Examen teòric per a Patró/ona d Embarcacions d Esbarjo Examen teórico para Patrón/ona de Embarcaciones de Recreo

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Examen teòric per a Patró/ona d Embarcacions d Esbarjo Examen teórico para Patrón/ona de Embarcaciones de Recreo"

Transcripción

1 Clau / Clave: T0610PEE-1 Examen teòric per a Patró/ona d Embarcacions d Esbarjo Examen teórico para Patrón/ona de Embarcaciones de Recreo Data convocatòria / Fecha convocatoria: 05 de juny de 2010 Lloc / Lugar: Tarragona Nom i cognoms: Nombre y apellidos: NIF / Passaport / Targeta residència: NIF / Pasaporte / Tarjeta residencia: Tecnologia naval / Tecnología naval 1.- Com s anomena el cos d un vaixell, sense tenir en compte la màquina, l arboradura, les superestructures i els pertrets? Cómo se denomina el cuerpo de un buque, sin tener en cuenta la máquina, la arboladura, las superestructuras y los pertrechos? a) Aparell / Aparejo b) Obra viva / Obra viva c) Buc / Casco d) Quadernes / Cuadernas 2.- Com s anomena la part de l embarcació que ens queda a mà esquerra quan estem a coberta i mirant cap al sentit normal d avançada? Cómo se denomina la parte de la embarcación que tenemos a nuestra izquierda cuando estamos situados en la cubierta y mirando hacia el sentido normal de avance? a) Babord / Babor b) Proa / Proa c) Estribord/ Estribor d) Popa / Popa 3.- Com s anomena la línia d intersecció de l aigua amb el buc? Cómo se llama la línea de intersección del agua con el casco? a) Flotació / Flotación b) Calat / Calado c) Carena / Carena d) Crugia / Crujía 1/21

2 4.- Com s anomena la part del buc que està per sobre de la línia de flotació? Cómo se denomina la parte del casco que está por encima de la línea de flotación? a) Superfície d aigua / Superficie de agua b) Carena / Carena c) Obra morta / Obra muerta d) Obra viva / Obra viva 5.- Com s anomena la part de l embarcació del dibuix assenyalada amb una fletxa? Cómo se denomina la parte de la embarcación del dibujo señalada con una flecha? a) Amura de babord / Amura de babor b) Aleta d estribord / Aleta de estribor c) Costat de babord / Costado de babor d) Costat d estribord / Costado de estribor 6.- Quan direm que la nostra embarcació té un assentament emproant? Cuándo diremos que nuestra embarcación tiene un asiento aproante? a) Quan es trobi en aigües iguals / Cuándo se encuentre en aguas iguales b) Quan el calat de popa és més gran que el calat de proa / Cuándo el calado de popa es mayor que el calado de proa c) Quan el calat de proa és igual al calat de popa / Cuándo el calado de proa es igual calado de popa d) Quan el calat de proa és més gran que el calat de popa / Cuándo el calado de proa es mayor que el calado de popa Maniobres a motor / Maniobras a motor 7.- Quin cap de popa hem d utilitzar per tal d evitar que l embarcació es desplaci cap a proa quan està atracada de costat al moll? Qué cabo de popa debemos utilizar para evitar que la embarcación se desplace hacia proa cuando está atracada de costado al muelle? a) Través / Través b) Llarg / Largo c) Codera / Codera d) Espring / Espring 2/21

3 8.- Quins caps s han de reforçar quan estem atracats estribord al moll i ens informen que hi haurà vent de proa? Qué cabos hay que reforzar si estamos atracados estribor al muelle y nos informan que habrá viento de proa? a) Llarg de proa i spring de popa / Largo de proa y spring de popa b) Llarg de popa i través de proa / Largo de popa y través de proa c) Llarg de popa i spring de proa / Largo de popa y spring de proa d) Llargs de proa i popa / Largos de proa y popa 9.- Com es diu l acció de passar un cap o amarra per un bol lard d un moll i tornar-lo al vaixell per a fer-lo ferm? Cómo se llama la acción de pasar un cabo o amarra por un bolardo de un muelle y volverlo al barco para hacerlo firme? a) Fer ferm / Hacer firme b) Dujar / Adujar c) Amarrar per si / Amarrar por seno d) Donar volta / Dar vuelta 10.- Com s anomena el nus que es mostra en el dibuix? Cómo se denomina el nudo que se muestra en el dibujo? a) Nus de pardal / Ballestrinque b) Pla / Llano c) As de guia / As de guía d) Volta de ruixó / Vuelta de rezón 11.- Cap a quina banda cauran la proa i la popa si tenim una hèlice que gira a la dreta en màquina enrere i donem enrere en una maniobra amb el timó a la via? Hacia qué banda caerá la proa y la popa si tenemos una hélice que gira a la derecha en máquina atrás y damos atrás en una maniobra con el timón a la vía? a) Proa a babord i popa a estribord / Proa a babor y popa a estribor b) Proa i popa a babord / Proa y popa a babor c) Proa i popa a estribord / Proa y popa a estribor d) Proa a estribord i popa a babord / Proa a estribor y popa a babor 3/21

4 12.- Quin agent o quins agents tindrem prioritàriament en compte per la seva influència en el govern de les embarcacions? Qué agente o agentes tendremos prioritariamente en cuenta por su influencia en el gobierno de las embarcaciones? a) La boira / La niebla b) El vent i el corrent / El viento y la corriente c) La pluja / La lluvia d) La pressió atmosfèrica / La presión atmosférica 13.- Com s anomena el vent que notem a bord quan el vaixell està amb arrencada? Cómo se llama el viento que notamos a bordo cuando está el buque con arrancada? a) Real / Real b) Agulla / Aguja c) Suposat / Supuesto d) Aparent / Aparente 14.- Com s anomena l acció de girar un vaixell fondejat en torn a l àncora, per efecte del vent o del corrent? Cómo se denomina a la acción de girar un barco fondeado en torno al ancla, por efecto del viento o de la corriente? a) Bornar / Bornear b) Rolar / Rolar c) Garrejar / Garrear d) Orincar / Orincar Seguretat / Seguridad 15.- Com s anomena la propietat del vaixell de recobrar la posició d adreçar perduda a causa del vent o de la mar? Cómo se denomina la propiedad del buque de recobrar la posición de adrizado perdida a causa del viento o de la mar? a) Solidesa / Solidez b) Flotabilitat / Flotabilidad c) Estanquitat / Estanqueidad d) Estabilitat / Estabilidad 4/21

5 16.- Quin efecte pot produir el sincronisme longitudinal? Qué efecto puede producir el sincronismo longitudinal? a) Clavar la proa dins l aigua i enfonsar-se / Clavar la proa dentro del agua y hundirse b) Augmentar l estabilitat / Aumentar la estabilidad c) Augmentar la velocitat / Aumentar la velocidad d) Variar la derrota de l embarcació / Variar la derrota de la embarcación 17.- Què haurem de fer si naveguem amb mal temps pròxims a una costa sense ports que es troba al nostre sotavent? Qué deberemos hacer si navegamos con mal tiempo, próximos a una costa sin puertos que se encuentra a nuestro sotavento? a) Tancarem les aixetes de fons / Cerraremos los grifos de fondo b) Corregirem el rumb a sobrevent / Corregiremos el rumbo a barlovento c) Corregirem el rumb a sotavent / Corregiremos el rumbo a sotavento d) Vigilarem constantment la profunditat amb la sonda de vent / Vigilaremos constantemente la profundidad con la sonda de viento 18.- Quin efecte produeix el reflector radar? Qué efecto produce el reflector radar? a) Retorna les ones del radar que rebem d altres vaixells / Devuelve las ondas del radar que recibimos de otros buques b) Amplifica les ones radar que emet la nostra antena / Amplifica las ondas radar que emite nuestra antena c) Efecte real cap, és un efecte psicològic / Efecto real ninguno, es un efecto psicológico d) Evita que el vaixell es carregui elèctricament / Evita que el buque se cargue eléctricamente 19.- Quins mitjans de buidatge hauran de portar com a mínim les embarcacions despatxades per a la zona de navegació "4"? Qué medios de achique llevarán como mínimo las embarcaciones despachadas para la zona de navegación "4"? a) Tres galledes, una de les quals amb rebisa / Tres baldes, uno de ellos con rabiza b) Una bomba de buidatge i una galleda amb rebisa / Una bomba de achique y un balde con rabiza c) Un ejector / Un eyector d) Un aixicador d emergència manual / Un achicador de emergencia manual 5/21

6 20.- De què depèn el nombre d extintors que hem de portar a bord? De qué depende el número de extintores que debemos llevar a bordo? a) Només del tipus de navegació / Sólo del tipo de navegación b) Només de l eslora de l embarcació / Sólo de la eslora de la embarcación c) Del tipus de combustible utilitzat / Del tipo de combustible utilizado d) De l eslora de l embarcació, del nombre de motors i de la seva potència / De la eslora de la embarcación, del número de motores y de la potencia de los mismos 21.- Quines característiques tenen les hemorràgies venoses respecte al color de la sang i la forma de sagnar? Qué características tienen las hemorragias venosas respecto al color de la sangre y la forma de sangrar? a) Vermell fosc i de forma contínua / Rojo oscuro y de forma continua b) Vermell fosc i a batzegades / Rojo oscuro y a golpes c) Vermell viu i de forma contínua / Rojo vivo y de forma continua d) Vermell viu i a batzegades / Rojo vivo y a golpes 22.- Quina informació ha de contenir el missatge que s emet abans d abandonar el vaixell? Qué información debe contener el mensaje a emitir antes de abandonar el buque? a) Situació, tipus d embarcació, classe de perill, tipus d ajuda necessària / Situación, tipo de embarcación, clase de peligro, tipo de ayuda necesaria b) Nom, situació, rumb i velocitat que portem, classe de perill / Nombre, situación, rumbo y velocidad que llevamos, clase de peligro c) Nom, situació, classe de perill, tipus d ajuda necessària / Nombre, situación, clase de peligro, tipo de ayuda necesaria d) Nom, situació, temps que podem resistir / Nombre, situación, tiempo que podemos resistir 23.- Cap a quina banda posarem el timó per deslliurar I'hèlice, si navegant observem la caiguda d un tripulant a l aigua? Hacia qué banda meteremos el timón para librar la hélice, si navegando observamos la caída de un tripulante al agua? a) A la de estribord / A la de estribor b) A la mateixa de caiguda del tripulant / A la misma de caída del tripulante c) A la contrària de caiguda del tripulant / A la contraria de caída del tripulante d) A la de babord / A la de babor 6/21

7 24.- Què hem de fer amb el timó quan ens estan remolcant abarloats al costat de babord del vaixell remolcador? Qué tenemos que hacer con el timón cuando nos están remolcando abarloados en el costado de babor del buque remolcador? a) Posar-lo una mica a babord / Meterlo algo a babor b) Deixar-lo a la via / Dejarlo a la vía c) Posar-lo una mica a estribord / Meterlo algo a estribor d) Trincar-lo tot a babord / Trincarlo todo a babor 25.- Quines mesures prendrem en cas de tenir una embarrancada involuntària? Qué medidas tomaremos en caso de sufrir una varada involuntaria? a) Farem màquina enrere immediatament amb el timó al mig / Daremos máquina atrás inmediatamente con el timón al medio b) Fixarem la nostra posició mitjançant una boia / Fijaremos nuestra posición mediante una boya c) Prepararem l àncora de capa / Prepararemos el ancla de capa d) Analitzarem la qualitat del fons i les possibles avaries del buc / Analizaremos la calidad del fondo y las posibles averías del casco Navegació / Navegación 26.- Com s anomena el cercle màxim que passa pels pols i per la latitud i longitud d'on ens trobem? Cómo se denomina el círculo máximo que pasa por los polos y por la latitud y longitud de donde nos encontramos? a) Paral lel de la situació / Paralelo de la situación b) Meridià del lloc / Meridiano del lugar c) Paral lel del lloc / Paralelo del lugar d) Meridià equatorial / Meridiano ecuatorial 27.- Quines cartes s anomenen de punt major? Qué cartas se denominan de punto mayor? a) Les que representen una gran extensió de superfície terrestre / Las que representan una gran extensión de superficie terrestre b) Les que representen una petita extensió de superfície terrestre / Las que representan una pequeña extensión de superficie terrestre c) Les cartes generals / Las cartas generales d) Les que s utilitzen per a les navegacions oceàniques / Las que se utilizan para las navegaciones oceánicas 7/21

8 28.- Quin és el significat de (9M), en les característiques del següent far, Gp Oc (2) 6s 11m 9M? Cuál es el significado de (9M), en las características del siguiente faro, Gp Oc (2) 6s 11m 9M? a) Elevació del far 9 milles / Elevación del faro 9 millas b) Elevació del far 9 metres / Elevación del faro 9 metros c) Abast lumínic del far 9 milles / Alcance lumínico del faro 9 millas d) Distància del far a la mar 9 milles / Distancia del faro a la mar 9 millas 29.- Quina unitat utilitzem per mesurar les distàncies a la mar? Qué unidad utilizamos para medir las distancias en la mar? a) Milla per hora / Milla por hora b) Quilòmetre per hora / Kilómetro por hora c) Nus / Nudo d) Milla / Milla 30.- Quin rumb quadrantal equival al rumb circular 056º? Qué rumbo cuadrantal equivaldrá al rumbo circular 056º? a) N 56º E b) N 56º W c) E 56º N d) E 34º N 31.- Com s anomena l angle que forma la direcció de l agulla nàutica amb el nord magnètic? Como se denomina el ángulo que forma la dirección de la aguja náutica con el norte magnético? a) Declinació magnètica / Declinación magnética b) Paral laxi / Paralaje c) Coeficient d agulla / Coeficiente de aguja d) Desviació / Desvío 8/21

9 32.- Quin coeficient de corredora tenim si la distància navegada per la corredora és de 23,4 milles i la distància realment navegada és de 21,5 milles? Qué coeficiente de corredera tenemos si la distancia navegada por la corredera es de 23,4 millas y la distancia realmente navegada es de 21,5 millas? a) 1,088 b) 0,918 c) 1,900 d) 22, Què obtenim quan observem l angle que forma el nord vertader amb la visual d un objecte, navegant en una zona de corrent? Qué obtendremos cuando observamos el ángulo que forma el norte verdadero con la visual de un objeto, navegando en una zona de corriente? a) El rumb efectiu / El rumbo efectivo b) La demora efectiva / La demora efectiva c) La marcació efectiva / La marcación efectiva d) La demora vertadera / La demora verdadera Meteorologia / Meteorología 34.- En quin sentit gira el vent en una zona de baixa pressió o borrasca en l hemisferi nord? En que sentido gira el viento en una zona de baja presión o borrasca en el hemisferio norte? a) En sentit horari / En sentido horario b) De nord a sud / De norte a sur c) De sud a nord / De sur a norte d) En sentit antihorari / En sentido antihorario 35.- Amb quin terme expressem l augment lent de la intensitat del vent? Con qué término expresamos el aumento lento de la intensidad del viento? a) Refrescar / Refrescar b) Rafegar / Rachear c) Rolar / Rolar d) Recalmar / Recalmar 9/21

10 36.- Quin paràmetre del vent ens indica el catavent? Qué parámetro del viento nos indica el cataviento? a) El fetch / El fetch b) La direcció / La dirección c) La persistència / La persistencia d) La intensitat / La intensidad 37.- Quin temps podem prevenir si a les nostres latituds la pressió baixa i la temperatura puja? Qué tiempo podemos prevenir si en nuestras latitudes la presión baja y la temperatura sube? a) Boira / Niebla b) Vent de component nord / Viento de componente norte c) Bon temps durador / Buen tiempo duradero d) Vent de component sud / Viento de componente sur Radiocomunicacions / Radiocomunicaciones 38.- Quins canals de treball utilitzarem en una comunicació en VHF entre un vaixell i una estació costanera? Qué canales de trabajo utilizaremos en una comunicación en VHF entre un barco y una estación costera? a) Canals del sistema dúplex / Canales del sistema dúplex b) Canals del sistema semidúplex / Canales del sistema semidúplex c) Canals del sistema símplex / Canales del sistema símplex d) Depèn de l equip instal lat a bord / Depende del equipo instalado a bordo 39.- Quina caducitat tenen les bateries de la radiobalisa de 406 Mhz? Cuál es la caducidad de las baterías de la radiobaliza de 406 Mhz? a) Un any / Un año b) Dos anys / Dos años c) Tres anys / Tres años d) Quatre anys / Cuatro años 10/21

11 40.- Quina categoria tenen els missatges d avisos als navegants? Que categoría tienen los mensajes de avisos a los navegantes? a) De socors / De socorro b) De seguretat / De seguridad c) D urgència / De urgencia d) Meteorològics / Meteorológicos 41.- Ha d estar homologat l equip VHF d una embarcació que no està obligada a portar-lo? Debe estar homologado el equipo VHF de una embarcación que no esté obligada a llevarlo? a) A les embarcacions de menys de 8 metres d eslora, no / En las embarcaciones inferiores a 8 metros de eslora, no b) Només si navega per la zona "4" / Solamente si navega en la zona "4" c) No / No d) Sí / Sí 42.- Quina radiobalisa de localització de sinistres utilitza el sistema satel litari Cospas-Sarsat? Qué radiobaliza de localización de siniestros utiliza el sistema satelitario Cospas- Sarsat? a) Les de 1,6 Mhz / Las de 1,6 Mhz b) Les de 518 Khz / Las de 518 Khz c) Les de 406 Mhz / Las de 406 Mhz d) Les de 2182 Khz / Las de 2182 Khz Propulsió / Propulsión 43.- Com s anomena la part de l embarcació on està instal lat i subjectat un motor interior? Cómo se denomina la parte de la embarcación donde está instalado y sujeto un motor interior? a) Escalamera / Chumacera b) Botzina / Bocina c) Bancada / Bancada d) Escalamera d empenyiment / Chumacera de empuje 11/21

12 44.- Quin tipus de combustible utilitzen els motors d explosió? Qué tipo de combustible utilizan los motores de explosión? a) Gasoil barrejat amb oli / Gasoil mezclado con aceite b) Gasoil / Gasoil c) Biodièsel / Biodiésel d) Gasolina / Gasolina 45.- Quina precaució hem de prendre, entre d altres, abans d engegar el motor? Qué precaución debemos tomar, entre otras, antes de poner en marcha el motor? a) Comprovar la temperatura de l aigua de mar / Comprobar la temperatura del agua de mar b) Hem de tenir prou aigua dolça a bord / Debemos tener a bordo suficiente agua dulce c) El motor no ha d estar embragat / El motor no debe estar embragado d) Comprovar la temperatura del combustible / Comprobar la temperatura del combustible 46.- Quina vàlvula haurem de comprovar que estigui oberta si el nostre motor refrigera amb aigua de mar? Qué válvula deberemos comprobar que esté abierta si nuestro motor refrigera con agua de mar? a) La d aspiració / La de aspiración b) La de fons / La de fondo c) La termostàtica / La termostática d) La de seguretat / La de seguridad 47.- Quin element té com a missió eliminar les impureses i l aigua que pugui contenir el combustible abans de passar a les bombes d injecció? Qué elemento tiene como misión eliminar las impurezas y el agua que puede contener el combustible antes de pasar a las bombas de inyección? a) Filtre decantador d aigua / Filtro decantador de agua b) Separador oleic / Separador oleico c) Filtre del carburador / Filtro del carburador d) Filtre de fons / Filtro de fondo 12/21

13 RIPA / RIPA 48.- Com anomena el RIPA a tot vaixell que, per qualsevol circumstància excepcional, és incapaç de maniobrar en la forma exigida pel reglament i que, per tant, no pot apartar-se de la derrota d un altre vaixell? Cómo denomina el RIPA a todo buque que, por cualquier circunstancia excepcional, es incapaz de maniobrar en la forma exigida por el reglamento y, por tanto, no puede apartarse de la derrota de otro buque? a) Vaixell de propulsió mecànica / Buque de propulsión mecánica b) Vaixell sense govern / Buque sin gobierno c) Vaixell restringit pel seu calat / Buque restringido por su calado d) Vaixell amb capacitat de maniobra restringida / Buque con capacidad de maniobra restringida 49.- Quina velocitat hem de portar quan hi ha mala visibilitat? Qué velocidad debemos llevar cuando hay mala visibilidad? a) La meitat de la de creuer / La mitad de la de crucero b) Un terç de la de creuer / Un tercio de la de crucero c) La mínima de govern / La mínima de gobierno d) La de seguretat / La de seguridad 50.- Què hem d evitar, si les circumstàncies ens ho permeten, en els canvis de rumb que efectuem per prevenir l abordatge? Qué debemos evitar, si las circunstancias lo permiten, en los cambios de rumbo que efectuamos para prevenir el abordaje? a) Caure a estribord / Caer a estribor b) Que siguin amples / Que sean amplios c) Passar per popa de l altra embarcació / Pasar por popa de la otra embarcación d) Caure amb una successió de pocs graus / Caer con una sucesión de pocos grados 13/21

14 51.- Com ens incorporarem si pretenem entrar pel límit lateral d una via de circulació en un dispositiu de separació del trànsit? Cómo nos incorporaremos si pretendemos entrar por el límite lateral de una vía de circulación en un dispositivo de separación del tráfico? a) Amb el menor angle possible en relació amb la direcció general del corrent de trànsit / Con el menor ángulo posible en relación con la dirección general de la corriente de tráfico b) No podem incorporar-nos pel límit lateral, ho hem de fer per un dels seus extrems / No podemos incorporarnos por el límite lateral, lo debemos hacer por uno de sus extremos c) Només podem entrar per un límit lateral si pretenem creuar la via, i ho farem perpendicularment al corrent de trànsit / Sólo podemos entrar por un límite lateral si pretendemos cruzar la vía, y lo haremos perpendicularmente a la corriente de tráfico d) Només podem creuar un límit lateral si volem sortir de la via de circulació / Sólo podemos cruzar un límite lateral si queremos salir de la vía de circulación 52.- Com es considera, segons el RIPA, la situació de l embarcació "A" respecte a l embarcació "B" del dibuix? Cómo se considera, según el RIPA, la situación de la embarcación "A" respecto de la embarcación "B" del dibujo? a) De volta trobada / De vuelta encontrada b) Embarcació que segueix a rumb / Embarcación que sigue a rumbo c) De volta creuada / De vuelta cruzada d) Embarcació que abasta / Embarcación que alcanza 53.- Navegant amb un iot a motor se ns apropa pel costat de babord, amb risc d abordatge, un vaixell remolcant, qui haurà de maniobrar? Navegando con un yate a motor se nos acerca por el costado de babor, con riesgo de abordaje, un buque remolcando, quién deberá maniobrar? a) Nosaltres, ja que l altre és un remolc / Nosotros, ya que el otro es un remolque b) Nosaltres, ja que l altre és de capacitat de maniobra restringida / Nosotros, ya que el otro es de capacidad de maniobra restringida c) Nosaltres, ja que creua per estribord / Nosotros, por cruzar por estribor d) El vaixell que remolca, ja que creua per babord / El buque que remolca, por cruzar por babor 14/21

15 54.- Navegant amb un iot a motor se ns apropa pel costat de babord, amb risc d abordatge, un vaixell que exhibeix la marca del dibuix. Qui haurà de maniobrar? Navegando con un yate a motor se nos acerca por el costado de babor, con riesgo de abordaje, un buque que exhibe la marca del dibujo. Quién deberá maniobrar? a) Nosaltres, ja que l altre és un remolcador / Nosotros, ya que el otro es un remolcador b) Nosaltres, perquè l altre és un vaixell propulsat a vela i a motor simultàniament / Nosotros, porque el otro es un buque propulsado a vela y a motor simultáneamente c) L altre, perquè ens creua per babord / El otro, porque nos cruzar por babor d) L altre vaixell, perquè és un vaixell de vela / El otro buque, porque es un buque de vela 55.- Navegant amb un iot a motor se ns apropa pel costat de babord, amb risc d abordatge, un vaixell remolcant que exhibeix les marques del dibuix. Qui haurà de maniobrar? Navegando con un yate a motor se nos acerca por el costado de babor, con riesgo de abordaje, un buque remolcando que exhibe las marcas del dibujo. Quién deberá maniobrar? a) Nosaltres, ja que l altre és un remolcador / Nosotros, ya que el otro es un remolcador b) Nosaltres, ja que l altre té la capacitat de maniobra restringida / Nosotros, ya que el otro tiene la capacidad de maniobra restringida c) Nosaltres, ja que la longitud del remolc és superior a 200 m / Nosotros, ya que la longitud del remolque es superior a 200 m d) El vaixell que remolca, perquè ens creua per babord / El buque que remolca, por que nos cruza por babor 56.- Quin vaixell haurà de maniobrar en una situació d encreuament entre un vaixell de vela i un dedicat a la pesca? Qué buque deberá maniobrar en una situación de cruce entre un buque de vela y uno dedicado a la pesca? a) El de vela / El de vela b) El dedicat a la pesca / El dedicado a la pesca c) El que creua per babord / El que cruza por babor d) El que rep el vent per babord / El que recibe el viento por babor 15/21

16 57.- De quin color han de ser les marques reglamentades pel RIPA? De qué color deben ser las marcas reglamentadas por el RIPA? a) Negres / Negras b) Blanques / Blancas c) Vermelles / Rojas d) Verdes / Verdes 58.- Quin arc de visibilitat té un llum de topall? Qué arco de visibilidad tiene una luz de tope? a) 112,5º b) 180º c) 225º d) 135º 59.- De quin color és la llum d abast? De qué color es la luz de alcance? a) Verda / Verde b) Groga / Amarilla c) Blanca / Blanca d) Vermella / Roja 60.- Com s anomena la llum groga col locada tant a popa com es pugui i que té un arc de visibilitat de 135º? Cómo se denomina la luz amarilla colocada lo más a popa posible y que tiene un arco de visibilidad de 135º? a) De remolc / De remolque b) Topall de popa / Tope de popa c) D abast / De alcance d) De costat / De costado 16/21

17 61.- Quin tipus d embarcació exhibeix les següents llums? Qué tipo de embarcación exhibe las siguientes luces? a) Un vaixell de pesca vist de proa / Un barco de pesca visto de proa b) Un vaixell remolcant amb longitud de remolc superior a 200 metres / Un barco remolcando con longitud de remolque superior a 200 metros c) El remolcador vist de proa / El remolcador visto de proa d) Un vaixell dedicat al practicatge en servei / Un barco dedicado al practicaje en servicio 62.- Quin tipus d embarcació exhibeix les següents llums? Qué tipo de embarcación exhibe las siguientes luces? a) Vaixell de pesca vist de proa / Barco de pesca visto de proa b) Una embarcació en servei de practicatge / Una embarcación en servicio de practicaje c) Vaixell de vela vist de popa / Barco de vela visto de popa d) De maniobra restringida pel seu calat / De maniobra restringida por su calado Abalisament / Balizamiento 63.- Què ens indica dins d un port, situat en la regió A, la balisa de color verd que apareix en el dibuix? Qué nos indica dentro de un puerto, situado en la región A, la baliza de color verde que aparece en el dibujo? a) Costat d estribord del canal / Lado de estribor del canal b) Costat de babord del canal / Lado de babor del canal c) Centre navegable del canal / Centro navegable del canal d) Zona on està permès amarrar / Zona donde está permitido atracar 17/21

18 64.- De quin color és i quina forma té la marca de topall de la boia del sistema lateral regió "A" que hem de deixar pel costat de babord en sortir de port? De qué color es y qué forma tiene la marca de tope de la boya del sistema lateral región "A" que debemos dejar por el costado de babor al salir de puerto? a) Vermella cilíndrica / Roja cilíndrica b) Vermella cònica / Roja cónica c) Verda cònica / Verde cónica d) Verda cilíndrica / Verde cilíndrica 65.- Navegant al rumb nord, observem per la proa una boia groga i negra que com a marca de topall té dos cons negres sobreposats, oposats pels seus vèrtexs. Per quin punt cardinal haurem de deixar-la? Navegando al rumbo norte, observamos por la proa una boya amarilla y negra cuya marca de tope es dos conos negros superpuestos, opuestos por sus vértices. Por qué punto cardinal deberemos dejarla? a) Nord / Norte b) Sud / Sur c) Est / Este d) Oest / Oeste 66.- Per quines demores vertaderes, preses des del punt a abalisar, està limitat el quadrant sud en les marques del sistema cardinal? Por qué demoras verdaderas, tomadas desde el punto a abalizar, está limitado el cuadrante sur en las marcas del sistema cardinal? a) NW - NE b) NE - SE c) SE - SW d) SW - NW 67.- Quina és la marca de topall de la boia que ens indica perill aïllat? Cuál es la marca de tope de la boya que nos indica peligro aislado? a) Dos cons negres / Dos conos negros b) Una marca en forma de «X» groga / Una marca en forma de «X» amarilla c) Dues esferes negres / Dos esferas negras d) Una esfera vermella / Una esfera roja 18/21

19 Legislació / Legislación 68.- A quina velocitat màxima, en nusos, és permès de navegar a l'interior dels ports? A qué velocidad máxima, en nudos, está permitido navegar en el interior de los puertos? a) 2 b) 3 c) 8 d) A quina distància queda prohibida la descàrrega d aigües brutes si el vaixell no disposa de l equip adequat per esmicolar i desinfectar prèviament l aigua? A qué distancia queda prohibida la descarga de aguas sucias si el buque no dispone del equipo adecuado para desmenuzar y desinfectar previamente el agua? a) A menys de 12 milles de la costa / A menos de 12 millas de la costa b) A menys de 14 milles de la costa / A menos de 14 millas de la costa c) A menys de 24 milles de la costa / A menos de 24 millas de la costa d) Es pot fer la descàrrega a qualsevol distància de la costa si la velocitat del vaixell supera els 4 nusos / Se puede efectuar la descarga a cualquier distancia de la costa si la velocidad del buque supera los 4 nudos 70.- Fins quina distància, en milles, de la costa es pot allunyar una embarcació manada per un/a patró/ona d embarcació d esbarjo? Hasta qué distancia, en millas, de la costa se puede alejar una embarcación mandada por un/a patrón/ona de embarcación de recreo? a) 4 b) 6 c) 8 d) Un/a patró/ona d embarcacions d esbarjo, pot governar una moto nàutica? Un/a patrón/ona de embarcaciones de recreo, puede gobernar una moto náutica? a) No b) Sí, si el seu títol té més de 2 anys d antiguitat / Sí, si su título tiene más de 2 años de antigüedad c) Només si ha realitzat les pràctiques corresponents de moto / Sólo si ha realizado las practicas correspondientes de moto d) Sí 19/21

20 EXERCICIS DE LA CARTA / EJERCICIOS DE LA CARTA LLEGIU AQUESTA NOTA / LEED ESTA NOTA L aspirant ha d especificar a l espai reservat per als càlculs el desenvolupament del mètode utilitzat (fórmules, operacions, etc.) per a obtenir els resultats. / El aspirante deberá especificar en el espacio reservado para los cálculos el desarrollo del método utilizado (fórmulas, operaciones, etc.) para obtener los resultados. Els càlculs i les solucions indicats al full de respostes s han de correspondre amb les solucions obtingudes a la carta, d acord amb els marges permesos, i s han d haver obtingut mitjançant un únic traçat conceptualment correcte que haurà d estar en la seva totalitat reflectit a la carta de navegació i s han d expressar amb la simbologia, nomenclatura i unitats normalitzades. / Los cálculos y las soluciones indicados en la hoja de respuestas se tienen que corresponder con las soluciones obtenidas en la carta, de acuerdo con los márgenes permitidos, y se tienen que haber obtenido mediante un único trazado conceptualmente correcto que tendrá que estar en su totalidad reflejado en la carta de navegación y se tiene que expresar con la simbología, nomenclatura y unidades normalizadas. Marges d error permesos als exercicis 72, 73, 74 i 75: / Márgenes de error permitidos en los ejercicios 72, 73, 74 y 75: Situacions / Situaciones: S admeten en un radi de fins 0,5 a partir de la correcta. / Se admiten en un radio de hasta 0,5 a partir de la correcta. Rumbs / Rumbos: +/ 2º Distàncies / Distancias: +/ 5% No esborrar els exercicis traçats a la carta ni els càlculs. En cas que un exercici no estigui traçat a la carta i els càlculs fets, no es donarà com a vàlida la resposta. / No borrar los ejercicios trazados en la carta ni los cálculos. En caso de que un ejercicio no esté trazado en la carta y los cálculos realizados, no se dará como válida la respuesta. A la carta només hi pot haver un únic traçat per exercici. / En la carta solo puede haber un único trazado por ejercicio. 20/21

IALA-AISM. SISTEMA DE BALIZAMIENTO MARÍTIMO y otras Ayudas a la Navegación MINISTERIO DE DEFENSA-SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL

IALA-AISM. SISTEMA DE BALIZAMIENTO MARÍTIMO y otras Ayudas a la Navegación MINISTERIO DE DEFENSA-SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL IALA-AISM SISTEMA DE BALIZAMIENTO MARÍTIMO y otras Ayudas a la Navegación 2011 MINISTERIO DE DEFENSA-SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL ÍNDICE Antecedentes históricos... 3 Principios generales del sistema...

Más detalles

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL, QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL, QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL, QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes

Más detalles

Preguntas Categoría B

Preguntas Categoría B Preguntas Categoría B A. Proximidad de bosques. B. Zonas de palmeras. C. Vientos fuertes laterales. Cuando se debe cruzar la acera (vereda) para salir a la vía pública de quién se presume que es la responsabilidad

Más detalles

CONTROL DE TRÁFICO AÉREO Y MARÍTIMO. IDENTIFICACIÓN DE IDIOSINCRASIAS Y APORTACIONES AL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD MARÍTIMA

CONTROL DE TRÁFICO AÉREO Y MARÍTIMO. IDENTIFICACIÓN DE IDIOSINCRASIAS Y APORTACIONES AL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD MARÍTIMA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA CONTROL DE TRÁFICO AÉREO Y MARÍTIMO. IDENTIFICACIÓN DE IDIOSINCRASIAS Y APORTACIONES AL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD MARÍTIMA Autor: Francisco Marí Sagarra Director: Ricard

Más detalles

CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN TRANSITORIA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VÍA

CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN TRANSITORIA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VÍA CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN TRANSITORIA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VÍA Capítulo 5 2 5 SEÑALIZACIÓN TRANSITORIA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VÍA... 5 5 5.1 GENERALIDADES... 5 5

Más detalles

Cuál es la mano de circulación obligatoria? 2. Quién tiene derecho a pasar primero en una esquina entre calles de igual jerarquía?

Cuál es la mano de circulación obligatoria? 2. Quién tiene derecho a pasar primero en una esquina entre calles de igual jerarquía? Qué documentación reglamentaria debe llevar el conductor? 1 DNI, édula verde o azul, Licencia de conducir, VTV vigente, seguro, patente. DNI, édula verde o azul, Licencia de conducir, VTV vigente, matafuego,

Más detalles

J.A. Ratchliffe 1970

J.A. Ratchliffe 1970 Sol, Tierra y Radio Una introducción a la ionósfera y magnetósfera J.A. Ratchliffe 1970 Traducción: Dr. Elías Ovalle M. (Dgeo, Univ. Concepción, Chile) eo@dgeo.udec.cl Tabla de contenido Introducción...

Más detalles

ORD/N 479/10 (Cuatrocientos Setenta y Nueve/Diez) REGLAMENTO GENERAL DE TRÁNSITO. LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO

ORD/N 479/10 (Cuatrocientos Setenta y Nueve/Diez) REGLAMENTO GENERAL DE TRÁNSITO. LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO ORD/N 479/10 (Cuatrocientos Setenta y Nueve/Diez) REGLAMENTO GENERAL DE TRÁNSITO. LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO O R D E N A: TÍTULO 1 CAPITULO ÚNICO ALCANCE, JURISDICCIÓN

Más detalles

OBJETIVO Comprender el funcionamiento de una central de aire comprimido.

OBJETIVO Comprender el funcionamiento de una central de aire comprimido. Este manual de prácticas ha sido especialmente elaborado por el Departamento Técnico de IMI Norgren para realizar prácticas de neumática y electroneumática a partir de los equipos didácticos de IMI Norgren.

Más detalles

MANUAL EL CONDUCTOR SEGURO COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO. www.conaset.cl. Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito

MANUAL EL CONDUCTOR SEGURO COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO. www.conaset.cl. Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito MANUAL EL CONDUCTOR SEGURO Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO www.conaset.cl 1 MANUAL EL CONDUCTOR SEGURO COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO

Más detalles

Informe técnico A-36/2011

Informe técnico A-36/2011 Informe técnico A-36/2011 Investigación del abordaje del pesquero RIO HUELVA UNO al pesquero PEIX MAR TREINTA, a 30 millas de la costa de Senegal, el 30 de junio de 2009 SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTES

Más detalles

(Este documento incluye las modificaciones al Decreto Nº63 contenidas en el Decreto Nº11 del MINTRATEL, Publicadas el 19-01-1996)

(Este documento incluye las modificaciones al Decreto Nº63 contenidas en el Decreto Nº11 del MINTRATEL, Publicadas el 19-01-1996) Decreto Nº63 de 1986 Modificación al Manual de Normas Técnicas para la Señalización, Control y Regulación del Tránsito en Vías donde se realizan Trabajos. (Este documento incluye las modificaciones al

Más detalles

Elaborado por CONASET Coordinación técnica: Marcela Lobo Barrientos Diseño: Ignacio Ponce Albornoz Fotografía: CONASET + Carlos Bravo + Yankovic.

Elaborado por CONASET Coordinación técnica: Marcela Lobo Barrientos Diseño: Ignacio Ponce Albornoz Fotografía: CONASET + Carlos Bravo + Yankovic. Elaborado por CONASET Coordinación técnica: Marcela Lobo Barrientos Diseño: Ignacio Ponce Albornoz Fotografía: CONASET + Carlos Bravo + Yankovic.net Santiago de Chile, Octubre 2014 ÍNDICE 1 El problema

Más detalles

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO EN LA AUTOMATIZACIÓN DE LA CIZALLA MANUAL DEL TALLER DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MECÁNICA PROYECTO

Más detalles

Sistema de propulsión podded(azipod)

Sistema de propulsión podded(azipod) Sistema de propulsión podded(azipod) POR RAFAEL CABAL ALVAREZ Práctico del Puerto de Barcelona Extraído de Revista Prácticos de Puerto (España) Diciembre 2010 Año XIV Número 64 El concepto de los propulsores

Más detalles

Manual de formación para la lucha contra incendios

Manual de formación para la lucha contra incendios Índice 1. Prólogo 2. Presentación 3. Los incendios forestales y el medio físico. Comportamiento del fuego 4. La vigilancia en los incendios forestales. La red de comunicaciones. Disciplina en las comunicaciones

Más detalles

PUB 95S (3-13) Versión en español. Oficina de Otorgamiento de Licencias www.dmv.state.pa.us

PUB 95S (3-13) Versión en español. Oficina de Otorgamiento de Licencias www.dmv.state.pa.us Oficina de Otorgamiento de Licencias www.dmv.state.pa.us PUB 95S (3-13) Versión en español Un camino compartido por motocicletas y vehículos Los motociclistas de hoy en día son nuestros amigos, parientes

Más detalles

DECRETO-LEY Nº 22.094/47 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO GENERAL DE TRÁNSITO CAMINERO.

DECRETO-LEY Nº 22.094/47 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO GENERAL DE TRÁNSITO CAMINERO. DECRETO-LEY Nº 22.094/47 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO GENERAL DE TRÁNSITO CAMINERO. Asunción, 17 de Septiembre de 1947. CONSIDERANDO: Que es indispensable la coordinación de las distintas disposiciones

Más detalles

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUCCIONES ESPAÑOL Telescopios de la serie AstroMaster MANUAL DE INSTRUCCIONES AstroMaster 70AZ Nº 21061 AstroMaster 90AZ Nº 21063 AstroMaster 114AZ Nº 31043 Índice INTRODUCCIÓN... 3 ENSAMBLAJE... 6 Cómo ensamblar

Más detalles

Medi ambient. Diari. Divendres, 13 de febrer de 2013 ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU

Medi ambient. Diari. Divendres, 13 de febrer de 2013 ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU Medi ambient Divendres, 13 de febrer de 2013 Diari ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU Qué modelo sostenible queremos en el territorio? P 2-3. Políticas locales para cuidar el medio ambiente P 6-11. Crecimiento

Más detalles

años de mercado único logros en transporte Transporte

años de mercado único logros en transporte Transporte años de mercado único logros en transporte Transporte Europe Direct es un servicio que le ayudará a encontrar respuestas a sus preguntas sobre la Unión Europea Número de teléfono gratuito (*): 00 800 6

Más detalles

La incandescencia es un sistema en el que la luz se genera como consecuencia del paso de una corriente eléctrica a través de un filamento conductor.

La incandescencia es un sistema en el que la luz se genera como consecuencia del paso de una corriente eléctrica a través de un filamento conductor. LÁMPARAS Y SUS COMPONENTES Desde la primera lámpara de Edison, hace ya más de 100 años, se ha ido acumulando una gran experiencia en el campo de la iluminación, que supone una parte muy importante en el

Más detalles

Solución Actividades Tema 5 LAS FUERZAS. PRESIÓN ATMOSFÉRICA E HIDROSTÁTICA

Solución Actividades Tema 5 LAS FUERZAS. PRESIÓN ATMOSFÉRICA E HIDROSTÁTICA Solución Actividades Tema 5 LAS FUERZAS. PRESIÓN ATMOSFÉRICA E HIDROSTÁTICA Actividades de la Unidad 2. Indica si está actuando alguna fuerza en las siguientes situaciones cotidianas. Cuando así sea, distingue

Más detalles

Este manual se aplica solo a licencias no comerciales Clase C Juntos podemos salvar vidas.

Este manual se aplica solo a licencias no comerciales Clase C Juntos podemos salvar vidas. Este manual se aplica solo a licencias no comerciales Clase C Juntos podemos salvar vidas. La MVA proporcionará servicios ejemplares para conductores y vehículos que promueven la movilidad y seguridad

Más detalles

Manual técnico de instalaciones eléctricas en baja tensión

Manual técnico de instalaciones eléctricas en baja tensión Manual técnico de instalaciones eléctricas en baja tensión Interruptor escalera Lámpara Receptáculos Interruptor escalera Lámpara Receptáculos Manual técnico de instalaciones eléctricas en baja tensión

Más detalles

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL Un sistema automático de control es un conjunto de componentes físicos conectados o relacionados entre sí, de manera que regulen o dirijan su actuación por sí mismos, es

Más detalles

BLOQUE 4.2 ÓPTICA GEOMÉTRICA

BLOQUE 4.2 ÓPTICA GEOMÉTRICA BLOQUE 4.2 ÓPTICA GEOMÉTRICA 1- DE QUÉ TRATA LA ÓPTICA GEOMÉTRICA? El desarrollo de la Óptica y de sus usos o aplicaciones discurrió prácticamente al margen de la discusión relativa a la naturaleza de

Más detalles

Profesor] Energía solar para nuestra vida cotidiana

Profesor] Energía solar para nuestra vida cotidiana Profesor] Energía solar para Aviso previo Esta Guía pretende ser una herramienta útil a los docentes que facilite, enriquezca y complemente la labor de sensibilización sobre la energía solar y las renovables

Más detalles

con variación de velocidad.

con variación de velocidad. TÍTULO: Control de equipos de aire acondicionado con compresores scroll con variación de velocidad. AUTOR/ES: Félix Sanz del Castillo. Director Técnico de Refrigeración y A/C en España y Portugal Ibón

Más detalles