Any XXXV Dijous, 19 de gener de 2012 / Jueves, 19 de enero de 2012 Núm I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Any XXXV Dijous, 19 de gener de 2012 / Jueves, 19 de enero de 2012 Núm. 6695 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS"

Transcripción

1 Any XXXV Dijous, 19 de gener de 2012 / Jueves, 19 de enero de 2012 Núm I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Conselleria de Presidència CORRECCIÓ d errades del Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (pime) de la Comunitat Valenciana. [2012/495] 1809 Conselleria de Presidencia CORRECCIÓN de errores del Decreto Ley 2/2012, de 13 de enero, del Consell, de medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y a los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas empresas (pyme) de la Comunitat Valenciana. [2012/495] 1809 Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 2/2012, de 13 de gener, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es deroguen les ordes 21/2010 i 22/2010, de la Conselleria d Infraestructures i Transport, per les quals es creen les àrees de prestació conjunta de la Vall de Cofrentes-Ayora i la comarca de Requena-Utiel. [2012/452] 1810 Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ORDEN 2/2012, de 13 de enero, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se derogan las ordenes 21/2010 y 22/2010, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se crean las áreas de prestación conjunta del Valle de Cofrentes-Ayora y la comarca de Requena-Utiel. [2012/452] 1810 Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2012, de la Universitat Miguel Hernández d Elx, per la qual s acorda l aprovació definitiva del pressupost d aquesta Universitat per al 2012 i les seues normes d execució i funcionament (28/12). [2012/413] 1811 Universidad Miguel Hernández de Elche RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2012, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se acuerda la aprobación definitiva del presupuesto de esta Universidad para 2012 y sus normas de ejecución y funcionamiento (28/12). [2012/413] 1811 Centre d Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Rares ACORD de la comissió permanent de 22 de novembre de 2011, de creació de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública del Centre d Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Rares. [2012/427] 1812 Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras ACUERDO de la comisión permanente de 22 de noviembre de 2011, de creación de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. [2012/427] 1812 II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL A) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS A) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO, OPOSICIONES Y CONCURSOS Universitat de València RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2012, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça de personal tècnic de suport d aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Prometeu per a grups d investigació d Excel lència de la Conselleria d Educació, UV-CI ». [2012/310] 1814 Universitat de València RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2012, de la Universitat de València, por la que se hace la oferta pública de una plaza de personal técnico de apoyo de este organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Prometeu per a grups d investigació d Excel lència de la Conselleria d Educació, UV-CI ». [2012/310] 1814

2 Núm / Universitat Jaume I RESOLUCIÓ de 2 de gener de 2012, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d una borsa de treball de personal investigador d aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d investigació: Química de l Estat Sòlid. [2012/295] 1819 Universitat Jaume I RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2012, del Rectorado de la Universitat Jaume I, por la que se convoca una oferta pública para la constitución de una bolsa de trabajo de personal investigador de este organismo, con contrato laboral temporal por obra o servicio. Grupo de investigación: Química del Estado Sólido. [2012/295] 1819 RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2012, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d una plaça de personal investigador d aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Conveni de collaboració entre la Universitat Jaume I i la Fundació Genoma Espanya» codi 08I302. [2012/296] 1823 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2012, del Rectorado de la Universitat Jaume I, por la que se convoca una oferta pública para la selección de una plaza de personal investigador de este organismo, con contrato laboral por obra o servicio a tiempo completo. Proyecto «Convenio de colaboración entre la Universitat Jaume I y la Fundación Genoma España» código: 08I302. [2012/296] 1823 RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2012, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte «Estudi de climatologia de l aeroport de Castelló» codi: 11I221. [2012/297] 1827 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2012, del Rectorado de la Universitat Jaume I, por la que se convoca una oferta pública para la selección de una plaza de personal técnico de apoyo a la investigación de este organismo, con contrato laboral por obra o servicio a tiempo parcial. Proyecto «Estudio de climatología del aeropuerto de Castellón» código: 11I221. [2012/297] 1827 RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2012, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte «Biografies de guerra i postguerra. Memòria històrica i repressió política en Castelló» codi: 11I285. [2012/416] 1831 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2012, del Rectorado de la Universitat Jaume I, por la que se convoca una oferta pública para la selección de una plaza de personal técnico de apoyo a la investigación de este organismo, con contrato laboral por obra o servicio a tiempo parcial. Proyecto «Biografies de guerra i postguerra. Memòria històrica i repressió política en Castelló» código: 11I285. [2012/416] 1831 Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2012, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes provisionals d admesos i exclosos, i el tribunal de selecció de les proves selectives d accés al grup A, subgrup A1, sector d administració especial, tècnic/a superior (PF1456), pel sistema de concurs oposició (Convocatòria de 15 de novembre de 2011, DOCV de 24 de novembre de 2011, codi: 2011/P/ FC/C/50). [2012/335] 1835 Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publican las listas provisionales de admitidos y excluidos, y tribunal de selección de las pruebas selectivas de acceso al grupo A, subgrupo A1, sector administración especial, técnico/a superior (PF1456), por el sistema de concurso-oposición (Convocatoria de 15 de noviembre de 2011, DOCV de 24 de noviembre de 2011, código: 2011/P/FC/C/50). [2012/335] 1835 B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS B) NOMBRAMIENTOS Y CESES Universitat d Alacant RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2011, de la Universitat d Alacant, per la qual nomena Aurelio López-Tarruella Martínez professor titular d universitat en l àrea de coneixement de Dret Internacional Privat. [2012/257] 1838 Universidad de Alicante RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra a Aurelio López- Tarruella Martínez profesor titular de universidad en el área de conocimiento de Derecho Internacional Privado. [2012/257] 1838 RESOLUCIÓ de 2 de gener de 2012, de la Universitat d Alacant, per la qual nomena José Luis Gascó Gascó catedràtic d universitat en l àrea de coneixement de Organització d Empreses. [2012/259] 1839 RESOLUCION de 2 de enero de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra a José Luis Gascó Gascó catedrático de universidad en el área de conocimiento de Organización de Empresas. [2012/259] 1839 Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2012, de la Universitat Politècnica de València, per la qual nomena personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A2, sector d administració especial, categoria tècnic mitjà d ocupació, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per Resolució de 3 de maig de 2011 (DOCV ), pel sistema de concurs oposició, codi 2011/P/FC/C/40. [2012/447] 1840 Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombran funcionarios de carrera del grupo A, subgrupo A2, sector administración especial, categoría técnico medio de empleo, las personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 3 de mayo de 2011 (DOCV ), por el sistema de concurso-oposición, código 2011/P/FC/C/40. [2012/447] 1840 III. ACTES ADMINISTRATIUS III. ACTOS ADMINISTRATIVOS A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES Conselleria d Educació, Formació i Ocupació RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2011, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica Conselleria de Educación, Formación y Empleo RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2011, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se modi-

3 Núm / l autorització al centre d Educació Infantil de primer cicle Sambori de Cullera. [2012/420] 1841 fica la autorización al centro de Educación Infantil de primer ciclo Sambori de Cullera. [2012/420] 1841 RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2011, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica l autorització al centre privat d Educació Infantil, Primària i Secundària Madre Sacramento de Torrent. [2012/421] 1843 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2011, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se modifica la autorización al centro privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Madre Sacramento de Torrent. [2012/421] 1843 RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2011, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica l autorització al centre autoritzat d Ensenyances Artístiques Professionals de Música Lira Almusafense d Almussafes. [2012/450] 1845 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se modifica la autorización al centro autorizado de Enseñanzas Artísticas Profesionales de Música Lira Almusafense de Almussafes. [2012/450] 1845 RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2011, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica l autorització del centre docent privat d Educació Infantil, Primària i Secundària Mercurio de València, per canvi de titularitat. [2012/308] 1847 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2011, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se modifica la autorización del centro docente privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Mercurio de Valencia, por cambio de titularidad. [2012/308] 1847 RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2011, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual es concedix l autorització d obertura i funcionament al centre docent de nova creació d Educació Infantil de primer cicle, denominat Bambi, a Xirivella. [2012/401] 1849 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2011, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se concede la autorización de apertura y funcionamiento al centro docente de nueva creación de Educación Infantil de primer ciclo, denominado Bambi, en Xirivella. [2012/401] 1849 B) SUBVENCIONS I BEQUES B) SUBVENCIONES Y BECAS Conselleria d Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2011, de la Conselleria d Agricultura, Pesca Alimentació i Aigua, per la qual es convoquen, per a l any 2012, les ajudes a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització en destinació dels productes de la pesca i l aqüicultura. [2012/256] 1851 Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2011, de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se convocan para el año 2012 las ayudas a las inversiones en mejora de las condiciones de transformación y comercialización en destino de los productos de la pesca y la acuicultura. [2012/256] 1851 C) ALTRES ASSUMPTES C) OTROS ASUNTOS Conselleria d Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua RESOLUCIÓ de 5 de gener de 2012, del director territorial d Alacant de la Conselleria d Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es resolen les al legacions i sollicituds de modificació dels recintes SIGPAC. [2012/333] 1911 Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2012, del director territorial de Alicante de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se resuelven las alegaciones y solicitudes de modificación de los recintos SIGPAC. [2012/333] 1911 Conselleria de Justícia i Benestar Social Extracte de resolucions de la Secretaria Autonòmica de Justícia, per les quals s acorda la inscripció en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, de les entitats: Fundació Viu Tabarca de la Comunitat Valenciana, Fundació Banc de Terres de la Comunitat Valenciana, Fundació per a l Estudi dels Trastorns del Neurodesenrotllament de la Comunitat Valenciana PSICOTRADE, Fundació IVIE de la Comunitat Valenciana i Fundació Hortensia Herrero de la Comunitat Valenciana. [2012/325] 1913 Conselleria de Justicia y Bienestar Social Extracto de resoluciones de la Secretaría Autonómica de Justicia, por las que se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, de las entidades: Fundación Vive Tabarca de la Comunitat Valenciana, Fundación Banco de Tierras de la Comunitat Valenciana, Fundación para el Estudio de los Trastornos del Neurodesarrollo de la Comunitat Valenciana PSICOTRADE, Fundación IVIE de la Comunitat Valenciana y Fundación Hortensia Herrero de la Comunidat Valenciana. [2012/325] 1913 IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 03 de Moncada Notificació de la sentència dictada en el judici ordinari número 492/2010. [2012/244] 1919 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 03 de Moncada Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 492/2010. [2012/244] 1919 Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 03 de Vila-real Notificació de la sentència dictada en el judici ordinari número 1179/2010. [2012/100] 1921 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 03 de Vila-real Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 1179/2010. [2012/100] 1921 Jutjat de Primera Instància número 02 de Castelló de la Plana Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1789/2010. [2012/101] 1922 Juzgado de Primera Instancia número 02 de Castellón de la Plana Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1789/2010. [2012/101] 1922

4 Núm / Jutjat de Primera Instància número 02 de Dénia Notificació de la sentència dictada en el procediment de guarda i custòdia de fill menor número 1749/2010. [2012/44] 1923 Juzgado de Primera Instancia número 02 de Dénia Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de guarda y custodia hijo menor número 1749/2010. [2012/44] 1923 Jutjat de Primera Instància número 04 de Castelló de la Plana Notificació de la sentència dictada en el judici ordinari número 3222/2009. [2012/42] 1924 Juzgado de Primera Instancia número 04 de Castellón de la Plana Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 3222/2009. [2012/42] 1924 Jutjat de Primera Instància número 04 de Dénia Notificació de la sentència dictada en el judici ordinari número 1170/2010. [2012/277] 1925 Juzgado de Primera Instancia número 04 de Dénia Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 1170/2010. [2012/277] 1925 Jutjat de Primera Instància número 05 de Torrent Notificació de la sentència dictada en el procediment de guarda i custòdia fill menor número 1781/2010. [2012/72] 1926 Juzgado de Primera Instancia número 05 de Torrent Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de guarda y custodia hijo menor número 1781/2010. [2012/72] 1926 Jutjat de Primera Instància número 06 de València Notificació de la sentència dictada en el judici ordinari número 1211/2010. [2012/43] 1927 Juzgado de Primera Instancia número 06 de Valencia Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 1211/2010. [2012/43] 1927 Jutjat de Primera Instància número 07 de Castelló de la Plana Notificació de la sentència dictada en el judici de divorci número 249/2011. [2012/102] 1928 Juzgado de Primera Instancia número 07 de Castellón de la Plana Notificación de la sentencia dictada en el juicio de divorcio número 249/2011. [2012/102] 1928 Jutjat de Primera Instància número 08 de Castelló de la Plana Notificació de la sentència dictada en el judici ordinari número 2666/2010. [2012/99] 1929 Juzgado de Primera Instancia número 08 de Castellón de la Plana Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 2666/2010. [2012/99] 1929 Notificació de la sentència dictada en el judici verbal número 1194/2011. [2012/103] 1930 Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1194/2011. [2012/103] 1930 Jutjat de Primera Instància número 08 de València Notificació de la resolució dictada en el judici de constitució d acolliment número 1080/2011. [2012/46] 1931 Juzgado de Primera Instancia número 08 de Valencia Notificación de la resolución dictada en el juicio de constitución de acogimiento número 1080/2011. [2012/46] 1931 Jutjat de Primera Instància número 09 de València Notificació de la sentència dictada en el procediment de guarda i custòdia de fill mernor número 1049/2010. [2012/48] 1932 Juzgado de Primera Instancia número 09 de Valencia Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de guarda y custodia de hijo mernor número 1049/2010. [2012/48] 1932 Jutjat de Violència sobre la Dona número 02 de València Notificació de la sentència dictada en el judici de divorci contenciós número 10/2011. [2012/47] 1933 Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 02 de Valencia Notificación de la sentencia dictada en el juicio de divorcio contencioso número 10/2011. [2012/47] 1933 Jutjat Mercantil número 01 d Alacant Notificació de la sentència dictada en el judici ordinari número 108/2011. [2011/13119] 1934 Juzgado de lo Mercantil número 01 de Alicante Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 108/2011. [2011/13119] 1934 V. ANUNCIS V. ANUNCIOS A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO Ajuntament d Alcàsser Informació pública de l aprovació de la retaxació d unitats d execució R-10, R-11, R-12 i R-13. [2012/434] 1935 Ayuntamiento de Alcàsser Información pública de la aprobación de la retasación de unidades de ejecución R-10, R-11, R-12 y R-13. [2012/434] 1935 Ajuntament d Estivella Aprovació definitiva de la modificació puntual número 12 de les normes subsidiàries. [2012/406] 1937 Ayuntamiento de Estivella Aprobación definitiva de la modificación puntual número 12 de las normas subsidiarias. [2012/406] 1937 Ajuntament de Cocentaina Informació pública de la modificació puntual número 34 (redelimitació de la UE 11.3 i adequació de la xarxa viària). [2012/417] 1938 Ayuntamiento de Cocentaina Información pública de la modificación puntual número 34 (redelimitación de la UE 11.3 y adecuación de la red viaria). [2012/417] 1938 Ajuntament de Guadasséquies Informació pública de la correcció a la modificació número 1 del Pla General. [2012/323] 1939 Ayuntamiento de Guadasséquies Información pública de la corrección a la modificación número 1 del Plan General. [2012/323] 1939

5 Núm / Ajuntament de Llíria Informació pública de l aprovació inicial de la modificació puntual número 24 del Pla General d Ordenació Urbana. [2012/418] 1940 Ayuntamiento de Llíria Información pública de la aprobación inicial de la modificación puntual número 24 del Plan General de Ordenación Urbana. [2012/418] 1940 Ajuntament de Moncada Informació pública de l estudi de detall de l illa 6.b del sector NPR-2 El Puntarró. [2012/347] 1941 Ayuntamiento de Moncada Información pública del estudio de detalle de la manzana 6.b del sector NPR-2 El Puntarró. [2012/347] 1941 Ajuntament de Rafal Informació pública de l aprovació inicial de l estudi de detall per al reajustament de volums de l illa 5 del sector Residencial Sud. [2012/375] 1942 Ayuntamiento de Rafal Información pública de la aprobación inicial del estudio de detalle para el reajuste de volúmenes de la manzana 5 del sector Residencial Sur. [2012/375] 1942 Ajuntament de Sagunt Informació pública de la modificació puntual de l ordenació detallada del pla parcial del sector SUNP IV del Pla General d Ordenació Urbana de Sagunt. Expedient número 6/2010 PL. [2012/426] 1943 Ayuntamiento de Sagunto Información pública de la modificación puntual de la ordenación pormenorizada del plan parcial del sector SUNP IV del Plan General de Ordenación Urbana. Expediente número 6/2010 PL. [2012/426] 1943 Ajuntament de Santa Pola Informació pública de la modificació de l estudi de detall del polígon 3.2., unitats d actuació C i D de Gran Alacant. [2012/318] 1944 Ayuntamiento de Santa Pola Información pública de la modificación del estudio de detalle del polígono 3.2., unidades de actuación C y D de Gran Alacant. [2012/318] 1944 Ajuntament de Tuéjar Informació pública de la modificació puntual de les normes subsidiàries, número 14, sobre adscripció de sòl dotacional equipament sanitari, assistencial i social a equipament docent i educatiu. [2012/346] 1945 Ayuntamiento de Tuéjar Información pública de la modificación puntual de las normas subsidiarias, número 14, sobre adscripción de suelo dotacional equipamiento sanitario-asistencial-social a equipamiento docente-educativo. [2012/346] 1945 Informació pública de la modificació puntual número 13 de les normes subsidiàries sobre adequació dels usos permesos als que es desenvolupen a la parcel la de la Cooperativa Agrícola San Diego, en l àmbit assenyalat en els plànols adjunts (avinguda Ramón Villanueva Moreno, número 69 i carrer San Juan, números 46,48, 50, 52 i 54). [2012/344] 1946 Información pública de la modificación puntual número 13 de las normas subsidiarias sobre adecuación de los usos permitidos a los que vienen desarrollándose en la parcela de la Cooperativa Agrícola San Diego, en el ámbito señalado en los planos adjuntos (avenida Ramón Villanueva Moreno, número 69 y calle San Juan, números 46,48, 50, 52 y 54). [2012/344] 1946 Ajuntament de València Ressenya de l aprovació del programa per al desenvolupament de l actuació integrada de la unitat d execució única del sector M-5 «Drassanes-Grau» del Pla General d Ordenació Urbana. [2012/319] 1948 Ayuntamiento de Valencia Reseña de la aprobación del programa para el desarrollo de la actuación integrada de la unidad de ejecución única del sector M-5 «Atarazanas-Grao» del Plan General de Ordenaciòn Urbana. [2012/319] 1948 Ajuntament de Vinaròs Informació pública de la modificació puntual número 22 del Pla General Municipal d Ordenació Urbana. [2012/451] 1949 Ayuntamiento de Vinaròs Información pública de la modificación puntual número 22 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana. [2012/451] 1949 Informació pública de la modificació puntual número 23 del Pla General Municipal d Ordenació Urbana. [2012/453] 1950 Información pública de la modificación puntual número 23 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana. [2012/453] 1950 Informació pública de la modificació puntual número 24 del Pla General Municipal d Ordenació Urbana. [2012/454] 1951 Información pública de la modificación puntual número 24 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana. [2012/454] 1951 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS Conselleria de Justícia i Benestar Social Licitació número CNMY12/14-14/29. Subministrament per a l elaboració, emmagatzemament i distribució del paper blanc que haurà de ser entregat directament als òrgans judicials, registres civils, fiscalies, clíniques mèdic forenses, deganats i serveis comuns de la Comunitat Valenciana. [2012/311] 1952 Conselleria de Justicia y Bienestar Social Licitación número CNMY12/14-14/29. Suministro para la elaboración, almacenamiento y distribución del papel blanco que deberá ser entregado directamente a los órganos judiciales, registros civiles, fiscalías, clínicas médico-forenses, decanatos y servicios comunes de la Comunitat Valenciana. [2012/311] 1952 Conselleria de Sanitat Licitació número 504/2011. Servici de desenrotllament i implantació del sistema de gestió de la imatge mèdica digital de l Agència Valenciana de Salut. [2012/424] 1954 Conselleria de Sanidad Licitación número 504/2011. Servicio de desarrollo e implantación del sistema de gestión de la imagen médica digital de la Agència Valenciana de Salut. [2012/424] 1954 Entitat Pública de Sanejament d Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana Formalització dels contractes números 2010/GV/0038, 2010/ GV/0050 i 2010/GV/0062. [2012/459] 1956 Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana Formalización de los contratos números 2010/GV/0038, 2010/GV/0050 y 2010/GV/0062. [2012/459] 1956

6 Núm / Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) Licitació número 2/2012. Subministrament d energia elèctrica en alta tensió i l accés a xarxes de l edifici de l IMPIVA, ubicat a la plaça de l Ajuntament, número 6, de València. [2012/351] 1958 Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) Licitación número 2/2012. Suministro de energía eléctrica en alta tensión y el acceso a redes del edificio del IMPIVA, ubicado en la plaza del Ayuntamiento, número 6, de Valencia. [2012/351] 1958 Fundació d Investigació de l Hospital General Universitari de València Licitació número L-SE Servei de gestió integral de la Unitat de Comunicació de la Fundació d Investigació de l Hospital General Universitari de València i del Departament de Salut València Hospital General. [2012/338] 1960 Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de Valencia Licitación número L-SE Servicio de gestión integral de la Unidad de Comunicación de la Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de Valencia y del Departamento de Salud Valencia Hospital General. [2012/338] 1960 C) ALTRES ASSUMPTES C) OTROS ASUNTOS Conselleria d Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua Notificació per compareixença de resolució de recurs d alçada. Expedient número 3-006/2011. [2012/331] 1962 Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua Notificación por comparecencia de resolución de recurso de alzada. Expediente número 3-006/2011. [2012/331] 1962 Conselleria d Economia, Indústria i Comerç Informació pública de la sol licitud d autorització administrativa i aprovació de projecte d instal lació elèctrica. Expedient número ATLINE/2011/341/46. [2012/414] 1963 Conselleria de Economía, Industria y Comercio Información pública de la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica. Expediente número ATLINE/2011/341/46. [2012/414] 1963 Notificació del tràmit d audiència. Expedients número AFIN076/11 i altres. [2012/329] 1964 Notificación del trámite de audiencia. Expedientes número AFIN076/11 y otros. [2012/329] 1964 Conselleria de Governació Notificació en extracte dels expedients sancionadors ESSANC/12/2011/0059 i ESSANC/12/2011/0088. [2012/423] 1965 Conselleria de Gobernación Notificación en extracto de los expedientes sancionadores ESSANC/12/2011/0059 y ESSANC/12/2011/0088. [2012/423] 1965 Notificació en extracte. Expedients sancionadors número ESSANC/46/2011/0147 i ESSANC/46/2011/0311. [2012/334] 1966 Notificación en extracto. Expedientes sancionadores número ESSANC/46/2011/0147 y ESSANC/46/2011/0311. [2012/334] 1966 Notificació en extracte. Expedients sancionadors número ESSANC/46/2011/0042, ESSANC/46/2011/0048, ESSANC/46/2011/0049 i ESSANC/46/2011/0070. [2012/312] 1967 Notificación en extracto. Expedientes sancionadores número ESSANC/46/2011/0042, ESSANC/46/2011/0048, ESSANC/46/2011/0049 y ESSANC/46/2011/0070. [2012/312] 1967 Notificació de l acord d iniciació de procediment sancionador. Expedient número ESSANC/46/2011/0254. [2012/314] 1968 Notificación del acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador. Expediente número ESSANC/46/2011/0254. [2012/314] 1968 Conselleria de Justícia i Benestar Social Notificació de resolució en matèria de renda garantida de ciutadania. Expedient número 3TAMN070/R2846/2009 i altres. [2012/412] 1969 Conselleria de Justicia y Bienestar Social Notificación de resolución en materia de renta garantizada de ciudadanía. Expediente número 3TAMN070/R2846/2009 y otros. [2012/412] 1969 Notificació de requerimients de documentació per a la instrucció d expedients de prestació de Renda Garantida de Ciutadania. Expedient número 3TC/MN080/R0325/2011 i altres. [2012/337] 1972 Notificación de requerimientos de documentación para la instrucción de expedientes de prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía. Expediente número 3TC/MN080/ R0325/2011 y otros. [2012/337] 1972 Notificació de les resolucions d arxiu en matèria de Renda Garantida de Ciutadania. Expedient número 3TA7MN070/ R0328/2009 i altres. [2012/339] 1974 Notificación de resoluciones de archivo en materia de renta garantizada de ciudadanía. Expediente número 3TA/MN070/ R0328/2009 y otros. [2012/339] 1974 Notificació de resolucions d arxivament en matèria de renda garantida de ciutadania. Expedient número 3TA/MN070/ R1557/2009 i altres. [2012/340] 1976 Notificación de resoluciones de archivo en materia de renta garantizada de ciudadanía. Expediente número 3TA/MN070/ R1557/2009 y otros. [2012/340] 1976 Notificació de resolucions en matèria d acolliment familiar. Expedient número ASC 347/2008 i altres. [2012/342] 1978 Notificación de resoluciones en materia de acogimiento familiar. Expediente número ASC 347/2008 y otros. [2012/342] 1978 Conselleria de Sanitat Notificació d arxivament d autoritzacions sanitàries i inscripció en el Registre General Sanitari d Empreses Alimentàries i Aliments. Expedient número AZ-423/2010 i altres. [2012/390] 1981 Conselleria de Sanidad Notificación de archivo de autorizaciones sanitarias e inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. Expediente número AZ-423/20010 y otros. [2012/390] 1981 Notificació de caducitat d autoritzacions sanitàries i inscripció en el Registre General Sanitari d Empreses Alimen- Notificación de caducidad de autorizaciones sanitarias e inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Ali-

7 Núm / tàries i Aliments. Expedient número CS-382/2009 i altres. [2012/392] 1982 mentarias y Alimentos. Expediente número CS-382/2009 y otros. [2012/392] 1982 Notificació d anul lació d autoritzacions sanitàries i inscripció en el Registre General Sanitari d Empreses Alimentàries i Aliments. Expedient número GA-665/2010 i altres. [2012/395] 1983 Notificación de anulación de autorizaciones sanitarias e inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. Expediente número GA-665/2010 y otros. [2012/395] 1983 Conselleria d Hisenda i Administració Pública Informació pública sobre la pèrdua de l original de la carta de pagament de la fiança número M60. [2012/345] 1984 Conselleria de Hacienda y Administración Pública Información pública sobre la pérdida del original de la carta de pago de la fianza número M60. [2012/345] 1984 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València Notificació del laude arbitral dictat en el procediment número 6/2011 i instat davant la Cort d Arbitratge i Mediació de Valencia. [2012/322] 1985 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia Notificación del laudo arbitral dictado en el procedimiento número 6/2011 e instado ante la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia. [2012/322] 1985 Notificació del laude arbitral dictat en el procediment número 20/2011 i instat davant la Cort d Arbitratge i Mediació de València. [2012/320] 1986 Notificación del laudo arbitral dictado en el procedimiento número 20/2011 e instado ante la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia. [2012/320] 1986 Notificació del laude arbitral dictat en el procediment número 8/2011 i instat davant la Cort d Arbitratge i Mediació de València. [2012/321] 1987 Notificación del laudo arbitral dictado en el procedimiento número 8/2011 e instado ante la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia. [2012/321] 1987 Aguas de Valencia, SA Informació pública de la modificació de les tarifes de manteniment de comptadors a Godella. [2012/364] 1988 Aguas de Valencia, SA Información pública de la modificación de tarifas de conservación de contadores en Godella. [2012/364] 1988 Informació pública de la modificació de les tarifes de manteniment de comptadors a Manises. [2012/365] 1989 Información pública de la modificación de tarifas de conservación de contadores en Manises. [2012/365] 1989 Informació pública de la modificació de les tarifes de manteniment de comptadors a Paterna (Terramelar i polígon Ademús). [2012/369] 1990 Información pública de la modificación de tarifas de conservación de contadores en Paterna (Terramelar y polígono Ademuz). [2012/369] 1990 Informació pública de la modificació de les tarifes de manteniment de comptadors al polígon l Oliveral (Riba-roja de Túria). [2012/370] 1991 Información pública de la modificación de tarifas de conservación de contadores en polígono Oliveral (Riba-roja de Túria). [2012/370] 1991 Informació pública de la modificació de les tarifes de manteniment de comptadors a Rocafort. [2012/371] 1992 Información pública de la modificación de tarifas de conservación de contadores en Rocafort. [2012/371] 1992 Informació pública de la modificació de les tarifes de manteniment de comptadors a Tavernes Blanques. [2012/373] 1993 Información pública de la modificación de tarifas de conservación de contadores en Tavernes Blanques. [2012/373] 1993 Informació pública de la modificació de les tarifes de manteniment de comptadors a barri de la Llum i polígon Mare de Déu de la Salut (Xirivella). [2012/374] 1994 Información pública de la modificación de tarifas de conservación de contadores en barrio de La Luz y polígono Virgen de la Salud (Xirivella). [2012/374] 1994 Informació pública de la modificació de tarifa de manteniment de comptadors a Burjassot. [2012/398] 1995 Información pública de la modificación de tarifa de conservación de contadores en Burjassot. [2012/398] 1995 Informació pública de la modificació de la tarifa de manteniment de comptadors a Náquera poble. [2012/402] 1996 Información pública de la modificación de tarifa de conservación de contadores en Náquera pueblo. [2012/402] 1996 Informació pública de la modificació de la tarifa de manteniment de comptadors a Rafelbunyol. [2012/403] 1997 Información pública de la modificación de tarifa de conservación de contadores en Rafelbuñol. [2012/403] 1997 Informació pública de la modificació de les tarifes de manteniment de comptadors al polígon industrial Rafelbunyol. [2012/404] 1998 Información pública de la modificación de tarifas de conservación de contadores en el polígono industrial Rafelbunyol. [2012/404] 1998 Aigües i Sanejament d Elx, SA Informació pública de modificació de tarifa de subministrament d aigua potable aplicable al municipi d Elx (nubli urbà). [2012/431] 1999 Aigües i Sanejament d Elx, SA Información pública de modificación de tarifa de suministro de agua potable aplicable en el municipio de Elche (casco urbano). [2012/431] 1999 Aquagest Levante, SA Informació pública de tarifes d aigua potable aplicables al municipi d Aigües. [2012/429] 2001 Aquagest Levante, SA Información pública de tarifas de agua potable aplicables en el municipio de Aigües. [2012/429] 2001

8 Núm / Empresa General Valenciana del Agua, SA (EGEVASA) Informació pública de la modificació de la tarifa de subministrament domiciliari d aigua potable i conservació de comptadors a Enguera. [2012/306] 2002 Empresa General Valenciana del Agua, SA (EGEVASA) Información pública de la modificación de la tarifa de suministro domiciliario de agua potable y conservación de contadores en Enguera. [2012/306] 2002 Correcció d errades de la informació pública de la modificació de la tarifa de subministrament domiciliari d aigua potable i conservació de comptadors a Albalat dels Tarongers. [2012/509] 2003 Corrección de errores de la información pública de la modificación de la tarifa de suministro domiciliario de agua potable y conservación de contadores en Albalat dels Tarongers. [2012/509] 2003 Francisco Moltó Benimeli, SL Informació pública de la modificació de tarifes de subministrament d aigua a la població de Daimús (platja). [2012/384] 2004 Francisco Moltó Benimeli, SL Información pública de la modificación de tarifas de suministro de agua en la población de Daimús (playa). [2012/384] 2004 Omnium Ibérico, SA Informació pública de la modificació de les tarifes de manteniment de comptadors a Paiporta. [2012/368] 2005 Omnium Ibérico, SA Información pública de la modificación de tarifas de conservación de contadores en Paiporta. [2012/368] 2005 Informació pública de la modificació de les tarifes de manteniment de comptadors a Sedaví. [2012/372] 2006 Información pública de la modificación de tarifas de conservación de contadores en Sedaví. [2012/372] 2006 Informació pública de la modificació de les tarifes de manteniment de comptadors a la Cañada. [2012/387] 2007 Información pública de la modificación de tarifas de conservación de contadores en La Cañada. [2012/387] 2007 Informació pública de la modificació de les tarifes de manteniment de comptadors a Bonrepòs i Mirambell. [2012/393] 2008 Información pública de la modificación de tarifas de conservación de contadores en Bonrepòs i Mirambell. [2012/393] 2008 Informació pública de la modificació de les tarifes de manteniment de comptadors a Massalfassar i polígon industrial Mediterrani. [2012/399] 2009 Información pública de la modificación de tarifas de conservación de contadores en Massalfassar y polígono industrial Mediterráneo. [2012/399] 2009 Informació pública de la modificació de tarifa de manteniment de comptadors a la Pobla de Farnals i platja. [2012/408] 2010 Información pública de la modificación de tarifa de conservación de contadores en La Pobla de Farnals y playa. [2012/408] 2010 Informació pública de la modificació de tarifa de conservació de comptadors a Soto Camarena. [2012/410] 2011 Información pública de la modificación de tarifa de conservación de contadores en Soto Camarena. [2012/410] 2011 Informació pública de la modificació de les tarifes de manteniment de comptadors a Almàssera. [2012/358] 2012 Información pública de la modificación de tarifas de conservación de contadores en Almàssera. [2012/358] 2012 Informació pública de la modificació de les tarifes de manteniment de comptadors a Almussafes, polígon industrial Juan Carlos I. [2012/360] 2013 Información pública de la modificación de tarifas de conservación de contadores en Almussafes, polígono industrial Juan Carlos I. [2012/360] 2013 Informació pública de la modificació de les tarifes de manteniment de comptadors al barri del Crist. [2012/362] 2014 Información pública de la modificación de tarifas de conservación de contadores en el barrio del Cristo. [2012/362] 2014 Informació pública de la modificació de les tarifes de manteniment de comptadors a Meliana. [2012/366] 2015 Información pública de la modificación de tarifas de conservación de contadores en Meliana. [2012/366] 2015 Servicios Deportivos Tres Aigües, Cooperativa Valenciana Informació pública de l acord de dissolució i nomenament de liquidadors de la societat. [2012/230] 2016 Servicios Deportivos Tres Aigües, Cooperativa Valenciana Información pública del acuerdo de disolución y nombramiento de liquidadores de la sociedad. [2012/230] 2016

9 Conselleria de Presidència CORRECCIÓ d errades del Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (pime) de la Comunitat Valenciana. [2012/495] Conselleria de Presidencia CORRECCIÓN de errores del Decreto Ley 2/2012, de 13 de enero, del Consell, de medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y a los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas empresas (pyme) de la Comunitat Valenciana. [2012/495] S ha advertit una errada en la disposició final tercera, apartat 4, del Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (pime) de la Comunitat Valenciana, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6692, de 16 de gener de 2012, i es procedix a la correcció en els termes següents: On diu: «Tercera. Modificació de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental [...] 4. Es modifiquen els articles 63 i 64 del títol IV, així com el 65 del títol V «Règim de la comunicació ambiental», i se suprimix l article 65 bis, tots estos de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, i que queda amb la redacció següent:»; Ha de dir: «Tercera. Modificació de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental [...] 4. Es modifiquen els articles 63 i 64 del títol IV, així com el 65 del títol V «Règim de la comunicació ambiental», tots estos de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, i que queda amb la redacció següent:». Advertido error en la disposición final tercera, apartado 4, del Decreto Ley 2/2012, de 13 de enero, del Consell, de medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y a los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas empresas (pyme) de la Comunitat Valenciana, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6692, de 16 de enero de 2012, se procede a su corrección en los siguientes términos: Donde dice: «Tercera. Modificación de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental [...] 4. Se modifican los artículos 63 y 64 del título IV, así como el 65 del título V «Régimen de la comunicación ambiental», y se suprime el artículo 65 bis, todos ellos de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, quedando con la siguiente redacción:»; Debe decir: «Tercera. Modificación de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental [...] 4. Se modifican los artículos 63 y 64 del título IV, así como el 65 del título V «Régimen de la comunicación ambiental», todos ellos de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, quedando con la siguiente redacción:».

10 Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 2/2012, de 13 de gener, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es deroguen les ordes 21/2010 i 22/2010, de la Conselleria d Infraestructures i Transport, per les quals es creen les àrees de prestació conjunta de la Vall de Cofrentes-Ayora i la comarca de Requena-Utiel. [2012/452] Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ORDEN 2/2012, de 13 de enero, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se derogan las ordenes 21/2010 y 22/2010, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se crean las áreas de prestación conjunta del Valle de Cofrentes- Ayora y la comarca de Requena-Utiel. [2012/452] Les ordes 21/2010 i 22/2010, de la Conselleria d Infraestructures i Transport, van crear, respectivament, les àrees de prestació conjunta de la Vall de Cofrentes-Vall d Ayora i de la comarca de Requena-Utiel. La Llei 6/2011, de l 1 d abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, atribuïx les competències en matèria de servici de taxi de la Generalitat a l Agència Valenciana de Mobilitat, corresponentli, entre altres, l exercici de les competències administratives en relació amb el servici de taxi, l establiment de la seua normativa i la determinació en cada àmbit i circumstància del nombre màxim d autoritzacions. A causa de la necessitat d aprofundir en el procés d integració del servici en els territoris que comprenen les comarques de la Vall de Cofrentes-Vall d Ayora i la comarca de Requena-Utiel, s ha considerat oportú la unificació de les dos àrees de prestació conjunta, així com la incorporació del municipi de Siete Aguas a la nova àrea, ateses les interaccions existents. En este sentit, s ha iniciat la tramitació de la resolució de la presidenta de l Agència Valenciana de Mobilitat, per la qual es crea l Àrea de Prestació Conjunta del Taxi de Requena-Utiel/ Vall de Cofrentes-Ayora, que engloba tot l àmbit abans dit, la qual cosa comporta la necessitat de derogació de les ordes corresponents que van crear individualment els dos àmbits ara unificats. Per tot això, de conformitat amb el que establix l article 44 de la Llei de Mobilitat de la Comunitat Valenciana i el seu disposició transitòria tercera, en relació amb el Decret 18/1985, de 23 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, i en exercici de les competències atribuïdes per l article 4 de l esmentada llei, ORDENE Article únic. Derogació Derogar les ordes 21/2010 i 22/2010, de la Conselleria d Infraestructures i Transport, per les quals es creen les àrees de prestació conjunta de la Vall de Cofrentes-Ayora y de la comarca de Requena-Utiel. DISPOSICIÓ FINAL Única. Entrada en vigor La present resolució entrarà en vigor l endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. València, 13 de gener de 2012 La consellera d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, ISABEL BONIG TRIGUEROS Las órdenes 21/2010 y 22/2010, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, crearon, respectivamente, las áreas de prestación conjunta de Valle de Cofrentes-Valle de Ayora y de la Comarca de Requena- Utiel. La Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunitat Valenciana, atribuye las competencias en materia de servicio de taxi de la Generalitat a la Agencia Valenciana de Movilidad, correspondiéndole entre otras el ejercicio de las competencias administrativas en relación con el servicio de taxi, el establecimiento de su normativa y la determinación en cada ámbito y circunstancia del número máximo de autorizaciones. Debido a la necesidad de profundizar en el proceso de integración del servicio en los territorios que comprenden las comarcas del Valle de Cofrentes-Valle de Ayora y la comarca de Requena-Utiel, se ha considerado oportuno la unificación de las dos áreas de prestación conjunta, así como la incorporación del municipio de Siete Aguas a la nueva área, dada las interacciones existentes. En este sentido, se ha iniciado la tramitación de la resolución de la presidenta de la Agencia Valenciana de Movilidad por la que se crea el Área de Prestación Conjunta del Taxi de Requena-Utiel/Valle de Cofrentes-Ayora, que engloba todo el ámbito antedicho, lo que comporta la necesidad de derogación de las ordenes correspondientes que crearon individualmente los dos ámbitos ahora unificados. Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Movilidad de la Comunitat Valenciana y su disposición transitoria tercera en relación con el Decreto 18/1985, de 23 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 4 de la misma Ley, ORDENO Artículo único. Derogación Derogar las órdenes 21/2010 y 22/2010, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por las que se crean las áreas de prestación conjunta del Valle de Cofrentes-Ayora y de la comarca de Requena- Utiel. DISPOSICION FINAL Única. Entrada en vigor La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 13 de enero de 2012 La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, ISABEL BONIG TRIGUEROS

11 Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 12 de gener de 2012, de la Universitat Miguel Hernández d Elx, per la qual s acorda l aprovació definitiva del pressupost d aquesta Universitat per al 2012 i les seues normes d execució i funcionament (28/12). [2012/413] Universidad Miguel Hernández de Elche RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2012, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se acuerda la aprobación definitiva del presupuesto de esta Universidad para 2012 y sus normas de ejecución y funcionamiento (28/12). [2012/413] El Consell de Social de la Universitat Miguel Hernández d Elx, en la sessió de 19 de desembre de 2011, va acordar l aprovació definitiva del pressupost d aquesta Universitat per al 2012, i les seues normes d execució i funcionament, en compliment de l article 123 dels Estatuts d aquesta Universitat i de l article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d Universitats (BOE de 24 de desembre de 2001), modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d abril, d Universitats (BOE de 13 d abril de 2007). Per tant, i per complir l establit a l article 81.2 de la Llei Orgànica 6/2001, fent ús de les facultats que tinc atribuïdes, resolc: Fer públic en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana l aprovació del pressupost d aquesta Universitat per al 2012, juntament amb les seues normes d execució i funcionament, així com tots els documents que integren el seu expedient, el resum del qual per capítols figura en l annex de la present resolució. Elx, 12 de gener de El rector: Jesús Tadeo Pastor Ciurana. ANNEX Estats de despeses i ingressos per capítols del pressupost per a l exercici 2012 El Consejo de Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en sesión de 19 de diciembre de 2011, acordó la aprobación definitiva del presupuesto de esta Universidad para 2012, y sus normas de ejecución y funcionamiento, en cumplimiento del artículo 123 de los estatutos de esta Universidad y del artículo 14.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre de 2001), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades (BOE de 13 de abril de 2007). Por tanto, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 81.2 de la Ley Orgánica 6/2001, en uso de las facultades que me están atribuidas, resuelvo: Hacer público en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la aprobación del presupuesto de esta Universidad para 2012, junto con sus normas de ejecución y funcionamiento, así como cuantos documentos integran su expediente, cuyo resumen por capítulos figura en el anexo de la presente resolución. Elche, 12 de enero de El rector: Jesús Tadeo Pastor Ciurana. ANEXO Estados de gastos e ingresos por capítulos del presupuesto para el ejercicio 2012 Pressupost d ingressos Pressupost inicial 2012 Capítol 3: Taxes, preus públics i altres ingressos ,00 capítol 4: Transferències corrents ,00 Capítol 5: Ingressos patrimonials ,00 Capítol 7: Transferències de capital ,00 Total ingressos ,00 Presupuesto de ingresos Presupuesto inicial 2012 Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos ,00 capítulo 4: Transferencias corrientes ,00 Capítulo 5: Ingresos patrimoniales ,00 Capítulo 7: Transferencias de capital ,00 Total ingresos ,00 Pressupost de gastos Pressupost inicial 2012 Capítol 1: Despeses de personal ,00 Capítol 2: Compra de béns i gastos de funcionament ,00 Capítol 3: Despeses financeres ,00 Capítol 4: Transferències corrents ,00 Capítol 6: Inversions reals ,00 Capítol 9: Amortització del capital de préstecs ,00 Totals despeses ,00 Presupuesto de gastos Presupuesto inicial 2012 Capítulo 1: Gastos de personal ,00 Capítulo 2: Compra de bienes y gastos de funcionamiento ,00 Capítulo 3: Gastos financieros ,00 Capítulo 4: Transferencias corrientes ,00 Capítulo 6: Inversiones reales ,00 Capítulo 9: Amortización del capital de préstamos ,00 Total gastos ,00

12 Centre d Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Rares ACORD de la comissió permanent de 22 de novembre de 2011, de creació de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública del Centre d Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Rares. [2012/427] Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras ACUERDO de la comisión permanente de 22 de noviembre de 2011, de creación de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. [2012/427] Acord de la comissió permanent de 22 de novembre de 2011, de creació de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública del Centre d Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Rares. L article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), estableix que la creació, la modificació o la supressió de fitxers de les administracions públiques haurà d efectuar-se per mitjà d una disposició general publicada en el Boletín Oficial del Estado o diari oficial corresponent. El Centre d Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Rares (d ara en avant CIBERER) és un consorci del sector públic estatal amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins, d acord amb el que establix l Orde Ministerial SCO/806/2006, de 13 de març, així com la seua normativa especifica recull en els estatuts propis del CIBERER, de 14 de maig de La comissió permanent és l òrgan competent per a autoritzar la creació de fitxers de dades de caràcter personal i la seua inscripció en el registre de l Agència Espanyola de Protecció de Dades. En virtut d això, i de conformitat amb el que disposa l article 20 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, la comissió permanent del CIBE- RER, en la reunió celebrada el dia 22 de novembre de 2011, acorda l aprovació de la disposició de creació de fitxers de titularitat pública que contenen dades de caràcter personal i el responsable del qual és el Centre d Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Rares, en els termes següents: Article 1 Es crea el fitxer de dades de caràcter personal de titularitat pública de responsabilitat del CIBERER que s assenyala en l annex I d esta disposició i que haurà d adequar-se als termes i les condicions previstos en l article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i les disposicions de desplegament, en particular a les prescripcions establides en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Article 2 El CIBERER, com a responsable del fitxer i dels tractaments, haurà d adoptar les mesures necessàries per a garantir que les dades de caràcter personal que hi existixen, s usen per a les finalitats i funcions de dret públic que té encomanades, en relació amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Article 3 Les persones afectades podran exercir els drets d accés, rectificació, oposició i cancel lació, davant de l Oficina de Gestió del CIBERER, al carrer Álvaro de Bazán, número 10, València. DISPOSICIONS FINALS Primera Esta disposició es trametrà a l Agència Espanyola de Protecció de Dades, d acord amb el que disposa l article 39.2.a de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), que disposa que seran objecte d inscripció en el Registre General de Protecció de Dades els fitxers dels quals siguen titulars les administracions públiques. Així mateix, i en l article 55 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre de 2007, que desenrotlla determinats aspectes de la Llei Orgànica 15/1999, s assenyala que tot fitxer de dades de caràcter personal de titularitat pública serà notificat a Acuerdo de la comisión permanente de 22 de noviembre de 2011, de creación de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), establece que la creación, modificación o supresión de ficheros de las administraciones públicas deberá efectuarse por medio de una disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente. El Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (en adelante CIBERER) es un consorcio del sector público estatal con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, conforme a lo establecido en la Orden Ministerial SCO/806/2006, de 13 de marzo, así como su normativa especifica recogida en los estatutos propios del CIBERER, de 14 de mayo de La comisión permanente es el órgano competente para autorizar la creación de ficheros de datos de carácter personal y su inscripción en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos. En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, la comisión permanente del CIBE- RER, en reunión celebrada el día 22 de noviembre de 2011, acuerda la aprobación de la disposición de creación de ficheros de titularidad pública que contienen datos de carácter personal y cuyo responsable es el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, en los siguientes términos: Artículo 1 Se crea el fichero de datos de carácter personal de titularidad pública de responsabilidad del CIBERER que se relaciona en el anexo I de la presente disposición y que deberá adecuarse a los términos y condiciones previstos en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y disposiciones de desarrollo, en particular a las prescripciones establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Artículo 2 El CIBERER, como responsable del fichero y tratamientos, deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que los datos de carácter personal existentes en el mismo se usan para las finalidades y funciones de derecho público que tiene encomendadas, en relación con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Artículo 3 Las personas afectadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, ante la Oficina de Gestión del CIBE- RER, en calle Álvaro de Bazán, número 10, Valencia. DISPOSICIONES FINALES Primera De la presente disposición se dará traslado a la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.2.a de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD), que dispone que serán objeto de inscripción en el Registro General de Protección de Datos los ficheros de los cuales sean titulares las administraciones públicas. Asimismo, y en el artículo 55 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre de 2007, que desarrolla determinados aspectos de la Ley Orgánica 15/1999, se señala que todo fichero de datos de carácter personal de titularidad pública

13 l Agència Espanyola de Protecció de Dades per l òrgan competent de l administració responsable del fitxer per a la inscripció corresponent en el Registre General de Protecció de Dades, en el termini de 30 dies des de la publicació de la seua norma o acord de creació en el diari oficial corresponent. Segona Esta disposició entrarà en vigor l endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. será notificado a la Agencia Española de Protección de Datos por el órgano competente de la administración responsable del fichero para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, en el plazo de 30 días desde la publicación de su norma o acuerdo de creación en el diario oficial correspondiente. Segunda La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. ANNEX I Fitxer de consultes 1. Denominació del fitxer: Fitxer de consultes. 2. Òrgan davant el qual poden exercitar-se els drets d accés, rectificació i cancel lació, quan procedisca: Oficina de Gestió del CIBERER, al carrer Álvaro de Bazán, número 10, València. 3. Caràcter informatitzat o manual estructurat del fitxer: automatitzat. 4. Mesures de seguretat: nivell alt. 5. Tipus de dades de caràcter personal que s inclouran en el fitxer: 5.1. Dades especialment protegides: salut Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, correu electrònic. 6. Descripció detallada de la finalitat del fitxer i els usos previstos: disposar d un registre de consultes sobre malalties rares plantejades al CIBERER per persones externes, a fi d actuar com a mediador entre el consultant i els facultatius que resoldran les consultes, i fer-ne un seguiment. 7. Persones o col lectius sobre els quals es pretén obtindre dades o que resulten obligats a subministrar-les: persones que realitzen consultes sobre malalties rares. 8. Procedència o procediment de recollida de dades: l interessat mateix o el seu representant legal. 9. Òrgans i entitats destinataris de les cessions previstes: membres de la comunitat científica. València, 22 de novembre de La gerent: Verónica García Martínez. ANEXO I Fichero de consultas 1. Denominación del fichero: Fichero de consultas. 2. Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación y cancelación, cuando proceda: Oficina de Gestión del CIBERER, en calle Álvaro de Bazán, número 10, Valencia. 3. Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: automatizado. 4. Medidas de seguridad: nivel alto. 5. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero: 5.1. Datos especialmente protegidos: salud Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, correo electrónico. 6. Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: disponer de un registro de consultas sobre enfermedades raras planteadas al CIBERER por personas externas, con el fin de actuar como mediador entre el consultante y los facultativos que resolverán las consultas, y hacer un seguimiento de las mismas. 7. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados a suministrarlos: personas que realizan consultas sobre enfermedades raras. 8. Procedencia o procedimiento de recogida de datos: el propio interesado o su representante legal. 9. Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas: miembros de la comunidad científica. Valencia, 22 de noviembre de La gerente: Verónica García Martínez.

14 Universitat de València RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2012, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça de personal tècnic de suport d aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Prometeu per a grups d investigació d Excel lència de la Conselleria d Educació, UV-CI ». [2012/310] Universitat de València RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2012, de la Universitat de València, por la que se hace la oferta pública de una plaza de personal técnico de apoyo de este organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Prometeu per a grups d investigació d Excel lència de la Conselleria d Educació, UV-CI ». [2012/310] El Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li confereix l article 20, en relació amb l article 2.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d Universitats, resol: Fer l oferta pública d una plaça de personal tècnic de suport d acord amb les bases següents: Primera. Requisits generals dels aspirants 1.1. Tenir nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d un país membre o ser de qualsevol dels estats a què, en virtut de tractats internacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta està definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea. També s hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la que s ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtinga l adjudicació del lloc de treball ofert haurà d acreditar almenys el permís de treball i de residència al moment de la contractació Tenir complerts 16 anys el dia en què acaba el termini de presentació de sol licituds Estar en possessió de la titulació acadèmica que figura en l annex I o complir les condicions per obtenir-la en la data en què acaba el termini de presentació d instàncies. En el cas de titulacions obtingudes a l estranger, cal tenir la credencial que n acredite l homologació o la credencial de reconeixement per a l exercici de professions regulades en virtut del Reial Decret 1665/1991, de 25 d octubre No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l exercici de les corresponents funcions No estar inhabilitat per a l exercici de funcions públiques, o no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració o treball públic. En el cas d aspirants la nacionalitat dels quals no siga l espanyola, hauran d acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, en el seu estat, l accés a la funció pública o, si no en tenen, còpia de la sol licitud d emissió, sense perjudici de declaració jurada per part de la persona interessada. Tots aquests requisits s han de tenir en el moment en què acaba el termini de presentació de sol licituds i s han de mantenir durant el procés selectiu. Segona. Sol licituds 2.1. Les persones interessades que reunisquen els requisits generals i els que s assenyalen en l annex I, han de presentar la sol licitud, juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al legats, adreçada a Soledad Gandia Franco, directora del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica, Facultat de Física de la Universitat de València, Doctor Moliner, 50, Burjassot (València), al Registre de la Gerència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, baixos, València), a través de qualsevol altre registre auxiliar dels centres universitaris o per qualsevol dels procediments establerts en l article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Les instàncies presentades a les oficines de correus han de complir el procediment establert en l article del Reglament dels Serveis de Correus Com a instància, es farà servir el model que facilita el Servei de Recursos Humans i Personal d Administració i Serveis (RRHH-PAS) de la Universitat de València a les seues dependències de l avinguda Blasco Ibáñez, 13, València; n hi ha una còpia en la pàgina web <http:// El Rectorat de la Universitat de València, haciendo uso de las atribuciones que le atribuye el artículo 20, en relación con el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, resuelve: Hacer oferta pública de una plaza de personal técnico de apoyo de acuerdo con las siguientes bases. Primera. Requisitos generales de los aspirantes 1.1. Tener nacionalidad española o, tener la nacionalidad de un país miembro o ser de cualquiera de los estados en los que, en virtud de tratados internacionales establecidos por la Unión Europea y ratificados por España, sea aplicable la libre circulación de trabajadores, en los términos en que dicha legislación está definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Así mismo, se podrán presentar aspirantes con nacionalidad diferente a la mencionada anteriormente y únicamente será necesario cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente. Quien obtenga la adjudicación del puesto de trabajo ofertado deberá acreditar al menos el permiso de trabajo y de residencia, en el momento de la contratación Tener cumplidos 16 años el día en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes Poseer la titulación académica que figura en el anexo I o estar en condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de instancias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá tener la credencial que acredite su homologación o la credencial de reconocimiento para el ejercicio profesional regulado en virtud del Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el ejercicio de las correspondientes funciones No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, o no haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquier administración o trabajo público. En el caso de aspirantes de nacionalidad no española, deberán acreditar, igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impide en su caso, el acceso a la función pública o, en defecto, copia de la solicitud de emisión, sin perjuicio de declaración jurada por parte de los interesados. Todos estos requisitos deberán reunirse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el proceso selectivo. Segunda. Solicitudes 2.1. Las personas interesadas que reúnan los requisitos generales y los señalados en el anexo I deberán presentar la solicitud, junto con el currículo y los documentos que acrediten los méritos alegados, dirigida a Soledad Gandia Franco, directora del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica, Facultat de Física de la Universitat de València, avenida Doctor Moliner, 50, Burjassot (València), en el Registre de la Gerència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, bajo, Valencia), a través de cualquier otro registro auxiliar de los centros universitarios o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Las instancias presentadas en las oficinas de Correos deben cumplir con el procedimiento establecido en el artículo del Reglamento de Servicios de Correos Como instancia, se utilizará el modelo que facilita el Servei de Recursos Humans del Personal d Administració i Serveis (RRHH-PAS) de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, Valencia). También habrá una copia en la página web <http://www.uv.es/pasinvest>.

15 2.3. El termini de presentació de les instàncies és de 10 dies naturals a partir de l endemà de la publicació d aquesta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) Per Resolució del rector de 14 de gener de 2005, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia 14 de març de 2005, els dissabtes no es consideren hàbils a efectes de terminis dels procediments administratius, de manera que si un termini finalitza en dissabte, aquest s ha d entendre prorrogat al primer dia hàbil següent. Tercera. Documentació que cal presentar Juntament amb la sol licitud, les persones interessades han de presentar la documentació següent: 3.1. Fotocòpia del document nacional d identitat, o fotocòpia del NIE Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d haver abonat els drets d expedició. En cas de titulacions estrangeres, caldrà acreditar l homologació corresponent Curriculum vitae, amb acreditació dels mèrits mitjançant documents fotocopiats. No cal la compulsa d aquests documents acreditatius; n hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada sobre l autenticitat dels documents i sobre les dades que figuren en la instància. En qualsevol moment, però, la comissió o la Universitat pot demanar als aspirants que acrediten la veracitat de les circumstàncies i els documents aportats que hagen estat objecte de valoració Tres mesos després d haver acabat el procés de selecció i quan haja estat publicada la proposta de contractació en la pàgina web <http:// les persones interessades podran sol licitar la devolució dels currículums al Departament de Física de la Terra i Termodinàmica, Facultat de Física de la Universitat de València. Transcorreguts sis mesos, els currículums que resten en aquest Servei seran destruïts d ofici. Quarta. Sistema selectiu 4.1. El sistema selectiu consisteix en la valoració del currículum dels aspirants per la comissió avaluadora que figura en l annex IV, els quals seran valorats per aquesta d acord amb el barem que figura en l annex III. Els mèrits al legats en el currículum que no s hagen justificat documentalment en el termini de presentació d instàncies, no seran tinguts en compte en la resolució del concurs La comissió pot, si ho considera, realitzar una entrevista als aspirants. El nombre d aquells que passen a la fase d entrevista, que serà eliminatòria, es determinarà per criteri de la comissió avaluadora Acabat el procediment selectiu, es farà pública la baremació dels aspirants, la proposta de contractació i la resolució al tauler d anuncis del Servei de Recursos Humans i Personal d Administració i de Serveis (RRHH-PAS) i en la pàgina web <http://www.uv.es/pasinvest> D aquesta convocatòria es pot establir que els aspirants que s hi presenten constituïsquen una borsa de treball La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de selecció si, valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada l entrevista, el perfil dels candidats millor puntuats no s ajusta totalment al perfil de la plaça i a les necessitats del projecte. Cinquena. Comissió avaluadora 5.1. La comissió avaluadora és la que figura en l annex IV d aquesta convocatòria Els membres d aquesta comissió s han d abstenir d intervenir quan es troben en alguna circumstància de les que fixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. El president o presidenta de la comissió pot demanar als seus membres una declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies que estableixen els articles esmentats La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir en l aplicació d aquestes normes, i allò que calga fer en els casos no fixats El plazo de presentación de las instancias será de 10 días naturales a partir del siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) Por la Resolución del rector de 14 de enero de 2005, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 14 de marzo de 2005, los sábados no se consideran días hábiles a efectos de plazos de los procedimientos administrativos, de manera que si un término marcado acaba en sábado, este se debe entender prorrogado al primer día hábil siguiente. Tercera. Documentación que se debe presentar Junto con la solicitud, las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación: 3.1. Fotocopia del documento nacional de identidad, o fotocopia del NIE Fotocopia del título académico o resguardo de haber abonado los derechos de expedición. En caso de titulaciones extranjeras, será necesario acreditar la homologación correspondiente Currículum vítae, que acredite los méritos con documentos fotocopiados. No es necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados; siendo suficiente la declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que en cualquier momento la comisión o la universidad pueda requerir a los aspirantes para que acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados, que hayan sido objeto de valoración Tres meses después que haya finalizado el proceso de selección y se publique la propuesta de contratación en la página web <http:// los interesados podrán solicitar la devolución de los currículum vítae al Departament de Física de la Terra i Termodinàmica, Facultat de Física de la Universitat de València. Transcurridos seis meses, los currículos que queden en este servicio serán destruidos. Cuarta. Sistema selectivo 4.1. El sistema selectivo consistirá en la valoración del currículo de los aspirantes por la comisión evaluadora que figura en el anexo IV, los cuales serán valorados por ésta, de acuerdo con el baremo que figura en el anexo III. Los méritos alegados en el currículo que no se hayan justificado documentalmente en el plazo de presentación de instancias, no serán tenidos en cuenta en la resolución del concurso La comisión puede, de considerarlo oportuno, realizar una entrevista a los aspirantes. El número de aquellos que pasen a la fase de entrevista, que será eliminatoria, se determinará por criterio de la comisión evaluadora Finalizado el proceso selectivo, se publicará la baremación de los aspirantes, la propuesta de contratación y la resolución en el tablón de anuncios del Servei de Recursos Humans i Personal d Administració i Serveis (RRHH-PAS) y en la página web <http://www.uv.es/pasinvest> De esta convocatoria se podría establecer que los participantes de la misma constituyan una bolsa de trabajo La comisión evaluadora podrá declarar desierto el procedimiento de selección en caso de que valorados los méritos y, en su caso, realizada la entrevista, el perfil de los candidatos mejor puntuados no se ajusta en su totalidad al perfil de la plaza y a las necesidades del proyecto. Quinta. Comisión evaluadora 5.1. La comisión evaluadora es la que figura en el anexo IV de esta convocatoria Los miembros de esta comisión deberán abstenerse de intervenir cuando se encuentren en alguna circunstancia de las fijadas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La presidencia podrá solicitar a los miembros de la comisión una declaración expresa de no encontrarse en las circunstancias establecidas en los artículos mencionados La comisión resolverá todas las dudas que puedan surgir en la aplicación de estas normas, y todo aquello que se deba hacer en los casos no previstos.

16 5.4. El procediment d actuació de la comissió s ha d ajustar en cada moment a allò que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu al Departament de Física de la Terra i Termodinàmica, Facultat de Física de la Universitat de València. Sisena. Informació respecte de les dades recollides 6.1. Les dades subministrades per la persona interessada poden quedar incorporades en un fitxer automatitzat que constitueix la base de dades corresponent a aquest tipus de personal d aquesta Universitat, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD El fitxer queda sota la responsabilitat de la Secretaria General de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, núm. 13, València) La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la gestió de la base de dades de contractació d aquest personal Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i s adoptaran les mesures de seguretat necessàries per garantir la confidencialitat i la integritat de la informació Les persones interessades podran exercir els seus drets d accés, rectificació cancel lació i oposició, en compliment del que estableix la LOPD, davant del Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, núm. 13, València). Setena. Recursos Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l ha dictada, dins el termini d un mes, comptador a partir de l endemà de la seua notificació o publicació, o recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, dins el termini de dos mesos comptadors de l endemà de la seua notificació. Contra els actes de la comissió avaluadora es pot interposar un recurs d alçada, d acord amb el que fixa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Així mateix, l administració, si s escau, pot revisar les resolucions del tribunal, d acord amb l esmentada norma. València, 9 de gener de El rector, p. d. (DOCV ), el gerent: Joan Oltra i Vidal El procedimiento de actuación de la comisión se ajustará en cada momento a lo que dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común Para las comunicaciones y cualquier problema que pueda surgir, la comisión evaluadora tendrá la sede en el Departament de Física de la Terra i Termodinàmica, Facultat de Física de la Universitat de València. Sexta. Información sobre los datos recogidos 6.1. Los datos suministrados por el interesado podrán quedar incorporados en un fichero automatizado que constituyen la base de datos correspondiente a este tipo de personal de esta Universitat, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD El fichero quedará bajo la responsabilidad de la Secretaria General de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, núm. 13, Valencia) La información obtenida será procesada exclusivamente para la gestión de la base de datos de contrataciones de este personal Los datos de carácter personal se tratarán con el grado de protección que establece el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y se adoptaran las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición, en cumplimiento de lo que establece la LOPD, ante el Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, núm. 13, Valencia). Séptima. Recursos Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer potestativamente un recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación o publicación, ante el mismo órgano que dictó la resolución, o un recurso contencioso-administrativo ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su notificación. Contra los actos de la comisión evaluadora, se podrá interponer el recurso de alzada previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así mismo, la administración, si procede, podrá revisar las resoluciones del tribunal, de acuerdo con la mencionada norma. Valencia, 9 de enero de El rector, p. d. (DOCV ), el gerente: Joan Oltra i Vidal. ANNEX I Condicions generals del lloc de treball ofert 1. Projecte: «Prometeu per a grups d investigació d Excel lència de la Conselleria d Educació UV-CI », segons l Ordre de la Conselleria d Educació de 15 de juliol de Denominació i classificació del lloc de treball: Personal tècnic de suport (tècnic mitjà d investigació) Grup: A Subgrup: A2. 3. Jornada de treball: 35 hores setmanals. 4. Dotació de l ajuda: la dotació de l ajuda es destinarà a finançar, entre altres conceptes, la retribució. La retribució bruta mensual, a temps complet, per al 2012 serà 950 euros. 5. Objecte i període: Programació en una pàgina web dels continguts dinàmics de les dades radiomètriques i fotomètriques solars. Manteniment dels sistemes d adjudicació de dades. Manteniment de pàgines web del grup. El contracte estarà determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària. ANEXO I Condiciones generales del puesto de trabajo ofertado 1. Proyecto: «Prometeu per a grups d investigació d Excel lència de la Conselleria d Educació, UV-CI », según la Órden de 15 de julio de 2009 de la Conselleria de Educación. 2. Denominación y clasificación del puesto de trabajo: Personal técnico de apoyo. (Técnico Medio de Investigación) Grupo: A. Subgrupo: A2 3. Jornada: 35 horas semanales. 4. Dotación de la ayuda: la dotación de la ayuda se destinará a financiar, entre otros conceptos, la retribución. La retribución bruta mensual, a tiempo completo, para el 2012 será de 950 euros. 5. Objeto y periodo: Programación en una página web de los contenidos dinámicos de los datos radiométricos y fotométricos solares. Mantenimiento de los sistemas de adquisición de datos. Mantenimiento de páginas web del grupo. El contrato esta determinado por la duración del proyecto y la disponibilidad presupuestaria.

17 6. Titulació: Enginyeria/grau en Informàtica, o titulació equivalent. 7. Mèrits preferents: Experiència en programació dels continguts dinàmics en pàgines web de fotòmetres solars, especialment PREDE i CIMEL. Experiència en el funcionament de sistemes d adquisició de dades per a radiòmetres solars i programació de les seues característiques. Experiència en la instal lació i manteniment de servidors per a emmagatzemament de dades fotomètriques i radiomètriques solars. Coneixement de Gnuplot i javascript, per aplicació en pàgines web de fotòmetres. Coneixement d anglés i francès. Carnet de conduir 6. Titulación: ingeniería/grado en Informática, o titulación equivalente. 7. Méritos preferentes: Experiencia en programación de los contenidos en páginas web de fotómetros solares, especialmente PREDE y CIMEL. Experiencia en el funcionamiento de sistemas de adquisición de datos para radiómetros solares y programación de sus características. Experiencia en la instalación y mantenimiento de servidores para almacenamiento de datos fotométricos y radiométricos solares. Conocimiento de Gnuplot y javascript para aplicación en páginas web de fotómetros. Conocimientos de inglés y francés. Carnet de conducir. ANNEX II La instància ha de contenir, si més no, les dades següents: 1. Dades personals: cognoms i nom, data de naixement, DNI, telèfon de contacte i adreça. 2. Denominació del lloc de treball: personal tècnic de suport. 3. Denominació del projecte: «Programa Prometeu per a grups d investigació d Excel lència de la Conselleria d Educació UV-CI ». 4. Signatura i data de la sol licitud. 5. Declaració semblant a la següent: «La persona sotasignada declara que són certes les dades que figuren en aquest currículum i assumeix, en cas contrari, les responsabilitats que es puguen derivar de les inexactituds que hi consten». 6. Ha d expressar si desitja o no recuperar el seu curriculum vitae. 7. Ha d estar adreçada al Departament de Física de la Terra i Termodinàmica, Facultat de Física de la Universitat de València. ANEXO II La instancia debe contener al menos los siguientes datos: 1. Datos personales: apellidos y nombre, fecha de nacimiento, DNI, teléfono de contacto y domicilio. 2. Denominación del puesto de trabajo: personal técnico de apoyo. 3. Denominación del proyecto: «Prometeu per a grups d investigació d Excel lència de la Conselleria d Educació, UV-CI ». 4. Firma y fecha de solicitud. 5. Declaración similar a la siguiente: «La persona firmante declara que son ciertos los datos que figuren en este currículo y asume, en caso contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten». 6. Debe expresar si desea o no recuperar el currículum vítae. 7. Debe dirigirse al Departament de Física de la Terra i Termodinàmica, Facultat de Física de la Universitat de València. ANNEX III Barem 1. Anys de serveis prestats en les diferents administracions públiques: fins a 0,5 punts per any acreditat, amb un màxim de 2 punts. 2. Titulacions acadèmiques i cursos de formació: Titulació superior a la requerida en la convocatòria: fins a 0,5 punts. Cursos de formació i perfeccionament: fins a 1 punt. Cursos de valencià: fins a 0,5 punts. 3. Mèrits preferents, experiència prèvia i coneixements concrets: fins a 4 punts. 4. Entrevista: fins a 2 punts. ANEXO III Baremo 1. Años de servicios prestados en las diferentes administraciones públicas: hasta 0,5 puntos por año acreditado, con un máximo de 2 puntos. 2. Titulaciones académicas y cursos de formación: Titulación superior a la requerida en la convocatoria: hasta 0,5 puntos. Cursos de formación y perfeccionamiento: hasta 1 punto. Cursos de valenciano: hasta 0,5 puntos. 3. Méritos preferentes, experiencia previa y conocimientos concretos: hasta 4 puntos. 4. Entrevista: hasta 2 puntos. ANNEX IV Comissió avaluadora titular Presidenta: Soledad Gandia Franco, professora del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica. Vocal 1: Jose Antonio Martínez Lozano, professor del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica. Vocal 2: Manuel Martínez Corral, professor del Departament d Òptica. Vocal 3: Anna Raquel Esteve Martínez, tècnica superior d investigació del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica. Secretària: María del Pilar Utrillas Esteban, professora del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica. Comissió avaluadora suplent Presidenta: M. del Carmen Martínez Tomás, professora del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme. Vocal 1: ANEXO IV Comisión evaluadora titular Presidenta: Soledad Gandia Franco, profesora del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica. Vocal 1: José Antonio Martínez Lozano, profesor del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica. Vocal 2: Manuel Martínez Corral, profesor del Departament d Òptica. Vocal 3: Anna Raquel Esteve Martínez, técnica superior de investigación del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica. Secretaria: María del Pilar Utrillas Esteban, profesora del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica. Comisión evaluadora suplente Presidenta: M. Carmen Martínez Tomás, profesora del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme. Vocal 1:

18 Fernando Tena Sanguesa, professor del Departament Física de la Terra i Termodinàmica. Vocal 2: Vicente Quilis Quilis, professor del Departament d Astronomia i Astrofísica. Vocal 3: Roberto Pedrós Esteban, professor del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica. Secretària: M.ª Jesús Hernández Lucas, professora del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica. Fernando Tena Sanguesa, profesor del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica.. Vocal 2: Vicente Quilis Quilis, profesor del Departament d Astronomia i Astrofísica. Vocal 3: Roberto Pedrós Esteban, profesor del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica. Secretaria: M.ª Jesús Hernández Lucas, profesora del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica.

19 Universitat Jaume I RESOLUCIÓ de 2 de gener de 2012, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d una borsa de treball de personal investigador d aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d investigació: Química de l Estat Sòlid. [2012/295] Universitat Jaume I RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2012, del Rectorado de la Universitat Jaume I, por la que se convoca una oferta pública para la constitución de una bolsa de trabajo de personal investigador de este organismo, con contrato laboral temporal por obra o servicio. Grupo de investigación: Química del Estado Sólido. [2012/295] El Rectorat de la Universitat Jaume I, fent ús de les competències que li confereix la legislació vigent, convoca una oferta pública per a la constitució d una borsa de treball de personal investigador d acord amb les bases següents: Primera. Objecte i període Col laborar en la realització dels projectes d investigació del grup d investigació de Química de l Estat Sòlid. Amb funcions de tècnics/ iques superiors de suport a la investigació. La duració dels contractes derivats de la utilització d aquesta borsa estarà vinculada a la duració dels projectes i la disponibilitat pressupostària d aquests. S estableix un període de prova segons conforme a la legislació laboral en vigor. Segona. Requisits dels aspirants Ser espanyol/a o nacional d un estat membre de la Unió Europea o nacional d aquells estats en què, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, s aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es trobe definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. També s hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent de la que s ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtinga l adjudicació del lloc de treball ofert haurà d acreditar almenys el permís de treball i de residència al moment de la contractació. Tenir complits 16 anys. Estar en possessió de la titulació de llicenciatura en Química o Enginyeria de Materials. En el cas de titulacions obtingudes a l estranger caldrà d estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació o de la credencial de reconeixement per a l exercici de les professions considerades regulades en virtut del Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l exercici de les corresponents funcions. No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l exercici de les seues funcions públiques. Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l espanyola hauran d acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l accés a la funció pública. Aquests requisits han de posseir-se al dia de la finalització del termini de presentació de sol licituds, i mantenir-se fins al moment de la signatura del contracte de treball. Si en qualsevol moment posterior a l aprovació de la llista d admesos/exclosos, fins i tot una vegada finalitzat el procés selectiu, s adverteix inexactitud o falsedat en les sol licituds o en la documentació aportada pel personal aspirant, aquesta es considerarà defecte inesmenable i es resoldrà amb la seua exclusió en el procediment. Tercera. Mèrits preferents a) Per a la titulació de la llicenciatura en Químiques, haver cursat el Màster de Química Aplicada i Farmacològica, branca en Química Industrial. b) Per a la titulació d Enginyeria de Materials, estar inclòs en el programa de doctorat Química Molecular i Materials que s imparteix en el Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I. c) Experiència en el camp dels materials ceràmics, vidres reciclats i materials fotovoltaics. El Rectorado de la Universitat Jaume I, haciendo uso de las competencias que le confiere la legislación vigente, convoca una oferta pública para la constitución de una bolsa de trabajo de personal investigador de acuerdo con las siguientes bases: Primera. Objeto y período Colaborar en la realización de los proyectos de investigación del grupo de investigación de Química del Estado Sólido. Con funciones de técnico/a superior de apoyo a la investigación. La duración de los contratos derivados de la utilización de esta bolsa estará vinculada a la duración de los proyectos y la disponibilidad presupuestaria de estos. El periodo de prueba establecido será el que se indique en la legislación laboral en vigor. Segunda. Requisitos de los aspirantes - Ser español/a o nacional de un estado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos estados a que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos en que esta se encuentra definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Así mismo, se podrán presentar aspirantes con nacionalidad diferente a la mencionada anteriormente y únicamente será necesario cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente. Quien obtenga la adjudicación del puesto de trabajo ofertado deberá acreditar al menos el permiso de trabajo y de residencia, en el momento de la contratación. Tener cumplidos 16 años. Estar en posesión de la titulación de licenciatura en Química o Ingeniería de Materiales. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero hay que estar en posesión de la credencial que acredite la homologación de estas o la credencial de reconocimiento para el ejercicio profesional regulado en virtud del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre. No sufrir enfermedad ni estar afectado/da por limitación física o psíquica que sea incompatible con el ejercicio de las correspondientes funciones. No haber sido separado/da mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni encontrarse inhabilitado/da para el ejercicio de las funciones públicas. Las personas aspirantes la nacionalidad de las que no sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar incursas a sanción disciplinaria o condena penal que impida, a su estado, el acceso a la función pública. Estos requisitos deberán poseerse el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el momento de la firma del contrato de trabajo. Si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista de admitidos/excluidos, incluso una vez haya finalizado el proceso selectivo, se advirtiere inexactitud o falsedad en las solicitudes o en la documentación aportada por el personal aspirante, esta se considerará defecto irreparable y se resolverá con su exclusión en el procedimiento. Tercera. Méritos preferentes a) Para la titulación de la licenciatura en Químicas, haber cursado el Master de Química Aplicada y Farmacológica, rama en Química Industrial. b) Para la titulación de Ingeniería de Materiales, estar incluido en el programa de doctorado Química Molecular y Materiales que se imparte en el Departamento de Química Inorgánica y Orgánica de la Universitat Jaume I. c) Experiencia en el campo de los materiales cerámicos, vidrios reciclados y materiales fotovoltaicos.

20 d) Coneixements en el maneig d equips instrumentals de caracterització dels materials ceràmics, com ara la difracció de raigs X, microscòpia electrònica d escombratge i anàlisi tèrmic (ATD/TG). e) Experiència en laboratori de preparació de materials ceràmics. Quarta. Sistema selectiu de la plaça Per part de la comissió encarregada de resoldre aquesta selecció, es valorarà els currícula dels aspirants d acord amb el barem que figura en l annex II. La comissió pot, de considerar-ho oportú, realitzar una prova i/o entrevista als aspirants. En el supòsit de fer la prova, aquesta serà eliminatòria i podrà ser teòrica i/o pràctica; es puntuarà de 0 a 10 punts i haurà d obtenir un mínim de 5 punts per a superar-la Els mèrits al legats en el currículum que no s hagen justificat documentalment en el termini de presentació d instàncies no seran tinguts en compte en la resolució del concurs. La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de selecció en què cas que valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada la prova i l entrevista, el perfil dels candidats no s ajuste, en la seua totalitat, a les necessitats del projecte. Cinquena. Comissió avaluadora La comissió avaluadora té l estructura que figura en l annex III d aquesta convocatòria. Els membres de la comissió han d abstenir-se d intervenir quan coincidisca en ells alguna circumstància de les previstes en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú. El president pot sol licitar als membres de la comissió una declaració expressa de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en els articles esmentats. La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir de l aplicació d aquestes normes, així com en el que puga produir-se dels casos no previstos. El procediment d actuació del tribunal s ha d ajustar en tot moment al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Per a qualsevol aclariment sobre la convocatòria, les persones interessades poden dirigir-se al professor Juan B. Carda Castelló Sisena. Presentació d instàncies Les sol licituds, formalitzades d acord amb el model que s adjunta en l annex I, juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al legats, s han de presentar en el Registre General de la Universitat Jaume I o per qualsevol dels procediments establerts en l article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en el termini de 10 dies naturals a partir de l endemà a la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. A la sol licitud s unirà la documentació següent: a) Una fotocòpia del document nacional d identitat. b) Currículum, amb els mèrits justificats documentalment. En l apartat «Codi» de la sol licitud ha de figurar el número Les instàncies presentades a les oficines de correus han de complir amb el procediment establert en l article del Reglament dels Serveis de Correus: les instàncies s han de presentar en sobre obert perquè l empleat estampe el segell de dates en el part superior esquerra de les sol licituds, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l oficina i la data. No serà necessària la compulsa dels documents que es presenten fotocopiats, n hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada sobre l autenticitat d aquells, així com les seues dades que figuren en la instància, sense perjudici que en qualsevol moment la comissió o la Universitat puga requerir els aspirants perquè acrediten la veracitat de les circumstàncies i documents aportats, que hagen sigut objecte de valoració. Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar han de presentar fotocòpia del document que acredite la d) Conocimientos en el manejo de equipos instrumentales de caracterización de los materiales cerámicos, como la difracción de rayo X, microscopia electrónica de barrido y análisis térmico (ATD/TG). e) Experiencia en laboratorio de preparación de materiales cerámicos. Cuarta. Sistema selectivo Por parte de la comisión encargada de resolver esta selección, se valorarán los currículos de las personas aspirantes de acuerdo con el baremo que figura en el anexo II. La comisión podrá, si lo considera oportuno, realizar una prueba y/o entrevistar las personas aspirantes. En el supuesto de hacer la prueba, esta será eliminatoria y podrá ser teórica y/o práctica; se puntuará de 0 a 10 puntos y habrá que obtener un mínimo de 5 puntos para superarla. Los méritos alegados en el currículo que no se hayan justificado documentalmente en el plazo de presentación de instancias no serán tenidos en cuenta en la resolución del concurso. La comisión evaluadora podrá declarar desierto el procedimiento de selección en caso de que se hayan valorado los méritos y, en su caso, se haya realizado la prueba y la entrevista, y el perfil de las personas candidatos no se ajuste, en su totalidad, a las necesidades del proyecto. Quinta. Comisión evaluadora La comisión evaluadora tendrá la estructura que figura en el anexo III de esta convocatoria. Los miembros de la comisión deberán abstenerse de intervenir cuando coincida en ellos alguna circunstancia de las previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La presidencia podrá solicitar a los miembros de la comisión una declaración expresa de no encontrarse en ningún de las circunstancias previstas en los artículos mencionados. La comisión resolverá todas las dudas que puedan surgir de la aplicación de estas normas, así como los que puedan producirse de los casos no previstos. El procedimiento de actuación de la comisión se ajustará en todo momento al que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Para cualquier aclaración sobre la convocatoria, las personas interesadas podrán dirigirse al profesor Juan B. Carda Castelló es>). Sexta. Presentación de instancias Las solicitudes, formalizadas de acuerdo con el modelo que se adjunta en el anexo I, junto al currículo y los documentos que acrediten los méritos alegados, se deberán presentar al Registro General de la Universitat Jaume I o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de 10 días naturales a partir del día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. A la solicitud se deberá añadir la siguiente documentación: a) Una fotocopia del DNI. b) Currículo, con los méritos justificados documentalmente. En el apartado «Código» de la solicitud deberá figurar el número Las solicitudes presentadas en las oficinas de correos deberán cumplir el procedimiento establecido en el artículo del Reglamento de los Servicios de Correos. Las solicitudes se deben presentar en un sobre abierto porque el empleado/da estampe el sello de fechas en la parte superior izquierda, en el que deberá figurar con claridad el nombre de la oficina y la fecha. No es necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados. Es suficiente la declaración jurada de la persona interesada sobre la autenticidad de estos, así como sus datos que figuren en la solicitud, sin perjuicio que en cualquier momento la comisión o la Universitat pueda requerir a las personas aspirantes que acrediten la veracidad de las circunstancias y los documentos aportados a que hayan sido objeto de valoración. Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar deberán presentar fotocopia del documento

Resolución de 23/12/2008 (Boletín Oficial del Estado de 29/01/2009) MATERIAL DIDÁCTICO. CONCURSOS PÚBLICOS. Resolución de 23 de

Resolución de 23/12/2008 (Boletín Oficial del Estado de 29/01/2009) MATERIAL DIDÁCTICO. CONCURSOS PÚBLICOS. Resolución de 23 de 29 de enero Boletín Oficial del Estado Resolución de 03/12/2008 (Boletín Oficial del Estado de UNIVERSIDAD. CATEDRÁTICOS. Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Universidad Jaume I, por la que se

Más detalles

Boletín Oficial del Estado

Boletín Oficial del Estado 17 de octubre Boletín Oficial del Estado Corrección de errores en la Orden ECI/2811/2006 de 01/09/2006 (Boletín Oficial del Estado de CESES Y NOMBRAMIENTOS. A propuesta de la Consejería de Educación de

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO CONVOCADA PARA LAS 11:00 HORAS DEL DIA 07/11/2013. ****************** Orden del día

SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO CONVOCADA PARA LAS 11:00 HORAS DEL DIA 07/11/2013. ****************** Orden del día SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO CONVOCADA PARA LAS 11:00 HORAS DEL DIA 07/11/2013. ****************** Orden del día Secretaria General 1r.-Aprovació, si procedix, del acta de

Más detalles

rización para educación preescolar,a que se refiere la presente Orden, debe entenderse para el primer ciclo de la educación

rización para educación preescolar,a que se refiere la presente Orden, debe entenderse para el primer ciclo de la educación Página núm. 37 rización para educación preescolar,a que se refiere la presente Orden, debe entenderse para el primer ciclo de la educación infantil. Considerando que se han cumplido en el presente expediente

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

B O J A. Boletín Oficial de la SUMARIO. 2. Autoridades y personal. 2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

B O J A. Boletín Oficial de la SUMARIO. 2. Autoridades y personal. 2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias SUMARIO B O J A Boletín Oficial de la 2. Autoridades y personal 2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo PÁGINA Resolución de 8 de febrero de 2013,

Más detalles

CONSEJERÍA DE HACIENDA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Ley de Administración Institucional de la NORMATIVA CONSEJERÍA DE HACIENDA Dirección General de Patrimonio Ley de la Administración Institucional de la Pág. 2 LEY 1/1984, DE 19 DE ENERO, REGULADORA DE

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis

Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Conselleria d Hisenda i Model Econòmic DECRET 167/2015, de 2

Más detalles

Boletín Oficial del Principado de Asturias Boletín Oficial de las Islas Baleares

Boletín Oficial del Principado de Asturias Boletín Oficial de las Islas Baleares 11 de mayo Boletín Oficial del Principado de Asturias Resolución de 21/04/2006 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de FORMACIÓN PROFESIONAL. ALUMNOS. Consejería de Educación y Ciencia. Se aprueban

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

Conselleria de Educación

Conselleria de Educación Conselleria de Educación Resolución de 10 de junio de 2011, de la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes sobre el servicio complementario de transporte de los centros públicos de titularidad

Más detalles

SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dijous, 20 de gener de 2005 / Jueves, 20 de enero de 2005 Núm. 4.928 II. AUTORIDADES Y PERSONAL II. AUTORITATS I PERSONAL

SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dijous, 20 de gener de 2005 / Jueves, 20 de enero de 2005 Núm. 4.928 II. AUTORIDADES Y PERSONAL II. AUTORITATS I PERSONAL DIARI OFICIAL Any XXVIII Dijous, 20 de gener de 2005 / Jueves, 20 de enero de 2005 Núm. 4.928 SUMARI SUMARIO II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL b) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

SUMARIO. Concurso de méritos Orden 4667/2010, de 8 de septiembre, por la que se convocan puestos de trabajo para

SUMARIO. Concurso de méritos Orden 4667/2010, de 8 de septiembre, por la que se convocan puestos de trabajo para BOLETIN DE OFICIAL LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 1 I. COMUNIDAD DE MADRID SUMARIO B) Autoridades y Personal Convocatoria pruebas selectivas Corrección de errores de la Orden de 30 de julio de 2010, por la

Más detalles

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3 AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2012-2013 MANUAL DE PROCEDIMIENTO: ABONO DE LAS AYUDAS, DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y REINTEGROS 1. ABONO DE LAS AYUDAS AL ALUMNADO BENEFICIARIO

Más detalles

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN 2013

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN 2013 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN 2013 Solicitud de admisión y matrícula de alumnos en centros docentes no universitarios de la Comunidad Valenciana sostenidos con fondos públicos para el

Más detalles

ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE FUNES

ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE FUNES ORDENANZA Nº 24 ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE FUNES La transposición en nuestro país de la normativa comunitaria en materia de protección de

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 1/2014, de 8 d agost, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria

Más detalles

COITI. O f i c i a l d e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M a d r i d NORMATIVA

COITI. O f i c i a l d e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M a d r i d NORMATIVA C o l e g i o COITI O f i c i a l d e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M a d r i d NORMATIVA 15-07-03 1.- M U N I C I P A L Y A U T O N Ó M I C O : A y u n t a m i e n t

Más detalles

LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO

LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO El artículo 31.25 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana confiere a la

Más detalles

SUMARI SUMARIO. Any XXVIII Divendres, 29 de juliol de 2005 / Viernes, 29 de julio de 2005 Núm. 5.060 I. DISPOSICIONS GENERALS

SUMARI SUMARIO. Any XXVIII Divendres, 29 de juliol de 2005 / Viernes, 29 de julio de 2005 Núm. 5.060 I. DISPOSICIONS GENERALS DIARI OFICIAL Any XXVIII Divendres, 29 de juliol de 2005 / Viernes, 29 de julio de 2005 Núm. 5.060 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA

Más detalles

SUMARIO SUMARI. Any XXVI Dimarts, 22 d abril de 2003 / Martes, 22 de abril de 2003 Núm. 4.484 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS

SUMARIO SUMARI. Any XXVI Dimarts, 22 d abril de 2003 / Martes, 22 de abril de 2003 Núm. 4.484 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS DIARI OFICIAL Any XXVI Dimarts, 22 d abril de 2003 / Martes, 22 de abril de 2003 Núm. 4.484 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT

Más detalles

Badajoz, a 19 de junio de 2015. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz, DIEGO CLEMENTE MORALES.

Badajoz, a 19 de junio de 2015. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz, DIEGO CLEMENTE MORALES. 27109 Término municipal afectado: La Parra. Tipo de línea: Aérea. Tensión de servicio en Kv: 15/20. Longitud total en km: 0,02. Emplazamiento de la línea: Paraje "Los Lentiscales", polígono 1, parcela

Más detalles

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 Audiència Pública Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 2007-2011: CONTEXT SOCIAL I ECONÒMIC DE CRISI SITUACIÓNO ÉS FÀCIL DES DE FA ANYS, I ESPECIALMENT DE FA 3. PER QUÈ? El 30% de l activitat de

Más detalles

Any XXXIX Dimarts, 26 de gener de 2016 / Martes, 26 de enero de 2016 Núm. 7705

Any XXXIX Dimarts, 26 de gener de 2016 / Martes, 26 de enero de 2016 Núm. 7705 Any XXXIX Dimarts, 26 de gener de 2016 / Martes, 26 de enero de 2016 Núm. 7705 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE

Más detalles

Any XXXVII Dijous, 17 d abril de 2014 / Jueves, 17 de abril de 2014 Núm. 7257

Any XXXVII Dijous, 17 d abril de 2014 / Jueves, 17 de abril de 2014 Núm. 7257 Any XXXVII Dijous, 17 d abril de 2014 / Jueves, 17 de abril de 2014 Núm. 7257 II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL A) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS A) OFERTAS DE EMPLEO

Más detalles

Preámbulo. Artículo 1. Objeto

Preámbulo. Artículo 1. Objeto Orden de xx de julio de 2012, de la Conselleria de Educación, Formación y Ocupación por la que se desarrolla el Decreto 231/1997, de 2 de septiembre, por el que se regula la creación, estructura y funcionamiento

Más detalles

Any XXXVI Dijous, 21 de febrer de 2013 / Jueves, 21 de febrero de 2013 Núm. 6970 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS

Any XXXVI Dijous, 21 de febrer de 2013 / Jueves, 21 de febrero de 2013 Núm. 6970 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS Any XXXVI Dijous, 21 de febrer de 2013 / Jueves, 21 de febrero de 2013 Núm. 6970 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Col legi Oficial d Infermeria de València ACORD de 27 de desembre de

Más detalles

Confederación de STEs-i Reseñas de BOEs 19 de noviembre

Confederación de STEs-i Reseñas de BOEs 19 de noviembre Confederación de STEs-i Reseñas de BOEs 19 de noviembre Boletín Oficial del Estado ORDEN de 28/10/2004 (Boletín Oficial del Estado de CENTROS. ORDEN de 28 de octubre de 2004, por la quese dispone la celebración

Más detalles

SUMARI SUMARIO. Any XXIX Divendres, 21 d abril de 2006 / Viernes, 21 de abril de 2006 Núm. 5243 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS

SUMARI SUMARIO. Any XXIX Divendres, 21 d abril de 2006 / Viernes, 21 de abril de 2006 Núm. 5243 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS DIARI OFICIAL Any XXIX Divendres, 21 d abril de 2006 / Viernes, 21 de abril de 2006 Núm. 5243 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 28 JUEVES 22 DE MAYO DE 2014 B.O.C.M. Núm. 120 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Economía y Hacienda 3 ORDEN de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda,

Más detalles

GRUPO VALENCIANO DE ALQUILER PROTEGIDO

GRUPO VALENCIANO DE ALQUILER PROTEGIDO REGLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DE ADJUDICACIÓN DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA PROMOCIÓN CONVENIDA DE 124 VIVIENDAS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA EN LA PARCELA R-20 SECTOR LA TORRE DE

Más detalles

SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dimecres, 25 de maig de 2005 / Miércoles, 25 de mayo de 2005 Núm. 5.013 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS

SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dimecres, 25 de maig de 2005 / Miércoles, 25 de mayo de 2005 Núm. 5.013 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS DIARI OFICIAL Any XXVIII Dimecres, 25 de maig de 2005 / Miércoles, 25 de mayo de 2005 Núm. 5.013 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT

Más detalles

Otras Administraciones

Otras Administraciones 608 Boletín Oficial de Canarias núm. 10, viernes 16 de enero de 2004 Otros anuncios Consejería de Economía y Hacienda Dirección General de Tributos. Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de Santa

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

SUMARI SUMARIO. Any XXVI Dimecres, 19 de febrer de 2003 / Miércoles, 19 de febrero de 2003 Núm. 4.443 I. DISPOSICIONS GENERALS

SUMARI SUMARIO. Any XXVI Dimecres, 19 de febrer de 2003 / Miércoles, 19 de febrero de 2003 Núm. 4.443 I. DISPOSICIONS GENERALS DIARI OFICIAL Any XXVI Dimecres, 19 de febrer de 2003 / Miércoles, 19 de febrero de 2003 Núm. 4.443 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA

Más detalles

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria de Educación, Cultura y Deporte PROYECTO de ORDEN de... de... de 2014, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se crean y regulan para la Comunitat Valenciana los Premios

Más detalles

V. PARTICULARES Y OTROS ANUNCIANTES

V. PARTICULARES Y OTROS ANUNCIANTES Pág. 100 V. PARTICULARES Y OTROS ANUNCIANTES ILUSTRE COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE VALLADOLID Acuerdo de creación de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública del Ilustre

Más detalles

Any XXXIV Dimarts, 12 d abril de 2011 / Martes, 12 de abril de 2011 Núm. 6500 II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL

Any XXXIV Dimarts, 12 d abril de 2011 / Martes, 12 de abril de 2011 Núm. 6500 II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL Any XXXIV Dimarts, 12 d abril de 2011 / Martes, 12 de abril de 2011 Núm. 6500 II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL A) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS A) OFERTAS DE EMPLEO

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

EULATE ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE EULATE

EULATE ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE EULATE EULATE ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE EULATE La transposición en nuestro país de la normativa comunitaria en materia de protección de datos se

Más detalles

Por lo tanto, de conformidad con las facultades otorgadas por las disposiciones legales, DISPONGO

Por lo tanto, de conformidad con las facultades otorgadas por las disposiciones legales, DISPONGO Página núm. 37 El artículo 20, apartado 1, de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), establece que la creación, modificación o supresión

Más detalles

SUMARI SUMARIO. Any XXVIII Dimarts, 25 de gener de 2005 / Martes, 25 de enero de 2005 Núm. 4.931 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES

SUMARI SUMARIO. Any XXVIII Dimarts, 25 de gener de 2005 / Martes, 25 de enero de 2005 Núm. 4.931 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES DIARI OFICIAL Any XXVIII Dimarts, 25 de gener de 2005 / Martes, 25 de enero de 2005 Núm. 4.931 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

SUMARI SUMARIO. Any XXVIII Divendres, 14 de gener de 2005 / Viernes, 14 de enero de 2005 Núm. 4.924 I. DISPOSICIONS GENERALS

SUMARI SUMARIO. Any XXVIII Divendres, 14 de gener de 2005 / Viernes, 14 de enero de 2005 Núm. 4.924 I. DISPOSICIONS GENERALS DIARI OFICIAL Any XXVIII Divendres, 14 de gener de 2005 / Viernes, 14 de enero de 2005 Núm. 4.924 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA

Más detalles

B O J A. Boletín Oficial de la SUMARIO. 1. Disposiciones generales

B O J A. Boletín Oficial de la SUMARIO. 1. Disposiciones generales SUMARIO B O J A Boletín Oficial de la 1. Disposiciones generales Consejería de Hacienda y Administración Pública PÁGINA Decreto 113/2016, de 21 de junio, por el que se autoriza la concertación de operaciones

Más detalles

Boletín Oficial del Estado

Boletín Oficial del Estado 19 de enero Boletín Oficial del Estado Resolución de 14/11/2006 (Boletín Oficial del Estado de PUESTOS DE TRABAJO. INSTITUCIONES. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Se anuncia la provisión

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 37 Sábado 12 de febrero de 2011 Sec. V-C. Pág. 14631 V. Anuncios C. Anuncios particulares ANUNCIOS PARTICULARES 4911 COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE LA Iª REGIÓN Acuerdo de reestructuración

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria del concurs d assignacions i ajudes

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 8626 III. Otras Resoluciones Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 1707 ORDEN de 31 de marzo de 2015, por la que se convocan, para el ejercicio 2015, subvenciones destinadas a la suscripción

Más detalles

Sevilla, 29 de julio de 2004.- La Directora General, María José Vázquez Morillo.

Sevilla, 29 de julio de 2004.- La Directora General, María José Vázquez Morillo. Página núm. 17.806 BOJA núm. 156 Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de la vista el día 14 de diciembre de 2004 alas 10,10 horas. Publicándose la presente para notificación a todos

Más detalles

Any XXXVIII Divendres, 17 d abril de 2015 / Viernes, 17 de abril de 2015 Núm. 7507

Any XXXVIII Divendres, 17 d abril de 2015 / Viernes, 17 de abril de 2015 Núm. 7507 Any XXXVIII Divendres, 17 d abril de 2015 / Viernes, 17 de abril de 2015 Núm. 7507 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 43/2015, de 9 d abril,

Más detalles

Boletín Oficial del Estado

Boletín Oficial del Estado 16 de abril Boletín Oficial del Estado RESOLUCIÓN de 01/03/2007 (Boletín Oficial del Estado de EDUCACIÓN INFANTIL. OPOSICIONES. Resolución de 1 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de Nigüelas (Granada),

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE ASPE.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE ASPE. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE ASPE. FECHA DE APROBACIÓN: 26/12/2014 FECHA PUBLICACIÓN EN EL B.O.P.: 13/01/2015

Más detalles

INFORME SOBRE EL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, ESTABLECIDO EN LA LEY

INFORME SOBRE EL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, ESTABLECIDO EN LA LEY INFORME SOBRE EL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, ESTABLECIDO EN LA LEY 27/2013, de 27 de DICIEMBRE. 1.- REGULACIÓN La Ley 27/2013,

Más detalles

Any XXXII Dimecres, 4 de novembre de 2009 / Miércoles, 4 de noviembre de 2009 Núm. 6137 II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL

Any XXXII Dimecres, 4 de novembre de 2009 / Miércoles, 4 de noviembre de 2009 Núm. 6137 II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL Any XXXII Dimecres, 4 de novembre de 2009 / Miércoles, 4 de noviembre de 2009 Núm. 6137 II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL A) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS A) OFERTAS

Más detalles

que sea suficiente a estos efectos una marca lógica o el mantenimiento de otro fichero alternativo en el que se registren las bajas producidas.

que sea suficiente a estos efectos una marca lógica o el mantenimiento de otro fichero alternativo en el que se registren las bajas producidas. Otras cuestiones de interés. Cumplimiento de obligaciones previstas en la LOPD por parte de la administración Concursal de una sociedad mercantil. Informe 064/2006 El consultante solicita información acerca

Más detalles

Boletín Oficial del Estado

Boletín Oficial del Estado 29 de junio Boletín Oficial del Estado RESOLUCIÓN de 28/03/2007 (Boletín Oficial del Estado de UNIVERSIDAD. OPOSICIONES. Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por

Más detalles

Any XXXVIII Dilluns, 9 de novembre de 2015 / Lunes, 9 de noviembre de 2015 Núm. 7653

Any XXXVIII Dilluns, 9 de novembre de 2015 / Lunes, 9 de noviembre de 2015 Núm. 7653 Any XXXVIII Dilluns, 9 de novembre de 2015 / Lunes, 9 de noviembre de 2015 Núm. 7653 II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL A) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS A) OFERTAS

Más detalles

RESOLUCIÓN DE 19 DE ABRIL DE 2012, DE LA VICERRECTORA DE POSTGRADO LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, POR LA QUE SE

RESOLUCIÓN DE 19 DE ABRIL DE 2012, DE LA VICERRECTORA DE POSTGRADO LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, POR LA QUE SE RESOLUCIÓN DE 19 DE ABRIL DE 2012, DE LA VICERRECTORA DE POSTGRADO LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, POR LA QUE SE CONVOCAN Y SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA CURSOS DE POSTGRADO

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Boletín Oficial del Estado

Boletín Oficial del Estado 04 de septiembre Boletín Oficial del Estado Resolución de 07/07/2008 (Boletín Oficial del Estado de INSTITUCIONES. MATERIAL DIDÁCTICO. Resolución de 7 de julio de 2008, de la Dirección General de Evaluación

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Any XXXVIII Dimarts, 20 d octubre de 2015 / Martes, 20 de octubre de 2015 Núm. 7639

Any XXXVIII Dimarts, 20 d octubre de 2015 / Martes, 20 de octubre de 2015 Núm. 7639 Any XXXVIII Dimarts, 20 d octubre de 2015 / Martes, 20 de octubre de 2015 Núm. 7639 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Conselleria d Hisenda i Model Econòmic DECRET LLEI 7/2015, de 16

Más detalles

3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions

3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions 3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions 3.2.1 Normatives d aplicació GENERAL LOE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado BOE 06.11.1999 (en

Más detalles

Any XXXIII Dijous, 3 de juny de 2010 / Jueves, 3 de junio de 2010 Núm. 6281 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES

Any XXXIII Dijous, 3 de juny de 2010 / Jueves, 3 de junio de 2010 Núm. 6281 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Any XXXIII Dijous, 3 de juny de 2010 / Jueves, 3 de junio de 2010 Núm. 6281 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Presidència de la Generalitat LLEI 5/2010, de 28 de maig, de la Generalitat,

Más detalles

IV. Administración Local

IV. Administración Local núm. 236 de 10-X-2015 1/8 IV. Administración Local Ayuntamientos DE SANTA EULALIA DE OSCOS Anuncio. Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal de creación de ficheros de datos de carácter personal

Más detalles

DO. Generalitat Valenciana 7 enero 1987, núm. 500/1987. Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario valenciano.

DO. Generalitat Valenciana 7 enero 1987, núm. 500/1987. Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario valenciano. BOE 13 febrero 1987, núm. 38/1987 [pág. 4391] DO. Generalitat Valenciana 7 enero 1987, núm. 500/1987 Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario valenciano. La Constitución

Más detalles

Disposiciones generales

Disposiciones generales ORDENANZA REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BERRIOPLANO PARA FINALIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS, DEPORTIVAS, DE JUVENTUD, ASISTENCIALES, HUMANITARIAS Y SOCIALES El capítulo VI de la Ley

Más detalles

OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CMY/cgi

OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CMY/cgi OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CMY/cgi En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (*) o por PARTICULAR, en

Más detalles

EXPEDIENTE 18-MP-00071.1/2002 DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS CONSEJERÍA DE TRABAJO

EXPEDIENTE 18-MP-00071.1/2002 DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS CONSEJERÍA DE TRABAJO Pág. 15 adecuar la plantilla de personal a las necesidades del citado Instituto. La Dirección General de Gestión de Recursos Humanos ha informado favorablemente la referida propuesta, de conformidad con

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 75 Viernes, 19 de abril de 2013 Pág. 26397 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN A. DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DECRETO 14/2013, de 18 de abril, por

Más detalles

Any XXXIX Dilluns, 8 de febrer de 2016 / Lunes, 8 de febrero de 2016 Núm. 7714

Any XXXIX Dilluns, 8 de febrer de 2016 / Lunes, 8 de febrero de 2016 Núm. 7714 Any XXXIX Dilluns, 8 de febrer de 2016 / Lunes, 8 de febrero de 2016 Núm. 7714 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Presidència de la Generalitat CORRECCIÓ d errades de la Llei 10/2015,

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN AJUDA BEBÉ

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN AJUDA BEBÉ BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN AJUDA BEBÉ Siendo uno de los objetivos de este Ayuntamiento favorecer la proximidad a los ciudadanos de Torrent y propiciar las medidas políticas y administrativas

Más detalles

Fundamento Legal. Hecho Imponible

Fundamento Legal. Hecho Imponible ORDENANZAS FISCALES AÑO 2015 E.5.8. Tasa por la Utilización Privativa o el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Municipal por Entrada de Vehículos a través de las aceras y las Reservas de Vía Pública

Más detalles

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA En el Expediente Gubernativo seguido en esta Secretaría de Gobierno con el número 185/08, de conformidad con lo que establecen los artículos 465.8 de la LOPJ y 9 del ROCSJ he dictado en esta fecha la presente

Más detalles

Revista digital CEMCI

Revista digital CEMCI Revista digital CEMCI Número 19: abril a junio de 2013 Página 1 de 8 RECOPILACIÓN DE LEGISLACIÓN DE ANDALUCÍA CALENDARIO LABORAL FIESTAS LABORALES PARA 2014 Decreto 52/2013, de 14 de mayo, por el que se

Más detalles

ENSEÑANZA EN GENERAL. Régimen de Centros docentes extranjeros en España.

ENSEÑANZA EN GENERAL. Régimen de Centros docentes extranjeros en España. ENSEÑANZA EN GENERAL. Régimen de Centros docentes extranjeros en España. La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (RCL 1985\1604, 2505 y ApNDL 4323), reguladora del Derecho a la Educación, establece en su

Más detalles

LA COMUNIDAD DE MADRID SUMARIO

LA COMUNIDAD DE MADRID SUMARIO BOLETIN DE OFICIAL LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 1 I. COMUNIDAD DE MADRID SUMARIO B) Autoridades y Personal Orden 2383/2015, de 11 de noviembre, del Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno,

Más detalles

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 120 página Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 23 de junio 2015 1. Disposiciones generales Consejería de Economía y Conocimiento Orden de 19 de junio de 2015, por la que se establecen las bases

Más detalles

martes 7 de abril de 2015 SUMARIO

martes 7 de abril de 2015 SUMARIO BOPV BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO www.euskadi.net N.º 63 SUMARIO DISPOSICIONES GENERALES ORDEN de 1 de abril de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se fija

Más detalles

! " # $ % !! "#$ $!! # % &

!  # $ % !! #$ $!! # % & ! " # $ % &!! "#$ $!! # % & CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS CURSOS SELECTIVOS DE PROMOCIÓN INTERNA

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 34943 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Educación, Universidades y Empleo 13003 Orden de 4 de septiembre de 2013, de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo,

Más detalles

4.- APROBAR EL PRESUPUESTO ANUAL, EL PLAN DE ACTUACIÓN Y LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL EJERCICIO 2014

4.- APROBAR EL PRESUPUESTO ANUAL, EL PLAN DE ACTUACIÓN Y LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL EJERCICIO 2014 4.- APROBAR EL PRESUPUESTO ANUAL, EL PLAN DE ACTUACIÓN Y LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL EJERCICIO 2014 PATRONATO PROPUESTA DE ACUERDO Conforme con lo establecido en el artículo 19 y el Título V (artículos

Más detalles

EXPOSICION DE MOTIVOS

EXPOSICION DE MOTIVOS REGLAMENTO SOBRE CREACIÓN, MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DE FICHEROS DE LA TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EXPOSICION DE MOTIVOS La Ley Orgánica

Más detalles

GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT Direcció General de Recursos Humans de la Sanitat

GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT Direcció General de Recursos Humans de la Sanitat Resolución de 17 de enero de 2012 del director general de Recursos Humanos de la Sanidad, por la que se ofertan plazas a los aspirantes aprobados en el concurso-oposición de médico SAMU, convocado por

Más detalles

SUMARI SUMARIO. Any XXIV Dijous, 12 d abril de 2001 / Jueves, 12 de abril de 2001 Núm. 3.979 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES

SUMARI SUMARIO. Any XXIV Dijous, 12 d abril de 2001 / Jueves, 12 de abril de 2001 Núm. 3.979 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES DIARI OFICIAL Any XXIV Dijous, 12 d abril de 2001 / Jueves, 12 de abril de 2001 Núm. 3.979 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT

Más detalles

O R D E N A N Z A Núm12

O R D E N A N Z A Núm12 A Y U N T A M I E N T O D E LA Año 2013 O R D E N A N Z A Núm12 ORDENANZA MUNICIPAL TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS Aprobación inicial Pleno de fecha:21 de diciembre de 2012 Publicación aprobación inicial

Más detalles

ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis

ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis Conselleria de Governació ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. [2008/6893]

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 15214 05 05 2005 DOGV - Núm. 4.999 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 88/2005, de 29 d abril, del Consell

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 1.- Cuáles son las categorías profesionales en las que puedo inscribirme en esta Edición, así como presentar solicitud de actualización

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Dirección General de Gestión de Recursos Humanos

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Dirección General de Gestión de Recursos Humanos INSTRUCCIÓN 4/2014, DE 16 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POR LA QUE SE FIJAN LOS CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN Y REUBICACIÓN DEL PROFESORADO CON DESTINO DEFINITIVO

Más detalles

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET LLEI 1/2014, de 29 d agost, del Consell, pel qual es concedix un suplement de crèdit per import de tres-cents un milions nou-cents trenta-nou mil tres-cents

Más detalles