ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis"

Transcripción

1 Conselleria de Governació ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. [2008/6893] Conselleria de Gobernación ORDEN de 26 de mayo de 2008, de la Conselleria de Gobernación, por el que se crea el Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat Valenciana. [2008/6893] Exposició de motius La participació dels ciutadans en tasques de protecció civil a través d agrupacions locals de Voluntaris de Protecció Civil i d associacions o entitats col laboradores en aquesta matèria és un fet inqüestionable a la Comunitat Valenciana, que posa de manifest el caràcter altruista i solidari dels seus habitants. A fi de disposar d una informació actualitzada sobre aquests collectius de voluntaris que possibilite a la Generalitat exercir la coordinació dels dispositius preventius de caràcter autonòmic en grans esdeveniments així com l actuació coordinada dels voluntaris en grans emergències, el Reglament Autonòmic dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil i Estatut del Voluntariat de Protecció Civil aprovat mitjançant el Decret 7/2007, de 19 de gener, del Consell, va establir en l article 6é, que la conselleria competent en matèria de Protecció Civil crearia un Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil. Per tot això, i sent competència de la conselleria de Governació la matèria objecte de regulació en la present ordre, de conformitat amb el que disposa el Decret 100/2007, de 13 de juliol, pel qual se n aprova el Reglament Orgànic i Funcional, s aprova la present ORDRE Article 1. Creació del Registre 1. Es crea el Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana adscrit a la conselleria competent en matèria de protecció civil. 2. El Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana té caràcter públic i és una eina per a la coordinació dels col lectius que constitueixen els Servicis del Voluntariat de Protecció Civil. Article 2. Objecte El Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana té com a objecte la inscripció de tots els collectius que formen part dels Servicis del Voluntariat de Protecció Civil que s indiquen en el Reglament Autonòmic dels Servicis del Voluntariat de Protecció Civil i Estatut del Voluntariat de Protecció Civil. La finalitat d aquest Registre és disposar d una informació actualitzada dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil, per tal que la Generalitat puga optimar la coordinació dels dispositius preventius en grans esdeveniments i coordinar la intervenció dels voluntaris en grans emergències. Article 3. Àmbit El Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana serà únic i comprendrà l àmbit de les tres províncies que integren la Comunitat Valenciana. Article 4. Composició Formaran part del Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana les agrupacions locals de voluntaris de Protecció Civil i les associacions o entitats col laboradores en tasques de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana previstes en el Reglament Autonòmic dels Servicis del Voluntariat de Protecció Civil i Estatut del Voluntariat de Protecció Civil. Article 5. Contingut El contingut de l assentament d inscripció en el Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana serà el següent: Exposición de motivos La participación de los ciudadanos en tareas de protección civil a través de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil y de Asociaciones o Entidades colaboradoras en esta materia es un hecho incuestionable en la Comunitat Valenciana que pone de manifiesto el carácter altruista y solidario de sus habitantes. Con objeto de disponer de una información actualizada sobre estos colectivos de voluntarios que posibilite a la Generalitat ejercer la coordinación de los dispositivos preventivos de carácter autonómico en grandes eventos así como la actuación coordinada de los voluntarios en grandes emergencias, el Reglamento Autonómico de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil y Estatuto del Voluntariado de Protección Civil aprobado mediante el Decreto 7/2007, de 19 de enero, del Consell, estableció en su artículo 6º, que la conselleria competente en materia de Protección Civil crearía un Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil. Por todo lo cual, y siendo competencia de la conselleria de Gobernación la materia objeto de regulación en la presente orden, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 100/2007, por el que se aprueba su Reglamento Orgánico y Funcional, se aprueba la presente ORDENO Artículo 1. Creación del Registro 1. Se crea el Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat Valenciana adscrito a la conselleria competente en materia de protección civil. 2. El Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat Valenciana tiene carácter público y es una herramienta para la coordinación de los colectivos que constituyen los Servicios del Voluntariado de Protección Civil. Artículo 2. Objeto El Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat Valenciana tiene por objeto la inscripción de todos los colectivos que forman parte de los Servicios del Voluntariado de Protección Civil que se indican en el Reglamento Autonómico de los Servicios del Voluntariado de Protección Civil y Estatuto del Voluntariado de Protección Civil. La finalidad de este Registro es disponer de una información actualizada de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil con objeto de que la Generalitat pueda optimizar la coordinación los dispositivos preventivos en grandes eventos y coordinar la intervención de los voluntarios en grandes emergencias. Articulo 3. Ámbito El Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat Valenciana será único y abarcará el ámbito de las tres provincias que integran la Comunitat Valenciana. Artículo 4. Composición Formarán parte del Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat Valenciana las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil y las Asociaciones o Entidades colaboradoras en tareas de Protección Civil de la Comunitat Valenciana previstas en el Reglamento Autonómico de los Servicios del Voluntariado de Protección Civil y Estatuto del Voluntariado de Protección Civil. Artículo 5. Contenido El contenido del asiento de inscripción en el Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat Valenciana será el siguiente:

2 A) SECCIÓ AGRUPACIONS LOCALS DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL 1. Nom del municipi a què pertanga l Agrupació. 2. Data de l acord de Ple de l Ajuntament on se n va aprovar la constitució. 3. Data de l acord del Ple de l Ajuntament on es va aprovar el Reglament de l Agrupació Local. 4. Dades identificatives (càrrec, nom i telèfon de contacte) dels responsables municipals de l Agrupació Local. 5. Dades identificatives (càrrec, nom i telèfon de contacte), en cas d existir, del coordinador municipal de l Agrupació Local. 6. Dades identificatives (nom i telèfon de contacte) del cap de l Agrupació i, si és el cas, del subcap de l Agrupació. 7. Nombre i relació nominal dels voluntaris inscrits en l Agrupació Local. Aquesta relació constarà de les dades següents: Nom i cognoms DNI o NIE Data de naixement Data d inscripció en l Agrupació Local 8. En cas de disposar de Conveni de Col laboració amb la conselleria competent en matèria de protecció civil segons el que disposa l article 42 del Reglament Autonòmic dels Servicis del Voluntariat de protecció Civil i Estatut del Voluntariat de Protecció Civil, s e nincorporarà en l assentament del Registre la data de signatura. 9. Relació dels cursos de formació que s han impartit en l Agrupació Local de Voluntaris de Protecció civil en què es faça constar els aspectes següents: Denominació del curs Data de realització Nombre de voluntaris que l han realitzat Nombre d hores Si el curs està homologat per algun organisme o departament competent en matèria de formació, es facilitarà el nom de l entitat que l ha homologat. 10. En cas de disposar de seu, es facilitaran sobre aquestes les dades següents: Adreça postal: Telèfon i Fax: Freqüència ràdio: CEL (correu electrònic): 11. Recursos de l Agrupació Local. Dades sobre els vehicles i les seues característiques: Dades sobre les embarcacions i les seues característiques: Altres recursos rellevants de què dispose l Agrupació Local: B) SECCIÓ ASSOCIACIÓ O ENTITAT COL LABORADORA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL 1. Nom de l Associació o entitat col laboradora 2. Dades del Registre de l Associació: Data de creació Data i número d Inscripció en el Registre d associacions Objectiu o fi de l Associació: 3. Dades identificatives (càrrec, nom, telèfon de contacte i adreça) del president de l Associació o entitat col laboradora. 4. Nombre dels voluntaris inscrits en l Associació o entitat collaboradora que participen en tasques de protecció civil. 5. Data de la signatura del Conveni de Col laboració amb la conselleria competent en matèria de protecció civil o amb l Ajuntament on despleguen la seua activitat. 6. Relació dels cursos de formació relacionats amb les tasques de protecció civil que s han impartit en l Associació o entitat collaboradora, en què es facen constar els aspectes següents: Denominació del curs Data de realització Nombre de voluntaris que l han realitzat Nombre d hores Si el curs està homologat per algun organisme o departament competent en matèria de formació, es facilitarà el nom de l entitat que l ha homologat. A) SECCIÓN AGRUPACIONES LOCALES DE VOLUNTARI- OS DE PROTECCIÓN CIVIL 1. Nombre del Municipio 2. Fecha del acuerdo de Pleno del Ayuntamiento donde se aprobó su constitución 3. Fecha del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento donde se aprobó el Reglamento de la Agrupación Local. 4. Datos identificativos (cargo, nombre y teléfono de contacto) de los responsables municipales de la Agrupación Local 5. Datos identificativos (cargo, nombre y teléfono de contacto), en caso de existir, del Coordinador Municipal de la Agrupación Local. 6. Datos identificativos (nombre y teléfono de contacto) del Jefe de la Agrupación y, en su caso, el Sub-jefe de la Agrupación. 7. Número y relación nominal de los voluntarios inscritos en la Agrupación Local. Esta relación constará de los siguientes datos: Nombre y apellidos DNI o NIE Fecha de Nacimiento Fecha de inscripción en la Agrupación Local. 8. En caso de disponer de Convenio de Colaboración con la conselleria competente en materia de protección civil según lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento Autonómico de los Servicios del Voluntariado de protección Civil y Estatuto del Voluntariado de Protección Civil, se incorporará en el asiento del Registro la fecha de firma de éste. 9. Relación de los Cursos de Formación que se han impartido en la Agrupación Local de Voluntarios de Protección civil en la que se haga constar los siguientes aspectos: Denominación del Curso Fecha de Realización Número de Voluntarios que lo han realizado Número de horas Si el curso está homologado por algún organismo o departamento competente en materia de formación, se facilitará el nombre de la entidad que lo ha homologado. 10. En caso de disponer de Sede, se facilitarán sobre ésta los siguientes datos: Dirección postal: Teléfono y Fax: Frecuencia Radio: Recursos de la Agrupación Local. Datos sobre los vehículos y sus características: Datos sobre las embarcaciones y sus características: Otros recursos relevantes que disponga la Agrupación Local: B) SECCIÓN ASOCIACIÓN O ENTIDAD COLABORADORA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 1. Nombre de la Asociación o Entidad colaboradora 2. Datos del Registro de la Asociación: Fecha de creación Fecha y Número de Inscripción en el Registro de Asociaciones Objetivo o fin de la Asociación: 3. Datos identificativos (cargo, nombre, teléfono de contacto y dirección) del Presidente de la Asociación o Entidad colaboradora. 4. Número de los voluntarios inscritos en la Asociación o Entidad colaboradora que participen en tareas de protección civil. 5. Fecha de la firma del Convenio de Colaboración con la conselleria competente en materia de protección civil o con el Ayuntamiento donde desarrollen su actividad. 6. Relación de los Cursos de Formación relacionados con las tareas de protección civil que se han impartido en la Asociación o Entidad Colaboradora en la que se haga constar los siguientes aspectos: Denominación del Curso Fecha de Realización Número de Voluntarios que lo han realizado Número de horas Si el curso está homologado por algún organismo o departamento competente en materia de formación, se facilitará el nombre de la entidad que lo ha homologado.

3 7. En cas de disposar de seu, es facilitaran sobre aquestes les dades següents: Adreça postal: Telèfon i fax: Freqüència ràdio: CEL (correu electrònic): 8. Recursos de l Associació o entitat col laboradora: a) Dades sobre els vehicles i les seues característiques: Dades sobre les embarcacions i les seues característiques: Altres recursos rellevants de què dispose l Associació o entitat Col laboradora. Article 6. Òrgan responsable del Registre L encarregat i responsable del Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana serà el titular de l òrgan directiu competent en matèria de protecció civil. La tramitació de les sol licituds d inscripció es durà a terme per personal funcionarial, dependent del referit òrgan directiu. Article 7. Procediment d inscripció 1. La inscripció en el Registre es realitzarà a sol licitud del responsable competent en l entitat municipal o del president de l Associació o entitat col laboradora. En l annex a la present ordre, s hi acompanya un model de sol licitud d inscripció. 2. Les sol licituds d inscripció en el Registre hauran d aportar la següent documentació: A) SECCIÓ AGRUPACIONS LOCALS DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL 1. Certificat de l acord de Ple de l Ajuntament on se n va aprovar la constitució. 2. Certificat de l acord del Ple de l Ajuntament on es va aprovar el Reglament de l Agrupació Local. 3. Fotocòpia compulsada del Reglament. 4. Fotocòpia compulsada de la pòlissa d assegurança. B) SECCIÓ ASSOCIACIÓ O ENTITAT COL LABORADORA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL 1. Certificat del Registre d associacions on s indique la data i número d inscripció. 2. Fotocòpia compulsada del Reglament o Estatuts. 3. Fotocòpia compulsada de la pòlissa d assegurança. 4. En cas de disposar d un conveni de col laboració amb l Ajuntament on despleguen la seua activitat, n hauran de facilitar una còpia compulsada. 3. Rebuda la sol licitud d inscripció amb les dades indicades en l article 5é i junt amb la documentació mencionada en l apartat anterior, l òrgan competent encarregat del Registre dictarà resolució d inscripció en el Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil, i assignarà el número de referència corresponent. 4. La resolució adés esmentada serà notificada a l interessat. 5. En cas d apreciar-se defecte esmenable en la presentació de la documentació indicada en l apartat 2 d aquest article o de les dades necessàries per al registre arreplegades en l article 5é d aquesta ordre, l òrgan competent encarregat del registre, requerirà al sol licitant l esmena del defecte que haurà d efectuar-se en el termini de deu dies a partir de la recepció de la notificació. Article 8. Modificació de les dades del Registre Qualsevol modificació que es produïsca de les dades que figuren en el Registre dels Servici de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, hi haurà de ser comunicada mitjançant la corresponent sol licitud de modificació de dades, presentant a l efecte, una instància degudament omplida, segons el model que figura en l annex, en la qual hauran d indicar-se les dades que hagueren sofert modificació. Article 9. Cancel lació de l assentament d inscripció en el Registre. 1. Quan es produïsca la dissolució d una agrupació local de voluntaris de Protecció Civil o una Associació o entitat col laboradora en 7. En caso de disponer de Sede, se facilitarán sobre ésta los siguientes datos: Dirección postal: Teléfono y Fax: Frecuencia Radio: 8. Recursos de la Asociación o Entidad Colaboradora: Datos sobre los vehículos y sus características: Datos sobre las embarcaciones y sus características: Otros recursos relevantes que disponga la Asociación o Entidad Colaboradora. Artículo 6. Órgano responsable del Registro El encargado y responsable del Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat Valenciana será el titular del órgano directivo competente en materia de protección civil. La tramitación de las solicitudes de inscripción se llevará a cabo por personal funcionarial, dependiente del referido órgano directivo. Artículo 7. Procedimiento de inscripción 1. La inscripción en el Registro se realizará a solicitud del responsable competente en la entidad municipal o del Presidente de la Asociación o Entidad colaboradora. En el anexo a la presente orden se acompaña un modelo de solicitud de inscripción. 2. Las solicitudes de inscripción en el Registro deberán aportar la siguiente documentación: A) SECCIÓN AGRUPACIONES LOCALES DE VOLUNTARI- OS DE PROTECCIÓN CIVIL 1. Certificado del acuerdo de Pleno del Ayuntamiento donde se aprobó su constitución 2. Certificado del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento donde se aprobó el Reglamento de la Agrupación Local. 3. Fotocopia compulsada del Reglamento. 4. Fotocopia compulsada de la Póliza de Seguro B) SECCIÓN ASOCIACIÓN O ENTIDAD COLABORADORA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 1. Certificado del Registro de Asociaciones en donde se indique la fecha y número de inscripción- 2. Fotocopia compulsada del Reglamento o Estatutos. 3. Fotocopia compulsada de la Póliza de Seguro 4. En caso de disponer de un Convenido de Colaboración con el Ayuntamiento donde desarrollen su actividad deberán facilitar una copia compulsada de éste. 3. Recibida la solicitud de inscripción con los datos indicados en el artículo 5º y junto con la documentación mencionada en el apartado anterior, el órgano competente encargado del Registro dictará Resolución de inscripción en el Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil, asignando el número de referencia correspondiente. 4. Dicha resolución será notificada al interesado. 5. En caso de apreciarse defecto subsanable en la presentación de la documentación indicada en el apartado 2 de este artículo o de los datos necesarios para el registro recogidos en el artículo 5º de esta orden, el órgano competente encargado del registro, requerirá al solicitante la subsanación del defecto que deberá efectuarse en el plazo de diez días a partir de la recepción de la notificación. Artículo 8. Modificación de los datos del Registro Cualquier modificación que se produzca de los datos que figuran en el Registro de los Servicio de Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat Valenciana, deberá ser comunicada a éste mediante la correspondiente solicitud de modificación de datos, presentando a tal efecto, una instancia debidamente cumplimentada, según el modelo que figura en el anexo, en la que deberán indicarse los datos que hubieran sufrido modificación. Artículo 9. Cancelación del asiento de inscripción en el Registro. 1. Cuando se produzca la disolución de una Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil o una Asociación o Entidad colabo-

4 aquesta matèria, aquesta haurà de ser comunicada al Registre dels Servicis del Voluntariat de Protecció Civil en el termini màxim de 30 dies des que se n produïsca la dissolució. 2. Les agrupacions locals de voluntaris de Protecció Civil i les associacions o entitats col laboradores en aquesta matèria podran donar-se de baixa del Registre dels Servicis del Voluntariat de Protecció Civil, per a la qual cosa hauran d efectuar-hi una sol licitud expressa. 3. La sol licitud de baixa en el Registre dels Servicis del Voluntariat de Protecció Civil, haurà de ser efectuada pel responsable municipal competent per al cas de les agrupacions locals de Protecció Civil o pel president de l Associació o entitat col laboradora. 4 Una vegada sol licitada la baixa en el Registre, el titular de l òrgan directiu competent en matèria de Protecció Civil dictarà una resolució tot ordenant la cancel lació de l assentament d inscripció en el Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, que notificarà al responsable del col lectiu. 5. En aquells casos en què el col lectiu inscrit vulnere de forma reiterada i manifesta, el Reglament Autonòmic dels Servicis del Voluntariat i Estatut del Voluntariat de Protecció Civil, el titular de l òrgan directiu competent en matèria de Protecció Civil podrà procedir, d ofici, a la cancel lació de l assentament d inscripció en el Registre, que notificarà al responsable del col lectiu indicant les causes que van motivar la cancel lació esmentada. Article 10. Accés a les dades del Registre El dret d accés a les dades del registre es regularà per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Article 11. Protecció de dades. Nivell de protecció En relació a les dades de caràcter personal que s emmagatzemaran en el Registre dels Servicis del Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana caldrà ajustar-se al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El nivell de seguretat del Registre dels Servicis del Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana serà el nivell bàsic. DISPOSICIÓ ADDICIONAL Perquè les agrupacions locals de voluntaris de Protecció Civil i les associacions o entitats col laboradores en aquesta matèria puguen optar a la concessió d ajudes, activitats formatives i de participació en emergències, a càrrec dels recursos i pressupostos de la Generalitat, hauran d estar inscrites en el Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. DISPOSICIÓ FINAL La present ordre entrarà en vigor l endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. València, 26 de maig de 2008 El conseller de Governació, SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ radora en esta materia, ésta deberá ser comunicada al Registro de los Servicios del Voluntariado de Protección Civil en el plazo máximo de 30 días desde que se produzca la disolución. 2. Las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil y las Asociaciones o Entidades colaboradoras en esta materia podrán darse de baja del Registro de los Servicios del Voluntariado de Protección Civil, para lo cual deberán efectuar una solicitud expresa a éste. 3. La solicitud de baja en el Registro de los Servicios del Voluntariado de Protección Civil, deberá ser efectuada por el responsable municipal competente para el caso de las Agrupaciones Locales de Protección Civil o por el Presidente de la Asociación o Entidad colaboradora. 4 Una vez solicitada la baja en el Registro, el titular del órgano directivo competente en materia de Protección Civil dictará resolución ordenando la cancelación del asiento de inscripción en el Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat Valenciana, que notificará al responsable del colectivo. 5. En aquellos casos en los que el colectivo inscrito vulnere de forma reiterada y manifiesta, el Reglamento Autonómico de los Servicios del Voluntariado y Estatuto del Voluntariado de Protección Civil, el titular del órgano directivo competente en materia de Protección Civil podrá proceder, de oficio, a la cancelación del asiento de inscripción en el Registro, que notificará al responsable del colectivo indicando las causas que motivaron dicha cancelación. Artículo 10. Acceso a los datos del Registro El derecho de acceso a los datos del registro se regulará por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común. Artículo 11. Protección de datos. Nivel de protección En relación a los datos de carácter personal que se almacenarán en el Registro de los Servicios del Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat Valenciana se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El nivel de seguridad del Registro de los Servicios del Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat Valenciana será el nivel básico. DISPOSICIÓN ADICIONAL Para que las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil y las Asociaciones o Entidades colaboradoras en esta materia puedan optar a la concesión de ayudas, actividades formativas y de participación en emergencias, con cargo a los recursos y presupuestos de la Generalitat deberán estar inscritas en el Registro de los Servicios de Voluntariado de Protección Civil de la Comunitat Valenciana DISPOSICIÓN FINAL La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 26 de mayo de 2008 El conseller de Gobernación, SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ

5 ANNEX MODELDESOLLICITUDPERALAINSCRIPCIÓOMODIFICACIÓDE DADESENELREGISTREDELSSERVICISDEVOLUTARIATDEPROTECCIÓ CIVILDELACOMUNITATVALENCIANA (agrupacionslocalsdevoluntarisdeprotecciócivil) REGISTRE DELS SERVICIS DE VOLUNTARIAT TIPUS DE SOL LICITUD: NÚMERO DE REGISTRE (*) Inscripció NOM DEL MUNICIPI Modificació de dades (*) El número de Registre només s'omplirà en cas de sol licitud de modificació de dades DADES GENERALS DATA DE CONSTITUCIÓ DE L'AGRUPACIÓ DATA D'APROVACIÓ DEL REGLAMENT DATA DE SIGNATURA DEL CONVENI DE COL LABORACIÓ NOMBRE VOLUNTARIS DADES DE LA SEU ADREÇA CODI POSTAL TELÈFON FAX FREQÜÈNCIA RÀDIO CEL (correu electrònic) DADES DELS RESPONSABLES NOM DEL RESPONSABLE MUNICIPAL CÀRREC DEL RESPONSABLE MUNICIPAL TELÈFON FAX CEL (correu electrònic) NOM COORDINADOR MUNICIPAL CÀRREC DEL COORDINADOR MUNICIPAL TELÈFON FAX CEL (correu electrònic): NOM DEL CAP DE L'AGRUPACIÓ TELÈFON FAX CEL (correu electrònic) NOM DEL SUBCAP DE L'AGRUPACIÓ TELÈFON FAX CEL (correu electrònic)

6 DADES DELS VOLUNTARIS DNI / NIE NOM I COGNOMS DATA NAIXEMENT DATA INSCRIPCIÓ

7 CURSOS DE FORMACIÓ DATA DE REALITZACIÓ DENOMINACIÓ DEL CURS NOMBRE VOLUNTARIS NOMBRE D HORES ENTITAT HOMOLOGADORA

8 RECURSOS DE L'AGRUPACIÓ DADES SOBRE ELS VEHICLES I LES SEUES CARACTERÍSTIQUES DADES SOBRE LES EMBARCACIONS I LES SEUES CARACTERÍSTIQUES ALTRES RECURSOS RELLEVANTS DE QUÈ DISPOSE L'AGRUPACIÓ

9 DOCUMENTACIÓ FACILITADA Certificat de l'acord de Ple de l'ajuntament on se n va aprovar la constitució. Certificat de l'acord del Ple de l'ajuntament on es va aprovar el Reglament de l'agrupació Local. Fotocòpia compulsada del Reglament. Fotocòpia compulsada de la pòlissa d'assegurança adés descrita.

10 MODELDESOLLICITUDPERALAINSCRIPCIÓOMODIFICACIÓDE DADESENELREGISTREDELSSERVICISDEVOLUTARIATDEPROTECCIÓ CIVILDELACOMUNITATVALENCIANA (associacionsoentitatscollaboradoresenprotecciócivil) REGISTRE DELS SERVICIS DE VOLUNTARIAT TIPUS DE SOL LICITUD: NÚMERO DE REGISTRE (*) Inscripció NOM DE L'ASSOCIACIÓ O ENTITAT COL LABORADORA Modificació de dades (*) El número de Registre només s'omplirà en cas de sol licitud de modificació de dades DADES GENERALS DATA DE CONSTITUCIÓ DATA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ASSOCIACIONS NÚM. INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ASSOCIACIONS NOMBRE DE VOLUNTARIS QUE PARTICIPEN EN PROTECCIÓ CIVIL DATA DE SIGNATURA DEL CONVENI DE COL LABORACIÓ ORGANISME AMB QUÈ HA FIRMAT EL CONVENI DE COL LABORACIÓ OBJECTIU O FI DE L'ASSOCIACIÓ O ENTITAT COL LABORADORA DADES DE LA SEU ADREÇA CODI POSTAL TELÈFON FAX FREQÜÈNCIA RÀDIO CEL(correu electrònic)) DADES DEL PRESIDENT NOM DEL PRESIDENT ADREÇA TELÈFON FAX CEL (correu electrònic)):

11 CURSOS DE FORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL DATA DE REALITZACIÓ DENOMINACIÓ DEL CURS NOMBRE DE VOLUNTARIS NOMBRE D HORES ENTITAT HOMOLOGADORA

12 RECURSOS DE L'ASSOCIACIÓ O ENTITAT COL LABORADORA DADES SOBRE ELS VEHICLES I LES SEUES CARACTERÍSTIQUES DADES SOBRE LES EMBARCACIONS I LES SEUES CARACTERÍSTIQUES ALTRES RECURSOS RELLEVANTS DE QUÈ DISPOSE L'ASSOCIACIÓ O ENTITAT COL LABORADORA

13 DOCUMENTACIÓ FACILITADA Certificat del Registre d'associacions on s'indique la data i número d'inscripció. Fotocòpia compulsada del Reglament o Estatuts. Fotocòpia compulsada de la pòlissa d'assegurança. En cas de disposar d'un conveni de col laboració amb l'ajuntament on despleguen la seua activitat, hauran de facilitar-ne una còpia compulsada.

14 ANEXO MODELODESOLICITUDPARALAINSCRIPCIÓNOMODIFICACIÓNDE DATOSENELREGISTRODELOSSERVICIOSDEVOLUTARIADODE PROTECCIÓNCIVILDELACOMUNITATVALENCIANA (AgrupacionesLocalesdeVoluntariosdeProtecciónCivil) REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE VOLUNTARIADO TIPO DE SOLICITUD: NÚMERO DE REGISTRO (*) Inscripción NOMBRE DEL MUNICIPIO Modificación de datos (*) El número de Registro sólo se cumplimentará en caso de solicitud de modificación de datos DATOS GENERALES FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN FECHA DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN NÚM VOLUNTARIOS DATOS DE LA SEDE DIRECCIÓN CÓDIGO POSTAL TELÉFONO FAX FRECUENCIA RADIO DATOS DE LOS RESPONSABLES NOMBRE DEL RESPONSABLE MUNICIPAL CARGO DEL RESPONSABLE MUNICIPAL TELÉFONO FAX NOMBRE COORDINADOR MUNICIPAL CARGO DEL COORDINADOR MUNICIPAL TELÉFONO FAX NOMBRE DEL JEFE DE LA AGRUPACIÓN TELÉFONO FAX NOMBRE DEL SUB-JEFE DE LA AGRUPACIÓN TELÉFONO FAX

15 DATOS DE LOS VOLUNTARIOS DNI / NIE NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NACIMIENTO FECHA INSCRIPCIÓN

16 CURSOS DE FORMACIÓN FECHA DE REALIZACIÓN DENOMINACIÓN DEL CURSO NÚM. VOLUNTARIOS NUM HORAS ENTIDAD HOMOLOGADORA

17 RECURSOS DE LA AGRUPACIÓN DATOS SOBRE LOS VEHÍCULOS Y SUS CARACTERÍSTICAS DATOS SOBRE LAS EMBARCACIONES Y SUS CARACTERÍSTICAS OTROS RECURSOS RELEVANTES QUE DISPONGA LA AGRUPACIÓN

18 DOCUMENTACIÓN FACILITADA Certificado del acuerdo de Pleno del Ayuntamiento donde se aprobó su constitución Certificado del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento donde se aprobó el Reglamento de la Agrupación Local. Fotocopia compulsada del Reglamento. Fotocopia compulsada de la Póliza de Seguro descrita

19 MODELODESOLICITUDPARALAINSCRIPCIÓNOMODIFICACIÓNDE DATOSENELREGISTRODELOSSERVICIOSDEVOLUTARIADODE PROTECCIÓNCIVILDELACOMUNITATVALENCIANA (AsociacionesoEntidadescolaboradorasenProtecciónCivil) REGISTRO DE LOS SERVICIOS DE VOLUNTARIADO TIPO DE SOLICITUD: NÚMERO DE REGISTRO (*) Inscripción NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN O ENTIDAD COLABORADORA Modificación de datos (*) El número de Registro sólo se cumplimentará en caso de solicitud de modificación de datos DATOS GENERALES FECHA DE CONSTITUCIÓN FECHA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES NÚM. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES NÚMERO DE VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROTECCIÓN CIVIL FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ORGANISMO CON EL QUE HA FIRMADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN OBJETIVO O FIN DE LA ASOCIACIÓN O ENTIDAD COLABORADORA DATOS DE LA SEDE DIRECCIÓN CÓDIGO POSTAL TELÉFONO FAX FRECUENCIA RADIO DATOS DEL PRESIDENTE NOMBRE DEL PRESIDENTE DIRECCIÓN TELÉFONO FAX

20 CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL FECHA DE REALIZACIÓN DENOMINACIÓN DEL CURSO NÚM. VOLUNTARIOS NUM HORAS ENTIDAD HOMOLOGADORA

21 RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN O ENTIDAD COLABORADORA DATOS SOBRE LOS VEHÍCULOS Y SUS CARACTERÍSTICAS DATOS SOBRE LAS EMBARCACIONES Y SUS CARACTERÍSTICAS OTROS RECURSOS RELEVANTES QUE DISPONGA LA ASOCIACIÓN O ENTIDAD COLABORADORA

22 DOCUMENTACIÓN FACILITADA Certificado del Registro de Asociaciones en donde se indique la fecha y número de inscripción- Fotocopia compulsada del Reglamento o Estatutos. Fotocopia compulsada de la Póliza de Seguro En caso de disponer de un Convenido de Colaboración con el Ayuntamiento donde desarrollen su actividad deberán facilitar una copia compulsada de éste.

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA.

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA. SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LAORAL EN ALZIRA. SOLICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AYUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓN LAORAL EN ALZIRA. A DADES DEL SOL LICITANT/ DATOS DEL SOLICITANTE

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución.

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución. Conselleria d Hisenda i Administració Pública RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s inicia el procediment de sol licitud d incorporació al sistema

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3 AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2012-2013 MANUAL DE PROCEDIMIENTO: ABONO DE LAS AYUDAS, DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y REINTEGROS 1. ABONO DE LAS AYUDAS AL ALUMNADO BENEFICIARIO

Más detalles

2274 Miércoles, 28 de enero 2009 B.O.C. y L. - N.º 18

2274 Miércoles, 28 de enero 2009 B.O.C. y L. - N.º 18 2274 Miércoles, 28 de enero 2009 B.O.C. y L. - N.º 18 3. La intervención de los expertos, que actuarán con voz pero sin voto, se ajustará, en contenido, tiempo y forma, a lo que en cada supuesto les sea

Más detalles

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat AÑO CONVOCATORIA/ ANY DE CONVOCATÒRIA: 2015 / 2016 ANEXO I / ANNEX I INSTANCIA SOLICITUD DE / INSTÀNCIA DE SOL LICITUD AYUDA COMPLEMENTARIA A BECA ERASMUS + / AJUDA COMPLEMENTÀRIA A BECA ERASMUS+ 1. DATOS

Más detalles

02- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA

02- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA 02- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA Artículo 1º.- Fundamento Jurídico. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDE 5/2015, de 23 d octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s establixen les bases

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 25/2013, de 23 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen i convoquen ajudes dirigides a programes de prevenció, protecció i inserció

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO GUARDAMAR DEL SEGURA 13546 APROBACIÓN BASES GENÉRICAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CUALQUIER TIPO Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. ANUALIDAD

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

ÁMBITO DE APLICACIÓNI DEL REGISTRO GENERAL DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE ANDALUCÍA Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto la

ÁMBITO DE APLICACIÓNI DEL REGISTRO GENERAL DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE ANDALUCÍA Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto la DECRETO 3/2007 DE 9 DE ENERO POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO GENERAL DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE ANDALUCÍA Y EL SEGURO DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS. La Constitución

Más detalles

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble B A S E S D E L A C O N V O C A T O R I A

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble B A S E S D E L A C O N V O C A T O R I A CONVOCATORIA DE BOLSAS DE TRABAJO EN EL CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA ATENDER VACANTES O SUSTITUCIONES EN CENTROS PÚBLICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANTE EL CURSO 2009

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el calendari i el procés

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Preàmbul Títol I. Del Catàleg d Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana.

ÍNDICE ÍNDEX. Preàmbul Títol I. Del Catàleg d Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana. Conselleria de Governació i Justícia DECRET 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s aprova el Catàleg d Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre Autonòmic de Plans

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

Per tot el que s exposa i dins del marc jurídic establit, resolc:

Per tot el que s exposa i dins del marc jurídic establit, resolc: Agència Valenciana de l Energia RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2011, del president de l Agència Valenciana de l Energia, per la qual es convoquen ajudes per a la realització d auditories energètiques en

Más detalles

ORDENO ORDENE. les cooperatives, societats laborals i mutualitats de previsió social.

ORDENO ORDENE. les cooperatives, societats laborals i mutualitats de previsió social. Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació ORDRE 24/2010, de 4 de juny, de la Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s aproven les bases reguladores per a la concessió d ajudes destinades

Más detalles

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar programes

Más detalles

ANEXO I. 1 DATOS PERSONALES DEL INTERESADO: Nombre y Apellidos: Municipio: Provincia: Teléfonos: E-mail:

ANEXO I. 1 DATOS PERSONALES DEL INTERESADO: Nombre y Apellidos: Municipio: Provincia: Teléfonos: E-mail: ANEXO I REGISTRO DE ENTRADA Consejería de Salud y Política Social Dirección General de Política Social y Familia SERVICIO DE PROGRAMAS SOCIALES Y MIGRACIONES SOLICITUD DE INFORME DE ESFUERZO DE INTEGRACIÓN

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL Article 1 Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides per l article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de les bases del règim

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 1.- Cuáles son las categorías profesionales en las que puedo inscribirme en esta Edición, así como presentar solicitud de actualización

Más detalles

2.- En cas de necessitat una atenció posterior a la prestada en primera instància, quan indiquen en urgències la necessitat un seguiment per un

2.- En cas de necessitat una atenció posterior a la prestada en primera instància, quan indiquen en urgències la necessitat un seguiment per un RAM ACCIDENTS NUM. PÒLISSA: 50060362 CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DIRECCIÓN GENERAL D ESPORT JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER ALS ASSEGURATS

Más detalles

02/12/14 03/12/14 04/12/14 05/12/14 09/12/14

02/12/14 03/12/14 04/12/14 05/12/14 09/12/14 CURSO : REDES SOCIALES PARA GESTIONAR LA MARCA PERSONAL DURACIÓN: 25 horas CERTIFICACIÓN: Acción formativa reconocida según Resolución de 24 de julio de 2014 de la Dirección General de Innovación, Ordenación

Más detalles

DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483

DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483 DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483 Ha de substituir-se per la de: Quatre vocals en representació de les associacions d immigrants estrangers amb residència en la Comunitat Valenciana. Dos vocals en representació

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 17/2014, de 2 de setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

EBS. Nombre página. Última actualización 20.04.09

EBS. Nombre página. Última actualización 20.04.09 grup banc sabadell PRODUCTOS FINANCIEROS A LOS COLECTIVOS - Oferta para empleados Grupo BS y Oferta Empleados empresas del Grupo BS, Jubilados y Prejubilados. Nombre página EBS Última actualización 20.04.09

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula la convocatòria anual i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a aconseguir

Más detalles

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL Conselleria de Benestar Social ORDE 4/2014, de 3 d abril, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen beques per a la realització de cursos d anglés durant l any 2014 per a jóvens residents

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

SOCIEDADES LABORALES. Regula el Registro Administrativo de Sociedades Laborales.

SOCIEDADES LABORALES. Regula el Registro Administrativo de Sociedades Laborales. MINISTERIO PRESIDENCIA. BOE 14 octubre 1998, núm. 246/1998 [pág. 33988] SOCIEDADES LABORALES. Regula el Registro Administrativo de Sociedades Laborales. El artículo 2 de la Ley 4/1997, de 24 de marzo (RCL

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori DECRET 114/2015, de 24 de juliol, del Consell, pel qual regula el control administratiu de l activitat d arrendament d embarcacions

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

DOSSIER CCAA VALENCIA

DOSSIER CCAA VALENCIA DOSSIER CCAA VALENCIA Cursos gratuitos 2011 ÁREA 1: INFORMÁTICA Ofimática de Usuario/Ofimática en General.. Mixta (90 h): Presencial (23 h) + Distancia (67 h) MÓDULO 1. PROCESADOR DE TEXTO. MÓDULO 2. BASE

Más detalles

DOGV - Núm. 5.313 28 07 2006 26495

DOGV - Núm. 5.313 28 07 2006 26495 DOGV - Núm. 5.313 28 07 2006 26495 INSTRUCCIÓ de 19 de juliol de 2006, de la Direcció General de Justícia, sobre el sistema de control del compliment de la jornada i horaris establits en l àmbit de l administració

Más detalles

Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació ORDRE 12/2011, de 13 de maig, del conseller d Economia, Hisenda i Ocupació i vicepresident segon del Consell, per la qual es convoquen dues beques per a llicenciats

Más detalles

ORDENE ORDENO. a) Que el centre d escolarització es trobe en un municipi diferent del de la seua residència per no haver en este oferta educativa.

ORDENE ORDENO. a) Que el centre d escolarització es trobe en un municipi diferent del de la seua residència per no haver en este oferta educativa. Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 49/2014, de 18 de juny, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s aproven les bases reguladores i es convoquen les ajudes individuals per

Más detalles

b) Altres ajudes de minimis concedides d acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim de 200.000 euros durant tres exercicis

b) Altres ajudes de minimis concedides d acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim de 200.000 euros durant tres exercicis Conselleria d'educació, Cultura i Esport ORDE 11/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia Conselleria de Governació i Justícia DECRET 186/2013, de 13 de desembre, del Consell, pel qual es regulen els requisits i el procediment d homologació d accions formatives dirigides a les policies locals

Más detalles

NORMATIVA DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN PREÁMBULO

NORMATIVA DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN PREÁMBULO 1 NORMATIVA DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN PREÁMBULO El artículo 125 de los Estatutos de la Universidad de Jaén (en adelante UJA) establece que ésta fomentará el asociacionismo,

Más detalles

d Alacant, per la qual es convoca a concurs una plaça de personal laboral fix com personal investigador doctor que

d Alacant, per la qual es convoca a concurs una plaça de personal laboral fix com personal investigador doctor que Universitat d Alacant RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2015, de la Universitat d Alacant, per la qual es convoca a concurs una plaça de personal laboral fix com personal investigador doctor. [2015/9375]

Más detalles

atén xiquets i xiquetes des del naixement fins als 6 anys d edat.

atén xiquets i xiquetes des del naixement fins als 6 anys d edat. Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 64/2015, de 12 de juny, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i regulen les ajudes econòmiques destinades a l escolarització

Más detalles

BASES DEL CONCURS de fotografia de mar II Concurs Fotografia de Mar Museu Marítim Barcelona

BASES DEL CONCURS de fotografia de mar II Concurs Fotografia de Mar Museu Marítim Barcelona BASES DEL CONCURS de fotografia de mar II Concurs Fotografia de Mar Museu Marítim Barcelona 1.OBJECTE: El Museu Marítim de Barcelona organitza, amb la col laboració de Casanova fotografia, l Institut d

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 1/2014, de 8 d agost, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria

Más detalles

Dimecres, 13 de juny de 2012 ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA. Generalitat de Catalunya. Departament d'empresa i Ocupació. Serveis Territorials

Dimecres, 13 de juny de 2012 ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA. Generalitat de Catalunya. Departament d'empresa i Ocupació. Serveis Territorials ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA Generalitat de Catalunya. Departament d'empresa i Ocupació. Serveis Territorials RESOLUCIÓ de 26 de març de 2012, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l Acord

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació DECRET 62/2009, de 8 de maig, del Consell, sobre autorització i registre de laboratoris en l àmbit de la producció i la sanitat animal a la Comunitat Valenciana.

Más detalles

REGLAMENTO DE ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS Y DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.

REGLAMENTO DE ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS Y DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA. REGLAMENTO DE ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS Y DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Constitución española en su artículo 22 reconoce

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

Conselleria de Bienestar Social. Conselleria de Benestar Social. Núm. 5.492 / 18.04.2007 16098

Conselleria de Bienestar Social. Conselleria de Benestar Social. Núm. 5.492 / 18.04.2007 16098 Núm. 5.492 / 18.04.2007 16098 Conselleria de Benestar Social DECRET 41/2007, de 13 d abril, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 7/2001, de 26 de novembre, de la Generalitat, Reguladora de la Mediació

Más detalles

ORDENE ORDENO. Segundo Se aprueban las bases de la convocatoria, el modelo de solicitud y de los documentos que se acompañan como anexos I, II y III.

ORDENE ORDENO. Segundo Se aprueban las bases de la convocatoria, el modelo de solicitud y de los documentos que se acompañan como anexos I, II y III. Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 24/2014, de 14 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques a càrrec de l exercici pressupostari

Más detalles

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia Conselleria de Governació i Justícia DECRET 83/2015, del 29 de maig, del Consell, pel qual es regulen els requisits i el procediment d homologació d accions formatives dirigides al personal de seguretat

Más detalles

Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats. del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. [2014/331] ÍNDICE ÍNDEX

Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats. del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. [2014/331] ÍNDICE ÍNDEX Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació de la Formació Professional

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

mínimos de los registros públicos de profesionales sanitarios de los

mínimos de los registros públicos de profesionales sanitarios de los Conselleria de Sanitat DECRET 25/2009, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es crea i regula el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana. [2009/1677] Conselleria de Sanidad DECRETO

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 d octubre de 2015, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana,

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA A DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ENTITAT Nombre de la entidad / Nom de l entitat CIF Domicilio (calle/plaza, nº) / Domicili (carrer/plaça, nº) C.P. Localidad / localitat

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Conselleria de Infraestructuras y Transporte Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 112/2009, de 31 de juliol, del Consell, pel qual regula les actuacions en matèria de certificació

Más detalles

Aprobada en Junta de Escuela de fecha 4 de noviembre de 2009

Aprobada en Junta de Escuela de fecha 4 de noviembre de 2009 NORMATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS FORMATIVOS COMPLEMENTARIOS PREVIOS A LA HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS CON LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS QUE SE IMPARTEN EN LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Más detalles

III. CONVENIS I ACTES III. CONVENIOS Y ACTOS. e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació

III. CONVENIS I ACTES III. CONVENIOS Y ACTOS. e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació DOGV - Núm. 4.945 14 02 2005 4659 III. CONVENIS I ACTES e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació CORRECCIÓ d errades de l Orde de 3 de febrer de 2005,

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques. Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas

Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques. Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas Núm. 5.436 / 25.01.2007 4425 Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques DECRET 7/2007, de 19 de gener, del Consell, pel qual s aprova el Reglament Autonòmic dels Serveis de Voluntariat

Más detalles

Institut Valencià d Estadística. Instituto Valenciano de Estadística. DOGV - Núm. 5.014 26 05 2005 18247

Institut Valencià d Estadística. Instituto Valenciano de Estadística. DOGV - Núm. 5.014 26 05 2005 18247 DOGV - Núm. 5.014 26 05 2005 18247 Institut Valencià d Estadística RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2005, de la directora de l Institut Valencià d Estadística, per la qual es convoquen beques per a la realització

Más detalles

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 PROMOCIÓN INTERNACIONAL nº - 124 / 31-24 setembre 2014 Catalunya MISÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 Ens plau informar-los de la propera missió empresarial a la Costa

Más detalles

Decreto clasif y adj gas natural y glp expte 7_14_cecom Numero de decreto : 03138, Fecha de decreto : 15 abril 2015

Decreto clasif y adj gas natural y glp expte 7_14_cecom Numero de decreto : 03138, Fecha de decreto : 15 abril 2015 Pagina 1 de 6 DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA NUMERO DECRET DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA NÚM. Dada cuenta del expediente 7/14/CECOM, instruido por la Central de Compras,

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge ORDRE de 10 de març de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es convoquen i s aproven les bases reguladores

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO Núm. 312 Miércoles 28 de diciembre de 2011 Sec. I. Pág. 143216 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE FOMENTO 20365 Orden FOM/3527/2011, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden FOM/287/2009,

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 6/2015, de 7 de maig, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes en matèria de promoció:

Más detalles

1r Introducció de dades personals / 1º Introducción de datos personales.

1r Introducció de dades personals / 1º Introducción de datos personales. Per a omplir el model 046 - Taxa per inscripció en proves selectives, s'utilitza una pantalla de captura de dades que permet validar part de la informació introduïda. La dita pantalla es dividix en dos

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.038 29 06 2005 23209 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat ORDE de 18 d abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 15214 05 05 2005 DOGV - Núm. 4.999 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 88/2005, de 29 d abril, del Consell

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.ª Objeto y finalidad. El objeto de las presentes bases es regular la concesión de subvenciones del Ayuntamiento

Más detalles

de València, con arreglo a las siguientes bases.

de València, con arreglo a las siguientes bases. Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 25 de març de 2011 de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca procés específic de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup

Más detalles

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD FECHA : XX/ XX / XXXX EMPRESA CONTRATISTA (Autor P.S.S.) :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 1 :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 2 :... En cumplimiento de lo establecido

Más detalles

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 42/2014, de 30 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d'ajudes i subvencions per a l'atenció a persones

Más detalles

ORDENO ORDENE. Aquesta convocatòria té per objecte recolzar la formació complementària, millora i especialització professional dels titulats/des supe-

ORDENO ORDENE. Aquesta convocatòria té per objecte recolzar la formació complementària, millora i especialització professional dels titulats/des supe- Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ORDRE 3/2015, de 7 d octubre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s aproven les bases i es convoquen quatre beques per a

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO ORDENE ORDENO

PREÀMBUL PREÁMBULO ORDENE ORDENO Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ORDE 2/2015, de 28 d agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s aproven les bases reguladores de l ajuda destinada a finançar

Más detalles

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2015, del president de. Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2015, del president de. Institut Valencià de Competitivitat Empresarial Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2015, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoca la concessió d ajudes

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA Intervención

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA Intervención REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS Y DEL PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Exposición de motivos La Ley 15/2010

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca el procediment de sol licitud de participació

Más detalles

Registro General de Protección de Datos

Registro General de Protección de Datos GUÍA PARA LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS DE TITULARIDAD PÚBLICA Y SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS Introducción

Más detalles

REGLAMENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES DE HECHO (PUBLICADO EN B.O.P. 23.12.2009/18.01.2010) TITULO PRELIMINAR

REGLAMENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES DE HECHO (PUBLICADO EN B.O.P. 23.12.2009/18.01.2010) TITULO PRELIMINAR REGLAMENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES DE HECHO (PUBLICADO EN B.O.P. 23.12.2009/18.01.2010) TITULO PRELIMINAR Artículo 1º.- Objeto. Es objeto del presente Reglamento el Registro Municipal de Uniones

Más detalles

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA matèria materia 3511 3521 3531 3541 3551 3561 any año nºor dre nºor den per a sol.licitud de / para

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID B.O.C.M. Núm. 76 LUNES 31 DE MARZO DE 2014 Pág. 131 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Sanidad 16 ORDEN 222/2014, de 13 de marzo, del Consejero de Sanidad, por la que se regula

Más detalles

Núm. 110. Boletín Oficial de Aragón

Núm. 110. Boletín Oficial de Aragón ORDEN de 20 de mayo de 2015, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se regula el procedimiento de habilitación directa como Guías de turismo de las personas que reúnan las titulaciones o certificados

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE REQUENA

AYUNTAMIENTO DE REQUENA AYUNTAMIENTO DE REQUENA Calle Consistorial, 2 96 230 14 00 46340 - REQUENA 96 230 35 53 www.requena.es (Espacio reservado para la administración) (Espai reservat per a l'administració) Solicitud de Licencia

Más detalles

Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promouen a la Comunitat Valenciana

Más detalles