juny-juliol-agost 2015 Rendiments dels Socis-Professionals Mesures Control Tributari 2015 Retribució dels Òrgans d Administració

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "juny-juliol-agost 2015 Rendiments dels Socis-Professionals Mesures Control Tributari 2015 Retribució dels Òrgans d Administració"

Transcripción

1 juny-juliol-agost 2015 Rendiments dels Socis-Professionals Mesures Control Tributari 2015 Retribució dels Òrgans d Administració

2 Oficines: REPRESENTA AL CLIENT DAVANT L ASSEGURADORA TRACTE PERSONAL I HUMÀ AMPLITUD D OFERTA Tel Fax Agències: Ortemesa Ortemesa Barcelona Vic Bailén, 71 bis Sant Antoni, 1 Tel Tel Fax Fax INDEPENDÈNCIA AVANTATGES GESTIÓ EFICAÇ I SERVEI POST-VENDA Tel Fax Ortemesa Granollers Girona, Tel Fax SEGURETAT ASSESSORAMENT PERSONALITZAT I OBJECTIU SERVEI SENSE COST PER AL CLIENT Ortemesa Sant Celoni Ptge. Sant Ramon, 9 baixos Tel Fax scrita Registre Mercantil de Bcn, tom 21103, foli 62, full B Inscrita Reg. Dirección General de Seguros, clave J-903 CIF B juny-juliol-agost Actual Editorial DIRECCIÓ REVISTA: Departament de Marketing i Comunicació COL LABORADORS: Ortemesa, SA Departament Fiscal Ortemesa, SA Crowe Horwath Abogados y Asesores Tributarios Jugabero Risc. Corredoria d Assegurances Vic Sant Antoni, Barcelona Bailén, 71bis 2ªpl. COORDINACIÓ I PRODUCCIÓ: Textcorp, SCP DIPÒSIT LEGAL: B Prohibida la reproducció total o parcial dels continguts inclosos en aquesta publicació sense citar expressament la seva procedència. Rendiments dels Socis-Professionals Mesures Control Tributari 2015 Retribució dels Òrgans d Administració OFICINES: Ortemesa Barcelona Bailèn, 71 bis, 2n Barcelona Tel.: Fax: Ortemesa Vic Sant Antoni, Vic Tel.: Fax: Ortemesa Granollers Girona, Granollers Tel.: Fax: Les notícies cada vegada més freqüents de la consolidació de la tendència de la recuperació econòmica inunden tots els mitjans de comunicació. És, sens dubte, una bona notícia després de la travessia del llarg desert de la crisi, de la destrucció de llocs de treball i de la corba negativa en la creació de noves empreses i inversions al nostre país. Aquest escenari de tendència alcista en els indicadors macroeconòmics; previsions alcistes del PIB, major producció de ciment, descens de la taxa de l atur, dinàmica positiva de les exportacions i altres factors clau del creixement econòmic, permeten fer la reflexió que pràctiques especulatives anteriors i que generen poc valor afegit a l economia i a la població, han de quedar al marge del bon govern de les empreses i de tot tipus d institucions tant públiques com privades. Aprofitem l edició d aquest nou exemplar de la nostra publicació corporativa per exposar diferents notícies i novetats legislatives que considerem poden ser del seu interès, com són les mesures del control tributari per part de l AEAT, els diferents plantejaments de retribució dels òrgans d administració de les empreses, la qualificació de rendiments d activitats econòmiques dels socis-professionals de les societats mercantils i altres assumptes d àmbit laboral i fiscal que considerem rellevants a l hora d actuar amb plena seguretat jurídica. Volem acompanyar tots els nostres clients i donar-los suport en els nous reptes que es plantegen en aquest nou escenari de recuperació econòmica i quedem a la seva total disposició per a qualsevol assumpte que ens vulguin plantejar. Departament de Marketing i Comunicació Ortemesa Sant Celoni Passatge Sant Ramon, 9 baixos Sant Celoni Tel.: Fax:

3 Actual Fiscal 03 RENDIMENTS D ACTIVITATS ECONÒMIQUES DELS SOCIS-PROFESSIONALS El 28 de novembre de 2014 es va publicar en el Butlletí Oficial de l Estat la Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual cosa es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (en endavant, LIRPF), el text refós de la Llei de l Impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries. Amb la reforma, que va entrar en vigor amb caràcter general l 1 de gener de 2015, s han introduït modificacions significatives en l impost com és la relativa a les conseqüències jurídiques de la nova redacció de l article 27 de la LIRPF, concernent a la delimitació del rendiment d activitats econòmiques. En efecte, la nova redacció de l article 27 de la LIRPF té en compte la consideració de rendiment d activitat econòmica el supòsit de rendiments obtinguts per serveis prestats per contribuents que: - Siguin socis partícips d entitats que realitzin activitats professionals, incloses en la secció segona de les tarifes de l Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) (destaquem: advocats, procuradors, doctors, enginyers, arquitectes, agents comercials, agents d assegurances, administradors de finques, notaris, registradors,...). - Estiguin donats d alta en el Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o en el Règim d autònoms o en una mutualitat de previsió social que actuï com a alternativa a l esmentat règim especial. convisqui, i als qui es trobi unit per vincle conjugal o de parentiu per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau. Que la seva participació en el capital social sigui igual o superior a la tercera part del total (33,33% de participació). Que la seva participació en el capital social sigui igual o superior a la quarta part del total (25% de participació), si té atribuïdes funcions de direcció i gerència de la societat. Les conseqüències jurídiques que comporta la nova qualificació de rendiment d activitat econòmica pels serveis que presta el soci a la societat d acord amb la nova redacció de l article 27 de la LIRPF, van més enllà de la pròpia consideració a efectes de l IRPF, ja que poden ser considerats també com a rendiments professionals a l efecte de l IVA. Amb la qualificació de les prestacions que efectua el soci a la societat com a rendiments professionals, determinen automàticament les següents obligacions en seu del soci: a) Suposa que haurà d estar donat d alta en el cens d empresaris, professionals i retenidors mitjançant la presentació de la corresponent declaració censal. Respecte d això cal portar a col lació els supòsits en què el soci-professional ha d estar donat d alta en el Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o Règim d autònoms, de conformitat amb el que estableix la disposició addicional vintena setena del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel RD legislatiu 1/1994, de 20 de juny, que se sintetitza a continuació: - Treballadors per compte propi o autònoms que exerceixin les funcions de direcció i gerència que comportin l exercici del càrrec de conseller o administrador, o prestin altres serveis per a una societat mercantil capitalista, a títol lucratiu i de forma habitual, personal i directa, sempre que posseeixin el control efectiu, directe o indirecte, d aquella, que en tot cas, es produirà quan el treballador tingui accions o participacions que suposin almenys la meitat del capital social. - A l efecte, es presumeix, llevat de prova en contra, que el treballador posseeix el control efectiu de la societat quan: Almenys, la meitat del capital de la societat per a la qual presta els seus serveis estigui distribuït entre socis, amb els quals

4 04 Actual Fiscal b) D altra banda, com a subjecte passiu de l IVA estarà a obligat a emetre factura, pels serveis prestats a la societat, o, si s escau, als clients i a presentar, consegüentment, les autoliquidacions pel concepte tributari IVA. En aquest sentit s ha manifestat recentment la Subdirecció General d Informació i Assistència Tributària de l Agència Estatal d Administració Tributària (AEAT) en informe efectuat en data 10 de febrer de 2015, quan conclou que el fet que el rendiment obtingut pel soci es qualifiqui com a activitat professional en l IRPF, no implicarà que automàticament sigui subjecte passiu de l IVA, i que el determinant en tal cas serà: Si el soci porta a terme l ordenació per compte propi de factors de producció per al desenvolupament de la seva activitat professional, les prestacions de serveis efectuades pel mateix a la societat estaran subjectes a l IVA. Si la relació soci-societat s ha de qualificar com a laboral per concórrer les notes de dependència i alienitat, els serveis prestats pel soci a la societat estaran no subjectes a l IVA. En conseqüència, tenint en compte que d acord amb el tenor literal de la nova redacció de l article 27 de la LIRPF, si el contribuent obté rendiments procedents d una entitat en el capital del qual participi, derivats de la realització d activitats professionals, i a més es trobi donat d alta en el Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o Règim d autònoms, d acord amb el que disposa la disposició addicional vintena setena del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel RD legislatiu 1 / 1994, serà molt difícil que pugui considerar-se que concorrin les notes de dependència i alienitat que permetrien segons l AEAT, considerar-se no subjectes a IVA. I això és així, d acord amb la pròpies conclusions efectuades per l AEAT, en concret les que es poden trobar a la Nota núm.1 / 12 sobre Consideracions sobre el tractament fiscal dels socis d entitats mercantils efectuat pel Departament de Gestió Tributària de l AEAT, que en relació a l existència de mitjans de producció en seu del soci va establir que en el cas de serveis professionals (és a dir, els inclosos en la secció 2a de les tarifes de l IAE), el principal mitjà de producció resideix en el mateix soci, això és, en la pròpia capacitació professional de la persona física que presta els serveis. Segons l AEAT, es tracta de serveis la contractació dels quals té un marcat caràcter intuitu personae de manera que els mitjans materials necessaris per a l exercici dels seus serveis proporcionats per l entitat són d escassa rellevància enfront del factor humà. En conseqüència, des de la perspectiva fiscal, segons el citat informe de l AEAT, resulta essencial analitzar en cada cas concret la presència o absència de notes de dependència o alienitat i l existència de mitjans de producció en seu del soci, de manera que, havent-hi aquests mitjans de producció en seu del soci, es podrà entendre que els socis de l entitat exerceixen la seva activitat ordenant els factors productius per compte propi en el sentit de l article 27 de la LIRPF i, per tant, desenvolupen una activitat econòmica. EXENCIÓN DE TRIBUTACIÓN POR IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES En cuanto a la reforma del Impuesto sobre sociedades se modifica el apartado 3 el artículo 124 de la Ley 27/2014, para eximir a determinadas entidades de la obligación de presentar declaración del IS siempre que cumplan los siguientes requisitos: La entidad de derecho público Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias. Siempre que cumplan además los siguientes requisitos: Podrán acogerse a la exención aquellos contribuyentes a los que se refiere el apartado 3 del artículo 9 de la LIS, que son las entidades parcialmente exentas del Impuesto en los términos previstos: Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro no incluidas en el apartado anterior. Las uniones, federaciones y confederaciones cooperativas. Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las cámaras oficiales y los sindicatos de trabajadores. Los fondos de promoción de empleo vinculados a la reconversión y reindustrialización. Que sus ingresos totales sean inferiores a euros anuales. Que los ingresos relativos a rentas no exentas sean inferiores a euros anuales. Que estén sometidas a retención todas las rentas no exentas que perciban. Con la introducción de la citada exención se pretende mantener la exención que ya existía en el artículo del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del IS, con la única variación del límite de los ingresos totales, que anteriormente se determinaba en euros anuales. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

5 Actual Fiscal 05 MEDIDAS DE CONTROL TRIBUTARIO PARA INSPECCIONES Mediante Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Agencia Tributaria, se ha aprobado las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2015, que a continuación comentamos. Actuaciones dirigidas al afloramiento de actividades y rentas ocultas Se realizarán comprobaciones coordinadas a nivel nacional en establecimientos con ventas al consumidor final que pueden utilizar técnicas de ocultación de su actividad. Se actuará en relación con particulares que ceden total o parcialmente viviendas por internet u otras vías. Se analizará muy especialmente la posibilidad de utilización de programas informáticos (software de doble uso) que alteren la facturación real, renumeren tiqués y modifiquen los precios o permitan suprimir una parte de la facturación. La Agencia Tributaria seguirá potenciando la lucha contra la economía sumergida mediante intervenciones presenciales con personal de auditoría informática que analizará y verificará los programas informáticos de los obligados tributarios. Se mantendrán actuaciones presenciales dirigidas a comprobar la efectividad del cumplimiento de la limitación de pagos en efectivo establecida en la ley antifraude. Economía Digital. Rastreo de fraude en Internet El plan de actuación sobre la economía digital permitirá rastrear más de dominios para incorporar información relevante a la base de datos de la AEAT. Se utilizará la tecnología de las redes sociales para analizar operaciones comerciales entre agentes económicos, al objeto de identificar patrones de comportamiento que se correspondan con actividades defraudadoras. Patrimonios ocultos en el extranjero Se prestará atención preferente a los contribuyentes con residencia fiscal en España que se sirvan de instrumentos para eludir o minorar el pagos de impuestos a la Hacienda Española. Este refuerzo de control complementará las nuevas medidas incorporadas en la reforma del Impuesto sobre Sociedades en relación con los híbridos. Agilización del control recaudatorio complejo Se intensificarán las investigaciones del Área de Recaudación sobre movimientos financieros y se conjugará una gestión más ágil de las deudas en procesos concursales con la potenciación de la viabilidad de las empresas. En el ámbito penal, se impulsarán las acciones a interponer por presunta comisión de delitos de insolvencia punible, actuaciones que se conjugarán con un incremento en el control de deudores insolventes para la detección de posibles solvencias sobrevenidas y la participación de estos deudores en nuevas sociedades mercantiles. Control de Aduanas e Impuestos Especiales En materia de control de Aduanas e Impuestos Especiales, seguirá teniendo especial relevancia las actuaciones para la detección del contrabando de tabaco, no sólo mediante los controles tradicionales de toda la cadena de fabricación, distribución y logística, sino también mediante la detección de nuevas técnicas de producción o introducción en España. Se reforzarán los controles en los recintos aduaneros de viajeros y mercancías procedentes de áreas de menor tributación, mediante la utilización de técnicas de análisis de riesgos, o la utilización de la inspección no intrusiva para la detección de la mercancía de contrabando, o incorrectamente declarada, por medio de escáneres de contenedores, de vehículos o de paquetería. La investigación de patrimonios ocultos en el extranjero a partir de la información aportada por el modelo 720 de declaración de bienes y derechos en el exterior. Será un pilar básico para la búsqueda de patrimonios deslocalizados. Fiscalidad Internacional En el ámbito internacional, se reforzará la vigilancia de estructuras y sociedades que erosionan artificialmente la base imponible española y sobre no residentes que realizan actividad esporádica en España.

6 06 Actual Fiscal NUEVA TABLA DE AMORTIZACIÓN La actual Ley del Impuesto sobre Sociedades ha introducido una nueva tabla de amortización para los elementos del inmovilizado material, que simplifica la tabla vigente hasta 2014 pues supone pasar de una clasificación de aproximadamente 600 elementos amortizable a los 30 actuales. Esta tabla puede ser distinta a la amortización contable que pudiere decidir la empresa, pero para que sea gasto fiscalmente deducible, los porcentajes aplicables no pueden superar los coeficientes máximos que figuran en la tabla. El plazo máximo de amortización que debe respetarse, da pie al coeficiente mínimo en la tabla. Desde, recordarse, además, que para que una amortización sea fiscalmente deducible debe en general, estar contabilizada. Aplicación de la nueva tabla Se efectuará según los siguientes parámetros: i ii Para los elementos con coeficiente de amortización que ahora pasa a ser distinto al que se venía aplicando, se aplicará el nuevo coeficiente de amortización durante la vida útil del elemento sobre el valor neto fiscal existente al inicio del periodo impositivo iniciado en 2015, tanto en el periodo impositivo iniciador a partir de uno de enero de 2015 como en los siguientes. Es decir, se aplicará la amortización resultante de dividir el neto fiscal existente al inicio de ese periodo entre los años de vida útil que le resta al elemento según las nuevas tablas. Obviamente, en aquellos coeficientes que son iguales a la nueva tabla, nada cambia. Cuando una entidad utilizara un método distinto del sistema lineal y por la nueva tabla corresponda un plazo distinto de amortización, podrá optar por aplicar el método lineal en el plazo que le quede de vida útil, según la nueva tabla, a partir del primer periodo que se inicie a partir de uno de enero de iii Se dispone que el tratamiento de estos cambios en los coeficientes de amortización se contabilizarán como un cambio en la estimación contable, de modo que el cambio en los coeficientes surte efectos a partir de uno de enero de Así, los ajustes en las dotaciones contables a la amortización que pudieran corresponder por este cambio impactarán en la cuenta de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios iniciados a partir de uno de enero de 2015, sin que se modifiquen las dotaciones anteriores. En la práctica, ello supone que en aquellos elementos del activo en los que se modifique el coeficiente de amortización, el importe de la dotación anual por amortización del elemento del archivo en cuestión, se verá modificado. Asimismo deberá incorporarse la correspondiente información del cambio de criterio en la memoria de las cuentas anuales. iv Se mantiene la configuración actual de los sistemas de porcentaje constante, números dígitos, así como los planes especiales de amortización o la justificación del deterioro. Otros aspectos de la reforma La reforma también supone: i La eliminación de los beneficios previstos sólo para las pymes, en cuanto a la amortización acelerada de elementos patrimoniales objeto de reinversión y la libertad de amortización para bienes de escaso valor (valor unitario inferior a 601,01 euros para inmovilizado material nuevo). ii Se generaliza la libertad de amortización para bienes de escaso valor para todas las sociedades, siempre que se trate de elementos de inmovilizado material nuevos, con valor unitario igual o inferior a 300 euros y con límite global de euros por la suma de todos estos elementos, en el mismo ejercicio. iii Se mantiene únicamente para las entidades consideradas como pymes, la amortización acelerada y la libertad de amortización con incremento de plantilla. Tabla de amortización Detallamos la tabla de amortización aplicable para los ejercicios iniciados a partir de uno de enero de Por otra parte, en los períodos y siguientes, hay que tener en cuenta que tiene que revertir la limitación establecida para las empresas que tributan en el régimen general, del 70% de la amortización (limitación para los ejercicios 2013 y 2014).

7 Actual Fiscal 07

8 08 Actual Mercantil RETRIBUCIÓ DE L ÒRGAN D ADMINISTRACIÓ EN LES SOCIETATS MERCANTILS El passat 24 desembre de 2014 va entrar en vigor, amb caràcter general i llevat de les especificacions que més tard es diran, la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu. En ocasió de les modificacions legislatives aprovades per la citada Llei s han introduït diversos canvis en relació amb la retribució de l ÒRGAN D ADMINISTRACIÓ de les Societats Mercantils (principalment, Societats Anònimes i Limitades) que s han de tenir en compte, d ara endavant. Sense que aquesta comunicació tingui la voluntat de realitzar una anàlisi exhaustiva de les modificacions legislatives en aquesta matèria assenyalem, a títol enunciatiu, els principals canvis i les obligacions a fer, que en conseqüència, hauran de materialitzar les societats mercantils. 1.- Càrrec retribuït de l Òrgan d Administració Els Estatuts Socials recolliran en cas que el càrrec d administrador sigui retribuït, el concepte o conceptes retributius a percebre pels administradors, i que poden consistir, entre altres, en un o diversos dels següents: Una assignació fixa. Dietes d assistència. Participació en beneficis. Retribució variable amb indicadors o paràmetres generals de referència. Remuneració en accions o vinculada a la seva evolució. Indemnitzacions per cessament, sempre que el cessament no estigués motivat per l incompliment de les funcions d administrador i, Els sistemes d estalvi o previsió que es considerin oportuns. Amb aquesta modificació, s introdueix que els Estatuts Socials puguin establir diversos conceptes retributius i no un d únic, de manera acumulativa però no alternativa. Quan el càrrec d administrador sigui de caràcter retribuït, no caldrà que la retribució sigui fixada per a cada exercici, per acord de la Junta General, sempre que els Estatuts Socials no ho exigeixin. Tal canvi permetrà en seu de Societats Limitades, ja que en Societats Anònimes ja estava permès, que la Junta General un cop hagi aprovat l import màxim de la remuneració anual del conjunt dels administradors en la seva condició de tals la remuneració romangui vigent, en tant no s aprovi la seva modificació i sense necessitat, per tant, que anualment la Junta General es reuneixi per aprovar-la o ratificar-la, llevat que els Estatuts Socials de la Companyia així ho exigeixin. En tot cas, aquesta modificació va entrar en vigor, com a excepció, l 1 de gener de 2015 i les societats limitades, com a mínim, hauran d acordar l import màxim de la remuneració anual del conjunt dels administradors en la primera Junta General que se celebri amb posterioritat a aquesta data. La norma introdueix com a novetat, la previsió que la remuneració dels administradors haurà de guardar en tot cas una proporció raonable amb la importància de la societat, la situació econòmica que tingués en cada moment i els estàndards de mercat d empreses comparables. El sistema de remuneració ha d estar orientat a promoure la rendibilitat i la sostenibilitat a llarg termini de la societat i incorporar les cauteles necessàries per evitar l assumpció excessiva de riscos i la recompensa de resultats desfavorables. 2.- Consell d Administració: conseller delegat o conseller amb atribució de funcions executives La norma introdueix, com a novetat, que aquells consellers delegats o consellers als quals s hagin atribuït funcions executives en virtut d un altre títol diferent al de conseller, serà necessari: Que se celebri un contracte entre el conseller amb funcions executives o conseller delegat i la societat que s hagi aprovat prèviament pel Consell d Administració amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus membres, i el conseller afectat abstenir-se d assistir a la deliberació i de participar en la votació. El contracte ha de ser conforme amb la política de retribucions aprovada, si escau, per la Junta General. S hauran de detallar en el contracte tots els conceptes pels quals pugui obtenir una retribució per l exercici de funcions executives, incloent, si és el cas, l eventual indemnització per cessament anticipat en aquestes funcions i les quantitats a abonar per la societat en concepte de primes d assegurança o de contribució a sistemes d estalvi. El conseller NO podrà percebre cap retribució per l exercici de funcions executives les quantitats o conceptes dels quals no estiguin previstos en el citat contracte. Per tot això, i com a conclusió del que s ha indicat, cal destacar el següent: - Les societats mercantils hauran d aprovar en la primera Junta General de Socis que celebrin després de l 1 de gener de 2015, l import màxim de la retribució anual de l Òrgan d Administració de la Companyia, sempre que el càrrec d administrador sigui retribuït. - En endavant, un cop la Junta General de Socis hagi aprovat l import màxim de la remuneració de l Òrgan d Administració, no caldrà que anualment

9 Actual Mercantil 09 l aprovi novament, llevat que es vulgui modificar. Sense perjudici d això, si els Estatuts Socials estableixen l obligació que la Junta General de Socis ho aprovi anualment, s haurà d aprovar anualment, llevat que es modifiquin els Estatuts Socials. - Els Estatuts Socials de les Societats Mercantils recolliran els diferents conceptes de retribució de forma acumulativa, sent la Junta General la que determinarà la remuneració anual per a tot l Òrgan d Administració. Per tot això, i a causa dels canvis produïts, des de la nostra firma es recomana que s adoptin les mesures oportunes a l efecte de: - Revisar i adaptar, si s escau, per a aquelles societats que el càrrec d administrador sigui retribuït, l article estatutari de la retribució. - Que en aquelles societats mercantils amb consellers delegats o consellers amb funcions executives en virtut d un altre títol (com pot ser un apoderat amb funcions executives, gerent, director general, etc...) es revisin les retribucions i conceptes pels quals la societat abona a aquestes persones i se subscrigui i aprovi pel Consell d Administració l oportú contracte entre la societat i l afectat. En tot cas, atès que aquestes novetats resulten de les modificacions legislatives de recent aprovació, tot això queda subjecte a les interpretacions doctrinals o jurisprudencials que en un futur resultin. Els professionals del Departament Mercantil queden a la seva disposició per resoldre els dubtes que aquests canvis legislatius puguin suscitar, així com per implementar en el si de la societat les actuacions que es requereixin d acord amb aquests canvis. - Que es debati i s aprovi en la primera Junta General de Socis que se celebri del 2015 l import màxim de la retribució per al conjunt de l Òrgan d Administració. LEGALITZACIÓ DE LLIBRES DELS EMPRESARIS El passat 16 de febrer del 2015 es va publicar al BOE la Instrucció de 12 de febrer de la Direcció General dels Registres i el Notariat, sobre legalització de llibres dels Empresaris en aplicació de l article 18 de la Llei 14/2013, de 27 de desembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. En virtut de l esmentada instrucció, el contingut és aplicable als exercicis iniciats a partir del 29 de setembre de 2013, els empresaris hauran de procedir amb caràcter anual, i en el termini de quatre mesos a comptar des del tancament de cada exercici social, a la presentació de tots els llibres que hagin de portar amb caràcter obligatori per via telemàtica. La indicada instrucció serà d aplicació per a la legalització dels llibres d UTE, comunitats de béns, associacions de qualsevol classe, fundacions o altres persones físiques i jurídiques obligades a portar una comptabilitat ajustada al Codi de Comerç. Així mateix, la instrucció determina que hauran de legalitzar tots els llibres que obligatòriament han de portar els empresaris, que segons el que disposa el Codi de Comerç i el Reglament del Registre Mercantil, consisteixen en el Llibre d inventari i Comptes anuals, el Llibre diari, així com també els llibres indicats en l article 18 de la Llei 14/2013, d emprenedors, consistent en el Llibre d Actes, el Llibre de Registre de socis, el Llibre de Registre d accions nominatives i el Llibre de Contractes amb el soci únic. Per tot això, i pel que es refereix als Llibres de les societats mercantils, Llibres d Actes i contractes amb el soci únic de cada Companyia, hauran de recopilar anualment totes aquelles actes de Junta General de socis i de Consell d Administració celebrades amb posterioritat al 29 de setembre de 2013, així com els contractes signats amb posterioritat a la mateixa data, per escanejar-los i enviar-los telemàticament de conformitat amb els mitjans habilitats per a això per a la seva corresponent presentació en cada Registre Mercantil, segons sigui aplicable. Per tant, anualment i durant els quatre mesos següents al tancament de l exercici social, s hauran d enviar en format electrònic al Registre Mercantil competent atenent el domicili social de cada societat mercantil, aquestes actes i contractes per a la legalitzar-les. D altra banda, i pel que es refereix al Llibre Registre de socis i accions nominatives de cada Companyia, s ha de procedir a l enviament telemàtic d aquesta informació, en els supòsits en què s hagin produït modificacions en l accionariat o participació en el capital social de cada Companyia. En conseqüència amb l anterior, en endavant, no serà possible la legalització ni utilització de llibres d empresaris en format paper, veient-se obligats els empresaris a la presentació telemàtica de tots els seus llibres, en el termini màxim abans assenyalat. Per tot l anterior, els professionals del Departament Mercantil i Fiscal queden a la seva disposició per resoldre els dubtes que aquests canvis legislatius puguin suscitar, així com per oferir-los, a aquells clients que ho requereixin, el servei anual de legalització dels Llibres d inventari i comptes anuals, Llibres diari així com els llibres d Actes de Junta General de socis, Consell d Administració, Llibre de Contractes amb el soci únic i llibre de registre de socis i accions nominatives.

10 10 Actual Laboral Mayores competencias para Inspección de Trabajo El Consejo de Ministros del pasado dio cuenta del anteproyecto de Ley ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que pone el acento en el incremento de las competencias y autonomía del organismo inspector, que además de reforzar la independencia técnica del personal inspector, consagrando un modelo de inspección con procedimientos de actuación simplificados. Se prevé la creación de una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude desde la que mejorar la colaboración institucional entre Administraciones Públicas en la prioridad de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Con esta próxima regulación se incrementará también la capacidad de la Inspección de Trabajo en materia de prevención de riesgos laborales, al estar prevista la creación de una escala de Subinspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cálculo indemnización por despido: topes El Tribunal Supremo ha unificado la doctrina aplicada por los Tribunales inferiores en relación a los topes para el cálculo de la indemnización por despido, previstos en la Disposición Transitoria 5ª, del RD Ley 3/2012, de 10 de febrero. Establece la sentencia que, superado el límite indemnizatorio de 720 días a fecha , el límite indemnizatorio se sustituye por el de 42 mensualidades. La sentencia comentada casa y anula la recurrida, por aplicar indebidamente el tope de 720 días, a pesar de estar excedido a la fecha de entrada en vigor del referido RD Ley 3/2012, pero no tiene en cuenta la dicción literal de su Disposición Transitoria 5ª que establece que el importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a la entrada en vigor de este real decreto ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso. El finiquito no es liberatorio si es abdicación de derechos U na reciente sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo ha estimado que el finiquito sólo es liberatorio respecto de la relación laboral cuando plasma una transacción y no es una mera abdicación de derechos por el trabajador. Más allá de su dimensión documental como recibo de las cantidades que se satisfacen al trabajador por causa de su despido, el finiquito sólo tiene validez respecto de otros aspectos relativos a la relación laboral en la medida en que refleje una transacción entre el empleador y la persona trabajadora, por virtud de la cual surja de sus libres voluntades un acuerdo verdadero y no una imposición del empleador. Así, el finiquito no cumple función transaccional y, por tanto, no es liberatorio- si la indemnización abonada por la empresa al trabajador es la tasada legalmente, ni cuando -por haberse extinguido previamente la relación laboral por decisión unilateral del empresario- no es posible ya la aceptación por el trabajador de su despido, con la firma del finiquito y la renuncia al ejercicio de acciones de impugnación de la extinción de la relación laboral.

11 Actual Laboral 11 Dies a quo plazo impugnación modificación sustancial La fijación de un plazo de caducidad de 20 días para la impugnación de la modificación sustancial de condiciones de trabajo constituye una garantía de la seguridad jurídica, derivada de la consolidación de una decisión no impugnada: el transcurso de dicho plazo comporta la ratificación de la aceptación de la medida empresarial por la representación de los trabajadores. Por ello se exige la notificación escrita de la decisión empresarial a los trabajadores, y está establecido que el cómputo de dicho plazo se inicia con dicha notificación a los trabajadores o a sus representantes. De no producirse esta notificación de forma fehaciente, no cabe según reciente sentencia del Tribunal Supremo- aplicar un plazo perentorio de caducidad tan breve e impeditivo del ejercicio del derecho de los trabajadores a la tutela judicial efectiva de sus intereses laborales, máxime ante modificaciones sustanciales de sus contratos de trabajo de gran calado habida cuenta de las condiciones susceptibles de modificación. En el caso enjuiciado, aunque la representación legal de los trabajadores conocía la intención empresarial de aplicar la medida, no hubo acto expreso de notificación de la decisión definitiva ni ulterior comunicación individualizada a los trabajadores afectados, por lo que no cabía apreciar la excepción de caducidad de la acción estimada en la instancia, pese a que la demanda de impugnación de la decisión empresarial fue presentada casi tres meses después de la finalización del período de consultas. Cómputo de antigüedad en concatenación contratos temporales Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha concluido que a los efectos del cálculo de la antigüedad debe considerarse como fecha de inicio de la prestación de servicios la del primer contrato suscrito con la empresa, aun cuando más adelante hubiesen mediado entre las partes otros contratos temporales -algunos de los cuales suscritos con empresas de trabajo temporal (ETT), toda vez que entre los mismos no ha habido interrupciones suficientemente prolongadas en el tiempo como para que el tracto sucesivo se haya interrumpido. La antigüedad a los efectos de los hechos enjuiciados -tiempo de servicios prestados computable para la determinación del devengo de complemento de antigüedad- debe determinarse en atención a la fecha inicial de la prestación de servicios y a la extinción del último contrato de trabajo que vinculó a las partes, sin que a ello obste que entre tales contratos temporales se intercalasen contratos de puesta a disposición, ni sea preciso que los contratos temporales se hayan suscrito en fraude de ley. Reducción de jornada por guarda legal: concreción horaria La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional considera que en dicha materia prima lo establecido en el convenio colectivo sobre la regulación del artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores, al considerar a aquél más favorable para los trabajadores. Por tal motivo, corresponde a la persona trabajadora la concreción de la reducción dentro de su jornada diaria, pero sin estar obligada a distribuirla de forma diaria y proporcional, por no preverlo el convenio aplicable (el de empresas de contact center, en el supuesto enjuiciado). Disfrute vacacional en año diferente al devengo U na reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, declara nula la práctica empresarial consistente en reconocer el disfrute de las vacaciones al año siguiente al de su devengo, pero obligando al trabajador a incrementar y redistribuir su jornada anual. Considera el Tribunal que en el momento en que la empresa reprograma la jornada anual, para que el número de horas trabajadas sea exactamente el mismo que si no se disfrutaran vacaciones, lo único que se hace es redistribuir las horas pero no reconocer un periodo de vacaciones retribuido.

12 12 Actual Concursal MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL Vigente desde el 9 de marzo de 2014, esta reforma recae sobre los acuerdos de refinanciación al objeto de subsanar determinadas rigideces que venía adoleciendo la LC. Dicho Decreto-Ley ha sido ya traspuesto y convalidado en la Ley 17/2014 que más adelante se comentará. Entre las modificaciones más relevantes que se han producido y que deberán ser tenidas en cuenta, destacan: Modificación del artículo 5bis. Paralización ejecuciones judiciales Hasta la presente reforma, la comunicación del inicio de las negociaciones únicamente tenía como efecto inmediato evitar que cualquier acreedor pudiera solicitar el concurso necesario. Con este RD 4/2014 se establece que se suspenderán, una vez se haya presentado la comunicación de inicio de negociaciones hasta el plazo de 4 meses (momento en que se debería solicitar la irremediable declaración del concurso), las ejecuciones judiciales de bienes del deudor que resultaran necesarios para la continuación de la actividad. - Acuerdos de Refinanciación General. Acuerdos de refinanciación adoptados por 3/5 partes del pasivo ordinario que respondan a un plan de viabilidad: Siguen disfrutando de un régimen de protección o blindaje los acuerdos de cualquier tipo de pasivo ordinario o subordinado que permitan la continuidad de la empresa. No obstante, se exige que el acuerdo sea suscrito por, al menos, 3/5 partes del pasivo del deudor, debiendo ser certificado por el auditor de cuentas (desaparece el informe del experto independiente) y formalizado en instrumento público. - Acuerdos de Refinanciación Especial. Acuerdos singulares irrescindibles: Se introduce la posibilidad que el deudor llegue a acuerdos singulares con alguno o algunos acreedores que no representen la anterior mayoría. Esta irrescindibilidad que aquí opera requerirá, no obstante, el cumplimiento de unos taxativos requisitos anunciados en el apartado segundo del artículo 71 Bis que han de resultar objetivamente favorables para la continuación del negocio del deudor, así como su posición patrimonial Acuerdos de refinanciación susceptibles de homologación judicial (Disposición Adicional Cuarta LC) Se facilita y agiliza el procedimiento de homologación. De igual forma y el mismo efecto se producirá respecto de las ejecuciones cuyos ejecutantes lo sean acreedores financieros. No obstante, para ellos se exigirá que al menos un 51 % del pasivo financiero apoye ese inicio de negociaciones, o bien, se hubiere comprometido a no iniciar o continuar las ejecuciones individuales. De alcanzar dicho quorum, dicho compromiso vinculará a todos los acreedores de pasivo aun perteneciendo a ese tanto por ciento que no hubiera apoyado esa decisión. Se introduce la posibilidad de que el deudor impida la inscripción de este extremo en el Registro Público Concursal si decide considerar el carácter reservado de procedimiento Nuevos acuerdos de refinanciación. Irrescindibilidad-blindaje Se da una nueva redacción al artículo 71 Bis LC para regular las características de determinados acuerdos de refinanciación estableciendo las condiciones que deben cumplir para no ser rescindibles (cancelables) en caso de futura insolvencia del deudor. Debemos apuntar la siguiente precisión al respecto:

13 Actual Concursal 13 En relación al ámbito subjetivo, la homologación ya no sólo podrá afectar a las entidades financieras, sino que se podrá extender a cualquier acreedor titular de pasivos financieros, aunque los titulares no fueran sometidos a supervisión financiera, tanto si gozan de garantía real o no, y que no hubiesen otorgado su consentimiento al acuerdo de refinanciación. También pueden quedar afectados por la homologación los acreedores especialmente relacionados con el deudor. En todo caso, quedarán excluidos únicamente los acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de derecho público por su naturaleza no financiera. Vemos por tanto, que la homologación judicial ya no es una cuestión de entidades financieras sino de financiadores. Como consecuencia de la homologación podrán extenderse a los acreedores (siempre al amparo de unas mayorías reforzadas) esperas, quitas, capitalizaciones de deuda, cesiones de bienes en pago o para pago. La condición de homologables de estos acuerdos se determinará en función de las mayorías que hayan suscrito dichos y correlativos acuerdos, el alcance de las garantías que los protejan, o la clase restringida de los acreedores que las voten. Simplificadamente, estos requisitos o criterios serían los siguientes: - Podrán homologarse acuerdos de refinanciación suscritos por el 51 % del pasivo financiero, pero esa mayoría (no reforzada) no permitirá extender sus efectos a los no participantes o disidentes. Con esta modificación se rebaja el umbral del 55 % que era exigido con anterioridad. Como es lógico y al hilo de lo que apuntábamos en el punto anterior, los Acuerdos de Refinanciación Especial no son homologables judicialmente. - Si la mayoría alcanzada es del 60 % del pasivo financiero se extenderán las esperas de cualquier cantidad adeudada por plazo no superior a 5 años o la conversión de deuda en préstamos participados por igual plazo. - Si la mayoría alcanzada es del 75 %, se podrá extender a los acreedores disidentes otras medidas como las esperas superiores a 5 años sin exceder de 10 años, quitas, capitalizaciones de créditos, conversiones de deuda en préstamos participados u otros instrumentos financieros por hasta 10 años y la cesión de bienes en pago o para pago. Esta afectación se dará con independencia de que estos pasivos financieros gocen o no de garantía real; si bien, para el caso de que se halle grabado por una garantía real, se afectará a la parte del crédito no cubierta por el valor razonable de dicha garantía. No obstante lo anterior, la parte del crédito de los acreedores que gocen de garantía real también podrá quedar afectada por la extensión de efectos de la homologación sólo si tales efectos hubiesen sido apoyados, restringidamente dentro de esa clase de acreedores, por: - Los que titulen el 65 % del valor total de las garantías otorgadas, para las esperas o conversiones de créditos participativos por plazo inferior a 5 años. - Los que titulen el 80 % para el resto de medidas Novedades en materia de calificación Se modifica con carácter temporal el régimen del denominado fresh money (dinero fresco) introducido por la LC 38/2011, en el sentido que los nuevos ingresos de tesorería que se hayan obtenido en el marco de cualquier acuerdo de refinanciación, tendrán la consideración en su totalidad de crédito contra la masa. Con anterioridad se daba esta calificación al 50% de dicho nuevo ingreso de tesorería. No subordinación de créditos en caso de capitalización pactada en acuerdos de refinanciación. Es decir, para el caso de que se produzca un concurso posterior, no tendrán la consideración de persona especialmente relacionada con el deudor como hasta ahora y, por tanto, no verán subordinados sus créditos, quienes hubieran capitalizado todo o parte de sus créditos en cumplimiento de un acuerdo de refinanciación (en relación con el crédito capitalizado) Administración de hecho: exoneración Se introduce un mecanismo de protección para los acreedores que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación, toda vez que se establece que, salvo prueba en contrario, éstos no tendrán la consideración de administrador de hecho por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad Novedades en materia de calificación del concurso Se introduce una presunción de dolo o culpa grave cuando el deudor se hubiese negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o emisión, frustrando la consecución de un acuerdo de refinanciación. Debemos entender por causa razonable cuando así se declare mediante informe emitido por experto independiente con anterioridad a la negativa del deudor. Esta presunción puede alcanzar a los socios o accionistas en caso de que no haya alcanzado el acuerdo como consecuencia de su negativa, sin causa razonable a la capitalización de crédito, así como a la emisión de valores o instrumentos convertibles en función del grado de contribución a la formación de la mayoría necesaria para el rechazo del acuerdo. Es una verdadera excepción al régimen general de limitación de responsabilidad de los socios o accionistas de las sociedades de capital.

14 14 Actual Assegurances Más vale prevenir que lamentar Descansen en paz los pasajeros del Tu corredor siempre te informa... Si no estás seguro, búscanos. accidente de Germanwings Boletín Mensual Septiembre 2014 En ocasiones la vida nos depara imprevistos Seguros solidarios: desagradables Todos para como Seguros agrarios y ganaderos: este uno trágico y uno para accidente. todos Los corredores Eres una de buena seguros persona que expresamos has tenido la suerte condolencias de nacer el lado a bueno los fami- el mundo rural siempre mira al cielo nuestras liares del afectados mundo. Un 20% de y la les población transmitimos mundial consumimos el 80% de los recursos nuestro de nuestro más planeta. sentido Tú y yo pésame. somos afortunados... circunstancias que han causado Las el accidente A veces, preguntas aéreo cómo de puedes Germanwings ayudar a que otros vivan mejor. Hoy en día, en los la industria Alpes del no seguro afectarán ha tomado a más la indemnización conciencia que de reciban ello, solidarizándose las víctimas. y llevando Los seguros cubren a cabo más en acciones estos en apoyo casos de todos É proyectos solidarios (a través de campañas publicitarias, accidente, donaciones o, terrorismo incluso, o sta es la historia de una dar la integridad patrimonial los supuestos: persona que piensa diferente y que hace de todo una figura clave del organigra- Un ejemplo de estos seguros son los que frente a posibles riesgos. Es acto productos intencionado. aseguradores). El hombre ha conseguido volar, es capaz Así que está tranquilo. Esta noche dormirá su bien. conocimiento Foto Red Bull y por (de 1999, nes al apoyo que de fue determinadas asumida causas. por todos Según la Convención de Montreal destinan el importe de sus indemnizacio- porque de considera curar muchas que enfermedades, es su ha ma inventado Es frigoríficos para quien para conservar crea los su ali- capacidad para cubrirse los miembros Es el caso de los de Seguros la Unión de Vida Europea): que por obligación. su vida, mentos... arriesgando pero incapaz dinero, de controlar ante el imprevistos. Tras un siniestro importante, 7 de cada trabajan la supervivencia, el desarrollo y la protección de la infancia. Agricultores, ganaderos y seguros El transportista es responsable del buscando tiempo. oportunidades, No podemos dominar midiendo riesgos y resolviendo 10 empresas desaparecen por mos: la compañía dona la vacunación la lluvia, el calor, el frío, los accidentes, las enfermedades..cultores, pero la mitad de ellos no tie- de lesión corporal de un pasajero por En España contamos unos agri- daño En causado este tipo de iniciativas en caso todos de aporta- muerte o problemas NO haber nen sus contratado cultivos asegurados. correctamentbargo, sus los seguros. planes de Seguros Agrarios de Sin em- la sola de los razón niños, de nosotros que los el corredores accidente que Desde que el mundo es mundo, los agricultores la historia y ganaderos de viven cual- donamos nuestra comisión y tú como Ésta es mirando al le causó cliente la donas muerte el capital o lesión asegurado. se haya quiera cielo, de las confiando 3,1 millones en la suerte y de suplicando El 97,6% los 2 últimos de las años empresas están experimentando ingresan ex- menos de 2 millones de Además porque son el auditadas importe en 3 de niveles: las inter- indem- producido Son acciones a bordo totalmente de transparentes la aeronave. crecimientos en las producciones aseguradasnacional, externo e interno. PYMES para que la hay adversidad en España. no arrase sus La mayoría plotaciones son y puedan familiares, mantener generan el 70% del PIB español pero gos ocupan de explotaciones al mayor agrícolas, número considerablemente sus ingresos anuales. Estos seguros pueden cubrir los ries- Cuando los contratas estás propiciando euros anuales. Son pequeñas, nizaciones podría incrementarse ganaderas, forestales de y nuestro acuícolas país. para daños tra que co genere hubo recursos negligencia propios para por me- parte que nuestro actual sistema si económi- se demues- y dan trabajo Tomás es un a 8,7 agricultor millones que vive de su producción de La manzanas, persona peras física y ciruelas. Y cada de trabajadores asalariados. jorar la situación de los más desfavorecidos. Creas bienestar social y evitas que uno se producen de ellos según aporta ubicación, un especies Añadido cultivadas, Bruto pérdida de de rendimientos de la aerolínea. Este pasado mes de julio una fuerte más habitual es el Autónomo y Valor tormenta de granizo le ha dejado sin A pesar que estos de colectivos todo, el dependan avión sólo es del el medio de dinero transporte público. más seguro. Sin le sigue por cualquier adversidad climatológica no cosecha. la Sociedad Recorre sus Limitada, campos meditabundo, repasando qué también puede aprovechar es la de media europea). Apoyas económicamente a ONG s y aso- euros (un 2,21% por encima de cuyo propietario controlada por el agricultor, pérdida de producción por fenómenos no controlados, entre otros. es actuar a peble a daridad. las compañías de bajo coste. Los duda alguna su fiabilidad es extensi- sus árboles, cuánto dinero obtendrá y pensando si será suficiente para acabar el año ciaciones que trabajan por y para la soli- Autónomo. Ser empresario Imprescindibles porque NO tiene un y seguro éticas sar del agrario. Enfermedades miedo. Cubrirse como las vacas las locas aviones Con muy registran poco, puedes un accidente ayudar mucho 2,4 millones de vuelos. grave espaldas dispararon es la contratación posible de con este tipo por cada Las empresas Juan se dedica familiares exclusivamente son imprescindibles Cultiva 100 en hectáreas el tejido de tempranillo. los a las viñas. de pólizas a finales del siglo XX. Sin productivo piedra español. también Mantienen ha destrozado su el 80% te de de Riesgos externo. Es el este tipo de catástrofes, por graves La servicios de un Geren- Gracias al Sector Asegurador, en embargo, preferible esperar a que la mala fortuna obligue al ganadero a sus uvas. Sólo se han librado un par trabajo de que hacemos los Corredores el visión a largo plazo por encima sacrificios masivos. Los siniestros más habituales de en Seguros. el sector son Prevenir los accidentes, y duras que sean, los daños se minimizan. No podemos devolver vidas, fincas. Él SÍ está asegurado. Observa del rendimiento estado de las cepas económico que se han y salvado y proteger y del protagonismo complicaciones tu negocio en el parto es difícil y muerte de calcula que podrá de obtener los miembros de que la el familia previsto. en La tormenta los órga- ha afectadan a los familiares a sobrellevar tan pero con las indemnizaciones se ayu- un precio mayor porque animales. las pólizas de seguros se son En esta complejas. vida, casi todo Nosotros, tiene remedio, duro golpe. nos de do a gobierno. toda la Denominación Sus comportamientos éticos generan y la uva pagará más cara, así que obtendrá como un incluso Corredores aquello que de no Seguros, controlamos. Un 30% extra sobre sus ingresos previstos las interpretamos, buen ejemplo son los traducimos seguros agrarios, Además, en estos casos, se llega a valor social y las hacen más en las cepas NO dañadas. El resto y de adaptamos ganaderos y a pecuarios... evitar el cierre de muchas empresas, cada una de las solventes la cosecha y rentables afectada lo que cubre al el seguro. con los despidos que ello conllevaría, necesidades de cada tipo de resto de sociedades. ya que son las aseguradoras quiénes empresas. Y te ayudamos a cubrir cualquier eventualidad con Sin embargo, afrontan las mismas incertidumbres que las nizaciones así como de los daños pro- Gracias por leernos! Estamos encantados de recibir tus comentarios se y sugerencias. hacen cargo del pago de las indem- JUGABERO RISC S.L. - SANT ANTONI 1, VIC (BARCELONA) Teléfono: un asesoramiento Fax: profesional corporaciones de mayor tamaño pero con una diferencia: las tipo de siniestros. Como siempre, el pios sufridos a consecuencia de este e independiente, que garantiza el presente y futuro de una empresa y de sus trabajadores. grandes compañías incluyen Sector Asegurador juega un papel en sus plantillas la figura del muy importante en nuestro diario. Los pequeños empresarios Gerente de Riesgos. Deseamos no tener que contar con españoles aprenden rápido ello, pero las desgracias ocurren, Qué es un Gerente de la lección de los grandes, conocen su negocio y su mer- un buen seguro con el mejor ase- y ante ellas no hay nada mejor que Riesgos? Las empresas líderes los cado y siguen creciendo porque están bien soramiento. contratan para salvaguar- asesorados. Empresa familiar Va por ustedes!

15 Actual Assegurances Es domingo, son las 9 de la mañana y voy en coche. En la radio habla un agricultor navarro. El río ha entrado en sus 10 hectáreas de cereales. También cultiva peras con Denominación de Origen que tienen un metro y medio de agua. Aunque se quede limpia en la próxima semana, no hay tiempo suficiente para aplicar los tratamientos que salvarán su cosecha. Después escucho a un ganadero que llama al locutor de radio. Han muerto los 2000 cerdos que criaba en su granja. Tiene que evacuar los restos para evitar infecciones. Ambos expresan su desesperación y su incertidumbre sobre el futuro. No saben cuándo les dará una tregua la climatología. Pero han sido previsores y están asegurados. Los daños El primer trimestre de este año, el Consorcio de Compensación de Seguros ha gestionado más solicitudes de indemnización con un coste aproximado de 60 millones de euros. Algunas de las zonas más afectadas son Cantabria, Burgos, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y Zaragoza. Los daños son consecuencia de los desbordamientos del río Ebro con sus afluentes y otros ríos del norte de España. Con el agua al cuello También las provincias de Castellón y Valencia se han visto afectadas por fuertes inundaciones a finales de marzo, ascendiendo, hasta la fecha, a 568 solicitudes de indemnización con un coste de 4,3 millones de euros aproximadamente. El agua ha anegado viviendas, oficinas, comercios, almacenes, industrias y vehículos. Quién paga esto? Para sufragar los daños causados por inundaciones, terremotos, maremotos y otros fenómenos naturales se creó una entidad pública: el Consorcio de Compensación de Seguros. El Consorcio protege tus bienes en este tipo de siniestros cuando tienes vigente tu seguro. Fíjate bien, en tu seguro aparece una pequeña tasa para el Consorcio. Con ese dinero extra se cubren todas las indemnizaciones causadas por este tipo de siniestros donde la principal dificultad es atender a todos a la vez puesto que los acontecimientos suceden todos al mismo tiempo. También en estas situaciones estamos para cumplimentar la solicitud de siniestro y junto con el Consorcio tramitar lo antes posible los informes de valoración. Anécdota Investigación 15 Los seguros de la película Fast & Furious 7 cuestan 50 millones Uno de cada cinco dólares del presupuesto de Fast & Furious 7 se ha destinado a asegurar el rodaje de la película. Hollywood ha superado todos los récords del cine invirtiendo 50 millones de dólares en contratar todos los seguros que necesitaba. Por qué tanto dinero en pólizas en una película con un presupuesto de 250 millones? Porque su filmación ha tardado en realizarse 13 semanas. Porque en la escena final participaron 600 personas. Y porque las previsiones se incrementaron de 200 a 250 millones por la muerte del protagonista, Paul Walker, en accidente de tráfico en Su ausencia fue sustituida por dobles con la misma complexión y se utilizaron efectos especiales (similares a un Photoshop en movimiento) que dispararon el coste en 50 millones más. Sin embargo, nada es imposible para la meca del cine. Ya ha superado los 800 millones de dólares de recaudación a nivel mundial, un nuevo récord para esta saga. Accidentes con scooter: los coches son los culpables Cuidado con el uso de la moto en las ciudades. La Scooter es la que más accidentes registra. La conducen hombres de 35 a 45 años que se desplazan dentro de su municipio por trabajo; por tanto, no son jóvenes con motos deportivas. El mes con más siniestralidad es mayo. Los accidentes ocurren con más frecuencia en días laborables, especialmente los viernes. Y la mayoría de ellos suceden en las ciudades. No es extraño que las Scooter sean las motos más accidentadas porque acaparan el 68% de las ventas de motocicletas. En los siniestros se demuestran las quejas de los moteros: 2 de cada 3 choques entre una moto y un turismo se producen por culpa del conductor del coche. Lo cual cuestiona la creencia de que los motoristas son irresponsables en la conducción.

16 INDEPENDÈNCIA REPRESENTA AL CLIENT DAVANT L ASSEGURADORA SEGURETAT TRACTE PERSONAL I HUMÀ AVANTATGES ASSESSORAMENT PERSONALITZAT I OBJECTIU AMPLITUD D OFERTA SERVEI SENSE COST PER AL CLIENT GESTIÓ EFICAÇ I SERVEI POST-VENDA Oficines: Vic Sant Antoni, 1 Tel Fax Barcelona Bailén, 71bis 2ªpl. Tel Fax Agències: Ortemesa Barcelona Bailén, 71 bis Tel Fax Ortemesa Vic Sant Antoni, 1 Tel Fax Ortemesa Granollers Girona, Tel Fax Ortemesa Sant Celoni Ptge. Sant Ramon, 9 baixos Tel Fax Inscrita Registre Mercantil de Bcn, tom 21103, foli 62, full B Inscrita Reg. Dirección General de Seguros, clave J-903 CIF B

Nota de prensa. La Agencia Tributaria intensificará sus actuaciones para aflorar actividad sumergida. Plan de Control Tributario 2015

Nota de prensa. La Agencia Tributaria intensificará sus actuaciones para aflorar actividad sumergida. Plan de Control Tributario 2015 Nota de prensa MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AGENCIA TRIBUTARIA GABINETE DE PRENSA Plan de Control Tributario 2015 La Agencia Tributaria intensificará sus actuaciones para aflorar

Más detalles

ACUERDOS INDIVIDUALES DE REFINANCIACIÓN

ACUERDOS INDIVIDUALES DE REFINANCIACIÓN MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GABINETE DE PRENSA Nota de prensa El Gobierno mejora el marco legal de los acuerdos de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial 7 de marzo de 2014.-

Más detalles

Comentarios al Real Decreto-ley 12/2012

Comentarios al Real Decreto-ley 12/2012 Comentarios al Real Decreto-ley 12/2012 1 INDICE Novedades en el Impuesto sobre Sociedades... 3 1. Medidas con carácter indefinido... 3 1.1. Limitación de los gastos financieros ocasionados por la compra

Más detalles

Mecanismo de segunda oportunidad

Mecanismo de segunda oportunidad Legislación de urgencia en materia social pasado 27 de febrero se aprobó el 1/2015, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, que introduce una

Más detalles

LA REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

LA REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS LA REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Vicente Arbona Mas Menorca, 20/02/2015 1 INMUEBLES 2 REDUCCIÓN EN CASO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA (Art. 23.2

Más detalles

Real Decreto Ley 4/2014 Briefing

Real Decreto Ley 4/2014 Briefing Real Decreto Ley 4/2014 Briefing Marzo 2014 Contents A. Objeto de la Reforma 01 B. Principales modificaciones de la Ley Concursal en relación con los Acuerdos de Refinanciación C. Modificaciones de carácter

Más detalles

A.- MODIFICACIONES QUE ENTRAN EN VIGOR ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2015

A.- MODIFICACIONES QUE ENTRAN EN VIGOR ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2015 NOTA INFORMATIVA DE LA REFORMA FISCAL El pasado 28 de noviembre de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (en adelante, BOE) la ansiada reforma fiscal que entrará en vigor, salvo de determinadas

Más detalles

Circular fiscal agosto 2012 Reforma Laboral 2012. Rentas exentas en el IRPF. Indemnizaciones por despido o cese del trabajador

Circular fiscal agosto 2012 Reforma Laboral 2012. Rentas exentas en el IRPF. Indemnizaciones por despido o cese del trabajador Reforma Laboral 2012. Rentas exentas en el IRPF. Indemnizaciones por despido o cese del trabajador La reforma laboral ha introducido una importante modificación tanto en la cuantía de las indemnizaciones

Más detalles

Cuando las ejecuciones recaigan sobre bienes que sean necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

Cuando las ejecuciones recaigan sobre bienes que sean necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. - NOTA INFORMATIVA - PRINCIPALES INNOVACIONES DEL REAL DECRETO-LEY 4/2014 DE 7 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y RESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL Marzo

Más detalles

NOVEDADES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 2014-2015

NOVEDADES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 2014-2015 NOVEDADES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 2014-2015 Enero 2015 NOVEDADES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 2014-2015 NOVEDADES

Más detalles

NEWSLETTER. El RDL 4/2014 consta de un único artículo en virtud del cual se modifican los siguientes aspectos de la Ley Concursal:

NEWSLETTER. El RDL 4/2014 consta de un único artículo en virtud del cual se modifican los siguientes aspectos de la Ley Concursal: NEWSLETTER PRINCIPALES MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO LEY 4/2014, DE 7 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL,

Más detalles

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL RD-LEY 4/2014, DE 7 DE MARZO

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL RD-LEY 4/2014, DE 7 DE MARZO 1 MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL RD-LEY 4/2014, DE 7 DE MARZO 2 MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EMPRESARIAL

Más detalles

Acciones rescisorias homologación de acuerdos y otros temas concursales. Análisis de la reforma introducida por el RD 4/2014.

Acciones rescisorias homologación de acuerdos y otros temas concursales. Análisis de la reforma introducida por el RD 4/2014. Acciones rescisorias homologación de acuerdos y otros temas concursales. Análisis de la reforma introducida por el RD 4/2014. Guillermo Gastón Socio. AC&G Asesores Legales El pasado 9 de marzo entró en

Más detalles

LA REFORMA FISCAL Y SU IMPLICACIÓN SOBRE LOS PROFESIONALES. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

LA REFORMA FISCAL Y SU IMPLICACIÓN SOBRE LOS PROFESIONALES. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 1 LA REFORMA FISCAL Y SU IMPLICACIÓN SOBRE LOS PROFESIONALES 16 de diciembre del 2014 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) Tipos generales y tramos: Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por

Más detalles

D.G.T. Nº Consulta: V1562-14

D.G.T. Nº Consulta: V1562-14 D.G.T. Nº Consulta: V1562-14 Tributación de la retribución de los socios administradores que además desempeñan las funciones de trabajador (servicios profesionales relativos a la abogacía, la asesoría

Más detalles

Declaración de la Renta 2014: Todo lo que necesitas saber

Declaración de la Renta 2014: Todo lo que necesitas saber Declaración de la Renta 2014: Todo lo que necesitas saber La Campaña de la Renta 2014 comenzará el próximo 7 de Abril, fecha a partir de la cual los contribuyentes que estén obligados a tributar por el

Más detalles

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES El impuesto sobre Sociedades grava la renta, con independencia del lugar donde se hubiere producido y cualquiera que fuere la residencia del pagador, obtenida por las siguientes

Más detalles

CONSIDERACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO FISCAL DE LOS SOCIOS DE ENTIDADES MERCANTILES

CONSIDERACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO FISCAL DE LOS SOCIOS DE ENTIDADES MERCANTILES Departamento de Gestión Tributaria NOTA Nº 1/12 CONSIDERACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO FISCAL DE LOS SOCIOS DE ENTIDADES MERCANTILES Con carácter previo al análisis de los distintos supuestos a los que se

Más detalles

REFORMA FISCAL 2015. IRPF, IS, IVA

REFORMA FISCAL 2015. IRPF, IS, IVA Avda. Francesc Macià, 38, planta 13 08208 Sabadell (Barcelona) Tel. 93 727 70 99 Fax 93 725 69 82 sjconsultors@sjconsultors.net www.sjconsultors.com REFORMA FISCAL 2015. IRPF, IS, IVA Las leyes que conformarán

Más detalles

Sumario. Marzo 2015 I. NORMATIVA TRIBUTARIA RELEVANTE II. OTRA NORMATIVA DE INTERÉS III. NORMATIVA EN TRAMITACIÓN

Sumario. Marzo 2015 I. NORMATIVA TRIBUTARIA RELEVANTE II. OTRA NORMATIVA DE INTERÉS III. NORMATIVA EN TRAMITACIÓN Sumario I. NORMATIVA TRIBUTARIA RELEVANTE II. OTRA NORMATIVA DE INTERÉS III. NORMATIVA EN TRAMITACIÓN ÍNDICE I.- NORMATIVA TRIBUTARIA RELEVANTE.......3 1.- Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de

Más detalles

La Agencia Tributaria inicia un control exhaustivo de la economía digital y fomentará la detección precoz de actividades ocultas

La Agencia Tributaria inicia un control exhaustivo de la economía digital y fomentará la detección precoz de actividades ocultas Nota de prensa MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AGENCIA TRIBUTARIA GABINETE DE PRENSA Plan de Control Tributario 2014 La Agencia Tributaria inicia un control exhaustivo de la economía

Más detalles

Acciones Preferentes.

Acciones Preferentes. Acciones Preferentes. (Ley 10/2014, de 26 de junio) Requisitos para la computabilidad de las participaciones preferentes a efectos de la normativa de solvencia y régimen fiscal aplicable a las mismas así

Más detalles

INFORMATIVA DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS, Y OPERACIONES FINANCIERAS PARTICIPACIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL O DEL PATRIMONIO DE LAS

INFORMATIVA DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS, Y OPERACIONES FINANCIERAS PARTICIPACIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL O DEL PATRIMONIO DE LAS Departamento de Gestión Tributaria PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN EHA/3514/2009, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO 181 DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS,

Más detalles

LEY DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN

LEY DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN LEY DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN Tercera entrega: Novedades en el ámbito laboral y de la seguridad social Tal y como ya anunciamos en nuestras anteriores entregas, el pasado sábado,

Más detalles

PRINCIPALES NOVEDADES DEL IRPF EN EL EJERCICIO 2.014.

PRINCIPALES NOVEDADES DEL IRPF EN EL EJERCICIO 2.014. PRINCIPALES NOVEDADES DEL IRPF EN EL EJERCICIO 2.014. 1.-Exenciones. Se limita a la cantidad de 180.000 euros, el importe de la exención de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador contempladas

Más detalles

DECLARACIÓN DE LA RENTA: NOVEDADES QUE AFECTAN A LA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS

DECLARACIÓN DE LA RENTA: NOVEDADES QUE AFECTAN A LA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS DECLARACIÓN DE LA RENTA: NOVEDADES QUE AFECTAN A LA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS Viernes, 26 de Abril de 2013 Dolores Salas Vázquez Abogado del Área de Fiscal Número de colegiada 55.573 En los últimos meses

Más detalles

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES CIERRE EJERCICIO 2013

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES CIERRE EJERCICIO 2013 Telf. +34 93 494 01 31 escura@escura.com www.escura.com Circular nº 25/14 - Marzo 2014 Pagina 1/7 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES CIERRE EJERCICIO 2013 Como consecuencia de las numerosas modificaciones tributarias

Más detalles

LA REFORMA FISCAL Pincipales novedades introducidas en el IRPF, Impuesto sobre Sociedades, e Impuesto sobre el Valor Añadido

LA REFORMA FISCAL Pincipales novedades introducidas en el IRPF, Impuesto sobre Sociedades, e Impuesto sobre el Valor Añadido OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS LA REFORMA FISCAL Pincipales novedades introducidas en el IRPF, Impuesto sobre Sociedades, e Impuesto sobre el Valor Añadido ÍNDICE 1.- INTRODUCCIÓN.. Página

Más detalles

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES El impuesto sobre Sociedades grava la renta, con independencia del lugar donde se hubiere producido y cualquiera que fuere la residencia del pagador, obtenida por las siguientes

Más detalles

Principales cambios Ley 27/2014. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

Principales cambios Ley 27/2014. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Principales cambios Ley 27/2014. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. A continuación y de forma muy resumida les indicamos los más significativos: Igualación de tipos impositivos al 25% (28% para ejercicio 2015

Más detalles

Morera Bargués Asesores, SL. Gran Vía Carlos III 94 3ª Torre Oeste 08028 Barcelona. Teléfono: 93.330.80.51

Morera Bargués Asesores, SL. Gran Vía Carlos III 94 3ª Torre Oeste 08028 Barcelona. Teléfono: 93.330.80.51 NUM-CONSULTA V1865-14 ÓRGANO SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas FECHA-SALIDA 11/07/2014 NORMATIVA TRLIS RD Leg 4/2004, arts: 10.3, 14, 19. DESCRIPCIÓN- HECHOS La entidad consultante es una entidad

Más detalles

Aprofiti l any 2014 perquè ve la reforma fiscal

Aprofiti l any 2014 perquè ve la reforma fiscal Aprofiti l any 2014 perquè ve la reforma fiscal CONSEJOS DE RENTA 2 REPARTO DE DIVIDENDOS Si usted es socio de una empresa con reservas acumuladas y tiene poder de decisión en el reparto de éstas, sería

Más detalles

Contrato del trabajador económicamente dependiente para la realización de la actividad económica o profesional.

Contrato del trabajador económicamente dependiente para la realización de la actividad económica o profesional. RESUMEN DEL PROYECTO DEL REAL DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLA EL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO EN MATERIA DE CONTRATO DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIETE Y SU REGISTRO Y SE CREA EL REGISTRO

Más detalles

FICHAS DE LEGISLACIÓN

FICHAS DE LEGISLACIÓN FICHAS DE LEGISLACIÓN OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS ÁREA PROCESAL CIVIL LEY 17/2014, DE 30 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y ÍNDICE I.

Más detalles

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DECLARACIÓN ESPECIAL Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO-LEY 12/2012 de 30 de marzo (BOE 31/3/2012) MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL REAL DECRETO-LEY 14/2012 de 20 de abril (BOE

Más detalles

TODA & NEL-LO ABOGADOS NUEVO TRATAMIENTO FISCAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SOCIO PROFESIONAL

TODA & NEL-LO ABOGADOS NUEVO TRATAMIENTO FISCAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SOCIO PROFESIONAL NUEVO TRATAMIENTO FISCAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SOCIO PROFESIONAL 1. LaLey26/2014,de27denoviembre,dereformadelIRPF, da un nuevo tratamiento en este Impuesto a las retribucionespercibidasporlossociosporrazóndeserviciosprestadosasusociedad,habiendooptadoel

Más detalles

NOVEDADES FISCALES DE LA LEY DE PRESUPUESTOS PARA 2013 Y DE LA LEY DE MEDIDAS TRIBUTARIAS

NOVEDADES FISCALES DE LA LEY DE PRESUPUESTOS PARA 2013 Y DE LA LEY DE MEDIDAS TRIBUTARIAS Telf. +34 93 494 01 31 escura@escura.com www.escura.com Circular nº 3/13 - Enero 2013 Pagina 1/7 NOVEDADES FISCALES DE LA LEY DE PRESUPUESTOS PARA 2013 Y DE LA LEY DE MEDIDAS TRIBUTARIAS 1. IMPUESTO SOBRE

Más detalles

REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Valencia, 15 de diciembre 2015. Estimado cliente. El pasado 27 de noviembre de 2014 se aprobó una Reforma Fiscal que ha entrado en vigor de forma escalonada en este ejercicio 2015 y el próximo 2016, y

Más detalles

INFORME SOBRE UNIONS TEMPORALS D EMPRESES (U.T.E.)

INFORME SOBRE UNIONS TEMPORALS D EMPRESES (U.T.E.) INFORME SOBRE UNIONS TEMPORALS D EMPRESES (U.T.E.) DOCUMENT INFORMATIU Document presentat a la Comissió d Economia i Infrastructures del Consell de Govern del dia 9 de desembre de 2004. DOCUMENT CG 8/12

Más detalles

RECUPERACIÓN IVA IMPAGADOS

RECUPERACIÓN IVA IMPAGADOS Circular 07/2015 Valencia, 19 de febrero de 2015 RECUPERACIÓN IVA IMPAGADOS (Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, Art. 80. tres y cuatro, Modificados por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre;

Más detalles

Iure Abogados crea un grupo de trabajo para asesorar a los inversores de Nueva Rumasa

Iure Abogados crea un grupo de trabajo para asesorar a los inversores de Nueva Rumasa Iure Abogados crea un grupo de trabajo para asesorar a los inversores de Nueva Rumasa Madrid, 21 de febrero El despacho ha abierto una línea de asesoramiento específico para los afectados por el caso de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE VIVIENDA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE VIVIENDA Núm. 86 Miércoles 8 de abril de 2009 Sec. I. Pág. 33207 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE VIVIENDA 5849 Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1472/2007, de

Más detalles

: BOMEH: PUBLICADO EN:

: BOMEH: PUBLICADO EN: TÍTULO: Orden HAP/523/2015, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto

Más detalles

LOS PAGOS FRACCIONADOS A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES EN EL EJERCICIO 2015

LOS PAGOS FRACCIONADOS A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES EN EL EJERCICIO 2015 LOS PAGOS FRACCIONADOS A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES EN EL EJERCICIO 2015 «De la gran importancia de realizar una adecuada elección del sistema de pago fraccionado» 10 de febrero de 2015 PAGOS

Más detalles

I. Representante fiscal en España para entidades que pretendan operar en régimen de libre prestación de servicios.

I. Representante fiscal en España para entidades que pretendan operar en régimen de libre prestación de servicios. SECRETARÍA DE ESTADO, ANEXO SOBRE NORMAS DE INTERÉS GENERAL APLICABLES A ENTIDADES QUE OPERAN EN ESPAÑA EN RÉGIMEN DE LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DERECHO DE ESTABLECIMIENTO ( VIDA Y NO VIDA) La relación

Más detalles

1. OBJETO Y RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS 2. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS

1. OBJETO Y RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS 2. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS 12-2013 Noviembre, 2013 REAL DECRETO 908/2013, DE 22 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES AFECTADOS POR PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN

Más detalles

Real Decreto xxx/2013, de x de x, sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador.

Real Decreto xxx/2013, de x de x, sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador. Real Decreto xxx/2013, de x de x, sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador. La disposición adicional vigésima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto

Más detalles

LEGAL FLASH I ÁREA LABORAL

LEGAL FLASH I ÁREA LABORAL LEGAL FLASH I ÁREA LABORAL Julio de 2014 REAL DECRETO 625/2014, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN LOS PRIMEROS

Más detalles

ALCÁNTARA, BLAY A & DEL COSO ABOGADOS. NUEVOS MODELOS 202-222 PAGOS FRACCIONES IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Orden HAP/523/2015 (BOE 27-03-2015)

ALCÁNTARA, BLAY A & DEL COSO ABOGADOS. NUEVOS MODELOS 202-222 PAGOS FRACCIONES IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Orden HAP/523/2015 (BOE 27-03-2015) NUEVOS MODELOS 202-222 PAGOS FRACCIONES IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Orden HAP/523/2015 (BOE 27-03-2015) INDICE-resumen enlazado con texto íntegro ART Exposición motivos. 1 Modificación Orden EHA/1721/2011

Más detalles

NUM-CONSULTA V1424-14 ORGANO

NUM-CONSULTA V1424-14 ORGANO NUM-CONSULTA V1424-14 ORGANO SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas FECHA-SALIDA 29/05/2014 NORMATIVA LIRPF, 35/2006, Arts. 7.e) y 18. RIRPF, RD/2007, Art. 11. DESCRIPCION-HECHOS El 31

Más detalles

NUEVAS DEDUCCIONES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. LEY 27/2014 (REFORMA FISCAL) CIRCULAR DEPARTAMENTO FISCAL-CONTABLE MARZO 2014

NUEVAS DEDUCCIONES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. LEY 27/2014 (REFORMA FISCAL) CIRCULAR DEPARTAMENTO FISCAL-CONTABLE MARZO 2014 NUEVAS DEDUCCIONES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. LEY 27/2014 (REFORMA FISCAL) CIRCULAR DEPARTAMENTO FISCAL-CONTABLE MARZO 2014 Con la aprobación de la Ley 27/2014 se introducen dos nuevas reservas contables

Más detalles

En rojo las noticias que favorecen a la Administración y en verde. las que favorecen a los obligados tributarios

En rojo las noticias que favorecen a la Administración y en verde. las que favorecen a los obligados tributarios FISCALMANÍA NÚMERO 49 Noviembre 2013 www.fiscalmania.es NOTICIAS QUE DEBEMOS CONOCER En rojo las noticias que favorecen a la Administración y en verde las que favorecen a los obligados tributarios Proyecto

Más detalles

LEGAL FLASH I ÁREA MERCANTIL

LEGAL FLASH I ÁREA MERCANTIL LEGAL FLASH I ÁREA MERCANTIL LEY 14/2013, DE 27 DE SEPTIEMBRE, DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN PRINCIPALES NOVEDADES CONCURSALES Septiembre de 2013 La Ley 14/2013, de apoyo a los

Más detalles

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Miembro de IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades en materia de imputación temporal, actualiza el principio de devengo en consonancia con el recogido

Más detalles

NUEVA LEY CONCURSAL: DEROGACIÓN DE MÁS DERECHOS SOCIALES

NUEVA LEY CONCURSAL: DEROGACIÓN DE MÁS DERECHOS SOCIALES NUEVA LEY CONCURSAL: DEROGACIÓN DE MÁS DERECHOS SOCIALES En el BOE de 10-07-03 apareció publicada la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en materia de lo que hasta ahora venían a constituir procedimientos

Más detalles

FISCALIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS: ESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL, POLÍTICAS RETRIBUTIVAS Y GESTIÓN DE LA INSOLVENCIA Y LA MOROSIDAD

FISCALIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS: ESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL, POLÍTICAS RETRIBUTIVAS Y GESTIÓN DE LA INSOLVENCIA Y LA MOROSIDAD FISCALIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS: ESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL, POLÍTICAS RETRIBUTIVAS Y GESTIÓN DE LA INSOLVENCIA Y LA MOROSIDAD Joaquín Cuesta Domínguez 10 de marzo de 2009 FISCALIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS

Más detalles

Boletín de Actualidad Fiscal, Laboral y de Seguridad Social

Boletín de Actualidad Fiscal, Laboral y de Seguridad Social Boletín de Actualidad Fiscal, Laboral y de Seguridad Social La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría jurídica o técnica alguna.

Más detalles

QUÉ NOVEDADES INTRODUCE LA REFORMA FISCAL DEL IRPF PARA LOS

QUÉ NOVEDADES INTRODUCE LA REFORMA FISCAL DEL IRPF PARA LOS QUÉ NOVEDADES INTRODUCE LA REFORMA FISCAL DEL IRPF PARA LOS AUTÓNOMOS (EMPRESARIOS Y PROFESIONALES)? Entre otras novedades, se reduce a 500.000 el importe neto de la cifra de negocios que no debe superar

Más detalles

REAL DECRETO 1108/1999, DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE CUENTA CORRIENTE EN MATERIA TRIBUTARIA. *

REAL DECRETO 1108/1999, DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE CUENTA CORRIENTE EN MATERIA TRIBUTARIA. * REAL DECRETO 1108/1999, DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE CUENTA CORRIENTE EN MATERIA TRIBUTARIA. * (B.O.E. núm. 161 de 7 de julio de 1999) La Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos

Más detalles

LEGAL FLASH I FINANCIERO Y TRIBUTARIO

LEGAL FLASH I FINANCIERO Y TRIBUTARIO LEGAL FLASH I FINANCIERO Y TRIBUTARIO 8 de julio de 2014 MEDIDAS TRIBUTARIAS CONTENIDAS EN EL REAL DECRETO-LEY 8/2014, DE 4 DE JULIO, DE APROBACIÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA EL CRECIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD

Más detalles

Acuerdo de préstamo colectivo para financiar proyectos de impacto

Acuerdo de préstamo colectivo para financiar proyectos de impacto Acuerdo de préstamo colectivo para financiar proyectos de impacto A) Intervinientes 1. La entidad Granja Escola Terapèutica L Auró, S.L.L., con domicilio en Camí de l Ermita de Sant Salvador, polígono

Más detalles

Guía Práctica: SOCIEDADES MERCANTILES

Guía Práctica: SOCIEDADES MERCANTILES Guía Práctica: SOCIEDADES MERCANTILES ARAG SE, Sucursal en España, advierte que queda absolutamente prohibido cualquier tipo de reproducción Índice del documento 1. Introducción... 3 2. Sociedad de Responsabilidad

Más detalles

Novedades Fiscales Mayo 2008

Novedades Fiscales Mayo 2008 DEPARTAMENTO FISCAL Mayo 2008 Novedades Fiscales Mayo 2008 El departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Administración Tributaria ha publicado recientemente un informe, cuyo objetivo es

Más detalles

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS FICHA LEGISLATIVA ÁREA NORMATIVA

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS FICHA LEGISLATIVA ÁREA NORMATIVA FICHA LEGISLATIVA OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS ÁREA NORMATIVA REAL DECRETO LEY 1/2015, DE 27 DE FEBRERO, DE MECANISMO DE SEGUNA OPORTUNIDAD, REDUCCIÓN DE CARGA FINANCIERA Y OTRAS MEDIDAS

Más detalles

MODIFICACIONES OPERADAS EN LA LEY CONCURSAL POR LA LEY DE EMPRENDEDORES

MODIFICACIONES OPERADAS EN LA LEY CONCURSAL POR LA LEY DE EMPRENDEDORES MODIFICACIONES OPERADAS EN LA LEY CONCURSAL POR LA LEY DE EMPRENDEDORES Introducción La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (en adelante, Ley de Emprendedores),

Más detalles

Asesoría Laboral Y Fiscal

Asesoría Laboral Y Fiscal Asesoría Laboral Y Fiscal OBJETIVOS La primera parte del curso está destinada a dominar los conceptos legales y económicos relacionados con las nóminas y los contratos de trabajo. Entender los aspectos

Más detalles

Incidencia del Real Decreto Ley 20/2011 en las coberturas de riesgos de los planes de pensiones de los empleados y empleadas del sector público

Incidencia del Real Decreto Ley 20/2011 en las coberturas de riesgos de los planes de pensiones de los empleados y empleadas del sector público Incidencia del Real Decreto Ley 20/2011 en las coberturas de riesgos de los planes de pensiones de los empleados y empleadas del sector público 20 de abril de 2012 El artículo 2.3 del Real Decreto Ley

Más detalles

Curso: DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PYMES

Curso: DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PYMES Curso: DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PYMES Código: 1319 Familia Profesional: Administración y gestión Acreditación: Formación reconocida a través de vías no formales Modalidad: Distancia Duración: 150 horas Objetivos:

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 114 MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2012 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 49 MADRID RÉGIMEN ECONÓMICO Pleno del Ayuntamiento Secretaría General Acuerdo del Pleno de 26 de septiembre de 2012, por

Más detalles

RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL IRPF

RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL IRPF RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL IRPF DEFINICIÓN Son considerados rendimientos de actividades económicas todos los procedentes del trabajo personal o del capital, siempre que supongan por parte

Más detalles

E studios y Colaboraciones

E studios y Colaboraciones E studios y Colaboraciones E LA COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS Y DEUDAS TRIBUTARIAS DEL PROPIO OBLIGADO TRIBUTARIO Y LA CESIÓN DE CRÉDITOS DE UN OBLIGADO TRIBUTARIO PARA LA CANCELACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS

Más detalles

SUMARIO. fiscal. I. Reforma Laboral 2012. Nota explicativa de la AEAT sobre la deducción por creación de empleo de la Ley 3/2012.

SUMARIO. fiscal. I. Reforma Laboral 2012. Nota explicativa de la AEAT sobre la deducción por creación de empleo de la Ley 3/2012. SUMARIO fiscal I. Reforma Laboral 2012 II. Nota explicativa de la AEAT sobre la deducción por creación de empleo de la Ley 3/2012 miscelánea III. Calendario fiscal www.seneor.com Esta Circular Informativa

Más detalles

APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD FISCAL

APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD FISCAL INFORME INFORME APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD MARZO 2.011 SUMARIO 1. DIRECTRICES DEL PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO PARA 2011 Se establecen las directrices del Plan de Control Tributario para 2011 2. NUEVO RÉGIMEN

Más detalles

No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad con terceros.

No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad con terceros. EL TRABAJADOR AUTONOMO DEPENDIENTE (TRADE) Se trata de una figura específica entre los trabajadores autónomos, que cuenta con un régimen jurídico propio y diferenciado, y que se sitúa en la frontera entre

Más detalles

Modificación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental

Modificación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental LEY 11/2014, DE 3 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 26/2007, DE 23 DE OCTUBRE, DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL Boletín Oficial del Estado, de 4 de julio de 2014 Modificación de la Ley de Responsabilidad

Más detalles

Los depósitos bancarios

Los depósitos bancarios Depósitos Bancarios 2015 Guías 15 Depósitos bancarios Los depósitos bancarios se caracterizan por ser contratos por los cuales una de las partes (una persona o una entidad) entrega a la otra, generalmente

Más detalles

NOVEDADES LEGISLATIVAS ÁREA LABORAL 2012. Beatriz Prieto bprieto@deloitte.es

NOVEDADES LEGISLATIVAS ÁREA LABORAL 2012. Beatriz Prieto bprieto@deloitte.es NOVEDADES LEGISLATIVAS ÁREA LABORAL 2012 Beatriz Prieto bprieto@deloitte.es 6 de febrero de 2013 Índice 1.Principales novedades en materia de Despido Colectivo. 2.En qué sentido se han pronunciado los

Más detalles

1. Quién no tiene que declarar en el IRPF:

1. Quién no tiene que declarar en el IRPF: 1. Quién no tiene que declarar en el IRPF: 1.1 Los contribuyentes que hayan obtenido en el ejercicio 2014 rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o conjunta:

Más detalles

CIE AUTOMOTIVE, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 30 DE ABRIL DE 2013

CIE AUTOMOTIVE, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 30 DE ABRIL DE 2013 CIE AUTOMOTIVE, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 30 DE ABRIL DE 2013 PROPUESTAS DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LOS PUNTOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA PRIMERO.- Examen y aprobación, en su

Más detalles

FISCAL CONTABLE LABORAL ABOGADOS TRIBUTARIO CORPORATE - RRHH Diciembre 11- nº94 VUELVE EL IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO

FISCAL CONTABLE LABORAL ABOGADOS TRIBUTARIO CORPORATE - RRHH Diciembre 11- nº94 VUELVE EL IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO FISCAL CONTABLE LABORAL ABOGADOS TRIBUTARIO CORPORATE - RRHH Diciembre 11- nº94 VUELVE EL IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO 1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES: 1.1. CARÁCTER TEMPORAL: El restablecimiento del impuesto

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID) Ordenanza Fiscal nº 6 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID) Ordenanza Fiscal nº 6 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID) Ordenanza Fiscal nº 6 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS Artículo 1.- Hecho imponible El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter

Más detalles

LEY 26/2014, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL IRPF

LEY 26/2014, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL IRPF LEY 26/2014, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL IRPF A continuación, resumimos las principales novedades introducidas en la Ley del IRPF que, con carácter general, entrarán en vigor a partir del próximo 1 de

Más detalles

NOTA SOBRE CONTENIDOS DEL REAL DECRETO DE DESARROLLO DEL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO

NOTA SOBRE CONTENIDOS DEL REAL DECRETO DE DESARROLLO DEL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES SECRETARÍA GENERAL DE EMPLEO DIRECCIÓN GENERAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL, DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y DEL FONDO SOCIAL EUROPEO NOTA SOBRE CONTENIDOS DEL REAL DECRETO DE DESARROLLO

Más detalles

Reforma fiscal Julio 2015.

Reforma fiscal Julio 2015. INTRODUCCIÓN. Durante el pasado mes de julio han entrado en vigor una serie de reformas fiscales, con aplicación inmediata desde su publicación y algunas de las medidas a aplicar desde el 01/01/2015. Dichas

Más detalles

- el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y

- el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. * * * MEDIDAS TRIBUTARIAS (BOE 28-02-15) PDF (BOE-A-2015-2109

Más detalles

CONSULTAS VINCULANTES. Dirección General de Tributos (DGT) SOCIEDADES (RD Leg 4/2004)

CONSULTAS VINCULANTES. Dirección General de Tributos (DGT) SOCIEDADES (RD Leg 4/2004) CONSULTAS VINCULANTES. Dirección General de Tributos (DGT) SOCIEDADES (RD Leg 4/2004) NÚM. CONSULTA V1327-11 FECHA SALIDA 25/05/2011 Exención para evitar la doble imposición internacional. Actividad hotelera.

Más detalles

NOTA INFORMATIVA SOBRE REAL DECRETO LEY 20/2012, DE 13 DE JUNIO

NOTA INFORMATIVA SOBRE REAL DECRETO LEY 20/2012, DE 13 DE JUNIO NOTA INFORMATIVA SOBRE REAL DECRETO LEY 20/2012, DE 13 DE JUNIO En el BOE de 14 de julio de 2012 se ha publicado el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria

Más detalles

CUADRO RESUMEN DE LAS NOVEDADES LEGISLATIVAS INTRODUCIDAS:

CUADRO RESUMEN DE LAS NOVEDADES LEGISLATIVAS INTRODUCIDAS: CUADRO RESUMEN DE LAS NOVEDADES LEGISLATIVAS INTRODUCIDAS: Impuesto Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Impuesto sobre Sociedades Novedad introducida página circular Eliminación de la deducción

Más detalles

PROBLEMÁTICA DE LOS AVALISTAS FRENTE A LOS PRÉSTAMOS O CRÉDITOS POR PARTE DE UNA

PROBLEMÁTICA DE LOS AVALISTAS FRENTE A LOS PRÉSTAMOS O CRÉDITOS POR PARTE DE UNA PROBLEMÁTICA DE LOS AVALISTAS FRENTE A LOS PRÉSTAMOS O CRÉDITOS POR PARTE DE UNA ENTIDAD BANCARIA Actualmente la concesión de una póliza de crédito o de cualquier tipo de préstamo por parte de una entidad

Más detalles

Artículo 13.2.e) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

Artículo 13.2.e) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. DEDUCIBILIDAD DOTACIÓN PROVISIONES TÉCNICAS Artículo 13.2.e) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, Provisión para riesgos y gastos. 2. No obstante lo establecido en el apartado anterior

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO Núm. 52 Sábado 1 de marzo de 2014 Sec. I. Pág. 19339 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 2220 Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación

Más detalles

ORDENANZA Nº 27 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

ORDENANZA Nº 27 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ORDENANZA Nº 27 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Artículo 1. Fundamento y naturaleza En uso de las facultades concedidas por los artículos

Más detalles

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES CRITERIOS INTERPRETATIVOS FACILITADOS POR LA RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2012, de la DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS, en relación con la limitación en la deducibilidad de gastos financieros en el Impuesto

Más detalles

SITUACIÓN DE LA EMPRESA

SITUACIÓN DE LA EMPRESA SITUACIÓN DE LA EMPRESA En proceso de reestructuración/refinanciación Plan de reestrucración creible: Costes (tener SAP no implica que el sistema de costes este bien!) Análisis de rentabilidad (producto,

Más detalles

LAS PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE LA REFORMA FISCAL EN EL ÁMBITO LABORAL

LAS PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE LA REFORMA FISCAL EN EL ÁMBITO LABORAL LAS PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE LA REFORMA FISCAL EN EL ÁMBITO LABORAL JAVIER RAGUÉ SANTOS DE LAMADRID 8 DE MAYO DE 2015 ASPECTOS FISCALES DE LA EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO IRPF Exención de

Más detalles

Principales novedades introducidas en el IRPF para el ejercicio 2012

Principales novedades introducidas en el IRPF para el ejercicio 2012 Principales novedades introducidas en el IRPF para el ejercicio 2012 by Redaccion - Viernes, abril 19, 2013 http://www.diariojuridico.com/especiales-2/principales-novedades-introducidas-en-el-irpf-para-el-ejercici

Más detalles

PROPUESTA DE ACUERDOS

PROPUESTA DE ACUERDOS PROPUESTA DE ACUERDOS PRIMERO RATIFICACIÓN Y, EN SU CASO, NOMBRAMIENTO DEL CONSEJERO INDEPENDIENTE, INVERLAND DULCE, S.L.U., DESIGNADO POR COOPTACIÓN Nombrar como miembro del Consejo de Administración

Más detalles

CÓMO AFECTARÁ LA REFORMA FISCAL DEL IRPF A LOS RENDIMIENTOS DEL

CÓMO AFECTARÁ LA REFORMA FISCAL DEL IRPF A LOS RENDIMIENTOS DEL CÓMO AFECTARÁ LA REFORMA FISCAL DEL IRPF A LOS RENDIMIENTOS DEL TRABAJO O ASALARIADOS? Entre otras novedades, se prevé un nuevo límite cuantitativo a la exención de las indemnizaciones laborales por despido

Más detalles

Guías 14. Renta Variable. Renta Variable 2014

Guías 14. Renta Variable. Renta Variable 2014 Renta Variable 2014 Guías 14 Renta Variable Las acciones son títulos valores que representan una parte proporcional del capital social de una sociedad y como tales otorgan a sus titulares la calidad de

Más detalles

(Texto aprobado por acuerdo del Consejo de Administración de 23 de septiembre de 2015)

(Texto aprobado por acuerdo del Consejo de Administración de 23 de septiembre de 2015) POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS DE GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. (Texto aprobado por acuerdo del Consejo de Administración de 23 de septiembre de 2015) POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE

Más detalles