Tipos e bases de cotización da Seguridade Social

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Tipos e bases de cotización da Seguridade Social"

Transcripción

1 Tipos e bases de cotización da Seguridade Social 2017 Revisado ao 17 de marzo de 2017

2 TIPOS DE COTIZACIÓN (%) CONTINXENCIAS EMPRESA TRABALLADORES TOTAL Comúns 23,60 4,70 28,30 Horas Extraordinarias Forza Maior 12,00 2,00 14,00 Resto Horas Extraordinarias 23,60 4,70 28,30

3 TIPOS DE COTIZACIÓN PARA A FORMACIÓN EMPRESA TRABALLADORES TOTAL FORMACIÓN PROFESIONAL 0,60 0,10 0,70 TOPES COTIZACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABA LLO E ENFERMIDADES PROFESIONAIS MÁXIMO MÍNIMO 3.751,20 825,60 TIPOS DE COTIZACIÓN PARA CONTRATO DE TRABA LLO A TEMPO PARCIAL GRUPO COTIZACIÓN BASE MÍNIMA/HORA 1 6,95 2 5,76 3 5,01 4 a 11 4,97 SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL(SMI) IMPORTES DIARIO MENSUAL ANUAL 23,59 707, ,80 INDICADOR PÚBLICO DE RENTAS DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM) IMPORTES DIARIO MENSUAL ANUAL 17,75 532, ,13

4 Sistema Especial para Empregados/as de Fogar A partir do 1 de xaneiro de 2017, as bases de cotización por continxencias comúns, serán as determinadas na seguinte escala, en función da retribución mensual percibida polos empregados de fogar, incrementado coa parte proporcional das pagas extraordinarias a que teña dereito o mesmo, por cada relación laboral. Continxencias profesionais (AT e EP), tarifa de primas disposición adicional cuarta Lei 42/2006, de 28 de decembro, en redacción dada pola disposición final décima oitava da Lei 48/2015, de 29 de outubro (clave epígrafe 97) sendo a cota resultante a cargo exclusivo do empregador. IT: 0,65%. IMS: 0,45%. REDUCIÓN Aplicarase unha redución do 20% na achega empresarial por continxencias comúns. Familias numerosas, a redución de cotas prevista no párrafo anterior ampliarase cunha bonificación ata chegar ao 45%. Beneficiarios: empregadores que contraten, baixo calquera modalidade contractual, e dado de alta neste Sistema Especial a un empregado de fogar a partir do 1 de xaneiro de 2012, sempre e cando o empregado non figurase en alta no Réxime Especial de Empregados de Fogar a tempo completo, para o mesmo empregador, dentro do período comprendido entre o 2 de agosto e o 31 de decembro de Os beneficios na cotización consistentes tanto en reducións na cotización á seguridade social a cargo do empregador, como en bonificacións de cotas a cargo do mesmo, non serán de aplicación nos supostos en que os empregados de fogar, que presten os seus servizos durante menos de 60 horas mensuais por empregador asuman as obrigacións en materia de encadramento, cotización e recadación en devandito sistema especial de acordo co establecido na disposición adicional segunda do Real Decreto-lei 29/2012, de 29 de decembro, (BOE de 31 de decembro), de mellora da xestión e protección social no Sistema Especial para Empregados de Fogar e outras medidas de carácter económico e social.

5 Réxime Especial de Traballadores Autónomos 2017 Base Mínima euros/mes Base Máxima euros/mes Base de Cotización menores de 47 anos ó con 47 años. Base de Cotización 48 ó más anos de idade. Base de Cotización 48 ó 49 anos de idade. Base cotización maiores 50 anos con 5 ó más anos cotizados. Tipo con I.T. Tipo sin I.T. Tipo AT e EP (con I.T.) 893,10 /mes 3.751,20 /mes Traballadores que a 01/01/2017 sexan menores de 47 anos poderán elixir entre los límites das bases mínima e máxima. Igual elección poderán efectuar os traballadores que nesa data teñan unha idade de 47 anos e a súa base de cotización no mes de decembro de 2016 haxa sido igual ou superior a 1.964,70 euros mensuais ou causen alta neste Réxime Especial con posterioridade a esta data. Traballadores que, a 1 de xaneiro de 2017, teñan 47 anos de idade, si a súa base de cotización fose inferior a 1.945,80 euros mensuais non poderán elixir unha base de contía superior a 1.964,70 euros mensuais, agás que exerciten a súa opción en tal sentido antes do 30 de xuño de 2017, producindo efectos a partir do 1 de xullo do mesmo ano. No caso do cónxuxe supérstite do titular do negocio que, como consecuencia do falecemento deste, haxa ter que poñerse á fronte do mesmo e darse de alta neste Réxime Especial con 47 anos de idade, nese caso non existirá dita limitación. Traballadores que a 01/01/2017, teñan cumprida a idade de 48 ou máis anos, a base de cotización estará comprendida entre as contías de 963,30 e 1.964,70 euros mensuais. No caso do cónxuxe supérstite do titular do negocio que, como consecuencia do falecemento deste, haxa ter que poñerse á fronte do mesmo e darse de alta neste réxime especial con 45 ou máis anos de idade, a elección de bases estará comprendida entre as contías de 893,10 e 1.964,70 euros mensuais. Traballadores que a 1 de xaneiro de 2011, tiñan 48 ó 49 anos de idade e a súa base de cotización fose superior a 1.964,70 euros mensuais poderán optar por unha base de cotización comprendida entre 893,10 euros mensuais e o importe daquela incrementado nun 1 por cento. Si a última base de cotización é inferior ou igual a 1.964,70 euros, haberase de cotizar por unha base comprendida entre 893,10 e 1.964,70 euros/mensuais. Si a última base de cotización é superior a 1.964,70 euros, haberase de cotizar por unha base comprendida entre 893,10 euros mensuais, e o importe daquela incrementado nun 1 por cento. 29,80 por cento 29,30 por cento con cese de actividade ou con AT e EP 26,50 por cento Tarifa primas disposición adicional cuarta Le i 42/2006, de 28 de decembro

6 Os traballadores autónomos dedicados á venda ambulante ou a domicilio : calquera que sexa a idade do traballador e os anos cotizados de forma efectiva á Seguridade Social, as bases mínimas de cotización destes traballadores (CNAE: 4781, 4782, 4789, 4799) durante o ano 2017, serán: 1) Socios traballadores de cooperativas de traballo asociado: a) Feiras menos de 8 horas día: opción de base mínima de autónomos ( 893,10 /mes) ou 491,10 /mes. b) Feiras máis de oito horas día e traballadores que non perciben ingresos directamente dos compradores: opción entre a base mínima réxime xeral (825,60 /mes) ó base mínima de autónomos ( 893,10 /mes) ou 491,10 /mes para actividade CNAE ) Traballadores individuais : Opción entre a base mínima do réxime xeral ( 764,40 /mes) ou base mínima de autónomos ( 893,10 /mes) excepto: a) Se CNAE é 4799: entre a base mínima de autónomos ( 893,10 /mes) ou 491,10 /mes. b) Feiras menos de 8 horas día: entre base mínima de autónomos (893,10 /mes) ou 491,10 /mes. Os traballadores autónomos que nalgún momento do ano 2016 e de xeito simultánea haxan ter contratado ao seu servizo un número de traballadores por conta allea igual ou superior a dez, a base mínima de cotización será 1.152,90 euros/mes (grupo de cotización 1 do Réxime Xeral) Os traballadores autónomos sen cobertura de AT e EP realizarán unha cotización adicional do 0,10% sobre a cotización elixida, para o financiamento das prestacións por risco durante o embarazo e risco durante a lactancia natural. O tipo de cotización para a protección por cese de actividade será o 2,20% a cargo do traballador. O tipo por Continxencias Comúns (IT) para traballadores con 65 anos e 0 a 3 meses de idade e 36 anos ou máis de cotización ó 65 anos e 4 meses de idade e 35 anos e 6 meses ou máis cotizados: 3,30% ou 2,80%. Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios Base Mínima euros/mes Base Máxima euros/mes Tipos 893, ,20 18,75%: Cando a base estea comprendida entre 893,10 e 1.071,60 euros mensuais. 26,50%: Se cotiza por unha base superior a 1.071,60 euros mensuais, a contía que exceda. Mellora Voluntaria I.T. C.C. Tipo AT e EP IMS (non opción AT y EP) 3,30% 2,80%, se está acollido ao sistema de protección por cese de actividade. Tarifa primas disposición adicional cuarta Lei 42/2006, de 28 de decembro, en redacción dada pola disposición final decimo oitava da Lei 48/2015, de 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano ,00% Os traballadores incluídos neste sistema que non opten pola totalidade da cobertura de AT e EP, efectuarán unha cotización adicional do 0,10%, sobre a base de cotización elixida, para o financiamento das prestacións de risco durante o embarazo e risco durante a lactancia natural. O tipo de cotización para a protección por cese de actividade será o 2,20%.

7 INCREMENTO DAS PENSIÓNS PARA 2017: 0,25%

8

9

10

11

12 GRAOS DE PARENTESCO AFINIDADE CONSANGUINIDADE BISAVÓS - 3º BISAVÓS - 3º TÍOS-AVÓS - 4º AVÓS - 3º AVÓS - 3º TÍOS-AVÓS - 4º TÍOS - 3º PAIS - 1º PAIS - 1º TÍOS - 3º CONXUXE TRABALLADOR/A PRIMOS - 4º PRIMOS - 4º IRMÁNS - 2º FILLOS - 1º FILLOS - 1º IRMÁNS - 2º XENRO/NORA - 1º (Afinidade) CONXUXE - 2º (Afinidade) SOBRIÑOS - 3º NETOS - 2º NETOS - 2º SOBRIÑOS - 3º SOBRIÑO-NETOS 4º BISNETO- 3º BISNETO - 3º SOBRIÑO-NETOS 4º

Bases y tipos de cotización 2015

Bases y tipos de cotización 2015 y tipos de cotización 2015 Régimen general de la Seguridad Social BASES DE COTIZACIÓN CONTINGENCIAS COMUNES Grupo de Cotización Categorías Profesionales mínimas máximas euros /mes 1 2 Ingenieros y Licenciados.Personal

Más detalles

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO DURACIÓN: Período de ocupación cotizada en los 6 últimos años. Duración de la prestación. Desde 720 hasta 899 días

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO DURACIÓN: Período de ocupación cotizada en los 6 últimos años. Duración de la prestación. Desde 720 hasta 899 días Dura ción de las p restaciones PRESTACIÓN POR DESEMPLEO DURACIÓN: La duración de la prestación está en función del período de ocupación cotizada por desempleo en regímenes de la Seguridad Social que contemplen

Más detalles

Sistema Especial para Empleados de Hogar Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios Régimen Especial de Trabajadores del Mar

Sistema Especial para Empleados de Hogar Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios Régimen Especial de Trabajadores del Mar Seguridad Social MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Estás en: Inicio» Trabajadores» Cotización / Recaudación de Trabajadores» y tipos de cotización 2016 y tipos de cotización 2016 Régimen General

Más detalles

BASES DE COTIZACIÓN CONTINGENCIAS COMUNES

BASES DE COTIZACIÓN CONTINGENCIAS COMUNES BASES Y TIPOS DE COTIZACION Régimen General de la Seguridad Social BASES DE CONTINGENCIAS COMUNES Grupo de Cotización Categorías Profesiones s mínimas euros/mes s máximas euros /mes 1 Ingenieros y Licenciados.

Más detalles

NOVEDADES LABORALES PARA EL AUTÓNOMO EN 2014

NOVEDADES LABORALES PARA EL AUTÓNOMO EN 2014 NOVEDADES LABORALES PARA EL AUTÓNOMO EN 2014 En el Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA) las bases mínimas han aumentado hasta los 875,70 euros (1.051,50 euros para autónomos

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

Convocatoria ordinaria de 2012

Convocatoria ordinaria de 2012 Preguntas frecuentes Probas de acceso a ciclos de grao medio Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso a ciclos de grao medio Convocatoria ordinaria de 2012 Consellería de Cultura,

Más detalles

Prestacións por desemprego. Prestación por desemprego de nivel contributivo. Protección por desemprego XANEIRO GOBIERNO DE ESPAÑA

Prestacións por desemprego. Prestación por desemprego de nivel contributivo. Protección por desemprego XANEIRO GOBIERNO DE ESPAÑA Prestacións por desemprego Prestación por desemprego de nivel contributivo Protección por desemprego XANEIRO - 2016 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Más detalles

MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR INGRESOS ECONÓMICOS

MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR INGRESOS ECONÓMICOS MOLO CLARACIÓN SOBRE CAUSAS POSIBLE INCOMPATIBILIDA E ACTIVIDAS SUSCEPTIBLES PRODUCIR INGRESOS ECONÓMICOS (Art. 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, modificado Real

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS

EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS EQUIVALENCIAS DE ESTUDOS EQUIVALENCIAS A EFECTOS ACADÉMICOS DE TÍTULOS DA LEI DE 1970 E ANTERIORES COS TÍTULOS ACTUALMENTE VIXENTES Estudos ou títulos da Lei Xeral de de 1970 e anteriores Títulos actualmente

Más detalles

COTIZACIONES SOCIALES AÑO 2015

COTIZACIONES SOCIALES AÑO 2015 1/5 COTIZACIONES SOCIALES AÑO 2015 Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2014. Orden ESS/86/2015, de 31 de enero,

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008 Número 590 VII lexislatura SUMARIO (Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es) 1. Procedementos de natureza normativa 1.1 Leis e outras normas 1.1.1. Leis Lei galega de medidas tributarias en relación

Más detalles

CIRCULAR 77/2015. CAMPIONATO DE GALICIA ABSOLUTO E PROMESA DE PISTA CUBERTA A Coruña, 24 de Xaneiro do 2016

CIRCULAR 77/2015. CAMPIONATO DE GALICIA ABSOLUTO E PROMESA DE PISTA CUBERTA A Coruña, 24 de Xaneiro do 2016 Avda. de Glasgow, 13. Complexo Deportivo de Elviña. Teléfono: 981291683 Páxina Web: http://www.atletismogalego.org e http://www.carreirasgalegas.com CIRCULAR 77/2015 - A todas as Delegacións (*) - A todolos

Más detalles

CMUS Profesional de Viveiro

CMUS Profesional de Viveiro CMUS Profesional de Viveiro CONCELLO DE VIVEIRO PROBAS DE ACCESO LINGUAXE MUSICAL ÍNDICE PROBAS DE ACCESO... 3 Proba de acceso a 1º de grao elemental L.O.E.... 3 Proba de acceso a 2º de grao elemental

Más detalles

NORMAS MOSTRA DE CINE ETNOGRÁFICO MUSEO DO POBO GALEGO

NORMAS MOSTRA DE CINE ETNOGRÁFICO MUSEO DO POBO GALEGO Galego NORMAS MOSTRA DE CINE ETNOGRÁFICO MUSEO DO POBO GALEGO O Museo do Pobo Galego organiza a Mostra de Cine Etnográfico que se celebra en Santiago de Compostela no mes de xuño. CONDICIÓNS XERAIS Entendemos

Más detalles

a) Una reducción equivalente al 80% de la cuota durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta (52 euros aprox.

a) Una reducción equivalente al 80% de la cuota durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta (52 euros aprox. Tras la entrada en vigor, el pasado 24 de febrero de 2013, del Real Decreto de medidas de apoyo al emprendedor, las bonificaciones en las cuotas en el Régimen de Autónomos quedan de la siguiente manera:

Más detalles

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA / EJEMPLAR

Más detalles

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

Información xeral Campamentos de Verán do Concello de Ames

Información xeral Campamentos de Verán do Concello de Ames Información xeral Campamentos de Verán do Concello de Ames Campamentos Infantil, Primaria e Urbano: Concellería de Medio Ambiente. Casa do Concello. Tel. 660004665-662377544. auladanatureza@concellodeames.org.

Más detalles

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CULTURA

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CULTURA REGULAMENTO DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS. I. NORMATIVA XERAL DOS PAVILLÓNS POLIDEPORTIVOS CUBERTOS. Artigo 1. O presente regulamento ten por obxecto a formulación dun conxunto de

Más detalles

A través da presente convocatoria, a Concellaría de Educación proponse a consecución dos seguintes obxectivos:

A través da presente convocatoria, a Concellaría de Educación proponse a consecución dos seguintes obxectivos: BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A ALUMNADO DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. CURSO 2014/2015 1.- OBXECTO. Conforme ao disposto na Lei

Más detalles

Concello de Lugo. Elementos de identidade Elementos de identidad

Concello de Lugo. Elementos de identidade Elementos de identidad A Manual de do Elementos de identidade Elementos de identidad e 02_ O símbolo 02_ El símbolo A_02 02_1 SÍMBOLO O símbolo representa graficamente o. O símbolo amosa a parte máis emblemática da Muralla de

Más detalles

(B.O.E. de 30 de enero de 2016)

(B.O.E. de 30 de enero de 2016) Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación

Más detalles

DOG Núm. 21 Luns, 2 de febreiro de 2015 Páx. 4670

DOG Núm. 21 Luns, 2 de febreiro de 2015 Páx. 4670 DOG Núm. 21 Luns, 2 de febreiro de 2015 Páx. 4670 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR ORDE do 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión

Más detalles

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo: DILIXENCIA: Para que conste aos efectos oportunos, o texto que sigue, aprobouse polo Concello Pleno, na sesión ordinaria do 7 de xuño de 2013, e publicouse para a súa entrada en vigor, o 29 de xuño de

Más detalles

LISTAS CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA. Fonte: páxina web da Xunta de Galicia e elaboración propia

LISTAS CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA. Fonte: páxina web da Xunta de Galicia e elaboración propia LISTAS CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA Fonte: páxina web da Xunta de Galicia e elaboración propia http://funcionpublica.xunta.es/?q=node/92 En que consisten? A Xunta de Galicia ten listas de

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense

Boletín oficial. provincia de ourense Boletín oficial provincia de ourense n.º 284 mércores, 12 decembro 2012 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Formalización do contrato da obra n.º

Más detalles

Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense

Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 235 Luns, 17 outubro 2011 3 Convenio colectivo de la empresa Autobuses Urbanos de Ourense, SL, 2011-2012 suscrito, el día 4 de agosto de 2011 Ourense, 22 de septiembre

Más detalles

REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS

REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS REGULAMENTO PARA A UTILIZACION DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS ARTIGO 1. OBXECTO O obxecto deste regulamento é a ordenación da utilización das instalacións dos campos de fútbol municipais de SALGUEIRÓN

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA III. COMUNIDAD AUTÓNOMA Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA III. COMUNIDAD AUTÓNOMA Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense 2 III. COMUNIDADE AUTÓNOMA III. COMUNIDAD AUTÓNOMA Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense Sección Relacións Laborais Convenio colectivo Limpezas de edificios e locais de Ourense

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Núm. 232 Lunes 28 de septiembre de 2015 Supl. N. Pág. 1 Suplemento de Notificaciones ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Ayuntamiento de Santa Comba Anuncio de notificación de 24 de septiembre de 2015 en procedimiento

Más detalles

REGULAMENTO PARA O USO DO LOCAL DE ENSAIOS NORMAS DE USO DO LOCAL DE ENSAIOS DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA

REGULAMENTO PARA O USO DO LOCAL DE ENSAIOS NORMAS DE USO DO LOCAL DE ENSAIOS DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA REGULAMENTO PARA O USO DO LOCAL DE ENSAIOS NORMAS DE USO DO LOCAL DE ENSAIOS DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA ARTIGO I. OBXECTO O presente regulamento ten por obxecto establecer as condicións de uso

Más detalles

NOVEDADES LEGISLATIVAS

NOVEDADES LEGISLATIVAS Bases y tipos de a la Seguridad Social para 04. Orden ESS/06/04, de 3 de enero. Nº 5/04 BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA 04. ORDEN ESS/06/04, DE 3 DE ENERO. RÉGIMEN GENERAL Topes

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

Pola Federación Galega da Construción dirixiuse a esta Xunta Consultiva de Contratación Administrativa o seguinte escrito de consulta:

Pola Federación Galega da Construción dirixiuse a esta Xunta Consultiva de Contratación Administrativa o seguinte escrito de consulta: Informe 2/2016, do 18 de febreiro 2016, sobre a determinación da categoría esixible ao licitador e supostos de aplicación do criterio da anualidade media. ANTECEDENTES Pola Federación Galega da Construción

Más detalles

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CORRECCIÓN DE FÍSICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CORRECCIÓN DE FÍSICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CORRECCIÓN DE ÍSICA BLOQUE A: 3 puntos Se valorará cada cuestión marcada correctamente con 0,5 puntos, sin necesidad de justificación. No se tendrán en cuenta las cuestiones mal

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA Organismo: Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos Capítulo: Epígrafe: (Para cubrir no "Diario Oficial de Galicia) SUMARIO: ORDE do... de.. de 2016 pola que se convoca concurso de traslados entre

Más detalles

VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA XUNTA DE GALICIA Y DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES GALLEGAS

VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA XUNTA DE GALICIA Y DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES GALLEGAS VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA XUNTA DE GALICIA Y DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES GALLEGAS APLICABLE A: Personal Funcionario de la Xunta de Galicia. Personal

Más detalles

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios)

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) - A todas as Delegacións (*) - A todolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada (*) Para a súa distribución entre todos

Más detalles

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense Boletín Oficial Provincia de N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 SUMARIO I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Convocatoria e bases de selección, como persoal laboral

Más detalles

COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 2014 Orden ESS/106/2014, de 31 enero, BOE 1-2-14

COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 2014 Orden ESS/106/2014, de 31 enero, BOE 1-2-14 Febrero/2014 CIRCULAR INFORMATIVA DEPARTAMENTO JURIDICO AREA LABORAL COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 2014 Orden ESS/106/2014, de 31 enero, BOE 1-2-14 RÉGIMEN GENERAL: Bases de cotización: Tope máximo

Más detalles

BASE DE COTIZACIÓN PARA EL EJERCICIO 2013

BASE DE COTIZACIÓN PARA EL EJERCICIO 2013 BASE DE COTIZACIÓN PARA EL EJERCICIO 2013 1 Determinación de la base de cotización: No experimenta cambios respecto al ejercicio 2012 Tope máximo y mínimo de cotización: El tope máximo de la base de cotización

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense

Boletín oficial. provincia de ourense Boletín oficial provincia de ourense n.º 10 sábado, 12 xaneiro 2013 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Notificación de resolución de expediente de

Más detalles

BASES CONTRATACIÓN DE 1 OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES

BASES CONTRATACIÓN DE 1 OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES CONCELLO DE BOQUEIXÓN (A CORUÑA) Forte s/n Boqueixón Teléfono: 981-51 30 52 Fax: 981-51 30 00 C.I.F.: P-1501200-H C. electr.: correo@boqueixon.dicoruna.es WEB: www.boqueixon.com BASES CONTRATACIÓN DE 1

Más detalles

COTIZACIÓN. Las empresas deben cotizar a la seguridad social por los siguientes conceptos:

COTIZACIÓN. Las empresas deben cotizar a la seguridad social por los siguientes conceptos: COTIZACIÓN Las empresas deben cotizar a la seguridad social por los siguientes conceptos: Contingencias comunes Desempleo. Formación Profesional. Fondo de Garantía Salarial. Accidentes de trabajo y enfermedades

Más detalles

REGULAMENTO DE UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE CERVO

REGULAMENTO DE UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE CERVO REGULAMENTO DE UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE CERVO Para elevar a nivel de participación no feito deportivo e na actividade física dos veciños e veciñas, é necesario o uso ordenado

Más detalles

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Bases para cubri-las prazas da oferta de emprego público do ano 2008 Primeira.- Obxecto da convocatoria: É obxecto destas bases a

Más detalles

info LABORAL NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

info LABORAL NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL info LABORAL Publicación de actualidad normativa Nº 26 Enero 2014 NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL REAL DECRETO-LEY 16/2013, DE 20 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS PARA FAVORECER

Más detalles

Normas de Cotización a la Seguridad Social 2015

Normas de Cotización a la Seguridad Social 2015 Normas de Cotización a la Seguridad Social 2015 SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL De conformidad con el Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 1

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 1 CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 1 Organismo: DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS Capítulo: Epígrafe: (Para cubrir no "Diario Oficial de Galicia) SUMARIO: PROXECTO

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 1. Organismo: DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 1. Organismo: DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 1 Organismo: DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS Capítulo: Epígrafe: (Para cubrir no "Diario Oficial de Galicia) SUMARIO: ORDE do...

Más detalles

1. PENSIONES 1.1. CUANTÍAS MÍNIMAS DE LAS PENSIONES EN LA MODALIDAD CONTRIBUTIVA PARA 2012 TITULARES. CLASES DE PENSIÓN (14 mensualidades)

1. PENSIONES 1.1. CUANTÍAS MÍNIMAS DE LAS PENSIONES EN LA MODALIDAD CONTRIBUTIVA PARA 2012 TITULARES. CLASES DE PENSIÓN (14 mensualidades) 2 1. PENSIONES Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (BOE núm. 315 de 31-12-2011),

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 8 Xoves, 12 de xaneiro de 17 Páx. 93 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 28 de decembro de 16 pola que se convoca o proceso de acreditación

Más detalles

Seminarios de Formación Continua

Seminarios de Formación Continua Seminarios de Formación Continua E S T A T Í S T I C A S D O A N O 2 0 0 3 ORGANIZADOS POR BIC GALICIA Edita: Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia S.A. (BIC GALICIA S.A.) Edificio IGAPE,

Más detalles

CIRCULAR GENERAL Nº 1

CIRCULAR GENERAL Nº 1 CIRCULAR GENERAL Nº 1 I. S A L A R I O M Í N I M O I N T E R P R O F E S I O N A L ( S M I ). I I. C O T I Z A C I Ó N A L R É G I M E N G E N E R A L D E L A S E G U R I D A D S O C I A L. I I I. C O

Más detalles

REGULAMENTO DA CARREIRA POPULAR XXXI MEMORIAL ADOLFO ROS VOLTA Á RÍA

REGULAMENTO DA CARREIRA POPULAR XXXI MEMORIAL ADOLFO ROS VOLTA Á RÍA REGULAMENTO DA CARREIRA POPULAR XXXI MEMORIAL ADOLFO ROS VOLTA Á RÍA O próximo día 4 de decembro de 2016, ás 10:00 horas, terá lugar a saída da XXXI edición do MEMORIAL ADOLFO ROS VOLTA Á RÍA, que se celebrará

Más detalles

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 DENOMINACIΣN DO Biotecnologνa Avanzada PROGRAMA: REQUISITOS ESPECΝFICOS DE ACCESO: Currνculum Vitae,

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 9

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 9 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Debuxo técnico Código CSPEB01 Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test

Más detalles

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas

Más detalles

Se les permitirá a los autónomos económicamente dependientes la contratación de un único trabajador en los siguientes supuestos:

Se les permitirá a los autónomos económicamente dependientes la contratación de un único trabajador en los siguientes supuestos: RESUMEN LEY 31/2015 de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social.

Más detalles

Decreto 29/2000, do 20 de xaneiro, polo que se aproba o. regulamento do imposto sobre a contaminación atmosférica

Decreto 29/2000, do 20 de xaneiro, polo que se aproba o. regulamento do imposto sobre a contaminación atmosférica Decreto 29/2000, do 20 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento do imposto sobre a contaminación atmosférica (DOG núm. 34 de 18 de febreiro de 2000) A entrada en vigor da Lei 12/1995, do 29 de decembro,

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Formalización de contrato de procedemento

Más detalles

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 104 Martes, 31 de maio de 2011 Páx. 12394 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 13 de maio de 2011 pola que se convocan axudas para a adquisición

Más detalles

ACTIVIDADE DE SENDEIRISMO NO PARQUE NATURAL DE PONGA, ASTURIAS.

ACTIVIDADE DE SENDEIRISMO NO PARQUE NATURAL DE PONGA, ASTURIAS. ACTIVIDADE DE SENDEIRISMO NO PARQUE NATURAL DE PONGA, ASTURIAS. Ímos coñecer nesta ocasión o parque natural de Ponga, en Asturias, situado entre o parque natural de Redes e o parque nacional de Picos de

Más detalles

NORMAS DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.015

NORMAS DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.015 NORMAS DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.015 SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL De conformidad con el R. D. 1106/2.014, de 26 de diciembre. El SMI para el año 2.015 se descongela, incrementándose en un

Más detalles

Tecnología para un mundo más accesible Tecnoloxía para un mundo máis accesible

Tecnología para un mundo más accesible Tecnoloxía para un mundo máis accesible Tecnología para un mundo más accesible Tecnoloxía para un mundo máis accesible VIVE A EXPERIENCIA THYSSENKRUPP ThyssenKrupp Elevadores Tecnología para un mundo más accesible Un compromiso con las personas

Más detalles

A continuación presentámoslle toda a información referente ó servizo de respiro familiar que levará a cabo FADEMGA FEAPS GALICIA ó longo do ano 2014.

A continuación presentámoslle toda a información referente ó servizo de respiro familiar que levará a cabo FADEMGA FEAPS GALICIA ó longo do ano 2014. ER-0021/2009 Santiago, 28 de xaneiro de SERVIZO DE RESPIRO FAMILIAR Estimado/a amigo/a: A continuación presentámoslle toda a información referente ó servizo de respiro familiar que levará a cabo ó longo

Más detalles

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Índice 1 Antecedentes... 3 2 Obxectivos... 5 3 Países obxectivo na Unión Europea... 6 4 A situación a nivel europeo... 7 4.1 A

Más detalles

Aspectos laborales y de seguridad social de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016

Aspectos laborales y de seguridad social de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 Aspectos laborales y de seguridad social de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, cuya publicación

Más detalles

Número: 7/14 Fecha: 14 de enero de 2014

Número: 7/14 Fecha: 14 de enero de 2014 Número: 7/14 Fecha: 14 de enero de 2014 Tema: Laboral y Seguridad Social Subtema: Seguridad Social Asunto: MODIFICACIONES SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL La Ley 22/2013 de 26 de diciembre de Presupuestos

Más detalles

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC 2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC ESPACIO RESERVADO PARA A ETIQUETA CO CÓDIGO DE BARRAS 1. Tráennos un ordenador con problemas. Non acende dinnos. Conectámolo correctamente

Más detalles

Formación Profesional. Contrastes curriculares dos títulos da Familia Profesional de Hostalería e Turismo de Galicia e Portugal

Formación Profesional. Contrastes curriculares dos títulos da Familia Profesional de Hostalería e Turismo de Galicia e Portugal Formación Profesional Contrastes curriculares dos títulos da Familia Profesional de Hostalería e Turismo de Galicia e Portugal Obxectivo A homologación dos títulos de FP para: Facilitar a adecuación entre

Más detalles

NOVEDADES LABORALES PARA EL 2015

NOVEDADES LABORALES PARA EL 2015 NOVEDADES LABORALES PARA EL 2015 Resumen de los cambios que se han aprobado en la Ley 36/2014 de Presupuestos Generales Gros & Monserrat Área Laboral Enero 2015 Gros Monserrat, S.L. NOVEDADES LABORALES

Más detalles

SE DESARROLLAN LAS NORMAS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA 2016

SE DESARROLLAN LAS NORMAS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA 2016 SE DESARROLLAN LAS NORMAS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA 2016 En el BOE del 30 de enero se ha publicado la Orden por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo,

Más detalles

BASES DE COTIZACIÓN Y CUOTAS A PAGAR 2016 CUOTA MÍNIMA SIN I.T. 266,14 236,67 267,04* 237,56* CUOTA MÍNIMA CON I.T.

BASES DE COTIZACIÓN Y CUOTAS A PAGAR 2016 CUOTA MÍNIMA SIN I.T. 266,14 236,67 267,04* 237,56* CUOTA MÍNIMA CON I.T. BASES DE COTIZACIÓN Y CUOTAS A PAGAR 2016 GENERAL BASE MÁXIMA 3.642,00 CUOTA MÍNIMA CON I.T. CUOTA MÍNIMA SIN I.T. 266,14 236,67 267,04* 237,56* CUOTA MÁXIMA CON I.T. CUOTA MÁXIMA SIN I.T. 1.085,32 965,13

Más detalles

SUPUESTO 1. Horas extraordinarias no estructurales

SUPUESTO 1. Horas extraordinarias no estructurales CASOS PRÁCTICOS SUPUESTO 1 Trabajador con contrato por tiempo indefinido, jefe administrativo (grupo de cotización 3), durante el mes de enero 2009 percibe las remuneraciones siguientes: Antigüedad Plus

Más detalles

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e boletín oficial Provincia de ourense n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario iv. entidades locais oímbra Plan estratéxico de subvencións ano 2016... 2 Bases

Más detalles

- 1 - En Morella a 7 de septiembre de 2.012. Estimado cliente,

- 1 - En Morella a 7 de septiembre de 2.012. Estimado cliente, En Morella a 7 de septiembre de 2.012 Estimado cliente, Una año más por estas fechas nos dirigimos a usted para informarle de diversos aspectos relevantes en relación a su cotización a la Seguridad Social

Más detalles

DOG Núm. 199 Mércores, 19 de outubro de 2016 Páx

DOG Núm. 199 Mércores, 19 de outubro de 2016 Páx DOG Núm. 199 Mércores, 19 de outubro de 2016 Páx. 47168 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA RESOLUCIÓN do 10 de outubro de 2016 pola que se aproban os modelos de comunicación para

Más detalles

ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE ESPAÑA, GALICIA E A POBRA DO CARAMIÑAL

ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE ESPAÑA, GALICIA E A POBRA DO CARAMIÑAL 1. DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN Distribución espacial da poboación. ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE ESPAÑA, GALICIA E A POBRA DO CARAMIÑAL a) Observa e analiza os mapas. Elabora dous pequenos esquemas da distribución

Más detalles

REDUCCIONES Y BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS EN EL RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS

REDUCCIONES Y BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS EN EL RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS REDUCCIONES Y BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS EN EL RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS - 2016 - A partir de enero del 2016 1 las reducciones y bonificaciones en las cuotas en el Régimen de Autónomos quedan de la siguiente

Más detalles

O CONTRATO DE VITALICIO

O CONTRATO DE VITALICIO unidade didáctica 4.2 O CONTRATO DE VITALICIO Belén Trigo García Departamento de Dereito Común (Área de Dereito Civil) Facultade de Dereito Universidade de Santiago de Compostela, 2008 Deseño Unidixital

Más detalles

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA D.L.: C-1-1958 MARTES, 26 DE ABRIL DE 2011 BOP NUMERO 78 Sumario Administración

Más detalles

As características técnicas e ambientais de ditos produtos son as seguintes:

As características técnicas e ambientais de ditos produtos son as seguintes: INFORME PROPOSTA DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO. ASUNTO: SOLICITUDE DE ORZAMENTOS PARA A ADQUISICIÓN DE PAPEL A4 E A4 (PROCEDENTE DE E 100 % RECICLADO), PARA AS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

Más detalles

REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plaforma web para la gestión de planes de autoprotección.

REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plaforma web para la gestión de planes de autoprotección. VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, REGAPE AUTOPROTECCIÓN. Plaforma web para la gestión de planes de autoprotección. Cuando una parte de todo cae, lo demás no está seguro Lucius Anneus Séneca

Más detalles

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria DOG Núm. 4 Xoves, 5 de xaneiro de 2017 Páx. 563 III. Outras disposicións Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ORDE do 22 de decembro de 2016 pola que se convocan probas de acceso

Más detalles

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ACTUALIZADO LGSS 2015)

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ACTUALIZADO LGSS 2015) PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ACTUALIZADO LGSS 2015) BASE REGULADORA DE LAS PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS POR MATERNIDAD, RIESGOS LABORALES, CUIDADO DE HIJO ENFERMO Y FAMILIARES MATERNIDAD CONTRIBUTIVA

Más detalles

SUPUESTO 1. Horas extraordinarias no estructurales

SUPUESTO 1. Horas extraordinarias no estructurales CAPITULO 9 Casos Prácticos SUPUESTO 1 Trabajador con contrato por tiempo indefinido, perteneciente al grupo de cotización 1, durante el mes percibe las siguientes remuneraciones Salario Antigüedad Plus

Más detalles

LEY 36/2014 de Presupuestos Generales del Estado 2015.

LEY 36/2014 de Presupuestos Generales del Estado 2015. LEY 36/2014 de Presupuestos Generales del Estado 2015. - C O T I Z A C I O N E S S O C I A L E S - Pág. 1/14 r e s u m e n d e t a l l a d o m o d i f i c a c i o n e s BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN A LA

Más detalles

Circular laboral 2013

Circular laboral 2013 Circular laboral 2013 Salario mínimo Interprofesional 2013 El salario mínimo interprofesional establecido para el presente año 2013 es de 645,30 euros/mes, de 21,51 euros/día, y de 9.034,20 euros/año.

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS LUGO

COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS LUGO Año Mundial Veterinario COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS LUGO NÚMERO 7 Junio 2012 Cursos, Congresos, Xornadas USC. UNIVERSIDADE DE VERÁN 2012 CURSO: RETOS E OPORTUNIDADES PARA AS NOVAS XERACIÓNS DE PROFESIONAIS

Más detalles

HORAS EXTRAORDINARIAS

HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS Trabajador que presta sus servicios como Administrativo, grupo 5 de cotización a la Seguridad Social. Contrato indefinido y jornada completa. Tiene reconocidas las siguientes retribuciones

Más detalles

Novedades en materia laboral derivadas de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 26 de Diciembre.

Novedades en materia laboral derivadas de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 26 de Diciembre. Novedades en materia laboral derivadas de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 26 de Diciembre. 1. Novedades en materia de pensiones Las pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social

Más detalles

1.- Unha empresa presenta uns custos fixos de 800 unidades monetarias. Ademais os custos variables para cada nivel de produción son os seguintes:

1.- Unha empresa presenta uns custos fixos de 800 unidades monetarias. Ademais os custos variables para cada nivel de produción son os seguintes: 1.- Unha empresa presenta uns custos fixos de 800 unidades monetarias. Ademais os custos variables para cada nivel de produción son os seguintes: Pídese: a) Calcular os custos totais, medios e marxinais

Más detalles

Atender los gastos de transporte público del curso 2016/2017 del siguiente alumnado:

Atender los gastos de transporte público del curso 2016/2017 del siguiente alumnado: BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL TRANSPORTE DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO Y DE CICLOS DE FORMACIÓN DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTES Al CURSO ACADÉMICO 2016/2017. 1º.-OBJETO Las presentes bases tienen

Más detalles