VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001"

Transcripción

1 VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: KONTRATUAREN XEDEA: Urruneko inprimaketako VPS familiako produktuen mantentze lanen kontratua berritzea. 2 KONTRATAZIO ORGANOA: Izfe, S.A.ko Zuzendaritza Nagusia eta Administrazio Kontseiluko Lehendakaritza edo Lehendakariordetza. 3 ESLEITZEKO PROZEDURA: Prozedura negoziatua. 4 ESPEDIENTEAREN TRAMITAZIOA: Tramitazio arrunta. 5 LIZITAZIO PREZIOA: ,00 gehi ,40 (%21eko BEZa). 6 ESKAINTZAK AURKEZTEKO EPEA: 2014/03/03 a 13etan. 7 BEHIN BETIKO BERMEA: Ez da ezartzen. 8 EXEKUZIO EPEA: 2014/04/01tik 2017/03/31ra arte. 9 ORDAINTZEKO ERA: Lanak egindakoan IZFE, S.A.ren oniritzia behar duen urteko faktura behin aurkeztuta LUZAPENA: Ez da ezartzen ESKAINTZAREKIN AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTUAK: - Eskaintza ekonomikoa, I. Eranskina ereduaren araberakoa, BEZa, gainerako zerga eta gastuak barne. - Kaudimena egiaztatzea: Finantza-erakundeen ziurtagiria. - Eskaintza Teknikoa, Baldintza Teknikoen Agirian zehaztutakoaren arabera (Dokumentazioa paperean eta euskarri elektronikoan aurkeztuko da). - IV. Eranskina beteta. 12 ALDERDI NEGOZIAGARRIAK: Prezioa eta baldintza teknikoak. 13 ESLEIPENDUNAK AUKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: 1.- Enpresaren nortasun juridikoaren egiaztatzea, Merkataritzako Erregistroan behar bezala izen emandako Sozietatearen sorrerako eskritura publikoa edota aldaketarena aurkeztuz, baita eskaintza aurkezten duen pertsonaren Erregistroan izen emandako askietsitako ahalordea eta N.A.N.ren fotokopia ere. Ez dute aurkeztu beharko, III. Eranskina Beteta, eskatutako dokumentazio hori Izfe, S.A.k izapidetutako beste espediente baterako aurkeztu dutenek baldin eta aldaketarik izan ez bada dokumentazioan eta hau iraungi ez bada, ez eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratisten Erregistroaren ziurtagiria, Ekonomia eta Ogasun Ministerioarena edo Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Kontuhartzailetza eta Auditoretza Zerbitzuarena aurkezten dutenek ere.

2 2.- II. Eranskinean azaltzen den ereduaren araberako aitorpen erantzulea, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuko 60. Artikuluan aurreikusten diren egoeretan aurkitzen ez den eta zerga alorreko eta Gizarte Segurantzako betebeharretan egunean dagoenarena (esleipendun gertatuz gero azken alderdi hau egiaztatu beharko du) SAILKAPENA: Ez da ezartzen. 15 PREZIOEN BERRIKUSPENA: Ez da ezartzen. 16 LAGAPENA ETA AZPIKONTRATAZIOA: SPKLTBan zehaztutakoaren arabera. 17 AURREKONTU XEDAPENA: Badago ZIGORRAK: Esleipendunak kontratua gauzatzeko epea eta Izfe, S.A.k jarritako epe partzialak bete beharko ditu. Aipatutako epe horietakoren bat amaitzean, kontratista berandutzan sartu bada berari egoztekoak diren arrazoiengatik, Izfe, S.A.k erabaki dezake kontratua amaitutzat ematea edo SPKLTBan aurreikusitako zigorrak jartzea. Izfe, S.A.k, hala dagokionean, kontratistaren berandutzeak eragindako kalte eta galerengatik kalteordaina exijituko du Atzerapena kontratistari egozterik ez dagoen arrazoiengatik gertatu bada, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuko artikuluan xedatu bezala jokatuko da Nolanahi ere, kontratista berandutza egoeran dagoela aitortzeko ez da beharrezkoa izango Izfe, S.A.k aldez aurreko eskaera edo errekerimendua egitea. 19 ARAUBIDE APLIKAGARRIA: Espediente honetatik eratorritako kontratuaren izaera merkataritzakoa da soilik, nahiz eta honen kontratu-jarduera, aplikagarria den neurrian, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen aginduei egokituko zaien Kontratua ondorengoek xedatutakoaren arabera arautuko da: Baldintza agiri honetan jasotako klausulak eta dagokion karatularen eta kontratuaren xede den ezaugarri teknikoen agirien zehaztapenak /2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratua (aurrerantzean, SPKLTB) onartzen duena eko urriaren 12ko 1098/01 Errege Dekretuak onartutako Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendua, SPKLTBri aurka egiten ez badio /2009 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 2007ko urriaren 30eko 30/2007 Legea zati batean garatzen duena Euskal Autonomia Erkidegoan kontratazio gaiak arautzen dituzten eta aplikagarriak diren bestelako xedapenak Lege eta arau horien osagarri gisa, Zuzenbide Pribatuko arau orokorrak beteko dira.

3 I. Eranskina Proposamen ekonomikoaren eredua... jaunak/andreak, adinez nagusia,...(e)ko... kalea,... zk.an bizi denak eta... zk.ko NA duenak,...ren izenean eta ordezkaritzan (sozietate helbidea:... eta IFK...) diharduenak AZALTZEN DU Lehena.- Bigarrena.- Hirugarrena.- Laugarrena.- Ezagutzen dituela VPS mantentze lanak ( espediente zk.) proiektua eta hau kontratatzeko ezaugarri teknikoen eta baldintza administratiboen agiriak. Bere erantzukizunpean adierazten duela enpresa lizitatzailea ez dagoela sartuta legediak administrazioarekin kontratatzeko zehaztutako debeku kasuetan, kontratuaren xede diren lanak egiteko gaitasun juridikoa eta nahikoa bitarteko dituela eta kontratua gauzatzeko eskatzen diren beharkizun bereziak betetzen dituela. Esleipendun gertatuz gero, aurkeztutako eskaintzaren arabera egingo dituela lanak eta onartutako proiektuko eta agirietako beharkizunak eta baldintzak betez. Lanak ondoren zehazten diren zenbatekoetan eta epeetan egiteko konpromisoa hartzen duela, aukera hauen arabera: Proposamena Epea Eskaintza ekonomikoa BEZ kanpo [hizkiz eta zenbakiz] BEZa [hizkiz eta zenbakiz] Oinarrizko proposamena GUZTIRA BEZ barne [hizkiz eta zenbakiz] [Data eta sinadura] Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A. (Izfe, S.A.)

4 II. Eranskina Ardurapeko adierazpenaren eredua [Pertsona natural edo fisikoa denean]... jaunak/andreak, adinez nagusiak,...(e)ko... kalea,... zk.an bizi denak eta... zk.ko NA duenak, [Tel...Faxa...Helbide elektronikoa...] adierazten du eskumena duela Administrazio Publikoarekin kontratuak sinatzeko, jarduteko gaitasun osoa duelako eta ez delako aurkitzen Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren 60. artikuluan aurreikusten dituen egoeretan. Era berean, adierazten du egunean dagoela lege xedapenek ezartzen dituzten zerga alorreko eta Gizarte Segurantzako betebeharretan, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorreko (2001eko urriaren 12ko 1098/01 ED) 13 eta 14. Artikuluetan eskatzen den neurrian, esleipendun gertatuz gero dagozkion ziurtagiriekin egiaztatuz. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda dagoela kontratuaren xedeari dagokion epigrafean eta ez duela bajarik eman zerga horren matrikulan. [Lekua, data eta sinadura] [Sozietatea edo persona juridikoa denean]... jaunak/andreak, adinez nagusiak,...(e)ko... kalea,... zk.an bizi denak eta... zk.ko NA duenak, [Tel... Faxa... Helbide elektronikoa...] adierazten du eskumena duela, banako kontratua betetzeko edo ordezten duen enpresaren ordezkari gisa, administrazioarekin kontratatzeko, jarduteko gaitasun osoa duelako eta ez delako aurkitzen Arlo Publikoko Kontratuen Legearen 49. artikuluan aurreikusitako egoeraren batean. Era berean, adierazten du egunean dagoela lege xedapenek ezartzen dituzten zerga alorreko eta Gizarte Segurantzako betebeharretan, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorreko (2001eko urriaren 12ko 1098/01 ED) 13 eta 14. Artikuluetan eskatzen den neurrian, esleipendun gertatuz gero dagozkion ziurtagiriekin egiaztatuz. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda dagoela kontratuaren xedeari dagokion epigrafean eta ez duela bajarik eman zerga horren matrikulan. [Lekua, data eta sinadura] [*] Ezabatu egoki ez dena Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A. (Izfe, S.A.)

5 III. Eranskina Beste espediente batera igortzeko eredua... jaunak/andreak, adinez nagusiak,...(e)ko... kalea,... zk.an bizi denak eta... zk.ko NA duenak,...enpresaren izenean (IFK:..., sozietate helbidea:..., P.K... Telefonoa... Faxa..., Helbide elektronikoa...) diharduenak Adierazten du I....ren kontratazioan parte hartzeko eskatutako dokumentazio administratiboa Izfe, S.A.ren esku dagoela, ri dagokion zk. espedientean aurkeztu baita. II. Aipatu dokumentazioan ALDAKETAK EGIN DIRA / EZ DA EGIN ALDAKETARIK [*][aldaketak edo eguneratzeak izan badira aurkeztu egin behar dira]. [*] Ezabatu egoki ez dena [Lekua, data eta sinadura] Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A. (Izfe, S.A.)

6 IV. Eranskina Proposamena erregistroan aurkezteko eredua Lizitatzailearen identifikazioa Izen-deiturak: Nortasun agiria: Noren izenean: IFK: Jakinarazpenetarako helbidea: Telefonoa: Faxa: Helbide elektronikoa: Izen-deiturak: Nortasun agiria: Aurkezlearen identifikazioa Azalpena Goian aipatutako pertsonak, adinez nagusia izanik, adierazten du proposamena aurkeztu duela kontratazio hau dela eta: Xedea: VPS mantentze lanak Espediente zk: Donostia, 2014ko...aren...a Sin.: (Aurkezlearen sinadura) Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A. (Izfe, S.A.)

7 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL MANTENIMIENTO VPS Nº EXPEDIENTE: OBJETO DEL CONTRATO: Renovación del contrato de mantenimiento de la familia de productos VPS de impresión remota. 2 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Dirección General y Presidencia o Vicepresidencia del Consejo de Administración de Izfe, S.A. 3 - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: Procedimiento negociado. 4 - TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE: Tramitación ordinaria. 5 - PRECIO DE LICITACIÓN: ,00 más IVA de ,40 (21% de IVA). 6 - PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 03/03/2014 a las 13 horas. 7 - GARANTÍA DEFINITIVA: No se establece. 8 - PLAZO DE EJECUCIÓN: Del 01/04/2014 al 31/03/ FORMA DE PAGO: Contra facturación anual, a la prestación del objeto del contrato y previa conformidad de IZFE S.A PRÓRROGA: No se establece DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA OFERTA: - Oferta económica según modelo del Anexo I, IVA, demás impuestos y todos los gastos incluidos. - Justificación de la solvencia: Informe de institución financiera. - Oferta Técnica de conformidad con lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Técnicas (Documentación a presentar en papel y en soporte electrónico). - Anexo IV cumplimentado. 12 ASPECTOS A NEGOCIAR: Precio y especificaciones técnicas DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO: 1.- Acreditación de la personalidad jurídica de la empresa mediante presentación de escritura de constitución y, en su caso, modificación, inscrita en el Registro Mercantil, así como poder bastanteado inscrito en el Registro y fotocopia del D.N.I. de la persona que presente la oferta. Quedan exceptuados cumplimentando el Anexo III, los que hubieren licitado en otro expediente de contratación tramitado por Izfe, S.A., siempre que no hubiera habido modificaciones ni hubiera caducado, así como los que presenten certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, del Ministerio de Economía y Hacienda o del Servicio de Intervención y Auditoría del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 2.- Declaración expresa responsable, según modelo que se adjunta como Anexo II de no estar incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y de hallarse al corriente en sus obligaciones con Hacienda y con la Seguridad Social (aspecto este último que deberá acreditar en caso de resultar adjudicatario).

8 14 - CLASIFICACIÓN: No se establece. 15 REVISIÓN DE PRECIOS: No se establece CESIÓN Y SUBCONTRATACION: Según lo dispuesto en el TRLCSP CONSIGNACION PRESUPUESTARIA: Existe PENALIZACIONES: El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por Izfe, S.A. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, Izfe, S.A. podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades previstas en el TRLCSP. Izfe, S.A., en su caso, exigirá la indemnización por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el TRLCSP En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa por parte de Izfe, S.A. 19 REGIMEN JURÍDICO APLICABLE: La naturaleza del contrato que provenga de este expediente de contratación es puramente mercantil, si bien su actividad contractual se ajustará, en la medida aplicable, a las prescripciones de la Ley de Contratos del Sector Público El contrato se regirá por: Las cláusulas contenidas en este pliego junto con las especificaciones de su carátula y las del pliego de prescripciones técnicas objeto de contrato El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de La Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP) El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por RD 1098/2001 de 12 de octubre, en lo que no se oponga al TRLCSP El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público Por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación a nivel de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables Supletoriamente regirán las normas generales del Derecho Privado.

9 Anexo I Modelo de propuesta económica Don/Doña..., mayor de edad, con domicilio en... y D.N.I. nº..., en nombre y representación de..., con domicilio social en... y C.I.F. nº... EXPONE Primero.- Segundo.- Tercero.- Cuarto.- Que conoce el proyecto de Mantenimiento VPS (nº expediente ) y los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas para su contratación. Que declara bajo su responsabilidad que la empresa licitadora no se halla comprendida en ninguno de los supuestos de prohibición para contratar con la Administración señalados en la legislación vigente, tiene capacidad jurídica y medios suficientes para realizar los trabajos del citado proyecto y reúne los requisitos específicos exigidos para este contrato. Que, caso de resultar adjudicataria, realizará los trabajos conforme a las condiciones de su oferta y con estricta sujeción en todo a los requisitos y condiciones del proyecto y pliegos aprobados. Que las cantidades y plazos por los que se compromete a ejecutar los trabajos son los que se enumeran a continuación según las siguientes alternativas: Propuesta Plazo Oferta económica IVA no incluido [en letra y número] IVA [en letra y número] Propuesta base TOTAL IVA incluido [en letra y número] [Fecha y firma] Sociedad Foral de Servicios Informáticos, S.A. (Izfe, S.A.)

10 [Cuando se trata de persona natural o física] Anexo II Modelo de declaración responsable D/Dª......, mayor de edad, con D.N.I. nº...y domicilio en [Tel..., Fax..., correo electrónico.] declara que está facultado/a para contratar con la Administración Pública, ya que teniendo plena capacidad de obrar, no se halla incurso/a en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, declara hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, con el alcance que previenen los artículos 13 y 14 del RGLCAP (RD 1098/2001, 12 de octubre), acreditándolo con los correspondientes certificados en el supuesto de resultar adjudicatario. estar dado de alta en el impuesto sobre actividades económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato y no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. [Lugar, fecha y firma] [Cuando se trata de Sociedad o Persona Jurídica] D/Dª..., mayor de edad, con D.N.I. nº... y domicilio en... en representación de..., con N.I.F.... y domicilio social en [Tel..., Fax..., correo electrónico...] declara que tanto él/ella como la empresa a la que representa están facultados/as para contratar con la Administración Pública, ya que teniendo plena capacidad de obrar, no se hallan incursos/as en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, declara hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, con el alcance que previenen los artículos 13 y 14 del RGLCAP (RD 1098/2001, 12 de octubre), acreditándolo con los correspondientes certificados en el supuesto de resultar adjudicatario. estar dado de alta en el impuesto sobre actividades económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato y no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. [Lugar, fecha y firma] [*] Táchese lo que no proceda Sociedad Foral de Servicios Informáticos, S.A. (Izfe, S.A.)

11 Anexo III Modelo de remisión a otro expediente D/Dª..., mayor de edad, con D.N.I. nº... y domicilio en..., en representación de la empresa..., C.I.F...., con domicilio social en..., C.P..., Teléfono...fax y correo electrónico Declara III. Que la documentación administrativa requerida para participar en la contratación de...obra en poder de Izfe, S.A. al haber sido presentada en el expediente nº. relativo a..... IV. Que SI NO [*] ha habido modificaciones en la referida documentación [en caso de haber modificaciones o actualizaciones deberán aportarse]. [*] Táchese lo que no proceda [Lugar, fecha y firma] Sociedad Foral de Servicios Informáticos, S.A. (Izfe, S.A.)

12 Anexo IV Modelo de entrega de la proposición en registro Identificación del licitador Nombre y apellidos: DNI: En representación de: NIF: Domicilio para notificaciones: Teléfono: Fax: Nombre y apellidos: DNI: Identificación del presentador Exposición La persona arriba mencionada, siendo mayor de edad, manifiesta que hace entrega de la proposición, para la siguiente contratación: Objeto: Mantenimiento VPS Nº expediente: San Sebastián,... de... de 2014 Fdo.: (Firma presentador/a) Sociedad Foral de Servicios Informáticos, S.A. (Izfe, S.A.)

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT Nº EXPEDIENTE: 130002

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT Nº EXPEDIENTE: 130002 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT Nº EXPEDIENTE: 130002 1 - OBJETO DEL CONTRATO: Mantenimiento de las licencias corporativas y soporte

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

ANEXO I. del Suministro, montaje y desmontaje de butacas para el Teatro Alameda.

ANEXO I. del Suministro, montaje y desmontaje de butacas para el Teatro Alameda. ANEXO I 1.- OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO Expte. nº:..237/13... Objeto contrato: del Suministro, montaje y desmontaje de butacas para el Teatro Alameda. Código CPV: 39111200-5 División en lotes:

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION Conforme a la convocatoria de ayudas establecida por el Ayuntamiento de Sestao con el objetivo de promover la contratación de personas

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

Nº EXP. 07/2007 ÍNDICE

Nº EXP. 07/2007 ÍNDICE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONCURSO, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS,

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS

EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS EHUKO GRADUONDOKO BEREZKO TITULUAK TITULOS PROPIOS DE POSTGRADO DE LA UPV/EHU SARTZEKO ESKAKIZUNA SOLICITUD DE ADMISION 1. ESKATZEN DEN MASTERRA / MASTER QUE SE SOLICITA EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ORACLE EXPEDIENTE BT/13 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ORACLE EXPEDIENTE BT/13 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ORACLE EXPEDIENTE BT/13 1.- OBJETO. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES El contrato a que se refiere el presente Pliego, tiene por objeto la contratación del

Más detalles

652 eredua Modelo 652

652 eredua Modelo 652 652 eredua Modelo 652 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Bizitza aseguruen polizak Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Pólizas de seguro de vida Jarraibideak Instrucciones 652 eredua Aurkeztu

Más detalles

ANEXO I IVA 436.079,34

ANEXO I IVA 436.079,34 ANEXO I 1.- OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. Objeto del contrato:contratar la puesta a disposición del Ayuntamiento de una plataforma digital web, en funcionamiento, estructurada en secciones que

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE IDENTIFIQUE LAS FUNCIONALIDADES DE LA FIIAPP A CUBRIR POR EL FUTURO ERP

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE IDENTIFIQUE LAS FUNCIONALIDADES DE LA FIIAPP A CUBRIR POR EL FUTURO ERP PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE IDENTIFIQUE LAS FUNCIONALIDADES DE LA FIIAPP A CUBRIR POR EL FUTURO ERP 1. ORGANO DE CONTRATACION De acuerdo con el Manual de Contratación

Más detalles

2) TIPO DE LICITACIÓN Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO

2) TIPO DE LICITACIÓN Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN PARA ADJUDICAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 1. ANTECEDENTES La FIIAPP es una fundación del sector público estatal cuyas actividades,

Más detalles

INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+)

INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+) PROGRAMA EVE-IDAE 2008 DE AYUDAS PÚBLICAS A INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+) CONDICIONES GENERALES PROGRAMA EVE-IDAE 2008 DE AYUDAS PÚBLICAS A INVERSIONES

Más detalles

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria 0 FONDO SOCIAL EUROPEO EUROPAKO GIZARTE FONDOA Eskaera-txostena Informe-solicitud Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao Tel. 94 420 73 00

Más detalles

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS ÍNDICE Información general....2 Solicitud de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos..4 Anexo_01: Declaración jurada.. 6 Anexo _02: Solicitud de certificado

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO 1.1 ÓRGANO AL QUE INTERESA CELEBRARLO: Tribunal Constitucional 1.2 NÚMERO DEL EXPEDIENTE:

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA FIIAPP 2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA FIIAPP 2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA FIIAPP 1. ORGANO DE CONTRATACION Según el Manual de Contratación de la FIIAPP, aprobado por su Patronato, el

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

Garbiñe Errekondo Salsamendi

Garbiñe Errekondo Salsamendi Garbiñe Errekondo Salsamendi Gipuzkoako Foru Aldundi Txit Garaiko Foru Administrazioko eta Funtzio Publikoko Departamentuko foru diputatu eta Diputatuen Kontseiluko idazkaria. Diputada foral del Departamento

Más detalles

PROMOCIÓN Y TURISMO. SERVICIO contrato: Forma de adjudicación: Negociado SIN Publicidad (cuantía inferior a 60.000,00 )

PROMOCIÓN Y TURISMO. SERVICIO contrato: Forma de adjudicación: Negociado SIN Publicidad (cuantía inferior a 60.000,00 ) SECRETARIA GENERAL SECCIÓN DE PATRIMONIO Negociado de Compras PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Servicio proponente: PROMOCIÓN Y TURISMO Número de

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas Pliego de Cláusulas Administrativas Ref.: 12seA39 Tipo contrato: servicios Procedimiento: Abierto MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO PARA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 29. zk. 2007, otsailak 9. Ostirala 4305 BOB núm. 29. Viernes, 9 de febrero de

Más detalles

INFORME: CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN. POR UN AÑO Y OTRO MÁS DE POSIBLE PRÓRROGA

INFORME: CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN. POR UN AÑO Y OTRO MÁS DE POSIBLE PRÓRROGA C.FAMILIA, BIENESTAR SOCIAL Y MAYORES RMT INFORME: CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN. POR UN AÑO Y OTRO MÁS DE POSIBLE PRÓRROGA. 2013. DOCUMENTACIÓN

Más detalles

ARTÍCULO 3.- Se exime la prestación de garantía provisional y definitiva.

ARTÍCULO 3.- Se exime la prestación de garantía provisional y definitiva. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD EL SERVICIO DE GESTION E IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE HORMIGÓN IMPRESO EN UN MUNICIPIO DE LA

Más detalles

España-Canet de Mar: Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina 2015/S 109-198486. Anuncio de licitación.

España-Canet de Mar: Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina 2015/S 109-198486. Anuncio de licitación. 1/6 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198486-2015:text:es:html España-Canet de Mar: Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina 2015/S

Más detalles

El plazo para la total ejecución del objeto de la presente contratación se fija en 13 SEMANAS (del 15 de junio al 14 de septiembre de 2015).

El plazo para la total ejecución del objeto de la presente contratación se fija en 13 SEMANAS (del 15 de junio al 14 de septiembre de 2015). PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REFORMA DE VESTUARIOS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL POR PROCEDIMIENTO

Más detalles

PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CÓDIGO DE EXPEDIENTE A2015/000173 CONTRATO SERVICIOS Servicio Público de Empleo ABIERTO CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: NO TRAMITACIÓN ORDINARIA PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Más detalles

SERVICIO DE TRADUCCIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO

SERVICIO DE TRADUCCIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO SERVICIO DE TRADUCCIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN a) Servicios de traducción a euskera de la documentación de la sociedad

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES Las propuestas se presentarán en TRES (3) SOBRES independientes, debidamente cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, con indicación

Más detalles

PLIEGO DE VENTA POR ENAJENACIÓN DIRECTA DE UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD MUNICIPAL

PLIEGO DE VENTA POR ENAJENACIÓN DIRECTA DE UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD MUNICIPAL PLIEGO DE VENTA POR ENAJENACIÓN DIRECTA DE UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD MUNICIPAL CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación Constituye el objeto del contrato la enajenación por este Ayuntamiento mediante enajenación

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

Nº EXP. 076/2013/N2/AT

Nº EXP. 076/2013/N2/AT PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGUIMIENTO AUDIOVISUAL DEL DESMANTELAMIENTO DE LOS VIADUCTOS DE SABINO ARANA Nº EXP. 076/2013/N2/AT INDICE 1. OBJETO GENERAL

Más detalles

pliego para contratación de obras promoción 32 vps en vejer de la frontera

pliego para contratación de obras promoción 32 vps en vejer de la frontera 1. IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR Persona Física Apellidos Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico Persona Jurídica Nombre Dirección CIF Teléfono Correo Electrónico Representante Apellidos Nombre Dirección

Más detalles

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA La documentación expresada se cumplimentará mediante la presentación

Más detalles

ÍNDICE I. RÉGIMEN JURÍDICO

ÍNDICE I. RÉGIMEN JURÍDICO PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA FIRMA AUDITORA PARA LA ELABORACIÓN DE LA AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

DOCUMENTO DE CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LAS LICENCIAS DE MICROSOFT DYNAMICS AX

DOCUMENTO DE CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LAS LICENCIAS DE MICROSOFT DYNAMICS AX DOCUMENTO DE CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LAS LICENCIAS DE MICROSOFT DYNAMICS AX (Expediente DSC/339/12) 1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y FORMA DE

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE SERVIR DE BASE AL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING OFICIAL EN EL CIRCUITO DE VELOCIDAD DE JEREZ.

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE SERVIR DE BASE AL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING OFICIAL EN EL CIRCUITO DE VELOCIDAD DE JEREZ. PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE SERVIR DE BASE AL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING OFICIAL EN EL CIRCUITO DE VELOCIDAD DE JEREZ. Durante las actividades y eventos celebrados en el circuito

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. PROCEDIMIENTO: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD TRAMITACIÓN: ORDINARIA ADJUDICACIÓN: EXCLUSIVIDAD POR RAZONES TÉCNICAS CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES

Más detalles

Nº EXP.116/08 ÍNDICE PLIEGO DE ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

Nº EXP.116/08 ÍNDICE PLIEGO DE ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LA INTRANET PARA CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMEDICA EN RED DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS (CIBERNED) Nº EXP.116/08 ÍNDICE RÉGIMEN JURÍDICO.

Más detalles

2. Las materias informáticas a que se refiere el contrato se dividen por lotes formativos con el siguiente desglose:

2. Las materias informáticas a que se refiere el contrato se dividen por lotes formativos con el siguiente desglose: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD: Impartición en el CIME de planes formativos en materia informática. I.- CONTENIDO

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD DE KIROLGI FUNDAZIOA

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD DE KIROLGI FUNDAZIOA PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD DE KIROLGI FUNDAZIOA I.- OBJETO DEL PLIEGO. 1.- El objeto del presente pliego es establecer las cláusulas

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

ANEXO I. BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011.

ANEXO I. BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011. ANEXO I BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011. Curso 2011-2012 EAE-rako INTERESGARRI DIREN GAIETAN ATZERRIAN ESPEZIALIZAZIO IKASKETAK

Más detalles

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN. En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN. En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012 La Alcaldesa ha dictado el siguiente decreto: ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012 Dada cuenta del expediente para la contratación del SERVICIO DE COMUNICACIONES: TELEFONÍA

Más detalles

1.1 El objeto del contrato es la prestación del servicio de gestión de las cuentas corrientes que a continuación se detallan:

1.1 El objeto del contrato es la prestación del servicio de gestión de las cuentas corrientes que a continuación se detallan: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS BANCARIOS DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD (CJE) MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 1. OBJETO DEL CONTRATO

Más detalles

R.D./C.O.1907- =(5%,7=8$ $'0,1,675$7,9$6 3$57,&8/$5(6 9,*,/$1&,$ &8672',$ < /,03,(=$ '(/ .2175$78$5(1%$/',17=$. &/$868/$6'(/&2175$72

R.D./C.O.1907- =(5%,7=8$ $'0,1,675$7,9$6 3$57,&8/$5(6 9,*,/$1&,$ &8672',$ < /,03,(=$ '(/ .2175$78$5(1%$/',17=$. &/$868/$6'(/&2175$72 R.D./C.O.1907- (5($*$.2,*2*$,/8$ =$,17=(.2 (7$ 3/,(*26 '( &/È868/$6 *$5%,7=(.2 =(5%,7=8$ $'0,1,675$7,9$6 3$57,&8/$5(6.2175$7$7=(.2 /(+,$.(7$ 3$5$ /$ &2175$7$&,Ï1 325,5(.,$5(1 %,'(= $'0,1,675$=,2 &21&8562

Más detalles

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA.

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN INMUEBLES RESIDENCIALES EN EL

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Convocatoria del I Premio Pacto Verde a las buenas prácticas medioambientales

Más detalles

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales.

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SOCIAL, IGUALDAD Y JUVENTUD ASÍ COMO PARA EL ACCESO A LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES

Más detalles

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS EXPTE. ARTS 2/09 VALENCIA

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS EXPTE. ARTS 2/09 VALENCIA PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE: SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA EXPTE. ARTS

Más detalles

CLAUSULAS: El objeto del presente contrato es el arrendamiento y mantenimiento de maquinas fotocopiadoras del Ayuntamiento de Arrigorriaga.

CLAUSULAS: El objeto del presente contrato es el arrendamiento y mantenimiento de maquinas fotocopiadoras del Ayuntamiento de Arrigorriaga. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE REGIRAN LA ADJUDICACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMINTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIGORRIAGA (BIZKAIA).

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL Simulador virtual en prevención de riesgos laborales en el sector sanitario

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL Simulador virtual en prevención de riesgos laborales en el sector sanitario PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL Simulador virtual en prevención de riesgos laborales en el sector sanitario INDICE 1. ANTECEDENTES. 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS

Más detalles

Las condiciones que deberá cumplir el préstamo, son las del presente pliego el pliego de prescripciones técnicas adjunto.

Las condiciones que deberá cumplir el préstamo, son las del presente pliego el pliego de prescripciones técnicas adjunto. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA REFINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO FORMALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO CON EL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS

Más detalles

Servicio de Contratación y Patrimonio. Anexos para la Licitación del Expte.: 2015/000027 ANEXOS II IX

Servicio de Contratación y Patrimonio. Anexos para la Licitación del Expte.: 2015/000027 ANEXOS II IX ANEXOS II IX ANEXO II: SOBRE 1 CARPETA 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Anexo II A: Solvencia económica y financiera. Anexo II B: Declaración responsable de tener capacidad para contratar. Anexo II C: Certificación

Más detalles

Personas obligadas: Las personas donatarias de un vehículo que tuvieran su residencia habitual en Bizkaia a la fecha de la donación.

Personas obligadas: Las personas donatarias de un vehículo que tuvieran su residencia habitual en Bizkaia a la fecha de la donación. Trámites a realizar por las personas donatarias de un vehículo cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Personas obligadas: Las personas donatarias de un

Más detalles

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and.

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and. GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2014KO IRAILAREN 9AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 14.00 horas del 23 de junio de 2014.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 14.00 horas del 23 de junio de 2014. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE FORMACIÓN ONLINE PARA LA COORDINADORA ESTATAL DE VIH-SIDA, CESIDA JUSTIFICACIÓN La complejidad que entraña el propio

Más detalles

PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CUADRO DE CARACTERÍSTICAS MINISTERIO DE FOMENTO SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES - Contrato de servicios - Para: X Seguridad y salud en las carreteras

Más detalles

ANEXO I 1.- OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

ANEXO I 1.- OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ANEXO I 1.- OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO Objeto del contrato: Contratación de los servicios de una agencia de medios, para la planificación y compra de espacios publicitarios necesarios para la

Más detalles

Subvenciones destinadas a la ejecución de intervenciones del Plan Actuación Global

Subvenciones destinadas a la ejecución de intervenciones del Plan Actuación Global SOLICITUD CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº DE REGISTRO, FECHA Y HORA Subvenciones destinadas a la ejecución de intervenciones del Plan Actuación Global Nº de solicitud: Grupo de Desarrollo Rural de Andalucía al

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60.

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60. EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00 Megabanner 728*90 px 50.00 60.00 Megabanner Inferior 728*90 px 10.00 15.00 20.00 Robapáginas 300*250

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL TÉCNICO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL TÉCNICO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD 1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN El objeto del presente pliego es la definición de las prescripciones administrativas para la contratación de los servicios de control técnico de proyecto y obra en la promoción

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES PLIEGO DE CONDICIONES 1. OBJETO DEL CONTRATO El objeto de la presente contratación es la realización de auditorías de las cuentas anuales de SENASA para los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ÍNDICE

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ÍNDICE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LICENCIAS ORACLE PARA EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL SENADO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE CIC ENERGIGUNE

INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE CIC ENERGIGUNE INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE CIC ENERGIGUNE 1. OBJETO DE LA INSTRUCCIÓN El objeto de las presentes instrucciones internas en materia de contratación (en delante, las IIC o las Instrucciones, indistintamente)

Más detalles

I. OBJETO, PLAZO Y REGIMEN JURIDICO

I. OBJETO, PLAZO Y REGIMEN JURIDICO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, DE CUATRO VEHÍCULOS TIPO FURGONETAS MIXTAS, PARA EL AYUNTAMIENTO DE BAZA,

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE UN SERVICIO DE CATERING

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE UN SERVICIO DE CATERING PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE UN SERVICIO DE CATERING CLÁUSULA 1.- RÉGIMEN JURÍDICO El contrato objeto del presente pliego tiene naturaleza de contrato

Más detalles

El presupuesto aprobado al efecto fue de 44.500,00 euros IVA incluido. El plazo de ejecución es de 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

El presupuesto aprobado al efecto fue de 44.500,00 euros IVA incluido. El plazo de ejecución es de 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014. Número de Expediente: 2013/CONASP0300 ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIALES PARA LAS ASOCIACIONES DEL SERVICIO DE PARTICI PACIÓN CIUDADANA Por el Concejal-Delegado del

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 673/2014, del Diputado de

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN IIS BIODONOSTIA

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN IIS BIODONOSTIA INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN IIS BIODONOSTIA 1. INTRODUCCIÓN Mediante convenio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU),

Más detalles

2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PAÍS DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN HAITÍ (2009-2014) REFERENCIA: AT/0230/15 1. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas Pliego de Cláusulas Administrativas Ref.: 12seA20 Tipo contrato: servicios Procedimiento: Abierto PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN, Y RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE

Más detalles

El contrato podrá prorrogarse, de forma expresa, antes de la finalización del mismo con una duración máxima, prórrogas incluidas, de 4 años.

El contrato podrá prorrogarse, de forma expresa, antes de la finalización del mismo con una duración máxima, prórrogas incluidas, de 4 años. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE TRADUCCIÓN DE TEXTOS DE CASTELLANO A VASCUENCE Y VICEVERSA PARA LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA 1. OBJETO DEL CONTRATO Es objeto

Más detalles

ANUNCIO DE LICITACIÓN

ANUNCIO DE LICITACIÓN ANUNCIO DE LICITACIÓN Anuncio de licitación para la adjudicación, por procedimiento negociado con publicidad en la web, del contrato de ejecución de la obra CONSOLIDACIÓN DE LA BÓVEDA DE SANEAMIENTO Y

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas Pliego de Cláusulas Administrativas Ref.: 14suA3 Tipo contrato: suministro Procedimiento: Abierto Presupuesto Total/año sin IVA: 62.479,34 IVA : 13.120,66 Presupuesto total Año IVA incluido:75.600,00 Presupuesto

Más detalles

CLAUSULA 1.- OBJETO.-

CLAUSULA 1.- OBJETO.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DE LA LICENCIA O AUTORIZACION DE LA UTILIZACION PRIVATIVA DEL DOMINIO PUBLICO PARA LA INSTALACIÓN DESTINADA A

Más detalles

RESUELVO: 2.-Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente.

RESUELVO: 2.-Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente. LEHENDAKARITZA Kanpo Harremanetarko Idazkaritza Nagusia PRESIDENCIA Secretaría General de Acción Exterior RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2011, del Secretario General de Acción Exterior, por la que se

Más detalles

MODELO-TIPO DE CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS. Expediente nº: 004/14

MODELO-TIPO DE CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS. Expediente nº: 004/14 MODELO-TIPO DE CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS 1.- OBJETO DEL CONTRATO. Expediente nº: 004/14 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo

Más detalles

ANUNCIO DE LICITACIÓN

ANUNCIO DE LICITACIÓN ANUNCIO DE LICITACIÓN Anuncio de licitación para la adjudicación, por procedimiento negociado con publicidad en la web, del contrato para la prestación del servicio de ANÁLISIS EN REDES E INSTALACIONES

Más detalles

SUMARIO. Serie C General. 25 de marzo de 2014 VIII LEGISLATURA N.º 171 ANUNCIOS

SUMARIO. Serie C General. 25 de marzo de 2014 VIII LEGISLATURA N.º 171 ANUNCIOS VIII LEGISLATURA Serie C General N.º 171 SUMARIO D E L P A R L A M E N T O D E L A R I O J A ANUNCIOS Contratación del servicio de telecomunicaciones de voz, fijas y móviles y servicios de Internet corporativos

Más detalles

EXPEDIENTE 008/2016: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL (FISCAL CONTABLE Y LABORAL) PARA EL C.U. UNED CEUTA.

EXPEDIENTE 008/2016: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL (FISCAL CONTABLE Y LABORAL) PARA EL C.U. UNED CEUTA. EXPEDIENTE 008/2016: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL (FISCAL CONTABLE Y LABORAL) PARA EL C.U. UNED CEUTA. DOCUMENTO Nº 2 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE

Más detalles

Servicio de Contratación y Patrimonio. Anexos para la Licitación del Expte.: 2014/000047 ANEXOS II VIII

Servicio de Contratación y Patrimonio. Anexos para la Licitación del Expte.: 2014/000047 ANEXOS II VIII ANEXOS II VIII ANEXO II: SOBRE 1 CARPETA 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Anexo II A: Solvencia económica y financiera. Anexo II B: Declaración responsable de tener capacidad para contratar. Anexo II C:

Más detalles