Diputacióde Barcelona 22 de junyde 2011 Actuacions de control EACs: Informes, inspecció

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Diputacióde Barcelona 22 de junyde 2011 Actuacions de control EACs: Informes, inspecció"

Transcripción

1 Informes, inspecció : seguretat i prevenció d incendis i medi ambient Diputacióde Barcelona 22 de junyde /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Llei 20/2009 de prevenció i Control Ambiental d Activitats: Classificació d Activitats Annex I. Activitats subjectes a règim de autorització ambiental Es divideix en dos annexos: Annex I.1: Autorització ambiental amb règim d avaluació d impacte ambiental (incloses a Directiva 96/61/CE) Annex I.2: Autorització ambiental amb règim d avaluació o d impacte ambiental (no incloses a Directiva 96/61/CE) Annex I.3. Activitats subjectes a règim de declaració d impacte ambiental + autorització substantiva Annex I.3: Declaració d impacte ambiental amb autorització substantiva (sectorial) 2 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

2 i control d activitats Llei 20/2009 de prevenció i Control Ambiental d Activitats: Classificació d Activitats Annex II. Activitats subjectes a règim de llicència ambiental Es divideix en dos apartats: Sotmeses a decisió prèvia sobre Declaració d impacte ambiental No sotmeses a decisió prèvia sobre Declaració d impacte ambiental Annex III. Activitats subjectes a règim de comunicació Annex IV. Activitats recreatives i d espectacles públics Règim d intervenció ambiental de les activitats temporals, mòbils i d investigació 3 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 i control d activitats Llei 20/2009 de prevenció i Control Ambiental d Activitats: Anàlisi dels nous canvis relatius a la tramitació d autoritzacions ambientals Estudi d Impacte Ambiental Documentació bàsica requerida per a la sol licitud d Autorització Ambiental Documentació Projecte bàsic signat per professional competent Documentació preceptiva en els aspectes de prevenció d'incendis Documentació preceptiva en els aspectes d'accidents greus Documentació preceptiva en els aspectes de protecció de la salut Certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic, expedida per l'ajuntament on es projecti dur a terme l'activitat Acreditació de la qualitat del sòl a ocupar per les instal lacions i la compatibilitat d'aquest per a l'exercici de l'activitat Designació del/s tècnic/s competent/s responsable/s de l execució del projecte Declaració de dades que, a criteri del sol licitant, gaudeixin de confidencialitat d acord amb la legislació vigent Qualsevol altra documentació que es determini per reglament o sigui exigible per la legislació sectorial Llei 3/1998 (art. 14) (el contingut es regulava per la legislació sectorial en aquesta matèria). Llei 20/2009 (art. 17) (art. 18 regula el contingut mínim) No No ( segons art. 60) 4 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

3 i control d activitats Llei 20/2009 de prevenció i Control Ambiental d Activitats Sistema de control i seguiment d activitats Actuacions de control ambiental inicial d autoritzacions i llicències ambientals: A realitzar en la posada en marxa de l activitat per part d una EAC degudament acreditada per la Generalitat de Catalunya: Verifica el compliment de les condicions de l autorització o llicència ambiental i habilita per l exercici de l activitat (si el pronunciament és favorable). Inscripció d ofici en els registres ambientals corresponents. Règim d intervenció Autorització ambiental Control periòdic de les autoritzacions ambientals Llei 3/1998 (art. 44) Sotmeses a una verificació general del compliment de les determinacions ambientals exigibles cada dos anys, sempre que no s'especifiqui un altre període en l'autorització. Queden exemptes d'aquest règim les activitats que estiguin acollides al sistema d'eco-gestió i d'eco-auditoria de la Unió Europea. Llei 20/2009 (art. 71) En defecte del termini fixat per a l autorització, s estableixen amb caràcter indicatiu els terminis següents: -Annex I.1: cada dos anys -Annex I.2 i I.3: cada quatre anys Queden exempts de control periòdic les activitats acollides al sistema d'eco-gestió i d'eco-auditoria de la Unió Europea (EMAS) 5 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Llei 20/2009 de prevenció i Control Ambiental d Activitats Sistema de control i seguiment d activitats Control periòdic de les llicències ambientals Règim d intervenció Llicència ambiental Llei 3/1998 (art. 44) -Annex II.1 s'han de sotmetre a una verificació general del compliment de les determinacions ambientals exigibles cada quatre anys, sempre que no s'especifiqui un altre període en l'autorització o en la llicència. Queden exemptes d'aquest règim les activitats que estiguin acollides al sistema d'eco-gestió i d'eco-auditoria de la Unió Europea. -Annex II.2 s'han de sotmetre a una verificació general del compliment de les determinacions ambientals cada cinc anys, sempre que no es fixi un altre període en la reglamentació municipal o en la llicència. Llei 20/2009 (art. 71) En defecte del termini fixat per a la llicència, s estableix amb caràcter indicatiu el termini següent: -Annex II i IV: cada sis anys Queden exempts de control periòdic les activitats acollides al sistema EMAS. 6 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

4 Llei 20/2009 de prevenció i Control Ambiental d Activitats Sistema de revisió d autoritzacions/llicències ambientals Règim d intervenció Revisió de les autoritzacions i llicències ambientals Llei 3/1998 (art. 37) Llei 20/2009 (art. 58) Autorització ambiental Subjecte a revisió periòdica cada vuit anys i a les revisions i les inspeccions periòdiques que estableix la legislació sectorial corresponent en matèria de prevenció d'incendis, d'accidents greus i de protecció de la salut. Subjecte a una revisió periòdica: -Annex I.1: cada 8 anys -Annex I.2: cada 12 anys -Annex I.3: no s esmenta (es remet al seu règim específic) Aquesta revisió periòdica es podrà fer coincidir, si per motius d eficàcia i economia resulta possible, amb el control periòdic, immediatament anterior a la data màxima fixada per la revisió de l autorització. Subjecte a les revisions periòdiques que en el seu cas determini la legislació Llicència ambiental sectorial en matèria d aigua, aire o de residus. 7 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Llei 20/2009 de prevenció i Control Ambiental d Activitats Procediment d adequació activitats Procediments iniciats abans de l entrada en vigor de la Llei: Activitats de l Annex I ó II de la Llei 3/1998, iniciats abans de l entrada en vigor d aquesta Llei i que continuen inclosos en aquests annexos: Es sotmeten al règim legal vigent en el moment que s inicia el procediment (Revisió de llicència o incorporació de canvis substancials). Els procediments de renovacions de les autoritzacions i de les llicències ambientals de les activitats existents es regiran pel règim jurídic de la Llei 20/2009, de 4 desembre. Les llicències ambientals únicament estaran subjectes a les renovacions periòdiques que en el seu cas determini la legislació en matèria d aigua, aire o residus. Activitats incloses en els annexos II i III de la Llei 3/1998 i ara es troben en el nou annex III: Es resolen mitjançant la comunicació per part de l Autoritat competent, que l activitat queda sotmesa al nou règim de comunicació 8 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

5 Llei 20/2009 de prevenció i Control Ambiental d Activitats Procediment d adequació activitats Actuacions de control periòdic i renovació d autoritzacions / llicències ambientals d activitats adequades a la Llei 3/1998: Activitats Annex I i II: Les actuacions de control periòdic es regeixen pels terminis fixats en l autorització o llicència ambiental concedida, fins a la renovació d aquesta. Activitats Annex II i classificades com Annex II.2 segons Llei 3/1998: Realitzar controls específics fixats en la llicència ambiental excepte activitats existents, subjectes a la Llei 4/2004, reguladora del procés adequació per les quals l inici dels controls es fixa segons requeriments i terminis establerts per la Llei 17/2007, de mesures fiscals i financeres i sempre que la llicència ambiental no determini controls específics en l àmbit de les competències ambientals de control dels ens locals. 9 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Llei 20/2009 de prevenció i Control Ambiental d Activitats Règim de Comunicació Activitats afectades: Ampli nombre d activitats d escassa o moderada incidència ambiental, tals com petita i mitjana empresa, incloses en l Annex III de la present Llei. Afecta a noves activitats i a les modificacions substancials de les existents. S estima que més del 80% de les tipologies d activitats no necessitaran ni autorització ni llicència ambiental: es tramitaran via règim de comunicació. En cap cas les ordenances municipals poden sotmetre al règim de llicència ambiental les activitats regulades per la present Llei en règim de comunicació. NOTA: El règim de comunicació, en la pràctica i fins a la data pràcticament no existia ja que els Ajuntaments la van substituir, tal i com es preveia en la Llei 3/1998, per un règim de llicències ambientals municipals, fet que ha col lapsat en la majoria dels casos el sistema /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

6 Llei 20/2009 de prevenció i Control Ambiental d Activitats Règim de Comunicació - Procediment La comunicació ha de presentar-se a l Ajuntament amb la documentació preceptiva que acredita el compliment d aquesta Llei: Descripció de l activitat mitjançant projecte bàsic amb memòria ambiental. Certificat emes per personal tècnic competent ( director execució del projecte) que acrediti que l activitat i les instal lacions s adeqüen a l estudi ambiental i al projecte presentat i que es compleixen els requisits ambientals. En cas que reglamentàriament sigui preceptiu la necessitat de comprovar el compliment de vectors ambientals (emissions a l atmosfera, soroll, vibracions,...) es necessari acompanyar també la comunicació d una certificació entregada per una entitat col laboradora de l Administració ambiental o per els serveis tècnics municipals. Si la certificació és desfavorable, no es pot presentar la comunicació ni exercir l activitat /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Llei 20/2009 de prevenció i Control Ambiental d Activitats Règim de Comunicació - Procediment La comunicació es realitza un cop finalitzades les obres i instal lacions necessàries, emparades per la llicència urbanística, llicència d obres corresponent (si aplica) i demés llicències sectorials pertinents. Una vegada efectuada la comunicació, l exercici de l activitat pot iniciar-se sota l exclusiva responsabilitat del titular de l activitat i tècnics competents que hagin entregat les certificacions, anàlisis i comprovacions pertinents. ATENCIÓ!!! 12 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

7 Llei 20/2009 de prevenció i Control Ambiental d Activitats Compètencies de l Ajuntament Activitats Annex III Competència plena en tot el procés de regularització administrativa de les activitats mitjançant: Verificació formal que la documentació presentada en la sol licitud de Comunicació s ajusta a la normativa vigent (PACA, Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d incendis, Llei 11/2009 d espectacles públics i activitats recreatives, normativa específica de vectors ambientals) i el contingut a l establert segons la normativa vigent en tots els àmbits. Dur a terme o verificar la realització de l actuació inspectora en les activitats /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Llei 20/2009 de prevenció i Control Ambiental d Activitats Abast de l actuació de control (Activitats Annex I i II) CONTROL AMBIENTAL: És un acte de comprovació dut a terme per una administració o una entitat col laboradora de l Administració en els terminis prefixats per tal de verificar que en l exercici de l'activitat o activitats que es desenvolupen en un establiment es compleixen totes i cadascuna de les prescripcions i determinacions fixades per la legislació ambiental aplicable i, específicament, les assenyalades en l autorització ambiental o en la llicència ambiental /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

8 Llei 20/2009 de prevenció i Control Ambiental d Activitats Abast de l actuació de control (Activitats Annex I i II) MODALITATS DE CONTROL: Control extern: El realitza una EAC degudament acreditada, la qual comprova l adequació de les instal lacions al projecte autoritzat i practica les actuacions de presa de mostres, anàlisi i mesurament de les emissions i d altres proves necessàries. Control intern: El realitza l empresa mateixa mitjançant l establiment d un sistema d autocontrols. Aquest sistema ha de ser verificat per una entitat col laboradora de l Administració degudament acreditada que certifiqui la idoneïtat, la suficiència i la qualitat dels autocontrols. Mixte: En el cas que el sistema d autocontrols establert per l empresa mateixa sigui parcial, la verificació s haurà de completar amb un control extern /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Llei 20/2009 de prevenció i Control Ambiental d Activitats Abast de l actuació de control (Activitats Annex I i II) CONTINGUT MÍNIM DE L ACTA DE CONTROL: Identificació de l empresa, establiment i referència a autorització/llicència. Descripció de totes les actuacions practicades, amb especificació dels focus emissors controlats, resultats de les mesures directes obtingudes i de les mostres preses que han de ser objecte d anàlisi i mesura posteriors, detallant la metodologia i procediment d avaluació dels mesuraments. Especificació dels aparells de mesura i mètode d anàlisi que s empren en l actuació de control. Descripció de les modificacions que, en el seu cas, s hagin observat en les instal lacions, processos, matèries primeres i productes respecte el projecte autoritzat. Descripció de les Incidències detectades /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

9 Llei 20/2009 de prevenció i Control Ambiental d Activitats Abast de l actuació de control (Activitats Annex I i II) CONTINGUT DE L INFORME: En base a l acta de control i a les analítiques practicades l EAC ha d emetre informe que valori el compliment de totes les determinacions ambientals exigibles i realitzi el pronunciament final respecte el inici i exercici de l activitat /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Llei 20/2009 de prevenció i Control Ambiental d Activitats Abast de l actuació de control (Activitats Annex III) Certificat emès per personal tècnic competent (director execució de projecte) que acrediti que l activitat i les instal lacions s adeqüen a l estudi ambiental i al projecte presentat i que es compleixen els requisits ambientals. En cas que reglamentàriament sigui preceptiu la necessitat de comprovar el compliment de vectors ambientals (emissions a l atmosfera, soroll, vibracions,...). És necessari acompanyar també la comunicació d una certificació entregada per una entitat col laboradora de l Administració ambiental o pels serveis tècnics municipals. La Certificació ambiental realitzada per una EAC o per els serveis tècnics municipals acredita que es compleixen els requeriments, les emissions i les condicions tècniques determinades per la normativa ambiental 18 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

10 Llei 20/2009 de prevenció i Control Ambiental d Activitats Règim de Comunicació - Procediment REQUISITS NORMATIUS AMBIENTALS A CONSIDERAR: Autorització d abocaments a llera pública. Normativa sobre Contaminació atmosfèrica: Llei 34/2007, de la qualitat de l aire i protecció de l atmosfera. Compliment requisits de contaminació per soroll i/o vibracions. Compliment normativa de contaminació lumínica. Caracterització de determinats residus (si s escau). Si l activitat es situa en un espai protegit, requereix el procés d anàlisi respecte de la necessitat d avaluació ambiental /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Requisits Normatius Ambientals AIGÜES ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS: CARACTERITZACIÓ I GESTIÓ D ABOCAMENTS. Normativa d aplicació: Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s aprova el reglament dels serveis públics de sanejament. Real Decret 606/2003, de 23 de maig (RDPH). Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s aprova el reglament dels tributs gestionats per l Agència Catalana de l Aigua. Objectiu: Complir amb els permisos d abocament individuals o amb el que es regulen en el reglament de sistemes. Ajustar la realitat a la Declaració d Ús i Càrrega de l Aigua (DUCA) /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

11 Requisits Normatius Ambientals AIGÜES ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS: CANON DE L AIGUA Definició: Tribut gestionat per l Agència Catalana de l Aigua relatiu al consum i a la qualitat de l abocament d aigües residuals. Declaració ús i contaminació de l aigua (DUCA): Obligatorietat de presentació: Activitats econòmiques compreses entre el nº B i E del CCAE-93 Usuaris requerits per l ACA Tipus de DUCA S: DUCA Abreujada i DUCA Bàsica Validesa de les Declaracions: Validesa de quatre anys i anual respectivament (Existeixen casuístiques especials) 21 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Requisits Normatius Ambientals AIGÜES ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS: DUCA: Establiments afectats CCAE-93 Q abastat (m3/any any) Obligació DUCA Tipus DUCA Inclòs en la divisió de la secció B i en les seccions C,D,E Inferior a De a 6.000, per registre Abreujada Abreujada o Bàsica Superior a Bàsica Resta de CCAE Inferior a No, si no es requereix Abreujada De a No, si no es requereix Abreujada o Bàsica Superior a Optativa o requerida Bàsica 22 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

12 i control d activitats Requisits Normatius Ambientals AIGÜES ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS: DUCA: Permís d abocament ABOCAMENT A LLERA PÚBLICA PERMISOS INDIVIDUALES TRAMITACIÓ ACA AIGÜES RESIDUALS ESTABLIMENTS TRAMITACIÓ PERMÍS ABOCAMENT ABOCAMENT A SISTEMES DE SANEJAMENT ORDENANCES MUNICIPALS PRESCRIPCIONS REGLAMENT DE SISTEMES 23 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Requisits Normatius Ambientals ATMOSFERA Normativa sobre Contaminació atmosfèrica En el passat Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico Decreto 833/1975, de 6 de febrero por el que se desarrolla la Ley 8/1972 Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmosfera Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l Ambient Atmosfèric Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/ /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

13 Requisits Normatius Ambientals ATMOSFERA En l actualitat: Llei 34/2007, de la qualitat de l aire i protecció de l atmosfera. Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el CAPCA y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación Objectiu: Establir les bases en matèria de prevenció, vigilància i reducció de contaminació atmosfèrica amb la finalitat d evitar i, quan no sigui possible, disminuir els danys que se n puguin derivar per a les persones, el medi ambient i altres béns de qualsevol naturalesa. Àmbit d aplicació: Totes les fonts d emissió dels contaminants descrits a l Annex I (Relació de contaminants atmosfèrics) corresponents a activitats, públiques i/o privades, incloses a l Annex IV (CAPCA) /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Requisits Normatius Ambientals ATMOSFERA Normativa sobre Contaminació atmosfèrica:real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el CAPCA y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación Objectius: Actualitzar el CAPCA de la Ley 34/2007 Establir disposicions bàsiques per a la seva aplicació Establir criteris comuns per a les mesures de control que les CCAA puguin adoptar /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

14 Requisits Normatius Ambientals ATMOSFERA Normativa sobre Contaminació atmosfèrica:real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el CAPCA y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación Àmbit d aplicació: És d aplicació a totes les APCA, tant a les públiques com a les privades. Classificació activitats: Identificació activitat (Tipus, potència, capacitat,...) Assignació a grups A, B o C o a cap Codi per a cada activitat Consideracions específiques 27 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Requisits Normatius Ambientals ATMOSFERA Normativa sobre Contaminació atmosfèrica:real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el CAPCA y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA als AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA: Llicència atmosfèrica Instalacions on es desenvolupi alguna activitat classificada grups A ó B del CAPCA Es considera l addicció de caracteristiques per a avaluar la classificació al CAPCA 28 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

15 Requisits Normatius Ambientals ATMOSFERA Normativa sobre Contaminació atmosfèrica:real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el CAPCA y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA: Llicència atmosfèrica. VLE: Aplicació de les MTD Ubicació geogràfica Característiques del medi Tipus d emissions Plans i programes aprovats VLE establerts a la legislació vigent 29 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Requisits Normatius Ambientals ATMOSFERA Normativa sobre Contaminació atmosfèrica:real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el CAPCA y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA: Llicència atmosfèrica. VLE establerts a la legislació vigent: RD 430/2004 GIC RD 653/2003 IR RD 117/2003 Dissolvents Decret 319/1998 Instal lacions de combustió Decret 22/1998 Instal lacions torrat i torrefactat de cafè 30 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

16 Requisits Normatius Ambientals ATMOSFERA Normativa sobre Contaminació atmosfèrica:real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el CAPCA y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación PROCEDIMENTS DE CONTROL Les mesures es realitzaran d acord a la Norma UNE EN Les instal lacions disposaran de llocs de mesura d acord a la Norma UNE EN CEN tècniques Els mètodes de mesura tant per a mesures puntuals com per a calibratge de SAM es realitzaran d acord amb les normes disponibles L administració competent pot dictar especificacions específiques 31 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Requisits Normatius Ambientals ATMOSFERA Normativa sobre Contaminació atmosfèrica:real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el CAPCA y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación tècniques tècniques PROCEDIMENTS DE CONTROL L administració competent pot dictar especificacions específiques L administració competent pot dictar especificacions específiques per al control de les emissions difuses Les OCA remetran els informes dels controls externs a l administració competent /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

17 Requisits Normatius Ambientals ATMOSFERA Normativa sobre Contaminació atmosfèrica:real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el CAPCA y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación REGISTRE I INFORMACIÓ DE LES EMISSIONS Les instal lacions hauran de mantenir i comunicar a l administració competent un registre d emissions amb, com a mínim: Identificació activitats Funcionament Emissions Incidències Controls Inspeccions Periòde mínim de conservació: 10 anys 33 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 CCAA Requisits Normatius Ambientals ATMOSFERA Normativa sobre Contaminació atmosfèrica:real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el CAPCA y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación ADAPTACIÓ ACTIVITATS EXISTENTS: Serà fixat per les Activitat existent: Es la que esta legalment en funcionament abans del dia És la que hagi sol licitat legalització abans del i es posi en funcionament abans del El termini d adaptació en cap cas superarà la data del /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

18 Requisits Normatius Ambientals ATMOSFERA Normativa sobre Contaminació atmosfèrica:real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el CAPCA y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación DEROGACIÓ NORMATIVA Decreto 833/1975 No obstant, l annex IV del Decreto, serà d aplicació per a activitats considerades al grup C i es podrà utilitzar com a referència per a fixar VLE a activitats dels grups A i B en tant en quant no existeixi ninguna normativa que estableixi altres VLE. a les Seguiran essent aplicables les referències als VLE de l Annex IV autoritzacions atorgades amb anterioritat al present RD 35 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Requisits Normatius Ambientals ATMOSFERA Normativa sobre Contaminació atmosfèrica:real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el CAPCA y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación DEROGACIÓ NORMATIVA Orden No obstant, l esmentada ordre mantendrà la seva vigencia a les CCAA que no disposin de normativa aprobada en la matèria /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

19 Requisits Normatius Ambientals ATMOSFERA Normativa sobre Contaminació atmosfèrica:real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el CAPCA y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación IPPC, a l les DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA Queden exceptuades del que disposen els articles 13 i 14 les instal lacions incloses en l àmbit d aplicació de la Llei 16/2002, que estan sotmeses a l autorització ambiental integrada regulada a mateixa Llei, així com les que, per desplegament legislatiu de comunitats autònomes, quedin afectades per procediments d intervenció integrada de naturalesa similar. (DISP. ADD. 2) 37 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Requisits Normatius Ambientals ATMOSFERA Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de es activitats ANNEX VI INFORMES PRECEPTIUS EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT Es sotmeten a un informe de l òrgan ambiental del departament competent en matèria de protecció del medi ambient les activitats sotmeses a un règim d intervenció i control específics per la legislació de referència de qualitat de l aire i protecció atmosfèrica i en les activitats de l Annex II següents: Les activitats incloses en els grups A i B del CAPCA Les activitats afectades per la normativa de comerç de drets d emissió. Les activitats amb instal lacions que, segons el Decret 319/1998, hagin de disposar d un pla de vigilància de llurs emissions mitjançant mesurament continu. Les activitats afectades pel Reial Decret 117/ /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

20 i control d activitats Requisits Normatius Ambientals SOROLL NORMATIVA D APLICACIÓ Comunitat Europea: Directiva 2002/49/CE, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, aprovada el 25/06/2002. Estat Espanyol: Ley del Ruido 37/2003, de 17 de noviembre 2003 Real Decreto 1513/2005, desarrolla la evaluación y gestión del ruido ambiental. Real Decreto 1367/2007, desarrolla la Ley del Ruido Real Decreto 1371/2007, desarrolla el DB-HR (modificado por el RD 1675/2008) 39 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 i control d activitats Requisits Normatius Ambientals SOROLL NORMATIVA D APLICACIÓ Catalunya: Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica. Decret 245/2005, fixa criteris per a l elaboració dels mapes de capacitat acústica. Decret 176/2009, de 10 de novembre,pel qual s aprova el reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n adapten els seus annexos. Ordenances municipals /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

21 i control d activitats Requisits Normatius Ambientals SOROLL Novetats del Decret 176/2009 Zonificació acústica s incorporen usos del sòl. Valors d immissió interiors en funció de l ús de l edifici i sala. Dos tipus de valors a complir: Objectius de qualitat. Valors límits d immissió. Correcció de baixa freqüència en les avaluacions. Índex de nivell d immissió de vibracions. Creació d un Registre d Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica i la seva acreditació /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 i control d activitats Requisits Normatius Ambientals SOROLL Adequació activitats a Normativa actual 42 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

22 i control d activitats ambient Requisits Normatius Ambientals SOROLL Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica (EPCA) El Departament de Medi Ambient es l òrgan autonòmic competent en l acreditació d EPCA. Camps d actuació: El control dels nivells sonors i vibracions en activitats i infraestructures El control de la qualitat acústica en l edificació: aïllament in situ. L avaluació acústica del Territori /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 i control d activitats Requisits Normatius Ambientals SOROLL 44 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

23 i control d activitats La Contaminació Lluminosa 1. CONTAMINACIÓ LLUMINOSA. CONCEPTES BÀSICS 2. NORMATIVA AMBIENTAL CATALANA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA Llei 6/2001, de 31 de maig. Decret 82/2005, de 3 maig. 3. EL MAPA DE PREVENCIÓ ENVERS LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 4. REQUISITS DE LA NORMATIVA A LES INSTAL LACIONS D ENLLUMENAT EXTERIOR 5. EL CONTROL AMBIENTAL DE LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 45 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 i control d activitats La Contaminació Lluminosa: Conceptes bàsics És un vector ambiental nou, que apareix quan es fa fosc (vector llum) Definició: (Segons Llei 6/2001): L emissió de flux lluminós de fonts artificials* nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització de les activitats previstes en la zona en què s han instal lat els llums En resum: La contaminació lluminosa és el resultat d una il luminació incorrecta. (*) Font artificial és l associada a una làmpada /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

24 La Contaminació Lluminosa: Normativa catalana Normativa d aplicació: Llei 6/2001, de 31 de maig, d ordenació ambiental de l enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001. A qui aplica? A les instal lacions d il luminació exterior i interior (amb afectació a l exterior) de titularitat pública i privada. A les instal lacions d il luminació exterior i interior (amb afectació a l exterior) que siguin noves o existents. Activitat nova: tramitada la seva legalització a partir del 06/05/2005. El 31/12/2011 finalitzarà el termini màxim per a l adequació de les activitats existents. A les instal lacions d il luminació exterior i interior (amb afectació a l exterior) situades en l àmbit territorial de Catalunya, incloses algunes zones de mar. (Exempció d aplicació: instal lacions previstes en l art.3.2 del Decret 82/2005 (ports,aeroports, telefèrics,...). Actuació prioritària: L enllumenat públic (carrers), que és la principal font de contaminació lluminosa /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 La Contaminació Lluminosa: Normativa catalana Què contempla? La creació d una zonificació de Catalunya segons la protecció del territori pel que fa a la contaminació lluminosa: Mapa de prevenció de la contaminació lluminosa. Per a les instal lacions existents, la confecció per part dels Ajuntaments dels plans d adequació de la il luminació exterior a la normativa: Plans Municipals d adequació de la il luminació exterior. Per a les noves instal lacions, la confecció de Projectes d Il luminació exterior que han d acompanyar la documentació tècnica per a la sol licitud de les Llicències municipals (d obres, d activitats,...). Estableix la creació d un Programa de Manteniment per a les instal lacions d il luminació exterior. Fixa les competències de l Administració local i les del DMAH. Estableix els requisits que han de complir les instal lacions d il luminació exterior. Preveu un sistema de control del compliment d aquests requisits /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

25 La Contaminació Lluminosa: Mapa prevenció Què contempla? La creació del mapa està establert en l art. 5 de la Llei 6/2001 i en l art. 5 del Decret 82/2005. El mapa va ser aprovat el 19/12/2007 pel DMAH. Previst revisar-lo cada 2 anys. La consulta del mapa es pot realitzar des de visors de la web del DMAH (SIMA/MIRAMON/IDEC). Abasta tot el territori de Catalunya, incloses algunes zones de mar /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 La Contaminació Lluminosa: Mapa prevenció Zones lumíniques: E1 (zones de protecció màxima) (30% del territori): PEIN. Xarxa natura Zones de Potecció Especial. L Àrea d influència dels punts de referència. E2 (zones de protecció alta) (63 % del territori): Sòl no urbanitzable fora d una E1. E3 (zones de protecció moderada) (6% del territori): Sòl urbà o urbanitzable (segons PGOU vigent!). E4 (zones de protecció menor) (1% del territori): Sòl urbà d ús intensiu de nit (grans zones comercials,...). Llocs de circulació internsa de nit /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

26 La Contaminació Lluminosa: Requisits de la normativa Qualitat de la llum emesa: Il luminar només amb la radiació electromagnètica que sigui aprofitable per l ull humà i no afecti al medi ambient. En general, les làmpades que s han d utilitzar són: les de major eficiència energètica i mínima emissió de flux lluminós en radiacions de longitud d ona inferior a 440 nm, compatibles amb les exigencies funcionals i paisatgístiques La Taula 1 de l Annex del Decret 82/2005 regula el tipus de làmpada permesa segons zonificació lumínica i segons horari de funcionament de la il luminació. VM VSAP Nota: HM espectre semblant al VM, amb més component UV /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 La Contaminació Lluminosa: Requisits de la normativa Quantitat de llum emesa: Il luminar només amb la quantitat de llum que sigui suficient i necessària. Les Taules 5, 6, 7, 9 i 10 de l Annex del Decret 82/2005 regulen els paràmetres relacionats amb la quantitat de llum emesa, segons zonificació lumínica i segons horari de funcionament de la il luminació: Il luminació intrusa en superfícies verticals. Il luminació en zones destinades al trànsit de vehicles i/o pas de vianants. Intensitat lluminosa emesa en direcció a àrees protegides (E1). Luminància de rètols, d edificis, d aparadors, de finestres, façanes i monuments /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

27 La Contaminació Lluminosa: Requisits de la normativa Confinament espacial de la llum emesa: Il luminar només allà on toca. L art. 9 i les Taules 2, 3 i 4 de l Annex del Decret 82/2005 regulen les característiques dels pàmpols segons zonificació lumínica: FHS instal lat. La Llei 6/2001 prohibeix els pàmpols tipus globus sense carcassa opaca ( casc ). Enlluernament. Orientació projectors: Emetre per sota del pla horitzontal i en angles d enfocament interiors a 70 º (excepte edificis valor històric) 53 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 La Contaminació Lluminosa: Requisits de la normativa Confinament temporal de la llum emesa: Il luminar només quan toca. L art. 10 del Decret 82/2005 estableix la regulació horaria de la il luminació: Horari vespre/horari nit. Horari vespre: des de la posta de sol fins a les 22:00 h UTC / Horari nit: comprén des de les 22:00 h UTC fins la sortida del sol. En horari de nit només es permet el funcionament d instal lacions per qüestions informatives de serveis (farmàcies,..) i únicament mentre es doni servei, per raons de seguretat i per trànsit de persones /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

28 La Contaminació Lluminosa: Mapa prevenció El control ambiental de la contaminació lluminosa: DMAH (Oficina de Prevenció de la Contaminació Lluminosa) i els Ajuntaments. EACs degudament acreditades. TÜV Rheinland ICT, SA és la primera EAC acreditada. Abast del control: Comprovació de l especificat en els Projectes d Il luminació exterior, mitjançant: Supervisió de documentació tècnica: Espectre electromagnètic de la llum emesa per la làmpada. Flux Hemisferi Superior (FHS) instal lat. Diagrama d intensitats lluminoses dels projectors.... Observacions visuals in situ : Tonalitat de la llum, enlluernament,... Mesuraments: Determinació dels valors d il luminació, luminància, il luminació intrusa, /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 La Contaminació Lluminosa: Mapa prevenció El control del Vector Llum de NOVES activitats (tramitades a partir 06/05/2005). Procediment: Presentació a l Administració de l Informe de les característiques de la il luminació exterior de l activitat previst en l article 16 del Decret 82/2005, i on s acredita el compliment d aquesta normativa. L Administració avalua la suficiència i idoneitat d aquest Informe, i emet la Llicència de l activitat condicionada a la comprovació del Vector Llum /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

29 La Contaminació Lluminosa: Mapa prevenció El control del Vector Llum d activitats EXISTENTS (tramitades anteriorment al 06/05/2005). Procediment: Aquestes activitats tenen fins el 31/12/2013 (Avantprojecte de Llei) per adequar les seves instal lacions a la normativa de prevenció de la contaminació lluminosa. Presentació a l Administració de l Informe de les característiques de la il luminació exterior de l activitat i les mesures per a la seva adequació per complir amb el Decret 82/2005 / Llei 6/2001. L Administració avalua la suficiència i idoneitat d aquest Informe. I es comprova l adequació d aquesta documentació en el proper Control periòdic /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Protecció i Seguretat Contraincendis Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Títol I. Disposicions generals Article 1. Objecte: Ordenació i regulació de les actuacions públiques de prevenció i seguretat en matèria d incendis en els establiments, activitats, infraestructures i edificis. Article 2. Finalitats: Establir els mecanismes, protocols i actuacions que permetin garantir uns elevats nivells de seguretat en matèria d incendis /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

30 Protecció i Seguretat Contraincendis Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Títol II. Competències Competències municipals: La competència municipal inclou les funcions necessàries per a garantir la seguretat en cas d incendi dins del municipi (normatives, de control, inspecció, informe i sancionadores). Correspon a l administració municipal la verificació del compliment de les condicions de seguretat en cas d incendi dels establiments o edificis en relació amb els quals tinguin competència per concedir llicència d activitats o d obres /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Protecció i Seguretat Contraincendis Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Títol II. Competències Competències de la Generalitat: Dissenyar, desenvolupar normativament i supervisar el sistema de prevenció i seguretat en matèria d incendis. Portar a terme la intervenció administrativa que correspongui. Autoritzar i controlar les entitats col laboradores /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

31 Protecció i Seguretat Contraincendis Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Títol III. Condicions de prevenció i seguretat Reglaments tècnics (Decrets): avui hi tenim el RSCIEI i el CTE. Instruccions tècniques complementàries (ITC): seran les SP s Guies tècniques: podem generar-ne o reconèixer les elaborades per altres organismes /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Protecció i Seguretat Contraincendis Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Títol IV. Règim d Intervenció Administrativa Capítol II. Intervenció municipal L Ajuntament ha de verificar en la tramitació de llicències (d obres o activitats) que els projectes s ajusten a la normativa vigent de prevenció i seguretat en matèria d incendis. Els Ajuntaments poden delegar a una ECA el control preventiu en matèria d incendis /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

32 Protecció i Seguretat Contraincendis Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Títol IV. Règim d Intervenció Administrativa Capítol III. Intervenció de la Generalitat Intervenció Prèvia: Control preventiu. (Informe de prevenció d incendis). Intervenció de comprovació: Acte de comprovació. (És com el control inicial). Intervenció posterior a l inici de l activitat: inspeccions /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Protecció i Seguretat Contraincendis Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Títol IV. Règim d Intervenció Administrativa Capítol III. Intervenció de la Generalitat Secció segona: Intervenció Prèvia: (Informe de prevenció d Incendis) Correspon a la DGPEIS (directament o mitjançant ECA s) realitzar l informe de prevenció d incendis. Realització de l informe de prevenció en els supòsits establerts a l annex 1 de la Llei. Llista d activitats més reduïda. Apareixen altres edificis o infraestructures que no són activitats (EGA s, túnels...) Termini en l emissió de l informe: 2 mesos i silenci positiu! 64 15/06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

33 Protecció i Seguretat Contraincendis Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Títol IV. Règim d Intervenció Administrativa Capítol III. Intervenció de la Generalitat Secció segona: Intervenció Prèvia: (Informe de prevenció d Incendis) Silenci positiu. Per Ordre es definirà el contingut del projecte en matèria de prevenció i seguretat en cas d incendi. Realització de l informe de prevenció en el supòsit d activitats de caràcter esporàdic o puntual. Activitats de caràcter esporàdic. Estructures desmuntables i itinerants. Termini en l emissió de l informe: 15 dies. Silenci també positiu /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Protecció i Seguretat Contraincendis Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Títol IV. Règim d Intervenció Administrativa Capítol III. Intervenció de la Generalitat Secció tercera: Acte de comprovació. S efectua en els supòsits en que la DGPEIS emet informe de prevenció. El titular sol licita a una ECA la realització de l acte de comprovació. Abans d iniciar l activitat, el titular haurà de presentar un certificat conforme l acte de comprovació és favorable. Les ECA s trametran a la DGPEIS còpia dels certificats de les actes de comprovació. En el cas d infraestructures públiques, l acte de comprovació la realitzarà directament la DGPEIS /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

34 Protecció i Seguretat Contraincendis Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Títol IV. Règim d Intervenció Administrativa Capítol III. Intervenció de la Generalitat Secció quarta: Inspecció. Personal inspector: Cos de Bombers i Tècnics de la DGPEIS facultats per a fer-ho. Deure de col laboració per part del titular de l establiment (facilitar l accés, etc). De cada inspecció caldrà aixecar una acta /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011 Protecció i Seguretat Contraincendis Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Títol IV. Règim d Intervenció Administrativa Capítol III. Intervenció de la Generalitat Secció quarta: Inspecció. Si del resultat de la inspecció en resulta l incompliment de la normativa en prevenció es concedirà un termini per a la seva correcció. Si del resultat de la inspecció en resulta un risc important per a la seguretat de les persones, es podran adoptar directament mesures cautelars (clausura temporal...) Si transcorregut el termini de correcció no s han esmenat els incompliments detectats, s aplicarà el Règim sancionador /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

35 Moltes Gràcies Moltes Gràcies Montserrat Freixas Mercadé Directora Tècnica Àrea Medi Ambient i Salud Ambiental TÜV Rheinland Group en España TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing SA Avda. Catalunya, núm 22, local B Tel.: Fax: /06/2011 TÜV Rheinland en España 2011

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS Ernest Valls Ajuntament de Tortosa LLEI 3/1998 És la nova Llei d Intervenció Integral de l Administració Ambiental, transposició de la Directiva Europea IPPC,

Más detalles

El paper de les EC s en la realització d Inspeccions Ambientals Integrades

El paper de les EC s en la realització d Inspeccions Ambientals Integrades El paper de les EC s en la realització d Inspeccions Ambientals Integrades Rodrigo Radovan - Global Business Development Manager Industrial Services TÜV Rheinland International Foment del Treball Nacional

Más detalles

LOGO LLEI PCAA. Xavier Nicolau, Cap de l OGAU de Barcelona

LOGO LLEI PCAA. Xavier Nicolau, Cap de l OGAU de Barcelona LOGO LLEI PCAA Xavier Nicolau, Cap de l OGAU de Barcelona Index 1 - MARC NORMATIU BÀSIC 2 - FONAMENTS DE LA LLEI 3/1998 3 ADEQUACIONS/INCORPORACIONS 4 PRINCIPALS INNOVACIONS 5 ELS NOUS ANNEXOS 1- MARC

Más detalles

LLICÈNCIES AMBIENTALS MUNICIPALS

LLICÈNCIES AMBIENTALS MUNICIPALS LLICÈNCIES AMBIENTALS MUNICIPALS ESQUEMA DE LA PRESENTACIÓ Necessitat de la llicència municipal Breu introducció històrica Marc normatiu Tipus d autorització municipal Llicència ambiental Règim de comunicació

Más detalles

INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/ /12/2011 de DGEMSI. Data: 24/05/2012

INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/ /12/2011 de DGEMSI. Data: 24/05/2012 INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/2011 21/12/2011 de DGEMSI Data: 24/05/2012 Instrucció de 6 abril de 2011 de la Direcció General d Energia, Mines i Seguretat Industrial: Estableix els criteris per a la realització

Más detalles

LA ORDENANÇA MUNICIPAL D ACTIVITATS I D INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE BARCELONA (OMAIIAA).

LA ORDENANÇA MUNICIPAL D ACTIVITATS I D INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE BARCELONA (OMAIIAA). LA ORDENANÇA MUNICIPAL D ACTIVITATS I D INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE BARCELONA (OMAIIAA). Aprovada pel plenari del consell Municipal de l abril de 2001. Publicada a maig de 2001.

Más detalles

La nova directiva d emissions industrials El rol dels BREF en relació als límits d emissió de les autoritzacions ambientals

La nova directiva d emissions industrials El rol dels BREF en relació als límits d emissió de les autoritzacions ambientals La nova directiva d emissions industrials El rol dels en relació als límits d emissió Col legi Oficial d Enginyers Industrials Barcelona 25.01.2010 PER QUÈ REVISAR LA DIRECTIVA IPPC? La directiva IPPC

Más detalles

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A SOL LICITAR UN PERMÍS D ACTIVITATS

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A SOL LICITAR UN PERMÍS D ACTIVITATS DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A SOL LICITAR UN PERMÍS D ACTIVITATS Instància degudament emplenada. Sol licitud paral lela de llicència municipal d obres per adequació del local. Sol licitud de compatibilitat

Más detalles

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés.

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés. NOTA ACLARIDORA SOBRE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER EFECTUAR ELS TRÀMITS ASSOCIATS A LES INSTAL LACIONS DE BAIXA TENSIÓ DAVANT DE LES EMPRESES DISTRIBUÏDORES ELÈCTRIQUES Aquesta nota sintetitza els criteris

Más detalles

Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Acústica. Maite Majó i Torrent,

Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Acústica. Maite Majó i Torrent, Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s aprova el Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, se n adapten els annexos Direcció General de Qualitat Ambiental Departament

Más detalles

Verificació i control d activitats comunicades

Verificació i control d activitats comunicades Verificació i control d activitats comunicades! Ajuntament Sant Celoni Anna Comella Munmany Advocada! Diputació de Barcelona - Maig 2014 Art. 84ter LBRL (redacció donada per la Ley 2/2011, de Economia

Más detalles

Dr. Josep Ramon Barberà i Gomis Universitat Pompeu Fabra - Barcelona

Dr. Josep Ramon Barberà i Gomis Universitat Pompeu Fabra - Barcelona LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l activitat administrativa de l Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d impuls de l activitat econòmica. Dr. Josep Ramon

Más detalles

La normativa i la regulació dels abocaments. Jornada tècnica sobre els aspectes mediambientals de les almàsseres

La normativa i la regulació dels abocaments. Jornada tècnica sobre els aspectes mediambientals de les almàsseres La normativa i la regulació dels abocaments Jornada tècnica sobre els aspectes mediambientals de les almàsseres Departament d Autoritzacions d Abocaments Dimecres, 14 d abril de 2010 1 Què és un abocament

Más detalles

Exemples de documents i registres del Pla d APPCC

Exemples de documents i registres del Pla d APPCC Exemples de documents i registres del Tot seguit es desenvolupen alguns models de documents del i de registres derivats de la seva execució a títol d exemple per facilitar la comprensió del principi 7

Más detalles

PROJECTES D OBRES Informe d Idoneïtat Tècnica de Barcelona

PROJECTES D OBRES Informe d Idoneïtat Tècnica de Barcelona 21 de Novembre de 2011 CONFERÈNCIA David Jiménez Serveis Tècnics CETIB Ordenança Reguladora dels Procediments d Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO) (va entrar en vigor l 1 d Octubre de 2011) Què

Más detalles

El distintiu Cel nocturn de qualitat. Suport a la prevenció de la contaminació lumínica. Barcelona,

El distintiu Cel nocturn de qualitat. Suport a la prevenció de la contaminació lumínica. Barcelona, El distintiu Cel nocturn de qualitat. Suport a la prevenció de la contaminació lumínica. Barcelona, 01.06.17 Marc normatiu Llei 6/2001, de 31 de maig, d ordenació ambiental de l enllumenament per a la

Más detalles

Procediment d auditoria interna de Qualitat

Procediment d auditoria interna de Qualitat A. OBJECTE B. ABAST C. REFERÈNCIES D. RESPONSABILITATS E. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT E.1. Elaboració del pla d auditories internes. E.2. Execució de les auditories. E.3. Informes d auditoria. E.4. Règim

Más detalles

QUÈ CAL SABER SOBRE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA? Els dubtes més freqüents

QUÈ CAL SABER SOBRE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA? Els dubtes més freqüents QUÈ CAL SABER SOBRE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA? Els dubtes més freqüents Productes que es podran prescriure Productes sanitaris i medicaments sense recepta mèdica. Podreu prescriure de forma autònoma, atenent

Más detalles

COMUNICACIÓ PRÈVIA DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D UN ESTABLIMENT I/O D UN ESPECTACLE O ACTIVITAT RECREATIVA

COMUNICACIÓ PRÈVIA DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D UN ESTABLIMENT I/O D UN ESPECTACLE O ACTIVITAT RECREATIVA COMUNICACIÓ PRÈVIA DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D UN ESTABLIMENT I/O D UN ESPECTACLE O ACTIVITAT RECREATIVA Fitxa del tràmit Nom del tràmit: Comunicació prèvia de modificació no substancial d un establiment

Más detalles

APLICATIU DE GESTIÓ D INFORMACIÓ D ACTIVITATS (GIA) Oficina d Activitats i Urbanisme

APLICATIU DE GESTIÓ D INFORMACIÓ D ACTIVITATS (GIA) Oficina d Activitats i Urbanisme APLICATIU DE GESTIÓ D INFORMACIÓ D ACTIVITATS (GIA) Oficina d Activitats i Urbanisme GIA: principals característiques El Gestor d'informació d'activitats (GIA) és un aplicatiu informàtic amb tecnologia

Más detalles

La Confidencialitat de la Història Clínica Compartida, les diferents mirades. Ismael Cerdà

La Confidencialitat de la Història Clínica Compartida, les diferents mirades. Ismael Cerdà La Confidencialitat de la Història Clínica Compartida, les diferents mirades Confidencialitat Principi ètic en virtut del qual un metge no pot revelar cap informació obtinguda en el curs de l'assistència

Más detalles

L Ordenació ambiental de la il luminació exterior per a la protecció del medi nocturn. Prevenció de la contaminació lluminosa

L Ordenació ambiental de la il luminació exterior per a la protecció del medi nocturn. Prevenció de la contaminació lluminosa L Ordenació ambiental de la il luminació exterior per a la protecció del medi nocturn. Prevenció de la contaminació lluminosa Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Secretaria

Más detalles

Emissions a l atmosfera de les plantes d Endesa i Gas Natural en les plantes de Sant Adrià de Besòs

Emissions a l atmosfera de les plantes d Endesa i Gas Natural en les plantes de Sant Adrià de Besòs Emissions a l atmosfera de les plantes d Endesa i Gas Natural en les plantes de Sant Adrià de Besòs Aquestes activitats estan incloses en l'annex I.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció

Más detalles

DOCUMENT D'ACOMPANYAMENT AL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DEL MUNICIPI DE FOIXÀ SEGONS EL QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS

DOCUMENT D'ACOMPANYAMENT AL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DEL MUNICIPI DE FOIXÀ SEGONS EL QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS DOCUMENT D'ACOMPANYAMENT AL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DEL MUNICIPI DE FOIXÀ SEGONS EL QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ,

Más detalles

entitat sense ànim de lucre agrupació de persones físiques o jurídiques Dades del President de l entitat o representant del sol licitant:

entitat sense ànim de lucre agrupació de persones físiques o jurídiques Dades del President de l entitat o representant del sol licitant: MODEL DE SOL LICITUD DE SUBVENCIÓ Nom de la convocatòria/subvenció directa: Dades del sol licitant: Tipologia: Sol licitant 1 : particular entitat sense ànim de lucre agrupació de persones físiques o jurídiques

Más detalles

COMUNICACIÓ DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D UN ESTABLIMENT I/O D UN ESPECTACLE O ACTIVITAT RECREATIVA

COMUNICACIÓ DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D UN ESTABLIMENT I/O D UN ESPECTACLE O ACTIVITAT RECREATIVA COMUNICACIÓ DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D UN ESTABLIMENT I/O D UN ESPECTACLE O ACTIVITAT RECREATIVA Fitxa del tràmit Nom del tràmit: Comunicació de modificació no substancial d un establiment i/o un

Más detalles

Procés per a la gestió de l orientació professional

Procés per a la gestió de l orientació professional 310.3.5 Procés per a la gestió de l orientació professional 04 de maig de 2010 310.3.5 Escola Politècnica Superior d Edificació de Barcelona V2 ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES

Más detalles

TALLER D ENGINYERIA AMBIENTAL, SL Introducció

TALLER D ENGINYERIA AMBIENTAL, SL Introducció PART 0 INTRODUCCIÓ TALLER D ENGINYERIA AMBIENTAL, SL Introducció ÍNDEX 1. OBJECTE DE L ESTUDI... 3 2. CRITERIS PER A L ELABORACIÓ DE L EIA... 3 2.1. Legislació vigent... 3 3. METODOLOGIA PER A L ELABORACIÓ

Más detalles

Exemples. Exemples d aplicació del nou Reglament d eficiència energètica en un cas d adequació

Exemples. Exemples d aplicació del nou Reglament d eficiència energètica en un cas d adequació Exemples. Exemples d aplicació del nou Reglament d eficiència energètica en un cas d adequació Exemples d aplicacid aplicació del nou Reglament d eficiència energètica en un cas d adequacid adequació.

Más detalles

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Ordenança Reguladora núm. 49/2018 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Article 1. Principis Generals...2 Article 2. Objecte... 2 Article 3. Obligats

Más detalles

PROJECTE DE LLEI DELS SERVEIS DE PAGAMENT I EL DINER ELECTRÒNIC. Andorra la Vella, 30 d agost de 2017

PROJECTE DE LLEI DELS SERVEIS DE PAGAMENT I EL DINER ELECTRÒNIC. Andorra la Vella, 30 d agost de 2017 PROJECTE DE LLEI DELS SERVEIS DE PAGAMENT I EL DINER ELECTRÒNIC Andorra la Vella, 30 d agost de 2017 PROJECTE DE LLEI DELS SERVEIS DE PAGAMENT I EL DINER ELECTRÒNIC El projecte de Llei dels serveis de

Más detalles

Nou Reglament d instal lacions de protecció contra incendis (RIPCI) Aspectes destacats

Nou Reglament d instal lacions de protecció contra incendis (RIPCI) Aspectes destacats Nou Reglament d instal lacions de protecció contra incendis (RIPCI) Eduard Carrera i Ferrando Secció d Aparells a pressió Subdirecció general de Seguretat Industrial Direcció general d Energia, Mines i

Más detalles

LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS

LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Direcció General de Qualitat Ambiental LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES (publicada en el DOGC 5524

Más detalles

ANNEX I INSTÀNCIA. Sr./Sra...amb DNI..., en qualitat de.. de l entitat..., i actuant en representació d aquesta,

ANNEX I INSTÀNCIA. Sr./Sra...amb DNI..., en qualitat de.. de l entitat..., i actuant en representació d aquesta, ANNEX I SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT Y DESENVOLUPAMENT 1 INSTÀNCIA Sr./Sra....amb DNI..., en qualitat de.. de l entitat..., i actuant en representació d aquesta, EXPOSA: Que coneix la convocatòria d

Más detalles

Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 1 d agost de 2012

Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 1 d agost de 2012 Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris 1 d agost de 2012 Article 2: Definicions 1/2 Al efectes d aquest decret s enten per: Venda proximitat: venda de productes agroalimentaris

Más detalles

REGISTRE MUNICIPAL D ASSOCIACIONS

REGISTRE MUNICIPAL D ASSOCIACIONS REGISTRE MUNICIPAL D ASSOCIACIONS Descripció El Registre Municipal d Associacions de Cunit té per objecte facilitar el coneixement del nombre i naturalesa de les associacions existents al municipi, les

Más detalles

Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació

Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació L objectiu d aquesta guia informativa és descriure el protocol elaborat entre els diferents actors per garantir la implementació de les mesures corresponents

Más detalles

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015 Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI Entitats sense ànim de lucre 2015 Objecte: El Programa Treball i Formació subvenciona la realització d accions d experiència laboral (contracte

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General d Energia i Mines

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General d Energia i Mines INSTRUCCIÓ 7/2003 DE 9 DE SETEMBRE DE LA DIRECCIÓ GENERAL D ENERGIA I MINES SOBRE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A L APLICACIÓ DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. La disposició final tercera

Más detalles

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 1/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6693-26.8.2014 CVE-DOGC-A-14213072-2014 ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT D'INTERIOR EDICTE d 1 d agost de 2014, pel qual se sotmet

Más detalles

MODEL - SOL LICITUD DE TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIA

MODEL - SOL LICITUD DE TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIA MODEL - SOL LICITUD DE TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIA 1. DADES DEL TRANSMITENT I TITULAR ACTUAL DE L ACTIVITAT Dades del titular: Representant: Adreça de notificacions: Adreça Telèfon Fax E-mail 2. DADES DE

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE CURSOS 2n QUATRIMESTRE 2014

CONVOCATÒRIA DE CURSOS 2n QUATRIMESTRE 2014 CONVOCATÒRIA DE CURSOS 2n QUATRIMESTRE 2014 A CONTINUACIÓ TROBARAN INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS PROGRAMATS PER A AQUEST 2n QUATRIMESTRE DE 2014 (FINS EL MES DE JULIOL) 20 de maig de 2014: NOVA EDICIÓ! CURS

Más detalles

La certificació Starlight com a eina de desenvolupament turístic. Boí,

La certificació Starlight com a eina de desenvolupament turístic. Boí, La certificació Starlight com a eina de desenvolupament turístic. Boí, 12.06.17 Requeriments tècnics per a les instal lacions d enllumenat per a esdevenir Punt de Referència a Catalunya Situació general

Más detalles

Llei 9/2014 de la seguretat industrial dels establiments, les instal lacions i els productes Nou Procediment de tramitació

Llei 9/2014 de la seguretat industrial dels establiments, les instal lacions i els productes Nou Procediment de tramitació Llei 9/2014 de la seguretat industrial dels establiments, les instal lacions i els productes Nou Procediment de tramitació Octubre 2014 Canal Empresa és el portal de la Generalitat adreçat a les empreses,

Más detalles

octubre La sostenibilitat com a instrument de competitivitat empresarial Direcció General de Qualitat Ambiental. Generalitat de Catalunya

octubre La sostenibilitat com a instrument de competitivitat empresarial Direcció General de Qualitat Ambiental. Generalitat de Catalunya 27 28 octubre Anna Esteve i Traveset Direcció General de Qualitat Ambiental. Generalitat de Catalunya AMBIENTALITZACIÓ DE LES COMPRES CONTRACTACIÓ PÚBLICA La contractació pública és el mecanisme pel qual

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL Article 1 Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides per l article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de les bases del règim

Más detalles

PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ PER A LA SOL LICITUD DE LES SUBVENCIONS. Alta de l expedient: OBTENCIÓ DE L INFORME D IDONEÏTAT

PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ PER A LA SOL LICITUD DE LES SUBVENCIONS. Alta de l expedient: OBTENCIÓ DE L INFORME D IDONEÏTAT PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ PER A LA SOL LICITUD DE LES SUBVENCIONS Alta de l expedient: OBTENCIÓ DE L Procediment que cal seguir per a la tramitació de tot l expedient ALTA DE L EXPEDIENT 1 OBTENCIÓ DOCUMENTACIÓ

Más detalles

CONFLICTES DE VEÏNATGE DE LES INDÚSTRIES DE RISC

CONFLICTES DE VEÏNATGE DE LES INDÚSTRIES DE RISC CONFLICTES DE VEÏNATGE DE LES INDÚSTRIES DE RISC Jordi Catà Contreras Tècnic del Servei de Gestió del Risc i Planificació Direcció General de Protecció Civil Barcelona, 3 de juny de 2016...hi ha conflictes

Más detalles

4.4 AVALUACIÓ I RECONEIXEMENT DE PERSONAL. 4.4 Avaluació i reconeixement de personal. Escola Superior de Música de Catalunya.

4.4 AVALUACIÓ I RECONEIXEMENT DE PERSONAL. 4.4 Avaluació i reconeixement de personal. Escola Superior de Música de Catalunya. 4.4 Avaluació i reconeixement de personal Escola Superior de Música de Catalunya Sumari 1. Objectius 2. Responsables 3. Desenvolupament del procés 3.1 Disseny del sistema d avaluació del personal docent

Más detalles

MANUAL. d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació. PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH

MANUAL. d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació. PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH MANUAL d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació de la sol licitud licitud de subvencions per Obres PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH Barcelona, 1 de Setembre

Más detalles

Procediment de neteja i manteniment d equipaments de gestió directa

Procediment de neteja i manteniment d equipaments de gestió directa A. OBJECTE B. ABAST C. REFERÈNCIES D. RESPONSABILITATS E. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT E.1 Neteja i manteniment del coll d Estenalles. E.2 Neteja i manteniment de l oficina del parc a la Mata. E.4. Del seguiment

Más detalles

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Revisió 3 Data d aprovació 23.12.2009 Edició Desembre

Más detalles

CONTINGUTS DESTACATS DE LA LLEI DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL

CONTINGUTS DESTACATS DE LA LLEI DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL Pàgina 1 de 7 Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball. (BOPA núm. 04, any 21, del 21 de gener del 2009) Objecte D acord amb l article 1 de la Llei 34/2008, del 18 de

Más detalles

Instrucció tècnica de prevenció i control de les emissions en instal lacions de combustió de biomassa

Instrucció tècnica de prevenció i control de les emissions en instal lacions de combustió de biomassa Jornada tècnica control d emissions en combustió de biomassa Instrucció tècnica de prevenció i control de les emissions en instal lacions de combustió de biomassa Sant Cugat del Vallès 14 de desembre de

Más detalles

Ordre per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la

Ordre per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Ordre per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009 Índex Objecte i àmbit d aplicació, 3 Espectacles

Más detalles

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE SOL LICITANTS D HPO

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE SOL LICITANTS D HPO Pàgina: 1 / 5 ÍNDEX: 1. OBJECTE 2. ABAST 3. REFERÈNCIES 4. DEFINICIONS 5. RESPONSABILITATS 6. DESENVOLUPAMENT 7. DOCUMENTS I REGISTRES 8. HISTÒRIC DE MODIFICACIONS Procediment aprovat pel Director de Promoció

Más detalles

PRÀCTIQUES EXTERNES EN ELS CENTRES, ESTRUCTURES O SERVEIS DE LA URV

PRÀCTIQUES EXTERNES EN ELS CENTRES, ESTRUCTURES O SERVEIS DE LA URV ACORD D ASSIGNACIÓ DE L ESTUDIANT i Acord núm. Atès el RD 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'estatut de l'estudiant Universitari, el RD 592/2014, de 11 de juliol, sobre programes de cooperació

Más detalles

SOAP. Sistema Municipal d Ordenació de l Autoprotecció. 4 d octubre de 2016

SOAP. Sistema Municipal d Ordenació de l Autoprotecció. 4 d octubre de 2016 SOAP Sistema Municipal d Ordenació de l Autoprotecció 4 d octubre de 2016 01 OBJECTIUS DE LA REDACCIÓ DEL SOAP Donar resposta a les necessitats d autoprotecció dels actes a via pública Simplificar la tramitació

Más detalles

EMAS III Reglament 1221/2009 Principals novetats

EMAS III Reglament 1221/2009 Principals novetats EMAS III Reglament 1221/2009 Principals novetats Direcció General de Qualitat Ambiental Departament de Medi Ambient i Habitatge Organisme competent a Catalunya El Registre EMAS a l Estat Espanyol COMUNITAT

Más detalles

Antecedentes de hecho

Antecedentes de hecho Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Dirección General para el Cambio Climático por la que se modifica de oficio la autorización ambiental integrada otorgada a la empresa Cemex España, S.A., para

Más detalles

Annex I. Sol licitud d ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat a l àmbit d Eivissa per a l any 2017

Annex I. Sol licitud d ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat a l àmbit d Eivissa per a l any 2017 Annex I Sol licitud d ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat a l àmbit 1. AJUDES QUE SE SOL LICITEN Concepte Quantia 2. DADES DE LA PERSONA AMB DISCAPACITAT Cognoms i nom DNI / NIE

Más detalles

Prevenció de la contaminació lumínica a Catalunya

Prevenció de la contaminació lumínica a Catalunya Presentació del Decret 190/2015, de 25 d agost, de desplegament de la Llei 6/2001, d ordenació ambiental de l enllumenat per a la protecció del medi nocturn 04 de febrer de 2016 Prevenció de la contaminació

Más detalles

NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA DEL TAXI

NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA DEL TAXI PREÀMBUL NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA DEL TAXI El servei de taxi constitueix un servei públic de viatgers amb vehicles d una capacitat fins a nou places, inclosa la persona que condueix, que s efectua

Más detalles

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CARTA DE COLORS DEL NUCLI ANTIC DE L ARBOÇ

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CARTA DE COLORS DEL NUCLI ANTIC DE L ARBOÇ ORDENANÇA REGULADORA DE LA CARTA DE COLORS DEL NUCLI ANTIC DE L ARBOÇ EXPOSICIÓ DE MOTIUS Per part del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, es va prendre en data 22 de

Más detalles

Breu%guia%sobre%baixa%tensió%i%comunitats%de%veïns%

Breu%guia%sobre%baixa%tensió%i%comunitats%de%veïns% Grafitinet C/Orient,78084planta1 08172SantCugatdelVallés Tel:935830437 Fax:935879739 Email:info@grafitinet.net Páginaweb:www.grafitinet.net Breu%guia%sobre%baixa%tensió%i%comunitats%de%veïns% Què són les

Más detalles

Sol licitud per a l inscripció al REC. Sr./Sra., amb document nacional d identitat núm., veí/veïna de/d, amb domicili a, que actua

Sol licitud per a l inscripció al REC. Sr./Sra., amb document nacional d identitat núm., veí/veïna de/d, amb domicili a, que actua Sol licitud per a l inscripció al REC Sr./Sra., amb document nacional d identitat núm., veí/veïna de/d, amb domicili a, que actua en nom propi en representació de/d com acredita mitjançant el poder que

Más detalles

PLA DE QUALITAT ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

PLA DE QUALITAT ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL PLA DE QUALITAT ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL ÍNDEX: 0. GESTIÓ DEL PROCEDIMENT. 3 1. OBJECTE 4 2. ABAST 4 3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 4 4. RESPONSABILITAT 4 5. VOCABULARI

Más detalles

Conselleria d Administracions Públiques Direcció General de Funció Pública, Administració Públiques i Qualitat dels Serveis

Conselleria d Administracions Públiques Direcció General de Funció Pública, Administració Públiques i Qualitat dels Serveis Instrucció 5/2012, de 23 de juliol, de la directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis per la qual es fixen les pautes per tramitar i concedir l excedència voluntària

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANC D ESPANYA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANC D ESPANYA Suplement en llengua catalana al núm. 314 Dilluns 29 de desembre de 2014 Secc. I. Pàg. 1 I. DISPOSICIONS GENERALS BANC D ESPANYA 13572 Circular 6/2014, de 19 de desembre, del Banc d Espanya, per la qual

Más detalles

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: pàg 2/6 Índex CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE PRESTACIÓ DEL SERVEI... 3 1. OBJECTE... 3 2. ÀMBIT SUBJECTIU DE PRESTACIÓ DEL SERVEI...

Más detalles

JORNADA TÈCNICA SOBRE ACTIVITATS PORTUÀRIES: AUTORITZACIONS AMBIENTALS. TRAMITACIONS

JORNADA TÈCNICA SOBRE ACTIVITATS PORTUÀRIES: AUTORITZACIONS AMBIENTALS. TRAMITACIONS : AUTORITZACIONS AMBIENTALS. TRAMITACIONS Barcelona, 25 de setembre de 2013 Xavier Nicolau Tarrats Cap de l Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona 1 Índex 1. Marc Normatiu en què s enquadren

Más detalles

CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA JURÍDICA

CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA JURÍDICA CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA JURÍDICA ÀMBIT JURÍDIC 1. Assistència de Secretaria Intervenció: Activitat pròpia de les funcions de secretaria intervenció com a titulars en places exemptes. Assistència

Más detalles

AJUNTAMENT DE GIRONA PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018

AJUNTAMENT DE GIRONA PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018 AJUNTAMENT DE GIRONA PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018 Servei Responsable: Participació Altres serveis que hi col laboren: --- --------------------------------------------------------------- NOM

Más detalles

L equilibri entre l eficiència energètica i l ordenació ambiental de l enllumenament exterior a Catalunya

L equilibri entre l eficiència energètica i l ordenació ambiental de l enllumenament exterior a Catalunya L equilibri entre l eficiència energètica i l ordenació ambiental de l enllumenament exterior a Catalunya Sergi Paricio Ferreró Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica Departament

Más detalles

Documentació, certificats i rètols dels que ha de disposar un local de concurrència pública/comercial alimentari.

Documentació, certificats i rètols dels que ha de disposar un local de concurrència pública/comercial alimentari. DR ENGINYER ATANASI JORNET SL B65844540 Tel.93 246 61 92 info@atanasijornet.com www.atanasijornet.com F0015ACTREV00 Documentació, certificats i rètols dels que ha de disposar un local de concurrència pública/comercial

Más detalles

Modificació Puntual de les NNSS. Usos en el casc antic i en l edifici de la biblioteca

Modificació Puntual de les NNSS. Usos en el casc antic i en l edifici de la biblioteca Modificació Puntual de les NNSS Usos en el casc antic i en l edifici de la biblioteca Montagut i Oix La Garrotxa Aprovació provisional Exp 175 Gener 2016 Marc Torra i Ferrer, arquitecte T. 972 26 50 27

Más detalles

Comissió Consultiva d Hàbitat urbà. Dilluns 18 d'abril de 2016

Comissió Consultiva d Hàbitat urbà. Dilluns 18 d'abril de 2016 Comissió Consultiva d Hàbitat urbà Dilluns 18 d'abril de 2016 Ordre del dia 1. PEU per a l ordenació dels establiments d allotjament turístic, albergs de joventut, residencies col lectives d allotjament

Más detalles

Aplicació a Catalunya de la ITC AEM 1 Ordre EMO/254/2013 Departament d Empresa i Ocupació

Aplicació a Catalunya de la ITC AEM 1 Ordre EMO/254/2013 Departament d Empresa i Ocupació Aplicació a Catalunya de la ITC AEM 1 Ordre EMO/254/2013 Departament d Empresa i Ocupació Subdirecció General de Seguretat Industrial 14 de novembre de 2013 Aplicació a Catalunya de la nova ITC AEM 1 Algunes

Más detalles

D acord amb els termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de Bases de Règim Local, i en el seu cas, en la legislació autonòmica.

D acord amb els termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de Bases de Règim Local, i en el seu cas, en la legislació autonòmica. ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ, MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT (Exp. 19/13) Article 1. Fonaments legals Vist l article 20

Más detalles

Estatuts de l Agència d Avaluació i Prospectiva de l Educació Novembre 2010

Estatuts de l Agència d Avaluació i Prospectiva de l Educació Novembre 2010 Estatuts de l Agència d Avaluació i Prospectiva de l Educació Novembre 2010 Els continguts d aquesta presentació estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No comercial-compartir 3.0 de Creative

Más detalles

RD 1565/2010. Novetats normatives en relació amb la tecnologia solar fotovoltaica

RD 1565/2010. Novetats normatives en relació amb la tecnologia solar fotovoltaica KPMG Abogados Departament d Energia RD 1565/2010. Novetats normatives en relació amb la tecnologia solar fotovoltaica 14 de desembre 2010, Barcelona 1 . Novetats normatives en relació amb la tecnologia

Más detalles

textos legislatius Llei de prevenció i seguretat en matèria d incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

textos legislatius Llei de prevenció i seguretat en matèria d incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis textos legislatius Llei de prevenció i seguretat en matèria d incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d incendis

Más detalles

Jornada sobre l impacte de les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals

Jornada sobre l impacte de les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals Jornada sobre l impacte les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals Llei 25/2013 27 sembre. Impuls la factura electrònica i creació l Comptable Factures 1 1 1 Objecte Objecte

Más detalles

PROCÉS D AVALUACIÓ DE L EXPERIÈNCIA LABORAL DEL PERSONAL DOCENT

PROCÉS D AVALUACIÓ DE L EXPERIÈNCIA LABORAL DEL PERSONAL DOCENT PROCÉS D AVALUACIÓ DE L EXPERIÈNCIA LABORAL DEL PERSONAL DOCENT - gener de 2017 ÍNDEX I. Introducció 1 II. Quina experiència laboral es valora? 2 III. Quan s ha de sol licitar? 2 IV. Com se sol licita?

Más detalles

DOCUMENTS A ADJUNTAR EN EL COMPTE JUSTIFICATIU (segons l article12 de les bases).

DOCUMENTS A ADJUNTAR EN EL COMPTE JUSTIFICATIU (segons l article12 de les bases). COMPTE JUSTIFICATIU Subvenció per a la millora, rehabilitació i nova implementació d establiments comercials, de restauració, d oficines-serveis i d activitats tradicionals i artesania situats a peu de

Más detalles

MODIFICACIÓ DE LA MODALITAT DE REPARCEL LACIÓ ALS POLÍGONS D ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚM. 8 i 10 DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DEL NUCLI

MODIFICACIÓ DE LA MODALITAT DE REPARCEL LACIÓ ALS POLÍGONS D ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚM. 8 i 10 DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DEL NUCLI MODIFICACIÓ DE LA MODALITAT DE REPARCEL LACIÓ ALS POLÍGONS D ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚM. 8 i 10 DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DEL NUCLI ANTIC SANT BOI DE LLOBREGAT OCTUBRE 2010 MODIFICACIÓ

Más detalles

Àrea d Hisenda i Gestió Municipal

Àrea d Hisenda i Gestió Municipal Àrea d Hisenda i Gestió Municipal Girona, 27 de juny de 2012 Regidoria d Hisenda i Règim Interior 1. Reorganització de l administració i de la gestió El nou govern ha reestructurat l'organització municipal

Más detalles

Avaluació anual de centres (AVAC) Novetats

Avaluació anual de centres (AVAC) Novetats Avaluació anual de centres (AVAC) Novetats 2015-2016 Inspecció d Educació a Lleida PLENARI DIRECTORS/ES PRIMÀRIA Lleida, 6 d octubre de 2015 Informació per als centres Octubre 2015 Justificació de l actuació

Más detalles

Aplicació de la legislació a Catalunya: Llei 6/2001 i Decret 190/2015 d ordenació ambiental de l enllumenat per a la protecció del medi nocturn

Aplicació de la legislació a Catalunya: Llei 6/2001 i Decret 190/2015 d ordenació ambiental de l enllumenat per a la protecció del medi nocturn Aplicació de la legislació a Catalunya: Llei 6/2001 i Decret 190/2015 d ordenació ambiental de l enllumenat per a la protecció del medi nocturn Barcelona, 26 d abril de 2017 Llei 6/2001 Llei 6/2001, de

Más detalles

El teu esforç compta!

El teu esforç compta! El teu esforç compta! Nous informes d estrangeria per acreditar la integració i l adequació de l habitatge Nuevos informes de extranjería para acreditar la integración y la adecuación de la vivienda www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/estrangeria

Más detalles

DEPARTAMENT D EMPRESA I OCUPACIó

DEPARTAMENT D EMPRESA I OCUPACIó 53506 DEPARTAMENT D EMPRESA I OCUPACIó ORDRE EMO/332/2012, de 16 d octubre, per la qual es regula l aplicació a Catalunya del Reial decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s aproven el Reglament de seguretat

Más detalles

Agència Catalana de Protecció de Dades

Agència Catalana de Protecció de Dades Agència Catalana de Protecció de Dades Recomanació 1/2010 sobre l encarregat del tractament en la prestació de serveis per compte d entitats del sector públic de Catalunya Barcelona, maig 2010 La figura

Más detalles

ELS DIFERENTS MODELS DE GESTIÓ PÚBLICA DELS SERVEIS DEL CICLE DE L AIGUA

ELS DIFERENTS MODELS DE GESTIÓ PÚBLICA DELS SERVEIS DEL CICLE DE L AIGUA ELS DIFERENTS MODELS DE GESTIÓ PÚBLICA DELS SERVEIS DEL CICLE DE L AIGUA I CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA Josep Alabern Valentí Gerent Aigües de Manresa Barcelona, 19 de març de 2015 EL SERVEI D AIGUA

Más detalles

Prevenció de la legionel losi en nebulitzadors alimentaris

Prevenció de la legionel losi en nebulitzadors alimentaris Prevenció de la legionel losi en nebulitzadors alimentaris La legionel losi és una malaltia causada pel bacteri Legionella, que es pot presentar de manera esporàdica o en forma de brots epidèmics que poden

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL NUMERO 18 DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL DE VILAMALLA REDEFINICIÓ DELS USOS RECREATIUS

MODIFICACIÓ PUNTUAL NUMERO 18 DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL DE VILAMALLA REDEFINICIÓ DELS USOS RECREATIUS AJUNTAMENT MODIFICACIÓ PUNTUAL NUMERO 18 DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL REDEFINICIÓ DELS USOS RECREATIUS AJUNTAMENT DOCUMENT D APROVACIÓ INICIAL MARÇ 2015 TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Más detalles

TRÀMITS I OBLIGACIONS LEGALS A LES DEIXALLERIES

TRÀMITS I OBLIGACIONS LEGALS A LES DEIXALLERIES EN AQUESTA FITXA TROBAREU INFORMACIÓ I ALGUNES RECOMANACIONS SOBRE ELS TRÀMITS LEGALS QUE HAN DE DISPOSAR LES DIEXALLERIES Introducció Actualment la xarxa de deixalleries a Catalunya la formen 476, de

Más detalles

Xarxa d Emissions Atmosfèriques de Catalunya.

Xarxa d Emissions Atmosfèriques de Catalunya. FOCUS: 11. NOM DEL FOCUS: Caldera Vapor X-204 A/B. NORMATIVA D APLICACIÓ: Aquesta xemeneia correspon a una instal lació de combustió i, per tant, li aplica pel NO X i el CO el Decret 319/98, de 15 de desembre,

Más detalles

CONVOCATORIA DE CURSOS 3r QUATRIMESTRE 2014

CONVOCATORIA DE CURSOS 3r QUATRIMESTRE 2014 CONVOCATORIA DE CURSOS 3r QUATRIMESTRE 2014 A CONTINUACIÓ TROBARAN INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS PROGRAMATS PER A AQUEST 3r i DARRER QUATRIMESTRE DE 2014 11 de novembre de 2014 (Barcelona): CURS DE LEGISLACIÓ

Más detalles