La valoración médico legal de las lesiones. Aportación de la biomecánica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "La valoración médico legal de las lesiones. Aportación de la biomecánica"

Transcripción

1

2 41 L vló mé legl e ls leses. Apó e l bmeá Sg Delg Bue D e me. Mé fese e exee. Espels e Me Legl. Bsys I+D+ 1. Iuó E el ámb e l vló mé legl e ls leses se pue u suó e fusó ee ls pes mpls, uys fes pples, ems e expl e es uó. Segú el Ifme e l Fslí Geel el Es el ñ 2009 el peje e els que se h lf p pemes bevs (e l vló el ñ pl es mpe), lz u 11% (segu Vl), el 13% (v e eg fís), y 16% vle més y gée, u esul el 40% e ls els ms p pemes bevs. L sum e ls s p pemes, eve l mp e u eu vló el ñ pl (fís y psíqu), y l eleve que esul p s us fmes mé legles be fumes e exples lís y puebs g. Ess pejes ví, hs u 75% u se e lges p els ugees 54% (segu Vl), el 18% (v

3 42 e eg fís), y 3% vle més y gée. E s ells, u eu vló el ñ pu, e m bjev, ufble, epuble sí m gus, es mpesble p pe espues ágl ls pesees pess jules e el m el Es Espñl. Es l vló el ñ e s sus ámbs e pló, hems efee els y sues que se pue hbulmee e eses s e l v (bj, áf y uló, pes emples), y muh más espeífs pe lmeblemee mbé hbules (vle e gée, geses, leses ). Tmbé es mpe l suó exsee ulmee e ls ees e segu, eess e mej l vló el esg e el ámb e l me el segu, m l lusó e sumes e vló e ls emes més e ls feees pes segus y, u más, e el segume e less e áf, mp e el ul, mpe es l evluó e ls leses m el segume e pees ue l ehbló y, flmee el esbleme e ls seuels. U e vló seá mbé u sume mpesble e el álul ul e ls ees e segus. U su mpe pues e mfes e ls mems esus (www.e.es), seá pe mmz el fue que se pue e Espñ y que ese el 2004 l 2008 e 20 mues Espñls se supeó el 5% e eme el fue y e 11 supus u eme el más el 10%, bj e gu e ells. U vló bjev e ls leses, pemá u smuó e ls us e smuló/smuló e ls leses. E sum, el g e l vló seá el ú sume mé e el eses el fue. Vs l suó e fue que sufe ls mpñís, ebems esb mbé l suó e quej e ls vms e ees lmee epus e l Mem e l Fslí Geel el Es (2009), e se eseñ ejempls emsvs e ess sues e esfmó y/ e quej. Así, L Fslí e Almeí ppe e ss e gve esmp mu p es ls víms ls fues que el Mse Fsl ee sgs. L Fslí e Leó esl que, e ls uss plgs e el emp, suele sg ls mpñís ep es muy fees l Bem p l fl l e sesme. L Fslí e Bjz h elz u segume y l e ls eus e ls pejus u vez bs ls es, sáse que ls es ssfehs suele se muy fees. L Fslí e Albee h e u mesm e ó ee el Fsl Deleg e Segu Vl y e Víms el f e fme pevses e ls fs e Ayu ls víms e els. L Fslí e Mu e l msm líe y es eg e l Seó el Deleg p l peó e víms h elb u ume e eles e l Fslí ls s Ofs e. Que peee m jms l mfó el Bem que h que esfs e el ámb eupe e ls ígs eps més y vlvs ulzs que lug emzes e pu sufee p ls ss e flleme y ges les, meules y eebles Mem 2008 FGE (pe e pág. 149 e pág. 715). P pe, l Fsl e Segu Vl y l epesee e l Asó e Víms Sp-Aees lleg l lusó e que l íz el pblem e ls víms que ep ues pejules e su fl e fmó, uee sg s me e us. P ell, h elb u guí e áe juí. E ell se ege bevemee ls eehs que les sse y ls ees e ls Ases e Víms y e l pp Fslí, f e que eb u fmó eu. L guí, e emeble leu, se v sbu e ls Juzgs y se les v fl e el mme el feme e es y e eme e l Cí Mé-Fese. Tl sume seá e g ul p s, luye ls més feses que vl s y u e ls less e ues pís u l sufe e mes. G ful mpsbl e l slu e puebs mplemes, ee jusse u ú bem, bs e u ssemá íg que lv l máxm e que el peje es e expl p pe mpee el g psble, ls leses y seuels que el les h suf y su epeusó e l v (ves s, bj,,...e). P úlm, e ese ex vee pee e el pís vs el p elme h, el les sempe ee eeh u emzó, sl bms s use Revs e Respsbl Cvl y Segu

4 43 b e., que fvlz u em y e p s mplej y, m hems expl, suje fusó/esfmó/quej/fue. Ese íul vs e l vló mé legl e ls leses, slmee puee vese pl el ú sume mé psble e l luh el fue: el g e l vló, m eems expl e el sguee epígfe. 2. L Vló mé legl e ls leses. H u Pl Ieg L vló mé legl (e ele VML), ebe segu u pl e uó mím que ebe esu e s ls ss que se psble, spes mpes m l pxmó bgáf el suje (es e, el egs e eeees pesles y fmles mpes más e e el esbleme el es e), l vló y expló me (fís y psíqu), e ls exples mplemes (lógs, bmeás, lís y pslógs), up u lug esel e el bjev e vló e less e geel y e áf e pul, p e es fm em us sees que se suse e us luses mé legles ls y guss, e fumese u Tbul. Sgue Cb (2010), p ss e leses ús pems ulz l Abeve Ijuy Sle (AIS) Esl Abev e Leses,(ve l pág web e l Ass f e Aveme f Aumve Mee (AAAM) e hp://www.sh.g), se ez pque es u ssem p esb l gve e ls leses, que ulz l e e l gve e u lesó m u mplej ep que sum el esg vl, s fes e gve, esá segu su l y pues l í p el Iel Ijuy Slg Cme (IISC) y su e vul l Og Ijuy Sles e l AAST y el Fue Clssf Sysem e l OTA. Sus vles e ls llms óg pspu l gve e l lesó p e ls ses egís sguees: Nml s leses vlbles G 1 g me e gve G 2 g me e gve G 3 g mpe e gve G 4 g seve e gve G 5 g í e gve G 6 g ml Cm muhs e ls ss e ls pess less e ees e áf se efee múlples leses, ms l psbl e ulz l Ijuy Sevey Se (ISS) l New Ijuy Sevey Se (NISS), uys esuls ee 0 y 75, pemí u my pesó e l me y que s el esul e l sum e ls us e ls veles e gve e ls es leses más mpes e z óm (ISS), be e ls ss e leses múlples que fe l msm z óm, l sum e ls us e ls es leses más gves e ulque pe el uep uque se e l msm z óm (NISS). E mbs ss su pló supe l pló m ñ bás sml s ls less el e e my vl p seuels uees (que pee e l bl III y fómul e Blhz e el s e ls ñs pemees). N be u que l vló mple s v pem us sees mé legles que ebeá esblee, leses y seuels, eem ls emps e uó y el my me mpeme p ls upes hbules (bj,, hbles y u, e), y eslve l uesó e l usl e el se e Cb (2010). U vló mple s pemá esu ueses muy mpes p ells l es e ls leses ess e el ee, m el Del-V, f esel e l vló mé legl y que ebe se e muy e ue (Aegu y ls., 2007, 2007b y 2011). De es me, vl g ls leses y seuels, esblee ls eles ee el esu bmeá el ee (Del-V,..e), y el ñ el, s pems pxm my pesó l el el ñ, ee e l psble ls mpmes ems l fue que puábms e l uó e ese bj y gs el esl e espues feg (ERNOF), ppues p Rges, que hems ues As, 2005, p e que, más que e smuló, se ebe hbl e que el pee pesee e el mé u esl e espues ez p u ess ves-

5 44 mlu fbl. Sú el ERNOF e u segu vel ee el esl e espues ml ss (sspeh el pfesl s), y l smuló vee. P úlm e el ex juí esul evee que hbá que esblee y bem ls seuels que, ss eems ebeí hese l mes p el bem e áf vgee (peees e l úlm vesó ulmee e esu y que se puee sul e hp://www. sbgss.g/), e eló el ppues e el RD 1971/1999 e peje, y que h só p g e el esbleme y bemó e ls seuels, y, u sl bem e pus esul lmee sufee e el mme ul, m l pp FGE (2008), pí e mfes e fm exul y, e fm espel e less gves. N be u que e me legl us luses ls ebe pyse e us sees sufeemee ls y guss y mbs ss suye l ese el fme pel e me e leses, m se h h emee. Ppems uó u pl eg e l vló mé legl e ls leses, que esume l que vems e. E ese bj, ss s eems e l pó e l evluó vés e l sumeó bmeá, ej p bjs psees el esll mple el Pl Ieg e Vló Mé Legl e ls leses, y que su esu ell esbí mplmee ls bjevs e ese íul. 3. L bmeá e l vló mé legl e ls leses. Bmeá Legl y Fese L bmeá es el ju e mes esples gees p e ulz, el py e s es bmés, ls mes e l meá y ss elgís e, pme, el esu el mpme e ls ssems blógs y e pul el uep hum, y, segu, e eslve ls pblems que le pv ls s- Revs e Respsbl Cvl y Segu

6 45 s es ls que puee vese sme (IBV, 2005). L pó e l meá y sus ssems e me ls es mes e l vló y segume e epss (epe), e less (legl y fese), e bjes (lbl) y/ pees (lí) es el bje e l Bmeá. L Bmeá Legl y Fese, ee su pló e l vló el ñ pl e ls less s geses, ees e áf, vle mes, pes lbles, ñ eebl, guó e l sp..e., ulque vló el ñ e ls Tbules e Jus (Pel, Cvl (RC), Lbl, Ces ), p g y bjev, supe l subjev e muhs síms y f l más psble e l eeó e smules/smules y e el eses el fue, l ul ebe eu e u más pes evluó e emzó e ls efems. Cm esbe Vee y ls., (2011b), l evluó ful sse e l meó e ls eíss áms el vu, luye ls ves, hbles, ues pás, es mbeles y eeses e h vu. Así pues, se puee ef l p ful, m el ju e més que evlú l p el vu p puse y elz ls pps us pesles, p esll ls ves físs eess p ee su slu fís y mel, ee el l eml y mee ls les sles. E el ámb lbl, señl ess msms ues e u publó pse (Vee y ls., 2011): L fuó seí l p que u bj ee p ejeu uómmee ls es y es que mp su v lbl. Pe bjev es p ful se h bus e ls úlms ñs el py e ls puebs bmeás, bss e spls m ls memás l geeí y mee l beó fl e egss uy mplej ví e fuó e ls eeses vules e bj evlu. Ls s bes s epubles y flsebles p ls pees, l que ls he óes l h e m eses e see mé-legl e el ámb lbl. Ls pls bmeás peee vl l ful vés e l expló ell e s y u e ls mvmes, l ul ee u epeusó evee e l vló el ñ pl e ls bules e jus. P ell, s u expló me ell, se eme u pl que ege feees puebs y s pem u fme ell y guee el es el pee. E ese pu e l expló bmeá eg ls puebs esul mpesble. Ls puebs bmeás esá vls m les p el Isu Nl e l Segu Sl y l Asó e Muus e Aees e Tbj y efemees pfesles INSS/AMAT (Cve: 29 DE ENERO DE 2007 y psemee e 2010 ls feees Muus y póg e efes), y pee e ls bems el Isu e Evlues Més e l Csejeí e Slu. Geel y, uque e fm ví ess, se gume e ls feees Tbules e Jus e geel p g l pueb. (Bues ejempls e l mp mee e ls puebs bmeás e ls Tbules e Jus puee vese, ee s, e ls sguees Sees: S. 598/2008 Sl e l Sl el TSJ Asus e 15 e Febe e 2008; Ss e l Sl e l Sl el TSJ e l Cmu e Vle e fehs º 2132/2007 e 7 e Ju; º 772/2009 e 5 e Mz y l S. 1586/2010 e 25 e My). A uó esbems muy bevemee ls feees ssems e vló bmeá e less, expl ls elemes e u e ells y sus ules, suby ese ese mme, que l egó e puebs y l gue e ls esuls es u muy mpe e l seó mé legl el s, pe mbé, p e ls esuls bes e l evluó pems esll u pgm e ehbló vulz, ss p el equp, e vs seses e más e 30 mus u. Psemee pems eevlu l pee p uf l pgesó e el me, l que mbé eí mp e el ámb e l me el bj, e el ámb e l bmeá lí y supí u mpe beef p el pee y p el ssem e jus SISTEMAS DE EVALUACION BIOMECÁNICA Elemgfí e Supefe EMGS Elemes e ssems e egs: L Elemgfí e supefe (Ssem e EMGS, bjev l v e ls gups musules esu mee eles e supefe que se hee

7 46 l pel. Regs l señl elé que se g p l fee e pel ue l esplzó e ls membs musules. Mues el musul, l fgbl y el elume e fbs ue l elzó e ls ejes. UTILIDAD DEL EQUIPO 1. Esu l v musul e eps (plóg vlu). 2. Peme lz l v el músul ue el eje ( y f e mvme, elume, eeó e mgfes ). 3. Cmp l v egs e u gup musul l e l exem lel. 4. Rel l musulu gs-gs, m se el y e (eupees musules, pó el l, mpes fules e ge musul pe ul, mgfes ). 5. Dee l fg musul s múlples ejes es mes Cpu e Mvme 3-D. Fgmeí. Elemes e ssems e egs: Ls equps e pu e mvme (Cemá) e 3 meses (Ssem e Cpu e Mvme, ege el mvme e u múlples ules, sí m sus eíss (vel, eleó, epebl ue l ejeuó el mvme) mee u ssem e áms que p us mes que se l sbe el pee. Ls pámes bmeás bes se pes fmámee y peme em u fme e el que se uf e m bjev l mvl el pee. Exse múlples ssems e pu e mvme. UTILIDAD DEL EQUIPO 1. Esu e mvmes mplejs (mh, epe, é, egmí ). 2. Peme lz l mplu e mvme, eleó y vel e ejeuó. 3. Expes gáfmee el e mvme y vel e ejeuó. L egul. e hs gáfs sugee ess lbó el pee ue l ejeuó e ls ejes. 4. Fl l eló e musulu gs-gs ls vbles e mvme: vel, eleó y esse e ejs bls. 5. Esu l ó e ls mvmes y su ssem ul Plfms Dmmés Elemes e ssems e egs: Se e us blss (Ssem el Plfms mmés que se spe e el suel, bj ls ules se eue eepes e fuez e ls es pls el esp que lz ls fuezs e ó (el gsm) ls e eó (el suel) u el pee se spe sbe l plfm. Peme vl ese u álss e l mh hs u v mplej y sz l pu e 3D. De ese m ls plfms mmés lz ls vbles que mej sm ee u mh ml y plóg, espe u pó e ml, vl bjevmee l p ful e l mh y e s e leó e sbe l psble plgí que l pv. Ess equps spe e u pló que mb puebs e psugfí esá (equlb e bpeesó-rmbeg) y ám (álss e l mh, límes e esbl y l ím y el) p el esu e l p e meme el Revs e Respsbl Cvl y Segu

8 47 equlb el pee. Peme vl quells pees que efee esbl, vég, mes... y bjev l exse e u pó mpble leó el equlb, espe u bse e s e ml, y e sbe su psble elgí. UTILIDAD DEL EQUIPO 1. Aálss e ls fuezs y su mflgí ue el l e l mh (hque e ló, sló, espegue). 2. As pó e mh y plgí. 3. Esu l vel y smeís e ls fuezs ue ls ss pss e l mh. 4. Ayu plf el me ehbl y l l ef el msm, e ls lees e l mh m el equlb. 5. Peme vl l p e meme el equlb el pee mee mpó pes e ml. 6. Eve exgeó e l smlgí lbó p pe e u pee p hee e ls esuls el es e l hs lí el pee Equps e Isés, Isós e Ismés Elemes e ssems e egs: S equps que vés e u móme egs spes e l fuez (vel, pe, bj y ROM), elz p u gup musul ue el esll e u mvme sé (mee se l vel, l ul se peeem pevmee epeeemee e l fuez), sós/ smés (mee se l g exes y l vel es vble e eló l mme e fuez e l uló), e smé ( hy mvme). Espelmee mpe e l vló e ls leses musules y e su pló legl y lbl.(evluó el pee, ehbló, p lbl,... e). UTILIDAD DEL EQUIPO 1. Deem l p musul p elz u fuó eem que ebe elz e u m hbul, lg ls

9 Ssems Espeífs e Vló Cevl Elemes e ssems e egs: Es el ssem e vló mulevl MCU (spble e ú mel que ulmee se fb espeífmee p l esuu evl s ls ssems e l y gís e segu e e se mb l vló e l mplu ul, ju l evluó e l fuez evl e ls es pls e mplu e mvme vés e smés. Ese equp peme s e fuez y mplu pese u mp e l suó evl y sus fees. (ve ms ele me e ejempl). Aves V D (ve esls sbe AVD) y lbles ( epvs). N be u que ls ues MCU, equee u expló mé pev y u expló l pee el peme ( seme fm). U sume bs e gmeí, sell (que ebe ulz pesl ebmee e y es el p ebmee lb), vsv, epuble, e u uó ee 45-1h, que s evlú l ful el uell y s pemá expl sus esuls e lve e ls bems l us (ve bl e Pl Ieg, emee), que s yuá mbé e l eemó e leses, e l evluó e l ehbló e ls pees y, e su me.. Es pé e fuó puee se us p u efeme. Ts u ee e áf, s u ee lbl 2. Ce el esfuez máxm l ul se puee spe u suje y el líme el esg e lesó. 3. Ce s se h f l eupeó be se h pe p ál el gup musul. 4. Relz u eeme y eupeó musul e l sfuó semusul que psee el pee. 5. Am u slu e pues lbl, sí m e s el suje se esá sbeg p l v lbl be p s. 6. Esus ses sbe l ehbló el pee y fjó e seuels. Revs e Respsbl Cvl y Segu

10 49 Ls ues mulevles (MCU), s sumes que s peme vl l ful evl y s p u evluó bjev e ls mvmes el uell, emeble e muhs e ls ss e umsms evles e ees e áf, p l vló e ls leses m p el esbleme e ls seuels. UTILIDAD DEL EQUIPO 1. Ifmes e vló mé legl e evlg y/ ums evles 2. Ifmes peles e smuló. 3. Re Osemusul evl 4. Pés e Fuez y smeís e l musulu evl. 5. Apó e pus e l 6. Esus ses sbe l ehbló el pee y fjó e seuels 3.2. CERVICALGIA Y SIMULACIÓN. A MANERA DE EJEMPLO Ls bjs el gup e Quebe, h lz l plgí evl y sus ss ss e me exhusv e publes e efee (Hgg-Jhs, e l., Hlm, e l., N e l., 2008), e emms l le ees p u álss pfu e ese mpe em. Bse, G & Amfeyz (2010), s eue que eem el vel e mvme evl mee u spsv exe es más fble fmv que l expló lí el ufme el pee. Ls pls bmeás peee vl l ful evl vés e l expló ell e s y u e ls mvmes. P ell, s u expló me ell, se eme u pl que ege feees puebs y s pem u fme ell y guee el es el pee. E efe, ls puebs e pu e mvme p fgmeí e 3D, l psugfí y l evluó el equlb (esu ls pes vesbul, vsul, sm-sesl e.), s Elemgfí e supefe,..e y puebs sés supe u bje mpesble e l vló mé legl e ls leses (Delg Bue y ls, 2011,b y ). L eló esuls MCU s e RMN seá ees e lgus ses (eemó pev e leses gus u s lees e l lum veebl, pefemee esus p s ues e s emms e ese bj (As, b ee s). U e ls sgs mpes e l vló el l evl mee bmeá s ls mellus e ls egss, fílmee epebles e feees puebs e feees mmes e l pueb. L gue e sgs, ju l gue ee l expló lí y l bmeá s es e g e l evluó y, ese lueg, ful ls us gs l fue. Iuesblemee, s peme s el g e lbó el pee ue l ejeuó e ls puebs. A me e ejempl e gue e ls esuls e ls puebs, el álss el mvme e l lum evl bjev u mvl e exesó e 32º, l que supe u

11 50 53% el vl e ml, segú ls bls AMA. El esul el álss el es smé bjev u fuez (kg), p ebj e ls pámes e l ml, segú l bse e s eg e el MCU. Gáfmee, espe l flexó que pee e l z psezque e l uv zul, que epese ls vles bjevs ue l evluó El esul puee llevse u mge muy gáf, m l que se mues l zque. El pee e l expló pev l pueb, mfesb l l plpó e l musulu ef y esó musul. El esul e l expló fís es guee l esó e mvme y éf e fuez evl bjev e el MCU. L gue e ls esuls es u muy mpe e l seó mé legl el s, pe mbé, p e ls esuls bes e l evluó pems esll u pgm e ehbló vulz, ss p el equp, e vs seses e más e 30 mus u. Psemee pems eevlu l pee p uf l pgesó e el me, l que mbé eí mp e el ámb e l me el bj, e el ámb e l bmeá lí y supí u mpe beef p el pee Os Ssems Mees De Vló Bmeá Ls equps ess hs el mme, s ls que más s p u fme bmeá bjev. Ah be, exse s ssems e vló bjev e us peses mees y que eómmee s más sequbles que esbms bevemee pe que gulmee p s eleves: Pllls Supefes e pesó sumes: s ssems pls smles u m e uy e psee (ese us ees mles), seses e pesó. Ap ess fms y mñs, ls más hbules s ls que se p u huell pl hum, l supefe e u se u psll e mh. Ns s e e ls peses que se pue u el suje e esu e sbe l supefe u fuez. N p s e l eó mes- Revs e Respsbl Cvl y Segu

12 51 l e l sbuó e fuezs, pe s e l vó e ls peses l h e l elzó e u. Aeleómes; ssems e esss mesles (ps m us), que se p ls esuus ples e m sml ls EMGS y que lgus e ess equps llev ps. Ap s sbe ls vbes que se pue e l exem vl sí m ls sles que ess psee. Ap s sbe psbl e leses e spes epvs l egmí lbl y pees eulógs. Dmómes mules; s spsvs que psee u pequeñ móme meá p vl esuus mlmee e l m pesó egl (pzómes). Tee l vej e se muy eóms. Algómes: s spsvs que pese u pequeñ móme que em e u pl puul. Sve p ege que peses pee l e pus eems e ls pees (músuls, ees, lgmes, fss.), y e ese m sbe ls peses ejee e l vló el l y e su me. 4. Cluses Ls pls bmeás peee vl l ful vés e l expló ell e s y u e ls mvmes, l ul ee u epeusó evee e l vló el ñ pl e ls bules e jus. P ell, s u expló me ell, se eme u pl que ege feees puebs y s pem u fme ell y guee el es el pee. E ese pu e l expló bmeá eg ls puebs esul mpesble. L pó e l meá y sus ssems e me ls es mes e l vló y segume e epss (epe), e less (legl y fese), e bjes (lbl) y/ pees (lí) es el bje e l Bmeá. L Bmeá Legl y Fese, ee su pló e l vló el ñ pl e ls less s geses, ees e áf, vle mes, pes lbles, ñ eebl, guó e l sp..e., ulque vló el ñ e ls Tbules e Jus (Pel, Cvl (RC), Lbl, Ces ), p g y bjev, supe l subjev e muhs síms y f l más psble e l eeó e smules/smules y e el eses el fue, l ul ebe eu e u más pes evluó e emzó e ls efems. Cm se h expues emee ls puebs bmeás esá vls m les p el Isu Nl e l Segu Sl y l Asó e Muus e Aees e Tbj y efemees pfesles INSS/ AMAT (Cve: 29 e Ee e 2007, psemee e 2010 ls feees Muus y póg e efes), y pee e ls bems el Isu e Evlues Més e l Csejeí e Slu e l Geel y, uque e fm ví ess, se gume e fm mee e ls feees Tbules e Jus (S. 598/2008 Sl e l Sl el TSJ Asus e 15 e Febe e 2008; Ss e l Sl e l Sl el TSJ e l Cmu e Vle e fehs º 2132/2007 e 7 e Ju; º 772/2009 e 5 e Mz y l S. 1586/2010 e 25 e My). L expló bmeá es u expló mpleme esel e el pl Ieg e l vló mé legl e ls leses, jumee ls puebs lís, pslógs y lógs, se l ms mpe e s l expló me ell el les e hbá e eese pesees ls eeees, es e, eló ee ls leses y l vó e l vel e el mp, p pe em us sees mé legles que explque l l sue y hg eee ls pes l mp e ls leses y l epeusó e ls msms e l v el suje, e s sus mfeses (pesl, lbl,, ). Heh es, hbá que expl ls esuls e ls leses y seuels e ue u pl esble y p ell hbá que ee pesee que l bemó ebe hese p u más bems. Cm pó plems el bem e áf (pus), y u e peje, m el bem sp (%), ss ee sí, u se ees. E ulque s el Ifme mé legl ebe se explv m esllems e u bj pse e se esuá el pl eg e l vló mé legl e ls leses. Clums el esu e Cubí y

13 52 ls., 2008 sbe Evluó e ls esgs y el mp e ls AT sbe l slu e l pbló espñl, e se mues ls ez pmes uss e 1990 y l pevsó p 2020, e m se puee ve, ls leses p ee e áf hbá e up el ee pues e el kg, l ul s blg u esfuez u e s ls pes p u bje gus el pblem. leses s ees e áf, geses, e... De e ese pl l egó e puebs bmeás es mpesble e u más ex evluó e leses y esbleme e seuels, l ul empez ee su uó e ls Tbules e Jus y, ese lueg es bslumee eble e l eló se-beef. L expló e sus esuls ls bems vgees (e ues Rkg Ef/Dñ (Lesó) Rkg Ef/Dñ (Lesó) 1 Ifees Resps Bjs 1 Cpís Isquems 2 Efemees Gsesles 2 Tss Depesvs Uples 3 Tss pe pel 3 Leses p ee e Táf 4 Tss Depesvs Uples 4 Efemees Ceebvsules 5 Cpís Isquems 5 EPOC 6 Efemees Ceebvsules 6 Ifees Resps Bjs 7 Tubeulss 7 Tubeulss 8 Smpó 8 Gue 9 Leses p ee e Táf 9 Efemees Gsesles 10 Amlís gés 10 VIH/SIDA Cm se h esll l lg e ese píul, u pl eg p l vló mé-legl e less es mpe y p u g ees e l vló e ls pó, sempe u e pus e mbó u e pejes), h e p l y see e l vló mé legl e less, lg hy, muy ees. Revs e Respsbl Cvl y Segu

14 BIBLIOGRAFIA Abevue Ijuy Sle (2005). Geell TA, Wz E (es). Ass f he veme f umve mee. Bg. Il. AMA. A Mel legl s he Gueles he evlu f peme mpme. L Chell & Sephe J L (es.), Ffh E. AMA pess Aegu Dlmses, C; Luzó N, J.: Ceps físs pls l ee e áf. E: Fumes e bme e ls leses p ee e áf. C Aegu, J Luzó Y M Seguí (Es.) 2007;4: Aegu Dlmses, C; Luzó N, J.: Bmeá el mp pl l ee e áf. E: Fumes e bme e ls leses p ee e áf. C Aegu, J Luzó Y M Seguí (Es.) 2007b;5: Aegu Dlmses, C., Teje Álvez, R. (2011). Bmeá pl ls ees e áf. E: L Bmeá e l vló mé legl e ls leses. M;2: As Es, J., Míez Quñes, JV., Aegu, R. (2005). Smuló e plgí espl. M: Gup 2 Ees. As, Es, J. (2011). Bmeá e ls TCE y umsm el qus. E: L Bmeá e l vló me legl e ls leses. S. Delg Bue, D. Mes e O y N. Péez (Ds.). M.; 4: As Es, J y Míez Quñes, JV. (2011b): Esu mé-fese e l plgí umá e l lum veebl. Esu espel el esgue evl: Mesm e puó, gós, pós, seuels y vló mé-legl. E; T e Me Legl y Ces Feses. S Delg (D). Tm 2 Cpul 100. El Bsh. Bel. E pes. Bes My, F., Delg Bue, S. (2011). Bmeá y bmes. E: L Bmeá e l vló me legl e ls leses. S. Delg Bue, D. Mese y N. Péez (Ds.). M. 7: Bse, G., Amfeyz, R. (2010). The evl spe. E: Melegl epg hpe um. Mhel Fy & Phllp Fgg (Es.). Chuhll Lvgse. Embug. 4Th E. 17(1): Bem Eupe. Pvsl. 27 e Ags e hp://www.eupl.eup.eu/mees/mmees/ju/ /505310es.pf Cb Pl, JA. (2010). L vló el Dñ ls pess p ee e áf. Bsh. Cb Pl, JA. (2010b). L queu el ñ (I): eflexes feses. Rev Respsb Cvl y Segu33: Cb Pl, JA. (2010). L queu el ñ (I): eflexes feses. Rev Respsb Cvl y Segu. 34: Cubí Mllá, P y Hee Bl.: (2008) Evluó e ls esgs y el mp e ls Aees e Táf sbe l slu e l pbló espñl ( ). Fuó BBVA, M. Delg Bue, S., Bes My, F. (2010). Cevlg y Smuló. I J e Aees e Culó. EPTAR Fslí e Ls Plms e G C. Oube. Delg Bue, S., Péez Mll, N., Bll Izgue, M. y Pques, C. (2011). L Bmeá e l vló mé legl e ls leses. E: L Bmeá e l vló mé legl e ls leses. S. Delg, D. Mes e O y Péez N. (Es). Aemás muó M. 3: Mgfí spble e: hp://www.sbgss.g/ Delg Bue, S;. Bés My, F, Péez Mll, N y ls (2011b): L bmeá e l Vló mé Legl e ls leses. Pl eg e vló. E; T e Me Legl y Ces Feses S Delg (D).Tm 2 Cpul 100. El Bsh. Bel.E pes.

15 Delg Bue, S; Bes My, F y Bbeí Mlí E, (2011): L vló me legl e l smuló e leses y seuels. E: T e Me Legl y Ces Feses. S Delg (D).Tm 3 Cpul 139. El Bsh. Bel E pes. Fy, M & Fgg. Ph.: (2010) Melegl epg hpe um. Chuhll Lvgse. Embug. 4Th E. Hgg-Jhs, S; V e Vele, G, e l.,:the Bue Deems f Nek P he Geel Ppul. Resuls f he Be J Dee Tsk Fe Nek P Is Asse Dses. Spe. 2008; 33(45):S Hlm, LW; Cll, LJ; Cssy D; Hgg-Jhs, S; e l., (2008): The Bue Deems f Nek P Whplsh-Asse Dses Afe Tff Cllss. Resuls f he Be J Dee Tsk Fe Nek P Is Asse Dses. Spe.; 33(45):S IBV. Cues e bmeá. Vló Ful. IBV. Revs e bmeá. ICEA Me e segus p pvs. Esís ICEA. El segu e espsbl Cvl Geel. Esís ICEA. hp://www.e.es/es- ES/fmelsegu/Pgs/uesspubles.spx Ley 34/2003 e 4 vembe, e mfó y pó l mv mu e l legsló e segus pvs. Mélee, L.: (1997) Vló e ls spes y el ñ pl. Bem el e vlees. El Mss. Mem 2009.FGE hp://www.fsl.es/fsl/publ Mlles Rull, I. (2007), Bmeá lí e ls plgís el p lm.elseve Espñ. N, M; Cgee, EJ, Hgg-Jhs, S, e l.,(2008): Assessme f Nek P Is Asse Dses. Resuls f he Be J Dee Tsk Fe Nek P Is Asse Dses. Spe. 2008; 33(45):S Rel Dee 1971/1999, e 23 e embe, e peme p el eme, eló y lfó el g e Musvlí. Rel Dee Legslv 8/2004, e 29 e ube, p el que se pueb el ex efu e l Ley sbe espsbl vl y segu e l uló e vehíuls m. BOE úm. 267.Vees 5 vembe 2004 Vee Hee, Mª T (C), (2011): Lumblgs. Peveó, vló el ñ lbl y ehbló, p X: L bmeá m heme e ul e l vló ful e ls lumblgs. Blb. Lee publes ISBN: Vee-Hee, MªT, Tells Gí, MªJ, Tess Albeh, JI, e l., (2011b): Ip lbl: Cep y lses. Musvlís/Dspes. Aspes mélegles lbles. E: T e Me Legl y Ces Feses. S Delg (D). Tm 1 Cpul 45. El Bsh. Bel. E pes. Vee-Hee, MªT,. Tells Gí, Mª J., Rmíez Iñguez e l Te, Mª V Cpevl Gí, LM, y ls.: (2011): Lumblgs y hes sles e Me el Tbj. Deemó e l Cge y Vló e su Ip Lbl. Aspes Mé-Legles Lbles. E: T e Me Legl y Ces Feses. S Delg (D). Tm 1 Cpul 57. El Bsh. Bel. E pes. (2011), Aes ls ppuess el Gup e Tbj su p l DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS p el esu e l efm el ssem legl e vló e ls ñs y pejus pesles pus p ees e áf.

16

doctrina El nexo de causalidad en las colisiones por alcance a baja velocidad A. Introducción

doctrina El nexo de causalidad en las colisiones por alcance a baja velocidad A. Introducción El ex e usl e ls lses p le bj vel Mguel Ágel Ls Ame Mgs e l Aue Pvl e Mu A. Iuó N puee suse que e el ámb e ls ees e áf suele se u bue pes, e lgus ses e ge ímee fuule, vés e l ul se peee p el peju u eme

Más detalles

Bullying, marco legal y jurisprudencial

Bullying, marco legal y jurisprudencial 45 Bullyg, m legl y juspuel S Gálvez Melguz Abg Depme e Segus e HspClex Sum I. Cep e bullyg II. Respsbl pel ev el bullyg II.1. Peme espeíf e l LORPM II.2. Respsbl pel el e ee y/ msó III. Respsbl vl ev

Más detalles

doctrina 1. Introducción a la Valoración del Daño Corporal por accidente de trabajo

doctrina 1. Introducción a la Valoración del Daño Corporal por accidente de trabajo Efe expsv el uev Bem e Táf e l espsbl p ees lbles. Su epeusó e el me es el lu ese Jsé Muel López y Gí e l Se Mgs Sl e l Sl el Tbul Supem 1. Iuó l Vló el Dñ Cpl p ee e bj Cfme ls íuls 1.101 y 1.106 el Cóg

Más detalles

Práctica española sobre accidentes de circulación transfronterizos

Práctica española sobre accidentes de circulación transfronterizos 33 Pá espñl sbe ees e uló sfezs Ágel Espell Meéez Pfes Tul e Deeh Iel Pv Uves e Ove Sum 1. Iuó 2. Relmes exjules 2.1. Relmó e l segu e Espñ 2.2. Relmó OFESAUTO p el peju 'll' 2.3. Relmó l epesee e l segu

Más detalles

El riesgo en el seguro de vida

El riesgo en el seguro de vida 49 El esg e el segu e v Sfí Cu Abg Sum I. Iuó: Cep y lses e segu e v II. El esg e el segu e v: 1. L exse el esg e el segu e v 2. Tme espel el me y e ls ps III. Peules e l esmó el eg e el segu e v: 1. El

Más detalles

Responsabilidad civil de las empresas de seguridad privada

Responsabilidad civil de las empresas de seguridad privada 23 Respsbl vl e ls empess e segu pv Gzl Iume Mles Abg S De e Bufee G. Iume y Ass Sum 1.- Ámb epul y legl e l segu pv. 2.- Requss e l espsbl vl e l empes e segu. 2.1. Iumplme bjev e lgu blgó e l empes e

Más detalles

Responsabilidad civil derivada de las certificaciones enérgeticas

Responsabilidad civil derivada de las certificaciones enérgeticas 45 Respsbl vl ev e ls efes eéges Muel Lz Yese Abg Dp. e Deeh Amsv e HspClex Sevs Juís Sum 1. Iuó 2. E e vg e l peseó pues spsó e l efó eegé 3. Cefó e Efe Eegé 3.1. Ámb pesl 3.2. Dumes es 3.3. Ce 3.4. Cl

Más detalles

asociacionabogadosrcs.org

asociacionabogadosrcs.org º45 Pme Tmese. Añ 2013 Revs e l Asó Espñl e Abgs Espelzs e Respsbl Cvl y Seg sbgss.g Sm Revs º 45 El El peó l vím e spess e eglge mé P Jve López y Gí e l Se...5 D Tplgí e ls eeses el ee e smes p s ssfó

Más detalles

www.bede-asso.org www.bede-asso.org Seminario organizado por : Agradecimientos : RSP CNDSF La versión completa de las actas se puede consultar en :

www.bede-asso.org www.bede-asso.org Seminario organizado por : Agradecimientos : RSP CNDSF La versión completa de las actas se puede consultar en : www.bee-.g Sem gz p : CNDSF Có Nl p l efe e l emll e "gj" C : Ze uelle - BP 37 16700 RUFFEC Tel. +33 (0) 5 45 31 29 26 emee-fem@fe.f RSP Réeu Semee Pye C : Czle 81600 BRENS Tel. +33 (0) 5 63 41 72 86 @emeepye.g

Más detalles

Reconsiderando los fondos sociales: Los canjes de deuda para educación

Reconsiderando los fondos sociales: Los canjes de deuda para educación R f : L j u p uó O Ugh L f Lé é u yu pz y u vó pg yu pí, f h v u pó p f ó v qu p ñ é p gó p pz y pó pí ju pñ zó p pí h ú á g L ó g y f qu é uó, p y u á uy u uv pz qu xp u M y qu pp u pz p L f í u p, g,

Más detalles

Inscríbete en Claro Club y comienza a disfrutar de lo que más te gusta

Inscríbete en Claro Club y comienza a disfrutar de lo que más te gusta Eiió Pss Añ 4 Núm 26 Mz - Abil 2010 Cs Mlli Pl Wp Cl Clb Sgs / V vis Nvs Blss Msjs Blss Rmig Pls Uis Isíb Cl Clb y miz isf l q más gs Si s Ppg isíb llm l *2582 y si is pl Cmiz y isf Cl Clb! Evs Cl Cs Mlli

Más detalles

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución . Tbj Dpm : E m y p p f y pf m mu. Au: Y A Péz. Tu: M. M Du V. Pf ux. Cu: 2012-2013. Añ 55 Rvuó Pm P ñ bjm, pqu qu b qu, pqu pz mu. Jé Mí. (1) Agm A p qu h hh pb u fm u qu z bj, p : M pf Dp. Euó P. M u

Más detalles

PLAN DE ACCION AÑO: 2015 PROCESO: OPERATIVO Y COMERCIAL

PLAN DE ACCION AÑO: 2015 PROCESO: OPERATIVO Y COMERCIAL PLAN DE AÑO: 205 PLANEACION ESTRATEGICA PROCESO: OPERATIVO Y COMERCIAL C u m Pm fddd d md vés d Pms qu v dqu ms L. Ivs Pm C Cmd Bs NO GANADORES. d 205 $ 0,000,000 Eszd y Uvs Ov y Cm - G GENERAL y FORTALECIMIENTO

Más detalles

Tema 7: Optimización de redes logísticas.

Tema 7: Optimización de redes logísticas. 7: Ozó s lgss. N : Ls s 7 y 8 sá s ls ls l gó á s ás y sgfvs l g sss: ls s lgss y ls ls sls. P vs f ls ss s l s s s lvs ls q ls ls sll y gó á q g fs l l s lg ls ls l g sss. Es sgf q q s s á s ss ls ls,

Más detalles

MATEMÁTICA DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS II

MATEMÁTICA DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS II UED FUTD DE. EOÓIS Y ERESRIES TEÁTI DE S OERIOES FIIERS II URSO / l uevo Eme e JUIO Dí // l ho TERI UXIIR: lulo fe DURIÓ: ho. El bo X oee u pétmo hpoteo l S. Y. utí el ptl peto e el % el peo e tó el po

Más detalles

SUBSECRETARIA DEL EGRESOS HACIENDA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RELACION ESCALAFONARIA Y/O CADENA DE MANDO

SUBSECRETARIA DEL EGRESOS HACIENDA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RELACION ESCALAFONARIA Y/O CADENA DE MANDO H UBT L G H U V VL UL VLUÓ L UT FH L LBÓ M Ñ o. G G M L UT VL VULG LZ L TM ULTUL TLGÜ L LF Y/ M TUTU LF: G VL M VULG. L.. TLGÜ M: JFTU TMT VULG. L.. TLGÜ VULG. L.. BLGÜ VULG L TM ULTUL LB VLU. GT L TLG

Más detalles

! "#$ #% AC: CN=AC DNIE 003,OU=DNIE,O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA,C=ES. Firmado por: GARCIA TELLO, JESUS (FIRMA)

! #$ #% AC: CN=AC DNIE 003,OU=DNIE,O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA,C=ES. Firmado por: GARCIA TELLO, JESUS (FIRMA) #$ #% &'() )*+,-**. / *( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0 *(*( 1 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Más detalles

State of California Health and Human Services Agency Department of Health Care Services

State of California Health and Human Services Agency Department of Health Care Services S f Clf Hlh Hm S Agy Dpm f Hlh C S TOBY DOUGLAS DIRECTOR EDMUND G. BROWN JR. GOVERNOR Ob 24, 2014 TO: ALL COUNTY WELFARE DIRECTORS 14-39 ALL COUNTY ADMINISTRATIVE OFFICERS ALL COUNTY MEDI-CAL PROGRAM SPECIALISTSLIAISONS

Más detalles

Reglamento de D i v er s i ones y E s p ec tá c u los P ú b li c os Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo 2007-2009 e n t e M u n i c i Z a t n e j o, J a o, a h a t a n t e m u n i c i o h a g o

Más detalles

c i I a a C " a l 2 C C N I M amico t e s a r b o S c i e d d 7

c i I a a C  a l 2 C C N I M amico t e s a r b o S c i e d d 7 www.. ó P M L " 5 1 0 2 M O A H N A M B y u S.. www j b P 2015 b p S 7 PREMO DEL OM MANHAOM 2015 P. Obj. v P Só ó L M MANHAÓM 2015 Sgu. Su, pz y ug pó. 1. L u pá gú qu ju Ax y qu á pb wb www.. E é uy pb

Más detalles

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia.

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia. Ñ D D Z Ó U Y B B M V Ó M G G jy j P K ó b xm y : W ñ y é xvz fm / g y fó bj y V km / f 1 3 5 7 8 10 10 12 14 15 17 17 22 24 ó y m mím b! F -, m Dm m ó y m bá b gé m fz m / V q vó FDM f m mé j í bj g g

Más detalles

P A R T E I I C r í t i c a r y j u s t i f i c a r s e CAPITULO 5 El imperio de la crítica S o b r e l a s o c i o l ó g i c a d e l r i e s g o y e l d e l i t o t e c n o l ó g i c o s Si el científico,

Más detalles

EPÍLOGO Accidente y mentira Aquí no nos ocupamos de la maldad, a la que la religión y la literatura han intentado pasar cuentas, sino del mal; no del pecado y los grandes v illanos, que se conv irtieron

Más detalles

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile PROGRAMASDI SE ÑADOS PARAT I MAXI MI ZAL APRE SE NCI ADET U E MPRE SAE NL ASREDESSOCI AL E S CONL OSCURSOSDEAUL ARE SSAC DE SCUBREL OSCURSOSQUE DI SE ÑAMOSPARAT I E f ñ p p q ñ ym mp f q b,p p p E p g

Más detalles

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios. Programa COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.cl Programa XVI Conferencia Internacional de Bibliotecología Buenas

Más detalles

Departamento Informática. Diputación Provincial de Soria

Departamento Informática. Diputación Provincial de Soria 3/6/ www.po. Mo éo y ogzvo Dpo Ifoá Dpu Povl So Ju Clo G www.po. Mo éo y ogzvo SORI Supf:.36 K Hb: 95. D: 9 hb/k PONTEVEDR Supf: 4.495 K Hb: 959.764 D: 4 hb/k Ju Clo G 3/6/ www.po. Mo éo y ogzvo Dbu poblol

Más detalles

Buda predicó el S ut ra de la P ro f un da Bo n dad de lo s padres y la D if icult ad en R et rib uirla T r a d u cci ó n a l es p a ñ o l d e l a v er s i ó n ch i n a d e K u m a r a j i v a Plegaria

Más detalles

Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS

Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS up v - I u u u u uó ul Rgó Pbló ub g l públ l m Pbló ub m gu v l m Fm g gu v vé l Públ vé m lv % Pbló m gu v bl Mpl 6.553.090 4.845.302 100,0% 0,0% 100,0% Vlpí 1.336.468 1.336.428 100,0% 0,0% 100,0% O

Más detalles

LA EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE

LA EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE BIHLWIEDEMANNCOM ME EDICIÓN f M A u C z C z Wl h z Th z ll u u u fu Th z ll k u h f ubqul h p h f u h fu Pl hv u h p f h F h p, u h p h h f l fu l If u u hh u p h, pl u h z h p f Clk Nx f u p h f M A u

Más detalles

PRODUCTO ESCALAR. r r r

PRODUCTO ESCALAR. r r r PRODUCTO ESCALAR Defnón de pdt esl de vetes. Se denmn pdt esl de ds vetes ( ) y ( ) p l núme: s y l epesentms En el pdt esl se mltpln ds vetes pe el esltd es n núme (esl). S ls vetes peteneen l esp vetl

Más detalles

ZN E NENTE Gu 2012 Gg - p 2012 T - V-755 431 V 430 474 4 429 433 428 434 30 V-755 435 427 426 p 22 436 ESTÓN FGV 21 425 438 424 L Nuc y 11 10 439 423 440 422 R g 441 421 í g V-760 pv L G V x T

Más detalles

ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES

ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES MUNICIPIO DE TOLUCA 2000-2003 MUNICIPIO DE TOLUCA P Mup C. Ju C Núñz Am S Mup C. Ju Rf Shz Gómz D G D Ub, Ob, Sv Púb Eí C. G P S D Eí C. Mó Vu Gz 2000-2003 ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES ABONOS C A

Más detalles

10. ANÁLISIS SENOIDAL POR FASORES

10. ANÁLISIS SENOIDAL POR FASORES . ANÁ ENODA PO FAOE.. NTODUÓN El nálss de uos ompleos on essens, nduns y pns p ends de po senodl esul muy dspendoso. El nálss senodl po soes es un mne smple de nlz les uos sn esole ls euones deenles, que

Más detalles

APUNTES DE FOTOGRAMETRÍA II CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA. iii. Juan Antonio Pérez Álvarez Mérida, Septiembre de 2001 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

APUNTES DE FOTOGRAMETRÍA II CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA. iii. Juan Antonio Pérez Álvarez Mérida, Septiembre de 2001 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA FOOGRMERÍ II UNIVERSIDD DE EREMDUR CENRO UNIVERSIRIO DE MÉRID tuló: Igee é e pgfí PUNES DE FOOGRMERÍ II Ju t Péez Álvez Mé, Septeme e v ÍNDICE ÁRE EMÁIC : RNSFORMCIONES DE COORDENDS EM RNSFORMCIONES BIDIMENSIONLES

Más detalles

TAREAS ABIERTAS. Tarea propuesta por: Mª Dolores Vicente Zanón. Centro educativo: Colegio San Pedro Pascual

TAREAS ABIERTAS. Tarea propuesta por: Mª Dolores Vicente Zanón. Centro educativo: Colegio San Pedro Pascual TAREAS ABIERTAS Te ppe p: Mª De Vene Znón Cen ev: Ceg Sn Pe P Nve ev beve epón e gp eeg: 1º ESO, n gp e 33 mn. Av ppe e í qe empezm e em e Dvb. En e ne hn e nep e mínm mún múp máxm mún v, pe ee ñ ún n

Más detalles

""! "!#!$ %! #& "!"+"$# '3'*!+!"+!$!#"$1$#$"5+" 9'('(*$#!"+"$#!.$ 6+$+$ 9'('1+"!!""+"-!!"+"$# ='(! ='('(,#$-!!""!#$$$$"! ='('#!

! !#!$ %! #& !+$# '3'*!+!+!$!#$1$#$5+ 9'('(*$#!+$#!.$ 6+$+$ 9'('1+!!+-!!+$# ='(! ='('(,#$-!!!#$$$$! ='('#! ! "!#!$ %! #& ""! "!#!$ %! #& (*!+!"$$#",#$-!! '(,#$-!!"$$#"++#$ '('($.!.!/!$-!+-"" '('#""0!!+-" '-$1$2#""!#!"++#$ '3*!+!"+!$!#"$$41$#$"5+" "!"+"$# '3'(*!+! " +!$!#"$$#$"5 +" "!"+"$# '3'*!+!"+!$!#"$1$#$"5+"

Más detalles

ARCHIVO. inumen ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE

ARCHIVO. inumen ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE www..s s gs (B1) é spñ p xjs b y p:... Gp / cs:... Fch:... bsvcs pfs: b ccs p: x sc B1, www..s www..s www..s s gs (B1) 1. psó v b ccs p: x sc www..s 1.1. scch y s ág. c hc, f s pbs. scch y scíbs. [1],

Más detalles

d e l a L e y 1 8. 3 8 4.

d e l a L e y 1 8. 3 8 4. D I A G N Ó S T I C O D E L A S I T U A C I Ó N E N E L S I S T E M A T E A T R A L E n e l c a m i n o d e p r o f u n d i z al r a c o n s o l i d a c i ó n d e l s e c t o r t e a t rsae l, r e s u

Más detalles

Masa y composición isotópica de los elementos

Masa y composición isotópica de los elementos Masa y composición isotópica de los elementos www.vaxasoftware.com Z Sím A isótopo Abndancia natral Vida Prodcto 1 H 1 1,00782503207(10) 99,9885(70) 1,00794(7) estable D 2 2,0141017780(4) 0,0115(70) estable

Más detalles

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS Con este material se pretende reforzar el reconocimiento de las letras trabajadas en el aula a través del método letrilandia ; este es un paso posterior al conocimiento

Más detalles

b n œ œ œ œ n œ. œ œ œ œ œ œ & b C œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ &b C œ b œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ œ œ n œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ G b 7( # 11) A b dim 7 rubato

b n œ œ œ œ n œ. œ œ œ œ œ œ & b C œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ &b C œ b œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ œ œ n œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ G b 7( # 11) A b dim 7 rubato Livrão cdero 02 3/27/02 2:41 PM Desfido Pge 42 Off key Atoio Crlos oim Neto Medoç vers. Gee Lees rr. Atoio Crlos oim Moderto F m 7 ruto C A dim 7 C 74 ( 9) C 7 A dim 7 F m 7/A Qu do_eu vou Whe try C c

Más detalles

Profesionales >10 S.B.C. Profesionales < 10 S.B.C. Código CAP Prática L A N B Á S I $ 311,08 $ 342,19

Profesionales >10 S.B.C. Profesionales < 10 S.B.C. Código CAP Prática L A N B Á S I $ 311,08 $ 342,19 Aceles: 01/11/2015 Cóg CA ác fesles < 10 S.B.C. fesles >10 S.B.C. C 10100 Csul e elevme bucl. $ 141,02 $ 155,12 s 10200 u Csul e ugec $ 136,87 $ 150,57 l 10400 s Csul pevev e cl $ 103,70 $ 114,06 20100

Más detalles

Llegan DosTurbinas de Gas de 170 MW Siemens para la Central Térmica Cordobesa de Pilar

Llegan DosTurbinas de Gas de 170 MW Siemens para la Central Térmica Cordobesa de Pilar Bleí Eergé N 23 Lleg DTurb de G de 170 MW Seme pr l Cerl Térm Crdbe de Plr Seme e h rfrmd e l úlm d ñ e l prveedr myrr de l urb de g de vzd deñ que e vee ld e el pí, l m l de l Termelér Belgr, S Mrí de

Más detalles

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos ) 9; # 2 G9 #2 B;2 # 2 #2?8:2 - A =B# 2## # #B22 A82 2>H#22 >;9

Más detalles

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España*

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España* H Pú Eñ / Rw P E, 203-(4/2012): 23-56 2012, I E F L I S: Mó Eñ* LOURDE JEREz ARROO U Ex FIDEL PICO áchez REDE-U V R: A, 2012 A: J, 2012 R E ú é í I, ACE y CIT, h ó. E j q í Eñ ó, é ó AI. L z y, y ó ó x

Más detalles

A) Se considera el problema de contorno bidimensional constituido por la ecuación diferencial

A) Se considera el problema de contorno bidimensional constituido por la ecuación diferencial Elemetos tos bdmesoles. U vsó pelm A Se cosde el poblem de cotoo bdmesol costtdo po l eccó deecl (, e el domo, smplemete coeo ls codcoes de cotoo: (, coocd e α coocd e Recédese qe qe, s se deom l ccdte

Más detalles

P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015. C o n g e s t i n, s e g u r i d a d y t r a b a j o

P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015. C o n g e s t i n, s e g u r i d a d y t r a b a j o P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015 C o n g e s t i n, s e g u r id a d y t r a b a jo 1 W I L M A N H A R R Y M A R ح N C A S T A ر O H O J A D E V I D A N a c ي e l 1 7 de S e p t ie m b r

Más detalles

Diego Andrés Carvajal, Calle 37 F Sur No 72 J 70 Piso 2 Barrio Carvajal

Diego Andrés Carvajal, Calle 37 F Sur No 72 J 70 Piso 2 Barrio Carvajal NFORMCÓN PERSON Nmb Dó Dg dé C, C 37 F Su N 72 J 70 P 2 B C Té Mó 3152253536 (57) 1 4759067 C ó Dkdh@gmm Ndd Fh d m Cmb [ 19, g,1984] EXPERENC BOR Fh (g 2009 udd) Nmb y dó d mpd Fd P C 16ª N 86ª 78 Tp

Más detalles

CENTRO DE DOCUMENTACIÚN DE LA MÚSICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. GIMÉNEZ BELLIDO, Gerónimo. "Los voluntarios" n 3 Paso-doble

CENTRO DE DOCUMENTACIÚN DE LA MÚSICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. GIMÉNEZ BELLIDO, Gerónimo. Los voluntarios n 3 Paso-doble CENTRO DE DOCUMENTACIÚN DE LA MÚSICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA Fundación Juan Mach AUTOR: GIMÉNEZ BELLIDO Geónimo TITULO: Los voluntaios n 3 Pasodoble FECHA: M 5 e Biblioteca Fundación Juan Mach (Madid) Biblioteca

Más detalles

IES Mediterráneo de Málaga Reserva1.- 2012 Juan Carlos Alonso Gianonatti. Propuesta A

IES Mediterráneo de Málaga Reserva1.- 2012 Juan Carlos Alonso Gianonatti. Propuesta A ES Medieáeo Málg Reev.- Ju lo loo Gioi Popue.- ) Eui el eoe vlo edio Lgge d u iepeió geoéi ( puo) ) lul u puo l ievlo [ ] e que l e gee l gái l uió e plel l ued (o egeo) que ue lo puo () e ( puo) ) Teoe

Más detalles

LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DE INVERSIS ESCENARIO ECONÓMICO GLOBAL

LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DE INVERSIS ESCENARIO ECONÓMICO GLOBAL ARTERA MODELO DEFENSVA DE NVERSS BANO Oub 2004 LA ESTRATEGA DE NVERSÓN DE NVERSS Hk Lumol, Es Jf NVERSS BANO A ouó ls psmos los lmos sls l s vsó p los pómos 3-6 mss. Ofmos u vloó l sfoo oómo Esos Uos y

Más detalles

PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION A DISTANCIA

PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION A DISTANCIA AM00 ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS Y HOTELERAS E D B D A C C E C A AF99 ADMINISTRACION FINACIERA DE EMP. TURISTICAS Y HOT. C E D D A B C A D E AG99 ADMINISTRACION GENERAL C C B A C E D B A D AO01

Más detalles

INTEGRALES INDEFINIDAS

INTEGRALES INDEFINIDAS INTEGRALES INDEFINIDAS Pág.: ÍNDICE:.- FUNCIÓN PRIMITIVA..- INTEGRAL INDEFINIDA..- INTEGRALES INMEDIATAS...- INTEGRACIÓN INMEDIATA DE ALGUNAS FUNCIONES. 4.- PROPIEDADES DE LA INTEGRAL INDEFINIDA. 5.- MÉTODOS

Más detalles

Mapa de los ríos de España

Mapa de los ríos de España p l í pñ í l l l v g í l bg í g í c g b g í ló g p í l í b ch í í í H H ñ j í í Í J j l í é í ó í gó í í í l m ü g í l í J í Jm g í ll g í g y l V í Ág Á b m Í m í É H í j í ló Í í í g í b í Ó g í í í

Más detalles

Guía promocional de tarifas

Guía promocional de tarifas Guía promocional de tarifas P a q u e te s E s p e c ia les P a q u e te D e s c r ip c ión T a r if a p o r p a q u e t e 1 Ocu la r E x p r e s s A p e r tu r a d e l c o n ten e d o r p o r I P M s

Más detalles

Lee y señala las palabras que te indican. mesa pelo oso polo. mapa lola papá mamá. palo lupa sopa pupa. pala pepe pipa muela.

Lee y señala las palabras que te indican. mesa pelo oso polo. mapa lola papá mamá. palo lupa sopa pupa. pala pepe pipa muela. Lee y señala las palabras que te indican mesa pelo oso polo mapa lola papá mamá palo lupa sopa pupa pala pepe pipa muela pie lee osa lupa Lee y señala las sílabas que te indican p m l s pa me si lo pu

Más detalles

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL AÑO 2011

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL AÑO 2011 UU GÁ FUL Ñ 2011 MV J GGM UUL L GB MUL L H M M Y L GB sesoria Jurídica LL Fiscalización de bra ública JUV elaciones úblicas samblea antonal omité ívico de esarrollo antonal Mesas de oncertación, onsejos

Más detalles

Ministerio de Gobierno y Funciones Ministerio de. Ministerio de Gobierno

Ministerio de Gobierno y Funciones Ministerio de. Ministerio de Gobierno M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb Mu M Ogzó Gb M Gb y Fu M Gb M Gb M Gb 01/01/2012 M Dó G Pfó Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb Mu Ogzó y Fu ESTADO PLURINACIONAL

Más detalles

PUNTOS DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) ESTADO ARAGUA

PUNTOS DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) ESTADO ARAGUA US D XD D GS UL HCUL (G) SD GU MUC MB DL SBLCM DCCÓ GD L Ó C US CMUL MCY- L G, Z DUSL ÑL. F. DM DL Ó. SUC HZ CGU C C CGU-LL D CU 109-14-01 ZM SS D L LL C CL LL D CU-S JU D LS MS ZM S D L U C CL LL D CU-S

Más detalles

! "# #$ % &$'# $ ( #) * +,,,,,,,,

! # #$ % &$'# $ ( #) * +,,,,,,,, !!" ! " $ % &$' $ ( ) * +,,,,,,,, ! "!!$ $ %&'()% - " ) %*+, $ - $ ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-. % ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, / 0'! 1$+$,,,,,,, 20"*)3.!),,,,,,,,,4 20"+$)%

Más detalles

DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTACION INTERIOR Y LAS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS NO MÉTRICAS

DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTACION INTERIOR Y LAS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS NO MÉTRICAS DETERMINCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTCION INTERIOR LS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LS CÁMRS FOTOGRÁFICS NO MÉTRICS B D. Díz Ríuz, Gl Ház S S Hé Gzáls Gí Jsé Mul Cvz P GEOCUB IC,, Pl. C.P. 00, CH, Cu,

Más detalles

G ICND1 Interconexión de los disp ositiv os de red C isco P a rte 2 V o l u m e n 2 Versión 1.0 u í a d e l e s t u d i a n t e Número de parte de texto: 97-2 5 5 9-0 1 EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS: ESTE CO

Más detalles

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s.

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s. ACTO DE SALUD EN VILADECA N S, 4 DE MARZO DE 2010. B u e n a s tar d e s : E s t a m o s aq u í p a r a h a b l a r de sal u d y d e at e n c i ó n sa n i t a r i a pú b l i c a en el B a i x Ll o b r

Más detalles

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO SALMOREJO POLLO GUISADO CON VERDURITAS NATILLAS CREMA DE CALABAZA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO SALMOREJO POLLO GUISADO CON VERDURITAS NATILLAS CREMA DE CALABAZA Semana del 27/6 al 3/07 LUS RTS ÉRLS JUVS VRS SÁB G LTJS VRURS PS FRT SL FL ZUL FS PRS FLT L LJ PTJ LGS Y GRBZS PTS SS SLRJ PLL GUS VRURTS TLLS PTTS H RLLTS L HR SLS GZPH PLL XT USS SL VRURS R L JRR PTT

Más detalles

ENTIDAD 603 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 603-1

ENTIDAD 603 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 603-1 ETDD 603 SUETEDE DE SEGUS DE L 603-1 - GSTS FLDDES Y FUES F FU DEM MTE 4 SEVS EMS 67.196.000 4 8 Seguros y Finanzas 67.196.000 SUBTTL 67.196.000 Gastos Figurativos 53.470.000 TTL 120.666.000 FUETES DE

Más detalles

A C T I N O M IC O S I S Ó r g a n o : M u c o s a b u c a l T é c n i ca : H / E M i c r o s c o p í a: L o s c o r t e s h i s t o l ó g i c oms u e

A C T I N O M IC O S I S Ó r g a n o : M u c o s a b u c a l T é c n i ca : H / E M i c r o s c o p í a: L o s c o r t e s h i s t o l ó g i c oms u e T R A B A J O P R Á C T I C O N º 4 I N F L A M A C I Ó N E S P E C Í F I C A. P A T O L O G Í A R E G I O N A L P r e -r e q u i s i t o s : H i s t o l o g ída e l t e j i d oc o n e c t i v o( c é l

Más detalles

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1852 Panamá 15 de Febrero de 2000.

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1852 Panamá 15 de Febrero de 2000. ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Ró Nº: JD-1852 Pá 15 Fb 2000. POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA A CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., COMO OPERADORA EXCLUSIVA DE LA RED PUBLICA, QUE SUSPENDA DE MANERA

Más detalles

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO E d i t o r i a l U n i v e r s i t a r i a, S. A., 1 9 7 0 In s c r i p c i ó n N 3 8. 5 3 5 D e r e c h o s e x c lu s iv o s r e s e r v a d o s p a

Más detalles

Utilización d e la f u n ción T I R e n e l cálculo del tanto efectivo

Utilización d e la f u n ción T I R e n e l cálculo del tanto efectivo Cál c u l o d e t a n t o s e f e c t i v o s Utilización d e la f u n ción T I R e n e l cálcu lo d e l tan to e f e ctiv o 1 d e 37 Ejercicio 1 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 1 2 3 4 5 i = 0, 05

Más detalles

I N F O R M E S O B R E V E R I F I C A C I O N D E L V A L O R D E C L A R A D O N 1 1 8-3 D 1 3 1 0-2014- 000122- S U N A T

I N F O R M E S O B R E V E R I F I C A C I O N D E L V A L O R D E C L A R A D O N 1 1 8-3 D 1 3 1 0-2014- 000122- S U N A T S U P E R I N T E N D E N C I A N A C I O N A L D E A D M I N I S T R A C I Ó N T R I B U T A R I A I N T E N D E N C I A D E L A A D U A N A M A R Í T I M A D E L C A L L A O A v e n i d a G u a r d i

Más detalles

- Con peatones - Con ciclistas - Extraescolares - Concurso

- Con peatones - Con ciclistas - Extraescolares - Concurso l i v ó i Pl ñ 6 1 y 2 1 P jóv L Fió CNAE lbió l Diió Gl Táfi (DGT) l Fió l Sgi Vil (Fvil) y l Uió Nil Jf Plií y Diiv Plií Ll (Uijl) mh iiiiv l bjiv mj l gi vil l jóv l liv my ig. Aivi Má ifmió: 607 814

Más detalles

FUNDACIÓN ASMI SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMA"EDUCAR PARA INTEGRAR" BA-BE-BI-BO-BU

FUNDACIÓN ASMI SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMAEDUCAR PARA INTEGRAR BA-BE-BI-BO-BU SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMA"EDUCAR PARA INTEGRAR" BA-BE-BI-BO-BU ba be bi bo SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMA"EDUCAR PARA INTEGRAR" BA-BE-BI-BO-BU bu CA-QUE-QUI-CO-CU ca

Más detalles

! "#! $! " % & ' ' () *! +, -! $ '! ' $! " ' $ ( ",.( /! '!

! #! $!  % & ' ' () *! +, -! $ '! ' $!  ' $ ( ,.( /! '! ! "#! $! " % & ' ' () *! +, -! $ '! ' $! " ' $ ( ",.( /! '!! " # $% & ' ( 01 2 3. 4 566 2 0 > 8.90. 0. I 090 5. 8 0 0 0 : 2 0 2 0 I I L @ 8 0 ; 8 2S < / ' ; ( ' 2S 5 < / ' '"!=-! ' 2S > 0 ;9 2S > 0 ",

Más detalles

TEMAS DE MATEMÁTICAS (Oposiciones de Secundaria)

TEMAS DE MATEMÁTICAS (Oposiciones de Secundaria) TEMS DE MTEMÁTICS (Opsiies e Sei) TEM 5 RELCIONES MÉTRICS: PERPENDICULRIDD DISTNCIS ÁNGULOS ÁRES VOLÚMENES ETC.... Itió... Pt Esl... Nm e Vet... Ágls..4. Otgli..5. Ptiliió el Pt Esl V..6. Pt Vetil e s

Más detalles

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Este estudio

Más detalles

IPC PLAN 6º EPO 2 nd TERM

IPC PLAN 6º EPO 2 nd TERM IP PLAN 6º EPO 2 d TERM ONTENT UNIT 3: GROWING UP! ASSESSMENT I S, w fdg : Hw d f d gw d dp A h hg h k p dg py f y d g Hw h pd Hw y dp d h A dff hd f p I Sy, w fdg : A dff yp f hp A h p d f h f fy d A

Más detalles

PRESCINDIBLE CARA, INSEGURA SIN FUTURO. l en acción

PRESCINDIBLE CARA, INSEGURA SIN FUTURO. l en acción ENERG Í N U C CR, L E INSEGU R: L R Y PR ESCIND IBLE R C, í v y í L bf f INSEGUR á, í h, y b í hb z z SIN FUTURO PRESCINDIBLE L í, á, R y ñ í yí í y f y á D N E N E V N E I C N E R HE ó í L L f h, v T

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN 2006 MUNICIPIO DE PALOCABILDO PLAN DE DESARROLLO TOTAL SECTOR

PLAN DE ACCIÓN 2006 MUNICIPIO DE PALOCABILDO PLAN DE DESARROLLO TOTAL SECTOR SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DE INICIO RECURSOS DEL R.PRESUPUESTAL SGP COFINANCIADOS PROPIOS OTROS SECTOR UNIDAD CANTIDAD D M A D M A Sbsds sp Es Rfg Es Cb Edv Ifs Edv Rz 5400 ds ñ (27 ds) 34659000 34659000

Más detalles

Ededtablero y tarjetas

Ededtablero y tarjetas . s w w w. Jgs b yjs b y js Jgs 1 www..s www..s www..s www..s, 2013 í Bsq (jgs 1, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 y 27) q Bc s (jg 20) X (jgs 4 y 30) s g, fá p Bc y Bz íz (jgs 2, 3, 5, 6, 7, 8,

Más detalles

D e p ó s i t o Legal M PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN

D e p ó s i t o Legal M PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN A Ñ O 1975 NUM. 17 D E JULIO 1» OFICIAL DE L A PROVINCIA D E MADRID D p ó Lgl M-2-1938 ADVERTENCIA IMPORTANTE! m q l ñ All y S b BOLETÍN pá q j p l mb pmá h l b l g. A lí fó p. Tm 3 7 5 p ; m 750 y ñ 1.500.

Más detalles

!"#$%%&'"$&!$" ( )%& $"% %& $% %&& $*+!$%&

!#$%%&'$&!$ ( )%& $% %& $% %&& $*+!$%& !"#$%%&'"$&!$" ( )%& $"% %& $% %&& $*+!$%&,& $"%%&! &-.!"%%& / 012 1 "%%(& $34! $%&.556 !"#$%%&'"$&!$" ( )%& $"% %& $% %&& $*+!$%&,& $"%%&! &-.!"%%& / 7$"&# $## $#&9%#%&: $;&!!+& :% "%%(&

Más detalles

FIJACIONES NORMALIZADAS

FIJACIONES NORMALIZADAS FIJACIONES NORMALIZADAS para cilindros serie 449 conforme norma ISO 21287 Serie 434 FIJACIONES NORMALIZADAS ISO 21287 - ISO 15552 - AFNOR NF ISO 15552 - DIN ISO 15552 Charnela macho MT4 Escuadras de extremo

Más detalles

TAISEN DESHIMARU ZEN y A R T ES M A R C I A L ES Presentación de M arc de S m edt N o ta f inal del D r C l au de D u rix D ig ital iz ado p o r U p asik a 1 I N D I C E P a g i n a s P r e s e n t a c

Más detalles

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA G-C048-F23 GL LGÍ CU HUM talento humano requerido para cada uno de los servicios ofertados capacidad instalada, relación entre oferta y demanda, la oportunidad en la prestación y el riesgo en la atención.

Más detalles

PROGRAMACIÓN CURSO DEPARTAMENTO DE INGLÉS

PROGRAMACIÓN CURSO DEPARTAMENTO DE INGLÉS PROGRAMACIÓN CURSO 2014-2015 DEPARTAMENTO DE INGLÉS INDICE 1.- INTRODUCCIÓN 2.- DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO 2.1-Cpsó p 2.2-Nº gps js p 2.3- Rs p 3-METODOLOGÍA 3.1-Esgs Mógs. 3.2-Ms 4.- LA EVALUACIÓN 4.1-

Más detalles

1 Año 2003 2. 2004 Año 2005 4 Año 2006 5. Año 2007 No. CASOS 3864 5941 6971 7347 7401 10983

1 Año 2003 2. 2004 Año 2005 4 Año 2006 5. Año 2007 No. CASOS 3864 5941 6971 7347 7401 10983 PERFIL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN CALI Mar t a Le t i c i a Es p i n o s a G. Ob s e r v at o r i o de Vi o l e n c i a f am i l i ar En C olom b i a, el f enó m eno d e la v i olenci a ha si d o a b

Más detalles

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto!

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto! Bq Iw Mm i ñ 2000, Pi Bi Ci igó á 129.000 imi biógi y m Mm i Bq Iw. L gm mñ mm á hábi g vi y im. m áb fi q mb bq. bi ió imi, q v i y. vi i ig á gi; ii mi ih k, y miég hi. bg imó f mñ Mm i Bq Iw. í á úim

Más detalles

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO CREMA DE ZANAHORIA ESTOFADO DE CARNE FRUTA/ FLAN VAINILLA CREMA DE GUISANTES

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO CREMA DE ZANAHORIA ESTOFADO DE CARNE FRUTA/ FLAN VAINILLA CREMA DE GUISANTES Semana del 01/02 L 07/02 LUS RTS ÉRLS JUVS VRS SÁB G PRRUSL RLLTS PLL J Y QUS Y SL XT R LGS PLL VL FRUT/ USS YGUR LSG VGTL BL L GLLG FRUT/ PÑ LBR R ZHR STF R FRUT/ FL VLL R LFLR Y HPÑS SLPS SLS PUR PTT

Más detalles

Ín d i c e. De c u o ta. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o... 662. Limitación d e g a r a n t í a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o...

Ín d i c e. De c u o ta. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o... 662. Limitación d e g a r a n t í a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o... Ín d i c e TOMO IV Contrato de Hipoteca Co n t r at o s Hi p o t e c a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o 1... 649 Hi p o t e c a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o 2... 653 Hi p o t e c a. Es c

Más detalles

Temporada Primavera-Verano Ropa Corporativa y de Trabajo

Temporada Primavera-Verano Ropa Corporativa y de Trabajo Temporada Primavera-Verano Ropa Corporativa y de Trabajo TE.(56-2) 2809 2598 Presentación Brandcorp, inicia sus actividades en el año 1993 en la Sexta Región. En sus comienzos se especializa en la confección

Más detalles

LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE ENSAMBLADOR x86-16bits

LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE ENSAMBLADOR x86-16bits LBORTORIO DE PROGRMCIÓN EN LENGUJE ENSMBLDOR x86-6ts Covesó o-scii Ojetvo El ojetvo de est páctc es l pogcó del códgo eceso p covet u úeo eteo o lcedo e eo l cde SCII coespodete su codfccó e u vedd de

Más detalles

CIUDAD EN EVOLUCION BURGOS EVOLVING CITY

CIUDAD EN EVOLUCION BURGOS EVOLVING CITY CIUDAD EN EVOLUCION BURGOS EVOLVING CITY Aq Bg zm,, m g, m, mb ó, fv, v m. U m vó v ( v f m má m E), q b v ó m. Ag Bg z, g, w b v b f vm, mm, xg, f m v bf. A m w v v ( w f m m mm b E); w v g w g m. Bg

Más detalles

Junta de Facultad nº 86 Anexo IV

Junta de Facultad nº 86 Anexo IV Calendario de Exámenes Curso Académico 2009/10 LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS - DICIEMBRE 2009 Curso Cuatrim. Código Asignatura ALI Álgebra Lineal 23-11-09 EA Elementos de Análisis Matemático 30-11-09 FG

Más detalles

$%# ! "#$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& &

$%# ! #$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& & !"#! "#$% &' &( )*'*+&,&(*+&& *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&',. *+#$$% '&)*(*&&*& #. & # *+ &(* & * )&(&*&0, %" //$ % & 1 &*+ % * & & &* # % &'&( )*'&)* & *2&, +& *3& (* & *& & -&4 )&(*&&*&

Más detalles

PROFESIOGRAMA CLAVE DENOMINACION DEL PUESTO NIVEL SALARIAL TRAMO DE CONTROL CLAVE REPORTA A NIVEL SALARIAL FUNCIONES

PROFESIOGRAMA CLAVE DENOMINACION DEL PUESTO NIVEL SALARIAL TRAMO DE CONTROL CLAVE REPORTA A NIVEL SALARIAL FUNCIONES ÓG: --19 / Versión: 0 /F.:07/12/04 ÉUL VLUÓ UT ctualización: Febrero 2009 FGM LV M L UT VL LL T MT Y FZ TM TL LV T VL LL T LV UV VL LL JF TMT TBL Y TL UUTL JF TMT V MTTV T T UT UTBÚ HF GU FU G L Gestionar

Más detalles

Pepe en Inglaterra - La llegada y el autor Gordon Reece. También puedes consultar nuestra página web www.librosde.com

Pepe en Inglaterra - La llegada y el autor Gordon Reece. También puedes consultar nuestra página web www.librosde.com GÉNRO: AVNTURA Y HUMOR Áe: ngé, engu, CONOCIMINTO D MDIO, eduón í. TMAS/oe: onomeno de o uu, mduón. de.om o b encen o du oyb b o YAho T mb enp u e InoduÓn Fndd de bo: - u úd en un onexo de bngümo. - Inoduón

Más detalles

S E N T E N C I A A N T E C E D E N T E S D E H E C H O

S E N T E N C I A A N T E C E D E N T E S D E H E C H O S E N T E N C I A mi l d oc e. E n la c i u da d d e S a nt a n d er, a v ei n t i nu ev e d e n o v i e mb r e d e d o s E n n o mb r e d e S u M a j es t a d el R ey; el I l mo. S r. D o n J os é Ar

Más detalles

ccna sco certifiednetworkassociate

ccna sco certifiednetworkassociate u sodee f ónonl ne n so efednewokssoe F ECHA- Del28deFebeol29deAb lde2011 unesv e nesde09: 0012: 00yde16: 0019: 00h. TUTORÍ AS - Del28deFebeol31deMzodel Del01 l29deab ll oslunesym é ol esde16: 0019: 00h.

Más detalles

LINEA 6020. Alecar Cilindros

LINEA 6020. Alecar Cilindros Alecar Cilindros LINEA 600 CILINDROS HIDRAULICOS DE DOBLE EFECTO DIMENSIONES SEGÚN ISO 600/ Y DIN 4 PRESION NOMINAL: 0 BAR PRESION MAX. DE SERVICIO: 10 BAR DISEÑO COMPACTO Y ROBUSTO FACIL MANTENIMIENTO

Más detalles