OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS"

Transcripción

1 10998 ZUZENBIDEKO OINARRIAK Sail honek eskumena du aztergai den espediente hau ebazteko, ekainaren 11ko Diputatuen Kontseiluaren 42/2008 Foru Dekretuarekin bat etorriz. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 28.5.a) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, sektorean aplikagarri den legediak edo lurralde antolamenduak interes publikoko jotzen dituen hornigaiek, ekipoek eta jardunek baino ez dute lekua lurzoru urbanizaezinean. Gainera, hala izanda ere, Foru Aldundiaren ebazpen bidez interes publikoko izendatuak izan behar izan dute, hogei eguneko jendaurreko izapidea bete eta gero. Aztertutako kasuan, behin-behineko onarpena izapide bat baino ez da, prozedura bultzatzen duen eta edukia argitaratzea ahalbidetzen duen izapidea baino ez, eta ez du aurreikusten, inondik inora, behin betiko onarpenerako hartu beharreko erabakirik. Horregatik, ditudan aginpideak erabiliz, ondorengo hau XEDATU DUT: Lehenengo.- Lurzoru urbanizaezinaren sailkapena eta lehengoratu beharreko basoaren kalifikazioa dituen lursail batean, Arlaba mewndilerroa (Harana) I. Dorrea izenekohaizeak neurtzeko dorre bat jartzeko espedienteari hasierako onarpena ematea. Espediente hori ESB Internacional SL enpresak bultzatutakoa da. Bigarrena.- Foru agindu hau Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aurrera espediente hori HOGEI EGUNEZ jartzea jendaurrean Hirigintza Zerbitzuan, nahi duen orok aztertu eta egoki deritzen alegazioak aurkeztu ahal izan ditzan. Vitoria-Gasteiz, 2008ko urriaren 1a. Toki Administrazioaren eta Lurralde Orekaren Saileko Foru Diputatua, ALFREDO DE MIGUEL AGIRRE. FUNDAMENTOS DE DERECHO Este Departamento es competente para resolver el expediente que se examina de conformidad con el Decreto Foral del Consejo de Diputados núm. 42/2008, de 11 de junio. De acuerdo con el régimen establecido en el artº 28.5.a) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, podrán llevarse a cabo en el suelo no urbanizable las actuaciones dirigidas específicamente y con carácter exclusivo al establecimiento de dotaciones, equipamientos y actividades declarados de interés público por la legislación sectorial aplicable o por el planeamiento territorial, y que en todo caso y para el caso concreto, sean además declaradas de interés público por resolución de la diputación foral correspondiente previo trámite de información pública de veinte días. La naturaleza jurídica de la aprobación inicial en el caso examinado tiene el carácter de acto de trámite, simple impulsor del procedimiento que posibilita la publicación de su contenido, sin que suponga, de ningún modo, prejuzgar decisiones reservadas al acto de aprobación definitiva. En su virtud, en ejercicio de las facultades que me competen, DISPONGO: Primero.- Aprobar inicialmente el expediente sobre autorización de instalación de una torre de medición de viento denominada Cruz de Alda Torre I, en Alda, municipio de Valle de Arana, en terreno clasificado como suelo no urbanizable y calificado como zona forestal y a restaurar, promovido por ESB Internacional S.L. Segundo.- Iniciar un periodo de exposición pública de VEINTE DÍAS a partir de la publicación de la presente Orden Foral en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava -Araba Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofiziala-, periodo durante el cual podrán presentarse cuantas alegaciones se estimen oportunas, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Urbanismo. Vitoria-Gasteiz, 1 de octubre de El Diputado de Adminis - tración Local y Equilibrio Territorial, ALFREDO DE MIGUEL AGIRRE. OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA OGASUN ZUZENDARITZA /2008 FORU AGINDUA, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuarena, urriaren 7koa. Honen bidez, apustuen bidezko jokoaren gaineko zerga autolikidatzeko eta ordain - tzeko 048 inprimaki modeloa onartzen da. Otsailaren 14ko 5/2005 Foru Araua. Honen bidez, Euskal Herrian baimendu behar diren joko jarduerak zergapetzen dira; horiek Arabako Lurralde Historikoan egiten badira. Foru arau horren 3. artikuluan jasotakoaren arabera, jokoaren gaineko zerga gaia, besteak beste, joko jarduerak baimendu, antolatu edo egitea da, baldin eta apostuak egiten direnean. Zergaren subjektu pasiboak, arauaren 5. artikuluan jasotakoarekin bat etorrita, kasuan kasuko administrazio baimena jaso duten pertsona fisikoak, juridikoak edo erakundeak dira. Era berean, 5/2005 Foru Arauaren 16. artikuluan jasotakoaren arabera, jokoaren gaineko Zergaren subjektu pasiboek, erregelamendu bidez ezartzen diren autolikidazioak aurkeztu beharko dituzte zerga horrengatik, esandako aitorpena egiteko garaian dagokien zerga zorra zehaztu eta, kasu bakoitzerako, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuak finkatzen dituen leku, era eta epeetan haren sarrera egin. Aurreko lerroaldean aipatutako betebeharra betetzeko, apustuen bidezko jokoaren gaineko zerga aitortzeko eta ordaintzeko 048 modeloa onartzen da. DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS DIRECCIÓN DE HACIENDA 6661 ORDEN FORAL 536/2008 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 7 de octubre, por la que se aprueba el modelo de impreso 048 de autoliquidación e ingreso del Tributo sobre el Juego mediante apuestas. La Norma Foral 5/2005, de 14 de febrero, por la que se regula el Tributo sobre el Juego en el Territorio Histórico de Álava, grava las actividades de juego cuya autorización deba realizarse en el País Vasco y su celebración tenga lugar en el Territorio Histórico de Álava. Según el artículo 3 de dicha Norma Foral constituye el hecho imponible del tributo sobre el Juego la autorización, organización o celebración de, entre otras, las actividades de juego a través de las cuales se realicen apuestas, siendo sujetos pasivos del Tributo, según el artículo 5 de la misma Norma, las personas físicas, jurídicas o entidades a quienes se haya otorgado la correspondiente autorización administrativa. Asimismo, el artículo 16 de la citada Norma Foral 5/2005 establece que los sujetos pasivos del Tributo sobre el Juego, estarán obligados a presentar por dicho tributo las autoliquidaciones que reglamentariamente se establezcan, determinando en el momento de efectuar dicha autoliquidación la deuda tributaria correspondiente, procediendo a su ingreso en los lugares, formas y plazos que fije, para cada caso el Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. Para cumplir con la obligación mencionada en el párrafo anterior, se aprueba el nuevo modelo 048 de declaración e ingreso del Tributo sobre el Juego mediante apuestas.

2 ko urriaren 17a, ostirala ALHAO 119 BOTHA Viernes, 17 de octubre de 2008 Ikusi da Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzuak honen guztiaren inguruan egindako txostena. Horregatik guztiagatik, aitortzen zaizkidan ahalmenak baliatuz, ondokoa XEDATU DUT: Lehenengoa. Apustuen bidezko jokoaren gaineko zergaren 048 modeloa onartzea. Apustuen bidezko jokoaren gaineko zerga autolikidatzeko eta ordaintzeko 048 modeloa onartzen da, foru agindu honekin batera doana. Ereduak bi ale izango ditu: bat, administrazioarentzat; bestea, interesdunarentzat. Bigarrena. 048 eredua aurkeztu beharko dutenak. Eredu hau apustuen bidez jokoan aritu nahi eta administrazioaren baimena duten pertsona fisiko edo juridikoek zein entitateek aurkeztu beharko dute 048 eredua. Eta administrazio baimenik eduki ezean, apustuen bidez jokoan aritzeko jarduerak antolatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek zein entitateek aurkeztu behar dute 048 eredua.. Hirugarrena. Aurkezteko epea 048 eredua hiru hilean behin aurkeztu eta ordaindu behar da, apirilaren, uztailaren, urriaren eta hurrengo urteko urtarrilaren lehenengo hogeita bost egunetan. Laugarrena. Autolikidatzeko moduko zerga oinarria Bat. Zerga oinarria apustuetan jarritako diru kopuruen batura osoaren eta jokoan parte hartzen dutenek lortutako sarien zenbateko osoaren arteko diferentzia izango da. Bi. Hala ere, pilota saioak, baserritar giroko edo bertoko beste kirol edo lehiaketa ekintza batzuk antolatzen direla-eta egiten diren apustuetan, zerga oinarria urtean antolatutako saioen kopurua izango da, baldin eta apustuak bakar-bakarrik jarduera horiek egiten diren lekuan egiten badira eta kanpoko apustuekin batzen ez badira. Bosgarrena. Ordaindu beharreko kuota kalkulatzea Bat. Apustuen bidezko jokoaren zerga tasa, ondorengo idatz zatian xedatutakoaren kalterik gabe, ehuneko 10 izango da. Zerga oinarri honi ezarriko zaio hiru hilean behin: apustuan emandako hiruhileko diru kopurua eta kasuan kasuko hiruhilekoan parte hartzaileek lortutako sarien aldea. Bi. Idatz zati honetan aipatzen diren kirol edo lehiaketa ekintzetan oinarritutako barne apustuetan, ondorengo kuota bereziak aplikatuko dira: a) Pilota saioak antolatzen direla-eta egiten diren apustuak: antolatutako saio bakoitzeko kuota finko baten arabera zergapetuko dira. Kuota finko hori 100 eurokoa izango da urtean zehar saioen kopurua 50 baino gutxiagoa denean, eta 150 eurokoa horien kopurua urtean zehar 50 edo gehiago denean. Kuota horiek pilotan antolatutako saio guztien gainean ezarriko da, urtea hasten denetik aitorpenaren xede den hiruhilekoaren azken egunera arte, halako moldez non 50 baino saio gutxiago antolatuz gero, 100 euroko kuota finkoa ezarriko baita, eta 50 edo 50 baino saio gehiago antolatuz gero, 150 euroko kuota finkoa ezarriko baita. Behin metatutako kuota osoa lortu ondoren, urte bereko aurreko hiruhilekoetan ordaindutako kopurua kenduko zaio hari, hiru hilerik behin zenbat diru sartu behar den jakiteko. b) Baserritar giroko edo bertoko beste kirol edo lehiaketa ekintza batzuk direla-eta, hala nola idi probak, aizkoljokoa, segalari probak edo harri jasotzea, egiten diren apustuak. antolatutako saio bakoitzeko kuota finko baten arabera zergapetuko dira. Kuota finko hori 20 eurokoa izango da urtean zehar saioen kopurua 50 baino gutxiagoa denean, eta 30 eurokoa horien kopurua urtean zehar 50 edo gehiago denean. Kuota horiek jardueretan antolatutako saio guztien gainean ezarriko da, urtea hasten denetik aitorpenaren xede den hiruhile- Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Relación con los Contribuyentes. En su virtud, y en ejercicio de las facultades que me competen, DISPONGO Primero. Aprobación del modelo 048 del Tributo sobre el Juego mediante apuestas. Se aprueba el modelo 048 de autoliquidación e ingreso del Tributo sobre el juego mediante apuestas, que figura como Anexo a la presente Orden Foral. Dicho modelo consta de dos ejemplares: Un ejemplar para la Administración y otro para el interesado. Segundo.- Obligados a presentar el modelo 048. Están obligados a presentar el modelo 048 las personas físicas o jurídicas o entidades titulares de autorizaciones administrativas para la práctica de juegos mediante apuestas. En defecto de autorización administrativa, están obligadas a presentar el modelo 048 las personas físicas, jurídicas o entidades cuyas actividades incluyan la celebración u organización de actividades de juego mediante apuestas. Tercero. Plazo de presentación. La presentación e ingreso del modelo 048 se deberá efectuar trimestralmente durante los veinticinco primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero del año siguiente. Cuarto. Base imponible objeto de la autoliquidación. Uno.- La base imponible vendrá constituida por la diferencia entre la suma total de las cantidades apostadas y el importe de los premios obtenidos por los participantes en el juego. Dos.- No obstante, en las apuestas celebradas con motivo de la organización de jornadas de pelota o de otras actividades deportivas o de competición de carácter rural o autóctono, la base imponible vendrá constituida por el número de jornadas organizadas anualmente, siempre que las apuestas se celebren exclusivamente en el lugar donde estas actividades se realicen y no se totalicen con apuestas externas. Quinto.- Cálculo de la cuota a ingresar. Uno.- El tipo tributario del juego mediante apuestas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente será el 10 por 100. Dicho tipo impositivo se aplicará trimestralmente sobre la diferencia que se obtenga entre la suma trimestral de las cantidades apostadas y el importe de los premios obtenidos por los participantes en el juego en el trimestre correspondiente. Dos.- En las apuestas internas basadas en las actividades deportivas o de competición relacionadas en este apartado se aplicarán las siguientes cuotas específicas: a) Apuestas celebradas con motivo de la organización de jornadas de pelota: Tributarán mediante una cuota fija por cada jornada organizada de 100 euros, cuando el número de jornadas durante el año sea inferior a 50, o de 150 euros cuando su número durante el año sea igual o superior a 50. Dichas cuotas se aplicarán en función del número total de jornadas organizadas en la actividad de pelota, desde el comienzo del año hasta el último día del trimestre que es objeto de declaración, de forma que si el número de jornadas es inferior a 50, se aplicará la cuota fija de 100 euros y si es igual o superior a 50 se aplicará la cuota fija de 150 euros. Una vez obtenida la cuota total acumulada del año, se deducirá de esta el importe de lo ingresado en los trimestres anteriores del mismo año, al objeto de calcular la cifra a ingresar por cada trimestre. b) Apuestas celebradas con motivo de la organización de otras actividades deportivas o de competición de carácter rural o autóctono, tales como arrastre de piedras, aizkolaris, segalaris o levantamiento de piedra: Tributarán mediante una cuota fija por cada jornada organizada de 20 euros cuando el número de jornadas durante el año sea inferior a 50, o de 30 euros cuando su número durante el año sea igual o superior a 50. Dichas cuotas se aplicarán en función del número total de jornadas organizadas, en cada una de las actividades consideradas,

3 11000 koaren azken egunera arte, halako moldez non 50 baino saio gutxiago antolatuz gero, 20 euroko kuota finkoa ezarriko baita, eta 50 edo 50 baino saio gehiago antolatuz gero, 30 euroko kuota finkoa ezarriko baita. Behin metatutako kuota osoa lortu ondoren, urte bereko aurreko hiruhilekoetan ordaindutako kopurua kenduko zaio hari, hiru hilerik behin Seigarrena. Aurkezteko eta ordaintzeko lekua 048 eredua entitate laguntzaileren batean (otsailaren 27ko 26/1996 Foru Dekretua) aurkeztu beharko da, eta bertan ordainduko da ordaindu beharrekoa. Erakunde laguntzailean ordaindu izanaren agiriak aurkezpen eta ordainketaren ordezkagiri gisa balioko du. Azken xedapen bakarra Foru Agindu hau, Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoko egunean jarriko da indarrean. Vitoria-Gasteiz, 2008ko urriaren 7a. Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatua, JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ. Ogasun zuzendaria, JOSU ZUBIAGA NIEVA. desde el comienzo del año hasta el último día del trimestre que es objeto de declaración, de forma que si el número de jornadas es inferior a 50, se aplicará la cuota fija de 20 euros, y si es igual o superior a 50 se aplicará la cuota fija de 30 euros. Una vez obtenida la cuota total acumulada del año, se deducirá de ésta el importe de lo ingresado en los trimestres anteriores del mismo año, al objeto de calcular la cifra a ingresar por cada trimestre. Sexto.- Lugar de presentación e ingreso. El modelo 048 se presentará y se efectuará el ingreso en alguna de las entidades financieras que tengan la condición de Entidad Colaboradora según lo dispuesto en el Decreto Foral 26/1996, de 27 de febrero. El pago en la Entidad Colaboradora servirá como resguardo de presentación y pago. Disposición final única La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. Vitoria-Gasteiz, a 7 de octubre de Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ. Director de Hacienda, JOSU ZUBIAGA NIEVA.

4 Jokoaren gaineko zerga Apustuak Tributo sobre el juego Apuestas 048 Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos Identifikazioa Identificación Identifikazio etiketa jartzeko gunea Espacio reservado para la etiqueta indentificativa Zortzapena Devengo Ekitaldia Ejercicio Epealdia Período Apustu mota Tipo de apuestas Barneko apustuak Apuestas internas Kanpoko apustuak Apuestas externas Pilota Pelota 10 Herri kirolak-lehiaketak Deportes-competiciones rurales Urtea hasten denetik autolikidazioari dagokion hiruhilekoaren azken eguna arte antolatutako saio guztiak Número total de jornadas organizadas desde el comienzo de año hasta el último día del trimestre objeto de autoliquidación Jardunaldi kopuru osoari dagokion kuota Cuota correspondiente al número total de jornadas Hiru hilean behin egindako aurreko autolikidazioak direla eta, ekitaldian zehar ordaindutako kuota guztiak Suma de las cuotas ingresadas durante el ejercicio en las autoliquidaciones trimestrales anteriores Integratzeko kuota Cuota a integrar Pilota Pelota Herri kirolak-lehiaketak Deportes-competiciones rurales Autolikidazioa Autoliquidación Autolikidazioari dagokion hiruhilekoan apustuan emandako kopuru guztiak Suma de las cantidades apostadas en el trimestre objeto de autoliquidación Parte hartzaileek lortutako sarien zenbatekoa Importe de los premios obtenidos por los participantes Kanpoko apustuak Apuestas externas Autolikidazioaren xede den hiruhilekoari dagokion oinarrari ezargarria Base imponible correspondiente al trimestre objeto de autoliquidación (31-32) 33 Integratzeko kuota Cuota a integrar 34 Ordaintzekoa guztira Total a ingresar ( ) 61 Luzapen errekargua Recargo de prórroga 64 Barandutza korrituak Intereses de demora 65 Zerga zorra guztira Total deuda tributaria 80 Data eta sinadura Fecha y firma Tokia eta data Lugar y fecha Sinadura eta zigilua Firma y sello Sarrera frogagiria Justificante ingreso Zigilua eta sinadura Sello y firma Entitatearen gakoa Clave entidad Ordain gutuna Carta de pago Data Fecha Zenbatekoa Importe RE: 08/135 PSN PVP: 0,12

5 ko urriaren 17a, ostirala ALHAO 119 BOTHA Viernes, 17 de octubre de EREDUA BETETZEKO JARRAIBIDEAK NORK AURKEZTU BEHAR DU AUTOLlKIDAZIOA? Eredu hau apustuen bidez jokoan aritu nahi eta administrazioaren baimena duten pertsona siko edo juridikoek zein entitateek aurkeztu beharko dute. Eta baimenik eduki ezean, apustuen bidez jokoan aritzeko jarduerak antolatzen dituzten pertsona siko edo juridikoek zein entitateek. AURKEZTEKO EPEA Autolikidazio hau hiru hilean behin aurkeztu beharko da, hain zuzen ere, apirilaren, uztailaren, urriaren eta urtarrilaren hogeita bost egunetan. AURKEZTEKO LEKUA 048 eredua entitate laguntzaileren batean (bankuak zein aurrezki kutxak) aurkeztu beharko da, eta bertan ordainduko da ordaindu beharrekoa. 1) SORTZAPENA EKITALDIA: autolikidazioaren xede den hiruhilekoari dagokion urtearen lau zifrak idatzi beharko dira. ALDIA: autolikidazioa egin behar den hiruhilekoa. 2) APUSTU MOTAK Kasuan kasuko laukitxoa markatu beharko da. BARRUKO APUSTUAK Kiroldegietan egiten direnak, bertan antolatzen diren kirol ekitaldiak direla eta (pilota edo herri kirolak-lehiaketak). KANPOKO APUSTUAK Kiroldegietatik kanpo egiten direnak, betiere baimendutako lekua izanda. 3) AUTOLlKIDAZIOA Pilota a) Pilota saioak antolatzen direla-eta egiten diren apustuak: antolatutako saio bakoitzeko kuota nko baten arabera zergapetuko dira. Kuota nko hori 100 eurokoa izango da urtean zehar saioen kopurua 50 baino gutxiagoa denean, eta 150 eurokoa horien kopurua urtean zehar 50 edo gehiago denean. Kuota horiek pilotan antolatutako saio guztien gainean ezarriko da, urtea hasten denetik autolikidazioaren xede den hiruhilekoaren azken egunera arte, halako moldez non 50 baino saio gutxiago antolatuz gero, 100 euroko kuota nkoa ezarriko baita, eta 50 edo 50 baino saio gehiago antolatuz gero, 150 euroko kuota nkoa ezarriko baita. Behin metatutako kuota osoa lortu ondoren, urte bereko aurreko hiruhilekoetan ordaindutako kopurua kenduko zaio hari, hiru hilerik behin Herri kirolak-iehiaketak b) Baserritar giroko edo bertoko beste kirol edo lehiaketa ekintza batzuk direla-eta, hala nola idi probak, aizkoljokoa, segalari probak edo harri jasotzea, egiten diren apustuak: antolatutako saio bakoitzeko kuota nko baten arabera zergapetuko dira. Kuota nko hori 20 eurokoa izango da urtean zehar saioen kopurua 50 baino gutxiagoa denean, eta 30 eurokoa horien kopurua urtean zehar 50 edo gehiago denean. Kuota horiek jarduera bakoitzean antolatutako saio guztien gainean ezarriko dira, urtea hasten denetik autolikidazioaren xede den hiruhilekoaren azken egunera arte, halako moldez non 50 baino saio gutxiago antolatuz gero, 20 euroko kuota nkoa ezarriko baita, eta 50 edo 50 baino saio gehiago antolatuz gero, 30 euroko kuota nkoa ezarriko baita. Behin metatutako kuota osoa lortu ondoren, urte bereko aurreko hiruhilekoetan ordaindutako kopurua kenduko zaio hari, hiru hilerik behin 11 LAUKIA: pilota apustuetan antolatutako saio guztiak idatziko dira, urtea hasten denetik kasuan kasuko hiruhilekoaren azken egunera arte. 12 LAUKIA: adieraz ezazu 11 laukian jarritako saio guztizko kopuruari dagokion kuota, a) idatz zatian azaldutakoari jarraiki. 13 LAUKIA: ekitaldiaren aurreko hiruhilekoetan ordaindutako kuota guztiak idatziko dira. Urtearen lehenengo hiruhilekoan zero idatziko da. 14 LAUKIA: adierazi beharko da 12 laukian idatzitako zenbatekoari 13 laukian idatzitakoa kenduko zaio. 21 LAUKIA: herri kiroleko-iehiaketako apustuetan antolatutako saio guztiak idatziko dira urtea hasten denetik kasuan kasuko hiruhilekoaren azken egunera arte. 22 LAUKIA: 21 laukian idatzi diren saio guztiei dagokien kuota adierazi beharko da, b) idatz zatian azaldutakoari jarraiki. 23 LAUKIA: ekitaldiaren aurreko hiruhilekoetan ordaindutako kuota guztiak idatziko dira. Urtearen lehenengo hiruhilekoan zero idatziko da. 24 LAUKIA: adierazi beharko da 22 laukian idatzitako zenbatekoari 23 laukian idatzitakoa kenduko zaio. Kanpoko apustuak Aurreko ataletan jasotzen ez diren apustuetan, %10eko tasa ezarriko zaio hiru hilean behin: apustuan emandako hiruhileko diru kopurua eta kasuan kasuko hiruhilekoan parte hartzaileek lortutako sarien aldea. 31 LAUKIA: autolikidazioari dagokion hiruhilekoan apustuan emandako kopuru guztia idatziko da. 32 LAUKIA: autolikidazioari dagokion hiruhilekoan parte hartzaileek lortutako sarien kopuru guztia idatziko da. 33 LAUKIA: hiruhilekoari (autolikidazioa aurkezten da) dagokion zerga oinarria idatziko da, hain zuzen ere, 31 eta 32 laukien kopuruetatik lortutako aldea. 34 LAUKIA: aurreko laukian idatzitako oinarriaren kuota idatziko da, behin % 10eko zerga tasa ezarri ondoren. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 048 QUIÉN TIENE QUE PRESENTAR ESTA AUTOUQUIDACIÓN? Presentarán este modelo las personas físicas o jurídicas o entidades, titulares de autorizaciones administrativas para la práctica de juegos mediante apuestas o, en defecto de autorización las personas sicas, jurídicas o entidades cuyas actividades incluyan la celebración u organización de actividades de juego mediante apuestas, PLAZO DE PRESENTACIÓN La presentación de esta autoliquidación se efectuará trimestralmente en los veinticinco días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, LUGAR DE PRESENTACIÓN El modelo 048 se presentará y se efectuará el ingreso en alguna de las entidades colaboradoras (Bancos o Cajas de ahorro). 1) DEVENGO EJERCICIO: deberá consignar las cuatro cifras del año al que corresponda el período trimestral objeto de autoliquidación. PERÍODO: trimestre al que corresponda la autoliquidación. 2) TIPO DE APUESTAS Se señalará la casilla que corresponda. APUESTAS INTERNAS Las realizadas dentro de un recinto deportivo y en relación actividades deportivas que se celebren en él (pelota o deportes-competiciones rurales). APUESTAS EXTERNAS Las realizadas fuera de recintos deportivos en local autorizado. 3) AUTOLIQUIDACIÓN Pelota a) Apuestas celebradas con motivo de la organización de jomadas de pelota, que tributarán mediante una cuota ja por cada jornada organizada de 100 euros, cuando el número de jornadas durante el año sea inferior a 50, ó de 150 euros cuando su número durante el año sea igual o superior a 50. Dichas cuotas se aplicarán sobre el número total de jornadas organizadas, en la actividad de pelota, desde el comienzo del año hasta el último día del trimestre que es objeto de autoliquidación, de forma que si el número de jornadas es inferior a 50, se aplicará la cuota ja de 100 euros y si es igual o superior a 50 se aplicará la cuota ja de 150 euros, Una vez obtenida la cuota total acumulada se deducirá de ésta el importe de lo ingresado en los trimestres anteriores del mismo año, al objeto de calcular la cifra a ingresar por cada trimestre natural. Deportes-competiciones Rurales b) Apuestas celebradas con motivo de la organización de otras actividades deportivas o de competición de carácter rural o autóctono, tales como arrastre de piedra, aizkolaris, segalaris o levantamiento de piedra, que tributarán mediante una cuota ja por cada jornada organizada de 20 euros, cuando el número de jornadas durante el año sea inferior a 50, ó de 30 euros cuando su número durante el año sea igualo superior a 50. Dichas cuotas se aplicarán sobre el número total de jornadas organizadas, en cada una de las actividades consideradas, desde el comienzo del año hasta el último día del trimestre que es objeto de autoliquidación, de forma que si el número de jornadas es inferior a 50, se aplicará la cuota ja de 20 euros y si es igual o superior a 50 se aplicará la cuota ja de 30 euros. Una vez obtenida la cuota total acumulada se deducirá de ésta el importe de lo ingresado en los trimestres anteriores del mismo año, al objeto de calcular la cifra a ingresar por cada trimestre natural. CASILLA 11: se consignará el número total de jornadas organizadas en las apuestas de pelota, desde el comienzo del año hasta el último dia del trimestre de que se trate. CASILLA 12: se señalará la cuota correspondiente al número total de jornadas consignado en la casilla 11, según lo expuesto en el apartado a). CASILLA 13: se consignará la suma de las cuotas ingresadas en trimestres anteriores del ejercicio. En el primer trimestre del año se consignará cero. CASILLA 14: se consignará la diferencia entre el importe de la casilla 12 menos el consignado en la casilla 13, CASILLA 21: se consignará el número total de jornadas organizadas en las apuestas deportes- competiciones rurales, desde el comienzo del año hasta el último dia del trimestre de que se trate. CASILLA 22: se señalará la cuota correspondiente al número total de jornadas consignado en la casilla 21, según lo expuesto en el apartado b). CASILLA 23: se consignará la suma de las cuotas ingresadas en trimestres anteriores del ejercicio, En el primer trimestre del año se consignará cero. CASILLA 24: se consignará la diferencia entre el importe de la casilla 22 menos el consignado en la casilla 23, Apuestas externas En el resto de apuestas no incluidas en las anteriores, el tipo impositivo del 10% se aplicará trimestralmente sobre la diferencia que se obtenga entre la suma trimestral de las cantidades apostadas y el importe de los premios obtenidos por los participantes en el juego en el trimestre correspondiente. CASILLA 31: se consignará el importe total de las cantidades apostadas en el trimestre objeto de autoliquidación. CASILLA 32: se consignará el importe total de los premios obtenidos por los participantes en el trimestre objeto de autoliquidación. CASILLA 33: se consignará la base imponible correspondiente al trimestre cuya autoliquidación se presenta, resultante de la diferencia entre casillas 31 y 32, CASILLA 34: se señalará la cuota correspondiente a la base consignada en la casilla anterior, aplicando el tipo impositivo del 10%.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 673/2014, del Diputado de

Más detalles

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 196 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Foru Aginduak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 6562 Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

672 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora

672 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora OIRRI ZERGAGARRIA OIRRI LIKIDAGARRIA BASE LIQUIDABLE ( ) TOTAL A INGRESAR (-) (9) / /IFK /CIF / Enpresaren izena / Razón Social Informatikarako Alea / Ejemplar para Informática Zigilua eta sinadura / Sello

Más detalles

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento.

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento. Trámites a realizar por las personas beneficiarias de un seguro de vida de una persona fallecida residente en Bizkaia, NO siendo las beneficiarias el cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes y/o

Más detalles

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento.

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento. Trámites a realizar por las personas beneficiarias de un seguro de vida de una persona fallecida residente en Bizkaia, siendo las beneficiarias el cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes y/o descendientes.

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

652 eredua Modelo 652

652 eredua Modelo 652 652 eredua Modelo 652 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Bizitza aseguruen polizak Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Pólizas de seguro de vida Jarraibideak Instrucciones 652 eredua Aurkeztu

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

3. Artikulua. Sortzapena eta zergaldia Artículo 3º Devengo y Período impositivo

3. Artikulua. Sortzapena eta zergaldia Artículo 3º Devengo y Período impositivo 8.- ZERGA ORDENANTZA, TELEFONIA MUGIKORREKO ZERBITZUAK EMATEN DITUZTEN ENPRESEI UDAL JABARI PUBLIKOA ERA PRIBATIBOAN ERABILI ETA BEREZIKI USTIATZEAGATIKO TASAK EZARTZEA ARAUTZEN DUENA 8.- ORDENANZA FISCAL

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

Administrazio Xedapenak. Disposiciones Administrativas DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

Administrazio Xedapenak. Disposiciones Administrativas DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 6342 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Diputatuen Kontseiluaren Foru Dekretuak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 2870 18/2013

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60.

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60. EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00 Megabanner 728*90 px 50.00 60.00 Megabanner Inferior 728*90 px 10.00 15.00 20.00 Robapáginas 300*250

Más detalles

Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes.

Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Personas obligadas: Las personas donatarias de metálico

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA Arabako Foru Aldundia DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 826/2014, del Diputado de Hacienda,

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

II - DIPUTACION FORAL DE ALAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA II - ADMINISTRACION LOCAL DEL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA

II - DIPUTACION FORAL DE ALAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA II - ADMINISTRACION LOCAL DEL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 145. zk. 2000ko abenduaren 18a, astelehena - Lunes, 18 de diciembre de 2000 nº 145 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PAGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio

Más detalles

671 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora

671 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora OIRRI ZERGAGARRIA BASE IMPONIBLE (+)... OIRRI LIKIDAGARRIA BASE LIQUIDABLE (-)... TOTAL A INGRESAR (--)... () Informatikarako Alea / Ejemplar para Informática () / /IFK /CIF () Protokolo zk. / Nro. de

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 722/2015, del Diputado de

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

Administrazioaren Alea / Ejemplar para la Administración

Administrazioaren Alea / Ejemplar para la Administración Ogasun eta Finantza Departamentua BORONDATEZKO GIZARTE AURREIKUSPENEKO ENTITATEAK, PENTSIO PLANAK ETA FONDOAK, ORDEZKO SISTEMAK, GIZARTE AURREIKUSPENEKO MUTUALITATEAK, ASEGURATUTAKO AURREIKUSPEN PLANAK,

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

NORMA FORAL 3/2005, de 10 de marzo, por la que se regula el Tributo sobre el Juego en el Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 21 Marzo)

NORMA FORAL 3/2005, de 10 de marzo, por la que se regula el Tributo sobre el Juego en el Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 21 Marzo) Última modificación normativa: 05/03/2013 NORMA FORAL 3/2005, de 10 de marzo, por la que se regula el Tributo sobre el Juego en el Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 21 Marzo) Hago saber que las Juntas

Más detalles

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA 2015 2015 SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER ORDINARIO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE KULTURA, KIROLA

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

Personas obligadas: Las personas donatarias de un vehículo que tuvieran su residencia habitual en Bizkaia a la fecha de la donación.

Personas obligadas: Las personas donatarias de un vehículo que tuvieran su residencia habitual en Bizkaia a la fecha de la donación. Trámites a realizar por las personas donatarias de un vehículo cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Personas obligadas: Las personas donatarias de un

Más detalles

10.190 ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACION FORAL DE ALAVA. Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak. Disposiciones y Resoluciones Administrativas

10.190 ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACION FORAL DE ALAVA. Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak. Disposiciones y Resoluciones Administrativas 10.190 ALHAO 146. zk. 2001eko abenduaren 21a, ostirala - Viernes, 21 de diciembre de 2001 BOTHA nº 146 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACION FORAL DE ALAVA I Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak Zerga Premiatasuneko

Más detalles

Administrazio Xedapenak. Disposiciones Administrativas OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Administrazio Xedapenak. Disposiciones Administrativas OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 1550 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Diputatuen Kontseiluaren Foru Dekretuak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 945 6/2012 FORU

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 241. zk. 2011, abenduak 21. Asteazkena 27665 BOB núm. 241. Miércoles, 21 de diciembre de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%"'%'+ &B' < "#' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! "# $ %&'()*+,*

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%'%'+ &B' < #' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! # $ %&'()*+,* *&*-*-,. /&0.&%,*&*. -+*.,-. ((1-2,&*, -((3,/&((3-,(34 5&*(3- "678/79:;9;; 79:;;89:; 79:;"7;9;6; 79:;6"99;7;98'

Más detalles

1. art. - Foru Araudia. Art. 1º. Normativa Foral. 2. art.- Zergapeko egitatea. Art. 2º. Hecho imponible.

1. art. - Foru Araudia. Art. 1º. Normativa Foral. 2. art.- Zergapeko egitatea. Art. 2º. Hecho imponible. ORDENANTZA FISKALA: TELEFONIA MUGIKORREKO ZERBITZUAK ESKAINTZEN DITUZTEN ENPRESEK EGITEN DUTEN UDAL JABARI PUBLIKOAREN APROBETXAMENDU BEREZIRAKO ETA ERABILERA PRIBATURAKO TASAK ARAUTZEN DITUENA. ORDENANZA

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

670 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora

670 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora *84000701005* Kausagilea Causante Sortzapen eguna Fecha de devengo (7) Euskal Herrian bizi izandako urteak Nº años residencia País Vasco (8) Jaraunsletza / Herencia (9) Legatu / Legado (10) Likidazio partziala

Más detalles

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de Herri txikien arazoetariko bat Garraio Zerbitzu Publiko egoki baten beharra da, hau da, herri txikien izaerara egokitu daitekeena. Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público,

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 29. zk. 2007, otsailak 9. Ostirala 4305 BOB núm. 29. Viernes, 9 de febrero de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 49. zk. 2004, martxoak 11. Osteguna 5425 BOB núm. 49. Jueves, 11 de marzo de 2004

Más detalles

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS ÍNDICE Información general....2 Solicitud de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos..4 Anexo_01: Declaración jurada.. 6 Anexo _02: Solicitud de certificado

Más detalles

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa)

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea www.euskadi.net/ikerketa_soziologikoak Gabinete de Prospección Sociológica www.euskadi.net/estudios_sociologicos Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak:

Más detalles

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua DORRE BARRIAK San Mames ingurua Junto al nuevo San Mamés, el hospital de Basurto y la estación de autobuses. Junto a todo. Junto al hospital de Basurto, para dar a luz a una nueva vida. Junto al nuevo

Más detalles

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 49. zk. 2005eko apirilaren 29a, ostirala - Viernes, 29 de abril de 2005 nº 49

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 49. zk. 2005eko apirilaren 29a, ostirala - Viernes, 29 de abril de 2005 nº 49 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 49. zk. 2005eko apirilaren 29a, ostirala - Viernes, 29 de abril de 2005 nº 49 AURKIBIDEA SUMARIO I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak ORRIALDEA

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 31. zk. 2006, otsailak 14. Asteartea 3681 BOB núm. 31. Martes, 14 de febrero de

Más detalles

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA 6461 EBAZPENA,2010eko uztailaren 29koa, Mondragón Uni ber tsi ta teko errektorearena, Enpresa Berrikuntza eta Proiektu Zuzendaritzako Masterraren

Más detalles

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua.

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua. BAO. 31. zk. 2015, otsailak 16. Astelehena 3291 BOB núm. 31. Lunes, 16 de febrero de 2015 Bizkaiko Foru Aldundiaren 142015 FORU DEKRETUA, otsailaren 10ekoa. Honen bidez, oinarri arautzaileak eta deialdia

Más detalles

zarik onenetan egiteko egokiak diren egitura egonkor finkoetan inbertituz».

zarik onenetan egiteko egokiak diren egitura egonkor finkoetan inbertituz». EHAA - 2005eko martxoak 4, ostirala N.º 44 ZK. BOPV - viernes 4 de marzo de 2005 3429 zarik onenetan egiteko egokiak diren egitura egonkor finkoetan inbertituz». AZKEN XEDAPENA. Indarrean sartzea. Dekretu

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ALAVA I - DIPUTACION FORAL DE ALAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ALAVA I - DIPUTACION FORAL DE ALAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 23. zk. 2001eko otsailaren 23a, ostirala - Viernes, 23 de febrero de 2001 nº 23 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PAGINA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ALAVA

Más detalles

DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA

DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA ALHAO ARABAKO LURRALDE BOLETÍN HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2012ko azaroaren 28a, asteazkena ZENBAKIA 137 NÚMERO Miércoles, 28 de noviembre de 2012 AURKIBIDEA

Más detalles

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 Erakundea Diru-laguntza ( ) Aurrekontuko partida Entidad Subvención ( ) Partida presupuestaria MANCOMUNIDAD MERINDAD

Más detalles

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA.

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN INMUEBLES RESIDENCIALES EN EL

Más detalles

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 129. zk. 2004ko azaroaren 8a, astelehena - Lunes, 8 de noviembre de 2004 nº 129

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 129. zk. 2004ko azaroaren 8a, astelehena - Lunes, 8 de noviembre de 2004 nº 129 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 129. zk. 2004ko azaroaren 8a, astelehena - Lunes, 8 de noviembre de 2004 nº 129 AURKIBIDEA SUMARIO I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak ORRIALDEA

Más detalles

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION Conforme a la convocatoria de ayudas establecida por el Ayuntamiento de Sestao con el objetivo de promover la contratación de personas

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

LEGE PROIEKTUA Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0

LEGE PROIEKTUA Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN AURREKONTU OROKORRAK Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Proyecto Aurkibidea / Indice : LEGE Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0 - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO.

Más detalles

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria 0 FONDO SOCIAL EUROPEO EUROPAKO GIZARTE FONDOA Eskaera-txostena Informe-solicitud Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao Tel. 94 420 73 00

Más detalles

651 eredua Modelo 651

651 eredua Modelo 651 651 eredua Modelo 651 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Dohaintzak Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Donaciones Jarraibideak Instrucciones 651 eredua Nahitaezko agiria a) Ondasun higiezinak

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

ELCIEGO ELCIEGO LAGUARDIA LAGUARDIA. 2007ko otsailaren 16a, ostirala ALHAO 20 BOTHA Viernes, 16 de febrero de 2007

ELCIEGO ELCIEGO LAGUARDIA LAGUARDIA. 2007ko otsailaren 16a, ostirala ALHAO 20 BOTHA Viernes, 16 de febrero de 2007 1703 Insagurbe Davies nekazaritzako ingeniari tekniko jaunak idatzitako proiektuaren eta eranskinen arabera. Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/98 Lege Orokorrak 58.2 artikuluan

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 245. zk. 2003, abenduak 23. Asteartea 23969 BOB núm. 245. Martes, 23 de diciembre

Más detalles

Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación Foral de Gipuzkoa

Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación Foral de Gipuzkoa 1 30 Maiatzaren 17ko 15/1988 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako Foru Diputazioaren foru abonu-agirien sorrerari eta lehenengo jaulkipenari buruzkoa (G.A.O. 95 zbka.; 20-5; 2277 orr.).(*) Martxoaren18ko 1/1988 Foru

Más detalles

BOTHA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA

BOTHA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2008ko martxoaren 10a, astelehena ZENBAKIA 30 NÚMERO Lunes, 10 de marzo de 2008 AURKIBIDEA

Más detalles

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales.

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SOCIAL, IGUALDAD Y JUVENTUD ASÍ COMO PARA EL ACCESO A LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001

VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001 VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001 1 KONTRATUAREN XEDEA: Urruneko inprimaketako VPS familiako produktuen mantentze lanen kontratua berritzea. 2 KONTRATAZIO

Más detalles

Ángeles Custodios. Felices vacaciones!

Ángeles Custodios. Felices vacaciones! Colegio Ikastetxea Ángeles Custodios Felices vacaciones! Oporraldi zoriontsua! CURSO PRÓXIMO Todos los alumnos/as que continúen en el Colegio, abonarán la cantidad de 80 euros. El recibo se pasará por

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 6. zk. 2007, urtarrilak 9. Asteartea 625 BOB núm. 6. Martes, 9 de enero de 2007

Más detalles

I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO FORU ALDUNDIA

I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO FORU ALDUNDIA . Viernes, 6 de Marzo de 1998 Número 28 1998ko Martxoaren 6a, Ostirala 28. Zenbakia 8 SUMARIO JUNTAS GENERALES DE ALAVA Normas Forales PAGINA Norma Foral 5/1998, de 23 de febrero, de Patrimonio del Territorio

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 114. zk. 2006, ekainak 15. Osteguna 14737 BOB núm. 114. Jueves, 15 de junio de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 51. zk. 2005, martxoak 15. Asteartea 6225 BOB núm. 51. Martes, 15 de marzo de

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak NEKAZARITZA SAILA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak NEKAZARITZA SAILA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 3979 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Araugintzako Foru Dekretuak NEKAZARITZA SAILA 1781 10/2010 FORU DEKRETUA, diputatuen kontseiluarena,

Más detalles

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA. 2013ko abenduaren 30a, astelehena ZENBAKIA 149 NÚMERO Lunes, 30 de diciembre de 2013

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA. 2013ko abenduaren 30a, astelehena ZENBAKIA 149 NÚMERO Lunes, 30 de diciembre de 2013 2013ko abenduaren 30a, astelehena ZENBAKIA 149 NÚMERO Lunes, 30 de diciembre de 2013 JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA 6457 40/2013 Foru Araua, abenduaren 18koa, Arabako Lurralde Historikoaren 2014rako Aurrekontua

Más detalles

DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA ALHAO ARABAKO LURRALDE BOLETÍN HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2011ko martxoaren 25a, ostirala ZENBAKIA 36 NÚMERO Viernes, 25 de marzo de 2011 AURKIBIDEA

Más detalles

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2012 FORU DEKRETUA, abenduaren 18koa. honen bidez, desgaitasunen bat duten pertsonei

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

BOTHA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

BOTHA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2007ko otsailaren 12a, astelehena ZENBAKIA 18 NÚMERO Lunes, 12 de febrero de 2007 AURKIBIDEA

Más detalles

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PÁGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio

Más detalles

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak GIZARTE POLITIKAREN ETA GIZARTE ZERBITZUEN SAILA

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak GIZARTE POLITIKAREN ETA GIZARTE ZERBITZUEN SAILA 14944 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Foru Aginduak GIZARTE POLITIKAREN ETA GIZARTE ZERBITZUEN SAILA 8185 46/2009 FORU AGINDUA,

Más detalles

BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO

BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO 47 DEFINIZIOA Zer da? Bideo-erreproduzitzailea bideo-artxiboak erreproduzitzen dituen aplikazioa edo tresna da. Erreproduzitzaile gehienek bideoa eta audioa

Más detalles

Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas

Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas Bizkaiko Foru Diputación Foral Aldundia de Bizkaia Ogasun eta Finantza Saila Departamento de Hacienda y Finanzas Txartel

Más detalles

BOTHA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

BOTHA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2008ko urtarrilaren 30a, asteazkena ZENBAKIA 13 NÚMERO Miércoles, 30 de enero de 2008 AURKIBIDEA

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 162 Viernes 8 de julio de 2011 Sec. I. Pág. 72766 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 11704 Orden EHA/1881/2011, de 5 de julio, por la que se aprueba el modelo 763 de autoliquidación

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 147. zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena 16929 BOB núm. 147. Miércoles, 1 de agosto de 2012 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 5911 AGINDUA, 2008ko urriaren 8koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza

Más detalles

HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA

HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA ALHAO ARABAKO LURRALDE BOLETÍN HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2009ko urriaren 16a, ostirala ZENBAKIA 118 NÚMERO Viernes, 16 de octubre de 2009 AURKIBIDEA

Más detalles

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa.

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa. HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Hezkuntza Sailburuordetza Lanbide Heziketa Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Viceconsejería de Educación Dirección de Formación

Más detalles

ARGITARATZAILEA/EDITA Euskadiko Zerga-Koordinaziorako Organoa/Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi

ARGITARATZAILEA/EDITA Euskadiko Zerga-Koordinaziorako Organoa/Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi ERREDAKZIO-BATZORDEA/CONSEJO DE REDACCIÓN Manuela Escribano Riego (Lehendakaria/Presidenta) José Luis España Guzmán (Zuzendaria/Director) Jon Martínez Alonso, José Rubí Cassinello, Miren Itziar Miner Canflanca,

Más detalles

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Aurkezpenaren zk. Nº Presentación LIKIDAZIO ESKAERA / DECLARACIÓN P4800000D Egoitza/ Domicilio Udalerria / Municipio Aurkezlearen datuak (*)/ Datos del Presentador/a (*) PRESENTADORA MODELO SUCESIONES

Más detalles

Abenduaren 22ko 1564/1989 Legegintzako Errege Dekretua,

Abenduaren 22ko 1564/1989 Legegintzako Errege Dekretua, Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas Al amparo de la disposición final primera de la Ley 19/1989, de 25 de julio,

Más detalles