Examen teòric per a Patró/ona d Embarcacions d Esbarjo Examen teórico para Patrón/ona de Embarcaciones de Recreo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Examen teòric per a Patró/ona d Embarcacions d Esbarjo Examen teórico para Patrón/ona de Embarcaciones de Recreo"

Transcripción

1 Clau / Clave: T0610PEE-1 Examen teòric per a Patró/ona d Embarcacions d Esbarjo Examen teórico para Patrón/ona de Embarcaciones de Recreo Data convocatòria / Fecha convocatoria: 05 de juny de 2010 Lloc / Lugar: Tarragona Nom i cognoms: Nombre y apellidos: NIF / Passaport / Targeta residència: NIF / Pasaporte / Tarjeta residencia: Tecnologia naval / Tecnología naval 1.- Com s anomena el cos d un vaixell, sense tenir en compte la màquina, l arboradura, les superestructures i els pertrets? Cómo se denomina el cuerpo de un buque, sin tener en cuenta la máquina, la arboladura, las superestructuras y los pertrechos? a) Aparell / Aparejo b) Obra viva / Obra viva c) Buc / Casco d) Quadernes / Cuadernas 2.- Com s anomena la part de l embarcació que ens queda a mà esquerra quan estem a coberta i mirant cap al sentit normal d avançada? Cómo se denomina la parte de la embarcación que tenemos a nuestra izquierda cuando estamos situados en la cubierta y mirando hacia el sentido normal de avance? a) Babord / Babor b) Proa / Proa c) Estribord/ Estribor d) Popa / Popa 3.- Com s anomena la línia d intersecció de l aigua amb el buc? Cómo se llama la línea de intersección del agua con el casco? a) Flotació / Flotación b) Calat / Calado c) Carena / Carena d) Crugia / Crujía 1/21

2 4.- Com s anomena la part del buc que està per sobre de la línia de flotació? Cómo se denomina la parte del casco que está por encima de la línea de flotación? a) Superfície d aigua / Superficie de agua b) Carena / Carena c) Obra morta / Obra muerta d) Obra viva / Obra viva 5.- Com s anomena la part de l embarcació del dibuix assenyalada amb una fletxa? Cómo se denomina la parte de la embarcación del dibujo señalada con una flecha? a) Amura de babord / Amura de babor b) Aleta d estribord / Aleta de estribor c) Costat de babord / Costado de babor d) Costat d estribord / Costado de estribor 6.- Quan direm que la nostra embarcació té un assentament emproant? Cuándo diremos que nuestra embarcación tiene un asiento aproante? a) Quan es trobi en aigües iguals / Cuándo se encuentre en aguas iguales b) Quan el calat de popa és més gran que el calat de proa / Cuándo el calado de popa es mayor que el calado de proa c) Quan el calat de proa és igual al calat de popa / Cuándo el calado de proa es igual calado de popa d) Quan el calat de proa és més gran que el calat de popa / Cuándo el calado de proa es mayor que el calado de popa Maniobres a motor / Maniobras a motor 7.- Quin cap de popa hem d utilitzar per tal d evitar que l embarcació es desplaci cap a proa quan està atracada de costat al moll? Qué cabo de popa debemos utilizar para evitar que la embarcación se desplace hacia proa cuando está atracada de costado al muelle? a) Través / Través b) Llarg / Largo c) Codera / Codera d) Espring / Espring 2/21

3 8.- Quins caps s han de reforçar quan estem atracats estribord al moll i ens informen que hi haurà vent de proa? Qué cabos hay que reforzar si estamos atracados estribor al muelle y nos informan que habrá viento de proa? a) Llarg de proa i spring de popa / Largo de proa y spring de popa b) Llarg de popa i través de proa / Largo de popa y través de proa c) Llarg de popa i spring de proa / Largo de popa y spring de proa d) Llargs de proa i popa / Largos de proa y popa 9.- Com es diu l acció de passar un cap o amarra per un bol lard d un moll i tornar-lo al vaixell per a fer-lo ferm? Cómo se llama la acción de pasar un cabo o amarra por un bolardo de un muelle y volverlo al barco para hacerlo firme? a) Fer ferm / Hacer firme b) Dujar / Adujar c) Amarrar per si / Amarrar por seno d) Donar volta / Dar vuelta 10.- Com s anomena el nus que es mostra en el dibuix? Cómo se denomina el nudo que se muestra en el dibujo? a) Nus de pardal / Ballestrinque b) Pla / Llano c) As de guia / As de guía d) Volta de ruixó / Vuelta de rezón 11.- Cap a quina banda cauran la proa i la popa si tenim una hèlice que gira a la dreta en màquina enrere i donem enrere en una maniobra amb el timó a la via? Hacia qué banda caerá la proa y la popa si tenemos una hélice que gira a la derecha en máquina atrás y damos atrás en una maniobra con el timón a la vía? a) Proa a babord i popa a estribord / Proa a babor y popa a estribor b) Proa i popa a babord / Proa y popa a babor c) Proa i popa a estribord / Proa y popa a estribor d) Proa a estribord i popa a babord / Proa a estribor y popa a babor 3/21

4 12.- Quin agent o quins agents tindrem prioritàriament en compte per la seva influència en el govern de les embarcacions? Qué agente o agentes tendremos prioritariamente en cuenta por su influencia en el gobierno de las embarcaciones? a) La boira / La niebla b) El vent i el corrent / El viento y la corriente c) La pluja / La lluvia d) La pressió atmosfèrica / La presión atmosférica 13.- Com s anomena el vent que notem a bord quan el vaixell està amb arrencada? Cómo se llama el viento que notamos a bordo cuando está el buque con arrancada? a) Real / Real b) Agulla / Aguja c) Suposat / Supuesto d) Aparent / Aparente 14.- Com s anomena l acció de girar un vaixell fondejat en torn a l àncora, per efecte del vent o del corrent? Cómo se denomina a la acción de girar un barco fondeado en torno al ancla, por efecto del viento o de la corriente? a) Bornar / Bornear b) Rolar / Rolar c) Garrejar / Garrear d) Orincar / Orincar Seguretat / Seguridad 15.- Com s anomena la propietat del vaixell de recobrar la posició d adreçar perduda a causa del vent o de la mar? Cómo se denomina la propiedad del buque de recobrar la posición de adrizado perdida a causa del viento o de la mar? a) Solidesa / Solidez b) Flotabilitat / Flotabilidad c) Estanquitat / Estanqueidad d) Estabilitat / Estabilidad 4/21

5 16.- Quin efecte pot produir el sincronisme longitudinal? Qué efecto puede producir el sincronismo longitudinal? a) Clavar la proa dins l aigua i enfonsar-se / Clavar la proa dentro del agua y hundirse b) Augmentar l estabilitat / Aumentar la estabilidad c) Augmentar la velocitat / Aumentar la velocidad d) Variar la derrota de l embarcació / Variar la derrota de la embarcación 17.- Què haurem de fer si naveguem amb mal temps pròxims a una costa sense ports que es troba al nostre sotavent? Qué deberemos hacer si navegamos con mal tiempo, próximos a una costa sin puertos que se encuentra a nuestro sotavento? a) Tancarem les aixetes de fons / Cerraremos los grifos de fondo b) Corregirem el rumb a sobrevent / Corregiremos el rumbo a barlovento c) Corregirem el rumb a sotavent / Corregiremos el rumbo a sotavento d) Vigilarem constantment la profunditat amb la sonda de vent / Vigilaremos constantemente la profundidad con la sonda de viento 18.- Quin efecte produeix el reflector radar? Qué efecto produce el reflector radar? a) Retorna les ones del radar que rebem d altres vaixells / Devuelve las ondas del radar que recibimos de otros buques b) Amplifica les ones radar que emet la nostra antena / Amplifica las ondas radar que emite nuestra antena c) Efecte real cap, és un efecte psicològic / Efecto real ninguno, es un efecto psicológico d) Evita que el vaixell es carregui elèctricament / Evita que el buque se cargue eléctricamente 19.- Quins mitjans de buidatge hauran de portar com a mínim les embarcacions despatxades per a la zona de navegació "4"? Qué medios de achique llevarán como mínimo las embarcaciones despachadas para la zona de navegación "4"? a) Tres galledes, una de les quals amb rebisa / Tres baldes, uno de ellos con rabiza b) Una bomba de buidatge i una galleda amb rebisa / Una bomba de achique y un balde con rabiza c) Un ejector / Un eyector d) Un aixicador d emergència manual / Un achicador de emergencia manual 5/21

6 20.- De què depèn el nombre d extintors que hem de portar a bord? De qué depende el número de extintores que debemos llevar a bordo? a) Només del tipus de navegació / Sólo del tipo de navegación b) Només de l eslora de l embarcació / Sólo de la eslora de la embarcación c) Del tipus de combustible utilitzat / Del tipo de combustible utilizado d) De l eslora de l embarcació, del nombre de motors i de la seva potència / De la eslora de la embarcación, del número de motores y de la potencia de los mismos 21.- Quines característiques tenen les hemorràgies venoses respecte al color de la sang i la forma de sagnar? Qué características tienen las hemorragias venosas respecto al color de la sangre y la forma de sangrar? a) Vermell fosc i de forma contínua / Rojo oscuro y de forma continua b) Vermell fosc i a batzegades / Rojo oscuro y a golpes c) Vermell viu i de forma contínua / Rojo vivo y de forma continua d) Vermell viu i a batzegades / Rojo vivo y a golpes 22.- Quina informació ha de contenir el missatge que s emet abans d abandonar el vaixell? Qué información debe contener el mensaje a emitir antes de abandonar el buque? a) Situació, tipus d embarcació, classe de perill, tipus d ajuda necessària / Situación, tipo de embarcación, clase de peligro, tipo de ayuda necesaria b) Nom, situació, rumb i velocitat que portem, classe de perill / Nombre, situación, rumbo y velocidad que llevamos, clase de peligro c) Nom, situació, classe de perill, tipus d ajuda necessària / Nombre, situación, clase de peligro, tipo de ayuda necesaria d) Nom, situació, temps que podem resistir / Nombre, situación, tiempo que podemos resistir 23.- Cap a quina banda posarem el timó per deslliurar I'hèlice, si navegant observem la caiguda d un tripulant a l aigua? Hacia qué banda meteremos el timón para librar la hélice, si navegando observamos la caída de un tripulante al agua? a) A la de estribord / A la de estribor b) A la mateixa de caiguda del tripulant / A la misma de caída del tripulante c) A la contrària de caiguda del tripulant / A la contraria de caída del tripulante d) A la de babord / A la de babor 6/21

7 24.- Què hem de fer amb el timó quan ens estan remolcant abarloats al costat de babord del vaixell remolcador? Qué tenemos que hacer con el timón cuando nos están remolcando abarloados en el costado de babor del buque remolcador? a) Posar-lo una mica a babord / Meterlo algo a babor b) Deixar-lo a la via / Dejarlo a la vía c) Posar-lo una mica a estribord / Meterlo algo a estribor d) Trincar-lo tot a babord / Trincarlo todo a babor 25.- Quines mesures prendrem en cas de tenir una embarrancada involuntària? Qué medidas tomaremos en caso de sufrir una varada involuntaria? a) Farem màquina enrere immediatament amb el timó al mig / Daremos máquina atrás inmediatamente con el timón al medio b) Fixarem la nostra posició mitjançant una boia / Fijaremos nuestra posición mediante una boya c) Prepararem l àncora de capa / Prepararemos el ancla de capa d) Analitzarem la qualitat del fons i les possibles avaries del buc / Analizaremos la calidad del fondo y las posibles averías del casco Navegació / Navegación 26.- Com s anomena el cercle màxim que passa pels pols i per la latitud i longitud d'on ens trobem? Cómo se denomina el círculo máximo que pasa por los polos y por la latitud y longitud de donde nos encontramos? a) Paral lel de la situació / Paralelo de la situación b) Meridià del lloc / Meridiano del lugar c) Paral lel del lloc / Paralelo del lugar d) Meridià equatorial / Meridiano ecuatorial 27.- Quines cartes s anomenen de punt major? Qué cartas se denominan de punto mayor? a) Les que representen una gran extensió de superfície terrestre / Las que representan una gran extensión de superficie terrestre b) Les que representen una petita extensió de superfície terrestre / Las que representan una pequeña extensión de superficie terrestre c) Les cartes generals / Las cartas generales d) Les que s utilitzen per a les navegacions oceàniques / Las que se utilizan para las navegaciones oceánicas 7/21

8 28.- Quin és el significat de (9M), en les característiques del següent far, Gp Oc (2) 6s 11m 9M? Cuál es el significado de (9M), en las características del siguiente faro, Gp Oc (2) 6s 11m 9M? a) Elevació del far 9 milles / Elevación del faro 9 millas b) Elevació del far 9 metres / Elevación del faro 9 metros c) Abast lumínic del far 9 milles / Alcance lumínico del faro 9 millas d) Distància del far a la mar 9 milles / Distancia del faro a la mar 9 millas 29.- Quina unitat utilitzem per mesurar les distàncies a la mar? Qué unidad utilizamos para medir las distancias en la mar? a) Milla per hora / Milla por hora b) Quilòmetre per hora / Kilómetro por hora c) Nus / Nudo d) Milla / Milla 30.- Quin rumb quadrantal equival al rumb circular 056º? Qué rumbo cuadrantal equivaldrá al rumbo circular 056º? a) N 56º E b) N 56º W c) E 56º N d) E 34º N 31.- Com s anomena l angle que forma la direcció de l agulla nàutica amb el nord magnètic? Como se denomina el ángulo que forma la dirección de la aguja náutica con el norte magnético? a) Declinació magnètica / Declinación magnética b) Paral laxi / Paralaje c) Coeficient d agulla / Coeficiente de aguja d) Desviació / Desvío 8/21

9 32.- Quin coeficient de corredora tenim si la distància navegada per la corredora és de 23,4 milles i la distància realment navegada és de 21,5 milles? Qué coeficiente de corredera tenemos si la distancia navegada por la corredera es de 23,4 millas y la distancia realmente navegada es de 21,5 millas? a) 1,088 b) 0,918 c) 1,900 d) 22, Què obtenim quan observem l angle que forma el nord vertader amb la visual d un objecte, navegant en una zona de corrent? Qué obtendremos cuando observamos el ángulo que forma el norte verdadero con la visual de un objeto, navegando en una zona de corriente? a) El rumb efectiu / El rumbo efectivo b) La demora efectiva / La demora efectiva c) La marcació efectiva / La marcación efectiva d) La demora vertadera / La demora verdadera Meteorologia / Meteorología 34.- En quin sentit gira el vent en una zona de baixa pressió o borrasca en l hemisferi nord? En que sentido gira el viento en una zona de baja presión o borrasca en el hemisferio norte? a) En sentit horari / En sentido horario b) De nord a sud / De norte a sur c) De sud a nord / De sur a norte d) En sentit antihorari / En sentido antihorario 35.- Amb quin terme expressem l augment lent de la intensitat del vent? Con qué término expresamos el aumento lento de la intensidad del viento? a) Refrescar / Refrescar b) Rafegar / Rachear c) Rolar / Rolar d) Recalmar / Recalmar 9/21

10 36.- Quin paràmetre del vent ens indica el catavent? Qué parámetro del viento nos indica el cataviento? a) El fetch / El fetch b) La direcció / La dirección c) La persistència / La persistencia d) La intensitat / La intensidad 37.- Quin temps podem prevenir si a les nostres latituds la pressió baixa i la temperatura puja? Qué tiempo podemos prevenir si en nuestras latitudes la presión baja y la temperatura sube? a) Boira / Niebla b) Vent de component nord / Viento de componente norte c) Bon temps durador / Buen tiempo duradero d) Vent de component sud / Viento de componente sur Radiocomunicacions / Radiocomunicaciones 38.- Quins canals de treball utilitzarem en una comunicació en VHF entre un vaixell i una estació costanera? Qué canales de trabajo utilizaremos en una comunicación en VHF entre un barco y una estación costera? a) Canals del sistema dúplex / Canales del sistema dúplex b) Canals del sistema semidúplex / Canales del sistema semidúplex c) Canals del sistema símplex / Canales del sistema símplex d) Depèn de l equip instal lat a bord / Depende del equipo instalado a bordo 39.- Quina caducitat tenen les bateries de la radiobalisa de 406 Mhz? Cuál es la caducidad de las baterías de la radiobaliza de 406 Mhz? a) Un any / Un año b) Dos anys / Dos años c) Tres anys / Tres años d) Quatre anys / Cuatro años 10/21

11 40.- Quina categoria tenen els missatges d avisos als navegants? Que categoría tienen los mensajes de avisos a los navegantes? a) De socors / De socorro b) De seguretat / De seguridad c) D urgència / De urgencia d) Meteorològics / Meteorológicos 41.- Ha d estar homologat l equip VHF d una embarcació que no està obligada a portar-lo? Debe estar homologado el equipo VHF de una embarcación que no esté obligada a llevarlo? a) A les embarcacions de menys de 8 metres d eslora, no / En las embarcaciones inferiores a 8 metros de eslora, no b) Només si navega per la zona "4" / Solamente si navega en la zona "4" c) No / No d) Sí / Sí 42.- Quina radiobalisa de localització de sinistres utilitza el sistema satel litari Cospas-Sarsat? Qué radiobaliza de localización de siniestros utiliza el sistema satelitario Cospas- Sarsat? a) Les de 1,6 Mhz / Las de 1,6 Mhz b) Les de 518 Khz / Las de 518 Khz c) Les de 406 Mhz / Las de 406 Mhz d) Les de 2182 Khz / Las de 2182 Khz Propulsió / Propulsión 43.- Com s anomena la part de l embarcació on està instal lat i subjectat un motor interior? Cómo se denomina la parte de la embarcación donde está instalado y sujeto un motor interior? a) Escalamera / Chumacera b) Botzina / Bocina c) Bancada / Bancada d) Escalamera d empenyiment / Chumacera de empuje 11/21

12 44.- Quin tipus de combustible utilitzen els motors d explosió? Qué tipo de combustible utilizan los motores de explosión? a) Gasoil barrejat amb oli / Gasoil mezclado con aceite b) Gasoil / Gasoil c) Biodièsel / Biodiésel d) Gasolina / Gasolina 45.- Quina precaució hem de prendre, entre d altres, abans d engegar el motor? Qué precaución debemos tomar, entre otras, antes de poner en marcha el motor? a) Comprovar la temperatura de l aigua de mar / Comprobar la temperatura del agua de mar b) Hem de tenir prou aigua dolça a bord / Debemos tener a bordo suficiente agua dulce c) El motor no ha d estar embragat / El motor no debe estar embragado d) Comprovar la temperatura del combustible / Comprobar la temperatura del combustible 46.- Quina vàlvula haurem de comprovar que estigui oberta si el nostre motor refrigera amb aigua de mar? Qué válvula deberemos comprobar que esté abierta si nuestro motor refrigera con agua de mar? a) La d aspiració / La de aspiración b) La de fons / La de fondo c) La termostàtica / La termostática d) La de seguretat / La de seguridad 47.- Quin element té com a missió eliminar les impureses i l aigua que pugui contenir el combustible abans de passar a les bombes d injecció? Qué elemento tiene como misión eliminar las impurezas y el agua que puede contener el combustible antes de pasar a las bombas de inyección? a) Filtre decantador d aigua / Filtro decantador de agua b) Separador oleic / Separador oleico c) Filtre del carburador / Filtro del carburador d) Filtre de fons / Filtro de fondo 12/21

13 RIPA / RIPA 48.- Com anomena el RIPA a tot vaixell que, per qualsevol circumstància excepcional, és incapaç de maniobrar en la forma exigida pel reglament i que, per tant, no pot apartar-se de la derrota d un altre vaixell? Cómo denomina el RIPA a todo buque que, por cualquier circunstancia excepcional, es incapaz de maniobrar en la forma exigida por el reglamento y, por tanto, no puede apartarse de la derrota de otro buque? a) Vaixell de propulsió mecànica / Buque de propulsión mecánica b) Vaixell sense govern / Buque sin gobierno c) Vaixell restringit pel seu calat / Buque restringido por su calado d) Vaixell amb capacitat de maniobra restringida / Buque con capacidad de maniobra restringida 49.- Quina velocitat hem de portar quan hi ha mala visibilitat? Qué velocidad debemos llevar cuando hay mala visibilidad? a) La meitat de la de creuer / La mitad de la de crucero b) Un terç de la de creuer / Un tercio de la de crucero c) La mínima de govern / La mínima de gobierno d) La de seguretat / La de seguridad 50.- Què hem d evitar, si les circumstàncies ens ho permeten, en els canvis de rumb que efectuem per prevenir l abordatge? Qué debemos evitar, si las circunstancias lo permiten, en los cambios de rumbo que efectuamos para prevenir el abordaje? a) Caure a estribord / Caer a estribor b) Que siguin amples / Que sean amplios c) Passar per popa de l altra embarcació / Pasar por popa de la otra embarcación d) Caure amb una successió de pocs graus / Caer con una sucesión de pocos grados 13/21

14 51.- Com ens incorporarem si pretenem entrar pel límit lateral d una via de circulació en un dispositiu de separació del trànsit? Cómo nos incorporaremos si pretendemos entrar por el límite lateral de una vía de circulación en un dispositivo de separación del tráfico? a) Amb el menor angle possible en relació amb la direcció general del corrent de trànsit / Con el menor ángulo posible en relación con la dirección general de la corriente de tráfico b) No podem incorporar-nos pel límit lateral, ho hem de fer per un dels seus extrems / No podemos incorporarnos por el límite lateral, lo debemos hacer por uno de sus extremos c) Només podem entrar per un límit lateral si pretenem creuar la via, i ho farem perpendicularment al corrent de trànsit / Sólo podemos entrar por un límite lateral si pretendemos cruzar la vía, y lo haremos perpendicularmente a la corriente de tráfico d) Només podem creuar un límit lateral si volem sortir de la via de circulació / Sólo podemos cruzar un límite lateral si queremos salir de la vía de circulación 52.- Com es considera, segons el RIPA, la situació de l embarcació "A" respecte a l embarcació "B" del dibuix? Cómo se considera, según el RIPA, la situación de la embarcación "A" respecto de la embarcación "B" del dibujo? a) De volta trobada / De vuelta encontrada b) Embarcació que segueix a rumb / Embarcación que sigue a rumbo c) De volta creuada / De vuelta cruzada d) Embarcació que abasta / Embarcación que alcanza 53.- Navegant amb un iot a motor se ns apropa pel costat de babord, amb risc d abordatge, un vaixell remolcant, qui haurà de maniobrar? Navegando con un yate a motor se nos acerca por el costado de babor, con riesgo de abordaje, un buque remolcando, quién deberá maniobrar? a) Nosaltres, ja que l altre és un remolc / Nosotros, ya que el otro es un remolque b) Nosaltres, ja que l altre és de capacitat de maniobra restringida / Nosotros, ya que el otro es de capacidad de maniobra restringida c) Nosaltres, ja que creua per estribord / Nosotros, por cruzar por estribor d) El vaixell que remolca, ja que creua per babord / El buque que remolca, por cruzar por babor 14/21

15 54.- Navegant amb un iot a motor se ns apropa pel costat de babord, amb risc d abordatge, un vaixell que exhibeix la marca del dibuix. Qui haurà de maniobrar? Navegando con un yate a motor se nos acerca por el costado de babor, con riesgo de abordaje, un buque que exhibe la marca del dibujo. Quién deberá maniobrar? a) Nosaltres, ja que l altre és un remolcador / Nosotros, ya que el otro es un remolcador b) Nosaltres, perquè l altre és un vaixell propulsat a vela i a motor simultàniament / Nosotros, porque el otro es un buque propulsado a vela y a motor simultáneamente c) L altre, perquè ens creua per babord / El otro, porque nos cruzar por babor d) L altre vaixell, perquè és un vaixell de vela / El otro buque, porque es un buque de vela 55.- Navegant amb un iot a motor se ns apropa pel costat de babord, amb risc d abordatge, un vaixell remolcant que exhibeix les marques del dibuix. Qui haurà de maniobrar? Navegando con un yate a motor se nos acerca por el costado de babor, con riesgo de abordaje, un buque remolcando que exhibe las marcas del dibujo. Quién deberá maniobrar? a) Nosaltres, ja que l altre és un remolcador / Nosotros, ya que el otro es un remolcador b) Nosaltres, ja que l altre té la capacitat de maniobra restringida / Nosotros, ya que el otro tiene la capacidad de maniobra restringida c) Nosaltres, ja que la longitud del remolc és superior a 200 m / Nosotros, ya que la longitud del remolque es superior a 200 m d) El vaixell que remolca, perquè ens creua per babord / El buque que remolca, por que nos cruza por babor 56.- Quin vaixell haurà de maniobrar en una situació d encreuament entre un vaixell de vela i un dedicat a la pesca? Qué buque deberá maniobrar en una situación de cruce entre un buque de vela y uno dedicado a la pesca? a) El de vela / El de vela b) El dedicat a la pesca / El dedicado a la pesca c) El que creua per babord / El que cruza por babor d) El que rep el vent per babord / El que recibe el viento por babor 15/21

16 57.- De quin color han de ser les marques reglamentades pel RIPA? De qué color deben ser las marcas reglamentadas por el RIPA? a) Negres / Negras b) Blanques / Blancas c) Vermelles / Rojas d) Verdes / Verdes 58.- Quin arc de visibilitat té un llum de topall? Qué arco de visibilidad tiene una luz de tope? a) 112,5º b) 180º c) 225º d) 135º 59.- De quin color és la llum d abast? De qué color es la luz de alcance? a) Verda / Verde b) Groga / Amarilla c) Blanca / Blanca d) Vermella / Roja 60.- Com s anomena la llum groga col locada tant a popa com es pugui i que té un arc de visibilitat de 135º? Cómo se denomina la luz amarilla colocada lo más a popa posible y que tiene un arco de visibilidad de 135º? a) De remolc / De remolque b) Topall de popa / Tope de popa c) D abast / De alcance d) De costat / De costado 16/21

17 61.- Quin tipus d embarcació exhibeix les següents llums? Qué tipo de embarcación exhibe las siguientes luces? a) Un vaixell de pesca vist de proa / Un barco de pesca visto de proa b) Un vaixell remolcant amb longitud de remolc superior a 200 metres / Un barco remolcando con longitud de remolque superior a 200 metros c) El remolcador vist de proa / El remolcador visto de proa d) Un vaixell dedicat al practicatge en servei / Un barco dedicado al practicaje en servicio 62.- Quin tipus d embarcació exhibeix les següents llums? Qué tipo de embarcación exhibe las siguientes luces? a) Vaixell de pesca vist de proa / Barco de pesca visto de proa b) Una embarcació en servei de practicatge / Una embarcación en servicio de practicaje c) Vaixell de vela vist de popa / Barco de vela visto de popa d) De maniobra restringida pel seu calat / De maniobra restringida por su calado Abalisament / Balizamiento 63.- Què ens indica dins d un port, situat en la regió A, la balisa de color verd que apareix en el dibuix? Qué nos indica dentro de un puerto, situado en la región A, la baliza de color verde que aparece en el dibujo? a) Costat d estribord del canal / Lado de estribor del canal b) Costat de babord del canal / Lado de babor del canal c) Centre navegable del canal / Centro navegable del canal d) Zona on està permès amarrar / Zona donde está permitido atracar 17/21

18 64.- De quin color és i quina forma té la marca de topall de la boia del sistema lateral regió "A" que hem de deixar pel costat de babord en sortir de port? De qué color es y qué forma tiene la marca de tope de la boya del sistema lateral región "A" que debemos dejar por el costado de babor al salir de puerto? a) Vermella cilíndrica / Roja cilíndrica b) Vermella cònica / Roja cónica c) Verda cònica / Verde cónica d) Verda cilíndrica / Verde cilíndrica 65.- Navegant al rumb nord, observem per la proa una boia groga i negra que com a marca de topall té dos cons negres sobreposats, oposats pels seus vèrtexs. Per quin punt cardinal haurem de deixar-la? Navegando al rumbo norte, observamos por la proa una boya amarilla y negra cuya marca de tope es dos conos negros superpuestos, opuestos por sus vértices. Por qué punto cardinal deberemos dejarla? a) Nord / Norte b) Sud / Sur c) Est / Este d) Oest / Oeste 66.- Per quines demores vertaderes, preses des del punt a abalisar, està limitat el quadrant sud en les marques del sistema cardinal? Por qué demoras verdaderas, tomadas desde el punto a abalizar, está limitado el cuadrante sur en las marcas del sistema cardinal? a) NW - NE b) NE - SE c) SE - SW d) SW - NW 67.- Quina és la marca de topall de la boia que ens indica perill aïllat? Cuál es la marca de tope de la boya que nos indica peligro aislado? a) Dos cons negres / Dos conos negros b) Una marca en forma de «X» groga / Una marca en forma de «X» amarilla c) Dues esferes negres / Dos esferas negras d) Una esfera vermella / Una esfera roja 18/21

19 Legislació / Legislación 68.- A quina velocitat màxima, en nusos, és permès de navegar a l'interior dels ports? A qué velocidad máxima, en nudos, está permitido navegar en el interior de los puertos? a) 2 b) 3 c) 8 d) A quina distància queda prohibida la descàrrega d aigües brutes si el vaixell no disposa de l equip adequat per esmicolar i desinfectar prèviament l aigua? A qué distancia queda prohibida la descarga de aguas sucias si el buque no dispone del equipo adecuado para desmenuzar y desinfectar previamente el agua? a) A menys de 12 milles de la costa / A menos de 12 millas de la costa b) A menys de 14 milles de la costa / A menos de 14 millas de la costa c) A menys de 24 milles de la costa / A menos de 24 millas de la costa d) Es pot fer la descàrrega a qualsevol distància de la costa si la velocitat del vaixell supera els 4 nusos / Se puede efectuar la descarga a cualquier distancia de la costa si la velocidad del buque supera los 4 nudos 70.- Fins quina distància, en milles, de la costa es pot allunyar una embarcació manada per un/a patró/ona d embarcació d esbarjo? Hasta qué distancia, en millas, de la costa se puede alejar una embarcación mandada por un/a patrón/ona de embarcación de recreo? a) 4 b) 6 c) 8 d) Un/a patró/ona d embarcacions d esbarjo, pot governar una moto nàutica? Un/a patrón/ona de embarcaciones de recreo, puede gobernar una moto náutica? a) No b) Sí, si el seu títol té més de 2 anys d antiguitat / Sí, si su título tiene más de 2 años de antigüedad c) Només si ha realitzat les pràctiques corresponents de moto / Sólo si ha realizado las practicas correspondientes de moto d) Sí 19/21

20 EXERCICIS DE LA CARTA / EJERCICIOS DE LA CARTA LLEGIU AQUESTA NOTA / LEED ESTA NOTA L aspirant ha d especificar a l espai reservat per als càlculs el desenvolupament del mètode utilitzat (fórmules, operacions, etc.) per a obtenir els resultats. / El aspirante deberá especificar en el espacio reservado para los cálculos el desarrollo del método utilizado (fórmulas, operaciones, etc.) para obtener los resultados. Els càlculs i les solucions indicats al full de respostes s han de correspondre amb les solucions obtingudes a la carta, d acord amb els marges permesos, i s han d haver obtingut mitjançant un únic traçat conceptualment correcte que haurà d estar en la seva totalitat reflectit a la carta de navegació i s han d expressar amb la simbologia, nomenclatura i unitats normalitzades. / Los cálculos y las soluciones indicados en la hoja de respuestas se tienen que corresponder con las soluciones obtenidas en la carta, de acuerdo con los márgenes permitidos, y se tienen que haber obtenido mediante un único trazado conceptualmente correcto que tendrá que estar en su totalidad reflejado en la carta de navegación y se tiene que expresar con la simbología, nomenclatura y unidades normalizadas. Marges d error permesos als exercicis 72, 73, 74 i 75: / Márgenes de error permitidos en los ejercicios 72, 73, 74 y 75: Situacions / Situaciones: S admeten en un radi de fins 0,5 a partir de la correcta. / Se admiten en un radio de hasta 0,5 a partir de la correcta. Rumbs / Rumbos: +/ 2º Distàncies / Distancias: +/ 5% No esborrar els exercicis traçats a la carta ni els càlculs. En cas que un exercici no estigui traçat a la carta i els càlculs fets, no es donarà com a vàlida la resposta. / No borrar los ejercicios trazados en la carta ni los cálculos. En caso de que un ejercicio no esté trazado en la carta y los cálculos realizados, no se dará como válida la respuesta. A la carta només hi pot haver un únic traçat per exercici. / En la carta solo puede haber un único trazado por ejercicio. 20/21

Examen teòric per a Patró/ona de Navegació Bàsica Examen teórico para Patrón/ona de Navegación Básica. Nomenclatura nàutica / Nomenclatura náutica

Examen teòric per a Patró/ona de Navegació Bàsica Examen teórico para Patrón/ona de Navegación Básica. Nomenclatura nàutica / Nomenclatura náutica Clau / Clave: T0610PNB Examen teòric per a Patró/ona de Navegació Bàsica Examen teórico para Patrón/ona de Navegación Básica Data convocatòria / Fecha convocatoria: 5 de juny de 2010 Lloc / Lugar: Tarragona

Más detalles

Examen de radiocomunicacions per a capità/ana de iot Examen de radiocomunicaciones para capitán de yate

Examen de radiocomunicacions per a capità/ana de iot Examen de radiocomunicaciones para capitán de yate Clau / Clave: CIR-1208 Examen de radiocomunicacions per a capità/ana de iot Examen de radiocomunicaciones para capitán de yate Data convocatòria / Fecha convocatoria: desembre de 2008 Lloc / Lugar: Barcelona

Más detalles

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO. ENERO 2014

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO. ENERO 2014 PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO. ENERO 2014 1.- Qué nombre reciben las válvulas fijas al casco que permiten la entrada de agua de mar para la refrigeración del motor? a) Imbornales. b) Grifos de fondo.

Más detalles

EXÁMEN DE PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO 1º CONVOCATORIA MARZO 2013 EXAMEN TI PO

EXÁMEN DE PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO 1º CONVOCATORIA MARZO 2013 EXAMEN TI PO EXÁMEN DE PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO 1º CONVOCATORIA MARZO 2013 EXAMEN TI PO 2 1.-TECNOLOGíA NAVAL 1.- Que nudo utilizaríamos para sustituir a una gaza? a) As de guía. b) Ballestrinque. c) Pescador.

Más detalles

Examen de PER (A) convocatoria Junio 05 (Murcia) I. TECNOLOGÍA NAVAL

Examen de PER (A) convocatoria Junio 05 (Murcia) I. TECNOLOGÍA NAVAL I. TECNOLOGÍA NAVAL 1.- La distancia medida en el costado del buque, en el centro de su eslora, comprendida entre la línea de flotación de máxima carga y la línea de cubierta, se llama: a) Alteración.

Más detalles

TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE: PATRÓN DE MOTO NÁUTICA A

TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE: PATRÓN DE MOTO NÁUTICA A TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE: PATRÓN DE MOTO NÁUTICA A Convocatoria: INSTRUCCIONES 1. Está prohibida la utilización de teléfonos móviles o cualquier otro objeto de telefonía móvil durante la

Más detalles

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO Convocatoria: Gran Canarias, noviembre 2009

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO Convocatoria: Gran Canarias, noviembre 2009 PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO Convocatoria: Gran Canarias, noviembre 2009 1. Tecnología naval. 1) En un barco la quilla está, normalmente, de: A) Babor a estribor. B) Proa a popa. C) Estribor a babor.

Más detalles

P.E.R. PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO (Plan nuevo 2007)

P.E.R. PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO (Plan nuevo 2007) COLECCIÓN ITSASO N.º 30 P.E.R. PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO (Plan nuevo 2007) RICARDO GAZTELU-ITURRI LEICEA ITSASO IBÁÑEZ FERNÁNDEZ NEKAZARITZA, ARRANTZA ETA ELIKADURA SAILA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,

Más detalles

TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE: PATRÓN DE MOTO NÁUTICA A

TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE: PATRÓN DE MOTO NÁUTICA A TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE: PATRÓN DE MOTO NÁUTICA A Convocatoria: INSTRUCCIONES 1. Está prohibida la utilización de teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo de comunicaciones durante

Más detalles

Patrón de embarcaciones de recreo

Patrón de embarcaciones de recreo Patrón de embarcaciones de recreo Conocimientos teóricos. 1. Tecnología naval. 1.1 Denominaciones del casco. Conceptos de: Proa, popa, babor, estribor, línea de flotación, obra viva y obra muerta, costados,

Más detalles

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO 2 a CONVOCATORIA MAYO 2007 Resolución de 10 de enero de 2007 (B.O.R.M. n o 11 de 15-enero-2007) PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO TIPO B I- TECNOLOGÍA NAVAL 1.- Se llama puntal de una embarcación a: a)

Más detalles

Temario oficial del examen de patrón de embarcaciones de Recreo

Temario oficial del examen de patrón de embarcaciones de Recreo Temario oficial del examen de patrón de embarcaciones de Recreo 1. Tecnología naval. 1.1 Denominaciones del casco. Conceptos de: Proa, popa, babor, estribor, línea de flotación, obra viva y obra muerta,

Más detalles

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO. ENERO 2015

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO. ENERO 2015 PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO. ENERO 2015 NOMBRE: APELLIDOS: D.N.I.: 1.- La línea imaginaria que divide longitudinalmente el barco de proa a popa se conoce como línea de: a) Carga b) Flotación c) Cubierta

Más detalles

Navegación. 1.- Conocimientos teóricos: 1.1.- Eje, polos, ecuador, meridianos y paralelos: 1.2. - Cartas de navegación. Cartas en función de su escala

Navegación. 1.- Conocimientos teóricos: 1.1.- Eje, polos, ecuador, meridianos y paralelos: 1.2. - Cartas de navegación. Cartas en función de su escala Navegación 1.- Conocimientos teóricos: 1.1.- Eje, polos, ecuador, meridianos y paralelos: Eje: es el diámetro alrededor del cual gira la tierra. Polos: son los extremos del eje de la Tierra: Norte y Sur.

Más detalles

NI fondeado, NI amarrado, NI varado (aun sin arrancada)

NI fondeado, NI amarrado, NI varado (aun sin arrancada) (RIPA) Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar A: GENERALIDADES Regla 1: Ámbito de aplicación Mar y aguas navegables que tengan comunicación con ella (aguas interiores) Posible aplicación

Más detalles

8.-Reglamentos, Señales Balizamiento y Legislación.

8.-Reglamentos, Señales Balizamiento y Legislación. Patrón Embarcaciones de Recreo: Módulo 8: Reglamentos 1 8.-Reglamentos, Señales Balizamiento y Legislación. 8.1: REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LOS ABORDAJES EN LA MAR. Se tratarán aquellas reglas

Más detalles

Período Embarcaciones Particulares Embarcaciones de Alquiler Reconocimiento. (Lista 6ª) Periódica Cada 5 años 6 m y < 24 m 2,5 m y < 24 m

Período Embarcaciones Particulares Embarcaciones de Alquiler Reconocimiento. (Lista 6ª) Periódica Cada 5 años 6 m y < 24 m 2,5 m y < 24 m Inspección de embarcaciones de recreo y Certificado de navegabilidad Desde el día 11de marzo de 2000 las inspecciones las realizan las llamadas Entidades Colaboradoras de Inspección, aunque el reconocimiento

Más detalles

Teoría del remolque de alta mar Cap. E. Gilardoni

Teoría del remolque de alta mar Cap. E. Gilardoni Teoría del remolque de alta mar Cap. E. Gilardoni Los principios teóricos en que se basa el remolque en alta mar son sencillos. Un buque, al que denominaremos remolcador, arrastra por su popa, mediante

Más detalles

Examen Tipo II (P.N.B. y 1ª parte PER)

Examen Tipo II (P.N.B. y 1ª parte PER) Examen tipo II - 1 NOMENCLATURA NÁUTICA Examen Tipo II (P.N.B. y 1ª parte PER) 1- Cómo se denomina la parte de la embarcación del dibujo señalada con una flecha? A- Aleta B- Amura C- Codaste D- Popa 2-

Más detalles

Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes

Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes REGLA 1: AMBITO DE APLICACIÓN a) El presente Reglamento se aplicará a todos los buques en alta mar y en todas las aguas que tengan comunicación con

Más detalles

NUEVAS ZONAS DE NAVEGACIÓN.

NUEVAS ZONAS DE NAVEGACIÓN. NUEVAS ZONAS DE. Ante el cambio en la legislación española acerca de las categorías de navegación, desde el 12 de Agosto de 2003, se establece el cambio entre dichas categorías y las nuevas denominadas

Más detalles

EXAMEN Nº 6 1. SEGURIDAD. 1. El volumen de la obra muerta estanca se define como

EXAMEN Nº 6 1. SEGURIDAD. 1. El volumen de la obra muerta estanca se define como 1. SEGURIDAD 1. El volumen de la obra muerta estanca se define como a) Reserva de flotabilidad b) Desplazamiento c) Calado d) Volumen de la cubierta de bañera 2. Si el centro de gravedad (G) de un buque

Más detalles

REGLAMENTO DE ABORDAJES

REGLAMENTO DE ABORDAJES REGLAMENTO DE ABORDAJES 1.- Un buque que debido a cualquier circunstancia excepcional sea incapaz de maniobrar como exige el Reglamento y por lo tanto no puede apartarse de la derrota de otro buque, se

Más detalles

REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LOS ABORDAJES (1972)

REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LOS ABORDAJES (1972) REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LOS ABORDAJES (1972) con las correcciones y enmiendas realizadas hasta la fecha, incluyendo la RESOLUCIÓN A.910(22) APROBADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2001 Contenido

Más detalles

MATERIA: NAVEGACIÓN TEORIA Nº DE PREGUNTAS DE EXAMEN: 5

MATERIA: NAVEGACIÓN TEORIA Nº DE PREGUNTAS DE EXAMEN: 5 MATERIA: NAVEGACIÓN TEORIA Nº DE PREGUNTAS DE EXAMEN: 5 NAVEGACIÓN TEORIA 1. La marcación se mide: A. De proa a popa de 0º a 90º hacia babor y estribor. B. Desde la proa de 000º a 360º en sentido contrario

Más detalles

www.abordonautica.es TEMA 7 LEGISLACIÓN

www.abordonautica.es TEMA 7 LEGISLACIÓN TEMA 7 LEGISLACIÓN 7.1 ATRIBUCIONES DEL PATRÓN DE NAVEGACIÓN BÁSICA.- Gobierno de embarcaciones de recreo de hasta 8 metros de eslora si son de vela y hasta 7,5 metros de eslora si son de motor, con la

Más detalles

10 Teoría de Navegación

10 Teoría de Navegación 01_A_ El nudo es la unidad de (A) velocidad. (B) distancia. (C) altura. (D) profundidad. 02_C_ La milla marina mide aproximadamente (A) 1855 m. (B) 1850 m. (C) 1852 m. (D) 1564 m. 03_B_ Pasar a circular

Más detalles

Conceptos Básicos de la Navegación a Vela

Conceptos Básicos de la Navegación a Vela Conceptos Básicos de la Navegación a Vela Escuela Vientos de Montaña - 1 - Adaptado por Francisco J. Castillo G. Enero de 2006 Revisado Mayo 2009-2 - EL BARCO Y EL VIENTO El barco se mueve por el empuje

Más detalles

PROGRAMA DE EXAMEN DE LA AUTORIZACION FEDERATIVA PARA EL GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO A MOTOR HASTA 40Kw Y 6 METROS

PROGRAMA DE EXAMEN DE LA AUTORIZACION FEDERATIVA PARA EL GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO A MOTOR HASTA 40Kw Y 6 METROS PROGRAMA DE EXAMEN DE LA AUTORIZACION FEDERATIVA PARA EL GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO A MOTOR HASTA 40Kw Y 6 METROS ÍNDICE NOMENCLATURA NÁUTICA SEGURIDAD TABLA DE SEÑALES DE SOCORRO NAVEGACIÓN NOMENCLATURA

Más detalles

01 ) Las Radio-Balizas del sistema de satélites Cospas-Sarsat utilizan las frecuencias.

01 ) Las Radio-Balizas del sistema de satélites Cospas-Sarsat utilizan las frecuencias. 1 EXAMEN DE : RADIO-COMUNICACIONES CONVOCATORIA : MAYO 2012 01 ) Las Radio-Balizas del sistema de satélites Cospas-Sarsat utilizan las frecuencias. A ) 121,550 y 121,505 MHz. B ) 150,525 y 150,800 MHz.

Más detalles

Guía de uso de las funciones de aspecto. Español

Guía de uso de las funciones de aspecto. Español Guía de uso de las funciones de aspecto Guía de uso de las funciones de aspecto Este folleto contiene instrucciones para utilizar funciones adicionales que su reloj puede incluir o no. Estas instrucciones

Más detalles

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL L Oficina Virtual de l Ajuntament d Ontinyent és el lloc on els ciutadans poden fer gestions i tràmits administratius de forma electrònica o també rebre informació

Más detalles

Datos problema: Ct = + dm = 3º - 2º36 = 24 = + 0,4º (24/60)

Datos problema: Ct = + dm = 3º - 2º36 = 24 = + 0,4º (24/60) PATRÓN DE YATE DE RECREO (PER) EJERCICIO 1 Hora reloj bitácora 11:00h tomamos demora de aguja de isla Tarifa 280º y simultáneamente demora de aguja de punta Carnero 10º (desvió +3), situados damos rumbo

Más detalles

A) Se planteará una prueba que corresponda a los contenidos de Geometría y/o de Arte y Dibujo Técnico.

A) Se planteará una prueba que corresponda a los contenidos de Geometría y/o de Arte y Dibujo Técnico. 8.- Assignatura: Dibuix Tècnic II. 8.1.- Característiques de l examen. Se ofrecerán al alumno dos ejercicios de los que deberá elegir y realizar uno. Cada uno de ellos estará compuesto de las siguientes

Más detalles

Librería Náutica IZARO Página 1

Librería Náutica IZARO Página 1 ASIGNATURAS Programa de estudios y temario: Capitán de Yate (PY) 1. ASTRONOMÍA Y NAVEGACIÓN. 1.1 Esfera celeste: Líneas principales que en la misma se consideran. Línea vertical o cenit nadir. Horizonte

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

ID: Modelo: 1. Firma: Nombre: Apellidos: INSTRUCCIONS PER A L'EXAMEN PNB - INSTRUCCIONES PARA EL EXAMEN PNB

ID: Modelo: 1. Firma: Nombre: Apellidos: INSTRUCCIONS PER A L'EXAMEN PNB - INSTRUCCIONES PARA EL EXAMEN PNB NAUTICA (NAUT) PREGUNTAS CATALA (GENCAT) - GENERAL Examen teòric per a Patró/ona de Navegació BàsicaExamen teórico de Patrón/a de Sábado 15 Febrero 2014 ID: Modelo: 1 Firma: Nombre: Apellidos: INSTRUCCIONS

Más detalles

Radiocomunicacions Radiocomunicaciones

Radiocomunicacions Radiocomunicaciones Clau / Clave: PI-0610 Data convocatòria / Fecha convocatoria: juny 2010 LLoc / Lugar: Tarragona Nom i cognoms: Nombre y apellidos: NIF / Passaport / Tarjeta de residència: NIF / Pasaporte / Tarjeta de

Más detalles

TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA

TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA El treball és l energia que es transfereix d un cos a un altre per mitjà d una força que provoca un desplaçament Treball El treball fet per una força sobre un objecte

Más detalles

Lecciones básicas de navegación a vela

Lecciones básicas de navegación a vela Capítulo 1: Introducción Estas breves lecciones son un intento de acercar la navegación a todos aquellos que han sentido en algún momento una cierta curiosidad por saber cómo se maneja un velero, qué es

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

Muelle Jureles. Características generales. Líderes en Manejo de Graneles

Muelle Jureles. Características generales. Líderes en Manejo de Graneles Características generales. Permite el atraque de naves hasta 230 metros de eslora y 100.000 toneladas de desplazamiento, con limitaciones de calado máximo de 11.88 metros, (38 04 ), permitiendo un margen

Más detalles

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA Penjar fotos a internet. (picasa) 1. INSTAL.LAR EL PROGRAMA PICASA Per descarregar el programa picasa heu d anar a: http://picasa.google.com/intl/ca/ Clicar on diu Baixa

Más detalles

PREGUNTAS DE RADIOCOMUNICACIONES (Plan Nuevo a partir 2008)

PREGUNTAS DE RADIOCOMUNICACIONES (Plan Nuevo a partir 2008) PREGUNTAS DE RADIOCOMUNICACIONES (Plan Nuevo a partir 2008) 4.1.- Expresiones y definiciones básicas. 1- Qué sistema de explotación permite transmitir paralelamente en los dos sentidos de un circuito de

Más detalles

PROCEDIMIENTOS PARA PESCADORES

PROCEDIMIENTOS PARA PESCADORES PROCEDIMIENTOS PARA PESCADORES Hombre al agua!! Este material fue financiado por OSPESCA - AECID - XUNTA DE GALICIA en el marco del Plan de apoyo a la Pesca en Centroamérica (PAPCA). Ilustración y diseño

Más detalles

www.abordonautica.es TEMA 4 PROPULSION

www.abordonautica.es TEMA 4 PROPULSION TEMA 4 PROPULSION 4.1 CARACTERÍSITCAS DE LOS MOTORES : FUERABORDA, DENTRO FUERA BORDA, INTERIOR Y PROPULSIÓN A TURBINA, EN CUANTO A SU INSTALACIÓN.- Los motores marinos no sólo son los impulsores que hacen

Más detalles

PREGUNTAS DE RADIO CON RESPUESTAS

PREGUNTAS DE RADIO CON RESPUESTAS PREGUNTAS DE RADIO CON RESPUESTAS 1.- En el SMSSM, todo buque, además de su nombre e indicativo de llamada deberá ser identificado por un número de 9 dígitos llamado MMSI 2.- El acuse de recibo a un RELAY

Más detalles

EXAMEN: METEOROLOGÍA TITULACIÓN: PATRÓN DE YATE CONVOCATORIA: MAYO 2011

EXAMEN: METEOROLOGÍA TITULACIÓN: PATRÓN DE YATE CONVOCATORIA: MAYO 2011 EXAMEN: METEOROLOGÍA TITULACIÓN: PATRÓN DE YATE CONVOCATORIA: MAYO 2011 NOMBRE: APELLIDOS: DNI: 1.- Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las masas de aire es cierta? a) Una masa de aire es un gran

Más detalles

INFORMACIÓN PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA GABARRA ATHLETIC CLUB 2015

INFORMACIÓN PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA GABARRA ATHLETIC CLUB 2015 INFORMACIÓN PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA GABARRA ATHLETIC CLUB 2015 Están totalmente prohibidas las embarcaciones y artefactos de remo, motos náuticas, embarcaciones de vela,

Más detalles

INFORME CIAIM-10/2014. Embarrancada del pesquero NUEVO MUGARDOS a la entrada de la Ría de A Coruña, el 25 de noviembre de 2013.

INFORME CIAIM-10/2014. Embarrancada del pesquero NUEVO MUGARDOS a la entrada de la Ría de A Coruña, el 25 de noviembre de 2013. Embarrancada del pesquero NUEVO MUGARDOS a la entrada de la Ría de A Coruña, el 25 de ADVERTENCIA Este informe ha sido elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM),

Más detalles

4.1.1. EJE, POLOS, ECUADOR, MERIDIANOS Y PARALELOS. MERIDIANO CERO, Y MERIDIANO DEL LUGAR. LATITUD Y LONGITUD.

4.1.1. EJE, POLOS, ECUADOR, MERIDIANOS Y PARALELOS. MERIDIANO CERO, Y MERIDIANO DEL LUGAR. LATITUD Y LONGITUD. Escuela TRIOLAS 4. NAVEGACIÓN 4.1 CONOCIMIENTOS TEÓRICOS: 4.1.1. EJE, POLOS, ECUADOR, MERIDIANOS Y PARALELOS. MERIDIANO CERO, Y MERIDIANO DEL LUGAR. LATITUD Y LONGITUD. La forma de la tierra considerándola

Más detalles

Examen Test PNB Patron Navegación Basica 23 Enero 2007 en Gijón

Examen Test PNB Patron Navegación Basica 23 Enero 2007 en Gijón Examen Test PNB Patron Navegación Basica 23 Enero 2007 en Gijón 1. Través de una embarcación es: a) Es la parte de la arboladura de la cubierta. b) No es una parte del barco, es la dirección perpendicular

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

MATERIA : NAVEGACIÓN TEORIA Nº DE PREGUNTAS: 8.

MATERIA : NAVEGACIÓN TEORIA Nº DE PREGUNTAS: 8. MATERIA : NAVEGACIÓN TEORIA Nº DE PREGUNTAS: 8. NAVEGACIÓN TEORÍA 1. Una boya se encuentra a 4 cables A qué distancia estará? A. 740 m B. 185.2 m C. 7480 m D. 400 m 2. Si el Norte Magnético está a la derecha

Más detalles

Examen de PNB. Convocatoria Enero 2014

Examen de PNB. Convocatoria Enero 2014 Examen de PNB. Convocatoria Enero 2014 NOMENCLATURA. (4 Preguntas) 1.- La diferencia entre los calados de proa y de popa se denomina. a. Amura. b. Obra viva. c. Asiento. d. Obra muerta. 2.- Las aletas

Más detalles

Smart Own FZE POBOX 38035, Dubai, UAE Tel: +971 4 4438970 Fax: +971 4 4438692 Email: info@smartown.ae www.smartown.ae

Smart Own FZE POBOX 38035, Dubai, UAE Tel: +971 4 4438970 Fax: +971 4 4438692 Email: info@smartown.ae www.smartown.ae Coast Guard 36 Velocidad y agilidad para servir y proteger Dimensiones básicas Largo : 35 10 (10.90 m) Extensión total : 10 09 (3.30 m) Calado : 01 09 (0.050 m) Capacidad de combustible : Tanque de combustible

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO. ENERO 2016

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO. ENERO 2016 PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO. ENERO 2016 NOMBRE: APELLIDOS: D.N.I.: 1.- Cuando tenemos hélices gemelas de giro al exterior: a) Las dos son levógiras. b) Las dos son dextrógiras. c) La hélice de babor

Más detalles

BANCO DE PREGUNTAS DE NAVEGACIÓN BÁSICA PARA PATRÓN DEPORTIVO DE BAHÍA

BANCO DE PREGUNTAS DE NAVEGACIÓN BÁSICA PARA PATRÓN DEPORTIVO DE BAHÍA BANCO DE PREGUNTAS DE NAVEGACIÓN BÁSICA PARA PATRÓN DEPORTIVO DE BAHÍA 1.- El instrumento usado en navegación para orientarse se llama: a.- Corredera. b.- Compás Magnético. c.- Ecosonda. d.- Escandallo.

Más detalles

6. Calcula l obertura de l angle que falta. Digues de quin tipus d angles es tracta. 6

6. Calcula l obertura de l angle que falta. Digues de quin tipus d angles es tracta. 6 Geometria dossier estiu 2012 2C 1. Dibuixa dues rectes, m i n, que siguin: a) Paral leles horitzontalment. c) Paral leles verticalment. b) Secants. d) Perpendiculars. 6 2. Dibuixa una recta qualsevol m

Más detalles

EL VEHICULO 7. SEÑALIZACION OPTICA Y ACUSTICA ADVERTENCIAS OPTICAS OTRAS ADVERTENCIAS LUMINOSAS. ADVERTENCIAS ACUSTICAS. 7

EL VEHICULO 7. SEÑALIZACION OPTICA Y ACUSTICA ADVERTENCIAS OPTICAS OTRAS ADVERTENCIAS LUMINOSAS. ADVERTENCIAS ACUSTICAS. 7 EL VEHICULO 7. SEÑALIZACION OPTICA Y ACUSTICA ADVERTENCIAS OPTICAS OTRAS ADVERTENCIAS LUMINOSAS. ADVERTENCIAS ACUSTICAS. 7 ADVERTENCIAS OPTICAS Los sistemas de advertencias ópticas cumplen, al igual que

Más detalles

21 periodo de sesiones 4 febrero 2000. Resolución A.893(21) aprobada el 25 de noviembre de 1999 DIRECTRICES PARA LA PLANIFICACIÓN DEL VIAJE

21 periodo de sesiones 4 febrero 2000. Resolución A.893(21) aprobada el 25 de noviembre de 1999 DIRECTRICES PARA LA PLANIFICACIÓN DEL VIAJE ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL S ASAMBLEA A 21/Res.893 21 periodo de sesiones 4 febrero 2000 Punto 9 del orden del día Original: INGLÉS Resolución A.893(21) aprobada el 25 de noviembre de 1999 DIRECTRICES

Más detalles

Cursos de Vela: Iniciación. Velas y Viento. Partes del barco

Cursos de Vela: Iniciación. Velas y Viento. Partes del barco Partes del barco En el momento en el que subimos a un barco, el capitán (suele ser un tío bastante cascarrabias que parece estar un poco loco vamos que nos preguntamos y este es el que nos va a llevar?.

Más detalles

NORMAS DE SEGURIDAD. Ficha 001 Transporte de explosivos

NORMAS DE SEGURIDAD. Ficha 001 Transporte de explosivos Ficha 00 El transporte marítimo de las materias reglamentadas se atenderá, con carácter general, a lo establecido en el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la mar (SOLAS), en

Más detalles

TROFEO BUFETE FRAU ABOGADOS CLASE J 80 CLASE FF 15 CLASE DRAGON CLASE SNIPE

TROFEO BUFETE FRAU ABOGADOS CLASE J 80 CLASE FF 15 CLASE DRAGON CLASE SNIPE TROFEO BUFETE FRAU ABOGADOS CLASE J 80 CLASE FF 15 CLASE DRAGON CLASE SNIPE 29 y 30 INSTRUCCIONES DE REGATA 1 1. ORGANIZACIÓN La regata está organizada por el Club de Mar- Mallorca con el patrocinio de

Más detalles

ASIGNATURAS. Patrón de Pesca Costero de Primera Clase 1.- NAVEGACION COSTERA. 1. -Cartas de Navegación y Publicaciones Náuticas:

ASIGNATURAS. Patrón de Pesca Costero de Primera Clase 1.- NAVEGACION COSTERA. 1. -Cartas de Navegación y Publicaciones Náuticas: 1.- NAVEGACION COSTERA 1. -Cartas de Navegación y Publicaciones Náuticas: Cartas de navegación, clasificación, planos. Cartas chilenas. Proyecciones. Cartas Mercator. Escalas. Lectura de la carta. Símbolos

Más detalles

EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE PATRÓN DE NAVEGACIÓN BÁSICA REGLAMENTO DE ABORDAJES

EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE PATRÓN DE NAVEGACIÓN BÁSICA REGLAMENTO DE ABORDAJES EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE PATRÓN DE NAVEGACIÓN BÁSICA REGLAMENTO DE ABORDAJES 1. Los buques de vela en navegación exhibirán: A) Luces de costado y luz de alcance B) Dos luces blancas todo

Más detalles

Formación radio-operador de corto alcance.

Formación radio-operador de corto alcance. Normativa válida a partir del 11/01/2015 según RD 875/2014 de 10/10/2014 BOE 247 de 11/10/2014 Formación radio-operador de corto alcance. Conocimiento general de las radiocomunicaciones en el Servicio

Más detalles

VIII REGATA PUIG VELA CLÀSSICA BARCELONA 2015

VIII REGATA PUIG VELA CLÀSSICA BARCELONA 2015 VIII REGATA PUIG VELA CLÀSSICA BARCELONA 2015 INSTRUCCIONES DE REGATA El (RCNB) y la Real Federación Española de Vela (RFEV) organizan la VIII REGATA PUIG VELA CLÀSSICA BARCELONA para barcos de Época y

Más detalles

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Símbol El símbol de la UAB va ser creat com un exercici d expressivitat gràfica de la relació entre el quadrat i la lletra A, i

Más detalles

PROGRAMA DEL CURSO OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO PARA VHF

PROGRAMA DEL CURSO OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO PARA VHF PROGRAMA DEL CURSO OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO PARA VHF MATERIAS: ELEMENTOS DE TECNOLOGIA REGLAMENTACION NACIONAL E INTERNACIONAL PRACTICA OPERATIVA ELEMENTOS DE TECNOLOGIA OBJETIVOS: Formar

Más detalles

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO EN AGUAS DEL PUERTO DE SANTANDER

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO EN AGUAS DEL PUERTO DE SANTANDER PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO EN AGUAS DEL PUERTO DE SANTANDER INDICE 3.- COMUNICACIONES CON SANTANDER PORT CONTROL... 1 5.- BUQUES MAYORES DE 500 GT... 1 5.1.- PUNTO DE RECALADA... 1 5.2.-

Más detalles

El Proyecto del Buque. Sistemas básicos del buque

El Proyecto del Buque. Sistemas básicos del buque El Proyecto del Buque Sistemas básicos del buque Sumario Objetivos e introducción Sistema de Alimentación de Combustible Sistema Eléctrico Sistema de Refrigeración Sistema de Gobierno Conclusiones Bibliografía

Más detalles

REGLAMENTO DE ABORDAJES

REGLAMENTO DE ABORDAJES REGLAMENTO DE ABORDAJES 1.- Los buques que naveguen por un canal angosto se mantendrán lo más cerca posible: A) Del centro del canal B) Del límite exterior del canal que quede por su costado de estribor

Más detalles

EJERCICIOS DE NAVEGACIÓN COSTERA

EJERCICIOS DE NAVEGACIÓN COSTERA COLECCIÓN ITSASO N.º 28 EJERCICIOS DE NAVEGACIÓN COSTERA RAMÓN FISURE LANZA INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA

Más detalles

DUBHE LICENCIA DE NAVEGACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN

DUBHE LICENCIA DE NAVEGACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN DU B HE LICENCIA DE NAVEGACIÓN Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo. CENTRO DE FORMACIÓN (C) Autores

Más detalles

TEMA 8 RADIOCOMUNICACIONES

TEMA 8 RADIOCOMUNICACIONES TEMA 8 RADIOCOMUNICACIONES 8.1 EXPRESIONES Y DEFINICIONES BÁSICAS.- - Radiotelefonía: Es la emisión de la voz por medio de ondas radioeléctricas. - Radioteléfono: Es el equipo para emitir la voz por medio

Más detalles

RELOJES DE SOL. 1. Movimiento diurno del Sol. 2. Variaciones anuales del movimiento del Sol

RELOJES DE SOL. 1. Movimiento diurno del Sol. 2. Variaciones anuales del movimiento del Sol 1. Movimiento diurno del Sol RELOJES DE SOL Sin necesidad de utilizar instrumento alguno, todo el mundo sabe que el Sol, por la mañana sale por algún lugar hacia el Este, que hacia el mediodía está en

Más detalles

ANEXO V GUIA DE SEGURIDAD

ANEXO V GUIA DE SEGURIDAD ANEXO V GUIA DE SEGURIDAD COPA AUTONOMICA VELA INFANTIL 2010 SEGURIDAD: COMUNICAR, TRANQUILIZAR, PONER ORDEN EN EL ENTORNO. UNICAMENTE SE HACE UNA ACCIÓN DIRECTA, EN FUNCION DE NUESTRA CAPACIDAD PERSONAL

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL TRABAJO FIN DE GRADO Nº: 14-105 ALUMNA: MARÍA DE LA LUZ MURAS CASAS

UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL TRABAJO FIN DE GRADO Nº: 14-105 ALUMNA: MARÍA DE LA LUZ MURAS CASAS UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL TRABAJO FIN DE GRADO Nº: 14-105 ALUMNA: MARÍA DE LA LUZ MURAS CASAS RO RO 1000 PAX. CUADERNO Nº: 9 FRANCOBORDO Escola Politécnica

Más detalles

Construimos un CUADRANTE y aprendemos a utilizarlo.

Construimos un CUADRANTE y aprendemos a utilizarlo. Construimos un CUADRANTE y aprendemos a utilizarlo. El cuadrante es un sencillo instrumento que sirve para medir, generalmente, ángulos de elevación. Fue utilizado, sobretodo, en los comienzos de la navegación

Más detalles

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup...

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I TECNOLOGIA DE MÀQUINES Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... 1. La figura representa una màquina trefiladora de fil de coure. El fil

Más detalles

TITULACION: PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA FECHA: 19 DE MAYO DE Apellidos: D.N.I.

TITULACION: PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA FECHA: 19 DE MAYO DE Apellidos: D.N.I. TITULACION: PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA FECHA: 19 DE MAYO DE 2009 Nombre: Apellidos: D.N.I. 1.- La parte el casco de la embarcación que queda por encima de la línea de flotación recibe el nombre de:

Más detalles

PATRÓN DE YATE. 22 junio 2007

PATRÓN DE YATE. 22 junio 2007 APELLIDOS: NOMBRE: NIF: EJERCICIO: PROCEDIMIENTOS RADIOTELEFÓNICOS TIPO: B TIEMPO DE REALIZACIÓN: 40 minutos OBSERVACIONES: Todas las preguntas de test tienen UNA SOLA respuesta correcta. Se permiten 7

Más detalles

Manual para la formación del usuario de motos acuáticas. 3ª edición

Manual para la formación del usuario de motos acuáticas. 3ª edición Manual para la formación del usuario de motos acuáticas 3ª edición ÍNDICE ÍNDICE INTRODUCCIÓN... 6 EL USUARIO... 6 Los requisitos legales... 6 Equipamiento... 7 Actitud... 7 LA MOTO ACUÁTICA... 9 Identificación...

Más detalles

Escuela de Navegación Aperca por el Mar

Escuela de Navegación Aperca por el Mar Unidad Teórica 1. Nomenclatura náutica. 1) Qué es el desplazamiento máximo en embarcaciones de recreo? a) Es el volumen máximo del agua desplazada por la embarcación cuando está flotando. b) Es el peso

Más detalles

MATERIA: NAVEGACIÓN 1. LA NAVEGACIÓN QUE SE REALIZA POR LA OBSERVACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA DEL TERRENO SE DENOMINA:

MATERIA: NAVEGACIÓN 1. LA NAVEGACIÓN QUE SE REALIZA POR LA OBSERVACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA DEL TERRENO SE DENOMINA: MATERIA: NAVEGACIÓN 1. LA NAVEGACIÓN QUE SE REALIZA POR LA OBSERVACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA DEL TERRENO SE DENOMINA: a. NAVEGACIÓN POR ESTIMA b. NAVEGACIÓN POR CONTACTO c. NAVEGACIÓN POR OBSERVACIÒN 2.

Más detalles

VII TROFEO CASTILLO ORC CRUCEROS-ORC CLUB INSTRUCCIONES DE REGATA.

VII TROFEO CASTILLO ORC CRUCEROS-ORC CLUB INSTRUCCIONES DE REGATA. VII TROFEO CASTILLO ORC CRUCEROS-ORC CLUB INSTRUCCIONES DE REGATA. 1 ORGANIZACIÓN Y ESCENARIO 1.1 El VII Trofeo Mudanzas Castillo, está organizado por el Real Club Náutico de Torrevieja con la autorización

Más detalles

Antes de empezar. Prueba de evaluación. Manejo de plataformas de trabajo aéreas ANSI/SIA A92.2, A92.3, A92.5, A92.6. Prueba de evaluación

Antes de empezar. Prueba de evaluación. Manejo de plataformas de trabajo aéreas ANSI/SIA A92.2, A92.3, A92.5, A92.6. Prueba de evaluación Antes de empezar Prueba de evaluación Manejo de plataformas de trabajo aéreas ANSI/SIA A92.2, A92.3, A92.5, A92.6 Las pruebas de evaluación para plataformas de trabajo aéreas han sido diseñadas para ayudar

Más detalles

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY ARMADA NACIONAL PREFECTURA NACIONAL NAVAL DIRECCIÓN REGISTRAL Y DE MARINA MERCANTE

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY ARMADA NACIONAL PREFECTURA NACIONAL NAVAL DIRECCIÓN REGISTRAL Y DE MARINA MERCANTE Circular DIRME N 005/2014. REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY ARMADA NACIONAL PREFECTURA NACIONAL NAVAL DIRECCIÓN REGISTRAL Y DE MARINA MERCANTE DE: Director Registral y de Marina Mercante. PARA: Lista de

Más detalles

SEGUROS MARITIMOS. Fuente: Escuela de Seguros SEGURTEC

SEGUROS MARITIMOS. Fuente: Escuela de Seguros SEGURTEC SEGUROS MARITIMOS Nociones sobre el Buque Es un vehículo provisto de los medios y características necesarias para la navegación acuática y puede ser destinado al transporte de personas, mercadería o carga.

Más detalles

- o O o - http://www.puertos.es/es-es/paginas/estado-servicio---incidencias.aspx

- o O o - http://www.puertos.es/es-es/paginas/estado-servicio---incidencias.aspx PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DE UNA AYUYDA A LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS EN EL SERVICIO DE AYUDAS

Más detalles

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS El treball fet per les forces del camp per a traslladar una partícula entre dos punts, no depèn del camí seguit, només depèn de la posició inicial i final. PROPIETATS: 1. El treball fet pel camp quan la

Más detalles

PY Legislación Diciembre 2013 Madrid Tipo A

PY Legislación Diciembre 2013 Madrid Tipo A PY Legislación Diciembre 2013 Madrid Tipo A ENUNCIADO CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL EXAMEN El examen consta de 20 preguntas entre las que debe contestar a 18. En el supuesto de contestar todas las preguntas,

Más detalles

REAL DECRETO 2822/1998 DE 23 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS(RGV). REAL DECRETO 1428/2003 DE 21 DE NOVIEMBRE

REAL DECRETO 2822/1998 DE 23 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS(RGV). REAL DECRETO 1428/2003 DE 21 DE NOVIEMBRE REAL DECRETO 2822/1998 DE 23 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS(RGV). REAL DECRETO 1428/2003 DE 21 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN(RGC).

Más detalles

LA ESFERA CELESTE. Atlas sosteniendo la esfera celeste

LA ESFERA CELESTE. Atlas sosteniendo la esfera celeste LA ESFERA CELESTE. Atlas sosteniendo la esfera celeste Introducción: A simple vista, el cielo parece una inmensa cúpula que nos cubre. Durante el día se presenta de color azul con el Sol y en ciertas ocasiones

Más detalles

DEMOSTRACIÓN DE LA PERMEABILIDAD CELULAR

DEMOSTRACIÓN DE LA PERMEABILIDAD CELULAR Objetivos: Cómo motivar a los estudiantes mediante actividades científicas atractivas DEMOSTRACIÓN DE LA PERMEABILIDAD CELULAR Mª Victoria Herreras Belled Mª Angeles Asensio I.E.S. L ELIANA Aplicar el

Más detalles

DISTRIBUCIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA CAPITANIA MARÍTIMA TARRAGONA

DISTRIBUCIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA CAPITANIA MARÍTIMA TARRAGONA DISTRIBUCIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA CAPITANIA MARÍTIMA TARRAGONA Tarragona, Octubre 2014 MARC LEGAL GENERAL - Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes amb les seves modificacions (Llei 2/2013, de 29 de

Más detalles