(recebido em 13 de Abril de 2008; aceite em 2 de Maio de 2008)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "(recebido em 13 de Abril de 2008; aceite em 2 de Maio de 2008)"

Transcripción

1 Rvt Et Plté Plythl St Rvw 2008, Vl VI, º 9 ISSN: Ml vtgó, pl l ll ftw. C t tt pbl ó p, Sltll, Chl Méx B Fl M 1, Cé E Ct Dlg 2 (b m 13 Abl 2008; t m 2 M 2008) Rm. El tíl mt ppt l l, l t h l t, llv l tt lt, l ll ftw l vtgó, tvé ml vtgó p l pgm t Igí Stm Ifmó y Tlgí Ifmó. C l gt ppt l t h mpt, l pl l tp pltmt l pblm l Ml Cg Mtlóg l ml ll ftw l tp Aál (tmó qmt y pf).el ftw q ll b t t l ft l vbl t, l l pv l pltmt l pblm q flj l tbl y g mtlóg. S t l pt ml p ml pyt vtgó. Plb-lv: Ml Ivtgó, Ml ll Sftw, pltmt l pblm, ftw p p tv Abtt. Th tl hw ppl whh th th hv gv th jb f bgg th gt tt fm ftw vlpmt t h, thgh h ml t t th l f Egg Ifmt Sytm 1 Ctát Ivtg, Flt Stm, Uv Atóm Chl, Algó 226 F. Amp. P, 25295, Sltll, Chl, Méx; Tléf Ctát Ivtg, Flt Stm Flt Stm, Uv Atóm Chl, L. Slv Gzálz Lb S/N Cl. Rpúbl Ot. C. P , Sltll, Chl, Méx.

2 Tékh, 2008, Vl VI, º9 B Fl M, Cé E Ct Dlg Ifmt Thlgy. Wth th xt ppl, th mk t, pplyg th pph t th pblm tg f th Mthlgl Cty Ml t th ly tg (tfy qmt pft) f ftw vlpmt ml. Sftw t b vlp mt t ll th ft f th ty vbl, whh m fm th pph t th pblm flt t mthlgl ty tbl bx. Th th t ml h pjt. Kyw: ftw vlpmt ml, h ml, pblm lvg, ftw vlblt tg. 1. Itó E t vtgó, pml mpt mp tllmt l pblm q pt lv, xt v té p plt pblm, p l l l v pl l mp l, h pt ft mét p lz pltmt. El pltmt l pblm b l l ftbl té y óm p lv l pblmát tf, t pt, glmt mh pl, l llv b vtgó, tm l ftbl pyt, tf l tmt p lz l xpmt ñ l xpmt y ló t p mpb l hpót. Et tmt mó p máq vl (má), ptómt m (qím) mt t ( l) (Slltzt l, 1980). E l mptó (gí, fmát, tlgí fmó) l lz vtgó, ll t pp tmt vló Sftw, t mp t pl p glmt y xt l m. 2. Ml Et A tó ptm ml my útl p mpl xt l ll ftw m tmt mó t. E

3 Ml vtgó, pl l ll ftw. C t tt pbl ó p, Sltll, Chl Méx t mt fm ll qm p tp pt l Ml Ivtgó Cg Mtlóg ht llg l pt ty l tbl y g mtlóg (Rv, 2004) q vá b l tp l ál (tmó qmt y pf). E m pt l ppt tp: Itfó l pblm Et pv l tm Itfó l ft q vl l pblm Ft tlbl y tlbl Dpó l pblm ló l ft Pltmt ll fl l pblm C y tbl g mtlóg Rqmt y pf p l ll ftw. V fg 1 l bjt vlz p l l Ml Ivtgó Cg Mtlóg

4 Tékh, 2008, Vl VI, º9 B Fl M, Cé E Ct Dlg Itfó l pblm Et pv l tm Et l t Itfó l ft q vl l pblm Ft tlbl y tlbl M tó Dpó l pblm ló l ft Pltmt ll fl l pblm C y tbl g mtlóg Rqmt y pf p l ll l Sftw Fg 1 Etp l Ml Ivtgó Cg Mtlóg. Ft: lbó pp. Dpó l tp l Ml Ivtgó Cg Mtlóg P l ll t ml, ly jmpl q tlá tp. Etp p l pltmt l pblm:

5 Ml vtgó, pl l ll ftw. C t tt pbl ó p, Sltll, Chl Méx ) Itfó l pblm: S tf l pblmát fm lzl tvé tvt, lz tv g g l pblm tf. P t ptl l t h l ll ft p lm lt. El t ll tvé l Ml Ivtgó Cg Mtlóg l pzj lgj g l pbló ftl ñ q p f tv. L ñ q p f tv, v ht ól t tv, pt l pblm tló l lgj y mát l mm, p pl l pt v t. L p tv pmt mó l pt y pl vbl,, p p plb v plb t gf. L p h l mt p t l pzj lt-t y t t mt. Vé fg 1. b) Et pv l tm E t tp ll tv p tf l ft q vl l l pblmát pt. T p l hbl l vtg p tt l fmó pq t á l b q gá l t. Nót q l myí l v, pm tt q l tf l ft, t q l bblgfí, tvt v xpt vl l pblmát, m q t tp íl, b b l hllzg, p ál tll p t ít. C h llg t pt, l mmt p l gt tp. S h vt h l p Eó Epl pt l ñ ñál l Lgj p Sñ Mx (LSM), t m

6 Tékh, 2008, Vl VI, º9 B Fl M, Cé E Ct Dlg tpt l lgj l y t (pñl) mpl l Ml Etv Tl 3, l pf q t pttv y t y q l lm mt tt pát l pzj, t p p q b t lgj ly l pf. Atlmt l pf ó pl l Ct Ató Múltpl t ñ pblm ó y mó, mt tp gpl gú b p pt Al t l, (1991). L tp q tlz mt lt lb-fl ft l ñ, tlz py ñ y j ft l pj; t tp lz pél l ñ m l ll, mjll, bbll p t l vb. El pm l Ml Etv Tl l ttl l tt tv, h pmt l Tlgí Ifmó m lttv y fzmt l pzj, p l flt qp, ftw tv, p ptó l pf tá t m má q t pblm tv. L fml p v mtv hú p y pl l LSM, l l lmt l mó l ñ y l p lt l t l pbló p pt tó p l fm mó t tp p. ) Itfó l ft q vl l pblm D l tp t, t l txt p l l ft my mpt, q glmt l jt ttv l tv. S h lt t l lmt q l l tm tmt tf. D v l t l vtg jg ppl my mptt, pt q él p gg mt lmt q p fmtl l t. 3 Ml Etv Tl, Méx múmt mpl l Itt Etv, y t q l pf t l tl ttl l gp, ptp l lm l tó pzj.

7 Ml vtgó, pl l ll ftw. C t tt pbl ó p, Sltll, Chl Méx D l tv t, l l gt lmt: Tlgí fmó (qp ómpt, ftw plz) Ml tv tl Att l mpl l lgj p ñ fml U lgj p ñ p mj l mó Cmptmt l lm l pzj Flt pf q z l LSM Apó ml tv m Clt l pbló ) Ft tlbl y tlbl E t tp, l xm l lt t, tf l lmt q fmá pt l t. El t ló p l ft t, v l ftbl t óm, hm, té y lgl, l tp vtgó p lz y mplj l pblm. E t pt l l lmt my mpt q p lv l pblm. Ctlbl: mó ñ, pzj LSM, ftw át (TI), mptmt l pzj. Dt t qll lmt my mplj q tá p l mmt f l l t t. Dfílmt pí mb l lt l pbló, mf tt p, t qp l tt, t. P p lg l t, tp pt plt l pblm y t t q mplmt l tl. Elmt q t

8 Tékh, 2008, Vl VI, º9 B Fl M, Cé E Ct Dlg Itlbl: Flt pf q z l LSM, pó ml tv m lt l Ml Etv Tl, tt l mpl l lgj p ñ fml, flt qp y ftw, lt l pbló. ) Dpó l pblm ló l ft E t tp ll tv fml l pblm, q pmt tf l ló q xt t l lmt tlbl y á l b t t. L mó ñ m mbt tá ló l pzj l lgj p ñ y l tlgí fmó p tml l t ft m mpl ftw át p mf mptmt ptv l pzj. f) Pltmt ll fl l pblm D l tp t, fmlm l tv fó m- lgb lóg p, tf l vbl vbl pt fó l vbl pt. Nót q xt má vbl pt l pltmt mpl y á t mltvbl p jmpl z, w = f (t,,v). P mpl mbl plt l ló m ll z=f (t,,v) l g y. U t mltvbl tá f l l l pt ppt. Vbl: mó ñ, pzj LSM, ftw át (TI), mptmt l pzj. Vbl pt: mó ñ Vbl pt: pzj LSM, ftw át (TI), mptmt l pzj. Cmó ñ =f (pzj LSM, ftw át (TI), mptmt l pzj).

9 Ml vtgó, pl l ll ftw. C t tt pbl ó p, Sltll, Chl Méx Q ptmt vá p plt t bjtv gl y gá l tblmt hpót. g) C y tbl g mtlóg OBJETIVO GRAL OBJETIVO PARTICULAR PREGUNTAS INV VARIABLES HIPÓTESIS COMUNICACIÓN Y LENGUAJE Et l tmt m tp lt p l pzj l lgj g p ñ pblm tv, tló, ptlzó l lgj y pblm mó, mpl ftw át y l fl l mm l mptmt pzj. H1. Ext APRENDIZAJE ló ptv t 1. Mj l 1. P ñ, p LSM l mó mó ñ plb tpt ñ p pl ñ m pt m mbt, mt m mbt y l mbt, tíml/pt hmt pzj l hmt át q át q l pmt mj lgj p ñ. l pmt p l mó? lgj p ñ. SOFTWARE H2. L mó ñ 2. P m ml q tg m mbt 2. Etml l t txt, mág, lgj ñ tá ló l l ft m mpl tpt, t m pt tlgí pgm mpt p tíml (l, m, fmó) fmó, p mj l mó mj l mó ñ? tml l t ñ. ft m, mpl ftw át. COMPORTAMIENTO 3. Pp m 3. L pó mt H3. L mó tó plz, p hmt át m, mt ñ q mj tt y l v tó y mtv ñ mj mt tó, pt vbl q plq mt ñ lg í, m, p m? mptmt ptv l pzj. my pzj plb q pmt m mj. Fg 2 C g mtlóg. Ft: lbó pp. Ctó l C Cg Mtlóg El t mt l ló g q xt l pltmt fl l pblm, ót q p tbl l bjtv gl, ó l tv fml l pblm ( l tp ) y : Cmó ñ =f (pzj LSM, ftw át (TI), mptmt l pzj). Objtv gl: Et l tmt m tp lt p l pzj l lgj g p ñ pblm tv, tló, ptlzó l lgj y pblm mó,

10 Tékh, 2008, Vl VI, º9 B Fl M, Cé E Ct Dlg mpl ftw át y l fl l mm l mptmt l pzj. P plt l bjtv píf ptl, tmbé tmm m gí t fó: Cmó ñ =f (pzj LSM) Mj l mó ñ m mbt, hmt át q l pmt p l lgj p ñ. D t m tbl l t l bjtv. Cmó ñ =f (ftw át (TI)) Cmó ñ =f (mptmt l pzj) P plt l hpót p m mjt. C = mó ñ LSM= pzj LSM = ftw át(ti) = mptmt l pzj L q l t tt xpl : q l vbl pt ptv l tv y, l lt ptv l vbl pt, l t l vl lg l vbl gtv xt l p fl l vbl pt y l pt q h tf p l t. H1: Ext ló ptv t l mó ñ m mbt y l pzj l lgj p ñ.

11 Ml vtgó, pl l ll ftw. C t tt pbl ó p, Sltll, Chl Méx Cmó ñ =f (pzj LSM) t LSM y H2: L mó ñ m mbt tá ló l l tlgí fmó tt p l t (Alt, t l, 2000), p tml l t ft m, mpl ftw át. Cmó ñ =f (ftw át (TI)) t LSM y H3: L mó ñ mj mt mptmt ptv l pzj. Cmó ñ =f (mptmt l pzj) t y LSM Pm tbl l hpót gl t ^ ^ LSM b t LSM O lq mbó q pmt l lóg ll. Tbl Cg Mtlóg Y t l C Cg Mtlóg p t l Tbl Cg Mtlóg b l vbl tf, p vbl l p gp ft, l l tm pt l M Tó, pt l f ml y ptv tmbé l tí ll p ft t y l xp l

12 Tékh, 2008, Vl VI, º9 B Fl M, Cé E Ct Dlg p plt l á ( t pf ó pl) y m l mj t t mtlgí l Ivtgó Smp (2004), Rv (2004), Tmy (1994). El pt l q mm pífmt l m (tm mét ml) ft l mó f l t Smp (2004), Rv (2004). D m mjt l hpót, p plt l vbl ft V b l V b l A p z j A p z j F t F t ñ ñ P l b P l b I I I t f l ñ R I p t f t l l ñ R M p v m t t l ñ E M v m m t t A E ó vm bt l A ó v b l V b l V b p t l p t D m ó D m ó x l t b x l t g b l g l m l m l C t p l b C t p l b C m p t m t C m p t m t C p t C p t t í m l / p t t í m l / p t A t t A t t P p R P l p ó p b l m A R p l l ó ó l p t b l m A p l ó l t M v m t p E M v m m t pt D E m m ó m t ú l t p l D m ó m ú l t p l E t m E t m C l : C x l l t: b x l t b g l g l m l m l C l : C x l l t: b x l t b g l g l m l m l 1 A p á t 2 1 I A p f á t t 3 2 E I t f m t 3 E t m A t ó A t ó I t é I t é 1 D t 2 1. I D f t t 3 2 I. I t f t 3 I t T l g í T f m l g ó í f m ó ñ ñ T x t T x t I f m ó I f m ó E t í m l l E t í m t l l t m á g m á g F á l p C F á l l p t p t ó E C t l y b t p v t ó E t y b v R p l ó g y R p l ó g y A x l á t C A m x p l á t L C m p L C p t y p j U C p y t y t b p ó j l p U t l y l t b ó l p t l l S C S l C l A m t ó ( ma m j l p g t m. ) ó ( m j l p g m. ) R l ó ñ / v b l R l ó ñ / v b l R l ó p R l l b ó / p t p l b / p t C l : E C x l l t : B E x l t B R g l E R g l M El M l Tbl1 Tbl g mtlóg. Ft: lbó pp. Sftw (TI) tá ló Sñ ^4 txt ^ fmó ^ tíml l t ^ mág. 4 Fv tpt ^ p l tv y q í l tptó fó lgb.

13 Ml vtgó, pl l ll ftw. C t tt pbl ó p, Sltll, Chl Méx Apzj LSM tá ló ñ ^ plb ^ pt ^ tíml/pt. Cmptmt l pzj tá ló tt ^ tó. Et pmtá vlz y mp mj l ál tít l t, p l mptmt y fl t hmt át ftw (TI) m tmt pló t. g) Rqmt y pf p l ll ftw. Rqmt. Bj l pt tmó qmt Smmvll (2005); pltó ll ftw q v hmt m tp lttv p py l pf l p ñz pzj l LSM ñ pblm ó y mó. Q l vz tmt vló q m l pzj y pló l pt y l mptmt l pzj, l mpl v m m tíml l t (mág, ví, txt, l, tó). Ct tó gáf ll p l, m l ñ p tv. S q ftw q ñ l ñ p tv l gm l l, í l m, l vl y l úm. Amá q q l ftw vl l pt y xl pzj. S tm l tmát, vél mól v fg 3:

14 Tékh, 2008, Vl VI, º9 B Fl M, Cé E Ct Dlg Fg 3 Mól tmát l ftw CyL

15 Ml vtgó, pl l ll ftw. C t tt pbl ó p, Sltll, Chl Méx Mól Vl Apzj Ap l vl Et l lt Rl vl Cmplt l plb l vl Evló: Evló 1 Evló 2 úm Cl Dí l m Ap l úm Vlz l úm Et l úm Cát Hy? vl 1 vl 2 Evló: Evló 1 Evló 2 Ap l l Vlz l l L l l ft Agp l l Evló: Evló 1 Evló 2 Ap l í l m Hy Ay Mñ Evló: Evló 1 Evló 2 Tbl 2 Mól pzj. Ft: lbó pp. L qmt tbl l Tbl Cg Mtlóg, tf l vbl pzj, mptmt l pzj y l mpl l TI m m q pt l ñ tpt LSM, p t mplm ví, l l mm ñ mg lv l vbl q tpt mt txt y m fzmt mg. V fg 4.

16 Tékh, 2008, Vl VI, º9 B Fl M, Cé E Ct Dlg Fg 4: U ví, l l ñ mg lv l vbl q tpt mt txt. Epf Hm llg pt g mpt, p pt qí l ll l ftw b jt ttmt l gt lmt. D l C Cg Mtlóg hm tf: Vbl Tlgí Ifmó, q t l ft: ñ, txt, fmó, tíml l t, mág. L fó l ftw mt l Sñ (fál p, q tg l tptó, q l t l bv y p p lóg y ). El Txt lz l t xl át, q l p mp y l. L fó l Ifmó pmt q l pt y pj, má l b y tbó l lmt l ptll.

17 Ml vtgó, pl l ll ftw. C t tt pbl ó p, Sltll, Chl Méx El mbt mltm, b lz l Etíml l t mt l (lg ñ t t tv b p l pf fml q h), l l ( g l v l l pt ltmgét), mpl m p mtv l ñ t t, b t l tó (mj l pgm) q l pmt l lbt l pzj. Empl l Imág q pmt l ló ñ/vbl q p tpt l btt mpbl y l ló l plb p pt q l t má fíl p p p tv. Vbl Apzj l ft: ñ, plb, pt, tíml/ pt. L pf p t vbl l pt q l l mól vló y b lg q: 1) Apzj ñl: p p ñl 2) Apzj tíml-pt: pzj mvmt p l múl pt tíml mb tíml my p. 3) Emt: t má tíml-pt pvmt q. 4) Aó vbl: v vbl mt 5) Dmó múltpl: jt tfó l m vmt tíml p y pt píf. 6) Apzj pt: t p tíml m pt jt l fó pp btt. 7) Apzj pp: pzj má pt, pzj l t pt

18 Tékh, 2008, Vl VI, º9 B Fl M, Cé E Ct Dlg 8) Rló pblm: pzj l mbó, ló y mpló ht pp p t y tl l m, l pblm. V fg 5 Fg 5: Evló l mól vl. E l f p ví lt LSM q lq l vl l gp plb q p. L pf p l Vbl Cmptmt l pzj l ft: tt, tó. Et vbl bjtv q vlú p l tt. h) Dll l ftw U vz q l qmt y l pf p ll l ftw. Pm py UML. C

19 Ml vtgó, pl l ll ftw. C t tt pbl ó p, Sltll, Chl Méx Dfó l C U: U p p l lgj g l vl, úm, l y í l m, p m t p pt pq t pblm mó. C U: Ap ñ q l pmt m. Ptpt: Ett, Pf. Dpó: Et mz tt l l gp ñ q p. Pp l t lt, ftú l ló, lt l mt l ñ. Ctú lt ñ, ht q l tt l l pgm. Dfó l ml ptl v fg 6 Ett 1 * Gp ñ Sl 1 Mt 1 * P ñ y j. j 1 Slt Fg 6: Dfó l ml ptl. Ft: lbó pp. Dfó gm lbó v fg 7

20 Tékh, 2008, Vl VI, º9 B Fl M, Cé E Ct Dlg 1: 1:= Sl () S1:VOCALES APRENDER() 3: 3:= Sl () ESTUDIANTE S2:NUMEROS 2: 2:= Sl () S3:DIAS DE LA SEMANA 4: 4:= Sl () S4:COLORES Fg 7 Dfó gm lbó. Ft: lbó pp. Dfó ñ l v fg 8 ESTUDIANTE SELECCIONAR() PROPORCIONAR DATOS() SELECCIONAR TEMA SOLICITA DATO GRUPOS DE SEÑAS MUESTRA SEÑAS EVALUA SOLICITA DATOS() PROCESOS DE SEÑAS SOLICITA DATO MUESTRA VOCALES () MUESTRA NÚMEROS() MUESTRA COLORES() MUESTRA DÍAS SEMANA ()()

21 Ml vtgó, pl l ll ftw. C t tt pbl ó p, Sltll, Chl Méx Dñ Itó Fg 8 Dfó l ñ l E t tp ú my mptt l ft, b l mpt q t l y mj l, bó bt, txt t. Cfó/pgmó S pl lgj pp, t t gó t vt. Pb: Pb U. S pbó l tó l l mól p g q l fmó fly fm h y l pgm q tá pb. Pb Itgó. S tg l t mól y vfó q g l l mól. Pb Cj Ng. El tlz l ftw p pb fl, t lm pf. Pb Cj Bl. S llv b v l óg ft y g fll. Pb Bt. L pb bt llv b p l fl l ft Ct Ató Múltpl p v lt fm l ll. Cm lt l pblm fm t l pb bt, l ll l ftw llv b mf p í pp vó l pt p t l.

22 Tékh, 2008, Vl VI, º9 B Fl M, Cé E Ct Dlg U l pltll p pl t l ftw. Et t my mptt, p l Tbl g mtlóg (v tbl 1) mpl m pltll p pl l t, l q l ggm lm l l zq p t l lt p ó y p ñ, l ptv t l vbl l mt:, vl p, l. L fh y l mb l p q lzó l mt. Rlt S lz ál tít l t t p mpb hz hpót, p í tbl l l. 3. Cl Rlt bt l pyt vtgó - ll, pé pxmmt 4 m ftv Cmó y Lgj t pí l h m, xly v y í ftv. El t lzó 45 lm pl y pm, t 4 y 12 ñ. S tbjó 11 ñ p tv y 34 p tltl. S t l ñ h y m v l m l l, lg p 8 10 plb p m. E vbl gl b l tm; vl, fml, l, lmt, ml, m tpt y í l m. Q fm glbl p 30%. Empl C y L t mt v l m, m lt l gt: Apzj=f (ñ, plb, pt, tíml/pt) S q pzj vbl pl, 90 plb p pl l pt 30 mó l, b l mt y mó múltpl m pt l tíml mltm. E t pt t l mpt l ñ p, má b q l ñ ptl l vbl y mp gf. Cmptmt= (tt, tó) Ató p. S lg fj l tó p pí pzj plg (ht 15 mt pm p tv), p í má áp q l l.

23 Ml vtgó, pl l ll ftw. C t tt pbl ó p, Sltll, Chl Méx Att. Ptv l pzj bté l my l l tm té. Tlgí Ifmó=f (ñ, txt, fmó, tíml l t, mág) L ló l tptó l ñ ví l mg y l txt, myó l pblm tló 50%, l pm l l vl l l ft l vbl tlgí fmó. Itmt Evló. S CYL m tmt vló, pq ftbl tf l vbl p y pl (tbj vl) mpl l fg 3. El pt ml h mpl t t mt l gt Sm Dll Pyt Ivtgó, Tll Ivtgó I y II tt l Ig Stm Cmptl l Ittt Tlóg Sltll. Et l ppl hllzg tt pm lt l gt: 1. El lm lg tbl ó t l ml vtgó qí xpt y l mtlgí ll ftw. 2. L l l ml vtgó q y l lm lf l pblm l pyt vtgó, vl t f l mm tmp l tp tmó qmt p lq mtlgí ll q l lm l. 3. El ml l flt t pfl Igl lm ll ló tvé l ptó lgb p l mj l vbl. Vbl q á vl l f pb l ll ftw, y l mm tmp tbl mpó l hpót plt lmt.

24 Tékh, 2008, Vl VI, º9 B Fl M, Cé E Ct Dlg 4. L tt l lm tfm ptí p ptpó l ll tbj vtgó, h tv tgl q l l mt mp pló y tt mt pl, m mt l lt bt. S lg hm t ml pát y gl tvé l l l lm pl l p vtgó, l mtlgí ll ftw y mb tt h l tbj vtgó. P l t gí pát q pá pl ó y fq mpl. Bblgfí Alt, F., A, Mª.C., F, A., Rm, R. (2000). SIMICOLE. Ml p pf l Stm Mltm Itó l Cmpó Lt. Vl: Uvtt Vlè (Et Gl). Sv Pbl. Al, P., Gtéz, A., Fáz, A, Vlm, M. (1991). El lm pblm ó. Impl ll. L tv pl l ñ f tv. M: Ct Nl R p l Eó Epl. MEC MARCHESI, A. (1991). El ll gtv y lgüít l ñ. M, Epñ: Alz Etl, S.A.,. Vg, M. A. (1999). P p. Pptv ppgóg y hbltt. Epñ: Sgl Vt Epñ Et S.A. Rv, L A. (2004). Cóm h t mtí?. Méx: Etl tll bt S.C.L. Smp, Rbt (2007). Mtlgí l Ivtgó. Méx: M GwHll. Slltz, t l, (1980). Mét Ivtgó y l l l. M: 9ª. Eó Rlp. Smmvll I (2005). Ig l ftw. Epñ: 1ª Eó, Etl P A-Wly. Tmy M (1994). El p vtgó tíf. 3ª E., Méx Lm.

SUBSECRETARIA DEL EGRESOS HACIENDA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RELACION ESCALAFONARIA Y/O CADENA DE MANDO

SUBSECRETARIA DEL EGRESOS HACIENDA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RELACION ESCALAFONARIA Y/O CADENA DE MANDO H UBT L G H U V VL UL VLUÓ L UT FH L LBÓ M Ñ o. G G M L UT VL VULG LZ L TM ULTUL TLGÜ L LF Y/ M TUTU LF: G VL M VULG. L.. TLGÜ M: JFTU TMT VULG. L.. TLGÜ VULG. L.. BLGÜ VULG L TM ULTUL LB VLU. GT L TLG

Más detalles

State of California Health and Human Services Agency Department of Health Care Services

State of California Health and Human Services Agency Department of Health Care Services S f Clf Hlh Hm S Agy Dpm f Hlh C S TOBY DOUGLAS DIRECTOR EDMUND G. BROWN JR. GOVERNOR Ob 24, 2014 TO: ALL COUNTY WELFARE DIRECTORS 14-39 ALL COUNTY ADMINISTRATIVE OFFICERS ALL COUNTY MEDI-CAL PROGRAM SPECIALISTSLIAISONS

Más detalles

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia.

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia. Ñ D D Z Ó U Y B B M V Ó M G G jy j P K ó b xm y : W ñ y é xvz fm / g y fó bj y V km / f 1 3 5 7 8 10 10 12 14 15 17 17 22 24 ó y m mím b! F -, m Dm m ó y m bá b gé m fz m / V q vó FDM f m mé j í bj g g

Más detalles

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile PROGRAMASDI SE ÑADOS PARAT I MAXI MI ZAL APRE SE NCI ADET U E MPRE SAE NL ASREDESSOCI AL E S CONL OSCURSOSDEAUL ARE SSAC DE SCUBREL OSCURSOSQUE DI SE ÑAMOSPARAT I E f ñ p p q ñ ym mp f q b,p p p E p g

Más detalles

Filiación en Colombia: de la incertidumbre a la ciencia. Una recensión legal y jurisprudencial

Filiación en Colombia: de la incertidumbre a la ciencia. Una recensión legal y jurisprudencial Cé Augut Gu Díz * Fó Cm: tum. U ó g y juu Rum L vuó gtv y juu u fó Cm, mut óm útm tm t h y gét, qu j qu í t é vguó qué v u ujt. E t tíu z u xmó ít tm. P v: fó, u tíf, í t, fm, t v. Fh ó: 15 tm 2010 Fh

Más detalles

PROFESIOGRAMA CLAVE DENOMINACION DEL PUESTO NIVEL SALARIAL TRAMO DE CONTROL CLAVE REPORTA A NIVEL SALARIAL FUNCIONES

PROFESIOGRAMA CLAVE DENOMINACION DEL PUESTO NIVEL SALARIAL TRAMO DE CONTROL CLAVE REPORTA A NIVEL SALARIAL FUNCIONES ÓG: --19 / Versión: 0 /F.:07/12/04 ÉUL VLUÓ UT ctualización: Febrero 2009 FGM LV M L UT VL LL T MT Y FZ TM TL LV T VL LL T LV UV VL LL JF TMT TBL Y TL UUTL JF TMT V MTTV T T UT UTBÚ HF GU FU G L Gestionar

Más detalles

ME DIO AM BIEN TE FR ES EN

ME DIO AM BIEN TE FR ES EN ME DIO AM BIEN TE FR ES EN DESIGN GRAPHIQUE : CLARA. C / 2012 GUIA DE FICHAS TÉCNICAS Pm p Pámb gí L vzó t mtp, mt vtmt. Gh E t, m, t pt, m mbt y, p gt, t vzó tá jg mp, ó q vm b, p m q q tq g fí q pm hv,

Más detalles

1 P e r i ó d i c o E L SOL, de Costa Rica, PIO B ARO JA

1 P e r i ó d i c o E L SOL, de Costa Rica, PIO B ARO JA 1311)1 3\ J P ' P - P T PB P PT P F TV TfT' T G 111 ' T P V (g 0 2 5 ( 10 J 1957 j J 2 4 ú 600 Ñ V * 40 1 P J é x H V Z H! é z > ) x; z ); 3 - g T - - - X T J T P H P G J G (Tx g H) T TG B TT F H (Tx g

Más detalles

r o l l d e l d o c e n t e e n a u l a s c o n s ó c r a t e s

r o l l d e l d o c e n t e e n a u l a s c o n s ó c r a t e s t ó t Pg. 2.3.4.- t ó pz tz Sót?. ALTA. tgó pt t. SUMA M Ep Sót. b h y. 5.- b h g. () tz t P.D. ót. (b)tz ptát. 7.8.9.10.- p 11.- ó t ó t. b ptó. 12.- f z ó t ó t. 13.- p g p y t t z. h tgó. f 6.- Pg.

Más detalles

C-Manufacturing: Usted ya escucho hablar?

C-Manufacturing: Usted ya escucho hablar? C-Mg: U h hbl? AMÉRICA LATINA SEPTIEMBRE/2002, AÑO 3, N O. 8 m m m b l p b h g m l g k m m g l - m g m - b l b m m m b m g l k m m b h g - m m l g m g m m m m l p k m m b k g l - m m g b A q mpl l l C

Más detalles

014-15 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU

014-15 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU APARATO LOCOMOTOR PROFESIÓN ASISTENCIA RE BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN INTERVENCIÓN SALUD RESPUESTA INNOVACIÓN ME DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU NALIDAD PEDIATRÍA PRÁCTICAS

Más detalles

CICLISMOSB nº 2. temporada 2012. Resumen de la temporada en datos. Bonita ruta por Navarra PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS NOV.

CICLISMOSB nº 2. temporada 2012. Resumen de la temporada en datos. Bonita ruta por Navarra PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS NOV. CICLISMOSB º 2 NOV. 2012 RESULTADOS tpd 2012 R d tpd dt EN SOLITARIO SANTI Htdd, dd y tj qp PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS EN PORTADA, CICLISTA SB A DESTACAR: M Jd FOTO: OSKAR MATXÍN EN EL RECUERDO:

Más detalles

- Con peatones - Con ciclistas - Extraescolares - Concurso

- Con peatones - Con ciclistas - Extraescolares - Concurso l i v ó i Pl ñ 6 1 y 2 1 P jóv L Fió CNAE lbió l Diió Gl Táfi (DGT) l Fió l Sgi Vil (Fvil) y l Uió Nil Jf Plií y Diiv Plií Ll (Uijl) mh iiiiv l bjiv mj l gi vil l jóv l liv my ig. Aivi Má ifmió: 607 814

Más detalles

015-16 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU

015-16 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU APARATO LOCOMOTOR PROFESIÓN ASISTENCIA RE BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN INTERVENCIÓN SALUD RESPUESTA INNOVACIÓN ME DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU NALIDAD PEDIATRÍA PRÁCTICAS

Más detalles

Mapa de los ríos de España

Mapa de los ríos de España p l í pñ í l l l v g í l bg í g í c g b g í ló g p í l í b ch í í í H H ñ j í í Í J j l í é í ó í gó í í í l m ü g í l í J í Jm g í ll g í g y l V í Ág Á b m Í m í É H í j í ló Í í í g í b í Ó g í í í

Más detalles

Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS

Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS up v - I u u u u uó ul Rgó Pbló ub g l públ l m Pbló ub m gu v l m Fm g gu v vé l Públ vé m lv % Pbló m gu v bl Mpl 6.553.090 4.845.302 100,0% 0,0% 100,0% Vlpí 1.336.468 1.336.428 100,0% 0,0% 100,0% O

Más detalles

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Flt HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN G Hiti l At Uivi Jé GRADO EN HISTORIA DEL ARTE PRESENTACIÓN DEL GRADO L Hiti l At iili itífi híti q ti bjtiv iil l álii l títi í tib il t l hiti l lt tit b lvt

Más detalles

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución . Tbj Dpm : E m y p p f y pf m mu. Au: Y A Péz. Tu: M. M Du V. Pf ux. Cu: 2012-2013. Añ 55 Rvuó Pm P ñ bjm, pqu qu b qu, pqu pz mu. Jé Mí. (1) Agm A p qu h hh pb u fm u qu z bj, p : M pf Dp. Euó P. M u

Más detalles

PROFESIOGRAMA CLAVE DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL TRAMO DE CONTROL CLAVE REPORTA A NIVEL SALARIAL RECTOR

PROFESIOGRAMA CLAVE DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL TRAMO DE CONTROL CLAVE REPORTA A NIVEL SALARIAL RECTOR ÓG: --19 / Versión: 0 /F.:07/12/04 ÉUL VLUÓ UT ctualización: nero 2011. FGM LV MÓ L UT VL LL JF TMT L, VLU Y GTÓ L L TM TL LV T VL LL T LV UV VL LL VLUÓ Y GUMT TÍT JF F T TMT G L F FU GU oordinar el mantenimiento

Más detalles

D e p ó s i t o Legal M PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN

D e p ó s i t o Legal M PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN A Ñ O 1975 NUM. 17 D E JULIO 1» OFICIAL DE L A PROVINCIA D E MADRID D p ó Lgl M-2-1938 ADVERTENCIA IMPORTANTE! m q l ñ All y S b BOLETÍN pá q j p l mb pmá h l b l g. A lí fó p. Tm 3 7 5 p ; m 750 y ñ 1.500.

Más detalles

Accesorios para Eslingado

Accesorios para Eslingado g E p A A p Eg A p Eg pyght 2006 Th by Gup, I. T h v 127 T HG-223 L qu t p g by gu HG-228 DISEÑO L p v tó t b 5 v g ímt tbj (FF-T- 791). m FATOR DE DISEÑO, gmt u mutp g ímt tbj tág p ft ñ. L g uptu g fuz

Más detalles

C.E. LA MERCED Y SAN FRANCISCO JAVIER. Revista Informativa. Número 41 AÑO 14. JUNIO 2013

C.E. LA MERCED Y SAN FRANCISCO JAVIER. Revista Informativa. Número 41 AÑO 14. JUNIO 2013 C.E. LA MERCED Y SAN FRANCISCO JAVIER Rv Ifmv Núm 41 AÑO 14. JUNIO 2013 NOVEDADES BACHILLERATO CURSO: 13/14 INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN HORARIO: M: 16,30-18,00 h. Jv: 14,00-15,00 h. (Sm) ACCESO: T m

Más detalles

Servicios de Salud Para Las Escuelas de el Departamento de Educacion del Condado de Monroe

Servicios de Salud Para Las Escuelas de el Departamento de Educacion del Condado de Monroe 2014 Sc S P Ec Dptt Ecc C M FAVOR DE REGRESAR ESTA PAGINA DESPUES DE HAVER MARCADO UNA DE AS OPSIONES QUE SE MENCIONAN ABAJO ME ESTOY INSCRIBIENDO EN A CINICA DIRIGIDA POR A ESCUEA, INCUYENDO AS PRESCRIPCIONES

Más detalles

La distribución de beneficios por acceso a recursos genéticos en las normas nacionales... de los países de la Comunidad Andina y Brasil 1

La distribución de beneficios por acceso a recursos genéticos en las normas nacionales... de los países de la Comunidad Andina y Brasil 1 lí lxd Rj íz* L dó d f p gé l l d l pí d l Cdd d Bl 1 T f g l gl f f d C d Bzl F d pó: 10 d j d 2013 F d pó: 24 d g d 2013 R l é d íl z l p d dó d f d l q gl l l R Gé, Bgé P Gé Pú, d, Blv Bl, 2 pp gl d

Más detalles

Tema 7: Optimización de redes logísticas.

Tema 7: Optimización de redes logísticas. 7: Ozó s lgss. N : Ls s 7 y 8 sá s ls ls l gó á s ás y sgfvs l g sss: ls s lgss y ls ls sls. P vs f ls ss s l s s s lvs ls q ls ls sll y gó á q g fs l l s lg ls ls l g sss. Es sgf q q s s á s ss ls ls,

Más detalles

Juego on-line: De alternativa de ocio a problema de adicción

Juego on-line: De alternativa de ocio a problema de adicción G zk k 1 Jg -l: D lv d pblm d dó Tll q dll l vdd Apdd ñd? Ipó d Gzk l Plfm BST BI V d Hlly K Gzk Gzk m l Cmpñ fv d l RGI A b l M Ggghm 30 ñ d Py Hmb Bzk y dpdd d vld V gd l CSSAA Fmó: Ilg ml II d vld.

Más detalles

ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES

ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES MUNICIPIO DE TOLUCA 2000-2003 MUNICIPIO DE TOLUCA P Mup C. Ju C Núñz Am S Mup C. Ju Rf Shz Gómz D G D Ub, Ob, Sv Púb Eí C. G P S D Eí C. Mó Vu Gz 2000-2003 ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES ABONOS C A

Más detalles

Reconsiderando los fondos sociales: Los canjes de deuda para educación

Reconsiderando los fondos sociales: Los canjes de deuda para educación R f : L j u p uó O Ugh L f Lé é u yu pz y u vó pg yu pí, f h v u pó p f ó v qu p ñ é p gó p pz y pó pí ju pñ zó p pí h ú á g L ó g y f qu é uó, p y u á uy u uv pz qu xp u M y qu pp u pz p L f í u p, g,

Más detalles

PRESUPUESTO APORTACIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PRESUPUESTO APORTACIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Á PPT H T BT.TÓ T FT T PPT PTÓ T PÚB 100.000 euros (implementación de las herramientas informáticas y formación de los profesionales implicados) V PÚB TT Ñ 1 Ñ 2 Ñ 3 Ñ 4 Ñ 5 Ñ 6 Ñ 7 Ñ 8 Ñ 9 Ñ 10 50000

Más detalles

CIUDAD EN EVOLUCION BURGOS EVOLVING CITY

CIUDAD EN EVOLUCION BURGOS EVOLVING CITY CIUDAD EN EVOLUCION BURGOS EVOLVING CITY Aq Bg zm,, m g, m, mb ó, fv, v m. U m vó v ( v f m má m E), q b v ó m. Ag Bg z, g, w b v b f vm, mm, xg, f m v bf. A m w v v ( w f m m mm b E); w v g w g m. Bg

Más detalles

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD É U Q DE A S O M A V Y O H R A L HAB N

Más detalles

Historial de Salud del Pasciente

Historial de Salud del Pasciente Ht S Pct Nb Pct: Tf: Dct Cbc: ccó Fch Nct: Fc Fc T Hj/ 504 IEP xpt: S N Ht Mc Pct ADD/ADHD S N Ef Czó S N A S N R Ifcc R S N Pb ñ c S N Sg N S N Tt c g SI N Ní S N Pb tt/tt S N Nct Pt S N Cc/c S N Tt Ep

Más detalles

BASES PROMOCION PROMOCION POSPAGO NEGOCIOS Y EMPRESAS NOCHES GRATIS Y DOBLE DE MEGAS

BASES PROMOCION PROMOCION POSPAGO NEGOCIOS Y EMPRESAS NOCHES GRATIS Y DOBLE DE MEGAS BASES PROMOCION PROMOCION POSPAGO NEGOCIOS Y EMPRESAS NOCHES GRATIS Y DOBLE DE MEGAS 1. Territorio y vigencia: La presente PROM OCION es organizada por OTECEL S.A. (en adelante OTECEL y/o M ovistar), válido

Más detalles

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto!

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto! Bq Iw Mm i ñ 2000, Pi Bi Ci igó á 129.000 imi biógi y m Mm i Bq Iw. L gm mñ mm á hábi g vi y im. m áb fi q mb bq. bi ió imi, q v i y. vi i ig á gi; ii mi ih k, y miég hi. bg imó f mñ Mm i Bq Iw. í á úim

Más detalles

WONDERPONDEREO NAVIDENO Propuestas para pensar sobre la Navidad

WONDERPONDEREO NAVIDENO Propuestas para pensar sobre la Navidad WONDERPONDEREO NAVIDENO Ppt p p b l Nvidd p Ell Dthi & Dil Mtgó 1. Jmó. 2. Jg d ctcci. 3. Sphé. 4. Ct d ft. 5.Pc c pz xótic. 6.Dptd. 7.C. 8. Bmbill b id. 9. Smb. 10. Odd. 11. Dii. 12. Niñ. 23. Git. 13.

Más detalles

Calendario de Exámenes

Calendario de Exámenes E p Igí y Tgí (ó Igí I) CURO 2014-15 C Exm GRADO G Igí (gm) G Igí Eó I y Am (g) G Igí Qím I (gq) TITUACIONE EN EXTINCIÓN Igí Am y Eó I (IAEI) Ap Ró Cmó Oó Am ó Igí I E p Igí y Tgí m 23 j 2014 P h g G Igí,

Más detalles

Telf

Telf I ó z y b y S. v p y C A, 1,5k. p Eá ú b Vy y py Rg Cb. N v p p gp, v, p /, T Bg p p, v,. x pk 2, 10.000 C á, pb á p A) y v Wp (H v Bbb S, q j p p. v p v pá pk. T. 647 975 975 www.x v A H Wp Aá g 25. x

Más detalles

DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTACION INTERIOR Y LAS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS NO MÉTRICAS

DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTACION INTERIOR Y LAS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS NO MÉTRICAS DETERMINCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTCION INTERIOR LS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LS CÁMRS FOTOGRÁFICS NO MÉTRICS B D. Díz Ríuz, Gl Ház S S Hé Gzáls Gí Jsé Mul Cvz P GEOCUB IC,, Pl. C.P. 00, CH, Cu,

Más detalles

La participación como mecanismo de consenso para la asignación de nuevos derechos

La participación como mecanismo de consenso para la asignación de nuevos derechos Gl p Rdíguz* dé Góz Ry** L ptpó d p l gó d uv dh Ptpt u h f gt f w ght Ru l pt tíul t bjtv t l pt qu p l ptpó, d, l d d l udd l p d gó d uv dh, l tó d u td l d dh h u td btl d dh. t td, tvé dl vluá l ddd

Más detalles

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1852 Panamá 15 de Febrero de 2000.

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1852 Panamá 15 de Febrero de 2000. ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Ró Nº: JD-1852 Pá 15 Fb 2000. POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA A CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., COMO OPERADORA EXCLUSIVA DE LA RED PUBLICA, QUE SUSPENDA DE MANERA

Más detalles

ё! " #%$ & ')(*"+,-/.0 "12436572 89: "%;= @?A1BDC=EF@GC=HJIKELNMPOQC=RTS)UVWXLYUZ[L=MP\)]^LJ_`CNEQabI[RcRTLYRYMdeCgf%I[hQi2UHkjlV monlpq C=E)U2C=RXrNs1sut vuwyxz!{,w { }~%~%!&}{!}G{ { +~l4~% &}-X~%;~N,oя

Más detalles

1. APUNTES A MODO DE INTRODUCCIÓN

1. APUNTES A MODO DE INTRODUCCIÓN D m f b m z Rí N g y y N q é g m m q f mp x p ó h b y h p v ó -y q mb p m. N ó z v m q v p j yp b f p v yv p, b á g yg m v m.p g v j g ó b q ú m y y z ñ á, f P g p, p m.u q m z p p z p q y í v z h Rí N

Más detalles

LA EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE

LA EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE BIHLWIEDEMANNCOM ME EDICIÓN f M A u C z C z Wl h z Th z ll u u u fu Th z ll k u h f ubqul h p h f u h fu Pl hv u h p f h F h p, u h p h h f l fu l If u u hh u p h, pl u h z h p f Clk Nx f u p h f M A u

Más detalles

Estado moderno en Argelia: Poder y sociedad. Modern State in Algeria: Power and society

Estado moderno en Argelia: Poder y sociedad. Modern State in Algeria: Power and society E Agl: P y M S Alg: Pw y P Mg Wbg* Fh pó: 30 bl 2016 Fh pbó: 25 y 2016 RESUMEN El p l l l l ó l E-ó Agl, l f l, é gbbl,, g y b l pbl. P l l l x lz xlzó hó l hh l lzó Agl, ll vó l p lzó p y l l E gl l l

Más detalles

Lee y señala las palabras que te indican. mesa pelo oso polo. mapa lola papá mamá. palo lupa sopa pupa. pala pepe pipa muela.

Lee y señala las palabras que te indican. mesa pelo oso polo. mapa lola papá mamá. palo lupa sopa pupa. pala pepe pipa muela. Lee y señala las palabras que te indican mesa pelo oso polo mapa lola papá mamá palo lupa sopa pupa pala pepe pipa muela pie lee osa lupa Lee y señala las sílabas que te indican p m l s pa me si lo pu

Más detalles

Masa y composición isotópica de los elementos

Masa y composición isotópica de los elementos Masa y composición isotópica de los elementos www.vaxasoftware.com Z Sím A isótopo Abndancia natral Vida Prodcto 1 H 1 1,00782503207(10) 99,9885(70) 1,00794(7) estable D 2 2,0141017780(4) 0,0115(70) estable

Más detalles

estilo 765 * clásico minimalista tenemos tu tu baño vintage para reformar Tu baño completo por sólo: + grifería lavabo y baño + revestimiento

estilo 765 * clásico minimalista tenemos tu tu baño vintage para reformar Tu baño completo por sólo: + grifería lavabo y baño + revestimiento iilit lái itg til t t f t bñ PRECIS Pi áli ht l 3 iib Ftgfí iág ttl P t l ftgfí bit q tá ili l i Rtiit Blí x0 y it Blí 33,3x33,3 Lb Viti y gif Viti-N C N ily bl xili, j i tll I Viti T bñ lt ól Lb i gifí

Más detalles

MODELO DE DESARROLLO ACADÉMICO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

MODELO DE DESARROLLO ACADÉMICO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES MODELO DE DESARROLLO ACADÉMICO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES Mí Guv Amfu, Cult y pf uvt Itduccó L ctt cmb qu ucd dí dí, hc c mptv pp u mdl d dll cdémc

Más detalles

MEJORA INTELECTUAL, MORAL Y MATERIAL DE LA CLASE FACULTATIVA.

MEJORA INTELECTUAL, MORAL Y MATERIAL DE LA CLASE FACULTATIVA. M U I. 3». «J l!'jlííóf] H!Kp f I S P R I M E R üjí ) AÑO. lí IIIIII íjíq*! 'l) M I T.! m «. 'll l í ' l S O Y / ; l l I * ;! ' t

Más detalles

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN If Autu IFORME DE AUTOEVALUAIÓ Stí G u Yk p 1 Stg F: (56-) 816 88-816 88 4 Fx: (56-) 816 88 1 E-: x.h@h. ;.@h. g Ogz (u t) t ut y - www.h. - - If Autu b Ogz: SUERITEDEIA DE SALUD DKDKDKDKD RUT: 6.81.-7

Más detalles

c i I a a C " a l 2 C C N I M amico t e s a r b o S c i e d d 7

c i I a a C  a l 2 C C N I M amico t e s a r b o S c i e d d 7 www.. ó P M L " 5 1 0 2 M O A H N A M B y u S.. www j b P 2015 b p S 7 PREMO DEL OM MANHAOM 2015 P. Obj. v P Só ó L M MANHAÓM 2015 Sgu. Su, pz y ug pó. 1. L u pá gú qu ju Ax y qu á pb wb www.. E é uy pb

Más detalles

PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION A DISTANCIA

PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION A DISTANCIA AM00 ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS Y HOTELERAS E D B D A C C E C A AF99 ADMINISTRACION FINACIERA DE EMP. TURISTICAS Y HOT. C E D D A B C A D E AG99 ADMINISTRACION GENERAL C C B A C E D B A D AO01

Más detalles

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS PF V Q M omos una firma de utsourcing en soluciones integrales de Gestión Humana, siendo su aliado estratégico para la capitalización, retención y consecución del mejor recurso humano en su organización.

Más detalles

Reglamento de D i v er s i ones y E s p ec tá c u los P ú b li c os Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo 2007-2009 e n t e M u n i c i Z a t n e j o, J a o, a h a t a n t e m u n i c i o h a g o

Más detalles

A R N E S E S ABRAZADERA DE BOBINA UNIVERSAL ABRAZADERA DE BOBINA CHRYSLER UNIVERSAL KB-U CILINDRICA TODOS

A R N E S E S ABRAZADERA DE BOBINA UNIVERSAL ABRAZADERA DE BOBINA CHRYSLER UNIVERSAL KB-U CILINDRICA TODOS Z V K- Z V Z K-95 G K-96 Y 2ª G K-97 VV M V K-98 F 9007 K-99 V K-100 MV K 84-89 K-101 K-102 J M 678 K-103 G K-104 M FG 93-97 K-105 J M 679 K-106 Y 1 K-107 V G K-108 V G K-109 VV M G K-110 MV K-111 G K-112...

Más detalles

! "#"" $%"&%!#$ % ''(%))* +,)-., &/) * ) 0 &/)! * $) % #$ 1' &/)! * ) 2 3 % "/ (,445

! # $%&%!#$ % ''(%))* +,)-., &/) * ) 0 &/)! * $) % #$ 1' &/)! * ) 2 3 % / (,445 ! "#"" $%"&%!#$ % ''(%* +,-., &/ * 0 &/! * $ % #$ 1' &/! * 2 3 % "/ (,445 66 % 6 666 1, 6, * $ &, 6+ " $ / + 65 $$ /, 5 656, 7, 8. 65, 1. 65+ " - 655 $9-65. - 65- " - 65: : 65; & & : 65< ",$/=> ; 6564

Más detalles

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL AÑO 2011

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL AÑO 2011 UU GÁ FUL Ñ 2011 MV J GGM UUL L GB MUL L H M M Y L GB sesoria Jurídica LL Fiscalización de bra ública JUV elaciones úblicas samblea antonal omité ívico de esarrollo antonal Mesas de oncertación, onsejos

Más detalles

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD VIAL - DIRECCIÓN DE VIALIDAD Página 1 de 45

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD VIAL - DIRECCIÓN DE VIALIDAD Página 1 de 45 DEPRTMENTO DE SEGURIDD VIL - DIRECCIÓN DE VILIDD Pág d 45 RESUMEN U d bjv má mp d ñzó fmv, g m p q d f d m fd y g. E d d, m d pq vh y d v gí m GPS, fí móv, p pgm vj, h gd p d vgó y p h d z m d dñ d ñ fmv.

Más detalles

F I C H A D E P R O G R A M A S

F I C H A D E P R O G R A M A S G D MDD D MDD F H D G M FÓ: DÓ D MDD GM: ÁM D : ÁM D D MDD D MDD Ó: ÁM D D GM: D D ÁM D. M D G GM/Í D G D GM M % /. G D. G Y V. G F. F. V. F D. V F. V F......,,,,....., ) Función fiscalizadora de la actividad

Más detalles

Revista Informativa. Número 40 AÑO 14. MARZO 2013 C.E. LA MERCED Y SAN FRANCISCO JAVIER PO~LANCO~ /BURGOS

Revista Informativa. Número 40 AÑO 14. MARZO 2013 C.E. LA MERCED Y SAN FRANCISCO JAVIER PO~LANCO~ /BURGOS C.E. LA MERCED Y SAN FRANCISCO JAVIER Rv Ifmv Núm 40 AÑO 14. MARZO 2013 O~LANCO~ /BURGOS JESUITAS BURGOS C.E. N S. M y S F Jv 1/mbfU IJ ~wía p L03,.~... Eó If Eó m Eó S Bh C Fmv CI Cb~ fó,.,...'~,.,. (E.

Más detalles

PRESCINDIBLE CARA, INSEGURA SIN FUTURO. l en acción

PRESCINDIBLE CARA, INSEGURA SIN FUTURO. l en acción ENERG Í N U C CR, L E INSEGU R: L R Y PR ESCIND IBLE R C, í v y í L bf f INSEGUR á, í h, y b í hb z z SIN FUTURO PRESCINDIBLE L í, á, R y ñ í yí í y f y á D N E N E V N E I C N E R HE ó í L L f h, v T

Más detalles

Valora la madurez y destrezas básicas:

Valora la madurez y destrezas básicas: Etct d l PAU FASE GENERAL (Obligtoi) Vlo l mdz y dtz báic: Compió d mj Uo dl lgj p liz, ittiz y xp id Compió báic d l lg xtj Coocimito y técic d mti d modlidd FASE ESPECÍFICA (Volti) Elció d coocimito

Más detalles

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España*

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España* H Pú Eñ / Rw P E, 203-(4/2012): 23-56 2012, I E F L I S: Mó Eñ* LOURDE JEREz ARROO U Ex FIDEL PICO áchez REDE-U V R: A, 2012 A: J, 2012 R E ú é í I, ACE y CIT, h ó. E j q í Eñ ó, é ó AI. L z y, y ó ó x

Más detalles

TALKINGISTEACHING.ORG

TALKINGISTEACHING.ORG l b T Tlk Wht c o my lo ock? Wht c olo you? Tlk, d, d ig with you child ight fom th tt. It build thi bi d pp thm fo ucc i chool d byod. Fo id, viit TALKINGISTEACHING.ORG Sh you tlk, d, ig momt t th ludomt!

Más detalles

!!" # $ $$ # % & ' ! " #!$ % & ' %' $ % ( ) )

!! # $ $$ # % & ' !  #!$ % & ' %' $ % ( ) ) !!" $ $$ % ' (! "!$ % ' %' $ % ( ) ) ) ) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$* *$ $ +$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Más detalles

Urox Q at: Módulo III: Weta m ub eya l ri uya ik uxo l alk wa linik pa k ulaj Conozco los métodos de planifi cación familiar OXLAJUJ AJPOP

Urox Q at: Módulo III: Weta m ub eya l ri uya ik uxo l alk wa linik pa k ulaj Conozco los métodos de planifi cación familiar OXLAJUJ AJPOP U u x xuu ut u t w u xuu u K Et y xu utu y K 3 KLMNÑOPQRSABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSABCDEFGHIJKLMNÑOPQR Ux Q t: Móu III: Wt u y uy ux w u Cz ét ó yt ó ttu u y u y uw u x ut zu uöu OXLAJUJ AJPOP P ó, 21 t 2012

Más detalles

INF-VALPARAÍSO-02. Asistencia solicitada por: COE REGIÓN DE VALPARAÍSO, COE NACIONAL

INF-VALPARAÍSO-02. Asistencia solicitada por: COE REGIÓN DE VALPARAÍSO, COE NACIONAL EFETOS DEL INENDIO DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2014, OUNA DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO: ÁREAS DE RIESGO POR REOIONES EN ASA SEGÚN INSTRUENTOS DE PLANIFIAIÓN VIGENTES Y ESTUDIO DE PELIGRO DE SERNAGEOIN.

Más detalles

R U R C N A A R U A N T N E A MA Q ÁREA DE SE

R U R C N A A R U A N T N E A MA Q ÁREA DE SE S) O (O L SDO D S) FCHL (O S) ILIO (O M BLDO) O D G D Z D C S ( I S) CBLL LIS (O SÉ S JO O) S LO XXI (VIG SDO SIG IGO) LBI (V IGO) S VS (V FOLLS O IGO) S X X (V S GO) CL (L S (VIGO) MÍIMO GO) S PIO- SI

Más detalles

Centro Medico Nacional Siglo XXI Hospital de Especialidades. Alergia e Inmunología Clínica

Centro Medico Nacional Siglo XXI Hospital de Especialidades. Alergia e Inmunología Clínica t Md N S XXI Hspt d Espdds I INMUNOGLOBULINS R3I D. Pt M O F Rs Méx, D.F. J d 2012 Dfó J 2012 F d pts ds, p déts. I I bás y Psw T t, 2004 D. Rs. R3 I S s pps dds d dd h ft td tp d ss. Ls tbts bós sftvs

Más detalles

Departamento Informática. Diputación Provincial de Soria

Departamento Informática. Diputación Provincial de Soria 3/6/ www.po. Mo éo y ogzvo Dpo Ifoá Dpu Povl So Ju Clo G www.po. Mo éo y ogzvo SORI Supf:.36 K Hb: 95. D: 9 hb/k PONTEVEDR Supf: 4.495 K Hb: 959.764 D: 4 hb/k Ju Clo G 3/6/ www.po. Mo éo y ogzvo Dbu poblol

Más detalles

! "#$ #% AC: CN=AC DNIE 003,OU=DNIE,O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA,C=ES. Firmado por: GARCIA TELLO, JESUS (FIRMA)

! #$ #% AC: CN=AC DNIE 003,OU=DNIE,O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA,C=ES. Firmado por: GARCIA TELLO, JESUS (FIRMA) #$ #% &'() )*+,-**. / *( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0 *(*( 1 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Más detalles

IPC PLAN 6º EPO 2 nd TERM

IPC PLAN 6º EPO 2 nd TERM IP PLAN 6º EPO 2 d TERM ONTENT UNIT 3: GROWING UP! ASSESSMENT I S, w fdg : Hw d f d gw d dp A h hg h k p dg py f y d g Hw h pd Hw y dp d h A dff hd f p I Sy, w fdg : A dff yp f hp A h p d f h f fy d A

Más detalles

Las sanciones económicas y financieras comenzarán a aplicarse el día 18

Las sanciones económicas y financieras comenzarán a aplicarse el día 18 Mí ó í v 1935 ]«- M: Mx 177; í 6 v: Mx 7 v; í -1 : G v v; ñ é: Mx 7088; í 7071: ó : f 1: ñ XXú 5678 :: : 15 é f M 1917 M 3 v 1935 Ó Í MÓ é ~~ í 6 - : «- / ó ú ; f v v - H q - * G * x q q «M f «ó * {( í

Más detalles

asociacionabogadosrcs.org

asociacionabogadosrcs.org º47 T Tm. Año 2013 Rv l Aoó Epñol Abogo Eplzo Rpobl Cvl y Sgo oobogo.og Smo Rv º 47 Eol Vl y l Tbl Ag Po Jv Lópz y Gí l S...5 Do El xo l l olo po l bj vlo Mgl Ágl Lo Am...9 Pá pñol ob ló fozo Agl Epll

Más detalles

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DIRECCIÓN DE TRANSPORTE RUTAS AUXILIARES CD. CHIHUAHUA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DIRECCIÓN DE TRANSPORTE RUTAS AUXILIARES CD. CHIHUAHUA TÍ G GBI IIÓ TPT UT UXII IUU Información revisada el 01/nero/2016 UTI U UX-01 TIP VT G TIP B B T I TIP B B T I I IG Y Q PTIV I TIP B I B U Y U I IV U I T T F TI IT UTI-TGI-T PI V UT UXII I IB TIP TP TIP

Más detalles

fundada en 1996 México Nueva York Los Angeles

fundada en 1996 México Nueva York Los Angeles f 1996 Méxic Nv Yrk L Agl r pii pr llv p cr v. gt tj L Crp Prii l t r iñ p c. C r F c ú i b b cfé ILLY t prpr l i c p Tbié v p pii igrit r j tr cr l tr clit, c frt lbl. c fr pr i rrll pr tr f cr pé hbr

Más detalles

Bajada de paletas de colores negros,azules y rojos. Rimbaud como principal referente artìstico. Canción con su nombre

Bajada de paletas de colores negros,azules y rojos. Rimbaud como principal referente artìstico. Canción con su nombre d p m t U m U dc P, d c p m d mp t I u c d t pc g pt., t d p t d c Ip tc tt mb d, u pìc m c cc cp d v dc y Bjd d pt d c g,zu y j. Rmbud cm pcp ft tìtc. Ccó c u mb ESTELARES Et u bd Agt d Rck fmd L Pt 1996.

Más detalles

Bike & Birds Turismo responsable de naturaleza en Extremadura

Bike & Birds Turismo responsable de naturaleza en Extremadura rus ours urismo esponsable en xtremadura Bike & Birds urismo responsable de naturaleza en xtremadura Grus ours es una empresa extremeña especializada en el turismo sostenible. on nosotros podrás disfrutar

Más detalles

Depósito Legal M T r i m e s t r e, p e s e t a s ; s e m e s t r e, 750, y u n a ñ o,

Depósito Legal M T r i m e s t r e, p e s e t a s ; s e m e s t r e, 750, y u n a ñ o, AÑO L7 LUNES 6 D E MAYO BOLETÍN LA Dpó Lg M-2-8 * Imm q ñ A y S b B O L E T Í N pá q j jmp mb pmá h b g OFICI PROVINCIA - ADVERTENCIA I M P O R T A N T E NUM 07 PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN TARIFA INSERCIONES

Más detalles

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos ) 9; # 2 G9 #2 B;2 # 2 #2?8:2 - A =B# 2## # #B22 A82 2>H#22 >;9

Más detalles

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION (PIC) ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA ÍNDICE

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION (PIC) ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA ÍNDICE PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION (PIC) ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA ÍNDICE 1. MARCO NORMATIVO 2. OBJETIVO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA ALCALDIA 2.1 Objv Epíf 3. DEFINICIONES 3.1.

Más detalles

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Este estudio

Más detalles

Depósito Legal M PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

Depósito Legal M PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ÑO ÉROES 8 D E DE NU F E B R E R O PROVN DE DRD Dpó g -8 DVEREN PORNE mm q ñ S b B O E Í N pá q mp mb pmá h b g DNSRÓN Y E R E S : D Eq- 4 (Hp S J D) - éf: mó 4 p H f: D h m mñ m á P púb : D m m Gbó R

Más detalles

del 6 al 10 octubre 2015 ven y descubre l s del sonido acerca de

del 6 al 10 octubre 2015 ven y descubre l s del sonido acerca de 6 10 b b 2 0 15 p 20 15 v y b 6 10 b 20 15 E Fv I Mú y Nv Tí V S py Sí C E Mhá, Cj N p C y A y C Mx p Mú y A S (CMMAS). E v M p ví pf y, v púb, í f y pv ó b q v í. S h v f p pó y í pá Méx Ibé. E h f p

Más detalles

Ránking Procesador (CPU) Puntuación

Ránking Procesador (CPU) Puntuación 1 Intel Core i7 X 995 @ 3.60GHz... 11825 2 Intel Core i7 980X @ 3.33GHz... 10391 3 Intel Core i7 970 @ 3.20GHz... 9892 4 Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz... 9587 5 Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz... 9582 6 Intel

Más detalles

Cadena y Ligadores. Copyright 2006 The Crosby Group, Inc. All Rights Reserved

Cadena y Ligadores. Copyright 2006 The Crosby Group, Inc. All Rights Reserved A & y Lg pyght 2006 Th y up, I. A Rght Rv 181 FIJANDO EL ESTÁNDAR PARA AESORIOS DE PRIMERA Pu u 100 ó 80. ump qumt pf p 100. ump m, fu y mt qu p 80 gú ASTM A952 y EN 1677. Fj A Aó-Tmp y Rv Ivumt mt u Pu

Más detalles

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA G-C048-F23 GL LGÍ CU HUM talento humano requerido para cada uno de los servicios ofertados capacidad instalada, relación entre oferta y demanda, la oportunidad en la prestación y el riesgo en la atención.

Más detalles

*) -. $) /0 $)* /0. $)*)*"1.00"" $)*)$"(20 $)$03 $)4)*- " 5 # $)4)$- " 3 5 # 4) #2 4)*"(6.0 7) 6" 7)* 8" 0" 1 " ( 6

*) -. $) /0 $)* /0. $)*)*1.00 $)*)$(20 $)$03 $)4)*-  5 # $)4)$-  3 5 # 4) #2 4)*(6.0 7) 6 7)* 8 0 1  ( 6 * -. $ /0 $* /0. $**"1.00"" $*$"(20 $$03 $4*- " 5 # $4$- " 3 5 # 4 #2 4*"(6.0 7 6" 7* 8" 0" 1 " ( 6 "( 7$6#9: 748"66 778"06" ; 0

Más detalles

Que fruta o vegetal crece en un árbol? Sabes? Colorea todos aquellos que pueden ser encontrados en un árbol.

Que fruta o vegetal crece en un árbol? Sabes? Colorea todos aquellos que pueden ser encontrados en un árbol. Dónd ccn? Q ft gt cc n n áb? Sb? C td q q pdn ncntd n n áb. E Pgm d Sc Amntc d Vn Spnh Cc n n áb: dzn, cz, nnj, p n n j m p p h á g n p n t g m q b x y g t Pb: nnj, h, mz, yg, g, n, p, q Cmpt ht c c á

Más detalles

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DIRECCIÓN DE Cotdo 1. Atdts; 2. Polít sttol d vstgó; 3. Msó d l vstgó; 4. Vsó d l vstgó; 5. Lís d vstgó sttol; 6. Objtvos d vstgó; 7. Esttgs d vstgó; 8. Sstm sttol d vstgó; 9. Pl d dsollo sttol 2016-2010

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE AYUDAS MUNICIPALES A LA CREACION Y CONSOLIDACION DE INICIATIVAS EMPRESARIALES INNOVADORAS

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE AYUDAS MUNICIPALES A LA CREACION Y CONSOLIDACION DE INICIATIVAS EMPRESARIALES INNOVADORAS BASS RGULADORAS PARA LA CONCSION D AYUDAS MUNICIPALS A LA CRACION Y CONSOLIDACION D INICIATIVAS MPRSARIALS INNOVADORAS BASS GNRALS XPOSICIÓN D MOTIVOS.- Ay S, vé S Mp Pó ó, p v g py p, ó y p. v f zó j

Más detalles

Experiencias Índice. Experiencias. Formación

Experiencias Índice. Experiencias. Formación Ex Í Ex Av Ogz Szó 2 E Í Ex Pó Py í Abb: L q á g v x y v jg R E: Rfx jg P E: Mh P E P: Tj z, bj v / U q / U ó EARTE: E v Wy: N g b,? CS: P : M Afbzó Ifá: F R Pb: Jóv y / q y b E E / M v: N M: S B M v:

Más detalles

CENTRO DE DOCUMENTACIÚN DE LA MÚSICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. GIMÉNEZ BELLIDO, Gerónimo. "Los voluntarios" n 3 Paso-doble

CENTRO DE DOCUMENTACIÚN DE LA MÚSICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. GIMÉNEZ BELLIDO, Gerónimo. Los voluntarios n 3 Paso-doble CENTRO DE DOCUMENTACIÚN DE LA MÚSICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA Fundación Juan Mach AUTOR: GIMÉNEZ BELLIDO Geónimo TITULO: Los voluntaios n 3 Pasodoble FECHA: M 5 e Biblioteca Fundación Juan Mach (Madid) Biblioteca

Más detalles

Senderismo en Colorado

Senderismo en Colorado Si Cl Pági 2 Yg p j l l Pági 4 Qé tió l ñ Pági 6 Có p v lit g Pági 8 1 V 2015 Si Cl C l ti il ill y á 50 pi tñ p i 14,000 pi (i Cl l til ft ). Et h q Cl l j t p liz tivi v l i lib y tg h pi p t l ivl hbili.

Más detalles

NOTICIAS Sección C. Sábado 28 de Noviembre de 2015 Editor: Jaime Rodríguez Tel: 502.1000 Ext. 1515. Christi Cruz Cortes. Staff. n los. h o gar.

NOTICIAS Sección C. Sábado 28 de Noviembre de 2015 Editor: Jaime Rodríguez Tel: 502.1000 Ext. 1515. Christi Cruz Cortes. Staff. n los. h o gar. NICIA ó C áb 28 Nvb 2015 : J Rígz : 5021000 x 1515 FA MA gáfi C Cz C C MA zó FR CIA R A g AG N F C D MÉXI b b é j b v á v é A jv v D v 2) U G Dg R (C g x f / D D ñ v L vó v fá fi vé v á bé C úb ó b x x j

Más detalles

Ecuaciones de Poisson y Laplace

Ecuaciones de Poisson y Laplace Elctc y Mgntsmo / Elctostátc Dfncón Los conuctos n lctostátc. mpo un cg puntul. plccons l Ly Guss Intgls supposcón. Potncl lctostátco Dfncón Intptcón. Intgls supposcón. Ecucons Posson y Lplc. oncons Intfs.oncons

Más detalles

Aceite de Girasol Río de la Plata, 900 cc. Papas Ruffles, 150 grs.

Aceite de Girasol Río de la Plata, 900 cc. Papas Ruffles, 150 grs. Pp Rffl, 150 g. 70 it Gil Rí l Plt, 900. 55 Oft váli l 1/2/15 l 28/2/15 ht gt tk. L iág títl ilttiv y p iii l pt ft. G Lif, l j lió v gl. Hl ti ig y lit Sp Ub! G Lif, li y vi páti ptió 300 g. E t v tt

Más detalles

s S ä k E l e k t r i s k s ä k e r h e t I n s t a l l a t i o n s s ä k e r h e t R e n g ö r i n g s s ä k e r h e t S p l k L C D d s k ä P l l k P l a c e r i n g I n s t a l l a t i o n E x t e r

Más detalles

La diabetes y el embarazo La diabetes gestacional

La diabetes y el embarazo La diabetes gestacional L y z L 2 Qé? L q f j z. S, z zú y (h) q í. D, zú. N. A j f, q, q z f. E 1 50 y 1 20 j z. E f á f j h,, á, y v Ak, q é j. L. H é q j q y v zú j. (C á v y j á 7 y 8). S y z y é. Té v é. 3 L f é. S, q é:

Más detalles

Más información: Grupo DIA. Teléfono: 91 398 54 00. Nieves Álvarez. Lara Vadillo. Ginés Cañabate. comunicación@diagroup.com

Más información: Grupo DIA. Teléfono: 91 398 54 00. Nieves Álvarez. Lara Vadillo. Ginés Cañabate. comunicación@diagroup.com Doi pn Má infomción: Gpo DIA. Tléfono: 91 398 54 00 Niv Álvz. L Villo. Giné Cñbt comnicción@igop.com Román y Aocio. Tléfono: 91 591 55 00 Jvi Agil: j.gil@omnyocio. Silvi Sotomyo:.otomyo@omnyocio. INDICE:

Más detalles