PRESSUPOST DE DESPESES

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PRESSUPOST DE DESPESES"

Transcripción

1 PRESSUPOST D INGRESSOS 2019 ESTAT D EXECUCIÓ DES DE 1/1/ /06/ :09:23 Pàg. 1 CAPÍTOL DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Previsions inicials Modificacions Previsions definitives Drets nets Ingressos realitzats Devolucions d ingressos Recaptació líquida cobr. 1 IMPOSTOS DIRECTES , , , ,99 859, , ,82 2 IMPOSTOS INDIRECTES , , , , ,77 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS , , , , ,69 215, , ,12 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS , , , , , , , ,18 5 INGRESSOS PATRIMONIALS , , , , , ,92 6 ALIENACIÓ D INVERSIONS REALS. 400,00 400,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL , , , , , , ,00 8 ACTIUS FINANCERS , , , , ,00 Suma total ingressos , , , , , , , , , , , , ,21-400, , , ,93 PRESSUPOST DE DESPESES 2019 CAPÍTOL DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions Pag. realitzats 1 DESPESES DE PERSONAL , , , , ,16 60, , , ,80 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS , , , , , , ,19 153, ,45 3 DESPESES FINANCERES , ,00 15,00 15,00 15, ,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , , , , , , , ,74 6 INVERSIONS REALS , , , , , , ,65 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL , , ,80 77,70 77,70 77, ,10 8 ACTIUS FINANCERS , , , , , ,00 Reintegr. de despeses Pag. líquids Suma total despeses , , , , , , , , ,74 Diferència , , , , , ,81

2 Execució dels Pressupostos a 31 de maig de 2019 Cap. Ingressos Pressupost inicial Previsió Definitiva Drets Reconeguts Nets % execució Recaptació líquida Exercici corrent % recaptació Recaptació líquida Exercicis tancats 1 Impostos directes , , ,06 53,3% ,24 5,4% ,02 2 Impostos indirectes , , ,77 53,5% ,77 100,0% 428,94 3 Taxes i altres ingressos , , ,30 46,0% ,18 80,3% ,59 4 Transferències corrents , , ,64 36,4% ,46 99,2% ,39 5 Ingressos patrimonials , , ,79 48,7% ,87 66,4% - Operacions Corrents , , ,56 46,8% ,52 49,0% ,94 6 Alienació d'inversions reals 400,00 400,00-0,0% Transferències de capital , , ,20 24,9% ,20 92,0% - Operacions de Capital , , ,20 24,8% ,20 92,0% - Operacions no Financeres , , ,76 45,4% ,72 50,5% ,94 8 Actius financers , , ,00 0,1% - 0,0% ,00 9 Passius financers ,0% - - Operacions Financeres , , ,00 0,1% - 0,0% ,00 Total ingressos , , ,76 36,2% ,72 50,5% ,94 Cap. Despeses Pressupost Inicial Crèdits Definitius Obligacions Reconegudes Netes % execució Pagaments Líquids Exercici corrent % pagaments Pagaments Líquids Exercicis tancats 1 Despeses de personal , , ,00 34,6% ,16 95,2% ,46 2 Despeses corrents en béns i serveis , , ,47 39,2% ,19 100,0% ,76 3 Despeses financeres 5.000, ,00 15,00 0,3% 15,00 100,0% - 4 Transferències corrents , , ,57 19,5% ,57 96,8% ,70 Operacions Corrents , , ,04 36,7% ,92 98,1% ,92 6 Inversions reals , , ,21 25,1% ,21 100,0% ,68 7 Transferències de capital , ,80 77,70 0,6% 77,70 100,0% Operacions de Capital , , ,91 24,9% ,91 100,0% ,68 Operacions no Financeres , , ,95 33,5% ,83 98,5% ,60 8 Actius financers , , ,00 2,5% 1.000,00 100,0% 9 Passius financers ,0% - - Operacions Financeres , , ,00 2,5% 1.000,00 100,0% - Total despeses , , ,95 33,3% ,83 98,5% ,60

3 Pressupost corrent a 31 de maig de Pressupost inicial ingressos Pressupost definitiu ingressos Drets reconeguts nets Recaptació líquida recaptar Pressupost inicial despeses Pressupost definitiu despeses Obligacions Pagaments líquids pagament

4 Execució pressupostària per mesos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 34% 36% 33% 27% 17% 13% 12% 5% 5% 9% Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Ingressos Despeses

5 Execució pressupostària per mesos Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Drets reconeguts nets Obligacions netes

6 Ingressos pressupostaris (corrent + tancats) Pagaments pressupostaris (corrent + tancats) Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

7 Compte financer Previsió inicial (a) Previsió definitiva (b) Reconegut (c) % execució Ingressat / Pagat % recaptació / pagamemt Impostos directes (cap. I) , , ,06 53% ,24 5% Impostos indirectes (cap. II) , , ,77 53% ,77 100% Taxes i preus públics (cap. III- C.E-Q.U.) , , ,30 46% ,18 80% Transferències corrents (cap.iv) , , ,64 36% ,46 99% Ingressos patrimonials (cap. V) , , ,79 49% ,87 66% 1.- Total ingressos ordinaris , , ,56 47% ,52 49% Despesa de personal (cap. I) , , ,00 35% ,16 95% Despeses en béns i serveis (cap.ii) , , ,47 39% ,19 100% Despesa financera (cap. III) 5.000, ,00 15,00 0% 15,00 100% Transferències corrents (cap IV) , , ,57 19% ,57 97% 2.- Total despeses corrents , , ,04 37% ,92 98% 3.- Estalvi brut (1-2) , , , , Despeses de capital financeres (cap. IX a llarg termini) Total despeses ordinàries (2 + 4) , , ,04 37% ,92 98% 6.- Estalvi net (3-4 = 1-5) , , , ,40 Contribucions especials Quotes urbanístiques + Aprofitament urbanístic Alienació d'inversions (cap. VI ingressos) 400,00 400,00-0% - Transferències de capital (cap. VII ingressos) , , ,20 25% ,20 92% 7.- Ingressos de capital no financers , , ,20 25% ,20 92% 8.- Autofinançament (6 + 7) , , , ,20 Inversió real (cap. VI despeses) , , ,21 25% ,21 100% Transferències de capital (cap. VII despeses) , ,80 77,70 1% 77,70 100% 9.- Despeses de capital no financeres , , ,91 25% ,91 100% 10.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament (8-9) , , ,11 Variació actius financers (cap. VII ingressos- cap. VIII despeses ) ,75-0% ,00 Endeutament (cap. IX ingressos) Saldo financer ,75-0% , Superàvit (+) o dèficit (-) d'execució pressupostària ( ) , ,11

8 Existències en caixa Existència inicial Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

9 05/06/ :08:45 PRESSUPOST D INGRESSOS 2019 Pàg. 1 Previsions inicials Modificacions Previsions definitives Drets nets Der/Prev Ingressos realitzats Devolucions d ingressos Recaptació líquida Rec/Der cobr Impost sobre béns immobles. Béns immob , , ,40 101,94 67,08 67,08 0, ,32 354,40 naturalesa rústica Impost sobre béns immobles. Béns immob , , ,13 99, , ,99 3, , ,87 de naturalesa urbana Impost sobre vehicles de tracció mecànica , , ,40 2, ,80 58, ,42 97,34 173, , Impost sobre increment valor dels terrenys , , ,49 15, ,64 801, ,27 88, , ,51 de nat. urbana Impost sobre activitats econòmiques , , ,64 6, , ,48 15, , , Impost sobre construccions, instal lacions i , , ,77 53, , ,77 100, ,23 obres Drets connexió xarxa d'aigües 2.500, , ,65 56,39 768,90 768,90 54,55 640, , Clavegueram , , ,39 52, , ,05 47, , , Gestió de residus , , ,89 52, , ,69 47, , , Taxa conservació cementiri 5.500, , ,96 99,76 88,06 88,06 1, ,90-13, Taxa escola bressol , , ,25 38, , ,60 99,81 98, , Taxa escola bressol Servei Menjador , , ,50 35, , ,50 100, , Taxa escola de dansa , , ,22 63, ,55 183, ,22 99,86 135, , Taxa casalet d'estiu 8.500, , ,00 23, , ,00 100, , Taxa llicències urbanístiques 9.000, , ,33 50, , ,33 100, , Llicències primera ocupació i cèdules 1.500, ,00 375,00 25,00 375,00 375,00 100, ,00 habitabilitat Taxes per altres serveis urbanístics , ,00 980,00 32,67 980,00 980,00 100, , Taxa per expedició de documents , , ,00 117, , ,00 100,00 175, Llicències d'obertura d'establiments , , ,20 31, , ,20 100, , Llicència d'auto-taxi. 100,00 100,00-100, Taxa parades de taxis 100,00 100,00-100, Compensació companyies elèctriques i de , , ,89 31, , ,89 100, ,11 gas Compensació altres empreses serveis 100,00 100,00-100,00 telecomunicacions Taules i cadires , , ,00 39, , ,00 100, , Compensació CTNE i altres companyies , , ,00 telefòniques Parades i barraques , , ,95 44, , ,95 100, ,05 Suma , , ,06 51, , , ,40 27, , ,94

10 05/06/ :08:45 PRESSUPOST D INGRESSOS 2019 Pàg. 2 Previsions inicials Modificacions Previsions definitives Drets nets Der/Prev Ingressos realitzats Devolucions d ingressos Recaptació líquida Rec/Der cobr Utilització pistes de pàdel 3.500, ,00 445,00 12,71 445,00 445,00 100, , Taxa per ocupació del domini públic local , , ,41 39, , ,41 100, , Taxa per ocupació del domini públic local 100,00 100,00 557,82 557,82 557,82 557,82 100,00 457,82 dansa Ocupació via pública amb mercaderies, 1.000, ,00 24,27 2,43 24,27 24,27 100,00-975,73 runes, obres Preu públic cursos i tallers de cultura 100,00 100,00 398,00 398,00 398,00 398,00 100,00 298, Cursos gent gran 750,00 750,00 532,00 70,93 532,00 532,00 100,00-218, Preus públics cursos educació 1.000, ,00 28,00 2,80 28,00 28,00 100,00-972, Escola d'art , , ,95 66, , ,95 98,79 330, , Taller artístic 9.525, , ,00 28, , ,00 100, , Serveis esportius , , ,80 33, , ,40 94,82 351, , Preu públic teatre de l'ateneu , , ,70 85, , ,70 100, , Preu públic dansa 100,00 100,00 844,90 844,90 844,90 844,90 100,00 744, Activitats àrea de cultura. 500,00 500,00-500, Activitats promoció econòmica 2.000, , , Activitats àrea de joventut 1.000, , , CCEE urbanització carrer Legazpi 100,00 100,00-100, Reintegrament de presupostos tancats , , ,96 158, , ,96 100,00 582, Sancions infraccions urbanístiques , , , Sancions tributàries , , ,76 189, , , Multes per infraccions de circulació , , ,00 85, , ,00 49, , , Sancions incompliments contractes 100,00 100, , , , ,39 100, , Sancions infraccions ordenances. 100,00 100,00 825,00 825,00 480,00 480,00 58,18 345,00 725, Recàrrec per declaració extemporània 2.000, ,00 291,90 14,60 143,41 143,41 49,13 148, , Recàrrec executiu 2.500, ,00 361,76 14,47 361,76 361,76 100, , Recàrrec de constrenyiment , , ,17 21, ,84 11, ,17 100, , Interessos de demora , , ,56 27, ,32 20, ,81 32, , , Utilització privativa horts municipals 100,00 100,00-100, Recursos eventuals 9.500, , ,49 34, , ,49 100, ,51 Suma , , ,90 51, , , ,84 30, , ,10

11 05/06/ :08:45 PRESSUPOST D INGRESSOS 2019 Pàg. 3 Previsions inicials Modificacions Previsions definitives Drets nets Der/Prev Ingressos realitzats Devolucions d ingressos Recaptació líquida Rec/Der cobr Taxa serveis Consell Comarcal del Gironès 100,00 100,00-100, Conveni XAL coproducció radiofònica , , ,00 12, , ,00 50, , , Coompensació consums concessions , , ,40 54, , ,93 91,46 467, , Compensació utilització cuina escoles 2.000, , , Activtats centres educatius 100,00 100,00-100, Convenis escolarització escoles bressol 100,00 100,00-100, Indemnitzacions companyies , , ,54 152, , ,54 100, ,54 d'assegurances Sortides i activitats ecoles bressol 1.400, , , Anuncis a càrrec de particulars 1.000, ,00 41,00 4,10 41,00 41,00 100,00-959, Obres i serveis a càrrec de particulars , , , Activitats Escola Municipal de Dansa 2.000, , , Prodaisa fons de reposició , , , Ecovidrio 6.500, , ,09 50, , ,05 49, , , Ecoembes , , ,81 52, , ,86 58, , , Paper i cartró , , ,10 21,03 995,68 995,68 33, , , Agència de Residus de Catalunya retorn , , ,00 35, , ,00 100, ,00 cànon Agència Residus de Catalunya, utilització 9.520, , ,20 100, ,20 àrid reciclat Venda residus a gestors autoritzats 1.000, , , ACA conveni gestió EDAR , , , ,09 35, , ,09 100, , Participació en els Tributs de l' , , ,25 39, , , ,25 100, , Altres transf corrents de l'administració 7.320, , ,00 General de l' Administració General de l': secretaria 1.656, , ,68 100, ,68 d'igualtat Fons Cooperació Local de Catalunya , , , Generalitat de Catalunya : Subvenció llar 100,00 100,00-100,00 d'infants Generalitat de Catalunya : Subvenció 100,00 100,00-100,00 escola dansa Generalitat, direcció cooperatives i autoempresa Suma , , , ,06 47, , , ,12 47, , ,38

12 05/06/ :08:45 PRESSUPOST D INGRESSOS 2019 Pàg. 4 Previsions inicials Modificacions Previsions definitives Drets nets Der/Prev Ingressos realitzats Devolucions d ingressos Recaptació líquida Rec/Der cobr Generalitat de Catalunya : subvenció jutjat 3.250, , ,00 de pau Generalitat de Catalunya : Altres 1.000, , ,00 subvencions corrents Generalitat de Catalunya : Subvencions 100,00 100,00-100,00 àrea de cultura Generalitat de Catalunya : Subvencions , , ,00 àrea de Joventut Generalitat de Catalunya : Altres , , ,13 subvencions corrents Institut Català de la Dona 1.000, , , Empresa i ocupació. Catalunya Emprèn Servei d'ocupació de Catalunya , , ,24 109, , ,06 84, , , Servei Ocupació de Catalunya-programa 7.332, , ,00 120, , ,00 100, ,62 garantia juvenil OSIC adquisció llibres 2.400, , ,00 100, , SOC Creació espais reflexió conjunta sector públic-privat Diputació de Girona : Subvencions 100,00 100,00-100,00 despesa corrent Diputació de Girona : Subvencions despesa corrent Diputació de Girona : Subvencions despesa corrent Diputació de Girona : Subvencions participació Diputació de Girona : Subvencions Cultura 3.000, , , Diputació de Girona : Subvencions àrea 4.000, , ,00 d'esports Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2.750, , , : informàtica Diputació de Girona : Escola de dansa , , , Fons Cooperació Econòmica i Cultural 2019: camins Diputació de Girona : Subvenció Biblioteca 5.000, , , Diputació Subv escoles bressol , , ,47 61, , ,47 100, , Fons de cooperació econòmica i cultural , , , Dipsalut : Subvenció activitats promoció de 8.000, , ,00 la salut Suma , , , ,77 46, , , ,65 48, , ,60

13 05/06/ :08:45 PRESSUPOST D INGRESSOS 2019 Pàg. 5 Previsions inicials Modificacions Previsions definitives Drets nets Der/Prev Ingressos realitzats Devolucions d ingressos Recaptació líquida Rec/Der cobr Dipsalut : Gent gran 7.500, , , DIpsalut : Subvencions despesa corrent Consell Comarcal del Gironès. 100,00 100,00-100,00 Subvencions Consell Comarcal del Gironès. Subvencions Consell comarcal finançament : Centre , , ,00 obert De famílies i institucions sense ànim de 900,00 900,00 900,00 100,00 900,00 lucre De Col legi de periodistes de Catalunya 1.000, , ,00 100, , Interessos comptes corrents 1.000, , , Concessió administrativa Ateneu 6.900, , ,00 41, , ,00 100, , Cànon aigua , , ,00 52, , ,08 48, , , Concessió administrativa centre cívic La 4.800, , ,53 89, , ,53 100,00-480,47 Fàbrica Concessió administrativa viver d'empreses , , ,00 42, , ,00 95,39 350, , Concessió administrativa explotació piscina 3.500, , ,00 municipal Concessió nínxols 2.500, ,00 991,26 39,65 991,26 991,26 100, ,74 Total d operacions corrents: , , , ,56 46, , , ,52 48, , , Venda de solars 100,00 100,00-100, Parcel-les sobrants de la via pública. 100,00 100,00-100, Habitatges i locals de negocis. 100,00 100,00-100, Alineació d'inversions reals. 100,00 100,00-100, Generalitat de Catalunya, subv. varies territori OSIC subvenció instal.lació ascensor Torre , , ,20 100, , ,20 100,00 Desvern Diputació fons cooperació econòmic i , , ,00 cultural Diputació subvenció millores envolvent , , ,00 48, , ,00 100, ,00 tèrmica CEIP Aulet Diputació subvenció parc Cors-Guinart , , , Subvenció Diputació Millora Pallissa Torres , , ,22 Desvern Suma , , , ,76 45, , , ,72 50, , ,03

14 05/06/ :08:45 PRESSUPOST D INGRESSOS 2019 Pàg. 6 Previsions inicials Modificacions Previsions definitives Drets nets Der/Prev Ingressos realitzats Devolucions d ingressos Recaptació líquida Rec/Der cobr Diputació subvenció adquisició mobiliari , , ,00 Biblioteca Diputació subvenció instal.lació fotovoltaica , , ,00 49, , ,16 nau brigada Diputació de Girona : Rehabilitació , , , ,00 59, , ,00 100, ,99 patrimoni cultural Dipsalut subvenció inversió aillament tèrmic centre obert Bestretes al personal de la Corporació , , ,00 6, , , Reintegraments préstecs d'altres entitats , , , Per a despeses generals , , , Per a despeses amb finançament afectat , , ,71 Total d operacions de capital: , , , ,20 5, , ,20 90, , ,12 Suma , , , ,76 36, , , ,72 50, , ,93

15 Execució mensual pressupost d'ingressos Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Impostos directes Impostos indirectes Taxes, preus públics i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials Alienació d'inversions reals Transferències de capital Actius financers Passius financers Ingressos Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total Tendència Impostos directes , , , , ,06 Impostos indirectes 8.139, , , , , ,77 Taxes, preus públics i altres ingressos , , , , , ,30 Transferències corrents , , , , , ,64 Ingressos patrimonials , , , , , ,79 Alienació d'inversions reals Transferències de capital 7.271, , , , ,20 Actius financers , ,00 Passius financers Total , , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76

16 Pressupost d'ingressos a 31/ Previsions inicials Previsions defintives Drets reconeguts Recaptació cobrament

17 100% Pressupost d'ingressos a 31/05 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 36% 37% 55% 50% 50% 45% 10% 0% Drets reconeguts Recaptació cobrament

18 Execució pressupost d'ingressos 31/ Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials Alienació d'inversions reals Transferències de capital Actius financers Passius financers Total ingressos

19 250% Execució pressupost d'ingressos 31/05 (Drets reconeguts nets / Previsió definitiva) 225% 200% 175% 150% 125% 100% 223% 75% 50% 25% 0% 53% 54% 53% Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos 46% 47% 49% 36% Transferències corrents 49% 40% Ingressos patrimonials 0% 0 Alienació d'inversions reals 44% 25% Transferències de capital 36% 37% 0% - Actius financers Passius financers Total ingressos

20 % Recaptació a 31/05 (Recaptació líquida / Drets reconeguts nets) 100% 75% 50% 100% 100% 80% 93% 99% 85% 98% 92% 97% 66% 25% 50% 55% 18% 0% 5% 8% Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials 0% Alienació d'inversions reals Transferències de capital 0% Actius financers 0% Passius financers Total ingressos

21 Pàg Assignacions Regidors , , , ,20 34, ,20 34, ,20 100, , Seguretat Social càrrecs , , , ,80 39, ,80 39, ,64 80, , ,20 electius Assegurança Regidors , , , ,55 91, ,55 91, ,55 100,00 98, Atencions protocol làries i 7.000, , , , ,42 62, ,42 62, ,42 100, ,58 representatives Informació municipal , ,00 363,00 363,00 12,10 363,00 12,10 363,00 100, , Activitats agermanament Alenyà 1.000, ,00 542,10 542,10 54,21 542,10 54,21 542,10 100,00 457, Dietes assistència a Òrgans de , , , ,80 37, ,80 37, ,40 99,29 77, ,20 Govern Locomoció càrrecs electius 1.200, ,00 139,36 139,36 11,61 139,36 11,61 139,36 100, , Associació de Municipis de Catalunya. 800,00 800,00 749,00 749,00 93,63 749,00 93,63 749,00 100,00 51,00 Total Programa , , , , ,23 38, ,23 38, ,67 96, , , Cànon aigua serveis generals 500,00 500,00 212,72 212,72 42,54 212,72 42,54 212,72 100,00 287, Junta Central d'usuaris d'aigues 7.000, , , ,00 58, ,00 58, ,00 100, ,00 Baix Ter Total Programa , , , ,72 57, ,72 57, ,72 100, , Activitats ciutadania 8.000, , , ,94 41, ,91 25, ,91 100, ,09 Total Programa , , , ,94 41, ,91 25, ,91 100, , Arrendament local polivalent 5.000, , , ,75 55, ,50 47, ,50 100, ,50 casc antic Total Programa , , , ,75 55, ,50 47, ,50 100, , Altres entitats que agrupin 1.500, , , ,13 76,48 679,13 45,28 679,13 100,00 820,87 municipis Total Programa , , , ,13 76,48 679,13 45,28 679,13 100,00 820,87 Total Orgànica , , , , ,77 40, ,49 38, ,93 96, , ,51 Suma , , , , ,77 40, ,49 38, ,93 96, , ,51

22 Pàg Retribucions bàsiques , , , ,16 36, ,16 36, ,16 100, ,84 funcionaris A1 Serveis Generals Retribucions bàsiques 8.275, , , ,55 35, ,55 35, ,55 100, ,45 funcionaris Grup E Serveis Generals Triennis Serveis Generals 3.450, , , ,58 39, ,58 39, ,58 100, , Complement de destinació , , , ,28 35, ,28 35, ,28 100, ,72 Serveis Generals Complement específic Serveis , , , ,32 35, ,32 35, ,32 100, ,68 Generals Altres complements funcionaris serveis generals Complements ILT funcionaris serveis generals 1.000, , , Retribucions bàsiques personal , , , ,54 32, ,54 32, ,54 100, ,46 laboral Serveis Generals Productivitat Serveis Generals 3.900, ,00 803,12 803,12 20,59 803,12 20,59 803,12 100, , Retrib. complementàries , , , ,96 33, ,96 33, ,96 100, ,04 personal laboral Serveis Generals Complements ILT personal 100,00 100,00 527,19 527,19 527,19 527,19 527,19 527,19 100,00-427,19 laboral fix serveis generals Complement Productivitat , , , Gratificacions personal Serveis 3.000, , , ,20 36, ,20 36, ,20 100, ,80 Generals Seguretat Social personal , , , ,16 41, ,16 41, ,99 79, , ,84 serveis generals Formació del personal funcionari 3.500,00 280, , , ,15 83, ,15 76, ,15 100,00 889,85 i laboral Assegurança accidents personal corporació 1.000, , , Ajuts conveni , ,00 460,00 460,00 18,40 460,00 18,40 460,00 100, ,00 Suma , , , , ,98 37, ,70 36, ,97 95, , ,30

23 Pàg Conservació dependències , , , , ,58 41, ,48 22, ,48 100, ,62 municipals Manteniment ascensor 850,00 850,00 842,16 842,16 99,08 421,08 49,54 421,08 100,00 428,92 Ajuntament Manteniment fotocopiadora 4.500, , , ,13 126, ,02 34, ,02 100, ,98 serveis generals Manteniment vehicles 1.500, ,00 48,37 48,37 3,22 48,37 3,22 48,37 100, ,63 municipals Material d'oficina serveis 7.500, , , ,08 21, ,90 19, ,90 100, ,10 generals Premsa, revistes, llibres i altres 4.500,00 605, , , ,59 95, ,30 37, ,30 100, ,70 publicacions Subministrament elèctric serveis 3.000, , , ,41 110, ,40 59, ,40 100, ,60 generals Subministrament gas locals 4.000, , , ,67 155, ,92 78, ,92 100,00 844,08 serveis generals Subministrament combustible 2.500, ,00 817,02 817,02 32,68 817,02 32,68 817,02 100, ,98 vehicles serveis generals Vestuari personal serveis 500,00 500,00 156,22 156,22 31,24 156,22 31,24 156,22 100,00 343,78 generals Subministraments diversos 1.500, ,00 982,60 982,60 65,51 982,60 65,51 982,60 100,00 517,40 serveis generals Despeses funcionament 7.500, ,00 676,06 676,06 9,01 676,06 9,01 676,06 100, ,94 dependències municipals Despeses telèfon serveis 7.500, , , ,00 36, ,00 36, ,00 100, ,00 generals Despeses comunicacions 4.000, , , ,47 32, ,47 32, ,47 100, ,53 postals serveis generals Assegurances serveis generals 500,00 500,00 404,42 404,42 80,88 404,42 80,88 404,42 100,00 95, Assegurança vehicle municipal 500,00 500,00 259,13 259,13 51,83 259,13 51,83 259,13 100,00 240, Assegurança responsabilitat civil 8.000, , , ,61 87, ,61 87, ,61 100,00 966, Tributs estatals Publicació en diaris oficials , , , ,86 76, ,86 76, ,86 100, ,14 Suma , , , , ,36 40, ,56 37, ,83 96, , ,54

24 Pàg Despeses jurídiques, reg , , , , ,07 50, ,57 10, ,57 100, ,93 propietat, tributs i altres Processos selecció personal 1.000,00 242, ,00 242,00 242,00 19, , Serveis neteja Ajuntament 6.000, , , ,45 154, ,45 154, ,45 100, , Prevenció de riscos laborals 4.850, , , ,00 22, ,00 22, ,00 100, , Processos electorals. 725,79 725,79 725,79 725,79 100,00-725, Edicions municipals: llibres, 1.000, ,00 71,09 71,09 7,11 71,09 7,11 71,09 100,00 928,91 publicacions i altres Vigilància de la salut del 4.100, , , ,90 117, ,00 54, ,00 100, ,00 personal Corporació Treballs realitzats empreses i , , , , ,15 74, ,15 50, ,15 100, ,85 professionals independents Dietes personal serveis 2.000, ,00 568,44 568,44 28,42 568,44 28,42 568,44 100, ,56 generals Assistència membres tribunals 1.000, ,00 338,62 338,62 33,86 338,62 33,86 338,62 100,00 661, Edificis i altres construccions , , , Maquinària, instal lacions , , , , ,03 113, ,00 60, ,00 100, ,73 tècniques i utillatge Mobiliari i equipaments 4.000,00 376, ,00 376,00 376,00 8, ,00 d'oficines Mobiliari i equipaments culturals 3.000, , , Bestretes al personal de la Corporació , , , ,00 6, ,00 6, ,00 100, ,00 Total Programa , , , , ,13 26, ,18 20, ,01 97, , , Cànon base de dades jurídiques 5.000, , , ,85 28, ,85 28, ,85 100, ,15 Total Programa , , , ,85 28, ,85 28, ,85 100, , Material oficina jutjat de pau. 750,00 750,00 337,50 337,50 45,00 337,50 45,00 337,50 100,00 412, Despeses funcionament 1.000, ,00 149,40 149,40 14,94 149,40 14,94 149,40 100,00 850,60 dependències Jutjat de pau Despeses telèfon jutjat de pau. 500,00 500,00 84,70 84,70 16,94 84,70 16,94 84,70 100,00 415,30 Suma , , , , ,35 28, ,12 23, ,39 97, , ,21

25 Pàg Despeses comunicacions 500,00 500,00 149,47 149,47 29,89 149,47 29,89 149,47 100,00 350,53 postals Jutjat de pau Total Programa , ,00 721,07 721,07 26,22 721,07 26,22 721,07 100, , Manteniment espai de joc Total Programa Indemnitzacions per danys a tercers. Total Programa , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , Serveis d'assessorament laboral , , , , ,00 77, ,72 19, ,72 100, ,28 i fiscal Total Programa , , , , ,00 77, ,72 19, ,72 100, , Altres despeses locals en concessió 1.750, , , Despeses subministraments , , , ,03 91, ,21 17, ,21 100, ,79 locals en lloguer i concessions Assegurança patrimoni , , , ,04 95, ,04 95, ,04 100,00 676, Serveis neteja local Hiniasa 500,00 500,00 500, Rehabilitació i millora , , , , ,46 61, ,26 20, ,26 100, ,67 equipaments municipal Total Programa , , , , ,53 75, ,51 34, ,51 100, ,42 Total Orgànica , , , , ,58 30, ,33 21, ,16 97, , ,93 Suma , , , , ,35 32, ,82 24, ,09 97, , ,44

26 Pàg Interessos préstecs a curt termini Despeses de formalització, cancel i modif.de préstecs Total Programa , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , Retribucions Bàsiques funcionaris A1 Serveis Econòmics , , , Retribucions bàsiques A , , , ,95 36, ,95 36, ,95 100, ,05 Serveis Econòmics Triennis funcionaris Serveis 3.100, ,00 878,35 878,35 28,33 878,35 28,33 878,35 100, ,65 Econòmics Complement destinació Serveis , , , ,40 17, ,40 17, ,40 100, ,60 Econòmics Complement específic Serveis 5.400, , , ,03 66, ,03 66, ,03 100, ,97 Econòmics Altres complements funcionaris Serveis Econòmics Complements ILT funcionaris Serveis Econòmics Retribucions bàsiques personal , , , ,65 35, ,65 35, ,65 100, ,35 laboral Serveis Econòmics Productivitat serveis econòmics 100,00 100,00 81,67 81,67 81,67 81,67 81,67 81,67 100,00 18, Retribucions complementàries , , , ,84 32, ,84 32, ,84 100, ,16 pers. laboral Serveis Econòmics Complements ILT personal laboral Serveis Econòmics Productivitat personal Serveis Econòmics , , , Gratificacions personal serveis 900,00 900, , ,80 884, ,80 884, ,80 100, ,80 econòmics Seguretat Social personal , , , ,78 30, ,78 30, ,58 79, , ,22 Serveis Econòmics Estudis i treballs tècnics , , , ,50 8, ,50 8, ,50 100, ,50 Suma , , , , ,32 32, ,79 24, ,86 97, , ,47

27 Pàg. 7 Total Programa , , , ,97 31, ,97 31, ,77 96, , , Manteniment programari gestió tributària 2.500, , , Serveis de recaptació , , , ,13 11, ,13 11, ,13 100, ,87 Total Programa , , , ,13 10, ,13 10, ,13 100, , Interessos de demora 1.000, , , Altres despeses financeres 1.000, ,00 15,00 15,00 1,50 15,00 1,50 15,00 100,00 985,00 Total Programa , ,00 15,00 15,00 0,75 15,00 0,75 15,00 100, ,00 Total Orgànica , , , ,10 22, ,10 22, ,90 96, , ,90 Suma , , , , ,45 30, ,92 23, ,99 97, , ,34

28 Pàg Retribucions bàsiques personal , , , ,56 35, ,56 35, ,56 100, ,44 laboral promoció econòmica Productivitat Promoció Econòmica 500,00 500,00 500, Retribucions complementàries , , , ,78 35, ,78 35, ,78 100, ,22 per. laboral promoció econòmica Complements ILT personal laboral Promoció Econòmica Seguretat social promoció , , , ,52 41, ,52 41, ,54 79, , ,48 econòmica Conservació i manteniment 5.000, , , ,88 49, ,88 49, ,88 100, ,12 edifici Promoció Econòmica Manteniment fotocopiadora 500,00 500,00 807,71 807,71 161,54 42,99 8,60 42,99 100,00 457,01 promoció econòmica Ordinari no inventariable promoció econòmica 500,00 500,00 500, Energia elèctrica promoció 7.000, , , ,18 99, ,70 41, ,70 100, ,30 econòmica Subministraments diversos 1.000, ,00 689,66 689,66 68,97 183,77 18,38 183,77 100,00 816,23 promoció econòmica Despeses telèfon promoció 1.500, ,00 303,41 303,41 20,23 303,41 20,23 303,41 100, ,59 econòmica Cànon ACA edifici Promoció 100,00 100,00 32,24 32,24 32,24 32,24 32,24 32,24 100,00 67,76 Econòmica Cursos promoció econòmica , ,00 968,00 968,00 8,80 968,00 8,80 968,00 100, , Activitats promoció econòmica , , , , ,78 74, ,68 20, ,68 100, , Contracte neteja oficines 1.000,00 263, , , ,77 91, ,77 91, ,77 100,00 108,23 promoció econòmica Desenvolupament local , , , Activitats Ateneus Cooperatius 1.000, ,00 220,00 220,00 22,00 220,00 22,00 220,00 100,00 780, Viver d'empreses 1.500, , , ,00 100, , Assoc XMESS Xarxa municipis economia social 500,00 500,00 500,00 Suma , , , , ,94 31, ,22 24, ,31 97, , ,02

29 Pàg. 9 Total Programa , , , , ,49 40, ,30 29, ,32 96, , , Retribucions programa AODL , , , ,39 54, ,39 54, ,39 100, , Complements ILT Seguretat Social AODL 6.616, , , ,79 50, ,79 50, ,71 79,87 678, ,14 Total Programa , , , ,18 53, ,18 53, ,10 94,43 678, , Personal programa garantia 5.252, , , ,27 99, ,27 99, ,27 100,00 48,17 juvenil Seguretat Social. programa 2.079, , , ,96 78, ,96 78, ,96 100,00 437,98 garantia juvenil Total Programa , , , ,23 93, ,23 93, ,23 100,00 486,15 Total Orgànica , , , , ,90 45, ,71 36, ,65 96, , ,07 Suma , , , , ,35 31, ,63 25, ,64 97, , ,41

30 Pàg Instal.lació de semàfors ctra Palamós Total Programa , , , , ,00 0,00 0,00 0, , Arrendaments de terrenys i béns 1.400, , , ,00 73, ,00 73, ,00 100,00 377,00 naturals Serveis tècnics Consell , , , ,00 103, ,50 48, ,50 100, ,50 Comarcal del Gironès Carril bici 1.210, , , , Projectes tècnics , , , ,00 10, ,00 10, ,00 100, ,00 Total Programa , , , , ,00 37, ,50 22, ,50 100, , Retribucions Bàsiques A , , , ,16 36, ,16 36, ,16 100, ,84 urbanisme Complement de destinació 5.675, , , ,64 35, ,64 35, ,64 100, ,36 urbanisme Complement específic , , , ,89 35, ,89 35, ,89 100, ,11 urbanisme Retribucions bàsiques personal , , , ,67 27, ,67 27, ,67 100, ,33 urbanisme Productivitat personal laboral fix Urbanisme 500,00 500,00 500, Altres remuneracions personal , , , ,25 28, ,25 28, ,25 100, ,75 urbanisme Complements ILT personal laboral Urbanisme Retribucions personal laboral 7.225, , , ,65 50, ,65 50, ,65 100, ,35 temporal urbanisme Productivitat personal laboral 100,00 100, , , , , , ,00 100, ,00 temporal urbanisme Altres retribucions laboral 6.450, , , ,07 45, ,07 45, ,07 100, ,93 temporal Gratificacions personal urbanisme Seguretat Social personal , , , ,18 42, ,18 42, ,90 79, , ,82 urbanisme Suma , , , , ,86 31, ,64 24, ,37 97, , ,40

31 Pàg Assessorament jurídic , , , Serveis tècnics municipals , , , , ,88 52, ,60 33, ,60 100, , Projectes tècnics 9.994, , , ,60 100, ,60 Total Programa , , , , ,99 46, ,11 34, ,83 95, , , Consell comarcal oficina 1.800, , , ,60 213,20 380,25 21,13 380,25 100, ,75 habitatge Total Programa , , , ,60 213,20 380,25 21,13 380,25 100, , Subvencions rehabilitació , , , , ,80 11,74 77,70 0,57 77,70 100, ,10 d'edificis Total Programa , , , , ,80 11,74 77,70 0,57 77,70 100, , Rotonda carretera de Juià , , , ,58 100, , Millores urbanes , , , ,45 103, ,77 86, ,77 100, , Carrer Cabanya , , , ,00 2, , Urbanització carrer Legazpi Pavimentació carrer Germans Sabat , , , ,89 100, ,96 97, ,96 100, ,93 Total Programa , , , , ,92 80, ,73 34, ,73 100, ,52 Total Orgànica , , , , ,31 54, ,29 27, ,01 98, , ,34 Suma , , , , ,66 37, ,92 25, ,65 97, , ,75

32 Pàg Material recollida selectiva , , , , ,68 80, ,54 36, ,54 100, , Servei de recollida RSU , , , , ,30 98, ,55 28, ,55 100, , Manteniment mobiliari recollida 5.000, ,00 684,74 684,74 13,69 684,74 13,69 684,74 100, ,26 escombraries Foment recollida selectiva ,00 20, , ,00 20,00 0, , Inversions àrea medi ambient 7.500, , , ,78 99, ,00 Total Programa , , , , ,50 89, ,83 27, ,83 100, , Consell comarcal gestió ,00 619, , , ,88 100, ,24 35, ,24 100, ,64 deixalleria Total Programa ,00 619, , , ,88 100, ,24 35, ,24 100, , Consorci Solius tractament de , , , , ,06 100, ,56 28, ,56 100, ,50 residus Total Programa , , , , ,06 100, ,56 28, ,56 100, , Retribucions bàsiques personal , , , ,55 35, ,55 35, ,55 100, ,45 laboral Medi Ambient Productivitat Medi Ambient 2.700, , , ,34 50, ,34 50, ,34 100, , Retribucions complementàries , , , ,54 35, ,54 35, ,54 100, ,46 personal laboral medi ambient Complements ILT personal 100,00 100,00 60,14 60,14 60,14 60,14 60,14 60,14 100,00 39,86 laboral Medi Ambient Gratificacions personal Medi Ambient Seguretat social personal medi 7.650, , , ,57 43, ,57 43, ,32 79,68 675, ,43 ambient Activitats medi ambient , , , , ,97 25, ,05 12, ,05 100, , Estudis i treballs tècnics Medi 1.000, , , ,00 302, ,00 Ambient Asssociació municipis catalans 600,00 600,00 626,85 626,85 104,48 626,85 104,48 626,85 100,00-26,85 porta a porta Consorci Alba - Ter , , , ,46 99, ,46 99, ,46 100,00 17, Consorci les Gavarres 1.425, , , ,00 204, ,00 204, ,00 100, ,00 Suma , , , , ,52 48, ,05 26, ,53 98, , ,18

33 Pàg Consorci CILMA 500,00 500,00 396,00 396,00 79,20 396,00 79,20 396,00 100,00 104, Aportació ADF,Comunitat 2.500, ,00 36,00 36,00 1,44 36,00 1,44 36,00 100, ,00 regants, assoc. propietaris boscos Associació de Propietaris de Boscos de Celrà Préstec ADF Sant Martí Vell, Juià i Celrà Total Programa , , , , , , , , , , ,42 29, ,50 22, ,25 97,02 675, , Manutenció d'animals. 750,00 750,00 750, Altres despeses diverses. 100,00 100,00 727,90 727,90 727,90 727,90 727,90 727,90 100,00-627, Serveis veterinaris 5.000, , , ,66 28, ,66 28, ,66 100, , C. Comarcal Gironès. Recollida 2.000, ,00 516,68 516,68 25,83 516,68 25,83 516,68 100, ,32 gossos Total Programa , , , ,24 33, ,24 33, ,24 100, , Productivitat personal laboral temporal Cultura Total Programa Foment plaques fotovoltaiques Total Programa ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100, Activitats participació 9.000, , , , ,18 42, ,60 10, ,60 100, ,58 Total Programa , , , , ,18 42, ,60 10, ,60 100, ,58 Total Orgànica , , , , ,28 80, ,97 26, ,72 99,61 675, ,77 Suma , , , , ,94 47, ,89 25, ,37 98, , ,52

34 Pàg Escola de Música del Gironès 4.000, , , , ,74 201, ,00 23, ,00 100, ,87 Total Programa , , , , ,74 201, ,00 23, ,00 100, , Retribucions personal laboral , , , ,10 27, ,10 27, ,10 100, ,90 temporal Cultura Productivitat personal laboral 100,00 100,00 980,59 980,59 980,59 980,59 980,59 980,59 100,00-880,59 temporal Cultura Altres retribucions laboral , , , ,31 35, ,31 35, ,31 100, ,69 temporal Cultura Complements ILT personal 100,00 100,00 806,57 806,57 806,57 806,57 806,57 806,57 100,00-706,57 laboral temporal Cultura Gratificacions personal cultura Seguretat Social personal de , , , ,61 40, ,61 40, ,58 77, , ,39 Cultura Manteniment caldera biomassa 850,00 850,00 116,77 116,77 13,74 116,77 13,74 116,77 100,00 733,23 centre cultural Aportació entitats cíviques i , , , , ,00 38, ,00 38, ,00 100, ,00 culturals Animal a l'esquena 2.500, , , , ,00 33, ,00 33, ,00 100, ,00 Total Programa , , , , ,95 36, ,95 36, ,92 95, , , Retribucions bàsiques personal , , , ,79 34, ,79 34, ,79 100, ,21 laboral Biblioteca Productivitat personal Biblioteca 1.800, ,00 750,00 750,00 41,67 750,00 41,67 750,00 100, , Retribucions complementàries 9.100, , , ,84 35, ,84 35, ,84 100, ,16 personal laboral Biblioteca Retribucions personal laboral , , , ,01 35, ,01 35, ,01 100, ,99 temporal Biblioteca Productivitat personal laboral temporal Biblioteca Altres retribucions laboral 8.425, , , ,67 35, ,67 35, ,67 100, ,33 temporal Biblioteca Complements ILT personal 45,42 45,42 45,42 45,42 100,00-45,42 laboral temporal Biblioteca Suma , , , , ,36 47, ,57 26, ,02 98, , ,71

35 Pàg Gratificacions personal Biblioteca 400,00 400,00 400, Seguretat Social personal , , , ,76 49, ,76 49, ,13 79, , ,24 Biblioteca Manteniment fotocopiadora biblioteca. 900,00 900,00 900, Despeses en fons documental , ,00 851,52 851,52 8,52 851,52 8,52 851,52 100, ,48 biblioteca Despeses telèfon biblioteca municipal. 800,00 800,00 800, Activitats biblioteca municipal 6.000, , , ,60 26, ,60 26, ,60 100, , Serveis neteja biblioteca 2.500, ,00 23,92 23,92 0,96 23,92 0,96 23,92 100, , Mobiliari biblioteca , , , ,00 100, ,00 Total Programa , , , ,53 40, ,53 26, ,90 95, , , Conservació i manteniment , , , ,14 44, ,14 42, ,14 100, ,86 edificis locals culturals Manteniment ascensor Centre 850,00 850, , ,35 230, ,27 180, ,27 100,00-686,27 Cultural Manteniment fotocopiadora 2.500, ,00 766,34 766,34 30,65 766,34 30,65 766,34 100, ,66 entitats, cultura Material d'oficina cultura 500,00 500,00 957,31 957,31 191,46 219,21 43,84 219,21 100,00 280, Subministrament elèctric locals , , , ,58 100, ,69 36, ,81 99,31 75, ,31 culturals Subministrament gas locals , , , ,48 105, ,45 21, ,45 100, ,55 cultura Combustible caldera biomassa , , , ,92 84, ,47 80, ,47 100, ,53 centre cultural Despeses telèfon cultura. 400,00 400,00 205,04 205,04 51,26 205,04 51,26 205,04 100,00 194, Cànon aigua locals culturals 200,00 200,00 411,88 411,88 205,94 411,88 205,94 411,88 100,00-211, Serveis neteja C. Cultural La Fàbrica 3.000, ,00 90,93 90,93 3,03 90,93 3,03 90,93 100, ,07 Total Programa , , , ,97 83, ,42 41, ,54 99,79 75, ,58 Suma , , , , ,13 48, ,79 26, ,73 98, , ,49

36 Pàg Manteniment Ateneu 2.000, , , ,60 200, ,60 200, ,60 100, , Manteniment ascensor Ateneu 1.200, , , ,99 101,42 795,91 66,33 795,91 100,00 404, Material teatre Ateneu 500,00 500, , ,64 400, ,64 229, ,64 100,00-648, Subministrament elèctric teatre 8.500, , , ,00 100, ,55 28, ,55 100, ,45 Ateneu Subministrament gas teatre 6.500, , , ,08 102, ,02 59, ,02 100, ,98 Ateneu Despeses funcionament teatre 1.000, ,00 76,48 76,48 7,65 76,48 7,65 76,48 100,00 923,52 Ateneu Despeses telèfon teatre Ateneu 500,00 500,00 264,83 264,83 52,97 264,83 52,97 264,83 100,00 235, Activitats teatre Ateneu , , , , ,34 88, ,47 71, ,47 100, , Serveis neteja Ateneu 4.450,00 377, , , ,77 99, ,05 38, ,05 100, ,99 Total Programa , , , , ,73 95, ,55 67, ,55 100, , Arrendament local Can Cors 6.900, , , ,35 41, ,35 41, ,35 100, ,65 Total Programa , , , ,35 41, ,35 41, ,35 100, , Conservació i manteniment 1.000, , , ,11 114, ,11 114, ,11 100,00-146,11 local C/ St. Fèlix Total Programa , , , ,11 114, ,11 114, ,11 100,00-146, Activitats cinematorgràfiques Total Programa ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100, Material escola d'art 3.000, , , ,45 75, ,45 75, ,45 100,00 747, Assegurança escola d'art i cultura 350,00 350,00 350, Escola d'art , , , , ,33 101, ,35 54, ,35 100, ,82 Total Programa , , , , ,78 99, ,80 55, ,80 100, , Activitats àrea de cultura , , , ,40 92, ,45 74, ,45 100, ,55 Total Programa , , , ,40 92, ,45 74, ,45 100, , Taller artístic , , , ,00 Total Programa , , ,05 0,00 0,00 0, ,00 Suma , , , , ,50 50, ,05 28, ,99 98, , ,94

37 Pàg Centre d'intrepretació la Fàbirca , , , Rehabilitació patrimoni cultural , , , , ,03 34, ,95 27, ,95 100, , Pallisa Torre Desvern , , , ,66 80, ,85 24, ,85 100, ,93 Total Programa , , , , ,69 49, ,80 23, ,80 100, , Festes populars i altres , , , ,17 119, ,57 102, ,57 100, ,57 esdeveniments Entitats organitzadores de festes Comissió de festes de barris 5.000, , , , , , Associació Sardanista de Celrà , , , ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 Aplec Assoc. Juvenil Comissió Reis Celrà. Cavalcata reis Associació Pessebre Vivent Total Programa , , , , , , , , , ,17 102, ,57 88, ,57 100, , Plaques solars Ateneu 895,00 895,00 895,00 895,00 100,00 895,00 100,00 895,00 100,00 Total Programa ,00 895,00 895,00 895,00 100,00 895,00 100,00 895,00 100,00 Total Orgànica , , , , ,42 64, ,53 39, ,99 99, , ,01 Suma , , , , ,36 51, ,42 29, ,36 98, , ,53

38 Pàg Retribucions personal laboral , , , ,65 33, ,65 33, ,65 100, ,35 temporal Esports Productivitat personal laboral temporal Esports 500,00 500,00 500, Altres retribucions laboral , , , ,08 35, ,08 35, ,08 100, ,92 temporal Esports Complements ILT personal 100,00 100,00 131,61 131,61 131,61 131,61 131,61 131,61 100,00-31,61 laboral temporal esports Gratificacions personal esports 500,00 500,00 500, Seguretat social personal , , , ,93 41, ,93 41, ,85 79,87 945, ,07 esports Material oficina esports 1.000, ,00 33,91 33,91 3,39 33,91 3,39 33,91 100,00 966,09 Total Programa , , , ,18 35, ,18 35, ,10 94,52 945, , Primes assegurances esports 500,00 500,00 500, Cànon aigua poliesportius 400,00 400,00 51,13 51,13 12,78 51,13 12,78 51,13 100,00 348, Publicacions i altres esports 1.500, , , ,56 83,57 817,96 54,53 817,96 100,00 682, Activitats esports , , , ,98 63, ,87 26, ,87 100, , Material esports 5.000, , , ,36 69, ,36 69, ,36 100, , Locomoció esports IES per ús pista per rítmica 1.500, , , , ,00 50,00 750,00 25,00 750,00 100, , Transferències entitats esportives , ,00 200, ,00 Total Programa , , , , ,03 47, ,32 24, ,32 100, , Combustible calefacció pavelló piscines Total Programa , , , , ,00 0,00 0,00 0, , Conservació poliesportius , , , ,50 62, ,27 58, ,27 100, ,73 municipals Subministrament elèctric , , , ,79 101, ,81 43, ,81 100, ,19 poliesportius municip i camp futbol Suma , , , , ,86 51, ,00 29, ,86 98, , ,95

39 Pàg Subministrament gas , , , ,87 100, ,19 88, ,19 100, ,81 poliesportius municipals i camp futbol Despeses funcionament 1.000, ,00 562,54 562,54 56,25 562,54 56,25 562,54 100,00 437,46 poliesportius municipals Despeses telèfon poliesportius 775,00 775,00 84,70 84,70 10,93 84,70 10,93 84,70 100,00 690,30 municipals Cànon aigua camp de ftubol 100,00 100,00 96,61 96,61 96,61 96,61 96,61 96,61 100,00 3, Serveis neteja edifici 5.425,00 461, , , ,22 99, ,45 38, ,45 100, ,37 poliesportiu municipal Total Programa ,00 461, , , ,23 89, ,57 58, ,57 100, , Conservació camp futbol , , , ,89 66, ,71 59, ,71 100, ,29 municipal Despeses de funcionament 1.000, ,00 507,12 507,12 50,71 507,12 50,71 507,12 100,00 492,88 camp de futbol Serveis neteja edificis camp 3.775,00 321, , , ,94 99, ,50 38, ,50 100, ,82 futbol municipal. Total Programa ,00 321, , , ,95 74, ,33 53, ,33 100, , Conservació piscina municipal , , , ,70 54, ,70 54, ,70 100, , Subministrament elèctric , , , ,49 100, ,11 26, ,11 100, ,89 piscines Subministrament material 500,00 500,00 41,29 41,29 8,26 41,29 8,26 41,29 100,00 458,71 manteniment piscina municipal Cànon aigua piscines 8.000, , , ,60 47, ,60 47, ,60 100, ,40 municipals Serveis neteja piscina municipal 5.325,00 476, , , ,16 99, ,55 38, ,55 100, , Millores equipaments esportius , , , ,70 70, ,00 Total Programa ,00 476, , , ,94 71, ,25 10, ,25 100, , Conservació pistes tennis i 2.000, , , ,58 440, ,58 440, ,58 100, ,58 pàdel Subministrament gas pistes 605,00 tennis, pàdel i petanca 605,00 Suma , , , , ,27 52, ,65 29, ,51 98, , ,89

40 Pàg Despeses funcionament pistes tennis i pàdel 500,00 217,80 717,80 539,37 539,37 75,14 539,37 75,14 539,37 100,00 178,43 Total Programa ,00 217, , , ,95 365, ,95 343, ,95 100, , Conservació pistes 2.000, , , ,79 452, ,79 452, ,79 100, ,79 poliesportives exteriors Total Programa , , , ,79 452, ,79 452, ,79 100, , Adeqüació ewspais camp futbol , , , ,10 100, ,10 100, ,10 100, Construcció pista poliesportiva 1.191, , , ,85 100, ,85 100, ,85 100,00 Total Programa , , , ,95 100, ,95 100, ,95 100, Millores instal.lacions esportives , , , ,94 100, ,94 100, ,94 100,00 0,01 Total Programa , , , ,94 100, ,94 100, ,94 100,00 0,01 Total Orgànica , , , , ,96 75, ,28 45, ,20 99,44 945, ,01 Suma , , , , ,32 53, ,70 30, ,56 98, , ,54

41 Pàg Servei d'informació de la dona Total Programa , , , , ,00 0,00 0,00 0, , Pla d'igualtat i ciutadania , , , ,50 19, ,00 19, ,00 100, ,00 Total Programa , , , ,50 19, ,00 19, ,00 100, , Formació de joves , , , ,77 93, ,72 20, ,72 100, ,28 Total Programa , , , ,77 93, ,72 20, ,72 100, , Arrendaments locals Renfe i 6.000, , , , ,25 64, ,86 22, ,86 100, ,78 plaça Total Programa , , , , ,25 64, ,86 22, ,86 100, , Retribucions bàsiques personal , , , ,36 26, ,36 26, ,36 100, ,64 joventut Productivitat personal Joventut 100,00 100,00 746,40 746,40 746,40 746,40 746,40 746,40 100,00-646, Retribucions complementàries 9.600, , , ,56 26, ,56 26, ,56 100, ,44 personal Joventut Complements ILT personal laboral temporal Joventut Gratificacions personal àrea joventut Seguretat Social personal 6.850, , , ,19 34, ,19 34, ,71 75,73 566, ,81 joventut Conservació i manteniment 1.000, , , ,85 287, ,05 191, ,05 100,00-919,05 locals joventut Material divers joventut 500,00 500,00 507,91 507,91 101,58 507,91 101,58 507,91 100,00-7, Subministrament elèctric local 3.500, , , ,63 102, ,43 36, ,43 100, ,57 joventut Subministrament gas local 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 500,00 joventut Despeses funcionament locals 908,95 908,95 37,75 37,75 100,00-37,75 joventut Despeses telèfon local joventut 1.000, ,00 187,28 187,28 18,73 187,28 18,73 187,28 100,00 812, Primes d'assegurances joventut 250,00 250,00 250,00 Suma , , , , ,97 54, ,21 30, ,59 98, , ,67

42 Pàg Cànon aigua locals joventut 400,00 400,00 164,75 164,75 41,19 164,75 41,19 164,75 100,00 235, Cursos de joventut 2.500, , , ,25 82, ,25 52, ,25 100, , Serveis i activitats joventut , , , ,34 52, ,34 35, ,34 100, , Serveis neteja edifici moll de l'estació , , , Aula d'estudi secundària 3.000, , , ,00 68, ,20 52, ,20 100, , Locomoció personal joventut Total Programa , , , ,47 41, ,47 29, ,99 97,16 566, ,53 Total Orgànica , , , , ,99 60, ,05 24, ,57 98,39 566, ,59 Suma , , , , ,31 54, ,75 30, ,13 98, , ,13

43 Pàg Retribucions bàsiques personal , , , ,04 28, ,04 28, ,04 100, ,96 lab.soc. de la informació Productivitat societat de la informació 1.000, , , Retribucions compl. pers. lab , , , ,70 37, ,70 37, ,70 100, ,30 societat de la informació Complements ILT personal 100,00 100,00 601,07 601,07 601,07 601,07 601,07 601,07 100,00-501,07 laboral fix soc. de la informació Gratificacions personal soc. de la informació Seguretat Social personal soc , , , ,88 32, ,88 32, ,88 100, ,12 de la informació Despeses telèfon ràdio Celrà 2.500, , , ,00 83,16 895,75 35,83 895,75 100, , Despeses diverses ràdio Celrà 2.000, ,00 201,88 201,88 10,09 201,88 10,09 201,88 100, , Producció programes ràdio , , , , ,44 100, ,24 28, ,24 100, ,20 Celrà Consorci de la Comunicació 300,00 300,00 217,80 217,80 72,60 217,80 72,60 217,80 100,00 82,20 Local Inversions ràdio Celrà Total Programa , , , , , , , ,81 63, ,36 30, ,36 100, , Revista la Llera del Ter , , , Activitats àrea comunicació 6.000, , , ,33 27,06 617,10 10,29 617,10 100, ,90 Total Programa , , , ,33 9,55 617,10 3,63 617,10 100, , Manteniment instal lació xarxa , , , ,17 18, ,17 18, ,17 100, ,83 informàtica Manteniment sofware , , , , ,99 36, ,64 16, ,64 100, , Material informàtic no 5.000, , , , ,45 38, ,45 38, ,45 100, ,55 inventariable Tributs estatals. Taxa reserva domini públic radioelèctric 500,00 500,00 500, Equips per a tractament , , , , ,95 33, ,09 22, ,09 100, ,77 d'informació. Suma , , , , ,01 53, ,56 30, ,94 98, , ,62

44 Pàg Aplicacions informàtiques , , , , ,96 61, ,86 24, ,86 100, ,24 Total Programa , , , , ,52 31, ,21 20, ,21 100, , Activitats cooperació 1.000, , , Fons de Solidaritat i Cooperació , , , ,00 26, ,00 26, ,00 100, ,00 Total Programa , , , ,00 25, ,00 25, ,00 100, , Consorci Localret 725,00 725,00 628,99 628,99 86,76 628,99 86,76 628,99 100,00 96,01 Total Programa ,00 725,00 628,99 628,99 86,76 628,99 86,76 628,99 100,00 96,01 Total Orgànica , , , , ,65 39, ,66 23, ,66 100, ,74 Suma , , , , ,96 53, ,41 30, ,79 98, , ,87

45 Pàg Conservació escoles velles 1.500, ,00 261,87 261,87 17,46 261,87 17,46 261,87 100, , Manteniment ascensor escoles 850,00 850,00 842,16 842,16 99,08 421,08 49,54 421,08 100,00 428,92 velles Material divers centre obert 500,00 500,00 101,61 101,61 20,32 101,61 20,32 101,61 100,00 398, Subministrament elèctric 2.500, , , ,92 100, ,99 43, ,99 100, ,01 escoles velles Despeses funcionament serveis 100,00 100,00 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 100,00 87,37 socials Despeses telefòniques serveis 750,00 750,00 84,70 84,70 11,29 84,70 11,29 84,70 100,00 665,30 socials Cànon aigua locals serveis 400,00 400,00 150,43 150,43 37,61 150,43 37,61 150,43 100,00 249,57 socials Serveis neteja edificis serveis 3.575,00 303, , , ,03 99, ,00 38, ,00 100, ,42 socials Pla d'acollida Aula estudi primària 2.500,00 5, , , ,36 55, ,26 41, ,26 100, , Consorci Benestar Social. Serveis socials , , , , ,68 100, ,60 24, ,60 100, ,08 Total Programa , , , , ,39 95, ,17 26, ,17 100, , Subministrament d'aliments 1.500, ,00 356,41 356,41 23,76 356,41 23,76 356,41 100, , Subministrament productes farmacèutics Subministrament productes de neteja Activitats serveis socials 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500, , , , Consorci Benestar Social. Servei Mediació Comunitària , , , Ajudes a famílies , , , , ,48 41, ,48 33, ,48 100, ,52 Total Programa , , , , ,89 13, ,89 11, ,89 100, , Consorci Benestar Social. Centre Obert , , , ,00 90, ,00 Total Programa , , , ,00 90,10 0,00 0, ,00 Suma , , , , ,24 53, ,47 29, ,85 98, , ,80

46 Pàg Consorci Benestar Social. Pobresa energètica 1.500, , , ,00 99, ,00 Total Programa , , , ,00 99,20 0,00 0, , Beques casals estiu i activitats , , , , ,80 20, ,80 10, ,80 100, ,00 extraescolars Total Programa , , , , ,80 20, ,80 10, ,80 100, ,00 Total Orgànica , , , , ,08 65, ,86 18, ,86 100, ,93 Suma , , , , ,04 53, ,27 29, ,65 98, , ,80

47 Pàg Serveis socials. Pla integral ,00 677, , , ,71 88, ,44 26, ,44 100, ,45 d'atenció a la gent gran Total Programa ,00 677, , , ,71 88, ,44 26, ,44 100, , Conservació casal d'avis Can 5.000, , , ,94 47, ,94 47, ,94 100, ,06 Ponac Manteniment ascensor casal 1.200, ,00 842,16 842,16 70,18 421,08 35,09 421,08 100,00 778,92 d'avis Can Ponac Subministrament elèctric casal 9.000, , , ,97 102, ,26 47, ,26 100, ,74 d'avis Can Ponac Subministrament gas casal 2.000, , , ,00 100,00 18,50 0,93 18,50 100, ,50 d'avis Can Ponac Despeses funcinament casal 1.000, ,00 220,47 220,47 22,05 220,47 22,05 220,47 100,00 779,53 d'avis Can Ponac Despeses telèfon casal d'avis 1.000, ,00 169,40 169,40 16,94 169,40 16,94 169,40 100,00 830,60 Can Ponac Cànon aigua can Ponac 350,00 350,00 107,45 107,45 30,70 107,45 30,70 107,45 100,00 242, Activitats per la gent gran 3.000,00 503, , , ,00 49,67 406,00 11,59 406,00 100, , Serveis neteja casal d'avis Can 9.100, , , , ,00 22,80 429,74 3,68 429,74 100, ,52 Ponac Casal de la gent gran Can 6.000, , , , ,51 100, ,06 18, ,06 100, ,45 Ponac Festa Homenatge a la Vellesa i altres Total Programa , , , , , , , ,90 58, ,90 21, ,90 100, , Activitats àrea patrimoni 1.000, ,00 920,00 920,00 92,00 920,00 92,00 920,00 100,00 80, Programa senyalització 2.000,00 726, ,00 726,00 726,00 26,63 662,50 24,30 662,50 100, ,50 patrimoni arquitectònic i natural Total Programa ,00 726, , , ,00 44, ,50 42, ,50 100, ,50 Total Orgànica , , , , ,61 73, ,84 24, ,84 100, ,82 Suma , , , , ,65 54, ,11 29, ,49 98, , ,62

48 Pàg Retribucions bàsiques personal , , , ,29 35, ,29 35, ,29 100, ,71 laboral Educació Productivitat personal laboral fix Educació Retribucions complementàries , , , ,57 35, ,57 35, ,57 100, ,43 personal laboral educació Complement personal laboral fix educació Complements ILT personal laboral Educació 775,00 775,00 775, Retribucions personal laboral , , , ,04 17, ,04 17, ,04 100, ,96 temporal Educació Productivitat personal laboral temporal Educació Altres retribucions laboral , , , ,45 39, ,45 39, ,45 100, ,55 temporal Educació Complement personal laboral temporal Educació 1.000, , , Complements ILT personal 100,00 100, , , , , , ,10 100,00-983,10 laboral temporal Educació Gratificacions personal 100,00 100,00 507,30 507,30 507,30 507,30 507,30 507,30 100,00-407,30 Educació Seguretat Social personal , , , ,42 20, ,42 20, ,12 79, , ,58 Educació Material educació 300,00 300,00 320,65 320,65 106,88 320,65 106,88 320,65 100,00-20, Activitats àrea d'educació , , , , ,39 37, ,39 30, ,39 100, , Treballs assesorament i formació equips educatius Aportacions entitats socio educatives Total Programa , , , , , , , ,21 28, ,21 28, ,91 96, , , Millores de l'envolvent tèrmica CEIP Aulet , , , ,00 100, ,00 Total Programa , , , ,00 100,00 0,00 0, ,00 Suma , , , , ,86 54, ,32 29, ,40 98, , ,41

49 Pàg Retribucions bàsiques personal , , , ,83 32, ,83 32, ,83 100, ,17 laboral escoles bressol Productivitat Escoles Bressol 7.250, , , ,50 35, ,50 35, ,50 100, , Retribucions complementàries , , , ,48 32, ,48 32, ,48 100, ,52 laborals escoles bressol Complement personal laboral fix Escoles Bressol , , , Complements ILT personal 100,00 100, , , , , , ,82 100, ,82 laboral fix Escoles Bressol Retribucions personal laboral , , , ,66 23, ,66 23, ,66 100, ,34 temporal Escoles bressol Productivitat personal laboral temporal Escoles Bressol Altres retribucions laboral , , , ,55 38, ,55 38, ,55 100, ,45 temporal Escoles Bressol Complements ILT personal 100,00 100, , , , , , ,81 100, ,81 laboral temporal escoles bressol Gratificacions personal escoles bressol Seguretat social personal , , , ,13 31, ,13 31, ,01 81, , ,87 escoles bressol. Total Programa , , , ,78 31, ,78 31, ,66 96, , , Conservació i manteniment , , , ,27 84, ,22 80, ,22 100, ,78 d'edificis escola Aulet Manteniment ascensor escola 850,00 850,00 842,16 842,16 99,08 421,08 49,54 421,08 100,00 428,92 Aulet Subministrament elèctric escola 8.700, , , ,00 100, ,33 55, ,33 100, ,67 Aulet Subministrament gas escola , , , ,00 100, ,75 87, ,75 100, ,25 Aulet Cànon aigua escola Aulet 400,00 400,00 465,61 465,61 116,40 465,61 116,40 465,61 100,00-65, Programa formatiu convivència 1.500, , , ,40 80, ,40 80, ,40 100,00 285,60 escoles: Aulet Serveis de neteja escola Aulet 9.425, , , , ,08 196, ,97 132, ,97 100, ,17 Suma , , , , ,16 52, ,46 29, ,42 98, , ,07

50 Pàg Programa reutilització llibres, 1.500,00 750, ,00 750,00 750,00 33,33 750,00 33,33 750, ,00 proj. educatiu escola Aulet Aportació escola Aulet i AMPA 1.100,00 250, ,00 780,00 780,00 57,78 530,00 39,26 350,00 66,04 180,00 820,00 escola Aulet Ajuts sortides escolars escola Aulet 1.000, , , , ,00 Total Programa , , , , ,52 108, ,36 82, ,36 97,83 930, , Conservació i manteniment 6.000, , , ,52 94, ,52 94, ,52 100,00 313,48 d'edificis escola Falgueres Subministrament elèctric escola , , , ,00 100, ,01 54, ,01 100, ,99 Falgueres Subministrament combustible 5.000, , , ,84 55, ,84 55, ,84 100, ,16 biomassa escola Falgueres Cànon aigua Falgueres 2.000, , , ,74 51, ,74 51, ,74 100,00 970, Programa formatiu convivència escoles: Falgueres 1.500, , , Serveis de neteja escola , , , , ,22 100, ,15 37, ,15 100, ,34 Falgueres Programa reutilitz. llibres, proj ,00 750, ,00 750,00 750,00 33, ,00 educatiu escola Falgueres Aportació escola Falgueres i 1.100,00 425, ,00 620,00 620,00 40,66 195,00 12,79 195, ,00 AFA escola Falgueres Ajuts sortides escolars escola Falgueres 1.000, , , , ,00 Total Programa , , , , ,32 88, ,26 42, ,26 99,44 195, , Conservació Escola Bressol 5.000, , , ,24 26, ,24 26, ,24 100, ,76 Trapelles Manteniment fotocopiadora EB 400,00 400,00 232,54 232,54 58,14 232,54 58,14 232,54 100,00 167,46 Trapelles Material EB Trapelles 3.000, , , ,72 49,22 915,50 30,52 915,50 100, , Subministrament elèctric EB 4.000, , , ,00 100,00 957,42 23,94 957,42 100, ,58 Trapelles Subministrament gas EB 6.400, , , ,00 100,00 18,64 0,29 18,64 100, ,36 Trapelles Suma , , , , ,98 53, ,06 30, ,02 98, , ,96

51 Pàg Vestuari personal EB Trapelles 450,00 450,00 164,86 164,86 36,64 164,86 36,64 164,86 100,00 285, Menjador EB Trapelles , , , , ,40 74, ,65 42, ,65 100, , Altres subministraments EB 2.500, , , ,46 62, ,95 62, ,95 100,00 934,05 Trapelles Despeses telèfon EB Trapelles 500,00 500,00 84,70 84,70 16,94 84,70 16,94 84,70 100,00 415, Assegurances EB Trapelles 150,00 150,00 150, Activitats EB Trapelles 1.000, ,00 557,50 557,50 55,75 107,50 10,75 107,50 100,00 892, Serveis de neteja EB Trapelles 3.000, , , ,64 47, ,64 47, ,64 100, , Servei educadors/es EB Trapelles Aportació AMIPA EB Trapelles Equipament i mobiliari llar infants Total Programa , , ,00 250,00 250,00 250, , , , , , , , ,06 67, ,64 33, ,64 100, , Conservació Escola Bressol 3.000, , , ,68 72, ,68 72, ,68 100,00 831,32 Gíinjols Manteniment fotocopiadora EB 400,00 400,00 228,81 228,81 57,20 228,81 57,20 228,81 100,00 171,19 Gínjols Material EB Gínjols 3.000, ,00 419,28 419,28 13,98 419,28 13,98 419,28 100, , Subministrament elèctric EB 3.100, , , ,00 100, ,03 32, ,03 100, ,97 Gínjols Subministrament gas EB Gínjols 3.000, , , ,61 101, ,49 62, ,49 100, , Vestuari personal EB Gínjols 450,00 450,00 450, Menjador EB Gínjols , , , , ,66 70, ,49 28, ,49 100, , Altres subministraments EB 2.500, ,00 460,82 460,82 18,43 460,82 18,43 460,82 100, ,18 Gínjols Despeses telèfon EB Gínjols 500,00 500,00 84,70 84,70 16,94 84,70 16,94 84,70 100,00 415, Assegurances EB Gínjols 150,00 150,00 150, Cànon aigua Gínjols 100,00 100,00 61,79 61,79 61,79 61,79 61,79 61,79 100,00 38,21 Suma , , , , ,89 53, ,45 30, ,41 98, , ,41

52 Pàg Activitats EB Gínjols 1.000, ,00 107,50 107,50 10,75 98,20 9,82 98,20 100,00 901, Serveis de neteja EB Gínjols ,00 895, , , ,52 100, ,30 38, ,30 100, , Servei educadors/es EB Gínjols 1.000, ,00 254,10 254,10 25,41 254,10 25,41 254,10 100,00 745, Aportació AMIPA EB Gínjols Total Programa ,00 250,00 250, , , , , ,47 70, ,69 32, ,69 100, , Programa formatiu convivència IES Aportació IES. Treball de recerca 2.100, , , Ajuts sortides escolars IES 1.000, , , , ,00 Total Programa , , , ,00 0,00 0,00 0, , Taller estudi assistit 100, , , , ,25 93, ,25 93, ,25 100,00 100, Conveni Servei Taller Obert 8.000, , , ,00 72, ,00 36, ,00 100, ,00 Total Programa , , , , ,25 75, ,25 45, ,25 100, , Entitats educació en el lleure Associació Juvenil Esplai Celrà Total Programa , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , Adequació equipaments ensenyament 8.000, , , , ,88 68, ,67 Total Programa , , , , ,88 68,73 0,00 0, ,67 Total Orgànica , , , , ,49 50, ,19 31, ,77 97, , ,86 Suma , , , , ,14 53, ,30 29, ,26 98, , ,48

53 Pàg Retribucions personal laboral , , , ,78 41, ,78 41, ,78 100, ,22 temporal Escola de dansa Productivitat personal laboral temporal Escola de dansa Altres retribucions laboral , , , ,85 47, ,85 47, ,85 100, ,15 temporal Escola de dansa Complements ILT personal 100,00 100,00 48,61 48,61 48,61 48,61 48,61 48,61 100,00 51,39 laboral temporal Escola de dansa Gratificacions Escola de Dansa Seguretat Social Escola de , , , ,58 46, ,58 46, ,05 80, , ,42 dansa Conservació escola de dansa 5.000, , , ,63 92, ,63 92, ,63 100,00 381, Manteniment fotocopiadora 600,00 600,00 811,39 811,39 135,23 222,00 37,00 222,00 100,00 378,00 Escola Dansa Material divers escola de dansa 2.500, ,00 58,84 58,84 2,35 58,84 2,35 58,84 100, , Subministrament elèctric escola 3.500, , , ,00 100, ,33 52, ,33 100, ,67 de dansa Subministrament gas escola de 750,00 750, , ,18 288, ,18 288, ,18 100, ,18 dansa Subministrament combustible 2.000, ,00 307,10 307,10 15,36 307,10 15,36 307,10 100, ,90 biomasa escola de dansa Despeses telèfon escola de 800,00 800,00 187,28 187,28 23,41 187,28 23,41 187,28 100,00 612,72 dansa Assegurança escola de dansa 500,00 500,00 500, Cànon aigua dansa 500,00 500,00 220,28 220,28 44,06 220,28 44,06 220,28 100,00 279, Activitats escola de dansa , , , , ,58 96, ,24 44, ,24 100, , Altres despeses diverses Escola 2.000, ,00 821,83 821,83 41,09 821,83 41,09 821,83 100, ,17 de dansa Serveis neteja escola municipal 8.900, , , , ,42 100, ,70 33, ,70 100, ,82 de dansa Inversions escola municipal de , , , ,63 84, ,13 79, ,13 100, ,87 dansa Suma , , , , ,12 54, ,66 30, ,09 98, , ,04

54 Pàg. 34 Total Programa , , , , ,98 74, ,36 50, ,83 98, , ,56 Total Orgànica , , , , ,98 74, ,36 50, ,83 98, , ,56 Suma , , , , ,12 54, ,66 30, ,09 98, , ,04

55 Pàg Conservació senyalització viària ,00 754, , , ,63 135, ,87 97, ,87 100,00 376,13 horitzontal i vertical Total Programa ,00 754, , , ,63 135, ,87 97, ,87 100,00 376, Protecció civil Total Programa ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100, Retribucions bàsiques personal , , , ,70 35, ,70 35, ,70 100, ,30 lab. serveis territorials Productivitat personal lab. serveis territorials Retribucions complementaries , , , ,09 35, ,09 35, ,09 100, ,91 labor fix serveis territorials Complements ILT personal laboral fix serveis territorials Retribucions personal laboral , , , ,03 23, ,03 23, ,03 100, ,97 temporal serveis territorials Productivitat personal laboral temporal serveis territorials 2.500, , , Altres retribucions laboral , , , ,26 25, ,26 25, ,26 100, ,74 temporal serveis territorials Complement personal laboral temporal serveis territorials 3.375, , , Complements ILT personal 100,00 100,00 508,58 508,58 508,58 508,58 508,58 508,58 100,00-408,58 laboral temporal Gratificacions personal brigada 2.600, ,00 825,86 825,86 31,76 825,86 31,76 825,86 100, ,14 obres Seguretat Social personal , , , ,26 35, ,26 35, ,43 79, , ,74 serveis territorials Conservació i manteniment 500,00 500,00 231,96 231,96 46,39 231,96 46,39 231,96 100,00 268,04 d'edificis brigada Manteniment vehicles brigada , , , ,34 29, ,34 29, ,34 100, , Manteniment vehicles serveis , ,00 164,45 164,45 1,10 164,45 1,10 164,45 100, ,55 via pública i obres Material serveis en el territori 6.000, , , ,91 62, ,91 62, ,91 100, ,09 Suma , , , , ,19 53, ,97 30, ,57 98, , ,73

56 Pàg Subministrament elèctric locals 1.000, , , ,00 100,00 66,40 6,64 66,40 100,00 933,60 brigada Subministrament combustible , , , ,80 30, ,80 30, ,80 100, ,20 serveis via pública i obres Vestuari personal serveis en el 1.800, ,00 860,73 860,73 47,82 860,73 47,82 860,73 100,00 939,27 territori Material eines i altres 4.000, , , ,82 54, ,82 54, ,82 100, ,18 subministraments brigada Despeses telèfon serveis en el 1.100, ,00 474,27 474,27 43,12 474,27 43,12 474,27 100,00 625,73 territori Assegurança vehicles servei via 3.100, , , ,12 39, ,12 39, ,12 100, ,88 pública i obres Cànon aigua nau brigades 300,00 300,00 48,35 48,35 16,12 48,35 16,12 48,35 100,00 251, Mobiliari urbà , , , ,35 28, ,35 28, ,35 100, , Adquisició útils i eines Total Programa , , , , , , ,88 29, ,28 28, ,45 96, , , Conservació vies públiques ,00 652, , , ,19 100, ,86 93, ,86 100, ,14 Total Programa ,00 652, , , ,19 100, ,86 93, ,86 100, , Retribucions personal laboral , , , ,97 26, ,97 26, ,97 100, ,03 temporal EDAR Productivitat personal laboral 4.300, ,00 681,47 681,47 15,85 681,47 15,85 681,47 100, ,53 temporal EDAR Altres retribucions laboral , , , ,62 17, ,62 17, ,62 100, ,38 temporal EDAR Complements ILT personal laboral temporal EDAR Altre personal atípic EDAR , , , ,75 36, ,75 36, ,75 100, , Productivitat personal EDAR 1.700, , , ,34 104, ,34 104, ,34 100,00-81, Retribucions complementàries , , , ,32 56, ,32 56, ,32 100, ,68 EDAR Complements ILT EDAR Suma , , , , ,29 54, ,14 31, ,74 98, , ,56

57 Pàg Gratificacions personal EDAR , , , Seguretat Social personal , , , ,49 37, ,49 37, ,25 79, , ,51 EDAR Conservació xarxa clavegueram 500,00 500,00 500, Arranjament i manteniment , , , ,73 10, ,73 10, ,73 100, ,27 maquinaria, inst. i utillatge Arranjament i manteniment , , , ,59 26, ,80 23, ,80 100, ,20 màquinaria, inst. i utillatge EDAR Energia elèctrica EDAR , , , ,94 96, ,34 37, ,34 100, , Subministrament reactius EDAR , , , ,24 49, ,24 49, ,24 100, , Despeses telèfon EDAR 900,00 900,00 529,98 529,98 58,89 529,98 58,89 529,98 100,00 370, Tributs Generalitat , , , ,43 29, ,43 29, ,43 100, , Despeses diverses EDAR , , , ,11 14, ,11 14, ,11 100, , Gestió residus EDAR , , , ,08 33, ,08 33, ,08 100, , Millores EDAR , , , ,55 31,60 32,51 0,12 32,51 100, ,93 Total Programa , , , , ,61 47, ,18 31, ,94 98, , , Retribucions personal laboral , , , ,05 33, ,05 33, ,05 100, ,95 temporal neteja viària Productivitat personal laboral temporal neteja viària 1.000, , , Altres retribucions laboral , , , ,98 35, ,98 35, ,98 100, ,02 temporal personal neteja viària Complements ILT personal 100,00 100,00 219,88 219,88 219,88 219,88 219,88 219,88 100,00-119,88 neteja vbiària Gratificacions personal neteja 2.325, ,00 805,86 805,86 34,66 805,86 34,66 805,86 100, ,14 viària Seguretat Social personal , , , ,57 38, ,57 38, ,42 79, , ,43 neteja viària Arranjament i manteniment 5.000, , , ,15 43,52 990,71 19,81 990,71 100, ,29 maquinària neteja viària Suma , , , , ,92 53, ,90 31, ,11 98, , ,24

58 Pàg Vestuari personal servei neteja viària Neteja viària , , , ,20 34, ,20 34, ,20 100, ,80 Total Programa , , , ,69 35, ,25 33, ,10 95, , , Conservació cementiri 500,00 500, , ,59 744, ,59 744, ,59 100, ,59 municipal Subministrament elèctric 200,00 200,00 209,61 209,61 104,81 46,80 23,40 46,80 100,00 153,20 cementiri Cànon aigua cementiri 100,00 100,00 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 100,00 90,16 Total Programa ,00 800, , ,04 492, ,23 472, ,23 100, , Conservació xarxa enllumenat , , , ,74 140, ,47 67, ,47 100, ,53 públic Subministrament elèctric , , , ,90 101, ,03 43, ,03 100, ,97 enllumenat públic Millores enllumenat públic Millores enllumenat públic 4.500, , , ,50 52, ,00 Total Programa , , , , ,14 111, ,50 48, ,50 100, , Treballs desbrossament espais , , , , ,47 87, ,99 71, ,99 100, ,14 verds, vials i rieres Total Programa , , , , ,47 87, ,99 71, ,99 100, , Retribucions bàsiquea personal , , , ,72 34, ,72 34, ,72 100, ,28 laboral fix jardineria Productivitat personal laboral fix jardineria Retrib. complementaries , , , ,61 33, ,61 33, ,61 100, ,39 personal fix jardineria Complements ILT personal 100,00 100,00 141,31 141,31 141,31 141,31 141,31 141,31 100,00-41,31 laboral fix jardineria Gratificacions personal laboral 2.600, ,00 573,82 573,82 22,07 573,82 22,07 573,82 100, ,18 jardineria Seguretat Social personal , , , ,51 41, ,51 41, ,06 79, , ,49 jardineria Suma , , , , ,74 54, ,79 32, ,55 98, , ,48

59 Pàg Conservació parcs salut i , , , ,93 65, ,03 41, ,03 100, ,97 infantils i jardins Vestuari personal jardineria Cànon aigua parcs i jardins 200,00 200,00 316,21 316,21 158,11 316,21 158,11 316,21 100,00-116, Treballs poda arbrat 5.000, , , ,23 144, ,23 144, ,23 100, , Treballs de defensa fitosanitària , , , ,20 15, ,11 15, ,11 100, ,89 espais verds Conveni manteniment parc urbà de salut 600,00 600,00 600, a fase parc Cors-Guinart , , , , ,91 78, ,59 75, ,59 100, , Actuacions adequació parcs i jardins 3.000, ,00 649,00 649,00 21,63 649,00 21,63 649,00 100, ,00 Total Programa , , , , ,45 68, ,14 65, ,69 99, , , Serveis desratització i 5.000, , , ,60 29, ,60 29, ,60 100, ,40 desinfecció edificis Total Programa , , , ,60 29, ,60 29, ,60 100, , Nau Brigades , , , ,26 41, ,49 Total Programa , , , ,26 41,58 0,00 0, ,49 Total Orgànica , , , , ,96 59, ,90 43, ,23 98, , ,09 Suma , , , , ,08 55, ,56 33, ,32 98, , ,13

60 Pàg Sous del grup C2 personal , , , ,34 32, ,34 32, ,34 100, ,66 vigilància Triennis funcionaris personal 670,32 670,32 670,32 670,32 100,00-670,32 vigilància Complement de destinació , , , ,76 33, ,76 33, ,76 100, ,24 personal vigilància Complement específic personal , , , ,54 39, ,54 39, ,54 100, ,46 vigilància Altres complements personal vigilància Complements ILT funcionaris 100,00 100,00 97,93 97,93 97,93 97,93 97,93 97,93 100,00 2,07 vigilància Productivitat. personal vigilància Gratificacions personal 6.600, , , ,53 33, ,53 33, ,53 100, ,47 vigilància Seguretat Social servei , , , ,02 39, ,02 39, ,14 78, , ,98 vigilància Manteniment vehicles vigilància 1.000, ,00 234,89 234,89 23,49 234,89 23,49 234,89 100,00 765, Combustible i carburants servei vigilància 1.000, , , Vestuari servei vigilància 2.000,00 712, , , ,83 110, ,83 110, ,83 100,00-280, Material divers servei vigilància 1.000, , , ,02 151,30 456,02 45,60 456,02 100,00 543, Despeses telèfon seguretat 500,00 500,00 103,75 103,75 20,75 103,75 20,75 103,75 100,00 396,25 ciutadana Assegurances servei vigilància 750,00 750,00 327,46 327,46 43,66 327,46 43,66 327,46 100,00 422, Altres despeses diverses servei vigilància Total Programa , , , ,00 712, , , ,39 38, ,39 37, ,51 94, , ,61 Total Orgànica ,00 712, , , ,39 38, ,39 37, ,51 94, , ,61 Suma , , , , ,47 55, ,95 33, ,83 98, , ,74

61 Pàg Associació de Comerciants de Celrà. Total Programa 4310 Total Orgànica , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Suma , , , , ,47 55, ,95 33, ,83 98, , ,74

62 Pàg Germandat Donadors de Sang de Girona i Fundació Esclerosis M Total Programa 3110 Total Orgànica ,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 Suma , , , , ,47 55, ,95 33, ,83 98, , ,74

63 Execució mensual pressupost de despeses Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Despeses de personal Despeses corrents en béns i serveis Despeses financeres Transferències corrents Inversions reals Transferències de capital Actius financers Passius financers Despeses Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total Tendència Despeses de personal , , , , , ,00 Despeses corrents en béns i serveis , , , , , ,47 Despeses financeres , ,00 Transferències corrents , , , , , ,57 Inversions reals , , , , , ,21 Transferències de capital , ,70 Actius financers , ,00 Passius financers Total , , , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95

64 Pressupost de despeses a 31/ Crèdtis inicials Crèdtis definitius Autoritzacions Disposcions Obligadions Pagaments Líquids pagament

65 100% Pressupost de despeses a 31/05 90% 80% 70% 60% 50% 99% 98% 40% 30% 59% 56% 56% 53% 20% 10% 33% 27% 0% Autoritzacions Disposcions Obligadions Pagaments Líquids pagament 1% 2%

66 Execució pressupost de despeses a 31/ Despeses de personal Despeses corrents en béns i serveis Despeses financeres Transferències corrents Inversions reals 78 - Transferències de capital Actius financers Passius financers Total despeses

67 % Execució pressupost de despeses a 31/05 (Obligacions / Crèdtis defintius) 100% 75% 50% 25% 0% 35% Despeses de personal 39% 34% 31% Despeses corrents en béns i serveis 0% 8% Despeses financeres 19% 23% Transferències corrents 25% 17% Inversions reals 1% - 3% 5% 0% Transferències de capital 32% 33% 27% Actius financers Passius financers Total despeses

68 % pagament a 31/05 (Pagaments / Obligacions ) 100% 75% 50% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 99% 98% 25% 0% Despeses de personal Despeses corrents en béns i serveis Despeses financeres Transferències corrents Inversions reals 0% Transferències de capital 0% Actius financers Passius financers Total despeses

69 Pressupostos tancats 31/ Drets reconeguts Recaptació Baixes ingressos Pendent cobrament Obligacions Pagaments Baixes despeses

70 ESTAT D'EXECUCIÓ EXERCICIS TANCATS D'INGRESSOS A 31 DE MAIG DE 2019 Exercici Pendent a 1/01/19 Recaptat Baixes Pendent a 31/05/19 % Recaptat % Baixes % Pendent 1. Impostos directes , , , ,18 11,8% 1,3% 86,8% 2. Impostos indirectes ,34 411,22-158,12 72,2% 0,0% 27,8% 3. Taxes i altres ingressos , ,25 258, ,97 71,3% 0,2% 28,5% 4. Transferències corrents , , ,0% 0,0% 0,0% 7. Transferències de capital , ,78 0,0% 0,0% 100,0% 8. Actius financers , , ,00 89,0% 0,0% 11,0% Total , , , ,05 36,7% 0,8% 62,5% 1. Impostos directes , ,21 642, ,12 2,7% 0,4% 96,9% 3. Taxes i altres ingressos ,20 420, ,61 4,7% 0,0% 95,3% 4. Transferències corrents , ,00 0,0% 0,0% 100,0% 8. Actius financers ,00 515,00-876,00 37,0% 0,0% 63,0% Total , ,80 642, ,73 2,9% 0,4% 96,7% 1. Impostos directes ,14 930,31 856, ,58 0,6% 0,6% 98,8% 2. Impostos indirectes , ,50 0,0% 0,0% 100,0% 3. Taxes i altres ingressos ,37 546, ,82 6,2% 0,0% 93,8% Total , ,86 856, ,90 0,9% 0,5% 98,5% 1. Impostos directes ,69 624, , ,93 0,8% 1,4% 97,8% 3. Taxes i altres ingressos ,15 178, ,06 9,3% 0,0% 90,7% Total ,84 802, , ,99 1,0% 1,4% 97,6% 1. Impostos directes ,42 369, , ,80 0,6% 2,1% 97,3% 2. Impostos indirectes , ,25 0,0% 0,0% 100,0% 3. Taxes i altres ingressos , ,48 0,0% 0,0% 100,0% Total ,15 369, , ,53 0,6% 2,1% 97,4% 1. Impostos directes ,25 311, , ,12 0,5% 2,3% 97,2% 2. Impostos indirectes , ,12 0,0% 0,0% 100,0% 3. Taxes i altres ingressos ,83 326,11 49, ,22 6,8% 1,0% 92,2% Total ,20 638, , ,46 0,9% 2,2% 96,9% 1. Impostos directes ,54 644, , ,54 1,2% 2,3% 96,5% 2. Impostos indirectes ,80 17, ,08 0,4% 0,0% 99,6% 3. Taxes i altres ingressos , ,69 0,0% 0,0% 100,0% Total ,03 662, , ,31 1,1% 2,0% 97,0% 1. Impostos directes ,17 473,03 862, ,56 1,4% 2,6% 95,9% 2. Impostos indirectes , ,35 0,0% 0,0% 100,0% Total ,52 473,03 862, ,91 1,3% 2,4% 96,3% 1. Impostos directes ,95 326,15 318, ,83 1,7% 1,7% 96,6% 2. Impostos indirectes , ,20 0,0% 0,0% 100,0% 3. Taxes i altres ingressos , , ,52 0,0% 14,4% 85,6% Total ,59 326, , ,55 0,9% 7,6% 91,5% 1. Impostos directes ,68 187,71 440, ,57 0,9% 2,2% 96,8% 3. Taxes i altres ingressos , ,28 0,0% 0,0% 100,0% Total ,96 187,71 440, ,85 0,9% 2,2% 96,9% 1. Impostos directes ,61-100, ,00 0,0% 0,8% 99,2% Total ,61-100, ,00 0,0% 0,8% 99,2% 1. Impostos directes ,74-98, ,34 0,0% 2,5% 97,5% Total ,74-98, ,34 0,0% 2,5% 97,5% 1. Impostos directes , ,57 0,0% 0,0% 100,0% Total , ,57 0,0% 0,0% 100,0% 1. Impostos directes , ,80 0,0% 0,0% 100,0% Total , ,37 0,0% 0,0% 100,0% 1. Impostos directes ,69-197,66 992,03 0,0% 16,6% 83,4% Total ,69-197,66 992,03 0,0% 16,6% 83,4% Total general , , , ,02 17,5% 1,2% 81,3%

71 Descripció Sdo. inicial total drets Drets recaptats Baixes Drets pendents cobrament 1. Impostos directes , , , ,97 4,8% 1,3% 93,9% 85,5% 2. Impostos indirectes ,56 428, ,62 4,1% 0,0% 95,9% 0,9% 3. Taxes i altres ingressos , , , ,65 51,9% 1,6% 46,5% 7,2% 4. Transferències corrents , , ,00 86,8% 0,0% 13,2% 1,0% 7. Transferències de capital , ,78 0,0% 0,0% 100,0% 5,0% 8. Actius financers , , ,00 86,7% 0,0% 13,3% 0,4% % recaptació % Baixes % Pendent % sobre total pendent , , , ,02 17,5% 1,2% 81,3% 99,6% Exercici del deute Sdo. inicial total drets Drets recaptats Baixes Drets pendents cobrament % recaptació % Baixes % Pendent % sobre total pendent , , , ,05 36,7% 0,8% 62,5% 35,2% , ,80 642, ,73 2,9% 0,4% 96,7% 15,5% , ,86 856, ,90 0,9% 0,5% 98,5% 14,1% ,84 802, , ,99 1,0% 1,4% 97,6% 7,2% ,15 369, , ,53 0,6% 2,1% 97,4% 5,9% ,20 638, , ,46 0,9% 2,2% 96,9% 6,6% ,03 662, , ,31 1,1% 2,0% 97,0% 5,6% ,52 473,03 862, ,91 1,3% 2,4% 96,3% 3,2% ,59 326, , ,55 0,9% 7,6% 91,5% 3,0% ,96 187,71 440, ,85 0,9% 2,2% 96,9% 1,8% ,61-100, ,00 0,0% 0,8% 99,2% 1,2% ,74-98, ,34 0,0% 2,5% 97,5% 0,4% , ,57 0,0% 0,0% 100,0% 0,2% , ,80 0,0% 0,0% 100,0% 0,1% ,69-197,66 992,03 0,0% 16,6% 83,4% 0,1% , , , ,02 17,5% 1,2% 81,3% 35,2%

72 2. Impostos indirectes 0,9% Exercicis tancats pendent per capítols 7. Transferències 8. Actius financers de capital 0,4% 5,0% 3. Taxes i altres ingressos 4. Transferències corrents 7,2% 1,0% 1. Impostos directes 85,5% Distribució pendent per exercicis Pendent inicial Pendent actual , , , , , , , , , , , , i anteriors , , i anteriors Pendent inicial Pendent actual

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pàgina: 1 Data: 24/02/ Econòmica Cap. Art. Co. Subcon. Descripció Import Euros 1 Impostos directes. 8.505.000,00 11 Impostos sobre el capital. 6.665.000,00 112 Impost sobre béns immobles. Béns immobles

Más detalles

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pàgina: 1 Data: 08/01/ Econòmica Cap. Art. Co. Subcon. Descripció Import Euros 1 11 Impostos directes. 8.155.000,00 Impostos sobre el capital. 6.425.000,00 112 Impost sobre béns immobles. Béns immobles

Más detalles

Impost sobre construccions, instal lacions i obres ,00 C.P.G.C.: 733 Centre de cost: 002 TOTAL CÀPITOL ,00

Impost sobre construccions, instal lacions i obres ,00 C.P.G.C.: 733 Centre de cost: 002 TOTAL CÀPITOL ,00 PRESSUPOST D'INGRESSOS PER L'ANY 2018 Estat dels ingressos Classificació econòmica CAPITOL 1.- IMPOSTOS DIRECTES Article 11.- Sobre el Capital 112.00 Impost sobre bens immobles de naturalesa rústica 4.000,00

Más detalles

PRESSUPOST D INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ

PRESSUPOST D INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ Pàg. 1 DRETS EXERCICI 2015 10.46100 Diputació Barcelona Programa finançament plans locals ocup. 10.46101 Diputació : Prestació adequada serveis públics locals 10.76100 Diputació suport a les inversions

Más detalles

6.800, ,00 IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA , ,00 IBI BÉNS IMMOBLES CARECTERÍSTIQUES ESPECIALS 1.500,00

6.800, ,00 IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA , ,00 IBI BÉNS IMMOBLES CARECTERÍSTIQUES ESPECIALS 1.500,00 Pàg. 1 1 11 112 11200 IBI BÉNS DE NATURALESA RÚSTEGA 6.800,00 1 11 112 1120 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natural 6.800,00 1 11 113 11300 IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA 4.632.000,00 1 11

Más detalles

Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat. Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos?

Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat. Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos? Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos? Introducció - Impostos municipals - IBI: Impost sobre Béns Immobles - IAE: Impost sobre Activitats

Más detalles

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 11200 43 01 IBI DE NATURALESS RÚSTICA 22.605,00 11300 43 01 IBI DE NATURALESSA URBANA 7.900.000,00 11500 43 01 IMPOST VEHÍCLES TRACCIÓ MECÀNICA 525.000,00 11600 43 01 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS

Más detalles

AJUNTAMENT D OLESA DE MONTSERRAT. PRESSUPOST D INGRESSOS Per Econòmica (AVANTPROJECTE) PRESSUPOST D INGRESSOS Econòmica

AJUNTAMENT D OLESA DE MONTSERRAT. PRESSUPOST D INGRESSOS Per Econòmica (AVANTPROJECTE) PRESSUPOST D INGRESSOS Econòmica PRESSUPOST D INGRESSOS Per 1 11 11200 IMPOST BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA 11 11300 IMPOST BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 11 11500 IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECAN. 11 11600 IMPOST INCREMENT

Más detalles

(2014) DRETS ANUL LATS COBRAMENT A INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES. NETS 31 DE 11 Impostos sobre el capital.

(2014) DRETS ANUL LATS COBRAMENT A INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES. NETS 31 DE 11 Impostos sobre el capital. 1 Capítol: 1 Impostos directes. PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 11 Impostos sobre el capital. 112 Impto sobre Béns Immobles. Béns Inmueb de Nat Rústica 11200 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES. Béns Imm de Nat RUSTEGA

Más detalles

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 11200 43 01 IBI DE NATURALESS RÚSTICA 23.305,00 11300 43 01 IBI DE NATURALESSA URBANA 7.265.000,00 11500 43 01 IMPOST VEHÍCLES TRACCIÓ MECÀNICA 530.000,00 11600 43 01 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS

Más detalles

Ajuntament de Moià. PRESSUPOST D INGRESSOS 2017 Per Conceptes, Subconceptes. Classificació DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES Per subconceptes

Ajuntament de Moià. PRESSUPOST D INGRESSOS 2017 Per Conceptes, Subconceptes. Classificació DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES Per subconceptes Pàg. 1 1 11 112 11200 IMPOST SOBRE BÉNS DE NATURALESSA RÚSTEGA 147.500,00 1 11 112 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natural 147.500,00 1 11 113 11300 IMPOST SOBRE BÉNS DE NATURALESA URBANA

Más detalles

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS CAPÍTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE DENOMINACIÓ 07 CAPÍTOL : IMPOSTOS DIRECTES 50.77,3 IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL 80.77,3.00 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS IMMMOBLES

Más detalles

PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2013

PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2013 PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2013 INGRESSOS PRESSUPOST 2013 Ordinari 3. Prestació de Serveis i Altres Ingressos 3.1. Preus públics per prestació de serveis 128.000,00 Preu públic per formació 71.000,00

Más detalles

INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL PRESSUPOST EXERCICI 2016

INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL PRESSUPOST EXERCICI 2016 PRESSUPOST EXERCICI 2016 Resum per Capitols del Pressupost 2016 CAPITOLS DESCRIPCIÓ IMPORT INGRESSOS 3 4 5 Operacions Corrents Taxes preus públics i d'altres ingressos 59.600,00 Transferències corrents

Más detalles

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ" PRESSUPOST EXERCICI 2016

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT REUS PROMOCIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2016 AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ" PRESSUPOST EXERCICI 2016 Resum per Capitols del Pressupost 2016 CAPITOLS DESCRIPCIÓ IMPORT INGRESSOS 3 4 5 Operacions corrents Taxes preus públics i d'altres

Más detalles

AJUNTAMENT DE L'ESCALA

AJUNTAMENT DE L'ESCALA 1 Impostos directes. 8.414.140,00 43 11200 01 IBI DE NATURALESS RÚSTICA 24.140,00 43 11300 01 IBI DE NATURALESSA URBANA 7.100.000,00 43 11500 01 IMPOST VEHÍCLES TRACCIÓ MECÀNICA 525.000,00 43 11600 01

Más detalles

, Impostos sobre el capital , Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica ,00

, Impostos sobre el capital , Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica ,00 1 1 IMPOSTOS DIRECTES 8.400.000,00 11 Impostos sobre el capital 7.660.000,00 112 Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica 210.000,00 11300 Impost sobre Béns Immobles. IBI Urbana.770.000,00 11 Impost sobre

Más detalles

12:53:28 Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO) IBI urbana ,00 IVTM ,00 3.

12:53:28 Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO) IBI urbana ,00 IVTM ,00 3. Pág. 1 1 11 112 11200 IBI rústica 810.000,00 1 11 112 IBI rústica 810.000,00 1 11 113 11300 IBI urbana 9.0 1 11 113 IBI urbana 9.0 1 11 114 11400 IBI BICE 20 1 11 114 IBI Béns immobles de caràcter especial

Más detalles

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2016

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2016 PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2017 RESUM PER CAPÍTOLS I ORGÀNICA Aplicació pressupostària EXERCICI 2016 Import Import Total Import Total Import Total Executat

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Àmbit: Subsector CONSORCIS Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 311.0001 Drets de matrícula 19.000,00 CONCEPTE 311 Drets de matrícula 19.000,00 319.0004 Prestacions

Más detalles

2014 ESTAT D EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/6/2014

2014 ESTAT D EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/6/2014 Pàg. 1 110 32500 TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 490,27 490,27 490,27 100,00 490,27 (COMPULSES PROC. SEL.) 111 46100 SUBV. DIPUTACIÓ DE - 15.643,06 15.643,06 7.821,53 50,00 7.821,53 7.821,53 100,00-7.821,53

Más detalles

Ingressos AJUNTAMENT (excepte inversions)

Ingressos AJUNTAMENT (excepte inversions) Ingressos AJUNTAMENT (excepte inversions) OPERACIONS CORRENTS Capítol 1 Impostos directes 11200 Impost s/ Bens Immobles. Rustica 6.000,00 11300 Impost s/ Bens Immobles. Urbana 12.600.000,00 11500 Impost

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Àmbit: Subsector ENTITATS DRET PÚBLIC Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 309.0009 Altres vendes 745.097,31 CONCEPTE 309 Altres vendes 745.097,31 ARTICLE 30 VENDA DE

Más detalles

, Impostos sobre el capital , Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica ,00

, Impostos sobre el capital , Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica ,00 1 1 IMPOSTOS DIRECTES 8.460.000,00 11 Impostos sobre el capital 7.0.000,00 112 Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica 200.000,00 11300 Impost sobre Béns Immobles. IBI Urbana.70.000,00 11 Impost sobre

Más detalles

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2016

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2016 DEL DEFINITIU D'INGRESSOS 2016 DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS DE ( MODIFICACIONS(C- DRETS RECONEGUTS A Suma de % CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 287.023,69 171.057,28 389.997,94 561.055,22

Más detalles

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS PRESSUPOST GENERAL ANY 2017 Aprovació pel Ple de la Corporació municipal: Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: Inicial 10/04/2017 Definitiva 25/05/2017 Inicial

Más detalles

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS EXERCICI 2013 UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ Comptes Anuals - Exercici 2013 - I N D E X I.) BALANÇ 3 II.) COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL 5 III.)

Más detalles

AJUNTAMENT DE SANT GREGORI

AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 01 912 10000.01 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN 17.847,00 16 430 11002.01 PERSONAL SUPORT A ACTIVITATS MUNICIPALS 775,00 07 1721 11003.01 BRIGADA JOVE MEDI AMBIENT 560,00 06 231 11004.01 BRIGADA

Más detalles

PRESSUPOST MUNICIPAL. Presentació pública

PRESSUPOST MUNICIPAL. Presentació pública PRESSUPOST MUNICIPAL 2017 Presentació pública Pressupost municipal 2017 Ingressos i despeses INGRESSOS DESPESES CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Capítol VII

Más detalles

7.000, ,00 I.B.I. NATURALESA URBANA , ,00 IMPOST BENS IMMOBLES ESPECIALS ,00

7.000, ,00 I.B.I. NATURALESA URBANA , ,00 IMPOST BENS IMMOBLES ESPECIALS ,00 Pàg. 1 1 11 112 11200 I.B.I. NATURALESA RUSTEGA 7.000,00 1 11 112 1120 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natural 7.000,00 1 11 113 11300 I.B.I. NATURALESA URBANA 10.000.000,00 1 11 113 1130

Más detalles

Comptes anuals exercici 2012

Comptes anuals exercici 2012 Comptes anuals exercici 2012 Aprovat pel Consell Social en sessió 22.07.2013 Índex Comptes anuals 2012 pàg. Balanç 1 Compte del resultat economicopatrimonial 3 Estat de liquidació del pressupost A. Liquidació

Más detalles

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PRESSUPOST PER A L EXERCICI DEL 2017

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PRESSUPOST PER A L EXERCICI DEL 2017 CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PRESSUPOST PER A L EXERCICI DEL 2017 El Parlament de Catalunya, de conformitat amb el principi d autonomia financera establert per l article 58.1 de l Estatut d autonomia,

Más detalles

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PREVISIONES S DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOS EXCESO / ANULADOS CANCELADOS 10000 Impost sobre la Renda de les persone TOTAL CONCEPTO 100 TOTAL ARTÍCULO 10 11200 Impost sobre béns

Más detalles

25.000, ,00 I.B.I. DE NATURALESA URBANA , ,00 Urbana IBI-URBANA Bices 5.000,00

25.000, ,00 I.B.I. DE NATURALESA URBANA , ,00 Urbana IBI-URBANA Bices 5.000,00 Pàg. 1 1 11 112 11200 IBI DE NATURALESA RÚSTEGA 2 1 11 112 1120 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica 2 1 11 113 11300 I.B.I. DE NATURALESA URBANA 3.800.000,00 1 11 113 1130 Impto

Más detalles

TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015 INDEX AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció INDEX I.- Resolució de l Alcalde-President II.- Informe de l Interventor III.- Informe d Estabilitat Pressupostària

Más detalles

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (2014)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (2014) 1 PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 371 10000 Cessió impost sobre la renda 3.632.370,00 3.632.370,00 3.605.706,24 26.166,02 3.579.540,22 3.579.540,22-52.829,78 377 11200 Impost sobre béns immobles de 10.300,00

Más detalles

PRESUP2017 PRESSUPOST 2017

PRESUP2017 PRESSUPOST 2017 Pàgina : PRESUP207 PRESSUPOST 207 IMPUESTOS DIRECTOS 7.034.000,00 SOBRE EL CAPITAL 5.034.000,00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 3 NATURALEZA URBA 7.945.000,00 300 IBI BENS INMOBLES DE NATURALESA URBANA

Más detalles

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA JORNADA DE TRANSPARÈNCIA TANCAMENT EXERCICI 2015 BALANÇ ENDEUTAMENT ESTATS DE LIQUIDACIÓ RATIOS PLA

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES FUNDACIÓ PARC TAULÍ, FUNDACIÓ PRIVADA

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES FUNDACIÓ PARC TAULÍ, FUNDACIÓ PRIVADA FUNDACIÓ PARC TAULÍ, FUNDACIÓ PRIVADA 1347 Àmbit: Subsector FUNDACIONS Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins

Más detalles

Liquidació del pressupost. Exercici 2015

Liquidació del pressupost. Exercici 2015 Liquidació del pressupost. Exercici 2015 ÍNDEX LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015 - Resolució de Presidència - Informe d Intervenció ESTATS: 1. Estat del romanent de tresoreria 2. Resultat pressupostari

Más detalles

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol) Previsions pressupostàries Econ. Descripció Previsions inicials

Más detalles

PRESUP2016 PRESSUPOST 2016

PRESUP2016 PRESSUPOST 2016 PRESUP206 PRESSUPOST 206 IMPUESTOS DIRECTOS 7.06 SOBRE EL CAPITAL 5.0 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 3 NATURALEZA URBA 7.900.000,00 300 IBI BENS INMOBLES DE NATURALESA URBANA 7.900.000,00 IMPUESTO

Más detalles

TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2016 INDEX AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció INDEX I.- Resolució de l Alcalde-President II.- Informe de l Interventor III.- Informe d Estabilitat Pressupostària

Más detalles

(Classificació Programes) PRESSUPOST DE DESPESES DE Crèdits inicials. Classificació DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS. Sumen les Previsions

(Classificació Programes) PRESSUPOST DE DESPESES DE Crèdits inicials. Classificació DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS. Sumen les Previsions ( Programes) 1 011 31001 Interessos prestec Banc Santander Central Hispano. 1.819,00 (1298203) 011 31003 Interessos prestec Bankia (900.000) 1.463,00 011 31004 Interessos prestec Banc Bilbao Vizcaya (2.771.288)

Más detalles

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 13000 41 432 01 RETRIB.PERSONAL LABORAL FIX 119.115,00 13100 41 432 01 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 25.942,00 13 Personal laboral. 145.057,00 15100 41 432 01 GRATIFICACIONS 6.220,00 15100 41 432

Más detalles

Aplicació Concepte 2017

Aplicació Concepte 2017 Capítol I, Impostos Directes 20,11200 Bens immobles, rústica 20.000,00 20,11301 Bens immobles, urbana 28.655.000,00 20,11500 Vehicles de tracció mecànica 3.190.000,00 20,11600 Increment de valor de terrenys

Más detalles

Ajuntament de La Canonja EXERCICI ECONÒMIC DE 2017 RESUM ESTAT DE DESPESES. CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import

Ajuntament de La Canonja EXERCICI ECONÒMIC DE 2017 RESUM ESTAT DE DESPESES. CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import Data obtenció 22/12/2016 EXERCICI ECONÒMIC DE 2017 RESUM ESTAT DE DESPESES CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import 1. OPERACIONS NO FINANCERES 1.1 OPERACIONES CORRIENTES 1 DESPESES DE PERSONAL. 2 DESPESES CORRENTS

Más detalles

Servei d informació econòmica municipal. Granollers

Servei d informació econòmica municipal. Granollers Servei d informació econòmica municipal Granollers Informe anual Liquidació 2012 INFORME ANUAL LIQUIDACIÓ 2012 GRANOLLERS INDEX 0.- PARTICIPANTS...3 Quadre resum...5 1.- EVOLUCIÓ PRESSUPOSTOS INICIALS

Más detalles

PRESSUPOST DE L EXERCICI 2018

PRESSUPOST DE L EXERCICI 2018 PRESSUPOST DE L EXERCICI 2018 ÍNDEX 1. Memòria explicativa 2. Liquidació del pressupost de l exercici 2016 3. Avanç de la liquidació del pressupost de l exercici 2017 4. Pressupost d ingressos, exercici

Más detalles

Projecte de pressupost per a Pressupost gerència de recursos econòmics i concessions

Projecte de pressupost per a Pressupost gerència de recursos econòmics i concessions Projecte de pressupost per a 2009 Pressupost 2010 TOTAL DESPESA(1) MUNICIPAL 2010 : 226,4 milions (1) Despesa corrent + inversió + FEESL Pressupost General 2010 Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses

Más detalles

AJUNTAMENT DE REUS PRESSUPOSTOS

AJUNTAMENT DE REUS PRESSUPOSTOS AJUNTAMENT DE REUS PRESSUPOSTOS 2013 *AJUNTAMENT DE REUS *INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL *INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA *INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS *AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT ''REUS

Más detalles

BALANÇ DE SITUACIÓ A

BALANÇ DE SITUACIÓ A Estat General de Comptes de l exercici 2013 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.2013 Núm. de Comptes ACTIU EXERCICI 2013 EXERCICI 2012 A) IMMOBILITZAT 95.928.424,87 100.152.848,41 I. Inversions destinades a l'ús

Más detalles

PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI Ajuntament d Alberic. Regidoria d Hisenda i Pressupostos

PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI Ajuntament d Alberic. Regidoria d Hisenda i Pressupostos PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI 2017 Objectius del Pressupost 2017 1. CONTINUITAT, en base a les polítiques marcades per l actual equip de govern 2. PRUDÈNCIA

Más detalles

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 100 9120 2260100 01 Atencions protocol làries Alcaldia 3.000,00 100 9120 2310000 01 Locomoció membres Corporació 500,00 100 9120 Alcaldia i organs de govern 3.500,00 100 9200 2219900 01 Altres

Más detalles

Liquidació del pressupost. Exercici 2014

Liquidació del pressupost. Exercici 2014 Liquidació del pressupost. Exercici 2014 Índex Resolució de Presidència 3 Informe d Intervenció 5 Estats 8 1 Estat del romanent de tresoreria 9 2 Resultat pressupostari 10 3 Estat de tresoreria 11 3.1

Más detalles

En compliment de l article de la Llei 1/2015, de 6 de febrer,

En compliment de l article de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, Conselleria d Hisenda i Model Econòmic RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2016, de la interventora general, per la qual es fa públic el resum dels comptes anuals de 2015, de l Administració de la Generalitat

Más detalles

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 13000 20 432 01 RETRIB.PL.FIX TURISME 123.458,00 13100 20 432 01 PERSO.LAB.TEMPORAL TURISME 19.582,00 13100 31 432 01 PERS.LAB.TEMPORAL SALA POLIVALENT 12.866,00 13100 32 432 01 PERS.LAB.TEMPORAL

Más detalles

Ministeri de Finances I Funció Pública Govern d Andorra

Ministeri de Finances I Funció Pública Govern d Andorra Comparatiu Pressupost 2015 / 2014 Històric dèficits (milions d euros) Inicial 2015 Inicial 2014 Inicial 2013 Inicial 2012 Ingressos corrents 399,02 363,74 363,83 333,92 Despeses* 405,69 374,69 375,96 358,69

Más detalles

Compte de rendes per subconcepte pressupostari Drets reconeguts... 2 Drets liquidats... 12

Compte de rendes per subconcepte pressupostari Drets reconeguts... 2 Drets liquidats... 12 Annex I al Compte General 2012 Índex: Compte de rendes per subconcepte pressupostari Drets reconeguts... 2 Drets liquidats... 12 Compte de despeses per subconcepte pressupostari Crèdits pressupostaris...

Más detalles

EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS Pàg. 1 DRETS 2005.11300 IMPOST BENS IMMOBLES URBANA 436,79 2005.11500 IMPOST TRACCIO MECANICA 65,00 65,00 2005.30200 TAXA ESCOMBRARIES 75,00 2006.11300 IBI URBANA 25,18 25,18 215,57 2006.11500 VEHICLES

Más detalles

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2018 D 30 EXISTÈNCIES, SALDOS INICIALS 60 COMPRES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" 1.615.000,00 DE COMPRES) 62 SERVEIS EXTERIORS 1.581.000,00 63 TRIBUTS 25.000,00 64 DESPESES DE PERSONAL

Más detalles

PRESSUPOST 2014 PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOLS. Org. Pro. Eco. Descripció Pressupost

PRESSUPOST 2014 PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOLS. Org. Pro. Eco. Descripció Pressupost CAPITOL 1: DESPESES DE PERSONAL 01 91201 1 10000 RETRIBUCIONS ALCALDIA 42.529,76 01 91202 1 10000 RETRIBUCIONS REGIDORS 99.735,24 03 92001 1 11000 RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL 38.996,32 03 13201 1 12000

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018.

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018. En virtut del que estableix l article 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre,

Más detalles

INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA INDICADORS RELATIUS A L'ENDEUTAMENT Endeutament per Fórmula: Deute viu a 31 de desembre / nº d's 720,8 660,9 581,7 476,6 462,6 741,1 674,8 718,8 683,3 Evolució temporal del deute Fórmula: Deute viu a 31

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE) ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE) ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC Subsector fundacions Departament d'empresa i Coneixement Entitat: Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) (7580) BALANÇ Imports en

Más detalles

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA Canal Terrassa TV 95.2 Ràdio Terrassa Digital Cinema Catalunya Club Catalunya

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA Canal Terrassa TV 95.2 Ràdio Terrassa Digital Cinema Catalunya Club Catalunya COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2014 SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIO DE TERRASSA, SA D 30 EXISTÈNCIES, SALDOS INICIALS 60 COMPRES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" DE COMPRES) 30.115,00 62 SERVEIS EXTERIORS 455.490,00

Más detalles

PROGRAMA D'INVERSIONS ANY 2017

PROGRAMA D'INVERSIONS ANY 2017 PROGRAMA D'INVERSIONS ANY 2017 Finançament Org. Prog. Econ. Descripció actuacions Quantia Ajuntament Transferències de capital Contrib. Transfer. Alienació Estalvi Préstec Diputació Generalitat Estat FEDER

Más detalles

13:50:18. Llistat el. a les 30/05/2014

13:50:18. Llistat el. a les 30/05/2014 Detall general 30/05/2014 a les 13:50:18 Tot el pressupost. Versió definitiva. CAPÍTOL DESCRIPCIÓ IMPORT 1 Despeses de Personal 29.434.414,00 2 Despeses corrents en béns i serveis 21.368.244,00 3 Despeses

Más detalles

PRESSUPOST DE DESPESES 2005

PRESSUPOST DE DESPESES 2005 PRESSUPOST DE DESPESES 2005 RESUM PER CAPITOLS C-I PERSONAL 6.560.397,33 C-II COMPRA DE BENS CORRENTS 6.877.114,18 C-III INTERESSOS 215.697,16 C-IV TRANSFERENCIES CORRENTS 1.032.180,00 C-VI INVERSIONS

Más detalles

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2018 SOCIETAT MPAL. HABITATGE D 30 EXISTÈNCIES, SALDOS INICIALS 60 COMPRES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" DE COMPRES) 62 SERVEIS EXTERIORS 891.074,00 63 TRIBUTS 430.000,00 64 DESPESES

Más detalles

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2015

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2015 BALANÇ A 31 DE DESEMBRE ACTIU 2015 2014 A) ACTIU NO CORRENT 3.751.333,40 3.345.803,74 I. Immobilitzat intangible 5 195.687,05 183.270,65 3. Patents, llicències, marques i similars 50.663,03 51.175,54 5.

Más detalles

OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL

OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL Índex 1. Memòria de gestió 2. Comptabilitat pressupostària - Liquidació d ingressos i despeses - Estat demostratiu de drets i obligacions de pressupostos tancats

Más detalles

AJUNTAMENT D IGUALADA PRESSUPOST 2016

AJUNTAMENT D IGUALADA PRESSUPOST 2016 AJUNTAMENT D IGUALADA PRESSUPOST 2016 PRESSUPOST GENERAL PER AL 2016 1.- Pressupost consolidat 2.- Pressupost del M.I. Ajuntament d Igualada 2.1. Pressupost d ingressos 2.2. Pressupost de despeses 2.3.

Más detalles

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ,00 Pàgina: Data: //05 06 0 - ALCALDIA 9 - Societat de la informació. 59.760,00 Euros 3.700,00 Euros DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 3.700,00 9 - Òrgans de govern. 7.060,00 Euros DESPESES DE PERSONAL.

Más detalles

Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent

Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent Antecedents Normatius Text Refós de la Llei Reguladora de les

Más detalles

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2016

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2016 BALANÇ A 31 DE DESEMBRE ACTIU 2016 2015 A) ACTIU NO CORRENT 3.665.508,28 3.751.333,40 I. Immobilitzat intangible 5 181.084,26 195.687,05 3. Patents, llicències, marques i similars 50.367,87 50.663,03 5.

Más detalles

PRESSUPOST IMPOSTOS INDIRECTES ,00 1,23% 2 DESPESES EN BÉNS I SERVEIS ,86 25,64%

PRESSUPOST IMPOSTOS INDIRECTES ,00 1,23% 2 DESPESES EN BÉNS I SERVEIS ,86 25,64% PRESSUPOST Cap. INGRESSOS en euros percentatge Cap. DESPESES en euros percentatge 1 IMPOSTOS DIRECTES 19.405.766,31 59,61% 1 DESPESES DE PERSONAL 15.310.284,88 47,08% 2 IMPOSTOS INDIRECTES 400.000,00 1,23%

Más detalles

Programa Econòmica Descripció Crèdits inicials C.E.C.: INVERSIONS 2010 ( ) 4.571, BANC SABADELL, PCL 2013

Programa Econòmica Descripció Crèdits inicials C.E.C.: INVERSIONS 2010 ( ) 4.571, BANC SABADELL, PCL 2013 011 31013 C.E.C.: INVERSIONS 2010 (9617184259) 4.571,13 011 31014 BANC SABADELL, PCL 2013 (807448643003) 15.644,00 011 31015 INTERESSOS PRESTECS INVERSIONS 2016 8.695,12 011 31017 OPERACIONS DE TRESORERIA

Más detalles

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2017

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2017 BALANÇ A 31 DE DESEMBRE ACTIU 2017 2016 A) ACTIU NO CORRENT 3.796.709,61 3.665.508,28 I. Immobilitzat intangible 5 170.721,21 181.084,26 3. Patents, llicències, marques i similars 50.092,00 50.367,87 5.

Más detalles

Pressupost Presentació Roda de Premsa

Pressupost Presentació Roda de Premsa Presentació Roda de Premsa 07/11/2016 Ingressos per capítols pressupost 2017 Pressupost individual de l Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària Imports en milions d'euros Projecte

Más detalles

COMPTE D'EXPLOTACIÓ 2018 EGARVIA, S.A. D 60 COMPRES (MENYS DEVOLUCIONS I "RAPPELS" 47.500,00 DE COMPRES) 62 SERVEIS EXTERIORS 528.400,00 63 TRIBUTS 60.500,00 64 DESPESES DE PERSONAL 2.789.500,00 65 ALTRES

Más detalles

Comptes anuals exercici Aprovat pel Consell Social en sessió

Comptes anuals exercici Aprovat pel Consell Social en sessió Comptes anuals exercici 2015 Aprovat pel Consell Social en sessió 3.11.16 Índex Comptes anuals 2015 pàg. Balanç 1 Compte del resultat economicopatrimonial 3 Estat de liquidació del pressupost A. Liquidació

Más detalles

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ 24 DE NOVEMBRE DE hores

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ 24 DE NOVEMBRE DE hores Secretaria General SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ 24 DE NOVEMBRE DE 2017.- 11 hores ORDRE DEL DIA 1. SECRETARIA GENERAL 1.1. Aprovació de l'acta de la sessió celebrada amb caràcter ordinari el

Más detalles

Pressupost General del Consell Comarcal. Desembre 2011

Pressupost General del Consell Comarcal. Desembre 2011 del Consell Comarcal del Maresme 2012 del Maresme 2012 Desembre 2011 Evolució del pressupost 2000-2012 9.504.241,27 12.946.591,56 12.262.540,97 15.192.490,44 18.830.521,72 19.913.610,77 22.796.704,15 25.317.340,24

Más detalles

Pressupost General de l'ajuntament de Mataró

Pressupost General de l'ajuntament de Mataró Ingressos Despeses Inversions Pressupost dels organismes autònoms Pressupost consolidat Pressupost General de l'ajuntament de Mataró 2 0 0 0 Pressupost General de l Ajuntament de Mataró 2 0 0 0 Departament

Más detalles

(2012) Pàg. 1 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CRÈDITS PRESSUPOSTARIS MODIFICACIONS

(2012) Pàg. 1 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CRÈDITS PRESSUPOSTARIS MODIFICACIONS (2012) Pàg. 1 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 00 1551 60912 Obres sistemes generals extra. Pol.1 subsector D-1 00 1551 60922 Treballs de planejament a Sant Muç 02 1551 60951 Indemnitzacions a propietaris

Más detalles

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2018 ORGÀNICA ORG. PROGR. ECONOM. CONCEPTE 2018

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2018 ORGÀNICA ORG. PROGR. ECONOM. CONCEPTE 2018 1000 9120 22601 Despeses Atencions protocol làries i representa 18.660,00 1000 3370 22699 Despeses atencions protocol làries nadons 1.800,00 1000 3340 22610 Despeses nit de les entitats i voluntariat 10.000,00

Más detalles

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST OBJECTIUS DEL PRESSUPOST Continuar reduint el deute municipal Potenciar un entorn urbà i natural de qualitat Fomentar la proximitat i la participació i recolzar el teixit associatiu Consolidar el benestar

Más detalles

ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015

ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015 ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015 Oficina Pressupostària i Serveis Financers 13 de novembre de 2014 Annex d'inversions pressupost 2015 ANNEX D INVERSIONS L annex d inversions a realitzar en l

Más detalles

1 - ORGANIGRAMA FUNCIONAL GLOBAL

1 - ORGANIGRAMA FUNCIONAL GLOBAL 1 - ORGANIGRAMA FUNCIONAL GLOBAL ALCALDE PRESIDENT VISERMA REGIDORS CONSELL ADMINISTRACIÓ VISERMA COMITÈ EXECUTIU S VISERMA GABINET ALCALDIA I REGIDORES, PROTOCOL, COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Más detalles

TOTAL DESPESES ,42 CAPITOL I: DESPESES DE PERSONAL

TOTAL DESPESES ,42 CAPITOL I: DESPESES DE PERSONAL PRESSUPOST 2008 RESUM PER CAPITOLS DESPESES Any 2008 C-I PERSONAL 8.688.297,61 C-II COMPRA DE BENS CORRENTS 11.878.248,00 C-III INTERESSOS 583.693,04 C-IV TRANSFERENCIES CORRENTS 1.247.080,00 C-VI INVERSIONS

Más detalles

Programa Econòmica Descripció Crèdits inicials C.E.C.: INVERSIONS 2010 ( ) 3.588, BANC SABADELL, PCL 2013

Programa Econòmica Descripció Crèdits inicials C.E.C.: INVERSIONS 2010 ( ) 3.588, BANC SABADELL, PCL 2013 Programa Econòmica Descripció Crèdits inicials 011 31013 C.E.C.: INVERSIONS 2010 (9617184259) 3.588,86 011 31014 BANC SABADELL, PCL 2013 (807448643003) 14.790,45 011 31015 INTERESSOS PRESTECS INVERSIONS

Más detalles

1 DESPESES PERSONAL , Organs de govern i personal directiu , Personal funcionari ,00

1 DESPESES PERSONAL , Organs de govern i personal directiu , Personal funcionari ,00 1 DESPESES PERSONAL 3.017.396,47 10 Organs de govern i personal directiu 92.702,00 100 Retr.bàs.i altres remuneracions 92.702,00 2015 10 912 10000 Retribucions bàsiques 79.702,00 2015 10 912 10001 Altres

Más detalles

Àrea: SERVEIS ECONÒMICS Expedient: 2017/402 Assumpte: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST EXERCICI 2016 DECRET D ALCALDIA

Àrea: SERVEIS ECONÒMICS Expedient: 2017/402 Assumpte: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST EXERCICI 2016 DECRET D ALCALDIA Plaça de la Concòrdia, 7 17251 Calonge Tel. 972 66 03 75 www.calonge.cat Àrea: SERVEIS ECONÒMICS Expedient: 2017/402 Assumpte: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST EXERCICI 2016 DECRET D ALCALDIA Formulada

Más detalles

7.4. EL ROMANENT DE TRESORERIA

7.4. EL ROMANENT DE TRESORERIA 7.4. EL ROMANENT DE TRESORERIA Esquema bàsic del càlcul del Romanent de tresoreria RT = Fons líquids + Drets pendents de cobrament - Obligacions pendents de pagament RT per despeses generals = RT - Drets

Más detalles

13:52:01. Llistat el. a les 30/05/2014

13:52:01. Llistat el. a les 30/05/2014 Detall general 30/05/2014 a les 13:52:01 Tot el pressupost. Versió definitiva. GRUP DESCRIPCIÓ IMPORT 0 Deute públic 10.958.518,00 1 Serveis Públics Bàsics 26.972.570,00 2 Actuacions de protecció i promoció

Más detalles

Projecte de Pressupost 2016

Projecte de Pressupost 2016 Projecte de Pressupost 2016 Ingressos per capítols Projecte de Pressupost 2016 Pressupost individual de l Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària PI = Pressupost Inicial PL = Previsió

Más detalles

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT Exercici 2018 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT PREVISIONS PRESSSUPOS Econ. Descripció inicials 11200 I.B.I. DE NATURALESA RÚSTICA 35,000.00 11300

Más detalles

A1.1 Pressupost General DIBA-OA-XAL-Consorcis

A1.1 Pressupost General DIBA-OA-XAL-Consorcis A1.1 Pressupost General DIBA-OA-XAL-Consorcis Pressupostos 2018 Pressupost de la Diputació de Barcelona Resum d ingressos i de despeses per capítols, articles i conceptes econòmics Pressupost 2018 Resum

Más detalles

A1.2 Pressupost DIBA i OOAA. Pressupostos 2017

A1.2 Pressupost DIBA i OOAA. Pressupostos 2017 A1.2 Pressupost DIBA i OOAA Pressupostos 2017 Pressupost de la Diputació de Barcelona Resum d ingressos i de despeses per capítols, articles i conceptes econòmics Pressupost 2017 Resum d'ingressos i

Más detalles