Si1a15 Ejercicio1 Mendez Garcia, Alberto:...fecha:31/03/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Si1a15 Ejercicio1 Mendez Garcia, Alberto:...fecha:31/03/2011"

Transcripción

1 1.Que e unha estructura cliente-servidr, cm funcina?. -Definición: é unha rede na que -Os servidres só cumpren a función que se lles asignu e nn se executan aplicacións de usuari dende a súa cnsla. Está ptimizads para dar serviz as clientes cn rapidez e garantir a seguridade ds ficheirs. -Os clientes slicitan servizs as servidres a través da rede creándse unha estrutura centralizada na rede. -Vantaxes dunha rede cliente-servidr: Pde ter un gran númer de rdenadres e, se a tplxía da rede permite, asimila cn facilidade crecement da mesma: só hai que engadir máis servidres. Fácil de administrar. Ba seguridade: é administradr que establece a plítica de seguridade. Td está máis centralizad: ficheirs, impresras, aplicacións... É igual de fácil de manipular que unha peer-t-peer. É fácil realizar s backups: cm td está centralizad, é fácil asegurarse de que s dats sn psts a salv en intervals regulares. Os dats pden estar redundantes e asegúrase a cnsistencia d dats sen intervención externa: Prprcina seguridade física ds dats. 2.Que e prtcl LDAP, para que sirve, cm funcina? LDAP sn las siglas de Lightweight Directry Access Prtcl (en españl Prtcl Liger de Acces a Directris) que hacen referencia a un prtcl a nivel de aplicación el cual permite el acces a un servici de directri rdenad y distribuid para buscar diversa infrmación en un entrn de red. LDAP también es cnsiderad una base de dats (aunque su sistema de almacenamient puede ser diferente) a la que pueden realizarse cnsultas Un directri es un cnjunt de bjets cn atributs rganizads en una manera lógica y jerárquica. El ejempl más cmún es el directri telefónic, que cnsiste en una serie de nmbres (persnas u rganizacines) que están rdenads alfabéticamente, cn cada nmbre teniend una dirección y un númer de teléfn adjunts. 3.Que e un dmini? Un dmini é un grup de equips que frman parte dunha rede e cmparten unha BD de directri cmún. Cada dmini ten un nme únic. Un dmini DNS é calquera árbre u subárbre d espaz de nmes DNS. Aínda que s nmes ds dminis DNS aditan crrespnder as dminis de Active Directry, nn deben cnfundirse cs dminis de Active Directry. Un dmini primari en DNS e Active Directry, é td aquel dmini que se atpa na árbre directamente pr enriba dutrs nmes de dmini derivads chamads dminis secundaris. Pr exempl, micrsft.cm sería dmini primari d dmini secundari ejempl.micrsft.cm. Para registrar dminis InterNIC es un servici y marca registrada del Ministeri de Cmerci de ls Estads Unids de América y licenciad a IANA para la gestión de disputas públicas relacinadas cn el registr de

2 nmbres de dminis. Un dmini de Active Directry é un cnxunt de equips definid pl administradr dunha rede baseada en Windws que cmparten unha BD de directris (carpetas), directivas de seguridade e relacións de seguridade cn utrs dminis. Un dmini de Active Directry permite acces centralizad ás cntas de usuari e de grup dese dmini. Un bsque de Active Directry está cmpst dun u varis dminis, cada un ds cales pde abranguer máis dunha situación física. 4 Administacin centralizada de usuaris Pliticas de cntraseña Plitica de Grup 5.Requisits necesaris para ma implantación de un dmini. Familia de windws 2003 una particin NTFS cn 1 GB Un servidr dns que admita SRV tcp ip cnfigurad para instalad dns Credenciales de red para instalar Recmendad: el servidr DNS debe admitir el prtcl de actualización dinámica Tds funcinan cn windws 5.Ventaxas ds dminis, nmemclatura, cmpñentes e funcinamient. 6.Cm se crea un dmini, e un subdmini e un bsque? Ir A Inici/Prgramas/Ferramentas Administrativas. (Seleccinar Administre seu servidr e clic en Agregar u Quitar Función) u ben (seleccinar Asistente para cnfigurar seu servidr). Os dus pass levan a mesm siti. Clic en Seguinte. Clic en Cnfiguración persnalizada e clic en Seguinte. Clic en Seguinte utra vez. Seleccinar Cntrladr de Dmini (Active Directry). Tds estes pass afrrariámls se tecleams n ámbit MS-DOS cmand DCPROMO prque este cmand activa Asistente para Instalación de Active Directry. Clic en Seguinte. Agra avísans de que esta pción nn é cmpatible cn versións anterires de Windws (NT, 95). Clic en seguinte. Agra debems elixir entre dúas pcións: Cntrladr de dmini para un dmini nv: esta pción serve para crear un nv un nv bsque 1, árbre de dminis 2 u un dmini secundari. Serve para crear un PDC, cntrladr de Dmini Primari. Cntrladr de dmini adicinal 3 para un dmini existente: serve para crear 1 Cnxunt dun u varis dminis de Windws que cmparten un esquema, cnfiguración e catálg glbal cmúns, e que están vinculads cn relacións de cnfianza (n que respecta á autenticación ds usuaris) transitivas bidireccinais. 2 Estrutura xerárquica dun u varis dminis, cnectads mediante relacións de cnfianza transitivas e bidireccinais, que frma un espaz de nmes cntigu. Varias árbres de dmini pden pertencer a mesm bsque. 3 Vantaxes de ter varis cntrladres de dmini:tlerancia a errs, equilibrar a carga entre s DC existentes, mellrar rendement (c clientes terán un acces máis dad a un DC cand inicien a sesión).

3 un servidr de dmini paralel nutr equip distint d que cntén cntrladr de dmini principal. Neste cas darásens a elixir entre: Dmini nun nv bsque: se se quere que sexa dmini principal dunha rganización u que dmini sexa independente d bsque actual. Dmini secundari. Árbre de dminis nun nv bsque: nva árbre separada ds demais dentr d bsque que xa existe. Elixir a primeira para crear un PDC. Clic en Seguinte. Indicar nme cmplet. (FQDNS 4 ). Clic en seguinte. Indicar nme NetBIOS 5 d dmini. Adóitase deixar que trae pr defect (é dicir, mesm que nme d dmini Active Directry). Clic en Seguinte. Indicar lugar n que se almacenan a BD e rexistr de Active Directry. Deixar s que trae pr defect e facer clic en Seguinte. Indicar cál será a carpeta que se cmparte cm disc d sistema: SYSVOL 6. Deixar que trae pr defect e facer clic en Seguinte. Agra avísans dun Err n que ns fai cnstar que nn atpu un servidr DNS para este nv dmini. Deixams marcada a pción que vén pr defect para indicarlle que neste equip se instalará servidr DNS d dmini. Facer clic en Seguinte. Dáns a elixir entre: Permiss cmpatibles cn SO de servidr anterires a Windws 2000: nn había Active Directry s usuaris anónims pden ler infrmación d dmini. Permiss cmpatibles só cn SO de servidr Windws 2000 u Windws Server 2003: só s usuaris autenticads pden acceder a dmini. Elixir a segunda pción. Facer clic en Seguinte. Teclear cntrasinal d administradr. Recmenda que sexan distintas prque a cnta d administradr en md restauración é distinta da cnta de administración de dmini. Clic en seguinte. Ler resum que ns ensina para asegurarns de que cnfigurams cm se pretendía. Facer clic en Seguinte. Esperar mentres cnfigura Active Directry. Inserir disc de Windws 2003 cand se pide e facer clic en Aceptar. Facer clic en Finalizar e reiniciar equip para que actualice s cambis. Avísans de que agra este equip é un cntrladr de dmini. Facer clic en Finalizar e pechar a ventá d Asistente para cnfigurar servidr. 7.Cm se añaden e eliminan servidres a un dmini? INTRODUCIR ESTACIÓNS NO DOMINIO. Para intrducir unha estación n dmini hai que seguir s pass que se especifican a cntinuación: Nas prpiedades da cnexión de área lcal, hai que abrir as prpiedades de TCP/IP e facer que servidr DNS teña a dirección d servidr DNS d dmini a que se vai agregar 4 Full Qualified Dmain Name Service: Nme cmplet d dmini dende dmini á raíz de dminis 5 NetBIOS: Sistema Básic de Entrada e Saída de Rede. Fi deseñad pr IBM cand nn había un estándar de nmes e despis adptun Micrsft. É unha interface (nn un prtcl) entre TCP/IP e s prgramas cliente/servidr que usan NetBIOS para estes pidan acceder a redes WAN e para que Windws se pida cmunicar cn utrs s. Tamén prprcina un sistema de nmead: usa un sistema plan de nmes de equip (nn se divide cm s dminis). Usa a difusión para enviar infrmación de administración e de recurss cmpartids. 6 Carpeta cmpartida nde se almacena unha cpia ds arquivs públics d dmini. Estes arquivs estanse en tds s cntrladres de dmini d dmini.

4 equip. N menú cntextual de MiPc, elixir a pción "Prpiedades" e na pestana "Nme de equip": Facer clic en "Cambiar" se se quere cambiar nme d equip antes de engadil a dmini. Se se fai ist, hai que reinicial antes de metel n dmini. Facer clic en "Ide de rede" e lg activar a pción "Dmini" e indicar nme d dmini a que se vai agregar. 8.Que e un cntrladr de de dmini? un cnxunt de equips definid pl administradr dunha rede baseada en Windws que cmparten unha BD de directris (carpetas), directivas de seguridade e relacións de seguridade cn utrs dminis. Un dmini de Active Directry permite acces centralizad ás cntas de usuari e de grup dese dmini. 9.Que e unha unidade rganizativa? Es un bjet para rganizar trs bjets en un dmini Unidad Organizativa (OU): Organizadres jerárquics de elements. Permiten aplicar plíticas sbre OUs. Permiten delegar la administración14. N cnfundir las OUs cn ls cntenedres (builtin, users, cmputers...) que sn rganizadres NO jerárquics que n permiten aplicar directivas ni delegar la administración. 10.Que e unha RELACION DE CONFIANZA? Cm se establece? Cada relación de cnfianza se establece siempre entre ds dminis y permite que ls usuaris del dmini en que se cnfía puedan acceder al dmini que cnfía en ells. Si el dmini A cnfía en el dmini B, ls usuaris del dmini B pueden acceder a recurss del dmini A. 11.Que e UN SITIO, e unha subrede? Siti: Una varias subredes IP cnectadas pr vínculs de alta velcidad. Cada subred pertenece a un siti. Asimilable a una sede física 12.Cm se REPLICA a infrmación d dmini? Cal se replica? La infrmación del directri se replica entre tds ls DCs del dmini. Replicase usuaris grups etc 13.Que significa arbl, esquema, catalg glbal? Árbl: Cnjunt de dminis que cmparte un espaci de nmbres cmún. Esquema: cntiene ls tip de bjets y atributs permitids en el directri. Se replica en td el bsque. Catálg glbal: Subcnjunt de atributs de tds ls bjets del AD utilizad para acelerar el acces a ls misms. Permite que un usuari inicie sesión en la red y que busque infrmación en el directri. 14.Que sn ROLES e maestrs de peración? MAESTRO ÚNICO Existen 5 peracines, 2 de bsque y 3 de dminis, que para evitar incnsistencias sl puede hacer un maestr de peracines (maestr únic), también llamad FSMO (Flexible Single Master Operatin). Sin embarg cualquier DC puede auterigirse en maestr únic. Inicialmente el primer servidr del bsque es el maestr únic de las 5 peracines, pr l que es cnveniente repartir las funcines. BOSQUE 15. Maestr de esquema. Permite mdificar el esquema del directri. Mdificable en la cnsla de gestión cn el cmplement de esquema. Maestr de nmbres de dminis. Asegura que ls nmbres de dmini sean únics en el bsque. Mdificable en Dminis y cnfianzas de AD DOMINIO (Mdificables en Usuaris y equips de AD )

5 Servidr de RIDs. Sirve ID relativs (nmbres únics). Emuladr de PDC. Mantiene cmpatibilidad cn servidres NT que funcinen cm BDC. Maestr de infraestructura. Actualiza ls IDs de seguridad cuand un bjet se mueve elimina. 16Que significa PDC? Cntrladr de Dmini Primari (PDC): si bien ya n existen PDCs y BDCs, un DC pr cada dmini simula ser un PDC para mantener la cmpatibilidad cn sistemas antigus. De manera predeterminada 17Que significa BDC? BDCs (Backup Dmain Cntrller) esta pcin se usara frmar parte de de un dmni existente para que en el cas de que falle el primari 17 Que significa DFS? El sistema de archivs distribuid facilita a ls clientes el acces a diferentes recurss que pueden encntrarse en diferentes máquinas, agrupándls baj un sl nmbre de recurs (punt de acces únic). Además un recurs puede estar replicad en diferentes máquinas, cn las ventajas de repart de carga y tlerancia a falls que ell cnlleva. 18 Que significa DC,DN.CN? Dn nmbre de una entrada de dmini que puede cntener usuari grups u etc cn = nmbre cmun de un bjet usuari grup etc Cntrladr de Dmini (DC): Servidr encargad de implementar el AD. 19 Que significa TLD? Un Dmini de nivel superir gegráfic Dmini de nivel superir de códig de país (en inglés cctld, cuntry cde Tp-Level Dmain) es un dmini de Internet usad y reservad para un país territri dependiente. 20 Que significa PAM y NSS? Servicis de auteticacin para dminis en linux PAM: Pluggable Authenticatin Mdules. Básicamente, se trata de un mecanism flexible para autenticar usuaris. Desde ls inicis de UNIX, la autenticación de un usuari se ha lgrad a través de ingresar un usuari y una cntraseña y el sistema de cntrl si la cntraseña crrespnde a la cntraseña cifrada ficial que se almacena en el archiv /etc/passwd, autentica al usuari y le permite el acces al sistema. La idea es que el usuari si y sól si pueden entrar crrectamente su cntraseña secreta. Desde entnces, una serie de nuevas frmas de autenticación de usuaris se han cnvertid en la más ppulares. Incluye una de las más cmplicadas que es la sustitución de archiv /etc/ passwd para ls dispsitivs de hardware y tarjetas inteligentes, etc. NSS (Name Switch Service) que determina el rden en que una infrmación debe ser buscada (ver el ficher /etc/nsswitch.cnf). Mantiene ls alias, ethers, grups, hsts, grups de red, prtcls, clave pública, cntraseña, rpc, servicis y mapas cults. El Administradr de cuentas de seguridad (SAM) es una base de dats presente en ls servidres que ejecutan Windws Server 2003 y que almacena las cuentas de usuari y ls descriptres de seguridad de ls usuaris del equip lcal.

Nombre: Francis Ariel Jiménez Zapata. Matricula: 2010-0077. Tema: Active Directory y GPO en Windows Server 2008. Materia: Sistema Operativo II

Nombre: Francis Ariel Jiménez Zapata. Matricula: 2010-0077. Tema: Active Directory y GPO en Windows Server 2008. Materia: Sistema Operativo II Nmbre: Francis Ariel Jiménez Zapata Matricula: 2010-0077 Tema: Active Directry y GPO en Windws Server 2008 Materia: Sistema Operativ II Grup: 2 Facilitadr: Jsé Dñe Índice: Active Directry.3 Acerca de Active

Más detalles

Objetivos y Temario. Windows Server 2012 Instalación y Configuración - Preparación para la certificación MCSA - Examen 70-410 OBJETIVOS TEMARIO

Objetivos y Temario. Windows Server 2012 Instalación y Configuración - Preparación para la certificación MCSA - Examen 70-410 OBJETIVOS TEMARIO Objetivs y Temari Windws Server 2012 Instalación y Cnfiguración - Preparación para la certificación MCSA - Examen 70-410 OBJETIVOS El examen 70-410 "Instalación y Cnfiguración de Windws Server 2012" es

Más detalles

AVANCE SOLUCIONES INFORMÁTICAS. Preguntas Frecuentes SGTaller. Cómo respaldo la información del programa?

AVANCE SOLUCIONES INFORMÁTICAS. Preguntas Frecuentes SGTaller. Cómo respaldo la información del programa? Cóm respald la infrmación del prgrama? La base de dats de SGTaller se encuentra pr defect en C:\SGTaller 2\Base\Service.fdb Ese archiv cntiene tda la infrmación. Si Ud. a parte tiene reprtes persnalizads,

Más detalles

Telealta de Abonados. Guía de Telealta en CST BIOINGENIERÍA ARAGONESA S.L. Índice. Vivienda del Abonado. Central de CST

Telealta de Abonados. Guía de Telealta en CST BIOINGENIERÍA ARAGONESA S.L. Índice. Vivienda del Abonado. Central de CST Telealta de Abnads Índice 1. El Instaladr a. Requerimients de Equip b. Prces de TeleAlta c. Prgramación del Terminal cn CSTGestin 2. El Centr a. Cntratación de línea 3G b. Creación de Red Privada Virtual

Más detalles

Instalación y Configuración de la interfaz de TPV. www.chefexact.es

Instalación y Configuración de la interfaz de TPV. www.chefexact.es Instalación y Cnfiguración de la interfaz de TPV INSTALACIÓN Una vez descargad el ficher de la Interfaz se instalara en el mism rdenadr dnde este TPVFacil instalada, haga dble clic para cmenzar la instalación,

Más detalles

El agente de software de Dr.Web SaaS

El agente de software de Dr.Web SaaS El agente de sftware de Dr.Web SaaS Antes de empezar Antes de instalar el sftware en el rdenadr dispsitiv móvil, tenga en cuenta que cada suscripción tiene su prpi agente de sftware, que debe ser descargad

Más detalles

Curso Windows XP. Aprender los conceptos generales del Sistema operativo Windows XP.

Curso Windows XP. Aprender los conceptos generales del Sistema operativo Windows XP. Curs Windws XP 1. Objetiv Aprender ls cncepts generales del Sistema perativ Windws XP. Mantener el Sistema al día cn las actualizacines de Micrsft. Cncer ls servicis que puede suministrarns el Sistema.

Más detalles

Realizar copias de seguridad de archivos

Realizar copias de seguridad de archivos Autr: Micrsft Licencia: Cita Fuente: Ayuda de Windws Realizar cpias de seguridad de archivs Para asegurarse de n perder sus archivs, debe realizar cpias de seguridad regulares de ls misms. Puede cnfigurar

Más detalles

Instalación y configuración de SAE-Móvil

Instalación y configuración de SAE-Móvil Instalación y cnfiguración de SAE-Móvil Para pder cnfigurar SAE-Móvil se necesita realizar l siguiente: 1. Cnfigurar el IIS que se tenga de acuerd al Sistema Operativ. 2. Instalar y/ actualizar Aspel-SAE

Más detalles

Instrucción de trabajo I7-CYA Revisión 1 01-Feb-10

Instrucción de trabajo I7-CYA Revisión 1 01-Feb-10 Instrucción de trabaj I7-CYA Revisión 1 01-Feb-10 Creación y Activación de usuaris y recurss Objet Describir cm se realiza la creación de nuevs usuaris y recurss de us cmún del Institut, así cm el prces

Más detalles

PRÁCTICA 5: REDES LOCALES

PRÁCTICA 5: REDES LOCALES PRÁCTICA 5: REDES LOCALES Ejercici 0 Cmpleta en tu cuadern la tería del Tema 2, manteniend tus prpis estils y frmat. Cmpleta ls cncepts LAN, MAN y WAN enumerand sus características principales. Explica

Más detalles

MCSE. Private Cloud. MCSE. Certificación de nube privada. Presentación. Ruta de certificación. MCSA. Windows Server 2012 70-410.

MCSE. Private Cloud. MCSE. Certificación de nube privada. Presentación. Ruta de certificación. MCSA. Windows Server 2012 70-410. MCSE. Certificación de nube privada Presentación MCSE (Micrsft Certified Slutin Expert) El estándar recncid a nivel mundial para prfesinales de TI. Ganar un MCSE: certificación de nube privada ls clasificará

Más detalles

Messenger. Novell 1.0 UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE NOVELL MESSENGER. www.novell.com INICIO RÁPIDO

Messenger. Novell 1.0 UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE NOVELL MESSENGER. www.novell.com INICIO RÁPIDO Nvell Messenger 1.0 INICIO RÁPIDO www.nvell.cm Nvell Messenger es un prduct de mensajería instantánea crprativ para varias platafrmas que se basa en edirectry TM de Nvell. Su sistema Messenger se puede

Más detalles

Objetivos y Temario CURSO CONFIGURACION Y ADMINISTRACION DE WINDOWS SERVER 2012 R2 OBJETIVOS TEMARIO. www.grupocarman.com

Objetivos y Temario CURSO CONFIGURACION Y ADMINISTRACION DE WINDOWS SERVER 2012 R2 OBJETIVOS TEMARIO. www.grupocarman.com Objetivs y Temari CURSO CONFIGURACION Y ADMINISTRACION DE WINDOWS SERVER 2012 R2 OBJETIVOS Este curs sbre Windws Server 2012 R2 está dirigid a aquells administradres de sistemas y técnics infrmátics que

Más detalles

Terminología de App Orchestration 2.5

Terminología de App Orchestration 2.5 Terminlgía de App Orchestratin 2.5 Última actualización: 06/08/14 Página 1 2014 Citrix Systems, Inc. Reservads tds ls derechs. Terminlgía Cntenid Elements de App Orchestratin... 3 Dminis... 4 Implementacines

Más detalles

encriptación de clave pública que utilizan los navegadores y servidores web para transmitir información importante.

encriptación de clave pública que utilizan los navegadores y servidores web para transmitir información importante. Cnfiguración SSL Ggle Mini incluye un certificad SSL (Secure Sckets Layer, nivel de zócal cn seguridad) que puede utilizarse durante la instalación y la cnfiguración de la red. Se trata de un prtcl de

Más detalles

Windows XP Profesional Completo

Windows XP Profesional Completo Índice de cntenid Windws XP Prfesinal Cmplet Objetivs: Curs para cncer y aprender a manejar cmpletamente el sistema perativ Micrsft Windws XP Prfessinal, analizand desde el entrn del mism hasta sus herramientas

Más detalles

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE CURSO 2009/2010

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE CURSO 2009/2010 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE CURSO 2009/2010 Estudis: Ciencias de la Actividad Física y Deprtiva (2º Cicl) Asignatura: Tecnlgías de la Infrmación

Más detalles

Administración Local Soluciones

Administración Local Soluciones SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES MODULAR (SIGM) MANUAL DE CONFIGURACIÓN DEL PAGO TELEMÁTICO SIGM v3 Administración Lcal Slucines Cntrl de versines Versión Fecha edición Cambi prducid Autr 01

Más detalles

SISTEMAS OPERATIVOS. Pág. 1

SISTEMAS OPERATIVOS. Pág. 1 Un Sistema perativ es un sftware que actúa de interfaz entre ls dispsitivs de Hardware y las aplicacines (prgramas) utilizads pr el usuari para manejar un equip infrmátic. Es el respnsable de gestinar

Más detalles

GUÍA DETALLADA DE INSTALACIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO

GUÍA DETALLADA DE INSTALACIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO GUÍA DETALLADA DE INSTALACIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO CONTENIDO Requisits Hardware... 1 Requisits Sftware... 2 Instalación del módul criptgráfic para el DNIe... 2 Preguntas frecuentes... 5 Cóm sé que mi DNIe

Más detalles

EL ESCRITORIO DE WINDOWS Y LA BARRA DE TAREAS

EL ESCRITORIO DE WINDOWS Y LA BARRA DE TAREAS EL ESCRITORIO DE WINDOWS Y LA BARRA DE TAREAS Cuand se enciende el rdenadr, el Escritri es la primera pantalla que aparece una vez que se abre el sistema perativ del rdenadr, en este cas, Windws, y en

Más detalles

Cómo configurar el aula en Moodle?

Cómo configurar el aula en Moodle? Cóm cnfigurar el aula en Mdle? La platafrma Mdle les da a ls tutres pcines para cnfigurar un curs cn el fin de que puedan diseñar a su gust el espaci en el que publicarán sus cntenids. La función de cnfiguración

Más detalles

Manual de Usuario Firewall

Manual de Usuario Firewall Manual de Usuari Firewall INDICE 1. Intrducción. 2. Características. 3. Instalación y Cnfiguración Inicial. 4. Us. 1. Intrducción Telefónica de España pne a su dispsición Firewall, un prduct que instalad

Más detalles

MANUAL CONFIGURACIÓN XMEYE DISPOSITIVOS MOVILES ANDROID

MANUAL CONFIGURACIÓN XMEYE DISPOSITIVOS MOVILES ANDROID MANUAL CONFIGURACIÓN XMEYE DISPOSITIVOS MOVILES ANDROID pág. 1 Tabla de Cntenid Pag 1. Intrducción. 03 1.1. Intrducción XMeye. 03 1.2. Funcines Principales. 03 2. Instalación. 03 2.1. Cm Adquirir XMeye.

Más detalles

GUÍA RÁPIDA DE USO. Requisitos tecnológicos para el correcto funcionamiento de Bot PLUS 2.0.

GUÍA RÁPIDA DE USO. Requisitos tecnológicos para el correcto funcionamiento de Bot PLUS 2.0. GUÍA RÁPIDA DE USO NOVEDADES DE Bt PLUS 2.0 2014 Cóm se instala, accede y cnfigura? Requisits tecnlógics para el crrect funcinamient de Bt PLUS 2.0. Aplicación cmpatible cn ls siguientes sistemas perativs:

Más detalles

PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE REDES Y COMUNICACIONES

PROCESO: GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE REDES Y COMUNICACIONES Pág. 1 de 6 1. OBJETIVO Realizar la administración, instalación, adecuación, mnitrización, ampliación, peración y actualización de las redes de cómput para agilizar ls prcess administrativs y misinales

Más detalles

Guía de Instalación. char utile online 1.0.0.0

Guía de Instalación. char utile online 1.0.0.0 Guía de Instalación. char utile nline 1.0.0.0 char utile nline Guía de Instalación 1 de 6 1) Requerimients del sistema 2) Licenciamient de utile nline 3) Descarga utile nline 4) Prcedimient de instalación

Más detalles

Inicio. En este sitio encontrarás las indicaciones para aprender a crear una wiki en Google Sites.

Inicio. En este sitio encontrarás las indicaciones para aprender a crear una wiki en Google Sites. Inici Un wiki una wiki (del hawaian wiki, 'rápid') es un siti web cuyas páginas pueden ser editadas pr múltiples vluntaris a través del navegadr web. Ls usuaris pueden crear, mdificar brrar un mism text

Más detalles

Proteja los datos del QNAP NAS con la replicación remota en tiempo real (RTRR)

Proteja los datos del QNAP NAS con la replicación remota en tiempo real (RTRR) Prteja ls dats del QNAP NAS cn la replicación remta en tiemp real (RTRR) La Replicación remta en tiemp real (RTRR) es una función exclusiva y pdersa que suministra QNAP NAS para hacer cpias de seguridad

Más detalles

HOWTO: Cómo configurar el túnel VPN SLL oficina remota (gateway) a oficina remota

HOWTO: Cómo configurar el túnel VPN SLL oficina remota (gateway) a oficina remota HOWTO: Cóm cnfigurar el túnel VPN SLL ficina remta (gateway) a ficina remta Cass de us para cnfigurar VPN cn GateDefender Integra Panda Security desea que btenga el máxim benefici de sus unidades GateDefender

Más detalles

UD 3: Instalación y administración de servicios de nombres de dominio

UD 3: Instalación y administración de servicios de nombres de dominio UD 3: Instalación y administración de servicis de nmbres de dmini Registrs de recurss DNS Luis Alfns Sánchez Brazales Frmat general Un DNS es una base de dats distribuida que cntiene registrs que se cncen

Más detalles

Instalación de Winisis en Windows 7 64 bits Ernesto Spinak 28/06/2011, borrador 1.3

Instalación de Winisis en Windows 7 64 bits Ernesto Spinak 28/06/2011, borrador 1.3 Instalación de Winisis en Windws 7 64 bits Ernest Spinak 28/06/2011, brradr 1.3 Intrducción Winisis es una aplicación Windws que usa librerías de prgramación para sistemas de 16 y 32 bits, pr l cual n

Más detalles

PROGRAMA FORMATIVO AvANZA

PROGRAMA FORMATIVO AvANZA Asesría y Organización de Frmación Cntinua Prgramación páginas web: servidr (PHP) Aplicacines Web Mdalidad: e-learning Duración: 56 Hras Códig: CAT00140 Objetiv Curs de desarrll de aplicacines web. Para

Más detalles

PISIS Cliente Neo. Guía de Instalación y Uso Versión del documento: 1.8 Fecha: Octubre 10 de 2014

PISIS Cliente Neo. Guía de Instalación y Uso Versión del documento: 1.8 Fecha: Octubre 10 de 2014 PISIS Cliente Ne Guía de Instalación y Us Versión del dcument: 1.8 Fecha: Octubre 10 de 2014 1. Intrducción PISIS Cliente es una aplicación de escritri (desarrllada para ser utilizada en el sistema perativ

Más detalles

Extensión multiusuario para Microsoft Windows 7 x64 y Microsoft Windows 8 x64. Guía de inicio rápido

Extensión multiusuario para Microsoft Windows 7 x64 y Microsoft Windows 8 x64. Guía de inicio rápido ASTER Extensión multiusuari para Micrsft Windws 7 x64 y Micrsft Windws 8 x64 Guía de inici rápid 1. Instale el sftware ASTER V7 utilizand el instaladr suministrad. Entre las pcines de instalación le recmendams

Más detalles

App Orchestration 2.5 Setup Checklist

App Orchestration 2.5 Setup Checklist App Orchestratin 2.5 Setup Checklist Prblemas cncids en App Orchestratin 2.5 Preparad pr: Jenny Berger Última actualización: 04/08/14 2014 Citrix Systems, Inc. Reservads tds ls derechs. Página 1 Prblemas

Más detalles

SESIÓN 10 EDICIÓN PARA LA WEB.

SESIÓN 10 EDICIÓN PARA LA WEB. I. CONTENIDOS: 1. Creación de una página web. 2. Impresión de dcuments. SESIÓN 10 EDICIÓN PARA LA WEB. II. OBJETIVOS: Al términ de la Sesión, el alumn: Enumerará las herramientas de creación de páginas

Más detalles

DNS. Regularmente, todos los equipos que están en Internet o una Intranet tienen una dirección IP única que las identifica,

DNS. Regularmente, todos los equipos que están en Internet o una Intranet tienen una dirección IP única que las identifica, DNS BIND es el servidr de nmbres de dmini más ppular en Internet, que trabaja en tdas las platafrmas infrmáticas principales y se caracteriza pr su flexibilidad y seguridad. Dmain Name Service (DNS) es

Más detalles

SERVIDOR VIRTUAL IPLAN

SERVIDOR VIRTUAL IPLAN SERVIDOR VIRTUAL IPLAN ACCESO A UN SV VÍA VPN - PLATAFORMA XEN (DESDE WINDOWS) 1. INTRODUCCIÓN En el presente instructiv describirems cóm cnectarse a un Servidr Virtual IPLAN estableciend una VPN (métd

Más detalles

SILABO. CURSO : Linux - Administración I (Administración Básica) DURACIÓN : 24 horas CÓDIGO : LNXAD

SILABO. CURSO : Linux - Administración I (Administración Básica) DURACIÓN : 24 horas CÓDIGO : LNXAD SILABO CURSO : Linux - Administración I (Administración Básica) DURACIÓN : 24 hras CÓDIGO : LNXAD SUMILLA Prprcinar al participante ls cncimients necesaris para instalar y cnfigurar a nivel básic un sistema

Más detalles

Plan de Carrera de Microsoft Technical: Certificación IT Windows Server 2008 (MCITP)

Plan de Carrera de Microsoft Technical: Certificación IT Windows Server 2008 (MCITP) Plan de Carrera de Micrsft Technical: Certificación IT Windws Server 2008 (MCITP) OBJETIVOS: El bjetiv final de este Plan de Carrera es que el alumn/a pueda superar cn éxit ls exámenes ficiales de Micrsft

Más detalles

Manual de usuario para la Publicación de Becas a través de la página web institucional

Manual de usuario para la Publicación de Becas a través de la página web institucional Manual de usuari para la Publicación de Becas a través de la página web institucinal 1 PARA QUÉ SIRVE ESTA APLICACIÓN? El bjet de esta aplicación es publicar, directamente pr las unidades respnsables en

Más detalles

INTRANET NEGOCIOS. Preguntas Frecuentes: Intranet Negocios

INTRANET NEGOCIOS. Preguntas Frecuentes: Intranet Negocios Preguntas Frecuentes: Intranet Negcis ÍNDICE 1. Temas Generales... 2 2. Acces de Usuaris... 3 3. Cnectr Intranet Negcis... 6 4. Instalación del Cnectr Intranet Negcis... 8 5. Gestión y peración... 10 1

Más detalles

Manual de Usuario de Bellator

Manual de Usuario de Bellator Manual de Usuari de Bellatr 1 INTRODUCCIÓN. Bellatr es un prgrama para la auditría de sistemas en función de unas plantillas predeterminadas de seguridad. Pr l tant el bjet de Bellatr es cmprbar si están

Más detalles

Wimba Pronto. Guía de instalación de laboratorio informático

Wimba Pronto. Guía de instalación de laboratorio informático Wimba Prnt Guía de instalación de labratri infrmátic Descripción general Wimba Prnt frece a ls administradres de labratris de infrmática un métd para instalar el prgrama en "Md de labratri", que tiene

Más detalles

CASO 9187 Se corrige falla que borra el SLA de los casos relacionados entre sí luego de que se ejecute una regla que modifique casos relacionados.

CASO 9187 Se corrige falla que borra el SLA de los casos relacionados entre sí luego de que se ejecute una regla que modifique casos relacionados. NOMBRE DEL PRODUCTO: ARANDA SERVICE DESK WINDOWS VERSIÓN DE ACTUALIZACIÓN QUE SE LIBERA: 8.1.13 LISTADO DE ARCHIVOS Nmbre de Archiv Versión Tamañ (En Bytes) Destin del Archiv (Ruta) ServiceDesk.exe 8.1.12.18

Más detalles

urbanizacionvistarreal.com

urbanizacionvistarreal.com ACCESO AL SERVIDOR POR PARTE DE: urbanizacinvistarreal.cm FengHai, Web Design Maestr Tellería 4, 3º izda 50011 Zaragza Teléfn: 976 33 38 66 Móvil: 619 129 443 639 023 549 e-mail: inf@fenghai.es inf@fhweb.es

Más detalles

FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE REDES

FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE REDES FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE REDES 1. Cnfiguración Un administradr de red sirve a ls usuaris: crea espacis de cmunicación, atiende sugerencias; mantiene las herramientas y el espaci requerid pr cada

Más detalles

Procedimiento P7-SIS Revisión 2 24-04-13

Procedimiento P7-SIS Revisión 2 24-04-13 Prcedimient P7-SIS Revisión 2 24-04-13 Gestión y mantenimient de Sistemas Objet Describir cóm se gestina y administra tda la infraestructura de sistemas infrmátics del Institut así cm las actividades de

Más detalles

Guía del Firewall Router ECI B-FOCuS. - Apertura de puertos - DMZ

Guía del Firewall Router ECI B-FOCuS. - Apertura de puertos - DMZ Guía del Firewall Ruter ECI B-FOCuS - Apertura de puerts - DMZ 1. Intrducción Las nuevas cnexines de FTTH (fibra óptica hasta el hgar) de Cablemel intrducen un nuev equip, que psee las mismas funcinalidades

Más detalles

Filtro de Correo Electrónico

Filtro de Correo Electrónico Filtr de Crre Electrónic Indice 1. Intrducción. 2. Características. 3. Instalación 4. Us 1. Intrducción Filtr de Crre Electrónic es una funcinalidad del servici Pack Seguridad Ttal que prtege ante el crre

Más detalles

Cómo tomar ebooks en préstamo

Cómo tomar ebooks en préstamo Cóm tmar ebks en préstam A cntinuación se detallan ls pass a seguir para tmar ebks en préstam. Requisits previs Inici de sesión Cnsulta del catálg Préstam Requisits previs Para disfrutar de ebkpzuel es

Más detalles

INTRODUCCIÓN A BSCW CFIE VALLADOLID I (Mayo de 2003)

INTRODUCCIÓN A BSCW CFIE VALLADOLID I (Mayo de 2003) BSCW (Basic Supprt fr Cperative Wrk) es una herramienta de trabaj cperativ clabrativ a través de la web. El trabaj cperativ permite que ds más persnas interactúen e intercambien infrmación eliminand las

Más detalles

Manual para instalación de Teléfono Virtual: X Lite.

Manual para instalación de Teléfono Virtual: X Lite. Asterisk@Hme Manual para instalación de Teléfn Virtual: X Lite. Primer debe de tener instalad el Prgrama X Lite, para psterirmente pasar a cnfigurar su Extensión y Nmbre del usuari de la misma. El prgrama

Más detalles

ACTIVIDADES PARA MIGRAR EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTIVIDADES PARA MIGRAR EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN H acems la cuarta entrega de infrmación relacinada cn ls cambis que se deben efectuar en su secretaría para pder acceder a ls servicis que se brindaran a través del nuev prveedr de cmunicacines, IMPSAT

Más detalles

Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI)

Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) Dirección General de Tecnlgías de la Infrmación (DGTI) Centr de Csts Dcument Tip IC - Cicl 01 Plítica de cnfiguración de estacines de Trabaj Mviles Fecha Emisión 27 de Juli de 2012 Plítica de cnfiguración

Más detalles

Administración Local Soluciones

Administración Local Soluciones SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES MODULAR (SIGM) PLATAFORMAS CERTIFICADAS EN AL SIGM 3.0 SIGM v3 Administración Lcal Slucines Cntrl de versines Versión Fecha dcument Cambi prducid 01 04-11-2009

Más detalles

Manual del Usuario. Versión 1.01 - Enero de 2011. Software de tranferencia de contenido

Manual del Usuario. Versión 1.01 - Enero de 2011. Software de tranferencia de contenido Manual del Usuari Versión 1.01 - Ener de 2011 Sftware de tranferencia de cntenid Manual del usuari de XTract versión 1.01 Versión COPYRIGHT EVS Bradcast Equipment Cpyright 2010-2011. Reservads tds ls

Más detalles

POLITICAS DEL USO DE LOS SERVICIOS DEL DOMINIO ANEXO K

POLITICAS DEL USO DE LOS SERVICIOS DEL DOMINIO ANEXO K ANEXO K El presente dcument cnsigna las plíticas generales de dmini udistrital.edu.c, las cuales regulan, mdifican, suspenden, cancelan y renuevan ls nmbres de usuari de udistrital.edu.c de acuerd a sus

Más detalles

1.- ESCRITORIO GNOME 2.- SISTEMA: PREFERENCIAS 3.- SISTEMA: ADMINISTRACIÓN

1.- ESCRITORIO GNOME 2.- SISTEMA: PREFERENCIAS 3.- SISTEMA: ADMINISTRACIÓN Ubuntu 8.04 (1/5) 1.- ESCRITORIO GNOME 1.1.- Panel inferir 1.2.- Panel superir 1.3.- Applets 1.4.- Fnd de escritri 1.5.- Gestr de ventanas 1.6.- Navegadr de disc nautilus 2.- SISTEMA: PREFERENCIAS 2.1.-

Más detalles

BENEFICIOS Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE FUNCIONALIDES SEGÚN VERSIÓN

BENEFICIOS Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE FUNCIONALIDES SEGÚN VERSIÓN BENEFICIOS Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE FUNCIONALIDES SEGÚN VERSIÓN 2013 Pitbull Keyhlder - Funcinalidades 1. Beneficis Pitbull KeyHlder cntribuye a ptimizar la gestión de cntraseñas de acces de seguridad

Más detalles

ecompetició Inscripciones Para acceder: http://www.fecapa.cat > Serveis Fecapa > Intranet ecompetició

ecompetició Inscripciones Para acceder: http://www.fecapa.cat > Serveis Fecapa > Intranet ecompetició ecmpetició Inscripcines Para acceder: http://www.fecapa.cat > Serveis Fecapa > Intranet ecmpetició También se puede acceder directamente al servidr pr la URL http://www.fecapa.cm:9080/ecmpetici, per es

Más detalles

Localizador Uniforme de Recursos

Localizador Uniforme de Recursos Lcalizadr Unifrme de Recurss De Wikipedia, la enciclpedia libre (Redirigid desde Dirección de Internet) Saltar a navegación, búsqueda URL significa Unifrm Resurce Lcatr, es decir, lcalizadr unifrme de

Más detalles

CORPME. Programa de Ayuda Autoliquidación Plusvalías. Manual de instalación

CORPME. Programa de Ayuda Autoliquidación Plusvalías. Manual de instalación CORPME Prgrama de Ayuda Autliquidación Plusvalías Última mdificación: 09 de juni de 2010 ÍNDICE 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 INSTALACIÓN PROGRAMA PADRE PLUSVALÍAS... 4 3 DESINSTALACIÓN DEL PROGRAMA PADRE PLUSVLÍAS...

Más detalles

Certificación como Asesor MaxiComercio

Certificación como Asesor MaxiComercio Cntenid Módul 1 - Despliegue de MaxiCmerci... 3 Lección 1.1 - Mdels de despliegue de MaxiCmerci... 3 Objetiv... 3 Generalidades... 3 Arquitectura de MaxiCmerci... 3 MaxiCmerci en un sl equip ( Standalne

Más detalles

INDICE. Servicios Informáticos. Guía básica del usuario de Symantec Endpoint Protection Windows Página 1 de 11

INDICE. Servicios Informáticos. Guía básica del usuario de Symantec Endpoint Protection Windows Página 1 de 11 Servicis Infrmátics Guía básica del usuari de Symantec Endpint Prtectin Windws Página 1 de 11 INDICE 1. Intrducción...2 2. Acerca del icn de Symantec Endpint...3 3. La cnsla principal y la ventana Estad...4

Más detalles

1 INTRODUCCIÓN 4 1.1 OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO 4 1.2 DESCRIPCIÓN DE IMAGICLE APPLICATIONSUITE 4 2 IMAGICLE STONEFAX 5 2.1 UNA SOLUCIÓN DE SERVIDOR

1 INTRODUCCIÓN 4 1.1 OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO 4 1.2 DESCRIPCIÓN DE IMAGICLE APPLICATIONSUITE 4 2 IMAGICLE STONEFAX 5 2.1 UNA SOLUCIÓN DE SERVIDOR 1 INTRODUCCIÓN 4 1.1 OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO 4 1.2 DESCRIPCIÓN DE IMAGICLE APPLICATIONSUITE 4 2 IMAGICLE STONEFAX 5 2.1 UNA SOLUCIÓN DE SERVIDOR DE FAX IP FÁCIL, PRÁCTICA Y CONFIDENCIAL 5 3 STONEFAX

Más detalles

INSTALACION DE TOKEN GEMALTO DESDE CD

INSTALACION DE TOKEN GEMALTO DESDE CD PÚBLICO Página Página 1 de 8 1 OBJETIVO Describir el prces de instalación Tken en el sistema perativ Windws versines XP, Vista, 7 y Mac OS Lin. 2 ALCANCE Dirigid a tds ls clientes que adquieran renueven

Más detalles

COMPUCLOUD S.A.P.I. DE C.V.

COMPUCLOUD S.A.P.I. DE C.V. COMPUCLOUD S.A.P.I. DE C.V. Infrmación de Us, Skype Empresarial Cnfigurar una reunión de Skype Empresarial en Outlk Puede usar Outlk Outlk Web App para prgramar una reunión de Skype. El prces es el mism

Más detalles

Guía de integración del módulo de Redsys en Magento

Guía de integración del módulo de Redsys en Magento Guía de integración del módul de Redsys en Magent Versión: 2.2 25/08/2015 Referencia RS.ED.IND.MAN.0035 Redsys C/ Francisc Sancha, 12 28034 Madrid ESPAÑA Versión: 2.2 i Guía de integración Redsys en Magent

Más detalles

Acronis Backup & Recovery 10

Acronis Backup & Recovery 10 Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Guía rápida de inici Este dcument describe cóm instalar y cmenzar a utilizar Acrnis Backup & Recvery 10 Server para Linux. 1. Sistemas perativs cmpatibles Linux

Más detalles

GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE CORREO etb.net.co EN DISPOSITIVOS MÓVILES

GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE CORREO etb.net.co EN DISPOSITIVOS MÓVILES GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE CORREO etb.net.c EN DISPOSITIVOS MÓVILES Para las cnfiguracines del Crre ETB net.c de la platafrma Exchange en un Smartphne es imprtante tener en cuenta las siguientes cnsideracines:

Más detalles

REGISTRO S.A. 1983-2004 CURSOS DE FORMACION

REGISTRO S.A. 1983-2004 CURSOS DE FORMACION CURSOS DE FORMACION Curs de Excel Avanzad Objetivs: Este curs esta dirigid a usuaris cn experiencia básica en Excel. Al finalizar este curs sabrá manejar cn prfundidad tds ls cncimients de Excel. Temari:

Más detalles

TELEFONIA. Manual de inducción para MTA

TELEFONIA. Manual de inducción para MTA TELEFONIA Manualdeinducciónpara MTA INDICE 1. Cnteniddelpaquete. 2. DescripcióndelpanelFntal. 3. Requisitsdelsistemaparaelservicideinternet. RequisitsmínimsdelsistemaparalaPC. RequisitsmínimsdelsistemaparaMacintsh.

Más detalles

Bases de Datos Relacionales

Bases de Datos Relacionales 1ra. Parte Bases de Dats Relacinales Lic. En Sistemas de Infrmacin - Cátedra: Bases de Dats I Indice de Cntenids 1ra. Parte: Cncept de Mtres de DB Relacinales. Cmpnentes de una instancia. Archivs físics

Más detalles

Consejería de Hacienda y Administración Pública. Cliente de firma electrónica. Consulta de configuración de usuario final en entorno Windows

Consejería de Hacienda y Administración Pública. Cliente de firma electrónica. Consulta de configuración de usuario final en entorno Windows de usuari final en entrn Windws Versión: v01r01 Fecha: 06/04/2011 Queda prhibid cualquier tip de expltación y, en particular, la reprducción, distribución, cmunicación pública y/ transfrmación, ttal parcial,

Más detalles

Curso de Word 2007. 1. Objetivo. 2. Contenidos

Curso de Word 2007. 1. Objetivo. 2. Contenidos Curs de Wrd 2007 1. Objetiv Este curs tiene pr bjetiv cncer y manejar las herramientas básicas que prprcina Wrd para la creación, mdificación e impresión de dcuments de text. La aplicación Micrsft Wrd

Más detalles

Pro 5.2 Nota de actualización

Pro 5.2 Nota de actualización Pr 5.2 Nta de actualización Página 1 de 14 ÍNDICE 1. NOVEDADES DE ADBACKUP PRO 5.2...3 1.1 BACKUP LOCAL...3 1.2 ANÁLISIS DE LA SELECCIÓN...5 1.3 VISTA DE LOS ARCHIVOS DEL BACKUP...6 1.4 CLONACIÓN DE UNA

Más detalles

E.V.O. Enabling Virtual Organizations. http://evo.caltech.edu/

E.V.O. Enabling Virtual Organizations. http://evo.caltech.edu/ E.V.O. Enabling Virtual Organizatins http://ev.caltech.edu/ La Platafrma de Videcnferencias EVO ha sid desarrllada pr Caltech. Es una platafrma para trabaj clabrativ y permite sesines punt a punt y multipunt.

Más detalles

Procedimientos recomendados para la indexación de contenido

Procedimientos recomendados para la indexación de contenido Prcedimients recmendads para la indexación de cntenid Recmendad para sitis cn más de 500 000 dcuments El bjetiv de este dcument es frecer asesramient para la mejra del rendimient de la indexación de búsquedas

Más detalles

HOWTO: Cómo configurar redes VPN IPSec de oficina remota (gateway) a oficina remota (gateway)

HOWTO: Cómo configurar redes VPN IPSec de oficina remota (gateway) a oficina remota (gateway) HOWTO: Cóm cnfigurar redes VPN IPSec de ficina remta (gateway) a ficina remta (gateway) Cass de us para cnfigurar VPN cn GateDefender Integra Panda Security desea que btenga el máxim benefici de sus unidades

Más detalles

PROGRAMACIÓN DE MÓDULO IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

PROGRAMACIÓN DE MÓDULO IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS http://bit.ly/s0qju Página 1 de 31 DEPARTAMENTO INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES CURSO 2012-2013 CICLO FORMATIVO ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED 1. Intrducción. MÓDULO De cnfrmidad cn el artícul

Más detalles

Perspectiva de Alto Nivel del Funcionamiento y de las interconexiones del computador

Perspectiva de Alto Nivel del Funcionamiento y de las interconexiones del computador Perspectiva de Alt Nivel del Funcinamient y de las intercnexines del cmputadr Capítul 3 Fecha de presentación Debems pder cntestar las preguntas, Qué aspects de diseñ sn ls que permite que ls cmpnentes

Más detalles

Características Generales de SQL

Características Generales de SQL Características Generales de SQL Ricard Enrique Lags Mendza Cámara de Cmerci MARZO 2015 Cntenid 1. Presentación 2. Que es Micrsft SQL Server? 3. A quien le sirve Micrsft SQL Server? 4. Características

Más detalles

Al acceder la primera vez al eroom, desde la invitación o directamente, si la invitación ha caducado, en la dirección https://etrabajo.msc.

Al acceder la primera vez al eroom, desde la invitación o directamente, si la invitación ha caducado, en la dirección https://etrabajo.msc. Al acceder la primera vez al erm, desde la invitación directamente, si la invitación ha caducad, en la dirección https://etrabaj.msc.es/erm ns aparece la siguiente pantalla: MSXML3.dll La causa del errr

Más detalles

Mejoras en el re-instalable No. 2 de Aspel-Caja 3.0

Mejoras en el re-instalable No. 2 de Aspel-Caja 3.0 Mejras en el re-instalable N. 2 de Aspel-Caja 3.0 En este númer de Enlace Aspel, se describen las mejras que se realizarn al Sistema Aspel- Caja 3.00 cn el re-instalable N. 2, la frma en la que se pueden

Más detalles

Shavlik Patch para Microsoft System Center

Shavlik Patch para Microsoft System Center Shavlik Patch para Micrsft System Center Guía del usuari Para utilizar cn el Administradr de cnfiguración 2012 de Micrsft System Center Cpyright y marcas cmerciales Cpyright Cpyright 2014 Shavlik. Reservads

Más detalles

CONFIGURACIÓN DE INTERNET EXPLORER 8 PARA CLAXIS CRM

CONFIGURACIÓN DE INTERNET EXPLORER 8 PARA CLAXIS CRM CONFIGURACIÓN DE INTERNET EXPLORER 8 PARA CLAXIS CRM Cnfiguración IE8 para CLAXIS CRM. CONFIGURACION INICIAL DEL NAVEGADOR Para empezar a utilizar la aplicación, se debe tener en cuenta que la aplicación

Más detalles

65 HORAS. documentos. describe el. información. de la suite. Pág.1

65 HORAS. documentos. describe el. información. de la suite. Pág.1 Micrsft Access 2010 (Cmplet) 65 HORAS ON-LINE CONTENIDOS Intrducción a Office 2010 Intrducción a Office Intrducción a la suite fimática Micrsft Office 2010, presentand ls prgramas que la frman. Se describee

Más detalles

Instalación del service manager (mysql enterprise monitor)

Instalación del service manager (mysql enterprise monitor) Instalación del service manager (mysql enterprise mnitr) Mysql Enterprise tiene ds cmpnentes principales el agente el encargad de recpilar la infrmación de la instancia de mysql y el service manager que

Más detalles

OFICINA DE SISTEMAS UNIDAD DE DESARROLLO PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ANEXO 1

OFICINA DE SISTEMAS UNIDAD DE DESARROLLO PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ANEXO 1 OFICINA DE SISTEMAS UNIDAD DE DESARROLLO PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES ANEXO 1 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LAS ENTIDADES DEL

Más detalles

Burst Technology bt-loganalyzer SE

Burst Technology bt-loganalyzer SE Burst Technlgy bt-lganalyzer SE Guía de Instalación Burst Technlgy Inc. 9240 Bnita Beach Rd, Bnita Springs, FL 34135 Cntenid Bienvenida...3 1. Requisits de Sftware y Hardware...3 2. Diseñ de SQL...4 3.

Más detalles

ADMINISTRACION Y DISEÑO WEB CON DRUPAL 7

ADMINISTRACION Y DISEÑO WEB CON DRUPAL 7 Objetivs y Temari ADMINISTRACION Y DISEÑO WEB CON DRUPAL 7 OBJETIVOS Drupal es sin duda la herramienta de diseñ y administración de sitis web (CMS) más mdulable, más persnalizable y una de las más pdersas.

Más detalles

Guía del usuario de Avigilon Control Center Client

Guía del usuario de Avigilon Control Center Client Guía del usuari de Avigiln Cntrl Center Client Versión: 4.10 Cre PDF-CLIENT-C-E-Rev1_ES Cpyright 2011 Avigiln. Tds ls derechs reservads. La infrmación incluida en este dcument está sujeta a cambis sin

Más detalles

Tecnología y arquitectura. Tecnología y Arquitectura. D.R. Universidad TecVirtual del Sistema Tecnológico de Monterrey México, 2012.

Tecnología y arquitectura. Tecnología y Arquitectura. D.R. Universidad TecVirtual del Sistema Tecnológico de Monterrey México, 2012. Tecnlgía y Arquitectura D.R. Universidad TecVirtual del Sistema Tecnlógic de Mnterrey Méxic, 2012. 1 Índice Inici 3 -Intrducción -Objetivs -Temari Tema 1. Autmatización y factres de evaluación.. 4 -Intrducción

Más detalles

Pack Comercio Electrónico

Pack Comercio Electrónico Pack Cmerci Electrónic Prgramación Páginas Web cn PHP + Marketing 75 + 45 HORAS ON-LINE CONTENIDOS: Prgramación Páginas Web cn PHP Prgramación cliente Prgramación de páginas web Presenta la necesidad de

Más detalles

Guía del usuario de Avigilon Control Center Client

Guía del usuario de Avigilon Control Center Client Guía del usuari de Avigiln Cntrl Center Client Versión: 4.10 Enterprise PDF-CLIENT-E-E-Rev1_ES Cpyright 2011 Avigiln. Tds ls derechs reservads. La infrmación incluida en este dcument está sujeta a cambis

Más detalles

Curso de Access 2007

Curso de Access 2007 Curs de Access 2007 1. Objetivs Access es un cmplet y demandad prgrama infrmátic en entrns de empresa, que permite la creación y gestión de bases de dats, así cm su mdificación, cntrl y mantenimient. Este

Más detalles

CURSO ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS CON SQL SERVER 2012

CURSO ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS CON SQL SERVER 2012 Objetivs y Temari CURSO ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS CON SQL SERVER 2012 OBJETIVOS Micrsft SQL Server 2012 es un ptente sistema RDBMS que aprta td l necesari para facilitar la gestión de sus dats y

Más detalles