ANNEX II ANEXO II. Viverista / Viverista. Jardineria / Jardinería. Venedor tècnic / Vendedor técnic. Fusteria PVC / Carpintería PVC.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ANNEX II ANEXO II. Viverista / Viverista. Jardineria / Jardinería. Venedor tècnic / Vendedor técnic. Fusteria PVC / Carpintería PVC."

Transcripción

1 DOGV - Núm Conselleria de Benestar Social CORRECCIÓ d'errades de l'ordre de 12 d'abril de 2001 de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes per a l'any 2001 destinades a finançar programes de formació ocupacional dirigits a col lectius de dones en el marc de la missió confiada al Fons Social Europeu. [2001/4105] En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.987, de data 26 d'abril de 2001, es publica l'ordre de 12 d'abril de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes per a l'any 2001, destinades a finançar programes de formació ocupacional dirigits a col lectius de dones, en el marc de la missió confiada al Fons Social Europeu, on s'ha observat l'omissió dels annexos que es reprodueixen a continuació. Conselleria de Bienestar Social CORRECCIÓN de errores de la Orden de 12 de abril de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convocan ayudas para el año 2001, destinadas a financiar programas de formación ocupacional dirigidos a colectivos de mujeres, en el marco de la misión confiada al Fondo Social Europeo. [2001/4105] En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.987, de fecha 26 de abril de 2001, se publica la Orden de 12 de abril de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convocan ayudas para el año 2001, destinadas a financiar programas de formación ocupacional dirigidos a colectivos de mujeres, en el marco de la misión confiada al Fondo Social Europeo, en la que se ha observado la omisión de los anexos que se reproducen a continuación: ANNEX II ANEXO II A LLISTAT D'ACCIONS FORMATIVES / LISTADO DE ACCIONES FORMATIVAS NÚM. D'ORDRE I ACTUACIÓ A Nº. DE ORDEN Y ACTUACIÓN A NÚM. D'ORDRE I ACTUACIÓ B Nº. DE ORDEN Y ACTUACIÓN B 1 Manipuladora fruites i hortalisses / Manipuladora frutas y hortalizas 1 Viverista / Viverista 2 Treballadora conservació jardins / Trabajadora conservación jardines 2 Jardineria / Jardinería 3 Caixera - en general / Cajera - en general 3 Terrisseria - ceramista / Alfarería - ceramista 4 Venedor tècnic / Vendedor técnic 4 Mecànica automoció / Mecánica automoción 5 Iniciació a Internet / Iniciación a Internet 5 Electricitat automoció / Electricidad automoción 6 Dependenta comerç - en general / Dependienta comercio - en general 6 Aplicacions gràfiques per a l'empresa / Aplicaciones gráficas para la empresa 7 Telemarketing 7 Venedor tècnic / Vendedor técnic 8 Envasador productes alimentaris / Envasador productos alimentarios 8 Disseny de pàgines web / Diseño de páginas web 9 Maquinista confecció industrial / Maquinista confección industrial 9 Fusteria PVC / Carpintería PVC 10 Cambrera de pis / Camarera de piso 10 Cuina / Cocina 11 Experts en neteja immobles / Expertos en limpieza inmuebles 11 Composició disenyo i edició gràfica / Composición diseño y edición gráfica 12 Auxiliar infermeria geriàtrica / Auxiliar enfermería geriátrica 12 Preimpressor / Preimpresor Atenció especialitzada Alzeimer / Atención especializada Alzeimer Auxiliar ajuda a domicili / Auxiliar ayuda a domicilio 13 Monitora deportiva DIRECCIÓ GENERAL DE LA DONA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER

2 DOGV - Núm Entitat Entidad ACTUACIÓ ACTUACIÓN A ❹ B ❹ Núm. Curs Nº. Curso PROJECTE DE L ACCIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PROYECTO DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL 1.- DADES GENERALS DEL CURS DATOS GENERALES DEL CURSO. Denominació del curs: Denominación del curso: Nombre hores totals: Nombre alumnes: Nº. horas totales: Nº. Alumnos: Lloc de realització: Domicilio de impartición: 1.1. Classes teòriques: Clases teóricas: Domicili: Domicilio: Localitat: Localidad: Telèfon: Teléfono: Província: Provincia: 1.2. Classes pràctiques: Clases prácticas. Domicili: Domicilio: Localitat: Localidad: Telèfon: Teléfono: Província: Provincia:

3 DOGV - Núm OBJECTIUS DE L'ACCIÓ QUE ES REALITZARÀ: OBJETIVOS DE LA ACCIÓN QUE HAY QUE DESARROLLAR: Amb la finalitat de proporcionar a l alumnat la qualificació professional apta per a exercir una ocupació concreta i adequada a les necessitats dels mercat de treball, l entitat es compromet a les opcions següents: Con el fin de proporcionar al alumnado la cualificación profesional apta para desempeñar una ocupación concreta y adecuada a las necesidades del mercado de trabajo, la entidad se compromete con las siguientes opciones: 2.1. Compromís d inserció assumit per l entitat: Compromiso de inserción asumido por la entidad: ❹ L entitat col.laboradora es compromet a justificar documentalment, la inserció laboral, com a mínim, d un % dels alumnes que finalitzen el curs que se sol licita. La entidad colaboradora se compromete a justificar documentalmente, la inserción laboral de, al menos, un % de los alumnos que finalizan el curso que se solicita Pla de pràctiques no laborals: Plan de prácticas no laborales: ❹ L entitat col laboradora es compromet, dins del programa del curs, a la realizació de práctiques no laborals en empreses, de conformitat amb allò determinat en la normativa aplicable. La entidad colaboradora se compromete dentro del programa del curso a la realización de prácticas no laborales en empresas, de conformidad con lo determinado en la normativa aplicable. La realització de les pràctiques no laborals s indicarà en l apartat sisé del projecte. El desarrollo de las prácticas no laborales se detallará en el apartado sexto del proyecto Objectius d aprenentatge: Objetivos de aprendizaje: - Qualificació professional adquirida i habilitats assolides pels alumnes quan acabe l'acció formativa: Cualificación profesional adquirida y habilidades alcanzadas por los alumnos al finalizar la acción formativa: 3.- PERFIL D'ACCÉS DELS CANDIDATS AL CURS: PERFIL DE ACCESO DE LOS CANDIDATOS AL CURSO: - Grau mínim de coneixements tecnicoprofessionals (titulació acadèmica, certificat ocupacional): Nivel mínimo de conocimientos técnico-profesionales (titulación académica, certificación ocupacional): - Experiència professional (ocupació, categoria, temps) Experiencia profesional (ocupación,categoría,tiempo): - Altres requisits (aptituds, habilitats i/o condicions necessàries): Otros requisitos (aptitudes, habilidades y/o condiciones necesarias):

4 DOGV - Núm PROGRAMA DEL CURS: PROGRAMA DEL CURSO: 4.1. Dades generals del curs per a programes de Formació Ocupacional: Datos generales del curso para programas de Formación Ocupacional: Durada en hores del curs: Duración en horas del curso: - Coneixements professionals Conocimientos profesionales... - Pràctiques que es realitzaran Prácticas que se desarrollarán... - Avaluacions i revisions periòdiques als alumnes Evaluaciones y revisiones periódicas a los alumnos... Durada total Duración total Durada en hores d altres activitats de control de la qualitat de la docència (no formen part de les hores impartició) Duración en horas de otras actividades de control de la calidad de la docencia (no forman parte de las horas de impartición) - Preparació de classes (referit exclusivament al professorat descrit en l apartat 7 del projecte) Preparación de clases (referido exclusivamente al profesorado descrito en el apartado 7 del proyecto) - Tutories (referit exclusivament als tutors descrits en l apartat 8 del projecte) Tutorías (referido exclusivamente a los tutores descritos en el apartado 8 del proyecto) 4.2. Orientacions metodologicodidàctiques del curs: Orientaciones metodológico-didácticas del curso : - Descripció de la metodologia didàctica utilitzada: Descripción de la metodología didáctica utilizada: - Descripció del procés d avaluació dels alumnes: Descripción del proceso de evaluación de los alumnos: - Descripció i característiques del sistema de tutories previst (en el seu cas): Descripción y características del sistema de tutorías previsto (en su caso):

5 DOGV - Núm Calendari i horari calculats: Calendario y horario previstos : - Data prevista d inici: Fecha prevista de inicio: - Data prevista d acabament: Fecha prevista de finalización: - Calendari lectiu. Dies previstos al mes: Calendario lectivo. Días previstos por mes: MES Dies Días Hores Horas GENER ENERO FEBR FEBR MARÇ MARZO ABRIL ABRIL MAIG MAYO JUNY JUNIO JULIOL JULIO AGOST AGOSTO SETEM SEPT OCT OCT - Horari lectiu diari: Horario lectivo diario: MATINS: D a. MAÑANAS: De a. VESPRADES: D a. TARDES: De a. - Calendari i horari de tutories: Calendario y horario de tutorías: Dies previstos al mes: Días previstos por mes: MATINS: D a. MAÑANAS: De a. VESPRADES: D a. TARDES: De a Mòduls formatius que es realitzaran: Módulos formativos que se han de impartir. Hores formació Horas formación

6 DOGV - Núm Desenvolupament dels mòduls formatius que es realitzaran : Desarrollo de los módulos formativos que se han de impartir : Módulo nº. : - Objectiu especific del mòdul: Módulo nº. : - Objectiu especific del mòdul: Módulo nº. : - Objectiu especific del mòdul: Módulo nº. : - Objectiu especific del mòdul: (*) Tants desenvolupaments com a mòduls previstos. Tantos desarrollos como módulos previstos. 6

7 DOGV - Núm PLA DE PRÀCTIQUES NO LABORALS: PLAN DE PRÁCTICAS NO LABORALES: Els cursos inclouran un període de pràctiques no laborals, com a part integrant de l acció formativa. Los cursos incluirán un periodo de prácticas no laborales, como parte integrante de la acción formativa. 5.1 Desenvolupament del pla de pràctiques no laborals: Desarrollo del plan de prácticas no laborales: - Empresa : Denominació: Denominación: Àrees o departaments del centre de treball pels quals rotarà l alumne: Áreas o departamentos del centro de trabajo por los que rotará el alumno: Àrea o departament: Área o departamento: - Empresa : Denominació: Denominación: Àrees o departaments del centre de treball pels quals rotarà l alumne: Áreas o departamentos del centro de trabajo por los que rotará el alumno: Àrea o departament: Área o departamento: - Empresa : Denominació: Denominación: Àrees o departaments del centre de treball pels quals rotarà l alumne: Áreas o departamentos del centro de trabajo por los que rotará el alumno: Àrea o departament: Área o departamento: - Empresa : Denominació: Denominación: Àrees o departaments del centre de treball pels quals rotarà l alumne: Áreas o departamentos del centro de trabajo por los que rotará el alumno: Àrea o departament: Área o departamento: - Empresa : Denominació: Denominación: Àrees o departaments del centre de treball pels quals rotarà l alumne: Áreas o departamentos del centro de trabajo por los que rotará el alumno: Àrea o departament: Área o departamento:

8 DOGV - Núm Mòduls formatius que cal realitzar en el pla de pràctiques: Módulos formativos a desarrollar en el plan de prácticas: Módulo º.: - Objectiu específic del mòdul: Módulo º.: - Objectiu específic del mòdul: Módulo º.: - Objectiu específic del mòdul: Módulo º.: - Objectiu específic del mòdul:

9 DOGV - Núm Módulo º.: - Objectiu específic del mòdul: Módulo º.: - Objectiu específic del mòdul: 5.3. Activitats d avaluació de les pràctiques de l alumnat:: Actividades de evaluación de las prácticas del alumnado:

10 DOGV - Núm PROFESSORAT: PROFESORADO: Titulació: Experiència professional: Experiència docent: 7.- TUTORIES: TUTORÍAS: Titulació: Experiència professional: Experiència docent: Titulació: Experiència professional: Experiència docent: Titulació: Experiència professional: Experiència docent: Titulació: Experiència professional: Experiència docent: Titulació: Experiència professional: Experiència docent: Titulació: Experiència professional: Experiència docent: Titulació: Experiència professional: Experiència docent: Titulació: Experiència professional: Experiència docent: Titulació: Experiència professional: Experiència docent:

11 DOGV - Núm MITJANS QUE S UTILITZARAN: MEDIOS QUE SE UTILIZARÁN: 8.1. Instal lacions: Instalaciones : Aula/es classes teòriques (descripció i superfície): Aula/s clases teóricas (descripción y superficie): DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN SUPERFÍCIE (m 2 ) SUPERFICIE (m 2 ) Taller/s per a pràctiques (descripció i superfície): Taller/es para prácticas (descripción y superficie): DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN SUPERFÍCIE (m 2 ) SUPERFICIE (m 2 ) 8.2. Equip didàctic. (Quantificació i descripció): Equipo didáctico. (Cuantificación y descripción ): NRE. ELEMENTS Nº. ELEMENTOS DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN

12 DOGV - Núm Material didàctic de consum. (Quantificació per alumne i descripció ): Material didáctico de consumo. (Cuantificación por alumno y descripción) : NRE. ELEMENTS PER ALUMNE Nº. ELEMENTOS POR ALUMNO DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓN 9.- COST DEL CURS: COSTE DEL CURSO : 9.1. Desglossament de les despeses pels conceptes que es determinen: Desglose de gastos por los conceptos que se determinan: 9.2. (ÚNICAMENT PER A L'ACTUACIÓ A) Ajudes econòmiques l'alumnat per assistència diària, en les condicions establides en la normativa d'aplicació. (ÚNICAMENTE PARA LA ACTUACIÓN A) Ayudas económicas al alumnado por asistencia diaria, en las condiciones establecidas en la normativa de aplicación. Total cost Total coste 10.- PROPOSTA ORGANITZATIVA: PROPUESTA ORGANIZATIVA: Estructures administratives i docents del centre, distribució horària del curs sol licitat repecte de la disponibilitat d aules i tallers de l entitat, estructures docents complementàries, (biblioteques, sales d estudi, etc.): Estructura administrativa y docente del centro, distribución horaria del curso con relación a la disponibilidad de cursos y talleres de la entidad, estructuras docentes complementarias (bibliotecas, salas de estudio, etc.):

13 DOGV - Núm VERSIÓ / VERSIÓN A DATA / FECHA ANNEX IV / ANEXO IV MANTENIMENT DE TERCERS (*) Alta nova versió Alta nueva versión DADES DE LA PERSONA TITULAR DE L'EXPEDIENT (**) DATOS DE LA PERSONA TITULAR DEL EXPEDIENTE (**) MANTENIMIENTO DE TERCEROS (*) Alta nou perceptor Alta nuevo perceptor COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE NIF / CIF Actualització versió Actualización versión DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO) C. POSTAL LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO B DADES DE L'ENTITAT FINANCERA / DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA ENTITAT FINANCERA / ENTIDAD FINANCIERA CODI ENTITAT CÓDIGO ENTIDAD SUCURSAL CODI SUCURSAL CÓDIGO SUCURSAL D.C. NÚMERO DEL COMPTE CORRENT / LLIBRETA NÚMERO DE LA CUENTA CORRIENTE / LIBRETA C DECLARACIÓ / DECLARACIÓN (1/2) EXEMPLAR PER A LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA DONA / EJEMPLAR PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER Declare que són certes les dades anteriorment esmentades i que identifiquen el compte i l'entitat financera a través de les quals desitge rebre els pagaments que, en qualitat de creditor de la Generalitat Valenciana, puguen correspondre, posseint-hi el poder suficient. Declaro que son ciertos los datos arriba reflejados y que identifican la cuenta y la entidad financiera a través de las cuales se desea recibir los pagos que en calidad de acreedor de la Generalitat Valenciana, puedan corresponder, ostentando el poder suficiente para ello. D E Firma: En qualitat de: / En calidad de: CERTIFICACIÓ DE CONFORMITAT DE L'ENTITAT FINANCERA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LA ENTIDAD FINANCIERA Firma: CERTIFICACIÓ / CERTIFICACIÓN Certifique que s'acompleixen els requisits de les Instruccions de la Circular de la Intervenció General, de 14/02/92. DIRECCIÓ GENERAL DE LA DONA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER, d de Firma de la persona interessada / Firma de la persona interesada DNI / NIF:, de Certifico que se cumplen los requisitos de las Instrucciones de la Circular de la Intervención General, de 14/02/92. Firma: Càrrec: / Cargo: de Segell / Sello (*) Espais ombrejats reservats per l'administració. / Espacios sombreados reservados por la administración. (**) Les dades contingudes en aquest apartat podran ser incorporats a un fitxer informatitzat amb una finalitat exclusivament administrativa (art del RD 96/1998, de 6 de juliol, del Govern Valencià i art. 5 de la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d'octubre). Los datos contenidos en este apartado podrán ser incorporados a un fichero informatizado con finalidad exclusivamente administrativa (art del RD 96/1998, de 6 de julio, del Gobierno Valenciano y art. 5 de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre). DIN - A JAAPP - AUAC IA E

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA A DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ENTITAT Nombre de la entidad / Nom de l entitat CIF Domicilio (calle/plaza, nº) / Domicili (carrer/plaça, nº) C.P. Localidad / localitat

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles

SOLICITUD PARA ARQUITECTOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE PROFESIONALES QUE INTEGREN LA BOLSA ARQUITECTOS ESPECIALISTAS.

SOLICITUD PARA ARQUITECTOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE PROFESIONALES QUE INTEGREN LA BOLSA ARQUITECTOS ESPECIALISTAS. SOLICITUD PARA ARQUITECTOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE PROFESIONALES QUE INTEGREN LA BOLSA ARQUITECTOS ESPECIALISTAS. Mediante la presentación de este modelo se formaliza la solicitud para

Más detalles

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3 AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2012-2013 MANUAL DE PROCEDIMIENTO: ABONO DE LAS AYUDAS, DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y REINTEGROS 1. ABONO DE LAS AYUDAS AL ALUMNADO BENEFICIARIO

Más detalles

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Dades del titular / Datos del titular Nom i cognoms o Raó social / Nombre

Más detalles

Calendario académico administrativo

Calendario académico administrativo Calendario académico administrativo 1. Acceso y admisión a la Universidad 1.2. Pruebas de acceso a la universidad y preinscripción universitaria (*) Preinscripción junio Del 02.06 al 03.07.2015 Celebración

Más detalles

Nº Procedimiento. Código SIACI SIKT

Nº Procedimiento. Código SIACI SIKT Nº Procedimiento 030445 Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales Código SIACI SIKT SOLICITUD DE BECAS Y SUBVENCIONES PARA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN CIENCIAS DE LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL. ASISTENCIA

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA

BASES REGULADORAS PARA BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A JÓVENES ESTUDIANTES DE BURJASSOT PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL EXTRANJERO PARA EL CURSO 2011/2012 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

ANEXO I. Características de los Programas

ANEXO I. Características de los Programas CULTURA ANEXO I Características de los Programas Los programas formativos deberán contemplar las siguientes características, de acuerdo a los apartados siguientes: I. Perfil profesional. Los programas

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d estades de formació

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 20 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix a la Comunitat Valenciana el règim d alternança entre formació i treball en les ensenyances de Formació

Más detalles

30176 17 12 2003 DOGV - Núm. 4.652

30176 17 12 2003 DOGV - Núm. 4.652 30176 17 12 2003 DOGV - Núm. 4.652 ORDE de 2 de desembre de 2003, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes per a l any 2004 destinades a finançar programes de formació ocupacional

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA matèria materia 3511 3521 3531 3541 3551 3561 any año nºor dre nºor den per a sol.licitud de / para

Más detalles

DOSSIER CCAA VALENCIA

DOSSIER CCAA VALENCIA DOSSIER CCAA VALENCIA Cursos gratuitos 2011 ÁREA 1: INFORMÁTICA Ofimática de Usuario/Ofimática en General.. Mixta (90 h): Presencial (23 h) + Distancia (67 h) MÓDULO 1. PROCESADOR DE TEXTO. MÓDULO 2. BASE

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

INFORME D'AVALUACIÓ DELS TÍTOLS OFICIALS. CURS: (Enquesta a professorat) GRADUADO EN TURISMO

INFORME D'AVALUACIÓ DELS TÍTOLS OFICIALS. CURS: (Enquesta a professorat) GRADUADO EN TURISMO .- GRADUADO EN TURISMO Categoria com a professor: CU TU CEU TEU Contr. Dr. Ajud. Dr. Associat Ajudant Altres 0 8 1 1 0 5 15 0 0,00% 27,00% 3,00% 3,00% 0,00% 17,00% 50,00% 0,00% Tipus de docència en aquest

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXII Núm. 78 23 de abril de 2013 11509 III. OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS s Orden de 11/04/2013, de la s, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca la selección de centros para el desarrollo

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) Informe de seguimiento del Grado en Psicología (Curso 2009-2010) Departament de Psicologia Barcelona, abril 2011 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

LINEA EXTRAORDINARIA DE FINANÇAMENT PER A PROVEIDORS DE LA CAIB

LINEA EXTRAORDINARIA DE FINANÇAMENT PER A PROVEIDORS DE LA CAIB LINEA EXTRAORDINARIA DE FINANÇAMENT PER A PROVEIDORS DE LA CAIB Tipo de operación financiera: Préstamo o póliza de crédito. Vencimiento a tres años. Amortizaciones parciales según se vayan abonando los

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 24/2013, de 21 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació,

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

AJUNTAMENT D'ONDA 12200 ONDA (CASTELLÓ)

AJUNTAMENT D'ONDA 12200 ONDA (CASTELLÓ) BASES PARA LA CONCESIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE ONDA DE 40 BECAS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS O DE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. BASE PRIMERA. OBJETO Y NÚMERO DE

Más detalles

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO Nombre solicitante Primer apellido Segundo apellido DNI En representación de Razón social empresa o entidad: NIF/ CIF MANIFIESTA: 1º. Que conoce y acepta las condiciones

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig 2012 2 PRESENTACIÓ

Más detalles

Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLER DE EMPLEO ACTUACIONES Y MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLER DE EMPLEO ACTUACIONES Y MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLER DE EMPLEO ACTUACIONES Y MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 2015 AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D ALACANT Plaza de España,

Más detalles

Oviedo, a 28 de diciembre de 2012 La Jefa del Servicio de Programación y Seguimiento de la Formación María Carmen González Fernández

Oviedo, a 28 de diciembre de 2012 La Jefa del Servicio de Programación y Seguimiento de la Formación María Carmen González Fernández Certifi cados de Profesionalidad Gestión del acuerdo para la actividad formativa en contrato para la formación y el aprendizaje en el supuesto de Certifi cado de Profesionalidad o Acreditación Parcial

Más detalles

NORMATIVA DEL COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE EXTREMADURA PARA LA ACREDITACIÓN DE CURSOS DE POSTGRADO

NORMATIVA DEL COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE EXTREMADURA PARA LA ACREDITACIÓN DE CURSOS DE POSTGRADO NORMATIVA DEL COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE EXTREMADURA PARA LA ACREDITACIÓN DE CURSOS DE POSTGRADO El Colegio Profesional facilitará a todos aquellos profesionales de la fisioterapia colegiados

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

ACTUACIÓN: CONTRATACIÓN POR CONCURSO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA INFANTIL MUNICIPAL

ACTUACIÓN: CONTRATACIÓN POR CONCURSO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA INFANTIL MUNICIPAL ANEXO 1 AYUNTAMIENTO DE AGONCILLO REGISTRO DE ENTRADA NÚM.: FECHA.: ACTUACIÓN: CONTRATACIÓN POR CONCURSO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA INFANTIL MUNICIPAL D.

Más detalles

CONVOCATORIA PROVINCIAL

CONVOCATORIA PROVINCIAL CONVOCATORIA PROVINCIAL DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO: SEMINARIOS, GRUPOS DE TRABAJO Y PROYECTOS DE FORMACIÓN EN CENTROS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO 2016-2017 La formación del

Más detalles

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DELEGACIÓN DE IGUALDAD Y MUJER ANUNCIO

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DELEGACIÓN DE IGUALDAD Y MUJER ANUNCIO DELEGACIÓN DE IGUALDAD Y MUJER ANUNCIO La Presidenta de esta Diputación Provincial ha dictado con fecha 29 de Abril de 2015 la siguiente resolución: DECRETO En virtud de las facultades que con carácter

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 33/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

- Actividad intensiva en campamentos, colonias, escuelas de verano, etc., ejerciendo funciones de dirección, en los de animador/a juvenil.

- Actividad intensiva en campamentos, colonias, escuelas de verano, etc., ejerciendo funciones de dirección, en los de animador/a juvenil. E.A.J.E.F. 1.- NORMATIVA Y CONSEJOS SOBRE LA MEMORIA DE PRÁCTICAS El extracto de la Orden de 3 de febrero de 2006, de la Consellería de Bienestar Social por la que se regulan los cursos en materia de animación

Más detalles

ANEXO III. D... D.N.I... como Presidente/a de la entidad... C.I.F.

ANEXO III. D... D.N.I... como Presidente/a de la entidad... C.I.F. ANEXO III D...... D.N.I...... como Presidente/a de la entidad... C.I.F. DECLARO bajo mi responsabilidad que las actividades realizadas en el período subvencionable que han sido financiadas con la subvención

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

CIRCULAR 4015 05/08/15

CIRCULAR 4015 05/08/15 Según lo establecido en la Asamblea del 7 de junio de 2015, se constituye la Escuela Valenciana de Tiro con Arco, en adelante EVTA. La EVTA se constituye como el órgano federativo de gestión, ordenamiento

Más detalles

Solicitud de subvención para la financiación de programas de interés social Sol licitud de subvenció per la financiació de programes d interés social

Solicitud de subvención para la financiación de programas de interés social Sol licitud de subvenció per la financiació de programes d interés social Solicitud de subvención para la financiación de programas de interés social Sol licitud de subvenció per la financiació de programes d interés social A147 Datos identificativos de la entidad y representante

Más detalles

MOLT IMPORTANT Llegiu les instruccions per a omplir la sol licitud. MUY IMPORTANTE Leer instrucciones para cumplimentar la solicitud

MOLT IMPORTANT Llegiu les instruccions per a omplir la sol licitud. MUY IMPORTANTE Leer instrucciones para cumplimentar la solicitud MOLT IMPORTANT Llegiu les instruccions per a omplir la sollicitud MUY IMPORTANTE Leer instrucciones para cumplimentar la solicitud SOLLICITUD DEL PROGRAMA VACANCES SOCIALS PER A MAJORS DE LA COMUNITAT

Más detalles

Curso de Nivel I de Bádminton Octubre Noviembre 2011 Doc 1

Curso de Nivel I de Bádminton Octubre Noviembre 2011 Doc 1 Curso de Nivel I de Bádminton Octubre Noviembre 2011 Doc 1 Bases de la Convocatoria Autorización administrativa El presente curso cumple con los requisitos establecidos en la Orden/ECD 3310 de 16 Diciembre

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació,

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 4.985 14 04 2005 12385 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Cultura, Educació i Esport ORDE de 14 de març de 2005, de la Conselleria

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

ANEXO 2 CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES 2016 PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DESTINADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ANEXO 2 CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES 2016 PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DESTINADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANEXO 2 CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES 2016 PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DESTINADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DATOS DE LA ENTIDAD: N.I.F. : Nº en Registro Foral: Nombre: Dirección: Municipio:

Más detalles

Certificado de profesionalidad: Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (SSCS0108)

Certificado de profesionalidad: Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (SSCS0108) SESIÓN INFORMATIVA LUNES, 16 FEBRERO 2015 18:00 h Dato 38 (*) Previa confirmación de asistencia Certificado de profesionalidad: Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (SSCS0108) El alumno que

Más detalles

Área de Informática y/o Jurídica y/o económica: 3 plazas. Área de electricidad y electrónica y/o instalaciones y mantenimiento: 1 plaza.

Área de Informática y/o Jurídica y/o económica: 3 plazas. Área de electricidad y electrónica y/o instalaciones y mantenimiento: 1 plaza. BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE MASSALFASSAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA 2015. BASE PRIMERA. Objeto y número de becas. El

Más detalles

CURSO DE FORMACIÓN MANTENIMIENTO BÁSICO DE PISCINAS

CURSO DE FORMACIÓN MANTENIMIENTO BÁSICO DE PISCINAS CURSO DE FORMACIÓN MANTENIMIENTO BÁSICO DE PISCINAS INFORMACIÓN BÁSICA DEL CURSO MANTENIMIENTO BÁSICO DE PISCINAS Curso Gratuito de Mantenimiento de Piscinas, subvencionado por Juventud de la Dirección

Más detalles

1. Características del título

1. Características del título CONVOCATORIA ASUNTO: CURSO DE TÉCNICO DEPORTIVO NIVEL II DE PIRAGÜISMO EN KAYAK DE MAR, (ENTRENADOR DE PIRAGÜISMO EN KAYAK DE MAR). VALENCIA 2015 La Federación de Piragüismo de la Comunitat Valenciana,

Más detalles

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2015, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se establecen instrucciones para la matrícula a

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CERCEDILLA (Madrid) Plaza Mayor, 1 28470 CERCEDILLA (Madrid) Telfs. 91-852.57.40 Fax. 91-852.22.00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CERCEDILLA (Madrid) Plaza Mayor, 1 28470 CERCEDILLA (Madrid) Telfs. 91-852.57.40 Fax. 91-852.22.00 CONTRATOS GESTION SERVICIOS 2016/2 789 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO PLURIANUAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL RINCON FLORIDO situada en la Ctra.

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba RESOLUCIÓN DE 8 DE ENERO DE 2013, DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EN CÓRDOBA, POR LA QUE SE REALIZA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CUBRIR, CON OCASIÓN DE VACANTE, PUESTO DOCENTE

Más detalles

ANEXO I.A DE LA CONVOCATORIA Solicitud de Ayuda - Programa Local de Apoyo al Empleo Línea 1 - Contrataciones Laborales

ANEXO I.A DE LA CONVOCATORIA Solicitud de Ayuda - Programa Local de Apoyo al Empleo Línea 1 - Contrataciones Laborales ANEXO I.A DE LA CONVOCATORIA Solicitud de Ayuda - Programa Local de Apoyo al Empleo Línea 1 - Contrataciones Laborales Solicitud de Ayudas - Programa Local de Apoyo al Empleo IMPORTANTE: PARA QUE EL EXPEDIENTE

Más detalles

DESARROLLO DEL BLOQUE DE PRÁCTICAS SUPERVISADAS INSTRUCTOR DE TENIS

DESARROLLO DEL BLOQUE DE PRÁCTICAS SUPERVISADAS INSTRUCTOR DE TENIS DESARROLLO DEL BLOQUE DE PRÁCTICAS SUPERVISADAS INSTRUCTOR DE TENIS Este bloque se llevará a cabo una vez que el alumno haya realizado el curso completo. 1. Requisitos a. Duración aproximada de 25 horas.

Más detalles

DATOS DE LA INICIATIVA ECONÓMICA Nombre de la Empresa Forma Jurídica CIF/ NIF Municipio Comarca

DATOS DE LA INICIATIVA ECONÓMICA Nombre de la Empresa Forma Jurídica CIF/ NIF Municipio Comarca ANEXO I: SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONOMICAS DATOS DE LA INICIATIVA ECONÓMICA Nombre de la Empresa Forma Jurídica CIF/ NIF Municipio Comarca Descripción de la actividad CNAE Ámbito NYE (según

Más detalles

CURSO DE ÁRBITRO AUTONÓMICO DE ESCALADA DEPORTIVA FEMECV HOMOLOGADO FEDME

CURSO DE ÁRBITRO AUTONÓMICO DE ESCALADA DEPORTIVA FEMECV HOMOLOGADO FEDME FEDERACIO D ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Apartat correus 3 Carrer Marià Luiña,nº 9 03201 Elx ( Alacant ) CIF : G 03293297 Teléfono : 965 439 747 Fax : 965 436 570 Móvil : 637

Más detalles

BASE PRIMERA. OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA.

BASE PRIMERA. OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA. BASES PARA LA CONCESIÓN DE UNA BECA DE FORMACIÓN EN EL ÁREA SOCIOCULTURAL A JÓVENES DESEMPLEADOS QUE HAYAN FINALIZADO SUS ESTUDIOS DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL, DENTRO DEL

Más detalles

CURSO PARA EL PERSONAL RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO HIGIENICO-SANITARIO DE PISCINAS E INSTALACIONES ACUATICAS DE USO PÚBLICO.

CURSO PARA EL PERSONAL RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO HIGIENICO-SANITARIO DE PISCINAS E INSTALACIONES ACUATICAS DE USO PÚBLICO. CURSO PARA EL PERSONAL RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO HIGIENICO-SANITARIO DE PISCINAS E INSTALACIONES ACUATICAS DE USO PÚBLICO. LA RIOJA El decreto 2/2005 por el que se aprueba el reglamento Técnico-Sanitario

Más detalles

ANEXO I. PLAZAS 3 FACULTAD DE DERECHO Departamento: 65 Derecho Internacional "Adolfo Miaja de la Muela" Área: 155 Derecho Internacional Privado Plaza/s: 4082a Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación

Más detalles

SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016

SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016 SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016 MODELS DE DOCUMENTACIÓ PER SOL LICITAR SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA ADREÇADES AL FOMENT D INICIATIVES I PROPOSTES CULTURALS

Más detalles

SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ.

SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ. 1 de 7 SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO POR ACTIVIDADES

Más detalles

Índice. Índex. Article 25. Assignació de l alumnat als llocs formatius Article 26. Realització de pràctiques en més d un centre de treball

Índice. Índex. Article 25. Assignació de l alumnat als llocs formatius Article 26. Realització de pràctiques en més d un centre de treball Conselleria d Educació ORDE 77/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de Formació Professional,

Más detalles

TURNO DE ACTUACIÓN PROFESIONAL 2015

TURNO DE ACTUACIÓN PROFESIONAL 2015 CIRCULAR Nº 8/ 2014-20 de octubre EXTENSION : COLEGIADOS EJERCIENTES TURNO DE ACTUACIÓN PROFESIONAL 2015 RELACION DE COLEGIADOS PARA PERITOS JUDICIALES En cumplimiento de lo establecido en el art. 341.1

Más detalles

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE OFERTA EDUCATIVA: CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES A. PÉREZ RAMOS CURS ESCOLAR 2015-2016 PRIMER CICLE D ESO: ( CERTIFICAT ESCOLAR ) ALFABETITZACIÓ NEOLECTORS EDUCACIÓ DE BASE. PRIMER NIVELL

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXII Núm. 238 10 de diciembre de 2013 32959 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Resolución de 03/12/2013, de la, por la que se convocan las ayudas del ingreso mínimo de solidaridad para el año 2014.

Más detalles

Aprobación de bases para el otorgamiento de subvenciones a Asociaciones de Tercera Edad, año 2014.

Aprobación de bases para el otorgamiento de subvenciones a Asociaciones de Tercera Edad, año 2014. Aprobación de bases para el otorgamiento de subvenciones a Asociaciones de Tercera Edad, año 2014. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día veintiséis de mayo de dos mil catorce, aprobó las

Más detalles

ANNEX I / ANEXO I SOL LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

ANNEX I / ANEXO I SOL LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (1/2) EXEMPLAR PER AL CENTRE / EJEMPLAR PARA EL CENTRO ANNEX I / ANEXO I SOL LICITUD D'ADMISSIÓ EN S FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR SOLICITUD DE ADMISIÓN EN S FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR CURS ESCOLAR CURSO

Más detalles

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURS 2014-2015 PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de 2015 - Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril:

Más detalles

ÁREA DE DOCENCIA E INVESTICIÓN DESARROLLO DEL BLOQUE DE PRÁCTICAS SUPERVISADAS NIVEL-1

ÁREA DE DOCENCIA E INVESTICIÓN DESARROLLO DEL BLOQUE DE PRÁCTICAS SUPERVISADAS NIVEL-1 DESARROLLO DEL BLOQUE DE PRÁCTICAS SUPERVISADAS NIVEL-1 Este bloque se llevará a cabo, siempre y cuando, el alumno haya superado el bloque específico de la modalidad deportiva. 1. Requisitos Duración de

Más detalles

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS CERTIFICADOS DE CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS CERTIFICADOS DE CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS CERTIFICADOS DE CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE ÍNDICE DE CONTENIDOS Índice 1. Certificados de lengua general expedidos actualmente por la UA (desde

Más detalles

Dependiente de Frutería

Dependiente de Frutería TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Dependiente de Frutería Duración: 180 horas Precio: 0 * Modalidad: A distancia * 100 % bonificable

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

Prestaciones por desempleo Capitalización o Pago Único de la prestación contributiva

Prestaciones por desempleo Capitalización o Pago Único de la prestación contributiva Qué requisitos debe cumplir? Estar desempleado, lo que supone que en el momento de presentación de la solicitud de pago único Ud. no haya iniciado la actividad para la que se solicita el derecho ni figure

Más detalles

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015_2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es regulen les condicions i el procediment

Más detalles

Los cursos a impartir son los que figuran en el convenio, y se adjudicaran por lotes separados con las características que se indican en el Anexo I.

Los cursos a impartir son los que figuran en el convenio, y se adjudicaran por lotes separados con las características que se indican en el Anexo I. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, POR EL TRÁMITE DE URGENCIA, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO EXTERNO DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA

Más detalles

Biblioteca i serveis universitaris

Biblioteca i serveis universitaris Biblioteca i serveis universitaris 275 Biblioteca i serveis universitaris Biblioteca A més del personal fix, format pel director, la cap de bibliotecàries i vuit professionals més, fem constar la presència

Más detalles

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS CERTIFICADOS DE CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS CERTIFICADOS DE CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS CERTIFICADOS DE CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE ÍNDICE DE CONTENIDOS Índice 1. Certificados de lengua general expedidos actualmente por la UA (desde

Más detalles

FP on Board 2014-2015

FP on Board 2014-2015 FP on Board 2014-2015 FUNDACIÓN BCN FORMACIÓN PROFESIONAL Colaboración MB92-Port2000-Clúster Nàutic Barcelona, Junio de 2014 1 La Fundació BCN Formació Professional La Fundación BCN FP desarrolla proyectos

Más detalles

BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA Martes, 6 de mayo de 2008

BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA Martes, 6 de mayo de 2008 BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA Martes, 6 de mayo de 2008 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Orden 9/08, de 28 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXIII Núm. 247 23 de diciembre de 2014 39627 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Resolución de 18/12/2014, de la, por la que se convocan las ayudas del ingreso mínimo de solidaridad para el año 2015.

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE SABADELL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SABADELL

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE SABADELL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SABADELL DOCUMENT COL LEGIAL Calassanç Duran, 144 bxs. Esquerra 08203 Sabadell SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO 1 Sol licitud número: Solicitud número: DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES Registrat número:

Más detalles

ANEXO I: SOLICITUD DE INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD

ANEXO I: SOLICITUD DE INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD AÑO XXXII Núm. 238 10 de diciembre de 2013 32962 Nº Procedimiento 030037 Código ACI S513 ANEXO I: SOLICITUD DE INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Nombre: 1º Apellido: 2º Apellido:

Más detalles

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo FORMACIÓ BONIFICADA Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo Les empreses que cotitzen a la Seguretat Social per la contingència

Más detalles

Principado de Asturias

Principado de Asturias BOPA Nº 244 - Sábado, 20 de octubre de 2001 OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA Principado de Asturias RESOLUCION de 3 de octubre de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por

Más detalles

MOELO II CURRICULUM VITAE NORMALITZAT CURRÍCULUM VITAE NORMALIZADO B FORMACIÓ ACADÈMICA / FORMACIÓN ACADÉMICA

MOELO II CURRICULUM VITAE NORMALITZAT CURRÍCULUM VITAE NORMALIZADO B FORMACIÓ ACADÈMICA / FORMACIÓN ACADÉMICA A CURRICULUM VITAE NORMALITZAT DADES DEL/DE LA SOLICITAN TE (*) / DATOS DEL/DE LA SOLICITAN TE (*) COGNOMS / APELLIDOS DATA NAIXEMENT FECHA NACIMIENTO NÚM. FUNCIONARI/ÀRIA Nº. FUNCIONARIO/A NOM / NOMBRE

Más detalles

CICLES FORMATIUS FEDAC SANT NARCÍS

CICLES FORMATIUS FEDAC SANT NARCÍS CICLES FORMATIUS FEDAC SANT NARCÍS CFGM d'atenció a Persones en Situació de Dependència CFGS d'integració Social CFGS Educació Infantil C / P A R E C O L L, 3, 1 7 0 0 5, G I R O N A T E L È F O N : 9

Más detalles

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA PARTICIPAR EN LOS CURSOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DOCENCIA EN PROGRAMAS BILINGÜES Y/O DE INMERSIÓN/CLIL EN LENGUA INGLESA EN EDUCACIÓN

Más detalles

PROGRAMA ACTÍVATE DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN BASES ESPECÍFICAS - MENTOR/A

PROGRAMA ACTÍVATE DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN BASES ESPECÍFICAS - MENTOR/A Datos Del Expediente: PERSONAL LABORAL Unidad Tramitadora: PERSONAL - ICG Numero expediente: Documento: Fecha: 2587/2015 PERZI0TH 18-11-2015 ²62341B5Q5F1C4A1D0CHFƒ» ²62341B5Q5F1C4A1D0CHFƒ» 62341B5Q5F1C4A1D0CHF

Más detalles