Ba la ce ra Ti ro teo, re frie ga. Paz, si len cio. Ba la da Ba la ta, poe ma, can to, evo ca ción.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Ba la ce ra Ti ro teo, re frie ga. Paz, si len cio. Ba la da Ba la ta, poe ma, can to, evo ca ción."

Transcripción

1 Ba ba Sa li va, es pu ma ra jo. Ba bel Con fu sión, de sor den, ba ra hún da, mez cla, des con cier to, ga li ma tías, lío, caos, ba ru llo, ma re mág num, per ple ji dad, per tur ba ción. Or den. Ba bor Iz quier da, siniestra, cos ta do, la do. Ba bo sa Li ma co, li ma za, ba ba za. Ba bo so Amér. Bo bo, ton to, in ge nuo, pa no li, ino cen te, cré du lo, paz gua to, pri - mo. Pí ca ro, as tu to, ma li cio so, tai ma do. Ba ca Por tae qui pa jes. Ba ca lao Aba de jo, cardillo, cu ra di llo, pez pa lo, ba ca la da, ba ca llao. Ba ca nal Or gía, festín, de sen fre no, juer ga, jol go rio, fran ca che la, car na va la da, san jua na da. Tran qui li dad, or den. Ba che Ho yo, so ca vón, agu je ro, can gi lón. // Amér. De pre sión, la gu na. Ba chi ller Gra dua do, es tu dian te, diplomado, li cen cia do, char la tán, fis gón, ta - ra bi lla, pe dan te. Sen ci llo, opor tu no. Ba ci lo Bac te ria. Bac te ria Mi cro bio. ba ci lo, mi croor ga nis mo, vi rus, mias ma. Bá cu lo Ca ya do, bas tón, pa lo, bor dón, con sue lo, con so la ción, re ga zo, am pa - ro, áni mo, ayu da, arri mo, ali vio. Des con sue lo, de sam pa ro, aban do no. Ba du la que Ne cio, bo bo, ton to, ato lon dra do, sim ple, pa pa na tas. Es pa bi la do, lis to, jui cio so. Ba ga je Equi pa je, bul tos, ma le tas, equi po, bár tu los, ri que za. Es ca sez. Ba ga te la In sig ni fi can cia, fri vo li dad, mi nu cia, na de ría, ni mie dad, frio le ra, fu - ti li dad, ne ce dad, no na da, pam pli na, tonte ría. Tras cen den cia, va lor. Ba gual Amér. Sal va je, bra vo, in dó mi to. //Amér. Bru to, tos co, gro se ro. Ba hía En se na da, gol fo, abra, ra da, ca la, en tra da, re fu gio, abri go, fior do, an - co na da. Ca bo. Bai lar Dan zar, re to zar, za pa tear, mo ver se, me near se, con tor near se. So se gar se. Bai la rín Bai la dor, bai laor, dan za rín, sal ta rín, dan zan te. Bai le Dan za, di ver sión, co reo gra fía, agi ta ción, movimiento. Re po so, so sie go. Ba ja Dis mi nu ción, de pre cia ción, pér di da, que bran to, des cen so, fal ta, ex clu sión, caída, ce se, ju bi la ción, muer te. Al za, au ge, au men to, acre cen ta mien to. Ba ja da Cues ta, ram pa, pen dien te, des cen so, oca so, de cli ve. Su bi da, as cen so. Ba jar Apear se, des mon tar, des cen der, des ca bal gar, aga char se, in cli nar se, hu - mi llar se. // Dis mi nuir, aminorar, men guar, de cre cer, achi car, re ba jar, aba ra - tar, des va lo ri zar. Mon tar, su bir, al zar se, au men tar, re va lo ri zar. Ba jel Bu que, bar co, na vío, em bar ca ción, na ve, nao. Ba je za Ruin dad, vi le za, ab yec ción, de gra da ción, ignominia, hun di mien to, hu - mi lla ción, ti mi dez, po que dad, co bar día. Dig ni dad, no ble za, ho nor, va lor. Ba jo Ba je te, ba jue lo, pe que ño, cor to, chi co, per so ni lla, menudo, gor go jo, re - na cua jo, me ni no. // Vul gar, vil, ple be yo, in dig no, des pre cia ble, ruin, ras tre - ro, apa ga do, mor te ci no. // Hu mil de, aba ti do. // Ban co, arre ci fe, es co llo, sir te. Al to, no ble, dis tin gui do. Ba la Pro yec til, ex plo si vo, ti ro, munición, ba lín. // Pos ta, far do, pa que te, bul to. Ba la ce ra Ti ro teo, re frie ga. Paz, si len cio. Ba la da Ba la ta, poe ma, can to, evo ca ción. Ba la dí Su per fi cial, in sig ni fi can te, in sus tan cial, tri vial, des pre cia ble, nimio, pueril, frí vo lo. Im por tan te, sus tan cial, pro fun do. Ba la drón Fan fa rrón, char la tán, jac tan cio so, bra vu cón, ma tón, ma ta mo ros, va len tón. Tí mi do, apo ca do, ti mo ra to. Ba la dro na da Chu le ría, jac tan cia, gua pe ra, ma to ne ría. // Amér. Ba la ca, fan - fa rro na da, bra va ta, bra vu co na da, fan fa rro ne ría, fan fa rria. Ti mi dez, co bar día. Ba lan ce Cóm pu to, cálculo, con trol, ar queo, con fron ta ción. // Va ci la ción, ba - lan ceo, me ci mien to. // In se gu ri dad. Se gu ri dad. Ba lan ceo Ba lan ce, con to neo, vai vén, me ci mien to, os ci la ción. In mo vi li dad. Ba lan dro Lan cha, ba lan dra, ba tel. Ba lan za Pe so, bás cu la, me di da, pon de ra ción, fiel, ro ma na. Ba lar Be rrear, ge mir, ba li tar, ga mi tar, la men tar se. Ba laus tra da Bal cón, ba ran di lla, ba ran da, ba ran dal, pa sa ma nos, aci ta ra, pre til. Ba la zo Ti ro, dis pa ro, des car ga. Bal bu cir Bal bu cear, murmurar, tar ta mu dear, mas cu llar, bar bo tar, tar ta jear, far fu llar, va ci lar. Ar ti cu lar, pre ci sar. Bal da Es tan te, ana quel, re pi sa, en tre pa ño. Bal da do In vá li do, im pe di do, tu lli do, pa ra lí ti co, li sia do. Bal da quín Ba la da qui no, do sel, pa lio. Bal dar Tu llir, atro fiar, im po si bi li tar, pa ra li zar. // Can sar, ago tar se, mo ler. Bal de Cu bo, ba rre ño. Bal dío Yer mo, es té ril, in fe cun do, in cul ti va ble, ári do, ayer ma do. // Va no, in - fun da do, inú til, ocio so. Fér til, cul ti va do. // Útil, ne ce sa rio. Bal dón In ju ria, opro bio, infamia, afren ta, agra vio, ofen sa, pro vo ca ción, ul tra - je, des ho nor, des hon ra, bo rrón, es tig ma, man cha, de gra da ción. Hon ra, loan - za, elo gio. Bal do sa Azu le jo, la dri llo, ali ca ta do, mo sai co, bal do sín, lo se ta. Balear Tirotear, disparar, tirar. Ba li do Ga mi ti do, be rri do. Ba li za Bo ya, se ñal, in di ca ción, an cla, ca li ma. Ba lles ta Mue lle, re sor te, amor ti gua dor, sae ta, fle cha, pa sa dor, dar do, ve na blo. Bal nea rio Ba ños, ter mas, hi dro ter mal, playa. Ba lón Pe lo ta, bo la, cue ro. Bal sa Char co, es tan que, al ber ca, la gu na jo. // Al ma día, jan ga da. Bal sá mi co Aro má ti co, fra gan te, per fu ma do, sua vi zan te. Apes to so, he dion do. Bál sa mo Go ma, re si na, bar niz, aro ma. // Me di ca men to, po ma da, cre ma, un güen to. // Ali vio, con sue lo, re me dio. Ba luar te Bas tión, for ta le za, for ti fi ca ción, pa ra pe to, am pa ro, de fen sa, pro tec ción. Bam bo lear Bam bo near, bam ba lear, os ci lar, ca be cear, va ci lar, ba lan cear, tre - mo lar. Equi li brar, aquie tar. Bam bo lla Boa to, lu jo, fas to, apa rien cia, os ten ta ción, apa ra to, pom pa, va ni - dad. Sen ci llez, so brie dad. Ba nal In sus tan cial, su per fi cial, tri vial, in tras cen den te, va no. Pro fun do. Ba na na Ba na no, plá ta no. Ba nas ta Ces to, ba nas to, ca nas ta, ca nas to, ces ti lla. Ban ca Asien to, gra di lla, ta bu re te, gra da. // Fon dos, bol sa, lon ja. // Amér. Ban co, asien to, sen ta de ro, ar qui ban co. Ban ca rro ta Quie bra, fra ca so, de sas tre, rui na. Ga nan cia, pro gre so. Ban co Ca ja, bol sa, establecimiento bancario. // Asien to, tro no, ban ca. // So lio, apo yo, si tial, es ca ño, ba jo, es co llo, ban do, arre ci fe, obs tá cu lo. Ban da Cin ta, ti ra, fa ja, ve ra, ce ne fa, ven da, or la, es to la, fran ja, ban do le ra, cin cha, in sig nia, con de co ra ción. // Ban do, gru po, cua dri lla, pan di lla. // La - do, cos ta do, mar gen. Ban da da Ban da, tro pel, mu che dum bre, camada. Ban da zo Tum bo, bam bo leo, os ci la ción. Ban de ja Ba tea, aza fa te. //Amér. Pla tel, pla ta, ba lay, va se ra. Ban de ra In sig nia, en se ña, ban de ro la, se ñe ra, dis tin ti vo, estandarte, blasón, di vi sa, em ble ma, pa be llón, pen dón, ori fla ma. Ban de ría Ban do, par ti do, fac ción, par cia li dad, ca ma ri lla. Ban de ri lla Re hi le te, pa lo, pa li tro que, ar pon ci llo, va re ta, dar do. // Se ñal, sig -

2 no, mues tra, alar de, in di cio, avi so. Ban di do Ban do le ro, mal he chor, la drón, atra ca dor, forajido, sal tea dor, se cues - tra dor. // Amér. Ma tre ro. Ban do Edic to, man da to, cé du la, avi so, anun cio. // Fac ción, par ti do, ban de - ría, par cia li dad, gru po, ca ma da, pan di lla. Ban que ro Eco no mis ta, fi nan cie ro, cam bis ta, bol sis ta, ac cio nis ta. Ban que ta Ban co, banqui llo, ta bu re te, al za piés, es ca bel, es ca ño. Ban que te Ága pe, fes tín, co mi lo na, gua te que, con vi te, gau dea mus, sim po - sio, or gía. Par que dad. Ba ñar Hu me de cer, su mer gir, mo jar, la var, re mo jar, inun dar, cu brir, cha pu zar, ca lar, ro ciar, em pa par. Ba ño Du cha, re mo lón, cha pu zón, in mer sión. // Ba ñe ra, pi la, ti na, ti na ja. // Bal nea rio, cal das, tin tu ra, ca pa, ma no. Ba que tear Gol pear, in co mo dar, hostigar, tra que tear, mo les tar, fas ti diar, in cor - diar, mar car. Bar Ta ber na, can ti na, me són, tas ca, ca fé, cer ve ce ría, pub. Ba ra jar Mez clar, cor tar, repartir, con fun dir, pei nar, aba ra jar, re vol ver, al te rar, pe lear, re ñir, con ten der. Or den, arre glar. Ba ran da Ba ran di lla, ba ran dal, ba ran da je, ba ran da do, pa sa ma nos, an te pe - cho, ba rra, bor de, pre til, ba laus tra da. Ba ra ta Cam bio, true que, per mu ta, lan ce, en vi te, oca sión, gan ga, ven ta. Ba ra ti ja Chu che ría, bicoca, frus le ría, ba ga te la, frio le ra, por que ría. // Amér. Ma ri ta ta. Va lor, im por tan cia. Ba ra to Eco nó mi co, ase qui ble, mó di co, re ba ja do, sal da do, fá cil. Ca ro. Bar ba Pe lo, vello, pe ri lla, pa ti lla, bar bi lla. // Amér. Chi va. Bar ba coa An da mio, en re ja do, tin gla do. // An dos, ar ma zón, zar zo. // Asa - dor. // Parrilla // Fo gón. // Amér. Ca mas tro, ca mu cha, pil tra, pe ta te, jer - gón, ya ci ja. Bar ba ri dad Ne ce dad, de sa ti no, des ba rro, dis pa ra te, atro ci dad, enor mi dad, bes tia li dad, te me ri dad, bru ta li dad, cruel dad, sal va ja da, dis la te, bu rra da. // Abun dan cia, ex ce so, des co me di mien to. Jui cio, hu ma ni dad. // Es ca sez. Bar ba rie Fe ro ci dad, fie re za, cruel dad, bes tia li dad, sal va jis mo, rus ti ci dad, in - cul tu ra, za fie dad, ig no ran cia, tos que dad. Hu ma ni dad, cul tu ra, ci vi li za ción. Bár ba ro Fie ro, cruel, vandálico, in hu ma no, sal va je, fe roz, bru to, atroz. // Va - lien te, es for za do, te me ra rio, arro ja do. // Tos co, pe des tre, gro se ro, in cul to. Bon da do so, hu ma no. // Co bar de. // Ci vi li za do. Bar be ro Pe lu que ro, ra pa dor, ra pa bar bas, al fa je me, fí ga ro, de sue lla ca ras. Bar bi lam pi ño Im ber be, joven, lam pi ño, ca ri lam pi ño. Bar bu do, bar ba do. Bar bi lla Men tón, pe ri lla, pe ra. Bar bo tar Bar bo tear, mas cu llar, far fu llar, bal bu cir, mu si tar. Bar bu do Bar bo so, bar bón, bar ba do, bar bi luen go, bar bies pe so. Bar ca Em bar ca ción, bo te, lan cha, ba ter, cha la na, bon go, cha lu pa, ca noa, yo - la, bar ca za, lan chón, las ca, bar ga, ya te. Bar co Bu que, nao, na ve, ba jel, na vío, na veo, va por, embarcación. Bar da Ar ma du ra. // Bar dal, es pi no, cer ca do, va lla do, se to, ta pia, cer ca, bar di za. Bar niz Ber niz, ba ño, ca pa, la ca, es mal te, pin tu ra, tin tu ra, tin te, cha rol, lus tre, be tún, vi dria do. Ba rra Ba rro te, tran ca, pa lan ca, ba rrón, ba rre ta, va ri lla, riel, lin go te, ti ran te, al za pri ma. // Arre ci fe, ban co, ba jo, eje. Ba rra ba sa da Bar ba ri dad, ba rra ga na da, des pro pó si to, de sa ti no, atro pe llo, dis - pa ra te, tra ve su ra, dia blu ra, tras ta da. Ba rra ca Cho za, cha bo la, bo hío, ba rra cón, ca se ta, cha mi zo, tu gu rio. // Amér. Al ma cén, pó si to, tien da, de pó si to, na ve, al ji be, ofi ci na, lo cal. Ba rra ga na Man ce ba, con cu bi na, que ri da, aman te, fu la na. Ba rran co Ba rran ca, que bra da, ba rran que ra, to rren te ra, pre ci pi cio, des pe ña - de ro, ca ñón, car ca vón, gar gan ta, cau ce. // Di fi cul tad, em ba ra zo. Pla ni cie, fa ci li dad. Ba rre nar Agu je rear, ho ra dar, ta la drar, per fo rar, fre sar, pun zar. // Im pe dir, obs ta cu li zar, frus trar, in frin gir, trans gre dir, con cul car, vio lar. Ta par, fa ci li tar, aca tar. Ba rre ño Ar te sa, te rri zo, va si ja, jo fai na, ti na ja, cuen co. Ba rrer Lim piar, ce pi llar, es co bi llar, ba rri quear, arras trar, de sem bro zar, des pe - jar. // Arro llar, dis per sar, ex pul sar, pur gar. En su ciar. // Per mi tir. Ba rre ra Va lla, va lla do, ba rri ca da, re ja, ver ja, cer ca, mu ro, bar da, al gor za, em - pa li za da, es ta ca da, pa ra pe to, an te pe cho, obs tá cu lo, im pe di men to, tra ba, fre - no, defensa. De sam pa ro, fa ci li dad. Ba rri ca da Ba rre ra, de fen sa, mu ro, pa ra pe to. Ba rri ga Tri pa, mon don go, pan za, vien tre, ab do men, ban du llo, an dor ga, ba - rri gón, pro mi nen cia, abul ta mien to. // Amér. Gua ta. Con ca vi dad. Ba rril Ba rri ca, to nel, cu ba, pi pa, to ne le te, ca rral, bo coy, bo ta, tin ta. Ba rrio Dis tri to, su bur bio, arra bal, cuar tel, man za na, in tra mu ros, ex tra mu ros, ciu da de la, ju de ría, al me di na, za fe ría. Ba rro Lo do, fan go, cie no, léga mo, ga cha, re bo ño, en ru na, pe ci na, li mo, caz - ca rria. // Te rra co ta, la dri llo, te ja. // Bú ca ro, ce rá mi ca. // In sig ni fi can cia, frus le ría. Gran de za. Ba rro co Chu rri gue res co, pla te res co, ro co có, pom po so, re car ga do, cha rro, abi - ga rra do. Sen ci llo, so brio. Ba rro te Ba rra, va ra, ba rre ta, pa lo, tra ve sa ño. Ba rrun tar Con je tu rar, pre sen tir, pre ver, sos pe char, in du cir, su po ner, in fe rir, ol - fa tear, ima gi nar, adi vi nar, oler, hus mear, vis lum brar. Ig no rar. Ba rrun to In di cio, vis lum bre, se ñal, anun cio, no ti cia, ba rrun te, con je tu ra, pre sun ción, sos pe cha, pre sen ti mien to, su po si ción, in duc ción, atis bo. Ig no ran cia. Bár tu los Ajuar, en se res, equi pa je, ob je tos, efec tos, chis mes, tre be jos, uten - si lios, atre cos, avíos, tras tos, ca chi va ches, chi rim bo los. Ba ru llo Rui do, con fu sión, al bo ro to, tu mul to, de sor den, ja leo, es cán da lo, des - ba ra jus te, ja ra na, al ga ra da, mez cla, re vol ti jo, ba ra hún da. Or den, tran qui li dad. Ba sa Ba sa men to, ba se, zó ca lo. // Ci mien to, apo yo. Ba sa men to Apo yo, ba sa, ci mien to, pe des tal, ba se, soporte. Bas ca Náu sea, ar ca da, vó mi tos. // An sia, de sa zón. Bás cu la Ba lan za, pe so, ro ma na. Ba se Asien to, fuente, motivo, ba sa men to, fun da men to, ci mien to, apo yo, pie, so por te, pi lar, pla ta for ma, po dio, pea na, pe des tal, sos tén, zó ca lo, ba sa, prin - ci pio, na ci mien to, ra zón, esen cia. Fin, in se gu ri dad. Bá si co Esen cial, fun da men tal, ele men tal, pri mor dial. Ac ce so rio, se cun da - rio, au xi liar. Ba sí li ca Ca te dral, igle sia, tem plo, san tua rio. Ba si lis co Co lé ri co, iras ci ble, vio len to. Bas tan te Asaz, su fi cien te, con ve nien te, so bra do, har to, sa tis fe cho, pro por - cio na do, sa tu ra do. Po co, in su fi cien te. Bas tar Al can zar, conformar, lle gar, abas tar, abun dar. Fal tar, es ca sear. Bas tar dear Co rrom per, adul te rar, al te rar, en vi ciar, en vi le cer. Pu ri fi car, en no ble cer. Bas tar do Es pu rio, ile gí ti mo, na tu ral, fal so, vi cia do, de ge ne ra do. Le gí ti mo, no ble. Bas ti dor Cha sis, ar ma zón, es que le to. Bas ti lla Do bla di llo, do blez, plie gue. Bas tión For ti fi ca ción, trin che ra, re fu gio, fortin, baluarte. Bas to Gro se ro, rús ti co, tos co, bur do, or di na rio, za fio, cha ba ca no, vul gar, des - cor tés, soez. De li ca do, fi no. Bas tón Pa lo, tran ca, ga rro te, ca ya do, va ra, cla va, ca cha va, ca ya da, bor dón, mu le ti lla, bá cu lo, cro za, apo yo, man do. Ba su ra In mun di cia, su cie dad, por que ría, im pu re za, mu gre, bro za, des per - di cios, de se chos, des po jos, res tos, so bras, re si duos, es com bros. Hi gie ne, pul cri tud. Ba su re ro Es ter co le ro, mu la dar, cloa ca, ver te de ro, po cil ga, su mi de ro. // Amér. Ba su ral. Ba ta Ba tín, al bor noz, guar da pol vo. Ba ta ca zo Caí da, bar qui na zo, po rra zo, tras ta zo, cos ta la da, cos ta la zo, ta ba la da, gol pe, fra ca so, rui na, quie bra. // Amér. Sue la zo. Éxi to, lo gro. Ba ta ho la Al bo ro to, bu lla, es cán da lo, bu lli cio, tu mul to, gui ri gay, rui do, ba ra - hún da, ga li ma tías, ja leo. Tran qui li dad, cal ma, si len cio, so sie go. Ba ta lla Com ba te, pe lea, lid, lu cha, con tien da, ac ción, es ca ra mu za, jus ta, en - cuen tro, tor neo, li dia, cho que, en fren ta mien to, za fa rran cho, ofen si va, cru za - da, in va sión, con flic to. Paz, tran qui li dad. Ba ta llar Pe lear, gue rrear, cho car, dis pu tar, lu char, li diar, con ten der, pug nar, re ñir, por fiar, al ter car, va ci lar, fluc tuar, gue rri llear, es ca ra mu cear, cam pear,

3 que re llar, in va dir, ata car, mo vi li zar, batirse. // Es for zar se, tra ba jar. Pa ci fi - car, aban do nar se. Ba ta ta Bo nia to. Ba tea Ban de ja, aza fe, sal vi lla, sal va, ar te sa, cuen co, va gón, bar qui chue lo, ca mión. // Amér. Ar te sa, ama sa de ra, ar te són, bal de, ga me lla. Ba tel Lan cha, bo te, bar ca, bar qui to, cha la na, pi ra gua. Ba te ría Con jun to, fi la, hi le ra, se rie. // Acu mu la dor. // Uten si lios. // Bre cha. Ba ti bu rri llo Ba tu rri llo, ba ti bo rri llo, mez cla, de sor den, ama si jo, re vol ti llo, con - fu sión, ga li ma tías, re vol ti jo, ba ta ho la. Ba ti da Re co no ci mien to, bús que da, ojeo, se gui mien to, per se cu ción, re da da, ras treo, aco me ti da. Hui da. Ba ti do Tri lla do, co no ci do, fre cuen ta do, tran si ta do. // Ven ci do, de rro ta do, des - he cho. // Re fres co. Des co no ci do. // Vic to rio so. Ba ti dor Ex plo ra dor, guía, ob ser va dor. Ba tir Gol pear, per cu tir, mezclar, revolver, cur tir, de rro tar, ven cer, arro llar, des - ha cer, aplas tar. // Ex plo rar, re co no cer, ins pec cio nar. // Ba ta llar. Ba tu ta Bas ton ci llo, va ri lla, va ra. Baúl Co fre, ar ca, va li ja, va li jón, ar cón, ma le tín, equi pa je, bul to. // Vien tre. Bau ti zar Cris tia nar, sa cra men tar. // Aguar, adul te rar, fal si fi car. // Ape lli dar, nom brar, apo dar, de no mi nar, mo te jar. // Em pa par, mo jar. Ba ye ta Tra po, ga mu za, pa ño. Ba yo ne ta Cu chi llo, ma che te, ar ma blan ca, pei ni lla. Ba za Tan to, par ti da, ma no. Ba zar Co mer cio, tien da, mer ca do, ten de jón, lon ja, fe ria. Ba zo fia He ces, de se chos, so bras, des per di cios, ran cho, po ta je, gui so te, bo drio. Bea to Bie na ven tu ra do, con ten to, fe liz, vir tuo so, re li gio so, de vo to, mo ji ga to, san tu rrón, gaz mo ño. Im pío, per ver so. Be bé Ne ne, crío, ni ño, ro rro, chi qui tín, infante, mamón. // Amér. Gua gua. An cia no, viejo, mayor. Be be de ro Abre va de ro, pi lón, pi la, pi lar, pi la re jo, pi le ta. // Bar, ta ber na, ca - fé, can ti na. Be be di zo Pó ci ma, co ci mien to, bre ba je, zu ma que, tó si go, fil tro, nar có ti co, po - ta ble, be bi ble. Im po ta ble. Be ber Li bar, tra gar, ab sor ber, sor ber, in ge rir, to mar, es can ciar, trin car, re fres - car, brin dar. // Amér. Mo rron guear, pim plar, po tar. Be bi da Bre ba je, re fres co, lí qui do, li ba ción, con su mi ción. Be ce rra da Co rri da, no vi lla da, tien ta, li dia. Be ce rro Ter ne ro, año jo, no vi llo. Be del Or de nan za, vi gi lan te, ce la dor, por te ro, con ser je. Be fa Bur la, es car nio, desdén, mo fa, irri sión, bal dón, des pre cio, in sul to, gro - se ría. Ala ban za. Bei ge Ocre, tos ta do, ave lla na. Bel ce bú Dia blo, sa ta nás, de mo nio, lucífer. Bel dad Be lle za, her mo su ra, gua pu ra, galanura, lin de za. Feal dad. Be li co so Gue rre ro, ba ta lla dor, mar cial, com ba tien te, luchador, gue rrea dor, be li ge ran te, com ba ti dor, pro vo ca dor, pen den cie ro. Pa cí fi co. Be li ge ran cia Gue rra, lucha, con flic to, con fla gra ción, con tien da. Paz, pa ci fi ca ción. Be li tre Pi llo, gra nu ja, pí ca ro, tra vie so, be lla co, as tu to, tai ma do, ruin, ber gan - te, vi lla no, tu nan te. Be llo Bo ni to, apuesto, her mo so, lin do, pre cio so, gua po, be lli do, ar mo nio so, es té ti co, fi no, gra to, ex qui si to, de li cio so, de li ca do, agra da ble, su bli me, ma jo, ga lán. Feo, an ties té ti co, de sa gra da ble. Ben ci na Ga so li na, car bu ran te. Ben de cir Ala bar, en sal zar, en gran de cer, ho no rar, loar, per do nar, exor ci zar, con sa grar. Mal de cir, con de nar. Ben di ción Fa vor, pros pe ri dad, abun dan cia, gra cia, for tu na, con sa gra ción, apro ba ción. Mal di ción, in for tu nio. Ben di to San to, bie na ven tu ra do, sa gra do, san ti fi ca do. // Fe liz, di cho so, ven - tu ro so, sa tis fe cho. // Sen ci llo, sim plón, in ge nuo. bue na zo. Mal di to. // In - fe liz. // Lis to. Be ne fac tor Bien he chor, pro tec tor, fi lán tro po, hu ma ni ta rio. Mal he chor. Be ne fi cen cia Ca ri dad, fi lan tro pía, ayu da, au xi lio, li mos na, fa vor, mer ced. Be ne fi ciar Fa vo re cer, am pa rar, so co rrer, dis pen sar, otor gar, ayu dar, con ce der, apro ve char, ser vir se, uti li zar, me jo rar, cul ti var. Per ju di car, de sa pro ve char. Be ne fi cio Fa vor, gra cia, ser vi cio, mer ced, uti li dad, pro ve cho, ga nan cia, fru to, ren di mien to, ven ta ja, su pe rá vit, ex plo ta ción. Amér. Ha cien da, he re dad, pro - pie dad, pre dio, po se sión, es tan cia. Per jui cio, dé fi cit. Be ne fi cio so Útil, pro ve cho so, lu cra ti vo, fruc tuo so, fa vo ra ble, be né fi co, pro - duc ti vo, ga nan cio so, sa lu da ble, sa no. Per ju di cial, in sa no. Be ne mé ri to Loa ble, elo gia ble, ho no ra ble, me re ce dor, me ri to rio. In dig no, des pre cia ble. Be ne plá ci to Con sen ti mien to, apro ba ción, asen ti mien to, per mi so, ve nia, au - to ri za ción, per mi sión, acep ta ción, con for mi dad. Dis con for mi dad, ne ga ti va. Be né vo lo Afec tuo so, cle men te, be nig no, in dul gen te, ge ne ro so, mag ná ni mo, li be ral, afa ble, pia do so, tem pla do, sua ve, apa ci ble, pro pi cio, pío, ser vi cial, ama ble. Ma lé vo lo, in hu ma no. Be nig no Bon da do so, be né vo lo, ama ble, hu ma no, in dul gen te, cle men te, mag ná ni mo. // Apa ci ble, dul ce, sua ve, tem pla do. Ma lig no. Beo do Em bria ga do, bo rra cho, ebrio, be bi do, achis pa do. Se re no. Be ren je nal En re do, lío, apu ro, ma ra ña, ba ru llo, ga li ma tías, con fu sión, re vol - ti llo, ba ti bu rri llo, ja leo, des con cier to. Or den. Ber gan te Bri bón, gra nu ja, pí ca ro, be lla co, sin ver güen za, tu nan te, be li tre. Hon ra do. Ber me llón Ber me jo, ro jo, gra na te, en car na do, car me sí, co lo ra do. // Ci na brio. Be rrear Gri tar, ra biar, chi llar, re ve lar, des cu brir, de cla rar, con fe sar. Ca llar, ocul tar. Be rri do Chi lli do, gri to, ge mi do. Be rrin che Mos queo, ra bie ta, co ra je, re bu fe, pe rra, eno jo, dis gus to, en fa do, so fo ca ción, fu ror, pateleta, có le ra. Cal ma, se re ni dad. Be sar Be su quear, mi mar, aca ri ciar, rozar, sobar. Be so Ós cu lo, buz, ho ci queo, be su queo, con tac to, ca ri cia. Bes tia Ca ba lle ría, ani mal. // Bru to, bár ba ro, irra cio nal, idio ta, ig no ran te, sim - ple, ton to, in ci vil, in cul to, rús ti co, za fio, zo pen co, ru do. In te li gen te, fi no. Bes tial Bru tal, fe roz, bár ba ro, irra cio nal, ru do, cruel, per ver so. Hu ma no, ra cio nal. Be su cón Be su ca dor, be su quea dor, ca ri ño so, mi mo so. Be tún Al qui trán, as fal to, brea, cre ma, ce ra. Bi blia Sa gra das Es cri tu ras, Li bros Sa gra dos, Sa gra dos Tex tos, Le tras Di vi nas, Antiguo y Nuevo Testamento. Bi blio gra fía Ca tá lo go, lis ta, lec tu ras. Bi blio te ca Ar chi vo. // Es tan te, re pi sa, ana quel, es tan te ría. Bi cho Ani mal, bes te zue la, bi cha, ali ma ña, sa ban di ja. // Ra ro, ma lo, per ver - so. Bue no. Bi co ca Gan ga, opor tu ni dad, cho llo, ba ga te la, pe que ñez, na de ría, frus le ría, in sig ni fi can cia. // Amér. Bo la da. Di fi cul tad, im por tan cia. Bien Uti li dad, pro ve cho, be ne fi cio, fa vor, mer ced. // Muy, mu cho, bas tan te. // Fe liz men te, se gu ra men te, per fec ta men te, acer ta da men te, jus ta men te, con ve nien te men te, con for me, sí, acep ta ble. Mal, per jui cio, po co. Bie na ven tu ra do Bea to, ve ne ra ble, san to. // Fe liz, di cho so, sen ci llo, afor tu - na do, cán di do, bo na chón, ino cen tón, in cau to, in ge nuo, tí mi do, bon da do so. Ré pro bo, in fe liz, ma li cio so. Bie nes For tu na, ri que za, ha cien da, cau dal, acer vo, ca pi tal, ha ber, te so ro, re - cur sos, pa tri mo nio, pe cu lio, per te nen cias. Po bre za, pe nu ria. Bie nes tar Co mo di dad, holgura, re ga lo, sa tis fac ción, con ve nien cia, bie nan - dan za, ven tu ra, di cha, for tu na, suer te, ri que za, ven tu ran za, pros pe ri dad, con - fort, tran qui li dad. Ma les tar, in for tu nio, pe nu ria. Bien he chor Be ne fac tor, fi lán tro po, pro tec tor, am pa ra dor, fa vo re ce dor, al truis - ta, au xi lia dor, me ce nas. Mal he chor. Bien quis to Apre cia do, que ri do, es ti ma do, con si de ra do, res pe ta do, di lec to, ca - ro. Mal quis to, des pre cia do. Bien ve ni da Sa lu do, acogida, salutación, pa ra bién, sal va, aco gi mien to, re cep - ción, aga sa jo, cor te sía. Bi fe Amér. Bis té, bis tec, fi le te, ta ja da, chu le ta, steak, lon cha. Bi fur ca ción Des vío, di vi sión, de ri va dos, cru ce, ra mal, va rian te, di co to mía. Con ti nui dad.

4 Bi gar do Li cen cio so, va go, hol ga zán, de sen vuel to, vi cio so, hol gón, tum bón, tru hán. Bi go te Mos ta cho, la bio, bi go te ra, bo zo. Bi lis Hiel, amar gu ra, as pe re za, de sa bri mien to, acri tud, iras ci bi li dad, tris te za, eno jo, irri ta ción, pe si mis mo. Dul zu ra, op ti mis mo. Bi lle te Tar je ta, car ta, no ta, cé du la, lo ca li dad, tic ket, bo le to, bo no, pa go. // Di ne ro. Bi lle te ra Bi lle te ro, car te ra, mo ne de ro. Bio gra fía Vi da, crónica, his to ria, sem blan za, ha za ñas, he chos, su ce sos, acon - te ci mien tos, cu rrí cu lum, ca rre ra, tra yec to ria. Biom bo Mam pa ra, bas ti dor, pan ta lla, an ti pa ra, per sia na, vi se ra. Bir lar Qui tar, des po seer, ro bar, hur tar, afa nar, apan dar, de rri bar, ma tar. De - vol ver, res ti tuir. Bi rre te Bi rre ta, bo ne te, go rro. Bi rria Ade fe sio, ma ma rra cho, fa cha, za rra pas tro so, es pan ta jo. Ele gan te. Bi sa gra Goz ne, per nio, char ne ta. Bis bi sar Bis bi sear, mur mu rar, su su rrar, mas cu llar, re fun fu ñar, bar bo tar, far fu - llar, bal bu cir, mu si tar. Chi llar, gri tar. Bi sel Bor de, cha flán, cor te, fi lo, án gu lo. Bi se xual An dró gi no, her ma fro di ta, in de fi ni do. Bi so ñé Pe lu ca, pe lu quín, pos ti zo. Bi so ño No va to, nue vo, no vi cio, inex per to, apren diz, no vel, prin ci pian te. Ve - te ra no, ex pe ri men ta do, du cho. Bis tec Bis té, fi le te, bi fe, chuleta. Bi za rría Ga llar día, gar bo, arrojo, va lor, es fuer zo, arris ca mien to, va len tía, ani - mo si dad, in tre pi dez, de nue do, bra vu ra, ge ne ro si dad, es plen di dez, es plen - dor. Te mor, co bar día, mez quin dad. Bi za rro Bra vo, va lien te, de no da do, va le ro so, es for za do, in tré pi do, ga llar do. Co bar de. Biz co Es trá bi co, bi so jo, oji tuer to, es tra bón. Biz co cho Tar ta, ga lle ta, bo llo, me lin dre, pas tel. // Por ce la na, lo za, ye so. Blan co Al bo, al bea do, ní veo, al bar, ca no, ne va do, ar gen ti no, na ca ra do, al bi - no, ál fi co, lim pio, blancura // Dia na, centro. // Hi to, fin, ob je ti vo. // Hue - co. // In ter me dia rio. Ne gro, som brío, ori fi cio, su cio. Blan dir Em pu ñar, aferrar, enar bo lar, agi tar, le van tar, al zar. Blan do Sua ve, tier no, flo jo, blan du cho, blan den gue, fo fo, tier no, fue lle, dúc - til, flác ci do. // Dul ce, agra da ble, be nig no, apa ci ble. // Afe mi na do, co bar - de, ama da ma do, re pi pi. Du ro, va ro nil. Blan quear Blan que cer, em blan que cer, al bear, ar mi ñar. // En ye sar, aclarar, en jal be gar, en ca lar. // Lim piar, la var, en ja bo nar, re lu cir. // Des ta car. En - ne gre cer, en su ciar. Blas fe mia Re nie go, ta co, ju ra men to, pa la bro ta, mal di ción, irre ve ren cia, vi tu - pe rio, ofen sa, agra vio, gro se ría. Ala ban za, loa, de sa gra vio. Bla són He rál di ca, símbolo, es cu do, tim bre, di vi sa, in sig nia, le yen da. Bla so nar Tim brar, or lar, aco lar, mar car. // Pre su mir, va na glo riar, jac tar, ba la - dro nar, pa vo near, fan fa rro near, chu lear. Re ba jar se, hu mi llar se. Ble do In sig ni fi can cia, mi nu cia, ar di te. Blin da je Co ra za, protección, recubrimiento, blin da, plan cha. Bloc Cua der ni llo, cua der no, li bre ta. Blo que Si llar, pie dra. // Agru pa ción, coa li ción, li ga, ban do. Blo quear Ase diar, si tiar, cercar, in co mu ni car, ro dear, cir cun va lar, ais lar, obs - truir, pa ra li zar. Mo vi li zar, fa ci li tar. Bluff En ga ño, de si lu sión, fan fa rro na da, bra va ta, fa rol. Hu mil dad, ve ra ci dad. Blu sa Blu són, tú ni ca, ca mi so la, ca mi sa. Boa to Lu jo, os ten ta ción, faus to, pom pa, fas tuo si dad, pos tín, de rro che, sun - tuo si dad. Sen ci llez, so brie dad. Bo ba da Bo be ría, ne ce dad, ton te ría, ton ta da, ma ja de ría, sim ple za, me mez, sim ple ría, san dez, gan sa da, gro se ría, dis pa ra te, ño ñez. In ge nio, agu de za. Bo bi na De va na de ra, ca rre te, ca ni lla, ro llo. Bo bo Im bé cil, pa lur do, zo pen co, ton to, aton ta do, ale la do, pa pa na tas, in ge - nuo, ma ja de ro, le lo, bo do que, ba bie ca, me mo, ton tai na, cán di do, ne cio, pas - ma do, sim ple, pas ma ro te, bo ba li cón, zoquete. // Amér. Ba bo so, can de le jón. Bo ca Je ta, ho ci co, pi co, tra ga de ro, bo ca za, bo ca cha. // Aber tu ra, em bo ca - du ra, en tra da, sa li da, agu je ro. Bo ca di llo Em pa re da do, canapé, sánd wich, bo ca ta. Bo ca do Mor dis co, pe da zo, ta co, tro zo, ca cho. // Fre no, em bo ca du ra, es ta qui lla. Bo ca na da Alien to, há li to, ex ha la ción, so plo. Bo chin che Tu mul to, vocerío, al bo ro to, per tur ba ción, ba ru llo, aso na da, ja leo. Tran qui li dad. Bo chor no Ca lor, vul tur no, ca ní cu la. // So fo co, so fo ca mien to, so fo ca ción, son - ro jo, ver güen za, ru bor, de sa zón. Fres co. // Lan gui dez, des ver güen za. Bo ci na Cla xon, cuerno, altavoz. Bo da Ma tri mo nio, ca sa mien to, des po so rio, unión, en la ce, hi me neo, nup cias, vín cu lo, ca so rio, bo do rrio, bo di jo. Sol te ría. ce li ba to. Bo de ga Des pen sa, gra ne ro, si lo, troj, ta ber na, bo de gón. Bo de gón Bo de ga, ta ber na, ga ri to. // Na tu ra le za muer ta. Bo do que Abul ta mien to, hin cha zón, bo la. // Sim ple, bo bo, es tú pi do, tor pe, ig no ran te, inep to, ton to, al cor no que. Lis to, sa gaz. Bo drio Me jun je, gui so te, ba zo fia, co mis tra jo. Bo fe ta da Guan ta da, guan ta zo, bo fe tón, ca che te, so pa po, gol pe, so pla mo - cos, re vés, tor ta zo, tor ta, mam po rro, ga lle ta. Mi mo, ca ri cia. Bo ga Fa ma, re pu ta ción, acep ta ción, mo da, po pu la ri dad, au ge, bo ga du ra, re - ma du ra. De su so. Bo gar Re mar, ciar, na ve gar, impulsar. An clar, fi jar, impulsar. Bo he mio Cín ga ro, gi ta no, hún ga ro, va ga bun do, des preo cu pa do, de sor de na - do. For mal. Boi cot Boi co teo, blo queo, exclusión, desprecio, obs truc ción. Boi na Go rra, cha pe la, cas que te, go rro. Bo la Es fe ra, glo bo, cuen ta, ca ni ca, pe lo ta, bo lo, ba lón. // Em bus te, men ti - ra, en ga ño, far sa. Ver dad, au ten ti ci dad. Bo lear Arro jar, ti rar, im pe ler, lan zar. Bo le tín Cir cu lar, ga ce ta, re vis ta, fo lle to. Bo le to Amér. Bi lle te, lo ca li dad, en tra da, pa se, bu ta ca, tic ket, pa sa je. Bo li che Amér. Col ma do, tien da, ne go cio, ta ber na, tas ca, es ta ble ci mien to. Bó li do Ae ro li to, as te roi de, me teo ri to. // Au to mó vil de ca rre ras. Bo llo Pas te li llo, biz co cho, tor ta, ros ca. // Abo lla du ra, aplas ta mien to, chi - chón. // Ja leo, lío, fo llón. Bo lo Pa lo, bo li che, pa li tro que, ta co. // Bo bo, ne cio. Bol sa Sa co, fun da, zu rrón, fal tri que ra, al for ja, mo rral, ma cu to, car ta pa cio, bol - so, mo ne de ro, car te ra. // Lon ja, bol sín. // Ca pi tal, di ne ro. Bo lu do Amér. Ton to, im bé cil, me mo. Bom ba Pul só me tro, pom pa, je rin ga, pro yec til, explosivo, gra na da. // Amér. Bo rra che ra, em bria guez, beo dez, al co ho lis mo, me lo pea, co gor za. Tem plan - za, mo de ra ción. Bom beo Com ba, con ve xi dad, pan deo. Concavidad. Bom bi llo Amér. Bom bi lla, lám pa ra, bu jía, fa ro, quin qué, re flec tor. Bom bo Tam bor, tim bal, tam bo ril. // Li son ja, elo gio, co ba, adu la ción. Co - me di mien to. Bom bón Cho co la ti na, con fi te, dul ce. Bom bo na Bo te lla, botellón, ga rra fa, re do ma, cu be ta. Bo na chón Bue na zo, ama ble, dó cil, bon da do so, cré du lo, pa cí fi co, sen ci llo, apa - ci ble, cal zo na zos, bra ga zas, cán di do, con fia do. Ma li cio so, pí ca ro, tu nan te. Bo nan za Se re ni dad, tran qui li dad, cal ma. // Fe li ci dad, di cha, bie nes tar. Tem - pes tad, tor men ta. // Des di cha, des ven tu ra. Bon dad Be ne vo len cia, dul zu ra, be nig ni dad, ama bi li dad, to le ran cia, mi se ri - cor dia, pie dad, ge ne ro si dad, ca ri dad, mag na ni mi dad, al truis mo, fi lan tro pía, ab ne ga ción, cor dia li dad, cle men cia, in dul gen cia, ter nu ra, vir tud, man se dum - bre. Per ver si dad, mal dad. Bo ne te Go rro, bi rre te, ca pe lo, som bre ro, mo ña, mon te ra. Bo nia to Ba ta ta, ña me. Bo ni fi ca ción Abo na mien to, be ne fi cio, descuento, compensación, abo no, me - jo ra, re ba ja, ven ta ja. Re car go. Bo ni to Agra cia do, de li ca do, lin do, be llo, gra cio so, fi no, mo no, gen til, pre cio - so, pro por cio na do, her mo so, pri mo ro so, bue no. // Bo ní ta lo, al ba co ra. Feo, feú cho. Bo no Va le, título, cé du la, tar je ta, bi lle te. Bo quear Mo rir, ex pi rar, fe ne cer, fa lle cer, aca bar se, ex tin guir se. // Ex pre -

5 sar, ha blar. Na cer, ca llar. Bo que te Agu je ro, bre cha, ori fi cio, aber tu ra, em bo ca du ra, en tra da, an gos tu - ra. 0clu sión. cie rre. Bo quia bier to Ató ni to, aturdido, pas ma do, ab sor to. In di fe ren te. Bor bo tón Bor bo llón, bor bo ri to, bur bu ja. her vor. Bor da do En ca je, bor da du ra, ca la do, la bor, pa sa di llo, re ca mo, re ca ma do, ce - ne fa, pa si llo, lo mi llo, en tre dós, cos tu ra. Bor de Ori lla, ex tre mo, mar gen, can to, cos ta do, bor ce llar, la bio, ca rel, lin de, or la du ra, ve ra, ar cón, fi lo, lí mi te, can to. Bor dear Ser pen tear, can tear, ori llar, zig za guear, cir cun va lar, ro dear, vi rar, re - vi rar, cam biar. Bor dón Bas tón, ca ya do. // Ver so es tri bi llo, re pe ti ción. Bo real Nór di co, sep ten trio nal, ár ti co. Aus tral, me ri dio nal, an tár ti co. Bor la Ta chón, ma dro ño, bor lón, fle co. // Bor lón, ala mar, fle co. Bo rra Pe lu sa, ve llo, gua ta. // Re si duo, po so, hez. Bo rra che ra Em bria guez, tur ca, mo na, cur da, pí ti ma, pa pa li na, ta ja da, mer - lu za, ta blón, co gor za, me lo pea, llo ro na, cha li na, mo na, beo dez, di ti ram bo, zo rra, za ma cu co, tran ca, trom pa. // Amér. Bom ba, já qui na. Bo rra cho Cur da, beo do, be bi do, aju ma do, em bria ga do, achis pa do, ale gre, ebrio, trom pa, al co hóli co, ca la mo ca no, ca ne co, ma ma do. // Odre, pe lle jo. Abs te mio, des pe ja do, so brio. Bo rra dor Bo ce to, bosquejo, cro quis, es bo zo. // Go ma, pa ño, tra po. Bo rrar Ta char, des va ne cer, ras par, qui tar, des ha cer, des fi gu rar, es fu mar, obli te rar, eva po rar, de sa pa re cer, ol vi dar, eclip sar, tes tar, su pri mir, anular. In cor po rar. Bo rras ca Tor men ta, tem pes tad, tem po ral, trom ba, in cle men cia, hu ra cán, tro - na da, ries go, pe li gro, con tra tiem po, or gía. Cal ma. bo nan za. Bo rras co so Tem pes tuo so, tor men to so, pro ce lo so, rui do so. tur bu len to, agi ta - do, ira cun do, ai ra do, de sor de na do, li ber ti no, de sen fre na do, li cen cio so, de - pra va do. Apa ci ble, co me di do, mo de ra do. Bo rre go Cor de ro, año jo, ter nas co. // Apo ca do, ne cio, me mo, ton to. Bo rri co Bu rro, as no, po lli no, ru cio. // Ne cio, tor pe, ig no ran te, ton to, zo pen - co, obs ti na do. Lis to, fle xi ble. Bo rro so Con fu so, turbio, des di bu ja do, ne bu lo so, de le ble, di fu so, im pre ci so. Diá fa no, vi si ble, de fi ni do. Bo ru ca Al ga za ra, bu lla, bu lli cio so, cis co. Bos co so Sel vá ti co, sel vo so, ne mo ro so, ca rras co so, es pe so, fron do so. Cla ro. Bos que Sel va, bos ca je, flo res ta, fron do si dad, es pe su ra, mon te, fron da, par que. Bos que jo Bo ce to, es bo zo, cro quis, es que ma, apun te, bo rrón, no ta, an te pro yec to. Bos te zar Ba da llar, des pe re zar se, bo quear, abu rrir se. Bo ta Za pa to, bo ti na, bor ce guí, chan clo. // Odre, pe lle jo, cu ba, to nel. Bo ta da Amér. Des pe di da, des pi do, se pa ra ción, por ta do. Re ci bi mien to, aco gi da. Bo ta ra te Atur di do, al bo ro ta do, irre fle xi vo, ato lon dra do, pre ci pi ta do, li ge ro, alo ca do, in for mal, ca la ve ra, me que tre fe. Re fle xi vo, sen sa to, jui cio so. Bo te Brin co, sal to, re bo te, im pul so. // Va si ja, en va se, ta rro. // Lan cha, bar ca, ba tel, ca noa, cá ra bo, cha lu pa, pi ra gua, ba lan dra, cha la na, gón do la, ga ba rra. Bo te lla Am po lla, bo te llón, fras co, bo te llín, cas co, ga rra fa, bom bo na. Bo ti ca Far ma cia, droguería. Bo ti jo Cán ta ro, bo ti ja, po rrón, pi ru lo, va si ja, ba rril, ba rri lla. Bo tín Pre sa, tro feo, triun fo. // Des po jos. // Pi lla je. // Bo ta, bo ti na. Bo tón Bro che, hor mi lla, ge me lo, bo to na du ra, in sig nia, con de co ra ción. // Ye - ma, ge ma, ca pu llo, bro te, re nue vo. Bo to nes Re ca de ro, or de nan za. Bó ve da Em bo ve da do, áb si de, cú pu la, do mo, ar co, lu ne ta, crip ta. Bo vi no Va cu no, bó vi do. Bo xeo Pu gi la to, pu gi lis mo, com ba te, lu cha. Bo ya Ba li za, se ñal. Bo yan te Afor tu na do, fe liz, prós pe ro, ri co, triun fan te. Des gra cia do, in fe liz. Bo zo Ve llo, pe lu sa, pe li llo Bra ce ro Peón, tra ba ja dor, jor na le ro, obre ro, la bra dor. Bra ga Cal zón, cal za, cu le ro, pan ta lón. Bra ga do Ani mo so, enér gi co, va lien te, de ci di do, en te ro, re suel to. // Ma lin - ten cio na do, fal so, per ver so. Apo ca do, co bar de. // Sin ce ro. Bra ga zas Cal zo na zos, dé bil, flo jo. In fle xi ble, du ro. Bra mi do Mu gi do, au lli do, bufido, gri to, chi lli do, re so pli do. // Es truen do, fra gor. Bra sa As cua, res col do, lum bre, car bón. Bra se ro Ca len ta dor, es tu fa, es tu fi lla, ca lien ta piés. Bra va ta Ba la dro na da, jac tan cia, fan fa rro na da, bra vu co na da, des plan te, bra - vo si dad, chu le ría, hu mos, ame na za, re to, pro vo ca ción. // Amér. En ta blo na - da. Dis cre ción. Bra vío In dó mi to, fe roz, ce rril, sal va je, aris co, ce rre ro, sil ves tre, ás pe ro, rús ti - co, in cul to, fra go so, mon ta raz, in do més ti co, in do ma ble, abes tia do, re bel de, fal so, trai dor, za ha re ño. Man so, apo ca do, sin ce ro. Bra vo Va lien te, ani mo so, bi za rro, es for za do, va le ro so, im pe tuo so, ás pe ro, in - cul to, fra go so, sil ves tre, es car pa do, irri ta do, eno ja do, vio len to, en fa da do, chu - lo, ma tón, va len tón, fan fa rrón. // Ex ce len te, ex traor di na rio. // Amér. Ba gual. Te me ro so, apo ca do, pa cí fi co. Bra vu cón Va len tón, fan fa rrón, ba la drón, jac tan cio so, bra va to, per do na vi das, já ca ro, pen den cie ro. Co bar de. Bra za le te Pul se ra, aro, ar go lla, bra zal, em bra za du ra, mu ñe que ra, es cla va, ajor ca, zum ba gón, pio nia. Bra zo Miem bro, ar ti cu la ción, ex tre mi dad. // Apo yo, au xi lio, ayu da, de nue - do, pro tec tor. Brea Al qui trán, be tún, pez, re si na. Bre cha Ro tu ra, aber tu ra, bo que te, ori fi cio, grie ta, ra ja. Bre gar Lu char, ba ta llar, li diar, re ñir, con ten der, for ce jear, tra ba jar, afa nar se, es for zar se. Pa ci fi car, va guear, re po sar. Bre ña Aspereza, es ca bro si dad, fra go si dad. // Zar zal, ma to rral, ma le za. Bre te Pri sión, ce jo, bre que, ca la bo zo, cel da, cár cel, to ril. // Aprie to, di fi cul - tad, com pro mi so, apu ro. Bre ve Su cin to, con ci so, li mi ta do, re du ci do, cor to, pre ca rio, pe re ce de ro, la có - ni co, efí me ro, tem po ral, tran si to rio, ca du co. Du ra de ro, ex ten so. Bre via rio An ti fo na rio, sal te rio, mi sal, compendio, epítome, memorial, resumen, extracto. Bri bón Ru fián, pí ca ro, pi llo, ca na lla, tu nan te, gra nu ja, bri bon zue lo, ha ra gán, va go, be lla co. // Amér. In di no. Hon ra do, la bo rio so. Bri llan te Res plan de cien te, ra dian te, es plen do ro so, ru ti lan te, ful gu ran te, re - lu cien te, chis pean te, co rus can te, ful gen te, fúl gi do, lus tro so, ad mi ra ble, so - bre sa lien te, lú ci do, es plén di do, ti ti lan te, ilus tre. Des lus tra do, ma te. Brin co Sal to, bo te, ca brio la, vo la tín, pi rue ta, gam be ta, re bo te. Brin dar Be ber, fe li ci tar, in vi tar, ofre cer, con vi dar, sa lu dar, atraer, proponer. Brío Va lor, pu jan za, áni mo, alien to, es pí ri tu, fuer za, de ci sión, es fuer zo, em - pu je, arran que, re so lu ción, gar bo, ga llar día, atre vi mien to. Aba ti mien to, in - de ci sión, de bi li dad. Bri sa Au ra, ai re ci llo, cé fi ro, co rrien te, soplo. Briz na He bra, fi bra. // Piz ca, ápi ce. Bro ca Ba rre na, ta la dro. Bro ca do Bor da do, re ca ma do. Bro cal Pre til. // Bor de, pa ra pe to. Bro cha Pin cel, ce pi llo, es co bi lla. Bro che Pa sa dor, he bi lla, al fi ler, im per di ble, cie rre, la bra da. Bro ma Chan za, bur la, gua sa, chis te, chas co, cha co ta, bu lla, al ga za ra, gres ca, al bo ro to, di ver sión, do nai re. Se rie dad, gra ve dad. Bron ca Re pri men da, re pren sión, re ga ñi na. // Ri ña, pe lo te ra, con tien da, al - ter ca do, por fía, que re lla, dis pu ta, tri ful ca, zi pi za pe, pen den cia, al bo ro to, ja - ra na, za ra ga ta, cha mus qui na, gres ca, qui me ra, ca mo rra, za pa ties ta, ba ta ho la. Fe li ci ta ción. // So sie go, cal ma. Bron cea do Tos ta do, mo re no. Pá li do, blan co. Bron co Ron co, rudo, de sa bri do, broz no, ás pe ro, brus co, tos co, bas to, que bra - di zo, de sa pa ci ble. Blan do, fi no, dúc til. Bro tar Sur gir, sur tir, na cer, sa lir, ger mi nar, emer ger, florecer, ma nar, le van tar - se, ma ni fes tar se, apa re cer, Abro to ñar. Apa gar se. Bro te Ye ma, re nue vo, bo tón, pim po llo, co go llo, re to ño, ca pu llo, ger men, vás ta go. Muer te.

6 Bro za Des po jos, ma le za, de se chos, ras tro jos, res tos, ho ja ras ca. Bru jo Ma go, he chi ce ro, adi vi no, en can ta dor, cu ran de ro, za ho rí. Bru ma Nie bla, ne bli na, bru ma zón, ca li na, ca lí gi ne, boi ra, os cu ri dad, velo. Cla ri dad. Bru mo so Ne bu lo so, bru ma do, ne bli no so, os cu ro, con fu so, in com pren si ble. Diá fa no, in te li gi ble. Bru no Ne gro, os cu ro, mo re no. Cla ro. Bru ñir Pu lir, gra tar, lus trar, abri llan tar, en lu cir, aci ca lar. // Amér. Fas ti diar, mo - les tar, jo ro bar, chin char, in co mo dar, eno jar, car gar, abu rrir. Em pa ñar. // Agra dar, di ver tir, en tre te ner, de lei tar. Brus co Ás pe ro, de sa gra da ble, de sa bri do, des tem pla do, de sa pa ci ble, ru do, vio len to, des cor tés, gro se ro. // Sú bi to, rá pi do. Agra da ble. // Len to. Bru ta li dad Bar ba rie, in so cia bi li dad, in cul tu ra, van da lis mo, bru te za, tos que - dad, bru ti cie, in ca pa ci dad, tor pe za, gro se ría, ru de za, cruel dad, de sen fre no, li vian dad, bes tia li dad, fe ro ci dad, irra cio na li dad. So cia bi li dad, hu ma ni dad. Bru to Ne cio, in ca paz, mos tren co, tor pe, tos co, rús ti co, ru do, ca te to, gro se - ro, za fio, bes tia, irra cio nal, sel vá ti co, ani mal, bru tal. In te li gen te, cul ti va - do, cul to. Bu ca ne ro Cor sa rio, fi li bus te ro, pi ra ta, vi kin go, nor man do. Bu cear Su mer gir se, na dar, zam bu llir se. // In ves ti gar, ex plo rar. Flo tar. Bu cle Ri zo, ti ra bu zón, sor ti ja. Bu có li co Pas to ril, cam pes tre, idí li co. Bue na ven tu ra Adi vi na ción, augurio, pre dic ción, pro nós ti co, va ti ci nio. Bue no Be né vo lo, bon da do so, in dul gen te, ca ri ta ti vo, mi se ri cor dio so, vir tuo - so, afa ble, ser vi cial, com pren si vo, hu ma no, tier no, sen si ble, cán di do, sim ple, bo na chón. // Pro ve cho so, útil, ser vi ble, uti li za ble. // Gran de, sa no, ro bus - to, cu ra do. // Jus to, es tric to, exac to. // Agra da ble, gus to so, sa bro so. // Óp - ti mo, fa vo ra ble. // Bas ta, bas tan te, su fi cien te. Cruel, ma li cio so, ma lo, in jus to. Bu fan da Pa ñue lo, cha li na, cu bre cue llo. Bu fé Apa ra dor, mos tra dor, res tau ran te. // Me rien da, cóc tel. Bu fi do Re so pli do, ru gi do, gru ñi do, au lli do. // Ra bie ta, be rrin che, re fun fu ño, so fo cón. Bu fo Gro tes co, ex tra va gan te, bu fo nes co, ri dí cu lo, có mi co, bur les co, ri si ble, gra cio so, bu fón, cho ca rre ro, ca ri ca to, pa ya so. Se rio, for mal. Bu fón Cho ca rre ro, gra cio so, haz me rreír, bur lón, chis to so, ja ca re ro, re to zón, far san te, ju glar, bro mis ta, tru hán, bo bo, bu ho ne ro, bu fo. Se rio, for mal, ca bal. Bu har di lla Bu har da, boar da, des ván, bo har di lla, guar di lla. Bu ho ne ro Gor go te ro, quin ca lle ro, am bu lan te, ba ra ti lle ro, mer ca chi fle, fe rian - te. // Amér. Achi me ro. Bu jía Ve la, can de la, ci rio. Bu la En cí cli ca, bre ve, bu le to, res crip to, exe quá tur. // Do cu men to, se llo. // Fa vor, gra cia, pri vi le gio, des pen sa. Bu le var Ave ni da, pa seo, ron da. Bu lla Al ga za ra, vo ce río, rui do, zam bra, bu lli cio, con fu sión, es cán da lo, al ga ra - bía, al bo ro to, de sor den, ba ta ho la, cis co, gui ri gay, gri te ría, es can da le ra, lío, tu mul to, con cu rren cia. // Amér. Mi to te, ro che la. Tran qui li dad, so sie go, si len cio. Bu lli cio Rui do, al bo ro to, zam bra, ru mor, tu mul to, zo ru ca, agi ta ción, ani ma - ción. Cal ma, lan gui dez. Bu llir Her vir, bur bu jear, agi tar se, re mo ver se, me near se, re bu llir, tra ji nar, pu - lu lar. So se gar se, tran qui li zar se. Bu lo Men ti ra, en ga ño, bo la, pa tra ña, tro la, chis me, in fun dio, fal se dad, ha bli - lla. Exac ti tud, ver dad, cer ti dum bre. Bul to Cor pu len cia, ta ma ño, pro mi nen cia, bus to, es ta tu ra, cuer po, som bra, vo lu men. // Tu mor, hin cha zón, abul ta mien to, fle món. // Far do, pa ca, ba - la, ma le ta, pa que te. Bún ker Re fu gio, re duc to. Bu que Na ve, nao, bar co, em bar ca ción, ba jel, va por, na vío. Bur bu ja Pom pa, am po lla, cam pa ni lla, bom ba, es pu ma. Bur del Pros tí bu lo, for ni cio, lu pa nar, man ce bía, ra me ría, casa de citas. // Lu - ju rio so, vi cio so, li bi di no so. Vir tuo so. Bur do Tos co, rú s ti co, bas to, tor pe, pa le to, ca te to, vul gar, gro se ro, za fio. Re - fi na do, cul ti va do. Bur gués Ciu da da no, ha bi tan te. // Pa trón, due ño, pro pie ta rio, amo. // Pu - dien te, aco mo da do, ren tis ta. Bu ril Cin cel, gu bia, es co plo. Bur la Bur le ría, bro ma, chun ga, mo ta, zum ba, chan za, fis ga, es car nio, en ga - ño, bur le ta, be fa, abu cheo, chu za, sar cas mo, sá ti ra, iro nía, mo fa du ra, no va - ta da, gua sa, chas co, ca me lo, car na va la da, hi ga, pa ro dia, so ca rro ne ría. // Amér. Son go, gre go rio. Res pe to, con si de ra ción, mi ra mien to. Bur lar Chas quear, de sai rar, zum bar, en ga ñar, es car ne cer, chi flar, be far. // Re - ga tear, evi tar, es ca par, frus trar. Res pe tar, afron tar, con se guir. Bur les co Jo co so, chan ce ro, fes ti vo, bro mis ta, gua són, ri dí cu lo. Gra ve, se rio. Bu ró Pu pi tre, es cri to rio, bufete, oficina. Bu ro crá ti co Ad mi nis tra ti vo, ofi ci nes co. // Len to, mo ro so. Rá pi do, efi caz. Bu rra da Ne ce dad, ton te ría, dis pa ra te, san dez, es tu pi dez, de sa ti no. Sen sa tez. Bu rro As no, po lli no, bo rri co, ju men to, ru cio, ru cho, so lí pe do. // Tor pe, ne ga - do, ne cio, men te ca to, me mo, ler do, po rro, ig no ran te, zo te, ton to, ru do. In - te li gen te. Bus car In ves ti gar, in qui rir, ave ri guar, re bus car, in da gar, pes qui sar, per qui rir, fa ra bus tear, es cu dri ñar, ex plo rar, ras trear, ca chear, pe dir, men di gar. Aban - do nar, de sis tir. Bus cón Tu nan te, pi llo, ra te ro, ca co. Bu si lis Quid, in cóg ni ta, meo llo, nu do, cla vo, se cre to, tué ta no. Bus to Tó rax, tor so. // Ma ma, se no, pe cho, te ta. Bu ta ca Si llón, asien to, so fá, pol tro na, lu ne ta, lo ca li dad. Bu zón De sa güe, sur ti de ro, cloa ca, aber tu ra, bo ca, ca ja.

Navidad en familia SÍMBOLOS Y NO VE NA DE NA VI DAD

Navidad en familia SÍMBOLOS Y NO VE NA DE NA VI DAD Navidad en familia SÍMBOLOS Y NO VE NA DE NA VI DAD Na vi dad Hoy bri lla rá una luz pa ra no so tros, por que nos ha na ci do el Se ñor (Lc 2, 14) Na vi dad es tiem po de fies ta y ale gría. Es tiem po

Más detalles

cra cla bla bra cre cle bre ble cri bli bli bri cro clo bro blo cru clu bru blu

cra cla bla bra cre cle bre ble cri bli bli bri cro clo bro blo cru clu bru blu ba be bi bo bu bra bre bri bro bru bla ble bli blo blu ca ce ci co cu cra cre cri cro cru qui cla cle bli clo clu que da dra dla fa fra fla de dre dle fe fre fle di dri dli fi fri fli do dro dlo fo fro

Más detalles

DESPIDO JUSTIFICADO Y ACTAS LABORALES

DESPIDO JUSTIFICADO Y ACTAS LABORALES DESPIDO JUSTIFICADO Y ACTAS LABORALES Lic. Jorge Del Rivero Medina En esta obra se analizan las causas por las que termina una relación laboral así como las de despido justificado y los procedimientos

Más detalles

PARAKLISIS CANON DE SÚPLICAS A LA VIRGEN MADRE DE DIOS. Dios, el se- ñor, se nos ha ma- ni- fes- ta- do ben- di- to

PARAKLISIS CANON DE SÚPLICAS A LA VIRGEN MADRE DE DIOS. Dios, el se- ñor, se nos ha ma- ni- fes- ta- do ben- di- to PARAKLISIS CANON DE SÚPLICAS A LA VIRGEN MADRE DE DIOS Dios, el se- ñor, se nos ha ma- ni- fes- ta- do ben- di- to el que vie- ne en el nom- bre del se- ñor A la Pu- rí- si- ma a- cu- da- mos con á- ni-

Más detalles

LA FRUSTRACIÓN DE UN PROYECTO ECONÓMICO

LA FRUSTRACIÓN DE UN PROYECTO ECONÓMICO LA FRUSTRACIÓN DE UN PROYECTO ECONÓMICO MARCELO ROUGIER MARTÍN FISZBEIN LA FRUSTRACIÓN DE UN PROYECTO ECONÓMICO El gobierno peronista de 1973-1976 MANANTIAL Buenos Aires Diseño de tapa: Eduardo Ruiz Rougier,

Más detalles

POR LOS CAMINOS DE LA FE Serie de programas para crecer en la fe. TEMA: Principales aspectos de la doctrina de los fariseos.

POR LOS CAMINOS DE LA FE Serie de programas para crecer en la fe. TEMA: Principales aspectos de la doctrina de los fariseos. POR LOS CAMINOS DE LA FE FICHA 11-61 1.- PRE SEN TA CIÓN DEL TE MA Los fa ri seos eran un gru po muy ape ga do a la Ley ju día. Eran gen tes de la cla se me dia, ar te sa nos o co mer cian tes, o gen te

Más detalles

Los grados de la escritura

Los grados de la escritura Los grados de la escritura Noé Jitrik Los grados de la escritura MANANtiAL Buenos Aires Diseño de tapa: Estudio r Hecho el depósito que marca la ley 11.723 impreso en la Argentina 2000, Ediciones Manantial

Más detalles

DECLARACIÓN DE SAN JUAN, PUERTO RICO. XIV REUNIÓN DE CORTES SUPREMAS DE JUSTICIA DE CENTROAMÉRICA, EL CARIBE Y MÉXICO *

DECLARACIÓN DE SAN JUAN, PUERTO RICO. XIV REUNIÓN DE CORTES SUPREMAS DE JUSTICIA DE CENTROAMÉRICA, EL CARIBE Y MÉXICO * DECLARACIÓN DE SAN JUAN, PUERTO RICO. XIV REUNIÓN DE CORTES SUPREMAS DE JUSTICIA DE CENTROAMÉRICA, EL CARIBE Y MÉXICO * Reu ni dos en el Sa lón Fran cis co Oller del Ho tel El Con ven to, en San Juan,

Más detalles

DETERMINACION DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO

DETERMINACION DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO DETERMINACION DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO Resultado fiscal El ar tícu lo 10 de la LISR in di ca que las per so nas mo ra les de be rán pa gar el im pues to apli can do al re sul ta do fis cal la tasa del

Más detalles

Ca pí tu lo X: De la Bi blio te ca y Cen tro de Re cur sos pa ra el Apren di za je

Ca pí tu lo X: De la Bi blio te ca y Cen tro de Re cur sos pa ra el Apren di za je Ca pí tu lo X: De la Bi blio te ca y Cen tro de Re cur sos pa ra el Apren di za je Ar tí cu lo 10.1 Los es tu dian tes tie nen el de re cho a usar li bre men te la Bi blio te ca de la Uni ver si dad y

Más detalles

Rodolfo VÁZQUEZ XIII. pre sen ta ción y re vi sión de los ma te ria les pa ra la pre sen te edi ción. PRESENTACIÓN

Rodolfo VÁZQUEZ XIII. pre sen ta ción y re vi sión de los ma te ria les pa ra la pre sen te edi ción. PRESENTACIÓN La pre sen te obra co rres pon de al ter cer nú me ro de la se rie Esta do de De re cho y Fun ción Ju di cial que se pu bli ca con los aus pi cios del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de

Más detalles

Escribe en cada renglón una frase. Tienes que escribir una palabra en cada espacio. Nombre:... Fecha:... Mª Carmen Tabarés. L.A.

Escribe en cada renglón una frase. Tienes que escribir una palabra en cada espacio. Nombre:... Fecha:... Mª Carmen Tabarés. L.A. Escribe en cada renglón una frase. Tienes que escribir una palabra en cada espacio. la le li lo lu al el il ol ul...bio ma...ta...timo...ro ba......ma...mo...macén p...ma a...bia E...na c...cetines............

Más detalles

PALABRAS QUE PERMANECEN

PALABRAS QUE PERMANECEN P. Zezinho, scj PALABRAS QUE PERMANECEN Reflexiones y poemas - 3 - ES TE LI BRO El pe di do de es ta edi to rial que me acom pa ña ha ce más de trein ta y cin co años y de mu chos oyentes die ron ori -

Más detalles

Desarrollo Emocional

Desarrollo Emocional Desarrollo Emocional Universidad Politécnica Salesiana Área de Ciencias Sociales, Humanas y de la Educación Carrera de Pedagogía Qui to Desarrollo Emocional ROSA ARMAS 2010 DESARROLLO EMOCIONAL Rosa Armas

Más detalles

CONTABILIDAD ELECTRONICA Y SU ENVIO A TRAVES DE LA PAGINA DEL SAT Pérez Chávez Campero Fol

CONTABILIDAD ELECTRONICA Y SU ENVIO A TRAVES DE LA PAGINA DEL SAT Pérez Chávez Campero Fol CONTABILIDAD ELECTRONICA Y SU ENVIO A TRAVES DE LA PAGINA DEL SAT Pérez Chávez Campero Fol De la reforma que sufrió el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación para este año, a partir del 1o. de

Más detalles

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Serie DOCTRINA JURÍDICA, Núm. 185 Coor di na dor Edi to rial: Raúl Már quez Ro me ro Edi ción y for ma ción en com pu ta do ra:

Más detalles

Resolver el examen muestra te ayudará a: Identificar cómo son las preguntas del examen. Estimar el tiempo que necesitas para resolverlo.

Resolver el examen muestra te ayudará a: Identificar cómo son las preguntas del examen. Estimar el tiempo que necesitas para resolverlo. Examen muestra Ob je ti vo Responder preguntas parecidas a las del examen de selección. Im por tan cia Resolver el examen muestra te ayudará a: Identificar cómo son las preguntas del examen. Saber cuántas

Más detalles

La nueva era de las desigualdades

La nueva era de las desigualdades JEAN-PAUL FITOUSSI PIERRE ROSANVALLON La nueva era de las desigualdades MANANTIAL Título original:??? Éditions du Seuil, París Éditions du Seuil, 1996 Traducción: Horacio Pons Diseño de tapa: Estudio R

Más detalles

JUGAR, APRENDER Y ENSEÑAR

JUGAR, APRENDER Y ENSEÑAR JUGAR, APRENDER Y ENSEÑAR NOEMI AIZENCANG JUGAR, APRENDER Y ENSEÑAR Relaciones que potencian los aprendizajes escolares MANANTIAL Buenos Aires Diseño de tapa: Eduardo Ruiz Aizencang, Noemí. Jugar, aprender

Más detalles

Dimensión económica de la familia

Dimensión económica de la familia Instituto de Ciencias para la Familia Universidad de Navarra Dimensión económica de la familia GUÍA DE LA ASIGNATURA Curso Académico 2015-2016 Ficha Técnica Asignatura: Dimensión Económica de la Familia

Más detalles

INTRODUCCION A UNA CIENCIA DEL LENGUAJE

INTRODUCCION A UNA CIENCIA DEL LENGUAJE JEAN-CLAUDE MILNER INTRODUCCION A UNA CIENCIA DEL LENGUAJE Versión abreviada MANANTIAL Buenos Aires Título original: Introduction à une science du langage Éditions du Seuil, París Éditions du Seuil, 1989,

Más detalles

Cabo Fantasma Una historia de piratas. Mario Méndez

Cabo Fantasma Una historia de piratas. Mario Méndez Cabo Fantasma Una historia de piratas Mario Méndez www.loqueleo.santillana.com 1998, Mario Méndez 1998, 2005, 2014, Ediciones Santillana S.A. De esta edición: 2016, Ediciones Santillana S.A. Av. Leandro

Más detalles

Alcances y retos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y su relación con la reforma constitucional de amparo

Alcances y retos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y su relación con la reforma constitucional de amparo Alcances y retos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y su relación con la reforma constitucional de amparo 1) Introducción Geiser Manuel Caso Mo li na ri El pre sen te tra ba jo

Más detalles

José de San Martín caballero del principio al fin

José de San Martín caballero del principio al fin José de San Martín caballero del principio al fin Adela Basch Ilustraciones de Viviana Garófoli www.loqueleo.santillana.com 2001, Adela Basch 2001, 2015, Ediciones Santillana S.A. De esta edición: 2016,

Más detalles

Consulta, asesoramiento y mediación familiar

Consulta, asesoramiento y mediación familiar Instituto de Ciencias para la Familia Universidad de Navarra Consulta, asesoramiento y mediación familiar GUÍA DE LA ASIGNATURA Curso Académico 2014-2015 I. CONTEXTO DE LA ASIGNATURA ICF Abril 13, 2015

Más detalles

Ojos amarillos. Ricardo Mariño

Ojos amarillos. Ricardo Mariño Ojos amarillos Ricardo Mariño www.loqueleo.santillana.com 2001, Ricardo Mariño 2001, 2006, 2014, Ediciones Santillana S.A. De esta edición: 2015, Ediciones Santillana S.A. Av. Leandro N. Alem 720 (C1001AAP)

Más detalles

LEY DE MEMORIA HISTÓRICA. EL DERECHO DE OPCIÓN A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA* LAW OF THE HISTORICAL MEMORY. ACQUIRE THE SPANISH CITIZENSHIP

LEY DE MEMORIA HISTÓRICA. EL DERECHO DE OPCIÓN A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA* LAW OF THE HISTORICAL MEMORY. ACQUIRE THE SPANISH CITIZENSHIP LEY DE MEMORIA HISTÓRICA. EL DERECHO DE OPCIÓN A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA* LAW OF THE HISTORICAL MEMORY. ACQUIRE THE SPANISH CITIZENSHIP Ma ría Ánge les SÁNCHEZ JIMÉNEZ** RESUMEN: Este trabajo tiene como

Más detalles

DIVIDENDOS Personas físicas y morales

DIVIDENDOS Personas físicas y morales DIVIDENDOS Personas físicas y morales Pérez Chávez Fol Olguín Mediante el estudio de esta obra, el lector conocerá las implicaciones fiscales que representa para las personas físicas y morales el pago

Más detalles

TIPS FISCALES. Aspectos relevantes que deben tener en cuenta las personas morales del régimen general

TIPS FISCALES. Aspectos relevantes que deben tener en cuenta las personas morales del régimen general TIPS FISCALES. Aspectos relevantes que deben tener en cuenta las personas morales del régimen general Pérez Chávez Campero Fol En materia fiscal resulta muy fácil equivocarse, interpretar incorrectamente

Más detalles

Av. 12 de Octubre y Wilson

Av. 12 de Octubre y Wilson PSI CO LO GÍA DI FE REN CIAL Va rie dad de las per so na li da des hu ma nas Dr. P. Jo sé Es pi no sa Z. PSI CO LO GÍA DI FE REN CIAL Va rie dad de las per so na li da des hu ma nas Qui to Ecua dor 2001

Más detalles

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XLIII, núm. 128, ma yo-agos to de 2010, pp

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XLIII, núm. 128, ma yo-agos to de 2010, pp PALABRAS DEL MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA EN LA CEREMONIA DE RECEPCIÓN POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009 Se ñor pre si den te de la Su pre ma

Más detalles

GUIA PRACTICA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

GUIA PRACTICA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL GUIA PRACTICA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL Pérez Chávez Fol Olguín Los profundos cambios que se están produciendo en el mundo, especialmente en el mercado laboral, han dado lugar a nuevas formas de contratación

Más detalles

Parte Primera. Parte general. 12. La im por tan cia de una Par te Ge ne ral en la co di fi ca ción del de re cho in ter na cio nal

Parte Primera. Parte general. 12. La im por tan cia de una Par te Ge ne ral en la co di fi ca ción del de re cho in ter na cio nal Indice general Introducción 19 Ca pí tu lo I Disposiciones generales Parte Primera Parte general 11. Generalidades a) Hacia una definición del derecho internacional privado b) Im por tan cia de la dis

Más detalles

SUMARIO: I. Introducción. II. Desarrollo. III. Conclusiones.

SUMARIO: I. Introducción. II. Desarrollo. III. Conclusiones. JUICIO ORAL Enri que RAMÍREZ MARTÍNEZ* SUMARIO: I. Introducción. II. Desarrollo. III. Conclusiones. I. INTRODUCCIÓN El conflicto es una parte ineludible de nuestra vida cotidiana, al grado que podemos

Más detalles

ANEXO II ACUERDO SOBRE NORMAS DE ORIGEN DE LA OMC

ANEXO II ACUERDO SOBRE NORMAS DE ORIGEN DE LA OMC Los miem bros ACUERDO SOBRE NORMAS DE ORIGEN DE LA OMC Obser van do que los mi nis tros acor da ron el 20 de sep tiem bre de 1986 que la Ron da Uru guay de ne go cia cio nes co mer cia les mul ti la te

Más detalles

Relaciones Cuba-África: Marco para un Bojeo Bibliográfico

Relaciones Cuba-África: Marco para un Bojeo Bibliográfico Relaciones Cuba-África: Marco para un Bojeo Bibliográfico David González López Resumo O au tor pro põe um mar co bi bli o grá fi co para o es tu do das re la ções de Cuba com a Áfri ca, pas san do em re

Más detalles

Pa ra que nun ca te sien tas so la. Te quie ro, Mi guel

Pa ra que nun ca te sien tas so la. Te quie ro, Mi guel El te lé fo no so nó diez mi nu tos an tes de las seis de la ma ña na. Fran cis ca bus có tor pe men te el apa ra to en la me sa de no che, pe ro no lo en con tró. Sa cu dió las sá ba nas y cla ro, es

Más detalles

La noche de los muertos. Ricardo Mariño

La noche de los muertos. Ricardo Mariño La noche de los muertos Ricardo Mariño www.loqueleo.santillana.com 2001, Ricardo Mariño 2001, 2005, 2014, Ediciones Santillana S.A. De esta edición: 2015, Ediciones Santillana S.A. Av. Leandro N. Alem

Más detalles

COSTO DE LO VENDIDO. Generalidades

COSTO DE LO VENDIDO. Generalidades COSTO DE LO VENDIDO Generalidades De acuer do con el ar tícu lo 29, frac ción II, de la LISR, las per so nas mo ra les del ré gi men ge ne ral de ley po drán efec tuar la de duc ción del cos to de lo ven

Más detalles

Los efluvios perfumados que dejan millones

Los efluvios perfumados que dejan millones Los efluvios perfumados que dejan millones Por María Sol Yépez M. La fra gan cia más ex qui si ta pro vo ca en el gé ne ro hu ma no un sen ti - mien to de vas ta dor: un po der ma yor que el del di ne

Más detalles

DEMOCRACIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DEMOCRACIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEMOCRACIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Serie DOCTRINA JURÍDICA, Núm. 206 Coordinador editorial: Raúl Márquez Romero Cuidado de la edición: Miguel López Ruiz Formación

Más detalles

Derecho civil del matrimonio y de la familia

Derecho civil del matrimonio y de la familia Instituto de Ciencias para la Familia Universidad de Navarra Derecho civil del matrimonio y de la familia GUÍA DE LA ASIGNATURA Curso Académico 2014-2015 I. CONTEXTO DE LA ASIGNATURA ICF Abril 13, 2015

Más detalles

Socorro Diez (Libro pesadillesco) Elsa Bornemann

Socorro Diez (Libro pesadillesco) Elsa Bornemann Socorro Diez (Libro pesadillesco) Elsa Bornemann www.loqueleo.santillana.com 1994, Elsa Bornemann c/o Guillermo Schavelzon Graham Agencia Literaria www.schavelzongraham.com 2004, 2005, 2014, Ediciones

Más detalles

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XLIII, núm. 129, sep tiem bre-di ciem bre de 2010, pp.

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XLIII, núm. 129, sep tiem bre-di ciem bre de 2010, pp. LUJAMBIO, Alonso, La influencia del constitucionalismo anglosajón en el pensamiento de Emilio Rabasa, México, Escuela Li bre de Derecho-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2009, 158 pp. En años

Más detalles

C- IN FOR MA CION DE IN GRE SO A 1 ER AÑO

C- IN FOR MA CION DE IN GRE SO A 1 ER AÑO To do as pi ran te a in gre sar a la Nue va Es - cue la Se cun da ria Orien ta da (NES), de be rá cum pli men tar con to da la do cu men ta ción re - que ri da que se de ta lla más aba jo y con los dos

Más detalles

DEDUCCION DE INVERSIONES

DEDUCCION DE INVERSIONES DEDUCCION DE INVERSIONES Generalidades De acuer do con el ar tícu lo 37 de la LISR, las in ver sio nes sólo se po drán de du cir, en cada ejer ci cio, si guien do la me cá ni ca si guien te, con las li

Más detalles

LORENZETTI, Ricardo Luis, Teoría del derecho ambiental, México, Porrúa, 2008, 195 pp.

LORENZETTI, Ricardo Luis, Teoría del derecho ambiental, México, Porrúa, 2008, 195 pp. LORENZETTI, Ricardo Luis, Teoría del derecho ambiental, México, Porrúa, 2008, 195 pp. Esta es plén di da obra tie ne un es pe cial atrac ti vo aca dé mi co, to da vez que es un aná li sis rea li za do

Más detalles

El monstruo del arroyo. Mario Méndez

El monstruo del arroyo. Mario Méndez El monstruo del arroyo Mario Méndez www.loqueleo.santillana.com 1996, Mario Méndez De la edición (corregida): 2000, 2006, 2014, Ediciones Santillana S.A. De esta edición: 2015, Ediciones Santillana S.A.

Más detalles

GLOBALIZACIÓN, DEMOCRACIA Y DESARROLLO *

GLOBALIZACIÓN, DEMOCRACIA Y DESARROLLO * GLOBALIZACIÓN, DEMOCRACIA Y DESARROLLO * La glo ba li dad es un fe nó me no que exis te des de ha ce cien tos de años. En rea li dad, siem pre ha ha bi do re la cio nes en tre los dis tin tos paí ses del

Más detalles

Có mo ha cer escuelas democráticas?

Có mo ha cer escuelas democráticas? Có mo ha cer escuelas democráticas? Josep Ma Puig Rovira Uni ver si tat de Bar ce lo na Resumen Para res pon der a la pre gun ta que ti tu la el pre sen te ar tí cu lo, Có mo ha cer es cu e las de mo crá

Más detalles

Bo le tín Infor ma ti vo para Alum nos

Bo le tín Infor ma ti vo para Alum nos ISSN 1405-6836 Bo le tín Infor ma ti vo para Alum nos Año XX Vo lu men 20 Nú me ro 265 Bien ve ni dos alum nos del se mes tre 2015/2 En es te nue vo pe río do en el que ini cian tus ac ti vi da des académicas,

Más detalles

ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS : APORTACIONES PARA EL E-LEARNING EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR (1)

ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS : APORTACIONES PARA EL E-LEARNING EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR (1) Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación Vol. 4, No. 1, Ene ro-ju nio 2010 ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS : APORTACIONES PARA EL E-LEARNING EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR (1) Julio Cabero

Más detalles

Ha ber si do in vi ta do por los pro fe so res Aro ce na y Ce sa no a. rís ti cas de la li ber tad con di cio nal pre sen ta una opor tu ni dad

Ha ber si do in vi ta do por los pro fe so res Aro ce na y Ce sa no a. rís ti cas de la li ber tad con di cio nal pre sen ta una opor tu ni dad Palabras previas Ha ber si do in vi ta do por los pro fe so res Aro ce na y Ce sa no a for mar par te de es ta co lec ción es un mo ti vo de enor me sa tis facción. La pro pues ta de re co ger en un tra

Más detalles

IV-448. y el tra ta mien to de la li tia sis co le do cia na por vía abier ta.

IV-448. y el tra ta mien to de la li tia sis co le do cia na por vía abier ta. ExploracIón de la Vía biliar y tratamiento de la litiasis coledociana por Vía convencional fernando galindo Profesor Titular Cirugía Gastroenterológica, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Católica

Más detalles

LA DIGNIDAD Y LA IGUALDAD DE GÉNERO. Arte mio GONZÁLEZ MALDONADO

LA DIGNIDAD Y LA IGUALDAD DE GÉNERO. Arte mio GONZÁLEZ MALDONADO LA DIGNIDAD Y LA IGUALDAD DE GÉNERO Arte mio GONZÁLEZ MALDONADO SUMARIO: I. El res pe to a la dig ni dad hu ma na. II. La igual dad de gé ne ro. I. EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA Primeramente es necesario

Más detalles

FACES ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN. POTENCIANDO EDUCACION Y APRENDIZAJE.

FACES ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN. POTENCIANDO EDUCACION Y APRENDIZAJE. FACES ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN. POTENCIANDO EDUCACION Y APRENDIZAJE. Lubiza Osío asistbibliotecafaces@gmail.com Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad

Más detalles

EL PROYECTO NACIONAL EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA *

EL PROYECTO NACIONAL EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA * EL PROYECTO NACIONAL EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA * SUMARIO: I. Prin ci pio de igual dad de los hom bres. II. Las ga ran tías de libertad. III. Ga ran tías de se gu ri dad. IV. Derechos sociales. V. Bases

Más detalles

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS Con este material se pretende reforzar el reconocimiento de las letras trabajadas en el aula a través del método letrilandia ; este es un paso posterior al conocimiento

Más detalles

LAS REFORMAS A LA LEY DE EXPROPIACIÓN RELACIONADAS CON LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA I. INTRODUCCIÓN

LAS REFORMAS A LA LEY DE EXPROPIACIÓN RELACIONADAS CON LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA I. INTRODUCCIÓN Revista Mexicana de Derecho Constitucional Núm. 21, julio-diciembre 2009 LAS REFORMAS A LA LEY DE EXPROPIACIÓN RELACIONADAS CON LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA Marat PAREDES MONTIEL José Ma ría SOBERANES

Más detalles

La doctrina del disregard en materia de asociaciones y fundaciones. Estado ac tual de la cuestión. I. Introducción

La doctrina del disregard en materia de asociaciones y fundaciones. Estado ac tual de la cuestión. I. Introducción La doctrina del disregard en materia de asociaciones y fundaciones. Estado ac tual de la cuestión Guillermo J. BORDA SUMARIO: I. Introducción. II. Pri me ra apro xi ma ción al tema: la cri sis de la per

Más detalles

Nadie te creería. Luis María Pescetti. Ilustraciones de O Kif

Nadie te creería. Luis María Pescetti. Ilustraciones de O Kif Nadie te creería Luis María Pescetti Ilustraciones de O Kif www.loqueleo.santillana.com 2004, Luis María Pescetti www.luispescetti.com 2004, 2005, 2014, Ediciones Santillana S.A. De esta edición: 2015,

Más detalles

Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009.

Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009. Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009. International IDEA, Strömsborg, 103 34 Stockholm, Sweden Phone +46-8-698

Más detalles

Aprendiendo e innovando sobre la comercialización del cacao

Aprendiendo e innovando sobre la comercialización del cacao Aprendiendo e innovando sobre la comercialización del cacao 10 GUÍA Aprendiendo e innovando sobre la comercialización del cacao 10 GUÍA Estimados productores y productoras de cacao. La guía que tiene

Más detalles

SISTEMAS DE PAGOS EN MÉXICO

SISTEMAS DE PAGOS EN MÉXICO SISTEMAS DE PAGOS EN MÉXICO Fran cis co Joaquín MORENO Y GUTIÉRREZ Gabriela ARÉVALO CARMONA Hum ber to R. RIVERO SILVA SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Banco de México. III. Sis te mas de pa - gos. IV.

Más detalles

LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA DE VIDA*

LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA DE VIDA* 504 LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA DE VIDA* Agus tín RODRÍGUEZ Po cas ve ces en la vi da de una ge ne ra ción, e in clu so de va rias ge ne ra cio - nes, se vi ve un mo men to tan apa sio nan te y lle no de

Más detalles

Familia y medios de comunicación

Familia y medios de comunicación Instituto de Ciencias para la Familia Universidad de Navarra Familia y medios de comunicación GUÍA DE LA ASIGNATURA Curso Académico 2014-2015 I. CONTEXTO DE LA ASIGNATURA ICF Mayo 6, 2015 Familia y Medios

Más detalles

PALABRAS DEL DOCTOR HÉCTOR FIX-ZAMUDIO EN LA INAUGURACIÓN DEL II CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO ADMINISTRATIVO*

PALABRAS DEL DOCTOR HÉCTOR FIX-ZAMUDIO EN LA INAUGURACIÓN DEL II CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO ADMINISTRATIVO* PALABRAS DEL DOCTOR HÉCTOR FIX-ZAMUDIO EN LA INAUGURACIÓN DEL II CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO ADMINISTRATIVO* Dis tin gui dos in te gran tes de la me sa de ho nor; par ti ci pan tes en el con gre

Más detalles

La Con fe ren cia Ge ne ral,

La Con fe ren cia Ge ne ral, ANEXO 1. DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE EL GENOMA HUMANO Y LOS DERECHOS HUMANOS (De cla ra ción apro ba da, pre vio in for me de la Co mi sión III, en la 26a. se sión ple na ria, el 11 de no viem bre de 1997)

Más detalles

MANUAL PRACTICO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES

MANUAL PRACTICO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES MANUAL PRACTICO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES Pérez Chávez - Fol Olguín - Campero Guerrero Actualmente, un número importante de personas morales se encuentran constituidas legalmente como sociedades

Más detalles

Construcción de la elipse y de otros sólidos básicos.

Construcción de la elipse y de otros sólidos básicos. Revista Comunicación. Volumen 12, año 24, números 1 y 2, enero-diciembre 2003 97 Construcción de la elipse y de otros sólidos básicos. Elementos de visado y trazado estructural de estas figuras Mariano

Más detalles

IG NA CIO LA RRA ÑA GA MUÉS TRA ME TU ROS TRO

IG NA CIO LA RRA ÑA GA MUÉS TRA ME TU ROS TRO IG NA CIO LA RRA ÑA GA MUÉS TRA ME TU ROS TRO CON TEX TO El cris tia no del ma ña na se rá un mís ti co, uno que ha ex pe ri men ta do al go, o ya no se rá na da (Karl Rah ner). Hoy el mun do ne ce si

Más detalles

C A P Í T U L O 15. Cómo hacer una Promesa de Fe

C A P Í T U L O 15. Cómo hacer una Promesa de Fe C A P Í T U L O 15 Cómo hacer una Promesa de Fe Nin gún otro mé to do lo gra tan to como éste. Cual quier igle sia que ten ga una Con fe ren cia Mi sio ne ra Anual y use el plan de la Pro me sa de Fe para

Más detalles

LOS VALORES EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA *

LOS VALORES EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA * LOS VALORES EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA * SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Los va lo res éti cos y la Cons ti tu ción me - xicana. III. Reflexiones finales. 1. Mo ral, éti ca y de re cho I. INTRODUCCIÓN

Más detalles

Vecinos y detectives en Belgrano. María Brandán Aráoz

Vecinos y detectives en Belgrano. María Brandán Aráoz Vecinos y detectives en Belgrano María Brandán Aráoz www.loqueleo.santillana.com 1991, María Brandán Aráoz 1999, 2005, 2014, Ediciones Santillana S.A. De esta edición: 2015, Ediciones Santillana S.A.

Más detalles

Boletín Mexicano de Derecho Comparado ISSN: 0041-8633 bmdc@servidor.unam.mx Universidad Nacional Autónoma de México México

Boletín Mexicano de Derecho Comparado ISSN: 0041-8633 bmdc@servidor.unam.mx Universidad Nacional Autónoma de México México Boletín Mexicano de Derecho Comparado ISSN: 0041-8633 bmdc@servidor.unam.mx Universidad Nacional Autónoma de México México CÁRDENAS, Jaime CONSTITUCIÓN Y REFORMA PETROLERA Boletín Mexicano de Derecho Comparado,,

Más detalles

Que sea la Odisea! Adela Basch. Ilustraciones de Douglas Wright

Que sea la Odisea! Adela Basch. Ilustraciones de Douglas Wright Que sea la Odisea! Adela Basch Ilustraciones de Douglas Wright www.loqueleo.santillana.com 2003, Adela Basch 2003, 2006, 2014, Ediciones Santillana S.A. De esta edición: 2015, Ediciones Santillana S.A.

Más detalles

Manual para la homologación de proveedores de soluciones tecnológicas EDI

Manual para la homologación de proveedores de soluciones tecnológicas EDI Manual para la homologación de proveedores de soluciones tecnológicas EDI Anexo 1 1 /// Manual para la Homologación de proveedores de soluciones tecnológicas EDI Indice A. Introducción....................................................................

Más detalles

LÓPEZ MEDINA, Diego Edu ar do, El derecho de los jueces, 3a. reimp., Bogotá, Legis-Uniandes, Facultad de Derecho, 2002, 220 pp.

LÓPEZ MEDINA, Diego Edu ar do, El derecho de los jueces, 3a. reimp., Bogotá, Legis-Uniandes, Facultad de Derecho, 2002, 220 pp. LÓPEZ MEDINA, Diego Edu ar do, El derecho de los jueces, 3a. reimp., Bogotá, Legis-Uniandes, Facultad de Derecho, 2002, 220 pp. La fun ción ju di cial ha ob te ni do en dé ca das re cien tes, en los paí

Más detalles

El compañero desconocido

El compañero desconocido El compañero desconocido (diez recuerdos inventados) Marcelo Birmajer www.loqueleo.santillana.com 2005, Marcelo Birmajer 2005, 2015, Ediciones Santillana S.A. De esta edición: 2016, Ediciones Santillana

Más detalles

EL SALMO VESPERTINO Tono 8

EL SALMO VESPERTINO Tono 8 EL SALMO VESPERTNO Tono 8 Oh Se- ñor, cla- mo a Ti: es- cú- cha- me; es- cú- cha- me, oh Se- ñor. Oh Se- ñor, cla- mo a Ti: es- cú- cha- me, a- tien- de la voz de mi sú- pli- ca. Cuan- do cla- mo a Ti,

Más detalles

IGUALDAD Y ACCIONES AFIRMATIVAS

IGUALDAD Y ACCIONES AFIRMATIVAS IGUALDAD Y ACCIONES AFIRMATIVAS INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Se rie DOCTRINA JURÍDICA, Núm. 399 Coor di na dor edi to rial: Raúl Már quez Ro me ro Edi ción: Do ris Adria na To rres Ro drí guez

Más detalles

Prof. Amarilys Perelli Correo: aperelli@uc.edu.ve. (LIPEB). Sede Carabobo

Prof. Amarilys Perelli Correo: aperelli@uc.edu.ve. (LIPEB). Sede Carabobo INTEGRACION CURRICULAR DE INTERNET EN EL DESARROLLO PRESENCIAL DE UNA UNIDAD DIDACTICA DE LA ASIGNATURA PROYECTO DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA DE BIOANALISIS Prof. Rosalina González López Correo: rosalinag48@yahoo.com

Más detalles

ESCALAS SALARIALES INDICE. EMPLEADOS DE COMERCIO Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75...3

ESCALAS SALARIALES INDICE. EMPLEADOS DE COMERCIO Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75...3 ESCALAS SALARIALES INDICE EMPLEADOS DE COMERCIO Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75...3 CONSTRUCCIÓN Convenio Colectivo de Trabajo Nº 76/75...13 Convenio Colectivo de Trabajo Nº 151/75...21 TRABAJADORES

Más detalles

UNA DE VAS TA CION DE LA IN TE LI GEN CIA. Crisis y crítica de las Ciencias Sociales

UNA DE VAS TA CION DE LA IN TE LI GEN CIA. Crisis y crítica de las Ciencias Sociales UNA DE VAS TA CION DE LA IN TE LI GEN CIA Crisis y crítica de las Ciencias Sociales José Sánchez-Parga UNA DE VAS TA CION DE LA IN TE LI GEN CIA Crisis y crítica de las Ciencias Sociales Ediciones Abya-Yala

Más detalles

Ética de los valores matrimoniales y familiares

Ética de los valores matrimoniales y familiares Instituto de Ciencias para la Familia Universidad de Navarra Ética de los valores matrimoniales y familiares GUÍA DE LA ASIGNATURA Curso Académico 2014-2015 I. CONTEXTO DE LA ASIGNATURA ICF Abril 13, 2015

Más detalles

EL CASO CASTAÑEDA ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS I. INTRODUCCIÓN

EL CASO CASTAÑEDA ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS I. INTRODUCCIÓN EL CASO CASTAÑEDA ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Carlos María PELAYO MÖLLER* San tia go J. VÁZQUEZ CAMACHO** SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Pro ce di mien to a ni vel na cio nal y en

Más detalles

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO Dr. Luis Regalado Abya-Yala 1999 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO Dr. Luis Regalado 1a. Edición UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

Más detalles

Segundo ciclo. Cálculo mental con números naturales. Aportes para la enseñanza. Ministerio de Educación

Segundo ciclo. Cálculo mental con números naturales. Aportes para la enseñanza. Ministerio de Educación Segundo ciclo Cálculo mental con números naturales Aportes para la enseñanza Escuela Primaria Ministerio de Educación Segundo ciclo Cálculo mental con números naturales Aportes para la enseñanza ESCUELA

Más detalles

Modelos de orientación en psicopedagogía familiar

Modelos de orientación en psicopedagogía familiar Instituto de Ciencias para la Familia Universidad de Navarra Modelos de orientación en psicopedagogía familiar GUÍA DE LA ASIGNATURA Curso Académico 2014-2015 I. CONTEXTO DE LA ASIGNATURA ICF Abril 13,

Más detalles

ENSEÑAR EN LA DIVERSIDAD

ENSEÑAR EN LA DIVERSIDAD DELIA LERNER* ENSEÑAR EN LA DIVERSIDAD Con fe ren cia dic ta da en las Pri me ras Jor na das de Edu ca ción In ter cul tu ral de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, Ar gen ti na: Gé ne ro, ge ne ra cio nes

Más detalles

El deseo del psicoanalista

El deseo del psicoanalista El deseo del psicoanalista Diana S. Rabinovich El deseo del psicoanalista Libertad y determinación en psicoanálisis MANANTIAL Colección: Estudios de psicoanálisis Directora de colección: Diana. S. Rabinovich

Más detalles

THEOTOQUIO. Tono 1. Con la voz de Ga- bri- el que se di- ri- gió a ti, oh Vir- en- car nó en ti, oh Ar- ca san- ta, co- mo di- jo el jus- to Da-

THEOTOQUIO. Tono 1. Con la voz de Ga- bri- el que se di- ri- gió a ti, oh Vir- en- car nó en ti, oh Ar- ca san- ta, co- mo di- jo el jus- to Da- THEOTOQUIO Tono 1 Con la voz de Gabriel que se dirigió a ti, oh Virgen, al decir: «Alégrate!», el Soberano de todos se encarnó en ti, oh Arca santa, como dijo el justo David. Te mostraste más amplia que

Más detalles

Sociología de la familia

Sociología de la familia Instituto de Ciencias para la Familia Universidad de Navarra Sociología de la familia GUÍA DE LA ASIGNATURA Curso Académico 2014-2015 I. CONTEXTO DE LA ASIGNATURA ICF Abril 13, 2015 Sociología de la Familia

Más detalles

SECTOR PRIMARIO. Régimen fiscal. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

SECTOR PRIMARIO. Régimen fiscal. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca SECTOR PRIMARIO. Régimen fiscal. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca Pérez Chávez Fol Olguín El sector primario, mismo que comprende la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, es una actividad

Más detalles

CAPÍTULO V SÍM BO LOS DE LAS AR MAS

CAPÍTULO V SÍM BO LOS DE LAS AR MAS CAPÍTULO V SÍM BO LOS DE LAS AR MAS A. IN FAN TE RÍA Sím bo lo. bá si co del ar ma de In fan te ría. Uni dad de in fan te ría. Uni dad de in fan te ría mo to ri za da. Mot Uni dad de in fan te ría me ca

Más detalles

L I N E A E S P A C I O

L I N E A E S P A C I O L I N E A E S P A C I O SANITARIOS Código Descripción Inodoro con depósito IETJ B DTEXF B Su al tu ra fa ci li ta la trans fe ren cia des de una si lla de rue das. Po see cua tro pun tos de fi ja ción

Más detalles

Amores que matan Historias de amor y terror. Lucía Laragione

Amores que matan Historias de amor y terror. Lucía Laragione Amores que matan Historias de amor y terror Lucía Laragione www.loqueleo.santillana.com 1997, Lucía Laragione 1997, 2015, Ediciones Santillana S.A. De esta edición: 2016, Ediciones Santillana S.A. Av.

Más detalles

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA CONFIANZA

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA CONFIANZA Lour des Ariz pe Schlosser La ins ti tu cio na li dad de las po lí ti cas pú bli cas en Mé xi co, adap ta - das a las con di cio nes de cada épo ca, re quie re de una trans for ma - ción de fon do, aho

Más detalles

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu AL, EL, IL, OL, UL AL EL IL OL UL NOMBRE:... CURSO:...

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu AL, EL, IL, OL, UL AL EL IL OL UL NOMBRE:... CURSO:... AL EL IL OL UL NOMBRE:... CURSO:... RODEA EL SONIDO QUE TENGA EL DIBUJO: AL EN LA AR LI IS AN IL OS OR AL OL EL EN US ES AN AL AR OL OS IN UL OL OL LU AN UL LI UN UL ER RODEA EL SONIDO QUE TENGA EL DIBUJO:

Más detalles

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu AL, EL, IL, OL, UL. al el il ol ul NOMBRE:... CURSO:...

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu AL, EL, IL, OL, UL. al el il ol ul NOMBRE:... CURSO:... al el il ol ul NOMBRE:... CURSO:... Rodea el sonido que tenga el dibujo: al en la ar os or al ol el en us es li is an il an al ar ol os in ul ol ol lu an ul li un ul er Rodea el sonido que tenga el dibujo:

Más detalles