SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA."

Transcripción

1 SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LAORAL EN ALZIRA. SOLICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AYUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓN LAORAL EN ALZIRA. A DADES DEL SOL LICITANT/ DATOS DEL SOLICITANTE (01) Núm. Exped. Nom i cognoms o raó social/ Nombre y apellidos o razón social NIF Naturalesa jurídica/ Naturaleza jurídica Correu electrònic/ Correo electrónico CP Població /Población Província/ Provincia Telèfon/ Teléfono CNAE Representant legal (nom i cognoms)/representante legal (nombre y apellidos) NIF Adreça a l efecte de notificacions/ Domicilio a efecto de notificaciones CP Província/ Provincia FAX LLOC DE REALITZACIÓ DE L ACTIVITAT/ LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CP Població/ Población Província/ Provincia Telèfon/ Teléfono C ALTRES SUVENCIONS SOL LICITADES O CONCEDIDES PER L ADMINISTRACIÓ OTRAS SUVENCIONES SOLICITADAS O CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN Altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat/ Otras ayudas públicas para el mismo fin (02) Organisme Organismo Convocatòria Convocatoria Data sol licitud Fecha solicitud Import sol licitat ( ) Importe solicitado ( ) Data concessió Fecha concesión Concedit ( ) Concedido ( ) Si es sol liciten ajudes de minimis (03), s adjuntarà declaració segons model. Si se solicitan ayudas de minimis (03), se adjuntara declaración según modelo. No s ha obtingut cap ajuda/ No se ha obtenido ninguna ayuda. D ACREDITACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES OLIGACIONS TRIUTÀRIES ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OLIGACIONES TRIUTARIAS La present sol licitud de subvenció implicarà l autorització del sol licitant perquè l Ajuntament d Alzira obtinga directament l acreditació del compliment de les obligacions tributàries previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, General de Subvencions; en este cas el sol licitant no haurà de portar els corresponents certificants. No obstant això, el sol licitant podrà denegar o revocar expressament este consentiment efectuant comunicació escrita a l Ajuntament d Alzira en tal sentit. En este cas, hauran de presentar-se certificats originals positius de l Agència Estatal de l Alministració Tributària, que expresen que estan al corrent en el compliment de les obligacions fiscals, la validesa de les quals s haurà d estendre a la data d otorgament de l ajuda. La presente solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el Ayuntamiento de Alzira obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias previstas en los articulos 18 y 19, respectivamente, del Real Decreto 887/2006, del 21 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones; en cuyo caso el solicitante no deberá aportar las correspondientes certificaciones. No obstante, el solicitante podrá denegar o revocar expresamente este consentimiento efectuando comunicación escrita al Ayuntamiento de Alzira en tal sentido. En este supuesto, deberán presentarse certificados originales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, expresivos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, cuya validez deberá extenderse a la fecha de otorgamiento de la ayuda. La persona sol licitant declara que totes les dades que apareixen en esta sol licitud són certes i es compromet a destinar l import de la subvenció que sol licita a la finalitat indicada. La persona solicitante declara que todos los datos que figuran en esta solicitud son ciertos y se compromete a destinar el importe de la subvención que solicita a la finalidad indicada., d de SIGNATURA I SEGELL/ FIRMA Y SELLO (SI ESCAU/ EN SU CASO) FDO: Les dades de caràcter personal que conté l imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l ús de les funcions pròpies que té atribuides i en l àmbit de les seues competències. Així mateix, se l informa de la possibilitat d exercir els drets d accés, rectificació, cancel lació i oposició, tot aixó de conformitat amb el que disposa l art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de Caràcter Personal (OE núm. 298, de 14/12/99). Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (OE nº 298, de 14/12/99). (*) Juntament amb esta instància que es presentarà per duplicat, s hi adjuntarà l annex I corresponent/s a l ajuda sol licitada (*) Junto a esta instancia que se presentará por duplicado, se adjuntará el anexo I correspondiente a la ayuda solicitada.

2 INSTRUCCIONS INSTRUCCIONES (01) DADES DEL SOL ICITANT S especificarà la raó social i el nom comercial del sol licitant. (01) DATOS DEL SOLICITANTE Se especificará la razón social y el nombre comercial del solicitante. (02) ALTRES AJUDES PULIQUES S indicaran els imports sol licitats o concedits amb especificació dels organismes i les dates de sol licitud o concessió. En cas de no tindre espai suficient, complementar el model amb un annex. (2) OTRAS AYUDAS PÚLICAS Se indicarán los importes solicitados o concedidos con especificación de los organismos y las fechas de solicitud o concesión. En caso de no tener espacio suficiente, completar el modelo con un anexo.

3 ANNEX I PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LAORAL EN ALZIRA. ANEXO I PROGRAMA FORMAPLUS AYUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓN LAORAL EN ALZIRA. A DADES DEL SOL LICITANT/ DATOS DEL SOLICITANTE Núm. Exp. Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social Població / Población NIF Telèfon / Teléfono DADES DEL REPRESENTANT/ DATOS DEL REPRESENTANTE Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social NIF Telèfon / Teléfono C DADES DE L EMPRESA/ DATOS DE LA EMPRESA Tipus d activitat de l empresa/ Tipo de actividad de la empresa Nre. Treballadors que té l empresa Núm. De trabajadores que tiene la empresa Epígraf IAE/ Epígrafe IAE D DADES DEL TREALLADOR/ DATOS DEL TRAAJADOR Nom i cognoms / Nombre y apellidos NIF Telèfon / Teléfono Adreça/ Dirección Població / Población CP Província/ Provincia E TIPUS D AJUDA QUE SE SOL LICITA/ TIPO DE AYUDA QUE SE SOLICITA Tallers de formació i inserció laboral/ Talleres de formación e inserción laboral (TFIL). Tallers de Formació per a la Contractació/Taller de Formación para la Contratación (TFC). Cursos de formació professional per a l ocupació/ Cursos de formación profesional para el empleo (FPE). Casa d'oficis/ Casa de Oficios (CO). Escoles Taller/ Escuelas Taller (ET). Tallers d ocupació/ Talleres de empleo (TE). Tallers d Ocupació per al reciclatge professional. Qualsevol altre tipus de formació homologada pel SERVEF, el ens promotor del qual siga este Ajuntament/ Cualquier otro tipo de formación homologada por el SERVEF, cuyo ente promotor sea este Ayuntamiento. Especialitat/Especialidad: Data de finalització del curs o programa/ Fecha de finalización del curso o programa F TIPUS DE CONTRACTE/ TIPO DE CONTRATO Tipus de contractació temporal/tipo de contratación temporal: Duració/ Duración Jornada Duració determinada / Duración determinada Obra o servici / Obra o servicio 6 mesos/6 meses 12 mesos/12 meses Completa Parcial Formació / Formación

4 G DOCUMENTS PRESENTATS (en duplicat exemplar) / DOCUMENTOS PRESENTADOS (por duplicado) 1. Sol licitud d imprés normalitzat de l Exc. Ajuntament d Alzira. Solicitud en impreso normalizado del Excmo Ayuntamiento de Alzira. 2. Annex I en imprés normalitzat. Anexo I en impreso normalizado. 3. Declaració de minimis, d acord amb el model. Declaración de minimis según modelo. 4. Documentació acreditativa i identificativa del sol licitant i, si és el cas, del seu representant legal. Documentación acreditativa e identificativa del solicitante y, en su caso, de su representante legal. Si és persona física fotocòpia del DNI/NIF/ Si es persona física fotocopia del DNI/NIF Si és persona jurídica, targeta d identificació fiscal/ Si es persona jurídica, tarjeta de identificación fiscal. 5. Document nacional d identitat del treballador contractat. Documento nacional de identidad del trabajador contratado. 6. Còpia del contracte de treball que dòna lloc a l ajuda, registrat com cal pel centre SERVEF d Ocupació de la Generalitat Valenciana. Copia del contrato de trabajo que da lugar a la ayuda, debidamente registrado por el centro SERVEF de Empleo de la Generalitat Valenciana. 7. Compromís per part de l empresari del compliment del contracte, equivalent com a mínim a la duració objecte de l ajuda sol licitada. Compromiso por parte del empresario del cumplimiento del contrato, equivalente como mínimo a la duración objeto de la ayuda solicitada. 8. Altes dels treballadors contractats en el Règim General de la Seguritat Social. Altas de los trabajadores contratados en el Régimen General de la Seguridad Social. 9. Vida laboral de l'empresa actualitzada. Vida laboral de la empresa actualizada. 10. Títol oficial del Curs realitzat per l'alumne/a contractat. Titulo oficial del Curso realizado por el alumno/a contratado. 11. Consentiment exprés, per part del sol licitant, autorizant a l Ajuntament d Alzira perquè obtinga directament l acreditació del compliment de les obligacions tributàries davant l administració de l Agència Estatal Tributària. Consentimiento expreso, por parte del solicitante, autorizando al Ayuntamiento de Alzira para que obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la administración de la Agencia Estatal Tributaria. 12. Certificat d estar al corrent de les obligacions davant de la Seguretat Social. Certificado de estar al corriente de las obligaciones ante la Seguridad Social. (*) Nota: Adjunteu els originals per a compulsar en IDEA prèviament a la seua presentació al Registre d Entrada de l Ajuntament d Alzira (Oficina PROP) / Acompañar los originales para compulsar en IDEA previamente a su presentación en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Alzira (Oficina PROP). EL / LA SOL LICITANT DECLARA: Que no es troba sotmés a les prohibicions per a obtindre les condicions de beneficiari de subvencions segons l art. 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions. EL / LA SOLICITANTE DECLARA: Que no se encuentra incluido en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones según el art. 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones., d de (Firma del sol licitant / Firma del solicitante) COMPROMÍS COMPLIMENT CONTRACTE/ COMPROMISO CUMPLIMIENTO CONTRATO: Sr./Sra. en qualitat de em compromet a mantindre el contracte de amb una durada mínima de mesos. Sr./Sra. en calidad de me comprometo a mantener el contrato de con una duración mínima de meses., d de (Firma del sol licitant / Firma del solicitante)

5 DECLARACIÓ D AJUDES DE MINIMIS DECLARACIÓN DE AYUDAS DE MINIMIS A DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ENTITAT / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Nom i cognoms / Nombre y apellidos CIF C. POSTAL Població /Población Província/ Provincia Telèfon/ Teléfono DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE Cognoms / Apellidos Nom/ Nombre NIF DECLARACIÓ / DECLARACIÓN Que totes les ajudes públiques o d ens privats finançades a càrrec de pressupostos públics rebudes en els últims tres anys, l import de les quals és inferior a , són les citades tot seguit/ Que todas las ayudas públicas o de entes privados financiadas con cargo a presupuestos públicos recibidas en los últimos tres años, cuyo importe total es inferior a , son las que se mencionan a continuación 1: Organisme/Organismo Convocatòria/ Convocatoria 2 Data d aprovació Fecha de aprobación Import aprovat Importe aprobado Import rebut Importe recibido Data recepció Fecha recepción L entitat es compromet a comunicar les altres sol licituds que presente davant de qualsevol organisme públic o ens privat durant l any actual, i també les ajudes que li siguen concedides / La entidad se compromete a comunicar aquellas otras solicitudes que presente ante cualquier organismo público o ente privado en el presente año, así como las ayudas que le sean concedidas., d de La persona representant / La persona representante Segell/Sello Firma:

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat AÑO CONVOCATORIA/ ANY DE CONVOCATÒRIA: 2015 / 2016 ANEXO I / ANNEX I INSTANCIA SOLICITUD DE / INSTÀNCIA DE SOL LICITUD AYUDA COMPLEMENTARIA A BECA ERASMUS + / AJUDA COMPLEMENTÀRIA A BECA ERASMUS+ 1. DATOS

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES A EMPRESAS PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DEL MUNICIPIO DE ALFAFAR 2015

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES A EMPRESAS PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DEL MUNICIPIO DE ALFAFAR 2015 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES A EMPRESAS PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DEL MUNICIPIO DE ALFAFAR 2015 La economía en general y, por ende, la valenciana, atraviesan

Más detalles

ANEXOS Línea I.A AYUDAS AL ALTA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

ANEXOS Línea I.A AYUDAS AL ALTA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS ANEXOS Línea I.A AYUDAS AL ALTA EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS ANEXO I.A "MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO INDIVIDUAL AUTÓNOMO" CONVOCATORIA DE AYUDAS DE APOYO AL AUTÓNOMO Y

Más detalles

ANEXOS Línea I.B AYUDAS A LA PRIMERA CONTRATACIÓN REALIZADA POR EL AUTÓNOMO

ANEXOS Línea I.B AYUDAS A LA PRIMERA CONTRATACIÓN REALIZADA POR EL AUTÓNOMO ANEXOS Línea I.B AYUDAS A LA PRIMERA CONTRATACIÓN REALIZADA POR EL AUTÓNOMO ANEXO I.B "MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO INDIVIDUAL AUTÓNOMO" CONVOCATORIA DE AYUDAS DE APOYO AL AUTÓNOMO Y A LA

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

MODELO DE SOLICITUD (ANEXO 1)

MODELO DE SOLICITUD (ANEXO 1) MODELO DE SOLICITUD (ANEXO 1) 1.- Datos del representante o interesado: NIF/NIE:... Nombre y Apellidos:... Teléfono Fijo: Teléfono Móvil:... Correo Electrónico:... Fax:. Cargo:... 2.- Datos de la empresa:

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA

BASES REGULADORAS PARA BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A JÓVENES ESTUDIANTES DE BURJASSOT PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL EXTRANJERO PARA EL CURSO 2011/2012 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

ANEXO II: FORMULARIO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

ANEXO II: FORMULARIO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ANEXO II: FORMULARIO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PROGRAMA ESPACIOS URBAN SUR DE LA FINANCIACIÓN Tercera ronda del 20 al 24 de noviembre de 2015, a las 20:00h. IMPORTANTE: PARA QUE EL EXPEDIENTE DE ESTA

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

Solicitud de Alta en el Registro de Entidades Colaboradoras del Sistema Integrado de Gestión de la Formación para el Empleo.

Solicitud de Alta en el Registro de Entidades Colaboradoras del Sistema Integrado de Gestión de la Formación para el Empleo. RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL CENTRO/ENTIDAD DE FORMACIÓN PARA CADA PROYECTO DE ESCUELA TALLER O TALLER DE EMPLEO ACREDITACIÓN o Solicitud de Alta en el Registro de Entidades Colaboradoras

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

Subvenciones destinadas a la ejecución de intervenciones del Plan Actuación Global

Subvenciones destinadas a la ejecución de intervenciones del Plan Actuación Global SOLICITUD CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº DE REGISTRO, FECHA Y HORA Subvenciones destinadas a la ejecución de intervenciones del Plan Actuación Global Nº de solicitud: Grupo de Desarrollo Rural de Andalucía al

Más detalles

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 11141 CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL ORDEN de 26 de marzo de 2014 por la que se convocan ayudas para la incorporación social y laboral de jóvenes que pertenecen o han pertenecido al Sistema de Protección

Más detalles

A N E X O I SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO DATOS DE LA ENTIDAD: C.I.F.: NOMBRE DE LA ENTIDAD: DOMICILIO SOCIAL: LOCALIDAD: C.P.: TELF.: DATOS BANCARIOS: TITULAR: NIF O CIF: NOMBRE

Más detalles

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA A DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ENTITAT Nombre de la entidad / Nom de l entitat CIF Domicilio (calle/plaza, nº) / Domicili (carrer/plaça, nº) C.P. Localidad / localitat

Más detalles

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3 AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2012-2013 MANUAL DE PROCEDIMIENTO: ABONO DE LAS AYUDAS, DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y REINTEGROS 1. ABONO DE LAS AYUDAS AL ALUMNADO BENEFICIARIO

Más detalles

Ayuntamiento de Aviles Negociado EDUCACION

Ayuntamiento de Aviles Negociado EDUCACION DECRETO Vistos los informes obrantes en el expediente relativos a la convocatoria de bonificaciones del precio público por la prestación de servicios educativos en las Escuelas de Primer Ciclo de Educación

Más detalles

ANEXO I. 1 DATOS PERSONALES DEL INTERESADO: Nombre y Apellidos: Municipio: Provincia: Teléfonos: E-mail:

ANEXO I. 1 DATOS PERSONALES DEL INTERESADO: Nombre y Apellidos: Municipio: Provincia: Teléfonos: E-mail: ANEXO I REGISTRO DE ENTRADA Consejería de Salud y Política Social Dirección General de Política Social y Familia SERVICIO DE PROGRAMAS SOCIALES Y MIGRACIONES SOLICITUD DE INFORME DE ESFUERZO DE INTEGRACIÓN

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 5 página 4 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 0 de junio 05. Disposiciones generales Consejería de Economía y Conocimiento Resolución de de junio de 05, de la Secretaría General de Universidades,

Más detalles

Modelo de Solicitud de Participación en el Programa de acciones de consolidación de empresas de base tecnológica EOI-APTE 2009

Modelo de Solicitud de Participación en el Programa de acciones de consolidación de empresas de base tecnológica EOI-APTE 2009 Modelo de Solicitud de Participación en el Programa de acciones de consolidación de empresas de base tecnológica EOI-APTE 2009 IMPORTANTE: PARA QUE EL EXPEDIENTE DE ESTA SOLICITUD PUEDA SER TRAMITADO,

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 213 página Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 31 de octubre 2014 1. Disposiciones generales Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural Orden de 21 de octubre de 2014, por la que se

Más detalles

ARGUMENTARIO SOBRE LA ORDEN DE COMPENSACIÓN DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

ARGUMENTARIO SOBRE LA ORDEN DE COMPENSACIÓN DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL ARGUMENTARIO SOBRE LA ORDEN DE COMPENSACIÓN DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL El Gobierno regional destina 27,4 millones de euros de fondos estatales a financiar subvenciones para aquellos emprendedores

Más detalles

COMPENSACIÓN DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL A EMPRENDEDORES QUE CREEN EMPLEO O PRORROGUEN LA DURACIÓN DE LOS CONTRATOS YA EXISTENTES.

COMPENSACIÓN DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL A EMPRENDEDORES QUE CREEN EMPLEO O PRORROGUEN LA DURACIÓN DE LOS CONTRATOS YA EXISTENTES. COMPENSACIÓN DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL A EMPRENDEDORES QUE CREEN EMPLEO O PRORROGUEN LA DURACIÓN DE LOS CONTRATOS YA EXISTENTES. 1 Hoy os comentamos la subvención publicada en el BOCM el día 13 de

Más detalles

Solicitud de subvención para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana

Solicitud de subvención para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana L0127_N-TRAD_PF_ESP_ES Solicitud de subvención para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana Solicitud de subvención al Director del Institut Ramon Llull Editor

Más detalles

Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLER DE EMPLEO ACTUACIONES Y MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLER DE EMPLEO ACTUACIONES Y MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLER DE EMPLEO ACTUACIONES Y MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 2015 AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D ALACANT Plaza de España,

Más detalles

NÚM. AFILIACIÓ SS / Nº AFILIACIÓN S.S. DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

NÚM. AFILIACIÓ SS / Nº AFILIACIÓN S.S. DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) Ajuntament d'ajuntaments SOL LICITUD DEL PROGRAMA PROVINCIAL PER L'OCUPACIÓ HOTELERA I EL TURISME SOCIAL SOLICITUD DEL PROGRAMA PROVINCIAL POR EL EMPLEO HOTELERO Y EL TURISMO SOCIAL A DADES DE LA PERSONA

Más detalles

ANEXO II-LISTA DE CONTROL DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA

ANEXO II-LISTA DE CONTROL DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA ANEXO II-LISTA DE CONTROL DOCUMENTACIÓN APORTADA JUNTO SOLICITUD DE PAGO DEL RÉGIMEN DE AYUDAS EN FAVOR DEL MEDIO FORESTAL 1.-EL TITULAR O REPRESENTANTE: APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL D.N.I. / N.I.F.

Más detalles

Solicitud de subvención para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana

Solicitud de subvención para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana L0127_N-TRAD_PJ_ESP_ES Solicitud de subvención para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana Solicitud de subvención al Director del Institut Ramon Llull Empresa

Más detalles

SOLICITUD DE LA AYUDA MUNICIPAL PYME CONTRATA ANEXO I

SOLICITUD DE LA AYUDA MUNICIPAL PYME CONTRATA ANEXO I ANEXO I DATOS DEL SOLICITANTE Nombre o Razón Social DATOS DEL REPRESENTANTE Nombre y Apellidos En calidad de (EMRESARIO, ADMINISTRADOR, ETC) DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES Nombre o Razón Social /CIF

Más detalles

ANEXO I.A DE LA CONVOCATORIA Solicitud de Ayuda - Programa Local de Apoyo al Empleo Línea 1 - Contrataciones Laborales

ANEXO I.A DE LA CONVOCATORIA Solicitud de Ayuda - Programa Local de Apoyo al Empleo Línea 1 - Contrataciones Laborales ANEXO I.A DE LA CONVOCATORIA Solicitud de Ayuda - Programa Local de Apoyo al Empleo Línea 1 - Contrataciones Laborales Solicitud de Ayudas - Programa Local de Apoyo al Empleo IMPORTANTE: PARA QUE EL EXPEDIENTE

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 27004 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Sanidad y Política Social I.M.A.S. 10421 Resolución de 24 de junio de 2013 del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción

Más detalles

Solicitud de subvención para el subtitulado de largometrajes, cortometrajes y documentales producidos en Cataluña

Solicitud de subvención para el subtitulado de largometrajes, cortometrajes y documentales producidos en Cataluña L0168-N-SUB_PF_ESP_ES Solicitud de subvención para el subtitulado de largometrajes, cortometrajes y documentales producidos en Cataluña Solicitud de subvención al Director del Institut Ramon Llull Solicitante

Más detalles

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 47/2012, de 21 de juliol, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca i regula la concessió de subvencions públiques destinades

Más detalles

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA INVERSIÓN, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS PYMES Y AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO DE ALCAUDETE.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA INVERSIÓN, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS PYMES Y AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO DE ALCAUDETE. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA INVERSIÓN, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS PYMES Y AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO DE ALCAUDETE. OBJETO Y FINANCIACIÓN Articulo 1. El objeto de la presente convocatoria

Más detalles

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 26772 CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES ORDEN de 27 de agosto de 2014 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación de las empresas colaboradoras en

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 28 JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 B.O.C.M. Núm. 281 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 8 ORDEN 3370/2015, de 3 de noviembre, del Consejero de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Empleo, Turismo y Cultura

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Empleo, Turismo y Cultura B.O.C.M. Núm. 73 VIERNES 27 DE MARZO DE 2015 Pág. 165 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 20 ORDEN 1494/2015, de 18 de marzo, de la Consejera de Empleo,

Más detalles

ANEXO II A - INSTANCIA SOLICITUD PROGRAMA III CONTRATACION Y MANTENIMIENTO DE EMPLEADOS/AS DEL HOGAR (Decreto /200, de de )

ANEXO II A - INSTANCIA SOLICITUD PROGRAMA III CONTRATACION Y MANTENIMIENTO DE EMPLEADOS/AS DEL HOGAR (Decreto /200, de de ) Conserjería de Igualdad y Empleo REGISTRO DE ENTRADA EXPEDIENTE Nº EH / 2009 ANEXO II A - INSTANCIA SOLICITUD PROGRAMA III CONTRATACION Y MANTENIMIENTO DE EMPLEADOS/AS DEL HOGAR (Decreto /200, de de )

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE REQUENA

AYUNTAMIENTO DE REQUENA AYUNTAMIENTO DE REQUENA Calle Consistorial, 2 96 230 14 00 46340 - REQUENA 96 230 35 53 www.requena.es (Espacio reservado para la administración) (Espai reservat per a l'administració) Solicitud de Licencia

Más detalles

Página núm. 194 BOJA núm. 235 Sevilla, 26 de noviembre 2008

Página núm. 194 BOJA núm. 235 Sevilla, 26 de noviembre 2008 Página núm. 194 BOJA núm. 235 Sevilla, 26 de noviembre 2008 ANVERSO ANEXO IV / Modelo 2 CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PLAN CONCERTADO DE VIVIENDA Y SUELO 2008-2012 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN

Más detalles

BASES IX PROGRAMA DE AYUDAS A EMPRESAS DE NUEVA CREACION DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE PINOSO 2013.-

BASES IX PROGRAMA DE AYUDAS A EMPRESAS DE NUEVA CREACION DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE PINOSO 2013.- BASES IX PROGRAMA DE AYUDAS A EMPRESAS DE NUEVA CREACION DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE PINOSO 2013.- OBJETO Y FINALIDAD: La Concejalía de Empleo y Desarrollo Local a través de la Agencia de Desarrollo

Más detalles

Ayuntamiento de Aviles

Ayuntamiento de Aviles DECRETO Vistos los informes obrantes en el expediente relativos a la convocatoria de bonificaciones del Servicio de Escuelas de Educación Infantil para el curso escolar 2013-2014 D I S P O N G O: Aprobar

Más detalles

SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE DEUDA

SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE DEUDA SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE DEUDA Registro de Entrada Nº Fecha DATOS DEL DECLARANTE (DEUDOR) Persona física Persona jurídica NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: NIF/CIF/ o equivalente: REPRESENTANTE NOMBRE

Más detalles

Solicitud de Compensación de Deudas

Solicitud de Compensación de Deudas Modelo Solicitud de Compensación de Deudas IMPRIMIR Alta/Modificación de Datos de Terceros I. DATOS IDENTIFICATIVOS N.I.F./C.I.F.: N.I.E. (Pasaporte): Apellidos y nombre o razón social (1) : Domicilio:

Más detalles

DATOS DEL/ DE LA REPRESENTANTE

DATOS DEL/ DE LA REPRESENTANTE COMUNICACIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRAS SOLICITUD SUBVENCIONADAS INSTANCIA INDIVIDUAL GENERAL Espacio reservado para el Registro de entrada ÁREAS DE REHABILITACIÓN: Página 1 de 2 A CUMPLIMENTAR POR EL PERSONAL

Más detalles

ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis

ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis Conselleria de Governació ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. [2008/6893]

Más detalles

INSTANCIA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES MUNICIPAL

INSTANCIA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES MUNICIPAL Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma Registro General INSTANCIA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES MUNICIPAL DATOS DEL SOLICITANTE Nombre de la Entidad: Representante: C.I.F.: N.I.F.:

Más detalles

-ANEXO I- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONTRATACIÓN DE DURACIÓN DETERMINADA DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN CASTILLA-LA MANCHA

-ANEXO I- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONTRATACIÓN DE DURACIÓN DETERMINADA DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN CASTILLA-LA MANCHA Nº Procedimiento UNIÓN EUROPEA 030535 Código SIACI SK2V -ANEXO I- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONTRATACIÓN DE DURACIÓN DETERMINADA DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN CASTILLA-LA MANCHA DATOS DE LA PERSONA

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES 27111 I DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN ORDEN de 2 de septiembre de 2014 por la que se convocan ayudas a empresarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Más detalles

ALCALDIA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE GIRONA

ALCALDIA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE GIRONA Solicitante Nombre: Representante Nombre: Datos para notificaciones Titular de la dirección: Dirección: Municipio: CP: Teléfono fijo: Fax: Teléfono móvil: Correo electrónico: Quiero recibir notificaciones

Más detalles

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA matèria materia 3511 3521 3531 3541 3551 3561 any año nºor dre nºor den per a sol.licitud de / para

Más detalles

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES "JÓVENES Y EMPRENDEDORES. PROGRAMA DE AYUDA A JÓVENES EMPRENDEDORES".

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES JÓVENES Y EMPRENDEDORES. PROGRAMA DE AYUDA A JÓVENES EMPRENDEDORES. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES "JÓVENES Y EMPRENDEDORES. PROGRAMA DE AYUDA A JÓVENES EMPRENDEDORES". PRIMERA.- CONVOCATORIA. La presente tiene por objeto efectuar la convocatoria de las subvenciones "Jóvenes

Más detalles

Actuaciones subvencionables.

Actuaciones subvencionables. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN ORDEN de 11 de septiembre de 2013, del Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXII Núm. 170 3 de septiembre de 2013 23655 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Corrección de errores de la Orden de 26/08/2013, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de actividades

Más detalles

ANEXO I.A DE LA CONVOCATORIA Solicitud de Ayuda - Programa Local de Apoyo al Empleo Línea 1 - Contrataciones Laborales

ANEXO I.A DE LA CONVOCATORIA Solicitud de Ayuda - Programa Local de Apoyo al Empleo Línea 1 - Contrataciones Laborales ANEXO I.A DE LA CONVOCATORIA Solicitud de Ayuda - Programa Local de Apoyo al Empleo Línea 1 - Contrataciones Laborales Solicitud de Ayudas - Programa Local de Apoyo al Empleo IMPORTANTE: PARA QUE EL EXPEDIENTE

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 182 Viernes 31 de julio de 2015 Sec. III. Pág. 66071 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 8604 Orden HAP/1596/2015, de 28 de julio, por la que se convocan becas

Más detalles

Las presentes bases han sido aprobadas por Decreto de Alcaldía nº 1312/12 de fecha 11 de Mayo de 2012.

Las presentes bases han sido aprobadas por Decreto de Alcaldía nº 1312/12 de fecha 11 de Mayo de 2012. Las presentes bases han sido aprobadas por Decreto de Alcaldía nº 1312/12 de fecha 11 de Mayo de 2012. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Concejalía de Fomento Económico y Empleo, con el fin de promover el desarrollo

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO GUARDAMAR DEL SEGURA 13546 APROBACIÓN BASES GENÉRICAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CUALQUIER TIPO Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. ANUALIDAD

Más detalles

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Dades del titular / Datos del titular Nom i cognoms o Raó social / Nombre

Más detalles

a) Bases reguladoras y diario oficial en que están publicadas: c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención:

a) Bases reguladoras y diario oficial en que están publicadas: c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención: CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS MUNICIPALES A PERSONAS INMIGRANTES, PARA FACILITAR EL PAGO DE FIANZA EN ALQUILER DE VIVIENDA EN EL EJERCICIO 2010. Por la presente convocatoria se inicia el procedimiento

Más detalles

DATOS DE LA INICIATIVA ECONÓMICA Nombre de la Empresa Forma Jurídica CIF/ NIF Municipio Comarca

DATOS DE LA INICIATIVA ECONÓMICA Nombre de la Empresa Forma Jurídica CIF/ NIF Municipio Comarca ANEXO I: SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONOMICAS DATOS DE LA INICIATIVA ECONÓMICA Nombre de la Empresa Forma Jurídica CIF/ NIF Municipio Comarca Descripción de la actividad CNAE Ámbito NYE (según

Más detalles

SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS CURSO 2015-2016

SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS CURSO 2015-2016 Interessat de l'expedient SALOU AJUNTAMENT Localització de l'activitat Assumpte APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR CURS 2015-2016.

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 19788 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Sanidad y Política Social I.M.A.S. 5933 Resolución de 5 de mayo de 2015 del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social,

Más detalles

SECRETARIA. Texto de uno de sus acuerdos:

SECRETARIA. Texto de uno de sus acuerdos: SECRETARIA Sesión Ordinaria del Consejo Rector del Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, celebrada el día 11 de marzo de 2014. Texto de uno de sus acuerdos: Punto nº 18.-

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 247 Jueves, 26 de diciembre de 2013 Pág. 82787 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN C. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO ORDEN EYE/1068/2013, de 18

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

del Principado de Asturias:

del Principado de Asturias: núm. 291 de 18-xii-2014 1/11 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Economía y Empleo Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se

Más detalles

COPIAS QUE DEBE IMPRIMIR PARA UN CONTRATO INCIAL

COPIAS QUE DEBE IMPRIMIR PARA UN CONTRATO INCIAL COPIAS QUE DEBE IMPRIMIR PARA UN CONTRATO INCIAL Anexo de formación: imprima tantos ejemplares como copias del Comunicación de acuerdo: imprima tantos ejemplares como copias del Domiciliación bancaria:

Más detalles

ANEXO I SOLICITUD AYUDAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE FORMACIÓN DE POSGRADO O TERCER CICLO PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL, 2014-2020

ANEXO I SOLICITUD AYUDAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE FORMACIÓN DE POSGRADO O TERCER CICLO PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL, 2014-2020 ANEXO I SOLICITUD AYUDAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE FORMACIÓN DE POSGRADO O TERCER CICLO PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL, 2014-2020 I CONVOCATORIA Curso: / SR. D. Nicolás Fernández Cucurull Director

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Educación, Juventud y Deporte

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Educación, Juventud y Deporte Pág. 43 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 8 ORDEN 1445/2014, de 28 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se convocan

Más detalles

BASES. Artículo 1. Objeto

BASES. Artículo 1. Objeto BASES CONVOCATORIA DE ADJUDICACIÓN DE AUTORIZACIONES PARA INSTALACIÓN DE PUESTOS DE VENTA AMBULANTE EN MERCADILLO MUNICIPAL DE ZUERA PARA LOS EJERCICIOS 2016-2017-2018. Artículo 1. Objeto La presente convocatoria,

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE ALCOY J.G.L. 10-07-15

AYUNTAMIENTO DE ALCOY J.G.L. 10-07-15 J.G.L. 10-07-15 AYUNTAMIENTO DE ALCOY BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REHABILITACIÓN DE FACHADAS PRIVADAS EN EL CENTRO DE ALCOY Y A LAS CATALOGADAS, PARA EL EJERCICIO

Más detalles

Nombre/ Razón social: N.I.F / C.I.F: Rellenar ANEXO VI. Actividad: Epígrafe IAE:

Nombre/ Razón social: N.I.F / C.I.F: Rellenar ANEXO VI. Actividad: Epígrafe IAE: DOCUMENTO DE PRESENTACION DE SOLICITUD Convocatoria de ayudas destinadas a la creación de empresas en el municipio de Santander. Programa I. (B.O.C. de 29 de Junio de 2.012) DATOS DE LA EMPRESA Nº expediente

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID B.O.C.M. Núm. 9 VIERNES 11 DE ENERO DE 2013 Pág. 65 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 12 ORDEN 12011/2012, de 26 de diciembre, de la Consejería de

Más detalles

ORDENE ORDENO. TÍTOL I Disposicions generals. TITULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. TÍTOL I Disposicions generals. TITULO I Disposiciones generales Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 21/2013, de 14 de juny, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes Comerç Innova; Continuïtat

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 33789 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO ORDEN de 5 de octubre de 2015 por la que se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario

Más detalles

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A INVERSIONES QUE GENEREN EMPLEO EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A INVERSIONES QUE GENEREN EMPLEO EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A INVERSIONES QUE GENEREN EMPLEO EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA BASES Artículo 1º - Objeto y finalidad de la convocatoria. El objeto de la presente convocatoria

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 307 Sábado 20 de diciembre de 2014 Sec. I. Pág. 103940 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 13262 Real Decreto 1081/2014, de 19 de diciembre, por el

Más detalles

Ayuntamiento de Aviles Negociado EDUCACION

Ayuntamiento de Aviles Negociado EDUCACION DECRETO Vistos los informes obrantes en el expediente relativos a la convocatoria de bonificaciones del Servicio de Escuelas de Educación Infantil para el curso escolar 2012-2013 D I S P O N G O: Aprobar

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 128 Viernes 29 de mayo de 2015 Sec. III. Pág. 46124 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 5933 Orden AAA/990/2015, de 20 de mayo, por la que se convocan,

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

ANEXO I SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS DE LA INCUBADORA DEL CREA

ANEXO I SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS DE LA INCUBADORA DEL CREA ANEXO I SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS DE LA INCUBADORA DEL CREA DATOS DEL SOLICITANTE (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA) Nombre o razón social: Primer apellido: Segundo apellido: DNI, NIF, NIE,

Más detalles

SOLICITUD DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

SOLICITUD DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS SOLICITUD DE LICENCIA PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS SOLICITUD LICENCIA RENOVACIÓN DATOS DEL SOLICITANTE Apellidos y nombre D.N.I./C.I.F. Teléfono Domicilio Municipio Código Postal

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Sanidad RESUELVO

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Sanidad RESUELVO Pág. 70 MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2014 B.O.C.M. Núm. 262 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Sanidad 9 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2014, de la Dirección General de Investigación,

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA DOCUMENT COL LEGIAL Casp, 130 08013 Barcelona SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO Sol licitud número: Solicitud número: Registrat número: Registrado número: N.I.F.: Adreça: Dirección: C.Postal:

Más detalles

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL CONCURSO DE BECAS A LA MOVILIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL, CURSO

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL CONCURSO DE BECAS A LA MOVILIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL, CURSO ANEXO II DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL CONCURSO DE BECAS A LA MOVILIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL, CURSO 2010/2011 1) Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado y firmado (ANEXO I). Toda

Más detalles

ANEXO I SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Decreto 149/2012, de 27 de julio)

ANEXO I SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Decreto 149/2012, de 27 de julio) ANEXO I SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1.-DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Nombre de la entidad solicitante (apellidos

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXIV Núm. 88 7 de mayo de 2015 13042 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Resolución de 30/04/2015, de la Dirección General de Salud Pública,, por la que se convocan para el año 2015, las subvenciones

Más detalles

ENCUENTRO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL DEL JAMON EN ITALIA TURÍN (Italia) Del 23 al 27 de octubre de 2014 Sector CÁRNICO.

ENCUENTRO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL DEL JAMON EN ITALIA TURÍN (Italia) Del 23 al 27 de octubre de 2014 Sector CÁRNICO. ENCUENTRO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL DEL JAMON EN ITALIA TURÍN (Italia) Del 23 al 27 de octubre de 2014 Sector CÁRNICO Documentación Anexo 1: AUTORIZACIÓN SOLICITUD AEAT Y TGSS (SI LA EMPRESA OPTA POR

Más detalles

I.- DISPOSICIONES GENERALES

I.- DISPOSICIONES GENERALES AÑO XXXI Núm. 193 2 de octubre de 2012 30670 I.- DISPOSICIONES GENERALES Orden de 20/09/2012, de la, por la que se regula el procedimiento de adaptación del personal a los nuevos requisitos de formación

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.ª Objeto y finalidad. El objeto de las presentes bases es regular la concesión de subvenciones del Ayuntamiento

Más detalles

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN PARA FOMENTO DE EMPLEO AÑO 2013 DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGUES.-

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN PARA FOMENTO DE EMPLEO AÑO 2013 DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGUES.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN PARA FOMENTO DE EMPLEO AÑO 2013 DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGUES.- BASES REGULADORAS Base 1.- Obieto. 1. Las presentes bases reguladoras tienen por objeto

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Pág. 43 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 6 ORDEN 1191/2014, de 26 de junio, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

Más detalles