CIMNE. Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería. Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CIMNE. Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería. Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria"

Transcripción

1 CIMNE Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería International Center for Numerical Methods in Engineering

2

3 Consorci / Consorcio / Consortium Generalitat de Catalunya UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA en col laboració / en colaboración / in colaboration with UNESCO Membre de / Miembro de la / Member of: Amb l acreditació de / Con la acreditación de/ With the accreditation of: Generalitat de Catalunya CIDEM

4 Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería International Center for Numerical Methods in Engineering 06-07

5 Missatge del President de CIMNE Joaquim Nadal i Farreras Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i president del CIMNE El CIMNE continua la seva trajectòria compromés amb la recerca, la innovació i la internacionalització. El Govern de Catalunya participa de molt bon grat en aquest centre de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya. El CIMNE ha celebrat l any 2007 vint anys d existència, i ha dut a terme durant aquest any una activitat rècord en tots els seus àmbits d actuació, amb un nivell percentual baix del finançament públic. Una bona mostra de l eficiència i de la competitivitat dels projectes de R+D+i, de formació i de difusió que s impulsen des del CIMNE. És voluntat del Govern que aquesta tasca continuï i que contribueixi al prestigi de Catalunya al món a través de les nostres institucions acadèmiques, científiques i de recerca, tot assegurant que aquesta continuïtat és a la base de la nostra prosperitat com a país. La formació i la recerca són dos dels fonaments bàsics d un projecte i d un model de país que aspira a les més altes cotes de civilització i desenvolupament al servei de tota la ciutadania. Per això, centres com el CIMNE esdevenen models de referència que caldria multiplicar per assolir un pes de la recerca que s homologui amb el dels països més avançats del món. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya reitera el seu compromís amb el CIMNE. Això situa la nostra acció continuada en matèria de planificació territorial, de mobilitat i de projectes d infraestructures al bell mig dels observatoris atents de la recerca, per tal de sotmetre sempre aquesta acció al contrast de la ciència i del coneixement. Joaquim Nadal i Farreras 2

6 Mensaje del Presidente de CIMNE Message from the President of CIMNE Joaquim Nadal i Farreras Conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña y presidente de CIMNE Joaquim Nadal i Farreras Minister of Town and Country Planning and Public Works of Generalitat de Cataluña and CIMNE president CIMNE continúa su trayectoria comprometido con la investigación, la innovación y la internacionalización. El Gobierno de Catalunya participa de muy buen grado en este centro de investigación de la Universidad Politécnica de Catalunya. CIMNE ha celebrado en 2007 sus veinte años de existencia y ha llevado a cabo durante ese año una actividad récord en todos sus ámbitos de actuación, con un bajo nivel porcentual de financiación pública. Una buena muestra de la eficiencia y de la competitividad de los proyectos de I+D+i, de formación y de difusión que se impulsan desde CIMNE. Es voluntad del Gobierno que esta tarea continúe y que contribuya al prestigio de Catalunya en el mundo a través de nuestras instituciones académicas, científicas y de investigación, asegurando que esta continuidad cimente la base de nuestra prosperidad como país. La formación y la investigación son dos de los pilares básicos de un proyecto y de un modelo de país que aspira a las más altas cotas de civilización y desarrollo al servicio de la ciudadanía. Es por ello que centros como CIMNE se convierten en modelos de referencia que habría que multiplicar, para obtener un nivel en investigación que se homologue con el de los países más avanzados del mundo. El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya reitera su compromiso con CIMNE. Ello sitúa nuestra acción continuada en materia de planificación territorial, de movilidad y de proyectos de infraestructuras en el punto de mira de los observatorios de la investigación más atentos, para someter siempre esa acción al contraste de la ciencia y del conocimiento. Joaquim Nadal y Farreras CIMNE continues its trajectory with a strong commitment for research and innovation activities at international level. The Government of Catalonia is pleased to participate in this research center of the Technical University of Catalonia (UPC) that celebrated in 2007 its 20th anniversary. The outcomes of CIMNE in 2007 are a landmark in the different fields of activity with just a small percentage of public funding. This is a proof of the efficiency and competitiveness of the RTD projects and the dissemination and training activities developed at CIMNE. It is the willingness of the Government that this task progresses and that it contributes to the prestige of Catalonia in the world. Indeed the excellence of our universities and research centers like CIMNE are the foundations for the prosperity of our country. Research and education are two of the basic pillars of a project and a model for a country that aims for the highest level of civilization and development to the service of citizens. This is the reason why centers such as CIMNE become a reference model that we should replicate in order to reach a critical mass in research comparable to that of the more advanced countries. The Department of Town and Country Planning and Public Works of the Generalitat de Catalunya expresses once more its commitment with CIMNE. This places our continuous actions and policy for land planning, mobility and infrastructures design in the eye of the more accurate research observatories, so as to allow the contrast of our actions with the frontiers of science and knowledge. Joaquim Nadal i Farreras 3

7 Òrgans de Govern Órganos de Gobierno Governing Bodies Consell de Govern Consejo de Gobierno Governing Council President / Presidente / President Sr. Joaquim Nadal (Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, GC) Vicepresident / Vice-Presidente / Vice-President Sr. Eugenio Oñate (Catedràtic UPC) Sr. Antoni Giró Roca (Rector UPC) Sr. Lluís Ramallo (President Comissió Espanyola de la UNESCO) Sr. Josep Huguet Biosca (Conseller d Innovació, Universitat i Empresa, G.C.) Sr. Benjamín Suàrez (Catedràtic, UPC) Marzo 2008 Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) Disseny: Pallí: Disseny i Comunicació Producció: Dsignum, estudi gràfic DL: B ISBN:

8 Comissió Executiva Comisión Ejecutiva Executive Council Consejo Asesor Advisory Council President / Presidente / President Sr. Eugenio Oñate Catedràtic Universitat Politècnica de Catalunya Vocals / Vocales / Members Prof. Pere Brunet Catedràtic Universitat Politècnica de Catalunya Prof. Ángel Cardama Aznar Catedràtic Universitat Politècnica de Catalunya Prof. Josep Casanovas García Catedràtic Universitat Politècnica de Catalunya Sra. Iolanda Font de Rubinat Subdirector Gral. de Recerca Generalitat de Catalunya Sra. Francisca García-Sicilia UNESCO Prof. Antonio Gens Catedràtic Universitat Politècnica de Catalunya Prof. F. Xavier Gil Vicerector d'investigació UPC Prof. Antonio Huerta Catedràtic Universitat Politècnica de Catalunya Carmina Llumá Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques Sr. Jordi Rodríguez CIDEM, Generalitat de Catalunya Prof. Juan Miquel Catedràtic Universitat Politècnica de Catalunya Consell Assessor Prof. Eduardo Alonso UPC Prof. Manuel Casteleiro Universidad La Coruña Prof. José Manuel Correas Universidad Zaragoza Prof. Eduardo Dvorkin Universidad de Buenos Aires, Argentina Prof. Raúl Feijóo Laboratorio Nacional de Computación Científica, Río de Janeiro, Brasil Prof. Antonio Gens UPC Prof. Juan Carlos Heinrich Department of Aerospace & Mechanical Engng.,Tucson, USA Prof. Geoffrey Holister UNESCO Prof. Sergio Idelsohn Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina Prof. Lluís Jofre UPC Prof. Michael Kleiber Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland Prof. Bernd Kröplin University of Stuttgart, Alemanya Prof. Antonio Marí UPC Prof. Francisco Michavila Universidad Politécnica de Madrid Prof. Xavier Oliver UPC Prof. Roger Owen University College of Swansea, United Kingdom Prof. Bernard Schrefler Universitat de Padova, Itàlia Dr. Honorio Sierra CIRIT: Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica, GC CIDEM: Centre d Informació i Desenvolupament Empresarial, GC UPC: Universitat Politècnica de Catalunya Prof. Benjamín Suárez UPC Prof. Oleg C. Zienkiewicz Catedratic UNESCO de Mètodes Numèrics en Enginyeria, UPC GC: Generalitat de Catalunya * informació a/ Información al / Information up to:

9 Índex 1. Presentació 2. Estructura de CIMNE 3. CIMNE en grans xifres 4. Activitats de formació 5. Congresos >9 >13 >17 >19 >25 Índice 1. Presentación 2. Estructura de CIMNE 3. CIMNE en grandes cifras 4. Actividades de formación 5. Congreso >9 >13 >17 >19 >25 Contents 1. Introduction 2. Organization chart 3. CIMNE in a few numbers 4. Training activities 5. Conferences >9 >13 >17 >19 >25 6

10 6. Publicacions 7. CIMNE en el mon 8. Premis 9. Línies d investigació 10. Innovació i transferència >31 >39 >51 >55 i desenvolupament >87 de tecnologia 6. Publicaciones 7. CIMNE en el mundo 8. Premios 9. Líneas y proyectos de 10. Innovación y transferencia >31 >39 >51 >55 investigación y desarrollo>87 de tecnología 6. Publications 7. CIMNE in the world 8. Awards 9. Research and development 10. Innovation and >31 >39 >51 >55 lines and projects >87 technology transfer 7

11 .01 Presentació Presentación Introduction

12 presentació L objectiu d aquest informe és presentar un resum del conjunt de les activitats desenvolupades per CIMNE durant els anys i un resum del conjunt de les activitats realitzades des de la seva creació en el Durant els darrers vint anys, CIMNE ha impulsat activitats de formació, d inves ti - ga ció i de transferència tecnològica en el camp dels mètodes numèrics i les seves aplicacions en enginyeria en un context internacional. Aixó s ha traduït en: - l organització de 402 cursos i seminaris, 78 congressos de caràcter nacional i internacional. - la publicació de 115 llibres, 15 programes educatius d ordinador, 167 monografies, 2 revistes periòdiques i més de 835 treballs científics i tècnics. - la participació en més de 750 projectes d investigació i desenvolupament finan - çats per la Unió Europea, el Minis teri de Ciència i Tecnologia, el CIDEM, la CIRIT, els Ministeris d Industria i Foment, com tam bé per empreses espanyoles i estrangeres. - la creació de diverses Aules CIMNE en col laboració amb diverses universitats d'arreu del món. - el finançament d estades a CIMNE de 501 investigadors i científics de prestigi internacional. - l actuació com a Secretariat de la Societat Espanyola de Mètodes Numèrics en Enginyeria (SEMNI) presentación El objetivo de este informe es presentar un resumen del conjunto de actividades desarrolladas por CIMNE durante los años y un resumen del conjunto de actividades realizadas desde su creación en En los últimos veinte años CIMNE ha impulsado actividades de formación, de investigación y de transferencia tecnológica en el campo de los métodos numéricos y aplicaciones en ingeniería en un contexto internacional. Ello se ha traducido en: - la organización de 402 cursos y seminarios y 78 congresos de carácter na cio nal e internacional. - la publicación de 115 libros, 15 programas educativos de ordenador, 167 mo - no grafías, 2 revistas periódicas y más de 835 trabajos científicos y técni cos. - la participación en más de 750 proyectos de investigación y desarrollo financiados por la Unión Europea, el Minis - terio de Ciencia y Tecnología, el CIDEM, la CIRIT, los Ministerios de Industria y Fomento, así como por empresas españolas y extranjeras. - la creación de diversas Aulas CIMNE en co la boración con diversas universidades de todo el mundo. introduction The aim of this report is to present a perspective and also a summary of the various activities carried out by CIMNE since its creation in 1987 with an emphasis on the activities of the last two years In the last twenty years CIMNE has promoted training and research activities and technology transfer in an international context. The results of this are reflected in: - the organization of more than 402 courses and seminars and 78 national and international conferences. - the publication of 115 books, 15 edu ca - tional software programs, 167 monographs, 2 quarterly journals and over 835 scientific and technical reports. - the participation in more than 750 R+D projects, with the financial support of the European Community, the Spanish Government and various organizations as well as Spanish and international enterprises. - the creation of several CIMNE Classrooms in cooperation with universities from around the world. - the support for more than 501 prestigious international scientists to visit CIMNE. - l actuació com a Secretariat General de la International Association for Computational Mechanics (IACM). - l actuació com a Secretariat de la European Community on Compu tational Methods in Applied Sciences (ECCO- MAS) i de la xarxa INCCA. - l actuació com a centre pilot de l European Research Community in Flow, Turbulence and Combustion (ERCOFTAC). 9

13 - the role of CIMNE as the General Secretariat of the Spanish Association for Numerical Methods in Engineering (SEMNI) - the role of CIMNE as the General Secretariat of the International Asso - ciation for Computational Mechanics (IACM) - l actuació de CIMNE com a seu de la Càtedra UNESCO de Mètodes Numèrics en Enginyeria. - la participació de CIMNE com a soci en nous projectes empresarials per a la industrialització de productes resultants de projectes de R+D. - l'actuació com a membre de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecno - lògica (Xarxa IT) creat pel CIDEM (Generalitat de Catalunya). A les pàgines següents resumim els as pectes fonamentals d aquestes activitats. - la financiación de estancias en CIMNE de más de 501 investigadores y científicos de prestigio internacional. - la actuación como Secretariado de la Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería. - la labor como Secretariado General de la International Association for Com - putational Mechanics (IACM). - la labor como Secretariado de la Euro pean Community on Computa - tional Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) y de la red INCCA. - la actuación como centro piloto de la European Research Community in Flow, Turbulence and Combustion (ERCOF- TAC). - the role of CIMNE as the Secretariat of the European Community on Compu - tational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS) and of the INCCA network - the role of CIMNE as a pilot centre of the European Research Community in Flow, Turbulence and Combustion (ERCOFTAC) - the role of CIMNE as host of the UNES- CO Chair in Numerical Methods in Engineering - the role of CIMNE as a shareholder in new companies aiming to industrialize and market results from RTD projects - the role of CIMNE as a member of the Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnológica (Xarxa IT) created by CIDEM (Generalitat de Catalunya) In the following pages a summary of these activities is presented. - la actuación como sede de la Cátedra UNES CO de Métodos Numéricos en Ingeniería. - la participación de CIMNE como socio en nuevos proyectos empresariales para industrialización de productos resultantes de proyectos de I+D. - la actuación como miembro de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnológica (Xarxa IT) creada por el CIDEM (Generalitat de Catalunya). En las páginas siguientes se resumen los aspectos fundamentales de estas actividades. 10

14 antecedents i ubicació antecedentes y ubicación background and location El Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) va ésser creat el març de l any 1987 per Decret de la Generalitat de Catalunya DOGC, , en col laboració amb la UNES- CO. CIMNE té personalitat jurídica com a consorci entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya. La seu central de CIMNE té 800 m 2 en un dels edificis del Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya, al cor del conjunt d'edificis de l'escola Tècnica Superior d'enginyers, Camins, Canals i Ports de Barcelona. El maig de 2002 es va inaugurar una nova seu de CIMNE a la ciutat de Terrassa. CIMNE disposa també d'espais per al desenvolupament d'activitats d'i+d+i i de formació de les 15 Aules CIMNE distribuïdes a tot el món. Amb aquest impuls de creixement, el CIMNE té previst inaugurar noves instal lacions en el nou Campus de la UPC a Castelldefels, on s'està construint un nou edifici de m 2 en col laboració amb la UPC. El Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE) fue creado en marzo de 1987 por Decreto de la Generalitat de Catalunya DOGC en colaboración con la UNESCO. CIMNE tiene personalidad jurídica como consorcio entre la Generalitat de Cata - lunya y la Universitat Politécnica de Catalunya. La sede central de CIMNE ocupa 800m 2 en uno de los edificios del Campus Norte de la Universitat Politécnica de Catalunya, en el corazón del conjunto de edificios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. En Mayo de 2002 se inauguró una nueva sede de CIMNE en la ciudad de Terrassa. CIMNE dispone también de espacios para desarrollo de actividades de I+D+I y formación de las 15 Aulas CIMNE distribuidas en todo el mundo. Con este impulso de crecimiento, CIMNE tiene previsto inaugurar nuevas instalaciones en el nuevo Campus de la UPC en Castelldefels, donde se está construyendo un nuevo edificio de m 2 en colaboración con la UPC. The International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE) was created in 1987 under the auspices of UNES- CO by the Generalitat de Catalunya (the autonomous government of Catalonia). CIMNE has its own juridical status as a consortium between the Generalitat de Catalunya and the Universitat Politécnica de Catalunya. The central offices of CIMNE occupy 800m2 in one of the buildings of the Northside Campus of the Universitat Politécnica de Catalunya in the heart of the Escuela Técnica Superior de Ingenie - ros, Caminos, Canales y Puertos (School of Civil Engineering). On May 2002 CIMNE inaugurated a new office in the city of Terrassa. CIMNE also has available space for RTD and training activities in the 15 CIMNE Classrooms distributed around the world. CIMNE will shortly expand its premises in a new building of 3000 m2 which is currently under construction in the Castelldefels in collaboration with UPC. Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería International Center for Numerical Methods in Engineering CIMNE -BARCELONA Barcelona Edificio C-1, Campus Norte UPC Gran Capitán, s/n Barcelona, España Tel Fax Terrassa Dr. Ullés, 2, 3º Terrassa, España Tel Fax CIMNE -TERRASSA CIMNE -CASTELLDEFELS (2008) 11

15 .02 Estructura de CIMNE Estructura de CIMNE Organization Chart

16 Estructura i organització CIMNE te previst que la seva estructura evo lucioni segons l'organigrama següent: Estructura y organización CIMNE tiene previsto que su estructura evolucione según el organigrama siguiente: Organization chart The structure of CIMNE will evolve in accordance with the following chart: CONSELL DE GOVERN CONSEJO DE GOBIERNO GOVERNING COUNCIL COMISSIÓ EXECUTIVA COMISIÓN EJECUTIVA EXECUTIVE COUNCIL CONSELL EMPRESARIAL CONSEJO EMPRESARIAL INDUSTRIAL COUNCIL DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL GENERAL MANAGER CONSELL CIENTÍFIC ASSESSOR CONSEJO CIENTÍFICO ASESOR ADVISORY SCIENTIFIC COUNCIL RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION SERVEIS GENERALS SEVICIOS GENERALES GENERAL SERVICES DIRECTOR DIRECTOR MANAGER DIRECTOR DIRECTOR MANAGER R+D BÀSICA R+D BÁSICA BASIC RTD R+D SECTORIAL R+D SECTORIAL SECTORIAL RTD R+D TRANSVERSAL R+D TRANSVERSAL TRANSVERSAL RTD INSTAL LACIONS I EQUIPS INSTALACIONES Y EQUIPOS INFRASTRUCTURE AND EQUIPMENT FORMACIÓ I DIFUSIÓ FORMACIÓN Y DIFUSIÓN TRAINING & DISEMINATION GESTIÓ DE PROJECTES GESTIÓN DE PROYECTOS PROJECT MANAGEMENT ADMINISTRACIÓ I FINANZAS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ADMINISTRATION and FINANCES Mecànica de Sòlids i Estructures Mecánica de Sólidos y Estructuras Solid and Structural Mechanics Enginyeria Aeroespacial Ingeniería Aerospacial Aerospace Engineering Pre i Post Processament Pre i Post Proceso Pre i Post Processing Serveis Informàtics Servicios Informáticos Computer Services Publicacions Publicaciones Publications Projectes Internacionals Proyectos Internacionales International Projects Comptabilitat i Finances Contabilidad y Finanzas Management and Finances luiad-dinàmica Computational Fluido-Dinámica Computational Computational Fluid Dinamics Enginyeria Civil Ingeniería Civil Civil Engineering Tec. de la Informació i Comunicació Tec. de la Información y Comunic. Information and CommunicationTech. Manteniment Instal lacions Mantenimiento de Instalaciones Maintenance of Infrastructures Formació Formación Training Projectes Nacionals Proyectos Nacionales National Projects Recursos Humans Recursos Humanos Human Resources Mecànica Estocàstica Mecánica Estocastica Stochastic Mechanics Energia i Medi Ambient Energía y Medio Ambiente Energy and Environment Intel ligencia Artificial Inteligencia Artificial Artificial Intelligence Congressos Congresos Conferences Gestió de Patrimoni Gestión de Patrimonio Investment Management Materials Materiales Materials Processos de Fabricació Procesos de Fabricación Manufacturing Processes Aules CIMNE Aulas CIMNE CIMNE Classrooms Societats Científiques Sociedades Cientificas Scientific Societies Mètodes d Optimizació Métodos de Optimización Optimization Methods Enginyeria Marina i Naval Ingeniería Marina y Naval Marine and Naval Engineering Electromagnetisme Electromagnetismo Electromagnetics Enginyeria d Aliments Ingeniería de Alimentos Food Engineering Mètodes Numèrics Métodos Numéricos Numerical Methods Enginyeria Biomèdica Ingeniería Biomédica Bio-Medical Engineering Geomecànica Geomecánica Geomechanics Models Socials i Econòmics Modelos Sociales y Económicos Social and Economical Models 13

17 àrea de recerca, desenvolupament i innovació área de investigación, desarrollo e innovación development and innovation area personal investigador personal investigador research staff CIMNE ha seguit una política d afavorir la con trac tació de personal investigador de diferents països per períodes fixos per realitzar treballs de recerca i desenvolupament. A la taula es detallen els investigadors finan - çats pel CIMNE en el període i el nombre d investigadorss que han treballat al CIMNE durant 2006 agrupats pel seu país de procedència*. CIMNE tiene una política de favorecer la contratación de personal investigador de diferentes países por períodos fijos para trabajos de Investigación y desarrollo. En la tabla se relacionan los investigadores financiados por CIMNE en el período y el número de investigadores que han trabajado en CIMNE en 2006 agrupados por su país de procedencia*. CIMNE supports scientists from various countries to perform research and developmental work for a fixed period of time. The number of scientists supported financially by CIMNE during and the number of scientists who worked in CIMNE in 2006 are listed below, grouped by country of origin* Argentina Filipinas 1 1 Russia 1 1 Austria -- 2 France 4 12 Switzerland -- 1 Belgium -- 1 Grecia 1 1 Tailandia 1 1 Bolivia -- 2 Italy Tunez 1 1 Brasil 3 3 India 7 8 Netherlands -- 2 Chech Republic -- 1 Irán 5 6 Yugoslavia -- 1 China 2 6 Ireland -- 1 Uruguay -- 1 Chile 5 5 Japan -- 4 Hungary -- 1 Colombia 8 8 Luxembourg 1 1 Uruguay -- 1 Korea -- 1 Maroc -- 1 USA -- 2 Cuba 2 4 Mexico 6 9 UK -- 9 Deutschland 4 26 Peru 2 2 Venezuela 4 4 Ecuador -- 1 Poland 1 3 Vietnam 1 1 España Portugal -- 1 Rumania 2 3 TOTAL àrea de serveis generals El personal d administració s ha anat consolidant i especialitzant en funció de les necessitats i creixement de CIMNE en les seves diferents àrees. Aquest equip està integrat per les persones següents*: área de servicios generales El personal de administración se ha ido consolidando y especializando en función de las necesidades y crecimiento de CIMNE en sus diferentes áreas. El equipo de administración de CIMNE lo integran las siguientes personas*: general services area CIMNE s administrative staff has specialized to cope with the increasing needs of CIMNE in a wide range of areas. The following persons form CIMNE s administrative team*: Directora Serveis Generals/ Directora Servicios Generales/General Services Manager: Mª Angeles Viciana Secretària del Director General/Secretaria del Director General/General Manager Secretary Mercè Alberich Formació i Difusió/ Formación y Difusión/ Training and Dissemination: Laia Aranda Alessio Bazzanella Cristina Forace Adriana Hanganu Sonia López Mª Jesús Samper Adriana Stilmann Lelia Zielonka Gestió i Finances/ Gestión y Finanzas/ Management and Finances Valentín Catalan Mª Carmen Linares Mercedes Linares Marga Olea Francisco de la Rosa Yolanda Tarazona Gestió de Projectes/Gestión de Proyectos/Project Management Anna Font Sandra Perez María Margotan Maëlle Du Penhoat Instal lacions i Equips/Instalaciones y Equipos/Infrastructure and Equipment Miguel Alonso José Luis Hita * informació a/ Información al / Information up to:

18 investigadors visitants CIMNE promou estades d investigadors de tot el món per realitzar tasques aca - dè miques i científiques. Llistat d investigadors visitants durant els anys : investigadores visitantes CIMNE promueve estancias de profesores e investigadores de todo el mundo para realizar labores académicas y científicas. Listado de investigadores visitantes durante los años : visiting scientists CIMNE promotes the visits of professors and scientists from around the world working on research and educational projects. List of visiting scientists in the years : O.C. Zienkiewicz UNESCO Professor, UK Prof. Robert L. Taylor C. Felippa, USA Prof. T. Hughes, USA Prof. Pål G. Bergan Det Norske Veritas AS NORWAY Prof. Bijan Boroomand-Gh Isfahan University of Technology Dept. of Civil Engineering IRAN Prof. Boris Chetverushkin Institute for Mathematical Modeling Russian Academy of Sciences Moscow, RUSSIA Prof. Carlos A. Felippa University of Colorado at Boulder Dpt. of Aerospace Engng. Sciences USA Prof. Fernando Flores Departamento de Estructuras, FCEFN Universidad Nacional de Córdoba ARGENTINA Prof. Thomas Hughes Institute for Computational Engineering And Science University of Texas at Austin, USA Prof. Sergio Idelsohn Universidad Nacional del Litoral Grupo de Tecnología Mecánica del INTEC ARGENTINA Prof. Michael Kleiber Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences POLAND Prof. Wing-Kam Liu Dept. of Mechanical Engineering Northwestern University USA Prof. Raynald Löhner Institute for Computational Sciences and Informatics Science and Technology The George Mason University USA Prof. Kazumi Matsui Yokahama National University (YNU) Graduate School of Environment and Information Science JAPAN Dr. Carlos A. Recarey Centro de Investigación y Desarrollo de las Estructuras y los Materiales (CIDEM) Facultad de Construcciones Univ. Central "Marta Abreu" de Las Villas (UCLV) CUBA Prof. Jerzy Rojek Department of Computational Engineering Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences POLAND Prof. Robert L. Taylor Professor in the Graduate School Civil and Environmental Engineering The University of California USA Prof. Christian Wielgosz GeM - Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique Nantes FRANCE Prof. Oleg C. Zienkiewicz Civil Engineering Department University College of Swansea UNITED KINGDOM Dr. Tang Zhili Aerodynamic Dept. College of Aerospace Engng. Nanjing Univ. of Aeronautics & Astronautics (NUAA) CHINA 15

19 .03 CIMNE en grans xifres CIMNE en grandes cifras CIMNE in a few numbers

20 CIMNE en grans xifres CIMNE en grandes cifras CIMNE in a few numbers Cursos i seminaris / Cursos y seminarios / Courses and Seminars: 402 Congressos / Congresos/ Conferences: 78 Publicacions / Publicaciones / Publications 1132 Llibres/ Libros/ Books: 115 Monografies/ Monografías/ Monographs: 167 Publicacions de recerca/ Publicaciones de investigación/ Research reports: 312 Informes tècnics/ Informes técnicos/ Technical report: 523 Programes educatius/ Programas educativos/ Educational Programs: 15 Projectes d I+D+i / Proyectos de I+D+i / Research projects 850 ( ) Comunitat Europea/Comunidad Europea/ EC projects: 142 ( ) Projectes Nacionals/ Proyectos Nacionales/ National Projects: 227 ( ) Projectes amb empreses/ Proyectos con empresas/ Industrial Projects : 481 ( ) Creació de noves empreses/ Creación de nuevas empresas / Creation of new companies Structuralia, S.A. (2001) Compass Ingeniería y Sistemas, S.A. (2001) Ingenia, AIE (2003) 3 Creació d Aules CIMNE/ Creación de Aulas CIMNE / Creation of CIMNE Classrooms 17 España (5), Argentina (3), México (2), Brasil (1), Colombia (1), Cuba (1), Chile (1), Venezuela (1), Iran (2) 17

21 .04 Activitats de formació Actividades de formación Training activities

22 cursos cursos courses CIMNE organitza regularment cursos i seminaris relacionats amb la teoria i aplicacions dels mètodes numèrics en enginyeria. Els cursos van adreçats a graduats novells i professionals d escoles d enginyeria i facultats de ciències. Durant els anys CIMNE ha organitzat els cursos i seminaris següents: CIMNE organiza regularmente cursos y seminarios relacionados con la teoría y apli caciones de los métodos numéricos en Ingeniería. Los cursos van dirigidos a graduados recientes y profesionales provenientes de escuelas de Ingeniería y facultades de ciencias. Durante los años CIMNE ha organizado los siguientes cursos y seminarios: CIMNE regularly organises courses and seminars related to the theory and application of numerical methods in engineering. The courses are addressed to recent university graduates and professionals from schools of engineering and applied sciences universities. In the years CIMNE has organised the following courses and seminars: Course on advanced computational methods for fluid-structure interaction 3-7 May 2006, Ibiza, Spain Master of science in computational mechanics. An Erasmus Mundus Master Course. Classes start in September 2007 Cálculo y diseño de instalaciones solares térmicas, Inicio de clases: , , Jornada de presentación del proyecto científico tecnológico singular estratégico Ciudad Multidimensional Barcelona, 6 de Julio de 2006 Europe-Russia workshop mathematical modeling, computation and experimentation in multiphysics aerospace and environmental engineering problems November 8-10, 2006, Barcelona, Spain Curso de máster "Métodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería" Versión presencial XVII edición, Barcelona, Enero-Julio 2006 Versión a Distancia, XVII edición, 2006; XVIII edición, 2007 Curso de master Métodos numéricos en Ingeniería. Versión presencial Septiembre 2007 Cálculo de estructuras por el método de elementos finitos a distancia por internet Inicio de clases: , Gestión integral de riesgos y desastres a distancia por internet, Inicio de clases: Enero, Mayo, Noviembre 2006 y 2007 Introducción al análisis matricial de estructuras a distancia por internet Inicio de clases: , Cálculo y diseño de instalación solares de calefacción y procesos Inicio de clases: , Diseño y simulación de instalaciones de frío solar Inicio de clases: , Ninth Short Course on Computational Techniques for Plasticity 3-4 September 2007, Barcelona Aerochina - Europe-China Workshop Modeling, Simulation, Experimentation and Design in Aerospace Engineering: Case Studies and challenges April 25-27, 2007, CIMNE, Barcelona, Spain 19

CETaqua, a model of collaborative R&D, an example of corporate innovation evolution

CETaqua, a model of collaborative R&D, an example of corporate innovation evolution CETaqua, a model of collaborative R&D, an example of corporate innovation evolution CETaqua: manage projects, create value Tomas Michel General Manager, CETaqua September 2011 1. AGBAR: R&D indicators

Más detalles

BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES

BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES 19 th International Congress on Project Management and Engineering XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos AEIPRO (Asociación Española de

Más detalles

RTD SUPPORT TO AERONAUTICS IN SPAIN

RTD SUPPORT TO AERONAUTICS IN SPAIN RTD SUPPORT TO AERONAUTICS IN SPAIN Juan Francisco Reyes Sánchez International Programmes Bonn, 11 st December 2013 Index 1. CDTI 2. RTDI funding 3. CDTI support to aeronautics R&D 1. CDTI Center for Industrial

Más detalles

Primera Conferencia Internacional de Puentes Chile 2014, Futuros Desafíos: Diseño, Construcción y Mantenimiento

Primera Conferencia Internacional de Puentes Chile 2014, Futuros Desafíos: Diseño, Construcción y Mantenimiento NEWSLETTER Primera Conferencia Internacional de Puentes Chile 2014, Futuros Desafíos: Diseño, Construcción y Mantenimiento First International Bridges Conference - CHILE 2014, Future Challenges: Design,

Más detalles

Matias Avila Salinas Fecha del documento: 22/11/2013 v 1.3.0 d3a5aa318ef63e709c908d2b3a54231e

Matias Avila Salinas Fecha del documento: 22/11/2013 v 1.3.0 d3a5aa318ef63e709c908d2b3a54231e Matias Avila Salinas Fecha del documento: 22/11/2013 v 1.3.0 d3a5aa318ef63e709c908d2b3a54231e Este fichero electrónico (PDF) contiene incrustada la tecnología CVN (CVN-XML). La tecnología CVN de este fichero

Más detalles

Introduction to Sustainable Construction

Introduction to Sustainable Construction Introduction to Sustainable Construction Module 2. Research, Development and Innovation in Construction Elena Blanco Fernández This topic is published under License: Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Introduction

Más detalles

Sociology 6 2. World economy history 6 1. Mathematics 6 1. World Economy 6 2. Financial accounting 6 2. Business management 6 1

Sociology 6 2. World economy history 6 1. Mathematics 6 1. World Economy 6 2. Financial accounting 6 2. Business management 6 1 CAMPUS OF OVIEDO FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS GRADO ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT Sociología Code: GADEMP01-1-001

Más detalles

LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA DE PROYECTOS Badajoz, 8-10 de julio de 2009 LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Villalvazo-Naranjo, Juan. (p) *, Martínez-González,

Más detalles

http://mvision.madrid.org

http://mvision.madrid.org Apoyando el desarrollo de carrera de investigadores en imagen biomédica Supporting career development of researchers in biomedical imaging QUÉ ES M+VISION? WHAT IS M+VISION? M+VISION es un programa creado

Más detalles

CURRICULUM VITAE (Agosto, 2015)

CURRICULUM VITAE (Agosto, 2015) José Luis de la Fuente O Connor CURRICULUM VITAE (Agosto, 2015) Datos personales Lugar y Fecha de Nacimiento: Madrid; 29/9/1953. Estado Civil: Domicilio: Ocupaciones actuales: Casado; 2 hijos: Sandra y

Más detalles

SAFETY ROAD SHOW 2015 Paul Teboul Co Chairman HST México

SAFETY ROAD SHOW 2015 Paul Teboul Co Chairman HST México SAFETY ROAD SHOW 2015 Paul Teboul Co Chairman HST México How did started the Safety Road Show? Airbus Helicopters and others manufacturers did invest since a long time in improving Aviation Safety. In

Más detalles

FICHA MEMORIA DOCENTE Curso Académico 2006/ 07

FICHA MEMORIA DOCENTE Curso Académico 2006/ 07 FICHA Curso Académico 2006/ 07 / CODE 3104 COURSE NAME/TITLE Informatics DEGREE Agricultural, forestry, engineering and food technology TYPE Optative ORIENTATION All ESTUDIES PROGRAM 1999 CYCLE 1 COURSE

Más detalles

INGENIERÍA ACÚSTICA, DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA EL CONTROL DE RUIDO, VIBRACIONES Y CHOQUES SOUND ENGINEERING, DESIGN, MANUFACTURE AND INSTALLATION OF DEVICES FOR THE CONTROL OF

Más detalles

JOSÉ OCTAVIO GUTIÉRREZ GARCÍA

JOSÉ OCTAVIO GUTIÉRREZ GARCÍA JOSÉ OCTAVIO GUTIÉRREZ GARCÍA Profesor de Tiempo Completo del Departamento Académico de Computación DOMICILIO Río Hondo No. 1 Progreso Tizapán México 01080, D.F. Tel: +52 (55) 5628-4000 Ext. 3645 Fax:

Más detalles

The role of a tax administration. and inappropriate tax practices

The role of a tax administration. and inappropriate tax practices Joining Forces to Mobilize Domestic Revenues for Development The role of a tax administration association in controlling tax evasion and inappropriate tax practices International Tax Compact Workshop January

Más detalles

Funding Opportunities for young researchers. Clara Eugenia García Ministerio de Ciencia e Innovación

Funding Opportunities for young researchers. Clara Eugenia García Ministerio de Ciencia e Innovación Funding Opportunities for young researchers Clara Eugenia García Ministerio de Ciencia e Innovación Overview of the Spanish S&T System 2 Overview of the Spanish S&T System 3 Overview of the Spanish S&T

Más detalles

Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - CITIC

Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - CITIC Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - CITIC (Andalusian Centre of Innovation and Information and Communication technologies- CITIC) FP7-ENERGY: Oportunidades

Más detalles

http://portal.acm.org

http://portal.acm.org Association for Computing Machinery (ACM) Mark Mandelbaum, Director of Publications ACM Digital Library and its contributions to the technological development SYSTEMS link International Mauricio Caceres

Más detalles

RECOMANACIONS/RECOMENDACIONES/RECOMMENDATIONS

RECOMANACIONS/RECOMENDACIONES/RECOMMENDATIONS RECOMANACIONS/RECOMENDACIONES/RECOMMENDATIONS CODI/ CÓDIGO/ CODE 34010 34015 34016 ASSIGNATURA/ ASIGNATURA/ SUBJECT Estructura dels Computadors/ Estructura de los Computadores/ Computer Structure Redes

Más detalles

Educación superior y capital humano avanzado

Educación superior y capital humano avanzado Cátedra Andrés Bello Problemas, realidades y desafíos de la Educación en Chile. Educación superior y capital humano avanzado José Joaquín Brunner www.brunner.cl 19 febrero, 2008 Sesión 5 Objetivo de la

Más detalles

SUBESCALAS DE ORDEN REDUCIDO PARA MODELOS POD EN PROBLEMAS DE DINÁMICA DE FLUIDOS

SUBESCALAS DE ORDEN REDUCIDO PARA MODELOS POD EN PROBLEMAS DE DINÁMICA DE FLUIDOS Congresso de Métodos Numéricos em Engenharia 2015 Lisboa, 29 de Junho a 2 de Julho 2015 c APMTAC, Portugal 2015 SUBESCALAS DE ORDEN REDUCIDO PARA MODELOS POD EN PROBLEMAS DE DINÁMICA DE FLUIDOS Joan Baiges,1,2,

Más detalles

Taller De las experiencias aisladas a los programas y políticas institucionales de aprendizajeservicio

Taller De las experiencias aisladas a los programas y políticas institucionales de aprendizajeservicio Taller De las experiencias aisladas a los programas y políticas institucionales de aprendizajeservicio Mgtr. Martin Ierullo 16 Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario Ciudad de Buenos

Más detalles

Regional Action Plan for the Conservation of Mangroves in the Southeast Pacific

Regional Action Plan for the Conservation of Mangroves in the Southeast Pacific Regional Action Plan for the Conservation of Mangroves in the Southeast Pacific Fernando Félix Comisión Permanente del Pacífico Sur CPPS www.cpps-int.org Permanent Commission for the South Pacific - CPPS

Más detalles

LATIN AMERICAN NETWORK FOR THE PREVENTION AND MANAGEMENT OF CONTAMINATED SITES. Dr. Wini Schmidt. German Agency for International Cooperation GIZ

LATIN AMERICAN NETWORK FOR THE PREVENTION AND MANAGEMENT OF CONTAMINATED SITES. Dr. Wini Schmidt. German Agency for International Cooperation GIZ LATIN AMERICAN NETWORK FOR THE PREVENTION AND MANAGEMENT OF CONTAMINATED SITES Dr. Wini Schmidt German Agency for International Cooperation GIZ Red Latinoamericana Insert Slide de Title Gestión y Prevención

Más detalles

Internacionalización Madrid, 13 de marzo de 2014

Internacionalización Madrid, 13 de marzo de 2014 Internacionalización Madrid, 13 de marzo de 2014 Cuántas universidades caben en el mundo? Internacionalización Un mundo: Más complejo Más conectado Más diverso necesita Conocimientos Aptitudes Competencias

Más detalles

Ingeniería Industrial Facultad de Ingeniería y Tecnologías

Ingeniería Industrial Facultad de Ingeniería y Tecnologías Ingeniería Industrial Facultad de Ingeniería y Tecnologías Ingeniería Industrial Esta carrera forma profesionales para desempeñarse en el diseño, la gestión y la dirección industrial, con adecuados conocimientos

Más detalles

ACTIVITIES 2014 CHILEAN MINING COMMISSION

ACTIVITIES 2014 CHILEAN MINING COMMISSION ACTIVITIES 2014 CHILEAN MINING COMMISSION Santiago, June 2014 Overview Introduction Organizations Main Events - year 2014 Some Details Constitution of the Board The current Board is constituted, composed

Más detalles

Comité de usuarios de la RES

Comité de usuarios de la RES Comité de usuarios de la RES Jordi Torra CURES Comité de usuarios de la RES (CURES) - Las grandes infraestructuras nacionales e internacionales tienen Comité de Usuarios - Es una obligación para las ICTS

Más detalles

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca Curriculum Vitae Dades personals Nom JOAN RAMON Nacionalitat ESPANYOLA Cognoms CASAS RIUS Formació acadèmica (Titulació, any i institució) Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports, 1988, Universitat Politècnica

Más detalles

Licenciatura en Informática. Facultad de Ingeniería y Tecnologías

Licenciatura en Informática. Facultad de Ingeniería y Tecnologías Licenciatura en Informática Facultad de Ingeniería y Tecnologías Licenciatura en Informática La Licenciatura en Informática combina una fuerte formación en Informática, especialmente en Programación e

Más detalles

Puesta en Marcha, Gestión Académica, Financiera y Administrativa

Puesta en Marcha, Gestión Académica, Financiera y Administrativa Puesta en Marcha, Gestión Académica, Financiera y Administrativa Joaquín Huerta Universitat Jaume I de Castellón JORNADAS DE POLÍTICA UNIVERSITARIA ERASMUS MUNDUS, Madrid, de Marzo de 2012 Master in Geospatial

Más detalles

Management and Environmental Policy

Management and Environmental Policy Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Management and Environmental Policy CERTIFICATION: DEGREE IN AGRI-FOOD ENGINEERING AND BIOLOGICAL SYSTEMS Course 2015/2016 1. Subject information

Más detalles

I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE HI SA RA. SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016. www.hisara.org

I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE HI SA RA. SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016. www.hisara.org HI SA RA I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016 www.hisara.org QUÉ ES HISARA? HISARA nace como plataforma que brindará la oportunidad a universidades, centros

Más detalles

Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT. Economic Valuation of Agricultural Assets

Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT. Economic Valuation of Agricultural Assets Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Economic Valuation of Agricultural Assets Qualification: Degree in Agri-food Engineering and Biological Systems Course 2015/2016 1. Subject information

Más detalles

PROGRAMA. Operaciones de Banca y Bolsa SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS

PROGRAMA. Operaciones de Banca y Bolsa SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS PROGRAMA 4º Curso. Grado en Administración y Dirección SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS 4 rd year. Pág. 1 / 8 Colegio Universitario de Estudios Financieros Leonardo Prieto Castro, 2 Tel. +34

Más detalles

CONGRESOS 2012 INTERNACIONALES

CONGRESOS 2012 INTERNACIONALES CONGRESOS 2012 INTERNACIONALES Autores: V. A. Bollati, P. Atzeni, E. Marcos, J.M. Vara Título: Model Management Systems vs. Model Driven Engineering: A Case Study Congreso: Symposium on Applied Computing

Más detalles

Contenidos. La Innovación Educativa EEES: BOLONIA INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM REFLEXIONES FINALES

Contenidos. La Innovación Educativa EEES: BOLONIA INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM REFLEXIONES FINALES Contenidos 1 La Innovación Educativa EEES: BOLONIA 2 INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM 3 REFLEXIONES FINALES 1 LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EEES BOLONIA QUÉ ES LA INNOVACIÓN EDUCATIVA? Entendemos la innovación

Más detalles

Jornadas de Difusión de la. Red Española de Supercomputación

Jornadas de Difusión de la. Red Española de Supercomputación Jornadas de Difusión de la Red Española de Supercomputación 27 de Septiembre de 2011 Agenda El ITC Actividades El Supercomputador ATLANTE Servicios Algunos Proyectos Uso 2010 27/09/2011 Jornadas Difusión

Más detalles

JORNADA DE INVESTIGACIÓN

JORNADA DE INVESTIGACIÓN JORNADA DE INVESTIGACIÓN 16 de mayo de 2013 Publicación en Revistas Científicas de Impacto sobre Gestión de Empresas PROGRAMA 9,30-10,00 H. Bienvenida y Presentación 10,00-11,00 h. Conferencia 11,00-11,30

Más detalles

Meeting of CaSA Network and INES QA Group Sevilla, 19 October 2011

Meeting of CaSA Network and INES QA Group Sevilla, 19 October 2011 Meeting of CaSA Network and INES QA Group Sevilla, 19 October 2011 FIDETIAis a foundation that arises as a school project on thee. T. S. de Ingeniería Informática at the Universidad de Sevilla FIDETIAwas

Más detalles

Documento de actividades del doctorando / Document on Doctoral Activities

Documento de actividades del doctorando / Document on Doctoral Activities Documento de actividades del doctorando / Document on Doctoral Activities Apellidos y nombre del doctorando/phd candidate Surname/s, Name/s: Director/es de la tesis/thesis Director/s: Tutor de la tesis/tutor:

Más detalles

PROCEDURES MANUAL OF ARCAL

PROCEDURES MANUAL OF ARCAL ACUERDO REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PROCEDURES MANUAL OF ARCAL ANNUAL REPORT Country: Jamaica Rev. Republic of Panama

Más detalles

State of Social Responsibility in Latin America: Challenges and opportunities Cranfield

State of Social Responsibility in Latin America: Challenges and opportunities Cranfield State of Social Responsibility in Latin America: Challenges and opportunities Cranfield Dante Pesce, Executive Director Vincular Center for Social Responsibility and Sustainable Development Universidad

Más detalles

International MBA. International MBA in Project Management. Objetivos. La Jones International University

International MBA. International MBA in Project Management. Objetivos. La Jones International University International MBA in Project Management La Escuela de Negocios de la Universidad Nebrija y Jones International University (JIU ), la primera universidad exclusivamente online que ha logrado la más alta

Más detalles

Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Agro-food Marketing

Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Agro-food Marketing Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Agro-food Marketing Qualification: Degree in Agri-food Engineering and Biological Systems Course 2015/2016 1. Subject information Name Agri-food

Más detalles

México s growth A CONTEXT IN FAVOR OF INNOVATION

México s growth A CONTEXT IN FAVOR OF INNOVATION México s growth A CONTEXT IN FAVOR OF INNOVATION FAVORABLE CONTEXT New policies Reforms in Oil & Gas less barriers to invest Growth and economic stability Investment in human capital More capital in aerospace

Más detalles

Facilities and manufacturing

Facilities and manufacturing Facilities and manufacturing diseño y producción design and production Roomdimensions Ibérica,s.l (RDI) es una empresa experta en la fabricación de mobiliario técnico, diseño integral de soluciones arquitectónicas

Más detalles

DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER CAREER DEVELOPMENT

DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER CAREER DEVELOPMENT DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER TSI Turismo Sant Ignasi Marqués de Mulhacén, 40-42 08034 Barcelona España www..tsi.url.edu TL. 34 93 252 28 87 e-mail: cdo@tsi.url.edu TSI-Turismo Sant Ignasi

Más detalles

Oportunidades de Financiación Europea de la I+D+i en Transporte AERO y NMP (Nanotecnología, Materiales, Producción)

Oportunidades de Financiación Europea de la I+D+i en Transporte AERO y NMP (Nanotecnología, Materiales, Producción) Avda. 1º de Mayo, s/n Parque Empresarial Linarejos 23700 Linares (Jaén) Tel. 953 649 420 / Fax. 953 696 719 Fundación Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte Oportunidades de Financiación Europea

Más detalles

Final Project (academic investigation)

Final Project (academic investigation) Final Project (academic investigation) MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Final Project (academic

Más detalles

Contents. Introduction. Aims. Software architecture. Tools. Example

Contents. Introduction. Aims. Software architecture. Tools. Example ED@CON Control Results Management Software Control with Remote Sensing Contents Introduction Aims Software architecture Tools Example Introduction Control results management software (Ed@con) is a computer

Más detalles

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE POSGRADOS MAGÍSTER EN GERENCIA DE NEGOCIOS. Trabajo de grado para la obtención del título de:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE POSGRADOS MAGÍSTER EN GERENCIA DE NEGOCIOS. Trabajo de grado para la obtención del título de: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE POSGRADOS MAGÍSTER EN GERENCIA DE NEGOCIOS Trabajo de grado para la obtención del título de: Magíster en Gerencia de Negocios PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Más detalles

1996-2001 Licenciatura en Ciencias de la Computación, Benémerita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, Pue., 8.57.

1996-2001 Licenciatura en Ciencias de la Computación, Benémerita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, Pue., 8.57. DATOS PERSONALES Nombre completo: Venustiano Soancatl Aguilar Correo electrónico: venus@bianni.unistmo.edu.mx FORMACIÓN ACADÉMICA 2001 2003 Maestria en Ciencias Computacionales, Instituto Nacional de Astrofísica

Más detalles

UTILIZACIÓN DE UN SOFTWARE CFD PARA EL APOYO AL DISEÑO DE REACTORES

UTILIZACIÓN DE UN SOFTWARE CFD PARA EL APOYO AL DISEÑO DE REACTORES UTILIZACIÓN DE UN SOFTWARE CFD PARA EL APOYO AL DISEÑO DE REACTORES García, J. C.; Rauschert, A.; Coleff, A. Grupo Termohidráulica, CNEA e Instituto Balseiro, Bariloche, Argentina garciajc@cab.cnea.gov.ar,

Más detalles

Review of Virtual Placements

Review of Virtual Placements Review of Virtual Placements Edwin Veenendaal Raycom BV edwin@raycom.com VALS Meeting, Bolton, UK September 2 nd, 2015 540054-LLP-L-2013-1-ES-ERASMUS-EKA History placements System ready in September 2014

Más detalles

Formación de Investigadores de América. Doctorados de Tiempo Compartido e Incubadoras de Investigación DTCII Puebla, Octubre de 2011 OUI OUI

Formación de Investigadores de América. Doctorados de Tiempo Compartido e Incubadoras de Investigación DTCII Puebla, Octubre de 2011 OUI OUI Formación de Investigadores de América Latina y el Caribe, Bajo la Modalidad de Doctorados de Tiempo Compartido e Incubadoras de Investigación DTCII Puebla, Octubre de 2011 La iniciativade Doctoradosde

Más detalles

Guía Docente 2014/2015

Guía Docente 2014/2015 Guía Docente 2014/2015 LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE. TRANSPORT LOGISTICS Grado en Ingeniería Civil Modalidad de enseñanza Presencial lf: Índice LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE...3 Breve descripción de la asignatura...3

Más detalles

Encuesta Perfil de Egreso del Ingeniero en Computación y/o Informática en Chile (Para programas de 10 semestres o más)

Encuesta Perfil de Egreso del Ingeniero en Computación y/o Informática en Chile (Para programas de 10 semestres o más) Encuesta Perfil de Egreso del Ingeniero en Computación y/o Informática en Chile (Para programas de 10 semestres o más) Nombre del Encuestado e-mail Nombre de la Carrera Universidad Unidad Académica Sede

Más detalles

Pages: 171. Dr. Olga Torres Hostench. Chapters: 6

Pages: 171. Dr. Olga Torres Hostench. Chapters: 6 Pages: 171 Author: Dr. Olga Torres Hostench Chapters: 6 1 General description and objectives The aim of this course is to provide an in depth analysis and intensive practice the various computerbased technologies

Más detalles

Evento: Entrega de Guía de Prospectiva y Calidad de la Investigación para el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCHA) ORDEN DEL DÍA

Evento: Entrega de Guía de Prospectiva y Calidad de la Investigación para el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCHA) ORDEN DEL DÍA Febrero 5, Chalco Estado de México, 2009 BITÁCORA: Evento: Entrega de Guía de Prospectiva y Calidad de la Investigación para el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCHA) El pasado 5 de Febrero

Más detalles

RED IT4ALL PLAN DE ACTIVIDADES PARA 2009-2010 IT4ALL NETWORK PLAN OF ACTIVITIES FOR 2009-2010

RED IT4ALL PLAN DE ACTIVIDADES PARA 2009-2010 IT4ALL NETWORK PLAN OF ACTIVITIES FOR 2009-2010 RED IT4ALL PLAN DE ACTIVIDADES PARA 2009-2010 IT4ALL NETWORK PLAN OF ACTIVITIES FOR 2009-2010 SEPTEMBER- 2008 1. PLAN DE ACTIVIDADES 2009-2010 A continuación se desglosan el plan de actividades que la

Más detalles

CURRICULUM VITAE OF NEREA SAN MARTÍN

CURRICULUM VITAE OF NEREA SAN MARTÍN CURRICULUM VITAE OF NEREA SAN MARTÍN PERSONAL DETAILS Full name Name: Nerea Surname: San Martín-Albizuri Address in UPV/EHU (Office) Department of Financial Economics II University of Basque Country Avda.

Más detalles

Políticas de internacionalización y acreditación: el papel de las administraciones Dr. Lluis Jofre

Políticas de internacionalización y acreditación: el papel de las administraciones Dr. Lluis Jofre Políticas de internacionalización y acreditación: el papel de las administraciones Dr. Lluis Jofre Director general d Universitats Generalitat de Catalunya La acreditación de títulos como herramienta para

Más detalles

Grupo de Investigación en Agentes Software: Ingeniería y Aplicaciones. http://grasia.fdi.ucm.es

Grupo de Investigación en Agentes Software: Ingeniería y Aplicaciones. http://grasia.fdi.ucm.es Grupo de Investigación en Agentes Software: Ingeniería y Aplicaciones http://grasia.fdi.ucm.es Dep. Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial Facultad de Informática Universidad Complutense de

Más detalles

Formación individualizada en Ingeniería basada en tareas: seis años de nuevas experiencias

Formación individualizada en Ingeniería basada en tareas: seis años de nuevas experiencias Formación individualizada en Ingeniería basada en tareas: seis años de nuevas experiencias Gabriel Díaz¹, Elio Sancristobal¹, Alberto Pesquera¹, Félix García-Loro¹, Mohamed Tawfik¹, Rosario Gil¹, Sergio

Más detalles

Trading & Investment In Banking

Trading & Investment In Banking Trading & Investment In Banking MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Trading & Investment In

Más detalles

SCADA BASADO EN LABVIEW PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ICAI

SCADA BASADO EN LABVIEW PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ICAI SCADA BASADO EN LABVIEW PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ICAI Autor: Otín Marcos, Ana. Directores: Rodríguez Pecharromán, Ramón. Rodríguez Mondéjar, José Antonio. Entidad Colaboradora: ICAI Universidad

Más detalles

La ETSII en Cifras. Periodo 2007-2009

La ETSII en Cifras. Periodo 2007-2009 La ETSII en Cifras Periodo 2007-2009 DATOS GENERALES TITULACIONES 5 Titulaciones oficiales de grado Ingeniero Industrial (9 intensificaciones) Ingeniero Químico (4 intensificaciones) Ingeniero Organización

Más detalles

Energía y Cambio Climático. Datos de la Producción Científica (2003-2009) en. Marzo 2012

Energía y Cambio Climático. Datos de la Producción Científica (2003-2009) en. Marzo 2012 Datos de la Producción Científica (2003-2009) en Energía y Cambio Climático Marzo 2012 Datos de la Producción Científica (2003-2009) en Energía y Cambio Climático 1/136 Edita, comentarios y coordinación

Más detalles

Licenciatura en Ingeniería Audiovisual Facultad de Ciencias Humanas Facultad de Ingeniería y Tecnologías

Licenciatura en Ingeniería Audiovisual Facultad de Ciencias Humanas Facultad de Ingeniería y Tecnologías Licenciatura en Ingeniería Audiovisual Facultad de Ciencias Humanas Facultad de Ingeniería y Tecnologías Ingeniería Audiovisual Esta carrera forma profesionales capaces de manejar herramientas tecnológicas

Más detalles

Sistema de Control Domótico

Sistema de Control Domótico UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y AUTOMATICA PROYECTO FIN DE CARRERA Sistema de Control Domótico a través del bus USB Directores:

Más detalles

OSH: Integrated from school to work.

OSH: Integrated from school to work. SST: Integrada desde la escuela hasta el empleo. OSH: Integrated from school to work. ESPAÑA - SPAIN Mª Mercedes Tejedor Aibar José Luis Castellá López Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Más detalles

A Perspective from Latin America and Caribbean. Marcio F. Verdi Executive Secretary

A Perspective from Latin America and Caribbean. Marcio F. Verdi Executive Secretary A Perspective from Latin America and Caribbean Marcio F. Verdi Executive Secretary 38 Member countries Demands Provide support Training Research 4 universities Latin America Needs/ priorities Gives P&S

Más detalles

Mª MERCEDES SIERRA TORAL

Mª MERCEDES SIERRA TORAL ALUMNI DISTINGUIDOS Mª MERCEDES SIERRA TORAL Ingeniera de Caminos Canales y Puertos (1985) 1 PRESENTACIÓN Mercedes Sierra Toral es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (1985) por la Universidad de Cantabria,

Más detalles

4 años de. Susana Muñoz Hernández susana@fi.upm.es Coordinadora del EMCL. http://www.fi.upm.es/master/cl

4 años de. Susana Muñoz Hernández susana@fi.upm.es Coordinadora del EMCL. http://www.fi.upm.es/master/cl 4 años de máster Valoración crítica Susana Muñoz Hernández susana@fi.upm.es Coordinadora del EMCL http://www.fi.upm.es/master/cl Univ. Politécnica de Madrid UPM: univ. técnica española más grande y antigua

Más detalles

INNOVACIÓN ABIERTA A UN CLICK OPEN INNOVATION AT ONE CLICK. Universidad Pública de Navarra

INNOVACIÓN ABIERTA A UN CLICK OPEN INNOVATION AT ONE CLICK. Universidad Pública de Navarra INNOVACIÓN ABIERTA A UN CLICK Universidad Pública de Navarra INNOVACIÓN ABIERTA A UN CLICK OPEN RESEARCH PLATFORM ORP (Plataforma de investigación abierta) Para ser eficiente, la Transferencia de Tecnología

Más detalles

HIGHER SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION Escuela Superior de Administración Pública -ESAP- Bogotá, Colombia, South America

HIGHER SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION Escuela Superior de Administración Pública -ESAP- Bogotá, Colombia, South America HIGHER SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION Escuela Superior de Administración Pública -ESAP- Bogotá, Colombia, South America WHAT IS E.S.A.P.? E.S.A.P is the Colombian State college devoted to the development

Más detalles

80 hm 3 de agua al año. 80 hm 3 water annually DESALINATION PLANT DESALADORA TORREVIEJA ALICANTE (ESPAÑA) ALICANTE (SPAIN)

80 hm 3 de agua al año. 80 hm 3 water annually DESALINATION PLANT DESALADORA TORREVIEJA ALICANTE (ESPAÑA) ALICANTE (SPAIN) 80 hm 3 de agua al año 80 hm 3 water annually DESALADORA DESALINATION PLANT TORREVIEJA ALICANTE (ESPAÑA) ALICANTE (SPAIN) SITUACIÓN SITUATION La desaladora de Torrevieja, situada en la localidad del mismo

Más detalles

SIMPOSIO IBEROAMERICANO SOBRE PROTECCIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA

SIMPOSIO IBEROAMERICANO SOBRE PROTECCIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA (I) 1991, Universidad Central de las Villas, Santa Clara, Cuba 8 países participantes: Argentina, Brasil, Cuba, España, México, URSS, Uruguay, USA 43 artículos Estado actual y perspectiva de desarrollo

Más detalles

MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ACADEMIC TRACK

MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ACADEMIC TRACK MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ACADEMIC TRACK Definition English Definition ECTS Semester Language Type Técnicas y Modelos Cuantitativos de Ingeniería de Organización

Más detalles

www.comunicacioneshoy.es La revista de los CIOs

www.comunicacioneshoy.es La revista de los CIOs La revista de los CIOs Marca para las TICs 8.000 ejemplares controlados por OJD Frecuencia Mensual 8.000 copies controlled by OJD. Monthly Frequency Programa de contenidos 2015 Enero-Febrero: Nº 139 -

Más detalles

Karina Ocaña Izquierdo

Karina Ocaña Izquierdo Estudié Ingeniería en Sistemas Computacionales (1997) y una Maestría en Ingeniería de Cómputo con especialidad en Sistemas Digitales (2000), ambas en el Instituto Politécnico Nacional (México). En el 2003,

Más detalles

Universidad de Guadalajara

Universidad de Guadalajara Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas Maestría en Tecnologías de Información Ante-proyecto de Tésis Selection of a lightweight virtualization framework to

Más detalles

820739 - EO - Energía Eólica

820739 - EO - Energía Eólica Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 820 - EUETIB - Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona 709 - EE - Departamento de Ingeniería Eléctrica

Más detalles

Acto de presentación Programa UPC Abroad. entrega de becas. UPC Banco Santander. Barcelona, 15 de marzo de 2012

Acto de presentación Programa UPC Abroad. entrega de becas. UPC Banco Santander. Barcelona, 15 de marzo de 2012 Acto de presentación Programa UPC Abroad y entrega de becas UPC Banco Santander Barcelona, 15 de marzo de 2012 UPC-ABROAD La internacionalización de la Universitat Politècnica de Catalunya Marzo 2012 Formación,

Más detalles

PPI in Spain. Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia. jmzabala@deusto.es. Deusto Business School, University of Deusto. University of Deusto...

PPI in Spain. Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia. jmzabala@deusto.es. Deusto Business School, University of Deusto. University of Deusto... PPI in Spain Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia jmzabala@deusto.es Deusto Business School, University of Deusto University of Deusto 1.- Institutional framework Acuerdo de C.M. 1 de aprobación de la E2I

Más detalles

Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT. Agricultural Marketing

Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT. Agricultural Marketing Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Agricultural Marketing CERTIFICATION: Degree in Agri-food engineering and biological system Course 2015/2016 1. Subject Information Name Agricultural

Más detalles

Licenciatura en Recreación Educativa Facultad de Ciencias Humanas

Licenciatura en Recreación Educativa Facultad de Ciencias Humanas Licenciatura en Recreación Educativa Facultad de Ciencias Humanas Recreación Educativa Esta carrera ofrece una sólida formación para comprender y participar en actividades educativas de todo tipo, que

Más detalles

Investigación, Ciencia y Tecnología en Medio Ambiente y Cambio Climático. Environmental and Climate Change related Research and Technology Programme

Investigación, Ciencia y Tecnología en Medio Ambiente y Cambio Climático. Environmental and Climate Change related Research and Technology Programme Programa de: Investigación, Ciencia y Tecnología en Medio Ambiente y Cambio Climático MECANISMO FINANCIERO DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO PARA ESPAÑA Programme on: Environmental and Climate Change related

Más detalles

CURRICULUM VITAE. José López-Rodríguez

CURRICULUM VITAE. José López-Rodríguez CURRICULUM VITAE José López-Rodríguez JOSE LOPEZ-RODRIGUEZ Fecha de nacimiento: 10 Mayo de 1973 Dirección: Dept. de Análisis Económico y A.D.E Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Campus de

Más detalles

FOR STUDENTS FROM THE UNIVERSITY OF JAÉN UJA FIRST YEAR

FOR STUDENTS FROM THE UNIVERSITY OF JAÉN UJA FIRST YEAR ANNEX I Requirements and subjects students from the University of Jaén must complete in order to obtain the degree of Bachelor of Science, International Business Studies, FH Aachen -----------------------------------

Más detalles

Asociación Española de Robótica y Automatización Tecnologías de la Producción. www.aeratp.com

Asociación Española de Robótica y Automatización Tecnologías de la Producción. www.aeratp.com Asociación Española de Robótica y Automatización Tecnologías de la Producción www.aeratp.com PRESENTACIÓN La AER nace en 1983 como organización sin ánimo de lucro con la finalidad de agrupar a los diferentes

Más detalles

Pages: 205. Authors: Dr. Carmen Bestué, Ph. D. Dr. Mariana Orozco Jutoran, Ph. D. Chapters: 6

Pages: 205. Authors: Dr. Carmen Bestué, Ph. D. Dr. Mariana Orozco Jutoran, Ph. D. Chapters: 6 Pages: 205 Authors: Dr. Carmen Bestué, Ph. D. Dr. Mariana Orozco Jutoran, Ph. D. Chapters: 6 1 Course Description and Objectives The aim of this course is to provide an in depth analysis and intensive

Más detalles

From e-pedagogies to activity planners. How can it help a teacher?

From e-pedagogies to activity planners. How can it help a teacher? From e-pedagogies to activity planners. How can it help a teacher? Elena de Miguel, Covadonga López, Ana Fernández-Pampillón & Maria Matesanz Universidad Complutense de Madrid ABSTRACT Within the framework

Más detalles

Agustiniano Ciudad Salitre School Computer Science Support Guide - 2015 Second grade First term

Agustiniano Ciudad Salitre School Computer Science Support Guide - 2015 Second grade First term Agustiniano Ciudad Salitre School Computer Science Support Guide - 2015 Second grade First term UNIDAD TEMATICA: INTERFAZ DE WINDOWS LOGRO: Reconoce la interfaz de Windows para ubicar y acceder a los programas,

Más detalles

Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos.

Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos. Universidad Nueva Esparta Facultad de Ciencias Administrativas Escuela de Administración de Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos. Tutor: Lic. Beaujon, María Beatriz

Más detalles

Fusion Energy Engineering Laboratory (FEEL) Nuclear Engineering Research Group (NERG) http://www-sen.upc.es/fusion

Fusion Energy Engineering Laboratory (FEEL) Nuclear Engineering Research Group (NERG) http://www-sen.upc.es/fusion Departament de Física i Enginyeria Nuclear UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA Secció d Enginyeria Nuclear Escola Técnica Superior D Enginyeria Industrial de Barcelona Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona

Más detalles

Universidad Nueva Esparta Facultad de Ciencias de la Informática Escuela de Computación

Universidad Nueva Esparta Facultad de Ciencias de la Informática Escuela de Computación Universidad Nueva Esparta Facultad de Ciencias de la Informática Escuela de Computación Diseño de arquitectura tecnológica para gestión de infraestructura de tecnología de información (TI) Caso de Estudio:

Más detalles

Fundamentos de Regulación y 4 207 Engineering and Robotics. 6 7. Fundamentals of Electrotechnics

Fundamentos de Regulación y 4 207 Engineering and Robotics. 6 7. Fundamentals of Electrotechnics MODIFICACIÓN DEL CUADRO DE EQUIVALENCIAS DE MATERIAS DE GRADO EN TECNOLOGÍAS MARINAS CON LA UNIVERSIDAD MARÍTIMA DE GDYNIA. ABRIL 2015 (aprobado el 23-04-15). Cambios en color rosa. Faculty of Marine Engineering

Más detalles

Nota sobre los autores

Nota sobre los autores Nota sobre los autores equipo investigador Investigadores José Carlos Fariñas García (Universidad Complutense de Madrid) Juan Fernández de Guevara Radoselovics (Universidad de Valencia e Ivie) César Alonso

Más detalles