VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.:

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001"

Transcripción

1 VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: KONTRATUAREN XEDEA: Urruneko inprimaketako VPS familiako produktuen mantentze lanen kontratua berritzea. 2 KONTRATAZIO ORGANOA: Izfe, S.A.ko Zuzendaritza Nagusia eta Administrazio Kontseiluko Lehendakaritza edo Lehendakariordetza. 3 ESLEITZEKO PROZEDURA: Prozedura negoziatua. 4 ESPEDIENTEAREN TRAMITAZIOA: Tramitazio arrunta. 5 LIZITAZIO PREZIOA: ,00 gehi ,40 (%21eko BEZa). 6 ESKAINTZAK AURKEZTEKO EPEA: 2014/03/03 a 13etan. 7 BEHIN BETIKO BERMEA: Ez da ezartzen. 8 EXEKUZIO EPEA: 2014/04/01tik 2017/03/31ra arte. 9 ORDAINTZEKO ERA: Lanak egindakoan IZFE, S.A.ren oniritzia behar duen urteko faktura behin aurkeztuta LUZAPENA: Ez da ezartzen ESKAINTZAREKIN AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTUAK: - Eskaintza ekonomikoa, I. Eranskina ereduaren araberakoa, BEZa, gainerako zerga eta gastuak barne. - Kaudimena egiaztatzea: Finantza-erakundeen ziurtagiria. - Eskaintza Teknikoa, Baldintza Teknikoen Agirian zehaztutakoaren arabera (Dokumentazioa paperean eta euskarri elektronikoan aurkeztuko da). - IV. Eranskina beteta. 12 ALDERDI NEGOZIAGARRIAK: Prezioa eta baldintza teknikoak. 13 ESLEIPENDUNAK AUKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: 1.- Enpresaren nortasun juridikoaren egiaztatzea, Merkataritzako Erregistroan behar bezala izen emandako Sozietatearen sorrerako eskritura publikoa edota aldaketarena aurkeztuz, baita eskaintza aurkezten duen pertsonaren Erregistroan izen emandako askietsitako ahalordea eta N.A.N.ren fotokopia ere. Ez dute aurkeztu beharko, III. Eranskina Beteta, eskatutako dokumentazio hori Izfe, S.A.k izapidetutako beste espediente baterako aurkeztu dutenek baldin eta aldaketarik izan ez bada dokumentazioan eta hau iraungi ez bada, ez eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratisten Erregistroaren ziurtagiria, Ekonomia eta Ogasun Ministerioarena edo Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Kontuhartzailetza eta Auditoretza Zerbitzuarena aurkezten dutenek ere.

2 2.- II. Eranskinean azaltzen den ereduaren araberako aitorpen erantzulea, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuko 60. Artikuluan aurreikusten diren egoeretan aurkitzen ez den eta zerga alorreko eta Gizarte Segurantzako betebeharretan egunean dagoenarena (esleipendun gertatuz gero azken alderdi hau egiaztatu beharko du) SAILKAPENA: Ez da ezartzen. 15 PREZIOEN BERRIKUSPENA: Ez da ezartzen. 16 LAGAPENA ETA AZPIKONTRATAZIOA: SPKLTBan zehaztutakoaren arabera. 17 AURREKONTU XEDAPENA: Badago ZIGORRAK: Esleipendunak kontratua gauzatzeko epea eta Izfe, S.A.k jarritako epe partzialak bete beharko ditu. Aipatutako epe horietakoren bat amaitzean, kontratista berandutzan sartu bada berari egoztekoak diren arrazoiengatik, Izfe, S.A.k erabaki dezake kontratua amaitutzat ematea edo SPKLTBan aurreikusitako zigorrak jartzea. Izfe, S.A.k, hala dagokionean, kontratistaren berandutzeak eragindako kalte eta galerengatik kalteordaina exijituko du Atzerapena kontratistari egozterik ez dagoen arrazoiengatik gertatu bada, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuko artikuluan xedatu bezala jokatuko da Nolanahi ere, kontratista berandutza egoeran dagoela aitortzeko ez da beharrezkoa izango Izfe, S.A.k aldez aurreko eskaera edo errekerimendua egitea. 19 ARAUBIDE APLIKAGARRIA: Espediente honetatik eratorritako kontratuaren izaera merkataritzakoa da soilik, nahiz eta honen kontratu-jarduera, aplikagarria den neurrian, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen aginduei egokituko zaien Kontratua ondorengoek xedatutakoaren arabera arautuko da: Baldintza agiri honetan jasotako klausulak eta dagokion karatularen eta kontratuaren xede den ezaugarri teknikoen agirien zehaztapenak /2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratua (aurrerantzean, SPKLTB) onartzen duena eko urriaren 12ko 1098/01 Errege Dekretuak onartutako Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendua, SPKLTBri aurka egiten ez badio /2009 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 2007ko urriaren 30eko 30/2007 Legea zati batean garatzen duena Euskal Autonomia Erkidegoan kontratazio gaiak arautzen dituzten eta aplikagarriak diren bestelako xedapenak Lege eta arau horien osagarri gisa, Zuzenbide Pribatuko arau orokorrak beteko dira.

3 I. Eranskina Proposamen ekonomikoaren eredua... jaunak/andreak, adinez nagusia,...(e)ko... kalea,... zk.an bizi denak eta... zk.ko NA duenak,...ren izenean eta ordezkaritzan (sozietate helbidea:... eta IFK...) diharduenak AZALTZEN DU Lehena.- Bigarrena.- Hirugarrena.- Laugarrena.- Ezagutzen dituela VPS mantentze lanak ( espediente zk.) proiektua eta hau kontratatzeko ezaugarri teknikoen eta baldintza administratiboen agiriak. Bere erantzukizunpean adierazten duela enpresa lizitatzailea ez dagoela sartuta legediak administrazioarekin kontratatzeko zehaztutako debeku kasuetan, kontratuaren xede diren lanak egiteko gaitasun juridikoa eta nahikoa bitarteko dituela eta kontratua gauzatzeko eskatzen diren beharkizun bereziak betetzen dituela. Esleipendun gertatuz gero, aurkeztutako eskaintzaren arabera egingo dituela lanak eta onartutako proiektuko eta agirietako beharkizunak eta baldintzak betez. Lanak ondoren zehazten diren zenbatekoetan eta epeetan egiteko konpromisoa hartzen duela, aukera hauen arabera: Proposamena Epea Eskaintza ekonomikoa BEZ kanpo [hizkiz eta zenbakiz] BEZa [hizkiz eta zenbakiz] Oinarrizko proposamena GUZTIRA BEZ barne [hizkiz eta zenbakiz] [Data eta sinadura] Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A. (Izfe, S.A.)

4 II. Eranskina Ardurapeko adierazpenaren eredua [Pertsona natural edo fisikoa denean]... jaunak/andreak, adinez nagusiak,...(e)ko... kalea,... zk.an bizi denak eta... zk.ko NA duenak, [Tel...Faxa...Helbide elektronikoa...] adierazten du eskumena duela Administrazio Publikoarekin kontratuak sinatzeko, jarduteko gaitasun osoa duelako eta ez delako aurkitzen Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren 60. artikuluan aurreikusten dituen egoeretan. Era berean, adierazten du egunean dagoela lege xedapenek ezartzen dituzten zerga alorreko eta Gizarte Segurantzako betebeharretan, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorreko (2001eko urriaren 12ko 1098/01 ED) 13 eta 14. Artikuluetan eskatzen den neurrian, esleipendun gertatuz gero dagozkion ziurtagiriekin egiaztatuz. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda dagoela kontratuaren xedeari dagokion epigrafean eta ez duela bajarik eman zerga horren matrikulan. [Lekua, data eta sinadura] [Sozietatea edo persona juridikoa denean]... jaunak/andreak, adinez nagusiak,...(e)ko... kalea,... zk.an bizi denak eta... zk.ko NA duenak, [Tel... Faxa... Helbide elektronikoa...] adierazten du eskumena duela, banako kontratua betetzeko edo ordezten duen enpresaren ordezkari gisa, administrazioarekin kontratatzeko, jarduteko gaitasun osoa duelako eta ez delako aurkitzen Arlo Publikoko Kontratuen Legearen 49. artikuluan aurreikusitako egoeraren batean. Era berean, adierazten du egunean dagoela lege xedapenek ezartzen dituzten zerga alorreko eta Gizarte Segurantzako betebeharretan, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorreko (2001eko urriaren 12ko 1098/01 ED) 13 eta 14. Artikuluetan eskatzen den neurrian, esleipendun gertatuz gero dagozkion ziurtagiriekin egiaztatuz. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda dagoela kontratuaren xedeari dagokion epigrafean eta ez duela bajarik eman zerga horren matrikulan. [Lekua, data eta sinadura] [*] Ezabatu egoki ez dena Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A. (Izfe, S.A.)

5 III. Eranskina Beste espediente batera igortzeko eredua... jaunak/andreak, adinez nagusiak,...(e)ko... kalea,... zk.an bizi denak eta... zk.ko NA duenak,...enpresaren izenean (IFK:..., sozietate helbidea:..., P.K... Telefonoa... Faxa..., Helbide elektronikoa...) diharduenak Adierazten du I....ren kontratazioan parte hartzeko eskatutako dokumentazio administratiboa Izfe, S.A.ren esku dagoela, ri dagokion zk. espedientean aurkeztu baita. II. Aipatu dokumentazioan ALDAKETAK EGIN DIRA / EZ DA EGIN ALDAKETARIK [*][aldaketak edo eguneratzeak izan badira aurkeztu egin behar dira]. [*] Ezabatu egoki ez dena [Lekua, data eta sinadura] Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A. (Izfe, S.A.)

6 IV. Eranskina Proposamena erregistroan aurkezteko eredua Lizitatzailearen identifikazioa Izen-deiturak: Nortasun agiria: Noren izenean: IFK: Jakinarazpenetarako helbidea: Telefonoa: Faxa: Helbide elektronikoa: Izen-deiturak: Nortasun agiria: Aurkezlearen identifikazioa Azalpena Goian aipatutako pertsonak, adinez nagusia izanik, adierazten du proposamena aurkeztu duela kontratazio hau dela eta: Xedea: VPS mantentze lanak Espediente zk: Donostia, 2014ko...aren...a Sin.: (Aurkezlearen sinadura) Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A. (Izfe, S.A.)

7 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL MANTENIMIENTO VPS Nº EXPEDIENTE: OBJETO DEL CONTRATO: Renovación del contrato de mantenimiento de la familia de productos VPS de impresión remota. 2 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Dirección General y Presidencia o Vicepresidencia del Consejo de Administración de Izfe, S.A. 3 - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: Procedimiento negociado. 4 - TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE: Tramitación ordinaria. 5 - PRECIO DE LICITACIÓN: ,00 más IVA de ,40 (21% de IVA). 6 - PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 03/03/2014 a las 13 horas. 7 - GARANTÍA DEFINITIVA: No se establece. 8 - PLAZO DE EJECUCIÓN: Del 01/04/2014 al 31/03/ FORMA DE PAGO: Contra facturación anual, a la prestación del objeto del contrato y previa conformidad de IZFE S.A PRÓRROGA: No se establece DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA OFERTA: - Oferta económica según modelo del Anexo I, IVA, demás impuestos y todos los gastos incluidos. - Justificación de la solvencia: Informe de institución financiera. - Oferta Técnica de conformidad con lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Técnicas (Documentación a presentar en papel y en soporte electrónico). - Anexo IV cumplimentado. 12 ASPECTOS A NEGOCIAR: Precio y especificaciones técnicas DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO: 1.- Acreditación de la personalidad jurídica de la empresa mediante presentación de escritura de constitución y, en su caso, modificación, inscrita en el Registro Mercantil, así como poder bastanteado inscrito en el Registro y fotocopia del D.N.I. de la persona que presente la oferta. Quedan exceptuados cumplimentando el Anexo III, los que hubieren licitado en otro expediente de contratación tramitado por Izfe, S.A., siempre que no hubiera habido modificaciones ni hubiera caducado, así como los que presenten certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, del Ministerio de Economía y Hacienda o del Servicio de Intervención y Auditoría del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 2.- Declaración expresa responsable, según modelo que se adjunta como Anexo II de no estar incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y de hallarse al corriente en sus obligaciones con Hacienda y con la Seguridad Social (aspecto este último que deberá acreditar en caso de resultar adjudicatario).

8 14 - CLASIFICACIÓN: No se establece. 15 REVISIÓN DE PRECIOS: No se establece CESIÓN Y SUBCONTRATACION: Según lo dispuesto en el TRLCSP CONSIGNACION PRESUPUESTARIA: Existe PENALIZACIONES: El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por Izfe, S.A. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, Izfe, S.A. podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades previstas en el TRLCSP. Izfe, S.A., en su caso, exigirá la indemnización por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el TRLCSP En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa por parte de Izfe, S.A. 19 REGIMEN JURÍDICO APLICABLE: La naturaleza del contrato que provenga de este expediente de contratación es puramente mercantil, si bien su actividad contractual se ajustará, en la medida aplicable, a las prescripciones de la Ley de Contratos del Sector Público El contrato se regirá por: Las cláusulas contenidas en este pliego junto con las especificaciones de su carátula y las del pliego de prescripciones técnicas objeto de contrato El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de La Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP) El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por RD 1098/2001 de 12 de octubre, en lo que no se oponga al TRLCSP El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público Por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación a nivel de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables Supletoriamente regirán las normas generales del Derecho Privado.

9 Anexo I Modelo de propuesta económica Don/Doña..., mayor de edad, con domicilio en... y D.N.I. nº..., en nombre y representación de..., con domicilio social en... y C.I.F. nº... EXPONE Primero.- Segundo.- Tercero.- Cuarto.- Que conoce el proyecto de Mantenimiento VPS (nº expediente ) y los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas para su contratación. Que declara bajo su responsabilidad que la empresa licitadora no se halla comprendida en ninguno de los supuestos de prohibición para contratar con la Administración señalados en la legislación vigente, tiene capacidad jurídica y medios suficientes para realizar los trabajos del citado proyecto y reúne los requisitos específicos exigidos para este contrato. Que, caso de resultar adjudicataria, realizará los trabajos conforme a las condiciones de su oferta y con estricta sujeción en todo a los requisitos y condiciones del proyecto y pliegos aprobados. Que las cantidades y plazos por los que se compromete a ejecutar los trabajos son los que se enumeran a continuación según las siguientes alternativas: Propuesta Plazo Oferta económica IVA no incluido [en letra y número] IVA [en letra y número] Propuesta base TOTAL IVA incluido [en letra y número] [Fecha y firma] Sociedad Foral de Servicios Informáticos, S.A. (Izfe, S.A.)

10 [Cuando se trata de persona natural o física] Anexo II Modelo de declaración responsable D/Dª......, mayor de edad, con D.N.I. nº...y domicilio en [Tel..., Fax..., correo electrónico.] declara que está facultado/a para contratar con la Administración Pública, ya que teniendo plena capacidad de obrar, no se halla incurso/a en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, declara hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, con el alcance que previenen los artículos 13 y 14 del RGLCAP (RD 1098/2001, 12 de octubre), acreditándolo con los correspondientes certificados en el supuesto de resultar adjudicatario. estar dado de alta en el impuesto sobre actividades económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato y no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. [Lugar, fecha y firma] [Cuando se trata de Sociedad o Persona Jurídica] D/Dª..., mayor de edad, con D.N.I. nº... y domicilio en... en representación de..., con N.I.F.... y domicilio social en [Tel..., Fax..., correo electrónico...] declara que tanto él/ella como la empresa a la que representa están facultados/as para contratar con la Administración Pública, ya que teniendo plena capacidad de obrar, no se hallan incursos/as en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, declara hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, con el alcance que previenen los artículos 13 y 14 del RGLCAP (RD 1098/2001, 12 de octubre), acreditándolo con los correspondientes certificados en el supuesto de resultar adjudicatario. estar dado de alta en el impuesto sobre actividades económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato y no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. [Lugar, fecha y firma] [*] Táchese lo que no proceda Sociedad Foral de Servicios Informáticos, S.A. (Izfe, S.A.)

11 Anexo III Modelo de remisión a otro expediente D/Dª..., mayor de edad, con D.N.I. nº... y domicilio en..., en representación de la empresa..., C.I.F...., con domicilio social en..., C.P..., Teléfono...fax y correo electrónico Declara III. Que la documentación administrativa requerida para participar en la contratación de...obra en poder de Izfe, S.A. al haber sido presentada en el expediente nº. relativo a..... IV. Que SI NO [*] ha habido modificaciones en la referida documentación [en caso de haber modificaciones o actualizaciones deberán aportarse]. [*] Táchese lo que no proceda [Lugar, fecha y firma] Sociedad Foral de Servicios Informáticos, S.A. (Izfe, S.A.)

12 Anexo IV Modelo de entrega de la proposición en registro Identificación del licitador Nombre y apellidos: DNI: En representación de: NIF: Domicilio para notificaciones: Teléfono: Fax: Nombre y apellidos: DNI: Identificación del presentador Exposición La persona arriba mencionada, siendo mayor de edad, manifiesta que hace entrega de la proposición, para la siguiente contratación: Objeto: Mantenimiento VPS Nº expediente: San Sebastián,... de... de 2014 Fdo.: (Firma presentador/a) Sociedad Foral de Servicios Informáticos, S.A. (Izfe, S.A.)

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and.

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and. GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2014KO IRAILAREN 9AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 147. zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena 16697 BOB núm. 147. Lunes, 2 de agosto de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8113 BOB núm. 106. Viernes, 31 de mayo de

Más detalles

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco BIZKAIA 1. Texto convenio colectivo 2012-2016. 2. Revisión salarial 2014. 3. Calendario laboral 2014. 4. Revisión salarial 2015-2016. 5. Calendario laboral 2015. BAO. 19. zk. 2013, urtarrilak 28. Astelehena

Más detalles

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN

Más detalles

ANEXO I IVA 436.079,34

ANEXO I IVA 436.079,34 ANEXO I 1.- OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. Objeto del contrato:contratar la puesta a disposición del Ayuntamiento de una plataforma digital web, en funcionamiento, estructurada en secciones que

Más detalles

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales KULTURA SAILA 3872 203/2010 DEKRETUA, uztailaren 20koa, Goi Mailako Kirolari buruzkoa. Autonomia Estatutuaren 10.36 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari

Más detalles

Codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV), 72267000-4 Servicios de mantenimiento y reparación de software.

Codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV), 72267000-4 Servicios de mantenimiento y reparación de software. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIO CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS, SOFTWARE,

Más detalles

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4160 AGINDUA, 2008ko ekainaren

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 1. ANTECEDENTES La FIIAPP es una fundación del sector público estatal cuyas actividades,

Más detalles

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-.

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-. 6. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO TASEN ERREGULATZAILEA. ARGIBIDEA ORDENANZA Nº 6 REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION

Más detalles

PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO- ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE RIESGOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIGORRIAGA.

PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO- ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE RIESGOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIGORRIAGA. PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO- ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE RIESGOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIGORRIAGA. PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION

Más detalles

2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014

2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014 2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014 1. Ingurumenaren eta Lurralde Politikaren Batzordearen irizpena, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko

Más detalles

Artículo 12.-. Artículo 4.-. Artículo 5.-. Artículo 9.-.

Artículo 12.-. Artículo 4.-. Artículo 5.-. Artículo 9.-. 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS O

Más detalles

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 196 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Foru Aginduak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 6562 Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko

Más detalles

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.-

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.- AÑO 2014 URTEA 127 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS QUE RIGE LA LICITACIÓN PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA AL MUSEO GUGGENHEIM BILBAO

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS QUE RIGE LA LICITACIÓN PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA AL MUSEO GUGGENHEIM BILBAO PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICO-ADMINISTRATS QUE RIGE LA LICITACIÓN PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA AL MUSEO GUGGENHEIM BILBAO CUADRO RESUMEN A. OBJETO DEL CONTRATO Servicio de mensajería

Más detalles

1. OBJETO 2. REGULACIÓN JURÍDICA

1. OBJETO 2. REGULACIÓN JURÍDICA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACION, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE CONSERVACION, REPARACION, SUSTITUCION Y MANTE- NIMIENTO DE LOS SISTEMAS E

Más detalles

a) La prestación al público de todos los servicios propios de la actividad de bar dentro del recinto del Hogar Social de Granja de Rocamora.

a) La prestación al público de todos los servicios propios de la actividad de bar dentro del recinto del Hogar Social de Granja de Rocamora. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE PRESCRIPCCIONES TECNICAS; QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE BAR DEL HOGAR SOCIAL DE GRANJA

Más detalles

PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATAR LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL, EDIFICIOS Y VEHICULOS MUNICIPALES

PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATAR LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL, EDIFICIOS Y VEHICULOS MUNICIPALES SECRETARIA PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATAR LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL, EDIFICIOS Y VEHICULOS MUNICIPALES CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación Es

Más detalles

Concejalía de Administración General Departamento de Contratación y Patrimonio

Concejalía de Administración General Departamento de Contratación y Patrimonio Administrativo flota PLIEGO DE CONDICIONES DE CLAUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, EN TRÁMITACIÓN ORDINARIA, POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO DE UN: SEGURO SOBRE LA FLOTA

Más detalles

- PLURALIDAD DE CRITERIOS - ABIERTO Nº

- PLURALIDAD DE CRITERIOS - ABIERTO Nº Negociado: COMPRAS/CONTRATACION Subtipo Exp.: OBRA - PLURALIDAD DE CRITERIOS - ABIERTO Nº Expediente: 000020/2014-1030-17 Asunto: FINALIZACION DEL MUSEO DE LA MURALLA (ORIGINAL: CENTRO DE INTERPRETACION

Más detalles

PODER ADJUDICADOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA. CONTRATOS OBRAS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA.

PODER ADJUDICADOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA. CONTRATOS OBRAS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA. PODER ADJUDICADOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA. CONTRATOS OBRAS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA. MODELO TIPO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS ADAPTADO

Más detalles

2.1 El objeto del presente Pliego está tipificado como contrato PRIVADO DE SERVICIOS, dentro de la categoría 6.a) y se regirá:

2.1 El objeto del presente Pliego está tipificado como contrato PRIVADO DE SERVICIOS, dentro de la categoría 6.a) y se regirá: Glorieta de España, 1 30004 Murcia T: 968 358 600 (C.I.F. P-3003000A) PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE UNA PÓLIZA

Más detalles

1. Justificación del procedimiento de adjudicación y carácter jurídico del contrato.

1. Justificación del procedimiento de adjudicación y carácter jurídico del contrato. (APROBADO POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN) PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO SOBRE LA FLOTA DE VEHÍCULOS OFICIALES DE LA ASAMBLEA DE

Más detalles

» PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES EDUCATIVAS

» PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES EDUCATIVAS PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB «MURCIA EDUCADORA» PARA LA GESTIÓN

Más detalles

PLIEGO DE BASES ADMINISTRATIVAS

PLIEGO DE BASES ADMINISTRATIVAS INDICE 1. Objeto y Naturaleza del Contrato 2. Forma de Adjudicación y Fase de Licitación 3. Adjudicación 4. Desarrollo y Ejecución del Contrato Elaborado por: Inmaculada Martínez Paz Montenegro Revisado

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO NETWORK BACKUP SOFTWAREAREN BEZERO ETA ZERBITZARI LIZENTZIEN MANTENTZE PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA

GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO NETWORK BACKUP SOFTWAREAREN BEZERO ETA ZERBITZARI LIZENTZIEN MANTENTZE PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS CLIENTE Y SERVIDOR DEL SOFTWARE DE BACKUP LEGATO NETWORK ACTUALMENTE EN VIGOR GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación del Suministro de

Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación del Suministro de Contratación del suministro de equipos esterilizadores de vapor de agua pequeños para FREMAP, M.A.T.E.P.S.S. nº 61 Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación del Suministro de ESTERILIZADORES

Más detalles