IME. Informe Mensual d Execució. Anàlisi de l execució del pressupost del sector públic administratiu Situació a 31 de març de 2020

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "IME. Informe Mensual d Execució. Anàlisi de l execució del pressupost del sector públic administratiu Situació a 31 de març de 2020"

Transcripción

1 IME Informe Mensual d Execució Anàlisi de l execució del pressupost del sector públic administratiu Situació a 31 de març de 2020 Número 63 Abril de 2020

2 Informe Mensual d Execució Anàlisi de l execució del pressupost del sector públic administratiu Situació a 31 de març de 2020 Número 63. Abril de 2020 ISSN: Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d Economia i Hisenda. Aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons del tipus reconeixement d autoria, usos no comercials i sense obra derivada. Resum de la llicència: 3.0/es/deed.ca Llicència completa: 3.0/es/legalcode.ca Edició i redacció Direcció General de os Rambla Catalunya, Barcelona Data de tancament: 28 d abril de Informe Mensual d Execució Març de 2020

3 Índex de continguts Síntesi 4 1. Els comptes del sector públic administratiu consolidat 5 2. Evolució dels ingressos 7 3. Evolució de les despeses Evolució del saldo corrent i del saldo no financer Detall de les despeses de l Administració de la Generalitat de Catalunya Departament de la Presidència (PRE) Departament de la Vicepresidència i d'economia i Hisenda (VEH) 5.3. Departament d Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (EXI) Departament d Interior (INT) Departament d Educació (EDU) Departament de Salut (SLT) Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) Departament de Cultura (CLT) Departament de Justícia (JUS) Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (TSF) Departament d Empresa i Coneixement (EMC) Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (PDA) Departament d Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (ARP) Despeses de diversos departaments (DD) Deute (DT) Fons de Contingència (FO) Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l Estat (PL) Annex. Principal normativa aprovada amb relació a la Covid-19 amb impacte per a les finances de la Generalitat de Catalunya Informe Mensual d Execució Març de 2020

4 Síntesi Els ingressos no financers a març del 2020 han estat de 6.218,5 M, import un 2,2% més elevat que el mateix període de l any anterior. S ha rebut anticipadament un import de les bestretes del model de finançament, corresponent a l actualització entre les xifres provisionals i les definitives. En canvi, les transferències finalistes baixen perquè l any anterior es va rebre una part del fons per a polítiques actives d ocupació, que enguany es rebrà més tard. Les despeses no financeres són de 6.956,5 M, un 11% superiors a L augment s observa sobretot en la comptabilització de despesa de salut pendent d imputar d exercicis anteriors. Augmenta la despesa en concerts sanitaris i socials per la recurrència de l augment de tarifes i activitat de S observa un augment de la compra de subministraments sanitaris de l ICS i dels centres socials residencials en resposta a l emergència sanitària de la COVID-19. També augmenten les despeses de personal i les transferències per al finançament ordinari de les universitats públiques, entre altres. El saldo d operacions corrents a 31 de març és de 624,1 M i d operacions de capital de -113,8 M, que en conjunt resulten en -737,9 M de saldo d operacions no financeres. Si s exclouen els interessos del deute, el saldo primari d operacions corrents és de -373 M, fet que indica un dèficit corrent primari. El saldo d operacions no financeres es deteriora en -556,5 M respecte de l exercici anterior perquè els ingressos corrents augmenten menys que les despeses corrents, i d altra banda els ingressos de capital cauen més que la reducció de les despeses. Tot i així cal tenir en compte que els saldos pressupostaris dels primers mesos i la seva variació respecte de l exercici anterior resulten poc significatius. 4 Informe Mensual d Execució Març de 2020

5 1. Els comptes del sector públic administratiu consolidat Els comptes del sector públic administratiu (SPA) consolidat inclouen l Administració de la Generalitat, el Servei Català de la Salut (CatSalut) i les entitats autònomes administratives, és a dir, totes les entitats que tenen un pressupost de caràcter limitatiu. També s ha inclòs l Institut Català de la Salut (ICS) en el consolidat per tal de mantenir una comparació homogènia amb els exercicis anteriors. Les dades es presenten sense els Fons de la Participació dels Ens locals en els Ingressos de l Estat i els Fons Agraris Europeus de Garantia FEAGA, dels quals la Generalitat fa de caixa pagadora. El març del 2020 va arribar la pandèmia del COVID-19 a Catalunya, i en la segona quinzena del mes es van començar a generalitzar els contagis i els ingressos hospitalaris i amb el Real Decret 562/220, de 14 de març es declara l estat d alarma. L emergència sanitària, i els seus efectes en l economia i la societat, estan tenint un impacte excepcional en les finances de la Generalitat, que es posarà de manifest al llarg de l exercici. S han intensificat les actuacions públiques en l àmbit de la salut i dels serveis socials, així com les ajudes d urgència social i als autònoms, i la compra de material sanitari de prevenció, entre d altres. D altra banda, s han suspès els terminis de liquidació dels impostos mentre estigui vigent l estat d alarma decretat per l Estat i s ha reorganitzat el calendari del lliurament de les bestretes del model de finançament. S ha inclòs un annex amb la normativa més rellevant que s ha aprovat per a establir les mesures urgents en les diverses matèries per a fer front als efectes del COVID-19. L exercici 2020 s inicia amb pròrroga pressupostària perquè els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 es troben en tràmit parlamentari. Fins la seva aprovació, els comptes públics es regiran per les condicions de la pròrroga establerta en el Decret 272/2019, de 23 de desembre, per la qual s estableixen els criteris d aplicació de la pròrroga dels pressupostos. Els criteris per determinar la gestió de la despesa durant la pròrroga pressupostària estableixen que la despesa finançada amb recursos generals es prorroga, en el seu conjunt, per la totalitat del pressupost inicial del 2017, excepte les remuneracions del personal, que s han 5 Informe Mensual d Execució Març de 2020

6 d ajustar a les dotacions pressupostades a 31 de desembre del Les despeses finançades amb ingressos finalistes i afectats s ajusten a les previsions per al 2020, sense que això suposi un import superior al crèdit inicial del La pròrroga ajusta les estructures orgànica, econòmica i per programes a l organització administratives vigent, consolidant les modificacions pressupostàries autoritzades al llarg dels exercicis 2019 i els ajustos pressupostaris que resultin necessaris, sense alterar en cap cas la quantia global del pressupost. Pel que fa als ingressos, s han actualitzat, d'una banda, les previsions de les bestretes i liquidacions del model de finançament i, de l'altra, els ingressos per impostos i taxes i ingressos finalistes. A la pàgina web del Departament de la Vicepresidència i d Economia i Hisenda ( es poden consultar els documents Glossari de termes sobre l estat d execució pressupostària, que conté la descripció dels termes que s han utilitzat en aquest informe, i Nota metodològica amb una explicació de la metodologia emprada en aquest informe a l hora de presentar les dades. Així mateix, hi ha disponibles les dades en format Excel. 6 Informe Mensual d Execució Març de 2020

7 2. Evolució dels ingressos El Reial decret 7/2020, de 12 de març, pel qual s adopten mesures urgents per a respondre a l impacte econòmic del COVID-19, ha actualitzat a l alça les bestretes del model de finançament autonòmic. També ha establert que la diferència amb els imports que l Estat estava transferint a les comunitats autònomes es lliurarà en els mesos de març i abril. D aquesta manera, el mes de març del 2020 s han rebut 345,5 M més que el mateix mes de l any anterior en concepte de bestretes del model de finançament. Per aquest motiu, els ingressos no financers mensuals han estat de 2.355,6 M, un 20,7% més grans que l any anterior. Gràfic 1. Ingressos no financers SPA (mensuals en M ) Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya Gràfic 2. Ingressos no financers SPA (acumulats en M ) Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya 7 Informe Mensual d Execució Març de 2020

8 En termes acumulats, els ingressos del primer trimestre han crescut un 2,2% amb relació al mateix període de l any anterior. Els ingressos dels impostos directes creixen un 11,5%, principalment per l augment de la bestreta del tram autonòmic de l IRPF, i els indirectes un 4,8%, amb un creixement més suau de la bestreta de l IVA. Cal tenir en compte que els drets liquidats per les bestretes inclouen una part de l actualització a l alça feta per l Estat, i que al llarg de l exercici aquest fet deixarà de tenir impacte. Al seu torn, les taxes i altres ingressos creixen un 36,5% per l augment dels ingressos per multes i sancions i reintegraments. Les transferències corrents de gener a març del 2020 s han reduït 352,3 M amb relació al mateix període de l exercici anterior perquè el febrer del 2019 es van rebre 336 M del fons per a les polítiques actives d ocupació. Enguany, aquestes transferències es rebran més tard i seran més reduïdes perquè l Estat en destinarà una part dels fons al pagament de les prestacions d atur. D altra banda, l aportació al fons de garantia dels serveis públics fonamentals, amb signe negatiu, és més gran. Les transferències de capital també es redueixen força, 125,9 M, perquè el gener del 2019 es van rebre uns recursos del programa operatiu del Feder i es va liquidar un import més gran de la donació d una fundació privada destinada a l adquisició d equipament de salut. Els ingressos patrimonials es redueixen 1,1 M, i l alienació d inversions reals, 13,5 M. Pel que fa als ingressos financers, l import és 1.098,6 M més gran que l any anterior, d acord amb el calendari del FLA que recull els venciments del deute. 8 Informe Mensual d Execució Març de 2020

9 Quadre 1. Estat d'execució d'ingressos del SPA consolidat per capítols Mensual març Acumulat març 2020 inicial definitiu Drets liquidats DL20/19 Drets liquidats Var. DL20/19 DL20/19 % DL/PD Impostos directes , , ,8 34,5 % 2.899,3 446,5 18,2 % 22,7 % Impostos indirectes , , ,8 6,6 % 3.164,5 145,1 4,8 % 24,1 % Taxes i altres ingressos 502,0 502,0 74,9 50,8 % 129,5 34,6 36,5 % 25,8 % Transferències corrents 874,9 876,1 78,7 96,6 % -6,4-352,3-101,9 % -0,7 % Ingressos patrimonials 25,8 25,8 0,7-82,5 % 5,2-1,1-17,0 % 20,2 % Ingressos corrents , , ,9 21,2 % 6.192,1 272,9 4,6 % 22,7 % Alienació d'inversions reals 0,0 0,0 0,0 22,2 % 0,0-13,5-99,7 % - Transferències de capital 40,6 64,4 3,7-65,6 % 26,4-125,9-82,7 % 41,0 % Ingressos de capital 40,6 64,4 3,7-65,4 % 26,4-139,3-84,1 % 41,1 % Ingressos no financers , , ,6 20,7 % 6.218,5 133,5 2,2 % 22,7 % Variació d'actius financers 77,4 351,5 5,7 197,1 % 68,8 46,6 209,3 % 19,6 % Variació de passius financers 3.160, ,4 330,8-92,7 % 5.620, ,0 23,0 % 174,4 % Ingressos financers 3.237, ,9 336,5-92,6 % 5.689, ,6 23,9 % 159,2 % Total ingressos , , ,2-58,6 % , ,1 11,5 % 38,5 % DL: drets liquidats; PD: pressupost definitiu. La classificació dels conceptes d ingressos permet distingir els ingressos que la Generalitat rep mitjançant bestretes de l Estat a compte de la liquidació del model de finançament. La liquidació de les bestretes del model de finançament d enguany té dues parts. D una banda, la Generalitat ingressa mensualment l import establert per l Estat en la seva pròrroga pressupostària, i de l altra, la diferència amb les dades definitives, segons Reial decret 7/2020, de 12 de març, pel qual s adopten mesures urgents per a respondre a l impacte econòmic del COVID-19, s ingressarà en els mesos de març i abril. A mes a més, les previsions pressupostàries no es corresponen exactament amb els imports definitius, perquè són una estimació pròpia del Departament de la Vicepresidència i d Economia i Hisenda. D altra banda, cal tenir en compte el 2019 es rebien unes bestretes corresponents a la pròrroga dels pressupostos de l Estat, que a finals d any es van actualitzar amb els imports definitius. El primer trimestre del 2020, les bestretes del model de finançament són 11,4% més grans que el mateix període de l any anterior (515,4 M ). Aquest increment serà més suau al final de l exercici. La bestreta del tram autonòmic de l IRPF s incrementa un 18,2%, la de l IVA un 7,7%, i la dels impostos especials un 8,2%. La bestreta del fons de suficiència disminueix un 1,1% i la del fons de garantia dels serveis públics fonamentals, amb signe negatiu, té un import un 25,5% superior, fet que incrementa l aportació de la Generalitat. 9 Informe Mensual d Execució Març de 2020

10 D altra banda, el retorn de les liquidacions negatives del model de finançament dels anys 2008 i 2009 és de -31,2 M a març del 2020, import igual als anys anteriors. Quadre 2. Estat d'execució d'ingressos del SPA consolidat per conceptes Model de finançament Mensual març Acumulat març 2020 inicial definitiu Drets liquidats DL20/19 Drets liquidats Var. DL20/19 DL20/19 % DL/PD Bestretes model finançament , , ,6 22,8 % 5.051,6 515,4 11,4 % 25,5 % Tram autònomic IRPF , , ,6 36,4 % 2.703,6 416,5 18,2 % 26,8 % IVA 7.536, ,2 675,2 14,9 % 1.898,2 135,4 7,7 % 25,2 % Impostos especials 2.733, ,0 218,6 6,8 % 664,1 50,2 8,2 % 24,3 % Fons de suficiència 822,2 822,2 65,6 2,3 % 190,2-2,1-1,1 % 23,1 % Fons de garantia , ,5-141,3-32,5 % -404,5-84,6-26,5 % -28,7 % Liquidacions model finançament 2.131, ,2-10, , ,5 % DL: drets liquidats; PD: pressupost definitiu. La presentació d autoliquidacions i el pagament dels impostos propis i cedits de la Generalitat va quedar suspesa des del 14 de març, data d entrada en vigor de l estat d alarma declarat per l Estat, tal i com va establir el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i de gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. Aquesta suspensió comportarà un desplaçament temporal de la liquidació dels impostos, amb la qual cosa tindrà un impacte durant el període de vigència de l estat d alarma que se suavitzarà posteriorment. El mes de març del 2020, l import dels ingressos tributaris que no venen per bestretes del model de finançament va ser un 9,7% més reduït que el març de l any anterior. La liquidació acumulada el primer trimestre del 2020 ha estat un 1,3% més reduïda que el mateix període de l any anterior. Sense tenir en compte els ingressos del primer trimestre del 2019 de l impost sobre el risc ambiental d elements radiotòxics, que posteriorment es va anul lar pel Tribunal Constitucional, ni de l impost especial sobre els hidrocarburs, que va passar a ingressar-se com a bestreta del model de finançament, els ingressos tindrien una evolució positiva d un 1,7%. L impost sobre successions i donacions presenta un creixement intens, del 26,6% (36,6M ). L impost sobre transmissions patrimonials es redueix un 3% (-11,3 M ), en consonància a les evolucions dels últims mesos que reflecteixen la frenada del mercat immobiliari. La caiguda de la recaptació s explica principalment per una reducció del nombre de transmissions d immobles urbans i dels arrendaments. 10 Informe Mensual d Execució Març de 2020

11 L impost sobre actes jurídics documentats creix un 19,1% (25,9M ) afectat per l increment de l 1,5% al 2% el tipus de la constitució de préstecs hipotecaris en què el prestador és el subjecte passiu. Els tributs sobre el joc cauen un 37,1%, ja que la suspensió de les liquidacions accentua la davallada que ja estava experimentant. Els ingressos de l impost sobre determinats mitjans de transport cauen - 2,7 M. La liquidació anual de l impost sobre els habitatges buits ha quedat pendent i la de l impost sobre grans establiments comercials té un import pendent d aplicar, que s ingressarà més endavant. L impost sobre l emissió d òxids de nitrogen ha liquidat 0,3 M menys que l any anterior i el primer pagament de l impost sobre les begudes ensucrades envasades, 0,8 M menys. Quadre 3. Estat d'execució d'ingressos del SPA consolidat per conceptes Altres ingressos impositius i taxes Mensual març Acumulat març 2020 inicial definitiu Drets liquidats DL20/19 Drets liquidats Var. DL20/19 DL20/19 % DL/PD Altres ingressos tributaris 3.908, ,4 264,3-9,7 % 797,9-10,5-1,3 % 20,4 % I. sobre successions i donacions 563,6 563,6 42,2 25,9 % 173,1 36,3 26,6 % 30,7 % I. sobre els habitatges buits 11,5 11,5 8,8-15,1 % 8,8-1,6-15,0 % 76,7 % I. grans establiments comercials 12,1 12,1 5,8-45,4 % 6,1-4,6-43,1 % 50,3 % I. sobre el patrimoni 554,6 554,6 1,4 1,7 % 4,7-3,3-41,1 % 0,8 % I. transmissions patrimonials 1.582, ,3 112,8-3,4 % 365,6-11,3-3,0 % 23,1 % I. actes jurídics documentats 650,0 650,0 49,8 25,0 % 161,5 25,9 19,1 % 24,9 % I. operacions societàries 11,5 11,5 0,5-33,4 % 2,8-0,8-21,8 % 24,1 % I. determinats mitjans de transport 130,8 130,8 14,2 47,5 % 14,2-2,7-15,8 % 10,8 % Tram autònomic i. hidrocarburs - - 0,1-99,5 % 0,1-9,8-99,4 % - I. estades establiments turístics 50,5 50,5 0,0-95,8 % 0,3-0,9-77,1 % 0,5 % I. begudes ensucrades envasades 29,4 29,4 0,1-48,1 % 7,6-0,8-9,5 % 25,9 % I. risc mediambiental elements radiotòxics ,0 % - -14,3-100,0 % - I. emissió gasos a l'atmosfera per la indústria 1,4 1,4 0,0-0,0-0,5-95,7 % 1,7 % I. emissió d'òxids de nitrogen per l'aviació comercial 4,9 4,9 0,6-34,3 % 4,1-0,3-6,8 % 82,7 % I. dipòsits entitats de crèdit 47,4 47,4 3,0-3,0 3,1-6,4 % I. sobre els actius no productius de les persones jurídiques 2,5 2,5 0,0-0,0 0,0-1,0 % Tributs sobre el joc 252,2 252,2 23,0-43,0 % 44,1-26,0-37,1 % 17,5 % Gravamen de protecció civil 3,7 3,7 1,9 87,7 % 2,0 0,9 90,9 % 52,6 % Resta de taxes i altres ingressos 502,0 502,0 74,9 50,8 % 129,5 34,6 36,5 % 25,8 % DL: drets liquidats; PD: pressupost definitiu. 11 Informe Mensual d Execució Març de 2020

12 El mes de març de l any anterior es va ingressar l impost sobre el risc mediambiental dels elements radiotòxics, però el Tribunal Constitucional va anul lar l impost, i posteriorment es van retornar els imports recaptats. El primer trimestre del 2020, les transferències que no formen part del model de finançament s han reduït 391,4 M (-59,6%) principalment perquè el mateix període de l any anterior es van rebre uns fons que enguany encara no s han rebut: en primer lloc, recursos dels fons per a a les polítiques actives d ocupació, i també, uns imports del programa operatiu del Feder i d una donació d una fundació privada destinada a l adquisició d equipament de salut. En canvi, s han ingressat 45,5 M del Fons Social Extraordinari implementat per l Estat per fer front a les conseqüències socials del COVID-19. També han augmentat les transferències estatals per les beques d educació. Quadre 4. Estat d'execució d'ingressos del SPA consolidat per conceptes Altres tranferències Mensual març Acumulat març 2020 inicial definitiu Drets liquidats DL20/19 Drets liquidats Var. DL20/19 DL20/19 % DL/PD Altres transferències 969,5 994,4 168,5 62,5 % 265,4-391,4-59,6 % 26,7 % Altres transf. corrents de l'estat 864,8 864,8 156,8 71,2 % 207,7-266,9-56,2 % 24,0 % de capital de l'estat ,0 % - -7,3-100,0 % - Transferències corrents de la UE 51,3 52,0 7,2-29,4 2,2 8,3 % 56,5 % Transferències de capital de la UE 40,4 42,7 3,7 6,6 % 4,9-93,2-95,0 % 11,4 % Altres transferències corrents 12,8 13,1 0,9 17,6 % 1,9-0,9-32,0 % 14,1 % Altres transferències de capital 0,2 21, ,5-25,3-54,0 % 99,4 % DL: drets liquidats; PD: pressupost definitiu. 12 Informe Mensual d Execució Març de 2020

13 3. Evolució de les despeses A 31 de març el pressupost inicial s ha modificat en 813,7 M 1. Entre d altres, s han aprovat 450,9 M d incorporacions de romanents de crèdit, 173,9 M de generacions de crèdit i 489,6 M d ampliacions de crèdit 2. En l apartat 5 es detallen les modificacions que afecten l Administració de la Generalitat. Quadre 5. Estat d'execució de despeses del SPA consolidat Mensual març Acumulat març 2020 inicial definitiu Var. % OR/PD Remuneracions del personal 7.537, ,6 624,1-1,5 % 1.874,3 38,7 2,1 % 24,8 % D. corrents de béns i serveis 7.686, , ,4 28,1 % 2.646,4 584,8 28,4 % 34,9 % Interessos 799,3 799,4 24,9 1,7 % 251,1-26,3-9,5 % 31,4 % Transferències corrents 7.275, ,5 863,8 18,4 % 2.044,4 125,6 6,5 % 26,8 % Fons de contingència 325,5 304, Despeses corrents , , ,3 17,2 % 6.816,2 722,7 11,9 % 28,6 % Inversions reals 579,2 708,2 69,4 143,3 % 84,9 29,3 52,8 % 12,0 % Transferències de capital 448,4 487,4 32,4-61,0 % 55,3-62,0-52,8 % 11,3 % Despeses de capital 1.027, ,6 101,8-8,9 % 140,2-32,6-18,9 % 11,7 % Despeses no financeres , , ,1 16,1 % 6.956,5 690,1 11,0 % 27,8 % Variació d'actius financers 707,3 705,5 64,7-30,6 % 132,6-47,4-26,3 % 18,8 % Variació de passius financers 5.194, ,8 316,3 42,4 % 5.533, ,4 25,1 % 98,9 % Despeses financeres 5.901, ,2 381,1 20,8 % 5.666, ,0 23,1 % 89,9 % Total despeses , , ,2 16,6 % , ,1 16,1 % 40,2 % OR: obligacions reconegudes; PD: pressupost definitiu. Al mes de març de 2020 les despeses no financeres han estat de 2.946,1 M, import un 16,1% superior al mateix mes de l any passat. En termes acumulats l increment és de l 11%. Les despeses corrents augmenten i les despeses de capital disminueixen respecte de l any passat. 1 El total modificat no coincideix amb la suma de les modificacions ja que s ha consolidat en el pressupost definitiu la compra de serveis que ha efectuat el CatSalut a l ICS, l ampliació de crèdit de 150,6 M del Departament de Salut i altres despeses consolidables en execució. 2 A la secció del Deute per atendre les insuficiències del capítol 9 de la despesa (339 M ) i al Departament de Salut per comptabilitzar despeses d exercicis anteriors (150,6 M ). 13 Informe Mensual d Execució Març de 2020

14 El 54% de la despesa és en operacions corrents. Les remuneracions de personal representen el 14,8% del total, les despeses corrents de béns i serveis el 21% i les transferències corrents el 16,2%. L 1,1% de la despesa és en operacions de capital i el 44,9% en despeses financeres. Gràfic 3. Despeses no financeres SPA (mensuals en M ) Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya Gràfic 4. Despeses no financeres SPA (acumulats en M ) Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya Pel que fa als capítols, les remuneracions de personal incrementen 38,7 M, un 2,1% respecte de S explica pels increments retributius del 2% fix de 2020 i pels increments retributius de Pel que fa a col lectius concrets, augmenta la despesa dels docents per l augment dels efectius del curs , la del personal sanitari per l increment de places de l ICS i la del personal de mossos i bombers pels nous efectius incorporats el 2019 i per l avançament de la comptabilització de les hores extres de bombers. També cal tenir en compte la reposició de les jubilacions dels docents, que incrementa la despesa en cotitzacions de la Seguretat Social (els que es jubilen estaven acollits al règim de MUFACE). L increment global queda atenuat pel fet que el març del 2019 es va fer efectiu el 10% de la paga extra Informe Mensual d Execució Març de 2020

15 Les despeses corrents en béns i serveis augmenten en 584,8 M, un 28,4% respecte de S explica sobretot per l augment dels concerts sanitaris, tant per una comptabilització major de despesa pendent d imputar d exercicis anteriors com per les recurrències de l augment de tarifes i activitat aprovat durant el S observa un augment de les compres de subministraments sanitaris de l ICS i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per als centres residencials per fer front a l emergència sanitària de la COVID-19. Incrementen els concerts socials per la recurrència de l activitat concertada l any 2019 i els increments de tarifes aplicats. També incrementa la comptabilitzacio de despesa en medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA) i la despesa del centres educatius amb gestió autònoma. Els interessos i les despeses de formalització del deute disminueixen 26,3 M, un -9,5%. Els mecanismes de liquiditat han permès l absorció d alguns venciments que tenien un cost més elevat, reduint així el tipus d interès mitjà del deute de la Generalitat. Les transferències corrents augmenten en 125,6 M, un 6,5% respecte de S explica per un ritme de comptabilització major de la transferència per al finançament ordinari de les universitats públiques, per a beques i ajuts a l estudi, per a farmàcia, per concerts eductius (que recullen els increments retributius), per peatges a l ombra i per als consells comarcals per a transport i menjador. També, s ha avançat la comptabilització de les subvencions a càrrec del 0,7% de l IRPF, i s ha executat la despesa en compensació de tarifes per a l ús d infraestructures que el 2019 no es va fer. En sentit contrari, s observa un ritme menor de comptabilització en la transferència a IFERCAT, a l AGAUR i a l Agència de l Habitatge de Catalunya, a aquestes dues entitats encara no se ls ha transferit recursos durant el Les inversions reals augmenten 29,3 M, un 52,8% respecte de S explica per la inversió en maquinària, instal lacions i utillatge de l ICS també derivat de l emergència sanitària de la COVID-19. Les transferències de capital disminueixen 62 M, un -52,8%. S explica per un ritme de comptabilització de la despesa menor. A diferència de l exercici anterior encara no s han executat les transferències a les universitats públiques, a l Agència de l Habitatge de Catalunya ni les transferències del Departament d Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a empreses públiques estatals. En canvi, el Departament de Territori i Sostenibilitat mostra una comptabilització major de les transferències als ens locals per la Llei de barris. 15 Informe Mensual d Execució Març de 2020

16 La composició interna de les despeses financeres està formada per la variació d actius financers (132,6 M ) i per la variació de passius financers o despeses de refinançament del deute (5.533,6 M ). La variació d actius financers ha disminuït en 47,4 M, un -26,3%, i es deu a la comptabilització menor de l aportació a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya. Pel que fa a la variació de passius financers han augmentat 1.109,4 M, un 25,1%, per les variacions en el calendari de cancel lacions de deute públic i de préstecs i crèdits. 16 Informe Mensual d Execució Març de 2020

17 4. Evolució del saldo corrent i del saldo no financer El saldo d operacions corrents del SPA a 31 de març és de -624,1 M i el d operacions de capital de -113,8 M, que en conjunt resulten en un dèficit de les operacions no financeres de -737,9 M. Si s exclouen els interessos del deute, el saldo primari d operacions corrents és de -373 M, fet que indica un dèficit corrent primari. Quadre 6. Evolució financera del SPA consolidat inicial definitiu Execució a 31/03/2019 Execució a 31/03/2020 Var. execució 20/19 20/19 Ingressos corrents , , , ,12 272,86 4,6 % Despeses corrents , , , ,25 722,70 11,9 % Saldo operacions corrents 3.650, ,7-174,3-624,1-449,8-258,1 % Saldo corrent primari 4.450, ,1 103,2-373,0-476,1 - Ingressos de capital 40,6 64,4 165,77 26,43-139,34-84,1 % Despeses de capital 1.027, ,6 172,84 140,21-32,63-18,9 % Saldo operacions de capital -987, ,2-7,1-113,8-106,7 - Saldo operacions no financeres 2.663, ,5-181,4-737,9-556,5 - Saldo primari op. no financeres 3.463, ,9 96,1-486,8-582,9 - Execució: en el cas de les despeses, obligacions reconegudes, i en el cas dels ingressos, drets liquidats. S observa un deteriorament del saldo per operacions no financeres de -556,5 M. En el cas de les operacions corrents augmenten més les despeses que els ingressos. Pel que fa a les operacions de capital, la caiguda dels ingressos ha estat més gran que la reducció de les despeses. Tot i així cal tenir en compte que els saldos pressupostaris dels primers mesos i la seva variació respecte de l exercici anterior resulten poc significatius pel que fa a l evolució anual ja que es veuen molt afectats pels canvis en la liquidació i aplicació dels ingressos i per les variacions en el ritme de comptabilització de les despeses. 17 Informe Mensual d Execució Març de 2020

18 Gràfic 5. Saldo operacions corrents (acumulat en M ) Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya Gràfic 6. Saldo operacions corrents sense interessos del deute (acumulat en M ) Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des (sense interessos) 2019 (sense interessos) Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya Gràfic 7. Saldo operacions no financeres (acumulat en M ) Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya 18 Informe Mensual d Execució Març de 2020

19 Gràfic 8. Saldo operacions no financeres sense interessos del deute (acumulat en M ) Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des (sense interessos) 2019 (sense interessos) Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya 19 Informe Mensual d Execució Març de 2020

20 5. Detall de les despeses de l Administració de la Generalitat de Catalunya En aquest apartat, es presenten les dades sense consolidar de l Administració de la Generalitat de Catalunya (subsector Generalitat). Quadre 7. Estat d'execució de les despeses del subsector de la Generalitat de Catalunya Març Acumulat març 2020 inicial Modif. definitiu Var. % OR/PD Parlament Catalunya 60,1-60,1-15,4-13,2-46,2 % 25,6 % Consell de Garanties Estatutàries 3,3-3,3-0,8 0,8-24,1 % Sindicatura de Comptes 10,9-10,9 2,7 2,7 2,7-25,0 % Oficina Antifrau de Catalunya 5,3-5, Comissió Juridica Assessora 2,9-2,9 0,2 0,7 0,0 5,0 % 23,0 % Subtotal Òrgans superiors i altres 82,5-82,5 3,0 19,6-9,7-33,1 % 23,7 % Presidència 569,6 7,9 577,5 43,8 93,2-24,5-20,8 % 16,1 % Vicepresid. i deconomia i His. 210,5 0,3 210,9 14,9 41,9 1,4 3,4 % 19,9 % Acció Ext. Rel. Instituc. i Transp. 64,3-64,3 5,8 13,0 3,3 33,5 % 20,3 % Interior 1.250,9 0, ,4 93,4 265,4 9,5 3,7 % 21,2 % Educació 4.821,1 32, ,3 471, ,8 90,2 7,1 % 28,1 % Salut 8.806,1 154, ,8 742, ,3 16,6 0,8 % 24,3 % Territori i Sostenibilitat 1.854,3 46, ,7 246,9 385,3-54,8-12,5 % 20,3 % Cultura 244,9 0,1 245,0 26,3 54,2-1,1-2,0 % 22,1 % Justícia 955,9 0,0 955,9 76,4 200,6 7,6 3,9 % 21,0 % Treball, Afers Socials i Famílies 2.833,9 90, ,9 331,9 591,1 84,4 16,6 % 20,2 % Empresa i Coneixement 1.351,2 38, ,9 173,3 320,9-2,7-0,8 % 23,1 % Polítiques Digitals i Adm. Pública 75,9 4,9 80,8 10,3 14,2 2,0 16,2 % 17,6 % Agric., Ram., Pesca i Alim. 634,1 39,6 673,7 22,5 75,8-30,7-28,8 % 11,3 % Subtotal Departaments ,9 416, , , ,7 101,1 1,8 % 23,2 % Despeses Diversos Departaments 611,7 6,4 618,1 29,4 71,5-3,0-4,0 % 11,6 % Pensions 1,6-1,6 0,1 0,2-0,0-14,5 % 10,8 % Deute 801,5 3,2 804,7 26,5 252,9-24,8-8,9 % 31,4 % Fons de Contingència 325,5-21,0 304, Particip. Ens Locals 3.268, ,5 284,3 885,4 27,6 3,2 % 27,1 % Subtotal altres seccions 5.008,9-11, ,4 340, ,0-0,2-0,0 % 24,2 % Total Generalitat ,2 404, , , ,3 91,2 1,4 % 23,4 % Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes; PD: pressupost definitiu. Despeses de capítols 1 a 8 20 Informe Mensual d Execució Març de 2020

21 A diferència de l apartat anterior, i per mantenir la comparativa amb les estadístiques d execució que publica la Intervenció General a la pàgina web del Departament de la Vicepresidència i d Economia i d Hisenda, s inclouen els Fons de la Participació dels Ens locals en els Ingressos de l Estat i els Fons Agraris Europeus de Garantia FEAGA, dels quals la Generalitat fa de caixa pagadora i, per tant, tenen una correspondència exacta entre ingressos i despeses (hi poden haver lleugers decalatges durant l any perquè la comptabilització d ingressos i despeses a vegades no és simultània). Quadre 8. Detall modificacions de crèdit del subsector de la Generalitat de Catalunya Incorporació romanents Total transf. Augments Minoracions Generacions Ampliacions i Suplements Parlament Catalunya Consell de Garanties Estatutàries - 0,0 0,0 0,0 - - Sindicatura de Comptes Oficina Antifrau de Catalunya Comissió Juridica Assessora Subtotal Òrgans superiors i altres - 0,0 0,0 0,0 - - Presidència 0,3 0,0 0,5 0,5 7,6 - Vicepresid. i deconomia i His. 0,3-0,2 1,1 1,3 0,3 - Acció Ext. Rel. Instituc. i Transp. - 0,0 2,7 2,7 - - Interior 0,4 0,0 9,8 9,8 0,1 - Educació 7,1 0,1 0,8 0,7 25,0 - Salut 3,5 0,0 21,8 21,8 0,7 150,6 Territori i Sostenibilitat 42,6-0,0 0,9 0,9 3,8 - Cultura 0,2-0,0 54,4 54,5 - - Justícia - 0,0 26,9 26,9 0,0 - Treball, Afers Socials i Famílies 83,8 0,1 59,5 59,4 7,1 - Empresa i Coneixement 23,5 0,0 6,5 6,5 15,2 - Polítiques Digitals i Adm. Pública 0,4 4,5 10,3 5,8 - - Agric., Ram., Pesca i Alim. 10,4 11,0 33,8 22,8 18,2 - Subtotal Departaments 172,4 15,4 229,0 213,6 78,0 150,6 Despeses Diversos Departaments 0,4 5,6 15,5 9,8 0,3 - Pensions Deute ,2 - Fons de Contingència - -21,0-21,0 - - Particip. Ens Locals Subtotal altres seccions 0,4-15,4 15,5 30,8 3,5 - Total Generalitat 172,8 0,0 244,4 244,4 81,5 150,6 Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya. OR: obligacions reconegudes; PD: pressupost definitiu. Despeses de capítols 1 a 8 A 31 de març el pressupost s ha modificat en 404,9 M, dels quals 150,6 M per ampliacions de crèdit al Departament de Salut, 172,8 M 21 Informe Mensual d Execució Març de 2020

22 per incorporacions de romanents de crèdit i 81,5 M per generacions de crèdit. També s han fet transferències internes per import de 244,4 M. El Departament de Salut ha ampliat crèdit per 150,6 M per comptabilitzar despeses d exercicis anteriors. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha incorporat 83,8 M entre els que destaquen: els corresponents a compromisos finançats amb la Conferència Sectorials d Ocupació i Assumptes laborals (31,9 M ), els de l assignació tributària del 0,7% de l IRPF (31,5 M ), els de la prestació de serveis socials no gratuïts, finançades parcialment amb les aportacions dels usuaris en concepte de pagament (8,5 M ) i els del Fons Social Europeu (6,1 M ). Addicionalment, ha fet transferències internes de crèdit per 59,5 M per ajustar millor el pressupost prorrogat a les necessitats i a la naturalesa de la despesa. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha incorporat 42,6 M, la major part procedents de fons FEDER per actuacions ambientals i en carreteres (39,2 M ). El Departament d Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha incorporat 10,4 M, la major part finançat amb ingressos procedents de diversos fons Europeus (7,8 M ). També ha generat crèdit per 18,2 M on destaquen: els procedents de diferents fons Europeus (13 M ) i de l AGE per diversos programes de pesca i agricultura (3,8 M ). Addicionalment ha rebut 11 M del fons de contingència per pal liar els danys causats per la tempesta Glòria i ha fet transferències internes de crèdit per import de 22,8 M. El Departament d Empresa i Coneixement ha incorporat 23,5 M, la major part procedent de la recaptació de l Impost sobre estades en establiments turístics (19 M ). També ha generat crèdit per 15,2 M, la major part prové de l Impost sobre estades en establiments turístics (15 M ). El Departament d Educació ha generat 25 M de crèdit, entre els que destaca la generació per ingressos de l AGE per a finançar beques i ajuts a l estudi (13,6 M ) El Departament de Cultura ha dut a terme transferències internes de crèdit per import de 54,4 M, principalment per adaptar el crèdit del pressupost prorrogat al repartiment de competències establert pel Decret 164/ Informe Mensual d Execució Març de 2020

23 El Departament de Justícia ha dut a terme transferències internes de crèdit per import de 26,9 M, destaca l augment de 17,5 M de la partida de transferència al CIRE per finançar els serveis de menjador de centres, en el pressupost prorrogat el crèdit estava dotat en la despesa corrent del Departament. El Departament de Polítiques Digitals i Adminsitració Pública ha rebut una transferència de crèdit des del fons no departamental de Despeses de diversos departaments de 3,8 M per adequar les transferències i aportacions a l Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Quadre 10. Detall modificacions de crèdit del subsector de la Generalitat de Catalunya per capítols Incorporació romanents Total transf. augments minoracions Generacions Ampliacions i Suplements Remuneracions del personal 1,7 0,0 8,5 8,5 1,9 - D. corrents de béns i serveis 21,1-7,3 69,6 76,9 9,2 - Interessos - 0,1 0, Transferències corrents 99,0 15,9 113,0 97,0 45,8 150,6 Fons de contingència - -21,0-21,0 - - Despeses corrents 121,8-12,2 191,2 203,4 57,0 150,6 Inversions reals 42,1 1,4 3,8 2,4 1,7 - Transferències de capital 9,0 15,8 33,3 17,5 19,6 - Despeses de capital 51,0 17,2 37,1 19,9 21,3 - Despeses no financeres 172,8 5,0 228,3 223,3 78,3 150,6 Variació d'actius financers - -5,0 16,1 21,1 3,2 - Total despeses 172,8 0,0 244,4 244,4 81,5 150,6 23 Informe Mensual d Execució Març de 2020

24 Quadre 9. Estat de l execució de les despeses del subsector de la Generalitat de Catalunya per capítols Març Acumulat març 2020 inicial Modif. definitiu Var. Remuneracions del personal 5.596,9 3, ,5 449, ,6 14,2 1,1 % D. corrents de béns i serveis 2.149,1 23, ,1 217,4 326,8 71,5 28,0 % Interessos 799,3 0,1 799,3 24,9 251,1-26,3-9,5 % Transferències corrents ,6 311, , , ,8 135,2 3,0 % Fons de contingència 325,5-21,0 304, Despeses corrents ,3 317, , , ,4 194,5 3,1 % Inversions reals 436,1 45,1 481,2 30,6 40,6 2,1 5,4 % Transferències de capital 608,9 44,4 653,4 48,1 96,4-58,4-37,7 % Despeses de capital 1.045,0 89, ,6 78,6 136,9-56,3-29,2 % Despeses no financeres ,3 406, , , ,3 138,2 2,1 % Variació d'actius financers 723,9-1,8 722,1 61,7 143,0-47,0-24,7 % Total despeses ,2 404, , , ,3 91,2 1,4 % 24 Informe Mensual d Execució Març de 2020

25 5.1. Departament de la Presidència El pressupost inicial prorrogat és de 569,6 M, 0,5 M inferior al pressupost inicial prorrogat 2019, baixen les despeses del CTTI i s incrementen els ajustos en les dotacions de personal i les transferències de capital a corporacions locals. Fins el mes de març aquest pressupost s ha modificat en 7,9 M. Per generacions de crèdit 7,6 M, on destaquen els procedents del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, 0n declara la província de Tarragona zona afectada greument per una emergència de protecció civil i els recursos pel Pacte Estat Violència Gènere. Per incorporacions de crèdit 0,3 M amb càrrec a fons finalistes i crèdits afectats. Fins al 31 de març el Departament ha executat un import inferior a l exercici anterior. L aportació a la CCMA és inferior a l any anterior, perquè l any passat al març s havien comptabilitzat tres mensualitats i enguany dos. Enguany no s han comptabilitzat despeses de CTTI i el ritme d execució de les transferències al CCE és mes baix que l any anterior. Tanmateix aquesta execució no resulta significativa atès que durant els primers mesos de l any el ritme de comptabilització és variable, especialment en períodes de pròrroga pressupostària. El Departament ha executat el 16,1% del pressupost definitiu. Quadre PRE 1. Estat d'execució de les despeses per capítols Març Acumulat març inicial Modif. definitiu Var. Remuneracions del personal 36,0-36,0 2,9 8,5-0,1-1,0 % D. corrents de béns i serveis 26,6 0,2 26,8 0,5 1,1-2,4-68,4 % Interessos 0,0-0, Transferències corrents 244,9 0,3 245,2 14,1 21,8-0,5-2,1 % Despeses corrents 307,4 0,5 307,9 17,4 31,5-2,9-8,6 % Inversions reals 2,4-2,4-0,0-0,0-99,7 % Transferències de capital 27,5 7,4 34,9 3,5 3,8-2,1-36,1 % Despeses de capital 30,0 7,4 37,4 3,5 3,8-2,1-36,4 % Despeses no financeres 337,4 7,9 345,3 20,9 35,2-5,1-12,6 % Variació d'actius financers 232,2-232,2 22,8 58,0-19,4-25,0 % Total despeses 569,6 7,9 577,5 43,8 93,2-24,5-20,8 % 25 Informe Mensual d Execució Març de 2020

26 Gràfic PRE 1. (en M ) Despeses mensuals Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya Gràfic PRE 2. (en M ) Despeses acumulades Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya Quadre PRE 2. Detall de les modificacions de crèdit per capítols Incorporació romanents Total transf. augments minoracions Generacions Ampliacions i Suplements Remuneracions del personal D. corrents de béns i serveis 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 - Transferències corrents 0,1-0,4 0,1 0,5 0,6 - Despeses corrents 0,2-0,4 0,1 0,5 0,7 - Inversions reals Transferències de capital 0,1 0,4 0,4-6,9 - Despeses de capital 0,1 0,4 0,4-6,9 - Despeses no financeres 0,3 0,0 0,5 0,5 7,6 - Variació d'actius financers Total despeses 0,3 0,0 0,5 0,5 7,6-26 Informe Mensual d Execució Març de 2020

27 Quadre PRE 3. Estat d'execució de les despeses per programes Març Acumulat març inicial Modif. definitiu Var. Òrgans sup. GC i control extern 5,4-5,4 1,3 1,3-0,4-25,0 % Impuls i coord. acció govern 0,6-0,6 0,0 0,0-0,0-61,6 % Direcció i admin. generals 68,7 0,1 68,8 3,4 9,6-2,5-20,7 % Polítiques de dones 7,9 0,6 8,6 1,3 2,6 0,6 31,5 % Internacionalització de la cultura 0,1-0, Patrimoni cultural 0,1-0, Activitat física i esport 61,4 0,0 61,4 14,0 14,0-1,9-12,2 % Mitjans de comunicació social 243,9-243,9 22,8 58,3-19,4-25,0 % Protec. conser. medi nat. i biod. 1,3-1,3 0,1 0,3 - - Polítiques i sensib. ambiental 0,1-0, R+D biomèdics i en ciènc. salut 0,1-0, Aval. polítiq. estudis d'opinió 1,4-1,4 0,1 0,3 - - Ord., foment i prom. turística 0,3-0, Suport fin. GC als ens locals 156,2 0,0 156,2 0,8 6,3 0,1 1,5 % Suport obres i serveis ens loc. 22,3 7,1 29,4 0,0 0,4-0,9-70,8 % Total despeses 569,6 7,9 577,5 43,8 93,2-24,5-20,8 % Quadre PRE 4. Detall de les modificacions de crèdit per programes Incorporació romanents Total transf. augments minoracions Generacions Ampliacions i Suplements Òrgans sup. GC i control extern Impuls i coord. acció govern - 0,0 0,0 0,0 - - Direcció i admin. generals 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 - Polítiques de dones ,6 - Internacionalització de la cultura Patrimoni cultural Activitat física i esport ,0 - Mitjans de comunicació social - 0,0 0,1 0,1 - - Protec. conser. medi nat. i biod Polítiques i sensib. ambiental R+D biomèdics i en ciènc. salut Aval. polítiq. estudis d'opinió Ord., foment i prom. turística Suport fin. GC als ens locals ,0 - Suport obres i serveis ens loc. 0,2 0,0 0,4 0,4 6,9 - Total despeses 0,3 0,0 0,5 0,5 7,6-27 Informe Mensual d Execució Març de 2020

28 5.2. Departament de la Vicepresidència i d Economia i Hisenda (VEH) El pressupost inicial prorrogat és de 210,5 M, 4,5 M superior al crèdit inicial prorrogat del 2019, per l increment dels crèdits en remuneracions de personal i en despesa TIC recurrent, amb motiu de la consolidació de transferències fetes durant el 2019 pels canvis de competències entre departaments. Durant el mes de març el pressupost s ha modificat per la generació de crèdit de 0,3 M procedent de l Agència Tributària de Catalunya per a la prestació del servei d atenció tributària a través de la plataforma 012. També s han incorporat 0,3 M de romanents per unes generacions de crèdit del 2019 procedents dels fons europeus FEDER i el projecte SeeRII. I s han transferit 0,2 M cap a altres departaments per a cofinançar propostes d avaluació de polítiques públiques dels departaments i entitats de sector públic. Fins al 31 de març el Departament mostra una execució superior en la prestació del servei d atenció ciutadana 012, en remuneracions de personal i en les aportacions a Infraestructures.cat. El Departament ha executat el 19,9% del pressupost definitiu. Quadre VEH 1. Estat d'execució de les despeses per capítols Març Acumulat març inicial Modif. definitiu Var. Remuneracions del personal 55,9-55,9 4,7 14,0 0,5 3,7 % D. corrents de béns i serveis 43,4 0,4 43,8 2,2 4,6 0,7 17,5 % Transferències corrents 94,7-0,0 94,6 7,6 22,7-0,1-0,4 % Despeses corrents 194,0 0,3 194,3 14,5 41,3 1,1 2,7 % Inversions reals 6,5-6,5 0,3 0,3 0,3 - Transferències de capital 1,7-1,7 0,1 0,2 - - Despeses de capital 8,1-8,1 0,4 0,5 0,3 202,2 % Despeses no financeres 202,1 0,3 202,4 14,8 41,8 1,4 3,6 % Variació d'actius financers 8,4-8,4 0,0 0,0-0,1-59,5 % Total despeses 210,5 0,3 210,9 14,9 41,9 1,4 3,4 % 28 Informe Mensual d Execució Març de 2020

29 Gràfic VEH 1. (en M ) 40 Despeses mensuals Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya Gràfic VEH 2. (en M ) Despeses acumulades Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Font: Sistemes Corporatius Econòmics Financers de la Generalitat de Catalunya Quadre VEH 2. Detall de les modificacions de crèdit per capítols Incorporació romanents Total transf. augments minoracions Generacions Ampliacions i Suplements Remuneracions del personal D. corrents de béns i serveis 0,3-0,2 0,7 0,9 0,3 - Transferències corrents - -0,0 0,2 0,3 - - Despeses corrents 0,3-0,2 1,0 1,2 0,3 - Inversions reals Transferències de capital - 0,0 0,1 0,1 - - Despeses de capital - 0,0 0,1 0,1 - - Despeses no financeres 0,3-0,2 1,1 1,3 0,3 - Variació d'actius financers Total despeses 0,3-0,2 1,1 1,3 0,3-29 Informe Mensual d Execució Març de 2020

30 Quadre VEH 3. Estat d'execució de les despeses per programes Març Acumulat març inicial Modif. definitiu Var. At. ciutad. i difusió serv. Gen. 4,6 0,3 4,9 0,4 0,9 0,5 127,8 % Transparència i Govern Obert 0,1-0,1 0,0 0,0-0,0-22,6 % Direcció i admin. generals 68,7 0,3 69,0 4,6 11,9 0,7 6,1 % Regulació, control i gestió joc 1,1-1,1 0,1 0,2-0,0-9,6 % Administració finances GC 121,3-0,1 121,2 8,9 26,2 0,2 0,7 % Rel. inst., memòria, pau i drets h. 0,0-0,0 0, Ordenació territori i urbanisme 1,6-1,6 0,1 0,4-0,0-1,1 % R+D biomèdics i en ciènc. salut 0,2-0, Estadística 7,1-7,1 0,6 1,8 - - Aval. polítiq. estudis d'opinió 0,8-0,1 0,7 0,1 0,2 0,0 17,5 % Emprenedoria i foment empres. 0,6 0,0 0, Foment i reg. sector financer 0,4-0,0 0,4-0,0 0,0 80,6 % Crèdit oficial 2,6-2, Promoció i defensa competència 1,5-1,5 0,1 0,4 - - Deute públic 0,0 0,0 0, Total despeses 210,5 0,3 210,9 14,9 41,9 1,4 3,4 % Quadre VEH 4. Detall de les modificacions de crèdit per programes Incorporació romanents Total transf. augments minoracions Generacions Ampliacions i Suplements At. ciutad. i difusió serv. Gen. - 0,0 0,2 0,2 0,3 - Transparència i Govern Obert - 0,0 0,0 0,0 - - Direcció i admin. generals 0,2 0,0 0,3 0,3 - - Regulació, control i gestió joc Administració finances GC - -0,1 0,0 0,1 - - Rel. inst., memòria, pau i drets h. - -0,0-0,0 - - Ordenació territori i urbanisme R+D biomèdics i en ciènc. salut Estadística Aval. polítiq. estudis d'opinió - -0,1 0,2 0,3 - - Emprenedoria i foment empres. 0,0 0,0 0,3 0,3 - - Foment i reg. sector financer - -0,0-0,0 - - Crèdit oficial Promoció i defensa competència Deute públic - 0,0 0, Total despeses 0,3-0,2 1,1 1,3 0,3-30 Informe Mensual d Execució Març de 2020

31 5.3. Departament d Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (EXI) El pressupost inicial prorrogat és de 64,3 M, aquest import resulta inferior al crèdit inicial prorrogat del 2019 per la reestructuració administrativa que es va dur a terme al llarg del 2018 però que es va acabar ajustant durant l execució de Durant el mes de març s ha redistribuït el crèdit internament per ajustar-lo millor a la naturalesa i a les necessiats de la despesa. Fins al 31 de març el Departament ha executat 13 M, xifra que resulta 3,3 M superior a la del mateix període de 2019, fonamentalment perquè augmenta la despesa en remuneracions de personal i les despeses derivades del funcionamet de les delegacions de la Generalitat a l exterior. El Departament ha executat el 20,3% del pressupost definitiu. Quadre EXI 1. Estat d'execució de les despeses per capítols Març Acumulat març inicial Modif. definitiu Var. Remuneracions del personal 13,8-13,8 1,1 3,2 0,2 5,4 % D. corrents de béns i serveis 23,8 0,0 23,8 2,9 4,6 2,8 157,5 % Transferències corrents 25,7-0,1 25,6 1,8 5,1 0,1 2,9 % Despeses corrents 63,2-0,1 63,2 5,8 12,9 3,1 31,8 % Inversions reals 0,0-0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 % Transferències de capital 1,0 0,1 1,1 0,1 0,2 0,2 - Despeses de capital 1,1 0,1 1,1 0,1 0,2 0,2 - Despeses no financeres 64,3 0,0 64,3 5,8 13,0 3,3 33,5 % Variació d'actius financers 0,0-0,0-0,0-0,0-18,4 % Total despeses 64,3 0,0 64,3 5,8 13,0 3,3 33,5 % 31 Informe Mensual d Execució Març de 2020

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest:

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest: PZB Assumpte: Proposta d aprovació de la liquidació del pressupost de l Organisme Autònom de Desenvolupament Local de l'exercici 2010. Data : 16 de febrer de 2011 I N F O R M E De conformitat amb l article

Más detalles

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest:

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest: PZB Assumpte: Proposta d aprovació de la liquidació del pressupost d OASI de l'exercici 2010 i de l'expedient de modificació de crèdit núm.1 d'incorporació de romanents. Data : 16 de febrer de 2011 I N

Más detalles

Comptes anuals exercici 2012

Comptes anuals exercici 2012 Comptes anuals exercici 2012 Aprovat pel Consell Social en sessió 22.07.2013 Índex Comptes anuals 2012 pàg. Balanç 1 Compte del resultat economicopatrimonial 3 Estat de liquidació del pressupost A. Liquidació

Más detalles

Ministeri de Finances I Funció Pública Govern d Andorra

Ministeri de Finances I Funció Pública Govern d Andorra Comparatiu Pressupost 2015 / 2014 Històric dèficits (milions d euros) Inicial 2015 Inicial 2014 Inicial 2013 Inicial 2012 Ingressos corrents 399,02 363,74 363,83 333,92 Despeses* 405,69 374,69 375,96 358,69

Más detalles

Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent

Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent Antecedents Normatius Text Refós de la Llei Reguladora de les

Más detalles

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA JORNADA DE TRANSPARÈNCIA TANCAMENT EXERCICI 2015 BALANÇ ENDEUTAMENT ESTATS DE LIQUIDACIÓ RATIOS PLA

Más detalles

PRESSUPOST PROPI EXERCICI 2018 INFORME ECONÒMIC- FINANCER

PRESSUPOST PROPI EXERCICI 2018 INFORME ECONÒMIC- FINANCER PRESSUPOST PROPI EXERCICI 2018 INFORME ECONÒMIC- FINANCER INGRESSOS: El pressupost propi de l Ajuntament de Palma per a l exercici 2018 preveu ingressos per import de 417.995.700,00 euros, desglossat en

Más detalles

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014 Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014 1. Àmbit subjectiu Els procediments que es detallen en aquesta nota són d aplicació als ens locals i als ens

Más detalles

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011.

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011. MEMÒRIA ECONÒMICA DE LA FUOC 2011 Introducció Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011. La firma Deloitte,

Más detalles

INFORME SOBRE PRESSUPOSTOS DEPARTAMENT ENSENYAMENT 2014 CCOO Federació d Educació

INFORME SOBRE PRESSUPOSTOS DEPARTAMENT ENSENYAMENT 2014 CCOO Federació d Educació INFORME SOBRE PRESSUPOSTOS DEPARTAMENT ENSENYAMENT 2014 CCOO Federació d Educació 1 Notes sobre la metodologia d estudi a. Estudiem la destinació de les partides, però en l estructura del Departament,

Más detalles

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010.

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010. DE LA FUOC 2010 Introducció Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010. Com en anys anteriors, la firma Faura-Casas,

Más detalles

Pressupost Presentació Roda de Premsa

Pressupost Presentació Roda de Premsa Presentació Roda de Premsa 07/11/2016 Ingressos per capítols pressupost 2017 Pressupost individual de l Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària Imports en milions d'euros Projecte

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA Amb motiu de l aprovació del pressupost municipal i de conformitat amb l article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre,

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018.

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018. En virtut del que estableix l article 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre,

Más detalles

Projecte de Pressupost 2016

Projecte de Pressupost 2016 Projecte de Pressupost 2016 Ingressos per capítols Projecte de Pressupost 2016 Pressupost individual de l Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària PI = Pressupost Inicial PL = Previsió

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANC D ESPANYA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANC D ESPANYA Suplement en llengua catalana al núm. 314 Dilluns 29 de desembre de 2014 Secc. I. Pàg. 1 I. DISPOSICIONS GENERALS BANC D ESPANYA 13572 Circular 6/2014, de 19 de desembre, del Banc d Espanya, per la qual

Más detalles

Pressupostos de Justícia per al 2015

Pressupostos de Justícia per al 2015 Pressupostos de Justícia per al 2015 Pressupost consolidat. Comparativa 2014-2015 Pressupostos consignats al Departament de Justícia 880 M 859,3M 850 M 820 M 790 M ICS CTTI 832,9M 33,2 M Diferència + 59,6M

Más detalles

Fets rellevants de l informe econòmic financer dels centres hospitalaris d atenció especialitzada Any Central de Balanços

Fets rellevants de l informe econòmic financer dels centres hospitalaris d atenció especialitzada Any Central de Balanços Fets rellevants de l informe econòmic financer dels centres hospitalaris d atenció especialitzada Any 2013 Central de Balanços Consell de sector d atenció especialitzada d aguts La Unió 22 de juliol de

Más detalles

DECRET. Tipus expedient. Liquidació del pressupost del Consorci d Estudis, Mediació i Conciliació a l Administració Local (CEMICAL) de l exercici 2015

DECRET. Tipus expedient. Liquidació del pressupost del Consorci d Estudis, Mediació i Conciliació a l Administració Local (CEMICAL) de l exercici 2015 DECRET Núm. expedient Codi XBMQ Promotor Tipus expedient Objecte Destinataris Núm. op. comptable Altres serveis Ref. interna CEMICAL Liquidació del pressupost del Consorci d Estudis, Mediació i Conciliació

Más detalles

Informe preceptiu de la liquidació del pressupost de l exercici 2015

Informe preceptiu de la liquidació del pressupost de l exercici 2015 INFORME D INTERVENCIÓ 1. ASSUMPTE Informe preceptiu de la liquidació del pressupost de l exercici 2015 2. FONAMENTS DE DRET 2.1. L article 191 del Text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora

Más detalles

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2016

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2016 BALANÇ A 31 DE DESEMBRE ACTIU 2016 2015 A) ACTIU NO CORRENT 3.665.508,28 3.751.333,40 I. Immobilitzat intangible 5 181.084,26 195.687,05 3. Patents, llicències, marques i similars 50.367,87 50.663,03 5.

Más detalles

Àrea d Hisenda i Gestió Municipal

Àrea d Hisenda i Gestió Municipal Àrea d Hisenda i Gestió Municipal Girona, 27 de juny de 2012 Regidoria d Hisenda i Règim Interior 1. Reorganització de l administració i de la gestió El nou govern ha reestructurat l'organització municipal

Más detalles

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2017

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2017 BALANÇ A 31 DE DESEMBRE ACTIU 2017 2016 A) ACTIU NO CORRENT 3.796.709,61 3.665.508,28 I. Immobilitzat intangible 5 170.721,21 181.084,26 3. Patents, llicències, marques i similars 50.092,00 50.367,87 5.

Más detalles

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2015

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2015 BALANÇ A 31 DE DESEMBRE ACTIU 2015 2014 A) ACTIU NO CORRENT 3.751.333,40 3.345.803,74 I. Immobilitzat intangible 5 195.687,05 183.270,65 3. Patents, llicències, marques i similars 50.663,03 51.175,54 5.

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Àmbit: Subsector ENTITATS DRET PÚBLIC Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 309.0009 Altres vendes 745.097,31 CONCEPTE 309 Altres vendes 745.097,31 ARTICLE 30 VENDA DE

Más detalles

21. Moneda estrangera

21. Moneda estrangera 21. N o v e m b r e 2 0 1 4 ÍNDEX 1. Relació de comptes 21.3 2. Norma de registre i valoració núm. 13 de a. Conceptes 21.4 b. Normes de valoració 21.4 c. Novetats 21.5 3. Aspectes a considerar i importància

Más detalles

Pla de Recursos Humans per al mandat d abril de 2016

Pla de Recursos Humans per al mandat d abril de 2016 Pla de Recursos Humans per al mandat 2015-2019 22 d abril de 2016 Pla de Recursos Humans per al mandat 2015-2019 El primer pas d una política de Recursos Humans orientada a modernitzar la plantilla municipal,

Más detalles

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2016

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2016 PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2017 RESUM PER CAPÍTOLS I ORGÀNICA Aplicació pressupostària EXERCICI 2016 Import Import Total Import Total Import Total Executat

Más detalles

Pensions a la Catalunya independent. Elisenda Paluzie Universitat de Barcelona

Pensions a la Catalunya independent. Elisenda Paluzie Universitat de Barcelona Pensions a la Catalunya independent Elisenda Paluzie Universitat de Barcelona 1 Es podran pagar les pensions? Com? El sistema de Seguretat Social espanyol és un sistema de repartiment: les cotitzacions

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l acta de la sessió ordinària celebrada en data 25 de

Más detalles

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST OBJECTIUS DEL PRESSUPOST Continuar reduint el deute municipal Potenciar un entorn urbà i natural de qualitat Fomentar la proximitat i la participació i recolzar el teixit associatiu Consolidar el benestar

Más detalles

AJUNTAMENT DE GIRONA PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018

AJUNTAMENT DE GIRONA PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018 AJUNTAMENT DE GIRONA PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018 Servei Responsable: Participació Altres serveis que hi col laboren: --- --------------------------------------------------------------- NOM

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PLE I FIXACIÓ DE L ORDRE DEL DIA

CONVOCATÒRIA DE PLE I FIXACIÓ DE L ORDRE DEL DIA CONVOCATÒRIA DE PLE I FIXACIÓ DE L ORDRE DEL DIA Atès el que disposa l article 53.1.c) en relació amb l article 98 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s aprova el Text refós de la Llei municipal i de

Más detalles

BALANÇ DE SITUACIÓ A

BALANÇ DE SITUACIÓ A Estat General de Comptes de l exercici 2013 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.2013 Núm. de Comptes ACTIU EXERCICI 2013 EXERCICI 2012 A) IMMOBILITZAT 95.928.424,87 100.152.848,41 I. Inversions destinades a l'ús

Más detalles

Pla d Empresa. Nom de l'emprenedor: Lloc i data de naixement: Adreça: Codi Postal i Municipi: Telèfon de contacte: Tipus de Negoci:

Pla d Empresa. Nom de l'emprenedor: Lloc i data de naixement: Adreça: Codi Postal i Municipi: Telèfon de contacte: Tipus de Negoci: Pla d Empresa Nom de l'emprenedor: Lloc i data de naixement: Adreça: Codi Postal i Municipi: Telèfon de contacte: Tipus de Negoci: Índex Resum 3 Persona emprenedora 4 Característiques personals 4 Motivació

Más detalles

Interpretació de l'actualitat jurídica en l'àmbit educatiu (Període del 7/03 al 13/06 de 2013)

Interpretació de l'actualitat jurídica en l'àmbit educatiu (Període del 7/03 al 13/06 de 2013) Normativa apareguda des de la darrera sessió del dia 7 de març de 2013 amb rellevància, directa o indirecta, per a l educació i el món local, resumida per a la sessió del dia 13 de juny de 2013 Interpretació

Más detalles

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva ANNEX L Objecte és l'assessorament a la intervenció municipal de l'ajuntament de Santa Oliva i suport sobre normativa comptable que comprendran els serveis que es detallen: I.- ASSESSORAMENT A LA INTERVENCIÓ

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L ARTICLE 12 DE LA LLEI ORGANICA D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2/2012.

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L ARTICLE 12 DE LA LLEI ORGANICA D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2/2012. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L ARTICLE 12 DE LA LLEI ORGANICA D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2/2012. En virtut del que estableix l article 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula

Más detalles

OPOSICIÓN COSSOS ESPECIALS GENERALITAT CATALUNYA. TEMARI COMÚ

OPOSICIÓN COSSOS ESPECIALS GENERALITAT CATALUNYA. TEMARI COMÚ OPOSICIÓN COSSOS ESPECIALS GENERALITAT CATALUNYA. TEMARI COMÚ Información en: GRUPO CONFORSA. C/ Santa Catalina, Nº 9. Local. Alcalá de Henares 918772711/pazcuesta@grupoconforsa.com www.grupoconforsa.com/oposiciones.php

Más detalles

Indicadors econòmics de Menorca 2004: pressupostos de l administració local*

Indicadors econòmics de Menorca 2004: pressupostos de l administració local* Indicadors econòmics de Menorca 2004: pressupostos de l administració local* Alfons Méndez Vidal Economista i membre de l IME *Aquest article d actualitat econòmica fou escrit per a l OBSAM en la primavera

Más detalles

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, OBJECTIU DEL DEUTE PÚBLIC I LA REGLA DE LA DESPESA (Establert a l article 15.2.c/ de l Ordre HAP/2105/2012, d 1 d octubre, per

Más detalles

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2016

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2016 DEL DEFINITIU D'INGRESSOS 2016 DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS DE ( MODIFICACIONS(C- DRETS RECONEGUTS A Suma de % CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 287.023,69 171.057,28 389.997,94 561.055,22

Más detalles

textos legislatius Llei d aprovació de l escala autonòmica de l impost sobre la renda de les persones físiques

textos legislatius Llei d aprovació de l escala autonòmica de l impost sobre la renda de les persones físiques textos legislatius Llei d aprovació de l escala autonòmica de l impost sobre la renda de les persones físiques Llei 24/2010, del 22 de juliol, d aprovació de l escala autonòmica de l impost sobre la renda

Más detalles

Comparativa entre el DECRET 178/2010, de 23 de novembre, d estructura dels òrgans centrals del SCS i el DECRET 9/2013, de 3 de gener, de

Comparativa entre el DECRET 178/2010, de 23 de novembre, d estructura dels òrgans centrals del SCS i el DECRET 9/2013, de 3 de gener, de Comparativa entre el DECRET 178/2010, de 23 de novembre, d estructura dels òrgans centrals del SCS i el DECRET 9/2013, de 3 de gener, de reestructuració dels òrgans centrals i dels òrgans territorials

Más detalles

ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015

ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015 ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015 Oficina Pressupostària i Serveis Financers 13 de novembre de 2014 Annex d'inversions pressupost 2015 ANNEX D INVERSIONS L annex d inversions a realitzar en l

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Àmbit: Subsector CONSORCIS Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 311.0001 Drets de matrícula 19.000,00 CONCEPTE 311 Drets de matrícula 19.000,00 319.0004 Prestacions

Más detalles

7.4. EL ROMANENT DE TRESORERIA

7.4. EL ROMANENT DE TRESORERIA 7.4. EL ROMANENT DE TRESORERIA Esquema bàsic del càlcul del Romanent de tresoreria RT = Fons líquids + Drets pendents de cobrament - Obligacions pendents de pagament RT per despeses generals = RT - Drets

Más detalles

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS EXERCICI 2013 UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ Comptes Anuals - Exercici 2013 - I N D E X I.) BALANÇ 3 II.) COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL 5 III.)

Más detalles

Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat. Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos?

Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat. Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos? Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos? Introducció - Impostos municipals - IBI: Impost sobre Béns Immobles - IAE: Impost sobre Activitats

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE) ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE) ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC Subsector fundacions Departament d'empresa i Coneixement Entitat: Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) (7580) BALANÇ Imports en

Más detalles

INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA INDICADORS RELATIUS A L'ENDEUTAMENT Endeutament per Fórmula: Deute viu a 31 de desembre / nº d's 720,8 660,9 581,7 476,6 462,6 741,1 674,8 718,8 683,3 Evolució temporal del deute Fórmula: Deute viu a 31

Más detalles

L EXPERIÈNCIA I VALORACIÓ DE 10 ANYS DE LA LLEI

L EXPERIÈNCIA I VALORACIÓ DE 10 ANYS DE LA LLEI L EXPERIÈNCIA I VALORACIÓ DE 10 ANYS DE LA LLEI 16/03/2016 Montse Llopis mllopis@acra.cat Situació actual d envelliment de la població La xifra de persones amb 65 anys o més a Catalunya pràcticament es

Más detalles

Dades econòmiques CS CONC exercici 2007

Dades econòmiques CS CONC exercici 2007 Presentació a la Sindicatura de Comptes de Catalunya dels comptes de la CS CONC i entitats vinculades corresponents a l any 2007, auditats i aprovats pel Consell de la CONC Dades econòmiques CS CONC exercici

Más detalles

Impacte econòmic dels canvis de domicili social i fiscal de les empreses catalanes

Impacte econòmic dels canvis de domicili social i fiscal de les empreses catalanes Impacte econòmic dels canvis de domicili social i fiscal de les empreses catalanes Novembre de 2017 Glossari AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria ATC: Agència Tributària de Catalunya CA:

Más detalles

CONTRIBUCIÓ FISCAL TOTAL DEL GRUP CAIXABANK

CONTRIBUCIÓ FISCAL TOTAL DEL GRUP CAIXABANK TOTAL DEL GRUP CAIXABANK 1. INTRODUCCIÓ El compromís social que caracteritza l activitat de CaixaBank es plasma en una gestió fiscalment responsable que contribueix al sosteniment de les finances públiques,

Más detalles

superació període de proves promoció interna aux adm - adm 38 / març

superació període de proves promoció interna aux adm - adm 38 / març núm. any data descripció 1 /2018 10-gen pagament indemnització per jubilació 2 /2018 11-gen superació període de proves MBC 3 /2018 15-gen ajudes serveis socials 4 /2018 15-gen pagament IRPF 5 /2018 15-gen

Más detalles

INFORME DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 AJUNTAMENT D ALELLA

INFORME DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 AJUNTAMENT D ALELLA INFORME DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 AJUNTAMENT D ALELLA Aquest informe s emet en compliment de l article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el Text Refós de

Más detalles

PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI Ajuntament d Alberic. Regidoria d Hisenda i Pressupostos

PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI Ajuntament d Alberic. Regidoria d Hisenda i Pressupostos PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI 2017 Objectius del Pressupost 2017 1. CONTINUITAT, en base a les polítiques marcades per l actual equip de govern 2. PRUDÈNCIA

Más detalles

ANÀLISI DE L ATUR I DE LA CONTRACTACIÓ SETEMBRE del 2011 Secretaria d Ocupació i Formació. CCOO de les Terres de Lleida

ANÀLISI DE L ATUR I DE LA CONTRACTACIÓ SETEMBRE del 2011 Secretaria d Ocupació i Formació. CCOO de les Terres de Lleida ANÀLISI DE L ATUR I DE LA CONTRACTACIÓ SETEMBRE del 2011 Secretaria d Ocupació i Formació. CCOO de les Terres de Lleida 4 d octubre de 2011 CCOO TERRES DE LLEIDA 1 L OCUPACIÓ A LLEIDA. SETEMBRE DEL 2011

Más detalles

Ajuntament de l Escala vila marinera

Ajuntament de l Escala vila marinera Ajuntament de l Escala vila marinera ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I EL NIVELL DE DEUTE DE L AJUNTAMENT DE L ESCALA, CORRESPONENT

Más detalles

ÍNDEX PRESSUPOST CLAUS

ÍNDEX PRESSUPOST CLAUS PREVISIÓ D INGRESSOS I DESPESES ANY 2016 ÍNDEX PRESSUPOST CLAUS - COMPTE D EXPLOTACIÓ PER DIVISIONS... 3 - COMPTE D EXPLOTACIÓ COMPARATIVA ANY ANTERIOR... 4 1 - ADMINISTRACIO... 5 2 - GESTIÓ IMMOBILIÀRIA...

Más detalles

OFICINA PRESSUPOST I ESTUDIS ECONÒMICS INFORME NÚM.: OP 11/2017 informe per l elaboració del Pla pressupostari a mig termini (període )

OFICINA PRESSUPOST I ESTUDIS ECONÒMICS INFORME NÚM.: OP 11/2017 informe per l elaboració del Pla pressupostari a mig termini (període ) OFICINA PRESSUPOST I ESTUDIS ECONÒMICS INFORME NÚM.: OP 11/2017 informe per l elaboració del Pla pressupostari a mig termini (període 2018-2020) Fets Primer.- D acord amb l article 29 de la Llei Orgànica

Más detalles

Absentisme Laboral. Hores no treballades Tercer trimestre de 2006 NOTA INFORMATIVA. Gabinet Tècnic Servei d Estudis i Estadístiques Desembre de 2006

Absentisme Laboral. Hores no treballades Tercer trimestre de 2006 NOTA INFORMATIVA. Gabinet Tècnic Servei d Estudis i Estadístiques Desembre de 2006 NOTA INFORMATIVA Absentisme Laboral Hores no treballades Tercer trimestre de 2006 Gabinet Tècnic Servei d Estudis i Estadístiques Desembre de 2006 Generalitat de Catalunya Departament de Treball Secretaria

Más detalles

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PRESSUPOST PER A L EXERCICI DEL 2017

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PRESSUPOST PER A L EXERCICI DEL 2017 CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PRESSUPOST PER A L EXERCICI DEL 2017 El Parlament de Catalunya, de conformitat amb el principi d autonomia financera establert per l article 58.1 de l Estatut d autonomia,

Más detalles

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ,00 Pàgina: Data: //05 06 0 - ALCALDIA 9 - Societat de la informació. 59.760,00 Euros 3.700,00 Euros DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 3.700,00 9 - Òrgans de govern. 7.060,00 Euros DESPESES DE PERSONAL.

Más detalles

Model abreujat per a la presentació dels comptes anuals

Model abreujat per a la presentació dels comptes anuals Model abreujat per a la presentació dels comptes anuals G145CTC-046-00 Model de comptes anuals abreujats/pimes 1. Balanç de situació Societat Exercici G145CTC-046-00 úm. de compte Actiu A) ACTIU O CORRET

Más detalles

Curs sobre conceptes bàsics del pressupost i les finances públiques. Barcelona, 25 d abril 2018

Curs sobre conceptes bàsics del pressupost i les finances públiques. Barcelona, 25 d abril 2018 Curs sobre conceptes bàsics del pressupost i les finances públiques Barcelona, 25 d abril 2018 Índex part 1 1. Què son els pressupostos públics? 2. El cicle pressupostari 3. Quines entitats formen part

Más detalles

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Ordenança Reguladora núm. 49/2018 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Article 1. Principis Generals...2 Article 2. Objecte... 2 Article 3. Obligats

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA 1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1.1. Aprovació de l Acta de la sessió ordinària celebrada en data 29 de

Más detalles

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ 24 DE NOVEMBRE DE hores

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ 24 DE NOVEMBRE DE hores Secretaria General SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ 24 DE NOVEMBRE DE 2017.- 11 hores ORDRE DEL DIA 1. SECRETARIA GENERAL 1.1. Aprovació de l'acta de la sessió celebrada amb caràcter ordinari el

Más detalles

gasolina amb la UE-15 Març 2014

gasolina amb la UE-15 Març 2014 Comparació de preus del gasoil i la gasolina amb la UE-15 Març 2014 1. Introducció Seguint amb la comparativa que PIMEC està fent del preu de l energia a i als països de la UE-15 1, en aquest INFORME PIMEC

Más detalles

magnituds socioeconòmiques

magnituds socioeconòmiques Principals magnituds 1.619 llocs de treball més respecte del mateix període de l any anterior Societats R. general 1.545 35,0 12 0,8 7 0,5 R. autònoms 2.865 65,0-1 0,0 55 2,0 TOTAL 4.410 100,0 11 0,4 62

Más detalles

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 26182 DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les

Más detalles

NOVETATS LEGISLATIVES

NOVETATS LEGISLATIVES Factor de sostenibilitat i índex de revaloració de pensions. (Llei 23/2013, de 23 de desembre) Núm. 2/2014 1 FACTOR DE SOSTENIBILITAT I ÍNDEX DE REVALORACIÓ DE PENSIONS. (LLEI 23/2013, DE 23 DE DESEMBRE).

Más detalles

7. OPERACIONS DE TANCAMENT DE L EXERCICI 7.1 ESQUEMA DE LES OPERACIONS PREVIES AL TANCAMENT PERIODIFICACIONS

7. OPERACIONS DE TANCAMENT DE L EXERCICI 7.1 ESQUEMA DE LES OPERACIONS PREVIES AL TANCAMENT PERIODIFICACIONS 7. OPERACIONS DE TANCAMENT DE L EXERCICI 7.1 ESQUEMA DE LES OPERACIONS PREVIES AL TANCAMENT 7.1.4. PERIODIFICACIONS MARIA PETRA SAIZ ANTÓN 1.DESPESES I INGRESSOS ANTICIPATS. Despeses no financeres anticipades

Más detalles

Consell de ciutat Grup de treball de pressupostos Anàlisi del pressupost amb perspectiva de gènere

Consell de ciutat Grup de treball de pressupostos Anàlisi del pressupost amb perspectiva de gènere Consell de ciutat Grup de treball de pressupostos Anàlisi del pressupost amb perspectiva de gènere Reunió de seguiment prèvia a l entrega de l informe 14 Novembre 2017 01. Marc programàtic i organitzatiu

Más detalles

Observatori econòmic. Cambra de Comerç de Girona. Garrotxa

Observatori econòmic. Cambra de Comerç de Girona. Garrotxa Observatori econòmic Cambra de Comerç de Girona Garrotxa juny, 2011 2 Observatori econòmic Cambra de Comerç de Girona Evolució econòmica a la Garrotxa El període 2000-2008 ha estat, en termes generals,

Más detalles

ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT

ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I EL NIVELL DE DEUTE DE L AJUNTAMENT DE L ESCALA, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2016.

Más detalles

Fundació Privada Foment de l Habitatge Social. Gener 2015

Fundació Privada Foment de l Habitatge Social. Gener 2015 Fundació Privada Foment de l Habitatge Social Gener 2015 Origen de la Fundació La Fundació va ser creada per iniciativa de Càritas l any 1990. L any 2012 es va decidir donar-li un fort impuls financer

Más detalles

Observatori socioeconòmic

Observatori socioeconòmic ce bservatori socioeconòmic CERDANYLA DEL VALLÈS MAIG 2016 BSERVATRI SCIECNÒMIC DE CERDANYLA DEL VALLÈS INDICADRS SCIECNÒMICS, CERDANYLA A través d aquest informe, podrem consultar mensualment els indicadors

Más detalles

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE CIUDADANOS EMITIDO POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE CIUDADANOS EMITIDO POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE CIUDADANOS EMITIDO POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR Extracto del Informe 30/2013 Eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2012. Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Más detalles

BUTLLETÍ ESTADÍSTIC DE SANT BOI. Atur registrat. Març 2017 OBSERVATORI DE LA CIUTAT

BUTLLETÍ ESTADÍSTIC DE SANT BOI. Atur registrat. Març 2017 OBSERVATORI DE LA CIUTAT BUTLLETÍ ESTADÍSTIC DE SANT BOI Atur registrat Març 2017 OBSERVATORI DE LA CIUTAT CONTINGUTS Taxa d atur registrat. Resum de dades... 3 La taxa d'atur es redueix al març i se situa en el 13,4% de la població

Más detalles

1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1.1. Teixit empresarial El nombre d empreses cotitzants al municipi de Lleida durant el segon trimestre de 2013, segueix la tendència a la baixa de l any anterior i es situa en

Más detalles

La documentació que configura l expedient del pressupost general, d acord amb la Llei vigent (TRLRHL i RD 500/90) que s exigeix és la següent:

La documentació que configura l expedient del pressupost general, d acord amb la Llei vigent (TRLRHL i RD 500/90) que s exigeix és la següent: INFORME D INTERVENCIÓ PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER A L EXERCICI 2012. AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS LEGISLACIÓ BÀSICA 1. Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim local.

Más detalles

PROGRAMA ANUAL D ACTIVITATS DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA DE L EXERCICI 2018

PROGRAMA ANUAL D ACTIVITATS DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA DE L EXERCICI 2018 D acord amb l article 8.g de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el Ple d aquesta institució en la sessió del 21 de novembre del 2017 ha acordat per majoria aprovar

Más detalles

magnituds socioeconòmiques

magnituds socioeconòmiques Principals magnituds 1.913 llocs de treball més respecte del mateix període de l any anterior Societats R. general 1.503 36,4 4 0,3-31 -2,0 R. autòn oms 2.629 63,6-10 -0,4 107 3,4 TOTAL 4.132 100-6 -0,2

Más detalles

177,553 86,943 DHA) 35, ,938 Sublot 4 (2.0 A) 21, ,228 63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189

177,553 86,943 DHA) 35, ,938 Sublot 4 (2.0 A) 21, ,228 63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189 RESOLUCIÓ D'ALCALDIA X2015001800/RA012015000031 SERVEI: COMPRES Atès que en data 30 d octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) va aprovar els plecs de

Más detalles

Impost sobre construccions, instal lacions i obres ,00 C.P.G.C.: 733 Centre de cost: 002 TOTAL CÀPITOL ,00

Impost sobre construccions, instal lacions i obres ,00 C.P.G.C.: 733 Centre de cost: 002 TOTAL CÀPITOL ,00 PRESSUPOST D'INGRESSOS PER L'ANY 2018 Estat dels ingressos Classificació econòmica CAPITOL 1.- IMPOSTOS DIRECTES Article 11.- Sobre el Capital 112.00 Impost sobre bens immobles de naturalesa rústica 4.000,00

Más detalles

MEMBRES ELECTES: Ajuntament de Granollers Càrrec: Alcalde X. Partit Judicial de Granollers. Data pressa possession: 13/06/2015 Mandat :

MEMBRES ELECTES: Ajuntament de Granollers Càrrec: Alcalde X. Partit Judicial de Granollers. Data pressa possession: 13/06/2015 Mandat : Declaració d incompatibilitats i activitats que proporcionen o poden proporcionar ingresos econòmics dels regidors, regidores i alts càrrecs de la corporació municipal MEMBRES ELECTES: Nom i cognoms: JOSEP

Más detalles

CONSELL D ADMINISTRACIÓ - 19 d abril de d. Indicadors de mobilitat i conjuntura 2016 Catalunya

CONSELL D ADMINISTRACIÓ - 19 d abril de d. Indicadors de mobilitat i conjuntura 2016 Catalunya - 3.d. Indicadors de mobilitat i conjuntura 2016 Catalunya 1. Presentació L evolució de la mobilitat en tots els seus modes està fortament condicionada per l entorn econòmic i social. L objecte del present

Más detalles

INDICADORS DE MOBILITAT I CONJUNTURA DE CATALUNYA 1r Quadrim Comitè Executiu 24 de maig de 2016

INDICADORS DE MOBILITAT I CONJUNTURA DE CATALUNYA 1r Quadrim Comitè Executiu 24 de maig de 2016 INDICADORS DE MOBILITAT I CONJUNTURA DE CATALUNYA 1r Quadrim. 2016 1 Comitè Executiu 24 de maig de 2016 2 PRESENTACIÓ L evolució de la mobilitat en tots els seus modes està fortament condicionada per l

Más detalles

SOLUCIONARI Unitat 03 (bloc 2)

SOLUCIONARI Unitat 03 (bloc 2) SOLUCIONARI Unitat 03 (bloc 2) 1. Amb la informació que apareix a continuació sobre l activitat d una empresa: a) Confecciona l esquema de treball del compte de resultats de l empresa. b) Calcula els percentatges

Más detalles

En data 18 de desembre de 2017 fou aprovat per la Junta de Govern de la Diputació la modificació del Protocol del Conveni ASGEL.

En data 18 de desembre de 2017 fou aprovat per la Junta de Govern de la Diputació la modificació del Protocol del Conveni ASGEL. Àrea de Presidència Intervenció General Servei d Assistència Econòmico-financera Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 262 Fax 934 022 294 s.assistenciaef@diba.cat www.diba.cat Puntuació

Más detalles

PROJECTE DE LLEI DELS SERVEIS DE PAGAMENT I EL DINER ELECTRÒNIC. Andorra la Vella, 30 d agost de 2017

PROJECTE DE LLEI DELS SERVEIS DE PAGAMENT I EL DINER ELECTRÒNIC. Andorra la Vella, 30 d agost de 2017 PROJECTE DE LLEI DELS SERVEIS DE PAGAMENT I EL DINER ELECTRÒNIC Andorra la Vella, 30 d agost de 2017 PROJECTE DE LLEI DELS SERVEIS DE PAGAMENT I EL DINER ELECTRÒNIC El projecte de Llei dels serveis de

Más detalles

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS Acord de la Comissió d Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acord de la Comissió d Ordenació

Más detalles

Cost efectiu vs Cost real

Cost efectiu vs Cost real Cost efectiu vs Cost real Què és el cost efectiu? Àrea d Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies Intervenció General Servei d Assistència a la Gestió Econòmica Local Cost efectiu vs Cost real El

Más detalles

APROVACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE L ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT PER A L EXERCICI DE 2012.

APROVACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE L ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT PER A L EXERCICI DE 2012. Josep-Antoni Chavarria Espuny, secretari del Consell d Administració de la societat mercantil de capital ínegrament municipal Tortosa Innova, S.L., CERTIFICO: Que el Consell d Administració de Tortosa

Más detalles