La valoración médico legal de las lesiones. Aportación de la biomecánica

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "La valoración médico legal de las lesiones. Aportación de la biomecánica"

Transcripción

1

2 41 L vló mé legl e ls leses. Apó e l bmeá Sg Delg Bue D e me. Mé fese e exee. Espels e Me Legl. Bsys I+D+ 1. Iuó E el ámb e l vló mé legl e ls leses se pue u suó e fusó ee ls pes mpls, uys fes pples, ems e expl e es uó. Segú el Ifme e l Fslí Geel el Es el ñ 2009 el peje e els que se h lf p pemes bevs (e l vló el ñ pl es mpe), lz u 11% (segu Vl), el 13% (v e eg fís), y 16% vle més y gée, u esul el 40% e ls els ms p pemes bevs. L sum e ls s p pemes, eve l mp e u eu vló el ñ pl (fís y psíqu), y l eleve que esul p s us fmes mé legles be fumes e exples lís y puebs g. Ess pejes ví, hs u 75% u se e lges p els ugees 54% (segu Vl), el 18% (v

3 42 e eg fís), y 3% vle més y gée. E s ells, u eu vló el ñ pu, e m bjev, ufble, epuble sí m gus, es mpesble p pe espues ágl ls pesees pess jules e el m el Es Espñl. Es l vló el ñ e s sus ámbs e pló, hems efee els y sues que se pue hbulmee e eses s e l v (bj, áf y uló, pes emples), y muh más espeífs pe lmeblemee mbé hbules (vle e gée, geses, leses ). Tmbé es mpe l suó exsee ulmee e ls ees e segu, eess e mej l vló el esg e el ámb e l me el segu, m l lusó e sumes e vló e ls emes més e ls feees pes segus y, u más, e el segume e less e áf, mp e el ul, mpe es l evluó e ls leses m el segume e pees ue l ehbló y, flmee el esbleme e ls seuels. U e vló seá mbé u sume mpesble e el álul ul e ls ees e segus. U su mpe pues e mfes e ls mems esus (www.e.es), seá pe mmz el fue que se pue e Espñ y que ese el 2004 l 2008 e 20 mues Espñls se supeó el 5% e eme el fue y e 11 supus u eme el más el 10%, bj e gu e ells. U vló bjev e ls leses, pemá u smuó e ls us e smuló/smuló e ls leses. E sum, el g e l vló seá el ú sume mé e el eses el fue. Vs l suó e fue que sufe ls mpñís, ebems esb mbé l suó e quej e ls vms e ees lmee epus e l Mem e l Fslí Geel el Es (2009), e se eseñ ejempls emsvs e ess sues e esfmó y/ e quej. Así, L Fslí e Almeí ppe e ss e gve esmp mu p es ls víms ls fues que el Mse Fsl ee sgs. L Fslí e Leó esl que, e ls uss plgs e el emp, suele sg ls mpñís ep es muy fees l Bem p l fl l e sesme. L Fslí e Bjz h elz u segume y l e ls eus e ls pejus u vez bs ls es, sáse que ls es ssfehs suele se muy fees. L Fslí e Albee h e u mesm e ó ee el Fsl Deleg e Segu Vl y e Víms el f e fme pevses e ls fs e Ayu ls víms e els. L Fslí e Mu e l msm líe y es eg e l Seó el Deleg p l peó e víms h elb u ume e eles e l Fslí ls s Ofs e. Que peee m jms l mfó el Bem que h que esfs e el ámb eupe e ls ígs eps més y vlvs ulzs que lug emzes e pu sufee p ls ss e flleme y ges les, meules y eebles Mem 2008 FGE (pe e pág. 149 e pág. 715). P pe, l Fsl e Segu Vl y l epesee e l Asó e Víms Sp-Aees lleg l lusó e que l íz el pblem e ls víms que ep ues pejules e su fl e fmó, uee sg s me e us. P ell, h elb u guí e áe juí. E ell se ege bevemee ls eehs que les sse y ls ees e ls Ases e Víms y e l pp Fslí, f e que eb u fmó eu. L guí, e emeble leu, se v sbu e ls Juzgs y se les v fl e el mme el feme e es y e eme e l Cí Mé-Fese. Tl sume seá e g ul p s, luye ls més feses que vl s y u e ls less e ues pís u l sufe e mes. G ful mpsbl e l slu e puebs mplemes, ee jusse u ú bem, bs e u ssemá íg que lv l máxm e que el peje es e expl p pe mpee el g psble, ls leses y seuels que el les h suf y su epeusó e l v (ves s, bj,,...e). P úlm, e ese ex vee pee e el pís vs el p elme h, el les sempe ee eeh u emzó, sl bms s use Revs e Respsbl Cvl y Segu

4 43 b e., que fvlz u em y e p s mplej y, m hems expl, suje fusó/esfmó/quej/fue. Ese íul vs e l vló mé legl e ls leses, slmee puee vese pl el ú sume mé psble e l luh el fue: el g e l vló, m eems expl e el sguee epígfe. 2. L Vló mé legl e ls leses. H u Pl Ieg L vló mé legl (e ele VML), ebe segu u pl e uó mím que ebe esu e s ls ss que se psble, spes mpes m l pxmó bgáf el suje (es e, el egs e eeees pesles y fmles mpes más e e el esbleme el es e), l vló y expló me (fís y psíqu), e ls exples mplemes (lógs, bmeás, lís y pslógs), up u lug esel e el bjev e vló e less e geel y e áf e pul, p e es fm em us sees que se suse e us luses mé legles ls y guss, e fumese u Tbul. Sgue Cb (2010), p ss e leses ús pems ulz l Abeve Ijuy Sle (AIS) Esl Abev e Leses,(ve l pág web e l Ass f e Aveme f Aumve Mee (AAAM) e hp://www.sh.g), se ez pque es u ssem p esb l gve e ls leses, que ulz l e e l gve e u lesó m u mplej ep que sum el esg vl, s fes e gve, esá segu su l y pues l í p el Iel Ijuy Slg Cme (IISC) y su e vul l Og Ijuy Sles e l AAST y el Fue Clssf Sysem e l OTA. Sus vles e ls llms óg pspu l gve e l lesó p e ls ses egís sguees: Nml s leses vlbles G 1 g me e gve G 2 g me e gve G 3 g mpe e gve G 4 g seve e gve G 5 g í e gve G 6 g ml Cm muhs e ls ss e ls pess less e ees e áf se efee múlples leses, ms l psbl e ulz l Ijuy Sevey Se (ISS) l New Ijuy Sevey Se (NISS), uys esuls ee 0 y 75, pemí u my pesó e l me y que s el esul e l sum e ls us e ls veles e gve e ls es leses más mpes e z óm (ISS), be e ls ss e leses múlples que fe l msm z óm, l sum e ls us e ls es leses más gves e ulque pe el uep uque se e l msm z óm (NISS). E mbs ss su pló supe l pló m ñ bás sml s ls less el e e my vl p seuels uees (que pee e l bl III y fómul e Blhz e el s e ls ñs pemees). N be u que l vló mple s v pem us sees mé legles que ebeá esblee, leses y seuels, eem ls emps e uó y el my me mpeme p ls upes hbules (bj,, hbles y u, e), y eslve l uesó e l usl e el se e Cb (2010). U vló mple s pemá esu ueses muy mpes p ells l es e ls leses ess e el ee, m el Del-V, f esel e l vló mé legl y que ebe se e muy e ue (Aegu y ls., 2007, 2007b y 2011). De es me, vl g ls leses y seuels, esblee ls eles ee el esu bmeá el ee (Del-V,..e), y el ñ el, s pems pxm my pesó l el el ñ, ee e l psble ls mpmes ems l fue que puábms e l uó e ese bj y gs el esl e espues feg (ERNOF), ppues p Rges, que hems ues As, 2005, p e que, más que e smuló, se ebe hbl e que el pee pesee e el mé u esl e espues ez p u ess ves-

5 44 mlu fbl. Sú el ERNOF e u segu vel ee el esl e espues ml ss (sspeh el pfesl s), y l smuló vee. P úlm e el ex juí esul evee que hbá que esblee y bem ls seuels que, ss eems ebeí hese l mes p el bem e áf vgee (peees e l úlm vesó ulmee e esu y que se puee sul e hp://www. sbgss.g/), e eló el ppues e el RD 1971/1999 e peje, y que h só p g e el esbleme y bemó e ls seuels, y, u sl bem e pus esul lmee sufee e el mme ul, m l pp FGE (2008), pí e mfes e fm exul y, e fm espel e less gves. N be u que e me legl us luses ls ebe pyse e us sees sufeemee ls y guss y mbs ss suye l ese el fme pel e me e leses, m se h h emee. Ppems uó u pl eg e l vló mé legl e ls leses, que esume l que vems e. E ese bj, ss s eems e l pó e l evluó vés e l sumeó bmeá, ej p bjs psees el esll mple el Pl Ieg e Vló Mé Legl e ls leses, y que su esu ell esbí mplmee ls bjevs e ese íul. 3. L bmeá e l vló mé legl e ls leses. Bmeá Legl y Fese L bmeá es el ju e mes esples gees p e ulz, el py e s es bmés, ls mes e l meá y ss elgís e, pme, el esu el mpme e ls ssems blógs y e pul el uep hum, y, segu, e eslve ls pblems que le pv ls s- Revs e Respsbl Cvl y Segu

6 45 s es ls que puee vese sme (IBV, 2005). L pó e l meá y sus ssems e me ls es mes e l vló y segume e epss (epe), e less (legl y fese), e bjes (lbl) y/ pees (lí) es el bje e l Bmeá. L Bmeá Legl y Fese, ee su pló e l vló el ñ pl e ls less s geses, ees e áf, vle mes, pes lbles, ñ eebl, guó e l sp..e., ulque vló el ñ e ls Tbules e Jus (Pel, Cvl (RC), Lbl, Ces ), p g y bjev, supe l subjev e muhs síms y f l más psble e l eeó e smules/smules y e el eses el fue, l ul ebe eu e u más pes evluó e emzó e ls efems. Cm esbe Vee y ls., (2011b), l evluó ful sse e l meó e ls eíss áms el vu, luye ls ves, hbles, ues pás, es mbeles y eeses e h vu. Así pues, se puee ef l p ful, m el ju e més que evlú l p el vu p puse y elz ls pps us pesles, p esll ls ves físs eess p ee su slu fís y mel, ee el l eml y mee ls les sles. E el ámb lbl, señl ess msms ues e u publó pse (Vee y ls., 2011): L fuó seí l p que u bj ee p ejeu uómmee ls es y es que mp su v lbl. Pe bjev es p ful se h bus e ls úlms ñs el py e ls puebs bmeás, bss e spls m ls memás l geeí y mee l beó fl e egss uy mplej ví e fuó e ls eeses vules e bj evlu. Ls s bes s epubles y flsebles p ls pees, l que ls he óes l h e m eses e see mé-legl e el ámb lbl. Ls pls bmeás peee vl l ful vés e l expló ell e s y u e ls mvmes, l ul ee u epeusó evee e l vló el ñ pl e ls bules e jus. P ell, s u expló me ell, se eme u pl que ege feees puebs y s pem u fme ell y guee el es el pee. E ese pu e l expló bmeá eg ls puebs esul mpesble. Ls puebs bmeás esá vls m les p el Isu Nl e l Segu Sl y l Asó e Muus e Aees e Tbj y efemees pfesles INSS/AMAT (Cve: 29 DE ENERO DE 2007 y psemee e 2010 ls feees Muus y póg e efes), y pee e ls bems el Isu e Evlues Més e l Csejeí e Slu. Geel y, uque e fm ví ess, se gume e ls feees Tbules e Jus e geel p g l pueb. (Bues ejempls e l mp mee e ls puebs bmeás e ls Tbules e Jus puee vese, ee s, e ls sguees Sees: S. 598/2008 Sl e l Sl el TSJ Asus e 15 e Febe e 2008; Ss e l Sl e l Sl el TSJ e l Cmu e Vle e fehs º 2132/2007 e 7 e Ju; º 772/2009 e 5 e Mz y l S. 1586/2010 e 25 e My). A uó esbems muy bevemee ls feees ssems e vló bmeá e less, expl ls elemes e u e ells y sus ules, suby ese ese mme, que l egó e puebs y l gue e ls esuls es u muy mpe e l seó mé legl el s, pe mbé, p e ls esuls bes e l evluó pems esll u pgm e ehbló vulz, ss p el equp, e vs seses e más e 30 mus u. Psemee pems eevlu l pee p uf l pgesó e el me, l que mbé eí mp e el ámb e l me el bj, e el ámb e l bmeá lí y supí u mpe beef p el pee y p el ssem e jus SISTEMAS DE EVALUACION BIOMECÁNICA Elemgfí e Supefe EMGS Elemes e ssems e egs: L Elemgfí e supefe (Ssem e EMGS, bjev l v e ls gups musules esu mee eles e supefe que se hee

7 46 l pel. Regs l señl elé que se g p l fee e pel ue l esplzó e ls membs musules. Mues el musul, l fgbl y el elume e fbs ue l elzó e ls ejes. UTILIDAD DEL EQUIPO 1. Esu l v musul e eps (plóg vlu). 2. Peme lz l v el músul ue el eje ( y f e mvme, elume, eeó e mgfes ). 3. Cmp l v egs e u gup musul l e l exem lel. 4. Rel l musulu gs-gs, m se el y e (eupees musules, pó el l, mpes fules e ge musul pe ul, mgfes ). 5. Dee l fg musul s múlples ejes es mes Cpu e Mvme 3-D. Fgmeí. Elemes e ssems e egs: Ls equps e pu e mvme (Cemá) e 3 meses (Ssem e Cpu e Mvme, ege el mvme e u múlples ules, sí m sus eíss (vel, eleó, epebl ue l ejeuó el mvme) mee u ssem e áms que p us mes que se l sbe el pee. Ls pámes bmeás bes se pes fmámee y peme em u fme e el que se uf e m bjev l mvl el pee. Exse múlples ssems e pu e mvme. UTILIDAD DEL EQUIPO 1. Esu e mvmes mplejs (mh, epe, é, egmí ). 2. Peme lz l mplu e mvme, eleó y vel e ejeuó. 3. Expes gáfmee el e mvme y vel e ejeuó. L egul. e hs gáfs sugee ess lbó el pee ue l ejeuó e ls ejes. 4. Fl l eló e musulu gs-gs ls vbles e mvme: vel, eleó y esse e ejs bls. 5. Esu l ó e ls mvmes y su ssem ul Plfms Dmmés Elemes e ssems e egs: Se e us blss (Ssem el Plfms mmés que se spe e el suel, bj ls ules se eue eepes e fuez e ls es pls el esp que lz ls fuezs e ó (el gsm) ls e eó (el suel) u el pee se spe sbe l plfm. Peme vl ese u álss e l mh hs u v mplej y sz l pu e 3D. De ese m ls plfms mmés lz ls vbles que mej sm ee u mh ml y plóg, espe u pó e ml, vl bjevmee l p ful e l mh y e s e leó e sbe l psble plgí que l pv. Ess equps spe e u pló que mb puebs e psugfí esá (equlb e bpeesó-rmbeg) y ám (álss e l mh, límes e esbl y l ím y el) p el esu e l p e meme el Revs e Respsbl Cvl y Segu

8 47 equlb el pee. Peme vl quells pees que efee esbl, vég, mes... y bjev l exse e u pó mpble leó el equlb, espe u bse e s e ml, y e sbe su psble elgí. UTILIDAD DEL EQUIPO 1. Aálss e ls fuezs y su mflgí ue el l e l mh (hque e ló, sló, espegue). 2. As pó e mh y plgí. 3. Esu l vel y smeís e ls fuezs ue ls ss pss e l mh. 4. Ayu plf el me ehbl y l l ef el msm, e ls lees e l mh m el equlb. 5. Peme vl l p e meme el equlb el pee mee mpó pes e ml. 6. Eve exgeó e l smlgí lbó p pe e u pee p hee e ls esuls el es e l hs lí el pee Equps e Isés, Isós e Ismés Elemes e ssems e egs: S equps que vés e u móme egs spes e l fuez (vel, pe, bj y ROM), elz p u gup musul ue el esll e u mvme sé (mee se l vel, l ul se peeem pevmee epeeemee e l fuez), sós/ smés (mee se l g exes y l vel es vble e eló l mme e fuez e l uló), e smé ( hy mvme). Espelmee mpe e l vló e ls leses musules y e su pló legl y lbl.(evluó el pee, ehbló, p lbl,... e). UTILIDAD DEL EQUIPO 1. Deem l p musul p elz u fuó eem que ebe elz e u m hbul, lg ls

9 Ssems Espeífs e Vló Cevl Elemes e ssems e egs: Es el ssem e vló mulevl MCU (spble e ú mel que ulmee se fb espeífmee p l esuu evl s ls ssems e l y gís e segu e e se mb l vló e l mplu ul, ju l evluó e l fuez evl e ls es pls e mplu e mvme vés e smés. Ese equp peme s e fuez y mplu pese u mp e l suó evl y sus fees. (ve ms ele me e ejempl). Aves V D (ve esls sbe AVD) y lbles ( epvs). N be u que ls ues MCU, equee u expló mé pev y u expló l pee el peme ( seme fm). U sume bs e gmeí, sell (que ebe ulz pesl ebmee e y es el p ebmee lb), vsv, epuble, e u uó ee 45-1h, que s evlú l ful el uell y s pemá expl sus esuls e lve e ls bems l us (ve bl e Pl Ieg, emee), que s yuá mbé e l eemó e leses, e l evluó e l ehbló e ls pees y, e su me.. Es pé e fuó puee se us p u efeme. Ts u ee e áf, s u ee lbl 2. Ce el esfuez máxm l ul se puee spe u suje y el líme el esg e lesó. 3. Ce s se h f l eupeó be se h pe p ál el gup musul. 4. Relz u eeme y eupeó musul e l sfuó semusul que psee el pee. 5. Am u slu e pues lbl, sí m e s el suje se esá sbeg p l v lbl be p s. 6. Esus ses sbe l ehbló el pee y fjó e seuels. Revs e Respsbl Cvl y Segu

10 49 Ls ues mulevles (MCU), s sumes que s peme vl l ful evl y s p u evluó bjev e ls mvmes el uell, emeble e muhs e ls ss e umsms evles e ees e áf, p l vló e ls leses m p el esbleme e ls seuels. UTILIDAD DEL EQUIPO 1. Ifmes e vló mé legl e evlg y/ ums evles 2. Ifmes peles e smuló. 3. Re Osemusul evl 4. Pés e Fuez y smeís e l musulu evl. 5. Apó e pus e l 6. Esus ses sbe l ehbló el pee y fjó e seuels 3.2. CERVICALGIA Y SIMULACIÓN. A MANERA DE EJEMPLO Ls bjs el gup e Quebe, h lz l plgí evl y sus ss ss e me exhusv e publes e efee (Hgg-Jhs, e l., Hlm, e l., N e l., 2008), e emms l le ees p u álss pfu e ese mpe em. Bse, G & Amfeyz (2010), s eue que eem el vel e mvme evl mee u spsv exe es más fble fmv que l expló lí el ufme el pee. Ls pls bmeás peee vl l ful evl vés e l expló ell e s y u e ls mvmes. P ell, s u expló me ell, se eme u pl que ege feees puebs y s pem u fme ell y guee el es el pee. E efe, ls puebs e pu e mvme p fgmeí e 3D, l psugfí y l evluó el equlb (esu ls pes vesbul, vsul, sm-sesl e.), s Elemgfí e supefe,..e y puebs sés supe u bje mpesble e l vló mé legl e ls leses (Delg Bue y ls, 2011,b y ). L eló esuls MCU s e RMN seá ees e lgus ses (eemó pev e leses gus u s lees e l lum veebl, pefemee esus p s ues e s emms e ese bj (As, b ee s). U e ls sgs mpes e l vló el l evl mee bmeá s ls mellus e ls egss, fílmee epebles e feees puebs e feees mmes e l pueb. L gue e sgs, ju l gue ee l expló lí y l bmeá s es e g e l evluó y, ese lueg, ful ls us gs l fue. Iuesblemee, s peme s el g e lbó el pee ue l ejeuó e ls puebs. A me e ejempl e gue e ls esuls e ls puebs, el álss el mvme e l lum evl bjev u mvl e exesó e 32º, l que supe u

11 50 53% el vl e ml, segú ls bls AMA. El esul el álss el es smé bjev u fuez (kg), p ebj e ls pámes e l ml, segú l bse e s eg e el MCU. Gáfmee, espe l flexó que pee e l z psezque e l uv zul, que epese ls vles bjevs ue l evluó El esul puee llevse u mge muy gáf, m l que se mues l zque. El pee e l expló pev l pueb, mfesb l l plpó e l musulu ef y esó musul. El esul e l expló fís es guee l esó e mvme y éf e fuez evl bjev e el MCU. L gue e ls esuls es u muy mpe e l seó mé legl el s, pe mbé, p e ls esuls bes e l evluó pems esll u pgm e ehbló vulz, ss p el equp, e vs seses e más e 30 mus u. Psemee pems eevlu l pee p uf l pgesó e el me, l que mbé eí mp e el ámb e l me el bj, e el ámb e l bmeá lí y supí u mpe beef p el pee Os Ssems Mees De Vló Bmeá Ls equps ess hs el mme, s ls que más s p u fme bmeá bjev. Ah be, exse s ssems e vló bjev e us peses mees y que eómmee s más sequbles que esbms bevemee pe que gulmee p s eleves: Pllls Supefes e pesó sumes: s ssems pls smles u m e uy e psee (ese us ees mles), seses e pesó. Ap ess fms y mñs, ls más hbules s ls que se p u huell pl hum, l supefe e u se u psll e mh. Ns s e e ls peses que se pue u el suje e esu e sbe l supefe u fuez. N p s e l eó mes- Revs e Respsbl Cvl y Segu

12 51 l e l sbuó e fuezs, pe s e l vó e ls peses l h e l elzó e u. Aeleómes; ssems e esss mesles (ps m us), que se p ls esuus ples e m sml ls EMGS y que lgus e ess equps llev ps. Ap s sbe ls vbes que se pue e l exem vl sí m ls sles que ess psee. Ap s sbe psbl e leses e spes epvs l egmí lbl y pees eulógs. Dmómes mules; s spsvs que psee u pequeñ móme meá p vl esuus mlmee e l m pesó egl (pzómes). Tee l vej e se muy eóms. Algómes: s spsvs que pese u pequeñ móme que em e u pl puul. Sve p ege que peses pee l e pus eems e ls pees (músuls, ees, lgmes, fss.), y e ese m sbe ls peses ejee e l vló el l y e su me. 4. Cluses Ls pls bmeás peee vl l ful vés e l expló ell e s y u e ls mvmes, l ul ee u epeusó evee e l vló el ñ pl e ls bules e jus. P ell, s u expló me ell, se eme u pl que ege feees puebs y s pem u fme ell y guee el es el pee. E ese pu e l expló bmeá eg ls puebs esul mpesble. L pó e l meá y sus ssems e me ls es mes e l vló y segume e epss (epe), e less (legl y fese), e bjes (lbl) y/ pees (lí) es el bje e l Bmeá. L Bmeá Legl y Fese, ee su pló e l vló el ñ pl e ls less s geses, ees e áf, vle mes, pes lbles, ñ eebl, guó e l sp..e., ulque vló el ñ e ls Tbules e Jus (Pel, Cvl (RC), Lbl, Ces ), p g y bjev, supe l subjev e muhs síms y f l más psble e l eeó e smules/smules y e el eses el fue, l ul ebe eu e u más pes evluó e emzó e ls efems. Cm se h expues emee ls puebs bmeás esá vls m les p el Isu Nl e l Segu Sl y l Asó e Muus e Aees e Tbj y efemees pfesles INSS/ AMAT (Cve: 29 e Ee e 2007, psemee e 2010 ls feees Muus y póg e efes), y pee e ls bems el Isu e Evlues Més e l Csejeí e Slu e l Geel y, uque e fm ví ess, se gume e fm mee e ls feees Tbules e Jus (S. 598/2008 Sl e l Sl el TSJ Asus e 15 e Febe e 2008; Ss e l Sl e l Sl el TSJ e l Cmu e Vle e fehs º 2132/2007 e 7 e Ju; º 772/2009 e 5 e Mz y l S. 1586/2010 e 25 e My). L expló bmeá es u expló mpleme esel e el pl Ieg e l vló mé legl e ls leses, jumee ls puebs lís, pslógs y lógs, se l ms mpe e s l expló me ell el les e hbá e eese pesees ls eeees, es e, eló ee ls leses y l vó e l vel e el mp, p pe em us sees mé legles que explque l l sue y hg eee ls pes l mp e ls leses y l epeusó e ls msms e l v el suje, e s sus mfeses (pesl, lbl,, ). Heh es, hbá que expl ls esuls e ls leses y seuels e ue u pl esble y p ell hbá que ee pesee que l bemó ebe hese p u más bems. Cm pó plems el bem e áf (pus), y u e peje, m el bem sp (%), ss ee sí, u se ees. E ulque s el Ifme mé legl ebe se explv m esllems e u bj pse e se esuá el pl eg e l vló mé legl e ls leses. Clums el esu e Cubí y

13 52 ls., 2008 sbe Evluó e ls esgs y el mp e ls AT sbe l slu e l pbló espñl, e se mues ls ez pmes uss e 1990 y l pevsó p 2020, e m se puee ve, ls leses p ee e áf hbá e up el ee pues e el kg, l ul s blg u esfuez u e s ls pes p u bje gus el pblem. leses s ees e áf, geses, e... De e ese pl l egó e puebs bmeás es mpesble e u más ex evluó e leses y esbleme e seuels, l ul empez ee su uó e ls Tbules e Jus y, ese lueg es bslumee eble e l eló se-beef. L expló e sus esuls ls bems vgees (e ues Rkg Ef/Dñ (Lesó) Rkg Ef/Dñ (Lesó) 1 Ifees Resps Bjs 1 Cpís Isquems 2 Efemees Gsesles 2 Tss Depesvs Uples 3 Tss pe pel 3 Leses p ee e Táf 4 Tss Depesvs Uples 4 Efemees Ceebvsules 5 Cpís Isquems 5 EPOC 6 Efemees Ceebvsules 6 Ifees Resps Bjs 7 Tubeulss 7 Tubeulss 8 Smpó 8 Gue 9 Leses p ee e Táf 9 Efemees Gsesles 10 Amlís gés 10 VIH/SIDA Cm se h esll l lg e ese píul, u pl eg p l vló mé-legl e less es mpe y p u g ees e l vló e ls pó, sempe u e pus e mbó u e pejes), h e p l y see e l vló mé legl e less, lg hy, muy ees. Revs e Respsbl Cvl y Segu

14 BIBLIOGRAFIA Abevue Ijuy Sle (2005). Geell TA, Wz E (es). Ass f he veme f umve mee. Bg. Il. AMA. A Mel legl s he Gueles he evlu f peme mpme. L Chell & Sephe J L (es.), Ffh E. AMA pess Aegu Dlmses, C; Luzó N, J.: Ceps físs pls l ee e áf. E: Fumes e bme e ls leses p ee e áf. C Aegu, J Luzó Y M Seguí (Es.) 2007;4: Aegu Dlmses, C; Luzó N, J.: Bmeá el mp pl l ee e áf. E: Fumes e bme e ls leses p ee e áf. C Aegu, J Luzó Y M Seguí (Es.) 2007b;5: Aegu Dlmses, C., Teje Álvez, R. (2011). Bmeá pl ls ees e áf. E: L Bmeá e l vló mé legl e ls leses. M;2: As Es, J., Míez Quñes, JV., Aegu, R. (2005). Smuló e plgí espl. M: Gup 2 Ees. As, Es, J. (2011). Bmeá e ls TCE y umsm el qus. E: L Bmeá e l vló me legl e ls leses. S. Delg Bue, D. Mes e O y N. Péez (Ds.). M.; 4: As Es, J y Míez Quñes, JV. (2011b): Esu mé-fese e l plgí umá e l lum veebl. Esu espel el esgue evl: Mesm e puó, gós, pós, seuels y vló mé-legl. E; T e Me Legl y Ces Feses. S Delg (D). Tm 2 Cpul 100. El Bsh. Bel. E pes. Bes My, F., Delg Bue, S. (2011). Bmeá y bmes. E: L Bmeá e l vló me legl e ls leses. S. Delg Bue, D. Mese y N. Péez (Ds.). M. 7: Bse, G., Amfeyz, R. (2010). The evl spe. E: Melegl epg hpe um. Mhel Fy & Phllp Fgg (Es.). Chuhll Lvgse. Embug. 4Th E. 17(1): Bem Eupe. Pvsl. 27 e Ags e hp://www.eupl.eup.eu/mees/mmees/ju/ /505310es.pf Cb Pl, JA. (2010). L vló el Dñ ls pess p ee e áf. Bsh. Cb Pl, JA. (2010b). L queu el ñ (I): eflexes feses. Rev Respsb Cvl y Segu33: Cb Pl, JA. (2010). L queu el ñ (I): eflexes feses. Rev Respsb Cvl y Segu. 34: Cubí Mllá, P y Hee Bl.: (2008) Evluó e ls esgs y el mp e ls Aees e Táf sbe l slu e l pbló espñl ( ). Fuó BBVA, M. Delg Bue, S., Bes My, F. (2010). Cevlg y Smuló. I J e Aees e Culó. EPTAR Fslí e Ls Plms e G C. Oube. Delg Bue, S., Péez Mll, N., Bll Izgue, M. y Pques, C. (2011). L Bmeá e l vló mé legl e ls leses. E: L Bmeá e l vló mé legl e ls leses. S. Delg, D. Mes e O y Péez N. (Es). Aemás muó M. 3: Mgfí spble e: hp://www.sbgss.g/ Delg Bue, S;. Bés My, F, Péez Mll, N y ls (2011b): L bmeá e l Vló mé Legl e ls leses. Pl eg e vló. E; T e Me Legl y Ces Feses S Delg (D).Tm 2 Cpul 100. El Bsh. Bel.E pes.

15 Delg Bue, S; Bes My, F y Bbeí Mlí E, (2011): L vló me legl e l smuló e leses y seuels. E: T e Me Legl y Ces Feses. S Delg (D).Tm 3 Cpul 139. El Bsh. Bel E pes. Fy, M & Fgg. Ph.: (2010) Melegl epg hpe um. Chuhll Lvgse. Embug. 4Th E. Hgg-Jhs, S; V e Vele, G, e l.,:the Bue Deems f Nek P he Geel Ppul. Resuls f he Be J Dee Tsk Fe Nek P Is Asse Dses. Spe. 2008; 33(45):S Hlm, LW; Cll, LJ; Cssy D; Hgg-Jhs, S; e l., (2008): The Bue Deems f Nek P Whplsh-Asse Dses Afe Tff Cllss. Resuls f he Be J Dee Tsk Fe Nek P Is Asse Dses. Spe.; 33(45):S IBV. Cues e bmeá. Vló Ful. IBV. Revs e bmeá. ICEA Me e segus p pvs. Esís ICEA. El segu e espsbl Cvl Geel. Esís ICEA. hp://www.e.es/es- ES/fmelsegu/Pgs/uesspubles.spx Ley 34/2003 e 4 vembe, e mfó y pó l mv mu e l legsló e segus pvs. Mélee, L.: (1997) Vló e ls spes y el ñ pl. Bem el e vlees. El Mss. Mem 2009.FGE hp://www.fsl.es/fsl/publ Mlles Rull, I. (2007), Bmeá lí e ls plgís el p lm.elseve Espñ. N, M; Cgee, EJ, Hgg-Jhs, S, e l.,(2008): Assessme f Nek P Is Asse Dses. Resuls f he Be J Dee Tsk Fe Nek P Is Asse Dses. Spe. 2008; 33(45):S Rel Dee 1971/1999, e 23 e embe, e peme p el eme, eló y lfó el g e Musvlí. Rel Dee Legslv 8/2004, e 29 e ube, p el que se pueb el ex efu e l Ley sbe espsbl vl y segu e l uló e vehíuls m. BOE úm. 267.Vees 5 vembe 2004 Vee Hee, Mª T (C), (2011): Lumblgs. Peveó, vló el ñ lbl y ehbló, p X: L bmeá m heme e ul e l vló ful e ls lumblgs. Blb. Lee publes ISBN: Vee-Hee, MªT, Tells Gí, MªJ, Tess Albeh, JI, e l., (2011b): Ip lbl: Cep y lses. Musvlís/Dspes. Aspes mélegles lbles. E: T e Me Legl y Ces Feses. S Delg (D). Tm 1 Cpul 45. El Bsh. Bel. E pes. Vee-Hee, MªT,. Tells Gí, Mª J., Rmíez Iñguez e l Te, Mª V Cpevl Gí, LM, y ls.: (2011): Lumblgs y hes sles e Me el Tbj. Deemó e l Cge y Vló e su Ip Lbl. Aspes Mé-Legles Lbles. E: T e Me Legl y Ces Feses. S Delg (D). Tm 1 Cpul 57. El Bsh. Bel. E pes. (2011), Aes ls ppuess el Gup e Tbj su p l DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS p el esu e l efm el ssem legl e vló e ls ñs y pejus pesles pus p ees e áf.

16

El riesgo en el seguro de vida

El riesgo en el seguro de vida 49 El esg e el segu e v Sfí Cu Abg Sum I. Iuó: Cep y lses e segu e v II. El esg e el segu e v: 1. L exse el esg e el segu e v 2. Tme espel el me y e ls ps III. Peules e l esmó el eg e el segu e v: 1. El

Más detalles

Responsabilidad civil derivada de las certificaciones enérgeticas

Responsabilidad civil derivada de las certificaciones enérgeticas 45 Respsbl vl ev e ls efes eéges Muel Lz Yese Abg Dp. e Deeh Amsv e HspClex Sevs Juís Sum 1. Iuó 2. E e vg e l peseó pues spsó e l efó eegé 3. Cefó e Efe Eegé 3.1. Ámb pesl 3.2. Dumes es 3.3. Ce 3.4. Cl

Más detalles

Práctica española sobre accidentes de circulación transfronterizos

Práctica española sobre accidentes de circulación transfronterizos 33 Pá espñl sbe ees e uló sfezs Ágel Espell Meéez Pfes Tul e Deeh Iel Pv Uves e Ove Sum 1. Iuó 2. Relmes exjules 2.1. Relmó e l segu e Espñ 2.2. Relmó OFESAUTO p el peju 'll' 2.3. Relmó l epesee e l segu

Más detalles

C-Manufacturing: Usted ya escucho hablar?

C-Manufacturing: Usted ya escucho hablar? C-Mg: U h hbl? AMÉRICA LATINA SEPTIEMBRE/2002, AÑO 3, N O. 8 m m m b l p b h g m l g k m m g l - m g m - b l b m m m b m g l k m m b h g - m m l g m g m m m m l p k m m b k g l - m m g b A q mpl l l C

Más detalles

Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero:

Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero: Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero: - si usted es elegible - si puede registrar su nombre durante el periodo

Más detalles

Spanish Reading Essentials and Note-Taking Guide STUDENT WORKBOOK

Spanish Reading Essentials and Note-Taking Guide STUDENT WORKBOOK Spsh Rdg Esstls d Not-Tkg Gud STUDENT WORKBOOK P l studt Eooms: Tody d Tomoow Rdg Esstls d Not-Tkg Gud stá dsñd p yudt us sttgs d ltu oods p mjo tus pttuds l ltu d fomó. Po d só dl lbo d txto dl studt,

Más detalles

Ministerio de Gobierno y Funciones Ministerio de. Ministerio de Gobierno

Ministerio de Gobierno y Funciones Ministerio de. Ministerio de Gobierno M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb Mu M Ogzó Gb M Gb y Fu M Gb M Gb M Gb 01/01/2012 M Dó G Pfó Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb Mu Ogzó y Fu ESTADO PLURINACIONAL

Más detalles

París sin luz y sin tranvías

París sin luz y sin tranvías ffo LXI NÚM 19238 Mdrid--Vieres 14 Ocubre 1910 LA HULGA GNRAL Prís si luz si rvís xpió u bmb Sigu Js cies PARÍS- s r h sid ids P rís cmpñer Bigrr, secreri gerl l Sidic Ncil Trbjdres ferrviris rs ds cbecils

Más detalles

Ba la ce ra Ti ro teo, re frie ga. Paz, si len cio. Ba la da Ba la ta, poe ma, can to, evo ca ción.

Ba la ce ra Ti ro teo, re frie ga. Paz, si len cio. Ba la da Ba la ta, poe ma, can to, evo ca ción. Ba ba Sa li va, es pu ma ra jo. Ba bel Con fu sión, de sor den, ba ra hún da, mez cla, des con cier to, ga li ma tías, lío, caos, ba ru llo, ma re mág num, per ple ji dad, per tur ba ción. Or den. Ba bor

Más detalles

SEGURIDAD EN LA LENTE. a la carta. a la carta. La ubicuidad de la videovigilancia

SEGURIDAD EN LA LENTE. a la carta. a la carta. La ubicuidad de la videovigilancia P ñ 4 Eiión 43 Pu junio 2013 isibuión gui i m i s n g i g s n ó m i L Déim sun insiión Sni sms gbn Pu 27 xini xis s Sn Fnis Ai L R Éxi n Tuji L ubiui iigini SEGURIDAD EN LA LENTE n Fbiión y Cmiizión FRIONOX

Más detalles

INTEGRACIÓN ANALÍTICA Y NUMÉRICA CON MAPLE

INTEGRACIÓN ANALÍTICA Y NUMÉRICA CON MAPLE Iegrcó líc y umérc co Mple INTEGRACIÓN ANALÍTICA Y NUMÉRICA CON MAPLE Auores: Mrí Teres Pérez Rodríguez erper@wmem.es.uv.es, oscrr@wmem.es.uv.es. Oscr Arr Grcí MAPA CONCEPTUAL Decó Propeddes INTEGRAL DE

Más detalles

16CH Network Video Recorder

16CH Network Video Recorder SRN-1670D 16CH Newok Vdeo Reode Tehn Spefon SRN-1670D 16CH 440.0 (17.32") REVISED 03-2012 H.264 Key Feue Fu HD eouon uppo H.264, MPEG-4, MJPEG mupe ode 64Mbp eodng b e Lo mono oupu : HDMI & VGA Bu-n 1TB

Más detalles

Tercera definición universal de infarto de miocardio.

Tercera definición universal de infarto de miocardio. Artícu lo de revisión Rev Urug Car diol 2013; 28: 403-411 Ter Óscar ce ra Baz de zi fi no ni ción uni ver sal de in far to de mio car dio Tercera definición universal de infarto de miocardio. Implicancias

Más detalles

QUIÉNES SON LOS MUSULMANES

QUIÉNES SON LOS MUSULMANES QUIÉNES SON LOS MUSULMANES Un vistazo al origen, creencias y expansión de la religión fundada por Mahoma Don McCurry QUIÉNES SON LOS MUSULMANES Don McCurry Cubierta: Josanar@gmail.com PM Internacional

Más detalles

Resumen. Sonia Cueva Ortiz * Astrid Olarte Barrera ** Tadeo Sanabria Artunduaga ***

Resumen. Sonia Cueva Ortiz * Astrid Olarte Barrera ** Tadeo Sanabria Artunduaga *** S Cuv tz * td lt B ** Td Sb tudug *** ál pd d gtó ubít: C Gt Ld (R Ud), udd utó d Ctluñ (pñ), Qut (ud) y Bgtá.C. (Clb) Cptv ly f ub gt: C Gt Ld (Utd Kgd), utu g f Ctl (Sp), Qut (ud) d Bgt.C. (Clb) h H

Más detalles

Vázquez : Haré Política Desde la Sociedad Civil COLS 1 y 2. Lunes 3 de Febrero de 1997

Vázquez : Haré Política Desde la Sociedad Civil COLS 1 y 2. Lunes 3 de Febrero de 1997 U P Vázquez : Hé Polític Desde l Sociedd Civil CLS 1 y 2 tl4oun ~ Año 44 unddo : Mnuel Sánchez Silv Lunes 3 de ebeo de 1997 Diecto enel : Hécto Sánchez de l Mdid úeo 14,218 Cstñed Es Tie~po de Rcb l Coupción

Más detalles

Sentido y efectos del vínculo fraterno

Sentido y efectos del vínculo fraterno Compiladores CZERNIKOWSKI, ESTHER; GASPARI, RICARDO; MATUS, SUSANA MOSCONA, SARA Autores BERLFEIN, ELENA; CZERNIKOWSKI, ESTHER; GASPARI, RICARDO; GOMEL, SILVIA; MATUS, SUSANA; MOSCONA, SARA; STERNBACH,

Más detalles

Arzobispo :Es Criminalel Aumentoalos Salarios Cols. 1,2y3. Lunes 22 de Diciembre de 1997. templo

Arzobispo :Es Criminalel Aumentoalos Salarios Cols. 1,2y3. Lunes 22 de Diciembre de 1997. templo Azobispo :Es Ciminlel Aumentolos Slios Cols 2y3 Año 5 Funddo : Mnuel Sánchez Silv Lunes 22 de Diciembe de Diecto Genel : Hécto Sánchez de le Mdid Númeo 532 ) Chcó Hbá Edi Denunci Diputdo : Aseso del PRI

Más detalles

Resultados iniciales de la implementación de programas de acceso público a la desfibrilación en Uruguay

Resultados iniciales de la implementación de programas de acceso público a la desfibrilación en Uruguay Artícu lo original Rev Urug Car diol 2013; 28: 334-344 Re Álva sul ro ta Nig dos ge ini me cia yer les, Fe de de la ri im co ple Ma men cha ta do, ción Fer de nan pro da gra Xa mas lam de brí ac y ce o

Más detalles

DELITOS, FALTAS Y PREMIOS NOBEL Ingeniería financiera y el sentido común de la justicia en las sociedades industriales av anz adas A. Javier Izquierdo Martín P ri m e r b o rra do r: s e pt i e m b re

Más detalles

Reglamento de D i v er s i ones y E s p ec tá c u los P ú b li c os Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo 2007-2009 e n t e M u n i c i Z a t n e j o, J a o, a h a t a n t e m u n i c i o h a g o

Más detalles

Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009.

Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009. Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009. International IDEA, Strömsborg, 103 34 Stockholm, Sweden Phone +46-8-698

Más detalles

Segundo ciclo. Cálculo mental con números naturales. Aportes para la enseñanza. Ministerio de Educación

Segundo ciclo. Cálculo mental con números naturales. Aportes para la enseñanza. Ministerio de Educación Segundo ciclo Cálculo mental con números naturales Aportes para la enseñanza Escuela Primaria Ministerio de Educación Segundo ciclo Cálculo mental con números naturales Aportes para la enseñanza ESCUELA

Más detalles

Protocolo S p a n n i n g -T re e con Pa ck e t T ra ce r Jose Esquivel Gerente Técnico L a tinoa m joesquiv@cisco.com érica y C a rib e 1 Objetivos E x p l ica r l a f un ció n d e r ed un d a n cia en

Más detalles

EPÍLOGO Accidente y mentira Aquí no nos ocupamos de la maldad, a la que la religión y la literatura han intentado pasar cuentas, sino del mal; no del pecado y los grandes v illanos, que se conv irtieron

Más detalles

HOMENAJE I I. Periódicl IDclllal cdltado por I1 Comisióo Cullurll dcl. l. AyunlamiClto. AnoZ Sloll Colo" di Dmln. Millo dl 1960 N: ZZ

HOMENAJE I I. Periódicl IDclllal cdltado por I1 Comisióo Cullurll dcl. l. AyunlamiClto. AnoZ Sloll Colo di Dmln. Millo dl 1960 N: ZZ Periódicl IDclllal cdltado por I1 Comisióo Cullurll dcl. l. AyunlamiClto AnoZ Sloll Colo" di Dmln. Millo dl 1960 N: ZZ NO KEU YlST MAl UN MIBACLr Av". es bmncde.,.1. Sembl. ~ oo... _ Ior ~. m ;ot. _ ""&1

Más detalles

ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: UNA REA LI DAD POR TRANS FOR MAR

ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: UNA REA LI DAD POR TRANS FOR MAR CIENCIA PARA UNA VIDA MEJOR: DESARROLLANDO PROGRAMAS CIENTÍFICOS REGIONALES EN ÁREAS PRIORITARIAS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE V O L U M E N 4 ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA

Más detalles

Ganchos y Destorcedores

Ganchos y Destorcedores t D y y Dt y Dt Cpyigt 2002 T Cby up, I. 81 T l v S-320N izj 319, 320, 322, 316 L qu it p lg l li Cby igul S-319N DISEÑO L pi v tói u g izj b umíim51pgjlb,g j lió y g pig l b, y 4,5:1 p u g pig lió. Ci

Más detalles

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW Car los BÁEZ SILVA** Da vid CIENFUEGOS SALGADO*** RESUMEN: En el derecho elec toral

Más detalles

GENOCIDIO I. INTRODUCCIÓN

GENOCIDIO I. INTRODUCCIÓN Núm. 14, enero-junio 2006 GENOCIDIO a) Comentarios sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Na ción en el caso de los Hal co nes Ma nuel BECERRA RAMÍREZ* I. INTRODUCCIÓN La de ci sión de

Más detalles