Arrazoi honengatik aipatutako urteetan ez dira espedienteak ireki.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Arrazoi honengatik aipatutako urteetan ez dira espedienteak ireki."

Transcripción

1 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDE MISTOKO LEGEBILTZARKIDEAK, DIRU LAGUNTZAK EMAN ONDOREN IREKITAKO ESPEDIENTEEI BURUZ EUSKO JAURLARITZARI ESKATU DION INFORMAZIO DOKUMENTATUARI EMANDAKO ERANTZUNA ZABALTZEA. 10/10/07/02/ Mota guztietako erakundeei irekitako espedienteak, diru-laguntza publikoei buruz Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Printzipio Antolatzaileen legea ez betetzeagatik , 2012., eta urteen espedienteen zerrenda osoa eskatzen da. Arrazoi honengatik aipatutako urteetan ez dira espedienteak ireki. 2.- Eusko Jaurlaritzak eskatu dituen eta gauzatu diren diru-laguntza publikoen itzultzeak, justifikatu ez izanagatik edo aipatutako legearen artikuluan agertzen diren ez betetzeengatik. Eskatutako diru-itzultzeen eta erakundeek 2011., 2012., eta urteetan ordaindutako zenbatekoen zerrenda osoa eskatzen dugu. Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariaren 2014ko otsailaren 24ko ebazpenaren bidez aldatzen da Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariaren 2013ko abenduaren 18ko ebazpena, unibertsitateaz kanpoko ikasleen guraso-elkarteen federazio eta konfederazioentzako diru-laguntzak ematen dituena. Aipatutako 2014ko otsailaren 24ko ebazpenaren bidez hartzen da UFEPAri emandako zenbateko globala justifikatutako gastuaren proportzioan gutxitzeko erabakia eta 5.883,45 euro, UFEPAri ordaindu zaion eta justifikatu ez duen diru-hornikuntzari dagozkionak, itzultzeko eskatzen da. Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearen 2014ko urriaren 29ko ebazpenaren bidez ematen da Club Deportivo Ciclista Velédromo del Duranguesado erakundeari, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren 2013ko urriaren 2kok aginduaren babesean, dagoeneko ordaindu zaion diru-laguntzaren zati bat (543,84 euro) Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzultzeko agindua, baita esleitutako diru-laguntzaren bigarren zatia (13.609,92 euro) ez ordaintzea behin-betikoz erabaki ere. Dirua itzuli behar izatea eta bigarren zatia ez ordaintzeko erabakia emandako diru-laguntzaren guztizkoa ez justifikatzeagatik dira. Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariaren 2015eko urtarrilaren 30eko ebazpenaren bidez aldatzen da Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariaren 2014ko urriaren 31ko ebazpena, Helduen Hezkuntzako ikasleen elkarteentzako eta unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzetako ikastetxeetako ikasleen gurasoen elkarteentzako diru-laguntzak eman zituena. 2015eko urtarrilaren 30eko ebazpenaren bidez baliogabetzen dira zenbait GEri emandako diru-laguntzak Donostia - San Sebastian, VITORIA-GASTEIZ tef Fax

2 eta emandako diru-laguntzaren zenbatekoaren % 75 itzultzeko eskatzen zaie. Diru-itzultze horri buruzko informazio guztia 2015eko otsailaren 13ko EHAAn eman da argitara. Ondoren adierazten dira, Hezkuntza Administrazioaren menpeko ikastetxeek funtzionatzen duten udal jabegoko eraikinetan obrak gauzatzeko gastuak finantzatzeko, 2011., eta urteetako UDALAGUNTZA deialdien babesean emandako diru-laguntza publikoen itzultzea, oraindik ebazteke baitago Udalaguntza 2014ko deialdia: Udalaguntza-2013: Udalaguntza-2012: Barakaldo- CEPA Barakaldo HLHI 54. Zk., 2.027,71 koa. 1. ordainketa, % 15, koa. Ez dute itzuli eta itzultzeko eskatu zaie. Udalaguntza-2011: Laguardia-CEP Victor Tapia LHI 12. zk., 5.678,16 koa. 1. ordainketa, % 15, 851,72 eurokoa. Ez dute itzuli eta itzultzeko eskatu zaie. Aduna-CEP Aduna LHI 175. zk, 1.113,28 koa. 1. ordainketa, % 15, 166,99 eurokoa. Ez dute itzuli eta itzultzeko eskatu zaie. Udalaguntza-2010: Durango-CEP Landako LHI 105. zk., ,06 koa. 1. ordainketa, diru-laguntzaren % 15, 8.517,31 koa. Ez dute itzuli eta itzultzeko eskatu zaie. Laguardia-CEIP Victor Tapia HLHI 008. zk., 1.132,80 koa. 1. ordainketa, diru-laguntzaren % 15, 169,92 koa. Ez dute itzuli eta itzultzeko eskatu zaie. Laguardia-CEIP Victor Tapia HLHI 009. zk., 2.275,95 koa. 1. ordainketa, diru-laguntzaren % 15, 341,39 koa. Ez dute itzuli eta itzultzeko eskatu zaie. Etxebarri-CEIP J.M.Barandiaran HLHI 113. zk, ,87 koa. 1. ordainketa, diru-laguntzaren % 15, 341,39 koa. Ez dute itzuli eta itzultzeko eskatu zaie.

3 Etxebarri-CEIP J.M.Barandiaran HLHI 114. zk., ,49 koa. 1. ordainketa, diru-laguntzaren % 15, 1.563,52 koa. Ez dute itzuli eta itzultzeko eskatu zaie. Ordizia-CEIP Fray Urdaneta HLHI- 286., 291., 292. eta 293. zk.ak,49.157,70 koa, ,14 koa, 3.097,62 koa eta 2.40j0,00 koa hurrenez hurren. 1. ordainketa, diru-laguntzaren % 15, 7.373,65 koa, 3.093,47 koa, 464,64 koa eta 360,00 koa hurrenez hurren. Halaber, gaineratutako agirian bidaltzen da ondorengo jardueretarako urteko deialdien babesean emandako diru-laguntza publikoen likidazioaren zerrenda: euskarazko hedabideak finkatu, garatu eta normalizatzekoa (HEDABIDEAK deialdia); euskara Informazio eta Komunikazio Teknologien eremuan sustatu, hedatu edota normaltzekoa (IKT); EAEn kokatutako sektore pribatuko erakundeetako lan-zentroetan euskararen erabilpena eta presentzia sustatzekoa (Lanhitz), eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki mailako erakundeetan Euskararen Erabilpena Sustatzeko Plan Orokorra /Euskara Sustatzeko Jarduera Plana garatzekoa. Erakundeek 2011., 2012., eta urteetan ordaindu dituzten zenbatekoak adierazi behar dira. 3.- Eusko Jaurlaritzak, aipatutako legearen 63. artikuluan agertzen diren ez betetzeengatik, diru-laguntza publikoak jaso dituzten erakundeei ezarritako zigorrak. Urte horietan ez dira arrazoi horrengatik zigorrak ezarri.

4 AMPLIACIÓN DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA REALIZADA POR D. GORKA MANEIRO LABAYEN, PARLAMENTARIO DEL GRUPO MIXTO UPyD, AL GOBIERNO VASCO SOBRE EXPEDIENTES ABIERTOS TRAS CONCESIÓN DE SUBVENCIONES. 10/10/07/02/ Expedientes abiertos a entidades de todo tipo por incumplir la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco en lo relativo a subvenciones y ayudas públicas. Se solicita listado completo de los expedientes de los años 2011, 2012, 2013 y No se han abierto expedientes por este motivo en los años de referencia. 2.- Reintegros de subvenciones y ayudas públicas solicitados por el Gobierno Vasco y hechos efectivos por falta de justificación o incumplimientos recogidos en el artículo 53.1 de la citada Ley. Se solicita el listado completo de los reintegros solicitados y d elas cantidades hechas efectivas por las entidades en los años 2011, 2012, 2013 y Mediante Resolución de 24 de febrero de 2014 de la Directora de Innovación Educativa se modifica la Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Directora de Innovación Educativa, por la que se conceden ayudas destinadas a las federaciones y confederaciones de entidades asociativas de padres y madres de alumnos y alumnas, de enseñanza no universitaria. Mediante la citada resolución se resuelve disminuir de forma proporcional al gasto justificado el contante global concedido a UFEPA y solicitar el reintegro de 5.583,45 euros correspondientes a la dotación económica abonada a UFEPA y que no ha sido justificada. Mediante Resolución de 29 de octubre de 2014 del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, se declara la obligatoriedad de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco de una parte de la subvención ya abonada (543,84 euros) a la entidad Club Deportivo Ciclista Velódromo del Duranguesado al amparo de la Orden de 2 de octubre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura. Anulación definitiva del pago de la segunda parte (13.609,92 euros) de la subvención adjudicada. Dicho reintegro y anulación se debe a la falta de justificación del total de la subvención concedida. Mediante Resolución de 30 de enero de 2015, de la Directora de Innovación Educativa, se modifica la Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Directora de Innovación Educativa, por la que se concedieron ayudas destinadas a las asociaciones de alumnos y alumnas de Educación de Personas Adultas y a las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas de centros docentes de enseñanza no universitaria. Mediante la citada resolución se anula la concesión de las subvenciones a diversas AMPAS y se les solicita el reintegro correspondiente al 75% de la dotación económica concedida. Toda la información relativa a este reintegro ha sido publicada en el BOPV de fecha 13 de febrero de 2015.

5 A continuación se indican los reintegros se subvenciones y ayudas públicas otorgadas al amparo de las convocatorias anuales destinadas a la financiación de gastos para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración educativa (UDALAGUNTZA) en los años 2011, 2012, y 2013, ya que la convocatoria correspondiente a Udalaguntza 2014, está pendiente de resolver. Udalaguntza-2013: Udalaguntza-2012: Barakaldo- CEPA Barakaldo HLHI número 54 por importe de 2.027,71. 1º pago correspondiente al 15% por importe de 304,16 euros. no ha sido devuelto y se le ha requerido la devolución..udalaguntza-2011: Laguardia-CEP Victor Tapia LHI número 12 por importe de 5.678,16. 1º pago correspondiente al 15% por importe de 851,72 euros, no ha sido devuelto y se le ha requerido la devolución. Aduna-CEP Aduna LHI número 175 por importe de 1.113,28. 1º pago correspondiente al 15% por importe de 166,99 euros, no ha sido devuelto y se le ha requerido la devolución. Udalaguntza-2010: Durango-CEP Landako LHI número 105 por importe de ,06. 1º pago correspondiente al 15% de la subvención por importe de 8.517,31, no ha sido devuelto y se le ha requerido la devolución. Laguardia-CEIP Victor Tapia HLHI número 008 por importe de 1.132,80. 1º pago correspondiente al 15% de la subvención por importe de 169,92, no han sido devuelto y se le han requerido la devolución. Laguardia-CEIP Victor Tapia HLHI número 009 por importe de 2.275,95. 1º pago correspondiente al 15% de la subvención por importe de 341,39, no han sido devuelto y se le han requerido la devolución.

6 Etxebarri-CEIP J.M.Barandiaran HLHI número 113 por importe de ,87. 1º pago correspondiente al 15% de la subvención por importe de 5.731,48 no han sido devuelto y se le han requerido la devolución. Etxebarri-CEIP J.M.Barandiaran HLHI número 114 por importe de ,49. 1º pago correspondiente al 15% de la subvención por importe de 1.563,52 no han sido devuelto y se le han requerido la devolución. Ordizia-CEIP Fray Urdaneta HLHI- números 286, 291, 292 y 293 por importe de ,70, ,14, 3.097,62 y 2.400,00 respectivamente. 1º pago correspondiente al 15% de la subvención por importe de 7.373,65, 3.093,47, 464,64 y 360,00 respectivamente. Asimismo, se remite en documento adjunto la relación de las liquidaciones de subvenciones y ayudas públicas concedidas al amparo de las convocatorias anuales destinadas a la consolidación, desarrollo y normalización de los medios de comunicación en euskera (Convocatoria HEDABIDEAK); a la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (IKT); al fomento del uso y la presencia del euskera en los centros de trabajo de entidades del sector privado ubicadas en la CAV (LanHitz) y al desarrollo del Plan General de Promoción del Uso del Euskera/Plan de Acción para la Promoción del Euskera (EBPN/ ESEP) en entidades locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, indicando las cantidades hechas efectivas por las entidades correspondientes en los años 2011, 2012, 2013 y Sanciones impuestas por el Gobierno Vasco a entidades que hayan recibido ayudas públicas y subvenciones por incumplimientos recogidos en el artículo 63 de la citada Ley. No se han impuesto sanciones por este motivo en los años de referencia. Vitoria-Gasteiz, 2015eko apirilaren 1a Vitoria-Gasteiz, 1 de abril de 2015 CRISTINA URIARTE TOLEDO

7 ESPEDIENTEAK HEDABIDEAK URTEA ESPEDIENTE-ZK. ESKATZAILEA EGITASMOA 2011 HED 2010 B1/0009 ALDAKETA EUSKADI S.L. Aldaketa 16 HED 2010 F0/0030 UK BERRI URIBE KOSTAKO KOMUNIKABIDE EUSKALDUNAK UKberri.net 2012 HED-2011 FO/0029 PORTALOI KULTUR ELKARTEA Mondraberri.com HED-2011 FO/0030 UK BERRI URIBE KOSTAKO KOMUNIKABIDE EUSKALDUNAK UKberri.net 2013 HED-2012EO/0026 UK BERRI URIBE KOSTAKO KOMUNIKABIDE EUSKALDUNAK UKberri.net 2014 W85B-EH2-0000/ EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK SDAD COOP EUROPEA Xabiroi komikia W85B-EH5-0000/ DONOSTIALDEA IKUSENTZUNEZKOAK S.A. Hamaika Donostia telebista W85B-EH5-0000/ BILBO HANDIA IKUSENTZUNEZKOAK S.A. Hamaika Bilbo telebista W85B-EH6-0000/ KOMUNIKAZIOA ERAGIN S.L. Entzun.com W85B-EH6-0000/ UK BERRI URIBE KOSTAKO KOMUNIKABIDE EUSKALDUNAK UKberri.net EUSKALGINTZA URTEA ESPEDIENTE-ZK. ESKATZAILEA EGITASMOA 2011 EUG-2010 AL/0006 ARMIARMA KULTUR ELKARTEA Ahotsenea 2010 EUG-2010 Ah/0025 CENTRO DE LINGÜÍSTICA APLICADA ATENEA Biblioteca vasca bilingüe (continuación) EUG-2010 Aj/0006 CENTRO DE LINGÜÍSTICA APLICADA ATENEA Euskera para ru a os, rusos, ucra ia os y/o EUG 2010 Af/0008 XORATURIKAN, S.L. Andereño.com EUG 2010/An 0008 UKBERRI URIBE KOSTAKO KOMUNIKABIDE EUSKALDUNAK Uribe Kosta eta Erandio Sakonean aldizkaria martxan jartzea EUG 2010 Ae/0005 UKBERRI URIBE KOSTAKO KOMUNIKABIDE EUSKALDUNAK Uribe Kostako blogari euskaldunen jarduerak EUG 2010 Ah/0015 GAZTELUPEKO HOTSAK, S.L. Ilargiak baleki EUG 2010 Ad/0012 HIRIA LIBURUAK SL Lingua Navarrorum Bilduma Ameskoako euskara EUG 2010 Ad/0013 HIRIA LIBURUAK SL Lingua Navarrorum Bilduma Ezkabarteko aldaera EUG 2010 Ad/0014 HIRIA LIBURUAK SL Lingua Navarrorum Bilduma Elortzibarko aldaera

8 2012 EUG-2011 Ae/0005 CENTRO DE LINGÜÍSTICA APLICADA ATENEA Autores vascos digitalizados (continuación) EUG-2011 Ai/0011 CENTRO DE LINGÜÍSTICA APLICADA ATENEA Biblioteca vasca bilingüe (continuación) Haur eta gazteen arteko harreman sareetan euskararen erabilera EUG-2011Ab/0053 KURKULUXETAN KULTUR ELKARTEA sustatu eta indartzeko egitasmoak EUG 2011 An/0019 UK BERRI URIBE KOSTAKO KOMUNIKABIDE EUSKALDUNAK Uribe Kostako blogarien jarduerak 2013 EUG-0000/ CENTRO DE LINGÜÍSTICA APLICADA ATENEA Autores vascos contemporáneos en edición bilingüe, digitalizados para reproducción en diversos soportes EUG-0000/ CENTRO DE LINGÜÍSTICA APLICADA ATENEA Biblioteca vasca bilingüe (continuación) EUG-0000/ KURKULUXETAN KULTUR ELKARTEA Haur eta gazteen arteko harreman sareetan euskararen erabilera sustatzeko egitasmoa EUG-0000/ KURKULUXETAN KULTUR ELKARTEA Euskararen erabilerarako prestakuntza, materiala eta sustapena kirol jardueretan EUG-0000/ EUSKO IKASKUNTZAREN EUSKOMEDIA FUNDAZIOA Euskal Herriko ahozko literatura Azkueren ipuinetan (mikrosite-a) EUG-0000/ BIT&MINA SL Klasikoen txokoa EUG-0000/ GAZTELUPEKO HOTSAK SL Hilargiak baleki EUG-0000/ GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ITZARRI, S. L. L. Futbol entrenatzaile eskolarako liburuak euskaraz 2014 W85B-EUG-0000/ BIZARRAIN KULTUR ELKARTEA Euskararen erabilera sustatzeko plana Donostiako Altza auzoan W85B-EUG-0000/ CAMPUSDEPORTIVOVIRTUAL S.L. Leioako kirol anitzeko kanpusa W85B-EUG-0000/ GAZTELUPEKO HOTSAK SL Hilargiak baleki W85B-EUG-0000/ KOMUNIKAZIOA ERAGIN S.L. The Balde aldizkaria W85B-EUG-0000/ KOMUNIKAZIOA ERAGIN S.L. Rockomikia W85B-EUG-0000/ KOMUNIKAZIOA ERAGIN S.L. Entzun! Urtekaria W85B-EUG-0000/ LEIOA BIZIZ BERRITZEN KULTUR ELKARTEA Leioa bizizberritzen egitasmoa W85B-EUG-0000/ XEDERA HITZ JOKOAK, S.L. Luma hitz jokoen aldizkaria IKT URTEA ESPEDIENTE-ZK. ESKATZAILEA EGITASMOA 2011 IKT-2009 D XMADINA TECNOLOGIA ADAPTATIVA Discabook 1.0t

9 2011 IKT-2010A0/0092 ELHUYAR FUNDAZIOA ZERNOLA, Gazteentzako Zientzia Webgunea IKT-2010C0/0064 AG INFORMÁTICA Y SERVICIOS SA SAAS ERP EUSKERA X IKT-2010B0/0001 ELEKA INGENIARITZA LINGUISTIKOA, S.L. TermEx: Terminologia-erauzketa eleanitzak egiteko web-zerbitzua IKT-2010D0/0007 ELIXIR FILMS S.L. Audioguía faros de la costa vasca IKT-2010A0/0066 ESTROPA.NET KULTUR ELKARTEA Arraunari buruzko webgune berria: Estropa.net eta Estropadak.com webguneen bateratzea IKT-2010A0/0025 EUSKALKIZ EUSKALKI EUSKARA TALDEA Komikia.eu IKT2010A0/0079 ASOCIACIÓN JAKITEA Jakitea web IKT2010C0/0083 GIZERBITEK, SL Euskal-BOX IKT2010C0/0063 GOISOLUTIONS, S.L. KUDEATU IKT2010A0/0005 NAFARROAKO IKASTOLEN ELKARTEA, S. COOP. IKTB IKT2010A0/0014 SORTZEN IKASBATUAZ IKT2010C0/0082 SOUTH VISIONS SOLUTIONS, S.L. Software avanzado de gestión y difusión de accesibilidad 2012 IKT-2011A0/0016 DIGITAL VASCA SL KLIK ETA KLIK IKT-2011A0/0040 FAGOR ELECTRODOMESTICOS, KOOP.ELKARTEA IKT-2011A0/0094 JESUS Mª DE LEIZAOLA FUNDAZIOA Euskonbola online IKT2011A0/0021 BAI EUSKARARI ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA enpresarean.org IKT-2011A0/0170 FAGOR AUTOMATION KOOP E Fagor Automationeko euskarazko web gune berria IKT-2011A0/0172 XORATURIKAN SL sukaldean.com IKT-2011B0/0068 FUNDACION BIZITZEN FUNDAZIOA Zahartzaroaren altxorraren bila IKT-2011B0/0093 ADAKI DISEINUA ETA PUBLIZITATEA SL Emanzazu hitza! 2013 IKT-2012A0/0126 BASQUEHERITAGE SL Euskalkultura.com IKT-2012B0/0066 GIPUZKOAKO SOFTWARE ASKEA ELKARTEA Hugin argazki panoramikoak sortzeko programa euskaratu IKT-2012A0/0027 BIDASOALDIA COMUNICACIÓN 2010 Bidasoa Beherapenak IKT-2012A0/0028 BIDASOALDIA COMUNICACIÓN IKT-2012AB/0068 CONSULTORIA Y FORMACION FORMABASK SL Aurrea Hartu IKT-2012B0/0016 IKASPLAY SL Pailazo hiztuna mugikorretarako IKT-2012A0/0019 XORATURIKAN SL Zuzeu.tv IKT-2012A0/0168 ZINEA SORTZEN SL Zinea Sortzen, ikus-entzunezkoen zerbitzu webgunea 2014 W85B-ET1-0000/ BIERRIK FUNDAZIOA guaixe-tokikom plataforma W85B-ET1-0000/ ELEKA INGENIARITZA LINGUISTIKOA S.L. galdetuwikipedia, euskararentzako informazio egituratuaren gaineko galdera-erantzun sistema bat garatzea eta berau publikoaren esku jartzea webgune baten

10 W85B-ET2-0000/ ELHUYAR FUNDAZIOA Hizkuntza- eta matematika-joko sorta sortzea W85B-ET1-0000/ EUSKO IKASKUNTZA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS Euskonews webgunea berritzea W85B-ET1-0000/ GAZTELUPEKO HOTSAK SL hotsak.com webgunea berritzea W85B-ET1-0000/ GOIHERRIKO IKUSKARI SL Atari digital berria sortzea W85B-ET2-0000/ IKASPLAY SL Euskal Domino jokoa sortzea, smartphone eta tabletetarako W85B-ET1-0000/ PIL-PILEAN KULTURA ELKARTEARI dbarrena.com, Debabarreneko eskualdeko tokiko agerkaria sortzea W85B-ET1-0000/ TOLOSAKO KOMUNIKABIDEAK Atari digital berria - Tolosako Komunikabideak W85B-ET1-0000/ UROLALDEKO KOMUNIKABIDEAK SL Atari digital berria - Urolaldeko Komunikabideak W85B-ET1-0000/ ASOCIACIÓN INTERNET & EUSKADI ELKARTEA interneteuskadi.org webgunea berritzea, LANHITZ URTEA ESPEDIENTE-ZK. ESKATZAILEA EGITASMOA 2011 LHT /0050 APNABI Asociación de padres de afectados de autismo y otros trastornos del espectro autista de Bizkaia Kudeaketa-plana LHT /0154 ASEGUROGINTZA ASESORIA, S.L. Kudeaketa-plana W85B-LTH-0000/ MARA MARA TALDEAREN HIZKUNTZA ZERBITZUAK, SL Kudeaketa-plana W85B-LTH-0000/ TRANSPORTES COLECTIVOS SA Kudeaketa-plana W85B-LTH-0000/ ENKOA SYSTEM SL Kudeaketa-plana W85B-LTH-0000/ AUTOBUSES LA GUIPUZCOANA, SL Kudeaketa-plana W85B-LTH-0000/ SERVICIOS DE MESA DE GUERNICA, SL Kudeaketa-plana W85B-LTH-0000/ IKEA NORTE, S.L. Kudeaketa-plana W85B-LTH-0000/ PATXI, S. COOP. Kudeaketa-plana W85B-LTH-0000/ EROSKI, S. COOP. Kudeaketa-plana W85B-LTH-0000/ ALTA SEGURIDAD, S.A. Kudeaketa-plana

11 W85B-LTH-0000/ GUASCOR POWER, S.A.U. Kudeaketa-plana W85B-LTH-0000/ MATRICI, S. COOP. Kudeaketa-plana 2014 W85B-LHT-0000/ ALEJANDRO ALTUNA, SA Kudeaketa-plana W85B-LHT-0000/ IKERLAN, S. COOP. Kudeaketa-plana W85B-LHT-0000/ ELAY, SL Kudeaketa-plana SUSPERGINTZA ASOC POTENCIACIÓN DE LA ANIMACIÓN W85B-LHT-0000/ SOCIO CULTURAL Kudeaketa-plana W85B-LHT-0000/ ELKARGI, SGR Kudeaketa-plana W85B-LHT-0000/ TRANSPORTES COLECTIVOS SA Kudeaketa-plana W85B-LHT-0000/ GMSM MEDIOAMBIENTE SA Kudeaketa-plana W85B-LHT-0000/ INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A. Kudeaketa-plana EBPN-ESEP URTEA ESPEDIENTE-ZK. ESKATZAILEA EGITASMOA 2011 EBP-2010C/0015 Legorretako Udala EBPNren diseinua egitea EBP-20101A/0126 Berrizko Udala EBP-20101A/0105 Durangoko Udala EBP-20101A/0087 Aiarako Udala EBP-20101A/0010 Alegria-Dulantziko Udala EBP-20101A/0131 Arrigorriagako Udala EBP-20101A/0095 Artziniegako Udala EBP-20101A/0023 Asparrenako Udala EBP-20101A/0067 Baliarraingo Udala EBP-20101A/0096 Barrundiako Udala EBP-20101A/0085 Bediako Udala EBP-20101A/0121 Bermeoko Udala EBP-20101D/0001 Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa

12 EBP-20101A/0032 Eako Udala EBP-20101A/0106 Erandioko Udala EBP-20101A/0082 Gaintzako Udala EBP-20101A/0012 Getariako Udala EBP-20101A/0102 Gorlizko Udala EBP-20101A/0006 Ibarrako Udala EBP-20101A/0111 Itsasondoko Udala EBP-20101A/0030 Kanpezuko-Arabako Mendialdea Eskualdea EBP-20101A/0078 Legazpiko Udala EBP-20101A/0003 Leioako Udala EBP-20101A/0084 Mundakako Udala EBP-20101A/0132 Ortuellako Udala EBP-20101A/0090 Segurako Udala EBP-20101A/0099 Sopelanako Udala EBP-20101A/0037 Zigoitiko Udala 2012 EBP-20111A/0086 Lemoizko Udala EBP-20111A/0037, EBP-20111C/0035 Markina-Xemeingo Udala EBP-20111A/0107 Abadiñoko Udala EBP-20111A/0098 Abanto y Ciérbana-Abanto Zierbenako Udala EBP-20111A/0112, EBP-20111B/0006 Aguraingo Eskualdea EBP-20111A/0047 Aguraingo Udala EBP-20111A/0077 Aiarako Udala EBP-20111A/0066, EBP-20111C/0020 Aizarnazabalgo Udala EBP-20111A/0059, EBP-20111C/0017 Alegiako Udala EBP-20111A/0011 Alegria-Dulantziko Udala EBP-20111A/0042, EBP-20111C/0008 Altzoko Udala EBP-20111A/0120, EBP-20111C/0031 Amezketako Udala EBP-20111A/0125 Amurrioko Udala EBP-20111A/0015, EBP-20111B/0003 Añanako Kuadrilla EBP-20111A/0123 Andoaingo Udala EBP-20111A/0131, EBP-20111C/0034 Anoetako Udala EBP-20111A/0124 Aramaioko Udala EBP-20111A/0140 Aretxabaletako Udala

13 EBP-20111A/0035 Arrankudiagako udala EBP-20111A/0070 Arrigorriagako Udala EBP-20111A/0034, EBP-20111C/0006 Asteasuko Udala EBP-20111A/0033 Azkoitiko Udala EBP-20111A/0084 Barrikako Udala EBP-20111A/0062 Barrundiako Udala EBP-20111A/0126 Basauriko Udala EBP-20111A/0028 Berangoko Udala EBP-20111A/0078 Bergarako Udala EBP-20111A/0137 Bermeoko Udala EBP-20111A/0099 Berrizko Udala EBP-20111A/0135 Debako Udala EBP-20111A/0069 Dimako Udala EBP-20111A/0013 Donostia Hiriko Euskararen Udal Patronatua EBP-20111A/0075 Durangoko Udala EBP-20111A/0021 Eako Udala EBP-20111A/0029 Eibarko Udala EBP-20111A/0090 Erandioko Udala EBP-20111A/0025 Ermuako Udala EBP-20111A/0056 Eskoriatzako Udala EBP-20111A/0050, EBP-20111C/0011 Etxebarriko Udala (Lea-Artibai) EBP-20111A/0130 Etxebarriko Udala (Uribeko Merinaldea) EBP-20111A/0115, EBP-20111C/0028 Gaintzako Udala EBP-20111A/0002 Gernika-Lumoko Udala EBP-20111A/0144 Getariako Udala EBP-20111A/0085 Gorlizko Udala EBP-20111A/0008, EBP-20111B/0002 Guardia-Arabako Errioxako Kuadrilla EBP-20111A/0036 Hondarribiko Udala EBP-20111A/0024 Ibarrako Udala EBP-20111A/0081 Igorreko Udala EBP-20111A/0110 Irungo Udala EBP-20111A/0005 Irurako Udala EBP-20111A/0101, EBP-20111C/0024 Itsasondoko Udala

14 EBP-20111A/0064, EBP-20111B/0005 Kanpezu-Arabako Mendialdeko Kuadrilla EBP-20111A/0054 Lasarte-Oriako Udala EBP-20111A/0114 Laudioko Udala EBP-20111A/0049 Legazpiko Udala EBP-20111A/0096 Leioako Udala EBP-20111A/0072 Lemoako Udala EBP-20111A/0111 Lezoko Udala EBP-20111A/0104, EBP-20111C/0027 Mundakako Udala EBP-20111A/0146 Mungiako Udala EBP-20111A/0006 Oiartzungo Udala EBP-20111A/0132 Okondoko Udala EBP-20111A/0093 Ondarroako Udala EBP-20111A/0092 Ordiziako Udala EBP-20111A/0136 Orioko Udala EBP-20111A/0080 Ortuellako Udala EBP-20111A/0087 Plentziako Udala EBP-20111A/0004 Portugaleteko Udala EBP-20111A/0148 Segurako Udala EBP-20111A/0088 Sopelako Udala EBP-20111A/0116 Soraluze-Placencia de las Armaseko Udala EBP-20111A/0022 Sukarrietako Udala EBP-20111A/0108 Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea EBP-20111A/0149 UEMA EBP-20111A/0007 Ugao-Miraballesko Udala EBP-20111A/0089 Urdulizko Udala EBP-20111A/0129 Urduñako Udala EBP-20111A/0040 Urkabustaizko Udala EBP-20111A/0030 Urretxuko Udala EBP-20111A/0145 Usurbilgo Udala EBP-20111A/0044 Vitoria-Gasteizko Udala EBP-20111A/0061 Zaldibarko Udala EBP-20111A/0057, EBP-20111C/0015 Zaldibiako Udala EBP-20111A/0109 Zarauzko Udala

15 EBP-20111A/0017 Zeberioko Udala EBP-20111A/0127, EBP-20111C/0033 Zestoako Udala EBP-20111A/0073 Zierbenako Udala EBP-20111A/0019 Zigoitiko Udala EBP-20111A/0138 Zizurkilgo Udala EBP-20111A/0113 Zumaiako Udala EBP-20111A/0100 Zumarragako Udala 2013 W85-EBP-0000/ Kanpezuko Udala W85-EBP-0000/ Legorretako Udala 2014 W85B-ETE-0000/ Mendatako Udala W85B-ETE-0000/ Aiarako Udala W85B-ETE-0000/ Segurako Udala W85B-ETE-0000/ Mendaroko Udala W85B-ETE-0000/ Aguraingo Eskualdea W85B-ETE-0000/ Aguraingo Udala W85B-ETE-0000/ Añanako Kuadrilla W85B-ETE-0000/ Anoetako Udala W85B-ETE-0000/ Artziniegako Udala W85B-ETE-0000/ Asparrengo Udala W85B-ETE-0000/ Azpeitiko Udala W85B-ETE-0000/ Basauriko Udala W85B-ETE-0000/ Bediako Udala W85B-ETE-0000/ Berangoko Udala W85B-ETE-0000/ Bilbaoko Udala W85B-ETE-0000/ Burgeluko Udala W85B-ETE-0000/ Busturiko Udala W85B-ETE-0000/ Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa W85B-ETE-0000/ Elgetako Udala W85B-ETE-0000/ Elgoibarko Udala W85B-ETE-0000/ Errenteriako Udala W85B-ETE-0000/ Fruizko Udala W85B-ETE-0000/ Gamiz-Fikako Udala W85B-ETE-0000/ Gatikako Udala

16 W85B-ETE-0000/ Gernika-Lumoko Udala W85B-ETE-0000/ Getxoko Udala W85B-ETE-0000/ Gorlizko Udala W85B-ETE-0000/ Guardia-Arabako Errioxako Kuadrilla W85B-ETE-0000/ Hondarribiko Udala W85B-ETE-0000/ Idiazabalgo Udala W85B-ETE-0000/ Igorreko Udala W85B-ETE-0000/ Irungo Udala W85B-ETE-0000/ Itsasondoko Udala W85B-ETE-0000/ Kanpezu-Arabako Mendialdeko Kuadrilla W85B-ETE-0000/ Kanpezuko Udala W85B-ETE-0000/ Lasarte-Oriako Udala W85B-ETE-0000/ Lemoizko Udala W85B-ETE-0000/ Lezoko Udala W85B-ETE-0000/ Mallabiko Udala W85B-ETE-0000/ Munitibar-Arbatzegi Gerrikaizko Udala W85B-ETE-0000/ Oiartzungo Udala W85B-ETE-0000/ Okondoko Udala W85B-ETE-0000/ Oñatiko Udala W85B-ETE-0000/ Ondarroako Udala W85B-ETE-0000/ Orioko Udala W85B-ETE-0000/ Otxandioko Udala W85B-ETE-0000/ Portugaleteko Udala W85B-ETE-0000/ Santurtziko Udala W85B-ETE-0000/ Sestaoko Udala W85B-ETE-0000/ Sopelako Udala W85B-ETE-0000/ Soraluze-Placencia de las Armaseko Udala W85B-ETE-0000/ Sukarrietako Udala W85B-ETE-0000/ Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea W85B-ETE-0000/ Urdulizko Udala W85B-ETE-0000/ Urduñako Udala W85B-ETE-0000/ Villabonako Udala W85B-ETE-0000/ Zuiako Koadrila

17 W85B-ETE-0000/ Zumaiako Udala

18 DIRU-ITZULKETAK HEDABIDEAK URTEA ESPEDIENTE-ZK. ESKATZAILEA EGITASMOA HED-2011 FO/ HED-2011 FO/0030 ESLEITUTAKO DIRU-LAGUNTZA LEHEN ORDAINKETA DIRUA ITZULTZEA KOPURUA PORTALOI KULTUR ELKARTEA Mondraberri.com , , ,00 UK BERRI URIBE KOSTAKO UKberri.net , , ,54 EUSKALGINTZA URTEA ESPEDIENTE-ZK. ESKATZAILEA EGITASMOA ESLEITUTAKO DIRU-LAGUNTZA LEHEN ORDAINKETA DIRUA ITZULTZEA KOPURUA 2011 EUG 2010 Af/0008 XORATURIKAN, S.L. Andereño.com 6.503, , ,53 EUG 2010/An 0008 UKBERRI URIBE KOSTAKO Uribe Kosta eta Erandio Sakonean aldizkaria martxan 6.497, , ,45 EUG 2010 Ae/0005 UKBERRI URIBE KOSTAKO Uribe Kostako blogari euskaldunen jarduerak 1.231, , ,18 EUG 2010 Ad/0012 HIRIA LIBURUAK SL Lingua Navarrorum Bilduma Ameskoako euskara 1.465, , ,83 EUG 2010 Ad/0013 HIRIA LIBURUAK SL Lingua Navarrorum Bilduma Ezkabarteko aldaera 2.206, , ,42 EUG 2010 Ad/0014 HIRIA LIBURUAK SL Lingua Navarrorum Bilduma Elortzibarko aldaera 1.465, , , EUG 2011 An/0019 UK BERRI URIBE KOSTAKO Uribe Kostako blogarien jarduerak 1.195, , , W85B-EUG-0000/ KOMUNIKAZIOA ERAGIN S.L. Rockomikia 5.075, , ,75

19 IKT URTEA ESPEDIENTE-ZK. XMADINA ESKATZAILEA EGITASMOA ESLEITUTAKO DIRU-LAGUNTZA LEHEN ORDAINKETA DIRUA ITZULTZEA KOPURUA 2011 IKT-2009 D TECNOLOGIA Discabook 1.0t , , , IKT-2010A0/0092 ELHUYAR FUNDAZIOA ZERNOLA, Gazteentzako Zientzia Webgunea , , ,39 IKT-2010C0/0064 AG INFORMÁTICA Y SERVICIOS SA SAAS ERP EUSKERA X 3.149, , ,03 IKT-2010B0/0001 ELEKA INGENIARITZA LINGUISTIKOA, S.L. TermEx: Terminologia-erauzketa eleanitzak egiteko web-zerbitzua , , ,60 IKT-2010D0/0007 ELIXIR EUSKALKIZ FILMS EUSKALKI S.L. Audioguía faros de la costa vasca 3.596, , ,93 IKT-2010A0/0025 EUSKARA TALDEA Komikia.eu 5.405, , ,15 IKT2010C0/0083 GIZERBITEK, SL Euskal-BOX 5.927, , ,59 IKT2010C0/0063 GOISOLUTIONS, NAFARROAKO S.L. KUDEATU 6.333, , ,97 IKT2010A0/0005 IKASTOLEN ELKARTEA, IKTB , , ,85 IKT2010A0/0014 SORTZEN IKASBATUAZ , , ,08 IKT2010C0/0082 SOUTH VISIONS SOLUTIONS, S.L. Software avanzado de gestión y difusión de accesibilidad 8.181, , , IKT-2011A0/0094 IKT-2011B0/ W85B-ET1-0000/ W85B-ET2-0000/ W85B-ET1-0000/ W85B-ET1-0000/ JESUS Mª DE LEIZAOLA FUNDAZIOA ADAKI DISEINUA ETA Euskonbola online 2.750, , ,78 PUBLIZITATEA SL Emanzazu hitza! 5.840, , ,25 GAZTELUPEKO HOTSAK SL hotsak.com webgunea berritzea 5.833, , ,72 Euskal Domino jokoa sortzea, IKASPLAY SL smartphone eta tabletetarako 7.914, , ,36 PIL-PILEAN KULTURA dbarrena.com, Debabarreneko ELKARTEARI eskualdeko tokiko agerkaria 4.850, , ,90 ASOCIACIÓN INTERNET & EUSKADI ELKARTEA interneteuskadi.org webgunea Premiamenduzko berritzea, , ,79 bidean dago

20 LANHITZ URTEA ESPEDIENTE-ZK. ESKATZAILEA EGITASMOA ESLEITUTAKO DIRU-LAGUNTZA LEHEN ORDAINKETA DIRUA ITZULTZEA KOPURUA W85B-LTH-0000/ SERVICIOS DE MESA DE Kudeaketa-plana GU 5.596, , ,44 W85B-LTH-0000/ PATXI, S. COOP. Kudeaketa-plana 4.396, , ,20 W85B-LTH-0000/ ALTA SEGURIDAD, S.A. Kudeaketa-plana 4.233, , , EBPN-ESEP URTEA ESPEDIENTE-ZK. ESKATZAILEA EGITASMOA ESLEITUTAKO DIRU-LAGUNTZA LEHEN ORDAINKETA DIRUA ITZULTZEA KOPURUA 2011 EBP-2010C/0015 Legorretako Udala EBPNren diseinua egitea 5.369, , , W85B-ETE-0000/ Mendatako Udala 1.000,00 550,00 550,00 W85B-ETE-0000/ Mendaroko Udala 4.000, , ,00

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 147. zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena 16697 BOB núm. 147. Lunes, 2 de agosto de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6203 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko

Más detalles

I. Alezatia Fascículo I. EHAA - 2005eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de 2005. www.euskadi.net. I. Alezatia Fascículo I

I. Alezatia Fascículo I. EHAA - 2005eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de 2005. www.euskadi.net. I. Alezatia Fascículo I I. Alezatia Fascículo I EHAA - 2005eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de 2005 EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO Itundutako posta-ordaina:

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 107. zk. 2006, ekainak 6. Asteartea 13585 BOB núm. 107. Martes, 6 de junio de

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

HERRIZAINGO SAILA DEPARTAMENTO DE INTERIOR

HERRIZAINGO SAILA DEPARTAMENTO DE INTERIOR EHAA - 2005eko maiatzak 17, asteartea N.º 91 ZK. BOPV - martes 17 de mayo de 2005 8737 ANDOAINGO UDALA IRAGARKIA, Andoaingo Bazkardo plazatik Rikardo Arregi kalerainoko obra zibila egiteko eta eskailera

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8113 BOB núm. 106. Viernes, 31 de mayo de

Más detalles

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales KULTURA SAILA 3872 203/2010 DEKRETUA, uztailaren 20koa, Goi Mailako Kirolari buruzkoa. Autonomia Estatutuaren 10.36 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari

Más detalles

INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA

INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO 1991 GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO

Más detalles

TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea EGUNA / FECHA: 21/5/2014 HASIERA / INICIO: 20:20 AMAIERA / FINAL: 20:30

TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea EGUNA / FECHA: 21/5/2014 HASIERA / INICIO: 20:20 AMAIERA / FINAL: 20:30 TOKIKO GOBERNU BATZORDEA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea EGUNA / FECHA: 21/5/2014 HASIERA / INICIO: 20:20 AMAIERA / FINAL: 20:30 BERTARATUAK / ASISTENTES: ALKATESA/ALCALDESA

Más detalles

MEMORIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

MEMORIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA CORRECCIÓN DE ERRRORES MEMORIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL En el análisis de los patrocinios que se han llevado a cabo en materia de publicidad durante el año

Más detalles

I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO FORU ALDUNDIA

I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO FORU ALDUNDIA . Lunes, 27 de septiembre de 1999 Número 114 1999ko irailaren 27a, astelehena 114. zenbakia 14 SUMARIO Lunes, 1999ko 27 de Septiembre Irailak 114 27, 1de 1999 AURKIBIDEA PAGINA ORRIALDEA JUNTAS GENERALES

Más detalles

BERTARATUA: BATZORDEKIDEAK

BERTARATUA: BATZORDEKIDEAK PREMIAZKO OHIZ KANPOKO OSOKO BILKURA PLENO EXTRAORDINARIO URGENTE Akta zkia. nº Acta 20/2010 TOKIA EGUNA Hasiera-ordua Amaiera-ordua Udalbatza-aretoan 2010eko ekainaren 25ean 10,00 10,20 BERTARATUA: LEHENDAKARIA

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014

2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014 2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014 1. Ingurumenaren eta Lurralde Politikaren Batzordearen irizpena, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko

Más detalles

ASISTENTES PRESIDENTE. Imanol Landa Jauregi jn.

ASISTENTES PRESIDENTE. Imanol Landa Jauregi jn. GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2015EKO OTSAILAREN 17AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

LABURDURAK... 7 I. SARRERA... 8 II. IRITZIA... 11 II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA... 11

LABURDURAK... 7 I. SARRERA... 8 II. IRITZIA... 11 II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA... 11 2 3 AURKIBIDEA/ÍNDICE LABURDURAK... 7 I. SARRERA... 8 II. IRITZIA... 11 II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA... 11 II.1.1 Aurrekontua... 11 II.1.2 Langileria... 11 II.1.3 Ondasun erosketa eta zerbitzuak...

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 101. zk. 2000, maiatzak 29. Astelehena 8769 BOB núm. 101. Lunes, 29 de mayo de

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI 1. Accedemos a la pantalla principal. En caso de no haberse registrado con anterioridad creamos el usuario nuevo aportando todos los datos personales que se muestran

Más detalles

Universidad de Deusto Deustuko Unibertsitatea. Verano Uda. Hacia una Universidad más emprendedora

Universidad de Deusto Deustuko Unibertsitatea. Verano Uda. Hacia una Universidad más emprendedora Universidad de Deusto Deustuko Unibertsitatea 115 Verano Uda Hacia una Universidad más emprendedora Suscríbete a EL CORREO en Kiosko y Más por solo 1 Oferta válida para suscripciones nuevas que se den

Más detalles

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN

Más detalles

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4160 AGINDUA, 2008ko ekainaren

Más detalles

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco BIZKAIA 1. Texto convenio colectivo 2012-2016. 2. Revisión salarial 2014. 3. Calendario laboral 2014. 4. Revisión salarial 2015-2016. 5. Calendario laboral 2015. BAO. 19. zk. 2013, urtarrilak 28. Astelehena

Más detalles

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-.

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-. 6. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO TASEN ERREGULATZAILEA. ARGIBIDEA ORDENANZA Nº 6 REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION

Más detalles

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and.

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and. GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2014KO IRAILAREN 9AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 10998 ZUZENBIDEKO OINARRIAK Sail honek eskumena du aztergai den espediente hau ebazteko, ekainaren 11ko Diputatuen Kontseiluaren 42/2008 Foru Dekretuarekin bat etorriz. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles