Garbiñe Errekondo Salsamendi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Garbiñe Errekondo Salsamendi"

Transcripción

1 Garbiñe Errekondo Salsamendi Gipuzkoako Foru Aldundi Txit Garaiko Foru Administrazioko eta Funtzio Publikoko Departamentuko foru diputatu eta Diputatuen Kontseiluko idazkaria. Diputada foral del Departamento de Administración Foral y Función Pública y secretaria del Consejo de Gobierno Foral de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa. ZIURTATZEN DUT: Foru aldundi honetako Diputatuen Kontseiluak, 2015eko maiatzaren 19an egindako batzarraldian, ondoko erabakia hartu zuela: CERTIFICO: Que el Consejo de Gobierno Foral de esta Excma. Diputación Foral, en sesión de 19 de mayo de 2015 adoptó el siguiente Acuerdo: Abenduaren 5eko 12/2008 Gizarte Zerbitzuko buruzko Legearen 22. artikuluak -Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoari buruzkoa-. bigarren Mailako Arretako Gizarte Zerbitzuen artean desgaitasuna baloratzeko eta diagnostikatzeko zerbitzua aipatzen da, non eta foru organuen eskumenen esku dagoen zerbitzua den. En virtud del artículo 22 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, referido al Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, entre los servicios sociales de atención secundaria se encuentra el Servicio de valoración y diagnóstico de la discapacidad cuya competencia de provisión reside en los órganos forales. Bestaldetik, 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legeak, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala sustatzeari eta pertsona horiek zaintzeari buruzkoak, herritarren eskubide berri bat sortu du: eguneroko jarduerak garatzeko laguntza behar duten pertsonen arreta beharrari erantzuna emango diona, modu horretan autonomia pertsonala lortu dezaten eta dituzten eskubideak osotasunean gauzatu ditzaten. Edozein adinetako pertsonak eskatu ahal izango ditu lege horretan ezartzen diren prestazio eta zerbitzuak, beti ere dagokion gizarte baliabiderako eskatzen den mendekotasun mota eta gradua zehaztuta edukiz gero. Lege horrek gizarte baliabide guztien elementu mugatzaile bezala finkatzen du mendekotasuna eta, baloratzeko, Estatu osoan homogeneoa izan behar duen sistema bat zehazten du. Por su parte, La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia ha creado un nuevo derecho de ciudadanía que da respuesta a las necesidades de atención que tienen las personas que requieren apoyo para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos. Personas de cualquier edad pueden acceder a las prestaciones y servicios especificados en la citada norma, siempre que se determine su dependencia y el grado correspondiente para el consiguiente recurso social. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, fija la dependencia como elemento delimitador de todos los recursos sociales y establece un sistema para su valoración, que habrá de ser homogéneo en todo el territorio del estado. Aipatutako legeak ezartzen duen El acceso a los servicios y prestaciones del

2 autonomiaren aldeko eta mendekotasunaren arretarako sistemaren zerbitzu eta prestazioak eskuratu ahal izateko, mendekotasunaren gradua baloratzeko prozedura jarraitu behar da: eskatzaileei buruzko informazio guztia biltzean oinarritzen dena. Abenduaren 23ko 1991/1999 Errege Dekretua, desgaitasun-mailaren onarpen eta kalifikazioa garatzen dituena, batetik, eta aurrekoa garatzen duen otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretua, bestetik, dira funtsean desgaitasunaren eta mendekotasunaren balorazioa, hurrenez hurren, egiteko onartzen diren arau-mailako erreferentziak. Horrela, kontratazio prozedura honen bidez lortu nahi da desgaitasunaren edo mendekotasun egoeraren balorazioa eskatzen duten pertsonen edo ofizioz eskatzen duten pertsonen inguruko informazioa jasotzea, mendekotasun egoeran edo desgaitasun egoeran dauden pertsonentzako aurreikusitako prestazio zerbitzu, baliabide, prestazio edo onurak lortzeko egindako eskaeretan. Kontratazio espedienteak gaur egun bi kontratu jasotzen ditu eta horietako bat, desgaitasunaren baloraziorako zerbitzuari dagokiona, 2015eko otsailaren 14an amaitu zen, eta mendekotasun balorazioaren zerbitzuarena luzatua izan da 2015eko maiatza arte. Erreferentziazko zerbitzua kontratatzeko prozedura berriak, hasiera batean, 12 hilabete iraungo du (sinatzen denetik aurrera), baina luzatu egin daiteke, gehienez ere 24 hilabeteraino (hasierako iraunaldia barne dela). Hasierako iraupenaren aurrekontua honako hau da: ,99 euro, gehi ,60 euro %10eko BEZ gisa; guztira: ,59 euro. Kontratuaren balio zenbatetsia (balizko luzapena barne eta desgaitasun zentroetara zuzentutako balorazio tresnen aldaketa kontuan hartua), berriz, honako hau da: ,98 euro, gehi ,20 euro %10eko BEZ gisa; guztira: ,18 euro. Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que instaura la ley requiere de un procedimiento de valoración del grado de dependencia que se basa en una correcta recogida de información de las personas solicitantes. El reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, desarrollado en el Real Decreto 1991/1999 de 23 de diciembre, y el reconocimiento de la situación de dependencia, desarrollado en el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, son las referencias normativas aprobadas para la realización de la valoración de la discapacidad y la dependencia, respectivamente. Así pues, con el presente procedimiento de contratación se pretende llevar a cabo tanto la obtención de información necesaria de las personas que soliciten o de las que se solicite de oficio la valoración de discapacidad como la valoración de situación de dependencia con el fin de acceder a los diferentes servicios, recursos, prestaciones o beneficios previstos para las personas en situación de dependencia o discapacidad. El expediente de contratación aglutina dos contratos actualmente en ejecución, uno de ellos, el referido al servicio de valoración de discapacidad cuya fecha de finalización fue el 14 de febrero de 2015 y el servicio de valoración de dependencia, prorrogado hasta el 31 de mayo de El nuevo procedimiento para la contratación del servicio de referencia se basa en un contrato con una duración inicial de 12 meses (desde su formalización), prorrogable como máximo hasta 24 meses (incluida la duración inicial). El presupuesto de la duración inicial del contrato asciende a ,99 euros, más ,60 euros en concepto de 10% de IVA; en total, ,59 euros. El valor estimado del contrato, incluida la posible prórroga máxima de doce meses y la modificación prevista de incorporación de los instrumentos de valoración para orientación a centros de discapacidad, es de ,98 euros, más ,20 euros en concepto de 10% de IVA; en total, ,18 euros Bestalde, kontuan hartuz kontratuaren hurrengo formalizazioa gertatu arte zerbitzu hori ematen jarraitu beharra dagoela, ezinbestekoa da horri dagokion gastua baimentzea, gaur egungo kontratazioko espedientearen prestaketa eta esleipen fasearekin bat datorren gastua hain zuzen ere. Kontratatu beharreko zerbitzuak traktu jarraituko eta etengabeko izaera duenez, horri dagokion gastua ez da konpromisoko kredituen orrian sartzen, nahiz eta urte anitzetarako izan, 2007ko martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Por otra parte, puesto que el servicio debe seguir prestándose hasta su próxima formalización contractual, resulta necesario autorizar el gasto correspondiente que coincide en el tiempo con la fase de preparación y adjudicación del actual expediente de contratación. El servicio objeto de la presente licitación se califica como servicio de carácter permanente y de tracto sucesivo, por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.3 de la Norma Foral 4/2007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa, no se incluye en el estado de

3 Araubideari buruzkoak, 54.3 artikuluan xedatutakoari jarraituz. Horrenbestez, kontratu honek 2015ean eragingo duen gastua bakarrik baimendu behar da. Horregatik beharrezkoa da urteari dagokion gastua baimentzea, bi kontratuen jarraipena bermatuko duena, hau da, apirila eta maiatza (desgaitasunaren balorazioaren zerbitzurako) eta ekaina (desgaitasunaren balorazioaren zerbitzua eta mendekotasunaren balorazioaren zerbitzua) eta kontratu berri bat gauzatzeko uztaila eta abendua bitartean. Hori dela eta, Diputatuen Kontseiluak, Gizarte Politikako Departamentuko foru diputatuak proposatuta eta eztabaidatu ondoren, ERABAKITZEN DU Lehenengo.- Onartzea kontratazio espedientea, desgaitasun baloraziorako beharrezkoak diren mediku eta psikologiko txostenak egiteko eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako departamentuan mendekotasunaren balorazioa eskatu duten pertsonei buruzko informazioa lortzeko zerbitzua emateko, aipatutako kontratazio prozedura arautuko duten ezaugarri teknikoen agiriak eta esleipenerako oinarritzat hartzen diren baldintza administratibo berezien a agiriak barne. Kontratuak, hasiera batean, 12 hilabete iraungo du (sinatzen denetik aurrera), baina luzatu daiteke, gehienez ere 24 hilabeteraino (hasierako iraunaldia barne dela). Hasierako iraupenaren aurrekontua honako hau da: ,99 euro, gehi ,60 euro %10eko BEZ gisa; guztira: ,59 euro. Kontratuaren balio zenbatetsia (balizko luzapena barne eta desgaitasun zentroetara zuzentutako balorazio tresnen aldaketa kontuan hartua), berriz, honako hau da: ,98 euro, gehi ,20 euro %10eko BEZ gisa; guztira: ,18 euro. créditos de compromiso, pese a su carácter plurianual, el gasto correspondiente a dicho servicio. En consecuencia, sólo se autoriza el gasto que va a generar este contrato durante Es por ello que se hace necesario autorizar un gasto correspondiente a la anualidad del año 2015 que abarque tanto la continuidad de los dos contratos que se pretende aglutinar durante los meses de abril y mayo (para el servicio de valoración de discapacidad) y de junio (para el servicio de valoración de discapacidad y servicio de valoración de dependencia) como la ejecución del nuevo contrato durante los meses de julio a diciembre. En virtud de todo lo expuesto, el Consejo de Gobierno Foral, previa deliberación y a propuesta del diputado foral del Departamento de Política Social, ACUERDA Primero.- Aprobar el expediente de contratación del servicio de elaboración de los dictámenes médicos y psicológicos necesarios para la valoración de la discapacidad y para la obtención de información sobre las personas solicitantes de valoración de dependencia para el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que incluye el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas que regirán el citado procedimiento de contratación. El contrato tendrá una duración inicial de 12 meses (desde su formalización), prorrogable como máximo hasta 24 meses (incluida la duración inicial). El presupuesto de la duración inicial del contrato asciende a ,99 euros, más ,60 euros en concepto de 10% de IVA; en total, ,59 euros. El valor estimado del contrato, incluida la posible prórroga máxima de doce meses y la modificación prevista de incorporación de los instrumentos de valoración para orientación a centros de discapacidad, es de ,98 euros, más ,20 euros en concepto de 10% de IVA; en total, ,18 euros Bigarren.- Baimentzea eta xedatzea Aura Servicios a las Personas, SLren alde (IFK B ), desgaitasun baloraziorako beharrezkoak diren mediku eta psikologia txostenak egiteko zerbitzuari dagokion gastua, 2015eko maiatza eta ekainerako, 2015eko aurrekontuko kontusailaren kargura: hirurogeita bost mila euro ( euro). Hirugarren.- Baimentzea eta xedatzea Jose Matia Calvo Fundazioaren alde (IFK G ), Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Segundo.- Autorizar y disponer a favor de Aura Servicios a las Personas, S.L. (CIF B ), el gasto correspondiente a la ejecución del servicio de elaboración de los dictámenes médicos y psicológicos necesarios para la valoración de la discapacidad durante los meses de mayo y junio de 2015 con cargo a la partida de 2015: sesenta y cinco mil euros ( euros). Tercero.- Autorizar y disponer a favor de Fundación José Matía Calvo (CIF G ) el gasto correspondiente a la ejecución del contrato de servicio de obtención de información sobre las personas solicitantes

4 departamentuan mendekotasunaren balorazioa eskatu duten pertsonei buruzko informazioa lortzeko zerbitzu kontratuari dagokion gastua, 2015eko ekainerako, emateko 2015eko aurrekontuko kontusailaren kargura: ehun eta berrogei mila euro ( euro). Laugarren.- Baimentzea uztaila eta abendua bitarterako onartu den kontratua gauzatzeko dagokion gastua bederatziehun eta hogeita lau mila hirurehun eta hogeita bi euro eta hogeita hamar zentimo ( ,30 euro) BEZa barne, 2015eko aurrekontuko kontu sailaren kargura. Bosgarren.- Xedatzea kontratua esleitzeko prozedura irekia has dadin, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean dagokion iragarkia argitaratuta. Seigarren.- Ahalmena ematea Gizarte Politikako Departamentuko titularrari kontratua esleitu, sinatu eta, behar izanez gero, luzatu dezan; eta, era berean, kontratua zuzen gauzatzeko beharrezkoak diren egintza, erabaki eta ebazpenak egin, hartu eta eman ditzan. Era berean, ahalmena ematen zaio eta urteetarako gastua baimendu eta xedatzeko kreditu egokia eta nahikoa dagoela egiaztatu ondoren. Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio administrazio bideari. Hortaz, erabaki honen aurka ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI ERREKURTSOA aurkeztu ahal izango dute interesatuek Donostiako Administrazioarekiko Auzietako epaitegietan, jakinarazpenaren biharamunetik hasita BI HILABETEKO epean. Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik berraztertzeko hautazko errekurtsoa aurkezteko Diputatuen Kontseiluari, jakinarazpenaren biharamunetik hasita hilabeteko epean. Nolanahi ere, lizitazio iragarkiaren aurka nahiz baldintza administratibo berezien eta ezaugarri teknikoen orrien aurka KONTRATAZIO ALORREKO HAUTAZKO ERREKURTSO BEREZIA aurkez daiteke bakarrik administrazioarekiko auzi errekurtsoaren aurretik, Kontratazio alorreko errekurtsoetarako Foru Auzitegi Administratiboari, iragarkia argitaratu edo orri horiek jaso edo eskuragarri jarri ziren egunaren biharamunetik hasita 15 laneguneko epean. Bi kasuotan, ezingo da administrazioarekiko auzi errekurtsorik aurkeztu harik eta berraztertzekoaren edo bereziaren berariazko ebazpena eman edo ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki iritzitako beste edozein errekurtso aurkez daiteke. de valoración de dependencia para el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa durante el mes de junio de 2015 con cargo a la partida de 2015: ciento cuarenta mil euros ( euros). Cuarto.- Autorizar el gasto correspondiente a la ejecución durante los meses de julio a diciembre del expediente de contratación que se aprueba por un importe de novecientos veinticuatro mil trescientos veintidós euros con treinta céntimos ( ,30 euros), que comprende el IVA correspondiente, con cargo a la partida presupuestaria de Quinto.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación abierto, mediante el preceptivo anuncio en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. Sexto.- Facultar a la persona titular del Departamento de Política Social para adjudicar el contrato, formalizarlo y, en su caso, prorrogarlo; y para adoptar cuantos actos, decisiones y resoluciones sean necesarias para su correcta ejecución. Asimismo, se le faculta para autorizar y disponer el gasto correspondiente a los ejercicios de 2016 y 2017, una vez comprobada la existencia de crédito adecuado y suficiente. El presente acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa. Las personas interesadas podrán interponer directamente contra él RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante los juzgados de lo contencioso administrativo de San Sebastián, en el plazo de DOS MESES a partir del día siguiente al de su notificación. No obstante, las personas particulares, con carácter previo, podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno Foral, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación. En todo caso, contra el anuncio de licitación y los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas sólo cabe interponer, previa y potestativamente, EL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ante el Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales en el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente a aquél en que se haya publicado el anuncio o se hayan recibido o puesto a disposición los pliegos. En ambos casos, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o el especial, o se haya producido su desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime pertinente.

5 Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau egiten dut Donostian, 2015eko maiatzaren 27an. Y para que conste, extiendo la presente certificación en San Sebastián, a 27 de mayo de 2015.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL GIPUZKOA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL GIPUZKOA Núm. 257 Miércoles 25 de octubre de 2017 Supl. N. Pág. 1 Suplemento de Notificaciones ADMINISTRACIÓN LOCAL GIPUZKOA AYUNTAMIENTO DE PASAIA Anuncio de notificación de 5 de octubre de 2017 en procedimiento

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000218 TIPO CONTRATO: Servicios TÍTULO DEL EXPEDIENTE: CONTRATO RELATIVO A LA ADECUACIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE BUSINESS

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

Dirección General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A.

Dirección General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Dirección General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. C.I.F.: A-24530735 D. MIGUEL REGO FERNÁNDEZ, facultado para este acto conforme consta en el Acta del Consejo

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES Recurso 82/2015 Resolución 155/2015 RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Sevilla, 28 de abril de 2015

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES. A los efectos de esta Ordenanza tendrán la consideración de solares:

ORDENANZA REGULADORA DE LA LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES. A los efectos de esta Ordenanza tendrán la consideración de solares: ORDENANZA REGULADORA DE LA LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1. La presente Ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por el artículo 25.2 letras

Más detalles

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000395 TIPO CONTRATO: Servicios TÍTULO DEL EXPEDIENTE: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TÉCNICO

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. ANTECEDENTES DE HECHO

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. ANTECEDENTES DE HECHO RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA, POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CUYO OBJETO

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE ECONOMIA E DE Y HACIENDA Recurso nº 214/2011 Resolución nº 258/2011 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 3 de noviembre de 2011. VISTO el recurso interpuesto por Don F.J.B.R, en representación de

Más detalles

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de Herri txikien arazoetariko bat Garraio Zerbitzu Publiko egoki baten beharra da, hau da, herri txikien izaerara egokitu daitekeena. Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público,

Más detalles

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

I.- ANTECEDENTES DE HECHO EB 2015/040 Resolución 052/2015, de 5 de mayo de 2015, del titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi / Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO RESOLUCIÓN RECTORAL 71/2014 DE 1 DE AGOSTO DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA, POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DE PÓLIZA DE SEGURO DE ENFERMEDAD, ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº Expte.: C/10/2014 Denominación: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES AJENO DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES Asunto: ADJUDICACIÓN DE CONTRATO Y DISPOSICIÓN DE GASTO Fecha: N./Ref.:

Más detalles

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila BAO. 228. zk. 2013, azaroak 28. Osteguna 26327 BOB núm. 228. Jueves, 28 de noviembre de 2013 C) «Malmasingo tunela hobetu eta tunelen segurtasunari buruzko Foru Dekretura egokitzea» lanen kontratuaren

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE BUSINESS

Más detalles

HECHOS. PRIMERO.- Con fecha 18 de octubre de 2010 se dicta acuerdo de inicio del expediente.

HECHOS. PRIMERO.- Con fecha 18 de octubre de 2010 se dicta acuerdo de inicio del expediente. OSASUN ETA KONTSUMO SAILA Gipuzkoako Lurralde Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO Dirección Territorial de Gipuzkoa RESOLUCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2010, DE LA DIRECTORA TERRITORIAL DE SANIDAD

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LANBIDE

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Dirección General de Gestión de Recursos Humanos

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Dirección General de Gestión de Recursos Humanos RESOLUCIÓN DE XX DE ABRIL DE 2015, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA CONVOCATORIA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y

Más detalles

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000504 TIPO CONTRATO: Suministro TÍTULO DEL EXPEDIENTE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN,

Más detalles

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN. En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN. En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012 La Alcaldesa ha dictado el siguiente decreto: ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012 Dada cuenta del expediente para la contratación del SERVICIO DE COMUNICACIONES: TELEFONÍA

Más detalles

PENTER COMERCIAL, S.A. OFFICE DEPOT, S.L. LYRECO ESPAÑA, S.A.U. MONTTE, S.L.

PENTER COMERCIAL, S.A. OFFICE DEPOT, S.L. LYRECO ESPAÑA, S.A.U. MONTTE, S.L. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTROS QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO DE PAPEL DE IMPRESORA PARA LAS OFICINAS

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 296/2012 Resolución nº 301/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 21 de diciembre de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. J. J. D. M.,

Más detalles

INFLEXIO PUNTUA / PUNTO DE INFLEXION

INFLEXIO PUNTUA / PUNTO DE INFLEXION INFLEXIO PUNTUA / PUNTO DE INFLEXION ISABEL AZCARATE FLORENTINO AZQUETA JAVIER DIAZ LAURA DIEZ CARLOS DOMINGUEZ CONCHA ELORZA y ROBERTO MOTA RICARDO IRIARTE IÑIGO ROYO SISOUVANH SARAVONG JOSE MARI SASIETA

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN AJUDA BEBÉ

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN AJUDA BEBÉ BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN AJUDA BEBÉ Siendo uno de los objetivos de este Ayuntamiento favorecer la proximidad a los ciudadanos de Torrent y propiciar las medidas políticas y administrativas

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO RESOLUCIÓN RECTORAL 112/2015, DE 21 DE DICIEMBRE, DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA, POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ORDENADORES Y MONITORES PARA EL AULA DE INFORMÁTICA DEL

Más detalles

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 228 de 1-x-2009 1/7 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias Resolución de 4 de septiembre de 2009, del Síndico Mayor, por la que se aprueban

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PÁGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio

Más detalles

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000940 TIPO CONTRATO: Privado TÍTULO DEL EXPEDIENTE: Seguro colectivo de accidentes a favor de los empleados públicos que prestan servicio

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº XEDEA OBJETO G/111/80/1/1030/O101/0000/072014 ACUERDO MARCO PARA SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri

Más detalles

SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2012

SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2012 Área de Recursos Humanos y Defensa Jurídica Servicio Técnico de Coordinación y Planificación de Recursos Humanos SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2012

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 62. zk. 2010, apirilak 6. Asteartea 8631 BOB núm. 62. Martes, 6 de abril de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko

Más detalles

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 5911 AGINDUA, 2008ko urriaren 8koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles

VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001

VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001 VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001 1 KONTRATUAREN XEDEA: Urruneko inprimaketako VPS familiako produktuen mantentze lanen kontratua berritzea. 2 KONTRATAZIO

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 184. zk. 2015, irailak 24. Osteguna 20911 BOB núm. 184. Jueves, 24 de septiembre de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

01.05.912AE01.64001.0 2015 70.552,68

01.05.912AE01.64001.0 2015 70.552,68 ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO QUE SE CITA. CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000356 TIPO CONTRATO: Servicios TÍTULO DEL EXPEDIENTE: Servicio de Mantenimiento correctivo y preventivo y soporte 7x24

Más detalles

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Diputación Foral de Álava Orden Foral 89/2014, de 9 de julio, por la que se convoca

Más detalles

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA CONSEJERÍA/ORGANISMO CONTRATANTE: Consejería de Agricultura y Ganadería CÓDIGO EXPEDIENTE: A2015/003233 TIPO CONTRATO: Suministro TÍTULO EXPEDIENTE: ADQUISICIÓN

Más detalles

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and.

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and. GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2014KO IRAILAREN 9AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO Nº: 2012/0022706/045. HECHOS I.- Mediante Resolución de esta Agencia de fecha 13 de abril de 2012, se aprobó Expediente nº 2012/0022706/045 y gasto para

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

08-05 kontratu espedientea Expediente de Contratación 08-05

08-05 kontratu espedientea Expediente de Contratación 08-05 08-05 kontratu espedientea Expediente de Contratación 08-05 HARRERA ZERBITZUA ETA BESTE LAN OSAGARRIAK ULIAZPI FUNDAZIOA GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO ERAKUNDE AUTONOMOAN BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN

Más detalles

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6237 22.10.2012 50307

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6237 22.10.2012 50307 50307 RESOLUCIÓN JUS/2138/2012, de 28 de septiembre, por la que, habiendo comprobado previamente la adecuación a la legalidad, se inscribe en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad de

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PORTADOR DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PORTADOR DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PORTADOR DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES I.- RÉGIMEN JURÍDICO CLÁUSULA 1ª. El contrato a que se refiere

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 29. zk. 2007, otsailak 9. Ostirala 4305 BOB núm. 29. Viernes, 9 de febrero de

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/10/1/0809/O221/0000/ VARIOS MATERIAL SANITARIO II. COMARCA GIPUZKOA

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/10/1/0809/O221/0000/ VARIOS MATERIAL SANITARIO II. COMARCA GIPUZKOA Nº/Zk. 755/13 ESPTE. ZK EXPTE Nº XEDEA OBJETO G/110/10/1/0809/O221/0000/052013 VARIOS MATERIAL SANITARIO II. I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki eta xedea dituen

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 404/2015 C. Valenciana 80/2015 Resolución nº 493/2015 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 29 de mayo de 2015. VISTO el recurso interpuesto por D. C.G.T.,

Más detalles

Cultura audiovisual PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2013 BACHILLERATO FORMACIÓN PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.

Cultura audiovisual PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2013 BACHILLERATO FORMACIÓN PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. PRUEBA DE ACCESO A LA 2013 Cultura audiovisual BACHILLERATO FORMACIÓN PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Examen Criterios de Corrección y Calificación Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako

Más detalles

El presupuesto aprobado al efecto fue de 44.500,00 euros IVA incluido. El plazo de ejecución es de 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

El presupuesto aprobado al efecto fue de 44.500,00 euros IVA incluido. El plazo de ejecución es de 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014. Número de Expediente: 2013/CONASP0300 ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIALES PARA LAS ASOCIACIONES DEL SERVICIO DE PARTICI PACIÓN CIUDADANA Por el Concejal-Delegado del

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES 22533 I DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 13 de septiembre de 2013 por la que se convocan las pruebas de madurez y de carácter específico para el acceso a las enseñanzas

Más detalles

Puertos de Las Palmas

Puertos de Las Palmas Puertos de Las Palmas Autoridad Portuaria de Las Palmas C/ Tomás Quevedo Ramírez, s/n. Tel: (+34) 928 214400 35008-Las Palmas de Gran Canaria Islas Canarias, España. Fax: (+34) 928 214422 Las Palmas de

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 323/2011 Resolución nº 08/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 5 de enero de 2012. VISTO el recurso interpuesto por Doña E.I.R en representación

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 6. zk. 2015, urtarrilak 12. Astelehena 191 BOB núm. 6. Lunes, 12 de enero de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60.

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60. EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00 Megabanner 728*90 px 50.00 60.00 Megabanner Inferior 728*90 px 10.00 15.00 20.00 Robapáginas 300*250

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK Behin-behineko Esleipen-Ebazpena, 2010eko abenduaren 1ekoa, Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzarena. Ebazpen honen bidez, VITORIA-GASTEIZko TOKI EDER IKASTOLAren handitzea eta eraikin berria eraikitzeko

Más detalles

652 eredua Modelo 652

652 eredua Modelo 652 652 eredua Modelo 652 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Bizitza aseguruen polizak Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Pólizas de seguro de vida Jarraibideak Instrucciones 652 eredua Aurkeztu

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE ECONOMIA E DE Y HACIENDA Recurso nº 224/2011 Resolución nº 256/2011 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 26 de octubre de 2011. VISTO el recurso interpuesto por D. L.R.I, en representación de MAZ,

Más detalles

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

I.- ANTECEDENTES DE HECHO EB 2015/009 Resolución 25/2015, de 26 de febrero de 2015, del Titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi / Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 213/2012 Resolución nº 230/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 24 de octubre de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. E.A.P., en representación

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 14578 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 12 de junio de 2012 por la que se convoca el proceso de admisión en la modalidad a distancia de los módulos voluntarios de programas de cualificación profesional

Más detalles

establecer, mediante Orden Foral, una fecha de cargo posterior a aquella en la que finalice el periodo voluntario de pago que corresponda a cada

establecer, mediante Orden Foral, una fecha de cargo posterior a aquella en la que finalice el periodo voluntario de pago que corresponda a cada Proyecto de DECRETO FORAL por el que se modifica el Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa. El presente Decreto Foral

Más detalles

La calificación de contratos de consultoría y asistencia y de servicios.

La calificación de contratos de consultoría y asistencia y de servicios. Informe 37/01, de 9 de enero de 2002. "Criterios para la calificación de los contratos de consultoría y asistencia. Duración de los contratos de servicios de mantenimiento. Posibilidad de utilizar en los

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/10/1/0875/O221/0000/ SONDAS, CONTENEDORES Y OTROS

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/10/1/0875/O221/0000/ SONDAS, CONTENEDORES Y OTROS Nº/ZK. 420 /14 ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/10/1/0875/O221/0000/052014 XEDEA OBJETO SONDAS, CONTENEDORES Y OTROS I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki eta xedea dituen

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO Nº: 2013/22706/038 HECHOS I.- Mediante Resolución de esta Agencia de fecha 24 de febrero de 2014, se aprobó Expediente nº 2014/22706/038 y gasto para la

Más detalles

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA 2014

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA 2014 El Ayuntamiento de Balmaseda, mediante Decreto de Alcaldía nº 158/14, de fecha 11 de marzo, aprobó las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la contratación de personas trabajadoras

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL. Junta General del Principado de Asturias. Serie C Régimen Interior. 11 de abril de 2014 IX LEGISLATURA Núm.

BOLETÍN OFICIAL. Junta General del Principado de Asturias. Serie C Régimen Interior. 11 de abril de 2014 IX LEGISLATURA Núm. Junta General del Principado de Asturias BOLETÍN OFICIAL 11 de abril de 2014 IX LEGISLATURA Núm. 41 Serie C Régimen Interior SUMARIO Págs. 1. PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR 1.13 AYUDAS PARA ESTUDIOS Resolución

Más detalles

RESOLUCIÓN Nº.: R/00220/2006. Vista la reclamación formulada por D. S.C.F., contra el ARZOBISPADO DE VALENCIA, y en base a los siguientes, HECHOS

RESOLUCIÓN Nº.: R/00220/2006. Vista la reclamación formulada por D. S.C.F., contra el ARZOBISPADO DE VALENCIA, y en base a los siguientes, HECHOS 1/5 RESOLUCIÓN Nº.: R/00220/2006 Procedimiento Nº: TD/00555/2005 Vista la reclamación formulada por D. S.C.F., contra el ARZOBISPADO DE VALENCIA, y en base a los siguientes, HECHOS PRIMERO: Con fecha 16/11/2005,

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 12. zk. 2014, urtarrilak 20. Astelehena 925 BOB núm. 12. Lunes, 20 de enero de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 1061/2015 Resolución nº 1039/2015 RESOLUCIÓN DEL DE RECURSOS CONTRACTUALES En Madrid a 6 de noviembre de 2015 VISTO el recurso interpuesto

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 23121 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 21 de septiembre de 2011 por la que se convocan las pruebas de madurez y de carácter específico para el acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE ECONOMIA E DE Y HACIENDA Recurso nº 045/2011 Resolución nº 070/2011 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 9 de marzo de 2011. VISTO el recurso interpuesto por Don J. D. B., en representación de MOLNLYCKE

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES E DE MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 098/2013-C.A. Illes Balears 006/2013 Resolución nº 086/2013 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 20 de febrero de 2013. VISTO recurso especial

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 430/2015 C.A. Región de Murcia 25/2015 Resolución nº 522/2015 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 5 de junio de 2015. VISTO el recurso interpuesto

Más detalles

CONSEJERÍA DE HACIENDA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Ley de Administración Institucional de la NORMATIVA CONSEJERÍA DE HACIENDA Dirección General de Patrimonio Ley de la Administración Institucional de la Pág. 2 LEY 1/1984, DE 19 DE ENERO, REGULADORA DE

Más detalles

Dada cuenta del expediente de contratación tramitado para adjudicar, por procedimiento negociado sin publicidad la citada contratación.

Dada cuenta del expediente de contratación tramitado para adjudicar, por procedimiento negociado sin publicidad la citada contratación. DECRETO.- ADJUDICACION DEFINITIVA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS DE LOS CENTROS DE LA EXCMA. DIPUTACION DE SEGOVIA. Dada cuenta del expediente de contratación

Más detalles