GOOD NEWS!!! HOUSING AUTHORITY HAS INCREASED ITS PAYMENT STANDARDS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) FOR TENANTS

Save this PDF as:

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "GOOD NEWS!!! HOUSING AUTHORITY HAS INCREASED ITS PAYMENT STANDARDS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) FOR TENANTS"

Transcripción

1 GOOD NEWS!!! HOUSING AUTHORITY HAS INCREASED ITS PAYMENT STANDARDS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) FOR TENANTS 1. WHAT IS THE GOOD NEWS? Effective February 1, 2016, the Housing Authority has increased its Voucher Payment Standards. If you are searching for a new place to live, the increased payment standards may mean that you are able to find more homes that you can afford to rent! 2. WHAT IS A VOUCHER PAYMENT STANDARD? The Voucher Payment Standard is the maximum monthly rent assistance that the Housing Authority will pay to an owner who rents to a tenant with a Section 8 voucher. The payment standard is based on your family voucher size or unit size (see question #4), whichever is lower. Note: the payment standard is not a cap on how much rent the owner can charge for the unit. Below are the new Section 8 payment standards for the County of Santa Clara. Bedroom Size Monthly Payment Standard as of 2/1/ BR $1,482 1 BR $1,740 2 BR $2,193 3 BR $3,054 4 BR $3,407 5 BR $3,918 6 BR $4,429 Single Room Occupany $1,112 Mobile Home Space/Pad $ HOW WILL THE INCREASED PAYMENT STANDARD AFFECT ME? When you find a unit to rent, the Housing Authority of the County of Santa Clara (HACSC) will determine whether the rent the owner is requesting is reasonable compared to similar units in the area. (The unit must also pass a HACSC inspection.) The HACSC-approved rent that the owner may charge is the lower of the owner-requested rent or the reasonable rent as determined by HACSC. If you choose to rent a unit with an HACSC-approved rent that is equal to or below your payment standard, you will pay 32% of your gross monthly income (or $50, whichever is higher) towards the rent each month and the Housing Authority will pay the remainder of the rent. If the HACSC-approved rent is more than the payment standard amount, your rent portion will be 32% of your gross monthly income plus the difference between the payment standard and the contract rent (the total of these two amounts cannot be more than 40% of your gross monthly income). If you cannot afford that amount, you will probably want to look for a unit with a rent amount at or under your new payment standard.

2 4. WHAT IS MY VOUCHER SIZE? Please note that the family s voucher size does not dictate how large a rental home you can rent. However, the voucher size does affect the payment standard that is used in the rent calculation. You can find your family voucher size (unit size) here on your voucher. 5. IF I HAVE MORE QUESTIONS OR NEED ADDITIONAL INFORMATION, WHAT DO I DO? If you have more questions or need additional information, you may call the Housing Authority at (408) or TTD (408) If you have a disability and need a reasonable accommodation to have a higher payment standard so you can rent a home that is better suited for the needs of your disability, contact your Housing Programs Specialist or the Housing Authority at (408)

3 TIN TỐT!!! Sở GIA CƯ (HOUSING AUTHORITY) ĐÃ NÂNG KHOảN TIềN THANH TOÁN TIÊU CHUẩN CủA MÌNH NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP DÀNH CHO NGƯỜI THUÊ NHÀ 1. TIN TốT LÀ GÌ? Có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2016, Housing Authority đã nâng Khoản Tiền Thanh Toán Phiếu Trợ Cấp Tiêu Chuẩn của mình. Nếu quý vị đang tìm một nơi ở mới, thì khoản tiền thanh toán tiêu chuẩn nâng cao này có thể có nghĩa là quý vị có khả năng tìm được nhiều nhà hơn mà quý vị có thể đủ khả năng thuê! 2. KHOảN TIềN THANH TOÁN PHIếU TRợ CấP TIÊU CHUẩN LÀ GÌ? Khoản tiền thanh toán phiếu trợ cấp tiêu chuẩn là khoản trợ cấp tối đa tiền thuê nhà hàng tháng mà Housing Authority sẽ thanh toán cho chủ nhà cho người thuê thuê nhà với phiếu trợ cấp Phần 8. Khoản tiền thanh toán tiêu chuẩn dựa trên số phòng ngủ gia đình nhận được phiếu trợ cấp hoặc quy mô căn hộ (xem câu hỏi #4), nếu điều nào nhỏ hơn. Lưu ý: khoản tiền thanh toán tiêu chuẩn không phải là khoản tối đa tiền thuê nhà mà chủ nhà có thể tính cho từng căn hộ. Dưới đây là khoản tiền thanh toán tiêu chuẩn Phần 8 mới đối với Quận Santa Clara. Số lượng phòng ngủ Khoản tiền thanh toán tiêu chuẩn hàng tháng kể từ ngày 2/1/ phòng ngủ $1,482 1 phòng ngủ $1,740 2 phòng ngủ $2,193 3 phòng ngủ $3,054 4 phòng ngủ $3,407 5 phòng ngủ $3,918 6 phòng ngủ $4,429 Sử dụng phòng đơn $1,112 Không gian nhà di động $ KHOảN TIềN THANH TOÁN TIÊU CHUẩN NÂNG CAO Sẽ ảnh HƯởNG ĐếN TÔI NHƯ THế NÀO? Khi quý vị tìm được một căn hộ để thuê, HACSC (Sở Lý Gia Cư Quận Santa Clara) sẽ xác định xem số tiền cho thuê mà chủ hộ yêu cầu có hợp lý không so với các căn hộ trong khu vực. (Căn hộ phải đạt yêu cầu kiểm tra của HACSC.) Tiền thuê nhà được HACSC chấp thuận mà chủ nhà có thể tính là khoản tiền thấp hơn số tiền thuê nhà mà chủ hộ yêu cầu hoặc số tiền thuê nhà hợp lý do HACSC xác định. Nếu quý vị quyết định thuê căn hộ với số tiền thuê nhà được HACSC chấp thuận bằng hoặc thấp hơn khoản tiền thanh toán tiêu chuẩn, thì quý vị sẽ thanh toán 32% thu nhập tổng cộng hàng tháng của mình (hoặc $50, nếu khoản nào cao hơn) đối với tiền thuê nhà mỗi tháng và Housing Authority sẽ thanh toán khoản tiền thuê nhà còn lại. Nếu số tiền thuê nhà được HACSC chấp thuận cao hơn số tiền thanh toán tiêu chuẩn, phần tiền thuê nhà của quý vị sẽ là 32% thu nhập tổng cộng hàng tháng của quý vị cộng với khoản chênh lệch giữa khoản tiền thanh toán tiêu chuẩn và khoản tiền thuê nhà theo hợp đồng (tổng cộng hai khoản tiền này không được cao hơn 40% thu nhập tổng cộng hàng tháng của quý vị). Nếu quý vị không đủ khả năng thanh toán số tiền đó, quý vị có thể muốn tìm kiếm một căn hộ có số tiền thuê nhà ở mức hoặc thấp hơn khoản tiền thanh toán tiêu chuẩn mới của mình.

4 4. Số PHÒNG NGủ GIA ĐÌNH NHậN ĐƯợC PHIếU TRợ CấP LÀ GÌ? Xin lưu ý rằng số phòng ngủ gia đình nhận được phiếu trợ cấp không cho thấy mức độ lớn nhỏ của ngôi nhà mà quý vị có thể thuê. Tuy nhiên, số phòng ngủ gia đình nhận được phiếu trợ cấp ảnh hưởng đến khoản tiền thanh toán tiêu chuẩn được sử dụng để tính tiền thuê nhà. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về số phòng ngủ gia đình nhận được phiếu trợ cấp (quy mô căn hộ) ở đây trên phiếu trợ cấp của quý vị. 5. NếU TÔI CÓ THÊM CÂU HỏI HOặC CầN THÊM THÔNG TIN, TÔI Sẽ LÀM GÌ? Nếu quý vị có thêm câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, quý vị có thể gọi đến Housing Authority theo số (408) hoặc TTD (408) Nếu quý vị có khuyết tật và cần phương tiện thích hợp để có khoản tiền thanh toán tiêu chuẩn cao hơn để quý vị có thể thuê được nhà ở tốt hơn, phù hợp với nhu cầu khuyết tật của mình hơn, xin hãy liên hệ Chuyên gia Housing Programs (Chương Trình Nhà Ở) hoặc Housing Authority theo số (408)

5 BUENAS NOTICIAS!!! HOUSING AUTHORITY HA AUMENTADO SUS MONTOS ESTÁNDAR DE PAGO PREGUNTAS FRECUENTES PARA LOS ARRENDATARIOS 1. CUÁL ES LA BUENA NOTICIA? A partir del 1 de febrero de 2016, la Housing Authority ha aumentado sus montos estándar de vales de pago. Si está buscando un nuevo lugar para vivir, los montos estándar de pago más altos posiblemente le permitan encontrar más viviendas que usted podrá alquilar! 2. QUÉ ES UN MONTO ESTÁNDAR DE VALE DE PAGO? El monto estándar del vale pago es la asistencia máxima mensual para el pago del alquiler que la Housing Authority le pagará al propietario que le alquila a un arrendatario con un vale de la Sección 8. El monto estándar de pago se basa en el importe del vale de su grupo familiar o el tamaño de la unidad de vivienda (vea la pregunta número 4), lo que sea menor. Nota: el monto estándar de pago no es un límite máximo para el alquiler que puede cobrar el propietario por la vivienda. A continuación, se indican los nuevos montos estándar de pago actuales de la Sección 8 para el Condado de Santa Clara. Cantidad de habitaciones Monto estándar de pago mensual a partir del 1 de febrero de hab. $1,482 1 hab. $1,740 2 hab. $2,193 3 hab. $3,054 4 hab. $3,407 5 hab. $3,918 6 hab. $4,429 Habitación individual $1,112 Espacio/estacionamiento para $876 casa rodante 3. CÓMO ME AFECTARÁ EL AUMENTO DEL MONTO ESTÁNDAR DE PAGO? Cuando encuentre una vivienda para alquilar, HACSC determinará si el propietario de la vivienda está pidiendo un alquiler razonable en comparación con viviendas similares en el área. (La vivienda también debe pasar una inspección de HACSC.) El alquiler aprobado por HACSC que puede cobrar el propietario es el monto inferior entre el alquiler solicitado por el propietario y el alquiler razonable determinado por HACSC. Si usted elige alquilar una vivienda con un alquiler aprobado por HACSC que es igual o menor que su monto estándar de pago, usted pagará el 32% de sus ingresos brutos mensuales (o $50, el monto que sea mayor) para cubrir el alquiler cada mes, y la Housing Authority pagará el resto del alquiler. Si el alquiler aprobado por HACSC es más alto que el monto estándar de pago, su porción de la renta será el 32% de sus ingresos brutos mensuales más la diferencia entre el monto estándar de pago y el alquiler indicado en el contrato (el total de estas dos cantidades no puede ser mayor que el 40% de sus ingresos brutos mensuales). Si usted no gana suficiente para pagar esa cantidad, lo más conveniente es que busque una vivienda con un alquiler que sea igual o menor que su nuevo monto estándar de pago. Jan. 13, 2016

6 4. CUÁL ES MI TAMAÑO DE VALE? Por favor tenga en cuenta que el tamaño del vale de la familia no determina el tamaño de la vivienda de alquiler que puede alquilar. Sin embargo, el tamaño del vale sí afecta el monto estándar de pago que se usa para calcular el alquiler. Puede encontrar su tamaño de vale de familia (tamaño de unidad de vivienda) aquí en su vale. 5. QUÉ HAGO SI TENGO MÁS PREGUNTAS O NECESITO INFORMACIÓN ADICIONAL? Si tiene más preguntas o si necesita información adicional, puede llamar a la Housing Authority al (408) o TTD (discapacidad total temporal) (408) Si tiene una discapacidad y necesita que se haga una adaptación razonable para tener un monto estándar de pago más alto para poder alquilar una vivienda mejor adaptada para las necesidades dictadas por su discapacidad, comuníquese con su especialista de Programas de vivienda o con la Housing Authority llamando al (408) Jan. 13, 2016

1 3Ѓ0Ќ3Ѓ6 9c...chЃ0 1i vё i bё i ca dao NguyЃ6 1n HЃ0њ6ng QuЃ6 3c

1 3Ѓ0Ќ3Ѓ6 9c...chЃ0 1i vё i bё i ca dao NguyЃ6 1n HЃ0њ6ng QuЃ6 3c 1 3Ѓ0Ќ3Ѓ6 9c...chЃ0 1i vё i bё i ca dao NguyЃ6 1n HЃ0њ6ng QuЃ6 3c Ca dao, ai cѓ0 6ng biѓ6ѓ5t lё hay. Tuy nhiёєn, cё nhiѓ6ѓ7u bё i ca dao chёіng ta Ѓ0Ќ4Ѓ6 9c Ѓ0Ќ4i Ѓ0Ќ4Ѓ6 9c lѓ5ю5i cѓ5ю7 trѓ0њ0m lѓ6ѓ1n,

Más detalles

SCAN Health Plan Directorio de Farmacias

SCAN Health Plan Directorio de Farmacias SCAN Health Plan Directorio de Farmacias Este folleto le brinda una lista de las farmacias en la red de SCAN Health Plan. Es posible que este directorio no liste todas la farmacias en la red. Es posible

Más detalles

1 3 0 3 0 0i 0 4i 6 7u v 6 7 ph 0 3 0 1ng ph p b 6 1 kh a 0 4i 6 3n tho 5Ч5i Palm Centro

1 3 0 3 0 0i 0 4i 6 7u v 6 7 ph 0 3 0 1ng ph p b 6 1 kh a 0 4i 6 3n tho 5Ч5i Palm Centro 1. M 6 6 0 3 6 0U Hi 6 3n nay, khi th 6 7 tr 0 6 6 5ng vi 6 1n th 0 0ng di 0 4 6 1ng tr 0 0m hoa 0 4ua n 6 7 th vi 6 3c l 6 5a ch 6 9n m 6 1t chi 6 5c 0 4i 6 3n tho 5Ч5i 0 6ng 0 5, nhi 6 7u t nh n 0 0ng

Más detalles

A los niños que tienen Medicaid (Asistencia Médica) Jamás debe. cobrárseles unacantidad por las recetas médicas aún cuando tengan

A los niños que tienen Medicaid (Asistencia Médica) Jamás debe. cobrárseles unacantidad por las recetas médicas aún cuando tengan Disability Rights Network of Pennsylvania 1414 N. Cameron Street Second Floor Harrisburg, PA 17103-1049 (800) 692-7443 (Voice) (877) 375-7139 (TDD) www.drnpa.org A los niños que tienen Medicaid (Asistencia

Más detalles

Phi Кu ki 6 8m tra d 0 9n s 0 7 v gia c 0 5

Phi Кu ki 6 8m tra d 0 9n s 0 7 v gia c 0 5 1 3Nha th 0 7ng k Phi Кu ki 6 8m tra d 0 9n s 0 7 v gia c 0 5 B 0 1n ch 0 0 d 0 3n c ch 0 5i 0 7n phi Кu Cu 0 9c ki 6 8m tra d 0 9n s 0 7 v gia c 0 5 B 0 1n ch 0 0 d 0 3n n y s 0 5 gi p b 0 2n c ch 0 5i

Más detalles

Guide to Health Insurance Part II: How to access your benefits and services.

Guide to Health Insurance Part II: How to access your benefits and services. Guide to Health Insurance Part II: How to access your benefits and services. 1. I applied for health insurance, now what? Medi-Cal Applicants If you applied for Medi-Cal it will take up to 45 days to find

Más detalles

El Abecedario Financiero

El Abecedario Financiero El Abecedario Financiero Unidad 4 National PASS Center 2013 Lección 5 Préstamos Vocabulario: préstamo riesgocrediticio interés obligadosolidario A lgunavezpidesdineroprestado? Dóndepuedespedirdinero prestado?

Más detalles

Learning Masters. Early: Force and Motion

Learning Masters. Early: Force and Motion Learning Masters Early: Force and Motion WhatILearned What important things did you learn in this theme? I learned that I learned that I learned that 22 Force and Motion Learning Masters How I Learned

Más detalles

Janssen Prescription Assistance. www.janssenprescriptionassistance.com

Janssen Prescription Assistance. www.janssenprescriptionassistance.com Janssen Prescription Assistance www.janssenprescriptionassistance.com Janssen Prescription Assistance What is Prescription Assistance? Prescription assistance programs provide financial help to people

Más detalles

ODJFS Bureau of Civil Rights. ODJFS Bureau of Civil Rights. ODJFS Bureau of Civil Rights. ODJFS Bureau of Civil Rights

ODJFS Bureau of Civil Rights. ODJFS Bureau of Civil Rights. ODJFS Bureau of Civil Rights. ODJFS Bureau of Civil Rights ODJFS Bureau of Civil Rights I NEED AN INTERPRETER, PLEASE. Title VI of the Civil Rights Act of 1964 prohibits discrimination on the basis of national origin. If you do not speak English well, social services,

Más detalles

programa. Hoy nuestros invitados son un camello y su cuidador. Cuál es el hábitat de este animal? no necesitan beber agua con frecuencia.

programa. Hoy nuestros invitados son un camello y su cuidador. Cuál es el hábitat de este animal? no necesitan beber agua con frecuencia. Teatro de los lectores Entrevistador: Un saludo y bienvenidos a nuestro programa. Hoy nuestros invitados son un camello y su cuidador. Cuál es el hábitat de este animal? Cuidador: Vive en el desierto.

Más detalles

2015 16 Student Eligibility Verification Advanced Placement/International Baccalaureate Test Fee Program

2015 16 Student Eligibility Verification Advanced Placement/International Baccalaureate Test Fee Program 2015 16 Student Eligibility Verification Advanced Placement (AP) and/or International Baccalaureate (IB) Exams AP Exam IB Exam AP and IB Exams I. Student Information Last Name First Name MI Grade High

Más detalles

Creating your Single Sign-On Account for the PowerSchool Parent Portal

Creating your Single Sign-On Account for the PowerSchool Parent Portal Creating your Single Sign-On Account for the PowerSchool Parent Portal Welcome to the Parent Single Sign-On. What does that mean? Parent Single Sign-On offers a number of benefits, including access to

Más detalles

Lump Sum Final Check Contribution to Deferred Compensation

Lump Sum Final Check Contribution to Deferred Compensation Memo To: ERF Members The Employees Retirement Fund has been asked by Deferred Compensation to provide everyone that has signed up to retire with the attached information. Please read the information from

Más detalles

Child Care Assistance Program Búsqueda de Trabajo

Child Care Assistance Program Búsqueda de Trabajo Child Care Assistance Program Búsqueda de Trabajo Usted ha pedido cuidado para sus niños mientras busca trabajo a través del programa de CCAP. Este programa ofrece un total de 30 días mientras busca trabajo.

Más detalles

Connection from School to Home Science Grade 5 Unit 1 Living Systems

Connection from School to Home Science Grade 5 Unit 1 Living Systems Connection from School to Home Science Grade 5 Unit 1 Living Systems Here is an activity to help your child understand human body systems. Here is what you do: 1. Look at the pictures of the systems that

Más detalles

OJO: Todos los formularios deberán llenarse en inglés. De lo contrario, no se le permitirá presentar sus documentos ante la Secretaría del Tribunal.

OJO: Todos los formularios deberán llenarse en inglés. De lo contrario, no se le permitirá presentar sus documentos ante la Secretaría del Tribunal. OJO: Todos los formularios deberán llenarse en inglés. De lo contrario, no se le permitirá presentar sus documentos ante la Secretaría del Tribunal. For Clerk s Use Only (Para uso de la Secretaria solamente)

Más detalles

SFGH FHC Healthy Children Vaccination Program Frequently Asked Questions

SFGH FHC Healthy Children Vaccination Program Frequently Asked Questions SFGH FHC Healthy Children Vaccination Program Frequently Asked Questions The Family Health Center (FHC) Healthy Children Vaccination Program at SF General Hospital (SFGH) provides immunization services

Más detalles

Chattanooga Motors - Solicitud de Credito

Chattanooga Motors - Solicitud de Credito Chattanooga Motors - Solicitud de Credito Completa o llena la solicitud y regresala en persona o por fax. sotros mantenemos tus datos en confidencialidad. Completar una aplicacion para el comprador y otra

Más detalles

Learning Masters. Early: Animal Bodies

Learning Masters. Early: Animal Bodies Learning Masters Early: Animal Bodies WhatILearned What important things did you learn in this theme? I learned that I learned that I learned that 22 Animal Bodies Learning Masters How I Learned Good readers

Más detalles

El límite mínimo para las cuentas comerciales grandes es de $2,000/mes por el uso del servicio.

El límite mínimo para las cuentas comerciales grandes es de $2,000/mes por el uso del servicio. ONNETIUT OBERTURA DEL FORMULARIO DE FAX PARA: XOOM Energy lientes omerciales No. FAX: 866.452.0053 FEHA: NOMBRE DE EMPRESARIO INDEPENDIENTE: # IDENTIFIAIÓN DE NEGOIO: ORREO ELETRÓNIO: # DE PÁGINAS: TELÉFONO:

Más detalles

Objetivo: You will be able to You will be able to

Objetivo: You will be able to You will be able to Nombre: Fecha: Clase: Hora: Título (slide 1) Las cosas _ Capítulo 2 1 (Chapter Two, First Step) Objetivo: You will be able to You will be able to First look at the other sheet of vocabulary and listen,

Más detalles

1 3K 6 2 THU 6 6T NU 0 8I HEO N 0 9I

1 3K 6 2 THU 6 6T NU 0 8I HEO N 0 9I 1 3K 6 2 THU 6 6T NU 0 8I HEO N 0 9I 1. Chu 6 5ng heo : - H 0 6 6 3ng chu 6 5ng: 0 3 0 0ng - T 0 9y, 0 3 0 0ng B 6 9c - T 0 9y Nam, 0 3 0 0ng Nam - T 0 9y B 6 9c 0 4 6 9 h 6 7ng 0 4 0 6 6 1c n 6 9ng s

Más detalles

El Viaje de Dumbo. : Hillary Blair

El Viaje de Dumbo. : Hillary Blair El Viaje de Dumbo : Hillary Blair READ THE FOLLOWING STORY. AS YOU READ, 1) HIGHLIGHT ANY VOCABULARY WORDS YOU ALREADY KNOW & 2) CIRCLE ANY COGNATES. WHEN YOU FINISH READING, YOU WILL BE GIVEN THE READING

Más detalles

Matemáticas Muestra Cuadernillo de Examen

Matemáticas Muestra Cuadernillo de Examen Matemáticas Muestra Cuadernillo de Examen Papel-Lápiz Formato Estudiante Español Versión, Grados 3-5 Mathematics Sample Test Booklet Paper-Pencil Format Student Spanish Version, Grades 3 5 Este cuadernillo

Más detalles

SAN BERNARDINO & RIVERSIDE COUNTIES. Catholic Charities. Moreno Valley Regional Center. 23623 Sunnymead Blvd., Ste. E Moreno Valley, CA 92553

SAN BERNARDINO & RIVERSIDE COUNTIES. Catholic Charities. Moreno Valley Regional Center. 23623 Sunnymead Blvd., Ste. E Moreno Valley, CA 92553 SAN BERNARDINO & COUNTIES Catholic Charities Moreno Valley Regional Center 23623 Sunnymead Blvd., Ste. E Family and Community Assistance Programs Information & Referral, Case Management Basic Needs, Emergency

Más detalles

MANUAL EASYCHAIR. A) Ingresar su nombre de usuario y password, si ya tiene una cuenta registrada Ó

MANUAL EASYCHAIR. A) Ingresar su nombre de usuario y password, si ya tiene una cuenta registrada Ó MANUAL EASYCHAIR La URL para enviar su propuesta a la convocatoria es: https://easychair.org/conferences/?conf=genconciencia2015 Donde aparece la siguiente pantalla: Se encuentran dos opciones: A) Ingresar

Más detalles

Puede pagar facturas y gastos periódicos como el alquiler, el gas, la electricidad, el agua y el teléfono y también otros gastos del hogar.

Puede pagar facturas y gastos periódicos como el alquiler, el gas, la electricidad, el agua y el teléfono y también otros gastos del hogar. SPANISH Centrepay Qué es Centrepay? Centrepay es la manera sencilla de pagar sus facturas y gastos. Centrepay es un servicio de pago de facturas voluntario y gratuito para clientes de Centrelink. Utilice

Más detalles

Administración de ingresos. Voluntaria

Administración de ingresos. Voluntaria Administración de ingresos Voluntaria Qué es Administración de ingresos (Income Management)? La Administración de ingresos (Income Management) es una manera de ayudarle a administrar su dinero a fin de

Más detalles

Si tiene cualquier pregunta llame a su trabajadora de CCAP al número de teléfono indicado abajo. Boulder County Child Care Assistance Program

Si tiene cualquier pregunta llame a su trabajadora de CCAP al número de teléfono indicado abajo. Boulder County Child Care Assistance Program Child Care Assistance Program Búsqueda de Trabajo Usted ha pedido cuidado para sus niños mientras busca trabajo a través del programa de CCAP. Este programa ofrece un total de 30 días mientras busca trabajo.

Más detalles

1. Sign in to the website, http://www.asisonline.org / Iniciar sesión en el sitio, http://www.asisonline.org

1. Sign in to the website, http://www.asisonline.org / Iniciar sesión en el sitio, http://www.asisonline.org Steps to Download Standards & Guidelines from the ASIS International Website / Pasos para Descargar los Standards & Guidelines de la Página Web de ASIS International 1. Sign in to the website, http://www.asisonline.org

Más detalles

GETTING READY FOR PARENT-TEACHER CONFERENCES PREPARÁNDOSE PARA LAS REUNIONES ENTRE PADRES Y MAESTROS

GETTING READY FOR PARENT-TEACHER CONFERENCES PREPARÁNDOSE PARA LAS REUNIONES ENTRE PADRES Y MAESTROS Kindergarten How many sounds does my child know at this time? child with reading? Is s/he keeping up with all the other students? child? How will you further my child's advanced reading skills? student

Más detalles

Un viaje en tren. Qué es o quién es? Identify each item or person. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Un viaje en tren. Qué es o quién es? Identify each item or person. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Un viaje en tren Qué es o quién es? Identify each item or person. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Copyright by The McGraw-Hill Companies, Inc. Buen viaje! Level 1 Capítulo 13 159 En el andén Write a paragraph

Más detalles

Necesita ayuda con su hipoteca?

Necesita ayuda con su hipoteca? ACTÚE AHORA PARA OBTENER LA AYUDA QUE NECESITA! Necesita ayuda con su hipoteca? Aprenda cómo lograr que el pago de su hipoteca sea más económico. Cuidado con las estafas de rescate de ejecuciones hipotecarias

Más detalles

\RESOURCE\ELECTION.S\PROXY.CSP

\RESOURCE\ELECTION.S\PROXY.CSP The following is an explanation of the procedures for calling a special meeting of the shareholders. Enclosed are copies of documents, which you can use for your meeting. If you have any questions about

Más detalles

TЃ0 0M HЃ6 4N CAO THЃ0 2Ѓ6 0NG

TЃ0 0M HЃ6 4N CAO THЃ0 2Ѓ6 0NG ChЁ o mѓ6 9ng cёўc bѓ5ю5n Ѓ0Ќ4Ё n Ѓ0Ќ4Ѓ6 9c Ѓ0Ќ4Ѓ6Ѓ1u sёўch tѓ6 9 dѓ6 5 Ёўn sёўch cho thiѓ6ѓ5t bѓ6 7 di Ѓ0Ќ4Ѓ6 1ng NguЃ6 5n: http://vnthuquan.net/ TЃ5ю5o ebook: NguyЃ6 1n Kim VЃ6 3. MЃ6 2C LЃ6 2C... 1.-

Más detalles

Expedia Traveler Preference: Cómo gestionar las reservas y los pagos

Expedia Traveler Preference: Cómo gestionar las reservas y los pagos Traveler Preference: Cómo gestionar las reservas y los pagos 1 2 3 Recibirá una notificación de la reserva tan para las reservas de como para las de. Confirme la reserva de o de a través de Partner Central.

Más detalles

Asistencia para cuidado infantil

Asistencia para cuidado infantil SPANISH Asistencia para cuidado infantil El Gobierno Australiano ofrece una gama de pagos y servicios para ayudar a las familias con los costes de cuidado infantil incluyendo: Child Care Benefit para cuidado

Más detalles

Sierra Security System

Sierra Security System Using Your SpreadNet Accessories With Your Sierra Security System Uso de Sus Accesorios SpreadNet Con Su Sistema de Seguridad Sierra SN990-KEYPAD SN961-KEYFOB SN991-REMOTE 1 SN990-KEYPAD The SN990-KEYPAD

Más detalles

Saturday, June 22. Don t put it off any longer! It is vital that 100% of those eligible for DACA submit an application.

Saturday, June 22. Don t put it off any longer! It is vital that 100% of those eligible for DACA submit an application. NO-COST ASSISTANCE WITH YOUR APPLICATION FOR DEFERRED ACTION Don t put it off any longer! It is vital that 100% of those eligible for DACA submit an application. If you or a family member arrived in the

Más detalles

TOUCH MATH. Students will only use Touch Math on math facts that are not memorized.

TOUCH MATH. Students will only use Touch Math on math facts that are not memorized. TOUCH MATH What is it and why is my child learning this? Memorizing math facts is an important skill for students to learn. Some students have difficulty memorizing these facts, even though they are doing

Más detalles

Ada County Existing/Resale

Ada County Existing/Resale Ada County Existing/Resale tember 2018 ket Statistics Report provided by Boise Regional REALTORS Key Metrics 2017 2018 % Chg YTD 2017 YTD 2018 % Chg Closed Sales 811 616-24.0% 6,301 6,136-2.6% Median Sales

Más detalles

Ada County Existing/Resale

Ada County Existing/Resale Ada County Existing/Resale October 2018 ket Statistics Report provided by Boise Regional REALTORS Data from the Intermountain MLS as of ember 11, 2018 Key Metrics Oct 2017 Oct 2018 % Chg YTD 2017 YTD 2018

Más detalles

Resumen de beneficios

Resumen de beneficios Resumen de beneficios Blue Shield Medicare Basic Plan (PDP) Del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 Estado de California Este folleto incluye un resumen de los servicios que están cubiertos y

Más detalles

Project Sentinel. Derechos y responsabilidades bajo la ley de vivienda justa: Animales de servicio y apoyo

Project Sentinel. Derechos y responsabilidades bajo la ley de vivienda justa: Animales de servicio y apoyo Project Sentinel Derechos y responsabilidades bajo la ley de vivienda justa: Animales de servicio y apoyo Las leyes federales y estatales en materia de vivienda justa exigen que se haga una acomodo a las

Más detalles

Elija un proveedor de cuidado primario

Elija un proveedor de cuidado primario What You Need to Know about Health Insurance Información esencial sobre el seguro médico Choosing a Health Plan Cómo conservar y usar un seguro médico Title Here Title Here Title Here Title Here Title

Más detalles

Condado de Webb. Quiero que me chequeen si tengo cáncer. A dónde voy? Pág. 1. Tengo cáncer. A dónde voy? Pág. 4

Condado de Webb. Quiero que me chequeen si tengo cáncer. A dónde voy? Pág. 1. Tengo cáncer. A dónde voy? Pág. 4 Condado de Webb Acceso a los Cuidados del Cáncer para los Pacientes que tienen Bajos Ingresos y sin Seguro Esperamos que esta información sea útil si usted está buscando tratamientos o pruebas para el

Más detalles

Financial Affidavit for Child Support, DC 6:5(2) Declaración Jurada de Finanzas para Manutención de Menores, DC 6:5(2).

Financial Affidavit for Child Support, DC 6:5(2) Declaración Jurada de Finanzas para Manutención de Menores, DC 6:5(2). IN THE DISTRICT CURT F CUNTY, NEBRASKA (county where Complaint filed) EN LA CRTE DE DISTRIT DEL CNDAD DE, NEBRASKA (condado donde se entabló la Demanda), ) (your full name) (su nombre completo) ) Plaintiff,/

Más detalles

SAMPLE. Person ID Number:

SAMPLE. Person ID Number: NYS OTDA STATE SUPPLEMENT PROGRAM PO BOX 1740 ALBANY, NEW YORK 12201 New York State Office of Temporary and Disability Assistance John Q Public 123 Main Street Any Town, NY 12345 SAMPLE Person ID Number:

Más detalles

www.deltadentalins.com/language_survey.html

www.deltadentalins.com/language_survey.html Survey Code: Survey 1 February 6, 2008 Dear Delta Dental Enrollee: Recent changes in California law will require that all health care plans provide language assistance to their plan enrollees beginning

Más detalles

Welcome to lesson 2 of the The Spanish Cat Home learning Spanish course.

Welcome to lesson 2 of the The Spanish Cat Home learning Spanish course. Welcome to lesson 2 of the The Spanish Cat Home learning Spanish course. Bienvenidos a la lección dos. The first part of this lesson consists in this audio lesson, and then we have some grammar for you

Más detalles

Instructor: She just said that she s Puerto Rican. Escucha y repite la palabra Puerto Rican -for a man-.

Instructor: She just said that she s Puerto Rican. Escucha y repite la palabra Puerto Rican -for a man-. Learning Spanish Like Crazy Spoken Spanish Lección once Instructor: Cómo se dice Good afternoon? René: Buenas tardes. Buenas tardes. Instructor: How do you ask a woman if she s Colombian. René: Eres Colombiana?

Más detalles

PRINTING INSTRUCTIONS

PRINTING INSTRUCTIONS PRINTING INSTRUCTIONS 1. Print the Petition form on 8½ X 11inch paper. 2. The second page (instructions for circulator) must be copied on the reverse side of the petition Instructions to print the PDF

Más detalles

Información para Padres de Familia y Tutores para el Año Escolar 2013 14

Información para Padres de Familia y Tutores para el Año Escolar 2013 14 Page 1 of 5 Departamento de Educación de California Mayo de 2013 Examen de Egreso de la Preparatoria de California (CAHSEE) Información para Padres de Familia y Tutores para el Año Escolar 2013 14 Preparado

Más detalles

Escuela Alvarado. Paquete para Aplicación de AVID

Escuela Alvarado. Paquete para Aplicación de AVID Escuela Alvarado Paquete para Aplicación de AVID Paquete incluye: Folleto de AVID Aplicación para el estudiante Información sobre la entrevista y carpeta Solicitud de calificaciones Información sobre ensayo

Más detalles

IRS DATA RETRIEVAL NOTIFICATION DEPENDENT STUDENT ESTIMATOR

IRS DATA RETRIEVAL NOTIFICATION DEPENDENT STUDENT ESTIMATOR IRS DATA RETRIEVAL NOTIFICATION DEPENDENT STUDENT ESTIMATOR Subject: Important Updates Needed for Your FAFSA Dear [Applicant], When you completed your 2012-2013 Free Application for Federal Student Aid

Más detalles

Política sobre la transición de la Parte D del Programa Medicare Año calendario 2015 HCSC Parte D del Programa Medicare

Política sobre la transición de la Parte D del Programa Medicare Año calendario 2015 HCSC Parte D del Programa Medicare Esta política describe cómo se aplicarán los beneficios de transición cuando surta recetas en farmacias, entre las cuales se incluyen las farmacias de pedido por correo y en Centros de cuidados de largo

Más detalles

Hola. A continuación encontrará algunas preguntas que debo hacerle acerca de su hogar y propiedad después del desastre.

Hola. A continuación encontrará algunas preguntas que debo hacerle acerca de su hogar y propiedad después del desastre. Hola. A continuación encontrará algunas preguntas que debo hacerle acerca de su hogar y propiedad después del desastre. Hello. There are some questions I need to ask you about damage to your home and property

Más detalles

Welcome to the CU at School Savings Program!

Welcome to the CU at School Savings Program! Welcome to the CU at School Savings Program! Thank you for your interest in Yolo Federal Credit Union s CU at School savings program. This packet of information has everything you need to sign your child

Más detalles

This grant only covers deliveries to the building, up to the grant award.

This grant only covers deliveries to the building, up to the grant award. Citizens Energy /CITGO Petroleum Oil Heat Program 2015 EXPLANATION OF GRANT TERMS & CONDITIONS FOR BOARD MEMBERS If Awarded A Grant, HDFC s Agree To The Following Grant Regulations: This grant only covers

Más detalles

GUIDE FOR PARENT TEACHER CONFERENCES

GUIDE FOR PARENT TEACHER CONFERENCES GUIDE FOR PARENT TEACHER CONFERENCES A parent-teacher conference is a chance for you and your child s teacher to talk. You can talk about how your child is learning at home and at school. This list will

Más detalles

Setting Up an Apple ID for your Student

Setting Up an Apple ID for your Student Setting Up an Apple ID for your Student You will receive an email from Apple with the subject heading of AppleID for Students Parent/Guardian Information Open the email. Look for two important items in

Más detalles

Students Pledge: Parents Pledge:

Students Pledge: Parents Pledge: The school-home compact is a written agreement between administrators, teachers, parents, and students. It is a document that clarifies what families and schools can do to help children reach high academic

Más detalles

Sistemas de impresión y tamaños mínimos Printing Systems and minimum sizes

Sistemas de impresión y tamaños mínimos Printing Systems and minimum sizes Sistemas de impresión y tamaños mínimos Printing Systems and minimum sizes Para la reproducción del Logotipo, deberán seguirse los lineamientos que se presentan a continuación y que servirán como guía

Más detalles

FAMILY INDEPENDENCE ADMINISTRATION Seth W. Diamond, Executive Deputy Commissioner

FAMILY INDEPENDENCE ADMINISTRATION Seth W. Diamond, Executive Deputy Commissioner FAMILY INDEPENDENCE ADMINISTRATION Seth W. Diamond, Executive Deputy Commissioner James K. Whelan, Deputy Commissioner Policy, Procedures, and Training Lisa C. Fitzpatrick, Assistant Deputy Commissioner

Más detalles

RENT CONTROL BOARD OF THE TOWN OF WEST NEW YORK, N.J. 428-60 TH STREET WEST NEW YORK, N.J. 07093-2231 (201) 295-5290/91/92

RENT CONTROL BOARD OF THE TOWN OF WEST NEW YORK, N.J. 428-60 TH STREET WEST NEW YORK, N.J. 07093-2231 (201) 295-5290/91/92 FELIX E. ROQUE, MD MAYOR DEPT. OF PUBLIC AFFAIRS RENT CONTROL BOARD RENTAL AGREEMENT APPLICATION NAME OF ADDRESS OF LANDLORD: PROPERTY ADDRESS: APARTMENT #: 3 COPIES (1) Original rental agreement signed

Más detalles

El estilo indirecto inglés.

El estilo indirecto inglés. El estilo indirecto inglés. El "estilo indirecto" es una estructura que se emplea para repetir lo que alguien ha anteriormente dicho ("estilo directo"): John: "My name is John" (estilo directo) (Mi nombre

Más detalles

Transmisión EN VIVO de Renovación de DACA: Aprende a Completar tu Solicitud de DACA en línea GRATIS

Transmisión EN VIVO de Renovación de DACA: Aprende a Completar tu Solicitud de DACA en línea GRATIS Transmisión EN VIVO de Renovación de DACA: Aprende a Completar tu Solicitud de DACA en línea GRATIS 8 de octubre del 2014 Presentado por: United We Dream Red de Defensores de Inmigración (IAN) Centro de

Más detalles

Información Importante sobre el Cuidado Médico si tiene una Lesión o Enfermedad Relacionada con el Trabajo

Información Importante sobre el Cuidado Médico si tiene una Lesión o Enfermedad Relacionada con el Trabajo Información Importante sobre el Cuidado Médico si tiene una Lesión o Enfermedad Relacionada con el Trabajo Notificación por Escrito Completa para los Empleados: Red de Proveedores Médicos (Titulo 8, Código

Más detalles

Daly Elementary. Family Back to School Questionnaire

Daly Elementary. Family Back to School Questionnaire Daly Elementary Family Back to School Questionnaire Dear Parent(s)/Guardian(s), As I stated in the welcome letter you received before the beginning of the school year, I would be sending a questionnaire

Más detalles

Welcome to the Leaders Only Invitation!

Welcome to the Leaders Only Invitation! Welcome to the Leaders Only Invitation! Q & A A. Ultimate Cycler is here to stay! UC remains completely intact and is complementary to FreeToolBox. As a matter of fact, Ultimate Cycler is getting a facelift!

Más detalles

TYPE SUITABLE FOR INPUT VOLTAGE. 1 ~ 3 leds 1W 100-240 VAC 2-12 VDC 350 ma IP67 Blanco White FUSCC-4-350T TYPE POWER INPUT VOLTAGE.

TYPE SUITABLE FOR INPUT VOLTAGE. 1 ~ 3 leds 1W 100-240 VAC 2-12 VDC 350 ma IP67 Blanco White FUSCC-4-350T TYPE POWER INPUT VOLTAGE. Nuestros distintos productos basados en los diodos leds no estarían completos sin una gama de drivers y fuentes de alimentación lo más completa posible. Hemos querido dotar a nuestros clientes del máximo

Más detalles

School Preference through the Infinite Campus Parent Portal

School Preference through the Infinite Campus Parent Portal School Preference through the Infinite Campus Parent Portal Welcome New and Returning Families! Enrollment for new families or families returning to RUSD after being gone longer than one year is easy.

Más detalles

Cuidadoras: Conozcan sus derechos!

Cuidadoras: Conozcan sus derechos! Usted ayuda a que personas de la tercera edad se mantengan seguras y saludables en sus hogares! Usted asiste a personas con discapacidades para que trabajen y tengan vidas independientes! Usted es una

Más detalles

Are you interested in helping to GOVERN the Authority, DEVELOP current and future programs, and APPROVE contracts?

Are you interested in helping to GOVERN the Authority, DEVELOP current and future programs, and APPROVE contracts? Albany Housing Authority RESIDENT COMMISSIONER ELECTION Are you interested in helping to GOVERN the Authority, DEVELOP current and future programs, and APPROVE contracts? RUN FOR RESIDENT COMMISSIONER

Más detalles

Encuesta Confidencial de Familia IR 2

Encuesta Confidencial de Familia IR 2 For office use only: SCR# Encuesta Confidencial de Familia IR 2 Por favor llene la siguiente información y así podremos enviarle su TARJETA DE REGALO. Si esta información está en blanco o es incorrecta,

Más detalles

Servicio de Reclamos Amadeus Guía Rápida

Servicio de Reclamos Amadeus Guía Rápida Servicio de Reclamos Amadeus Guía Rápida 2013 Amadeus North America, Inc. All rights reserved. Trademarks of Amadeus North America, Inc. and/or affiliates. Amadeus is a registered trademark of Amadeus

Más detalles

La Video conferencia con Live Meeting

La Video conferencia con Live Meeting Página 1 INSTRUCCIONES PARA TRABAJAR CON LIVE MEETING.- PREVIO. Para que tenga sentido la videoconferencia es conveniente que tengamos sonido (no suele ser problemático) y que tengamos vídeo. Si el ordenador

Más detalles

DERECHOS DE LAS PERSONAS SORDAS Y CON DIFICULTAD AUDITIVA DE RECIBIR SERVICIOS POR DISCAPACIDAD INTELECTUAL

DERECHOS DE LAS PERSONAS SORDAS Y CON DIFICULTAD AUDITIVA DE RECIBIR SERVICIOS POR DISCAPACIDAD INTELECTUAL Disability Rights Network of Pennsylvania 1414 N. Cameron Street Second Floor Harrisburg, PA 17103-1049 (800) 692-7443 (Voz) (877) 375-7139 (TDD) www.drnpa.org DERECHOS DE LAS PERSONAS SORDAS Y CON DIFICULTAD

Más detalles

Registro de Semilla y Material de Plantación

Registro de Semilla y Material de Plantación Registro de Semilla y Material de Plantación Este registro es para documentar la semilla y material de plantación que usa, y su estatus. Mantenga las facturas y otra documentación pertinente con sus registros.

Más detalles

Cuando usted entra por primera vez al sitio web mybenefits verá la página principal de mybenefits. Esta página le ofrece varias opciones.

Cuando usted entra por primera vez al sitio web mybenefits verá la página principal de mybenefits. Esta página le ofrece varias opciones. Bienvenido a mybenefits! Página Principal El sitio web de mybenefits le permite averiguar si reúne los requisitos para diferentes programas. Además, podrá aplicar para cupones de alimentos en línea. Cuando

Más detalles

Taller de Educación Sobre Impuestos de la Hacienda

Taller de Educación Sobre Impuestos de la Hacienda Taller de Educación Sobre Impuestos de la Hacienda Presentado por El Paso Affordable Housing, CUSO 6801 Viscount Blvd El Paso TX 79925 www.epcuah.org Su Declaración de Impuestos Sus Derechos y Obligaciones

Más detalles

Cuál es la diferencia entre la nómina y los ingresos?

Cuál es la diferencia entre la nómina y los ingresos? 2015 Cada año, los empleadores reportan su nómina a la Junta de Compensación para Trabajadores (WCB), la cual se usa para calcular cuánto deberá pagar el empleador en primas por la cobertura del seguro

Más detalles

Este documento responde a las preguntas frecuentes sobre la próxima introducción de las nuevas Collections por sectores de Autodesk.

Este documento responde a las preguntas frecuentes sobre la próxima introducción de las nuevas Collections por sectores de Autodesk. Collections por sectores de Autodesk Preguntas frecuentes Este documento responde a las preguntas frecuentes sobre la próxima introducción de las nuevas Collections por sectores de Autodesk. 24 de mayo

Más detalles

Learning Masters. Fluent: Wind, Water, and Sunlight

Learning Masters. Fluent: Wind, Water, and Sunlight Learning Masters Fluent: Wind, Water, and Sunlight What I Learned List the three most important things you learned in this theme. Tell why you listed each one. 1. 2. 3. 22 Wind, Water, and Sunlight Learning

Más detalles

http://www.hikashop.com/en/component/updateme/doc/page-...

http://www.hikashop.com/en/component/updateme/doc/page-... español Contenido de visualización en el extremo delantero Descripción Página del producto con un menú Listado de productos con un menú Listado de categorías con un menú Los productos con un módulo Categorías

Más detalles

Sección Tutoriales en PDF. Hosting COMO Y POR QUÉ TENER UNA IP PRIVADA EN GVO

Sección Tutoriales en PDF. Hosting COMO Y POR QUÉ TENER UNA IP PRIVADA EN GVO Sección Tutoriales en PDF Hosting COMO Y POR QUÉ TENER UNA IP PRIVADA EN GVO Qué es una IP IP = Internet Protocol En términos sencillos IP es una dirección con que en la web (www) se identifica a cada

Más detalles

Making comparisons tan como El hockey es tan popular como la natación. El hockey no es tan popular como la natación.

Making comparisons tan como El hockey es tan popular como la natación. El hockey no es tan popular como la natación. 1B-Review Making comparisons To say that people or things are equal to each other, use tan _ adjective _ como. El hockey es tan popular como la natación. Hockey is as popular as swimming. To say that people

Más detalles

Estimación de Buena Fe

Estimación de Buena Fe Aprobación OMB Nº 2502-0265 Estimación de Buena Fe Nombre del originador Prestatario Dirección del originador Dirección de la propiedad Teléfono del originador Correo electrónico del originador Fecha de

Más detalles

SOLICITUD DE FAMILIA

SOLICITUD DE FAMILIA SOLICITUD DE FAMILIA DETALLES DE LA FAMILIA ABOUT YOUR FAMILY Apellidos (Padre) Father's family name(s) Nombres Christian names Apellidos (Madre) Mother's family name(s) Nombres Christian names Dirección

Más detalles

CAN. I can swim. Sé nadar. I know how to swim. Sé como nadar. l'll be able to go tonight. Podré ir esta noche.

CAN. I can swim. Sé nadar. I know how to swim. Sé como nadar. l'll be able to go tonight. Podré ir esta noche. CAN Sólo se usa en el presente, para el resto de tiempos se utiliza to be able to. En algunos casos puede ser sustituido por to know how to. Se puede traducir por poder o saber. I can swim. Sé nadar. I

Más detalles

El condicional Recordatorio: Conditional is used for 2 purposes.

El condicional Recordatorio: Conditional is used for 2 purposes. El condicional Recordatorio de la función: The conditional tense is how we say would en español. The word would does not exist en español. Instead, take the verb that follows would in the idea that you

Más detalles

Scholarship 2014 Spanish

Scholarship 2014 Spanish 93007 930070 S SUPERVISOR S USE ONLY Scholarship 2014 Spanish 9.30 am Tuesday 25 November 2014 Time allowed: Three hours Total marks: 24 Check that the National Student Number (NSN) on your admission slip

Más detalles

Adjectives. By Lic. Hector Chacon

Adjectives. By Lic. Hector Chacon Adjectives By Lic. Hector Chacon Use The adjectives are words that describe nouns. Examples Big Far Expensive Cheap Beautiful Comparatives & Superlatives Comparative Adjectives Comparative adjectives are

Más detalles

ASISTENSCIA PARA LA REUBICACIÓN A PERSONAS DESPLAZADAS DE SUS VIVIENDAS (SECCIÓN 104 (d))

ASISTENSCIA PARA LA REUBICACIÓN A PERSONAS DESPLAZADAS DE SUS VIVIENDAS (SECCIÓN 104 (d)) Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario www.hud.gov/relocation ASISTENSCIA PARA LA REUBICACIÓN A PERSONAS DESPLAZADAS DE SUS VIVIENDAS (SECCIÓN

Más detalles

Resumen de la Política de Asistencia Financiera de Mount Sinai Hospitals Group

Resumen de la Política de Asistencia Financiera de Mount Sinai Hospitals Group Resumen de la Política de Asistencia Financiera de Mount Sinai Hospitals Group Los hospitales que son parte del Mount Sinai Hospitals Group, Inc. reconocen que hay veces en que los pacientes que necesitan

Más detalles

Canyon County Existing/Resale

Canyon County Existing/Resale Canyon County Existing/Resale tember 2018 ket Statistics Key Metrics 2017 2018 % Chg YTD 2017 YTD 2018 % Chg Closed Sales 366 301 17.8% 2,803 2,953 5.4% Median Sales Price $176,000 $210, 19.6% $170,000

Más detalles

Preguntas para Familias de Niños con Necesidades Médicas Especiales al darles de Alta del Hospital

Preguntas para Familias de Niños con Necesidades Médicas Especiales al darles de Alta del Hospital Preguntas para Familias de Niños con Necesidades Médicas Especiales al darles de Alta del Hospital Este documento fue desarrollado por Family Voices of California para ayudar a las familias de niños con

Más detalles