OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS"

Transcripción

1 10998 ZUZENBIDEKO OINARRIAK Sail honek eskumena du aztergai den espediente hau ebazteko, ekainaren 11ko Diputatuen Kontseiluaren 42/2008 Foru Dekretuarekin bat etorriz. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 28.5.a) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, sektorean aplikagarri den legediak edo lurralde antolamenduak interes publikoko jotzen dituen hornigaiek, ekipoek eta jardunek baino ez dute lekua lurzoru urbanizaezinean. Gainera, hala izanda ere, Foru Aldundiaren ebazpen bidez interes publikoko izendatuak izan behar izan dute, hogei eguneko jendaurreko izapidea bete eta gero. Aztertutako kasuan, behin-behineko onarpena izapide bat baino ez da, prozedura bultzatzen duen eta edukia argitaratzea ahalbidetzen duen izapidea baino ez, eta ez du aurreikusten, inondik inora, behin betiko onarpenerako hartu beharreko erabakirik. Horregatik, ditudan aginpideak erabiliz, ondorengo hau XEDATU DUT: Lehenengo.- Lurzoru urbanizaezinaren sailkapena eta lehengoratu beharreko basoaren kalifikazioa dituen lursail batean, Arlaba mewndilerroa (Harana) I. Dorrea izenekohaizeak neurtzeko dorre bat jartzeko espedienteari hasierako onarpena ematea. Espediente hori ESB Internacional SL enpresak bultzatutakoa da. Bigarrena.- Foru agindu hau Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aurrera espediente hori HOGEI EGUNEZ jartzea jendaurrean Hirigintza Zerbitzuan, nahi duen orok aztertu eta egoki deritzen alegazioak aurkeztu ahal izan ditzan. Vitoria-Gasteiz, 2008ko urriaren 1a. Toki Administrazioaren eta Lurralde Orekaren Saileko Foru Diputatua, ALFREDO DE MIGUEL AGIRRE. FUNDAMENTOS DE DERECHO Este Departamento es competente para resolver el expediente que se examina de conformidad con el Decreto Foral del Consejo de Diputados núm. 42/2008, de 11 de junio. De acuerdo con el régimen establecido en el artº 28.5.a) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, podrán llevarse a cabo en el suelo no urbanizable las actuaciones dirigidas específicamente y con carácter exclusivo al establecimiento de dotaciones, equipamientos y actividades declarados de interés público por la legislación sectorial aplicable o por el planeamiento territorial, y que en todo caso y para el caso concreto, sean además declaradas de interés público por resolución de la diputación foral correspondiente previo trámite de información pública de veinte días. La naturaleza jurídica de la aprobación inicial en el caso examinado tiene el carácter de acto de trámite, simple impulsor del procedimiento que posibilita la publicación de su contenido, sin que suponga, de ningún modo, prejuzgar decisiones reservadas al acto de aprobación definitiva. En su virtud, en ejercicio de las facultades que me competen, DISPONGO: Primero.- Aprobar inicialmente el expediente sobre autorización de instalación de una torre de medición de viento denominada Cruz de Alda Torre I, en Alda, municipio de Valle de Arana, en terreno clasificado como suelo no urbanizable y calificado como zona forestal y a restaurar, promovido por ESB Internacional S.L. Segundo.- Iniciar un periodo de exposición pública de VEINTE DÍAS a partir de la publicación de la presente Orden Foral en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava -Araba Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofiziala-, periodo durante el cual podrán presentarse cuantas alegaciones se estimen oportunas, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Urbanismo. Vitoria-Gasteiz, 1 de octubre de El Diputado de Adminis - tración Local y Equilibrio Territorial, ALFREDO DE MIGUEL AGIRRE. OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA OGASUN ZUZENDARITZA /2008 FORU AGINDUA, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuarena, urriaren 7koa. Honen bidez, apustuen bidezko jokoaren gaineko zerga autolikidatzeko eta ordain - tzeko 048 inprimaki modeloa onartzen da. Otsailaren 14ko 5/2005 Foru Araua. Honen bidez, Euskal Herrian baimendu behar diren joko jarduerak zergapetzen dira; horiek Arabako Lurralde Historikoan egiten badira. Foru arau horren 3. artikuluan jasotakoaren arabera, jokoaren gaineko zerga gaia, besteak beste, joko jarduerak baimendu, antolatu edo egitea da, baldin eta apostuak egiten direnean. Zergaren subjektu pasiboak, arauaren 5. artikuluan jasotakoarekin bat etorrita, kasuan kasuko administrazio baimena jaso duten pertsona fisikoak, juridikoak edo erakundeak dira. Era berean, 5/2005 Foru Arauaren 16. artikuluan jasotakoaren arabera, jokoaren gaineko Zergaren subjektu pasiboek, erregelamendu bidez ezartzen diren autolikidazioak aurkeztu beharko dituzte zerga horrengatik, esandako aitorpena egiteko garaian dagokien zerga zorra zehaztu eta, kasu bakoitzerako, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuak finkatzen dituen leku, era eta epeetan haren sarrera egin. Aurreko lerroaldean aipatutako betebeharra betetzeko, apustuen bidezko jokoaren gaineko zerga aitortzeko eta ordaintzeko 048 modeloa onartzen da. DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS DIRECCIÓN DE HACIENDA 6661 ORDEN FORAL 536/2008 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 7 de octubre, por la que se aprueba el modelo de impreso 048 de autoliquidación e ingreso del Tributo sobre el Juego mediante apuestas. La Norma Foral 5/2005, de 14 de febrero, por la que se regula el Tributo sobre el Juego en el Territorio Histórico de Álava, grava las actividades de juego cuya autorización deba realizarse en el País Vasco y su celebración tenga lugar en el Territorio Histórico de Álava. Según el artículo 3 de dicha Norma Foral constituye el hecho imponible del tributo sobre el Juego la autorización, organización o celebración de, entre otras, las actividades de juego a través de las cuales se realicen apuestas, siendo sujetos pasivos del Tributo, según el artículo 5 de la misma Norma, las personas físicas, jurídicas o entidades a quienes se haya otorgado la correspondiente autorización administrativa. Asimismo, el artículo 16 de la citada Norma Foral 5/2005 establece que los sujetos pasivos del Tributo sobre el Juego, estarán obligados a presentar por dicho tributo las autoliquidaciones que reglamentariamente se establezcan, determinando en el momento de efectuar dicha autoliquidación la deuda tributaria correspondiente, procediendo a su ingreso en los lugares, formas y plazos que fije, para cada caso el Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. Para cumplir con la obligación mencionada en el párrafo anterior, se aprueba el nuevo modelo 048 de declaración e ingreso del Tributo sobre el Juego mediante apuestas.

2 ko urriaren 17a, ostirala ALHAO 119 BOTHA Viernes, 17 de octubre de 2008 Ikusi da Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzuak honen guztiaren inguruan egindako txostena. Horregatik guztiagatik, aitortzen zaizkidan ahalmenak baliatuz, ondokoa XEDATU DUT: Lehenengoa. Apustuen bidezko jokoaren gaineko zergaren 048 modeloa onartzea. Apustuen bidezko jokoaren gaineko zerga autolikidatzeko eta ordaintzeko 048 modeloa onartzen da, foru agindu honekin batera doana. Ereduak bi ale izango ditu: bat, administrazioarentzat; bestea, interesdunarentzat. Bigarrena. 048 eredua aurkeztu beharko dutenak. Eredu hau apustuen bidez jokoan aritu nahi eta administrazioaren baimena duten pertsona fisiko edo juridikoek zein entitateek aurkeztu beharko dute 048 eredua. Eta administrazio baimenik eduki ezean, apustuen bidez jokoan aritzeko jarduerak antolatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek zein entitateek aurkeztu behar dute 048 eredua.. Hirugarrena. Aurkezteko epea 048 eredua hiru hilean behin aurkeztu eta ordaindu behar da, apirilaren, uztailaren, urriaren eta hurrengo urteko urtarrilaren lehenengo hogeita bost egunetan. Laugarrena. Autolikidatzeko moduko zerga oinarria Bat. Zerga oinarria apustuetan jarritako diru kopuruen batura osoaren eta jokoan parte hartzen dutenek lortutako sarien zenbateko osoaren arteko diferentzia izango da. Bi. Hala ere, pilota saioak, baserritar giroko edo bertoko beste kirol edo lehiaketa ekintza batzuk antolatzen direla-eta egiten diren apustuetan, zerga oinarria urtean antolatutako saioen kopurua izango da, baldin eta apustuak bakar-bakarrik jarduera horiek egiten diren lekuan egiten badira eta kanpoko apustuekin batzen ez badira. Bosgarrena. Ordaindu beharreko kuota kalkulatzea Bat. Apustuen bidezko jokoaren zerga tasa, ondorengo idatz zatian xedatutakoaren kalterik gabe, ehuneko 10 izango da. Zerga oinarri honi ezarriko zaio hiru hilean behin: apustuan emandako hiruhileko diru kopurua eta kasuan kasuko hiruhilekoan parte hartzaileek lortutako sarien aldea. Bi. Idatz zati honetan aipatzen diren kirol edo lehiaketa ekintzetan oinarritutako barne apustuetan, ondorengo kuota bereziak aplikatuko dira: a) Pilota saioak antolatzen direla-eta egiten diren apustuak: antolatutako saio bakoitzeko kuota finko baten arabera zergapetuko dira. Kuota finko hori 100 eurokoa izango da urtean zehar saioen kopurua 50 baino gutxiagoa denean, eta 150 eurokoa horien kopurua urtean zehar 50 edo gehiago denean. Kuota horiek pilotan antolatutako saio guztien gainean ezarriko da, urtea hasten denetik aitorpenaren xede den hiruhilekoaren azken egunera arte, halako moldez non 50 baino saio gutxiago antolatuz gero, 100 euroko kuota finkoa ezarriko baita, eta 50 edo 50 baino saio gehiago antolatuz gero, 150 euroko kuota finkoa ezarriko baita. Behin metatutako kuota osoa lortu ondoren, urte bereko aurreko hiruhilekoetan ordaindutako kopurua kenduko zaio hari, hiru hilerik behin zenbat diru sartu behar den jakiteko. b) Baserritar giroko edo bertoko beste kirol edo lehiaketa ekintza batzuk direla-eta, hala nola idi probak, aizkoljokoa, segalari probak edo harri jasotzea, egiten diren apustuak. antolatutako saio bakoitzeko kuota finko baten arabera zergapetuko dira. Kuota finko hori 20 eurokoa izango da urtean zehar saioen kopurua 50 baino gutxiagoa denean, eta 30 eurokoa horien kopurua urtean zehar 50 edo gehiago denean. Kuota horiek jardueretan antolatutako saio guztien gainean ezarriko da, urtea hasten denetik aitorpenaren xede den hiruhile- Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Relación con los Contribuyentes. En su virtud, y en ejercicio de las facultades que me competen, DISPONGO Primero. Aprobación del modelo 048 del Tributo sobre el Juego mediante apuestas. Se aprueba el modelo 048 de autoliquidación e ingreso del Tributo sobre el juego mediante apuestas, que figura como Anexo a la presente Orden Foral. Dicho modelo consta de dos ejemplares: Un ejemplar para la Administración y otro para el interesado. Segundo.- Obligados a presentar el modelo 048. Están obligados a presentar el modelo 048 las personas físicas o jurídicas o entidades titulares de autorizaciones administrativas para la práctica de juegos mediante apuestas. En defecto de autorización administrativa, están obligadas a presentar el modelo 048 las personas físicas, jurídicas o entidades cuyas actividades incluyan la celebración u organización de actividades de juego mediante apuestas. Tercero. Plazo de presentación. La presentación e ingreso del modelo 048 se deberá efectuar trimestralmente durante los veinticinco primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero del año siguiente. Cuarto. Base imponible objeto de la autoliquidación. Uno.- La base imponible vendrá constituida por la diferencia entre la suma total de las cantidades apostadas y el importe de los premios obtenidos por los participantes en el juego. Dos.- No obstante, en las apuestas celebradas con motivo de la organización de jornadas de pelota o de otras actividades deportivas o de competición de carácter rural o autóctono, la base imponible vendrá constituida por el número de jornadas organizadas anualmente, siempre que las apuestas se celebren exclusivamente en el lugar donde estas actividades se realicen y no se totalicen con apuestas externas. Quinto.- Cálculo de la cuota a ingresar. Uno.- El tipo tributario del juego mediante apuestas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente será el 10 por 100. Dicho tipo impositivo se aplicará trimestralmente sobre la diferencia que se obtenga entre la suma trimestral de las cantidades apostadas y el importe de los premios obtenidos por los participantes en el juego en el trimestre correspondiente. Dos.- En las apuestas internas basadas en las actividades deportivas o de competición relacionadas en este apartado se aplicarán las siguientes cuotas específicas: a) Apuestas celebradas con motivo de la organización de jornadas de pelota: Tributarán mediante una cuota fija por cada jornada organizada de 100 euros, cuando el número de jornadas durante el año sea inferior a 50, o de 150 euros cuando su número durante el año sea igual o superior a 50. Dichas cuotas se aplicarán en función del número total de jornadas organizadas en la actividad de pelota, desde el comienzo del año hasta el último día del trimestre que es objeto de declaración, de forma que si el número de jornadas es inferior a 50, se aplicará la cuota fija de 100 euros y si es igual o superior a 50 se aplicará la cuota fija de 150 euros. Una vez obtenida la cuota total acumulada del año, se deducirá de esta el importe de lo ingresado en los trimestres anteriores del mismo año, al objeto de calcular la cifra a ingresar por cada trimestre. b) Apuestas celebradas con motivo de la organización de otras actividades deportivas o de competición de carácter rural o autóctono, tales como arrastre de piedras, aizkolaris, segalaris o levantamiento de piedra: Tributarán mediante una cuota fija por cada jornada organizada de 20 euros cuando el número de jornadas durante el año sea inferior a 50, o de 30 euros cuando su número durante el año sea igual o superior a 50. Dichas cuotas se aplicarán en función del número total de jornadas organizadas, en cada una de las actividades consideradas,

3 11000 koaren azken egunera arte, halako moldez non 50 baino saio gutxiago antolatuz gero, 20 euroko kuota finkoa ezarriko baita, eta 50 edo 50 baino saio gehiago antolatuz gero, 30 euroko kuota finkoa ezarriko baita. Behin metatutako kuota osoa lortu ondoren, urte bereko aurreko hiruhilekoetan ordaindutako kopurua kenduko zaio hari, hiru hilerik behin Seigarrena. Aurkezteko eta ordaintzeko lekua 048 eredua entitate laguntzaileren batean (otsailaren 27ko 26/1996 Foru Dekretua) aurkeztu beharko da, eta bertan ordainduko da ordaindu beharrekoa. Erakunde laguntzailean ordaindu izanaren agiriak aurkezpen eta ordainketaren ordezkagiri gisa balioko du. Azken xedapen bakarra Foru Agindu hau, Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoko egunean jarriko da indarrean. Vitoria-Gasteiz, 2008ko urriaren 7a. Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatua, JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ. Ogasun zuzendaria, JOSU ZUBIAGA NIEVA. desde el comienzo del año hasta el último día del trimestre que es objeto de declaración, de forma que si el número de jornadas es inferior a 50, se aplicará la cuota fija de 20 euros, y si es igual o superior a 50 se aplicará la cuota fija de 30 euros. Una vez obtenida la cuota total acumulada del año, se deducirá de ésta el importe de lo ingresado en los trimestres anteriores del mismo año, al objeto de calcular la cifra a ingresar por cada trimestre. Sexto.- Lugar de presentación e ingreso. El modelo 048 se presentará y se efectuará el ingreso en alguna de las entidades financieras que tengan la condición de Entidad Colaboradora según lo dispuesto en el Decreto Foral 26/1996, de 27 de febrero. El pago en la Entidad Colaboradora servirá como resguardo de presentación y pago. Disposición final única La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. Vitoria-Gasteiz, a 7 de octubre de Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ. Director de Hacienda, JOSU ZUBIAGA NIEVA.

4 Jokoaren gaineko zerga Apustuak Tributo sobre el juego Apuestas 048 Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos Identifikazioa Identificación Identifikazio etiketa jartzeko gunea Espacio reservado para la etiqueta indentificativa Zortzapena Devengo Ekitaldia Ejercicio Epealdia Período Apustu mota Tipo de apuestas Barneko apustuak Apuestas internas Kanpoko apustuak Apuestas externas Pilota Pelota 10 Herri kirolak-lehiaketak Deportes-competiciones rurales Urtea hasten denetik autolikidazioari dagokion hiruhilekoaren azken eguna arte antolatutako saio guztiak Número total de jornadas organizadas desde el comienzo de año hasta el último día del trimestre objeto de autoliquidación Jardunaldi kopuru osoari dagokion kuota Cuota correspondiente al número total de jornadas Hiru hilean behin egindako aurreko autolikidazioak direla eta, ekitaldian zehar ordaindutako kuota guztiak Suma de las cuotas ingresadas durante el ejercicio en las autoliquidaciones trimestrales anteriores Integratzeko kuota Cuota a integrar Pilota Pelota Herri kirolak-lehiaketak Deportes-competiciones rurales Autolikidazioa Autoliquidación Autolikidazioari dagokion hiruhilekoan apustuan emandako kopuru guztiak Suma de las cantidades apostadas en el trimestre objeto de autoliquidación Parte hartzaileek lortutako sarien zenbatekoa Importe de los premios obtenidos por los participantes Kanpoko apustuak Apuestas externas Autolikidazioaren xede den hiruhilekoari dagokion oinarrari ezargarria Base imponible correspondiente al trimestre objeto de autoliquidación (31-32) 33 Integratzeko kuota Cuota a integrar 34 Ordaintzekoa guztira Total a ingresar ( ) 61 Luzapen errekargua Recargo de prórroga 64 Barandutza korrituak Intereses de demora 65 Zerga zorra guztira Total deuda tributaria 80 Data eta sinadura Fecha y firma Tokia eta data Lugar y fecha Sinadura eta zigilua Firma y sello Sarrera frogagiria Justificante ingreso Zigilua eta sinadura Sello y firma Entitatearen gakoa Clave entidad Ordain gutuna Carta de pago Data Fecha Zenbatekoa Importe RE: 08/135 PSN PVP: 0,12

5 ko urriaren 17a, ostirala ALHAO 119 BOTHA Viernes, 17 de octubre de EREDUA BETETZEKO JARRAIBIDEAK NORK AURKEZTU BEHAR DU AUTOLlKIDAZIOA? Eredu hau apustuen bidez jokoan aritu nahi eta administrazioaren baimena duten pertsona siko edo juridikoek zein entitateek aurkeztu beharko dute. Eta baimenik eduki ezean, apustuen bidez jokoan aritzeko jarduerak antolatzen dituzten pertsona siko edo juridikoek zein entitateek. AURKEZTEKO EPEA Autolikidazio hau hiru hilean behin aurkeztu beharko da, hain zuzen ere, apirilaren, uztailaren, urriaren eta urtarrilaren hogeita bost egunetan. AURKEZTEKO LEKUA 048 eredua entitate laguntzaileren batean (bankuak zein aurrezki kutxak) aurkeztu beharko da, eta bertan ordainduko da ordaindu beharrekoa. 1) SORTZAPENA EKITALDIA: autolikidazioaren xede den hiruhilekoari dagokion urtearen lau zifrak idatzi beharko dira. ALDIA: autolikidazioa egin behar den hiruhilekoa. 2) APUSTU MOTAK Kasuan kasuko laukitxoa markatu beharko da. BARRUKO APUSTUAK Kiroldegietan egiten direnak, bertan antolatzen diren kirol ekitaldiak direla eta (pilota edo herri kirolak-lehiaketak). KANPOKO APUSTUAK Kiroldegietatik kanpo egiten direnak, betiere baimendutako lekua izanda. 3) AUTOLlKIDAZIOA Pilota a) Pilota saioak antolatzen direla-eta egiten diren apustuak: antolatutako saio bakoitzeko kuota nko baten arabera zergapetuko dira. Kuota nko hori 100 eurokoa izango da urtean zehar saioen kopurua 50 baino gutxiagoa denean, eta 150 eurokoa horien kopurua urtean zehar 50 edo gehiago denean. Kuota horiek pilotan antolatutako saio guztien gainean ezarriko da, urtea hasten denetik autolikidazioaren xede den hiruhilekoaren azken egunera arte, halako moldez non 50 baino saio gutxiago antolatuz gero, 100 euroko kuota nkoa ezarriko baita, eta 50 edo 50 baino saio gehiago antolatuz gero, 150 euroko kuota nkoa ezarriko baita. Behin metatutako kuota osoa lortu ondoren, urte bereko aurreko hiruhilekoetan ordaindutako kopurua kenduko zaio hari, hiru hilerik behin Herri kirolak-iehiaketak b) Baserritar giroko edo bertoko beste kirol edo lehiaketa ekintza batzuk direla-eta, hala nola idi probak, aizkoljokoa, segalari probak edo harri jasotzea, egiten diren apustuak: antolatutako saio bakoitzeko kuota nko baten arabera zergapetuko dira. Kuota nko hori 20 eurokoa izango da urtean zehar saioen kopurua 50 baino gutxiagoa denean, eta 30 eurokoa horien kopurua urtean zehar 50 edo gehiago denean. Kuota horiek jarduera bakoitzean antolatutako saio guztien gainean ezarriko dira, urtea hasten denetik autolikidazioaren xede den hiruhilekoaren azken egunera arte, halako moldez non 50 baino saio gutxiago antolatuz gero, 20 euroko kuota nkoa ezarriko baita, eta 50 edo 50 baino saio gehiago antolatuz gero, 30 euroko kuota nkoa ezarriko baita. Behin metatutako kuota osoa lortu ondoren, urte bereko aurreko hiruhilekoetan ordaindutako kopurua kenduko zaio hari, hiru hilerik behin 11 LAUKIA: pilota apustuetan antolatutako saio guztiak idatziko dira, urtea hasten denetik kasuan kasuko hiruhilekoaren azken egunera arte. 12 LAUKIA: adieraz ezazu 11 laukian jarritako saio guztizko kopuruari dagokion kuota, a) idatz zatian azaldutakoari jarraiki. 13 LAUKIA: ekitaldiaren aurreko hiruhilekoetan ordaindutako kuota guztiak idatziko dira. Urtearen lehenengo hiruhilekoan zero idatziko da. 14 LAUKIA: adierazi beharko da 12 laukian idatzitako zenbatekoari 13 laukian idatzitakoa kenduko zaio. 21 LAUKIA: herri kiroleko-iehiaketako apustuetan antolatutako saio guztiak idatziko dira urtea hasten denetik kasuan kasuko hiruhilekoaren azken egunera arte. 22 LAUKIA: 21 laukian idatzi diren saio guztiei dagokien kuota adierazi beharko da, b) idatz zatian azaldutakoari jarraiki. 23 LAUKIA: ekitaldiaren aurreko hiruhilekoetan ordaindutako kuota guztiak idatziko dira. Urtearen lehenengo hiruhilekoan zero idatziko da. 24 LAUKIA: adierazi beharko da 22 laukian idatzitako zenbatekoari 23 laukian idatzitakoa kenduko zaio. Kanpoko apustuak Aurreko ataletan jasotzen ez diren apustuetan, %10eko tasa ezarriko zaio hiru hilean behin: apustuan emandako hiruhileko diru kopurua eta kasuan kasuko hiruhilekoan parte hartzaileek lortutako sarien aldea. 31 LAUKIA: autolikidazioari dagokion hiruhilekoan apustuan emandako kopuru guztia idatziko da. 32 LAUKIA: autolikidazioari dagokion hiruhilekoan parte hartzaileek lortutako sarien kopuru guztia idatziko da. 33 LAUKIA: hiruhilekoari (autolikidazioa aurkezten da) dagokion zerga oinarria idatziko da, hain zuzen ere, 31 eta 32 laukien kopuruetatik lortutako aldea. 34 LAUKIA: aurreko laukian idatzitako oinarriaren kuota idatziko da, behin % 10eko zerga tasa ezarri ondoren. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 048 QUIÉN TIENE QUE PRESENTAR ESTA AUTOUQUIDACIÓN? Presentarán este modelo las personas físicas o jurídicas o entidades, titulares de autorizaciones administrativas para la práctica de juegos mediante apuestas o, en defecto de autorización las personas sicas, jurídicas o entidades cuyas actividades incluyan la celebración u organización de actividades de juego mediante apuestas, PLAZO DE PRESENTACIÓN La presentación de esta autoliquidación se efectuará trimestralmente en los veinticinco días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, LUGAR DE PRESENTACIÓN El modelo 048 se presentará y se efectuará el ingreso en alguna de las entidades colaboradoras (Bancos o Cajas de ahorro). 1) DEVENGO EJERCICIO: deberá consignar las cuatro cifras del año al que corresponda el período trimestral objeto de autoliquidación. PERÍODO: trimestre al que corresponda la autoliquidación. 2) TIPO DE APUESTAS Se señalará la casilla que corresponda. APUESTAS INTERNAS Las realizadas dentro de un recinto deportivo y en relación actividades deportivas que se celebren en él (pelota o deportes-competiciones rurales). APUESTAS EXTERNAS Las realizadas fuera de recintos deportivos en local autorizado. 3) AUTOLIQUIDACIÓN Pelota a) Apuestas celebradas con motivo de la organización de jomadas de pelota, que tributarán mediante una cuota ja por cada jornada organizada de 100 euros, cuando el número de jornadas durante el año sea inferior a 50, ó de 150 euros cuando su número durante el año sea igual o superior a 50. Dichas cuotas se aplicarán sobre el número total de jornadas organizadas, en la actividad de pelota, desde el comienzo del año hasta el último día del trimestre que es objeto de autoliquidación, de forma que si el número de jornadas es inferior a 50, se aplicará la cuota ja de 100 euros y si es igual o superior a 50 se aplicará la cuota ja de 150 euros, Una vez obtenida la cuota total acumulada se deducirá de ésta el importe de lo ingresado en los trimestres anteriores del mismo año, al objeto de calcular la cifra a ingresar por cada trimestre natural. Deportes-competiciones Rurales b) Apuestas celebradas con motivo de la organización de otras actividades deportivas o de competición de carácter rural o autóctono, tales como arrastre de piedra, aizkolaris, segalaris o levantamiento de piedra, que tributarán mediante una cuota ja por cada jornada organizada de 20 euros, cuando el número de jornadas durante el año sea inferior a 50, ó de 30 euros cuando su número durante el año sea igualo superior a 50. Dichas cuotas se aplicarán sobre el número total de jornadas organizadas, en cada una de las actividades consideradas, desde el comienzo del año hasta el último día del trimestre que es objeto de autoliquidación, de forma que si el número de jornadas es inferior a 50, se aplicará la cuota ja de 20 euros y si es igual o superior a 50 se aplicará la cuota ja de 30 euros. Una vez obtenida la cuota total acumulada se deducirá de ésta el importe de lo ingresado en los trimestres anteriores del mismo año, al objeto de calcular la cifra a ingresar por cada trimestre natural. CASILLA 11: se consignará el número total de jornadas organizadas en las apuestas de pelota, desde el comienzo del año hasta el último dia del trimestre de que se trate. CASILLA 12: se señalará la cuota correspondiente al número total de jornadas consignado en la casilla 11, según lo expuesto en el apartado a). CASILLA 13: se consignará la suma de las cuotas ingresadas en trimestres anteriores del ejercicio. En el primer trimestre del año se consignará cero. CASILLA 14: se consignará la diferencia entre el importe de la casilla 12 menos el consignado en la casilla 13, CASILLA 21: se consignará el número total de jornadas organizadas en las apuestas deportes- competiciones rurales, desde el comienzo del año hasta el último dia del trimestre de que se trate. CASILLA 22: se señalará la cuota correspondiente al número total de jornadas consignado en la casilla 21, según lo expuesto en el apartado b). CASILLA 23: se consignará la suma de las cuotas ingresadas en trimestres anteriores del ejercicio, En el primer trimestre del año se consignará cero. CASILLA 24: se consignará la diferencia entre el importe de la casilla 22 menos el consignado en la casilla 23, Apuestas externas En el resto de apuestas no incluidas en las anteriores, el tipo impositivo del 10% se aplicará trimestralmente sobre la diferencia que se obtenga entre la suma trimestral de las cantidades apostadas y el importe de los premios obtenidos por los participantes en el juego en el trimestre correspondiente. CASILLA 31: se consignará el importe total de las cantidades apostadas en el trimestre objeto de autoliquidación. CASILLA 32: se consignará el importe total de los premios obtenidos por los participantes en el trimestre objeto de autoliquidación. CASILLA 33: se consignará la base imponible correspondiente al trimestre cuya autoliquidación se presenta, resultante de la diferencia entre casillas 31 y 32, CASILLA 34: se señalará la cuota correspondiente a la base consignada en la casilla anterior, aplicando el tipo impositivo del 10%.

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 196 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Foru Aginduak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 6562 Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko

Más detalles

I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO FORU ALDUNDIA

I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO FORU ALDUNDIA . Lunes, 27 de septiembre de 1999 Número 114 1999ko irailaren 27a, astelehena 114. zenbakia 14 SUMARIO Lunes, 1999ko 27 de Septiembre Irailak 114 27, 1de 1999 AURKIBIDEA PAGINA ORRIALDEA JUNTAS GENERALES

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 147. zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena 16697 BOB núm. 147. Lunes, 2 de agosto de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6203 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 101. zk. 2000, maiatzak 29. Astelehena 8769 BOB núm. 101. Lunes, 29 de mayo de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8113 BOB núm. 106. Viernes, 31 de mayo de

Más detalles

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-.

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-. 6. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO TASEN ERREGULATZAILEA. ARGIBIDEA ORDENANZA Nº 6 REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 107. zk. 2006, ekainak 6. Asteartea 13585 BOB núm. 107. Martes, 6 de junio de

Más detalles

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco BIZKAIA 1. Texto convenio colectivo 2012-2016. 2. Revisión salarial 2014. 3. Calendario laboral 2014. 4. Revisión salarial 2015-2016. 5. Calendario laboral 2015. BAO. 19. zk. 2013, urtarrilak 28. Astelehena

Más detalles

BERTARATUA: BATZORDEKIDEAK

BERTARATUA: BATZORDEKIDEAK PREMIAZKO OHIZ KANPOKO OSOKO BILKURA PLENO EXTRAORDINARIO URGENTE Akta zkia. nº Acta 20/2010 TOKIA EGUNA Hasiera-ordua Amaiera-ordua Udalbatza-aretoan 2010eko ekainaren 25ean 10,00 10,20 BERTARATUA: LEHENDAKARIA

Más detalles

VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001

VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001 VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001 1 KONTRATUAREN XEDEA: Urruneko inprimaketako VPS familiako produktuen mantentze lanen kontratua berritzea. 2 KONTRATAZIO

Más detalles

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales KULTURA SAILA 3872 203/2010 DEKRETUA, uztailaren 20koa, Goi Mailako Kirolari buruzkoa. Autonomia Estatutuaren 10.36 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari

Más detalles

INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA

INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO 1991 GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO

Más detalles

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4160 AGINDUA, 2008ko ekainaren

Más detalles

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN

Más detalles

2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014

2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014 2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014 1. Ingurumenaren eta Lurralde Politikaren Batzordearen irizpena, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko

Más detalles

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and.

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and. GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2014KO IRAILAREN 9AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

NORMA FORAL 3/2005, de 10 de marzo, por la que se regula el Tributo sobre el Juego en el Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 21 Marzo)

NORMA FORAL 3/2005, de 10 de marzo, por la que se regula el Tributo sobre el Juego en el Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 21 Marzo) Última modificación normativa: 05/03/2013 NORMA FORAL 3/2005, de 10 de marzo, por la que se regula el Tributo sobre el Juego en el Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 21 Marzo) Hago saber que las Juntas

Más detalles

Artículo 12.-. Artículo 4.-. Artículo 5.-. Artículo 9.-.

Artículo 12.-. Artículo 4.-. Artículo 5.-. Artículo 9.-. 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS O

Más detalles

11 ORDENANTZA/ORDENANZA

11 ORDENANTZA/ORDENANZA HIGIEZINEN FATXADETAN BIDE PUBLIKOTIK ZUZENEAN ERABIL DAITEZKEEN KUTXAZAIN AUTOMATIKOAK JARTZEAGATIK UDAL JABARI PUBLIKOA ERABILTZEAREN TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA ORDENANZA FISCAL REGULADORA

Más detalles

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.-

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.- AÑO 2014 URTEA 127 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION

Más detalles

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE LOS PREMIOS DE DETERMINADAS LOTERÍAS Y APUESTAS

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE LOS PREMIOS DE DETERMINADAS LOTERÍAS Y APUESTAS NOTA INFORMATIVA SOBRE EL GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE LOS PREMIOS DE DETERMINADAS LOTERÍAS Y APUESTAS La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación

Más detalles

Diversas organizaciones del Sindicato adquieren números de lotería, de los que son depositarios y venden participaciones.

Diversas organizaciones del Sindicato adquieren números de lotería, de los que son depositarios y venden participaciones. CONSULTA: Diversas organizaciones del Sindicato adquieren números de lotería, de los que son depositarios y venden participaciones. Se plantea consulta sobre el tratamiento fiscal que debería darse en

Más detalles

ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK

ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 1. Bateraezintasunen Batzordearen irizpena, David Latxaga Ugartemendia legebiltzarkidearen bateragarritasunegoerari

Más detalles

TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea EGUNA / FECHA: 21/5/2014 HASIERA / INICIO: 20:20 AMAIERA / FINAL: 20:30

TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea EGUNA / FECHA: 21/5/2014 HASIERA / INICIO: 20:20 AMAIERA / FINAL: 20:30 TOKIKO GOBERNU BATZORDEA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea EGUNA / FECHA: 21/5/2014 HASIERA / INICIO: 20:20 AMAIERA / FINAL: 20:30 BERTARATUAK / ASISTENTES: ALKATESA/ALCALDESA

Más detalles

NORMA FORAL 7/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre actividades de juego (BOB 17 Junio)

NORMA FORAL 7/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre actividades de juego (BOB 17 Junio) Última modificación normativa: 17/06/2014" NORMA FORAL 7/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre actividades de juego (BOB 17 Junio) Hago saber que las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado en Sesión

Más detalles

TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO. Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar: casinos, bingo, máquinas o aparatos automáticos Conceptos generales

TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO. Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar: casinos, bingo, máquinas o aparatos automáticos Conceptos generales TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO Con esta denominación se engloban una serie de tributos estatales (la tasa fiscal que grava los juegos de suerte, envite o azar y las tasas sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones

Más detalles

Información general sobre las formas de presentación del modelo 111 y la cumplimentación del mismo

Información general sobre las formas de presentación del modelo 111 y la cumplimentación del mismo MODELO 111 Retenciones e Ingresos a Cuenta del IRPF. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de Renta. Información general sobre

Más detalles

3. Ot r a s disposiciones

3. Ot r a s disposiciones Página 12654 I. Comunidad Autónoma 3. Ot r a s disposiciones Consejería de Economía y Hacienda 4368 Orden de 26 de febrero de 2010 de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se aprueba el modelo

Más detalles

IVA- AUTOLIQUIDACIÓN AYUDA - PRESENTACIÓN 303 Instrucciones del modelo 303

IVA- AUTOLIQUIDACIÓN AYUDA - PRESENTACIÓN 303 Instrucciones del modelo 303 IVA- AUTOLIQUIDACIÓN AYUDA - PRESENTACIÓN 303 Instrucciones del modelo 303 MUY IMPORTANTE: A partir de la declaración correspondiente al primer periodo de liquidación del ejercicio 2014 y siguientes, debe

Más detalles