GOOD NEWS!!! HOUSING AUTHORITY HAS INCREASED ITS PAYMENT STANDARDS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) FOR TENANTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "GOOD NEWS!!! HOUSING AUTHORITY HAS INCREASED ITS PAYMENT STANDARDS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) FOR TENANTS"

Transcripción

1 GOOD NEWS!!! HOUSING AUTHORITY HAS INCREASED ITS PAYMENT STANDARDS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) FOR TENANTS 1. WHAT IS THE GOOD NEWS? Effective February 1, 2016, the Housing Authority has increased its Voucher Payment Standards. If you are searching for a new place to live, the increased payment standards may mean that you are able to find more homes that you can afford to rent! 2. WHAT IS A VOUCHER PAYMENT STANDARD? The Voucher Payment Standard is the maximum monthly rent assistance that the Housing Authority will pay to an owner who rents to a tenant with a Section 8 voucher. The payment standard is based on your family voucher size or unit size (see question #4), whichever is lower. Note: the payment standard is not a cap on how much rent the owner can charge for the unit. Below are the new Section 8 payment standards for the County of Santa Clara. Bedroom Size Monthly Payment Standard as of 2/1/ BR $1,482 1 BR $1,740 2 BR $2,193 3 BR $3,054 4 BR $3,407 5 BR $3,918 6 BR $4,429 Single Room Occupany $1,112 Mobile Home Space/Pad $ HOW WILL THE INCREASED PAYMENT STANDARD AFFECT ME? When you find a unit to rent, the Housing Authority of the County of Santa Clara (HACSC) will determine whether the rent the owner is requesting is reasonable compared to similar units in the area. (The unit must also pass a HACSC inspection.) The HACSC-approved rent that the owner may charge is the lower of the owner-requested rent or the reasonable rent as determined by HACSC. If you choose to rent a unit with an HACSC-approved rent that is equal to or below your payment standard, you will pay 32% of your gross monthly income (or $50, whichever is higher) towards the rent each month and the Housing Authority will pay the remainder of the rent. If the HACSC-approved rent is more than the payment standard amount, your rent portion will be 32% of your gross monthly income plus the difference between the payment standard and the contract rent (the total of these two amounts cannot be more than 40% of your gross monthly income). If you cannot afford that amount, you will probably want to look for a unit with a rent amount at or under your new payment standard.

2 4. WHAT IS MY VOUCHER SIZE? Please note that the family s voucher size does not dictate how large a rental home you can rent. However, the voucher size does affect the payment standard that is used in the rent calculation. You can find your family voucher size (unit size) here on your voucher. 5. IF I HAVE MORE QUESTIONS OR NEED ADDITIONAL INFORMATION, WHAT DO I DO? If you have more questions or need additional information, you may call the Housing Authority at (408) or TTD (408) If you have a disability and need a reasonable accommodation to have a higher payment standard so you can rent a home that is better suited for the needs of your disability, contact your Housing Programs Specialist or the Housing Authority at (408)

3 TIN TỐT!!! Sở GIA CƯ (HOUSING AUTHORITY) ĐÃ NÂNG KHOảN TIềN THANH TOÁN TIÊU CHUẩN CủA MÌNH NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP DÀNH CHO NGƯỜI THUÊ NHÀ 1. TIN TốT LÀ GÌ? Có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2016, Housing Authority đã nâng Khoản Tiền Thanh Toán Phiếu Trợ Cấp Tiêu Chuẩn của mình. Nếu quý vị đang tìm một nơi ở mới, thì khoản tiền thanh toán tiêu chuẩn nâng cao này có thể có nghĩa là quý vị có khả năng tìm được nhiều nhà hơn mà quý vị có thể đủ khả năng thuê! 2. KHOảN TIềN THANH TOÁN PHIếU TRợ CấP TIÊU CHUẩN LÀ GÌ? Khoản tiền thanh toán phiếu trợ cấp tiêu chuẩn là khoản trợ cấp tối đa tiền thuê nhà hàng tháng mà Housing Authority sẽ thanh toán cho chủ nhà cho người thuê thuê nhà với phiếu trợ cấp Phần 8. Khoản tiền thanh toán tiêu chuẩn dựa trên số phòng ngủ gia đình nhận được phiếu trợ cấp hoặc quy mô căn hộ (xem câu hỏi #4), nếu điều nào nhỏ hơn. Lưu ý: khoản tiền thanh toán tiêu chuẩn không phải là khoản tối đa tiền thuê nhà mà chủ nhà có thể tính cho từng căn hộ. Dưới đây là khoản tiền thanh toán tiêu chuẩn Phần 8 mới đối với Quận Santa Clara. Số lượng phòng ngủ Khoản tiền thanh toán tiêu chuẩn hàng tháng kể từ ngày 2/1/ phòng ngủ $1,482 1 phòng ngủ $1,740 2 phòng ngủ $2,193 3 phòng ngủ $3,054 4 phòng ngủ $3,407 5 phòng ngủ $3,918 6 phòng ngủ $4,429 Sử dụng phòng đơn $1,112 Không gian nhà di động $ KHOảN TIềN THANH TOÁN TIÊU CHUẩN NÂNG CAO Sẽ ảnh HƯởNG ĐếN TÔI NHƯ THế NÀO? Khi quý vị tìm được một căn hộ để thuê, HACSC (Sở Lý Gia Cư Quận Santa Clara) sẽ xác định xem số tiền cho thuê mà chủ hộ yêu cầu có hợp lý không so với các căn hộ trong khu vực. (Căn hộ phải đạt yêu cầu kiểm tra của HACSC.) Tiền thuê nhà được HACSC chấp thuận mà chủ nhà có thể tính là khoản tiền thấp hơn số tiền thuê nhà mà chủ hộ yêu cầu hoặc số tiền thuê nhà hợp lý do HACSC xác định. Nếu quý vị quyết định thuê căn hộ với số tiền thuê nhà được HACSC chấp thuận bằng hoặc thấp hơn khoản tiền thanh toán tiêu chuẩn, thì quý vị sẽ thanh toán 32% thu nhập tổng cộng hàng tháng của mình (hoặc $50, nếu khoản nào cao hơn) đối với tiền thuê nhà mỗi tháng và Housing Authority sẽ thanh toán khoản tiền thuê nhà còn lại. Nếu số tiền thuê nhà được HACSC chấp thuận cao hơn số tiền thanh toán tiêu chuẩn, phần tiền thuê nhà của quý vị sẽ là 32% thu nhập tổng cộng hàng tháng của quý vị cộng với khoản chênh lệch giữa khoản tiền thanh toán tiêu chuẩn và khoản tiền thuê nhà theo hợp đồng (tổng cộng hai khoản tiền này không được cao hơn 40% thu nhập tổng cộng hàng tháng của quý vị). Nếu quý vị không đủ khả năng thanh toán số tiền đó, quý vị có thể muốn tìm kiếm một căn hộ có số tiền thuê nhà ở mức hoặc thấp hơn khoản tiền thanh toán tiêu chuẩn mới của mình.

4 4. Số PHÒNG NGủ GIA ĐÌNH NHậN ĐƯợC PHIếU TRợ CấP LÀ GÌ? Xin lưu ý rằng số phòng ngủ gia đình nhận được phiếu trợ cấp không cho thấy mức độ lớn nhỏ của ngôi nhà mà quý vị có thể thuê. Tuy nhiên, số phòng ngủ gia đình nhận được phiếu trợ cấp ảnh hưởng đến khoản tiền thanh toán tiêu chuẩn được sử dụng để tính tiền thuê nhà. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về số phòng ngủ gia đình nhận được phiếu trợ cấp (quy mô căn hộ) ở đây trên phiếu trợ cấp của quý vị. 5. NếU TÔI CÓ THÊM CÂU HỏI HOặC CầN THÊM THÔNG TIN, TÔI Sẽ LÀM GÌ? Nếu quý vị có thêm câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, quý vị có thể gọi đến Housing Authority theo số (408) hoặc TTD (408) Nếu quý vị có khuyết tật và cần phương tiện thích hợp để có khoản tiền thanh toán tiêu chuẩn cao hơn để quý vị có thể thuê được nhà ở tốt hơn, phù hợp với nhu cầu khuyết tật của mình hơn, xin hãy liên hệ Chuyên gia Housing Programs (Chương Trình Nhà Ở) hoặc Housing Authority theo số (408)

5 BUENAS NOTICIAS!!! HOUSING AUTHORITY HA AUMENTADO SUS MONTOS ESTÁNDAR DE PAGO PREGUNTAS FRECUENTES PARA LOS ARRENDATARIOS 1. CUÁL ES LA BUENA NOTICIA? A partir del 1 de febrero de 2016, la Housing Authority ha aumentado sus montos estándar de vales de pago. Si está buscando un nuevo lugar para vivir, los montos estándar de pago más altos posiblemente le permitan encontrar más viviendas que usted podrá alquilar! 2. QUÉ ES UN MONTO ESTÁNDAR DE VALE DE PAGO? El monto estándar del vale pago es la asistencia máxima mensual para el pago del alquiler que la Housing Authority le pagará al propietario que le alquila a un arrendatario con un vale de la Sección 8. El monto estándar de pago se basa en el importe del vale de su grupo familiar o el tamaño de la unidad de vivienda (vea la pregunta número 4), lo que sea menor. Nota: el monto estándar de pago no es un límite máximo para el alquiler que puede cobrar el propietario por la vivienda. A continuación, se indican los nuevos montos estándar de pago actuales de la Sección 8 para el Condado de Santa Clara. Cantidad de habitaciones Monto estándar de pago mensual a partir del 1 de febrero de hab. $1,482 1 hab. $1,740 2 hab. $2,193 3 hab. $3,054 4 hab. $3,407 5 hab. $3,918 6 hab. $4,429 Habitación individual $1,112 Espacio/estacionamiento para $876 casa rodante 3. CÓMO ME AFECTARÁ EL AUMENTO DEL MONTO ESTÁNDAR DE PAGO? Cuando encuentre una vivienda para alquilar, HACSC determinará si el propietario de la vivienda está pidiendo un alquiler razonable en comparación con viviendas similares en el área. (La vivienda también debe pasar una inspección de HACSC.) El alquiler aprobado por HACSC que puede cobrar el propietario es el monto inferior entre el alquiler solicitado por el propietario y el alquiler razonable determinado por HACSC. Si usted elige alquilar una vivienda con un alquiler aprobado por HACSC que es igual o menor que su monto estándar de pago, usted pagará el 32% de sus ingresos brutos mensuales (o $50, el monto que sea mayor) para cubrir el alquiler cada mes, y la Housing Authority pagará el resto del alquiler. Si el alquiler aprobado por HACSC es más alto que el monto estándar de pago, su porción de la renta será el 32% de sus ingresos brutos mensuales más la diferencia entre el monto estándar de pago y el alquiler indicado en el contrato (el total de estas dos cantidades no puede ser mayor que el 40% de sus ingresos brutos mensuales). Si usted no gana suficiente para pagar esa cantidad, lo más conveniente es que busque una vivienda con un alquiler que sea igual o menor que su nuevo monto estándar de pago. Jan. 13, 2016

6 4. CUÁL ES MI TAMAÑO DE VALE? Por favor tenga en cuenta que el tamaño del vale de la familia no determina el tamaño de la vivienda de alquiler que puede alquilar. Sin embargo, el tamaño del vale sí afecta el monto estándar de pago que se usa para calcular el alquiler. Puede encontrar su tamaño de vale de familia (tamaño de unidad de vivienda) aquí en su vale. 5. QUÉ HAGO SI TENGO MÁS PREGUNTAS O NECESITO INFORMACIÓN ADICIONAL? Si tiene más preguntas o si necesita información adicional, puede llamar a la Housing Authority al (408) o TTD (discapacidad total temporal) (408) Si tiene una discapacidad y necesita que se haga una adaptación razonable para tener un monto estándar de pago más alto para poder alquilar una vivienda mejor adaptada para las necesidades dictadas por su discapacidad, comuníquese con su especialista de Programas de vivienda o con la Housing Authority llamando al (408) Jan. 13, 2016

1 3Ѓ0Ќ3Ѓ6 9c...chЃ0 1i vё i bё i ca dao NguyЃ6 1n HЃ0њ6ng QuЃ6 3c

1 3Ѓ0Ќ3Ѓ6 9c...chЃ0 1i vё i bё i ca dao NguyЃ6 1n HЃ0њ6ng QuЃ6 3c 1 3Ѓ0Ќ3Ѓ6 9c...chЃ0 1i vё i bё i ca dao NguyЃ6 1n HЃ0њ6ng QuЃ6 3c Ca dao, ai cѓ0 6ng biѓ6ѓ5t lё hay. Tuy nhiёєn, cё nhiѓ6ѓ7u bё i ca dao chёіng ta Ѓ0Ќ4Ѓ6 9c Ѓ0Ќ4i Ѓ0Ќ4Ѓ6 9c lѓ5ю5i cѓ5ю7 trѓ0њ0m lѓ6ѓ1n,

Más detalles

1 3 0 3 0 0i 0 4i 6 7u v 6 7 ph 0 3 0 1ng ph p b 6 1 kh a 0 4i 6 3n tho 5Ч5i Palm Centro

1 3 0 3 0 0i 0 4i 6 7u v 6 7 ph 0 3 0 1ng ph p b 6 1 kh a 0 4i 6 3n tho 5Ч5i Palm Centro 1. M 6 6 0 3 6 0U Hi 6 3n nay, khi th 6 7 tr 0 6 6 5ng vi 6 1n th 0 0ng di 0 4 6 1ng tr 0 0m hoa 0 4ua n 6 7 th vi 6 3c l 6 5a ch 6 9n m 6 1t chi 6 5c 0 4i 6 3n tho 5Ч5i 0 6ng 0 5, nhi 6 7u t nh n 0 0ng

Más detalles

Phi Кu ki 6 8m tra d 0 9n s 0 7 v gia c 0 5

Phi Кu ki 6 8m tra d 0 9n s 0 7 v gia c 0 5 1 3Nha th 0 7ng k Phi Кu ki 6 8m tra d 0 9n s 0 7 v gia c 0 5 B 0 1n ch 0 0 d 0 3n c ch 0 5i 0 7n phi Кu Cu 0 9c ki 6 8m tra d 0 9n s 0 7 v gia c 0 5 B 0 1n ch 0 0 d 0 3n n y s 0 5 gi p b 0 2n c ch 0 5i

Más detalles

Guide to Health Insurance Part II: How to access your benefits and services.

Guide to Health Insurance Part II: How to access your benefits and services. Guide to Health Insurance Part II: How to access your benefits and services. 1. I applied for health insurance, now what? Medi-Cal Applicants If you applied for Medi-Cal it will take up to 45 days to find

Más detalles

SCAN Health Plan Directorio de Farmacias

SCAN Health Plan Directorio de Farmacias SCAN Health Plan Directorio de Farmacias Este folleto le brinda una lista de las farmacias en la red de SCAN Health Plan. Es posible que este directorio no liste todas la farmacias en la red. Es posible

Más detalles

Administración de ingresos. Voluntaria

Administración de ingresos. Voluntaria Administración de ingresos Voluntaria Qué es Administración de ingresos (Income Management)? La Administración de ingresos (Income Management) es una manera de ayudarle a administrar su dinero a fin de

Más detalles

1 3K 6 2 THU 6 6T NU 0 8I HEO N 0 9I

1 3K 6 2 THU 6 6T NU 0 8I HEO N 0 9I 1 3K 6 2 THU 6 6T NU 0 8I HEO N 0 9I 1. Chu 6 5ng heo : - H 0 6 6 3ng chu 6 5ng: 0 3 0 0ng - T 0 9y, 0 3 0 0ng B 6 9c - T 0 9y Nam, 0 3 0 0ng Nam - T 0 9y B 6 9c 0 4 6 9 h 6 7ng 0 4 0 6 6 1c n 6 9ng s

Más detalles

Learning Masters. Early: Force and Motion

Learning Masters. Early: Force and Motion Learning Masters Early: Force and Motion WhatILearned What important things did you learn in this theme? I learned that I learned that I learned that 22 Force and Motion Learning Masters How I Learned

Más detalles

TЃ0 0M HЃ6 4N CAO THЃ0 2Ѓ6 0NG

TЃ0 0M HЃ6 4N CAO THЃ0 2Ѓ6 0NG ChЁ o mѓ6 9ng cёўc bѓ5ю5n Ѓ0Ќ4Ё n Ѓ0Ќ4Ѓ6 9c Ѓ0Ќ4Ѓ6Ѓ1u sёўch tѓ6 9 dѓ6 5 Ёўn sёўch cho thiѓ6ѓ5t bѓ6 7 di Ѓ0Ќ4Ѓ6 1ng NguЃ6 5n: http://vnthuquan.net/ TЃ5ю5o ebook: NguyЃ6 1n Kim VЃ6 3. MЃ6 2C LЃ6 2C... 1.-

Más detalles

Creating your Single Sign-On Account for the PowerSchool Parent Portal

Creating your Single Sign-On Account for the PowerSchool Parent Portal Creating your Single Sign-On Account for the PowerSchool Parent Portal Welcome to the Parent Single Sign-On. What does that mean? Parent Single Sign-On offers a number of benefits, including access to

Más detalles

Lump Sum Final Check Contribution to Deferred Compensation

Lump Sum Final Check Contribution to Deferred Compensation Memo To: ERF Members The Employees Retirement Fund has been asked by Deferred Compensation to provide everyone that has signed up to retire with the attached information. Please read the information from

Más detalles

2015 16 Student Eligibility Verification Advanced Placement/International Baccalaureate Test Fee Program

2015 16 Student Eligibility Verification Advanced Placement/International Baccalaureate Test Fee Program 2015 16 Student Eligibility Verification Advanced Placement (AP) and/or International Baccalaureate (IB) Exams AP Exam IB Exam AP and IB Exams I. Student Information Last Name First Name MI Grade High

Más detalles

This grant only covers deliveries to the building, up to the grant award.

This grant only covers deliveries to the building, up to the grant award. Citizens Energy /CITGO Petroleum Oil Heat Program 2015 EXPLANATION OF GRANT TERMS & CONDITIONS FOR BOARD MEMBERS If Awarded A Grant, HDFC s Agree To The Following Grant Regulations: This grant only covers

Más detalles

IRS DATA RETRIEVAL NOTIFICATION DEPENDENT STUDENT ESTIMATOR

IRS DATA RETRIEVAL NOTIFICATION DEPENDENT STUDENT ESTIMATOR IRS DATA RETRIEVAL NOTIFICATION DEPENDENT STUDENT ESTIMATOR Subject: Important Updates Needed for Your FAFSA Dear [Applicant], When you completed your 2012-2013 Free Application for Federal Student Aid

Más detalles

Chattanooga Motors - Solicitud de Credito

Chattanooga Motors - Solicitud de Credito Chattanooga Motors - Solicitud de Credito Completa o llena la solicitud y regresala en persona o por fax. sotros mantenemos tus datos en confidencialidad. Completar una aplicacion para el comprador y otra

Más detalles

El Abecedario Financiero

El Abecedario Financiero El Abecedario Financiero Unidad 4 National PASS Center 2013 Lección 5 Préstamos Vocabulario: préstamo riesgocrediticio interés obligadosolidario A lgunavezpidesdineroprestado? Dóndepuedespedirdinero prestado?

Más detalles

Objetivo: You will be able to You will be able to

Objetivo: You will be able to You will be able to Nombre: Fecha: Clase: Hora: Título (slide 1) Las cosas _ Capítulo 2 1 (Chapter Two, First Step) Objetivo: You will be able to You will be able to First look at the other sheet of vocabulary and listen,

Más detalles

SFGH FHC Healthy Children Vaccination Program Frequently Asked Questions

SFGH FHC Healthy Children Vaccination Program Frequently Asked Questions SFGH FHC Healthy Children Vaccination Program Frequently Asked Questions The Family Health Center (FHC) Healthy Children Vaccination Program at SF General Hospital (SFGH) provides immunization services

Más detalles

ODJFS Bureau of Civil Rights. ODJFS Bureau of Civil Rights. ODJFS Bureau of Civil Rights. ODJFS Bureau of Civil Rights

ODJFS Bureau of Civil Rights. ODJFS Bureau of Civil Rights. ODJFS Bureau of Civil Rights. ODJFS Bureau of Civil Rights ODJFS Bureau of Civil Rights I NEED AN INTERPRETER, PLEASE. Title VI of the Civil Rights Act of 1964 prohibits discrimination on the basis of national origin. If you do not speak English well, social services,

Más detalles

CO148SPA.1206 PAGE 1 OF 3

CO148SPA.1206 PAGE 1 OF 3 Assurance of Support Algunos inmigrantes necesitan obtener una Assurance of Support (AoS) (Garantía de mantenimiento) antes de que se les pueda conceder su visado para vivir en Australia. El Department

Más detalles

Welcome to the CU at School Savings Program!

Welcome to the CU at School Savings Program! Welcome to the CU at School Savings Program! Thank you for your interest in Yolo Federal Credit Union s CU at School savings program. This packet of information has everything you need to sign your child

Más detalles

Hola. A continuación encontrará algunas preguntas que debo hacerle acerca de su hogar y propiedad después del desastre.

Hola. A continuación encontrará algunas preguntas que debo hacerle acerca de su hogar y propiedad después del desastre. Hola. A continuación encontrará algunas preguntas que debo hacerle acerca de su hogar y propiedad después del desastre. Hello. There are some questions I need to ask you about damage to your home and property

Más detalles

Janssen Prescription Assistance. www.janssenprescriptionassistance.com

Janssen Prescription Assistance. www.janssenprescriptionassistance.com Janssen Prescription Assistance www.janssenprescriptionassistance.com Janssen Prescription Assistance What is Prescription Assistance? Prescription assistance programs provide financial help to people

Más detalles

Connection from School to Home Science Grade 5 Unit 1 Living Systems

Connection from School to Home Science Grade 5 Unit 1 Living Systems Connection from School to Home Science Grade 5 Unit 1 Living Systems Here is an activity to help your child understand human body systems. Here is what you do: 1. Look at the pictures of the systems that

Más detalles

Welcome to lesson 2 of the The Spanish Cat Home learning Spanish course.

Welcome to lesson 2 of the The Spanish Cat Home learning Spanish course. Welcome to lesson 2 of the The Spanish Cat Home learning Spanish course. Bienvenidos a la lección dos. The first part of this lesson consists in this audio lesson, and then we have some grammar for you

Más detalles

\RESOURCE\ELECTION.S\PROXY.CSP

\RESOURCE\ELECTION.S\PROXY.CSP The following is an explanation of the procedures for calling a special meeting of the shareholders. Enclosed are copies of documents, which you can use for your meeting. If you have any questions about

Más detalles

Puede pagar facturas y gastos periódicos como el alquiler, el gas, la electricidad, el agua y el teléfono y también otros gastos del hogar.

Puede pagar facturas y gastos periódicos como el alquiler, el gas, la electricidad, el agua y el teléfono y también otros gastos del hogar. SPANISH Centrepay Qué es Centrepay? Centrepay es la manera sencilla de pagar sus facturas y gastos. Centrepay es un servicio de pago de facturas voluntario y gratuito para clientes de Centrelink. Utilice

Más detalles

Asistencia para cuidado infantil

Asistencia para cuidado infantil SPANISH Asistencia para cuidado infantil El Gobierno Australiano ofrece una gama de pagos y servicios para ayudar a las familias con los costes de cuidado infantil incluyendo: Child Care Benefit para cuidado

Más detalles

Instructor: She just said that she s Puerto Rican. Escucha y repite la palabra Puerto Rican -for a man-.

Instructor: She just said that she s Puerto Rican. Escucha y repite la palabra Puerto Rican -for a man-. Learning Spanish Like Crazy Spoken Spanish Lección once Instructor: Cómo se dice Good afternoon? René: Buenas tardes. Buenas tardes. Instructor: How do you ask a woman if she s Colombian. René: Eres Colombiana?

Más detalles

School Preference through the Infinite Campus Parent Portal

School Preference through the Infinite Campus Parent Portal School Preference through the Infinite Campus Parent Portal Welcome New and Returning Families! Enrollment for new families or families returning to RUSD after being gone longer than one year is easy.

Más detalles

OJO: Todos los formularios deberán llenarse en inglés. De lo contrario, no se le permitirá presentar sus documentos ante la Secretaría del Tribunal.

OJO: Todos los formularios deberán llenarse en inglés. De lo contrario, no se le permitirá presentar sus documentos ante la Secretaría del Tribunal. OJO: Todos los formularios deberán llenarse en inglés. De lo contrario, no se le permitirá presentar sus documentos ante la Secretaría del Tribunal. For Clerk s Use Only (Para uso de la Secretaria solamente)

Más detalles

Daly Elementary. Family Back to School Questionnaire

Daly Elementary. Family Back to School Questionnaire Daly Elementary Family Back to School Questionnaire Dear Parent(s)/Guardian(s), As I stated in the welcome letter you received before the beginning of the school year, I would be sending a questionnaire

Más detalles

Learning Masters. Early: Animal Bodies

Learning Masters. Early: Animal Bodies Learning Masters Early: Animal Bodies WhatILearned What important things did you learn in this theme? I learned that I learned that I learned that 22 Animal Bodies Learning Masters How I Learned Good readers

Más detalles

RENT CONTROL BOARD OF THE TOWN OF WEST NEW YORK, N.J. 428-60 TH STREET WEST NEW YORK, N.J. 07093-2231 (201) 295-5290/91/92

RENT CONTROL BOARD OF THE TOWN OF WEST NEW YORK, N.J. 428-60 TH STREET WEST NEW YORK, N.J. 07093-2231 (201) 295-5290/91/92 FELIX E. ROQUE, MD MAYOR DEPT. OF PUBLIC AFFAIRS RENT CONTROL BOARD RENTAL AGREEMENT APPLICATION NAME OF ADDRESS OF LANDLORD: PROPERTY ADDRESS: APARTMENT #: 3 COPIES (1) Original rental agreement signed

Más detalles

Are you interested in helping to GOVERN the Authority, DEVELOP current and future programs, and APPROVE contracts?

Are you interested in helping to GOVERN the Authority, DEVELOP current and future programs, and APPROVE contracts? Albany Housing Authority RESIDENT COMMISSIONER ELECTION Are you interested in helping to GOVERN the Authority, DEVELOP current and future programs, and APPROVE contracts? RUN FOR RESIDENT COMMISSIONER

Más detalles

Mi ciudad interesante

Mi ciudad interesante Mi ciudad interesante A WebQuest for 5th Grade Spanish Designed by Jacob Vuiller jvuiller@vt.edu Introducción Tarea Proceso Evaluación Conclusión Créditos Introducción Bienvenidos! Eres alcalde de una

Más detalles

Sistemas de impresión y tamaños mínimos Printing Systems and minimum sizes

Sistemas de impresión y tamaños mínimos Printing Systems and minimum sizes Sistemas de impresión y tamaños mínimos Printing Systems and minimum sizes Para la reproducción del Logotipo, deberán seguirse los lineamientos que se presentan a continuación y que servirán como guía

Más detalles

El Viaje de Dumbo. : Hillary Blair

El Viaje de Dumbo. : Hillary Blair El Viaje de Dumbo : Hillary Blair READ THE FOLLOWING STORY. AS YOU READ, 1) HIGHLIGHT ANY VOCABULARY WORDS YOU ALREADY KNOW & 2) CIRCLE ANY COGNATES. WHEN YOU FINISH READING, YOU WILL BE GIVEN THE READING

Más detalles

Please find below some useful information regarding HOUSING in Madrid and other practical issues.

Please find below some useful information regarding HOUSING in Madrid and other practical issues. Dear student, Please find below some useful information regarding HOUSING in Madrid and other practical issues. HOUSING IN MADRID: Our first recommendation would be UC3M Residence dorms. 1. UC3M Residence

Más detalles

New Health Insurance Marketplace Coverage Options and Your Health Coverage

New Health Insurance Marketplace Coverage Options and Your Health Coverage New Health Insurance Marketplace Coverage Options and Your Health Coverage Form Approved OMB No. 1210-0149 (expires 11-30-2013) PART A: General Information When key parts of the health care law take effect

Más detalles

www.deltadentalins.com/language_survey.html

www.deltadentalins.com/language_survey.html Survey Code: Survey 1 February 6, 2008 Dear Delta Dental Enrollee: Recent changes in California law will require that all health care plans provide language assistance to their plan enrollees beginning

Más detalles

Learning Masters. Fluent: Wind, Water, and Sunlight

Learning Masters. Fluent: Wind, Water, and Sunlight Learning Masters Fluent: Wind, Water, and Sunlight What I Learned List the three most important things you learned in this theme. Tell why you listed each one. 1. 2. 3. 22 Wind, Water, and Sunlight Learning

Más detalles

GUIDE FOR PARENT TEACHER CONFERENCES

GUIDE FOR PARENT TEACHER CONFERENCES GUIDE FOR PARENT TEACHER CONFERENCES A parent-teacher conference is a chance for you and your child s teacher to talk. You can talk about how your child is learning at home and at school. This list will

Más detalles

A los niños que tienen Medicaid (Asistencia Médica) Jamás debe. cobrárseles unacantidad por las recetas médicas aún cuando tengan

A los niños que tienen Medicaid (Asistencia Médica) Jamás debe. cobrárseles unacantidad por las recetas médicas aún cuando tengan Disability Rights Network of Pennsylvania 1414 N. Cameron Street Second Floor Harrisburg, PA 17103-1049 (800) 692-7443 (Voice) (877) 375-7139 (TDD) www.drnpa.org A los niños que tienen Medicaid (Asistencia

Más detalles

Asistencia para alimentos de Iowa (Iowa Food Assistance Program) SCRIPT

Asistencia para alimentos de Iowa (Iowa Food Assistance Program) SCRIPT Asistencia para alimentos de Iowa (Iowa Food Assistance Program) http://video.extension.iastate.edu/2011/12/14/asistencia para alimentos de iowa/ Six minute video in Spanish explaining what Food Assistance

Más detalles

Welcome to the Leaders Only Invitation!

Welcome to the Leaders Only Invitation! Welcome to the Leaders Only Invitation! Q & A A. Ultimate Cycler is here to stay! UC remains completely intact and is complementary to FreeToolBox. As a matter of fact, Ultimate Cycler is getting a facelift!

Más detalles

Changes to Diocese of Beaumont Retirement Plans - Frequently Asked Questions. Cambios en los planes de jubilación de la diócesis de Beaumont

Changes to Diocese of Beaumont Retirement Plans - Frequently Asked Questions. Cambios en los planes de jubilación de la diócesis de Beaumont Changes to Diocese of Beaumont Retirement Plans - Frequently Asked Questions Cambios en los planes de jubilación de la diócesis de Beaumont Freezing/Closing of Defined Benefit (Pension) Plan Congelar/Finalizar

Más detalles

El límite mínimo para las cuentas comerciales grandes es de $2,000/mes por el uso del servicio.

El límite mínimo para las cuentas comerciales grandes es de $2,000/mes por el uso del servicio. ONNETIUT OBERTURA DEL FORMULARIO DE FAX PARA: XOOM Energy lientes omerciales No. FAX: 866.452.0053 FEHA: NOMBRE DE EMPRESARIO INDEPENDIENTE: # IDENTIFIAIÓN DE NEGOIO: ORREO ELETRÓNIO: # DE PÁGINAS: TELÉFONO:

Más detalles

$2/day. boost mobile quick reference guide. Daily Unlimited. nationwide calling mobile-to-mobile included UNLIMITED. text UNLIMITED.

$2/day. boost mobile quick reference guide. Daily Unlimited. nationwide calling mobile-to-mobile included UNLIMITED. text UNLIMITED. overview Get all the value of the Monthly Unlimited plan for a low rate of only $2/day. The new plan from Boost Mobile is a flexible option with nationwide coverage on either the Nextel Nationwide Network

Más detalles

EMPLOYER & EMPLOYEE RETIREMENT PLAN TAX CREDITS

EMPLOYER & EMPLOYEE RETIREMENT PLAN TAX CREDITS EMPLOYER & EMPLOYEE RETIREMENT PLAN TAX CREDITS For employers who set up and maintain retirement plans, the setup costs, annual administrative costs, and retirement-related employee education costs are

Más detalles

Project Sentinel. Derechos y responsabilidades bajo la ley de vivienda justa: Animales de servicio y apoyo

Project Sentinel. Derechos y responsabilidades bajo la ley de vivienda justa: Animales de servicio y apoyo Project Sentinel Derechos y responsabilidades bajo la ley de vivienda justa: Animales de servicio y apoyo Las leyes federales y estatales en materia de vivienda justa exigen que se haga una acomodo a las

Más detalles

Financial Affidavit for Child Support, DC 6:5(2) Declaración Jurada de Finanzas para Manutención de Menores, DC 6:5(2).

Financial Affidavit for Child Support, DC 6:5(2) Declaración Jurada de Finanzas para Manutención de Menores, DC 6:5(2). IN THE DISTRICT CURT F CUNTY, NEBRASKA (county where Complaint filed) EN LA CRTE DE DISTRIT DEL CNDAD DE, NEBRASKA (condado donde se entabló la Demanda), ) (your full name) (su nombre completo) ) Plaintiff,/

Más detalles

Workers Compensation Non-Subscriber Form

Workers Compensation Non-Subscriber Form Workers Compensation Non-Subscriber Form Texas is unique in one very important respect: It s the only state in which employers have the choice to carry workers compensation insurance or not. There are

Más detalles

Scholarship 2014 Spanish

Scholarship 2014 Spanish 93007 930070 S SUPERVISOR S USE ONLY Scholarship 2014 Spanish 9.30 am Tuesday 25 November 2014 Time allowed: Three hours Total marks: 24 Check that the National Student Number (NSN) on your admission slip

Más detalles

manual de servicio nissan murano z51

manual de servicio nissan murano z51 manual de servicio nissan murano z51 Reference Manual To understand featuring to use and how to totally exploit manual de servicio nissan murano z51 to your great advantage, there are several sources of

Más detalles

FAMILY INDEPENDENCE ADMINISTRATION Seth W. Diamond, Executive Deputy Commissioner

FAMILY INDEPENDENCE ADMINISTRATION Seth W. Diamond, Executive Deputy Commissioner FAMILY INDEPENDENCE ADMINISTRATION Seth W. Diamond, Executive Deputy Commissioner James K. Whelan, Deputy Commissioner Policy, Procedures, and Training Lisa C. Fitzpatrick, Assistant Deputy Commissioner

Más detalles

1. Sign in to the website, http://www.asisonline.org / Iniciar sesión en el sitio, http://www.asisonline.org

1. Sign in to the website, http://www.asisonline.org / Iniciar sesión en el sitio, http://www.asisonline.org Steps to Download Standards & Guidelines from the ASIS International Website / Pasos para Descargar los Standards & Guidelines de la Página Web de ASIS International 1. Sign in to the website, http://www.asisonline.org

Más detalles

Matemáticas Muestra Cuadernillo de Examen

Matemáticas Muestra Cuadernillo de Examen Matemáticas Muestra Cuadernillo de Examen Papel-Lápiz Formato Estudiante Español Versión, Grados 3-5 Mathematics Sample Test Booklet Paper-Pencil Format Student Spanish Version, Grades 3 5 Este cuadernillo

Más detalles

Escuela Alvarado. Paquete para Aplicación de AVID

Escuela Alvarado. Paquete para Aplicación de AVID Escuela Alvarado Paquete para Aplicación de AVID Paquete incluye: Folleto de AVID Aplicación para el estudiante Información sobre la entrevista y carpeta Solicitud de calificaciones Información sobre ensayo

Más detalles

SEMINAR 3: COMPOSITION

SEMINAR 3: COMPOSITION SEMINAR 3: FORMAL LETTER COMPOSITION 1 Lengua C I (Inglés) Código 00EM Imagine you were selected as an Erasmus student and you wanted to write to your host university to ask them for information about

Más detalles

Shortcut to Informal Spanish Conversations Level 2 Lesson 1

Shortcut to Informal Spanish Conversations Level 2 Lesson 1 Shortcut to Informal Spanish Conversations Level 2 Lesson 1 These lessons extend on the ideas from Shortcut to Informal Spanish Conversations Level 1 http://www.informalspanish.com and Shortcut to Spanish

Más detalles

Passaic County Technical Institute 45 Reinhardt Road Wayne, New Jersey 07470

Passaic County Technical Institute 45 Reinhardt Road Wayne, New Jersey 07470 Note: Instructions in Spanish immediately follow instructions in English (Instrucciones en español inmediatamente siguen las instrucciónes en Inglés) Passaic County Technical Institute 45 Reinhardt Road

Más detalles

SOLICITUD DE FAMILIA

SOLICITUD DE FAMILIA SOLICITUD DE FAMILIA DETALLES DE LA FAMILIA ABOUT YOUR FAMILY Apellidos (Padre) Father's family name(s) Nombres Christian names Apellidos (Madre) Mother's family name(s) Nombres Christian names Dirección

Más detalles

Resumen de Entrevista: Asociación Mexicana de Agentes de Carga

Resumen de Entrevista: Asociación Mexicana de Agentes de Carga Resumen de Entrevista: Asociación Mexicana de Agentes de Carga 1. In regard to the hiring and payment of international freight services, can you tell me in what percentage of total export transactions

Más detalles

Affordable Care Act Informative Sessions and Open Enrollment Event

Affordable Care Act Informative Sessions and Open Enrollment Event 2600 Cedar Ave., P.O. Box 2337, Laredo, TX 78044 Hector F. Gonzalez, M.D., M.P.H Tel. (956) 795-4901 Fax. (956) 726-2632 Director of Health News Release. Date: February 9, 2015 FOR IMMEDIATE RELEASE To:

Más detalles

Change of Plea Waiver of Rights Segment

Change of Plea Waiver of Rights Segment What is a change of plea? Segments of a Change of Plea Proceeding Context dependent phrases Typical phrases and how they help the interpreter keep up with the original You have a statutory right to a preliminary

Más detalles

Learning Masters. Fluent: States of Matter

Learning Masters. Fluent: States of Matter Learning Masters Fluent: States of Matter What I Learned List the three most important things you learned in this theme. Tell why you listed each one. 1. 2. 3. 22 States of Matter Learning Masters How

Más detalles

Child Care Assistance Program Búsqueda de Trabajo

Child Care Assistance Program Búsqueda de Trabajo Child Care Assistance Program Búsqueda de Trabajo Usted ha pedido cuidado para sus niños mientras busca trabajo a través del programa de CCAP. Este programa ofrece un total de 30 días mientras busca trabajo.

Más detalles

Quiero comer comida china I want to eat Chinese food Me gusta bailar I like to dance

Quiero comer comida china I want to eat Chinese food Me gusta bailar I like to dance In Spanish, many useful expressions are formed by combining two verbs. When this occurs, the first verb is conjugated, while the second verb remains in the infinitive form. Quiero comer comida china I

Más detalles

Learning Masters. Fluent: Animal Habitats

Learning Masters. Fluent: Animal Habitats Learning Masters Fluent: Animal Habitats What I Learned List the three most important things you learned in this theme. Tell why you listed each one. 1. 2. 3. 22 Animal Habitats Learning Masters How I

Más detalles

programa. Hoy nuestros invitados son un camello y su cuidador. Cuál es el hábitat de este animal? no necesitan beber agua con frecuencia.

programa. Hoy nuestros invitados son un camello y su cuidador. Cuál es el hábitat de este animal? no necesitan beber agua con frecuencia. Teatro de los lectores Entrevistador: Un saludo y bienvenidos a nuestro programa. Hoy nuestros invitados son un camello y su cuidador. Cuál es el hábitat de este animal? Cuidador: Vive en el desierto.

Más detalles

Un viaje en tren. Qué es o quién es? Identify each item or person. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Un viaje en tren. Qué es o quién es? Identify each item or person. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Un viaje en tren Qué es o quién es? Identify each item or person. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Copyright by The McGraw-Hill Companies, Inc. Buen viaje! Level 1 Capítulo 13 159 En el andén Write a paragraph

Más detalles

PRINTING INSTRUCTIONS

PRINTING INSTRUCTIONS PRINTING INSTRUCTIONS 1. Print the Petition form on 8½ X 11inch paper. 2. The second page (instructions for circulator) must be copied on the reverse side of the petition Instructions to print the PDF

Más detalles

Rhode Island Department of Health Three Capitol Hill Providence, RI 02908-5094

Rhode Island Department of Health Three Capitol Hill Providence, RI 02908-5094 Rhode Island Department of Health Three Capitol Hill Providence, RI 02908-5094 www.health.ri.gov Date: December 30, 2009 To: Parents and guardians of school-aged children in Rhode Island From: Director

Más detalles

Vivienda Justa: Lo que significa para todos

Vivienda Justa: Lo que significa para todos Vivienda Justa: Lo que significa para todos The Housing Council, 75 College Avenue, 4 th Floor, Rochester NY 14607 www.thehousingcouncil.org Leyes de vivienda justas prohiben discriminacion en la vivienda

Más detalles

There are five pages to this document including this page. Pages 4 and 5 are in Spanish.

There are five pages to this document including this page. Pages 4 and 5 are in Spanish. There are five pages to this document including this page. Pages 4 and 5 are in Spanish. Stay in touch this summer with One-Way Camper Email! We are excited to tell you about our partnership with Bunk1.com!

Más detalles

Su presupuesto. Cómo hacer un presupuesto

Su presupuesto. Cómo hacer un presupuesto Finanza Toolbox Materials Su presupuesto Un presupuesto es un plan que ayuda a emparejar los gastos con los ingresos. Los gastos son la cantidad de dinero que gasta. Los ingresos son la cantidad de dinero

Más detalles

CNS Paragraph Form Date: 09.02.11

CNS Paragraph Form Date: 09.02.11 CNS Paragraph Form Date: 09.02.11 Program Area 03 (01=PA, 02=FS, 03=MA, 04=HP) Paragraph Number U0223 Version Number 00001 Effective Date 2011 Title Administrative Renewal for Aged, Blind and Disabled,

Más detalles

Bs Ph55m Thanh Tィエng - Khoa Ngo55i TH. I, 0367nh ngh06a:

Bs Ph55m Thanh Tィエng - Khoa Ngo55i TH. I, 0367nh ngh06a: Bs Ph55m Thanh Tィエng - Khoa Ngo55i TH I, 0367nh ngh06a: Thoィ t v67 thィ nh b63ng lィ m61t tr55ng thィ i b63nh l05 g09y ra do s65 di chuy69n c65a cィ c t55ng t69 trong xoang b63ng (th0665ng lィ ru61t non) ra

Más detalles

PROCEDIMIENTOS: QUÉ HACER CON EL PEDIMENTO UNA VEZ QUE SE HA COMPLETADO

PROCEDIMIENTOS: QUÉ HACER CON EL PEDIMENTO UNA VEZ QUE SE HA COMPLETADO CENTRO DE AUTOSERVICIO PROCEDIMIENTOS: QUÉ HACER CON EL PEDIMENTO UNA VEZ QUE SE HA COMPLETADO PASO 1: COPIAS Y SOBRES. Haga tres (3) copias de las páginas siguientes del pedimento; Haga dos (2) copias

Más detalles

Se da contestación a las preguntas en el idioma que han sido realizadas.

Se da contestación a las preguntas en el idioma que han sido realizadas. Estimados Sres/Sras: En atención a las distintas preguntas que hemos recibido por parte de licitadores interesados en la licitación relativa a los servicios de consultoría de sistemas informáticos y de

Más detalles

MANUAL EASYCHAIR. A) Ingresar su nombre de usuario y password, si ya tiene una cuenta registrada Ó

MANUAL EASYCHAIR. A) Ingresar su nombre de usuario y password, si ya tiene una cuenta registrada Ó MANUAL EASYCHAIR La URL para enviar su propuesta a la convocatoria es: https://easychair.org/conferences/?conf=genconciencia2015 Donde aparece la siguiente pantalla: Se encuentran dos opciones: A) Ingresar

Más detalles

Nombre Clase Fecha. committee has asked a volunteer to check off the participants as they arrive.

Nombre Clase Fecha. committee has asked a volunteer to check off the participants as they arrive. SITUATION You are participating in an International Student Forum. The organizing committee has asked a volunteer to check off the participants as they arrive. TASK As the volunteer, greet the participants

Más detalles

Screener for Peer Supporters

Screener for Peer Supporters Screener for Peer Supporters Primary Recruiter: Secondary Recruiter: Potential Peer Supporter Name: Phone #1: Home/Cell Phone #2: Home/Cell Address: City: Zip: Contact 1: Date: / / Contact 2: Date: / /

Más detalles

Elija un proveedor de cuidado primario

Elija un proveedor de cuidado primario What You Need to Know about Health Insurance Información esencial sobre el seguro médico Choosing a Health Plan Cómo conservar y usar un seguro médico Title Here Title Here Title Here Title Here Title

Más detalles

Instructor: Do you remember how to say the verb "to speak"? Instructor: How do you ask a friend Do you speak Spanish?

Instructor: Do you remember how to say the verb to speak? Instructor: How do you ask a friend Do you speak Spanish? Learning Spanish Like Crazy Spoken Spanish Lección Dos. Listen to the following conversation: Male: Hablas inglés? Female: Sí, hablo inglés porque practico todos los días. Male: Dónde? Female: Practico

Más detalles

GETTING READY FOR PARENT-TEACHER CONFERENCES PREPARÁNDOSE PARA LAS REUNIONES ENTRE PADRES Y MAESTROS

GETTING READY FOR PARENT-TEACHER CONFERENCES PREPARÁNDOSE PARA LAS REUNIONES ENTRE PADRES Y MAESTROS Kindergarten How many sounds does my child know at this time? child with reading? Is s/he keeping up with all the other students? child? How will you further my child's advanced reading skills? student

Más detalles

An explanation by Sr. Jordan

An explanation by Sr. Jordan & An explanation by Sr. Jdan direct object pronouns We usually use Direct Object Pronouns to substitute f it them in a sentence when the it them follows the verb. Because of gender, him and her could also

Más detalles

EL PASO ELECTRIC COMPANY THIRD REVISED SAMPLE FORM NO. 22 CANCELLING SECOND REVISED SAMPLE FORM NO. 22

EL PASO ELECTRIC COMPANY THIRD REVISED SAMPLE FORM NO. 22 CANCELLING SECOND REVISED SAMPLE FORM NO. 22 'FILED IN OFFICE OF WMPUBLIC REG. COMM. EL PASO ELECTRIC COMPANY JAN 17 lu14 THIRD REVISED SAMPLE FORM NO. 22 CANCELLING SECOND REVISED SAMPLE FORM NO. 22 NOTIFY FOR DELINQUENT AMOUNT (IVR OUTBOUND CALL

Más detalles

TOUCH MATH. Students will only use Touch Math on math facts that are not memorized.

TOUCH MATH. Students will only use Touch Math on math facts that are not memorized. TOUCH MATH What is it and why is my child learning this? Memorizing math facts is an important skill for students to learn. Some students have difficulty memorizing these facts, even though they are doing

Más detalles

El estilo indirecto inglés.

El estilo indirecto inglés. El estilo indirecto inglés. El "estilo indirecto" es una estructura que se emplea para repetir lo que alguien ha anteriormente dicho ("estilo directo"): John: "My name is John" (estilo directo) (Mi nombre

Más detalles

Setting Up an Apple ID for your Student

Setting Up an Apple ID for your Student Setting Up an Apple ID for your Student You will receive an email from Apple with the subject heading of AppleID for Students Parent/Guardian Information Open the email. Look for two important items in

Más detalles

SAN BERNARDINO & RIVERSIDE COUNTIES. Catholic Charities. Moreno Valley Regional Center. 23623 Sunnymead Blvd., Ste. E Moreno Valley, CA 92553

SAN BERNARDINO & RIVERSIDE COUNTIES. Catholic Charities. Moreno Valley Regional Center. 23623 Sunnymead Blvd., Ste. E Moreno Valley, CA 92553 SAN BERNARDINO & COUNTIES Catholic Charities Moreno Valley Regional Center 23623 Sunnymead Blvd., Ste. E Family and Community Assistance Programs Information & Referral, Case Management Basic Needs, Emergency

Más detalles

Pistas Separadas TÉRMINOS Y CONDICIONES

Pistas Separadas TÉRMINOS Y CONDICIONES Pistas Separadas POETA MUSIC PRODUCTIONS le da un control total sobre lo que se hace con la grabación original. Ahora, usted puede agregar diferentes sonidos voses teclados derivados como desee ( añada

Más detalles

Vermont Mini-Lessons: Leaving A Voicemail

Vermont Mini-Lessons: Leaving A Voicemail Vermont Mini-Lessons: Leaving A Voicemail Leaving a Voice Mail Message Learning Objective 1) When to leave a message 2) How to leave a message Materials: 1) Voice Mail Template blanks & samples 2) Phone

Más detalles

Examen prenatal: Evaluación integrada En la Clínica de Medicina Materno Fetal en Yakima

Examen prenatal: Evaluación integrada En la Clínica de Medicina Materno Fetal en Yakima UW MEDICINE PATIENT EDUCATION PRENATAL TESTING: INTEGRATED SCREEN SPANISH Examen prenatal: Evaluación integrada En la Clínica de Medicina Materno Fetal en Yakima En la Clínica de Medicina Materno Fetal

Más detalles

Required Documentation for Charity Care

Required Documentation for Charity Care Patchogue, New York 11772 Required Documentation for Charity Care The completed signed application listing all family members, must be filled out and returned to the Patient Financial Services Department

Más detalles

2014 15 Student Eligibility Verification Advanced Placement/International Baccalaureate Test Fee Program

2014 15 Student Eligibility Verification Advanced Placement/International Baccalaureate Test Fee Program 2014 15 Student Eligibility Verification Advanced Placement (AP) and/or International Baccalaureate (IB) Exams þ AP Exam IB Exam AP and IB Exams I. Student Information Last Name First Name MI Grade High

Más detalles

Forex ebook "My Book of Trading. Forex."

Forex ebook My Book of Trading. Forex. Forex ebook "My Book of Trading. Forex." "Dedicado a todos aquellos que piensan, que la vida es un continuo análisis de riesgo, que hay que ir valorando." "Dedicated to those who think that life is a continuous

Más detalles