doctrina El nexo de causalidad en las colisiones por alcance a baja velocidad A. Introducción

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "doctrina El nexo de causalidad en las colisiones por alcance a baja velocidad A. Introducción"

Transcripción

1 El ex e usl e ls lses p le bj vel Mguel Ágel Ls Ame Mgs e l Aue Pvl e Mu A. Iuó N puee suse que e el ámb e ls ees e áf suele se u bue pes, e lgus ses e ge ímee fuule, vés e l ul se peee p el peju u eme e ls emzes p ls leses uss e u ee l exs u segu e espsbl vl que ube l emzó. Es l que lgus h em m el 'síme e fu', que se exee sl ls less s mbé s pfesles que pp ges beefs e el pes, bgs m espelmee ese el pu e vs mé: umólgs, vles el ñ pesl, lís e ehbló, mbuls, e. Tmp se puee eg que, ese el pu e vs e ls segus, éss pu sempe lm l emzó l mím psble, eg sue pe e ls leses seuels. Es es lg que exse ese que se esbleó el

2 10 segume blg e vehíuls, p l que e m lgu puee hblse e u pes ves e sus éms, s be sí es ves e ls mmes ules e l fm e l que se ple ese ebe e el se el pes. Cm seue e l evluó ul el Deeh, ese he p emp se esá mez su p pe e ls segus e ls pess p ee e áf, fumelmee e el ámb el pes pel y más espelmee e el ju e fls, l pp el el ee s l use e seues lesvs el msm p ls upes e ls usms mpls. Es susó ee su mp fumel e ls ems lses p le bj vel, ámb sbe el que ls mpñís e segus h mez espleg su v e, l que su eee, suye u l g e fue e ese p e ees. P ell h mez p ls pess u m, el fme pel e bmeá, hbulmee ulz e lses e muh my see e ls seues lesvs y p ell mbé e ls seues eóms p ls s segus. Se e u bll que peee e u e e ls vess pees que evee e ese p e pess (juees, feses, pes) sbe l el e h fue y sbe l exse e leses e ese p e lses, u l fl, lg l euó e ls emzes p ess eps, pues s be vulmee ses s e g mp eóm, e su ju sí l s l b u p e lsó muy feuee e vís ubs y p u mpe esg, se e u se mpl ese el pu e vs el segu e espsbl vl e vehíuls e m. P ell l uó efesv e ls ees segus se h esll u ble ámb. P u l, eg que ls lses p le se suvs e l mpue leve pp el íul 621 CP, bus u espee e espelzó e ese p e lses, y p l, mee l egó el ex e usl ee l lsó y ls leses. L pme ví, uque h be lgú fu juspuel, s embg pee l más efev pues úmee es u mme pse, el ju vl s l see bslu e ví pel, l susó sbe l el e ls leses, l ul ebeá esllse e u pes e ulez vl Revs e Respsbl Cvl y Segu

3 11 us ms pesles e ls que mpe l bue fe pesl (íul 247 e l Ley e Ejume Cvl) y que peme slues m ls lzs e el pes pel, eg p s pps pesles y susvs feees ls vgees e el pes vl. P ell se h p bemee p l segu ví, p se ímee más fvble ls segus pues peme l susó e el pes pel el ex e usl mee l pó spesv e el el ju e u fme pel bmeá, lg e ses l mfó e ls luses e ls fmes e s feses y blg l les u efes pámee mpsble e el pes pel y ful ememee l ó vl pse l ee que e que ls leses sí esá els el ee fee us luses el pes pel e e ls que y se suó, ese l pespev el pp pes pel, les ueses e u se eveemee egv p el les e el ee e áf que elm l espee emzó. Es es u pá peslmee e y que l juspue me m vál m señl l SAP Bugs (1ª) e 22 e jul e 2010 (efee CENDOJ ROJ SAP BU 1043/2010, ll peló º 258/09, see º 179/10, pee S. Cblle Smó): N exse egul pesl lgu l pó e l pueb ssee e fmes peles p pe e l efes e el el ju l, p ve, e pp, gu m pesl, y es expesmee pevs e el. 786 úm. 2 e l LECm. m e el s, e el que l efes el h euee mbé ppus pueb umel, que fue m, e suee que l que bí e s que us pes p su msó que s, sl l suspesó empl el ju ue el emp pes p suse, lus, l suspesó el ju, s l exesó mplej e l pueb l exgí, s que l efe se e el el ju que l le el euee efeu slu lgu l espe. Ae es el, e l pesee pe se h lz el feóme, ese el pleme e l bmeá m ese el álss juí el ex e usl. B. L bmeá e ees e áf. Espel efee ls lses p le A vés e ese p se peee esblee u exme mple y exhusv sbe qué es l bmeá, uesó és p

4 12 l que, m jus, ez e mes sufees. Smplemee se e fj ls eps báss que s ls que v se legs e ls fmes e esuó e ees l bje e que se pue mpee, y ese u pu e vs juí, hs puebs peles. 1. Cep L bmeá es l e que e esb ls mesms lesvs, expl ls leses pus e el gsm hum, mee l egó e feees spls, que luye l me, l epemlgí, l fís y l geeí. Píms e que es l e que lz ls efes lesvs uss p u mp e el uep hum bje e e mes que pem l peveó e leses. A vés e l epemlgí se esbe ls feómes lesvs e u su úme, gve, sbuó p gée y e, e., sí m ls feees ps e sues (ees e áf, lbles, epvs, e.) y, e e ells, esblee l subvsó p ps lesvs. P ejempl, e e ls ees e áf, segú el p e vehíul mpl (usm, mle, ble, ubús, mó) y el p e ee (lsó fl, lel, vuel, lsó p le, pell, e.). L fís, mee l esuó el ee e epu ls fuezs que h us eems efmes y e ell eu ls eegís que se h lbe e el ee y que h pu ls leses. L e e l geeí se vés el señ e su vehíuls vez más segus, p sus upes m p el es e usus e l ví públ, espelmee ls pees. Mee l segu v e eu l puó e ees ( mejes lues, fes ABS, eumás más heees, pe jus e m, e.) y mee l segu psv e eu ls seues lesvs el ee sbe ls pess ( ues e segu, epsbezs, bgs, ss e mles y lss, phques bsbees, bs e segu leles, spsvs p bs e gez vuel e ubuses, e.). E efv, vés e es e mulspl y py esel e l fís, p me el esu e ls leyes que ge el mvme e ls ueps y l eegí é pu e ese mvme, se peee ems mee l esuó el ee, uál h s l s e sfee e eegí sbe ls pess p e expl l puó e u p eem e lesó e fuó e l eegí sfe ese uep y l esse gá p zs óms, e fuó e l e, el sex, e., be l mpsbl e que les leses se hy pu e el s e que es bje e exme. P lz h lusó se pe e que ls leses ples se pue u u eem pe el uep (hues, músul, e. ) ve supe su lme e esse p l eegí l que h s sme. E el ámb que s up, y e más p se puee s e ess ves, es e el álss y esuó e ees e áf bj es. L bmeá s peme eem qué s e sfee e eegí sufó pe el uep e u pes y mp es eegí ls feees umbles lesvs exsees (es p e esus més). Ese ep h s m p l juspue, pue e l se l SAP Bugs (1ª) e 22 e jul e 2010 (y emee) segú l ul l Bmeá e Leses e expl ls mesms e puó e ls leses ples e el se hum mee l pló e ls mes e vess es (Fís, Igeeí, Me, Pslgí, e) que eem ls fes hums y físs que h p eve e l puó el ee, l eó ppl e l fuez, l es e ls fuezs que se h lbe e u eem lsó, l esse e ls vess ejs el uep hum y l peó eem p spsvs e segu psv (ues e segu, blss e e y ses e segu fl e umvlss, ss e mss lss, e.) e l pó e u p u e leses. 2. Pps báss e l bmeá Ls pps e l bmeá pls l euó e leses se bs e ls leyes e New. Ls eegís que se lbe e el um, y que ge l bmeá e leses, se epe segú ess leyes. L pme ley e New esblee que u uep e mvme uá su ye- Revs e Respsbl Cvl y Segu

5 13 e u me u y pemee, se que hy u fuez exe que se pg ese mvme (es l que uí s, lz u pe, és se ve fe e su mvme p el zme y p l fuez e l gve). P el, u uep e eps eeá pemee e es suó se que u fuez exe u sbe él l esple. L segu ley e New esblee l uí e l eegí eem p el mvme. Es ley y que el f vel eem e geel l mgu e l eegí y, p ell, el ppl eeme e l gve es l vel el bje ee, eb que ese f esá elev l u. E u l lesv, se ebe mbé ee e ue ls fees sgfvs, e ms y vel, ee ls s ueps que sp el hque (l que se em mpbl). E ls ees e áf seí gve, p ejempl, u hque ee u u y u umóvl, u pell u peó p u ls bj u ues elev vel. Ls leses se pue u u eem esuu pl ve supe su líme e esse p l eegí que h s sme. L ee ley e New e que ó se pe u eó gul y e se. Ell expl que, e s e mp e u umóvl u supefe íg, m puee se u pe, ls upes el vehíul v sl mpulss h ele s l msm vel l que ulb el umóvl e el mme el mp. 3. L lsó p le.- Cep. Segú l eó e mp, ls ees se lsf e hques fles, hques leles, lses p le, vuels y pells. A ls efes que exmms, s ees fumelmee el ep e l lsó p le sí m l eemó e ls leses más mues pps e ese p e ee, p l e que mbs ueses ee sbe el ex usl que se sue. Ese p e lses ue u u vehíul esá ee y es glpe p eás p vehíul, be mes ul y es mp p l pe se p que ul my vel. Es u p e ee muy feuee y lug más el 40% e ls leses que se pue e el áf. E el s e u hque p le el uep ee gse h ele p smsó e l eegí el vehíul ee l espl el se y ls upes el umóvl lz. Ese esplzme sl el se el se ve mpñ el msm mvme e l bez que, eb que ee el e e gve e u suó elvmee pse, y que ee e su mvme espe l el, pví h ás sbe el uell, pue u hpeexesó, l que se pí ev mee el epsbezs su eumee. b.- Leses más feuees e ese p e lses. Ls lses p le suele pu m ppl lesó ls upes el vehíul ls evs e u mesm usl em m 'lgz evl'. El msm, ese u pu e vs mé, es ef m u mesm e sfee e eegí l uell, p eleó/eeleó, que puee esul e u mp se lel, sbe e ls lses e vehíuls m, pe mbé ue ls zmbulls, e s ses. L sfee e eegí puee pv leses óses hes e ls ejs bls (esgue evl), que su vez puee mpl u g ve e mfeses lís (ss ss l esgue evl). Ese mesm el lgz evl e feees pes emás (emá gemeí el mvme el upe só el mp). O, s se quee, p e u pó emá geé (mesm CAD: evl eleó/eeleó) hy que ee pesee ss subgups, g ve e seues póges y lesvs, ee, p ejempl, vbles m: - el ve e eó e que el he fue glpe - l psó e l bez y el uep e el mme e eb el mp - p e se - es més el pee es el mp

6 14 - evegu el upe - es e esó e ls músuls esblzes el uell - psó elv e ls ules e el mme el ee - es e pepó el suje u ebe el mp. Pe e l pems e e que el lgz evl es u lesó s u mesm usl, el msm suele sse vess símes, es vez sí leses que s ls que fgu psemee el ex usl que es bje e susó. Tee e ue ls mfeses smás e espe l ubó pgáf e l lesó, ls seues e u 'lgz evl' se h lsf sí: Síme evl: l e el uell, u musul pveebl, lmó e ls mvmes el uell, e su s, efle pl y s síms segú ls uss. Síme év-bqul: ju ls mfeses el uell, síms e ó ls ('év-bqulg'), mless, lees e l sesbl, fuez segmeí, que se ppg hmb (s) bz (s). Síme év-meul: el heh umá e ese s ee mp meul, u le vble e el emp y e su es, es es, fms que se mfes e fm s pemee, pue se leves seves: epes, eplej. Síme év-efál: mfeses evles ju síms e p el espel elev les m l ful p l eó, lees e l mem, mfeses vegevs (áuses, vóms), uvs, e l vsó, el equlb, e. C u e ess símes, segú vess lsfes eífs (Fem y Cf; Gup e Tbj Quebe Su), se lf segú el g e es y ls sgs pebles, b ese el g I (0 e lgus lsfes) e el que exse u use e lmó e mvmes y e sgs lís, hs el g V, e el que hy l vel e uell y fu sló lesó e l méul espl. L eemó el g el esgue esá e fuó e ls sgs lís pebles espe ls gs I y II quells sues pps el síme evl más hbul e see e ees e áf e ls lses p le bj vel. Segú es leu mé sul, ese el pu e vs mé se puee fm que hy bses eífs epemlógs p ee p es ls sguees fmes: 1. Ls leses gus el lgz evl ue l ó. 2. Ls lses p le que pv ñ e el vehíul puee us leses. 3. Ls ums que us el lgz evl s bmeámee mpbles ls mvmes hbules e l v. 4. Ls leses p lgz evl se f e quells píses e ls que hy mpesó eóm p l lesó. 5. El l ó esule e ls leses e lgz evl es hbulmee psóge. 6. El l ó que sgue l lesó p lgz gu es us empe p mes y góss eóes. 7. Hy u eló e ee el ñ suf p el vehíul y l pbbl e esll l ó s l lesó e lgz evl. E efv pe e ess fmes esá e l bse emple p ls segus p pe mb ls elmes e s e lses p le bj vel, l eg p ese smple heh s l essez use e ñs meles e ls vehíuls, p e lesó evl. Es lusó, que se peee he vle m u fmó pí eesmee vál, puee se m egl geel e l vló e ls leses pus e lses p le bj vel, pues m l pp me eemee señl, hbá que ee l exme vulz e u e ls less, sí m l vló el es e ls uss uees e el ee p pe esblee l exse use e ex usl, ese u pu e vs mé m ese u pu e vs juí. Así se fm, e p- Revs e Respsbl Cvl y Segu

7 15 ó mp, e l SAP e Ls Plms e G C (seó 1ª) e 4 e sepembe e 2012 (pee S. Me Fés, ROJ CEN- DOJ SAP GC 1785/2012, eus º 121/12, esluó º 164/12) u señl que... E u l eló e usl ee l lsó es y ls leses p ls que elm ls pejus, ebe ese que l e e ls leses evs e ese p e ees vee p l pee gve e ls espefes el vehíul vehíuls mpls, s p l meá eís el em 'lgz evl', que esá eem p l eleó eseleó e l lum veebl, pplmee e l z evl, y e su puó ue mbé s fes m l e y el sex e l vím, ó y eíss físs, exse e plgís pevs, suó el uep ju es el fez lsó. 4. Cep e lses bj vel P u ls eeees eess l h e pe eem l exse e usl juí e us leses que se e pus e u lsó p le, es pes eem qué ebe se ee m lsó bj vel. Cm s eue l SAP Ls Plms e 4 e sepembe e 2012, y emee se h e ee pesee que e el mp e l elgí lí, se eee p lsó bj vel l que suee u vel gul fe 16 km/h (10 mlls/h), ebe ese que e l pespev mé y elóg esá mpb eífmee su pel lesv, y sí, vebg, e u mgfí e Reé Clle, e l l evl, y que espí u eó espñl (Bel, 1988), y se hí mpee que ees peemee fesvs puee ee seues eseñbles p ls upes e umóvles, y, mee l e su fme p el pe e l pe euee, l vesgó eíf es uáme e que p e 8 km/h se puee pu leses e ls upes. P, p que pms e e l mp e ls lses e bj vel se he pes e p pe e que legue ese heh, mlmee l segu el u que se peee espsble el ee, que el ses se puj u vel fe ls 16 km/h, p que pue se se m u lsó e bj vel. Dh pueb mlmee se llevá b p me e u fme pel e esuó el ee bmeá. P ell l use e es pueb y l smple legó e ls esss ñs seá sufee p que julmee se le é es seó y p seá psble u ls seues que l leu eíf ee ess lses bj vel e eló su pp p lesv. Pe es más, l segu ebeá e es e es e pe e gulmee que l lsó pu uv lug u vel fe 8 km/h, pues sól e ees fees l vel es psble fm u e g e pspebl l use e leses ls upes el vehíul que esul lz. Ell sgf que sempe que se puebe, mee u pueb pel que bjevse ese, que l vel e lsó fue fe ls 8 klómes p h hbá leses ples, pues gulmee esá ems l psbl e leses me vel (lgus esus h eu el líme ls 4 km/h) e eó ls es pesles e l vím; l que sí sgf es que el ex usl sí es psble p e ls 8 km/h. E l se se h pu l juspue me, puése l efe l SAP Mu (seó 5ª) e 12 e febe e 2013 (ROJ CENDOJ SAP MU 380/2013, eus º 167/12, esluó º 41/2013, pee S. Ls Ame) u señl que es plém ebe sese m muy fl p l fm e l que se ple l susó p ls segus pues ls msms pee p e u heh uesble m es l exse e leses e s ls lses p le esss ñs meles e ls vehíuls, u e m lgu h fmó se espe u xm esá mémee e l mpsbl e que se puz leses e p evl y m e ue l fm e l que se pue el glpe, l espe el msm p ls less, l e es e slu eeee, e.. 5. Ale pb el fme bmeá El fme bmeá p l pes pel sól puee se lf m pueb pel ls efes e su lfó juí y vló jul, pues h fme ee p fl l e lus l Juzg e e eems mes que, p l espef e ls msms, equee us mes espelzs e ls és e les mes y e ls que, m m geel, ee el ó-

8 16 g jusl, pe ee p bje l pueb e e l exse e hehs eles meles es, uesó és sbe l que e l l e l pueb. E el se se pu l STS e 13 e embe e 2001 u e que "L pueb pel, e ulez pesl, suye u eló e me el pe eee sums l Juzg u see e mes és, eífs, íss pás (íuls 456 LECm y 335 LECv), uy fl es fj u el sble emee p el Juez ( fee e l esfl), que es e gú s vule p quél. El pe, fee l esg, psee mes és, eífs, íss pás, ees e feees l pes, se p ell susuble, y l que jusf su eveó es pesmee l zó e su e, up u psó v e eló el exme e l que suye el bje e l pe. E l que se efee l vl que h e se l pueb pel hems e que es uáme l y l juspue u señl que h me pb es e lbe vló p pe el Juzg l y m señl l STS e 20 e ee e 1993 "...ms ell supe que quee exlus el pp geel e l lbe vló e l pueb pel que mpee ls Tbules, uys luses espe l flue que se peó p ls més pue ee sbe su mpubl, ulpbl y espsbl, úmee espe eem qué leglmee se hlle bu l msó e juzg, y ls pes..."; l que es l msm, h pueb ee áe vule..."el fme pelm smple pueb ume m ume ppmee h es vule y sí sl u sesme pá eíf p mej mpee l el que subye e u eem pblem l Juez sme..." (STS ), u se fm que "el fme pel es vule p el bul slv que, sumél se pe espués e él e sus luses s zes p hel..." (STS ; ). E efe, ebe ese que es sb que e l pueb pel l que el pe p l Juzg s hehs, s mes és íss sbe ls msms que pue esul eess p su e peó. Se, p, e u pueb e uxl jul p supl mple l use sufe e eems mes eífs és e Juees y Tbules, s l máxm bjev u el Revs e Respsbl Cvl y Segu

9 17 peepble emee p ls ses. L pueb pel, m s ls emás puebs, se hll sme l pp e lbe vló (íul 741 LECm) y ee áe vule p el Juzg. Tles fmes s mfeses e ve veble, s suye u sesme pá y eíf p mej mpee l el que se juzg. E seue l ley h esble u ssem e vu el ul ls Juees y Tbules peá, segú se h h, l pueb pel segú ls egls e l s í, s es blgs sujese l me e ls pes, l que e gu me sgf ese l see e ls msms y l esel lbó que pes ls Tbules, pe sí es que es ful e eleó y esó vee bu ls juees que, e empló e u plul e es peles, ebe p p quel quells que su ju fez my pxmó efó l el e ls hehs, pue ge l pe e lgu lgus e ls ámees, ehz l l pe e ells. 6. Aspes que ebe se vls e es pueb P em el exme e ese spe e l pueb bmeá, l mp que l msm h lz e l que suye el bje e ese esu, es veee e uáles s ls spes báss que ebe se ms e seó p eem l ebl eíf e l msm y p p se l máxm bjev e h pueb ls efes que se sue e el se el pes. Y p ell l mej es u ls pps es sses p el e e vesgó epeee Ce Zgz, que se suye m u e ls efees vel l e ese mp. De ue l pág web e h e (www.e-zgz.m) l h e lz u lsó p le, esul fumel e spes elvs ls vehíuls mpls e el ses, y que hs pámes puee ee u eló e e l esmó el esg e lesó evl sbe ls upes el vehíul mp. Algus e ess pámes se eume uó: Ms e ls vehíuls. Cu my se l fee e mss ee el vehíul que glpe y el vehíul glpe, my esg e que suf leses evles ls upes el vehíul más lge, e s e el que ése se el vehíul glpe. De-

10 18 em l ms e ls vehíuls mpl mbé e el úme e upes e u e ells sí m l g e el mlee que pue se sp, y que ess spes eme l ms el vehíul. Tp e se y epsbezs. Ls upes e ls vehíuls equps epsbezs lfs m 'bues' ee u esg muh me e suf leses ss lgz. Psó e ls upes e el e el vehíul. Exse esus expemeles e ls que se h mpb que segú l psó e u upe e el e el vehíul el esg e lesó es my me. Defmes pesees e ls vehíuls es. U speó mus e ls ñs que pese ls vehíuls s l lsó, s pemá e, ee s spes, l seve m l psó elv e ls vehíuls (lsó exé e) y l leó e ls esuus (le usó p ebj) e el mme el mp, spes que ee u eló e l pbbl e esg e lesó evl. el fl, esbleése áe geel e 8 km/h e mp pse, 16 km/h e el lel y 24 km/h e el fl. Ah be, hs el mme se h hbl el Del-V e éms e eleó el vehíul (vó e vel sáe) pe l que elmee ees ese l pespev e l elgí lí es óm se pye es Del-V sbe el upe, es es, l que le suee l pes que v e el vehíul, só el hque, l que eme l que se em l vó e vel el upe e el vehíul, que es sempe supe l el vehíul (y que el upe pes mes y, e seue, su esplzme p u fuez es my). P ell l vel e mp y el mb e vel h e ve efe l upe ( l el vehíul) y e sus vles máxms. De ese m, e l esmó e l eleó m f eeme el pel lesv el mp, el f e u e ees se h e ve que, p u l, l eleó h e se e éms e eleó máxm, sus vles mes, y, p l, que l eleó máxm h e ve efe l upe, l el vehíul. C. exme el ex e usl e lses p le bj vel 1. L usl ese el pu e vs mé L fl el me e ess pámes e que s eess p pe lz el bjev pesegu e u fme e esuó e u ee e áf p le bj vel, es es, eem l exse el ex usl es me, p l que esul mpesble e que eleó y ΔV Del-V (l vó e vel e vehíul, es e, l vel que llev el vehíul espués e l lsó mes l vel que llevb es) h expeme el vehíul glpe e su pe se. S embg, hy que se sufee p eem el psble ex usl l eemó el mb e vel el vehul, pues m señl l y SAP Ls Plms e 4 e sepembe e 2012, ls umbles e lesó se expes e fuó e u páme que se llm DELTA-V mb e vel. Se eee p DELTA-V el mb e vel que puee expeme u vehíul/s só el mp suf, se sí que el umbl e ls leses el el mb e vel ví e geel segú que el p e mp se pse, l- De el ev pb esll e ese p e pess, quee g mp l pueb pel mé, be l esll p el mé fese e l vló e ls less, be l elz p ls pes e ls pes, pues vés e l msm ebe e fjse l exse el ex e usl mé ee ls leses elms y el e ee e áf bje el pes. P ese u pu e vs mé, hs fmes esbleeá u ex e usl que se eá exlusvmee e l eemó s ls leses puee hbe s uss l m se el el ee e áf p pe el les, s que ell mplque pume lgu sbe el le juí e h ex e usl p uy peó se ebeá e m e seó s spes feees (eveó e u ee, e l pp vím, e.) que exee e ls mpees pfesles e ls més que fm e el pes. Así l l SAP Mu e 13 e febe e 2013, y emee, u señl que Es fmó es mpe que e l msm se eue que ls més, feses, puee eem s exse h eló e usl, l que Revs e Respsbl Cvl y Segu

11 19 mpl que el segu fme e el que se bs l pe eu e su eus el fese se h bu us fules que leglmee le peeee u fm que exse eló e usl. Cfme señl el íul LOPJ ls més feses s u uep e sse é ls bules e ls mes e su mpee pfesl, pue em ámees fmes, elz el l peó e ls leses y vl ls ñs pesles, pe sempe ese u pu e vs exlusvmee mé, e l me que es eveó se fgu m u pueb más el pes, e my bjev que s p es ó e uxl e ls ógs jules y s eló ls pes, pe que ebe se vl e fm ju el es e ls mes e pueb que se hy p e el ju. Es exlusv sse mé mpe que ls fmes feses pue ee vles e íle juí. Pe e ese e le e ls fmes més, feses, que se vl e el pes, hy que señl que p esblee l exse e l eló e usl mé ee el ee, ls leses sufs y ls psbles seuels, es ees se ls es e mpuó mé-legl: 1. Ce elóg que s s el heh lesv puee se us e ls leses, e eó l el y ulez el umsm. 2. Ce uv e ppl, vés el ul se peee esblee l eló ee l es el heh lesv, y ls leses, spe e el que se vlá sí ls vbles meás el ee (p e lsó) y l bmeá lesl s eus ls seues lesvs sus. 3. Ce pgáf e pgáf ee el lug e l lesó, y e se puj el heh lesv, mee l e llzó ee l z fe p el umsm y l pó e ls leses. 4. Ce lóg que m e seó el emp su ee el heh lesv, y ls pmes síms. 5. Ce e u smá vés el ul se evel l hee evluv e ls síms, ese sus pmes mfeses, hs l pó e seuels, l uó. 6. Ce e eg e que se umple s exse u es e plóg flue e l evluó e ls leses. 7. Ce e vesmlu el gós elóg p el que se lz eífmee l fsplgí e ls leses, y s exse s fes sules que hy eve e l evluó el pes. El exme e s ess es y su eemó e el s e peme que ls pes més, eselmee ls feses su ppó eme fme e s ls pess peles evs e u ee e uló, pue lz l lusó elv l exse e u ex usl mé. S u lgu el me el fme bmeá que pue se pese es e l emsó el fme e s fese pemí ess pfesles pe vl el msm, ju el es e ls umes més bes e l us y el exme pesl el les, y ml e seó l h e em h s fese. S embg l pá e ls bules peme pe que hs fmes bmeás s ps e el pp el ju e fls y se eg sbe l mh l mé fese sbe ese exem, l que he que ls luses que el msm pue elz e h, lus u mf el l fme e s em l vs e l umeó mé y el exme el les, pue se ses e m lgu luyees p l fl e eflexó pp e pe, se emás us fmes pumee les, pues sempe esá lms p ls es e ls que se hy elz el fme bmeá. Y e ese mme es e e e jueg el exme p el juez el ex e usl juí. 2. L usl ese el pu e vs juí ) Pleme geel E ese pu se sgue el esquem esll e l b Mul Juí e Táf y Segu Vl, publ p l El L Ley, se u e l pe espee espsbl vl Mguel Ágel Ls Ame. L eló e usl es el úlm eleme que suele se esu p l eemó e l espsbl vl exul be pveg e u lí vl m

12 20 e u lí pel. C ell se peee espe l pegu qué es el use e ls ñs?, e e l ees eló e us efe ee el heh gee e ls ñs, l u el suje v y el pp ñ suf p el peju. Dh pegu eem l espues s ueses ss, u, uál es l eló exgble ee l u el use y el esul ñs p que se pue lu que u es us el (usl m fume) y s, l ees e eem hs qué ñs se exee l usó z l fe e l suesó e seues e u heh ñs p el ul el peju ebe sp l pé exg espsbles u gee feee (usl m mpleme). Cemee l eló e usl se smplf muh e ls ss e espsbl p esg p el esul, e ls que se suele fume p l mpuó, l m ue e el ámb e l uló e vehíuls e m. N bse, ú e ese supues, m señl Ss Bz (L espsbl vl, m I, Mev 1993), h e u u pu e vs juí p l mpuó el esul m ebe e gí e espsbl e ul e esgs, ebees juís mpuess p l jus sbuv e ss e ques mses e eó e esgs. P l eló usl e sus s spes e fume e l espsbl y e mpuó subsguee p el esme el ñ ee m pefeee u fuó egv be fee, l mpuó el heh es p sí sl eleve s v mpñ e u mpuó e eeh. N bse, e el ámb el eeh e l uló, be u que l eló e usl se fgu m u e ls elemes más pblemás y subles el pes, p más que se fumee h espsbl vl e l eó el esg que l uló e vehíuls e m eñ l pló e ls s juspueles e l vesó e l g e l pueb l pesuó e ulp el gee, pues pems lv que les s e espelmee sbe el equs e l ulp y pevmee es ees eem l usl ee l ó u msó el gee y el ñ suf p el peju, uy pueb espe l pp peju. b) Teís sbe l eló e usl De el ámb e l espsbl vl exul, y que l le el í- Revs e Respsbl Cvl y Segu

13 21 ul Cóg Cvl pee he espsble l suje eglgee e s ls ñs e ls que su ó hy s us, y l esul bv que eeí e bue se hele espsble e ulque eveul u ñs e su u, p lej e espe que fuese, es lóg que se hy e e p l u ep juí e usl uy pló elmí el veee esl y pemí eem exu ls espsbles el gee eló ls ñs pus. S múlples ls eís que h ve fgu el esu e l eló e usl, e el Deeh Pel m el Deeh Cvl, evlu hs l vge ul e l eí e l usl eu e eló l mpuó bjev. Bevemee ebe se s les eís que h e elm el ep juí e usl l que s hems efe emee. - Teí vulz S ls más gus, ess eleve e el Deeh Cvl y lmee supes e el Deeh Pel. Dsgue ee l us efee, es es, l ó más efz, l fuez el se hum pes e pu p sí u eem eve, l ó, quell que peme l us u be seuál, be emve ls bsáuls que se pe l mvme y l só, que es l e mbó e uss más mes fvbles l jueg e l ó. Ls s pmes éms sve p sgu l u el ñ y que se lm bu u ó l puó el esul (ómple). - Teí e l equvle e ls es P h eí, us es el ju e es empís eeees que pp l expló, fme ls leyes e l expee eíf, e que el esul hy sue, es que puee se jequzs, p se u e ells usl m ls emás. Ell mplí que que ls pees juís s sumes y pues e ls leyes e l ulez y e l expee eíf, be fm que l esó sbe l exse e u eló e usl ee l u el psble espsble y ls es eves ñss, es u uesó e heh, lbe e vles juís. E seue, l us e s y u e ls es que u-

14 22, pues s l pese e s, el esul se hube pu. L eí e l equvle e ls es uv u g peme l y juspuel, pe ls vess ís elzs l msm h ev h l me elev ul e l eí. - Teí e l usl eu U uev eí que llev pefe el esu e l eló e usl es l eí e l euó. Segú l msm, el ñ ebe se eu quells eeees eess p pul, segú el us ul e ls ss, p l que es eu l us que mlmee llev sg sempe u ñ e l espee se, p psó ls uss que mp l ñ s p seue e uss exeples. Al Deeh, e seue, le ees esl quells uss que g l espsbl e quells s que que fue e és. P ell, l ee que se eem el heh e s l u el vu es geelmee pp p pu el esul ñs, h vló se ebeá elz vés e u vló bjev, ee ls uss el s e. P el efe e u us eu pee su áe uque suess psees ule su esg espeíf. Dhs suess eumpe l eló usl g l esplz p u uev e usl. E seue l eí e l usl eu es más e que l eí e l equvle e ls es, l mej espues l ees e elm el ámb e espsbl el gee. P, l eemó e l euó h e hese egl u e e mpuó bjev e ls seues pus, e mpuó subjev íul e ulp, pues e Deeh Cvl, es ees u lmó p ñs ese u pu e vs bjev e ls seues que pes e l lmee eu y ex. Ell mpl que l eí e l usó eu elz l mpuó bjev m fume e l usl. - Ces e mpuó bjev De e l líe señl, l eí e l usl eu se mpleme l mpuó bjev, l ul, sgue e ese pu Pleó Pe (Cmes l Cóg Cvl, m II, Mse e Jus, 1991), puee sguse e fuó e ls sguees es. 1. Resg geel e l v Ese e ppe eg l mpuó e quells esuls ñss que se elzó e esgs hbulmee lgs l ul exs el peju, ls vuls fms e us s, m ls lgs e me geel l exse hum e lev. 2. Phbó e eges Dh e ppe eg l mpuó el eve ñs u e el pes usl e el que esembó quél, pues e mh p el psble espsble, se h sbevemee l u ls gvemee mpuee e u ee (SSTS ; ). N bse l eveó memee ulps e u ee bs p exlu l mpuó bjev. 3. Ieme el esg P h e puee mpuse u eem u ñs s h u h eme el esg e que se puz el eve e uesó, e fm que supm l u el eve ñs se hube pu gulmee el ñ. 4. F e l peó e l m fume e l espsbl Segú el msm be mpu bjevmee l psble espsble e u esul ñs que g fue el ámb fl e peó e l m sbe l que peee fume su espsbl. Así l fl e l m que phíbe sp pess e vehíuls ess l spe e meís es l peó e ls empess e vjes y e l segu e ls psjes. N es fl e l m que phíbe u s pems fl l e peve ees que p sus uss hube s evbles p ues ules e l espee le. N es mp l fl e ls límes e vel l e peve ees e ls que l vel fluye e el ses. P ell pl el e e mpuó bjev pí mpuse espsbl e quells ss e ls que el ee h s eb u us lej e l fl e Revs e Respsbl Cvl y Segu

15 23 l m pe egul e l uló. ) Cusl e l msó T l me m l juspue se l usl e l msó, e fm que el msv puee meee ese el pu e vs juí el ep e us el ñ. P ell se exge, m esl Ss Bz e l b y emee, ls sguees equss: ) que vesímlmee se hube ev el ñ e hbese elz l ó m y b) que p ev el esul hubese u ebe juí e b. ) Deeh espñl y juspue sbe l eló e usl ) Texs legles E el eeh espñl exse espeífs efees sbe l eló e usl m eleme ege e l espsbl vl exul l p eguló geel e es me, s be exse u lgu e l ue e h eleme m ege e ls equss p l peó e h p e espsbl. E l m bse e l espsbl vl exul, el íul Cóg Cvl, el ex usl puee euse e l ulzó el ém us que ee el ex, y más u se pe e eló el msm l ó u msó m el ñ, pee p m eleme e exó ee el u hum y el esul pejul. C my l, e see e espsbl vl ul, se pu el íul 1107 Cóg Cvl l el emee ls ñs e ls que espe el eu e bue fe, quells ñs que se seue ees e su fl e umplme. Cm puee pese, e el Cóg Cvl se pesume l exse el equs pe ps lgu que s pem eu h ex usl e gu e ls eís esbzs emee, p l que l ví h eb se mple p l juspue e l pló e epeó el equs e l fm que más ele se esuá. E el es ámb e l uló e vehíuls e m, l eguló es e my mplu e el pleme el ex usl. El legsl vzó psemee u ps más e l elmó legl el equs, l mf p l Ley 30/95 l Ley e Us y Culó e Vehíuls e M e su Dspsó Al 8ª, pues u uev eó l íul 1 e l h em Ley sbe Respsbl Cvl y Segu e l Culó e Vehíuls M, ue ls sguees elemes, fu e l evluó l y juspuel sbe l eló e usl. Así e pme lug ue e fm expes l eí el esg m fume e l espsbl e el páf 1º el p 1 el íul 1, mpl e ese pu y elm p e fm más e el ámb el ex usl, l vez que mee el es e ls elemes que se egb e el gu íul 1.1. A su vez ue e el páf 4º el p 1 p pme vez e u ex legl y e fm expes l psbl e mpesó e ulps, ee u fgu e p l juspue y mpl e sbe el ex usl. Es suó es l ulmee vgee espués e l pmulgó el Tex Refu p el RD Legslv 8/2004 que mee suslmee l eó e l DA 8ª e l Ley 30/1995. E seue, e l legsló espeíf e áf, el ex usl esá más elm y us que e el es e ls supuess e espsbl vl exul, e fm que es pes su ue m eleme mpesble p l eló e espsbl vl e u supues e ñs e áf, pe l pl l eí el esg, h ex, l mes e eló ls ñs pesles, se he más mpl, e fm que sól se me m eleme e u el ex usl l ulp exlusv e l vím l fuez my je l uó y se peme expesmee l mpesó e ulps m eleme e efee e el ex sul. b ) Juspue 1. Pp geel L juspue pe e l ees pese e s ee ls elemes eges e l espsbl vl exul el ex usl ee l ó u msó ulps y el ñ emz. E l se l STS e 26 e my e 1997, eue que sgue mpe el pp e usl, l gul que l STS e 9 e mz e 1995, segú l ul, Y l us el msm fue mpuble l u el vehíul y sí u u eglgee

16 24 e l vím, l ul queb p mple el equs el ex usl que eesmee h e u e e l exse e espsbl p ulp exul que empl el íul Cóg Cvl. 2. Cep e ex usl El ex usl h s se e fm hbul m l bse e l ulp el gee, l que mpl que el Tbul Supem se slmee l me suesó usl e emes, e fm que és es feee s llev sg mpubl p lgue. C l pesó se pu l STS e 16 e embe e 1994 segú l ul el ex usl e umess ss se se m bse e l ulp el gee, que se puee se slmee l me suesó usl fís e ls emes, y que es me eló usl, suesó usl e emes, es feee l espsbl s llev sg mpubl p lgue. Así e el ex usl ee l u el gee y l puó el ñ h e hese pee l mpubl e quél (S 22 e febe e 1946, ee s). Dh fguó h eem el ep e ex usl ulz p l juspue. E ess éms se pu l STS e 13 e febe e 1993, que esblee u epó el ex usl m Y l eló ele pes y e ee l ó u msó (us) y el ñ peju esule (efe). Ell mpl l exge e u ele ee el heh y el ñ que sse e l exó y gue ee mbs e fm que l suee e u uz lógmee l me el p su eló e. E su fguó e l eló e usl l juspue m p e fm í p l eí e l usl eu, m expesmee señl l STS e 16 e sepembe e 1996, segú l ul, Y h e eese l pp e usl eu y efee que vee pl l juspuel e ess supuess y que exge, p pe l ulp e el u que el esul ñs se seuee e u eeee, mpuble l msm y que úe m us ees y es sufee p pu h esul egv, e l fm que hg pee l ulpbl que blg epl (S ). De u fm más mpl l STS e 13 e febe e 1993 mfes: P pe, p l eemó e l exse e l eló ele pes y e ee l ó u msó (us) y el Revs e Respsbl Cvl y Segu

17 25 ñ peju esule (efe), l juspuel vee pl el pp e l usl eu, que exge, p pe l ulp el gee, que el esul se u seue ul, eu y sufee e l eemó e l vlu, ebe eeese p seue ul, quell que pp, ee el l y el esul ñs, u eló e ees, fme ls mes mlmee eps; y ebe vlse e s e, s el eeee que se pese m us, ee vul sufee p que el msm se eve, m seue ees, el efe lesv pu, se sufees ls smples jeus, l exse e s fás que, p u me e, uz pes e u psble eeló e ess emes, s que es pes l exse e u pueb eme elv l ex ee l u el gee y l puó el ñ, e l fm que hg pee l ulpbl que blg epl. Y es ees e u umpl jusfó, puee que esvu p u psble pló e l eí el esg, l bjev e l espsbl l vesó e l g e l pueb, plbles e l epeó e ls íuls y CC, pues el óm y el pqué se puj el ee, suye elemes spesbles e el exme e l us efee el eve ñs (S e y ls e ells s). U ps más ele e l fguó el ep e ex sul, el Tbul Supem efe u e ls elemes que eg el msm, es e l 'us efee'. Así l STS 27 e ee e 1993, expesmee esblee que Y be e el ee juí esm m efee l us que, e m ub, pepe, e mplee l ó e l us me me g el eve ñs que, p su ó ju, se puj (SS , 22-4 y ), y mbé que es us efee p pu el esul quell que, ú ue s, pepe, e mplee l ó e l us úlm (SS , , y ). Tem e pefese el ep e ex usl, mple l eí e l usl eu l vge el pp e mpuó bjev, p l ul hbá que u l s e bje e ejume. L STS e 3 e my e 1997, ee l sguee : H e eásele l euee, l see e es Sl e 30 embe 1995, que, s be l juspue vee pl l e l usl eu efee,

18 26 sempe em fm que p emee p slues y es que le pem vl e s s el eeee que se pese m us ee vul sufee p que el msm se eve, m seue ees, el efe ñs pu y que l eemó el ex usl ebe spse e l vló e ls es uss que el bue se señle e s m íe e espsbl, e el f eeme e uss y efes, bsó e exlusvsm l, pues, m se vee epe eeó, s be el íul ess e u pp bás ulpbls, es pem ese que l lge eque mpee sl ls pevees y us eglmes, s emás s ls que l pue mpg p peve el eve ñs, vesó e l g e l pueb y pesuó e u ulps e el gee, sí m l pló, e e us puees pus, e l espsbl bs e el esg, uque s egl e fume ú e l blgó e es, l ul peme eee que p espsblz u u, sl h e eese es lge exgble segú ls uss pesles, e emp y lug, s emás, l se el áf e fís y sl e se pye l u, p eem s el gee bó el u, eó y peseve pps y l eflexó ees p ev el peju (SS 23 mz 1984; 1 ube 1985; 2 bl y 17 embe 1986; 17 jul 1987; 28 ube 1988; 19 febe 1992). 3. Ces e eemó el ex usl e ss e ue e vs uss E ese pu l juspue e l pevle e l llm us efee, uy efó juspuel se señl e ls SSTS e 27 e ee e 1993 y 11 e febe e 1992, que l efe m quell que ue s pepe, e mplee l ó e l us úlm. N bse, es me epee m gu el s e bje e ejume. Sgue e ese pu Ss Bz se puee sez ls sguees es el Tbul Supem e ss e ue e uss P l exse e l eló usl es eleve l jequí e l us, pues que l ó pues p el gee pes se l ú l más me y póxm l eve, se bse, u ése se pue m efe me e l u e pes, que es u se, su vez, efe seue e l ó u msó el que pus el pme eslbó e l e usl El ex usl se mpe p l eveó e emes emes ee el el gee y el esul ñs, eee p les quells que puee he u e que l uó el gee hy p se l us el el esul pu, ue l u e s el gee h s e fm equív el use e ls ñs Tmbé ee e e el ex usl l em us ppl, e fm que hbá que eem ee vs uss efees uál es l esv, p su es e flue, e el esul ñs pu E el supues e ue e sees usles uóms pus e u msm esul ñs, su lfó h e ee e ue s el esul pu hbese pu p l uó suesv y sufee e u e ells s el esul ñs se ebe l ue e quells que e u se eem e y se sum p lug l esul, e uy s se esá e uss us p l ef lel que jusf l mpuó e ls pess evees El s fu, ef e el íul 1105 el Cóg Cvl m quells suess que hube p pevese, es peble e el esu el ex usl e ls supuess e uló e vehíuls e m, pues p mpev el íul 1 e l Ley e Respsbl Cvl y Segu sól se puee exlu l espsbl e ñs pesles p ulp exlusv e l vím y p fuez my je l uó, exluye expesmee e l ep e fuez my ls efes el vehíul l u fll e lgu e sus pezs y mesms. 4. Omsó C mp e l ó el íul el Cóg Cvl l msó h s el p l juspue m u use e ls ñs esbles, que sse y e el umplme e ebees mpuess p ms legles eglmes, be p l fl e pó e ls mes eess p ev ls pejus emzbles, fálmee pevsbles. e) Iefees e l eló e usl Cm y se h señl, el ex usl se suye e u e ls elemes lves p Revs e Respsbl Cvl y Segu

19 27 pe el l exse e l espsbl vl exul e el ámb e l uló e fm espeíf y p p e espsbl e geel. T ee usl peee el hmbe se hll e eló su vlu y su espsbl, e fm que és sól puee lleg hs e llegue su mpubl, l que mpl l ees e que l eló usl mel hy que ñ u eleme el s el ul hy espsbl. Tl eleme es eg e l juspue l señl l ees exse e u eeee mpuble l gee use el ñ que úe m us ees y es sufee p pu el ñ, e l fm que hg pee l ulpbl que blg epl. Así se eflej e l STS (1ª) e 31 e ee e 2012 u señl que Hy, p, usl fís mel, p u l us me e l muee e ls uhs l fue p l fl e xgeó, que llevó su sfx, m seue el e e sums e gu, pe hy usl juí pque h s l uó e l empes em l us póxm me, l us eu, pues s se eó el esg el esul es pque se pevsble pbble e u fm bjev el e el sums e gu ue u emp, l eme mó ls mes e segu peees p ev el ñ pue hel, p l que ue ls es mpesbles p que z l blgó e es el ñ, fme l íul 1902 CC. Ell mpl que ju l u el gee puee exs eveó que puz efe e el ex usl, pue l upu el msm y l seuee exeó e espsbl el gee, l que uá e ls ss e que ee el m e b el gee y el esul que el msm hbí e pu h us, se l eveó e u ee je l vlu e quel que esví e lgu fm fluye e el us usl es p el g el que pme uó, ees e u ble veee, u h ee h eump el us e ls emes l m se esllb s l eveó el gee, u el msm h supues el me l euó e l espsbl el u, l que s lleví l eupó e l pp espsbl más que e l eupó e l eló e usl. Y e el espeíf mp e l uló e vehíuls e m suge l uesó e s l eupó usl fe l pp bse e l espsbl sól l le e l msm. E eló l pme uesó, es es, l bse e l pp espsbl el gee, ese mp se esplz l pevsbl pelgs geel mfes vés e l eí e l euó p l pelgs espel el gee ev e l ulzó e u vehíul e m, e fm que e s e ñs h e se el u el espsble sól e sus pps ñs, s mbé e ls uss p ees seue e l u mpuee el u. Ell mpl que e el ámb e l espsbl vl exul ev e hehs e l uló l eupó e l usl se eg e l pp espsbl el gee y sól e su le vlume. El us usl puee se eump básmee p es elemes exñs l msm, m s l fuez my, l eveó e u ee y l ulp e l pp vím. E s h eupó se fgu e ls sguees eíss. E pme lug h e se e u eve fue e l expee vl e fm que su ee pue se ml. E segu lug l eupó h e us ñs eleves, pues s s sgfes ee e see juí y feá ls ñs uss p el gee. E ee y úlm lug, ls elemes exñs h e se mpevsbles e evbles p el pp gee, ue quí ls pámes geeles e lge, m el e l expee ml el u el pp e segu e l uló. Ju es e sbe l pp espsbl el gee, ue u segu feó e l eló e usl que ee emee sbe ls seues lesvs, e l me que el ñ pee m u seue e el heh. N se sue l uí s l eló e h ñ, que lmee mp es eg, l ó mpuble l suje v l eee que fme l esul pb h ñ ev e fm e e el ee e áf. Sbe ese spe es el que e e fm e el ex e usl e ls lses p le bj vel, l que s llev l ees e exm qué elemes s ls que puee, e ese p e lses, sbe el ex juí e usl. 4. Elemes que ebe vlse p eem l eló e usl e ls lses p le bj vel e eló ls puebs peles més y bmeás.

20 28 Y se h señl emee ls es e vló e ls puebs peles m ls pples eíss e l g ve e ess mmes e l pá fese, m es l pueb pel bmeá, p l geelzó que su pó esá ee e ls pess jules espelmee e el se e ls lses p le e bj es. Res p exm l e e hs puebs sbe l eló e usl.. Vge el pp e lbe vló e l pueb. L pme que es pes e es l vge el pp e lbe vló e l pueb p pe el juez see. Puee pee u e ees, pe el msm esá e eló el áe que peee se hs fmes bmeás m pueb bslu e efuble l h e eem l use e ñs pesles e ese p e lses. Lógmee esms e pese e u u l que se peee efee ls eeses e hs segus y sus segus uss e el pes pel, uque se e e smples jus e fls, pe que se sl pses mxmlss m sí es fuese l ú pueb psble y sus luses fuese efubles su e eíf y su pee áe ex. Ngu u be que ls fmes esá bss e eves y leyes e l Fís, e que emee es se m ex; h be l que se pee ee e ue e ess fmes es l e e ls msms sbe u spe e m lgu ex y lmee feee, m es l el hum e ls pess que esul less e hs ees, e l me que l e e ls luses geeles que suele esblee u ml su pló sbe pess, p l que el ppl éf que suele ese e ess fmes pesmee e que m e seó spes susles e l el pesl e ls less (e, eeees pesles e efeme, pes, ubó e el e el vehíul que esuló lz, e.). Así l vee e l juspue me que h mez sbe l vló e ess fmes y sus seues sbe l eló e usl, puése : - SAP Ls Plms (1ª) e 4 e sepembe e 2012 (y ): E ulque s, m emee pe e mfes el Juez qu, se h e ee pesee que ls seues lesvs e ese p e lses bj vel s ls msms e s ls sujes mpls, p u el g e le l hque epee e fes les m l e, el sex, l exse e leses pevs mbs egeevs pevs, l eó e que el he fue glpe, s l leu mé my seve p ls vees psees, l psó e l bez y el uep e el mme e eb el mp, el p e se, ls es més el pee es el mp, l evegu el upe (u me se l el uep my es l psbl e leses ós), l psó elv e ls ules e el mme el ee,, el es e esó e ls músuls esblzes el uell, l que es mpe y que u bue pepó buye mgu el glpe, y, el es e pepó el suje u ebe el mp: ls upes peps suele ee leses más seves que ls que vee el ee, y es que esul muy mpe el f spes g e mpevsbl el hque: es e pepó el suje u ebe el mp: ls upes peps suele ee leses más seves que ls que vee el ee. Es e, el f e mpevsó ume el pel lesv. - SAP Vle (8ª) e 27 e sepembe e 2012: L pe ues ls luses el mé fese suseáse e el fme pel e bmeá que pó y fó e ju el pe, pe sems que ls luses e l juez qu s es, pues se py e l pel el mé fese y ls luses e l pel e pe s muy veus pque ls pes puee Revs e Respsbl Cvl y Segu

21 29 e epó el usm e ls eues y el vehíul e ls eus, p ls ues; mp h m e seó ls es e ls que se puj el ee, pues gu efee he ls msms, s que se que hy pegu l suó e l que se hllb ls es less e el e el vehíul ls psbles eeees e ls msms e leses e ese p; mp vl ls umes més memee psees l ee e ls que se e u me mé s l lsó; y flmee es su pme fme, ppmee e e sus mpees legles, e el que exmó ls s fmes més e lus ls pps less y lzó us luses mé legles que peme pe l su eló e usl.. lu que mlmee u ee e es ulez suele pv leses e eem es, pe que se mpsble, pque ell epeeá sl e l es el glpe s mbé e s uss jes y fíles e evlu, m l psó e ls ueps e el mme el glpe, l flez fís e ls less e.. - SAP Mu (2ª) e 27 e sepembe e 2012: El fme e bmeá py sus luses e es y s esíss susepbles e ulzó selev. - SAP Sevll (4ª) e 26 e vembe e 2012: L pe ues ls luses el mé fese suseáse e el fme pel e bmeá que pó y fó e ju el pe, pe sems que ls luses e l juez qu s es, pues se py e l pel el mé fese y ls luses e l pel e pe s muy veus pque ls pes puee lu que mlmee u ee e es ulez suele pv leses e eem es, pe que se mpsble, pque ell epeeá sl e l es el glpe s mbé e s uss jes y fíles e evlu, m l psó e ls ueps e el mme el glpe, l flez fís e ls less e.. - SAP Mu (5ª) e 13 e febe e 2013 (y ): Pe es más, e segu lug, p e el segu fme e l vló fese, pues se ssee e m lgu l lusó que lz s se ee e ue que sól h m e seó l fu b. Z e mp el vehíul. Dese u pu e vs bmeá l z e mp se ef, e geel, ls ues e lsó, que suele v el vehíul e e zs e mp sees, e ls ules ls bsees s ls hs e ls ues hs, e fm que espeí l z fl ls zs 11, 12 y 1; l z lel eeh ls 2, 3 y 4; e el lel zque ls 8, 9 y 10 y flmee ls pe se ls zs 5, 6 y 7. N bse, hy que ee muy pesee que el hque se efe p el pu áe e mp, s p su eó y se, es es, p el em ve e mp, e fm que l z e mp sempe e el msm, se es úlm l eeme p expl l gemeí el mvme (emá) que expeme el upe e el us el hque, pues e u mp el uep el les sempe se esplz h l z e que se ebe el ve e mp. P ell es fumel e ls fmes e bmeá, l h e evlu l psble eó e ls upes el vehíul, l ex eemó el pu e lsó sí m el ve e mp s l msm, pues es evee que l e sbe ls upes seá exmee gul s el le se se pue e l pe el el usm lz h ls zs más exes e h pe se, ee que ee que hbulmee ls s fmes ee ub sempe l lsó e el se 6. S embg ulque pequeñ vó e l z

22 30 el e mp h l eeh l zque eemá que el ve e mp se feee y p ell l e sbe ls psjes el usm gulmee s.. Umbles lesvs p mps bj vel. Ls umbles e lesó se expes e fuó el em Del V mb e vel, que se efe m el mb e vel que puee expeme u vehíul só e u mpg suf. Dh umbl es feee segú l eó el mp sl ee ls 24 km/h e u lsó fl, ls 16 km/h e u lsó lel y ls 8 km/h e l lsó p le se. L vesgó eíf es uáme l se que p e 8 km/h (el llm p lgus ues m e ls 5 mlls p h e ls esus e MCell el Gup e Quebe Su) se puee pu leses e ls upes e ls mps p le ses, uque hy s esus que esm vles fees h vel. E s hy que ee e ue que s ess umbles esá els l vó e vel el pp vehíul, pe l elmee eese es m se pye ese Del V sbe el upe, es es, que es l que suee l pes que v e el vehíul só el hque, l que s eme l vó e l vel el upe e el usm, que sempe seá supe l el vehul, pues el upe pes mes y p ell su esplzme p u fuez es sempe my. Ell supe que e ess esus l vel e mp y el mb e vel (Del-V) h e ve efes l vehíul, m hbulmee suele m m bás, s que ee que efe l pp upe (u upes s s vs ls less e el msm ee e eó su psó e el vehíul, l que mpl u exme vulz e u e ells) y emás efe sus vles máxms. Ls vess esus eífs, que suele p el fme elz p MCell e 1993 y 1995, p l Bm Reseh Cp (vul ls segus) que es e se esbleó l e el Del-V pel lesv p e ls 8 km/h, ep e fm bslu es lusó l p el p e pess que pp vlumee e ls esys, hbulmee gee jve e bue fm fís y que esb ve e l lsó, p l que sus luses s explbles p e pess que eje e h gup e mues.. Ie e ls es pesles el suje. Elz l señl e el p e, esul evee que ls seues e u hque p le ee pqué se gules p s ls sujes que up el usm lz. L pá s mues supuess e ls que, se vs ls upes e u usm, ls leses evles sól se pue e lgu e ells, mes que s sufe gú p e lesó ñ y ell pes e eb el msm mp, l que lmee mues que puee lzse luses geeles p s ls ss s que hbá que ee, p pe el ex e usl, ls es pesles e u e ls upes el usm. E l se, esus eífs vee señl que el g e le l hque es me e el s e ñs y e mujees; u exse leses pevs mbs egeevs, sí m quells s pess que eg u me ms musul. Ju ess elemes pesles mbé hy que m e seó el g e mpevsbl el hque, pues el f e mpevsó ume el pel lesv. P ell se se que, e el álss el ee, s fes eseles ls que sgue: - el ve e eó e que el he fue glpe, pes e que l leu mé s my seve p ls vees psees e mp, se el vel efe ms ñ el espee C5-C6; - l psó e l bez y el uep e el mme e eb el mp. Ls síms ós esá más ss mps l bez ó l (y que ell smuye l esó musul); - p e se, l que hy que fzsmee el l lesó pu; - es més el pee es el mp: u muje e 70 ñs ee muh más esg e lesó ó que u suje jve e 29 ñs; - evegu el upe: u me se l el uep my es l psbl e leses ós; Revs e Respsbl Cvl y Segu

23 31 - es e esó e ls músuls esblzes el uell, l que es mpe y que u bue pepó buye mgu el glpe; - psó elv e ls ules e el mme el ee; - es e pepó el suje u ebe el mp: ls upes peps suele ee leses más seves que ls que vee el ee. e. Ause e ñs meles. U e ls ueses más epes p ls segus e su psó l emzó e leses evs e lses p le bj vel es l mpsbl e exse e ñs pesles e quells ss e ls que ls ñs meles e mbs vehíuls mpls s sgfes, exsees e ess uí. S embg es fmó puee se e m lgu ep m xm e e pelble, pues e ls lses bj vel, u vez lzs ls umbles pgés, u me se el g e efmó el vehíul, me su plsme, el pel lesv p el upe es my. L efm el vehíul bsbe l eegí el hque; s exse l efmó h eegí se sfee p ñ l upe. E seue, e s quells ss e me efm el vehíul, my es l eleó vó sáe e vel y mbé es my l eleó el uep upe e ese vehíul y es el fís es, e líes geeles, l que expl el pel lesv e ls lses bj vel. Ell puee lleg fm lgú u que e ls vehíuls mes e ls que ls phques esá señs p u me efmó e pp puee lus sese pelmee más lesvs e lses p le bj vel que ls vehíuls gus e ls que se puí u my efm m seue e ls mps p le. Aemás e es el fís, s ems éf e ls s fmes bmeás, m es u eóe exme e ls ñs eles. E muhs ses se e que se h pu ñs u l e es que sí hub ñs meles, e ess uí, pe jusf p sí sl l exse e h lsó y su evee pel lesv. E l se es mú e ess ss que se puz el mb el phques el vehíul lz, s que gú pe le exme l suó e h pglpes l efmó que hy p suf, se esbe sus ñs eles, pues es más fál y b l susuó el pglpes que su epó, l que se pee u e g mp l h e se vl e el fme bmeá y que p ell ful l ebl e sus luses. E ese se se h ve ep h lusó p pe e l juspue me, puése e l se l SAP Sevll (4ª) e 19 e bl e 2012, p l SAP Ls Plms e 4 e sepembe e 2012, segú l ul e l epeusó ñs e ls pess e ese p e ees vs (lsó p le) se h e jug y l mge e l my me efmó expeme p ls esuus el vehíul lz, "l us e que el msm se e e el mme el mp el fe, el señ y ló más mes eu el epsbezs, el es pev el les y sus elvs peules óms y fslógs, e lus l psu e que eí l bez e el mme e eb el mp". Ts ess fes, se sgue e e h esluó, "fluye e me eleve e l mp el esul lesv, l e l e eegí sm efevmee l uep el les (ls s pmes), e l euó e l hpeexesó evl que suye el lgz ppmee h (el ee) y e el ñ e ls esuus es pu p es hpeexesó (ls s úlms); pue señlse, uque pez eó, que ls esus esíss eue u eló ee l my gve el síme y l us e que l pes fe uve l bez e el mme el mp. S he l me efee ess s elemes, l smple supsó e u vel eu e lsó peme veu l my me gve elv el síme". D. Cluses A l lg e ls ps ees se h esll ls pples spes elvs l ex usl e u ámb e g lgs m es el e ls lses p le bj vel. De l se puee es ls sguees luses: 1. L pueb pel bmeá es u pueb más e el pes, que ee e espel elev sbe el es e ls mes pbs, y que ebeá e se vl e

24 32 ue ls egls e l s í y e ue el pp e l lbe vló e l pueb que ge e ues eeh pesl, vl m pel. 2. E el exme e h pueb ebe eese sl ls luses pps e l bmeá, s que hbá que m e seó e fm ees ls es pesles e u e ls upes que h esul less, ls efes e eem el le que l lsó h p ee sbe ls msms. 3. L eló e usl e ls leses ebe esse sól p el heh e que e el vehíul lz hy exs ñs e ess e e pequeñ uí e su epó, pues exse eve eíf lgu que jusfque l eló ee use e ñs meles y use e leses ples. 4. Ls lses bj vel ee u evee pel lesv e ue l leu mé que h exm ese feóme. 5. P eem el umbl e lesó es pes ee e ue sl el mb e vel el vehíul lz s mbé y pplmee el mb e vel que e sbe el/ls upe(s) el msm. 6. Ls seues lesvs e ese p e lses bj vel es l msm p s ls upes. 7. Ls peles més, elbs p més feses p pes e pe, ebe e puse sbe l eló e usl mé, es es, l mpbl e ls leses el p e ee pu, s e vl spes juís que espe e exlusv l juez. Aex e juspue eee Pueb e l see que el em ple esá ee e l pá e ls juzgs y bules, se ue l pesee pe u eló e sees e vess Aues Pvles que h ls lses p le bj vel y l e el fme bmé, eslues exís e l bse e s el CENDOJ espees l pe e u ñ ee sepembe e 2012 y jul e P ev eees se lmá l e l see y ls es e efó. - SAP Isls Blees (seó 4) CEN- DOJ: SAP IB 2009/12, pee S. Al Feáez. - SAP Isls Blees (seó 2ª) CEN- DOJ SAP IB 2285/12, pee S. Cleó. - SAP B (seó 1ª), CENDOJ SAP B 11881/12, pee S. Pel Lluh. - SAP Isls Blees (seó 5ª) CEN- DOJ SAP IB 2397/12, pee S. Olve Belhí. - SAP Isls Blees (seó 2ª) CEN- DOJ SAP IB 2436/12, pee S. Cleó S. - SAP Mu (seó 5ª) CENDOJ SAP MU 2962/12, pee S. Nlás Mzes. - SAP Asus (seó 6ª) CENDOJ SAP O 3563/12, pee S. Ríguez-Vgl Rub. - SAP M (seó 16ª) CENDOJ SAP M 21858/12, Pee S. Blleses Mí. - SAP Jé , CENDOJ SAP J 40/13, Pee S. Mles Oeg. - SAP Cób (seó 1ª), CENDOJ SAP CO 120/13, Pee S. Vllm M. - SAP Bel (seó 19ª) CEN- DOJ SAP B 3695/13, Pee S. Rege Séz. - SAP M (seó 29ª) CENDOJ SAP M 5813/13, pee S. Fee Gí. - SAP Cselló (seó 1ª) CENDOJ SAP CS 253/13, pee S. G Sáhez. - SAP Jé CENDOJ SAP J 467/13, pee S. Ju Cbez. - SAP Isls Blees (seó 2ª) CEN- DOJ SAP IB 1135/13, pee S. My Rselló. - SAP M (seó 3ª) CENDOJ SAP M 8255/13, pee S. Heáez Me. - SAP M (seó 6ª) CENDOJ SAP M 8864/13, pee S. Heáez Gí. - SAP Vle (seó 2ª) CENDOJ SAP V 2568/13, pee S. Oeg Lee. - SAP Gupúz (seó 2ª) CENDOJ SAP SS 114/13, pee S. Peñlb Ouy. - SAP Isls Blees (seó 2ª) CENDOJ SAP IB 1453/13, pee S. Gómez Re Delg. - SAP Mu (seó 5ª) CENDOJ SAP MU 1679/13, pee S. Ls Ame. - SAP M (seó 17ª) CENDOJ SAP M 11296/13, pee S. Lmel Díz. - SAP Mu (seó 5ª) CENDOJ SAP MU 1878/13, pee S. López Puje. - SAP Mu (seó 5ª) CENDOJ SAP MU 1884/13, pee S. Ls Ame. Revs e Respsbl Cvl y Segu

Bullying, marco legal y jurisprudencial

Bullying, marco legal y jurisprudencial 45 Bullyg, m legl y juspuel S Gálvez Melguz Abg Depme e Segus e HspClex Sum I. Cep e bullyg II. Respsbl pel ev el bullyg II.1. Peme espeíf e l LORPM II.2. Respsbl pel el e ee y/ msó III. Respsbl vl ev

Más detalles

doctrina 1. Introducción a la Valoración del Daño Corporal por accidente de trabajo

doctrina 1. Introducción a la Valoración del Daño Corporal por accidente de trabajo Efe expsv el uev Bem e Táf e l espsbl p ees lbles. Su epeusó e el me es el lu ese Jsé Muel López y Gí e l Se Mgs Sl e l Sl el Tbul Supem 1. Iuó l Vló el Dñ Cpl p ee e bj Cfme ls íuls 1.101 y 1.106 el Cóg

Más detalles

El riesgo en el seguro de vida

El riesgo en el seguro de vida 49 El esg e el segu e v Sfí Cu Abg Sum I. Iuó: Cep y lses e segu e v II. El esg e el segu e v: 1. L exse el esg e el segu e v 2. Tme espel el me y e ls ps III. Peules e l esmó el eg e el segu e v: 1. El

Más detalles

Práctica española sobre accidentes de circulación transfronterizos

Práctica española sobre accidentes de circulación transfronterizos 33 Pá espñl sbe ees e uló sfezs Ágel Espell Meéez Pfes Tul e Deeh Iel Pv Uves e Ove Sum 1. Iuó 2. Relmes exjules 2.1. Relmó e l segu e Espñ 2.2. Relmó OFESAUTO p el peju 'll' 2.3. Relmó l epesee e l segu

Más detalles

Responsabilidad civil de las empresas de seguridad privada

Responsabilidad civil de las empresas de seguridad privada 23 Respsbl vl e ls empess e segu pv Gzl Iume Mles Abg S De e Bufee G. Iume y Ass Sum 1.- Ámb epul y legl e l segu pv. 2.- Requss e l espsbl vl e l empes e segu. 2.1. Iumplme bjev e lgu blgó e l empes e

Más detalles

La valoración médico legal de las lesiones. Aportación de la biomecánica

La valoración médico legal de las lesiones. Aportación de la biomecánica 41 L vló mé legl e ls leses. Apó e l bmeá Sg Delg Bue D e me. Mé fese e exee. Espels e Me Legl. Bsys I+D+ 1. Iuó E el ámb e l vló mé legl e ls leses se pue u suó e fusó ee ls pes mpls, uys fes pples, ems

Más detalles

Responsabilidad civil derivada de las certificaciones enérgeticas

Responsabilidad civil derivada de las certificaciones enérgeticas 45 Respsbl vl ev e ls efes eéges Muel Lz Yese Abg Dp. e Deeh Amsv e HspClex Sevs Juís Sum 1. Iuó 2. E e vg e l peseó pues spsó e l efó eegé 3. Cefó e Efe Eegé 3.1. Ámb pesl 3.2. Dumes es 3.3. Ce 3.4. Cl

Más detalles

doctrina Póliza colectiva y póliza individual en el seguro de caución para la devolución de cantidades anticipadas en la compra de viviendas SUMARIO

doctrina Póliza colectiva y póliza individual en el seguro de caución para la devolución de cantidades anticipadas en la compra de viviendas SUMARIO Pólz lev y pólz vul e el segu e uó p l evluó e es ps e l mp e vves Fs Jve Ml Ml Pfes Tul e Deeh Mel. Uves e G. SUMARIO 1. El llm ssem e ble pólz 2. Ls pólzs levs e ess segus m pólzs e b 3. L eló e b el

Más detalles

asociacionabogadosrcs.org

asociacionabogadosrcs.org º45 Pme Tmese. Añ 2013 Revs e l Asó Espñl e Abgs Espelzs e Respsbl Cvl y Seg sbgss.g Sm Revs º 45 El El peó l vím e spess e eglge mé P Jve López y Gí e l Se...5 D Tplgí e ls eeses el ee e smes p s ssfó

Más detalles

www.bede-asso.org www.bede-asso.org Seminario organizado por : Agradecimientos : RSP CNDSF La versión completa de las actas se puede consultar en :

www.bede-asso.org www.bede-asso.org Seminario organizado por : Agradecimientos : RSP CNDSF La versión completa de las actas se puede consultar en : www.bee-.g Sem gz p : CNDSF Có Nl p l efe e l emll e "gj" C : Ze uelle - BP 37 16700 RUFFEC Tel. +33 (0) 5 45 31 29 26 emee-fem@fe.f RSP Réeu Semee Pye C : Czle 81600 BRENS Tel. +33 (0) 5 63 41 72 86 @emeepye.g

Más detalles

El consentimiento informado y sustituto. sustituto en intervenciones médicas como mecanismo de garantía de los derechos de los niños y las niñas 1

El consentimiento informado y sustituto. sustituto en intervenciones médicas como mecanismo de garantía de los derechos de los niños y las niñas 1 R Ezbh Gu Cmg* E m fm y uu v mé m mm g h ñ y ñ 1 Rum E p gu m p m gmó, y m u g m fm y m uu v v mé m. P zó, u pm mm z fó m m bó g ju, b u m y. Pm z m y v qu p, u b jupu mb, m fm y m uu y, fm, b pp qu jug

Más detalles

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución . Tbj Dpm : E m y p p f y pf m mu. Au: Y A Péz. Tu: M. M Du V. Pf ux. Cu: 2012-2013. Añ 55 Rvuó Pm P ñ bjm, pqu qu b qu, pqu pz mu. Jé Mí. (1) Agm A p qu h hh pb u fm u qu z bj, p : M pf Dp. Euó P. M u

Más detalles

Reconsiderando los fondos sociales: Los canjes de deuda para educación

Reconsiderando los fondos sociales: Los canjes de deuda para educación R f : L j u p uó O Ugh L f Lé é u yu pz y u vó pg yu pí, f h v u pó p f ó v qu p ñ é p gó p pz y pó pí ju pñ zó p pí h ú á g L ó g y f qu é uó, p y u á uy u uv pz qu xp u M y qu pp u pz p L f í u p, g,

Más detalles

MATEMÁTICA DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS II

MATEMÁTICA DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS II UED FUTD DE. EOÓIS Y ERESRIES TEÁTI DE S OERIOES FIIERS II URSO / l uevo Eme e JUIO Dí // l ho TERI UXIIR: lulo fe DURIÓ: ho. El bo X oee u pétmo hpoteo l S. Y. utí el ptl peto e el % el peo e tó el po

Más detalles

El derecho al medio ambiente como derecho humano

El derecho al medio ambiente como derecho humano D h Cu I I By* E h m mb m h hum Fh pó: E23 2009 Fh pbó: Mz 20 2009 y P E Rum C um p u ppv v u vó é y ju qu h m mb b m u h hum uóm y x h hum, y m h v p Lópz O Epñ. P z m ugm mm h m mb m h hum, m u fum.

Más detalles

c i I a a C " a l 2 C C N I M amico t e s a r b o S c i e d d 7

c i I a a C  a l 2 C C N I M amico t e s a r b o S c i e d d 7 www.. ó P M L " 5 1 0 2 M O A H N A M B y u S.. www j b P 2015 b p S 7 PREMO DEL OM MANHAOM 2015 P. Obj. v P Só ó L M MANHAÓM 2015 Sgu. Su, pz y ug pó. 1. L u pá gú qu ju Ax y qu á pb wb www.. E é uy pb

Más detalles

ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES

ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES MUNICIPIO DE TOLUCA 2000-2003 MUNICIPIO DE TOLUCA P Mup C. Ju C Núñz Am S Mup C. Ju Rf Shz Gómz D G D Ub, Ob, Sv Púb Eí C. G P S D Eí C. Mó Vu Gz 2000-2003 ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES ABONOS C A

Más detalles

Reglamento de D i v er s i ones y E s p ec tá c u los P ú b li c os Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo 2007-2009 e n t e M u n i c i Z a t n e j o, J a o, a h a t a n t e m u n i c i o h a g o

Más detalles

Tema 7: Optimización de redes logísticas.

Tema 7: Optimización de redes logísticas. 7: Ozó s lgss. N : Ls s 7 y 8 sá s ls ls l gó á s ás y sgfvs l g sss: ls s lgss y ls ls sls. P vs f ls ss s l s s s lvs ls q ls ls sll y gó á q g fs l l s lg ls ls l g sss. Es sgf q q s s á s ss ls ls,

Más detalles

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile PROGRAMASDI SE ÑADOS PARAT I MAXI MI ZAL APRE SE NCI ADET U E MPRE SAE NL ASREDESSOCI AL E S CONL OSCURSOSDEAUL ARE SSAC DE SCUBREL OSCURSOSQUE DI SE ÑAMOSPARAT I E f ñ p p q ñ ym mp f q b,p p p E p g

Más detalles

Inscríbete en Claro Club y comienza a disfrutar de lo que más te gusta

Inscríbete en Claro Club y comienza a disfrutar de lo que más te gusta Eiió Pss Añ 4 Núm 26 Mz - Abil 2010 Cs Mlli Pl Wp Cl Clb Sgs / V vis Nvs Blss Msjs Blss Rmig Pls Uis Isíb Cl Clb y miz isf l q más gs Si s Ppg isíb llm l *2582 y si is pl Cmiz y isf Cl Clb! Evs Cl Cs Mlli

Más detalles

EPÍLOGO Accidente y mentira Aquí no nos ocupamos de la maldad, a la que la religión y la literatura han intentado pasar cuentas, sino del mal; no del pecado y los grandes v illanos, que se conv irtieron

Más detalles

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios. Programa COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.cl Programa XVI Conferencia Internacional de Bibliotecología Buenas

Más detalles

ZN E NENTE Gu 2012 Gg - p 2012 T - V-755 431 V 430 474 4 429 433 428 434 30 V-755 435 427 426 p 22 436 ESTÓN FGV 21 425 438 424 L Nuc y 11 10 439 423 440 422 R g 441 421 í g V-760 pv L G V x T

Más detalles

Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS

Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS up v - I u u u u uó ul Rgó Pbló ub g l públ l m Pbló ub m gu v l m Fm g gu v vé l Públ vé m lv % Pbló m gu v bl Mpl 6.553.090 4.845.302 100,0% 0,0% 100,0% Vlpí 1.336.468 1.336.428 100,0% 0,0% 100,0% O

Más detalles

Departamento Informática. Diputación Provincial de Soria

Departamento Informática. Diputación Provincial de Soria 3/6/ www.po. Mo éo y ogzvo Dpo Ifoá Dpu Povl So Ju Clo G www.po. Mo éo y ogzvo SORI Supf:.36 K Hb: 95. D: 9 hb/k PONTEVEDR Supf: 4.495 K Hb: 959.764 D: 4 hb/k Ju Clo G 3/6/ www.po. Mo éo y ogzvo Dbu poblol

Más detalles

cra cla bla bra cre cle bre ble cri bli bli bri cro clo bro blo cru clu bru blu

cra cla bla bra cre cle bre ble cri bli bli bri cro clo bro blo cru clu bru blu ba be bi bo bu bra bre bri bro bru bla ble bli blo blu ca ce ci co cu cra cre cri cro cru qui cla cle bli clo clu que da dra dla fa fra fla de dre dle fe fre fle di dri dli fi fri fli do dro dlo fo fro

Más detalles

LA EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE

LA EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE BIHLWIEDEMANNCOM ME EDICIÓN f M A u C z C z Wl h z Th z ll u u u fu Th z ll k u h f ubqul h p h f u h fu Pl hv u h p f h F h p, u h p h h f l fu l If u u hh u p h, pl u h z h p f Clk Nx f u p h f M A u

Más detalles

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia.

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia. Ñ D D Z Ó U Y B B M V Ó M G G jy j P K ó b xm y : W ñ y é xvz fm / g y fó bj y V km / f 1 3 5 7 8 10 10 12 14 15 17 17 22 24 ó y m mím b! F -, m Dm m ó y m bá b gé m fz m / V q vó FDM f m mé j í bj g g

Más detalles

Teología Sistemática Adventista

Teología Sistemática Adventista S Spu, T Spu Pm Spu N. 10 13 My 2013 Tgí D Pó Tgí Smá Av HACIA A UNA TEOLOGÍA SISTEMÁTICA EN EL ADVENTISMO L 1.10 [ppx] Fm [pf] Bíb M -L Cmvó Smá - m : C y Cfó m Shp://bbm.m Spu, T bbm@gm.m Spu PmBíb Spu

Más detalles

APUNTES DE FOTOGRAMETRÍA II CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA. iii. Juan Antonio Pérez Álvarez Mérida, Septiembre de 2001 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

APUNTES DE FOTOGRAMETRÍA II CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA. iii. Juan Antonio Pérez Álvarez Mérida, Septiembre de 2001 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA FOOGRMERÍ II UNIVERSIDD DE EREMDUR CENRO UNIVERSIRIO DE MÉRID tuló: Igee é e pgfí PUNES DE FOOGRMERÍ II Ju t Péez Álvez Mé, Septeme e v ÍNDICE ÁRE EMÁIC : RNSFORMCIONES DE COORDENDS EM RNSFORMCIONES BIDIMENSIONLES

Más detalles

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (P ó) F u y T Y T P u x u P Púb y ó Púb F u u, qu : x- y é Púb- Fuó Púb T V Y, y é Púb, y V V, Fuó Púb, fu u, fó XXV; 7, fó XV b y á ó Púb F; 66 y 7 y F Puu y b ; 4 y é Púb, y 6 Fuó Púb, y Qu u 66 y F

Más detalles

10. ANÁLISIS SENOIDAL POR FASORES

10. ANÁLISIS SENOIDAL POR FASORES . ANÁ ENODA PO FAOE.. NTODUÓN El nálss de uos ompleos on essens, nduns y pns p ends de po senodl esul muy dspendoso. El nálss senodl po soes es un mne smple de nlz les uos sn esole ls euones deenles, que

Más detalles

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS Con este material se pretende reforzar el reconocimiento de las letras trabajadas en el aula a través del método letrilandia ; este es un paso posterior al conocimiento

Más detalles

PLAN DE ACCION AÑO: 2015 PROCESO: OPERATIVO Y COMERCIAL

PLAN DE ACCION AÑO: 2015 PROCESO: OPERATIVO Y COMERCIAL PLAN DE AÑO: 205 PLANEACION ESTRATEGICA PROCESO: OPERATIVO Y COMERCIAL C u m Pm fddd d md vés d Pms qu v dqu ms L. Ivs Pm C Cmd Bs NO GANADORES. d 205 $ 0,000,000 Eszd y Uvs Ov y Cm - G GENERAL y FORTALECIMIENTO

Más detalles

INTEGRALES INDEFINIDAS

INTEGRALES INDEFINIDAS INTEGRALES INDEFINIDAS Pág.: ÍNDICE:.- FUNCIÓN PRIMITIVA..- INTEGRAL INDEFINIDA..- INTEGRALES INMEDIATAS...- INTEGRACIÓN INMEDIATA DE ALGUNAS FUNCIONES. 4.- PROPIEDADES DE LA INTEGRAL INDEFINIDA. 5.- MÉTODOS

Más detalles

DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTACION INTERIOR Y LAS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS NO MÉTRICAS

DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTACION INTERIOR Y LAS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS NO MÉTRICAS DETERMINCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTCION INTERIOR LS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LS CÁMRS FOTOGRÁFICS NO MÉTRICS B D. Díz Ríuz, Gl Ház S S Hé Gzáls Gí Jsé Mul Cvz P GEOCUB IC,, Pl. C.P. 00, CH, Cu,

Más detalles

DESPIDO JUSTIFICADO Y ACTAS LABORALES

DESPIDO JUSTIFICADO Y ACTAS LABORALES DESPIDO JUSTIFICADO Y ACTAS LABORALES Lic. Jorge Del Rivero Medina En esta obra se analizan las causas por las que termina una relación laboral así como las de despido justificado y los procedimientos

Más detalles

FUNDACIÓN ASMI SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMA"EDUCAR PARA INTEGRAR" BA-BE-BI-BO-BU

FUNDACIÓN ASMI SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMAEDUCAR PARA INTEGRAR BA-BE-BI-BO-BU SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMA"EDUCAR PARA INTEGRAR" BA-BE-BI-BO-BU ba be bi bo SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMA"EDUCAR PARA INTEGRAR" BA-BE-BI-BO-BU bu CA-QUE-QUI-CO-CU ca

Más detalles

Buda predicó el S ut ra de la P ro f un da Bo n dad de lo s padres y la D if icult ad en R et rib uirla T r a d u cci ó n a l es p a ñ o l d e l a v er s i ó n ch i n a d e K u m a r a j i v a Plegaria

Más detalles

Masa y composición isotópica de los elementos

Masa y composición isotópica de los elementos Masa y composición isotópica de los elementos www.vaxasoftware.com Z Sím A isótopo Abndancia natral Vida Prodcto 1 H 1 1,00782503207(10) 99,9885(70) 1,00794(7) estable D 2 2,0141017780(4) 0,0115(70) estable

Más detalles

Prueba: Volkswagen Passat

Prueba: Volkswagen Passat Pub: Vkwg P N Vió Oig Pi Vi máxim A. 0 100 km/h Cum pmi 3.2 V6 4Mi Ami $ 159.040.210,0 km/h im. 74 9,7 /100 km m i v qu V m ái ii um i. mi. f 6 DSG f qu i, j gm, y g 3,2 g p w m k V m ió i á z i m gm C

Más detalles

SUBSECRETARIA DEL EGRESOS HACIENDA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RELACION ESCALAFONARIA Y/O CADENA DE MANDO

SUBSECRETARIA DEL EGRESOS HACIENDA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RELACION ESCALAFONARIA Y/O CADENA DE MANDO H UBT L G H U V VL UL VLUÓ L UT FH L LBÓ M Ñ o. G G M L UT VL VULG LZ L TM ULTUL TLGÜ L LF Y/ M TUTU LF: G VL M VULG. L.. TLGÜ M: JFTU TMT VULG. L.. TLGÜ VULG. L.. BLGÜ VULG L TM ULTUL LB VLU. GT L TLG

Más detalles

State of California Health and Human Services Agency Department of Health Care Services

State of California Health and Human Services Agency Department of Health Care Services S f Clf Hlh Hm S Agy Dpm f Hlh C S TOBY DOUGLAS DIRECTOR EDMUND G. BROWN JR. GOVERNOR Ob 24, 2014 TO: ALL COUNTY WELFARE DIRECTORS 14-39 ALL COUNTY ADMINISTRATIVE OFFICERS ALL COUNTY MEDI-CAL PROGRAM SPECIALISTSLIAISONS

Más detalles

TAREAS ABIERTAS. Tarea propuesta por: Mª Dolores Vicente Zanón. Centro educativo: Colegio San Pedro Pascual

TAREAS ABIERTAS. Tarea propuesta por: Mª Dolores Vicente Zanón. Centro educativo: Colegio San Pedro Pascual TAREAS ABIERTAS Te ppe p: Mª De Vene Znón Cen ev: Ceg Sn Pe P Nve ev beve epón e gp eeg: 1º ESO, n gp e 33 mn. Av ppe e í qe empezm e em e Dvb. En e ne hn e nep e mínm mún múp máxm mún v, pe ee ñ ún n

Más detalles

Navidad en familia SÍMBOLOS Y NO VE NA DE NA VI DAD

Navidad en familia SÍMBOLOS Y NO VE NA DE NA VI DAD Navidad en familia SÍMBOLOS Y NO VE NA DE NA VI DAD Na vi dad Hoy bri lla rá una luz pa ra no so tros, por que nos ha na ci do el Se ñor (Lc 2, 14) Na vi dad es tiem po de fies ta y ale gría. Es tiem po

Más detalles

Lee y señala las palabras que te indican. mesa pelo oso polo. mapa lola papá mamá. palo lupa sopa pupa. pala pepe pipa muela.

Lee y señala las palabras que te indican. mesa pelo oso polo. mapa lola papá mamá. palo lupa sopa pupa. pala pepe pipa muela. Lee y señala las palabras que te indican mesa pelo oso polo mapa lola papá mamá palo lupa sopa pupa pala pepe pipa muela pie lee osa lupa Lee y señala las sílabas que te indican p m l s pa me si lo pu

Más detalles

! "#$ #% AC: CN=AC DNIE 003,OU=DNIE,O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA,C=ES. Firmado por: GARCIA TELLO, JESUS (FIRMA)

! #$ #% AC: CN=AC DNIE 003,OU=DNIE,O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA,C=ES. Firmado por: GARCIA TELLO, JESUS (FIRMA) #$ #% &'() )*+,-**. / *( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0 *(*( 1 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Más detalles

Bibliotecas Escolares y de Aula

Bibliotecas Escolares y de Aula S E S g á 4C B 4 E g ág Cá B 4C B - R á B 4 - - R C R 4 TODOS C EN ECTORES B y - RSOMOS 4 ESCUE Y ESCRITORES B - R - R y y y S E S E g y g á y S E S E g á 4C B S E - g á 4C B g B S E C á á 4 - R g C B

Más detalles

b n œ œ œ œ n œ. œ œ œ œ œ œ & b C œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ &b C œ b œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ œ œ n œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ G b 7( # 11) A b dim 7 rubato

b n œ œ œ œ n œ. œ œ œ œ œ œ & b C œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ &b C œ b œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ œ œ n œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ G b 7( # 11) A b dim 7 rubato Livrão cdero 02 3/27/02 2:41 PM Desfido Pge 42 Off key Atoio Crlos oim Neto Medoç vers. Gee Lees rr. Atoio Crlos oim Moderto F m 7 ruto C A dim 7 C 74 ( 9) C 7 A dim 7 F m 7/A Qu do_eu vou Whe try C c

Más detalles

LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DE INVERSIS ESCENARIO ECONÓMICO GLOBAL

LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DE INVERSIS ESCENARIO ECONÓMICO GLOBAL ARTERA MODELO DEFENSVA DE NVERSS BANO Oub 2004 LA ESTRATEGA DE NVERSÓN DE NVERSS Hk Lumol, Es Jf NVERSS BANO A ouó ls psmos los lmos sls l s vsó p los pómos 3-6 mss. Ofmos u vloó l sfoo oómo Esos Uos y

Más detalles

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España*

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España* H Pú Eñ / Rw P E, 203-(4/2012): 23-56 2012, I E F L I S: Mó Eñ* LOURDE JEREz ARROO U Ex FIDEL PICO áchez REDE-U V R: A, 2012 A: J, 2012 R E ú é í I, ACE y CIT, h ó. E j q í Eñ ó, é ó AI. L z y, y ó ó x

Más detalles

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL AÑO 2011

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL AÑO 2011 UU GÁ FUL Ñ 2011 MV J GGM UUL L GB MUL L H M M Y L GB sesoria Jurídica LL Fiscalización de bra ública JUV elaciones úblicas samblea antonal omité ívico de esarrollo antonal Mesas de oncertación, onsejos

Más detalles

PRODUCTO ESCALAR. r r r

PRODUCTO ESCALAR. r r r PRODUCTO ESCALAR Defnón de pdt esl de vetes. Se denmn pdt esl de ds vetes ( ) y ( ) p l núme: s y l epesentms En el pdt esl se mltpln ds vetes pe el esltd es n núme (esl). S ls vetes peteneen l esp vetl

Más detalles

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu AL, EL, IL, OL, UL AL EL IL OL UL NOMBRE:... CURSO:...

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu AL, EL, IL, OL, UL AL EL IL OL UL NOMBRE:... CURSO:... AL EL IL OL UL NOMBRE:... CURSO:... RODEA EL SONIDO QUE TENGA EL DIBUJO: AL EN LA AR LI IS AN IL OS OR AL OL EL EN US ES AN AL AR OL OS IN UL OL OL LU AN UL LI UN UL ER RODEA EL SONIDO QUE TENGA EL DIBUJO:

Más detalles

Diego Andrés Carvajal, Calle 37 F Sur No 72 J 70 Piso 2 Barrio Carvajal

Diego Andrés Carvajal, Calle 37 F Sur No 72 J 70 Piso 2 Barrio Carvajal NFORMCÓN PERSON Nmb Dó Dg dé C, C 37 F Su N 72 J 70 P 2 B C Té Mó 3152253536 (57) 1 4759067 C ó Dkdh@gmm Ndd Fh d m Cmb [ 19, g,1984] EXPERENC BOR Fh (g 2009 udd) Nmb y dó d mpd Fd P C 16ª N 86ª 78 Tp

Más detalles

PRESCINDIBLE CARA, INSEGURA SIN FUTURO. l en acción

PRESCINDIBLE CARA, INSEGURA SIN FUTURO. l en acción ENERG Í N U C CR, L E INSEGU R: L R Y PR ESCIND IBLE R C, í v y í L bf f INSEGUR á, í h, y b í hb z z SIN FUTURO PRESCINDIBLE L í, á, R y ñ í yí í y f y á D N E N E V N E I C N E R HE ó í L L f h, v T

Más detalles

A C T I N O M IC O S I S Ó r g a n o : M u c o s a b u c a l T é c n i ca : H / E M i c r o s c o p í a: L o s c o r t e s h i s t o l ó g i c oms u e

A C T I N O M IC O S I S Ó r g a n o : M u c o s a b u c a l T é c n i ca : H / E M i c r o s c o p í a: L o s c o r t e s h i s t o l ó g i c oms u e T R A B A J O P R Á C T I C O N º 4 I N F L A M A C I Ó N E S P E C Í F I C A. P A T O L O G Í A R E G I O N A L P r e -r e q u i s i t o s : H i s t o l o g ída e l t e j i d oc o n e c t i v o( c é l

Más detalles

Ministerio de Gobierno y Funciones Ministerio de. Ministerio de Gobierno

Ministerio de Gobierno y Funciones Ministerio de. Ministerio de Gobierno M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb Mu M Ogzó Gb M Gb y Fu M Gb M Gb M Gb 01/01/2012 M Dó G Pfó Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb Mu Ogzó y Fu ESTADO PLURINACIONAL

Más detalles

No encarceles a mi compañero

No encarceles a mi compañero 2 PODER POPULAR v 2016 N m mñ L ó ERE y é má fv Có hug y mvz Rqu Míz* E 2012 u ub Rfm Lb, PP y CU, qu m mv y j gó y bj, v (PP: ERE) óm, m vz, S úb (CU: PEC). Tmbé ñ qu, xu f mu, S v óm, b, S úb b bu y

Más detalles

ARCHIVO. inumen ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE

ARCHIVO. inumen ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE www..s s gs (B1) é spñ p xjs b y p:... Gp / cs:... Fch:... bsvcs pfs: b ccs p: x sc B1, www..s www..s www..s s gs (B1) 1. psó v b ccs p: x sc www..s 1.1. scch y s ág. c hc, f s pbs. scch y scíbs. [1],

Más detalles

IES Mediterráneo de Málaga Reserva1.- 2012 Juan Carlos Alonso Gianonatti. Propuesta A

IES Mediterráneo de Málaga Reserva1.- 2012 Juan Carlos Alonso Gianonatti. Propuesta A ES Medieáeo Málg Reev.- Ju lo loo Gioi Popue.- ) Eui el eoe vlo edio Lgge d u iepeió geoéi ( puo) ) lul u puo l ievlo [ ] e que l e gee l gái l uió e plel l ued (o egeo) que ue lo puo () e ( puo) ) Teoe

Más detalles

Profesionales >10 S.B.C. Profesionales < 10 S.B.C. Código CAP Prática L A N B Á S I $ 311,08 $ 342,19

Profesionales >10 S.B.C. Profesionales < 10 S.B.C. Código CAP Prática L A N B Á S I $ 311,08 $ 342,19 Aceles: 01/11/2015 Cóg CA ác fesles < 10 S.B.C. fesles >10 S.B.C. C 10100 Csul e elevme bucl. $ 141,02 $ 155,12 s 10200 u Csul e ugec $ 136,87 $ 150,57 l 10400 s Csul pevev e cl $ 103,70 $ 114,06 20100

Más detalles

Curso de Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II

Curso de Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II uo á u uo o II EERE - of. Joé Fo oo Fo E _fo@o.o ov 55-68 Of 9577 E. of. uo uo Quo. E.uo@.u. IROUIÓ E uo á óo-áo fvo vá ofu o ofo uo o u u oó % o oo o uo. OIEREIOE E uo o u o oo v, bo fou ouo. L bbofí

Más detalles

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA G-C048-F23 GL LGÍ CU HUM talento humano requerido para cada uno de los servicios ofertados capacidad instalada, relación entre oferta y demanda, la oportunidad en la prestación y el riesgo en la atención.

Más detalles

CH1 Mi Plan 150 CH2 Mi Plan 250 CH3 Mi Plan 350 CH4 Mi Plan 500 CH6 Mi Plan 800 CH9 Mi Plan Plus 165 CI1 Mi Plan Plus 385 CI5 Mi Plan Plus 1100 CI6

CH1 Mi Plan 150 CH2 Mi Plan 250 CH3 Mi Plan 350 CH4 Mi Plan 500 CH6 Mi Plan 800 CH9 Mi Plan Plus 165 CI1 Mi Plan Plus 385 CI5 Mi Plan Plus 1100 CI6 ID_PLAN PLAN CH1 Mi Plan 150 CH2 Mi Plan 250 CH3 Mi Plan 350 CH4 Mi Plan 500 CH6 Mi Plan 800 CH9 Mi Plan Plus 165 CI1 Mi Plan Plus 385 CI5 Mi Plan Plus 1100 CI6 Mi Plan Plus 1430 CI9 Pool Optimo 167 CJ0

Más detalles

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s.

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s. ACTO DE SALUD EN VILADECA N S, 4 DE MARZO DE 2010. B u e n a s tar d e s : E s t a m o s aq u í p a r a h a b l a r de sal u d y d e at e n c i ó n sa n i t a r i a pú b l i c a en el B a i x Ll o b r

Más detalles

dades Habili INFORMATICA Uso avan InDesing. IDIOMAS de diseño uncan.

dades Habili INFORMATICA Uso avan InDesing. IDIOMAS de diseño uncan. 2016 C Cuuu4 Lg f6 Rgh8 P b10 Dgó: Iv12 Mu 14 Equ u16 Afh v18 Fff20 Bbgf22 LOGOS 2 Hb INFORMATICA z U v y M, w W v ff g ñ g b, f h, u, Ph j IDg f á g ñ D ó ; 5 f P -113 1987 809 IDIOMAS Ig v I ñ v ó u

Más detalles

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1852 Panamá 15 de Febrero de 2000.

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1852 Panamá 15 de Febrero de 2000. ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Ró Nº: JD-1852 Pá 15 Fb 2000. POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA A CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., COMO OPERADORA EXCLUSIVA DE LA RED PUBLICA, QUE SUSPENDA DE MANERA

Más detalles

d e l a L e y 1 8. 3 8 4.

d e l a L e y 1 8. 3 8 4. D I A G N Ó S T I C O D E L A S I T U A C I Ó N E N E L S I S T E M A T E A T R A L E n e l c a m i n o d e p r o f u n d i z al r a c o n s o l i d a c i ó n d e l s e c t o r t e a t rsae l, r e s u

Más detalles

S E N T E N C I A A N T E C E D E N T E S D E H E C H O

S E N T E N C I A A N T E C E D E N T E S D E H E C H O S E N T E N C I A mi l d oc e. E n la c i u da d d e S a nt a n d er, a v ei n t i nu ev e d e n o v i e mb r e d e d o s E n n o mb r e d e S u M a j es t a d el R ey; el I l mo. S r. D o n J os é Ar

Más detalles

Pepe en Inglaterra - La llegada y el autor Gordon Reece. También puedes consultar nuestra página web www.librosde.com

Pepe en Inglaterra - La llegada y el autor Gordon Reece. También puedes consultar nuestra página web www.librosde.com GÉNRO: AVNTURA Y HUMOR Áe: ngé, engu, CONOCIMINTO D MDIO, eduón í. TMAS/oe: onomeno de o uu, mduón. de.om o b encen o du oyb b o YAho T mb enp u e InoduÓn Fndd de bo: - u úd en un onexo de bngümo. - Inoduón

Más detalles

A) Se considera el problema de contorno bidimensional constituido por la ecuación diferencial

A) Se considera el problema de contorno bidimensional constituido por la ecuación diferencial Elemetos tos bdmesoles. U vsó pelm A Se cosde el poblem de cotoo bdmesol costtdo po l eccó deecl (, e el domo, smplemete coeo ls codcoes de cotoo: (, coocd e α coocd e Recédese qe qe, s se deom l ccdte

Más detalles

BLOQUE III: INDICADORES Y RESULTADOS CERTIFICACIÓN N ISO Y OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO ERCA. Dr. Juan Manuel Buades Fuster

BLOQUE III: INDICADORES Y RESULTADOS CERTIFICACIÓN N ISO Y OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO ERCA. Dr. Juan Manuel Buades Fuster BLOQUE III: INDICADORES Y RESULTADOS CERTIFICACIÓN N ISO Y OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO ERCA Dr. Juan Manuel Buades Fuster Servicio de Nefrología del Hospital Son Llàtzer Palma de Mallorca Acudir a una consulta

Más detalles

Guía promocional de tarifas

Guía promocional de tarifas Guía promocional de tarifas P a q u e te s E s p e c ia les P a q u e te D e s c r ip c ión T a r if a p o r p a q u e t e 1 Ocu la r E x p r e s s A p e r tu r a d e l c o n ten e d o r p o r I P M s

Más detalles

glosario de BBVA GLOSARIO -Bolsa-

glosario de BBVA GLOSARIO -Bolsa- BBVA GLOSARIO -B- A : Aó: C ó 100 í. V í ó. E. A A : E ó í. S ó í á ó ó. Aó : Aó, ú ó, ó. Aó : S ó. Aó : Aó. S : ) ) ó. Aó : Aó ó. Aó : Tí ó B, ó. Aó : Té,,,, ó. S ó, ó. Aó : (G ):E. C,. E é é ; á. Aó

Más detalles

! "# #$ % &$'# $ ( #) * +,,,,,,,,

! # #$ % &$'# $ ( #) * +,,,,,,,, !!" ! " $ % &$' $ ( ) * +,,,,,,,, ! "!!$ $ %&'()% - " ) %*+, $ - $ ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-. % ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, / 0'! 1$+$,,,,,,, 20"*)3.!),,,,,,,,,4 20"+$)%

Más detalles

Colegio Técnico Naciones Unidas. Modelo piloto de articulación de la Educación de Técnico de Nivel Medio y Superior con empresas del área Acuícola.

Colegio Técnico Naciones Unidas. Modelo piloto de articulación de la Educación de Técnico de Nivel Medio y Superior con empresas del área Acuícola. Colgo Téo Nos Uds Modlo ploo d uló d l Eduó d Téo d Nvl Mdo y Supo o mpss dl á Auíol. CARRERA: TECNCO DE NVEL MEDO Y SUPEROR EN ACUCULTURA Es poyo, omo objvo fom psol éo y omp, qu obuy l poduvdd d ls mpss

Más detalles

PUNTOS DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) ESTADO ARAGUA

PUNTOS DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) ESTADO ARAGUA US D XD D GS UL HCUL (G) SD GU MUC MB DL SBLCM DCCÓ GD L Ó C US CMUL MCY- L G, Z DUSL ÑL. F. DM DL Ó. SUC HZ CGU C C CGU-LL D CU 109-14-01 ZM SS D L LL C CL LL D CU-S JU D LS MS ZM S D L U C CL LL D CU-S

Más detalles

Algunas series e integrales con funciones trigonométricas

Algunas series e integrales con funciones trigonométricas Revst Tecocetífc URU Uvesdd Rfel Udet Fcultd de Igeeí Nº Julo - Dcembe ISSN: 44-775X / Depósto legl pp ZU86 Algus sees e tegles co fucoes tgoométcs Alfedo Vlllobos y Gley Gcí Uvesdd del Zul. Fcultd de

Más detalles

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto!

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto! Bq Iw Mm i ñ 2000, Pi Bi Ci igó á 129.000 imi biógi y m Mm i Bq Iw. L gm mñ mm á hábi g vi y im. m áb fi q mb bq. bi ió imi, q v i y. vi i ig á gi; ii mi ih k, y miég hi. bg imó f mñ Mm i Bq Iw. í á úim

Más detalles

90.7 porcentuales a la registrada en y Vivienda Actualmente, 92.5% de los hombres de la entidad son alfabetas, dato que e ri

90.7 porcentuales a la registrada en y Vivienda Actualmente, 92.5% de los hombres de la entidad son alfabetas, dato que e ri Alfbism *5 E l, l 90.7% (902 mil 491 P d l bli d 15 y ms s d dd lfb, ss) d l bli d 15 y ms y s d dd d l idd s lfb; if sui 2.7 us 87.4 90.5 90.7 uls l gisd. P, ls is d lfbs dl is, m l, s ligm ifis ls sdis

Más detalles

1 Año 2003 2. 2004 Año 2005 4 Año 2006 5. Año 2007 No. CASOS 3864 5941 6971 7347 7401 10983

1 Año 2003 2. 2004 Año 2005 4 Año 2006 5. Año 2007 No. CASOS 3864 5941 6971 7347 7401 10983 PERFIL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN CALI Mar t a Le t i c i a Es p i n o s a G. Ob s e r v at o r i o de Vi o l e n c i a f am i l i ar En C olom b i a, el f enó m eno d e la v i olenci a ha si d o a b

Más detalles

TEMAS DE MATEMÁTICAS (Oposiciones de Secundaria)

TEMAS DE MATEMÁTICAS (Oposiciones de Secundaria) TEMS DE MTEMÁTICS (Opsiies e Sei) TEM 5 RELCIONES MÉTRICS: PERPENDICULRIDD DISTNCIS ÁNGULOS ÁRES VOLÚMENES ETC.... Itió... Pt Esl... Nm e Vet... Ágls..4. Otgli..5. Ptiliió el Pt Esl V..6. Pt Vetil e s

Más detalles

Ín d i c e. In m u e b l e. Of e rta d e c o m p r a. Fo r m u l a r i o d o s... 5

Ín d i c e. In m u e b l e. Of e rta d e c o m p r a. Fo r m u l a r i o d o s... 5 Ín d i c e Contrato de Compraventa Bienes Inmuebles In m u e b l e. Ofe rta d e co m p r a. Fo r m u l a r i o u n o... 3 In m u e b l e. Of e rta d e c o m p r a. Fo r m u l a r i o d o s... 5 In m u

Más detalles

P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015. C o n g e s t i n, s e g u r i d a d y t r a b a j o

P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015. C o n g e s t i n, s e g u r i d a d y t r a b a j o P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015 C o n g e s t i n, s e g u r id a d y t r a b a jo 1 W I L M A N H A R R Y M A R ح N C A S T A ر O H O J A D E V I D A N a c ي e l 1 7 de S e p t ie m b r

Más detalles

PROGRAMACIÓN CURSO DEPARTAMENTO DE INGLÉS

PROGRAMACIÓN CURSO DEPARTAMENTO DE INGLÉS PROGRAMACIÓN CURSO 2014-2015 DEPARTAMENTO DE INGLÉS INDICE 1.- INTRODUCCIÓN 2.- DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO 2.1-Cpsó p 2.2-Nº gps js p 2.3- Rs p 3-METODOLOGÍA 3.1-Esgs Mógs. 3.2-Ms 4.- LA EVALUACIÓN 4.1-

Más detalles

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos ) 9; # 2 G9 #2 B;2 # 2 #2?8:2 - A =B# 2## # #B22 A82 2>H#22 >;9

Más detalles

b f ó. Hübb.P.B. H - ;, f, H.P.B. g Tóf. M Obj P f gú Hübb b L - b; b g b, fz H.P.B. g ó Hübb bg, - xé x ó bé f; í gú, B Vw H.P.B. é ñz H ó L fó. k w.

b f ó. Hübb.P.B. H - ;, f, H.P.B. g Tóf. M Obj P f gú Hübb b L - b; b g b, fz H.P.B. g ó Hübb bg, - xé x ó bé f; í gú, B Vw H.P.B. é ñz H ó L fó. k w. Tfí T L [ Bk P. H. í ] f P H.P.B. í f 'I) P (L D F fé bó T, R L ó 1889). (M ó gé T Ob J : f, F 1889. H.P.B. á bg: x; ó x H.P.B. í,., b j b x g Tfí gú fó b í z g, g f g í, óf í H.P.B. ó P g. g b bó,, b

Más detalles

PARAKLISIS CANON DE SÚPLICAS A LA VIRGEN MADRE DE DIOS. Dios, el se- ñor, se nos ha ma- ni- fes- ta- do ben- di- to

PARAKLISIS CANON DE SÚPLICAS A LA VIRGEN MADRE DE DIOS. Dios, el se- ñor, se nos ha ma- ni- fes- ta- do ben- di- to PARAKLISIS CANON DE SÚPLICAS A LA VIRGEN MADRE DE DIOS Dios, el se- ñor, se nos ha ma- ni- fes- ta- do ben- di- to el que vie- ne en el nom- bre del se- ñor A la Pu- rí- si- ma a- cu- da- mos con á- ni-

Más detalles

CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA

CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA 1.0079 1 H HIDROGENO 6.941 3 Li LITIO 22.989 11 Na SODIO 30.098 19 K POTASIO CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA ORDENAMIENTO ACTUAL GRUPOS Y PERIODOS PROPIEDADES PERIODICAS TAMAÑO POTENCIAL DE IONIZACION AFINIDAD

Más detalles

!"#$%%&'"$&!$" ( )%& $"% %& $% %&& $*+!$%&

!#$%%&'$&!$ ( )%& $% %& $% %&& $*+!$%& !"#$%%&'"$&!$" ( )%& $"% %& $% %&& $*+!$%&,& $"%%&! &-.!"%%& / 012 1 "%%(& $34! $%&.556 !"#$%%&'"$&!$" ( )%& $"% %& $% %&& $*+!$%&,& $"%%&! &-.!"%%& / 7$"&# $## $#&9%#%&: $;&!!+& :% "%%(&

Más detalles

Criterios de eficiencia en el diseño de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA)

Criterios de eficiencia en el diseño de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) C f ñ E V zj (EV) Ej Tmá: Sm, M y E Sb Lí Tmá: Igó E y M Ry-Lóz, Ov. C: y@vg..mx Uv V E Gj (UVEG) Ház-M, Mí C. C: h@..mx Uv V Uv Cy (UDEC) RESUMEN. E vgó g, q mzó f y m q b v ó v, m fz b mó Vzó Eó D y

Más detalles

JUGAR, APRENDER Y ENSEÑAR

JUGAR, APRENDER Y ENSEÑAR JUGAR, APRENDER Y ENSEÑAR NOEMI AIZENCANG JUGAR, APRENDER Y ENSEÑAR Relaciones que potencian los aprendizajes escolares MANANTIAL Buenos Aires Diseño de tapa: Eduardo Ruiz Aizencang, Noemí. Jugar, aprender

Más detalles

POR LOS CAMINOS DE LA FE Serie de programas para crecer en la fe. TEMA: Principales aspectos de la doctrina de los fariseos.

POR LOS CAMINOS DE LA FE Serie de programas para crecer en la fe. TEMA: Principales aspectos de la doctrina de los fariseos. POR LOS CAMINOS DE LA FE FICHA 11-61 1.- PRE SEN TA CIÓN DEL TE MA Los fa ri seos eran un gru po muy ape ga do a la Ley ju día. Eran gen tes de la cla se me dia, ar te sa nos o co mer cian tes, o gen te

Más detalles

C íu 5 Mó, ág Mó b Cu 2 - Ivó M 3 - Mó b A C Rg (O) 4 - Pg Rg S T 5 - Cu M Buh 6 - U M ó H P Bvk T Aqu C Pv 7 - U P ñ M ó xó Pufó Czó P b F, ág

C íu 5 Mó, ág Mó b Cu 2 - Ivó M 3 - Mó b A C Rg (O) 4 - Pg Rg S T 5 - Cu M Buh 6 - U M ó H P Bvk T Aqu C Pv 7 - U P ñ M ó xó Pufó Czó P b F, ág DITACIÓN M Y U PRÁCTICA S S SUTADO R C M C IBIOTCA UPASIKA B wwuk w C M C Ru Pá ó: M 2 NDIC Í 1 íu C Objv, Mó 3 ág A Cu Hb T Mó? Qué íu bjv O U S T M Vzó Mó A C M 2 íu C A, A 9 ág Có M: Igó M: M M: zó:

Más detalles

LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE ENSAMBLADOR x86-16bits

LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE ENSAMBLADOR x86-16bits LBORTORIO DE PROGRMCIÓN EN LENGUJE ENSMBLDOR x86-6ts Covesó o-scii Ojetvo El ojetvo de est páctc es l pogcó del códgo eceso p covet u úeo eteo o lcedo e eo l cde SCII coespodete su codfccó e u vedd de

Más detalles

Mapa de los ríos de España

Mapa de los ríos de España p l í pñ í l l l v g í l bg í g í c g b g í ló g p í l í b ch í í í H H ñ j í í Í J j l í é í ó í gó í í í l m ü g í l í J í Jm g í ll g í g y l V í Ág Á b m Í m í É H í j í ló Í í í g í b í Ó g í í í

Más detalles

PROGRAMA ANALÍTICO. Fecha de aprobación: Departamento de Ciencias Básicas OBLIGATORIA OPTATIVA. TRIMESTRE Observaciones

PROGRAMA ANALÍTICO. Fecha de aprobación: Departamento de Ciencias Básicas OBLIGATORIA OPTATIVA. TRIMESTRE Observaciones Fh d pobó: Dpmo d Cs Báss PROGRAMA ANALÍTICO Nv LICENCIATURA Udd d sñz-pdzj Cv 111228 CÁLCULO DIFERENCIAL 3.0 Hos oí 3.0 Hos pá Só 111227 Cédos 9 L u I g í... A m b C I v E C o m p u ó E é E ó F í s I

Más detalles

CENTRO DE DOCUMENTACIÚN DE LA MÚSICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. GIMÉNEZ BELLIDO, Gerónimo. "Los voluntarios" n 3 Paso-doble

CENTRO DE DOCUMENTACIÚN DE LA MÚSICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. GIMÉNEZ BELLIDO, Gerónimo. Los voluntarios n 3 Paso-doble CENTRO DE DOCUMENTACIÚN DE LA MÚSICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA Fundación Juan Mach AUTOR: GIMÉNEZ BELLIDO Geónimo TITULO: Los voluntaios n 3 Pasodoble FECHA: M 5 e Biblioteca Fundación Juan Mach (Madid) Biblioteca

Más detalles