Ajuntament de Viladecans ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. exercici 2015

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Ajuntament de Viladecans ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. exercici 2015"

Transcripción

1 LIQUIDACIO 2015 Ajuntament de Viladecans ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST exercici 2015 (Aprovat per decret d alcaldia de data 25 de febrer de 2016)

2 LIQUIDACIO 2015 Sumari ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015 Ajuntament de VILADECANS 1.- ACORD PLE : Donar compte decret d aprovació de INFORME D INTERVENCIÓ 3.- RESULTAT PRESSUPOSTARI 4.- ROMANENT DE TRESORERIA 5.- ESTAT EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L EXERCICI CORRENT: 5.1 Resum per capítols 5.2 Estat execució d ingressos 5.3 Estat execució de despeses 6.- ESTAT EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D EXERCICIS TANCATS: 6.1 Resum per capítols 6.2 Estat execució d ingressos 6.3 Estat execució de despeses 7.- OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES: 7.1 Resum operacions no pressupostàries 7.2 Deutors 7.3 Creditors 7.4 Partides pendents d aplicació. Despeses 7.5 Partides pendents d aplicació. Ingressos 8.- ESTAT DE TRESORERIA I ACTA D ARQUEIX 9.- MODIFICACIONS DE CRÈDIT

3 LIQUIDACIO ACORD PLE : Donar compte del decret d aprovació de data

4

5

6

7

8

9 2.- INFORME D INTERVENCIÓ LIQUIDACIO 2015

10

11

12

13

14

15

16

17 3.- RESULTAT PRESSUPOSTARI LIQUIDACIO 2015

18 AJUNTAMENT VILADECANS RESULTAT PRESSUPOSTARI ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015 Conceptes Drets reconeguts nets Obligacions reconegudes netes AJUSTOS RESULTAT PRESSUPOSTARI a. Operacions corrents (cap 1 al 5) , , ,28 b. Altres operacions no financeres (cap 6 i 7) , , ,45 1. Total operacions no financeres (a + b) , , ,83 2. Actius financers (cap. 8) , ,57 3. Passius financers (cap. 9) , ,41 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI , , ,85 AJUSTOS: 4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals ,45 5. (+) Desviacions de financiació negatives de l'exercici ,45 6. (-) Desviacions de financiació positives de l'exercici , ,64 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT ,49 22/02/2016

19 4.- ROMANENT DE TRESORERIA LIQUIDACIO 2015

20 AJUNTAMENT DE VILADECANS LIQUIDACIÓ 2015 ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA exercici 2015 Variació Var. % Exercici 2015 Exercici 2014 (euros) (euros) 1. (+) FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA A FI D'EXERCICI: , , ,50 28,92% 2. (+) DRETS PENDENTS COBRAMENT A FI D'EXERCICI: , , ,21-9,39% De pressupost d'ingressos exercici corrent: , , ,45 De pressupost d'ingressos exercicis tancats: , , ,66 D' operacions no pressupostàries: , , ,59 (-) Ingressos realitzats pendent aplicació definitiva: , , ,01 3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS PAGAMENT A FI D'EXERCICI: , , ,71-30,06% De pressupost de despeses exercici corrent: , , ,98 De pressupost de despeses exercicis tancats: , , ,22 D' operacions no pressupostàries: , , ,75 (-)Pagaments realitzats pendent aplicació definitiva: ,09 394, ,26 I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL , , ,00 23,22% ( ) II. (-) SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT: ,98% III. (-) EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT: , , ,93-45,22% Excés de finançament afectat Despeses amb finançament afectat (Cap 6): , , ,40 Ingressos afectats de capital: , , ,53 IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS: , , ,93 92,39% Romanent de tresoreria per incorporació de romanents de crèdit: , , ,06 74,95% Operacions Cap.1: , , ,42 56,59% Operacions Cap.2: , , ,42 40,41% Operacions Cap.3: , ,11 71,95% Operacions Cap.4: , , ,27 363,38% Operacions Cap 9: , ,84 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GRALS. LLIURE , , ,87 125,73% 22/02/ /03/2016

21 LIQUIDACIO ESTAT EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI CORRENT 5.1 Resum general per capítols 5.2 Estat execució d ingressos 5.3 Estat execució de despeses

22 EXERCICI CORRENT 22/02/2016 Cap. Previsió Modificació Previsió Drets reconeg. Recaptació Pendent saldo 1 Capítols d' INGRESSOS Inicial Definitiva nets liquida cobrar A) OPERACIONS CORRENTS IMPOSTOS DIRECTES , , , ,07 IMPOSTOS INDIRECTES , , , ,90 TAXES I ALTRES INGRESSOS , , , , , ,38 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , , , , , , ,63 INGRESSOS PATRIMONIALS , , , , , , ,93 Total ingressos corrents: , , , , , , ,05 B) OPERACIONS DE CAPITAL AL.LIENACIÓ D'INVERSIONS REALS TRANSFERÈNCIES CAPITAL , , , , , , ,95 ACTIUS FINANCERS , , ,53 PASSIUS FINANCERS Total ingressos capital: , , , , , , ,48 TOTAL INGRESSOS , , , , , , ,43 Cap. Previsió Modificació Previsió Obligacions Pagaments Pendent saldo 2 Capítols de DESPESES Inicial Definitiva reconegudes líquids pagament A) OPERACIONS CORRENTS EXERCICI CORRENT 2015 ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI CORRENT A DATA 31/12/2015 DESPESES DE PERSONAL , , , , , ,20 BÉNS CORRENTS I SERVEIS , , , , , , ,16 DESPESES FINANCERES , , ,71 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , , , , , , ,20 Total despeses corrents: , , , , , , ,27 B) OPERACIONS DE CAPITAL INVERSIONS REALS , , , , , , ,76 TRANSFERÈNCIES CAPITAL ACTIUS FINANCERS , , , , PASSIUS FINANCERS , , , , , ,25 Total despeses capital: , , , , , , ,01 TOTAL DESPESES , , , , , , ,28 3 SITUACIÓ ECONÒMICA Superàvit previsió inicial Modificació superàvit previsió definitiu SUPERÀVIT FINAL moviment fons líquids deutors / creditors saldo TOTAL INGRESSOS , , , , , , ,43 TOTAL DESPESES , , , , , , ,28 DIFERÈNCIES , , , ,85 18/03/201612:32

23 Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR , , , ,45 448,32 IMPOST BENS IMMOBLES. RÚSTICA ,68 158,06 98,98 84,65 Total C. Econòmica , , , ,45 448, ,68 158,06 98,98 84, , , , , , ,05 IMPOST BENS IMMOBLES. URBANA , , ,74 99,59 90,79 Total C. Econòmica , , , , , , , , ,74 99,59 90, , , , , ,99 IMPOST BENS IMMOBLES. BICES ,99 154,32 99,76 Total C. Econòmica , , , , , ,99 154,32 99, , , , , , ,81 IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA , , ,06 99,12 86,33 Total C. Econòmica , , , , , , , , ,06 99,12 86, , , , , , ,25 IMPOST INCREMENT DE VALOR DEL TERRENY , , ,03 241,55 68,47 Total C. Econòmica , , , , , , , , ,03 241,55 68,47 Total C. Econòmica , , , , , , , , ,83 112,83 86, , , , , , ,01 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES , , ,71 106,69 91,85 Total C. Econòmica , , , , , , , , ,71 106,69 91,85 Total C. Econòmica , , , , , , , , ,71 106,69 91,85 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 1 SIT003

24 Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR Total C. Econòmica , , , , , , , , ,54 112,49 87, , , , , , ,90 IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OBRES ,90 761, ,57 349,34 96,62 Total C. Econòmica , , , , , , ,90 761, ,57 349,34 96,62 Total C. Econòmica , , , , , , ,90 761, ,57 349,34 96,62 Total C. Econòmica , , , , , , ,90 761, ,57 349,34 96, , , , , , ,46 TAXA RECOLLIDA DE RESIDUS ,46 492, , ,04 115,29 61,57 Total C. Econòmica , , , , , , ,46 492, , ,04 115,29 61,57 Total C. Econòmica , , , , , , ,46 492, , ,04 115,29 61, TAXA ACTIVITATS CULTURALS 15 1,36 10 Total C. Econòmica , , , , , ,28 TAXA ACTIVITATS ESPORTIVES , , ,70 43, ,50 233,50 233, ,50 TAXA PER ÚS INSTAL LACIONS 233,50 3,34 10 Total C. Econòmica , , , , , , , ,70 38, ,48 429, , , ,22 TAXA INSTAL.LACIONS CAN CALDERON ,78 429,70 56,75 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 2 SIT003

25 Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR Total C. Econòmica ,48 429, , , , ,78 429,70 56,75 10 Total C. Econòmica , , , , , , , ,40 39, , , , , , ,82 TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES ,82 849,62 645,17 98,16 Total C. Econòmica , , , , , , ,82 849,62 645,17 98, , , , ,90 TAXA ANUNCIS I PUBLICITAT , ,90 135, ,35 635, , , ,05 TAXA PER SERVEIS GENERALS , ,20 112,60 96,87 97,01 Total C. Econòmica ,25 635, , , , , ,10 112,60 102,96 97, , , , ,40 TAXA RETIRADA VEHICLES VIA PÚBLICA (C.A.) 2.179, , , Total C. Econòmica , , , , , , , ,30 72, , , , ,50 TAXA TINENÇA D'ANIMALS ,50 267,20 72,80 143,74 74, , , , ,13 965,04 TAXA MERCAT MUNICIPAL ,96 96,78 75, , , , , , ,16 TAXA PER OBERTURA ESTABLIMENTS , ,13 699,50 182,20 73,42 Total C. Econòmica , , , , , , , ,33 772,30 172,68 73,59 Total C. Econòmica , , , , , , , , , , ,52 248,50 89,54 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 3 SIT003

26 Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR , , , , , ,20 TAXA PER ENTRADA VEHICLES , , ,90 101,37 85,84 Total C. Econòmica , , , , , , , , ,90 101,37 85, ,86 0, , , ,86 TAXA PER INGRESSOS BRUTS ,86 107,78 10 Total C. Econòmica ,86 0, , , , ,86 107, , , , ,21 TAXA PER COMPENSACIÓ CTNE , ,21 101,97 10 Total C. Econòmica , , , , , ,21 101, , , , , , ,15 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA TERRACES , ,25 685,25 110,14 72,46 Total C. Econòmica , , , , , , , ,25 685,25 110,14 72, , , , , , ,84 TAXA ALTRES OCUPACIONS VIA PÚBLICA , , ,33 180,87 95, , , , , , ,56 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA QUIOSCOS 9.997,44 83,31 72, , , , , ,53 TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA MERCAT SETM , ,82 95,89 91, , , , ,83 TAXA ESTACIONAMENT VEHICLES VIA PUBLIC , , , Total C. Econòmica , , , , , , , , , , ,33 103,14 96,64 Total C. Econòmica , , , , , , , , , , ,48 104,42 92,83 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 4 SIT003

27 Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR ,61 232, , , , ,09 INGRESSOS PER VENDES DE SUBPRODUCTES , ,91 232,52 140,72 84,68 Total C. Econòmica ,61 232, , , , , , ,91 232,52 140,72 84,68 Total C. Econòmica ,61 232, , , , , , ,91 232,52 140,72 84, , , , , , ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS (C.A.) , , ,32 75,38 11, , , , , , ,95 OBRES CLAVEGUERAM CÀRREC PARTICULARS , ,94 138,82 44, OBRES A CÀRREC DE PARTICULARS (C.A.) Total C. Econòmica , , , , , , , , ,32 123,06 39,86 Total C. Econòmica , , , , , , , , ,32 123,06 39, , , , ,70 MULTES DE TRÀNSIT , ,70 143, , , , , , ,98 SANCIONS ADMINISTRATIVES , ,64 137,44 36,81 Total C. Econòmica , , , , , , , ,34 142,75 93, ,01 922,16 1, , , ,85 RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT , ,52 922,16 235,48 10 Total C. Econòmica ,01 922,16 1, , , , , ,52 922,16 235, , ,74 7, , , ,79 INTERESSOS DE DEMORA , , ,68 223,46 99,99 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 5 SIT003

28 Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR Total C. Econòmica , ,74 7, , , , , , ,68 223,46 99, IMPREVISTOS ,15 2, , , , ,10 INDETERMINATS (C.A.) , ,05 2,05 259,22 50,07 Total C. Econòmica ,15 2, , , , , , ,05 2,05 250,07 50,07 Total C. Econòmica , , , , , , , , ,89 155,94 93,82 Total C. Econòmica , , , , , , , , ,17 492, , ,85 138,34 88, , , , ,43 PARTICIPACIÓ MPAL. INGRESSOS DE L'ESTAT , ,43 103, , , , ,68 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L'ESTAT (C.A.) 9.311, ,68 136, , , , ,32 QUOTES PROVINCIALS, NACIONAL IAE , ,32 126, , , , , , ,34 QUOTA P.I.E. AREA METROP.BARCELONA (C.A.) , , ,00 105,34 94,93 Total C. Econòmica , , , , , , , , ,43 103,87 99,56 Total C. Econòmica , , , , , , , , ,43 103,87 99, FONS COOP. LOCAL CATALUNYA , , , , , ,88 ALTRES TRANSFERÈNCIES GENERALITAT (C.A , , ,88 123,28 94,94 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 6 SIT003

29 Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR SUBV. GENCAT. CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCI , , , ,41 TRANSFERÈNCIES GENERALITAT CATALUNYA , ,41 392, , , , , , TRANSF. GENERALITAT SERVEIS FORMACIÓ (C , , ,10 83,90 79, , , , , , TRANSF. GENERALITAT SERVEIS OCUPACIÓ (C , , ,35 95, , , ,80 TRANSF. GENERALITAT FOMENT ACTIV.ECON , , , , , , ,20 50 TRANSF. GENERALITAT PROM.DESENV.LOCAL , , ,20 99, TRANSF. GENERALITAT MEDI AMBIENT(C.A.) Total C. Econòmica , , , , , , , , , ,94 159,41 91,76 Total C. Econòmica , , , , , , , , , ,94 159,41 91, , , , ,77 TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ BARCELONA , ,77 314, , , , ,30 ALTRES TRANSF DIPUTACIÓ BARCELONA , ,30 227,78 98, , , , , , ,77 DIPUTACIÓ: XARXA GOV LOCALS , ,77 170, , , , ,66 DIPUTACIÓ PCL 15 B SABADELL , , , TRANSF. DIPUTACIÓ SERVEIS FORMACIÓ (C.A.) , , , , , ,89 TRANSF. DIPUTACIÓ SERVEIS OCUPACIÓ (C.A.) , , ,73 113,29 90, , , , , ,31 TRANSF. DIPUTACIÓ FOMENT ACTIV.ECONÒMI , , ,81 251,91 64,61 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 7 SIT003

30 Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR TRANSF. DIPUTACIÓ COMERÇ I TURISME (C.A.) ,15 Total C. Econòmica , , , , , , , , , ,04 166,42 95, , , , ,78 A.M.B. COMPENS.INSTAL.LACIONS RESIDUS , ,22 99, , , , ,67 A.M.B. MEDI AMBIENT- RETORN CANON , ,67 133, , , , ,32 ALTRES TRANSFERÈNCIES AREA METROPOLIT , , , A.M.B. ACTUACIONS PAMMU Total C. Econòmica , , , , , , , ,21 100, , , , ,35-73,96 TRANSFERÈNCIES ENTITATS , , ,35 100,33 10 Total C. Econòmica , , , ,35-73, , , ,35 100,33 10 Total C. Econòmica , , , , , , , , , ,60 143,28 96, APORTACIÓ D'EMPRESES PRIVADES , APORTACIÓ PARTICULARS , , , ,60 50 VILADECANS SOLIDARIA , , ,60 99, , , , , ,78 1,22 APORTACIÓ JUNTA CONSV. GABRIELISTES , , , , , , , ,10 APORTACIÓ JUNTA CONSV. PARC ACTIV , ,80 137,16 67,10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 8 SIT003

31 Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR Total C. Econòmica , , , , , , , , , , ,50 87,66 Total C. Econòmica , , , , , , , , , , ,50 87, TRANSF. PROGRAMES EUROPEUS (C.A.) Total C. Econòmica , , ,00 TRANSF. PROG. EUROPEU IMAILE (C.A.) Total C. Econòmica , , ,00 Total C. Econòmica , , , ,51 10 Total C. Econòmica , , , , , , , , , , ,71 97, ,96 54, , , ,04 INTERESSOS DE DIPÒSITS BANCS I CAIXES , ,96 54,00 71,80 10 Total C. Econòmica ,96 54, , , , , ,96 54,00 71,80 10 Total C. Econòmica ,96 54, , , , , ,96 54,00 71, , , , , ,34 ARRENDAMENT FINQUES URBANES , ,85 98,48 92,27 Total C. Econòmica , , , , , , ,85 98,48 92,27 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 9 SIT003

32 Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR Total C. Econòmica , , , , , , ,85 98,48 92, , , , , , , , ,00 CONCESSIONS SERVEIS MUNICIPALS , ,51 119,47 73,38 Total C. Econòmica , , , , , , , , , ,51 119,47 73, , , ,00 CONCESSIÓ PARADES MERCAT MUNICIPAL ,90 10 Total C. Econòmica , , , ,90 10 Total C. Econòmica , , , , , , ,12-704, , ,51 100,17 73, , , ,25 155, , , ,45 LIQUIDACIÓ DANYS PATRIMONI MUNICIPAL , , , ,25 110,29 99,71 Total C. Econòmica , , ,25 155, , , , , , , ,25 110,29 99,71 Total C. Econòmica , , ,25 155, , , , , , , ,25 110,29 99,71 Total C. Econòmica , , , , , , , , , , , ,25 98,81 81, VENDA DE TERRENYS Total C. Econòmica Total C. Econòmica Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 10 SIT003

33 Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR Total C. Econòmica , , ,19 RC14 GENCAT: ACTUACIONS PROGRAMA FEDE , ,19 10 Total C. Econòmica , , , , ,19 10 Total C. Econòmica , , , , , , , , , , , ,61 A.M.B. PLA INV PACT-PAMMU , ,77 39,15 55, , , , , ,24-0,24 A.M.B. ACT. MPALS. MILLORA URBANA , , , , , , ,10-82,15 RC14 A.M.B. PLA INV PACT-PAMMU , , ,10 100,02 77, AMB MILLORA INFRAESTR. POLÍGONS INDUST Total C. Econòmica , , , , , , , , , ,11 78,17 43, , , , , , ,27 APORTACIO CONSORCI CA N'ALEMANY , ,27 161,99 10 Total C. Econòmica , , , , , , , ,27 161,99 10 Total C. Econòmica , , , , , , , , , ,38 82,59 49, , ,00 RC14 FEDER CATALUNYA ,00 Total C. Econòmica , , ,00 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 11 SIT003

34 Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR Total C. Econòmica , , ,00 Total C. Econòmica , , , , , , , , , ,38 76,10 49, REINTEG. BESTRETES PERSONAL (C.A.) ,67 32, REINTEG. BESTRETES PERSONAL PLANS (C.A.) REINTEG. BESTRETES CORPORACIÓ (C.A.) Total C. Econòmica ,64 32,90 Total C. Econòmica ,64 32, , ,30 ROMANENT TRESOR. INCORP. ROM. OP. CORRE , , ,87 ROMANENT TRESOR. INCORP. ROMAN. CRÈDIT , , ,36 RC14 ROMANENT TRESOR. LLIURE PER A DESP ,36 Total C. Econòmica , , ,53 Total C. Econòmica , , ,53 Total C. Econòmica , , , ,69 32, PRÉSTEC PROJECTE INVERSIONS ,71 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 12 SIT003

35 Estat de Situació del Pressupost d'ingressos a dia 31/12/2015 C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec. Inicial Actual DR DR Anul. Deutors I I Nets Saldo CONCEPTE Modific. DR Nets DR Canc. OI Dev. I % DR s/ Prev % I Nets s/ DR PRESTEC SABADELL PCL Total C. Econòmica ,90 10 Total C. Econòmica ,90 10 Total C. Econòmica ,90 10 Total General Euros: , , , , , , , , , ,70 492, , ,21 89,04 89,33 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 13 SIT003

36 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , , ,76 10 HAVERS REGIDORS CORPORACIÓ N ,28 198, , , , , , ,49 10 HAVERS SÍNDIC DE GREUGES N , , , , , , , ,21 10 HAVERS REGIDORS ALCALDIA N , , , , , , , ,71 0,01 10 HAVERS REGIDORS PLANIFICACIÓ 0, N , , , , , , , ,71 10 HAVERS REGIDORS SERVEIS PERSONALS N , , , , , , , ,00 10 HAVERS REGIDORS ESPAI PÚBLIC N , , , , , , , ,66 10 HAVERS REGIDORS ALCALDIA-ECONOMIA I AVAL N , , , , , , , ,10 10 HAVERS REGIDORS EMP. INNOVACIÓ I OCUPACIÓ N , , , , , , , ,71 0,01 10 HAVERS REGIDORS ALCALDIA-ACCIO MUNICIPAL 0, N , , , , , , , ,86 10 HAVERS REGIDORS OFICINA DISTRICTE N , , , , , , , ,96 10 HAVERS REGIDORS MEDI AMBIENT I C. SOST Total Econòmic 100 : , , , , , , , ,17 0, , Total Art. 10 : , , , , , , , ,17 0, , N , , , , , , , ,78 0,98 10 RETRIBUCIONS PERS. EVENTUAL ALCALDIA 0, N ,70 22, , , , , , ,08 10 RETRIB. PERS. EVENTUAL GABINET ALCALDIA N , , , , , , ,84 318,44 0,69 99,31 RETRIB. PERS. EVENTUAL REL. INSTITUC.I PROTO 318,44 99,31 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 1 SIT002

37 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , , ,43 10 RETRIBUCIONS PERS. EVENTUAL PLANIFICACIÓ N , , , , , , , ,58 10 RETRIBUCIONS PERS. EVENTUAL SERV. PERSONA N , , , , , , , ,98 10 RETRIBUCIONS PERS. EVENTUAL ESPAI PÚBLIC N ,28 68, , , , , , ,78 10 RETRIB. PERS. EVENTUAL ALCALDIA-ECON. I AVA N , , , , , , , ,76 10 RETRIB. EVENTUAL EMPR., INNOVACIO I OCUPACI N , , , , , , ,84 10 RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL N , , , , , , , ,16 0,86 10 RETRIB. PERS. EVENTUAL ALCALDIA-ACCIO MPA 0, N ,91 61, , , , , , ,42 10 RETRIB.PERS. EVENTUAL DIR.M. AMBIENT I C.SOS Total Econòmic 110 : , , , , , , , ,65 320,28 0,04 99,96 320,28 99,96 10 Total Art. 11 : , , , , , , , ,65 320,28 0,04 99,96 320,28 99,96 10 N , , , , , , , ,57 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES DIRECCIO ALCALDIA N ,44 187, , , , , , ,09 10 RETRIB. BÀSIQUES REL. INSTITUCIONALS I PROTO N , , , , , , , ,75 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PREMSA N , , , , , , , ,27 10 RETRIB. BÀSIQUES INFORM. I ATENCIÓ AL CIUTA N , , , , , , ,11 10 RETRIBUCIONS BASIQUES. REL. INTERNACIONALS N , , , , , , ,89 10 RETRIB. BASIQUES ADM. GRAL. DE LA VIVENDA I Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 2 SIT002

38 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , , ,56 10 RETRIB. BASIQUES ADM. GRAL. PLANIFICACIO TE N ,80 307, , , , , , ,55 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES U. ADMINISTRATIVA N , , , , , , ,12 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEP. JURIDIC N ,93 47, , , , , , ,96 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES U. JURIDICA N , , , , , , , ,68 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PLANIFICACIÓ TERRITO N ,12 120, , , , , , ,48 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES UNITAT GRÀFICA N , , , , , , ,44 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES URBANISME N , , , , , , , ,15 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES UNIT. LLICÈNCIES D'OB N , , , , , , ,24 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES EDIFICACIÓ D'OBRES N , , , , , , , ,99 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES EDIFICACIONS N ,80 282, , , , , , ,04 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES URBANITZACIÓ N , , , , , , , ,44 10 RETRIB. BASIQUES ADM. GRAL SERVEIS PERSONA N , , , , , , ,04 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES OFICINA CONSUMIDOR N , , , , , , , ,19 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES UNITAT ADMINISTRATI N , , , , , , ,27 10 RETRIB.BASIQUES PERSONAL LABORAL UNITAT A N , , , , , , , ,70 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES EBASP N ,24 329, , , , , , ,45 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES CULTURA Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 3 SIT002

39 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , , ,00 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES BIBLIOTECA N ,92 117, , , , , , ,92 10 RETRIB. BÀSIQUES INFRAESTRUCT. I ACCIO CULT N , , , , , , ,04 10 RETRIB. BASIQUES ASSOC. I REGISTRE ENTITATS N ,44 195, , , , , , ,44 10 RETRIB. BÀSIQUES PROMOCIO ESPORTS N , , , , , , , ,94 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES EDUCACIÓ N , , , , , , , ,90 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES SALUT PUBLICA N ,80 116, , , , , , ,77 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES CONSUM N ,84 127, , , , , , ,21 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PATRIMONI CULTURAL N ,72 117, , , , , , ,72 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ARXIU MUNICIPAL N , , , , , , , ,37 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES IGUALTAT I CIUTADANI N , , , , , , , ,18 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES MOBILITAT URBANA N , , , , , , ,44 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES DIRECCIÓ ESPAI PÚBLI N ,72 193, , , , , , ,73 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES OFICINA GESTIÓ ADMT N , , , , , , , ,71 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES OFICINA INSPECCIÓ MP N , , , , , , , ,97 10 RETRIB. BÀSIQUES GESTIÓ I MANT. ESPAI PUBLIC N , , , , , , , ,72 10 RETRIB. BÀSIQUES UNITAT MANT. ESPAI PUBLIC N ,00 269, , , , , , ,82 10 RETRIB. BÀSIQUES UNITAT MANT. JARDINERIA Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 4 SIT002

40 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N ,96 94, , , , , , ,04 10 RETRIB. BÀSIQ. UNITAT MANTENIMENT INFRAEST N ,47 272, , , , , , ,40 10 RETRIB. BÀSIQUES SERVEIS PUBLICS NETEJA VIÀ N ,47 272, , , , , , ,40 10 RETRIB. BÀSIQUES SERV. PUBLICS ENLLUMENAT N , , , , , , ,07 355,89 0,91 99,09 RETRIB. BÀSIQUES SERV.PUBLICS GESTIÓ PATRIM 355,89 99,09 10 N , , , , , , , ,70 10 RETRIB.BÀSIQUES POLICIA LOCAL I SEG. CIUTAD N ,92 180, , , , , , ,52 10 RETRIB. BASIQUES ADM. GRAL POLICIA LOCAL N , , , , , , , ,91 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES POLICIA LOCAL N , , , , , , ,04 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PROTECCIO CIVIL N ,64 240, , , , , , ,44 10 RETRIB.BÀSIQUES ALCALDIA-ECONOMIA I AVALU N , , , , , , , ,81 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES GESTIÓ ECÒNOMICA N , , , , , , , ,15 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES OFICINA PRESSUPOST N , , , , , , , ,89 10 RETRIB. BÀSIQUES GESTIÓ TRIBUT. I RECAPTACIÓ N ,12 517, , , , , , ,45 10 RETRIB. BÀSIQUES DEPT. RRHH I ORGANITZACIÓ N , , , , , , , ,50 10 RETRIBUCIÓNS BÀSIQUES FORMACIÓ I SELECCIÓ N ,56 544, , , , , , ,59 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES UNITAT RR.HH N , , , , , , , ,63 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES UNITAT ORGANITZATIV N , , , , , , ,44 10 RETRIB. BASIQUES INFORMACIO I COMUNICACIO Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 5 SIT002

41 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , , ,44 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ATENCIO CIUTADANS N , , , , , , , ,25 10 RETRIB. BÀSIQUES REPRESENTANTS SINDICALS N , , , , , , , ,04 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES INFORMÀTICA N , , , , , , ,76 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES OFICINA SIG N , , , , , , , ,63 10 RETRIB.BÀSIQUES OFIC. ASSESSOR. JURIDIC I INN N ,20 239, , , , , , ,70 10 RETRIB. BÀSIQUES CONTRACTACIÓ I COMPRES N , , , , , , , ,75 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES INTERVENCIO N , , , , , , , ,50 10 RETRIB.BÀSIQUES DIR. EMP., INNOVACIO I OCUPA N , , , , , , , ,73 10 RETRIB. BÀSIQUES PROMOCIO ECON. I SERV. EMP N , , , , , , , ,91 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES OF. ADMTIVA N , , , , , , , ,54 10 RETRIBUCIONS BASIQUES U. SERVEI FORMACIO N ,84 155, , , , , , ,80 10 RETRIBUCIONS BASIQUES U. SERVEI OCUPACIO N , , , , , , , ,75 10 RETRIB. BASIQUES FOMENT ACT. ECONOMIQUES N , , , , , , ,08 10 RETRIB.BASIQUES PERSONAL LABORAL TURISME N , , , , , , , ,23 10 RETRIB. BASIQUES PARTICIPACIO CIUTADANA N , , , , , , , ,91 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES SECRETARIA N ,76 90, , , , , , ,06 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ACTES I REGISTRES Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 6 SIT002

42 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N ,64 121, , , , , , ,27 10 RETRIBUCIONS BASIQUES ESTADISTICA N ,80 330, , , , , , ,79 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES MEDI AMBIENT I C. SOS N , , , , , , , ,52 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES OFICINA ADMTIVA N , , , , , , , ,56 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES SOSTENIBILITAT N , , , , , , , ,80 10 RETRIBUCIONS BÀSIQUES MEDI NATURAL Total Econòmic 120 : , , , , , , , ,86 355,89 0,01 99,99 355,89 99,99 10 N , , , , , , , ,89 10 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES DIRECCIO ALCALDI N , , , , , , , ,76 10 RETRIB. COMPLEM. REL. INSTITUCIONALS I PROT N , , , , , , , ,17 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PREMSA N , , , , , , , ,62 10 RETRIB. COMPL. INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUT N ,82 368,82 368,82 368,82 368,82 368,82 368,82 10 RETRIBUCIONS COMPLEM.. REL. INTERNACIONAL N , , , , , , ,65 10 RETRIB.COMPL. ADM. GRAL.DE LA VIVENDA I UR N , , , , , , , ,15 10 RETRIB.COMPL. ADM. GRAL. PLANIFICACIO TERRI N , , , , , , , ,70 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES U. ADMTVA N ,08 647, , , , , , ,52 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES DEP. JURIDIC N ,00 978, , , , , , ,33 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES U. JURIDICA Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 7 SIT002

43 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , , ,55 10 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES PLANIF. TERRITORIA N ,80 881, , , , , , ,93 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES UNITAT GRÀ N ,08 775, , , , , , ,51 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES URBANISME N , , , , , , , ,06 10 RETRIB. COMPLEMENT. UNIT. LLICÈNCIES D'OBRE N , , , , , , , ,87 10 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES EDIFICACIÓ D'OBRE N , , , , , , , ,64 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EDIFICACION N ,32 617, , , , , , ,02 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES URBANITZAC N , , , , , , , ,62 10 RETRIB.COMPLEM. ADM. GRAL. SERV. PERSONAL N ,28 575, , , , , , ,22 10 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES OFICINA CONSUMID N , , , , , , , ,91 10 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES UNITAT ADMTVA N , , , , , , ,45 10 RETRIB.COMPLEM. PERSONAL LABORAL UNITAT N , , , , , , , ,44 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EBASP N ,88 740, , , , , , ,55 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES CULTURA N , , , , , , , ,36 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES BIBLIOTECA N , , , , , , , ,32 10 RETRIB. COMPLEM. INFRAESTRUCT. I ACCIO CUL N , , , , , , , ,65 10 RETRIB. COMPLEM. ASSOC. I REGISTRE ENTITATS N , , , , , , , ,84 10 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES PROMOCIO ESPORTS Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 8 SIT002

44 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , , ,40 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EDUCACIÓ N , , , , , , , ,29 10 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES SALUT PÚBLICA N ,48 653, , , , , , ,32 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES CONSUM N , , , , , , , ,18 10 RETRIB. COMPLEMENT. PATRIMONI CULTURAL N ,96 633, , , , , , ,95 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. ARXIU MUNICIPAL N , , , , , , , ,74 10 RETRIBUCIONS COMPL. IGUALTAT I CIUTADANIA N , , , , , , , ,35 10 RETRIB. COMPLEMENT. MOBILITAT URBANA N ,04 428, , , , , , ,08 10 RETRIB. COMPLEMENT. DIRECCIÓ ESPAI PÚBLIC N , , , , , , , ,92 10 RETRIB. COMPLEMENT. OFICINA GESTIÓ ADMTVA N , , , , , , , ,84 10 RETRIB. COMPLEMENT. OFICINA INSPECCIÓ MPAL N , , , , , , , ,05 10 RETRIB. COMPL. GESTIÓ I MANTEN. ESPAI PUBLIC N ,16 944, , , , , , ,85 10 RETRIB. COMPLEM. UNITAT MANT.ESPAI PUBLIC N , , , , , , , ,28 10 RETRIB. COMPLEM. UNITAT MANT. JARDINERIA N , , , , , , , ,02 10 RETRIB. COMPL. UNITAT MANT. INFRAESTRUCT N , , , , , , , ,12 10 RETRIB. COMPLEMENT. SERV. PUBLICS NETEJA VI N ,84 482, , , , , , ,33 10 RETRIB. COMPL. SERV.PUBLICS ENLLUMENAT PÚ N , , , , , , , ,31 10 RETRIB.COMPLEM. SERV.PUBLICS GESTIÓ PATRI Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 9 SIT002

45 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N ,50 270, , , , , , ,44 10 RETRIB.COMPL. POLICIA LOCAL I SEG. CIUTADAN N ,56 797, , , , , , ,87 10 RETRIB.COMPLEMENT. ADM. GRAL. POLICIA LOC N , , , , , , , ,59 0,24 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. POLICIA LOCAL 608,75 0, N ,84 529, , , , , , ,64 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PROTECCIO CIVIL N ,04 440, , , , , , ,19 10 RETRIB. COMPLEMENT. ALCALDIA-ECON. I AVAL N , , , , , , , ,88 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. GESTIÓ ECÒNOMI N , , , , , , , ,05 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENT.OFICINA PRESSUPO N ,21-614, , , , , , ,54 10 RETRIB.COMPL. GESTIÓ TRIBUT. I RECAPTACIÓ N , , , , , , , ,93 10 RETRIB. COMPLEM. RRHH I ORGANITZACIÓ N , , , , , , ,04 292,76 1,14 98,86 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. FORMACIÓ I SELE 292,76 98,86 10 N , , , , , , , ,80 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES UNITAT RR.H N , , , , , , , ,58 10 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES UNITAT ORGANITZ N ,26 496, , , , , , ,77 10 RETRIB. COMPL. INFORMACIO I COMUNICACIONS N , , , , , , , ,81 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. ATENCIO CIUTAD N , , , , , , , ,52 10 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES REPRES. SINDICALS N , , , , , , , ,44 10 RETRIB. COMPLEMENT. INFORMÀTICA N ,00 509, , , , , , ,79 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES OFICINA SIG Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 10 SIT002

46 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , , ,43 10 RETRIB. COMPL. OF.ASSESSOR. JURIDIC I INNOVA N , , , , , , , ,48 10 RETRIB. COMPLEMENT. CONTRACT. I COMPRES N , , , , , , , ,90 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES INTERVENCI N , , , , , , , ,97 10 RETRIB. COMPLEM. DIR. EMP., INNOVACIO I OCUP N , , , , , , , ,19 10 RETRIB. COMP. PROMOCIO ECONOMICA I SERV.E N , , , , , , , ,55 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES OF. ADMTIV N , , , , , , , ,60 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENT SERVEI FORMACIO N , , , , , , , ,87 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. SERVEI OCUPACIO N , , , , , , , ,41 10 RETRIB.COMPLEMT.FOMENT ACT. ECONOMIQUES N ,05 436,05 436,05 436,05 436,05 436,05 436,05 10 RETRIB.COMPLEM. PERSONAL LABORAL TURISM N ,52-436, , , , , , ,53 37,76 0,10 99,90 RETRIB.COMPLEMENT. PARTICIPACIO CIUTADAN 37,76 99,90 10 N , , , , , , , ,88 10 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES SECRETARIA N , , , , , , , ,70 10 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES ACTES I REGISTRES N ,08 241, , , , , , ,40 10 RETRIB.COMPLEMENTARIES ESTADISTICA N ,32 517, , , , , , ,40 10 RETRIB. COMPLEMENT. MEDI AMBIENT I C. SOST N , , , , , , , ,99 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. OFICINA ADMTIV N , , , , , , , ,36 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SOSTENIBILI Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 11 SIT002

47 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , , ,26 10 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. MEDI NATURAL N ,56 73,44 73,44 73,44 73,44 73,44 73,44 10 RETRIB. COMPLEMENT. DESPESES GENERALS Total Econòmic 121 : , , , , , , , ,87 330,76 0,01 99,99 608,75 330,76 99,99 10 Total Art. 12 : , , , , , , , ,73 686,65 0,01 99,99 608,75 686,65 99,99 10 N , , , , , , , ,47 10 HAVERS PERSONAL LABORAL PREMSA N , , , , , , , ,77 10 HAVERS PERS. LAB. INFORM.I ATENCIÓ AL CIUTA N , , , , , , ,28 365,04 1,14 98,86 HAVERS PERS. LAB.TEMP. REL. INTERNACIONALS 365,04 98,86 10 N , ,88 HAVERS PERS. LABORAL PARTICIPACIO CIUTADA N ,82 160, , , , , , ,77 10 HAVERS PERSONAL LABORAL UNITAT ADMTVA N ,36 739, , , , , , ,80 10 HAVERS PERSONAL LABORAL SERVEIS SOCIALS N , , , , , , ,16 0,20 10 HAVERS PERSONAL LABORAL EBASP 0, N , , , , , , , ,96 10 HAVERS PERSONAL LABORAL CULTURA N , , , , , , , ,59 10 HAVERS PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA N , , , , , , , ,93 0,06 10 HAVERS PERSONAL LABORAL EDUCACIÓ 0, N , , , , , , , ,08 10 HAVERS PERS. LABORAL IGUALTAT I CIUTADANI N , , , , , , , ,67 10 HABERS PERS. LABORAL OFICINA GESTIÓ ADMTV Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 12 SIT002

48 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N ,14 914, , , , , , ,18 10 HABERS PERS. LABORAL OFICINA INSPECCIÓ MPA N , , , , , , , ,80 0,62 10 HABERS PERS. LAB. GESTIÓ I MANTEN. ESP.PUBLI 0, N , , , , , , , ,75 10 HABERS PERS. LAB. UNITAT MANT.ESPAI PUBLIC N , , , , , , , ,12 10 HABERS PERS. LABORAL UNITAT MANT. JARDINE N , , , , , , , ,40 10 HABERS PERS. LAB. SERV. PUBLICS GESTIÓ PATRI N , , , , , , , ,19 10 HAVERS PERSONAL LABORAL PROTECCIO CIVIL N , , , , , , , ,16 0,04 10 HAVERS PERS.LAB.GESTIÓ TRIBUT. I RECAPTACIÓ 0, N , , , , , , , ,23 10 HAVERS PERSONAL LABORAL ATENCIO CIUTADA N ,52 770, , , , , , ,42 10 HAVERS PERS. LABORAL SIST. INFORMACIÓ I CO N , , , , , , , ,28 10 HAVERS PERS. LABORAL INFORMÀTICA N , , , , , , , ,00 10 HAVERS PERSONAL LABORAL OFICINA SIG N ,92-816, , , , , , ,97 10 HAVERS PERSONAL LAB. CONTRACT. I COMPRES N , , , , , , , ,02 10 HAVERS PERSONAL LABORAL OF. ADMTIVA N ,00 354, , , , , , ,23 10 HAVERS PERSONAL LABORAL TURISME N ,34 639, , , , , , ,76 10 HAVERS PERSONAL LABORAL SOSTENIBILITAT N HAVERS PERSONAL LABORAL DESPESES GRALS Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 13 SIT002

49 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Econòmic 130 : , , , , , , , ,99 365,96 0,02 99,98 365,96 99,98 10 N , , , , ,62 234,38 16,74 83,26 CONTR. LAB. TEMPORAL DIRECCIÓ AREA ALCAL 234,38 83,26 10 N ,00 336, , , , , , ,37 10 CONTR. LABORAL TEMPORAL IMATGE I COMUNIC N , , , , , , , ,97 10 CONTR. LAB.TEMP.INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTA N , , , , , , , ,30 10 CONTR. LABORAL TEMPORAL EDIFICACIÓ D'OBRE N , , , , , , , ,69 10 CONTR. LABORAL TEMPORAL EDIFICACIONS N , , , , , , ,87 10 CONTR. LABORAL TEMPORAL UNITAT ADMTVA N , , , , , , , ,06 10 CONTR. LABORAL TEMPORAL EBASP N , , , , , , ,18 302,42 1,13 98,87 CONTR. LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA 302,42 98,87 10 N , , , , , , , ,67 10 CONTR. LABORAL TEMPORAL INSTAL. ESPORTIVE N , , , , , , , ,29 10 CONTR. LABORAL TEMPORAL EDUCACIÓ N ,49 841,49 841,49 841,49 841,49 841,49 841,49 10 LABORAL TEMPORAL EDUCACIÓ N , , , , , , ,95 10 LABORAL TEMPOPRAL IGUALTAT I CIUTADANIA N ,25 129, , , , , , ,74 10 CONTR. LABORAL TEMPORAL DIRECCIO ESPAI PÚ N ,52 244, , , , , , ,74 10 CONTR. LABORAL TEMPORAL OFICINA GESTIÓ AD N , , , , , , , ,84 10 CONTRACT. LAB. TEMP. GESTIÓ I MANT. ESP. PUB Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 14 SIT002

50 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , , ,16 10 CONTRACT. LAB.TEMP. UNITAT MANT. ESP. PUBLI N , ,24 CONTRACT. LABORAL TEMPORAL GESTIÓ ECON. N , , , , , , ,33 10 LABORAL TEMPORAL.GESTIÓ TRIBUT. I RECAPTA N , , , , , , ,84 10 HAVERS PERS. LABORAL TEMPORAL INFORMÀTIC N , , , , , , , ,72 10 CONTRACT. LABORAL TEMPORAL OF. ADMTIVA N , , , , , , ,53 10 LABORAL TEMPORAL SOSTENIBILITAT N ,71 90, , , , , , ,35 10 CONTRACT. LABORAL TEMPORAL MEDI NATURA N , , , , , , ,31 44,51 PERSONAL PROGR. FORMACIÓ COFINANÇATS (C , ,94 44,51 10 N , , , , , , , ,49 67,29 PERSONAL PROGR. D'OCUPACIÓ. COFINANÇATS ( , ,16 67,29 10 N , , , , , , , ,19 44,16 PERSONAL PROGR. FOMENT ACTIV. ECON. COFIN , ,50 44,16 10 Total Econòmic 131 : , , , , , , , ,70 536,80 0,02 75, , ,40 75,12 10 Total Art. 13 : , , , , , , , ,69 902,76 0,02 86, , ,36 86,43 10 N , , , , , , , ,90 0,30 DESPESES GRALS ADMINIS. GRAL. DE PERSONAL ,30 10 Total Econòmic 150 : , , , , , , , ,90 0, ,30 10 N , , , , , , ,37 10 GRATIFICACIONS DIRECCIÓ ALCALDIA N , , , , , , ,78 10 GRATIFICACIONS RELACIONS INST.I PROTOCOL Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 15 SIT002

51 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N ,55 629,55 629,55 629,55 629,55 629,55 629,55 10 GRATIFICACIONS INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIU N GRATIFICACIONS DIRECCIÓ SERVEIS PERSONALS N ,68 308,68 308,68 308,68 308,68 308,68 308,68 10 GRATIFICACIONS UNITAT ADMINISTRATIVA N , , , , , , ,45 10 GRATIFICACIONS EBASP N ,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 10 GRATIFICACIONS LABORAL CULTURA N , , , , , , ,06 10 GRATIFICACIONS PERSONAL LABORAL BIBLIOTE N , , , , , , ,21 10 GRATIFICACIONS INFRAESTRUC. I ACCIÓ CULTUR N , , , , , , ,12 10 GRATIFICACIONS ASSOC. I REGISTRE ENTITATS N , , , , , , ,23 10 GRATIFICACIONS PROMOCIÓ ESPORTS N , , , , , , ,32 10 GRATIFICACIONS INSTAL. ESPORTIVES N , , , , , , ,50 10 GRATIFICACIONS EDUCACIÓ N ,08 382,08 382,08 382,08 382,08 382,08 382,08 10 GRATIFICACIONS SALUT PÚBLICA N , , , , , , ,53 10 GRATIFICACIONS PATRIMONI CULTURAL N ,88 684,88 684,88 684,88 684,88 684,88 684,88 10 GRATIFICACIONS IGUALTAT I CIUTADANIA N GRATIFICACIONS ESPAI PÚBLIC N ,88 621,88 621,88 621,88 621,88 621,88 621,88 10 GRATIFICACIONS OFICINA INSPECCIO MUNICIPAL N , , , , , , ,68 10 GRATIFICACIONS HORES EXTRES POLICIA LOCAL Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 16 SIT002

52 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N GRATIFICACIONS ALCALDIA-ECONOMIA I AVALU N ,28 62,28 62,28 62,28 62,28 62,28 62,28 10 GRATIFICACIONS ATENCIO CIUTADANS N , , , , , , ,18 10 GRATIFICACIONS INFORMÀTICA N GRATIF. DIRECCIÓ EMPRESES, INNOVACIÓ I OCUP N ,43 190,43 190,43 190,43 190,43 190,43 190,43 10 GRATIFICACIONS PERSONAL LABORAL OF. ADMTI N , , , , , , ,82 10 GRATIFICACIONS FOMENT ACTIVITATS ECONOMI N ,95 678,95 678,95 678,95 678,95 678,95 678,95 10 GRATIFICACIONS PARTICIPACIO CIUTADANA N , , , , , , ,14 10 GRATIFICACIONS ESTADÍSTICA N ,51 296,51 296,51 296,51 296,51 296,51 296,51 10 GRATIFICACIONS SOSTENIBILITAT Total Econòmic 151 : , , , , , , , N ,68 938,32 938,32 938,32 938,32 938,32 938,32 10 GRATIFICACIONS PLUS BIBLIOTECA N , , , , , , ,31 10 GRATIFICACIONS PLUS POLICIA LOCAL Total Econòmic 152 : , , , , , , , Total Art. 15 : , , , , , , , ,06 34, ,78 10 N , , , , , , ,20 10 QUOTES SOCIALS REGIDORS CORPORACIÓ N , , , , , , ,15 10 SEGUR. SOCIAL ÓRGANS DE GOVERN ALCALDIA Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 17 SIT002

53 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N ,39 566,39 566,39 566,39 566,39 566,39 566,39 10 SEGUR. SOCIAL ADM.GENERAL ALCALDIA N ,88 778, , , , , , ,59 10 SEGURETAT SOCIAL DIRECCIO ALCALDIA N , , , , , , ,84 10 SEGURETAT SOCIAL GABINET ALCALDIA N ,16 269, , , , , , ,22 10 SEGUR. SOCIAL REL. INSTITUCIONALS I PROTOCO N , , , , , , ,84 10 SEG.SOC. PERS.EVENTUAL REL. INSTIT. I PROTOC N , , , , , , , ,39 10 SEGURETAT SOCIAL PREMSA N , , , , ,72 75,28 0,60 99,40 SEGURETAT SOCIAL IMATGE I COMUNICACIÓ 75,28 99,40 10 N , , , , , , , ,59 10 SEGUR.SOCIAL INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTA N , , , , , , ,16 32,80 0,32 99,68 SS RELACIONS INTERNACIONALS 32,80 99,68 10 N , , , , , , , ,52 10 SEGUR.SOCIAL PERSONAL EVENTUAL PLANIFICA N , , , , , , , ,44 10 SS ADM. GRAL. PLANIFICACIO TERRITORIAL N , , , , , , ,73 10 QUOTES SOCIALS REGIDORS PLANIFICACIÓ N , , , , , , , ,13 10 SEGURETAT SOCIAL U. ADMINISTRATIVA N ,00-516, , , , , , ,64 10 SEGURETAT SOCIAL DEP. JURIDIC N , , , , , , ,45 246,90 1,10 98,90 SEGURETAT SOCIAL UNITAT JURIDICA 246,90 98,90 10 N , , , , , , , ,78 10 SEGURETAT SOCIAL PLANIFICACIÓ TERRITORIAL N , , , , , , ,12 115,95 0,65 99,35 SEGURETAT SOCIAL UNITAT GRÀFICA 115,95 99,35 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 18 SIT002

54 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N ,00-516, , , , , , ,64 10 SEGURETAT SOCIAL URBANISME N , , , , , , , ,33 10 SEGURETAT SOCIAL. UNIT. LLICÈNCIES D'OBRES N ,80 175, , , , , , ,45 10 SEGURETAT SOCIAL EDIFICACIÓ I OBRES N , , , , , , , ,35 10 SEGURETAT SOCIAL EDIFICACIONS N ,00-516, , , , , , ,64 10 SEGURETAT SOCIAL URBANITZACIÓ N , , , , , , ,69 10 SEGUR. SOCIAL REGIDORS SERVEIS PERSONALS N , , , , , , , ,76 10 SS ADM. GRAL. SERVEIS PERSONALS N ,00 52, , , , , , ,68 10 SEGURETAT SOCIAL OFICINA CONSUMIDOR N , , , , , , , ,05 10 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS PERSONALS N SEGURETAT SOCIAL PARTICIPACIO CIUTADANA N ,32 242, , , , , , ,99 10 SEGURETAT SOCIAL UNITAT ADMINISTRATIVA N , , , , , , ,12 10 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS SOCIALS N , , , , , , , ,29 10 SEGURETAT SOCIAL EBASP N ,64-544, , , , , , ,84 10 SEGURETAT SOCIAL CULTURA N ,73-643, , , , , , ,65 10 SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA N , , , , , , ,94 10 SEGURETAT SOCIAL INFRAESTRUCT. I AC. CULT N , , , , ,66 287,34 3,06 96,94 SEGURETAT SOCIAL ASSOC. I REGISTRE ENTITAT 287,34 96,94 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 19 SIT002

55 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , ,38 10 SEGURETAT SOCIAL PROMOCIÓ ESPORTS N , , , , , , ,64 10 SEGURETAT SOCIAL INSTAL. ESPORTIVES N , , , , , , , ,54 10 SEGURETAT SOCIAL EDUCACIÓ N ,41 269,41 269,41 269,41 269,41 269,41 269,41 10 QUOTES SOCIALS LABORAL TEMPORAL EDUCACI N , , , , , , , ,62 10 SEGURETAT SOCIAL SALUT PÚBLICA N ,72 75, , , , , , ,79 10 SEGURETAT SOCIAL CONSUM N ,28-648, , , , , , ,89 10 SEGURETAT SOCIAL PATRIMONI CULTURAL N ,00-655, , , , , , ,88 10 SEGURETAT SOCIAL ARXIU MUNICIPAL N , , , , , , ,27 10 SEGURETAT SOCIAL IGUALTAT I CIUTADANIA N ,78 264, , , , , , ,56 10 SEGURETAT SOCIAL MOBILITAT URBANA N , , , , , , , ,60 10 SEGURETAT SOCIAL DIRECCIÓ ESPAI PÚBLIC N , , , , , , , ,05 10 SEGURETAT SOCIAL REGIDORS ESPAI PÚBLIC N ,92 547, , , , , , ,66 10 SEGURETAT SOCIAL OFICINA GESTIÓ ADMTVA N , , , , , , , ,26 10 SEGURETAT SOCIAL OFICINA INSPECCIÓ MPAL N , , , , , , , ,16 10 SEGURETAT SOCIAL GESTIÓ I MANTEN. ESPAI PU N , , , , , , ,22 381,45 1,00 99,00 SEGURETAT SOCIAL UNITAT MANT. ESPAI PUBLIC 381,45 99,00 10 N , , , , , , , ,00 10 SEGURETAT SOCIAL UNITAT MANT. JARDINERIA Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 20 SIT002

56 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N ,00-516, , , , , , ,64 10 SEG.SOCIAL UNITAT MANTENIMENT INFRAESTRU N ,64 90, , , , , , ,81 10 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS PUBLICS NETEJA VI N , , , , , , ,64 10 SEG. SOCIAL SERVEIS PUBLICS ENLLUMENAT PÚB N , , , , , , , ,84 10 SEG. SOCIAL SERV. PUBLICS GESTIÓ DEL PATRIM N , , , , , , ,64 10 SEGUR.SOCIAL POLICIA LOCAL I SEG. CIUTADAN N ,32 157, , , , , , ,89 10 SEGURETAT SOCIAL ADM. GRAL. POLICIA LOCAL N , , , , , , , ,11 10 SEGURETAT SOCIAL POLICIA LOCAL 1.059, N ,56 96, , , , , , ,95 10 SEGURETAT SOCIAL PROTECCIO CIVIL N , , , , , , , ,48 10 SEG. SOCIAL REGIDORS ALCALDIA-ECON. I AVAL N ,00-744, , , , , , ,08 10 SEGURETAT SOCIAL ALCALDIA-ECON. I AVALUAC N , , , , , , , ,87 10 SEGURETAT SOCIAL GESTIÓ ECÒNOMICA N , , , , , , , ,23 10 SEGURETAT SOCIAL OFICINA PRESSUPOST N , , , , , , , ,63 10 SEGUR. SOCIAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACI N ,00-516, , , , , , ,64 10 SEGUR. SOCIAL DEPT. RRHH I ORGANITZACIÓ N , , , , , , , ,85 10 SEGURETAT SOCIAL FORMACIÓ I SELECCIÓ N , , , , , , , ,11 10 SEGURETAT SOCIAL UNITAT RR.HH N , , , , , , , ,63 10 SEGURETAT SOCIAL UNITAT ORGANITZATIVA Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 21 SIT002

57 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , ,85 37,15 0,28 99,72 SEGURETAT SOCIAL INFORMACIO I COMUNICACI 37,15 99,72 10 N , , , , , , ,61 49,11 0,22 99,78 SEGURETAT SOCIAL ATENCIO CIUTADANS 49,11 99,78 10 N ,69 117, , , , , , ,26 10 SEGURETAT SOCIAL REPRESENTANTS SINDICALS N ,60 6, , , , , , ,12 10 SEGUR.SOCIAL SISTEMES INFORMACIÓ I COMUN N ,49-570, , , , , , ,85 10 SEGURETAT SOCIAL INFORMÀTICA N ,52-579, , , , , , ,74 10 SEGURETAT SOCIAL OFICINA SIG N , , , , , , , ,38 10 SEGUR. SOCIAL OF. ASSESSOR. JURIDIC I INNOVA N , , , , , , ,37 338,71 1,20 98,80 SEGURETAT SOCIAL CONTRACTACIÓ I COMPRES 338,71 98,80 10 N , , , , , , , ,65 10 SEGURETAT SOCIAL INTERVENCIÓ N ,04-498, , , , , , ,86 10 SEG.SOCIAL DIR. EMPRESES, INNOVACIÓ I OCUPA N , , , , , , ,46 10 QUOTES SOCIALS INNOVACIÓ I OCUPACIÓ N , , , , , , , ,15 10 SEG.SOCIAL PROMOCIÓ ECONÓMICA I SERVEIS E N , , , , , , , ,88 10 SEGURETAT SOCIAL OF. ADMTIVA N , , , , , , , ,38 10 SEGURETAT SOCIAL SERVEI FORMACIO N ,00-489, , , , , , ,33 10 SEGURETAT SOCIAL SERVEI OCUPACIO N , , , , , , , ,44 10 SS FOMENT ACTIVITATS ECONOMIQUES N , , , , , , ,91 10 SEGURETAT SOCIAL TURISME Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 22 SIT002

58 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , ,73 10 SEGURETAT SOCIAL REGIDORS ACCIO MPAL N , , , , , , , ,73 10 SEG. SOCIAL DIRECCIO ALCALDIA-ACCIO MUNICI N , , , , , , , ,28 10 SEGURETAT SOCIAL PARTICIPACIO CIUTADANA N , , , , , , , ,32 10 SEGURETAT SOCIAL SECRETARIA N ,28 1, , , , , , ,21 10 SEGURETAT SOCIAL ACTES I REGISTRES N , , , , , , , ,41 10 SEGURETAT SOCIAL ESTADÍSTICA N ,35-605, , , , , , ,73 10 SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT I C. SOST N , , , , , , ,15 10 SEGUR.SOCIAL REGIDORS MEDI AMBIENT I C. SOS N , , , , , , , ,31 10 SEGURETAT SOCIAL OFICINA ADMTIVA N , , , , , , ,32 69,99 0,24 99,76 SEGURETAT SOCIAL SOSTENIBILITAT 69,99 99,76 10 N , , , , , , , ,63 10 SEGURETAT SOCIAL MEDI NATURAL N SEGURETAT SOCIAL REGIDORS PLANIFICACIÓ N , ,99 SEGURETAT SOCIAL INSTAL. ESPORTIVES N , , , , , , ,48 40,65 SEG. SOCIAL PROG. FORMACIÓ COFINANÇATS (C , ,27 40,65 10 N , , , , , , , ,59 63,44 SEGUR.SOCIAL PROG. D'OCUP. COFINANÇATS (C.A , ,25 63,44 10 N , , , , , , , ,06 38,78 SEGUR. SOCIAL FOMENT ACTIV. ECON. COFIN.(C , ,30 38,78 10 N ,97 906,97 906,97 906,97 906,97 906,97 906,97 10 QUOTES SOCIALS DESPESES GENERALS Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 23 SIT002

59 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Econòmic 160 : , , , , , , , , ,68 0,03 94, , , ,50 94,87 10 N , , , , , , ,74 10 GRATIFICACIONS JUBILACIONS 1.798, ,21 Total Econòmic 161 : , , , , , , , , ,21 N , , , , , , ,70 10 FONS SOCIAL FUNCIONARIS N , , , , , , , ,97 0,03 10 ASSEGURANÇA PERSONAL I MEMBRES CORPORA 0, N , , , , , , , ,78 10 ASSISTÈNCIA CURSETS FORMACIÓ DESP. GRALS 1.930,60 145, ,53 Total Econòmic 162 : , , , , , , , ,45 0, ,60 145,40 0, ,71 Total Art. 16 : , , , , , , , , ,71 0,03 94, , ,34 145, , ,53 94,94 99,92 Total Cap. 1 : , , , , , , , ,42 0,02 93, , ,34 145, , ,84 93,38 99,98 N , , , , ,89 0,80 91,46 LLOGUER LOCALS ALCALDIA , ,11 93,91 10 N , , , , ,80 0,20 0,02 82,06 LLOGUER LOCALS PLANIFICACIÓ 233,00 233,20 82,06 10 N , , , , ,48 0,44 87,32 LLOGUER LOCALS SERVEIS SOCIALS 3.017, , ,52 95,25 10 N , , , , ,76 0,64 86,71 LLOGUER LOCALS SERVEIS PERSONALS 3.527, , ,24 90,72 10 N , , , , ,91 0,08 91,86 LLOGUER LOCALS ECONOMIA I AVALUACIÓ 5.563, , ,09 95,97 10 N , , , , ,58 0,87 88,50 LLOGUER LOCALS MEDI AMBIENT I C.S , , ,42 94,22 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 24 SIT002

60 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Econòmic 202 : , , , , ,42 3,03 89, , , ,58 94,66 10 Total Art. 20 : , , , , ,42 3,03 89, , , ,58 94,66 10 N , , , , , , ,34 29,66 0,35 99,65 CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURA CAMÍ DEL MA 29,66 99,65 10 N , , , , ,27 27,01 0,27 90,08 MATERIAL SEGURETAT I TRÀFIC 965,46 477,26 992,47 99,73 94,70 N , , , , , , ,40 1,12 0,02 73,91 OFICINA MUNICIPAL D'INSPECCIÓ 1.658, ,80 243,88 114, ,92 99,98 58,16 N , , , , , , ,19 77,30 CONSERVACIÓ I RENOVACIÓ INFRAESTRUCT.URB , , , , ,22 95,53 75,60 N , , , , , , ,24 10 CONSERVACIÓ PARCS I JARDINS 4.899, , ,50 N , , ,00 ACCIONS MILLORA CIUTAT , ,00 N , , , ,63 93,52 MILLORA DE BARRIS 4.214,54 966, ,16 121, ,21 94,73 78,22 N , , , , , , ,48 19,53 0,02 87,02 MANTENIMENT I MILLORA JOCS INFANTILS , , ,48 99,98 77,44 Total Econòmic 210 : , , , , , , ,55 77,32 0,01 81, , , , , , ,96 93,59 78,33 N , , , , ,20 0,35 88,16 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ INSTAL ESPORTIVES 2.185, , ,35 88,16 89,42 N , , , , , , ,94 0,02 86,50 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ COL LEGIS , , ,11 555, ,95 90,09 86,17 N , , , , , , ,16 0,08 86,25 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS 6.894, , ,70 255, ,14 90,87 89,43 N , , ,79 815,54 815,54 105,71 5,03 86,32 MANTENIMENT I REPARACIÓ MERCAT 181,50 997,25 287,21 86,32 44,99 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 25 SIT002

61 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Econòmic 212 : , , , , , , , ,84 106,16 0,04 86, , , ,51 811, ,65 90,15 87,07 N , , , , ,80 0,89 66,41 MANTENIMENT MAQUINÀRIA OFICINES ,00 466, , ,50 67,45 87,47 N , , , , ,65 15,96 0,01 95,54 MANTENIMENT D' INSTAL LACIONS 4.984, ,14 305, ,21 99,99 87,97 Total Econòmic 213 : , , , , ,45 16,85 0,01 87, , , ,84 305, ,71 90,66 87,86 N , , , , ,01 0,35 60,21 CONSERVACIÓ VEHICLES POLICIA , ,32 475, ,67 64,22 98,42 N , , , , ,00 0,67 0,01 84,02 PARC INFANTIL DE TRÀNSIT 1.118, , ,67 84,02 70,83 N , , , , ,26 0,86 81,83 CONSERVACIÓ VEHICLES 9.484,60 508, , , ,73 82,75 90,70 Total Econòmic 214 : , , , , ,27 1,88 72, , , , , ,07 74,56 92,13 N , , , , ,10 17,37 0,01 96,50 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS , , ,57 99,99 96,91 Total Econòmic 216 : , , , , ,10 17,37 0,01 96, , , ,57 99,99 96,91 Total Art. 21 : , , , , , , , ,21 219,58 0,02 85, , , , , , ,96 92,47 86,66 N , , , , ,89 0,91 0,01 69,56 CENTRE MATERNO INFANTIL 3.658,00 145, ,91 69,56 98,26 N , , , , ,01 0,02 53,22 CONSUMIBLES INFORMÀTICS 5.363, , ,99 73,18 72,66 N , , , , ,44 94,92 0,16 42,70 MATERIAL OFICINA , , , ,55 60,57 95,89 N , ,57 10 FONS DOCUMENTAL BIBLIOTECA 214, ,74 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 26 SIT002

62 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , ,68 1,01 76,54 ARXIU MUNICIPAL 5.981, , , ,14 N , , , , , , ,98 50,60 3,07 96,93 BIBLIOTECA I FONS ESP. ECONOMIA I AVALUACIÓ 7,42 50,60 96,93 99,54 N , , , , ,18 0,24 56,87 SUBSCRIPCIONS A DIARIS I ALTRES PUBLICACION 6.152,00 316, ,82 58,99 10 Total Econòmic 220 : , , , , , , ,75 147,70 0,10 60, , , , ,95 74,46 93,12 N , , , , ,58 0,54 49,93 LLUM EDIFICIS ALCALDIA , , , ,98 55,40 89,03 N , , , , ,24 0,84 0,01 66,42 LLUM EDIFICIS PLANIFICACIÓ 3.399,00 629,96 629, ,80 71,67 92,10 N , , , , ,06 0,36 51,30 LLUM EDIFICIS SERVEIS PERSONALS 9.042,00 698,29 698, ,65 54,79 93,19 N , , , , ,16 0,68 51,05 LLUM LOCALS SERVEIS SOCIALS , , , ,27 56,22 88,04 N , , , , , , ,68 0,29 75,24 LLUM LOCALS CULTURA , , , ,06 81,42 80,39 N , , , , ,27 0,95 62,03 LLUM LOCALS ENTITATS , , , ,34 68,08 90,24 N , , , , , , , ,95 0,05 90,32 LLUM INSTAL LACIONS ESPORTIVES 2.575, ,74 90,32 10 N , , , , , , ,31 0,19 53,25 LLUM COL LEGIS PÚBLICS , , , ,44 67,53 87,09 N , , , , ,19 0,83 66,33 LLUM EDIFICIS ESPAI PÚBLIC , , , ,32 71,80 91,75 N , , , , ,05 0,41 77,57 LLUM PARC DE NEGOCIS , , , ,64 83,93 91,15 N , , , , ,29 0,67 89,92 LLUM FONTS I BOQUES 3.489, , , ,19 95,35 93,97 N , , , , , , ,84 1,96 68,54 ENLLUMENAT PUBLIC , , , ,34 75,43 83,26 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 27 SIT002

63 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , ,08 0,36 43,45 LLUM EDIFICIS POLICIA , , , ,62 48,10 88,66 N , , , , , ,76 39,19 LLUM NOUS SUBMINISTRES , , ,81 44,32 10 N , , , , ,74 0,12 24,89 LLUM EDIFICIS ECONOMIA I AVALUACIÓ , , , ,50 28,82 82,62 N , , , , ,85 0,05 50,17 LLUM EDIFICIS PROMOCIÓ CIUTAT , , , ,60 55,75 88,88 N , , , , ,91 0,57 0,01 52,37 LLUM MERCAT MUNICIPAL 3.318,00 444,26 444, ,83 57,99 89,26 N ,32 571,32 571,32 515,90 515,90 0,68 0,08 63,48 LLUM EDIFICIS MEDI AMBIENT 328,00 55,42 328,68 63,48 90,30 N , , , , ,36 0,56 0,02 59,18 AIGUA EDIFICIS ALCALDIA 1.224,00 545, ,56 59,18 69,30 N ,22 857,22 857,22 697,13 697,13 0,78 0,04 45,12 AIGUA EDIFICIS SERVEIS PERSONALS 1.042,00 160, ,78 45,12 81,32 N , , , , ,88 0,32 55,22 AIGUA LOCALS SERVEIS SOCIALS 4.437, , ,32 55,22 65,87 N , , , , ,82 0,93 0,01 75,69 AIGUA LOCALS CULTURA 1.628, , ,93 75,69 71,68 N , , , , ,27 0,07 38,24 AIGUA LOCALS ENTITATS 6.207,00 724, ,07 38,24 81,14 N , , , , ,27 0,54 32,31 AIGUA INSTAL LACIONS ESPORTIVES 9.476, , ,54 32,31 76,52 N , , , , ,93 0,67 72,66 AIGUA COL LEGIS PÚBLICS , , ,67 72,66 57,97 N , , , , ,57 0,61 0,01 29,94 AIGUA EDIFICIS ESPAI PÚBLIC 6.445,00 705, ,61 29,94 74,37 N , , , , ,45 0,59 13,48 AIGUA PARC DE NEGOCIS , , ,59 13,48 66,38 N , , , , ,69 0,30 98,94 AIGUA PARCS I JARDINS , ,30 98,94 40,57 N , , ,82 821,13 821,13 0,18 0,01 46,81 AIGUA EDIFICIS POLICIA , ,18 46,81 79,74 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 28 SIT002

64 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , ,24 0,24 20,37 AIGUA NOVES CONTRACTACIONS ,00 401, ,24 20,37 90,15 N ,90 399,90 399,90 399,90 399,90 0,10 0,01 39,99 AIGUA EDIFICIS ECONOMIA I AVALUACIÓ ,10 39,99 10 N , , , , ,31 0,40 0,02 99,98 AIGUA EDIFICIS PROMOCIÓ CIUTAT 1.570,29 0,40 99,98 39,59 N , , , , , , ,83 0,17 29,40 AIGUA MERCAT MUNICIPAL ,17 29,40 10 N , , ,81 723,24 723,24 0,19 47,02 AIGUA EDIFICIS MEDI AMBIENT 2.119, , ,19 47,02 38,45 N , , , , ,13 0,49 0,01 42,67 GAS LOCALS SERVEIS SOCIALS 4.665, , ,49 44,46 99,35 N , , , , ,36 200,86 1,43 23,37 GAS LOCALS ENTITATS ,00 103, ,86 23,37 96,83 N , , , , ,00 0,28 35,44 GAS INSTAL LACIONS ESPORTIVES , ,28 42,11 97,85 N , , , , ,55 0,09 58,52 GAS COL LEGIS PÚBLICS , , , ,67 63,96 97,56 N ,12 957,12 731,62 731,62 731,62 0,88 0,02 13,30 GAS EDIFICI POLICIA 4.542,00 225, ,38 17,40 10 N GAS NOVES CONTRACTACIONS N , , , , ,84 74,16 0,44 76,03 CARBURANTS BRIGADA MUNICIPAL ,16 99,56 10 N , , , , , , ,15 14,85 0,07 78,60 CARBURANTS POLICIA LOCAL ,85 99,93 10 N , , , , , , ,92 0,08 66,60 CARBURANTS VEHICLES 1.665, ,08 89,73 10 N , , , , ,02 0,20 61,52 VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL 848, ,54 609, ,74 92,73 91,51 N , , , , , , ,87 0,72 53,23 VESTUARI I ARMES POLICIA LOCAL 1.123, , , ,42 97,47 88,20 N , , , , , , ,93 82,47 0,92 38,35 VESTUARI PERSONAL MUNICIPAL 5.457,63 515, ,10 99,08 85,03 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 29 SIT002

65 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N SALUBRITAT INSTAL LACIONS ESPORTIVES N , , , , , , ,19 60,81 4,04 95,96 PROTECCIÓ DE LA SALUT 60,81 95,96 10 N , , , , ,40 3,32 0,02 98,62 EDIFICI SERVEIS BRIGADA 203,28 206,60 99,98 10 N , , , , ,70 172,35 5,74 84,76 MATERIAL LOCALS SERVEIS SOCIALS 285,00 28,95 457,35 84,76 98,86 N , , , , , , ,00 52,90 TELEASSISTÈNCIA (C.A.) ,90 10 N , ,00 MANTEN. I CONSUMS ATENEU ARTS I C.ENT.PONE N , , , , , , ,31 96,22 MATERIAL BRIGADA MUNICIPAL 4.033,74 55,95 15, , ,95 N , , , , ,51 73,99 1,05 98,95 MATERIAL DIVERS BRIGADA ELÈCTRICA 500,50 10,74 73,99 98,95 92,84 N MATERIAL PROTECCIÓ CIVIL N , , , , ,27 12,28 0,01 70,28 EQUIPAMENT SISTEMES D'INFORMACIÓ , , ,65 90,26 85,76 Total Econòmic 221 : , , , , , , ,65 714,03 0,03 63, , , ,72 26, ,63 70,80 85,08 N , , , , ,64 0,36 58,96 TELÈFON GRUPS MUNICIPALS 4.104, ,36 58,96 10 N , , , , ,11 0,88 58,02 TELÈFON ALCALDIA 8.395,00 408, ,88 58,02 96,48 N , , , , ,30 0,87 0,01 82,32 TELÈFON PLANIFICACIÓ 1.237,00 147,65 74, ,87 82,32 96,15 N , , , ,50 49,64 TELÈFON SERVEIS PERSONALS ,00 451, , ,00 49,64 93,74 N , , , , ,13 0,15 57,29 TELÈFON ESPAI PÚBLIC 9.396,00 393, ,15 57,29 96,88 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 30 SIT002

66 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , ,20 0,08 77,28 TELÈFON ECONOMIA I AVALUACIÓ 4.089,00 323, ,08 77,28 97,67 N , , , , ,66 0,51 0,01 50,52 TELÈFON PROMOCIÓ CIUTAT 3.958,00 230, ,51 50,52 94,29 N , , , , ,88 0,88 0,03 90,23 TELÈFON MEDI AMBIENT 341,00 91,14 12,10 341,88 90,23 96,73 N , , , , ,94 0,30 52,77 SERVEI CORRESPONDÈNCIA-MISSATGERIA , , , ,36 58,88 92,69 N , , , , ,75 88,25 0,82 99,18 COMUNICACIÓ ON LINE 2.057,00 88,25 99,18 80,80 N , , , ,00 PROJECTES SMART CITY 9.265, ,00 N , , , , ,21 0,79 0,01 29,31 EQUIP I MATERIAL DE TELEFONIA SIST. INFORMA 6.361, ,79 29,31 10 Total Econòmic 222 : , , , , , , , ,32 93,07 0,03 54, , , , , ,13 57,57 93,61 N , , , , ,27 0,01 91,91 ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 9.531, , ,01 91,91 96,48 Total Econòmic 223 : , , , , ,27 0,01 91, , , ,01 91,91 96,48 N , , , , , , ,18 182,58 0,86 99,14 ACTUACIONS DANYS PATRIMONIALS (C.A.) 182,58 99,14 10 N , , , , ,93 0,32 23,65 ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL I ACCIDE , ,07 23,65 10 N , , , , ,88 3,12 0,13 83,55 ASSEGURANÇA EDIFICI MPAL. ALCALDIA ,12 83,55 10 N , , , , , , ,23 0,77 0,03 83,35 ASSEGURANÇA EDIFICI PLANIFICACIÓ 458,00 458,77 83,35 10 N , , , , ,86 0,14 69,14 ASSEGURANÇA EDIFICIS SERVEIS PERSONALS 8.058, ,14 69,14 10 N , , , , ,02 0,98 0,03 83,31 ASSEGURANÇA EDIFICI ESPAI PÚBLIC 503,00 503,98 83,31 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 31 SIT002

67 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N ,72 579,72 579,72 579,72 579,72 120,28 17,18 82,82 ASSEGURANÇA EDIFICI ECONOMIA I AVALUACIÓ 120,28 82,82 10 N , , , , , , ,20 0,80 0,02 83,26 ASSEGURANÇA EDIFICI PROMOCIÓ CIUTAT 785,00 785,80 83,26 10 N ,57 221,57 221,57 221,57 221,57 78,43 26,14 73,86 ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS MEDI AMBI 78,43 73,86 10 N , , , , ,98 0,02 53,01 ASSEGURANÇA VEHICLES POLICIA 4.699,00 208, ,02 53,01 10 N ,00 751,00 751,00 751,00 70,19 ASSEGURANÇA VEHICLES ALCALDIA 319,00 319,00 70,19 10 N ,00 225,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145, ,56 64,44 ASSEGURANÇA VEHICLES PLANIFICACIÓ 8 64,44 10 N ,00 725,00 725,00 502,00 502,00 502,00 502,00 69,24 ASSEGURANÇA VEHICLES SERVEIS PERSONALS 223,00 223,00 69,24 10 N , , , , ,63 0,72 0,01 44,58 ASSEGURANÇA VEHICLES ESPAI PÚBLIC 2.763,00 306, ,37 50,11 10 N ,00 252,00 252,00 252,00 252,00 118,00 31,89 68,11 ASSEGURANÇA VEHICLES ECONOMIA I AVALUAC 118,00 68,11 10 N ,00 354,00 354,00 354,00 354,00 166,00 31,92 68,08 ASSEGURANÇA VEHICLES MEDI AMBIENT I C.S. 166,00 68,08 10 Total Econòmic 224 : , , , , , , ,20 752,16 0,39 45, ,75 306,65 208, ,56 45,19 10 N , , , , ,96 54,76 0,10 97,11 ACTES INSTITUCIONALS 777,06 696, , ,78 98,43 90,10 N , , , , , , ,03 0,97 0,01 19,20 PLA INCLUSIÓ LOCAL (CA) 3.323, ,97 57,53 10 N , , , , , , ,04 0,88 71,73 VILADECANS SOLIDARIA (C.A.) ,00 393, ,56 72,27 10 N , , , , ,96 149,04 7,10 92,90 FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA 149,04 92,90 10 N ,43 PREVENCIÓ RESIDUS I QUALITAT AMBIENTAL (C Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 32 SIT002

68 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , ,43 0,57 0,02 99,98 TROFEUS ACTIVITATS ESPORTIVES 0,57 99,98 10 N PROGRAMA COL LABORACIÓ UNIVERSITAT N , , ,00 0,13 99,87 AGERMANAMENS I INTERCANVIS 3,00 99,87 10 N , , , , , , ,72 0,28 99,31 DESENVOLUPAMENT PARTICIPACIÓ CIUTADANA 447,00 447,28 99,31 10 N , , , , ,22 0,40 75,00 PROGRAMA OFICINES DE MEDIACIÓ (C.A.) 7.761, , ,55 290, ,23 85,94 89,24 N , , , , ,23 21,53 0,04 97,56 CAMPANYES INSTITUCIONALS 324, , ,90 690, ,87 99,41 82,95 N GESTIÓ CONTROL QUALITAT SERVEIS N , , , , , , ,00 10 CENS D'HABITANTS ELECCIONS N , , , ,00 46,99 SÍNDIC DE GREUGES 4.331, ,00 60,63 10 N , , , , ,34 0,86 32,88 ANUNCIS I PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS , , , ,86 35,73 87,71 N , , , , ,14 0,08 16,74 DEFENSA JURÍDICA I NOTARIAL , ,08 16,74 97,08 N , , , , ,87 0,20 68,99 GESTIÓ OFICINES DISTRICTE (C.A.) 8.603, , ,20 68,99 76,48 N , , , ,07 PROJ. EUROPEU IMAILE é PROG.MARC (C , ,00 18,07 10 N , , , , , , ,67 101,19 0,11 70,18 DESP. SERVEIS FORMACIÓ COFINANÇATS (C.A.) , , , ,55 72,16 94,61 N , , , , ,54 199,02 0,15 57,13 DESPESES OCUPACIÓ COFINANÇATS (C.A.) , , , ,72 69,31 74,68 N , , , , ,40 105,05 5,25 80,22 DESP. FOMENT ACTIV. ECONOM. COFINANCATS (C 290,55 395,60 94,75 10 N , , ,86 742,51 742,51 0,73 0,01 81,85 DESPESES DINAMITZACIÓ COMERÇ LOCAL 312, , , ,14 96,53 10,08 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 33 SIT002

69 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , ,58 173,42 13,76 86,24 EXPOSICIONS I MOSTRES 173,42 86,24 10 N , , , , ,23 95,55 0,11 52,61 PLA LOCAL MILLORA EXIT ESCOLAR 7.658, , , ,50 611, ,71 91,38 94,22 N , , , , , , ,29 10,60 0,09 47,49 SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUCACIÓ 6.114, , ,82 99,91 80,27 N , , ,92 34,92 PROMOCIÓ DE LA SALUT 4.269, , N , , , , ,51 153,57 0,38 94,66 MUSEU DE VILADECANS 1.980, , ,53 99,62 95,52 N DIFUSIÓ PATRIMONI CULTURAL N , ,36 3,37 PLA DE XOC OCUPACIÓ , , ,64 3,37 N ,75 320,75 320,75 320,75 320,75 179,25 35,85 64,15 DESPESES ACCIONS PROMOCIÓ DESENVOL. LOCA 179,25 64,15 10 N , , , , ,02 19,90 0,13 99,87 ESCENARIS I INFRAESTRUCTURES 39,08 19,90 99,87 99,74 N , , , , , ,96 2,09 97,74 FESTEJOS 214, ,96 97,74 10 N , , ,67 57,87 PROGRAMES SUPORT ESCOLARITAT OBLIGATÒRI , , , ,10 N ,16 327,16 327,16 327,16 327,16 0,84 0,13 50,33 DESP.MENUDES OFICINA ALCALDIA 322,00 322,84 50,33 10 N ,01 386,01 386,01 386,01 386,01 1,99 0,31 59,39 DESP.MENUDES OFICINA PLANIFICACIO 262,00 263,99 59,39 10 N ,51 418,51 418,51 418,51 418,51 0,49 0,08 64,39 DESP.MENUDES OFICINA SERV.PERSONALS 231,00 231,49 64,39 10 N ,62 449,62 449,62 449,62 449,62 200,38 30,83 69,17 DESP.MENUDES OFICINA ESPAI PUBLIC 200,38 69,17 10 N DESP.MENUDES OFICINA POLICIA 15 N ,37 582,37 582,37 582,37 582,37 67,63 10,40 89,60 DESP.MENUDES OFICINA ECONOMIA I AVALUACI 67,63 89,60 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 34 SIT002

70 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N ,04 367,04 367,04 367,04 367,04 0,96 0,15 56,47 DESP.MENUDES OFICINA PROMOCIO 282,00 282,96 56,47 10 N DESP.MENUDES OFICINA MEDI AMBIENT Total Econòmic 226 : , , , , , , , , ,10 0,33 60, , , , , , ,88 68,38 91,15 N , , , , , , ,63 96,97 NETEJA TORRE MODOLELL I ALTRES 2.634, , N , , , , , , ,39 151,35 0,32 68,25 NETEJA LOCALS PLANIFICACIÓ , ,61 99,68 10 N , , , , , , ,27 150,34 0,32 86,83 NETEJA LOCALS SERVEIS PERSONALS 6.122, ,73 99,68 10 N , , , , , , ,03 0,34 65,78 NETEJA LOCALS SERVEIS SOCIALS , ,97 80,39 10 N , , , , , , ,45 0,62 63,57 NETEJA LOCALS SERVEIS CULTURA , , ,55 86,49 10 N , , , , , , ,45 54,08 0,32 57,60 NETEJA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 7.224, ,55 99,68 10 N , , , , , , ,86 0,79 92,34 NETEJA COL LEGIS PÚBLICS 409, , ,14 99,97 10 N , , , , , , ,73 74,45 0,31 68,01 NETEJA EDIFICI ESPAI PÚBLIC 7.498, ,27 99,69 10 N , , , , , , ,64 52,62 0,32 94,54 NETEJA LOCAL BRIGADA MUNICIPAL 858,74 911,36 99,68 10 N , , , , , , ,95 117,99 0,32 94,33 NETEJA EDIFICI POLICIA 1.990, ,05 99,68 10 N , , , , , , ,70 0,30 22,28 NETEJA ALTRES LOCALS , ,30 22,28 10 N , , , , , , ,37 0,33 70,85 NETEJA CARRER SITGES I ALTRES , , , ,73 74,42 92,53 N , , , , , , ,29 194,33 0,32 89,67 NETEJA EDIFICI CAN CALDERON 6.164, ,71 99,68 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 35 SIT002

71 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , ,94 159,29 0,32 66,34 NETEJA MERCAT MUNICIPAL , ,06 99,68 10 N , , , , , , ,58 40,91 0,32 91,68 NETEJA EDIFICI MEDI AMBIENT 1.034, ,42 99,68 10 N VIGILÀNCIA INSTAL LACIONS ESPORTIVES N , , , , ,74 45,37 0,08 95,42 SEGURETAT PLATGES 2.449, ,26 95,42 10 N , , , , , , ,88 3,85 0,05 99,95 GESTIÓ DEL PATRIMONI 7,27 3,85 99,95 99,91 N , , , , ,22 0,93 98,99 ACCIÓ CÍVICA 2.022, , ,93 98,99 90,99 N ACTIVITATS PATIS OBERTS ESCOLES ,44 N , , , ,70 2,23 96,37 OFICINA ASSESSORAMENT AL CONSUMIDOR 95,30 112,00 248,00 97,77 98,30 N , , ,00 PLA LOCAL DE SEGURETAT (C.A.) 4.175, ,00 N , , , , , , ,93 81,98 CIUTAT SOSTENIBLE 3.637, , , ,47 N ,15 670,15 670,15 150,50 150,50 0,85 0,01 6,70 ASSESORIA JURÍDICA 9.329,00 519, ,85 6,70 22,46 N , , , , , , ,14 10 GESTIÓ CENTRES OBERTS , ,55 N , , , , , , ,45 0,74 96,19 GESTIÓ CASALS 7.305, , ,74 96,19 90,74 N , , , , ,99 0,01 10 PROGRAMA DINAMITZACIÓ ENTITATS 0, N GESTIÓ CAMP MUNICIPAL DE BEISBOL N ,22 GESTIÓ ESCOLES BRESSOL ,67 N , , , , ,44 15,34 0,01 99,99 GESTIÓ OFICINA PLA JOVE ,22 15,34 99,99 91,67 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 36 SIT002

72 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , ,11 0,35 72,84 SERVEIS AMB COL LABORACIÓ ,00 996, , ,90 73,62 90,84 N GESTIÓ CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL N SERVEI ASSISTÈNCIA AMBULÀNCIA N , , , , ,35 0,50 82,09 MOBILITAT I TRANSPORT , , , ,95 96,68 97,15 N EQUIP ATENCIÓ INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA N ,75 30,75 30,75 30,75 30,75 19,25 3,85 6,15 USE ACT PROG. URBACT (C.A.) ,25 6,15 10 N PROACTIVE CHANGE PROG PROGRESS (C N , , , , ,79 0,21 74,90 PROGRAMES EUROPEUS COFINANÇATS (C.A.) ,00 54, ,21 78,93 99,52 N , , ,00 67,36 SERVEIS TECNICS EXTERNS 9.791, , N , , , , , , ,21 87,96 SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (C.A.) , , , ,51 N , , , , ,96 91,04 0,60 99,40 ORGANITZACIÓ JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 91,04 99,40 10 N , , , , ,91 29,09 0,07 99,93 PLA EDUCATIU ENTORN 29,09 99,93 10 N , , , , , , ,28 0,92 47,31 PROGRAMA IGUALTAT DE GENERE , , , ,02 49,29 93,17 N , , , , , , ,17 86,54 PROGRAMA DINAMITZACIÓ GENT GRAN 3.164, , , ,82 94,72 91,17 N , , , , , , ,72 161,87 0,79 90,80 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES 185, ,48 831, ,67 98,30 95,53 N , ,00 6,83 SERVEIS GESTIÓ TRIBUTÀRIA , , ,00 6,83 N , , , , , , ,53 0,92 77,35 SERVEIS FORMACIÓ COFINANÇATS (C.A.) , , ,97 84,97 99,85 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 37 SIT002

73 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , ,90 0,72 95,00 SERVEIS D'OCUPACIÓ COFINANÇATS (C.A.) 5.382, , ,72 95,00 83,33 N , , , , , , ,10 0,37 74,94 SERVEIS FOMENT ACTIVIT ECON. COFINANÇATS ( , , , ,51 78,54 61,88 N , , , , , , ,17 141,64 0,06 90,47 DINAMITZACIÓ COMERÇ LOCAL , , , ,24 94,10 93,17 N , ,99 921,60 921,60 921,60 0,01 30,72 DINAMITZACIÓ TURISME (C.A.) 738, , ,40 75,40 10 N , , , , , , ,45 0,97 61,82 MEDI NATURAL , , , ,84 65,60 84,29 N , , , , , , ,67 0,85 82,32 EDUCACIÓ AMBIENTAL 894, ,78 102, ,33 97,12 99,60 N , , , , , , ,83 0,07 99,15 PROMOCIÓ CULTURAL 1.054, , ,07 99,15 96,81 N , , , , ,38 0,77 55,39 SERVEIS ACTIVITATS FÍSIQUES ,00 435, , ,82 56,40 95,02 N , , , , , , ,53 70,66 CONTRACTE GESTIÓ PROGRAMES EDUCATIUS 5.137, , , ,00 95,56 80,52 N , , , , ,53 2,10 0,01 99,99 PATRIMONI CULTURAL 2.245,37 2,10 99,99 92,78 N , , , , , , ,72 80,57 SUPORT ACADEMIC I PROFESSIONAL ALS JOVES 2.522,28 363, , ,53 N , , , , , , ,82 0,89 86,29 EXECUCIÓ ESCOMESES CLAVEGUERAM (C.A.) 4.679, , , ,89 91,93 72,80 N , , , , ,04 0,70 97,36 CONTRACTE NETEJA VIÀRIA SECTOR P. NEGOCIS 6.271, , , ,66 97,85 92,13 N , , , , , , ,31 20,62 0,02 89,43 CONTRACTE ENLLUM. PÚBLIC SECTOR P. NEGOCI , , ,83 99,98 92,22 N , , , , , , ,76 0,40 99,53 CONTRACTE JARDINERIA SECTOR PARC NEGOCIS 2.005, , ,40 99,53 91,30 N , , , , ,60 78,14 0,62 99,38 CONTRACTE PLAGUES URBANES PARC NEGOCIS 9.952,26 78,14 99,38 20,65 N , , , , , , ,92 1,68 66,63 MANTENIM. INFRAESTRUCT. PARC NEGOCIS , , , ,43 84,38 92,55 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 38 SIT002

74 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , ,72 0,89 77,33 ACCIONS PROMOCIÓ I DESENVOL. LOCAL 9.293, , ,89 77,33 48,34 N , , , , ,56 43,73 0,10 86,61 CAMPANYES SENSIBILITZACIO MEDIOAMBIENTA 5.580, , ,91 99,90 91,20 N , , , , ,34 0,26 84,48 PROMOCIÓ ESPORT ESCOLAR 1.383, , , ,20 92,64 90,07 N , , , , , , ,00 10 VITAMINA FESTIVAL 706, ,52 N , , , , ,85 0,15 57,72 SERVEIS RECAPTACIÓ , ,15 57,72 10 N , , , , , , ,81 0,80 82,57 MITJANS DE COMUNICACIO MUNICIPALS , , , , ,73 90,18 85,22 N , , , , ,72 125,76 0,14 99,86 GESTIÓ I EQUIPAMENT CAN BATLLORI 7.489,52 125,76 99,86 91,67 N , , , , ,99 0,26 97,71 ORGANITZACIÓ COMPETICIONS ESPORTIVES 1.011, ,75 643, ,26 97,71 96,54 N , , , , ,42 0,58 74,55 RECOLLIDA D'ANIMALS I SERVEIS VETERINARIS 5.569, , ,58 86,96 10 N , , , ,68 85,84 CREACIO CULTURAL I PARTICIPACIO JUVENIL 1.792, , , ,79 91,78 63,79 N , , , , , , ,23 3,18 90,01 CONTRACTES DE JARDINERIA , , , ,45 94,76 86,59 N , , , , ,79 0,06 92,92 CONTRACTE i MANTENIMENT CLAVEGUERAM , , , ,56 N , , , , ,35 0,01 98,01 MANTENIMENT XARXA MPAL AIGUES NO POTABL 1.193, , , ,81 N , ,29 99,49 CONTRACTE RECOLLIDA DE RESIDUS , ,49 91,73 N , , , ,35 65,84 DEIXALLERIES 9.284, , , ,54 90,31 62,84 N , , , , , , ,91 96,88 CONTRACTE NETEJA VIÀRIA , , , ,57 N , , , , , , ,96 50,34 0,01 79,60 MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC 9.878, , ,14 302, ,90 98,16 87,70 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 39 SIT002

75 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , ,46 0,26 45,14 DESINFECCIÓ I DESRATITZACIÓ , , , ,72 61,80 74,05 N , , , , ,67 11,45 0,03 97,54 MANTENIMENT ESCOLES BRESSOL 1.040, ,45 289, ,88 99,97 90,48 N , , , , , , ,66 0,18 38,30 SERVEIS VIGILÀNCIA PER LA SALUT , ,00 262, ,84 65,60 98,00 N ,30 3,30 3,30 3,30 3,30 0,70 0,02 CAMPANYES MEDI AMBIENT , ,70 0,02 10 Total Econòmic 227 : , , , , , , , ,22 0,01 89, , , , , , ,67 95,08 91,70 Total Art. 22 : , , , , , , , , ,29 0,04 82, , , , , , ,83 88,83 91,10 N ,10 236,10 236,10 236,10 236,10 263,90 10,56 9,44 DIETES I ALLOTJAMENT ÒRGANS DE GOVERN ,90 9,44 10 Total Econòmic 230 : ,10 236,10 236,10 236,10 236,10 263,90 10,56 9, ,90 9,44 10 N , , , , ,16 0,07 89,05 HAVERS ASSIST. TRIBUNALS ORGANITZACIÓ I RR. 325,00 436,77 325,07 89,05 83,49 Total Econòmic 233 : , , , , ,16 0,07 89,05 325,00 436,77 325,07 89,05 83,49 Total Art. 23 : , , , , ,26 263,97 4,83 52, ,00 436, ,97 52,67 84,84 Total Cap. 2 : , , , , , , , , ,87 0,04 82, , , , , , ,34 89,13 90,96 N INTERESSOS PRÉSTECS PENDENTS 50 N INTERESSOS NOVES OPERACIONS N INTERESSOS OPERACIONS TRESORERIA Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 40 SIT002

76 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , ,41 0,59 0,01 99,99 INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA ,59 99,99 10 N , , , , , , , ,97 0,03 10 INTERESSOS PRÉSTEC BBVA , N , , , , , , , ,80 0,20 10 INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA PENEDES , N , , , , , , , ,46 0,54 10 INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA , N , , , , , , , ,29 0,71 10 INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA , N , , , , , , ,29 0,71 10 INTERESSOS PRÉSTEC SABADELL , N ,00 179,00 178,33 178,33 178,33 178,33 178,33 0,67 0,37 99,63 INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA ,67 99,63 10 N , , , , , , , ,59 0,41 10 INTERESSOS PRÉSTEC SABADELL , N , ,00 338,00 337,84 337,84 337,84 337,84 337,84 0,16 0,05 99,95 INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA ,16 99,95 10 N ,97 389,97 389,97 389,97 389,97 0,03 0,01 99,99 INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA ,03 99,99 10 N , ,00 533,00 532,26 532,26 532,26 532,26 532,26 0,74 0,14 99,86 INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA ,74 99,86 10 N ,00 666,00 665,67 665,67 665,67 665,67 665,67 0,33 0,05 99,95 INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA ,33 99,95 10 N , , , , , , , ,16 0,84 0,01 99,99 INTERESSOS PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA ,84 99,99 10 N , , , , , , ,74 0,26 10 INTERESSOS PRÉSTEC DEXIA-B. SABADELL , N , , , , , , ,89 0,11 10 INTERESSOS PRÉSTEC BBVA , N , , , , , , ,55 0,45 0,01 99,99 INTERESSOS PRÉSTEC CAJA MADRID ,45 99,99 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 41 SIT002

77 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Econòmic 310 : , , , , , , , ,22 506,78 0,05 22, ,78 22,42 10 Total Art. 31 : , , , , , , , ,22 506,78 0,05 22, ,78 22,42 10 N , , , , , , , ,18 0,82 0,01 99,99 ALTRES DESPESES FINANCERES 160,42 0,82 99,99 10 Total Econòmic 359 : , , , , , , , ,18 0,82 0,01 99,99 160,42 0,82 99,99 10 Total Art. 35 : , , , , , , , ,18 0,82 0,01 99,99 160,42 0,82 99,99 10 Total Cap. 3 : , , , , ,40 507,60 0,05 22, , ,60 22,85 10 N , , , , , ,74 0,04 47,59 RETORN PREV.LIQUID.NEGAT. P.I.E , , , ,04 47,59 39,10 Total Econòmic 420 : , , , , , ,74 0,04 47, , , , ,04 47,59 39,10 Total Art. 42 : , , , , , ,74 0,04 47, , , , ,04 47,59 39,10 N S.P.M. VILADECANS QUALITAT Total Econòmic 440 : N CONTRACTE PROGRAMA VIPARQ N , , , , , , ,83 10 LIQUIDACIONS ESTACIONAMENT VIPARQ (C.A.) N , , , , , , ,40 10 LIQUIDACIONS SERVEI GRUA VIPARQ (C.A.) Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 42 SIT002

78 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Econòmic 449 : , , , , , , , Total Art. 44 : , , , , , , , N APORTACIO MANC. CAN SELLARÉS Total Econòmic 463 : N , , , , , , ,18 0,82 50,65 QUOTA IBI AREA METROP.BARCELONA , ,82 50,65 10 N , , , , , , ,00 10 QUOTA P.T.E. AREA METROP.BARCELONA Total Econòmic 464 : , , , , , , , ,18 0,82 73, , ,82 73,93 10 N , , , , ,64 419,36 3,35 96,65 FEDERACIÓ DE MUNICIPIS 419,36 96,65 10 Total Econòmic 466 : , , , , ,64 419,36 3,35 96,65 419,36 96,65 10 N CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILADECANS N , , , , ,53 0,47 83,28 CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 9.193, ,47 83,28 10 N APORTACIÓ CONSORCI LOCAL RED N APORTACIÓ CONSORCI DELTA LLOBREGAT Total Econòmic 467 : , , , , ,53 0,47 94, , ,47 94,82 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 43 SIT002

79 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Art. 46 : , , , , , , , ,35 420,65 0,01 76, , ,65 76,76 10 N ,04 61,04 61,04 61,04 61,04 0,96 0,04 HABITATGES SOCIALS , ,96 0,04 10 N , , , , , , ,39 54,05 AJUTS ESCOLARS , ,50 198, , ,65 54,05 93,54 N , , , , ,03 0,63 89,87 SUBVENCIÓ AMPA'S CENTRES ESCOLARS 135, , , , ,24 99,83 97,33 N SUBVENCIONS ENTITATS GENT GRAN N , , , , ,36 0,64 71,43 SUBVENCIÓ IBI FAMILIES MONOPARENTALS 7.143, ,64 71,43 10 N , , , , ,24 0,76 57,48 AJUT SOCIAL ORDENANÇA FISCAL IVTNU , ,76 57,48 10 N ,67 FOMENT PROGRAMES I SERVEIS DE FORMACIO ,67 10 N , , , , , , ,62 24,37 FOMENT PROGRAMES I SERVEIS D'OCUPACIÓ , , , ,57 57,05 67,17 N ,94 ASSOCIACIONS DE VEÏNS ,94 10 N , , , , , , ,08 82,47 AJUTS A FAMÍLIES I ENTITATS , , ,26 678, ,98 87,86 85,83 N ,57 99,43 APORTACIÓ FUNDACIÓ CAVIGA 17 99,43 10 N , , , , ,86 13,98 0,01 91,88 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 8.025, , , ,98 91,88 58,21 Total Econòmic 480 : , , , , , , , ,62 186,97 0,01 59, , , ,28 798, , ,78 66,66 85,91 N , , , , ,34 0,66 0,01 99,99 BEQUES, PREMIS ESTUDIS I SUB. EGB 0,66 99,99 10 N , , , , , , ,00 10 APORTACIÓ COL.LEGIS ESTALVI ENERGÈTIC Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 44 SIT002

80 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , ,84 0,20 88,99 BEQUES ESCOLES BRESSOL 8.384, , , ,48 Total Econòmic 481 : , , , , , , , ,18 0,86 90, , , , ,59 N , , , , ,19 516,81 0,28 99,72 DESPESES FUNCIONAMENT GRUPS MUNICIPALS 516,81 99,72 10 N , , , , , FUNDACIÓ CIUTAT VILADECANS , ,30 N APORTACIÓ FUNDACIÓ CASSIÀ JUST N , , , , ,30 500,35 0,83 93,04 SUBVENCIONS ENTITATS CIUT-CULT 3.674, , ,71 99,17 92,76 N , , , , ,26 0,74 99,47 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 1.052, ,74 99,47 10 N XARXA INNOVACIÓ EDUCATIVA ,08 N , , ,00 3,57 68,20 SUBVENCIONS ENTITATS PATRIMONI CULTURAL ,00 96,43 10 N ,36 SUBVENCIONS ENTITATS DE DONES ,36 10 N ,29 SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS ,29 10 N , , , , ,08 544,50 8,64 91,36 SUBVENCIÓ IBI LLOGUER HABITATGES 2.493,42 544,50 91,36 56,68 N SUBVENCIONS JUTJAT DE PAU N ,13 PROG.I SERVEIS FOMENT ACTIVITAT ECONÒMICA ,21 10 N ACCIONS DESENVOLUPAMENT COMERÇ LOCAL Total Econòmic 489 : , , , , , , , , ,40 0,15 97, , , , ,76 98,50 87,93 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 45 SIT002

81 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Art. 48 : , , , , , , , ,23 0,07 76, , , ,26 798, , ,79 81,28 86,82 Total Cap. 4 : , , , , , , , , ,92 0,03 76, , , , ,84 798, , ,48 77,48 89,29 N FONS DE CONTINGENCIA Total Econòmic 500 : Total Art. 50 : Total Cap. 5 : N , , , ,50 4,13 MILLORES ACCES I RECEPCIO ESPAI REMOLAR , ,50 4,13 10 Total Econòmic 602 : , , , ,50 4, , ,50 4,13 10 N ,54 59,68 URBANITZACIÓ ENTORN TORRE ROJA , , ,46 10 N , , , , , , ,35 99,78 COMPLEX ESPORTIU TORRE ROJA 5.933, ,65 99,78 10 N , , , ,53 18,14 INVERSIONS INFRAESTRUCTURES I SERVEIS , , ,47 19,49 10 Total Econòmic 609 : , , , , , , ,88 92, , , , ,58 93,84 97,91 Total Art. 60 : , , , , , , ,38 84, , , , ,08 85,60 97,92 N , , ,00 URBANITZACIÓ CA N'ALEMANY , ,00 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 46 SIT002

82 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , ,39 63,53 URB.PARE ARTIGAS I P.ESTRET CASC ANTIC , , , ,11 79,07 97,29 N , , , ,09 7,21 MILLORA INFRAESTR. POLÍGON INDUSTRIAL , ,91 11,00 10 N URBANITZACIÓ PASSEIG PONENT 3A FASE N , , , , , , ,00 10 ACTUACIONS LLEI BARRIS PONENT N , , , , , ,01 60,02 29,82 EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA (C.A.) 559, ,03 39,98 10 N , , , , ,00 88,16 0,06 99,94 MILLORA DE BARRIS: ALBARROSA ,84 88,16 99,94 91,94 N PLA INV. METROP. PACT-PAMMU N , , , , , , ,00 10 ACTUACIONS LLEI DE BARRIS MONTSERRATINA N IFS ADEQUACIO FERM A DIFERENTS CARRERS MU N EXPROPIACIONS N URBANITZACIÓ ENTORN ERMITA SALES N , ,80 1,18 IFS URBANITZ. ENTORN NOU CAP MONTBAIG I ES , , , ,20 81,27 Total Econòmic 619 : , , , , , , , ,17 0,08 20, , , , ,41 29,87 97,93 Total Art. 61 : , , , , , , , ,17 0,08 20, , , , ,41 29,87 97,93 N , ,45 10 EDIFICI DE SERVEIS BRIGADA , ,78 Total Econòmic 622 : , , , ,78 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 47 SIT002

83 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , ,90 96,38 IFS RENOVACIÓ CONTENIDORS SOTERRATS MON , , , ,10 98,79 98,04 Total Econòmic 623 : , , , ,90 96, , , , ,10 98,79 98,04 N VEHICLES RECOLLIDA RESIDUS I NETEJA VIÀRIA ,67 N , , , , , , ,76 0,01 44,92 ADQUISICIÓ VEHICLES , , ,63 84,34 10 Total Econòmic 624 : , , , , , , ,76 0,01 91, , , ,63 97,63 92,28 N , , , , ,20 0,08 92,98 ADQUISICIÓ MOBILIARI 1.403, , , ,82 Total Econòmic 625 : , , , , ,20 0,08 92, , , , ,82 N MILLORA XARXA INNOVACIO EDUCATIVA N , , , ,69 26,87 EQUIP PROCÉS INFORMACIÓ , , , ,31 46,47 63,58 N ,07 EQUIPS MULTIFUNCIONS 878, , ,07 Total Econòmic 626 : , , , ,69 21, , , , ,31 56,94 63,58 Total Art. 62 : , , , , , , ,00 0,09 87, , , , ,54 94,53 71,62 N , , , , ,05 0,01 99,82 IFS REPLANTACIÓ ARBRAT , ,94 225,01 99,82 74,92 Total Econòmic 631 : , , , , ,05 0,01 99, , ,94 225,01 99,82 74,92 N , , ,00 63,53 EQUIPAMENTS SERV.PERSONALS 7.295, , Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 48 SIT002

84 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , ,38 97,46 IFS MILLORA PAISATGE URBÀ: CAN MODOLELL ,82 98, , ,37 97,60 71,45 Total Econòmic 632 : , , , , , , , ,37 98,13 75,88 N IFS INSTAL LACIO CLIMATITZACIO ATENEU DE LE N , , , ,86 20,80 IFS MILLORA EFICIÈNCIA ENERG.INSTAL. ATRIUM , ,14 20,80 10 Total Econòmic 633 : , , , ,86 25, , ,14 25,07 10 N , , , ,68 92,35 IFS MODIF. ENLLUMENAT MARIÀ SANJUAN CUCHI , , ,32 99,58 10 Total Econòmic 639 : , , , ,68 92, , , ,32 99,58 10 Total Art. 63 : , , , , ,97 0,01 63, , , , ,84 65,95 85,03 N , ,90 6,13 IFS NOU WEB MUNICIPAL: VILADECANS.CAT , , , ,10 32,22 Total Econòmic 641 : , ,90 6, , , , ,10 32,22 Total Art. 64 : , ,90 6, , , , ,10 32,22 Total Cap. 6 : , , , , , , , , ,27 0,03 54, , , ,97 60,48 90,38 N CONTRACTE PROGRAMA VIURBANA Total Econòmic 740 : Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 49 SIT002

85 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Art. 74 : Total Cap. 7 : N BESTRETES REINT. CORPORACIÓ (C.A.) 9.00 N ,33 97,67 BESTRETES REINT. ORGANITZACIÓ I RRHH ,67 97,13 N BESTRETES REINT. OCUPACIÓ 60 Total Econòmic 830 : ,36 89, ,64 97,13 Total Art. 83 : ,36 89, ,64 97,13 N , , , , , , ,57 10 ANUNCIS OFICIALS CARREC PARTICULARS Total Econòmic 840 : , , , , , , , Total Art. 84 : , , , , , , , Total Cap. 8 : , , , , , , , ,29 90, ,71 97,46 N , , , , , , ,99 0,01 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 10-0, N AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BBVA N , , , , , , ,24 89,00 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA PENEDES , ,97 89,00 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 50 SIT002

86 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o N , , , , , , ,02 0,98 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 11-0, N , , , , , , ,64 0,36 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 12-0, N , , , , , , ,62 84,07 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SABADELL , ,38 84,07 10 N , , , , , , ,56 0,44 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 04-0, N , , , , , , ,51 84,69 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SABADELL , ,49 84,69 10 N , , , , , , ,66 10 AMORTITZACIÓ ANTICIP. PRÉSTEC SABADELL PC N , , , , , , ,24 0,76 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 05-0, N , , , , , , ,06 0,94 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 06-0, N , , , , , , ,34 0,66 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 07-0, N , , , , ,56 0,44 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 08-0, N , , , , , , ,18 0,82 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 09-0, N AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DEXIA-SABADELL N AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BBVA N , , , , , , ,79 10 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAJA MADRID Total Econòmic 913 : , , , , , , , ,41 5,41 96, , ,25 96,25 10 Total Art. 91 : , , , , , , , ,41 5,41 96, , ,25 96,25 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 51 SIT002

87 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Cap. 9 : , , , , , , , ,41 5,41 96, , ,25 96,25 10 Total Romanent N : , , , , , , , , ,49 0,04 81, , , , , , , ,48 84,28 94,82 S , ,08 PERSONAL PROGR. FORMACIÓ COFINANÇATS (C , , ,08 S , ,89 PERSONAL PROGR. D'OCUPACIÓ. COFINANÇATS ( , , ,89 Total Econòmic 131 : , , , , ,97 Total Art. 13 : , , , , ,97 S , , , , , ,07 0,39 99,61 DESPESES GRALS ADMINIS. GRAL. DE PERSONAL ,07 99,61 10 Total Econòmic 150 : , , , , , ,07 0,39 99, ,07 99,61 10 Total Art. 15 : , , , , , ,07 0,39 99, ,07 99,61 10 S , ,14 SEG. SOCIAL PROG. FORMACIÓ COFINANÇATS (C , , ,14 S , ,40 SEGUR.SOCIAL PROG. D'OCUP. COFINANÇATS (C.A , , ,40 S , ,78 SEGUR. SOCIAL FOMENT ACTIV. ECON. COFIN.(C , , ,78 Total Econòmic 160 : , , , , ,32 Total Art. 16 : , , , , ,32 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 52 SIT002

88 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Cap. 1 : , , , , , , ,07 0,23 58, , , ,36 58,86 10 S , , , , ,98 0,02 10 LLOGUER LOCALS ALCALDIA , S LLOGUER LOCALS SERVEIS SOCIALS S LLOGUER LOCALS SERVEIS PERSONALS S , , , , ,99 0,01 10 LLOGUER LOCALS ECONOMIA I AVALUACIÓ , S LLOGUER LOCALS MEDI AMBIENT I C.S Total Econòmic 202 : , , , , ,97 0, , Total Art. 20 : , , , , ,97 0, , S ,49 559,02 559,02 559,02 559,02 559,02 9,47 1,67 98,33 CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURA CAMÍ DEL MA 568,49 9,47 98,33 10 S , , , , , ,79 154,81 10,50 89,50 MATERIAL SEGURETAT I TRÀFIC 1.474,60 154,81 89,50 10 S , , ,67 447,77 2,33 0,07 13,40 OFICINA MUNICIPAL D'INSPECCIÓ 3.342, ,90 447, ,23 99,93 S , , , , , ,53 231,87 0,47 87,56 CONSERVACIÓ I RENOVACIÓ INFRAESTRUCT.URB , , ,69 46, ,09 99,53 94,14 S , , , , , ,37 44,62 0,45 99,55 ACCIONS MILLORA CIUTAT 9.906,00 508,01 44,62 99,55 94,85 S , , , , , ,18 195,33 0,51 92,98 MANTENIMENT I MILLORA JOCS INFANTILS , , , ,06 99,49 61,28 Total Econòmic 210 : , , , , , ,89 638,43 0,62 88, , , ,84 46, ,28 99,38 80,93 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 53 SIT002

89 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S , , , ,28 57,87 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ INSTAL ESPORTIVES 2.552, , , ,53 10 S , , , , , ,70 26,85 0,52 59,58 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ COL LEGIS 5.122, , , ,55 99,48 57,26 S , , , , , ,33 142,17 4,82 95,18 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS 2.949,50 741,00 142,17 95,18 73,60 S , , , , , ,35 5,63 0,30 80,54 MANTENIMENT I REPARACIÓ MERCAT 1.894,00 363,00 68,02 368,63 99,70 95,54 Total Econòmic 212 : , , , , , ,38 174,65 1,40 70, , , , ,88 98,60 59,48 S ,33 107,33 10 MANTENIMENT MAQUINÀRIA OFICINES 107,33 107,33 S , , , , , ,74 3,48 0,05 52,11 MANTENIMENT D' INSTAL LACIONS 6.990, , ,77 99,95 10 Total Econòmic 213 : 7.097, , , , , ,74 110,81 1,56 51, , , ,10 98,44 10 S ,10 50,10 10 CONSERVACIÓ VEHICLES POLICIA 50,10 50,10 Total Econòmic 214 : 50,10 50, ,10 50,10 S , , , , , ,48 17,22 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS , ,27 268, , ,48 Total Econòmic 216 : , , , , , ,48 17, , ,27 268, , ,48 Total Art. 21 : , , , , , ,49 973,99 0,53 61, , , ,08 46, ,63 99,47 81,42 S , , , , , ,90 40,22 CENTRE MATERNO INFANTIL 2.898, , , S , , , ,16 2,81 0,03 94,45 CONSUMIBLES INFORMÀTICS 8.742,81 482, ,24 485,41 99,97 70,35 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 54 SIT002

90 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S , , , , , ,88 2,92 0,01 73,90 MATERIAL OFICINA , , , ,14 99,99 81,86 S , , , , , ,94 205,12 2,27 73,77 SUBSCRIPCIONS A DIARIS I ALTRES PUBLICACION 9.032, , , ,40 97,73 29,53 Total Econòmic 220 : , , , , , ,88 210,85 0,32 75, , , , ,81 99,68 73,33 S , , , , , ,53 10 LLUM EDIFICIS ALCALDIA , S , , , , , ,32 10 LLUM EDIFICIS SERVEIS PERSONALS 5.394, S , , , , , ,00 10 LLUM LOCALS SERVEIS SOCIALS , S , , , , , ,49 10 LLUM LOCALS CULTURA , S , , , , , ,91 0,13 10 LLUM LOCALS ENTITATS ,04 0, S , , , , , ,64 10 LLUM COL LEGIS PÚBLICS , S , , , , , ,34 10 LLUM PARC DE NEGOCIS 2.992, S ,58 299,58 299,58 299,58 299,58 299,58 10 LLUM FONTS I BOQUES 299, S , , , , , ,82 14,65 0,01 99,11 ENLLUMENAT PUBLIC , ,00 387, ,65 99,99 99,71 S , , , , , ,80 10 LLUM EDIFICIS POLICIA 6.102, S , , , , ,08 0,01 10 LLUM NOUS SUBMINISTRES ,91 0, ,01 S , , , , , ,94 10 LLUM EDIFICIS ECONOMIA I AVALUACIÓ , S , , , , , ,89 10 LLUM EDIFICIS PROMOCIÓ CIUTAT 9.165, Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 55 SIT002

91 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S , , , ,41 995,43 995,43 114,84 7,17 92,83 AIGUA INSTAL LACIONS ESPORTIVES 1.601,25 490,98 114,84 92,83 66,97 S , ,61 95,49 AIGUA COL LEGIS PÚBLICS , ,72 S , , , , , ,20 94,68 AIGUA PARCS I JARDINS , , , , ,05 S , , , ,00 126,48 126,48 75,77 AIGUA NOVES CONTRACTACIONS 5.968, , , , ,80 S , , , ,91 84,09 2,64 97,36 AIGUA MERCAT MUNICIPAL 3.185, ,91 84,09 97,36 S , , , , , ,00 10 GAS LOCALS SERVEIS SOCIALS 3.512, S , , , , , ,62 99,22 GAS COL LEGIS PÚBLICS ,17 362, ,40 362, ,28 S , , , ,01 11,31 0,04 18,42 GAS NOVES CONTRACTACIONS , , , ,99 99,96 S ,77 24,77 10 CARBURANTS VEHICLES 24,77 24,77 S , , , , , ,65 10,62 0,07 62,45 VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL , ,43 128, ,05 99,93 98,59 S , , , , , ,56 28,20 VESTUARI I ARMES POLICIA LOCAL , , , , ,54 S , , , ,56 906,42 906,42 23,44 2,16 97,84 SALUBRITAT INSTAL LACIONS ESPORTIVES 1.085,00 155,14 23,44 97,84 85,39 S , , ,00 PROTECCIÓ DE LA SALUT 1.503, , ,00 10 S , , , , , ,43 10 EDIFICI SERVEIS BRIGADA 1.413,00 22, ,40 S , , , , , ,05 90,47 MATERIAL LOCALS SERVEIS SOCIALS 1.458,00 138,95 138, S , , , , , ,76 81,06 TELEASSISTÈNCIA (C.A.) , , , S , , , , , ,62 67,79 MANTEN. I CONSUMS ATENEU ARTS I C.ENT.PONE 2.253,62 726,00 726, Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 56 SIT002

92 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S , , ,64 125,36 9,68 9,68 4,64 0,34 9,06 MATERIAL BRIGADA MUNICIPAL 1.384, ,28 115, ,92 99,66 7,72 S , , , , , , ,72 3,09 3,86 EQUIPAMENT SISTEMES D'INFORMACIÓ , , ,73 96,91 10 Total Econòmic 221 : , , , , , , ,22 0,29 78, , , , ,50 99,71 89,41 S , , , , ,96 54,07 1,42 98,58 TELÈFON GRUPS MUNICIPALS ,97 54,07 98,58 96,10 S , , , , , ,89 257,09 2,68 97,32 TELÈFON ALCALDIA 9.586,69 549,31 169,40 257,09 97,32 92,30 S , , , , ,42 96,58 1,21 98,79 TELÈFON SERVEIS PERSONALS ,58 98,79 10 S , , , , ,73 41,94 0,53 99,47 TELÈFON ESPAI PÚBLIC ,14 364,19 41,94 99,47 76,86 S ,37 10 TELÈFON ECONOMIA I AVALUACIÓ , ,02 S ,50 10 TELÈFON PROMOCIÓ CIUTAT , ,11 S , , , , , , ,01 25,23 74,77 SERVEI CORRESPONDÈNCIA-MISSATGERIA , , ,01 74,77 96,62 S PROJECTES SMART CITY S , , , , ,06 932, ,87 18,48 21,03 EQUIP I MATERIAL DE TELEFONIA SIST. INFORMA , , ,07 72, ,88 81,52 43,80 Total Econòmic 222 : , , , , , , ,56 13,88 80, , , ,65 848, ,57 86,12 85,31 S , , , , , ,35 78,32 ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT , , , Total Econòmic 223 : , , , , , ,35 78, , , , S , , , , , ,19 5,68 0,05 96,95 ACTUACIONS DANYS PATRIMONIALS (C.A.) ,19 363, ,32 368,68 99,95 82,57 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 57 SIT002

93 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S , , , , , ,10 32,96 0,04 80,38 ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL I ACCIDE , , , ,61 99,96 29,64 S , , ,99 10,01 0,20 99,80 ASSEGURANÇA EDIFICIS SERVEIS PERSONALS ,99 10,01 99,80 S , , ,57 854,77 854,77 4,43 0,11 99,89 ASSEGURANÇA EDIFICI ECONOMIA I AVALUACIÓ ,80 4,43 99,89 21,39 S , , , , , ,78 39,85 0,74 99,26 ASSEGURANÇA VEHICLES POLICIA 5.376, ,95 39,85 99,26 70,39 Total Econòmic 224 : , , , , , ,84 92,93 0,08 84, , , , ,58 99,92 36,56 S , , , , , ,60 14,51 0,81 99,19 ACTES INSTITUCIONALS 1.799,00 743,89 14,51 99,19 58,31 S , , ,75 338,80 338,80 338,80 14,89 PLA INCLUSIÓ LOCAL (CA) 2.274, , , S , , ,97 983,33 641,61 641,61 56,35 FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA 1.744,97 761,64 341,72 761, ,25 S , , , , , ,99 0,01 10 PREVENCIÓ RESIDUS I QUALITAT AMBIENTAL (C ,00 0, S , , , , , ,78 0,10 10 PROGRAMA OFICINES DE MEDIACIÓ (C.A.) ,88 0, S , , , , , ,10 44,06 0,35 80,42 CAMPANYES INSTITUCIONALS , , ,06 99,65 96,16 S GESTIÓ CONTROL QUALITAT SERVEIS S , , , ,67 0,14 99,86 SÍNDIC DE GREUGES ,33 5,67 99,86 85,62 S , , , , ,20 544,00 2,27 82,45 ANUNCIS I PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS , ,80 97,73 98,94 S , , , , , , ,88 2,68 96,57 DEFENSA JURÍDICA I NOTARIAL ,12 359, , , ,43 97,32 63,70 S , , , , , ,70 269,43 0,66 99,14 PROJ. EUROPEU IMAILE é PROG.MARC (C ,69 81,56 350,99 99,34 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 58 SIT002

94 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S , , , , , ,08 85,15 DESP. SERVEIS FORMACIÓ COFINANÇATS (C.A.) , , , , ,93 96,44 86,28 S , , , , , ,28 41,03 DESPESES OCUPACIÓ COFINANÇATS (C.A.) , ,42 567,93 703, ,35 42,20 96,45 S , , , , , ,05 41,61 DESP. FOMENT ACTIV. ECONOM. COFINANCATS (C , ,86 727, ,16 42,77 10 S ,96 24,20 24,20 24,20 24,20 24,20 67,76 73,68 26,32 DESPESES DINAMITZACIÓ COMERÇ LOCAL 91,96 67,76 26,32 10 S , , , , , ,91 0,50 50,08 PLA LOCAL MILLORA EXIT ESCOLAR , , , , ,07 S , , , , , ,83 1,56 0,01 72,64 SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUCACIÓ , , ,82 99,99 10 S , , , , , ,28 84,22 MUSEU DE VILADECANS 2.404,72 379,44 379, S ,76 455,73 455,73 455,73 455,73 455,73 0,03 0,01 99,99 DIFUSIÓ PATRIMONI CULTURAL 455,76 0,03 99,99 10 S PLA DE XOC OCUPACIÓ S , , , , ,43 4,63 83,75 PROGRAMES SUPORT ESCOLARITAT OBLIGATÒRI , , , ,83 95,37 5,03 S ,54 9,54 10 DESP.MENUDES OFICINA ALCALDIA 9,54 9,54 Total Econòmic 226 : , , , , , , ,48 1,03 74, , , , , , ,41 83,93 85,05 S , , , , , ,00 10 NETEJA LOCALS SERVEIS SOCIALS , S , , , , , ,00 10 NETEJA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES , S , , , , , ,27 10 NETEJA COL LEGIS PÚBLICS ,39 108, ,49 S NETEJA LOCAL BRIGADA MUNICIPAL Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 59 SIT002

95 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S , , , , , ,67 10 NETEJA EDIFICI POLICIA 1.461, S , , , , , ,46 10 NETEJA ALTRES LOCALS 6.103, S VIGILÀNCIA INSTAL LACIONS ESPORTIVES S , , , , ,69 SEGURETAT PLATGES 8.134, , , , ,24 S , , , ,36 3,20 0,30 99,70 GESTIÓ DEL PATRIMONI 1.054, ,36 3,20 99,70 S , , , , , , ,10 20,84 79,16 ACCIÓ CÍVICA 6.786,50 968, ,10 79,16 10 S , , , , , ,28 30,72 0,74 99,26 PLA LOCAL DE SEGURETAT (C.A.) 4.175,00 30,72 99,26 10 S , , , , , ,57 125,00 6,47 93,53 CIUTAT SOSTENIBLE 1.931,57 125,00 93,53 10 S ,50 302,50 67,39 ASSESORIA JURÍDICA , ,03 S , , , , , ,93 81,05 1,70 98,30 GESTIÓ CENTRES OBERTS 4.772,93 136,95 81,05 98,30 97,08 S , , , , , ,87 29,84 0,09 78,56 GESTIÓ CASALS , , , ,64 99,91 93,88 S , , , , , ,53 80,51 GESTIÓ ESCOLES BRESSOL , , , , ,39 S , , ,30 GESTIÓ OFICINA PLA JOVE 9.124, , ,30 10 S , , ,64 244,61 244,61 244,61 0,01 17,01 SERVEIS AMB COL LABORACIÓ 1.437, , , S , , , , , ,98 438,92 1,29 94,14 MOBILITAT I TRANSPORT , , , ,56 98,71 81,57 S , , , , , ,40 987,96 2,08 47,09 PROGRAMES EUROPEUS COFINANÇATS (C.A.) , ,91 81, , ,53 47,26 86,42 S , , , , , ,50 10 SERVEIS TECNICS EXTERNS 5.255, Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 60 SIT002

96 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S , , , , , ,89 10 SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (C.A.) , S , , , , , ,44 68,77 PLA EDUCATIU ENTORN , , , S , , , , , ,70 64,20 PROGRAMA IGUALTAT DE GENERE 2.742,70 982,00 982, S , , , , , ,68 46,92 PROGRAMA DINAMITZACIÓ GENT GRAN 5.614, ,59 325, , ,64 S , , , ,06 2,90 77,14 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES 1.037,04 206,98 237,04 97,10 10 S , , , , , ,03 376,83 0,64 40,28 SERVEIS GESTIÓ TRIBUTÀRIA , , , ,34 99,36 20,09 S , , , , , ,28 12,38 SERVEIS FORMACIÓ COFINANÇATS (C.A.) , , , ,89 15,81 10 S SERVEIS D'OCUPACIÓ COFINANÇATS (C.A.) S , , , , , ,42 57,64 SERVEIS FOMENT ACTIVIT ECON. COFINANÇATS ( , , , , , ,46 80,92 81,21 S , , , , , , ,60 14,78 45,38 DINAMITZACIÓ COMERÇ LOCAL , ,05 871, ,65 85,22 87,82 S , , , , ,07 28,95 71,05 DINAMITZACIÓ TURISME (C.A.) 2.334, ,90 676,07 71,05 24,11 S , , , , , ,58 277,48 1,80 90,20 MEDI NATURAL , ,45 247, ,93 98,20 98,22 S , , , , , ,92 866,75 8,25 53,69 EDUCACIÓ AMBIENTAL , , ,75 91,75 87,89 S SERVEIS ACTIVITATS FÍSIQUES S , , , , , ,73 49,21 0,12 99,88 CONTRACTE GESTIÓ PROGRAMES EDUCATIUS , ,46 149,99 49,21 99,88 92,47 S , , ,07 SUPORT ACADEMIC I PROFESSIONAL ALS JOVES 4.348, , ,07 10 S , , , , , ,35 60,97 CONTRACTE NETEJA VIÀRIA SECTOR P. NEGOCIS , , , Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 61 SIT002

97 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S , , , , , ,50 793,88 7,03 90,56 ACCIONS PROMOCIÓ I DESENVOL. LOCAL ,69 271, ,19 92,97 10 S , , , , , ,15 0,72 24,03 CAMPANYES SENSIBILITZACIO MEDIOAMBIENTA , , S PROMOCIÓ ESPORT ESCOLAR S , , , , , ,11 0,01 26,24 SERVEIS RECAPTACIÓ , , , ,50 46,86 10 S GESTIÓ I EQUIPAMENT CAN BATLLORI S , ,45 0,53 99,47 ORGANITZACIÓ COMPETICIONS ESPORTIVES ,45 54,45 99,47 10 S , , , ,00 0,01 91,34 RECOLLIDA D'ANIMALS I SERVEIS VETERINARIS 5.800,01 502,00 502, S , , , , , ,84 4,67 59,06 CONTRACTES DE JARDINERIA , , , , ,49 S , , , , ,93 0,07 86,55 CONTRACTE i MANTENIMENT CLAVEGUERAM , , , ,15 S , , , , , ,54 10 CONTRACTE NETEJA VIÀRIA , S , , , , , ,44 395,76 1,03 98,97 MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC , ,84 82,75 395,76 98,97 78,17 S , , , , , ,97 2,45 0,01 99,99 DESINFECCIÓ I DESRATITZACIÓ , ,68 2,45 99,99 86,83 S , , , ,11 11,64 0,29 26,43 MANTENIMENT ESCOLES BRESSOL 3.961, , ,53 99,71 10 S , , , , , , ,29 4,85 21,96 SERVEIS VIGILÀNCIA PER LA SALUT , , , ,39 95,15 82,72 S CAMPANYES MEDI AMBIENT Total Econòmic 227 : , , , , , , ,75 0,73 60, , , , , , ,68 82,12 85,26 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 62 SIT002

98 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Art. 22 : , , , , , , ,79 1,07 67, , , , ,96 848, , ,16 87,29 83,98 S , ,58 10 DIETES I ALLOTJAMENT ÒRGANS DE GOVERN , ,06 Total Econòmic 230 : , , , ,06 Total Art. 23 : , , , ,06 Total Cap. 2 : , , , , , , ,81 1,03 67, , , , ,46 848, , ,82 88,03 83,98 S , , , ,89 22,50 ALTRES DESPESES FINANCERES , ,11 22,50 10 Total Econòmic 359 : , , , ,89 22, , ,11 22,50 10 Total Art. 35 : , , , ,89 22, , ,11 22,50 10 Total Cap. 3 : , , , ,89 22, , ,11 22,50 10 S , , , , , ,04 10 QUOTA IBI AREA METROP.BARCELONA , Total Econòmic 464 : , , , , , , , S , , ,57 CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA , , ,57 10 Total Econòmic 467 : , , , , , ,57 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 63 SIT002

99 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Art. 46 : , , , , , ,04 65, , , , S , , , , , ,99 364,66 3,84 96,16 AJUTS ESCOLARS 9.491,73 266,08 595,20 364,66 96,16 97,08 S , , , , , , ,56 46,73 53,27 SUBVENCIÓ AMPA'S CENTRES ESCOLARS , , ,56 53,27 87,74 S , ,03 10 AJUT SOCIAL ORDENANÇA FISCAL IVTNU 8.701, ,03 S FOMENT PROGRAMES I SERVEIS DE FORMACIO S , , , , , ,41 59,03 FOMENT PROGRAMES I SERVEIS D'OCUPACIÓ , , ,35 888, ,52 62,80 98,95 S , ,90 7,46 92,54 ASSOCIACIONS DE VEÏNS 3.241,90 241,90 92,54 10 S , , , , , , ,58 3,97 86,70 AJUTS A FAMÍLIES I ENTITATS , , , ,26 96,03 89,35 S APORTACIÓ FUNDACIÓ CAVIGA S , , , , , ,97 62,97 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ , , , Total Econòmic 480 : , , , , , , ,73 8,78 64, , , , ,63 888,55 595, ,93 70,91 94,90 S APORTACIÓ COL.LEGIS ESTALVI ENERGÈTIC S ,94 41,94 41,94 41,94 41,94 41,94 10 BEQUES ESCOLES BRESSOL 41, Total Econòmic 481 : 2.041,94 41,94 41,94 41,94 41,94 41, ,95 2, , ,05 10 S , , ,53 42,00 0,28 FUNDACIÓ CIUTAT VILADECANS , , ,53 99,72 S , , , , , ,96 74,15 SUBVENCIONS ENTITATS CIUT-CULT , , , , ,41 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 64 SIT002

100 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S , , ,68 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 1.072, , ,68 10 S SUBVENCIONS ENTITATS PATRIMONI CULTURAL S SUBVENCIONS ENTITATS DE DONES S SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS S , , , ,13 10 SUBVENCIÓ IBI LLOGUER HABITATGES 2.587, ,13 10 S SUBVENCIONS JUTJAT DE PAU S , , , , , ,80 0,13 82,08 PROG.I SERVEIS FOMENT ACTIVITAT ECONÒMICA , , , ,80 326, ,92 96,74 98,47 S , ,20 0,70 44,13 ACCIONS DESENVOLUPAMENT COMERÇ LOCAL 9.063, ,20 99,30 10 Total Econòmic 489 : , , , , , ,76 105,33 0,06 67, , , , ,56 326, ,22 97,88 94,39 Total Art. 48 : , , , , , , ,06 5,96 65, , , , ,19 888,55 921, ,15 80,57 94,70 Total Cap. 4 : , , , , , , ,06 5,49 65, , , , ,19 888,55 921, ,72 82,09 95,12 S , , , , , ,52 0,01 29,85 ESTUDIS I PROJECTES , , ,51 233, ,83 62,23 99,84 Total Econòmic 601 : , , , , , ,52 0,01 29, , , ,51 233, ,83 62,23 99,84 S , , ,86 ACTUACIONS PROGRAMA FEDER , , , ,86 61,81 Total Econòmic 602 : , , , , , , ,86 61,81 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 65 SIT002

101 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S , , , , , ,73 29,99 67,27 INVERSIONS INFRAESTRUCTURES I SERVEIS , , , , ,48 69,94 99,68 S , , , , , ,00 10 COMPLEX ESPORTIU TORRE ROJA , Total Econòmic 609 : , , , , , ,73 29,99 89, , , , , ,48 90,57 99,92 Total Art. 60 : , , , , , , , , , , , ,17 87,44 99,92 S , , , , , ,27 20,43 0,16 99,84 PROJECTES MEDI AMBIENT ,70 20,43 99,84 10 Total Econòmic 610 : , , , , , ,27 20,43 0,16 99, ,70 20,43 99,84 10 S , , , , , ,17 10 LLEI DE BARRIS SECTOR PONENT , S , , , , , ,40 94,16 PLA INV. METROP PACT-PAMMU , , , , ,73 97,44 91,58 S , , , , , ,94 49,20 IFS URBANITZACIO ENTORN CAP MONTBAIG , , , ,52 74,15 10 S , , , , , ,47 0,02 55,11 URBANITZACIÓ CA N'ALEMANY I LLEVANT , , , ,80 58,67 10 Total Econòmic 619 : , , , , , ,98 0,02 74, , , , , ,05 78,69 96,07 Total Art. 61 : , , , , , ,25 20,45 75, , , , , ,48 78,81 96,10 S , , , , , ,84 66,63 PATRIMONI CULTURAL CA N'AMAT , , , Total Econòmic 622 : , , , , , ,84 66, , , , S , , , , , ,82 92,42 IFS REPARACIO CONTENIDORS SOTERRATS , , ,36 92,42 10 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 66 SIT002

102 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o Total Econòmic 623 : , , , , , ,82 92, , , ,36 92,42 10 S , , , , , ,74 0,66 17,02 PROJECTES ADMINISTRACIO GENERAL , , , , ,74 27,27 89,04 Total Econòmic 626 : , , , , , ,74 0,66 17, , , , , ,74 27,27 89,04 S , , ,06 68,77 IFS INVERSIO TELEGESTIO SEMAFORS , , S , , , , , ,71 0,10 94,19 IFS TELEGESTIO I MODIFICACIO ENLLUMENAT ,20 866, , ,49 99,73 10 Total Econòmic 629 : , , , , , ,77 0,10 86, ,20 866, , ,43 99,81 10 Total Art. 62 : , , , , , ,17 0,76 54, , , , , ,67 67,09 98,48 S , , , , , ,58 57,94 INVERSIO EQUIPAMENTS SERVEIS PERSONALS , , , , ,15 99,60 81,10 S , , , , , ,59 31,73 0,04 68,87 IFS RENOVACIO ATENEU I INST. CA N'AMAT , , , ,32 81,50 10 Total Econòmic 632 : , , , , , ,17 31,73 0,01 59, , , , , ,47 97,04 84,20 S , , , , , ,24 10 IFS RENOVACIO AREES JOCS INFANTILS , Total Econòmic 633 : , , , , , , , Total Art. 63 : , , , , , ,41 31,73 70, , , , , ,47 97,81 90,09 Total Cap. 6 : , , , , , ,08 82,94 76, , , , , ,79 84,14 98,13 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 67 SIT002

103 Estat de Situació del Pressupost de Despeses 31/12/2015 R C. Econòm. C. Org. C.Prog. Espec Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo % PARTIDA Inc.Roman. RC Pdt.+ N D A Pendent D Pendent O Pendent P Pendent Reintegraments Romanent %D s/cred. %O s/cred. % RP s/o S AMORTITZACIÓ PRÉSTEC CAIXA PENEDES S AMORTITZACIÓ PRÉSTEC SABADELL Total Econòmic 913 : Total Art. 91 : Total Cap. 9 : Total Romanent S : , , , , , , ,88 0,43 70, , , , , , , ,80 80,51 94,98 Total General Euros: , , , , , , , , ,37 0,11 79, , , , , , , ,28 83,61 94,85 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 68 SIT002

104 LIQUIDACIO ESTAT EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS 6.1 Resum general per capítols 6.2 Estat execució d ingressos 6.3 Estat execució de despeses

105 EXERCICIS TANCATS ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS A DATA 31/12/ /02/2016 ANYS ANTERIORS 22/02/2016 Cap. Previsió Modificació Previsió Drets reconeg. Recaptació Pendent 1 Capítols d' INGRESSOS Inicial Definitiva nets liquida cobrar Baixes A) OPERACIONS CORRENTS IMPOSTOS DIRECTES , , , , , ,49 IMPOSTOS INDIRECTES , , , , , ,82 TAXES I ALTRES INGRESSOS , , , , , ,51 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , , , , , ,43 INGRESSOS PATRIMONIALS , , , , , ,85 Total ingressos corrents: , , , , , ,10 B) OPERACIONS DE CAPITAL AL.LIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 6 TRANSFERÈNCIES CAPITAL , , , , ,17 0,01 ACTIUS FINANCERS , , , , PASSIUS FINANCERS 9 Total ingressos capital: , , , , ,17 0,01 TOTAL INGRESSOS , , , , , ,11 Cap. Previsió modificació Previsió Obligacions Pagaments Pendent 2 Capítols de DESPESES Inicial Definitiva reconegudes líquids pagament Baixes A) OPERACIONS CORRENTS DESPESES DE PERSONAL ,84-259,47 909,37 909,37 909,37 BÉNS CORRENTS I SERVEIS , , , , , ,04 DESPESES FINANCERES , , , ,25 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,48-600, , , , ,44 Total despeses corrents: , , , , , ,48 B) OPERACIONS DE CAPITAL INVERSIONS REALS , , , , TRANSFERÈNCIES CAPITAL 7 ACTIUS FINANCERS 8 980,10 980,10 980,10 980,10 PASSIUS FINANCERS 9 Total despeses capital: , , , , TOTAL DESPESES , , , , , ,48 3 SITUACIÓ ECONÒMICA Superàvit previsió inicial Modificació superàvit previsió definitiu SUPERÀVIT FINAL 37,52% 95,47% moviment fons líquids deutors / creditors TOTAL INGRESSOS , , , , , ,11 TOTAL DESPESES , , , , , ,48 DIFERÈNCIES , , , , , , ,11 Baixes 18/03/2016

106 ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2002 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES 3.349, ,31 30,07 676, ,96 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 8,71 8,71 8,71 Total Ppt.: , ,02 30,07 684, ,96 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 1 SIT006

107 ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2003 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES 3.569, ,89 209, ,23 340, , ,64 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.583,90 132, ,12 126, ,51 Total Ppt.: , ,11 209, ,35 340, , ,15 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 2 SIT006

108 ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2004 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES 722, ,67 753, ,36 726, , ,77 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 639,68 357,55 997,23 357,55 639,68 Total Ppt.: , ,22 753, ,59 726, , ,45 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 3 SIT006

109 ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2005 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES 120, ,15 263, ,26 962, , ,64 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS ,61 527, ,95 32,90 379, ,61 Total Ppt.: , ,49 263, ,21 995, , ,25 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 4 SIT006

110 ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2006 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES 8.193, , ,35 922, , ,91 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS , , ,39 61, ,58 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 901,50 901,50 901,50 Total Ppt.: , , ,24 984, , ,99 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 5 SIT006

111 ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2007 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES , ,05 150, , , , ,21 2 IMPOSTOS INDIRECTES 9.254, , ,91 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS , ,49 62, ,30 247, , ,35 4 TRANSFERENCIES CORRENTS , , , ,20 Total Ppt.: , , , , , , ,67 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 6 SIT006

112 ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2008 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES , , , , , , ,83 2 IMPOSTOS INDIRECTES , ,83 809, ,26 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS , ,69 235, ,44 708, , ,25 5 INGRESSOS PATRIMONIALS Total Ppt.: , , , , , , ,34 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 7 SIT006

113 ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2009 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES , ,33 381, , , , ,31 2 IMPOSTOS INDIRECTES , ,74 72, , ,19 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS , ,72 243, , , , ,96 Total Ppt.: , ,05 624, , , , ,46 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 8 SIT006

114 ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2010 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES , , , , , , ,72 2 IMPOSTOS INDIRECTES , , ,52 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES ING , ,22 243, , , , ,23 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , , , ,44 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.504,10 0, , ,09 Total Ppt.: , , , , , , ,91 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 9 SIT006

115 ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2011 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES , , , , , , ,01 2 IMPOSTOS INDIRECTES 5.594, ,34 233, ,54 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES ING , , , , , , ,43 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,54 0, , , ,09 5 INGRESSOS PATRIMONIALS , , ,97 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL , , , ,15 Total Ppt.: , , , , , , ,19 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 10 SIT006

116 ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2012 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES , , , , , , ,61 2 IMPOSTOS INDIRECTES , , ,85 507, ,87 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES ING , , , , , , ,33 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , , , ,83 5 INGRESSOS PATRIMONIALS , , , ,55 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL , , , ,25 Total Ppt.: , , , , , , ,44 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 11 SIT006

117 ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2013 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES , , , , , , ,58 2 IMPOSTOS INDIRECTES 5.495,84 108, , , ,03 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES ING , , , , , , ,06 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , , , ,80 5 INGRESSOS PATRIMONIALS , , , ,48 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL , , ,81 8 ACTIUS FINANCERS Total Ppt.: , , , , , , ,76 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 12 SIT006

118 ESTAT DE SITUACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS D'INGRESSOS A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2014 SALDO DE DRETS CONTRETS PREVI LIQUIDACIONS CANCEL LADES CAPÍTOL RECTIFICACIÓ DRETS DRETS PENDENTS INSOLVÈNCIA DRETS INGRÉS DIRECTE INGRÉS REBUT ANUL LATS RECAPTACIÓ PRESCRIPCIÓ I PENDENTS DE D'ALTRES COBRAMENT CAUSES 1 IMPOSTOS DIRECTES , , , , , , ,92 2 IMPOSTOS INDIRECTES ,65 591, , , ,17 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES ING , , , , , , ,17 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , , , ,90 5 INGRESSOS PATRIMONIALS , , , , ,53 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL , , , ,96 8 ACTIUS FINANCERS , , , Total Ppt.: , , , , , , ,65 Total General Euros: , , , , , , ,22 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 13 SIT006

119 ESTAT DELS PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESES A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2010 SALDO INICIAL A 1 DE GENER CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS Obligacions Pagaments Rectificacions Obligacions Pagaments TOTALS Obligacions Pagaments , ,30 Pagaments Ordenats Pagaments Realitzats , ,02 O's Pendents P's Pendents 3.451,28 Total Ppost.: , , , , ,28 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 1 SIT005

120 ESTAT DELS PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESES A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2011 SALDO INICIAL A 1 DE GENER CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS Obligacions Pagaments Rectificacions Obligacions Pagaments TOTALS Obligacions Pagaments , ,24 Pagaments Ordenats Pagaments Realitzats O's Pendents P's Pendents ,24 Total Ppost.: , , ,24 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 2 SIT005

121 ESTAT DELS PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESES A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2012 SALDO INICIAL A 1 DE GENER CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS Obligacions Pagaments Rectificacions Obligacions Pagaments TOTALS Obligacions Pagaments ,82-0, ,74 Pagaments Ordenats Pagaments Realitzats , ,42 O's Pendents P's Pendents ,32 Total Ppost.: ,82-0, , , , ,32 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 3 SIT005

122 ESTAT DELS PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESES A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2013 SALDO INICIAL A 1 DE GENER CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEI 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS Obligacions Pagaments Rectificacions Obligacions Pagaments TOTALS Obligacions Pagaments , , , ,60 Pagaments Ordenats Pagaments Realitzats O's Pendents P's Pendents 1.409,60 Total Ppost.: , , , ,60 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 4 SIT005

123 ESTAT DELS PRESSUPOSTOS TANCATS DE DESPESES A DIA 31/12/2015. RESUM PER CAPÍTOLS ANY PRESSUPOST: 2014 SALDO INICIAL A 1 DE GENER CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEI 3 DESPESES FINANCERES 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6 INVERSIONS REALS 8 ACTIUS FINANCERS Obligacions Pagaments Rectificacions Obligacions Pagaments TOTALS Obligacions Pagaments 1.168,84-259,47 909, ,93-325, , , , , , , , , , , , , ,99 980,10 980,10 Pagaments Ordenats Pagaments Realitzats 909,37 909, , , , , , , ,43 980,10 980,10 O's Pendents P's Pendents 180, , Total Ppost.: ,47-585, , , , , , , ,75 Total General Euros: , , , , , , , , ,75 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 5 SIT005

124 LIQUIDACIO OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 7.1 Extracte de conceptes no pressupostaris 7.2 Deutors 7.3 Creditors 7.4 Partides pendents d aplicació. Despeses 7.5 Partides pendents d aplicació. Ingressos

125 1 DEUTORS AJUNTAMENT DE VILADECANS ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST: EXERCICI 2015 ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES Saldo 1 de gener Entrades Sortides Saldo 31 desembre Concepte Descripció 446 Fomalització Ingressos no pressupost Altres deutors no pressupostaris , , , , Dietes manutenció personal Dipòsits particulars Consignacions expropiacions Altres retencions Provisió de Fons , , Fundació privada Ciutat de Viladecans Bestretes tresoreria a societats mpals , , Dipòsits constituits a curt termini Bestretes concedides , , CREDITORS Concepte Total General , , , ,24 Saldo 1 de gener Entrades Sortides Saldo 31 desembre Descripció 416 Formalització pagaments no pressupost , , , , Altres creditors no pressupostaris , , Quotes Juntes de Compensació 6.279, , Dipòsits de particulars , , Serveis subvencionats 4.549, , Consignacions expropiacions , , Aportacions solidàries , , , , Padrons i procesos electorals , , , , Aportació projectes inversió , , Ingressos duplicats-recaptació , , , , Ens públics per ingressos pendents a liquidar , , , , Hisenda Pública creditora per IVA , , , , Retenció IRPF , , , , Seguretat Social , , , , IVA repercutit , , Deutes per Operacions Tresoreria Fiances d'execució d'obres , , , , Concursos i subastes , , , , Retencions quota sindical , ,30 8, Retencions manutenció 2.163, , Retenció Judicial 2.234, , , , Altres dipòsits rebuts , ,20 3 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS Concepte Total General: , , , ,54 Saldo 1 de gener Entrades Sortides Saldo 31 desembre Descripció 5546 Ingressos realitzats pendents d'aplicar , , , , Ingressos pendents d'aplicar.altres 3.925, , , , Altres partides Pendents aplicació 1.001, , Caixa de pagaments a justificar (BALANÇ) , , Compte restringit esports pagam a justificar (balanç) , ,73 Total General: , , , ,34 4 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. DESPESES Concepte Saldo 1 de gener Entrades Sortides Saldo 31 desembre Descripció 5550 Pagaments realitz. pendents d'aplicació , , , Compte No Pres.projec.antics despeses Total General: , , ,09 22/03/201616:03

126 TOTALS NO PRESSUPOSTARIS: Concepte Descripció saldo inicial a caixa cobros pagos Saldo 1 de gener Entrades Sortides saldo final a caixa Saldo 31 desembre 1 Deutors pendent cobrament , , , ,24 2 Creditors pendents pagament , , , ,54 3 Ingressos pendents d'aplicació , , , ,34 4 Despeses pendents d'aplicació , , ,09 5 Recursos altres Ens Totals: , , , ,55 saldo inicial a saldo final a caixa caixa RESUM DEUTOR-CREDITOR Deutor inicial Creditor inicial Deutor final Creditor final 1 Deutors pendent cobrament , ,24 2 Creditors pendents pagament ,38-8, ,74 3 Ingressos realitzats pendents d'aplicació , ,34 4 Pagaments realitzats pendents d'aplicació 7.055,09 5 Recursos altres Ens Totals: , , , ,08 SALDO A CAIXA: , ,55 22/02/2016 Dpt. Gestió Econòmica saldo inicial a caixa saldo final a caixa 22/03/201616:03

127 Data de Referència: 31/12/2015 AJ. VILADECANS Data de Creació: 11/03/2016 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 1.- Deutors CONCEPTE DESCRIPCIÓ SALDO A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI TOTAL DEUTORS ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI DEUTORS PDT. COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE Altres deutors no pressupostaris , , , , , Altres retencions Provisió de Fons , , , Bestreta tresoreria a Societatas municipals , , , Bestretes concedides , , ,23 28 Total General: , , , , ,24 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 1 MEM16A_04

128 Data de Referència: 31/12/2015 AJ. VILADECANS Data de Creació: 11/03/2016 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 2.- Creditors CONCEPTE DESCRIPCIÓ SALDO A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI TOTAL CREDITORS CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI CREDITORS PDT. PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIO 9.900, , , , Altres creditors no pressupostaris , , , , Quotes Juntes de Compensació 6.279, , , Dipòsits de particulars , , , Serveis subvencionats 4.549, , , Consignacions Expropiacions , , , Aportacions solidàries , , , , , Padrons i processos electorals , , , , , Aportació projectes inversió , , , Ingressos duplicats-recaptació , , , , , ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR , , , , , Hisenda pública creditora per IVA , , , , , Retenció I.R.P.F , , , , , Seguretat Social , , , , , IVA repercutit , , , Fiances d'execució d'obres , , , , , Concursos i subhastes , , , , , Retencions quota sindical , , , Retencions manutenció 2.163, , , Retenció judicial 2.234, , , , , Altres dipòsits rebuts , , ,20 Total General: , , , , ,54 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 1 MEM16B_04

129 Data de Referència: 31/12/2015 AJ. VILADECANS Data de Creació: 11/03/ Partides pendents d'aplicació. Despeses ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA CONCEPTE DESCRIPCIÓ PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL PAGAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ PAGAMENTS APLICATS A L'EXERCICI PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN , , , ,09 Total General: , , , ,09 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 1 MEM16D_04

130 Data de Referència: 31/12/2015 AJ. VILADECANS Data de Creació: 11/03/2016 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 3.- Partides pendents d'aplicació. Ingressos CONCEPTE DESCRIPCIÓ COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER MODIFICACIONS SALDO INICIAL COBRAMENTS REALIZATS A L'EXERCICI TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ COBRAMENTS APLICATS A L'EXERCICI COBRAMENTS PDTS. APLIC. A 31 DE DESEMBRE Ingressos pendents d'aplicar , , , , , Ingressos pendents d'aplicar. Altres 3.925, , , , , OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓ 1.001, , ,48 Total General: , , , , ,34 Data d'impressió: 22/03/2016 Pàg.: 1 MEM16C_04

131 8.- ESTAT DE TRESORERIA I ACTA D ARQUEIX LIQUIDACIO 2015

132

133

134

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA JORNADA DE TRANSPARÈNCIA TANCAMENT EXERCICI 2015 BALANÇ ENDEUTAMENT ESTATS DE LIQUIDACIÓ RATIOS PLA

Más detalles

Liquidació del pressupost. Exercici 2015

Liquidació del pressupost. Exercici 2015 Liquidació del pressupost. Exercici 2015 ÍNDEX LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015 - Resolució de Presidència - Informe d Intervenció ESTATS: 1. Estat del romanent de tresoreria 2. Resultat pressupostari

Más detalles

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 11200 43 01 IBI DE NATURALESS RÚSTICA 22.605,00 11300 43 01 IBI DE NATURALESSA URBANA 7.900.000,00 11500 43 01 IMPOST VEHÍCLES TRACCIÓ MECÀNICA 525.000,00 11600 43 01 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS

Más detalles

Comptes anuals exercici 2012

Comptes anuals exercici 2012 Comptes anuals exercici 2012 Aprovat pel Consell Social en sessió 22.07.2013 Índex Comptes anuals 2012 pàg. Balanç 1 Compte del resultat economicopatrimonial 3 Estat de liquidació del pressupost A. Liquidació

Más detalles

Ingressos AJUNTAMENT (excepte inversions)

Ingressos AJUNTAMENT (excepte inversions) Ingressos AJUNTAMENT (excepte inversions) OPERACIONS CORRENTS Capítol 1 Impostos directes 11200 Impost s/ Bens Immobles. Rustica 6.000,00 11300 Impost s/ Bens Immobles. Urbana 12.600.000,00 11500 Impost

Más detalles

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 11200 43 01 IBI DE NATURALESS RÚSTICA 23.305,00 11300 43 01 IBI DE NATURALESSA URBANA 7.265.000,00 11500 43 01 IMPOST VEHÍCLES TRACCIÓ MECÀNICA 530.000,00 11600 43 01 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS

Más detalles

Impost sobre construccions, instal lacions i obres ,00 C.P.G.C.: 733 Centre de cost: 002 TOTAL CÀPITOL ,00

Impost sobre construccions, instal lacions i obres ,00 C.P.G.C.: 733 Centre de cost: 002 TOTAL CÀPITOL ,00 PRESSUPOST D'INGRESSOS PER L'ANY 2018 Estat dels ingressos Classificació econòmica CAPITOL 1.- IMPOSTOS DIRECTES Article 11.- Sobre el Capital 112.00 Impost sobre bens immobles de naturalesa rústica 4.000,00

Más detalles

AJUNTAMENT DE L'ESCALA

AJUNTAMENT DE L'ESCALA 1 Impostos directes. 8.414.140,00 43 11200 01 IBI DE NATURALESS RÚSTICA 24.140,00 43 11300 01 IBI DE NATURALESSA URBANA 7.100.000,00 43 11500 01 IMPOST VEHÍCLES TRACCIÓ MECÀNICA 525.000,00 43 11600 01

Más detalles

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest:

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest: PZB Assumpte: Proposta d aprovació de la liquidació del pressupost de l Organisme Autònom de Desenvolupament Local de l'exercici 2010. Data : 16 de febrer de 2011 I N F O R M E De conformitat amb l article

Más detalles

AJUNTAMENT D OLESA DE MONTSERRAT. PRESSUPOST D INGRESSOS Per Econòmica (AVANTPROJECTE) PRESSUPOST D INGRESSOS Econòmica

AJUNTAMENT D OLESA DE MONTSERRAT. PRESSUPOST D INGRESSOS Per Econòmica (AVANTPROJECTE) PRESSUPOST D INGRESSOS Econòmica PRESSUPOST D INGRESSOS Per 1 11 11200 IMPOST BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA 11 11300 IMPOST BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 11 11500 IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECAN. 11 11600 IMPOST INCREMENT

Más detalles

Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat. Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos?

Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat. Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos? Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos? Introducció - Impostos municipals - IBI: Impost sobre Béns Immobles - IAE: Impost sobre Activitats

Más detalles

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest:

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest: PZB Assumpte: Proposta d aprovació de la liquidació del pressupost d OASI de l'exercici 2010 i de l'expedient de modificació de crèdit núm.1 d'incorporació de romanents. Data : 16 de febrer de 2011 I N

Más detalles

7.4. EL ROMANENT DE TRESORERIA

7.4. EL ROMANENT DE TRESORERIA 7.4. EL ROMANENT DE TRESORERIA Esquema bàsic del càlcul del Romanent de tresoreria RT = Fons líquids + Drets pendents de cobrament - Obligacions pendents de pagament RT per despeses generals = RT - Drets

Más detalles

Liquidació del pressupost. Exercici 2014

Liquidació del pressupost. Exercici 2014 Liquidació del pressupost. Exercici 2014 Índex Resolució de Presidència 3 Informe d Intervenció 5 Estats 8 1 Estat del romanent de tresoreria 9 2 Resultat pressupostari 10 3 Estat de tresoreria 11 3.1

Más detalles

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol) Previsions pressupostàries Econ. Descripció Previsions inicials

Más detalles

(2014) DRETS ANUL LATS COBRAMENT A INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES. NETS 31 DE 11 Impostos sobre el capital.

(2014) DRETS ANUL LATS COBRAMENT A INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES. NETS 31 DE 11 Impostos sobre el capital. 1 Capítol: 1 Impostos directes. PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 11 Impostos sobre el capital. 112 Impto sobre Béns Immobles. Béns Inmueb de Nat Rústica 11200 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES. Béns Imm de Nat RUSTEGA

Más detalles

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ"

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT REUS PROMOCIÓ ANY PRESSUPOST: 2007 45500/ / / 12.020,24 12.020,24 12.020,24 GENERALITAT DE CATALUNYA 2007 12.020,24 12.020,24 12.020,24 Pàg.: 1 ANY PRESSUPOST: 2008 39900/ / / 1.117,60 1.117,60 1.117,60 ALTRES INGRESSOS

Más detalles

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pàgina: 1 Data: 24/02/ Econòmica Cap. Art. Co. Subcon. Descripció Import Euros 1 Impostos directes. 8.505.000,00 11 Impostos sobre el capital. 6.665.000,00 112 Impost sobre béns immobles. Béns immobles

Más detalles

, Impostos sobre el capital , Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica ,00

, Impostos sobre el capital , Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica ,00 1 1 IMPOSTOS DIRECTES 8.400.000,00 11 Impostos sobre el capital 7.660.000,00 112 Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica 210.000,00 11300 Impost sobre Béns Immobles. IBI Urbana.770.000,00 11 Impost sobre

Más detalles

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2016

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2016 PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2017 RESUM PER CAPÍTOLS I ORGÀNICA Aplicació pressupostària EXERCICI 2016 Import Import Total Import Total Import Total Executat

Más detalles

25.000, ,00 I.B.I. DE NATURALESA URBANA , ,00 Urbana IBI-URBANA Bices 5.000,00

25.000, ,00 I.B.I. DE NATURALESA URBANA , ,00 Urbana IBI-URBANA Bices 5.000,00 Pàg. 1 1 11 112 11200 IBI DE NATURALESA RÚSTEGA 2 1 11 112 1120 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica 2 1 11 113 11300 I.B.I. DE NATURALESA URBANA 3.800.000,00 1 11 113 1130 Impto

Más detalles

6.800, ,00 IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA , ,00 IBI BÉNS IMMOBLES CARECTERÍSTIQUES ESPECIALS 1.500,00

6.800, ,00 IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA , ,00 IBI BÉNS IMMOBLES CARECTERÍSTIQUES ESPECIALS 1.500,00 Pàg. 1 1 11 112 11200 IBI BÉNS DE NATURALESA RÚSTEGA 6.800,00 1 11 112 1120 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natural 6.800,00 1 11 113 11300 IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA 4.632.000,00 1 11

Más detalles

Informe preceptiu de la liquidació del pressupost de l exercici 2015

Informe preceptiu de la liquidació del pressupost de l exercici 2015 INFORME D INTERVENCIÓ 1. ASSUMPTE Informe preceptiu de la liquidació del pressupost de l exercici 2015 2. FONAMENTS DE DRET 2.1. L article 191 del Text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora

Más detalles

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ,00 Pàgina: Data: //05 06 0 - ALCALDIA 9 - Societat de la informació. 59.760,00 Euros 3.700,00 Euros DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 3.700,00 9 - Òrgans de govern. 7.060,00 Euros DESPESES DE PERSONAL.

Más detalles

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pàgina: 1 Data: 08/01/ Econòmica Cap. Art. Co. Subcon. Descripció Import Euros 1 11 Impostos directes. 8.155.000,00 Impostos sobre el capital. 6.425.000,00 112 Impost sobre béns immobles. Béns immobles

Más detalles

, Impostos sobre el capital , Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica ,00

, Impostos sobre el capital , Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica ,00 1 1 IMPOSTOS DIRECTES 8.460.000,00 11 Impostos sobre el capital 7.0.000,00 112 Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica 200.000,00 11300 Impost sobre Béns Immobles. IBI Urbana.70.000,00 11 Impost sobre

Más detalles

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS EXERCICI 2013 UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ Comptes Anuals - Exercici 2013 - I N D E X I.) BALANÇ 3 II.) COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL 5 III.)

Más detalles

Informe de liquidació del pressupost Ajuntament de Sant Celoni

Informe de liquidació del pressupost Ajuntament de Sant Celoni Informe de liquidació del pressupost 2016. Ajuntament de Sant Celoni Presentada la liquidació del pressupost per part d'aquesta intervenció. - De conformitat amb els articles 191.2 del Reial Decret Legislatiu

Más detalles

Àrea: SERVEIS ECONÒMICS Expedient: 2017/402 Assumpte: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST EXERCICI 2016 DECRET D ALCALDIA

Àrea: SERVEIS ECONÒMICS Expedient: 2017/402 Assumpte: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST EXERCICI 2016 DECRET D ALCALDIA Plaça de la Concòrdia, 7 17251 Calonge Tel. 972 66 03 75 www.calonge.cat Àrea: SERVEIS ECONÒMICS Expedient: 2017/402 Assumpte: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST EXERCICI 2016 DECRET D ALCALDIA Formulada

Más detalles

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (2014)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (2014) 1 PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 371 10000 Cessió impost sobre la renda 3.632.370,00 3.632.370,00 3.605.706,24 26.166,02 3.579.540,22 3.579.540,22-52.829,78 377 11200 Impost sobre béns immobles de 10.300,00

Más detalles

2014 ESTAT D EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/6/2014

2014 ESTAT D EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/6/2014 Pàg. 1 110 32500 TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 490,27 490,27 490,27 100,00 490,27 (COMPULSES PROC. SEL.) 111 46100 SUBV. DIPUTACIÓ DE - 15.643,06 15.643,06 7.821,53 50,00 7.821,53 7.821,53 100,00-7.821,53

Más detalles

12:53:28 Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO) IBI urbana ,00 IVTM ,00 3.

12:53:28 Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO) IBI urbana ,00 IVTM ,00 3. Pág. 1 1 11 112 11200 IBI rústica 810.000,00 1 11 112 IBI rústica 810.000,00 1 11 113 11300 IBI urbana 9.0 1 11 113 IBI urbana 9.0 1 11 114 11400 IBI BICE 20 1 11 114 IBI Béns immobles de caràcter especial

Más detalles

DECRET. Tipus expedient. Liquidació del pressupost del Consorci d Estudis, Mediació i Conciliació a l Administració Local (CEMICAL) de l exercici 2015

DECRET. Tipus expedient. Liquidació del pressupost del Consorci d Estudis, Mediació i Conciliació a l Administració Local (CEMICAL) de l exercici 2015 DECRET Núm. expedient Codi XBMQ Promotor Tipus expedient Objecte Destinataris Núm. op. comptable Altres serveis Ref. interna CEMICAL Liquidació del pressupost del Consorci d Estudis, Mediació i Conciliació

Más detalles

7.000, ,00 I.B.I. NATURALESA URBANA , ,00 IMPOST BENS IMMOBLES ESPECIALS ,00

7.000, ,00 I.B.I. NATURALESA URBANA , ,00 IMPOST BENS IMMOBLES ESPECIALS ,00 Pàg. 1 1 11 112 11200 I.B.I. NATURALESA RUSTEGA 7.000,00 1 11 112 1120 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natural 7.000,00 1 11 113 11300 I.B.I. NATURALESA URBANA 10.000.000,00 1 11 113 1130

Más detalles

Ministeri de Finances I Funció Pública Govern d Andorra

Ministeri de Finances I Funció Pública Govern d Andorra Comparatiu Pressupost 2015 / 2014 Històric dèficits (milions d euros) Inicial 2015 Inicial 2014 Inicial 2013 Inicial 2012 Ingressos corrents 399,02 363,74 363,83 333,92 Despeses* 405,69 374,69 375,96 358,69

Más detalles

PRESSUPOST D INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ

PRESSUPOST D INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ Pàg. 1 DRETS EXERCICI 2015 10.46100 Diputació Barcelona Programa finançament plans locals ocup. 10.46101 Diputació : Prestació adequada serveis públics locals 10.76100 Diputació suport a les inversions

Más detalles

En compliment de l article de la Llei 1/2015, de 6 de febrer,

En compliment de l article de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, Conselleria d Hisenda i Model Econòmic RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2016, de la interventora general, per la qual es fa públic el resum dels comptes anuals de 2015, de l Administració de la Generalitat

Más detalles

TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2016 INDEX AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció INDEX I.- Resolució de l Alcalde-President II.- Informe de l Interventor III.- Informe d Estabilitat Pressupostària

Más detalles

Pressupost Presentació Roda de Premsa

Pressupost Presentació Roda de Premsa Presentació Roda de Premsa 07/11/2016 Ingressos per capítols pressupost 2017 Pressupost individual de l Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària Imports en milions d'euros Projecte

Más detalles

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ" PRESSUPOST EXERCICI 2016

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT REUS PROMOCIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2016 AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ" PRESSUPOST EXERCICI 2016 Resum per Capitols del Pressupost 2016 CAPITOLS DESCRIPCIÓ IMPORT INGRESSOS 3 4 5 Operacions corrents Taxes preus públics i d'altres

Más detalles

Servei d informació econòmica municipal. Granollers

Servei d informació econòmica municipal. Granollers Servei d informació econòmica municipal Granollers Informe anual Liquidació 2012 INFORME ANUAL LIQUIDACIÓ 2012 GRANOLLERS INDEX 0.- PARTICIPANTS...3 Quadre resum...5 1.- EVOLUCIÓ PRESSUPOSTOS INICIALS

Más detalles

Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent

Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent Antecedents Normatius Text Refós de la Llei Reguladora de les

Más detalles

PRESUP2016 PRESSUPOST 2016

PRESUP2016 PRESSUPOST 2016 PRESUP206 PRESSUPOST 206 IMPUESTOS DIRECTOS 7.06 SOBRE EL CAPITAL 5.0 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 3 NATURALEZA URBA 7.900.000,00 300 IBI BENS INMOBLES DE NATURALESA URBANA 7.900.000,00 IMPUESTO

Más detalles

Projecte de Pressupost 2016

Projecte de Pressupost 2016 Projecte de Pressupost 2016 Ingressos per capítols Projecte de Pressupost 2016 Pressupost individual de l Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària PI = Pressupost Inicial PL = Previsió

Más detalles

PRESUP2017 PRESSUPOST 2017

PRESUP2017 PRESSUPOST 2017 Pàgina : PRESUP207 PRESSUPOST 207 IMPUESTOS DIRECTOS 7.034.000,00 SOBRE EL CAPITAL 5.034.000,00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 3 NATURALEZA URBA 7.945.000,00 300 IBI BENS INMOBLES DE NATURALESA URBANA

Más detalles

Projecte de pressupost per a Pressupost gerència de recursos econòmics i concessions

Projecte de pressupost per a Pressupost gerència de recursos econòmics i concessions Projecte de pressupost per a 2009 Pressupost 2010 TOTAL DESPESA(1) MUNICIPAL 2010 : 226,4 milions (1) Despesa corrent + inversió + FEESL Pressupost General 2010 Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses

Más detalles

PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI Ajuntament d Alberic. Regidoria d Hisenda i Pressupostos

PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI Ajuntament d Alberic. Regidoria d Hisenda i Pressupostos PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI 2017 Objectius del Pressupost 2017 1. CONTINUITAT, en base a les polítiques marcades per l actual equip de govern 2. PRUDÈNCIA

Más detalles

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS CAPÍTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE DENOMINACIÓ 07 CAPÍTOL : IMPOSTOS DIRECTES 50.77,3 IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL 80.77,3.00 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS IMMMOBLES

Más detalles

1 - ORGANIGRAMA FUNCIONAL GLOBAL

1 - ORGANIGRAMA FUNCIONAL GLOBAL 1 - ORGANIGRAMA FUNCIONAL GLOBAL ALCALDE PRESIDENT VISERMA REGIDORS CONSELL ADMINISTRACIÓ VISERMA COMITÈ EXECUTIU S VISERMA GABINET ALCALDIA I REGIDORES, PROTOCOL, COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018.

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018. En virtut del que estableix l article 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre,

Más detalles

Ajuntament de Moià. PRESSUPOST D INGRESSOS 2017 Per Conceptes, Subconceptes. Classificació DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES Per subconceptes

Ajuntament de Moià. PRESSUPOST D INGRESSOS 2017 Per Conceptes, Subconceptes. Classificació DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES Per subconceptes Pàg. 1 1 11 112 11200 IMPOST SOBRE BÉNS DE NATURALESSA RÚSTEGA 147.500,00 1 11 112 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natural 147.500,00 1 11 113 11300 IMPOST SOBRE BÉNS DE NATURALESA URBANA

Más detalles

TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015 INDEX AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció INDEX I.- Resolució de l Alcalde-President II.- Informe de l Interventor III.- Informe d Estabilitat Pressupostària

Más detalles

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PREVISIONES S DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOS EXCESO / ANULADOS CANCELADOS 10000 Impost sobre la Renda de les persone TOTAL CONCEPTO 100 TOTAL ARTÍCULO 10 11200 Impost sobre béns

Más detalles

PRESSUPOST DE L EXERCICI 2018

PRESSUPOST DE L EXERCICI 2018 PRESSUPOST DE L EXERCICI 2018 ÍNDEX 1. Memòria explicativa 2. Liquidació del pressupost de l exercici 2016 3. Avanç de la liquidació del pressupost de l exercici 2017 4. Pressupost d ingressos, exercici

Más detalles

ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015

ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015 ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015 Oficina Pressupostària i Serveis Financers 13 de novembre de 2014 Annex d'inversions pressupost 2015 ANNEX D INVERSIONS L annex d inversions a realitzar en l

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Àmbit: Subsector CONSORCIS Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 311.0001 Drets de matrícula 19.000,00 CONCEPTE 311 Drets de matrícula 19.000,00 319.0004 Prestacions

Más detalles

Aplicació Concepte 2017

Aplicació Concepte 2017 Capítol I, Impostos Directes 20,11200 Bens immobles, rústica 20.000,00 20,11301 Bens immobles, urbana 28.655.000,00 20,11500 Vehicles de tracció mecànica 3.190.000,00 20,11600 Increment de valor de terrenys

Más detalles

BALANÇ DE SITUACIÓ A

BALANÇ DE SITUACIÓ A Estat General de Comptes de l exercici 2013 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.2013 Núm. de Comptes ACTIU EXERCICI 2013 EXERCICI 2012 A) IMMOBILITZAT 95.928.424,87 100.152.848,41 I. Inversions destinades a l'ús

Más detalles

Pressupost General del Consell Comarcal. Desembre 2011

Pressupost General del Consell Comarcal. Desembre 2011 del Consell Comarcal del Maresme 2012 del Maresme 2012 Desembre 2011 Evolució del pressupost 2000-2012 9.504.241,27 12.946.591,56 12.262.540,97 15.192.490,44 18.830.521,72 19.913.610,77 22.796.704,15 25.317.340,24

Más detalles

INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA INDICADORS RELATIUS A L'ENDEUTAMENT Endeutament per Fórmula: Deute viu a 31 de desembre / nº d's 720,8 660,9 581,7 476,6 462,6 741,1 674,8 718,8 683,3 Evolució temporal del deute Fórmula: Deute viu a 31

Más detalles

Ajuntament de l Escala vila marinera

Ajuntament de l Escala vila marinera Ajuntament de l Escala vila marinera ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I EL NIVELL DE DEUTE DE L AJUNTAMENT DE L ESCALA, CORRESPONENT

Más detalles

ORGANIGRAMA DE GESTIÓ

ORGANIGRAMA DE GESTIÓ ORGANIGRAMA DE GESTIÓ Versió: Març 2016 2016 Pàgina 1 Índex Organigrama General... 4 Secretaria General... 5-6 Àrea de Presidència... 7 Gabinet d'alcaldia... 8 Planificació, Processos i Transparència...

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Àmbit: Subsector ENTITATS DRET PÚBLIC Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 309.0009 Altres vendes 745.097,31 CONCEPTE 309 Altres vendes 745.097,31 ARTICLE 30 VENDA DE

Más detalles

Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació

Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació INFORME DE SECRETARIA Identificació de l expedient.- Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació Títol: liquidació del pressupost de l exercici 2014 Fets.- Decret d Alcaldia

Más detalles

Pressupost Exercici 2016 AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS PRESSUPOST D INGRESSOS Resum per Capítols (AVANTPROJECTE) 17/11/2015 10:26:26 PRESSUPOST D INGRESSOS 2016 1 Capítol Descripció Previsions inicials

Más detalles

INFORME DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 AJUNTAMENT D ALELLA

INFORME DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 AJUNTAMENT D ALELLA INFORME DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 AJUNTAMENT D ALELLA Aquest informe s emet en compliment de l article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el Text Refós de

Más detalles

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011.

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011. MEMÒRIA ECONÒMICA DE LA FUOC 2011 Introducció Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011. La firma Deloitte,

Más detalles

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2015

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2015 BALANÇ A 31 DE DESEMBRE ACTIU 2015 2014 A) ACTIU NO CORRENT 3.751.333,40 3.345.803,74 I. Immobilitzat intangible 5 195.687,05 183.270,65 3. Patents, llicències, marques i similars 50.663,03 51.175,54 5.

Más detalles

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2016

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2016 BALANÇ A 31 DE DESEMBRE ACTIU 2016 2015 A) ACTIU NO CORRENT 3.665.508,28 3.751.333,40 I. Immobilitzat intangible 5 181.084,26 195.687,05 3. Patents, llicències, marques i similars 50.367,87 50.663,03 5.

Más detalles

INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL PRESSUPOST EXERCICI 2016

INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL PRESSUPOST EXERCICI 2016 PRESSUPOST EXERCICI 2016 Resum per Capitols del Pressupost 2016 CAPITOLS DESCRIPCIÓ IMPORT INGRESSOS 3 4 5 Operacions Corrents Taxes preus públics i d'altres ingressos 59.600,00 Transferències corrents

Más detalles

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2017

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2017 BALANÇ A 31 DE DESEMBRE ACTIU 2017 2016 A) ACTIU NO CORRENT 3.796.709,61 3.665.508,28 I. Immobilitzat intangible 5 170.721,21 181.084,26 3. Patents, llicències, marques i similars 50.092,00 50.367,87 5.

Más detalles

AJUNTAMENT DE REUS PRESSUPOSTOS

AJUNTAMENT DE REUS PRESSUPOSTOS AJUNTAMENT DE REUS PRESSUPOSTOS 2013 *AJUNTAMENT DE REUS *INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL *INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA *INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS *AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT ''REUS

Más detalles

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013 DE L ORGANISME AUTÒNOM AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL CONSELL RECTOR 17/02/2014 DATA INFORME 06/02/2014; 13:00

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013 DE L ORGANISME AUTÒNOM AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL CONSELL RECTOR 17/02/2014 DATA INFORME 06/02/2014; 13:00 INFORME: 11/2014 INFORME TRLRHL LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013 DE L ORGANISME AUTÒNOM AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL CONSELL RECTOR 17/02/2014 DATA INFORME 06/02/2014; 13:00 ÍNDEX 1.- Fonament 2.- Legislació

Más detalles

SERVEI D ALCALDIA OFICINA DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA GERENT SERVEI D ESTUDIS SOCIALS I EUROPEUS

SERVEI D ALCALDIA OFICINA DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA GERENT SERVEI D ESTUDIS SOCIALS I EUROPEUS AREA D ALCALDIA PROJECTE FERROVIARI OFICINA DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA GERENT GABINET D ALCALDIA PRESIDÈNCIA SERVEI DE GESTIO DOCUMENTAL, ARXIU I PUBLICACIONS SERVEI D ESTUDIS SOCIALS I EUROPEUS SERVEI

Más detalles

De data 13 de desembre de 2017, de Convocatòria i Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent de la Corporació de data 18 de desembre de 2017.

De data 13 de desembre de 2017, de Convocatòria i Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent de la Corporació de data 18 de desembre de 2017. DECRET DEL BATLLE NÚM. 1243/17 De data 13 de desembre de 2017, de Convocatòria i Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent de la Corporació de data 18 de desembre de 2017. En ús de les facultats que

Más detalles

De data 24 de gener de 2018, de Convocatòria i Ordre del dia del Ple ordinari de la Corporació de data 29 de gener de 2018.

De data 24 de gener de 2018, de Convocatòria i Ordre del dia del Ple ordinari de la Corporació de data 29 de gener de 2018. DECRET DEL BATLLE NÚM. 47/18 De data 24 de gener de 2018, de Convocatòria i Ordre del dia del Ple ordinari de la Corporació de data 29 de gener de 2018. En ús de les facultats que m'estan conferides pels

Más detalles

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010.

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010. DE LA FUOC 2010 Introducció Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010. Com en anys anteriors, la firma Faura-Casas,

Más detalles

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS PRESSUPOST GENERAL ANY 2017 Aprovació pel Ple de la Corporació municipal: Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: Inicial 10/04/2017 Definitiva 25/05/2017 Inicial

Más detalles

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST OBJECTIUS DEL PRESSUPOST Continuar reduint el deute municipal Potenciar un entorn urbà i natural de qualitat Fomentar la proximitat i la participació i recolzar el teixit associatiu Consolidar el benestar

Más detalles

PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2013

PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2013 PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2013 INGRESSOS PRESSUPOST 2013 Ordinari 3. Prestació de Serveis i Altres Ingressos 3.1. Preus públics per prestació de serveis 128.000,00 Preu públic per formació 71.000,00

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2009 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2009 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2009 ORDRE DEL DIA Aprovació de l esborrany de l acta de la sessió plenària ordinària de data 26 de febrer de 2009. I.- PART

Más detalles

Memòria de l'oficina (2012) Dades de Gestió Tributària

Memòria de l'oficina (2012) Dades de Gestió Tributària Memòria de l'oficina (2012) Per a la correcte interpretació d aquesta memòria, s ha de tenir en compte que l exercici 2011 és el primer any on, en el percentatge de cobrament, no hi figuren els rebuts

Más detalles

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL 1/7 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT EDICTE sobre aprovació de la plantilla de personal de l'ajuntament de Cornellà

Más detalles

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ 24 DE NOVEMBRE DE hores

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ 24 DE NOVEMBRE DE hores Secretaria General SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ 24 DE NOVEMBRE DE 2017.- 11 hores ORDRE DEL DIA 1. SECRETARIA GENERAL 1.1. Aprovació de l'acta de la sessió celebrada amb caràcter ordinari el

Más detalles

Consorcio de Gestión de Residuos V5

Consorcio de Gestión de Residuos V5 INFORME LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016 0.- LEGISLACIÓ APLICABLE Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la llei d'hisendes

Más detalles

Ajuntament de Gavà PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS COMUNITARIS

Ajuntament de Gavà PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS COMUNITARIS Ajuntament de Gavà PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS COMUNITARIS 2 Ajuntament de Gavà PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS COMUNITARIS ÍNDEX BALANÇ DE SITUACIÓ COMPTE DE RESULTATS LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI

Más detalles

PRESSUPOST IMPOSTOS INDIRECTES ,00 1,23% 2 DESPESES EN BÉNS I SERVEIS ,86 25,64%

PRESSUPOST IMPOSTOS INDIRECTES ,00 1,23% 2 DESPESES EN BÉNS I SERVEIS ,86 25,64% PRESSUPOST Cap. INGRESSOS en euros percentatge Cap. DESPESES en euros percentatge 1 IMPOSTOS DIRECTES 19.405.766,31 59,61% 1 DESPESES DE PERSONAL 15.310.284,88 47,08% 2 IMPOSTOS INDIRECTES 400.000,00 1,23%

Más detalles

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2016

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2016 DEL DEFINITIU D'INGRESSOS 2016 DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS DE ( MODIFICACIONS(C- DRETS RECONEGUTS A Suma de % CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 287.023,69 171.057,28 389.997,94 561.055,22

Más detalles

AJUNTAMENT DE SANT GREGORI

AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 01 912 10000.01 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN 17.847,00 16 430 11002.01 PERSONAL SUPORT A ACTIVITATS MUNICIPALS 775,00 07 1721 11003.01 BRIGADA JOVE MEDI AMBIENT 560,00 06 231 11004.01 BRIGADA

Más detalles

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS (aprovada pel Ple en sessió de data 27 d'abril de 2018) Àrea Gabinet de Presidència i Planificació Relacions Institucionals

Más detalles

INFORME DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013 AJUNTAMENT D ALELLA

INFORME DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013 AJUNTAMENT D ALELLA INFORME DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013 AJUNTAMENT D ALELLA Aquest informe s emet en compliment de l article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el Text Refós de

Más detalles

Memòria de l'oficina (2010) Dades de Gestió Tributària

Memòria de l'oficina (2010) Dades de Gestió Tributària Memòria de l'oficina (2010) Dades de Gestió Tributària Llista cobradora de l'impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana (IBI) Número de rebuts: 73.242 - Gràfic pàg. 4 Import del padró: 26.513.849,80

Más detalles

PRESSUPOST MUNICIPAL. Presentació pública

PRESSUPOST MUNICIPAL. Presentació pública PRESSUPOST MUNICIPAL 2017 Presentació pública Pressupost municipal 2017 Ingressos i despeses INGRESSOS DESPESES CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Capítol VII

Más detalles

OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL

OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL Índex 1. Memòria de gestió 2. Comptabilitat pressupostària - Liquidació d ingressos i despeses - Estat demostratiu de drets i obligacions de pressupostos tancats

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 28 D OCTUBRE DE 2010 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 28 D OCTUBRE DE 2010 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 28 D OCTUBRE DE 2010 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l esborrany de l acta de la sessió plenària ordinària

Más detalles

Pressupost General de l'ajuntament de Mataró

Pressupost General de l'ajuntament de Mataró Pressupost general Pressupost de l Ajuntament: Ingressos Despeses Inversions Pressupostos dels Organismes Autònoms Pressupost General de l'ajuntament de Mataró 2 0 0 1 Pressupost General de l Ajuntament

Más detalles

Memòria de l'exercici 2017

Memòria de l'exercici 2017 Memòria de l'exercici 2017 1. Organització L'Ajuntament de GARRIGUELLA té una població segons el padró obtingut de l'exercici 2017 de 887 habitants, sent la seva superfície de 20,97 Km quadrats, la qual

Más detalles

Pressupost General de l'ajuntament de Mataró

Pressupost General de l'ajuntament de Mataró Ingressos Despeses Inversions Pressupost dels organismes autònoms Pressupost consolidat Pressupost General de l'ajuntament de Mataró 2 0 0 0 Pressupost General de l Ajuntament de Mataró 2 0 0 0 Departament

Más detalles

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2012

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2012 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2012 BADALONA, FEBRER 2013 MEMÒRIA DE L EXERCICI 1 1. L ORGANITZACIÓ DE L I.M.S.P. Antecedents. L Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP) és una institució de

Más detalles