BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA"

Transcripción

1 BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI ISSN BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8113 BOB núm Viernes, 31 de mayo de 1996 Laburpena / Sumario Orrialdea / Página I. Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa: Batzar Nagusiak Foru Aldundia: Xedapen orokorrak Iragarkiak II. Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa III. Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Administrazioa IV. Estatuko Administrazio Orokorra V. Justiziako Administrazioa VI. Bestelako Herri Administrazioak VII. Beste zenbait I. Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia: Juntas Generales Diputación Foral: Disposiciones generales Anuncios II. Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia III. Administración Autonómica del País Vasco IV. Administración General del Estado V. Administración de Justicia VI. Otras Administraciones Públicas VII. Varios I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia Foru Aldundia / Diputación Foral Xedapen orokorrak / Disposiciones generales Lan eta Ekonomi Sustapen Saila Departamento de Promoción Económica y Empleo Maiatzaren 14eko 73/96 FORU DEKRETUA, Teledokumentazio Zentroaren erabilera arautzen duena 1996 urterako. Enpresa munduan informazioak izaera estrategikoa duela jakina da gaur egun. Hala ere, oraingoz ez da oso erabilia kudeaketa tresna gisa, enpresetatik kanpoko informazioari dagokionez batez ere, enpresa txiki eta ertainek araugabeki eta inolako sistematikarik gabe lortu ohi dutela. Etengabeko bilakaeran dagoen merkatu batean, eraberritzailea eta lehiakorra izan nahi duen enpresak informazio dinamika bat erantsi beharko dio bere enpresa kudeaketari. Testuinguru honetan, telematika delakoa, informatika eta telekomunikabideen baterako erabilpenaren bitartez, garrantzizko DECRETO FORAL número 73/96 de 14 de mayo, por el que se regula para 1996 el funcionamiento del Centro de Teledocumentación. En la actualidad, es un hecho constatado el carácter estratégico de la información en el mundo empresarial. Sin embargo, su utilización como herramienta de gestión sigue siendo restringida, fundamentalmente en lo que se refiere a la información externa a las empresas, obteniendose habitualmente por la PYME de un modo irregular y sin ningún tipo de sistemática. En un mercado en continua evolución, la empresa que aspira a ser innovadora y competitiva deberá incorporar una dinámica de información en su gestión empresarial. En este contexto la telemática, mediante la combinación de la informática y las telecomunicaciones, es un instrumento de impor- PAPER BIRZIKLATUA

2 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8114 BOB núm Viernes, 31 de mayo de 1996 tresna da, informazioa bilatzeko eta berreskuratzeko eragiketak sistematizatuz, kanpoko informazioa aukeratzea ahalbidetzen baitu. Aurrez adierazitakoa oinarritzat harturik, eta Bizkaiko Enpresa Txiki eta Ertainen Lehiakortasuna Bultzatzeko Marko Orokorraren barruan, Bizkaiko Foru Aldundiko Lan eta Ekonomi Sustapen Sailak Teledokumentazio Zentroa abiarazten du. Teledokumentazio Zentroaren helburuak hauek dira: - Bizkaiko ETEei aholkularitza eskaintzea, kanpoko informazio arloan izan ditzaten beharrizanei aurre egin ahal izateko. - PYMEeen beharrizanetara egokituriko informazioa eskaintzea, haien arazo zehatzak konpontzeko baliagarria suerta daitekeena. - Bizkaiko ETEen artean informazio automatizatuaren erabilera sustatzea. -Bizkaiko ETEei, nazioarteko datutegi eta datu-banku nagusietako informaziora heltzeko sarbidea ahalbidetzea. Bizkaiko Lurralde Historikoak urterako izangop dituen aurrekontu orokorrak onetsiak direla, bidezko da Teledokumentazio Zentroaren Jarduna arautuko duen 1996erako araudia ematea. Berori dela bide, Lan eta Ekonomi Sustapeneko foru diputatuak proposatu eta 1996.ko Maiatzaren 14.(e)ko Gobernu Kontseiluak aztertu eta onetsi ondoren, hauxe Lehen artikulua. Xedea XEDATU DUT: Bizkaiko Foru Aldundiko Teledokumentazio Zentroak urtean zehar emango dituen informazio eta dokumentazio-zerbitzuak arautzea da honako Dekretu honen xedea. Egindako Kontsultak, enpresa jarduerak abiarazi edota garatzeko teknologia, ekonomia, merkataritza, legeria, eta abarrei dagokien informazioa bilatzeari buruzkoak izango dira. Informazioaren bilaketa eta moldaketa, lortutako informazioa enpresek behar ditzaten kanpoko informazioari egokitzeko moduan egingo dira. Bigarren artikulua. Eskainitako zerbitzuak 1. Kontsulta egiten duten guztiei aholkularitza-zerbitzu bat emango zaie, berreskuratutako informazioa benetan erabilgarria gerta dakien. 2. Eginiko kontsulta bakoitzeko txosten bat egingo da hurrengook azalduz: a) Erabilitako informazio iturriak. b) Datu-baseetatik lortutako informazioa: c) Kontsultaturiko gaiei buruz Teledokumentazio Zentroan dauden agerkarietako informazio gehigarria. 3. Teledokumentazio Zentroak, halaber, jatorrizko agirien bilaketa kudeatuko die halakorik eskatzen dutenei. Informazio hau jatorrizko hizkuntzan emango da. Hirugarren artikulua. Onuradunak Honako Dekretu honen II. kapituluko onurez hurrengo erakundeok eta/edo pertsonok balia daitezke: I. Edozein motatako itxuraketa juridikoa duten enpresek, beti ere, hurrengo baldintzok betetzen dituztenean: a) Elkargo eta zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea. b) Lantegiren bat, gutxienez, Bizkaiko Lurralde Historikoan kokaturik egotea. c) 500 langile baino gutxiago izatea eta urteko fakturazioa milioi pta.tik gorakoa ez izatea. tancia ya que permite seleccionar la información externa mediante la sistematización de las operaciones de búsqueda y recuperación de la información. En base a las consideraciones anteriores, consciente de la importancia que la información tiene para la estrategia de la empresa, El Departamento de Promoción Económica y Empleo de la Diputación Foral de Bizkaia pone en marcha el Centro de Teledocumentación. Los objetivos del Centro de Teledocumentación son: - Asesorar a las PYMEs de Bizkaia para que éstas puedan cubrir sus necesidades de información externa. - Facilitar información adecuada a las necesidades de las PYMEs, que permita la resolución de sus problemas concretos. - Promocionar entre las PYMEs de Bizkaia la utilización de la información automatizada. - Posibilitar a las PYMEs de Bizkaia el acceso a la información contenida en las bases de datos internacionales. Una vez aprobados los Presupuesto Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para 1996, procede dictar la normativa reguladora del funcionamiento del Centro de Teledocumentación. En su virtud, a propuesta del Diputado Foral de Promoción Económica y Empleo, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno del día 14 de mayo de 1996 DISPONGO: Artículo primero. Objeto Es objeto del presente Decreto la regulación de la prestación de los servicios de información y documentación que llevará a cabo el Centro de Teledocumentación de la Diputación Foral de Bizkaia durante Las materias objeto de consulta deberán ser relativas a la búsqueda de información tecnológica, económica, comercial, legislativa, etc., para la puesta en marcha o el desarrollo de actividades empresariales. La búsqueda de información se realizará y elaborará de modo que la información obtenida sea acorde con las necesidades de información externa de las empresas. Artículo segundo. Servicios ofrecidos 1. Se prestará un servicio de asesoramiento a los solicitantes de las consultas con el fin de facilitar que la información suministrada sea de utilidad real para los mismos. 2. Para cada una de las consultas realizadas, se elaborará un informe con el siguiente contenido: a) Fuentes de información consultadas. b) Información obtenida de las bases de datos c) Información adicional procedente de publicaciones existentes en el Centro de Teledocumentación sobre las materias consultadas. 3. Se gestionará la búsqueda de documentación original a los solicitantes de este tipo de documentación. Esta información se suministrará en el idioma original. Artículo tercero. Beneficiarios Podrán acceder a los beneficios contemplados en el presente Decreto las siguientes entidades y/o personas: I. Aquellas empresas, cualesquiera que fuese su configuración jurídica, que cumplan las siguientes condiciones: a) Que tengan su domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia. b) Que al menos un centro de producción esté ubicado en el Territorio Histórico de Bizkaia. c) Que tengan menos de 500 empleados y que su facturación no exceda de millones de pesetas al año.

3 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8115 BOB núm Viernes, 31 de mayo de 1996 d) Bere ekonomi jarduera nagusia industri arlokoa edo industriari loturiko zerbitzuetakoa izatea eta, halaber, jarraian adierazten diren E.I.N.K.-93 (abenduaren18ko 1560/1992 E.D.) delakoaren epigrafeetako batean sartuta egon dadila: d atala. Manufaktur industria epigrafea. Bestelako eraikuntza bereziak epigrafea. Eraikin eta obretako instalazioak epigrafea. Telekomunikabideak. 72. epigrafea. Informatika-jarduerak, ondokoak izan ezik: Bulego nahiz kontabilitate-tresnen eta informatika ekipamenduen mantenimendua eta konponketa. 73. epigrafea. Ikerkuntza eta garapena 74.2 epigrafea. Arkitektura eta ingeniaritzako zerbitzu teknikoak eta aholkularitza teknikoari loturiko bestelako. iharduerak, ondokoak izan ezik: Arkitekturako zerbitzu teknikoak epigrafea. Bestelako saio eta analisi teknikoak epigrafea. Argazkilaritzako iharduerak epigrafea. Hirugarren batzuren konturako ontziraketa eta paketatze iharduerak epigrafea. Zinema eta bideo produkzioa. (*) Aurreko kodeak jarraian adierazten diren E.I.N.K.-74 delakoaren epigrafeei dagozkie: 13, 22, 24, 25, 3, 4, 502.4, 502.5, 503, 504, 762, 84.5, 93.7, 84.3 ( izan ezik), 973 eta 961. Salbuespenez, interes nabarmeneko proiektuak direnean, iharduera nagusitzat aurreko kodeetan agertzen ez den ihardueraren bat duten enpresak ere onuraduntzat jo ahal izango dira, Lan eta Ekonomi Sustapeneko foru diputatuaren baimenaz. e) Aurreko baldintzak betetzen badituzte, 100 langile baino gutxiago duten enpresek lehentasuna izango dute. Adierazitako baldintza guztiak informazio eska dadin unean bete beharko dira. II. Bizkaian kokaturiko Ikertegiak, kapital publikoa nahiz pribatua daukatenak. III. BEAZ, S.A.ren laguntzaz beren enpresa-asmoa garatzen ari diren enpresa berrien sustatzaileak. IV. Euren elkargo eta zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan dituzten enpresa-elkarteak, beti ere, elkartekide diren enpresak d) puntuan aipatutako iharduera-kodeetakoak direnean. V. Bizkaiko Foru Aldundia, Dema elkartea, Foru Sozietate Publikoak eta haren menpeko Erakunde Autonomoak. Laugarren artikulua. Kontsulten Kostua Foru Dekretu honen bigarren artikuluko 1. eta 2. ataletan azaldutako zerbitzuak %100ean subentzionatuko dira. Emango diren jatorrizko agiriak eskatzaileak ordainduko ditu kostu-prezioan. Bizkaiko Foru Aldundiak beretzat gordetzen du erregimen ekonomiko hau edozein unetan aldatzeko eskubidea. Bosgarren artikulua. Kontsulta-kopurua Bizkaiko enpresa gehiagok ere, Teledokumentazio Zentroaren zerbitzuak ohizko lan-tresna gisa erabil ditzaten, kon tsultagile bakoitzak urteko 20 kontsulta eta hileko 3 kontsulta, gehienez, egin ahalko ditu. Ondore hauetarako, Lan eta Ekonomi Sustapen Sailak erabakiko du eskaera bakoitzean sartutako kontsulta-kopuruari buruz. Eskatzaile bakoitzak, halaber, jatorrizko agiriak eskatzeko hileko 3 eskaera eta urteko 20 eskaera egin ahalko ditu, eskaera bkoitzeko 25 jatorrizko agiri gehienez eskatu ahalko direla. d) Que su actividad económica principal pertenezca a la industria o a los servicios conexos con la industria y se halle encuadrada en alguno de los siguientes epígrafes de la C.N.A.E (Rd /1992 de 18 de diciembre): Sección d. Industria manufacturera. Epígrafe Otras construcciones especializadas. Epígrafe Instalaciones de edificios y obras. Epígrafe Telecomunicaciones. Epígrafe 72. Actividades informáticas, excepto Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático. Epígrafe 73. Investigación y desarrollo. Epígrafe Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico, excepto: Servicios técnicos de arquitectura. Epígrafe Otros ensayos y análisis técnicos. Epígrafe Actividades de fotografía. Epígrafe Actividades de envasado y empaquetado por cuenta de terceros. Epígrafe Producción cinematográfica y de video. (*) Los códigos anteriores se corresponden, con los siguientes epígrafes de la C.N.A.E.-74: 13, 22, 24, 25, 3, 4, 502.4, 502.5, 503, 504, 762, 84.3 (excepto ), 84.5, 93.7, 961 y 973. Excepcionalmente, en el caso de proyectos de notable interés, podrá considerarse como beneficiarias empresas cuya actividad principal no se encuadre en los códigos anteriores, mediante la autorización del Diputado Foral del Departamento de Promoción Económica y Empleo. e) Tendrán un carácter prioritario aquellas empresas que cumplan los requisitos anteriores y tengan menos de 100 empleados. Todos los requisitos señalados deberán cumplirse en el momento de la solicitud de información. II. Los Centros de Investigación, ya sean de capital público y/o privado ubicados en Bizkaia. III. Los promotores de nuevas empresas que estén desarrollando su idea empresarial con apoyo de BEAZ, S.A. o SEED Capital de Bizkaia, S.A. IV. Las agrupaciones de empresas que tengan su domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia, cuyas empresas asociadas pertenezcan a los códigos de actividad mencionados en el punto d). V. La Diputación Foral de Bizkaia, la asociación Dema, las Sociedades Públicas Forales y los Organismos Autónomos dependientes de aquella. Artículo cuarto. Costo de las consultas Los servicios establecidos en el artículo segundo de este Decreto Foral, en sus apartados 1 y 2 estarán subvencionados en un 100%. Los documentos originales que sean suministrados serán abonados por el solicitante a precio de coste. La Diputación Foral de Bizkaia se reserva el derecho de modificar en cualquier momento este régimen económico. Artículo quinto. Número de solicitudes Con el fin de promover la utilización de los servicios del Centro de Teledocumentación como herramienta habitual de trabajo en un mayor número de empresas de Bizkaia, cada solicitante podrá realizar un número máximo de 20 consultas/año y 3 consultas/mes. A estos efectos, el Departamento de Promoción Económica y Empleo decidirá sobre el número de consultas incluídas en cada solicitud. Asimismo, cada solicitante podrá realizar un máximo de 3 solicitudes de documentos originales/ mes y 20 solicitudes/ año, estando limitada por un máximo de 25 documentos originales cada solicitud.

4 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8116 BOB núm Viernes, 31 de mayo de 1996 Kontsultei heldu diren ordenaren arabera erantzungo zaie; alabaina, Lan eta Ekonomi Sustapen Sailak ordena hori aldatzeko eskubidea gordetzen du, kontsultaren interesagatik bidezkoa dela uste duenerako. Lan eta Ekonomi Sustapen Sailak, halaber, eskatzaile bati dagokion gehienezko kontsulta-kopurua gehitzeko eskubidea gordetzen du, kontsultak eraberritzaleak direnerako. Seigarren artikulua. Bapestekotasuna Lan eta Ekonomi Sustapen Sailak egiten diren kontsulten bapestekotasuna bermatuko du, bai kontsulta-gaiari dagokionez bai kontsultagileari dagokionez. Zazpigarren artikulua. Jarraipena Lan eta Ekonomi Sustapen Sailak Teledokumentazio Zentrotik jasotako informazioaren erabilera praktikoaren jarraipena egin ahalko du, kasua balitz, kanpoko informazioaren eskatzaileei aholkatzeko litezkeen formula osagarriak sortzeko asmoz. Lan eta Ekonomi Sustapen Sailak, bestalde, partaidetzaren gehiengoa berari dagokion enpresekin edo entitateekiko lankidetza hitzarmenak sinatu ahalko ditu, haiek Dekretu honetan agertzen diren laguntzei dagozkien urgazpen, jarraipen edota ikuskapen-jarduerak gara ditzaten. Zortzigarren artikulua. Eskaerak aurkezteko epea eta tokia Teledokumentazio Zentroaren zerbitzuak eskatuko dituenak, aurrez, horretarako dagoen eskaera bete eta Lan eta Ekonomi Sustapen Sailaren erregistroan (Obispo Orueta, 6, Bilbo) aurkeztu beharko du, Herri Administrazioaren Araubide Juridikoari eta Administrazioaren Prozedura Amankomunari buruzko azaroaren 26ko 92/30. Legearen 38.4 artikuluan ezarritako aurkezpen-bideen kalterik gabe Lan eta Ekonomi Sustapen Sailak Dekretu honetan azaltzen diren onuren eskatzaileei aurkezturiko eskaera egokiro ulertu eta balioesteko beharrezkotzat jo ditzan edozein dokumentazio eta/edo informazio osagarri eskatu ahalko die. Eskaerak aurkezteko epea honako Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadin egunaren biharamonean irekiko da. Eskaerok Lan eta Ekonomi Sustapen Saileko EEarekiko Arazoetarako Zuzendaritza Nagusiak tramitatuko ditu Kudeaketa eta Dokumentazio Zerbitzuaren bitartez. AZKEN XEHEDAPENAK Lehenengoa. Indarrean jartzea Foru Dekretu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitara dadin egunaren biharamonean jarriko da indarrean. Bigarrena. Arauen garapena Lan eta Ekonomi Sustapeneko Foru Sailaren titularrari Dekretu honen garapenari begira beharrezkotzat jo ditzan xedapen guztiak emateko eta beronen erabilerarako beharrezkoak gerta daitezen lankidetza-hitzarmenak sinatzeko ahalmena eskuesten zaio. Hirugarrena. Aurrekontu-gordailaketa Honako Dekretu honen arabera eman daitezkeen zerbitzuak 1996ko aurrekontuko partidara bildutako Azterlan eta EEarekiko Harremanetako ( ) Egitamuaren aurrekontu-zuzkiduraren kargura egikarituko dira. Bilbon, 1996.eko maiatzaren 14.an. Las consultas y solicitudes de documentos originales serán respondidas por orden de llegada, no obstante, el Departamento de Promoción Económica y Empleo se reserva el derecho de alterar este orden cuando el interés de la consulta así lo justifique. Asímismo, el Departamento de Promoción Económica y Empleo se reserva el derecho a incrementar el número máximo de solicitudes a realizar por un solicitante cuando éstas tengan carácter innovador. Artículo sexto. Confidencialidad El Departamento de Promoción Económica y Empleo garantizará la confidencialidad de las consultas realizadas tanto en lo relativo al tema de ésta como en lo relativo al solicitante de la misma. Artículo séptimo. Seguimiento El Departamento de Promoción Económica y Empleo podrá realizar un seguimiento de la utilización práctica de la información obtenida del Centro de Teledocumentación con el fin de crear, en su caso, posibles fórmulas complementarias de asesoramiento a los solicitantes de información externa. El Departamento de Promoción Económica y Empleo podrá suscribir convenios de colaboración con empresas o entidades, participadas mayoritariamente por el citado organismo para que desarrollen actividades de apoyo, seguimiento y/o inspección relativas a las ayudas contempladas en este Decreto. Artículo octavo. Plazo y forma de presentación de solicitudes Para realizar consultas al Centro de Teledocumentación el solicitante deberá cumplimentar el Informe-solicitud existente al efecto, y entregarlo en el Registro del Departamento de Promoción Económica y Empleo, c/ Obispo Orueta, Bilbao, sin perjuicio de los medios de presentación previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El Departamento de Promoción Económica y Empleo podrá requerir a los solicitantes de los beneficios contemplados en este Decreto, cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión y evaluación de la solicitud presentada. El plazo de presentación de solicitudes se iniciara al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Las solicitudes serán tramitadas por la Dirección General de Asuntos relacionados con la CE, Servicio de Gestión y Documentación del Departamento de Promoción Económica y Empleo.. DISPOSICIONES FINALES Primera. Entrada en Vigor El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Segunda. Desarrollo Normativo Se faculta al titular del Departamento Foral de Promoción Económica y Empleo a dictar cuantas disposiciones considere necesarias para el desarrollo del presente Decreto y suscribir aquellos convenios de colaboración que resulten necesarios para su aplicación. Tercera. Consignación Presupuestaria Los servicios que puedan prestarse con arreglo al presente Decreto se efectuarán con cargo a la dotacion presupuestaria del Programa de Prospección y Relaciones con la CE( ), recogida en la partida del presupuesto de Bilbao,a 14 de mayo de Lan eta Ekonomi Sustapeneko foru diputatua, PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ El Diputado Foral de Promoción Económica y Empleo, PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ Aldun nagusia, JOSU BERGARA ETXEBARRIA (I-1.486) El Diputado General, JOSU BERGARA ETXEBARRIA (I-1.486)

5 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8117 BOB núm Viernes, 31 de mayo de 1996 Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Saila Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial Maiatzaren 21eko 78/96 FORU DEKRETUA, Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Saileko Lurralde Ekintzako Zuzendari Nagusiaren, Ander Salaberria Amesti Jaunaren, kargu uztea ebatziz. Bizkaia Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Jaurpide eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko , 39. eta 41. artikuluek diotenaren babespean, Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 1996.eko maiatzaren 21ean egindako batzarrean aurretiaz eztabaidatu eta onarturik, honako hau, XEDATZEN DUT: 1. artikulua Ander Salaberria Amesti Jauna, Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Saileko Lurralde Ekintzako Zuzendari Nagusiaren kargutik kentzea, betetako zerbitzuak eskertuz. 2. artikulua Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara daineko egunean jarriko da indarrean. Bilbon emana, 1996.eko maiatzaren 21ean Ingurugiro eta Lurralde Ekintzako Foru Diputatua, M. a ESTHER SOLABARRIETA AZNAR Aldun Nagusia, JOSU BERGARA ETXEBARRIA (I ) Maiatzaren 21eko 79/96 FORU DEKRETUA, Joseba Escribano Etxebarria Jauna, Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Saileko Lurralde Ekintzako Zuzendari Nagusi izendatzea ebatziz. Bizkaia Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Jaurpide eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauko , 39. eta 41. artikuluek diotenaren babespean, Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 1996.eko maiatzaren 21ean egindako batzarrean aurretiaz eztabaidatu eta onarturik, honako hau, XEDATZEN DUT: 1. artikulua Joseba Escribano Etxebarria Jauna, Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Saileko Lurralde Ekintzako Zuzendari Nagusi izendatzea. 2. artikulua Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara daineko egunean jarriko da indarrean. Bilbon emana, 1996.eko maiatzaren 21ean Ingurugiro eta Lurralde Ekintzako Foru Diputatua, M. a ESTHER SOLABARRIETA AZNAR Aldun Nagusia, JOSU BERGARA ETXEBARRIA (I ) Ogasun eta Finantza Saila DECRETO FORAL número 78/96, de 21 de mayo, por el que se dispone el cese de don Ander Salaberria Amesti, como Director General de Acción Territorial del Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial. Al amparo de los dispuesto en los artículos , 39 y 41, de la Norma Foral 3/87 de 13 de febrero sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral, en su reunión celebrada el 21 de mayo de 1996, DISPONGO: Artículo 1. o Cesar a don Ander Salaberria Amesti, como Director General de Acción Territorial del Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial, agradeciéndole los servicios prestados. Artículo 2. o El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Dado en Bilbao, a 21 de mayo de 1996 La Diputada Foral de Medio Ambiente y Acción Territorial, M. a ESTHER SOLABARRIETA AZNAR El Diputado General, JOSU BERGARA ETXEBARRIA (I ) DECRETO FORAL número 79/96, de 21 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don Joseba Escribano Etxebarria, como Director General de Acción Territorial del Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial. Al amparo de los dispuesto en los artículos , 39 y 41, de la Norma Foral 3/87 de 13 de febrero sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral, en su reunión celebrada el 21 de mayo de 1996, DISPONGO: Artículo 1. o Nombrar a don Joseba Escribano Etxebarria, como Director General de Acción Territorial del Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial. Artículo 2. o El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Dado en Bilbao, a 21 de mayo de 1996 La Diputada Foral de Medio Ambiente y Acción Territorial, M. a ESTHER SOLABARRIETA AZNAR El Diputado General, JOSU BERGARA ETXEBARRIA (I ) Departamento de Hacienda y Finanzas. Maiatzaren 20ko 1.431/1996 FORU AGINDUA, Fundazioen eta Herri-Onurako Elkarteen Zerga-Araubideari eta Zudu Orokorreko jardueretarako Partaidetza Pribaturako Zerga-Pizgarriei buruzko abenduaren 5eko 9/1995 Foru Araua n ezarritako zerga-araubidearen aplikazioa Deustuko Eliz Unibertsitateari emango diona. Deustuko Unibertsitateak, 1996.eko martxoaren 18an, Fundazioen eta Herri-Onurako Elkarteen Zerga-Araubideari eta Zudu Orokorreko jardueretarako Partaidetza Pribaturako Zerga-Pizgarriei buruzko abenduaren 5eko 9/1995 Foru Araua ren 11. artiku- ORDEN FORAL 1.431/1996, de 20 de mayo, por la que se concede a la Universidad de la Iglesia de Deusto la aplicación del Régimen Fiscal previsto en la Norma Foral 9/1995, de 5 de diciembre, de Régimen Fiscal de Fundaciones y Asociaciones de Utilidad Pública y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General La Universidad de Deusto solicitó, con fecha 18 de marzo de 1996, la aplicación del régimen fiscal previsto en los artículos 11 a 21, ambos inclusive, de la Norma Foral 9/1995, de 5 de diciembre, de Régimen Fiscal de Fundaciones y Asociaciones de Utili-

6 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8118 BOB núm Viernes, 31 de mayo de 1996 lutik 21.era bitartean, biak barne, ezarritako zerga-onuraren aplikazioa eskatu zuen, zertarako-eta berak burutzen diharduen irakaskuntza-jarduerari eta beronen jarduera osagarri eta erantsiei doakiela, guzti-guztiak unibertsitatearen ekonomi jarduera osatzen dutelako. Foru arau horretako hirugarren xedapen gehigarrian xedatutakoa dela bide, hartan ezarria baitago 11. artikulutik 21.era bitartean, biak barne, xedatutako araubidea eliza katolikoari eta espainiar Estatuarekin hitzarmenen bat sinatuta duten erlijio-eliza, konfesio eta elkarteei aplikatu ahal izango zaiela. Eskabideari batu zaizkion agiriak aztertu ondoren, Deustuko Eliz Unibertsitatea eliza katolikoak antolatutako erakundeetariko bat dela antzeman daiteke. Manuzko txostenarekin bat etorriz, beti ere aipatu foru arauan ezarritako gainerako beharkizunak betez gero, eta Ogasuneko zuzendari nagusiak proposatuta, hauxe XEDATU DUT: Lehena. Deustuko Eliz Unibertsitateari, Fundazioen eta Herri-Onurako Elkarteen Zerga-Araubideari eta Zudu Orokorreko jardueretarako Partaidetza Pribaturako Zerga-Pizgarriei buruzko abenduaren 5eko 9/1995 Foru Araua ren hirugarren xedapen gehigarriko bat deritzon atalean aipatu zerga-araubidea ematea. Bigarrena. Deustuko Eliz Unibertsitateari, berak beren beregi eskatutako jarduera erantsien ziozko etekinei doakiela, arestian aipatu foru arauaren 11. artikuluko bi deritzon atalean aipatu zerga-salbuespena ematea, beti ere jarduera horiek foru arau horretako 5.1.a) artikuluan ezarritako xedeak betetzera zuzentzen badira, elkarlehia desleialik sortzen ez badute eta pertsona-multzo zabalei zuzenduta badaude. Hirugarrena. Aurreko ataletan adierazitako zerga-onurak emango dira; hala ere, kasuan-kasuan behar den ikuskapenak indarrean iraungo du. AZKEN XEDAPENAK Lehena. Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta egun berean jarriko da indarrean eta Fundazioen eta Herri-Onurako Elkarteen Zerga-Araubideari eta Zudu Orokorreko jardueretarako Partaidetza Pribaturako Zerga-Pizgarriei buruzko abenduaren 5eko 9/1995 Foru Araua indarrean jartzen denetik izango ditu ondoreak. Bigarrena. Fundazioen eta Herri-Onurako Elkarteen Zerga- Araubideari eta Zudu Orokorreko jardueretarako Partaidetza Pribaturako Zerga-Pizgarriei buruzko abenduaren 5eko 9/1995 Foru Araua ren 11. artikuluko bi deritzon atalean xedatutakoa dela bide, foru agindu honen edukiaren berri Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluari emango zaio. Bilbon, 1996.eko maiatzaren 20an. Ogasun eta Finantzen foru diputatua, FERNANDO OLMOS BARRIO (I-1.534) dad Pública y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, en relación con su actividad de enseñanza y actividades complementarias y accesorias a la misma, dado que todas ellas integran la actividad económica de la Universidad. En virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de dicha Norma Foral, que establece que el régimen previsto en los artículos 11 a 21, ambos inclusive, de la misma, será de aplicación a la Iglesia Católica y a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español y analizada la documentación que se adjunta a la solicitud de la que claramente se desprende que la Universidad de la Iglesia de Deusto es una de las tantas entidades en las que se organiza la Iglesia Católica. De conformidad con el informe preceptivo, siempre que se cumplan el resto de los requisitos establecidos en la citada Norma Foral, y a propuesta del Director General de Hacienda, DISPONGO: Primero. Conceder a la Universidad de la Iglesia de Deusto el Régimen Fiscal a que se refiere el apartado Uno de la Disposición Adicional Tercera de la Norma Foral 9/1995, de 5 de diciembre, de Régimen Fiscal de Fundaciones y Asociaciones de Utilidad Pública y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General. Segundo. Conceder a la Universidad de la Iglesia de Deusto la exención, a que se refiere el apartado Dos del artículo 11 de la mencionada Norma Foral, a los rendimientos de las actividades accesorias para las que expresamente se solicita, siempre que con las mismas se persiga el cumplimiento de los fines contemplados en el artículo 5.1.a) de la mencionada Norma Foral, no generen competencia desleal y sus destinatarios sean colectividades genéricas de personas. Tercero. Los beneficios tributarios señalados en los apartados anteriores se conceden sin perjuicio de la actuación inspectora que, en su caso, proceda. DISPOSICIONES FINALES Primera. La presente Orden Foral Entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y surtirá efectos desde la entrada en vigor de la Norma Foral 9/1995, de 5 de diciembre, de Régimen Fiscal de Fundaciones y Asociaciones de Utilidad pública y de Incentivos Fiscales a la participación privada en Actividades de Interés general. Segunda. En virtud de lo dispuesto en el apartado Dos del artículo 11 de la Norma Foral 9/1995, de 5 de diciembre, de Régimen Fiscal de Fundaciones y Asociaciones de Utilidad Pública y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, del contenido de la presente Orden Foral se dará cuenta al Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia. En Bilbao, a 20 de mayo de El Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, FERNANDO OLMOS BARRIO (I-1.534) Iragarkiak / Anuncios Lehendakaritza Saila Departamento de Presidencia IRAGARKIA Apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretuak onetsi zuen toki araubideari buruzko arloan indarrean dirauten legezko xedapenen testu bategina; bada, testu horretako 122 eta hurrengo artikuluen arabera, zortzi eguneko epean zehar jendaurrera azaldu dira administrazio klausula berezien pleguak, izan ere, egin den deial- ANUNCIO En cumplimiento de los artículos 122 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se expone al público durante el plazo de ocho días, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha

7 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8119 BOB núm Viernes, 31 de mayo de 1996 di hau eraenduko dute pleguok. Adierazitako epearen barruan erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira, Bizkaiko Foru Aldundiak ebatziko dituenak. Aldi berean, 122. artikuluko 2. lerroaldearen artikuluaren itzalpean, lehiaketa publikoa iragarri da; hala eta guztiz ere, lizitazioa geroratu egingo da, baldin eta administrazio klausula berezien pleguen aurka erreklamazioren bat azaltzen bada. I. Xedea: «Bizkaiko Foru Aldundirako komunikazio sistema integratua.» II. Aurrekontua: hirurehun eta zazpi milioi ( ) pezeta. III. Burutzeko/emateko epea: lizitatzaileek finkatuko dute hori euren eskaintzetan, baina epe horrek ezin du eko eguna luzatu. IV. Ordainketa: ekitaldia. Urteko zenbatekoa: ehun eta berrogeita hamar milioi ( ) pezeta ekitaldia. Urteko zenbateko: ehun eta berrogeita hamazazpi milioi ( ) pezeta. V. Behin-behineko fidantza: sei milioi ehun eta berrogei mila ( ) pezeta. VI. Prozedura: 1. Tramitazio arrunta. 2. Agiri guztiak Bizkaiko Foru Aldundiko Kontratazio Zerbitzuan daude ikusgai (Gran Vía, 25, Foru Jauregia, behe solairua). 3. Aurkeztu behar diren agiriak administrazio klausula berezien pleguan daude zehatz-mehatz azalduta. 4. Idazkitxiak Kontratazio Zerbitzura aurkeztuko dira, noiz eta iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik zenbatu beharreko egutegiko berrogeita hamabigarren (52) eguneko eguerdiko hamabiak (12) arte. 5. Kontratazio mahaiak erabaki duenez, idazkitxiak asteko astearte eta ostegunetan ireki ahal izango dira, goizeko hamar eta erdietatik (10,30) atzera, non eta Lehendakaritza Sailak horretarako izendaturik duen hitzaldi aretoan. VII. Proposamen eredua:... jaunak/andreak,...ko auzotarra izan, egoitza... kaleko...n izan eta... NAN zk.duna denak, bere izenean, edota egoitza... udalerriko... kalean, eta... telefono zk., eta... IFK dituen enpresaren ordezkaritzan (administrazio klausula berezien pleguetan ezarri den bezala egiaztatu dudana), hurrengoa adieraziko du: 1. Baduela Foru Aldundiak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta beste egunkari batzuetan argitaratutako iragarkien berri; iragarkion bitartez, lehiaketarako deialdia egin da, zertarako eta «Bizkaiko Foru Aldundirako komunikazio sistema integratu»ko kontratua adjudikatzeko. 2. Preskripzio teknikoen plegua eta administrazio klausula bereziena aztertu eta ezagutzen dituela. 3. Halaber, administrazio klausula berezien pleguetako lehenengo klausulan aipatzen diren legezko eta arauzko testuak ezagutzen dituela. 4. Aurreko 2 eta 3. atalak, eta hurrengo 5.ak, hurrenez hurren, aipatzen dituzten agiriak, eta legezko eta arauzko testu guztiak osotoro eta aldaketarik gabe onartzen dituela, haiekin ados dagoela eta beraietara bere gogoz makurtzen dela. 5. Obrak egiteko konpromisoa hartuko duela, zelan eta agirioi zehatz-mehatz jarraiturik, bai eta, bereziki, preskripzio teknikoen eta administrazio klausula berezien pleguei, eta aipatutako arauei ere,... (jarri letra eta zenbakitan) pezetako kopuruan. (Lekua, data eta sinadura.) Bilbon, 1996.eko maiatzaren 22an. Lehendakaritza Saileko foru diputatua, José Luis Bilbao Eguren (I-1.555) de regir la presente convocatoria. Dentro del expresado plazo podrán presentarse reclamaciones, que serán resueltas por la Diputación Foral de Bizkaia. Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2) del citado artículo 122, se anuncia concurso público, si bien la licitación quedará aplazada cuanto resulte necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. I. Objeto: «Sistema integrado de comunicaciones para la Diputación Foral de Bizkaia.» II. Presupuesto: Trescientos siete millones de ( ) pesetas. III. Plazo de ejecución/entrega: Lo fijarán los licitadores en sus ofertas sin que pueda rebasar la fecha del IV. Pagos: Ejercicio Ciento cincuenta millones ( ) de pesetas. Ejercicio Ciento cincuenta y siete millones ( ) de pesetas. V. Fianza Provisional: Seis millones ciento cuarenta mil ( ) pesetas. VI. Procedimiento: 1. Tramitación normal. 2. Toda la documentación se expone y se encuentra de manifiesto en el Servicio de Contratación de la Diputación Foral de Bizkaia (Gran Vía, 25, planta baja, Palacio Foral). 3. La documentación a presentar figura detallada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 4. Las plicas se presentaran en el Servicio de Contratación hasta las doce (12) horas del quincuagésimo segundo día natural, contado a partir de la fecha de publicación del anuncio en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 5. Los días señalados como hábiles para las aperturas de plicas por la Mesa de Contratación, son los martes y jueves de cada semana a partir de las diez horas y treinta minutos (10,30), en el Salón de Actos destinado al efecto por el Departamento de Presidencia. VII. Modelo de proposición: D...., vecino de... y con domicilio en la calle... y D.N.I. número..., en nombre y representación de la empresa... con C.I.F. número... y Tlfno:..., lo que acredito en la forma prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, manifiesta lo siguiente: 1. Que está enterado de los anuncios publicados por la Diputación Foral, por los que se convoca concurso para la adjudicación del contrato de «Sistema integrado de comunicaciones para la Diputacion Foral de Bizkaia». 2. Que ha examinado y conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas Administrativas Particulares. 3. Que igualmente conoce los textos legales y reglamentarios a que se refiere la Cláusula Primera de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 4. Que encuentra de conformidad, se somete voluntariamente y acepta íntegramente y sin variación todos los documentos y los textos legales y reglamentarios a los que se refieren, respectivamente, los apartados anteriores 2, 3 y 5 siguientes, y 5. Que se compromete a llevar a cabo la ejecución de las obras con estricta sujeción a tal documentación y en especial al Pliego de Prescripciones Técnicas, al de Cláusulas Administrativas Particulares y a las Normas citadas, por la cantidad de... (póngase ésta en letra y número). (Lugar, fecha y firma.) Bilbao, a 22 de mayo de El Diputado Foral de Presidencia, José Luis Bilbao Eguren (I-1.555)

8 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8120 BOB núm Viernes, 31 de mayo de 1996 IRAGARKIA Apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretuak onetsi zuen toki araubideari buruzko arloan indarrean dirauten legezko xedapenen testu bategina; bada, testu horretako 122 eta hurrengo artikuluen arabera, zortzi eguneko epean zehar jendaurrera azaldu dira administrazio klausula berezien pleguak, izan ere, egin den deialdi hau eraenduko dute pleguok. Adierazitako epearen barruan erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira, Bizkaiko Foru Aldundiak ebatziko dituenak. Aldi berean, 122. artikuluko 2. lerroaldearen artikuluaren itzalpean, lehiaketa publikoa iragarri da; hala eta guztiz ere, lizitazioa geroratu egingo da, baldin eta administrazio klausula berezien pleguen aurka erreklamazioren bat azaltzen bada. I. Xedea: «Karrantzako gizarte esparruak jardun dezan eta ehizako babeslekuko ehiza birzabaltzeko, 1968 eper eta 178 faisai eskuratzea.» II. Aurrekontua: lau milioi bederatziehun eta laurogeita bi mila zazpiehun eta hirurogeita hamabi ( ) pezeta. III. Burutzeko/emateko epea: 3 hilabete. IV. Behin-behineko fidantza: laurogeita hemeretzi mila zazpiehun eta hamabost (99.715) pezeta. V. Prozedura: 1. Tramitazio arrunta. 2. Agiri guztiak Bizkaiko Foru Aldundiko Kontratazio Zerbitzuan daude ikusgai (Gran Vía, 25, Foru Jauregia, behe solairua). 3. Aurkeztu behar diren agiriak administrazio klausula berezien pleguan daude zehatz-mehatz azalduta. 4. Idazkitxiak Kontratazio Zerbitzura aurkeztuko dira, noiz eta iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik zenbatu beharreko egutegiko hogeita seigarren (26) eguneko eguerdiko hamabiak (12) arte. 5. Kontratazio mahaiak erabaki duenez, idazkitxiak asteko astearte eta ostegunetan ireki ahal izango dira, goizeko hamar eta erdietatik (10,30) atzera, non eta Lehendakaritza Sailak horretarako izendaturik duen hitzaldi aretoan. VI. Proposamen eredua:... jaunak/andreak,...ko auzotarra izan, egoitza... kaleko...n izan eta... NAN zk.duna denak, bere izenean, edota egoitza... udalerriko... kalean, eta... telefono zk., eta... IFK dituen enpresaren ordezkaritzan (administrazio klausula berezien pleguetan ezarri den bezala egiaztatu dudana), hurrengoa adieraziko du: 1. Baduela Foru Aldundiak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta beste egunkari batzuetan argitaratutako iragarkien berri; iragarkion bitartez, lehiaketa publikorako deialdia egin da, zertarako eta «Karrantzako gizarte esparruak jardun dezan eta ehizako babeslekuko ehiza birzabaltzeko, 1968 eper eta 178 faisai eskuratze»ko kontratua adjudikatzeko. 2. Preskripzio teknikoen plegua eta administrazio klausula bereziena aztertu eta ezagutzen dituela. 3. Halaber, administrazio klausula berezien pleguetako lehenengo klausulan aipatzen diren legezko eta arauzko testuak ezagutzen dituela. 4. Aurreko 2 eta 3. atalak, eta hurrengo 5.ak, hurrenez hurren, aipatzen dituzten agiriak, eta legezko eta arauzko testu guztiak osotoro eta aldaketarik gabe onartzen dituela, haiekin ados dagoela eta beraietara bere gogoz makurtzen dela. 5. Hornidura egiteko konpromisoa hartuko duela, zelan eta agirioi zehatz-mehatz jarraiturik, bai eta, bereziki, preskripzio teknikoen eta administrazio klausula berezien pleguei, eta aipatutako arauei ere,... (jarri letra eta zenbakitan) pezetako kopuruan. (Lekua, data eta sinadura.) Bilbon, 1996.eko maiatzaren 20an. Lehendakaritza Saileko foru diputatua, José Luis Bilbao Eguren (I-1.564) ANUNCIO En cumplimiento de los artículos 122 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se expone al público durante el plazo de ocho días, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la presente convocatoria. Dentro del expresado plazo podrán presentarse reclamaciones, que serán resueltas por la Diputación Foral de Bizkaia. Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2) del citado artículo 122, se anuncia subasta pública, si bien la licitación quedará aplazada cuanto resulte necesario en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. I. Objeto: «Adquisición de perdices y faisanes destinados al funcionamiento del coto social de Karrantza y a la repoblación cinegética de los refugios de caza.» II. Presupuesto: Cuatro millones novecientas ochenta y cinco mil setecientas setenta y dos ( ) pesetas. III. Plazo de ejecución/entrega: 3 meses. IV. Fianza Provisional: Noventa y nueve mil setecientas quince (99.715) pesetas. V. Procedimiento: 1. Tramitación normal. 2. Toda la documentación se expone y se encuentra de manifiesto en el Servicio de Contratación de la Diputación Foral de Bizkaia (Gran Vía, 25, planta baja, Palacio Foral). 3. La documentación a presentar figura detallada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 4. Las plicas se presentaran en el Servicio de Contratación hasta las doce (12) horas del vigesimosexto (26) día natural, contado a partir de la fecha de publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia». 5. Los días señalados como hábiles para las aperturas de plicas por la Mesa de Contratación, son los martes y jueves de cada semana a partir de las diez horas y treinta minutos (10,30), en el Salón de Actos destinado al efecto por el Departamento de Presidencia. VI. Modelo de proposición: D...., vecino de... y con domicilio en la calle... y D.N.I. número..., en nombre y representación de la empresa... con C.I.F. número... y Tlfno:..., lo que acredito en la forma prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, manifiesta lo siguiente: 1. Que está enterado de los anuncios publicados por la Diputación Foral, por los que se convoca subasta para la adjudicación del contrato de «adquisición de perdices y faisanes destinados al funcionamiento del coto social de Karrantza y a la repoblación cinegética de los refugios de caza». 2. Que ha examinado y conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas Administrativas Particulares. 3. Que igualmente conoce los textos legales y reglamentarios a que se refiere la Cláusula Primera de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 4. Que encuentra de conformidad, se somete voluntariamente y acepta íntegramente y sin variación todos los documentos y los textos legales y reglamentarios a los que se refieren, respectivamente, los apartados anteriores 2, 3 y 5 siguientes, y 5. Que se compromete a llevar a cabo el suministro con estricta sujeción a tal documentación y en especial al Pliego de Prescripciones Técnicas, al de Cláusulas Administrativas Particulares y a las Normas citadas, por la cantidad de... (póngase ésta en letra y número). (Lugar, fecha y firma.) Bilbao, a 20 de mayo de El Diputado Foral de Presidencia, José Luis Bilbao Eguren (I-1.564)

9 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8121 BOB núm Viernes, 31 de mayo de 1996 Bizkaiko Foru Aldundiak 1996eko maiatzaren 14an lehenengo deialdiz egindako agizko batzarran hartu zituen erabakien laburpena eko maiatzaren 7an izan zen aurreko batzarraldiaren Akta onartzea. Gizarte Ekintza Sailekoa 2. Udal Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen funtzionamendurako Foru Aldundia, Udalak, Mankomunitate edo Bizkaiko Lurralde Historikoko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Erakunde arduradunen artean sinatzeko diren Lankidetzako Administrazioen arteko Itunen eredu-testua onartzea. Kultura Sailekoak urterako Bizkaian Arkeologi-jarduerak sustatu eta egiteratzeko arautegia ezartzen duen Foru Dekretua onartzea. 4. Euskadiko Arkeologi Ondarearen Aholku Batzordean Foru Aldundiaren ordezkaria den kidea izendatzea. 5. Geroko ekitaldi bakoitzari egozteko diren ehunekoak aldatzea eta Plentziako Egoitzako Tabernaren ustiapenaren emakida diruz laguntzeko urte askotarako gastua onartzea. 6. Udalekuak 96 Kanpainaren barruan Lauaxeta Ikastolan udaleku bat antolatzeko zerbitzuen hitzarmenean zabalkunderik gabeko prozedimendu itunduan sailkapen eta lizitaziozko salbuespena baimentzea. Ogasuna eta Finantzak Sailekoak 7. Euskalduna Jauregia, S.A. Elkargo Anonimoaren Batzar Orokorrak erabakita, bakoitza milioi bat pezetazkoa den izendun akzio jaulki, hartu eta ordaintzea onartzea. 8. Izquierda Unida-Ezker Batua Ahaldunen Taldeak egin duen eskaria ukatzea. Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Sailekoak 9. Markina-Xemeingo, I eta II Zatiak, Hondakin Uren Araztegiko lanen proiektu eta egiterapena egitearen hitzarmenbiderako izapidetu den 1996/51 urte askotarako gastua onartzea. Herrilan Sailekoak 10. Unibertsitatera sarbideak eraikitzeko lanei dagozkien Lanen Egitaraua onartzea. 11. Bizkaiko Lurralde Historikoko Errepideen babes-guneetan zarraketak jarri eta eraikitzearen arautzailea den Foru Dekretua onartzea. Lehendakaritza Sailekoak 12. Kultura Sailan lanpostuen izenak sortu, kendu eta aldatzea. 13. Administrazio Orokorraren Eskalan, Laguntzailearen Azpieskalan, Aldarteko Funtzionaria izendatzea. 14. Ekonomi Sustapen eta Enplegu Sailarako Administrari Laguntzaile bat sei hilabeteko aldi baterako akuratzea. 15. Nekazaritza Sailarako Peoi bat lau hilabeteko aldi baterako akuratzea. 16. Nekazaritza Sailarako Administrari Laguntzaile bat sei hilabeteko aldi baterako akuratzea /273 zkdun. gorajotzean emandako ko Epailaritza Gorenaren Epaia egiteratzea. 18. Zorrotza-Bilbon aintzinako Jabonera Tapia-ko industriazko eraikinak lurreratzeko lanen hitzarmenbiderako lehiaketa behin betiko esleitzea. 19. Karrantzan, II Zatia, lanen egiterapena, La Pedraja-ko Edateko Uraren Tratamenduzko Tegia egiteratu eta zerbitzuan Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación Foral de Bizkaia en reunión ordinaria celebrada, en primera convocatoria, el día 14 de mayo de Aprobar el Acta de la reunión anterior celebrada el día 7 de mayo Del Departamento de Acción Social 2. Aprobar el texto modelo de los Convenios Interadministrativos de Cooperación para el funcionamiento de los Servicios Sociales de Base Municipales, a suscribir entre la Diputación Foral, Ayuntamientos, Mancomunidades o Entidades responsables de los Servicios Sociales de Base del Territorio Histórico de Bizkaia. Del Departamento de Cultura 3. Aprobar Decreto Foral por el que se establece la normativa para la promoción y ejecución de actividades arqueológicas en Bizkaia para el año Designar vocal representante de la Diputación Foral en el Consejo Asesor de Patrimonio Arqueológico de Euskadi/Euskadiko Arkeologi Ondarearen Aholku Batzordea. 5. Modificar los porcentajes de gasto a imputar a cada ejercicio futuro y aprobar gasto plurianual para subvencionar la concesión de la explotación del bar de la Residencia de Plentzia. 6. Autorizar la excepción de clasificación y licitación en el procedimiento negociado sin publicidad en el contrato de servicios para la organización de una colonia en la Ikastola Lauaxeta dentro de la Campaña Udalekuak 96. Del Departamento de Hacienda y Finanzas 7. Autorizar la emisión, suscripción y desembolso de acciones nominativas, de un millón de pesetas cada una acordada por la Junta General de la Sociedad Anónima Pública Euskalduna Jauregia, Palacio Euskalduna, S.A. 8. Denegar solicitud formulada por el Grupo Juntero de Izquierda Unida-Ezker-Batua. Del Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial 9. Aprobar gasto plurianual 1996/51, tramitado para la contratación de la redacción del proyecto y ejecución de las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Markina-Xemein. Fases I y II. Del Departamento de Obras Públicas 10. Aprobar el Programa de Trabajos relativos a las obras de construcción de accesos a la Universidad. 11. Aprobar Decreto Foral regulador de la instalación y construcción de cerramientos en las zonas de protección de las Carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia. Del Departamento de Presidencia 12. Crear, suprimir y modificar denominación de puestos de trabajo en el Departamento de Cultura. 13. Nombrar Funcionario Interino en la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar. 14. Contratar temporalmente por seis meses un Auxiliar Administrativo para el Departamento de Promoción Económica y Empleo. 15. Contratar temporalmente por cuatro meses un Peón para el Departamento de Agricultura. 16. Contratar temporalmente por seis meses un Auxiliar Administrativo para el Departamento de Agricultura. 17. Ejecutar Sentencia del Tribunal Supremo de dictada en el recurso de apelación número 273/ Adjudicar definitivamente el concurso para la contratación de las obras de derribo de los edificios industriales de la antigua Jabonera Tapia en Zorroza-Bilbao. 19. Adjudicar definitivamente el concurso para la contratación del proyecto para la ejecución y puesta en servicio de la Estación

10 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8122 BOB núm Viernes, 31 de mayo de 1996 jartzeko proiektuaren hitzarmenbiderako lehiaketa behin betiko esleitzea. 20. Karraspioko (Mendexa) hondartzan, 1 zkdun. Txabola eta 2 zkdun. Txabola lote bitan zatitua dagoen edariak saltzeko txabola biren ustiapenerako administrazio-kontsezioen hitzarmenbiderako lehiaketaren deialdia xedatzea. Lan eta Ekonomi Sustapen Sailekoa 21. Teknologi Berrien eta Industri-Diseinuaren Plana garatu ahal izateko urte askotarako gastua onartzea. 22. Enpresako lanbidedunen erreziklatze-jarduerei aurre egiteko urte askotarako gastua onartzea. 23. Postgraduatuentzat Gertakuntza Planen garapenerako Bizkaiko Industri-Ingeniarien Bazkun Ofizialarekin Lankidetzako Itun bat egitea. 24. Itsas-Ontzigintza (Amaia Egitasmoa) Sektorearen Enplegua Sustatzeko Fondoarekin Lankidetza Itun bat egitea. 25. Emakumea Lanbidean Barrusartzearen aldeko Plan bat (Amaia Egitasmoa) egiteko urte askotarako gastua onartzea rako Teledokumentazio Zentroaren funtzionamendua arautzen duen Foru Dekretua onartzea. Garraio Sailekoak 27. Goi Nerbioiko lineak Bizkaibus Zerbitzura gehitzeagatik sorrarazitako gastuak ordaintzeko den Transportes Colectivos, S.A.- ri dirulaguntza bat ematea ezartzen duen Foru Dekretuaren egitasmoa Mahaiaren gainean uztea. 28. Trafiko gutxikoak bezala kontsideratzen diren geldierazia hobetzeko diren dirulaguntzak ematea ezartzen duen Foru Dekretua onartzea. Hirigintza Sailekoak 29. Bizkaiko Hiri-Paisaia Lehengoratzeko Plan baten hitzarmenbiderako urte askotarako gastua onartzea Mahaiaren gainean uztea. 30. Solokoetxeko eskaileraren hirigintza-lanetarako urtean Bilboko Udalari emandako dirulaguntzaren zati bat baliogabetzea. Eguneko gai zerrendatik kanpo: Bakarra. Turtziozeko Udalak sinatu duen Notaritzako Aktan aipatzen diren gertaerei buruz salaketa tartekatzea Balmasedako Azterbidezko Auzitegian. Bilbo, 1996eko maiatzaren 15. O.E.: Lehendakaritzako Foru Diputatuak, José Luis Bilbao Eguren. Idazkariak, Joseba Mikel García Pérez (I-1.521) Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Saila de Tratamiento de Agua Potable de la Pedraja, en Karrantza, Fase II, ejecución de las obras. 20. Disponer la convocatoria de concurso para la contratación de las concesiones administrativas para la explotación de dos casetas de venta de bebidas en la playa de Karraspio (Mendexa), desglosado en dos lotes. Caseta número 1 y Caseta número 2. Del Departamento de Promoción Económica y Empleo 21. Aprobar gasto plurianual con objeto de desarrollar el Plan de Nuevas Tecnologías y Diseño Industrial. 22. Aprobar gasto plurianual para hacer frente a las actividades de reciclaje de profesionales de empresa. 23. Celebrar Convenio de Colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia para el desarrollo de Planes de Formación para posgraduados. 24. Celebrar Convenio de Colaboración con el Fondo de Promoción de Empleo del Sector de Construcción Naval (Proyecto Amaia). 25. Aprobar gasto plurianual para la realización de un Plan en favor de la Inserción Laboral de la Mujer (Proyecto Amaia) 26. Aprobar Decreto Foral por el que se regula para 1996 el funcionamiento del Centro de Teledocumentación. Del Departamento de Transportes 27. Dejar sobre la Mesa proyecto de Decreto Foral por el que se establece el otorgamiento de una subvención a Transportes Colectivos, S.A., destinada a sufragar los gastos emanados de la incorporación de las líneas del Alto Nervión al Servicio Bizkaibus. 28. Aprobar Decreto Foral por el que se establece el otorgamiento de subvenciones destinadas a la mejora del inmovilizado de líneas consideradas de débil tráfico. Del Departamento de Urbanismo 29. Dejar sobre la Mesa la aprobación de gasto plurianual para la contratación de un Plan de Recuperación del Paisaje Urbano de Bizkaia. 30. Anular parte de la subvención concedida al Ayuntamiento de Bilbao en el año 1991, para las obras de urbanización de la escalinata de Solokoetxe. Fuera del orden del día: Unico. Formular denuncia en el Juzgado de Instrucción de Balmaseda sobre los hechos referidos en el Acta Notarial otorgada por el Ayuntamiento de Trucios Bilbao, a 15 de mayo de V. B. : El Diputado Foral de Presidencia, José Luis Bilbao Eguren. El Secretario, Joseba Mikel García Pérez (I-1.521) Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial I R A G A R P E N A Toki Araubideko Oinarriak Araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legeko artikulua betez, honako hau jakinerazten da: Bizkaiko Foru Aldundiak, 1996.eko maiatzaren 21ean egindako batzarrean, Aztergai Zerrendatik kanpoko F gaian honako hau erabaki du: Enrique Recalde Goiria Jauna, Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Sailari atxikitako enpleguko funtzionario izatetik kentzea, betetako zerbitzuak eskertuz, indarraldia 1996.eko maiatzaren 21etik aurrera izango duelarik. Bilbon, 1996.eko maiatzaren 23an. Ingurugiro eta Lurralde Ekintzako Foru Diputatua, M. a Esther Solabarrieta Aznar (I ) A N U N C I O En cumplimiento del artículo de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se hace saber lo siguiente: Que la Diputación Foral de Bizkaia, en reunión celebrada el día 21 de mayo de 1996, en su asunto F de los de fuera del Orden del Día, ha acordado: Cesar a don Enrique Recalde Goiria, como funcionario de empleo adscrito al Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial, con efectos de 21 de mayo de 1996, agradeciendo los servicios prestados. Bilbao, 23 de mayo de La Diputada Foral de Medio Ambiente y Acción Territorial, M. a Esther Solabarrieta Aznar (I )

11 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8123 BOB núm Viernes, 31 de mayo de 1996 I R A G A R P E N A Toki Araubideko Oinarriak Araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legeko artikulua betez, honako hau jakinerazten da: Bizkaiko Foru Aldundiak, 1996.eko maiatzaren 21ean egindako batzarrean, Aztergai Zerrendatik kanpoko G gaian honako hau erabaki du: Francisco Javier Quevedo Mezo Jauna, Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Sailari atxikitako enpleguko funtzionari izendatzea, indarraldia 1996.eko maiatzaren 21etik aurrera eta bere egitekoa Sail horretako Foru Diputatua aholkatzea delarik. Bilbon, 1996.eko maiatzaren 23an. Ingurugiro eta Lurralde Ekintzako Foru Diputatua, M. a Esther Solabarrieta Aznar (I ) Herrilan Saila A N U N C I O En cumplimiento del artículo de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se hace saber lo siguiente: Que la Diputación Foral de Bizkaia, en reunión celebrada el día 21 de mayo de 1996, en su asunto G de los de fuera del Orden del Día, ha acordado: Nombrar a don Francisco Javier Quevedo Mezo, funcionario de empleo adscrito al Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial, con efectos al 21 de mayo de 1996, y con las funciones de asesoramiento a la Diputada Foral titular de dicho Departamento. Bilbao, 23 de mayo de La Diputada Foral de Medio Ambiente y Acción Territorial, M. a Esther Solabarrieta Aznar (I ) Departamento de Obras Públicas IRAGARKIA Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilan Sailaren martxoaren 28 datazko 96/1939 zkdun. Foru Aginduaren bidez, N-637 errepidean, Gurutzeta-Erletxeta zatian, 11,900 km.-n, 1994.eko abuztuaren 8 egunean BI-0573-AK matrikuladun ibilgailuarekin biondazko 8 l.m. apurtzeagatik kalteak ordaintzeko espedientearen balorazioa behin betikoa bihurtzea ebatzi izan da hasiarazi da; Bizkaiko Errepideen otsailaren 18ko (1993ko martxoaren 8ko 55 zkdun. B.A.O.) 2/93 Foru Arauaren 53 artikuluan xedatzen denarekin adostasunean, berrogeitalau mila eta zortziehun (44.800) pezetazko zenbatekoan ezartzen zaio Bilboko Máximo Agirre 19-5.ean bere helbidea duen (94/12860 zkdun. espedientea) AMIC Seguros-eri. Zuzeneko harremana ezinezkoa gertatu denez gero eta 1958ko uztailaren 17ko Administrazio Prozedurazko Legearen 80.3 artikuluan eta parekideetan xedatzen denarekin adostasunean, iragarki honen bidez jakinarazpena egiten zaizu, aipatu Foru Aginduaren aurka, 1958ko uztailaren 17ko Administrazio Prozeduraren Legeko 113 artikuluan eta hurrengoetan eta 1956ko abenduaren 27ko Administrazio Auzibidezko Jurisdikzioaren Legeko 52 artikuluan, otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauaren 69 artikuluan, otsailaren 23 egunekoaren eraskina den Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, hura Administrazio Publikoaren Legebidezko Jaurpidearen eta Ohizko Administrazio Prozedimenduaren azaroaren 26ko 30/92 Legeari egokitzeko otsailaren 18ko 2/93 Foru Arauaren bidez aldatuaren eta 30/92 azken Legearen 2. Aldi Baterako Xedapenean xedatzen denarekin adostasunean iragarki hau argitaratzen den datatik zenbatutako hilabete bateko (1) epean Herrilanetako Foru Diputatu Jn. Tx. Argiaren aurrean berraztertze-eskea eta baita egokitzat irizten duzun beste edozein tarteka dezakezula jakinarazten zaizula. Bilbo, 1996ko apirilak 16. Herrilanetako foru diputatua, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.107) IRAGARKIA Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilan Sailaren martxoaren 19 datazko 96/1590 zkdun. Foru Aginduaren bidez, A-8 errepidean, Barakaldo-San Fuentes zatian, 132 km.-n, 1994.eko abuztuaren 23 egunean BI-2244-BV matrikuladun ibilgailuarekin biondazko 32 l.m. apurtzeagatik kalteak ordaintzeko espedientearen balorazioa behin betikoa bihurtzea xedatu izan da; Bizkaiko Errepideen otsailaren 18ko (1993ko martxoaren 8ko 55 zkdun. B.A.O.) 2/93 Foru Arauaren 53 artikuluan xedatzen denarekin adostasunean, hirurehun eta hogeita hamaika mila eta zazpirehun ( ) pezetazko zenbatekoan ezarri zaio Portugaleteko Almirante Martin Vallecilla 17-3an (94/13038 zkdun. espedientea) bere bizilekua duen Antonio Crespillo Ruiz jaunari. Zuzeneko harremana ezinezkoa gertatu denez gero eta 1958ko uztailaren 17ko Administrazio Prozedurazko Legearen 80.3 artikuluan eta parekideetan xedatzen denarekin adostasunean, ira- ANUNCIO Por Orden Foral número 1939/96, de fecha 28 de marzo, del Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia se ha resuelto elevar a definitiva la valoración del expediente de resarcimiento de daños por rotura de 8 m.l. de bionda en la N-637, tramo Cruces-Erletxe, km. 11,900, el día 8 de agosto de 1994, con el vehículo matrícula BI-0573-AK, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia (B.O.B. número 55 de 8 de marzo de 1993), por importe de cuarenta y cuatro mil ochocientas (44.800) pesetas, a AMIC, Seguros, con domicilio en Máximo Agirre, de Bilbao. (Expte. número 94/12860). Habiendo resultado imposible la comunicación personal y de conformidad con lo dispuesto en el art y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, se le notifica por el presente anuncio advirtiéndole que contra la citada Orden Foral puede interponer recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Diputado Foral de Obras Públicas en el plazo de un (1) mes, contado a partir de la fecha en que aparezca publicado el presente anuncio de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 113 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 y artículo 52 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956, artículo 69 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, «Boletín Oficial de Bizkaia» anexo al del día 23 de febrero, modificado por la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero, de adaptación de aquella a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo Común y Disposición Transitoria 2. a de esta última Ley 30/92, así como cualquiera otro que estime oportuno. Bilbao, a 16 de abril de El Diputado Foral de Obras Públicas, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.107) ANUNCIO Por Orden Foral número 1590/96, de fecha 19 de marzo, del Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia se ha resuelto elevar a definitiva la valoración del expediente de resarcimiento de daños por rotura de 32 m.l. de bionda en la A-8, tramo Barakaldo-San Fuentes, km. 132, el día 23 de agosto de 1994, con el vehículo matrícula BI-2244-BV, de conformidad con lo dispuesto en el art. 53 de la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia (B.O.B. número 55 de 8 de marzo de 1993), por importe de trescientas treinta y una mil setecientas ( ) pesetas, a don Antonio Crespillo Ruiz, con domicilio en Almirante Martín Vallecilla, 17-3 de Portugalete (Expte. número 94/13038). Habiendo resultado imposible la comunicación personal y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.3 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958,

12 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8124 BOB núm Viernes, 31 de mayo de 1996 garki honen bidez jakinerazpena egiten zaizu, aipatu Foru Aginduaren aurka, 1958ko uztailaren 17ko Administrazio Prozeduraren Legeko 113 artikuluan eta hurrengoetan eta 1956ko abenduaren 27ko Administrazio Auzibidezko Jurisdikzioaren Legeko 52 artikuluan, otsailaren 13ko 87/3 Foru Arauaren 69 artikuluan, otsailaren 23 egunekoaren eraskina den Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, hura Administrazio Publikoaren Legebidezko Jaurpidearen eta Ohiko Administrazio Prozedimenduaren azaroaren 26ko 30/92 Legeari egokitzeko otsailaren 18ko 2/93 Foru Arauaren bidez aldatuaren eta 30/92 azken Legearen 2. Aldi Baterako Xedapenean xedatzen denarekin adostasunean iragarki hau argitaratzen den datatik zenbatutako hilabete bateko (1) epean Herrilanetako Foru Diputatu Jn. Tx. Argiaren aurrean berraztertze-eskea eta baita egokitzat irizten duzun beste edozein tarteka dezakezula jakinarazten zaizula. Bilbo, 1996ko apirilak 16. Herrilanetako foru diputatua, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.109) IRAGARKIA Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilan Sailaren martxoaren 28 datazko 96/1948 zkdun. Foru Aginduaren bidez, BI-637 errepidean, 9,200 km.-n, eko urtarrilaren 15 egunean galtzadako delineagailu bat (Mouse) apurtzeagatik, kalte hauen zenbatekoa laurogeita hamabi mila eta zortziehun (92.800) pezetazkoa delarik, 95/13145 zenbakidun kalteak ordaintzeko espedientea ebatzi zaio Barakaldoko El Porvenir kaleko 20. zenbakian behean eskumara bere bizilekua duen Jon Erraimunda Cueva Sáenz Jaunari. Ondorioz, ohiko prozedimenduaz egin beharreko jakinarazpenak huts egin duenez gero, iragarki honen bidez, Bizkaiko Errepideen otsailaren 18ko 93/2 Foru Arauaren 53 eta Administrazio Publikoetako Legebidezko Jaurpidea eta Ohiko Administrazio Prozedurazko azaroaren 26ko 92/30 Legearen 59 artikuluetan xedatzen denarekin adostasunean, berorren aurka administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango duzu Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Goreneko Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean jakinarazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako hilabete biko epearen barruan. Gorajotze hau tartekatzeak, jazarritako ekintza eman zuen erakundeari aurretiazko jakinarazpena eskatuko du. Guzti hau, Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Jaurpide eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 87/3 Foru Araua Administrazio Publikoetako Legezko Jaurpidearen eta Ohiko Administrazio Prozeduraren azaroaren 26ko 92/30 Legeari egokitzeko otsailaren 18ko 93/1 Foru Arauak aldatutako 87/3 Foru Arauaren 59 artikuluan xedatzen denarekin adostasunean; 58.1 artikuluan, 1956ko abenduaren 27ko Administrazio-Auzibidezko Jurisdikzioko Legearen 54.2 artikuluarekin zerikusian eta azaroaren 26ko 92/30 aipatu Legearen artikuluan eta 10. Erabaki Gehigarrian. Aurrean esandakoaren kaltetan gabe, egokitzat irizten duzun edozein gorajotze tartekatu ahal izango duzu. Bilbo, 1996ko apirilak 16. Herrilanetako foru diputatua, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.110) se le notifica por el presente anuncio advirtiéndole que contra la citada Orden Foral puede interponer recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Diputado Foral de Obras Públicas en el plazo de un (1) mes, contado a partir de la fecha en que aparezca publicado el presente anuncio de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 113 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 y artículo 52 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956, artículo 69 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, «Boletín Oficial de Bizkaia» anexo al del día 23 de febrero, modificado por la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero, de adaptación de aquella a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración Pública y de Procedimiento Administrativo Común y Disposición Transitoria 2. a de esta última Ley 30/92, así como cualquiera otro que estime oportuno. Bilbao, a 16 de abril de El Diputado Foral de Obras Públicas, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.109) ANUNCIO Por Orden Foral número 1948/96, de fecha 28 de marzo, del Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia se ha resuelto expediente de resarcimiento de daños número 95/13145, por rotura de un delineador de calzada (Mouse) en la carretera BI-637, km. 9,200, el día 15 de enero de 1995, daños cuyo importe asciende a la cantidad de noventa y dos mil ochocientas (92.800) pesetas a don Jon Erraimunda Cueva Sáenz, con domicilio en calle El Porvenir, 20-bajo dcha. en Barakaldo. En consecuencia e intentada la preceptiva notificación por el procedimiento ordinario que ha resultado fallida, por medio del presente anuncio se comunica al interesado que de conformidad con lo dispuesto en el art. 53 de la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia y 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a quel en que tenga lugar la presente notificación. La interposición de este recurso requerirá comunicación previa al órgano que dictó el acto impugnado. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, modificado por la Norma Foral 1/93, de 18 de febrero, de adaptación de aquella a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en el artículo 58.1 en relación con el artículo 54.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en el art y Disposición Adicional 10. a de la mencionada Ley 30/92, de 26 de noviembre. Sin perjuicio de lo que antecede podrá ejercitar cualquier recurso que estime pertinente. Bilbao, a 16 de abril de El Diputado Foral de Obras Públicas, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.110) IRAGARKIA Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilan Sailaren urtarrilaren 15 datazko 96/128 zkdun. Foru Aginduaren bidez, A-8 errepidean, 114,400 km.-n, eko maiatzaren 31 egunean biondazko 12 l.m., bihurguneko gune 1 eta zutoin 2 apurtzeagatik, kalte hauen zenbatekoa ehun eta bat mila laurehun eta hirurogeita hamazortzi ( ,-) pezetazkoa delarik, 95/13145 zenbakidun kalteak ordaintzeko espedientea ebatzi zaio Basauriko Axular, 23-3.a D-n bere bizilekua duen Juan Pedro Gil Delgado Jaunari. Ondorioz, ohiko prozedimenduaz egin beharreko jakinarazpenak huts egin duenez ANUNCIO Por Orden Foral número 128/96, de fecha 15 de enero, del Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia se ha resuelto expediente de resarcimiento de daños número 95/13494, por rotura de 12 m.l. de bionda, 1 panel de curva y 2 postes en la A-8, tramo Basauri-Barakaldo, km. 114,400, el día 31 de mayo de 1995, daños cuyo importe asciende a la cantidad de ciento una mil cuatrocientas setenta y ocho ( ) pesetas a don Juan Pedro Gil Delgado, con domicilio en Axular, D de Basuri. En consecuencia e intentada la preceptiva notifica-

13 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8125 BOB núm Viernes, 31 de mayo de 1996 gero, iragarki honen bidez, Bizkaiko Errepideen otsailaren 18ko 93/2 Foru Arauaren 53 eta Administrazio Publikoetako Legebidezko Jaurpidea eta Ohiko Administrazio Prozedurazko azaroaren 26ko 92/30 Legearen 59 artikuluetan xedatzen denarekin adostasunean, berorren aurka administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango duzu Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Goreneko Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean jakinarazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako hilabete biko epearen barruan. Gorajotze hau tartekatzeak, jazarritako ekintza eman zuen erakundeari aurretiazko jakinarazpena eskatuko du. Guzti hau, Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Jaurpide eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 87/3 Foru Araua Administrazio Publikoetako Legezko Jaurpidearen eta Ohiko Administrazio Prozeduraren azaroaren 26ko 92/30 Legeari egokitzeko otsailaren 18ko 93/1 Foru Arauak aldatutako 87/3 Foru Arauaren 59 artikuluan xedatzen denarekin adostasunean; 58.1 artikuluan, 1.956ko abenduaren 27ko Administrazio-Auzibidezko Jurisdikzioko Legearen 54.2 artikuluarekin zerikusian eta azaroaren 26ko 92/30 aipatu Legearen artikuluan eta 10. Erabaki Gehigarrian. Aurrean esandakoaren kaltetan gabe, egokitzat irizten duzun edozein gorajotze tartekatu ahal izango duzu. Bilbo, 1996ko apirilak 16. Herrilanetako foru diputatua, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.111) ción por el procedimiento ordinario que ha resultado fallida, por medio del presente anuncio se comunica al interesado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia y 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a quel en que tenga lugar la presente notificación. La interposición de este recurso requerirá comunicación previa al órgano que dictó el acto impugnado. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, modificado por la Norma Foral 1/93, de 18 de febrero, de adaptación de aquella a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en el artículo 58.1 en relación con el artículo 54.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en el artículo y Disposición Adicional 10. a de la mencionada Ley 30/92, de 26 de noviembre. Sin perjuicio de lo que antecede podrá ejercitar cualquier recurso que estime pertinente. Bilbao, a 16 de abril de El Diputado Foral de Obras Públicas, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.111) IRAGARKIA Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilan Sailaren martxoaren 28 datazko 96/1945 zkdun. Foru Aginduaren bidez, BI-637 errepidean, Artatzako Tunela, eko irailaren 17 egunean plakazko estaldura konpontzeagatik, kalte hauen zenbatekoa laurehun eta hamar mila eta hirurogeita hamar ( ) pezetazkoa delarik, 95/13729 zenbakidun kalteak ordaintzeko espedientea ebatzi zaio Abantoko Llanos Auzoko 12-5.a E-n bere bizilekua duen Ramona Pérez Trueba Andereari. Ondorioz, ohiko prozedimenduaz egin beharreko jakinarazpenak huts egin duenez gero, iragarki honen bidez, Bizkaiko Errepideen otsailaren 18ko 93/2 Foru Arauaren 53 eta Administrazio Publikoetako Legebidezko Jaurpidea eta Ohiko Administrazio Prozedurazko azaroaren 26ko 92/30 Legearen 59 artikuluetan xedatzen denarekin adostasunean, berorren aurka administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango duzu Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Goreneko Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean jakinarazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako hilabete biko epearen barruan. Gorajotze hau tartekatzeak, jazarritako ekintza eman zuen erakundeari aurretiazko jakinarazpena eskatuko du. Guzti hau, Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Jaurpide eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 87/3 Foru Araua Administrazio Publikoetako Legezko Jaurpidearen eta Ohiko Administrazio Prozeduraren azaroaren 26ko 92/30 Legeari egokitzeko otsailaren 18ko 93/1 Foru Arauak aldatutako 87/3 Foru Arauaren 59 artikuluan xedatzen denarekin adostasunean; 58.1 artikuluan, 1.956ko abenduaren 27ko Administrazio-Auzibidezko Jurisdikzioko Legearen 54.2 artikuluarekin zerikusian eta azaroaren 26ko 92/30 aipatu Legearen artikuluan eta 10. Erabaki Gehigarrian. Aurrean esandakoaren kaltetan gabe, egokitzat irizten duzun edozein gorajotze tartekatu ahal izango duzu. Bilbo, 1996ko apirilak 16. Herrilanetako foru diputatua, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.112) ANUNCIO Por Orden Foral número 1945/96, de fecha 28 de marzo, del Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia se ha resuelto expediente de resarcimiento de daños número 95/13729, por reparación de revestimiento de placas en la carretera BI-637, Tunel de Artatza, el día 17 de setiembre de 1995, daños cuyo importe asciende a la cantidad de cuatrocientas diez mil setenta ( ) pesetas a doña Ramona Pérez Trueba, con domicilio en el B. Llanos, E de Abanto. En consecuencia e intentada la preceptiva notificación por el procedimiento ordinario que ha resultado fallida, por medio del presente anuncio se comunica al interesado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia y 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a quel en que tenga lugar la presente notificación. La interposición de este recurso requerirá comunicación previa al órgano que dictó el acto impugnado. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, modificado por la Norma Foral 1/93, de 18 de febrero, de adaptación de aquella a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en el artículo 58.1 en relación con el artículo 54.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en el artículo y Disposición Adicional 10. a de la mencionada Ley 30/92, de 26 de noviembre. Sin perjuicio de lo que antecede podrá ejercitar cualquier recurso que estime pertinente. Bilbao, a 16 de abril de El Diputado Foral de Obras Públicas, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.112)

14 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8126 BOB núm Viernes, 31 de mayo de 1996 IRAGARKIA Basauriko Fernando Barquin kaleko 2-5.a B-n bere bizilekua duen Luis Alberto Negrete Guerra Jaunari A-8 errepidean, Basauri-Barakaldo zatia, 114,100 km.-n, eko azaroaren 11 egunean BI-7666-BW ibilgailuarekin biondazko 8 l.m. eta arrainbuztan bat apurtzearen erantzule bezala kalteak ordaintzeko espedientea hasi delarik, kalteen zenbatekoa berrogeita zazpi mila eta seiehun (47.600) pezetazkoa delarik, ohiko prozedimenduaz kalteok ordaintzeko eginbeharraren nahitaezko jakinarazpena ezertan gertatu denez gero, iragarki honen bidez jakinarazi egiten zaio interesadunari Bizkaiko Errepideen otsailaren 18ko 93/2 Foru Arauaren 53 eta artikulu parekideetan xedatzen denaren arabera, argitalpena egiten den datatik zenbatutako hamabost (15) egunetako epe bat duela entzuna izateko bere eskubideaz baliatu eta egokitzat irizten dituen adierazpenak egiteko Herrilan Foru Sailako (Ibañez de Bilbao kalea, 20-2.a) Errepideen Zuzendaritza Orokorraren Ustiapeneko Atalean, horretara ez egitearen kasuan, aipatu epea igaroz gero, espedientearen izapidetzarekin behin betiko ebazpeneraino jarraituko dela ohartaraziaz. Guzti hori, Bizkaiko Errepideen otsailaren 18ko 93/2 Foru Arauaren aipatu 53 eta parekideak diren artikuluekin eta Administrazio Publikoetako Legebidezko Jaurpidea eta Ohiko Administrazio-Prozedurazko azaroaren 26ko 92/30 Legearen 59 artikuluarekin adostasunean. Bilbo, 1996ko apirilak 16. Herrilanetako foru diputatua, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.113) ANUNCIO Incoado expediente administrativo número 95/13820 a don Luis Alberto Negrete Guerra, con domicilio en calle Fernando Barquin, 2-5. B de Basauri, como presunto responsable de la rotura de 8 m.l. de bionda y una cola de pez en la carretera A-8, tramo Basauri-Barakaldo, km. 114,100, el día 11 de noviembre de 1995, con el vehículo matrícula BI-7666-BW, daños cuyo importe asciende a la cantidad de cuarenta y siete mil seiscientas (47.600) pesetas, e intentada la preceptiva notificación de la obligación de resarcimiento por el procedimiento ordinario que ha resultado fallida, por medio del presente anuncio se comunica al interesado que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 53 y concordantes de la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia, dispone de un plazo de quince (15) días, contados a partir de su fecha de publicación, para ejercer su derecho a la audiencia y formular las alegaciones que estime pertinentes en la Sección de Explotación de la Dirección General de Carreteras del Departamento Foral de Obras Públicas (calle Ibañez de Bilbao, ), con la advertencia de que si así no lo hiciera, pasado el indicado plazo, se continuará con la tramitación del expediente hasta su resolución definitiva. Todo ello de acuerdo con los citados artículos 53 y concordantes de la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero de Carreteras de Bizkaia y 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Bilbao, a 16 de abril de El Diputado Foral de Obras Públicas, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.113) IRAGARKIA Sopelako Lorealde, 8-an bere bizilekua duen José Ignacio González Torrontegi Jaunari BI-3704 errepidean, 22,550 km.-n, eko azaroaren 18 egunean BI-0488-BB ibilgailuarekin biondazko 8 l.m. apurtzearen ustezko erantzule bezala kalteak ordaintzeko espedientea hasi delarik, kalteen zenbatekoa berrogeita zazpi mila eta seiehun (47.600) pezetazkoa delarik, ohiko prozedimenduaz kalteok ordaintzeko eginbeharraren nahitaezko jakinarazpena ezertan gertatu denez gero, iragarki honen bidez jakinarazi egiten zaio interesadunari Bizkaiko Errepideen otsailaren 18ko 93/2 Foru Arauaren 53 eta artikulu parekideetan xedatzen denaren arabera, argitalpena egiten den datatik zenbatutako hamabost (15) egunetako epe bat duela entzuna izateko bere eskubideaz baliatu eta egokitzat irizten dituen adierazpenak egiteko Herrilan Foru Sailako (Ibañez de Bilbao kalea, 20-2.a) Errepideen Zuzendaritza Orokorraren Ustiapeneko Atalean, horretara ez egitearen kasuan, aipatu epea igaroz gero, espedientearen izapidetzarekin behin betiko ebazpeneraino jarraituko dela ohartaraziaz. Guzti hori, Bizkaiko Errepideen otsailaren 18ko 93/2 Foru Arauaren aipatu 53 eta parekideak diren artikuluekin eta Administrazio Publikoetako Legebidezko Jaurpidea eta Ohiko Administrazio-Prozedurazko azaroaren 26ko 92/30 Legearen 59 artikuluarekin adostasunean. Bilbo, 1996ko apirilak 16. Herrilanetako foru diputatua, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.114) ANUNCIO Incoado expediente administrativo número 96/13846 a don José Ignacio González Torrontegi, con domicilio en Lorealde, 8 de Sopelana, como presunto responsable de la rotura de 8 m.l. de bionda en la carretera BI-3704, km. 22,550, el día 18 de noviembre de 1995, con el vehículo matrícula BI-0488-BB, daños cuyo importe asciende a la cantidad de cuarenta y cuatro mil ochocientas (47.600) pesetas, e intentada la preceptiva notificación de la obligación de resarcimiento por el procedimiento ordinario que ha resultado fallida, por medio del presente anuncio se comunica al interesado que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 53 y concordantes de la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia, dispone de un plazo de quince (15) días, contados a partir de su fecha de publicación, para ejercer su derecho a la audiencia y formular las alegaciones que estime pertinentes en la Sección de Explotación de la Dirección General de Carreteras del Departamento Foral de Obras Públicas (calle Ibañez de Bilbao, ), con la advertencia de que si así no lo hiciera, pasado el indicado plazo, se continuará con la tramitación del expediente hasta su resolución definitiva. Todo ello de acuerdo con los citados artículos 53 y concordantes de la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero de Carreteras de Bizkaia y 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Bilbao, a 16 de abril de El Diputado Foral de Obras Públicas, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.114) IRAGARKIA Amorebietako San Juan, 2-2.a C-n bere bizilekua duen Jabier Eriz Schimdt Jaunari A-8 errepidean, Basauri-Barakaldo zatia, 116,100 km.-n, 1995.eko abenduaren 9 egunean BI-9654-BB ibilgailuarekin arrain-buztan bi apurtzearen ustezko erantzule bezala kalteak ordaintzeko espedientea hasi delarik, kalteen zenbatekoa bostehun mila eta seiehun (5.600) pezetazkoa delarik, ohiko prozedimenduaz kalteok ordaintzeko eginbeharraren nahitaezko jakinarazpena ezertan gertatu denez gero, iragarki honen bidez jakinarazi egiten zaio interesadunari Bizkaiko Errepideen otsailaren 18ko ANUNCIO Incoado expediente administrativo número 96/13883 a don Jabier Eriz Schimdt, con domicilio en San Juan, 2-2. C de Amorebieta, como presunto responsable de la rotura de 2 colas de pez en la carretera A-8, tramo Basauri-Barakaldo, km. 116,100, el día 9 de diciembre de 1995, con el vehículo matrícula BI-9654-BB, daños cuyo importe asciende a la cantidad de cinco mil seiscientas (5.600) pesetas, e intentada la preceptiva notificación de la obligación de resarcimiento por el procedimiento ordinario que ha resultado fallida, por medio del presente anuncio se comunica al interesado que,

15 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8127 BOB núm Viernes, 31 de mayo de /2 Foru Arauaren 53 eta artikulu parekideetan xedatzen denaren arabera, argitalpena egiten den datatik zenbatutako hamabost (15) egunetako epe bat duela entzuna izateko bere eskubideaz baliatu eta egokitzat irizten dituen adierazpenak egiteko Herrilan Foru Sailako (Ibáñez de Bilbao kalea, 20-2.a) Errepideen Zuzendaritza Orokorraren Ustiapeneko Atalean, horretara ez egitearen kasuan, aipatu epea igaroz gero, espedientearen izapidetzarekin behin betiko ebazpeneraino jarraituko dela ohartaraziaz. Guzti hori, Bizkaiko Errepideen otsailaren 18ko 93/2 Foru Arauaren aipatu 53 eta parekideak diren artikuluekin eta Administrazio Publikoetako Legebidezko Jaurpidea eta Ohiko Administrazio-Prozedurazko azaroaren 26ko 92/30 Legearen 59 artikuluarekin adostasunean. Bilbo, 1996ko apirilak 16. Herrilanetako foru diputatua, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.115) IRAGARKIA Santurtziko El Calero Auzoa z/gabean bere helbidea duen Restaurante Las Rocas enpresari jakinarazpena egin nahi izan zaiola, ezinezkoa gertatu da berau egitea azaroaren 26ko 1.992/30 Administrazio Publikoetako Legebidezko Jaurpidearen Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluekin adostasunean, hau dela eta, aipatu 1.992/30 Legearen 59.4 artikuluaren betekizunean, Bizkaiko Errepideen otsailaren 18ko 93/2 Foru Arauaren 48.3 d) artikulua hausteagatik 96/02060 zenbakidun zigorbidezko espedientean Herrilaneko Foru Diputatu Jn. Tx. Argiak hartu duen martxoaren 30 datazko 95/1893 zenbakidun Foru Aginduaren jakinarazpen bezala balio dezan, iragarki hau argitaratzen dela: Lehena: Restaurante Las Rocas -eri, BI-639 Santurtzi-El Casal foru errepidearen 17,950 km.-n guztion jabegopeko aldean baimenik gabe jarri duen norabidezko seinale bat berehala ken dezala agintzea, ebazpen hau jasotzen denetik zenbatutako bost (5) egunetako epean hau egiten ez badu, Administrazio honen aldetik ofizioz eta berorren kargura egingo dela ohartaraziaz. Bigarrena: Interesadunari Foru Agindu hau jakinaraztea, berorren xedapenezko lehen zatiaren aurka Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Gorenaren Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean, jakinarazpena egiten den datatik zenbatutako hile biko epean administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango duela aipatuaz. Guzti hori, 1993ko otsailaren 18ko 93/2 Foru Arauaren 47 artikuluan, Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautatze, Antolakuntza, Jaurpide eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 87/3 Foru Arauaren 69 artikuluan xedatzen denarekin adostasunean. Ebazpen honi dagokion espedientea, Udalerri honetako Ibañez de Bilbao kaleko 20. zenbakian 2. solairuan kokatzen den Herrilan Sailako Plangintza eta Bide-Kudeaketazko Zuzendaritza Orokorraren Ustiapeneko Atalean aztertu ahal izango da. Bilbo, 1996ko apirilak 16. Herrilanetako foru diputatua, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.116) IRAGARKIA Foru errepidearen zati 1 uztea. Bizkaiko Foru Aldundiak, eko apirilaren 2 egunean izandako batzarraldian, besteak beste, BI-133 foru errepidean, Durangoko Zeharbidea, gasolindegia eta Ibaizabal ibaiarekin parekoa den udalerrien arteko muga bitartean dauden 340 l.m. Iurretako Udalari uzteko Erabakia hartu zuen. Hau, ekainaren 13ko 1986/1372 Erret Dekretuak onartutako Ondasun Araudiaren f) artikuluan xedatzen denaren betekizunean, hamabost (15) egunetako epean jendaurreratu egiten da, denboraldi honetan zehar jazarpenak onartuko direla, honeen virtud de lo dispuesto en los artículos 53 y concordantes de la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia, dispone de un plazo de quince (15) días, contados a partir de su fecha de publicación, para ejercer su derecho a la audiencia y formular las alegaciones que estime pertinentes en la Sección de Explotación de la Dirección General de Carreteras del Departamento Foral de Obras Públicas (calle Ibáñez de Bilbao, ), con la advertencia de que si así no lo hiciera, pasado el indicado plazo, se continuará con la tramitación del expediente hasta su resolución definitiva. Todo ello de acuerdo con los citados artículos 53 y concordantes de la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero de Carreteras de Bizkaia y 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Bilbao, a 16 de abril de El Diputado Foral de Obras Públicas, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.115) ANUNCIO Intentada notificación a la empresa Restaurante Las Rocas, con domicilio en B.a El Calero s/n de Santurtzi, no se ha podido practicar conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1.992, de 26 de noviembre, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992, se publica el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral número 1893/95, de fecha 30 de marzo, adoptada por el Ilmo. Sr. Diputado Foral de Obras Públicas, en el expediente sancionador número 96/02060, por infracción del artículo 48.3 d) de la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia. Primero: Ordenar al Restaurante Las Rocas la retirada inmediata de una señal direccional colocada, sin autorización, en la zona de dominio público de la carretera foral BI-639, Santurtzi-El Casal, km. 17,950, advirtiéndole que de no realizarse en el plazo de cinco (5) días contados desde la recepción de la presente resolución, se hará de oficio por esta Administración y a su costa. Segundo: Notificar al interesado la presente Orden Foral con indicación de que contra la parte dispositiva primera de ésta podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que se efectúe la notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero de 1993, artículo 69 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia. El expediente correspondiente a la presente resolución podrá ser examinado en la Sección de Explotación de la Dirección General de Planificación y Gestión Viaria del Departamento de Obras Públicas, sita en Ibañez de Bilbao, de este Municipio. Bilbao, a 16 de abril de El Diputado Foral de Obras Públicas, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.116) ANUNCIO Cesión de 1 tramo de carretera Foral. La Diputación Foral de Bizkaia, en sesión celebrada el día 2 de abril de 1996, adoptó, entre otros, el Acuerdo de ceder al Ayuntamiento de Iurreta la titularidad de un tramo de 340 m.l comprendidos entre la gasolinera y el limite de municipios coincidente con el rio Ibaizabal en la carretera foral BI-133, Travesía de Durango. Lo que se expone el público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo f) del Reglamento de Bienes aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por un plazo de quince (15) días, durante los cuales se admitirán reclamaciones, de for-

16 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8128 BOB núm Viernes, 31 de mayo de 1996 lakorik aurkeztu ez egitearen kasuan Erabakia behin betikotzat joko dela Bilbo, 1996ko apirilak 16. Herrilanetako foru diputatua, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.117) IRAGARKIA Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilan Sailaren irailaren 19 datazko 95/4.405 zkdun. Foru Aginduaren bidez, BI-637 errepidean, Rontegi bidez Gurutzeta-Erletxe zatian, 12,950 km.-n, 1995.eko martxoaren 19 egunean BI-3967-BH matrikuladun ibilgailuarekin biondazko 4 l.m. apurtzeagatik, kalte hauen zenbatekoa hogeitabi mila eta laurehun (22.400) pezetazkoa delarik zenbakidun kalteak ordaintzeko espedientea ebatzi zaio Getxoko Los Chopos Etorbideko 59 A-2.a A-n bere bizilekua duen Pedro Luis Bikarregi Baraya Jaunari. Ondorioz, ohiko prozedimenduaz egin beharreko jakinarazpenak huts egin duenez gero, iragarki honen bidez, Bizkaiko Errepideen otsailaren 18ko 93/2 Foru Arauaren 53 eta Administrazio Publikoetako Legebidezko Jaurpidea eta Ohiko Administrazio Prozedurazko azaroaren 26ko 92/30 Legearen 59 artikuluetan xedatzen denarekin adostasunean, berorren aurka administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango duzu Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Goreneko Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean jakinarazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako hilabete biko epearen barruan. Gorajotze hau tartekatzeak, jazarritako ekintza eman zuen erakundeari aurretiazko jakinarazpena eskatuko du. Guzti hau, Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Jaurpide eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 87/3 Foru Araua Administrazio Publikoetako Legezko Jaurpidearen eta Ohiko Administrazio Prozeduraren azaroaren 26ko 92/30 Legeari egokitzeko otsailaren 18ko 93/1 Foru Arauak aldatutako 87/3 Foru Arauaren 59 artikuluan xedatzen denarekin adostasunean; 58.1 artikuluan, 1.956ko abenduaren 27ko Administrazio-Auzibidezko Jurisdikzioko Legearen 54.2 artikuluarekin zerikusian eta azaroaren 26ko 92/30 aipatu Legearen artikuluan eta 10. Erabaki Gehigarrian. Aurrean esandakoaren kaltetan gabe, egokitzat irizten duzun edozein gorajotze tartekatu ahal izango duzu. Bilbo, 1996.eko martxoak 26. Herrilanetako foru diputatua, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.103) IRAGARKIA Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilan Sailaren abenduaren 19 datazko 95/5781 zkdun. Foru Aginduaren bidez, A-8 errepidean, Basauri-Barakaldo zatian, 121,100 km.-n, eko urriaren 1 egunean BI-1624-AH matrikuladun ibilgailuarekin biondazko 12 l.m. apurtzeagatik, kalte hauen zenbatekoa hirurogeita zazpi mila eta berrehun (67.200,-) pezetazkoa delarik zenbakidun kalteak ordaintzeko espedientea ebatzi zaio Barakaldoko Grupo Iberduero, 1.3.ean bere bizilekua duen Luis Zuazola Gómez Jaunari. Ondorioz, ohiko prozedimenduaz egin beharreko jakinarazpenak huts egin duenez gero, iragarki honen bidez, Bizkaiko Errepideen otsailaren 18ko 93/2 Foru Arauaren 53 eta Administrazio Publikoetako Legebidezko Jaurpidea eta Ohiko Administrazio Prozedurazko azaroaren 26ko 92/30 Legearen 59 artikuluetan xedatzen denarekin adostasunean, berorren aurka administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango duzu Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Goreneko Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean jakinarazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako hilabete biko epearen barruan. ma que de no presentarse ninguna, el Acuerdo se considerará definitivo a efectos legales. Bilbao, a 16 de abril de El Diputado Foral de Obras Públicas, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.117) ANUNCIO Por Orden Foral número 4.405/95, de fecha 19 de septiembre, del Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia se ha resuelto expediente de resarcimiento de daños número , por rotura de 4 m.l. de bionda en la carretera N-637, tramo Cruces-Erletxe por Rontegi, km. 12,950, el día 19 de marzo de 1995, con el vehículo matrícula BI-3967-BH, daños cuyo importe asciende a la cantidad de veintidos mil cuatrocientas (22.400) pesetas a don Pedro Luis Vicaregui Baraya, con domicilio en la Avda. de los Chopos, 59, A-2. A en Getxo. En consecuencia e intentada la preceptiva notificación por el procedimiento ordinario que ha resultado fallida, por medio del presente anuncio se comunica al interesado que de conformidad con lo dispuesto en el art. 53 de la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia y 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a quel en que tenga lugar la presente notificación. La interposición de este recurso requerirá comunicación previa al órgano que dictó el acto impugnado. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, modificado por la Norma Foral 1/93, de 18 de febrero, de adaptación de aquella a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en el artículo 58.1 en relación con el artículo 54.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en el art y Disposición Adicional 10. a de la mencionada Ley 30/92, de 26 de noviembre. Sin perjuicio de lo que antecede podrá ejercitar cualquier recurso que estime pertinente. Bilbao a 26 de marzo de El Diputado Foral de Obras Públicas, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.103) ANUNCIO Por Orden Foral número 5.781/95, de fecha 19 de diciembre, del Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia se ha resuelto expediente de resarcimiento de daños número , por rotura de 12 m.l. de bionda en la carretera A- 8, tramo Basauri-Barakaldo, km. 121,100, el día 1 de octubre de 1995, con el vehículo matrícula BI-1624-AH, daños cuyo importe asciende a la cantidad de sesenta y siete mil doscientas (67.200) pesetas a don Luis Zuazola Gómez, con domicilio en el Grupo Iberduero, 1-3. izda. de Barakaldo. En consecuencia e intentada la preceptiva notificación por el procedimiento ordinario que ha resultado fallida, por medio del presente anuncio se comunica al interesado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia y 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a quel en que tenga lugar la presente notificación.

17 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8129 BOB núm Viernes, 31 de mayo de 1996 Gorajotze hau tartekatzeak, jazarritako ekintza eman zuen erakundeari aurretiazko jakinarazpena eskatuko du. Guzti hau, Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Jaurpide eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 87/3 Foru Araua Administrazio Publikoetako Legezko Jaurpidearen eta Ohiko Administrazio Prozeduraren azaroaren 26ko 92/30 Legeari egokitzeko otsailaren 18ko 93/1 Foru Arauak aldatutako 87/3 Foru Arauaren 59 artikuluan xedatzen denarekin adostasunean; 58.1 artikuluan, 1.956ko abenduaren 27ko Administrazio-Auzibidezko Jurisdikzioko Legearen 54.2 artikuluarekin zerikusian eta azaroaren 26ko 92/30 aipatu Legearen artikuluan eta 10. Erabaki Gehigarrian. Aurrean esandakoaren kaltetan gabe, egokitzat irizten duzun edozein gorajotze tartekatu ahal izango duzu. Bilbo, 1996.eko martxoak 26. Herrilanetako foru diputatua, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.104) IRAGARKIA Portugaleteko Carlos VII kaleko 4-5.ean bere bizilekua duen JESUS Manuel Mendía Yaritu jaunari, BI-631 errepidean, Bilbo- Bemeo zatia, 8,800 km.-n 1995.eko abuztuaren 7 egunean BI AY ibilgailuarekin biondazko 24 l.m. apurtzearen eta ondoriozko ehun eta hogeita hamalau mila eta laurehun ( ) pezetazko kopurura iristen diren kalteen ustezko erantzule bezala zenbakidun administrazio-espedientea hasiarazi izan zaiola, ohiko prozedimenduaz kalteak ordaintzeko egin beharreko jakinarazpenak hutsegin duenez gero, iragarki honen bidez jakinarazi egiten zaio interesadunari, Bizkaiko Errepideen otsailaren 18ko 2/93 Foru Arauaren 53 eta parekideak diren artikuluetan xedatzen denaren arabera, argitaratzen denetik zenbatutako hamabost (15) egunetako epe bat duela, Herrilanetako Foru Sailaren Errepideetako Zuzendaritza Orokorraren Ustiapeneko Atalean (Ibañez de Bilbao kalea 20-2.a) entzuna izateko bere eskubidea egiteratu eta bidezkotzat erizten dituen adierazpenak egiteko, horretara egingo ez balu, behin aipatu epea igaroz gero, espedientearen izapidea berorren behin betirako ebazpeneraino jarraituko dela ohartaraziaz. Guzti hori, Bizkaiko Errepideen otsailaren 18ko 2/93 Foru Arauaren aipatu 53 eta parekideak diren artikuluekin eta Herri-Administrazioen Legebidezko Jaurpidea eta Ohiko Administrazio-Prozeduraren azaroaren 26ko 30/92 Legearen 59 artikuluarekin adostasunean. Bilbo, 1996.eko martxoak 26. Herrilanetako foru diputatua, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.105) IRAGARKIA Bilboko Bolibar Elordui kaleko 5-8.a D-n bere bizilekua duen Tomás Pérez Infante jaunari, BI-636 errepidean, Bilbo-Reinosa, 14 km.-n eko azaroaren 2 egunetik aurrera kenduak izan ziren hormigoi eta enkofratuzko hondakinak uztearen, kentzeko lanen zenbatekoa laurehun eta hogeita hamazazpi mila eta hirurogei ( ) pezetazko kopurura iristen direla ustezko erantzule bezala zenbakidun administrazio-espedientea hasiarazi izan zaiola, ohiko prozedimenduaz kalteak ordaintzeko egin beharreko jakinarazpenak hutsegin duenez gero, iragarki honen bidez jakinarazi egiten zaio interesadunari, Bizkaiko Errepideen otsailaren 18ko 2/93 Foru Arauaren 53 eta parekideak diren artikuluetan xedatzen denaren arabera, argitaratzen denetik zenbatutako hamabost (15) egunetako epe bat duela, Herrilanetako Foru Sailaren Errepideetako Zuzendaritza Orokorraren Ustiapeneko Atalean (Ibañez de Bilbao kalea 20-2.a) entzuna izateko bere eskubidea egiteratu eta bidezkotzat erizten dituen adierazpenak egiteko, horretara egingo ez balu, behin aipatu epea igaroz gero, espedientearen izapidea berorren behin betirako ebazpeneraino jarraituko dela ohartaraziaz. Guzti hori, Bizkaiko Errepideen otsailaren 18ko 2/93 Foru Arauaren aipatu 53 eta parekideak diren artikuluekin eta Herri-Admi- La interposición de este recurso requerirá comunicación previa al órgano que dictó el acto impugnado. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, modificado por la Norma Foral 1/93, de 18 de febrero, de adaptación de aquella a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en el artículo 58.1 en relación con el artículo 54.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en el art y Disposición Adicional 10. a de la mencionada Ley 30/92, de 26 de noviembre. Sin perjuicio de lo que antecede podrá ejercitar cualquier recurso que estime pertinente. Bilbao a 26 de marzo de El Diputado Foral de Obras Públicas, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.104) ANUNCIO Incoado expediente administrativo número a don Jesús Manuel Mendía Yarritu, con domicilio en calle Carlos VII, 4-5. de Portugalete, como presunto responsable de la rotura de 24 m.l. de bionda en la carretera BI-631, tramo Bilbao-Bermeo, km. 8,800,m el día 7 de agosto de 1995, con el vehículo matrícula BI AY, daños cuyo importe asciende a la cantidad de ciento treinta y cuatro mil cuatrocientas ( ) pesetas, e intentada la preceptiva notificación de la obligación de resarcimiento por el procedimiento ordinario que ha resultado fallida, por medio del presente anuncio se comunica al interesado que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 53 y concordantes de la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia, dispone de un plazo de quince (15) días, contados a partir de su fecha de publicación, para ejercer su derecho a la audiencia y formular las alegaciones que estime pertinentes en la Sección de Explotación de la Dirección General de Carreteras del Departamento Foral de Obras Públicas (calle Ibañez de Bilbao, ), con la advertencia de que si así no lo hiciera, pasado el indicado plazo, se continuará con la tramitación del expediente hasta su resolución definitiva. Todo ello de acuerdo con los citados artículos 53 y concordantes de la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero de Carreteras de Bizkaia y 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Bilbao a 26 de marzo de El Diputado Foral de Obras Públicas, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.105) ANUNCIO Incoado expediente administrativo número a don Tomás Pérez Infante, con domicilio en calle Bolibar Elordui J, 5-. D de Bilbao, como presunto responsable de haber dejado restos de hormigón y encofrado en la carretera BI-636, Bilbao-Reinosa, km. 14, que fueron retirados a partir del día 2 de noviembre de 1995 y cuyo importe de retirada asciende a la cantidad de cuatrocientas treinta y siete mil sesenta ( ) pesetas, e intentada la preceptiva notificación de la obligación de resarcimiento por el procedimiento ordinario que ha resultado fallida, por medio del presente anuncio se comunica al interesado que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 53 y concordantes de la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia, dispone de un plazo de quince (15) días, contados a partir de su fecha de publicación, para ejercer su derecho a la audiencia y formular las alegaciones que estime pertinentes en la Sección de Explotación de la Dirección General de Carreteras del Departamento Foral de Obras Públicas (calle Ibañez de Bilbao, ), con la advertencia de que si así no lo hiciera, pasado el indicado plazo, se continuará con la tramitación del expediente hasta su resolución definitiva. Todo ello de acuerdo con los citados artículos 53 y concordantes de la Nor-

18 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8130 BOB núm Viernes, 31 de mayo de 1996 nistrazioen Legebidezko Jaurpidea eta Ohiko Administrazio-Prozeduraren azaroaren 26ko 30/92 Legearen 59 artikuluarekin adostasunean. Bilbo, 1996.eko martxoak 26. Herrilanetako foru diputatua, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.106) Nekazaritza Saila ma Foral 2/93, de 18 de febrero de Carreteras de Bizkaia y 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Bilbao a 26 de marzo de El Diputado Foral de Obras Públicas, José Félix Basozabal Zamakona (I-1.106) Departamento de Agricultura IRAGARKIA Dimako udalaren jabetzakoa izanik bertako udal mugartean eta Urkiolako Parke Naturaleko mugen barruan kokatuta dagoen Bizkaiko Lurralde Historikoko Herri Onurako Katalogoan 26 zk. duen «Aramotz» mendiaren mugaketari buruz Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 1996.eko martxoaren 29ko 65. zenbakian argitaratutako iragarkiko okerrak zuzentzea. Dimako udalaren jabetzakoa izanik bertako udal mugartean eta Urkiolako Parke Naturaleko mugen barruan kokatuta dagoen Bizkaiko Lurralde Historikoko Herri Onurako Katalogoan 26 zk. duen «Aramotz» mendiaren mugaketari buruz Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 1996.eko martxoaren 29ko 65. zenbakian argitaratutako iragarkian okerrak daudela ikusirik, jarraian berridazten dira zuzenketa egokiak: Laugarren lerroaldean, lehen eta bigarren lerroetan «Iragarkia argitaratu eta egutegiko berrogeita bost egunetako epean zehar» dioen lekuan, «Eragiketei hasiera eman aurreko hogeita hamar egunak arte» esan behar du. Era berean, deuseztatu egiten da «Pertsonalki edo legezko edo borondatezko ordezkari bidez apeamendu-egintzara agertzen ez diren pertsonek ezingo dute beraren aurka erreklamaziorik egin» dioen hirugarren lerroaldea. Guzti hau ageriko egiten da edonork ezagut dezan. Bilbon, 1996.eko maiatzaren 9an. Urkiolako Parke Naturaleko Zuzendari-Artatzailea, Antonio Buesa Verdú (I-1.462) IRAGARKIA Egoitza Ocharcoaga, 39, Bl.1, Bilbao eta N.A.N. zk dituen José Manzanares Jiménez jaunari jakinerazpena egiten saiatu ondoren, ezin izan zaiolarik abenduaren 26ko Herri Administrazioen eta Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Amankomunari buruzko 30/1.992 Legeko 59.1 eta 59.2 arkuluen arabera egin, aipaturiko 30/1.992 Legeko 59.4 artikulua betez ageriko egiten da honako iragarki hau, Ehizako BI/0004/96B espedientean azaldutako zehapen administrazio prozedurari hasiera emateko erabakiaren jakinerazpen izan dadin. HASIERA EMATEKO ERABAKIA Baso Zerbitzuko Buruzagitzak data honetan hartutako erabakiaren bidez, hitzez hitz jarraiko edukina duen zehapen prozedura administratiboari hasiera ematea erabaki da: «Buruzagitza honetan, jarraian aipatzen den ehiza alorreko balizko arau-urratzearen ziozko salaketa ofizioa jaso da: Salatua: José Manzanares Jiménez. Salaketa zk.: BI/0004/96. Aipaturiko ofizioa ehiza salaketei dagokien zenbakiz erregistratua izan da. Zehapen ahalgoaren ihardunerako Prozeduraren Araudia onesten duen abuztuaren 4ko 1398/1.993 Erret Dekretuak (1993.eko abuztuaren 9ko B.O.E.ko 189. zk.) xedatuaren arabera eta Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Bateratuari buruzko azaroaren 26ko 30/1.992 Legeak xedatutakoarekin bat etorriz, Buruzagitza honek zehapen prozedurari honako termino hauetan hasiera ematea erabaki du: ANUNCIO Corrección de errores de anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia», número 65 del día 29 de marzo de 1996, sobre deslinde del Monte Aramotz número 26 del Catálogo de los de Utilidad Pública del Territorio Histórico de Bizkaia de la pertenencia del Ayuntamiento de Dima y situado en su Término Municipal, dentro de los límites del Parque Natural de Urkiola. Advertidos errores en el Anuncio sobre Deslinde del Monte Aramotz, número 26 del Catálogo de los de Utilidad Pública del Territorio Histórico de Bizkaia de la pertenencia del Ayuntamiento de Dima y situado en su Término Municipal dentro de los límites del Parque Natural de Urkiola, publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia», número 65, del día 29 de marzo de 1996, se transcriben a continuación las rectificaciones oportunas: En el párrafo cuatro, líneas primera y segunda donde dice Durante el plazo de cuarenta y cinco días naturales desde la publicación del anuncio debe decir Hasta los treinta días anteriores al comienzo de las operaciones. Asimismo, se anula el párrafo tercero Los que no asistan personalmente o por medio de representante legal o voluntario a la práctica del apeo no podrán formular reclamación contra el mismo. Lo que se hace público para general conocimiento Bilbao, 9 de mayo de El Director Conservador del Parque Natural de Urkiola, Antonio Buesa Verdú (I-1.462) ANUNCIO Intentada la notificación a don José Manzanares Jiménez, con D.N.I y domiciliado en Ocharcoaga, 39, Bl.113, Bilbao, no se ha podido practicar conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992 se publica el presente anuncio a fin de que sirva de notificación del acuerdo de iniciación de procedimiento administrativo sancionador formulado en el expediente de Caza BI/0004/96B. ACUERDO DE INICIACION Mediante acuerdo de esta fecha del Jefe del Servicio de Montes se ha dispuesto la iniciación de un procedimiento administrativo sancionador con el siguiente contenido literal: «Esta Jefatura ha recibido oficio de denuncia por supuesta infracción en materia de caza contra el que se menciona a continuación: Denunciado: José Manzanares Jiménez. Número de denuncia: BI/0004/96. Dicho oficio ha sido registrado con el número correspondiente a denuncia de caza. A tenor de lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora («B.O.E.» número 189, lunes 9 de agosto de 1993), y de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre, por esta Jefatura se acuerda la iniciación de procedimiento sancionador en los siguientes términos:

19 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8131 BOB núm Viernes, 31 de mayo de 1996 a) Salatua: José Manzanares Jiménez. b) Zergatia: Captura de aves fringílidas con artes prohibidas y sin autorización. Egintza data: Egintza lekua: Ergoyen, Gamiz-Fika. c) Aipatutako egintzek honako arau-urratzea ekar dezakete: Hutsegitearen kalifikazioa: grave. beroni, ehizako eta ibai-arrantzako administrazioarau-urratze batzuren kalifikazioa aldatu eta zehapenen zenbatekoak handitzen dituen Eusko Legebiltzarraren apirilaren 13ko 1/1989 Legean aurrikusita eta tipifikatuta ageri dela, Artikuluaren zk.: instrukziotik atera daitekeenaren kaltetan izan gabe, jarraiko isuna ezarri dakiokeelarik: Isuna: pezeta. Guztira: pezeta. Ehizarako baimena kendu eta berriro eskuratzeko eskubiderik ez izanezko zigorra jarri beharrekotzat: 1 año. d) Delako espedientearen Instruktore, gorago aipaturiko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 29. artikuluan ezarritako ezezpen araubidearen menpe izango delarik, honako pertsona hau izendatu da: Instruktorearen izena: Emilio Alvarez Herrero. e) Nekazaritza Saileko Foru Diputatu Titular Jn.T. Argia, Bizkaiko Herrialde Historikoko foru erakundeen hautapen, antolaketa, araubide eta funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauaren arabera, eskudun da espedientearen Ebazpena emateko. Hala ere, balizko erantzuleek duten erantzunkizuna borondatez aitortu ahal izango dute abuztuaren 4ko 1.398/1993 Erret Dekretuko 8. artikuluan aurrikusitako ondorioak izanik. f) Behin-behinekotasunez jarraiko neurriak hartu dira, prozeduraren izapidetzan zehar har daitezkeen behin-behineko neurrien kaltetan izan gabe: g) Aurreko guztia ikusiz, honako jakinerazpen honen jasoketa egunetik zenbatutako hamabost egunetako epea izango du interesatuak, egokitzat jo ditzan alegazioak, agiriak edo eta informazioa aurkezteko. Aurrekoaren kaltetan izan gabe, edozein unetan, entzutegiko izapidetza burutu aurretik alegazioak aurkeztu ahal izango ditu eta egoktizat jo ditzan agiriak ekarri.» Guztia aipaturiko prozeduran balizko erantzule zaren horri helarazten dizut, idazki honetan adierazitako ondorioak dituela harako zehapen espedienteari hasiera ematearen jakinerazpentzat izan dezazun, era berean, g) lerroaldean eta abuztuaren 4ko 1.398/1993 Erret Dekretuko artikuluan aurrikusitakoan adierazitako hamabost egunetako epean, beraren edukinari buruzko alegaziorik ez egitea aipatutako Erret Dekretuko 18 eta 19. artikuluetan aurrikusitako ondorioetarako, hasiera emate hori ebazpen proposamentzat hartu ahal izango dela oharteraziz. Guztiau, zehapen ahalgoaren ihardunerako Prozeduraren Araudia onesten duen abuztuaren 4ko 1.398/1993. Erret Dekretuko artikuluan xedatutakoaren arabera. Bilbon, 1996.eko apirilak 22. Instruktorea (I-1.182) IRAGARKIA Egoitza Ocharcoaga, 39, Bl.1, Bilbao eta N.A.N. zk dituen José Manzanares Jiménez jaunari jakinerazpena egiten saiatu ondoren, ezin izan zaiolarik abenduaren 26ko Herri Administrazioen eta Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Amankomunari buruzko 30/1992 Legeko 59.1 eta 59.2 arkuluen arabera egin, aipaturiko 30/1992 Legeko 59.4 artikulua betez ageriko egiten da honako iragarki hau, Ehizako BI/0005/96 espedientean azaldutako zehapen administrazio prozedurari hasiera emateko erabakiaren jakinerazpen izan dadin. a) Denunciado: José Manzanares Jiménez. b) Motivo: Captura de aves fringílidas con artes prohibidas y sin autorización. Fecha del hecho: Lugar del hecho: Ergoyen, Gamiz-Fika. c) Dichos hechos pueden ser constitutivos de la siguiente infracción: Calificación de la falta: grave. prevista y tipificada en el siguiente artículo de la Ley 1/1989, de 13 de abril, del Parlamento Vasco, por la que se modifica la calificación de determinadas infracciones administrativas en materia de caza y pesca fluvial y se elevan las cuantías de las sanciones: Número del artículo: pudiendo corresponder una sanción, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, consistente en: Multa: pesetas. Total: pesetas. Anulación de la licencia de caza y privación de la facultad de obtenerla durante un período de: 1 año. d) De dicho expediente se designa como Instructor, el cual está sometido al régimen de recusación establecido en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes citada, a la siguiente persona: Nombre del instructor: Emilio Alvarez Herrero. e) Es competente para la resolución del expediente el Ilmo. Sr. Diputado Foral Titular del Departamento de Agricultura, a tenor de lo dispuesto en los artículos 39 y complementarios de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia. Ello no obstante, podrán los presuntos responsables reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de sgosto. f) Se han adoptado las siguientes medidas de carácter provisional, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del procedimiento. g) Visto lo que antecede, dispondrá el interesado de un plazo de quince días a partir de la recepción de la notificación para aportar cuantas alegaciones, documentos e información estime convenientes. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento, con anterioridad al trámite de audiencia, podrá formular alegaciones y aportar los documentos que estime convenientes.» Todo lo cual traslado a Ud. como presunto responsable en el citado procedimiento a fin de que sirva de notificación de la iniciación de dicho expediente sancionador, con los efectos indicados en el presente escrito, con la advertencia de que de no efectuar alegaciones sobre el contenido del mismo en el plazo de quince días indicado en el apartado g) y previsto en el artículo 16.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del citado Real Decreto. Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. Bilbao, a 22 de abril de El Instructor (I-1.182) ANUNCIO Intentada la notificación a don José Manzanares Jiménez, con D.N.I y domicilio en Ocharcoaga, 39, Bl.113, Bilbao, no se ha podido practicar conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992 se publica el presente anuncio a fin de que sirva de notificación del acuerdo de iniciación de procedimiento administrativo sancionador formulado en el expediente de Caza BI/0005/96.

20 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8132 BOB núm Viernes, 31 de mayo de 1996 HASIERA EMATEKO ERABAKIA Baso Zerbitzuko Buruzagitzak data honetan hartutako erabakiaren bidez, hitzez hitz jarraiko edukina duen zehapen prozedura administratiboari hasiera ematea erabaki da: «Buruzagitza honetan, jarraian aipatzen den ehiza alorreko balizko arau-urratzearen ziozko salaketa ofizioa jaso da: Salatua: José Manzanares Jiménez. Salaketa zk.: BI/0005/96. Aipaturiko ofizioa ehiza salaketei dagokien zenbakiz erregistratua izan da. Zehapen ahalgoaren ihardunerako Prozeduraren Araudia onesten duen abuztuaren 4ko 1.398/1993 Erret Dekretuak (1993.eko abuztuaren 9ko B.O.E.ko 189. zk.) xedatuaren arabera eta Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Bateratuari buruzko azaroaren 26ko 30/1.992 Legeak xedatutakoarekin bat etorriz, Buruzagitza honek zehapen prozedurari honako termino hauetan hasiera ematea erabaki du: a) Salatua: José Manzanares Jiménez. b) Zergatia: Cazar sin seguro obligatorio. Egintza data: Egintza lekua: Ergoyen, Gamiz-Fika. c) Aipatutako egintzek honako arau-urratzea ekar dezakete: Hutsegitearen kalifikazioa: menos grave. beroni, ehizako eta ibai-arrantzako administrazioarau-urratze batzuren kalifikazioa aldatu eta zehapenen zenbatekoak handitzen dituen Eusko Legebiltzarraren apirilaren 13ko 1/1989 Legean aurrikusita eta tipifikatuta ageri dela, Artikuluaren zk.: instrukziotik atera daitekeenaren kaltetan izan gabe, jarraiko isuna ezarri dakiokeelarik: Isuna: pezeta. Guztira: pezeta. d) Delako espedientearen Instruktore, gorago aipaturiko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 29. artikuluan ezarritako ezezpen araubidearen menpe izango delarik, honako pertsona hau izendatu da: Instruktorearen izena: Emilio Alvarez Herrero. e) Nekazaritza Saileko Foru Diputatu Titular Jn.T. Argia, Bizkaiko Herrialde Historikoko foru erakundeen hautapen, antolaketa, araubide eta funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren arabera, eskudun da espedientearen Ebazpena emateko. Hala ere, balizko erantzuleek duten erantzunkizuna borondatez aitortu ahal izango dute abuztuaren 4ko 1.398/1993 Erret Dekretuko 8. artikuluan aurrikusitako ondorioak izanik. f) Behin-behinekotasunez jarraiko neurriak hartu dira, prozeduraren izapidetzan zehar har daitezkeen behin-behineko neurrien kaltetan izan gabe: g) Aurreko guztia ikusiz, honako jakinerazpen honen jasoketa egunetik zenbatutako hamabost egunetako epea izango du interesatuak, egokitzat jo ditzan alegazioak, agiriak edo eta informazioa aurkezteko. Aurrekoaren kaltetan izan gabe, edozein unetan, entzutegiko izapidetza burutu aurretik alegazioak aurkeztu ahal izango ditu eta egoktizat jo ditzan agiriak ekarri.» Guztia aipaturiko prozeduran balizko erantzule zaren horri helarazten dizut, idazki honetan adierazitako ondorioak dituela harako zehapen espedienteari hasiera ematearen jakinerazpentzat izan dezazun, era berean, g) lerroaldean eta abuztuaren 4ko 1.398/1993 Erret Dekretuko artikuluan aurrikusitakoan adierazitako hamabost egunetako epean, beraren edukinari buruzko alegaziorik ez egitea aipatutako Erret Dekretuko 18 eta 19. artikuluetan aurrikusitako ondorioetarako, hasiera emate hori ebazpen proposamentzat hartu ahal izango dela oharteraziz. Guztiau, zehapen ahalgoaren ihardunerako Prozeduraren Araudia onesten duen abuztuaren ACUERDO DE INICIACION Mediante acuerdo de esta fecha del Jefe del Servicio de Montes se ha dispuesto la iniciación de un procedimiento administrativo sancionador con el siguiente contenido literal: «Esta Jefatura ha recibido oficio de denuncia por supuesta infracción en materia de caza contra el que se menciona a continuación: Denunciado: José Manzanares Jiménez. Número de denuncia: BI/0005/96. Dicho oficio ha sido registrado con el número correspondiente a denuncia de caza. A tenor de lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora («B.O.E.» número 189, lunes 9 de agosto de 1993) y de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre, por esta Jefatura se acuerda la iniciación de procedimiento sancionador en los siguientes términos: a) Denunciado: José Manzanares Jiménez. b) Motivo: Cazar sin seguro obligatorio. Fecha del hecho: Lugar del hecho: Ergoyen, Gamiz-Fika. c) Dichos hechos pueden ser constitutivos de la siguiente infracción: Calificación de la falta: menos grave. prevista y tipificada en el siguiente artículo de la Ley 1/1989, de 13 de abril, del Parlamento Vasco, por la que se modifica la calificación de determinadas infracciones administrativas en materia de caza y pesca fluvial y se elevan las cuantías de las sanciones: Número del artículo: pudiendo corresponder una sanción, sin perjuicio de lo que resulte de la Instrucción, consistente en: Multa: pesetas. Total: pesetas. d) De dicho expediente se designa como Instructor, el cual está sometido al régimen de recusación establecido en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes citada, a la siguiente persona: Nombre del instructor: Emilio Alvarez Herrero. e) Es competente para la resolución del expediente el Ilmo. Sr. Diputado Foral Titular del Departamento de Agricultura, a tenor de lo dispuesto en los artículos 39 y complementarios de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia. Ello no obstante, podrán los presuntos responsables reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto. f) Se han adoptado las siguientes medidas de carácter provisional, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del procedimiento. g) Visto lo que antecede, dispondrá el interesado de un plazo de quince días a partir de la recepción de la notificación para aportar cuantas alegaciones, documentos e información estime convenientes. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento, con anterioridad al trámite de audiencia, podrá formular alegaciones y aportar los documentos que estime convenientes.» Todo lo cual traslado a Ud. como presunto responsable en el citado procedimiento a fin de que sirva de notificación de la iniciación de dicho expediente sancionador, con los efectos indicados en el presente escrito, con la advertencia de que de no efectuar alegaciones sobre el contenido del mismo en el plazo de quince días indicado en el apartado g) y previsto en el artículo 16.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del citado Real Decreto. Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 29. zk. 2007, otsailak 9. Ostirala 4305 BOB núm. 29. Viernes, 9 de febrero de

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

Existe la posibilidad de emitir en desconexión, consultar departamento comercial

Existe la posibilidad de emitir en desconexión, consultar departamento comercial RADIO EUSKADI Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 208 67 9:00 10:00 130 130 14:00 103 15:00 95 20:00 22:00 102 * 67

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaiko Foru Aldundia SE DISPONE

Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaiko Foru Aldundia SE DISPONE Decreto Foral nº 75/99, de 11 de mayo, de la, de subvenciones a los ayuntamientos u organismos La viene realizando durante los últimos años una clara política de apoyo a la formación de nuevos jóvenes

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 6. zk. 2007, urtarrilak 9. Asteartea 625 BOB núm. 6. Martes, 9 de enero de 2007

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 51. zk. 2005, martxoak 15. Asteartea 6225 BOB núm. 51. Martes, 15 de marzo de

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila BAO. 228. zk. 2013, azaroak 28. Osteguna 26327 BOB núm. 228. Jueves, 28 de noviembre de 2013 C) «Malmasingo tunela hobetu eta tunelen segurtasunari buruzko Foru Dekretura egokitzea» lanen kontratuaren

Más detalles

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2012 FORU DEKRETUA, abenduaren 18koa. honen bidez, desgaitasunen bat duten pertsonei

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA.

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN INMUEBLES RESIDENCIALES EN EL

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria 0 FONDO SOCIAL EUROPEO EUROPAKO GIZARTE FONDOA Eskaera-txostena Informe-solicitud Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao Tel. 94 420 73 00

Más detalles

652 eredua Modelo 652

652 eredua Modelo 652 652 eredua Modelo 652 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Bizitza aseguruen polizak Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Pólizas de seguro de vida Jarraibideak Instrucciones 652 eredua Aurkeztu

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 65. zk. 2004, apirilak 5. Astelehena 7041 BOB núm. 65. Lunes, 5 de abril de 2004

Más detalles

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS ÍNDICE Información general....2 Solicitud de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos..4 Anexo_01: Declaración jurada.. 6 Anexo _02: Solicitud de certificado

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 80. zk. 2011, apirilak 28. Osteguna 11617 BOB núm. 80. Jueves, 28 de abril de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 Erakundea Diru-laguntza ( ) Aurrekontuko partida Entidad Subvención ( ) Partida presupuestaria MANCOMUNIDAD MERINDAD

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 147. zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena 16929 BOB núm. 147. Miércoles, 1 de agosto de 2012 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 53. zk. 2006, martxoak 16. Osteguna 6577 BOB núm. 53. Jueves, 16 de marzo de 2006

Más detalles

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua.

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua. BAO. 31. zk. 2015, otsailak 16. Astelehena 3291 BOB núm. 31. Lunes, 16 de febrero de 2015 Bizkaiko Foru Aldundiaren 142015 FORU DEKRETUA, otsailaren 10ekoa. Honen bidez, oinarri arautzaileak eta deialdia

Más detalles

Portugalete Presupuestos Municipales 2014. Punto x punto

Portugalete Presupuestos Municipales 2014. Punto x punto Portugalete Presupuestos Municipales 2014 Punto x punto 1 Qué es un presupuesto? 1.1 Cómo se aprueba? 2 INGRESOS 2.1 Impuestos y tasas (tributos) 3 GASTOS 3.1 Principales programas municipales 3.2 Principales

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

Garbiñe Errekondo Salsamendi

Garbiñe Errekondo Salsamendi Garbiñe Errekondo Salsamendi Gipuzkoako Foru Aldundi Txit Garaiko Foru Administrazioko eta Funtzio Publikoko Departamentuko foru diputatu eta Diputatuen Kontseiluko idazkaria. Diputada foral del Departamento

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 673/2014, del Diputado de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 242. zk. 2010, abenduak 20. Astelehena 30645 BOB núm. 242. Lunes, 20 de diciembre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 227. zk. 2008, azaroak 25. Asteartea 28881 BOB núm. 227. Martes, 25 de noviembre

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 101. zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala 13387 BOB núm. 101. Viernes, 29 de mayo de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

Ekonomia Sustatzeko Saila. Departamento de Promoción Económica

Ekonomia Sustatzeko Saila. Departamento de Promoción Económica BAO. 243. zk. 2014, abenduak 19. Ostirala 26451 BOB núm. 243. Viernes, 19 de diciembre de 2014 Ekonomia Sustatzeko Saila Departamento de Promoción Económica Bizkaiko Foru Aldundiaren 163/2014 FORU DEKRETUA,

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 108. zk. 2008, ekainak 6. Ostirala 14705 BOB núm. 108. Viernes, 6 de junio de

Más detalles

c) Etorkinen euskara-gaitasuna lantzeko egitarauak.

c) Etorkinen euskara-gaitasuna lantzeko egitarauak. BAO. 238. zk. 2013, abenduak 13. Ostirala 27997 BOB núm. 238. Viernes, 13 de diciembre de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2013 FORU DEKRETUA abenduaren 10ekoa, diru-laguntzak emateko oinarriarauak eta

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 74. zk. 2014, apirilak 16. Asteazkena 9033 BOB núm. 74. Miércoles, 16 de abril de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Geure egitekoa Bizkaian Enpresen Gizarte Erantzukizuna sustatzea eta enpresetan gauzatzeko aukerak ematea, bereziki enpresa txiki eta ertainetan.

Geure egitekoa Bizkaian Enpresen Gizarte Erantzukizuna sustatzea eta enpresetan gauzatzeko aukerak ematea, bereziki enpresa txiki eta ertainetan. xertatu taldea Nuestra misión Impulsar la cultura de la RSE en Bizkaia y facilitar su práctica en empresas, preferentemente pymes Geure egitekoa Bizkaian Enpresen Gizarte Erantzukizuna sustatzea eta enpresetan

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 235. zk. 2013, abenduak 10. Asteartea 27347 BOB núm. 235. Martes, 10 de diciembre de 2013 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 5911 AGINDUA, 2008ko urriaren 8koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 241. zk. 2009, abenduak 17. Osteguna 1 BOB núm. 241. Jueves, 17 de diciembre de 2009 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

CONSEJERÍA DE HACIENDA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Ley de Administración Institucional de la NORMATIVA CONSEJERÍA DE HACIENDA Dirección General de Patrimonio Ley de la Administración Institucional de la Pág. 2 LEY 1/1984, DE 19 DE ENERO, REGULADORA DE

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de Herri txikien arazoetariko bat Garraio Zerbitzu Publiko egoki baten beharra da, hau da, herri txikien izaerara egokitu daitekeena. Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público,

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 184. zk. 2015, irailak 24. Osteguna 20911 BOB núm. 184. Jueves, 24 de septiembre de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto Urien

BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto Urien BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS DIRIGIDAS A EMPRESAS Y COMERCIOS PARA PROMOVER EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE GÜEÑES 2014. BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto

Más detalles

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636) HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 6. zk. 2015, urtarrilak 12. Astelehena 191 BOB núm. 6. Lunes, 12 de enero de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 232. zk. 2013, abenduak 4. Asteazkena 26897 BOB núm. 232. Miércoles, 4 de diciembre de 2013 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

1. artikulua. Xedea. Artículo 1. Objeto

1. artikulua. Xedea. Artículo 1. Objeto BAO. 239. zk. 2014, abenduak 15. Astelehena 25977 BOB núm. 239. Lunes, 15 de diciembre de 2014 Bizkaiko Foru Aldundiaren 150/2014 FORU DEKRETUA, abenduaren 9ko, diru-laguntzak emateko oinarri-arauak eta

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 241. zk. 2011, abenduak 21. Asteazkena 27665 BOB núm. 241. Miércoles, 21 de diciembre de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 10998 ZUZENBIDEKO OINARRIAK Sail honek eskumena du aztergai den espediente hau ebazteko, ekainaren 11ko Diputatuen Kontseiluaren 42/2008 Foru Dekretuarekin bat etorriz. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen

Más detalles

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA 2014

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA 2014 El Ayuntamiento de Balmaseda, mediante Decreto de Alcaldía nº 158/14, de fecha 11 de marzo, aprobó las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la contratación de personas trabajadoras

Más detalles

672 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora

672 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora OIRRI ZERGAGARRIA OIRRI LIKIDAGARRIA BASE LIQUIDABLE ( ) TOTAL A INGRESAR (-) (9) / /IFK /CIF / Enpresaren izena / Razón Social Informatikarako Alea / Ejemplar para Informática Zigilua eta sinadura / Sello

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 62. zk. 2010, apirilak 6. Asteartea 8631 BOB núm. 62. Martes, 6 de abril de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko

Más detalles

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%"'%'+ &B' < "#' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! "# $ %&'()*+,*

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%'%'+ &B' < #' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! # $ %&'()*+,* *&*-*-,. /&0.&%,*&*. -+*.,-. ((1-2,&*, -((3,/&((3-,(34 5&*(3- "678/79:;9;; 79:;;89:; 79:;"7;9;6; 79:;6"99;7;98'

Más detalles

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN 2000.eko urtarrila Lehen argitalpena Enero 2000 Primera Edición 1 Eusko Jaurlaritzako Lurralde

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PROMOCIÓN ECONÓMICA Convocatoria del programa municipal de ayudas económicas a la creación, innovación y mejora

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 233. zk. 2010, abenduak 3. Ostirala 29427 BOB núm. 233. Viernes, 3 de diciembre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 194. zk. 2014, urriak 10. Ostirala 21307 BOB núm. 194. Viernes, 10 de octubre de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 196 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Foru Aginduak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 6562 Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60.

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60. EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00 Megabanner 728*90 px 50.00 60.00 Megabanner Inferior 728*90 px 10.00 15.00 20.00 Robapáginas 300*250

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 86. zk. 2003, maiatzak 8. Osteguna 8673 BOB núm. 86. Jueves, 8 de mayo de 2003

Más detalles

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PÁGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 102. zk. 2006, maiatzak 30. Asteartea 12705 BOB núm. 102. Martes, 30 de mayo de 2006

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 177. zk. 2014, irailak 17. Asteazkena 19897 BOB núm. 177. Miércoles, 17 de septiembre de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales.

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SOCIAL, IGUALDAD Y JUVENTUD ASÍ COMO PARA EL ACCESO A LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 62. zk. 2004, martxoak 31. Asteazkena 6769 BOB núm. 62. Miércoles, 31 de marzo

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE NEGOZIOA PORTUGALETEKO HISTORIAGUNEAN KOKATURIK DUTEN ENPRESETARAKO DIRU-LAGUNTZA BEREZIEN / AYUDAS ECONÓMICAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPRESAS CON UBICACIÓN DE NEGOCIO EN EL CASCO

Más detalles

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION Conforme a la convocatoria de ayudas establecida por el Ayuntamiento de Sestao con el objetivo de promover la contratación de personas

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 233. zk. 2011, abenduak 9. Ostirala 26429 BOB núm. 233. Viernes, 9 de diciembre de 2011 Laburpena / Sumario Foru Aldundia / Diputación Foral

Más detalles

R.D./C.O.1907- =(5%,7=8$ $'0,1,675$7,9$6 3$57,&8/$5(6 9,*,/$1&,$ &8672',$ < /,03,(=$ '(/ .2175$78$5(1%$/',17=$. &/$868/$6'(/&2175$72

R.D./C.O.1907- =(5%,7=8$ $'0,1,675$7,9$6 3$57,&8/$5(6 9,*,/$1&,$ &8672',$ < /,03,(=$ '(/ .2175$78$5(1%$/',17=$. &/$868/$6'(/&2175$72 R.D./C.O.1907- (5($*$.2,*2*$,/8$ =$,17=(.2 (7$ 3/,(*26 '( &/È868/$6 *$5%,7=(.2 =(5%,7=8$ $'0,1,675$7,9$6 3$57,&8/$5(6.2175$7$7=(.2 /(+,$.(7$ 3$5$ /$ &2175$7$&,Ï1 325,5(.,$5(1 %,'(= $'0,1,675$=,2 &21&8562

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 148. zk. 2010, abuztuak 4. Asteazkena 19371 BOB núm. 148. Miércoles, 4 de agosto de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 66. zk. 2004, apirilak 6. Asteartea 7153 BOB núm. 66. Martes, 6 de abril de 2004

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 9. zk. 2009, urtarrilak 15. Osteguna 1 BOB núm. 9. Jueves, 15 de enero de 2009

Más detalles

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial.

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial. TOKIKO GOBERNU BATZARRA OHIKO BILKURA DATA: 2015eko apirilaren 17an, ostirala ORDUA:

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 8. zk. 2007, urtarrilak 11. Osteguna 881 BOB núm. 8. Jueves, 11 de enero de 2007

Más detalles

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA 2015 2015 SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER ORDINARIO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE KULTURA, KIROLA

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES Participación Ciudadana Convocatoria pública de subvenciones del Ayuntamiento

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 147. zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena 16697 BOB núm. 147. Lunes, 2 de agosto de

Más detalles

Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación Foral de Gipuzkoa

Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación Foral de Gipuzkoa 1 30 Maiatzaren 17ko 15/1988 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako Foru Diputazioaren foru abonu-agirien sorrerari eta lehenengo jaulkipenari buruzkoa (G.A.O. 95 zbka.; 20-5; 2277 orr.).(*) Martxoaren18ko 1/1988 Foru

Más detalles