PROGRAMA DE EMPREGO AUTONOMO Patricia Mouro Técnico de autoempleo

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PROGRAMA DE EMPREGO AUTONOMO Patricia Mouro Técnico de autoempleo"

Transcripción

1 PROGRAMA DE EMPREGO AUTONOMO 2012 Patricia Mouro Técnico de autoempleo

2 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO 2010 Consellería de Traballo e Benestar Cofinanciado polo FSE (80%) Orde do 30 Decembro 2011 (Dog Nº 14, 20/01/12)

3 O B X E C T O Promover e axudar a financiar aqueles proxectos empresariais que faciliten a creación do seu propio posto de traballo ás persoas desempregadas que desenvolvan a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadores autónomos ou por conta propia.

4 ALTAS SUBVENCIONADAS Altas no RETA ou no Réxime Especial por conta propia ou mutualidade profesional, dende o 01 de Outubro 2011 ao 30 Septembro 2012.

5 BENEFICIARIOS REQUISITOS Estar inscrito como demandante de emprego Titular ou cotitular do negocio Alta RETA ou mutualidade Non recibisen subvención autónomos: - 4 anos Non desenvolvese act similar como autónomo: -6 meses Non alta RETA ou mutualidade: - 3 meses Sociedade Civíl, comunidade de bens: a título persoal

6 CONCEPTOS PREVIOS Parados de longa duración Inscritos na oficina de emprego: 25 a 45 anos: 12 meses < 25 anos ou > 45: 6 meses Emigrantes retornados: Máximo 2 anos desde o retorno Familia monoparental ou con cargas familiares: Fillo < 26 anos ou persoas maiores incapacitadas con ingresos <75 % do SMI Procedentes de empresa en crise Por causas económicas, técnicas, organizativas ou de producción Persoa con discapacidade Grao > 33% recoñecido pola Admón

7 Risco de exclusión social Perceptores de RISGA. Rehabilitación ou reinserción de drogodependentes Internos de centros penitenciarios Ex-reclusos sen primeiro emprego fixo Mulleres procedentes de casas de acollida Vítima de violencia doméstica Mulleres que abandonan prostitución, transexuais Menores internos, liberados condicionais ou vixiados Mozos baixo a tutela da Administración ata os 18 Inmigrantes ou Emigrantes retornados

8 INICIO da actividade Inicio da actividade : Data de alta na S.S. ou Mutualidade En CB ou SC: O inicio de actividade según alta fiscal

9 TIPOS DE AXUDA Subvención establecemento como autónomo Subvención financeira Subvención para asistencia técnica Subvención para a formación Axuda excepcional Contratación indefinida

10 SOLICITUD Prazo xeral: 30/09/12 Prazo específico: 1 mes desde o alta na S.S. Actuacións realizadas entre 01/10/2011 e o 20/01/2012: prazo límite 30/03/2012

11 SUBV. ESTABLECEMENTO COMO AUTÓNOMO Inversión mínima Non LEASING Non bens usados, agás traspaso negocio Realizar inversión: (-3 m, +6 m) C.B, S.C.: por socio, según participación!!!

12 SUBV. ESTABLECEMENTO COMO AUTÓNOMO : en xeral : para =< 30 anos : mulleres : Emigrante retornado De empresas en crise Parado de longa duración Esgotar a prestación : discapacitados// en risco de exclusión : mulleres dicapacitadas ou en risco exclusión

13 SUBVENCIÓN FINANCEIRA Reducción do tipo de xuro do préstamo Préstamo: >=75 % sobre inmobilizado material ou intanxible (mínimo ) Máximo sobre inmobilizado circulante: 25% Non bens usados, excepto traspaso negocio C.B, S.C.: por socio, según participación Formalizar operación (-3m; 30/09/2012)

14 SUBVENCIÓN FINANCEIRA Realizar inversión: ( -3 meses, +6 meses) Reducción de 4 ptos do tipo de xuro fixado O tipo de xuro a satisfacer nunca < 1 punto O tipo de xuro: fixo ou variable Microcrédito del ICO u otra entidad A personas en risco de exclusión ou discapacitados, emigrantes, de empresas en crise, de longa duración ou esgotar prestación. Subv única= 100% dos gtos financeiros

15 SUBVENCIÓN FINANCEIRA LIMITE MÁXIMO : en xeral : para =< 30 anos : mulleres : Emig retornado De empresas en crise Parado de longa duración Esgotar prestación : discapacitados// en risco de exclusión : mulleres dicapacit ou en risco exclusión

16 Condicións do préstamo Prazo Amortización mínimo: 3 anos Tipo de xuro máximo: Variable máximo: 3,80% Fixo a > 5anos: 4,04% Fixo a <= 5 anos: 4,44% Comisión apertura máx: 1% Obriga: Tras pago de subv: 30 días acreditar amortización do principal do préstamo

17 SUBV ASISTENCIA TÉCNICA Financiación parcial de servizos externos, estudios de viabilidade, comercialización, etc Acreditar necesidade do servizo Non s/ xestión empresarial, tramitar axudas Servizos prestados por: Asociación intersectorial de traballadores autónomos Outras persoas con garantías de solvencia profesional

18 SUBV ASISTENCIA TÉCNICA Contía: 75% do custo, máximo Servizo realizado íntegramente: (-3,+6) meses Xustificar pagamento según período da resolución (límite 31/10/12) Solicitud: 1 mes desde o alta Data límite: 30 /09/2012

19 SUBV PARA FORMACIÓN Cursos sobre xestión empresarial, e NTIC Subvención: 75% do custo (máx ) Formación prestada por: Asociación intersectorial de traballadores autónomos Outras persoas con garantías de solvencia profesional Curso realizado: (-3 meses, 6 meses) por persoa Xustificar pago por resolución (límite 31/10/12)

20 AXUDA EXCEPCIONAL Financiar primeiros gastos: (Realizados nos -3m,+6m) Gtos de constitución MP ou mercancías Arrendamentos Publicidade Seguro do local Xustificalos no período según resolución, Límite (31/10/12)

21 AXUDA EXCEPCIONAL Contía: Desempregados <=30 anos ou > =45 anos Mulleres Demandantes do primeiro emprego Rematan o IPI, en actividade relacionada Domicilio en concello rural (< hab) Contía: Punto anterior e ademais, con domicilio fiscal en concello rural Contía: Desempregado discapacitado Persoa en risco de exclusión social Desempregado de longa duración Esgotou a prestación/subsidio por desemprego

22 SUBV Á CONTRATACIÓN Contratación ou transformación indefinida Mínimo 2 ANOS!!senón sustitución con = requisitos en máx 2 meses Plazo: 1er ano desde alta fiscal, límite 30/09/11 Posible ct a familiar (se por lei se permite) Non si finalizou ct indefinido nos -3meses Contratación a tempo parcial? Subvención proporcional

23 SUBV A CONTRATACIÓN Solicitud: 2m do inicio do contrato (máximo 30/09/11) Incompatible con subvención á contratación por conta alléa Compatible con bonificacións da S.S

24 CONTÍA A 1ª 1 CONTRATACIÓN : desempregado en xeral : contratar a mozo <= 30 anos : ct a muller : moza <= 30 anos : contratar aos seguintes Persoa que esgotou a prestación ou subsidio Desempregado de longa duración Emigrante retornado Discapacitado Persoa en risco de exclusión

25 CONTÍA A POR TRANSFORMACIÓN Subvención pola transformación do contrato: en xeral s/ traballador mozo <=30 anos s/muller Límite máximo: 60% dos custos salariais totais de dúas anualidades

26 OBRIGAS Realizar a actividade durante tres anos, salvo por forza maior (xustificalo fidedignamente). No suposto de baixa, comunicarllo. Estar ao día das súas obrigas AEAT, e Seguridade Social Dispoñer dos libros contables, rexistros e demáis documentos esixidos pola lexislación. Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos percibidos tras mínimo 3 anos dende o peche do programa Manter durante dous anos a súa forma xurídica.

27 INCOMPATIBILIDADE Programas de fomento cooperativas Programas de sociedades laborais ILE IEBT S Integración laboral de persoas discapacitadas

28 DOCUMENTACIÓN COMÚN En caso de SC: Escritura de constitución, CIF da entidade Acreditar a pertenza ao colectivo ao que se opta Alta IAE Solicitude e resolución alta réxime SS Solicitud que se solicita (anexo III) Memoria e relación facturas pro forma ou firme (anexo IV). Declaración responsable (anexo V) Declaración axudas concedidas (anexo VI) Certificación bancaria (anexo VII)

29 DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA Subv establecemento como autónomo nomo: Facturas en firme ou proforma Subv financeira: Facturas Compromiso da entidade financeira (Anexo 9), ou o contrato do préstamo formalizado Subv asistencia técnica: t Memoria da asistencia solicitada Documento acreditativo do importe e da contratación Facturas efectivamente aboadas Documento acreditativo da solvencia profesional da entidade

30 DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA Subv para formación: Memoria do curso (contido, calendario, custo ) Xustificante bancario da matriculación Documento acreditativo da solvencia profesional da entidade Axuda excepcional: Facturas Subv pola contratación: Declaración dos custos salariais totais (anexo III) Vida laboral da empresa desde o inicio da act

31 Para máis información FUNDACIÓN N RONSEL C/HOSPITAL 21, BAIXO A CORUÑA Mail: Tlf/fax:

PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN

PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN Programa Extraordinario de Activación para o Emprego Trátase dun programa específico e extraordinario de carácter temporal, dirixido

Más detalles

INSTRUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN DO PLAN CONCERTADO 2010

INSTRUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN DO PLAN CONCERTADO 2010 INSTRUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN DO PLAN CONCERTADO 2010 PARTES DA AVALIACIÓN 1. RESUMO XERAL 2. MEMORIA FINANCEIRA 3. FICHA DE AVALIACIÓN ANUAL 4. ANEXOS 5. MEMORIA XUSTIFICATIVA

Más detalles

INSTRUCIÓNS PARA A XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA CONECTA PEME 2016 XUSTIFICACIÓN DA SEGUNDA ANUALIDADE

INSTRUCIÓNS PARA A XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA CONECTA PEME 2016 XUSTIFICACIÓN DA SEGUNDA ANUALIDADE INSTRUCIÓNS PARA A XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA CONECTA PEME 2016 XUSTIFICACIÓN DA SEGUNDA ANUALIDADE Os prazos relativos á xustificación da anualidade 2017 son os seguintes: Prazo de presentación da documentación

Más detalles

ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL VIGO. Subvencións e axudas CONVOCATORIA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS PARA O ANO 2017

ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL VIGO. Subvencións e axudas CONVOCATORIA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS PARA O ANO 2017 ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL VIGO Subvencións e axudas CONVOCATORIA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS PARA O ANO 2017 EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE

Más detalles

centros especiais de emprego CONSELLERÍA DE TRABALLO Dirección Xeral de Relacións Laborais

centros especiais de emprego CONSELLERÍA DE TRABALLO Dirección Xeral de Relacións Laborais centros especiais de emprego CONSELLERÍA DE TRABALLO Dirección Xeral de Relacións Laborais centros especiais de emprego Imprime: Cograf Santiago Depósito Legal: C-1197-07 centros especiais de emprego índice

Más detalles

MR437A - Inscrición no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA).

MR437A - Inscrición no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA). https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codcons=mr&codproc=437a&procedemento=mr437a 17/10/2017 04:00:52 Guía de procedementos e servizos MR437A - Inscrición no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola

Más detalles

V I C E P R E S I D E N C I A

V I C E P R E S I D E N C I A V I C E P R E S I D E N C I A PRESTACIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS: PROGRAMA DO CHEQUE Solicitude de inclusión como entidade prestadora de servizos sociais no programa de cheque asistencial Solicitude de baixa

Más detalles

Axudas aos traballadores autónomos para que accedan á Sociedade da Información

Axudas aos traballadores autónomos para que accedan á Sociedade da Información Axudas aos traballadores autónomos para que accedan á Sociedade da Información 1 2008 / 2009 Obxecto das axudas: Incentivar aos autónomos para que adquiran ordenadores persoais. Facilitar aos beneficiarios

Más detalles

PERMISOS, LICENZAS, REDUCIÓNS DE XORNADA E EXCEDENCIAS DO PROFESORADO

PERMISOS, LICENZAS, REDUCIÓNS DE XORNADA E EXCEDENCIAS DO PROFESORADO PERMISOS, LICENZAS, REDUCIÓNS DE XORNADA E EXCEDENCIAS DO PROFESORADO Orde do 7 de abril de 2008 pola que se regula o réxime de permisos e licenzas do persoal docente Decreto lexislativo 1/2008, do 13

Más detalles

ANEXO II PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOCIAL ANO 2010 DATOS DO/A SOLICITANTE

ANEXO II PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOCIAL ANO 2010 DATOS DO/A SOLICITANTE ANEXO II PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOCIAL ANO 2010 MODELO CSS-01 PROCEDEMENTO SUBVENCIÓNS CORRESPONDENTES A ACCIÓNS DE COMUNICACIÓN E DIVULGACIÓN CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA (DIVERCIENCIA)

Más detalles

PROGRAMA FORMATIVO Módulo de creación de empresas

PROGRAMA FORMATIVO Módulo de creación de empresas PROGRAMA FORMATIVO Módulo de creación de empresas Data DATOS XERAIS DA ESPECIALIDADE 1. FAMILIA PROFESIONAL: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 2. AREA PROFESIONAL: CREACIÓN DE EMPRESAS 3. DENOMINACIÓN: Módulo de

Más detalles

DOG Núm. 100 Martes, 27 de maio de 2014 Páx

DOG Núm. 100 Martes, 27 de maio de 2014 Páx DOG Núm. 100 Martes, 27 de maio de 2014 Páx. 23758 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR ORDE do 14 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a

Más detalles

DOG Núm. 139 Venres, 24 de xullo de 2015 Páx

DOG Núm. 139 Venres, 24 de xullo de 2015 Páx DOG Núm. 139 Venres, 24 de xullo de 2015 Páx. 30934 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR CORRECCIÓN de erros. Decreto 101/2015, do 18 de xuño, polo que se crea a Comisión Tripartita

Más detalles

Ordenanza Nº 40: Ordenanza Reguladora dos. Prezos Públicos das escolas municipais. de musica e artes escénicas. Ano 2017

Ordenanza Nº 40: Ordenanza Reguladora dos. Prezos Públicos das escolas municipais. de musica e artes escénicas. Ano 2017 Ordenanza Nº 40: Ordenanza Reguladora dos das escolas municipais de musica e artes escénicas. Ano 2017 Ensinanzas Especiais Páx 1 ARTIGO 1.- CONCEPTO Consideraranse Servizos abranguidos no ámbito de aplicación

Más detalles

ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA

ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS.. SOBRE A APLICACIÓN AO PERSOAL DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR DO V CONVENIO COLECTIVO

Más detalles

Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e as Relacións Laborais

Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e as Relacións Laborais Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e as Relacións Laborais Lei 2/2007 de 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia Decreto 181/2008, do 24 de xullo Órganos

Más detalles

CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR E REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR E REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN N DE BOLSAS DE COMEDOR, ADQUISICIÓN N DE MATERIAL ESCOLAR E REALIZACIÓN N DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. -Curso 2017-2018 2018- CONCEPTO Bases para a concesión de bolsas de

Más detalles

AXENDA PARA O EMPREGO. Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento

AXENDA PARA O EMPREGO. Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento AXENDA PARA O EMPREGO Emprego para un novo modelo produtivo baseado no crecemento Marzo 2016 UN NOVO MODELO DE CRECEMENTO ECONÓMICO PARA GALICIA EMPRESA INFRAESTRUTURAS, EQUIPOS E TECNOLOXÍA INNOVACION

Más detalles

As retribucións percibidas polos traballadores/as contratados/as estarán axustadas á disponibilidade orzamentaria.

As retribucións percibidas polos traballadores/as contratados/as estarán axustadas á disponibilidade orzamentaria. BASES PARA A CONTRATACION DE DOUS/DÚHAS SOCORRISTAS PARA A ACTUACIÓN DENOMINANADA: ATENCIÓN ÁS PISCINAS MUNICIPAIS, INCLUÍDA DENTRO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN DO ANO 2015, FINANCIADO POLA CONSELLERIA DE

Más detalles

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010 ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN SOCIEDADES 412 E 499

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010 ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN SOCIEDADES 412 E 499 A Orde de 23 de xuño de 2009, pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010, establece no seu artigo 4.4 que os orzamentos de

Más detalles

Informe de valoración das ofertas presentadas para a contratación do servizo de axuda no fogar da Mancomunidade de Ordes.

Informe de valoración das ofertas presentadas para a contratación do servizo de axuda no fogar da Mancomunidade de Ordes. Informe de valoración das ofertas presentadas para a contratación do servizo de axuda no fogar da Mancomunidade de Ordes. Emítese o presente para a valoración dos criterios avaliables automaticamente segundo

Más detalles

Facturación electrónica

Facturación electrónica Facturación electrónica A Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público ten como obxectivo impulsar o uso da factura electrónica,

Más detalles

Segundo apelido Segundo apellido Outros Otros. Número Número. Primeiro apelido Primer apellido Segundo apelido Segundo apellido NIE NIE

Segundo apelido Segundo apellido Outros Otros. Número Número. Primeiro apelido Primer apellido Segundo apelido Segundo apellido NIE NIE Solicitude de axuda económica para a rehabilitación de edificios, vivendas e locais Solicitud de ayuda económica para la rehabilitación de edificios, viviendas y locales Datos da persoa solicitante / Datos

Más detalles

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA A ACTUACIÓN DE AXENCIAS DE COLOCACIÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA A ACTUACIÓN DE AXENCIAS DE COLOCACIÓN DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA A ACTUACIÓN DE AXENCIAS DE COLOCACIÓN ALTA INICIAL AMPLIACIÓN DOS CENTROS DE TRABALLO Neste suposto, nº de axencia de colocación: 1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN NOME E APELIDOS/RAZÓN

Más detalles

MANUAL DE PUBLICIDADE

MANUAL DE PUBLICIDADE MANUAL DE PUBLICIDADE Subvención prácticas non laborais (Orde de 14 de setembro de 2017, DOG n.º 186 do 29 de setembro de 2017) Consellería de Economía, Emprego e Industria ÍNDICE 1. SINALIZACIÓN DE EDIFICIOS

Más detalles

Dª. OLGA ALONSO SUÁREZ, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

Dª. OLGA ALONSO SUÁREZ, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO Dª. OLGA ALONSO SUÁREZ, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 26 de agosto de 2016, adoptou o seguinte

Más detalles

PE627A - Autorización de venda de produtos pesqueiros que non sexan obxecto de primeria venda en lonxa.

PE627A - Autorización de venda de produtos pesqueiros que non sexan obxecto de primeria venda en lonxa. https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codcons=pe&codproc=627a&procedemento=pe627a 20/11/2017 18:43:24 Guía de procedementos e servizos PE627A - Autorización de venda de produtos pesqueiros que non

Más detalles

SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO, CONSUMO Y TURISMO

SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO, CONSUMO Y TURISMO SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO, CONSUMO Y TURISMO A la vista del informe propuesta emitido por el Departamento de Promoción Económica y Comercio con el VºBº de la Jefatura de Servicio

Más detalles

DOG Núm. 28 Mércores, 11 de febreiro de 2015 Páx. 6024

DOG Núm. 28 Mércores, 11 de febreiro de 2015 Páx. 6024 DOG Núm. 28 Mércores, 11 de febreiro de 2015 Páx. 6024 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE FACENDA RESOLUCIÓN do 19 de xaneiro de 2015 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade

Más detalles

Así mesmo, de acordo co Real decreto 3318/1982, do 24 de xullo, de traspaso de funcións e servizos en materia de agricultura e gandaría,

Así mesmo, de acordo co Real decreto 3318/1982, do 24 de xullo, de traspaso de funcións e servizos en materia de agricultura e gandaría, DECRETO 143/2013, do 12 de setembro, polo que se fixan os prezos públicos polos servizos de residencia e comedor prestados nos centros de formación das familias marítimo-pesqueira e agroforestal, así como

Más detalles

Estatística de familias numerosas. Operación estatística n.º Ano 2013

Estatística de familias numerosas. Operación estatística n.º Ano 2013 Estatística de familias numerosas Operación estatística n.º 21-201 Ano 2013 Estatística de familias numerosas Operación estatística n.º 21-201 Ano 2013 Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar

Más detalles

BASES PARA A SELECCIÓN DE TÉCNICOS/AS MEDIOS EN F.P. ESPECÍFICA PARA A SÚA PARTICIPACIÓN NA PRIMEIRA CONVOCATORIA

BASES PARA A SELECCIÓN DE TÉCNICOS/AS MEDIOS EN F.P. ESPECÍFICA PARA A SÚA PARTICIPACIÓN NA PRIMEIRA CONVOCATORIA BASES PARA A SELECCIÓN DE TÉCNICOS/AS MEDIOS EN F.P. ESPECÍFICA PARA A SÚA PARTICIPACIÓN NA PRIMEIRA CONVOCATORIA DO PROGRAMA EDUCATIVO MUNICIPAL ACOREUROPA IV (Proxecto de Mobilidade Erasmus+, realizado

Más detalles

COTIZACIÓN RECUPERACIÓN SALARIAL CON EFECTOS RETROACTIVOS

COTIZACIÓN RECUPERACIÓN SALARIAL CON EFECTOS RETROACTIVOS Asunto: Consulta sobre os descontos que, en concepto de cota obreira, practicáronse na nómina de marzo ao persoal ao servizo das Consellerías e organismos autónomos da Xunta de Galicia Data: 05 de maio

Más detalles

XORNADA TÉCNICA: IGUALDADE DE XÉNERO NO ÁMBITO LABORAL: PLANS DE IGUALDADE.

XORNADA TÉCNICA: IGUALDADE DE XÉNERO NO ÁMBITO LABORAL: PLANS DE IGUALDADE. XORNADA TÉCNICA: IGUALDADE DE XÉNERO NO ÁMBITO LABORAL: PLANS DE IGUALDADE. A importancia da negociación colectiva para a implantación da igualdade nas empresas: os Plans de Igualdade Mabel Pérez Simal

Más detalles

Tema 14.- A poboación de España e de Galicia.

Tema 14.- A poboación de España e de Galicia. Tema 14.- A poboación de España e de Galicia. Trazos da recente evolución da poboación española Gráfica da páxina 233 Tipo Datos que representa Trata de Partes da gráfica Descenso considerable da natalidade

Más detalles

REUNIDOS. Ambos interveñen en nome e representación das institucións anteditas EXPOÑEN

REUNIDOS. Ambos interveñen en nome e representación das institucións anteditas EXPOÑEN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E O CONCELLO DE SANTIAGO PARA O ACCESO PÚBLICO AO XARDÍN DO PAZO DO COLEXIO DE FONSECA En Santiago de Compostela, a 16 de xullo de

Más detalles

CONCELLARÍA DE DEPORTE

CONCELLARÍA DE DEPORTE CONCELLARÍA DE DEPORTE Bases reguladoras da convocatoria das subvencións dirixidas a clubs e a entidades para a realización de actividades deportivas no ano 2017. Artigo 1. Finalidade e obxecto Por medio

Más detalles

CONCELLO A LAMA. Avda. do Concello Pontevedra. Tfno Fax:

CONCELLO A LAMA. Avda. do Concello Pontevedra. Tfno Fax: RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA ASUNTO: OFERTA E SELECCIÓN DE 2 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVICIO DE MANTEMENTO DE ESPAZOS DEPORTIVOS E DE LECER, Ó ABEIRO DO PROGRAMA

Más detalles

DOG Núm. 150 Martes, 9 de agosto de 2016 Páx

DOG Núm. 150 Martes, 9 de agosto de 2016 Páx DOG Núm. 150 Martes, 9 de agosto de 2016 Páx. 35439 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE FACENDA RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2016 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade

Más detalles

Subvenciones del Servicio Canario de Empleo que contribuyen al fomento de la emprendeduria

Subvenciones del Servicio Canario de Empleo que contribuyen al fomento de la emprendeduria Subvenciones del Servicio Canario de Empleo que contribuyen al fomento de la emprendeduria Subvenciones a Empresas de Economía Social SUBVENCIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE SOCIOS TRABAJADORES A COOPERATIVAS

Más detalles

ESTADO DE TRAMITACIÓN HUMANIZACIÓNS 2012

ESTADO DE TRAMITACIÓN HUMANIZACIÓNS 2012 -TÓDOLOS DATOS QUE SE INCLUEN NESTE DOCUMENTO SON PARA A REALIZACIÓN DUNHA PRESENTACIÓN AOS LICITADORES. - COMO CALQUEIRA PRESENTACIÓN, ESTE DOCUMENTO PRESENTA SIMPLIFICACIÓNS, OMISIÓNS... SOAMENTE DEBE

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 46 Luns, 9 de marzo de 2015 Páx. 9525 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 18 de febreiro de 2015 pola que se regula o procedemento de consolidación

Más detalles

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2016 R E U N I D O S

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2016 R E U N I D O S CONVENIO DE PATROCINIO ENTRE A FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO E A ENTIDADE AGRUPACIÓN DEPORTIVA CORTEGADA, PARA O EXERCICIO 2016 (CON LIÑA ESPECÍFICA DE PATROCINIO DE ABANCA) Santiago de Compostela, 7 de abril

Más detalles

CONCELLO DE FOZ (LUGO) Avd. Álvaro Cunqueiro, Foz (Lugo) Tlf: Fax:

CONCELLO DE FOZ (LUGO) Avd. Álvaro Cunqueiro, Foz (Lugo) Tlf: Fax: ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS Artigo 1.-Fundamento e Natureza.- No uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85, de

Más detalles

DOG Núm. 39 Venres, 24 de febreiro de 2012 Páx. 6771

DOG Núm. 39 Venres, 24 de febreiro de 2012 Páx. 6771 DOG Núm. 39 Venres, 24 de febreiro de 2012 Páx. 6771 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2012 pola que se publican os modelos de solicitude de certificacións

Más detalles

16:00 Rexistro de participantes/entrega de documentación.

16:00 Rexistro de participantes/entrega de documentación. XORNADA SECTOR PESQUEIRO DE POSTA EN VALOR DO EIXO 4 DO FEP E RETOS PARA O FEMP PROGRAMA Organizada por: Consellería do Medio Rural e do Mar e Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de A Coruña.

Más detalles

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN DE AUXILIAR-ASESOR DE CORREDOR DE SEGUROS

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN DE AUXILIAR-ASESOR DE CORREDOR DE SEGUROS SOLICITUDE DE INSCRICIÓN DE AUXILIAR-ASESOR DE CORREDOR DE SEGUROS Nome e apelidos D/Dª: DNI: Localidade con domicilio profesional en: Provincia: C.P.: Rúa: Nº: Piso: Letra: Teléfono: Fax: Localidade:

Más detalles

Fundamentos de Administración e Xestión

Fundamentos de Administración e Xestión Bloque de materias específicas Fundamentos de Administración e Xestión Introdución A administración é un proceso consistente nas actividades de planeamento, organización, execución e control, desempeñadas

Más detalles

TR802O - Certame Cooperativismo no Ensino.

TR802O - Certame Cooperativismo no Ensino. https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codcons=tr&codproc=802o&procedemento=tr802o 26/10/2017 13:32:33 Guía de procedementos e servizos TR802O - Certame Cooperativismo no Ensino. Forma presentación

Más detalles

RESOLUCIÓN POLA QUE SE ESTABLECEN DOUS PERIODOS DE PAGO EN PERIODO VOLUNTARIO PARA OS RECIBOS DO IBI URBANO DOS CONCELLOS DE AMES E BRIÓN

RESOLUCIÓN POLA QUE SE ESTABLECEN DOUS PERIODOS DE PAGO EN PERIODO VOLUNTARIO PARA OS RECIBOS DO IBI URBANO DOS CONCELLOS DE AMES E BRIÓN TESOURERÍA DEPUTACIÓN PROVINCIAL A CORUÑA RESOLUCIÓN POLA QUE SE ESTABLECEN DOUS PERIODOS DE PAGO EN PERIODO VOLUNTARIO PARA OS RECIBOS DO IBI URBANO DOS CONCELLOS DE AMES E BRIÓN D. Valentín González

Más detalles

NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009)

NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009) NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009) Motivación A Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro de Universidades,

Más detalles

Ordenanzas fiscais Páxina 1

Ordenanzas fiscais Páxina 1 Ordenanzas fiscais Páxina 1 ORDENANZA 3.15 TAXA POLA SUBMINISTRACION DE AUGA E CONSERVACION DE CONTADORES Artigo 1º. Fundamento e natureza No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da

Más detalles

CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIAIS INNOVADORAS, BASEADAS NO COÑECEMENTO CIENTÍFICO

CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIAIS INNOVADORAS, BASEADAS NO COÑECEMENTO CIENTÍFICO CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIAIS INNOVADORAS, BASEADAS NO COÑECEMENTO CIENTÍFICO ASOCIADO AO CICLO O EMPRENDEMENTO CIENTÍFICO: UNHA OPORTUNIDADE NECESARIA BASES DA CONVOCATORIA Obxectivos Fomentar o espírito

Más detalles

IN412B - Axuda do Plan Renove de Fiestras.

IN412B - Axuda do Plan Renove de Fiestras. https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codcons=in&codproc=412b&procedemento=in412b 25/10/2017 17:35:19 Guía de procedementos e servizos IN412B - Axuda do Plan Renove de Fiestras. Forma presentación

Más detalles

Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aproba o regulamento xeral de ingreso na administración.

Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aproba o regulamento xeral de ingreso na administración. BASES QUE REXERÁN O PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN EN RÉXIME LABORAL DUN AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EQUIPARADO AO GRUPO DE FUNCIONARIO C2) D O C O N C E L L O D E F O Z. l. OBXECTO DA CONVOCATORIA

Más detalles

PRIMEIRA INSTRUCIÓN: TRAMITACIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INGRESOS ORZAMENTARIOS

PRIMEIRA INSTRUCIÓN: TRAMITACIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INGRESOS ORZAMENTARIOS INSTRUCIÓN PARA REGULAMENTAR AS OPERACIÓNS DE CERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014 EN RELACIÓN COA CONTABILIZACIÓN DOS INGRESOS, GASTOS E PAGAMENTOS DA UNIVERSIDADE DE CORUÑA As operacións de cerramento do

Más detalles

ACORDAN. A incorporación do persoal do Consorcio ao Convenio Colectivo Único do persoal laboral da Xunta de Galicia realizarase do seguinte xeito:

ACORDAN. A incorporación do persoal do Consorcio ao Convenio Colectivo Único do persoal laboral da Xunta de Galicia realizarase do seguinte xeito: ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS PARA A INTEGRACIÓN DO PERSOAL DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR NO CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

DOG Núm. 247 Martes, 29 de decembro de 2015 Páx

DOG Núm. 247 Martes, 29 de decembro de 2015 Páx DOG Núm. 247 Martes, 29 de decembro de 2015 Páx. 48970 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA ORDE do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do

Más detalles

TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos albergues de peregrinos do Camiño de Santiago.

TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos albergues de peregrinos do Camiño de Santiago. https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codcons=tu&codproc=987b&procedemento=tu987b 20/09/2017 14:17:49 Guía de procedementos e servizos TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos

Más detalles

CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO MEMORIA

Más detalles

Nº / /05/2016 dicoruna.es/valdoc?c=db6ddf734e3a7badf6d36d36d37d 1fd7c77ad79e7471eeb9d9b7b5ddde9c

Nº / /05/2016 dicoruna.es/valdoc?c=db6ddf734e3a7badf6d36d36d37d 1fd7c77ad79e7471eeb9d9b7b5ddde9c RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A LOS AYUNTAMIENTOS Y AGRUPACIONES DE AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA DE MENOS DE 50.000 HABITANTES PARA

Más detalles

Ordenanzas fiscais Páxina 1

Ordenanzas fiscais Páxina 1 Ordenanzas fiscais Páxina 1 ORDENANZA 1.02 IMPOSTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA Artigo 1º. Fundamento e natureza De conformidade co previsto no artigo 59, en relación cos artigos 92 a 99 do Real

Más detalles

DOG Núm. 97 Martes, 23 de maio de 2017 Páx

DOG Núm. 97 Martes, 23 de maio de 2017 Páx DOG Núm. 97 Martes, 23 de maio de 2017 Páx. 24861 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA ORDE do 10 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa

Más detalles

BASES QUE REXERÁN O PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 1 AUXILIAR ADMINISTRATI VO.

BASES QUE REXERÁN O PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 1 AUXILIAR ADMINISTRATI VO. BASES QUE REXERÁN O PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 1 AUXILIAR ADMINISTRATI VO. PRIMEIRA: Obxecto. É obxecto desta convocatoria a contratación de 1 Auxiliar Administrativo para o Concello de Amoeiro. As funcións

Más detalles

Sistema de Indicadores. da Sociedade da Información de Galicia: Servizos públicos da administración electrónica

Sistema de Indicadores. da Sociedade da Información de Galicia: Servizos públicos da administración electrónica Sistema de Indicadores da Sociedade da Información de Galicia: III Plan Galego de Estatística 2007 2011 Edición: Decembro de 2011 Edita: Xunta de Galicia Presidencia Secretaría Xeral de Modernización e

Más detalles

Dereitos e deberes. Co financiamento de:

Dereitos e deberes. Co financiamento de: Dereitos e deberes Co financiamento de: Dereitos e deberes do empresario Calquera empresario ou autónomo que contrate a traballadores por conta allea terá con eles obrigacións en materia de prevención

Más detalles

CSI F U.A de Galicia Concurso Traslados Lei 17/1989

CSI F U.A de Galicia Concurso Traslados Lei 17/1989 Proposta de orde pola que se convoca concurso de traslados para a cobertura de postos de traballo de persoal sanitario funcionario incluído baixo o ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro,

Más detalles

CONCELLO DE OUTES (A Coruña)

CONCELLO DE OUTES (A Coruña) RESOLUCIÓN 222/2017 MARÍA BEATRIZ MOLINOS VIDAL, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Outes (A Coruña), EXPOÑO: Vista a necesidade do Concello de proceder á contratación de un/unha técnico/a de normalización

Más detalles

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO ESCOLAR 2016/17

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO ESCOLAR 2016/17 FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO ESCOLAR 2016/17 ORDE do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros

Más detalles

DOG Núm. 15 Luns, 25 de xaneiro de 2016 Páx. 2668

DOG Núm. 15 Luns, 25 de xaneiro de 2016 Páx. 2668 DOG Núm. 15 Luns, 25 de xaneiro de 2016 Páx. 2668 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA ORDE do 13 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 29 de

Más detalles

PROXECTO DE DECRETO SOBRE OS LIBROS DE ACTAS E RESOLUCIÓNS DAS ENTIDADES LOCAIS GALEGAS

PROXECTO DE DECRETO SOBRE OS LIBROS DE ACTAS E RESOLUCIÓNS DAS ENTIDADES LOCAIS GALEGAS PROXECTO DE DECRETO SOBRE OS LIBROS DE ACTAS E RESOLUCIÓNS DAS ENTIDADES LOCAIS GALEGAS As entidades locais están obrigadas a formalizar as actas dos seus órganos colexiados e as resolucións da súa presidencia,

Más detalles

Edificio Administrativo de San Caetano,s/n SANTIAGO DE COMPOSTELA

Edificio Administrativo de San Caetano,s/n SANTIAGO DE COMPOSTELA Edificio Administrativo de San Caetano,s/n 15781 - SANTIAGO DE COMPOSTELA Proxecto de Orde pola que se publican os modelos actualizados de solicitude de complemento de pensión para o aluguer de vivenda

Más detalles

CONVOCATORIA DUNS CURSOS DO PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN CONTINUA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO PARA O ANO 2014

CONVOCATORIA DUNS CURSOS DO PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN CONTINUA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO PARA O ANO 2014 CONVOCATORIA DUNS CURSOS DO PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN CONTINUA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO PARA O ANO 2014 Por Resolución da Presidencia de 23 de setembro de 2014 foron aprobadas as accións formativas

Más detalles

Exposición GALICIAN GOURMET EXTRAVAGANZA na FEIRA SPECIALITY FINE FOOD DE LONDRES (INGLATERRA) 2 6 SETEMBRO 2017

Exposición GALICIAN GOURMET EXTRAVAGANZA na FEIRA SPECIALITY FINE FOOD DE LONDRES (INGLATERRA) 2 6 SETEMBRO 2017 RESOLUCIÓN do 5 de agosto de 2016 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para o desenvolvemento do Plan Foexga 2016-2017, cofinanciado

Más detalles

Pacto Territorial de Emprego Costa da Morte

Pacto Territorial de Emprego Costa da Morte Pacto Territorial de Emprego Costa da Morte Afiliación 1º Trimestre 21 ÍNDICE Evolución afiliacións 28 29 21 Composición das afiliacións Variación interanual afiliacións 29 21 Variación intermensual afiliacións

Más detalles

Estatística de familias numerosas 2016 Operación estatística n.º OE05

Estatística de familias numerosas 2016 Operación estatística n.º OE05 2017 2102-01 OE05 Estatística de familias numerosas 2016 Operación estatística n.º 2102-01-OE05 Estatística de familias numerosas 2016 Operación estatística n.º 2102-01-OE05 Xunta de Galicia Consellería

Más detalles

Campus: Centro: Titulación: Plano: Vigo F.De Cc.Económicas E Empresariais Administración E Dirección De Empresas 23/06/2001

Campus: Centro: Titulación: Plano: Vigo F.De Cc.Económicas E Empresariais Administración E Dirección De Empresas 23/06/2001 Área de Tecnoloxías da Información e Comunicacións Primeiro Ciclo Sen Especialidade Primeiro Curso 303411101 Administración E Organización De Empresas I Troncal 6.0 303411102 Contabilidade Financeira Troncal

Más detalles

CONCURSOS DE TRASLADOS

CONCURSOS DE TRASLADOS CONCURSOS DE TRASLADOS DOCUMENTO DE TRABALLO SOBRE UNHA PROPOSTA DE BAREMO PARA PERSOAL FUNCIONARIO E PERSOAL LABORAL OBXECTIVOS Simplificar os trámites e procesos propios da xestión dos concursos. Reducir

Más detalles

ANEXO I SOLICITUDE PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS Convocatoria 2012

ANEXO I SOLICITUDE PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS Convocatoria 2012 ANEXO I SOLICITUDE DATOS DO/A SOLICITANTE Apelidos e nome: en calidade de: DNI/NIF: da empresa: NIF: DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: Enderezo: Localidade: Nº: Piso: Correo electónico: C.P.: Teléfono:

Más detalles

Curso Superior de Administración electrónica

Curso Superior de Administración electrónica Curso Superior de Administración electrónica 1. Descrición do curso Este curso pretende afondar, desde unha perspectiva técnico-xurídica, na concepción da Administración electrónica, con especial énfase

Más detalles

IPLC_V1 Febreiro 2017 IPLC_V2 Abril 2017 IPLC_V3 Novembro 2017

IPLC_V1 Febreiro 2017 IPLC_V2 Abril 2017 IPLC_V3 Novembro 2017 VERSIÓN DATA IPLC_V1 Febreiro 2017 IPLC_V2 Abril 2017 IPLC_V3 Novembro 2017 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria D0C035 DE021 P00022 P00025 P032 P033 P034 P035 P037 P108 P109 P00150

Más detalles

ANUNCIO BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA O PROMOVER O EMPREGO E FOMENTAR O AUTOEMPREGO NO ANO 2016 NO CONCELLO DE PONTEAREAS

ANUNCIO BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA O PROMOVER O EMPREGO E FOMENTAR O AUTOEMPREGO NO ANO 2016 NO CONCELLO DE PONTEAREAS ANUNCIO A Xunta de Goberno Local en sesión do 25 de novembro de 2016 acordou aprobar as seguintes bases, e abrir a convocatoria para que os interesados presenten a documentación esixida nas bases e nos

Más detalles

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO. JORNADA SOBRE FORMACION, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO DE ARAGON 6 de noviembre de 2014

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO. JORNADA SOBRE FORMACION, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO DE ARAGON 6 de noviembre de 2014 INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO JORNADA SOBRE FORMACION, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO DE ARAGON 6 de noviembre de 2014 FUNCIONES DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO INSTITUTO ARAGONÉS

Más detalles

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Consellería de Economía, Emprego e Industria DOG Núm. 248 Mércores, 30 de decembro de 2015 Páx. 51756 III. Outras disposicións Consellería de Economía, Emprego e Industria ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras

Más detalles

PR460A - Subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil.

PR460A - Subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil. https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codcons=pr&codproc=460a&procedemento=pr460a 01/10/2017 10:41:04 Guía de procedementos e servizos PR460A - Subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de

Más detalles

Enquisa igualdade para a población eumesa

Enquisa igualdade para a población eumesa Enquisa igualdade para a población eumesa Este cuestionario ten por obxecto recoller a maior cantidade de información posible da poboación eumesa tanto do núcleo urbano como das parroquias, para asi poder

Más detalles

O SALARIO. O salario ou remuneración salarial é o pago que recibe en forma periódica un

O SALARIO. O salario ou remuneración salarial é o pago que recibe en forma periódica un O SALARIO O salario ou remuneración salarial é o pago que recibe en forma periódica un traballador de mans do seu xefe a cambio do traballo para o que foi contratado. Cando os pagos se efectúan de forma

Más detalles

A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.

A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Puntuación Puntuación: 0.50

Más detalles

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN Resolución do Concello de Ourense mediante a que se anuncia procedemento aberto, para a contratación do servizo de impartición da formación teórica e transversal de determinado cursos no marco do proxecto

Más detalles

O Software Libre as empresas informáticas de Galicia Resumo executivo

O Software Libre as empresas informáticas de Galicia Resumo executivo O Software Libre nas empresas informáticas de Galicia Resumo executivo. Ano 2 1 O Software Libre as empresas informáticas de Galicia Resumo executivo 1. Principais datos sobre o Software Libre nas empresas

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 190 Mércores, 5 de outubro de 2016 Páx. 45871 IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ANUNCIO do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros

Más detalles

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS RECOÑECIDAS PARA O BAREMO DO PERMISO DE EXPLOTACIÓN A PÉ DE RECURSOS ESPECÍFICOS

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS RECOÑECIDAS PARA O BAREMO DO PERMISO DE EXPLOTACIÓN A PÉ DE RECURSOS ESPECÍFICOS CATÁLOGO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS RECOÑECIDAS PARA O BAREMO DO PERMISO DE EXPLOTACIÓN A PÉ DE RECURSOS ESPECÍFICOS Nº CÓDIGO ENTIDADE ORGANIZADORA DENOMINACIÓN DA ACTIVIDADE MODALIDADE Nº HORAS PUNTOS

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 86 Venres, 6 de maio de 2016 Páx. 16925 IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 26 de abril de 2016 pola que se anuncia a convocatoria pública

Más detalles

BOP BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

BOP BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA BOP www.dacoruna.gal BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA MIÉRCOLES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 BOP NÚMERO 227 Administración Local Municipal Ferrol Convocatoria

Más detalles

CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA C/Muñoz Calero, 3 Teléfono Fax

CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA C/Muñoz Calero, 3 Teléfono Fax CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA C/Muñoz Calero, 3 Teléfono 988487000 Fax 988487176 ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PUBLICO POLA PRESTACION DE SERVIZOS DE LIMPEZA DE TERREOS E SOARES. Fundamentos e natureza.

Más detalles

(...) I. NORMAS XERAIS

(...) I. NORMAS XERAIS Versión 12/07/2016 RESOLUCIÓN/ORDE DA (...) POLA QUE SE REGULA O PROCEDEMENTO DE COBERTURA TEMPORAL DE POSTOS DE PERSOAL FUNCIONARIO SANITARIO DA ESCALA DE SAÚDE PUBLICA E ADMINISTRACIÓN SANITARIA (LEI

Más detalles

1.- VALORACIÓN DA PUNTUACIÓN DA ÚLTIMA OPOSICIÓN: 60% DA PUNTUACIÓN TOTAL DO BAREMO (60,000 PUNTOS)

1.- VALORACIÓN DA PUNTUACIÓN DA ÚLTIMA OPOSICIÓN: 60% DA PUNTUACIÓN TOTAL DO BAREMO (60,000 PUNTOS) GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS (PSX) CELADOR/A Requisitos de Titulación (Nivel mínimo de Titulación esixible): Grupo auxiliar da función administrativa Persoal de Servizos

Más detalles

Comisións de Servizo por conciliación da vida laboral e familiar

Comisións de Servizo por conciliación da vida laboral e familiar Comisións de Servizo por conciliación da vida laboral e familiar Orde do 28 de xuño de 2006 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizo e por petición da interesada ou interesado,

Más detalles

DOG Núm. 105 Venres, 5 de xuño de 2015 Páx

DOG Núm. 105 Venres, 5 de xuño de 2015 Páx DOG Núm. 105 Venres, 5 de xuño de 2015 Páx. 21918 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR ORDE do 28 de maio de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria

Más detalles