Plans de igualdade de oportunidades e de trato entre as mulleres e homes, nas empresas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Plans de igualdade de oportunidades e de trato entre as mulleres e homes, nas empresas"

Transcripción

1 Plans de igualdade de oportunidades e de trato entre as mulleres e os homes, nas empresas Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia () 1

2 NORMATIVA ESPECÍFICA DE IGUALDADE LEI ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES DECRETO LEXISLATIVO 2/2015, DO 12 DE FEBREIRO, POLO QUE SE APROBA O TEXTO REFUNDIDO DAS DISPOSICIÓNS LEGAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE IGUALDADE. Decreto 181/2008, do 24 de xullo, polo que se regula o consello galego de participación das mulleres no emprego nas relacións laborais e nas políticas de prevención de riscos. Decreto 33/2009, do 21 de xaneiro, polo que se regula a promoción da igualdade nas empresas e a súa integración nas políticas de emprego. 2

3 A UNIDADE ADMINISTRATIVA DE IGUALDADE (artigos38 e 39 do Dec. Lexis. 2/2015 do 12 de febreiro) Adscripción á Secretaría Xeral Técnica da Consellería competente en materia laboral. Categoría mínima: Servizo Persoal: empregadas/os públicos (funcionario e laboral) Función básica: Integración da dimensión de xénero na Consellería con competencias laborais 3

4 RESUME DAS ACTUACIÓNS DA UAI, relativas ao tema desta xornada Polo que se refire aos Plans de Igualdade das empresas: Asesórase, dende a UAI a todas as empresas que o solicitan Tramítase as solicitudes da certificación da implantación dos Plans de Igualdade nas Empresas, certificación que que leva aparellada, ademais de todas as avantaxes que traen as políticas empresarias baseadas na corresponsabilidade e na equidade, outros beneficios, por exemplo na contratación pública e na adxudicación de subvencións. O proceso de concesión da Marca de Excelencia Empresarial Galega en Igualdade segue desenvolvéndose. Entregáronse, ata o momento dous distintivos a empresas galegas que superaron o proceso (trátase de cumprir coa excelencia polo que os requisitos impostos pola Lei de Traballo en Igualdade das mulleres de Galicia son exixentes e non basta co cumprimento da normativa laboral vixente ). 4

5 IGUALDADE NA EMPRESA A perspectiva de xénero, a integración da igualdade de oportunidades -o mainstreaming- refírese : A súa inclusión como principio fundamental nos protocolos de actuación, no sistema de calidade, no convenio colectivo A declaración de intencións e insuficiente cómpre a súa integración consciente e explícita en todas as actuacións da empresa. É primordial o compromiso da empresa e a concertación constante entre todas as partes: empresa (alta dirección e dirección), Comité de Empresa e Comité Permanente de Igualdade. Este compromiso coa igualdade de oportunidades debe ser coñecido por todo o persoal. 5

6 Promoción igualdade nas empresas PLANS DE IGUALDADE NAS EMPRESAS MEDIDAS CONCRETAS DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE MARCA GALEGA DE EXCELENCIA EN IGUALDADE 6

7 Plans de Igualdade (Decreto 33/2009) OBRIGATORIOS: Administración autonómica, organismos autónomos, sociedades públicas, fundacións do sector público autonómico, entidades de dereito público vinculadas ou dependentes da comunidade autónoma e organimos con dotación diferenciada nos orzamentos da comunidade autónoma. Cando o estableza un convenio colectivo de ámbito superior á empresa ou un convenio de empresa. Empresas de máis de 250 traballadores e traballadoras. (Lei Orgánica 3/2007, de 22 de maio). Cando nun procedemento sancionador a autoridade laboral acordara substituír unha sanción accesoria pola elaboración e aplicación dun plan de igualdade. (Lei Orgánica 3/2007, art. 45.4). VOLUNTARIOS: Nos demais casos 7

8 Consolidación do principio de igualdade na xestión: PLANS DE Nas empresas con convenio colectivo propio ou que participen en mesas de negociación sectorial: RECOLLENDO O COMPROMISO NO CONVENIO COLECTIVO IGUALDADE Nas empresas sen convenio propio: RECOLLENDO O COMPROMISO NOS DOCUMENTOS INTERNOS OU NUN ACORDO DE EMPRESA 8

9 Plans de Igualdade (Decreto 33/2009) Conxunto de medidas para alcanzar na empresa a igualdade entre mulleres e homes e a eliminación da discriminación por razón de sexo. Imprescindible: diagnóstico da realidade desde unha perspectiva de xénero Como facer para adoptar estas medidas?: Fixar uns obxectivos especificando indicadores e identificando os órganos e persoas responsables. Elaborar un Código de Boas Prácticas para integrar a dimensión de igualdade na organización do traballo e na xestión empresarial. Establecer uns sistemas de control interno e avaliación externa sobre cumprimento dos obxectivos Finalidade: alcanzar en todos os ámbitos da empresa a igualdade entre mulleres e homes e a eliminación da discriminación por razón de sexo. A Coruña, 22/07/2016 9

10 PROCESO DE INTEGRACIÓN DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES NOS PLANS DE IGUALDADE 1 TOMA DE DECISIÓN 2 REALIZACIÓN DO DIAGNÓSTICO 3 DESEÑO E NEGOCIACIÓN DO PLAN DE IGUALDADE 4 EXECUCIÓN DAS MEDIDAS PROPOSTAS PARA CUMPRIR OXECTIVOS FORMULADOS 5 SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN Consolidación do principio de igualdade na xestión 10

11 ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO FASES EN LA ELABORACIÓN (PLAN IGUALDADE) 1.- TOMA DE DECISIÓN: Adopción do compromiso por parte da dirección. Implicación do equipo directivo e definición do seu papel no proceso. Definición do equipo de traballo ou constitución, no seu caso, da Comisión de Igualdade. Información ao cadro de persoal da decisión tomada e invitación á súa participación. 11

12 ESPECIFICACIÓN DO PROCESO FASES NA ELABORACIÓN (PLAN IGUALDADE) CONTINUACIÓN 2.- DIAGNÓSTICO: Recollida de información e análise de datos do cadro de persoal, das prácticas de xestión de recursos humanos e da cultura da empresa Resultados en termos de oportunidades e indicadores de mellora para facer efectiva a igualdade entre mulleres e homes na empresa Base para o deseño do Plan de Igualdade 12

13 ESPECIFICACIÓN DO PROCESO FASES NA ELABORACIÓN (PLAN IGUALDADE) CONTINUACIÓN 3.- DESEÑO E NEGOCIACIÓN DO PLAN: Definición dos obxectivos en función dos resultados do diagnóstico. Identificación das accións en base ás desigualdades detectadas e ás posibilidades reais da organización. Determinación do cronograma e dos recursos materiais e humanos para o desenvolvemento de actuacións. Definición do sistema de seguimento e evaluación co establecemento de indicadores Negociación do Plan de Igualdade: acordo por parte da empresa e da representación legal dos traballadores e traballadoras. 13

14 Negociación do PLAN de IGUALDADE En todos os casos, os Plans de Igualdade deberán negociarse coa representación legal das traballadoras e traballadores. A Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes, no seu artigo 47, garantiza o dereito á información, tanto do persoal como da representación legal, sobre o contido dos Plans de Igualdade e a consecución dos seus obxectivos. Ademais, a representación sindical debe incluir entre os seus obxectivos prioritarios a negociación de medidas dirixidas a promover o Plan de Igualdade. É recomendable que no el deseño dos contidos participe a Comisión de Igualdade, o no seu defecto, a representación legal de traballadores e traballadoras, para facilitar a súa negociación. 14

15 Algúns exemplos favorables: Unha empresa que ten sistematizados os seus procedementos de xestión de recursos humanos (selección, formación, promoción, entre outros) ou que está certificada en algún modelo de calidade como o EFQM, tendrá máis facilidade para incorporar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes na xestión deses recursos humanos, posto que cómpre incorporala en todos os procedementos de xestión da empresa. Unha empresa que antes de iniciar o proceso de implantación do Plan de Igualdade ten o compromiso explícito de impulsar a igualdade entre mulleres e homes, (nun código ético, un manual de acollida o incluso no convenio colectivo), estará nunha posición aventallada para integrar a igualdade como un dos eixos centraises da cultura e políticas de organización. 15

16 Medidas concretas dun plan de igualdade NON DISCRINACIÓNS DIRECTAS E INDIRECTAS EN: Acceso ao emprego a calquera tipo de traballo existente Condicións de traballo, clasificación, retribucións Promoción, ascensos Formación, específica dentro da xornada laboral que posibilite ocupar postos de responsabilidade, e a postos con subrepresentación feminina Formación e sensibilización do persoal da empresa en igualdade de xénero Ordenación do tempo de traballo para favorecer aos homes e ás mulleres a conciliación en todos os ámbitos Prevención do acoso sexual e o acoso por razón de xénero, procedementos de denuncia, etc. 16

17 Algúns exemplos respecto da desigualdade Infrarrepresentación de mulleres en postos onde se toman as decisións na empresa. Maiores dificultades no acceso á información da empresa do personal que traballa en centros periféricos, especialmente das mulleres (en empresas nas que poden superar o 70% do cadro de persoal). Ausencia de sistematización das medidas de corresponsabilidade e conciliación da vida laboral, familiar e persoal da empresa. Menor acceso das mulleres á formación, especialmente a vinculada coa promoción laboral 17

18 Exemplos de medidas respecto da igualdade (1) Medidas para definir unha oferta de emprego que inclúa tanto a mulleres como a homes Denominación dos postos de traballo con ambos xéneros gramaticais. Redacción da oferta cunha linguaxe non sexista. Deseño das solicitudes de emprego dende a óptica da igualdade de oportunidades, eliminando requisitos que poidan excluír a persoas dun ou outro sexo e especificando as condicións laborais e os requisitos básicos do posto ofertado. Medidas para mellorar os procedementos nas probas de acceso Facilitar formación en materia de igualdade de oportunidades ao equipo responsable dos procesos de selección. Adecuación do tipo de probas de selección aos requirimentos do posto Eliminación de preguntas de índole persoal nas entrevistas de traballo e facer exclusivamente as que relacionan cos requirimentos do posto Valoración de cuestións meramente técnicas, sen distinción de sexo 18

19 Exemplos de medidas respecto da igualdade (2) Medidas para mellorar a participación de mulleres nos procesos de promoción e desenvolvemento da carreira Definición dun plan de desenvolvemento profesional que teña en conta a promoción vertical e horizontal tanto das mulleres como dos homes. Facilitar a todas as categorías profesionais o acceso á formación para aumentar as posibilidades de promocionar, tanto a homes como a mulleres. Difusión das ofertas de promoción entre todo o cadro de persoal especificando as condicións e requirimentos do posto. Garantizar a promoción profesional a persoas que están en situación de excedencia por coidado de persoas dependentes. Priorizar a promoción de mulleres nos postos nos que están infrarrepresentadas Medidas para evitar estereotipos de xénero nos procesos de promoción Formación ao equipo responsable dos procesos de promoción en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. Descrición dos requisitos básicos dos postos de traballo. Avaliación das candidaturas con criterios obxectivos e homoxéneos Valoración do desenvolvemento de traballadoras e traballadores con criterios obxectivos. 19

20 Exemplos de medidas respecto da igualdade (3) Medidas para incentivar que se presenten máis mulleres a postos de responsabilidade Identificación das barreiras que teñen as mulleres para acceder a postos de alta dirección e establecer mecanismos para a súa incorporación. Programación de cursos en habilidades directivas, técnicas de comunicación, liderazgo, etc., dirixidos a mulleres con posibilidades de promoción. Establecemento de porcentaxes de promoción de mulleres ata lograr unha presenza equilibrada de mulleres e homes nos postos de toma de decisións, nos Consellos de Dirección das empresas, etc. Medidas para integrar a igualdade na saúde laboral Identificación e valoración dos riscos derivados do traballo Realización de actuacións de prevención e de protección da saúde laboral en: A adecuación dos equipos de protección individual O diseño dos postos de traballo A vixiancia da saúde A protección da maternidade e da lactancia A loita frente á violencia de xénero A prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo 20

21 A modo de reflexión: a incorporación do enfoque de xénero na promoción da saúde laboral Proporciónanse equipos de protección individual de tallaxes diferentes e suficientes para que se adapten ás características das persoas que os utilizan? Conta a súa organización cun protocolo de prevención e actuación frente ao acoso sexual ou por razón de sexo? Informouse ao cadro de persoal sobre as medidas existentes para a prevención e denuncia do acoso sexual e por razón de sexo? Na avaliación de risco identificáronse os específicos para o embarazo e a lactancia de todos e cada un dos postos? Infórmase ás traballadoras dos riscos para o embarazo e a lactancia, dos seus postos de traballo? Conta a súa empresa cun protocolo / procedemento estandarizado de actuación ante os posibles casos de violencia de xénero? 21

22 Exemplos de indicadores de avaliación do Plan CUANTITATIVOS CUALITATIVOS nº mulleres e homes contratados nº mulleres e homespromoción nº mulleres equipo directivo nº horas formación igualdade nº mulleres e homes-flex. horaria % homes permiso paternidade sobre os homes que foron pais % homes con permiso por maternidade sobre os que fornon pais nº exemplares do protocolo de actuación frente ao acoso sexual distribuídos Contidos da formación en igualdade Tipo de formación difundida Temas de igualdade de xénero que xeraron consultas Criterios modificados nos procesos de selección, promoción, etc. Canles de difusión de ofertas emprego Criterios retributivos modificados Tipo de documentos con linguaxe sexista revisado Contidos das preguntas de igualdade incorporadas ás enquisas laborais Percepción do persoal, respecto ás melloras en igualdade de xénero 22

23 ESPECIFICACIÓN DO PROCESO FASES NA ELABORACIÓN (PLAN IGUALDADE) CONTINUACIÓN 4.- EXECUCIÓN Desenvolvemento das actuacións propostas no Plan. Comunicación interna do desenvolvemento das actuacións. Identificación e asunción das situacións imprevistas que poden dar lugar a unha: Reformulación do Plan Adaptación de estratexias Definición e aplicación de novas medidas 23

24 ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO FASES EN LA ELABORACIÓN (PLAN IGUALDADE) CONTINUACIÓN 5.- AVALIACIÓN: Seguimento e evaluación De todo o proceso, especialmente da execución, dos resultados e do impacto Control do proceso a través dos diferentes indicadores Corrección das disfuncións atopadas modificando as actuacións, se fose necesario 24

25 Plan de igualdade: apoio económico Convocatoria axudas dirixidas especialmente a PEMES con limitados recursos e domicilio social /representación en Galicia que contraten persoal nesta comunidade, As empresas obrigadas a realizar os plans asumirán os custos, podendo recibir asesoramento e formación da Consellería. As empresas que implanten un plan, obrigatorio ou voluntario, terán preferencia na adxudicación dos contratos en caso de empate. Nese caso será tamén criterio dirimente para concesión de axudas. A acreditación da implantación realizarase mediante certificación expedida pola Consellería. Previamente poderase acordar a realización dos trámites de comprobación establecidos para a Marca Galega de Excelencia en Igualdade. A Consellería de Traballo e Benestar exercerá de forma permanente unha vixilancia e inspección. 25

26 Marca Galega de Excelencia en Igualdade Distintivo da Xunta ás empresas de capital privado ou público con domicilio social ou representación en Galicia que contraten persoal nesta comunidade, destacadas en políticas de igualdade. 26

27 Marca Galega de Excelencia en Igualdade: Tramitación Balance sobre os parámetros de igualdade real. Informes: Representación do persoal. Asociacións empresariais con representación na empresa. Sindicatos máis representativos e os que teñan implantación notoria na empresa. Inspección de traballo e seguridade social Consello Galego de Consumo: cumprimento publicidade non sexista. Organismo competente en igualdade. Auditoría de comprobación 27

28 Marca Galega Excelencia en Igualdade: parámetros a valorar 1.-Representación adecuada de mulleres en todos os grupos, categorías e tipos de contrato, incluíndo alta dirección: 0-10, mínimo 5 puntos. 2.-Garantías efectivas de igualdade de retribucións: 0-10, Mínimo 5 puntos 3.-Garantías e melloras dos dereitos de conciliación de traballadoras/es: 0-10, Mínimo 5 puntos 4.-Implantación de medidas de corrección do acoso sexual e moral por xénero: 0-10, Mínimo 5 puntos. 5.-Publicidade non sexista: Mínimo 10 puntos. 6.-Medidas específicas que garantan prevención de riscos nas mulleres: 0-10, Mínimo 5 puntos. 7.-Calidade e transparencia de información á representación unitaria de persoal: 0 ou 10. Mínimo 10 puntos Mínimo concesión marca 50 puntos 28

29 Marca Galega de Excelencia en Igualdade: dereitos e facultades No ano seguinte a súa obtención: Utilización do logotipo no tráfico comercial da empresa e na súa publicidade. Preferencia na adxudicación dos contratos da comunidade en caso de empate. Axudas económicas. Nas convocatorias de axudas e subvencións establecerase como criterio dirimente para a súa concesión en caso de igualdade ter obtido a Marca. 29

30 M O I T A S G R A Z A S Edificio Administrativo San Lázaro, s/n Santiago de Compostela Tlfno.: / 381 /387 30

Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e as Relacións Laborais

Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e as Relacións Laborais Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e as Relacións Laborais Lei 2/2007 de 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia Decreto 181/2008, do 24 de xullo Órganos

Más detalles

Promoción da Igualdade nas Empresas

Promoción da Igualdade nas Empresas Promoción da Igualdade nas Empresas Lei 2/2007 de 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia. Decreto 33/2009, do 21 de xaneiro, polo que se regula a promoción da igualdade nas empresas

Más detalles

NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009)

NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009) NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009) Motivación A Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro de Universidades,

Más detalles

ESTADO DE TRAMITACIÓN HUMANIZACIÓNS 2012

ESTADO DE TRAMITACIÓN HUMANIZACIÓNS 2012 -TÓDOLOS DATOS QUE SE INCLUEN NESTE DOCUMENTO SON PARA A REALIZACIÓN DUNHA PRESENTACIÓN AOS LICITADORES. - COMO CALQUEIRA PRESENTACIÓN, ESTE DOCUMENTO PRESENTA SIMPLIFICACIÓNS, OMISIÓNS... SOAMENTE DEBE

Más detalles

PROCEDEMENTO DE COORDINACIÓN DA DOCENCIA DE GRAO DA FACULTADE DE CC. EMPRESARIAIS E TURISMO DE OURENSE

PROCEDEMENTO DE COORDINACIÓN DA DOCENCIA DE GRAO DA FACULTADE DE CC. EMPRESARIAIS E TURISMO DE OURENSE Campus de Ourense Facultade de CC. Empresariais e Turismo Campus Universitario 32004 Ourense http://www.fcetou.uvigo.es PROCEDEMENTO DE COORDINACIÓN DA DOCENCIA DE GRAO DA FACULTADE DE CC. EMPRESARIAIS

Más detalles

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE PONTEDEUME

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE PONTEDEUME REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE PONTEDEUME Limiar A Lei 3/1986, do 18 de decembro, dos consellos escolares de Galicia establece no seu artigo 15.2, que: Os municipios que

Más detalles

a: TD99_PLIEGO_TECNICO, b:

a: TD99_PLIEGO_TECNICO, b: Página 1 de 5 PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES REGULADOR DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN POR LOTES DAS ACCIONES DE FORMACIÓN PARA PERSOAS EMPRENDEDORAS DO DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

Más detalles

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN E XESTIÓN FORESTAL PARA GALICIA

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN E XESTIÓN FORESTAL PARA GALICIA INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN E XESTIÓN FORESTAL PARA GALICIA Alberto Rojo Alboreca UNIDADE DE XESTIÓN FORESTAL SOSTIBLE ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LUGO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Unidade

Más detalles

PLAN DE INTEGRACIÓN das TIC

PLAN DE INTEGRACIÓN das TIC Aprobado no Consello Escolar do 3 de febreiro de 2017. (Claustro do 2 de febreiro de 2017). PLAN DE INTEGRACIÓN das TIC I.E.S. de Ponteceso Documento básico que recolle a planificación de como se incorporan

Más detalles

Convocatoria ordinaria de 2012

Convocatoria ordinaria de 2012 Preguntas frecuentes Probas de acceso a ciclos de grao medio Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso a ciclos de grao medio Convocatoria ordinaria de 2012 Consellería de Cultura,

Más detalles

ESCOLA GALEGA DE SAÚDE PARA CIDADÁNS. Edición bilingüe

ESCOLA GALEGA DE SAÚDE PARA CIDADÁNS. Edición bilingüe ESCOLA GALEGA DE SAÚDE PARA CIDADÁNS Edición bilingüe Orientar o Sistema ao Cidadán e Educar para a saúde Subdirección Xeral de Desenvolvemento e Seguridade Asistencial. Servizo de Atención ao Cidadán.

Más detalles

DECÁLOGO PARA UNA CONTRATACION NO SEXISTA

DECÁLOGO PARA UNA CONTRATACION NO SEXISTA DECÁLOGO PARA UNA CONTRATACION NO SEXISTA 1 INDICE: I. Introducción II. Recomendaciones sindicales para una contratación no sexista III. Decálogo 2 1. INTRODUCCIÓN Comisiones Obreras como organización

Más detalles

Curso COTSG. Casos Prácticos nos Servizos Sociais Comunitarios: Por que cambian as persoas?

Curso COTSG. Casos Prácticos nos Servizos Sociais Comunitarios: Por que cambian as persoas? Curso COTSG Casos Prácticos nos Servizos Sociais Comunitarios: Por que cambian as persoas? Data: 11/01/2017 Índice 1.- Datos da acción formativa...2 2.- Descrición e fundamentación...2 3.- Obxectivos...3

Más detalles

REUNIDOS. Da outra, Don Severino Rodríguez Díaz, con DNI G, en calidade de Alcalde do Concello de Monforte de Lemos.

REUNIDOS. Da outra, Don Severino Rodríguez Díaz, con DNI G, en calidade de Alcalde do Concello de Monforte de Lemos. CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE O CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, PARA A ORGANIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ESTUDANTES DOS GRAOS EN CIENCIA POLÍTICA E DA ADMINISTRACIÓN,

Más detalles

Por todo isto, esta consellería,

Por todo isto, esta consellería, Orde do 28 de agosto de 1996 pola que se regula o procedemento de elección dos órganos de goberno dos centros privados concertados. (DOG do 26 de setembro) A Lei orgánica 9/1995, do 20 de novembro, da

Más detalles

DOG Núm. 39 Venres, 24 de febreiro de 2012 Páx. 6771

DOG Núm. 39 Venres, 24 de febreiro de 2012 Páx. 6771 DOG Núm. 39 Venres, 24 de febreiro de 2012 Páx. 6771 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2012 pola que se publican os modelos de solicitude de certificacións

Más detalles

Comisión Galega de Bioética

Comisión Galega de Bioética O presente documento foi aprobado pola Comisión Galega de Bioética, na sesión realizada o 17 de setembro de 2014, e formaban parte dela os seguintes membros: Presidente: Félix Rubial Bernárdez Vicepresidente:

Más detalles

a: TD99_PLIEGO_TECNICO, b:

a: TD99_PLIEGO_TECNICO, b: Página 1 de 7 PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DUN SERVIZO DE ASESORAMENTO AOS ACTUAIS E POTENCIAIS COMERCIANTES DO BARRIO DE MONTE ALTO NA PROCURA DE NOVAS FÓRMULAS DE PRESENTACIÓN DOS

Más detalles

MANUAL DE FUNCIÓNS 1

MANUAL DE FUNCIÓNS 1 MANUAL DE FUNCIÓNS 1 O día 5 de febreiro de 2002, asinouse o presente manual de funcións para o persoal laboral da Universidade de Santiago de Compostela, o cal ten un carácter descritivo e non exhaustivo

Más detalles

VOTO POR CORREO - ELECCIÓNS SINDICAIS 2015

VOTO POR CORREO - ELECCIÓNS SINDICAIS 2015 VOTO POR - ELECCIÓNS SINDICAIS 2015 Normativa Artigo 19 do Real Decreto 1.846/1994, do 9 de setembro, polo que se aproba o Regulamento de eleccións a órganos de representación do persoal ao servizo da

Más detalles

1.- VALORACIÓN DA PUNTUACIÓN DA ÚLTIMA OPOSICIÓN: 60% DA PUNTUACIÓN TOTAL DO BAREMO (60,000 PUNTOS)

1.- VALORACIÓN DA PUNTUACIÓN DA ÚLTIMA OPOSICIÓN: 60% DA PUNTUACIÓN TOTAL DO BAREMO (60,000 PUNTOS) GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS (PSX) CELADOR/A Requisitos de Titulación (Nivel mínimo de Titulación esixible): Grupo auxiliar da función administrativa Persoal de Servizos

Más detalles

REGULAMENTO PARA A ADMISIÓN E PERMANENCIA DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS NO VIVEIRO DE EMPRESAS INNOVADORAS DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

REGULAMENTO PARA A ADMISIÓN E PERMANENCIA DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS NO VIVEIRO DE EMPRESAS INNOVADORAS DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA Este documento es copia auténtica de un documento custodiado por la Universidad de A Coruna. Fecha de creación: 01/06/2016 12:50:41 Página 1 de un total de 7 página(s). REGULAMENTO PARA A ADMISIÓN E PERMANENCIA

Más detalles

As retribucións percibidas polos traballadores/as contratados/as estarán axustadas á disponibilidade orzamentaria.

As retribucións percibidas polos traballadores/as contratados/as estarán axustadas á disponibilidade orzamentaria. BASES PARA A CONTRATACION DE DOUS/DÚHAS SOCORRISTAS PARA A ACTUACIÓN DENOMINANADA: ATENCIÓN ÁS PISCINAS MUNICIPAIS, INCLUÍDA DENTRO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN DO ANO 2015, FINANCIADO POLA CONSELLERIA DE

Más detalles

BASES DOS I PREMIOS DA COMUNICACIÓN E DO MARKETING GALEGO

BASES DOS I PREMIOS DA COMUNICACIÓN E DO MARKETING GALEGO E BASES DOS I PREMIOS DA COMUNICACIÓN E DO MARKETING GALEGO Os Premios da Comunicación e do Marketing de Galicia foron creados polo Clúster da Comunicación Gráfica de Galicia. Nacen coa idea de pór en

Más detalles

PROCEDEMENTO DE ENQUISA DE SATISFACCIÓN DO ALUMNADO COA DOCENCIA RECIBIDA

PROCEDEMENTO DE ENQUISA DE SATISFACCIÓN DO ALUMNADO COA DOCENCIA RECIBIDA PROCEDEMENTO DE ENQUISA DE SATISFACCIÓN DO ALUMNADO COA DOCENCIA RECIBIDA 1. OBXECTIVO... 2 2. PROPÓSITO... 2 3. ALCANCE... 2 4. RESPONSABLES... 2 5. DESENVOLVEMENTO... 2 5.1. Planificación... 2 5.2. Realización...

Más detalles

A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.

A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Puntuación Puntuación: 0.50

Más detalles

Resumo executivo do plan para a prevención da obesidade infantil en Galicia Plan Xermola

Resumo executivo do plan para a prevención da obesidade infantil en Galicia Plan Xermola Resumo executivo do plan para a prevención da obesidade infantil en Galicia Plan Xermola Prioridade universal e solucións particulares Polo benestar dos máis pequenos Resumo executivo do plan para a prevención

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA ADMINISTRACIÓN LOCAL PROVINCIAL DEPUTACIÓN PROVINCIAL. Subvencións

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA ADMINISTRACIÓN LOCAL PROVINCIAL DEPUTACIÓN PROVINCIAL. Subvencións ADMINISTRACIÓN LOCAL PROVINCIAL DEPUTACIÓN PROVINCIAL Subvencións BASES PONTEGAL 2016 A Xunta de Goberno desta Deputación, na súa sesión ordinaria do 17 de decembro de 2015, adoptou, entre outros, o seguinte

Más detalles

PROCESO PARTICIPATIVO PARA UN NOVO CONVENIO CTAG (PNC CTAG)

PROCESO PARTICIPATIVO PARA UN NOVO CONVENIO CTAG (PNC CTAG) PROCESO PARTICIPATIVO PARA UN NOVO CONVENIO CTAG (PNC CTAG) A lexislación laboral contempla a posibilidade de negociar acordos a nivel de empresa. Paensamos que esta é a opción para o persoal de CTAG,

Más detalles

BAREMO APLICABLE ÁS LISTAS SOMETIDAS AOS CRITERIOS DA OPE 2008/2009

BAREMO APLICABLE ÁS LISTAS SOMETIDAS AOS CRITERIOS DA OPE 2008/2009 TÉCNICO/A SUPERIOR DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN TÉCNICO/A DE XESTIÓN DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN COCIÑEIRO/A PINCHE

Más detalles

BOP BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

BOP BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA BOP www.dacoruna.gal BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA MIÉRCOLES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 BOP NÚMERO 227 Administración Local Municipal Ferrol Convocatoria

Más detalles

INFORME SOBRE A POBREZA EN GALICIA

INFORME SOBRE A POBREZA EN GALICIA INFORME SOBRE A POBREZA EN GALICIA Seguimento do indicador de risco de pobreza e exclusión social en Galicia 2009-2014 REDE GALEGA CONTRA A POBREZA (EAPN-Galicia) Outubro 2015 GALICIA TAXA AROPE (TAXA

Más detalles

DOG Núm. 76 Venres, 19 de abril de 2013 Páx

DOG Núm. 76 Venres, 19 de abril de 2013 Páx DOG Núm. 76 Venres, 19 de abril de 2013 Páx. 12061 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS UNIVERSIDADE DE VIGO RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2013 pola que se publica a normativa de permanencia e progreso do alumnado

Más detalles

REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL LIMIAR

REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL LIMIAR REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL LIMIAR A Lei 3/1986, do 18 de decembro, dos Consellos Escolares de Galicia establece no seu artigo 15.2 que: Os Municipios que dispoñan polo menos dun Colexio

Más detalles

por Resolución do 25 de abril de 2016 e pola Orde XUS/704/2016 (Diario Oficial de

por Resolución do 25 de abril de 2016 e pola Orde XUS/704/2016 (Diario Oficial de Resolución do 18 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslado para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual

Más detalles

DE HORECA AO RETAIL E TENDENCIAS CONVENIENCE

DE HORECA AO RETAIL E TENDENCIAS CONVENIENCE WORKSHOP DE HORECA AO RETAIL E TENDENCIAS CONVENIENCE MADRID 9-10 de maio de 2016 Clúster Alimentario de Galicia 0 A MISIÓN O Clúster Alimentario de Galicia CLUSAGA, en colaboración coa Asociación Española

Más detalles

DUBIDO SE O MEU FILLO/A TEN ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS

DUBIDO SE O MEU FILLO/A TEN ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS DUBIDO SE O MEU FILLO/A TEN ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS PASOS A DAR NO CENTRO ESCOLAR Baseado no artigo de Belén Ros Protocolo de actuación rápida para padres con niños de altas capacidades intelectuales

Más detalles

MÓDULO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES: Bases y herramientas para nuestra empresa

MÓDULO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES: Bases y herramientas para nuestra empresa MÓDULO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES: Bases y herramientas para nuestra empresa BLOQUE 1: La Igualdad de Oportunidades 1.1. Qué se entiende por Igualdad de Oportunidades Ley 7/2004

Más detalles

Servizo de Guía Laboral

Servizo de Guía Laboral Servizo de Guía Laboral PLAN DE ACCIÓN DESTINADO A MELLORAR A EMPREGABILIDADE DOS DESEMPREGADOS DA PROVINCIA DE LUGO Deputación Provincial de Lugo EMPREGADO PROXECTO INTEGRADO NO PROGRAMA BEN SERVIZO DE

Más detalles

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Página 1 de 14 INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Máster Universitario en Química Orgánica Curso Académico: 2014/2015 Página 2 de 14 1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO A) DATOS DA UNIVERSIDADE

Más detalles

GUÍA DA VENDA DIRECTA DOS PRODUTOS PRIMARIOS

GUÍA DA VENDA DIRECTA DOS PRODUTOS PRIMARIOS GUÍA DA VENDA DIRECTA DOS PRODUTOS PRIMARIOS O DÍA 20 DE OUTUBRO DE 2014 ENTROU EN VIGOR O DECRETO POLO QUE SE REGULAN EN GALICIA AS CONDICIÓNS DE VENDA DIRECTA DOS PRODUTOS PRIMARIOS DESDE AS EXPLOTACIÓNS

Más detalles

Expediente: D.3.Q/14584/15. Santiago de Compostela, 22 de outubro de Sr. Reitor:

Expediente: D.3.Q/14584/15. Santiago de Compostela, 22 de outubro de Sr. Reitor: Recomendación dirixida á Universidade de Santiago de Compostela, para que que en diante, no suposto excepcional de que se inicie a impartición de estudos oficiais sen que concluísen os trámites legalmente

Más detalles

LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALTSASU/ALSASUA

LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALTSASU/ALSASUA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALTSASU/ALSASUA I. FUNDAMENTOS LEGALES. A) LEGISLACIÓN GENERAL. Artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española. Artículo 9.2: Corresponde

Más detalles

EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS

EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS EQUIVALENCIAS A EFECTOS ACADÉMICOS DE TÍTULOS DA LEI DE 1970 E ANTERIORES COS TÍTULOS ACTUALMENTE VIXENTES Estudos ou títulos da Lei Xeral de de 1970 e anteriores Títulos actualmente

Más detalles

Xestión da mobilidade

Xestión da mobilidade MANUAL DE PROCEDEMENTOS DE CALIDADE PROCEDEMENTO Xestión da CÓDIGO D0-0205 PI ÍNDICE 04 REDACCIÓN VALIDACIÓN APROBACIÓN Área de Apoio á Docencia e Calidad e Comisión de Garantía de Calidad e Xunta de centro

Más detalles

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

I. DISPOSICIÓNS XERAIS N o 177 L Luns, 15 de setembro de 1997 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 9.101 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 6911 Orde do 30 de xullo de 1997, conxunta das consellerías

Más detalles

II Carreira e Andaina Solidarias pola Esclerose Múltiple

II Carreira e Andaina Solidarias pola Esclerose Múltiple II Carreira e Andaina Solidarias pola Esclerose Múltiple REGULAMENTO XERAL Art.1) A Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple (A.C.E.M.), organiza a II Carreira e Andaina Solidarias pola Esclerose Múltiple,

Más detalles

Xunta de Galicia. Consellería de Política Social Dirección Xeral de Inclusión Social

Xunta de Galicia. Consellería de Política Social Dirección Xeral de Inclusión Social Xunta de Galicia Social Dirección Xeral Santiago de Compostela, abril de 1 ÍNDICE 1. INTRODUCIÓN...3 2. ACTUACIÓNS PREVISTAS POR PRIORIDADES E OBXECTIVOS DA ESTRATEXIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA 2014-2020

Más detalles

ENTIDA D DE D S SEN ÁNIMO O DE D LU L C U R C O R 15/12/2015, A Coruña

ENTIDA D DE D S SEN ÁNIMO O DE D LU L C U R C O R 15/12/2015, A Coruña ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 15/12/2015, A Coruña MANTEMENTO Servizos sociais.- FOAXE Políticas de igualdade de xénero.- FOIO0A Programas sociosanitarios.- FOCVAA INVESTIMENTO Servizos sociais.- FOIE Non

Más detalles

Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aproba o regulamento xeral de ingreso na administración.

Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aproba o regulamento xeral de ingreso na administración. BASES QUE REXERÁN O PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN EN RÉXIME LABORAL DUN AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EQUIPARADO AO GRUPO DE FUNCIONARIO C2) D O C O N C E L L O D E F O Z. l. OBXECTO DA CONVOCATORIA

Más detalles

DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 153 Mércores, 8 de agosto de 2007

DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 153 Mércores, 8 de agosto de 2007 13.444 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 153 Mércores, 8 de agosto de 2007 medios materiais de apoio precisos para o exercicio das funcións inherentes á súa condición por un período de tempo superior ao establecido

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

(...) I. NORMAS XERAIS

(...) I. NORMAS XERAIS Versión 12/07/2016 RESOLUCIÓN/ORDE DA (...) POLA QUE SE REGULA O PROCEDEMENTO DE COBERTURA TEMPORAL DE POSTOS DE PERSOAL FUNCIONARIO SANITARIO DA ESCALA DE SAÚDE PUBLICA E ADMINISTRACIÓN SANITARIA (LEI

Más detalles

Resolución R2/2016 Seguro obrigatorio de responsabilidade civil do mar

Resolución R2/2016 Seguro obrigatorio de responsabilidade civil do mar Resolución R2/2016 Seguro obrigatorio de responsabilidade civil do mar Pleno: D. Francisco Hernández Rodríguez, presidente D. Fernando Cachafeiro García, vocal En Santiago de Compostela, a 10 de maio de

Más detalles

CONVENIO EUROPEO DA PAISAXE

CONVENIO EUROPEO DA PAISAXE CONSELLO DE EUROPA CONVENIO EUROPEO DA PAISAXE (Florencia 20.X.2000) Preámbulo Os Estados Membros do Consello de Europa, signatarios do presente Convenio, Considerando que o obxectivo do Consello de Europa

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 190 Mércores, 5 de outubro de 2016 Páx. 45871 IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ANUNCIO do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros

Más detalles

CURSOS DO CONTRATO PROGRAMA AUTONÓMICO (PF 2013/000007) DE UGACOTA

CURSOS DO CONTRATO PROGRAMA AUTONÓMICO (PF 2013/000007) DE UGACOTA CURSOS DO CONTRATO PROGRAMA AUTONÓMICO (PF 2013/000007) DE UGACOTA PLANS DE ECONOMÍA SOCIAL 2013 2014. FINANCIADOS POLA DIRECCIÓN XERAL DE EMPREGO E FORMACIÓN DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR E COFINANCIADOS

Más detalles

30 junio - 2 julio de xuno - 2 xullo IV MONOGRÁFICO FORESTAL INTERNACIONAL PARA EL SUR DE EUROPA

30 junio - 2 julio de xuno - 2 xullo IV MONOGRÁFICO FORESTAL INTERNACIONAL PARA EL SUR DE EUROPA IV MONOGRÁFICO FORESTAL INTERNACIONAL PARA EL SUR DE EUROPA 30 junio - 2 julio de 2016 30 xuno - 2 xullo Centro de Formacion e Experimentacion Agroforestal de Sergude Boqueixon - Santiago de Compostela

Más detalles

Edificio Administrativo San Caetano, 1-2º SANTIAGO DE COMPOSTELA Teléfono Fax

Edificio Administrativo San Caetano, 1-2º SANTIAGO DE COMPOSTELA Teléfono Fax PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 37/2006, DO 2 DE MARZO, POLO QUE SE REGULA O NOMEAMENTO DE PERSOAL INTERINO PARA O DESEMPEÑO CON CARÁCTER TRANSITORIO DE PRAZAS RESERVADAS A FUNCIONARIOS

Más detalles

CONDICIÓNS DO SERVIZO INTERNET MÓVIL

CONDICIÓNS DO SERVIZO INTERNET MÓVIL CONDICIÓNS DO SERVIZO INTERNET MÓVIL As presentes condicións de uso regulan o servizo de datos Internet y Conectividad Móvil (en diante o Servizo ) en calquera das súas modalidades, incluíndo as modalidades

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

Protocolo nº 2/07 Tramitación de Reclamacións e Suxerencias. Exemplo PROTOCOLO DE TRAMITACIÓN DE RECLAMACIÓNS E SUXERENCIAS

Protocolo nº 2/07 Tramitación de Reclamacións e Suxerencias. Exemplo PROTOCOLO DE TRAMITACIÓN DE RECLAMACIÓNS E SUXERENCIAS Protocolo nº 2/07 Tramitación de Reclamacións e Suxerencias Data: 15 decembro de 2007 Número: 2/07 Rev. 1ª Área: Dirección Asistencial e Dirección de Xestión Departamento: Dirección Asistencial PROTOCOLO

Más detalles

RESULTADOS DEL SEGUNDO CUESTIONARIO DE CULTURA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y COMPROMISOS DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS 2012

RESULTADOS DEL SEGUNDO CUESTIONARIO DE CULTURA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y COMPROMISOS DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS 2012 RESULTADOS DEL SEGUNDO CUESTIONARIO DE CULTURA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y COMPROMISOS DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS 2012 Título Introducción RESULTADOS DEL SEGUNDO CUESTIONARIO DE CULTURA

Más detalles

REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plaforma web para la gestión de planes de autoprotección.

REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plaforma web para la gestión de planes de autoprotección. VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plaforma web para la gestión de planes de autoprotección. Cuando una parte de todo cae, lo demás no está seguro Lucius Anneus Séneca

Más detalles

Seminarios de Formación Continua

Seminarios de Formación Continua Seminarios de Formación Continua E S T A T Í S T I C A S D O A N O 2 0 0 3 ORGANIZADOS POR BIC GALICIA Edita: Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia S.A. (BIC GALICIA S.A.) Edificio IGAPE,

Más detalles

Formación Profesional. Contrastes curriculares dos títulos da Familia Profesional de Hostalería e Turismo de Galicia e Portugal

Formación Profesional. Contrastes curriculares dos títulos da Familia Profesional de Hostalería e Turismo de Galicia e Portugal Formación Profesional Contrastes curriculares dos títulos da Familia Profesional de Hostalería e Turismo de Galicia e Portugal Obxectivo A homologación dos títulos de FP para: Facilitar a adecuación entre

Más detalles

CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA Memoria de actividades. Curso 2007/08

CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA Memoria de actividades. Curso 2007/08 CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA Memoria de actividades. Curso 2007/08 Consello Escolar de Galicia Presidenta: Laura Elena Sánchez Piñón, conselleira de Educación e Ordenación Universitaria Vicepresidenta:

Más detalles

Lei 6/1999, do 1 de setembro, do audiovisual de Galicia

Lei 6/1999, do 1 de setembro, do audiovisual de Galicia Lei 6/1999, do 1 de setembro, do audiovisual de Galicia Tramitación parlamentaria: Proxecto de lei, BOPG núm. 158, do 9.10.1998. Emendas, BOPG núm. 186, do 19.11.1998. Informe da Ponencia, BOPG núm. 314,

Más detalles

Edificio Administrativo San Caetano, s/n Santiago de Compostela

Edificio Administrativo San Caetano, s/n Santiago de Compostela Resolución do 28 de novembro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2016/17, os contratos-programa con centros docentes

Más detalles

CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA E ESTADÍAS TÉCNICAS PARA PROXECTOS DE ARTES ESCÉNICAS 2017 DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA E ESTADÍAS TÉCNICAS PARA PROXECTOS DE ARTES ESCÉNICAS 2017 DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA E ESTADÍAS TÉCNICAS PARA PROXECTOS DE ARTES ESCÉNICAS 2017 DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA OBXECTO O Concello de Santiago de Compostela abre a primeira

Más detalles

PLAN GALEGO DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA

PLAN GALEGO DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA DIRECCIÓN XERAL DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN PLAN GALEGO DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA CURRICULUM VITAE DOCUMENTO NORMALIZADO NÚMERO DE FOLLAS QUE CONTÉN:

Más detalles

I Plan Galego de Inclusión Social

I Plan Galego de Inclusión Social I Plan Galego de Inclusión Social 2001-2006 Avaliación Intermedia do I Plan Galego de Inclusión Social 2001- UNIÓN EUROPEA Fondo Social Europeo Reservados tódolos dereitos. Non está permitida a reproducción

Más detalles

A Secretaria da Mesa da lectura ao dito informe, que literalmente di:

A Secretaria da Mesa da lectura ao dito informe, que literalmente di: Praza José Carrera, 1 ACTA DA MESA PARA A CONTRATACIÓN DA OBRA DE SUBSTITUCIÓN DO ACABADO DA CUBERTA DO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, INCLUÍDA NO PLAN DE ACCIÓN SOCIAL ( PAS) DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL. Na Casa

Más detalles

LISTAS CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA. Fonte: páxina web da Xunta de Galicia e elaboración propia

LISTAS CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA. Fonte: páxina web da Xunta de Galicia e elaboración propia LISTAS CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA Fonte: páxina web da Xunta de Galicia e elaboración propia http://funcionpublica.xunta.es/?q=node/92 En que consisten? A Xunta de Galicia ten listas de

Más detalles

Dª. OLGA ALONSO SUÁREZ, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

Dª. OLGA ALONSO SUÁREZ, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO Dª. OLGA ALONSO SUÁREZ, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 26 de agosto de 2016, adoptou o seguinte

Más detalles

Plan de Igualdad de Oportunidades Mujeres-Hombres. REVISIÓN y ACTUALIZACIÓN Octubre 2015.

Plan de Igualdad de Oportunidades Mujeres-Hombres. REVISIÓN y ACTUALIZACIÓN Octubre 2015. Plan de Igualdad de Oportunidades Mujeres-Hombres REVISIÓN y ACTUALIZACIÓN Octubre. Índice Página Presentación 3 Actualización compromiso de la Fundación 5 Actualización de las medidas - Cultura de la

Más detalles

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas

Más detalles

BASES QUE REXERÁN NO XVII FESTIVAL DO ENTROIDO 2017 NO CONCELLO DE VALDOVIÑO

BASES QUE REXERÁN NO XVII FESTIVAL DO ENTROIDO 2017 NO CONCELLO DE VALDOVIÑO CONCELLO DE VALDOVIÑO. XVII FESTIVAL DE ENTROIDO O Concello de Valdoviño promove o XVII Festival de Entroido que se celebrará o sábado 4 de marzo no Concello de Valdoviño. BASES QUE REXERÁN NO XVII FESTIVAL

Más detalles

CONSELLOS ESCOLARES DE CENTRO

CONSELLOS ESCOLARES DE CENTRO CONSELLOS ESCOLARES DE CENTRO Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos do goberno dos centros públicos de ensino non universitario. (DOG, 29/04/88). Corrección de erros, DOG, 03/05;

Más detalles

Lei 8/1983, do 8 de xullo, do Consello da Cultura Galega

Lei 8/1983, do 8 de xullo, do Consello da Cultura Galega Lei 8/1983, do 8 de xullo, do Consello da Cultura Galega Tramitación parlamentaria: Proxecto de lei, BOPG núm. 95, do 5.5.1983. Emendas, BOPG núm. 107, do 31.5.1983. Debate de totalidade, DSPG núm. 35,

Más detalles

GUÍA DE PUBLICIDADE E INFORMACIÓN DAS INTERVENCIÓNS COFINANCIADAS POLOS FONDOS ESTRUTURAIS EN GALICIA

GUÍA DE PUBLICIDADE E INFORMACIÓN DAS INTERVENCIÓNS COFINANCIADAS POLOS FONDOS ESTRUTURAIS EN GALICIA GUÍA DE PUBLICIDADE E INFORMACIÓN DAS INTERVENCIÓNS COFINANCIADAS POLOS FONDOS ESTRUTURAIS 2007-2013 EN GALICIA Esta publicación é cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e

Más detalles

REGULAMENTO PARA A DEFENSA DO TRABALLO FIN DE MÁSTER EN XESTIÓN DO PATRIMONIO ARTÍSTICO E ARQUITECTÓNICO, MUSEOS E MERCADO DA ARTE

REGULAMENTO PARA A DEFENSA DO TRABALLO FIN DE MÁSTER EN XESTIÓN DO PATRIMONIO ARTÍSTICO E ARQUITECTÓNICO, MUSEOS E MERCADO DA ARTE REGULAMENTO PARA A DEFENSA DO TRABALLO FIN DE MÁSTER EN XESTIÓN DO PATRIMONIO ARTÍSTICO E ARQUITECTÓNICO, MUSEOS E MERCADO DA ARTE (aprobado pola Xunta de Facultade do 18 de outubro de 2013) Consideracións

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

ESCENARIO DE PRÁCTICAS Celebraranse as probas nas Pistas de Atletismo ao aire libre, de Elviña (A Coruña), e da Malata (Ferrol)

ESCENARIO DE PRÁCTICAS Celebraranse as probas nas Pistas de Atletismo ao aire libre, de Elviña (A Coruña), e da Malata (Ferrol) NORMATIVA XERAL DA MODALIDADE DE ATLETISMO PISTA INDIVIDUAL DAS CATRO XORNADAS PROGRAMADAS CURSO 2015/2016 ZONAS: CORUÑA - ESCENARIO DE PRÁCTICAS Celebraranse as probas nas Pistas de Atletismo ao aire

Más detalles

con Equidad de Género en el Ámbito Municipal

con Equidad de Género en el Ámbito Municipal BuenasPrácticas Laborales con Equidad de Género en el Ámbito Municipal Invitación a reflexionar sobre 1. Participación 2. Discriminación 3. Género y Equidad 4. Responsabilidad Social y Gestión de Calidad

Más detalles

Modelos de Gestión Clínica. Servizo Galego de Saude

Modelos de Gestión Clínica. Servizo Galego de Saude Modelos de Gestión Clínica. Servizo Galego de Saude Julio García Comesaña. Subdirección Xeral de Innovación Organizativa Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria Modelo de Gestión Clínica en el Servicio

Más detalles

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 242 Mércores, 21 de decembro de 2011 Páx. 37487 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade

Más detalles

Decreto 7/1999 que regula o funcionamento dos Centros Públicos Integrados artigo 24.g Orde do 15 de xuño do 2009,artigo 9 punto 4

Decreto 7/1999 que regula o funcionamento dos Centros Públicos Integrados artigo 24.g Orde do 15 de xuño do 2009,artigo 9 punto 4 XUSTIFICACIÓN: Este documento ten coma finalidade dar a coñecer ao alumnado e a comunidade educativa en xeral a información básica relativa a Programación Didáctica dos distintos Ciclos para o CURSO2010-2011,

Más detalles

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Índice 1 Antecedentes... 3 2 Obxectivos... 5 3 Países obxectivo na Unión Europea... 6 4 A situación a nivel europeo... 7 4.1 A

Más detalles

CONVOCATORIA DUNS CURSOS DO PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN CONTINUA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO PARA O ANO 2014

CONVOCATORIA DUNS CURSOS DO PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN CONTINUA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO PARA O ANO 2014 CONVOCATORIA DUNS CURSOS DO PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN CONTINUA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO PARA O ANO 2014 Por Resolución da Presidencia de 23 de setembro de 2014 foron aprobadas as accións formativas

Más detalles

A FINDE.U ABRE PORTAS AO TEU FUTURO

A FINDE.U ABRE PORTAS AO TEU FUTURO A FINDE.U ABRE PORTAS AO TEU FUTURO A Área de Emprego e Emprendemento en colaboración coas universidades de Oporto e UTAD celebrará o vindeiro mes de novembro a Finde.U, un foro universidadeempresa que

Más detalles

Constituye la vía de acceso a los servicios y prestaciones establecidos para las personas con discapacidad.

Constituye la vía de acceso a los servicios y prestaciones establecidos para las personas con discapacidad. CARTA DE SERVICIOS DEL CENTRO BASE DE HUESCA El Instituto Aragonés de Servicios Sociales, creado por Ley 4/1996, de 22 de mayo, es el organismo autónomo responsable en materia de acción social de la Administración

Más detalles

ACLARACIONS DEPORTE BASE GALICIA

ACLARACIONS DEPORTE BASE GALICIA . ACLARACIONS DEPORTE BASE GALICIA 2012-2013 2013 CAMBIOS DE XOGADORES EN CATEGORÍA CADETE E INFANTIL Non se permitirán os cambios de xogadores/as, de xeito continuado, especialistas só en ataquedefensa.

Más detalles

GUÍA DA PERSOA CANDIDATA

GUÍA DA PERSOA CANDIDATA GUÍA DA PERSOA CANDIDATA Páxina 1 de 12 Índice Para que che serve esta guía?... 3 Como debes utilizar esta guía?... 3 1. A persoa candidata no recoñecemento das competencias profesionais...4 1.1 Quen é

Más detalles

Jornada Condiciones de trabajo, reproducción, embarazo y lactancia

Jornada Condiciones de trabajo, reproducción, embarazo y lactancia Jornada Condiciones de trabajo, reproducción, embarazo y lactancia Organizan: ISTAS y Secretarías confederales de Salud Laboral y Mujer INSHT, Madrid, 26 de noviembre 2008 Secretaría confederal de la Mujer

Más detalles

NORMATIVA DE ACEPTACIÓN DE DOAZÓNS BIBLIOGRÁFICAS

NORMATIVA DE ACEPTACIÓN DE DOAZÓNS BIBLIOGRÁFICAS NORMATIVA DE ACEPTACIÓN DE DOAZÓNS BIBLIOGRÁFICAS A doazón ou cesión a título gratuíto de coleccións ou de materiais bibliográficos por parte de persoas físicas ou xurídicas representa unha forma importante

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

CURSO DE ORATORIA Versión setembro 2016

CURSO DE ORATORIA Versión setembro 2016 CURSO DE ORATORIA Versión setembro 2016 Presentación Nos procesos xudiciais regulados no ordenamento xurídico español prevalece o principio de oralidade. Por iso, o coñecemento, aprendizaxe e posta en

Más detalles

MEMORIA DESCRITIVA DAS INSTALACIÓNS E DAS ACTIVIDADES

MEMORIA DESCRITIVA DAS INSTALACIÓNS E DAS ACTIVIDADES otu PROCEDEMENTO REXISTRO XERAL SANITARIO DE ALIMENTOS CÓDIGO DO PROCEDEMENTO SA451A SA451B DOCUMENTO SOLICITUDE MEMORIA DESCRITIVA DAS INSTALACIÓNS E DAS ACTIVIDADES DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑA PLANOS

Más detalles

CURSO DE XURISDICIÓN VOLUNTARIA

CURSO DE XURISDICIÓN VOLUNTARIA CURSO DE XURISDICIÓN VOLUNTARIA Versión setembro 2016 Presentación A nova regulación da xurisdición voluntaria, modificada coa Lei 15/2015, do 2 de xullo, veu extraer da regulación do proceso todo aquilo

Más detalles