PROGRAMA DE EMPREGO AUTONOMO Patricia Mouro Técnico de autoempleo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PROGRAMA DE EMPREGO AUTONOMO Patricia Mouro Técnico de autoempleo"

Transcripción

1 PROGRAMA DE EMPREGO AUTONOMO 2012 Patricia Mouro Técnico de autoempleo

2 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO 2010 Consellería de Traballo e Benestar Cofinanciado polo FSE (80%) Orde do 30 Decembro 2011 (Dog Nº 14, 20/01/12)

3 O B X E C T O Promover e axudar a financiar aqueles proxectos empresariais que faciliten a creación do seu propio posto de traballo ás persoas desempregadas que desenvolvan a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadores autónomos ou por conta propia.

4 ALTAS SUBVENCIONADAS Altas no RETA ou no Réxime Especial por conta propia ou mutualidade profesional, dende o 01 de Outubro 2011 ao 30 Septembro 2012.

5 BENEFICIARIOS REQUISITOS Estar inscrito como demandante de emprego Titular ou cotitular do negocio Alta RETA ou mutualidade Non recibisen subvención autónomos: - 4 anos Non desenvolvese act similar como autónomo: -6 meses Non alta RETA ou mutualidade: - 3 meses Sociedade Civíl, comunidade de bens: a título persoal

6 CONCEPTOS PREVIOS Parados de longa duración Inscritos na oficina de emprego: 25 a 45 anos: 12 meses < 25 anos ou > 45: 6 meses Emigrantes retornados: Máximo 2 anos desde o retorno Familia monoparental ou con cargas familiares: Fillo < 26 anos ou persoas maiores incapacitadas con ingresos <75 % do SMI Procedentes de empresa en crise Por causas económicas, técnicas, organizativas ou de producción Persoa con discapacidade Grao > 33% recoñecido pola Admón

7 Risco de exclusión social Perceptores de RISGA. Rehabilitación ou reinserción de drogodependentes Internos de centros penitenciarios Ex-reclusos sen primeiro emprego fixo Mulleres procedentes de casas de acollida Vítima de violencia doméstica Mulleres que abandonan prostitución, transexuais Menores internos, liberados condicionais ou vixiados Mozos baixo a tutela da Administración ata os 18 Inmigrantes ou Emigrantes retornados

8 INICIO da actividade Inicio da actividade : Data de alta na S.S. ou Mutualidade En CB ou SC: O inicio de actividade según alta fiscal

9 TIPOS DE AXUDA Subvención establecemento como autónomo Subvención financeira Subvención para asistencia técnica Subvención para a formación Axuda excepcional Contratación indefinida

10 SOLICITUD Prazo xeral: 30/09/12 Prazo específico: 1 mes desde o alta na S.S. Actuacións realizadas entre 01/10/2011 e o 20/01/2012: prazo límite 30/03/2012

11 SUBV. ESTABLECEMENTO COMO AUTÓNOMO Inversión mínima Non LEASING Non bens usados, agás traspaso negocio Realizar inversión: (-3 m, +6 m) C.B, S.C.: por socio, según participación!!!

12 SUBV. ESTABLECEMENTO COMO AUTÓNOMO : en xeral : para =< 30 anos : mulleres : Emigrante retornado De empresas en crise Parado de longa duración Esgotar a prestación : discapacitados// en risco de exclusión : mulleres dicapacitadas ou en risco exclusión

13 SUBVENCIÓN FINANCEIRA Reducción do tipo de xuro do préstamo Préstamo: >=75 % sobre inmobilizado material ou intanxible (mínimo ) Máximo sobre inmobilizado circulante: 25% Non bens usados, excepto traspaso negocio C.B, S.C.: por socio, según participación Formalizar operación (-3m; 30/09/2012)

14 SUBVENCIÓN FINANCEIRA Realizar inversión: ( -3 meses, +6 meses) Reducción de 4 ptos do tipo de xuro fixado O tipo de xuro a satisfacer nunca < 1 punto O tipo de xuro: fixo ou variable Microcrédito del ICO u otra entidad A personas en risco de exclusión ou discapacitados, emigrantes, de empresas en crise, de longa duración ou esgotar prestación. Subv única= 100% dos gtos financeiros

15 SUBVENCIÓN FINANCEIRA LIMITE MÁXIMO : en xeral : para =< 30 anos : mulleres : Emig retornado De empresas en crise Parado de longa duración Esgotar prestación : discapacitados// en risco de exclusión : mulleres dicapacit ou en risco exclusión

16 Condicións do préstamo Prazo Amortización mínimo: 3 anos Tipo de xuro máximo: Variable máximo: 3,80% Fixo a > 5anos: 4,04% Fixo a <= 5 anos: 4,44% Comisión apertura máx: 1% Obriga: Tras pago de subv: 30 días acreditar amortización do principal do préstamo

17 SUBV ASISTENCIA TÉCNICA Financiación parcial de servizos externos, estudios de viabilidade, comercialización, etc Acreditar necesidade do servizo Non s/ xestión empresarial, tramitar axudas Servizos prestados por: Asociación intersectorial de traballadores autónomos Outras persoas con garantías de solvencia profesional

18 SUBV ASISTENCIA TÉCNICA Contía: 75% do custo, máximo Servizo realizado íntegramente: (-3,+6) meses Xustificar pagamento según período da resolución (límite 31/10/12) Solicitud: 1 mes desde o alta Data límite: 30 /09/2012

19 SUBV PARA FORMACIÓN Cursos sobre xestión empresarial, e NTIC Subvención: 75% do custo (máx ) Formación prestada por: Asociación intersectorial de traballadores autónomos Outras persoas con garantías de solvencia profesional Curso realizado: (-3 meses, 6 meses) por persoa Xustificar pago por resolución (límite 31/10/12)

20 AXUDA EXCEPCIONAL Financiar primeiros gastos: (Realizados nos -3m,+6m) Gtos de constitución MP ou mercancías Arrendamentos Publicidade Seguro do local Xustificalos no período según resolución, Límite (31/10/12)

21 AXUDA EXCEPCIONAL Contía: Desempregados <=30 anos ou > =45 anos Mulleres Demandantes do primeiro emprego Rematan o IPI, en actividade relacionada Domicilio en concello rural (< hab) Contía: Punto anterior e ademais, con domicilio fiscal en concello rural Contía: Desempregado discapacitado Persoa en risco de exclusión social Desempregado de longa duración Esgotou a prestación/subsidio por desemprego

22 SUBV Á CONTRATACIÓN Contratación ou transformación indefinida Mínimo 2 ANOS!!senón sustitución con = requisitos en máx 2 meses Plazo: 1er ano desde alta fiscal, límite 30/09/11 Posible ct a familiar (se por lei se permite) Non si finalizou ct indefinido nos -3meses Contratación a tempo parcial? Subvención proporcional

23 SUBV A CONTRATACIÓN Solicitud: 2m do inicio do contrato (máximo 30/09/11) Incompatible con subvención á contratación por conta alléa Compatible con bonificacións da S.S

24 CONTÍA A 1ª 1 CONTRATACIÓN : desempregado en xeral : contratar a mozo <= 30 anos : ct a muller : moza <= 30 anos : contratar aos seguintes Persoa que esgotou a prestación ou subsidio Desempregado de longa duración Emigrante retornado Discapacitado Persoa en risco de exclusión

25 CONTÍA A POR TRANSFORMACIÓN Subvención pola transformación do contrato: en xeral s/ traballador mozo <=30 anos s/muller Límite máximo: 60% dos custos salariais totais de dúas anualidades

26 OBRIGAS Realizar a actividade durante tres anos, salvo por forza maior (xustificalo fidedignamente). No suposto de baixa, comunicarllo. Estar ao día das súas obrigas AEAT, e Seguridade Social Dispoñer dos libros contables, rexistros e demáis documentos esixidos pola lexislación. Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos percibidos tras mínimo 3 anos dende o peche do programa Manter durante dous anos a súa forma xurídica.

27 INCOMPATIBILIDADE Programas de fomento cooperativas Programas de sociedades laborais ILE IEBT S Integración laboral de persoas discapacitadas

28 DOCUMENTACIÓN COMÚN En caso de SC: Escritura de constitución, CIF da entidade Acreditar a pertenza ao colectivo ao que se opta Alta IAE Solicitude e resolución alta réxime SS Solicitud que se solicita (anexo III) Memoria e relación facturas pro forma ou firme (anexo IV). Declaración responsable (anexo V) Declaración axudas concedidas (anexo VI) Certificación bancaria (anexo VII)

29 DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA Subv establecemento como autónomo nomo: Facturas en firme ou proforma Subv financeira: Facturas Compromiso da entidade financeira (Anexo 9), ou o contrato do préstamo formalizado Subv asistencia técnica: t Memoria da asistencia solicitada Documento acreditativo do importe e da contratación Facturas efectivamente aboadas Documento acreditativo da solvencia profesional da entidade

30 DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA Subv para formación: Memoria do curso (contido, calendario, custo ) Xustificante bancario da matriculación Documento acreditativo da solvencia profesional da entidade Axuda excepcional: Facturas Subv pola contratación: Declaración dos custos salariais totais (anexo III) Vida laboral da empresa desde o inicio da act

31 Para máis información FUNDACIÓN N RONSEL C/HOSPITAL 21, BAIXO A CORUÑA Mail: Tlf/fax:

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS

EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS EQUIVALENCIAS A EFECTOS ACADÉMICOS DE TÍTULOS DA LEI DE 1970 E ANTERIORES COS TÍTULOS ACTUALMENTE VIXENTES Estudos ou títulos da Lei Xeral de de 1970 e anteriores Títulos actualmente

Más detalles

5. TOTAL AYUDA SOLICITADA AYUDA (4) INCREMENTO DEL 10% (5) AYUDA TOTAL (4) Equivalente al 50% de los costes laborales totales, incluida la cotización

5. TOTAL AYUDA SOLICITADA AYUDA (4) INCREMENTO DEL 10% (5) AYUDA TOTAL (4) Equivalente al 50% de los costes laborales totales, incluida la cotización SOLICITUD DE AYUDA POR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONTRATACIÓN DE EXPERTOS TÉCNICOS DE ALTA CUALIFICACIÓN Programa de I+E Orden de 21 de enero de 2004 (BOJA nº 22, de 3 de febrero de 2004) 1. DATOS DE

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA / EJEMPLAR

Más detalles

CERTIFICACIÓN. "INFORME SOBRE MOROSIDADE E PERÍODO MEDIO DE PAGAMENTO Período: 2 Trimestre Exercicio 2015

CERTIFICACIÓN. INFORME SOBRE MOROSIDADE E PERÍODO MEDIO DE PAGAMENTO Período: 2 Trimestre Exercicio 2015 G.I.F. : P-1502200-G CERTIFICACIÓN D. a MARÍA DEL MAR ANTÓN BRAGE, SECRETARIA ACCTAL DO DE CEDEIRA (A CORUÑA). CERTIFICO: Que mediante o acordo de PLENO, na súa sesión ordinaria realizada con data vintenove

Más detalles

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN Resolución do Concello de Ourense mediante a que se anuncia procedemento aberto, para a contratación do servizo de impartición da formación teórica e transversal de determinado cursos no marco do proxecto

Más detalles

PROGRAMA 322C DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DEL FONDO SOCIAL EUROPEO

PROGRAMA 322C DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DEL FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA 322C DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 1. DESCRIPCIÓN Las obligaciones asumidas por el Estado en materia cooperativa, establecidas en el texto constitucional, en su artículo

Más detalles

CON LAS PYMES Y AUTÓNOMOS NUESTRO AVAL, UN DISTINTIVO DE CALIDAD PARA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL

CON LAS PYMES Y AUTÓNOMOS NUESTRO AVAL, UN DISTINTIVO DE CALIDAD PARA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON LAS PYMES Y AUTÓNOMOS NUESTRO AVAL, UN DISTINTIVO DE CALIDAD PARA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL Badajoz, Abril de 2016. CERSA CESGAR F.E.D.E.R. F.E.I. B.E.I. QUÉ ES UN AVAL? CÓMO FUNCIONA ESTE INSTRUMENTO?

Más detalles

PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO DE JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS

PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO DE JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO DE JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS Orden del 14 de mayo de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa para la promoción del empleo autónomo

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

PROGRAMA EMPRESA-EMPLEO. Dirección General de Empleo y Juventud -Servicio Incentivos al Empleo-

PROGRAMA EMPRESA-EMPLEO. Dirección General de Empleo y Juventud -Servicio Incentivos al Empleo- PROGRAMA EMPRESA-EMPLEO Dirección General de Empleo y Juventud -Servicio Incentivos al Empleo- INDICE 1.Regulación normativa 2.Objetivo 3.Régimen del procedimiento 4.Actuaciones subvencionables 5. Entidades

Más detalles

AVALMADRID, S.G.R. Soluciones para la Financiación de las PYME

AVALMADRID, S.G.R. Soluciones para la Financiación de las PYME AVALMADRID, S.G.R. Soluciones para la Financiación de las PYME QUÉ ES AVALMADRID? QUÉ ES AVALMADRID? VENTAJAS PARA LAS PYMES VENTAJAS PARA LAS PYMES PRODUCTOS OPERATIVA QUE ES AVALMADRID? QUE ES AVALMADRID?

Más detalles

MODELO DE CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN

MODELO DE CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN Este documento es copia auténtica de un documento custodiado por la Universidad de A Coruna. Fecha de creación: 11/03/2016 13:24:21 Página 1 de un total de 5 página(s). AXUDA ANEXO III MODELO DE CONVOCATORIA

Más detalles

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e boletín oficial Provincia de ourense n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario iv. entidades locais oímbra Plan estratéxico de subvencións ano 2016... 2 Bases

Más detalles

REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS

REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS ARTIGO 1. OBXECTO O obxecto deste regulamento é a ordenación da utilización das instalacións dos campos de fútbol municipais de SALGUEIRÓN

Más detalles

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION. TRABAJO E INMIGRACION Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE 22.10.2009 1 CARACTERISTICAS DE

Más detalles

GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14

GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14 GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14 De acordo co establecido no Regulamento do traballo fin de grao,

Más detalles

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA EMPRESA MICROCREDITO SOCIAL MICROBANK

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA EMPRESA MICROCREDITO SOCIAL MICROBANK MEMORIA EXPLICATIVA DE LA EMPRESA MICROCREDITO SOCIAL MICROBANK 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES/ EMPRESARIOS (*) En caso de varios socios, incluir una copia de este apartado por cada uno de ellos.

Más detalles

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo: DILIXENCIA: Para que conste aos efectos oportunos, o texto que sigue, aprobouse polo Concello Pleno, na sesión ordinaria do 7 de xuño de 2013, e publicouse para a súa entrada en vigor, o 29 de xuño de

Más detalles

Forma jurídica de mi m e i mp m resa s

Forma jurídica de mi m e i mp m resa s Forma jurídica de mi empresa Forma jurídica de mi empresa Qué actividad vas a realizar? Qué responsabilidad estás dispuesto a asumir? Cuántas personas participan en el proyecto? De cuánto dinero disponéis?

Más detalles

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PREÁMBULO La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, singularmente los informáticos,

Más detalles

MEMORIA PARA LA AEAT CONFORME A LA LEY 49/2002 Y AL R.D. 1270/2003 Fundación FUNDITEA EJERCICIO 2013

MEMORIA PARA LA AEAT CONFORME A LA LEY 49/2002 Y AL R.D. 1270/2003 Fundación FUNDITEA EJERCICIO 2013 MEMORIA PARA LA AEAT CONFORME A LA LEY 49/2002 Y AL R.D. 1270/2003 Fundación FUNDITEA EJERCICIO 2013 1. Actividades y régimen legal. La Fundación se constituyó en escritura pública otorgada el 26 de diciembre

Más detalles

BASES CONTRATACIÓN DE 1 OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES

BASES CONTRATACIÓN DE 1 OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES CONCELLO DE BOQUEIXÓN (A CORUÑA) Forte s/n Boqueixón Teléfono: 981-51 30 52 Fax: 981-51 30 00 C.I.F.: P-1501200-H C. electr.: correo@boqueixon.dicoruna.es WEB: www.boqueixon.com BASES CONTRATACIÓN DE 1

Más detalles

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA) Anexo I: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA) o Contrato de traballo coas orquestras ou similares e copia dos TC1 e TC2 correspondentes

Más detalles

Desarrollar proyectos comunitarios de interés social o común, los definidos como Proyectos Garantía+55

Desarrollar proyectos comunitarios de interés social o común, los definidos como Proyectos Garantía+55 Programa Garantía +55 años Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha 2016-2017 2017 Qué es el programa GARANTÍA +55 AÑOS? Es un programa para la activación de las personas desempleadas mayores

Más detalles

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL FRANCIA FERIA BATIMAT-INTERCLIMA-ELEC- IDEOBAIN FRANCIA Del 1 al 7 de noviembre de 2015

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL FRANCIA FERIA BATIMAT-INTERCLIMA-ELEC- IDEOBAIN FRANCIA Del 1 al 7 de noviembre de 2015 II/OL CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL FRANCIA FERIA BATIMAT-INTERCLIMA-ELEC- IDEOBAIN FRANCIA Del 1 al 7 de noviembre de 2015 CONVOCATORIA La Cámara de España, la Cámara de Comercio

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Núm. 232 Lunes 28 de septiembre de 2015 Supl. N. Pág. 1 Suplemento de Notificaciones ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Ayuntamiento de Santa Comba Anuncio de notificación de 24 de septiembre de 2015 en procedimiento

Más detalles

TRÁMITES PARA INICIAR LA ACTIVIDAD COMO EMPRENDEDOR AUTÓNOMO

TRÁMITES PARA INICIAR LA ACTIVIDAD COMO EMPRENDEDOR AUTÓNOMO TRÁMITES PARA INICIAR LA ACTIVIDAD COMO EMPRENDEDOR AUTÓNOMO TRÁMITES LUGAR DOCUMENTACIÓN PLAZO DECLARACIÓN CENSAL Y ALTA DE IAE LICENCIA DE Y LICENCIA DE OBRAS ALTA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADOR

Más detalles

TRÁMITES PARA INICIAR LA ACTIVIDAD COMO EMPRENDEDOR AUTÓNOMO

TRÁMITES PARA INICIAR LA ACTIVIDAD COMO EMPRENDEDOR AUTÓNOMO TRÁMITES PARA INICIAR LA ACTIVIDAD COMO EMPRENDEDOR AUTÓNOMO TRÁMITES LUGAR DOCUMENTACIÓN PLAZO DECLARACIÓN CENSAL Y ALTA DE IAE LICENCIA DE Y LICENCIA DE OBRAS ALTA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADOR

Más detalles

El tejido productivo de Galiza

El tejido productivo de Galiza El tejido productivo de Galiza O TECIDO PRODUTIVO DE GALIZA Estruturaci¾n sectorial moderna O TECIDO PRODUTIVO DE GALIZA Produtividad industrial galega Muy alta O TECIDO PRODUTIVO DE GALIZA Estructuraci¾n

Más detalles

Se les permitirá a los autónomos económicamente dependientes la contratación de un único trabajador en los siguientes supuestos:

Se les permitirá a los autónomos económicamente dependientes la contratación de un único trabajador en los siguientes supuestos: RESUMEN LEY 31/2015 de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social.

Más detalles

ceoinfo 10 de julio de 2008 / Nº 14 ESPECIAL PROGRAMAS DE APOYO Y SUBVENCIONES Boletín de actualidad empresarial Sumario: Portada...01 Ayudas a la contratación...02 Líneas financiación IGAPE-ICO...05 PROGRAMAS

Más detalles

d) Acreditar la condición de agricultor activo. Los titulares de explotaciones agrarias prioritarias quedan exentos de acreditar tal condición.

d) Acreditar la condición de agricultor activo. Los titulares de explotaciones agrarias prioritarias quedan exentos de acreditar tal condición. REQUISITOS SUBMEDIDA 4.1. APOYO A LAS INVERSIONES EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS: 1. Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes y unidades económicas sin personalidad jurídica titulares de una

Más detalles

BOLETÍN MARZO APE GALICIA. Asociación intersectorial e interterritorial de autónomos e pequenas empresas de Galicia

BOLETÍN MARZO APE GALICIA. Asociación intersectorial e interterritorial de autónomos e pequenas empresas de Galicia 2016 APE GALICIA Asociación intersectorial e interterritorial de autónomos e pequenas empresas de Galicia BOLETÍN MARZO - Bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva,

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas

Más detalles

AFIGAL avala la recuperación de la Costa da Morte Microcréditos a tipo de interés cero y amortizables en cinco años. 3 AFIGAL concedió 449 4-5 Nº 31

AFIGAL avala la recuperación de la Costa da Morte Microcréditos a tipo de interés cero y amortizables en cinco años. 3 AFIGAL concedió 449 4-5 Nº 31 AFIANZAMIENTOS DE GALICIA, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA Nº 31 A C o r u ñ a A b r i l d e 2 0 0 3 2 Microcréditos 2003 3 AFIGAL concedió 449 avales para el programa de microcréditos en su primer año

Más detalles

Ayudas para la integración cooperativa sin vinculación patrimonial. Ayudas para la contratación de personal técnico.

Ayudas para la integración cooperativa sin vinculación patrimonial. Ayudas para la contratación de personal técnico. - Consejería de Agricultura Página 1 de 22 Solicitante: Localidad: Provincia: Líneas de ayuda a las que se acoge: Ayudas para la fusión de cooperativas. Ayudas para la integración cooperativa sin vinculación

Más detalles

1.- Unha empresa presenta uns custos fixos de 800 unidades monetarias. Ademais os custos variables para cada nivel de produción son os seguintes:

1.- Unha empresa presenta uns custos fixos de 800 unidades monetarias. Ademais os custos variables para cada nivel de produción son os seguintes: 1.- Unha empresa presenta uns custos fixos de 800 unidades monetarias. Ademais os custos variables para cada nivel de produción son os seguintes: Pídese: a) Calcular os custos totais, medios e marxinais

Más detalles

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 21/2016

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 21/2016 Palencia, a 7 de abril de 2016 CIRCULAR INFORMATIVA Nº 21/2016 AYUDAS 2016 FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN LAS COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES. COMUNIDAD DE MADRID. Plazo solicitudes:

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 577 IX lexislatura SUMARIO 1. Procedementos parlamentarios 1.1. Procedementos de natureza normativa 1.1.1. Normas aprobadas 1.1.1.1. Leis Lei de transparencia

Más detalles

boletín oficial Provincia de ourense n.º 103 mércores, 7 maio 2014 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

boletín oficial Provincia de ourense n.º 103 mércores, 7 maio 2014 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e boletín oficial Provincia de ourense n.º 103 mércores, 7 maio 2014 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario ii. administración xeral do estado subdelegación do Goberno ourense Notificación

Más detalles

LÍNEAS DE 1 PLAZO, LUGAR Y REQUISITOS 2 AYUDAS MUNICIPALES A LA CREACIÓN DE EMPRESAS 2013 AYUDAS

LÍNEAS DE 1 PLAZO, LUGAR Y REQUISITOS 2 AYUDAS MUNICIPALES A LA CREACIÓN DE EMPRESAS 2013 AYUDAS LÍNEAS DE 1 PLAZO, LUGAR Y REQUISITOS 2 MUNICIPALES A LA CREACIÓN DE EMPRESAS 2013 MUNICIPALES A LA CREACIÓN DE EMPRESAS 2013 IMPORTES MÁXIMOS INDIVIDUAL 2100 3600 COMUNIDAD DE BIENES O SOCIEDAD CIVIL

Más detalles

INDICADORES BÁSICOS DEL MERCADO DE TRABAJO DE CASTILLA-LA MANCHA

INDICADORES BÁSICOS DEL MERCADO DE TRABAJO DE CASTILLA-LA MANCHA INDICADORES BÁSICOS DEL MERCADO DE TRABAJO DE CASTILLA-LA MANCHA Junio de 2011 Índice 1. PARO REGISTRADO. 5 Paro registrado por sexos en Castilla-La Mancha en los últimos 12 meses 5 Gráfico de evolución

Más detalles

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Convocatoria do "Curso de Formación para

Más detalles

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR CUIDADOR Curso especialmente dirigido a todos los interesados en desarrollar su labor profesional dentro del ámbito del cuidado de niños con necesidades especiales. Las actividades a efectuar en este puesto

Más detalles

Memoria de Actividades

Memoria de Actividades Memoria de Actividades 2011 AMBAR A O D E M FINANCIAN: MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD INSTITUTO

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Formalización de contrato de procedemento

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008 Número 590 VII lexislatura SUMARIO (Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es) 1. Procedementos de natureza normativa 1.1 Leis e outras normas 1.1.1. Leis Lei galega de medidas tributarias en relación

Más detalles

DIÁLOGO SOCIAL EN GALICIA

DIÁLOGO SOCIAL EN GALICIA Boletín informativo de traballo e benestar Consellería de Traballo e Benestar - agosto-setembro 2010, nº 55 A Rede de Escolas Infantís A Galiña Azul inicia o novo curso con preto de 6.000 nenos e nenas

Más detalles

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIA

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIA PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL DE GALICIA 2014-2020 Seminario: Programas de financiamento europeo para ONG de acción social Santiago de Compostela, 22 de outubro de 2015 MARCO NORMATIVO ESTRATEXIA EUROPA

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN

Más detalles

Vista el Acta de la mesa de contratación de apertura de proposiciones celebrada el día 14 de marzo de 2016, que dice:

Vista el Acta de la mesa de contratación de apertura de proposiciones celebrada el día 14 de marzo de 2016, que dice: SECRETARIA/CONTRATACION Expte. 4/2016 PGS/mjhs DECRETO NÚM. 2016000730 - Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de febrero de 2016, de incoación del procedimiento negociado con publicidad para

Más detalles

PLAN DE AYUDAS COLEGIO APAREJADORES ALICANTE PARA COLEGIADOS / 2014

PLAN DE AYUDAS COLEGIO APAREJADORES ALICANTE PARA COLEGIADOS / 2014 PLAN DE AYUDAS COLEGIO APAREJADORES ALICANTE PARA COLEGIADOS / 2014 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Los COLEGIADOS que se pueden acoger a estas ayudas deberán de cumplir los siguientes requisitos mínimos: 1. Estar

Más detalles

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense Boletín Oficial Provincia de N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 SUMARIO I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Convocatoria e bases de selección, como persoal laboral

Más detalles

Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense

Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 235 Luns, 17 outubro 2011 3 Convenio colectivo de la empresa Autobuses Urbanos de Ourense, SL, 2011-2012 suscrito, el día 4 de agosto de 2011 Ourense, 22 de septiembre

Más detalles

CONVOCATORIA. INFORMACIÓN SOBRE LA FERIA IBC AMSTERDAM : www.ibc.org 1. CONCEPTOS OBJETO DE LA AYUDA, PLAN DE VIAJE Y COSTE

CONVOCATORIA. INFORMACIÓN SOBRE LA FERIA IBC AMSTERDAM : www.ibc.org 1. CONCEPTOS OBJETO DE LA AYUDA, PLAN DE VIAJE Y COSTE II/PLB ANEXO I: CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL HOLANDA PARTICIPACIÓN CON STAND EN FERIA IBC AMSTERDAM PARTICIPACIÓN SIN STAND EN FERIA IBC AMSTERDAM Del 9 al 16 de septiembre

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA III. COMUNIDAD AUTÓNOMA Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA III. COMUNIDAD AUTÓNOMA Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense 2 III. COMUNIDADE AUTÓNOMA III. COMUNIDAD AUTÓNOMA Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense Sección Relacións Laborais Convenio colectivo Limpezas de edificios e locais de Ourense

Más detalles

Convocatoria 1/2015. Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital (AEESD)

Convocatoria 1/2015. Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital (AEESD) Convocatoria 1/2015 Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital (AEESD) 10/06/2015 Estrategia instrumentos financiación Posicionamiento - Madurez de la tecnología en escala TRL TRL Gestión innovación

Más detalles

TIPO DE AYUDA CONCEPTO CUANTÍA

TIPO DE AYUDA CONCEPTO CUANTÍA TIPO DE AYUDA CONCEPTO CUANTÍA 1. Subvenciones a la constitución de la entidad. CAPÍTULO II: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y EL EMPLEO. Gastos derivados de la escritura pública y otros documentos notariales

Más detalles

ACTA Nº 2 DA MESA DE CONTRATACIÓN DO CONCELLO DE MUROS.

ACTA Nº 2 DA MESA DE CONTRATACIÓN DO CONCELLO DE MUROS. ACTA Nº 2 DA MESA DE CONTRATACIÓN DO CONCELLO DE MUROS. PROCEDEMENTO ABERTO, CON TRAMITACIÓN ORDINARIA E CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN, DOS DO CONCELLO DE MUROS. ASISTENTES: Presidente: Dª.Sandra

Más detalles

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia.

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia. MISIÓN COMERCIAL A TORONTO (Canadá) y CHICAGO (EEUU) FOEXGA 2009 Organiza: Colaboran: Cofinancia: Cámara de Comercio de Vigo. Cámaras de Comercio de Galicia. Direccion Xeral de Comercio. Consellería de

Más detalles

A Xunta de Goberno Local en sesión Ordinaria de 16 de maio de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

A Xunta de Goberno Local en sesión Ordinaria de 16 de maio de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: r. 1.900 iv. entidades locais iv. entidades locales ourense Benestar Social A Xunta de Goberno Local en sesión Ordinaria de 16 de maio de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: BASES E CONVOCATORIA

Más detalles

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 104 Martes, 31 de maio de 2011 Páx. 12394 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 13 de maio de 2011 pola que se convocan axudas para a adquisición

Más detalles

PROGRAMA DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y DE EMPLEO (I+E+E)

PROGRAMA DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y DE EMPLEO (I+E+E) PROGRAMA DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y DE EMPLEO (I+E+E) Orden del 30 de mayo de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de las iniciativas emprendedoras y de empleo (I+E+E),

Más detalles

Apoyar e impulsar la promoción económica, empresarial y la creación de empleo en la ciudad de Sevilla.

Apoyar e impulsar la promoción económica, empresarial y la creación de empleo en la ciudad de Sevilla. OBJETIVOS Apoyar e impulsar la promoción económica, empresarial y la creación de empleo en la ciudad de Sevilla. Adecuación y puesta en servicio de locales municipales sin uso. Apoyo a emprendedores y

Más detalles

EMPRESA FOC. Informe indicadores Xunta de Galicia Informe indicadores Xunta de Galicia

EMPRESA FOC. Informe indicadores Xunta de Galicia Informe indicadores Xunta de Galicia EMPRESA FOC Informe indicadores Xunta de Galicia Informe indicadores Xunta de Galicia 31/08/2015 Este documento conten información reservada e confidencial dirixida exclusivamente a persoal autorizado

Más detalles

FINANCIACION= Obtención fondos para proyecto empresarial. FINANCIACION INTERNA: La empresa la genera por si misma

FINANCIACION= Obtención fondos para proyecto empresarial. FINANCIACION INTERNA: La empresa la genera por si misma LA FINANCIACION FINANCIACION= Obtención fondos para proyecto empresarial FINANCIACION INTERNA: La empresa la genera por si misma FINANCIACION EXTERNA: Productos financieros a corto, medio y largo plazo

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense

Boletín oficial. provincia de ourense Boletín oficial provincia de ourense n.º 284 mércores, 12 decembro 2012 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Formalización do contrato da obra n.º

Más detalles

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario eleccións eleccións Xerais 2016 Xunta electoral de Zona de Verín Corrección de erros

Más detalles

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA D.L.: C-1-1958 MARTES, 26 DE ABRIL DE 2011 BOP NUMERO 78 Sumario Administración

Más detalles

Listado de Cobros y Pagos

Listado de Cobros y Pagos Listado de s y s 1 Dni / Cif : 00000052B Razón Social : DEUDORES VARIOS 30/09/2013 I POR FRANCISCO M. LOPEZ CASTILLO-PLUSVALIAS 1.544,42 1.544,42 TOTAL TERCERO... 1.544,42 1.544,42 Dni / Cif : 34553815H

Más detalles

PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA

PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA Nº expediente SOLICITUD IMPRESO PCT 1 D/Dña.: con D.N.I nº En representación de: Empresa/Entidad: NIF/CIF: Con domicilio social en: Provincia Municipio Localidad CP Calle Teléfono: Fax: Persona de contacto:

Más detalles

Ayuntamiento Casas de Juan Núñez (Albacete)

Ayuntamiento Casas de Juan Núñez (Albacete) BASES 1ª. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Es objeto de estas bases regular el proceso de selección para la contratación de trabajadores/as desempleados/das con cargo al Plan de Empleo para personas que han agotado

Más detalles

Solicitud de ayudas para el alquiler de una vivienda para determinados colectivos para el año 2005

Solicitud de ayudas para el alquiler de una vivienda para determinados colectivos para el año 2005 Generalitat de Catalunya Departament de Benestar i Família N.º de expediente... Año... Sello de registro de entrada Solicitud de ayudas para el alquiler de una vivienda para determinados colectivos para

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

Os efectos da declaración do concurso

Os efectos da declaración do concurso Dereito Concursal e Cambiario 3 Os efectos da declaración do concurso Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Ana Victoria Santín Sánchez Escola Universitaria de Relacións Laborais de Lugo (Adscrita

Más detalles

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Bases para cubri-las prazas da oferta de emprego público do ano 2008 Primeira.- Obxecto da convocatoria: É obxecto destas bases a

Más detalles

Formación Profesional para el Empleo. El subsistema de formación profesional para el empleo en España Ricardo M Guisado. Turín

Formación Profesional para el Empleo. El subsistema de formación profesional para el empleo en España Ricardo M Guisado. Turín La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo Formación Profesional para el Empleo El subsistema de formación profesional para el empleo en España Ricardo M Guisado. Turín 23.02.2015 Antecedentes

Más detalles

ORIENTACIÓN GENERAL A PYMES E INICIATIVAS EMPRESARIALES CARACTERÍSTICAS PERSONALES MÁS IMPORTANTES DEL EMPRENDEDOR

ORIENTACIÓN GENERAL A PYMES E INICIATIVAS EMPRESARIALES CARACTERÍSTICAS PERSONALES MÁS IMPORTANTES DEL EMPRENDEDOR ORIENTACIÓN GENERAL A PYMES E INICIATIVAS EMPRESARIALES VENTAJAS DE CREAR TU PROPIA EMPRESA Crear tu propio puesto de trabajo (autoempleo) Desarrollar tu propio proyecto Ser tu propio jefe y tomar decisiones

Más detalles

ANEXO I DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE RAZÓN SOCIAL EN SU REPRESENTACIÓN DATOS BANCARIOS

ANEXO I DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE RAZÓN SOCIAL EN SU REPRESENTACIÓN DATOS BANCARIOS ANEXO I CONSELLERÍA DEL MEDIO RURAL PROCEDIMIENTO AYUDAS PARA FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO AGRARIO Y EL REDIMENSIONAMIENTO EMPRESARIAL DE LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS AGRARIAS EN GALICIA CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

Más detalles

PRODUCTOS A TÍTULO PARTICULAR

PRODUCTOS A TÍTULO PARTICULAR JULIO 2005 (*) COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS DE LA CORUÑA PRODUCTOS A TÍTULO PARTICULAR MEDIOS DE PAGO 4 B MASTERCARD VISA CLASSIC VISA ORO Sin coste el 1 er año ( 5 euros anuales en

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 74 Mércores, 1 abril 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da convocatoria do concurso

Más detalles

ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA PATROCINIO DEPORTIVO DE EVENTOS DEPORTIVOS

ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA PATROCINIO DEPORTIVO DE EVENTOS DEPORTIVOS ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA PATROCINIO DEPORTIVO DE EVENTOS DEPORTIVOS 1.- DATOS IDENTIFICATIVOS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Más detalles

DOG Núm. 14 Viernes, 20 de enero de 2012 Pág. 3287

DOG Núm. 14 Viernes, 20 de enero de 2012 Pág. 3287 DOG Núm. 14 Viernes, 20 de enero de 2012 Pág. 3287 III. OTRAS DISPOSICIONES CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR ORDEN de 30 de diciembre de 2011 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa

Más detalles

Concello de Lugo. Elementos de identidade Elementos de identidad

Concello de Lugo. Elementos de identidade Elementos de identidad A Manual de do Elementos de identidade Elementos de identidad e 02_ O símbolo 02_ El símbolo A_02 02_1 SÍMBOLO O símbolo representa graficamente o. O símbolo amosa a parte máis emblemática da Muralla de

Más detalles

PROGRAMA DE DERECHO LABORAL TEMA 1.- EL DERECHO DEL TRABAJO, CONCEPTO, OBJETO Y SIGNIFICACIÓN.

PROGRAMA DE DERECHO LABORAL TEMA 1.- EL DERECHO DEL TRABAJO, CONCEPTO, OBJETO Y SIGNIFICACIÓN. PROGRAMA DE DERECHO LABORAL TEMA 1.- EL DERECHO DEL TRABAJO, CONCEPTO, OBJETO Y SIGNIFICACIÓN. 1.- Concepto del Derecho del Trabajo. 2.- El objeto del Derecho del Trabajo: inclusiones y exclusiones. 3.-

Más detalles

Tabla-Resumen de las bonificaciones de las cuotas empresariales a la Seguridad Social en el marco del programa de fomento del empleo para el 2005

Tabla-Resumen de las bonificaciones de las cuotas empresariales a la Seguridad Social en el marco del programa de fomento del empleo para el 2005 Tabla-Resumen de las bonificaciones de las cuotas empresariales a la Seguridad Social en el marco del programa de fomento del empleo para el 2005 (Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales

Más detalles

Registro de entrada: Empresa:...NIF/CIF:... Domicilio:...Provincia:... Localidad:...Código Postal:... Teléfono :

Registro de entrada: Empresa:...NIF/CIF:... Domicilio:...Provincia:... Localidad:...Código Postal:... Teléfono : Región de Murcia Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. Dirección General de Transportes y Puertos. Plaza de Santoña, 6 30071 Murcia. FECHA EXPEDICIÓN: / / N.º EXPEDIENTE COPIAS SOLICITADAS

Más detalles

CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SOCIALES 2010

CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SOCIALES 2010 CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SOCIALES 2010 LA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL ABRE EL PLAZO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA

Más detalles

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA La dirección de la Facultad de Química tiene asumido

Más detalles

Una empresa con vocación de servicio

Una empresa con vocación de servicio Una empresa con vocación de servicio Autos González, S.L. es una empresa veterana de Galicia. Su nacimiento se remonta al año 1972 y desde entonces ha ido creciendo con un único objetivo: estar a la altura

Más detalles

Nº 60 Viernes, 25 de marzo de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 5.083

Nº 60 Viernes, 25 de marzo de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 5.083 Nº 60 Viernes, 25 de marzo de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 5.083 CONSELLERÍA DE CULTURA Y TURISMO Resolución de 17 de febrero de 2011 por la que se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo de

Más detalles

COMERCIALES INTERIORES

COMERCIALES INTERIORES EXPEDIENTE Nº 0 Dirección General de Promoción Empresarial y Comercio SOLICITUD DE ABONO DE SUBVENCIÓN PARA LA ASISTENCIA A FERIAS Y CONVENCIONES COMERCIALES INTERIORES DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA

Más detalles

Nº EXPEDIENTE: P.A. 44 HMS/12 Objeto: SUTURAS MANUALES, MALLAS Y PARCHES

Nº EXPEDIENTE: P.A. 44 HMS/12 Objeto: SUTURAS MANUALES, MALLAS Y PARCHES Nº EXPEDIENTE: P.A. 44 HMS/12 Objeto: SUTURAS MANUALES, MALLAS Y PARCHES HOSPITAL MIGUEL SERVET D. con D.N.I. nº domiciliado en calle o plaza nº teléfono: Como de la firma comercial (propietario,apoderado,etc)

Más detalles

AYUDAS MUNICIPALES A LA CREACIÓN DE EMPRESAS 2016

AYUDAS MUNICIPALES A LA CREACIÓN DE EMPRESAS 2016 REGISTRO DE ENTRADA EXPTE.: /77 DATOS DEL SOLICITANTE ANEXO I. SOLICITUD NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: REPRESENTANTE: DOMICILIO SOCIAL: LOCALIDAD: NIF: DNI: TFNO.: C.P.: DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN Y CONTACTO

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense

Boletín oficial. provincia de ourense Boletín oficial provincia de ourense n.º 10 sábado, 12 xaneiro 2013 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Notificación de resolución de expediente de

Más detalles