Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport"

Transcripción

1 Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional de la Comunitat Valenciana. [2016/4016] Índex Preàmbul Capítol I. Disposicions generals Article 1. Objecte i àmbit d aplicació Article 2. Definicions Article 3. Participants en el procediment d admissió Article 4. Compatibilitat de la matrícula en els cicles formatius de formació professional amb altres ensenyaments Article 5. Requisits d accés Article 6. Reserva de places i quotes de places Article 7. Criteris de prioritat Article 8. Comissions sectorials d escolarització de formació professional Article 9. Calendari del procediment d admissió i matrícula Article 10. Procediment de sol licitud, admissió i matrícula Article 11. Documentació necessària per a la matrícula Article 12. Alumnat en possessió d estudis estrangers homologats Article 13. Mobilitat de l alumnat Article 14. Constitució efectiva de les unitats i determinació de vacants Article 15. Reclamacions i recursos al procediment d admissió Capítol II. Admissió i matrícula en règim presencial en la modalitat d oferta completa Article 16. Vacants Article 17. Participants en el procediment d admissió Article 18. Requisits i condicions d accés Article 19. Procediment de sol licitud, admissió i matrícula Capítol III. Admissió i matrícula en règim semipresencial o a distància en la modalitat d oferta completa Article 20. Vacants Article 21. Participants en el procediment d admissió Article 22. Requisits i condicions d accés Article 23. Procediment de sol licitud, admissió i matrícula Capítol IV. Admissió i matrícula en règim presencial i semipresencial o a distància en la modalitat d oferta parcial Article 24. Vacants Article 25. Participants en el procediment d admissió Article 26. Requisits i condicions d accés Article 27. Procediment de sol licitud, admissió i matrícula Disposició addicional primera. Execució Disposició addicional segona. Aprovació d annexos Disposició addicional tercera. Adaptació d annexos Disposició addicional quarta. Incidència en les dotacions de despesa Disposició transitòria primera. Calendari d admissió del curs Disposició transitòria segona. Procediment d admissió en oferta parcial Disposició derogatòria única. Derogació normativa Disposició final primera. Modificació de l article 5. apartat 1, de l Ordre de 27 de juny de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l oferta parcial dels ensenyaments dels cicles formatius de Formació Professional. Disposició final segona. Entrada en vigor Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ORDEN 18/2016, de 1 de junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula el acceso, la admisión y matrícula a enseñanzas de grado medio y de grado superior de Formación Profesional en la Comunitat Valenciana [2016/4016] Índice Preámbulo Capítulo I. Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación Artículo 2. Definiciones Artículo 3. Participantes en el procedimiento de admisión Artículo 4. Compatibilidad de la matrícula en los ciclos formativos de formación profesional con otras enseñanzas Artículo 5. Requisitos de acceso Artículo 6. Reserva de plazas y cupos de plazas Artículo 7. Criterios de prioridad Artículo 8. Comisiones sectoriales de escolarización de formación profesional Artículo 9. Calendario del procedimiento de admisión y matrícula Artículo 10. Procedimiento de solicitud, admisión y matrícula Artículo 11. Documentación necesaria para la matrícula Artículo 12. Alumnado en posesión de estudios extranjeros homologados Artículo 13. Movilidad del alumnado Artículo 14. Constitución efectiva de las unidades y determinación de vacantes Artículo 15. Reclamaciones y recursos al procedimiento de admisión Capítulo II. Admisión y matrícula en régimen presencial en la modalidad de oferta completa Artículo 16. Vacantes Artículo 17. Participantes en el procedimiento de admisión Artículo 18. Requisitos y condiciones de acceso Artículo 19. Procedimiento de solicitud, admisión y matrícula Capítulo III. Admisión y matrícula en régimen semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta completa Artículo 20. Vacantes Artículo 21. Participantes en el procedimiento de admisión Artículo 22. Requisitos y condiciones de acceso Artículo 23. Procedimiento de solicitud, admisión y matrícula Capítulo IV. Admisión y matrícula en régimen presencial y semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta parcial Artículo 24. Vacantes Artículo 25. Participantes en el procedimiento de admisión Artículo 26. Requisitos y condiciones de acceso Artículo 27. Procedimiento de solicitud, admisión y matrícula Disposición adicional primera. Ejecución Disposición adicional segunda. Aprobación de anexos Disposición adicional tercera. Adaptación de anexos Disposición adicional cuarta. Incidencia en las dotaciones de gasto. Disposición transitoria primera. Calendario de admisión del curso Disposición transitoria segunda. Procedimiento de admisión en oferta parcial Disposición derogatoria única. Derogación normativa Disposición final primera. Modificación del artículo 5, apartado 1, de la Orden de 27 de junio de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la oferta parcial de las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional. Disposición final segunda. Entrada en vigor

2 PREÀMBUL La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació (LOE), estableix en el títol I, capítol V, article 41, les condicions d accés a la formació professional. El Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s estableix l ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, regula en el capítol III del títol IV l admissió i matrícula en els cicles formatius, i en el capítol VI (Ensenyaments de Formació Professional a Distància) estableix que les administracions educatives, en l àmbit de les seues competències, adoptaran les mesures necessàries per a la posada en marxa i funcionament d aquesta oferta educativa. L Ordre 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu en l àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regula, en l article 3 l accés de l alumnat, en l article 4, l admissió de l alumnat i en l article 5, la matrícula de l alumnat, en la formació professional del sistema educatiu. Per mitjà de el Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, s estableix el procediment i els requisits per a l avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides per les persones a través de l experiència laboral o de vies no formals de formació, així com els efectes d aquesta avaluació i acreditació de competències. Respecte d això, l article 40 del Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s estableix l ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, preveu que l acreditació parcial d unitats de competència obtinguda a través del procediment determinat pel Reial Decret 1224/2009, permetrà, als qui desitgen cursar els ensenyaments de la Formació Professional del sistema educatiu, sol licitar la convalidació o exempció dels mòduls professionals establits en la norma que regule cada títol o curs d especialització, a fi de completar o finalitzar aquests ensenyaments. L Orde 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d Educació, va regular l accés, l admissió i la matriculació per a l alumnat de les ensenyances de grau mitjà i grau superior de formació professional, modificada per l Orde 46/2012, de 12 de juliol i l Orde 86/2013, de 20 de setembre La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa ha introduït aspectes nous en les condicions d accés i admissió de l alumnat a les ensenyances de grau mitjà i grau superior de formació professional. Per tot això, és convenient, d una banda actualitzar la normativa d accés, admissió i matrícula de l alumnat a les esmentades ensenyances i d altra banda unificar-la en un mateix compendi normatiu. Aquesta ordre precisa, desenvolupa i articula els diferents aspectes que regulen el procediment que s ha de seguir per a determinar l ordre d admissió, l accés i la matrícula de l alumnat en els ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu en règim presencial i semipresencial o a distància en oferta completa o parcial a la Comunitat Valenciana, i adapta aquests procediments a la normativa vigent. En virtut d això, previ dictamen del Consell Valencià de Formació Professional, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i vista la proposta conjunta de la Direcció General de Política Educativa, la Direcció General de Centres i Personal Docent i la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de data 27 de maig de 2016, en exercici de les competències que confereix l article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell. PREÁMBULO La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece en el título I, capítulo V, artículo 41, las condiciones de acceso a la formación profesional. El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo regula en el capítulo III del Título IV la admisión y matrícula en los ciclos formativos, y en el capítulo VI (Enseñanzas de formación profesional a distancia) establece que las administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento de esta oferta educativa. La Orden 78/2010, de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan determinados aspectos de la ordenación y organización académica de los ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, regula en el artículo 3, el acceso del alumnado, en el artículo 4, la admisión del alumnado y en el artículo 5, la matrícula del alumnado, en la formación profesional del sistema educativo. Mediante el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, se establece el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, así como los efectos de esa evaluación y acreditación de competencias. Al respecto, el artículo 40 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, prevé que la acreditación parcial de unidades de competencia obtenida a través del procedimiento determinado por el Real Decreto 1224/2009, permitirá, a quienes deseen cursar las enseñanzas de la Formación Profesional del sistema educativo, solicitar la convalidación o exención de los módulos profesionales establecidos en la norma que regule cada título o curso de especialización, a fin de completar o finalizar dichas enseñanzas. La Orden 33/2011, de 18 de mayo, de la Conselleria de Educación, reguló el acceso, la admisión y la matriculación para el alumnado de las enseñanzas de grado medio y grado superior de formación profesional, modificada por la Orden 46/2012, de 12 de julio y la Orden 86/2013, de 20 de septiembre. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa ha introducido aspectos nuevos en las condiciones de acceso y admisión del alumnado a las enseñanzas de grado medio y grado superior de formación profesional. Por todo ello, es conveniente, por una parte actualizar la normativa de acceso, admisión y matrícula del alumnado a las citadas enseñanzas y por otra parte unificarla en un mismo compendio normativo. Esta orden precisa, desarrolla y articula los diferentes aspectos que regulan el procedimiento a seguir para determinar el orden de admisión, el acceso y la matrícula del alumnado en las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo en régimen presencial y semipresencial o a distancia en oferta completa o parcial en la Comunitat Valenciana, adaptando estos procedimientos a la normativa vigente. En su virtud, previo dictamen del Consejo Valenciano de Formación Profesional, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y vista la propuesta conjunta de la Dirección General de Política Educativa, la Dirección General de Centros y Personal Docente y la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, de fecha 27 de mayo de 2016, en ejercicio de las competencias que confiere el artículo 28 e) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. ORDENE CAPÍTOL I Disposicions generals Article 1. Objecte i àmbit d aplicació 1. Aquesta ordre té com a objecte regular el desenvolupament del procediment d accés, admissió i matrícula de l alumnat en cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior, en règim presen- ORDENO CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 1. La presente orden tiene por objeto regular el desarrollo del procedimiento de acceso, admisión y matrícula del alumnado en ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y superior, en

3 cial en modalitat d oferta completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyaments concertats i en règim semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial, en centres docents públics de l àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 2. Es desenvoluparà un únic procediment d accés, admissió i matrícula en cada curs escolar. Article 2. Definicions 1. Als efectes d aquesta norma, s entén per oferta completa en règim presencial de cicles formatius, la constituïda pels ensenyaments de formació professional de grau mitjà i superior, que inclou tots els mòduls que els configuren i que s imparteix en règim presencial ordinari en horari de matí, de vesprada o dels dos i en horari especial, nocturn. 2. L oferta completa en règim semipresencial o a distància està constituïda per tots els mòduls que componen cada cicle formatiu de formació professional de grau mitjà i superior en els centres que tenen autoritzats aquests ensenyaments en l esmentat règim. 3. S entén per oferta parcial la referida a mòduls professionals inclosos en els cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu. Aquesta modalitat es podrà realitzar en règim presencial i semipresencial o a distància en els centres autoritzats específicament per a això. Article 3. Participants en el procediment d admissió 1. El procediment d admissió s aplicarà a l alumnat que accedeix a un cicle formatiu, així com l alumnat que promocione d un curs a un altre en règim presencial en oferta completa que comporte canvi de centre, no s aplicarà a aquells que, en el mateix centre, promocionen d un curs a un altre en règim presencial en oferta completa. 2. També serà aplicable a l alumnat que sol licite l admissió a: 2.1. Qualsevol mòdul en règim presencial en modalitat d oferta parcial Qualsevol mòdul en règim semipresencial o a distància en centres públics en modalitat d oferta completa o parcial regulades per esta orde encara que en cursos previs haguera estat matriculat en: Règim presencial en la modalitat d oferta parcial Règim semipresencial o a distància en la modalitat d oferta completa o parcial. Així mateix haurà de sol licitar l admissió d aquells mòduls que, si és el cas, tinguera pendents del curs o cursos anteriors. 3. L alumnat que haja superat algun mòdul professional en règim presencial en la modalitat d oferta parcial, en les proves d obtenció del títol o en règim semipresencial o a distància en la modalitat d oferta completa o parcial, haurà de participar en el procediment d admissió per a cursar la resta de mòduls professionals, pertanyents al mateix cicle formatiu, en règim presencial, en la modalitat d oferta completa, sempre que reunisca els requisits d accés establits en aquesta ordre. 4. L alumnat estranger menor de 18 anys podrà participar en el procediment d admissió als ensenyaments regulats en aquesta ordre sempre que: 4.1. Dispose d algun dels documents acreditatius següents: a) DNI, NIE o targeta d identitat d estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d estrangers, b) Certificat d empadronament en un municipi, c) Visat d estudis d) Targeta d estudiant estranger, i 4.2. Complisca els requisits següents: a) Requisits d accés als ensenyaments corresponents, b) Convalidació de títols o estudis anteriors 5. L alumnat estranger major de 18 anys podrà participar en el procediment d admissió als ensenyaments regulats en aquest ordre quan: 5.1. Dispose d algun dels següents documents acreditatius: a) Targeta d identitat d estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d estrangers. b) Visat d estudis o targeta d estudiant estranger Complisca els requisits següents: a) Requisits d accés als ensenyaments corresponents. régimen presencial en modalidad de oferta completa o parcial en centros docentes públicos y privados con enseñanzas concertadas y en régimen semipresencial o a distancia en modalidad completa o parcial, en centros docentes públicos del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. 2. Se desarrollará un único procedimiento de acceso, admisión y matrícula en cada curso escolar. Artículo 2. Definiciones 1. A los efectos de esta norma, se entiende por oferta completa en régimen presencial de ciclos formativos, la constituida por las enseñanzas de formación profesional de grado medio y superior, que incluye todos los módulos que los configuran y que se imparte en régimen presencial ordinario en horario de mañana, de tarde o de ambas y en horario especial, nocturno. 2. La oferta completa en régimen semipresencial o a distancia está constituida por todos los módulos que componen cada ciclo formativo de formación profesional de grado medio y superior en los centros que tienen autorizadas estas enseñanzas en el citado régimen. 3. Se entiende por oferta parcial la referida a módulos profesionales incluidos en los ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo. Esta modalidad podrá realizarse en régimen presencial y semipresencial o a distancia en los centros autorizados específicamente para ello. Artículo 3. Participantes en el procedimiento de admisión 1. El procedimiento de admisión se aplicará al alumnado que accede a un ciclo formativo, así como al alumnado que promocione de un curso a otro en régimen presencial en oferta completa que comporte cambio de centro, no siendo de aplicación a aquellos que, en el mismo centro, promocionen de un curso a otro en régimen presencial en oferta completa. 2. También será de aplicación al alumnado que solicite la admisión en: 2.1. Cualquier módulo en régimen presencial en modalidad de oferta parcial Cualquier módulo en régimen semipresencial o a distancia en centros públicos en modalidad de oferta completa o parcial reguladas por esta orden aunque en cursos previos hubiera estado matriculado en: Régimen presencial en la modalidad de oferta parcial Régimen semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta completa o parcial. Asimismo deberá solicitar la admisión de aquellos módulos que, en su caso, tuviera pendientes del curso o cursos anteriores. 3. El alumnado que haya superado algún módulo profesional en régimen presencial en la modalidad de oferta parcial, en las pruebas de obtención del título o en régimen semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta completa o parcial, deberá participar en el procedimiento de admisión para cursar el resto de módulos profesionales, pertenecientes al mismo ciclo formativo, en régimen presencial, en la modalidad de oferta completa, siempre que reúna los requisitos de acceso establecidos en esta orden. 4. El alumnado extranjero menor de 18 años podrá participar en el procedimiento de admisión a las enseñanzas reguladas en esta orden siempre que: 4.1. Disponga de alguno de los documentos acreditativos siguientes: a) DNI, NIE o Tarjeta de identidad de extranjero, expedida por la comisaría de policía u oficina de extranjeros, b) Certificado de empadronamiento en un municipio, c) Visado de estudios d) Tarjeta de Estudiante Extranjero, y 4.2. Cumpla los requisitos siguientes: a) Requisitos de acceso a las correspondientes enseñanzas, b) Convalidación de títulos o estudios anteriores 5. El alumnado extranjero mayor de 18 años podrá participar en el procedimiento de admisión a las enseñanzas reguladas en esta orden cuando: 5.1. Disponga de alguno de los siguientes documentos acreditativos: a) Tarjeta de identidad de extranjero expedida por la comisaría de policía u oficina de extranjeros. b) Visado de estudios o tarjeta de estudiante extranjero Cumpla los siguientes requisitos: a) Requisitos de acceso a las correspondientes enseñanzas.

4 b) Convalidació de títols o estudis anteriors. 6. En el procediment d admissió per mitjà de la reserva de discapacitat, l alumnat haurà de sol licitar un informe del departament d orientació del centre sol licitat en primera opció en què, vist l informe del titular de la direcció de la família professional del cicle corresponent sobre les capacitats i habilitats requerides per a poder adquirir els objectius finals de capacitació professional, se li informe sobre els resultats d aprenentatge relacionats amb les competències professionals del títol que, en atenció a la seua discapacitat, podrà aconseguir. De no existir departament d orientació l informe s emetrà directament per la direcció de la família professional del cicle corresponent. Article 4. Compatibilitat de la matrícula en els cicles formatius de formació professional amb altres ensenyaments 1. La matrícula en un cicle formatiu en règim presencial, siga quina siga la seua modalitat, serà compatible amb la matrícula en qualsevol altre cicle formatiu siga quin siga el règim i/o modalitat, o altres ensenyaments, sempre que existisca compatibilitat d horaris. 2. Durant un mateix curs acadèmic, un alumne o alumna no podrà simultaniejar matrícula en el mateix mòdul professional en règim presencial, semipresencial o a distància en la modalitat d oferta completa i en la modalitat d oferta parcial. 3. La matrícula en un cicle formatiu, tant en règim presencial com en règim semipresencial o a distància, no serà compatible amb la matrícula, durant el mateix curso acadèmic, en les proves per a l obtenció del títol de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional que convoque la conselleria competent en matèria d educació del mateix mòdul professional que l alumne o l alumna es trobe cursant, excepte anul lació de matrícula, dels mòduls corresponents, prèvia a la sol licitud de participació en la prova per a l obtenció del títol. 4. Cap alumne o alumna podrà estar matriculat en el mateix o diferent centre, en el mateix o distints règims o modalitats d oferta, en un mateix cicle formatiu, excepte en el supòsit de l alumnat matriculat en règim semipresencial que es matricule en el mòdul de formació en centres de treball o de projecte para cicles formatius de grau superior. 5. En un mateix curs acadèmic no es podrà obtindre plaça en la modalitat d oferta completa en més d un cicle formatiu, siga quin siga el seu règim, excepte en aquells cicles en què siguen coincidents tots els mòduls d un mateix curs, sense perjuí de tot això la persona interessada podrà sol licitar l admissió en altres cicles formatius si existiren vacants després del període de matrícula prèvia renúncia a la plaça adjudicada en el procediment d admissió, a l efecte del qual haurà de presentar còpia segellada de l escrit de renúncia i omplir la casella prevista a este efecte en els annexos I, II i/o III. 6. Serà possible obtindre plaça simultàniament, a través dels procediments d admissió regulats en aquesta ordre en la modalitat d oferta completament i complementàriament en la modalitat d oferta parcial. Article 5. Requisits d accés 1. Cicles formatius de grau mitjà Accés directe Per a accedir als cicles formatius de grau mitjà de formació professional es requereix estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o estar en possessió del Títol Professional Bàsic Sense perjuí del requisit establit en l apartat 1.1.1, podran accedir als cicles formatius de grau mitjà els qui es troben en algun dels supòsits següents: a) Posseïsquen el Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria sempre que l alumne o alumna haja superat l avaluació final d educació secundària obligatòria per l opció d ensenyaments aplicats, que serà requisit necessari quan s implante aquesta avaluació final excepte per a l alumne o alumna que haguera obtingut el títol amb anterioritat a la implantació de l avaluació final. b) Posseïsquen el títol de Tècnic Auxiliar. c) Posseïsquen el títol de Tècnic. b) Convalidación de títulos o estudios anteriores 6. En el procedimiento de admisión mediante la reserva de discapacidad, el alumnado deberá solicitar un informe del departamento de orientación del centro solicitado en primera opción en el que, visto el informe del titular de la jefatura de la familia profesional del ciclo correspondiente sobre las capacidades y habilidades requeridas para poder adquirir los objetivos finales de capacitación profesional, se le informe acerca de los resultados de aprendizaje relacionados con las competencias profesionales del título que, en atención a su discapacidad, podrá alcanzar. De no existir departamento de orientación el informe se emitirá directamente por la jefatura de la familia profesional del ciclo correspondiente. Artículo 4. Compatibilidad de la matrícula en los ciclos formativos de formación profesional con otras enseñanzas 1. La matrícula en un ciclo formativo en régimen presencial, cualquiera que sea su modalidad, será compatible con la matrícula en cualquier otro ciclo formativo sea cual fuere el régimen y/o modalidad, u otras enseñanzas, siempre que exista compatibilidad de horarios. 2. Durante un mismo curso académico, un alumno o alumna no podrá simultanear matrícula en el mismo módulo profesional en régimen presencial, semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta completa y en la modalidad de oferta parcial. 3. La matrícula en un ciclo formativo, tanto en régimen presencial como en régimen semipresencial o a distancia, no será compatible con la matrícula, durante el mismo curso académico, en las pruebas para la obtención del título de Técnico y de Técnico Superior de formación profesional que convoque la conselleria competente en materia de educación del mismo módulo profesional que el alumno o la alumna se encuentre cursando, salvo anulación de matrícula, de los módulos correspondientes, previa a la solicitud de participación en la prueba para la obtención del título. 4. Ningún alumno o alumna podrá estar matriculado en el mismo o diferente centro, en el mismo o distintos regímenes o modalidades de oferta, en un mismo ciclo formativo, salvo en el supuesto del alumnado matriculado en régimen semipresencial que se matricule en el módulo de formación en centros de trabajo o de proyecto para ciclos formativos de grado superior. 5. En un mismo curso académico no podrá obtenerse plaza en la modalidad de oferta completa en más de un ciclo formativo, cualquiera que sea su régimen, salvo en aquellos ciclos en que sean coincidentes todos los módulos de un mismo curso, sin perjuicio de lo cual la persona interesada podrá solicitar la admisión en otros ciclos formativos si existieran vacantes tras el periodo de matrícula previa renuncia a la plaza adjudicada en el procedimiento de admisión, a cuyo efecto deberá presentar copia sellada del escrito de renuncia y rellenar la casilla prevista al efecto en los anexos I, II y/o III. 6. Será posible obtener plaza simultáneamente, a través de los procedimientos de admisión regulados en esta orden en la modalidad de oferta completa y complementariamente en la modalidad de oferta parcial. Artículo 5. Requisitos de acceso 1. Ciclos formativos de grado medio Acceso directo Para acceder a los ciclos formativos de grado medio de formación profesional se requiere estar en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria o estar en posesión del título profesional básico Sin perjuicio del requisito establecido en el apartado 1.1.1, podrán acceder a los ciclos formativos de grado medio quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: a) Posean el título de graduado en educación secundaria obligatoria siempre que el alumno o alumna haya superado la evaluación final de educación secundaria obligatoria por la opción de enseñanzas aplicadas, que será requisito necesario cuando se implante dicha evaluación final salvo para el alumno o alumna que hubiera obtenido el título con anterioridad a la implantación de la evaluación final. b) Posean el título de Técnico Auxiliar. c) Posean el título de Técnico.

5 d) Hagen superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent o acrediten un nombre de dos assignatures pendents com a màxim en els dos primers cursos. e) Hagen superat el segon curs del primer cicle experimental de la Reforma dels Ensenyaments Mitjans. f) Hagen superat el tercer curs del Pla d Estudis de 1963, o segon curs de comuns experimental dels ensenyaments d Arts Aplicades i Oficis Artístics. g) Hagen superat el Batxiller. h) Posseïsquen el títol de Tècnic Superior o Tècnic Especialista. i) Posseïsquen una titulació universitària o equivalent. j) Posseïsquen alguna de les titulacions equivalents per a l accés als cicles formatius de grau superior. k) Hagen superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors Accés per mitjà d un programa de qualificació professional inicial establit en el Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol: Podrà accedir als cicles formatius de grau mitjà de Formació Professional sense reunir el requisit mencionat en l apartat 1.1 l alumnat que haguera superat el primer nivell d un programa de qualificació professional inicial Accés per mitjà de curs o prova Podran accedir als cicles formatius de grau mitjà de Formació Professional sense reunir el requisit esmentat en l apartat 1.1 els sol licitants que es troben en algun dels supòsits següents: a) Hagen superat el curs de formació específic per a l accés directe a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats per l Administració educativa, previst en el punt 2.c de l article 41 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig. b) Hagen aprovat en qualsevol convocatòria la prova d accés als cicles formatius de grau mitjà prevista en el punt 2.d de l article 41 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig. En els dos supòsits es requerirà tindre dèsset anys com a mínim, complits l any de superació del curs i realització de la prova, respectivament Quedaran exempts de realitzar la prova: a) Els qui hagueren superat el curs de formació específic d accés directe a cicles de grau mitjà. b) Els qui hagueren superat la prova d accés a la universitat per a majors de 25 anys. c) Els qui hagueren superat la prova d accés a la Formació Professional de grau superior en qualsevol de les opcions. d) Els qui hagueren superat el primer nivell d un programa de qualificació professional inicial. 2. Cicles formatius de grau superior 2.1. Accés directe Per a accedir als cicles formatius de grau superior de Formació Professional es requereix estar en possessió del títol de Batxiller o del títol de Tècnic de Formació Professional Sense perjuí del requisit establit en l apartat 2.1.1, podran accedir als cicles formatius de grau superior els qui es troben en algun dels casos següents: a) Estiguen en possessió del títol de Batxiller establit en la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d octubre, d Ordenació General del Sistema Educatiu. b) Hagen superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat Experimental. c) Hagen superat el curs d orientació universitària o preuniversitària. d) Posseïsquen el títol de Tècnic Especialista, Tècnic Superior o equivalent a efectes acadèmics. e) Posseïsquen una titulació universitària o equivalent S acceptarà com a títol de Batxiller a qui es refereix l article 41.3.a de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, el títol de Batxiller expedit després de cursar l antic Batxillerat Unificat i Polivalent Accés per mitjà de prova i altres vies d accés Podran accedir als cicles formatius de grau superior sense reunir el requisit esmentat en l apartat 2.1 els sol licitants que hagueren aprovat en qualsevol convocatòria la prova d accés als cicles formatius de grau superior prevista en l article 41 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig. En tot cas, l opció de la prova superada haurà de permetre d) Hayan superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente o acrediten un número de dos asignaturas pendientes como máximo en los dos primeros cursos. e) Hayan superado el segundo curso del primer ciclo experimental de la Reforma de las Enseñanzas Medias. f) Hayan superado el tercer curso del Plan de Estudios de 1963, o segundo curso de comunes experimental de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. g) Hayan superado el Bachiller. h) Posean el título de Técnico Superior o Técnico Especialista. i) Posean una titulación universitaria o equivalente. j) Posean alguna de las titulaciones equivalentes para el acceso a los ciclos formativos de grado superior. k) Hayan superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores Acceso mediante un programa de cualificación profesional inicial establecido en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio: Podrá acceder a los ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional sin reunir el requisito mencionado en el apartado 1.1 el alumnado que hubiera superado el primer nivel de un programa de cualificación profesional inicial Acceso mediante curso o prueba Podrán acceder a los ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional sin reunir el requisito mencionado en el apartado 1.1 los solicitantes que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: a) Hayan superado el curso de formación específico para el acceso directo a ciclos de grado medio en centros públicos o privados autorizados por la Administración educativa, previsto en el punto 2.c del artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. b) Hayan aprobado en cualquier convocatoria la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio prevista en el punto 2.d del artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. En ambos supuestos se requerirá tener diecisiete años como mínimo, cumplidos en el año de superación del curso y realización de la prueba, respectivamente Quedarán exentos de realizar la prueba: a) Quienes hubieran superado el curso de formación específico de acceso directo a ciclos de grado medio. b) Quienes hubieran superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. c) Quienes hubieran superado la prueba de acceso a la Formación Profesional de grado superior en cualquiera de las opciones. d) Quienes hubieran superado el primer nivel de un programa de cualificación profesional inicial. 2. Ciclos formativos de grado superior Acceso directo Para acceder a los ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional se requiere estar en posesión del título de Bachiller o del título de Técnico de Formación Profesional Sin perjuicio del requisito establecido en el apartado 2.1.1, podrán acceder a los ciclos formativos de grado superior quienes se encuentren en alguno de los siguientes casos: a) Estén en posesión del título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. b) Hayan superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental. c) Hayan superado el curso de orientación universitaria o preuniversitaria. d) Posean el título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos. e) Posean una titulación universitaria o equivalente Se aceptará como título de Bachiller al que se refiere el artículo 41.3.a de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el título de Bachiller expedido tras cursar el antiguo Bachillerato Unificado y Polivalente Acceso mediante prueba y otras vías de acceso Podrán acceder a los ciclos formativos de grado superior sin reunir el requisito mencionado en el apartado 2.1 los solicitantes que hubieran aprobado en cualquier convocatoria la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior prevista en el artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. En todo caso, la opción de la prueba

6 l accés al cicle formatiu per al qual se sol licita l admissió. Per a accedir per aquesta via es requerirà tindre 19 anys complits l any natural de realització de la prova Quedaran exempts de realitzar la prova: els qui hagueren superat la prova d accés a la universitat per a majors de 25 anys També podran accedir acollint-se a la quota de places oferides per prova d accés i altres vies d accés aquells sol licitants que estant en possessió del títol de Tècnic de Formació Professional tinguen superada la prova d accés o opten per realitzar-la i la superen, i en este cas es requerirà tindre 18 anys complits l any de realització de la prova. 3. Horari especial nocturn Podrà accedir a la modalitat d horari especial nocturn l alumnat major de 18 anys. Així mateix podrà accedir l alumnat major de 16 anys que tinguera un contracte laboral el compliment del qual li impedira acudir al centre educatiu en règim ordinari o fora esportista d alt rendiment o d elit de la Comunitat Valenciana. 4. Oferta parcial Sense perjuí dels requisits d accés establits en els apartats anteriors, podrà accedir a l oferta parcial de mòduls professionals de cicles formatius de grau mitjà i superior l alumnat amb experiència laboral que, sense reunir aquests requisits, sol licite la seua admissió en mòduls professionals associats a unitats de competència. Per a l admissió en mòduls no associats a unitats de competència i, si és el cas, posterior obtenció d un títol de Formació Professional, haurà d acreditar en tot cas els requisits d accés establits en els apartats 1, en el cas dels mòduls professionals de cicles formatius de grau mitjà, o 2, en el supòsit dels mòduls professionals de cicles formatius de grau superior. Article 6. Reserva de places i quotes de places Per a la determinació de les places vacants en els ensenyaments impartits en centres docents públics i privats concertats el procediment d admissió de les quals regula aquesta ordre, es tindrà en compte el següent: 1. Es reservarà en primer lloc un 5 % del total de les places escolars oferides per a les persones amb discapacitat, sense que en cap cas la reserva puga ser inferior a una vacant; en cas de no resultar nombre enter s arredonirà al nombre enter més pròxim. En el procediment d admissió per mitjà de la reserva de discapacitat, l alumnat haurà de sol licitar un informe del departament d orientació del centre sol licitat en primera opció en què, vist l informe del titular de la direcció de la família professional del cicle corresponent sobre les capacitats i habilitats requerides per a poder adquirir els objectius finals de capacitació professional, se li informe sobre els resultats d aprenentatge relacionats amb les competències professionals del títol que, en atenció a la seua discapacitat, podrà aconseguir. De no existir departament d orientació l informe s emetrà directament per la direcció de la família professional del cicle corresponent. 2. En segon lloc es reservarà un 5 % de les places escolars oferides per als esportistes que acrediten la condició d esportista d elit de nivell A i de nivell B de la Comunitat Valenciana, considerats en el Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els esportistes d elit de la Comunitat Valenciana i d alt nivell o d alt rendiment, sense que en cap cas la reserva puga ser inferior a una vacant; en cas de no resultar nombre enter s arredonirà al nombre enter més pròxim. 3. L admissió a través de les reserves previstes en els apartats 1 i 2 es realitzen a priori i la distribució de les quotes per a les vacants que resten que preveu l apartat 4 es realitzarà amb posterioritat. 4. Una vegada realitzades les reserves previstes en els apartats anteriors, del nombre de places resultant es detrauran les quotes següents tenint en compte que en cas de no resultar nombres enters s arredonirà a l alça i la plaça correspondrà a la resta major i, en cas d empat, tindrà prioritat la quota d accés directe: 4.1. En el cas de l accés a cicles formatius de grau mitjà: a) Una quota del 60 % de les places per a l accés directe de graduats en educació secundària obligatòria i titulació equivalent. b) Una quota del 20 % de les places per a l accés directe de titulats de formació professional bàsica. superada habrá de permitir el acceso al ciclo formativo para el que se solicita la admisión. Para acceder por esta vía se requerirá tener 19 años cumplidos en el año natural de realización de la prueba Quedarán exentos de realizar la prueba: Quienes hubieran superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años También podrán acceder acogiéndose al cupo de plazas ofertadas por prueba de acceso y otras vías de acceso aquellos solicitantes que estando en posesión del título de Técnico de Formación Profesional tengan superada la prueba de acceso u opten por realizarla y la superen, en cuyo caso se requerirá tener 18 años cumplidos en el año de realización de la prueba. 3. Horario especial nocturno Podrá acceder a la modalidad de horario especial nocturno el alumnado mayor de 18 años. Asimismo podrá acceder el alumnado mayor de 16 años que tuviera un contrato laboral cuyo cumplimiento le impidiera acudir al centro educativo en régimen ordinario o fuera deportista de alto rendimiento o de élite de la Comunitat Valenciana. 4. Oferta parcial Sin perjuicio de los requisitos de acceso establecidos en los apartados anteriores, podrá acceder a la oferta parcial de módulos profesionales de ciclos formativos de grado medio y superior el alumnado con experiencia laboral que, sin reunir tales requisitos, solicite su admisión en módulos profesionales asociados a unidades de competencia. Para la admisión en módulos no asociados a unidades de competencia y, en su caso, posterior obtención de un título de Formación Profesional, deberá acreditar en todo caso los requisitos de acceso establecidos en los apartados 1, en el caso de los módulos profesionales de ciclos formativos de grado medio, o 2, en el supuesto de los módulos profesionales de ciclos formativos de grado superior. Artículo 6. Reserva de plazas y cupos de plazas Para la determinación de las plazas vacantes en las enseñanzas impartidas en centros docentes públicos y privados concertados cuyo procedimiento de admisión regula esta orden, se tendrá en cuenta lo siguiente: 1. Se reservará en primer lugar un 5 % del total de las plazas escolares ofertadas para las personas con discapacidad, sin que en ningún caso la reserva pueda ser inferior a una vacante; en caso de no resultar número entero se redondeará al número entero más próximo. En el procedimiento de admisión mediante la reserva de discapacidad, el alumnado deberá solicitar un informe del departamento de orientación del centro solicitado en primera opción en el que, visto el informe del titular de la jefatura de la familia profesional del ciclo correspondiente sobre las capacidades y habilidades requeridas para poder adquirir los objetivos finales de capacitación profesional, se le informe acerca de los resultados de aprendizaje relacionados con las competencias profesionales del título que, en atención a su discapacidad, podrá alcanzar. De no existir departamento de orientación el informe se emitirá directamente por la jefatura de la familia profesional del ciclo correspondiente. 2. En segundo lugar se reservará un 5 % de las plazas escolares ofertadas para los deportistas que acrediten la condición de deportista de élite de nivel A y de nivel B de la Comunitat Valenciana, considerados en el Decreto 13/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, sobre los deportistas de élite de la Comunitat Valenciana y de alto nivel o de alto rendimiento, sin que en ningún caso la reserva pueda ser inferior a una vacante; en caso de no resultar número entero se redondeará al número entero más próximo. 3. La admisión a través de las reservas previstas en los apartados 1 y 2 se realizan a priori y la distribución de los cupos para las vacantes que resten que prevé el apartado 4 se realizará con posterioridad. 4. Una vez realizadas las reservas previstas en los apartados anteriores, del número de plazas resultante se detraerán los siguientes cupos teniendo en cuenta que en caso de no resultar números enteros se redondeará al alza correspondiendo la plaza al resto mayor y en caso de empate tendrá prioridad el cupo de acceso directo: 4.1. En el caso del acceso a ciclos formativos de grado medio: a) Un cupo del 60 % de las plazas para el acceso directo de graduados en educación secundaria obligatoria y titulación equivalente. b) Un cupo del 20 % de las plazas para el acceso directo de titulados de formación profesional básica.

7 c) Una quota del 20 % de les places per a l accés per mitjà de curs específic de formació d accés directe, prova d accés i altres vies d accés En el cas de l accés a cicles formatius de grau superior: a) Una quota del 60 % de les places per a l accés directe de titulats de batxiller i titulació equivalent. b) Una quota del 20 % de les places per a l accés directe de titulats de tècnic de formació professional. c) Una quota del 20 % de les places per a l accés per mitjà de prova d accés i altres vies d accés. 5. En el procediment d admissió les vacants corresponents a cada reserva i quota s oferiran als sol licitants ordenats per la nota mitjana del seu expedient acadèmic o prova. No obstant això, en el cas que en alguna quota quedaren vacants sense cobrir, s oferiran de forma proporcional a la resta de quotes establides, i es tindrà en compte que en cas de no resultar nombres enters s arredonirà a l alça corresponent la plaça a la resta major i que en el cas d empat tindrà prioritat la quota d accés directe. Article 7. Criteris de prioritat 1. Cicles de grau mitjà 1.1. En les quotes d accés directe a cicles formatius de grau mitjà, les sol licituds es prioritzaran en funció de la nota mitjana obtinguda en l educació secundària obligatòria per l opció d ensenyaments aplicats o en estudis equivalents o en el Títol Professional Bàsic, tenint en compte que tindran preferència en l adjudicació els qui en convocatòria final ordinària per a l obtenció del títol d Educació Secundària Obligatòria o equivalent o convocatòria final ordinària de cicle formatiu reunisquen els requisits acadèmics o bé els hagueren obtingut en cursos anteriors. Al seu torn, dins de la quota d accés directe per estar en possessió del Títol Professional Bàsic, tindran preferència, ordenades segons la nota mitjana que figure en l expedient acadèmic, les sol licituds dels qui hagueren cursat el títol professional bàsic que s indica per a cada cicle formatiu de grau mitjà en l annex V-c En la quota d accés per mitjà de curs de formació específic d accés directe, prova d accés i altres vies d accés es tindrà en compte el següent: a) En el cas d accés per mitjà de curs o prova, les sol licituds es prioritzaran respectivament en funció de la nota obtinguda en el curs de formació específic d accés directe als cicles formatius de grau mitjà o l obtinguda en la prova d accés a aquests cicles, en la prova d accés a cicles de grau superior en qualsevol de les opcions o en la prova d accés a la universitat per a majors de 25 anys, amb independència que els sol licitants procedisquen del mateix o de distint centre. b) En el cas d alumnat procedent del programa de qualificació professional inicial, la qualificació serà de 5 o la que corresponga si va optar per millorar la seua nota a través de la prova d accés. c) En el cas d alumnat procedent d altres comunitats autònomes que haguera cursat un programa de qualificació professional inicial, establit en el Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, les sol licituds es prioritzaran en funció de la nota mitjana del certificat acadèmic del primer nivell d aquest programa Les sol licituds d admissió en mòduls professionals associats a unitats de competència corresponents a oferta parcial s ordenaran pel seu registre d entrada i a continuació de les sol licituds rebudes en el procediment d admissió en la modalitat d oferta completa, en la quota pel qual accedisca el/la sol licitant Els empats en la valoració de les sol licituds es dirimiran per l ordre alfabètic dels cognoms dels sol licitants. Aquest ordre es fixarà a partir de la lletra determinada en el sorteig que celebre la conselleria competent en matèria de funció pública per a establir l ordre d intervenció dels aspirants en totes les proves selectives que tinguen lloc durant l any natural. Si en el moment de dictar la resolució en què es fixa el calendari d admissió no s haguera publicat el resultat del sorteig en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, s aplicarà el resultat de l últim sorteig publicat. 2. Cicles de grau superior 2.1. En les quotes d accés directe a cicles formatius de grau superior les sol licituds es prioritzaran en funció de l expedient acadèmic, tenint c) Un cupo del 20 % de las plazas para el acceso mediante curso específico de formación de acceso directo, prueba de acceso y otras vías de acceso En el caso del acceso a ciclos formativos de grado superior: a) Un cupo del 60 % de las plazas para el acceso directo de titulados de bachiller y titulación equivalente. b) Un cupo del 20 % de las plazas para el acceso directo de titulados de técnico de formación profesional. c) Un cupo del 20 % de las plazas para el acceso mediante prueba de acceso y otras vías de acceso. 5. En el procedimiento de admisión las vacantes correspondientes a cada reserva y cupo se ofertarán a los solicitantes ordenados por la nota media de su expediente académico o prueba. No obstante, en el supuesto de que en algún cupo quedaran vacantes sin cubrir, se ofertarán de forma proporcional a los restantes cupos establecidos, teniendo en cuenta que en caso de no resultar números enteros se redondeará al alza correspondiendo la plaza al resto mayor y que en el caso de empate tendrá prioridad el cupo de acceso directo. Artículo 7. Criterios de prioridad 1. Ciclos de grado medio 1.1. En los cupos de acceso directo a ciclos formativos de grado medio, las solicitudes se priorizarán en función de la nota media obtenida en la educación secundaria obligatoria por la opción de enseñanzas aplicadas o en estudios equivalentes o en el título Profesional Básico, teniendo en cuenta que tendrán preferencia en la adjudicación quienes en convocatoria final ordinaria para la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente o convocatoria final ordinaria de ciclo formativo reúnan los requisitos académicos o bien los hubieran obtenido en cursos anteriores. A su vez, dentro del cupo de acceso directo por estar en posesión del título Profesional Básico, tendrán preferencia, ordenadas según la nota media que figure en el expediente académico, las solicitudes de quienes hubieran cursado el título profesional básico que se indica para cada ciclo formativo de grado medio en el anexo V-c En el cupo de acceso mediante curso de formación específico de acceso directo, prueba de acceso y otras vías de acceso se tendrá en cuenta lo siguiente: a) En el caso de acceso mediante curso o prueba, las solicitudes se priorizarán respectivamente en función de la nota obtenida en el curso de formación específico de acceso directo a los ciclos formativos de grado medio o la obtenida en la prueba de acceso a estos ciclos, en la prueba de acceso a ciclos de grado superior en cualquiera de las opciones o en la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, con independencia de que los solicitantes procedan del mismo o de distinto centro. b) En el caso de alumnado procedente del programa de cualificación profesional inicial la calificación será de 5 o la que corresponda si optó por mejorar su nota a través de la prueba de acceso. c) En el supuesto de alumnado procedente de otras comunidades autónomas que hubiese cursado un programa de cualificación profesional inicial, establecido en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, las solicitudes se priorizarán en función de la nota media del certificado académico del primer nivel de dicho programa Las solicitudes de admisión en módulos profesionales asociados a unidades de competencia correspondientes a oferta parcial se ordenarán por su registro de entrada y a continuación de las solicitudes recibidas en el procedimiento de admisión en la modalidad de oferta completa, en el cupo por el cual acceda el/la solicitante Los empates en la valoración de las solicitudes se dirimirán por el orden alfabético de los apellidos de los solicitantes. Este orden se fijará a partir de la letra determinada en el sorteo que celebre la conselleria competente en materia de función pública para establecer el orden de intervención de los aspirantes en todas las pruebas selectivas que tengan lugar durante el año natural. Si en el momento de dictar la resolución en la que se fija el calendario de admisión no se hubiese publicado el resultado del sorteo en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, se aplicará el resultado del último sorteo publicado. 2. Ciclos de grado superior 2.1. En los cupos de acceso directo a ciclos formativos de grado superior las solicitudes se priorizarán en función del expediente aca-

8 en compte que tindran preferència en l adjudicació els qui en convocatòria final ordinària per a l obtenció del títol de Batxillerat o equivalent o convocatòria final ordinària de cicle formatiu reunisquen els requisits acadèmics o bé els hagueren obtingut en cursos anteriors. La valoració de l expedient estarà referida a les modalitats i matèries vinculades a cada títol, amb independència que els sol licitants procedisquen del mateix o de distint centre, segons s indica en els apartats i del present article Dins de la quota d accés directe per estar en possessió del títol de batxiller o en estudis equivalents s estableixen els següents criteris de prioritat per a cada cicle formatiu dels indicats en la primera columna del quadre que constitueix l annex V-a: a) Tindran preferència, ordenades segons la nota mitjana que figure en l expedient acadèmic, les sol licituds dels qui hagueren cursat alguna de les modalitats de Batxillerat o de Batxillerat Experimental, així com les respectives opcions del Curs d Orientació Universitària, assenyalades en la segona columna de l annex V-a. b) Dins de les indicades en la lletra anterior, tindran preferència les sol licituds dels qui hagueren superat la matèria o matèries assenyalades en la tercera columna de l annex V-a, ordenades, al seu torn, segons nota mitjana de l expedient acadèmic. Quan consten dos matèries, tindran preferència les sol licituds dels qui hagueren superat les dos matèries; en cada subgrup les sol licituds s ordenaran per nota mitjana de l expedient acadèmic. c) La resta de sol licituds s ordenaran segons la nota mitjana de l expedient a continuació de les indicades en les lletres anteriors. Dins d aquestes, tindran preferència les sol licituds dels qui hagueren superat la matèria o matèries assenyalades en la tercera columna de l annex V-a, ordenades, al seu torn, segons nota mitjana de l expedient acadèmic. Quan consten dos matèries, es donarà preferència a les sol licituds dels qui hagueren superat les dos matèries; en cada subgrup les sol licituds s ordenaran per nota mitjana de l expedient acadèmic Dins de la quota d accés directe per estar en possessió del títol de tècnic de formació professional tindran prioritat, ordenats segons la nota mitjana que figure en l expedient acadèmic, les sol licituds dels qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir En la quota d accés per mitjà de prova d accés i altres vies d accés es tindrà en compte el següent: La certificació acreditativa d haver superat la prova d accés prevista en l article indicarà l opció o opcions superades i les famílies o cicles a què dóna accés. Aquestes sol licituds s ordenaran de major a menor qualificació quan l opció de prova d accés superada no es corresponga amb la família o cicles que sol licita d acord amb allò que s ha indicat en l annex V-b, el sol licitant serà exclòs del procediment d admissió Les sol licituds dels qui hagueren superat la prova d accés a la universitat per a majors de 25 anys s ordenaran per la nota mitjana que figure en el seu certificat sempre que desitge accedir als cicles formatius de grau superior adscrits a la mateixa branca de coneixement que l opció de prova que va superar d acord amb allò que s ha indicat en l annex V-b i s atendrà al que disposa l annex II de l Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determina l adscripció a les branques de coneixement de l ordenació dels ensenyaments universitaris oficials o norma que la substituïsca. Quan el sol licitant desitge accedir a altres cicles no adscrits a la branca de coneixement corresponent a la seua opció de prova se li assignarà la qualificació de 5 i s atendrà al que disposa la normativa reguladora de les proves d accés a cicles formatius Quan el sol licitant estiguera en possessió del títol de Tècnic de Formació Professional i haguera optat per concórrer al procediment per la quota d accés per mitjà de prova d accés i altres vies d accés, caldrà ajustar-se exclusivament a la qualificació obtinguda en la prova i a les regles aplicables a aquesta quota Les sol licituds d admissió en mòduls professionals associats a unitats de competència corresponents a oferta parcial s ordenaran pel seu registre d entrada i a continuació de les sol licituds rebudes en el procediment d admissió en la modalitat d oferta completa, en la quota pel qual accedisca el/la sol licitant. démico, teniendo en cuenta que tendrán preferencia en la adjudicación quienes en convocatoria final ordinaria para la obtención del título de Bachillerato o equivalente o convocatoria final ordinaria de ciclo formativo reúnan los requisitos académicos o bien los hubieran obtenido en cursos anteriores. La valoración del expediente estará referida a las modalidades y materias vinculadas a cada título, con independencia de que los solicitantes procedan del mismo o de distinto centro, según se indica en los apartados y del presente artículo Dentro del cupo de acceso directo por estar en posesión del título de bachiller o en estudios equivalentes se establecen los siguientes criterios de prioridad para cada ciclo formativo de los indicados en la primera columna del cuadro que constituye el anexo V-a: a) Tendrán preferencia, ordenadas según la nota media que figure en el expediente académico, las solicitudes de quienes hubieran cursado alguna de las modalidades de Bachillerato o de Bachillerato Experimental, así como las respectivas opciones del Curso de Orientación Universitaria, señaladas en la segunda columna del anexo V-a. b) Dentro de las indicadas en la letra anterior, tendrán preferencia las solicitudes de quienes hubieran superado la materia o materias señaladas en la tercera columna del anexo V-a, ordenadas a su vez según nota media del expediente académico. Cuando consten dos materias, tendrán preferencia las solicitudes de quienes hubieran superado las dos materias; en cada subgrupo las solicitudes se ordenarán por nota media del expediente académico. c) Las restantes solicitudes se ordenarán según la nota media del expediente a continuación de las indicadas en las letras anteriores. Dentro de ellas, tendrán preferencia las solicitudes de quienes hubieran superado la materia o materias señaladas en la tercera columna del anexo V-a, ordenadas, a su vez, según nota media del expediente académico. Cuando consten dos materias, se dará preferencia a las solicitudes de quienes hubiesen superado las dos materias; en cada subgrupo las solicitudes se ordenarán por nota media del expediente académico Dentro del cupo de acceso directo por estar en posesión del título de técnico de formación profesional tendrán prioridad, ordenados según la nota media que figure en el expediente académico, las solicitudes de quienes hubieran superado algún ciclo de grado medio de la misma familia profesional a la que pertenezca el ciclo al que pretendan acceder En el cupo de acceso mediante prueba de acceso y otras vías de acceso se tendrá en cuenta lo siguiente: La certificación acreditativa de haber superado la prueba de acceso prevista en el artículo indicará la opción u opciones superadas y las familias o ciclos a que da acceso. Estas solicitudes se ordenarán de mayor a menor calificación. cuando la opción de prueba de acceso superada no se corresponda con la familia o ciclos que solicita de acuerdo con lo indicado en el anexo V-b, el solicitante será excluido del procedimiento de admisión Las solicitudes de quienes hubieran superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años se ordenarán por la nota media que figure en su certificado siempre que desee acceder a los ciclos formativos de grado superior adscritos a la misma rama de conocimiento que la opción de prueba que superó de acuerdo con lo indicado en el anexo V-b atendiendo a lo dispuesto en el anexo II de la Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, por la cual se determina la adscripción a las ramas de conocimiento de la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales o norma que la sustituya. Cuando el solicitante desee acceder a otros ciclos no adscritos a la rama de conocimiento correspondiente a su opción de prueba se le asignará la calificación de 5 atendiendo a lo dispuesto en la normativa reguladora de las pruebas de acceso a ciclos formativos Cuando el solicitante estuviera en posesión del título de Técnico de Formación Profesional y hubiera optado por concurrir al procedimiento por el cupo de acceso mediante prueba de acceso y otras vías de acceso, se atenderá exclusivamente a la calificación obtenida en la prueba y a las reglas aplicables a dicho cupo Las solicitudes de admisión en módulos profesionales asociados a unidades de competencia correspondientes a oferta parcial se ordenarán por su registro de entrada y a continuación de las solicitudes recibidas en el procedimiento de admisión en la modalidad de oferta completa, en el cupo por el cual acceda el/la solicitante.

9 2.4. En cas d empat en la valoració de les sol licituds, s aplicarà el que disposa l apartat 1.4 Article 8. Comissions sectorials d escolarització de formació professional 1. Cada direcció territorial amb competències en matèria d Educació establirà una única Comissió Sectorial d Escolarització de Formació Professional que s ocuparà del procediment d admissió en els cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional en règim presencial, i semipresencial o a distància en oferta completa o oferta parcial, que s impartisquen en el seu àmbit competencial. Els seus membres seran designats per la persona titular de la direcció territorial corresponent i estaran integrades, almenys, per: a) President, inspector o inspectora de Educació, que representarà l administració educativa. b) Secretari, inspector o inspectora de Educació. c) El director o directora d un centre públic. d) El titular d un centre privat concertat, o el seu representant. e) Un representant de les associacions de mares i pares d alumnes i alumnes. f) Un representant de les associacions de l alumnat. g) Un representant de l administració local, proposat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 2. Les comissions Sectorials d Escolarització de formació professional es regiran quant al seu funcionament pel que disposa la Llei de Procediment Administratiu Comú. 3. Les comissions d escolarització realitzaran, en el seu àmbit respectiu, les funcions següents: a) Rebre dels centres tota la informació i documentació que necessiten per a l exercici de les seues funcions. b) Supervisar el procés d admissió de l alumnat i el compliment de les normes que ho regulen. c) Assessorar i informar les persones interessades i els propis centres docents. d) Quantificar les places que, en els centres del seu àmbit competencial, es reserven per a l alumnat al qual es refereix l article 6 en els seus apartats 1 i 2 d aquesta orde. e) Resoldre els problemes d escolarització que es plantegen. f) Demanar la informació i la documentació que consideren necessària per a l exercici de les seues funcions als centres docents, als ajuntaments o a les direccions territorials. g) Solucionar les incidències que es plantegen contra les llistes definitives als centres públics. h) Informar a la direcció territorial que corresponga, dels problemes d escolarització del seu àmbit competencial, i proposar, si pertoca, l adopció de les mesures que consideren pertinents. 4. Les comissions sectorials d escolarització de formació professional en la sessió constitutiva, fixaran el calendari de reunions a celebrar en el procediment d admissió de l alumnat per a aquest curs escolar. Aquest acord tindrà els efectes de convocatòria per a les successives reunions. Article 9. Calendari del procediment d admissió i matrícula En el primer trimestre de l any natural, la persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria d educació dictarà una resolució en què es determine el calendari de les successives fases del procediment d admissió i matrícula de l alumnat per als cicles formatius de grau mitjà i superior en els centres públics i privats amb ensenyances concertades. Article 10. Procediment de sol licitud, admissió i matrícula 1. Sol licitud 1.1. La sol licitud d admissió es realitzarà en els models oficials que figuren com a annexos I, II, III i IV a aquesta ordre Les persones interessades formularan la seua sol licitud de forma telemàtica per mitjà del procediment informàtic establit a aquest efecte en l aplicació corresponent per a l admissió de l alumnat en el portal institucional de la conselleria competent en matèria d Educació en l adreça hauran d imprimir la sol licitud omplida telemàticament i entregar-la, junt amb la documentació cor En caso de empate en la valoración de las solicitudes, se aplicará lo dispuesto en el apartado 1.4 Artículo 8. Comisiones sectoriales de escolarización de formación profesional 1. Cada Dirección Territorial con competencias en materia de Educación establecerá una única Comisión Sectorial de Escolarización de Formación Profesional que se ocupará del procedimiento de admisión en los ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional en régimen presencial, y semipresencial o a distancia en oferta completa u oferta parcial, que se impartan en su ámbito competencial. Sus miembros serán designados por la persona titular de la Dirección Territorial correspondiente y estarán integradas, al menos, por: a) Presidente, inspector o inspectora de Educación, que representará a la administración educativa. b) Secretario, inspector o inspectora de Educación c) El director o directora de un centro público. d) El titular de un centro privado concertado, o su representante. e) Un representante de las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas. f) Un representante de las asociaciones del alumnado. g) Un representante de la administración local, propuesto por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 2. Las Comisiones Sectoriales de Escolarización de formación profesional se regirán en cuanto a su funcionamiento por lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. 3. Las comisiones de escolarización realizarán, en su ámbito respectivo, las siguientes funciones: a) Recibir de los centros toda la información y documentación que precisen para el ejercicio de sus funciones. b) Supervisar el proceso de admisión del alumnado y el cumplimiento de las normas que lo regulan. c) Asesorar e informar a las personas interesadas y a los propios centros docentes. d) Cuantificar las plazas que, en los centros de su ámbito competencial, se reservan para el alumnado al que se refiere el artículo 6 en sus apartados 1 y 2 de esta orden. e) Resolver los problemas de escolarización que se planteen. f) Recabar la información y la documentación que estimen necesaria para el ejercicio de sus funciones a los centros docentes, a los ayuntamientos o a las direcciones territoriales. g) Solucionar las incidencias que se planteen en relación con las listas definitivas en los centros públicos h) Informar a la dirección territorial que corresponda, de los problemas de escolarización de su ámbito competencial, proponiendo, en su caso, la adopción de las medidas que consideren pertinentes. 4. Las Comisiones Sectoriales de Escolarización de formación profesional en la sesión constitutiva, fijarán el calendario de reuniones a celebrar en el procedimiento de admisión del alumnado para ese curso escolar. Este acuerdo tendrá los efectos de convocatoria para las sucesivas reuniones. Artículo 9. Calendario del procedimiento de admisión y matrícula En el primer trimestre del año natural, la persona titular de la secretaría autonómica competente en materia de educación dictará resolución en la que se determine el calendario de las sucesivas fases del procedimiento de admisión y matrícula del alumnado para los ciclos formativos de grado medio y superior en los centros públicos y privados con enseñanzas concertadas. Artículo 10. Procedimiento de solicitud, admisión y matrícula 1. Solicitud 1.1. La solicitud de admisión se realizará en los modelos oficiales que figuran como anexos I, II, III y IV a la presente orden Las personas interesadas formularán su solicitud de forma telemática mediante el procedimiento informático establecido al efecto en la aplicación correspondiente para la admisión del alumnado en el portal institucional de la conselleria competente en materia de Educación en la dirección deberán imprimir la solicitud cumplimentada telemáticamente y entregarla, junto con la documentación

10 responent, al centre educatiu elegit en primera opció. A aquest efecte s habilitaran mitjans tecnològics necessaris en els centres educatius i es prestarà l assessorament necessari. El termini de presentació de sol licituds serà el determinat en la convocatòria que s establisca per la resolució dictada per la persona titular de la de la secretària autonòmica competent en matèria d educació a què fa referència l article En la sol licitud per a l assignació de places s indicaran les opcions per ordre de prioritat determinades per a cada règim i modalitat d ensenyament Només es podrà sol licitar plaça per a aquells cicles formatius i/o mòduls professionals respecte dels quals s haja publicat vacant Cada sol licitant podrà presentar una única sol licitud en cada un dels models dels annexos I, II, III i IV En el cas de sol licitar els mateixos cicles i/o mòduls en règim presencial i semipresencial o a distància, haurà d especificar, necessàriament, en la sol licitud d admissió en règim semipresencial o a distància en modalitat d oferta completa, la preferència pel règim presencial o pel règim semipresencial o a distància en cas de ser admés en ambdós, i en la modalitat d oferta parcial en aquesta instància. Quan no s especifique l opció es considerarà que opta per l admissió en règim presencial en qualsevol de les modalitats d oferta sol licitades Quan es presente més d una sol licitud pel mateix annex o es constate falsedat en les dades o documentació aportada, totes les sol licituds seran excloses del procediment d admissió. Tot això sense perjuí de l exigència de responsabilitats que, respecte d això, es pogueren derivar Rebudes les sol licituds, els centres les incorporaran a l aplicació informàtica establida a aquest efecte prèvia aportació per les persones interessades de la documentació acreditativa necessària per a l accés sense perjuí del que disposa l apartat 1.11 d aquest article A la sol licitud s adjuntarà tota la documentació acreditativa necessària per a l accés, així com la necessària per a l aplicació dels criteris de prioritat a què es fa referència en aquesta ordre Si en el moment de presentar la sol licitud no s aportara el certificat del requisit d accés corresponent en què conste la nota mitjana obtinguda o el certificat acadèmic de mòduls superats, s introduirà posteriorment aquesta dada, una vegada entregat el certificat en el termini determinat en la resolució dictada per la persona titular de la de la secretària autonòmica competent en matèria d educació a què fa referència l article 9. El centre publicarà el llistat de l alumnat que no ha presentat el requisit d accés corresponent. La publicació d aquest llistat tindrà efectes de requeriment a la persona interessada perquè en el termini de 10 dies hàbils esmene les faltes o acompanye els documents preceptius Si no s aporta la documentació que constituïsca el requisit d accés junt amb la sol licitud, haurà de realitzar-se en el termini establit a aquest efecte, entés com a termini d esmena i, en el cas de no presentar-se en el dit termini, la sol licitud quedarà exclosa. En el cas que la documentació no aportada en termini únicament poguera haver donat lloc a l aplicació d un determinat ordre de prioritat, aquest no serà aplicable Quan les qualificacions de les certificacions acadèmiques presentades no siguen aritmètiques es valoraran segons la següent escala numèrica: Molt deficient: 2 exclusivament per al supòsit previst en l article d Insuficient: 4 exclusivament per al supòsit previst en l article d Suficient 5,5 Bé 6,5 Notable 7,5 Excel lent El titular de la secretaria en els centres públics i la titularitat dels centres privats amb ensenyaments concertats són els responsables de la custòdia de les sol licituds d admissió de l alumnat, de la documentació complementària i de la documentació presentada per al procediment d admissió. correspondiente, en el centro educativo elegido en primera opción. A tal efecto se habilitarán medios tecnológicos precisos en los centros educativos y se prestará el asesoramiento necesario. El plazo de presentación de solicitudes será el determinado en la convocatoria que se establezca por la resolución dictada por la persona titular de la de la secretaría autonómica competente en materia de educación a que hace referencia el artículo En la solicitud para la asignación de plazas se indicarán las opciones por orden de prioridad determinadas para cada régimen y modalidad de enseñanza Sólo podrá solicitarse plaza para aquellos ciclos formativos y/o módulos profesionales respecto de los que se haya publicado vacante Cada solicitante podrá presentar una única solicitud en cada uno de los modelos de los anexos I, II, III y IV En el caso de solicitar los mismos ciclos y/o módulos en régimen presencial y semipresencial o a distancia, deberá especificar, necesariamente, en la solicitud de admisión en régimen semipresencial o a distancia en modalidad de oferta completa, la preferencia por el régimen presencial o por el régimen semipresencial o a distancia en caso de ser admitido en ambas, y en la modalidad de oferta parcial en dicha instancia. Cuando no se especifique la opción se considerará que opta por la admisión en régimen presencial en cualquiera de las modalidades de oferta solicitadas Cuando se presente más de una solicitud por el mismo anexo o se constate falsedad en los datos o documentación aportada, todas las solicitudes serán excluidas del procedimiento de admisión. Todo ello sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades que, al respecto, pudieran derivarse Recibidas las solicitudes, los centros las incorporarán a la aplicación informática establecida al efecto previa aportación, por las personas interesadas, de la documentación acreditativa necesaria para el acceso sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.11 de este artículo A la solicitud se adjuntará toda la documentación acreditativa necesaria para el acceso, así como la necesaria para la aplicación de los criterios de prioridad a los que se hace referencia en la presente orden Si en el momento de presentar la solicitud no se aportase la certificación del requisito de acceso correspondiente en la que conste la nota media obtenida o la certificación académica de módulos superados, se introducirá posteriormente este dato, una vez entregado el certificado en el plazo determinado en la resolución dictada por la persona titular de la secretaría autonómica competente en materia de educación a que hace referencia el artículo 9. El centro publicará el listado del alumnado que no ha presentado el requisito de acceso correspondiente. La publicación de dicho listado tendrá efectos de requerimiento a la persona interesada para que en el plazo de 10 días hábiles subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos De no aportar la documentación que constituya requisito de acceso junto a la solicitud, deberá realizarse en el plazo establecido al efecto, entendido como plazo de subsanación y caso de no presentarse en dicho plazo la solicitud quedará excluida. En caso de que la documentación no aportada en plazo únicamente pudiera haber dado lugar a la aplicación de un determinado orden de prioridad,este no será aplicable Cuando las calificaciones de las certificaciones académicas presentadas no sean aritméticas se valorarán según la siguiente escala numérica: Muy deficiente: 2 exclusivamente para el supuesto previsto en el artículo d) Insuficiente: 4 exclusivamente para el supuesto previsto en el artículo d) Suficiente 5,5 Bien 6,5 Notable 7,5 Sobresaliente El titular de la secretaría en los centros públicos y la titularidad de los centros privados con enseñanzas concertadas son los responsables de la custodia de las solicitudes de admisión del alumnado, de la documentación complementaria y de la documentación presentada en el procedimiento de admisión.

11 1.14. El tractament de les dades personals obtingudes en el procediment d admissió s ajustarà al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 2. Admissió 2.1. L assignació de places de cicles formatius de formació professional, es realitzarà per mitjà d una aplicació informàtica dissenyada a aquest efecte, que assignarà les places tenint en compte el que disposa l article 7 d aquesta ordre i la resta de normativa vigent L aplicació informàtica realitzarà el procediment d adjudicació provisional de places en concurrència competitiva d acord amb els criteris de prioritat establits en l article 7 i seguint l ordre de preferència en què hagueren demandat plaça els sol licitants, tenint en compte que tindran preferència en l adjudicació els qui en convocatòria ordinària d avaluació reunisquen els requisits acadèmics o bé els hagueren obtingut en cursos anteriors, d acord amb el que disposen els articles 7.1.1, i Si no s obté plaça escolar en el centre de primera opció, el procediment informàtic establit a aquest efecte realitzarà l adjudicació de plaça als centres de segona i successives opcions. En tot cas no es podrà adjudicar plaça a un sol licitant en la seua primera o successives opcions, si hi haguera un altre sol licitant que haguera demandat aquesta plaça en opció o opcions posteriors i gaudira d un ordre de prioritat superior d acord amb el que estableix l article 7, i en aquest cas aquest últim tindrà preferència en l adjudicació Les direccions dels centres públics i les persones titulars dels centres privats concertats seran els responsables de la introducció de les dades de la sol licitud, de la seua verificació, de l assignació de la nota del certificat acadèmic que corresponga i de la publicació de les llistes provisionals de l alumnat admés i no admés Els centres tindran accés a aquests llistats a través de la pròpia aplicació informàtica Aquests llistats tindran inicialment el caràcter de relació provisional d alumnat admés i no admés. S ajustaran als models recollits en els annexos IX-a, IX-b,IX-c en cicles de grau mitjà en règim presencial en modalitat d oferta completa; en els annexos XI-a, XI-b, XI-c en cicles de grau superior en règim presencial en modalitat d oferta completa; en els annexos XIII-a, XIII-b, XIII-c en règim semipresencial o a distància en modalitat d oferta completa i en els annexos XV-a, XV-b, XV-c en la modalitat d oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància. Tots aquests es publicaran en el tauler d anuncis dels centres Les persones interessades podran presentar una reclamació contra les llistes provisionals davant la direcció dels centres públics o la titularitat, en el cas dels centres privats concertats El consell escolar del centre, amb caràcter previ a la resolució de les reclamacions que es presenten contra les llistes provisionals, emetrà un informe en què es pronunciarà sobre les qüestions que s hagen plantejat. En el cas dels centres públics, aquest informe s efectuarà en aplicació del que estableix l article 127.e de la Llei Orgànica 2/2006. En el cas de centres privats concertats, l esmentat informe s efectuarà per a fer efectives les funcions previstes en l article 57.c de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l educació Les direccions dels centres públics i les persones titulars dels centres privats concertats resoldran les reclamacions que s interposen contra estes llistes i publicaran les llistes definitives Si no s obté plaça en cap dels centres elegits es remetran les sol licituds no ateses a la Comissió Sectorial d Escolarització de formació professional Una vegada resoltes les reclamacions aquests llistats tindran caràcter definitiu i es publicaran per mitjà d aquests procediments que els anteriors d acord amb els models recollits en els annexos X-a, X-b,X-c en cicles de grau mitjà en règim presencial en modalitat d oferta completa; els annexos XII-a, XII-b, XII-c en cicles de grau superior en règim presencial en modalitat d oferta completa; els annexos XIV-a, XIV-b, XIV-c en règim semipresencial o a distància en modalitat d oferta completa; i els annexos XVI-a, XVI-b, XVI-c en la modalitat d oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància El tratamiento de los datos personales obtenidos en el procedimiento de admisión se ajustará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 2. Admisión 2.1. La asignación de plazas de ciclos formativos de formación profesional, se realizará mediante una aplicación informática diseñada al efecto, que asignará las plazas teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 7 de esta orden y restante normativa vigente La aplicación informática realizará el procedimiento de adjudicación provisional de plazas en concurrencia competitiva de acuerdo con los criterios de prioridad establecidos en el artículo 7 y siguiendo el orden de preferencia en que hubieran demandado plaza los solicitantes, teniendo en cuenta que tendrán preferencia en la adjudicación los que convocatoria ordinaria de evaluación reúnan los requisitos académicos o bien los hubieran obtenido en cursos anteriores conforme a lo dispuesto en los artículos 7.1.1, y Si no se obtiene plaza escolar en el centro de primera opción, el procedimiento informático establecido al efecto realizará la adjudicación de plaza a los centros de segunda y sucesivas opciones. En todo caso no podrá adjudicarse plaza a un solicitante en su primera o sucesivas opciones, si hubiera otro solicitante que hubiera demandado dicha plaza en opción u opciones posteriores y gozara de un orden de prioridad superior de acuerdo con lo establecido en el artículo 7, en cuyo caso este último tendrá preferencia en la adjudicación Las direcciones de los centros públicos y las personas titulares de los centros privados concertados serán los responsables de la introducción de los datos de la solicitud, de su verificación, de la asignación de la nota del certificado académico que corresponda y de la publicación de las listas provisionales del alumnado admitido y no admitido Los centros tendrán acceso a estos listados a través de la propia aplicación informática Estos listados tendrán inicialmente el carácter de relación provisional de alumnado admitido y no admitido. Se ajustarán a los modelos recogidos en los anexos IX-a, IX-b,IX-c en ciclos de grado medio en régimen presencial en modalidad de oferta completa; en los anexos XI-a, XI-b, XI-c en ciclos de grado superior en régimen presencial en modalidad de oferta completa; en los anexos XIII-a, XIII-b, XIII-c en régimen semipresencial o a distancia en modalidad de oferta completa y en los anexos XV-a, XV-b, XV-c en la modalidad de oferta parcial en régimen presencial, semipresencial o a distancia. Todos ellos se publicarán en el tablón de anuncios de los centros Las personas interesadas podrán presentar reclamación contra las listas provisionales ante la dirección de los centros públicos o la titularidad, en el caso de los centros privados concertados. El consejo escolar del centro, con carácter previo a la resolución de las reclamaciones que se presenten contra las listas provisionales, emitirá informe en el que se pronunciará sobre las cuestiones que se hayan planteado. En el caso de los centros públicos, este informe se efectuará en aplicación de lo establecido en el artículo 127. e de la Ley Orgánica 2/2006. En el caso de centros privados concretados, el citado informe se efectuará para hacer efectivas las funciones previstas en el artículo 57. c de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación Las direcciones de los centros públicos y las personas titulares de los centros privados concertados resolverán las reclamaciones que se interpongan contra estas listas y publicarán las listas definitivas Si no se obtiene plaza en ninguno de los centros elegidos se remitirán las solicitudes no atendidas a la Comisión Sectorial de Escolarización de formación profesional Una vez resueltas las reclamaciones estos listados tendrán carácter definitivo y se publicarán mediante los mismos procedimientos que los anteriores de acuerdo con los modelos recogidos en los anexos X-a, X-b,X-c en ciclos de grado medio en régimen presencial en modalidad de oferta completa; los anexos XII-a, XII-b, XII-c en ciclos de grado superior en régimen presencial en modalidad de oferta completa; los anexos XIV-a, XIV-b, XIV-c en régimen semipresencial o a distancia en modalidad de oferta completa; y los anexos XVI-a, XVI-b, XVI-c en la modalidad de oferta parcial en régimen presencial, semipresencial o a distancia.

12 2.11. Les persones interessades podran presentar al legacions davant de la Comissió Sectorial d Escolarització de formació professional contra aquestes llistes definitives Les persones sol licitants no admeses en algun dels cicles formatius sol licitats quedaran en llista d espera ordenades en funció dels criteris establits en l article 7, i podran ser admeses en cas de quedar places vacants. A aquest efecte s ha de tindre en compte que el/la participant només figurarà en la llista de no admesos de la seua primera opció. La vigència de la llista d espera s indicarà en la resolució de la persona titular de la de la secretària autonòmica competent en matèria d educació per la qual s establix el calendari i el procediment d admissió. 3. Matrícula 3.1. Després del procediment d admissió l alumnat admés haurà de formalitzar la matrícula en el termini que determine la convocatòria establida per resolució dictada per la persona titular de la secretària autonòmica competent en matèria d educació, a què fa referència l article Si l alumnat admés no formalitzara matrícula en el termini indicat, s entendrà que renúncia a la plaça escolar i la seua plaça es considerarà vacant per renúncia Acabat el termini de matrícula, cada centre publicarà el llistat de l alumnat que, estant en la llista d admesos, no l haguera formalitzat A les vacants que es produïren per renúncia o altres circumstàncies se sumaran les vacants existents de les reservades i detretes de l oferta inicial que no hagen sigut ocupades. Aquestes places s oferiran a l alumnat de la llista de no admesos prevista en l apartat 2.12 d aquest article segons l ordre de puntuació obtinguda, d acord amb la seua pertinença a la quota que procedisca L alumnat que haja obtingut vacant en el procediment formalitzarà matrícula en el termini assignat per a cobrir les places vacants per renúncia L alumnat de la llista de no admesos, que no haguera obtingut plaça escolar en cap de les opcions sol licitades després de finalitzar el procediment d admissió i haver-se procedit d acord amb allò que s ha indicat en els apartats 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4, podrà sol licitar informació, o els seus pares o tutors en cas de menors d edat, a la comissió sectorial d escolarització de les places escolars vacants en altres centres per a formalitzar matrícula en alguna d aquestes si reuneix els requisits necessaris per a això amb independència de la quota pel qual haguera concorregut. Article 11. Documentació necessària per a la matrícula Per a la formalització de matrícula l alumnat admés haurà de presentar, en el centre educatiu en el qual haja obtingut plaça, la documentació següent: 1. Documentació acreditativa de la identitat i edat de la persona sol licitant. S acreditarà per mitjà de fotocòpia del DNI, NIE o qualsevol altre document oficial en què figuren les dades personals i la data de naixement del sol licitant. 2. Per a l acreditació del requisit acadèmic en les quotes d accés directe als cicles formatius: 2.1. Grau mitjà. Es presentarà el certificat acadèmic en què consten les qualificacions obtingudes en l educació secundària obligatòria o equivalent i la nota mitjana de l expedient acadèmic o del cicle de formació professional bàsica, segons els casos. S acompanyarà fotocòpia compulsada del títol corresponent o de la seua sol licitud Grau superior. Es presentarà certificat acadèmic en què consten les qualificacions obtingudes en cada una de les matèries del títol de Batxiller o equivalent i la nota mitjana de l expedient acadèmic o del cicle de grau mitjà de formació professional, segons els casos. S acompanyarà fotocòpia compulsada del títol corresponent o de la seua sol licitud. 3. Per a l acreditació del requisit en les quotes d accés per prova d accés i altres vies d accés es tindrà en compte el següent: 3.1. Grau mitjà: Per al supòsit d accés per haver superat el primer nivell d un programa de qualificació professional inicial establit en el Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, es presentarà el certificat acadèmic cor Las personas interesadas podrán presentar alegaciones a las listas definitivas ante la Comisión Sectorial de Escolarización de formación profesional Los solicitantes no admitidos en alguno de los ciclos formativos solicitados quedarán en lista de espera ordenados en función de los criterios establecidos en el artículo 7, y podrán ser admitidos en caso de quedar plazas vacantes. A tal efecto debe tenerse en cuenta que el/ la participante solo figurará en la lista de no admitidos de su primera opción. La vigencia de la lista de espera se indicará en la resolución de la persona titular de la de la secretaría autonómica competente en materia de educación por la que se establece el calendario y el procedimiento de admisión. 3. Matrícula 3.1. Después del procedimiento de admisión el alumnado admitido deberá formalizar la matrícula en el plazo que determine la convocatoria establecida por resolución dictada la persona titular de la de la secretaría autonómica competente en materia de educación a que hace referencia el artículo Si el alumnado admitido no formalizase matrícula en el plazo expresado, se entenderá que renuncia a la plaza escolar y su plaza se considerará vacante por renuncia Acabado el plazo de matrícula, cada centro publicará el listado del alumnado que, estando en la lista de admitidos, no la hubiese formalizado A las vacantes que se produjeran por renuncia u otras circunstancias se sumarán las vacantes existentes de las reservadas y detraídas de la oferta inicial que no hayan sido ocupadas. Dichas plazas se ofertarán al alumnado de la lista de no admitidos prevista en el apartado de este artículo según el orden de puntuación obtenida, de acuerdo con su pertenencia al cupo que proceda El alumnado que haya obtenido vacante en el procedimiento formalizará matrícula en el plazo asignado para cubrir las plazas vacantes por renuncia El alumnado de la lista de no admitidos, que no hubiese obtenido plaza escolar en ninguna de las opciones solicitadas después de finalizar el procedimiento de admisión y haberse procedido conforme a lo indicado en los apartados 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, podrá solicitar información, o sus padres o tutores en caso de menores de edad, a la comisión sectorial de escolarización de las plazas escolares vacantes en otros centros para formalizar matrícula en alguna de ellas si reúne los requisitos necesarios para ello con independencia del cupo por el que hubiera concurrido. Artículo 11. Documentación necesaria para la matrícula Para la formalización de matrícula el alumnado admitido deberá presentar, en el centro educativo en el cual haya obtenido plaza, la documentación siguiente: 1. Documentación acreditativa de la identidad y edad del solicitante. Se acreditará mediante fotocopia del DNI, NIE o cualquier otro documento oficial en el que figuren los datos personales y la fecha de nacimiento del solicitante. 2. Para la acreditación del requisito académico en los cupos de acceso directo a los ciclos formativos: 2.1. Grado medio. Se presentará la certificación académica en la que consten las calificaciones obtenidas en la educación secundaria obligatoria o equivalente y la nota media del expediente académico o del ciclo de formación profesional básica, según los casos. Se acompañará fotocopia compulsada del título correspondiente o de su solicitud Grado superior. Se presentará certificación académica en la que consten las calificaciones obtenidas en cada una de las materias del título de Bachiller o equivalente y la nota media del expediente académico o del ciclo de grado medio de formación profesional, según los casos. Se acompañará fotocopia compulsada del título correspondiente o de su solicitud. 3. Para la acreditación del requisito en los cupos de acceso por prueba de acceso y otras vías de acceso se tendrá en cuenta lo siguiente: 3.1. Grado medio: Para el supuesto de acceso por haber superado el primer nivel de un programa de cualificación profesional inicial establecido en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, se presentará la certificación

13 responent, que haurà d incloure la nota mitjana obtinguda i la data de superació En el cas d accés per mitjà de curs de formació específic o prova, es presentarà algun dels documents següents, segons corresponga: a) El certificat de superació del curs de formació específic d accés directe als cicles formatius de grau mitjà, que haurà d incloure la puntuació obtinguda i la data de superació i indicarà que dóna accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà. b) El certificat de superació de la prova d accés a cicles formatius de grau mitjà, que haurà d incloure la puntuació obtinguda i la data de superació i indicarà que dóna accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà. c) El certificat de superació de la prova d accés a la universitat per a majors de 25 anys, amb expressió de la puntuació obtinguda Grau superior: Per al supòsit d accés per mitjà de prova, es presentarà algun dels documents següents, segons corresponga: a) El certificat de superació de la prova d accés a cicles formatius de grau superior, que haurà d incloure la puntuació obtinguda i la data de superació i indicarà l opció de prova superada i la família professional i cicles formatius a què dóna accés. b) El certificat de superació de la prova d accés a la universitat per a majors de 25 anys, amb indicació de la puntuació obtinguda. 4. Acreditació de la discapacitat: l alumnat amb greus problemes d audició, visió, motricitat o altres necessitats educatives especials que participe en el procediment d admissió per la reserva per a persones amb discapacitat haurà de presentar la documentació següent: a) Certificació vigent acreditativa d un grau de discapacitat o minusvalidesa igual o superior al 33 % i dictamen tècnic facultatiu vigent, emesos respectivament per la direcció del centre de valoració i orientació de discapacitats i l equip de valoració i orientació que corresponga dependents de la conselleria competent en matèria de benestar social o òrgan equivalent d altres Administracions autonòmiques. b) Declaració responsable en què manifeste el seu coneixement de les capacitats terminals o resultats d aprenentatge i criteris d avaluació dels cicles o mòduls que sol licita cursar. 5. Acreditació de la discapacitat del familiar de primer grau del sol licitant: s acreditarà per mitjà de certificació del dictamen emés per l òrgan competent. 6. Acreditació de la condició d esportista d elit de nivell A i de nivell B de la Comunitat Valenciana o d alt rendiment: s acreditarà per mitjà de certificació del dictamen emés per l òrgan públic competent. 7. Acreditació de la condició de treballador: s acreditarà per mitjà de contracte de treball, certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o mutualitat laboral en què s estiguera afiliat. En el cas de treballadors per compte propi el període de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms i en cas de desocupació certificació de l organisme competent de la condició de treballador desempleat. 8. Acreditació de superació d algun mòdul d un cicle formatiu: S acreditarà per mitjà de certificat acadèmic emés pel centre educatiu públic en què conste la qualificació obtinguda en el mateix i el curs acadèmic en què es va superar amb indicació expressa dels mòduls cursats i el nombre d hores superades. 9. Acreditació d estar cursant un altre cicle formatiu o altres ensenyaments reglats: s acreditarà per mitjà de certificat expedit pel centre docent corresponent. 10. Acreditació de tindre unitats de competències acreditades: s acreditarà per mitjà de la presentació del certificat justificatiu segons l annex III-a del Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències adquirides per experiència laboral. Article 12. Alumnat en possessió d estudis estrangers homologats 1. Amb l objecte de garantir la igualtat de condicions en el procediment d admissió dels qui estiguen en possessió d estudis estrangers homologats amb el sistema educatiu espanyol, per al càlcul de la nota mitjana que ha de figurar en les credencials de convalidació i homologació d estudis i títols estrangers amb el Batxiller espanyol, caldrà académica correspondiente, que deberá incluir la nota media obtenida y la fecha de superación. En el caso de acceso mediante curso de formación específico o prueba, se presentará alguno de los siguientes documentos, según corresponda: a) El certificado de superación del curso de formación específico de acceso directo a los ciclos formativos de grado medio, que deberá incluir la puntuación obtenida y la fecha de superación e indicará que da acceso a cualquier ciclo formativo de grado medio. b) El certificado de superación de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio, que deberá incluir la puntuación obtenida y la fecha de superación e indicará que da acceso a cualquier ciclo formativo de grado medio. c) El certificado de superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, con expresión de la puntuación obtenida Grado superior: Para el supuesto de acceso mediante prueba, se presentará alguno de los siguientes documentos, según corresponda: a) El certificado de superación de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, que deberá incluir la puntuación obtenida y la fecha de superación e indicará la opción de prueba superada y la familia profesional y ciclos formativos a los que da acceso. b) El certificado de superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, con expresión de la puntuación obtenida. 4. Acreditación de la discapacidad: el alumnado con graves problemas de audición, visión, motricidad u otras necesidades educativas especiales que participe en el procedimiento de admisión por la reserva para personas con discapacidad deberá presentar la siguiente documentación: a) Certificación vigente acreditativa de un grado de discapacidad o minusvalía igual o superior al 33 % y dictamen técnico facultativo vigente, emitidos respectivamente por la dirección del centro de valoración y orientación de discapacitados y el equipo de valoración y orientación que corresponda dependientes de la conselleria competente en materia de bienestar social u órgano equivalente de otras Administraciones autonómicas. b) Declaración responsable en que manifieste su conocimiento de las capacidades terminales o resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los ciclos o módulos que solicita cursar. 5. Acreditación de la discapacidad del familiar de primer grado del solicitante: se acreditará mediante certificación del dictamen emitido por el órgano competente. 6. Acreditación de la condición de deportista de élite de nivel A y de nivel B de la Comunitat Valenciana o de alto rendimiento: se acreditará mediante certificación del dictamen emitido por el órgano público competente. 7. Acreditación de la condición de trabajador: se acreditará mediante contrato de trabajo, certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o mutualidad laboral en la que se estuviera afiliado. En el caso de trabajadores por cuenta propia el periodo de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y en caso de desempleo certificación del organismo competente de la condición de trabajador desempleado. 8. Acreditación de superación de algún módulo de un ciclo formativo: se acreditará mediante certificación académica emitida por el centro educativo público en la que conste la calificación obtenida en el mismo y el curso académico en que se superó con indicación expresa de los módulos cursados y el número de horas superadas. 9. Acreditación de estar cursando otro ciclo formativo u otras enseñanzas regladas: se acreditará mediante certificado expedido por el centro docente correspondiente. 10. Acreditación de tener unidades de competencias acreditadas: se acreditará mediante la presentación del certificado justificativo según el anexo III-a del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias adquiridas por experiencia laboral. Artículo 12. Alumnado en posesión de estudios extranjeros homologados 1. Con el objeto de garantizar la igualdad de condiciones en el procedimiento de admisión de quienes estén en posesión de estudios extranjeros homologados con el sistema educativo español, para el cálculo de la nota media que debe figurar en las credenciales de convalidación y homologación de estudios y títulos extranjeros con el Bachiller

14 ajustar-se al que disposa el punt 11 de la Resolució de 29 d abril de 2010, de la Secretaria d Estat d educació i formació professional per la qual s establixen les instruccions per al càlcul de la nota mitjana que ha de figurar en les credencials de convalidació i homologació d estudis i títols estrangers amb el Batxiller espanyol o la que la substituïsca. En el cas de les credencials de convalidació amb el primer curs de batxillerat o d homologació amb el títol de Batxiller que, amb anterioritat a l entrada en vigor de l esmentada resolució, van ser emeses sense la nota mitjana, a petició de la persona interessada s emetrà un certificat en què figure la nota mitjana junt amb la data i número de la credencial a què correspon, fent constar que la nota mitjana ha sigut calculada d acord amb el que estableix la disposició addicional 3a, 5 del Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre. 2. Per al càlcul de la nota mitjana dels estudis estrangers homologables al títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria caldrà ajustar-se al que disposa la resolució anteriorment esmentada o norma que la substituïsca. En el certificat de la nota mitjana, haurà de constar que ha sigut calculada d acord amb el que estableix la disposició addicional 2a, 7 del Reial Decret 1631/2006, de 29 de desembre, junt amb la data i número de la credencial d homologació amb el títol de Graduat o Graduada en Educació Secundària Obligatòria a la qual correspon. 3. Les persones interessades que estiguen en possessió de la credencial podran sol licitar un certificat de la nota mitjana. Hauran de sol licitar-ho, preferentment, en el mateix lloc en què van sol licitar la convalidació/homologació a fi de facilitar els tràmits, llevat que no residisquen en el mateix lloc. Així mateix han d entregar un certificat amb les qualificacions obtingudes. Article 13. Mobilitat de l alumnat Conforme a l article 48.3 del Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s estableix l ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu, a fi de garantir el dret a la mobilitat dels alumnes, les administracions educatives hauran de permetre la matriculació en règim presencial o a distància dels qui hagen superat algun mòdul professional en una altra Comunitat Autònoma i no hagen esgotat el nombre de convocatòries establit. Per a això, tals alumnes podran realitzar matrícula parcial en aquells mòduls professionals que tinguen pendents de superar. Article 14. Constitució efectiva de les unitats i determinació de vacants 1. La direcció general competent en matèria de planificació educativa determinarà les unitats/grups que en cada curs hagen de constituir-se en centres públics per a atendre les necessitats d escolarització. 2. Les vacants dels distints cursos dels cicles formatius de formació professional en oferta completa o mòduls en oferta parcial es determinaran per la direcció general competent en matèria de planificació educativa basant-se en els informes de les direccions territorials amb competències en matèria d Educació corresponents. Les direccions territorials demanaran informes del Consell Escolar en els centres públics, del Consell Social dels centres integrats públics de formació professional i del titular del centre en els centres amb ensenyaments concertats basant-se en el concert del nombre d unitats establit en aquest centre. 3. Quan el nombre de sol licituds que complisquen el requisit d accés no aconseguisca el mínim establit per a constituir unitat, aquesta no s autoritzarà, i a l alumnat que haguera optat per aquest cicle o mòdul, segons els casos, se li considerarà les altres opcions formulades segons el seu ordre de preferència. 4. La direcció general competent en matèria de personal atendrà les necessitats de personal que es deriven de les unitats autoritzades en els centres docents públics. Article 15. Reclamacions i recursos al procediment d admissió 1. Les reclamacions, que sempre es dirigiran al centre de primera opció, s hauran de formular en el termini de dos dies hàbils a comptar de l endemà de la publicació de les llistes provisionals d alumnat admés español, se estará a lo dispuesto en el punto 11 de la Resolución de 29 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la que se establecen las instrucciones para el cálculo de la nota media que debe figurar en las credenciales de convalidación y homologación de estudios y títulos extranjeros con el Bachiller español o la que la sustituya. En el caso de las credenciales de convalidación con el primer curso de bachillerato o de homologación con el título de Bachiller que, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada resolución, fueron emitidas sin la nota media, a petición de la persona interesada se emitirá una certificación en la que figure la nota media junto con la fecha y número de la credencial a la que corresponde, haciendo constar que la nota media ha sido calculada de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 3.ª, 5 del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre. 2. Para el cálculo de la nota media de los estudios extranjeros homologables al título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se estará a lo dispuesto en la resolución anteriormente mencionada o norma que la sustituya. En la certificación de la nota media, deberá constar que ha sido calculada de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional 2.ª, 7 del RD 1631/2006, de 29 de diciembre, junto con la fecha y número de la credencial de homologación con el título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria a la que corresponde. 3. Las personas interesadas que estén en posesión de la credencial podrán solicitar una certificación de la nota media. Deberán solicitarlo, preferentemente, en el mismo lugar en el que solicitaron la convalidación/ homologación con el fin de facilitar los trámites, salvo que no residan en el mismo lugar. Asimismo deben entregar una certificación con las calificaciones obtenidas. Artículo 13. Movilidad del alumnado Conforme al artículo 48.3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, con objeto de garantizar el derecho a la movilidad de los alumnos, las Administraciones educativas deberán permitir la matriculación en régimen presencial o a distancia de quienes hayan superado algún módulo profesional en otra Comunidad Autónoma y no hayan agotado el número de convocatorias establecido. Para ello, tales alumnos podrán realizar matrícula parcial en aquellos módulos profesionales que tengan pendientes de superar. Artículo 14. Constitución efectiva de las unidades y determinación de vacantes 1. La dirección general competente en materia de planificación educativa determinará las unidades/grupos que en cada curso deban constituirse en centros públicos para atender las necesidades de escolarización. 2. Las vacantes de los distintos cursos de los ciclos formativos de formación profesional en oferta completa o módulos en oferta parcial se determinarán por la dirección general competente en materia de planificación educativa basándose en los informes de las direcciones territoriales con competencias en materia de Educación correspondientes. Las direcciones territoriales recabarán informes del Consejo Escolar en los centros públicos, del Consejo Social de los centros integrados públicos de formación profesional y del titular del centro en los centros con enseñanzas concertadas basándose en el concierto del número de unidades establecido en dicho centro. 3. Cuando el número de solicitudes que cumplan el requisito de acceso no alcance el mínimo establecido para constituir unidad, esta no se autorizará, y al alumnado que hubiese optado por ese ciclo o módulo, según los casos, se le considerará las demás opciones formuladas según su orden de preferencia. 4. La dirección general competente en materia de personal atenderá las necesidades de personal que se deriven de las unidades autorizadas en los centros docentes públicos. Artículo 15. Reclamaciones y recursos al procedimiento de admisión 1. Las reclamaciones, que siempre se dirigirán al centro de primera opción, deberán formularse en el plazo de dos días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de las listas provisionales de

15 i no admés i es resoldran amb anterioritat a la publicació de les llistes definitives. 2. En el cas que l admissió s haja sol licitat en un centre públic, les persones interessades podran presentar al legacions contra les llistes definitives d alumnat admés i no admés, en el termini de dos dies hàbils des de l endemà de la seua publicació, davant de la Comissió Sectorial d Escolarització que corresponga, que resoldrà en el termini de tres dies hàbils. 3. Contra aquesta resolució les persones interessades podran interposar recurs d alçada davant de la Direcció Territorial amb competències en matèria d Educació corresponent en el termini d un mes comptat des de l endemà de la publicació de l acord adoptat per la Comissió Sectorial d Escolarització o al del venciment del termini establit per a la seua adopció. La resolució de la Direcció Territorial posarà fi a la via administrativa i el silenci administratiu tindrà caràcter desestimatori. 4. En el cas que l admissió s haja sol licitat en un centre privat amb ensenyaments concertats, les persones interessades podran formular reclamació davant de la Direcció Territorial amb competències en matèria d Educació corresponent, la qual iniciarà, si és el cas, el procediment previst en els articles 61 i següents de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l Educació, modificats per la disposició final primera punt 10 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació. alumnado admitido y no admitido y se resolverán con anterioridad a la publicación de las listas definitivas. 2. En el supuesto de que la admisión se haya solicitado en un centro público, las personas interesadas podrán presentar alegaciones contra las listas definitivas de alumnado admitido y no admitido, en el plazo de dos días hábiles desde el siguiente al de su publicación, ante la Comisión Sectorial de Escolarización que corresponda, que resolverá en el plazo de tres días hábiles. 3. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la Dirección Territorial con competencias en materia de Educación correspondiente en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del acuerdo adoptado por la Comisión Sectorial de Escolarización o al del vencimiento del plazo establecido para su adopción. La resolución de la Dirección Territorial pondrá fin a la vía administrativa y el silencio administrativo tendrá carácter desestimatorio. 4. En el supuesto de que la admisión se haya solicitado en un centro privado con enseñanzas concertadas, las personas interesadas podrán formular reclamación ante la Dirección Territorial con competencias en materia de Educación correspondiente, la cual iniciará, en su caso, el procedimiento previsto en los artículos 61 y siguientes de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, modificados por la disposición final primera punto 10 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. CAPÍTOL II Admissió i matrícula en règim presencial en la modalitat d oferta completa Article 16. Vacants 1. En el primer curs dels cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional, els centres públics i privats concertats en aquests ensenyaments, oferiran totes les places de primer, sense perjuí que per causes degudament justificades la direcció territorial corresponent resolga oferir un nombre inferior de vacants. Les places escolars de l alumnat que repetisca curs quan es mantinga el cicle i curs en el centre, es detrauran abans de determinar les vacants de primer. Les vacants de Cicles formatius de grau mitjà es publicaran per mitjà de l annexa VIa, VI-a.1 i VI-a.2. Les vacants de cicle formatiu de grau superior es publicaran per mitjà dels annexos VI-b, VI-b.1 i VI-b En el segon curs dels cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional, els centres públics i privats concertats en aquests ensenyaments, oferiran les places resultants després de detraure les de l alumnat que ha promocionat de primer curs o que repetisca curs, sense perjuí que per causes degudament justificades la direcció territorial corresponent resolga oferir un número inferior de vacants en els centres docents públics. Article 17. Participants en el procediment d admissió Haurà de participar en el procediment d admissió l alumnat, que complint els requisits d admissió, accedeix per primera vegada a un cicle formatiu de grau mitjà o superior en règim presencial, i no s aplicarà a aquells que, en el mateix centre, promocionen d un curs a un altre. Serà aplicable a aquells que sol liciten plaça en segon curs, o posterior en el cas d horari especial (nocturn), en un altre centre diferent del qual van cursar l anterior. Article 18. Requisits i condicions d accés 1. Els requisits d accés als ensenyaments de formació professional en règim presencial seran els establits en l article 5. Article 19. Procediment de sol licitud, admissió i matrícula 1. Sol licitud La sol licitud d admissió en els cicles formatius de formació professional en règim presencial en la modalitat d oferta completa, es realitzarà per cursos en règim presencial en horari ordinari i per blocs en horari especial (nocturn) Les persones interessades formularan la seua sol licitud de forma telemàtica per mitjà del procediment informàtic establit en l ar- CAPÍTULO II Admisión y matrícula en régimen presencial en la modalidad de oferta completa Artículo 16. Vacantes 1. En el primer curso de los ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional, los centros públicos y privados concertados en estas enseñanzas, ofertarán todas las plazas de primero, sin perjuicio de que por causas debidamente justificadas la dirección territorial correspondiente resuelva ofertar un número inferior de vacantes. Las plazas escolares del alumnado que repita curso cuando se mantenga el ciclo y curso en el centro, se detraerán antes de determinar las vacantes de primero. Las vacantes de ciclos formativos de grado medio se publicarán mediante los anexos VIa, VI-a.1 y VI-a.2. Las vacantes de ciclo formativo de grado superior se publicarán mediante los anexos VI-b, VI-b.1 y VI-b En el segundo curso de los ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional, los centros públicos y privados concertados en estas enseñanzas, ofertarán las plazas resultantes tras detraer las del alumnado que ha promocionado de primer curso o que repita curso, sin perjuicio de que por causas debidamente justificadas la dirección territorial correspondiente resuelva ofertar un número inferior de vacantes en los centros docentes públicos. Artículo 17. Participantes en el procedimiento de admisión Deberá participar en el procedimiento de admisión el alumnado, que cumpliendo los requisitos de admisión, accede por primera vez a un ciclo formativo de grado medio o superior en régimen presencial, no siendo de aplicación a aquellos que, en el mismo centro, promocionen de un curso a otro. Será de aplicación a aquellos que soliciten plaza en segundo curso, o posterior en el caso de horario especial (nocturno), en otro centro distinto al que cursaron el anterior. Artículo 18. Requisitos y condiciones de acceso 1. Los requisitos de acceso a las enseñanzas de formación profesional en régimen presencial serán los establecidos en el artículo 5. Artículo 19. Procedimiento de solicitud, admisión y matrícula 1. Solicitud La solicitud de admisión en los ciclos formativos de formación profesional en régimen presencial en la modalidad de oferta completa, se realizará por cursos en régimen presencial en horario ordinario y por bloques en horario especial (nocturno) Las personas interesadas formularán su solicitud de forma telemática mediante el procedimiento informático establecido en el artículo

16 ticle 10, i faran entrega d una còpia d aquesta sol licitud junt amb la documentació corresponent en el centre educatiu elegit en primera opció La sol licitud d admissió s ajustarà al model oficial que figura en aquesta ordre com a annex I per als cicles formatius de grau mitjà i annex II per als cicles formatius de grau superior Cada sol licitant presentarà una única sol licitud d admissió a cicles de grau mitjà i/o una única sol licitud d admissió a cicles de grau superior. En la mateixa es relacionaran fins a un màxim de 5 opcions corresponents a un màxim de cinc cicles formatius de formació professional de grau mitjà o superior, segons els casos, en centres educatius que tinguen autoritzats aquests ensenyaments. 2. Admissió El procediment d adjudicació de places es realitzarà utilitzant l aplicació informàtica a què es refereix l article 10.2 de la present ordre. 3. Matrícula L alumnat admés estarà al que disposa l article En formalitzar la matrícula en règim presencial, en el cas que en un centre es constituïsquen dos grups d un mateix cicle formatiu en horari ordinari i distint torn, les persones interessades hauran de sol licitar expressament el torn elegit per a cursar els ensenyaments. L assignació a un o altre grup s efectuarà segons l ordre prioritari següent: 1r) Treballadors ocupats. 2n) Alumnat amb discapacitat o amb familiars de primer grau amb discapacitat igual o superior al 33 %. 3r) Esportistes d alt rendiment o d elit A i B de la Comunitat Valenciana. 4t) Alumnat matriculat en un altre cicle formatiu o en altres ensenyaments reglats. 10, haciendo entrega de una copia de dicha solicitud junto a la documentación correspondiente en el centro educativo elegido en primera opción La solicitud de admisión se ajustará al modelo oficial que figura en la presente orden como anexo I para los ciclos formativos de grado medio y anexo II para los ciclos formativos de grado superior Cada solicitante presentará una única solicitud de admisión a ciclos de grado medio y/o una única solicitud de admisión a ciclos de grado superior. En la misma se relacionarán hasta un máximo de 5 opciones correspondientes a un máximo de cinco ciclos formativos de formación profesional de grado medio o superior, según los casos, en centros educativos que tengan autorizadas dichas enseñanzas. 2. Admisión El procedimiento de adjudicación de plazas se realizará utilizando la aplicación informática a que se refiere el artículo 10.2 de la presente orden. 3. Matrícula El alumnado admitido estará a lo dispuesto en el artículo Al formalizar la matrícula en régimen presencial, en caso de que en un centro se constituyan dos grupos de un mismo ciclo formativo en horario ordinario y distinto turno, las personas interesadas deberán solicitar expresamente el turno elegido para cursar las enseñanzas. La asignación a uno u otro grupo se efectuará según el siguiente orden prioritario: 1.º) Trabajadores ocupados. 2.º) Alumnado discapacitado o con familiares de primer grado con discapacidad igual o superior al 33 %. 3.º) Deportistas de alto rendimiento o de elite A y B de la Comunitat Valenciana. 4.º) Alumnado matriculado en otro ciclo formativo o en otras enseñanzas regladas. CAPÍTOL III Admissió i matrícula en règim semipresencial o a distància en la modalitat d oferta completa Article 20. Vacants Els centres educatius que tinguen autoritzat aquest règim i modalitat d ensenyament oferiran per a cada curs escolar i para cada un dels mòduls que componen el cicle formatiu 45 places. La relació de vacants de mòduls professionals en règim semipresencial o a distància es publicarà en els annexos VII-a i VII-b. Article 21. Participants en el procediment d admissió Haurà de participar en el procediment d admissió tot l alumnat, que complint els requisits d accés, vulga realitzar els estudis d un cicle formatiu de grau mitjà o superior en règim semipresencial o a distància en la modalitat d oferta completa, amb independència que haja cursat amb anterioritat estudis del mateix cicle en qualsevol règim i/o modalitat i haja superat o no aquests estudis. Article 22. Requisits i condicions d accés Els requisits d accés als ensenyaments de formació professional en règim semipresencial o a distància seran els establits en l article 5. Article 23. Procediment de sol licitud, admissió i matrícula 1. Sol licitud 1.1. La sol licitud d admissió i matrícula en els cicles formatius de formació professional del sistema educatiu en règim semipresencial o a distància en la modalitat d oferta completa es realitzarà per mòduls professionals Les persones interessades formularan la seua sol licitud de forma telemàtica per mitjà del procediment informàtic establit en l article 10, i entregaran una còpia d aquesta sol licitud en el centre educatiu elegit en primera opció La sol licitud d admissió s ajustarà al model oficial que figura com a annex III a aquesta ordre. CAPÍTULO III Admisión y matrícula en régimen semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta completa Artículo 20. Vacantes Los centros educativos que tengan autorizado este régimen y modalidad de enseñanza ofertarán para cada curso escolar y para cada uno de los módulos que componen el ciclo formativo 45 plazas. La relación de vacantes de módulos profesionales en régimen semipresencial o a distancia se publicará en los anexos VII-a y VII-b. Artículo 21. Participantes en el procedimiento de admisión Deberá participar en el procedimiento de admisión todo el alumnado, que cumpliendo los requisitos de acceso, quiera realizar los estudios de un ciclo formativo de grado medio o superior en régimen semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta completa, con independencia de que haya cursado con anterioridad estudios del mismo ciclo en cualquier régimen y/o modalidad y haya superado o no dichos estudios. Artículo 22. Requisitos y condiciones de acceso Los requisitos de acceso a las enseñanzas de formación profesional en régimen semipresencial o a distancia serán los establecidos en el artículo 5. Artículo 23. Procedimiento de solicitud, admisión y matrícula 1. Solicitud 1.1. La solicitud de admisión y matrícula en los ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo en régimen semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta completa se realizará por módulos profesionales Las personas interesadas formularán su solicitud de forma telemática mediante el procedimiento informático establecido en el artículo 10, haciendo entrega de una copia de dicha solicitud en el centro educativo elegido en primera opción La solicitud de admisión se ajustará al modelo oficial que figura como anexo III a la presente orden.

17 1.4. Cada sol licitant presentarà una única sol licitud. En aquesta es relacionaran fins a un màxim de 50 mòduls professionals, tant si corresponen a cicles formatius de grau mitjà com de grau superior o els dos, corresponents a un màxim de cinc centres educatius que tinguen autoritzats ensenyaments en règim semipresencial o a distància Només podran ser adjudicades aquelles sol licituds de mòduls professionals la suma total de les quals per a un mateix cicle formatiu en un centre educatiu no excedisca de hores, o tots els mòduls corresponents a un curs del cicle formatiu en règim presencial en la modalitat d oferta completa L ordre d adjudicació atendrà a l ordre de prioritat de centre sol licitat on existisca vacant en algun o alguns dels mòduls sol licitats, i se li adjudicarà en aquest centre el nombre de mòduls que corresponga dels sol licitats amb el límit establit en l apartat anterior corresponents a un mateix cicle Quan l alumnat participe en el procediment d admissió en oferta completa pel règim presencial i pel règim semipresencial i a distància indicarà en la sol licitud d admissió la preferència per cursar els mòduls professionals en un dels dos règims. En cas de no indicar-ho, es considerarà que opta per l admissió en règim presencial En la sol licitud d admissió a cicles formatius de formació professional en règim semipresencial o a distància no es podrà sol licitar el mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, de Projecte. L admissió i matrícula en aquests mòduls es realitzarà en règim presencial una vegada s haja obtingut plaça en un centre educatiu i estarà condicionada a allò que s ha establit respecte a la matrícula, promoció i accés a aquests mòduls. Els participants amb mòduls susceptibles de convalidació per tindre superats mòduls coincidents amb els del cicle formatiu a què pretenguen accedir, ben susceptibles de convalidació per altres circumstàncies o per tindre mòduls superats amb idèntica codificació (LOE), podran incloure els dits mòduls en la seua sol licitud i, posteriorment, en el cas que resultaren admesos en algun mòduls dels arreplegats en la seua sol licitud podran realitzar la matrícula en els uns i els altres. 2. Admissió El procediment d adjudicació de places es realitzarà utilitzant l aplicació informàtica a què es refereix l article 10 de la present ordre En aquells centres on haguera suficients places disponibles per a atendre totes les sol licituds presentades, seran admesos tots els sol licitants que complisquen els requisits establits en aquesta ordre Quan en els centres no existisquen places suficients per a atendre totes les sol licituds que complisquen els requisits establits en aquesta ordre, caldrà ajustar-se a l ordre de preferència següent: En primer lloc aquelles presentades per sol licitants que estiguen cursant en el curs acadèmic immediatament anterior a aquell en què es pretenga ser admés, en règim semipresencial o a distància, algun o alguns mòduls del mateix cicle a què es desitja accedir ordenats pel nombre d hores superades en aquest curs En segon lloc aquelles sol licituds que reunisquen els requisits d accés a què es referix l article 5, ordenades pels criteris següents: A. Tindran prioritat els residents a la Comunitat Valenciana, la qual cosa s acreditarà per mitjà d algun dels documents següents: DNI o permís de residència, o certificat d empadronament. B. Les persones sol licitants residents a la Comunitat Valenciana s ordenaran segons els criteris de prioritat previstos en l article 6 7. C. Dins de cada quota, en cas d empat, tindran prioritat els sol licitants que acrediten la condició de treballador, ocupat o desocupat o bé acreditar alguna unitat de competència del títol a què pertany el mòdul professional sol licitat, a través d un procediment d acreditació de competències a l empara del Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de competències professionals adquirides per experiència laboral. Si persistira l empat en la valoració de les sol licituds de plaça escolar per a cursar els ensenyaments previstos en aquesta ordre es resoldrà ordenant els sol licitants per ordre alfabètic dels seus cognoms per mitjà del procediment establit en l article Cada solicitante presentará una única solicitud. En la misma se relacionarán hasta un máximo de 50 módulos profesionales, tanto si corresponden a ciclos formativos de grado medio como de grado superior o ambos, correspondientes a un máximo de cinco centros educativos que tengan autorizadas enseñanzas en régimen semipresencial o a distancia Solamente podrán ser adjudicadas aquellas solicitudes de módulos profesionales cuya suma total para un mismo ciclo formativo en un centro educativo no exceda de 1000 horas, o todos los módulos correspondientes a un curso del ciclo formativo en régimen presencial en la modalidad de oferta completa El orden de adjudicación atenderá al orden de prioridad de centro solicitado donde exista vacante en alguno o algunos de los módulos solicitados, adjudicándosele en dicho centro el número de módulos que corresponda de los solicitados con el límite establecido en el apartado anterior correspondientes a un mismo ciclo Cuando el alumnado participe en el procedimiento de admisión en oferta completa por el régimen presencial y por el régimen semipresencial y a distancia indicará en la solicitud de admisión la preferencia por cursar los módulos profesionales en uno de los dos regímenes. En caso de no indicarlo, se considerará que opta por la admisión en régimen presencial En la solicitud de admisión a ciclos formativos de formación profesional en régimen semipresencial o a distancia no se podrá solicitar el módulo de Formación en Centros de Trabajo y, en su caso, de Proyecto. La admisión y matrícula en dichos módulos se realizará en régimen presencial, una vez se haya obtenido plaza en un centro educativo y estará condicionada a lo establecido respecto a la matrícula, promoción y acceso a dicho/s módulo/s. Los participantes con módulos susceptibles de convalidación por tener superados módulos coincidentes con los del ciclo formativo al que pretendan acceder, bien susceptibles de convalidación por otras circunstancias o por tener módulos superados con idéntica codificación (LOE), podrán no incluir dichos módulos en su solicitud y, posteriormente, en el caso de que resultaren admitidos en algún módulo de los recogidos en su solicitud podrán realizar la matrícula en unos y otros. 2. Admisión El procedimiento de adjudicación de plazas se realizará utilizando la aplicación informática a que se refiere el artículo 10 de la presente orden En aquellos centros donde hubiera suficientes plazas disponibles para atender todas las solicitudes presentadas, serán admitidos todos los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en esta orden Cuando en los centros no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en esta orden, se atenderá al siguiente orden de preferencia: En primer lugar aquellas presentadas por solicitantes que estén cursando en el curso académico inmediatamente anterior a aquel en que se pretenda ser admitido, en régimen semipresencial o a distancia, algún o algunos módulos del mismo ciclo al que se desea acceder ordenados por el número de horas superadas en dicho curso En segundo lugar aquellas solicitudes que reúnan los requisitos de acceso a que se refiere el artículo 5, ordenadas por los siguientes criterios: A. Tendrán prioridad los residentes en la Comunitat Valenciana, lo que se acreditará mediante alguno de los siguientes documentos: DNI o permiso de residencia, o certificado de empadronamiento. B. Los solicitantes residentes en la Comunitat Valenciana se ordenarán según los criterios de prioridad previstos en el artículo 7. C. Dentro de cada cupo, en caso de empate, tendrán prioridad los solicitantes que acrediten la condición de trabajador, ocupado o desempleado o bien acreditar alguna unidad de competencia del título al que pertenece el módulo profesional solicitado, a través de un procedimiento de acreditación de competencias al amparo del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. Si persistiera el empate en la valoración de las solicitudes de plaza escolar para cursar las enseñanzas previstas en esta orden se resolverá ordenando a los solicitantes por orden alfabético de sus apellidos mediante el procedimiento establecido en el artículo 7.1.4

18 D. Una vegada adjudicades les places als residents, les vacants es destinaran als no residents a la Comunitat Valenciana, que s ordenaran segons els criteris de prioritat previstos en l article 6. Dins de cada quota, en cas d empat, tindran prioritat en l adjudicació els sol licitants que acrediten la condició de treballador, ocupat o desocupat o bé acrediten alguna unitat de competència del títol a què pertany el mòdul professional sol licitat, a través d un procediment d acreditació de competències a l empara del Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de competències professionals adquirides per experiència laboral. Si persistira l empat en la valoració de les sol licituds de plaça escolar per a cursar els ensenyaments prevists en aquesta ordre es resoldrà ordenant els sol licitants per ordre alfabètic dels seus cognoms per mitjà del procediment establit en l article Matrícula 3.1. Els candidats admesos formalitzaran la seua matrícula en els mòduls professionals en què hagueren sigut admesos dels relacionats en la seua sol licitud, fins a un màxim de hores o tots els mòduls corresponents a un curs del cicle en règim presencial en la modalitat d oferta completa, excepte incompatibilitats de matrícula en un determinat mòdul per no acreditar-se la superació d altres mòduls anteriors que la normativa vigent establisca com incompatibles o per ser continuació del mòdul no superat. La matrícula del mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas de Projecte es podrà realitzar quan l alumne o alumna haja superat amb anterioritat un mínim de 800 hores i estarà condicionada a la confirmació d aquesta. En els límits establits no computarà la càrrega horària del mòdul de Formació en Centres de Treball. Al seu torn els candidats admesos també podran formalitzar matrícula directa en els mòduls que siguen objecte exclusiu de sol licitud de convalidació en el cas que siguen convalidables i en els mòduls superats amb idèntica codificació (LOE) En formalitzar la matrícula, les persones interessades hauran de sol licitar expressament el torn de demà o de vesprada en què volen rebre la tutoria col lectiva. Tindran prioritat en l elecció: 1r) Treballadors ocupats. 2n) Alumnat discapacitat o amb familiars de primer grau amb discapacitat igual o superior al 33 %. 3r) Esportistes d alt rendiment o d elit A i B de la Comunitat Valenciana. 4t) Alumnat matriculat en un altre cicle formatiu o altres ensenyaments reglats. D. Una vez adjudicadas las plazas a los residentes, las vacantes se destinarán a los no residentes en la Comunitat Valenciana, que se ordenarán según los criterios de prioridad previstos en el artículo 7. Dentro de cada cupo, en caso de empate, tendrán prioridad en la adjudicación los solicitantes que acrediten la condición de trabajador, ocupado o desempleado o bien acrediten alguna unidad de competencia del título al que pertenece el módulo profesional solicitado, a través de un procedimiento de acreditación de competencias al amparo del real decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. Si persistiera el empate en la valoración de las solicitudes de plaza escolar para cursar las enseñanzas previstas en esta orden se resolverá ordenando a los solicitantes por orden alfabético de sus apellidos mediante el procedimiento establecido en el artículo Matrícula 3.1. Los candidatos admitidos formalizarán su matrícula en los módulos profesionales en que hubieran sido admitidos de los relacionados en su solicitud, hasta un máximo de 1000 horas o todos los módulos correspondientes a un curso del ciclo en régimen presencial en la modalidad de oferta completa, salvo incompatibilidades de matrícula en un determinado módulo por no acreditarse la superación de otros módulos anteriores que la normativa vigente establezca como incompatibles o por ser continuación del módulo no superado. La matrícula del módulo de Formación en Centros de Trabajo y, en su caso de Proyecto se podrá realizar cuando el alumno o alumna haya superado con anterioridad un mínimo de 800 horas y estará condicionada a la confirmación de la misma. En los límites establecidos no computará la carga horaria del módulo de Formación en Centros de Trabajo. A su vez los candidatos admitidos también podrán formalizar matrícula directa en los módulos que sean objeto exclusivo de solicitud de convalidación en el caso de que sean convalidables y en los módulos superados con idéntica codificación (LOE) Al formalizar la matrícula, las personas interesadas deberán solicitar expresamente el turno de mañana o de tarde en que quieren recibir la tutoría colectiva. Tendrán prioridad en la elección: 1.º) Trabajadores ocupados. 2.º) Alumnado discapacitado o con familiares de primer grado con discapacidad igual o superior al 33 %. 3.º) Deportistas de alto rendimiento o de élite A y B de la Comunitat Valenciana. 4.º) Alumnado matriculado en otro ciclo formativo u otras enseñanzas regladas. CAPÍTOL IV Admissió i matrícula en règim presencial i semipresencial o a distància en la modalitat d oferta parcial Article 24. Vacants 1. Règim presencial En els cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional, els centres públics i privats concertats en aquests ensenyaments, oferiran com a vacants totes les places dels mòduls professionals autoritzats sense perjuí que per causes degudament justificades la direcció territorial amb competències en matèria d Educació corresponent resolga oferir un número inferior de vacants en els centres docents públics. 2. Règim semipresencial o a distància Els centres educatius públics que tinguen autoritzat aquest règim i modalitat d ensenyament oferiran per a cada curs escolar 45 places escolars per cada un dels mòduls que s autoritzen. 3. Les vacants de mòduls professionals en la modalitat d oferta parcial en règim presencial i semipresencial o a distància es publicaran per mitjà de l annex VIII. 4. Les places escolars de l alumnat que no supere un determinat mòdul quan es mantinga l oferta d aquest mòdul en el centre, es detrauran per a determinar les vacants. Article 25. Participants en el procediment d admissió 1. Haurà de participar en el procediment d admissió tot l alumnat, que complint els requisits d accés vulga cursar mòduls d un cicle formatiu de grau mitjà o superior en aquesta modalitat d ensenyament amb CAPÍTULO IV Admisión y matrícula en régimen presencial y semipresencial o a distancia en la modalidad de oferta parcial Artículo 24. Vacantes 1. Régimen presencial En los ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional, los centros públicos y privados concertados en estas enseñanzas, ofertarán como vacantes todas las plazas de los módulos profesionales autorizados sin perjuicio de que por causas debidamente justificadas la dirección territorial con competencias en materia de Educación correspondiente resuelva ofertar un número inferior de vacantes en los centros docentes públicos. 2. Régimen semipresencial o a distancia Los centros educativos públicos que tengan autorizado este régimen y modalidad de enseñanza ofertarán para cada curso escolar 45 plazas escolares por cada uno de los módulos que se autoricen. 3. Las vacantes de módulos profesionales en la modalidad de oferta parcial en régimen presencial y semipresencial o a distancia se publicarán mediante el anexo VIII. 4. Las plazas escolares del alumnado que no supere un determinado módulo cuando se mantenga la oferta de dicho módulo en el centro, se detraerán para determinar las vacantes. Artículo 25. Participantes en el procedimiento de admisión 1. Deberá participar en el procedimiento de admisión todo el alumnado, que cumpliendo los requisitos de acceso quiera cursar módulos de un ciclo formativo de grado medio o superior en esta modalidad de

19 independència que haja cursat amb anterioritat estudis del mateix cicle en qualsevol règim i/o modalitat i els haja superat o siga repetidor. 2. Podran participar en l admissió en oferta parcial de mòduls professionals de cicles formatius de formació professional de grau mitjà i superior les persones interessades que, no reunint els requisits d accés, sol liciten l admissió en mòduls professionals associats a unitats de competència. Per a l admissió en mòduls no associats a unitats de competència i la posterior obtenció d un títol de formació professional hauran d acreditar els requisits d accés establits. Article 26. Requisits i condicions d accés Els requisits d accés als ensenyaments de formació professional en la modalitat d oferta parcial en règim presencial i semipresencial o a distància seran els establits en l article 5; no obstant això, en els mòduls associats a unitats de competència no serà exigible el requisit d accés i s atendrà al que estableix l apartat 4 d aquest article. Article 27. Procediment de sol licitud, admissió i matrícula 1. Sol licitud La sol licitud d admissió i matrícula en la modalitat d oferta parcial es realitzarà per mòduls professionals Les persones interessades formularan la sol licitud de forma telemàtica per mitjà del procediment informàtic establit a aquest efecte en l article 10, i faran entrega d una còpia d aquesta sol licitud en el centre educatiu elegit en primera opció La sol licitud d admissió s ajustarà al model oficial que figura com a annex IV a aquesta ordre Cada sol licitant presentarà una única sol licitud. En la mateixa es relacionaran fins a un màxim 15 mòduls professionals, tant si correspon a cicles formatius de grau mitjà com de grau superior o els dos, corresponents a un màxim de cinc centres educatius que tinguen autoritzats ensenyaments en aquesta modalitat i règim Només podran ser adjudicades aquelles sol licituds de mòduls professionals la suma total de les quals per a un mateix cicle formatiu en un centre educatiu no excedisca de hores o tots els mòduls corresponents a un curs del cicle en règim presencial en la modalitat d oferta completa L ordre d adjudicació atendrà a l ordre de prioritat de centre sol licitat on existisca vacant en algun o alguns dels mòduls sol licitats, i se li adjudicarà en aquest centre el nombre de mòduls que corresponga dels sol licitats amb el límit establit en l apartat anterior corresponents a un mateix cicle Quan l alumnat participe en el procediment d admissió en oferta parcial pel règim presencial i pel règim semipresencial i a distància indicarà en la sol licitud d admissió la preferència per cursar els mòduls professionals en un dels dos règims. En cas de no indicar-ho, es considerarà que opta per l admissió en règim presencial En la sol licitud d admissió a cicles formatius de formació professional en règim semipresencial o a distància no es podrà sol licitar el mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, de Projecte. L admissió i matrícula en aquests mòduls es realitzarà en règim presencial una vegada s haja obtingut plaça en un centre educatiu i estarà condicionada a allò que s ha establit respecte a la matrícula, promoció i accés a aquests mòduls. Els participants amb mòduls superats coincidents amb els del cicle formatiu a què pretenguen accedir o bé susceptibles de convalidació per altres circumstàncies, podran no incloure aquests mòduls en la seua sol licitud i, posteriorment, en el cas que resultaren admesos en algun mòdul dels recollits en la seua sol licitud podran realitzar la matrícula en els uns i els altres. 2. Admissió El procediment d adjudicació de places es realitzarà utilitzant l aplicació informàtica a què es refereix l article 10.2 de la present ordre En aquells centres on haguera suficients places disponibles per a atendre totes les sol licituds presentades, seran admesos tots els sol licitants que complisquen els requisits establits en aquesta orde. enseñanza con independencia de que haya cursado con anterioridad estudios del mismo ciclo en cualquier régimen y/o modalidad y los haya superado o sea repetidor. 2. Podrán participar en la admisión en oferta parcial de módulos profesionales de ciclos formativos de formación profesional de grado medio y superior las personas interesadas que, no reuniendo los requisitos de acceso, soliciten la admisión en módulos profesionales asociados a Unidades de competencia. Para la admisión en módulos no asociados a Unidades de competencia y la posterior obtención de un título de formación profesional deberán acreditar los requisitos de acceso establecidos. Artículo 26. Requisitos y condiciones de acceso Los requisitos de acceso a las enseñanzas de formación profesional en la modalidad de oferta parcial en régimen presencial y semipresencial o a distancia serán los establecidos en el artículo 5; no obstante en los módulos asociados a Unidades de competencia no será exigible el requisito de acceso atendiendo lo establecido el apartado 4 de dicho artículo. Artículo 27. Procedimiento de solicitud, admisión y matrícula 1. Solicitud La solicitud de admisión y matrícula en la modalidad de oferta parcial se realizará por módulos profesionales Las personas interesadas formularán la solicitud de forma telemática mediante el procedimiento informático establecido al efecto en el artículo 10, haciendo entrega de una copia de dicha solicitud en el centro educativo elegido en primera opción La solicitud de admisión se ajustará al modelo oficial que figura como anexo IV a la presente orden Cada solicitante presentará una única solicitud. En la misma se relacionarán hasta un máximo 15 módulos profesionales, tanto si corresponde a ciclos formativos de grado medio como de grado superior o ambos, correspondientes a un máximo de cinco centros educativos que tengan autorizadas enseñanzas en esta modalidad y régimen Solamente podrán ser adjudicadas aquellas solicitudes de módulos profesionales cuya suma total para un mismo ciclo formativo en un centro educativo no exceda de 1000 horas o todos los módulos correspondientes a un curso del ciclo en régimen presencial en la modalidad de oferta completa El orden de adjudicación atenderá al orden de prioridad de centro solicitado donde exista vacante en alguno o algunos de los módulos solicitados, adjudicándosele en dicho centro el número de módulos que corresponda de los solicitados con el límite establecido en el apartado anterior correspondientes a un mismo ciclo Cuando el alumnado participe en el procedimiento de admisión en oferta parcial por el régimen presencial y por el régimen semipresencial y a distancia indicará en la solicitud de admisión la preferencia por cursar los módulos profesionales en uno de los dos regímenes. En caso de no indicarlo, se considerará que opta por la admisión en régimen presencial En la solicitud de admisión a ciclos formativos de formación profesional en régimen semipresencial o a distancia no se podrá solicitar el módulo de Formación en Centros de Trabajo y, en su caso, de Proyecto. La admisión y matrícula en dichos módulos se realizará en régimen presencial una vez se haya obtenido plaza en un centro educativo y estará condicionada a lo establecido respecto a la matrícula, promoción y acceso a dicho/s módulo/s. Los participantes con módulos superados coincidentes con los del ciclo formativo al que pretendan acceder o bien susceptibles de convalidación por otras circunstancias, podran no incluir dichos módulos en su solicitud y, posteriormente, en el caso de que resultaren admitidos en algún módulo de los recogidos en su solicitud podrán realizar la matrícula en unos y otros. 2. Admisión El procedimiento de adjudicación de plazas se realizará utilizando la aplicación informática a que se refiere el artículo 10.2 de la presente orden En aquellos centros donde hubiera suficientes plazas disponibles para atender todas las solicitudes presentadas, serán admitidos todos los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en la presente orden.

20 2.2. Quan en els centres no existisquen places suficients per a atendre totes les sol licituds que complisquen els requisits establits en l article 5.1, 5.2 i 5.3 d aquesta ordre, caldrà ajustar-se a l ordre de preferència següent: a) En primer lloc aquelles presentades per sol licitants que estiguen cursant en el curs acadèmic immediatament anterior a aquell en què es pretenga ser admés, en la modalitat d oferta parcial, algun o alguns mòduls del mateix cicle a què es desitja accedir ordenats pel nombre d hores superades en aquest curs. b) En segon lloc aquelles presentades per sol licitants que reunisquen els requisits d accés a què es refereix l article 5 d aquesta ordre ordenades segons els criteris de prioritat previstos en l article 6. Dins de cada quota, en cas d empat, tindrà prioritat en l adjudicació els sol licitants que acrediten la condició de treballador, ocupat o desocupat o bé acrediten alguna unitat de competència del títol a què pertany el mòdul professional sol licitat, a través d un procediment d acreditació de competències a l empara del Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de competències professionals adquirides per experiència laboral. Si persistira l empat en la valoració de les sol licituds de plaça escolar es resoldrà ordenant els sol licitants per ordre alfabètic dels seus cognoms per mitjà del procediment establit en l article c) En tercer lloc aquelles presentades per sol licitants que no reunisquen els requisits d accés a què es refereix l article 5 d aquesta ordre si es tracta de mòduls professionals associats a unitats de competència, tenint prioritat en l adjudicació els sol licitants que acrediten la condició de treballador, ocupat o desocupat o bé acrediten alguna unitat de competència del títol a què pertany el mòdul professional sol licitat, a través d un procediment d acreditació de competències a l empara del Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de competències professionals adquirides per experiència laboral. Si haguera empat en la valoració de les sol licituds de plaça escolar es resoldrà ordenant els sol licitants per ordre alfabètic dels seus cognoms per mitjà del procediment establit en l article Matrícula 3.1. Els candidats admesos formalitzaran la seua matrícula en els mòduls professionals en què hagueren sigut admesos dels relacionats en la seua sol licitud fins a un màxim de hores o tots els mòduls corresponents a un curs del cicle en règim presencial en la modalitat d oferta completa, excepte incompatibilitats de matrícula en un determinat mòdul per no acreditar-se la superació d altres mòduls anteriors que la normativa vigent establisca com a incompatibles o per ser continuació del mòdul no superat. La matrícula del mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, del mòdul Projecte, es podrà realitzar quan l alumne o alumna haja superat amb anterioritat un mínim de 800 hores i estarà condicionada a la confirmació d aquesta quan es complisquen els criteris de promoció a aquests mòduls. En els límits establits no computarà la càrrega horària del mòdul de Formació en Centres de Treball. Els participants amb mòduls susceptibles de convalidació per tindre superats mòduls coincidents amb els del cicle formatiu a què pretenguen accedir, ben susceptibles de convalidació per altres circumstàncies, podran incloure els dits mòduls en la seua sol licitud i, posteriorment, en el cas que resultaren admesos en algun mòduls dels arreplegats en la seua sol licitud podran realitzar la matrícula en els uns i els altres En formalitzar la matrícula en règim presencial, en el cas que en un centre es constituïsquen dos grups d un mateix cicle formatiu en horari ordinari i distint torn, les persones interessades hauran de sol licitar expressament el torn elegit per a cursar els ensenyaments En formalitzar la matrícula en règim semipresencial o a distància, les persones interessades hauran de sol licitar expressament el torn de demà o de vesprada en què volen rebre la tutoria col lectiva En els casos a què es referixen els apartats 3.2 i 3.3 anteriors tindran prioritat en l elecció: 1r) Treballadors ocupats. 2n) Alumnat discapacitat o amb familiars de primer grau amb discapacitat igual o superior al 33 %. 3r) Esportistes d alt rendiment o d elit A i B de la Comunitat Valenciana Cuando en los centros no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5.1, 5.2 y 5.3 de la presente orden, se atenderá al siguiente orden de preferencia: a) En primer lugar aquellas presentadas por solicitantes que estén cursando en el curso académico inmediatamente anterior a aquel en que se pretenda ser admitido, en la modalidad de oferta parcial, algún o algunos módulos del mismo ciclo al que se desea acceder ordenados por el número de horas superadas en dicho curso. b) En segundo lugar aquellas presentadas por solicitantes que reúnan los requisitos de acceso a que se refiere el artículo 5 de la presente orden ordenadas según los criterios de prioridad previstos en el artículo 7. Dentro de cada cupo, en caso de empate, tendrá prioridad en la adjudicación los solicitantes que acrediten la condición de trabajador, ocupado o desempleado o bien acrediten alguna unidad de competencia del título al que pertenece el módulo profesional solicitado, a través de un procedimiento de acreditación de competencias al amparo del real decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. Si persistiera el empate en la valoración de las solicitudes de plaza escolar se resolverá ordenando a los solicitantes por orden alfabético de sus apellidos mediante el procedimiento establecido en el artículo C) En tercer lugar aquellas presentadas por solicitantes que no reúnan los requisitos de acceso a que se refiere el artículo 5 de la presente orden si se trata de módulos profesionales asociados a unidades de competencia, teniendo prioridad en la adjudicación los solicitantes que acrediten la condición de trabajador, ocupado o desempleado o bien acrediten alguna unidad de competencia del título al que pertenece el módulo profesional solicitado, a través de un procedimiento de acreditación de competencias al amparo del real decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. Si hubiera empate en la valoración de las solicitudes de plaza escolar se resolverá ordenando a los solicitantes por orden alfabético de sus apellidos mediante el procedimiento establecido en el artículo Matrícula 3.1. Los candidatos admitidos formalizarán su matrícula en los módulos profesionales en que hubieran sido admitidos de los relacionados en su solicitud hasta un máximo de 1000 horas o todos los módulos correspondientes a un curso del ciclo en régimen presencial en la modalidad de oferta completa, salvo incompatibilidades de matrícula en un determinado módulo por no acreditarse la superación de otros módulos anteriores que la normativa vigente establezca como incompatibles o por ser continuación del módulo no superado. La matrícula del módulo de Formación en Centros de Trabajo y, en su caso, del módulo Proyecto, se podrá realizar cuando el alumno o alumna haya superado con anterioridad un mínimo de 800 horas y estará condicionada a la confirmación de la misma cuando se cumplan los criterios de promoción a dicho/s módulo/s. En los límites establecidos no computará la carga horaria del módulo de Formación en Centros de Trabajo. Los participantes con módulos superados coincidentes con los del ciclo formativo al que pretendan acceder o bien susceptibles de convalidación por otras circunstancias, podran no incluir dichos módulos en su solicitud y, posteriormente, en el caso de que resultaren admitidos en algún módulo de los recogidos en su solicitud podrán realizar la matrícula en unos y otros Al formalizar la matrícula en régimen presencial, en caso de que en un centro se constituyan dos grupos de un mismo ciclo formativo en horario ordinario y distinto turno, las personas interesadas deberán solicitar expresamente el turno elegido para cursar las enseñanzas Al formalizar la matrícula en régimen semipresencial o a distancia, las personas interesadas deberán solicitar expresamente el turno de mañana o de tarde en que quieren recibir la tutoría colectiva En los casos a que se refieren los apartados 3.2 y 3.3 anteriores tendrán prioridad en la elección: 1.º) Trabajadores ocupados. 2.º) Alumnado discapacitado o con familiares de primer grado con discapacidad igual o superior al 33 %. 3.º) Deportistas de alto rendimiento o de elite A y B de la Comunitat Valenciana.

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l accés, l admissió i la matrícula per a l alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de juny 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 24/2013, de 21 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual s estableixen el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

Índice Preámbulo Primero. Ámbito de aplicación Segundo. Acceso, admisión y matrícula del alumnado en la Formación

Índice Preámbulo Primero. Ámbito de aplicación Segundo. Acceso, admisión y matrícula del alumnado en la Formación Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 33/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD Fascículo 84 - Sec. III. - Pág. 16681 Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD 6226 Resolución de la Directora

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació Conselleria d Educació ORDE de 23 de juny de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l organització i el funcionament de l ensenyança d anglés del nivell bàsic i del nivell intermedi,

Más detalles

Disposición derogatoria única

Disposición derogatoria única Conselleria d Educació ORDE 79/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l avaluació de l alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

Índice. Índex. Article 25. Assignació de l alumnat als llocs formatius Article 26. Realització de pràctiques en més d un centre de treball

Índice. Índex. Article 25. Assignació de l alumnat als llocs formatius Article 26. Realització de pràctiques en més d un centre de treball Conselleria d Educació ORDE 77/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de Formació Professional,

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 1/2014, de 8 d agost, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria

Más detalles

ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana

ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana Conselleria d Educació ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al

Más detalles

3.- D'altres disposicions

3.- D'altres disposicions BOIB Num. 38 18-03-2008 11 3.- D'altres disposicions CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ Num. 3931 Resolució de la directora general de Patrimoni d adscripció de la finca denominada Quarter d Intendència

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

ESCOLARIZACIÓN FP CURSO 2016/2017. Orden de 1 de junio de 2016. Servicio de Planificación y Escolarización. Córdoba 8 de junio de 2016

ESCOLARIZACIÓN FP CURSO 2016/2017. Orden de 1 de junio de 2016. Servicio de Planificación y Escolarización. Córdoba 8 de junio de 2016 ESCOLARIZACIÓN FP CURSO 2016/2017 Orden de 1 de junio de 2016 Servicio de Planificación y Escolarización Córdoba 8 de junio de 2016 ÍNDICE 1) Introducción 2) Requisitos de acceso 3) Criterios de acceso

Más detalles

ADMISIÓN CURSO 2015-16 CICLOS FORMATIVOS INDICE

ADMISIÓN CURSO 2015-16 CICLOS FORMATIVOS INDICE ADMISIÓN CURSO 2015-16 CICLOS FORMATIVOS Para acceder a un ciclo formativo el interesado ha de: 1. Participar en el proceso de ADMISION (Preinscripción telemática + entrega documentación en centro elegido

Más detalles

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social Conselleria de Justícia i Benestar Social ORDE 21/2012, de 25 d octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d accés al programa d atenció

Más detalles

I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 4.985 14 04 2005 12385 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Cultura, Educació i Esport ORDE de 14 de març de 2005, de la Conselleria

Más detalles

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació,

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

TÍTULO I: PREINSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN

TÍTULO I: PREINSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN TÍTULO I: PREINSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN 1. ACCESO A LOS ESTUDIOS DE GRADO. PREINSCRIPCIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 1.1 Principios generales El acceso a la Universidad de Cantabria se realizará desde

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Resolución de7de junio de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento de admisión del alumnado, en centros docentes no universitarios públicos y privados concertados

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d estades de formació

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

PROYECTO DE REAL DECRETO... POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN GENERAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. PREÁMBULO

PROYECTO DE REAL DECRETO... POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN GENERAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. PREÁMBULO PROYECTO DE REAL DECRETO... POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN GENERAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. PREÁMBULO La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 20 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix a la Comunitat Valenciana el règim d alternança entre formació i treball en les ensenyances de Formació

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

Bachillerato, y las enseñanzas profesionales de música y danza.

Bachillerato, y las enseñanzas profesionales de música y danza. PROYECTO DE ORDEN XX / XXXX, de de..., de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el programa "Coordinación Horaria" dirigido al alumnado que cursa simultáneamente las enseñanzas

Más detalles

ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16

ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16 ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16 DEPARTAMENTO O ÁREA NOMBRE DEL TRÁMITE EDUCACIÓN Solicitud de plaza en los centros docentes públicos y concertados

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 15 de març de 2011, del director territorial d Educació de Castelló, per la qual s estableix el calendari i el procediment d admissió de l alumnat a les ensenyances

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport REOLUCIÓ de 21 de desembre de 2015, de la Direcció eneral de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

Preàmbul Títol preliminar. Disposicions generals Títol I. Accés als estudis universitaris de grau

Preàmbul Títol preliminar. Disposicions generals Títol I. Accés als estudis universitaris de grau Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010,

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d accés a

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES 15240 I DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO ORDEN de 6 de junio de 2016 por la que se convoca el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos en régimen presencial

Más detalles

3 er ciclo. 2º ciclo. 1 er ciclo. Proceso de admisión. 25 años. Título de Bachiller. Humanidades y Ciencias Sociales. Ciencias. 2º curso 1 er curso

3 er ciclo. 2º ciclo. 1 er ciclo. Proceso de admisión. 25 años. Título de Bachiller. Humanidades y Ciencias Sociales. Ciencias. 2º curso 1 er curso 1.1 Curso 2016/17 EDAD 18 años 16 años 12 años 6 años 3 años 0 años de Personas Adultas Enseñanzas de Régimen Especial de Música Enseñanzas de Régimen Especial de Idiomas ENSEÑANZA BÁSICA Enseñanza Universitaria

Más detalles

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació,

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias 15-vi-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 137 1/7 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación y Ciencia Resolución de de junio de 2009, de la Consejería de

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 13/216, de 3 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d ingrés i procediment

Más detalles

GUÍA DE LOS ESTUDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA EN ANDALUCÍA

GUÍA DE LOS ESTUDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA EN ANDALUCÍA GUÍA DE LOS ESTUDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA EN ANDALUCÍA 1. Introducción. A partir de 1990, con la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, se ha emprendido

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) Informe de seguimiento del Grado en Psicología (Curso 2009-2010) Departament de Psicologia Barcelona, abril 2011 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

LLEI 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana.

LLEI 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana. Presidència de la Generalitat LLEI 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana. [2008/6867] Presidencia de la Generalitat LEY

Más detalles

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm.

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm. ANNEX II / ANEXO II Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. 8.1 de la plaça núm. de la plaza núm. DC02950 Categoria: Categoría: PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU PROFESOR/A

Más detalles

L article 13 de l Ordre de 23 d abril de 1997, de la Conselleria d Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s actualitza el procediment

L article 13 de l Ordre de 23 d abril de 1997, de la Conselleria d Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s actualitza el procediment Conselleria d Indústria, Comerç i Innovació RESOLUCIÓ d 11 de març de 2010, de la Direcció General d Indústria i Innovació, per la qual s aproven les bases de la convocatòria ordinària 1/2010, dels exàmens

Más detalles

Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Servici Valencià d Ocupació i Formació. Núm. 5.457 / 23.02.2007 9129

Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Servici Valencià d Ocupació i Formació. Núm. 5.457 / 23.02.2007 9129 Núm. 5.457 / 23.02.2007 9129 Servici Valencià d Ocupació i Formació RESOLUCIÓ d 1 de febrer de 2007, de la directora general del Servici Valencià d Ocupació i Formació per la qual es regula el procediment

Más detalles

del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2009/7627]

del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2009/7627] Conselleria d Educació ORDE de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana.

Más detalles

ORDENO. Artículo 2. Ámbito de aplicación Esta orden es de aplicación en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Valenciana.

ORDENO. Artículo 2. Ámbito de aplicación Esta orden es de aplicación en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Valenciana. Propuesta de ORDEN /2015, de de diciembre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que es fija el número máximo de alumnos en los niveles no universitarios regulados por

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016.

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016. PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016. 1.-NORMATIVA. La prueba de acceso está regulada en: -ORDEN de 16/2016, de 20 de mayo, de la Conselleria

Más detalles

Ayudas e incentivos para empresas

Ayudas e incentivos para empresas Ayudas e incentivos para empresas Referencia: 51919 Anual: X Actualizado a: 22/04/2016 Se convoca la concesión de ayudas del Plan de I+D+i empresarial para el ejercicio 2016. II. Programa de I+D en cooperación

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.038 29 06 2005 23209 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat ORDE de 18 d abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per

Más detalles

DISPONGO: Orden_Modificac 1 2694 acceso matriculaciónevaluación y acreditación FP.doc

DISPONGO: Orden_Modificac 1 2694 acceso matriculaciónevaluación y acreditación FP.doc Orden de de la Consejería de Educación y Empleo de modificación de la Orden 2694/2009, de 9 de junio, por la que se regula el acceso, la matriculación, el proceso de evaluación y la acreditación académica

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i el

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig 2012 2 PRESENTACIÓ

Más detalles

Región de Murcia CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO

Región de Murcia CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO Región de Murcia CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO RESOLUCIÓN DE 24 DE MAYO DE 2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS, POR LA QUE SE ESTABLECEN

Más detalles

NORMATIVA ACADÉMICA GENERAL DEL ESTUDIANTADO DE GRADO DE LA UNIVERSITAT JAUME I

NORMATIVA ACADÉMICA GENERAL DEL ESTUDIANTADO DE GRADO DE LA UNIVERSITAT JAUME I NORMATIVA ACADÉMICA GENERAL DEL ESTUDIANTADO DE GRADO DE LA UNIVERSITAT JAUME I (Acuerdo del Consejo de Dirección nº 42, de 7 de junio de 2011) Este documento contiene las normas de aplicación general

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

RÉGIMEN DE ENSEÑANZA PRESENCIAL

RÉGIMEN DE ENSEÑANZA PRESENCIAL INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, CENTRO INTEGRADO PÚBLICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL "REINA VICTORIA

Más detalles

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS NORMATIVA DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA EN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE SEGUNDO CICLO, GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA PARA EL CURSO 2015-16 (Aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es regulen les condicions i el procediment

Más detalles

Any XXXIX Dimecres, 10 de febrer de 2016 / Miércoles, 10 de febrero de 2016 Núm. 7716

Any XXXIX Dimecres, 10 de febrer de 2016 / Miércoles, 10 de febrero de 2016 Núm. 7716 Any XXXIX Dimecres, 10 de febrer de 2016 / Miércoles, 10 de febrero de 2016 Núm. 7716 II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL A) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS A) OFERTAS

Más detalles

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua ORDE 11/2013, de 13 d agost, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que desplega alguns aspectes

Más detalles

Asimismo, dicha oferta incluirá, en el caso de los centros docentes públicos, los servicios complementarios autorizados.

Asimismo, dicha oferta incluirá, en el caso de los centros docentes públicos, los servicios complementarios autorizados. INSTRUCCIONES DE 24 DE FEBRERO DE 2015, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN, SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO, PARA EL CURSO ESCOLAR 2015/16. Con objeto de coordinar

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per al desenvolupament, en el curs

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 20 de mayo de 2016

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 20 de mayo de 2016 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 95 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 2132 ORDEN de 26 de abril de 2016, de la Consejera de Educación, Política Lingüística

Más detalles

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia Conselleria de Governació i Justícia DECRET 83/2015, del 29 de maig, del Consell, pel qual es regulen els requisits i el procediment d homologació d accions formatives dirigides al personal de seguretat

Más detalles

ANTECEDENTE DE HECHO FUNDAMENTOS DE DERECHO

ANTECEDENTE DE HECHO FUNDAMENTOS DE DERECHO Folio 1/41 Siendo preceptiva la publicación del calendario, los modelos de solicitud y las instrucciones complementarias del procedimiento de admisión del alumnado para cursar, en centros públicos y privados

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 23248 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 14 de julio de 2014 por la que se convocan cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional

Más detalles

universidad para mayores de 25 años. Para estos solicitantes se reservará un veinte por ciento de las plazas ofertadas en cada ciclo formativo.

universidad para mayores de 25 años. Para estos solicitantes se reservará un veinte por ciento de las plazas ofertadas en cada ciclo formativo. Región de Murcia CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES RESOLUCIÓN DE 8 DE ABRIL DE 2015, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES Y SE ESTABLECE EL

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA,

INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, CENTRO INTEGRADO PÚBLICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL REINA VICTORIA EUGENIA

Más detalles

per la qual es regulen els procediments d admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009.

per la qual es regulen els procediments d admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009. Conselleria d Educació ORDE de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els procediments d admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009.

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 2/2015, de 6 de març, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s aproven les bases i es convoquen ajudes per a

Más detalles

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 NOTA INFORMATIVA REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 Auxiliar de gerontologia Els professionals que estan treballant actualment o s incorporin abans del 31 de

Más detalles

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 23 d abril de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans

Más detalles

DOG Núm. 51 Viernes, 14 de marzo de 2014 Pág. 11016

DOG Núm. 51 Viernes, 14 de marzo de 2014 Pág. 11016 DOG Núm. 51 Viernes, 14 de marzo de 2014 Pág. 11016 III. OTRAS DISPOSICIONES CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo y Formación, por la que

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències

Más detalles