DEPARTAMENT FISCAL. Inversió del subjecte passiu en l'execució d'obres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "DEPARTAMENT FISCAL. Inversió del subjecte passiu en l'execució d'obres"

Transcripción

1 Inversió del subjecte passiu en l'execució d'obres

2 pàgina 2 de 15 Les factures dels industrials de la construcció, han d anar amb Iva o sense? La llei 7/2012 de 29 d octubre va modificar diverses normes tributàries entre les que n hi trobem una que ha plantejat molts dubtes als empresaris: la modificació de l article 84 Uno 2 de la llei d Iva relativa als supòsits en que s ha d aplicar la regla d inversió del subjecte passiu. Com a conseqüència de la gran incertesa provocada per aquesta norma, el 27 de desembre de 2012 la Direcció General de Tributs es va pronunciar a través d una Consulta Vinculant (la V ) sobre els múltiples dubtes que existeixen en torn a la interpretació del nou supòsit d inversió del subjecte passiu en matèria d IVA: el cas de les execucions d obra contemplades a l article 84.U.2on.f) de la Llei de l Impost (execucions d obra). Per què una factura pot anar sense Iva? El mecanisme d inversió del subjecte passiu significa que ja no és l emissor de la factura qui té l obligació de repercutir l IVA sinó que passa a ser el destinatari qui té aquesta obligació. D aquesta forma, qui rep la factura repercuteix i suporta l IVA de la factura rebuda, al mateix moment. Quina és la posició oficial que adoptarà Hisenda en relació a l inversió del subjecte passiu en les execucions d obra? L empresari o professional que emet la factura, l emetrà sense IVA quan es donin totes les condicions següents: El destinatari de la factura ha de ser i actuar com empresari o professional. Que la factura derivi d una execució d obra (amb o sense aportació de materials), conseqüència de contractes directament formalitzats entre promotor i contractista que

3 pàgina 3 de 15 tinguin per objecte l urbanització de terrenys o la construcció o la rehabilitació d edificacions. Això també serà aplicable quan els destinataris de les operacions siguin el contractista principal i altres subcontractistes, en les condicions assenyalades. El mecanisme d aquestes operacions es pot resumir en l esquema següent: PROMOTOR (empresari o professional) Vinculats amb un contracte d execució d obra Factura sense Iva CONTRACTISTA PRINCIPAL Factura sense Iva Factura sense Iva Factura sense Iva (Fuster) (Lampista) (Guixaire) Factura sense Iva (Col locador de finestres) Esquema 1 En aquest esquema el Promotor (empresari o professional), encarrega l execució de l obra d urbanització de terrenys o de construcció o de rehabilitació al contractista (normalment un constructor) que a l hora subcontracta altres industrials.

4 I si el promotor no és empresari o professional? dilluns, 4 març 2013 pàgina 4 de 15 L esquema es modifica lleugerament ja que el destinatari final no actua com empresari o professional i per tant no és subjecte passiu de l IVA. La relació però, entre els diferents industrials, contractista i subcontractistes no es modifica. PROMOTOR (particular o entitat pública que no actua com a professional) Vinculats amb un contracte d execució d obra Factura amb Iva CONTRACTISTA PRINCIPAL Factura sense Iva Factura sense Iva Factura sense Iva (Fuster) (Lampista) (Guixaire) Factura sense Iva Esquema 2 (Col locador de finestres) En aquest esquema el Promotor, un particular o administració pública que no actua com empresari, encarrega una casa pel seu us, o una rehabilitació ó l urbanització d un terreny al contractista (normalment un constructor) que a l hora subcontracta altres industrials.

5 pàgina 5 de 15 Com s han de complir les condicions per no aplicar IVA en les factures de les obres? L execució de l obra ha de ser pactada en contracte entre promotor i contractista. L objecte de l obra ha de ser l urbanització de terrenys, o la construcció o rehabilitació d edificacions. El destinatari de l obra ha de ser empresari o professional. Sobre la condició del destinatari de les operacions: El destinatari de l obra ha d actuar en la seva condició d empresari o professional en els termes assenyalats a la Llei de l IVA. Aquest precepte també és aplicable a ens públics (Estat, Generalitat, ajuntaments, etc.), raó per la qual, quan aquests actuïn amb aquesta condició, tal i com diu la Consulta, hauran de comunicar ho al promotor per que facturi sense IVA. Aquesta comunicació també serà obligatòria en els casos de persones físiques, cooperatives, y associacions o demés ens sense ànim de lucre que actuïn com a empresaris o professionals. Com a regla general cal dir que les administracions públiques no actuen com a empresari, i per tant, casi sempre se ls repercutirà IVA. Concepte d urbanització de terrenys: La Consulta el defineix com el procés que comprèn totes les actuacions que es realitzen per dotar a un terreny dels elements necessaris per servir a l edificació. Concepte de construcció o rehabilitació d edificacions: Se ns diu que una execució d obra que tingui per objecte una construcció, ha de perseguir un resultat o un bé nou diferent dels utilitzats per a la seva realització.

6 pàgina 6 de 15 Per tant, queden fora del concepte les obres de manteniment, reparació, o conservació. En aquest sentit cal recordar que la rehabilitació, que sí s admet, està definida a la pròpia llei de l IVA essent el concepte molt restrictiu, amb uns requisit molt estrictes. Concepte de promotor: La consulta defineix al promotor segons allò previst a la Llei d Ordenació de l Edificació com aquella persona física o jurídica, pública o privada, que decideix, impulsa, programa o finança, amb recursos propis o aliens, les obres d edificació per a sí mateix, o per a la seva posterior alienació, entrega o cessió a tercers sota qualsevol títol. A títol d exemple, la consulta ens indica que es considera promotor: a) L empresa que encarrega la construcció de la seva pròpia oficina o nau. b) La comunitat de propietaris que encarrega la construcció o rehabilitació del seu edifici. c) Les persones físiques i jurídiques que participen com a propietaris en una actuació urbanística pagant les derrames d urbanització. L execució d obra: El concepte d execució d obra no ve definit a la Llei de l IVA. És la DGT la que ens indica que s ha de tenir en compte el concepte de l arrendament d obra regulat al Codi Civil als efectes de l aplicació de l article. A més d això, ens diu, que en tot cas, constitueix execució d obra: La instal lació de fontaneria, calefacció, electricitat, etc, així com la instal lació de mobles de cuina i bany. El subministrament de béns objecte de instal lació i muntatge (tals com portes, finestres, ascensors, aire condicionat, equips de seguretat.

7 pàgina 7 de 15 La construcció de depuradores, plantes potabilitzadores, instal lacions solars fotovoltaiques, carreteres, ferrocarrils... El moviment de terres per a construcció de qualsevol tipus d edificació. La demolició d edificacions. Actuacions de cada subjecte i obligacions formals (comptables i de registre) Tenint en compte l Esquema 1: Entre el contractista principal i el promotor existeix el contracte a tenir en compte. Si es compleixen els requisits, el contractista facturarà sense IVA al promotor, i a la factura farà constar l expressió operació d inversió del subjecte passiu d acord amb l article 84.U.2on.f) de la Llei 37/92. El promotor rebrà la factura i s autorrepercutirà l IVA i el suportarà. Com? Utilitzant els comptes del Pla General Comptable 472 i 477. A més, haurà d enregistrar l operació en el Llibre Registre de Factures emeses i en el Llibre Registre de Factures rebudes. Si el contractista principal vol contractar a altres subcontractistes (industrials, tals com electricista, lampista, fontaner etc...) haurà d acreditar mitjançant una comunicació, que l encàrrec es fa en el marc d una execució d obra per a construcció o rehabilitació, i que en aquest sentit, l industrial ha de facturar sense IVA. Aquesta comunicació segons la pròpia Consulta Vinculant de Tributs, lliura de tota responsabilitat al subcontractista front Hisenda, si al final resulta que l obra no compleix els requisits i per tant, s hagués hagut de repercutir IVA a la factura. Un cop rebuda la factura sense IVA emesa per l industrial (amb la menció que ja hem indicat), el contractista farà el mateix que s ha explicat a l apartat anterior: autorrepercutir se l IVA i enregistrar la factura als Llibres Registre. És molt important que a les factures que no es repercuteixi l IVA, s especifiqui la menció d operació d inversió del subjecte passiu d acord amb l article 84.U.2on.f) de la Llei 37/92.

8 pàgina 8 de 15 Com declarar l Iva en el model 303? L adquirent haurà de declarar l IVA meritat a les caselles 01 a 09 (IVA meritat. Règim general). Com a IVA suportat a les caselles 22 a 25 segons l immoble tingui la consideració de bé corrent o de bé d inversió. L executor de l obra que no repercuteix IVA, haurà d incloure aquesta operació a la casella 44 (Operacions no subjectes o amb inversió del subjecte passiu que originen el dret a la deducció). Cal indicar que la consulta és molt més extensa que la informació que figura en aquest escrit. Es pronuncia sobre molts aspectes, qüestió que pot requerir el seu anàlisis per a un cas concret.

9 Preguntes freqüents (transcripció literal de les principals preguntes resoltes per hisenda): pàgina 9 de 15 A qué operaciones se aplica el nuevo supuesto de inversión de sujeto pasivo introducido en la letra f) del artículo 84.Uno.2º LIVA por la Ley 7/2012? Resultará de aplicación cuando se reúnan los siguientes requisitos: a. El destinatario de las operaciones debe actuar con la condición de empresario o profesional. b. Las operaciones realizadas deben tener por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones. c. Las operaciones realizadas deben tener la naturaleza jurídica de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, incluida la cesión de personal necesario para su realización. d. Tales operaciones deben ser consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el o los contratistas principales, cualquiera que sea la forma oral o escrita de los contratos celebrados. La inversión del sujeto pasivo también se producirá, en los casos de ejecuciones de obra y cesiones de personal efectuadas para el contratista principal u otros subcontratistas, cuando las mismas sean consecuencia o traigan causa en un contrato principal, que tenga por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.

10 pàgina 10 de 15 Quién debe ingresar el IVA cuándo se aplica el nuevo supuesto de inversión de sujeto pasivo previsto en el artículo 84.Uno.2º.f) LIVA? En los casos de contratos directamente formalizados entre promotor y contratista, el promotor. En los casos de contratos formalizados entre contratista principal y subcontratista, el contratista principal. Cómo se documentan las operaciones realizadas entre promotor y contratista en las que se produce la inversión de sujeto pasivo? El contratista emitirá factura sin IVA, debiendo hacer constar en la misma que el sujeto pasivo del impuesto es el destinatario de la operación o, a partir del 1 de enero de 2013, la mención inversión del sujeto pasivo. El promotor no tendrá que emitir factura alguna. Al recibir la factura del contratista, incluirá en su declaración el IVA devengado y soportado de la operación. En el caso de autopromoción de una vivienda por un particular, se produce inversión del sujeto pasivo en el contrato formalizado entre el contratista y el particular? Si el contratista subcontrata ejecuciones de obra con otras empresas, por ejemplo, fontanería, albañilería, pintura, etc. se produce inversión del sujeto pasivo en los contratos formalizados entre el contratista principal y los subcontratistas? En el contrato formalizado entre el particular, promotor de la obra, y el contratista principal no se producirá inversión del sujeto pasivo ya que el destinatario de la obra no tiene la condición de empresario o profesional. La condición de empresario o profesional está íntimamente ligada a la intención de venta, cesión o adjudicación por cualquier título de la promoción, inexistentes en el caso de autopromoción de vivienda. En los contratos formalizados entre el contratista principal y los subcontratistas sí se producirá la inversión del sujeto pasivo.

11 pàgina 11 de 15 En relación con la nueva letra f) del artículo 84.Uno.2º LIVA introducido por la Ley 7/2012, qué debemos entender por urbanización de terrenos? Forman parte de las obras de urbanización, entre otras, aquellas que tienen por objeto el abastecimiento, la evacuación de aguas, el suministro de energía eléctrica, las redes de distribución de gas, las instalaciones telefónicas, los accesos, las calles y las aceras. Se excluyen aquellos estadios previos como estudios o trámites administrativos. La inversión del sujeto pasivo se aplicará a las actuaciones de nueva urbanización y a las actuaciones de urbanización que tengan por objeto la reforma o renovación sustancial o el incremento de dotaciones públicas de suelo ya urbanizado. En relación con la nueva letra f) del artículo 84.Uno.2º LIVA introducido por la Ley 7/2012, qué debemos entender por edificación? El concepto de edificaciones se define en el artículo 6 LIVA como las construcciones unidas permanentemente al suelo o a otros inmuebles, efectuadas tanto sobre la superficie como en el subsuelo, que sean susceptibles de utilización autónoma e independiente. A título de ejemplo, tendrán la consideración de edificaciones: las viviendas, locales, instalaciones industriales, instalaciones deportivas no accesorias de otras edificaciones, puertos, aeropuertos, carreteras, autopistas y demás vías de comunicación terrestres o fluviales. No tendrán la consideración de edificaciones, entre otros, las obras de urbanización de terrenos, las construcciones accesorias de explotaciones agrícolas y los lugares de extracción de productos naturales (minas, canteras, pozos de petróleo o de gas).

12 pàgina 12 de 15 En relación con la nueva letra f) del artículo 84.Uno.2º LIVA introducido por la Ley 7/2012, qué debemos entender por rehabilitación? El concepto rehabilitación se encuentra definido por la Ley del impuesto en el artículo 20.Uno.22º.B) que establece los siguientes requisitos: 1º Más del 50% del coste total del proyecto de rehabilitación se corresponda con obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas o con obras análogas o conexas. 2º El coste total de las obras exceda del 25% del precio de adquisición de la edificación si se hubiese efectuado durante los dos años inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado (descontado en ambos casos la parte correspondiente al suelo) Se aplica la inversión del sujeto pasivo en los casos de rehabilitación de un local de negocios por parte del arrendatario? Sí. Las obras de rehabilitación podrán llevarse a cabo en edificaciones que sean propiedad tanto del rehabilitador como de terceros. Se produce inversión del sujeto pasivo en las ejecuciones de obra para la construcción de obra civil realizadas por el contratista principal? y en las efectuadas por los subcontratistas? En los contratos formalizados entre un ente público, promotor de la obra, y el contratista principal no se producirá inversión del sujeto pasivo cuando el ente público no actúe como empresario. En los contratos formalizados entre el contratista principal y los subcontratistas sí se producirá la inversión del sujeto pasivo, debiendo ingresar el IVA el contratista principal.

13 pàgina 13 de 15 Se produce inversión del sujeto pasivo cuando un Ayuntamiento lleva a cabo la promoción de viviendas? Sí. El Ayuntamiento deberá comunicar expresa y fehacientemente al contratista principal que está adquiriendo el bien o servicio en calidad de empresario o profesional. En relación con la nueva letra f) del artículo 84.Uno.2º LIVA introducido por la Ley 7/2012, qué debemos entender por ejecución de obra? cómo se delimita frente al arrendamiento de servicios? La ejecución de obra persigue un resultado futuro sin tomar en consideración el trabajo que lo crea, en tanto que el arrendamiento de servicios se instrumenta de forma continuada en el tiempo, atendiendo a la prestación en sí misma y no a la obtención del resultado que la prestación produce, siendo la continuidad y periodicidad sus notas esenciales. Las ejecuciones de obra con aportación de materiales tendrán la consideración de entregas de bienes o de prestaciones de servicios según que el coste de tales materiales exceda o no del 40% de la base imponible de la ejecución de obra. Tienen la consideración de ejecuciones de obras, entre otras: Instalación de fontanería, calefacción, electricidad, etc., así como la instalación de muebles de cocina y baño. Suministro de bienes objeto de instalación y montaje, tales como puertas, ventanas, ascensores, sanitarios, calefacción, aire acondicionado, equipos de seguridad, telecomunicaciones así como el vibrado y extendido de hormigón. Movimiento de tierras y demolición de edificaciones. La construcción de carreteras y autopistas.

14 No tienen la consideración de ejecuciones de obras, entre otras: dilluns, 4 març 2013 pàgina 14 de 15 Arrendamiento de grúas y demás maquinaria pesada con operarios especializados salvo que el prestador del servicio se comprometa a ejecutar la totalidad o parte de una obra, responsabilizándose del resultado de la misma. Operaciones de mantenimiento de instalaciones. Actividades de viabilidad, mantenimiento y vigilancia de vías públicas. Servicios de seguridad y vigilancia de la obra, dirección de obras, redacción de proyectos, servicios de arquitectos, ingenieros o asistencia técnica de seguridad. Gestión de residuos. Suministro e instalación de casetas de obra, elementos de protección o andamios. A partir de qué fecha se aplica el nuevo supuesto de inversión de sujeto pasivo introducido en la letra f) del artículo 84.Uno.2º LIVA por la Ley 7/2012? Se aplicará exclusivamente a aquellas operaciones cuyo devengo se produzca a partir del 31 de octubre de 2012, incluyéndose este mismo día. Debe tenerse en cuenta: El devengo se produce con la puesta a disposición o recepción total o parcial de la obra por parte del destinatario, o bien en el momento del cobro de las certificaciones de obra por parte de los contratistas o subcontratistas si éste fuera anterior. La mera expedición de certificaciones de obra en las que se documenten el estado de avance de las obras no determinará por sí mismas dicho devengo. El mero endoso, descuento o pignoración de la certificación de obra no puede considerarse como pago anticipado.

15 pàgina 15 de 15 Es aplicable el supuesto de inversión del sujeto pasivo del artículo 84.Uno.2º.f) LIVA cuando el contratista se encuentra acogido al régimen simplificado? Sí es aplicable. El promotor deberá ingresar el IVA sin que suponga modificación de la cuota del impuesto a ingresar por el contratista acogido al régimen simplificado.

Criterios de la DGT en relación con la inversión del sujeto pasivo en las ejecuciones de obra y en las cesiones de personal para su realización.

Criterios de la DGT en relación con la inversión del sujeto pasivo en las ejecuciones de obra y en las cesiones de personal para su realización. Criterios de la DGT en relación con la inversión del sujeto pasivo en las ejecuciones de obra y en las cesiones de personal para su realización. Criterios de la Dirección General de Tributos en relación

Más detalles

CONSULTAS AEAT SOBRE INVERSIÓN SUJETO PASIVO IVA

CONSULTAS AEAT SOBRE INVERSIÓN SUJETO PASIVO IVA CONSULTAS AEAT SOBRE INVERSIÓN SUJETO PASIVO IVA 1. A qué operaciones se aplica el nuevo supuesto de inversión de sujeto pasivo introducido en la letra f) del artículo 84.Uno.2º LIVA por la Ley 7/2012?

Más detalles

Fiscalidad inmobiliaria: el IVA en las

Fiscalidad inmobiliaria: el IVA en las Fiscalidad inmobiliaria: el IVA en las ejecuciones de obra Autor: Luis Guirado Pueyo, cofundador y Gerente de Multiges Consultoría y Alumno de su realización, consecuencia de contratos directamente formalizados

Más detalles

INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO EN OPERACIONES INMOBILIARIAS

INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO EN OPERACIONES INMOBILIARIAS INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO EN OPERACIONES INMOBILIARIAS El pasado 27 de diciembre la Dirección General de Tributos ha emitido una consulta vinculante nº V2583-12 aclarando los criterios de aplicación

Más detalles

a) El destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto debe actuar con la condición de empresario o profesional.

a) El destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto debe actuar con la condición de empresario o profesional. 011/245/12 28.12.12 CONSULTA DE LA CNC Y CONTESTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS ACERCA DE LA INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO EN EL IVA PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Adjunta se remite la consulta

Más detalles

MODIFICACIÓN EN LE LEY DEL IVA

MODIFICACIÓN EN LE LEY DEL IVA INFORMACIÓN TRIBUTARIA: LEY 7/2012 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL MODIFICACIÓN EN LE LEY DEL IVA NUEVOS SUPUESTOS DE INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO La Ley 7/2012, de 29 de octubre, modifica el

Más detalles

INFORME SOBER LA OBLIGACIÓN DE NO REPERCUTIR IVA EN OBRA DE CONSTRUCCIÓN.

INFORME SOBER LA OBLIGACIÓN DE NO REPERCUTIR IVA EN OBRA DE CONSTRUCCIÓN. INFORME SOBER LA OBLIGACIÓN DE NO REPERCUTIR IVA EN OBRA DE CONSTRUCCIÓN. Legislación. Las Ley 7/2012 (BOE 30/10/12) ha introducido un nuevo supuesto de Inversión del Sujeto Pasivo en el IVA para el Sector

Más detalles

Nota Técnica 07/2012/GE/AEDAF Noviembre 2012 LA INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO EN LAS EJECUCIONES DE OBRA

Nota Técnica 07/2012/GE/AEDAF Noviembre 2012 LA INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO EN LAS EJECUCIONES DE OBRA Nota Técnica 07/2012/GE/AEDAF Noviembre 2012 LA INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO EN LAS EJECUCIONES DE OBRA El pasado 30 de octubre se publicó en el BOE la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la

Más detalles

OBLIGACION DE NO REPERCUTIR IVA EN EJECUCIONES DE OBRA INMOBILIARIA

OBLIGACION DE NO REPERCUTIR IVA EN EJECUCIONES DE OBRA INMOBILIARIA Jornada informativa OBLIGACION DE NO REPERCUTIR IVA EN EJECUCIONES DE OBRA INMOBILIARIA Pablo Filiu Rodríguez Consultor y Auditor de Cuentas El artículo 84 de la Ley 37/1992 del IVA, según redacción dada

Más detalles

CIRCULAR INFORMATIVA 3 /2012

CIRCULAR INFORMATIVA 3 /2012 CIRCULAR INFORMATIVA 3 /2012 EJECUCIONES DE OBRA MODIFICACIONES EN EL IVA DE LAS EJECUCIONES DE OBRA: NUEVO SUPUESTO DE INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO La Ley 7/2012 de medidas de prevención y lucha contra

Más detalles

SUPUESTOS DE INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO DE I.V.A.

SUPUESTOS DE INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO DE I.V.A. Estimado cliente, Noviembre -2012 Le informamos que según lo previsto en la Ley 7/2012, de 29 de octubre de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera

Más detalles

NOVEDADES TRIBUTARIAS IVA. Tutor/a: Ana I. Hdez. Riaño Email: anahernandez@palma.uned.es

NOVEDADES TRIBUTARIAS IVA. Tutor/a: Ana I. Hdez. Riaño Email: anahernandez@palma.uned.es NOVEDADES TRIBUTARIAS IVA Tutor/a: Ana I. Hdez. Riaño Email: anahernandez@palma.uned.es Novedades Tributarias IVA CUESTIONES PLANTEADAS ANTE EL CAMBIO DE TIPOS IMPOSITIVOS EN EL IVA Qué es el IVA El IVA

Más detalles

26 de noviembre de 2012. Documento propiedad de BUFETE ESCURA www.escura.com Tel. 93 494 01 31

26 de noviembre de 2012. Documento propiedad de BUFETE ESCURA www.escura.com Tel. 93 494 01 31 Nuevo Procedimiento de Liquidación de IVA en obras y construcción 26 de noviembre de 2012 1 Temática: Esquema de la cadena de contratación Nuevo supuesto de Inversión del Sujeto Pasivo Concepto de Ejecución

Más detalles

www.council-consultores.com

www.council-consultores.com Tipos de IVA aplicable en el sector de la Construcción En el sector de la actividad de construcción, se suelen realizar un gran número de trabajos (fontanería, albañilería, pintura, carpintería, canalizaciones,

Más detalles

NUEVOS SUPUESTOS DE INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO DE IVA

NUEVOS SUPUESTOS DE INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO DE IVA Refª./Errefer.: AG/AA Fecha/Data: 04-12-2012 NUEVOS SUPUESTOS DE INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO DE IVA Nota: Esta circular sustituye a la circular nº 145/014 de fecha 26 de noviembre 1. INTRODUCCIÓN NUEVOS

Más detalles

EL AUTOPROMOTOR OCASIONAL DE VIVIENDAS

EL AUTOPROMOTOR OCASIONAL DE VIVIENDAS FISCALIDAD INMOBILIARIA EN EL IVA: ANÁLISIS DE ALGUNAS CUESTIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA Vicente Arbona MásM 1 EL AUTOPROMOTOR OCASIONAL DE VIVIENDAS 2 LA FIGURA DEL AUTOPROMOTOR OCASIONAL DE VIVIENDA

Más detalles

El iva en la rehabilitación y reparación

El iva en la rehabilitación y reparación f i s c a l i d a d El iva en la rehabilitación y reparación En el presente artículo se aborda la fiscalidad de las obras de rehabilitación y reparación de construcciones. En concreto que tipo de IVA se

Más detalles

NUEVO IVA REDUCIDO EN REPARACIONES Y REFORMAS Y OTRAS NOVEDADES

NUEVO IVA REDUCIDO EN REPARACIONES Y REFORMAS Y OTRAS NOVEDADES NUEVO IVA REDUCIDO EN REPARACIONES Y REFORMAS Y OTRAS NOVEDADES DEL REAL DECRETO-LEY 6/2010 (9 DE ABRIL) DE MEDIDAS PARA EL IMPULSO DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO MEDIDAS FISCALES DE ESTÍMULO

Más detalles

IVA, EJECUCIONES DE OBRA CONSULTA VINCULANTE

IVA, EJECUCIONES DE OBRA CONSULTA VINCULANTE Goya, 77 Esc. Dcha. 2º 28001-Madrid Teléfono: 91 436 21 99 Fax.: 91 435 79 45 N.I.F.: B85696235 www.lartributos.com IVA, EJECUCIONES DE OBRA CONSULTA VINCULANTE SELLO Y FIRMA L.A. Rojí Asesores Tributarios,

Más detalles

INVERSION SUJETO PASIVO IVA EJECUCIONES DE OBRA

INVERSION SUJETO PASIVO IVA EJECUCIONES DE OBRA Sergio León Navarro ABOGADO C/ Don Ramón de la Cruz nº 91 piso 1º A 28006 MADRID INVERSION SUJETO PASIVO IVA EJECUCIONES DE OBRA La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria

Más detalles

NOVEDADES EN LA REPERCUSIÓN DEL IVA EN ENTREGAS Y EJECUCIONES DE OBRA INMOBILIARIAS

NOVEDADES EN LA REPERCUSIÓN DEL IVA EN ENTREGAS Y EJECUCIONES DE OBRA INMOBILIARIAS NOVEDADES EN LA REPERCUSIÓN DEL IVA EN ENTREGAS Y EJECUCIONES DE OBRA INMOBILIARIAS La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa

Más detalles

Deducción en el IRPF por obras de mejora en la vivienda

Deducción en el IRPF por obras de mejora en la vivienda Deducción en el IRPF por obras de mejora en la vivienda Deducción en el IRPF por obras de mejora en la vivienda En qué consiste la deducción por obras de mejora en la vivienda a que se refiere el Real

Más detalles

Ley 7/2012. Nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo en IVA.

Ley 7/2012. Nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo en IVA. Ley 7/2012. Nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo en IVA. Miguel Ángel Serra Guasch Ibiza, 17 de mayo 2013 Índice Nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo Regulación legal de los nuevos

Más detalles

LA INVERSION DEL SUJETO PASIVO EN LAS EJECUCIONES DE OBRA TRAS LA LEY 7/2012, DE 29 DE OCTUBRE

LA INVERSION DEL SUJETO PASIVO EN LAS EJECUCIONES DE OBRA TRAS LA LEY 7/2012, DE 29 DE OCTUBRE Circular nº 14 Especifica - Enero de 2013 LA INVERSION DEL SUJETO PASIVO EN LAS EJECUCIONES DE OBRA TRAS LA LEY 7/2012, DE 29 DE OCTUBRE Una de las principales novedades introducidas por la Ley 7/2012,

Más detalles

MANUAL APLICACIÓN IVA REDUCIDO

MANUAL APLICACIÓN IVA REDUCIDO MANUAL APLICACIÓN MANUAL IVA REDUCIDO APLICACIÓN IVA REDUCIDO 1. Obras de renovación y reparación de viviendas para uso particular. 2. Ejemplos 1. Obras de renovación y reparación de viviendas para uso

Más detalles

Inscriure s al cens de l Agència Tributària per obtenir el Número d Identificació Fiscal (NIF). S ha d omplir l imprès 036 (alta censal), amb el qual també es dóna d alta de l Impost sobre Activitats Econòmiques

Más detalles

CUESTIONES QUE PLANTEA EL NUEVO SUPUESTO DE INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO ESTABLECIDO EN EL ART. 84.UNO.2º.F) DE LA LEY DE IVA.

CUESTIONES QUE PLANTEA EL NUEVO SUPUESTO DE INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO ESTABLECIDO EN EL ART. 84.UNO.2º.F) DE LA LEY DE IVA. CUESTIONES QUE PLANTEA EL NUEVO SUPUESTO DE INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO ESTABLECIDO EN EL ART. 84.UNO.2º.F) DE LA LEY DE IVA. CUESTIONES QUE PLANTEA EL NUEVO SUPUESTO DE INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO ESTABLECIDO

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 2014 I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral Reguladora de las Haciendas Locales

Más detalles

Consultas Vinculantes de la Dirección General de Tributos. 1. Obras de rehabilitación, análogas o conexas, en edificaciones.

Consultas Vinculantes de la Dirección General de Tributos. 1. Obras de rehabilitación, análogas o conexas, en edificaciones. Consultas Vinculantes de la Dirección General de Tributos 1. Obras de rehabilitación, análogas o conexas, en edificaciones. Nº Consulta: V0932-10 Fecha: 06/05/2010 La comunidad de propietarios consultante

Más detalles

NOVEDADES TRIBUTARIAS IVA. Tutor/a: Ana I. Hdez. Riaño Email: anahernandez@palma.uned.es

NOVEDADES TRIBUTARIAS IVA. Tutor/a: Ana I. Hdez. Riaño Email: anahernandez@palma.uned.es NOVEDADES TRIBUTARIAS IVA Tutor/a: Ana I. Hdez. Riaño Email: anahernandez@palma.uned.es INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO Tutor/a: Ana I. Hdez. Riaño Email: anahernandez@palma.uned.es Qué es el IVA El IVA esun

Más detalles

Preguntas frecuentes en relación al nuevo supuesto de inversión del sujeto pasivo cuando se trate de ejecuciones de obra

Preguntas frecuentes en relación al nuevo supuesto de inversión del sujeto pasivo cuando se trate de ejecuciones de obra Preguntas frecuentes en relación al nuevo supuesto de inversión del sujeto pasivo cuando se trate de ejecuciones de obra INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO Todas estas son modificaciones de gran calado, pero

Más detalles

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS.

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. 8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. El contingut dels comptes anuals segons la ICAL Normal és: Balanç Compte del Resultat Econòmico-Patrimonial Estat de la Liquidació del Pressupost Memòria 1. Organización 2.

Más detalles

INCENTIVOS FISCALES DE LAS REFORMAS EFECTUADAS EN VIVIENDAS IVA. Valencia, junio de 2011

INCENTIVOS FISCALES DE LAS REFORMAS EFECTUADAS EN VIVIENDAS IVA. Valencia, junio de 2011 INCENTIVOS FISCALES DE LAS REFORMAS EFECTUADAS EN VIVIENDAS IVA Valencia, junio de 2011 Introducción Incentivos fiscales de las reformas efectuadas en viviendas IVA: Aplicación del tipo de gravamen reducido

Más detalles

SERVICIOS SUMINISTROS

SERVICIOS SUMINISTROS SERVICIOS SUMINISTROS SECCIÓN : PÁGINA : FECHA : D.1. 3 02/07/14 CIRCULAR - 59/14 Instalaciones Baja Tensión Apreciado/a Colegiado/a: Te adjuntamos al presente la información sobre: - La última campaña

Más detalles

INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO

INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO Pasamos a detallar los pormenores de la figura de la "Inversión del Sujeto Pasivo" así como las implicaciones legales y formales que existen y algunos ejemplos prácticos que

Más detalles

Jornada: introducidas por el Real Decreto Ley 6/2010. 5 de Noviembre de 2010

Jornada: introducidas por el Real Decreto Ley 6/2010. 5 de Noviembre de 2010 Jornada: Jornada 5 de Noviembre de 2010 Recuperación Recuperación IVA del impagos IVA en y otras caso novedades de impagos y otras novedades introducidas por el Real Decreto Ley 6/2010 introducidas por

Más detalles

NOTA SOBRE LA REGLA DE INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO EN EL SUPUESTO DE EJECUCIONES DE OBRA

NOTA SOBRE LA REGLA DE INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO EN EL SUPUESTO DE EJECUCIONES DE OBRA Nota Técnica 11/2013/GE/AEDAF Enero 2013 NOTA SOBRE LA REGLA DE INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO EN EL SUPUESTO DE EJECUCIONES DE OBRA (Análisis de la consulta DGT V2583-12, de 27/12/2012) 1.- INTRODUCCIÓN.

Más detalles

Fiscal Impuestos BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE. Referencia: NFC052069 DGT: 10-07-2014 N.º CONSULTA VINCULANTE: V1832/2014 SUMARIO:

Fiscal Impuestos BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE. Referencia: NFC052069 DGT: 10-07-2014 N.º CONSULTA VINCULANTE: V1832/2014 SUMARIO: BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE Referencia: NFC052069 DGT: 10-07-2014 N.º CONSULTA VINCULANTE: V1832/2014 SUMARIO: PRECEPTOS: Entidad Suiza que carece de cualquier representación o establecimiento

Más detalles

Modificaciones introducidas en los impuestos de sociedades y sobre el valor añadido (IVA) por el RDL 9/2011

Modificaciones introducidas en los impuestos de sociedades y sobre el valor añadido (IVA) por el RDL 9/2011 Modificaciones introducidas en los impuestos de sociedades y sobre el valor añadido (IVA) por el RDL 9/2011 (Medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución

Más detalles

posició del deutor i del creditor

posició del deutor i del creditor Concepte d hipoteca: d la posició del deutor i del creditor Jornada de Formació: : hipoteca i mediació 13-juny juny-2012 Dra. M. Esperança a Ginebra Molins HIPOTECA Dret real de garantia es constitueix

Más detalles

Morera Bargués Asesores, SL. Gran Vía Carlos III 94 3ª Torre Oeste 08028 Barcelona. Teléfono: 93.330.80.51

Morera Bargués Asesores, SL. Gran Vía Carlos III 94 3ª Torre Oeste 08028 Barcelona. Teléfono: 93.330.80.51 NUM-CONSULTA V1832-14 ÓRGANO SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas FECHA-SALIDA 10/07/2014 NORMATIVA Ley 37/1992, IVA, art: 12 y 69. TRLIS RD Leg 4/2004, art:7 y 8 TRLRHL, RD Ley 2/2004, art: 78

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 1 FUNDAMENTO Y OBJETO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 1 FUNDAMENTO Y OBJETO ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 1 FUNDAMENTO Y OBJETO ARTICULO 1º. Fundamento. El Ayuntamiento de Castellón de la Plana, en uso de las facultades que

Más detalles

NOTA SOBRE LA DEDUCCIO DE LES INSOLVENCIES DE CLIENTS.

NOTA SOBRE LA DEDUCCIO DE LES INSOLVENCIES DE CLIENTS. NOTA SOBRE LA DEDUCCIO DE LES INSOLVENCIES DE CLIENTS. Barcelona, 15 gener 2016. Benvolguts associats/ades Una de les operacions més comunes en el tancament de l exercici fiscal es la comptabilització

Más detalles

TIPO IMPOSITIVO APLICABLE EN OBRAS DE ALBAÑILERÍA, FONTANERÍA, CARPINTERÍA Y DEMÁS

TIPO IMPOSITIVO APLICABLE EN OBRAS DE ALBAÑILERÍA, FONTANERÍA, CARPINTERÍA Y DEMÁS 003/091/13 18.04.13 TIPO IMPOSITIVO APLICABLE EN OBRAS DE ALBAÑILERÍA, FONTANERÍA, CARPINTERÍA Y DEMÁS Adjunta se remite la consulta vinculante V2480 12 de la Dirección General de Tributos en la que se

Más detalles

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa

Más detalles

CONSULTAS DEL PROGRAMA INFORMA DE LA AEAT EN RELACIÓN CON LA DEDUCCIÓN POR OBRAS DE MEJORA. 131777-TIPO DE OBRA: MEJORA EN ASCENSOR O RAMPA EXISTENTES

CONSULTAS DEL PROGRAMA INFORMA DE LA AEAT EN RELACIÓN CON LA DEDUCCIÓN POR OBRAS DE MEJORA. 131777-TIPO DE OBRA: MEJORA EN ASCENSOR O RAMPA EXISTENTES CONSULTAS DEL PROGRAMA INFORMA DE LA AEAT EN RELACIÓN CON LA DEDUCCIÓN POR OBRAS DE MEJORA. 131777-TIPO DE OBRA: MEJORA EN ASCENSOR O RAMPA EXISTENTES Pregunta: Se puede aplicar la deducción por las obras

Más detalles

1. A quién se le puede aplicar y tipo de inmueble

1. A quién se le puede aplicar y tipo de inmueble Manual IVA reducido 1. A quién se le puede aplicar y tipo de inmueble. 2. Qué tipo de obra y trabajos son de aplicación. 3. Qué condiciones debe cumplir la obra. 4. Cuestiones prácticas. 5. Ejemplos. 1.

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL CASO ANTIGUO DE VILLAFRANCA.

ORDENANZA MUNICIPAL DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL CASO ANTIGUO DE VILLAFRANCA. ORDENANZA MUNICIPAL DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL CASO ANTIGUO DE VILLAFRANCA. Articulo 1.º Objeto Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de ayudas para fomentar la ejecución

Más detalles

NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID DE 10 DE MARÇ 2015 SOBRE LES DESPESES DEDUÏBLES DELS AUTONOMS.

NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID DE 10 DE MARÇ 2015 SOBRE LES DESPESES DEDUÏBLES DELS AUTONOMS. NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID DE 10 DE MARÇ 2015 SOBRE LES DESPESES DEDUÏBLES DELS AUTONOMS. Barcelona, 22 juny 2015. Benvolguts associats/ades Avui anem a analitzar

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. Artículo 1º.- Normativa aplicable. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este Municipio:

Más detalles

TEMA 11.- Finançament extern de l empresa. 11.1. Accions/ Participacions.

TEMA 11.- Finançament extern de l empresa. 11.1. Accions/ Participacions. TEMA 11.- Finançament extern de l empresa. 11.1. Accions/ Participacions. Les accions representen parts alíquotes del capital social, i és nul la la creació d'accions que no respongui a una efectiva aportació

Más detalles

Tributación. «Las permutas y el iva. especial referencia a las permutas inmobiliarias» A. Longás Lafuente

Tributación. «Las permutas y el iva. especial referencia a las permutas inmobiliarias» A. Longás Lafuente Tributación «Las permutas y el iva. especial referencia a las permutas inmobiliarias» A. Longás Lafuente Licenciado en Derecho Son las permutas contratos mediante los que cada uno de los contratantes se

Más detalles

IEE-CLM CONSULTORÍA. ESPECIALISTAS EN INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS. EVALUACIÓN, PROYECTO Y EJECUCIÓN

IEE-CLM CONSULTORÍA. ESPECIALISTAS EN INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS. EVALUACIÓN, PROYECTO Y EJECUCIÓN PROFESIONALES Formamos un grupo de trabajo de más de 50 profesionales en Castilla-La Mancha especializados en la Gestión Integral de Edificios Existentes, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de

Más detalles

RESUMEN. CERTIFICADO HABITABILIDAD Licencias segunda ocupación (26)

RESUMEN. CERTIFICADO HABITABILIDAD Licencias segunda ocupación (26) RESUMEN CERTIFICADO HABITABILIDAD Licencias segunda ocupación (26) Un ingeniero técnico industrial presentó una reclamación por la posible existencia de obstáculos a la unidad de mercado en materia de

Más detalles

APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD FISCAL

APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD FISCAL INFORME INFORME APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD OCTUBRE 2.011 SUMARIO 1. RECUPERACIÓN DEL GRAVAMEN DEL IMPUESTO DE PATRIMONIO Se restablece para los años 2011 y 2012 el Impuesto sobre el Patrimonio. 2. PRECISIONES

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

DEPARTAMENTO FISCAL SUBIDA DE TIPOS IMPOSITIVOS DEL IVA Y OTRAS NOVEDADES TRIBUTARIAS

DEPARTAMENTO FISCAL SUBIDA DE TIPOS IMPOSITIVOS DEL IVA Y OTRAS NOVEDADES TRIBUTARIAS DEPARTAMENTO FISCAL SUBIDA DE TIPOS IMPOSITIVOS DEL IVA Y OTRAS NOVEDADES TRIBUTARIAS INTRODUCCIÓN En esta Circular, se expondrán una serie de importantes novedades tributarias que se han establecido en

Más detalles

DOMICILIO: PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: C.I.F.: CONCEPTO IMPOSITIVO:

DOMICILIO: PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: C.I.F.: CONCEPTO IMPOSITIVO: PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: C.I.F.: CONCEPTO IMPOSITIVO: Impuesto General Indirecto Canario DOMICILIO: NORMATIVA APLICABLE: Artículo 5.5 Ley 20/1991 Artículo 6.1 Ley 20/1991 Artículo 7.1 Ley 20/1991

Más detalles

Problemática en Módulos de los vehículos utilizados para la actividad

Problemática en Módulos de los vehículos utilizados para la actividad Problemática en Módulos de los vehículos utilizados para la actividad Los vehículos son elementos patrimoniales que se caracterizan por su elevado coste de adquisición, por su extendido uso entre la mayoría

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE Ayuntamiento de Briñas. Plaza Ramón Arambarri, 1. Briñas. C.P. 26290 ( La Rioja ). Tef y Fax 941 31-20-12. C.I.F. P2603300A ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES

Más detalles

ANEXO V ( 1 ) 45.1 Preparación de obras 45100000. 45.11 Demolición de inmuebles y movimientos de tierras

ANEXO V ( 1 ) 45.1 Preparación de obras 45100000. 45.11 Demolición de inmuebles y movimientos de tierras ANEXO V ( 1 ) NACE ( 1 ) 45 Construcción Esta división comprende: 45000000 las construcciones nuevas, obras de restauración y reparaciones corrientes 45.1 Preparación de obras 45100000 45.11 Demolición

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

AYUDAS FINANCIERAS PARA REHABILITACIÓN INTEGRADA

AYUDAS FINANCIERAS PARA REHABILITACIÓN INTEGRADA AYUDAS FINANCIERAS PARA REHABILITACIÓN INTEGRADA Este folleto recoge los requisitos mínimos para acceder a las ayudas contempladas en el Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, y Orden de 29 de diciembre

Más detalles

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 5 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 5 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS ORDENANZA FISCAL NÚMERO 5 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS Art.-1.- Con arreglo a lo dispuesto al respecto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Más detalles

promoción de viviendas en régimen de COOPERATIVA dossier informativo

promoción de viviendas en régimen de COOPERATIVA dossier informativo promoción de viviendas en régimen de COOPERATIVA dossier informativo qué es una cooperativa de viviendas? Una de las vías, en principio, menos costosas para adquirir una vivienda es a través de una COOPERATIVA,

Más detalles

OBLIGACIÓN DE FACTURAR

OBLIGACIÓN DE FACTURAR OBLIGACIÓN DE FACTURAR La obligación de facturar de los empresarios y profesionales se recoge en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, en su artículo 29.2e), en el artículo 164, apartado

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 276 Miércoles 16 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág. 117905 ANEXO I Actividades a que se refiere el apartado 1 del artículo 6 45 Esta división comprende: las construcciones nuevas, obras de restauración

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Conselleria de Infraestructuras y Transporte Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 112/2009, de 31 de juliol, del Consell, pel qual regula les actuacions en matèria de certificació

Más detalles

Consulta Vinculante: Vivienda Uso Turístico

Consulta Vinculante: Vivienda Uso Turístico Consulta Vinculante: Vivienda Uso Turístico NUM-CONSULTA: V3549-13 FECHA-SALIDA: 09/12/2013 NORMATIVA: - LIRPF, Ley 35/2006. Artículos 21 a 23 y 27. - LIVA, Ley 37/1992. Artículos 4, 5, 11 y 20. DESCRIPCION-HECHOS:

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS CAPÍTULO I. Disposición General

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS CAPÍTULO I. Disposición General ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS ARTÍCULO 1º CAPÍTULO I Disposición General El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. Artículo 1. NATURALEZA Y FUNDAMENTO El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto

Más detalles

AJUNTAMENT DE BORRIOL

AJUNTAMENT DE BORRIOL BOP 2 DE JUNIO DE 2009 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. FUNDAMENTO ARTÍCULO 1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO II.- HECHO IMPONIBLE

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO II.- HECHO IMPONIBLE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 59.2, y 100 a 103 del texto

Más detalles

Modalidades de Seguro de Responsabilidad Civil Fecha última actualización: 25/09/2007

Modalidades de Seguro de Responsabilidad Civil Fecha última actualización: 25/09/2007 Modalidades de Seguro de Responsabilidad Civil Fecha última actualización: 25/09/2007 En este documento encontrará la relación completa de las diferentes modalidades de seguro de Responsabilidad Civil

Más detalles

Las provisiones para riesgos y gastos y para pérdida de valor de los elementos patrimoniales en el Impuesto sobre Sociedades

Las provisiones para riesgos y gastos y para pérdida de valor de los elementos patrimoniales en el Impuesto sobre Sociedades Las provisiones para riesgos y gastos y para pérdida de valor de los elementos patrimoniales en el Impuesto sobre Sociedades Lluis Burgués Bassols Miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales

Más detalles

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD FECHA : XX/ XX / XXXX EMPRESA CONTRATISTA (Autor P.S.S.) :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 1 :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 2 :... En cumplimiento de lo establecido

Más detalles

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET LLEI 1/2014, de 29 d agost, del Consell, pel qual es concedix un suplement de crèdit per import de tres-cents un milions nou-cents trenta-nou mil tres-cents

Más detalles

SERVICIO DE TRIBUTOS Y EXACCIONES ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. ARTICULO 1º.

SERVICIO DE TRIBUTOS Y EXACCIONES ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. ARTICULO 1º. SERVICIO DE TRIBUTOS Y EXACCIONES ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. ARTICULO 1º. - En ejercicio de la facultad establecida en el número dos del artículo

Más detalles

CAPITULO II.- HECHO IMPONIBLE

CAPITULO II.- HECHO IMPONIBLE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 59.2, y 100 a 103 del texto

Más detalles

MANTENIMENT SEGONS EL NOU CTE (Jornada 1/4)

MANTENIMENT SEGONS EL NOU CTE (Jornada 1/4) EL PROBLEMA DEL MANTENIMENT SEGONS EL NOU CTE (Jornada 1/4) CARLES PUBILL POCIELLO Arquitecte Coordinador Suport Tècnic i Diagnosi PRESENTACIÓ DEL CURS Jornada 1 Introducció Àmbit normatiu diferent al

Más detalles

1.- RESUMEN EJECUTIVO: SÍNTESIS DEL CONTENIDO DEL INFORME Y PRINCIPALES PROPUESTAS

1.- RESUMEN EJECUTIVO: SÍNTESIS DEL CONTENIDO DEL INFORME Y PRINCIPALES PROPUESTAS 1.- RESUMEN EJECUTIVO: SÍNTESIS DEL CONTENIDO DEL INFORME Y PRINCIPALES PROPUESTAS Dado que la actividad de la construcción es un sector clave dentro de la economía española, tanto por su importancia en

Más detalles

Certificación Energética (preguntas frecuentes)

Certificación Energética (preguntas frecuentes) Certificación Energética (preguntas frecuentes) Qué es la certificación energética de edificios? Es el proceso normalizado según la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo mediante el cual se obtiene

Más detalles

ORDENANZA FISCAL Nº 24 TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS Y DE OCUPACION DEL DOMINIO PÚBLICO, URBANÍSTICAS Y OTROS SERVICIOS DE DOCUMENTACION URBANISTICA.

ORDENANZA FISCAL Nº 24 TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS Y DE OCUPACION DEL DOMINIO PÚBLICO, URBANÍSTICAS Y OTROS SERVICIOS DE DOCUMENTACION URBANISTICA. -ORD-TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS Y DE FISCAL Nº TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS Y DE, URBANÍSTICAS Y OTROS SERVICIOS DE DOCUMENTACION URBANISTICA. OBJETO DE LA EXACCIÓN ARTÍCULO 1. Será objeto de la exacción

Más detalles

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ -SOBRE A- SESSIÓ DE DATA 23 DE SETEMBRE DE 2014

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ -SOBRE A- SESSIÓ DE DATA 23 DE SETEMBRE DE 2014 ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ -SOBRE A- SESSIÓ DE DATA 23 DE SETEMBRE DE 2014 A la ciutat de Palma, a les 9:15 hores del dia 23 de setembre de 2014, a la Sala de Juntes de l'emt-palma, es constitueix

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (I.C.I.O.)

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (I.C.I.O.) 23379 SEGURA LA SIERRA ORNANZA FISCAL REGULADORA L IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (I.C.I.O.) Artículo 1. Fundamento legal. El Ayuntamiento de Segura de la Sierra, en uso de las facultades

Más detalles

INF/DP P/0021/14 INFORME SOBRE POSIBLES RESERVAS DE ACTIVIDAD EN EL INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS

INF/DP P/0021/14 INFORME SOBRE POSIBLES RESERVAS DE ACTIVIDAD EN EL INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS INF/DP/0021/14 INFORME SOBRE POSIBLES RESERVAS DE ACTIVIDAD EN EL INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS 18 de diciem mbre de 2014 www.cnmc.es Índice I. ANTECEDENTES... 3 II. CONTENIDO... 5 III. OBSERVACIONES...

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Consell Tributari Expediente: 102/8 El Consell Tributari, reunido en sesión de 1 de junio de 2011, conociendo del recurso presentado por E.O., SL, ha estudiado la propuesta elaborada por el ponente designado

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE LICENCIAS URBANISTICAS

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE LICENCIAS URBANISTICAS ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE LICENCIAS URBANISTICAS Artículo 1º Fundamento y naturaleza En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106

Más detalles

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JULIOL

Más detalles

Certificado Energético de Edificios

Certificado Energético de Edificios Certificado Energético de Edificios Necesario para alquilar o vender su vivienda desde el 1 de Junio de 2013 Normativa de aplicación La Directiva Europea 2002/91/CE obliga a que los edificios puestos en

Más detalles

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8)

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) Els centres privats concertats no tenen capacitat per a generar els impresos de taxes (046) acadèmiques. No obstant

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. Artículo 1. NORMATIVA APLICABLE Y ESTABLECIMIENTO DEL IMPUESTO.

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. Artículo 1. NORMATIVA APLICABLE Y ESTABLECIMIENTO DEL IMPUESTO. ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS Artículo 1. NORMATIVA APLICABLE Y ESTABLECIMIENTO DEL IMPUESTO. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (Desde 1-1-2012).

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (Desde 1-1-2012). ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (Desde 1-1-2012). ARTÍCULO 1.- Hecho Imponible.- Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del

Más detalles

02- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA

02- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA 02- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA Artículo 1º.- Fundamento Jurídico. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución

Más detalles

ORDENANZA FISCAL Nº 9 REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS. TÍTULO I Fundamento. TÍTULO II Hecho Imponible

ORDENANZA FISCAL Nº 9 REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS. TÍTULO I Fundamento. TÍTULO II Hecho Imponible ORDENANZA FISCAL Nº 9 REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS TÍTULO I Fundamento Artículo 1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 2 en relación con los artículos 20 y siguientes, y de conformidad

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

Especifique la tributación por IVA o por la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del ITP y AJD de las siguientes operaciones:

Especifique la tributación por IVA o por la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del ITP y AJD de las siguientes operaciones: SUPUESTO Nº 2 Especifique la tributación por IVA o por la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del ITP y AJD de las siguientes operaciones: a) Un empresario vende el mobiliario viejo por renovación

Más detalles