Requisitos de los Aspirantes. Para tomar parte en la oposición será imprescindible reunir los siguientes requisitos:

TERCERA.- Requisitos de los Aspirantes. Para tomar parte en la oposición será imprescindible reunir los siguientes requisitos: BASES DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE MONITORES DEPORTIVOS PARA EJECUCION PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2015-2016 Y CONSTITUCION DE BOLSA DE EMPLEO. PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.-

Más detalles

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE MONITORES DEPORTIVOS PARA EJECUCION ESCUELAS DEPORTIVAS 2014-2015 Y CONSTITUCION DE BOLSA DE TRABAJO.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE MONITORES DEPORTIVOS PARA EJECUCION ESCUELAS DEPORTIVAS 2014-2015 Y CONSTITUCION DE BOLSA DE TRABAJO. BASES DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE MONITORES DEPORTIVOS PARA EJECUCION ESCUELAS DEPORTIVAS 2014-2015 Y CONSTITUCION DE BOLSA DE TRABAJO. PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.- Es objeto de la presente

Más detalles

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TÉCNICO AUXILIAR DE SONIDO E ILUMINACIÓN

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TÉCNICO AUXILIAR DE SONIDO E ILUMINACIÓN CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TÉCNICO AUXILIAR DE SONIDO E ILUMINACIÓN La Fundación Valencia CREA, entidad perteneciente al sector público municipal, dependiente del Ayuntamiento de Valencia,

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

BASES. 2.1. Para formar parte de las pruebas de selección, será necesario:

BASES. 2.1. Para formar parte de las pruebas de selección, será necesario: BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS TEMPORALES DE ARQUITECTO SUPERIOR CUANDO SEA PRECISO CUBRIR LAS MISMAS EN LOS CASOS EXCEPCIONALES Y NECESIDADES URGENTES E INAPLAZABLES QUE

Más detalles

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN CON CARGO A CONTRATOS (R.D. 1493/2011)

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN CON CARGO A CONTRATOS (R.D. 1493/2011) NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN CON CARGO A CONTRATOS (R.D. 1493/2011) La Fundación General Universidad de Granada-Empresa (en adelante, la Fundación ), con el objetivo de complementar

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 92 Viernes 17 de abril de 2015 Sec. III. Pág. 33971 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 4195 Resolución de 13 de abril de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez

Más detalles

ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA MANCHA II CONCURSO INTERNACIONAL DE INTERPRETACIÓN MUSICAL OFMAN BASES

ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA MANCHA II CONCURSO INTERNACIONAL DE INTERPRETACIÓN MUSICAL OFMAN BASES ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA MANCHA II CONCURSO INTERNACIONAL DE INTERPRETACIÓN MUSICAL OFMAN (Especialidades: Cuerda Frotada, Guitarra y Arpa) CONVOCATORIA BASES 1. La Orquesta Filarmónica de la mancha

Más detalles

Convocatoria de Becas de UCJC para el Gobierno de Ecuador 2015/2016

Convocatoria de Becas de UCJC para el Gobierno de Ecuador 2015/2016 Convocatoria de Becas de UCJC para el Gobierno de Ecuador 2015/2016 La Universidad Camilo José Cela convoca en el curso académico 2015/2016, para el Gobierno de Ecuador, dos becas de estudio de los siguientes

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 80177 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN B. AUTORIDADES Y PERSONAL B.2. Oposiciones y Concursos UNIVERSIDAD DE BURGOS RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 14403 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Educación y Universidades 3833 Resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación por la que se dictan instrucciones

Más detalles

1. Naturaleza y características de las contrataciones y sistema selectivo elegido.

1. Naturaleza y características de las contrataciones y sistema selectivo elegido. BASES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL DESTINADO A PLAZA DE EDUCADOR/A DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN FAMILIAR, CUYA CONTRATACIÓN SERÁ POR OBRA O SERVICIO HASTA DICIEMBRE DE 2012, A JORNADA

Más detalles

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

Boletín oficial de la Provincia de valladolid Núm. 257 Sabado, 7 de noviembre de 2015 Pág. 18 III.-ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN SECRETARIA Por Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de fecha 26 de

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

Ayuntamiento de Benferri

Ayuntamiento de Benferri BASES QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN TEMPORAL, DE UN MONITOR DE GIMNASIO MUNICIPAL DE BENFERRI. 1.- Objeto de la Convocatoria. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el procedimiento

Más detalles

INSTITUCIÓN BENÉFICO SOCIAL PADRE RUBINOS

INSTITUCIÓN BENÉFICO SOCIAL PADRE RUBINOS INSTITUCIÓN BENÉFICO SOCIAL PADRE RUBINOS Concurso público para la selección de un Director para la Residencia de Ancianos Padre Rubinos, según el acuerdo adoptado por la Junta Directiva, celebrada el

Más detalles

PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL EMAC-CIA Embajadores Académicos por Convocatoria Internacional Abierta EDICIÓN 2014

PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL EMAC-CIA Embajadores Académicos por Convocatoria Internacional Abierta EDICIÓN 2014 PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL EMAC-CIA Embajadores Académicos por Convocatoria Internacional Abierta EDICIÓN 2014 La Facultad de Ciencias Económico Administrativas (FCEA) de la Universidad Autónoma

Más detalles

Ayuntamiento De Aceuchal

Ayuntamiento De Aceuchal BASES QUE REGIRAN LA SELECCION DEL PERSONAL A CONTRATAR POR EL AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL PARA DOS PLAZAS DE PROFESOR DE EDUCACIÓN DE ADULTOS. BASE PRIMERA. Objeto: Es objeto de la presente, la realización

Más detalles

BASES DE CONVOCATORIA QUE RIGEN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE TRES PUESTOS ADMINISTRATIVOS A CUBRIR PARA LA E.M. DE AGUAS DE CÁDIZ

BASES DE CONVOCATORIA QUE RIGEN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE TRES PUESTOS ADMINISTRATIVOS A CUBRIR PARA LA E.M. DE AGUAS DE CÁDIZ BASES DE CONVOCATORIA QUE RIGEN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE TRES PUESTOS ADMINISTRATIVOS A CUBRIR PARA LA E.M. DE AGUAS DE CÁDIZ ÍNDICE I. CONSIDERACIONES GENERALES 1. Objeto de la convocatoria 2. Principios

Más detalles

1 Plaza de Licenciado en Informática o equivalente para cubrir el puesto de Jefe Sección Sistemas y Calidad.

1 Plaza de Licenciado en Informática o equivalente para cubrir el puesto de Jefe Sección Sistemas y Calidad. 1 Plaza de Licenciado en Informática o equivalente para cubrir el puesto de Jefe Sección Sistemas y Calidad. BASES DE LA CONVOCATORIA QUE REGIRAN EL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR, MEDIANTE CONTRATACION

Más detalles

APATO Asociación Profesional Andaluza de Terapeutas Ocupacionales

APATO Asociación Profesional Andaluza de Terapeutas Ocupacionales CONVOCATORIA PARA SOLICITUD DE VOLUNTARIADO DE TERAPEUTAS OCUPACINALES DE ESPAÑA A PERU (Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales Andaluza y Hogar Clínica de San Juan de Dios de Iquitos, Perú)

Más detalles

BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PLAN LOCAL DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE NAVIA 2013-20142014

BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PLAN LOCAL DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE NAVIA 2013-20142014 BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PLAN LOCAL DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE NAVIA 2013-20142014 1. Objeto Es objeto de las presentes bases reguladoras la selección de personas desempleadas

Más detalles

PROGRAMA BECAS FOMENTO SAN SEBASTIAN PARA PRACTICAS LABORALES

PROGRAMA BECAS FOMENTO SAN SEBASTIAN PARA PRACTICAS LABORALES PROGRAMA BECAS FOMENTO SAN SEBASTIAN PARA PRACTICAS LABORALES Bases por las que se regulan las becas de especialización de profesionales procedentes de América Latina en los ámbitos de clusterización,

Más detalles

EL CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES DE DUBLÍN CONVOCA, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, UN PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE

EL CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES DE DUBLÍN CONVOCA, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, UN PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE El Instituto Cervantes es un organismo público español, creado por la ley 7/1991, de 21 de marzo, para la promoción y la enseñanza de la lengua española y para la difusión de la cultura española e hispanoamericana.

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN EL CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN EL CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS BASES PARA LA CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN EL CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Es objeto de la presente convocatoria, con carácter excepcional,

Más detalles

Los cometidos objeto del contrato laboral serán entre otros los siguientes:

Los cometidos objeto del contrato laboral serán entre otros los siguientes: BASES QUE REGULAN LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL, PARA CUBRIR UN PUESTO DE ADMINISTRADOR/A DE SITEMA DB2, CATEGORÍA PROFESIONAL DE (ANALISTA DE SISTEMAS), MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UN CONTRATO INDEFINIDO

Más detalles

CONVOCATORIA PARA INGRESO COMO PERSONAL LABORAL (SUSTITUTO INTERINO) EN EL LICEO ESPAÑOL CERVANTES DE ROMA CON LA CATEGORIA DE PROFESOR/A

CONVOCATORIA PARA INGRESO COMO PERSONAL LABORAL (SUSTITUTO INTERINO) EN EL LICEO ESPAÑOL CERVANTES DE ROMA CON LA CATEGORIA DE PROFESOR/A MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE SUBSECRETARÍA CONVOCATORIA PARA INGRESO COMO PERSONAL LABORAL (SUSTITUTO INTERINO) EN EL LICEO ESPAÑOL CERVANTES DE ROMA CON LA CATEGORIA DE PROFESOR/A Teniendo

Más detalles

CONCELLO DE PARADELA

CONCELLO DE PARADELA REGLAMENTO DE LA BOLSA MUNICIPAL DE EMPLEGO DEL AYUNTAMIENTO DE PARADELA - BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 1.- OBJETO La bolsa municipal de empleo tiene como objetivo principal

Más detalles

BASES DEL IV CONCURSO DE RELATOS BREVES 8 DE MARZO POR LA IGUALDAD

BASES DEL IV CONCURSO DE RELATOS BREVES 8 DE MARZO POR LA IGUALDAD BASES DEL IV CONCURSO DE RELATOS BREVES 8 DE MARZO POR LA IGUALDAD 1. La IV edición del Concurso de relatos breves 8 de marzo por la igualdad es una iniciativa de la Concejalía de Igualdad y Familia del

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, POR CONCURSO- OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE ANIMADOR SOCIOCULTURAL PARA EL PROGRAMA DE APERTURA DE CENTROS DE SECUNDARIA DEL AYUNTAMIENTO DE AÍNSA SOBRARBE. PRIMERA.-

Más detalles

Becas de Atención Temprana

Becas de Atención Temprana Becas de Atención Temprana CONVOCATORIA BECAS La entidad benéfica británica CLAVE atención a la deficiencia auditiva, a través de su delegación en España convoca cuatro becas para la realización de un

Más detalles

RESOLUCIÓN DE INICIO

RESOLUCIÓN DE INICIO RESOLUCIÓN DE INICIO La Asociación para el Desarrollo de la Campana de Oropesa, ADECOR, viene prestando el servicio de adjudicación, empleo, control y seguimiento de las Ayudas LEADER en el marco del Programa

Más detalles

ANUNCIO. BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. (Exp. Pers. 11/2016).

ANUNCIO. BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. (Exp. Pers. 11/2016). PERSONAL: BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO ESPECÍFICA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. (Exp. Pers. 11/2016). ANUNCIO Mediante resolución de esta concejalía

Más detalles

Ayuntamiento de Pedro Muñoz Ciudad Real

Ayuntamiento de Pedro Muñoz Ciudad Real BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA URGENTE PARA CUBRIR UNA PLAZA DE DIPLOMADO EN TERAPIA OCUPACIONAL/ TRABAJADOR SOCIAL DENTRO DEL PLAN EUROPEO DE CONCILIACION DE VIDA PERSONAL FAMILIAR Y LABORAL. PRIMERA.

Más detalles

EL CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES DE MOSCÚ CONVOCA, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, UN PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE

EL CENTRO DEL INSTITUTO CERVANTES DE MOSCÚ CONVOCA, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, UN PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE El Instituto Cervantes es un organismo público español, creado por la ley 7/1991, de 21 de marzo, para la promoción y la enseñanza de la lengua española y para la difusión de la cultura española e hispanoamericana.

Más detalles

ANUNCIO BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION TEMPORAL DE PLAZAS DE PERSONAL DE DEPORTES PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2014

ANUNCIO BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION TEMPORAL DE PLAZAS DE PERSONAL DE DEPORTES PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2014 ANUNCIO BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION TEMPORAL DE PLAZAS DE PERSONAL DE DEPORTES PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2014 Ante la proximidad de la Temporada de Verano y la apertura de

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

AYUNTAMIENTO DE YUNCOS CONCEJALÍA EMPLEO, PERSONAL Y BASES QUE HAN REGIR LA CREACIÓN Y CONVOCATORIA UNA BOLSA TRABAJO MONITORES PORTIVOS L AYUNTAMIENTO EN RÉGIMEN CONTRATACIÓN LABORAL CARÁCTER TEMPORAL Y A TIEMPO PARCIAL 1.-

Más detalles

MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA DE FECHA 27/04/2011 PUBLICADAS EN EL BORM DE 16/05/20011

MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA DE FECHA 27/04/2011 PUBLICADAS EN EL BORM DE 16/05/20011 AYUNTAMIENTO ALHAMA DE MURCIA Sección de Personal MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA DE FECHA 27/04/2011 PUBLICADAS EN EL BORM DE 16/05/20011 EN EL BORM

Más detalles

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA FUNDACION BALUARTE.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA FUNDACION BALUARTE. CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA FUNDACION BALUARTE. Por acuerdo del Patronato de la Fundación Baluarte de fecha 2 de junio de 2016, se aprueba la convocatoria de concurso

Más detalles

La documentación se le requerirá sólo a la/s persona/s seleccionadas, antes de su incorporación.

La documentación se le requerirá sólo a la/s persona/s seleccionadas, antes de su incorporación. BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ESPECÍFICO PARA FUTURAS CONTRATACIONES TEMPORALES EN EL PUESTO DE MATRONA PARA EL HOSPITAL COSTA DEL SOL, PERTENECIENTE A LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL

Más detalles

CARTELL DE PREMIS DE LA XXXVIII NIT LITERÀRIA ANDORRANA

CARTELL DE PREMIS DE LA XXXVIII NIT LITERÀRIA ANDORRANA CARTELL DE PREMIS DE LA XXXVIII NIT LITERÀRIA ANDORRANA Escaldes-Engordany Principat d Andorra 2015 CONDICIONS GENERALS a. Les obres que aspirin a aquests premis hauran de ser inèdites, escrites i presentades

Más detalles

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO TEMPORAL DE AZAFATA/O EN EL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO TEMPORAL DE AZAFATA/O EN EL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma PÁGINA 1 / 6 BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO

Más detalles

BASES REGULADORAS QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS PERSONAS A CONTRATAR DENTRO DEL PLAN DE EMPLEO 2015-2016

BASES REGULADORAS QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS PERSONAS A CONTRATAR DENTRO DEL PLAN DE EMPLEO 2015-2016 BASES REGULADORAS QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS PERSONAS A CONTRATAR DENTRO DEL PLAN DE EMPLEO 2015-2016 1-.OBJETO Es objeto de las presentes bases regular el proceso de selección para la

Más detalles

1 TECNICO TURISMO GC2

1 TECNICO TURISMO GC2 BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE 1 TECNICO TURISMO GC2 Y PARA LOS PROYECTOS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL PLURIANUALES (201/2016) A DESARROLLAR EN EL AYUNTAMIENTO

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

2. Reqnisitos de los

2. Reqnisitos de los CONVOCATORIA PARA INGRESO COMO PERSONAL LABORAL FIJO EN EL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MIAMI CON LA CATEGORIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Teniendo en cuenta lo en la Resolución de la Secretaría de Estado

Más detalles

BASES DE CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE UNA PLAZA DE DIRECTOR GERENTE Y OTRA DE JEFE DE ADMINISTRACION.

BASES DE CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE UNA PLAZA DE DIRECTOR GERENTE Y OTRA DE JEFE DE ADMINISTRACION. BASES DE CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE UNA PLAZA DE DIRECTOR GERENTE Y OTRA DE JEFE DE ADMINISTRACION. PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Es objeto de la presente

Más detalles

BASES DE CONVOCATORIA

BASES DE CONVOCATORIA Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Dirección de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, por la que se convoca proceso selectivo para la cobertura de dos plazas de personal laboral

Más detalles

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES/AS DE ZUMBA DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES/AS DE ZUMBA DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES/AS DE ZUMBA DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES PRIMERA. Objeto de la Convocatoria El objeto de las presentes

Más detalles

BASES GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE UN PINTOR COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO (AVILA)

BASES GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE UN PINTOR COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO (AVILA) BASES GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE UN PINTOR COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO (AVILA) PRIMERA.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN Las presentes bases tienen por objeto regular el

Más detalles

BASES PARA LA EDICIÓN DEL FESTIVAL DOCUMENTAMADRID 2016 PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y PREMIOS CONVOCADOS

BASES PARA LA EDICIÓN DEL FESTIVAL DOCUMENTAMADRID 2016 PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y PREMIOS CONVOCADOS BASES PARA LA EDICIÓN DEL FESTIVAL DOCUMENTAMADRID 2016 PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y PREMIOS CONVOCADOS Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio S.A., dentro de la XIII edición del Festival

Más detalles

Excmo. Ayuntamiento de Navia

Excmo. Ayuntamiento de Navia BASES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL TEMPORAL POR LAS QUE SE REGIRAN LAS PRUEBAS PARA LA SELECCIÓN DE 4 AUXILIARES DE POLICÍA. 1º- OBJETO.- La contratación de 4 auxiliares de Policía como personal

Más detalles

Miércoles 12 Noviembre 2014 - N.º 218 MONTÁNCHEZ

Miércoles 12 Noviembre 2014 - N.º 218 MONTÁNCHEZ Página 30 MONTÁNCHEZ BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL BASE 1.- NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Régimen de Provisión: Contratación Laboral Temporal. Denominación: JARDINERO Número

Más detalles

CONVOCATORIA INTERNA:

CONVOCATORIA INTERNA: CONVOCATORIA INTERNA: PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA EL PUESTO DE MECÁNICO-ELECTRICISTA POLIVALENTE PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA INTERNA. El objeto de la presente Convocatoria es

Más detalles

Fecha de publicación: Finalización del plazo:

Fecha de publicación: Finalización del plazo: MINISTERIO SUBSECRETARIA Fecha de publicación: Finalización del plazo: RESOLUCIÓN DE DE 2015 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, POR LA QUE SE CONVOCAN DESTINOS PARA SU COBERTURA CON CARÁCTER DEFINITIVO

Más detalles

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE MOVILIDAD PARA ALUMNOS SALIENTES DE GRADO, MÁSTER Y DOCTORADO DENTRO DEL PROGRAMA ERASMUS+ (KA107)

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE MOVILIDAD PARA ALUMNOS SALIENTES DE GRADO, MÁSTER Y DOCTORADO DENTRO DEL PROGRAMA ERASMUS+ (KA107) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE MOVILIDAD PARA ALUMNOS SALIENTES DE GRADO, MÁSTER Y DOCTORADO DENTRO DEL PROGRAMA ERASMUS+ (KA107) La Universidad de Cádiz, a través de la Oficina de Relaciones, hace pública

Más detalles

NORMAS QUE REGIRAN EL PROCESO SELECTIVO PARA CREAR UNA BOLSA DE EMPLEO DE PROFESOR DE MÚSICA, ESPECIALIDAD CLARINETE, DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

NORMAS QUE REGIRAN EL PROCESO SELECTIVO PARA CREAR UNA BOLSA DE EMPLEO DE PROFESOR DE MÚSICA, ESPECIALIDAD CLARINETE, DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES NORMAS QUE REGIRAN EL PROCESO SELECTIVO PARA CREAR UNA BOLSA DE EMPLEO DE PROFESOR DE MÚSICA, ESPECIALIDAD CLARINETE, DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES Base primera Objeto de la convocatoria 1.1. La convocatoria

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA BASES PARA LA CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PEONES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PARA FUTURAS VINCULACIONES LABORALES.

AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA BASES PARA LA CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PEONES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PARA FUTURAS VINCULACIONES LABORALES. BASES PARA LA CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PEONES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PARA FUTURAS VINCULACIONES LABORALES. PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. Es objeto de la presente convocatoria la

Más detalles