Enquesta sobre l ús de tecnologies de la informació i les

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Enquesta sobre l ús de tecnologies de la informació i les"

Transcripción

1 Identificació / Identificación Enquesta sobre l ús de tecnologies de la informació i les comunicacions i del comerç electrònic a les empreses 2014 Encuesta sobre el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones y del comercio electrónico en las empresas 2014 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya IN DOCUMENT PROTEGIT PEL SECRET ESTADÍSTIC DOCUMENTO PROTEGIDO POR EL SECRETO ESTADÍSTICO Modificacions en la identificació (empleneu només els apartats que hagin variat) Modificaciones en la identificación (cumplimente sólo los apartados sujetos a variación) Nom o raó social de l empresa / Nombre o razón social de la empresa Domicili social (carrer, plaça, passeig, avinguda ) / Domicilio social (calle, plaza, paseo, avenida ) NIF Si voleu emplenar l enquesta per Internet, accediu a: / Si desea realizar la cumplimentación por Internet, acceda a: Codi postal Código Postal Municipi / Municipio Província / Provincia Telèfon / Teléfono Fax Adreça electrònica / Persona de contacte a qui dirigir-se, si cal, per a consultes, aclariments o modificacions sobre aquest qüestionari Persona de contacto a quien dirigirse, en caso necesario, para consultas, aclaraciones o modificaciones sobre este cuestionario Sr /a. Càrrec que ocupa a l empresa / Cargo que ocupa en la empresa Telèfon / Teléfono Fax Adreça electrònica / Pàgina web de l empresa / Página web de la empresa Naturalesa, característiques i finalitat Aquesta enquesta s emmarca dins del Pla general de les estadístiques de la societat de la informació, propugnat per l Oficina d Estadística de la Comissió de la Unió Europea. El seu objectiu és recollir informació sobre el comerç electrònic i sobre la dotació i l ús de tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) a les empreses. Legislació Estadística de resposta obligatòria Secret estadístic Són objecte de protecció i queden emparades pel secret estadístic les dades personals que obtinguin els serveis estadístics, tant directament dels informants com a través de fonts administratives (art de la Llei de la funció estadística pública de 9 de maig de 1989 (LFEP)). Tot el personal estadístic té l obligació de preservar el secret estadístic (art de l LFEP). Obligació de facilitar les dades Les lleis 4 /1990 i 13 /1996 estableixen l obligació de facilitar les dades que se sol liciten per a l elaboració d aquesta estadística. Els serveis estadístics poden sol licitar dades de totes les persones físiques i jurídiques, nacionals i estrangeres, residents a Espanya (article 10.1 de l LFEP). Totes les persones físiques i jurídiques que subministren dades, tant si la seva col laboració és obligatòria com voluntària, han de contestar de forma veraç, exacta, completa i dins del termini a les preguntes ordenades de forma adient per part dels serveis estadístics (art de l LFEP). L incompliment de les obligacions establertes en aquesta Llei, en relació amb les estadístiques per a finalitats estatals, se sanciona d acord amb el que disposen les normes contingudes en el present títol (art de l LFEP). Les infraccions molt greus se sancionen amb multes de 3.005,07 a ,61. Les infraccions greus se sancionen amb multes de 300,52 a 3.005,06. Les infraccions lleus se sancionen amb multes de 60,10 a 300,51 (art. 51.1, 51.2 i 51.3 de l LFEP). SIGNATURA O SEGELL DE L EMPRESA FIRMA O SELLO DE LA EMPRESA Naturaleza, características y finalidad Esta encuesta se enmarca dentro del plan general de las Estadísticas de la Sociedad de la Información, propugnado por la Oficina de Estadística de la Comisión de la Unión Europea. Su objetivo es recabar información sobre el comercio electrónico y sobre la dotación y el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las empresas. Legislación Estadística de cumplimentación obligatoria Secreto Estadístico Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico, los datos personales que obtengan los servicios estadísticos tanto directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas (art de la Ley de la Función Estadística Pública de 9 de mayo de 1989 (LFEP)). Todo el personal estadístico tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico (art de la LFEP). Obligación de facilitar los datos Las Leyes 4 /1990 y 13 /1996 establecen la obligación de facilitar los datos que se soliciten para la elaboración de esta Estadística. Los servicios estadísticos podrán solicitar los datos de todas las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, residentes en España (artículo 10.1 de la LFEP). Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como voluntaria deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadísticos (art de la LFEP). El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, en relación con las estadísticas para fines estatales, será sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las normas contenidas en el presente Título (art de la LFEP). Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de 3.005,07 a ,61. Las infracciones graves serán sancionadas con multas de 300,52 a 3.005,06 Las infracciones leves se sancionarán con multas de 60,10 a 300,51 (art. 51.1, 51.2 y 51.3 de la LFEP). Mod.: ETICCE-EC-14

2 Instruccions generals Unitat d informació: La informació que se sol licita en aquest qüestionari es refereix a l empresa. S entén per empresa tota unitat jurídica que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis, i que gaudeix d una certa autonomia de decisió, principalment a l hora d utilitzar els recursos corrents de què disposa. Des d un punt de vista pràctic, i en el seu cas més general, el concepte d empresa es correspon amb el d unitat jurídica o legal, és a dir, amb tota persona física o jurídica (societats, cooperatives ) l activitat de la qual és reconeguda per la Llei, i que és identificada pel seu corresponent número d identificació fiscal (NIF). Estructura del qüestionari: El qüestionari es compon de dotze mòduls: A. Informació general de l empresa el B. Ús d ordinadors i xarxes telemàtiques. C. Especialistes en TIC. D. Accés i ús d Internet. E. Mitjans socials. F. Informàtica en núvol. G. Integració de la informació dins de l empresa. H. Compartir informació electrònicament amb proveïdors i clients de la cadena de subministrament. I. Seguretat TIC. J. Facturació. K. Comerç electrònic. L. Despesa en les TIC. Període de referència: Les dades sobre infraestructures TIC s han de referir al moment actual (primer trimestre del 2015), tret que a la pregunta s especifiqui el contrari. Les dades sobre informació general de l empresa, comerç electrònic i despesa en les TIC fan referència a l any En cas que l empresa hagi cessat la seva activitat, el període de referència per a les preguntes sobre infraestructures TIC és el mes previ al tancament. Forma d anotar les dades: Empleneu les dades clarament. No escriviu a les àrees ombrejades. Les dades econòmiques se sol liciten en euros, valorades sense incloure l IVA. Algunes preguntes accepten resposta múltiple. Glossari de termes: Hi ha un glossari de termes al final del qüestionari per facilitar-ne la resposta. En aquest qüestionari, el terme producte s utilitza per designar tant béns com serveis. Termini de remissió: Aquest qüestionari, emplenat amb la informació sol licitada, s ha de retornar en un termini no superior a 15 dies naturals. Instrucciones generales Unidad de información: La información que se solicita en este cuestionario se refiere a la empresa. Se entiende por empresa a toda unidad jurídica que constituye una unidad organizativa de producción de bienes y servicios, y que disfruta de una cierta autonomía de decisión, principalmente a la hora de emplear los recursos corrientes de que dispone. Desde un punto de vista práctico, y en su caso más general, el concepto de empresa se corresponde con el de unidad jurídica o legal, es decir, con toda persona física o jurídica (sociedades, cooperativas ) cuya actividad está reconocida por la Ley, y que viene identificada por su correspondiente número de identificación fiscal (NIF). Estructura del cuestionario: El cuestionario se compone de doce módulos: A. Infomación general de la empresa en B. Uso de ordenadores y redes telemáticas. C. Especialistas en TIC. D. Acceso y uso de Internet. E. Medios Sociales. F. Cloud Computing. G. Integración de la información dentro de la empresa. H. Compartir información electrónicamente con proveedores y clientes de la cadena de suministro. I. Seguridad TIC. J. Facturación. K. Comercio Electrónico. L. Gasto en las TIC. Período de referencia: Los datos sobre infraestructuras TIC se deben referir al momento actual (primer trimestre del 2015), salvo que en la pregunta se especifique lo contrario. Los datos sobre información general de la empresa, comercio electrónico y gasto en las TIC hacen referencia al año En los casos en los que la empresa haya cesado su actividad se tomará como periodo de referencia para las preguntas sobre infraestructuras TIC el mes previo al cierre. Forma de anotar los datos: Cumplimente los datos claramente. No escriba en las áreas sombreadas. Los datos económicos se solicitan en euros, valorados sin incluir el IVA. Algunas preguntas aceptan respuesta múltiple. Glosario de términos: Existe un glosario de términos al final del cuestionario para facilitar su cumplimentación. En este cuestionario, el término producto se utiliza para designar tanto bienes como servicios. Plazo de remisión: Este cuestionario, cumplimentado con la información solicitada, debe ser devuelto en un plazo no superior a 15 días naturales. Activitat principal / Actividad principal Activitat principal: la que genera un major valor afegit o, si no n hi ha, un major volum de negoci. Actividad principal: aquella que genera mayor valor añadido o, en su defecto, mayor cifra de negocios. Descripció / Descripción: CNAE-2009 Principals productes o serveis obtinguts / Principales productos o servicios obtenidos: A. Informació general de l empresa el 2014 / Información general de la empresa en 2014 A.1 Personal ocupat (mitjana anual) el 2014 / Personal ocupado (media anual) en Personal remunerat / Personal remunerado 2. Personal no remunerat / Personal no remunerado 3. Personal autònom / Personal autónomo Personal total (1+2+3) A.2 Volum de negoci el 2014 / Cifra de negocio en 2014 Consigneu el total de vendes comercials de béns i serveis, exclosos els impostos. Inclou les partides següents del Pla general de comptabilitat ( ). Consigne el total de ventas comerciales de bienes y servicios, excluidos impuestos. Incluye las siguientes partidas del Plan General de Contabilidad ( ). Import ( sense decimals) / Importe ( sin decimales) Volum de negoci / Cifra de negocio A.3 Import del total de compres de béns i serveis exteriors efectuats per l empresa el 2014 A.3 Importe del total de compras de bienes y servicios exteriores efectuados por la empresa en 2014 Les compres netes de béns i serveis representen el valor de tots els béns i/o serveis adquirits durant l any de referència, bé per a la revenda o per al consum, en el procés de producció o el funcionament corrent de l empresa. Aquestes compres s han de valorar al preu d adquisició en termes nets. Inclou les partides següents del Pla general de comptabilitat ( ). Las compras netas de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y/o servicios adquiridos durante el año de referencia, bien para la reventa o para el consumo, en el proceso de producción o el funcionamiento corriente de la empresa. Estas compras se deben valorar al precio de adquisición en términos netos. Incluye las siguientes partidas del Plan General de Contabilidad ( ). Import ( sense decimals) / Importe ( sin decimales) Import del total de compres netes i serveis exteriors (sense incloure l IVA) Importe del total de compras netas y servicios exteriores (sin incluir el IVA)

3 B. Ús d ordinadors i xarxes telemàtiques / Uso de ordenadores y redes telemáticas B.1 La vostra empresa utilitza les següents tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC)? (Nota: el terme ordinadors inclou, a més de l ordinador de taula, altres dispositius com, per exemple, ordinador portàtil, PDA, telèfon intel ligent, notebook, netbook ) B.1 Utiliza su empresa las siguientes tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC)? (Nota: El término ordenadores incluye, además del ordenador de sobremesa, otros dispositivos como, por ejemplo, ordenador portátil, PDA, smartphone, notebook, netbook ) a) Ordinadors (ordinador de taula, ordinador portàtil, PDA, telèfon intel ligent, notebook, netbook ) Ordenadores (ordenador de sobremesa, ordenador portátil, PDA, smartphone, notebook, netbook ) b) Xarxa d àrea local (LAN: interconnexió de diversos dispositius) / Red de área local (LAN: interconexión de varios dispositivos) - Del tipus LAN sense fils / De los cuales: LAN inalámbrica c) Telefonia mòbil per a ús empresarial / Telefonía móvil para uso empresarial d) Altres tecnologies (GPS, TVP ) / Otras tecnologías (GPS, TVP ) Especifiqueu-les / Especificar: B.1.1 Assenyaleu un percentatge estimat del personal total de l empresa que utilitza ordinadors amb finalitats empresarials % B.1.1 Señale un porcentaje estimado del personal total de la empresa que utiliza ordenadores con fines empresariales B.2 La vostra empresa utilitza alguna de les següents tipologies de programari de codi obert? (És a dir, amb un codi font disponible, sense costos de copyright i que es pot modificar i/o redistribuir) Utiliza su empresa alguna de las siguientes tipologías de software de código abierto? (Es decir, cuyo código fuente está disponible, no tiene costes de copyright y se puede modificar y/o redistribuir) a) Sistemes operatius (Linux ) / Sistemas operativos (Linux ) b) Navegadors d Internet (Mozilla, Firefox, Chromium, Konqueror ) / Navegadores de Internet (Mozilla, Firefox, Chromium, Konqueror ) c) Aplicacions ofimàtiques (Open Office ) / Aplicaciones ofimáticas (Open Office ) d) Servidors de web /Internet (Apache Tomcat, Cherokee ) / Servidores de web /Internet (Apache Tomcat, Cherokee ) e) Aplicacions de codi obert pera al processament automàtic d informació tipus ERP o CRM (OpenERP, Joomla, Ruby on Rails, MySQL ) Aplicaciones de código abierto para el procesamiento automático de información del tipo ERP o CRM (OpenERP, Joomla, Ruby on Rails, MySQL ) f) Altres, com programari de seguretat (Open SSL, SSH ), plataformes d aprenentatge (Moodle ), servidors de correu electrònic (Send Mail, Postfix ) Otras, como software de seguridad (Open SSL, SSH ), plataformas de aprendizaje (Moodle ), servidores de correo electrónico (Send Mail, Postfix ) B.3 Algun dels motius següents limiten la vostra empresa per utilitzar programari de codi obert? Alguno de los siguientes motivos limitan a su empresa para usar software de código abierto? a) Desconeixement de solucions i falta de referències sobre productes de programari lliure Desconocimiento de soluciones y falta de referencias sobre productos de software libre b) Els problemes que pot comportar la migració (p. ex.: problemes d interoperabilitat amb altres productes ja implantats) Los problemas que puede conllevar la migración (p. e. problemas de interoperabilidad con otros productos ya implantados) c) La inèrcia del mercat / La inercia del mercado d) La percepció de falta de qualitat d aquest tipus de solucions / La percepción de falta de calidad de este tipo de soluciones e) Falta de suport o desconeixement d aquest suport per part d organismes públics a les empreses per a l adopció de programari lliure Falta de apoyo o desconocimiento del mismo por parte de organismos públicos a las empresas para la adopción de software libre f) D altres / Otros Especifiqueu-los / Especificar: C. Especialistes en TIC / Especialistas en TIC Els especialistes en TIC són empleats la principal feina dels quals està relacionada amb les TIC. Per exemple, el desenvolupament, l operativitat o el manteniment dels sistemes TIC o les seves aplicacions. Los especialistas en TIC son empleados cuyo trabajo principal en la empresa está relacionado con las TIC, por ejemplo, el desarrollo, la operatividad o el mantenimiento de los sistemas TIC o sus aplicaciones. C.1 La vostra empresa fa servir especialistes en TIC? / Emplea su empresa especialistas en TIC?

4 C.2 Al llarg del 2014, va proporcionar la vostra empresa activitats formatives per desenvolupar o millorar els coneixements sobre les TIC del personal? A lo largo de 2014, proporcionó su empresa actividades formativas para desarrollar o mejorar los conocimientos sobre las TIC de su personal? a) Formació per a especialistes en TIC empleats de l empresa (Assenyaleu si la vostra empresa no va emprar especialistes en TIC durant el 2014)_ Formación para especialistas en TIC empleados de la empresa (Señale si su empresa no empleó especialistas en TIC durante 2014) b) Formació per a altres tipus de personal empleat de l empresa / Formación para otro personal empleado de la empresa C.3 Durant el 2014, la vostra empresa va contractar o va intentar contractar especialistes en TIC? Durante 2014, contrató o intentó contratar su empresa especialistas en TIC? Passeu a l apartat C.5 / Pase al apartado C.5 C.4 Durant el 2014, la vostra empresa va tenir dificultats per cobrir alguna vacant d especialista en TIC? Durante 2014, tuvo su empresa dificultad para cubrir alguna vacante de especialista en TIC? C.5 Si us plau, indiqueu qui va desenvolupar principalment les funcions TIC a la vostra empresa el 2014: Por favor indique quién desarrolló principalmente las funciones TIC en su empresa en 2014: Els mateixos treballadors, incloent-hi els de l empresa matriu o d empreses filials Los propios empleados, incluyendo los de la empresa matriz o de empresas filiales a) Manteniment de les infraestructures TIC (servidors, ordinadors, impressores, xarxes) Mantenimiento de las infraestructuras TIC (servidores,ordenadores, impresoras, redes) b) Suport per al programari de l oficina (p. ex.: processadors de text, fulls de càlcul...) Soporte para el software de la oficina (p.e.: procesadores de texto, hojas de cálculo ) c) Desenvolupament de sistemes/programari de gestió empresarial (p. ex.: ERP -Enterprise Resource Planning- -programari de gestió integrada-, utilitzat per gestionar els recursos compartint la informació entre les diferents àrees funcionals, com ara comptabilitat, planificació, producció o màrqueting; CRM -Customer Relationship Management- programari per gestionar la informació dels clients; gestió d informació de recursos humans; bases de dades) Desarrollo de sistemas/software de gestión empresarial (p.e.: ERP -Enterprise Resource Planning-, utilizado para gestionar los recursos compartiendo la información entre las diferentes áreas funcionales, como contabilidad, planificación, producción, marketing; CRM -Customer Relationship Managementsoftware para gestionar la información de los clientes; gestión de información de recursos humanos; bases de datos) d) Suport dels sistemes/programari de gestió empresarial (p. ex.: ERP, CRM, recursos humans, bases de dades...) Soporte de los sistemas/software de gestión empresarial (p.e.: ERP, CRM, recursos humanos, bases de datos ) e) Desenvolupament de solucions web (p. ex.: llocs web, solucions de comerç electrònic...) Desarrollo de soluciones web (p.e.: websites, soluciones de e-commerce ) f) Suport de solucions web (p. ex.: llocs web, solucions de comerç electrònic...) Soporte de soluciones web (p.e.: websites, soluciones de e-commerce ) g) Seguretat i protecció de dades (programari de seguretat, proves de seguretat) Seguridad y protección de datos (software de seguridad, pruebas de seguridad) Proveïdors externs Proveedores externos No aplicable No aplicable D. Accés i ús d Internet / Acceso y uso de Internet D.1 La vostra empresa té accés a Internet? / Dispone su empresa de acceso a Internet? Passeu a l apartat G / Pase al apartado G D.1.1 Assenyaleu un percentatge estimat del personal que utilitza ordinadors amb accés a Internet amb finalitats empresarials (inclou ordinadors, tauletes tàctils, telèfons intel ligents...) % Señale un porcentaje estimado del personal empleado que utiliza ordenadores con acceso a Internet con fines empresariales (incluye ordenadores, tabletas, smartphones )

5 Ús de connexió per banda ampla fixa a Internet per a ús empresarial Uso de conexión por Banda Ancha Fija a Internet para uso empresarial D.2 La vostra empresa disposa de connexió per banda ampla fixa per accedir a Internet? Dispone su empresa de conexión por Banda Ancha Fija para acceder a Internet? Passeu a l apartat D.4 / Pase al apartado D.4 D.2.1 Assenyaleu el tipus de connexió per banda ampla fixa per accedir a Internet que utilitza la vostra empresa: Señale el tipo de conexión por Banda Ancha Fija para acceder a Internet que utiliza su empresa: - Connexió DSL (ADSL, HDSL, SDSL, VDSL ) / Conexión DSL (ADSL, HDSL, SDSL, VDSL ) - Xarxes de cable i fibra òptica (FTTH) / Redes de cable y fibra óptica (FTTH) - Altres connexions fixes (PLC, leased line, satèl lit ) / Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satélite ) D.3 Quina és la velocitat màxima de descàrrega contractada per a la connexió fixa a Internet? (Seleccioneu només l opció que correspongui a la millor de les vostres connexions) Cuál es la velocidad máxima de descarga contratada para su conexión fija a Internet? (Seleccione sólo la opción que corresponda a la mejor de sus conexiones) a) Per sota de 2 Mb/s / Por debajo de 2 Mb/seg. b) Major o igual a 2 Mb/s i inferior a 10 Mb/s / Mayor o igual que 2 Mb/seg. e inferior a 10 Mb/seg. c) Major o igual a 10 Mb/s i inferior a 30 Mb/s / Mayor o igual que 10 Mb/seg. e inferior a 30 Mb/seg. d) Major o igual a 30 Mb/s i inferior a 100 Mb/s / Mayor o igual que 30 Mb/seg. e inferior a 100 Mb/seg. e) 100 Mb/s o superior / 100 Mb/seg. o superior Ús de connexió mòbil a Internet per a ús empresarial / Uso de conexión móvil a Internet para uso empresarial - Aquest apartat l han de respondre les empreses que proveeixen els seus empleats de dispositius mòbils que permetin la connexió mòbil a Internet per a ús empresarial i que paguen total o parcialment la subscripció i el cost. - Connexió mòbil a Internet significa l accés a Internet amb dispositius mòbils a través de xarxes de connexió mòbil. - Dispositius mòbils que permetin la connexió mòbil a Internet són: - Ordinadors portàtils (p. ex.: tauleta tàctil, notebook, netbook, laptop, PC ultra mòbil ) - Altres dispositius portàtils (p. ex.: telèfon intel ligent, PDA phone ) - Este apartado debe ser contestado por empresas que proveen a sus empleados de dispositivos móviles que permitan la conexión móvil a Internet para uso empresarial y que paguen total o parcialmente la suscripción y el coste. - Conexión móvil a Internet significa el acceso a Internet con dispositivos móviles a través de redes de conexión móvil. - Dispositivos móviles que permiten la conexión móvil a Internet son: - Ordenadores portátiles (p. e. tableta, notebook, netbook, laptop, PC Ultra Móvil ) - Otros dispositivos portátiles (p. e. smartphone, PDA phone ) D.4 La vostra empresa fa servir algun dels següents tipus de connexió mòbil (via xarxes telefòniques mòbils) a Internet? Usa su empresa alguno de los siguientes tipos de conexión móvil (vía redes telefónicas móviles) a Internet? a) Connexió per banda ampla mòbil: / Conexión por Banda Ancha Móvil: - Utilitzant un ordinador portàtil (p. ex.: tauleta tàctil, notebook, laptop, PC Ultra Mòbil ) amb accés a xarxes de telefonia mòbil (3G o 4G) Utilizando un ordenador portátil (p.e.: tableta, notebook, laptop, PC Ultra Móvil ) con acceso a redes de telefonía móvil (3G o 4G) - Utilitzant altres dispositius portàtils, com ara telèfons intel ligents o PDA, amb accés a xarxes de telefonia mòbil (3G o 4G) Utilizando otros dispositivos portátiles, como smartphones o PDA, con acceso a redes de telefonía móvil (3G o 4G) b) Altres connexions mòbils (xarxes analògiques, GSM, GPRS, EDGE ) Otras conexiones móviles (redes analógicas, GSM, GPRS, EDGE ) D.5 Proporciona la vostra empresa als empleats dispositius portàtils que permetin la connexió mòbil a Internet per a ús empresarial? (p. ex.: ordinadors portàtils, tauletes tàctils o altres dispositius, com ara telèfon intel ligent, PDA phone ) Indiqueu No en cas que els dispositius només siguin utilitzats via Wi-Fi i no via xarxes de telefonia mòbil pagades total o parcialment per l empresa Proporciona su empresa a sus empleados dispositivos portátiles que permitan la conexión móvil a Internet para uso empresarial? (p.e.: ordenadores portátiles, tabletas u otros dispositivos como Smartphone, PDA phone ) Indique No en caso de que los dispositivos sólo sean utilizados vía Wi-Fi y no vía redes de telefonía móvil pagadas total o parcialmente por la empresa) Passeu a l apartat D.7 / Pase al apartado D.7 D.5.1 Indiqueu el tipus de dispositiu portàtil proporcionat als empleats: / Indique el tipo de dispositivo portátil proporcionado a sus empleados: a) Ordinador portàtil (p. ex.: tauleta tàctil, notebook, netbook, laptop, PC ultra mòbil ) Ordenador portátil (p. e. tableta, notebook, netbook, laptop, PC Ultra Móvil ) b) Altres dispositius portàtils (p. ex.: telèfon intel ligent, PDA phone ) Otros dispositivos portátiles (p. e. smartphone, PDA phone )

6 D.6 Assenyaleu un percentatge estimat del personal de la vostra empresa al qual es proporciona un dispositiu portàtil que li permeti la connexió mòbil a Internet per a ús empresarial (p. ex: ordinadors portàtils, tauletes tàctils o altres dispositius, com telèfons intel ligents, PDA phone ) Señale un porcentaje estimado del personal empleado al que se le proporciona un dispositivo portátil que le permita la conexión móvil a Internet para uso empresarial (p.e.: ordenadores portátiles, tabletas u otros dispositivos como Smartphone, PDA phone ) % Ús de la pàgina web de l empresa / Uso de la página web de la empresa D.7 La vostra empresa té pàgina web? (pròpia o del grup) / Tiene su empresa sitio o página web? (propia o del grupo) Passeu a l apartat D.8 En construcció Passeu a l apartat D.8 Pase al apartado D.8 En construcción Pase al apartado D.8 Pàgina web de l empresa / Página web de la empresa: D.7.1 La vostra pàgina web disposa d algun dels serveis següents? / Tiene su página web disponible alguno de los siguientes servicios? a) Presentació de l empresa / Presentación de la empresa b) Recepció de comandes o reserves en línia (p. ex.: carretó electrònic) / Recepción de pedidos o reservas on-line (p.e.: cesta de la compra) c) Accés a catàlegs de productes o a llistes de preus / Acceso a catálogos de productos o a listas de precios d) Possibilitat de personalitzar o dissenyar els productes per part dels clients Posibilidad de personalizar o diseñar los productos por parte de los clientes e) Seguiment en línia de comandes /Seguimiento on-line de pedidos f) Personalització de la pàgina web per a usuaris habituals / Personalización de la página web para usuarios habituales g) Vincles o referències als perfils de l empresa en els mitjans socials (p. ex.: Facebook, Twitter ) Vínculos o referencias a los perfiles de la empresa en los medios sociales (p.e.: Facebook, Twitter ) h) Declaració de política d intimitat, protecció de la privacitat o certificació relacionada amb la seguretat del lloc web Declaración de política de intimidad, salvaguarda de la privacidad o certificación relacionada con la seguridad del sitio web i) Anuncis d ofertes de feina o recepció de sol licituds de feina en línia Anuncios de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes de trabajo on-line j) Possibilitat de tramesa electrònica de fulls de reclamacions (p. ex.: via correu electrònic, web ) Posibilidad de envío electrónico de hojas de reclamaciones (p.e.: vía , website ) D.8 Utilitzeu signatura digital en alguna comunicació enviada des de la vostra empresa? (És a dir, utilitzant algun mètode d encriptació que permeti identificar de manera verídica el remitent o detectar qualsevol canvi en el contingut) Utiliza firma digital en alguna comunicación enviada desde su empresa? (Es decir, utilizando algún método de encriptación que permita identificar de modo veraz al remitente o detectar cualquier cambio en el contenido) Passeu a l apartat D.9 / Pase al apartado D.9 D.8.1 En cas afirmatiu, indiqueu per a què es va utilitzar: / En caso afirmativo, indique para qué se utilizó: a) Per relacionar-vos amb els vostres clientes i/o proveïdors / Para relacionarse con sus clientes y/o proveedores b) Per relacionar-vos amb l Administració pública / Para relacionarse con la Administración Pública Ús d Internet per interactuar amb l Administració pública / Uso de Internet para interactuar con la Administración Pública Administració pública es refereix tant a serveis com a gestions administratives, ja sigui en el context local, regional o nacional (p. ex.: impostos, aranzels, registre d activitat, seguretat social, salut pública, política mediambiental, ajuntaments ). Administración Pública hace referencia tanto a servicios como a gestiones administrativas ya sea a nivel local, regional o nacional (p. e. impuestos, aranceles, registro de actividad, seguridad social, salud pública, política medioambiental, ayuntamientos ). D.9 Durant el 2014, si la vostra empresa va utilitzar Internet per interaccionar amb l Administració pública, indiqueu el tipus d interacció: Durante 2014, si su empresa utilizó Internet para interaccionar con la Administración Pública, indique el tipo de interacción: a) Per obtenir informació a través de les pàgines web de les administracions públiques Para obtener información a través de las páginas web de las Administraciones Públicas b) Per aconseguir impresos o formularis de les pàgines web de las administracions públiques Para conseguir impresos o formularios de las páginas web de las Administraciones Públicas c) Per retornar impresos emplenats / Para devolver impresos cumplimentados d) Per declarar impostos de manera electrònica sense que calgui cap tràmit addicional en paper, (inclòs el pagament, si s escau) Para declaración de impuestos de forma electrónica sin necesidad de ningún trámite adicional en papel, (incluido el pago si fuera necesario) e) Per declarar contribucions a la Seguretat Social de manera electrònica sense que calgui cap tràmit addicional en paper (inclòs el pagament, si s escau) Para declaración de contribuciones a la Seguridad Social de forma electrónica sin necesidad de ningún trámite adicional en papel (incluido el pago si fuera necesario)

7 Altres usos d Internet / Otros usos de Internet D.10 La vostra empresa proporciona als empleats accés remot al correu electrònic, a documents o aplicacions de l empresa (mitjançant connexió a Internet fixa, sense fils o mòbil)? Proporciona su empresa a sus empleados acceso remoto al correo electrónico, a documentos o a aplicaciones de la empresa (mediante conexión a Internet fija, inalámbrica o móvil)? D.11 La vostra empresa paga per anunciar-se a Internet (p. ex: anuncis en cercadors, en mitjans socials, en altres llocs web )? Paga su empresa por anunciarse en Internet (p.e.: anuncios en buscadores, en medios sociales, en otros sitios web )? E. Mitjans socials / Medios Sociales L ús de mitjans socials es refereix a l ús per part de l empresa d aplicacions basades en tecnologies d Internet o plataformes de comunicació per connectar, crear o intercanviar contingut en línia amb clients, proveïdors/socis, o dins de l empresa. Es considera que les empreses que utilitzen mitjans socials són aquelles que tenen un perfil d usuari, un compte o una llicència d usuari, depenent dels requisits i del tipus de mitjà social utilitzat. El uso de Medios Sociales se refiere al uso por parte de la empresa de aplicaciones basadas en tecnologías de Internet o plataformas de comunicación para conectar, crear o intercambiar contenido on-line con clientes, proveedores/socios, o dentro de la empresa. Se considera que las empresas que usan medios sociales son aquellas que tienen un perfil de usuario, una cuenta o una licencia de usuario, dependiendo de los requisitos y del tipo del medio social utilizado. E.1 La vostra empresa utilitza algun dels mitjans socials següents? / Utiliza su empresa alguno de los siguientes Medios sociales? a) Xarxes socials (Facebook, LinkedIn, Tuenti, Google+, Viadeo, Yammer ) Redes Sociales (Facebook, LinkedIn, Tuenti, Google+, Viadeo, Yammer ) b) Blogs d empreses o microblogs (Twitter, Present.ly, Blogger, Typepad ) Blogs de empresas o microblogs (Twitter, Present.ly, Blogger, Typepad ) c) Llocs web que comparteixen contingut multimèdia (Youtube, Flickr, Picassa, SlideShare, Instagram ) Websites que comparten contenido multimedia (Youtube, Flickr, Picassa, SlideShare, Instagram ) d) Eines per compartir coneixements, basades en wiki (lloc web les pàgines del qual poden ser editades per múltiples voluntaris a través del navegador web) Herramientas para compartir conocimientos, basadas en wiki (sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador web) E.2 La vostra empresa utilitza mitjans socials per a: / Utiliza su empresa Medios Sociales para: a) Desenvolupar la imatge de l empresa o productes de mercat (publicitat, llançament de productes )? Desarrollar la imagen de la empresa o productos de mercado (publicidad, lanzamiento de productos )? b) Rebre o enviar opinions de clients, crítiques, ressenyes, preguntes? Recibir o enviar opiniones de clientes, críticas, reseñas, preguntas? c) Involucrar els clients en el desenvolupament o la innovació de béns o serveis? Involucrar a los clientes en el desarrollo o innovación de bienes o servicios? d) Col laborar amb socis comercials (p. ex.: proveïdors) o altres organitzacions (autoritats públiques, organitzacions no governamentals )? Colaborar con socios comerciales (p. e. proveedores) u otras organizaciones (autoridades públicas, organizaciones no gubernamentales )? e) Selecció de personal? Selección de personal? f) Intercanvi d opinions o coneixements dins de l empresa? Intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la empresa? E.3 Fins a quin punt considereu que els mitjans socials són útils per a la generació o el desenvolupament del vostre negoci? Hasta qué punto considera que los medios sociales son útiles para la generación o desarrollo de su negocio? a) Molt útils / Muy útiles b) Una mica útils / Algo útiles c) Gens útils / Nada útiles d) No ho sap - No contesta / No sabe - No contesta

8 F. Informàtica en núvol / Cloud Computing Informàtica en núvol es refereix als serveis TIC que són usats a través d Internet per tenir accés a programari, capacitat de computació, capacitat d emmagatzematge Aquests serveis tenen les característiques següents: - Són entregats o estan disponibles en servidors proveïdors d aquests serveis. - Poden augmentar o disminuir fàcilment (p. ex.: augment o disminució del nombre d usuaris, de la capacitat d emmagatzematge ). - Poden ser utilitzats segons la necessitat de l usuari sense necessitat d interacció amb el proveïdor del servei. Cloud Computing se refiere a los servicios TIC que son usados a través de Internet para tener acceso a software, capacidad de computación, capacidad de almacenamiento... Dichos servicios tienen las siguientes características: - Son entregados o están disponibles en servidores proveedores de los mismos. - Pueden aumentar o disminuir fácilmente (p.e.: aumento o diminución del número de usuarios, de la capacidad de almacenamiento...) - Pueden ser utilizados según la necesidad del usuario sin necesidad de interacción con el proveedor del servicio. F.1 La vostra empresa compra algun servei d informàtica en núvol usat a través d Internet? Compra su empresa algún servicio de Cloud Computing usado a través de Internet? Passeu a l apartat G.1 / Pase al apartado G.1 F.2 La vostra empresa compra algun dels següents serveis d informàtica en núvol usats a través d Internet? Compra su empresa alguno de los siguientes servicios de Cloud Computig usados a través de Internet? a) Correu electrònic (com un servei d informàtica en núvol) / (como un servicio de Cloud Computing) b) Programari d ofimàtica (p. ex.: processadors de text, fulls de càlcul com un servei d informàtica en núvol) Software Office (p.e.: procesadores de texto, hojas de cálculo como un servicio de Cloud Computing) c) Allotjament (hosting) de bases de dades de l empresa (com un servei d informàtica en núvol) Servidor (hosting) de bases de datos de la empresa (como un servicio de Cloud Computing) d) Emmagatzematge de fitxers (com un servei d informàtica en núvol) / Almacenamiento de ficheros (como un servicio de Cloud Computing) e) Aplicacions de programari financer o comptable (com un servei d informàtica en núvol) Aplicaciones de software financiero o contable (como un servicio de Cloud Computing) f) Aplicacions de programari per gestionar la relació amb els clients (Customer Relationship Management -CRM- -gestió de la relació amb els clientscom un servei d informàtica en núvol) Aplicaciones de software para tratar información sobre clientes (Customer Relationship Management -CRM- como un servicio de Cloud Computing) g) Capacitat de computació per executar el mateix programari de l empresa (com un servei d informàtica en núvol) Capacidad de computación para ejecutar el propio software de la empresa (como un servicio de Cloud Computing) F.3 La vostra empresa compra algun servei d informàtica en núvol lliurat des de: Compra su empresa algún servicio de Cloud Computig entregado desde: a) Servidors de proveïdors de serveis compartits? / Servidores de proveedores de servicios compartidos? b ) Servidors de proveïdors de serveis reservats exclusivament per a la vostra empresa? Servidores de proveedores de servicios reservados exclusivamente para su empresa? G. Integració de la informació dins de l empresa / Integración de la información dentro de la empresa ERP (Enterprise Resource Planning -programari de gestió integrada-): Conjunt d eines informàtiques que permeten gestionar de manera integrada els processos i la informació corresponents a les diferents àreess de negoci d una empresa. Generalment, un sistema ERP integra la gestió de les àrees de planificació, aprovisionament, logística, vendes, màrqueting, relació amb el client, finances i recursos humans. ERP (Enterprise Resource Planning): Conjunto de herramientas informáticas que permiten gestionar de forma integrada los procesos y la información correspondientes a las distintas áreas de negocio de una empresa. Generalmente, un sistema ERP integra la gestión de las áreas de planificación, aprovisionamiento, logística, ventas, marketing, relación con el cliente, finanzas y recursos humanos. G.1 La vostra empresa utilitza eines informàtiques ERP (Enterprise Resource Planning) per compartir la informació sobre compres i vendes amb altres àrees funcionals de l empresa (p. ex.: finances, organització, màrqueting )? Usa su empresa herramientas informáticas ERP (Enterprise Resource Planning) para compartir la información sobre compras y ventas con otras áreas funcionales de la empresa (p. e. finanzas, organización, marketing )? CRM (Customer Relationship Management -gestió de la relació amb els clients-): Eines informàtiques dedicades a la gestió integrada d informació sobre clients. Aquestes aplicacions permeten des d emmagatzemar i organitzar aquesta informació fins a integrar-la, processar-la i analitzar-la. Se n distingeixen dos tipus genèrics: -CRM operacional: Permet processar i integrar la informació sobre les transaccions realitzades pels clients. -CRM analític: Permet analitzar (generalment mitjançant tècniques de mineria de dades) la informació sobre clients, amb la finalitat de conèixer a fons els perfils del client i les seves necessitats. CRM (Customer Relationship Management): Herramientas informáticas dedicadas a la gestión integrada de información sobre clientes. Estas aplicaciones permiten desde almacenar y organizar esta información hasta integrar, procesar y analizar la misma. Se pueden distinguir dos tipos genéricos: -CRM Operacional: Permite procesar e integrar la información sobre las transacciones realizadas por los clientes. -CRM Analítico: Permite analizar (generalmente mediante técnicas de data mining) la información sobre clientes, con objeto de conocer en profundidad los perfiles de cliente y sus necesidades.

9 G.2 La vostra empresa disposa d alguna aplicació informàtica per gestionar informació de clients (eines CRM-Customer Relationship Management) que us permeti: Dispone su empresa de alguna aplicación informática para gestionar información de clientes (herramientas CRM-Customer Relationship Management) que le permita: a) Capturar, emmagatzemar i compartir informació sobre clients amb altres àrees funcionals de l empresa? Capturar, almacenar y compartir con otras áreas funcionales de la empresa información sobre clientes? b) Analitzar la informació disponible sobre els clients amb fins comercials i de màrqueting (fixació de preus, promocions comercials, selecció de canals de distribució)? Analizar la información disponible acerca de los clientes con fines comerciales y de marketing (fijación de precios, promociones comerciales, selección de canales de distribución)? H. Compartir informació electrònicament amb proveïdors i clients de la cadena de subministrament Compartir información electrónicamente con proveedores y clientes de la cadena de suministro Compartir informació electrònicament amb proveïdors i clients significa: - Intercanviar tot tipus d informació sobre la cadena de subministrament, amb proveïdors i / o clients sobre la disponibilitat i distribució de béns i serveis al consumidor final. - S hi inclou la informació sobre previsions de demanda, inventaris (existències), producció i / o distribució. - La comunicació pot ser en ambdós sentits, és a dir de l empresa al client / proveïdor i viceversa, via qualsevol tipus de xarxes telemàtiques (Internet o altres connexions). - La informació pot ser intercanviada a través de llocs web o per qualsevol altre tipus de transmissió electrònica de dades; en queden exclosos els correus electrònics escrits manualment. Compartir información electrónicamente con proveedores y clientes significa: - Intercambiar todo tipo de información sobre la cadena de suministro, con proveedores y/o clientes acerca de la disponibilidad y distribución de bienes y servicios al consumidor final. - Se incluye la información sobre previsiones de demanda, inventarios (existencias), producción y/o distribución. - La comunicación puede ser en ambos sentidos, es decir de la empresa al cliente/proveedor y viceversa, vía cualquier tipo de redes telemáticas (Internet u otras conexiones). - La información puede ser intercambiada a través de sitios Web o por cualquier otro tipo de transmisión electrónica de datos, quedando excluidos los correos electrónicos escritos manualmente. H.1 La vostra empresa comparteix electrònicament informació sobre la cadena de subministrament amb els proveïdors o clients? (p. ex.: informació sobre nivells d inventari, plans de producció, planificació o progressos en la provisió de serveis, previsions de demanda o estats dels lliuraments ) Comparte su empresa electrónicamente información sobre la cadena de suministro con sus proveedores o clientes? (p.e.: información sobre niveles de inventario, planes de producción, planificación o progresos en la provisión de servicios, previsiones de demanda o estados de las entregas...) Passeu a l apartat I.1 / Pase al apartado I.1 H.2 Com ho fa la vostra empresa per compartir electrònicament informació sobre la cadena de subministrament amb els proveïdors o clients? Cómo comparte su empresa electrónicamente información sobre la cadena de suministro con sus proveedores o clientes? a) Via pàgines web (pròpies, de socis, de proveïdors o de clients) o portals web Vía páginas web (propias, de socios, de proveedores o de clientes) o portales Web b) Via intercanvi electrònic de dades amb el format adequat perquè siguin processades automàticament (p. ex.: sistemes tipus EDI, XML, EDIFACT ) Vía intercambio electrónico de datos con formato adecuado para ser procesados automáticamente (p.e.: sistemas tipo EDI, XML, EDIFACT ) I. Seguretat TIC / Seguridad TIC Seguretat TIC significa: Mesures, controls i procediments aplicats als sistemes TIC per assegurar la integritat, autenticitat, disponibilitat i confidencialitat de dades i sistemes. Seguridad TIC significa: Medidas, controles y procedimientos aplicados a los sistemas TIC para asegurar la integridad, autenticidad, disponibilidad y confidencialidad de datos y sistemas. I.1 La vostra empresa té definida formalment una política de seguretat TIC? Tiene su empresa definida formalmente una política de seguridad TIC? Passeu a l apartat J / Pase al apartado J I.2 Els riscos següents estan tractats en la política de seguretat TIC? Están los siguientes riesgos tratados en la política de seguridad TIC? a) Destrucció o corrupció de dades a causa d un atac o d un incident inesperat Destrucción o corrupción de datos debido a un ataque o a un incidente inesperado b) Revelar dades confidencials a causa de la intrusió, atacs de pesca, descaminament o per accident Revelar datos confidenciales debido a la intrusión, ataques de phishing, pharming o por accidente c) Manca de disponibilitat de serveis TIC a causa d atacs externs (p. ex.: atac de denegació de serveis DDoS) Falta de disponibilidad de servicios TIC debido a ataques externos (p.e.: ataque de denegación de servicios DDoS)

10 I.3 Quan va ser definida o es va fer la darrera revisió de la política de seguretat TIC? (p.ex.: valoració de riscos, valoració dels incidents relacionats amb la seguretat TIC) (Marqueu només una opció) Cuándo fue definida o se hizo la última revisión de la política de seguridad TIC? (p.e.: valoración de riesgos, valoración de los incidentes relacionados con la seguridad TIC) (Marque sólo una opción) a) Dins dels darrers 12 mesos / Dentro de los últimos 12 meses b) Fa més de 12 mesos i menys de 24 mesos / Hace más de 12 meses y menos de 24 meses c) Fa més de 24 mesos / Hace más de 24 meses J. Factura ció / Facturación Es distingeixen dues classes de factures: factures en paper i factures electròniques. Al seu torn, les factures electròniques són de dos tipus: - Factures electròniques que permeten fer un processament informàtic automàtic És a dir, les dades que contenen poden ser llegides i processades per l ordinador automàticament sense intervenció d una persona o d un programa de reconeixement òptic de caràcters (ROC). Aquest tipus de factures poden ser intercanviades entre proveïdors i clients directament, o a través de proveïdors de serveis de facturació electrònica o de serveis bancaris electrònics. - Factures electròniques que no permeten fer un processament informàtic automàtic (p. ex.: PDF, factures en paper escanejades ). Se distinguen dos clases de facturas: facturas en papel y facturas electrónicas. A su vez, las facturas electrónicas son de dos tipos: - Facturas electrónicas que permiten su procesamiento informático automático Es decir, que los datos que contienen pueden ser leídos y procesados por el ordenador automáticamente sin intervención de una persona o de un programa de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Este tipo de facturas pueden ser intercambiadas entre proveedores y clientes directamente, o a través de proveedores de servicios de facturación electrónica o de servicios bancarios electrónicos. - Facturas electrónicas que no permiten su procesamiento informático automático (p.e.: PDF, facturas en papel escaneadas ). J.1 La vostra empresa va enviar factures a altres empreses o administracions públiques durant el 2014? Envió su empresa facturas a otras empresas o administraciones públicas durante 2014? Passeu a l apartat J.3 / Pase al apartado J.3 J.2 De totes les factures enviades per la vostra empresa a altres empreses o administracions públiques durant el 2014, indiqueu el percentatge que va ser enviat com a: De todas las facturas enviadas por su empresa a otras empresas o administraciones públicas durante 2014, indique el porcentaje que fue enviado como: Percentatge (sense decimal) Porcentaje (sin decimal) a) Factures electròniques que permeten fer un processament informàtic automàtic (p. ex.: EDI, UBL, XML, facturae ) % Facturas electrónicas que permiten su procesamiento informático automático (p.e.: EDI, UBL, XML, facturae ) b) Factures electròniques que no permeten fer un processament informàtic automàtic (p. ex.: PDF, factures en paper escanejades ) % Facturas electrónicas que no permiten su procesamiento informático automático (p.e.: PDF, facturas en papel escaneadas ) c) Factures en paper / Facturas en papel % % J.3 De totes les factures d empreses rebudes durant el 2014, assenyaleu el percentatge que va ser rebut com a: De todas las facturas de empresas recibidas durante 2014, señale el porcentaje que fue recibido como: Percentatge (sense decimal) Porcentaje (sin decimal) a) Factures electròniques que permeten fer un processament informàtic automàtic (p. ex.: EDI, UBL, XML, facturae ) % Facturas electrónicas que permiten su procesamiento informático automático (p.e.: EDI, UBL, XML, facturae ) b) Factures electròniques que no permeten fer un processament informàtic automàtic (p. ex.: PDF, factures en paper escanejades ) % Facturas electrónicas que no permiten su procesamiento informático automático (p.e.: PDF, facturas en papel escaneadas ) c) Factures en paper / Facturas en papel % %

11 K. Comerç electrònic / Comercio electrónico El comerç electrònic es defineix com les transaccions realitzades a través de xarxes basades en protocols d Internet (TCP/IP) o sobre altres xarxes telemàtiques. Els béns i serveis es contracten o es reserven a través d aquestes xarxes, però el pagament o el lliurament del producte es pot realitzar fora de línia (off-line), per mitjà de qualsevol altre canal. Les comandes realitzades per telèfon, fax o mitjançant correu electrònic escrit de manera manual no es consideren comerç electrònic. El comercio electrónico se define como las transacciones realizadas a través de redes basadas en protocolos de Internet (TCP/IP) o sobre otras redes telemáticas. Los bienes y servicios se contratan o reservan a través de estas redes, pero el pago o la entrega del producto puede realizarse off-line, a través de cualquier otro canal. Los pedidos realizados por teléfono, fax o mediante correo electrónico escrito de forma manual no se consideran comercio electrónico. K.1 Vendes per comerç electrònic el 2014 / Ventas por comercio electrónico en 2014 Vendes per comerç electrònic mitjançant web o aplicacions mòbils / Ventas por comercio electrónico mediante web o aplicaciones móviles Són vendes realitzades a través d una botiga en línia o mitjançant formularis d una pàgina web de l empresa, de l extranet o via aplicacions mòbils. Son ventas realizadas a través de una tienda on-line o mediante formularios de una página web de la empresa, de la extranet o vía aplicaciones móviles. K.1.1 Durant el 2014, va rebre la vostra empresa comandes/reserves de béns o serveis a través d una pàgina web o d aplicacions mòbils (excloent-hi correus electrònics escrits de forma manual)? Durante 2014, recibió su empresa pedidos/reservas de bienes o servicios a través de una página web o de aplicaciones móviles (excluyendo correos electrónicos escritos de forma manual)? Passeu a l apartat K.1.8 / Pase al apartado K.1.8 Percentatge (amb 1 decimal) Porcentaje (con 1 decimal) K.1.2 Indiqueu, en percentatge estimat, l import total de les vendes corresponents a comandes/reserves de béns o serveis realitzats a través d una pàgina web o d aplicacions mòbils el 2014 (exclòs l IVA) sobre l import total de les vendes efectuades: % L.1.2 Indique, en porcentaje estimado, el importe total de las ventas correspondientes a pedidos/reservas de bienes o servicios realizados a través de una página web o de aplicaciones móviles en 2014 (excluido el IVA) sobre el importe total de las ventas efectuadas: K.1.3 Desglosseu, en percentatge, l import de les vendes realitzades via web o aplicacions mòbils el 2014 per tipus de client: L.1.3 Desglose, en porcentaje, el importe de las ventas realizadas mediante web o aplicaciones móviles en 2014 por tipo de cliente: Percentatge (sense decimal) Porcentaje (sin decimal) a) A llars (B2C) / A hogares (B2C) % b) A altres empreses (B2B) / A otras empresas (B2B) % c) A l Administració pública (B2G) / A la Administración Pública (B2G) % % K.1.4 Desglosseu, en percentatge, l import de les vendes realitzades via web o aplicacions mòbils el 2014 per àrea geogràfica: Desglose, en porcentaje, el importe de las ventas realizadas mediante web o aplicaciones móviles en 2014 por área geográfica: Percentatge (sense decimal) Porcentaje (sin decimal) a) A Espanya / A España % b) A altres països de la UE 1 / A otros países de la UE 1 % c) A la resta de països / Al resto de países % % K.1.5 Desglosseu, en percentatge, l import de les vendes realitzades a Espanya mitjançant web o aplicacions mòbils el 2014 per regió, tenint en compte el domicili en el qual es lliura el producte: Desglose, en porcentaje, el importe de las ventas realizadas en España mediante web o aplicaciones móviles en 2014 por región, teniendo en cuenta el domicilio en el que se entrega el producto: Percentatge (sense decimal) Porcentaje (sin decimal) Andalusia / Andalucía % Aragó / Aragón % Astúries, Principat d / Asturias, Principado de % Balears, Illes % Canàries / Canarias % Cantàbria / Cantabria % Castella i Lleó / Castilla y León % Castella-la Manxa / Castilla-La Mancha % Catalunya / Cataluña % Comunitat Valenciana % Percentatge (sense decimal) Porcentaje (sin decimal) Extremadura % Galícia / Galicia % Madrid, Comunitat de / Madrid, Comunidad de % Múrcia, Regió de / Murcia, Región de % Navarra, Comunitat Foral de / Navarra, Comunidad Foral de % País Basc / País Vasco % Rioja, La % Ceuta % Melilla % % 1 Altres països de la UE: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Romania, Suècia, Txèquia i Xipre. Otros países de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.

12 K.1.6 Quin dels següents mitjans de pagament són acceptats per a les vendes realitzades mitjançant web o aplicacions mòbils? Cuál de los siguientes medios de pago son aceptados para las ventas realizadas mediante web o aplicaciones móviles? a) Pagaments en línia; és a dir, el procés de pagament està integrat en l ordre de transacció (p. ex.: pagaments amb targetes de crèdit o dèbit, autorització directa del càrrec, utilització de comptes de tercers (PayPal o altres) ) Pagos on-line, es decir el proceso de pago está integrado en la orden de transacción (p.e.: pagos con tarjetas de crédito o débito, autorización directa del cargo, utilización de cuentas de terceros (PayPal u otros) ) b) Pagaments fora de línia; és a dir el procés de pagament no està integrat en l ordre de transacció de comanda (p. ex.: contra reembossament, transferència bancària, pagament mitjançant xec...) Pagos off-line, es decir el proceso de pago no está integrado en la orden de transacción de pedido (p.e.: contrareembolso, transferencia bancaria, pago mediante cheque ) K.1.7 Algun dels obstacles següents va limitar o impedir a l empresa realitzar vendes a través d una pàgina web o d aplicacions mòbils? Alguno de los siguientes obstáculos limitó o impidió a la empresa realizar ventas a través de una página web o de aplicaciones móviles? a) Els béns o serveis de l empresa no són adequats per vendre s a través d una pàgina web Los bienes o servicios de la empresa no son adecuados para venderse a través de página web b) Problemes en les vendes web relacionats amb la logística (transport de béns o el repartiment de serveis) Problemas en las ventas web relacionados con la logística (transporte de bienes o el reparto de servicios) c) Problemes en les vendes web relacionats amb els pagaments Problemas en las ventas web relacionados con los pagos d) Problemes en les vendes web relacionats amb la seguretat TIC o la protecció de dades Problemas en las ventas web relacionados con la seguridad TIC o la protección de datos e) Problemes en les vendes web relacionats amb el marc legal Problemas en las ventas web relacionados con el marco legal f) El cost d introduir vendes web va ser o hauria estat massa alt comparat amb els beneficis El coste de introducir ventas web fue o habría sido demasiado alto comparado con los beneficios Vendes per comerç electrònic mitjançant EDI / Ventas por Comercio Electrónico mediante EDI Són vendes realitzades mitjançant missatges tipus intercanvi electrònic de dades, entenent el terme EDI com la forma general de definir l enviament o la recepció d informació relativa a la venda, en un format acordat que pot ser tractat de forma automàtica (EDIFACT, UBL, XML ). S hi exclouen els missatges o correus electrònics escrits de forma manual. Son ventas realizadas mediante mensajes tipo Intercambio Electrónico de Datos, entendiendo el término EDI como la forma general de definir el envío o recepción de información relativa a la venta, en un formato acordado que puede ser tratado de forma automática (EDIFACT, UBL, XML ). Se excluyen los mensajes o correos electrónicos escritos de forma manual. K.1.8 Durant el 2014, va rebre la vostra empresa comandes/reserves de béns o serveis mitjançant missatges tipus EDI o similars (excloent-hi correus electrònics escrits manualment)? Durante 2014, recibió su empresa pedidos/reservas de bienes o servicios mediante mensajes tipo EDI o similar (excluyendo correos electrónicos escritos manualmente)? Passeu a l apartat K.2.1 / Pase al apartado K.2.1 Percentatge (amb 1 decimal) Porcentaje (con 1 decimal) K.1.9 Indiqueu, en percentatge estimat, l import total de les vendes corresponents a comandes/reserves de béns o serveis realitzats mitjançant missatges tipus EDI o similars el 2014 (exclòs l IVA) sobre l import total de les vendes efectuades % G.2.2 Indique, en porcentaje estimado, el importe total de las ventas correspondientes a pedidos/reservas de bienes o servicios realizados mediante mensajes tipo EDI o similar en 2014 (excluido el IVA) sobre el importe total de las ventas efectuadas K.1.10 Desglosseu, en percentatge, l import de les vendes realitzades mitjançant missatges tipus EDI o similars el 2014 per tipus de client: Desglose, en porcentaje, el importe de las ventas realizadas mediante mensajes tipo EDI o similar en 2014 por tipo de cliente: Percentatge (sense decimal) Porcentaje (sin decimal) a) A altres empreses (B2B) / A otras empresas (B2B) % b) A l Administració pública (B2G) / A la Administración Pública (B2G) % % K.1.11 Desglosseu, en percentatge, l import de les vendes realitzades mitjançant missatges tipus EDI o similars el 2014 per àrea geogràfica: Desglose, en porcentaje, el importe de las ventas realizadas mediante mensajes tipo EDI o similar en 2014 por área geográfica:_ Percentatge (sense decimal) Porcentaje (sin decimal) a) A Espanya / A España % b) A altres països de la UE 1 / A otros países de la UE 1 % c) A la resta de països / Al resto de países % % 1 Altres països de la UE: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Romania, Suècia, Txèquia i Xipre. Otros países de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.

13 K.2 Compres per comerç electrònic el 2014 / Compras por comercio electrónico en 2014 Compres per comerç electrònic mitjançant WEB o aplicacions mòbils: Són compres realitzades a través d una botiga en línia o mitjançant formularis d una pàgina web de l empresa, de l extranet o via aplicacions mòbils. S hi exclouen els missatges o correus electrònics escrits de forma manual. Les compres de béns o serveis inclouen el valor dels béns i serveis comprats durant el període comptable per a la revenda o consum en el procés de producció excloent-hi el consum de béns d equipament, que és registrat com a consum de capital fix. Compras por comercio electrónico mediante WEB o aplicaciones móviles: Son compras realizadas a través de una tienda on-line o mediante formularios de una página web de la empresa, de la extranet o vía aplicaciones móviles. Se excluyen los mensajes o correos electrónicos escritos de forma manual. Las compras de bienes o servicios incluyen el valor de los bienes y servicios comprados durante el periodo contable para la reventa o consumo en el proceso de producción excluyendo el consumo de bienes de equipo, que es registrado como consumo de capital fijo. K.2.1 Durant el 2014, la vostra empresa va fer comandes/reserves de béns o serveis per comerç electrònic via web o aplicacions mòbils (excloent-hi correus electrònics escrits manualment)? Durante 2014, realizó su empresa pedidos/reservas de bienes o servicios por comercio electrónico vía página web o aplicaciones móviles (excluyendo correos electrónicos escritos manualmente)? Passeu a l apartat K.2.4 / Pase al apartado K.2.4 Percentatge (amb 1 decimal) Porcentaje (con 1 decimal) K.2.2 Indiqueu, en percentatge estimat, l import total de les compres corresponents a comandes/reserves de béns o serveis realitzats via web o aplicacions mòbils el 2014 (exclòs l IVA) sobre l import total de les compres efectuades % H.1.2 Indique, en porcentaje estimado, el importe total de las compras correspondientes a pedidos/reservas de bienes o servicios realizados a través de una página web o aplicaciones móviles en 2014 (excluido el IVA) sobre el importe total de las compras efectuadas K.2.3 Desglosseu, en percentatge, l import de les compres realitzades via web o aplicacions mòbils el 2014 per àrea geogràfica: Desglose, en porcentaje, el importe de las compras realizadas mediante páginas web o aplicaciones móviles en 2014 por área geográfica: Percentatge (sense decimal) Porcentaje (sin decimal) a) A Espanya / A España % b) A altres països de la UE 1 / A otros países de la UE 1 % c) A la resta de països / Al resto de países % % Compres per comerç electrònic mitjançant EDI / Compras por Comercio Electrónico mediante EDI Són compres realitzades mitjançant missatges tipus intercanvi electrònic de dades, entenent el terme EDI com la forma general de definir l enviament o la recepció d informació relativa a la venda, en un format acordat que pot ser tractat de forma automàtica (EDIFACT, UBL, XML ). S hi exclouen els missatges o correus electrònics escrits de forma manual. Les compres de béns o serveis inclouen el valor dels béns i serveis comprats durant el període comptable per a la revenda o consum en el procés de producció excloent-hi el consum de béns d equipament, que és registrat com a consum de capital fix. Son compras realizadas mediante mensajes tipo Intercambio Electrónico de Datos, entendiendo el término EDI como la forma general de definir el envío o recepción de información relativa a la venta, en un formato acordado que puede ser tratado de forma automática (EDIFACT, UBL, XML ). Se excluyen los mensajes o correos electrónicos escritos de forma manual. Las compras de bienes o servicios incluyen el valor de los bienes y servicios comprados durante el periodo contable para la reventa o consumo en el proceso de producción excluyendo el consumo de bienes de equipo, que es registrado como consumo de capital fijo. K.2.4 Durant el 2014, la vostra empresa va fer comandes/reserves de béns o serveis per comerç electrònic mitjançant missatges tipus EDI o similar? (excloent-hi correus electrònics escrits manualment)? Durante 2014, realizó su empresa pedidos/reservas de bienes o servicios a través de comercio electrónico mediante mensajes tipo EDI o similar? (excluyendo correos electrónicos escritos manualmente)? Passeu a l apartat L / Pase al apartado L Percentatge (amb 1 decimal) Porcentaje (con 1 decimal) K.2.5 Indiqueu, en percentatge estimat, l import total de les compres corresponents a comandes/reserves de béns o serveis realitzats mitjançant missatges tipus EDI o similars el 2014 (exclòs l IVA) sobre l import total de les compres efectuades_ % H.1.2 Indique, en porcentaje estimado, el importe total de las compras correspondientes a pedidos/reservas de bienes o servicios realizados mediante mensajes tipo EDI o similar en 2014 (excluido el IVA) sobre el importe total de las compras efectuadas K.2.6 Desglosseu, en percentatge, l import de les compres realitzades mitjançant missatges tipus EDI o similar el 2014 per àrea geogràfica: Desglose, en porcentaje, el importe de las compras realizadas mediante mensajes tipo EDI o similar en 2014 por área geográfica: Percentatge (sense decimal) Porcentaje (sin decimal) a) A Espanya / A España % b) A altres països de la UE 1 / A otros países de la UE 1 % c) A la resta de països / Al resto de países % % 1 Altres països de la UE: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Romania, Suècia, Txèquia i Xipre. Otros países de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.

14 L. Despesa en les TIC el 2014 (vegeu Annex I per a la definició de productes) Gasto en las TIC en 2014 (véase Anexo I para definición de productos) Aquest mòdul fa referència a les despeses realitzades en productes TIC durant l any Consigneu el valor en euros de les despeses referenciades o, si no es pot, feu-ne una estimació, sense incloure-hi impostos. Este módulo hace referencia a los gastos realizados en productos TIC durante el año Se debe consignar el valor en euros de los gastos referenciados o, en su defecto, una estimación de los mismos, sin incluir impuestos. L.1 Despesa total en béns de tecnologies de la informació i la comunicació (ordinadors i equips perifèrics, components electrònics i altres béns i components TIC) durant el 2014 Gasto total en bienes de Tecnologías de la Información y de Comunicación (ordenadores y equipos periféricos, componentes electrónicos y otros bienes y componentes TIC) durante el 2014 L.2 Despesa total en programari, estàndard o a mida (serveis de llicència i de programari per al negoci) durant el 2014_ Gasto total en software, estándar o a medida (servicios de licencia y de software para el negocio) durante el 2014 L.3 Despesa total en serveis i consulta de tecnologies de la informació, serveis de telecomunicacions o d altres serveis TIC durant el 2014 Gasto total en servicios y consulta de tecnologías de la información, servicios de telecomunicaciones o de otros servicios TIC durante el 2014 L.4 Altres despeses en TIC (lloguer d equip TIC, personal de l empresa dedicat a la producció de programari per a ús propi -no per a venda- ) durant el 2014 Otros gastos en TIC (alquiler de equipo TIC, personal de la empresa dedicado a la producción de software para uso propio -no para venta- ) durante el 2014 Import ( sense decimals) Importe ( sin decimales) Observacions / Observaciones Gràcies per la vostra col laboració / Gracias por su colaboración

15 Glossari de termes 3G: Abreviatura per a tercera generació de telefonia mòbil. Els serveis associats amb la tercera generació proporcionen la possibilitat de transferir tant veu com dades (una trucada telefònica) i dades que no siguin veu (com la descàrrega de programes, intercanvi de correu electrònic i missatgeria instantània). Pot assolir una velocitat superior a 3 Mbps. 1xEVDO: Estàndard de telecomunicacions per a la transmissió sense fils de dades a través de xarxes de telefonia mòbil. Està classificat com un accés de banda ampla i pertany a la família CDMA2000. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Línia de client digital asimètrica: Tecnologia de transmissió, pertanyent a la família xdsl, que permet als fils de coure convencionals, usats inicialment per a telefonia, transportar dades. La diferència entre ADSL i altres DSL és que la velocitat de baixada i la de pujada no són simètriques, és a dir, que normalment permeten una major velocitat de baixada que de pujada. B2B (Business to Business) Negoci a negoci: Relació comercial establerta, per mitjà de xarxes telemàtiques (p. ex.: Internet), entre dues empreses o companyies. B2C (Business to Consumer) Negoci a client: Relació comercial establerta, per mitjà de xarxes telemàtiques (p. ex.: Internet), entre una empresa i un client final. B2G (Business to Government) Negoci a Administració: Relació comercial establerta, per mitjà de xarxes telemàtiques (p. ex.: Internet), entre una empresa i l Administració. Banda ampla: Xarxa capaç d assolir altes velocitats de transmissió d informació (p. ex.: xdsl, cable, LMDS, etc.). Blog: Pàgina web o part d aquesta, propietat d individus, grups d individus o empreses, amb informació actualitzada freqüentment. Les actualitzacions poden ser contestades, compartides o comentades en línia. Els blogs poden ser usats dins de l empresa (blogs corporatius) per comunicar-se amb els clients, amb els socis o amb altres empreses. DDoS: Atac intencionat des de molts equips en què es fa inaccessible als seus propietaris legítims dels recursos d una màquina o xarxa per tal que no puguin donar servei. Un cas molt típic és connectar repetidament molts ordinadors a una pàgina web fins a saturar-la i fer que els usuaris de la pàgina no puguin accedir-hi. Descaminament (pharming): Suplantació d una pàgina web. DSL (Digital Suscriber Line) Línia d abonat digital: Terme utilitzat per referir-se de manera global a totes les tecnologies que proveeixen una connexió digital sobre línia d abonat de la xarxa telefònica local. EDGE: Tecnologia de la telefonia mòbil que actua com a pont entre les xarxes 2G i 3G. EDGE es considera una evolució del GPRS i pot assolir velocitats de fins a 384 kbps. EDIFACT: Estàndard de l ONU per a l intercanvi de documents comercials en l àmbit mundial, amb subestàndards per a cada entorn de negoci (distribució, automoció, transport, duaner ) o per a cada país. Encriptació: Conjunt de tècniques que permeten codificar la informació que circula a Internet de manera que les persones no autoritzades no la puguin llegir ni manipular. Equivalència a jornada completa (EJC): Suma del personal que treballa a dedicació plena amb les fraccions de temps del personal que treballa a dedicació parcial. Extranet: Xarxa tancada que utilitza protocols d Internet, que permet a l empresa compartir informació de forma segura amb els seus socis, clients i/o proveïdors. Pot prendre la forma d una prolongació segura de la intranet o d una part privada de la pàgina web de l empresa amb accés restringit. Glosario de términos 3G: Abreviatura para tercera-generación de telefonía móvil. Los servicios asociados con la tercera generación proporcionan la posibilidad de transferir tanto voz como datos (una llamada telefónica) y datos no-voz (como la descarga de programas, intercambio de correo electrónico, y mensajería instantánea), pudiendo alcanzar velocidades superiores a 3Mbps. 1xEVDO: Estándar de telecomunicaciones para la transmisión inalámbrica de datos a través de redes de telefonía móvil. Está clasificado como un acceso de banda ancha y pertenece a la familia CDMA2000. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Línea de cliente digital asimétrica: Tecnología de transmisión, perteneciente a la familia xdsl, que permite a los hilos de cobre convencionales, usados inicialmente para telefonía, transportar datos. La diferencia entre ADSL y otras DSL es que la velocidad de bajada y la de subida no son simétricas, es decir que normalmente permiten una mayor velocidad de bajada que de subida. B2B (Business to Business) Negocio a negocio: Relación comercial establecida, por medio de redes telemáticas (p.e.: Internet), entre dos empresas o compañías. B2C (Business to Consumer) Negocio a cliente: Relación comercial establecida, por medio de redes telemáticas (p.e.: Internet), entre una empresa y un cliente final. B2G (Business to Government) Negocio a Administración: Relación comercial establecida, por medio de redes telemáticas (p.e.: Internet), entre una empresa y la Administración. Banda ancha: Red capaz de alcanzar altas velocidades de transmisión de información (p. ej. xdsl, Cable, LMDS, etc.). Blog: Página web o parte de ésta, propiedad de individuos, grupos de individuos o empresas, con información actualizada frecuentemente. Las actualizaciones pueden ser contestadas, compartidas o comentadas online. Los blogs pueden ser usados dentro de la empresa (blogs corporativos) para comunicarse con los clientes, con los socios u otras empresas. DDoS: Ataque intencionado desde muchos equipos en el que se hace inaccesible a sus legítimos dueños de los recursos de una máquina o red para que no puedan dar servicio. Un caso muy típico es estar conectando repetidamente muchos ordenadores a una página web hasta saturarla y hacer que los usuarios de la página no puedan acceder a la misma. DSL (Digital Suscriber Line) Línea de abonado digital: Término utilizado para referirse de forma global a todas las tecnologías que proveen una conexión digital sobre línea de abonado de la red telefónica local. EDGE: Tecnología de la telefonía móvil que actúa como puente entre las redes 2G y 3G. EDGE se considera una evolución del GPRS. Pudiendo alcanzar velocidades de hasta 384 kbps. EDIFACT: Estándar de la ONU para el intercambio de documentos comerciales en el ámbito mundial. Existen subestándares para cada entorno de negocio (distribución, automoción, transporte, aduanero ) o para cada país. Encriptación: Conjunto de técnicas que permiten codificar la información que circula en Internet de manera que las personas no autorizadas no puedan leerla ni manipularla. Equivalencia a jornada completa (EJC): Suma del personal que trabaja a dedicación plena con las fracciones de tiempo del personal que trabaja a dedicación parcial. Extranet: Red cerrada que utiliza protocolos de Internet, que permite a la empresa compartir información de forma segura con sus socios, clientes y/o proveedores. Puede tomar la forma de una prolongación segura de la Intranet o de una parte privada de la página web de la empresa con acceso restringido.

16 GPRS (General Packet Radio Service) Servei general de paquets de ràdio: Estàndard de comunicació per a telèfons mòbils que transmet la informació per grups significatius o paquets. Pot transmetre a una velocitat de 114 kbps i permet la connexió a Internet. És una tecnologia de transició entre els sistemes GSM i UMTS. GPS (Global Positioning System) Sistema de posicionament global o NAVSTAR-GPS[1]: Sistema global de navegació per satèl lit (GNSS) que permet determinar en tot el món la posició d un objecte, una persona o un vehicle. GSM (Sistema global per a comunicacions mòbils): Estàndard mundial per a telèfons mòbils en què els canals de veu i els senyals són digitals. Velocitat de transferència de dades de 9,6 kbps. Internet: Xarxa internacional per a l intercanvi d informació, basada en la connexió de múltiples xarxes i múltiples servidors amb múltiples usuaris per mitjà de protocols d intercanvi d informació estandarditzats. Mòdem 3G: Mòdem que permet la connexió a xarxes 3G en qualsevol dispositiu. Existeixen dispositius que incorporen el mòdem integrat en el mateix equip. Mòbil 3G: Els serveis associats amb la tercera generació proporcionen la possibilitat de transferir tant veu i dades (una trucada telefònica) com dades que no siguin veu (descàrrega de programes, intercanvi de correu electrònic i missatgeria instantània) a velocitat de banda ampla. ODETTE (Organisation for Data Exchange by Tele-Transmission in Europe): Organització internacional de caràcter privat que actua com a plataforma de col laboració entre els seus membres per al desenvolupament d estàndards en el camp de les comunicacions EDI. Pàgina web: Font d informació adaptada per a la World Wide Web (WWW) i accessible mitjançant un navegador d Internet. Aquesta informació es presenta generalment en format HTML i pot contenir hiperenllaços a altres pàgines web; amb la qual cosa es constitueix la xarxa enllaçada de la World Wide Web. Pagament en línia: Transacció econòmica realitzada a través d una xarxa telemàtica (p. ex.: Internet), amb l ordre de comanda incorporada. PDA (Personal Digital Assistant) Ajudant personal digital: Ordinador de mà originalment dissenyat com a agenda electrònica (calendari, llista de contactes, bloc de notes i recordatoris) amb un sistema de reconeixement d escriptura. Avui dia es pot usar com un ordinador personal (veure pel lícules, crear documents, jocs, correu electrònic, navegar per Internet, escoltar música ). Pesca (phishing): Comunicació amb persones a través del correu electrònic o element similar per a enganyar-les i treure n benefici (diners, contrasenyes...). PLC (Power Line Comunications): Tecnologia que possibilita la transmissió de dades a través de la xarxa elèctrica. Converteix els endolls en potencials connexions als quals és necessari afegir un mòdem per accedir a serveis com Internet, telefonia IP, videoconferència Signatura digital: Informació xifrada que identifica l autor d un document electrònic i n autentica la identitat. De la mateixa manera que les signatures manuals, és única i específica d un usuari o un ordinador. Telèfon intel ligent (smartphone): Telèfon mòbil que ofereix més funcions que un telèfon mòbil comú. Entre altres característiques comuns està la funció multitasca, l accés a Internet via Wi-Fi, als programes d agenda, a una càmera digital integrada, administració de contactes, GPS i alguns programes de navegació així com ocasionalment l habilitat de llegir documents de negocis en varietat de formats com PDF i Microsoft Office. TPV (Terminal punt de venda): Sistema informàtic que gestiona el procés de venda, permet la creació i impressió del tiquet de venda mitjançant les referències de productes, realitza canvis en l estoc en la base de dades i altres labors del negoci. Firma digital: Información cifrada que identifica al autor de un documento electrónico y autentifica su identidad. Al igual que las firmas manuales, es única y específica de un usuario o un ordenador. GPRS (General Packet Radio Service) Servicio general de paquetes de radio: Estándar de comunicación para teléfonos móviles que transmite la información por grupos significativos o paquetes. Puede transmitir a una velocidad de 114 kbps y permite la conexión a Internet. Es una tecnología de transición entre los sistemas GSM y UMTS. GPS (Global Positioning System) Sistema de posicionamiento global o NAVSTAR-GPS[1]: Sistema global de navegación por satélite (GNSS) que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona o un vehículo. GSM (Sistema global para las comunicaciones móviles): Estándar mundial para teléfonos móviles donde los canales de voz y las señales son digitales. Velocidad de transferencia de datos de 9,6 kbps. Internet: Red internacional para intercambio de información, basada en la conexión de múltiples redes y múltiples servidores con múltiples usuarios por medio de protocolos de intercambio de información estandarizados. Módem 3G: Módem que permite la conexión a redes 3G en cualquier dispositivo. Existen dispositivos que incorporan el módem integrado en el propio equipo. Móvil 3G: Los servicios asociados con la tercera generación proporcionan la posibilidad de transferir tanto voz y datos (una llamada telefónica) como datos no voz (como la descarga de programas, intercambio de y mensajería instantánea) a velocidades de banda ancha. ODETTE (Organisation for Data Exchange by Tele-Transmission in Europe): Organización internacional de carácter privado que actúa como plataforma de colaboración entre sus miembros para el desarrollo común de estándares en el campo de las comunicaciones EDI. Página web: Fuente de información adaptada para la World Wide Web (WWW) y accesible mediante un navegador de Internet. Esta información se presenta generalmente en formato HTML y puede contener hiperenlaces a otras páginas web, constituyendo la red enlazada de la World Wide Web. Pago on-line: Transacción económica realizada a través de una red telemática (p.e.: Internet), con la orden de pedido incorporada. Pharming: Suplantación de una página web. Phishing: Comunicación con personas a través del correo electrónico o elemento similar para embaucarlas y sacarles beneficio (dinero, contraseñas...). PDA (Personal Digital Assistant) Ayudante personal digital: Ordenador de mano originalmente diseñado como agenda electrónica (calendario, lista de contactos, bloc de notas y recordatorios) con un sistema de reconocimiento de escritura. Hoy día se puede usar como un ordenador personal (ver películas, crear documentos, juegos, correo electrónico, navegar por Internet, escuchar música ). PLC (Power Line Comunications): Tecnología que posibilita la transmisión de datos a través de la red eléctrica. Convierte los enchufes en potenciales conexiones a los que es necesario añadir un módem para acceder a servicios como Internet, telefonía IP, videoconferencia Red de Área Local (LAN): Red de comunicación entre ordenadores situados en el mismo edificio o en edificios cercanos, de forma que permite a sus usuarios el intercambio de datos y la compartición de recursos. Red social: Aplicación basada en tecnologías de Internet que permite a los usuarios conectarse para crear perfiles de información personal, compartir intereses, actividades e ideas, invitar a otros para tener acceso a su perfil y crear grupos de individuos con intereses comunes.

17 UBL (Universal Business Language): Llibreria estàndard de documents XML dissenyats per representar documents empresarials tals com ordres de venda o factures. Dissenyada per eliminar la feina de teclejar de nou dades com passa amb els actuals sistemes empresarials d intercanvi de documents basats en fax o en paper. UMTS (Sistema universal de telecomunicacions mòbils): Tercera generació de GSM. Augmenta la seva velocitat de transferència de dades fins a 512 kbps. Xarxa d Àrea Local (LAN): Xarxa de comunicació entre ordinadors situats al mateix edifici o en edificis pròxims, de manera que permet als seus usuaris l intercanvi de dades i la compartició de recursos. Xarxa social: Aplicació basada en tecnologies d Internet que permet als usuaris connectar-se per crear perfils d informació personal, compartir interessos, activitats i idees, convidar d altres per tenir accés al seu perfil i crear grups d individus amb interessos comuns. Xarxes telemàtiques diferents d Internet: Xarxes privades (VAN, VPN ). XBRL (extensible Business Reporting Language) Llenguatge extensible d informes de negocis: Neix per simplificar l automatització de l intercanvi d informació financera mitjançant l ús del llenguatge XML. La idea és estandarditzar el format amb el qual la informació financera es distribueix entre els diferents proveïdors i consumidors. XML (extensible Markup Language) Llenguatge d etiquetatge extensible: Metallenguatge que permet definir la gramàtica de llenguatges específics. No és realment un llenguatge en particular, sinó una manera de definir llenguatges per a diferents necessitats. Alguns dels llenguatges que usen XML per a la seva definició són XHTML, SVG, MathML. Redes telemáticas distintas de internet: Redes privadas (VAN, VPN ). Smartphone: Término comercial para denominar a un teléfono móvil que ofrece más funciones que un teléfono móvil común. Entre otras características comunes está la función multitarea, el acceso a Internet vía Wi-Fi, a los programas de agenda, a una cámara digital integrada, administración de contactos, GPS y algunos programas de navegación así como ocasionalmente la habilidad de leer documentos de negocios en variedad de formatos como PDF y Microsoft Office. TPV (Terminal Punto de Venta): Sistema informático que gestiona el proceso de venta, permite la creación e impresión del ticket de venta mediante las referencias de productos, realiza cambios en el stock en la base de datos y otras labores del negocio. UBL (Universal Business Language): Librería estándar de documentos XML que representan documentos empresariales tales como órdenes de venta o facturas. Diseñada para eliminar el trabajo de reteclear de nuevo datos como pasa con los actuales sistemas empresariales de intercambio de documentos basados en fax o en papel. UMTS (Sistema universal de telecomunicaciones móviles): Tercera generación de GSM. Aumenta su velocidad de transferencia de datos hasta 512 kbps. XBRL (extensible Business Reporting Language) Lenguaje extensible de informes de negocios: Nace para simplificar la automatización del intercambio de información financiera mediante el uso del lenguaje XML. La idea es estandarizar el formato con el que la información financiera se distribuye entre los diferentes proveedores y consumidores. XML (extensible Markup Language) Lenguaje de marcas extensibles: Es un metalenguaje que permite definir la gramática de lenguajes específicos. No es realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades. Algunos de estos lenguajes que usan XML para su definición son XHTML, SVG, MathML.

18 ANNEX I DEFINICIÓ DE PRODUCTES TIC Pregunta L.1 ORDINADORS I EQUIPS PERIFÈRICS Terminals de punt de la venda, ATM (caixers automàtics) i màquines similars capaces de connectar-se a una màquina de processament de dades o a una xarxa Màquines automàtiques de processament de dades portàtils que pesen no més de 10 quilograms, com ordinador portàtil PDAs i similars Màquines automàtiques de processament de dades, entenent com a tals les que tenen almenys una unitat central, una entrada i unitat de sortida, combinades o no Màquines automàtiques de processament de dades, presentades en forma de sistemes Altres màquines automàtiques de processament de dades, continguin o no en el mateix allotjament un o dos dels següents tipus d unitats: unitats d emmagatzematge, unitats d entrada, unitats de sortida Perifèrics d entrada (teclat, maneta de jocs (joystick), ratolí ) Escàners (excepte combinació d impressora, escàner, copiadora i/o fax) Impressores de tinta o làser usades amb màquines de processament de dades Altres impressores usades amb màquines de processament de dades Unitats que realitzen dues o més de les funcions següents: impressió, exploració, còpia, enviament per fax Altres dispositius perifèrics d entrada o sortida Unitats d emmagatzematge de mitjans de comunicació fixes Unitats d emmagatzematge de mitjans de comunicació desprenibles Altres unitats de màquines automàtiques de processament de dades Parts i accessoris de màquines informàtiques Monitors i projectors, principalment usats en un sistema automàtic de processament de dades Dispositius d emmagatzematge permanents en estat sòlid EQUIPS DE COMUNICACIONS Alarmes contra incendis i similars Aparells de transmissió que incorporen aparells de recepció Aparells de transmissió que no incorporen aparells de recepció Càmeres de televisió Telèfon de línia sense fils Telèfons per a xarxes cel lulars o per a altres xarxes sense fils Altres aparells de telefonia i aparells per a transmissió o recepció de veu, imatges o altres dades, incloent aparells per a comunicació en una xarxa de filferro o sense fil (com una xarxa d àrea local o àmplia) COMPONENTS ELECTRÒNICS I ALTRES TIPUS DE BÉNS I COMPONENTS TIC Consoles de videojoc Càmeres de vídeo Càmeres digitals Receptors d emissió de ràdio (excepte d una classe usada en automòbils), estigui o no combinat amb enregistrament de so, reproducció o rellotge Receptors d emissió de ràdio incapaços de funcionar sense una font externa de poder, d una classe usada en automòbils Receptors de televisió, combinats o no amb receptors d emissió de ràdio so, enregistrament en vídeo o reproductor Monitors i projectors, sense incorporar aparells de recepció de televisió i no usats principalment en un sistema automàtic de processament de dades Enregistrament de so o reproductor Enregistrament de vídeo o reproductor Micròfons i suports; altaveus; auriculars; jocs de micròfon/altaveu combinats; freqüència d àudio amplificadors elèctrics; jocs d amplificadors elèctrics de so ALTRES BÉNS I COMPONENTS TIC So, vídeo, connexió a una xarxa i targetes similars per a màquines automàtiques de processament de dades Circuits d impressió Càtode termiònic fred o vàlvules de fotocàtode i tubs (incloent tubs de llamp catòdic) Díodes, transistors i dispositius semiconductors similars; dispositius semiconductors fotosensibles; llum que emet díodes; cristalls muntats piezoelèctrics Circuits integrats electrònics Mitjans de comunicació magnètics, no registrats, excepte targetes amb una ratlla magnètica ANEXO I DEFINICIÓN DE PRODUCTOS TIC Pregunta L.1 ORDENADORES Y EQUIPOS PERIFÉRICOS Terminales de punto de la venta, ATM(cajeros automáticos) y máquinas similares capaces de conectarse a una máquina de procesamiento de datos o a una red Máquinas automáticas de procesamiento de datos portátiles que pesan no más de 10 kilogramos, como ordenador portátil PDAs y similares Máquinas automáticas de procesamiento de datos, entendiendo como tales aquellas con al menos una unidad central, una entrada y unidad de salida, esté o no combinado Máquinas automáticas de procesamiento de datos, presentadas en forma de sistemas Otras máquinas automáticas de procesamiento de datos, contengan o no en el mismo alojamiento un o dos de los siguientes tipos de unidades: unidades de almacenaje, unidades de entrada, unidades de salida Periféricos de entrada (teclado, joystick, ratón ) Escáners (excepto combinación de impresora, escáner, copiadora y/o fax) Impresoras de tinta o láser usadas con máquinas de procesamiento de datos Otras impresoras usadas con máquinas de procesamiento de datos Unidades que realizan dos o más de las funciones siguientes: impresión, exploración, copiar, mandar por fax Otros dispositivos periféricos de entrada o salida Unidades de almacenaje de medios de comunicación fijas Unidades de almacenaje de medios de comunicación desprendibles Otras unidades de máquinas automáticas de procesamiento de datos Partes y accesorios de maquinas informáticas Monitores y proyectores, principalmente usados en un sistema automático de procesamiento de datos Dispositivos de almacenaje permanentes en estado sólido EQUIPOS DE COMUNICACIONES Alarmas contra incendios y similares Aparatos de transmisión que incorporan aparatos de recepción Aparatos de transmisión que no incorporan aparatos de recepción Cámaras de televisión Teléfono de linea inhalámbricos Teléfonos para redes celulares o para otras redes inalámbricas Otros aparatos de telefonía y aparatos para transmisión o recepción de voz, imágenes u otros datos, incluyendo aparatos para comunicación en una red de alambre o inalámbrica (como una red de área local o amplia) COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y OTROS TIPOS DE BIENES Y COMPO- NENTES TIC Consolas de videojuego Videocámaras Cámaras digitales Receptores de emisión de radio (excepto de una clase usada en automóviles), esté o no combinado con grabación de sonido, reproducción o reloj Receptores de emisión de radio incapaces de funcionar sin una fuente externa de poder, de una clase usada en automóviles Receptores de televisión, combinado o no con receptores de emisión de radio, sonido, grabación en vídeo o reproductor Monitores y proyectores, sin incorporar aparatos de recepción de televisión y no principalmente usado en un sistema automático de procesamiento de datos Grabación de sonido o reproductor Grabación de video o reproductor Micrófonos y soportes; altavoces; auriculares; juegos de micrófono/altavoz combinados; frecuencia de audio amplificadores eléctricos; juegos de amplificador eléctricos de sonido OTROS BIENES Y COMPONENTES TIC Sonido, vídeo, conexión a una red y tarjetas similares para máquinas automáticas de procesamiento de datos Circuitos de impresión Cátodo termiónico frío o válvulas de fotocátodo y tubos (incluyendo tubos de rayo catódico) Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores fotosensibles; luz que emite diodos; cristales montados piezoeléctricos Circuitos integrados electrónicos Medios de comunicación magnéticos, no registrados, excepto tarjetas con una raya magnética

19 Mitjans de comunicació òptics, no registrats Altres mitjans d enregistrament, incloent matrius i màsters per a la producció de discos Targetes amb banda magnètica Targetes smart Dispositius de cristall líquids ncaa; làsers, excepte díodes de làser; altres aplicacions òptiques i instruments ncaa SERVEIS DE FABRICACIÓ D EQUIP TIC Serveis de fabricació de components electrònics Serveis de fabricació d ordinadors i equip perifèric Serveis de fabricació d equip de comunicació Serveis de fabricació de material electrònic d ús domèstic Serveis de fabricació de mitjans de comunicació magnètics i òptics Pregunta L.2 SERVEIS DE LLICÈNCIA I DE PROGRAMARI PER AL NEGOCI Sistemes operatius, embalats Programari de xarxa, embalat Programari de gestió de dades, embalat Instruments de desenvolupament i programari de llenguatges de programació, embalats Aplicacions per al negoci i aplicacions per a ús domèstic, embalats Un altre programari, embalat Serveis de llicència per al dret d usar programari Programari original Descàrrega de programari de sistema Descarrega de programari d aplicació Programari en línia Pregunta L.3 SERVEIS I CONSULTA DE TECLOGIES DE LA INFORMACIÓ Serveis de direcció de procés de negoci Serveis de consulta tècnica en TI Serveis de suport tècnic en TI Disseny i serveis de desenvolupament de TI per a aplicacions Disseny i serveis de desenvolupament de TI per a xarxes i sistemes Serveis d allotjament (hosting) per web Servei d aprovisionament d aplicacions Altres serveis d allotjament (hosting) i d aprovisionament d infraestructura TI Servei de direcció de xarxa Serveis de direcció de sistemes informàtics SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS Serveis de portador Serveis de telefonia fixos - accés i ús Serveis de telefonia fixos - serveis de direcció de trucada Serveis de telecomunicacions mòbils - accés i ús Serveis de telecomunicacions mòbils - serveis de direcció de trucada Serveis de xarxa privats Serveis de transmissió d informació Altres serveis de telecomunicacions Serveis vertebrals d Internet Serveis d accés de banda estreta d Internet Serveis d accés de banda ampla d Internet Altres serveis de telecomunicacions d Internet ALTRES SERVEIS TIC Serveis de l enginyeria per a telecomunicacions i projectes que difonen Manteniment i serveis de reparació d ordinadors i equip perifèric Manteniment i serveis de reparació d equip de telecomunicació i aparells Serveis d instal lació de processadors centrals Serveis d instal lació d ordinadors personals i equip perifèric Serveis d instal lació de ràdio, televisió i equip de comunicacions i aparell Pregunta L.4 SERVEIS DE LLOGUER D EQUIP TIC Serveis de lloguer d ordinadors sense operador Serveis de lloguer pel que fa a equip de telecomunicacions sense operador Serveis de lloguer pel que fa a televisions, ràdios, registradors de videocasset, equip relacionat i accessoris Medios de comunicación ópticos, no registrados Otros medios de grabación, incluyendo matrices y masters para la producción de discos Tarjetas con banda magnética Tarjetas smart Dispositivos de cristal líquidos n.e.c.; lásers, excepto diodos de láser; otras aplicaciones ópticas e instrumentos n.e.c. SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE EQUIPO TIC Servicios de fabricación de componentes electrónicos Servicios de fabricación de ordenadores y equipo periférico Servicios de fabricación de equipo de comunicación Servicios de fabricación de material electrónico de uso doméstico Servicios de fabricación de medios de comunicación magnéticos y ópticos Pregunta L.2 SERVICIOS DE LICENCIA Y DE SOFTWARE PARA EL NEGOCIO Sistemas operativos, embalados Software de red, embalado Software de gestión de datos, embalado Instrumentos de desarrollo y software de lenguajes de programación, embalado Aplicaciones para el negocio y aplicaciones para uso doméstico, embalados Otro software, embalado Servicios de licencia para el derecho de usar software Software original Descarga de software de sistema Descarga de software de aplicación Software en línea Pregunta L.3 SERVICIOS Y CONSULTA DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Servicios de dirección de proceso de negocio Servicios de consulta técnica en TI Servicios de soporte técnico en TI Diseño y servicios de desarrollo de TI para aplicaciones Diseño y servicios de desarrollo de TI para redes y sistemas Servicios de alojamiento (hosting) por web Servicio de aprovisionamiento de aplicaciones Otros servicios de alojamiento (hosting) y de aprovisionamiento de infraestructura TI Servicio de dirección de red Servicios de dirección de sistemas informáticos SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Servicios de portador Servicios de telefonía fijos - acceso y uso Servicios de telefonía fijos- servicios de dirección de llamada Servicios de telecomunicaciones móviles - acceso y uso Servicios de telecomunicaciones móviles - servicios de dirección de llamada Servicios de red privados Servicios de transmisión de información Otros servicios de telecomunicaciones Servicios vertebrales de internet Servicios de acceso de banda estrecha de Internet Servicios de acceso de banda ancha de Internet Otros servicios de telecomunicaciones de Internet OTROS SERVICIOS TIC Servicios de la ingeniería para telecomunicaciones y proyectos que difunden Mantenimiento y servicios de reparación de ordenadores y equipo periférico Mantenimiento y servicios de reparación de equipo de telecomunicación y aparatos Servicios de instalación de procesadores centrales Servicios de instalación de ordenadores personales y equipo periférico Servicios de instalación de radio, televisión y equipo de comunicaciones y aparato Pregunta L.4 SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO TIC Servicios de alquiler que conciernen a ordenadores sin operador Servicios de alquiler que conciernen equipo de telecomunicaciones sin operador Servicios de alquiler que conciernen televisiones, radios, registradores de vídeocasete, equipo relacionado y accesorios

20

Empresas de 10 o más empleados

Empresas de 10 o más empleados 26 de junio de 2015 Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y del comercio electrónico en las empresas Año 2014 Primer trimestre de 2015 Principales resultados

Más detalles

Uso de infraestructuras TIC por tamaño de la empresa Porcentaje sobre el total de empresas de 10 o más empleados

Uso de infraestructuras TIC por tamaño de la empresa Porcentaje sobre el total de empresas de 10 o más empleados 19 de septiembre de 214 Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y del comercio electrónico en las empresas Año 213 Primer trimestre de 214 Principales resultados

Más detalles

Uso de infraestructuras TIC por tamaño de la empresa Porcentaje sobre el total de empresas de 10 o más empleados

Uso de infraestructuras TIC por tamaño de la empresa Porcentaje sobre el total de empresas de 10 o más empleados 20 de junio de 2013 Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y del comercio electrónico en las empresas Año 2012 Enero 2013 El 98% de las empresas españolas de

Más detalles

Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la. Información y las Comunicaciones y del. comercio electrónico en las empresas 2013-2014

Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la. Información y las Comunicaciones y del. comercio electrónico en las empresas 2013-2014 Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del comercio electrónico en las empresas 2013-2014 17 de octubre de 2014 Introducción La Encuesta sobre el Uso de Tecnologías

Más detalles

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 ÍNDICE 1. Andalucía 4 1.1 Sociedad de la Información 4 1.2 Infraestructuras de Telecomunicaciones 9 2. Aragón 10 2.1 Sociedad de la Información 10 2.2 Infraestructuras

Más detalles

Estadística sobre Actividades en I+D 2011

Estadística sobre Actividades en I+D 2011 Estadística sobre Actividades en I+D 2011 Identificación de la universidad Modificaciones en la identificación (Cumplimentar sólo los apartados sujetos a variación) Nombre de la universidad NIF Domicilio

Más detalles

Obsímetro 19: Resumen de datos anuales de empresa 2013-2014

Obsímetro 19: Resumen de datos anuales de empresa 2013-2014 Obsímetro 19: Resumen de datos anuales de empresa 2013-2014 A partir de la Encuesta sobre uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2014 que publica el Instituto Nacional de Estadística cada año,

Más detalles

1. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES POR LAS EMPRESAS DE ALOJAMIENTO

1. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES POR LAS EMPRESAS DE ALOJAMIENTO Situación Tecnológica de la oferta turística en Andalucía INFORME ANUAL 2013 Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía (SAETA) Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía 1. USO DE

Más detalles

ENCUESTA SOBRE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC) Y DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LAS EMPRESAS (ETICCE) 2009-2010

ENCUESTA SOBRE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC) Y DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LAS EMPRESAS (ETICCE) 2009-2010 ENCUESTA SOBRE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC) Y DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LAS EMPRESAS (ETICCE) 2009-2010 22 de enero de 2010 INTRODUCCIÓN El objetivo de esta operación

Más detalles

Encuesta sobre el Equipamiento y Uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en las Empresas. 2008

Encuesta sobre el Equipamiento y Uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en las Empresas. 2008 Encuesta sobre el Equipamiento y Uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en las Empresas. 2008 Instituto de Estadística de avarra Equipamiento y Uso de las Tecnologías de la Información

Más detalles

Distribución porcentual del uso de infraestructuras TIC por tamaño de la empresa, en porcentaje

Distribución porcentual del uso de infraestructuras TIC por tamaño de la empresa, en porcentaje 25 de Junio de 2012 Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y del Comercio Electrónico en las empresas 2011/12 Principales resultados En enero de 2012, el 97,5%

Más detalles

Dos de cada tres hogares disponen de conexión de banda ancha a Internet, un 8,0% más que en 2011

Dos de cada tres hogares disponen de conexión de banda ancha a Internet, un 8,0% más que en 2011 3 de octubre de 2012 Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los Hogares Año 2012 Dos de cada tres hogares disponen de conexión de banda ancha a Internet,

Más detalles

Encuesta sobre innovación

Encuesta sobre innovación Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas 2000 Identificación de la empresa Modificaciones en la identificación (Cumplimentar sólo los apartados sujetos a variación) Nombre o razón social de

Más detalles

Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las Empresas 2006

Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las Empresas 2006 Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las Empresas 2006 Identificación Modificaciones en la identificación (Cumplimente sólo los apartados

Más detalles

Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2014

Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2014 Identificación Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2014 Modificaciones en la identificación (Cumplimente sólo los apartados

Más detalles

Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2008

Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2008 Identificación Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2008 Modificaciones en la identificación (Cumplimente sólo los apartados

Más detalles

El 61,9% de los hogares españoles dispone de conexión de banda ancha a Internet, un 9,3% más que en 2010. El número de internautas crece un 4,5%

El 61,9% de los hogares españoles dispone de conexión de banda ancha a Internet, un 9,3% más que en 2010. El número de internautas crece un 4,5% 5 de octubre de 2011 Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Año 2011 El 61,9% de los hogares españoles dispone de conexión de banda ancha a Internet,

Más detalles

ÍNDICE. 1. Andalucía. 2. Aragón. 3. Principado de Asturias. 10.2 Infraestructuras de Telecomunicaciones. 4. Illes Balears

ÍNDICE. 1. Andalucía. 2. Aragón. 3. Principado de Asturias. 10.2 Infraestructuras de Telecomunicaciones. 4. Illes Balears ÍNDICE 1. Andalucía 4 1.1 Sociedad de la Información 4 1.2 Infraestructuras de Telecomunicaciones 9 2. Aragón 10 2.1 Sociedad de la Información 10 2.2 Infraestructuras de Telecomunicaciones 15 3. Principado

Más detalles

Uso de Software Libre en la empresa española 2010-2011. Software Libre en Cifras: Empresas Usuarias. 2011. www.cenatic.es

Uso de Software Libre en la empresa española 2010-2011. Software Libre en Cifras: Empresas Usuarias. 2011. www.cenatic.es Uso de Software Libre en la empresa española 2010-2011 Software Libre en Cifras: Empresas Índice 1 PRINCIPALES RESULTADOS... 3 2 INTRODUCCIÓN... 3 3 USO DE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO EN LAS PYMES Y GRANDES

Más detalles

Más de 5,27 millones de hogares tienen acceso a Internet, un 6% más que en el primer semestre de 2005

Más de 5,27 millones de hogares tienen acceso a Internet, un 6% más que en el primer semestre de 2005 6 de abril de 2006 Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares. Segundo semestre de 2005 Más de 5,27 millones de hogares tienen acceso a Internet, un 6%

Más detalles

ENCUESTA SOBRE EQUIPAMIENTO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES (TIC-H) HOGARES Y POBLACIÓN

ENCUESTA SOBRE EQUIPAMIENTO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES (TIC-H) HOGARES Y POBLACIÓN ENCUESTA SOBRE EQUIPAMIENTO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES (TIC-H) HOGARES Y POBLACIÓN 2013 15 de noviembre de 2013 INTRODUCCIÓN Este informe tiene como objetivo presentar

Más detalles

El 69,8% de los hogares dispone de conexión a Internet, tres puntos más que en 2012

El 69,8% de los hogares dispone de conexión a Internet, tres puntos más que en 2012 25 de octubre de 2013 Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). Año 2013 El 69,8% de los hogares dispone de conexión a Internet, tres puntos

Más detalles

Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2008

Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2008 Identificación Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2008 Modificaciones en la identificación (Cumplimente sólo los apartados

Más detalles

El 94% de las empresas españolas de 10 o más asalariados con conexión a Internet accede a través de banda ancha

El 94% de las empresas españolas de 10 o más asalariados con conexión a Internet accede a través de banda ancha 8 de noviembre de 2006 Encuesta sobre el uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2005/06 Resultados provisionales El 94% de las empresas españolas de 10 o más asalariados con conexión a Internet

Más detalles

Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2013

Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2013 Identificación Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2013 Modificaciones en la identificación (Cumplimente sólo los apartados

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2013

Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2013 Identificación Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2013 Modificaciones en la identificación (Cumplimente sólo los apartados

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

Inscriure s al cens de l Agència Tributària per obtenir el Número d Identificació Fiscal (NIF). S ha d omplir l imprès 036 (alta censal), amb el qual també es dóna d alta de l Impost sobre Activitats Econòmiques

Más detalles

El 51,0% de los hogares tiene acceso a internet, con un crecimiento superior a un millón de hogares en un año

El 51,0% de los hogares tiene acceso a internet, con un crecimiento superior a un millón de hogares en un año 2 de octubre de 2008 (Actualizado 31 octubre) Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Año 2008 El 51,0% de los hogares tiene acceso a internet, con

Más detalles

Seis millones de hogares tienen acceso a Internet, un 6% más que en el primer semestre de 2006

Seis millones de hogares tienen acceso a Internet, un 6% más que en el primer semestre de 2006 30 de marzo de 2007 Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares. Segundo semestre de 2006 Seis millones de hogares tienen acceso a Internet, un 6% más

Más detalles

Servicio de Información Bibliográfica y Documental (SIBID) INFORME FINAL

Servicio de Información Bibliográfica y Documental (SIBID) INFORME FINAL Servicio de Información Bibliográfica y Documental (SIBID) INFORME FINAL EUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS JUNIO 00 Octubre 00 Indice Introducción. Metodología. Participación.. Perfil del usuario.. Uso

Más detalles

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 PROMOCIÓN INTERNACIONAL nº - 124 / 31-24 setembre 2014 Catalunya MISÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 Ens plau informar-los de la propera missió empresarial a la Costa

Más detalles

El 87,4% de las empresas españolas de 10 o más asalariados tenía conexión a Internet en 2003

El 87,4% de las empresas españolas de 10 o más asalariados tenía conexión a Internet en 2003 11 de noviembre de 2004 Encuesta sobre el uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2003 Resultados provisionales El 87,4% de las empresas españolas de 10 o más asalariados tenía conexión a Internet

Más detalles

17 de mayo. Día de Internet

17 de mayo. Día de Internet 17 de mayo. Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Con motivo del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, el INE presenta este boletín para dar

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

en línia! en línea! Guia de suport per realitzar tràmits en línia Guía de apoyo para realizar trámites en línea Tràmits Trámites www.badalona.

en línia! en línea! Guia de suport per realitzar tràmits en línia Guía de apoyo para realizar trámites en línea Tràmits Trámites www.badalona. 24 hores, 365 dies l any Tràmits en línia! www.badalona.cat Guia de suport per realitzar tràmits en línia 24 horas, 365 días al año Trámites en línea! Guía de apoyo para realizar trámites en línea Índex

Más detalles

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la microempresa española Febrero 2012

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la microempresa española Febrero 2012 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la microempresa española Febrero 2012 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la microempresa española Edición Diciembre 2011 El Estudio

Más detalles

Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares 2013. Análisis de las principales economías mundiales

Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares 2013. Análisis de las principales economías mundiales Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares 2013 Análisis de las principales economías mundiales Documento 06/2012 ISSN: 1989-9580 Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación

Más detalles

Grande Mediana Pequeña Microempresa. Zaragoza Huesca Teruel. P9. Si no tiene, Por qué motivos no utilizan ordenadores? (Respuesta múltiple, indagar)

Grande Mediana Pequeña Microempresa. Zaragoza Huesca Teruel. P9. Si no tiene, Por qué motivos no utilizan ordenadores? (Respuesta múltiple, indagar) Encuesta sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en las empresas de Aragón Cuestionario 2012 1. Datos de la empresa P1. Teléfono: P2. Sector: Primario Construcción

Más detalles

VIGILANCIA TECNOLÓGICA: USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS ENTRE LAS MUJERES EMPRESARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

VIGILANCIA TECNOLÓGICA: USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS ENTRE LAS MUJERES EMPRESARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID VIGILANCIA TECNOLÓGICA: USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS ENTRE LAS MUJERES EMPRESARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Elaborado por: 1 INDICE: 1. Introducción...Pág. 3 2. Objetivos...Pág. 7 3. Metodología y diseño

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

ENCUESTA SOBRE USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EMPRESAS. AÑO 2015

ENCUESTA SOBRE USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EMPRESAS. AÑO 2015 Instituto Nacional de Estadísticas Chile INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS Eleuterio Ramírez N 737, piso 3 Teléfono: (56-2) 2826 9450 www.ine.cl - proyectotic@ine.cl

Más detalles

El 74,4% de los hogares dispone de conexión a Internet, casi cinco puntos más que en 2013

El 74,4% de los hogares dispone de conexión a Internet, casi cinco puntos más que en 2013 2 de octubre de 2014 Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Año 2014 El 74,4% de los hogares dispone de conexión a Internet, casi cinco puntos más

Más detalles

El 51,3% de los hogares españoles dispone de conexión de banda ancha a Internet

El 51,3% de los hogares españoles dispone de conexión de banda ancha a Internet 2 de octubre de 2009 Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Año 2009 El 51,3% de los hogares españoles dispone de conexión de banda ancha a Internet

Más detalles

El 96,2% de las empresas españolas de 10 ó más asalariados dispone de conexión a internet

El 96,2% de las empresas españolas de 10 ó más asalariados dispone de conexión a internet 1 de octubre de 2009 Encuesta sobre el uso de TIC y del Comercio Electrónico en las empresas 2008/09. Resultados provisionales El 96,2% de las empresas españolas de 10 ó más asalariados dispone de conexión

Más detalles

Consentimiento Publicación Imágenes

Consentimiento Publicación Imágenes Página 1 de 6 Política de Cookies Información del Documento FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 24/03/2015 00 Versión inicial documento 17/04/2015 01 Versión adaptada a la web de Sol Maratón Magaluf Internacional

Más detalles

El 64,3% de la población de 16 a 74 años utiliza Internet a diario

El 64,3% de la población de 16 a 74 años utiliza Internet a diario 1 de octubre de 2015 Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Año 2015 El 64,3% de la población de 16 a 74 años utiliza Internet a diario Una de cada

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

En la C.A. de Euskadi el 93,1% de las empresas de 10 o más empleados interactúa con la Administración Pública a través de Internet en 2015

En la C.A. de Euskadi el 93,1% de las empresas de 10 o más empleados interactúa con la Administración Pública a través de Internet en 2015 Nota de prensa de 09/07/2015 ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. EMPRESAS. Año 2015 En la C.A. de Euskadi el 93,1% de las empresas de 10 o más interactúa con la Administración Pública a través

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las PYMES y grandes empresas españolas. Febrero 2012

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las PYMES y grandes empresas españolas. Febrero 2012 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las PYMES y grandes empresas españolas Febrero 2012 El Estudio sobre Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las pymes y grandes

Más detalles

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES CONCETRACIÓN TERRITORIAL Y PRIORIDADES TEMÁTICAS

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES CONCETRACIÓN TERRITORIAL Y PRIORIDADES TEMÁTICAS U E 2 8 DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES (FEDER y FSE) 2014-2020 CONCETRACIÓN TERRITORIAL Y PRIORIDADES TEMÁTICAS U E 2 8 ÍNDICE 1.- Concentración territorial. 2.- Concentración temática. 3.- Prioridades

Más detalles

COMERCIO ELECTRÓNICO 4 MÓDULOS. 65 Horas

COMERCIO ELECTRÓNICO 4 MÓDULOS. 65 Horas COMERCIO ELECTRÓNICO 4 MÓDULOS. 65 Horas INTERNET COMO CANAL DE COMERCIALIZACIÓN Y DE RELACIÓN CON LOS CLIENTES REF: HORAS: K053 15 horas OBJETIVOS Conocer los diferentes modelos de venta y de negocio

Más detalles

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS.

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. 8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. El contingut dels comptes anuals segons la ICAL Normal és: Balanç Compte del Resultat Econòmico-Patrimonial Estat de la Liquidació del Pressupost Memòria 1. Organización 2.

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Pregunta 1ª-3 punts; pregunta 2ª-2 punts; pregunta 3ª-2 punts; pregunta 4ª-3 punts Pregunta 1ª-3 puntos; pregunta 2ª-2 puntos; pregunta 3ª-2 puntos; pregunta 4ª-3 puntos EJERCICIO 1 1. Elabore un mapa

Más detalles

Equipamiento y uso TIC en las empresas de CLM. Comparativa con España. o Encuesta de uso TIC y comercio electrónico en las empresas.

Equipamiento y uso TIC en las empresas de CLM. Comparativa con España. o Encuesta de uso TIC y comercio electrónico en las empresas. Equipamiento y uso TIC en las empresas de CLM. Comparativa con España. Informe elaborado a partir de la Operación Estadística del INE sobre las nuevas Tecnologías en 2011: o Encuesta de uso TIC y comercio

Más detalles

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentan un 2,9% en diciembre respecto al mismo mes de 2013

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentan un 2,9% en diciembre respecto al mismo mes de 2013 23 de enero de 215 Coyuntura Turística Hotelera (EOH/IPH/IRSH) Diciembre 214 y año 214. Datos provisionales Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentan un 2,9% en diciembre respecto al mismo

Más detalles

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las PYMES y grandes empresas españolas

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las PYMES y grandes empresas españolas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las PYMES y grandes empresas españolas Edición 2010 Índice 1. DESTACADOS 5 2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL EN ESPAÑA 7 2.1. Empresas por número de empleados

Más detalles

10.1. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

10.1. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. Desarrollo Tecnológico y Uso del Comercio Electrónico en el Sector Turístico Andaluz 11 El siguiente apartado centra su análisis en la dotación y uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Más detalles

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc Septiembre de 2014 Setembre del 2014 Bienvenido a GHD Fresc Benvingut a GHD Fresc Estimado cliente, Le informamos que GHD Fresc lanza su nueva

Más detalles

La contratación de productos financieros online 2012. Perspectiva del usuario.

La contratación de productos financieros online 2012. Perspectiva del usuario. La contratación de productos financieros online 2012. Perspectiva del usuario. Dirigido por: Dra. Cristina Tomàs Pérez Directora de Investigación de Online Business School 1 Índice I. Introducción 5 II.

Más detalles

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS INFORME CAE 2012

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS INFORME CAE 2012 LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS INFORME CAE 01 TÍTULO: La administración electrónica en las Comunidades Autónomas: informe de resultados del Cuestionario de Administración Electrónica

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

Coyuntura Turística Hotelera (EOH/IPH/IRSH) Año 2012. Datos provisionales

Coyuntura Turística Hotelera (EOH/IPH/IRSH) Año 2012. Datos provisionales 29 de enero de 213 Coyuntura Turística Hotelera (EOH/IPH/IRSH) Año 212. Datos provisionales Principales resultados En 212 se registraron 281,3 millones de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros.

Más detalles

Juventud en Cifras. Población

Juventud en Cifras. Población Juventud en Cifras Población ACTUALIZACIÓN ENERO 2011 Juventud en Cifras viene recogiendo de forma sistematizada la información estadística y de encuesta sobre juventud de tal forma que permita una visión

Más detalles

FORMACIÓ ÀREA TIC SEMI PRESENCIAL ( ANY 2011)

FORMACIÓ ÀREA TIC SEMI PRESENCIAL ( ANY 2011) FORMACIÓ ÀREA TIC SEMI PRESENCIAL ( ANY 2011) FORMACIÓ I CERTIFICACIÓ OFICIAL EN EINES TIC A NIVELL D USUARI/ÀRIA FORMACIÓ I CERTIFICACIÓ OFICIAL EN EINES TIC A NIVELL TÈCNIC MICROSOFT OFFICE 2010 (MICROSOFT)

Más detalles

Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2009

Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2009 Identificación Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2009 Modificaciones en la identificación (Cumplimente sólo los apartados

Más detalles

Perquè la millor solució de seguretat no és cara

Perquè la millor solució de seguretat no és cara Perquè la millor solució de seguretat no és cara Internet Total Secure es basa amb el servei MSSP de _bytemaster dins del nostre portafoli de serveis SaaS Gràcies al servei MSSP, el seu negoci operarà

Más detalles

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE D acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), PETROINSTAL

Más detalles

ISEI - IVEI C2. PIB PER CÁPITA

ISEI - IVEI C2. PIB PER CÁPITA ISEI - IVEI C2. PIB PER CÁPITA Edición: Diciembre 2013 Publicado por el ISEI IVEI PUBLICADO POR EL ISEI IVEI Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa Asturias 9, 3º - 48015 Bilbao Tel.:

Más detalles

Encuesta sobre Innovación en las Empresas 2009

Encuesta sobre Innovación en las Empresas 2009 Encuesta sobre Innovación en las Empresas 2009 Identificación Modificaciones en la identificación (Cumplimente sólo los apartados sujetos a variación) Nombre o razón social de la empresa NIF Domicilio

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Las empresas en España

Las empresas en España Las empresas en España A 1 de enero de 11 hay en España 3,5 millones de empresas. Predominan las de pequeño tamaño o sin asalariados, dedicándose en su mayor parte a actividades de servicios. Más de la

Más detalles

Obsímetre 17: Els hàbits de compra de la ciutadania balear. Dades INE i Ibestat 2013.

Obsímetre 17: Els hàbits de compra de la ciutadania balear. Dades INE i Ibestat 2013. Informes OBSI Obsímetre 17: Els hàbits de compra de la ciutadania balear 2013. Obsímetre 17: Els hàbits de compra de la ciutadania balear. Dades INE i Ibestat 2013. Ja és sabut que les Illes Balears és

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

ISEI - IVEI Rs7. GRADUADOS EN CIENCIAS, MATEMÁTICAS Y TECNOLOGÍA

ISEI - IVEI Rs7. GRADUADOS EN CIENCIAS, MATEMÁTICAS Y TECNOLOGÍA ISEI - IVEI Rs7. GRADUADOS EN CIENCIAS, MATEMÁTICAS Y TECNOLOGÍA Edición: Junio 2010 Publicado por el ISEI IVEI PUBLICADO POR EL ISEI IVEI Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa Asturias

Más detalles

Un total de 36.016.031 electores podrán votar en elecciones del 24 de mayo

Un total de 36.016.031 electores podrán votar en elecciones del 24 de mayo 31 de marzo de 2015 Elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo de 2015 Un total de 36.016.031 electores podrán votar en elecciones del 24 de mayo Los electores residentes en el extranjero podrán

Más detalles

Los hogares y la tecnología

Los hogares y la tecnología Los hogares y la tecnología La encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de información en los hogares muestra los cambios en los hábitos de los últimos años. El 43,3% de los hogares tiene algún

Más detalles

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros disminuyen un 0,2% en julio respecto al mismo mes de 2013

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros disminuyen un 0,2% en julio respecto al mismo mes de 2013 22 de agosto de 214 Coyuntura Turística Hotelera (EOH/IPH/IRSH) Julio 214. Datos provisionales Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros disminuyen un,2% en julio respecto al mismo mes de 213 Los

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

OHSAS 18001:2007 i normativa legal

OHSAS 18001:2007 i normativa legal OHSAS 18001:2007 i normativa legal INTRODUCCIÓ OHSAS 18001 COMPARATIVA amb REFERÈNCIES LEGALS PROCÉS DE CERTIFICACIÓ BENEFICIS 1 TÜVRheinland en España 2008 Introducció Organitzacions de tota mena cada

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

ESTUDIO SOBRE LA DETECCIÓN DEL NIVEL DE IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS PYMES DE MENORCA. REALIZADO POR PIME Menorca

ESTUDIO SOBRE LA DETECCIÓN DEL NIVEL DE IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS PYMES DE MENORCA. REALIZADO POR PIME Menorca ESTUDIO SOBRE LA DETECCIÓN DEL NIVEL DE IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS PYMES DE MENORCA REALIZADO POR PIME Menorca Iniciativa Comunitària INDICE 1. DATOS GENERALES 2. DATOS RELATIVOS AL

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

ENCUESTA SOBRE EL USO DE TIC Y DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LAS EMPRESAS

ENCUESTA SOBRE EL USO DE TIC Y DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LAS EMPRESAS ENCUESTA SOBRE EL USO DE TIC Y DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LAS EMPRESAS El 97,6% de las empresas riojanas disponían de ordenador en enero de 2012, 1,8 puntos porcentuales más que el año pasado en el mismo

Más detalles

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Una assignatura pendent.. Girona Novembre 2011 Carles Ferrer Juanola Director www.altas-buscadores.com Les empreses necessiten visibilitat

Más detalles

Hogares y estadísticas financieras

Hogares y estadísticas financieras Hogares y Las instituciones (bancos, cajas y otras entidades) desempeñan un importante papel en las economías modernas facilitando préstamos y créditos para la adquisición de distintos bienes y servicios.

Más detalles

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las PYMES y grandes empresas españolas. Edición 2011

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las PYMES y grandes empresas españolas. Edición 2011 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las PYMES y grandes empresas españolas Edición 2011 El Estudio sobre Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las pymes y grandes

Más detalles

BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III

BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III La entidad financiera CaixaBank, S.A., en adelante "la Caixa", realizará una promoción dirigida a clientes, personas físicas y jurídicas, con residencia

Más detalles

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU Aquesta carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l atenció sanitària ha estat aprovada amb caràcter de document programàtic a la sessió de govern del Consell Executiu de la Generalitat

Más detalles

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Símbol El símbol de la UAB va ser creat com un exercici d expressivitat gràfica de la relació entre el quadrat i la lletra A, i

Más detalles

Encuesta sobre Innovación en las Empresas Año 2013. Resultados definitivos

Encuesta sobre Innovación en las Empresas Año 2013. Resultados definitivos 27 de enero de 2015 Encuesta sobre Innovación en las Empresas Año 2013. Resultados definitivos Principales resultados El gasto en innovación tecnológica se situó en 13.233 millones de euros en 2013, con

Más detalles

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Dades del titular / Datos del titular Nom i cognoms o Raó social / Nombre

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles