Święto Drzewa. Tree Day. La Fiesta del Arbol. Dagur trésins

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Święto Drzewa. Tree Day. La Fiesta del Arbol. Dagur trésins"

Transcripción

1 w w w. k l u b g a j a. p l Święto Drzewa 10 październik Tree Day October 10 th La Fiesta del Arbol 10 de Octubre Dagur trésins 10. október The Tree Day program in the years Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism and also Republic of Poland budget within the Non-Governmental Organisations Fund. Financed through The National Fund for Environment Protection and Water Management.

2 Drzewa, klimat i pokój Aktywność człowieka w zatrważającym tempie zmienia środowisko naturalne i wpływa na procesy globalnych zmian klimatycznych, które coraz częściej przejawiają się rosnącą falą upałów, suszami, huraganami, ulewami i powodziami. Stoją przed nami priorytetowe zadania, takie jak spowolnienie i ostateczne odwrócenie procesu wylesienia, gdyż jest on odpowiedzialny za ok. 20% globalnych emisji gazów cieplarnianych więcej niż wszystkie formy transportu, które stanowią ok. 14% globalnych emisji. Sadzenie drzew pozostaje jednym z najbardziej opłacalnych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Drzewa i lasy są niezbędnym elementem regulacji klimatu, ponieważ pochłaniają dwutlenek węgla i zawierają, jak się ocenia, o 50% więcej węgla niż atmosfera. Klub Gaja już 20 lat zajmuje się ochroną środowiska naturalnego. Od 2003 r. prowadzimy program Święto Drzewa zachęcając uczestników do ochrony i sadzenia drzew na świecie Święto Drzewa 2005 r., Polska For already 20 years, Klub Gaja deals with the protection of natural environments. Since 2003, we lead the Tree Day program encouraging participants to protect and plant trees on our planet Tree Day 2005, Poland Klub Gaja (leer: Gaya) se ocupa, desde hace 20 años, de la protección del medioambiente. A partir del año 2003 realizamos el programa Fiesta del Arbol ; animamos a sus participantes a protejer y plantar árboles en todo el mundo Fiesta del Arbol 2005, Polonia Í nær 20 ár hefur Klub Gaja sinnt verndun náttúrulegs umhverfis. Frá árinu 2003 höfum við leitt dagskrá á degi trésins og hvetjum þátttakendur til að vernda og gróðursetja tré á jörðinni okkar Dagur trésins 2005, Póllandi. Drzewa odgrywają znaczącą rolę nie tylko w środowisku przyrodniczym ale także kulturowym i społecznym. Zaopatrują ludność w rozmaite produkty i usługi, dostarczając m.in. żywności, drewna, celulozy, leków i energii oraz przyczyniając się do ochrony żyzności ziem, zasobów wód i różnorodności biologicznej. Sadząc drzewa, zasiewamy ziarna pokoju i ziarna nadziei powiedziała laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, twórczyni Kenijskiego Pasa Zieleni, prof. Wangari Maathai. Pamiętajmy także, że pokój na Ziemi zależy także od tego, czy będziemy w stanie zachować środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do programu Święto Drzewa, do wspólnej pracy dla Ziemi. Trees, climate and peace The rapid pace of human development has a great effect on the natural environment and global climate change, which is increasing the amount of heat waves, droughts, hurricanes, downpours and floods. The human race is faced with major concerns, such as; decreasing and turning back the process of deforestation, as it is responsible for about 20 % of greenhouse gas emissions more than the gas emissions of all means of transportation, which are responsible for about 14% of total emissions. Planting trees is one of the most rewarding ways of avoiding climate change. Trees and forests are necessary elements that regulate the climate, the reason for that is because they absorb carbon dioxide and contain 50% more carbon dioxide than the atmosphere. Trees play an important role not only in nature but also in cultures. They provide life to people in terms of supplying them with various goods and services, in particular; food, wood, cellulose, medicine and energy as well as they fertilize land, provide water resources and biological diversity. When planting trees, we sow seeds of peace and hope the Noble Peace prize winner and the Kenyan Green Belt Movement creator, professor Wangari Maathai, once said. We should also remember, that peace on earth also depends on whether we are capable of maintaining natural environments for generations to come. We would like to welcome all to join the Tree Day program, to work together for our planet Earth.

3 Los árboles, el clima, la paz La actividad del hombre hace cambiar el medioambiente en un ritmo feroz, influyendo en los procesos globales de cambios climáticos, que se manifiestan cada vez con mayor frecuencia mediante las sequías, períodos de intenso calor, huracanes, aguaceros e inundaciones. Tenemos que enfrentar la tarea prioritaria que consiste en frenar el rápido avance del proceso de deforestación del mundo, que es la causa principal de la emisión, a escala global, de unos 20% de gases de efecto invernadero. Esta cifra es mayor de lo que emiten en total todos los medios de transporte, que alcanzan 14% de las emisiones globales. El mejor método para resistir a los cambios climáticos consiste en plantar árboles. Los árboles y los bosques son elementos imprescindibles de las regulaciones climáticas, ya que absorben el bióxido de carbono y contienen, según se estima, 50% más de carbono que la atmósfera. Los árboles desempeñan un importante papel no sólo para el medioambiente, sino también en la vida social y cultural. Abastecen a la gente en diferentes productos, tanto alimenticios, como en la madera, celulosa, medicinas y energía. Gracias a los árboles quedan protegidas las tierras de cultivo y las reservas de agua. Son elementos importantes de la diversidad biológica. Al plantar árboles, sembramos las semillas de paz y esperanza, dijo la Premio Nobel, prof. Wangari Maathai, fundadora de la Faja Verde de Kenia. Tenemos que recordar también que la paz en el mundo depende, entre otros factores, de nuestra capacidad de conservar el medioambiente para las futuras generaciones. Por lo tanto, queremos invitar a todos a participar en el programa Fiesta del Arbol, que es una labor común a favor de la Tierra. Fundacja Amigos del Chocó co roku sadzi drzewa w intencji pokoju na świecie Święto Drzewa 2006 r., Kolumbia The Amigos del Choco Foundation plants trees each year with the intention to build peace on earth Tree Day 2006, Columbia. La Fundación Amigos del Chocó planta árboles cada año, con la intención de promover la idea de la paz en el mundo Fiesta del Arbol 2006, Colombia Stofnunin Amigos del Choco gróðursetur tré á ári hverju með það að markmiði að stuðla að friði á jörð Dagur trésins 2006, Kólumbía. Tré, loftslag og friður Hin öra þróun mannsins hefur mikil áhrif á umhverfið og loftslagsbreytingar á jörðinni sem eykur fjölda hitabylgna, þurrka, fellibylja, úrhellis og flóða. Mannkynið stendur frammi fyrir mikilvægum vandamálum, svo sem að draga úr og snúa við þróun skógeyðingar, þar sem hún er ábyrg fyrir u.þ.b. 20% af losun gróðurhúsalofttegunda meira en losun lofttegunda allra samgöngumáta sem bera ábyrgð á u.þ.b. 14% af heildarútblæstri. Gróðursetning trjáplantna er ein mest gefandi leið til að forðast loftslagsbreytingar. Tré og skógar eru nauðsynlegir þættir sem stýra loftslaginu, ástæða þess er sú að þau taka upp koltvísýring og innihalda 50% meiri koltvísýring en andrúmsloftið. Tré hafa mikilvægu hlutverki að gegna ekki einungis í náttúrunni heldur einnig í þjóðmenningu. Þau gefa fólki líf þar sem þau veita þeim ýmsar vörur og þjónustu, sérstaklega; mat, við, sellulósa, lyf og orku sem og bæta frjósemi landsins, veita vatn og líffræðilega fjölbreytni. Þegar tré eru gróðursett, sáum við fræjum friðar og vonar sagði eitt sinn Nóbelsverðlaunahafinn og stofnandi Grænabeltishreyfingar Kenýa, prófessor Wangari Maathai. Við ættum einnig að hafa í huga að friður á jörð er einnig undir því kominn hvort við erum fær um að viðhalda náttúrulegu umhverfi fyrir komandi kynslóðir. Við viljum bjóða alla velkomna til að taka þátt í verkefninu Dagur trésins, til að vinna saman fyrir jörðina okkar. Pracownicy LeasePlan co roku sadzą las, aby zrekompensować emisję CO 2 swoich samochodów służbowych Święto Drzewa 2006 r., Polska Employees of LeasePlan plant each year an entire forest to compensate carbon dioxide emissions of their business cars Tree Day 2006, Poland Los empleados de LeasePlan plantan cada año un bosque para recompensar la emisión de CO 2 de sus autos oficiales Fiesta del Arbol 2006, Polonia Starfsmenn LeasePlan gróðursetja á hverju ári heilan skóg til að vega á móti koltvísýringsútblæstri fyrirtækjabíla þeirra Dagur trésins 2006, Póllandi

4 O Klubie Gaja Klub Gaja jest jedną z wiodących, niezależnych organizacji społecznych zajmujących się ochroną środowiska i prawami zwierząt w Polsce. Został założony przez Jacka Bożka w roku Misją Klubu Gaja jest ochrona naszej planety Ziemi oraz zachowanie środowiska naturalnego dla nas i dla przyszłych pokoleń. Jacek Bożek założyciel i prezes Klubu Gaja founder and Chairman of Klub Gaja fundador y presidente de Klub Gaja stofnandi og formaður Klub Gaja Klub Gaja już 20 lat zajmuje się ochroną środowiska naturalnego. Prowadzimy ogólnopolskie kampanie i programy na rzecz ochrony rzek i dolin rzecznych oraz ochrony drzew, zalesienia i zadrzewienia, w celu zmniejszenia skutków zmian klimatu na Ziemi. Zwracamy uwagę opinii publicznej na zagrożenia i problemy ekologiczne związane z działalnością człowieka oraz na naszą wspólną odpowiedzialność za stan środowiska. Celem działań Klubu Gaja jest także podniesienie świadomości społecznej w zakresie ochrony zwierząt poprzez zwracanie uwagi opinii publicznej na to, że ochrona praw i dobrostanu zwierząt jest integralną częścią ochrony środowiska i bezpośrednio wpływa na jakość naszego życia. Zajmujemy się także edukacją. Inspirujemy do działań na rzecz Ziemi dzieci, młodzież, nauczycieli, społeczności lokalne, samorządy i firmy. Uczestnicy naszych programów sadzą drzewa, zakładają ogrody, adoptują rzeki i strumienie, zbierają makulaturę i pomagają zwierzętom. W swojej działalności edukacyjnej, warsztatach, wydarzeniach, wykorzystujemy niekonwencjonalne metody i różne formy sztuki. About Klub Gaja Jeśli społeczeństwu konsumpcyjnemu zostawimy wybór, to zawsze wybierze zysk przed ochroną środowiska naturalnego. To od nas zależy, czy zdołamy zrównoważyć takie podejście do świata. Naszą szansą na dobrą jakość życia na Ziemi jest uszanowanie praw przyrody i świadome działanie. Warto uświadomić sobie jak wiele zależy od naszych decyzji. Zapraszam do udziału w programie Święto Drzewa, każdy z nas może posadzić drzewo, dla Ziemi. If we give a choice to the materialistic society, they will always choose gaining profit over protecting natural environments. Only we can decide to find a balance in life. Our chance for a good quality of living on earth is only possible if the laws of nature are respected. It is worthwhile to realize how much depends on our decisions. I would like to welcome everyone to take part in the Tree Day program, as everyone can plant a tree for our Earth. Klub Gaja is one of the leading independent social organizations that deals with environmental protection and animal rights in Poland. It was created by Jacek Bożek in Klub Gaja s mission is to protect our planet Earth as well as preserve the natural behavior of our environment for us and generations to come. For already 20 years, Klub Gaja deals with the protection of natural environments. We lead nationwide campaigns and programs with aims to protect rivers, river valleys, trees, forestation and forest density to minimize the outcome of climate change on Earth. We remind the public about threats resulting from human activity as well as our responsibility for the condition of the environment. The aim of Klub Gaja is also to increase social awareness of animal protection by convincing the public that animal rights and the welfare of animals are an integral part of preserving natural environments and directly effects our quality of life. We Also deal with education. We inspire children, teenagers, teachers, companies, local societies and governments to act in aid of Earth. Participants of our programs plant trees, adopt rivers and streams, pick up waste and help animals. In our educational activities, events and workshops, we use non-conventional methods and various forms of art.

5 Klub Gaja Klub Gaja es una de principales organizaciones sociales independientes que se ocupan de la protección del medioambiente y de los derechos de animales en Polonia. Fue fundada por Jacek Bożek en el año Klub Gaja considera que su misión consiste en proteger nuestro planeta y mantener el medioambiente tanto para nosotros como para las futuras generaciones. Klub Gaja desarrolla sus actividades con el fin de proteger el medioambiente ya desde hace 20 años. Nuestras campañas de protección de la naturaleza alcanzan el nivel nacional en Polonia, como también los programas de proteción de los ríos y sus cauces, de los árboles y de plantación de bosques, con el objetivo de disminuir los efectos del cambio climático en la Tierra. Tratamos de llamar la atención de la opinión pública indicando los peligros y problemas ecológicos relacionados con las actividades del hombre, así como resaltando la responsabilidad común de la humanidad por el estado del medioambiente. Klub Gaja considera también como su objetivo aumentar la conciencia de la sociedad en el ámbito de la protección de animales, tratando de demostrar a la opinion pública que la observación de los derechos de los animales y la protección de su bienestar es parte integral de la protección del medioambiente e influye directamente en la calidad de nuestra vida. Entre las ocupaciones de Klub Gaja está también la educación. Tratamos de inspirar a los niños, jóvenes, maestros de escuelas, a las comunidades locales, organismos de autogestión locales y diferentes empresas a que tomen parte en las acciones a favor de la Tierra. Los participantes de nuestros programas plantan árboles, crean jardines, adoptan ríos y arroyos, recolectan papeles viejos para su reciclaje y prestan ayuda a los animales. En nuestras actividades de instrucción, talleres y eventos aprovechamos diferentes métodos no convencionales, así como varias formas del arte. Si permitimos que la sociedad de consumo tenga la posibilidad de elegir, siempre elegirá el provecho, antes que la protección del medioambiente. Sólo de nosotros depende si lograremos equilibrar esa actitud con respecto al mundo. Nuestras posibilidades de llevar una vida de buena calidad en la Tierra dependen de nuestra capacidad de respetar la natraleza y sus derechos y de actuar conscientemente. Es importante que nos demos cuenta cuánto depende de nuestras decisiones. Por lo tanto, quiero invitarles a participar en el programa Fiesta del Arbol. Cada uno de nosotros puede plantar un árbol para la Tierra. Jacek Bożek Ef við leyfum efnishyggjusamfélaginu að velja, mun það alltaf kjósa hagnað frekar en náttúruvernd. Einungis við getum ákveðið að finna jafnvægi í lífinu. Tækifæri okkar á góðum lífsgæðum á jörðinni eru einungis möguleg séu náttúrulögmálin virt. Það er þess virði að átta sig á hversu mikið byggir á ákvörðunum okkar. Ég vil bjóða alla velkomna að taka þátt í verkefninu Dagur trésins, þar sem hver sem er getur gróðursett tré fyrir jörðina okkar. Um Klub Gaja Klub Gaja er eitt af leiðandi sjálfstætt starfandi félagasamtökum sem sinna umhverfisvernd og réttindum dýra í Póllandi. Það var stofnað af Jacek Bożek árið Hlutverk Klub Gaja er að vernda jörðina okkar auk þess að varðveita náttúrulega hegðun umhverfis okkar, bæði fyrir okkur og komandi kynslóðir. Í nær 20 ár hefur Klub Gaja sinnt verndun náttúrulegs umhverfis. Við leiðum herferðir og verkefni um land allt sem stefna að verndun áa, árdala, trjáa, skógrækt og þéttleika skóga til að draga úr áhrifum loftslagsbreytinga á jörðina. Við minnum almenning á þær hættur sem starfsemi mannsins veldur auk ábyrgðar okkar á ástandi umhverfisins. Markmið Klub Gaja er einnig að auka félagsvitund almennings um verndun dýra með því að sannfæra almenning um að réttindi dýra og velferð þeirra séu óaðskiljanlegur þáttur þess að vernda náttúrlegt umhverfi og að það hafi bein áhrif á lífsgæði okkar. Við sinnum einnig fræðslu. Við hvetjum börn, unglinga, kennara, fyrirtæki, staðbundin samtök og ríkisstjórnir til að vinna í þágu jarðarinnar. Þátttakendur í verkefnum okkar gróðursetja tré, ættleiða ár og læki, týna úrgang og hjálpa dýrum. Í fræðslustarfi okkar, viðburðum og námskeiðum notum við óhefðbundnar aðferðir og ýmis listform. Mieszkańcy Hebden Bridge i Manchesteru oraz Club Gaia UK wspólnie posadzili drzewa w dolinie Calder Święto Drzewa 2006 r., Anglia Residents of Hebden Bridge and Manchester as well as members of Klub Gaja, mutually planted trees in Calder Valley Tree Day 2006, England. Los habitantes de Hebden Bridge y Manchester junto con Klub Gaja plantaron árboles en el Valle Calder Fiesta del Arbol 2006, Inglaterra Íbúar Hebden Bridge og Manchester sem og meðlimir Klub Gaja í Bretlandi, gróðursettu saman tré í Calder Valley, Dagur trésins 2006, England

6 O programie Święto Drzewa Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października. Nasze przesłanie Zasadźmy drzewo dla pokoju dociera do 35 krajów na świecie. Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków zmian klimatycznych na Ziemi. Maciej Nowicki Minister Środowiska Minister of The Environment Ministro de Medioambiente de Polonia Umhverfisráðherra Święto Drzewa jest przykładem edukacji aktywnej, skierowanej na partycypację, zmierzającej do rozwijania społeczeństwa odpowiedzialnego i akceptującego zasady zrównoważonego rozwoju, umiejącego współpracować na rzecz środowiska. Program opiera się na lokalnej aktywności, w szczególności dzieci i młodzieży, przy szerokim udziale społecznym m.in. lokalnych społeczności, samorządów, administracji publicznej, organizacji społecznych i biznesu. W V edycji Święta Drzewa w 2007 roku przy szerokim udziale społecznym posadziliśmy drzewa! Zebraliśmy 220 ton makulatury! W programie uczestniczyło osób! Uważam, iż projekt Święto Drzewa doskonale wpisuje się w działania edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Angażuje społeczności lokalne, w szczególności dzieci i młodzież oraz kształtuje odpowiedzialność w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, w celu zachowania ich dla przyszłych pokoleń. Jestem przekonany, że projekt ten przyczyni się do zwiększenia świadomości w zakresie ochrony przyrody, różnorodności biologicznej i klimatu, a także wpłynie na kształtowanie postaw proekologicznych. Dlatego też z przyjemnością przyjmuję honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem. Organizatorom oraz wszystkim uczestnikom programu życzę wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań. I believe that the Tree Day project is ideal in terms of educating people in balanced development. It engages local societies in particular kids and teenagers and also it raises the awareness of responsibility in terms of rational use of natural resources, with the aim to conserve them for future generations. I am convinced, that this project will create greater awareness and understanding of the importance of environmental protection, biological diversity and the climate, as well as have a positive effect on the development of pro-ecological attitudes. Therefore, I accept with pleasure the honorable patronage over this enterprise. About the Tree Day Program Tree Day is an educational program of Klub Gaja formed in 2003, where on the 10 th of October people around the world plant trees. Our statement Lets plant a tree for peace reaches 35 countries worldwide. The aim of the program is educational and to raise awareness of ecological matters in terms of environmental protection and climate change on earth. Mutual tree planting within the program causes an increase in forest growth and forest density, which decreases the negative effects of climate change on Earth. Tree Day is an example of an educational activity, directed at participation, aimed at developing a society which is responsible, accepts sustained development, cooperates and respects the environment. The program is based on local activity, especially among children and teenagers, with a wide social range from local communities and governments to social organizations and businesses. In the V edition of Tree Day in 2007 involving wide public participation we planted 36,262 trees! We gathered 220 tons of waste! And 57,309 people participated! I would like to wish all the organizers and participants of this program great success and satisfaction in their work.

7 El programa Fiesta del Arbol La Fiesta del Arbol es un programa de educación ecológica realizado por el Klub Gaja desde el año Se inaugura cada año el día 10 de Octubre, cuando se lleva a cabo la acción de plantar árboles, tanto en toda Polonia, como también en otros países. Nuestro mensaje: Plantemos un árbol para la paz llega a 35 países del mundo. El programa tiene por objetivo educar a la gente de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible y mejorar la conciencia ecológica de la sociedad en la materia de la protección del medioambiente y de los cambios climáticos en nuestro planeta. La Fiesta del Arbol es un ejemplo de la educación activa, enfocada en la participación de mucha gente, que ayuda a formar una sociedad responsable que acepta las reglas del desarrollo sostenible del mundo y es capaz de colaborar a favor del medioambiente. El programa se basa en las actividades locales, especialmente las de los niños y jóvenes, con una amplia participación social, de las comunidades locales, organismos de autogestión local y de administración pública, organizaciones sociales y empresas. Durante la V edición de la Fiesta del Arbol 2007, contando con una amplia participación de la gente, logramos plantar árboles! Logramos recolectar 220 toneladas de papel viejo para el reciclaje! personas participaron en el programa! Um verkefnið Dagur trésins Dagur trésins er fræðsluverkefni Klub Gaja sem stofnað var árið 2003, þar sem fólk um allan heim gróðursetur tré 10. október ár hvert. Skilaboð okkar: Gróðursetjum tré fyrir frið nær til um 35 landa um allan heim. Creo que el proyecto de la Fiesta del Arbol encaja perfectamente en las actividades de la educación a favor del desarrollo sostenible. Compromete a las comunidades locales, especialmente a los jóvenes y niños, ayuda a formar la responsabilidad por la explotación racional de las riquezas naturale para poder guardarlas para las generaciones futuras. Estoy convencido de que gracias a este proyecto aumentará la conciencia social en la materia de la protección de la naturaleza, diversidad biológica y climática y que las actividades del programa influirá en la formación de la actitud pro-ecológica en la sociedad. Por estas razones, acepto con placer el patrocinio honorífico del programa Fiesta del Arbol. Me permito formular votos a que todos los participantes del programa disfruten de las actividades que emprendan y que éstas sean exitosas y les traigan mucha satisfacción. Ég tel að verkefni Dags trésins sé til fyrirmyndar hvað varðar að fræða fólk um stöðuga þróun. Það virkjar staðbundin samtök og þá sérstaklega börn og unglinga og eykur einnig vitund um ábyrgð hvað varðar skynsamlega notkun náttúruauðlinda, með það að markmiði að varðveita þær fyrir komandi kynslóðir. Ég er sannfærður um að þetta verkefni mun skapa meiri vitund og skilning á mikilvægi umhverfisverndar, líffræðilegrar fjölbreytni og loftslags, jafnt og hafa jákvæð áhrif á þróun vistvænna viðhorfa. Þar af leiðandi samþykki ég með ánægju virðingarverðan stuðning við þetta framtak. Ég óska öllum skipuleggjendum og þátttakendum þessarar dagskrár mikils árangurs og ánægju í starfi þeirra. Markmið verkefnisins er fræðslutengt og til að auka vitund um vistfræðileg málefni hvað varðar umhverfisvernd og loftslagsbreytingar á jörðinni. Sameiginleg gróðursetning trjáa innan verkefnisins veldur auknum vexti og þéttleika skóga, sem svo dregur úr neikvæðum áhrifum loftslagsbreytinga á jörðina. Dagur trésins er dæmi um fræðslustarf, miðað að þátttöku, sem stefnir að þróun samfélags sem er ábyrgt, samþykkir sjálfbæra þróun, vinnur með og virðir umhverfið. Verkefnið byggir á staðbundnum verkefnum, sérstaklega meðal barna og unglinga, með breitt félagslegt svið frá staðbundnum samfélögum og ríkisstjórnum til félagasamtaka og fyrirtækja. Í V. útgáfu á Degi trésins árið 2007 þar sem mikill fjöldi almennings tók þátt, gróðursettum við tré! Við tíndum 220 tonn af úrgangi! Og manns tóku þátt!

8 Kampania Miliarda Drzew Od 2007 r. program Święto Drzewa bierze udział w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety prowadzonej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP) ogólnoświatowej inicjatywy sadzenia drzew, aby sprostać wyzwaniom, jakie niosą zmiany klimatyczne. Do chwili obecnej inicjatywa, realizowana pod patronatem laureatki Pokojowej Nagrody Nobla, twórczyni Kenijskiego Pasa Zieleni, prof. Wangari Maathai oraz Jego Wysokości Księcia Monako Alberta II, osiągnęła z naddatkiem wszystkie cele 2 miliardy drzew i zainicjowała sadzenie drzew w 155 krajach. Achim Steiner zastępca sekretarza generalnego ONZ i dyrektor wykonawczy UNEP UN Under Secretary General and Executive Director of the UNEP. Vice-Secretario General de la ONU y director ejecutivo de UNEP Aðstoðarframkvæmdastjóri og forstjóri Umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNEP) Kolejnym wyzwaniem Kampanii Miliarda Drzew na lata 2008 i 2009 jest posadzenie 7 miliardów drzew! Teraz, gdy przekroczyliśmy wszystkie wytyczone cele kampanii, wzywamy pojedyncze osoby, społeczności, podmioty gospodarcze, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i rządy do podniesienia tej inicjatywy na jeszcze wyższy poziom przed decydującą konferencją w sprawie zmian klimatycznych, która odbędzie się w Kopenhadze pod koniec 2009 r. powiedział Achim Stainer. Dziękuję za zaproszenie na inaugurację Święta Drzewa 10 października 2008 r. Z przyjemnością przesyłam Państwu ostatnio opublikowany przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP) album Billion Tree Campaign, w którym został opisany program Klubu Gaja, Święto Drzewa Drzewa dla Pokoju. Życzę wielu sukcesów w realizacji programu Święto Drzewa i gratuluję zmobilizowania uczestników z 35 krajów na świecie do udziału w sadzeniu drzew w intencji pokoju na świecie. Thank you for the invitation to the inauguration of Tree Day on the 10th of October With pleasure I would like to send you the published by United Nations of Environmental Protection program (UNEP) The Billion Tree Campaign album, in which The Klub Gaja program was describe. Tree Day Trees for Peace. I would like to wish you great success in the realization of the Tree Day program and congratulations for encouraging participants in 35 countries worldwide on taking part in planting trees with intentions of creating peace on earth. Billion Tree Campaign Since 2007 the Tree Day program takes part in the Billion Tree Campaign for the Planet run by the United Nations Environmental Protection program (UNEP) an international initiative to plant trees to face up to the challenges brought out by climate change. Up to today the initiative, realized by the Noble Peace Prize winner, creator of the Kenyan Green Belt Movement, prof. Wangari Maathai as well as his Majesty the Prince of Monaco Albert II. Prof. Wangari Maathai, achieved all their objectives 2 billion trees planted and the initiation of tree planting in 155 countries. The next challenge of the Billion Tree Campaign for the years 2008 and 2009 is planting 7 Billion Trees! Now that we have achieved all our campaign goals, we are calling for individuals, societies, households, social citizen organizations, and governments to raise this initiative to an even higher level before the deciding conference that deals with climate change, that will take place in Copenhagen towards the end of year 2009 said, Achim Steiner.

9 La campaña de Mil Millones de Arboles A partir del año 2007, el programa Fiesta del Arbol es parte de la Campaña de Mil Millones de Arboles para el Planeta, llevada por el Programa de Naciones Unidas para los asuntos de la Protección del Medioambiente (UNEP) que es una iniciativa mundial de plantar árboles con el objetivo de responder a los desafíos que traen los cambios climáticos. Hasta la actualidad, dicha iniciativa, realizada bajo el patrocinio de la Premio Nobel, fundadora de la Faja Verde de Kenia, profesora Wangari Maathai y Su Excelencia Príncipe de Mónaco, Alberto II, logró e incluso superó todos sus objetivos la plantación de 2 mil millones de árboles y la acción, iniciada en 155 países, de poblar terrenos con árboles. El nuevo desafío que se plantean los autores de la Campaña de Mil Millones de Arboles para los años 2008 y 2009 consiste en plantar 7 mil millones de árboles! Quiero agradecer la invitación a la inauguración de la Fiesta del Arbol, el 10 de Octubre de Asimismo, tengo el agrado de enviar a Uds. una nueva publicación del Programa de Naciones Unidas para los asuntos de la Protección de Medioambiente (UNEP ) el álbum The Billion Tree Campaign, donde fue presentado el programa de Klub Gaja Fiesta del Arbol Arboles para la Paz. Les deseo grandes éxitos en la realización del programa Fiesta del Arbol y adjunto mis felicitaciones por haber alentado a los participantes de 35 países del mundo a tomar parte en la acción de plantar árboles a favor de la paz en el mundo. Ahora, cuando hemos superado todos los objetivos fijados para esta campaña, nos dirigimos a personas individuales, comunidades, sujetos económicos, organismos de la sociedad cívica y gobiernos solicitando que esa iniciativa sea continuada en un nivel más elevado antes de la conferencia decisiva sobre los cambios climáticos que tendrá lugar en Copenhagen, a fines del año 2009 dijo Achim Stainer. Milljarður trjáa herferðin Frá árinu 2007 hefur verkefnið Dagur trésins tekið þátt í Milljarður trjáa herferðinni fyrir jörðina sem Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna (UNEP) stendur fyrir alþjóðlegt frumkvæði til að gróðursetja tré til að mæta þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir sökum loftslags breytinga. Allt til dagsins í dag hefur frumkvæðið, framkvæmt af Nóbelsverðlaunahafanum og stofnanda Grænabeltishreyfingarinnar í Kenýa, prófessor Wangari Maathai sem og hans hátign prinsinum af Mónakó, Albert II., hefur prófessor Wangari Maathai náð öllum markmiðum sínum tveir milljarðar trjáplantna hafa verið gróðursettar og frumkvæði haft að gróðursetningu trjáplantna í 155 löndum. Næsta takmark Milljarður trjáa herferðarinnar fyrir árin 2008 og 2009 er að gróðursetja 7 milljarða trjáa! Nú þegar við höfum náð öllum takmörkum herferðar okkar, leitum við til einstaklinga, fyrirtækja, heimila, félagslegra samtaka borgara og ríkisstjórna til að koma þessu frumkvæði á enn hærra stig fyrir hina áhrifamiklu ráðstefnu um loftslagsbreytingar, sem fram mun fara í Kaupmannahöfn í lok ársins 2009 sagði Achim Steiner. Þakka þér fyrir boðið á opnun Dags trésins þann 10. október Það er með ánægju sem ég sendi ykkur bók sem Umhverfisverndaráætlunar Sameinuðu Þjóðanna (UNEP) gaf út um Milljarður trjáa herferðina, þar sem Klub Gaja verkefninu er lýst. Dagur trésins Tré fyrir frið. Ég vil óska ykkur mikils velfarnaðar í framkvæmd verkefnisins Dagur trésins og til hamingju með að hvetja þátttakendur í 35 löndum um allan heim til að taka þátt í gróðursetningu trjáa með það að markmiði að skapa frið á jörðu.

josé ramón TorraLbo presidente de la sociedad nuclear española president of the spanish nuclear society

josé ramón TorraLbo presidente de la sociedad nuclear española president of the spanish nuclear society ENTREVISTA / INTERVIEW josé ramón TorraLbo presidente de la sociedad nuclear española president of the spanish nuclear society The year 2015 poses new challenges for the Spanish Nuclear Society. Now that

Más detalles

MEMORIA SOCIAL RSE - 2011...

MEMORIA SOCIAL RSE - 2011... MEMORIA SOCIAL RSE - 2011.............................. CSR CORPORATE REPORT - 2011 Por un desarrollo sostenible generador de esperanza. Por una rentabilidad del negocio que beneficie a todos los grupos

Más detalles

INFORME SOCIAL Social Report 2012-13

INFORME SOCIAL Social Report 2012-13 INFORME SOCIAL Social Report 2012-13 Grupo Melo www.grupomelo.com.pa Teléfono / Telephone: +507 323-6900 E-mail: grupomelo@grupomelo.com Coordinadores del Informe Social / Social Report Coordinators: Laury

Más detalles

años de Una historia de éxito con muchos compañeros de viaje A success story with many travelling companions

años de Una historia de éxito con muchos compañeros de viaje A success story with many travelling companions 5 años de 996-20 Una historia de éxito con muchos compañeros de viaje A success story with many travelling companions sumario Saluda Introduction Miguel Arias Cañete 04 Una publicación editada por Published

Más detalles

Madrid, June 29 to July 3, 2008 NEWSLETTER APRIL 2008. Save up to 600E Register before 30th of April! www.19wpc.com

Madrid, June 29 to July 3, 2008 NEWSLETTER APRIL 2008. Save up to 600E Register before 30th of April! www.19wpc.com Madrid, June 29 to July 3, 2008 NEWSLETTER APRIL 2008 Save up to 600E Register before 30th of April! www.19wpc.com Contacts / Contactos 19 th WPC Spanish Organising Committee-Head Office info@19wpc.com

Más detalles

UNWTO Publications and electronic products. Publicaciones y productos elctrónicos de la OMT

UNWTO Publications and electronic products. Publicaciones y productos elctrónicos de la OMT UNWTO Publications and electronic products Publicaciones y productos elctrónicos de la OMT Edition edición 2014 / 2015 Table of contents Índice UNWTO Publications 3 Publicaciones OMT Our publications in

Más detalles

Más valor social en 2033

Más valor social en 2033 Executive summary p4 /Resumen ejecutivo p7 /Nuevas tendencias en ayudas sociales p11 /Retos sociales de España en 2033 p21 /Si todos colaboran, todos ganarán: cadenas de valor p47 /En España todavía se

Más detalles

Memoria anual _ Annual report

Memoria anual _ Annual report Memoria anual _ Annual report We Are Water, Fundació Privada Carta del Patronato Letter from the Board of Trustees Me complace presentarles la primera memoria de We Are Water, la fundación que fue constituida

Más detalles

metro Sistema de transporte por cable aéreo: un modelo de movilidad sostenible Revista Metrocable: un eje de desarrollo para el Valle de Aburrá

metro Sistema de transporte por cable aéreo: un modelo de movilidad sostenible Revista Metrocable: un eje de desarrollo para el Valle de Aburrá metro Revista REVISTA PARA PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO EDICIÓN 3-2011/2012 MAGAZINE TO PROMOTE AWARENESS OF MASS TRANSIT SYSTEMS ISSUE 3-2011/2012 Metrocable: un eje de desarrollo

Más detalles

Sevilla The Mediterranean Gateway to the Future. La Puerta Mediterránea hacia el Futuro

Sevilla The Mediterranean Gateway to the Future. La Puerta Mediterránea hacia el Futuro Sevilla The Mediterranean Gateway to the Future Sevilla La Puerta Mediterránea hacia el Futuro The Goñi and Rey Foundation was established in 2012, and is presided by Dr. María Isabel Goñi. The Foundation

Más detalles

Organización Internacional para las Migraciones en Ecuador

Organización Internacional para las Migraciones en Ecuador Organización Internacional para las Migraciones en Ecuador.1. Después de medio siglo de experiencia operativa, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),se ha convertido en la organización

Más detalles

Algo de lo que verán es un poco la repetición de algunas presentaciones de anteriores, pero creo que es importante que repasemos algunos conceptos.

Algo de lo que verán es un poco la repetición de algunas presentaciones de anteriores, pero creo que es importante que repasemos algunos conceptos. 193 Es Licenciado en Derecho por Lewis and Clark College y cuenta con una licenciatura de la Universidad de Colorado - Boulder. Desde 1996 ha sido consejero en derecho y políticas públicas dentro y fuera

Más detalles

Innovations 2010. Innovations 2010. Schüco El referente en ventanas y energía solar Schüco Your Partner for Windows and Solar Products

Innovations 2010. Innovations 2010. Schüco El referente en ventanas y energía solar Schüco Your Partner for Windows and Solar Products Innovations 2010 Schüco El referente en ventanas y energía solar Schüco Your Partner for Windows and Solar Products Como líder innovador en sistemas de apoyo a la construcción, Schüco proporciona todos

Más detalles

www.yabt.net Follow us/ Síguenos: @yabts YABTDC YABTDC YABT Staff

www.yabt.net Follow us/ Síguenos: @yabts YABTDC YABTDC YABT Staff www.yabt.net Board Members / Junta Directiva Our Team / El Equipo Roy Thomasson Presidente / Chair John Beale Vicepresidente / Vice-Chair Yadira Soto Vicepresidente / Vice-Chair Glynis Long Tesorera /

Más detalles

Delivered by http://www.e-unwto.org. IP Address: 189.204.93.133. miércoles, 27 de noviembre de 2013 9:26:08

Delivered by http://www.e-unwto.org. IP Address: 189.204.93.133. miércoles, 27 de noviembre de 2013 9:26:08 2nd UNWTO International Congress on Ethics and Tourism Quito, Ecuador 11 and 12 September 2012 II Congreso internacional de ética y turismo de la OMT Quito (Ecuador) 11 y 12 de septiembre 2012 Copyright

Más detalles

CRECE CON NOSOTROS DEVELOPING YOUR CAREER

CRECE CON NOSOTROS DEVELOPING YOUR CAREER CRECE CON NOSOTROS DEVELOPING YOUR CAREER Our firm Nuestro despacho 120 abogados/lawyers En Pérez-Llorca tenemos una misión bien definida: ser el mejor despacho independiente español, reconocido como tal

Más detalles

CONTENTS VOLUME 1. CHAPTER TWO A unique experience LEISURE AND WELCOME PROGRAMMES INSTITUTIONAL PROJECTS, VIP PROGRAMMES FOR FIBA AND ITS PARTNERS

CONTENTS VOLUME 1. CHAPTER TWO A unique experience LEISURE AND WELCOME PROGRAMMES INSTITUTIONAL PROJECTS, VIP PROGRAMMES FOR FIBA AND ITS PARTNERS Índice Volumen 1 CONTENIDOS VOLUMEN 2 CAPÍTULO PRIMERO GENERACIÓN 2014. EL VALOR DE VALORES PROGRAMAS DEPORTIVOS PROGRAMA DE LA MUJER PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROGRAMAS SOCIALES PROGRAMA DE SALUD PROGRAMAS

Más detalles

PUBLICACIóN DE LA DIRECCIóN DE HIDROGRAFíA Y NAVEGACIóN DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERú CALLAO, DICIEMBRE 2010 / Nº 08

PUBLICACIóN DE LA DIRECCIóN DE HIDROGRAFíA Y NAVEGACIóN DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERú CALLAO, DICIEMBRE 2010 / Nº 08 PUBLICACIóN DE LA DIRECCIóN DE HIDROGRAFíA Y NAVEGACIóN DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERú CALLAO, DICIEMBRE 2010 / Nº 08 Contenido Contenido... 2 Cartas... 3 Editorial Perú, sede de la GEBCO... 4 Primera

Más detalles

CIVIC ENGAGEMENT IN CENTRAL AMERICA EL COMPROMISO CÍVICO EN CENTROAMÉRICA

CIVIC ENGAGEMENT IN CENTRAL AMERICA EL COMPROMISO CÍVICO EN CENTROAMÉRICA CIVIC ENGAGEMENT IN CENTRAL AMERICA Central American youth leaders at work at the launch meeting of the Leaders of the Present initiative in Guatemala. Jóvenes líderes centroamericanos se reúnen en el

Más detalles

SUMMARY. Letter from Dr. Borderes, Toyota Argentina S.A. President... 4

SUMMARY. Letter from Dr. Borderes, Toyota Argentina S.A. President... 4 SUMMARY SUMMARY Letter from Dr. Borderes, Toyota Argentina S.A. President..................... 4 INTRODUCTION Contents of the 2006 Environmental and Social Report............. 6 Main Data of Toyota Argentina

Más detalles

THP México celebra 30 años. THP 30 years in Mexico: Mensaje de la Directora ejecutiva. Message from our Country Director

THP México celebra 30 años. THP 30 years in Mexico: Mensaje de la Directora ejecutiva. Message from our Country Director Annual Report Índice Index 6 7 8 10 11 12 13 15 16 18 19 The Hunger Project The Hunger Project THP México celebra 30 años THP 30 years in Mexico: Mensaje de la Directora ejecutiva Message from our Country

Más detalles

Nº 66 - Septiembre / September 2005

Nº 66 - Septiembre / September 2005 INSTITUTO INTERAMERICANO DE ESTADISTICA Boletín Informativo INTER-AMERICAN STATISTICAL INSTITUTE Newsletter Nº 66 - Septiembre / September 2005 PERIODICIDAD El Boletín Informativo se publica en marzo,

Más detalles

SEDE PARA EL ESTUDIO DE HUMEDALES MEDITERRANEOS

SEDE PARA EL ESTUDIO DE HUMEDALES MEDITERRANEOS SEDE PARA EL ESTUDIO DE HUMEDALES MEDITERRANEOS AÑO V. Nº 17. VALENCIA, ESPAÑA. MARZO 2001 s u m a r i o 5 EDITORIAL 3 Ramsar COP8. Valencia, Spain ARTÍCULOS 5 Directiva sobre Política de Aguas Capacitación

Más detalles

www.virtualeduca.org 1

www.virtualeduca.org 1 www.virtualeduca.org 1 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL AUSPICIO SECRETARÍA GENERAL Y SEDES La Secretaría General de Virtual Educa está adscrita al Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE),

Más detalles

Chile Canadá. Socios para el Desarrollo / Partners in Development. Un Reporte de los Programas de RSE de las Empresas Canadienses en Chile

Chile Canadá. Socios para el Desarrollo / Partners in Development. Un Reporte de los Programas de RSE de las Empresas Canadienses en Chile Chile Canadá 2010 Socios para el Desarrollo / Partners in Development Un Reporte de los Programas de RSE de las Empresas Canadienses en Chile A Report on CSR Practices of Canadian Companies in Chile Agradecimientos

Más detalles

Año 2, N 7, Diciembre 2014

Año 2, N 7, Diciembre 2014 Año 2, N 7, Diciembre 2014 Fórmula SAE UDO presente en COLAGA 2014 2014: Un año clave en la difusión del facility management en el ámbito hispanohablante Green maintenance o mantenimiento sustentable en

Más detalles

ROMÁN ARJONA GRACIA. Secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación. Secretary General of Science, Technology and Innovation

ROMÁN ARJONA GRACIA. Secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación. Secretary General of Science, Technology and Innovation ROMÁN ARJONA GRACIA Secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación Secretary General of Science, Technology and Innovation HERVÉ PERÓ Jefe de la Unidad de Infraestructuras de Investigación de la

Más detalles

Impulso Financiero Driving Financial Success

Impulso Financiero Driving Financial Success Reporte Anual Annual Report 2004 Impulso Financiero Driving Financial Success Contenido Content 1 Introducción 1 Mensaje a los Accionistas 4 Nuestra Visión. Nuestra Misión 5 Resumen Financiero Consolidado

Más detalles

Trabajar en 2033. España 2033

Trabajar en 2033. España 2033 Presentación p4 /Executive Summary p6 /Resumen ejecutivo p10 /Tendencias en el mercado de trabajo global p15 /Los próximos 20 años del empleo en España p29 / Un vistazo a nuestra historia reciente p77

Más detalles

ABENGOA. News. Abril April 2013. Publicación Interna de Empresa Internal Company Publication

ABENGOA. News. Abril April 2013. Publicación Interna de Empresa Internal Company Publication Abril April 2013 ABENGOA News Publicación Interna de Empresa Internal Company Publication Planta de demostración con tecnología waste to biofuels (W2B) que permite transformar residuos sólidos urbanos

Más detalles