CIMNE. Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería. Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CIMNE. Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería. Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria"

Transcripción

1 CIMNE Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería International Center for Numerical Methods in Engineering

2

3 Consorci / Consorcio / Consortium Generalitat de Catalunya UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA en col laboració / en colaboración / in colaboration with UNESCO Membre de / Miembro de la / Member of: Amb l acreditació de / Con la acreditación de/ With the accreditation of: Generalitat de Catalunya CIDEM

4 Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería International Center for Numerical Methods in Engineering 06-07

5 Missatge del President de CIMNE Joaquim Nadal i Farreras Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i president del CIMNE El CIMNE continua la seva trajectòria compromés amb la recerca, la innovació i la internacionalització. El Govern de Catalunya participa de molt bon grat en aquest centre de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya. El CIMNE ha celebrat l any 2007 vint anys d existència, i ha dut a terme durant aquest any una activitat rècord en tots els seus àmbits d actuació, amb un nivell percentual baix del finançament públic. Una bona mostra de l eficiència i de la competitivitat dels projectes de R+D+i, de formació i de difusió que s impulsen des del CIMNE. És voluntat del Govern que aquesta tasca continuï i que contribueixi al prestigi de Catalunya al món a través de les nostres institucions acadèmiques, científiques i de recerca, tot assegurant que aquesta continuïtat és a la base de la nostra prosperitat com a país. La formació i la recerca són dos dels fonaments bàsics d un projecte i d un model de país que aspira a les més altes cotes de civilització i desenvolupament al servei de tota la ciutadania. Per això, centres com el CIMNE esdevenen models de referència que caldria multiplicar per assolir un pes de la recerca que s homologui amb el dels països més avançats del món. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya reitera el seu compromís amb el CIMNE. Això situa la nostra acció continuada en matèria de planificació territorial, de mobilitat i de projectes d infraestructures al bell mig dels observatoris atents de la recerca, per tal de sotmetre sempre aquesta acció al contrast de la ciència i del coneixement. Joaquim Nadal i Farreras 2

6 Mensaje del Presidente de CIMNE Message from the President of CIMNE Joaquim Nadal i Farreras Conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña y presidente de CIMNE Joaquim Nadal i Farreras Minister of Town and Country Planning and Public Works of Generalitat de Cataluña and CIMNE president CIMNE continúa su trayectoria comprometido con la investigación, la innovación y la internacionalización. El Gobierno de Catalunya participa de muy buen grado en este centro de investigación de la Universidad Politécnica de Catalunya. CIMNE ha celebrado en 2007 sus veinte años de existencia y ha llevado a cabo durante ese año una actividad récord en todos sus ámbitos de actuación, con un bajo nivel porcentual de financiación pública. Una buena muestra de la eficiencia y de la competitividad de los proyectos de I+D+i, de formación y de difusión que se impulsan desde CIMNE. Es voluntad del Gobierno que esta tarea continúe y que contribuya al prestigio de Catalunya en el mundo a través de nuestras instituciones académicas, científicas y de investigación, asegurando que esta continuidad cimente la base de nuestra prosperidad como país. La formación y la investigación son dos de los pilares básicos de un proyecto y de un modelo de país que aspira a las más altas cotas de civilización y desarrollo al servicio de la ciudadanía. Es por ello que centros como CIMNE se convierten en modelos de referencia que habría que multiplicar, para obtener un nivel en investigación que se homologue con el de los países más avanzados del mundo. El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya reitera su compromiso con CIMNE. Ello sitúa nuestra acción continuada en materia de planificación territorial, de movilidad y de proyectos de infraestructuras en el punto de mira de los observatorios de la investigación más atentos, para someter siempre esa acción al contraste de la ciencia y del conocimiento. Joaquim Nadal y Farreras CIMNE continues its trajectory with a strong commitment for research and innovation activities at international level. The Government of Catalonia is pleased to participate in this research center of the Technical University of Catalonia (UPC) that celebrated in 2007 its 20th anniversary. The outcomes of CIMNE in 2007 are a landmark in the different fields of activity with just a small percentage of public funding. This is a proof of the efficiency and competitiveness of the RTD projects and the dissemination and training activities developed at CIMNE. It is the willingness of the Government that this task progresses and that it contributes to the prestige of Catalonia in the world. Indeed the excellence of our universities and research centers like CIMNE are the foundations for the prosperity of our country. Research and education are two of the basic pillars of a project and a model for a country that aims for the highest level of civilization and development to the service of citizens. This is the reason why centers such as CIMNE become a reference model that we should replicate in order to reach a critical mass in research comparable to that of the more advanced countries. The Department of Town and Country Planning and Public Works of the Generalitat de Catalunya expresses once more its commitment with CIMNE. This places our continuous actions and policy for land planning, mobility and infrastructures design in the eye of the more accurate research observatories, so as to allow the contrast of our actions with the frontiers of science and knowledge. Joaquim Nadal i Farreras 3

7 Òrgans de Govern Órganos de Gobierno Governing Bodies Consell de Govern Consejo de Gobierno Governing Council President / Presidente / President Sr. Joaquim Nadal (Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, GC) Vicepresident / Vice-Presidente / Vice-President Sr. Eugenio Oñate (Catedràtic UPC) Sr. Antoni Giró Roca (Rector UPC) Sr. Lluís Ramallo (President Comissió Espanyola de la UNESCO) Sr. Josep Huguet Biosca (Conseller d Innovació, Universitat i Empresa, G.C.) Sr. Benjamín Suàrez (Catedràtic, UPC) Marzo 2008 Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) Disseny: Pallí: Disseny i Comunicació Producció: Dsignum, estudi gràfic DL: B ISBN:

8 Comissió Executiva Comisión Ejecutiva Executive Council Consejo Asesor Advisory Council President / Presidente / President Sr. Eugenio Oñate Catedràtic Universitat Politècnica de Catalunya Vocals / Vocales / Members Prof. Pere Brunet Catedràtic Universitat Politècnica de Catalunya Prof. Ángel Cardama Aznar Catedràtic Universitat Politècnica de Catalunya Prof. Josep Casanovas García Catedràtic Universitat Politècnica de Catalunya Sra. Iolanda Font de Rubinat Subdirector Gral. de Recerca Generalitat de Catalunya Sra. Francisca García-Sicilia UNESCO Prof. Antonio Gens Catedràtic Universitat Politècnica de Catalunya Prof. F. Xavier Gil Vicerector d'investigació UPC Prof. Antonio Huerta Catedràtic Universitat Politècnica de Catalunya Carmina Llumá Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques Sr. Jordi Rodríguez CIDEM, Generalitat de Catalunya Prof. Juan Miquel Catedràtic Universitat Politècnica de Catalunya Consell Assessor Prof. Eduardo Alonso UPC Prof. Manuel Casteleiro Universidad La Coruña Prof. José Manuel Correas Universidad Zaragoza Prof. Eduardo Dvorkin Universidad de Buenos Aires, Argentina Prof. Raúl Feijóo Laboratorio Nacional de Computación Científica, Río de Janeiro, Brasil Prof. Antonio Gens UPC Prof. Juan Carlos Heinrich Department of Aerospace & Mechanical Engng.,Tucson, USA Prof. Geoffrey Holister UNESCO Prof. Sergio Idelsohn Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina Prof. Lluís Jofre UPC Prof. Michael Kleiber Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland Prof. Bernd Kröplin University of Stuttgart, Alemanya Prof. Antonio Marí UPC Prof. Francisco Michavila Universidad Politécnica de Madrid Prof. Xavier Oliver UPC Prof. Roger Owen University College of Swansea, United Kingdom Prof. Bernard Schrefler Universitat de Padova, Itàlia Dr. Honorio Sierra CIRIT: Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica, GC CIDEM: Centre d Informació i Desenvolupament Empresarial, GC UPC: Universitat Politècnica de Catalunya Prof. Benjamín Suárez UPC Prof. Oleg C. Zienkiewicz Catedratic UNESCO de Mètodes Numèrics en Enginyeria, UPC GC: Generalitat de Catalunya * informació a/ Información al / Information up to:

9 Índex 1. Presentació 2. Estructura de CIMNE 3. CIMNE en grans xifres 4. Activitats de formació 5. Congresos >9 >13 >17 >19 >25 Índice 1. Presentación 2. Estructura de CIMNE 3. CIMNE en grandes cifras 4. Actividades de formación 5. Congreso >9 >13 >17 >19 >25 Contents 1. Introduction 2. Organization chart 3. CIMNE in a few numbers 4. Training activities 5. Conferences >9 >13 >17 >19 >25 6

10 6. Publicacions 7. CIMNE en el mon 8. Premis 9. Línies d investigació 10. Innovació i transferència >31 >39 >51 >55 i desenvolupament >87 de tecnologia 6. Publicaciones 7. CIMNE en el mundo 8. Premios 9. Líneas y proyectos de 10. Innovación y transferencia >31 >39 >51 >55 investigación y desarrollo>87 de tecnología 6. Publications 7. CIMNE in the world 8. Awards 9. Research and development 10. Innovation and >31 >39 >51 >55 lines and projects >87 technology transfer 7

11 .01 Presentació Presentación Introduction

12 presentació L objectiu d aquest informe és presentar un resum del conjunt de les activitats desenvolupades per CIMNE durant els anys i un resum del conjunt de les activitats realitzades des de la seva creació en el Durant els darrers vint anys, CIMNE ha impulsat activitats de formació, d inves ti - ga ció i de transferència tecnològica en el camp dels mètodes numèrics i les seves aplicacions en enginyeria en un context internacional. Aixó s ha traduït en: - l organització de 402 cursos i seminaris, 78 congressos de caràcter nacional i internacional. - la publicació de 115 llibres, 15 programes educatius d ordinador, 167 monografies, 2 revistes periòdiques i més de 835 treballs científics i tècnics. - la participació en més de 750 projectes d investigació i desenvolupament finan - çats per la Unió Europea, el Minis teri de Ciència i Tecnologia, el CIDEM, la CIRIT, els Ministeris d Industria i Foment, com tam bé per empreses espanyoles i estrangeres. - la creació de diverses Aules CIMNE en col laboració amb diverses universitats d'arreu del món. - el finançament d estades a CIMNE de 501 investigadors i científics de prestigi internacional. - l actuació com a Secretariat de la Societat Espanyola de Mètodes Numèrics en Enginyeria (SEMNI) presentación El objetivo de este informe es presentar un resumen del conjunto de actividades desarrolladas por CIMNE durante los años y un resumen del conjunto de actividades realizadas desde su creación en En los últimos veinte años CIMNE ha impulsado actividades de formación, de investigación y de transferencia tecnológica en el campo de los métodos numéricos y aplicaciones en ingeniería en un contexto internacional. Ello se ha traducido en: - la organización de 402 cursos y seminarios y 78 congresos de carácter na cio nal e internacional. - la publicación de 115 libros, 15 programas educativos de ordenador, 167 mo - no grafías, 2 revistas periódicas y más de 835 trabajos científicos y técni cos. - la participación en más de 750 proyectos de investigación y desarrollo financiados por la Unión Europea, el Minis - terio de Ciencia y Tecnología, el CIDEM, la CIRIT, los Ministerios de Industria y Fomento, así como por empresas españolas y extranjeras. - la creación de diversas Aulas CIMNE en co la boración con diversas universidades de todo el mundo. introduction The aim of this report is to present a perspective and also a summary of the various activities carried out by CIMNE since its creation in 1987 with an emphasis on the activities of the last two years In the last twenty years CIMNE has promoted training and research activities and technology transfer in an international context. The results of this are reflected in: - the organization of more than 402 courses and seminars and 78 national and international conferences. - the publication of 115 books, 15 edu ca - tional software programs, 167 monographs, 2 quarterly journals and over 835 scientific and technical reports. - the participation in more than 750 R+D projects, with the financial support of the European Community, the Spanish Government and various organizations as well as Spanish and international enterprises. - the creation of several CIMNE Classrooms in cooperation with universities from around the world. - the support for more than 501 prestigious international scientists to visit CIMNE. - l actuació com a Secretariat General de la International Association for Computational Mechanics (IACM). - l actuació com a Secretariat de la European Community on Compu tational Methods in Applied Sciences (ECCO- MAS) i de la xarxa INCCA. - l actuació com a centre pilot de l European Research Community in Flow, Turbulence and Combustion (ERCOFTAC). 9

13 - the role of CIMNE as the General Secretariat of the Spanish Association for Numerical Methods in Engineering (SEMNI) - the role of CIMNE as the General Secretariat of the International Asso - ciation for Computational Mechanics (IACM) - l actuació de CIMNE com a seu de la Càtedra UNESCO de Mètodes Numèrics en Enginyeria. - la participació de CIMNE com a soci en nous projectes empresarials per a la industrialització de productes resultants de projectes de R+D. - l'actuació com a membre de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecno - lògica (Xarxa IT) creat pel CIDEM (Generalitat de Catalunya). A les pàgines següents resumim els as pectes fonamentals d aquestes activitats. - la financiación de estancias en CIMNE de más de 501 investigadores y científicos de prestigio internacional. - la actuación como Secretariado de la Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería. - la labor como Secretariado General de la International Association for Com - putational Mechanics (IACM). - la labor como Secretariado de la Euro pean Community on Computa - tional Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) y de la red INCCA. - la actuación como centro piloto de la European Research Community in Flow, Turbulence and Combustion (ERCOF- TAC). - the role of CIMNE as the Secretariat of the European Community on Compu - tational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) and of the INCCA network - the role of CIMNE as a pilot centre of the European Research Community in Flow, Turbulence and Combustion (ERCOFTAC) - the role of CIMNE as host of the UNES- CO Chair in Numerical Methods in Engineering - the role of CIMNE as a shareholder in new companies aiming to industrialize and market results from RTD projects - the role of CIMNE as a member of the Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnológica (Xarxa IT) created by CIDEM (Generalitat de Catalunya) In the following pages a summary of these activities is presented. - la actuación como sede de la Cátedra UNES CO de Métodos Numéricos en Ingeniería. - la participación de CIMNE como socio en nuevos proyectos empresariales para industrialización de productos resultantes de proyectos de I+D. - la actuación como miembro de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnológica (Xarxa IT) creada por el CIDEM (Generalitat de Catalunya). En las páginas siguientes se resumen los aspectos fundamentales de estas actividades. 10

14 antecedents i ubicació antecedentes y ubicación background and location El Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) va ésser creat el març de l any 1987 per Decret de la Generalitat de Catalunya DOGC, , en col laboració amb la UNES- CO. CIMNE té personalitat jurídica com a consorci entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya. La seu central de CIMNE té 800 m 2 en un dels edificis del Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya, al cor del conjunt d'edificis de l'escola Tècnica Superior d'enginyers, Camins, Canals i Ports de Barcelona. El maig de 2002 es va inaugurar una nova seu de CIMNE a la ciutat de Terrassa. CIMNE disposa també d'espais per al desenvolupament d'activitats d'i+d+i i de formació de les 15 Aules CIMNE distribuïdes a tot el món. Amb aquest impuls de creixement, el CIMNE té previst inaugurar noves instal lacions en el nou Campus de la UPC a Castelldefels, on s'està construint un nou edifici de m 2 en col laboració amb la UPC. El Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE) fue creado en marzo de 1987 por Decreto de la Generalitat de Catalunya DOGC en colaboración con la UNESCO. CIMNE tiene personalidad jurídica como consorcio entre la Generalitat de Cata - lunya y la Universitat Politécnica de Catalunya. La sede central de CIMNE ocupa 800m 2 en uno de los edificios del Campus Norte de la Universitat Politécnica de Catalunya, en el corazón del conjunto de edificios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. En Mayo de 2002 se inauguró una nueva sede de CIMNE en la ciudad de Terrassa. CIMNE dispone también de espacios para desarrollo de actividades de I+D+I y formación de las 15 Aulas CIMNE distribuidas en todo el mundo. Con este impulso de crecimiento, CIMNE tiene previsto inaugurar nuevas instalaciones en el nuevo Campus de la UPC en Castelldefels, donde se está construyendo un nuevo edificio de m 2 en colaboración con la UPC. The International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE) was created in 1987 under the auspices of UNES- CO by the Generalitat de Catalunya (the autonomous government of Catalonia). CIMNE has its own juridical status as a consortium between the Generalitat de Catalunya and the Universitat Politécnica de Catalunya. The central offices of CIMNE occupy 800m2 in one of the buildings of the Northside Campus of the Universitat Politécnica de Catalunya in the heart of the Escuela Técnica Superior de Ingenie - ros, Caminos, Canales y Puertos (School of Civil Engineering). On May 2002 CIMNE inaugurated a new office in the city of Terrassa. CIMNE also has available space for RTD and training activities in the 15 CIMNE Classrooms distributed around the world. CIMNE will shortly expand its premises in a new building of 3000 m2 which is currently under construction in the Castelldefels in collaboration with UPC. Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería International Center for Numerical Methods in Engineering CIMNE -BARCELONA Barcelona Edificio C-1, Campus Norte UPC Gran Capitán, s/n Barcelona, España Tel Fax Terrassa Dr. Ullés, 2, 3º Terrassa, España Tel Fax CIMNE -TERRASSA CIMNE -CASTELLDEFELS (2008) 11

15 .02 Estructura de CIMNE Estructura de CIMNE Organization Chart

16 Estructura i organització CIMNE te previst que la seva estructura evo lucioni segons l'organigrama següent: Estructura y organización CIMNE tiene previsto que su estructura evolucione según el organigrama siguiente: Organization chart The structure of CIMNE will evolve in accordance with the following chart: CONSELL DE GOVERN CONSEJO DE GOBIERNO GOVERNING COUNCIL COMISSIÓ EXECUTIVA COMISIÓN EJECUTIVA EXECUTIVE COUNCIL CONSELL EMPRESARIAL CONSEJO EMPRESARIAL INDUSTRIAL COUNCIL DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL GENERAL MANAGER CONSELL CIENTÍFIC ASSESSOR CONSEJO CIENTÍFICO ASESOR ADVISORY SCIENTIFIC COUNCIL RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION SERVEIS GENERALS SEVICIOS GENERALES GENERAL SERVICES DIRECTOR DIRECTOR MANAGER DIRECTOR DIRECTOR MANAGER R+D BÀSICA R+D BÁSICA BASIC RTD R+D SECTORIAL R+D SECTORIAL SECTORIAL RTD R+D TRANSVERSAL R+D TRANSVERSAL TRANSVERSAL RTD INSTAL LACIONS I EQUIPS INSTALACIONES Y EQUIPOS INFRASTRUCTURE AND EQUIPMENT FORMACIÓ I DIFUSIÓ FORMACIÓN Y DIFUSIÓN TRAINING & DISEMINATION GESTIÓ DE PROJECTES GESTIÓN DE PROYECTOS PROJECT MANAGEMENT ADMINISTRACIÓ I FINANZAS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ADMINISTRATION and FINANCES Mecànica de Sòlids i Estructures Mecánica de Sólidos y Estructuras Solid and Structural Mechanics Enginyeria Aeroespacial Ingeniería Aerospacial Aerospace Engineering Pre i Post Processament Pre i Post Proceso Pre i Post Processing Serveis Informàtics Servicios Informáticos Computer Services Publicacions Publicaciones Publications Projectes Internacionals Proyectos Internacionales International Projects Comptabilitat i Finances Contabilidad y Finanzas Management and Finances luiad-dinàmica Computational Fluido-Dinámica Computational Computational Fluid Dinamics Enginyeria Civil Ingeniería Civil Civil Engineering Tec. de la Informació i Comunicació Tec. de la Información y Comunic. Information and CommunicationTech. Manteniment Instal lacions Mantenimiento de Instalaciones Maintenance of Infrastructures Formació Formación Training Projectes Nacionals Proyectos Nacionales National Projects Recursos Humans Recursos Humanos Human Resources Mecànica Estocàstica Mecánica Estocastica Stochastic Mechanics Energia i Medi Ambient Energía y Medio Ambiente Energy and Environment Intel ligencia Artificial Inteligencia Artificial Artificial Intelligence Congressos Congresos Conferences Gestió de Patrimoni Gestión de Patrimonio Investment Management Materials Materiales Materials Processos de Fabricació Procesos de Fabricación Manufacturing Processes Aules CIMNE Aulas CIMNE CIMNE Classrooms Societats Científiques Sociedades Cientificas Scientific Societies Mètodes d Optimizació Métodos de Optimización Optimization Methods Enginyeria Marina i Naval Ingeniería Marina y Naval Marine and Naval Engineering Electromagnetisme Electromagnetismo Electromagnetics Enginyeria d Aliments Ingeniería de Alimentos Food Engineering Mètodes Numèrics Métodos Numéricos Numerical Methods Enginyeria Biomèdica Ingeniería Biomédica Bio-Medical Engineering Geomecànica Geomecánica Geomechanics Models Socials i Econòmics Modelos Sociales y Económicos Social and Economical Models 13

17 àrea de recerca, desenvolupament i innovació área de investigación, desarrollo e innovación development and innovation area personal investigador personal investigador research staff CIMNE ha seguit una política d afavorir la con trac tació de personal investigador de diferents països per períodes fixos per realitzar treballs de recerca i desenvolupament. A la taula es detallen els investigadors finan - çats pel CIMNE en el període i el nombre d investigadorss que han treballat al CIMNE durant 2006 agrupats pel seu país de procedència*. CIMNE tiene una política de favorecer la contratación de personal investigador de diferentes países por períodos fijos para trabajos de Investigación y desarrollo. En la tabla se relacionan los investigadores financiados por CIMNE en el período y el número de investigadores que han trabajado en CIMNE en 2006 agrupados por su país de procedencia*. CIMNE supports scientists from various countries to perform research and developmental work for a fixed period of time. The number of scientists supported financially by CIMNE during and the number of scientists who worked in CIMNE in 2006 are listed below, grouped by country of origin* Argentina Filipinas 1 1 Russia 1 1 Austria -- 2 France 4 12 Switzerland -- 1 Belgium -- 1 Grecia 1 1 Tailandia 1 1 Bolivia -- 2 Italy Tunez 1 1 Brasil 3 3 India 7 8 Netherlands -- 2 Chech Republic -- 1 Irán 5 6 Yugoslavia -- 1 China 2 6 Ireland -- 1 Uruguay -- 1 Chile 5 5 Japan -- 4 Hungary -- 1 Colombia 8 8 Luxembourg 1 1 Uruguay -- 1 Korea -- 1 Maroc -- 1 USA -- 2 Cuba 2 4 Mexico 6 9 UK -- 9 Deutschland 4 26 Peru 2 2 Venezuela 4 4 Ecuador -- 1 Poland 1 3 Vietnam 1 1 España Portugal -- 1 Rumania 2 3 TOTAL àrea de serveis generals El personal d administració s ha anat consolidant i especialitzant en funció de les necessitats i creixement de CIMNE en les seves diferents àrees. Aquest equip està integrat per les persones següents*: área de servicios generales El personal de administración se ha ido consolidando y especializando en función de las necesidades y crecimiento de CIMNE en sus diferentes áreas. El equipo de administración de CIMNE lo integran las siguientes personas*: general services area CIMNE s administrative staff has specialized to cope with the increasing needs of CIMNE in a wide range of areas. The following persons form CIMNE s administrative team*: Directora Serveis Generals/ Directora Servicios Generales/General Services Manager: Mª Angeles Viciana Secretària del Director General/Secretaria del Director General/General Manager Secretary Mercè Alberich Formació i Difusió/ Formación y Difusión/ Training and Dissemination: Laia Aranda Alessio Bazzanella Cristina Forace Adriana Hanganu Sonia López Mª Jesús Samper Adriana Stilmann Lelia Zielonka Gestió i Finances/ Gestión y Finanzas/ Management and Finances Valentín Catalan Mª Carmen Linares Mercedes Linares Marga Olea Francisco de la Rosa Yolanda Tarazona Gestió de Projectes/Gestión de Proyectos/Project Management Anna Font Sandra Perez María Margotan Maëlle Du Penhoat Instal lacions i Equips/Instalaciones y Equipos/Infrastructure and Equipment Miguel Alonso José Luis Hita * informació a/ Información al / Information up to:

18 investigadors visitants CIMNE promou estades d investigadors de tot el món per realitzar tasques aca - dè miques i científiques. Llistat d investigadors visitants durant els anys : investigadores visitantes CIMNE promueve estancias de profesores e investigadores de todo el mundo para realizar labores académicas y científicas. Listado de investigadores visitantes durante los años : visiting scientists CIMNE promotes the visits of professors and scientists from around the world working on research and educational projects. List of visiting scientists in the years : O.C. Zienkiewicz UNESCO Professor, UK Prof. Robert L. Taylor C. Felippa, USA Prof. T. Hughes, USA Prof. Pål G. Bergan Det Norske Veritas AS NORWAY Prof. Bijan Boroomand-Gh Isfahan University of Technology Dept. of Civil Engineering IRAN Prof. Boris Chetverushkin Institute for Mathematical Modeling Russian Academy of Sciences Moscow, RUSSIA Prof. Carlos A. Felippa University of Colorado at Boulder Dpt. of Aerospace Engng. Sciences USA Prof. Fernando Flores Departamento de Estructuras, FCEFN Universidad Nacional de Córdoba ARGENTINA Prof. Thomas Hughes Institute for Computational Engineering And Science University of Texas at Austin, USA Prof. Sergio Idelsohn Universidad Nacional del Litoral Grupo de Tecnología Mecánica del INTEC ARGENTINA Prof. Michael Kleiber Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences POLAND Prof. Wing-Kam Liu Dept. of Mechanical Engineering Northwestern University USA Prof. Raynald Löhner Institute for Computational Sciences and Informatics Science and Technology The George Mason University USA Prof. Kazumi Matsui Yokahama National University (YNU) Graduate School of Environment and Information Science JAPAN Dr. Carlos A. Recarey Centro de Investigación y Desarrollo de las Estructuras y los Materiales (CIDEM) Facultad de Construcciones Univ. Central "Marta Abreu" de Las Villas (UCLV) CUBA Prof. Jerzy Rojek Department of Computational Engineering Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences POLAND Prof. Robert L. Taylor Professor in the Graduate School Civil and Environmental Engineering The University of California USA Prof. Christian Wielgosz GeM - Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique Nantes FRANCE Prof. Oleg C. Zienkiewicz Civil Engineering Department University College of Swansea UNITED KINGDOM Dr. Tang Zhili Aerodynamic Dept. College of Aerospace Engng. Nanjing Univ. of Aeronautics & Astronautics (NUAA) CHINA 15

19 .03 CIMNE en grans xifres CIMNE en grandes cifras CIMNE in a few numbers

20 CIMNE en grans xifres CIMNE en grandes cifras CIMNE in a few numbers Cursos i seminaris / Cursos y seminarios / Courses and Seminars: 402 Congressos / Congresos/ Conferences: 78 Publicacions / Publicaciones / Publications 1132 Llibres/ Libros/ Books: 115 Monografies/ Monografías/ Monographs: 167 Publicacions de recerca/ Publicaciones de investigación/ Research reports: 312 Informes tècnics/ Informes técnicos/ Technical report: 523 Programes educatius/ Programas educativos/ Educational Programs: 15 Projectes d I+D+i / Proyectos de I+D+i / Research projects 850 ( ) Comunitat Europea/Comunidad Europea/ EC projects: 142 ( ) Projectes Nacionals/ Proyectos Nacionales/ National Projects: 227 ( ) Projectes amb empreses/ Proyectos con empresas/ Industrial Projects : 481 ( ) Creació de noves empreses/ Creación de nuevas empresas / Creation of new companies Structuralia, S.A. (2001) Compass Ingeniería y Sistemas, S.A. (2001) Ingenia, AIE (2003) 3 Creació d Aules CIMNE/ Creación de Aulas CIMNE / Creation of CIMNE Classrooms 17 España (5), Argentina (3), México (2), Brasil (1), Colombia (1), Cuba (1), Chile (1), Venezuela (1), Iran (2) 17

21 .04 Activitats de formació Actividades de formación Training activities

22 cursos cursos courses CIMNE organitza regularment cursos i seminaris relacionats amb la teoria i aplicacions dels mètodes numèrics en enginyeria. Els cursos van adreçats a graduats novells i professionals d escoles d enginyeria i facultats de ciències. Durant els anys CIMNE ha organitzat els cursos i seminaris següents: CIMNE organiza regularmente cursos y seminarios relacionados con la teoría y apli caciones de los métodos numéricos en Ingeniería. Los cursos van dirigidos a graduados recientes y profesionales provenientes de escuelas de Ingeniería y facultades de ciencias. Durante los años CIMNE ha organizado los siguientes cursos y seminarios: CIMNE regularly organises courses and seminars related to the theory and application of numerical methods in engineering. The courses are addressed to recent university graduates and professionals from schools of engineering and applied sciences universities. In the years CIMNE has organised the following courses and seminars: Course on advanced computational methods for fluid-structure interaction 3-7 May 2006, Ibiza, Spain Master of science in computational mechanics. An Erasmus Mundus Master Course. Classes start in September 2007 Cálculo y diseño de instalaciones solares térmicas, Inicio de clases: , , Jornada de presentación del proyecto científico tecnológico singular estratégico Ciudad Multidimensional Barcelona, 6 de Julio de 2006 Europe-Russia workshop mathematical modeling, computation and experimentation in multiphysics aerospace and environmental engineering problems November 8-10, 2006, Barcelona, Spain Curso de máster "Métodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería" Versión presencial XVII edición, Barcelona, Enero-Julio 2006 Versión a Distancia, XVII edición, 2006; XVIII edición, 2007 Curso de master Métodos numéricos en Ingeniería. Versión presencial Septiembre 2007 Cálculo de estructuras por el método de elementos finitos a distancia por internet Inicio de clases: , Gestión integral de riesgos y desastres a distancia por internet, Inicio de clases: Enero, Mayo, Noviembre 2006 y 2007 Introducción al análisis matricial de estructuras a distancia por internet Inicio de clases: , Cálculo y diseño de instalación solares de calefacción y procesos Inicio de clases: , Diseño y simulación de instalaciones de frío solar Inicio de clases: , Ninth Short Course on Computational Techniques for Plasticity 3-4 September 2007, Barcelona Aerochina - Europe-China Workshop Modeling, Simulation, Experimentation and Design in Aerospace Engineering: Case Studies and challenges April 25-27, 2007, CIMNE, Barcelona, Spain 19

Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A. Guardia Civil, 22, Esc. 2, 1º Acceso por Daniel Balaciart, bajo 46020 Valencia Teléfono: 96

Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A. Guardia Civil, 22, Esc. 2, 1º Acceso por Daniel Balaciart, bajo 46020 Valencia Teléfono: 96 Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A. Guardia Civil, 22, Esc. 2, 1º Acceso por Daniel Balaciart, bajo 46020 Valencia Teléfono: 96 319 00 50 Fax: 96 319 00 55 http://www.ivie.es Dep.

Más detalles

Informe Anual. Annual Report

Informe Anual. Annual Report Informe Anual 2008 Annual Report Índice Index Breve historia Misión y valores Presentación Resumen del ejercicio 2008 Ingeniería de tejidos y biomateriales Patronato Departamentos Actividad científica

Más detalles

ROMÁN ARJONA GRACIA. Secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación. Secretary General of Science, Technology and Innovation

ROMÁN ARJONA GRACIA. Secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación. Secretary General of Science, Technology and Innovation ROMÁN ARJONA GRACIA Secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación Secretary General of Science, Technology and Innovation HERVÉ PERÓ Jefe de la Unidad de Infraestructuras de Investigación de la

Más detalles

INFORME ANUAL ANNUAL REPORT

INFORME ANUAL ANNUAL REPORT INFORME ANUAL ANNUAL REPORT ÍNDICE INDEX 01 Presentación del CEIT...5 CEIT s presentation...5 Breve historia...6 Brief history...6 Misión y valores...7 Mission and values...7 Saludo del Presidente...8

Más detalles

ICAI MÁSTER OFICIAL EN SECTOR ELÉCTRICO ELECTRICITY SECTOR OFFICIAL MASTER IN THE. www.upcomillas.es CURSO 2007-2008

ICAI MÁSTER OFICIAL EN SECTOR ELÉCTRICO ELECTRICITY SECTOR OFFICIAL MASTER IN THE. www.upcomillas.es CURSO 2007-2008 www.upcomillas.es CURSO 2007-2008 ICAI MÁSTER OFICIAL EN SECTOR ELÉCTRICO MÁSTER INTERNACIONAL ERASMUS MUNDUS EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE INDUSTRIAS DE RED OFFICIAL MASTER IN THE ELECTRICITY SECTOR ERASMUS

Más detalles

Tecnologías de la Información y la Comunicación en ArgenTIna. Information and Communication Technologies in ArgenTIna.

Tecnologías de la Información y la Comunicación en ArgenTIna. Information and Communication Technologies in ArgenTIna. Tecnologías de la Información y la Comunicación en ArgenTIna. Information and Communication Technologies in ArgenTIna. Autoridades: Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández. Jefe de Gabinete de

Más detalles

MEMORIA ANNUAL REPORT

MEMORIA ANNUAL REPORT MEMORIA ANNUAL REPORT MEMORIA ANNUAL REPORT Presentación... 4 Presentation Formación... 8 On site classes Índice INDEX Oferta formativa... 10 Training Offer Presencia internacional... 16 International

Más detalles

Augmented Virtual Realities for Social Development. Realidades virtuales aumentadas para el desarrollo social

Augmented Virtual Realities for Social Development. Realidades virtuales aumentadas para el desarrollo social Augmented Virtual Realities for Social Development Realidades virtuales aumentadas para el desarrollo social ALFA-GAVIOTA Coordination Coordinación European Union Coordination Coordinación

Más detalles

Índice. Introducción 6. Los miembros de la APTE. Miembros Socios de la APTE. Convenios firmados por la APTE. Miembros afiliados de la APTE

Índice. Introducción 6. Los miembros de la APTE. Miembros Socios de la APTE. Convenios firmados por la APTE. Miembros afiliados de la APTE Índice Introducción 6 Los miembros de la APTE 10 Miembros Socios de la APTE 16 Convenios firmados por la APTE 70 Miembros afiliados de la APTE 74 Consejo Asesor de la APTE 131 Directorio de empresas e

Más detalles

DIRECTORIO DE EMPRESAS E INSTITUCIONES DIRECTORY OF COMPANIES AND INSTITUTIONS ASOCIACIÓN DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE ESPAÑA

DIRECTORIO DE EMPRESAS E INSTITUCIONES DIRECTORY OF COMPANIES AND INSTITUTIONS ASOCIACIÓN DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE ESPAÑA DIRECTORIO DE EMPRESAS E INSTITUCIONES ASOCIACIÓN DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE ESPAÑA DIRECTORY OF COMPANIES AND INSTITUTIONS ASSOCIATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS OF SPAIN 2011 Edita:

Más detalles

Catálogo de los Campus de Excelencia Internacional adheridos a la RED de CEIs con actividad agroalimentaria

Catálogo de los Campus de Excelencia Internacional adheridos a la RED de CEIs con actividad agroalimentaria Catálogo de los Campus de Excelencia Internacional adheridos a la RED de CEIs con actividad agroalimentaria 16 de abril de 2014 Consejo de Gestión de la Red de CEIs con actividad agroalimentaria http://www.triptolemos.org/

Más detalles

2ª edición 2 nd edition elearning On-line Masters Offshore wind marine renew ble energies Two highly prestigious institutions working together to create: Masters in Marine Renewable Energies Over the past

Más detalles

REMOSA: sistemas para el tratamiento de aguas residuales REMOSA: sewage treatment system

REMOSA: sistemas para el tratamiento de aguas residuales REMOSA: sewage treatment system revista de información número_3 - marzo 2008 periodicidad cuatrimestral Proyecto en marcha: CONSORCIA Project in progress: CONSORCIA REMOSA: sistemas para el tratamiento de aguas residuales REMOSA: sewage

Más detalles

Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Directorio 2012_. Association of Science and Technology Parks of Spain.

Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Directorio 2012_. Association of Science and Technology Parks of Spain. Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España Directorio 2012_ Association of Science and Technology Parks of Spain Directory 2012_ Edita: APTE Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos

Más detalles

Sumario. Sumari. Grado en Ingeniería de Edificación. Grau en Enginyeria d Edificació. 04 Ficha de los estudios. 08 Objetivos

Sumario. Sumari. Grado en Ingeniería de Edificación. Grau en Enginyeria d Edificació. 04 Ficha de los estudios. 08 Objetivos 1 Sumari Grau en Enginyeria d Edificació 04 Fitxa dels estudis 06 Introducció 08 Objectius 10 Estructura 12 Optatives 13 Sortides professionals 15 Pla d estudis - Taula d assignatures 24 Perfils formatius

Más detalles

Master. Métodos Numéricos. para Cálculo y Diseño en Ingeniería. Versión a Distancia. Secretaría del Master en Métodos Numéricos

Master. Métodos Numéricos. para Cálculo y Diseño en Ingeniería. Versión a Distancia. Secretaría del Master en Métodos Numéricos Master Secretaría del Master en Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE) Edificio C1, Campus Norte UPC Gran Capitán s/n 08034

Más detalles

tecnológicos. La III Conferencia Internacional tendrá lugar los próximos 3 y 4 de noviembre en el Parque Tecnológico Walqa.

tecnológicos. La III Conferencia Internacional tendrá lugar los próximos 3 y 4 de noviembre en el Parque Tecnológico Walqa. INTRODUCCIÓN INTRODUCTION Durante dieciséis años, la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) ha centrado gran parte de su actividad en la potenciación y difusión de la figura

Más detalles

Presentation, professors and research. Presentación, profesores e investigación

Presentation, professors and research. Presentación, profesores e investigación Presentation, professors and research Presentación, profesores e investigación Table of Contents Pontificia Universidad Javeriana Cali Rector Luis Felipe Gómez Restrepo, S.J. Vicerrectora Académica Ana

Más detalles

Transferencia de Innovación

Transferencia de Innovación TOI - 2008 Transferencia de Innovación TOI - 2008 Edita: Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE) Paseo del Prado 28, 1ª Plta. 28014 Madrid Encarna Cuenca Carrión Directora OAPEE Cristina

Más detalles

DIRECTORIO Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España DIRECTORY Association of Science and Technology Parks of Spain

DIRECTORIO Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España DIRECTORY Association of Science and Technology Parks of Spain 2014 DIRECTORIO Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España DIRECTORY Association of Science and Technology Parks of Spain Índice Index 4 6 8 9 Introducción Introduction Qué es APTE? What

Más detalles

Guía del Estudiante Internacional. International Student Guide. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales Oficina de Relaciones Internacionales

Guía del Estudiante Internacional. International Student Guide. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales Oficina de Relaciones Internacionales Guía del Estudiante Internacional International Student Guide Vicerrectorado de Relaciones Internacionales Oficina de Relaciones Internacionales OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES Complejo Administrativo

Más detalles

Dos entidades de prestigio en un mismo proyecto: Master en Energías Renovables Marinas

Dos entidades de prestigio en un mismo proyecto: Master en Energías Renovables Marinas Dos entidades de prestigio en un mismo proyecto: Master en Energías Renovables Marinas Fruto de la colaboración entre el Instituto Marítimo Español y Bureau Veritas Business School se convoca una edición

Más detalles

Airbus DS: una. Airbus DS: strategic restructuration. reorganización estratégica para ganar competitividad. to gain competitiveness

Airbus DS: una. Airbus DS: strategic restructuration. reorganización estratégica para ganar competitividad. to gain competitiveness Número 33 > Agosto 2014 > 3 euros Airbus DS: una reorganización estratégica para ganar competitividad Airbus DS: strategic restructuration to gain competitiveness ENTREVISTA ADOLFO MENÉNDEZ PRESIDENTE

Más detalles

I Congrés internacional sobre dones i seguretat viària

I Congrés internacional sobre dones i seguretat viària I Congrés internacional sobre dones i seguretat viària CAT ESP ENG Barcelona 28 d abril de 2015 www.congresdonesiseguretatviariasct.cat Amb la col laboració de: I Congrés internacional sobre dones i seguretat

Más detalles

www.virtualeduca.org 1

www.virtualeduca.org 1 www.virtualeduca.org 1 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL AUSPICIO SECRETARÍA GENERAL Y SEDES La Secretaría General de Virtual Educa está adscrita al Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE),

Más detalles

MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE MÁSTER

MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE MÁSTER MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE MÁSTER Universidad: UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI Denominación del Título Oficial: Máster Universitario en Ingeniería Química Curso de implantación:

Más detalles

MEMORIA 2011 ANNUAL REPORT 2011 PRESENTACIÓN

MEMORIA 2011 ANNUAL REPORT 2011 PRESENTACIÓN ANNUAL REPORT 2011 PRESENTACIÓN Miembro de:/member of: Federación Española de Centros Tecnológicos Spanish Federation of Technology Centers Fundación Madri+d para el conocimiento Madri+d Foundation for

Más detalles

Actividades de_la_asociación. ASSociAtion ActivitiES

Actividades de_la_asociación. ASSociAtion ActivitiES Actividades de_la_asociación ASSociAtion ActivitiES Defense Security Aeronautics Space Defensa Seguridad Aeronáutica Espacio www.tedae.org Edita // Edit: e-expomark (www.e-expomark.es) Coordina // Coordinates:

Más detalles

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. ~ a quick guide to ~ [University of BogotA Jorge Tadeo Lozano]

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. ~ a quick guide to ~ [University of BogotA Jorge Tadeo Lozano] Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano ~ a quick guide to ~ [University of BogotA Jorge Tadeo Lozano] La Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano se fundó el 5 de febrero de 1954, en un momento histórico

Más detalles

Nº 61 - Junio / June 2004

Nº 61 - Junio / June 2004 INSTITUTO INTERAMERICANO DE ESTADISTICA Boletín Informativo INTER-AMERICAN STATISTICAL INSTITUTE Newsletter Nº 61 - Junio / June 2004 PERIODICIDAD El Boletín Informativo se publica en marzo, junio, septiembre

Más detalles