CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS"

Transcripción

1 CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS TEXT APROVACIÓ PROVISIONAL. Ajuntament del municipi de Palau-sator Sant Feliu de Boada, Fontclara i Sant Julià de Boada MARÇ DE 2017 Pla d Ordenació Urbanística Municipal de PALAU-SATOR CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Text Aprovació Provisional

2 Pla d Ordenació Urbanística Municipal de PALAU-SATOR CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Text Aprovació Provisional

3 CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS TAULA DE CONTINGUTS 1. INTRODUCCIÓ 1.1 OBJECTE DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 1.2 CONVENIÈNCIA, OPORTUNITAT I OBJECTIUS DEL CATÀLEG 1.3 CONTINGUT DOCUMENTAL DEL CATÀLEG 2. PROPOSTA DE CATALOGACIÓ 2.1 CRITERIS 2.2 TIPOLOGIES 3. NORMATIVA URBANÍSTICA 4. DESCRIPCIÓ DELS EDIFICIS CATALOGATS Pla d Ordenació Urbanística Municipal de PALAU-SATOR CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Text Aprovació Provisional

4 Pla d Ordenació Urbanística Municipal de PALAU-SATOR CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Text Aprovació Provisional

5 1. INTRODUCCIÓ 1.1 OBJECTE DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS El present Catàleg de masies i cases rurals, té per objecte identificar les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació i justificar les raons històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials, que en determinen la preservació i la recuperació, en el municipi de Palau-sator, d acord amb els articles 47.3 i 50 del DL 1/2010 de 3 d agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, i l article 55 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s aprova el Reglament de la Llei d urbanisme. El Catàleg també té por objecte establir les condicions d ús i d ordenació de l edificació que permeten recuperar-les o preservar-les. 1.2 CONVENIÈNCIA, OPORTUNITAT I OBJECTIUS DEL CATÀLEG La conveniència i oportunitat del present Catàleg ve donada per dos motius, un perquè s està redactant el nou Pla d Ordenació Urbanística Municipal de la Palausator, i un altre per la necessitat d identificar en aquest catàleg específic les masies i cases rurals, que ha de donar com a resultat: - Possibilitar la recuperació o reconstrucció de masies i cases rurals que formen del patrimoni rural històric en el municipi de Palau-sator. - Identificació de les edificacions d acord amb el seu valor arquitectònic, mediambiental, històric, social o paisatgístic. - Establir els criteris per a la seva rehabilitació o reconstrucció, de manera individualitzada i compatible amb les limitacions que siguin establertes pel planejament urbanístic i d acord amb la normativa reguladora de les condicions objectives d habitabilitat. - Establir quins són els usos als quals poden destinar-se aquestes masies i cases rurals. Complementàriament, els objectius del Catàleg són: - Protegir el patrimoni rural existent al municipi de Palau-sator, com a patrimoni de la memòria d un passat recent de la història del municipi. - Recollir les dades (cadastrals i registrals) i característiques físiques (volum edificat, materials d estructura i façana, i elements singulars) i les condicions d emplaçament de les edificacions a catalogar. - Possibilitar la recuperació, reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural, tot respectant el volum preexistent i la seva composició volumètrica original prèviament determinats. - Identificar les possibles situacions de risc (inundabilitat, geològics, incendi, altres). - Vincular les edificacions catalogades a la protecció paisatgística del seu entorn. - Si és el cas, determinar en quines edificacions es pot admetre la divisió horitzontal de l edificació, amb les limitacions que siguin establertes pel Pla d Ordenació Urbanística Municipal de PALAU-SATOR CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Text Aprovació Provisional

6 planejament urbanístic i d acord amb la normativa reguladora de les condicions objectives d habitabilitat. 1.3 CONTINGUT DOCUMENTAL DEL CATÀLEG Aquest Catàleg està integrat bàsicament per un conjunt de fitxes individualitzades amb el següent contingut: - Fitxa descriptiva on es recull : 1. L accessibilitat a la finca 2. Descripció de la finca 3. Descripció dels exteriors i elements aïllats 4. Dades bàsiques (tipologia principal, ús actual, disponibilitat de serveis, època de construcció, època última reforma, i estat de conservació,) 5. Descripció detallada de les edificacions i plànol de les edificacions. En el plànol s assenyala en vermell les edificacions incloses en el Catàleg (edificacions principals i annexos tradicionals). Les mides són aproximades i es podran ajustar en el corresponent projecte tècnic que es presenti per sol licitar llicència municipal. 6. Fotografies de l edificació. 7. Plànols d emplaçament, ortofoto i cadastre - Fitxa justificativa i normativa on es determina 1. la qualificació urbanística 2. la inclusió o no en el Precatàleg de Patrimoni Arquitectònic i el seu grau de protecció 3. la tipologia edificatòria 4. definició de la situació de risc 5. justificació que aconsella la recuperació i preservació. 6. les condicions d ordenació i edificació 7. usos admesos 8. accessos 9. serveis Les determinacions normatives estan definides en els articles de la Normativa Urbanística i en les fitxes d aquest Catàleg de Masies i Cases Rurals. Per aquelles determinacions no especificades, s aplicarà allò que disposi la Normativa Urbanística del POUM. S adjunta un Annex amb un inventari de les granges autoritzades en aquesta classe de sòl, així com el llistat d habitatges legalment implantats en el sòl no urbanitzable del municipi de Palau-sator que no estan inclosos dintre del Catàleg de Masies i Cases rurals. Es fa constar que les edificacions que no disposin de cap llicència d obres ni autorització, es troben en situació de fora d ordenació d acord amb el disposat en l article 108 de la LUC i la disposició transitòria sisena del RLU Pla d Ordenació Urbanística Municipal de PALAU-SATOR CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Text Aprovació Provisional

7 2. PROPOSTA DE CATALOGACIÓ 2.1 CRITERIS Els criteris que s han utilitzar per incloure les edificacions dintre d aquest Catàleg són: - Que es tractin de masies o cases rurals constituïdes per un habitatge familiar i els seus annexos o coberts tradicionals (pallisses, cabanes, corrals, eres, basses, pous, etc), vinculats en origen a una explotació agropecuària i forestal, que calguin preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials. S exclou de la consideració de masies o cases rurals, les instal lacions agropecuàries i annexos no tradicionals que estiguin situades adossats o en les seves rodalies. - Que es tractin de construccions tradicionals no vinculades directament a l explotació agrícola o ramadera, com són per exemple, els molins d aigua, bòviles, estacions ferroviàries, antigues centrals hidroelèctriques,... que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques. - Que es tractin de construccions rurals en desús que es podran rehabilitar per a corregir-ne l impacte ambiental o paisatgístic negatiu. - Que conservin la seva configuració tipològica, volumètrica, compositiva i constructiva original. Les edificacions aïllades com les cabanes, barraques, bordes, pletes de bestiar, magatzems, coberts o altres edificacions pròpies del sòl no urbanitzable que no són o no han estat habitatge familiar no poden incorporar-se al Catàleg amb aquesta finalitat. Per tal d establir el criteri per decidir la inclusió d una masia o casa rural en el Catàleg, s han tingut en compte els diferents valors que indica la legislació urbanística i que sovint es superposen en una mateixa edificació: - Valor arquitectònic: Una masia, casa rural o altra edificació es considera que té valor arquitectònic quan el seu conjunt o algun dels seus elements formals o constructius destaca per la seva qualitat arquitectònica o compositiva, per les seves característiques volumètriques, estilístiques o ornamentals, pel sistema estructural, per la relació amb els moments històrics de la seva construcció i/o transformació o perquè és el reflex de l origen i evolució de les tipologies tradicionals. - Valor històric: Una masia, casa rural o altra edificació es considera que té valor històric quan participa o ha participat en esdeveniments col lectius, pels fets que hi han tingut lloc o per les persones que hi han viscut; per la influència que ha tingut en la configuració dels assentaments en el territori o perquè documentalment es pot acreditar que la seva existència és anterior als processos indiscriminats d implantació residencial de mitjans del segle XX. - Valor mediambiental: Una masia, casa rural o altra edificació es considera que té valor mediambiental quan la seva existència determina un teixit rural amb característiques ambientals pròpies, quan la seva preservació permet garantir Pla d Ordenació Urbanística Municipal de PALAU-SATOR CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Text Aprovació Provisional

8 les condicions ambientals del seu entorn pròxim, emparar les explotacions agràries o les activitats vinculades amb el territori i cobrir tasques de vigilància en la detecció d incendis, manteniment de camins i, en general, manteniment del territori rural. - Valor paisatgístic: Una masia, casa rural o altra edificació es considera que té valor paisatgístic quan la seva presència esdevé un element de referència en un paisatge concret, sense el qual el conjunt perdria interès i identitat; quan participa en la configuració de les unitats de paisatge del sistema d espais oberts; o quan forma part de recorreguts paisatgístics. - Valor social: Una masia, casa rural o altra edificació es considera que té valor social quan està vinculada a alguna funció productiva o activitat que, per les seves característiques, necessita emplaçar-se en el sòl no urbanitzable i en relació amb la natura; o quan la seva preservació o recuperació afavoreix al reequilibri territorial i econòmic, i permet la recuperació de la població i el manteniment d aquesta en l àmbit rural. 2.2 TIPOLOGIES S ha establert una classificació molt senzilla en funció de la forma de la coberta dels masos, atès que te un pes determinant en la fisonomia de la masia, i la seva situació de respecte a la façana principal, normalment la millor solejada i per on sol produir-se l accés a la masia. Es proposa la següent classificació tipològica de les masies i cases rurals del municipi de Palau-sator: - Tipus I : construccions que es caracteritzen per tenir la coberta amb dues vessants que desaigüen cap a la façana principal i posterior, per tant, el carener és paral lel a aquestes façanes. Acostumen a ser masies de planta rectangular de petita dimensió i emplaçades en terrenys de poca producció; algunes d aquestes masies s han anant ampliant i reformant al llarg dels segles, donant lloc a masies de més complexitat volumètrica. - Tipus II: construccions que es caracteritzen per tenir la coberta amb dues vessants cap a les façanes laterals, per tant, el carener és perpendicular a la façana principal. Correspon a la tipologia de masies més freqüent que solen situar-se en terrenys més productius. Compositivament, moltes estan formades per tres crugies i poden tenir l acabat de façana arremolinat i pintat, atès que solen ser més pròsperes. - Tipus III: construccions de planta quadrada amb coberta a quatre vessants. Solen ser masies més benestants i de caràcter més senyorial. La seva edificació ha estat realitzada, normalment, en una etapa per això solen ser d una composició unitària. - Tipus IV: les masies basilicals, constituïdes per tres cossos diferents, un cos central més alt que els dos cossos laterals. El volum principal està cobert a dues vessants i els laterals a una sola vessant, totes les cobertes desaigüen cap a les façanes laterals. Pla d Ordenació Urbanística Municipal de PALAU-SATOR CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Text Aprovació Provisional

9 3. NORMATIVA URBANÍSTICA Article 1. Marc jurídic D'acord amb el que es preveu a l'apartat 3 de l'article 47 de la LUC es permet: - reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials. - reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l entrada en vigor de les anteriors Normes Subsidiàries de Palau-sator ( 7 d abril de 1998) que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques. - rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l impacte ambiental o paisatgístic negatius. Amb aquesta finalitat, i als efectes del que es preveu a l apartat 2 de l article 50 de la LUC sobre les edificacions existents en el sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació, relacionades en el Catàleg de Masies i Cases Rurals de Palau-sator, les intervencions proposades s hauran d ajustar als requisits previstos pel LUC, les regulacions que contenen amb caràcter general les Normes Urbanístiques del POUM i aquelles específiques que dicta aquest Catàleg. Igualment, en el cas d edificacions incloses en el Precatàleg de Patrimoni d aquest POUM, les intervencions s ajustaran a les regulacions específiques que per cada element catalogat es fixin en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni. En el cas d edificacions incloses en el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, les intervencions s ajustaran també al Pla Especial de protecció que sigui vigent. Article 2. Interpretació Les determinacions del Catàleg s interpretaran d acord amb el seu contingut i amb subjecció als objectius i finalitats del mateix. En els cassos d imprecisió prevaldrà la solució més favorable a la major protecció dels elements i tipologies tradicionals. Els articles de la Normativa regulen de forma genèrica totes les edificacions incloses en el Catàleg, assenyalant que les fitxes individualitzades de les edificacions poden particularitzar les determinacions, incloent restringir i limitar-les. Respecte a les dimensions de les edificacions assenyalades en els plànols de les fitxes descriptives incloses en aquest Catàleg, es poden ajustar amb el corresponent plànol d aixecament topogràfic signat per un tècnic competent. Article 3. Usos admesos 1. Els usos admesos amb caràcter general, d'acord amb el què es preveu a l'apartat 3bis de l'article 47 de la LUC i salvaguardant les limitacions que puguin establir-se en les fitxes individualitzades, són: a. en les masies i cases rurals (assenyalades amb la lletra M-00) incloses en aquest Catàleg : - habitatge familiar, inclou les activitats professionals. - un establiment hoteler excloent la modalitat d hotel apartament, Pla d Ordenació Urbanística Municipal de PALAU-SATOR CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Text Aprovació Provisional

10 - establiment de turisme rural, - activitats d educació en el lleure. - activitats artesanals. Inclou els usos artesanals d elaboració i transformació artesanal dels recursos naturals i agropecuaris de l explotació agrícola i/o ramadera, així com la comercialització d aquests productes, sempre i quan, estiguin vinculats a la mateixa finca on s ubica la masia o casa rural, o a altres finques de la mateixa explotació. - activitats artístiques, - activitats de restauració, - equipaments - serveis comunitaris. b. en les construccions rurals en desús (assenyalades amb la lletra D-00) incloses en aquest Catàleg, s admeten els usos permesos en masies i cases rurals excepte l ús d habitatge familiar. 2. A més dels anteriors usos, s admeten en les edificacions incloses en el Catàleg els usos propis del sòl no urbanitzable. 3. L ús hoteler únicament serà admès en aquelles edificacions incloses en aquest Catàleg que tinguin una superfície construïda total superior a m 2 aproximadament, incloent-hi els annexos i altres construccions tradicionals (en les fitxes descriptiva s assenyala en vermell les construccions incloses en el Catàleg). Les edificacions juntament amb els seus annexos amb una superfície construïda total inferior a m 2 no es podran destinar a ús hoteler. 4. Les masies i cases rurals que prevegin actuacions de transformació d usos o remodelació i/o ampliacions de les construccions actuals que s ubiquin en terrenys afectats per les servituds de protecció hidrogràfica (Q100 i/o Q500) hauran d adoptar les mesures de protecció passiva en front dels riscos d inundació, de conformitat amb l Agencia Catalana de l Aigua. SECCIÓ 1. CONDICIONS DE LES OBRES ADMESES Article 4 Volumetria de masies i cases rurals 1. Es mantindrà la volumetria original així com les construccions auxiliars tradicionals com ara graners, pallisses, corrals, murs de paredat, basses, pous, eres,... Si durant el desenvolupament de les obres s identifiqués altres elements històrics significatius no identificats a les fitxes, també s hauran de respectar. 2. En les obres d ampliació permeses s admet com a màxim un augment del 30% de la superfície construïda existent (assenyalada en vermell en els plànols de les fitxes descriptives), sense incloure les construccions no tradicionals, excepte en les masies i cases rurals situades dintre del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter que serà com a màxim del 20% de la superfície construïda existent (assenyalada en vermell en els plànols de les fitxes Pla d Ordenació Urbanística Municipal de PALAU-SATOR CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Text Aprovació Provisional

11 descriptives), sense incloure les construccions no tradicionals, o aquell percentatge que determini el Pla especial de protecció del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter que sigui vigent. En els casos de masies i cases rurals que hagin executat ampliacions permeses per aplicació de la Llei 2/2002 d Urbanisme i les seves modificacions posteriors, aquestes han de computar dintre del percentatge admès. En tots els casos, aquest augment haurà de justificar degudament la seva necessitat derivada de l ús principal admès. El projecte tècnic també podrà ajustar la delimitació de les construccions tradicionals assenyalat en els plànols de les fitxes individuals, sempre que s acrediti raonadament. 3. En cas d obres d ampliació de les masies i cases rurals incloses al Catàleg, caldrà prioritzar la reutilització i transformació de les edificacions existents annexes a la principal, evitant les noves ocupacions. Així mateix, han de preservar l estructuració tradicional del conjunt d edificacions mantenint lliures de construccions les eres i altres espais similars. 4. No s admeten obres d ampliació que suposin la distorsió de la volumetria aparent de la masia o casa original, o un augment de l alçada existent, excepte en aquells casos en què aquest increment d alçada sigui necessari per assolir les condicions mínimes d habitabilitat o respongui a aspectes constructius, i sense superar en cap cas l alçada màxima de 7 m de l arrencada de la coberta respecte a la cota natural del terreny. En el cas que sigui necessari obres de remunta s haurà d aconseguir la continuïtat entre els elements preexistents i els nous. 5. En aquelles masies o cases rurals incloses en aquest Catàleg, que dintre de la mateixa finca hi hagi un habitatge de nova construcció legalment implantat, es considerarà com a dos elements independent. I s aplicarà la normativa específica establerta pel Catàleg de Masies i Cases Rurals a les construccions que estiguin així catalogades, i la normativa específica determinada per les Normes Urbanístiques del POUM a l habitatge de nova creació. 6. En el cas de les edificacions en ruïnes incloses en aquest Catàleg de Masies i Cases Rurals s admeten únicament les actuacions de reconstrucció i rehabilitació per tal de retornar a l estat original de l edificació, sense admetre cap tipus d ampliació, i per tant, limitant l actuació a la superfície construïda existent. 7. Els edificis s estructuraran en base a conceptes extrets de l estructura tipològica del mas; la disposició de crugies segons eixos paral lels, la independència formal dels cossos afegits, la compactació total de la peça arquitectònica amb un sol volum o bé un volum principal predominant amb altres d agregats a ell d inferior dimensió de manera que el conjunt presenti una configuració inequívocament unitària. 8. Les rehabilitacions i ampliacions de les masies i cases rurals hauran de suprimir o integrar els elements impropis segons s especifiqui en la fitxa corresponent. 9. Les noves edificacions i ampliacions hauran de mantenir una distància mínima de 12 metres a límit de finca i de 12 metres a eix de camí. Pla d Ordenació Urbanística Municipal de PALAU-SATOR CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Text Aprovació Provisional

12 Article 5 Cobertes de masies i cases rurals 1. Es conservarà el tipus de coberta i ràfecs originals. Les cobertes tindran un pendent màxim del 30%. En el cas que s hagin de substituir s ajustarà a les característiques arquitectòniques tradicionals. La coberta s acabarà amb teula àrab vella procedent dels edificis substituïts o d aparença similar. Podrà utilitzar-se teules noves per les canaleres i velles al menys en les cobertores. No s admeten retalls en la coberta ni mansardes. 2. Els acabats de les terrasses planes seran amb peces ceràmiques, no admetent-se expressament deixar vistes les membranes impermeables. 3. Els cossos sobre la coberta de l edifici (torretes d escala, dipòsits d aigua, xemeneies, panells de captació d energia solar, etc.) quedaran integrats en la composició de l edifici o ocults. 4. Les xemeneies i fumerals de coberta es mantindran les tradicionals. Els nous elements podran ser xemeneies metàl liques pintades o lacades o xemeneies d obra remolinada pintada, els colors emprats seran els fixats en la carta de colors establerta a l Annex III de les Normes Urbanístiques del POUM. Es prohibeixen els fumerals de fibrociment o materials plàstics. 5. Les canals i baixants seran metàl liques o ceràmiques sense vidriar, amb les dimensions i subjeccions tradicionals. Si són metàl liques s hauran de pintar amb els colors autoritzats a l Annex III de les Normes Urbanístiques del POUM, excepte si es tracta de zenc o coure. Es prohibeix expressament els materials plàstics i el fibrociment. Article 6 Façanes de masies i cases rurals 1. Les façanes hauran de mantenir els elements tradicionals característics (portes adovellades, brancalls i llindes de pedra de carreu, totxo massís o fusta, escrits, dates, rellotges de sol, etc). Es conservaran i restauraran els elements de fornícules, llindes, inscripcions històriques, etc. que apareguin a les façanes. Si és imprescindible la seva substitució es farà per altres elements de les mateixes característiques. 2. Es mantindrà la composició original dels forats de façanes. Es permet fer noves obertures sempre que es mantinguin les proporcions, dimensions i composició semblants a les preexistents, i prevaldrà el ple sobre el buit. 3. No s admeten cossos sortints que sobresurtin de les façanes, excepte els cossos sortints originals existents, que es poden mantenir. Les baranes seran de ferro i estaran formades per barrots o retícules metàl liques. Es permet la reutilització de baranes i reixats antics provinents d altres edificacions enderrocades. Els colors d acabats dels elements de serralleria seran els fixats en la carta de colors establerta a l Annex III de les Normes Urbanístiques del POUM. 4. S han de mantenir la textura, materials, granulometria i cromatisme (tonalitats) originals. Tradicionalment les masies construïdes de paredat presentaven un acabat esquerdejat, arremolinat o estucat de calç, que els donava més qualitat i durabilitat. Només algunes façanes secundàries de les cases més senzilles o de pallisses i altres annexos agrícoles i ramaders es deixaven amb la pedra vista. Pla d Ordenació Urbanística Municipal de PALAU-SATOR CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Text Aprovació Provisional

13 5. S han de protegir els murs de paredat amb arrebossats o estucs de morter de calç. En el cas que es vulgui deixar al paredat vista, s ha d acreditar que aquest acabat era l original, el paredat haurà de tenir una uniformitat en tot el parament amb unes peces de dimensió acceptable per anar vistes, es rejuntaran les pedres amb morter de calç del mateix color que les pedres. La junta no s enfondirà i el morter cobrirà de manera parcial les pedres. 6. Es prohibeix pintar les façanes amb pintura plàstica, en el cas que s hagin d aplicar pintura, cal utilitzar pintura a la calç o al silicat. Els colors s ajustaran a la carta de colors establerta a l Annex III de les Normes Urbanístiques del POUM. 7. En l acabat dels paraments es diferenciarà les motllures, guardapols, cornises, ràfecs, i altres elements sortints del pla de façana. En les edificacions existents amb esgrafiats aquests s hauran de conservar. 8. Els materials admesos per la fusteria són la fusta i l alumini. En tots els casos les fusteries aniran dins del gruix de la paret. Els acabats de la fusta poden ser envernissat natural, lasurs i olis, s evitarà l envernissat brillant. En el cas que siguin pintats o siguin d alumini, els colors s ajustaran a la carta de colors establerta a l Annex III en les Normes Urbanístiques del POUM. 9. Les persianes instal lades en finestres i balconeres seran de corda o batents exteriors de llibret, es prohibeix expressament les persianes enrotllables amb caixó; els colors s ajustaran a la carta de colors establerta a l Annex III en les Normes Urbanístiques del POUM. Article 7 Entorn de masies i cases rurals 1. La intervenció sobre les diferents masies i cases rurals catalogades al municipi de Palau-sator, així com sobre les construccions rurals en desús que s incorporen al Catàleg, està directament vinculada a la custòdia de la finca a on es troben emplaçades aquestes edificacions, amb l objectiu de contribuir a preservar els valors del paisatge d aquest municipi del Baix Ter. 2. S haurà de preservar l entorn original com les eres amb els seus paviments d empedrat o ceràmics, els patis interiors, l arbrat i la vegetació autòctona, les tanques, els murs de paredat, els marges, pous, safareigs, horts, sèquies, torres de molí, etc. 3. Es mantindrà l entorn lliure d intervencions estranyes que puguin desvirtuar el conjunt original Article 8 Volumetria de construccions rurals en desús 1. En les construccions rurals en desús (assenyalades amb la lletra D-00) incloses en aquest Catàleg, no s admeten l ampliació de les edificacions existents, inclús la seva rehabilitació o canvi d ús, pot comportar la reducció del volum preexistent si això és necessari per a corregir-ne l impacte ambiental o paisatgístic negatiu. 2. El projecte de rehabilitació o canvi d ús s acompanyarà d un estudi d impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació sobre protecció, gestió i ordenació del paisatge, que inclourà un programa de custòdia de la finca. Pla d Ordenació Urbanística Municipal de PALAU-SATOR CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Text Aprovació Provisional

14 Article 9 Annexos esportius 1. Es permet únicament la construcció d instal lacions descobertes com a instal lació esportiva complementària de l ús principal. 2. No s admeten instal lacions o construccions annexes esportives cobertes, que sobresurtin del terreny natural. 3. Tampoc s admeten les instal lacions descobertes que alterin significativament les condicions del terreny natural. Article 10 Serveis i accessos 1. Abans de rehabilitar, ampliar o reconstruir una masia o casa rural, o rehabilitar una construcció rural en desús inclosa en aquest Catàleg, s haurà de justificar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament, així com la possibilitat d accedir en vehicle fins l edificació. 2. Les línies de conducció elèctrica i telefònica, les antenes de televisió, ràdio i les parabòliques, únicament es podran col locar sobre la coberta, i no a la façana, i no han d ocupar posicions excessivament visibles des de l exterior. 3. A més de les exigències especials que es puguin determinar en cada cas, quan no sigui possible la connexió amb la xarxa de sanejament s haurà de disposar de sistemes de tractament d aigües residuals autònoms i autoritzats per l Agència Catalana de l Aigua (ACA). Cada sistema autònom haurà de disposar de la corresponent autorització d abocament a llera per part de l ACA, la qual determinarà els llindars d abocament, els paràmetres a analitzar i la periodicitat de les analítiques. No s'atorgarà llicència de nova construcció o de canvi d ús si no es justifica la instal lació o l existència de sistemes de tractament d aigües residuals homologats i autoritzats per l Agència Catalana de l Aigua. Article 11 Cossos o volums impropis 1. Els cossos o volums impropis poden romandre amb l ús autoritzat en el seu dia. Les obres que es podran realitzar seran de reforma i consolidació. 2. En el cas que cessi l activitat autoritzada, aquests cossos o volums s hauran d integrar i podran utilitzar-se per altres usos permesos per la legislació urbanística. Quan no sigui possible la seva integració s hauran d enderrocar. 3. En la major part dels casos, aquests cossos són construccions realitzades amb fàbrica de ceràmica totxana que queda sense revestir. Una possibilitat per facilitat la seva integració dintre del conjunt seria l arremolinat i pintat d aquests paraments verticals amb les tonalitats adients. SECCIÓ 2. DIVISIÓ DE LA PROPIETAT Article 12 Divisió horitzontal 1. Únicament s admet la divisió horitzontal en una mateixa finca en els següents casos: a) Que s acrediti mitjançant escriptura l existència al llarg del temps de varis habitatges en la finca, i aquests es puguin ajustar a les condicions objectives d habitabilitat actuals. Pla d Ordenació Urbanística Municipal de PALAU-SATOR CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Text Aprovació Provisional

15 b) Quan concorren a la vegada les següents condicions: - Que quan l element catalogat tingui un sostre mínim de 350 m² per a l habitatge principal i 150 m² la mitjana dels altres habitatges, amb un nombre màxim de 3 habitatges en total. - Que la divisió horitzontal no suposi una alteració dels trets generals de la tipologia arquitectònica del mas. 2. En el cas que sigui possible la divisió horitzontal de la finca per aplicació d un dels tres supòsits anteriors, s haurà d inscriure en el Registre de la Propietat la indivisibilitat de la finca. 3. Quan la divisió horitzontal es realitzi sobre edificacions independents, l espai exterior mantindrà l aspecte unitari i en cap cas s autoritzarà la col locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. POUM DE PALAU-SATOR DOCUMENT APROVACIÓ PROVISIONAL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Març de 2017 Per l equip redactor del POUM PAU-CD, SLP Xavier Canosa Magret, arquitecte Núria Díez Martínez, arquitecta Pla d Ordenació Urbanística Municipal de PALAU-SATOR CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Text Aprovació Provisional

16 Pla d Ordenació Urbanística Municipal de PALAU-SATOR CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Text Aprovació Provisional

17 CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS FITXES DEL CATÀLEG Ajuntament del municipi de Palau-sator Sant Feliu de Boada, Fontclara i Sant Julià de Boada Pla d Ordenació Urbanística Municipal de PALAU-SATOR CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Text Aprovació Provisional

18 Pla d Ordenació Urbanística Municipal de PALAU-SATOR CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Text Aprovació Provisional

19 CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS LLISTAT D'EDIFICACIONS (FINCA CADASTRAL) NÚM CATÀLEG MASIA o CASA RURAL POL CAD PARC CAD M-01 Mas Roure M-02 Can Boscà M-03 Can Castelló o Mas Buscà M-04 Mas Ferrer M-05 Mas Camps M-06 Mas Saulot 2 16 M-07 Mas Fuster o Can Pi 3 48 M-08 Mas Figueres o Mas Ventós 3 62 M-09 Mas Chicot 3 63 M-10 Can Ciurana o Can Liret M-11 Mas Sabater o Mas Farraró 4 1 M-12 Can Bomba 4 26 M-13 Mas Marlí 4 36 M-14 Can Mau 4 51 M-15 Mas Ferran 4 80 M-16 Can Casabó M-17 La Barraca M-18 Can Bach NÚM CATÀLEG RUÏNES A RECUPERAR POL CAD PARC CAD R-01 Can Colomer NÚM CATÀLEG CONSTRUCCIONS EN DESÚS POL CAD PARC CAD D-01 Granja Mas Pou D-02 Granja Mas Camps D-03 Granja Gómez 1 293

20 CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS LLISTAT D'EDIFICACIONS (DENOMINACIÓ) MASIA o CASA RURAL NÚM CATÀLEG POL CAD PARC CAD Can Bach M Can Bomba M Can Boscà M Can Casabó M Can Castelló o Mas Buscà M Can Ciurana o Can Liret M Can Mau M La Barraca M Mas Camps M Mas Chicot M Mas Ferran M Mas Ferrer M Mas Figueres o Mas Ventós M Mas Fuster o Can Pi M Mas Marlí M Mas Roure M Mas Sabater o Mas Farraró M Mas Saulot M RUÏNES A RECUPERAR NÚM CATÀLEG POL CAD PARC CAD Can Colomer R CONSTRUCCIONS EN DESÚS NÚM CATÀLEG POL CAD PARC CAD Granja Gómez D Granja Mas Camps D Granja Mas Pou D

21 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR M-01 Mas Roure zona les Tretes Sortint del nucli de Palau-sator pel camí asfaltat a Fontanilles el mas es troba a l oest del camí amb accés directe. 6. Fotografíes Finca situada en el paratge conegut com a les Tretes, amb una superfície aproximada de 5,9 ha destinada a ús agrari. 3.descripció dels exteriors i elements aïllats Finca agrícola on trobem a més del mas dos coberts agrícoles, un situat al costat del camí de planta baixa tancat i amb coberta de teula àrab, i l altre situat paral lel a la carretera en el límit dels camps conreats, de planta baixa i una estructura metàl lica i coberta lleugera. 4. dades bàsiques Tipologia principal: Masia Època de construcció: primera meitat del s. XX Ús actual: Habitatge Època última reforma: Serveis: Aigua i electricitat. Èstat de conservació: Habitable, estat regular Façana nord 5. descripció de les edificacions Mas de planta rectangular amb coberta de teula àrab a dos pendents, el caraner es situa paral lel a la façana principal sud. La olumetria és de planta baixa més una planta pis. Les façanes són de mamposteria arremolinades, excepte la meitat de la façana sud que correspon a la zona d entrada a l habitatge on l arrebossat s ha repicat deixant la mamposteria vista. Es pot apreciar que els brancals de les obertures són de totxo massís vist. Façana est Façana sud i est Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 1 Parcel.la: 107 X: Finca: 17129A OD Y: Façana oest i sud

22 M-01 Mas Roure DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA QUALIFICACIÓ: Zona Agrícola especial (clau N3a) PROTECCIÓ: TIPUS: Tipus I SITUACIÓ DE RISC: No Proximitat a la riera de Peratallada (DPH-Q100/Q500) JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es una masia que cal preservar pels seus valors arquitectònics, com exemple d'arquitectura tradicional; històrics, ja que és anterior a la segona meitat del segle XX, mediambientals, ja que està vinculada a una explotació agrícola; paisatgístics, ja que la seva presència esdevé un element en el paisatge; i social, ja que la seva preservació afavoreix el manteniment de l'àmbit rural. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ CONDICIONS ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix la Normativa Urbanística del Catàleg i del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques: - A les façanes s'ha de mantenir la composició original, els elements sortins, forma i dimensió de les obertures, els acabats originals dels paraments, els elements singulars com brancals i llindes de pedra, etc. - A les cobertes s'han de mantenir els materials, la forma, ràfecs i ximeneies tradicionals. USOS ADMESOS: Els usos admesos són: habitatge familiar, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris; a més dels anteriors usos, s admeten els usos propis del sòl no urbanitzable. ACCÉS: L'accessibilitat és bona. S'accedeix amb qualsevol tipus de vehicle. SERVEIS: Caldrà assegurar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament. En cas de manca de serveis s'haurà d'executar la seva instal lació, recomanant-se l'ús d'energies alternatives i renovables.

23 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR M-02 Can Boscà zona Molí d en Vinyals Per camí no pavimentat en bon estat. Passant pel camí asfaltat que uneix la Gi-651 amb el camí de Palau-Sator a Peratallada hi ha el camí que dona accés al mas. 6. Fotografies Finca situada en el paratge conegut com a Molí d en Vinyals, amb una superfície aproximada de 5,6 ha destinada a ús agrari. 3.descripció dels exteriors i elements aïllats Finca agrícola on a més del mas existeixen uns hivernacles a la zona oest i davant del mas, a la zona sud, un petit cobert. 4. dades bàsiques Tipologia principal: Masia Època de construcció: 1884 Ús actual: Habitatge Època última reforma: Serveis: Aigua i electricitat. Èstat de conservació: Habitable, bon estat Façana est 5. descripció de les edificacions Mas de planta rectangular amb coberta de teula àrab a dos pendents amb el carener paral lel a la façana principal sud. La volumetria és de planta baixa més una planta pis, excepte una part que és de planta baixa coberta amb una terrassa accessible. Les façanes són de mamposteria vista. Alguns brancals i dintells de finestres són de totxo massis, i actualment les obertures de la façana principal s han reformat amb pedra tallada. Adossat al al mas per la façana sud hi ha un emparrat i a la façana oest un cos de recent construcció de totxana vista que no s intengra en el conjunt. Façana sud Façana nord Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 1 Parcel.la: 172 X: Finca: 17129A OK Y: Edificació: EG04H0001ZY Façana oest

24 M-02 Can Boscà DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA QUALIFICACIÓ: Zona Agrícola de valor (clau N2a) PROTECCIÓ: TIPUS: Tipus I SITUACIÓ DE RISC: No No JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es una masia que cal preservar pels seus valors arquitectònics, com exemple d'arquitectura tradicional; històrics, ja que és anterior a la segona meitat del segle XX; mediambientals, ja que està vinculada a una explotació agrícola; paisatgístics, ja que la seva presència esdevé un element en el paisatge; i social, ja que la seva preservació afavoreix el manteniment de l'àmbit rural. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ CONDICIONS ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix la Normativa Urbanística del Catàleg i del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques: - A les façanes s'ha de mantenir la composició original, els elements sortins, forma i dimensió de les obertures, els acabats originals dels paraments, els elements singulars com brancals i llindes de pedra, etc. - A les cobertes s'han de mantenir els materials, la forma, ràfecs i ximeneies tradicionals. Qualsevol reforma, ampliació o subdivisió del mas queda condicionada a integrar o eliminar el cos de planta baixa adossat a la façana oest. USOS ADMESOS: Els usos admesos són: habitatge familiar, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris; a més dels anteriors usos, s admeten els usos propis del sòl no urbanitzable. ACCÉS: L'accessibilitat és bona. S'accedeix amb qualsevol tipus de vehicle. SERVEIS: Caldrà assegurar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament. En cas de manca de serveis s'haurà d'executar la seva instal lació, recomanant-se l'ús d'energies alternatives i renovables.

25 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR M-03 Can Castelló (Mas Buscà) zona els Seglassos Per camí no pavimentat en bon estat des del nucli urbà de Palau-Sator. 7. Fotografies Finca situada en el paratge conegut com els Seglassos, amb una superfície de aproximada de 2,2 ha destinada parcialment a ús agrari. 3.descripció dels exteriors i elements aïllats Masia rodejada d espais ajardinats amb una piscina descoberta al sud-oest del mas. 4. dades bàsiques Tipologia principal: Masia amb coberts adossats. Època de construcció: 1881 segle XIX Ús actual: Habitatge Època última reforma: 1998 Serveis: Aigua i electricitat. Èstat de conservació: Habitable, bon estat 5. descripció de les edificacions Mas originalment de planta rectangular amb coberta de teula àrab a dos pendents amb el carener perpendicular a la façana principal sud, amb diferents cossos adossats. La volumentria és de planta baixa i una planta pis, excepte algunes construccions de planta baixa. Les cobertes dels cossos de teula àrab a dos pendents, excepte algun de planta baixa acabat amb terrassa practicable. Les façanes són de mamposteria vista. Alguns brancals i dintells d'obertures són de totxos massís i alguna cantonada està realitzada amb pedra de carreu. Façana sud principal 6. Altres elements destacables Llinda de porta d entrada amb la pedra de la clau gravada. Façana oest i sudl Façana nord i oest Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 1 Parcel.la: 201 X: Finca: 17129A OO Y: Edificació: EG04H0001LY Façana nord

26 M-03 Can Castelló (Mas Buscà) DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA QUALIFICACIÓ: Zona Agrícola de valor (clau N2a) PROTECCIÓ: TIPUS: Tipus II SITUACIÓ DE RISC: No No JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es una masia que cal preservar pels seus valors arquitectònics, com exemple d'arquitectura tradicional; històrics, ja que és anterior a la segona meitat del segle XX; i paisatgístics, ja que la seva presència esdevé un element en el paisatge. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ CONDICIONS ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix la Normativa Urbanística del Catàleg i del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques: - A les façanes s'ha de mantenir la composició original, els elements sortins, forma i dimensió de les obertures, els acabats originals dels paraments, els elements singulars com brancals i llindes de pedra, etc. - A les cobertes s'han de mantenir els materials, la forma, ràfecs i ximeneies tradicionals. USOS ADMESOS: Els usos admesos són: habitatge familiar, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris; a més dels anteriors usos, s admeten els usos propis del sòl no urbanitzable. ACCÉS: L'accessibilitat és bona. S'accedeix amb qualsevol tipus de vehicle. SERVEIS: Caldrà assegurar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament. En cas de manca de serveis s'haurà d'executar la seva instal lació, recomanant-se l'ús d'energies alternatives i renovables.

27 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR M-04 Mas Ferrer zona Conillera La finca té accés directe des de la carretera asfaltada de la Gi-651 a Palau-sator (antic camí de Palau-sator a Pantaleu). 6. Fotografies Finca situada en el paratge conegut com a Conillera, amb una superfície de aproximada de 0,8 ha destinada a ús agrari. 3.descripció dels exteriors i elements aïllats En la finca s ubica el conjunt de la masia i diversos cossos adossats i un petit cobert aïllat sota els arbres al sudoest del mas. 4. dades bàsiques Tipologia principal: Masia i coberts adossats Època de construcció: 1922 Ús actual: Habitatge Època última reforma: 1990 Serveis: Aigua i electricitat. Èstat de conservació: Habitable, estat regular Façana sud 5. descripció de les edificacions Mas de planta rectangular amb coberta de teula àrab a dos pendents i carener paral lel a la façana principal sud. La volumetria és de planta baixa més una planta pis. Les façanes són de mamposteria parcialment arremolinades. Alguns brancals i dintells d'obertures són de totxo vist i agunes cantonades estan construïdes amb pedres de carreu. Es destaca l arcada de totxo situta a la planta primera. Adossat al al mas per la façana est, existeixen uns coberts agrícoles tradicionals, amb parets de mamposteria i coberta de teula àrab. A la façana oest hi ha tres coberts adossats de planta baixa de nova construcció que no s integren en el conjunt del mas Façana oest Façana nord i oest Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 1 Parcel.la: 253 X: Finca: 17129A OB Y: Edificació: EG04H0001AY Façana oest i sud

28 M-04 Mas Ferrer DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA QUALIFICACIÓ: Zona Agrícola de valor (clau N2a) PROTECCIÓ: TIPUS: Tipus I SITUACIÓ DE RISC: No No JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es una masia que cal preservar pels seus valors arquitectònics, com exemple d'arquitectura tradicional; històrics, ja que és anterior a la segona meitat del segle XX; i paisatgístics, ja que la seva presència esdevé un element en el paisatge. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ CONDICIONS ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix la Normativa Urbanística del Catàleg i del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques: - A les façanes s'ha de mantenir la composició original, els elements sortins, forma i dimensió de les obertures, els acabats originals dels paraments, els elements singulars com brancals i llindes de pedra, etc. - A les cobertes s'han de mantenir els materials, la forma, ràfecs i ximeneies tradicionals. Qualsevol reforma, ampliació o subdivisió del mas queda condicionada a integrar o enderrocar els cossos de recent construcció que es troben adossats a la façana oest del mas. USOS ADMESOS: Els usos admesos són: habitatge familiar, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris; a més dels anteriors usos, s admeten els usos propis del sòl no urbanitzable. ACCÉS: L'accessibilitat és bona. S'accedeix amb qualsevol tipus de vehicle. SERVEIS: Caldrà assegurar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament. En cas de manca de serveis s'haurà d'executar la seva instal lació, recomanant-se l'ús d'energies alternatives i renovables.

29 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR M-05 Mas Camps zona Conillera La finca disposa d accés directe a la carretera de Fontclara. 6. fotografies Finca situada en el paratge conegut com a Cunillera, amb una superfície aproximada de 1,66 ha. 3.descripció dels exteriors i elements aïllats Masia situada molt propera al nucli urbà de Fontclara formada pel mas i diversos coberts agrícoles i ramaders de construcció més recent. A la zona sud disposa de piscina. 4. dades bàsiques Tipologia principal: Masia Època de construcció: 1900 Ús actual: Habitatge Època última reforma: 1995 Serveis: Aigua i electricitat. Èstat de conservació: Habitable, bon estat 5. descripció de les edificacions Mas de planta rectangular amb coberta de teula àrab a dos pendents amb caraner paral lel a la façana principal sud. La volumetria és de planta baixa més una planta pis. Les façanes són de totxo massís i algunes d elles arremolinada i pintada. Els brancals i dintells d'obertures de portes i finestres són de totxo massís i en la planta primera de la façna principal sud hi ha una arcada de totxo massís. Façana sud i est Vista de la façana sud Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 1 Parcel.la: X: Finca: 17129A OG Y: A Edificació: EG14G0001DQ

30 M-05 Mas Camps DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA QUALIFICACIÓ: Zona Agrícola de valor (clau N2a) PROTECCIÓ: TIPUS: Tipus I SITUACIÓ DE RISC: No No JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es una masia que cal preservar pels seus valors arquitectònics, com exemple d'arquitectura tradicional; històrics, ja que és anterior a la segona meitat del segle XX; mediambientals, ja que està vinculada a una explotació agrícola; paisatgístics, ja que la seva presència esdevé un element en el paisatge; i social, ja que la seva preservació afavoreix el manteniment de l'àmbit rural. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ CONDICIONS ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix la Normativa Urbanística del Catàleg i del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques: - A les façanes s'ha de mantenir la composició original, els elements sortins, forma i dimensió de les obertures, els acabats originals dels paraments, els elements singulars com brancals i llindes de pedra, etc. - A les cobertes s'han de mantenir els materials, la forma, ràfecs i ximeneies tradicionals. USOS ADMESOS: Els usos admesos són: habitatge familiar, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris; a més dels anteriors usos, s admeten els usos propis del sòl no urbanitzable. ACCÉS: L'accessibilitat és bona. S'accedeix amb qualsevol tipus de vehicle. SERVEIS: Caldrà assegurar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament. En cas de manca de serveis s'haurà d'executar la seva instal lació, recomanant-se l'ús d'energies alternatives i renovables.

31 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR M-06 Mas Saulot zona Mas Saulot Pel nord per un camí que connecta amb la carretera GIV-6501, i pel su-est amb camí que connecta amb el nucli de Fontclara.. 6. fotografies Finca situada en el paratge conegut com a Mas Saulot, amb una superfície de aproximada de 7,1 ha destinada a ús agrari. 3.descripció dels exteriors i elements aïllats Finca agrícola destinada a la plantació de frutales formada pel mas i diferents cossos adossats al voltant d un pati destinats a aparcament i a l activitat agrícola. Al nord hi ha també diversos coberts agrícoles més recents i al sud una construcció auxiliar i una piscina. 4. dades bàsiques Tipologia principal: Masia Època de construcció: 1900 Ús actual: Habitatge Època última reforma: 1983 Serveis: Aigua i electricitat. Èstat de conservació: Habitable, bon estat Vista sud ampliació del mas i cobert 5. descripció de les edificacions Mas de planta rectangular amb coberta de teula àrab a dos pendents, que ha estat ampliada. La volumetria és de planta baixa més una planta pis. Les façanes estan arremolinades i pintades. Al voltant del mas hi ha una sèrie de construccions tradicionals que defineixen un pati central. També hi ha altres construccions més recents que s han adossat a les més antigues. Les construccions estan cobertes amb teula àrab i les façanes arremolinades i pintades. Vista est: construccions tradicionals Vista interior pati central Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 2 Parcel.la: 16 X: Finca: 17129A OO Y: Edificació: 17129A PP Vista est construcció tradicional

32 M-06 Mas Saulot DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA QUALIFICACIÓ: Zona Agrícola especial (clau N3a) PROTECCIÓ: TIPUS: Tipus II SITUACIÓ DE RISC: No No JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es una masia que cal preservar pels seus valors arquitectònics, com exemple d'arquitectura tradicional; històrics, ja que és anterior a la segona meitat del segle XX; mediambientals, ja que està vinculada a una explotació agrícola; paisatgístics, ja que la seva presència esdevé un element en el paisatge; i social, ja que la seva preservació afavoreix el manteniment de l'àmbit rural. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ CONDICIONS ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix la Normativa Urbanística del Catàleg i del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques: - A les façanes s'ha de mantenir la composició original, els elements sortins, forma i dimensió de les obertures, els acabats originals dels paraments, els elements singulars com brancals i llindes de pedra, etc. - A les cobertes s'han de mantenir els materials, la forma, ràfecs i ximeneies tradicionals. USOS ADMESOS: Els usos admesos són: habitatge familiar, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris; a més dels anteriors usos, s admeten els usos propis del sòl no urbanitzable. ACCÉS: L'accessibilitat és bona. S'accedeix amb qualsevol tipus de vehicle. SERVEIS: Caldrà assegurar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament. En cas de manca de serveis s'haurà d'executar la seva instal lació, recomanant-se l'ús d'energies alternatives i renovables.

33 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR M-07 Mas Fuster (Can Pi) zona Puntanals Per camí no pavimentat en bon estat des del camí de Sant Julià de Boada a Pantaleu. 6. fotografies Finca situada en el paratge conegut com a Puntanals, amb una superfície aproximada de 9,8 ha de terreny destinat majoritàriament a ús agrari i una part a pinar. 3.descripció dels exteriors i elements aïllats Finca agrícola formada pel mas i un conjunt de coberts adossats a la façana est i sud, algun d ells de tipologia tradicional. A la zona sud oest hi ha dos petits coberts agrícoles i al sud altres construccions agrícoles. 4. dades bàsiques Tipologia principal: Masia i coberts adossats Època de construcció: abans de 1950 Ús actual: Habitatge Època última reforma: 1970 Serveis: Aigua i electricitat. Èstat de conservació: Habitable, estat regular Façana nord 5. descripció de les edificacions Mas de planta rectangular amb coberta de teula àrab a dos pendents amb carener paral lel a la façana principal sud. La volumetria és de planta baixa més una planta pis. Les façanes són de mamposteria arremolinades i les obertures de la façana principal tenen els brancals i dintells pedra de carreu. Al nord hi ha adossat un cobert de recent construcció, i a l est un cobert tradicional de planta baixa. En la façana sud s ha adossat un cos destinat a garatge entre el mas i altres coberts tradicionals de planta baixa. Façana sud Façana sud i garatge adossat Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 3 Parcel.la: 48 X: Finca: 17129A OQ Y: Edificació: EG14G0001AQ Façana oest, coberts agrícoles

34 M-07 Mas Fuster (Can Pi) DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA QUALIFICACIÓ: Zona Agrícola de valor (clau N2a) PROTECCIÓ: TIPUS: Tipus I SITUACIÓ DE RISC: No Proximitat de bosc a l'oest del mas JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es una masia que cal preservar pels seus valors arquitectònics, com exemple d'arquitectura tradicional; històrics, ja que és anterior a la segona meitat del segle XX; mediambientals, ja que està vinculada a una explotació agrícola; paisatgístics, ja que la seva presència esdevé un element en el paisatge; i social, ja que la seva preservació afavoreix el manteniment de l'àmbit rural. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ CONDICIONS ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix la Normativa Urbanística del Catàleg i del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques: - A les façanes s'ha de mantenir la composició original, els elements sortins, forma i dimensió de les obertures, els acabats originals dels paraments, els elements singulars com brancals i llindes de pedra, etc. - A les cobertes s'han de mantenir els materials, la forma, ràfecs i ximeneies tradicionals. Qualsevol reforma, ampliació o subdivisió del mas queda condicionada a integrar o enderrocar el cos de recent construcció que es troba adossats a la façana nord del mas. També s'hauran d'integrar els coberts agrícoles no tradicionals que formen part del conjunt del mas USOS ADMESOS: Els usos admesos són: habitatge familiar, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris; a més dels anteriors usos, s admeten els usos propis del sòl no urbanitzable. ACCÉS: L'accessibilitat és bona. S'accedeix amb qualsevol tipus de vehicle. SERVEIS: Caldrà assegurar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament. En cas de manca de serveis s'haurà d'executar la seva instal lació, recomanant-se l'ús d'energies alternatives i renovables.

35 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR M-08 Mas Figueres (Mas Ventós) zona Pantaleu Pel camí pavimentat en bon estat de Palau-sator a Pantaleu. 6. Fotografies Finca situada en el veïnat de Pantaleu, d'unes 16 ha aproximadament de superfície ocupada per pinar. 3.descripció dels exteriors i elements aïllats Finca on s ubica el mas Figueres, on hi ha a més una antiga construcció tradicional situada al sud del mas, i una masoveria al costat del camí de Pantaleu. A més d aquestes tres edificacions tradicionals hi ha una construcció moderna al costat de la piscina i varis coberts i construccions auxiliars també de recent construcció. 4. dades bàsiques Tipologia principal: Masia i masoveria Època de construcció: s. XVI Ús actual: Habitatge Època última reforma: 1975 Serveis: Aigua i electricitat. Èstat de conservació: Habitable, bon estat Masoveria 5. descripció de les edificacions Masia de planta basilical rectangular amb cobertes de teula àrab a dos pendents. El caraner es situa perpendicular a la façana principal sud. La volumetria és de planta baixa i planta pis, excepte la part central que és de planta baixa i dues plantes pis, i la zona est que és de planta baixa amb coberta plana transitable. Al nord del mas hi ha tres cosos de planta baixa adossats. Les façanes són de mamposteria vista, amb alguna part arremolinada. Alguns brancals i dintells d'obertures de portes i finestres són de pedra de carreu, destacant la porta dovellada d entrada. Al sud hi ha una antiga construcció tradicional contigua al mas, amb coberta de teula àrab a dos pendents, de planta baixa i planta pis, excepte la part est que és de planta baixa. A l entrada a la finca des del camí de Pantaleu hi ha l antiga masoveria també de mamposteria amb coberta de teula àrab a dos pendents, i carener perpendicular a la façana principal est. Façana sud del mas Façana oest del mas Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 3 Parcel.la: 62 X: Finca: 17129A OR Y: Construcció annexa al sud del mas

36 M-08 Mas Figueres (Mas Ventós) DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA QUALIFICACIÓ: Zona Agrícola especial (N3a) i Forestal especial (N3c) PROTECCIÓ: TIPUS: Mas: Tipus IV / Masoveria: Tipus II SITUACIÓ DE RISC: BCIL E-06* (Precatàleg de Patrimoni del POUM) Proximitat de bosc en les zones nord i est. JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una masia que cal preservar pel seud valors arquitectònic ja que el seu conjunt i algun dels seus elements formals, destaquen per la seva qualitat arquitectònica i compositiva, així com per les seves característiques volumètriques, estilístiques o ornamentals; històrics, ja que és anterior a la segona meitat del segle XX; i paisatgístics, ja que la seva presència esdevé un element en el paisatge. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ CONDICIONS ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix la Normativa Urbanística del Catàleg i del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques: - A les façanes s'ha de mantenir la composició original, els elements sortins, forma i dimensió de les obertures, els acabats originals dels paraments, els elements singulars com brancals i llindes de pedra, etc. - A les cobertes s'han de mantenir els materials, la forma, ràfecs i ximeneies tradicionals. Aquesta masia està considerada BCIL inclosa en el Precatàleg del POUM (E-06*), les obres a relitzar s'ajustaran també al Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Palau-sator i transitòriament fins que aquest Pla Especial no sigui vigent, a les disposicions del Titol VIII de les Normes Urbanístiques del POUM. USOS ADMESOS: Els usos admesos són: habitatge familiar, establiment hoteler excloent la modalitat d'hotel apartament, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris; a més dels anteriors usos, s admeten els usos propis del sòl no urbanitzable. ACCÉS: L'accessibilitat és bona. S'accedeix amb qualsevol tipus de vehicle. SERVEIS: Caldrà assegurar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament. En cas de manca de serveis s'haurà d'executar la seva instal lació, recomanant-se l'ús d'energies alternatives i renovables.

37 6. Altres elements destacables AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR M-09 Mas Chicot zona Pantaleu Per camí pavimentat de Palau-sator a Pantaneu. 6. Fotografies Finca situada en el veïnat de Pantalu, d'unes 8,3 ha aproximadament de superfície destinada a ús agrari i pinar. 3.descripció dels exteriors i elements aïllats Finca agrícola formada pel mas i un habitatge adossat construït en 1969 en el costat oest. Només s utilitza com a vivenda aquest nou habitatge. Adossat al mas a la zona est hi han uns coberts on es realitza una activitat de taller de ceràmica. També existeixen altres coberts adossats als dos habitatges amb ús ramader, alguns dels quals són tradicionals. A l exterior hi ha dos coberts agrícoles més aïllats de nova construcció. 4. dades bàsiques Tipologia principal: Masia i coberts adossats Època de construcció: abans de 1950 Ús actual: Sense ús Època última reforma: Serveis: Aigua i electricitat. Èstat de conservació: estat regular Façana sud 5. descripció de les edificacions Mas de planta rectangular amb coberta de teula àrab a dos pendents amb caraner paral lel a la façana principal sud. La volumetria és de planta baixa més una planta pis i té un cos tradicional adossat a la façana nord i a la façana est. Les façanes són de mamposteria arremolinades. Alguns brancals i dintells d'obertures de portes i finestres són de pedra de carreu. També existeix un altre cos tradicional a l oest del habitatge construït al Façana sud, a l est taller de ceràmica Habitatge de 1969 cobert ramader tradicional Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 3 Parcel.la: 63 X: Finca: 17129A OD Y: EG04F0001UA Cobert ramader

38 M-09 Can Chicot DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA QUALIFICACIÓ: Zona Agrícola especial (clau N3a) PROTECCIÓ: TIPUS: Tipus I SITUACIÓ DE RISC: No Proximitat de bosc a la zona oest. JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es una masia que cal preservar pels seus valors arquitectònics, com exemple d'arquitectura tradicional; històrics, ja que és anterior a la segona meitat del segle XX; mediambientals, ja que està vinculada a una explotació agrícola; paisatgístics, ja que la seva presència esdevé un element en el paisatge; i social, ja que la seva preservació afavoreix el manteniment de l'àmbit rural. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ CONDICIONS ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix la Normativa Urbanística del Catàleg i del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques: - A les façanes s'ha de mantenir la composició original, els elements sortins, forma i dimensió de les obertures, els acabats originals dels paraments, els elements singulars com brancals i llindes de pedra, etc. - A les cobertes s'han de mantenir els materials, la forma, ràfecs i ximeneies tradicionals. Qualsevol reforma, ampliació o subdivisió del mas queda condicionada a integrar els coberts agrícoles no tradicionals que formen part del conjunt del mas USOS ADMESOS: Els usos admesos són: habitatge familiar, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris; a més dels anteriors usos, s admeten els usos propis del sòl no urbanitzable. ACCÉS: L'accessibilitat és bona. S'accedeix amb qualsevol tipus de vehicle. SERVEIS: Caldrà assegurar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament. En cas de manca de serveis s'haurà d'executar la seva instal lació, recomanant-se l'ús d'energies alternatives i renovables.

39 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR M-10 Can Ciurana (Can Liret) zona afores de Sant Feliu de Boada Per carretera asfaltada de Sant Feliu de Boada a Torrent. 6. fotografies Finca situada a les afores de Sant Feliu de Boada, amb una superfície aproximada de 3,2 ha, destinada parcialment a ús agrari. 3.descripció dels exteriors i elements aïllats Finca agrícola on s ubica el mas amb dos habitatges i un conjunt de cossos adossats en totes les façanes, en una part de les ampliacions situades al nord-est hi ha un altre habitatge. Les noves construccions són de fàbrica ceràmica majoritàriament arrebossat i cobertes àrabs a una pendent. En la finca també hi ha tres coberts agrícoles aïllats en la zona sud del mas, de totxana vista i coberta de fibrociment. 4. dades bàsiques Tipologia principal: Masia Època de construcció: abans de 1950 Ús actual: Habitatges Època última reforma: Serveis: Aigua i electricitat. Èstat de conservació: Habitable, estat regular Façana est on es pot veure la porta dovellada i la finestra emmarcada en pedra 5. descripció de les edificacions Mas de planta rectangular amb coberta de teula àrab a dos pendents amb carener paral lel a l anterior façana principal est. La volumetria és de planta baixa més una planta pis en la zona est i de planta baixa en la zona oest pel desnivell del terreny. Les façanes són de mamposteria arremolinades i es destaca una antiga porta dovellada i una finestra amb brancals i dintell de pedra escairada. El mas es troba molt reformat. Façana sud Façana oest Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 3 Parcel.la: 150 X: Finca: 17129A OL Y: Edificació: EG14E0001JY Vista dels coberts agrícoles aïllats

40 M-10 Can Ciurana (Can Liret) DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA QUALIFICACIÓ: Zona Agrícola especial (clau N3a) PROTECCIÓ: TIPUS: Tipus I SITUACIÓ DE RISC: No Proximitat de bosc en la zona oest del mas. JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es una masia que cal preservar pels seus valors arquitectònics, com exemple d'arquitectura tradicional; històrics, ja que és anterior a la segona meitat del segle XX; mediambientals, ja que està vinculada a una explotació agrícola; paisatgístics, ja que la seva presència esdevé un element en el paisatge; i social, ja que la seva preservació afavoreix el manteniment de l'àmbit rural. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ CONDICIONS ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix la Normativa Urbanística del Catàleg i del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques: - A les façanes s'ha de mantenir la composició original, els elements sortins, forma i dimensió de les obertures, els acabats originals dels paraments, els elements singulars com brancals i llindes de pedra, etc. - A les cobertes s'han de mantenir els materials, la forma, ràfecs i ximeneies tradicionals. Qualsevol reforma, ampliació o subdivisió del mas queda condicionada a integrar els coberts agrícoles no tradicionals que formen part del conjunt del mas i a recuperar l'antiga façana principal est. USOS ADMESOS: Els usos admesos són: habitatge familiar, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris; a més dels anteriors usos, s admeten els usos propis del sòl no urbanitzable. ACCÉS: L'accessibilitat és bona. S'accedeix amb qualsevol tipus de vehicle. SERVEIS: Caldrà assegurar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament. En cas de manca de serveis s'haurà d'executar la seva instal lació, recomanant-se l'ús d'energies alternatives i renovables.

41 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR M-11 Mas Sabater (Mas Farraró) zona afores de Sant Feliu Accés directe des de les carreteres GI-651 i la de Sant Feliu a Sant Julià de Boada. Finca situada en les afores de Sant Feliu de Boada, amb una superfície aproxiamda de 0,9 ha. 3.descripció dels exteriors i elements aïllats Masia rodejada d espais ajardinats amb una piscina descoberta i una coberta aïllat de recents construcció a l est del mas amb acabats tradicionals. També existeix un pou amb molí i un petit cobert al costat de la Gi dades bàsiques Tipologia principal: Masia i coberts adossats Època de construcció: 1830 Ús actual: Habitatge Època última reforma: 1998 Serveis: Aigua i electricitat. Èstat de conservació: Habitable, bon estat Vista nord 5. descripció de les edificacions Mas de planta rectangular amb coberta de teula àrab a dos pendents amb una volumetria de planta baixa més una planta pis, excepte en la part central que és de planta baixa i dues plantes pis. Les façanes són de mamposteria vista. Alguns brancals i dintells d'obertures de portes i finestres són de pedra de carreu. A la zona oest del mas hi ha un cobert tradicional de planta baixa amb coberta àrab a dos pendents que s ueneix al mas per un cos de planta baixa amb coberta transitable. Vista sud Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 4 Parcel.la: 1 X: Finca: 17129A OM Y: Edificació: 17129A PQ

42 M-11 Mas Sabater (Mas Farraró) DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA QUALIFICACIÓ: Zona Agrícola de valor (clau N2a) PROTECCIÓ: TIPUS: Tipus II SITUACIÓ DE RISC: No No JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es una masia que cal preservar pels seus valors arquitectònics, com exemple d'arquitectura tradicional; històrics, ja que és anterior a la segona meitat del segle XX; i paisatgístics, ja que la seva presència esdevé un element en el paisatge. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ CONDICIONS ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix la Normativa Urbanística del Catàleg i del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques: - A les façanes s'ha de mantenir la composició original, els elements sortins, forma i dimensió de les obertures, els acabats originals dels paraments, els elements singulars com brancals i llindes de pedra, etc. - A les cobertes s'han de mantenir els materials, la forma, ràfecs i ximeneies tradicionals. Les edificacions es troben situades dintre de la línia d'edificació i la zona d'afectació de la Gi-651. Caldrà l'autorització prèvia de l'organisme competent per a qualsevol intervenció (Art. 102 de les NNUU del POUM). USOS ADMESOS: Els usos admesos són: habitatge familiar, establiment hoteler excloent la modalitat d'hotel apartament, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris; a més dels anteriors usos, s admeten els usos propis del sòl no urbanitzable. ACCÉS: L'accessibilitat és bona. S'accedeix amb qualsevol tipus de vehicle. SERVEIS: Caldrà assegurar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament. En cas de manca de serveis s'haurà d'executar la seva instal lació, recomanant-se l'ús d'energies alternatives i renovables.

43 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR M-12 Can Bomba zona les Closes Fondes Per camí no pavimentat en bon estat Camí Vell a Pals-. 6. fotografies Finca situada en el paratge conegut com les Closes Fondes, amb una superfície aproximada de 6,3 ha destinada a ús agrari. 3.descripció dels exteriors i elements aïllats Finca agrícola on trobem el mas amb diferents cossos adossats al voltant d un pati interior. 4. dades bàsiques Tipologia principal: Masia i coberts adossats Època de construcció: 1900 Ús actual: Habitatge Època última reforma: 1995 Serveis: Aigua i electricitat. Èstat de conservació: Habitable, bon estat 5. descripció de les edificacions Mas de planta irrectangular amb coberta de teula àrab a dos pendents amb carener paral lel a les façanes principals. La volumetria és de planta baixa i una planta pis. Les façanes són de mamposteria arremolinades. Alguns brancals i dintells d'obertures de portes i finestres són de totxo massís. Adossat al mas hi ha una sèrie de cossos adossats tradicionals de planta baixa que delimiten un pati interior. Es destaca el pou situat a la façana sud del mas. Façanes nord i est Façanes nord i est Façana est Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 4 Parcel.la: 26 X: Finca: 17129A OP Y: Edificació: EG14G0001RQ Pou

44 M-12 Can Bomba DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA QUALIFICACIÓ: Zona Espai Interès Natural (clau N3d) PROTECCIÓ: TIPUS: Tipus I SITUACIÓ DE RISC: No Proximitat als recs (DPH-Q100/Q500). JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es una masia que cal preservar pels seus valors arquitectònics, com exemple d'arquitectura tradicional; històrics, ja que és anterior a la segona meitat del segle XX; i paisatgístics, ja que la seva presència esdevé un element en el paisatge. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ CONDICIONS ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix la Normativa Urbanística del Catàleg i del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques: - A les façanes s'ha de mantenir la composició original, els elements sortins, forma i dimensió de les obertures, els acabats originals dels paraments, els elements singulars com brancals i llindes de pedra, etc. - A les cobertes s'han de mantenir els materials, la forma, ràfecs i ximeneies tradicionals. USOS ADMESOS: Els usos admesos són: habitatge familiar, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris; a més dels anteriors usos, s admeten els usos propis del sòl no urbanitzable. ACCÉS: L'accessibilitat és bona. S'accedeix amb qualsevol tipus de vehicle. SERVEIS: Caldrà assegurar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament. En cas de manca de serveis s'haurà d'executar la seva instal lació, recomanant-se l'ús d'energies alternatives i renovables.

45 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR M-13 Mas Marlí zona les Freixes Rales Accés per carretera asfaltada de Sant Feliu a Sant Julià de Boada. 6. Fotografies Finca situada en el paratge conegut com a les Freixes Rales, amb una superfície aproximada de 1,9 ha. 3.descripció dels exteriors i elements aïllats Masia rodejada d espais ajardinats amb una piscina descoberta i una pista de tennis al sud-est del mas.existeix també un cobert al nord del mas paral lel a la carretera destinat a aparcament de recent construcció amb acabats tradicionals, un cos annex a la piscina i alguns coberts agrícoles al nord-est de la finca. 4. dades bàsiques Tipologia principal: Masia Època de construcció: 1700 Ús actual: Habitatge Època última reforma: 1989 Serveis: Aigua i electricitat. Èstat de conservació: Habitable, bon estat 5. descripció de les edificacions Mas de planta rectangular amb coberta de teula àrab a dos pendents amb una volumetria de planta baixa més una planta pis, excepte la part central que és de planta baixa i dus plantes pis. Les façanes són de mamposteria vista. Alguns brancals i dintells d'obertures de portes i finestres són de pedra de carreu, i alguns elements de totxo massís. Adossat al al mas per la façana en la façana nord paral lel a la carretera hi ha les parets d un antic cobert que actualment està sense cobrir com un pati. Façana nord principal Façana sud Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 4 Parcel.la: 36 X: Finca: 17129A OR Y: Edificació: 17129A PT Antic cos adossat al mas

46 M-13 Mas Marlí DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA QUALIFICACIÓ: Zona Agrícola de valor (clau N2a) PROTECCIÓ: TIPUS: Tipus II SITUACIÓ DE RISC: BPU E-15 (Precatàleg de Patrimoni del POUM) No JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es una masia que cal preservar pels seus valors arquitectònics, com exemple d'arquitectura tradicional; històrics, ja que és anterior a la segona meitat del segle XX; i paisatgístics, ja que la seva presència esdevé un element en el paisatge. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ CONDICIONS ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix la Normativa Urbanística del Catàleg i del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques: - A les façanes s'ha de mantenir la composició original, els elements sortins, forma i dimensió de les obertures, els acabats originals dels paraments, els elements singulars com brancals i llindes de pedra, etc. - A les cobertes s'han de mantenir els materials, la forma, ràfecs i ximeneies tradicionals. Aquesta masia està considerada BPU inclosa en el Precatàleg del POUM (E-15), les obres a relitzar s'ajustaran també al Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Palau-sator i transitòriament fins que aquest Pla Especial no sigui vigent, a les disposicions del Titol VIII de les Normes Urbanístiques del POUM. USOS ADMESOS: Els usos admesos són: habitatge familiar, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris; a més dels anteriors usos, s admeten els usos propis del sòl no urbanitzable. ACCÉS: L'accessibilitat és bona. S'accedeix amb qualsevol tipus de vehicle. SERVEIS: Caldrà assegurar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament. En cas de manca de serveis s'haurà d'executar la seva instal lació, recomanant-se l'ús d'energies alternatives i renovables.

47 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR M-14 Can Mau zona les Freixes Rales Accés per carretera asfaltada de Sant Feliu a Sant Julià de Boada. 6. fotografies Finca situada en el paratge conegut com a les Freixes Rales, amb una superfície aproximada de 0,4 ha. 3.descripció dels exteriors i elements aïllats Masia rodejada d espais ajardinats amb una piscina descoberta al sud-est del mas. Al sud del mas, paral lels a la carretera, hi ha dos construccions, un cobert amb parets de mamposteria i coberta de teula àrab, i un porxo més recent destinat a l aparcament de cotxes, amb coberta metàl lica. 4. dades bàsiques Tipologia principal: Masia Època de construcció: abans de 1950 Ús actual: Habitatge Època última reforma: 2004 Serveis: Aigua i electricitat. Èstat de conservació: Habitable, bon estat 5. descripció de les edificacions Mas de planta rectangular amb coberta de teula àrab a dos pendents amb una volumetria de planta baixa més una planta pis, excepte una part que és de planta baixa i dues plantes pis. Les façanes són de mamposteria arremolinades. Alguns brancals i dintells d'obertures de portes i finestres són de pedra de carreu, i hi ha alguna obertura de totxo massís. Façana oest des de carretera Façana sud Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 4 Parcel.la: 51 X: Finca: 17129A OH Y: Edificació: 17129A PJ Façana sud i cobert des de carretera

48 M-14 Can Mau DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA QUALIFICACIÓ: Zona Agrícola de valor (clau N2a) PROTECCIÓ: TIPUS: Tipus II SITUACIÓ DE RISC: No No JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es una masia que cal preservar pels seus valors arquitectònics, com exemple d'arquitectura tradicional; històrics, ja que és anterior a la segona meitat del segle XX; i paisatgístics, ja que la seva presència esdevé un element en el paisatge. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ CONDICIONS ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix la Normativa Urbanística del Catàleg i del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques: - A les façanes s'ha de mantenir la composició original, els elements sortins, forma i dimensió de les obertures, els acabats originals dels paraments, els elements singulars com brancals i llindes de pedra, etc. - A les cobertes s'han de mantenir els materials, la forma, ràfecs i ximeneies tradicionals. USOS ADMESOS: Els usos admesos són: habitatge familiar, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris; a més dels anteriors usos, s admeten els usos propis del sòl no urbanitzable. ACCÉS: L'accessibilitat és bona. S'accedeix amb qualsevol tipus de vehicle. SERVEIS: Caldrà assegurar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament. En cas de manca de serveis s'haurà d'executar la seva instal lació, recomanant-se l'ús d'energies alternatives i renovables.

49 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR M-15 Mas Ferran zona Pla d en Ferran Per camí no pavimentat en bon estat que surt del camí de Pals a Sant Julià de Boada. 6. fotografies Finca situada en el paratge conegut com a Pla d en Ferran, amb una superfície aproximada de 10,2 ha destinada a ús agrari. 3.descripció dels exteriors i elements aïllats Finca agrícola on es situa el mas amb alguns cossos adossats al nord-oest. A la finca a més hi ha tres coberts agrícoles al voltant del mas. 4. dades bàsiques Tipologia principal: Masia Època de construcció: abans de 1950 Ús actual: Habitatge Època última reforma: 1970 Serveis: Aigua i electricitat. Èstat de conservació: Habitable, bon estat Façana est 5. descripció de les edificacions Mas de planta rectangular amb coberta de teula àrab a dos pendents amb carener paral lel a la façana principal oest. La volumetria és de planta baixa més una planta pis. Les façanes són de mamposteria arremolinades. Alguns brancals i dintells d'obertures de portes i finestres són de pedra de carreu. El mas es va ampliar recentment per la part oest. En la zona nord hi ha adossat al mas un cobert amb porta arcada amb la mateixa volumetria que el mas, i un cos de planta baixa també tradicional que ha estat ampliat amb una construcció de totxana. Destaca davant de la façana principal un pou. Façana nord Façana principal oest Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 4 Parcel.la: 80 X: Finca: 17129A OS Y: Façana oest del conjunt

50 M-15 Mas Ferran DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA QUALIFICACIÓ: Zona Agrícola especial (clau N3a) PROTECCIÓ: TIPUS: Tipus I SITUACIÓ DE RISC: No Proximitat a la riera Grossa de Llofriu JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es una masia que cal preservar pels seus valors arquitectònics, com exemple d'arquitectura tradicional; històrics, ja que és anterior a la segona meitat del segle XX; mediambientals, ja que està vinculada a una explotació agrícola; paisatgístics, ja que la seva presència esdevé un element en el paisatge; i social, ja que la seva preservació afavoreix el manteniment de l'àmbit rural. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ CONDICIONS ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix la Normativa Urbanística del Catàleg i del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques: - A les façanes s'ha de mantenir la composició original, els elements sortins, forma i dimensió de les obertures, els acabats originals dels paraments, els elements singulars com brancals i llindes de pedra, etc. - A les cobertes s'han de mantenir els materials, la forma, ràfecs i ximeneies tradicionals. Qualsevol reforma, ampliació o subdivisió del mas queda condicionada a integrar els coberts agrícoles no tradicionals que formen part del conjunt del mas. USOS ADMESOS: Els usos admesos són: habitatge familiar, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris; a més dels anteriors usos, s admeten els usos propis del sòl no urbanitzable. ACCÉS: L'accessibilitat és bona. S'accedeix amb qualsevol tipus de vehicle. SERVEIS: Caldrà assegurar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament. En cas de manca de serveis s'haurà d'executar la seva instal lació, recomanant-se l'ús d'energies alternatives i renovables.

51 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR M-16 Can Casabó zona Pla d en Ferran Per camí no pavimentat en bon estat camí de Can Casabó-. 6. Fotografies Finca situada en un paratge conegut com a Pla d en Ferran, amb una superfície aproximada de 0,5ha destinada a ús agrari. 3.descripció dels exteriors i elements aïllats Finca agrícola formada pel mas i un conjunt de coberts agrícoles adossats, dos aïllats en la zona sud i hivernacles en els camps situat al nord. 4. dades bàsiques Tipologia principal: Masia Època de construcció: abans de 1950 Ús actual: Habitatge Època última reforma: 1975 Serveis: Aigua i electricitat. Èstat de conservació: Habitable, estat regular Façanes est i nord 5. descripció de les edificacions Mas de planta rectangular amb coberta de teula àrab a dos pendents amb carener paral lel a la façana prinicipal sud. L habitatge del mas es va ampliar per la zona oest amb la mateixa volumetria i coberta. La volumetria és de planta baixa més una planta pis Les parets són de mamposteria aremolinades. A la zona oest s han construït diferents coberts agrícoles de diverses tipolobies. A la façana est hi ha un petit cos de planta baixa que amplia el mas. Façana sud Coberts agrícoles a l oest Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 4 Parcel.la: 105 X: Finca: 17129A OJ Y: Vista façana nord del conjunt

52 M-16 Can Casabó DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA QUALIFICACIÓ: Zona Agrícola especial (clau N3a) PROTECCIÓ: TIPUS: Tipus I SITUACIÓ DE RISC: No No JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es una masia que cal preservar pels seus valors arquitectònics, com exemple d'arquitectura tradicional; històrics, ja que és anterior a la segona meitat del segle XX; mediambientals, ja que està vinculada a una explotació agrícola; paisatgístics, ja que la seva presència esdevé un element en el paisatge; i social, ja que la seva preservació afavoreix el manteniment de l'àmbit rural. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ CONDICIONS ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix la Normativa Urbanística del Catàleg i del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques: - A les façanes s'ha de mantenir la composició original, els elements sortins, forma i dimensió de les obertures, els acabats originals dels paraments, els elements singulars com brancals i llindes de pedra, etc. - A les cobertes s'han de mantenir els materials, la forma, ràfecs i ximeneies tradicionals. Qualsevol reforma, ampliació o subdivisió del mas queda condicionada a integrar els coberts agrícoles no tradicionals que formen part del conjunt del mas. USOS ADMESOS: Els usos admesos són: habitatge familiar, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris; a més dels anteriors usos, s admeten els usos propis del sòl no urbanitzable. ACCÉS: L'accessibilitat és bona. S'accedeix amb qualsevol tipus de vehicle. SERVEIS: Caldrà assegurar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament. En cas de manca de serveis s'haurà d'executar la seva instal lació, recomanant-se l'ús d'energies alternatives i renovables.

53 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR M-17 La Barraca zona les Closes Fondes Per camí no pavimentat en bon estat Camí Vell a Pals-. 6. fotografies Finca situada en el paratge conegut com a les Closes Fondes, amb una superfície aproximada de 1,15ha destinada majoritàriament a ús agrari. El terme municipal amb Pals travessa la finca, restant la est del mas dintre del terme municipal veï. 3.descripció dels exteriors i elements aïllats Finca agrícola formada pel mas i un cobert tradicional adossat a la zona nord. També al nord hi ha un cobert agrícola de més recent construcció. 4. dades bàsiques Tipologia principal: Masia Època de construcció: Segle XVIII Ús actual: Habitatge Època última reforma: Serveis: Aigua i electricitat. Èstat de conservació: Habitable, estat regular Façana oest (Can Bach al fons) 5. descripció de les edificacions Mas de planta quadrada amb coberta de teula àrab a quatre pendents. La volumetria és de planta baixa més dues plantes pis. Les façanes són de mamposteria arremolinades. Els brancals i dintells d'obertures de portes i finestres, així com les cantonades són de pedra de carreu. Es destaca el ràfec ceràmic de la coberta. A l edificació del mas li envolta un porxo de pedra cobert amb voltes, amb arcades per la façana oest i nord. Així mateix hi ha dos coberts tradicionals adossats a la façana nord i nord-est. Façana oest i façana sud Façana sud Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 4 Parcel.la: 188 X: Finca: 17129A OL Y: Edificació: EG14G0001KQ Detall ràfec i obertura

54 M-17 La Barraca DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA QUALIFICACIÓ: Zona Espai Interès Natural (clau N3d) PROTECCIÓ: TIPUS: Tipus III SITUACIÓ DE RISC: BPU E-16 (Precatàleg de Patrimoni del POUM) Proximitat als recs Tiell i Traient (DPH-Q100/Q500) JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es una masia que cal preservar pels seus valors arquitectònics, com exemple d'arquitectura tradicional; històrics, ja que és anterior a la segona meitat del segle XX; mediambientals, ja que està vinculada a una explotació agrícola; paisatgístics, ja que la seva presència esdevé un element en el paisatge; i social, ja que la seva preservació afavoreix el manteniment de l'àmbit rural. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ CONDICIONS ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix la Normativa Urbanística del Catàleg i del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques: - A les façanes s'ha de mantenir la composició original, els elements sortins, forma i dimensió de les obertures, els acabats originals dels paraments, els elements singulars com brancals i llindes de pedra, etc. - A les cobertes s'han de mantenir els materials, la forma, ràfecs i ximeneies tradicionals. Aquesta masia està considerada BPU inclosa en el Precatàleg del POUM (E-16), les obres a relitzar s'ajustaran també al Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Palau-sator i transitòriament fins que aquest Pla Especial no sigui vigent, a les disposicions del Titol VIII de les Normes Urbanístiques del POUM. Una part de l'edificació es troba situada dintre del municipi de Pals, les autoritzacions municipals hauran de tenir en compte aquesta situació urbaníatica USOS ADMESOS: Els usos admesos són: habitatge familiar, establiment hoteler excloent la modalitat d'hotel apartament, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris; a més dels anteriors usos, s admeten els usos propis del sòl no urbanitzable. ACCÉS: L'accessibilitat és bona. S'accedeix amb qualsevol tipus de vehicle. SERVEIS: Caldrà assegurar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament. En cas de manca de serveis s'haurà d'executar la seva instal lació, recomanant-se l'ús d'energies alternatives i renovables.

55 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR M-18 Can Bach zona Les Closes Fondes Per camí no pavimentat en bon estat Camí Vell a Pals-. 6. Fotografies Finca situada en el paratge conegut com les Closes Fondes, amb una superfície aproximada de 0,1ha. 3.descripció dels exteriors i elements aïllats Finca on s ubica el mas, actualment destinat a restaurant i un habitatge, amb dos coberts tradicionals a la zona nord. 4. dades bàsiques Tipologia principal: Masia i coberts aïllats Època de construcció: 1768 segle XVIII Ús actual: Restaurant i habitatge Època última reforma: 1998 Serveis: Aigua i electricitat. Èstat de conservació: Habitable, bon estat Façana oest 5. descripció de les edificacions Mas de planta rectangular amb coberta de teula àrab a dos pendents amb carener paral lel a la façana principal oest. La volumetria és de planta baixa i una planta pis. Les façanes són de mamposteria, excepte la façana principal oest que està estucada amb esgrafiats. Al nord del mas trobem un porxo de mamposteria i coberta de teula àrab amb un únic pendent i al nord-oest una construcció de planta baixa i una planta pis també de parets de mamposteria i coberta de teula àrab a dos pendents. Cobert situat al nordoest Façana oest Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 4 Parcel.la: 189 X: Finca: 17129A OT Y: Edificació: 17129A PY Façana oest

56 M-18 Can Bach DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA QUALIFICACIÓ: Zona Espai Interès Natural (clau N3d) PROTECCIÓ: TIPUS: Tipus I SITUACIÓ DE RISC: BPU E-17 (Precatàleg de Patrimoni del POUM) Proximitat als recs Tiell i Traient (DPH-Q100/Q500) JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es una masia que cal preservar pels seus valors arquitectònics, com exemple d'arquitectura tradicional; històrics, ja que és anterior a la segona meitat del segle XX; paisatgístics, ja que la seva presència esdevé un element en el paisatge; i social, ja que la seva preservació afavoreix el reequilibri territorial i econòmic. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ CONDICIONS ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix la Normativa Urbanística del Catàleg i del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques: - A les façanes s'ha de mantenir la composició original, els elements sortins, forma i dimensió de les obertures, els acabats originals dels paraments, els elements singulars com brancals i llindes de pedra, etc. - A les cobertes s'han de mantenir els materials, la forma, ràfecs i ximeneies tradicionals. Aquesta masia està considerada BPU inclosa en el Precatàleg del POUM (E-17), les obres a relitzar s'ajustaran també al Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Palau-sator i transitòriament fins que aquest Pla Especial no sigui vigent, a les disposicions del Titol VIII de les Normes Urbanístiques del POUM. USOS ADMESOS: Els usos admesos són: habitatge familiar, establiment hoteler excloent la modalitat d'hotel apartament, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris; a més dels anteriors usos, s admeten els usos propis del sòl no urbanitzable. ACCÉS: L'accessibilitat és bona. S'accedeix amb qualsevol tipus de vehicle. SERVEIS: Caldrà assegurar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament. En cas de manca de serveis s'haurà d'executar la seva instal lació, recomanant-se l'ús d'energies alternatives i renovables.

57 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR R-01 Can Colomer zona Pla d en Ferran Pel camí de Sant Feliu de Boada a Can Casabó. Finca situada en el paratge conegut com a Pla d en Ferran a l est de Sant Feliu de Boada, amb una superfície aproximada de 4,67 ha destinada a ús agrari. 3.descripció dels exteriors i elements aïllats Restes d una edificació situades en una finca agrícola. 6. Fotografíes 4. dades bàsiques Tipologia principal: Casa rural Època de construcció: segle XIX Ús actual: Desús Època última reforma: Serveis: No Èstat de conservació: ruïna 5. descripció de les edificacions Casa rural de planta rectangular d una superfície aproximada de 136 metres quadrats, d una única planta. Parets de maçoneria. La coberta era a dos pendents. Alçat sud actual i reproducció Alçat nord actual i reproducció Planta Alçat est actual i reproducció Alçat oest actual i reproducció Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 4 Parcel.la: 116 X: Finca: 17129A OB Y:

58 R-01 Can Colomer DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA QUALIFICACIÓ: Zona Agroforestal especial (clau N3b) PROTECCIÓ: TIPUS: Tipus I SITUACIÓ DE RISC: No No JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'una edificació que cal recuperar pels seus valors històrics, ja que és anterior a la segona meitat del segle XX; paisatgístics, ja que la seva presència esdevé un element en el paisatge; i social, ja que la seva preservació afavoreix el manteniment de l'àmbit rural. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ CONDICIONS ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: S'admet la reconstrucció de les restes existents, amb el volum delimitat per les parets existents, grafiades a la fittxa del Catàleg. Les obres s'ajustaran a les disposicions que estableix la Normativa Urbanística del Catàleg i del POUM. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques, conservant els elements singulars que encara existeixen. USOS ADMESOS: Els usos admesos són: habitatge familiar, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris; a més dels anteriors usos, s admeten els usos propis del sòl no urbanitzable. ACCÉS: L'accessibilitat és bona. S'accedeix amb qualsevol tipus de vehicle. SERVEIS: Per poder reconstruir les restes caldrà acreditar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament. Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables.

59 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR D-01 Granges del Mas Pou zona Molí d en Vinyals A la finca s accedeix pel camí asfaltat de Palau-sator a Peratallada. 6. fotografies Finca situada en el paratge conegut com a Molí d en Vinyals que limita amb el nucli urbà de Palau-sator. La finca té una superfície aproximada de 0,71 ha. 3.descripció dels exteriors i elements aïllats Conjunt de sis naus agrícoles i ramaderes situades en una finca improductiva entre el nucli urbà de Palau-sator i el camps agrícoles que l envolten. 4. dades bàsiques Època de construcció: 1965 Èstat de conservació: bon estat Superfície construïda: 2.008m 2 segons cadastre Ús actual: Desús Serveis: Aigua i electricitat. Ús anterior: agrícola i ramader 5. descripció de les edificacions Naus de planta baixa amb estructura de formigó armat, cobertes de fibrociment i tancaments de fàbrica de ceràmica arremolinats i pintats. Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 1 Parcel.la: 164 X: Finca: 17129A OL Y: Edificació: 17129A PB

60 D-01 Granges Mas Pou DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA QUALIFICACIÓ: Zona Agrícola de valor (clau N2a) PROTECCIÓ: Inclòs en l'entorn de protecció E-04 TIPUS: Naus agrícoles i ramaderes SITUACIÓ DE RISC: Proximitat al rec del Pla. (DPH-Q100/Q500) JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'unes construccions agrícoles i ramaderes actualment en desús que es podrian rehabilitar per a corregir-ne l impacte paisatgístic negatiu que provoca per la seva proximitat al nucli urbà de Palau-sator. Les construccions són visibles des del propi nucli i des del seu accés pel cami de Peratallada. Les naus estan incloses dintre de l'entorn de protecció del Conjunt històric intramurs de Palau-sator (E-04) del qual s'ha incoat la declaració de BCIN. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ CONDICIONS ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: La rehabilitació de les construccions s'ajustaran a les disposicions que estableix la Normativa Urbanística del Catàleg i del POUM.No s admeten l ampliació de les edificacions existents, inclús la seva rehabilitació o canvi d ús, pot comportar la reducció del volum preexistent, si això és necessari per a corregir-ne l impacte ambiental o paisatgístic negatiu. El projecte de rehabilitació o canvi d ús que es redacti s acompanyarà d un estudi d impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació sobre protecció, gestió i ordenació del paisatge. USOS ADMESOS: Els usos admesos són: establiment hoteler excloent la modalitat d'hotel apartament, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris; a més dels anteriors usos, s admeten els usos propis del sòl no urbanitzable. ACCÉS: L'accessibilitat és bona. S'accedeix amb qualsevol tipus de vehicle. SERVEIS: Caldrà assegurar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament. En cas de manca de serveis s'haurà d'executar la seva instal lació, recomanant-se l'ús d'energies alternatives i renovables.

61 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR D-02 Granges del Mas Camps zona Conillera La finca disposa d accés directe a la carretera de Fontclara. 6. fotografies Finca situada en el paratge conegut com a Cunillera, amb una superfície aproximada de 1,66 ha. 3.descripció dels exteriors i elements aïllats Conjunt de naus i coberts agrícoles i ramaders situats al voltant del Mas Camps, al costat del nucli de Fontclara. 4. dades bàsiques Època de construcció: 1975 Èstat de conservació: bon estat Superfície construïda: 1.895m 2 segons medició Ús actual: Desús Serveis: Aigua i electricitat. Ús anterior: agrícola i ramader 5. descripció de les edificacions Coberts i naus agrícoles i ramaders majoritàriament amb estructura de formigó i algun cobert amb estructura metàl lica, cobertes de fibrociment i tancament de totxana vista. Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 1 Parcel.la: X: Finca: 17129A OG Y: A EG14G0001DQ

62 D-02 Granges Mas Camps DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA QUALIFICACIÓ: Zona Agrícola de valor (clau N2a) PROTECCIÓ: TIPUS: Naus i coberts agrícoles i ramaders SITUACIÓ DE RISC: No Proximitat a bosc JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'unes construccions agrícoles i ramaderes actualment en desús que es podrian rehabilitar per a corregir-ne l impacte paisatgístic negatiu que provoca per la seva proximitat al nucli urbà de Fontclara. Les construccions són molt visibles des de l'accés al nucli per la carretera de Fontclara PROPOSTA D'INTERVENCIÓ CONDICIONS ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: La rehabilitació de les construccions s'ajustaran a les disposicions que estableix la Normativa Urbanística del Catàleg i del POUM.No s admeten l ampliació de les edificacions existents, inclús la seva rehabilitació o canvi d ús, pot comportar la reducció del volum preexistent, si això és necessari per a corregir-ne l impacte ambiental o paisatgístic negatiu. El projecte de rehabilitació o canvi d ús que es redacti s acompanyarà d un estudi d impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació sobre protecció, gestió i ordenació del paisatge. USOS ADMESOS: Els usos admesos són: establiment hoteler excloent la modalitat d'hotel apartament, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris; a més dels anteriors usos, s admeten els usos propis del sòl no urbanitzable. ACCÉS: L'accessibilitat és bona. S'accedeix amb qualsevol tipus de vehicle. SERVEIS: Caldrà assegurar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament. En cas de manca de serveis s'haurà d'executar la seva instal lació, recomanant-se l'ús d'energies alternatives i renovables.

63 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR D-03 Granges de Can Gómez zona Conillera La finca disposa d accés directe a la carretera de Fontclara. 6. fotografies Finca situada en el paratge conegut com a Cunillera, amb una superfície aproximada de 0,4 ha 3.descripció dels exteriors i elements aïllats Conjunt de naus i coberts agrícoles i ramaders situats al voltant de Can Gómez, al costat del nucli de Fontclara. 4. dades bàsiques Època de construcció: 1975 Èstat de conservació: bon estat Superfície construïda: 1.165m 2 segons medició Ús actual: Desús Serveis: Aigua i electricitat. Ús anterior: agrícola i ramader 5. descripció de les edificacions Coberts i naus agrícoles i ramaders amb estructura de formigó, cobertes de fibrociment i tancament de totxana vista. Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 1 Parcel.la: 293 X: Finca: 17129A OL Y:

64 D-03 Granges Can Gómez DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA QUALIFICACIÓ: Zona Agrícola de valor (clau N2a) PROTECCIÓ: TIPUS: Naus i coberts agrícoles i ramaders SITUACIÓ DE RISC: No Proximitat a bosc JUSTIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ QUE ACONSELLA LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: Es tracta d'unes construccions agrícoles i ramaderes actualment en desús que es podrian rehabilitar per a corregir-ne l impacte paisatgístic negatiu que provoca per la seva proximitat al nucli urbà de Fontclara. Les construccions són molt visibles des de l'accés al nucli per la carretera de Fontclara PROPOSTA D'INTERVENCIÓ CONDICIONS ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ: La rehabilitació de les construccions s'ajustaran a les disposicions que estableix la Normativa Urbanística del Catàleg i del POUM.No s admeten l ampliació de les edificacions existents, inclús la seva rehabilitació o canvi d ús, pot comportar la reducció del volum preexistent, si això és necessari per a corregir-ne l impacte ambiental o paisatgístic negatiu. El projecte de rehabilitació o canvi d ús que es redacti s acompanyarà d un estudi d impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació sobre protecció, gestió i ordenació del paisatge. USOS ADMESOS: Els usos admesos són: establiment hoteler excloent la modalitat d'hotel apartament, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, equipaments o serveis comunitaris; a més dels anteriors usos, s admeten els usos propis del sòl no urbanitzable. ACCÉS: L'accessibilitat és bona. S'accedeix amb qualsevol tipus de vehicle. SERVEIS: Caldrà assegurar la disponibilitat d aigua potable, energia elèctrica i sanejament. En cas de manca de serveis s'haurà d'executar la seva instal lació, recomanant-se l'ús d'energies alternatives i renovables.

65 CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS ANNEX INVENTARI D HABITATGES I GRANGES Ajuntament del municipi de Palau-sator Sant Feliu de Boada, Fontclara i Sant Julià de Boada Pla d Ordenació Urbanística Municipal de PALAU-SATOR CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Text Aprovació Provisional

66 Pla d Ordenació Urbanística Municipal de PALAU-SATOR CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Text Aprovació Provisional

67 ANNEX CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS LLISTAT D'HABITATGES DE RECENT CONSTRUCCIÓ NÚM. ANNEX HABITATGES DE RECENT CONSTRUCCIÓ POL CAD PARC CAD DATA H-01 Can Roure o casa dels alemanys H-02 Les Tretes H-03 Can Rovira H-04 Can Bonai o Mas Palau H-05 Can Zanotelli H-06 El Puig dels Ametllers H-07 Can Gómez H-08 Can Jent H-09 Can Francesc Jordi H-10 Can Requena H-11 Les Vistes o Can Antoni Català H-12 Can Requard H-13 Els Nesprers H-14 Can Chicot (habitatge nou) H-15 Can Puntanals H-16 Can Ciurana o Can Liret (habitatge nou) H-17 Can Pi o Can Pou H-18 Ca l'estefania Roig NÚM. ANNEX HABITATGES DE RECENT CONSTRUCCIÓ POL CAD PARC CAD DATA H-18 Ca l'estefania Roig H-04 Can Bonai o Mas Palau H-14 Can Chicot (habitatge nou) H-16 Can Ciurana o Can Liret (habitatge nou) H-09 Can Francesc Jordi H-07 Can Gómez H-08 Can Jent H-17 Can Pi o Can Pou H-15 Can Puntanals H-12 Can Requard H-10 Can Requena H-01 Can Roure o casa dels alemanys H-03 Can Rovira H-05 Can Zanotelli H-06 El Puig dels Ametllers H-13 Els Nesprers H-02 Les Tretes H-11 Les Vistes o Can Antoni Català

68 ANNEX CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS GRANGES Núm. GRANGES ACTIVES POLIGON PARCEL.LA G-01 Granja Joan Serra 1 19 G-02 Granja A. Bustos García G-03 Granja Jaume Rovira G-04 Granja Roca Paloua G-05 Granja la Coromina (Freixas) G-06 Granja Lluis Rovira G-07 Granja Riembau Vila G-08 Granja Can Ganigué Albert Oriol G-09 Granja Torrent G-10 Explotacions Corja SA G-11 Granja Trias Balmaña SC Núm. GRANGES AUTORITZADES NO INSTAL.LADES POLIGON PARCEL.LA G-12 Granja J. Amice Gual G-13 Granja Solé - Moller Puig 1 074

69 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR H-01 Can Roure o Casa dels Alemanys o zona les Tretes H-02 Les Tretes zona les Tretes Per camins no pavimentats en bon estat des del camí de Palau-sator a Llabià i del camí pavimentat de Palausator a Fontanilles. Finca situada en el paratge conegut com les Tretes, amb una superfície aproximada de 1,66 ha, destinada majoritàriament a pinar. 3. dades bàsiques Època de construcció: 1988 Època última reforma: Ús actual: Habitatge Èstat de conservació: Habitable, bon estat Serveis: Aigua i electricitat. Qualificació: Zona Agroforestal especial (clau N3b) Riscos : Proximitat a bosc 4. Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 1 X: Parcel.la: 15 Y: Finca: 17129A OI Edificació: EG04H0001UY Per camins no pavimentats en bon estat des del camí de Palau-sator a Llabià i del camí pavimentat de Palausator a Fontanilles. Finca situada en el paratge conegut com les Tretes, amb una superfície aproximada de 1,68 ha, destinada majoritàriament pinar. 3. dades bàsiques Època de construcció: Època última reforma: 1975 Ús actual: Habitatge Èstat de conservació: Habitable, bon estat Serveis: Aigua i electricitat. Qualificació: Zona Agroforestal especial (clau N3b) Riscos : Proximitat a bosc 4. Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 1 X: Parcel.la: 90 Y: Finca: 17129A OU Edificació: 17129A PI

70 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR H-03 Can Rovira zona Molí d en Vinyals H-04 Can Bonai o Mas Palau zona Molí d en Vinyals Per camí no pavimentat en bon estat des del camí pavimentat de Palau-sator a Pantaleu. Per camí no pavimentat des del camí de Palau-sator a Peratallada. Finca situada en un paratge conegut com a Molí d en Vinyals, amb una superfície aproximada de 1,5 ha, destinada a ús agrari. 3. dades bàsiques Època de construcció: 1975 Època última reforma: Ús actual: Habitatge Èstat de conservació: Habitable, bon estat Serveis: Aigua i electricitat. Qualificació: Zona Agrícola de valor (clau N2a) Riscos : Proximitat a la riera de Peratallada (DPH-Q500) 4. Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 1 X: Parcel.la: 154 Y: Finca: 17129A OW Edificació: 17129A PE Finca situada en el paratge conegut com a Molí d en Vinyals, amb una superfície aproximada de 1,1 ha. 3. dades bàsiques Època de construcció: 1983 Època última reforma: Ús actual: Habitatge Èstat de conservació: Habitable, bon estat Serveis: Aigua i electricitat. Qualificació: Zona Agrícola de valor (clau N2a) Riscos : No 4. Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 1 X: Parcel.la: 170 Y: Finca: 17129A OM Edificació: EG04H0001QY

71 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR H-05 Can Zanotelli zona Conillera H-06 El Puig dels Ametllers zona Conillera Per camí no pavimentat des del camí de Sant Julià de Boada a Fontclara. Finca situada en el paratge conegut com a Conillera, amb una superfície aproximada de 1,7 ham, destinada majoritàriament a la plantació d oliveres. 3. dades bàsiques Època de construcció: 1994 Època última reforma: Ús actual: Habitatge Èstat de conservació: Habitable, bon estat Serveis: Aigua i electricitat. Qualificació: Zona Agroforestal de valor (clau N2b) Riscos : No 4. Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 1 X: Parcel.la: 285 Y: Finca: 17129A OB Edificació: 17129A PZ Des del nucli de Sant Julià i per camí no pavimentat des del camí pavimentat de Sant Julià de Boada a Fontclara. Finca situada en el paratge conegut com a Conillera, amb una superfície aproximada de 3,3 ha, destinada majoritàriament a ús agrari i també a pinar. 3. dades bàsiques Època de construcció: 1995 Època última reforma: Ús actual: Habitatge Èstat de conservació: Habitable, bon estat Serveis: Aigua i electricitat. Qualificació: Zona Agroforestal de valor (clau N2b) Riscos : Proximitat a bosc 4. Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 1 X: Parcel.la: 287 Y: Finca: 17129A OG Edificació: EG14G0001LQ

72 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR H-07 Can Gómez zona Conillera H-08 Can Jent zona Conillera Per camí pavimentat des de la carretera Gi-651 fins al nucli de Fontclara. Finca situada en el paratge conegut com a Cunillera, amb una superfície aproximada de 0,4 ha. En la finca hi ha també unes instal lacions ramaderes en desús (D-03) 3. dades bàsiques Època de construcció: 1970 Època última reforma: Ús actual: Habitatge Èstat de conservació: Habitable, bon estat Serveis: Aigua i electricitat. Qualificació: Zona Agrícola de valor (clau N2a) Riscos : No 4. Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 1 X: Parcel.la: 293 Y: Finca: 17129A OL Edificació: EG14G0001RQ Per camí no pavimentat des del camí no pavimentat de Sant Julià de Boada a Fontclara. Finca situada en el paratge conegut com a Conillera, amb una superfície aproximada de 4,2 ha, destinat a ús agrari i pinar. 3. dades bàsiques Època de construcció: 1995 Època última reforma: Ús actual: Habitatge Èstat de conservació: Habitable, bon estat Serveis: Aigua i electricitat. Qualificació: Zona Agroforestal de valor (clau N2b) Riscos : Proximitat a bosc 4. Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 1 X: Parcel.la: 321 Y: Finca: 17129A OQ Edificació: EG04H0001QY

73 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR H-09 Can Francesc Jordi zona Conillera H-10 Can Requena zona Quintanas Accés des de la carretera Gi-651. Accés des de la carretera Gi-651. Finca situada en un paratge conegut com a Conillera, amb una superfície aproxiamda de 0,2ha 3. dades bàsiques Època de construcció: 1984 Època última reforma: Ús actual: Habitatge Èstat de conservació: Habitable, bon estat Serveis: Aigua i electricitat. Qualificació: Zona Agrícola de valor (clau N2a) Riscos : No 4. Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 1 X: Parcel.la: 326 Y: Finca: 17129A OM Edificació: 17129A PQ Finca situada en el paratge conegut com a Quintanas, amb una superfície aproximada de 0,5 ha. 3. dades bàsiques Època de construcció: 1975 Època última reforma: Ús actual: Habitatge Èstat de conservació: Habitable, estat regular Serveis: Aigua i electricitat. Qualificació: Zona Agroforestal de valor (clau N2b) Riscos : No Servitud: L habitatge es troba dintre de la zona d afectació i la línia d edificació de la GI-651 (article 102 de les Normes Urbanístiques del POUM) 4. Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 3 X: Parcel.la: 16 Y: Finca: 17129A OQ Edificació: -

74 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR H-11 Les Vistes o Can Antoni Català zona Puntanals H-12 Can Requard zona Quintanas Per camí pavimentat de Sant Julià de Boada a Pantaleu. Finca situada en el paratge conegut com a Puntanals, amb una superfície aproximada de 2,9 ha. 3. dades bàsiques Època de construcció: Època última reforma: Ús actual: Habitatge Èstat de conservació: Habitable, bon estat Serveis: Aigua i electricitat. Qualificació: Zona Agrícola de valor (clau N2a) Riscos : Proximitat de bosc 4. Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 3 X: Parcel.la: 31 Y: Finca: 17129A OD Edificació: 17129A PF Per camí pavimentat de Sant Julià de Boada a Pantaleu. Finca situada en el paratge conegut com a Puntanals, amb una superfície aproximada de 1,85 ha. 3. dades bàsiques Època de construcció: 1975 Època última reforma: Ús actual: Habitatge Èstat de conservació: Habitable, estat regular Serveis: Aigua i electricitat. Qualificació: Zona Agrícola de valor (clau N2a) Riscos : Proximitat de bosc 4. Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 3 X: Parcel.la: 32 Y: Finca: 17129A OX Edificació: -

75 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR H-13 Els Nesprers zona Puntanals H-14 Can Chicot (habitatge nou) zona Pantaleu Per camí pavimentat del cementiri que és un trencall del camí pavimentat de Sant Julià a Sant Feliu de Boada. Finca situada en el paratge conegut com a Puntanals, amb una superfície aproximada de 0,6 ha destinada en part a pinar. 3. dades bàsiques Època de construcció: 1991 Època última reforma: Ús actual: Habitatge Èstat de conservació: Habitable, bon estat Serveis: Aigua i electricitat. Qualificació: Zona Agrícola de valor (clau N2a) Riscos : Proximitat de bosc 4. Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 3 X: Parcel.la: 38 Y: Finca: 17129A OU Edificació: 17129A PI Per camí pavimentat de Palau-sator a Pantaneu Finca situada en el veïnat de Pantaleu, d'unes 8,3 ha aproximadament de superfície destinada a ús agrari i pinar. L habitatge es troba adossat al mas de Can Chicot (M-09) 3. dades bàsiques Època de construcció: 1969 Època última reforma: Ús actual: Habitatge Èstat de conservació: Habitable, bon estat Serveis: Aigua i electricitat. Qualificació: Zona Agrícola especial (clau N3a) Riscos : Proximitat de bosc 4. Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 3 X: Parcel.la: 63 Y: Finca: 17129A OD Edificació: EG04F0001UA

76 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR H-15 Can Puntanals zona Puntanals H-16 Can Ciurana (Can Liret) zona afores Sant Feliu de Boada Per camí no pavimentat des del camí de Pals a la Bisbal. Finca situada en el paratge conegut com a Puntanals de 5ha de superfície aproximada destinada a ús agrari i pinar. 3. dades bàsiques Època de construcció: 1997 Època última reforma: Ús actual: Habitatge Èstat de conservació: Habitable, bon estat Serveis: Aigua i electricitat. Qualificació: Zona Agrícola especial (clau N3a) Riscos : Proximitat de bosc 4. Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 3 X: Parcel.la: 74 Y: Finca: 17129A OH Edificació: 17129A PJ Per carretera asfaltada de Sant Feliu de Boada a Torrent. Finca situada a les afores de Sant Feliu de Boada, amb una superfície de 3,2 ha destinada parcialment a ús agrari. L habitatge es troba situat adossat a la zona nord-est del mas Can Ciurana (M-10) 3. dades bàsiques Època de construcció: Època última reforma: Ús actual: Habitatge Èstat de conservació: Habitable, estat regular Serveis: Aigua i electricitat. Qualificació: Zona Agrícola especial (clau N3a) Riscos : Proximitat de bosc 4. Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 3 X: Parcel.la: 150 Y: Finca: 17129A OL Edificació: EG14E0001JY

77 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR, SANT FELIU DE BOADA, FONTCLARA I SANT JULIÀ DE BOADA Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals PALAU-SATOR H-17 Can Pi o Can Pou zona Quintanes H-18 Ca l Estefania Roig zona les Closes Fondes Pel camí no pavimentat antic de Pals Per camí pavimentat de Sant julià a Sant Feliu de Boada. Finca situada en el paratge conegut com a Quintanes, amb una superfície aproximada de 1,5 ha. 3. dades bàsiques Època de construcció: 1988 Època última reforma: Ús actual: Habitatge Èstat de conservació: Habitable, bon estat Serveis: Aigua i electricitat. Qualificació: Zona Agrícola especial (clau N3a) Riscos : Proximitat de bosc 4. Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 3 X: Parcel.la: 196 Y: Finca: 17129A OE Edificació: 17129A PR Finca situada en el paratge conegut com les Closes Fondes, amb una superfície aproximada de 0,2 ha. 3. dades bàsiques Època de construcció: 2005 Època última reforma: Ús actual: Habitatge Èstat de conservació: Habitable, bon estat Serveis: Aigua i electricitat. Qualificació: Zona d especial interès natural (clau N3d) Riscos : DPH-Q500, i proximitat de bosc 4. Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 4 X: Parcel.la: - Y: Finca: - Edificació: EG14G0001DQ

BONES I MALES PRÀCTIQUES EN LA REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS RURALS A LES TERRES DE L EBRE. 06/11/2014 Elena Curto i Susanna Margalef CTUTE STUTE

BONES I MALES PRÀCTIQUES EN LA REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS RURALS A LES TERRES DE L EBRE. 06/11/2014 Elena Curto i Susanna Margalef CTUTE STUTE BONES I MALES PRÀCTIQUES EN LA REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS RURALS A LES TERRES DE L EBRE 06/11/2014 Elena Curto i Susanna Margalef 00_normativa TEXT REFÓS DE LA LLEI D URBANISME Article 47.3 en sòl

Más detalles

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació ID 23.a (antiga60) Nom: Mas d en Gonç Municipi:Monferrer i Castellbó Nucli o indret: Castellbó Adreça postal: 25712 UTM X:_0363923

Más detalles

Modificació puntual del Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella. Tapioles - M18

Modificació puntual del Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella. Tapioles - M18 Modificació puntual del Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella Tapioles - M18 Ajuntament de Bassella Aprovació inicial Juliol de 2014 ÍNDEX GENERAL 1- Memòria

Más detalles

En funció de la talla de parcel.la, de la intensitat d'edificació i del tipus edificatori, s'estableixen sis categories.

En funció de la talla de parcel.la, de la intensitat d'edificació i del tipus edificatori, s'estableixen sis categories. SECCIÓ CINQUENA. ZONA DE CIUTAT JARDÍ (8) Art. 143. Definició Correspon a àrees de sòl urbà destinades a usos residencials, que estan consolidades amb el tipus d'ordenació d'edificació aïllada, o bé amb

Más detalles

GUIA TÈCNICA (Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis)

GUIA TÈCNICA (Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis) 1. OBJECTE Establir els criteris a tenir en compte en la justificació del compliment de la normativa relativa a resistència al foc de l estructura i evacuació dels ocupants. 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ Intervencions

Más detalles

El POUM EL POUM. -instrument d ordenació integral del municipi. -planificació del desenvolupament del territori

El POUM EL POUM. -instrument d ordenació integral del municipi. -planificació del desenvolupament del territori EL POUM -instrument d ordenació integral del municipi -planificació del desenvolupament del territori -definició i ordenació de diferents aspectes de la ciutat (carrers, edificis, parcs i equipaments)

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS PROMOTOR ARQUITECTE REDACTOR AJUNTAMENT DE PONTÓS JOSEP SALLO COLLELL DATA: ABRIL 2013 1 1.- MEMÒRIA

Más detalles

I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96).

I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96). M E M Ò R I A I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1. ANTECEDENTS. I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96). El Pla General d Ordenació de Mataró 1996 (d ara endavant PGOM 96),

Más detalles

MPGO Ampliació centre docent C. Damià Campeny cantonada C. Sant Agustí EMPLAÇAMENT

MPGO Ampliació centre docent C. Damià Campeny cantonada C. Sant Agustí EMPLAÇAMENT Ajuntament de Mataró R E S U M gener 2013 Modificació puntual del Pla General d ordenació: Ampliació del centre educatiu situat al c. DAMIÀ CAMPENY cantonada c. SANT AGUSTÍ 1. OBJECTE I FINALITAT. Ampliar

Más detalles

NORMATIVA URBANISTICA DE REFERENCIA

NORMATIVA URBANISTICA DE REFERENCIA CONDICIONS TÈCNIQUES I D EMPLAÇAMENT PER LA IMPLANTACIÓ EN UN EDIFICI EXISTENT D UN ESTABLIMENT D ÚS RESIDENCIAL PUBLIC (PENSIÓ) AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA. Definició ús residencial públic: Edifici

Más detalles

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PRATS DE LLUÇANÈS CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DOCUMENT D APROVACIÓ INICIAL Ajuntament de Prats de Lluçanès CSA carracedo sotoca arquitectura SLP Desembre 2010

Más detalles

CEMENTIRI DE MONTJUÏC, BARCELONA - PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE NINXOLS A L AGRUPACIÓ 12, VIA ST JOAQUIM 1/2

CEMENTIRI DE MONTJUÏC, BARCELONA - PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE NINXOLS A L AGRUPACIÓ 12, VIA ST JOAQUIM 1/2 CEMENTIRI DE MONTJUÏC, BARCELONA - PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE NINXOLS A L AGRUPACIÓ 12, VIA ST JOAQUIM 1/2 Ubicació: Montjuic Data d entrega: Juliol 2011 Import execució: 95.059,55 REHABILITACIÓ

Más detalles

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DE BÉNS I PAISATGES EA-E E 012. Situació urbanística de la localització. SU 4b Ciutat jardí. PU-A: edifici d'interès

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DE BÉNS I PAISATGES EA-E E 012. Situació urbanística de la localització. SU 4b Ciutat jardí. PU-A: edifici d'interès Ca l'angeleta Neula - Can Barrau - Can Nasi 358 60 10 Carretera de Cornellà a Fogars de Tordera, s/n X 458997 Y 4603522 de casa rural dels segles XVII-XVIII (conserva les obertures de reduït tamany, l'absència

Más detalles

Objecte Regulació de les segregacions de finques rústiques i la divisió horitzontal de les masies i cases rurals.

Objecte Regulació de les segregacions de finques rústiques i la divisió horitzontal de les masies i cases rurals. CU: 11 Expedient:2015 / 058054 / L La Comissió Territorial d'urbanisme de Lleida, en la sessió de 3 de desembre de 2015, ha adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l aprovació de l acta, l acord

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL 4/ 2014 PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON

MODIFICACIÓ PUNTUAL 4/ 2014 PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON MODIFICACIÓ PUNTUAL 4/ 2014 PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON Ampliació de l àmbit dels terrenys destinats pel Pla General a Equipaments i Càmpings, a la zona de Creixenturri. ÍNDEX MEMÒRIA 1.

Más detalles

IDENTIFICACIÓ AL PLÀNOL D ORDENACIÓ: LOCALITZACIÓ

IDENTIFICACIÓ AL PLÀNOL D ORDENACIÓ: LOCALITZACIÓ Can Romaní (Turisme rural) AE-01 LA SERRA. Boadella i Les Escaules (GIRONA) 2 185 CADASTRE: 17032A00200185 SUPERFICIE FINCA: 8.882,00m² SUPERFICIE CONST: 821,00m² UTM: X: 487221 Y: 4687766 1 Edificació

Más detalles

Del PERI del Raval al Pla de Barris del

Del PERI del Raval al Pla de Barris del Del PERI del Raval al Pla de Barris del Fa deu anys de l obertura de la Rambla del Raval. El projecte responia a la necessitat de crear nous espais públics, en un barri d alta densitat urbana. Els anys

Más detalles

VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ EMPLAÇAMENT

VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ EMPLAÇAMENT VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ VILANOVA I LA GELTRÚ EMPLAÇAMENT PARCEL LA DADES DEL CADASTRE Dades del

Más detalles

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 19/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 19/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ. DENOMINACIÓ : Altres denominacions: DADES CADASTRALS: Mas les Maioles Mas les Malloles 001006500DG35D0001XP UTM : X: 439222 Y:4654104 SITUACIÓ : Situada arran del camí d Espadamala i de la Riera, al sud

Más detalles

ELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL A CATALUNYA ASPECTES LEGALS

ELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL A CATALUNYA ASPECTES LEGALS ELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL A CATALUNYA ASPECTES LEGALS Isabel Miquel Macià ECAE 23 de novembre de 2010 ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL AGROTURISME: titular amb rendes agràries ALLOTJAMENT RURAL:

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d Inca

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d Inca Identificació de l element Denominació: CAN PA CALENT Clau: 21/16 Codi: INC- A011 Grau de protecció: A1 (BIC) Tipologia: talaiot quadrat Ús actual: en desús Autoria: - Estil o corrent: - Identificació

Más detalles

Document 1 Memòria. - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística. Dcoument 2 Fitxes del catàleg

Document 1 Memòria. - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística. Dcoument 2 Fitxes del catàleg Index Document 1 Memòria - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística Dcoument 2 Fitxes del catàleg - Fitxes quadrant número 1 - Fitxes quadrant número 2 - Fitxes quadrant

Más detalles

Document 1 Memòria. - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística. Dcoument 2 Fitxes del catàleg

Document 1 Memòria. - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística. Dcoument 2 Fitxes del catàleg Index Document 1 Memòria - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística Dcoument 2 Fitxes del catàleg - Fitxes quadrant número 1 - Fitxes quadrant número 2 - Fitxes quadrant

Más detalles

Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo)

Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo) Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo) Districte de Sant Martí Juliol de 2013 BIM/SA Barcelona d Infraestructures Municipals La

Más detalles

La normativa i la regulació dels abocaments. Jornada tècnica sobre els aspectes mediambientals de les almàsseres

La normativa i la regulació dels abocaments. Jornada tècnica sobre els aspectes mediambientals de les almàsseres La normativa i la regulació dels abocaments Jornada tècnica sobre els aspectes mediambientals de les almàsseres Departament d Autoritzacions d Abocaments Dimecres, 14 d abril de 2010 1 Què és un abocament

Más detalles

PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA

PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA M ASSUMPCIÓ PUIG I HORS---JOSEP SANLLEHI I PIJOAN. arquitectes.c/ Nou nª 8 2º 3ª.17001.GIRONA.tfn. 972.20.39.39 PLA DE MILLORA

Más detalles

ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS

ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS OBJECTIU ESTUDI PREVI DE NOVA L ESTUDI ESTACIÓ PREVI REUS BELLISSENS EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT HA REDACTAT UN ESTUDI

Más detalles

Residus de la producció d oli

Residus de la producció d oli Residus de la producció d oli 14 d abril 2.010 Glòria Batlló- D. Gestió Matèria Orgànica Tel. 93.567.33.00- gbatllo@gencat.cat INDEX Productor de residus Residus específics del sector Valorització agrícola

Más detalles

Nou marc d ordenació turística de Catalunya. Barcelona, 14 de juliol de 2015

Nou marc d ordenació turística de Catalunya. Barcelona, 14 de juliol de 2015 Nou marc d ordenació turística de Catalunya Barcelona, 14 de juliol de 2015 Antecedents En el marc del que ens indica el Pla Estratègic de Turisme 2013-2016 i segons la Llei de simplificació administrativa,

Más detalles

Text refós. Santa Maria de Palautordera Setembre 2.010

Text refós. Santa Maria de Palautordera Setembre 2.010 Pla especial urbanístic d identificació de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció i rehabilitació Inventari d edificacions en sòl no urbanitzable Text refós Santa Maria

Más detalles

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS Ernest Valls Ajuntament de Tortosa LLEI 3/1998 És la nova Llei d Intervenció Integral de l Administració Ambiental, transposició de la Directiva Europea IPPC,

Más detalles

VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP. VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES.

VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP. VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES. VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES. Emplaçament (el lateral vertical indica el nord) 1 Vista aèria de la parcel

Más detalles

EDICTE de 22 de desembre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Girona referent al municipi de Girona.

EDICTE de 22 de desembre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Girona referent al municipi de Girona. 11532 EDICTE de 22 de desembre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Girona referent al municipi de Girona. La Comissió Territorial d Urbanisme de Girona, en la sessió de 5

Más detalles

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D AIGUAFREDA

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D AIGUAFREDA AJUNTAMENT D AIGUAFREDA PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D AIGUAFREDA APROVACIÓ INICIAL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS JUNY 2010 Pla d Ordenació Urbanística Municipal d Aiguafreda - Aprovació inicial

Más detalles

EDICTE de 7 d'abril de 2017, sobre acords de la Comissió Territorial d'urbanisme de Girona referents al municipi de Sant Feliu de Buixalleu.

EDICTE de 7 d'abril de 2017, sobre acords de la Comissió Territorial d'urbanisme de Girona referents al municipi de Sant Feliu de Buixalleu. 1/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT EDICTE de 7 d'abril de 2017, sobre acords de la Comissió Territorial d'urbanisme de Girona referents

Más detalles

Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 1 d agost de 2012

Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 1 d agost de 2012 Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris 1 d agost de 2012 Article 2: Definicions 1/2 Al efectes d aquest decret s enten per: Venda proximitat: venda de productes agroalimentaris

Más detalles

PLA ESPECIAL I CATÀLEG MASIES, CASES RURALS I CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

PLA ESPECIAL I CATÀLEG MASIES, CASES RURALS I CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE PLA ESPECIAL I CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE SANT CUGAT DE SESGARRIGUES DESEMBRE 2006 MEMÒRIA 1. Introducció 2. Àmbit del treball 2.1. Àmbit territorial 2.2. Àmbit

Más detalles

TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL

TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL COMTE DE REUS I DE COVADONGA DE SABADELL. DESEMBRE 2006

Más detalles

CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, L HOSPITALET DE LLOBREGAT

CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, L HOSPITALET DE LLOBREGAT CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, L HOSPITALET DE LLOBREGAT CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, A L HOSPITALET DE LLOBREGAT El projecte s integra dins del conjunt d intervencions

Más detalles

La bodega Güell Univesitat Politècnica de Catalunya a

La bodega Güell Univesitat Politècnica de Catalunya a Les Bodegues del Garraf, d Antoni Gaudí i del seu col laborador Francesc Berenguer. Benet Meca Acosta Professor Titular de d Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Expressió Gràfica Arquitectònica

Más detalles

Setmana de l Energia Setmana de l Energia 2016 Recursos de l Institut Català d Energia 8 de març de 2016

Setmana de l Energia Setmana de l Energia 2016 Recursos de l Institut Català d Energia 8 de març de 2016 Setmana de l Energia 2016 Recursos de l Institut Català d Energia 8 de març de 2016 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA CESSIÓ DE RECURSOS ICAEN Àmbit geogràfic: Catalunya Transport: inclòs Muntatge i desmuntatge:

Más detalles

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL Francesc Sala, primera edició, abril de 1996 última revisió, desembre de 2007 ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT

Más detalles

Programa d ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l eficiència energètica dels edificis i l ús de les energies renovables

Programa d ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l eficiència energètica dels edificis i l ús de les energies renovables Programa d ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l eficiència energètica dels edificis i l ús de les energies renovables Balanç a desembre 2016 (tancament) Ministeri de Medi

Más detalles

EXPEDIENT D UNA ACTIVITAT INNÒCUA

EXPEDIENT D UNA ACTIVITAT INNÒCUA EXPEDIENT D UNA ACTIVITAT INNÒCUA Promotor: xxxx Adreça: Població: Data: xxxx xxxx xxxx MEMÒRIA DESCRIPTIVA. La present documentació té per finalitat definir les característiques de l activitat de botiga

Más detalles

El verd i el blau de la Barcelona de l Agenda 21. Pla d acció de l Agenda 21

El verd i el blau de la Barcelona de l Agenda 21. Pla d acció de l Agenda 21 El verd i el blau de la Barcelona de l Agenda 21. Pla d acció de l Agenda 21 Què som? L Institut Municipal de Parcs i Jardins és un organisme autònom de caràcter comercial i de serveis. Depèn de la 3a

Más detalles

Equip redactor: URBANISME INTEGRAL I MEDIAMBIENT,S.L.P.

Equip redactor: URBANISME INTEGRAL I MEDIAMBIENT,S.L.P. AJUNTA AMENT D AIGU UAFREDA PLA D D ORDENAC CIÓ URBAN NÍSTICA MUNICIPAL M D AIGUA FREDA APROV VACIÓ INIC CIAL 2ª CAT TÀLEG DE MASIES M I CASES C RUR RALS J JUNY 2.012 2 Equip redactor: URBANISME INTEGRAL

Más detalles

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics)

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) Índex Registre d un nou alumne Introducció de les dades prèvies Introducció de les dades del Registre:

Más detalles

CONSTRUCCIÓ DE LA MAQUETA D UNA CASA

CONSTRUCCIÓ DE LA MAQUETA D UNA CASA CONSTRUCCIÓ DE LA MAQUETA D UNA CASA PROJECTE DE ER D E.S.O. CURS - DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA I.E.S. CAN MAS RIPOLLET. Et proposem que construeixis la maqueta d un habitatge. La maqueta de la casa estarà

Más detalles

II CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA L AIGUA COM A RECURS SOSTENIBLE. EL PRAT SUD: L ÚS D AIGUA REGENERADA EN LA DESCÀRREGA DE SANITARIS (WC s)

II CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA L AIGUA COM A RECURS SOSTENIBLE. EL PRAT SUD: L ÚS D AIGUA REGENERADA EN LA DESCÀRREGA DE SANITARIS (WC s) II CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA L AIGUA COM A RECURS SOSTENIBLE EL PRAT SUD: L ÚS D AIGUA REGENERADA EN LA DESCÀRREGA DE SANITARIS (WC s) Cosmocaixa, Barcelona, 22 i 23 de març de 2017 EL MUNICIPI DEL

Más detalles

FITXES NORMATIVES DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

FITXES NORMATIVES DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVANERES FITXES NORMATIVES DEL POUM DE SANT ANDREU DE LLAVANERES PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT ANDREU DE LLAVANERES. Text refós aprovació definitiva. Acord CTUB 28/07/2011 1 FITXES NORMATIVES DEL

Más detalles

PAC Aspectes pràctics

PAC Aspectes pràctics PAC 2015 2020. Aspectes pràctics Aspectes a considerar 2014, alertes INGRESSOS AGRARIS, atenció: Persones beneficiaries de la PAC jubilades, sense ingressos agraris... Empreses excloses del cobrament:

Más detalles

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT PLA DE MILLORA URBANA PMU 13 : Carrer Barcelona Novembre 2010, Aprovació inicial Girona EQUIP REDACTOR: TALLER D ARQUITECTURA I TERRITORI José González Baschwitz, arquitecte

Más detalles

TÍTOL V CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

TÍTOL V CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS TÍTOL V CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS ÍNDEX Introducció V-004 Fitxes Biosca V-009 Fitxes Granyena de Segarra V-062 Fitxes Les Oluges V-069 Fitxes Massoteres V-076 Fitxes Montornès de Segarra V-094 Fitxes

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL Article 1 Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides per l article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de les bases del règim

Más detalles

Guia per a la construcció de webs de la Generalitat amb estil gencat responsiu

Guia per a la construcció de webs de la Generalitat amb estil gencat responsiu Guia per a la construcció de webs de la Generalitat amb estil gencat responsiu 4. Distribuïdores Versió beta Barcelona, agost de 2015 DISTRIBUÏDORES 1. QUÈ SÓN... 3 2. COM ES MOSTREN... 4 3. ELEMENTS...

Más detalles

* Centres de formació superior (formació professional, acadèmies,...).

* Centres de formació superior (formació professional, acadèmies,...). Àrea administrativa: Serveis jurídics. Telecomunicacions. Serveis informàtics. Serveis de traducció. Àrea de personal: Cursos de formació tècnica en general. CENTRES DE SABER * Centres de formació superior

Más detalles

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 4/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 4/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ. DENOMINACIÓ : Altres denominacions: DADES CADASTRALS: Mas can Dagès Serramala; Galliners (F. Solà l atribueix al Vilar de Dalt, molt pròxim). 08285A002000460000FF UTM : X: 439643 Y:4654512 SITUACIÓ : DATA

Más detalles

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera:

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: ax + by = k a x + b y = k Coeficients de les incògnites: a, a, b, b. Termes independents:

Más detalles

VALORACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA RONDA IBÈRICA, 73. VILANOVA i la GELTRÚ LC.04. (305) 1. DADES BÀSIQUES. Situació, Sector Sant Jordi

VALORACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA RONDA IBÈRICA, 73. VILANOVA i la GELTRÚ LC.04. (305) 1. DADES BÀSIQUES. Situació, Sector Sant Jordi VALORACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA RONDA IBÈRICA, 73 VILANOVA i la GELTRÚ LC.04. (305) 1. DADES BÀSIQUES. Situació, Sector Sant Jordi Emplaçament (el lateral vertical indica el nord) 1 Fitxa del cadastre

Más detalles

EXEMPLE: HABITATGE DE FUSTA INFORME TÈCNIC I INFORME DE VALORACIÓ

EXEMPLE: HABITATGE DE FUSTA INFORME TÈCNIC I INFORME DE VALORACIÓ EXEMPLE: HABITATGE DE FUSTA INFORME TÈCNIC I INFORME DE VALORACIÓ Expedient: Terme municipal: A Comarca: Adreça o paratge: polígon A, parcel la X Assumpte: instal lació d'una caseta de fusta tipus bungalow

Más detalles

principals i aplicació

principals i aplicació L Ll i d i t l í t í ti La Llei d espais naturals: orígens, característiques principals i aplicació Índex 1. El context general. Algunes referències sobre la situació del Patrimoni natural en el moment

Más detalles

Guia pràctica. d organització d actes públics per a les entitats APLICACIÓ DE L ORDENANÇA DE VIA PÚBLICA

Guia pràctica. d organització d actes públics per a les entitats APLICACIÓ DE L ORDENANÇA DE VIA PÚBLICA Guia pràctica d organització d actes públics per a les entitats APLICACIÓ DE L ORDENANÇA DE VIA PÚBLICA Mataró - 2011 Índex 1. Plans d autoprotecció 7 2. Assegurança de responsabilitat civil 7 3. Vigilància

Más detalles

LA INSPECCIÓ URBANÍSTICA A CATALUNYA

LA INSPECCIÓ URBANÍSTICA A CATALUNYA LA INSPECCIÓ URBANÍSTICA A CATALUNYA Curs de Protecció de la legalitat urbanística Maribel Romero Rojas - Inspectora del Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística RÈGIM JURÍDIC Decret legislatiu

Más detalles

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4)

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4) REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. II Núm. 2 (2011): 1-7 -Crònica- DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4) DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS A CANÀRIES (pp.5-7) ADOLFO JIMÉNEZ JAÉN Profesor

Más detalles

Í N D E X. Cèdules Alta de sol licitud. N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6

Í N D E X. Cèdules Alta de sol licitud. N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6 N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6 Í N D E X 1. FUNCIONALITAT...2 1.1 Alta de sol licitud...2 1.1.1 Introducció dades...2 1.1.2 Resultat del procés...4 N. versió: 1.0. Pàg. 2 / 6 1. FUNCIONALITAT 1.1 Alta de sol

Más detalles

operacions inverses índex base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari:

operacions inverses índex base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari: Potències i arrels Potències i arrels Potència operacions inverses Arrel exponent índex 7 = 7 7 7 = 4 4 = 7 base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari: base

Más detalles

1. L'ARQUITECTURA RACIONALISTA

1. L'ARQUITECTURA RACIONALISTA L ARQUITECTURA RACIONALISTA A GIRONA. 1 1. L'ARQUITECTURA RACIONALISTA Cap als anys 30 es produeix una ruptura amb les tendències arquitectòniques del moment. La nova arquitectura s'acosta a la proporcionalitat

Más detalles

En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès.

En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès. ÍNDEX: En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès. (Es pot accedir-hi directament clicant damunt el punt en qüestió) 1. Tarifes

Más detalles

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ 4 Plantilles de disseny Una plantilla de disseny és un model de presentació que conté un conjunt d estils. Aquests estils defineixen tota l aparença de la presentació,

Más detalles

Pla Especial de Masies i cases rurals PEM

Pla Especial de Masies i cases rurals PEM CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI D'ALÀS I CERC Pla Especial de Masies i cases rurals PEM AJUNTAMENT D'ALÀS I CERC APROVACIÓ PROVISIONAL DATA:... TÈCNIC REDACTOR: C.Terrier

Más detalles

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA Que es una fase? De forma simple, una fase es pot considerar una manera d anomenar els estats: sòlid, líquid i gas. Per exemple, gel flotant a l aigua, fase sòlida

Más detalles

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG 1 ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG 5D109 COMPANYIA D URBANITZACIÓ DE LES ALTURES N.E. D HORTA LES ROQUETES Barcelona, 2015 2 INTRODUCCIÓ

Más detalles

LOCALITZACIÓ IDENTIFICACIÓ ELEMENTS PROTEGITS. PÀGINA 1 de 6 CLASSIFICACIÓ DE PROTECCIÓ GRAU DE PROTECCIÓ

LOCALITZACIÓ IDENTIFICACIÓ ELEMENTS PROTEGITS. PÀGINA 1 de 6 CLASSIFICACIÓ DE PROTECCIÓ GRAU DE PROTECCIÓ CLASSIFICACIÓ DE PROTECCIÓ Bé Catalogat Bé d'interès Cultural Catàleg Municipal Incoat BC Incoat BIC Patrimoni de la Humanitat GRAU DE PROTECCIÓ Integral Parcial Ambiental IDENTIFICACIÓ ADREÇA. C/ França,

Más detalles

Normativa doc. aprovació inicial desembre 2014

Normativa doc. aprovació inicial desembre 2014 doc. aprovació inicial - desembre de 2014 Land Urbanisme i Projectes SLP doc. aprovació inicial -desembre de 2014 ÍNDEX TÍTOL I: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL....11 CAPÍTOL PRIMER - NATURALESA, ABAST

Más detalles

ORDENACIÓ DE L ESPAI I L ACCÉS A ESTACIONS D AUTOBUSOS

ORDENACIÓ DE L ESPAI I L ACCÉS A ESTACIONS D AUTOBUSOS ORDENACIÓ DE L ESPAI I L ACCÉS A ESTACIONS D AUTOBUSOS Juny de 2013 IX Jornada tècnica de mobilitat local: Espai viari i autobús 1 INDEX 1. Les estacions d autobusos de la Generalitat de Catalunya 2. Estacions

Más detalles

Dossier de reforç. Visitem la cotxera de metro

Dossier de reforç. Visitem la cotxera de metro Dossier de reforç Visitem la cotxera de metro Reforç 1 El continu anar i venir dels trens Cada dia, uns 120 trens, compostos per cinc cotxes cadascun, transporten més d un milió de persones pels més de

Más detalles

PLA D ACTUACIONS DE GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES DEL GARRAF

PLA D ACTUACIONS DE GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES DEL GARRAF PLA D ACTUACIONS DE GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES DEL GARRAF SITGES I VILANOVA I LA GELTRÚ JUNY 2007 Consultor: Promotor: PLA D ACTUACIONS DE GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES DEL GARRAF

Más detalles

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable Ajuntament de Subirats Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable Document per a l aprovació inicial LLIBRE II Redacció HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP

Más detalles

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO 2016-2017 Març de 2016 Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO per

Más detalles

//////////////////////// >DISTINTIUS DE CATEGORITZACIÓ HOTELERA I D APARTAMENTS TURÍSTICS //////////////////////// ////////////////////////

//////////////////////// >DISTINTIUS DE CATEGORITZACIÓ HOTELERA I D APARTAMENTS TURÍSTICS //////////////////////// //////////////////////// //////////////////////// >DISTINTIUS DE CATEGORITZACIÓ HOTELERA I D APARTAMENTS TURÍSTICS //////////////////////// //////////////////////// //////////////////////// //////////////////////// Índex 04 Introducció

Más detalles

CARRERS DE CONVIVÈNCIA

CARRERS DE CONVIVÈNCIA CARRERS DE CONVIVÈNCIA El 4 d octubre de 2013 el Consell de Ministres va aprovar el Projecte de llei que modificarà l actual Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. Entre

Más detalles

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA 1 3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA Ms PowerPoint permet inserir, dins la presentació, objectes organigrama i diagrames. Els primers, poden resultar molt útils si es necessita presentar gràficament

Más detalles

Ciutat Vella activa el Pla Dintres, un nou procediment perquè els propietaris mantinguin les finques en bon estat de conservació

Ciutat Vella activa el Pla Dintres, un nou procediment perquè els propietaris mantinguin les finques en bon estat de conservació 31 de maig de 2012 Ciutat Vella activa el Pla Dintres, un nou procediment perquè els propietaris mantinguin les finques en bon estat de conservació» Iniciats els expedients en els 72 edificis en estat

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

Modificació puntual del PDUCO i PLA DIRECTOR URBANÍSTIC Parc d Innovació del Cuir i la Marroquineria Igualada Jorba

Modificació puntual del PDUCO i PLA DIRECTOR URBANÍSTIC Parc d Innovació del Cuir i la Marroquineria Igualada Jorba 1. Document comprensiu 2. Memòria 3. Normes urbanístiques 4. Plànols d informació i ordenació 5. Informe de sostenibilitat ambiental 6. Estudi d avaluació de la mobilitat generada 7. Avaluació econòmica

Más detalles

MUC Mapa urbanístic de Catalunya. Guia breu visor MUC

MUC Mapa urbanístic de Catalunya. Guia breu visor MUC MUC Mapa urbanístic de Catalunya Guia breu visor MUC Maig 2011 Guia breu per treure el màxim rendiment a l aplicació del visor del Mapa urbanístic de Catalunya Aquest document pretén ser un conjunt de

Más detalles

6. Calcula l obertura de l angle que falta. Digues de quin tipus d angles es tracta. 6

6. Calcula l obertura de l angle que falta. Digues de quin tipus d angles es tracta. 6 Geometria dossier estiu 2012 2C 1. Dibuixa dues rectes, m i n, que siguin: a) Paral leles horitzontalment. c) Paral leles verticalment. b) Secants. d) Perpendiculars. 6 2. Dibuixa una recta qualsevol m

Más detalles

UNIÓ EUROPEA Fons Social Europeu PROGRAMA FORMATIU DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA. Sensibilització en la igualtat d oportunitats

UNIÓ EUROPEA Fons Social Europeu PROGRAMA FORMATIU DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA. Sensibilització en la igualtat d oportunitats PROGRAMA FORMATIU DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA Sensibilització en la igualtat d oportunitats DADES GENERALS DEL CURS 1. Família professional: FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA Àrea professional: ORIENTACIÓ LABORAL

Más detalles

Article 246 de les normes urbanístiques. Condicions de desenvolupament del Sector PPU Can Perolada III

Article 246 de les normes urbanístiques. Condicions de desenvolupament del Sector PPU Can Perolada III MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 DEL POUM D ANGLÈS Article 246 de les normes urbanístiques. Condicions de desenvolupament del Sector PPU-06.3 - Can Perolada III Serveis Tècnics Municipals Gener 2017 MODIFICACIÓ

Más detalles

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA.

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA. CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA Curs 2016 2017 PREAMBUL Aquest calendari estableix de manera molt clara l

Más detalles

SEMINARI PROTOCOL D EMERGÈNCIES. Consultoria de Protecció de Dades

SEMINARI PROTOCOL D EMERGÈNCIES. Consultoria de Protecció de Dades Consultoria de Protecció de Dades Licitud del tractament Condicions del consentiment Responsabilitat del tractament Emergències Protocol d actuació LICITUD DEL TRACTAMENT Licitud: lleialtat i transparència

Más detalles

b. (sense modificació) Disposició Addicional

b. (sense modificació) Disposició Addicional 6. a. Als aparcaments de més de cent places per a automòbils, l Ajuntament podrà exigir que s incrementi el nombre d accessos sobre els mínims previstos a les ordenances per tal de millorar les seves condicions

Más detalles

PRESENTACIÓ DE L EMPRESA

PRESENTACIÓ DE L EMPRESA ANCO anco ANCO anco anco ANCO ANCO ANCO anco anco ANCO ANCO anco ANCO anco anco A anco anco ANCO ANCO ANCO anco ANCO anco anco ANCO ANCO ANCO anco anco ANCO ANCO anco anco ANCO ANCO ANCO anco anco ANCO

Más detalles

Estimació de les pèrdues per orientació i inclinació i per ombres

Estimació de les pèrdues per orientació i inclinació i per ombres Procediment d aplicació de l Ordenança Solar de Barcelona Estimació de les pèrdues per orientació i inclinació i per ombres Pèrdues per orientació, inclinació i ombres 1 1. Presentació L article 7 de l

Más detalles

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4 F I T X A 4 Com és la Lluna? El divendres 20 de març tens l oportunitat d observar un fenomen molt poc freqüent: un eclipsi de Sol. Cap a les nou del matí, veuràs com la Lluna va situant-se davant del

Más detalles

PEL QUE FA A L'EDIFICI LA FAÇANA DEL QUAL S HA DE REHABILITAR I ON ES PRETÉN INSTAL LAR UNA LONA PUBLICITÀRIA A LES BASTIDES D'OBRA

PEL QUE FA A L'EDIFICI LA FAÇANA DEL QUAL S HA DE REHABILITAR I ON ES PRETÉN INSTAL LAR UNA LONA PUBLICITÀRIA A LES BASTIDES D'OBRA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A TRAMITAR UNA SOL LICITUD D AUTORITZACIÓ D ÚS EXCEPCIONAL PER A INSTAL LACIÓ D UNA LONA PUBLICITÀRIA EN FAÇANES AMB OBRA DE BARCELONA PEL QUE FA A L'EDIFICI LA FAÇANA DEL QUAL

Más detalles

MATEMÀTIQUES CURS En vermell comentaris per al professorat Construcció d una escultura 3D

MATEMÀTIQUES CURS En vermell comentaris per al professorat Construcció d una escultura 3D En vermell comentaris per al professorat Construcció d una escultura 3D 1/8 Es disposen en grups de tres o quatre i se ls fa lliurament del dossier. Potser és bona idea anar donant per parts, segons l

Más detalles

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Revisió 3 Data d aprovació 23.12.2009 Edició Desembre

Más detalles

Incendis forestals i zones urbanes

Incendis forestals i zones urbanes Servei de Prevenció d Incendis Forestals Generalitat de Catalunya Departament d Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural Direcció general de Medi Natural i Biodiversitat Servei de Prevenció

Más detalles