Tipos e bases de cotización da Seguridade Social

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Tipos e bases de cotización da Seguridade Social"

Transcripción

1 Tipos e bases de cotización da Seguridade Social 2017 Revisado ao 17 de marzo de 2017

2 TIPOS DE COTIZACIÓN (%) CONTINXENCIAS EMPRESA TRABALLADORES TOTAL Comúns 23,60 4,70 28,30 Horas Extraordinarias Forza Maior 12,00 2,00 14,00 Resto Horas Extraordinarias 23,60 4,70 28,30

3 TIPOS DE COTIZACIÓN PARA A FORMACIÓN EMPRESA TRABALLADORES TOTAL FORMACIÓN PROFESIONAL 0,60 0,10 0,70 TOPES COTIZACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABA LLO E ENFERMIDADES PROFESIONAIS MÁXIMO MÍNIMO 3.751,20 825,60 TIPOS DE COTIZACIÓN PARA CONTRATO DE TRABA LLO A TEMPO PARCIAL GRUPO COTIZACIÓN BASE MÍNIMA/HORA 1 6,95 2 5,76 3 5,01 4 a 11 4,97 SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL(SMI) IMPORTES DIARIO MENSUAL ANUAL 23,59 707, ,80 INDICADOR PÚBLICO DE RENTAS DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM) IMPORTES DIARIO MENSUAL ANUAL 17,75 532, ,13

4 Sistema Especial para Empregados/as de Fogar A partir do 1 de xaneiro de 2017, as bases de cotización por continxencias comúns, serán as determinadas na seguinte escala, en función da retribución mensual percibida polos empregados de fogar, incrementado coa parte proporcional das pagas extraordinarias a que teña dereito o mesmo, por cada relación laboral. Continxencias profesionais (AT e EP), tarifa de primas disposición adicional cuarta Lei 42/2006, de 28 de decembro, en redacción dada pola disposición final décima oitava da Lei 48/2015, de 29 de outubro (clave epígrafe 97) sendo a cota resultante a cargo exclusivo do empregador. IT: 0,65%. IMS: 0,45%. REDUCIÓN Aplicarase unha redución do 20% na achega empresarial por continxencias comúns. Familias numerosas, a redución de cotas prevista no párrafo anterior ampliarase cunha bonificación ata chegar ao 45%. Beneficiarios: empregadores que contraten, baixo calquera modalidade contractual, e dado de alta neste Sistema Especial a un empregado de fogar a partir do 1 de xaneiro de 2012, sempre e cando o empregado non figurase en alta no Réxime Especial de Empregados de Fogar a tempo completo, para o mesmo empregador, dentro do período comprendido entre o 2 de agosto e o 31 de decembro de Os beneficios na cotización consistentes tanto en reducións na cotización á seguridade social a cargo do empregador, como en bonificacións de cotas a cargo do mesmo, non serán de aplicación nos supostos en que os empregados de fogar, que presten os seus servizos durante menos de 60 horas mensuais por empregador asuman as obrigacións en materia de encadramento, cotización e recadación en devandito sistema especial de acordo co establecido na disposición adicional segunda do Real Decreto-lei 29/2012, de 29 de decembro, (BOE de 31 de decembro), de mellora da xestión e protección social no Sistema Especial para Empregados de Fogar e outras medidas de carácter económico e social.

5 Réxime Especial de Traballadores Autónomos 2017 Base Mínima euros/mes Base Máxima euros/mes Base de Cotización menores de 47 anos ó con 47 años. Base de Cotización 48 ó más anos de idade. Base de Cotización 48 ó 49 anos de idade. Base cotización maiores 50 anos con 5 ó más anos cotizados. Tipo con I.T. Tipo sin I.T. Tipo AT e EP (con I.T.) 893,10 /mes 3.751,20 /mes Traballadores que a 01/01/2017 sexan menores de 47 anos poderán elixir entre los límites das bases mínima e máxima. Igual elección poderán efectuar os traballadores que nesa data teñan unha idade de 47 anos e a súa base de cotización no mes de decembro de 2016 haxa sido igual ou superior a 1.964,70 euros mensuais ou causen alta neste Réxime Especial con posterioridade a esta data. Traballadores que, a 1 de xaneiro de 2017, teñan 47 anos de idade, si a súa base de cotización fose inferior a 1.945,80 euros mensuais non poderán elixir unha base de contía superior a 1.964,70 euros mensuais, agás que exerciten a súa opción en tal sentido antes do 30 de xuño de 2017, producindo efectos a partir do 1 de xullo do mesmo ano. No caso do cónxuxe supérstite do titular do negocio que, como consecuencia do falecemento deste, haxa ter que poñerse á fronte do mesmo e darse de alta neste Réxime Especial con 47 anos de idade, nese caso non existirá dita limitación. Traballadores que a 01/01/2017, teñan cumprida a idade de 48 ou máis anos, a base de cotización estará comprendida entre as contías de 963,30 e 1.964,70 euros mensuais. No caso do cónxuxe supérstite do titular do negocio que, como consecuencia do falecemento deste, haxa ter que poñerse á fronte do mesmo e darse de alta neste réxime especial con 45 ou máis anos de idade, a elección de bases estará comprendida entre as contías de 893,10 e 1.964,70 euros mensuais. Traballadores que a 1 de xaneiro de 2011, tiñan 48 ó 49 anos de idade e a súa base de cotización fose superior a 1.964,70 euros mensuais poderán optar por unha base de cotización comprendida entre 893,10 euros mensuais e o importe daquela incrementado nun 1 por cento. Si a última base de cotización é inferior ou igual a 1.964,70 euros, haberase de cotizar por unha base comprendida entre 893,10 e 1.964,70 euros/mensuais. Si a última base de cotización é superior a 1.964,70 euros, haberase de cotizar por unha base comprendida entre 893,10 euros mensuais, e o importe daquela incrementado nun 1 por cento. 29,80 por cento 29,30 por cento con cese de actividade ou con AT e EP 26,50 por cento Tarifa primas disposición adicional cuarta Le i 42/2006, de 28 de decembro

6 Os traballadores autónomos dedicados á venda ambulante ou a domicilio : calquera que sexa a idade do traballador e os anos cotizados de forma efectiva á Seguridade Social, as bases mínimas de cotización destes traballadores (CNAE: 4781, 4782, 4789, 4799) durante o ano 2017, serán: 1) Socios traballadores de cooperativas de traballo asociado: a) Feiras menos de 8 horas día: opción de base mínima de autónomos ( 893,10 /mes) ou 491,10 /mes. b) Feiras máis de oito horas día e traballadores que non perciben ingresos directamente dos compradores: opción entre a base mínima réxime xeral (825,60 /mes) ó base mínima de autónomos ( 893,10 /mes) ou 491,10 /mes para actividade CNAE ) Traballadores individuais : Opción entre a base mínima do réxime xeral ( 764,40 /mes) ou base mínima de autónomos ( 893,10 /mes) excepto: a) Se CNAE é 4799: entre a base mínima de autónomos ( 893,10 /mes) ou 491,10 /mes. b) Feiras menos de 8 horas día: entre base mínima de autónomos (893,10 /mes) ou 491,10 /mes. Os traballadores autónomos que nalgún momento do ano 2016 e de xeito simultánea haxan ter contratado ao seu servizo un número de traballadores por conta allea igual ou superior a dez, a base mínima de cotización será 1.152,90 euros/mes (grupo de cotización 1 do Réxime Xeral) Os traballadores autónomos sen cobertura de AT e EP realizarán unha cotización adicional do 0,10% sobre a cotización elixida, para o financiamento das prestacións por risco durante o embarazo e risco durante a lactancia natural. O tipo de cotización para a protección por cese de actividade será o 2,20% a cargo do traballador. O tipo por Continxencias Comúns (IT) para traballadores con 65 anos e 0 a 3 meses de idade e 36 anos ou máis de cotización ó 65 anos e 4 meses de idade e 35 anos e 6 meses ou máis cotizados: 3,30% ou 2,80%. Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios Base Mínima euros/mes Base Máxima euros/mes Tipos 893, ,20 18,75%: Cando a base estea comprendida entre 893,10 e 1.071,60 euros mensuais. 26,50%: Se cotiza por unha base superior a 1.071,60 euros mensuais, a contía que exceda. Mellora Voluntaria I.T. C.C. Tipo AT e EP IMS (non opción AT y EP) 3,30% 2,80%, se está acollido ao sistema de protección por cese de actividade. Tarifa primas disposición adicional cuarta Lei 42/2006, de 28 de decembro, en redacción dada pola disposición final decimo oitava da Lei 48/2015, de 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano ,00% Os traballadores incluídos neste sistema que non opten pola totalidade da cobertura de AT e EP, efectuarán unha cotización adicional do 0,10%, sobre a base de cotización elixida, para o financiamento das prestacións de risco durante o embarazo e risco durante a lactancia natural. O tipo de cotización para a protección por cese de actividade será o 2,20%.

7 INCREMENTO DAS PENSIÓNS PARA 2017: 0,25%

8

9

10

11

12 GRAOS DE PARENTESCO AFINIDADE CONSANGUINIDADE BISAVÓS - 3º BISAVÓS - 3º TÍOS-AVÓS - 4º AVÓS - 3º AVÓS - 3º TÍOS-AVÓS - 4º TÍOS - 3º PAIS - 1º PAIS - 1º TÍOS - 3º CONXUXE TRABALLADOR/A PRIMOS - 4º PRIMOS - 4º IRMÁNS - 2º FILLOS - 1º FILLOS - 1º IRMÁNS - 2º XENRO/NORA - 1º (Afinidade) CONXUXE - 2º (Afinidade) SOBRIÑOS - 3º NETOS - 2º NETOS - 2º SOBRIÑOS - 3º SOBRIÑO-NETOS 4º BISNETO- 3º BISNETO - 3º SOBRIÑO-NETOS 4º

Bases y tipos de cotización 2015

Bases y tipos de cotización 2015 y tipos de cotización 2015 Régimen general de la Seguridad Social BASES DE COTIZACIÓN CONTINGENCIAS COMUNES Grupo de Cotización Categorías Profesionales mínimas máximas euros /mes 1 2 Ingenieros y Licenciados.Personal

Más detalles

NOVEDADES LABORALES PARA EL AUTÓNOMO EN 2014

NOVEDADES LABORALES PARA EL AUTÓNOMO EN 2014 NOVEDADES LABORALES PARA EL AUTÓNOMO EN 2014 En el Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA) las bases mínimas han aumentado hasta los 875,70 euros (1.051,50 euros para autónomos

Más detalles

BASES DE COTIZACIÓN CONTINGENCIAS COMUNES

BASES DE COTIZACIÓN CONTINGENCIAS COMUNES BASES Y TIPOS DE COTIZACION Régimen General de la Seguridad Social BASES DE CONTINGENCIAS COMUNES Grupo de Cotización Categorías Profesiones s mínimas euros/mes s máximas euros /mes 1 Ingenieros y Licenciados.

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

a) Una reducción equivalente al 80% de la cuota durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta (52 euros aprox.

a) Una reducción equivalente al 80% de la cuota durante los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta (52 euros aprox. Tras la entrada en vigor, el pasado 24 de febrero de 2013, del Real Decreto de medidas de apoyo al emprendedor, las bonificaciones en las cuotas en el Régimen de Autónomos quedan de la siguiente manera:

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

COTIZACIONES SOCIALES AÑO 2015

COTIZACIONES SOCIALES AÑO 2015 1/5 COTIZACIONES SOCIALES AÑO 2015 Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2014. Orden ESS/86/2015, de 31 de enero,

Más detalles

SUPUESTO 1. Horas extraordinarias no estructurales

SUPUESTO 1. Horas extraordinarias no estructurales CAPITULO 9 Casos Prácticos SUPUESTO 1 Trabajador con contrato por tiempo indefinido, perteneciente al grupo de cotización 1, durante el mes percibe las siguientes remuneraciones Salario Antigüedad Plus

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008 Número 590 VII lexislatura SUMARIO (Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es) 1. Procedementos de natureza normativa 1.1 Leis e outras normas 1.1.1. Leis Lei galega de medidas tributarias en relación

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA / EJEMPLAR

Más detalles

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ACTUALIZADO LGSS 2015)

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ACTUALIZADO LGSS 2015) PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ACTUALIZADO LGSS 2015) BASE REGULADORA DE LAS PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS POR MATERNIDAD, RIESGOS LABORALES, CUIDADO DE HIJO ENFERMO Y FAMILIARES MATERNIDAD CONTRIBUTIVA

Más detalles

Bonificaciones y reducciones en las cuotas de Autónomos. ACTUALIZADO A 10 OCTUBRE 2015

Bonificaciones y reducciones en las cuotas de Autónomos. ACTUALIZADO A 10 OCTUBRE 2015 Bonificaciones y reducciones en las cuotas de Autónomos. ACTUALIZADO A 10 OCTUBRE 2015 Esta es una materia que ha venido sufriendo diversos cambios a lo largo del 2012 y 2013 y 2015. Real Decreto 20/ 2012

Más detalles

NOVEDADES LEGISLATIVAS

NOVEDADES LEGISLATIVAS Bases y tipos de a la Seguridad Social para 04. Orden ESS/06/04, de 3 de enero. Nº 5/04 BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA 04. ORDEN ESS/06/04, DE 3 DE ENERO. RÉGIMEN GENERAL Topes

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA III. COMUNIDAD AUTÓNOMA Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA III. COMUNIDAD AUTÓNOMA Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense 2 III. COMUNIDADE AUTÓNOMA III. COMUNIDAD AUTÓNOMA Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense Sección Relacións Laborais Convenio colectivo Limpezas de edificios e locais de Ourense

Más detalles

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense Boletín Oficial Provincia de N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 SUMARIO I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Convocatoria e bases de selección, como persoal laboral

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense

Boletín oficial. provincia de ourense Boletín oficial provincia de ourense n.º 284 mércores, 12 decembro 2012 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Formalización do contrato da obra n.º

Más detalles

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios)

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) - A todas as Delegacións (*) - A todolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada (*) Para a súa distribución entre todos

Más detalles

Tecnología para un mundo más accesible Tecnoloxía para un mundo máis accesible

Tecnología para un mundo más accesible Tecnoloxía para un mundo máis accesible Tecnología para un mundo más accesible Tecnoloxía para un mundo máis accesible VIVE A EXPERIENCIA THYSSENKRUPP ThyssenKrupp Elevadores Tecnología para un mundo más accesible Un compromiso con las personas

Más detalles

COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 2014 Orden ESS/106/2014, de 31 enero, BOE 1-2-14

COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 2014 Orden ESS/106/2014, de 31 enero, BOE 1-2-14 Febrero/2014 CIRCULAR INFORMATIVA DEPARTAMENTO JURIDICO AREA LABORAL COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 2014 Orden ESS/106/2014, de 31 enero, BOE 1-2-14 RÉGIMEN GENERAL: Bases de cotización: Tope máximo

Más detalles

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo: DILIXENCIA: Para que conste aos efectos oportunos, o texto que sigue, aprobouse polo Concello Pleno, na sesión ordinaria do 7 de xuño de 2013, e publicouse para a súa entrada en vigor, o 29 de xuño de

Más detalles

BASE DE COTIZACIÓN PARA EL EJERCICIO 2013

BASE DE COTIZACIÓN PARA EL EJERCICIO 2013 BASE DE COTIZACIÓN PARA EL EJERCICIO 2013 1 Determinación de la base de cotización: No experimenta cambios respecto al ejercicio 2012 Tope máximo y mínimo de cotización: El tope máximo de la base de cotización

Más detalles

Normas de Cotización a la Seguridad Social 2015

Normas de Cotización a la Seguridad Social 2015 Normas de Cotización a la Seguridad Social 2015 SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL De conformidad con el Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para

Más detalles

CIRCULAR GENERAL Nº 1

CIRCULAR GENERAL Nº 1 CIRCULAR GENERAL Nº 1 I. S A L A R I O M Í N I M O I N T E R P R O F E S I O N A L ( S M I ). I I. C O T I Z A C I Ó N A L R É G I M E N G E N E R A L D E L A S E G U R I D A D S O C I A L. I I I. C O

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Núm. 232 Lunes 28 de septiembre de 2015 Supl. N. Pág. 1 Suplemento de Notificaciones ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Ayuntamiento de Santa Comba Anuncio de notificación de 24 de septiembre de 2015 en procedimiento

Más detalles

- 1 - En Morella a 7 de septiembre de 2.012. Estimado cliente,

- 1 - En Morella a 7 de septiembre de 2.012. Estimado cliente, En Morella a 7 de septiembre de 2.012 Estimado cliente, Una año más por estas fechas nos dirigimos a usted para informarle de diversos aspectos relevantes en relación a su cotización a la Seguridad Social

Más detalles

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas

Más detalles

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PREÁMBULO La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, singularmente los informáticos,

Más detalles

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC 2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC ESPACIO RESERVADO PARA A ETIQUETA CO CÓDIGO DE BARRAS 1. Tráennos un ordenador con problemas. Non acende dinnos. Conectámolo correctamente

Más detalles

O CONTRATO DE VITALICIO

O CONTRATO DE VITALICIO unidade didáctica 4.2 O CONTRATO DE VITALICIO Belén Trigo García Departamento de Dereito Común (Área de Dereito Civil) Facultade de Dereito Universidade de Santiago de Compostela, 2008 Deseño Unidixital

Más detalles

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 DENOMINACIΣN DO Biotecnologνa Avanzada PROGRAMA: REQUISITOS ESPECΝFICOS DE ACCESO: Currνculum Vitae,

Más detalles

COTIZACIÓN. Las empresas deben cotizar a la seguridad social por los siguientes conceptos:

COTIZACIÓN. Las empresas deben cotizar a la seguridad social por los siguientes conceptos: COTIZACIÓN Las empresas deben cotizar a la seguridad social por los siguientes conceptos: Contingencias comunes Desempleo. Formación Profesional. Fondo de Garantía Salarial. Accidentes de trabajo y enfermedades

Más detalles

NORMAS DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.015

NORMAS DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.015 NORMAS DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.015 SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL De conformidad con el R. D. 1106/2.014, de 26 de diciembre. El SMI para el año 2.015 se descongela, incrementándose en un

Más detalles

info LABORAL NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

info LABORAL NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL info LABORAL Publicación de actualidad normativa Nº 26 Enero 2014 NOVEDADES LEGISLATIVAS EN MATERIA LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL REAL DECRETO-LEY 16/2013, DE 20 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS PARA FAVORECER

Más detalles

Trabajadores. Cuantía. Base reguladora MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Trabajadores. Cuantía. Base reguladora MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Contenido Utilidades MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Trabajadores Cuantía Base reguladora Porcentaje Porcentaje adicional para trabajadores con 65 o más años La cuantía de la pensión se determina

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense

Boletín oficial. provincia de ourense Boletín oficial provincia de ourense n.º 10 sábado, 12 xaneiro 2013 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Notificación de resolución de expediente de

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Convocatoria do "Curso de Formación para

Más detalles

Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense

Consellería de Traballo e Benestar Departamento Territorial Ourense Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 235 Luns, 17 outubro 2011 3 Convenio colectivo de la empresa Autobuses Urbanos de Ourense, SL, 2011-2012 suscrito, el día 4 de agosto de 2011 Ourense, 22 de septiembre

Más detalles

Novedades en materia laboral derivadas de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 26 de Diciembre.

Novedades en materia laboral derivadas de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 26 de Diciembre. Novedades en materia laboral derivadas de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 26 de Diciembre. 1. Novedades en materia de pensiones Las pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social

Más detalles

09/01/2014. Documentación preparada por Antonio Benavides con la colaboración de

09/01/2014. Documentación preparada por Antonio Benavides con la colaboración de 09/01/2014 1 10/01/2014 PROGRAMA Ley de Presupuestos Generales del Estado 2014: Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 2014. Real Decreto 1043/2013, de 27 de diciembre, sobre

Más detalles

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN Resolución do Concello de Ourense mediante a que se anuncia procedemento aberto, para a contratación do servizo de impartición da formación teórica e transversal de determinado cursos no marco do proxecto

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 9

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 9 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Debuxo técnico Código CSPEB01 Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 26 Sábado 30 de enero de 2016 Sec. I. Pág. 8043 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 886 Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales

Más detalles

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Índice 1 Antecedentes... 3 2 Obxectivos... 5 3 Países obxectivo na Unión Europea... 6 4 A situación a nivel europeo... 7 4.1 A

Más detalles

Aspectos laborales y de seguridad social de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016

Aspectos laborales y de seguridad social de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 Aspectos laborales y de seguridad social de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, cuya publicación

Más detalles

I. Modificaciones relativas al acceso, cálculo de la base reguladora y cuantía de la pensión de jubilación ordinaria.

I. Modificaciones relativas al acceso, cálculo de la base reguladora y cuantía de la pensión de jubilación ordinaria. ÚLTIMAS MEDIDAS SOBRE LA REFORMA DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL En el Boletín Oficial del Estado de 16 de marzo de 2013 se ha publicado el Real Decreto-ley 5/2013, modificando

Más detalles

BASES DE COTIZACIÓN Y CUOTAS A PAGAR 2016 CUOTA MÍNIMA SIN I.T. 266,14 236,67 267,04* 237,56* CUOTA MÍNIMA CON I.T.

BASES DE COTIZACIÓN Y CUOTAS A PAGAR 2016 CUOTA MÍNIMA SIN I.T. 266,14 236,67 267,04* 237,56* CUOTA MÍNIMA CON I.T. BASES DE COTIZACIÓN Y CUOTAS A PAGAR 2016 GENERAL BASE MÁXIMA 3.642,00 CUOTA MÍNIMA CON I.T. CUOTA MÍNIMA SIN I.T. 266,14 236,67 267,04* 237,56* CUOTA MÁXIMA CON I.T. CUOTA MÁXIMA SIN I.T. 1.085,32 965,13

Más detalles

Os efectos da declaración do concurso

Os efectos da declaración do concurso Dereito Concursal e Cambiario 3 Os efectos da declaración do concurso Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Ana Victoria Santín Sánchez Escola Universitaria de Relacións Laborais de Lugo (Adscrita

Más detalles

1.- Unha empresa presenta uns custos fixos de 800 unidades monetarias. Ademais os custos variables para cada nivel de produción son os seguintes:

1.- Unha empresa presenta uns custos fixos de 800 unidades monetarias. Ademais os custos variables para cada nivel de produción son os seguintes: 1.- Unha empresa presenta uns custos fixos de 800 unidades monetarias. Ademais os custos variables para cada nivel de produción son os seguintes: Pídese: a) Calcular os custos totais, medios e marxinais

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 74 Mércores, 1 abril 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da convocatoria do concurso

Más detalles

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Bases para cubri-las prazas da oferta de emprego público do ano 2008 Primeira.- Obxecto da convocatoria: É obxecto destas bases a

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 25 Martes 29 de enero de 2013 Sec. I. Pág. 6532 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 835 Orden ESS/56/2013, de 28 de enero, por la que se desarrollan las normas legales

Más detalles

NOVEDADES LABORALES PARA EL 2015

NOVEDADES LABORALES PARA EL 2015 NOVEDADES LABORALES PARA EL 2015 Resumen de los cambios que se han aprobado en la Ley 36/2014 de Presupuestos Generales Gros & Monserrat Área Laboral Enero 2015 Gros Monserrat, S.L. NOVEDADES LABORALES

Más detalles

La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (en adelante Ley de Presupuestos ).

La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (en adelante Ley de Presupuestos ). Laboral 1-2015 Enero Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, prórroga de la tarifa plana en las cotizaciones empresariales y modificación del régimen jurídico de las mutuas Aprovechando el

Más detalles

CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, E INTRODUCIÓN Á MEDIACIÓN PENAL E PENITENCIARIA

CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, E INTRODUCIÓN Á MEDIACIÓN PENAL E PENITENCIARIA CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, E INTRODUCIÓN Á MEDIACIÓN PENAL E PENITENCIARIA Curso de Mediación II Presentación Despois da boa acollida do curso de Mediación impartido entre o 2013 e o 2014, o Consello

Más detalles

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA D.L.: C-1-1958 MARTES, 26 DE ABRIL DE 2011 BOP NUMERO 78 Sumario Administración

Más detalles

Número: 7/14 Fecha: 14 de enero de 2014

Número: 7/14 Fecha: 14 de enero de 2014 Número: 7/14 Fecha: 14 de enero de 2014 Tema: Laboral y Seguridad Social Subtema: Seguridad Social Asunto: MODIFICACIONES SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL La Ley 22/2013 de 26 de diciembre de Presupuestos

Más detalles

AFIGAL avala la recuperación de la Costa da Morte Microcréditos a tipo de interés cero y amortizables en cinco años. 3 AFIGAL concedió 449 4-5 Nº 31

AFIGAL avala la recuperación de la Costa da Morte Microcréditos a tipo de interés cero y amortizables en cinco años. 3 AFIGAL concedió 449 4-5 Nº 31 AFIANZAMIENTOS DE GALICIA, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA Nº 31 A C o r u ñ a A b r i l d e 2 0 0 3 2 Microcréditos 2003 3 AFIGAL concedió 449 avales para el programa de microcréditos en su primer año

Más detalles

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA DESCRIPCIÓN ACCION FORMATIVA CURSO EN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA (con expedición del certificado oficial Operador de Instalaciones con Riesgo de Legionella

Más detalles

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA La dirección de la Facultad de Química tiene asumido

Más detalles

DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA

DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA 1 1 2 2 DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA SEMPRE SUBXECTIVA DISOCIACIÓN CLÍNICA-RADIOLÓXICA 20 % DE PREVALENCIA 85% DE CAUSA OSTEOMUSCULAR 3 3 LOCALIZACIÓN 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15% 12% 8% 7% 34%

Más detalles

Actualización normativa 2015

Actualización normativa 2015 Actualización normativa 2015 RD-ley 1/2015, de 27 de febrero Antonio Benavides Vico Objeto Mínimo exento para las empresas de la base de cotización de 500 euros a la Seguridad Social por contingencias

Más detalles

Programación 2º de EP MATEMÁTICAS

Programación 2º de EP MATEMÁTICAS Programación 2º de EP MATEMÁTICAS ÍNDICE 1. Introdución e contextualización. 2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e 3 5 temporalización de contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe

Más detalles

COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS LUGO

COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS LUGO Año Mundial Veterinario COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS LUGO NÚMERO 7 Junio 2012 Cursos, Congresos, Xornadas USC. UNIVERSIDADE DE VERÁN 2012 CURSO: RETOS E OPORTUNIDADES PARA AS NOVAS XERACIÓNS DE PROFESIONAIS

Más detalles

EMPRESA FOC. Informe indicadores Xunta de Galicia Informe indicadores Xunta de Galicia

EMPRESA FOC. Informe indicadores Xunta de Galicia Informe indicadores Xunta de Galicia EMPRESA FOC Informe indicadores Xunta de Galicia Informe indicadores Xunta de Galicia 31/08/2015 Este documento conten información reservada e confidencial dirixida exclusivamente a persoal autorizado

Más detalles

PRECIOS DE LAS TARIFAS DE ACCESO

PRECIOS DE LAS TARIFAS DE ACCESO PRECIOS DE LAS TARIFAS DE ACCESO 1. Creación de las tarifas de acceso 2. Ámbito de aplicación 3. Costos que incluyen a las tarifas de acceso 4. Definición de las tarifas de acceso 4.1. Tarifas de baja

Más detalles

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario eleccións eleccións Xerais 2016 Xunta electoral de Zona de Verín Corrección de erros

Más detalles

II. COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

II. COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL II. COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Régimen General y Regímenes Especiales de la S. Social 18.- En mi empresa vamos a contratar a un trabajador de 16 años. Existe alguna peculiaridad respecto a la cotización

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN

Más detalles

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes 0. Contido Contido Neste documento descríbese a solución a algúns problemas frecuentes á hora de visualizar arquivos PDF xerados dende o programa e tamén ao realizar o proceso de pago telemático das taxas

Más detalles

NOVEDADES EN MATERIA LABORAL INTRODUCIDAS EN LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2016

NOVEDADES EN MATERIA LABORAL INTRODUCIDAS EN LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2016 NOVEDADES EN MATERIA LABORAL INTRODUCIDAS EN LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2016 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2.016 Bases mínimas y máximas de cotización al Régimen General

Más detalles

INFORMACIONES DE TEMAS LABORALES Y ECONÓMICOS

INFORMACIONES DE TEMAS LABORALES Y ECONÓMICOS INFORMACIONES DE TEMAS LABORALES Y ECONÓMICOS II ASAMBLEA DE TITULARES Y DIRECTORES curso 2014/2015. (5-3-2015) Inés García García. Asesoría Jurídica SENTENCIA AUDIENCIA NACIONAL SOBRE VI CONVENIO COLECTIVO

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 32 Martes 7 de febrero de 2012 Sec. I. Pág. 10421 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 1791 Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero, por la que se desarrollan las normas

Más detalles

Una empresa con vocación de servicio

Una empresa con vocación de servicio Una empresa con vocación de servicio Autos González, S.L. es una empresa veterana de Galicia. Su nacimiento se remonta al año 1972 y desde entonces ha ido creciendo con un único objetivo: estar a la altura

Más detalles

DIÁLOGO SOCIAL EN GALICIA

DIÁLOGO SOCIAL EN GALICIA Boletín informativo de traballo e benestar Consellería de Traballo e Benestar - agosto-setembro 2010, nº 55 A Rede de Escolas Infantís A Galiña Azul inicia o novo curso con preto de 6.000 nenos e nenas

Más detalles

P UBLICADA LA O RDEN QUE DESARROLLA LAS NORMAS DE COTIZACIÓN A LA S EGURIDAD S OCIAL PARA

P UBLICADA LA O RDEN QUE DESARROLLA LAS NORMAS DE COTIZACIÓN A LA S EGURIDAD S OCIAL PARA P UBLICADA LA O RDEN QUE DESARROLLA LAS NORMAS DE COTIZACIÓN A LA S EGURIDAD S OCIAL PARA EL AÑO 2015 Se fija el tope máximo de las bases de para el año 2015 en 3.606 euros mensuales y el tope mínimo en

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 28 Sábado 1 de febrero de 2014 Sec. I. Pág. 7113 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 1051 Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales

Más detalles

Circular laboral 2013

Circular laboral 2013 Circular laboral 2013 Salario mínimo Interprofesional 2013 El salario mínimo interprofesional establecido para el presente año 2013 es de 645,30 euros/mes, de 21,51 euros/día, y de 9.034,20 euros/año.

Más detalles

Secretaría de Organización y Coordinación Área Interna. UGT Andalucía 1

Secretaría de Organización y Coordinación Área Interna. UGT Andalucía 1 Secretaría de Organización y Coordinación Área Interna. UGT Andalucía 1 1. PENSIONES Real Decreto 1170/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social

Más detalles

CALENDARIO ACADMICO DO CURSO 2015-2016 (Aprobado no C.G. do 7 de maio de 2015)

CALENDARIO ACADMICO DO CURSO 2015-2016 (Aprobado no C.G. do 7 de maio de 2015) CALENDARIO ACADMICO DO CURSO 2015-2016 (Aprobado no C.G. do 7 de maio de 2015) 1- O curso académico comprender do martes 1 de setembro de 2015 ao sbado 30 de xullo de 2016. O mes de agosto non ser lectivo.

Más detalles

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Página 1 de 14 INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Máster Universitario en Química Orgánica Curso Académico: 2014/2015 Página 2 de 14 1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO A) DATOS DA UNIVERSIDADE

Más detalles

Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra

Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra ALEGACIONES al borrador/proyecto de reforma del Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuíta de Galicia Introducción.- Simultaneamente al envío

Más detalles

Secretaría de Organización y Coordinación Área Interna. UGT Andalucía 1

Secretaría de Organización y Coordinación Área Interna. UGT Andalucía 1 Secretaría de Organización y Coordinación Área Interna. UGT Andalucía 1 1. PENSIONES Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social

Más detalles

CIRCULAR 37/2014 ASPECTOS LABORALES DE LA LPGE 2015

CIRCULAR 37/2014 ASPECTOS LABORALES DE LA LPGE 2015 1 P á g i n a d e 8 CIRCULAR 37/2014 ASPECTOS LABORALES DE LA LPGE 2015 Les informamos de los aspectos laborales de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 577 IX lexislatura SUMARIO 1. Procedementos parlamentarios 1.1. Procedementos de natureza normativa 1.1.1. Normas aprobadas 1.1.1.1. Leis Lei de transparencia

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Debuxo técnico Código CSPEB01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

CIRCULAR 18/2015 LPGE 2016: NOVEDADES LABORALES

CIRCULAR 18/2015 LPGE 2016: NOVEDADES LABORALES CIRCULAR 18/2015 LPGE 2016: NOVEDADES LABORALES PUBLICADA LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL 2016 Les informamos que el pasado día 30 de octubre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial

Más detalles

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia.

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia. MISIÓN COMERCIAL A TORONTO (Canadá) y CHICAGO (EEUU) FOEXGA 2009 Organiza: Colaboran: Cofinancia: Cámara de Comercio de Vigo. Cámaras de Comercio de Galicia. Direccion Xeral de Comercio. Consellería de

Más detalles

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 22 de xaneiro de 2009, adoptou, entre outros o seguinte acordo: ORDENANZA MUNICIPAL DE ANTENAS

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 22 de xaneiro de 2009, adoptou, entre outros o seguinte acordo: ORDENANZA MUNICIPAL DE ANTENAS A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 22 de xaneiro de 2009, adoptou, entre outros o seguinte acordo: 1.- En execución da sentenza 82/08 de 29 de febreiro de 2008, secc. 2ª da Sala do contencioso

Más detalles

ANEXO I CANTIDADES CONTRATADAS EN LA ACTUALIDAD POR EL AYUNTAMIENTO Y QUE SE INDICAN CON CARÁCTER ORIENTATIVO:

ANEXO I CANTIDADES CONTRATADAS EN LA ACTUALIDAD POR EL AYUNTAMIENTO Y QUE SE INDICAN CON CARÁCTER ORIENTATIVO: CONTRATACIÓN DOS SEGUROS DE EDIFIZOS DO CONCELLO DE LAXE, SEGUROS DE VIDA E DE ACCIDENTES DO PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL E ORGANOS DE GOBERNO DO CONCELLO DE LAXE E SEGURO DE ACCIDENTES DOS VOLUNTARIOS

Más detalles

Consultoria i Assessoria Laboral CONTRATO INDEFINIDO DE " TARIFA PLANA "

Consultoria i Assessoria Laboral CONTRATO INDEFINIDO DE  TARIFA PLANA CONTRATO INDEFINIDO DE " TARIFA PLANA " Sábado 01 de marzo de 2014 se publicó el Real Decreto Ley 3/ 2014, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, que establece: 1.

Más detalles

Cuánto se debe cotizar?

Cuánto se debe cotizar? Cuánto se debe cotizar? Cuota Las cantidades a ingresar a la Seguridad Social, llamadas cuotas, se calculan aplicando el tipo a la base de cotización. Base de cotización La base de cotización en este Régimen

Más detalles

LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2015 Y OTRAS MEDIDAS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL PROMULGADAS EN DICIEMBRE DE 2014

LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2015 Y OTRAS MEDIDAS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL PROMULGADAS EN DICIEMBRE DE 2014 LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2015 Y OTRAS MEDIDAS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL PROMULGADAS EN DICIEMBRE DE 2014 Un año más, la Ley de Presupuestos Generales del Estado

Más detalles

COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS LUGO

COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS LUGO Año Mundial Veterinario COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS LUGO NÚMERO 8 Agosto 2012 Recopilación Lexislativa do D.O.G. Núm. 129, 06-07-2012 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR. Decreto 142/2012, do 14 de

Más detalles

Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense

Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense Programación Cultural Ourense setembro decembro 2009 artes escénicas e musicais 4/10/2009-20.30 h La verbena de la paloma / Antología lírica Compañía

Más detalles