LLEI 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d Organització de la Generalitat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "LLEI 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d Organització de la Generalitat."

Transcripción

1 Presidència de la Generalitat LLEI 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d Organització de la Generalitat. [2010/14109] Presidencia de la Generalitat LEY 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. [2010/14109] Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d acord amb el que establixen la Constitució i l Estatut d Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent: PREÀMBUL La Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l any 2011 establix determinats objectius de política econòmica del Consell de la Generalitat, la consecució dels quals exigix l aprovació de diverses normes. La present llei arreplega, a este efecte, una sèrie de mesures referents a aspectes tributaris, de gestió econòmica i d acció administrativa. En el capítol I s inclouen les modificacions del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per mitjà de Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que afecten diversos preceptes de la dita norma. Les novetats introduïdes en esta són les següents: A) En el títol III, referent a les taxes en matèria d espectacles i publicacions, es duen a terme les modificacions següents: en primer lloc, en la «Taxa per presentació a les proves avaluadores del Servici Específic d Admissió» i en la «Taxa per l obtenció de la certificació acreditativa del Servici Específic d Admissió», arreplegades en els capítols I i V d este títol III, s establixen sengles nous articles, en què es preveu l establiment de l exempció del pagament de les dites taxes per als membres de les famílies nombroses de categoria especial i una bonificació del 50 per 100 de la taxa per als membres de les famílies nombroses de categoria general, en aplicació del que disposa l article 12 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de les Famílies Nombroses, i l Acord pel qual s establixen les línies principals d actuació per a promoure, ampliar i millorar els beneficis a les famílies nombroses a la Comunitat Valenciana en l àmbit del programa de prioritats socials per a les persones i les famílies , de 16 de maig del 2008, i d acord amb el tractament fiscal favorable que les famílies nombroses ja reben en altres taxes de la Generalitat; en segon lloc, se suprimix la Taxa per la venda de cartells identificatius, continguda en el capítol IV, tenint en compte que l obligatorietat del cartell d activitat per als establiments públics, la venda dels quals constituïx l objecte de la taxa, ha desaparegut a partir de l 1 de gener del 2010, per aplicació del que disposa la disposició transitòria vuitena de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, d Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, introduïda per la Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d Organització de la Generalitat. B) Dins del títol IV, referent a les taxes en matèria d obres públiques, urbanisme i transport, s inclouen les modificacions següents: En el capítol III del títol esmentat, relatiu a la Taxa de Vivendes de Protecció Pública i actuacions protegibles, d una banda, s amplia l exempció del pagament d esta a les actuacions corresponents a promocions destinades exclusivament a famílies nombroses, i, en conseqüència, se suprimix l actual tipus reduït que gravava les dites actuacions específiques; i, per l altre, s establix una reducció en la base imposable de la dita taxa, equivalent a l import del cost del visat col legial de garantia de les actuacions administratives relacionades amb les vivendes de protecció pública i actuacions protegibles, establit pel Decret 90/2009, de 26 de juny, del Consell, pel qual s aprova el Reglament de Vivenda de Protecció Pública, ja que este visat disminuïx el cost de les actuacions administratives de supervisió, dins del procés de qualificació de les actuacions. D altra banda, se suprimix la Taxa pels assaigs realitzats pels laboratoris d obres públiques, continguda en el capítol VIII del títol IV, tenint en compte que el règim actual de les obres públiques de la Generalitat determina que estos servicis ja no resulten necessaris. Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del rey, promulgo la siguiente Ley: PREÁMBULO La Ley de Presupuestos de la Generalitat para el año 2011 establece determinados objetivos de política económica del Consell de la Generalitat, cuya consecución exige la aprobación de diversas normas. La presente ley recoge, a tal efecto, una serie de medidas referentes a aspectos tributarios, de gestión económica y de acción administrativa. En el capítulo I se incluyen las modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, que afectan a diversos preceptos de dicha norma. Las novedades introducidas en la misma son las siguientes: A) En el título III, referente a las tasas en materia de espectáculos y publicaciones, se llevan a cabo las siguientes modificaciones: en primer lugar, en la «Tasa por presentación a las pruebas evaluadoras del Servicio Específico de Admisión» y en la «Tasa por la obtención de la certificación acreditativa del Servicio Específico de Admisión», recogidas en los capítulos I y V de este título III, se establecen sendos nuevos artículos, en los que se prevé el establecimiento de la exención del pago de dichas tasas para los miembros de las familias numerosas de categoría especial y una bonificación del 50 por 100 de la tasa para los miembros de las familias numerosas de categoría general, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección de las Familias Numerosas, y en el Acuerdo por el que se establecen las líneas principales de actuación para promover, ampliar y mejorar los beneficios a las familias numerosas en la Comunitat Valenciana en el ámbito del programa de prioridades sociales para las personas y las familias , de 16 de mayo de 2008, y, en consonancia con el tratamiento fiscal favorable que las familias numerosas ya reciben en otras tasas de la Generalitat; en segundo lugar, se suprime la Tasa por la venta de carteles identificativos, contenida en el capítulo IV, teniendo en cuenta que la obligatoriedad del cartel de actividad para los establecimientos públicos, cuya venta constituye el objeto de la tasa, ha desaparecido a partir del 1 de enero de 2010, por aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria octava de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, introducida por la Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. B) Dentro del título IV, referente a las tasas en materia de obras públicas, urbanismo y transporte, se incluyen las siguientes modificaciones: En el capítulo III del citado título, relativo a la Tasa de Viviendas de Protección Pública y actuaciones protegibles, por un lado, se amplia la exención del pago de la misma a las actuaciones correspondientes a promociones destinadas exclusivamente a familias numerosas, suprimiéndose, en consecuencia, el actual tipo reducido que gravaba dichas actuaciones específicas; y, por el otro, se establece una reducción en la base imponible de dicha tasa, equivalente al importe del coste del visado colegial de garantía de las actuaciones administrativas relacionadas con las viviendas de protección pública y actuaciones protegibles, establecido por el Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Vivienda de Protección Pública, ya que tal visado disminuye el coste de las actuaciones administrativas de supervisión, dentro del proceso de calificación de las actuaciones. Por su parte, se suprime la Tasa por los ensayos realizados por los laboratorios de obras públicas, contenida en el capítulo VIII del título IV, teniendo en cuenta que el régimen actual de las obras públicas de la Generalitat determina que dichos servicios ya no resulten necesarios.

2 C) En el títol V del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, relatiu a les taxes en matèria de cultura, educació i ciència, es duen a terme les modificacions següents: En primer lloc, se suprimix la Taxa per entrada a museus (capítol II), tenint en compte la conveniència de la gratuïtat de l accés a este tipus d establiments culturals. En segon lloc, en relació amb la Taxa per servicis administratius derivats de l activitat acadèmica de nivell no universitari (capítol III), es modifica la denominació de diversos tipus de gravamen de l apartat u de l article 128 del text refós esmentat, a fi d adequar-la a la terminologia dels ensenyaments que regula la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació. En tercer lloc, en relació amb la Taxa per altres servicis administratius en matèria educativa (capítol IV), s efectuen les modificacions següents: a) D una banda, es desagrega l actual tarifa única aplicable a les proves de la Junta Qualificadora de Coneiximents de València (epígraf 1.2) en cinc tarifes, establides en funció de les distintes proves de coneixements i els seus costos efectius de prestació, i es fixa, a més, una bonificació del 10 per 100 de la quota en els supòsits d inscripció telemàtica en estes proves; b) En segon lloc, es modifica la denominació dels epígrafs 6 i 7, per a equiparar als cicles formatius de formació professional de grau mitjà i superior amb els cicles formatius d Arts Plàstiques i Disseny de grau mitjà i superior, atesa l analogia dels costos administratius finançats en ambdós casos; c) En tercer lloc, es reduïxen a la meitat els imports de les tarifes dels epígrafs 8, 9, 10 i 11, relacionats amb els ensenyaments esportius, a fi d ajustar-los al cost efectiu actual dels servicis finançats; d) En quart lloc, s afigen dos nous epígrafs (12 i 13), relatius al procediment de reconeixement de competències professionals, previst per la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, i pel Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per l experiència laboral, tenint en compte que la disposició addicional segona d este últim reial decret ja preveu l habilitació dels ingressos per taxes corresponents. A més, en relació amb estos epígrafs, s establix una nova exempció del pagament d esta taxa per als demandants d ocupació i s inclou un nou apartat en la definició dels servicis que constituïxen el fet imposable de la taxa per a incloure-hi les noves actuacions administratives previstes en el quadre de tarifes. En quart lloc, en relació amb la Taxa per ensenyaments de règim especial, s hi inclouen diverses modificacions en el quadre de tarifes, que afecten: a) El canvi de denominació de determinats subepígrafs de l epígraf I.1 «Ensenyaments de Música: Ensenyaments LOGSE i LOE», i de l epígraf II.1 «Ensenyaments de Dansa: Ensenyaments LOGSE i LOE», per a adaptar-la, en cada cas, a la terminologia de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d Educació; així com la supressió d un subepígraf (Proves per a l obtenció del títol professional de Música) i la creació d un nou subepígraf (Prova per a l obtenció directa del certificat d ensenyaments elementals de Dansa), en funció de l actual realitat prestacional; b) La creació de dos nous subepígrafs de tarifes en l epígraf III.1 «Ensenyaments d Idiomes: Pla d Estudis Reial Decret 1523/1989, d 1 de desembre, i Decret 48/1993, de 5 d abril del Consell de la Generalitat, i Pla d Estudis Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre (nivells bàsic, intermedi i avançat)», en funció de l actual quadre d ensenyances impartides en este àmbit; c) La reducció dels imports de les tarifes de l epígraf VI «Ensenyaments esportius», amb l objecte de fomentar l accés als dits ensenyaments; i d) La creació d un nou epígraf VII, relatiu als «Ensenyaments artístics professionals d Arts Plàstiques i Disseny», que singularitza els dits ensenyaments, des del punt de vista de la taxa, dins del conjunt dels ensenyaments de formació professional, en funció del cost efectiu dels servicis prestats. En cinqué lloc, i pel que es referix a la Taxa per servicis acadèmics universitaris (capítol VI), s efectuen modificacions en diversos articles per a ajustar el seu contingut a la nomenclatura normalitzada de la normativa vigent en matèria universitària i actualitzar les al lusions a determinades normes. D altra banda, s eleva l import mínim de matrícula i s establix l obligació de fixació per part de les universitats valencianes d un mínim i un màxim de crèdits en què els alumnes es poden matricular en cada curs acadèmic. C) En el título V del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, relativo a las tasas en materia de cultura, educación y ciencia, se llevan a cabo las siguientes modificaciones: En primer lugar, se suprime la Tasa por entrada a museos (capítulo II), teniendo en cuenta la conveniencia de la gratuidad del acceso a este tipo de establecimientos culturales. En segundo lugar, en relación con la Tasa por servicios administrativos derivados de la actividad académica de nivel no universitario (capítulo III), se modifica la denominación de diversos tipos de gravamen del apartado uno del artículo 128 del citado texto refundido, con el fin de adecuarla a la terminología de las enseñanzas que regula la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. En tercer lugar, en relación con la Tasa por otros servicios administrativos en materia educativa (capítulo IV), se efectúan las siguientes modificaciones: a) Por un lado, se desagrega la actual tarifa única aplicable a las pruebas de la Junta Qualificadora de Coneiximents de Valenciá (epígrafe 1.2) en cinco tarifas, establecidas en función de las distintas pruebas de conocimientos y sus costes efectivos de prestación, fijándose, además, una bonificación del 10 por 100 de la cuota en los supuestos de inscripción telemática en tales pruebas; b) En segundo lugar, se modifica la denominación de los epígrafes 6 y 7, para equiparar a los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y superior con los ciclos formativos de artes plásticas y diseño de grado medio y superior, dada la analogía de los costes administrativos financiados en ambos casos; c) En tercer lugar, se reducen a la mitad los importes de las tarifas de los epígrafes 8, 9, 10 y 11, relacionados con las enseñanzas deportivas, con el fin de ajustarlos al coste efectivo actual de los servicios financiados; d) En cuarto lugar, se añaden dos nuevos epígrafes (12 y 13), relativos al procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales, previsto por la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral, teniendo en cuenta que la disposición adicional segunda de este último real decreto ya prevé la habilitación de los correspondientes ingresos por tasas. Además, en relación con dichos epígrafes, se establece una nueva exención del pago de esta tasa para los demandantes de empleo y se incluye un nuevo apartado en la definición de los servicios que constituyen el hecho imponible de la tasa para incluir las nuevas actuaciones administrativas contempladas en el cuadro de tarifas. En cuarto lugar, en relación a la Tasa por enseñanzas de régimen especial, se incluyen diversas modificaciones en el cuadro de tarifas, que afectan a: a) El cambio de denominación de determinados sub-epígrafes del epígrafe I.1 «Enseñanzas de Música: Enseñanzas LOGSE y LOE», y del epígrafe II.1 «Enseñanzas de Danza: Enseñanzas LOGSE y LOE», para adaptarla, en cada caso, a la terminología de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación; así como la supresión de un sub-epígrafe (Pruebas para la obtención del título profesional de Música) y la creación de un nuevo sub-epígrafe (Prueba para la obtención directa del certificado de enseñanzas elementales de Danza), en función de la actual realidad prestacional; b) La creación de dos nuevos sub-epígrafes de tarifas en el epígrafe III.1 «Enseñanzas de Idiomas: Plan de Estudios Real Decreto 1523/1989, de 1 de diciembre, y Decreto 48/1993, de 5 de abril del Consell de la Generalitat, y Plan de Estudios Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre (niveles básico, intermedio y avanzado)», en función del actual cuadro de enseñanzas impartidas en este ámbito; c) La reducción de los importes de las tarifas del epígrafe VI «Enseñanzas deportivas», con el objeto de fomentar el acceso a dichas enseñanzas; y d) La creación de un nuevo epígrafe VII, relativo a las «Enseñanzas artísticas profesionales de Artes Plásticas y Diseño», que singulariza dichas enseñanzas, desde el punto de vista de la tasa, dentro del conjunto de las enseñanzas de formación profesional, en función del coste efectivo de los servicios prestados. En quinto lugar, y por lo que se refiere a la Tasa por servicios académicos universitarios (capítulo VI), se efectúan modificaciones en diversos artículos para ajustar su contenido a la nomenclatura normalizada de la normativa vigente en materia universitaria y actualizar las alusiones a determinadas normas. Por otro lado, se eleva el importe mínimo de matrícula y se establece la obligación de fijación por parte de las universidades valencianas de un mínimo y un máximo de créditos en los que los alumnos se pueden matricular en cada curso académico.

3 D) En relació amb el títol VI, relatiu a les taxes en matèria de sanitat, es duen a terme les modificacions següents: En primer lloc, respecte a la Taxa per prestació d assistència sanitària (capítol I), i d acord amb l actual nomenclatura normalitzada i amb els costos efectius dels servicis prestats: a) Es modifiquen els epígrafs de tarifes de determinats processos hospitalaris (apartat u.2 de l article 173), dels epígrafs d activitats d hospitalització (lletra A de l apartat dos de l article 173), i de determinats procediments diagnòstics i terapèutics (lletra C de l apartat dos de l article 173), i s actualitzen, en alguns casos, les tarifes corresponents, es creen nous subepígrafs i se n suprimixen altres; i b) S afig un nou epígraf E.6 «Programes preventius» (dins de la lletra E de l apartat dos de l article 173). A més, s afig un nou apartat quatre a l article 173, en el qual es regula el règim tarifari dels servicis i prestacions sanitàries efectuades per la Generalitat, amb mitjans assistencials diferents dels seus propis, en règim de concert o una altra modalitat de contractació diferent de la concessió administrativa per a la gestió dels servicis sanitaris. En segon lloc, en relació amb la Taxa per la venda de productes i servicis hematològics (capítol II), es modifiquen les denominacions i tarifes de determinats servicis i productes, i se n hi introduïxen altres, d acord amb la metodologia actual de denominació i de determinació dels costos de prestació. En tercer lloc, respecte a la Taxa per servicis sanitaris (capítol III), es modifiquen, dins del Grup VI del quadre de tarifes (Servicis i actuacions inherents a productes sanitaris), les denominacions dels servicis relacionats amb determinats procediments administratius de concessió de llicència d obertura d establiments de fabricació i venda de productes sanitaris, s hi eliminen les referències als establiments de distribució d estos productes i els subepígrafs de tarifes corresponents. E) En l àmbit del títol VII del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat esmentat, relatiu a les taxes en matèria d ocupació, indústria, energia i comerç, s introduïxen les modificacions següents en el quadre de tarifes de la Taxa per l ordenació d instal lacions i activitats industrials, energètiques i mineres (capítol I d este títol): 1) La modificació de l epígraf 5.5 «Altres certificats», distingint-se la tarifa corresponent als certificats simples i als certificats tècnics, ajustant-se els seus imports, en ambdós casos, al cost efectiu dels servicis; 2) La creació, dins de l epígraf 5 «Expedició de certificats i documents», d un nou subepígraf (5.10) de tarifa, relatiu a l expedició de duplicats de documents oficials ; i 3) L establiment de nous epígrafs específics de tarifes (12, 13, 14 i 15), que resulten aplicables a: l expedició d autoritzacions d organismes de control autoritzats (OCAS) per a inspeccions inicials i periòdiques en matèria d indústria; la tramitació de les altes i baixes d usuaris del sistema AIRE; l autorització de reformes en vehicles; les altes i renovacions d inscripció en el Registre de Control Metrològic; i l emissió de resolucions administratives sobre discrepàncies suscitades en relació amb instal lacions del sector energètic. F) Respecte del títol IX del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, sobre taxes en matèria de medi ambient, i amb referència a les taxes relacionades amb l etiqueta ecològica, d una banda, es reduïx substancialment la quantia de la tarifa corresponent a la Taxa per sol licitud de concessió d etiqueta ecològica, i s adequa, a més, el quadre de bonificacions de la dita taxa al que disposa l annex III del Reglament (CE) núm. 66/2010, de 25 de novembre del 2009; i, d altra banda, se suprimix la Taxa anual per utilització de l etiqueta ecològica, amb l objecte, en ambdós casos, de fomentar la utilització de l etiqueta ecològica regulada en la normativa de la Unió Europea i d incentivar aquells productes que complixen amb els criteris establits per a la seua concessió. G) L aprofitament privatiu i especial del domini públic de la Generalitat es troba subjecte, en l actualitat, amb caràcter general, a la Taxa per ús comú especial o ús privatiu dels béns de domini públic de la Generalitat, prevista en el vigent capítol únic del títol XII del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat. No obstant això, la necessitat d ordenar adequadament la tributació de l ús del domini públic viari de la Generalitat, aconsella el desenvolupament de mecanismes àgils per a la concreta determinació de les quanties de la taxa corresponent a l ús de les carreteres, que tinguen en compte, entre altres aspectes, el nombre D) En relación con el título VI, relativo a las tasas en materia de sanidad, se llevan a cabo las siguientes modificaciones: En primer lugar, respecto a la Tasa por prestación de asistencia sanitaria (capítulo I), y en consonancia con la actual nomenclatura normalizada y con los costes efectivos de los servicios prestados: a) Se modifican los epígrafes de tarifas de determinados procesos hospitalarios (apartado uno.2 del artículo 173), de los epígrafes de actividades de hospitalización (letra A del apartado dos del artículo 173), y de determinados procedimientos diagnósticos y terapéuticos (letra C del apartado dos del artículo 173), actualizándose, en algunos casos, las correspondientes tarifas, creándose nuevos sub-epígrafes y suprimiéndose otros; y b) Se añade un nuevo epígrafe E.6 «Programas preventivos» (dentro de la letra E del apartado dos del artículo 173). Además, se añade un nuevo apartado cuatro al artículo 173, en el que se regula el régimen tarifario de los servicios y prestaciones sanitarias efectuadas por la Generalitat, con medios asistenciales distintos de los suyos propios, en régimen de concierto u otra modalidad de contratación distinta a la concesión administrativa para la gestión de los servicios sanitarios. En segundo lugar, en relación con la Tasa por la venta de productos y servicios hematológicos (capítulo II), se modifican las denominaciones y tarifas de determinados servicios y productos, introduciéndose otras, en consonancia con la metodología actual de denominación y de determinación de los costes de prestación. En tercer lugar, con respecto a la Tasa por servicios sanitarios (capítulo III), se modifican, dentro del Grupo VI del cuadro de tarifas (Servicios y actuaciones inherentes a productos sanitarios), las denominaciones de los servicios relacionados con determinados procedimientos administrativos de concesión de licencia de apertura de establecimientos de fabricación y venta de productos sanitarios, eliminándose en los mismos las referencias a los establecimientos de distribución de tales productos y los correspondientes sub-epígrafes de tarifas. E) En el ámbito del título VII del citado Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, relativo a las tasas en materia de empleo, industria, energía y comercio, se introducen las siguientes modificaciones en el cuadro de tarifas de la Tasa por la ordenación de instalaciones y actividades industriales, energéticas y mineras (capítulo I de dicho título): 1) La modificación del epígrafe 5.5 «Otros certificados», distinguiéndose la tarifa correspondiente a los certificados simples y a los certificados técnicos, ajustándose sus importes, en ambos casos, al coste efectivo de los servicios; 2) La creación, dentro del epígrafe 5 «Expedición de certificados y documentos», de un nuevo sub-epígrafe (5.10) de tarifa, relativo a la expedición de duplicados de documentos oficiales ; y 3) El establecimiento de nuevos epígrafes específicos de tarifas (12, 13, 14 y 15), que resultan aplicables a: la expedición de autorizaciones de organismos de control autorizados (OCAS) para inspecciones iniciales y periódicas en materia de industria; la tramitación de las altas y bajas de usuarios del sistema AIRE; la autorización de reformas en vehículos; las altas y renovaciones de inscripción en el Registro de Control Metrológico; y la emisión de resoluciones administrativas sobre discrepancias suscitadas en relación con instalaciones del sector energético. F) Respecto del título IX del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, sobre tasas en materia de medio ambiente, y con referencia a las tasas relacionadas con la etiqueta ecológica, por un lado, se reduce sustancialmente la cuantía de la tarifa correspondiente a la Tasa por solicitud de concesión de etiqueta ecológica, adecuándose, además, el cuadro de bonificaciones de dicha tasa a lo dispuesto en el anexo III del Reglamento (CE) nº 66/2010, de 25 de noviembre de 2009; y, por otro lado, se suprime la Tasa anual por utilización de la etiqueta ecológica, con el objeto, en ambos casos, de fomentar la utilización de la etiqueta ecológica regulada en la normativa de la Unión Europea y de incentivar a aquellos productos que cumplen con los criterios establecidos para su concesión. G) El aprovechamiento privativo y especial del dominio público de la Generalitat se encuentra sujeto, en la actualidad, con carácter general, a la Tasa por uso común especial o uso privativo de los bienes de dominio público de la Generalitat, prevista en el vigente capítulo único del título XII del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat. No obstante, la necesidad de ordenar adecuadamente la tributación del uso del dominio público viario de la Generalitat, aconseja el desarrollo de mecanismos ágiles para la concreta determinación de las cuantías de la tasa correspondiente al uso de las carreteras, que tengan en cuenta, entre

4 d unitats d elements instal lats o de metres de superfície o longitud de la carretera afectats. En virtut d això, d una banda, es passa a distingir, dins de la regulació de les bases i tipus de gravamen de la taxa, els corresponents als supòsits d ocupació del domini públic viari de la Generalitat, i a l emissió d informes i la realització d inspeccions amb este fi, que s inclouen dins de l apartat u de l article 317, en l apartat dos del mateix article es regula la resta dels supòsits d ús comú especial o ús privatiu de béns demanials de la Generalitat; i, d altra banda, d acord amb això, s amplien les respectives definicions del fet imposable i de la meritació de la taxa als supòsits d emissió d informes i a la realització d inspeccions relacionades amb el domini públic. H) Tenint en compte que en l actual Text Refós es regulen sengles taxes per direcció i inspecció d obres en matèria d obres públiques, urbanisme i transport (capítol II del títol IV) i en matèria d agricultura, pesca i alimentació (capítol VII del títol VIII), es considera convenient ordenar i sistematitzar la tributació d este tipus de servicis, la qual cosa es porta a efecte a través de l establiment d una taxa única per direcció i inspecció d obres, aplicable a la totalitat de les obres públiques relacionades amb les competències de la Generalitat, evitant-se, d esta manera, duplicitats normatives, i facultant la seua extensió aplicativa a la totalitat de les actuacions i obres de competència de la Generalitat. Esta taxa es conté en un capítol únic d un nou títol XIII, denominat Taxes per direcció i inspecció d obres i, en conseqüència, se suprimix la Taxa per direcció i inspecció d obres, arreplegada en el capítol II del títol IV, i la Taxa per prestació de servicis en matèria d execució d obres per contracta, regulada en el capítol VII del títol VIII, ambdós del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat. El capítol II d esta llei conté les modificacions de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, del tram autonòmic de l Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, incloent-hi les següents: En primer lloc, amb referència al títol I de la llei esmentada, relatiu a l Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, se suprimix l article tercer i l apartat u de l article seté, en els quals es definia la quota íntegra autonòmica i la quota líquida autonòmica de l impost, en tributació individual i conjunta, als efectes de l aplicació, tant de l escala autonòmica a què es referix l article segon, com del tram autonòmic de la deducció per inversió en vivenda habitual, a la qual es referix l article tercer bis, i de les deduccions autonòmiques, a les quals es referix l article quart de la llei, tenint en compte que estos aspectes ja es regulen en la normativa estatal de l Impost, en el marc de les competències de l Estat en matèria de finançament autonòmic i de cessió de tributs a les comunitats autònomes. D acord amb la dita supressió, es modifica el primer paràgraf de l apartat u de l article quart de la Llei 13/1997, amb la finalitat de suprimir-ne la referència existent a l article tercer que ara se suprimix. En segon lloc, en relació amb el capítol IV de la Llei 13/1997 esmentada, referent als tributs sobre el joc, s establixen les modificacions següents: a) S amplia a les màquines de joc tipus «C» (d Atzar) l aplicació de la reducció del 50 per 100 de la quota de la Taxa sobre jocs de sort, envit o atzar, en la seua modalitat de màquines i aparells automàtics, en el supòsit d alçament de la suspensió de l explotació d estes màquines amb posterioritat al 30 de juny, supòsit que, en l actualitat, només es troba previst per a les màquines tipus «B»; b) S establixen tres tipus de gravamen de la Taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, en la seua modalitat de gravamen sobre establiments diferents de casinos de joc, en lloc de l actual tipus únic del 23 per 100. D una banda, es fixa un tipus general del 23 per 100 i, d altra banda, per al joc del bingo, un tipus 0 i un altre del 23 per 100, en funció que l import acumulat del valor facial dels cartons adquirits en el curs de l any natural siga de fins a euros, o superior, i s afig que, en este joc, l ingrés de la taxa s efectuarà en el moment d adquisició dels cartons. L objecte de la mesura és el d adequar la càrrega fiscal del sector econòmic del bingo al del conjunt de la tributació de les distintes modalitats de joc en la nostra Comunitat; i c) S establix un nou tipus de gravamen de la Taxa sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries, en la seua modalitat d apostes, exclusivament quan estes versen sobre esdeveniments esportius, de competició o d un altre caràcter, prèviament otros aspectos, el número de unidades de elementos instalados o de metros de superficie o longitud de la carretera afectados. En su virtud, por un lado, se pasa a distinguir, dentro de la regulación de las bases y tipos de gravamen de la tasa, los correspondientes a los supuestos de ocupación del dominio público viario de la Generalitat, y a la emisión de informes y la realización de inspecciones a tal fin, que se incluyen dentro del apartado uno del artículo 317, regulándose, en el apartado dos del mismo artículo, el resto de los supuestos de uso común especial o uso privativo de bienes demaniales de la Generalitat; y, por otro lado, en consonancia con lo anterior, se amplían las respectivas definiciones del hecho imponible y del devengo de la tasa a los supuestos de emisión de informes y a la realización de inspecciones relacionadas con el dominio público. H) Teniendo en cuenta que en el actual Texto Refundido se regulan sendas tasas por dirección e inspección de obras en materia de obras públicas, urbanismo y transporte (capítulo II del título IV) y en materia de agricultura, pesca y alimentación (capítulo VII del título VIII), se considera conveniente ordenar y sistematizar la tributación de este tipo de servicios, lo que se lleva a efecto a través del establecimiento de una tasa única por dirección e inspección de obras, aplicable a la totalidad de las obras públicas relacionadas con las competencias de la Generalitat, evitándose, de esta manera, duplicidades normativas, y facultando su extensión aplicativa a la totalidad de las actuaciones y obras de competencia de la Generalitat. Dicha tasa se contiene en un capítulo único de un nuevo título XIII, denominado Tasas por dirección e inspección de obras, suprimiéndose, en consecuencia, la Tasa por dirección e inspección de obras, recogida en el capítulo II del título IV, y la Tasa por prestación de servicios en materia de ejecución de obras por contrata, regulada en el capítulo VII del título VIII, ambos del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat. El capítulo II de esta ley contiene las modificaciones de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, incluyendo las siguientes: En primer lugar, con referencia al título I de la citada ley, relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se suprime el artículo tercero y el apartado uno del artículo séptimo, en los que se definía la cuota íntegra autonómica y la cuota líquida autonómica del impuesto, en tributación individual y conjunta, a los efectos de la aplicación, tanto de la escala autonómica a la que se refiere el artículo segundo, como del tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual, a la que se refiere el artículo tercero bis, y de las deducciones autonómicas, a las que se refiere el artículo cuarto de la ley, teniendo en cuenta que estos aspectos ya se regulan en la normativa estatal del Impuesto, en el marco de las competencias del Estado en materia de financiación autonómica y de cesión de tributos a las comunidades autónomas. En consonancia con dicha supresión, se modifica el primer párrafo del apartado uno del artículo cuarto de la Ley 13/1997, con la finalidad de suprimir del mismo la referencia existente al artículo tercero que ahora se suprime. En segundo lugar, en relación con el capítulo IV de la citada Ley 13/1997, referente a los tributos sobre el juego, se establecen las siguientes modificaciones: a) Se amplia a las máquinas de juego tipo «C» (de Azar) la aplicación de la reducción del 50 por 100 de la cuota de la Tasa sobre juegos de suerte, envite o azar, en su modalidad de máquinas y aparatos automáticos, en el supuesto de levantamiento de la suspensión de la explotación de tales máquinas con posterioridad al 30 de junio, supuesto que, en la actualidad, sólo se encuentra previsto para las máquinas tipo «B»; b) Se establecen tres tipos de gravamen de la Tasa que grava los juegos de suerte, envite o azar, en su modalidad de gravamen sobre establecimientos distintos de casinos de juego, en lugar del actual tipo único del 23 por 100. Por un lado, se fija un tipo general del 23 por 100 y, por otro lado, para el juego del bingo, un tipo 0 y otro del 23 por 100, en función de que el importe acumulado del valor facial de los cartones adquiridos en el curso del año natural sea de hasta euros, o superior, añadiéndose que, en dicho juego, el ingreso de la tasa se efectuará en el momento de adquisición de los cartones. El objeto de la medida es el de adecuar la carga fiscal del sector económico del bingo al del conjunto de la tributación de las distintas modalidades de juego en nuestra Comunitat; y c) Se establece un nuevo tipo de gravamen de la Tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, en su modalidad de apuestas, exclusivamente cuando éstas versen sobre acon-

5 determinats. Este tipus de gravamen consistix en el 10 per 100 de la diferència entre la suma total de les quantitats apostades i l import dels premis derivats d aquelles obtinguts pels participants. En el capítol III, s inclouen les modificacions del Text Refós de la Llei d Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 juny de 1991, del Consell. En relació amb este, amb la finalitat d adequar el seu contingut a la Llei Concursal, i d acord amb la regulació estatal continguda en l article 10 de la Llei General Pressupostària, es preveu que, en determinats casos excepcionals, el conseller competent en matèria d hisenda puga subscriure els acords o convenis previstos en la legislació concursal, així com acordar la compensació de crèdits, en els termes previstos en la normativa reguladora dels ingressos públics, o unes condicions singulars de pagament, de conformitat amb el deutor i amb les garanties que s estimen oportunes. Es preveu, a més, la possible delegació en altres òrgans de la conselleria de la competència per a la subscripció dels acords i convenis esmentats. El capítol IV modifica la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana introduint-hi la regulació, necessària en l actualitat, de la pràctica de jocs i apostes a través de mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància. El capítol V modifica la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, respecte a les autoritzacions, concessions, servituds i la resta de drets reals, en relació amb la seua compatibilitat amb els valors naturals de les forests. El capítol VI conté una àmplia modificació de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, que regula els espais protegits de la Xarxa Natura El capítol VII modifica diversos aspectes del règim sancionador contingut en la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació. El capítol VIII modifica la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat Valenciana, de la Música. El capítol IX modifica la regulació de la pràctica de la pesca recreativa en superfície de la Llei 9/1998, de 15 de desembre, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana. El capítol X modifica la Llei 6/1999, de 19 d abril, de Policies Locals i de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, respecte a la denominació, a partir d ara, de l Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències. El capítol XI modifica les funcions del Consell de Direcció del SER- VEF; creat i regulat per la Llei 3/2000, de 17 d abril, de la Generalitat. El capítol XII modifica la regulació del termini de duració de les concessions sobre béns de domini públic de la Llei 14/2003, de Patrimoni de la Generalitat, fent-la concordar amb l actual regulació estatal en la matèria. El capítol XIII modifica la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia, respecte al règim de distàncies de seguretat sanitària. El capítol XIV modifica la regulació de les funcions del Consell General i la Comissió Permanent de l Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, creat per la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat. El capítol XV modifica la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana, definint el concepte de societat de caçadors. El capítol XVI conté una modificació de la Llei 2/2005, de 27 de maig, d Ordenació del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana, respecte a l organització de l òrgan de gestió dels consells reguladors. El capítol XVII modifica la Llei 3/2006, de 12 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell València de l Esport, respecte a l exercici de competències en matèria de pilota valenciana. El capítol XVIII modifica la Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d Organització de la Generalitat, respecte a la regulació de la protecció dels sistemes de qualitat agroalimentària que conté. tecimientos deportivos, de competición o de otro carácter, previamente determinados. Dicho tipo de gravamen consiste en el 10 por 100 de la diferencia entre la suma total de las cantidades apostadas y el importe de los premios derivados de aquéllas obtenidos por los participantes. En el capítulo III, se incluyen las modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo de 26 junio de 1991, del Consell. En relación al mismo, con la finalidad de adecuar su contenido a la Ley Concursal, y en consonancia con la regulación estatal contenida en el artículo 10 de la Ley General Presupuestaria, se prevé que, en determinados casos excepcionales, el conseller competente en materia de Hacienda pueda suscribir los acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal, así como acordar la compensación de créditos, en los términos previstos en la normativa reguladora de los ingresos públicos, o unas condiciones singulares de pago, de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas. Se prevé, además, la posible delegación en otros órganos de la Conselleria de la competencia para la suscripción y celebración de los citados acuerdos y convenios. El capítulo IV modifica la Ley 4/1988, de 3 de junio, del Juego de la Comunitat Valenciana introduciendo regulación, necesaria en la actualidad, de la práctica de juegos y apuestas a través de medios electrónicos, telemáticos o de comunicación a distancia. El capítulo V modifica la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, respecto a las autorizaciones, concesiones, servidumbres y demás derechos reales, en relación con su compatibilidad con los valores naturales de los montes. El capítulo VI contiene una amplia modificación de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, regulando los espacios protegidos de la Red Natura El capítulo VII modifica diversos aspectos del régimen sancionador contenido en la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. El capítulo VIII modifica la Ley 2/1998, de 12 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de la Música. El capítulo IX modifica la regulación de la práctica de la pesca recreativa en superficie de la Ley 9/1998, de 15 de diciembre, de Pesca Marítima de la Comunidad Valenciana. El capítulo X modifica la Ley 6/1999, de 19 de abril, de Policías Locales y de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana, respecto a la denominación del, a partir de ahora, Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias. El capítulo XI modifica las funciones del Consejo de Dirección del SERVEF; creado y regulado por la Ley 3/2000, de 17 de abril, de la Generalitat. El capítulo XII modifica la regulación del plazo de duración de las concesiones sobre bienes de dominio público de la Ley 14/2003, de Patrimonio de la Generalitat, haciéndola concordar con la actual regulación estatal en la materia. El capítulo XIII modifica la Ley 6/2003, de 4 de marzo, de la Generalitat, de Ganadería, respecto al régimen de distancias de seguridad sanitaria. El capítulo XIV modifica la regulación de las funciones del Consejo General y la Comisión Permanente del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, creado por la Ley 2/2004, de 28 de mayo, de la Generalitat. El capítulo XV modifica la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunitat Valenciana, definiendo el concepto de sociedad de cazadores. El capítulo XVI contiene una modificación de la Ley 2/2005, de 27 de mayo, de Ordenación del Sector Vitivinícola de la Comunitat Valenciana, respecto a la organización del órgano de gestión de los consejos reguladores. El capítulo XVII modifica la Ley 3/2006, de 12 de mayo, de la Generalitat, de creación del Consell Valenciá de l Esport, respecto al ejercicio de competencias en materia de pilota valenciana. El capítulo XVIII modifica la Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, respecto a la regulación de la protección de los sistemas de calidad agroalimentaria en ella contenida.

6 El capítol XIX modifica la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià. Esta llei és anterior a la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, d Ordenació de Centres Superiors d Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa la representació que preveu la Llei 4/2007, de 9 de febrer, d esta última entitat autònoma en el Consell Valencià d Universitats i de Formació superior, no preveu la nova realitat organitzativa, caracteritzada per la creació d aquell Institut i, dins d ell, del Consell de Direcció. La reforma de la llei reflectix d una manera més fidedigna la realitat institucional al si del Consell Valencià d Universitats i de Formació Superior, alhora que no varia en termes absoluts el nombre de representants dels ensenyaments artístics superiors en aquell Consell. El capítol XX modifica la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, d Ordenació de Centres Superiors d Ensenyaments Artístics i de la creació de l Institut Superior d Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana. El capítol XXI tracta de l ampliació de les faltes i sancions incloses en l Estatut Marc del personal estatutari dels servicis de salut. El capítol XXII tracta de la regulació del preu ajornat en determinats contractes d obres i equipaments. El capítol XXIII modifica el temps d acreditació de la finalització de les obres i la regulació d alteracions de projectes, del Pla Especial de Suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, constituït i regulat pel Decret llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell. El capítol XXIV modifica la Llei 9/2000, de 23 de novembre, de constitució de l Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana. El capítol XXV modifica la Llei 2/1989, de 3 de març, d impacte ambiental. El capítol XXVI modifica la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana. El capítol XXVII modifica la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, urbanística valenciana. El capítol XXVIII modifica la Llei 1/2006, de 19 d abril, de la Generalitat, del sector audiovisual. El capítol XXIX modifica la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d ordenació i gestió de la funció pública valenciana. El capítol XXX modifica la Llei 8/2003, de 24 de març, de cooperatives de la Comunitat Valenciana. Finalment, les disposicions addicionals, derogatòria i finals complementen la llei arreplegant diverses previsions que per raons de tècnica legislativa, no es consideren susceptibles d incloure en els capítols anteriorment al ludits. El capítulo XIX modifica la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de Coordinación del Sistema Universitario Valenciano. Esta Ley es anterior a la Ley 8/2007, de 2 de marzo, de la Generalitat, de Ordenación de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por lo que la representación que prevé la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de esta última entidad autónoma en el Consejo Valenciano de Universidades y de Formación superior, no contempla la nueva realidad organizativa, caracterizada por la creación de aquel Instituto y, dentro de él, del Consejo de Dirección. La reforma de la ley refleja de una manera más fidedigna la realidad institucional en el seno del Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior, al tiempo que no varía en términos absolutos el número de representantes de las enseñanzas artísticas superiores en aquel Consejo. El capítulo XX modifica la Ley 8/2007, de 2 de marzo, de la Generalitat, de Ordenación de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas y de la creación del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana. El capítulo XXI trata de la ampliación de las faltas y sanciones incluidas en el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. El capítulo XXII trata de la regulación del precio aplazado en determinados contratos de obras y equipamientos. El capítulo XXIII modifica el tiempo de acreditación de la finalización de las obras y la regulación de alteraciones de proyectos, del Plan Especial de Apoyo a la inversión productiva en municipios de la Comunitat Valenciana, constuituido y regulado por el Decreto-ley 1/2009, de 20 de febrero, del Consell. El capítulo XXIV modifica la Ley 9/2000, de 23 de noviembre, de constitución de la Agencia Valenciana de Movilidad Metropolitana El capítulo XXV modifica la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental El capítulo XXVI modifica la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de patrimonio arbóreo monumental de la Comunitat Valenciana El capítulo XXVII modifica la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, urbanística valenciana El capítulo XXVIII modifica la Ley 1/2006, de 19 de abril, de la Generalitat, del sector audiovisual El capítulo XXIX modifica la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la función pública valenciana El capítulo XXX modifica la Ley 8/2003, de 24 de marzo, de cooperativas de la Comunitat Valenciana Por último, las disposiciones adicionales, derogatoria y finales complementan la ley recogiendo diversas previsiones que por razones de técnica legislativa, no se consideran susceptibles de incluir en los capítulos anteriormente aludidos. CAPÍTOL I De la modificació del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell Article 1 Es crea un nou article 49 bis en el capítol I «Taxa per presentació a les proves avaluadores del Servici Específic d Admissió» del títol III «Taxes en matèria d espectacles i publicacions» del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent: «Article 49 bis. Exempcions i bonificacions. Estaran exempts del pagament de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria especial. Així mateix, gaudiran d una bonificació del 50 per 100 de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria general.» Article 2 Queden sense contingut el capítol IV «Taxa per la venda de cartells identificatius» del títol III «Taxes en matèria d espectacles i publicacions» i els articles 61, 62, 63 i 64 del Text Refós de la Llei de Taxes de CAPÍTULO I De la modificación del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell Artículo 1 Se crea un nuevo artículo 49 bis en el capítulo I «Tasa por presentación a las pruebas evaluadoras del Servicio Específico de Admisión» del título III «Tasas en materia de espectáculos y publicaciones» del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, con la siguiente redacción: «Artículo 49 bis. Exenciones y bonificaciones. Estarán exentos del pago de la tasa los miembros de familias numerosas de categoría especial. Asimismo, gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la tasa los miembros de familias numerosas de categoría general». Artículo 2 Quedan sin contenido el capítulo IV «Tasa por la venta de carteles identificativos» del título III «Tasas en materia de espectáculos y publicaciones» y los artículos 61, 62, 63 y 64 del Texto Refundido de la Ley

7 la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell. Article 3 S afig un nou article 67 bis al capítol V, «Taxa per l obtenció de la certificació acreditativa del Servici Específic d Admissió» del títol III «Taxes en matèria d espectacles i publicacions» del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent: «Article 67 bis. Exempcions i bonificacions. Estaran exempts del pagament de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria especial. Així mateix, gaudiran d una bonificació del 50 per 100 de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria general.» Article 4 Queden sense contingut el capítol II «Taxa per direcció i inspecció d obres» del títol IV «Taxes en matèria d obres públiques, urbanisme i transport» i els articles 82, 83, 84 i 85 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell. Article 5 Es modifica l article 87 bis del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents: «Estan exemptes del pagament d esta taxa les actuacions de rehabilitació i nova construcció relacionades amb plans o mesures especials de revitalització de l economia o amb catàstrofes públiques, així com les actuacions corresponents a promocions de vivendes destinades exclusivament a famílies nombroses.» Article 6 S afig un nou apartat 4 a l article 88 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent: «4. En els expedients de qualificació de vivendes de protecció pública els projectes dels quals disposen del visat de garantia, conforme al que regula el Decret 90/2009, de 26 de juny, del Consell, pel qual s aprova el Reglament de Vivenda de Protecció Pública, es deduirà de la base imposable de la taxa, calculada segons el que disposa l apartat 1, el cost del visat col legial de garantia de les actuacions administratives relacionades amb les vivendes de protecció pública i actuacions protegibles.» Article 7 Se suprimix el paràgraf segon de l article 89 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell. Article 8 Queden sense contingut el capítol VIII «Taxa pels assaigs realitzats pels laboratoris d obres públiques» del títol IV «Taxes en matèria d obres públiques, urbanisme i transport» i els articles 111, 112, 113 i 114 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell. Article 9 Queden sense contingut el capítol II «Taxa per entrada a museus» del títol V «Taxes en matèria de cultura, educació i ciència» i els articles 120, 121, 122, 123 i 124 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell. Article 10 Es modifica la denominació dels epígrafs, que, a continuació, s indiquen, de l apartat u de l article 128 del Text Refós de la Llei de Taxes de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell. Artículo 3 Se añade un nuevo artículo 67 bis al capítulo V, «Tasa por la obtención de la certificación acreditativa del Servicio Específico de Admisión» del título III «Tasas en materia de espectáculos y publicaciones» del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, con la siguiente redacción: «Artículo 67 bis. Exenciones y bonificaciones. Estarán exentos del pago de la tasa los miembros de familias numerosas de categoría especial. Asimismo, gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la tasa los miembros de familias numerosas de categoría general». Artículo 4 Quedan sin contenido el capítulo II «Tasa por dirección e inspección de obras» del título IV «Tasas en materia de obras públicas, urbanismo y transporte» y los artículos 82, 83, 84 y 85 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell. Artículo 5 Se modifica el artículo 87 bis del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, en los términos siguientes: «Están exentas del pago de esta tasa las actuaciones de rehabilitación y nueva construcción relacionadas con planes o medidas especiales de revitalización de la economía o con catástrofes públicas, así como las actuaciones correspondientes a promociones de viviendas destinadas exclusivamente a familias numerosas». Artículo 6 Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 88 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, con la siguiente redacción: «4. En los expedientes de calificación de viviendas de protección pública cuyos proyectos dispongan del visado de garantía, conforme a lo regulado en el Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Vivienda de Protección Pública, se deducirá de la base imponible de la tasa, calculada según lo dispuesto en el apartado 1, el coste del visado colegial de garantía de las actuaciones administrativas relacionadas con las viviendas de protección pública y actuaciones protegibles». Artículo 7 Se suprime el párrafo segundo del artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell. Artículo 8 Quedan sin contenido el capítulo VIII «Tasa por los ensayos realizados por los laboratorios de obras públicas» del título IV «Tasas en materia de obras públicas, urbanismo y transporte» y los artículos 111, 112, 113 y 114 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell. Artículo 9 Quedan sin contenido el capítulo II «Tasa por entrada a museos» del título V «Tasas en materia de cultura, educación y ciencia» y los artículos 120, 121, 122, 123 y 124 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell. Artículo 10 Se modifica la denominación de los epígrafes, que, a continuación, se indican, del apartado Uno del artículo 128 del Texto Refundido de

8 de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents: TIPUS DE SERVICI 4.1 Certificacions acadèmiques i certificats a efectes de trasllats dels ensenyaments de batxillerat, formació professional, i ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa (excepte relatives al llibre de qualificacions) Certificació de superació del nivell bàsic d idiomes (Pla d Estudis LOE) Marc Comú Europeu de Referència A2, a través de prova de certificació o prova homologada en centres d educació secundària i formació professional. 6. Obertura d expedients corresponents a ensenyaments LOE: ensenyaments professionals de Música i de Dansa, ensenyaments professionals d Arts Plàstiques i Disseny, Idiomes; ensenyaments esportius; ensenyaments superiors de Música, de Dansa, d Art Dramàtic, i de Conservació i Restauració de Béns Culturals; estudis superiors de Disseny i estudis superiors d Arts Plàstiques. Article 11 S afig l epígraf 9 a l article 130 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent: «9. La participació en el procediment de reconeixement de les competències professionals, adquirides a través de l experiència laboral o de vies no formals de formació.» Article 12 Es modifica l article 132 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent: «Article 132. Exempcions i bonificacions. U. Es troben exempts del pagament: De la tarifa a què es referix l epígraf 1.1 de l article 133, els discapacitats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100. De les tarifes a què es referixen els epígrafs 1 i 2 de l article 133, els membres de famílies nombroses de categoria especial. De les tarifes a què es referixen els epígrafs 12 i 13 de l article 133, els subjectes passius que es troben inscrits com a demandants legals d ocupació, amb una antiguitat mínima de 3 mesos, referida a la data de la respectiva inscripció. Dos. Tenen dret a una bonificació del 50 per 100 de la quota: En relació amb les tarifes diferents de la que es referix el número 1 de l apartat u d este article, els discapacitats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100. En relació amb les tarifes a què es referixen els epígrafs 1 i 2 de l article 133, els membres de famílies nombroses de categoria general. Tres. Tenen dret a una bonificació del 10 per 100 de la quota resultant de l aplicació de la tarifa a què es referix l epígraf 1.2 de l article 133, acumulable a les de l apartat dos d este article, els aspirants que s inscriguen telemàticament a les proves.» Article 13 U. Es modifica l epígraf 1.2 de l article 133 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i s hi creen cinc subepígrafs, amb la redacció següent: TIPUS DE SERVICI IMPORT 1.2 En proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià: Proves per a l'obtenció del certificat de coneixements orals de valencià Proves per a l'obtenció del certificat del grau elemental de valencià Proves per a l'obtenció del certificat de grau mitjà de valencià. 15 la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, en los términos siguientes: TIPO DE SERVICIO 4.1 Certificaciones académicas y certificados a efectos de traslados de las enseñanzas de bachillerato, formación profesional, y enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza (excepto relativas al libro de calificaciones) Certificación de superación del nivel básico de idiomas (Plan de Estudios LOE) Marco Común Europeo de Referencia A2, a través de prueba de certificación o prueba homologada en centros de educación secundaria y formación profesional. 6. Apertura de expedientes correspondientes a enseñanzas LOE: enseñanzas profesionales de Música y de Danza, enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, Idiomas; enseñanzas deportivas; enseñanzas superiores de Música, de Danza, de Arte Dramático, y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales; estudios superiores de Diseño y estudios superiores de Artes Plásticas. Artículo 11 Se añade el epígrafe 9 al artículo 130 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, con la siguiente redacción: «9. La participación en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación». Artículo 12 Se modifica el artículo 132 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, dándole la siguiente redacción: «Artículo 132. Exenciones y bonificaciones. Uno. Se encuentran exentos del pago: De la tarifa a la que se refiere el epígrafe 1.1 del artículo 133, los discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. De las tarifas a las que se refieren los epígrafes 1 y 2 del artículo 133, los miembros de familias numerosas de categoría especial. De las tarifas a las que se refieren los epígrafes 12 y 13 del artículo 133, los sujetos pasivos que se encuentren inscritos como demandantes legales de empleo, con una antigüedad mínima de 3 meses, referida a la fecha de la respectiva inscripción. Dos. Tienen derecho a una bonificación del 50 por 100 de la cuota: En relación con las tarifas distintas de la que se refiere el número 1 del apartado uno de este artículo, los discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. En relación con las tarifas a las que se refieren los epígrafes 1 y 2 del artículo 133, los miembros de familias numerosas de categoría general. Tres. Tienen derecho a una bonificación del 10 por 100 de la cuota resultante de la aplicación de la tarifa a la que se refiere el epígrafe 1.2 del artículo 133, acumulable a las del apartado Dos de este artículo, los aspirantes que se inscriban telemáticamente a las pruebas». Artículo 13 Uno. Se modifica el epígrafe 1.2 del artículo 133 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, creándose cinco sub-epígrafes en el mismo, dándole la siguiente redacción: TIPO DE SERVICIO IMPORTE 1.2 En pruebas de la Junta Qualificadora de Coneiximents de Valencià: Pruebas para la obtención del certificado de conocimientos orales de valenciano Pruebas para la obtención del certificado del grado elemental de valenciano Pruebas para la obtención del certificado de 15 grado medio de valenciano

9 1.2.4 Proves per a l'obtenció del certificat de grau superior de valencià Proves per a l'obtenció de certificats de capacitació tècnica de valencià (llenguatge administratiu, correcció de textos i llenguatge en els mitjans de comunicació). 15 Dos. Es modifica la denominació dels epígrafs 6 i 7 de l article 133 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents: TIPUS DE SERVICI 6. Inscripció a les proves d accés als cicles formatius de formació professional de grau mitjà i cicles formatius d Arts Plàstiques i Disseny de grau mitjà. 7. Inscripció a les proves d accés als cicles formatius de formació professional de grau superior i cicles formatius d Arts Plàstiques i Disseny de grau superior. Tres. Es modifiquen els epígrafs 8, 9, 10 i 11 de l article 133 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent: TIPUS DE SERVICI IMPORT 8. Inscripció a la prova d'accés de caràcter específic al cicle de grau inicial d'ensenyaments esportius. 25,54 9. Inscripció a la prova d'accés de caràcter específic al grau final d'ensenyaments esportius. 25, Inscripció a les proves d'accés als ensenyaments esportius de grau mitjà (LOE) i a les formacions esportives de nivell I. 25, Inscripció a les proves d'accés als ensenyaments esportiu de grau superior (LOE) i a les formacions esportives de nivell III. 25,75 Quatre. S afigen els epígrafs 12 i 13 a l article 133 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent: TIPUS DE SERVICI IMPORT 12. Inscripció en la fase d'assessorament de reconeixement de competències professionals Inscripció en la fase d'avaluació de reconeixement de competències professionals (per cada una de les 12 unitats de competència). Article 14 U. Es modifica la denominació dels subepígrafs, que, a continuació, s indiquen, de l epígraf I.1 «Ensenyaments de Música: ensenyaments LOGSE i LOE» de l apartat u de l article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent: 1.1 Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana Ensenyaments elementals: Prova per a l obtenció directa del certificat d ensenyaments elementals de Música Prova d accés als ensenyaments professionals Ensenyaments professionals: Dos. Se suprimix el subepígraf «Proves per a l obtenció del títol Professional de Música» de l epígraf I.1 «Ensenyaments de Música: ensenyaments LOGSE i LOE» de l apartat u de l article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell Pruebas para la obtención del certificado de grado superior de valenciano Pruebas para la obtención de certificados de capacitación técnica de Valenciano (lenguaje administrativo, corrección de textos y lenguaje en los 15 medios de comunicación) Dos. Se modifica la denominación de los epígrafes 6 y 7 del artículo 133 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, en los términos siguientes: TIPO DE SERVICIO 6. Inscripción a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño de grado medio. 7. Inscripción a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado superior y ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño de grado superior. Tres. Se modifican los epígrafes 8, 9, 10 y 11 del artículo 133 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, dándoles la siguiente redacción: TIPO DE SERVICIO IMPORTE 8. Inscripción a la prueba de acceso de carácter específico al ciclo de grado inicial de enseñanzas deportivas 25,54 9. Inscripción a la prueba de acceso de carácter específico al grado final de enseñanzas deportivas 25, Inscripción a las pruebas de acceso a las enseñanzas deportivas de grado medio (LOE) y a las formaciones deportivas de nivel I 25, Inscripción a las pruebas de acceso a las enseñanzas deportivas de grado superior (LOE) y a las formaciones deportivas de nivel 25,75 III Cuatro. Se añaden los epígrafes 12 y 13 al artículo 133 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, con la siguiente redacción: TIPO DE SERVICIO IMPORTE 12. Inscripción en la fase de asesoramiento de reconocimiento de competencias profesionales Inscripción en la fase de evaluación de reconocimiento de competencias profesionales (por cada una 12 de las unidades de competencia) Artículo 14 Uno. Se modifica la denominación de los sub-epígrafes, que, a continuación, se indican, del epígrafe I.1 «Enseñanzas de música: enseñanzas LOGSE y LOE» del apartado uno del artículo 138 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, dándoles la siguiente redacción: 1.1 Alumnado oficial de conservatorios de la red pública de la Generalitat Valenciana Enseñanzas elementales: Prueba para la obtención directa del certificado de enseñanzas elementales de Música Prueba de acceso a las enseñanzas profesionales Enseñanzas profesionales: Dos. Se suprime el sub-epígrafe «Pruebas para la obtención del título Profesional de Música» del epígrafe I.1 «Enseñanzas de música: Enseñanzas LOGSE y LOE» del apartado uno del artículo 138 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell.

10 Tres. Es modifiquen els subepígrafs, que, a continuació, s indiquen, de l epígraf II.1 «Ensenyaments de dansa: Ensenyaments LOGSE i LOE» de l apartat u de l article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent: 1.1 Alumnat oficial de conservatoris de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana Ensenyaments elementals: Prova per a l'obtenció directa del certificat d'ensenyaments elementals de Dansa 51, Prova d'accés als ensenyaments professionals 51, Ensenyaments professionals: Quatre. S afigen els subepígrafs, que, a continuació, s indiquen, a l epígraf III.1 «Ensenyaments d Idiomes: Pla d Estudis Reial Decret 1523/1989, d 1 de desembre i Decret 48/1993, de 5 d abril, del Consell de la Generalitat, i Pla d Estudis Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre (nivells bàsic, intermedi i avançat)» de l apartat u de l article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent: 1.3 Curs formatiu/actualització de 120 hores 44, Curs formatiu/actualització de 60 hores 22,06 Cinc. Es modifica l epígraf VI de l apartat u de l article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, donant-li la redacció següent: TIPUS DE SERVICI IMPORT VI. Ensenyaments esportius 1. Ensenyaments: 1.1 Grau mitjà: Primer nivell: Curs complet (cada mòdul) 41,45 (cada bloc de formació pràctica) 38, Repetició de mòduls/ bloc formació pràctica (cada 49,70 un) Repetició de curs (cada mòdul o bloc de formació 53,86 pràctica) Segon nivell: Curs complet (cada mòdul) 41,45 (cada bloc de formació pràctica) 38, Repetició de mòduls/bloc formació pràctica (cada 49,70 un) Repetició de curs (cada mòdul o bloc de formació 53,86 pràctica) 1.2 Grau Superior: Curs complet (cada mòdul) 44,58 (cada bloc de formació pràctica) 38,59 (projecte final) 25, Repetició de mòduls/ bloc formació pràctica/projecte 51,45 final Repetició de curs (cada mòdul/bloc de formació pràctica/ projecte final) 55,74 Sis. Es crea un nou epígraf VII en l apartat u de l article 138 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent: Tres. Se modifican los sub-epígrafes, que, a continuación, se indican, del epígrafe II.1 «Enseñanzas de danza: Enseñanzas LOGSE y LOE» del apartado uno del artículo 138 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, dándoles la siguiente redacción: 1.1 Alumnado oficial de conservatorios de la red pública de la Generalitat Valenciana Enseñanzas elementales Prueba para la obtención directa del certificado 51,49 de enseñanzas elementales de Danza Prueba de acceso a las enseñanzas profesionales 51, Enseñanzas profesionales: Cuatro. Se añaden los sub-epígrafes, que, a continuación, se indican, al epígrafe III.1 «Enseñanzas de idiomas: Plan de Estudios Real Decreto 1523/1989, de 1 de diciembre y Decreto 48/1993, de 5 de abril, del Consell de la Generalitat, y Plan de Estudios Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre (niveles básico, intermedio y avanzado)» del apartado uno del artículo 138 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, con la siguiente redacción: 1.3 Curso formativo/actualización de 120 horas 44, Curso formativo/actualización de 60 horas 22,06 Cinco. Se modifica el epígrafe VI del apartado uno del artículo 138 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, dándole la siguiente redacción: TIPO DE SERVICIO IMPORTE VI. Enseñanzas deportivas 1. Enseñanzas: 1.1.Grado medio: Primer nivel Curso completo (cada módulo) 41,45 (cada bloque de formación práctica) 38, Repetición de módulos/ bloque formación práctica 49,70 (cada uno) Repetición de curso (cada módulo o bloque de formación práctica) 53, Segundo nivel: Curso completo (cada módulo) 41,45 (cada bloque de formación práctica) 38, Repetición de módulos/bloque formación práctica 49,70 (cada uno) Repetición de curso (cada módulo o bloque de formación práctica) 53, Grado superior: Curso completo (cada módulo) 44,58 (cada bloque de formación práctica) 38,59 (proyecto final) 25, Repetición de módulos/ bloque formación práctica/ 51,45 proyecto final Repetición de curso (cada módulo/bloque de formación práctica/proyecto final) 55,74 Seis. Se crea un nuevo epígrafe VII en el apartado uno del artículo 138 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, con la siguiente redacción:

11 TIPUS DE SERVICI IMPORT VII. Ensenyaments artístics professionals d'arts Plàstiques i Disseny 1. Ensenyaments 1.1 Ensenyaments de cicles formatius de grau mitjà Curs complet (per mòdul) 51, Mòduls pendents (cada un) 62, Repetició de curs (per mòdul) 67, Ensenyances de cicles formatius de grau superior Curs complet (per mòdul) 51, Mòduls pendents (cada un) 62, Repetició de curs (per mòdul) 67, Cursos especials monogràfics Fins a trenta hores de duració 106, Entre trenta i seixanta hores de duració 213, Més de seixanta hores de duració 426, Projecte d'obra final o projecte integrat 45,00 TIPO DE SERVICIO IMPORTE VII Enseñanzas artísticas profesionales de Artes Plásticas y Diseño 1 Enseñanzas 1.1 Enseñanzas de ciclos formativos de grado medio Curso completo (por módulo) 51, Módulos pendientes (cada uno) 62, Repetición de curso (por módulo) 67, Enseñanzas de ciclos formativos de grado superior Curso completo (por módulo) 51, Módulos pendientes (cada uno) 62, Repetición de curso (por módulo) 67, Cursos especiales monográficos Hasta treinta horas de duración 106, Entre treinta y sesenta horas de duración 213, Más de sesenta horas de duración 426, Proyecto de obra final o proyecto integrado 45,00 Article 15 U. Es modifica l apartat dos de l article 143 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent: «Dos. Els alumnes que obtinguen la convalidació de cursos complets o d assignatures soltes i la convalidació o el reconeixement o transferència de crèdits per raó d altres estudis o activitats realitzades en centres privats espanyols o en centres estrangers, pagaran a la universitat, en concepte d expedient acadèmic i de prova d avaluació, el 25% de les taxes establides en els epígrafs 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de la tarifa I de l article 150 d esta llei. Les altres taxes es pagaran íntegrament. Pel reconeixement o transferència de crèdits o la convalidació d estudis realitzats en centres públics espanyols només es podran meritar taxes per l examen i anàlisi de les sol licituds presentades, a este efecte, per les persones interessades.» Dos. Es modifica l apartat quatre de l article 143 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent: «Quatre. En cas de matrícula d assignatures o crèdits sense escolaritat per raó d extinció de plans d estudi, es pagarà a la universitat el 25% de les taxes que establixen els epígrafs 1.2, 2.2, 3.2 i 4 de la tarifa I de l article 150 d esta llei, sense que siga d aplicació, a estos efectes, el límit mínim de 300 euros establit en l apartat tres de l article 145 d esta llei.» Article 16 Es modifica l apartat u de l article 144 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent: «U. Els imports a satisfer per la realització d estudis corresponents a ensenyaments conduents a l obtenció de títols universitaris oficials i amb validesa en tot el territori nacional, es calcularan en funció del nombre de crèdits assignats a cada matèria, assignatura o activitat, atenent el grau d experimentalitat dels dits ensenyaments, i segons es tracte de primera, segona, tercera o successives matrícules, d acord amb l epígraf 4 de la tarifa I de l article 150 d esta llei.» Article 17 Es modifica l article 145 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent: «Article 145. Exercici del dret de matrícula. U. Les universitats establiran el mínim i màxim de crèdits en què es poden matricular els alumnes i les alumnes en cada curs acadèmic o període corresponent, els quals hauran d atendre, al formalitzar les Artículo 15 Uno. Se modifica el apartado dos del artículo 143 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, con la siguiente redacción: «Dos. Los alumnos que obtengan la convalidación de cursos completos o de asignaturas sueltas y la convalidación o el reconocimiento o transferencia de créditos por razón de otros estudios o actividades realizadas en centros privados españoles o en centros extranjeros, abonarán a la universidad, en concepto de expediente académico y de prueba de evaluación, el 25% de las tasas establecidas en los epígrafes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la tarifa I del artículo 150 de esta ley. Las demás tasas se abonarán íntegramente. Por el reconocimiento o transferencia de créditos o la convalidación de estudios realizados en centros públicos españoles sólo se podrán devengar tasas por el examen y análisis de las solicitudes presentadas, a tal efecto, por las personas interesadas». Dos. Se modifica el apartado cuatro del artículo 143 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, con la siguiente redacción: «Cuatro. En caso de matrícula de asignaturas o créditos sin escolaridad por razón de extinción de planes de estudio, se abonará a la universidad el 25% de las tasas que establecen los epígrafes 1.2, 2.2, 3.2 y 4 de la tarifa I del artículo 150 de esta ley, sin que resulte de aplicación, a estos efectos, el límite mínimo de 300 euros establecido en el apartado tres del artículo 145 de esta ley». Artículo 16 Se modifica el apartado uno del artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, con la siguiente redacción: «Uno. Los importes a satisfacer por la realización de estudios correspondientes a enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales y con validez en todo el territorio nacional, se calcularán en función del número de créditos asignados a cada materia, asignatura o actividad, atendiendo el grado de experimentalidad de dichas enseñanzas, y según se trate de primera, segunda, tercera o sucesivas matrículas, de acuerdo con el epígrafe 4 de la tarifa I del artículo 150 de esta ley». Artículo 17 Se modifica el artículo 145 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, con la siguiente redacción: «Artículo 145. Ejercicio del derecho de matrícula. Uno. Las universidades establecerán el mínimo y máximo de créditos en que se pueden matricular los alumnos y las alumnas en cada curso académico o período correspondiente, quienes deberán atender, al

12 seues matrícules, el que establisquen les universitats en les seues normes respectives de règim acadèmic, progrés i permanència. Dos. Quan un alumne es matricule d un crèdit per segona vegada, l import d esta matrícula s incrementarà en un 10 per 100. L increment serà del 50 per 100 per a la tercera i posteriors matrícules. Tres. L import mínim de la matrícula efectuada per a un curs acadèmic no podrà ser inferior a 300 euros, llevat que, objectivament, no càpia una matrícula per nombre més gran de crèdits i esta impossibilitat es derive de l aplicació de la normativa de la universitat, o quan esta accepte expressament i raonadament un menor nombre de crèdits.» Article 18 Queda sense contingut l article 146 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell. Article 19 Es modifica l article 147 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent: «Article 147. Forma de pagament. U. El pagament de la matrícula podrà efectuar-se en un únic termini, o de forma fraccionada en dos terminis per imports iguals. En el cas de pagament únic, este s haurà d efectuar al formalitzar-se la matrícula. En cas de fraccionament, el primer pagament s efectuarà en el moment de formalització de la matrícula, i el segon, abans de l inici del segon quadrimestre del curs. L impagament d algun dels terminis assenyalats comportarà l anul lació automàtica de la matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que s hagueren satisfet. Dos. Quan, per raó de l impagament d una matrícula, esta haja sigut objecte d anul lació, serà exigit, com a requisit per a l admissió a una nova matrícula, el pagament previ del total d esta última.» Article 20 Es modifica l apartat u de l article 148 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent: «U. D acord amb el que disposa el Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s establix el règim de les beques i ajudes a l estudi personalitzades, els alumnes i les alumnes que reben una beca a càrrec dels pressupostos generals de l Estat estaran exempts del pagament de la taxa establida en la tarifa I de l article 150 d esta llei.» Article 21 Es modifica l article 149 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, amb la redacció següent: «Article 149. Ensenyaments de doctorat. L import de les activitats formatives i d investigació de cada programa de doctorat es calcularà d acord amb el nombre de crèdits assignats a cada activitat formativa i d investigació que l integren.» Article 22 U. Es modifica l agrupador de codis dels epígrafs de l apartat u.2, «Tarifes per processos hospitalaris», de l article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que passa a denominar-se «AP-GRD 25.0.» Dos. Es modifiquen els epígrafs de l apartat u.2 de l article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que, a continuació, s indiquen, en els termes següents: formalizar sus matrículas, a lo que establezcan las universidades en sus respectivas normas de régimen académico, progreso y permanencia. Dos. Cuando un alumno se matricule de un crédito por segunda vez, el importe de esta matrícula se incrementará en un 10 por 100. El incremento será del 50 por 100 para la tercera y posteriores matrículas. Tres. El importe mínimo de la matrícula efectuada para un curso académico no podrá ser inferior a 300 euros, salvo que, objetivamente, no quepa una matrícula por mayor número de créditos y tal imposibilidad se derive de la aplicación de la normativa de la universidad, o cuando ésta acepte expresa y razonadamente un menor número de créditos». Artículo 18 Queda sin contenido el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell. Artículo 19 Se modifica el artículo 147 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, con la siguiente redacción: «Artículo 147. Forma de pago. Uno. El pago de la matrícula podrá efectuarse en un único plazo, o de forma fraccionada en dos plazos por importes iguales. En el caso de pago único, éste deberá efectuarse al formalizarse la matrícula. En caso de fraccionamiento, el primer pago se abonará en el momento de formalización de la matrícula, y el segundo, antes del inicio del segundo cuatrimestre del curso. El impago de alguno de los plazos señalados comportará la anulación automática de la matrícula, sin derecho al reintegro de las cantidades que se hubiesen satisfecho. Dos. Cuando, por razón del impago de una matrícula, ésta haya sido objeto de anulación, será exigido, como requisito para la admisión a una nueva matrícula, el previo pago del total de esta última». Artículo 20 Se modifica el apartado uno del artículo 148 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, con la siguiente redacción: «Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, los alumnos y alumnas que reciban una beca con cargo a los presupuestos generales del Estado estarán exentos del pago de la tasa establecida en la tarifa I del artículo 150 de esta ley». Artículo 21 Se modifica el artículo 149 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, dándole la siguiente redacción: «Artículo 149. Enseñanzas de doctorado. El importe de las actividades formativas y de investigación de cada programa de doctorado se calculará de acuerdo con el número de créditos asignados a cada actividad formativa y de investigación que lo integren». Artículo 22 Uno. Se modifica el agrupador de códigos de los epígrafes del apartado uno.2, «Tarifas por procesos hospitalarios», del artículo 173 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, que pasa a denominarse «AP-GRD 25.0». Dos. Se modifican los epígrafes del apartado uno.2 del artículo 173 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, que, a continuación, se indican, en los siguientes términos: CODI (AP- DESCRIPCIÓ GRD 25.0) GRD476 Procediment quirúrgic prostàtic no relacionat amb diagnòstic principal IMPORT 5.206,10 CÓDIGO (AP- DESCRIPCIÓN GRD 25.0) GRD476 Procedimiento quirúrgico prostático no relacionado con diagnóstico principal IMPORTE 5.206,10

13 GRD534 Procediments oculars amb complicació 9.268,40 major GRD535 Trastorns oculars amb complicació major 5.302,06 GRD547 GRD575 GRD579 GRD587 GRD588 GRD589 GRD636 Altres procediments cardiotoràcics amb complicació major Procediments sobre sang, òrgans hematopoètics i immunològics amb complicació major Procediments per a limfoma, leucèmia i trastorn mieloproliferatiu amb complicació major Trastorns orals i bucals amb complicació major, en menors de 18 anys Bronquitis i asma en majors de 17 anys amb complicació major Bronquitis i asma en menors de 18 anys amb complicació major Cures posteriors lactant per a increment de pes, edat major 28 dies i menor a 1 any , , , , , , ,72 GRD641 Neonat, pes al nàixer major grams, ,04 amb oxigenació membrana extracorpòria GRD752 Enverinament per plom 2.458,63 GRD754 Cures posteriors nivell terciari, edat igual o 6.370,81 major a 1 any GRD759 Implants coclears multicanal ,26 GRD802 Pneumocistosi 7.985,07 GRD877 Oxigenoteràpia per membrana extracorpòria ,69 o traqueostomia amb ventilació mecà- nica més de 96 hores o sense diagnòstic principal. Trastorns otorrinolaringològics amb procediment quirúrgic major GRD878 Traqueostomia amb ventilació mecànica ,05 més de 96 hores o sense diagnòstic principal. Trastorns otorrinolaringològics sense procediment quirúrgic major GRD879 Craneotomia amb implant o substitució ,44 antineoplàsica o diagnòstic principal de sistema nerviós central agut complex GRD880 Accident isquèmic agut amb utilització ,10 agent trombolític GRD881 Diagnòstic de sistema respiratori amb ventilació ,93 mecànica més de 96 hores GRD882 Diagnòstic de sistema respiratori amb ventilació ,66 mecànica menys de 96 hores GRD883 Apendicectomia laparoscòpica 3.118,64 GRD884 Fusió espinal excepte cervical amb curvatura ,62 de columna o malignitat GRD885 Altres diagnòstics antepart amb procediment 2.634,21 quirúrgic GRD886 Altres diagnòstics antepart sense procediment quirúrgic 2.167,26 Tres. Se suprimixen els epígrafs de l apartat u.2 de l article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que, a continuació, s indiquen: GRD534 Procedimientos oculares con complicación 9.268,40 mayor GRD535 Trastornos oculares con complicación 5.302,06 mayor GRD547 Otros procedimientos cardiotorácicos con ,03 complicación mayor GRD575 Procedimientos sobre sangre, órganos hematopoyéticos ,60 e inmunológicos con complica- ción mayor GRD579 Procedimientos para linfoma, leucemia y ,32 trastorno mieloproliferativo con complicación mayor GRD587 Trastornos orales y bucales con complicación 3.808,24 mayor, en menores de 18 años GRD588 Bronquitis y asma en mayores de 17 años ,36 con complicación mayor GRD589 Bronquitis y asma en menores de 18 años 3.792,68 con complicación mayor GRD636 Cuidados posteriores lactante para incremento 7.506,72 de peso, edad mayor 28 días y menor a 1 año GRD641 Neonato, peso al nacer mayor gramos, ,04 con oxigenación membrana extracorpórea GRD752 Envenenamiento por plomo 2.458,63 GRD754 Cuidados posteriores nivel terciario, edad 6.370,81 igual o mayor a 1 año GRD759 Implantes cocleares multicanal ,26 GRD802 Neumocistosis 7.985,07 GRD877 Oxigenoterapia por membrana extracorpórea ,69 o traqueostomia con ventilación mecá- nica más de 96 horas o sin diagnóstico principal. Trastornos otorrinolaringológicos con procedimiento quirúrgico mayor GRD878 Traqueostomia con ventilación mecánica ,05 más de 96 horas o sin diagnóstico principal. Trastornos otorrinolaringológicos sin procedimiento quirúrgico mayor GRD879 Craneotomía con implante o sustitución ,44 antineoplásica o diagnóstico principal de sistema nervioso central agudo complejo GRD880 Accidente isquémico agudo con utilización ,10 agente trombolítico GRD881 Diagnóstico de sistema respiratorio con ventilación ,93 mecánica más de 96 horas GRD882 Diagnóstico de sistema respiratorio con ventilación ,66 mecánica menos de 96 horas GRD883 Apendicectomía laparoscópica 3.118,64 GRD884 Fusión espinal excepto cervical con curvatura ,62 de columna o malignidad GRD885 Otros diagnósticos anteparto con procedimiento 2.634,21 quirúrgico GRD886 Otros diagnósticos anteparto sin procedimiento quirúrgico 2.167,26 Tres. Se suprimen los epígrafes del apartado uno.2 del artículo 173 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, que, a continuación, se indican: CODI (AP-GRD 23.0) GRD020 GRD024 DESCRIPCIÓ Infecció del sistema nerviós excepte meningitis vírica Convulsions i cefalea en majors de 17 anys amb complicacions CÓDIGO (AP-GRD 23.0) GRD020 GRD024 DESCRIPCIÓN Infección del sistema nervioso excepto meningitis vírica Convulsiones y cefalea en mayores de 17 años con complicaciones

14 GRD025 GRD342 GRD343 GRD415 GRD416 Convulsions i cefalea en majors de 17 anys sense complicacions Circumcisió en majors de 17 anys Circumcisió en menors de 18 anys Procediment quirúrgic per malalties infeccioses i parasitàries Septicèmia en majors de 17 anys GRD025 GRD342 GRD343 GRD415 GRD416 Convulsiones y cefalea en mayores de 17 años sin complicaciones Circuncisión en mayores de 17 años Circuncisión en menores de 18 años Procedimiento quirúrgico por enfermedades infecciosas y parasitarias Septicemia en mayores de 17 años Quatre. S afigen els epígrafs a l apartat u.2 de l article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, que, a continuació, s indiquen: CODI (AP-GRD 25.0) DESCRIPCIÓ IMPORT GRD887 Infeccions bacteriana i tuberculosi del sistema ,00 nerviós GRD888 Infeccions no bacterianes del sistema nerviós 5.996,11 excepte meningitis vírica GRD889 Convulsions en majors de 17 anys amb 2.933,04 complicacions GRD890 Convulsions en majors de 17 anys sense 2.575,84 complicacions GRD891 Cefalea en majors de 17 anys 2.014,56 GRD892 Procediment de stent d'artèria caròtida 5.800,99 GRD893 Procediments cranials/facials 6.109,93 GRD894 Trastorn major d'esòfag 3.149,90 GRD895 Trastorns majors gastrointestinals i infeccions 3.232,47 peritoneals GRD896 Procediments majors sobre bufeta ,82 GRD897 Diagnòstic hematològic o immunològica 3.738,03 major excepte crisi GRD898 Infeccions i parasitosi amb procediment ,88 quirúrgic GRD899 Infeccions postoperatòries i posttraumàtiques amb procediment quirúrgic 7.237,21 GRD900 Septicèmia amb ventilació mecànica més de 96 hores en majors de 17 anys 7.347,69 GRD901 Septicèmia sense ventilació mecànica més de 96 hores en majors de 17 anys 3.902,53 Article 23 Es modifiquen els epígrafs de les tarifes que, a continuació, s indiquen, de la lletra A de l apartat dos de l article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents: CODI DESCRIPCIÓ IMPORT HS0001 Estada sense intervenció quirúrgica 232,79 HS0002 Estada amb intervenció quirúrgica 488,25 HS0003 Estada en pediatria-neonatologia 436,92 HS0004 Estada amb cirurgia pediàtrica 617,03 HS0005 Estada en aïllament 564,48 HS0106 Estada en UCI UVI Reanimació o cremats 1.254,00 HS0107 Estada en hospitals d'atenció a crònics i llarga 185,75 estada (HACLE) HS0108 Estada en hospitalització a domicili 94,19 Article 24 Es modifica la lletra C de l apartat dos de l article 173 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, en els termes següents: Cuatro. Se añaden los epígrafes al apartado uno.2 del artículo 173 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, que, a continuación, se indican: CÓDIGO (AP-GRD 25.0) DESCRIPCIÓN IMPORTE GRD887 Infecciones bacterianas y tuberculosis del ,00 sistema nervioso GRD888 Infecciones no bacterianas del sistema nervioso 5.996,11 excepto meningitis vírica GRD889 Convulsiones en mayores de 17 años con 2.933,04 complicaciones GRD890 Convulsiones en mayores de 17 años sin 2.575,84 complicaciones GRD891 Cefalea en mayores de 17 años 2.014,56 GRD892 Procedimiento de stent de arteria carótida 5.800,99 GRD893 Procedimientos craneales/faciales 6.109,93 GRD894 Trastorno mayor de esófago 3.149,90 GRD895 Trastornos mayores gastrointestinales e 3.232,47 infecciones peritoneales GRD896 Procedimientos mayores sobre vejiga ,82 GRD897 Diagnóstico hematológico o inmunológico 3.738,03 mayor excepto crisis GRD898 Infecciones y parasitosis con procedimiento ,88 quirúrgico GRD899 Infecciones postoperatorias y postraumáticas con procedimiento quirúrgico 7.237,21 GRD900 Septicemia con ventilación mecánica más de 96 horas en mayores de 17 años 7.347,69 GRD901 Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas en mayores de 17 años 3.902,53 Artículo 23 Se modifican los epígrafes de las tarifas que, a continuación, se indican, de la letra A del apartado dos del artículo 173 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, en los siguientes términos: CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE HS0001 Estancia sin intervención quirúrgica 232,79 HS0002 Estancia con intervención quirúrgica 488,25 HS0003 Estancia en pediatría-neonatología 436,92 HS0004 Estancia con cirugía pediátrica 617,03 HS0005 Estancia en aislamiento 564,48 HS0106 Estancia en UCI UVI reanimación o quemados 1.254,00 HS0107 Estancia en hospitales de atención a crónicos y larga estancia (HACLE) 185,75 HS0108 Estancia en hospitalización a domicilio 94,19 Artículo 24 Se modifica la letra C del apartado dos del artículo 173 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, en los siguientes términos:

15 U. Es modifiquen les descripcions i els imports dels codis de l epígraf C.4. «Neurofisiologia», que s indiquen a continuació: CODI DESCRIPCIÓ IMPORT PR0401 Electroencefalograma (EEG) 54,71 PR0402 Polisomnografia (inclou, si és el cas, CPAP) 367,96 (*) PR0404 Potencials evocats (no compresos en altres 56,42 apartats) PR0405 Electromiografia (EMG) bàsica 52,82 (*) excepte les detallades en el subapartat electroencefalografia i polisomnografia Dos. S afigen nous codis a l epígraf C.4. «Neurofisiologia», amb la redacció següent: CODI DESCRIPCIÓ IMPORT Electroencefalografia i Polisomnografia PR0406 Poligrafia i monitorització del son: actigrafia 75,94 PR0407 Poligrafia i monitorització del son: test de manteniment vigília (TMV) 187,55 PR0408 Poligrafia i monitorització del son: registre després de privació de son 156,96 PR0409 Poligrafia i monitorització del son: test de 308,34 latència múltiple de son PR0410 Estudi epilèpsia: vídeo electroencefalograma 226,04 (vídeo-eeg) <5 h PR0411 Estudi epilèpsia: vídeo electroencefalograma 391,05 (vídeo-eeg)>10h PR0412 Estudi epilèpsia: vídeo electroencefalograma 341,11 (vídeo-eeg) 5-10h Electromiografia PR0413 Tractament espasticitat: infiltració de toxina 54,13 botulínica PR0414 Estudi de conducció nerviosa: conducció 73,38 motora central PR0415 Estudi de conducció nerviosa: conducció 103,56 motora/sensitiva PR0416 Estudi de conducció nerviosa: conducció 64,58 reflexològica PR0417 Recompte d'unitats motores: densitat de 64,58 fibres PR0418 Test d'estimulació repetitiva 78,62 PR0419 JITTER 122,32 PR0420 Recompte d'unitats motores: anàlisi de potencial d'unitat motora aïllada (PUM) 52,82 PR0421 Test avaluació sistema nerviós vegetatiu (taula 180,34 basculant/ suor) PR0422 Registre d'activitat involuntària 49,67 PR0423 Test d'isquèmia 60,52 Potencials evocats PR0424 Electrooculograma (EOG) 71,10 PR0425 Electroretinograma flaix (ERG-flash) 59,55 PR0426 Electroretinograma ganzfeld (ERG-ganzfeld) 91,46 PR0427 Electroretinograma pattern (ERG-pattern) 95,31 PR0428 Estimulació magnètica transcranial (EMT) 106,86 PR0429 Potencial motor evocat facial (PME facial) 60,70 Uno. Se modifican las descripciones y los importes de los códigos del epígrafe C.4. «Neurofisiología», que se indican a continuación: CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE PR0401 Electroencefalograma (EEG) 54,71 PR0402 Polisomnografía (incluye, en su caso, CPAP) 367,96 (*) PR0404 Potenciales evocados (no comprendidos en 56,42 otros apartados) PR0405 Electromiografía (EMG) básica 52,82 (*) excepto las detalladas en el subapartado electroencefalografía y polisomnografía Dos. Se añaden nuevos códigos al epígrafe C.4. «Neurofisiología», con la siguiente redacción: CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE Electroencefalografía y Polisomnografía PR0406 Poligrafía y monitorización del sueño: actigrafía 75,94 PR0407 Poligrafía y monitorización del sueño: test de mantenimiento vigilia (TMV) 187,55 PR0408 Poligrafía y monitorización del sueño: registro tras privación de sueño 156,96 PR0409 Poligrafía y monitorización del sueño: test de latencia múltiple de sueño 308,34 PR0410 Estudio epilepsia: video electroencefalograma 226,04 (video-eeg) <5 h PR0411 Estudio epilepsia: video electroencefalograma 391,05 (video-eeg)>10h PR0412 Estudio epilepsia: video electroencefalograma 341,11 (video-eeg) 5-10h Electromiografía PR0413 Tratamiento espasticidad: infiltración de 54,13 toxina botulínica PR0414 Estudio de conducción nerviosa: conducción 73,38 motora central PR0415 Estudio de conducción nerviosa: conducción 103,56 motora/sensitiva PR0416 Estudio de conducción nerviosa: conducción 64,58 reflexológica PR0417 Recuento de unidades motoras: densidad de 64,58 fibras PR0418 Test de estimulación repetitiva 78,62 PR0419 JITTER 122,32 PR0420 Recuento de unidades motoras: análisis de potencial de unidad motora aislada (PUM) 52,82 PR0421 Test evaluación sistema nervioso vegetativo (mesa basculante/ sudor) 180,34 PR0422 Registro de actividad involuntaria 49,67 PR0423 Test de isquemia 60,52 Potenciales evocados PR0424 Electrooculograma (EOG) 71,10 PR0425 Electrorretinograma flash (ERG-flash) 59,55 PR0426 Electrorretinograma ganzfeld (ERG-ganzfeld) 91,46 PR0427 Electrorretinograma pattern (ERG-pattern) 95,31 PR0428 Estimulación magnética transcraneal 106,86 (EMT) PR0429 Potencial motor evocado facial (PME facial) 60,70

16 PR0430 Potencials evocats auditius tronc cerebral: 60,70 curta latència PR0431 Potencials evocats auditius: llarga latència 72,25 PR0432 Potencials evocats cognitius P300 60,70 PR0433 Potencials evocats somatosensitius nervi trigemin/ nervi mitjà/ nervi tibial/ nervi pudend 72,25 PR0434 Potencials evocats somatosensitius: dermatomes 60,70 PR0435 Potencials evocats somatosensitius: multimodals 60,70 PR0436 Potencials evocats somasensitius: nervi tibial 113,61 fraccionats PR0437 Potencials evocats visuals flaix 85,67 PR0438 Potencials evocats visuals pattern 60,70 PR0439 Reflex trigemin facial 49,16 PR0430 Potenciales evocados auditivos tronco cerebral: 60,70 corta latencia PR0431 Potenciales evocados auditivos: larga latencia 72,25 PR0432 Potenciales evocados cognitivos P300 60,70 PR0433 Potenciales evocados somatosensitivos nervio trigemino/ nervio mediano/ nervio tibial/ 72,25 nervio pudendo PR0434 Potenciales evocados somatosensitivos: dermatomas 60,70 PR0435 Potenciales evocados somatosensitivos: multimodales 60,70 PR0436 Potenciales evocados somasensitivos: nervio 113,61 tibial fraccionados PR0437 Potenciales evocados visuales flash 85,67 PR0438 Potenciales evocados visuales pattern 60,70 PR0439 Reflejo trigémino facial 49,16 Tres. Es modifiquen les descripcions dels codis de l epígraf C.5. «Bioquímica», que s indiquen a continuació: Tres. Se modifican las descripciones de los códigos del epígrafe C.5. «Bioquímica», que se indican a continuación: CODI PR5416 PR5417 DESCRIPCIÓ Fish líquid amniòtic (no compreses en altres apartats) Altres proves de biologia molecular (no compreses en altres apartats) CÓDIGO PR5416 PR5417 DESCRIPCIÓN Fish-líquido amniótico (no comprendidas en otros apartados) Otras pruebas de biología molecular (no comprendidas en otros apartados) Quatre. S afigen nous codis a l epígraf C.5. «Bioquímica», amb la redacció següent: PROVES DE BIOQUÍMICA GENERAL SANGUÍNIA CODI DESCRIPCIÓ IMPORT PR5605 Bilirubina total, directa i indirecta 0,65 PR5606 Capacitat fixació ferro (total i lliure) 1,45 PR5607 Colesterol HDL, LDL, VLDL 3,60 PR5608 Colinesterasa 1,98 PR5609 Fosfatasa àcida 1,81 PR5610 Gasometria 12,06 PR5611 Osmolalitat 11,10 PROVES DE BIOQUÍMICA GENERAL D'ORINA CODI DESCRIPCIÓ IMPORT PR5612 Ions (inclou: calci, clorur, potassi, sodi, magnesi) 3,05 PR5613 Ions en temps determinat (inclou: calci, clorur, potassi, sodi, magnesi) 4,00 PROVES D'AMINOÀCIDS I PROTEÏNES ESPECÍFIQUES CODI DESCRIPCIÓ IMPORT PR5614 Apolipoproteïna A1/ B 8,20 PR5615 CH 50/100 - sang 31,00 PR5616 Immunoglobulina a i subclasses (per subclasse)- 8,20 sang PR5617 Immunoglobulina G i subclasses (per subclasse)- 28,40 sang PR5618 Proteïna C reactiva (PCR)- sang 7,11 PR5619 Col lagen tipus I telopèptid- orina 27,60 PR5620 Immunoglobulina A (iga), G (igg) i M (igm)- orina 9,15 Cuatro. Se añaden nuevos códigos al epígrafe C.5. «Bioquímica», con la siguiente redacción: PRUEBAS DE BIOQUÍMICA GENERAL SANGUÍNEA CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE PR5605 Bilirrubina total, directa e indirecta 0,65 PR5606 Capacidad fijación hierro (total y libre) 1,45 PR5607 Colesterol HDL, LDL, VLDL 3,60 PR5608 Colinesterasa 1,98 PR5609 Fosfatasa ácida 1,81 PR5610 Gasometría 12,06 PR5611 Osmolalidad 11,10 PRUEBAS DE BIOQUÍMICA GENERAL DE ORINA CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE PR5612 Iones (incluye: calcio, cloruro, potasio, sodio, 3,05 magnesio) PR5613 Iones en tiempo determinado (incluye: calcio, cloruro, potasio, sodio, magnesio) 4,00 PRUEBAS DE AMINOÁCIDOS Y PROTEÍNAS ESPECÍFICAS CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE PR5614 Apolipoproteína A1/ B 8,20 PR5615 CH 50/100 - sangre 31,00 PR5616 Inmunoglobulina A y subclases (por subclase)- 8,20 sangre PR5617 Inmunoglobulina G y subclases (por subclase)- 28,40 sangre PR5618 Proteína C reactiva (PCR)- sangre 7,11 PR5619 Colágeno tipo I telopéptido- orina 27,60 PR5620 Inmunoglobulina A (iga), G (igg) y M (igm)- orina 9,15

17 PR5621 Cadena lleugera kappa/ lambda- sang / orina 16,29 PR5622 Immunofixació- sang / orina 107,26 PROVES D'HORMONES I VITAMINES CODI DESCRIPCIÓ IMPORT PR5623 Cortisol (inclou: determinació 8 hores i 20 10,41 hores) -sang PR5624 Insulina / pro- insulina- sang 12,76 PR5625 Tiroxina total i lliure- sang 8,84 PR5626 Triiodetironina total i lliure- sang 11,45 PR5627 Vitamines (inclou: vitamines A, B1, B3, B6, 12,33 B12, C, E)- sang PR5628 Aminoàcids- orina 22,45 PR5629 Catecolamines i metabòlits- orina 22,45 PR5630 Gonadotropina coriònica/gonadotropina coriònica lliure- orina 27,58 PROVES D'AUTOIMMUNITAT (EN SANG) CODI DESCRIPCIÓ IMPORT PR5631 AC anti beta 2 glicoproteïna 23,58 PR5632 AC anti cardiolipina 19,80 PR5633 AC anti gangliòsid 66,09 PR5634 AC anti saccharomyces cerevisiae (ASCAS) 41,03 PROVES FUNCIONALS CODI DESCRIPCIÓ IMPORT PR5635 Proves funcionals - sang 88,59 PR5636 Sobrecàrrega oral glucosa - sang 19,10 FÀRMACS, DROGUES I TÒXICS (SANG/ORINA) CODI DESCRIPCIÓ IMPORT PR5637 Fàrmacs, drogues i tòxics (sang/orina) 15,95 MARCADORS TUMORALS CODI DESCRIPCIÓ IMPORT PR5638 Marcadors tumorals tipus I (inclou: AG prostàtic 12,95 específic (PSA); Alfa fetoproteïna; AG carbohidratat 125 (AG CA 125); AG carbohidratat 15.3 (AG CA 15.3); AG carbohidratat 19.9 (AG CA 19.9); AG carcinoembrionari (CEA); Proteïnes (S-100B) PR5639 Marcadors tumorals tipus II (inclou: AG Carbohidratat 50 (AG CA 50); AG Carbohidratat 549 (AG CA 549); AG Carbohidratat 72.4 (AG CA 72.4); AG Carcinoembrionari (CEA); Proteïnes (S-100B); AG Cèl lules escatoses SCC; Cromogranina A; Cytokeratina Cyfra 21-1; Pèptid intestinal vasoactiu (VIP); Proteïna relacionada amb PTH (PTH like); AG prostàtic específic lliure (PSA lliure); AG polipeptídic tissular; Enolasa específica neuronal (NSE). 20,42 PR5621 Cadena ligera kappa/ lambda- sangre / orina 16,29 PR5622 Inmunofijación - sangre / orina 107,26 PRUEBAS DE HORMONAS Y VITAMINAS CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE PR5623 Cortisol (incluye: determinación 8 horas y 20 10,41 horas) -sangre PR5624 Insulina / pro- insulina- sangre 12,76 PR5625 Tiroxina total y libre- sangre 8,84 PR5626 Triyodotironina total y libre- sangre 11,45 PR5627 Vitaminas (incluye: vitaminas A, B1, B3, B6, 12,33 B12, C, E)- sangre PR5628 Aminoacidos- orina 22,45 PR5629 Catecolaminas y metabolitos- orina 22,45 PR5630 Gonadotropina coriónica/gonadotropina coriónica libre- orina 27,58 PRUEBAS DE AUTOINMUNIDAD (EN SANGRE) CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE PR5631 AC anti beta 2 glicoproteina 23,58 PR5632 AC anti cardiolipina 19,80 PR5633 AC anti gangliósido 66,09 PR5634 AC anti saccharomyces cerevisiae (ASCAS) 41,03 PRUEBAS FUNCIONALES CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE PR5635 Pruebas funcionales - sangre 88,59 PR5636 Sobrecarga oral glucosa - sangre 19,10 FÁRMACOS, DROGAS Y TÓXICOS (SANGRE/ORINA) CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE PR5637 Fármacos, drogas y tóxicos (sangre/orina) 15,95 MARCADORES TUMORALES CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE PR5638 Marcadores tumorales tipo I (incluye: AG 12,95 prostático específico (PSA); Alfa fetoproteína; AG carbohidratado 125 (AG CA 125); AG carbohidratado 15.3 (AG CA 15.3); AG carbohidratado 19.9 (AG CA 19.9); AG carcinoembrionario (CEA); Proteinas (S-100B) PR5639 Marcadores tumorales tipo II (incluye: AG Carbohidratado 50 (AG CA 50); AG Carbohidratado 549 (AG CA 549); AG Carbohidratado 72.4 (AG CA 72.4); AG Carcinoembrionario (CEA); Proteinas (S-100B); AG Células escamosas SCC; Cromogranina A; Cytokeratina Cyfra 21-1; Péptido intestinal vasoactivo (VIP); Proteína relacionada con PTH (PTH like); AG prostático específico libre (PSA libre); AG polipeptídico tisular; Enolasa específica neuronal (NSE). 20,42

18 PR5640 Marcadors tumorals tipus III (inclou: Receptor Factor de Creixement Epidèrmic (ELISA); Subunitat a Lliure d'hormones Polipeptídiques; Sistema Major de Histocompatibilitat (HLA); NEU en càncer mamari; Receptors d'estrògens; Receptors de Progesterona; Altres Proves Tissulars ncap). 71,73 PR5640 Marcadores tumorales tipo III (incluye: Receptor Factor de Crecimiento Epidérmico (ELISA); Subunidad α Libre de Hormonas Polipeptídicas; Sistema Mayor de Histocompatibilidad (HLA); NEU en cáncer mamario; Receptores de Estrógenos; Receptores de Progesterona; Otras Pruebas Tisulares N.C.O.P). 71,73 PROVES ESPECIALS DE BIOQUÍMICA (SANG/ORINA) CODI DESCRIPCIÓ IMPORT PR5641 Fosfatasa alcalina, fraccions i isoenzims- 0,59 sang PR5642 Lactat - deshidrogenasa (LDH), isoenzims- 20,06 sang PR5643 Pèptid i pro-pèptid natriurètic- sang 66,09 PR5644 Histamina, sang / orina 19,22 PR5645 Xilosa D, sang / orina 9,37 ALTRES ANÀLISIS DE LÍQUIDS BIOLÒGICS I TEIXITS CODI DESCRIPCIÓ IMPORT PR5645 Anàlisi de càlculs (inclou: càlculs biliars i 22,19 renals) PR5646 Anàlisi de líquids biològics: adenosina- desaminasa 19,90 (ADIGA) (en mostres: líquid cefalora- quidi, peritoneal, pleural, sinovial, pericàrdic, pleural i altres líquids biològics) PR5647 Anàlisi de líquids biològics: albúmina (en 3,28 mostres: líquid cefaloraquidi, peritoneal, pleural) PR5648 Anàlisi de líquids biològics: amilasa (en mostres: 4,02 líquid peritoneal, pleural, i altres líquids biològics ncap) PR5649 Anàlisi de líquids biològics: anticossos antinuclears (en mostres: líquid pericàrdic, pleural) 20,43 PR5650 PR5651 PR5652 PR5653 PR5654 PR5655 PR5656 PR5657 Anàlisi de líquids biològics: antigen carcinoembrionari (CEA) (en mostres: líquid peritoneal; líquid pleural) Anàlisi de líquids biològics: aspecte (en mostres: líquid cefaloraquidi, pericàrdic, peritoneal, pleural, seminal, sinovial) Anàlisi de líquids biològics: complement components Anàlisi de líquids biològics: enzim convertidor angiotensina (ECA) Anàlisi de líquids biològics: estudi citològic de cèl lules mononuclears, polimorfonuclears, eritròcits i d'altres cèl lules (en mostres: llavat broncoalveolar, líquid cefaloraquidi, nasal, pericàrdic, peritoneal, pleural, sinovial i altres líquids biològics) Anàlisi de líquids biològics: glucosa (en mostres: líquid cefaloraquidi, de diàlisi, pericàrdic, peritoneal, pleural, sinovial i altres líquids biològics) Anàlisi de líquids biològics: immunoglobulines Anàlisi de líquids biològics: lactat- deshidrogenasa (LDH) (en mostres: líquid cefaloraquidi, peritoneal, pleural i altres líquids biològics) 13,20 3,28 11,17 24,67 12,99 2,63 9,15 1,75 PRUEBAS ESPECIALES DE BIOQUÍMICA (SANGRE/ORINA) CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE PR5641 Fosfatasa alcalina, fracciones e isoenzimas- 0,59 sangre PR5642 Lactato - deshidrogenasa (LDH), isoenzimas- 20,06 sangre PR5643 Péptido y pro-péptido natriurético- sangre 66,09 PR5644 Histamina, sangre / orina 19,22 PR5645 Xilosa D, sangre / orina 9,37 OTROS ANÁLISIS DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS Y TEJIDOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE PR5645 Análisis de cálculos (incluye: cálculos biliares 22,19 y renales) PR5646 Análisis de líquidos biológicos: adenosina- 19,90 desaminasa (ADA) (en muestras: líquido cefalorraquídeo, peritoneal, pleural, sinovial, pericárdico, pleural y otros líquidos biológicos) PR5647 Análisis de líquidos biológicos: albúmina (en 3,28 muestras: líquido cefalorraquídeo, peritoneal, pleural) PR5648 Análisis de líquidos biológicos: Amilasa (en 4,02 muestras: líquido peritoneal, pleural, y otros líquidos biológicos N.C.O.P) PR5649 Análisis de líquidos biológicos: anticuerpos 20,43 antinucleares (en muestras: líquido pericárdico, pleural) PR5650 Análisis de líquidos biológicos: antígeno carcinoembrionario 13,20 (CEA) (en muestras: líquido peritoneal; líquido pleural) PR5651 Análisis de líquidos biológicos: Aspecto (en 3,28 muestras: líquido cefalorraquídeo, pericárdico, peritoneal, pleural, seminal, sinovial) PR5652 Análisis de líquidos biológicos: complemento 11,17 componentes PR5653 Análisis de líquidos biológicos: enzima convertidor 24,67 angiotensina (ECA) PR5654 Análisis de líquidos biológicos: estudio citológico 12,99 de células mononucleares, polimorfonu- cleares, eritrocitos y de otras células (en muestras: lavado broncoalveolar, líquido cefalorraquídeo, nasal, pericárdico, peritoneal, pleural, sinovial y otros líquidos biológicos) PR5655 Análisis de líquidos biológicos: glucosa (en 2,63 muestras: líquido cefalorraquídeo, de diálisis, pericárdico, peritoneal, pleural, sinovial y otros líquidos biológicos) PR5656 Análisis de líquidos biológicos: inmunoglobulinas 9,15 PR5657 Análisis de líquidos biológicos: lactato- deshidrogenasa (LDH) (en muestras: líquido cefalorraquídeo, peritoneal, pleural y otros líquidos biológicos) 1,75

19 PR5658 PR5659 PR5660 PR5661 Anàlisi de líquids biològics: lisozima (en mostres: líquid cefaloraquidi; altres líquids biològics) Anàlisi de líquids biològics: PH (en mostres: líquid cefaloraquidi, de diàlisi, pericàrdic, peritoneal, pleural, sinovial i altres líquids biològics) Anàlisi de líquids biològics: proteïnes totals (en mostres: líquid cefaloraquidi, de diàlisi, pericàrdic, peritoneal, pleural, sinovial, altres líquids biològics ncap) Anàlisi de líquids biològics: triglicèrids (en mostres: en líquid peritoneal, pleural i altres líquids biològics) 18,76 0,94 3,97 2,10 PR5658 PR5659 PR5660 PR5661 Análisis de líquidos biológicos: lisozima (en muestras: líquido cefalorraquídeo; otros líquidos biológicos) Análisis de líquidos biológicos: PH (en muestras: líquido cefalorraquídeo, de diálisis, pericárdico, peritoneal, pleural, sinovial y otros líquidos biológicos) Análisis de líquidos biológicos: proteínas totales (en muestras: líquido cefalorraquídeo, de diálisis, pericárdico, peritoneal, pleural, sinovial, otros líquidos biológicos N.C.O.P) Análisis de líquidos biológicos: triglicéridos (en muestras: en líquido peritoneal, pleural y otros líquidos biológicos) 18,76 0,94 3,97 2,10 Cinc. Se suprimixen els codis següents de l epígraf C.5. «Bioquímica»: PROVES DE BIOQUÍMICA GENERAL SANGUÍNIA PR5008 Bilirubina directa (conjugada) PR5009 Bilirubina indirecta PR5010 Bilirubina total PR5014 Capacitat fixació ferro lliure PR5015 Capacitat total de fixació del ferro PR5018 Colesterol HDL PR5019 Colesterol LDL calculat PR5020 Colesterol LDL directe PR5022 Colesterol VLDL calculat PR5023 Colinesterasa PR5024 Colinesterasa eritrocitària PR5030 Fosfatasa àcida PR5031 Fosfatasa àcida no prostàtica PR5033 FCOHB fracció de carboxihemoglobina en HB total (arterial) PR5034 FMETHB fracció de metahemoglobina en HB total (arterial) PR5035 FCOHB fracció de carboxihemoglobina en HB total (venosa) PR5036 FMETHB fracció de metahemoglobina en HB total (venosa) PR5039 Gasometria arterial PR5040 Gasometria venosa PR5048 Osmolalitat calculada PR5049 Osmolalitat mesurada PROVES DE BIOQUÍMICA GENERAL D ORINA PR5062 Calci PR5063 Calci en un temps determinat PR5066 Clorur PR5067 Clorur en un temps determinat PR5078 Magnesi PR5079 Magnesi en un temps determinat PR5087 Potassi PR5088 Potassi en un temps determinat PR5093 Sodi PR5094 Sodi en un temps determinat PROVES D AMINOÀCIDS I PROTEÏNES ESPECÍFIQUES PR5104 Apolipoproteïna A1- sang PR5105 Apolipoproteïna B- sang PR5107 Cadena lleugera kappa- sang PR5108 Cadena lleugera lambda- sang PR5111 CH 50- sang PR5112 CH 100- sang PR5130 Immunofixació- sang PR5131 Immunoglobulina A (IGA)- sang PR5132 Immunoglobulina A (IGA) subclasses- sang PR5133 Immunoglobulina A1- sang PR5134 Immunoglobulina A2- sang Cinco. Se suprimen los siguientes códigos del epígrafe C.5. «Bioquímica»: PRUEBAS DE BIOQUÍMICA GENERAL SANGUÍNEA PR5008 Bilirrubina directa (conjugada) PR5009 Bilirrubina indirecta PR5010 Bilirrubina total PR5014 Capacidad fijación hierro libre PR5015 Capacidad total de fijación del hierro PR5018 Colesterol HDL PR5019 Colesterol LDL calculado PR5020 Colesterol LDL directo PR5022 Colesterol VLDL calculado PR5023 Colinesterasa PR5024 Colinesterasa eritrocitaria PR5030 Fosfatasa ácida PR5031 Fosfatasa ácida no prostática PR5033 FCOHB fracción de carboxihemoglobina en HB total (arterial) PR5034 FMETHB fracción de metahemoglobina en HB total (arterial) PR5035 FCOHB fracción de carboxihemoglobina en HB total (venosa) PR5036 FMETHB fracción de metahemoglobina en HB total (venosa) PR5039 Gasometría arterial PR5040 Gasometría venosa PR5048 Osmolalidad calculada PR5049 Osmolalidad medida PRUEBAS DE BIOQUÍMICA GENERAL DE ORINA PR5062 Calcio PR5063 Calcio en un tiempo determinado PR5066 Cloruro PR5067 Cloruro en un tiempo determinado PR5078 Magnesio PR5079 Magnesio en un tiempo determinado PR5087 Potasio PR5088 Potasio en un tiempo determinado PR5093 Sodio PR5094 Sodio en un tiempo determinado PRUEBAS DE AMINOÁCIDOS Y PROTEÍNAS ESPECÍFICAS PR5104 Apolipoproteína A1- sangre PR5105 Apolipoproteína B- sangre PR5107 Cadena ligera kappa- sangre PR5108 Cadena ligera lambda- sangre PR5111 CH 50-sangre PR5112 CH 100-sangre PR5130 Inmunofijación- sangre PR5131 Inmunoglobulina A (IGA)- sangre PR5132 Inmunoglobulina A (IGA) subclases- sangre PR5133 Inmunoglobulina A1- sangre PR5134 Inmunoglobulina A2- sangre

20 PR5138 PR5139 PR5140 PR5141 PR5142 PR5153 PR5154 PR5166 PR5167 PR5169 PR5170 PR5173 PR5174 PR5175 PR5176 Immunoglobulina G (IGG), subclasses (per subclasse)- sang Immunoglobulina G1- sang Immunoglobulina G2- sang Immunoglobulina G3- sang Immunoglobulina G4- sang Proteïna C reactiva (PCR)- sang Proteïna C reactiva ultrasensible- sang Cadena lleugera kappa- orina Cadena lleugera lambda- orina Col lagen tipus I telopèptid aminoterminal (NTX)- orina Col lagen tipus I telopèptid carboxiterminal cadena a (CTX)- orina Immunofixació- orina Immunoglobulina A (IGA)- orina Immunoglobulina G (IGG)- orina Immunoglobulina M (IGM)- orina PR5138 PR5139 PR5140 PR5141 PR5142 PR5153 PR5154 PR5166 PR5167 PR5169 PR5170 PR5173 PR5174 PR5175 PR5176 Inmunoglobulina G (IGG), subclases (por subclase)- sangre Inmunoglobulina G1- sangre Inmunoglobulina G2- sangre Inmunoglobulina G3- sangre Inmunoglobulina G4- sangre Proteína C reactiva (PCR)-sangre Proteína C reactiva ultrasensible- sangre Cadena ligera kappa- orina Cadena ligera lambda- orina Colágeno tipo I telopéptido aminoterminal (NTX)- orina Colágeno tipo I telopéptido carboxiterminal cadena a (CTX)- orina Inmunofijación- orina Inmunoglobulina A (IGA)- orina Inmunoglobulina G (IGG)- orina Inmunoglobulina M (IGM)- orina PROVES D HORMONES I VITAMINES PR5195 Cortisol- sang PR5196 Cortisol 8 hores- sang PR5197 Cortisol 20 hores- sang PR5209 Gonadotropina coriònica- sang PR5210 Gonadotropina coriònica lliure (beta HCG lliure)- sang PR5214 Insulina- sang PR5222 Proinsulina- sang PR5227 Tiroxina lliure (t4 lliure)- sang PR5228 Tiroxina total (t4 total)- sang PR5229 Triiodetironina total (t3 total)- sang PR5230 Triiodetironina lliure (t3 lliure)- sang PR5233 Vitamina A (retinol)- sang PR5234 Vitamina B1 (tiamina)- sang PR5235 Vitamina B3 (niacina)- sang PR5236 Vitamina B6 (piridoxina)- sang PR5237 Vitamina B12 (cianocobalamina)- sang PR5238 Vitamina C (àcid ascòrbic)- sang PR5239 Vitamina E- sang PR5241 Àcid homovanílic (4-hidroxi-3-metoxifenil-acetato)- orina PR5242 Àcid indole acètic 5 hidroxi- orina PR5243 Àcid vanil-mandèlic (4- hidroxi-3-metoximandelato)- orina PR5245 Catecolamines fraccionades- orina PR5246 Catecolamines totals- orina PR5248 Metabòlits catecolamines i serotonina- orina PROVES D AUTOIMMUNITAT (en sang) PR5261 AC anti beta 2 glicoproteïna PR5262 AC IGG anti beta 2 glicoproteïna PR5263 AC IGM anti beta 2 glicoproteïna PR5266 AC anti cardiolipina IGG PR5267 AC anti cardiolipina IGM PR5279 AC anti gangliòsids PR5280 AC IGG anti gangliòsid GD1A PR5281 AC IGG anti gangliòsid GD1B PR5282 AC IGG anti gangliòsid GM1 PR5283 AC IGG anti gangliòsid GM2 PR5284 AC IGG anti gangliòsid GM3 PR5285 AC IGG anti gangliòsid GT1B PR5286 AC IGM anti gangliòsid GD1A PR5287 AC IGM anti gangliòsid GD1B PR5288 AC IGM anti gangliòsid GM1 PR5289 AC IGM anti gangliòsid GM2 PR5290 AC IGM anti gangliòsid GM3 PR5291 AC IGM anti gangliòsid GQ1B PR5292 AC IGM anti gangliòsid GT1B PR5322 AC anti saccharomyces cerevisiae IG A (ASCAS) PR5323 AC anti saccharomyces cerevisiae IG G (ASCAS) PROVES FUNCIONALS PR5331 Sobrecàrrega oral glucosa- sang PR5332 Sobrecàrrega oral glucosa gestants- sang PRUEBAS DE HORMONAS Y VITAMINAS PR5195 Cortisol- sangre PR5196 Cortisol 8 horas- sangre PR5197 Cortisol 20 horas- sangre PR5209 Gonadotropina coriónica-sangre PR5210 Gonadotropina coriónica libre (beta HCG libre)- sangre PR5214 Insulina- sangre PR5222 Pro-insulina- sangre PR5227 Tiroxina libre (t4 libre)- sangre PR5228 Tiroxina total (t4 total)- sangre PR5229 Triyodotironina total (t3 total)- sangre PR5230 Triyodotironina libre (t3 libre)- sangre PR5233 Vitamina A (retinol)- sangre PR5234 Vitamina B1 (tiamina)- sangre PR5235 Vitamina B3 (niacina)- sangre PR5236 Vitamina B6 (piridoxina)- sangre PR5237 Vitamina B12 (cianocobalamina)- sangre PR5238 Vitamina C (ácido ascórbico)- sangre PR5239 Vitamina E- sangre PR5241 Ácido homovanílico (4-hidroxi-3- metoxifenil-acetato)- orina PR5242 Ácido indol acético 5 hidroxi- orina PR5243 Ácido vanil-mandélico (4- hidroxi-3-metoximandelato)- orina PR5245 Catecolaminas fraccionadas- orina PR5246 Catecolaminas totales- orina PR5248 Metabolitos catecolaminas y serotonina- orina PRUEBAS DE AUTOINMUNIDAD (en sangre) PR5261 AC anti beta 2 glicoproteína PR5262 AC IGG anti beta 2 glicoproteína PR5263 AC IGM anti beta 2 glicoproteína PR5266 AC anti cardiolipina IGG PR5267 AC anti cardiolipina IGM PR5279 AC anti gangliósidos PR5280 AC IGG anti gangliósido GD1A PR5281 AC IGG anti gangliósido GD1B PR5282 AC IGG anti gangliósido GM1 PR5283 AC IGG anti gangliósido GM2 PR5284 AC IGG anti gangliósido GM3 PR5285 AC IGG anti gangliósido GT1B PR5286 AC IGM anti gangliósido GD1A PR5287 AC IGM anti gangliósido GD1B PR5288 AC IGM anti gangliósido GM1 PR5289 AC IGM anti gangliósido GM2 PR5290 AC IGM anti gangliósido GM3 PR5291 AC IGM anti gangliósido GQ1B PR5292 AC IGM anti gangliósido GT1B PR5322 AC anti saccharomyces cerevisiae IG A (ASCAS) PR5323 AC anti saccharomyces cerevisiae IG G (ASCAS) PRUEBAS FUNCIONALES PR5331 Sobrecarga oral glucosa- sangre PR5332 Sobrecarga oral glucosa gestantes- sangre

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO COMUNITAT VALENCIANA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO COMUNITAT VALENCIANA Núm. 23 Jueves 27 de enero de 2011 Sec. I. Pág. 8486 I. DISPOSICIONES GENERALES COMUNITAT VALENCIANA 1437 Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y

Más detalles

LLEI 9/2011, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d organització de la Generalitat [2011/13102]

LLEI 9/2011, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d organització de la Generalitat [2011/13102] Presidència de la Generalitat LLEI 9/2011, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d organització de la Generalitat [2011/13102] Presidencia de la Generalitat LEY

Más detalles

CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL. Número 195 VIII Legislatura València, 4 de novembre de 2013 II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL. Número 195 VIII Legislatura València, 4 de novembre de 2013 II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL Número 195 VIII Legislatura València, 4 de novembre de 2013 II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ A. PROJECTES DE LLEI SUMARI Projecte de llei de mesures fiscals, de

Más detalles

CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL. Número 119 VIII Legislatura València, 11 de desembre de 2012 II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL. Número 119 VIII Legislatura València, 11 de desembre de 2012 II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL Número 119 VIII Legislatura València, 11 de desembre de 2012 SUMARI SUMARIO II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ II. TEXTOS EN TRAMITACIÓN A. PROJECTES DE LLEI A.

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 1/2014, de 8 d agost, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria

Más detalles

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat.

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat. Presidència de la Generalitat LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat. [2014/11805] Sia notori i manifest a tots els

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL. Número 105 VII Legislatura València, 3 de novembre de 2008 II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL. Número 105 VII Legislatura València, 3 de novembre de 2008 II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL Número 105 VII Legislatura València, 3 de novembre de 2008 II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ A. PROJECTES DE LLEI SUMARI Projecte de llei de mesures fiscals, de

Más detalles

CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL. Número 303 VIII Legislatura València, 12 de gener de 2015 I. TEXTOS APROVATS I.

CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL. Número 303 VIII Legislatura València, 12 de gener de 2015 I. TEXTOS APROVATS I. CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL Número 303 VIII Legislatura València, 12 de gener de 2015 SUMARI SUMARIO I. TEXTOS APROVATS I. TEXTOS APROBADOS A. LLEIS I ALTRES NORMES A. LEYES Y OTRAS

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL. Número 32 VII Legislatura València, 12 de desembre de 2007 II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL. Número 32 VII Legislatura València, 12 de desembre de 2007 II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL Número 32 VII Legislatura València, 12 de desembre de 2007 II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ A. PROJECTES DE LLEI SUMARI Projecte de llei de mesures fiscals, de

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Conselleria de Infraestructuras y Transporte Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 112/2009, de 31 de juliol, del Consell, pel qual regula les actuacions en matèria de certificació

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 110/2014, d 11 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2014/2015.

Más detalles

SUMARIO. Artículo Primero. Artículo Segundo. Artículo Tercero. Artículo Cuarto. Artículo Quinto.

SUMARIO. Artículo Primero. Artículo Segundo. Artículo Tercero. Artículo Cuarto. Artículo Quinto. Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los Aspectos Penales, Administrativos y Fiscales de los Juegos de Suerte, Envite o Azar y Apuestas (B.O.E. de 7 de marzo de 1977). SUMARIO

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET LLEI 1/2014, de 29 d agost, del Consell, pel qual es concedix un suplement de crèdit per import de tres-cents un milions nou-cents trenta-nou mil tres-cents

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 14558 26 04 2006 DOGV - Núm. 5.246 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat DECRET 57/2006, de 21 d abril, del Consell, pel qual es desplega,

Más detalles

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD FECHA : XX/ XX / XXXX EMPRESA CONTRATISTA (Autor P.S.S.) :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 1 :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 2 :... En cumplimiento de lo establecido

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO COMUNITAT VALENCIANA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO COMUNITAT VALENCIANA Núm. 27 Viernes 31 de enero de 2014 Sec. I. Pág. 6479 I. DISPOSICIONES GENERALES COMUNITAT VALENCIANA 970 Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE ASPE.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE ASPE. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE ASPE. FECHA DE APROBACIÓN: 26/12/2014 FECHA PUBLICACIÓN EN EL B.O.P.: 13/01/2015

Más detalles

Fiscal Comunidad Valenciana

Fiscal Comunidad Valenciana Fiscal Comunidad Valenciana 1-2015 Febrero Principales novedades de la Ley de Medidas Tributarias y de la Ley de impulso de la actividad y del mecenazgo cultural de la Comunidad Valenciana Con fecha 29

Más detalles

02- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA

02- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA 02- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA Artículo 1º.- Fundamento Jurídico. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución

Más detalles

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública Conselleria d Hisenda i Administració Pública RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, del director general de Tributs i Joc, per la qual es desplega el contingut de l Orde 10/2015, de 27 de maig, per què se suprimix

Más detalles

Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis

Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Conselleria d Hisenda i Model Econòmic DECRET 167/2015, de 2

Más detalles

CORTS VALENCIANES BUTLLETÍ OFICIAL II. TEXTOS EN TRAMITACIÓN II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ A. PROJECTES DE LLEI A. PROYECTOS DE LEY

CORTS VALENCIANES BUTLLETÍ OFICIAL II. TEXTOS EN TRAMITACIÓN II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ A. PROJECTES DE LLEI A. PROYECTOS DE LEY CORTS VALENCIANES BUTLLETÍ OFICIAL Número 28 IX Legislatura València, 2 de novembre de 2015 SUMARI SUMARIO II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ A. PROJECTES DE LLEI Projecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa

Más detalles

Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats. del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. [2014/331] ÍNDICE ÍNDEX

Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats. del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. [2014/331] ÍNDICE ÍNDEX Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació de la Formació Professional

Más detalles

LEY 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

LEY 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. Presidència de la Generalitat LLEI 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d organització de la Generalitat. [2015/10410] Sia notori i manifest a tots els

Más detalles

TASAS EDUCATIVAS NO UNIVERSITARIAS 2015

TASAS EDUCATIVAS NO UNIVERSITARIAS 2015 TASAS EDUCATIVAS NO UNIVERSITARIAS 2015 LEGISLACIÓN - Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat

Más detalles

DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483

DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483 DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483 Ha de substituir-se per la de: Quatre vocals en representació de les associacions d immigrants estrangers amb residència en la Comunitat Valenciana. Dos vocals en representació

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES AYUNTAMIENTO DE ALICANTE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES APROBACIÓN: Texto definitivo aprobado por el Pleno de 26 de febrero de 2015 PUBLICACIÓN: BOP: nº 40, de 27 de febrero

Más detalles

BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS VINCULADOS AL GRADO DE MINUSVALÍA

BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS VINCULADOS AL GRADO DE MINUSVALÍA BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS VINCULADOS AL GRADO DE MINUSVALÍA ASPECTOS CONTEMPLADOS GRADO MINUSVALÍA PROGRAMAS, PRESTACIONES Y APOYOS SOCIALES LUGAR DE TRAMITACIÓN PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA. 65% O MÁS

Más detalles

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social Conselleria de Justícia i Benestar Social ORDE 21/2012, de 25 d octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d accés al programa d atenció

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias 11 V 2007 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 8931 I. Principado de Asturias DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERIAS DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA Y DE EDUCACION Y CIENCIA: DECRETO 44/2007, de

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

a).- Los beneficiarios de los servicios regulados en este Pliego o sus representantes legales.

a).- Los beneficiarios de los servicios regulados en este Pliego o sus representantes legales. TASAS A SATISFACER POR EL ALUMNADO POR DOCENCIA MUSICAL Y DANCISTICA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA Y CENTRO RECONOCIDO DE DANZA "MAESTRO VERT" DE CARCAIXENT PARA EL CURSO 2013 2014. Artículo

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l accés, l admissió i la matrícula per a l alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 23 Viernes 27 de enero de 2012 Sec. I. Pág. 7321 I. DISPOSICIONES GENERALES COMUNITAT VALENCIANA 1253 Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y

Más detalles

NOTA INFORMATIVA SOBRE REAL DECRETO LEY 20/2012, DE 13 DE JUNIO

NOTA INFORMATIVA SOBRE REAL DECRETO LEY 20/2012, DE 13 DE JUNIO NOTA INFORMATIVA SOBRE REAL DECRETO LEY 20/2012, DE 13 DE JUNIO En el BOE de 14 de julio de 2012 se ha publicado el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria

Más detalles

(NORMA CONSOLIDADA) Consejo de Gobierno Fecha Aprobación: 28 de junio de 2013 Publicación: 3 de julio de 2013

(NORMA CONSOLIDADA) Consejo de Gobierno Fecha Aprobación: 28 de junio de 2013 Publicación: 3 de julio de 2013 REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE (NORMA CONSOLIDADA)

Más detalles

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació,

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 75 Viernes, 19 de abril de 2013 Pág. 26397 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN A. DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DECRETO 14/2013, de 18 de abril, por

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID) Ordenanza Fiscal nº 6 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID) Ordenanza Fiscal nº 6 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID) Ordenanza Fiscal nº 6 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS Artículo 1.- Hecho imponible El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Página núm. 16 BOJA núm. 42 Sevilla, 29 de febrero 2008 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ORDEN de 19 de febrero de 2008, por la que se modifica la de 24 de febrero de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento

Más detalles

LEY Preámbulo. Título III Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos Capítulo I Disposiciones generales

LEY Preámbulo. Título III Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos Capítulo I Disposiciones generales LEY 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (DOGC núm. 6094, de 23 de marzo de 2012). El

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.038 29 06 2005 23209 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat ORDE de 18 d abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per

Más detalles

NORMA FORAL 3/2005, de 10 de marzo, por la que se regula el Tributo sobre el Juego en el Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 21 Marzo)

NORMA FORAL 3/2005, de 10 de marzo, por la que se regula el Tributo sobre el Juego en el Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 21 Marzo) Última modificación normativa: 05/03/2013 NORMA FORAL 3/2005, de 10 de marzo, por la que se regula el Tributo sobre el Juego en el Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 21 Marzo) Hago saber que las Juntas

Más detalles

Comunidad Valenciana

Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana LEY 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana. En relación al Impuesto sobre la Renta

Más detalles

SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO CONVOCADA PARA LAS 11:00 HORAS DEL DIA 07/11/2013. ****************** Orden del día

SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO CONVOCADA PARA LAS 11:00 HORAS DEL DIA 07/11/2013. ****************** Orden del día SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO CONVOCADA PARA LAS 11:00 HORAS DEL DIA 07/11/2013. ****************** Orden del día Secretaria General 1r.-Aprovació, si procedix, del acta de

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 24/2013, de 21 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

MADRID Decreto Legislativo 1/2010

MADRID Decreto Legislativo 1/2010 DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 21 DE OCTUBRE, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POREL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS POR

Más detalles

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació,

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

NOVEDADES TRIBUTARIAS DEL RD - LEY 20/2011 DE MEDIDAS URGENTES

NOVEDADES TRIBUTARIAS DEL RD - LEY 20/2011 DE MEDIDAS URGENTES info Publicación de actualidad normativa Nº 17 Enero 2012 NOVEDADES TRIBUTARIAS DEL RD - LEY 20/2011 DE MEDIDAS URGENTES en materia Presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit

Más detalles

LLEI 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana.

LLEI 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana. Presidència de la Generalitat LLEI 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana. [2008/6867] Presidencia de la Generalitat LEY

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 217 Martes 10 de septiembre de 2013 Sec. I. Pág. 66037 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 9463 Real Decreto 614/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen seis

Más detalles

Agencia Tributaria. Departamento de Gestión Tributaria

Agencia Tributaria. Departamento de Gestión Tributaria Departamento de Gestión Tributaria Proyecto de Orden EHA/ /2011, de de, por la que se aprueba el modelo 763 de autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de actividades anuales

Más detalles

DECLARACIÓN DE LA RENTA: NOVEDADES QUE AFECTAN A LA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS

DECLARACIÓN DE LA RENTA: NOVEDADES QUE AFECTAN A LA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS DECLARACIÓN DE LA RENTA: NOVEDADES QUE AFECTAN A LA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS Viernes, 26 de Abril de 2013 Dolores Salas Vázquez Abogado del Área de Fiscal Número de colegiada 55.573 En los últimos meses

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 2014 I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral Reguladora de las Haciendas Locales

Más detalles

Tasa por la realización de actividades administrativas para la Apertura de Establecimientos

Tasa por la realización de actividades administrativas para la Apertura de Establecimientos ORDENANZA FISCAL NÚMERO 6 Tasa por la realización de actividades administrativas para la Apertura de Establecimientos Artículo 1.- Fundamento y Régimen Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 128/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual s establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic

Más detalles

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE.

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. El passat dissabte 26 de juliol es publicava en el Butlletí Oficial de l Estat el Reial Decret 637/2014, de 25 de juliol, pel que es modifica l article

Más detalles

(ISEACV). [2014/901] ORDENO ORDENE

(ISEACV). [2014/901] ORDENO ORDENE Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 9/2014, de 30 de gener, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promoció de l excel lència acadèmica destinades

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 155 Jueves 30 de junio de 2011 Sec. I. Pág. 69436 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 11215 Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen dos certificados

Más detalles

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS ENTIDADES LOCALES FINANCIACIÓN DE LOS

Más detalles

TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO. Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar: casinos, bingo, máquinas o aparatos automáticos Conceptos generales

TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO. Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar: casinos, bingo, máquinas o aparatos automáticos Conceptos generales TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO Con esta denominación se engloban una serie de tributos estatales (la tasa fiscal que grava los juegos de suerte, envite o azar y las tasas sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones

Más detalles

Índice. Índex PREÀMBUL PREÁMBULO

Índice. Índex PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació DECRET 48/2011, de 6 de maig, del Consell, pel qual s establix l ordenació de les ensenyances artístiques superiors i es determina el marc normatiu per a la implantació dels plans

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 10 Sábado 11 de enero de 2014 Sec. I. Pág. 1560 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 317 Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. A) Disposiciones Generales. Presidencia de la Comunidad

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. A) Disposiciones Generales. Presidencia de la Comunidad Pág. 15 I. COMUNIDAD DE MADRID A) Disposiciones Generales Presidencia de la Comunidad 1 LEY 5/2010, de 12 de julio, de Medidas Fiscales para el Fomento de la Actividad Económica. La Presidenta de la Comunidad

Más detalles

LEY 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona.

LEY 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona. LEY 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona. (B.O.E. 14-3-2006) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS II Finalmente, el Título IV aborda la regulación del régimen financiero

Más detalles

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2014/aspx/desgloseig.aspx?t...

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2014/aspx/desgloseig.aspx?t... Page 1 of 5 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 4 - Ejercicio 2014 Entidad Local: 05-38-023-AV-005 Gerencia M. Urbanismo (5128) DESGLOSE DE INGRESOS CORRIENTES Comunicación ejecución

Más detalles

ANEXO I. Créditos ampliables

ANEXO I. Créditos ampliables ANEXO I Créditos ampliables 1) EN FUNCIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES: Tienen la consideración de ampliables, hasta una suma igual a las obligaciones que sea preciso reconocer, previo cumplimiento

Más detalles

Indice Anexo Legislativo

Indice Anexo Legislativo OEI - Sistemas Educativos Nacionales - España 1 Indice Anexo Legislativo ANEXO LEGISLATIVO... 2 1. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO... 2 2. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA...

Más detalles

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua ORDE 11/2013, de 13 d agost, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que desplega alguns aspectes

Más detalles

3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions

3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions 3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions 3.2.1 Normatives d aplicació GENERAL LOE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado BOE 06.11.1999 (en

Más detalles

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 23 d abril de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans

Más detalles

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, POR LA QUE SE MODIFICAN LAS LEYES ORGÁNICAS 5/2002, DE 19 DE JUNIO, DE LAS CUALIFICACIONES

Más detalles

Disposición derogatoria única

Disposición derogatoria única Conselleria d Educació ORDE 79/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l avaluació de l alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l

Más detalles

LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO

LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO El artículo 31.25 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana confiere a la

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació DECRET 109/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual s aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l Institut Valencià de Seguretat i Salut en el

Más detalles

CUOTA ANUAL CUOTA TRIMESTRAL

CUOTA ANUAL CUOTA TRIMESTRAL 20.-ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS O PRESTADORAS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL.

Más detalles

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA.

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA. SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LAORAL EN ALZIRA. SOLICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AYUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓN LAORAL EN ALZIRA. A DADES DEL SOL LICITANT/ DATOS DEL SOLICITANTE

Más detalles

ANTEPROYECTO DE LEY DE ECONOMIA SOSTENIBLE

ANTEPROYECTO DE LEY DE ECONOMIA SOSTENIBLE CAPÍTULO VIII Formación Profesional Sección 1ª El sistema de formación profesional Artículo 80. Objetivos en materia de formación profesional En el ámbito de las enseñanzas de formación profesional, esta

Más detalles

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 6 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR EL SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 6 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR EL SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES. ORDENANZA FISCAL NÚMERO 6 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR EL SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES. ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2

Más detalles

DOGV - Nh. 4.447 25 02 3003 6027 1. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA I CONSELLERIES DE LA GEWERALITAT VALENCIANA Presidencia de la Generalitat CORRECCIÓ d'errades de la Llei 1112002, de 23 de desembre,

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

Teléfono de Información 012 www.gva.es

Teléfono de Información 012 www.gva.es Qué se puede solicitar? Nombre del trámite Proceso de preinscripción y matrícula para el curso académico 2014-2015 en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana. Objeto del trámite El

Más detalles

ESCOLA CATALANA DE L ESPORT Un modelo de implantación de la formación en Periodo Transitorio y de las Enseñanzas Deportivas en Catalunya.

ESCOLA CATALANA DE L ESPORT Un modelo de implantación de la formación en Periodo Transitorio y de las Enseñanzas Deportivas en Catalunya. ESCOLA CATALANA DE L ESPORT Un modelo de implantación de la formación en Periodo Transitorio y de las Enseñanzas Deportivas en Catalunya. Rafael Nebot Vilar Responsable de Coordinació d actuacions sectorials

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport DECRET 139/2015, d 11 de setembre, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al

Más detalles

DECRETO 62/2015, de 8 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo. [2015/4461]

DECRETO 62/2015, de 8 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo. [2015/4461] Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET 62/2015, de 8 de maig, del Consell, pel qual s aprova el Reglament del Joc del Bingo. [2015/4461] ÍNDEX Preàmbul Article únic. Aprovació del Reglament

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 33/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

LEY ECONOMÍA SOSTENIBLE. UNA NUEVA REFORMA EN LA FP

LEY ECONOMÍA SOSTENIBLE. UNA NUEVA REFORMA EN LA FP LEY ECONOMÍA SOSTENIBLE. UNA NUEVA REFORMA EN LA FP 1. Breve Resumen El Título II introduce una serie de reformas directamente vinculadas con la formación profesional, que se lleva a cabo mediante una

Más detalles

«Subclave a utilizar en percepciones correspondientes a la clave E:

«Subclave a utilizar en percepciones correspondientes a la clave E: Orden HAP/2178/2014, de 18 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 410 de pago a cuenta del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito y se establecen las condiciones y el procedimiento

Más detalles