Ba la ce ra Ti ro teo, re frie ga. Paz, si len cio. Ba la da Ba la ta, poe ma, can to, evo ca ción.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Ba la ce ra Ti ro teo, re frie ga. Paz, si len cio. Ba la da Ba la ta, poe ma, can to, evo ca ción."

Transcripción

1 Ba ba Sa li va, es pu ma ra jo. Ba bel Con fu sión, de sor den, ba ra hún da, mez cla, des con cier to, ga li ma tías, lío, caos, ba ru llo, ma re mág num, per ple ji dad, per tur ba ción. Or den. Ba bor Iz quier da, siniestra, cos ta do, la do. Ba bo sa Li ma co, li ma za, ba ba za. Ba bo so Amér. Bo bo, ton to, in ge nuo, pa no li, ino cen te, cré du lo, paz gua to, pri - mo. Pí ca ro, as tu to, ma li cio so, tai ma do. Ba ca Por tae qui pa jes. Ba ca lao Aba de jo, cardillo, cu ra di llo, pez pa lo, ba ca la da, ba ca llao. Ba ca nal Or gía, festín, de sen fre no, juer ga, jol go rio, fran ca che la, car na va la da, san jua na da. Tran qui li dad, or den. Ba che Ho yo, so ca vón, agu je ro, can gi lón. // Amér. De pre sión, la gu na. Ba chi ller Gra dua do, es tu dian te, diplomado, li cen cia do, char la tán, fis gón, ta - ra bi lla, pe dan te. Sen ci llo, opor tu no. Ba ci lo Bac te ria. Bac te ria Mi cro bio. ba ci lo, mi croor ga nis mo, vi rus, mias ma. Bá cu lo Ca ya do, bas tón, pa lo, bor dón, con sue lo, con so la ción, re ga zo, am pa - ro, áni mo, ayu da, arri mo, ali vio. Des con sue lo, de sam pa ro, aban do no. Ba du la que Ne cio, bo bo, ton to, ato lon dra do, sim ple, pa pa na tas. Es pa bi la do, lis to, jui cio so. Ba ga je Equi pa je, bul tos, ma le tas, equi po, bár tu los, ri que za. Es ca sez. Ba ga te la In sig ni fi can cia, fri vo li dad, mi nu cia, na de ría, ni mie dad, frio le ra, fu - ti li dad, ne ce dad, no na da, pam pli na, tonte ría. Tras cen den cia, va lor. Ba gual Amér. Sal va je, bra vo, in dó mi to. //Amér. Bru to, tos co, gro se ro. Ba hía En se na da, gol fo, abra, ra da, ca la, en tra da, re fu gio, abri go, fior do, an - co na da. Ca bo. Bai lar Dan zar, re to zar, za pa tear, mo ver se, me near se, con tor near se. So se gar se. Bai la rín Bai la dor, bai laor, dan za rín, sal ta rín, dan zan te. Bai le Dan za, di ver sión, co reo gra fía, agi ta ción, movimiento. Re po so, so sie go. Ba ja Dis mi nu ción, de pre cia ción, pér di da, que bran to, des cen so, fal ta, ex clu sión, caída, ce se, ju bi la ción, muer te. Al za, au ge, au men to, acre cen ta mien to. Ba ja da Cues ta, ram pa, pen dien te, des cen so, oca so, de cli ve. Su bi da, as cen so. Ba jar Apear se, des mon tar, des cen der, des ca bal gar, aga char se, in cli nar se, hu - mi llar se. // Dis mi nuir, aminorar, men guar, de cre cer, achi car, re ba jar, aba ra - tar, des va lo ri zar. Mon tar, su bir, al zar se, au men tar, re va lo ri zar. Ba jel Bu que, bar co, na vío, em bar ca ción, na ve, nao. Ba je za Ruin dad, vi le za, ab yec ción, de gra da ción, ignominia, hun di mien to, hu - mi lla ción, ti mi dez, po que dad, co bar día. Dig ni dad, no ble za, ho nor, va lor. Ba jo Ba je te, ba jue lo, pe que ño, cor to, chi co, per so ni lla, menudo, gor go jo, re - na cua jo, me ni no. // Vul gar, vil, ple be yo, in dig no, des pre cia ble, ruin, ras tre - ro, apa ga do, mor te ci no. // Hu mil de, aba ti do. // Ban co, arre ci fe, es co llo, sir te. Al to, no ble, dis tin gui do. Ba la Pro yec til, ex plo si vo, ti ro, munición, ba lín. // Pos ta, far do, pa que te, bul to. Ba la ce ra Ti ro teo, re frie ga. Paz, si len cio. Ba la da Ba la ta, poe ma, can to, evo ca ción. Ba la dí Su per fi cial, in sig ni fi can te, in sus tan cial, tri vial, des pre cia ble, nimio, pueril, frí vo lo. Im por tan te, sus tan cial, pro fun do. Ba la drón Fan fa rrón, char la tán, jac tan cio so, bra vu cón, ma tón, ma ta mo ros, va len tón. Tí mi do, apo ca do, ti mo ra to. Ba la dro na da Chu le ría, jac tan cia, gua pe ra, ma to ne ría. // Amér. Ba la ca, fan - fa rro na da, bra va ta, bra vu co na da, fan fa rro ne ría, fan fa rria. Ti mi dez, co bar día. Ba lan ce Cóm pu to, cálculo, con trol, ar queo, con fron ta ción. // Va ci la ción, ba - lan ceo, me ci mien to. // In se gu ri dad. Se gu ri dad. Ba lan ceo Ba lan ce, con to neo, vai vén, me ci mien to, os ci la ción. In mo vi li dad. Ba lan dro Lan cha, ba lan dra, ba tel. Ba lan za Pe so, bás cu la, me di da, pon de ra ción, fiel, ro ma na. Ba lar Be rrear, ge mir, ba li tar, ga mi tar, la men tar se. Ba laus tra da Bal cón, ba ran di lla, ba ran da, ba ran dal, pa sa ma nos, aci ta ra, pre til. Ba la zo Ti ro, dis pa ro, des car ga. Bal bu cir Bal bu cear, murmurar, tar ta mu dear, mas cu llar, bar bo tar, tar ta jear, far fu llar, va ci lar. Ar ti cu lar, pre ci sar. Bal da Es tan te, ana quel, re pi sa, en tre pa ño. Bal da do In vá li do, im pe di do, tu lli do, pa ra lí ti co, li sia do. Bal da quín Ba la da qui no, do sel, pa lio. Bal dar Tu llir, atro fiar, im po si bi li tar, pa ra li zar. // Can sar, ago tar se, mo ler. Bal de Cu bo, ba rre ño. Bal dío Yer mo, es té ril, in fe cun do, in cul ti va ble, ári do, ayer ma do. // Va no, in - fun da do, inú til, ocio so. Fér til, cul ti va do. // Útil, ne ce sa rio. Bal dón In ju ria, opro bio, infamia, afren ta, agra vio, ofen sa, pro vo ca ción, ul tra - je, des ho nor, des hon ra, bo rrón, es tig ma, man cha, de gra da ción. Hon ra, loan - za, elo gio. Bal do sa Azu le jo, la dri llo, ali ca ta do, mo sai co, bal do sín, lo se ta. Balear Tirotear, disparar, tirar. Ba li do Ga mi ti do, be rri do. Ba li za Bo ya, se ñal, in di ca ción, an cla, ca li ma. Ba lles ta Mue lle, re sor te, amor ti gua dor, sae ta, fle cha, pa sa dor, dar do, ve na blo. Bal nea rio Ba ños, ter mas, hi dro ter mal, playa. Ba lón Pe lo ta, bo la, cue ro. Bal sa Char co, es tan que, al ber ca, la gu na jo. // Al ma día, jan ga da. Bal sá mi co Aro má ti co, fra gan te, per fu ma do, sua vi zan te. Apes to so, he dion do. Bál sa mo Go ma, re si na, bar niz, aro ma. // Me di ca men to, po ma da, cre ma, un güen to. // Ali vio, con sue lo, re me dio. Ba luar te Bas tión, for ta le za, for ti fi ca ción, pa ra pe to, am pa ro, de fen sa, pro tec ción. Bam bo lear Bam bo near, bam ba lear, os ci lar, ca be cear, va ci lar, ba lan cear, tre - mo lar. Equi li brar, aquie tar. Bam bo lla Boa to, lu jo, fas to, apa rien cia, os ten ta ción, apa ra to, pom pa, va ni - dad. Sen ci llez, so brie dad. Ba nal In sus tan cial, su per fi cial, tri vial, in tras cen den te, va no. Pro fun do. Ba na na Ba na no, plá ta no. Ba nas ta Ces to, ba nas to, ca nas ta, ca nas to, ces ti lla. Ban ca Asien to, gra di lla, ta bu re te, gra da. // Fon dos, bol sa, lon ja. // Amér. Ban co, asien to, sen ta de ro, ar qui ban co. Ban ca rro ta Quie bra, fra ca so, de sas tre, rui na. Ga nan cia, pro gre so. Ban co Ca ja, bol sa, establecimiento bancario. // Asien to, tro no, ban ca. // So lio, apo yo, si tial, es ca ño, ba jo, es co llo, ban do, arre ci fe, obs tá cu lo. Ban da Cin ta, ti ra, fa ja, ve ra, ce ne fa, ven da, or la, es to la, fran ja, ban do le ra, cin cha, in sig nia, con de co ra ción. // Ban do, gru po, cua dri lla, pan di lla. // La - do, cos ta do, mar gen. Ban da da Ban da, tro pel, mu che dum bre, camada. Ban da zo Tum bo, bam bo leo, os ci la ción. Ban de ja Ba tea, aza fa te. //Amér. Pla tel, pla ta, ba lay, va se ra. Ban de ra In sig nia, en se ña, ban de ro la, se ñe ra, dis tin ti vo, estandarte, blasón, di vi sa, em ble ma, pa be llón, pen dón, ori fla ma. Ban de ría Ban do, par ti do, fac ción, par cia li dad, ca ma ri lla. Ban de ri lla Re hi le te, pa lo, pa li tro que, ar pon ci llo, va re ta, dar do. // Se ñal, sig -

2 no, mues tra, alar de, in di cio, avi so. Ban di do Ban do le ro, mal he chor, la drón, atra ca dor, forajido, sal tea dor, se cues - tra dor. // Amér. Ma tre ro. Ban do Edic to, man da to, cé du la, avi so, anun cio. // Fac ción, par ti do, ban de - ría, par cia li dad, gru po, ca ma da, pan di lla. Ban que ro Eco no mis ta, fi nan cie ro, cam bis ta, bol sis ta, ac cio nis ta. Ban que ta Ban co, banqui llo, ta bu re te, al za piés, es ca bel, es ca ño. Ban que te Ága pe, fes tín, co mi lo na, gua te que, con vi te, gau dea mus, sim po - sio, or gía. Par que dad. Ba ñar Hu me de cer, su mer gir, mo jar, la var, re mo jar, inun dar, cu brir, cha pu zar, ca lar, ro ciar, em pa par. Ba ño Du cha, re mo lón, cha pu zón, in mer sión. // Ba ñe ra, pi la, ti na, ti na ja. // Bal nea rio, cal das, tin tu ra, ca pa, ma no. Ba que tear Gol pear, in co mo dar, hostigar, tra que tear, mo les tar, fas ti diar, in cor - diar, mar car. Bar Ta ber na, can ti na, me són, tas ca, ca fé, cer ve ce ría, pub. Ba ra jar Mez clar, cor tar, repartir, con fun dir, pei nar, aba ra jar, re vol ver, al te rar, pe lear, re ñir, con ten der. Or den, arre glar. Ba ran da Ba ran di lla, ba ran dal, ba ran da je, ba ran da do, pa sa ma nos, an te pe - cho, ba rra, bor de, pre til, ba laus tra da. Ba ra ta Cam bio, true que, per mu ta, lan ce, en vi te, oca sión, gan ga, ven ta. Ba ra ti ja Chu che ría, bicoca, frus le ría, ba ga te la, frio le ra, por que ría. // Amér. Ma ri ta ta. Va lor, im por tan cia. Ba ra to Eco nó mi co, ase qui ble, mó di co, re ba ja do, sal da do, fá cil. Ca ro. Bar ba Pe lo, vello, pe ri lla, pa ti lla, bar bi lla. // Amér. Chi va. Bar ba coa An da mio, en re ja do, tin gla do. // An dos, ar ma zón, zar zo. // Asa - dor. // Parrilla // Fo gón. // Amér. Ca mas tro, ca mu cha, pil tra, pe ta te, jer - gón, ya ci ja. Bar ba ri dad Ne ce dad, de sa ti no, des ba rro, dis pa ra te, atro ci dad, enor mi dad, bes tia li dad, te me ri dad, bru ta li dad, cruel dad, sal va ja da, dis la te, bu rra da. // Abun dan cia, ex ce so, des co me di mien to. Jui cio, hu ma ni dad. // Es ca sez. Bar ba rie Fe ro ci dad, fie re za, cruel dad, bes tia li dad, sal va jis mo, rus ti ci dad, in - cul tu ra, za fie dad, ig no ran cia, tos que dad. Hu ma ni dad, cul tu ra, ci vi li za ción. Bár ba ro Fie ro, cruel, vandálico, in hu ma no, sal va je, fe roz, bru to, atroz. // Va - lien te, es for za do, te me ra rio, arro ja do. // Tos co, pe des tre, gro se ro, in cul to. Bon da do so, hu ma no. // Co bar de. // Ci vi li za do. Bar be ro Pe lu que ro, ra pa dor, ra pa bar bas, al fa je me, fí ga ro, de sue lla ca ras. Bar bi lam pi ño Im ber be, joven, lam pi ño, ca ri lam pi ño. Bar bu do, bar ba do. Bar bi lla Men tón, pe ri lla, pe ra. Bar bo tar Bar bo tear, mas cu llar, far fu llar, bal bu cir, mu si tar. Bar bu do Bar bo so, bar bón, bar ba do, bar bi luen go, bar bies pe so. Bar ca Em bar ca ción, bo te, lan cha, ba ter, cha la na, bon go, cha lu pa, ca noa, yo - la, bar ca za, lan chón, las ca, bar ga, ya te. Bar co Bu que, nao, na ve, ba jel, na vío, na veo, va por, embarcación. Bar da Ar ma du ra. // Bar dal, es pi no, cer ca do, va lla do, se to, ta pia, cer ca, bar di za. Bar niz Ber niz, ba ño, ca pa, la ca, es mal te, pin tu ra, tin tu ra, tin te, cha rol, lus tre, be tún, vi dria do. Ba rra Ba rro te, tran ca, pa lan ca, ba rrón, ba rre ta, va ri lla, riel, lin go te, ti ran te, al za pri ma. // Arre ci fe, ban co, ba jo, eje. Ba rra ba sa da Bar ba ri dad, ba rra ga na da, des pro pó si to, de sa ti no, atro pe llo, dis - pa ra te, tra ve su ra, dia blu ra, tras ta da. Ba rra ca Cho za, cha bo la, bo hío, ba rra cón, ca se ta, cha mi zo, tu gu rio. // Amér. Al ma cén, pó si to, tien da, de pó si to, na ve, al ji be, ofi ci na, lo cal. Ba rra ga na Man ce ba, con cu bi na, que ri da, aman te, fu la na. Ba rran co Ba rran ca, que bra da, ba rran que ra, to rren te ra, pre ci pi cio, des pe ña - de ro, ca ñón, car ca vón, gar gan ta, cau ce. // Di fi cul tad, em ba ra zo. Pla ni cie, fa ci li dad. Ba rre nar Agu je rear, ho ra dar, ta la drar, per fo rar, fre sar, pun zar. // Im pe dir, obs ta cu li zar, frus trar, in frin gir, trans gre dir, con cul car, vio lar. Ta par, fa ci li tar, aca tar. Ba rre ño Ar te sa, te rri zo, va si ja, jo fai na, ti na ja, cuen co. Ba rrer Lim piar, ce pi llar, es co bi llar, ba rri quear, arras trar, de sem bro zar, des pe - jar. // Arro llar, dis per sar, ex pul sar, pur gar. En su ciar. // Per mi tir. Ba rre ra Va lla, va lla do, ba rri ca da, re ja, ver ja, cer ca, mu ro, bar da, al gor za, em - pa li za da, es ta ca da, pa ra pe to, an te pe cho, obs tá cu lo, im pe di men to, tra ba, fre - no, defensa. De sam pa ro, fa ci li dad. Ba rri ca da Ba rre ra, de fen sa, mu ro, pa ra pe to. Ba rri ga Tri pa, mon don go, pan za, vien tre, ab do men, ban du llo, an dor ga, ba - rri gón, pro mi nen cia, abul ta mien to. // Amér. Gua ta. Con ca vi dad. Ba rril Ba rri ca, to nel, cu ba, pi pa, to ne le te, ca rral, bo coy, bo ta, tin ta. Ba rrio Dis tri to, su bur bio, arra bal, cuar tel, man za na, in tra mu ros, ex tra mu ros, ciu da de la, ju de ría, al me di na, za fe ría. Ba rro Lo do, fan go, cie no, léga mo, ga cha, re bo ño, en ru na, pe ci na, li mo, caz - ca rria. // Te rra co ta, la dri llo, te ja. // Bú ca ro, ce rá mi ca. // In sig ni fi can cia, frus le ría. Gran de za. Ba rro co Chu rri gue res co, pla te res co, ro co có, pom po so, re car ga do, cha rro, abi - ga rra do. Sen ci llo, so brio. Ba rro te Ba rra, va ra, ba rre ta, pa lo, tra ve sa ño. Ba rrun tar Con je tu rar, pre sen tir, pre ver, sos pe char, in du cir, su po ner, in fe rir, ol - fa tear, ima gi nar, adi vi nar, oler, hus mear, vis lum brar. Ig no rar. Ba rrun to In di cio, vis lum bre, se ñal, anun cio, no ti cia, ba rrun te, con je tu ra, pre sun ción, sos pe cha, pre sen ti mien to, su po si ción, in duc ción, atis bo. Ig no ran cia. Bár tu los Ajuar, en se res, equi pa je, ob je tos, efec tos, chis mes, tre be jos, uten - si lios, atre cos, avíos, tras tos, ca chi va ches, chi rim bo los. Ba ru llo Rui do, con fu sión, al bo ro to, tu mul to, de sor den, ja leo, es cán da lo, des - ba ra jus te, ja ra na, al ga ra da, mez cla, re vol ti jo, ba ra hún da. Or den, tran qui li dad. Ba sa Ba sa men to, ba se, zó ca lo. // Ci mien to, apo yo. Ba sa men to Apo yo, ba sa, ci mien to, pe des tal, ba se, soporte. Bas ca Náu sea, ar ca da, vó mi tos. // An sia, de sa zón. Bás cu la Ba lan za, pe so, ro ma na. Ba se Asien to, fuente, motivo, ba sa men to, fun da men to, ci mien to, apo yo, pie, so por te, pi lar, pla ta for ma, po dio, pea na, pe des tal, sos tén, zó ca lo, ba sa, prin - ci pio, na ci mien to, ra zón, esen cia. Fin, in se gu ri dad. Bá si co Esen cial, fun da men tal, ele men tal, pri mor dial. Ac ce so rio, se cun da - rio, au xi liar. Ba sí li ca Ca te dral, igle sia, tem plo, san tua rio. Ba si lis co Co lé ri co, iras ci ble, vio len to. Bas tan te Asaz, su fi cien te, con ve nien te, so bra do, har to, sa tis fe cho, pro por - cio na do, sa tu ra do. Po co, in su fi cien te. Bas tar Al can zar, conformar, lle gar, abas tar, abun dar. Fal tar, es ca sear. Bas tar dear Co rrom per, adul te rar, al te rar, en vi ciar, en vi le cer. Pu ri fi car, en no ble cer. Bas tar do Es pu rio, ile gí ti mo, na tu ral, fal so, vi cia do, de ge ne ra do. Le gí ti mo, no ble. Bas ti dor Cha sis, ar ma zón, es que le to. Bas ti lla Do bla di llo, do blez, plie gue. Bas tión For ti fi ca ción, trin che ra, re fu gio, fortin, baluarte. Bas to Gro se ro, rús ti co, tos co, bur do, or di na rio, za fio, cha ba ca no, vul gar, des - cor tés, soez. De li ca do, fi no. Bas tón Pa lo, tran ca, ga rro te, ca ya do, va ra, cla va, ca cha va, ca ya da, bor dón, mu le ti lla, bá cu lo, cro za, apo yo, man do. Ba su ra In mun di cia, su cie dad, por que ría, im pu re za, mu gre, bro za, des per - di cios, de se chos, des po jos, res tos, so bras, re si duos, es com bros. Hi gie ne, pul cri tud. Ba su re ro Es ter co le ro, mu la dar, cloa ca, ver te de ro, po cil ga, su mi de ro. // Amér. Ba su ral. Ba ta Ba tín, al bor noz, guar da pol vo. Ba ta ca zo Caí da, bar qui na zo, po rra zo, tras ta zo, cos ta la da, cos ta la zo, ta ba la da, gol pe, fra ca so, rui na, quie bra. // Amér. Sue la zo. Éxi to, lo gro. Ba ta ho la Al bo ro to, bu lla, es cán da lo, bu lli cio, tu mul to, gui ri gay, rui do, ba ra - hún da, ga li ma tías, ja leo. Tran qui li dad, cal ma, si len cio, so sie go. Ba ta lla Com ba te, pe lea, lid, lu cha, con tien da, ac ción, es ca ra mu za, jus ta, en - cuen tro, tor neo, li dia, cho que, en fren ta mien to, za fa rran cho, ofen si va, cru za - da, in va sión, con flic to. Paz, tran qui li dad. Ba ta llar Pe lear, gue rrear, cho car, dis pu tar, lu char, li diar, con ten der, pug nar, re ñir, por fiar, al ter car, va ci lar, fluc tuar, gue rri llear, es ca ra mu cear, cam pear,

3 que re llar, in va dir, ata car, mo vi li zar, batirse. // Es for zar se, tra ba jar. Pa ci fi - car, aban do nar se. Ba ta ta Bo nia to. Ba tea Ban de ja, aza fe, sal vi lla, sal va, ar te sa, cuen co, va gón, bar qui chue lo, ca mión. // Amér. Ar te sa, ama sa de ra, ar te són, bal de, ga me lla. Ba tel Lan cha, bo te, bar ca, bar qui to, cha la na, pi ra gua. Ba te ría Con jun to, fi la, hi le ra, se rie. // Acu mu la dor. // Uten si lios. // Bre cha. Ba ti bu rri llo Ba tu rri llo, ba ti bo rri llo, mez cla, de sor den, ama si jo, re vol ti llo, con - fu sión, ga li ma tías, re vol ti jo, ba ta ho la. Ba ti da Re co no ci mien to, bús que da, ojeo, se gui mien to, per se cu ción, re da da, ras treo, aco me ti da. Hui da. Ba ti do Tri lla do, co no ci do, fre cuen ta do, tran si ta do. // Ven ci do, de rro ta do, des - he cho. // Re fres co. Des co no ci do. // Vic to rio so. Ba ti dor Ex plo ra dor, guía, ob ser va dor. Ba tir Gol pear, per cu tir, mezclar, revolver, cur tir, de rro tar, ven cer, arro llar, des - ha cer, aplas tar. // Ex plo rar, re co no cer, ins pec cio nar. // Ba ta llar. Ba tu ta Bas ton ci llo, va ri lla, va ra. Baúl Co fre, ar ca, va li ja, va li jón, ar cón, ma le tín, equi pa je, bul to. // Vien tre. Bau ti zar Cris tia nar, sa cra men tar. // Aguar, adul te rar, fal si fi car. // Ape lli dar, nom brar, apo dar, de no mi nar, mo te jar. // Em pa par, mo jar. Ba ye ta Tra po, ga mu za, pa ño. Ba yo ne ta Cu chi llo, ma che te, ar ma blan ca, pei ni lla. Ba za Tan to, par ti da, ma no. Ba zar Co mer cio, tien da, mer ca do, ten de jón, lon ja, fe ria. Ba zo fia He ces, de se chos, so bras, des per di cios, ran cho, po ta je, gui so te, bo drio. Bea to Bie na ven tu ra do, con ten to, fe liz, vir tuo so, re li gio so, de vo to, mo ji ga to, san tu rrón, gaz mo ño. Im pío, per ver so. Be bé Ne ne, crío, ni ño, ro rro, chi qui tín, infante, mamón. // Amér. Gua gua. An cia no, viejo, mayor. Be be de ro Abre va de ro, pi lón, pi la, pi lar, pi la re jo, pi le ta. // Bar, ta ber na, ca - fé, can ti na. Be be di zo Pó ci ma, co ci mien to, bre ba je, zu ma que, tó si go, fil tro, nar có ti co, po - ta ble, be bi ble. Im po ta ble. Be ber Li bar, tra gar, ab sor ber, sor ber, in ge rir, to mar, es can ciar, trin car, re fres - car, brin dar. // Amér. Mo rron guear, pim plar, po tar. Be bi da Bre ba je, re fres co, lí qui do, li ba ción, con su mi ción. Be ce rra da Co rri da, no vi lla da, tien ta, li dia. Be ce rro Ter ne ro, año jo, no vi llo. Be del Or de nan za, vi gi lan te, ce la dor, por te ro, con ser je. Be fa Bur la, es car nio, desdén, mo fa, irri sión, bal dón, des pre cio, in sul to, gro - se ría. Ala ban za. Bei ge Ocre, tos ta do, ave lla na. Bel ce bú Dia blo, sa ta nás, de mo nio, lucífer. Bel dad Be lle za, her mo su ra, gua pu ra, galanura, lin de za. Feal dad. Be li co so Gue rre ro, ba ta lla dor, mar cial, com ba tien te, luchador, gue rrea dor, be li ge ran te, com ba ti dor, pro vo ca dor, pen den cie ro. Pa cí fi co. Be li ge ran cia Gue rra, lucha, con flic to, con fla gra ción, con tien da. Paz, pa ci fi ca ción. Be li tre Pi llo, gra nu ja, pí ca ro, tra vie so, be lla co, as tu to, tai ma do, ruin, ber gan - te, vi lla no, tu nan te. Be llo Bo ni to, apuesto, her mo so, lin do, pre cio so, gua po, be lli do, ar mo nio so, es té ti co, fi no, gra to, ex qui si to, de li cio so, de li ca do, agra da ble, su bli me, ma jo, ga lán. Feo, an ties té ti co, de sa gra da ble. Ben ci na Ga so li na, car bu ran te. Ben de cir Ala bar, en sal zar, en gran de cer, ho no rar, loar, per do nar, exor ci zar, con sa grar. Mal de cir, con de nar. Ben di ción Fa vor, pros pe ri dad, abun dan cia, gra cia, for tu na, con sa gra ción, apro ba ción. Mal di ción, in for tu nio. Ben di to San to, bie na ven tu ra do, sa gra do, san ti fi ca do. // Fe liz, di cho so, ven - tu ro so, sa tis fe cho. // Sen ci llo, sim plón, in ge nuo. bue na zo. Mal di to. // In - fe liz. // Lis to. Be ne fac tor Bien he chor, pro tec tor, fi lán tro po, hu ma ni ta rio. Mal he chor. Be ne fi cen cia Ca ri dad, fi lan tro pía, ayu da, au xi lio, li mos na, fa vor, mer ced. Be ne fi ciar Fa vo re cer, am pa rar, so co rrer, dis pen sar, otor gar, ayu dar, con ce der, apro ve char, ser vir se, uti li zar, me jo rar, cul ti var. Per ju di car, de sa pro ve char. Be ne fi cio Fa vor, gra cia, ser vi cio, mer ced, uti li dad, pro ve cho, ga nan cia, fru to, ren di mien to, ven ta ja, su pe rá vit, ex plo ta ción. Amér. Ha cien da, he re dad, pro - pie dad, pre dio, po se sión, es tan cia. Per jui cio, dé fi cit. Be ne fi cio so Útil, pro ve cho so, lu cra ti vo, fruc tuo so, fa vo ra ble, be né fi co, pro - duc ti vo, ga nan cio so, sa lu da ble, sa no. Per ju di cial, in sa no. Be ne mé ri to Loa ble, elo gia ble, ho no ra ble, me re ce dor, me ri to rio. In dig no, des pre cia ble. Be ne plá ci to Con sen ti mien to, apro ba ción, asen ti mien to, per mi so, ve nia, au - to ri za ción, per mi sión, acep ta ción, con for mi dad. Dis con for mi dad, ne ga ti va. Be né vo lo Afec tuo so, cle men te, be nig no, in dul gen te, ge ne ro so, mag ná ni mo, li be ral, afa ble, pia do so, tem pla do, sua ve, apa ci ble, pro pi cio, pío, ser vi cial, ama ble. Ma lé vo lo, in hu ma no. Be nig no Bon da do so, be né vo lo, ama ble, hu ma no, in dul gen te, cle men te, mag ná ni mo. // Apa ci ble, dul ce, sua ve, tem pla do. Ma lig no. Beo do Em bria ga do, bo rra cho, ebrio, be bi do, achis pa do. Se re no. Be ren je nal En re do, lío, apu ro, ma ra ña, ba ru llo, ga li ma tías, con fu sión, re vol - ti llo, ba ti bu rri llo, ja leo, des con cier to. Or den. Ber gan te Bri bón, gra nu ja, pí ca ro, be lla co, sin ver güen za, tu nan te, be li tre. Hon ra do. Ber me llón Ber me jo, ro jo, gra na te, en car na do, car me sí, co lo ra do. // Ci na brio. Be rrear Gri tar, ra biar, chi llar, re ve lar, des cu brir, de cla rar, con fe sar. Ca llar, ocul tar. Be rri do Chi lli do, gri to, ge mi do. Be rrin che Mos queo, ra bie ta, co ra je, re bu fe, pe rra, eno jo, dis gus to, en fa do, so fo ca ción, fu ror, pateleta, có le ra. Cal ma, se re ni dad. Be sar Be su quear, mi mar, aca ri ciar, rozar, sobar. Be so Ós cu lo, buz, ho ci queo, be su queo, con tac to, ca ri cia. Bes tia Ca ba lle ría, ani mal. // Bru to, bár ba ro, irra cio nal, idio ta, ig no ran te, sim - ple, ton to, in ci vil, in cul to, rús ti co, za fio, zo pen co, ru do. In te li gen te, fi no. Bes tial Bru tal, fe roz, bár ba ro, irra cio nal, ru do, cruel, per ver so. Hu ma no, ra cio nal. Be su cón Be su ca dor, be su quea dor, ca ri ño so, mi mo so. Be tún Al qui trán, as fal to, brea, cre ma, ce ra. Bi blia Sa gra das Es cri tu ras, Li bros Sa gra dos, Sa gra dos Tex tos, Le tras Di vi nas, Antiguo y Nuevo Testamento. Bi blio gra fía Ca tá lo go, lis ta, lec tu ras. Bi blio te ca Ar chi vo. // Es tan te, re pi sa, ana quel, es tan te ría. Bi cho Ani mal, bes te zue la, bi cha, ali ma ña, sa ban di ja. // Ra ro, ma lo, per ver - so. Bue no. Bi co ca Gan ga, opor tu ni dad, cho llo, ba ga te la, pe que ñez, na de ría, frus le ría, in sig ni fi can cia. // Amér. Bo la da. Di fi cul tad, im por tan cia. Bien Uti li dad, pro ve cho, be ne fi cio, fa vor, mer ced. // Muy, mu cho, bas tan te. // Fe liz men te, se gu ra men te, per fec ta men te, acer ta da men te, jus ta men te, con ve nien te men te, con for me, sí, acep ta ble. Mal, per jui cio, po co. Bie na ven tu ra do Bea to, ve ne ra ble, san to. // Fe liz, di cho so, sen ci llo, afor tu - na do, cán di do, bo na chón, ino cen tón, in cau to, in ge nuo, tí mi do, bon da do so. Ré pro bo, in fe liz, ma li cio so. Bie nes For tu na, ri que za, ha cien da, cau dal, acer vo, ca pi tal, ha ber, te so ro, re - cur sos, pa tri mo nio, pe cu lio, per te nen cias. Po bre za, pe nu ria. Bie nes tar Co mo di dad, holgura, re ga lo, sa tis fac ción, con ve nien cia, bie nan - dan za, ven tu ra, di cha, for tu na, suer te, ri que za, ven tu ran za, pros pe ri dad, con - fort, tran qui li dad. Ma les tar, in for tu nio, pe nu ria. Bien he chor Be ne fac tor, fi lán tro po, pro tec tor, am pa ra dor, fa vo re ce dor, al truis - ta, au xi lia dor, me ce nas. Mal he chor. Bien quis to Apre cia do, que ri do, es ti ma do, con si de ra do, res pe ta do, di lec to, ca - ro. Mal quis to, des pre cia do. Bien ve ni da Sa lu do, acogida, salutación, pa ra bién, sal va, aco gi mien to, re cep - ción, aga sa jo, cor te sía. Bi fe Amér. Bis té, bis tec, fi le te, ta ja da, chu le ta, steak, lon cha. Bi fur ca ción Des vío, di vi sión, de ri va dos, cru ce, ra mal, va rian te, di co to mía. Con ti nui dad.

4 Bi gar do Li cen cio so, va go, hol ga zán, de sen vuel to, vi cio so, hol gón, tum bón, tru hán. Bi go te Mos ta cho, la bio, bi go te ra, bo zo. Bi lis Hiel, amar gu ra, as pe re za, de sa bri mien to, acri tud, iras ci bi li dad, tris te za, eno jo, irri ta ción, pe si mis mo. Dul zu ra, op ti mis mo. Bi lle te Tar je ta, car ta, no ta, cé du la, lo ca li dad, tic ket, bo le to, bo no, pa go. // Di ne ro. Bi lle te ra Bi lle te ro, car te ra, mo ne de ro. Bio gra fía Vi da, crónica, his to ria, sem blan za, ha za ñas, he chos, su ce sos, acon - te ci mien tos, cu rrí cu lum, ca rre ra, tra yec to ria. Biom bo Mam pa ra, bas ti dor, pan ta lla, an ti pa ra, per sia na, vi se ra. Bir lar Qui tar, des po seer, ro bar, hur tar, afa nar, apan dar, de rri bar, ma tar. De - vol ver, res ti tuir. Bi rre te Bi rre ta, bo ne te, go rro. Bi rria Ade fe sio, ma ma rra cho, fa cha, za rra pas tro so, es pan ta jo. Ele gan te. Bi sa gra Goz ne, per nio, char ne ta. Bis bi sar Bis bi sear, mur mu rar, su su rrar, mas cu llar, re fun fu ñar, bar bo tar, far fu - llar, bal bu cir, mu si tar. Chi llar, gri tar. Bi sel Bor de, cha flán, cor te, fi lo, án gu lo. Bi se xual An dró gi no, her ma fro di ta, in de fi ni do. Bi so ñé Pe lu ca, pe lu quín, pos ti zo. Bi so ño No va to, nue vo, no vi cio, inex per to, apren diz, no vel, prin ci pian te. Ve - te ra no, ex pe ri men ta do, du cho. Bis tec Bis té, fi le te, bi fe, chuleta. Bi za rría Ga llar día, gar bo, arrojo, va lor, es fuer zo, arris ca mien to, va len tía, ani - mo si dad, in tre pi dez, de nue do, bra vu ra, ge ne ro si dad, es plen di dez, es plen - dor. Te mor, co bar día, mez quin dad. Bi za rro Bra vo, va lien te, de no da do, va le ro so, es for za do, in tré pi do, ga llar do. Co bar de. Biz co Es trá bi co, bi so jo, oji tuer to, es tra bón. Biz co cho Tar ta, ga lle ta, bo llo, me lin dre, pas tel. // Por ce la na, lo za, ye so. Blan co Al bo, al bea do, ní veo, al bar, ca no, ne va do, ar gen ti no, na ca ra do, al bi - no, ál fi co, lim pio, blancura // Dia na, centro. // Hi to, fin, ob je ti vo. // Hue - co. // In ter me dia rio. Ne gro, som brío, ori fi cio, su cio. Blan dir Em pu ñar, aferrar, enar bo lar, agi tar, le van tar, al zar. Blan do Sua ve, tier no, flo jo, blan du cho, blan den gue, fo fo, tier no, fue lle, dúc - til, flác ci do. // Dul ce, agra da ble, be nig no, apa ci ble. // Afe mi na do, co bar - de, ama da ma do, re pi pi. Du ro, va ro nil. Blan quear Blan que cer, em blan que cer, al bear, ar mi ñar. // En ye sar, aclarar, en jal be gar, en ca lar. // Lim piar, la var, en ja bo nar, re lu cir. // Des ta car. En - ne gre cer, en su ciar. Blas fe mia Re nie go, ta co, ju ra men to, pa la bro ta, mal di ción, irre ve ren cia, vi tu - pe rio, ofen sa, agra vio, gro se ría. Ala ban za, loa, de sa gra vio. Bla són He rál di ca, símbolo, es cu do, tim bre, di vi sa, in sig nia, le yen da. Bla so nar Tim brar, or lar, aco lar, mar car. // Pre su mir, va na glo riar, jac tar, ba la - dro nar, pa vo near, fan fa rro near, chu lear. Re ba jar se, hu mi llar se. Ble do In sig ni fi can cia, mi nu cia, ar di te. Blin da je Co ra za, protección, recubrimiento, blin da, plan cha. Bloc Cua der ni llo, cua der no, li bre ta. Blo que Si llar, pie dra. // Agru pa ción, coa li ción, li ga, ban do. Blo quear Ase diar, si tiar, cercar, in co mu ni car, ro dear, cir cun va lar, ais lar, obs - truir, pa ra li zar. Mo vi li zar, fa ci li tar. Bluff En ga ño, de si lu sión, fan fa rro na da, bra va ta, fa rol. Hu mil dad, ve ra ci dad. Blu sa Blu són, tú ni ca, ca mi so la, ca mi sa. Boa to Lu jo, os ten ta ción, faus to, pom pa, fas tuo si dad, pos tín, de rro che, sun - tuo si dad. Sen ci llez, so brie dad. Bo ba da Bo be ría, ne ce dad, ton te ría, ton ta da, ma ja de ría, sim ple za, me mez, sim ple ría, san dez, gan sa da, gro se ría, dis pa ra te, ño ñez. In ge nio, agu de za. Bo bi na De va na de ra, ca rre te, ca ni lla, ro llo. Bo bo Im bé cil, pa lur do, zo pen co, ton to, aton ta do, ale la do, pa pa na tas, in ge - nuo, ma ja de ro, le lo, bo do que, ba bie ca, me mo, ton tai na, cán di do, ne cio, pas - ma do, sim ple, pas ma ro te, bo ba li cón, zoquete. // Amér. Ba bo so, can de le jón. Bo ca Je ta, ho ci co, pi co, tra ga de ro, bo ca za, bo ca cha. // Aber tu ra, em bo ca - du ra, en tra da, sa li da, agu je ro. Bo ca di llo Em pa re da do, canapé, sánd wich, bo ca ta. Bo ca do Mor dis co, pe da zo, ta co, tro zo, ca cho. // Fre no, em bo ca du ra, es ta qui lla. Bo ca na da Alien to, há li to, ex ha la ción, so plo. Bo chin che Tu mul to, vocerío, al bo ro to, per tur ba ción, ba ru llo, aso na da, ja leo. Tran qui li dad. Bo chor no Ca lor, vul tur no, ca ní cu la. // So fo co, so fo ca mien to, so fo ca ción, son - ro jo, ver güen za, ru bor, de sa zón. Fres co. // Lan gui dez, des ver güen za. Bo ci na Cla xon, cuerno, altavoz. Bo da Ma tri mo nio, ca sa mien to, des po so rio, unión, en la ce, hi me neo, nup cias, vín cu lo, ca so rio, bo do rrio, bo di jo. Sol te ría. ce li ba to. Bo de ga Des pen sa, gra ne ro, si lo, troj, ta ber na, bo de gón. Bo de gón Bo de ga, ta ber na, ga ri to. // Na tu ra le za muer ta. Bo do que Abul ta mien to, hin cha zón, bo la. // Sim ple, bo bo, es tú pi do, tor pe, ig no ran te, inep to, ton to, al cor no que. Lis to, sa gaz. Bo drio Me jun je, gui so te, ba zo fia, co mis tra jo. Bo fe ta da Guan ta da, guan ta zo, bo fe tón, ca che te, so pa po, gol pe, so pla mo - cos, re vés, tor ta zo, tor ta, mam po rro, ga lle ta. Mi mo, ca ri cia. Bo ga Fa ma, re pu ta ción, acep ta ción, mo da, po pu la ri dad, au ge, bo ga du ra, re - ma du ra. De su so. Bo gar Re mar, ciar, na ve gar, impulsar. An clar, fi jar, impulsar. Bo he mio Cín ga ro, gi ta no, hún ga ro, va ga bun do, des preo cu pa do, de sor de na - do. For mal. Boi cot Boi co teo, blo queo, exclusión, desprecio, obs truc ción. Boi na Go rra, cha pe la, cas que te, go rro. Bo la Es fe ra, glo bo, cuen ta, ca ni ca, pe lo ta, bo lo, ba lón. // Em bus te, men ti - ra, en ga ño, far sa. Ver dad, au ten ti ci dad. Bo lear Arro jar, ti rar, im pe ler, lan zar. Bo le tín Cir cu lar, ga ce ta, re vis ta, fo lle to. Bo le to Amér. Bi lle te, lo ca li dad, en tra da, pa se, bu ta ca, tic ket, pa sa je. Bo li che Amér. Col ma do, tien da, ne go cio, ta ber na, tas ca, es ta ble ci mien to. Bó li do Ae ro li to, as te roi de, me teo ri to. // Au to mó vil de ca rre ras. Bo llo Pas te li llo, biz co cho, tor ta, ros ca. // Abo lla du ra, aplas ta mien to, chi - chón. // Ja leo, lío, fo llón. Bo lo Pa lo, bo li che, pa li tro que, ta co. // Bo bo, ne cio. Bol sa Sa co, fun da, zu rrón, fal tri que ra, al for ja, mo rral, ma cu to, car ta pa cio, bol - so, mo ne de ro, car te ra. // Lon ja, bol sín. // Ca pi tal, di ne ro. Bo lu do Amér. Ton to, im bé cil, me mo. Bom ba Pul só me tro, pom pa, je rin ga, pro yec til, explosivo, gra na da. // Amér. Bo rra che ra, em bria guez, beo dez, al co ho lis mo, me lo pea, co gor za. Tem plan - za, mo de ra ción. Bom beo Com ba, con ve xi dad, pan deo. Concavidad. Bom bi llo Amér. Bom bi lla, lám pa ra, bu jía, fa ro, quin qué, re flec tor. Bom bo Tam bor, tim bal, tam bo ril. // Li son ja, elo gio, co ba, adu la ción. Co - me di mien to. Bom bón Cho co la ti na, con fi te, dul ce. Bom bo na Bo te lla, botellón, ga rra fa, re do ma, cu be ta. Bo na chón Bue na zo, ama ble, dó cil, bon da do so, cré du lo, pa cí fi co, sen ci llo, apa - ci ble, cal zo na zos, bra ga zas, cán di do, con fia do. Ma li cio so, pí ca ro, tu nan te. Bo nan za Se re ni dad, tran qui li dad, cal ma. // Fe li ci dad, di cha, bie nes tar. Tem - pes tad, tor men ta. // Des di cha, des ven tu ra. Bon dad Be ne vo len cia, dul zu ra, be nig ni dad, ama bi li dad, to le ran cia, mi se ri - cor dia, pie dad, ge ne ro si dad, ca ri dad, mag na ni mi dad, al truis mo, fi lan tro pía, ab ne ga ción, cor dia li dad, cle men cia, in dul gen cia, ter nu ra, vir tud, man se dum - bre. Per ver si dad, mal dad. Bo ne te Go rro, bi rre te, ca pe lo, som bre ro, mo ña, mon te ra. Bo nia to Ba ta ta, ña me. Bo ni fi ca ción Abo na mien to, be ne fi cio, descuento, compensación, abo no, me - jo ra, re ba ja, ven ta ja. Re car go. Bo ni to Agra cia do, de li ca do, lin do, be llo, gra cio so, fi no, mo no, gen til, pre cio - so, pro por cio na do, her mo so, pri mo ro so, bue no. // Bo ní ta lo, al ba co ra. Feo, feú cho. Bo no Va le, título, cé du la, tar je ta, bi lle te. Bo quear Mo rir, ex pi rar, fe ne cer, fa lle cer, aca bar se, ex tin guir se. // Ex pre -

5 sar, ha blar. Na cer, ca llar. Bo que te Agu je ro, bre cha, ori fi cio, aber tu ra, em bo ca du ra, en tra da, an gos tu - ra. 0clu sión. cie rre. Bo quia bier to Ató ni to, aturdido, pas ma do, ab sor to. In di fe ren te. Bor bo tón Bor bo llón, bor bo ri to, bur bu ja. her vor. Bor da do En ca je, bor da du ra, ca la do, la bor, pa sa di llo, re ca mo, re ca ma do, ce - ne fa, pa si llo, lo mi llo, en tre dós, cos tu ra. Bor de Ori lla, ex tre mo, mar gen, can to, cos ta do, bor ce llar, la bio, ca rel, lin de, or la du ra, ve ra, ar cón, fi lo, lí mi te, can to. Bor dear Ser pen tear, can tear, ori llar, zig za guear, cir cun va lar, ro dear, vi rar, re - vi rar, cam biar. Bor dón Bas tón, ca ya do. // Ver so es tri bi llo, re pe ti ción. Bo real Nór di co, sep ten trio nal, ár ti co. Aus tral, me ri dio nal, an tár ti co. Bor la Ta chón, ma dro ño, bor lón, fle co. // Bor lón, ala mar, fle co. Bo rra Pe lu sa, ve llo, gua ta. // Re si duo, po so, hez. Bo rra che ra Em bria guez, tur ca, mo na, cur da, pí ti ma, pa pa li na, ta ja da, mer - lu za, ta blón, co gor za, me lo pea, llo ro na, cha li na, mo na, beo dez, di ti ram bo, zo rra, za ma cu co, tran ca, trom pa. // Amér. Bom ba, já qui na. Bo rra cho Cur da, beo do, be bi do, aju ma do, em bria ga do, achis pa do, ale gre, ebrio, trom pa, al co hóli co, ca la mo ca no, ca ne co, ma ma do. // Odre, pe lle jo. Abs te mio, des pe ja do, so brio. Bo rra dor Bo ce to, bosquejo, cro quis, es bo zo. // Go ma, pa ño, tra po. Bo rrar Ta char, des va ne cer, ras par, qui tar, des ha cer, des fi gu rar, es fu mar, obli te rar, eva po rar, de sa pa re cer, ol vi dar, eclip sar, tes tar, su pri mir, anular. In cor po rar. Bo rras ca Tor men ta, tem pes tad, tem po ral, trom ba, in cle men cia, hu ra cán, tro - na da, ries go, pe li gro, con tra tiem po, or gía. Cal ma. bo nan za. Bo rras co so Tem pes tuo so, tor men to so, pro ce lo so, rui do so. tur bu len to, agi ta - do, ira cun do, ai ra do, de sor de na do, li ber ti no, de sen fre na do, li cen cio so, de - pra va do. Apa ci ble, co me di do, mo de ra do. Bo rre go Cor de ro, año jo, ter nas co. // Apo ca do, ne cio, me mo, ton to. Bo rri co Bu rro, as no, po lli no, ru cio. // Ne cio, tor pe, ig no ran te, ton to, zo pen - co, obs ti na do. Lis to, fle xi ble. Bo rro so Con fu so, turbio, des di bu ja do, ne bu lo so, de le ble, di fu so, im pre ci so. Diá fa no, vi si ble, de fi ni do. Bo ru ca Al ga za ra, bu lla, bu lli cio so, cis co. Bos co so Sel vá ti co, sel vo so, ne mo ro so, ca rras co so, es pe so, fron do so. Cla ro. Bos que Sel va, bos ca je, flo res ta, fron do si dad, es pe su ra, mon te, fron da, par que. Bos que jo Bo ce to, es bo zo, cro quis, es que ma, apun te, bo rrón, no ta, an te pro yec to. Bos te zar Ba da llar, des pe re zar se, bo quear, abu rrir se. Bo ta Za pa to, bo ti na, bor ce guí, chan clo. // Odre, pe lle jo, cu ba, to nel. Bo ta da Amér. Des pe di da, des pi do, se pa ra ción, por ta do. Re ci bi mien to, aco gi da. Bo ta ra te Atur di do, al bo ro ta do, irre fle xi vo, ato lon dra do, pre ci pi ta do, li ge ro, alo ca do, in for mal, ca la ve ra, me que tre fe. Re fle xi vo, sen sa to, jui cio so. Bo te Brin co, sal to, re bo te, im pul so. // Va si ja, en va se, ta rro. // Lan cha, bar ca, ba tel, ca noa, cá ra bo, cha lu pa, pi ra gua, ba lan dra, cha la na, gón do la, ga ba rra. Bo te lla Am po lla, bo te llón, fras co, bo te llín, cas co, ga rra fa, bom bo na. Bo ti ca Far ma cia, droguería. Bo ti jo Cán ta ro, bo ti ja, po rrón, pi ru lo, va si ja, ba rril, ba rri lla. Bo tín Pre sa, tro feo, triun fo. // Des po jos. // Pi lla je. // Bo ta, bo ti na. Bo tón Bro che, hor mi lla, ge me lo, bo to na du ra, in sig nia, con de co ra ción. // Ye - ma, ge ma, ca pu llo, bro te, re nue vo. Bo to nes Re ca de ro, or de nan za. Bó ve da Em bo ve da do, áb si de, cú pu la, do mo, ar co, lu ne ta, crip ta. Bo vi no Va cu no, bó vi do. Bo xeo Pu gi la to, pu gi lis mo, com ba te, lu cha. Bo ya Ba li za, se ñal. Bo yan te Afor tu na do, fe liz, prós pe ro, ri co, triun fan te. Des gra cia do, in fe liz. Bo zo Ve llo, pe lu sa, pe li llo Bra ce ro Peón, tra ba ja dor, jor na le ro, obre ro, la bra dor. Bra ga Cal zón, cal za, cu le ro, pan ta lón. Bra ga do Ani mo so, enér gi co, va lien te, de ci di do, en te ro, re suel to. // Ma lin - ten cio na do, fal so, per ver so. Apo ca do, co bar de. // Sin ce ro. Bra ga zas Cal zo na zos, dé bil, flo jo. In fle xi ble, du ro. Bra mi do Mu gi do, au lli do, bufido, gri to, chi lli do, re so pli do. // Es truen do, fra gor. Bra sa As cua, res col do, lum bre, car bón. Bra se ro Ca len ta dor, es tu fa, es tu fi lla, ca lien ta piés. Bra va ta Ba la dro na da, jac tan cia, fan fa rro na da, bra vu co na da, des plan te, bra - vo si dad, chu le ría, hu mos, ame na za, re to, pro vo ca ción. // Amér. En ta blo na - da. Dis cre ción. Bra vío In dó mi to, fe roz, ce rril, sal va je, aris co, ce rre ro, sil ves tre, ás pe ro, rús ti - co, in cul to, fra go so, mon ta raz, in do més ti co, in do ma ble, abes tia do, re bel de, fal so, trai dor, za ha re ño. Man so, apo ca do, sin ce ro. Bra vo Va lien te, ani mo so, bi za rro, es for za do, va le ro so, im pe tuo so, ás pe ro, in - cul to, fra go so, sil ves tre, es car pa do, irri ta do, eno ja do, vio len to, en fa da do, chu - lo, ma tón, va len tón, fan fa rrón. // Ex ce len te, ex traor di na rio. // Amér. Ba gual. Te me ro so, apo ca do, pa cí fi co. Bra vu cón Va len tón, fan fa rrón, ba la drón, jac tan cio so, bra va to, per do na vi das, já ca ro, pen den cie ro. Co bar de. Bra za le te Pul se ra, aro, ar go lla, bra zal, em bra za du ra, mu ñe que ra, es cla va, ajor ca, zum ba gón, pio nia. Bra zo Miem bro, ar ti cu la ción, ex tre mi dad. // Apo yo, au xi lio, ayu da, de nue - do, pro tec tor. Brea Al qui trán, be tún, pez, re si na. Bre cha Ro tu ra, aber tu ra, bo que te, ori fi cio, grie ta, ra ja. Bre gar Lu char, ba ta llar, li diar, re ñir, con ten der, for ce jear, tra ba jar, afa nar se, es for zar se. Pa ci fi car, va guear, re po sar. Bre ña Aspereza, es ca bro si dad, fra go si dad. // Zar zal, ma to rral, ma le za. Bre te Pri sión, ce jo, bre que, ca la bo zo, cel da, cár cel, to ril. // Aprie to, di fi cul - tad, com pro mi so, apu ro. Bre ve Su cin to, con ci so, li mi ta do, re du ci do, cor to, pre ca rio, pe re ce de ro, la có - ni co, efí me ro, tem po ral, tran si to rio, ca du co. Du ra de ro, ex ten so. Bre via rio An ti fo na rio, sal te rio, mi sal, compendio, epítome, memorial, resumen, extracto. Bri bón Ru fián, pí ca ro, pi llo, ca na lla, tu nan te, gra nu ja, bri bon zue lo, ha ra gán, va go, be lla co. // Amér. In di no. Hon ra do, la bo rio so. Bri llan te Res plan de cien te, ra dian te, es plen do ro so, ru ti lan te, ful gu ran te, re - lu cien te, chis pean te, co rus can te, ful gen te, fúl gi do, lus tro so, ad mi ra ble, so - bre sa lien te, lú ci do, es plén di do, ti ti lan te, ilus tre. Des lus tra do, ma te. Brin co Sal to, bo te, ca brio la, vo la tín, pi rue ta, gam be ta, re bo te. Brin dar Be ber, fe li ci tar, in vi tar, ofre cer, con vi dar, sa lu dar, atraer, proponer. Brío Va lor, pu jan za, áni mo, alien to, es pí ri tu, fuer za, de ci sión, es fuer zo, em - pu je, arran que, re so lu ción, gar bo, ga llar día, atre vi mien to. Aba ti mien to, in - de ci sión, de bi li dad. Bri sa Au ra, ai re ci llo, cé fi ro, co rrien te, soplo. Briz na He bra, fi bra. // Piz ca, ápi ce. Bro ca Ba rre na, ta la dro. Bro ca do Bor da do, re ca ma do. Bro cal Pre til. // Bor de, pa ra pe to. Bro cha Pin cel, ce pi llo, es co bi lla. Bro che Pa sa dor, he bi lla, al fi ler, im per di ble, cie rre, la bra da. Bro ma Chan za, bur la, gua sa, chis te, chas co, cha co ta, bu lla, al ga za ra, gres ca, al bo ro to, di ver sión, do nai re. Se rie dad, gra ve dad. Bron ca Re pri men da, re pren sión, re ga ñi na. // Ri ña, pe lo te ra, con tien da, al - ter ca do, por fía, que re lla, dis pu ta, tri ful ca, zi pi za pe, pen den cia, al bo ro to, ja - ra na, za ra ga ta, cha mus qui na, gres ca, qui me ra, ca mo rra, za pa ties ta, ba ta ho la. Fe li ci ta ción. // So sie go, cal ma. Bron cea do Tos ta do, mo re no. Pá li do, blan co. Bron co Ron co, rudo, de sa bri do, broz no, ás pe ro, brus co, tos co, bas to, que bra - di zo, de sa pa ci ble. Blan do, fi no, dúc til. Bro tar Sur gir, sur tir, na cer, sa lir, ger mi nar, emer ger, florecer, ma nar, le van tar - se, ma ni fes tar se, apa re cer, Abro to ñar. Apa gar se. Bro te Ye ma, re nue vo, bo tón, pim po llo, co go llo, re to ño, ca pu llo, ger men, vás ta go. Muer te.

6 Bro za Des po jos, ma le za, de se chos, ras tro jos, res tos, ho ja ras ca. Bru jo Ma go, he chi ce ro, adi vi no, en can ta dor, cu ran de ro, za ho rí. Bru ma Nie bla, ne bli na, bru ma zón, ca li na, ca lí gi ne, boi ra, os cu ri dad, velo. Cla ri dad. Bru mo so Ne bu lo so, bru ma do, ne bli no so, os cu ro, con fu so, in com pren si ble. Diá fa no, in te li gi ble. Bru no Ne gro, os cu ro, mo re no. Cla ro. Bru ñir Pu lir, gra tar, lus trar, abri llan tar, en lu cir, aci ca lar. // Amér. Fas ti diar, mo - les tar, jo ro bar, chin char, in co mo dar, eno jar, car gar, abu rrir. Em pa ñar. // Agra dar, di ver tir, en tre te ner, de lei tar. Brus co Ás pe ro, de sa gra da ble, de sa bri do, des tem pla do, de sa pa ci ble, ru do, vio len to, des cor tés, gro se ro. // Sú bi to, rá pi do. Agra da ble. // Len to. Bru ta li dad Bar ba rie, in so cia bi li dad, in cul tu ra, van da lis mo, bru te za, tos que - dad, bru ti cie, in ca pa ci dad, tor pe za, gro se ría, ru de za, cruel dad, de sen fre no, li vian dad, bes tia li dad, fe ro ci dad, irra cio na li dad. So cia bi li dad, hu ma ni dad. Bru to Ne cio, in ca paz, mos tren co, tor pe, tos co, rús ti co, ru do, ca te to, gro se - ro, za fio, bes tia, irra cio nal, sel vá ti co, ani mal, bru tal. In te li gen te, cul ti va - do, cul to. Bu ca ne ro Cor sa rio, fi li bus te ro, pi ra ta, vi kin go, nor man do. Bu cear Su mer gir se, na dar, zam bu llir se. // In ves ti gar, ex plo rar. Flo tar. Bu cle Ri zo, ti ra bu zón, sor ti ja. Bu có li co Pas to ril, cam pes tre, idí li co. Bue na ven tu ra Adi vi na ción, augurio, pre dic ción, pro nós ti co, va ti ci nio. Bue no Be né vo lo, bon da do so, in dul gen te, ca ri ta ti vo, mi se ri cor dio so, vir tuo - so, afa ble, ser vi cial, com pren si vo, hu ma no, tier no, sen si ble, cán di do, sim ple, bo na chón. // Pro ve cho so, útil, ser vi ble, uti li za ble. // Gran de, sa no, ro bus - to, cu ra do. // Jus to, es tric to, exac to. // Agra da ble, gus to so, sa bro so. // Óp - ti mo, fa vo ra ble. // Bas ta, bas tan te, su fi cien te. Cruel, ma li cio so, ma lo, in jus to. Bu fan da Pa ñue lo, cha li na, cu bre cue llo. Bu fé Apa ra dor, mos tra dor, res tau ran te. // Me rien da, cóc tel. Bu fi do Re so pli do, ru gi do, gru ñi do, au lli do. // Ra bie ta, be rrin che, re fun fu ño, so fo cón. Bu fo Gro tes co, ex tra va gan te, bu fo nes co, ri dí cu lo, có mi co, bur les co, ri si ble, gra cio so, bu fón, cho ca rre ro, ca ri ca to, pa ya so. Se rio, for mal. Bu fón Cho ca rre ro, gra cio so, haz me rreír, bur lón, chis to so, ja ca re ro, re to zón, far san te, ju glar, bro mis ta, tru hán, bo bo, bu ho ne ro, bu fo. Se rio, for mal, ca bal. Bu har di lla Bu har da, boar da, des ván, bo har di lla, guar di lla. Bu ho ne ro Gor go te ro, quin ca lle ro, am bu lan te, ba ra ti lle ro, mer ca chi fle, fe rian - te. // Amér. Achi me ro. Bu jía Ve la, can de la, ci rio. Bu la En cí cli ca, bre ve, bu le to, res crip to, exe quá tur. // Do cu men to, se llo. // Fa vor, gra cia, pri vi le gio, des pen sa. Bu le var Ave ni da, pa seo, ron da. Bu lla Al ga za ra, vo ce río, rui do, zam bra, bu lli cio, con fu sión, es cán da lo, al ga ra - bía, al bo ro to, de sor den, ba ta ho la, cis co, gui ri gay, gri te ría, es can da le ra, lío, tu mul to, con cu rren cia. // Amér. Mi to te, ro che la. Tran qui li dad, so sie go, si len cio. Bu lli cio Rui do, al bo ro to, zam bra, ru mor, tu mul to, zo ru ca, agi ta ción, ani ma - ción. Cal ma, lan gui dez. Bu llir Her vir, bur bu jear, agi tar se, re mo ver se, me near se, re bu llir, tra ji nar, pu - lu lar. So se gar se, tran qui li zar se. Bu lo Men ti ra, en ga ño, bo la, pa tra ña, tro la, chis me, in fun dio, fal se dad, ha bli - lla. Exac ti tud, ver dad, cer ti dum bre. Bul to Cor pu len cia, ta ma ño, pro mi nen cia, bus to, es ta tu ra, cuer po, som bra, vo lu men. // Tu mor, hin cha zón, abul ta mien to, fle món. // Far do, pa ca, ba - la, ma le ta, pa que te. Bún ker Re fu gio, re duc to. Bu que Na ve, nao, bar co, em bar ca ción, ba jel, va por, na vío. Bur bu ja Pom pa, am po lla, cam pa ni lla, bom ba, es pu ma. Bur del Pros tí bu lo, for ni cio, lu pa nar, man ce bía, ra me ría, casa de citas. // Lu - ju rio so, vi cio so, li bi di no so. Vir tuo so. Bur do Tos co, rú s ti co, bas to, tor pe, pa le to, ca te to, vul gar, gro se ro, za fio. Re - fi na do, cul ti va do. Bur gués Ciu da da no, ha bi tan te. // Pa trón, due ño, pro pie ta rio, amo. // Pu - dien te, aco mo da do, ren tis ta. Bu ril Cin cel, gu bia, es co plo. Bur la Bur le ría, bro ma, chun ga, mo ta, zum ba, chan za, fis ga, es car nio, en ga - ño, bur le ta, be fa, abu cheo, chu za, sar cas mo, sá ti ra, iro nía, mo fa du ra, no va - ta da, gua sa, chas co, ca me lo, car na va la da, hi ga, pa ro dia, so ca rro ne ría. // Amér. Son go, gre go rio. Res pe to, con si de ra ción, mi ra mien to. Bur lar Chas quear, de sai rar, zum bar, en ga ñar, es car ne cer, chi flar, be far. // Re - ga tear, evi tar, es ca par, frus trar. Res pe tar, afron tar, con se guir. Bur les co Jo co so, chan ce ro, fes ti vo, bro mis ta, gua són, ri dí cu lo. Gra ve, se rio. Bu ró Pu pi tre, es cri to rio, bufete, oficina. Bu ro crá ti co Ad mi nis tra ti vo, ofi ci nes co. // Len to, mo ro so. Rá pi do, efi caz. Bu rra da Ne ce dad, ton te ría, dis pa ra te, san dez, es tu pi dez, de sa ti no. Sen sa tez. Bu rro As no, po lli no, bo rri co, ju men to, ru cio, ru cho, so lí pe do. // Tor pe, ne ga - do, ne cio, men te ca to, me mo, ler do, po rro, ig no ran te, zo te, ton to, ru do. In - te li gen te. Bus car In ves ti gar, in qui rir, ave ri guar, re bus car, in da gar, pes qui sar, per qui rir, fa ra bus tear, es cu dri ñar, ex plo rar, ras trear, ca chear, pe dir, men di gar. Aban - do nar, de sis tir. Bus cón Tu nan te, pi llo, ra te ro, ca co. Bu si lis Quid, in cóg ni ta, meo llo, nu do, cla vo, se cre to, tué ta no. Bus to Tó rax, tor so. // Ma ma, se no, pe cho, te ta. Bu ta ca Si llón, asien to, so fá, pol tro na, lu ne ta, lo ca li dad. Bu zón De sa güe, sur ti de ro, cloa ca, aber tu ra, bo ca, ca ja.

QUIÉNES SON LOS MUSULMANES

QUIÉNES SON LOS MUSULMANES QUIÉNES SON LOS MUSULMANES Un vistazo al origen, creencias y expansión de la religión fundada por Mahoma Don McCurry QUIÉNES SON LOS MUSULMANES Don McCurry Cubierta: Josanar@gmail.com PM Internacional

Más detalles

Sentido y efectos del vínculo fraterno

Sentido y efectos del vínculo fraterno Compiladores CZERNIKOWSKI, ESTHER; GASPARI, RICARDO; MATUS, SUSANA MOSCONA, SARA Autores BERLFEIN, ELENA; CZERNIKOWSKI, ESTHER; GASPARI, RICARDO; GOMEL, SILVIA; MATUS, SUSANA; MOSCONA, SARA; STERNBACH,

Más detalles

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW Car los BÁEZ SILVA** Da vid CIENFUEGOS SALGADO*** RESUMEN: En el derecho elec toral

Más detalles

ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: UNA REA LI DAD POR TRANS FOR MAR

ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: UNA REA LI DAD POR TRANS FOR MAR CIENCIA PARA UNA VIDA MEJOR: DESARROLLANDO PROGRAMAS CIENTÍFICOS REGIONALES EN ÁREAS PRIORITARIAS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE V O L U M E N 4 ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA

Más detalles

Segundo ciclo. Cálculo mental con números naturales. Aportes para la enseñanza. Ministerio de Educación

Segundo ciclo. Cálculo mental con números naturales. Aportes para la enseñanza. Ministerio de Educación Segundo ciclo Cálculo mental con números naturales Aportes para la enseñanza Escuela Primaria Ministerio de Educación Segundo ciclo Cálculo mental con números naturales Aportes para la enseñanza ESCUELA

Más detalles

Gay le Forman SI DECIDO QUEDARME

Gay le Forman SI DECIDO QUEDARME Gay le Forman SI DECIDO QUEDARME Tra ducción del in glés de Gema Mo ral Bartolomé Tí tu lo ori gi nal: If I Stay Imagen de la cubierta Warner Bros. Ent. y Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc., 2014 Todos

Más detalles

GENOCIDIO I. INTRODUCCIÓN

GENOCIDIO I. INTRODUCCIÓN Núm. 14, enero-junio 2006 GENOCIDIO a) Comentarios sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Na ción en el caso de los Hal co nes Ma nuel BECERRA RAMÍREZ* I. INTRODUCCIÓN La de ci sión de

Más detalles

SOCORRO! DIOS ME ESTÁ LLAMANDO A LAS MISIONES

SOCORRO! DIOS ME ESTÁ LLAMANDO A LAS MISIONES SOCORRO! DIOS ME ESTÁ LLAMANDO A LAS MISIONES Un manual práctico de preparación para el campo misionero DANY JOHNSON PABLO MAUGER SOCORRO! DIOS ME ESTÁ LLAMANDO A LAS MISIONES Dany Johnson y Pablo Mauger

Más detalles

LA EMERGENCIA DE LAS MUJERES EN EL PODER HAY CAMBIOS?

LA EMERGENCIA DE LAS MUJERES EN EL PODER HAY CAMBIOS? LA EMERGENCIA DE LAS MUJERES EN EL PODER HAY CAMBIOS? Cecilia Blondet DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 92 Serie: Sociología y Política 13 Esta pu bli ca ción for ma par te de la in ves ti ga ción Las mu je res

Más detalles

COSTO DE LO VENDIDO. Generalidades

COSTO DE LO VENDIDO. Generalidades COSTO DE LO VENDIDO Generalidades De acuer do con el ar tícu lo 29, frac ción II, de la LISR, las per so nas mo ra les del ré gi men ge ne ral de ley po drán efec tuar la de duc ción del cos to de lo ven

Más detalles

Tendencias globales 2015: Un diálogo sobre el fu tu ro con expertos no gubernamentales 1

Tendencias globales 2015: Un diálogo sobre el fu tu ro con expertos no gubernamentales 1 Tendencias globales 2015: Un diálogo sobre el fu tu ro con expertos no gubernamentales 1 PARA ENTRAR EN MATERIA Es muy probable que desde los albores de su existencia la raza humana se haya preocupado

Más detalles

ACERO RESISTENTE A LA CORROSION PARA PORTAMOLDES

ACERO RESISTENTE A LA CORROSION PARA PORTAMOLDES ACERO RESISTENTE A LA CORROSION PARA PORTAMOLDES Exce lente por sus propiedades óptimas Usted es fabricante de herramientas y debe imponerse a sus competidores. BÖHLER ha de sar rol la do un acero para

Más detalles

HAC IA LA TERC ERA R EPÚBLICA La propu esta repub lican a.- Guión de tr abajo. (Có rdoba 20 y 21 d e Abr il de l 2.0 06)

HAC IA LA TERC ERA R EPÚBLICA La propu esta repub lican a.- Guión de tr abajo. (Có rdoba 20 y 21 d e Abr il de l 2.0 06) HAC IA LA TERC ERA R EPÚBLICA La propu esta repub lican a.- Guión de tr abajo. (Có rdoba 20 y 21 d e Abr il de l 2.0 06) Constata mos que: 1. Cad a año crecen en prog resió n geo métri ca lo s actos pú

Más detalles

Rodolfo Fogwill. Los pichiciegos

Rodolfo Fogwill. Los pichiciegos Rodolfo Fogwill Los pichiciegos Edición original: 1982 Esta edición: 07/2010 Rodolfo Fogwill Los pichiciegos Visiones de una batalla subterránea Biblioteca pública A Andrés, Vera, Francisco, José y Pilar

Más detalles

POR UN USO RESPONSABLE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

POR UN USO RESPONSABLE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS POR UN USO RESPONSABLE DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS COMITÉ DE BIOTECNOLOGÍA COORDINADOR FRANCISCO GONZALO BOLÍVAR ZAPATA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS POR UN USO RESPONSABLE DE LOS ORGANISMOS

Más detalles

., " ," 11. 2. LA CONSTRUCCiÓN DEL OBJETO

.,  , 11. 2. LA CONSTRUCCiÓN DEL OBJETO 2. LA CONSTRUCCiÓN DEL OBJETO EL M '.TODO DE LA ECONOM/ A POUTlCA Al resumir, en la ntroducción gen eral di' 1857, los principios de su método, Marx rechaza a la /lez "la ilusión de Hegel" que considera

Más detalles

QUIE RO ex presar mi ag radeci m iento

QUIE RO ex presar mi ag radeci m iento Democracia, unidad, secesión: el caso de Quebec s t é p h a n e d ion * * Stéphane Dion es Presidente del Consejo Privado y Ministro de Asuntos Intergubernamentales de Canadá. El texto reproduce la conferencia

Más detalles

Un mundo mejor. p œ 4 œ œ œ. ˆ«j. b b 2. l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l

Un mundo mejor. p œ 4 œ œ œ. ˆ«j. b b 2. l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l œ œ œ œ œ œ œ Letr: bo Benegs To Hbner q = 60 S ============================ bb 2 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ U œ bom E C ============================ bb 2 Ṷ 4 # bom E T ============================ b b 2 œ 4

Más detalles

3.Escribe el, la, los, las. escuela escoba asnos bosque isla escopeta fiestas pasteles

3.Escribe el, la, los, las. escuela escoba asnos bosque isla escopeta fiestas pasteles 1 ACTIVIDADES DE LENGUA 1º Actividades 1 1.-Coloca correctamente escuela, escoba, esta, isla, asno, sano, silla, gusano, niños, espada, escopeta, fiesta, bosque, pasteles. sa se si so su as es is os us

Más detalles

Copyright 1993 Alcoholics Anonymous World Services, Inc. 475 Riverside Drive New York, NY 10115

Copyright 1993 Alcoholics Anonymous World Services, Inc. 475 Riverside Drive New York, NY 10115 Alcohólicos Anónimos es una comu ni dad de hom bres y muje res que com par ten su mutua expe rien cia, for ta le za y espe ran za para resol ver su pro ble ma común y ayu dar a otros a recu pe rar - se

Más detalles

Acasi 27 a r'ios de la crisis de la deuda, a dos decenios

Acasi 27 a r'ios de la crisis de la deuda, a dos decenios REFORMAS ESTRUCTURALES La economía mexicana después de dos decenios de reformas ALICIA PUYANA JOSÉ ROMERO * Acasi 27 a r'ios de la crisis de la deuda, a dos decenios ele iniciad as las reformas estructurales

Más detalles

Copyright 1988 Alcoholics Anonymous World Services, Inc.

Copyright 1988 Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperar se del alcoholismo. El

Más detalles

La Metamorfosis. de Franz Kafka

La Metamorfosis. de Franz Kafka La Metamorfosis de Franz Kafka I Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto". Estaba tumbado sobre su espalda

Más detalles

OKEH. BOLETIN Q U IN te N A L N -3. 3D E B (g S3 SO. s! > 12-111- 1966

OKEH. BOLETIN Q U IN te N A L N -3. 3D E B (g S3 SO. s! > 12-111- 1966 BOLETIN Q U IN te N A L N -3 OKEH 3D E B (g S3 SO s! > 12-111- 1966 SUMARIO El saldo de la reuní

Más detalles

Dos Arbolitos # # œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. j œ. œ œ n œ œ œ œ # 4. œ. œ. œ. œ. œ. œ. j œ - œ. œ. œ #. œ. œ - œ. œ. œ. œ - n œ œ.. œ. œ. œ.

Dos Arbolitos # # œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. j œ. œ œ n œ œ œ œ # 4. œ. œ. œ. œ. œ. œ. j œ - œ. œ. œ #. œ. œ - œ. œ. œ. œ - n œ œ.. œ. œ. œ. for Southwestern ollee Mariachis Level hucho Martinez il arr Jeff Nevin Vln 1 Huapano q»ª Vln n n Tpt 1 - n - n Tpt - - Arm Bao? 7 Jeff Nevin, 001 Vln 1 8 A Vln Tpt 1 - - - - - - - - Tpt Arm Bao? - - -

Más detalles

Utilización de los servicios de salud: una revisión sistemática sobre los f a c t o res re l a c i o n a d o s

Utilización de los servicios de salud: una revisión sistemática sobre los f a c t o res re l a c i o n a d o s REVISÃO R E V I E W 8 1 9 Utilización de los servicios de salud: una revisión sistemática sobre los f a c t o res re l a c i o n a d o s Health services utilization: a systematic review of related factors

Más detalles

B AL AN CE Y P ERS P ECT IV AS DE L A CO O P ERACIÓ N U N IV ERS IT ARIA AL DES ARRO L L O EN ES P AÑ A

B AL AN CE Y P ERS P ECT IV AS DE L A CO O P ERACIÓ N U N IV ERS IT ARIA AL DES ARRO L L O EN ES P AÑ A B AL AN CE Y P ERS P ECT IV AS DE L A CO O P ERACIÓ N U N IV ERS IT ARIA AL DES ARRO L L O EN ES P AÑ A RAFAEL HERNÁNDEZ TRISTÁN* PALABRAS CLAVE Cooperación Universitaria al Desarrollo; Investigación para

Más detalles

Copyright 1983 Alcoholics Anonymous World Services, Inc. 475 Riverside Drive New York, NY 10115

Copyright 1983 Alcoholics Anonymous World Services, Inc. 475 Riverside Drive New York, NY 10115 Alcohólicos Anónimos es una comu ni dad de hom bres y muje res que com par ten su mutua expe rien cia, for ta le - za y espe ran za para resol ver su pro ble ma común y ayu - dar a otros a recu pe rar

Más detalles

LOSNCP R.O. 395. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública R.O. 395

LOSNCP R.O. 395. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública R.O. 395 LOSNCP R.O. 395 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública R.O. 395 Fecha de la publicación: 22/07/2008 Fecha del Registro Oficial: 04/08/2008 TEXTO PROPUESTA FINAL DE MESA DE LEGISLACIÓN

Más detalles

Las más Hermosas cartas. de Amor. entre. Manuela y Simón. acompañadas de los. Diarios de Quito y Paita, así como de otros documentos

Las más Hermosas cartas. de Amor. entre. Manuela y Simón. acompañadas de los. Diarios de Quito y Paita, así como de otros documentos Las más Hermosas cartas de Amor entre Manuela y Simón acompañadas de los Diarios de Quito y Paita, así como de otros documentos 1 Hugo Rafael Chávez Frías Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Más detalles