I VINDRAN I ELS CONTINUAREM NECESSITANT Nicolás Castellano

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "I VINDRAN I ELS CONTINUAREM NECESSITANT Nicolás Castellano"

Transcripción

1 DOSSIER e-migrar 8 Los demás / Nicolás Castellano 16 ARISTIDE ZOLBERG Open borders / Gloria Zorrilla 24 Mares contra pasteres / Eric Hauck 32 Refugiados zombies / Javier de Lucas 40 Cybermigrants / Adela Ros 46 Dones connectades / Isabel Muntané 52 MIHAELA NEDELCU Integrating ICT / Gabriel Pernau 58 Educación intercultural / Dolores Juliano 64 Mitjans de la immigració / Kim Amor 70 Crisis and remittances / Papa Sow

2 I VINDRAN I ELS CONTINUAREM NECESSITANT Nicolás Castellano Nicolás Castellano (Las Palmas, 1977) és llicenciat en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid i treballa des de fa deu anys per a la Cadena SER. Especialitzat en el fenomen de la immigració, l ha cobert a l arxipèlag canari, a les costes dels països de sortida i als països d origen: el Marroc, el Sàhara Occidental, Mauritània, Algèria, el Senegal, Mali, Burkina Faso o Guinea Conakry. Ha estat guardonat amb el IX Premi Drets Humans del Consell General de l Advocacia Espanyola i la medalla d or de la Creu Roja Espanyola. És coautor de l audiollibre Mi nombre es nadie (Icaria, 2008), que narra el periple dels immigrants que intenten arribar a Espanya. Nicolás Castellano (Las Palmas, 1977) es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y trabaja desde hace casi una década para la Cadena SER. Especializado en el fenómeno de la inmigración, lo ha cubierto en el archipiélago canario, las costas de los países de salida y en los países de origen: Marruecos, el Sáhara Occidental, Mauritania, Argelia, Senegal, Mali, Burkina Fasso o Guinea Conakry. Ha sido galardonado con el IX Premio Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española y la medalla de oro de la Cruz Roja Española. Es coautor del audiolibro Mi nombre es nadie (Icaria, 2008), que narra el periplo de los inmigrantes que tratan de llegar a España. Nicolás Castellano (Las Palmas, 1977) holds a degree in Journalism from the Complutense University of Madrid and has been working for Cadena SER for the past decade. Specialising in the phenomenon of immigration, he has covered the subject on the Canary Islands, the coasts of the home countries and in the home countries themselves, including Morocco, Western Sahara, Mauritania, Algeria, Senegal, Mali, Burkina Faso and Guinea-Conakry. He was awarded the 9th Human Rights Prize from the Spanish General Advocacy Council and the gold medal from the Spanish Red Cross. He is the co-author of the audio book entitled Mi nombre es nadie (My name is nobody, Icaria, 2008), which narrates the travails of immigrants trying to reach Spain. Es creu que són molts, o massa, que en temps de crisi és lògic que hagin de tornar als seus països; els més radicals pensen que posen en risc el sistema de la sanitat pública; les grans batudes policials a la caça dels sense papers es consideren normals, per no parlar de polèmiques cícliques i exagerades com la del vel islàmic. La llista de tòpics difícils d eliminar és interminable. Els immigrants s han tornat a convertir en el cap de turc amb l arribada de la crisi econòmica a Espanya i a tots els països rics. En una visita a Tetuan per preparar un reportatge sobre la migració de menors marroquins cap a Espanya, vaig sentir una de les millors explicacions sobre com hem estat capaços d etiquetar les migracions com un procés negatiu i d estendre aquesta idea en una cadena infinita. La va formular Amina Bargach, una gran psiquiatra marroquina i una intel lectual amb una visió molt clara del fet Y VENDRÁN Y LOS SEGUIREMOS NECESITANDO Se ha instalado la visión de que son muchos o demasiados, que en tiempos de crisis es lógico que tengan que retornar a sus países; para algunos más radicales, ponen en riesgo el sistema de la sanidad pública ; las grandes redadas policiales a la caza de los sin papeles parecen algo normal, por no hablar de polémicas cíclicas e infladas como la del velo islámico. La lista de tópicos difíciles de derribar es interminable. Los inmigrantes han vuelto a convertirse en el chivo expiatorio tras la irrupción de la crisis económica en España y en todos los países ricos. En una visita a Tetuán, preparando un reportaje sobre la migración de menores marroquíes hacia España, escuché una de las mejores argumentaciones que explican cómo hemos sido capaces de etiquetar AND THEY LL COME... AND WE LL STILL NEED THEM The opinion has taken hold that there are many or too many of them; that they logically have to return to their homelands in times of crisis. To people with a more radical bent, they put the entire public health system at risk. The large-scale police roundups to hunt down illegal immigrants seem normal, not to mention the cyclical, overblown controversies like the Islamic veil. The list of clichés that are hard to debunk is endless. Immigrants have once again become the scapegoat since the onset of the economy crisis in Spain and its wealthy counterparts. On a trip to Tétouan while preparing a report on Moroccan minors migrating to Spain, I heard one of the best arguments explaining how we have become capable of labelling migration a negative 8

3 DOSSIER migratori: A Espanya qualsevol pot parlar d immigració sense tenirne ni idea. És com parlar de futbol, tothom opina sobre els migrants sense haver-se documentat o sense coneixe n cap, tot i que són veïns. Qualsevol persona, al bar, en una plaça o en una entrevista en un mitjà de comunicació, sembla que pugui donar lliçons de les causes o del context en què es produeix aquest fenomen. És la visió de superioritat dels europeus, que fa que considerin inferiors els que vénen de fora. La realitat de la immigració a Espanya és molt diversa, però per conèixer-la el primer que cal és fer un cop d ull a les dades que la dibuixen. El 31 de març de 2010, a l Estat hi viuen estrangers regularitzats. Són més que a començaments d any i més que dotze mesos enrere. De gener a març de 2010 ha tingut lloc un fet sense precedents en tan poc temps: més de process and expanding this idea ad infinitum. It was at a meeting with Amina Bargach, one of the top psychiatrists in all of Morocco and an intellectual with a clear-headed vision of migration: In Spain anyone can talk about immigration without having the foggiest idea. It s like talking about football: everyone has an opinion about immigrants without having studied the issue or met a single one, even if they re their neighbours. Anyone in a cafe, a square or an interview with the media seems to feel like an expert on the causes or circumstances in which this phenomenon takes place. It s Europeans sense of superiority which leads them to see people coming from elsewhere as at a rung beneath them. The reality of immigration in our country is quite diverse, but to learn about it the first thing to do is look at the figures describing it. A total of 4,842,499 legal immigrants lived in Spain as of the persones han fet les maletes per tornar a l Amèrica Llatina, concretament a l Argentina, l Equador, Colòmbia, el Perú i la República Dominicana. Pel que fa a l origen, 4 de cada 10 estrangers procedeixen d un país de la Unió Europea, 3 de cada 10 de l Amèrica Llatina, el 20% és africà i el 6%, asiàtic. Marroquins, romanesos, equatorians i colombians continuen encapçalant la llista de les principals nacionalitats, i en cinquè lloc hi ha el Regne Unit (a l Estat espanyol hi viuen britànics). Quatre comunitats autònomes aglutinen el 65% de la població estrangera, encara que Catalunya, amb estrangers, i Madrid, amb , en són els nuclis principals. Abans de treure n conclusions cal saber que aquestes dades revelen, en realitat, un canvi en el cicle migratori del nostre país, com ho definia l exsecretària d estat d Immigració Consuelo Rumí. las migraciones como un proceso negativo y de expandir esta idea en una cadena infinita. Fue en un encuentro con Amina Bargach, una de las mejores psiquiatras de todo Marruecos y una intelectual con una visión muy nítida del hecho migratorio: En España cualquiera puede hablar de la inmigración sin tener ni la más mínima idea. Es como hablar de fútbol, todo el mundo opina de los migrantes sin haberse documentado o sin conocer a ninguno, a pesar de tenerlos como vecinos. Cualquiera, en la cafetería, en una plaza, o en una entrevista en un medio de comunicación, parece sentar cátedra de las causas o del contexto en el que se produce este fenómeno. Es la visión de superioridad de los europeos, que les hace ver a los que vienen de fuera un peldaño por debajo. La realidad de la inmigración de nuestro país es muy diversa, pero para conocerla lo primero es echar una mirada a los datos que la dibujan. En España viven extranjeros regularizados a 31 de marzo de Son más que a principios de año y más que doce meses atrás. De enero a marzo de 2010 ha sucedido algo sin precedentes en tan poco tiempo, más de personas han hecho las maletas para volverse a sus países en Iberoamérica, exactamente hacia Argentina, Ecuador, Colombia, Perú y República Dominicana. En cuanto a su origen, 4 de cada 10 extranjeros procede de un país de la Unión Europea, 3 de cada 10 de Latinoamérica, el 20% es africano y el 6% asiático. Marroquíes, rumanos, ecuatorianos y colombianos siguen encabezando la lista de principales nacionalidades, y en quinto lugar está el Reino Unido, ya que en España viven británicos. Cuatro comunidades autónomas aglutinan el 65% de la población extranjera, aunque Cataluña, con extranjeros, y Madrid, con , son los principales núcleos. 31st of March This is 51,000 more than at the start of the year and 347,000 more than 12 months earlier. From January to March 2010, something happened that was unprecedented for such a brief time span: more than 6,000 people packed their bags to go back to their home countries in Latin America, primarily to Argentina, Ecuador, Colombia, Peru and the Dominican Republic. Regarding immigrants provenance, 4 out of every 10 foreigners come from a European Union country and 3 come from Latin America; 20% of immigrants are African and 6% are Asian. Moroccans, Romanians, Ecuadorans and Colombians still top the list of the main nationalities, followed by the United Kingdom, with 223,000 British nationals living in Spain. Four autonomous communities are the home to 65% of the immigrants, although Catalonia with 1,075,000 foreigners and Madrid with 886,000 are the leaders. 9

4 L única cosa sense dret a ser globalitzada és la llibertat per emigrar Lo único sin derecho a globalizarse es la libertad para emigrar The only thing lacking the right to globalise is the freedom to emigrate 10

5 DOSSIER Perquè encara que el nombre d immigrants continua creixent, és un dels augments més baixos de les últimes dues dècades. Segons dades del Ministeri de Treball i Immigració, l any 2009 va acabar amb un 7% d augment de la població estrangera resident a l Estat espanyol, el volum de creixement migratori més baix dels últims 18 anys. El 2010 serà el tercer any consecutiu en què el ritme d increment de la població immigrant continuarà caient, una situació inimaginable fa dos anys, per no parlar del que passava al principi d aquesta dècada, l any 2001, quan el nombre d immigrants creixia a un ritme anual del 24%. Davant de l estadística, imprescindible per saber de què parlem, hi ha aquesta llista interminable de tòpics que han desdibuixat la fisonomia de les migracions a Espanya i, en general, als països privilegiats, a Europa o als Estats Units. Estereotips i idees negatives Antes de sacar conclusiones deben saber que estos datos desvelan, en realidad, un cambio en el ciclo migratorio de nuestro país, como lo definía la ex secretaria de estado de Inmigración Consuelo Rumí. Porque es cierto que sigue creciendo el número de inmigrantes pero es más concluyente señalar que se trata de uno de los aumentos más bajos de las últimas dos décadas. Otro dato del Ministerio de Trabajo e Inmigración arroja más luz al cambio que estamos experimentando: el año 2009 concluyó con un 7% de aumento de la población extranjera residente en España, el volumen de crecimiento migratorio más bajo de los últimos 18 años será el tercer año consecutivo en el que el ritmo de incremento de la población extranjera seguirá cayendo, una situación inimaginable hace dos años, por no echar la mirada a lo que sucedía al principio de esta década, en 2001, cuando el número de inmigrantes crecía a un ritmo anual del 24%. Before drawing conclusions, we must know that these figures actually reveal a change in the migratory cycle in our country, as defined by the former Secretary of State for Immigration, Consuelo Rumí. It is true that the number of immigrants is still rising, but it is more revealing to note that this rise is among the smallest in the past two decades. Another figure from the Ministry of Labour and Immigration sheds even more light on the change we are experiencing: 2009 ended with a 7% rise in the foreign population living in Spain, the lowest rate of migratory growth in the past 18 years. This year will be the third in a row in which the pace at which the foreign population is rising will continue to slow down, a situation that was unimaginable two years ago, not to mention back at the start of this decade, in 2001, when the number of immigrants was rising at a rate of 24% per year. que es repeteixen com si fossin un mantra del món dels rics cap als migrants, etiquetats com els que ens treuen la feina, els que no paguen impostos, els delinqüents, fins a arribar al còctel final que ha acabat associant el fenomen de la immigració a la idea de problema en l imaginari col lectiu de bona part de la societat espanyola. Algunes enquestes d opinió del CIS o de l Institut Opina per a la Cadena SER han reflectit en diferents moments des de l any 2006, l any rècord de l arribada de persones en cayucos i pasteres, que el 70% dels espanyols creu que hi ha massa immigrants al país. Amb l inici de la crisi econòmica, aquestes idees han anat prenent força fins a generar l opinió que si ara aquests estrangers no tenen feina (l atur de la població immigrant supera el 30%) haurien de tornar als seus països. Els que demanen que se n vagin sembla que pateixin una amnèsia selectiva de la memòria migratòria d aquest Frente a la estadística, imprescindible para saber de qué hablamos, existe esa lista interminable de tópicos que han desdibujado el rostro de las migraciones en España y, en general, en los países de la orilla privilegiada, quizá en mayor medida en Europa o en Estados Unidos. Estereotipos e ideas negativas que se repiten como si fueran un mantra del mundo de los ricos hacia los migrantes, etiquetados como los que nos quitan el trabajo, los que no pagan impuestos, los delincuentes, así hasta llegar al cóctel final que ha acabado emparejando el fenómeno de la inmigración al de problema en el imaginario colectivo de buena parte de la sociedad española. Encuestas de opinión del CIS o del Instituto Opina para la Cadena SER han reflejado en distintos momentos desde el año 2006, el año récord de la llegada de personas en cayucos y pateras, que el 70% de los españoles cree que hay demasiados inmigrantes en el país. Contrasting with these statistics, which are crucial for grasping the issue at hand, is the endless list of clichés that have blurred the face of immigration in Spain and, more broadly, all the countries in the privileged world, perhaps more in Europe and the United States. These stereotypes and negative ideas about the immigrants are repeated like a mantra in the world of the wealthy, who label them as the ones who take jobs away from us, don t pay taxes, are criminals and so forth until reaching the mishmash that has ended up equating the phenomenon of immigration with a problem in the collective imagination of many Spaniards. Since 2006, the recordbreaking year in terms of the number of people who arrived in cayucos and pateras (makeshift rafts), opinion surveys conducted for Cadena SER by the Instituto Opina and CIS have shown that 70% of Spaniards believe that there are too many immigrants in the country. 11

6 Com que sóc negre els polis em paren cada dos per tres, tot i que ja sóc espanyol Como soy negro los polis me paran a cada rato, y eso que ya soy español país, ja que de vegades s oblida que cada any tornen a Espanya amb tot el dret emigrants que el seu dia van haver de marxar per guanyar-se la vida en un altre país. És evident que els períodes de crisi condicionen els moviments de població, però també que la globalització s ha convertit en una panacea en què l única cosa que no té dret a globalitzar-se és la llibertat per emigrar. Les polítiques més dures tenen un escenari especialment paradoxal a Itàlia, on Silvio Berlusconi ha convertit la immigració en un delicte, o als Estats Units, on Barack Obama encara no ha aconseguit tirar endavant una nova llei d immigració que tornaria tots els drets als 12 milions de persones que viuen sense papers a la primera potència mundial. El país del somni americà està sacsejat ara per la polèmica de la llei SB1070, és a dir, la llei antiimmigració d Arizona, rebutjada amb més força que mai per l enorme comunitat hispana dels Estats Units. I ja no parlem de la famosa directiva de retorn de la Unió Europea, també coneguda com a directiva de la vergonya, que amenaça el futur dels 8 milions de persones que viuen a Europa sense els maleïts papers. L última reforma de la llei d estrangeria espanyola, la quarta en deu anys, ha estat molt criticada perquè ha endurit les condicions per a la reagrupació familiar i ha augmentat a 60 dies el període d internament en els polèmics CIE, els centres d internament d estrangers. Els de Madrid, Màlaga i Barcelona ja es van considerar el 2008 com uns dels pitjors de tota la UE en un informe que va elaborar una consultora independent per al Parlament Europeu. Així doncs, no val esgrimir l argument que Berlusconi és pitjor o que Sarkozy s oblida dels seus orígens hongaresos, perquè si analitzem el que està passant al nostre país haurem de reconèixer que no ens Tras el inicio de la crisis económica, estas ideas han ido engordando hasta generar la creencia de que si ahora esos mismos extranjeros no tienen trabajo (el paro de la población inmigrante supera el 30%) deberían retornar a sus países. Los que piden que se vayan parecen atravesar por un periodo de amnesia selectiva de la memoria migratoria de este país, porque a veces se olvida que cada año vuelven a España con todo derecho emigrantes que en su día dejaron este país para buscarse la vida en otro. Es evidente que los periodos de crisis condicionan los movimientos de población pero también que la globalización se ha convertido en una panacea donde lo único sin derecho a globalizarse es la libertad para emigrar. Las políticas más duras tienen un escenario especialmente paradójico en Italia, donde Silvio Berlusconi ha convertido la inmigración en delito, o en Estados Unidos, donde Barack Obama no ha conseguido aún sacar adelante una nueva ley de inmigración que devolvería todos sus derechos a los 12 millones de personas que viven sin papeles en la primera potencia mundial. El país del sueño americano está ahora sacudido por la polémica de la ley SB1070 o, lo que es lo mismo, la ley antiinmigración de Arizona, rechazada con más fuerza que nunca por la enorme comunidad hispana en Estados Unidos. O qué decir de la famosa directiva de retorno de la Unión Europea, también conocida como directiva de la vergüenza, que ensombrece el futuro de los 8 millones de personas que viven en Europa sin los dichosos papeles. La reciente reforma de la ley de extranjería en España, la cuarta en diez años, ha sido criticada porque ha endurecido las condiciones para la reagrupación familiar o ha aumentado a 60 días el periodo de internamiento en los polémicos CIE, los centros de internamiento These ideas have gained momentum since the onset of the economic crisis, prompting the belief that if those same immigrants are now unemployed (unemployment among immigrants stands at over 30%) they should go back to their countries. The people who are asking them to leave seem to be experiencing a period of selective amnesia in this country s migratory memory, because sometimes they forget that every year 40,000 emigrants who left Spain at some point to seek a better life elsewhere come back here to live with all due rights. It is clear that crises affect population movements, but it is also clear that globalisation has become a panacea in which the only thing lacking the right to globalise is the freedom to emigrate. The harshest policies have a particularly paradoxical backdrop in Italy, where Silvio Berlusconi has turned immigration into a crime, or in the United States, where Barack Obama has not yet managed to push through a new immigration law which would restore all the rights to the 12 million people living illegally in the leading world power. The country of the American dream is now being shaken up by the controversy of SB1070, also known as the Arizona Anti-Immigration Bill, rejected more vehemently than ever by the enormous Hispanic community in the United States. On the home front is the European Union s famous Return Directive, also known as the Directive of Shame, which casts a shadow on the future of the eight million people living in Europe without the coveted papers. The recent reform of the Immigration Law in Spain, the fourth in ten years, has been criticised because it has imposed more stringent conditions for family reunification and raised the internment period at the controversial Foreigner Internment Centres (CIEs) to 12

7 DOSSIER Because I m black the cops stop me constantly, but actually now I m Spanish quedem enrere. O és que les identificacions d estrangers que es van fer el 2009 només als carrers de Madrid no s assemblen molt al que es proposa a Arizona de parar per demanar la documentació als qui pels trets racials podrien ser immigrants? Perquè això passa a Espanya des de finals de 2008, com reconeixia el mateix Sindicat Unificat de Policia en plena polèmica per les batudes a principis de 2009, quan va denunciar una instrucció que demanava quotes de detenció d immigrants. Estrangers: en funció de la població de cada districte, cal fer un nombre de detencions... Si no n hi ha, cal anar-los a buscar fora del districte, deia la circular que es va repartir a totes les comissaries de Madrid. El Ministeri de l Interior va desautoritzar l ordre, però n hi ha prou a fer un volt per determinats barris de Madrid, Barcelona o València per comprovar que aquesta pràctica no ha desaparegut. El de extranjeros. Los de Madrid, Málaga y Barcelona fueron señalados ya en 2008 entre los peores de toda la UE en un informe que elaboró una consultora independiente para el Parlamento Europeo. Así, no vale esgrimir el argumento de que Berlusconi es peor o que Sarkozy se olvida de sus orígenes húngaros, porque si analizamos lo que está sucediendo en nuestro país no tardaremos en reconocer que no les vamos a la zaga. O es que las identificaciones de extranjeros que se llevaron a cabo en 2009 sólo en las calles de Madrid no se parecen bastante a lo que se propone en Arizona de parar y pedir la documentación a los que por rasgos raciales pudieran ser inmigrantes? Porque esto sucede en España desde finales de 2008, como reconocía el propio Sindicato Unificado de Policía en plena polémica por las redadas a inicios de 2009, cuando denunciaron una instrucción que pedía cupos de detención de inmigrantes. Extranjeros: en 60 days. Back in 2008, the CIEs in Madrid, Malaga and Barcelona were already cited as among the worst in the EU in a report drawn up for the European Parliament by an independent consultant. So it is unfair to wield the argument that Berlusconi is worse or Sarkozy is forgetting his Hungarian roots, because if we analyse what is happening in our country we will soon realise that we are trailing behind. After all, aren t the 10,000 identifications of foreigners conducted on the streets of Madrid in 2009 alone remarkably similar to what is being proposed in Arizona: to stop and ask for documentation from people whose racial features indicate that they might be immigrants? After all, this has been happening in Spain since late 2008, as the Unified Police Syndicate acknowledged amid controversy over the roundups started in 2009, when they denounced the instructions asking them for quotas on immigrant detentions. Foreigners: based maig passat, buscant testimonis d immigrants que valoressin la polèmica llei d Arizona, en vaig trobar alguns exemples. Com que sóc negre em paren cada dos per tres, tot i que ja sóc espanyol, perquè encara que vaig néixer a la República Dominicana, la meva mare em va portar de ben petit i ja tinc la nacionalitat, però els polis em continuen parant pel meu color de pell per demanar-me els papers, assenyalava l Álex, de 21 anys, a la plaça de la Luna, en ple centre de Madrid. Em fa vergonya quan em paren al meu barri perquè els veïns poden pensar que he fet alguna cosa, i simplement ho fan perquè sóc negre, o mulat, com vulguis dir-ho. Al seu costat, Mussa, senegalès de 34 anys, afirmava, amb un somriure, que ja coneixia tots els calabossos de Madrid. El cap de setmana passat vaig estar a la comissaria de Chamartín. Sempre em paren, sobretot a les parades de metro d Oporto i Plaza Elíptica, alguns policies base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos... Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito, decía la circular repartida por todas las comisarías de Madrid. El Ministerio del Interior desautorizó la orden, pero basta con darse una vuelta por determinados barrios de Madrid, Barcelona o Valencia para comprobar que esa práctica no ha desaparecido. En mayo pasado, buscando testimonios de inmigrantes que valoraran la polémica ley de Arizona, escuché varios ejemplos. Como soy negro me paran a cada rato, y eso que ya soy español, porque aunque nací en la República Dominicana, mi madre me trajo pequeñito y ya tengo la nacionalidad, pero por mi color de piel esos polis me paran todo el rato para pedirme los papeles, señalaba Álex, de 21 años, en la plaza de la Luna, en pleno centro de Madrid. Me da vergüenza cuando lo hacen en mi barrio porque mis vecinos pueden pensar on the population of each district, a certain number of detainees must be reached... If there are not enough, they should be sought outside the district, read the circular sent to all the police stations in Madrid. The Ministry of the Interior retracted the order, but all you have to do is walk around certain neighbourhoods in Madrid, Barcelona or Valencia to realise that this practice has not disappeared. Last May, as I was seeking testimony from immigrants regarding their opinions on the controversial Arizona law, I listened to several examples. Since I m black I get stopped a lot, but actually I m Spanish because even though I was born in the Dominican Republic my mother brought me here when I was little and I have Spanish nationality, but these cops stop me constantly to ask for my papers just because of the colour of my skin, recounted 21-year-old Álex in Plaza de la Luna right in the heart of Madrid. I m embarrassed when they 13

8 La recerca de la prosperitat és el viatge més antic de l ésser humà The quest for prosperity is the oldest journey known to mankind ja em coneixen. No puc viure així, perquè m han obert una ordre d expulsió i ara ho tinc difícil per poder-me regularitzar, explicava. Mussa és un dels subsaharians que van arribar el 2006 en cayuco a Espanya. Aquesta és una altra paradoxa. Ha hagut de caure a mínims desconeguts l arribada de pasteres perquè es parli de la immigració en un sentit ampli i no només de la que arribava per mar, que, per cert, és menys de l 1 % de tota la immigració que ha vingut a Espanya des de En els primers cinc mesos de 2010 s han interceptat 550 immigrants en barques, un 80% menys que en el mateix període de l any passat, la xifra més baixa que s ha registrat en els últims vint anys, quan les pasteres van començar a creuar l estret. No sembla que interessi a ningú les causes que explicarien per què no vénen ara pasteres o cayucos. Pot ser només pel desplegament policial del Frontex o dels països d origen? Som conscients de les conseqüències d haver aixecat un autèntic mur entre Àfrica i Europa? Segons United For Intercultural Action, una organització europea de denúncia contra el racisme i les polítiques europees sobre immigració, persones han mort intentant creuar aquest mur en els últims 18 anys. Per no parlar dels que estan perdent la vida a que he hecho algo, y simplemente me paran porque soy negro o mulato, como quieras llamarlo. Junto a él, Mussa, senegalés de 34 años, afirmaba, con una sonrisa, que conocía ya todos los calabozos de Madrid. El pasado fin de semana estuve en la comisaría de Chamartín. Me paran siempre, sobre todo en el metro de Oporto y plaza Elíptica. Algunos policías ya me conocen, pero no puedo vivir así porque me han abierto una orden de expulsión y ahora lo tengo difícil para regularizarme, contaba. Mussa es uno de los subsaharianos que llegaron en 2006 en cayuco hasta España. Esta es otra paradoja. Ha tenido que caer a mínimos desconocidos la llegada de pateras para que se hable de la inmigración en un sentido amplio y no sólo de la que llegaba por vía marítima, que es, por cierto, menos del 1% de toda la inmigración que ha venido a España desde En los primeros cinco meses de 2010 han sido interceptados 550 inmigrantes en barcas, un 80% menos que en el mismo periodo del año pasado, la cifra más baja que se ha registrado en los últimos veinte años, cuando las pateras comenzaron a cruzar el estrecho. A nadie parece interesarle las causas que explicarían por qué no vienen ahora pateras o cayucos. Será sólo por el despliegue policial del Frontex o de los países de origen? Sabemos las consecuencias de haber levantado un auténtico muro entre África y Europa? Según United For Intercultural Action, una organización europea de denuncia contra el racismo y las políticas europeas sobre inmigración, personas han muerto intentando cruzar ese muro en los últimos 18 años. Por no hablar de los que se están dejando la vida en do it in my neighbourhood because my neighbours might think that I ve done something wrong, and they only stop me because I m black or mixed race, whatever you want to call it. Next to him, Mussa, a 34-year-old Senegal native, claimed with a smile that he was already familiar with all the jails in Madrid. Last weekend I was at the Chamartín police station; they always stop me, especially at the Oporto underground and in Plaza Elíptica. Some officers already know me, but I can t live like this because they ve already filed a warrant for my expulsion and now it will be hard for me to become legal, he explained. Mussa is one of the 36,000 sub-saharans who arrived in Spain on cayucos in This is another paradox. The arrival of these rafts has had to trickle off to next to nothing before people were able to speak about immigrant in a broad sense and not only about the arrival by sea of what actually accounts for only 1% of all immigration to Spain since In the first few months of 2010, 550 immigrants were intercepted on seagoing vessels, 80% fewer than in the same period last year. This is the lowest figure recorded in the past 20 years, when the rafts began to cross the Strait. Nobody seems to be interested in why these pateras and cayucos are no longer arriving. Is it only because of the implementation of the Frontex force or police in the home countries? Do we know the consequences of having erected a veritable wall between Africa and Europe? According to United for Intercultural Action, a European organisation that works to counter racism and European immigration policies, in the past 18 years 13,621 people have died trying to 14

> THIS IS MY LIFE (2A. PART) dramatúrgia i direcció JORDI FONDEVILA ATOLLADERO

> THIS IS MY LIFE (2A. PART) dramatúrgia i direcció JORDI FONDEVILA ATOLLADERO > THIS IS MY LIFE (2A. PART) dramatúrgia i direcció JORDI FONDEVILA ATOLLADERO 147 > ATOLLADERO Atolladero neix l any 2000 de la mà de Xavier Pla i Jordi Fondevila. La companyia sorgeix de la voluntat

Más detalles

El tiempo antes de las elecciones del 2008: Unidos venceremos, divididos cayéremos. Run up to Elections 2008: United we stand, divided we fall

El tiempo antes de las elecciones del 2008: Unidos venceremos, divididos cayéremos. Run up to Elections 2008: United we stand, divided we fall Los cartas de no concuerdo No Match letters... p2 Expresándonos: Jesús Salas Speaking Out: Jesús Salas... p14 Oficial de policía criticado por interrogatorio Police officer criticized over questioning...

Más detalles

18.10.2014 18.01.2015

18.10.2014 18.01.2015 Xavier Arenós Anna Artaker / Meike S. Gleim Joan Bennàssar Cerdà Jordi Colomer Eva Fàbregas Claire Fontaine Gustav Klucis Jordi Mitjà Dani Montlleó Société Réaliste Rirkrit Tiravanija Todo por la Praxis

Más detalles

Nuevo México como sociedad bilingüe

Nuevo México como sociedad bilingüe Resultados de las encuestas realizadas sobre el bilingüismo en Nuevo México Fernando Martín Pescador - septiembre, 2010 No en balde hoy por hoy se puede afirmar que Estados Unidos es un país bilingüe a

Más detalles

Carta de l Alcalde del Prat de Llobregat

Carta de l Alcalde del Prat de Llobregat Staff Claudio Lauria President FICMA Jaume Gil i Llopart Sergi Tomico Producció i Programació Oriol Guitart Premsa Allene Hebert Producció Aimar Galdós Audiovisuals Clara Pedrol Audiovisuals Rosa Caminals

Más detalles

NOT IN OUR NAME Against U.S. Aid to the Massacre in Gaza Contra la ayuda de Estados Unidos a la masacre en Gaza. [Radicalities/Intervenciones]

NOT IN OUR NAME Against U.S. Aid to the Massacre in Gaza Contra la ayuda de Estados Unidos a la masacre en Gaza. [Radicalities/Intervenciones] 1 NOT IN OUR NAME Against U.S. Aid to the Massacre in Gaza Contra la ayuda de Estados Unidos a la masacre en Gaza [Radicalities/Intervenciones] 2 3 Full or partial reproduction of this book, free from

Más detalles

años de Una historia de éxito con muchos compañeros de viaje A success story with many travelling companions

años de Una historia de éxito con muchos compañeros de viaje A success story with many travelling companions 5 años de 996-20 Una historia de éxito con muchos compañeros de viaje A success story with many travelling companions sumario Saluda Introduction Miguel Arias Cañete 04 Una publicación editada por Published

Más detalles

NO, A LA PENA DE MUERTE. Apostolado Hispano de New Orleans 40 años de historia. Newt Gingrich: Una experiencia con los hispanos de NOLA

NO, A LA PENA DE MUERTE. Apostolado Hispano de New Orleans 40 años de historia. Newt Gingrich: Una experiencia con los hispanos de NOLA NO, A LA PENA DE MUERTE NO, To the Death Penalty pg. 5 2327 Veterans Memorial Blvd. Suite J Kenner, LA 70062 Jambalayito Dice: Apostolado Hispano de New Orleans 40 años de historia The New Orleans Hispanic

Más detalles

Algo de lo que verán es un poco la repetición de algunas presentaciones de anteriores, pero creo que es importante que repasemos algunos conceptos.

Algo de lo que verán es un poco la repetición de algunas presentaciones de anteriores, pero creo que es importante que repasemos algunos conceptos. 193 Es Licenciado en Derecho por Lewis and Clark College y cuenta con una licenciatura de la Universidad de Colorado - Boulder. Desde 1996 ha sido consejero en derecho y políticas públicas dentro y fuera

Más detalles

Lunes, 1ero de septiembre / Monday, September 1st

Lunes, 1ero de septiembre / Monday, September 1st Estafa / Scam: Usted puede ayudar a detenerla You can help stop it Pg. 6 Voto 2008: Un último gran esfuerzo One last, big push Pg. 4 agosto 2008 / August 2008 Bilingual Free / Gratis Lunes, 1ero de septiembre

Más detalles

www.kchispanicnews.com Your latino connection since 1996 Tú conexión latina desde 1996

www.kchispanicnews.com Your latino connection since 1996 Tú conexión latina desde 1996 VOL 18 No. 44 PRSRT STD U.S POSTAGE PAID KCMO PERMIT NO. 990 16 de julio, 2015 * Periódico Bilingüe Kansas City El Chapo breaks out of prison. See page7. Joan Sebastian remembered. See page 8. Homeboy

Más detalles

Desafíos nucleares en la agenda de seguridad global 2015 Estrategias y liderazgo para un mundo más seguro. Transcripción completa de audio

Desafíos nucleares en la agenda de seguridad global 2015 Estrategias y liderazgo para un mundo más seguro. Transcripción completa de audio Seminario Internacional Desafíos nucleares en la agenda de seguridad global 2015 Estrategias y liderazgo para un mundo más seguro Buenos Aires, 19 de noviembre, 2014 Citas en sus idiomas originales: español

Más detalles

Opportunities ABRIL 2012 No 52

Opportunities ABRIL 2012 No 52 British Peruvian Chamber of Commerce Opportunities ABRIL 2012 No 52 Acuerdo Comercial con La Unión Europea The Chamber EDITION 52 Honorary President HMA James Dauris President Enrique Anderson Vicepresident

Más detalles

Bilingual Free / Gratis FEBRERO/FEBRUARY 2014. Pg. 3

Bilingual Free / Gratis FEBRERO/FEBRUARY 2014. Pg. 3 Bilingual Free / Gratis FEBRERO/FEBRUARY 2014 Pg. 3 Voces de la Frontera - FEBRERO / FEBRUARY 2014 2 Número 69 / Edition 69 El periódico de Voces de la Frontera tiene como meta ser una herramienta en la

Más detalles

Ciberoptimismo: Conectados a una actitud

Ciberoptimismo: Conectados a una actitud 1 Ciberoptimismo: Conectados a una actitud empodera.org es una iniciativa de Fundación Cibervoluntarios www.cibervoluntarios.org descárgate este libro en www.empodera.org y en www.espaciopublixed.com 2

Más detalles

PROVA PER A MAJORS DE 19 ANYS SENSE REQUISITS PRUEBA PARA MAYORES DE 19 AÑOS SIN REQUISITOS

PROVA PER A MAJORS DE 19 ANYS SENSE REQUISITS PRUEBA PARA MAYORES DE 19 AÑOS SIN REQUISITOS PROVA PER A MAJORS DE 19 ANYS SENSE REQUISITS PRUEBA PARA MAYORES DE 19 AÑOS SIN REQUISITOS a. PRIMERA PART: COMENTARI DE TEXT a. PRIMERA PARTE: COMENTARIO DE TEXTO TEXT/TEXTO A TRIAR UN DELS DOS TEXTOS

Más detalles

MARTÍN ZARZAR JUNE JUNIO BRINGING THE WORLD HOME TRAYENDO EL MUNDO A SU HOGAR GRATIS FREE. www.elhispanicnews.com

MARTÍN ZARZAR JUNE JUNIO BRINGING THE WORLD HOME TRAYENDO EL MUNDO A SU HOGAR GRATIS FREE. www.elhispanicnews.com EL HISPANIC NEWS Aniversario 31 Anniversary www.elhispanicnews.com JUNIO JUNE Volume XXXI No.6 2012 GRATIS FREE MARTÍN ZARZAR TRAYENDO EL MUNDO A SU HOGAR BRINGING THE WORLD HOME Photo by julie cortez,

Más detalles

EL HISPANIC NEWS PCUN YEARS CELEBRATES 30 SEPTEMBER SEPTIEMBRE ELHISPANICNEWS.COM. GRATIS FREE Volume XXXIV No.9 2015

EL HISPANIC NEWS PCUN YEARS CELEBRATES 30 SEPTEMBER SEPTIEMBRE ELHISPANICNEWS.COM. GRATIS FREE Volume XXXIV No.9 2015 EL HISPANIC NEWS Aniversario 34 Anniversary SEPTIEMBRE SEPTEMBER GRATIS FREE Volume XXXIV No.9 2015 PCUN CELEBRATES 30 YEARS 30 PHOTOS COURTESY OF PCUN/ FOTOS CORTESÍA DE PCUN CALIFORNIA FARM WORKER: PICKING

Más detalles

juntos por la salud mental

juntos por la salud mental avanzamos! juntos por la salud mental Edición No. 20 La ciencia concurre con la experiencia humana Cuando se trata de la recuperación, la integración de diferentes enfoques puede ayudar Science Meets the

Más detalles

IMtro Steve Murphy The Class of 2004/2005 La Clase de 2004/2005

IMtro Steve Murphy The Class of 2004/2005 La Clase de 2004/2005 Staff Publishers MICHAEL BANDER michael@bandervisa.com DONNA SCARLATELLI donna@bandervisa.com Editor in Chief CRISTIANE GIRÃO cristiane@bandervisa.com Copy Editor STEPHEN BANDER stephen@bandervisa.com

Más detalles

2006-2011 + 12 Latin American & International Theological Commissions Activities Report March 2012 for EATWOT s General Assembly

2006-2011 + 12 Latin American & International Theological Commissions Activities Report March 2012 for EATWOT s General Assembly English & Spanish Version 2006-2011 + 12 Latin American & International Theological Commissions Activities Report March 2012 for EATWOT s General Assembly Informe de actividades 2006-2011 + 12 de la Comisión

Más detalles

Journal of Community Power Building

Journal of Community Power Building Journal of Community Power Building Reflections from Community Development Leaders and Practitioners Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Martin Luther King Jr. Ricanne Hadriane Initiative

Más detalles

Celebran Día Nacional de Oración en City Hall

Celebran Día Nacional de Oración en City Hall WEEKEND EDITION AÑO XXV NÚMERO 44 WWW.LAPRENSASA.COM 4 de mayo de 2014 Michelle Obama: San Antonio, ustedes son todo lo que llegar más alto significa Por Ana Cristina González acgonzalez@laprensasa.com

Más detalles

Aurelio Hurtado Activista comunitario se retira! Community activist retires!

Aurelio Hurtado Activista comunitario se retira! Community activist retires! w w w. L A V O Z. u S. c o m PO box 3688, santa rosa, ca 95402 p E R I ó D I C O b i l i n g ü e j u l i o j u l y 2 0 1 3 v o lu m e / v o lu m e n x i i, n u m b e r / n ú m e r o 8 Sueña en lo que podemos

Más detalles

Són prou multilingües les empreses catalanes?

Són prou multilingües les empreses catalanes? L estudi / El estudio / Study ELAN.cat Són prou multilingües les empreses catalanes? Son lo bastante multilingües las empresas catalanas? Are Catalan businesses multilingual enough? Cada any, milers d

Más detalles

A Fragile Trust, a documentary on Jayson Blair s impact on

A Fragile Trust, a documentary on Jayson Blair s impact on WEEKEND EDITION AÑO XXV NÚMERO 34 WWW.LAPRENSASA.COM 2 de marzo de 2014 UTSA brings first open compute lab to North America By Natalie Bobadilla natalie@laprensasa.com San Antonio is about to get tech

Más detalles

REVISTA INDEPENDIENTE DEL GRUPO TELETAXI

REVISTA INDEPENDIENTE DEL GRUPO TELETAXI FEBRERO 2008 REVISTA INDEPENDIENTE DEL GRUPO TELETAXI www.radioteletaxi.com publicación gratuita Tamara La reina del bolero vuelve más madura Tema del mes Toros: arte o tortura Entrevista al President

Más detalles